Page 1

6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

4 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

]-¯mw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn JZo-Pm-_ohn

kXoi³

_nPp

Ip≠d: ]\bw ]mºmen¬ Xmlm-a≥knen¬ ]tc-X-\mb aplΩZv l\o-^-bpsS `mcy JZo-Pm-_ohn (87). a°ƒ : ]mcn-j, sjco-^v, ]tc-X-cmb lmcn-^m-_o-hn, Xmlm-Ip-´n. acp-a-°ƒ : jwkp-±o≥, jl-dp±o≥, kp-t_-d-Øv, sjdo-\.

sh-™m-d-aqSv: ssa-e°p-gn A-a¬ `-h-\n¬ kXo-i≥ (51). `mcy: _n‘p. a°ƒ: Aa¬, ta-J.

Nn-d-bn≥-Iogv: a¬-ky_-‘-\-Øn-\n-sS h-≈w a-dn-™v a-c-W-s∏-´ A©p-sX-ßv kz-tZ-in _nPp (36).

Ir-jvW³

X¦¸³-]n-Å

_m-e-Ir-jvW³

ImÀ-¯ymb\n

]m-temSv: C-fh-´w shºv Cu-´n-aq-Sv lukn¬ cm-L-h≥ Im-Wn (80). `m-cy: Zm-£mbWn. aI≥: Cu-´n-aq-Sv cm-tP-{μ≥ (kn.]n.sF \μn-tbm-Sv tem-°¬ IΩn-‰n sk-{I´-dn). a-cp-aIƒ: ]n sI A-\n-X.

A-h-Wm-Ipgn: πmhn-f aqew-tIm-´p-ta-te C-c-´πm-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jv-W≥ (74). `mcy: Im©n. a°ƒ: N-{μnI, i-¶p¥-f, c-a, AtimI≥, A-ºnfn. a-cpa°ƒ: A-tim-I≥, them-bp-[≥, tKm-]m-e-IrjvW≥, c-P\n, iin.

I-√-º-ew: B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-Ãp-Im-c-\pw ap≈-dwtIm-Sv ta-J-e-bnse ap-Xn¿∂ kn.]n.sF (Fw) t\-Xm-hpw sh-´na¨-tImWw {_m-©wKhp-am-b I-√-º-ew ap-≈dwtIm-Sv sIm-®p-ho-´n¬ X-¶-∏-≥]n-≈ (77). a°ƒ: i-in-[-c≥-]n-b-≈, Xp-f-ko-[-c-≥]n-≈, hn-Pb-Ip-am-cn, D-j, e-fn-X, kp-[-¿-ΩWn, en-kn. a-cpa-°ƒ: e-Xn-Im-Ip-am-cn, Aw_n-I, ]-tc-X-\m-b kp-Z-¿-i-\-°p-dp-∏v, {]Im-iv, A-P-b-Ip-am¿, Ip™p-Ir-jv-W-∏n-≈, kXo-jv-.

h¿°-e: X-t®m-Sv ap-´-∏ew D-j-kn¬ _m-e-Irjv-W≥ (100). `mcy: ]tc-Xbm-b Pm-\In. a°ƒ: A-g-tIi≥, kpPm-X, {]-kmZv, X-¶aWn, en√n, D-j. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥, Hma-\, cm-P-tKm-]m¬, Zmkv, iin-[c≥.

sh-™m-d-aqSv: I-f-a-®¬ hn-f-bn¬ ho-´n¬ Ip-™s‚ `m-cy Im¿-Øym-b-\n (110). a-°ƒ: ]pcp-tjmØa≥, k-l-tZh≥, kmhn-{Xn, k-Xy-ioe≥, kXy-`m-a, k-Zm-inh≥, ⁄m-\-{]n-b. a-cp-a°ƒ: k-tcm-Pn\n, B-\-μ-h√n, `m-kv-Ic≥, t{]-ae-X, kp-Ip-amc≥, en√n, kptc-{μ≥.

A-¶-½ tPmÀPv

Pm\-In A-½ In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v a-e-bv-°¬ ssIX-s°-´n-¬ ho-´n¬ ]tc-X\m-b Ip-´≥-]n-≈bp-sS `m-cy Pm\-In AΩ (90). a°ƒ: cm-Lh≥-]n-≈, kp-io-eAΩ, {]-`m-I-c≥-]n-≈, hn-izw-`-c≥-]n-≈, X¶Ω, t_-_n A-Ω, cmtP-{μ-≥ \mb¿ (_n.Fkv.F≥.F¬ X-´-Øpae). a-cp-a°ƒ: ]n cm-[m-Irjv-W-]n-≈, sP cm-[mIr-jv-W-]n-≈, iym-afb-Ω, a-tl-iz-cn AΩ, Hm-a-\ A-Ω, {ioe-X-Ip-amcn.

cm-L-h³-ImWn

{]-kmZv B-cy-\mSv: a-Æmw-tIm-Sv ssa-e-aq-Sv ho-´n¬ {]-kmZv (48). `mcy: A-Pn-X. a°ƒ: {]km-Zv PnØv, Pn-j {]kmZv.

eo-e a-e-∏p-dw: A-ßm-Sn-∏p-dw ]-tc-X-\m-b Np-¶-∏-≈n cm-a-s‚ `m-cy ]m-e-Øn߬ eo-e (80). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kpa-Xn, A-tim-I≥, Aw_p-Pw.

b-tim-Z B-cy-\mSv: Nm-ß ]mW≥hn-f c-ay a-μn-cØn¬ b-tim-Z (81). aIƒ: cm-PnI.

`m-kv-I-c³ ]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]m-d-°m-Sv N-ß-\m-cn ]tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ `m-kv-I-c≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: hn-Pn-Øv , hn-Pne (A-[ym-]n-I, B-Z¿-i hn-Zym-e-bw, ]m-e-°pfw),

B-ep-h: ]p-Ø≥-]-dºn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿Pn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tPm¿-Pv(84). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv°v 12\p Bep-h Akw-ªo-kv Hm-^v tKmUv N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km≠¿, tUm.jm-Pn ]n tPm¿Pv. a-cp-a°ƒ: kq-k≥ A-eIv-km≠¿, P-b jm-Pn.

A-¶-¡p«n aq-hm-‰p-]p-g: s]-cpº√q¿ ss]-bv-°m-´v ]-tcX-\m-b-Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-°p-´n(79). a°ƒ: tPmkv, F¬-kn t]mƒ, tPm¿÷v, t__n, tacn, jn_n, Pn]vk¨.

G-eym-½ tIm-X-awKew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d a-Æmd-{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b Ko-h-dp-Ko-kv `m-cy Geym-Ω(93). \ kw-kv-Im-cw C-∂p aq∂n-\v h-S-°pw-`m-Kw sk‚ v tPm¿-Pv slm-td_v ]-≈n- sk-antØcnbn¬. a°ƒ: tPm-bn h¿Kokv, A-\n¬, ta-cn tPm¿Pv, km-dmΩ ss]en, G-en-°p-´n F{_-lmw, dm-tl¬ Geymkv. a-cp-a°ƒ: X-¶-Ω tPmbn, an-\n A-\n¬, F Fw h¿-Kokv, ss]en, tPm¿Pv, G-enbmkv.

B-K-kv-Xn A-tÃmKv ]-d-hq¿: am-™m-en I-fØn-∏-d-ºn¬ B-K-kv-Xn A-t√m-Kv(sa-ºv-Xncn˛84).kw-kv-Im-cw C∂p 1.30\v am-™m-en ]-cn-ip-≤-hym-Ip-e-am-Xm tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: sIm-®∂w. a°ƒ: Ip™q™v, tPm_v, F¬kn, ta-cn-°p™v, _o-\, km-_p kn acn-b tKm-tc‰n.

tPmÀPv sh-tßm-e: S-¶v-kn-‰n Ad-bv-°-°p-Sn ]-tc-X\m-b s_-l-\m-s‚ a-I≥ tPm¿-Pv(50). kw-kv-Im-cw C-∂p c-≠n\v Xp-cp-Øn∏-≈n sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-b-\m-bn ]-≈n-bn¬. `mcy: kqkn. a°ƒ: PnKn-t\m, Pn-kv-\n.

cm-L-h³ \m-bÀ ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No°m-s´ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tX-ho-´n¬ cm-L-h≥ \m-b¿ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ktcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, c-a-Wn, a-[p-thWn, hn-iz-\m-Y≥, _mem-a-Wn, c-Lp-\m-Y≥.

B-en-t¡m-b I-t°m-Sn: B-Zy-Im-e Pam-A-sØ C-kvem-an Aw-K-hpw s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ tam-cn°-c Xn-cp-thm-Ø B-ent°m-b (81). Zo¿-L-Imew I-t°m-Sn a-l-√v Pp-apA-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n, It°m-Sn a-km-en-lq≥ apkvv-en-ao≥ kw-Lw F-∂nh-bp-sS sk-{I-´-dn-bm-bncp-∂p. tam-cn-°-c Z-bm Nm-cn-‰-_nƒ {Sv-kv-‰v sshkv sN-b¿-am-\m-Wv. `m-cy: a-dn-bw-_n, a-°ƒ: kp-ss_¿, Pm-_n¿, _pjv-d, _-co-d, im-°n¿, iao¿, kp-ssl¬, P-Zo-d, _m-kn≥.

A-©¬: ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. G-cq¿ `m-c-Xo-]p-cw Xn-cp-hm-Xn-cbn¬ tam-l-\≥-˛-hn-P-bIp-am-cn Z-º-Xn-I-fp-sS C-fb a-I≥ A-\-¥p(15) BWv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-Nbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. kw-`-h-k-a-b-Øv ho-´n¬ a-‰m-cpw D-≠m-bn-cp-∂n√. ]-\n _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-\-¥p G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn kv-Iq-fn¬ t]m-bn-cp-∂n-√. sh-≈nbm-gv-N ]-I¬ k-a-bw ]n-Xm-hv tam-l-\≥ ho-´n-te°v t^m¨ sN-bv-sX-¶n-epw B-cpw F-Sp-Øn-√. A-b¬-hm-kn-bm-b kp-lr-Øn-s\ tam-l-\≥ hnh-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´n¬ F-Øn t\m°n-b-t∏m-gm-Wv A-\-¥p-hn-s\ In-S-∏p-ap-dn-bn¬ a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-c-a-dn-™v G-cq¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ]p-\-eq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. A-©¬ K-h. Cu-Ãv F-®v-.-F-kv-.-F-kn-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn {Xn-tZ-hv B-Wv k-tlm-Z-c≥. ]n-Xm-hv tam-l-\≥ F-d-Wm-Ip-fw ssh-∏n≥ {Km-a-∏-©m-bØn-se Hm-h¿-kn-b-dpw am-Xm-hv A-©¬ F.-C.--H-bpam-Wv.-

In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

sh-™m-d-aqSv: bp-hm-hn-s\ s]m-´-°n-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. th-fm-hq¿ Nn-‰m-cn-t°m-Ww Pn-Øp `-h-\n¬ D-Æn-Ir-jv-W (40)s\bmWv a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠Xv. C∂-se cm-hn-se ho-Sn-\v k-ao-]ap-≈ s]m-´-°n-W-‰n-emWv ar-X-tZ-lw I-s≠ØnbXv. \m-´p-Im¿ A-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®v s\-Sp-aßm-Sv \n∂p ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C-≥-Iz-kv-‰v \S-Øn ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\-b®p. `mcy: X-¶-aWn. a-°ƒ: Pn-Øp-Ir-jvW≥, Pn-Xp Ir-jvW≥.

Xq§n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

hn-gn™w: hn-gn-™w I-S-°p-fw πmhn-f ta-te ho´n¬ A-\p-t{K-kn-s‚ `m-cy sk¬-t_m-dn- (60)s\ ho´n-\p-≈n¬ Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. a-c-WØn¬ Zp-cq-l-X-bn-s√-∂v hn-gn-™w t]m-en-kv A-dnbn®p. hn-gn-™w t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn®p.

tKm-]m-e-Ir-jv-W¡p-dp-¸v

kp-tc-{µ³-]nÅ

cm-[m-Ir-jv-W-]nÅ

c-ho-{µ³-]nÅ

tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-Å

Ipªp-Ipªp

aWn-b½

PK-Z½

A©¬: X-g-ta¬ tKmIp-e-Øn¬ tKm-]m-e-Irjv-W-°p-dp-∏v(70) (dn´.do-k¿-th Hm-^n-k¿). `mcy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: Aw-_n-I, Acp¨-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, {io-e£v-an.

Nh-d: ]p-Xp-°m-Sv ]-c-∏mSn-bn¬ ho-´n¬ kp-tc{μ≥ ]n-≈(52). `mcy: X¶®n. a°ƒ: A-iz-Xn, B-Xn-c. a-cp-aI≥: ap-tIjv tam-l≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se H-ºXn\v ho-´ph-f-∏n¬.

Nh-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw tXm-≠-en¬ ho-´n¬ cm[m-Ir-jv-W-]n-≈(76). `mcy: C-μn-cb-Ω. a°ƒ: jmPn, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k‘y, k-t¥m-jv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬.

sIm√w: C-f-amSv tc-jvam `-h-\n¬ Pn c-ho-{μ≥]n-≈(55). `mcy: tim-`-\Ip-amcn. a°ƒ: tc-jv-a, cm-Jn.

D-½-¿ l-Öp-½

]m-¯p-½-¡p-«n

_n-¿m-¯p

im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß im-kv-Xm hn-lm-dn¬ hnap-‡ `-S≥ sI tKm]meIr-jv-W-]n-≈(62). `mcy: {io-tZ-hn ]n-≈. a°ƒ: c-Rv-PnØv, c-aymIr-jv-W. a-cp-a°ƒ: B¿ {io-PnØv, caym IrjvW≥.

Xn-cq¿: I-´-®n-d IqØp]-d-ºv ]-tc-X-\m-b tXm-´p-I-≠n ssk-\p±os‚ `m-cy ]m-Øp-Ω°p-´n (62). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: d-ko\, A-\o-j.

I¬-∏-Øq¿: B-h-f sX-s° s]-cn-ß-f-Øv ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip™-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy _n-øm-Øp (80). a°ƒ: Ip-™-_v -Zp-√ (dn´. A-[ym-]-I≥ B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), sam-bvXp, \-^o-k (A-[ym-]nI, B-h-f bp.]n kvIqƒ), j-°o-\, ]-tc-Xcm-b Ip-™m-an, C{_mlow. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, d-knb, Fw Ip-™-Ω-Zv (t]cm-{º tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-`n£ sN-b¿-am≥), A_vZp-√ (kv-s]-jy¬ {_m-©v, ta-∏-øq¿ t]men-kv kv-t‰-j≥), k-eoa Hm-a-t»-cn.

Ip≠d: s]cp-ºpg sXt°-∏-W-hnf sX°Xn¬ Ip™pIp™p(83). kw-kvImcw C-∂v D-®-bv°v c≠n\v s]cp-ºpg sk‚ v tPm¨kv Hm¿ØtUmIvkv ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: X¶Ω. a°ƒ: kmaph¬, tdmk-Ω, Gen-°p´n, Ae-Ivkv, cmPp, tXma-kv, ^m. kPo-hv, sI h¿§o-kv. acp-a-°ƒ: tdmk-Ω, t__n, cmPp, an\n, ebm-Ω, _nPn, cmP≥, tPymXn.

Ip≠d: Im™n-c-tImSv H‰-πm-hnf ]pØ≥ho´n¬ Aø-∏s‚ `mcy aWn-bΩ (67). kw-kvImcw C∂v 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Dj, im¥Ω, aWn-I-WvT≥, A\n¬. acp-a-°ƒ: ]tc-X\mb tKm]m-e-IrjvW≥, tKm]m-e-IrjvW≥, {ioZ-f, _nμp.

Ip≠d: sNdp-aqSv hSt°-Ip-∂Øv ho´n¬ ]tc-X-\mb {io[-cs‚ `mcy PK-ZΩ (83). a°ƒ : cmtP-{μ-{]-km-Zv, taml≥Zm-kv, {]Im-iv, eXn-I-Ip-am-cn, kt¥mjv Ip-am¿. acp-a°ƒ : eoe, Kncn-P, _o\m-Ip-am-cn, N{μ-_m_p, an-\n

Ip-«ym-en- lm-Pn

lw-k- -

_m-ep-t»-cn: ]q-\-Øv s\-eym-´v Ip-´ym-en- lmPn (70). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: kp-l-d, k-°-dnb, kn-dm-Pv (F-Iv-sskkv). a-cp-a-°ƒ: A-_vZp¬ a-Po-Zv (tZm-l). ^u-kn-b, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (dn-´. A-{Kn-Iƒ-®d¬ Hm-^n-k¿), C-{_mlow (_n-kn-\-kv), sambv-Xp (tIm¨-{Sm-Œ¿), C-ºn-®n-∏m-Øp, a-dn-b°p-´n, ]-tc-X-\m-b A_vv-Zp¿-d-lvam≥ am-ÿ.

]-Ø-ºm-Sv I-cn-a-cw: Im-hp-ß-∏-d-ºn¬ lwk F-∂ Ip-™p (67). `m-cy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: l-ao-Zv, A-_vZp¬ e-Øo-^v, l-_o-_v d-lv-am≥, ^n-tdm-kv, Aj-d-^v, J-a-dp-∂n- . a-cpa-°ƒ: k¬-a-Øv, ko-\Øv, ap-^o-Z, k-lo-d, ^m-cn-j, Im-knw.

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v tdm-Un¬ am-°q-´w ]-d-ºn¬ D-Ω-ø l-÷pΩ (85). `¿-Ømhv: A-_p. a-°ƒ: hn sI lpssk≥, hn sI A_vZp¿-d-lvam≥, ap-kv-X^, A-øq-_v (F-√m-h-cpw Ip-ssh-Øv), kp-ss_-Z, \-ko-a, hn¬-k-Øv, apwXm-kv, j-°o-e.

Xn-cp-am-e sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Ip-søm-Sn-bn¬ N-¥p-°p´n-bp-sS `m-cy Xn-cp-am-e (78). a-°ƒ: cm-P≥, Na¬, tKm-]m-e≥-Ip-´n, k-Xn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥ I-Ø-d-Ω¬, iym-a-f, ssi-e-P.

ap-l-½-Zv-Ip-«n hm-f-°p-fw: hm-cn-b-Øp]m-d ]-tc-X-\m-b I-dptØm-am-´n¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv-Ip-´n (85). `m-cy: Xn-Øoa. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b C{_m-low, A-–p-¿dlvam≥, k-eow, aq-k, B-an-\, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, ssk\-_, B-bn-i, X-kveo\, _o-cm≥.-

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°c-bn-se sh-t≈m-´v I≠n-bn¬ Ip-™nt∏m°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (67). ]-tc-X-cm-b X-´m‚-hn-S a-Ωp-hn-s‚bpw A-bn-ip-hn-s‚-bpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kn∂q¨ an-kv-cn, kn-dm-Pv, sa-l-_q-_v C-eym-kv, km-Pn-d. a-cp-a-°ƒ: Aiv-d-^v , A-–p¬ A-kokv, l-ko-\, k-ao-d (sX-≠-∏-d-ºv).

\m-cm-b-Wn sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Ip-∂p-Ω¬ \m-cm-b-Wn (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm-P≥, KwKm-[-c≥, Im¿-Xym-b-\n, k-l-tZ-h≥, _m-_p.

lw-k- lm-Pn I-S-ep-≠n-\-K-cw: B-\ß-m-Sn-bn-se ]u-c-{]-apJ≥ B-\-∏p-dw lw-klm-Pn (84). I¿-Æq-en¬ hy-h-km-bn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-an-\-°p-´n l÷p-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv C-kv-amCu¬, ap-l-Ω-Zv im-^n, ap-l-Ω-Zv- P-am¬, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-lΩ-Zv C-{_m-low, kp-sseJ, B-cn-^.

A-b-\ Ip-μ-aw-K-ew: s]m-bn¬Øm-gw tIm-c-aw-K-ew iin-bp-sS a-Iƒ A-b-\ (13). Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-bm-Wv.

^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-tc-X-\m-b ]-c-∏≥ Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS `m-cy In-fp-Sp-°n ^m-Øn-a (79). a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-ko¿, jm-Plm≥, ssJ-dp-∂o-k.

B-en-¡p-«n Im-h-\q¿: ]m-tem-´v-]-dºv sIm-f-ß-c B-en-°p´n (72). `m-cy: \-_o-k.- a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dw-e-Øv, J-b-dp-∂o-k.

c-P-\n t_-∏q¿: \-Sp-h-´w ]m¬°-º-\n-°v k-ao-]w tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-ºp-cm≥-I-≠n A-timI-s‚ `m-cy c-P-\n (42).

k-Zm-\-µ³

Nn{Xte-J

jn-Pp

A¶½

t{X-kyma tPmÀ-Pv

`m-\pa-Xn A-½

eq-bokv

cm-a-N-{µ³

h¿°-e: aq-∂p-]-Xn-‰m≠n-te-sd C-e-I-a¨ ]©mb-Øp {]-kn-U‚pw kn.]n.Fw t\-Xm-hp-ambn-cp-∂ C-e-I-a¨ D-jkn¬ k-Zm-\-μ≥ (74). ]\-b-d F-kv.F≥.hn sslkvv kv-Iqƒ sl-Uvam-ÿ, kn.]n.Fw h¿°-e Gcn-b I-Ωn-‰nbwKw, A-bn-cq¿ k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v {]knU‚ v F-∂o \n-e-Ifnepw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `mcy: kpj-a. a°ƒ: ko-\ (So-®¿ Fkv.F≥.hn.F-®v.F-kv ]\-bd), kp-\n¬ (Zpss_), [-\y (A-bncq¿ k¿ho-k k-lI-cW _m-¶v). a-cp-a°ƒ: kp-\n¬, kp-Pn-X, a-t\mPv.

an-XrΩ-e: a-cp-Xpw-aq-Sv A¿-®-\-bn¬ kp`-{Z AΩ-bp-sSbpw ]-tc-X\m-b h-c-Z-cm-P≥ \m-b-cpsSbpw a-Iƒ Nn-{X-te-J (35). k-tlmZ-cn A-iz-Xn c-tai≥.

X-e-tbm-e-∏-dºv: C-Sh´w ]m-tW-ti-cn¬ a-t\mlc-s‚ a-I≥ Fw jnPp(37). kn.]n.Fw Nn-td°S-hv {_m-©v I-Ωn-‰nbw-Khpw Un.ssh.F^v.sF a-d-h-¥p-cp-Øv taJ-em I-Ωn-‰n-bw-K-hpamWv. kw-kv-Imc-Ww \SØn. A-Ω: X¶-Ω. ktlm-Z-c߃: jn_p, ssj_n, jn\p.

]q¶mhv: Xøn¬ h¿§okns‚ `mcy A∂-Ω (-Nn∂-Ω-˛78). kwkv°mcw \msf ]q¶mhv ]f-fnbn¬. a°ƒ: B‚-Wn, en√n°p´n, A∏-®≥Ip´n (-ku-Zn), tPmbn-®≥, jmPn(-A-_p-Zm-_n), kp\n¬ (hnt√-Pvam≥,tIm-gn-t°m-Sv). acp-a°ƒ: AΩn-Wn, tPm¨, tdmk-Ω, bap-\, _n¶n.

FSXz: aW-te¬ t{XkymΩ tPm¿÷v (s]-ÆΩ ˛61). kwkvkmcw C∂v D®-Ign™v 2.30 \v FSXzm sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈n-bn¬. a°ƒ. tkmfn, eo\.

]-d-hq¿: Xr-iq¿ cm-cw_Øv tKm-]n\m-Y ]-Wn°-cp-sS `mcy `m-\p-a-Xnb-Ω(66). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: A\n-X-Ip-amcn, cm-tP-izcn, c-Xo-tZhn. a-cp-a°ƒ: aWn-I-WvT≥, k-t¥m-jvIp-am¿, a-[p.

aq-hm-‰p-]p-g: hm-c-s∏-´n C-fß-hw Im-hpw-]pd-Øv ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏ns‚ a-I≥ eq-bo-kv(t__n˛62). `m-cy: ta-cn°p´n. a°ƒ: _nan, _n\p. a-cp-aI≥: A-\ojv Sn tPm¨.

s]-cp-ºm-hq¿: ]-øm¬ ap-f-bv-°-°p-Sn cm-a-N{μ≥(a-Wn˛63). `mcy: hnPb-Ω. a°ƒ: A-Pojv, knPn. a-cp-aI≥: P-b≥.

k-t´m-jv

F-S° - m-S:v F-SØ - n¬ apgm-eØ - v Ip-™n-∏m-Øp (80). `¿-Øm-hv: Ip-™map. a-°ƒ: Jm-en-Zv, J-ZoP, kp-ss_-Z, jm-ln-Z, ssd-lm-\Ø - v, d-Du-^v. acp-a° - ƒ: A-–p¿dlvam≥, ap-kX v- ^ - , B-cn^v.

Ip-a-fn: tX-°-Sn Hm-en°¬ ]-tc-X-\m-b {]-`mI-c-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv H ]n(39). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. am-Xm-hv:`m¿-§-hn, k-tlm-Z-cn: kn-‘p H ]n.

kp-[m-a-Wn Nß\m-t»-cn: C-ØnØm-\w Ip-a-cw-¶p-fw hm-gtØm-∏n¬ hn sI jmPn(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^n-k¿˛tIm´-bw shkv‰v)bp-sS `m-cy kp-[m-aWn(43). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]n.B¿.Un.F-kv C-c-hnt]-cq¿ iv-a-im-\-Øn¬. a√∏-≈n Xp-cp-Øn-a-°m-Sv ]q-™-tØm-Sv Ip-Spw_mw-K-amWv.

Ip-ªn-¸m-¯p

Gen-¡p-«n ISp-Øp-cpØn: ]me-Ic ]men-b-∏m-SØp ]pØ≥]pcbn¬ aØmbn-bpsS `mcy Gen-°p´n(80). kwkvIm-cw C∂v ISp-Øp-cpØn sk‚ v tacokv Xmg-Øp-]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmbn, tPmkv, tacn, X-¶-Ω. acp-a-°ƒ: _o\, kz]v\, apc-fn, cmPp.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]tc-X-\m-b I-°-S-h-Øv B-e- -s‚ `m-cy ]-Øq¿ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (85).

A-Ðp Jm-ZÀ sNm-¢n: H-f-hn-ew ]m-tSΩ¬ A-–p¬- Jm-Z¿ (52). ]n-Xm-hv: ta-\-{]w Ip-dpt¥m-´v]p-d-Øv Im-bmhq¿ ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√ lm-Pn-. am-Xmhv: Ip-™m-an. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: a-^o-Z, an-kn-cnb, an¿-km≥, ap¿-jn-Zv. acp-a-I≥: kp¬-^n-°¿ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿ (Zp_-bv), sam-bv-Xp (kuZn), C-{_m-low (Zp-_bv), a-dn-bw.

e-£-av n A-½ Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e-£va - n A-Ω (80). a°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Z-h≥,- P-\m¿-±\≥ ]-tc-X\ - m-b tkma≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . acp-a° - ƒ: N-{μm-hX - n, imc-Z, iym-af - , am-°w, Hm-a\, ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

b-tim-Z

Ip-ªm-an

X-e-t»-cn: a-Æ-bm-Sv Nnd-°-Im-hn-\-Sp-Ø t{ib-kn-se Ip-Ω¬ ho´n¬ tZ-hp A-Ω (93). A-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥, ao-\m-£n A-Ω, ]-tc-X-bm-b \m-cm-b-Wn A-Ω.

I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿. k-tlm-Zc - ߃: dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb l-^vk - Ø - v.

am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ hem-c-Øv hn-e-ßn¬- btim-Z (80). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b a-μ≥. a-°ƒ: hn-a-e, D-j, tc-Wp-I, tim-`. a-cp-a-°ƒ: h¬k-cm-Pv, {]-Im-i≥, hn-Pb≥.

tZ-hp A-½

{io-[-c³ \-¼-q-Xn-cn s]-cn-tßmw: D-Ø-c tIc-f-Øn-se {]-ap-J Xm{¥n-I X-d-hm-Sm-b s]-cn¥-´ Im-f-°-m-´n-√-sØ sI {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (67). hn-hn-[ t£-{X-ßfn¬ X-{¥n-bm-bn´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]am A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (a-kv-°-Øv), k-μo-]v. a-cp-a-°ƒ: Aiz-Xn( B-ep-h), e-Xn-I (a-t©-cn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, Ku-cn A-¥¿P-\w (am-ln).

A-½p h-≈n-°p-∂v t\m¿-Øv: ]-tc-X\ - m-b \m-emw-I≠ - Øn¬ cm-as - ‚ `m-cy AΩp (85).

Im-d-]-I-S-¯n \m-ep-t]-cp-sS a-cWw: kw-kv-Im-c-¨-S-§n-te-¡v P-\-{]-hm-lw am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ samX-°-c-bn-se sN-dp-]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S°w \m-ep-t]¿ a-cn-®X - v h-b\ - mSn-s‚ th-Z\ - b - m-bn. a-cn-®h - c - p-sS ho-Sp-If - n-te-°pw kw-kI -v m-cw \S-∂ ]m-≠n-°S- h - v Pp-am-ak - P -v n-Znte-°pw \m-\m-`m-K-ß-fn¬-\n∂pw \qdp-IW - ° - n-\m-fp-Iƒ A¥ym-RP -v e - n A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈-bm-gv-N cm-{Xn F-t´msS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥ - w. X-ßf - psS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp∂ sN-{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow I - p-´nIƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º‰ - b - n-te-°v A-©p Im-dp-

kn-±o-Jv Ip-™-–p-√sam-bv-Xp I-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏p-d- ¶≠n kn-±o-Jv F-∂n-h-cmWv- aØv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cpt\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h- ∂ sXm-´n-°-≠n aq-k \o-¥n-ccp-tºm-gm-bn-cp-∂p Hcp Im¿ £-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{XnA]-ISØn¬s∏-´Xv. Aco-°- bn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ ∏p-dØv Ip-™-–p-√-bpw k- tam¿-®d - n-bn¬ kq-£n-®p. hn-htlm-Z-c-ß-fm-b sam-bv-Xp, l- c-ad - n-™v a-{¥n ]n sI P-be - £ - vk≥ lm-Pn, Ch-cpsS ktlm-Z- an cm-{Xn 12Hm-sS Pn-√m B-ip-]cn-bpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º- {Xn-bn-se-Øn.

l-k≥ lm-Pn C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS-bm-Wv ar-X-tZ-l-߃ ho-´nse-Øn-®X - .v A-co-°∏ - p-dØ - v Ip™-–p-√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp∂p ar-Xt- Z-lß - ƒ F-Øn-®X - v. D-®b - ° v- v H-∂n-\v \-S∂ - a-øn-Øv \-ak - I -v m-cß - fn¬ B-bn-cß - ƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b J-_-dn-S-Øn¬

\m-ev A-d-I-fn-em-bn kw-kv-Imcw \-S∂ - p. Pn-√m-˛-tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©mb-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ, t]m-]pe¿- {^-≠v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v I-ca - \ - A-jd -v ^ - v au-eh - n, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sI km-ZØ - ,v sk-{I-´d - n-am-cm-b Sn sI A-–p -aZ- v, \u-jm-Zv Ip-\n-ßm-Sv, Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´d - n \m-kd - p-±o≥ F-fa-cw, ]n A-–p¬ l-ao-Z,v t]m-]pe¿- {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-J,v sk-{I-´d - n sI ]n Ajvd - ^ - ,v F-k.v Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jW v- ≥Ip-´n, sk-{I-´d - n Sn \m-k¿ Xp-Sßn-b-h¿ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\-_o-kp I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80). a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z, lm-jnw (]®-°-dn hym-]m-cn, IÆq¿), d-jo-Zv.

sam-b-vXo³Ip-ªn _m-ep-t»-cn: F-I-cq¬ Ip-dp-{º-I-≠n sam-bvXo≥Ip-™n (82). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sI Ckvam-Cu¬ (D-Æn-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv Aw-Kw), ]-tc-X-\m-b Sn ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, Sn ]n A-jv-d-^v (A-[ym-]I≥ N-°m-e-°¬ sslkv-Iqƒ), d-kn-b. a-cp-a°ƒ: P-∫m¿, k-^n-b am-¶m-hv, an-kvcn-b, jm-PnX sh-¶-bn¬.

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fn-bw kztZ-in-bm-b hym-]m-cn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. Ccp-ºn-fn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m- ° m- ´ v A-e-hn-°p´n(46)bmWv a-cn-®Xv. _-d-Jbn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ Ae-hn-°p-´n sh-≈n-bm-gv-N t\mºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S-Xp-d°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{Ia-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {ia-am-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ Ct±-lw \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-c-n¨p

tIm-h-fw: A-b¬-hm-kn-bp-sS πm-hn¬ N-°-bn-Sm≥ tIdn-b Bƒ ho-Wp ]-cn-t°-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnencn-s° a-cn®p. tImh-fw B-hm-´pXp-d X-¶-Ω hn-em-k-Øn¬ th-e∏≥ \m-b-cp-sS a-I≥ tKm-]≥ (41) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-ln-X-\mWv.

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°n¬ Im-dn-Sn-®v sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn. Po-h-\-°mc≥ a-cn®p. ]m-e sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn.-Un-t∏m-bn-se sa°m-\n-°v a-∂-Øq¿ sXt°-]o-Sn-I- s\-Sp-am-t©cn-bn¬ sF-Pn(32) B-Wv a-cn-®-Xv.C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS ap-hm-‰p-]p-g-˛ Iq-Øm-´p-Ip-fw dq-´n¬ Fw.kn tdm-Un¬ ao≥-Ip-∂-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-aphm-‰p-]p-g `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ bphm-hv k-©-cn-® ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ B-ip-]-{Xbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p H-∂n-\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: kp-\n-X(sXm-Sp-]p-g tIm-em-\n sIm-®pπm-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a-Iƒ: A-a-b {]n-b.-

tem-dn-¡p ]n-¶n ss_-¡n-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: tem-dn-°p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hmhv a-cn-®p. -F-f-a-°-c sIm-®p-]m-Sw cm-a-N-{μ-s‚ a-I≥ N-{μ-em¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. -ss_-°n-s‚ ]n-∂n-encp-∂p k-©-cn-® kp-lr-Øn-s\ Kp-cp-X-c- ]-cn-°p-Itfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. N-{μ-em-en-s‚ kp-lr-Øpw π-kv -Sp hn-Zym¿-Yn-bpam-b tZ-im-`n-am-\n tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ kpssl-en(17)\m-Wp Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰-Xv.-sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn 12Hm-sS B-ep-h-bn¬ \n-∂p F-d-Wm-Ip-ftØ-°p h-c-th C-S-∏-≈n ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]-Sw. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-ap-≈ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw ]p-e¿-®-tbm-sS N-{μ-em¬ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-Sp-Øp.-

Ir-jn-bn-S-¯nÂ\n¶v tjmt¡-äv IÀ-j-I³ a-cn¨p

A-Sq¿:A-Sq¿ ]-g-Ip-fw ]-Sn™m-t‰-Xn¬ sX-ßpw-Xm-c sN-dp-hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-Nyp-X-°p-dp-∏v (71) B-Wv a-cn-®-Xv . C-∂-se cm-hn-se 11.--30 Hm-sS- tX-h-e-°m-´v Gem-bn¬ B-bn-cp-∂p kw-`hw. ac-®o\n \Sp-∂-Xn-\mbn hm-cw tIm-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ s]m-´n-ho-W sse≥ I-ºn F-Sp-Øp am‰p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. ssh-Zyp-Xn I-ºn s]m-´-ho-W Im-cyw cm-hn-se Xs∂ \m-´p-Im¿ ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn¬ hn-fn-®-dn-bn®n-cp-s∂-¶n-epw sI.--F-kv.C -- .--_n A-[n-Ir-X¿ F-Ønbn-cp-∂n-√. ssh-Zyp-X-Lm-X-ta-‰v A-c-a-Wn-°q-tdmfw A-Nyp-X-°p-dp-∏v Ir-jn-b-Sn-Øn¬ In-S-∂p. ]n∂o-Sv \m-´p-Im-sc-Øn ^yq-kv Du-cn-am-‰n-b-Xn-\p tijam-Wv C-t±-l-sØ B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®Xv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: Pm-\-In-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥ ]n-≈ ,Xp-f-kn, D-jm `m-bn, kp-a.-

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-dn-\v Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa-{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fn-se In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\-Ø a-gbn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\nc-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]-cnk-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-I-fnem-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap-≠mb-Xv.


6

thÀ-]mSv

kochi

5 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

ho-Sn-\p ap-I-fn-Â a-®n-Sn-ªv ho«½ acn¨p Ip-ªn-¸m-¯p

tPm-bv

tIm-c³

sh-tdm-\n-¡

A-en-Ip-ªn

i-¦p-cp

tI-i-h³

Nm-h-°m-Sv: F-S-∏p-≈n Pm-d-Øn-\-Sp-Øv Im-c°m-´v ]-tc-X-\m-b Im-Zdp-Æn-bp-sS `m-cy Ip™n-∏m-Øp(]m-Øp-´n˛74) \n-cym-X-bm-bn. I-_d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zp-Æn, A-j-d-^v (J-Ø¿), A-_v-Zp¬ hlm-_v (A-ßm-Sn-Øm-gw Pp-am-A-Øv ]-≈n I-Ωn‰n {S-j-d¿), I-a-dp-±o≥, jw-kp-±o≥, j-^o-Jv (A-[ym-]-I≥, Xn-cp-h-fb-∂q¿ ssl-kv-Iqƒ), du-^v (Im-Pm I-º-\n, Xn-cp-s\¬-th-en), kp-ld, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: Dkv-am≥, ap-l-Ω-Zm-en, dkn-b, jm-ln-Z, B-cn-^, km-_n-d, c-l-\, l-ko\.

FSØn-cpØn: Xm-Sn°m-c≥ {^m≥-kn-kv aI≥ tPm-bv(75). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hnse 9.45\v F-S-Øn-cp-Øn ]cn-ip-≤ I¿-Ω-e\mY s^m-tdm-\ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: sIm®p-t{Xky. a°ƒ: kqk≥, k‘p, PnØp. a-cp-a°ƒ: PnPn, tPmPn.

A-¥n-°m-Sv: N-¶-c-c≥ I≠-Øv tIm-c≥(95). a°ƒ: \-fn-\n, AΩnWn, chn, _m_p. a-cp-a°ƒ: in-h-cma≥, kp-KpX≥, _nμp.

Im-™mWn: A-º-e°m-Sv Nn-db-Øv A-ØmWn-°¬ ]-tc-X\mb tXm-a-kn-s‚ `m-cy shtdm-\n-°(77). a°ƒ: F¬kn, tPmkv, hn≥sk‚ v, enkn. a-cp-a°ƒ: sIm-®m-K-kvXn, tPm-kv^o-\, do-P, t]mƒ,

a-Xn-eIw: Ip-fn-ap-´w s\Spw-]d-ºv ]-tc-X\m-b ]p-∂ne-Øv Ip-™n-aplΩ-Zv a-I≥ A-en-Ip™n(72). `mcy: kpl-d. a°ƒ: \n-jmZv, \-hmkv, \-Po_v, \n-km¿. a-cpa°ƒ: jw-e, Xm-ln-d, ssd-k.

a-Xn-eIw: Ip-fn-ap-´w hr≤mh-\w sN-∂-d ]-tcX\mb tIm-c-∏≥ a-I≥ i-¶p-cp(75). `mcy: Aø∏. a°ƒ: Ko-X, Zo-]. acp-a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥, A-\n¬-Ip-am¿.

aphm-‰p-]p-g: ta-°S-ºv Rm-b-∏n-≈n¬ tI-i-h≥ (69). `mcy: X-¶-Ω a-ÆØq¿ Ip-©p-Ip-t∂¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: a[p, am-b. a-cp-a°ƒ: kp-tcjv, Po\.

C-{_m-low

Zbm-hXn

ssa-ap

G-\n- lm-Pn

\m-emw-ssa¬: sI-√q¿ Im-´n-®n-d-°¬ a-l-√nse tN-°v C-{_m-low (70). `m-cy: am-an. a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, A-ko-kv, iw-kp-Zo≥, k-a-Zv, \p-ssk-_, knbm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q_-°¿, A-_v-Zp-√, a-dnbw, k-Pv-\, dp-_o-\, \Pv-ap-Zo≥.-

ssh∏n≥: sNdmbn ]me-Øn\v kao]w thfq¿ ]tc-X-\mb Ipam-cs‚ `mcy Zbm-hXn(90). -a-°ƒ: chn(-dn´: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn ss{Uh¿),-im-¥,-Hm-a-\,`-c-X≥,-k-Xn,-C-μn-c,-tZhn-I,-ssI-em-k≥,-tc-hΩ,-]-tc-X-\mb tam-l\≥. a-cp-a-°ƒ: im¥,-X¶-∏≥,-tim-`,-k-Pn-\n,-iin-[-c≥,-Zm-k≥,-jmPn,ao\,-jm-Pn,-]-tc-X\mb kpIp.

sa-m-bv-Xp tN-cm-]p-cw: th-fw A-ctºm-en-bn-se In-g-t°-SØv sam-bv-Xp (60). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: \u-jmZv, Pw-jo¿, ap-\o¿, \-Pne. a-cp-a-I≥: Pw-jo-\. k-tlm-Z-cn: ]m-Øp ]¥n-cn-°-c.

i-co-^ Nm-en-bw: ]-tc-X-\m-b A-d-°¬ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ta-te-sØm-Sn am-SØn-߬ i-co-^ (75). a°ƒ: \q¿-P-lm≥ (¢m¿°v, D-ºn-®n- lm-Pn l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, Nm-en-bw), j-l¿-_m≥, ^u-ko Pn-lm≥, \ko¿, _-jo¿, a-l¿_m≥ (Zp-_-bv).

th-em-bp-[³ F-c-™n-∏m-ew: X-≠mt»-cn th-em-bp-[≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]Xvam-h-Xn. a-°ƒ: P-b{]-Im-iv, kp-\n¬-Ipam¿.

kp-tc-jv-_m-_p ]p¬-∏-≈n: {Ko≥-hm-en sN-dp-thm-´n-cn kp-tc-jv_m-_p (58). `m-cy: D-j (sk‚ v Im-X-dn≥-kv ssl-kv-Iqƒ, ]-øw-]≈n). a-°ƒ: tc-jv-a, cm-lp¬. a-cp-a-I≥: c-Po-jv.

N-¡-¸³ ]-tøm-fn: ]-∏-S\n¿-amXm-hpw hym-]m-cn-bp-amb sh-fn-bw-tIm-Sv sXßpw-]p-≈n N-°-∏≥ (80). `m-cy: X-¶. a-°ƒ: P-tb-jv, P-b, eX, \n-j, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: c-a-W≥, taml-\≥, {io-\n-hm-k≥, \n-j, ]-tc-X-\m-b cm-P≥.

h-S-I-c: ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy \Sp-hn¬ ]p-√‚-hn-sS ssa-ap (75). a-°ƒ: Ako-kv, A-_v-Zp-√, Jm-enZv, k-emw, kp-ss_¿, kp-\o¿, kp-ss_-Z, kp^o-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, \-Po-_v.

sam-bv-Xo³-Ip-«n sIm-t≠m-´n: X-d-bn´m¬ sIm-Sn-bw-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ sam-bv-Xo≥-Ip´n (85). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-an-\, _¬-Jokv, ]m-Øp-Ω, k-^n-b, ap-l-Ω-Zv- ap-kv-X-^, A∫m-kv.

s]-cp-a-Æ: sN-ß-W°m-´n¬ G-\n-lm-Pn (71). `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: A–p¬- e-Øo-^v (JØ¿), A-–p-\q¿ (Pn-±), kp-lv-d, Ip¬-kp, ssaaq-\, D-Ωp-k¬-a, D-Ωpl-_o-_. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv- lm-Pn, C sIkn-±o-Jv, ]n ap-l-Ω-Zv, kp-sse-am≥, am-\p, keo-\, B-ky.

^m-¯n-aIm-f-n-Im-hv: ]-≈n-°p∂n-se ]-tc-X-\m-b ]-´n°m-S≥ Ip-™-e-hn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a (80).

_o-cm³-Ip-«n Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n a-¶-S-Ip-‰n-bn-se ]p-Øp-{]-°m-´v _o-cm≥Ip-´n (70). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp. a-°ƒ: \q-dp±o≥, \m-k¿, in-lm-_v k-Jm-^n, ssa-aq-\, kpss_-Z, kp-l-d, k-eo-\, \p-ssk-_.

A-_v-Zp-Ã B-b-t©-cn: h-≈ym-Sv ]p-Xn-tbm-´n¬ Xm-a-kn°p-∂ I-Sp-ßm-≠n A_v-Zp-√ (70). `m-cy: J-ZoP.

sIm-¨-l-½Zv

cm-[m-Ir-jv-W³ \m-bÀ

Pm³-kn

{_n-Pn¯ Ip-cy³

X¦½ tXm-akv

\m-cm-b-W³]n-Å

\m-cm-b-W³

Ifaticn-: sIm-®n-≥bq-\n-thgv-kn-‰n-°v- kao]w- ta∏m-eØv- sIm®lΩZv- (85)-.J_dS°w- C∂v- cm-hnse Xr-°m-°c Pp-amakv-Pn-Zv- J-_¿-ÿm\n¬-.- `m-cy-: ]tcXbm-b sFj.- a°ƒ-: \_o-k,dlow,- dw-eØv.- acpa°ƒ-: Pam¬,- kp-\n-X,Ckv-ambn¬-.-

tN¿-Ø-e: Xn-cp-\-√q¿ sh-fn-bn¬ (sN-dp-h≈n¬) sI Pn cm-[m-Irjv-W≥ \m-b¿ (cm-P≥˛73). `m-cy:N-{μn-I. a°ƒ:A-\n¬-Ip-am¿,-APn-Xv-Ip-am¿,-A-ºn-fn. a-cpa-°ƒ:A-Pn-Xv-Ip-am¿,-Dj.-

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` 27mw hm¿-Uv Ip∂pw-]p-dw ho-´n¬ Fw jm-Pn-bp-sS `m-cy hn F≥ Pm≥-kn (53,sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ am-cmcn-°p-fw h-S-°v {]m-Y-anIm-tcm-Ky-tI-{μw). a-°ƒ: se-hn≥ sI jmPn,- e-b-\ sI jm-Pn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10 \p ho-´p-h-f-∏n¬.-

aqe-a‰w: Ad-°pfw Ingt°-SØv {_n-PnØ Ipcy≥ (A-®mΩ 80) . kwkvImcw C∂v D-®-Ign™v 2.30 \v Ad-°pfw sk‚ v tacnkv ]pØ≥]-≈n-bn¬ ]tcX tN∂m´v ]pd-∏¥m\w IpSpw-_m-Kw. aI≥ tPmkv Ipcy≥ .acp-a-Iƒ tagvkn tPmkv ]p√m-´v .

sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ sX-°v ]-≈nØmsh ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ]vn F-kv tXm-a-kn-s‚ `m-cy X-¶Ω tXm-a-kv (85). a-°ƒ: kqk≥, kmP≥, Zm-\ntb¬. a-cp-a°ƒ: sFkIv, Ip-™p-tamƒ, ‰Pn.

sh¨-aWn: Ing-°v sXt°S-Øv ho-´n¬ \m-cmb-W≥-]n-≈ (75). kw kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: hn-P-b F≥ ]n-≈, a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, {io-Ip-am¿. a-cpa°ƒ: A-ºnfn, tc-jva

_m-e-kp-{_-Ò-Wy³

hn-iz-\m-Y³ \m-bÀ

ssk-\-_

am-\-¥-hm-Sn: X-e-∏p-g I-∏-ep-am-°¬ ]-tc-X\m-b a-Øm-bn-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (90). a°ƒ: sP-bnw-kv, A-®mΩ, tPm-k-^v (A-ta-cn°), ta-cn, X-¶-®≥, tPm¿-Pv, tPm-Wn, an-\n, kn-kv-‰¿ am¿-K-c-‰v. a-cp-a°ƒ: h-°-®≥, Ip-™v, jm-Pn, A-∂-Ω, F¬kn, en-√n, F¬-kn.-

No-cwNn-d: N-ß-\m-t»-cn h-≠m-\-Øv ]p-Xp-∏-dºn¬ \m-cm-b-W≥ (80) kv-s‰¬ sP-≥kv _eq¨ D-S-a. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: X¶-a-Wn. a-°ƒ: h¬-kΩ, hn-k-e-Ω, P-K-Z-Ω, kp-tc-jv Ip-am¿, ]-fl-Ipam-cn, D-jm-Ip-am-cn, k-Pn Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tkma≥, cm-P≥, tam-l-\≥, kp-\n-X, Kn-co-jv, Pq-en.

t{X-kym-a

sIm-√-ap-f: Ip-a-cw-]-dºn¬ tPm-k-^v tZ-hkym (Hu-X-°p-´n 74). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v sIm-√-ap-f sk‚ v a-cnbm sK-tc-Øn ]-≈nbn¬. `m-cy G-en-°p-´n DZ-b-Kn-cn I-W-bn-¶¬ IpSpw-_mw-Km-am-Wv. a-°ƒ : kn-ÿ en-kn tdm-kv (F-kv.-F-®v tIm¨-sh‚ v s]m-Sn-a‰w), tam-fn, F¬-k-Ω, sk-_m-Ãy≥ (jm-Pn). a-cp-a-°-ƒ: s_-∂n a™m-\n-bn¬ (sIm-√-apf), am-Xyp-°p-´n tIm-gn-ae (πm-t®-cn), B-\n (Xº-e-°m-Sv).

Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w B‰m-t©-cn cm-a≥-Ip-´n-bpsS `m-cy Sn B¿ F-kv ho-´n¬ t{X-kym-a (78). kw-kvI - m-cw C-∂v D-®b - v°v 12\v N-{μ-\K - ¿ sshZyp-X iva - i - m-\Ø - n¬. a°ƒ: tdm-kn-en (dn-´.A[ym-]n-I), k-eow-jm (Pe A-tXm-dn-‰n, Nn-‰q¿), jo-e (K-h.F-≥P - n-\o-bdnMv tIm-fP - v, Xr-iq¿), kq-\ (Pn-√m B-ip-]{- Xn, Xr-iq¿), jm-Pn (F.]n.Ão¬-kv I-©nt°m-Sv). a-cp-a° - ƒ: _-ecm-a≥ , Ir-jvW - , Pn-jn( Bw-K≥-hm-Sn, ]-´t- ©cn), tl-a¥ - v, ]-tc-X\ - mb tXm-ak - v.

_-edmw

i-¦p-®n

sIm-´n-bw: ssa-e-°m-Sv ]m-emaTw ho-´n¬ ]-tcX\m-b Fw k-Zm-in-hs‚-bpw (ap≥ sl-Uv amÿ, tIm-´-∏p-dw kv-Iqƒ, ]-c-hq¿), F ]n ]-¶-Pm£n-bp-sSbpw a-I≥ Fkv _-edmw(_m-ep˛56). `mcy: H kpj-a. a-°ƒ: A-]¿-Æ _mep, A-c-hn-μv _mep. a-cp-a-I≥: B¿ P-b-{]Im-iv. -kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬.

I-cp-\m-K-∏≈n: am-then-°-c I√p-a-e F-kv F≥ _w-•m-hn¬ hn i¶p-Æn(96). `mcy: ]-tcXbm-b I-eym-Wnb-Ω. a°ƒ: h’-e, {]-^. hna-e, sse-e, tUm.ssje-P. a-cpa°ƒ: ]o-Xmw-_c≥, {]^. tkma≥, \m-cmbW≥, tUm. c-hn-Ipam¿. kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-hf-∏n-¬.

tPm-k-^v tZ-h-kym

Ip-ªm-an-\ l-Öp-½ ]m-ºp-cp-Øn: ap-{Io-cI - Øv Ip-™m-an-\ l-÷pΩ (78). `¿-Øm-hv: Cuk. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp-™n, A-_vZ- p¬ A-ko-kv (sk-{I-´d - n, sIm-ft- ®-cn ]-©m-bØ - v ap-kve - nw-eoKv I-Ωn-‰n). a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, l-^vk-Øv (sIm-ft- ®-cn ]©m-bØ - v ap≥ {]-knU‚ v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-_vZp-√, l-Δm-DΩ - , ]tc-X\ - m-b A-_q-_° - ¿.

J-Zo-P sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n-∏d-ºv hm-∏n-\n-°-≠n ]tc-X-\m-b A-tΩm-´n-bpsS `m-cy J-Zo-P (70). a-°ƒ: A-_q-°¿, bqkp-^v (dn-bm-Zv), a-dn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, ssk-\-_.

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v ]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ F-fºn-em-Sv t]m-Sn-tb-cnbn¬ \m-cm-b-W-°p-dp-∏v (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: k-Pn-X, k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: cm-a-N-{μ≥.

a-dn-bm-½

aw-Ke - w: tN-∂c - s]-cp¥n-cp-Øn tN-°p-ac - ° - m-cI-Øv ssX-hf - ∏ - n¬ lwk (71). `m-cy: B-kn-b.

B-e-∏p-g: hn.-F-kv.-hn h-kv-{X hym-]m-cim-ebp-sS ÿm-]-I≥ ]-tcX-\m-b hn kp-∫-ø Aø-cp-sS a-I-\pw hn.-Fkv.-hn am-t\-Pn-Mv ]m¿-SvW-dp-am-b F-kv _m-ekp-{_-“-Wy≥ (70) . kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v B-e-∏p-g C-μn-c P-Mv-j-\v ]-Sn™m-dv {_m-“-W-k-aqlw iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: ]-Xv-am-h-Xn. a°ƒ: _n. kp-{_-“Wy≥ (Nm¿-t´-Uv A°u-≠≥-dv, _w-K-fq-cp), _n \o-e-I-WvT≥ (Sn.kn -F-kv, F-d-Wm-Ipfw), cm-tP-iz-cn (X-©mhq¿). a-cp-a-°ƒ: Zn-hy, c-RvPn-\n, B-\-μv.-

KoX-Ip-amcn

kpa-Xn A-½

kp-\nÂ

`mc-Xn A-½

the-¸³ \m-bÀ

tIm-hfw: s\-Sp-aw `-KhXn hn-em-k-Øn¬ ]-tcXcmb tkm-f-a-s‚bpw ]-flm-£n-bp-sSbpw aIƒ Ko-X-Ip-am-cn (46). `¿-Ømhv: i-in-[c≥. a°ƒ: cm-lp¬ i-in[c≥, A\q-j i-in[c≥.

h¿°-e: IÆw-_ hmghn-f ho-´n¬ _n kpaXn A-Ω (84). aIƒ: dn´ A-[ym-]n-Ibpw h¿°-e \-Kc-k-` Iu¨kn-e-dpam-b t_-_n Kncn-P. a-cp-aI≥: ]n kn Zmkv (F¬.sF.kn).

h¿°-e: sN-dp-∂n-bq¿ Z-f-hm-]p-cw Im¿-Øn-Ibn¬ ]-tc-X\m-b kptc-{μ-s‚ a-I≥ kp-\n¬ (51). `mcy: imcn. a-Iƒ: ao\p. am-Xmhv: kptemN-\. k-tlm-Zc߃: kp-tcjv, kp-\ne, kp-\o°v, kp-Pn-X, kp-[n¬.

t]m-Ø≥-tImSv: X-º∏≈n sX-ßp-hn-fmI-Øv ho-´n¬ ]-tc-X\m-b cma≥-Ip-dp-∏v A-h-dp-I-fpsS `m-cy F `m-c-Xn AΩ (94). a°ƒ: s]m-∂p A-Ω, tam-l-\≥ \mb¿, ap-c-fo-[-c≥ \mb¿. a-cp-a°ƒ: kpIp-am-c≥ \mb¿, {]k∂, Dj.

t]m-Ø≥-tImSv: t]mØ≥-tXm-Sv C-S-ØmSv ap-c-fo-c-h-Øn¬ th-e∏-≥ \m-b¿ (83). `m-cy: im¥Ω. a°ƒ: {]-Xn-` (sk-{I-´-dn-tb-‰v), apc-fo taml≥ (Fw.F-®v.Fkv I-Wn-bm-]p-cw). a-cpa°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿ (K-h. I-Æm-ip-]{Xn Xncp-h\-¥-]p-cw), AizXn.

H-eh - t- °m-Sv: I-cn-bt- ¶mSv In-gt- ° Ip-∂Ø - v hniz-\m-Y≥-\m-b¿ (70)-. `mcy: Xm-c. a-°ƒ: hn-\b - ,- hn-\o-Xv. a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW - \ - pÆn,- Zo-].

A-¶-½F-S-°-c: ]m-em-Sv sIm-c´n-°-c am-Xyp-hn-s‚ `mcy A-∂-Ω (78). a-°ƒ: _m-_p, X-¶-®≥, tam-\®≥, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: kq-k≥, sP- n, Pn-Pn, kmw-Ip-´n (F-√m-h-cpw bp.F-kv.F).

I-Sh - Ø - q¿: \m-ep-I≠ - nbn¬ ssk-\_ - (38). `¿Øm-hv: C-{_m-low. a°ƒ: A-en (Zp-_b - v), lko-\, \q¿-Pl - m≥, kn\m≥. a-cp-a° - ƒ: l-ko-\, ap-Po_v, X-≥k - o¿ (Zp-_b - v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: \-_o-k, l-ao-Zv, Jm-Z¿, d-^o-Jv, kn-dm-Pv, A-lΩ - Z- v, jmln-Z.

lw-k

tPm-k-^v

_-Zn-b-Sp-°: sI-S-©n tNm-Xn-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ am-\-¥-hm-Sn: Xm-∂ntPm-k-^v (95). `m-cy: ]°¬ aw-K-e-t»-cn-bn¬ tc-X-bm-b a-dn-bw (t]-cIp-´≥-]n-≈ (63). `m-cy: Ø-\mw-Ip-gn-bn¬ Ip-Spweo-em-`m-bv. a-°ƒ: kp_mw-Kw). a-°-ƒ: ta-cn, tam-Zv, kp-an-{X. a-cp-aA-∏-®≥, sX-øm-Ω, Nn°ƒ: hn-‘y, _n-tPm∂-Ω, A-Ωn-Wn, tPm-kv, bn. s_-∂n, X-¶-®≥, ]-tcX-cm-b Nm-t°m-®≥, IpI-®³ Nm-¯³ ´n-b-Ω. Hm-a-t»-cn: B-{º-Ip-∂p- a-cp-a-°-ƒ: B-eo-kv, Ω¬ I-Æ≥-Nm-Ø≥ tPm-bv, ssj-\n, ssa(65). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: °nƒ, en-k-Ω, kn-‘n, _n-Pp, tIm-a-f, h¬-k-e, en-kn, tPm-_n≥, X-¶c-ay, ku-ay. a-cp-a-°ƒ: Ip-´-∏≥, `m-kv-I-c≥, A- ®≥. k-tlm-Z-c-߃: tk\n¬-Ip-am¿, B-i. hy¿, sX-øm-Ω. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Ip-ªm-e³ lm-Pn _-Zn-b-Up-° aq-°w-]m-d Hm-a-t»-cn: N-ß-\-Ipt∂¬ Ip-™m-e≥ lm- sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-eb-Øn¬. Pn (80). `m-cy: B-an-\.

Ip-«³-]n-Å

B-en ]-\-a-cw: Xm-sg- I-cn-ºpΩ¬ a-®n-t©-cn B-en (70). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-l-d, kp-\o-d. a-cp-a-°ƒ: j-^o-Jv, d^o-Jv.

]-Åo-ah-≈n-°p-∂v: F¬.-]n tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]tc-X-\m-b A-cn-{ºsØm-Sn A-h-dm≥-Ip-´nsam-√-bp-sS `m-cy ]-≈oa (96). a-°ƒ: _o-]mØp-Ω, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-\-_, J-Zo-P, dp-Jnb. a-cp-a-°ƒ: cm-bn≥, adn-bp-Ω, lw-k, ssk-Xe-hn, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-´n.

tKm-]m-e³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ Im™-n-te-cn-bn-se ]qt°m-Sv tKm-Ip-e-Øn¬ th-Wp-tKm-]m¬ (75). `m-cy: ]-tc-X-\m-b aw-Kem-´v I-t°m-S≥ h¬-ke.

km-hn-{Xn \-cn-°p-\n: s\-Sn-b-\m-Sv K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ dn-´v. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tXm-´-∏m-´n¬ ]n sI cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn (57). a-°ƒ: \n-j, ]-tc-X-bm-b _nμp. a-cp-a-I-≥: ]-tc-X-\mb th-Wp-tKm-]m¬. k©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

^m-¯n-a -l-Öp-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Un-se ]-´m-ºn tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Xm-akn-°p-∂ In-\m-Xn-bn¬ lw-k-°p-´n lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a -l÷p-Ω (58).

tI-i-h³ ]m-e° - m-Sv: sIm-t´-°m-Sv ]-Se - n-°m-Sv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b sN-√≥-aI - ≥ kntI-ih - ≥ (69)-.- kw-kv°m-cw C-∂v 10\v N-{μ-\K¿ ssh-Zyp-X i - a - vi - m-\Øn¬. `m-cy: kp-tem-N\. a-°ƒ: Im-©\ - ,- I-cpWm-Ic - ≥,- I-hn-P,- I-\Iw,- I-e.

A-Ðp-Àd-lav m³- I¬-∏I - t- ©-cn: s]m-∑p≠w ]-tc-X\ - m-bt- Nm-te߬ bm-lp-hn-s‚ a-I≥ A-–p-¿d-lvam≥ (70).-

Ip-ªnsam-bv-Xo³Ip-«n

{_m-Ò-Wn-¸m-«vI-em-Im-cn km-hn-{Xn {_mÒ-Wn-b-½ C-cn-ßm-e-°p-S: {_m-

“-Wn-∏m-´v- I-em-Im-cn sX-t°-]-´-Øv- km-hn{Xn {_m-“-Wn-b-Ω (95). ]-tc-X-\m-b sX-t°-]-´Øv- cm-a≥ \-ºo-i-s‚ `m-cy-bm-Wv-. a-°ƒ: cm-a≥ (dn-´-tb¿Uv-, sIm-®n≥ tZ-hkzw), Zm-tam-Z-c≥ ({Ik‚ v- ]-ªn-Iv- kv-Iqƒ, Ip-ºn-Sn), ]-c-ta-iz-c≥ (dn-´-tb¿-Uv- sl-Uv-amÿ, {io-cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-ew kv-Iqƒ, ]pd-\m-´p-I-c), X-¶w. a-cp-a-°ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-h-Xn (k-l-I-c-Wh-Ip-∏v-), h-k-¥-Ip-am-cn (A-[ym-]n-I, {io-cm-a-Irjv-W Kp-cp-Ip-ew kvIqƒ, ]p-d-\m-´p-I-c), hn.-]n.--F-kv-. \-ºo-i≥ (kn.--]n.--Fw a-e-∏p-dw Pn√m ap≥ I-Ωn-‰n-bw-Kw). 1998¬ {_m-“-Wn-∏m-´vI-em-Im-cn-°p-≈ tI-c-f kw-Ko-X \m-S-I A-°mZ-an ]p-c-kv-Im-c-hpw 1997 ¬ Sn. F -- ≥ \-ºq-Xn-cn ]p-c-kv-Im-c-hpw e-`n-®n´p-≠v-. C-cn-ßm-e-°p-S Iq-S¬am-Wn-Iyw t£-{Xw, Bdm-´p-]p-g ]q-c-tØm-S-\p_-‘n-®v- sXm-´n-∏mƒ `K-h-Xn-t£-{Xw, Im-d-fw Ip-a-c-©n-d t£-{Xw, Xr-{]-bm¿ {io-cm-a-t£{Xw, s]-cn-™-\w ]≈n-bn¬ t£-{Xw Xp-Sßn \n-c-h-[n t£-{Xß-fn¬ {_m-“-Wn-∏m-´v]m-Sm-dp-≠v-. C-cn-ßm-e-°p-S sk‚ vtPm-k-^v-kv- tIm-f-Pv-, am-f Im¿-a¬ tIm-f-Pv-, Kp-cp-hm-bq¿ {io-Ir-jvW tIm-f-Pv-, sIm-Sp-ß√q¿ sI.--sI.--Sn.--Fw tImf-Pv-, Ip-∂w-Ip-fw _-Y\n kv-Iqƒ, tI-c-f bqWn-th-gv-kn-‰n tIm-f-PvF-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xn-cphm-Xn-c-I-fn-bp-sS A[ym-]n-I Iq-Sn-bm-bn-cp∂ km-hn-{Xn {_m-“Wn-b-Ω. Zq-c-Z¿-i≥ F.-sF.--B¿ F t{K-UvB¿-Sn-Ãv- Iq-Sn-bm-Wv.

sIm-¨p ap-l½-Zv ta-¯À tIm-´bw: a-≈q-t»-cn Zmdp- m-em-an¬ lm-Pn Fw F-kv sIm-®p ap-lΩ-Zv ta-Ø¿(80). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v Xm-gØ-ßm-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: IpΩ-\w sh-Sn-∏p-c-°¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ^m-Øna. a°ƒ: tj-°v ap-lΩZv , j-°o-e, ssj-e, jwe, sj-^o-Jv(B-[m-cw F-gp-Øv tIm´-bw). a-cpa°ƒ: ]-tc-X\m-b Ajv-d^v, A-jvd-^v Cu-cm‰p-t]-´, A-–p¬ Jm-Z¿ a-‰-sIm-º-\m¬ Cu-cm-‰pt]-´, k-_q-d, ss\kn.

am-Wn Ip-cy³

ap-´p-Nn-d: hm-em-®n-d ]-dºn¬ (a-T-Øn-°p-t∂¬) am-Wn Ip-cy≥(91). kwkv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N ]I¬ 2.30\v ap-´p-Nn-d tlmfn-tKm-Ãv- -s^m-tdm-\ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b G-en°p-´n. Ip-dp-∏-¥-d NmØ≥-Ip-t∂¬ Ip-Spwa-µn-b-½ _mw-K-am-Wv. hm-Wn-ta¬: Ip-º-fa-°ƒ: Ip-cy≥(-A-∏t®m-e-bn-se B-e-°-\m- ®≥), kn-ÿ ¢m-c, kn≠n ]-tc-X-\m-b I-Wm- ÿ F¬-kn, ]-tc-X-bmb kn-ÿ tkm-^n(-aq-hc-s‚ `m-cy a-μn-b-Ω cpw A-∏-kv-tXm-en-Iv H(75). a-°ƒ: {io-[-c≥, tª-‰v-kv kv-]n-cn-Nzm-en-‰n kp-tc-{μ≥ (^m¿-a-knsk‚¿, am-ßm-\w). a-cpÃv , hm-Wn-ta¬), c-hoa-Iƒ: sk-en≥ Ip-cym{μ≥. ¶¬ h-e-hq¿.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw ]pXn-b ]-≈n-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ Fw hn kn Ip-™nsam-bvXo≥Ip-´n (55) Ip-g™pho-Wp a-cn-®p. `mcy:Sn sI ]n ssd-lm-\Øv.

A-Sn-am-en: Ip-©n-Ø-Æn-bn¬ hoSn\p apI-fnte°v aÆn-Sn-™p-hoWv ho´Ω acn-®p. Krl-\mYs\ ImWm-Xm-bn. h-cn-°-bn¬ ]m-∏-®s‚ `mcy X¶-Ω-bmWv acn-®-Xv. ]m∏-®s\ (65) aÆn\-Sn-bn¬s∏´v ImWm-Xm-bn. C-∂-se cm-{Xn H-ºtXm-sSbmWv Ch-cpsS- ho-Sn-\p ap-I-fn-te-°p aÆn-Sn-™p hoWXv. I-´-∏-\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]mIpwh-gnbmWv X¶Ω acn-®-Xv. X-¶-Ω-bp-sS aI≥ k-Pn (34), a-cp-a-Iƒ jo-_ (32) F-∂n-h-sc A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. jo-_-bp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. ]m-∏-®-\pth-≠n cm-{Xn- sshInbpw Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p.

]n-©p-Ip-ªv Hm-S-bn ho-Wp a-cn-¨p l-cn-∏m-Sv: Xm-a-√m-°¬ sj-^o-Jv a≥-kn-en¬ sj-^o-°n-s‚ a-I≥ A-ao≥ H-∂-c-bm-Wv C-∂se cm-hn-se 8 a-Wn-tbm-sS ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Hm-S-bn¬ ap-ßn a-cn-®Xv. ho-Sn-\p-≈n-epw ]cn-k-c-Øpw Ip-™ns\ Im-Wm-Xn-cp-∂-Xns\ Xp-S¿-∂p-≈ At\z-j-W-Øn-em-Wv hoSn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ HmS-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. J-_-dS-°w \-S-Øn. ]n-Xm-hv hn-tZ-i-Øm-Wv. am-Xm-hv sj-ao-\ k-tlm-Z-cn \-kv-dn≥- ^m-Øn-a.

hr²³ ap-§n a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: A-º-e-]p-c-Øv h-tbm-[n-I≥ Ip-fØn¬ ap-ßn a-cn-®p. A-º-e-]p-cw kz-tZ-in sXm-gnbq¿ aTw D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºn-Sn-(84)bm-Wv ap-ßn acn-®-Xv. ar-X-tZ-lw ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n.

]-ip-hn-s\ c-£n-¡p¶Xn-\n-sS s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: sd-bn¬-sh {Sm-°n-te-°v Hm-Sn-°-b-dnb ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS a-[y-hb-kv-I≥ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. Ir-jv-W-]p-cw πm-aq´n¬-X-d-bn¬ i-io-{μ≥(56)B-Wv a-cn-®-Xv.-A-]-I-SØn¬ ]-ip-hpw N-Øp. C-∂-se cm-hn-se 10\v Im-bw-Ip-fw ap-°-S-°v kao-]-Øp-≈ am-{º-Ip-t∂-en¬ h-®m-Wv kw-`-hw. {Sm°n-te-°v I-b-dn-b ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-\p-≈ {i-aØn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂p h-∂ \n-km-ap±o≥ F-Iv-kv-{]-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h ÿ-e-Øp h-®p-X-s∂ i-io-{μ≥ a-cn-®p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°v B-kv-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬In. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv.

tXm-«n ho-Wv bphmhv -a-cn-¨p

tIm-´-bw: \n-d-s™m-gp-In-b tXm-´n¬ ho-Wv bp-hmhv a-cn-®p. tNm-‰n ap-f-°m-°p-t∂¬ Fw ]n i-in (A∏p-˛48)sb-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ Is-≠-Øn-b-Xv. cm-hn-se {Xn-th-Wn tXm-´n¬ Ip-fn-°p-∂-Xn-\m-bn t]m-b C-bm-sf Im-Wm-Xm-b-tXm-sS ho-´p-Im¿ \-SØn-b sX-c-®n-en-em-Wv Ip-fn-I-S-hn-\p Xm-sg tXm´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠X -- v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30 ho-´p h-f-∏n¬. `m-cy Hm-a-\ a-°ƒ: A-cp¨, A-Jn¬.

kv-tä I-¼n-bn \n-¶p tjm-t¡-äv ]-¯mw¢m-kv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

C-Sp-°n: ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-se kv-t‰ I-ºn-bn¬ \n∂p tjm-t°-‰v ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. s-- I.-Un.--F-®v.] -- n I-º-\n sN-≠p-h-ssc F-kv-t‰-‰v- sk≥{S¬ Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ th-fm-¶-Æn-bp-sS a-I≥ tkm-f-a-\m(15)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw \-S-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ e-bØn-\v k-ao-]-sØ ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-se kv-t‰ Iºn-bn¬ \n-∂m-Wv tkm-f-a-\v tjm-t°-‰-Xv. D-S≥ Xs∂ ho-Sn-\-Sp-Øp-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏ns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.-sN-≠p-h-ssc K-h.ssl-kv-Iq-fn-se ]-Ømw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. k -- -tlm-Z-c≥ cq-]≥.--

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À a-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: F-c-™n∏m- e w- ˛ - A - c - b n- S - Ø p- ] mew tdm-Un¬ ]m-kv-t]m¿´v Hm-^n-kn-\p k-ao-]w Imdp-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠pt]¿ a-cn-®p. H-cmƒ-°p ]-cn-t°-‰p. Ip-‰ym-Sn th-fw kz-tZ-in-Ifm-b sXm-Sp-h-b¬ ]q-f∏q¬ ]-≈n-b-Øv ap-l-ΩZv lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l- ap-ss\-^v Ω-Zv ap-ss\-^v (22), Ip-dhp-ßm-Sv ]-≈n-b-Øv kq∏n-bp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ (25) F-∂n-h-cm-Wp acn-®-Xv. I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-hf-Øn-¬-\n-∂p a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂-h¿ k-©-cn-® hm-l-\-am-Wv hn-Zym¿-YnIƒ k-©-cn-® Im-dp-am-bn A-_q-_-°¿ C-∂-se ]p-e¿-s® aq-∂-ctbm-sS Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ a-®m-´p-ao-ج ]-≈n-b-Øv aq-k(75)sb sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw a-‰p aq-∂p-t]-sc kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. A-_q_-°-dn-s‚ am-Xm-hv: _n-øm-Øp. `m-cy: P-kv-\. ^mXzn-a-bm-Wv ap-l-Ω-Zv ap-ss\-^n-s‚ am-Xm-hv.

H-cp am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn ss_-¡nÂ- \n-¶p ho-Wv Xn-cp-h-©qcpw A-Uz-¡äv a-I-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn a-\w-s\m-´v P-\-depw Iq-Sn-¡mgv-N \S¯n ]n-Xm-hv Po-h-s\m-Sp-¡n; am-Xm-hn\v Kpcp-Xcw s]¬-Ip-ªv a-cn-¨- \n-e-bn ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨psIm®n: B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W\pw A-Uz°‰vv P-\-d¬ sI ]n Zfi-]m-Wnbpw sIm-®n-bn¬ Iq-Sn-°mgv-N \SØn. F-d-Wm-Ip-fw K-h. K-Ãv lu-kn¬ C∂-se cm{Xn G-tgm-sS-bm-bn-cp-∂p IqSn°mgvN. A-S-®n-´ ap-dn-bn-¬ H-cp a-Wn°q-tdmfw Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ F.Pnbpambn N¿-® \S-Øn. Xp-S¿-∂v F-t´m-sS ]p-dØn-dßn-b a-{¥n-sb tNm-Zy-ß-fp-am-bn am[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ k-ao-]n-s®-¶nepw {]-Xn-Icn-°m≥ A-t±-lw X-bm-dm-bn√. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-°m≥ H-cp-ßp-∂-Xm-bn I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv B`y¥-c-aa-{¥n F Pn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bsX-∂m-Wv kqN\.

®-tbm-sS ho-´n¬ \nX-e-t»-cn: F-®v.Un.∂p tIm-gn-t°m-Sv FF-^v.-kn- _m-¶v am-t\®v.Un.F-^v.kn.- _mP-cm-b a-I-s\ Im-Wm¶v Hm-^n-kn-te-°v ]p-dXm-b-Xn¬ a-\w-s\ms∏-´ a-I-s\ ]n-∂o-Sv ¥v B-fl-l-Xy-°p {it^m-Wn¬ _-‘-s∏an-® ]n-Xm-hv a-cn-®p. ams´-¶n-epw In-´n-bn-√. Xm-hv Kp-cp-X-cm-h-ÿsam-ss_¬ t^m¨ bn-¬. ]m-Syw sIm-ßmkzn-®v Hm-^m-Wv. ‰-bn-se ssN-{Xw hotIm-gn-t°m-Sv {_m´n¬ B¿ Zm-tam-Z-c-\mZmtamZ c ≥ ImWmX mb hn]n≥ ©v am-t\-P-cm-b hn-]nWv (70) a-cn-®-Xv. `m-cy km-hn-{Xn-sb C-μn-cm-Km-‘n ∂n-se hm-Xn¬ Xp-d-∂n-´n-cp- s\ a-s‰m-cp {_m-©n-te-°v k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ ∂p. \m-´p-Im¿ F-Øp-tºm-tg- ÿ-ew am-‰n-bn-cp-∂p. C-Xp- kw°pw Zm-tam-Z-c≥ a-cn-®n-cp-∂p. _-‘n-® ]-cm-Xn sl-Uv Hm-^n{]-th-in-∏n-®p. a-I≥ hn-]n-s\ Im-Wm-Ø- kn-te-°v hn-]n≥ \¬-In-bn-cpC-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS A-b¬-hm-kn-bm-b Ip-´n-bm-Wv Xn-ep-≈ a-t\m-hn-j-a-am-Wv B- s∂-¶n-epw A-Xp th-≠-co-XnC-cp-h-sc-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ fl-l-Xy-°v Im-c-W-sa-∂v ho- bn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏-´n-s√-∂v R-c-ºv c-‡w hm¿-∂v A-h-i- ´n¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b Ip-dn- B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n-¬ ]-d-bp\n-e-bn¬ I-≠-Xv. ho-Sn-s‚ ]n- ∏n¬ ]-d-bp-∂p. Pq-sse 30\v D- ∂p.

ap-°w: H-cp-am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-™n-s\ ho´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn-cp-h-ºm-Sn ]-©m-b-Øn-se tate-s]m-∂m-¶-bw tIm-f-\n-bn-se _n-Pp-˛-{]o-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS Ip™n-s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se B-tdm-sS a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Ip-´n-bp-sS aq-°n¬ \n-∂pw hm-bn¬ \n-∂pw tNm-c-sbm-en-® \ne-bn-em-Wv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ ]-c-kv-]-c -hn-cp-≤-am-bm-Wv Im-cy߃ ]-d-bp-∂-Xv. Xn-cp-h-ºm-Sn F-kv.sF. tPm-kv tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬.

tlm-«Â sXm-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p F-S-°-c: tPm-en-°v I-b-dm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS tlm-´¬ sXm-gn-em-fn Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. h-gn-°-S-hv B-e-s∏m-bn¬ hmcn-b≥-sXm-Sn-I l-_o-_v d-lv-am≥ (\m-Wn-˛33) B-Wv a-cn-®-Xv. at©-cn-bn-se tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. tlm-´-en-s‚ apIƒ-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p l-_o-_v d-lv-am-\pw Iq-´p-Im-cpw Xm-a-kn®n-cp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-∂n-\v tPm-en-°v I-b-dm-\p-≈ H-cp-°-߃-°n-S-bn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-´p-Im¿ at©-cn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw cm-hn-se A-t©msS a-cn-®p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: A-^v-k¬, A≥-k¬, ln-_.

F-S-°-c: ss_-°n¬ k-©-cn-°-sh Ip-S \n-h¿Øm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-Wp ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn®p. h-gn-°-S-hv ap-≠ aq-Ø-®≥-sXm-Sn-I D-adn-s‚ `m-cy ko-\-Øv (38) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cmhn-se 10-\v F-S-°-c ]m-e-Øn-\v k-ao-]-ambn-cp-∂p A-]-I-Sw. aI≥ sj-bv≥ Pm-kmWv ss_-t°m-Sn-®n-cp∂-Xv. F-S-°-c SuWn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p C-cp-h-cpw. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw i-\n-bm-gv-N cm-{Xn a-cn®p. a-Iƒ: jnw-\ ]¿-ho≥. a-cp-a-I≥: k-°o¿ lpssk≥.


6

thÀ-]mSv

kottayam

5 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

ho-Sn-\p ap-I-fn-Â a-®n-Sn-ªv ho«½ acn¨p tPm-k-^v tZ-h-kym

cm-[m-Ir-jv-W³ \m-bÀ

Pm³-kn

{_n-Pn¯ Ip-cy³

X¦½ tXm-akv

\m-cm-b-W³]n-Å

\m-cm-b-W³

sIm-¨p ap-l½-Zv ta-¯À

sIm-√-ap-f: Ip-a-cw-]-dºn¬ tPm-k-^v tZ-hkym (Hu-X-°p-´n 74). kw-kv-Im-cw C-∂v 10.30 \v sIm-√-ap-f sk‚ v a-cnbm sK-tc-Øn ]-≈nbn¬. `m-cy G-en-°p-´n DZ-b-Kn-cn I-W-bn-¶¬ IpSpw-_mw-Km-am-Wv. a-°ƒ : kn-ÿ en-kn tdm-kv (F-kv.-F-®v tIm¨-sh‚ v s]m-Sn-a‰w), tam-fn, F¬-k-Ω, sk-_m-Ãy≥ (jm-Pn). a-cp-a-°-ƒ: s_-∂n a™m-\n-bn¬ (sIm-√-apf), am-Xyp-°p-´n tIm-gn-ae (πm-t®-cn), B-\n (Xº-e-°m-Sv).

tN¿-Ø-e: Xn-cp-\-√q¿ sh-fn-bn¬ (sN-dp-h≈n¬) sI Pn cm-[m-Irjv-W≥ \m-b¿ (cm-P≥˛73). `m-cy:N-{μn-I. a°ƒ:A-\n¬-Ip-am¿,-APn-Xv-Ip-am¿,-A-ºn-fn. a-cpa-°ƒ:A-Pn-Xv-Ip-am¿,-Dj.-

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e \K-c-k-` 27mw hm¿-Uv Ip∂pw-]p-dw ho-´n¬ Fw jm-Pn-bp-sS `m-cy hn F≥ Pm≥-kn (53,sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ am-cmcn-°p-fw h-S-°v {]m-Y-anIm-tcm-Ky-tI-{μw). a-°ƒ: se-hn≥ sI jmPn,- e-b-\ sI jm-Pn. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10 \p ho-´p-h-f-∏n¬.-

aqe-a‰w: Ad-°pfw Ingt°-SØv {_n-PnØ Ipcy≥ (A-®mΩ 80) . kwkvImcw C∂v D-®-Ign™v 2.30 \v Ad-°pfw sk‚ v tacnkv ]pØ≥]-≈n-bn¬ ]tcX tN∂m´v ]pd-∏¥m\w IpSpw-_m-Kw. aI≥ tPmkv Ipcy≥ .acp-a-Iƒ tagvkn tPmkv ]p√m-´v .

sN-ß-∂q¿: A-ßm-Sn°¬ sX-°v ]-≈nØmsh ]p-Ø≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b ]vn F-kv tXm-a-kn-s‚ `m-cy X-¶Ω tXm-a-kv (85). a-°ƒ: kqk≥, kmP≥, Zm-\ntb¬. a-cp-a°ƒ: sFkIv, Ip-™p-tamƒ, ‰Pn.

sh¨-aWn: Ing-°v sXt°S-Øv ho-´n¬ \m-cmb-W≥-]n-≈ (75). kw kv-Im-cw C-∂v D-®-bv°v c-≠n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: hn-P-b F≥ ]n-≈, a°ƒ: D-Æn-Ir-jv-W≥ \mb¿, {io-Ip-am¿. a-cpa°ƒ: A-ºnfn, tc-jva

_m-e-kp-{_-Ò-Wy³

hn-iz-\m-Y³ \m-bÀ

ssk-\-_

am-\-¥-hm-Sn: X-e-∏p-g I-∏-ep-am-°¬ ]-tc-X\m-b a-Øm-bn-bp-sS `mcy a-dn-bm-Ω (90). a°ƒ: sP-bnw-kv, A-®mΩ, tPm-k-^v (A-ta-cn°), ta-cn, X-¶-®≥, tPm¿-Pv, tPm-Wn, an-\n, kn-kv-‰¿ am¿-K-c-‰v. a-cp-a°ƒ: h-°-®≥, Ip-™v, jm-Pn, A-∂-Ω, F¬kn, en-√n, F¬-kn.-

No-cwNn-d: N-ß-\m-t»-cn h-≠m-\-Øv ]p-Xp-∏-dºn¬ \m-cm-b-W≥ (80) kv-s‰¬ sP-≥kv _eq¨ D-S-a. kw-kv-Im-cw C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy: X¶-a-Wn. a-°ƒ: h¬-kΩ, hn-k-e-Ω, P-K-Z-Ω, kp-tc-jv Ip-am¿, ]-fl-Ipam-cn, D-jm-Ip-am-cn, k-Pn Ip-am-cn. a-cp-a-°ƒ: tkma≥, cm-P≥, tam-l-\≥, kp-\n-X, Kn-co-jv, Pq-en.

tIm-´bw: a-≈q-t»-cn Zmdp- m-em-an¬ lm-Pn Fw F-kv sIm-®p ap-lΩ-Zv ta-Ø¿(80). J-_-dS-°w C-∂v cm-hn-se 10\v Xm-gØ-ßm-Sn Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. `mcy: IpΩ-\w sh-Sn-∏p-c-°¬ ]p-Ø≥-ho-´n¬ ^m-Øna. a°ƒ: tj-°v ap-lΩZv , j-°o-e, ssj-e, jwe, sj-^o-Jv(B-[m-cw F-gp-Øv tIm´-bw). a-cpa°ƒ: ]-tc-X\m-b Ajv-d^v, A-jvd-^v Cu-cm‰p-t]-´, A-–p¬ Jm-Z¿ a-‰-sIm-º-\m¬ Cu-cm-‰pt]-´, k-_q-d, ss\kn.

a-tl-jv D-cp-h-®m¬: am-eq¿ kn‰n-bn-se tI-tfm-Øv lu-kn¬ sI \m-cm-bW-s‚ a-I≥ sI a-tljv (38). `m-cy: c-ay. a-°ƒ: a-bqJv, Ir-Xn-jv. k-tlm-Z-c߃: A-\o-jv (sI.Fkv.C._n in-h-]p-cw), A-Po-jv (ss{U-h¿).

t{X-kym-a Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w B‰m-t©-cn cm-a≥-Ip-´n-bpsS `m-cy Sn B¿ F-kv ho-´n¬ t{X-kym-a (78). kw-kvI - m-cw C-∂v D-®b - v°v 12\v N-{μ-\K - ¿ sshZyp-X iva - i - m-\Ø - n¬. a°ƒ: tdm-kn-en (dn-´.A[ym-]n-I), k-eow-jm (Pe A-tXm-dn-‰n, Nn-‰q¿), jo-e (K-h.F-≥P - n-\o-bdnMv tIm-fP - v, Xr-iq¿), kq-\ (Pn-√m B-ip-]{- Xn, Xr-iq¿), jm-Pn (F.]n.Ão¬-kv I-©nt°m-Sv). a-cp-a° - ƒ: _-ecm-a≥ , Ir-jvW - , Pn-jn( Bw-K≥-hm-Sn, ]-´t- ©cn), tl-a¥ - v, ]-tc-X\ - mb tXm-ak - v.

H-eh - t- °m-Sv: I-cn-bt- ¶mSv In-gt- ° Ip-∂Ø - v hniz-\m-Y≥-\m-b¿ (70)-. `mcy: Xm-c. a-°ƒ: hn-\b - ,- hn-\o-Xv. a-cp-a° - ƒ: Ir-jvW - \ - pÆn,- Zo-].

A-¶-½F-S-°-c: ]m-em-Sv sIm-c´n-°-c am-Xyp-hn-s‚ `mcy A-∂-Ω (78). a-°ƒ: _m-_p, X-¶-®≥, tam-\®≥, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: kq-k≥, sP- n, Pn-Pn, kmw-Ip-´n (F-√m-h-cpw bp.F-kv.F).

I-Sh - Ø - q¿: \m-ep-I≠ - nbn¬ ssk-\_ - (38). `¿Øm-hv: C-{_m-low. a°ƒ: A-en (Zp-_b - v), lko-\, \q¿-Pl - m≥, kn\m≥. a-cp-a° - ƒ: l-ko-\, ap-Po_v, X-≥k - o¿ (Zp-_b - v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: \-_o-k, l-ao-Zv, Jm-Z¿, d-^o-Jv, kn-dm-Pv, A-lΩ - Z- v, jmln-Z.

lw-k aw-Ke - w: tN-∂c - s]-cp¥n-cp-Øn tN-°p-ac - ° - m-cI-Øv ssX-hf - ∏ - n¬ lwk (71). `m-cy: B-kn-b.

B-e-∏p-g: hn.-F-kv.-hn h-kv-{X hym-]m-cim-ebp-sS ÿm-]-I≥ ]-tcX-\m-b hn kp-∫-ø Aø-cp-sS a-I-\pw hn.-Fkv.-hn am-t\-Pn-Mv ]m¿-SvW-dp-am-b F-kv _m-ekp-{_-“-Wy≥ (70) . kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v B-e-∏p-g C-μn-c P-Mv-j-\v ]-Sn™m-dv {_m-“-W-k-aqlw iv-a-im-\-Øn¬. `m-cy: ]-Xv-am-h-Xn. a°ƒ: _n. kp-{_-“Wy≥ (Nm¿-t´-Uv A°u-≠≥-dv, _w-K-fq-cp), _n \o-e-I-WvT≥ (Sn.kn -F-kv, F-d-Wm-Ipfw), cm-tP-iz-cn (X-©mhq¿). a-cp-a-°ƒ: Zn-hy, c-RvPn-\n, B-\-μv.-

_-edmw

i-¦p-®n

KoX-Ip-amcn

kpa-Xn A-½

kp-\nÂ

sIm-´n-bw: ssa-e-°m-Sv ]m-emaTw ho-´n¬ ]-tcX\m-b Fw k-Zm-in-hs‚-bpw (ap≥ sl-Uv amÿ, tIm-´-∏p-dw kv-Iqƒ, ]-c-hq¿), F ]n ]-¶-Pm£n-bp-sSbpw a-I≥ Fkv _-edmw(_m-ep˛56). `mcy: H kpj-a. a-°ƒ: A-]¿-Æ _mep, A-c-hn-μv _mep. a-cp-a-I≥: B¿ P-b-{]Im-iv. -kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬.

I-cp-\m-K-∏≈n: am-then-°-c I√p-a-e F-kv F≥ _w-•m-hn¬ hn i¶p-Æn(96). `mcy: ]-tcXbm-b I-eym-Wnb-Ω. a°ƒ: h’-e, {]-^. hna-e, sse-e, tUm.ssje-P. a-cpa°ƒ: ]o-Xmw-_c≥, {]^. tkma≥, \m-cmbW≥, tUm. c-hn-Ipam¿. kw-kv-°m-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´p-hf-∏n-¬.

tIm-hfw: s\-Sp-aw `-KhXn hn-em-k-Øn¬ ]-tcXcmb tkm-f-a-s‚bpw ]-flm-£n-bp-sSbpw aIƒ Ko-X-Ip-am-cn (46). `¿-Ømhv: i-in-[c≥. a°ƒ: cm-lp¬ i-in[c≥, A\q-j i-in[c≥.

h¿°-e: IÆw-_ hmghn-f ho-´n¬ _n kpaXn A-Ω (84). aIƒ: dn´ A-[ym-]n-Ibpw h¿°-e \-Kc-k-` Iu¨kn-e-dpam-b t_-_n Kncn-P. a-cp-aI≥: ]n kn Zmkv (F¬.sF.kn).

h¿°-e: sN-dp-∂n-bq¿ Z-f-hm-]p-cw Im¿-Øn-Ibn¬ ]-tc-X\m-b kptc-{μ-s‚ a-I≥ kp-\n¬ (51). `mcy: imcn. a-Iƒ: ao\p. am-Xmhv: kptemN-\. k-tlm-Zc߃: kp-tcjv, kp-\ne, kp-\o°v, kp-Pn-X, kp-[n¬.

Ip-ªm-an-\ l-Öp-½ ]m-ºp-cp-Øn: ap-{Io-cI - Øv Ip-™m-an-\ l-÷pΩ (78). `¿-Øm-hv: Cuk. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp-™n, A-_vZ- p¬ A-ko-kv (sk-{I-´d - n, sIm-ft- ®-cn ]-©m-bØ - v ap-kve - nw-eoKv I-Ωn-‰n). a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, l-^vk-Øv (sIm-ft- ®-cn ]©m-bØ - v ap≥ {]-knU‚ v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-_vZp-√, l-Δm-DΩ - , ]tc-X\ - m-b A-_q-_° - ¿.

J-Zo-P sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n-∏d-ºv hm-∏n-\n-°-≠n ]tc-X-\m-b A-tΩm-´n-bpsS `m-cy J-Zo-P (70). a-°ƒ: A-_q-°¿, bqkp-^v (dn-bm-Zv), a-dn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, ssk-\-_.

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v ]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ F-fºn-em-Sv t]m-Sn-tb-cnbn¬ \m-cm-b-W-°p-dp-∏v (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: k-Pn-X, k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: cm-a-N-{μ≥.

tPm-k-^v

_-Zn-b-Sp-°: sI-S-©n tNm-Xn-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ am-\-¥-hm-Sn: Xm-∂ntPm-k-^v (95). `m-cy: ]°¬ aw-K-e-t»-cn-bn¬ tc-X-bm-b a-dn-bw (t]-cIp-´≥-]n-≈ (63). `m-cy: Ø-\mw-Ip-gn-bn¬ Ip-Spweo-em-`m-bv. a-°ƒ: kp_mw-Kw). a-°-ƒ: ta-cn, tam-Zv, kp-an-{X. a-cp-aA-∏-®≥, sX-øm-Ω, Nn°ƒ: hn-‘y, _n-tPm∂-Ω, A-Ωn-Wn, tPm-kv, bn. s_-∂n, X-¶-®≥, ]-tcX-cm-b Nm-t°m-®≥, IpI-®³ Nm-¯³ ´n-b-Ω. Hm-a-t»-cn: B-{º-Ip-∂p- a-cp-a-°-ƒ: B-eo-kv, Ω¬ I-Æ≥-Nm-Ø≥ tPm-bv, ssj-\n, ssa(65). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: °nƒ, en-k-Ω, kn-‘n, _n-Pp, tIm-a-f, h¬-k-e, en-kn, tPm-_n≥, X-¶c-ay, ku-ay. a-cp-a-°ƒ: Ip-´-∏≥, `m-kv-I-c≥, A- ®≥. k-tlm-Z-c-߃: tk\n¬-Ip-am¿, B-i. hy¿, sX-øm-Ω. kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 11\v Ip-ªm-e³ lm-Pn _-Zn-b-Up-° aq-°w-]m-d Hm-a-t»-cn: N-ß-\-Ipt∂¬ Ip-™m-e≥ lm- sk‚ v ta-co-kv tZ-hm-eb-Øn¬. Pn (80). `m-cy: B-an-\.

Ip-«³-]n-Å

B-en ]-\-a-cw: Xm-sg- I-cn-ºpΩ¬ a-®n-t©-cn B-en (70). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-l-d, kp-\o-d. a-cp-a-°ƒ: j-^o-Jv, d^o-Jv.

]-Åo-ah-≈n-°p-∂v: F¬.-]n tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]tc-X-\m-b A-cn-{ºsØm-Sn A-h-dm≥-Ip-´nsam-√-bp-sS `m-cy ]-≈oa (96). a-°ƒ: _o-]mØp-Ω, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-\-_, J-Zo-P, dp-Jnb. a-cp-a-°ƒ: cm-bn≥, adn-bp-Ω, lw-k, ssk-Xe-hn, ]-tc-X-\m-b Ip™n-ap-´n.

a-dn-bm-½

tKm-]m-e³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ Im™-n-te-cn-bn-se ]qt°m-Sv tKm-Ip-e-Øn¬ th-Wp-tKm-]m¬ (75). `m-cy: ]-tc-X-\m-b aw-Kem-´v I-t°m-S≥ h¬-ke.

\-cn-°p-\n: s\-Sn-b-\m-Sv K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ dn-´v. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tXm-´-∏m-´n¬ ]n sI cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn (57). a-°ƒ: \n-j, ]-tc-X-bm-b _nμp. a-cp-a-I-≥: ]-tc-X-\mb th-Wp-tKm-]m¬. k©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

^m-¯n-a -l-Öp-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Un-se ]-´m-ºn tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Xm-akn-°p-∂ In-\m-Xn-bn¬ lw-k-°p-´n lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a -l÷p-Ω (58).

tIm-c³

sh-tdm-\n-¡

A-en-Ip-ªn

i-¦p-cp

Nm-h-°m-Sv: F-S-∏p-≈n Pm-d-Øn-\-Sp-Øv Im-c°m-´v ]-tc-X-\m-b Im-Zdp-Æn-bp-sS `m-cy Ip™n-∏m-Øp(]m-Øp-´n˛74) \n-cym-X-bm-bn. I-_d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zp-Æn, A-j-d-^v (J-Ø¿), A-_v-Zp¬ hlm-_v (A-ßm-Sn-Øm-gw Pp-am-A-Øv ]-≈n I-Ωn‰n {S-j-d¿), I-a-dp-±o≥, jw-kp-±o≥, j-^o-Jv (A-[ym-]-I≥, Xn-cp-h-fb-∂q¿ ssl-kv-Iqƒ), du-^v (Im-Pm I-º-\n, Xn-cp-s\¬-th-en), kp-ld, l-ko-\. a-cp-a-°ƒ: Dkv-am≥, ap-l-Ω-Zm-en, dkn-b, jm-ln-Z, B-cn-^, km-_n-d, c-l-\, l-ko\.

FSØn-cpØn: Xm-Sn°m-c≥ {^m≥-kn-kv aI≥ tPm-bv(75). kw-kvIm-cw C-∂v cm-hnse 9.45\v F-S-Øn-cp-Øn ]cn-ip-≤ I¿-Ω-e\mY s^m-tdm-\ ]-≈n- sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: sIm®p-t{Xky. a°ƒ: kqk≥, k‘p, PnØp. a-cp-a°ƒ: PnPn, tPmPn.

A-¥n-°m-Sv: N-¶-c-c≥ I≠-Øv tIm-c≥(95). a°ƒ: \-fn-\n, AΩnWn, chn, _m_p. a-cp-a°ƒ: in-h-cma≥, kp-KpX≥, _nμp.

Im-™mWn: A-º-e°m-Sv Nn-db-Øv A-ØmWn-°¬ ]-tc-X\mb tXm-a-kn-s‚ `m-cy shtdm-\n-°(77). a°ƒ: F¬kn, tPmkv, hn≥sk‚ v, enkn. a-cp-a°ƒ: sIm-®m-K-kvXn, tPm-kv^o-\, do-P, t]mƒ,

a-Xn-eIw: Ip-fn-ap-´w s\Spw-]d-ºv ]-tc-X\m-b ]p-∂ne-Øv Ip-™n-aplΩ-Zv a-I≥ A-en-Ip™n(72). `mcy: kpl-d. a°ƒ: \n-jmZv, \-hmkv, \-Po_v, \n-km¿. a-cpa°ƒ: jw-e, Xm-ln-d, ssd-k.

a-Xn-eIw: Ip-fn-ap-´w hr≤mh-\w sN-∂-d ]-tcX\mb tIm-c-∏≥ a-I≥ i-¶p-cp(75). `mcy: Aø∏. a°ƒ: Ko-X, Zo-]. acp-a°ƒ: D-Æn-IrjvW≥, A-\n¬-Ip-am¿.

ssa-ap

G-\n- lm-Pn

sa-m-bv-Xp tN-cm-]p-cw: th-fw A-ctºm-en-bn-se In-g-t°-SØv sam-bv-Xp (60). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: \u-jmZv, Pw-jo¿, ap-\o¿, \-Pne. a-cp-a-I≥: Pw-jo-\. k-tlm-Z-cn: ]m-Øp ]¥n-cn-°-c.

i-co-^ Nm-en-bw: ]-tc-X-\m-b A-d-°¬ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ta-te-sØm-Sn am-SØn-߬ i-co-^ (75). a°ƒ: \q¿-P-lm≥ (¢m¿°v, D-ºn-®n- lm-Pn l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, Nm-en-bw), j-l¿-_m≥, ^u-ko Pn-lm≥, \ko¿, _-jo¿, a-l¿_m≥ (Zp-_-bv).

th-em-bp-[³ F-c-™n-∏m-ew: X-≠mt»-cn th-em-bp-[≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]Xvam-h-Xn. a-°ƒ: P-b{]-Im-iv, kp-\n¬-Ipam¿.

N-¡-¸³ ]-tøm-fn: ]-∏-S\n¿-amXm-hpw hym-]m-cn-bp-amb sh-fn-bw-tIm-Sv sXßpw-]p-≈n N-°-∏≥ (80). `m-cy: X-¶. a-°ƒ: P-tb-jv, P-b, eX, \n-j, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: c-a-W≥, taml-\≥, {io-\n-hm-k≥, \n-j, ]-tc-X-\m-b cm-P≥.

h-S-I-c: ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy \Sp-hn¬ ]p-√‚-hn-sS ssa-ap (75). a-°ƒ: Ako-kv, A-_v-Zp-√, Jm-enZv, k-emw, kp-ss_¿, kp-\o¿, kp-ss_-Z, kp^o-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, \-Po-_v.

sam-bv-Xo³-Ip-«n sIm-t≠m-´n: X-d-bn´m¬ sIm-Sn-bw-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ sam-bv-Xo≥-Ip´n (85). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-an-\, _¬-Jokv, ]m-Øp-Ω, k-^n-b, ap-l-Ω-Zv- ap-kv-X-^, A∫m-kv.

s]-cp-a-Æ: sN-ß-W°m-´n¬ G-\n-lm-Pn (71). `m-cy: D-Ω-ø. a-°ƒ: A–p¬- e-Øo-^v (JØ¿), A-–p-\q¿ (Pn-±), kp-lv-d, Ip¬-kp, ssaaq-\, D-Ωp-k¬-a, D-Ωpl-_o-_. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv- lm-Pn, C sIkn-±o-Jv, ]n ap-l-Ω-Zv, kp-sse-am≥, am-\p, keo-\, B-ky.

^m-¯n-aIm-f-n-Im-hv: ]-≈n-°p∂n-se ]-tc-X-\m-b ]-´n°m-S≥ Ip-™-e-hn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a (80).

A-Ðp-Àd-lav m³- -

km-hn-{Xn

tPm-bv

]p¬-∏-≈n: {Ko≥-hm-en sN-dp-thm-´n-cn kp-tc-jv_m-_p (58). `m-cy: D-j (sk‚ v Im-X-dn≥-kv ssl-kv-Iqƒ, ]-øw-]≈n). a-°ƒ: tc-jv-a, cm-lp¬. a-cp-a-I≥: c-Po-jv.

]m-e° - m-Sv: sIm-t´-°m-Sv ]-Se - n-°m-Sv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b sN-√≥-aI - ≥ kntI-ih - ≥ (69)-.- kw-kv°m-cw C-∂v 10\v N-{μ-\K¿ ssh-Zyp-X i - a - vi - m-\Øn¬. `m-cy: kp-tem-N\. a-°ƒ: Im-©\ - ,- I-cpWm-Ic - ≥,- I-hn-P,- I-\Iw,- I-e.

I¬-∏I - t- ©-cn: s]m-∑p- am-Wn Ip-cy³ ≠w ]-tc-X\ - m-bt- Nm-te- ap-´p-Nn-d: hm-em-®n-d ]-d߬ bm-lp-hn-s‚ a-I≥ ºn¬ (a-T-Øn-°p-t∂¬) A-–p-¿d-lvam≥ (70).am-Wn Ip-cy≥(91). kwkv-Im-cw Xn-¶-fm-gv-N ]I¬ 2.30\v ap-´p-Nn-d tlmfn-tKm-Ãv- -s^m-tdm-\ ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `m-cy: ]-tc-X-bm-b G-en°p-´n. Ip-dp-∏-¥-d NmØ≥-Ip-t∂¬ Ip-Spw_mw-K-am-Wv. a-°ƒ: Ip-cy≥(-A-∏®≥), kn-ÿ ¢m-c, knÿ F¬-kn, ]-tc-X-bmb kn-ÿ tkm-^n(-aq-h`mc-Xn A-½ the-¸³ \m-bÀ cpw A-∏-kv-tXm-en-Iv Ht]m-Ø≥-tImSv: X-º∏- t]m-Ø≥-tImSv: tª-‰v-kv kv-]n-cn-Nzm-en-‰n ≈n sX-ßp-hn-fmI-Øv t]mØ≥-tXm-Sv C-S-Øm- sk‚¿, am-ßm-\w). a-cpho-´n¬ ]-tc-X\m-b cm- Sv ap-c-fo-c-h-Øn¬ th-e- a-Iƒ: sk-en≥ Ip-cyma≥-Ip-dp-∏v A-h-dp-I-fp∏-≥ \m-b¿ (83). `m-cy: sS `m-cy F `m-c-Xn A- im¥Ω. a°ƒ: {]-Xn-` ¶¬ h-e-hq¿. Ω (94). a°ƒ: s]m-∂p (sk-{I-´-dn-tb-‰v), apc-fo A-Ω, tam-l-\≥ taml≥ (Fw.F-®v.F\mb¿, ap-c-fo-[-c≥ kv I-Wn-bm-]p-cw). a-cp\mb¿. a-cp-a°ƒ: kpa°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿ Ip-am-c≥ \mb¿, {]k(K-h. I-Æm-ip-]{Xn Xn∂, Dj. cp-h\-¥-]p-cw), AizXn.

Ip-ªn-¸m-¯p

kp-tc-jv-_m-_p

tI-i-h³

C-{_m-low \m-emw-ssa¬: sI-√q¿ Im-´n-®n-d-°¬ a-l-√nse tN-°v C-{_m-low (70). `m-cy: am-an. a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, A-ko-kv, iw-kp-Zo≥, k-a-Zv, \p-ssk-_, knbm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q_-°¿, A-_v-Zp-√, a-dnbw, k-Pv-\, dp-_o-\, \Pv-ap-Zo≥.-

_o-cm³-Ip-«n Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n a-¶-S-Ip-‰n-bn-se ]p-Øp-{]-°m-´v _o-cm≥Ip-´n (70). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp. a-°ƒ: \q-dp±o≥, \m-k¿, in-lm-_v k-Jm-^n, ssa-aq-\, kpss_-Z, kp-l-d, k-eo-\, \p-ssk-_.

Ip-ªnsam-bv-Xo³Ip-«n ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw ]pXn-b ]-≈n-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ Fw hn kn Ip-™nsam-bvXo≥Ip-´n (55) Ip-g™pho-Wp a-cn-®p. `mcy:Sn sI ]n ssd-lm-\Øv.

{_m-Ò-Wn-¸m-«vI-em-Im-cn km-hn-{Xn {_mÒ-Wn-b-½ C-cn-ßm-e-°p-S: {_m-

“-Wn-∏m-´v- I-em-Im-cn sX-t°-]-´-Øv- km-hn{Xn {_m-“-Wn-b-Ω a-µn-b-½ (95). hm-Wn-ta¬: Ip-º-f]-tc-X-\m-b sX-t°-]-´t®m-e-bn-se B-e-°-\m- Øv- cm-a≥ \-ºo-i-s‚ ≠n ]-tc-X-\m-b I-Wm- `m-cy-bm-Wv-. a-°ƒ: cm-a≥ (dn-´-tb¿c-s‚ `m-cy a-μn-b-Ω Uv-, sIm-®n≥ tZ-h(75). a-°ƒ: {io-[-c≥, kzw), Zm-tam-Z-c≥ ({Ikp-tc-{μ≥ (^m¿-a-knk‚ v- ]-ªn-Iv- kv-Iqƒ, Ãv , hm-Wn-ta¬), c-hoIp-ºn-Sn), ]-c-ta-iz-c≥ {μ≥. (dn-´-tb¿-Uv- sl-Uv-amÿ, {io-cm-a-Ir-jv-W Kp-cp-Ip-ew kv-Iqƒ, ]pd-\m-´p-I-c), X-¶w. a-cp-a-°ƒ: km-hn-{Xn, {]-`m-h-Xn (k-l-I-c-Wh-Ip-∏v-), h-k-¥-Ip-am-cn (A-[ym-]n-I, {io-cm-a-Irjv-W Kp-cp-Ip-ew kvIqƒ, ]p-d-\m-´p-I-c), hn.-]n.--F-kv-. \-ºo-i≥ (kn.--]n.--Fw a-e-∏p-dw Pn√m ap≥ I-Ωn-‰n-bw-Kw). 1998¬ {_m-“-Wn-∏m-´vtI-i-h³ I-em-Im-cn-°p-≈ tI-c-f aphm-‰p-]p-g: ta-°S-ºv kw-Ko-X \m-S-I A-°mRm-b-∏n-≈n¬ tI-i-h≥ Z-an ]p-c-kv-Im-c-hpw 1997 ¬ Sn. F -- ≥ \-ºq-Xn-cn (69). `mcy: X-¶-Ω a-Æ]p-c-kv-Im-c-hpw e-`n-®nØq¿ Ip-©p-Ip-t∂¬ ´p-≠v-. Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: C-cn-ßm-e-°p-S Iq-S¬a[p, am-b. a-cp-a°ƒ: am-Wn-Iyw t£-{Xw, Bkp-tcjv, Po\. dm-´p-]p-g ]q-c-tØm-S-\p_-‘n-®v- sXm-´n-∏mƒ `Zbm-hXn K-h-Xn-t£-{Xw, Im-d-fw ssh∏n≥: sNdmbn Ip-a-c-©n-d t£-{Xw, ]me-Øn\v kao]w Xr-{]-bm¿ {io-cm-a-t£thfq¿ ]tc-X-\mb {Xw, s]-cn-™-\w ]Ipam-cs‚ `mcy Zbm-hbn¬ t£-{Xw Xp-SXn(90). -a-°ƒ: chn(-dn´: ≈nßn \n-c-h-[n t£-{XsI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn ß-fn¬ {_m-“-Wn-∏m-´vss{Uh¿),-im-¥,-Hm-a-\,- ]m-Sm-dp-≠v-. `-c-X≥,-k-Xn,-C-μn-c,-tZC-cn-ßm-e-°p-S sk‚ vhn-I,-ssI-em-k≥,-tc-htPm-k-^v-kv- tIm-f-Pv-, Ω,-]-tc-X-\mb tam-lam-f Im¿-a¬ tIm-f-Pv-, \≥. a-cp-a-°ƒ: im¥,-X- Kp-cp-hm-bq¿ {io-Ir-jv¶-∏≥,-tim-`,-k-Pn-\n,-iW tIm-f-Pv-, sIm-Sp-ß√q¿ sI.--sI.--Sn.--Fw tImin-[-c≥,-Zm-k≥,-jmf-Pv-, Ip-∂w-Ip-fw _-YPn,ao\,-jm-Pn,-]-tc-X\n kv-Iqƒ, tI-c-f bq\mb kpIp. Wn-th-gv-kn-‰n tIm-f-PvF-∂n-hn-S-ß-fn¬ Xn-cpA-_v-Zp-à hm-Xn-c-I-fn-bp-sS AB-b-t©-cn: h-≈ym-Sv [ym-]n-I Iq-Sn-bm-bn-cp]p-Xn-tbm-´n¬ Xm-a-kn∂ km-hn-{Xn {_m-“°p-∂ I-Sp-ßm-≠n AWn-b-Ω. Zq-c-Z¿-i≥ F.-_v-Zp-√ (70). `m-cy: J-ZosF.--B¿ F t{K-UvB¿-Sn-Ãv- Iq-Sn-bm-Wv. P.

A-Sn-am-en: Ip-©n-Ø-Æn-bn¬ hoSn\p apI-fnte°v aÆn-Sn-™p-hoWv ho´Ω acn-®p. Krl-\mYs\ ImWm-Xm-bn. h-cn-°-bn¬ ]m-∏-®s‚ `mcy X¶-Ω-bmWv acn-®-Xv. ]m∏-®s\ (65) aÆn\-Sn-bn¬s∏´v ImWm-Xm-bn. C-∂-se cm-{Xn H-ºtXm-sSbmWv Ch-cpsS- ho-Sn-\p ap-I-fn-te-°p aÆn-Sn-™p hoWXv. I-´-∏-\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]mIpwh-gnbmWv X¶Ω acn-®-Xv. X-¶-Ω-bp-sS aI≥ k-Pn (34), a-cp-a-Iƒ jo-_ (32) F-∂n-h-sc A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. jo-_-bp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. ]m-∏-®-\pth-≠n cm-{Xn- sshInbpw Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p.

]n-©p-Ip-ªv Hm-S-bn ho-Wp a-cn-¨p l-cn-∏m-Sv: Xm-a-√m-°¬ sj-^o-Jv a≥-kn-en¬ sj-^o-°n-s‚ a-I≥ A-ao≥ H-∂-c-bm-Wv C-∂se cm-hn-se 8 a-Wn-tbm-sS ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Hm-S-bn¬ ap-ßn a-cn-®Xv. ho-Sn-\p-≈n-epw ]cn-k-c-Øpw Ip-™ns\ Im-Wm-Xn-cp-∂-Xns\ Xp-S¿-∂p-≈ At\z-j-W-Øn-em-Wv hoSn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ HmS-bn¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. J-_-dS-°w \-S-Øn. ]n-Xm-hv hn-tZ-i-Øm-Wv. am-Xm-hv sj-ao-\ k-tlm-Z-cn \-kv-dn≥- ^m-Øn-a.

]-ip-hn-s\ c-£n-¡p¶Xn-\n-sS s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: sd-bn¬-sh {Sm-°n-te-°v Hm-Sn-°-b-dnb ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS a-[y-hb-kv-I≥ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. Ir-jv-W-]p-cw πm-aq´n¬-X-d-bn¬ i-io-{μ≥(56)B-Wv a-cn-®-Xv.-A-]-I-SØn¬ ]-ip-hpw N-Øp. C-∂-se cm-hn-se 10\v Im-bw-Ip-fw ap-°-S-°v kao-]-Øp-≈ am-{º-Ip-t∂-en¬ h-®m-Wv kw-`-hw. {Sm°n-te-°v I-b-dn-b ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-\p-≈ {i-aØn-\n-sS Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂p h-∂ \n-km-ap±o≥ F-Iv-kv-{]-kv C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h ÿ-e-Øp h-®p-X-s∂ i-io-{μ≥ a-cn-®p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°v B-kv-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬In. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv.

tXm-«n ho-Wv bphmhv -a-cn-¨p

tIm-´-bw: \n-d-s™m-gp-In-b tXm-´n¬ ho-Wv bp-hmhv a-cn-®p. tNm-‰n ap-f-°m-°p-t∂¬ Fw ]n i-in (A∏p-˛48)sb-bm-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ Is-≠-Øn-b-Xv. cm-hn-se {Xn-th-Wn tXm-´n¬ Ip-fn-°p-∂-Xn-\m-bn t]m-b C-bm-sf Im-Wm-Xm-b-tXm-sS ho-´p-Im¿ \-SØn-b sX-c-®n-en-em-Wv Ip-fn-I-S-hn-\p Xm-sg tXm´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠X -- v. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10.30 ho-´p h-f-∏n¬. `m-cy Hm-a-\ a-°ƒ: A-cp¨, A-Jn¬.

kv-tä I-¼n-bn \n-¶p tjm-t¡-äv ]-¯mw¢m-kv hn-ZymÀ-Yn a-cn-¨p

C-Sp-°n: ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-se kv-t‰ I-ºn-bn¬ \n∂p tjm-t°-‰v ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn a-cn-®p. s-- I.-Un.--F-®v.] -- n I-º-\n sN-≠p-h-ssc F-kv-t‰-‰v- sk≥{S¬ Un-hn-j-\n¬ Xm-a-kn-°p-∂ th-fm-¶-Æn-bp-sS a-I≥ tkm-f-a-\m(15)Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw \-S-∂-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ Xm-a-kn-°p-∂ e-bØn-\v k-ao-]-sØ ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-se kv-t‰ Iºn-bn¬ \n-∂m-Wv tkm-f-a-\v tjm-t°-‰-Xv. D-S≥ Xs∂ ho-Sn-\-Sp-Øp-≈ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏ns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√.-sN-≠p-h-ssc K-h.ssl-kv-Iq-fn-se ]-Ømw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. k -- -tlm-Z-c≥ cq-]≥.--

hr²³ ap-§n a-cn-¨p

h-S-°m-t©-cn: A-º-e-]p-c-Øv h-tbm-[n-I≥ Ip-fØn¬ ap-ßn a-cn-®p. A-º-e-]p-cw kz-tZ-in sXm-gnbq¿ aTw D-Æn-Ir-jv-W≥ \-ºn-Sn-(84)bm-Wv ap-ßn acn-®-Xv. ar-X-tZ-lw ap-f-¶p-∂-Øp-Im-hv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n.

Im-dp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p-t]À a-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: F-c-™n∏m- e w- ˛ - A - c - b n- S - Ø p- ] mew tdm-Un¬ ]m-kv-t]m¿´v Hm-^n-kn-\p k-ao-]w Imdp-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠pt]¿ a-cn-®p. H-cmƒ-°p ]-cn-t°-‰p. Ip-‰ym-Sn th-fw kz-tZ-in-Ifm-b sXm-Sp-h-b¬ ]q-f∏q¬ ]-≈n-b-Øv ap-l-ΩZv lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l- ap-ss\-^v Ω-Zv ap-ss\-^v (22), Ip-dhp-ßm-Sv ]-≈n-b-Øv kq∏n-bp-sS a-I≥ A-_q-_°¿ (25) F-∂n-h-cm-Wp acn-®-Xv. I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-hf-Øn-¬-\n-∂p a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂-h¿ k-©-cn-® hm-l-\-am-Wv hn-Zym¿-YnIƒ k-©-cn-® Im-dp-am-bn A-_q-_-°¿ C-∂-se ]p-e¿-s® aq-∂-ctbm-sS Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ a-®m-´p-ao-ج ]-≈n-b-Øv aq-k(75)sb sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw a-‰p aq-∂p-t]-sc kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. A-_q_-°-dn-s‚ am-Xm-hv: _n-øm-Øp. `m-cy: P-kv-\. ^mXzn-a-bm-Wv ap-l-Ω-Zv ap-ss\-^n-s‚ am-Xm-hv.

H-cp am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn ss_-¡nÂ- \n-¶p ho-Wv Xn-cp-h-©qcpw A-Uz-¡äv a-I-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn a-\w-s\m-´v P-\-depw Iq-Sn-¡mgv-N \S¯n ]n-Xm-hv Po-h-s\m-Sp-¡n; am-Xm-hn\v Kpcp-Xcw s]¬-Ip-ªv a-cn-¨- \n-e-bn ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨psIm®n: B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W\pw A-Uz°‰vv P-\-d¬ sI ]n Zfi-]m-Wnbpw sIm-®n-bn¬ Iq-Sn-°mgv-N \SØn. F-d-Wm-Ip-fw K-h. K-Ãv lu-kn¬ C∂-se cm{Xn G-tgm-sS-bm-bn-cp-∂p IqSn°mgvN. A-S-®n-´ ap-dn-bn-¬ H-cp a-Wn°q-tdmfw Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ F.Pnbpambn N¿-® \S-Øn. Xp-S¿-∂v F-t´m-sS ]p-dØn-dßn-b a-{¥n-sb tNm-Zy-ß-fp-am-bn am[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ k-ao-]n-s®-¶nepw {]-Xn-Icn-°m≥ A-t±-lw X-bm-dm-bn√. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-°m≥ H-cp-ßp-∂-Xm-bn I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv B`y¥-c-aa-{¥n F Pn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bsX-∂m-Wv kqN\.

®-tbm-sS ho-´n¬ \nX-e-t»-cn: F-®v.Un.∂p tIm-gn-t°m-Sv FF-^v.-kn- _m-¶v am-t\®v.Un.F-^v.kn.- _mP-cm-b a-I-s\ Im-Wm¶v Hm-^n-kn-te-°v ]p-dXm-b-Xn¬ a-\w-s\ms∏-´ a-I-s\ ]n-∂o-Sv ¥v B-fl-l-Xy-°p {it^m-Wn¬ _-‘-s∏an-® ]n-Xm-hv a-cn-®p. ams´-¶n-epw In-´n-bn-√. Xm-hv Kp-cp-X-cm-h-ÿsam-ss_¬ t^m¨ bn-¬. ]m-Syw sIm-ßmkzn-®v Hm-^m-Wv. ‰-bn-se ssN-{Xw hotIm-gn-t°m-Sv {_m´n¬ B¿ Zm-tam-Z-c-\mZmtamZ c ≥ ImWmX mb hn]n≥ ©v am-t\-P-cm-b hn-]nWv (70) a-cn-®-Xv. `m-cy km-hn-{Xn-sb C-μn-cm-Km-‘n ∂n-se hm-Xn¬ Xp-d-∂n-´n-cp- s\ a-s‰m-cp {_m-©n-te-°v k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ ∂p. \m-´p-Im¿ F-Øp-tºm-tg- ÿ-ew am-‰n-bn-cp-∂p. C-Xp- kw°pw Zm-tam-Z-c≥ a-cn-®n-cp-∂p. _-‘n-® ]-cm-Xn sl-Uv Hm-^n{]-th-in-∏n-®p. a-I≥ hn-]n-s\ Im-Wm-Ø- kn-te-°v hn-]n≥ \¬-In-bn-cpC-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS A-b¬-hm-kn-bm-b Ip-´n-bm-Wv Xn-ep-≈ a-t\m-hn-j-a-am-Wv B- s∂-¶n-epw A-Xp th-≠-co-XnC-cp-h-sc-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ fl-l-Xy-°v Im-c-W-sa-∂v ho- bn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏-´n-s√-∂v R-c-ºv c-‡w hm¿-∂v A-h-i- ´n¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b Ip-dn- B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n-¬ ]-d-bp\n-e-bn¬ I-≠-Xv. ho-Sn-s‚ ]n- ∏n¬ ]-d-bp-∂p. Pq-sse 30\v D- ∂p.

ap-°w: H-cp-am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-™n-s\ ho´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn-cp-h-ºm-Sn ]-©m-b-Øn-se tate-s]m-∂m-¶-bw tIm-f-\n-bn-se _n-Pp-˛-{]o-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS Ip™n-s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se B-tdm-sS a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Ip-´n-bp-sS aq-°n¬ \n-∂pw hm-bn¬ \n-∂pw tNm-c-sbm-en-® \ne-bn-em-Wv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ ]-c-kv-]-c -hn-cp-≤-am-bm-Wv Im-cy߃ ]-d-bp-∂-Xv. Xn-cp-h-ºm-Sn F-kv.sF. tPm-kv tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬.

tlm-«Â sXm-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p F-S-°-c: tPm-en-°v I-b-dm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS tlm-´¬ sXm-gn-em-fn Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. h-gn-°-S-hv B-e-s∏m-bn¬ hmcn-b≥-sXm-Sn-I l-_o-_v d-lv-am≥ (\m-Wn-˛33) B-Wv a-cn-®-Xv. at©-cn-bn-se tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. tlm-´-en-s‚ apIƒ-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p l-_o-_v d-lv-am-\pw Iq-´p-Im-cpw Xm-a-kn®n-cp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-∂n-\v tPm-en-°v I-b-dm-\p-≈ H-cp-°-߃-°n-S-bn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-´p-Im¿ at©-cn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw cm-hn-se A-t©msS a-cn-®p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: A-^v-k¬, A≥-k¬, ln-_.

F-S-°-c: ss_-°n¬ k-©-cn-°-sh Ip-S \n-h¿Øm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-Wp ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn®p. h-gn-°-S-hv ap-≠ aq-Ø-®≥-sXm-Sn-I D-adn-s‚ `m-cy ko-\-Øv (38) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cmhn-se 10-\v F-S-°-c ]m-e-Øn-\v k-ao-]-ambn-cp-∂p A-]-I-Sw. aI≥ sj-bv≥ Pm-kmWv ss_-t°m-Sn-®n-cp∂-Xv. F-S-°-c SuWn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p C-cp-h-cpw. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw i-\n-bm-gv-N cm-{Xn a-cn®p. a-Iƒ: jnw-\ ]¿-ho≥. a-cp-a-I≥: k-°o¿ lpssk≥.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

5 BKkvXv 2013 Xn¶ƒ

]n-©p-Ip-ªv Hm-S-bn ho-Wp a-cn-¨p

_o-hn

^m-ZÀ H kn tIm-in-

am-Xyp

A-l-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

]m-X

a-Wn

sam-bv-Xo³tIm-b

Pm-^À

\yq _-km¿: ]-tc-X\m-b bp A-l-Ω-ZvtIm-b(tI-c-fm- tkm]v-kv)bp-sS `m-cy Da¿Ip-´n lm-Pn‚-I-Øv _o-hn (73). a-°ƒ: _-jo¿, a-Po-Zv, D-kv-am≥-tIm-b, \mk¿, k-eow, d-kn-b, ko-\-Øv, jm-^n, lmjnw, l-_o-_v. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zp¬ \mk¿, A-_v-Zp- -emw, ^m-Xzn-_n, k-°o-\, dkn-b, k-do-\, k-_ol, dp-Jv-km-\, tdm-kn\, {]-ko-\. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 9.-30\p IÆm-Sn-°¬ a-l-√v Ppam-A-Øv ]-≈n-bn¬.-

F-S-°-c: a-e-¶-c Hm¿Ø-tUm-Iv-kv kp-dn-bm\n k-`-bp-sS a-e-_m¿ `-{Zm-k-\ ko-\n-b¿ ssh-Zn-I≥ D-≈q¿ hen-b-Im-em-bn¬ ^m. H kn tIm-in (65). `-{Zm-k-\-Øn-se hn-hn[ tZ-hm-e-b-ß-fn¬ ip-{iq-j sN-bv-Xn-´p-≠v. Im-c-∏p-dw sk‚ v Ão^≥-kv, ap-t≠-cn am¿ _-tk-en-tbm-kv F∂o C-S-h-I-I-fn¬ tkh-\-a-\p-jvTn-®ph-cn-Ibm-bn-cp-∂p. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®bv°v c-≠n-\v ap-Xp-Ipfw sk‚ v ta-co-kv Hm¿Ø-tUm-Iv-kv ]-≈nbn¬ tUm. k-J-dn-bmkv am¿ A-t{]w sa-{Xmt∏m-eo-Ø-bp-sS ap-J-yIm¿-an-I-X-z-Øn¬ \-S°pw. k-tlm-Z-c-߃: tPmb-Ω, kq-k-Ω, A-®≥Ip-™v (dm-∂n), tPmkv-Ip-´n (Im-k¿-tImUv), Ip-™p-t_-_n (B-\-°-√v).

Xm-a-c-t»-cn: Cu-ßm-∏pg Im-°-h-b¬ sIm-®pπm-°¬ am-Xyp (hm-gq¿ t_-_n-˛73). `m-cy: sd-bv®¬ (sIm-√w ]p-\-eq¿ Nm-gn-∏p-dw Ip-Spw-_mwKw). a-°ƒ-: ^m.- hn¬k¨ sNm-®p-πm-°¬ (_-tØ-cn cq-]-X), tdmbn (Ip-ssh-Øv), an-\n. acp-a-°ƒ-: kn-‘p (tIm-gnt°m-Sv), a-t\m-Pv I-Æ¥m-\w (Ip-ssh-Øv). kw-kv-Im-cw C∂v D-®-bv°p c-≠n-\v Cu-ßm-∏p-g a-e-¶-c I-tØm-en-° ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew F-c-Wn-∏-Sn-bn-se ]m-eaT-Øn¬ aq-°p-Ω¬ Al-Ω-Zv-Ip-´n- lm-Pn (63). _p-Jm-cn kp-∂o- a-Zv-dkm ÿm-]-Imw-K-am-bncp-∂p. `m-cy: ^m-Øn-a°p-´n. a-°ƒ: A-–p¿-dlvam≥, A-–p¬-K-^q¿, sam-bv-Xo≥, i-co-^v, km-_n-d, a-kv-cn-b, \pssk-_, jw-\, k-lv-\. a-cp-a-°ƒ: ]n Fw D-a¿ (Pn-±), sI Sn k-Cu-Zv, ]n sI D-a¿, sI ]n \nbm-kv B-´o-cn, k-eow ]m-e-°m-Sv, F k-eow In-gn-t»-cn, k-ao-\, dp_o-\, B-bn-i.

cm-a-\m-´p-I-c: ssh-Zy-cßm-Sn sN-{º-°p-gn ]tc-X-\m-b C-ºn-®p-´n-bpsS `m-cy ]m-X (86). a°ƒ: \m-cm-b-Wn, N{μ≥ (ln-μp-ÿm≥ ssS¬-h¿-Iv-kv sN-dp-hÆq¿), k-tcm-Pn-\n. a-cpa-°ƒ: hm-kp (]p-Xpt°m-Sv), tim-`-\, hn-Pb-Ip-am¿ (Im-°-t©cn). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 10\p ho-´p-h-f∏n¬.

h-S-I-c: Pn-.F-kv-.hn sImbn-em-≠n _yq-tdm Im-adm-am-\pw dn-t]m¿-´-dp-am-b h-S-I-c ]m-°-bn-¬ sN-dnbh-f-∏n¬ a-Wn F-∂ kPo-{μ≥ (47). k-tlm-Z-c߃: cm-L-h≥, th-Wp, _m-_p (Pn-.-F-kv-.-hn). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hnse 10\v.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-Wn°¿ tdm-Uv \p-kv-d-Øv a≥-kn¬ sam-bv-Xo≥tIm-b (72). `m-cy: I-Zoti-bn. a-°ƒ: \m-k¿, A-iv-d-^v, ^m-Øn-a-_n, ^m-kn-e, in-lm-_p±o≥ (kn.]n.Fw. ]-Wn°¿ tdm-Uv {_m-©wKw). a-cp-a-°ƒ: Ip-™nt°m-b, e-Xzo-^v, knt\m-_n-b, k-lo-d.

s]-cp-h-b¬: ]q-Δm-´p-]d-ºv C Sn Pm-^¿ (45). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥. am-Xm-hv: B-an-\. `m-cy: ssa-aq-\. a-°ƒ: Pm-kv-an≥, Pmkn¿, ap-‡m¿, A-øq-_v, \-lm-\, \m-Pn-b. ktlm-Z-c-߃: kp-l-d, ap-kv-X-^, I-_o¿, l^v-k-Øv, d-jo-Z, A-lΩ-Zv Pq-a, A-jv-d-^v.

D-½-¿ Ip-cp-h-´q¿: ]-bn-{º Nmen¬ ]p-dm-bn¬ ]-tc-X\m-b A-l-Ω-Zv-tIm-bbp-sS `m-cy D-Ω-ø (80). a-°ƒ: A- ≥-tIm-b (dn-´. sl-Uv tIm¨-kv-‰_nƒ), D-kv-am≥ (dn-´. sI.F-kv.B¿.Sn.kn.), ap-l-Ω-Zv (k-_v C≥-kvs]-Œ¿, ss{Iw-{_m-©v, tIm-gn-t°m-Sv), J-Zo-P, \-^o-k. a-cp-a-°ƒ: lk≥-tIm-b s]m-°p-∂v, aq-k (dn-´. kq-{]-≠v, \K-c-Im-cy h-Ip-∏v, tIm-gnt°m-Sv), P-ao-e, \-^ok, kp-l-d.

Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w B‰m-t©-cn cm-a≥-Ip-´n-bpsS `m-cy Sn B¿ F-kv ho-´n¬ t{X-kym-a (78). a-°ƒ: tdm-kn-en (dn´.A-[ym-]n-I), k-eowjm (P-e A-tXm-dn-‰n, Nn‰q¿), jo-e (K-h.F-≥P - n\o-bd - nMv tIm-fP - v, Xriq¿), kq-\ (Pn-√m Bip-]{- Xn, Xr-iq¿), jm-Pn (F.]n.Ão¬-kv I-©nt°m-Sv). a-cp-a° - ƒ: _-ecm-a≥ (dn-´. te-_¿ IΩo-jW - ¿), Ir-jvW (Jm-Zn t_m¿-Uv, ]m-e°m-Sv), Pn-jn, tl-a¥ - v, ]-tc-X\ - m-b tXm-ak - v.

A-_p ^-tdm-°v: ap≥-Im-e ap-kvenw e - o-Kv {]-h¿-ØI - \ - m-b dlvam≥ _-km-dn¬ ]p-Øe - Øv A-_p (89). `m-cy: B-ky. a-°ƒ: ]n A-lΩ - Z- tv- Im-b, kw-{_-Øv, ap-lΩ - Z- v k-eow, ap-lΩ - Z- v jm-^n, _n B-bni, d-lva - Ø - v _o-hn, d-ao-P. acp-a° - ƒ: ssk-Xe - h - n, kemw km-Zn-°v, ^m-Xzn-am _ohn, dp-Jn-ø, k-eo-\, km-_n-d.

tIm-b -lm-Pn Im-fn-Im-hv; ]-≈n-°pf-Øn-\v k-ao-]w Xm-akn-°p-∂ Ip-∂p-Ω¬ tIm-b- lm-Pn (80). k-tlm-Z-c-߃: sambv-Xo≥ lm-Pn (B-as∏m-bn¬), C-Øo-cpΩ.

{_m-lav Wn¸- m-«-v I-em-Im-cn km-hn{- Xn {_m-lav W - nb- ½C-cn-ßm-e° - p-S: {_mlvaW - n-∏m-´-v I-em-Im-cn sX-t°-]´- Ø - -v km-hn-{Xn {_m-la v W - n-bΩ - (95). ]tc-X\ - m-b sX-t°-]´- Ø - -v cm-a≥ \-ºo-is - ‚ `m-cybm-W.-v 1998¬ {_m-la v W - n-∏m-´-v I-em-Im-cn-°p-≈ tI-cf kw-Ko-X \m-SI - A-°m-Zan ]p-ck - I -v m-ch - pw 1997¬ Sn F≥ \-ºq-Xn-cn ]p-ck - -v Im-ch - pw e-`n-®n-´p-≠.-v Ccn-ßm-e° - p-S Iq-S¬-amWn-Iyw t£-{Xw, B-dm´p-]p-g ]q-ct- Øm-S\ - p-_‘n-®-v sXm-´n-∏mƒ `-Kh - Xn-t£-{Xw, Im-df - w Ip-ac-©n-d t£-{Xw, Xr-{]bm¿ {io-cm-at- £-{Xw, s]-cn-™\ - w ]-≈n-bn¬ t£-{Xw Xp-Sß - n \n-ch - [n t£-{X-ßf - n¬ {_mlvaW - n-∏m-´-v ]m-Sm-dp-≠.-v C-cn-ßm-e° - p-S sk‚ -v tPm-k^ - k -v -v tIm-fP - ,-v amf Im¿-a¬ tIm-fP - ,-v Kp-cphm-bq¿ {io-Ir-jW -v tImf-P,-v sIm-Sp-ß√ - q¿ sI.sI.Sn.Fw tIm-fP - ,-v Ip-∂w-Ip-fw _-Y\ - n kvIqƒ, tI-cf - bq-\n-th-g-v kn-‰n tIm-fP - -v F-∂n-hn-Sß-fn¬ Xn-cp-hm-Xn-cI - f - nbp-sS A-[ym-]n-I Iq-Snbm-bn-cp-∂ km-hn-{Xn {_m-la v W - n-bΩ - Zq-cZ- ¿i≥ F.sF.B¿ F t{KUv- B¿-Sn-Ã-v Iq-Sn-bm-W.v a-°ƒ: cm-a≥ (dn-´.- sIm®n≥ tZ-hk - zw), Zm-tam-Zc≥ ({I-k‚ -v ]-ªn-I-v kvIqƒ, Ip-ºn-Sn), ]-ct- a-izc≥ (dn-´.- sl-Ua -v m-ÿ, {io-cm-aI - r-jW -v Kp-cp-Ipew kvI - qƒ, ]p-d\ - m-´p-Ic), X-¶w. a-cp-a° - ƒ: kmhn-{Xn, {]-`m-hX - n (k-lI - c-Wh - I - p-∏)-v , h-k¥ - I - pam-cn (A-[ym-]n-I, {io-cma-Ir-jW -v Kp-cp-Ip-ew kvIqƒ, ]p-d\ - m-´p-Ic - ), hn.]n.F-k.-v \-ºo-i≥ (kn.]n.Fw a-e∏ - p-dw Pn√m I-Ωn-‰n- ap≥ Aw-Kw).

a-dn-bm-½ am-\¥ - h - m-Sn: X-e∏ - p-g I∏-ep-am-°¬ ]-tc-X\ - mb a-Øm-bn-bp-sS `m-cy adn-bm-Ω (90). a-°ƒ: sPbnw-kv, A-®m-Ω, tPm-k^v (A-ta-cn-°), ta-cn, X¶-®≥, tPm¿-Pv, tPm-Wn, an-\n, kn-kv‰ - ¿ am¿-Kc - ‰ - v. a-cp-a° - ƒ: h-°® - ≥, Ip™v, jm-Pn, A-∂Ω - , F¬-kn, en-√n, F¬-kn.

j-co-^m JZo-P C-¼n-¨n _o-hn

D-cp-h-®m¬: am-eq¿ kn‰n-bn-se tI-tfm-Øv lu-kn¬ sI \m-cm-bW-s‚ a-I≥ sI a-tljv (38). `m-cy: c-ay. a°ƒ: a-bq-Jv, Ir-Xn-jv. k-tlm-Z-c-߃: A-\ojv (sI.F-kv.C._n inh-]p-cw), A-Po-jv (ss{U-h¿).

D-cp-h-®m¬: am-eq¿ Im™-n-te-cn-bn-se ]qt°m-Sv tKm-Ip-e-Øn¬ th-Wp-tKm-]m¬ (75). `m-cy: ]-tc-X-\m-b aw-Kem-´v I-t°m-S≥ h¬-ke. a-°ƒ: im-en-\n, im¥n-\n, D-Æn-Ir-jv-W≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥. acp-a-°ƒ: hn-P-b-e-£van, hn-P-b≥, cm-P≥. ktlm-Z-c-߃: k-tcm-Pn\nA-Ω, cm-[m-Ir-jvW≥, tam-l≥-Zm-kv, apc-fo-[-c≥.

]c∏-\-ßmSn: I-cn-¶√Øm-Wn-bn-se ]-tc-X\mb Im-c-°m-Sv X-d-Ω¬ Ip™n-koXn-tIm-b X-ß-fpsS `m-cybpw ]-\-b-Øn¬ Ip-™nko-Xn-t°m-b Xß-fp-sS a-I-fpam-b j-co^m JZo-P C-ºn-®n _ohn (90). a°ƒ: B-‰-t°mb, lm-anZv, j-co-^ B-bni _ohn, jco-^ kpldm _ohn, ]-tc-X\m-b apØp-t°m-b X߃. a-cpa°ƒ: ssk-Xm-en X߃, ssk-Xm-en _m^-Jn X-߃, jco-^ kpl-d, _o-Ip-™n_ohn, j-co-^m B-bn-i. J-_-dS-°w C-∂v 12\v ]\-b-Øn¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ap-l-½-Zv-Ip-«n

A-½-Zv

A-_p -

B-en-t¡m-b

^m-¯n-a-¡p-«n -

^m-¯n-a

H-Xp-°p-߬: s\m-´\m-e-°¬ ]-tc-X-\m-b Ip-cp-Wn-b≥ ssk-Xv lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-lΩ-Zv-Ip-´n (Ip-™n-tam≥˛64). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: k-eow,jm-Pn, jmln-\, ^m-Øn-a-m k-\qP. a-cp-a-°ƒ: Ip-™n-apl-Ω-Zv, Ip-™n-ap-l-ΩZv, ap-\o-d, \-jv-do-\.

tZ-h¿-tIm-hn¬: ]-gb - I - me tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ I-Wn-bm‚]-dº - Ø - v A-ΩZ- v(85). `mcy: J-Zn-ø. a-°ƒ: A-–p√ (J-Ø¿), sI ]n l-aoZv, k-emw (am¿-°‰ - v, sXm´n¬-∏m-ew), km-d, A-bnip. a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, lko-\, k-°o-\, A-–p-√. k-tlm-Zc - ≥: A-–p-√.

I¬-∏I-t©-cn: ]p-Ø-\Øm-Wn a-l-√n-se ]-tcX-\m-b ap-cn-°n≥-Im-´n¬ sam-bv-Xp-hn-s‚ a-I≥ A_p (A-_q-´n-˛53). `m-cy: ssk-\-_. a-°ƒ: A–p¬- P-eo¬ (ku-Zn), l-ko-\, P-kow P-lm≥, A-kv-\ P-lm≥. a-cp-aI≥: a-c-°m¿ F-∂ Ip™p-´n.

sIm-f-Ø-d: d-lvam≥ _-km¿ ]-≈n-°-sXm-Sn A-ø-∏≥-I-≠n-∏-d-ºv B-en-t°m-b (tIm-btam≥ 62). `m-cy: _n-®n_n. a-°ƒ: aq-k-t°mb, kp-l-d, ap-kv-X-^, jw-kp-±o≥, i-co-^, lao-Zv, l-ko-\. a-cp-a°ƒ: lw-k-t°m-b, l\o-^, A-\o-kv.

aq-∂n-bq¿: ]m-dm-°m-hv hm-°-sØm-Sn-I _o-cms‚ `m-cy ^m-Øn-a-°p´n (80). a-°ƒ: A-l-Ω-ZvIp-´n, Pn-km≥, kn-±o-Jv, d-jo-Zv, B-bn-i, k-^nb, dw-e. a-cp-a-°ƒ: Al-Ω-Zv, ap-l-Ω-Z-en, _jo¿, J-Zo-P, k-^n-b, km-ln-Z.

]q-°-bn¬: H-g-°¬ ^m-Øn-a (75). `¿-Ømhv: ]-tc-X-\m-b Assk-\m¿. a-°ƒ: apkv-X-^, A-_v-Zp¬ kemw, A-_v-Zp¬ K^q¿, d-kn-b, kp-sseJ, \-ko-a, ko-\-Øv. a-cp-a-°ƒ: kp-ss_-Z, ssk-\-_, dw-e.

P-ao-e Im-°p-\n: X-øn¬ P-ao-e (55). `¿-Øm-hv: C-{_mlow. a-°ƒ: ss^-k¬, ju-°-Øv, jm-ln-\, inlm-_v. a-cp-a-°ƒ: k-ao-d B-b-t©-cn, ko-\-Øv ]≈n-b-Øv, Ip-™n-aq-k hn-eym-∏-≈n, P-ko-e hmWn-ta¬. a-øn-Øv \-a-kvIm-cw \m-sf cm-hn-se 11\p Im-c-°p-∂v Pp-am-akv-Pn-Zn¬.

a-tl-jv

tKm-]m-e³

t{X-kym-a

l-cn-∏m-Sv (Be-∏p-g): ]n-©p-Ip-™v ho-Sn-\p kao-]-sØ Hm-S-bn-¬ ho-Wv a-cn-®p. Xm-a-√m-°¬ sj-^o-Jv a≥-kn-en¬ sj-^o-°v-˛-j-ao-\ Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A-ao≥ (H-∂-c-) B-Wv C-∂-se cm-hn-se F-´p a-Wn-tbmsS ho-Sn-\v k-ao-]-sØ HmS-bn-se sh-≈-Øn¬ apßn-a-cn-®-Xv. Ip-™n-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿∂p-≈ A-\z-j-W-Øn-emWv Hm-S-bn¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-Xm-hv hn-tZ-i-Øm-Wv. k-tlm-Z-cn: \-kv-dn≥- ^m-Øn-a.

H-cpam-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn s]¬-Ip-ªv a-cn-¨-\n-e-bnÂ

ap-°w: H-cp-am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn s]¨Ip-™n-s\ ho-´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xncp-h-ºm-Sn ]-©m-b-Øn-se ta-te-s]m-∂m-¶-bw tIm-f-\n-bn-se _n-Pp-˛-{]o-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS Ip™n-s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se B-tdm-sS a-cn-®\n-e-bn¬ I-≠X -- v. Ip-´n-bp-sS aq-°n¬ \n-∂pw hmbn¬ \n-∂pw tNm-c-sbm-en-® \n-e-bn-em-Wv. am-Xm]n-Xm-°ƒ ]-c-kv-]-c -hn-cp-≤-am-bm-Wv kw`hw hnh-cn°p∂-Xv. Xn-cp-h-ºm-Sn F-kv.sF. tPm-kv tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬.

ss_-¡nÂ- \n-¶p ho-Wp- ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨p- -

F-S-°-c: ss_-°n¬ k©-cn-°-sh Ip-S \n-h¿Øm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-Wp ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®p. h-gn-°-S-hv ap-≠ aq-Ø®≥-sXm-Sn-I D-a-dn-s‚ `mcy ko-\-Øv (38) B-Wv acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cmhn-se 10-\v F-S-°-c ]m-eØn-\v k-ao-]-am-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. a-I≥ sj-bv≥ Pm-km-Wv ss_-t°m-Sn-®n-cp-∂-Xv. F-S-°-c SuWn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßm≥ t]m-b-Xm-bn-cp∂p C-cp-h-cpw. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw i-\n-bm-gv-N cm-{Xn a-cn-®p. aIƒ: jnw-\ ]¿-ho≥. a-cp-a-I≥: k-°o¿ lp-ssk≥.

X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in hm-S-Iho«n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

tIm-´-°¬: X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-sb hm-S-I-ho-´n¬ acn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. tIm-b-º-Øq¿ sh-√q¿ in-h(30)s\-bm-Wv ]p-Xp-∏-d-ºv Np-S-e-∏m-d-bn-se Xma-k-ÿ-e-Øv a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Zp¿-K-‘w han-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ A-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\bn-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. a-c-∏-Wn-°m-c\m-b C-bm-sf c≠pZnhkw apºv Im-Wm-Xm-bn-cp∂p-sh-∂v t]m-enkv ]-d-™p. ar-X-tZ-lw tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n.

tlm-«Âs¯m-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p B-bn-i -_o-hn Xm-\q¿: F≥.F-kv.F-kv kvI - q-fn-\p k-ao-]w ap-√° - m\-IØ - v B-bn-i _o-hn (95). a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vI - p-´n, Ip™m-h- lm-Pn, ^m-Øn-a_o-hn, Ip-™o-hn. a-cp-a°ƒ: bq-k^ - v, kp-ld - , Ip™n-Ωp, A-Ωp-‰n.

_o-cm-bp-½

_m-e³

A-_q-_-¡À lm-Pn -

lw-k

sam-b-X v p- lm-Pn

kp-sse-am³

]-≈n-°¬ _-km¿: tImgn-∏p-dw ]-tc-X\ - m-b I-√p߃ ho-cm≥-Ip-´n-bp-sS `m-cy _o-cm-bp-Ω (80). aIƒ: a-dn-bp-Ω. a-øn-Øv \a-kvI - m-cw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v tIm-gn-∏p-dw Pp-am-akvP - n-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

Xm-\q¿: Ip-∂p-∏p-dw hm°-\ ]-d-ºn¬ _m-e≥ (60). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: {]-tam-Zv, eo-\, {]-Pn-j. a-cp-a-°ƒ: `-c-X≥, A\n-e. kw-kv-Im-c C-∂p cm-hn-se F-´n-\v ho-´p-hf-∏n¬.

th-ß-c: Im-hp-߬ ]≈n-°p k-ao-]w sIm-t´°m-´v A-_q-_-°¿ lmPn (65). `m-cy: \-^o-k. a-°ƒ: k-ao¿, ssd-lm\-Øv, ap-_m-d-Iv, \nkm¿. a-cp-a-°ƒ: A-øq_v, _p-jv-d, \m-kn-d.

s]-cn-º-ew-:- ]-≈n-∏-Snbn¬- I-cn-º-≥ lw-k(65)-.`m-cy-:- ssk-\-_.- a°ƒ-:- ^-fv¬,- ^mkn¬,- kp-ss_-a-Øv.a-cp-a-I-≥:- ap-Po-_v-d-lvam-≥.-

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v sh-≈m‚-I-Øv ]p-Xn-b-]p-c-bn¬ hn ]n sam-bv-Xp- lm-Pn (90). a°ƒ: _-jo¿, J-Zo-P, dkn-b. a-cp-a-°ƒ: dn-bmkv (Ip-ssh-Øv), A-jv-d^v, kp-sse-J.

\-cn-°p-\n: ]m-eß - m-Sv Iq-fn-s∏m-bn¬ kp-sseam≥ (75). `m-cy: ]m-ØpΩ. a-°ƒ: A-_vZp¬ aPo-Zv, A-–p-√X - zo-^v apkve - ym¿ (F-SØ - n¬ Ppama-kvP - n-Zv). a-cp-a° - ƒ: B-an-\° - p-´n, ssk-\_ - .-

ho-Sn-\p ap-I-fn-Â a-®n-Sn-ªphoWv ho«½ acn¨p ]m-¯p-¡p-«n

Ip-ªn-ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn joe e-£-va¬

sN-dn-tbmÄ

Ip-ª-bn-i

I-Sq-∏p-dw: G-e-t®m-e t]m-°¿ lm-Pn-bp-sS `mcy F≥ sI ]m-Øp-°p´n (66). a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, D-a¿, A-ko-kv, J-Zo-P, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: sambv-Xo≥-Ip-´n C-cp-ºp-gn, A-_q-_-°¿ ap-Sn-t°mSv, kp-sse-J, J-Zo-P, kp-ss_-Z. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv apkveym¿, Ip-™m-en.

]-¥m-c-ßm-Sn: ]m-d-∏pdw Ir-jv-W≥ ]-d-ºØv A-Ωm-d-º-Øv Ip™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn (77). `m-cy: ssk-\-_. a°ƒ: ^m-dq-Jv (ku-Zn), ^m-Øn-a, B-ky, ssaaq-\, sa-l-dq-∂o-k. acp-a-°ƒ: \p-kv-d-Øv, A-–p¬- Jm-Z¿, A–p¬ A-ko-kv, A–p¬ e-Øo-^v.

sIm-Sn-b-Øq-¿: Im-c°p-‰n Ip-øn¬ ap-l-Ω-Zns‚ a-Iƒ kp-sse-J F∂ sN-dn-tbmƒ (42). amXm-hv: B-an-\. k-tlm-Zcn-am¿: dw-e, ko-\-Øv, km-ln-d.

In-g-°-≥ t]-cm-{º: sIm-Øn-b-]m-d-bn-se ]tc-X-\m-b I-tÆm-Øv Ip™-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS `m-cy Ip-™-bn-i (95). a-°ƒ: sam-bv-Xn, ]-tc-X-bm-b _n-øm-Øp. a-cp-a-°ƒ: IZo-i, B-en.

Ip-ªnsam-bv-Xo³Ip-«n ]-S-∂: sX-t°-∏p-dw ]pXn-b ]-≈n-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ Fw hn kn Ip-™nsam-bvXo≥Ip-´n (55) Ip-g™pho-Wp a-cn-®p. `mcy:Sn sI ]n ssd-lm-\Øv. a-°ƒ: X-kveow (kuZn), lm-cn-kv, X-aow, Xlv-ko-\. a-cp-a-Iƒ: Bbn-i. k-tlm-Z-c-߃: A–p¬ Jm-Z¿, ap-l-Ω-ZvIp-™n, \-^o-k-Øv-.

Xn-cp-h-©qcpw A-Uz-¡äv P-\-depw Iq-Sn-¡mgv-N \S¯n sIm®n: B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W\pw A-Uz°‰vv P-\-d¬ sI ]n Zfi-]m-Wnbpw sIm-®n-bn¬ Iq-Sn-°mgv-N \SØn. F-d-Wm-Ip-fw K-h. K-Ãv lu-kn¬ C∂-se cm{Xn G-tgm-sS-bm-bn-cp-∂p IqSn°mgvN. A-S-®n-´ ap-dn-bn-¬ H-cp a-Wn°q-tdmfw Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ F.Pnbpambn N¿-® \S-Øn. Xp-S¿-∂v F-t´m-sS ]p-dØn-dßn-b a-{¥n-sb tNm-Zy-ß-fp-am-bn am[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ k-ao-]n-s®-¶nepw {]-Xn-Icn-°m≥ A-t±-lw X-bm-dm-bn√. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-°m≥ H-cp-ßp-∂-Xm-bn I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv B`y¥-c-aa-{¥n F Pn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bsX-∂m-Wv kqN\.

Ip-ªm-an-\ l-Öp-½ ]m-ºp-cp-Øn: ap-{Io-cI - Øv Ip-™m-an-\ l-÷pΩ (78). `¿-Øm-hv: Cu-k. a°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp-™n, A-_vZ- p¬ A-ko-kv (sk-{I-´d - n, sIm-ft- ®-cn ]-©m-bØ - v ap-kve - nw-eoKv I-Ωn-‰n). a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, l-^vk - Ø - v (sIm-ft- ®-cn ]-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚ v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: A_vZp-√, l-Δm-DΩ - , ]-tcX-\m-b A-_q-_° - ¿.

tIm-gn-t°mSv: sslt°m-S-Xn-bn-se {]ap-J A-`n-`m-j-I\pw Un-kv{Sn-Œv P-Uv-Pn-bp-am-bn-cp∂ ]-tc-X\m-b ]n sI e-£v-aW-s‚ `m-cy joe e-£va¨ (tKm-fn ˛ 73) tN-hm-bq-cn-se h-kXn-bn¬ a-cn®p. [¿Ω-Sw ]-ø-\m-S≥ eo-e-bpsSbpw N-{μ-s‚bpw a-IfmWv. a°ƒ: k-t¥mjv e-£va¨ (•mkvtIm), Nm-μv-\n P-\m¿±\≥, tIm-gn-t°m-Sv _mdn-se A-`n-`m-j-I\m-b AUz. cm-Po-hv e£va¨. a-cp-a°ƒ: a√nt»-cn dq-_n, _mw-•q-cnse a-Wn-∏m¬ tlm-kv]n-‰-en-se Kym-kv-t{Sm k¿-P≥ tUm. sI kn P-\m¿-Z\≥, k-Zv-`m-h-\ thƒ-Uv kv-Iqƒ A[ym]n-I X-®-ºe-Øv knw-\ Sn Zm-tam-Zc≥. kw-kv-Im-cw C-∂v sshIo-´v A-©n-\v am-hq¿ tdm-Uv iv-a-im-\-Øn¬.

c-ta-iv sN-¶-n-¯-e-bp-sS A-I-¼-Sn hm-l-\-an-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

]-g-b-ßm-Sn: c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \-bn-® tI-c-f bm{X-bp-sS A-I-º-Sn hm-l-\-an-Sn-®v Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂- hr-≤≥ a-cn-®p. ]-g-bßm-Sn-bn-se Nm-b-°-®-h-S-°m-c-\m-b am-´q¬ A-go°¬ ^n-j¿-sa≥ tIm-f-\n-bn-se D-a¿ (73) B-Wv sN-dp-Ip-∂v an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. tI-c-fbm-{X-°v ]-g-b-ßm-Sn-bn¬- \¬-In-b kzo-I-c-W ÿe-Øp-h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ D-a-dn-s\ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn-epw aw-K-em-]p-c-sØ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-kn-®n-cp-∂p. A-t_m-[m-hÿ-b D-a¿ am-k-ß-fm-bn sN-dp-Ip-∂v an-j≥ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn-\v ti-jw tIm¨-{K- p-Im¿ D-a-dn-s\ Xn-cn-™p-t\m°n-bn-´n-s√-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. \m-´p-Imcp-sS k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv Nn-In¬-k \-S-Øn-bXv. `m-cy: kp-ss_-Z.

Pe\n-c-¸p-bÀ¶p; C-S-a-e-bmÀ Um-an-sâ j-«-dp-IÄ Xp-d¶p tIm-X-aw-K-ew: A-Xn-i-‡-amb a-g-bn¬ P-e-\n-c-∏v D-b¿-∂Xp-aq-ew C-S-a-e-bm¿ Um-an-s‚ c-≠p j-´-dp-Iƒ Xp-d-∂p. Uman-s‚ ]-c-am-h-[n kw-`-c-Wtijn- 169 ao-‰-dm-Wv. F-∂m¬, C∂-se Um-an-se P-e-\n-c-∏v 167 ao-‰-dn-\p ap-I-fn¬ F-Øn-btXm-sS-bmWv ssh-Io-´v B-tdmsS B-Zyj-´¿ Xp-d-∂-Xv. H-cp j-´-¿ Xp-d-∂n-´pw P-e\n-c-∏n¬ Im-cy-am-b hy-Xn-bm\w h-cm-Xm-b-tXm-sS-bm-Wv ]n∂oSv H-cp j-´¿ Iq-Sn Xp-d-∂-Xv. P-e-\n-c-∏v ho-≠pw D-b¿-∂m¬ cm-{Xn-bn¬ X-s∂ a-‰p -c-≠p j´-dp-Iƒ Xp-d-°p-sa-∂pw A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. C-∂-se s]-

bv-X i-‡-am-b a-g-sb Xp-S¿-∂v Um-an-te-°p-≈ \o-scm-gp-°v h¿-[n-®n-cp-∂p. B-dph¿-jØn-\pti-j-am-Wv C-S-a-e-bm¿ Umw Cu co-Xn-bn¬ \n-d-bp-∂Xv. 2007se Im-e-h¿-j-Øn¬ sh-≈w D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv G-‰-hpw H-Sp-hn-em-bn Umw Xp-d-∂p-hn-´-Xv. 1983¬ IΩo-j≥ sN-bv-Xti-jw A©pX-h-W Umw Xp-d-∂p-hn-´n´p-≠v. s]-cn-bm-dn-s‚-bpw C-S-ae-bm-dn-s‚-bpw I-c-bn¬ Xm-akn-°p-∂-h¿ A-]-I-S-km-[y-X I-W-°n-se-Sp-Øv A-Xo-h-Pm{K-X ]m-en-°-W-sa-∂v _-‘s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn-®p.

A-Sn-am-en: Ip-©n-Ø-Æn-bn¬ hoSn\p apI-fnte°v aÆn-Sn-™p-hoWv ho´Ω acn-®p. Krl\m-Ys\ ImWm-Xm-bn. h-cn-°-bn¬ ]m-∏-®s‚ `mcy X¶-Ω-bmWv acn-®-Xv. ]m∏-®s\ (65) aÆn-\-Sn-bn¬s∏´v ImWm-Xm-bn. C-∂-se cm{Xn H-º-tXm-sSbmWv Ch-cpsS- ho-Sn-\p ap-I-fnte-°p a-Æn-Sn-™p hoWXv. I-´-∏-\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]mIpw h-gnbmWv X¶Ω acn-®-Xv. X-¶-Ω-bp-sS aI≥ k-Pn (34), a-cp-a-Iƒ jo-_ (32) F-∂n-hsc A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{X-bn¬ {]-thin-∏n-®p. jo-_-bp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. ]m-∏®-\p-th-≠n cm-{Xn- sshInbpw Xn-c-®n¬ Xp-S¿∂p.

]-ip-hn-s\ c-£n-¡m-\pÅ {i-a-¯n-\n-sS s{S-bn³ X-«n a[y-h-bkvI³ a-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: sd-bn¬-th {Sm-°n-te-°v Hm-Sn-°b-dn-b ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-≥ {i-an-® a-[y-h-bkv-I≥ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. Ir-jv-W-]p-cw πmaq-´n¬-X-d-bn¬ i-io-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. A-]-I-S-Øn¬ ]-ip-hpw N-Øp. C-∂-se cmhn-se 10\v Im-bw-Ip-fw ap-°-S-°v k-ao-]-sØ am-{º-°p-t∂-en¬ h-®m-Wv kw-`-hw. Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øp \n-∂p h-∂ \n-km-ap-±o≥ F-Iv-kv{]-kv B-Wv C-Sn-®-Xv. kw-`-h-ÿ-e-Øp-X-s∂ a-c-Ww kw-`-hn-®p. l-cn-∏m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãvtam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ°v hn-´p-\¬-In. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv.

h-Å-§Ä a-dn-ªv c-−v sXmgn-em-fn-Isf Im-Wm-Xm-bn a-´m-t©-cn: a¬-ky-_-‘-\-Øn-\n-S-bn¬ h-≈-߃ a-dn-™v c-≠p a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sf Im-Wm-Xmbn. ku-Øv ]-d-hq¿ ssI-X-h-f-∏p ho-´n¬ am-[-h≥ (24), ]p-Xp-h¬ \n-I¿-Øn¬ ho-´n¬ ]-fl-\m-`≥ (60) F-∂n-h-sc-bm-Wp Im-Wm-Xm-b-Xv. tX-h-c sh-≠p-cpØn ]m-e-Øn-\p k-ao-]w i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 11.-30\mbn-cp-∂p kw-`-hw.c-≠p h-≈-ß-fn-em-bn F-´p-t]-c-S-ßp-∂ kw-Lam-Wv sh-≠p-cp-Øn ]m-e-Øn-\p k-ao-]w a¬-ky-_‘-\-Øn-te¿-s∏-´-Xv. i-‡-am-b Im-‰n-epw H-gp-°nepw s]-´v C-cp-h-≈-ß-fpw Du-∂p-Ip-‰n-bn-en-Sn-®p a-dnbp-I-bm-bn-cp-∂p. B-dp-t]¿ \o-¥n-c-£-s∏-´p. C-cph-©n-I-fn-se-bpw Hm-tcm sXm-gn-em-fn-Iƒ i-‡-am-b H-gp-°n¬-s∏-´-Xm-bm-Wp c-£-s∏-´ sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sf I-s≠-Øp∂-Xn-\m-bn tIm-ì t]m-en-kv, t\-hn a-ssd≥ t]men-kv F-∂n-h¿ Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n-bn-´p-≠v. F∂m¬, i-‡-am-b Im-‰pw a-g-bpw Xn-c-®n¬ {]-h¿-Ø\-ß-sf _m-[n-®n-´p-≠v.

F-S-°-c: tPm-en-°v I-bdm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn\n-sS tlm-´¬sØm-gn-emfn Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. h-gn-°-S-hv B-e-s∏m-bn¬ hm-cn-b≥-sXm-Sn-I l-_o_v d-lv -am≥ (\m-Wn-˛33) B-Wv a-cn-®-Xv. a-t©-cnbn-se tlm-´¬ sXm-gn-emfn-bm-bn-cp-∂p. tlm-´-ens‚ ap-Iƒ-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p l-_o-_v d-lv-am-\pw Iq-´p-Im-cpw Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿s® aq-∂n-\v tPm-en-°v I-b-dm-\p-≈ H-cp-°-߃-°nS-bn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-´p-Im¿ at©-cn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw cm-hnse A-t©m-sS a-cn-®p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: A-^vk¬, A≥-k¬, ln-_.

Ip-ssh-¯n \n-¶v \m-«n-se-¯n ]n-tä-Zn-h-kw a-cn-¨p

sIm-Sp-h-≈n: Ip-sshØn¬ \n-∂v A-h-[n-°p \m-´n-se-Ønbbmƒ ]n-t‰Zn-h-kw a-cn-®p. sIm-Sp-h≈n Im-™n-cm-´v-Ip-gnbn¬ D-kv-am≥ (63) BWp a-cn-®-Xv. i-\n-bm-gv-N D-®-bv-°p c-≠-c-tbm-sS Icn-∏q-cn¬ hn-am-\-an-d-ßn ho-´n-se-Øn-b D-kv-am≥ C-∂-se cm-hn-se-bm-Wp a-cn-®-Xv. 11 h¿-j-tØm-f-ambn Ip-ssh-Øn¬ tPm-en-sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-bncp-∂p. `m-cy: k-do-\. a-°ƒ: ^m-kn¬, ^-kv-e, ^m-cn-k. acp-a-I≥: b-lv-b(Zp-_-bv).

ho-«-½ In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

am-\-¥-hm-Sn: ho-´-Ω-bpsS ar-X-tZ-lw Zp-cq-l- kml-N-cy-Øn¬ In-W-‰n¬ I-s≠-Øn. sh-≈-ap-≠ ]©m-b-Øn-se ]m-e-bm-W Im-b-°-≠-Øn¬ cm-Ps‚ `m-cy \n¿-a-e(44)bpsS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂se cm-hn-se ho-´p-ap-‰sØ In-W-‰n¬ I-s≠Øn-b-Xv. X-d-hm-´n-em-bn-cp-∂ \n¿ae I-gn-™-Zn-hk-am-Wv ho-´n-se-Øn-bXv. sh-≈-ap-≠ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n. `¿-Øm-hv cm-P≥ (ap-´n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se kzo-∏¿). a-°ƒ: Pn-j, ]-tc-X\m-b Pn-t\-jv.-

a-I-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn a-\w-s\m-´v ]n-Xm-hv Po-h-s\m-Sp-¡n; am-Xm-hn\v Kpcp-Xcw X-e-t»-cn: F-®v.Un.®-tbm-sS ho-´n¬ \nF-^v.-kn- _m-¶v am-t\∂p tIm-gn-t°m-Sv FP-cm-b a-I-s\ Im-Wm®v.Un.F-^v.kn.- _mXm-b-Xn¬ a-\w-s\m¶v Hm-^n-kn-te-°v ]p-d¥v B-fl-l-Xy-°p {is∏-´ a-I-s\ ]n-∂o-Sv an-® ]n-Xm-hv a-cn-®p. amt^m-Wn¬ _-‘-s∏Xm-hv Kp-cp-X-cm-h-ÿs´-¶n-epw In-´n-bn-√. bn-¬. ]m-Syw sIm-ßmsam-ss_¬ t^m¨ ‰-bn-se ssN-{Xw hokzn-®v Hm-^m-Wv. ´n¬ B¿ Zm-tam-Z-c-\mtIm-gn-t°m-Sv {_mZmtamZ c ≥ ImWmX mb hn]n≥ Wv (70) a-cn-®-Xv. `m-cy ©v am-t\-P-cm-b hn-]nkm-hn-{Xn-sb C-μn-cm-Km-‘n ∂n-se hm-Xn¬ Xp-d-∂n-´n-cp- s\ a-s‰m-cp {_m-©n-te-°v k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ ∂p. \m-´p-Im¿ F-Øp-tºm-tg- ÿ-ew am-‰n-bn-cp-∂p. C-Xp°pw Zm-tam-Z-c≥ a-cn-®n-cp-∂p. kw-_-‘n-® ]-cm-Xn sl-Uv {]-th-in-∏n-®p. a-I≥ hn-]n-s\ Im-Wm-Ø- Hm-^n-kn-te-°v hn-]n≥ \¬C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS A-b¬-hm-kn-bm-b Ip-´n-bm-Wv Xn-ep-≈ a-t\m-hn-j-a-am-Wv B- In-bn-cp-s∂-¶n-epw A-Xp thC-cp-h-sc-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ fl-l-Xy-°v Im-c-W-sa-∂v ho- ≠-co-Xn-bn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏R-c-ºv c-‡w hm¿-∂v A-h-i- ´n¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b Ip-dn- ´n-s√-∂v B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n\n-e-bn¬ I-≠-Xv. ho-Sn-s‚ ]n- ∏n¬ ]-d-bp-∂p. Pq-sse 30\v D- ¬ ]-d-bp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

5 BKkvXv 2013 Xn¶ƒ

]n-©p-Ip-ªv Hm-S-bn ho-Wp a-cn-¨p

t{X-kym-a

a-dn-bm-½

tPm-k-^v

B-en

Ip-ªnsam-bv-Xo³Ip-«n

Ip-ªm-an-\ l-Öp-½

C-{_m-low

kp-tc-jv-_m-_p

Nn-‰q¿: X-Øa - w-Ke - w B‰m-t©-cn cm-a≥-Ip-´n-bpsS `m-cy Sn B¿ F-kv ho-´n¬ t{X-kym-a (78). kw-kvI - m-cw C-∂v D-®b - v°v 12\v N-{μ-\K - ¿ sshZyp-X iva - i - m-\Ø - n¬. a°ƒ: tdm-kn-en (dn-´.A[ym-]n-I), k-eow-jm (Pe A-tXm-dn-‰n, Nn-‰q¿), jo-e (K-h.F-≥P - n-\o-bdnMv tIm-fP - v, Xr-iq¿), kq-\ (Pn-√m B-ip-]{- Xn, Xr-iq¿), jm-Pn (F.]n.Ão¬-kv I-©nt°m-Sv). a-cp-a° - ƒ: _-ecm-a≥ (dn-´. te-_¿ IΩo-jW - ¿), Ir-jvW (Jm-Zn t_m¿-Uv, ]m-e°m-Sv), Pn-jn( Bw-K≥hm-Sn, ]-´t- ©-cn), tl-a¥v, ]-tc-X\ - m-b tXm-akv.

am-\-¥-hm-Sn: X-e-∏p-g I-∏-ep-am-°¬ ]-tc-X\m-b a-Øm-bn-bp-sS `m-cy a-dn-bm-Ω (90). a°ƒ: sP-bnw-kv, A-®mΩ, tPm-k-^v (A-ta-cn°), ta-cn, X-¶-®≥, tPm¿-Pv, tPm-Wn, an-\n, kn-kv-‰¿ am¿-K-c-‰v. a-cpa-°ƒ: h-°-®≥, Ip™v, jm-Pn, A-∂-Ω, F¬-kn, en-√n, F¬kn.-

_-Zn-b-Sp-°: sI-S-©n tNm-Xn-∏-d-ºn¬ ho-´n¬ tPm-k-^v (95). `m-cy: ]tc-X-bm-b a-dn-bw (t]-cØ-\mw-Ip-gn-bn¬ Ip-Spw_mw-Kw). a-°-ƒ: ta-cn, A-∏-®≥, sX-øm-Ω, Nn∂-Ω, A-Ωn-Wn, tPm-kv, s_-∂n, X-¶-®≥, ]-tc-Xcm-b Nm-t°m-®≥, Ip-´nb-Ω. a-cp-a-°-ƒ: B-eokv, tPm-bv, ssj-\n, ssa°nƒ, en-k-Ω, kn-‘n, en-kn, tPm-_n≥, X-¶®≥. k-tlm-Z-c-߃: tk-hy¿, sX-øm-Ω. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 11\v _-Zn-b-Up-° aq-°w]m-d sk‚ v ta-co-kv tZhm-e-b-Øn¬.

]-\-a-cw: Xm-sg- I-cn-ºpΩ¬ a-®n-t©-cn B-en (70). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kp-l-d, kp-\o-d. a-cp-a-°ƒ: j-^o-Jv, d^o-Jv.

]-S-∂: sX-t°-∏p-dw ]p-Xn-b ]-≈n-°v kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ Fw hn kn Ip™nsam-bv-Xo≥Ip-´n (55) Ip-g-™pho-Wp a-cn-®p. `m-cy:Sn sI ]n ssd-lm-\-Øv. a-°ƒ: X-kveow (kuZn), lm-cn-kv, X-aow, X-lv-ko-\. a-cp-a-Iƒ: B-bn-i. k-tlm-Z-c-߃: A–p¬ Jm-Z¿, ap-l-ΩZv- Ip-™n, \-^o-kØv-.

]m-ºp-cp-Øn: ap-{Io-cI - Øv Ip-™m-an-\ l-÷pΩ (78). `¿-Øm-hv: Cu-k. a-°ƒ: ap-lΩ - Z- vIp-™n, A-_vZ- p¬ A-ko-kv (sk{I-´d - n, sIm-ft- ®-cn ]-©mb-Øv ap-kve - nw-eo-Kv I-Ωn‰n). a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, l^vk - Ø - v (sIm-ft- ®-cn ]©m-bØ - v ap≥ {]-knU‚ v). k-tlm-Zc - ß - ƒ: A-_vZp-√, l-Δm-DΩ - , ]tc-X\ - m-b A-_q-_° - ¿.

\m-emw-ssa¬: sI-√q¿ Im-´n-®n-d-°¬ a-l-√nse tN-°v C-{_m-low (70). `m-cy: am-an. a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, A-ko-kv, iw-kp-Zo≥, k-a-Zv, \p-ssk-_, knbm-Zv. a-cp-a-°ƒ: A-_q_-°¿, A-_v-Zp-√, a-dnbw, k-Pv-\, dp-_o-\, \Pv-ap-Zo≥.-

]p¬-∏-≈n: {Ko≥-hm-en sN-dp-thm-´n-cn kp-tc-jv_m-_p (58). `m-cy: D-j (sk‚ v Im-X-dn≥-kv ssl-kv-Iqƒ, ]-øw-]≈n). a-°ƒ: tc-jv-a, cmlp¬. a-cp-a-I≥: c-Pojv.

hn-iz-\m-Y³ \m-bÀ H-eh - t- °m-Sv: I-cn-bt- ¶mSv In-gt- ° Ip-∂Ø - v hniz-\m-Y≥-\m-b¿ (70)-. `mcy: Xm-c. a-°ƒ: hn-\b - ,hn-\o-Xv. a-cp-a° - ƒ: IrjvW - \ - p-Æn,- Zo-].

tKm-]m-e³ D-cp-h-®m¬: am-eq¿ Im-™-n-te-cn-bn-se ]qt°m-Sv tKm-Ip-e-Øn¬ th-Wp-tKm-]m¬ (75). `m-cy: ]-tc-X-\m-b aw-Kem-´v I-t°m-S≥ h¬k-e. a-°ƒ: im-en-\n, im-¥n-\n, D-Æn-Ir-jvW≥, tKm-]m-e-Ir-jvW≥. a-cp-a-°ƒ: hn-Pb-e-£v-an, hn-P-b≥, cm-P≥. k-tlm-Z-c߃: k-tcm-Pn-\nAΩ, cm-[m-Ir-jv-W≥, tam-l≥-Zm-kv, ap-c-fo-[c≥.

a-tl-jv D-cp-h-®m¬: am-eq¿ kn-‰nbn-se tI-tfm-Øv lukn¬ sI \m-cm-b-W-s‚ a-I≥ sI a-tl-jv (38). `m-cy: c-ay. a-°ƒ: a-bq-Jv, Ir-Xn-jv. k-tlm-Z-c߃: A-\o-jv (sI.Fkv.C._n in-h-]p-cw), APo-jv (ss{U-h¿).

Ip-«³-]n-Å

i-co-^

tI-i-h³

am-\-¥-hm-Sn: Xm-∂n°¬ aw-K-e-t»-cn-bn¬ Ip-´≥-]n-≈ (63). `m-cy: eo-em-`m-bv. a-°ƒ: kptam-Zv, kp-an-{X. a-cp-a°ƒ: hn-‘y, _n-tPmbn.

Nm-en-bw: ]-tc-X-\m-b A-d-°¬ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ta-te-sØm-Sn am-SØn-߬ i-co-^ (75). a°ƒ: \q¿-P-lm≥ (¢m¿°v, D-ºn-®n- lm-Pn l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, Nm-en-bw), j-l¿-_m≥ (I-S-ep-≠n {Km-a-∏-©m-bØw-Zw, t_-∏q¿ a-fiew h-\n-Xm ap-kvenw- eoKv {]-kn-U‚ v), ^u-ko Pn-lm≥, \-ko¿ (A-_qZ-_n), _-jo¿ (Ip-sshØv), a-l¿-_m≥ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: Fw kn ap-l-Ω-Z-en (dn-´. A-[ym]-I≥, D-ºn-®n- lm-Pn lb¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ), \-Po-_v (]-©m_v \m-j-\¬ _m-¶v, a-e∏p-dw), A-_v-Zp-∂m-kn¿ (Zp-_-bv), J-Zo-P, d-kn-b.

]m-e° - m-Sv: sIm-t´-°m-Sv ]-Se - n-°m-Sv ho-´n¬ ]-tcX-\m-b sN-√≥-aI - ≥ kntI-ih - ≥ (69)-.- kw-kv° - mcw C-∂v 10\v N-{μ-\K - ¿ ssh-Zyp-X i - a - vi - m-\Øn¬. `m-cy: kp-tem-N\ - . a-°ƒ: Im-©\ - ,- I-cp-WmI-c≥,- I-hn-P,- I-\I - w,- Ie. a-cp-a° - ƒ: {]-k∂ - I - pam¿,- in-h≥,- I-Æ≥,- {]oP.

ssa-ap h-S-I-c: ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy \Sp-hn¬ ]p-√‚-hn-sS ssa-ap (75). a-°ƒ: Ako-kv, A-_v-Zp-√, Jm-enZv, k-emw, kp-ss_¿, kp-\o¿, kp-ss_-Z, kp^o-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv, \-Po-_v.

sam-bv-Xo³-Ip-«n sIm-t≠m-´n: X-d-bn´m¬ sIm-Sn-bw-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ sam-bv-Xo≥-Ip´n (85). `m-cy: B-bn-i. a°ƒ: B-an-\, _¬-Jokv, ]m-Øp-Ω, k-^n-b, ap-l-Ω-Zv- ap-kv-X-^, A∫m-kv. a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv, ap-l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv k-eow, dp-_o-\, ^ukn-b.

sa-m-bv-Xp tN-cm-]p-cw: th-fw A-ctºm-en-bn-se In-g-t°-SØv sam-bv-Xp (60). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: \u-jmZv, Pw-jo¿, ap-\o¿, \-Pne. a-cp-a-I≥: Pw-jo-\. k-tlm-Z-cn: ]m-Øp ]¥n-cn-°-c.

km-hn-{Xn \-cn-°p-\n: s\-Sn-b-\m-Sv K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ dn´v. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tXm-´-∏m-´n¬ ]n sI cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn (57). a-°ƒ: \n-j, ]-tc-X-bm-b _nμp. a-cp-a-I-≥: ]-tc-X-\mb th-Wp-tKm-]m¬. k©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

^m-¯n-a -l-Öp-½ s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Un-se ]-´m-ºn tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Xm-akn-°p-∂ In-\m-Xn-bn¬ lw-k-°p-´n lm-Pn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a -l÷p-Ω (58). a-°ƒ: a-PoZv, ap-\o¿, kzm-en-lv, ^u-kn-b. a-cp-a-°ƒ: aPo-Zv, d-Po-\, j-ao-\, k¬-a.-

\m-cm-b-Wn

_m-ep-t»-cn: s]m-∂c - wsX-cp In-gs - °-ho-´n¬ H sI- \ - m-cm-bW - n (100). ]tc-X\ - m-b tUm. H - s - I tKm-hn-μs - ‚ k-tlm-Zc - nbm-Wv. `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b \-Sp-hÆ - q-cn-se Iqaq-≈m-´v Nm-∏≥. a-°ƒ. tZ-hn (dn-´. s - l-Uva - n-\nkv{- S-kv _m-ep-t»-cn tKƒkv ssl-kvI - qƒ). sI h - n im-¥I - p-am-cn (dn-´. So-®¿ tIm-°√ - q¿ ssl-kvIqƒ). a-cp-a° - ƒ: I-Æ≥A-Ðp-Àd-lav m³- Ip-´n (Xn-cp-hß - q¿ ssl- qƒ dn-t´. A - [ - ym-]I¬-∏I - t- ©-cn: s]m-∑p- kvI - ≥ (dn-´. ≠w ]-tc-X\ - m-bt- Nm-te- I≥), Zm-am-Zc - v Hm-^n߬ bm-lp-hn-s‚ a-I≥ ssk-bv¬S- m-Ivk A-–p-¿d-lvam≥ (70).- `m- k¿ tIm-gn-t°m-Sv). k-©- .cy: A-eo-a. a-°ƒ: bm-lp- b-\w hym-gm-gvN ´n, bq-k^ - v, A-ivd - ^ - v, B-bn-ip-½ km-Zn-Jv, A-–p¬ d - j - o- Z- v, a-t©-cn: ]-tc-X\ - m-b a\q¿-Pl - m≥, d-jo-Z. ∂n-bn¬ ap-lΩ - Z- n-s‚ `mcy G-em-bn B-bn-ip-Ω \m-Wn-b-½ (81). a-°ƒ: ^m-Øn-a, \]p-fn-°¬: B-¥n-bq¿-Ip- ^o-k, ssk-\_ - , k-^n∂v ]p-Øq-°c - \m-Wn-b- ø, dw-eØ - v. Ω (80). a-°ƒ: _m-eI - r- a-cp-a° - ƒ: Ip-™n-ap-ljvW - ≥\ - m-b¿, k-tcm-Pn- Ω-Zv, B-en ]p-fn-bw-]d - \n-bΩ - , in-hZ- m-k≥, t{]- ºv, A-–p-√ aw-Ke - t- »a-cm-P≥. a-cp-a° - ƒ: am-e- cn, A-eh - n ]p-√q-¿, A-ivXn, kp-`{- Z,hn-im-em-£n. d-^v B-\° - b - w.

J-Zo-P sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n∏-d-ºv hm-∏n-\n-°-≠n ]-tc-X-\m-b A-tΩm´n-bp-sS `m-cy J-Zo-P (70). a-°ƒ: A-_q-°¿, bqkp-^v (dn-bm-Zv), a-dnb, B-bn-i, ssa-aq-\, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-v, A-–p¿-d-km-Jv, ]-{Ip±o≥, kn-±o-Jv, _n-tømΩ, ^m-Xzn-a kp-l-d.

G-\n- lm-Pn

I-Sh - Ø - q¿: \m-ep-I≠ - nbn¬ ssk-\_ - (38). `¿Øm-hv: C-{_m-low. a°ƒ: A-en (Zp-_b - v), lko-\, \q¿-Pl - m≥, kn\m≥. a-cp-a° - ƒ: l-ko-\, ap-Po-_v, X-≥k - o¿ (Zp-_bv). k-tlm-Zc - ß - ƒ: \-_ok, l-ao-Zv, Jm-Z¿, d-^o-Jv, kn-dm-Pv, A-lΩ - Z- v, jm-lnZ.

s]-cp-a-Æ: sN-ß-W°m-´n¬ G-\n-lm-Pn (71). `m-cy: D-Ω-ø. a°ƒ: A-–p¬- e-Øo^v (J-Ø¿), A-–p-\q¿ (Pn-±), kp-lv-d, Ip¬kp, ssa-aq-\, D-Ωp-k¬a, D-Ωp-l-_o-_. a-cp-a°ƒ: ap-l-Ω-Zv- lm-Pn, C sI- kn-±o-Jv, ]n ap-lΩ-Zv, kp-sse-am≥, am\p, k-eo-\, B-ky.

lw-k

^m-¯n-a-

aw-Ke - w: tN-∂c - s]-cp-¥ncp-Øn tN-°p-ac - ° - m-cI - Øv ssX-hf - ∏ - n¬ lw-k (71). `m-cy: B-kn-b.

Im-f-n-Im-hv: ]-≈n-°p∂n-se ]-tc-X-\m-b ]-´n°m-S≥ Ip-™-e-hn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a (80).

ssk-\-_

A-¶-½F-S-°-c: ]m-em-Sv sIm-c´n-°-c am-Xyp-hn-s‚ `mcy A-∂-Ω (78). a-°ƒ: _m-_p, X-¶-®≥, tam-\®≥, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: kq-k≥, sP- n, Pn-Pn, kmw-Ip-´n (F-√m-h-cpw bp.F-kv.F).

N-¡-¸³ ]-tøm-fn: ]-∏-S\n¿-amXm-hpw hym-]m-cn-bp-amb sh-fn-bw-tIm-Sv sXßpw-]p-≈n N-°-∏≥ (80). `m-cy: X-¶. a-°ƒ: P-tb-jv, P-b, eX, \n-j, kn-‘p. a-cp-a°ƒ: c-a-W≥, tam-l\≥, {io-\n-hm-k≥, \nj, ]-tc-X-\m-b cm-P-≥.

]-Åo-a-

th-em-bp-[³

D-®q-en

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n a-¶-S-Ip-‰n-bn-se ]p-Øp-{]-°m-´v _o-cm≥Ip-´n (70). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp. a-°ƒ: \q-dp±o≥, \m-k¿, in-lm-_v k-Jm-^n (aq-h-cpw dn-bmZv), ssa-aq-\, kp-ss_-Z, kp-l-d, k-eo-\, \pssk-_. a-cp-a-°-ƒ: apl-Ω-Zv, ap-l-Ω-Z v(d-n-bmZv), l-ao-Zv (Z-Ωmw), C-kvam-Cu¬ (Pn-km≥), kn±o-Jv (Xn-cq¿), B-kn-b, B-cn-^, kp-a-ø.

h-≈n-°p-∂v: F¬.-]n tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]-tcX-\m-b A-cn-{º-sØm-Sn A-h-dm≥-Ip-´n- sam-√-bpsS `m-cy ]-≈o-a (96). a°ƒ: _o-]m-Øp-Ω, apl-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-\-_, J-Zo-P, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: cm-bn≥, a-dn-bp-Ω, lw-k, ssk-X-e-hn, ]tc-X-\m-b Ip-™n-ap-´n.

F-c-™n-∏m-ew: X-≠mt»-cn th-em-bp-[≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ]-Xvam-h-Xn. a-°ƒ: P-b{]-Im-iv (_n-kn-\-kv), kp-\n¬-Ip-am¿ (sI.Fkv.B¿.Sn.-kn.). a-cp-a°ƒ: D-j, an-\n, ktlm-Z-c-߃: Sn `m-kv-Ic≥, Sn cm-[, ]-tc-X-cm-b `-c-X≥, A-tim-I≥, {io-\n-hm-k≥, cm-Lh≥. k-©-b-\w Xn¶ƒ.

Np-¶-Ø-d: \o-e-™n ]tc-X-\m-b ]-∂n-t°mS≥ th-ep-hn-s‚ `m-cy DÆq-en (84). a-°ƒ: N-{μti-J-c≥, kp-{_-lv-aWy≥, {io-[-c≥, Zm-tamZ-c≥, Kw-Km-[-c≥, hmkp-tZ-h≥, Pm-\-In, am[-hn. a-cp-a-°ƒ: hn-emkn-\n, am-fp-°p-´n, I-\I, im-¥, k-Xy-`m-a, kp-\n-X, ]-tc-X-cm-b am\p-°p-´≥, i-¶p-Æn.

A-_v-Zp-Ã

Xm-a-c-t»-cn: ap-´p-I-Shn¬ ]-tc-X-\m-b A∏p-°p-´n-bp-sS `m-cy Im¿-Xy-b-\n (73). a°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Kƒ^v), _m-_p-cm-Pv, P-eP, {io-P, k-hn-X.a-cp-a°ƒ: in-h-{]-Im-iv, sePn, A-ar-X, {]-ko-X.

Hm-a-t»-cn: B-{º-Ip-∂pΩ¬ I-Æ≥-Nm-Ø≥ (65). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: _n-Pp, tIm-a-f, h¬-ke, c-ay, ku-ay. a-cp-a-°ƒ: Ip-´-∏≥, `mkv-I-c≥, A-\n¬-Ip-am¿, B-i.

hm-Wn-ta¬: Ip-º-ft®m-e-bn-se B-e-°\m-≠n ]-tc-X-\m-b IWm-c-s‚ `m-cy a-μn-b-Ω (75). a-°ƒ: {io-[-c≥, kp-tc-{μ≥ (^m¿-a-knÃv , P-bv-ln-μv sa-Un°¬ hm-Wn-ta¬), c-ho{μ≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, A-Pn-X, ko-\.

Ip-ªm-e³ lm-Pn

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v

I-®³ Nm-¯³

Hm-a-t»-cn: N-ß-\-Ipt∂¬ Ip-™m-e≥ lmPn (80). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: kn sI Im-knw, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: B-en-°p-´n, k-Pn-\.

]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ F-fºn-em-Sv t]m-Sn-tb-cn-bn¬ \m-cm-b-W-°p-dp-∏v (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: k-PnX, k-Pn-Øv. a-cp-a-Iƒ: cm-a-N-{μ≥.

B-b-t©-cn: h-≈ym-Sv ]p-Xn-tbm-´n¬ Xm-a-kn°p-∂ I-Sp-ßm-≠n A_v-Zp-√ (70). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Ckv-am-Cu¬, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv (Nme-∏p-dw), Pp-ssa-e-Øv, X≥-ko-d.-

Pm-\-In ^-tdm-°v: C.F-kv.sF. B-ip-]-{Xn-°p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy Pm-\-In(94).

c-ta-iv sN-¶-n-¯-e-bp-sS A-I-¼-Sn hm-l-\-an-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä-bmÄ a-cn-¨p

]-g-b-ßm-Sn: c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \-bn-® tI-c-f bm{X-bp-sS A-I-º-Sn hm-l-\-an-Sn-®v Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂- hr-≤≥ a-cn-®p. ]-g-bßm-Sn-bn-se Nm-b-°-®-h-S-°m-c-\m-b am-´q¬ A-go°¬ ^n-j¿-sa≥ tIm-f-\n-bn-se D-a¿ (73) B-Wv sN-dp-Ip-∂v an-j≥ B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. tI-c-fbm-{X-°v ]-g-b-ßm-Sn-bn¬- \¬-In-b kzo-I-c-W ÿe-Øp-h-®m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ D-a-dn-s\ ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn-epw aw-K-em-]p-c-sØ kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-kn-®n-cp-∂p. A-t_m-[m-hÿ-b D-a¿ am-k-ß-fm-bn sN-dp-Ip-∂v an-j≥ B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. A-]-I-S-Øn-\v ti-jw tIm¨-{K- p-Im¿ D-a-dn-s\ Xn-cn-™p-t\m°n-bn-´n-s√-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. \m-´p-Imcp-sS k-lm-b-tØm-sS-bm-Wv Nn-In¬-k \-S-Øn-bXv. `m-cy: kp-ss_-Z.

ho-«-½ In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

_o-cm³-Ip-«n

a-µn-b-½

l-cn-∏m-Sv: ]n-©p-Ip-™v ho-Sn-\p k-ao-]-sØ Hm-S-bn-¬ ho-Wv a-cn-®p. Xm-a-√m-°¬ sj-^o-Jv a≥-kn-en¬ sj-^o-°v-˛-j-ao-\ Z-º-Xn-I-fp-sS aI≥ A-ao≥ (H-∂-c-) B-Wv C-∂-se cm-hnse F-´p a-Wn-tbm-sS ho-Sn-\v k-ao-]-sØ Hm-S-bn-se sh-≈Øn¬ ap-ßn-a-cn-®-Xv. Ip-™n-s\ Im-WmXm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p≈ A-\z-j-W-Ønem-Wv Hm-S-bn¬ ar-XtZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-Xm-hv hn-tZ-i-Øm-Wv. k-tlm-Z-cn: \-kv-dn≥- ^m-Øn-a.

ImÀ-Xym-b-\n

e-£v-an A-½ ^-tdm-°v: a-Æq¿ in-ht£-{X-Øn-\p k-ao-]w In-g-°-bn¬ e-£van-bΩ (95). a-°ƒ: ssl-amh-Xn.

am-\-¥-hm-Sn: ho-´-Ω-bpsS ar-X-tZ-lw Zp-cq-l- kml-N-cy-Øn¬ In-W-‰n¬ I-s≠-Øn. sh-≈-ap-≠ ]©m-b-Øn-se ]m-e-bm-W Im-b-°-≠-Øn¬ cm-Ps‚ `m-cy \n¿-a-e(44)bpsS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂se cm-hn-se ho-´p-ap-‰sØ In-W-‰n¬ I-s≠Øn-b-Xv. X-d-hm-´n-em-bn-cp-∂ \n¿ae I-gn-™-Zn-hk-am-Wv ho-´n-se-Øn-bXv. sh-≈-ap-≠ t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v X-øm-dm-°n. `¿-Øm-hv cm-P≥ (ap-´n¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se kzo-∏¿). a-°ƒ: Pn-j, ]-tc-X\m-b Pn-t\-jv.-

]-ip-hn-s\ c-£n-¡m-\pÅ {i-a-¯n-\n-sS s{S-bn³ X-«n a-cn-¨p

Im-bw-Ip-fw: sd-bn¬-th {Sm-°n-te-°v Hm-Sn-°-b-dnb ]-ip-hn-s\ c-£n-°m-≥ {i-an-® a-[y-h-b-kv-I≥ s{S-bn≥ X-´n a-cn-®p. Ir-jv-W-]p-cw πm-aq-´n¬-X-dbn¬ i-io-{μ≥ (56) B-Wv a-cn-®-Xv. A-]-I-S-Øn¬ ]-ip-hpw N-Øp. C-∂-se cm-hnse 10\v Im-bw-Ip-fw ap-°-S-°v k-ao-]-sØ am-{º°p-t∂-en¬ h-®m-Wv kw-`-hw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp \n-∂p h-∂ \n-km-ap-±o≥ F-Iv-kv-{]-kv B-Wv C-Sn-®Xv. kw-`-h-ÿ-e-Øp-X-s∂ a-c-Ww kw-`-hn-®p. l-cn∏m-Sv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãv-tam¿-´-Øn\p ti-jw ar-X-tZ-lw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p-\¬-In. A-hn-hm-ln-X-\m-Wv.

Hgp-¡nÂs¸« hr-²-sâ ar-X-tZ-lw I-\n-es-º−-q¿:¯ nI-gn-™-Zn-h-kw Nm-en-bm-dn¬ Im-Wm-Xm-

b hr-≤-s‚ ar-X-tZ-lw Xm-\q¿ F-S-°m-Sv I-S-∏p-dØv I-s≠-Øn. \n-e-ºq¿ A-cp-hm-t°m-Sv A-ø-º≈n th-em-bp-[≥ \m-b-sc-bm-Wv (Ip-™≥ \m-b¿˛70) I-gn-™ Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v G-tgm-sS \n-eºq¿ Nm-en-bm-dn¬ Im-Wm-Xm-b-Xv. ^-b¿-t^m-gv-kns‚ k-lm-b-tØm-sS \m-´p-Im-cpw t]m-en-kpw tN¿∂v Xn-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw I-s≠-Øm≥ I-gn-™n-cp-∂n-√. Ign-™-Zn-hkw cm{Xn-bmWv ar-XtZ-lw Is≠-Øn-bXv. `m-cy: hn-a-e. a-°ƒ: P-b-e£v-an, ssi-e-P, A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, tkm-a-kp-μ-c≥, _m-_p-cm-Pv.

_-Ên-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä bphXn a-cn-¨p D-®n-tam-bn-

am-fp A-½

k-tcm-Pn-\n

Ip-ªm-e³ lm-Pn

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ

D-k-vam³- -

t]m-¡-cm-en -

lw-k- -

F-S-h-Æ-∏m-d: ]u-c-{]ap-J-\pw a-l-√v Im-c-Wh-cp-am-b B-t°m-Sv tIm-Sn-b-Ω¬ A-Ønt°m-´v D-Æn-tam-bn (85). a-°ƒ: ap-l-Ω-ZvIp-´n, tIm-b, _-jo¿, k-°o-\, ]-tc-X-\m-b dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-e-hn, \-^o-k, ssd-lm-\-Øv, kp-l-d, ap-\o-d.

_m-ep-t»-cn: ]-\m-bn ]tc-X-\m-b Ip-\n-bn¬ Ip™n-\m-cm-b-W≥ \m-bcp-sS `m-cy am-fp A-Ω (88). a-°ƒ: Pm-\pA-Ω, tKm-hn-μ≥ \m-b¿, Ip-´nIr-jv-W≥ \m-b¿, ]-tcX-\m-b tKm-hn-μ≥ \mb¿, Ip-´n-Ir-jv-W≥ \mb¿, ]-tc-X-\m-b i-¶c≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: k-Xn, cp-Kvan-Wn, Ko-X. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

^tdm°v: s]m-t∂w]d-ºv h¬ks‚ (tlmantbm tUmŒ¿) `m-cy k-tcmPn-\n (75). a°ƒ: kv-t\-l-kp-[, kv-t\-le-X, kv-t\l-{]-`, _o-\m-Ipamcn. a-cp-a°ƒ: hmkp-tZh≥, tZ-hm\μ≥, tam-l\≥, cmP≥.

Iq-S-c-™n: N-ß-\-°pt∂¬ Ip-™m-e≥ lm-Pn(80). `m-cy: B-an-\ tXm-´p¶¬. a-°ƒ: kn sI Im-knw (Iq-S-c-™n ]©m-b-Øw-Kw, eo-Kv afi-ew J-Pm-©n, ssk-\-_. a-c-p-a-°ƒ: B-en-°p-´n Ip-\n-b-aTØn¬, k-Po-\ Ip-μ-awK-ew.

Xm-\q¿: h-´-Øm-Wn s\-Sp-º-≈n Ir-jvW≥-Ip-´n \m-b¿ (60). dn-´. am-th-en kv-t‰m¿ am-t\-P¿ B-bn-cp-∂p. `m-cy: -P-e-P. a-°ƒ: k-Rv-P-bv, k\o-jv. k-tlm-Z-c-߃: Zm-tam-Z-c≥, am-[-h≥, ]-Zv-a-\m-`≥, cp-Kv-an-Wn, kp-`-{Z, ]-Zv-am-h-Xn, Ip©n-Ip-´n.

A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿ Ip-cn-°-fpsS a-I≥ sh-Ãv ]-Ø-\m]p-c-Øv ]p-Ø≥-]o-Sn-I Dkv-am≥ (59). `m-cy: kpsse-J. a-°ƒ: k-\-Xv, k\n-X, kp-am-\. a-cp-a-°ƒ: lm-cn-kv (Pn-±), \n-bm-kv (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Z-en _m∏p, a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, B-an\, P-ao-e, Jm-en-Zv, ]n ]n ju-°-Ø-en.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n Ip-dq¬ ]-Øq¿ t]m-°-cm-en (68). `m-cy: ]-tc-X-bm-b _n-cm-bp-Ω.a-°ƒ: ap-kv-X-^, C-kvam-Cu¬ (A-_q-Z-_n), ss^-k¬, kp-sse-J, l-ko-\, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xo≥ (kuZn), b-Av-Jq-_v, C-kv-lmJ-en, D-ssa-_, ^u-knb, ^¿-km-\.

a-e-∏p-dw: C-Sp-°n h-≠ns∏-cn-bm¿ kz-tZ-in-bpw sN-Ω-¶-S-hn¬ Xm-a-k°m-c-\p-am-b ta-°¬ lw-k (74). `m-cy: Ip™o-a. a-°ƒ: jm-Plm≥ (]n.-U-ªyp.Un _n¬-Un-Mv-kv, a-e-∏pdw), ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv I_o¿, A-_v-Zp¬ K-^q¿, kp-a-ø sj-dn≥.

]m-¯p-½

D-kv-am³ -

]m-dp-¡p-«n

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn -

t{]-a-Ip-am-cn -

B-cy- -

kp-tem-N-\

aq-k

F-S° - c - : Nm-Øva - p-≠ NoØp-I√ - n-se tN-tßm-S≥ ]m-Øp-Ω (75). a-°ƒ: IZn-bp-Æn, A-_q-_° - ¿, apl-ΩZ- m-en, J-Zo-P, a-dn-bpΩ, ko-\Ø - v.

s]m-∂m-\n: N-{a-h-´w PMv-j\n¬ Xu-^o-Jv a≥-kn-en¬ D-kv-am≥ (65). -`m-cy: ^m-Xna.- a-°-ƒ: Xm-ln-d, sse-e.- acp-a-°ƒ: kn-dm-Pv F-S-∏mƒ, A-_q-_-°¿ D-Ω-Øq¿.-

tIm-´Ø - d - : ]-tc-X\ - m-b IrjvW - ≥ `m-cy ]m-dp-°p-´n (88).a-°ƒ: `m-kvI - c - ≥, th-em-bp[≥, l-cn-Zm-k≥ (Ir-jn Akn-Â v, aw-Ke - w).- a-cp-a° - ƒ: im-¥, cm-[m-aW - n, kp-P.

th-ßc - : Xm-sgA-ßm-Sn-bnse C-√n-°¬ Ip-™n-ap-lΩ - Zv- lm-Pn (89). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kn-±o-J,v \n-bm-ke - n, Hu-PØ - .v - a-cp-a° - ƒ: lp-ssk≥- lm-Pn, k-^n-b, dp-Jn-b.-

]-c-∏-\-ßm-Sn: A-©-∏pc-bv-°p In-g-°p-h-iw ]pØ≥-]p-c-bn¬ t{]-a-Ipam-cn (63). B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p.

s]m-∂m-\n: Xr-°m-hv Fw.-F¬.-F tdm-Un-\p kao-]w B-e-tßm-´v Kn-co-is‚-bpw e-X-bp-tS-bpw aIƒ B-cy (13). k-tlm-Zc-߃: l¿-j, A-cp¨.-

Hm-am-\q¿: sIm-´-°m-´v `m-kv-I-c-s‚ `m-cy kptem-N-\ (50). -a-°ƒ: kp`m-jv, kp-_o-jv, kp-_nX, A-cp¨-cm-Pv.- a-cp-aI≥: P-b≥.-

sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n-∏dºv I-≠w-]m-d-°¬ aq-k (70). `m-cy: Ip-™n-∏mØp-Ω. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, B-bn-i, ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°-ƒ: I-cow, D-ssa-a-Øv.

ap-°w: _-kv tÃm-∏n¬ \n¬-°-sh _- n-Sn-®p Kp-cpX-c ]-cn-t°-‰v tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn a-cn-®p. ]q-fs∏m-bn¬ ]m-e-°p-∂p-Ω¬ D-Æn-Ir-jv-W-s‚ `m-cy kn-Pn(32)bm-Wp a-cn-®-Xv. ]q-f-s∏m-bn¬ A-ßm-Snbn¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se ]-tØm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Hm-a-t»-cn `m-K-Øp-\n-∂p ap-°-tØ-°p h-cp-Ibm-bn-cp-∂ \m-Zn-ln-em¬ _- m-Wv k-ao-]-sØ ssh-Zyp-Xn-Øq-Wpw X-I¿-Øv _-kv-tÃm-∏n-te-°p ]m-™p-I-b-dn-b-Xv. Cu k-a-bw ap-°w `m-K-tØ-°p t]m-hm≥ _-kv Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ knPn-sb C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.a-°ƒ: \n-kv-Xp¬ Irjv-W, \n-jv-I (C-cp-h-cpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ).

ho-Sn-\p ap-I-fn-Â a-®n-Sn-ªphoWv ho«½ acn¨p A-Sn-am-en: Ip-©n-Ø-Æn-bn¬ hoSn\p apI-fnte°v aÆn-Sn-™p-hoWv ho´Ω acn-®p. Krl-\mYs\ ImWm-Xm-bn. h-cn-°-bn¬ ]m-∏-®s‚ `mcy X¶-Ω-bmWv acn-®-Xv. ]m∏-®s\ (65) aÆn\-Sn-bn¬s∏´v ImWm-Xm-bn. C-∂-se cm-{Xn H-ºtXm-sSbmWv Ch-cpsS- ho-Sn-\p ap-I-fn-te-°p aÆn-Sn-™p hoWXv. I-´-∏-\ B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]mIpw h-gnbmWv X¶Ω acn-®-Xv. X-¶-Ω-bp-sS aI≥ k-Pn (34), a-cp-a-Iƒ jo-_ (32) F-∂n-h-sc A-Sn-am-en Xm-eq-°v B-ip-]-{X-bn¬ {]-th-in-∏n®p. jo-_-bp-sS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. ]m-∏-®-\pth-≠n cm-{Xn- sshInbpw Xn-c-®n¬ Xp-S¿-∂p.

H-cpam-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn ss_-¡nÂ-\n-¶p ho-Wv Xn-cp-h-©qcpw A-Uz-¡äv a-I-s\ Im-Wm-Xm-b-Xn a-\w-s\m-´v P-\-depw Iq-Sn-¡mgv-N \S¯n ]n-Xm-hv Po-h-s\m-Sp-¡n; am-Xm-hn\v Kpcp-Xcw s]¬-Ip-ªv a-cn-¨-\n-e-bn ]-cn-t¡-ä bp-h-Xn a-cn-¨psIm®n: B-`y-¥-c-a{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W\pw A-Uz°‰vv P-\-d¬ sI ]n Zfi-]m-Wnbpw sIm-®n-bn¬ Iq-Sn-°mgv-N \SØn. F-d-Wm-Ip-fw K-h. K-Ãv lu-kn¬ C∂-se cm{Xn G-tgm-sS-bm-bn-cp-∂p IqSn°mgvN. A-S-®n-´ ap-dn-bn-¬ H-cp a-Wn°q-tdmfw Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ F.Pnbpambn N¿-® \S-Øn. Xp-S¿-∂v F-t´m-sS ]p-dØn-dßn-b a-{¥n-sb tNm-Zy-ß-fp-am-bn am[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ k-ao-]n-s®-¶nepw {]-Xn-Icn-°m≥ A-t±-lw X-bm-dm-bn√. tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ≥ kn._n.sF A-t\z-j-Ww B-h-iy-s∏-´v ssl-t°m-S-Xnsb k-ao-]n-°m≥ H-cp-ßp-∂-Xm-bn I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ hm¿-Ø-Iƒ ]p-d-Øp-h-∂n-cp∂p. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv B`y¥-c-aa-{¥n F Pn-bp-am-bn N¿-® \-S-Øn-bsX-∂m-Wv kqN\.

®-tbm-sS ho-´n¬ \nX-e-t»-cn: F-®v.Un.∂p tIm-gn-t°m-Sv FF-^v.-kn- _m-¶v am-t\®v.Un.F-^v.kn.- _mP-cm-b a-I-s\ Im-Wm¶v Hm-^n-kn-te-°v ]p-dXm-b-Xn¬ a-\w-s\ms∏-´ a-I-s\ ]n-∂o-Sv ¥v B-fl-l-Xy-°p {it^m-Wn¬ _-‘-s∏an-® ]n-Xm-hv a-cn-®p. ams´-¶n-epw In-´n-bn-√. Xm-hv Kp-cp-X-cm-h-ÿsam-ss_¬ t^m¨ bn-¬. ]m-Syw sIm-ßmkzn-®v Hm-^m-Wv. ‰-bn-se ssN-{Xw hotIm-gn-t°m-Sv {_m´n¬ B¿ Zm-tam-Z-c-\mZmtamZ c ≥ ImWmX mb hn]n≥ ©v am-t\-P-cm-b hn-]nWv (70) a-cn-®-Xv. `m-cy km-hn-{Xn-sb C-μn-cm-Km-‘n ∂n-se hm-Xn¬ Xp-d-∂n-´n-cp- s\ a-s‰m-cp {_m-©n-te-°v k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ ∂p. \m-´p-Im¿ F-Øp-tºm-tg- ÿ-ew am-‰n-bn-cp-∂p. C-Xp- kw°pw Zm-tam-Z-c≥ a-cn-®n-cp-∂p. _-‘n-® ]-cm-Xn sl-Uv Hm-^n{]-th-in-∏n-®p. a-I≥ hn-]n-s\ Im-Wm-Ø- kn-te-°v hn-]n≥ \¬-In-bn-cpC-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS A-b¬-hm-kn-bm-b Ip-´n-bm-Wv Xn-ep-≈ a-t\m-hn-j-a-am-Wv B- s∂-¶n-epw A-Xp th-≠-co-XnC-cp-h-sc-bpw In-S-∏p-ap-dn-bn¬ fl-l-Xy-°v Im-c-W-sa-∂v ho- bn¬ ]-cn-K-Wn-°-s∏-´n-s√-∂v R-c-ºv c-‡w hm¿-∂v A-h-i- ´n¬ \n-∂p I-s≠-Øn-b Ip-dn- B-fl-l-Xym Ip-dn-∏n-¬ ]-d-bp\n-e-bn¬ I-≠-Xv. ho-Sn-s‚ ]n- ∏n¬ ]-d-bp-∂p. Pq-sse 30\v D- ∂p.

ap-°w: H-cp-am-kw {]m-b-am-b B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-™n-s\ ho´n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. Xn-cp-h-ºm-Sn ]-©m-b-Øn-se tate-s]m-∂m-¶-bw tIm-f-\n-bn-se _n-Pp-˛-{]o-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS Ip™n-s\-bm-Wv C-∂-se cm-hn-se B-tdm-sS a-cn-®-\n-e-bn¬ I-≠-Xv. Ip-´n-bp-sS aq-°n¬ \n-∂pw hm-bn¬ \n-∂pw tNm-c-sbm-en-® \ne-bn-em-Wv. am-Xm-]n-Xm-°ƒ ]-c-kv-]-c -hn-cp-≤-am-bm-Wv Im-cy߃ ]-d-bp-∂-Xv. Xn-cp-h-ºm-Sn F-kv.sF. tPm-kv tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´Øn-\m-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬.

tlm-«Âs¯m-gn-em-fn Ip-g-ªp-ho-Wv a-cn-¨p F-S-°-c: tPm-en-°v I-b-dm≥ X-øm-sd-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS tlm-´¬ sXm-gn-em-fn Ip-g-™p-ho-Wv a-cn-®p. h-gn-°-S-hv B-e-s∏m-bn¬ hmcn-b≥-sXm-Sn-I l-_o-_v d-lv-am≥ (\m-Wn-˛33) B-Wv a-cn-®-Xv. at©-cn-bn-se tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bm-bn-cp-∂p. tlm-´-en-s‚ apIƒ-\n-e-bn-em-bn-cp-∂p l-_o-_v d-lv-am-\pw Iq-´p-Im-cpw Xm-a-kn®n-cp-∂-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® aq-∂n-\v tPm-en-°v I-b-dm-\p-≈ H-cp-°-߃-°n-S-bn¬ Ip-g-™p-ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-´p-Im¿ at©-cn Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw cm-hn-se A-t©msS a-cn-®p. `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: A-^v-k¬, A≥-k¬, ln-_.

F-S-°-c: ss_-°n¬ k-©-cn-°-sh Ip-S \n-h¿Øm-\p-≈ {i-a-Øn-\n-sS ho-Wp ]-cn-t°-‰ bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn®p. h-gn-°-S-hv ap-≠ aq-Ø-®≥-sXm-Sn-I D-adn-s‚ `m-cy ko-\-Øv (38) B-Wv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cmhn-se 10-\v F-S-°-c ]m-e-Øn-\v k-ao-]-ambn-cp-∂p A-]-I-Sw. aI≥ sj-bv≥ Pm-kmWv ss_-t°m-Sn-®n-cp∂-Xv. F-S-°-c SuWn¬ \n-∂p km-[-\-߃ hm-ßm≥ t]m-b-Xm-bncp-∂p C-cp-h-cpw. s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶n-epw i-\n-bm-gv-N cm-{Xn a-cn®p. a-Iƒ: jnw-\ ]¿-ho≥. a-cp-a-I≥: k-°o¿ lpssk≥.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-05  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-05