Page 1

6

thÀ-]mSv

kochi

4 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

A-¶-½ tPmÀPv

tPmÀPv

B-K-kv-Xn A-tÃmKv

A-¶-¡p«n

km-hn-{Xn-b-½

k-tcm-Pn-\n

tPm-¬

ta-cn tPmk-^v

B-ep-h: ]p-Ø≥-]-dºn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿Pn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tPm¿-Pv(84). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv°v 12\p Bep-h Akw-ªo-kv Hm-^v tKmUv N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km≠¿, tUm.jm-Pn ]n tPm¿Pv. a-cp-a°ƒ: kq-k≥ A-eIv-km≠¿, P-b jm-Pn.

sh-tßm-e: S-¶v-kn-‰n Ad-bv-°-°p-Sn ]-tc-X\m-b s_-l-\m-s‚ a-I≥ tPm¿-Pv(50). kw-kv-Im-cw C-∂p c-≠n\v Xp-cp-Øn∏-≈n sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-b-\m-bn ]-≈nbn¬. `mcy: kqkn. a°ƒ: Pn-Kn-t\m, Pn-kv\n.

]-d-hq¿: am-™m-en I-fØn-∏-d-ºn¬ B-K-kv-Xn A-t√m-Kv(sa-ºv-Xncn˛84).kw-kv-Im-cw C∂p 1.30\v am-™m-en ]-cn-ip≤-hym-Ip-e-am-Xm tZ-hme-b-Øn¬. `mcy: sIm®∂w. a°ƒ: Ip™q™v, tPm_v, F¬kn, ta-cn-°p™v, _o-\, km-_p kn acn-b tKm-tc‰n. a-cp-a°ƒ: knknen, enkn, h¿-Kokv, tPm¿÷v, h¿-Ko-kv Be-ßmSv, Pn≥kn, Ip-cymt°m-kv.

aq-hm-‰p-]p-g: s]-cpº√q¿ ss]-bv-°m-´v ]-tcX-\m-b-Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-°p-´n(79). a°ƒ: tPmkv, F¬-kn t]mƒ, tPm¿÷v, t__n, tacn, jn_n, Pn]vk¨. a-cp-a-°ƒ: tPm¨, PqUv, Sn-Pp.

]pXp-°mSv: s\-∑-Wn-°c No-\-∏n-≈n km-hn-{Xnb-Ω(76). I√-S-bn¬ ]tc-X\m-b i-¶-ctat\m≥-sc `m-cy-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-tc-jv _m_p, tkm-a kp-μc≥, P-b-{]Imiv, tZ-hn, P-b¥n. a-cpa°ƒ: \-μ-Ip-am-¿, cm[m-Ir-jvW≥, P-b-{io, an\n.

I-bv-]-aw-Kew: I-cp-Wm´v ]-tc-X\mb tKm-]me≥ `m-cy k-tcm-Pn\n(93). a-°ƒ: {]-Zo]v, h¬-k-e kp-Ip-amc≥, ssi-e-P kp-tc-{μ≥. acp-aIƒ: _o-\ {]-Zo]v.

tNe-°c:Imem-∏-dºn¬ tPm¨ (79). `mcy: eoemΩ. a°ƒ: h¿§okv,- tPm-k-^v,tPm¨k¨,- tXm-a-kv,sse-k(Kƒ^v),- ta-gvkn,sk-_m-Ãy≥. acpa°ƒ: sP n,- kq-kn, jo-P,- _n-μp,- Ip-™ptam≥(-U¬ln),- kPn (U¬ln),- _n\n

t^m¿-´p-sIm-®n: dn-´.A[ym]nI \-kvd-Øv ]pØ≥-ho-´n¬ tPm-k-^ns‚ `m-cy ta-cn tPm-k^v(75). kw-kv-Im-cw C∂p \m-en-\v \-kvd-Øv Xn-cp-Ip-Spw-_ tZ-hm-e-bØn¬.a°ƒ: tPmfn(C.]n.F-^v Hm-^n-kv I-eq¿), an\n. a-cp-a°ƒ: tPm-kv(I¬-°-´-t{Imw a´m-t©-cn), am¿-K-c‰v(sk‚ v ta-co-kv BwKvtfm C-¥y≥ kv-Iqƒ t^m¿-´p-sIm-®n).

G-eym-½ tIm-X-awKew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d a-Æm-d{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b Koh-dp-Ko-kv `m-cy G-eymΩ(93). kw-kv-Im-cw C∂p aq-∂n-\v h-S-°pw-`mKw sk‚ v tPm¿-Pv slmtd-_v ]-≈n- sk-antØcnbn¬. a°ƒ: tPm-bn h¿-Kokv, A-\n¬, ta-cn tPm¿Pv, km-dmΩ ss]en, G-en°p-´n F-{_-lmw, dmtl¬ G-eymkv. a-cp-a°ƒ: X-¶-Ω tPmbn, an-\n A-\n¬, F Fw h¿-Kokv, ss]en, tPm¿Pv, G-en-bmkv.

B-en-t¡m-b I-t°m-Sn: B-Zy-Im-e Pam-A-sØ C-kvem-an Aw-K-hpw s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ tamcn-°-c Xn-cp-thm-Ø Ben-t°m-b (81). Zo¿-L-Im-ew I-t°m-Sn a-l-√v Pp-ap-A-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n, I-t°m-Sn a-kmen-lq≥ ap-kv-en-ao≥ kwLw F-∂n-h-bp-sS sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. tam-cn-°-c Z-bm Nm-cn-‰_nƒ {Sv-kv-‰v ssh-kv sNb¿-am-\m-Wv. `m-cy: a-dn-bw-_n, a-°ƒ: kp-ss_¿, Pm-_n¿, _pjv-d, _-co-d, im-°n¿, iao¿, kp-ssl¬, P-Zo-d, _m-kn≥.

cm-L-h³ \m-bÀ ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No°m-s´ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tX-ho-´n¬ cm-L-h≥ \m-b¿ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ktcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, c-a-Wn, a-[p-th-Wn, hn-iz-\mY≥, _m-em-a-Wn, c-Lp\m-Y≥. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-ºp, cm-L-h≥, Ip-™n-°Æ≥, hn-P-b, tam-l\≥, kp-Pm-X.

`m-kv-I-c³ ]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]m-d-°m-Sv N-ß-\m-cn ]tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ `m-kv-I-c≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: hn-Pn-Øv (Xn-cp-h-≈q¿ _m-t¶-gv-kv) , hn-Pn-e (A-[ym-]n-I, B-Z¿-i hn-Zym-e-bw, ]m-e-°pfw), k-tlm-Z-c-߃: ktcm-Pn-\n, ]-tc-X-\m-b I-cp-Wm-I-c≥.

eo-e a-e-∏p-dw: A-ßm-Sn-∏p-dw ]-tc-X-\m-b Np-¶-∏-≈n cm-a-s‚ `m-cy ]m-e-Øn߬ eo-e (80). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kpa-Xn, A-tim-I≥, Aw_p-Pw.

kp-\n ]p-Xp-°mSv: F-d-h-°m-Sv Im-c-bn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ a-I≥ kp-\n¬(47). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Ko-Xm-Rv-Pen. a°ƒ: A\p-cq]v, A-h\n.

B-bn-i a-e-∏p-dw: Iq-´n-e-ßm-Sn kz-tZ-in-bpw h-b-\m-Sv am\-¥-hm-Sn-bn¬ ÿn-c-Xma-k-°m-c-\p-am-b ]-tc-X\m-b C kn B-en-bp-sS `m-cy ]p-Ø≥-]p-c-°¬ B-bn-i (77).- a-°ƒ: apl-Ω-Zv F-∂ _m-∏p, eØo-^v, ssk-X, \-Zo-d.

Nn-¶-½ C-cn-´n: I-√p-h-b¬ am¶p-gn-bn-se h-en-b ho´n¬ tPm¿-Pn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (67). a-Iƒ: dPn, k-en≥. a-cp-a-°ƒ: sk-en≥, am-Xyp. kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v I-Sp-h-b¬ sk‚ v B‚-Wo-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

A-½-Zv-tIm-b \-cn-°p-\n: sIm-tSm-fn H-Sp-]m-d ]-d-ºn¬ A-ΩZv-tIm-b (72). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: l-\o-^v (_-lv-dbv≥), lm-cn-kv (Fkv.ssh.F-kv sIm-tSmfn bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-I k-an-Xn- Aw-Kw), l-_o_v.

_me-Ir-jv-W³ sN¿-∏p-f-t»cn: k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v ap≥ Po-h-\-°m-c≥ sh≈n-t\-gn ]q-´-°p-gn-bn¬ _m-e-Ir-jv-W≥ (64). `mcy: cm-[. a°ƒ: e-XnI, D-Æn-Ir-jvW≥, P-bcmP≥.

]m-¯p-½-¡p-«n aq-∂n-bq¿: ]m-d-°-S-hv ]tc-X-\m-b D-≈m-´v A-lΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω-°p-´n (75). a-°ƒ: ssk-X-e-hn, Ip™n-ssl-Z¿, sam-bvXo≥-Ip-´n, lw-k, kpss_¿, ap-Po-_v, \-Po-_v Ip-™n-∏m-Øp-´n.

am-[-h³ \m-bÀ ta-∏-øq¿: P-\-Io-bap°n-\p k-ao-]w ]-\-bp≈I-≠n a-cp-t∂m-fn am[-h≥ \m-b¿ (72). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-A-Ω. a°ƒ: tPym-Xn (sl-Uvan-kv-{S-kv, in-h-]p-cw \yq F¬.]n kv-Iqƒ), {]o-Xn (a-S-∏-≈n K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn tKƒkv kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ (_mep-t»-cn), {io-Pn-Øv (hS-I-c).

kp-[m-a-Wn

jn-Pp

A¶½

t{X-kyma tPmÀ-Pv

`m-\pa-Xn A-½

eq-bokv

cm-a-N-{µ³

Ip-a-fn: tX-°-Sn Hm-en°¬ ]-tc-X-\m-b {]-`mI-c-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv H ]n(39). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. am-Xm-hv:`m¿-§-hn, k-tlm-Z-cn: kn-‘p H ]n.

Nß\m-t»-cn: C-ØnØm-\w Ip-a-cw-¶p-fw hmg-tØm-∏n¬ hn sI jmPn(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^n-k¿˛tIm´-bw shkv‰v)bp-sS `m-cy kp-[m-aWn(43). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]n.B¿.Un.F-kv C-c-hnt]-cq¿ iv-a-im-\-Øn¬. a√∏-≈n Xp-cp-Øn-a-°mSv ]q-™-tØm-Sv Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: BXn-c(c≠mw h¿-j ^nkn-tbm-sX-dm-∏n hnZym¿Yn, Km-‘n-\-K¿), A-iz-Xn(π-kv h¨ sk‚ v B≥-kv tIm´bw), A-cp‘-Xn(sk‚ v a-Kv-Z-e-\-a-dn-bw tKƒ-kv tIm-´-bw).

X-e-tbm-e-∏-dºv: C-Sh´w ]m-tW-ti-cn¬ a-t\mlc-s‚ a-I≥ Fw jnPp(37). kn.]n.Fw Nn-td°S-hv {_m-©v I-Ωn-‰nbw-Khpw Un.ssh.F^v.sF a-d-h-¥p-cp-Øv taJ-em I-Ωn-‰n-bw-K-hpamWv. kw-kv-Imc-Ww \SØn. A-Ω: X¶-Ω. ktlm-Z-c߃: jn_p, ssj_n, jn\p.

]q¶mhv: Xøn¬ h¿§okns‚ `mcy A∂-Ω (-Nn∂-Ω-˛78). kwkv°mcw \msf ]q¶mhv ]f-fnbn¬. a°ƒ: B‚-Wn, en√n°p´n, A∏-®≥Ip´n (-ku-Zn), tPmbn-®≥, jmPn(-A-_p-Zm-_n), kp\n¬ (hnt√-Pvam≥,tIm-gn-t°m-Sv). acp-a°ƒ: AΩn-Wn, tPm¨, tdmk-Ω, bap-\, _n¶n.

FSXz: aW-te¬ t{XkymΩ tPm¿÷v (s]-ÆΩ ˛61). kwkvkmcw C∂v D®-Ign™v 2.30 \v FSXzm sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈n-bn¬. a°ƒ. tkmfn, eo\.

]-d-hq¿: Xr-iq¿ cm-cw_Øv tKm-]n\m-Y ]-Wn°-cp-sS `mcy `m-\p-a-Xnb-Ω(66). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: A\n-X-Ip-amcn, cm-tP-izcn, c-Xo-tZhn. a-cp-a°ƒ: aWn-I-WvT≥, k-t¥m-jvIp-am¿, a-[p.

aq-hm-‰p-]p-g: hm-c-s∏-´n C-fß-hw Im-hpw-]pd-Øv ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏ns‚ a-I≥ eq-bo-kv(t__n˛62). `m-cy: ta-cn°p´n. a°ƒ: _nan, _n\p. a-cp-aI≥: A-\ojv Sn tPm¨.

s]-cp-ºm-hq¿: ]-øm¬ ap-f-bv-°-°p-Sn cm-a-N{μ≥(a-Wn˛63). `mcy: hnPb-Ω. a°ƒ: A-Pojv, knPn. a-cp-aI≥: P-b≥.

Xncp-h√: A-an-®¶-cn fmØ-d _-tY¬ k¿tΔ Hm-^v C-¥y dn-´: ^n-k¿ F¬ Sn tXm-a-kn≥-sc _m-cy A-®m-Ω (A-ΩWn 69) kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io´v 3\v s\Sp{ºw {In-kv-tXm-kv am¿tØm-Ω-]-ev-fn sk-antØ-cn-bn¬. a°ƒ: s_-‰n,_n\p. a-cp-a°ƒ: _m-_p,A-∂Ω tPm¿-Pv .

Ip-ªm-an I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿. k-tlm-Zc - ߃: dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb l-^vk - Ø - v.

X-e-t»-cn: a-Æ-bm-Sv Nnd-°-Im-hn-\-Sp-Ø t{ib-kn-se Ip-Ω¬ ho´n¬ tZ-hp A-Ω (93). A-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥, ao-\m-£n A-Ω, ]-tc-X-bm-b \m-cm-b-Wn A-Ω.

cm-[m-Ir-jv-W-]nÅ

c-ho-{µ³-]nÅ

tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-Å

Nh-d: ]p-Xp-°m-Sv ]-c-∏mSn-bn¬ ho-´n¬ kp-tc{μ≥ ]n-≈(52). `mcy: X¶®n. a°ƒ: A-iz-Xn, B-Xn-c. a-cp-aI≥: ap-tIjv tam-l≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se H-ºXn\v ho-´ph-f-∏n¬.

Nh-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw tXm-≠-en¬ ho-´n¬ cm[m-Ir-jv-W-]n-≈(76). `mcy: C-μn-cb-Ω. a°ƒ: jmPn, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k‘y, k-t¥m-jv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬.

sIm√w: C-f-amSv tc-jvam `-h-\n¬ Pn c-ho-{μ≥]n-≈(55). `mcy: tim-`-\Ip-amcn. a°ƒ: tc-jv-a, cm-Jn.

]m-¯p-½-¡p-«n

_n-¿m-¯p

im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß im-kv-Xm hn-lm-dn¬ hnap-‡ `-S≥ sI tKm]meIr-jv-W-]n-≈(62). `mcy: {io-tZ-hn ]n-≈. a°ƒ: c-Rv-PnØv, c-aymIr-jv-W. a-cp-a°ƒ: B¿ {io-PnØv, caym IrjvW≥.

Xn-cq¿: I-´-®n-d IqØp]-d-ºv ]-tc-X-\m-b tXm-´p-I-≠n ssk-\p±os‚ `m-cy ]m-Øp-Ω°p-´n (62). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: d-ko\, A-\o-j.

I¬-∏-Øq¿: B-h-f sX-s° s]-cn-ß-f-Øv ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip™-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy _n-øm-Øp (80). a°ƒ: Ip-™-_v -Zp-√ (dn´. A-[ym-]-I≥ B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), sam-bvXp, \-^o-k (A-[ym-]nI, B-h-f bp.]n kvIqƒ), j-°o-\, ]-tc-Xcm-b Ip-™m-an, C{_mlow. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, d-knb, Fw Ip-™-Ω-Zv (t]cm-{º tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-`n£ sN-b¿-am≥), A_vZp-√ (kv-s]-jy¬ {_m-©v, ta-∏-øq¿ t]men-kv kv-t‰-j≥), k-eoa Hm-a-t»-cn.

A©¬: X-g-ta¬ tKmIp-e-Øn¬ tKm-]m-e-Irjv-W-°p-dp-∏v(70) (dn´.do-k¿-th Hm-^n-k¿). `mcy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: Aw-_n-I, Acp¨-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, {io-e£v-an.

D-½-¿ l-Öp-½

sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Ip-søm-Sn-bn¬ N-¥p-°p´n-bp-sS `m-cy Xn-cp-am-e (78). a-°ƒ: cm-P≥, Na¬, tKm-]m-e≥-Ip-´n, k-Xn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥ I-Ø-d-Ω¬, iym-a-f, ssi-e-P.

b-tim-Z

kp-tc-{µ³-]nÅ

tKm-]m-e-Ir-jv-W¡p-dp-¸v

Xn-cp-am-e

A-Ðp Jm-ZÀ

Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e-£va - n A-Ω (80). a°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Z-h≥,- P-\m¿-±\≥ ]-tc-X\ - m-b tkma≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . acp-a° - ƒ: N-{μm-hX - n, imc-Z, iym-af - , am-°w, Hm-a\, ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]tc-X-\m-b I-°-S-h-Øv B-e- -s‚ `m-cy ]-Øq¿ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (85).

Ip-ªn-¸m-¯p

s\-√n-t°m-Sv: Xn-cp-aw-Ke-Øv s]m-bn-en¬ ]-tcX-\m-b Ip-™-∏-s‚ `mcy am-[-hn (88). a-°ƒ: cho-{μ≥, kn-≤m¿-Y≥ (kn.]n.Fw s\-bv-ØpIp-fw {_m-©v AwKw), {]-`m-h-Xn, k-Pn.

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v tdm-Un¬ am-°q-´w ]-d-ºn¬ D-Ω-ø l-÷pΩ (85). `¿-Ømhv: A-_p. a-°ƒ: hn sI lpssk≥, hn sI A_vZp¿-d-lvam≥, ap-kv-X^, A-øq-_v (F-√m-h-cpw Ip-ssh-Øv), kp-ss_-Z, \-ko-a, hn¬-k-Øv, apwXm-kv, j-°o-e.

ISp-Øp-cpØn: ]me-Ic ]men-b-∏m-SØp ]pØ≥]pcbn¬ aØmbn-bpsS `mcy Gen-°p´n(80). kwkvIm-cw C∂v ISp-Øp-cpØn sk‚ v tacokv Xmg-Øp-]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmbn, tPmkv, tacn, X-¶-Ω. acp-a-°ƒ: _o\, kz]v\, apc-fn, cmPp.

e-£-av n A-½

sNm-¢n: H-f-hn-ew ]m-tSΩ¬ A-–p¬- Jm-Z¿ (52). ]n-Xm-hv: ta-\-{]w Ip-dpt¥m-´v]p-d-Øv Im-bmhq¿ ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√ lm-Pn-. am-Xmhv: Ip-™m-an. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: a-^o-Z, an-kn-cnb, an¿-km≥, ap¿-jn-Zv. acp-a-I≥: kp¬-^n-°¿ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿ (Zp_-bv), sam-bv-Xp (kuZn), C-{_m-low (Zp-_bv), a-dn-bw.

F-S° - m-Sv: F-SØ - n¬ apgm-eØ - v Ip-™n-∏m-Øp (80). `¿-Øm-hv: Ip-™map. a-°ƒ: Jm-en-Zv, J-ZoP, kp-ss_-Z, jm-ln-Z, ssd-lm-\Ø - v, d-Du-^v. acp-a° - ƒ: A-–p¿dlvam≥, ap-kvX - ^ - , B-cn^v.

am-[-hn

Gen-¡p-«n

ap-l-½-Zv-Ip-«n hm-f-°p-fw: hm-cn-b-Øp]m-d ]-tc-X-\m-b I-dptØm-am-´n¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv-Ip-´n (85). `m-cy: Xn-Øoa. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b C{_m-low, A-–p-¿dlvam≥, k-eow, aq-k, B-an-\, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, ssk\-_, B-bn-i, X-kveo\, _o-cm≥.-

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°c-bn-se sh-t≈m-´v I≠n-bn¬ Ip-™nt∏m°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (67). ]-tc-X-cm-b X-´m‚-hn-S a-Ωp-hn-s‚bpw A-bn-ip-hn-s‚-bpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kn∂q¨ an-kv-cn, kn-dm-Pv, sa-l-_q-_v C-eym-kv, km-Pn-d. a-cp-a-°ƒ: Aiv-d-^v , A-–p¬ A-kokv, l-ko-\, k-ao-d (sX-≠-∏-d-ºv).

\m-cm-b-Wn sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Ip-∂p-Ω¬ \m-cm-b-Wn (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm-P≥, KwKm-[-c≥, Im¿-Xym-b-\n, k-l-tZ-h≥, _m-_p.

lw-k- lm-Pn I-S-ep-≠n-\-K-cw: B-\ß-m-Sn-bn-se ]u-c-{]-apJ≥ B-\-∏p-dw lw-klm-Pn (84). I¿-Æq-en¬ hy-h-km-bn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-an-\-°p-´n l÷p-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv C-kv-amCu¬, ap-l-Ω-Zv im-^n, ap-l-Ω-Zv- P-am¬, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-lΩ-Zv C-{_m-low, kp-sseJ, B-cn-^.

A-b-\ Ip-μ-aw-K-ew: s]m-bn¬Øm-gw tIm-c-aw-K-ew iin-bp-sS a-Iƒ A-b-\ (13). Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-bm-Wv.

am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ hem-c-Øv hn-e-ßn¬- btim-Z (80). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b a-μ≥. a-°ƒ: hn-a-e, D-j, tc-Wp-I, tim-`. a-cp-a-°ƒ: h¬k-cm-Pv, {]-Im-i≥, hn-Pb≥.

{io-[-c³ \-¼-q-Xn-cn s]-cn-tßmw: D-Ø-c tIc-f-Øn-se {]-ap-J Xm{¥n-I X-d-hm-Sm-b s]-cn¥-´ Im-f-°-m-´n-√-sØ sI {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (67). hn-hn-[ t£-{X-ßfn¬ X-{¥n-bm-bn´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]am A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (a-kv-°-Øv), k-μo-]v. a-cp-a-°ƒ: Aiz-Xn( B-ep-h), e-Xn-I (a-t©-cn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, Ku-cn A-¥¿P-\w (am-ln).

kn-±o-Jv Ip-™-–p-√sam-bv-Xp I-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏p-d- ¶≠n kn-±o-Jv F-∂n-h-cmWv- aØv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cpt\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h- ∂ sXm-´n-°-≠n aq-k \o-¥n-ccp-tºm-gm-bn-cp-∂p Hcp Im¿ £-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{XnA]-ISØn¬s∏-´Xv. Aco-°- bn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ ∏p-dØv Ip-™-–p-√-bpw k- tam¿-®d - n-bn¬ kq-£n-®p. hn-htlm-Z-c-ß-fm-b sam-bv-Xp, l- c-ad - n-™v a-{¥n ]n sI P-be - £ - vk≥ lm-Pn, Ch-cpsS ktlm-Z- an cm-{Xn 12Hm-sS Pn-√m B-ip-]cn-bpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º- {Xn-bn-se-Øn.

l-k≥ lm-Pn C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS-bm-Wv ar-X-tZ-l-߃ ho-´nse-Øn-®X - .v A-co-°∏ - p-dØ - v Ip™-–p-√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp∂p ar-Xt- Z-lß - ƒ F-Øn-®X - v. D-®b - ° v- v H-∂n-\v \-S∂ - a-øn-Øv \-ak - I -v m-cß - fn¬ B-bn-cß - ƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b J-_-dn-S-Øn¬

\-_o-kp I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80). a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z, lm-jnw (]®-°-dn hym-]m-cn, IÆq¿), d-jo-Zv.

sam-b-vXo³Ip-ªn

h-≈n-°p-∂v t\m¿-Øv: ]-tc-X\ - m-b \m-emw-I≠ - Øn¬ cm-as - ‚ `m-cy AΩp (85).

_m-ep-t»-cn: F-I-cq¬ Ip-dp-{º-I-≠n sam-bvXo≥Ip-™n (82). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sI Ckvam-Cu¬ (D-Æn-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv Aw-Kw), ]-tc-X-\m-b Sn ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, Sn ]n A-jv-d-^v (A-[ym-]I≥ N-°m-e-°¬ sslkv-Iqƒ), d-kn-b. a-cp-a°ƒ: P-∫m¿, k-^n-b am-¶m-hv, an-kvcn-b, jm-PnX sh-¶-bn¬.

Ipªp-Ipªp

aWn-b½

PK-Z½

Ip≠d: s]cp-ºpg sXt°-∏-W-hnf sX°Xn¬ Ip™pIp™p(83). kw-kvImcw C-∂v D-®-bv°v c≠n\v s]cp-ºpg sk‚ v tPm¨kv Hm¿ØtUmIvkv ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: X¶Ω. a°ƒ: kmaph¬, tdmk-Ω, Gen-°p´n, Ae-Ivkv, cmPp, tXma-kv, ^m. kPo-hv, sI h¿§o-kv. acp-a-°ƒ: tdmk-Ω, t__n, cmPp, an\n, ebm-Ω, _nPn, cmP≥, tPymXn.

Ip≠d: Im™n-c-tImSv H‰-πm-hnf ]pØ≥ho´n¬ Aø-∏s‚ `mcy aWn-bΩ (67). kw-kvImcw C∂v 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Dj, im¥Ω, aWn-I-WvT≥, A\n¬. acp-a-°ƒ: ]tc-X\mb tKm]m-e-IrjvW≥, tKm]m-e-IrjvW≥, {ioZ-f, _nμp.

Ip≠d: sNdp-aqSv hSt°-Ip-∂Øv ho´n¬ ]tc-X-\mb {io[-cs‚ `mcy PK-ZΩ (83). a°ƒ : cmtP-{μ-{]-km-Zv, taml≥Zm-kv, {]Im-iv, eXn-I-Ip-am-cn, kt¥mjv Ip-am¿. acp-a°ƒ : eoe, Kncn-P, _o\m-Ip-am-cn, N{μ-_m_p, an-\n

Ip-«ym-en- lm-Pn

lw-k- -

_m-ep-t»-cn: ]q-\-Øv s\-eym-´v Ip-´ym-en- lmPn (70). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: kp-l-d, k-°-dnb, kn-dm-Pv (F-Iv-sskkv). a-cp-a-°ƒ: A-_vZp¬ a-Po-Zv (tZm-l). ^u-kn-b, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (dn-´. A-{Kn-Iƒ-®d¬ Hm-^n-k¿), C-{_mlow (_n-kn-\-kv), sambv-Xp (tIm¨-{Sm-Œ¿), C-ºn-®n-∏m-Øp, a-dn-b°p-´n, ]-tc-X-\m-b A_vv-Zp¿-d-lvam≥ am-ÿ.

]-Ø-ºm-Sv I-cn-a-cw: Im-hp-ß-∏-d-ºn¬ lwk F-∂ Ip-™p (67). `m-cy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: l-ao-Zv, A-_vZp¬ e-Øo-^v, l-_o-_v d-lv-am≥, ^n-tdm-kv, Aj-d-^v, J-a-dp-∂n- . a-cpa-°ƒ: k¬-a-Øv, ko-\Øv, ap-^o-Z, k-lo-d, ^m-cn-j, Im-knw.

tZ-hp A-½

^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-tc-X-\m-b ]-c-∏≥ Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS `m-cy In-fp-Sp-°n ^m-Øn-a (79). a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-ko¿, jm-Plm≥, ssJ-dp-∂o-k.

B-en-¡p-«n Im-h-\q¿: ]m-tem-´v-]-dºv sIm-f-ß-c B-en-°p´n (72). `m-cy: \-_o-k.- a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dw-e-Øv, J-b-dp-∂o-k.

A-½p -

Im-d-]-I-S-¯n \m-ep-t]-cp-sS a-cWw: kw-kv-Im-c-¨-S-§n-te-¡v P-\-{]-hm-lw am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ samX-°-c-bn-se sN-dp-]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S°w \m-ep-t]¿ a-cn-®X - v h-b\ - mSn-s‚ th-Z\ - b - m-bn. a-cn-®h - c - p-sS ho-Sp-If - n-te-°pw kw-kI -v m-cw \S-∂ ]m-≠n-°S- h - v Pp-am-ak - P -v n-Znte-°pw \m-\m-`m-K-ß-fn¬-\n∂pw \qdp-IW - ° - n-\m-fp-Iƒ A¥ym-RP -v e - n A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈-bm-gv-N cm-{Xn F-t´msS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥ - w. X-ßf - psS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp∂ sN-{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow I - p-´nIƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º‰ - b - n-te-°v A-©p Im-dp-

tem-dn-¡p ]n-¶n ss_-¡n-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: tem-dn-°p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hmhv a-cn-®p. -F-f-a-°-c sIm-®p-]m-Sw cm-a-N-{μ-s‚ a-I≥ N-{μ-em¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. -ss_-°n-s‚ ]n-∂n-encp-∂p k-©-cn-® kp-lr-Øn-s\ Kp-cp-X-c- ]-cn-°p-Itfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. N-{μ-em-en-s‚ kp-lr-Øpw π-kv -Sp hn-Zym¿-Yn-bpam-b tZ-im-`n-am-\n tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ kpssl-en(17)\m-Wp Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰-Xv.-sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn 12Hm-sS B-ep-h-bn¬ \n-∂p F-d-Wm-Ip-ftØ-°p h-c-th C-S-∏-≈n ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]-Sw. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-ap-≈ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw ]p-e¿-®-tbm-sS N-{μ-em¬ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-Sp-Øp.-

Ir-jn-bn-S-¯nÂ\n¶v tjmt¡-äv IÀ-j-I³ a-cn¨p

k-t´m-jv

A-¨m-½

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°n¬ Im-dn-Sn-®v sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn. Po-h-\-°mc≥ a-cn®p. ]m-e sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn.-Un-t∏m-bn-se sa°m-\n-°v a-∂-Øq¿ sXt°-]o-Sn-I- s\-Sp-am-t©cn-bn¬ sF-Pn(32) B-Wv a-cn-®-Xv.C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS ap-hm-‰p-]p-g-˛ Iq-Øm-´p-Ip-fw dq-´n¬ Fw.kn tdm-Un¬ ao≥-Ip-∂-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-aphm-‰p-]p-g `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ bphm-hv k-©-cn-® ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ B-ip-]-{Xbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p H-∂n-\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: kp-\n-X(sXm-Sp-]p-g tIm-em-\n sIm-®pπm-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a-Iƒ: A-a-b {]n-b.-

\m-ev A-d-I-fn-em-bn kw-kv-Imcw \-S∂ - p. Pn-√m-˛-tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©mb-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ, t]m-]pe¿- {^-≠v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v I-ca - \ - A-jd -v ^ - v au-eh - n, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sI km-ZØ - ,v sk-{I-´d - n-am-cm-b Sn sI A-–p -aZ- v, \u-jm-Zv Ip-\n-ßm-Sv, Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´d - n \m-kd - p-±o≥ F-fa-cw, ]n A-–p¬ l-ao-Z,v t]m-]pe¿- {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-J,v sk-{I-´d - n sI ]n Ajvd - ^ - ,v F-k.v Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jW v- ≥Ip-´n, sk-{I-´d - n Sn \m-k¿ Xp-Sßn-b-h¿ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

c-P-\n t_-∏q¿: \-Sp-h-´w ]m¬°-º-\n-°v k-ao-]w tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-ºp-cm≥-I-≠n A-timI-s‚ `m-cy c-P-\n (42).

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fn-bw kztZ-in-bm-b hym-]m-cn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. Ccp-ºn-fn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m- ° m- ´ v A-e-hn-°p´n(46)bmWv a-cn-®Xv. _-d-Jbn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ Ae-hn-°p-´n sh-≈n-bm-gv-N t\mºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S-Xp-d°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{Ia-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {ia-am-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ Ct±-lw \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

A-Sq¿:A-Sq¿ ]-g-Ip-fw ]Sn-™m-t‰-Xn¬ sX-ßpwXm-c sN-dp-hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-Nyp-X-°p-dp-∏v (71) B-Wv a-cn-®-Xv . C-∂se cm-hn-se 11.--30 Hm-sStX-h-e-°m-´v G-em-bn¬ B-bn-cp-∂p kw-`-hw. ac-®o\n \Sp-∂-Xn-\mbn hm-cw tIm-cp-∂-Xn-\n-Sbn¬ s]m-´n-ho-W sse≥ I-ºn F-Sp-Øp am‰p-∂-Xn\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ssh-Zyp-Xn I-ºn s]m-´ho-W Im-cyw cm-hn-se X-s∂ \m-´p-Im¿ ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn¬ hn-fn-®-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw sI.--F-kv.-C.--_n A-[n-Ir-X¿ F-Øn-bn-cp-∂n-√. ssh-Zyp-X-LmX-ta-‰v A-c-a-Wn-°q-tdm-fw A-Nyp-X-°p-dp-∏v Ir-jnb-Sn-Øn¬ In-S-∂p. ]n-∂o-Sv \m-´p-Im-sc-Øn ^yq-kv Du-cn-am-‰n-b-Xn-\p ti-jam-Wv C-t±-l-sØ B-ip-]{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: Pm-\-In-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥ ]n-≈ ,Xp-f-kn, D-jm `m-bn, kp-a.- a-cp-a-°ƒ: {io-P,tam-l-\-°p-dp-∏v, P-\m¿-≤≥,Ir-jv-W-Ip-am¿.

s]m-Å-te-äv ho-«-½ a-cn-¨p

]q®m°¬:]m-Wmh-≈n ]-©m-b-Øn¬ 12mw hm¿Un¬ sX-t° ]p-fn-Ø-d ho-´n¬ tKm-]me-s‚ `m-cy kp-temN-\ (Ip-™p-a-Wn 53)bm-Wp a-cn-®Xv. C∂se D-®-tbm-sS ho-´n¬h-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. tZ-l-am-kI-ew s]m-≈-te-‰ kp-tem-N\-sb Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. arX-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. a-I≥: DÆn.

a-cw I-S-]p-g-Inho-Wv tXm-«wsXm-gn-em-fn a-cn-¨p

A-Sn-am-en: G-e-tØm-´-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xp sIm≠n-cp-∂ tXm-´w sXm-gn-em-fn k-v-{Xo a-cw I-S-]p-g-In ho-Wp a-cn-®p. A-Sn-am-en ss_-k¨-hm-en skmssk-‰n-ta-´n¬ Im-´m-°-S ]q-a-c-Øn¬ hn-P-b-s‚ `mcy Ip-™-Ω (53) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. k-l-sXm-gn-em-fn-I-fm-b Ip-™-Ω-bp-sS a-Iƒ kn‘p (32), s\-√n-°¬ s]m-∂-Ω (48) F-∂n-h¿-°v ]cn-t°-‰p. C-h-sc A-Sn-am-en-bn-se hn-hn-[ B-ip-]{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®p. 12 sXm-gn-em-fn-I-ƒ kw-`-h k-a-bw tXm-´-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂p. I-\-Ø Im-‰n¬ k-ao-]-Øp \n-∂ a-cw I-S-]p-g-In ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v k-l-{]-h¿-Ø-I¿ ]-d™p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ip-™-Ωsb A-Sn-am-en-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p t]mIpw-h-gn-bm-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-am¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p sIm-Sp-Øp. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. hn-tP-jv, hn-Pn F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv. arX-tZ-lw ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

]-¯mw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-©¬: ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. G-cq¿ `m-cXo-]p-cw Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ tam-l-\≥-˛-hn-P-b-Ip-amcn Z-º-Xn-I-fp-sS C-f-b a-I≥ A-\-¥p(15) B-Wv acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. kw-`-h-k-a-b-Øv ho-´n¬ a-‰m-cpw D-≠m-bn-cp-∂n√. ]-\n _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-\-¥p G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn kv-Iq-fn¬ t]m-bn-cp-∂n-√. sh-≈nbm-gv-N ]-I¬ k-a-bw ]n-Xm-hv tam-l-\≥ ho-´n-te°v t^m¨ sN-bv-sX-¶n-epw B-cpw F-Sp-Øn-√. Ab¬-hm-kn-bm-b kp-lr-Øn-s\ tam-l-\≥ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´n¬ F-Øn t\m-°n-bt∏m-gm-Wv A-\-¥p-hn-s\ In-S-∏p-ap-dn-bn¬ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-c-a-dn-™v G-cq¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-dn-\v Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa-{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fn-se In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\-Ø a-gbn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\nc-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]-cnk-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-I-fnem-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap-≠mb-Xv.


6

thÀ-]mSv

kottayam

4 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

Ir-jn-bn-S-¯nÂ\n¶v tjmt¡-äv IÀ-j-I³ a-cn¨p k-t´m-jv

kp-[m-a-Wn

jn-Pp

A¶½

t{X-kyma tPmÀ-Pv

`m-\pa-Xn A-½

eq-bokv

cm-a-N-{µ³

Ip-a-fn: tX-°-Sn Hm-en°¬ ]-tc-X-\m-b {]-`mI-c-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv H ]n(39). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. am-Xm-hv:`m¿-§-hn, k-tlm-Z-cn: kn-‘p H ]n.

Nß\m-t»-cn: C-ØnØm-\w Ip-a-cw-¶p-fw hmg-tØm-∏n¬ hn sI jmPn(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^n-k¿˛tIm´-bw shkv‰v)bp-sS `m-cy kp-[m-aWn(43). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]n.B¿.Un.F-kv C-c-hnt]-cq¿ iv-a-im-\-Øn¬. a√∏-≈n Xp-cp-Øn-a-°mSv ]q-™-tØm-Sv Ip-Spw_mw-K-amWv. a°ƒ: BXn-c(c≠mw h¿-j ^nkn-tbm-sX-dm-∏n hnZym¿Yn, Km-‘n-\-K¿), A-iz-Xn(π-kv h¨ sk‚ v B≥-kv tIm´bw), A-cp‘-Xn(sk‚ v a-Kv-Z-e-\-a-dn-bw tKƒ-kv tIm-´-bw).

X-e-tbm-e-∏-dºv: C-Sh´w ]m-tW-ti-cn¬ a-t\mlc-s‚ a-I≥ Fw jnPp(37). kn.]n.Fw Nn-td°S-hv {_m-©v I-Ωn-‰nbw-Khpw Un.ssh.F^v.sF a-d-h-¥p-cp-Øv taJ-em I-Ωn-‰n-bw-K-hpamWv. kw-kv-Imc-Ww \SØn. A-Ω: X¶-Ω. ktlm-Z-c߃: jn_p, ssj_n, jn\p.

]q¶mhv: Xøn¬ h¿§okns‚ `mcy A∂-Ω (-Nn∂-Ω-˛78). kwkv°mcw \msf ]q¶mhv ]f-fnbn¬. a°ƒ: B‚-Wn, en√n°p´n, A∏-®≥Ip´n (-ku-Zn), tPmbn-®≥, jmPn(-A-_p-Zm-_n), kp\n¬ (hnt√-Pvam≥,tIm-gn-t°m-Sv). acp-a°ƒ: AΩn-Wn, tPm¨, tdmk-Ω, bap-\, _n¶n.

FSXz: aW-te¬ t{XkymΩ tPm¿÷v (s]-ÆΩ ˛61). kwkvkmcw C∂v D®-Ign™v 2.30 \v FSXzm sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈n-bn¬. a°ƒ. tkmfn, eo\.

]-d-hq¿: Xr-iq¿ cm-cw_Øv tKm-]n\m-Y ]-Wn°-cp-sS `mcy `m-\p-a-Xnb-Ω(66). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: A\n-X-Ip-amcn, cm-tP-izcn, c-Xo-tZhn. a-cp-a°ƒ: aWn-I-WvT≥, k-t¥m-jvIp-am¿, a-[p.

aq-hm-‰p-]p-g: hm-c-s∏-´n C-fß-hw Im-hpw-]pd-Øv ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏ns‚ a-I≥ eq-bo-kv(t__n˛62). `m-cy: ta-cn°p´n. a°ƒ: _nan, _n\p. a-cp-aI≥: A-\ojv Sn tPm¨.

s]-cp-ºm-hq¿: ]-øm¬ ap-f-bv-°-°p-Sn cm-a-N{μ≥(a-Wn˛63). `mcy: hnPb-Ω. a°ƒ: A-Pojv, knPn. a-cp-aI≥: P-b≥.

A-¨m-½ Xncp-h√: A-an-®¶-cn fmØ-d _-tY¬ k¿tΔ Hm-^v C-¥y dn-´: ^n-k¿ F¬ Sn tXm-a-kn≥-sc _m-cy A-®m-Ω (A-ΩWn 69) kw-kv-Im-cw C∂v ssh-Io´v 3\v s\Sp{ºw {In-kv-tXm-kv am¿tØm-Ω-]-ev-fn sk-antØ-cn-bn¬. a°ƒ: s_-‰n,_n\p. a-cp-a°ƒ: _m-_p,A-∂Ω tPm¿-Pv .

Ip-ªm-an I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿. k-tlm-Zc - ߃: dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb l-^vk - Ø - v.

X-e-t»-cn: a-Æ-bm-Sv Nnd-°-Im-hn-\-Sp-Ø t{ib-kn-se Ip-Ω¬ ho´n¬ tZ-hp A-Ω (93). A-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥, ao-\m-£n A-Ω, ]-tc-X-bm-b \m-cm-b-Wn A-Ω.

tPmÀPv

B-K-kv-Xn A-tÃmKv

A-¶-¡p«n

km-hn-{Xn-b-½

sh-tßm-e: S-¶v-kn-‰n Ad-bv-°-°p-Sn ]-tc-X\m-b s_-l-\m-s‚ a-I≥ tPm¿-Pv(50). kw-kv-Im-cw C-∂p c-≠n\v Xp-cp-Øn∏-≈n sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-b-\m-bn ]-≈nbn¬. `mcy: kqkn. a°ƒ: Pn-Kn-t\m, Pn-kv\n.

]-d-hq¿: am-™m-en I-fØn-∏-d-ºn¬ B-K-kv-Xn A-t√m-Kv(sa-ºv-Xncn˛84).kw-kv-Im-cw C∂p 1.30\v am-™m-en ]-cn-ip≤-hym-Ip-e-am-Xm tZ-hme-b-Øn¬. `mcy: sIm®∂w. a°ƒ: Ip™q™v, tPm_v, F¬kn, ta-cn-°p™v, _o-\, km-_p kn acn-b tKm-tc‰n. a-cp-a°ƒ: knknen, enkn, h¿-Kokv, tPm¿÷v, h¿-Ko-kv Be-ßmSv, Pn≥kn, Ip-cymt°m-kv.

aq-hm-‰p-]p-g: s]-cpº√q¿ ss]-bv-°m-´v ]-tcX-\m-b-Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-°p-´n(79). a°ƒ: tPmkv, F¬-kn t]mƒ, tPm¿÷v, t__n, tacn, jn_n, Pn]vk¨. a-cp-a-°ƒ: tPm¨, PqUv, Sn-Pp.

]pXp-°mSv: s\-∑-Wn-°c No-\-∏n-≈n km-hn-{Xnb-Ω(76). I√-S-bn¬ ]tc-X\m-b i-¶-ctat\m≥-sc `m-cy-bmWv. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-tc-jv _m_p, tkm-a kp-μc≥, P-b-{]Imiv, tZ-hn, P-b¥n. a-cpa°ƒ: \-μ-Ip-am-¿, cm[m-Ir-jvW≥, P-b-{io, an\n.

A-¶-½ tPmÀPv B-ep-h: ]p-Ø≥-]-dºn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿Pn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tPm¿-Pv(84). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv°v 12\p Bep-h Akw-ªo-kv Hm-^v tKmUv N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km≠¿, tUm.jm-Pn ]n tPm¿Pv. a-cp-a°ƒ: kq-k≥ A-eIv-km≠¿, P-b jm-Pn. tIm-X-awKew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d a-Æm-d{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b Koh-dp-Ko-kv `m-cy G-eymΩ(93). kw-kv-Im-cw C∂p aq-∂n-\v h-S-°pw-`mKw sk‚ v tPm¿-Pv slmtd-_v ]-≈n- sk-antØcnbn¬. a°ƒ: tPm-bn h¿-Kokv, A-\n¬, ta-cn tPm¿Pv, km-dmΩ ss]en, G-en°p-´n F-{_-lmw, dmtl¬ G-eymkv. a-cp-a°ƒ: X-¶-Ω tPmbn, an-\n A-\n¬, F Fw h¿-Kokv, ss]en, tPm¿Pv, G-en-bmkv.

A-Ðp Jm-ZÀ

b-tim-Z

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]tc-X-\m-b I-°-S-h-Øv B-e- -s‚ `m-cy ]-Øq¿ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (85).

Ip-ªn-¸m-¯p

s\-√n-t°m-Sv: Xn-cp-aw-Ke-Øv s]m-bn-en¬ ]-tcX-\m-b Ip-™-∏-s‚ `mcy am-[-hn (88). a-°ƒ: cho-{μ≥, kn-≤m¿-Y≥ (kn.]n.Fw s\-bv-ØpIp-fw {_m-©v AwKw), {]-`m-h-Xn, k-Pn.

G-eym-½

ISp-Øp-cpØn: ]me-Ic ]men-b-∏m-SØp ]pØ≥]pcbn¬ aØmbn-bpsS `mcy Gen-°p´n(80). kwkvIm-cw C∂v ISp-Øp-cpØn sk‚ v tacokv Xmg-Øp-]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmbn, tPmkv, tacn, X-¶-Ω. acp-a-°ƒ: _o\, kz]v\, apc-fn, cmPp.

Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e-£va - n A-Ω (80). a°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Z-h≥,- P-\m¿-±\≥ ]-tc-X\ - m-b tkma≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . acp-a° - ƒ: N-{μm-hX - n, imc-Z, iym-af - , am-°w, Hm-a\, ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

sNm-¢n: H-f-hn-ew ]m-tSΩ¬ A-–p¬- Jm-Z¿ (52). ]n-Xm-hv: ta-\-{]w Ip-dpt¥m-´v]p-d-Øv Im-bmhq¿ ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√ lm-Pn-. am-Xmhv: Ip-™m-an. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: a-^o-Z, an-kn-cnb, an¿-km≥, ap¿-jn-Zv. acp-a-I≥: kp¬-^n-°¿ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿ (Zp_-bv), sam-bv-Xp (kuZn), C-{_m-low (Zp-_bv), a-dn-bw.

F-S° - m-Sv: F-SØ - n¬ apgm-eØ - v Ip-™n-∏m-Øp (80). `¿-Øm-hv: Ip-™map. a-°ƒ: Jm-en-Zv, J-ZoP, kp-ss_-Z, jm-ln-Z, ssd-lm-\Ø - v, d-Du-^v. acp-a° - ƒ: A-–p¿dlvam≥, ap-kvX - ^ - , B-cn^v.

am-[-hn

Gen-¡p-«n

e-£-av n A-½

B-en-t¡m-b I-t°m-Sn: B-Zy-Im-e Pam-A-sØ C-kvem-an Aw-K-hpw s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ tamcn-°-c Xn-cp-thm-Ø Ben-t°m-b (81). Zo¿-L-Im-ew I-t°m-Sn a-l-√v Pp-ap-A-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n, I-t°m-Sn a-kmen-lq≥ ap-kv-en-ao≥ kwLw F-∂n-h-bp-sS sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. tam-cn-°-c Z-bm Nm-cn-‰_nƒ {Sv-kv-‰v ssh-kv sNb¿-am-\m-Wv. `m-cy: a-dn-bw-_n, a-°ƒ: kp-ss_¿, Pm-_n¿, _pjv-d, _-co-d, im-°n¿, iao¿, kp-ssl¬, P-Zo-d, _m-kn≥.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½

cm-L-h³ \m-bÀ ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No°m-s´ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tX-ho-´n¬ cm-L-h≥ \m-b¿ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ktcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, c-a-Wn, a-[p-th-Wn, hn-iz-\mY≥, _m-em-a-Wn, c-Lp\m-Y≥. a-cp-a-°ƒ: Ip-™-ºp, cm-L-h≥, Ip-™n-°Æ≥, hn-P-b, tam-l\≥, kp-Pm-X.

`m-kv-I-c³ ]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]m-d-°m-Sv N-ß-\m-cn ]tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ `m-kv-I-c≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: hn-Pn-Øv (Xn-cp-h-≈q¿ _m-t¶-gv-kv) , hn-Pn-e (A-[ym-]n-I, B-Z¿-i hn-Zym-e-bw, ]m-e-°pfw), k-tlm-Z-c-߃: ktcm-Pn-\n, ]-tc-X-\m-b I-cp-Wm-I-c≥.

eo-e a-e-∏p-dw: A-ßm-Sn-∏p-dw ]-tc-X-\m-b Np-¶-∏-≈n cm-a-s‚ `m-cy ]m-e-Øn߬ eo-e (80). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kpa-Xn, A-tim-I≥, Aw_p-Pw.

kp-\n ]p-Xp-°mSv: F-d-h-°m-Sv Im-c-bn¬ cm-a-Ir-jv-W≥ a-I≥ kp-\n¬(47). kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬. `mcy: Ko-Xm-Rv-Pen. a°ƒ: A\p-cq]v, A-h\n.

B-bn-i a-e-∏p-dw: Iq-´n-e-ßm-Sn kz-tZ-in-bpw h-b-\m-Sv am\-¥-hm-Sn-bn¬ ÿn-c-Xma-k-°m-c-\p-am-b ]-tc-X\m-b C kn B-en-bp-sS `m-cy ]p-Ø≥-]p-c-°¬ B-bn-i (77).- a-°ƒ: apl-Ω-Zv F-∂ _m-∏p, eØo-^v, ssk-X, \-Zo-d.

am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ hem-c-Øv hn-e-ßn¬- btim-Z (80). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b a-μ≥. a-°ƒ: hn-a-e, D-j, tc-Wp-I, tim-`. a-cp-a-°ƒ: h¬k-cm-Pv, {]-Im-i≥, hn-Pb≥.

{io-[-c³ \-¼-q-Xn-cn s]-cn-tßmw: D-Ø-c tIc-f-Øn-se {]-ap-J Xm{¥n-I X-d-hm-Sm-b s]-cn¥-´ Im-f-°-m-´n-√-sØ sI {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (67). hn-hn-[ t£-{X-ßfn¬ X-{¥n-bm-bn´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]am A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (a-kv-°-Øv), k-μo-]v. a-cp-a-°ƒ: Aiz-Xn( B-ep-h), e-Xn-I (a-t©-cn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, Ku-cn A-¥¿P-\w (am-ln).

\-_o-kp I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80). a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z, lm-jnw (]®-°-dn hym-]m-cn, IÆq¿), d-jo-Zv.

sam-b-vXo³Ip-ªn

h-≈n-°p-∂v t\m¿-Øv: ]-tc-X\ - m-b \m-emw-I≠ - Øn¬ cm-as - ‚ `m-cy AΩp (85).

_m-ep-t»-cn: F-I-cq¬ Ip-dp-{º-I-≠n sam-bvXo≥Ip-™n (82). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sI Ckvam-Cu¬ (D-Æn-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv Aw-Kw), ]-tc-X-\m-b Sn ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, Sn ]n A-jv-d-^v (A-[ym-]I≥ N-°m-e-°¬ sslkv-Iqƒ), d-kn-b. a-cp-a°ƒ: P-∫m¿, k-^n-b am-¶m-hv, an-kvcn-b, jm-PnX sh-¶-bn¬.

k-tcm-Pn-\n

tPm-¬

ta-cn tPmk-^v

I-bv-]-aw-Kew: I-cp-Wm´v ]-tc-X\mb tKm-]me≥ `m-cy k-tcm-Pn\n(93). a-°ƒ: {]-Zo]v, h¬-k-e kp-Ip-amc≥, ssi-e-P kp-tc-{μ≥. acp-aIƒ: _o-\ {]-Zo]v.

tNe-°c:Imem-∏-dºn¬ tPm¨ (79). `mcy: eoemΩ. a°ƒ: h¿§okv,- tPm-k-^v,tPm¨k¨,- tXm-a-kv,sse-k(Kƒ^v),- ta-gvkn,sk-_m-Ãy≥. acpa°ƒ: sP n,- kq-kn, jo-P,- _n-μp,- Ip-™ptam≥(-U¬ln),- kPn (U¬ln),- _n\n

t^m¿-´p-sIm-®n: dn-´.A[ym]nI \-kvd-Øv ]pØ≥-ho-´n¬ tPm-k-^ns‚ `m-cy ta-cn tPm-k^v(75). kw-kv-Im-cw C∂p \m-en-\v \-kvd-Øv Xn-cp-Ip-Spw-_ tZ-hm-e-bØn¬.a°ƒ: tPmfn(C.]n.F-^v Hm-^n-kv I-eq¿), an\n. a-cp-a°ƒ: tPm-kv(I¬-°-´-t{Imw a´m-t©-cn), am¿-K-c‰v(sk‚ v ta-co-kv BwKvtfm C-¥y≥ kv-Iqƒ t^m¿-´p-sIm-®n).

tZ-hp A-½

Nn-¶-½ C-cn-´n: I-√p-h-b¬ am¶p-gn-bn-se h-en-b ho´n¬ tPm¿-Pn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (67). a-Iƒ: dPn, k-en≥. a-cp-a-°ƒ: sk-en≥, am-Xyp. kw-kvIm-cw C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\v I-Sp-h-b¬ sk‚ v B‚-Wo-kv ]≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

A-½-Zv-tIm-b \-cn-°p-\n: sIm-tSm-fn H-Sp-]m-d ]-d-ºn¬ A-ΩZv-tIm-b (72). `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: l-\o-^v (_-lv-dbv≥), lm-cn-kv (Fkv.ssh.F-kv sIm-tSmfn bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-I k-an-Xn- Aw-Kw), l-_o_v.

A-½p -

_me-Ir-jv-W³ sN¿-∏p-f-t»cn: k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v ap≥ Po-h-\-°m-c≥ sh≈n-t\-gn ]q-´-°p-gn-bn¬ _m-e-Ir-jv-W≥ (64). `mcy: cm-[. a°ƒ: e-XnI, D-Æn-Ir-jvW≥, P-bcmP≥.

]m-¯p-½-¡p-«n aq-∂n-bq¿: ]m-d-°-S-hv ]tc-X-\m-b D-≈m-´v A-lΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `m-cy ]m-Øp-Ω-°p-´n (75). a-°ƒ: ssk-X-e-hn, Ip™n-ssl-Z¿, sam-bvXo≥-Ip-´n, lw-k, kpss_¿, ap-Po-_v, \-Po-_v Ip-™n-∏m-Øp-´n.

am-[-h³ \m-bÀ ta-∏-øq¿: P-\-Io-bap°n-\p k-ao-]w ]-\-bp≈I-≠n a-cp-t∂m-fn am[-h≥ \m-b¿ (72). `m-cy: k-tcm-Pn-\n-A-Ω. a°ƒ: tPym-Xn (sl-Uvan-kv-{S-kv, in-h-]p-cw \yq F¬.]n kv-Iqƒ), {]o-Xn (a-S-∏-≈n K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn tKƒkv kv-Iqƒ). a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ (_mep-t»-cn), {io-Pn-Øv (hS-I-c).

tKm-]m-e-Ir-jv-W¡p-dp-¸v

kp-tc-{µ³-]nÅ

cm-[m-Ir-jv-W-]nÅ

c-ho-{µ³-]nÅ

tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-Å

Ipªp-Ipªp

aWn-b½

PK-Z½

A©¬: X-g-ta¬ tKmIp-e-Øn¬ tKm-]m-e-Irjv-W-°p-dp-∏v(70) (dn´.do-k¿-th Hm-^n-k¿). `mcy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: Aw-_n-I, Acp¨-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, {io-e£v-an.

Nh-d: ]p-Xp-°m-Sv ]-c-∏mSn-bn¬ ho-´n¬ kp-tc{μ≥ ]n-≈(52). `mcy: X¶®n. a°ƒ: A-iz-Xn, B-Xn-c. a-cp-aI≥: ap-tIjv tam-l≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se H-ºXn\v ho-´ph-f-∏n¬.

Nh-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw tXm-≠-en¬ ho-´n¬ cm[m-Ir-jv-W-]n-≈(76). `mcy: C-μn-cb-Ω. a°ƒ: jmPn, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k‘y, k-t¥m-jv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬.

sIm√w: C-f-amSv tc-jvam `-h-\n¬ Pn c-ho-{μ≥]n-≈(55). `mcy: tim-`-\Ip-amcn. a°ƒ: tc-jv-a, cm-Jn.

D-½-¿ l-Öp-½

]m-¯p-½-¡p-«n

_n-¿m-¯p

im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß im-kv-Xm hn-lm-dn¬ hnap-‡ `-S≥ sI tKm]meIr-jv-W-]n-≈(62). `mcy: {io-tZ-hn ]n-≈. a°ƒ: c-Rv-PnØv, c-aymIr-jv-W. a-cp-a°ƒ: B¿ {io-PnØv, caym IrjvW≥.

Xn-cq¿: I-´-®n-d IqØp]-d-ºv ]-tc-X-\m-b tXm-´p-I-≠n ssk-\p±os‚ `m-cy ]m-Øp-Ω°p-´n (62). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: d-ko\, A-\o-j.

I¬-∏-Øq¿: B-h-f sX-s° s]-cn-ß-f-Øv ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip™-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy _n-øm-Øp (80). a°ƒ: Ip-™-_v -Zp-√ (dn´. A-[ym-]-I≥ B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), sam-bvXp, \-^o-k (A-[ym-]nI, B-h-f bp.]n kvIqƒ), j-°o-\, ]-tc-Xcm-b Ip-™m-an, C{_mlow. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, d-knb, Fw Ip-™-Ω-Zv (t]cm-{º tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-`n£ sN-b¿-am≥), A_vZp-√ (kv-s]-jy¬ {_m-©v, ta-∏-øq¿ t]men-kv kv-t‰-j≥), k-eoa Hm-a-t»-cn.

Ip≠d: s]cp-ºpg sXt°-∏-W-hnf sX°Xn¬ Ip™pIp™p(83). kw-kvImcw C-∂v D-®-bv°v c≠n\v s]cp-ºpg sk‚ v tPm¨kv Hm¿ØtUmIvkv ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: X¶Ω. a°ƒ: kmaph¬, tdmk-Ω, Gen-°p´n, Ae-Ivkv, cmPp, tXma-kv, ^m. kPo-hv, sI h¿§o-kv. acp-a-°ƒ: tdmk-Ω, t__n, cmPp, an\n, ebm-Ω, _nPn, cmP≥, tPymXn.

Ip≠d: Im™n-c-tImSv H‰-πm-hnf ]pØ≥ho´n¬ Aø-∏s‚ `mcy aWn-bΩ (67). kw-kvImcw C∂v 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Dj, im¥Ω, aWn-I-WvT≥, A\n¬. acp-a-°ƒ: ]tc-X\mb tKm]m-e-IrjvW≥, tKm]m-e-IrjvW≥, {ioZ-f, _nμp.

Ip≠d: sNdp-aqSv hSt°-Ip-∂Øv ho´n¬ ]tc-X-\mb {io[-cs‚ `mcy PK-ZΩ (83). a°ƒ : cmtP-{μ-{]-km-Zv, taml≥Zm-kv, {]Im-iv, eXn-I-Ip-am-cn, kt¥mjv Ip-am¿. acp-a°ƒ : eoe, Kncn-P, _o\m-Ip-am-cn, N{μ-_m_p, an-\n

Ip-«ym-en- lm-Pn

lw-k- -

_m-ep-t»-cn: ]q-\-Øv s\-eym-´v Ip-´ym-en- lmPn (70). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: kp-l-d, k-°-dnb, kn-dm-Pv (F-Iv-sskkv). a-cp-a-°ƒ: A-_vZp¬ a-Po-Zv (tZm-l). ^u-kn-b, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (dn-´. A-{Kn-Iƒ-®d¬ Hm-^n-k¿), C-{_mlow (_n-kn-\-kv), sambv-Xp (tIm¨-{Sm-Œ¿), C-ºn-®n-∏m-Øp, a-dn-b°p-´n, ]-tc-X-\m-b A_vv-Zp¿-d-lvam≥ am-ÿ.

]-Ø-ºm-Sv I-cn-a-cw: Im-hp-ß-∏-d-ºn¬ lwk F-∂ Ip-™p (67). `m-cy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: l-ao-Zv, A-_vZp¬ e-Øo-^v, l-_o-_v d-lv-am≥, ^n-tdm-kv, Aj-d-^v, J-a-dp-∂n- . a-cpa-°ƒ: k¬-a-Øv, ko-\Øv, ap-^o-Z, k-lo-d, ^m-cn-j, Im-knw.

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v tdm-Un¬ am-°q-´w ]-d-ºn¬ D-Ω-ø l-÷pΩ (85). `¿-Ømhv: A-_p. a-°ƒ: hn sI lpssk≥, hn sI A_vZp¿-d-lvam≥, ap-kv-X^, A-øq-_v (F-√m-h-cpw Ip-ssh-Øv), kp-ss_-Z, \-ko-a, hn¬-k-Øv, apwXm-kv, j-°o-e.

Xn-cp-am-e sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Ip-søm-Sn-bn¬ N-¥p-°p´n-bp-sS `m-cy Xn-cp-am-e (78). a-°ƒ: cm-P≥, Na¬, tKm-]m-e≥-Ip-´n, k-Xn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥ I-Ø-d-Ω¬, iym-a-f, ssi-e-P.

ap-l-½-Zv-Ip-«n hm-f-°p-fw: hm-cn-b-Øp]m-d ]-tc-X-\m-b I-dptØm-am-´n¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv-Ip-´n (85). `m-cy: Xn-Øoa. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b C{_m-low, A-–p-¿dlvam≥, k-eow, aq-k, B-an-\, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, ssk\-_, B-bn-i, X-kveo\, _o-cm≥.-

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°c-bn-se sh-t≈m-´v I≠n-bn¬ Ip-™nt∏m°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (67). ]-tc-X-cm-b X-´m‚-hn-S a-Ωp-hn-s‚bpw A-bn-ip-hn-s‚-bpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kn∂q¨ an-kv-cn, kn-dm-Pv, sa-l-_q-_v C-eym-kv, km-Pn-d. a-cp-a-°ƒ: Aiv-d-^v , A-–p¬ A-kokv, l-ko-\, k-ao-d (sX-≠-∏-d-ºv).

\m-cm-b-Wn sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Ip-∂p-Ω¬ \m-cm-b-Wn (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm-P≥, KwKm-[-c≥, Im¿-Xym-b-\n, k-l-tZ-h≥, _m-_p.

lw-k- lm-Pn I-S-ep-≠n-\-K-cw: B-\ß-m-Sn-bn-se ]u-c-{]-apJ≥ B-\-∏p-dw lw-klm-Pn (84). I¿-Æq-en¬ hy-h-km-bn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-an-\-°p-´n l÷p-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv C-kv-amCu¬, ap-l-Ω-Zv im-^n, ap-l-Ω-Zv- P-am¬, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-lΩ-Zv C-{_m-low, kp-sseJ, B-cn-^.

A-b-\ Ip-μ-aw-K-ew: s]m-bn¬Øm-gw tIm-c-aw-K-ew iin-bp-sS a-Iƒ A-b-\ (13). Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-bm-Wv.

^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-tc-X-\m-b ]-c-∏≥ Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS `m-cy In-fp-Sp-°n ^m-Øn-a (79). a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-ko¿, jm-Plm≥, ssJ-dp-∂o-k.

B-en-¡p-«n Im-h-\q¿: ]m-tem-´v-]-dºv sIm-f-ß-c B-en-°p´n (72). `m-cy: \-_o-k.- a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dw-e-Øv, J-b-dp-∂o-k.

Im-d-]-I-S-¯n \m-ep-t]-cp-sS a-cWw: kw-kv-Im-c-¨-S-§n-te-¡v P-\-{]-hm-lw am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ samX-°-c-bn-se sN-dp-]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S°w \m-ep-t]¿ a-cn-®X - v h-b\ - mSn-s‚ th-Z\ - b - m-bn. a-cn-®h - c - p-sS ho-Sp-If - n-te-°pw kw-kI -v m-cw \S-∂ ]m-≠n-°S- h - v Pp-am-ak - P -v n-Znte-°pw \m-\m-`m-K-ß-fn¬-\n∂pw \qdp-IW - ° - n-\m-fp-Iƒ A¥ym-RP -v e - n A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈-bm-gv-N cm-{Xn F-t´msS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥ - w. X-ßf - psS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp∂ sN-{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow I - p-´nIƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º‰ - b - n-te-°v A-©p Im-dp-

kn-±o-Jv Ip-™-–p-√sam-bv-Xp I-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏p-d- ¶≠n kn-±o-Jv F-∂n-h-cmWv- aØv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cpt\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h- ∂ sXm-´n-°-≠n aq-k \o-¥n-ccp-tºm-gm-bn-cp-∂p Hcp Im¿ £-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{XnA]-ISØn¬s∏-´Xv. Aco-°- bn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ ∏p-dØv Ip-™-–p-√-bpw k- tam¿-®d - n-bn¬ kq-£n-®p. hn-htlm-Z-c-ß-fm-b sam-bv-Xp, l- c-ad - n-™v a-{¥n ]n sI P-be - £ - vk≥ lm-Pn, Ch-cpsS ktlm-Z- an cm-{Xn 12Hm-sS Pn-√m B-ip-]cn-bpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º- {Xn-bn-se-Øn.

l-k≥ lm-Pn C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS-bm-Wv ar-X-tZ-l-߃ ho-´nse-Øn-®X - .v A-co-°∏ - p-dØ - v Ip™-–p-√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp∂p ar-Xt- Z-lß - ƒ F-Øn-®X - v. D-®b - ° v- v H-∂n-\v \-S∂ - a-øn-Øv \-ak - I -v m-cß - fn¬ B-bn-cß - ƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b J-_-dn-S-Øn¬

\m-ev A-d-I-fn-em-bn kw-kv-Imcw \-S∂ - p. Pn-√m-˛-tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©mb-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ, t]m-]pe¿- {^-≠v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v I-ca - \ - A-jd -v ^ - v au-eh - n, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sI km-ZØ - ,v sk-{I-´d - n-am-cm-b Sn sI A-–p -aZ- v, \u-jm-Zv Ip-\n-ßm-Sv, Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´d - n \m-kd - p-±o≥ F-fa-cw, ]n A-–p¬ l-ao-Z,v t]m-]pe¿- {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-J,v sk-{I-´d - n sI ]n Ajvd - ^ - ,v F-k.v Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jW v- ≥Ip-´n, sk-{I-´d - n Sn \m-k¿ Xp-Sßn-b-h¿ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

c-P-\n t_-∏q¿: \-Sp-h-´w ]m¬°-º-\n-°v k-ao-]w tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-ºp-cm≥-I-≠n A-timI-s‚ `m-cy c-P-\n (42).

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fn-bw kztZ-in-bm-b hym-]m-cn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. Ccp-ºn-fn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m- ° m- ´ v A-e-hn-°p´n(46)bmWv a-cn-®Xv. _-d-Jbn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ Ae-hn-°p-´n sh-≈n-bm-gv-N t\mºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S-Xp-d°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{Ia-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {ia-am-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ Ct±-lw \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

A-Sq¿:A-Sq¿ ]-g-Ip-fw ]Sn-™m-t‰-Xn¬ sX-ßpwXm-c sN-dp-hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-Nyp-X-°p-dp-∏v (71) B-Wv a-cn-®-Xv . C-∂se cm-hn-se 11.--30 Hm-sStX-h-e-°m-´v G-em-bn¬ B-bn-cp-∂p kw-`-hw. ac-®o\n \Sp-∂-Xn-\mbn hm-cw tIm-cp-∂-Xn-\n-Sbn¬ s]m-´n-ho-W sse≥ I-ºn F-Sp-Øp am‰p-∂-Xn\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. ssh-Zyp-Xn I-ºn s]m-´ho-W Im-cyw cm-hn-se X-s∂ \m-´p-Im¿ ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn¬ hn-fn-®-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw sI.--F-kv.-C.--_n A-[n-Ir-X¿ F-Øn-bn-cp-∂n-√. ssh-Zyp-X-LmX-ta-‰v A-c-a-Wn-°q-tdm-fw A-Nyp-X-°p-dp-∏v Ir-jnb-Sn-Øn¬ In-S-∂p. ]n-∂o-Sv \m-´p-Im-sc-Øn ^yq-kv Du-cn-am-‰n-b-Xn-\p ti-jam-Wv C-t±-l-sØ B-ip-]{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: Pm-\-In-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥ ]n-≈ ,Xp-f-kn, D-jm `m-bn, kp-a.- a-cp-a-°ƒ: {io-P,tam-l-\-°p-dp-∏v, P-\m¿-≤≥,Ir-jv-W-Ip-am¿.

s]m-Å-te-äv ho-«-½ a-cn-¨p

]q®m°¬:]m-Wmh-≈n ]-©m-b-Øn¬ 12mw hm¿Un¬ sX-t° ]p-fn-Ø-d ho-´n¬ tKm-]me-s‚ `m-cy kp-temN-\ (Ip-™p-a-Wn 53)bm-Wp a-cn-®Xv. C∂se D-®-tbm-sS ho-´n¬h-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. tZ-l-am-kI-ew s]m-≈-te-‰ kp-tem-N\-sb Bip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. arX-tZ-lw tN¿-Ø-e Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dnbn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. a-I≥: DÆn.

a-cw I-S-]p-g-Inho-Wv tXm-«wsXm-gn-em-fn a-cn-¨p

A-Sn-am-en: G-e-tØm-´-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xp sIm≠n-cp-∂ tXm-´w sXm-gn-em-fn k-v-{Xo a-cw I-S-]p-g-In ho-Wp a-cn-®p. A-Sn-am-en ss_-k¨-hm-en skmssk-‰n-ta-´n¬ Im-´m-°-S ]q-a-c-Øn¬ hn-P-b-s‚ `mcy Ip-™-Ω (53) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se ]-Ø-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. k-l-sXm-gn-em-fn-I-fm-b Ip-™-Ω-bp-sS a-Iƒ kn‘p (32), s\-√n-°¬ s]m-∂-Ω (48) F-∂n-h¿-°v ]cn-t°-‰p. C-h-sc A-Sn-am-en-bn-se hn-hn-[ B-ip-]{Xn-I-fn¬ {]-th-in-∏n-®p. 12 sXm-gn-em-fn-I-ƒ kw-`-h k-a-bw tXm-´-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂p. I-\-Ø Im-‰n¬ k-ao-]-Øp \n-∂ a-cw I-S-]p-g-In ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v k-l-{]-h¿-Ø-I¿ ]-d™p. X-e-bv-°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Ip-™-Ωsb A-Sn-am-en-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-°v sIm-≠p t]mIpw-h-gn-bm-Wv a-cn-®-Xv. ar-X-tZ-lw A-Sn-am-en Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-am¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°v hn-´p sIm-Sp-Øp. cm-Pm-°m-Sv t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. hn-tP-jv, hn-Pn F-∂n-h¿ a-°-fm-Wv. arX-tZ-lw ho-´ph-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°n¬ Im-dn-Sn-®v sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn. Po-h-\-°mc≥ a-cn®p. ]m-e sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn.-Un-t∏m-bn-se sa°m-\n-°v a-∂-Øq¿ sXt°-]o-Sn-I- s\-Sp-am-t©cn-bn¬ sF-Pn(32) B-Wv a-cn-®-Xv.C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS ap-hm-‰p-]p-g-˛ Iq-Øm-´p-Ip-fw dq-´n¬ Fw.kn tdm-Un¬ ao≥-Ip-∂-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-aphm-‰p-]p-g `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ bphm-hv k-©-cn-® ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ B-ip-]-{Xbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p H-∂n-\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: kp-\n-X(sXm-Sp-]p-g tIm-em-\n sIm-®pπm-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a-Iƒ: A-a-b {]n-b.-

tem-dn-¡p ]n-¶n ss_-¡n-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: tem-dn-°p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hmhv a-cn-®p. -F-f-a-°-c sIm-®p-]m-Sw cm-a-N-{μ-s‚ a-I≥ N-{μ-em¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. -ss_-°n-s‚ ]n-∂n-encp-∂p k-©-cn-® kp-lr-Øn-s\ Kp-cp-X-c- ]-cn-°p-Itfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. N-{μ-em-en-s‚ kp-lr-Øpw π-kv -Sp hn-Zym¿-Yn-bpam-b tZ-im-`n-am-\n tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ kpssl-en(17)\m-Wp Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰-Xv.-sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn 12Hm-sS B-ep-h-bn¬ \n-∂p F-d-Wm-Ip-ftØ-°p h-c-th C-S-∏-≈n ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]-Sw. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-ap-≈ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw ]p-e¿-®-tbm-sS N-{μ-em¬ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-Sp-Øp.-

]-¯mw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

A-©¬: ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. G-cq¿ `m-cXo-]p-cw Xn-cp-hm-Xn-c-bn¬ tam-l-\≥-˛-hn-P-b-Ip-amcn Z-º-Xn-I-fp-sS C-f-b a-I≥ A-\-¥p(15) B-Wv acn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. kw-`-h-k-a-b-Øv ho-´n¬ a-‰m-cpw D-≠m-bn-cp-∂n√. ]-\n _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-\-¥p G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn kv-Iq-fn¬ t]m-bn-cp-∂n-√. sh-≈nbm-gv-N ]-I¬ k-a-bw ]n-Xm-hv tam-l-\≥ ho-´n-te°v t^m¨ sN-bv-sX-¶n-epw B-cpw F-Sp-Øn-√. Ab¬-hm-kn-bm-b kp-lr-Øn-s\ tam-l-\≥ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´n¬ F-Øn t\m-°n-bt∏m-gm-Wv A-\-¥p-hn-s\ In-S-∏p-ap-dn-bn¬ a-cn-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-c-a-dn-™v G-cq¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\pti-jw ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hn-se 11\v ho-´p-h-f∏n¬ kw-kv-I-cn-®p.

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-dn-\v Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa-{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fn-se In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\-Ø a-gbn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\nc-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]-cnk-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-I-fnem-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap-≠mb-Xv.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

4 BKkvXv 2013 Rmb¿

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p i-co-^

ap-l-½-Zv-

\m-cm-b-Wn

_o-cm³-Ip-«n

lw-k- -

A-ÐpÂ- A-ko-kv

Pm-\-In

tZ-hn

Nm-en-bw: ]-tc-X-\m-b A-d-°¬ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy ta-te-sØm-Sn am-SØn-߬ i-co-^ (75). a°ƒ: \q¿-P-lm≥ (¢m¿°v, D-ºn-®n- lm-Pn l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, Nm-en-bw), j-l¿-_m≥ (I-S-ep-≠n {Km-a-∏-©m-bØw-Zw, t_-∏q¿ a-fiew h-\n-Xm ap-kvenw- eoKv {]-kn-U‚ v), ^u-ko Pn-lm≥, \-ko¿ (A-_qZ-_n), _-jo¿ (Ip-sshØv), a-l¿-_m≥ (Zp-_bv). a-cp-a-°ƒ: Fw kn ap-l-Ω-Z-en (dn-´. A-[ym]-I≥, D-ºn-®n- lm-Pn lb¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ), \-Po-_v (]-©m_v \m-j-\¬ _m-¶v, a-e∏p-dw), A-_v-Zp-∂m-kn¿ (Zp-_-bv), J-Zo-P, d-kn-b.

a-¶-S: I-S-∂-a-Æ-bn-se h-en-bm-{X ap-l-Ω-Zv (75). `m-cy: ssk-\-_, a-°ƒ. A-_v-Zp-√ (Pn-±), B-ky, A-_v-Zp-¬ d-km-Jv, A-_vZp¬ A-jv-d-^v, A-_vZp¬ k-emw, A-ssk\m¿ (a-¶-S {Km-a-∏-©m-bØw-Kw), l-ko-\, a-cp-a°ƒ. A-_v-Zp-¿d-lv-am≥, \m-k¿, k¬-a, k-°o-\, j-l¿-_m-\p, k-_v-\, k-^n-b -d-lv-a-Øp-∂ok.

_m-ep-t»-cn: s]m-∂c - wsX-cp In-gs - °-ho-´n¬ H sI- \ - m-cm-bW - n (100). ]tc-X\ - m-b tUm. H - s - I tKm-hn-μs - ‚ k-tlm-Zc - nbm-Wv. `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b \-Sp-hÆ - q-cn-se Iqaq-≈m-´v Nm-∏≥. a-°ƒ. tZ-hn (dn-´. s - l-Uva - n-\nkv{- S-kv _m-ep-t»-cn tKƒkv ssl-kvI - qƒ). sI h - n im-¥I - p-am-cn (dn-´. So-®¿ tIm-°√ - q¿ ssl-kvIqƒ). a-cp-a° - ƒ: I-Æ≥Ip-´n (Xn-cp-hß - q¿ sslkvI - qƒ dn-t´. A - [ - ym-]I≥), Zm-am-Zc - ≥ (dn-´. ssk-bv¬S- m-Ivk - v Hm-^nk¿ tIm-gn-t°m-Sv). k-©b-\w hym-gm-gvN - .-

Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn™n a-¶-S-Ip-‰n-bn-se ]p-Øp-{]-°m-´v _o-cm≥Ip-´n (70). `m-cy: Ip-™n∏m-Øp. a-°ƒ: \q-dp±o≥, \m-k¿, in-lm-_v k-Jm-^n (aq-h-cpw dn-bmZv), ssa-aq-\, kp-ss_-Z, kp-l-d, k-eo-\, \pssk-_. a-cp-a-°-ƒ: apl-Ω-Zv, ap-l-Ω-Z v(d-n-bmZv), l-ao-Zv (Z-Ωmw), C-kvam-Cu¬ (Pn-km≥), kn±o-Jv (Xn-cq¿), B-kn-b, B-cn-^, kp-a-ø.

a-e-∏p-dw: C-Sp-°n h-≠ns∏-cn-bm¿ kz-tZ-in-bpw sN-Ω-¶-S-hn¬ Xm-a-k°m-c-\p-am-b ta-°¬ lw-k (74). `m-cy: Ip™o-a. a-°ƒ: jm-Plm≥ (]n.-U-ªyp.Un _n¬-Un-Mv-kv, a-e-∏pdw), ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥-Ip-´n, ap-l-Ω-Zv I_o¿, A-_v-Zp¬ K-^q¿, kp-a-ø sj-dn≥. a-cp-a°ƒ: ssk-\-_ (Fw._n B-ip]-{Xn a-e∏p-dw), Pp-ssa-e, d-kn-b, Pp-ssa-kv. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hn-se 10\v sNΩ-¶-S-hv tIm-¶-bw Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

]p-em-at- ¥mƒ: a-eh - ´- Øv Ip-™e - h - n lm-Pnbp-sS-bpw a-dn-bb - p-sSbpw a-I≥ A-–p¬ Ako-kv- (46). `m-cy: apw-Xmkv. a-°ƒ: B-jn-Iv, Bcn-^v.k-tlm-Zc - ß - ƒ: _jo¿, \m-k¿, Pm-^¿, Da¿, C-{_m-low Ip-´n, k¬-a. J-_d - S- ° - w cm-hnse 11\v ]p-em-at- ¥mƒ bp.]n. Pp-ama-kvP - n-Zn¬. I-gn-™ sh-≈n-bm-gvN - .

^-tdm-°v: C.F-kv.sF. B-ip-]-{Xn-°p k-ao-]w ]-tc-X-\m-b th-em-bp-[s‚ `m-cy Pm-\-In(94). a°ƒ: cm-[, ]-tc-X-\m-b N-{μ-≥, Zm-k≥, c-ho{μ≥, _m-_p, a-[p. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X-\m-b ti-Jc≥, ]-Xvam-h-Xn, X-¶w, cm-tP-iz-cn, t_-_n, {ioP. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p tKm-Xo-izcw iv-a-im-\-Øn¬.

h-SI - c - : tNm-ºm-en-se ]Sn-™m-sd an-fn-tb-°¬ ]-tc-X\ - m-b Ip-™n-cm-as‚ `m-cy tZ-hn (82). a°ƒ: ]n-hn Zm-k≥ ({]kn-U‚ - v tNm-ºm¬ a-¬ky k-lI - c - W - kwLw), {io-[c - ≥, hn-Pb - ≥, c-ho-{μ≥ (aq-hc - pw hym-]mcn-Iƒ, sN-ss∂), Pm-\In, cm-P≥, km-hn-{Xn, cm[. a-cp-a° - ƒ: c-a, Iu-kp, eo-e, ssi-eP - , _n-μp, IWm-c≥, km-hn-{Xn.

\m-cm-b-W-¡p-dp-¸v

lw-k aw-K-ew: tN-∂-c s]-cp¥n-cp-Øn tN-°p-a-c-°mc-I-Øv ssX-h-f-∏n¬ lw-k (71). s]-cp-¥n-cpØn ]-g-b Pp-am-a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n ap≥ {]-kn-U‚mbn-cp-∂p. `m-cy: B-kn-b F-∂ Ip-™n-tamƒ. aI≥: jm-P-lm≥. a-cp-aIƒ: ap-\o-d.

B-bn-ip-½

I-®³ Nm-¯³ Hm-a-t»-cn: B-{º-Ip-∂pΩ¬ I-Æ≥-Nm-Ø≥ (65). `m-cy: am-fp. a-°ƒ: _n-Pp, tIm-a-f, h¬-ke, c-ay, ku-ay. a-cp-a-°ƒ: Ip-´-∏≥, `mkv-I-c≥, A-\n¬-Ip-am¿, B-i.

a-µn-b-½

B-b-t©-cn: tIm-´-°≠n aq-k (65). `m-cy: Ip™m-an. a-°ƒ: ap-l-ΩZv, ss^-k¬, A-jv-d-^v, ^u-ky, km-d, i-co-^.

a-t©-cn: ]-tc-X\ - m-b a∂n-bn¬ ap-lΩ - Z- n-s‚ `mcy G-em-bn B-bn-ip-Ω (81). a-°ƒ: ^m-Øn-a, \^o-k, ssk-\_ - , k-^nø, dw-eØ - v. a-cp-a° - ƒ: Ip-™n-ap-lΩ-Zv, B-en ]p-fn-bw-]d - ºv, A-–p-√ aw-Ke - t- »cn, A-eh - n ]p-√q-¿, A-ivd-^v B-\° - b - w.

]-Åo-a-

th-em-bp-[³

D-®q-en

A-Ðp-Àd-lvam³- -

G-\n- lm-Pn

J-Zo-P

^m-¯n-a -l-Öp-½

km-hn-{Xn

h-≈n-°p-∂v: F¬.-]n tÃm-∏n-\p k-ao-]w ]-tcX-\m-b A-cn-{º-sØm-Sn A-h-dm≥-Ip-´n- sam-√-bpsS `m-cy ]-≈o-a (96). a°ƒ: _o-]m-Øp-Ω, apl-Ω-Zv-Ip-´n, ssk-\-_, J-Zo-P, dp-Jn-b. a-cp-a°ƒ: cm-bn≥, a-dn-bp-Ω, lw-k, ssk-X-e-hn, ]tc-X-\m-b Ip-™n-ap-´n.

F-c™ n-∏m-ew: X-≠m-t»- Np-¶Ø - d - : \o-e™ n ]-tc-Xcn th-em-bp-[≥ (82). `m-cy: \m-b ]-∂n-t°m-S≥ th-ep]-tc-Xb - m-b ]-Xvam-hX - n. a- hn-s‚ `m-cy D-Æq-en (84). a°ƒ: P-b{- ]-Im-iv (_n-kn- °ƒ: N-{μ-ti-Jc - ≥, kp-{_\-kv), kp-\n¬-Ip-am¿ lvva - W - y≥, {io-[c - ≥, Zm-tam(sI.F-kv.B¿.Sn.-kn.). a-cp- Z-c≥, Kw-Km-[c - ≥, hm-kp-tZa-°ƒ: D-j, an-\n, k-tlm-Z- h≥, Pm-\I - n, am-[h - n. a-cp-ac-߃: Sn `m-kvI - c - ≥, Sn cm- °ƒ: hn-em-kn-\n, am-fp-°p[, ]-tc-Xc - m-b `-cX - ≥, A- ´n, I-\I - , im-¥, k-Xy-`m-a, tim-I≥, {io-\n-hm-k≥, cm- kp-\n-X, ]-tc-Xc - m-b am-\pL-h≥. k-©b - \ - w Xn-¶ƒ. °p-´≥, i-¶p-Æn.

I¬-∏-I-t©-cn: s]m-∑p≠w ]-tc-X-\m-b-tNm-te߬ bm-lp-hn-s‚ a-I≥ A-–p-¿d-lvam≥ (70).- `mcy: A-eo-a. a-°ƒ: bm-lp´n, bq-k-^v, A-iv-d-^v, km-Zn-Jv, A-–p¬ -d-j-o-Zv, \q¿-P-lm≥, d-jo-Z. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se F´n-\v s]m-∑p-≠w Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.-

s]-cp-a-Æ: sN-ß-W-°m´n¬ G-\n-lm-Pn (71). `mcy: D-Ω-ø. a-°ƒ: A–p¬- e-Øo-^v (J-Ø¿), A-–p-\q¿ (Pn-±), kp-lv-d, Ip¬-kp, ssa-aq-\, D-Ωpk¬-a, D-Ωp-l-_o-_. acp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv- lm-Pn, C sI- kn-±o-Jv, ]n ap-lΩ-Zv, kp-sse-am≥, am-\p, k-eo-\, B-ky.

sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n-∏-dºv hm-∏n-\n-°-≠n ]-tcX-\m-b A-tΩm-´n-bp-sS `m-cy J-Zo-P (70). a-°ƒ: A-_q-°¿, bq-kp-^v (dnbm-Zv), a-dn-b, B-bn-i, ssa-aq-\, ssk-\-_. a-cpa-°ƒ: ap-l-Ω-Z-v, A–p¿-d-km-Jv, ]-{Ip-±o≥, kn-±o-Jv, _n-tøm-Ω, ^mXzn-a kp-l-d.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Pq-_nen tdm-Un-se ]-´m-ºn tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ Xm-akn-°p-∂ In-\m-Xn-bn¬ lw-k-°p-´n lm-Pn-bp-sS `m-cy ^m-Øn-a -l-÷p-Ω (58). a-°ƒ: a-Po-Zv, ap\o¿, kzm-en-lv, ^u-knb. a-cp-a-°ƒ: a-Po-Zv, d-Po\, j-ao-\, k¬-a.-

\-cn-°p-\n: s\-Sn-b-\m-Sv K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ dn´v. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tXm-´-∏m-´n¬ ]n sI cmL-h≥ \m-b-cp-sS `m-cy km-hn-{Xn (57). a-°ƒ: \n-j, ]-tc-X-bm-b _nμp. a-cp-a-I-≥: ]-tc-X-\mb th-Wp-tKm-]m¬. k©-b-\w _p-[-\m-gv-N.

Ir-jv-W³-Ip-«n \m-bÀ

A-¶-½-

N-¡-¸³

Ip-ªm-e³ lm-Pn

sam-bv-Xo³-Ip-«n

A-_v-Zp-Ã

ImÀ-Xym-b-\n

\m-Wn-b-½ -

Xm-\q¿: h-´-Øm-Wn s\-Spº-≈n Ir-jv-W≥-Ip-´n \mb¿ (60). dn-´. am-th-en kvt‰m¿ am-t\-P¿ B-bn-cp-∂p. `m-cy: -P-e-P. a-°ƒ: k-Rv-Pbv, k-\o-jv. k-tlm-Z-c߃: Zm-tam-Z-c≥, am-[-h≥, ]-Zv-a-\m-`≥, cp-Kv-an-Wn, kp-`{Z, ]-Zv-am-h-Xn, Ip-©n-Ip-´n. kw-kv-Im-cw cm-hn-se 11\v.

F-S-°-c: ]m-em-Sv sIm-c´n-°-c am-Xyp-hn-s‚ `mcy A-∂-Ω (78). a-°ƒ: _m-_p, X-¶-®≥, tam-\®≥, tPm-fn. a-cp-a-°ƒ: kq-k≥, sP- n, Pn-Pn, kmw-Ip-´n (F-√m-h-cpw bp.F-kv.F). kw-kv-Imcw ]n-∂o-Sv.

]-tøm-fn: ]-∏-S\n¿-amXm-hpw hym-]m-cn-bp-am-b sh-fn-bw-tIm-Sv sX-ßpw]p-≈n N-°-∏≥ (80). `mcy: X-¶. a-°ƒ: P-tb-jv, P-b, eX, \n-j, kn-‘p. a-cp-a°ƒ: c-a-W≥, tam-l\≥, {io-\n-hm-k≥, \nj, ]-tc-X-\m-b cm-P-≥.

Iq-S-c-™n: N-ß-\-°pt∂¬ Ip-™m-e≥ lmPn(80). `m-cy: B-an-\ tXm-´p-¶¬. a-°ƒ: kn sI Im-knw (Iq-S-c-™n ]-©m-b-Øw-Kw, eo-Kv afi-ew J-Pm-©n, ssk\-_. a-c-p-a-°ƒ: B-en°p-´n Ip-\n-b-aT-Øn¬, k-Po-\ Ip-μ-aw-K-ew.

sIm-t≠m-´n: X-d-bn-´m¬ sIm-Sn-bw-]-d-ºv ]m-d-Ω¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (85). `mcy: B-bn-i. a-°ƒ: B-an\, _¬-Jo-kv, ]m-Øp-Ω, k-^n-b, ap-l-Ω-Zv- ap-kv-X^, A-∫m-kv. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, ap-l-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv k-eow, dp-_o-\, ^ukn-b.

B-b-t©-cn: h-≈ym-Sv ]p-Xn-tbm-´n¬ Xm-a-kn°p-∂ I-Sp-ßm-≠n A_v-Zp-√ (70). `m-cy: J-ZoP. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, Ckv-am-Cu¬, B-bn-i. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv (Nme-∏p-dw), Pp-ssa-e-Øv, X≥-ko-d.-

Xm-a-c-t»-cn: ap-´p-I-Shn¬ ]-tc-X-\m-b A∏p-°p-´n-bp-sS `m-cy Im¿-Xy-b-\n (73). a°ƒ: kp-tc-{μ≥ (Kƒ^v), _m-_p-cm-Pv, P-eP, {io-P, k-hn-X.a-cp-a°ƒ: in-h-{]-Im-iv, sePn, A-ar-X, {]-ko-X.

]p-fn-°¬: B-¥n-bq¿Ip-∂v ]p-Øq-°-c \mWn-b-Ω (80). a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ -\m-b¿, k-tcm-Pn-\n-b-Ω, in-hZm-k≥, t{]-a-cm-P≥. acp-a-°ƒ: am-e-Xn, kp-`{Z,hn-im-em-£n. k-tlmZ-cn: tZ-h-In-b-Ω.-

sa-m-bv-Xp tN-cm-]p-cw: th-fw A-ctºm-en-bn-se In-g-t°-SØv sam-bv-Xp (60). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: \u-jmZv, Pw-jo¿, ap-\o¿, \-Pne. a-cp-a-I≥: Pw-jo-\. k-tlm-Z-cn: ]m-Øp ]¥n-cn-°-c.

aq-k

Hm-a-t»-cn: N-ß-\-Ipt∂¬ Ip-™m-e≥ lmPn (80). `m-cy: B-an-\. a°ƒ: kn sI Im-knw, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: B-en-°p-´n, k-Pn-\.

hm-Wn-ta¬: Ip-º-ft®m-e-bn-se B-e-°\m-≠n ]-tc-X-\m-b IWm-c-s‚ `m-cy a-μn-b-Ω (75). a-°ƒ: {io-[-c≥, kp-tc-{μ≥ (^m¿-a-knÃv , P-bv-ln-μv sa-Un°¬ hm-Wn-ta¬), c-ho{μ≥. a-cp-a-°ƒ: eo-e, A-Pn-X, ko-\.

Ip-ªm-e³ lm-Pn

^m-¯n-a-

e-£v-an A-½

]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ F-fºn-em-Sv t]m-Sn-tb-cnbn¬ \m-cm-b-W-°p-dp-∏v (58). `m-cy: eo-e. a-°ƒ: k-Pn-X, k-Pn-Øv. a-cp-aIƒ: cm-a-N-{μ≥. k-©b-\w _p-[-\m-gv-N.

Im-f-n-Im-hv: ]-≈n-°p∂n-se ]-tc-X-\m-b ]-´n°m-S≥ Ip-™-e-hn-bpsS `m-cy ^m-Øn-a (80). a-°ƒ: A-k-dm-_o-Kw, \-_o-k. a-cp-a-I≥: ]-tcX-\m-b A-_p.

^-tdm-°v: a-Æq¿ in-ht£-{X-Øn-\p k-ao]w In-g-°-bn¬ e£van-b-Ω (95). a-°ƒ: ssl-am-h-Xn. k-©-b\w _p-[-\m-gv-N.

k-tcm-Pn-\n

am-fp A-½

aq-k

]m-¯p-½

D-®n-tam-bn-

D-k-vam³- -

t]m-¡-cm-en -

ssa-ap

^tdm°v: s]m-t∂w-]dºv h¬ks‚ (tlmantbm tUmŒ¿) `m-cy k-tcm-Pn-\n (75). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10\v tKm-Xo-iz-cw iv-aim-\-Øn¬. a°ƒ: kv-t\-l-kp-[, kv-t\-le-X, kv-t\-l-{]`, _o-\m-Ip-amcn. a-cpa°ƒ: hm-kp-tZh≥, tZhm-\μ≥, tam-l\≥, cmP≥.

_m-ep-t»-cn: ]-\m-bn ]tc-X-\m-b Ip-\n-bn¬ Ip™n-\m-cm-b-W≥ \m-bcp-sS `m-cy am-fp A-Ω (88). a-°ƒ: Pm-\pA-Ω, tKm-hn-μ≥ \m-b¿, Ip-´nIr-jv-W≥ \m-b¿, ]-tcX-\m-b tKm-hn-μ≥ \mb¿, Ip-´n-Ir-jv-W≥ \mb¿, ]-tc-X-\m-b i-¶c≥ \m-b¿. a-cp-a-°ƒ: k-Xn, cp-Kvan-Wn, Ko-X. k-©-b-\w Xn-¶-fm-gv-N.

sIm-Sp-h-≈n: I-co-‰n-∏dºv I-≠w-]m-d-°¬ aq-k (70). `m-cy: Ip-™n-∏mØp-Ω. a-°ƒ: ^m-Xzn-a, B-bn-i, ap-l-Ω-Zv. a-cp-a°-ƒ: I-cow, D-ssa-a-Øv.

F-S° - c - : Nm-Øva - p-≠ NoØp-I√ - n-se tN-tßm-S≥ ]m-Øp-Ω (75). a-°ƒ: IZn-bp-Æn, A-_q-_° - ¿, apl-ΩZ- m-en, J-Zo-P, a-dn-bpΩ, ko-\Ø - v. a-cp-a° - ƒ: P-ao-e, ap-lΩ - Z- v, ss^k¬, A-lΩ - Z- vI - p-´n.

A-co-t°m-Sv: ]-tc-X-\m-b A-_q-_-°¿ Ip-cn-°-fpsS a-I≥ sh-Ãv ]-Ø-\m]p-c-Øv ]p-Ø≥-]o-Sn-I Dkv-am≥ (59). `m-cy: kpsse-J. a-°ƒ: k-\-Xv, k\n-X, kp-am-\. a-cp-a-°ƒ: lm-cn-kv (Pn-±), \n-bm-kv (Pn-±). k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-\m-b ap-l-Ω-Z-en _m∏p, a-dn-bp-Ω, J-Zo-P, B-an\, P-ao-e, Jm-en-Zv, ]n ]n ju-°-Ø-en.

Xn-cq-cß - m-Sn: sIm-Sn-™n Ip-dq¬ ]-Øq¿ t]m-°c - men (68). `m-cy: ]-tc-Xb - m-b _n-cm-bp-Ω.- a-°ƒ: ap-kvX - ^, C-kva - m-Cu¬ (A-_q-Z_n), ss^-k¬, kp-sseJ, l-ko-\, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: sam-bvX - o≥ (ku-Zn), b-AvJ - q-_v, C-kvl - m-Je - n, D-ssa-_, ^u-kn-b, ^¿km-\. J-_d - S- ° - w C-∂v F-´n-\v sIm-Sn-™n-]≈ - n J-_¿ - ÿ m-\n¬.-

h-S-I-c: ]-tc-X-\m-b A_q-_-°-dn-s‚ `m-cy \-Sphn¬ ]p-√‚-hn-sS ssa-ap (75). a-°ƒ: A-ko-kv, A-_v-Zp-√, Jm-en-Zv, kemw, kp-ss_¿, kp-\o¿, kp-ss_-Z, kp-^o-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, \Po-_v.

am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvknse h-em-cØ - v hn-eßn¬- b-tim-Z (80).

F-S-h-Æ-∏m-d: ]u-c-{]-apJ-\pw a-l-√v Im-c-W-h-cpam-b B-t°m-Sv tIm-Sn-bΩ¬ A-Øn-t°m-´v D-Æntam-bn (85). a-°ƒ: ap-l-ΩZv-Ip-´n, tIm-b, _-jo¿, k°o-\, ]-tc-X-\m-b d-kmJv. a-cp-a-°ƒ: ssk-X-ehn, \-^o-k, ssd-lm-\Øv, kp-l-d, ap-\o-d. J-_d-S-°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\v tIm-Sn-b-Ω¬ Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

ta-em-‰-q-¿ sN-Ωm-Wntbm-Sv ]p-Ø≥ ]pØ≥-]-≈-n-bn¬ Ign-™ Zn-h-kw tjmt°-‰p a-cn-® ap-l-ΩZv-A-iv-d-^v-

D-kv-am³ -

]m-dp-¡p-«n

B-cy- -

t{]-a-Ip-am-cn -

Ip-ªn-ap-l-½-Zv lm-Pn -

kp-tem-N-\

s]m-∂m-\n: N-{a-h-´w PMv-j\n¬ Xu-^o-Jv a≥-kn-en¬ D-kv-am≥ (65). -`m-cy: ^m-Xna.- a-°-ƒ: Xm-ln-d, sse-e.- acp-a-°ƒ: kn-dm-Pv F-S-∏mƒ, A-_q-_-°¿ D-Ω-Øq¿.-

tIm-´Ø - d - : ]-tc-X\ - m-b IrjvW - ≥ `m-cy ]m-dp-°p-´n (88).a-°ƒ: `m-kvI - c - ≥, th-em-bp[≥, l-cn-Zm-k≥ (Ir-jn Akn-Â v, aw-Ke - w).- a-cp-a° - ƒ: im-¥, cm-[m-aW - n, kp-P.

s]m-∂m-\n: Xr-°m-hv Fw.-F¬.-F tdm-Un-\p kao-]w B-e-tßm-´v Kn-co-is‚-bpw e-X-bp-tS-bpw aIƒ B-cy (13). k-tlm-Zc-߃: l¿-j, A-cp¨.-

]-c-∏-\-ßm-Sn: A-©-∏pc-bv-°p In-g-°p-h-iw ]pØ≥-]p-c-bn¬ t{]-a-Ipam-cn (63). B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p.

th-ßc - : Xm-sgA-ßm-Sn-bnse C-√n-°¬ Ip-™n-ap-lΩ - Zv- lm-Pn (89). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: kn-±o-J,v \n-bm-ke - n, Hu-PØ - .v - a-cp-a° - ƒ: lp-ssk≥- lm-Pn, k-^n-b, dp-Jn-b.-

Hm-am-\q¿: sIm-´-°m-´v `m-kv-I-c-s‚ `m-cy kptem-N-\ (50). -a-°ƒ: kp`m-jv, kp-_o-jv, kp-_nX, A-cp¨-cm-Pv.- a-cp-aI≥: P-b≥.-

\-_o-kp I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80).

b-tim-Z

]mÀ-e-saân-sâ hÀ-j-Im-e k-t½-f-\-¯n-\v \m-sf Xp-S-¡w \yq-U¬-ln: ]m¿-e-sa‚n-s‚ h¿-j-Im-e-k-tΩ-f-\-Øn¬ kp{]-[m-\ `-£y-kp-c-£m Hm¿-Un\≥-kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h[n _n-√p-Iƒ-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-Im≥ {]-Xn-]-£w k-l-Icn-°-W-sa-∂p {]-[m-\-a-{¥n tUm. a≥-tam-l≥ kn-Mv B-hiy-s∏-´p. ]m¿-e-sa‚n-s‚ kp-Ka-am-b \-S-Øn-∏v D-d-∏p-h-cp-Øp∂-Xn-\m-bn tem-Iv-k-`m kv-]o°¿ ao-cm-Ip-am¿ hn-fn-®p-tN¿Ø k¿-h-I-£n-tbm-K-ti-jw am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sp kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. I-gn-™ k-tΩ-f-\-ß-fnse-√mw [m-cm-fw k-a-bw \-„-amsb-∂pw \n-c-h-[n _n-√p-Iƒ

sI-´n-°n-S-°p-∂ km-l-N-cyØn¬ C-Ø-h-W-sØ k-`m-ktΩ-f-\w h-f-sc D-]-tbm-K-{]-Zam-bn-cn-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]d-™p. {]-Xn-]-£w D-∂-bn-°p∂ F-√m {]-iv-\-ß-fpw k-`bn¬ N¿-®-sN-øp-sa-∂pw {]-[m\-a-{¥n hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp. {]-[m-\-s∏-´ `-£y-kp-c-£m Hm¿-Un-\≥-kv Dƒ-s∏-sS Btdm-fw Hm¿-Un-\≥-kp-I-fm-Wp ]m¿-e-sa‚n-\p ap-∂n-ep-≈-Xv. A-tX-k-a-bw, Xn-c-s™-Sp-∏v t\-c-tØ \-S-°m≥ km-[y-X-bp≈-Xn-\m¬ h¿-j-Im-e-k-tΩ-f\w ]m¿-e-sa‚n-s‚ A-h-km-\ k-tΩ-f-\-am-bn-cn-°p-sa-∂ hm¿Ø-Iƒ k¿-°m¿ X-≈n. h¿-j-

Im-e-k-tΩ-f-\w, ssi-Xy-Im-ek-tΩ-f-\w, thm-´v Hm¨ A°u-≠n-\p-≈ _-P-‰v k-tΩ-f\w F-∂n-h C-\n-bpw _m-°n-bps≠-∂p ]m¿-e-sa‚-dn-Im-cy a{¥n I-a¬-\m-Yv ]-d-™p. Cu am-kw 30\v A-h-km-\n-°p-∂ h¿-j-Im-e-k-tΩ-f-\w Zo¿-Ln∏n-°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. k-tΩf-\w kp-K-a-am-bn \-S-Øm≥ F√m cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fn¬-\n∂pw D-d-∏p-e-`n-®-Xm-bn I-a¬\m-Yv A-dn-bn-®p. Xn-c-s™-Sp-∏v e-£y-an-´p Nn-e _n-√p-Iƒ t\-ctØ ]m-km-°m≥ {i-an-°p-Ibm-sW-∂ B-tcm-]-Ww A-t±lw \n-tj-[n-®p.

I-S-¸p-d-¯v kv-{Xo-bp-sS ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv: tKm-Xo-iz-cw I-S∏p-d-Øv a-[y-h-b-kv-I-sb a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-dm-Sv cmPo-hv-\-K¿ tIm-f-\n-bn-se sh≈m-bn-t°m-Sv in-h-s‚ `m-cy Aw_p-Pw (47) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂se cm-hn-se 6.45\m-Wv ar-X-tZlw I-≠-Xv. ar-X-tZ-lw tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ -tIm-f-Pn¬.

sh-Å-s¡-«n a-cn-¨\n-e-bn sIm-bn-em-≠n: Hm-S-bn-se sh≈-s°-´n¬ ho-Wv a-[y-h-b-kvI≥ a-cn-®p. \-¥n C-cp-]-Xmw ssa-en¬ Ip-‰n-tIm-bw Ip-\n N{μ-\m-Wp a-cn-®-Xv. ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂ Hm-S-bn¬ C-∂-se cm-hnse-bm-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠Øn-b-Xv. `m-cy: ao-\. a-°ƒ: kn‘p, \o-\.

e-£-av n A-½ Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e-£va - n A-Ω (80). a°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Z-h≥,- P-\m¿-±\≥ ]-tc-X\ - m-b tkma≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . acp-a° - ƒ: N-{μm-hX - n, imc-Z, iym-af - , am-°w, Hm-a\, ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

Ip-ªm-an I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿.

L-S-I-I-£n-I-sf ]-gn-¡p-¶-Xv A-kw-_-Ôw: am-Wn tIm-´-bw: U¬-ln-bn¬ sI.-]n.kn.-kn. t\-Xr-Xz-hpw `-c-W-t\Xr-Xz-hpw X-Ωn-ep-≈ N¿-® ]cm-P-b-s∏-´-Xn-\p L-S-I-I-£nI-sf ]-gn-°p-∂-Xv ip-≤ A-kw_-‘-am-sW-∂p tI-c-fm tIm¨-{K-kv (Fw) sN-b¿-am≥ sI Fw am-Wn. Hm-tcm-cp-Ø¿ DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ a-\- n-em-

°n {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\p ]-Icw a-‰p-≈-h-sc Ip-‰-s∏-Sp-Øn c£-s∏-Sm-\p-≈ {i-aw ]m-gv-th-ebm-Wv. ap-Jw hn-Ir-X-am-b-Xn-\v I-Æm-Sn D-S-®n-´p Im-cy-an-√. tIc-f hn-Zym¿-Yn tIm-¨-{K-kv (Fw) kw-ÿm-\ t\-Xr ]T-\Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

P½p-hn `q-Ne\w

In-jv-Xzm¿: I-iv-ao-cn-se In-jv-Xzm¿, tZm-Z Pn√-I-fnep-≠m-b `q-N-e\-Øn¬ c-≠p t]¿-°p ]-cn-t°‰p. \q-tdm-fw sI-´n-S-߃-°p tI-Sp]m-Sp-Iƒ kw-`-hn®p. C∂-se ]p-e¿-s® aq-∂paWn-tbm-sS-bm-Wp dn-Iv‰¿ kv-sI-bn-en¬ 5.2 Xo{h-X tc-J-s∏-SpØn-b N-e-\-ap-≠mbXv. k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Ifpw kv-Iq-fp-Ifpw B-cm-[-\m-e-b-ßfpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ sI-´n-S-߃-°m-Wp tI-Sp-]m-Sp h-∂Xv. ]-e-bn-Sß-fnepw P-e-hn-Xc-Ww Xm-dp-am-dmbn. P-e-hn-Xc-Ww ]p-\-ÿm-]n°m≥ aq-∂pZn-h-k-sa-Sp-°p-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿- A-dn-bn®p.

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fnbw kz-tZ-in-bm-b hym-]mcn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. C-cp-ºnfn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m-°m-´v A-e-hn-°p´n(46)bm-Wv a-cn-®-Xv. _-dJ-bn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ A-e-hn-°p-´n sh≈n-bm-gv-N t\m-ºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S- Xp-d-°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{I-a-Øn\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {i-a-am-sW-∂p kw-i-bn-°p∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ C-t±-lw \m-ep-amkw ap-ºm-Wv \-m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

a-e-bm-fn bp-h-Xn _mw-¥q-cn Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn¨p

sIm-bn-em-≠n: `¿-Øm-hn-s\m-∏w _mw-•q-cn¬ Xm-akn-°p-∂ a-e-bm-fn bp-h-Xn- hm-S-I-ho-´n¬ Zp-cq-lkm-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®-p. kw-`-h-Øn¬ `¿-Øm-hns\ _mw-•q¿ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. sImbn-em-≠n \-Sp-h-Øq¿ sIm-f-t∏-cn (am-[-hw) _m-_phn-s‚-bpw h-k-¥-bp-sS-bpw a-Iƒ im-en-\n ]n \m-bsc-bm-Wv (25) Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. `¿-Ømhv Xn-cp-h-ßq¿ kz-tZ-in {io-Pn-Øn-s\m-∏-am-bn-cp-∂p Xm-a-kw. {io-Pn-Øv F≥-Pn-\o-b-dm-Wv. C-∂-se cmhn-se- a-c-W-hn-h-cw Adn™ _‘p-ƒ _mw-•q-cn-te°p ]p-d-s∏-´p. bp-h-Xn-bpw `¿-Øm-hpw X-Ωn¬ Akzm-c-ky-ß-fp-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v.

Nm-en-bm-dn Hgp-¡nÂs¸« hr-²-sâ ar-\n-Xe-º-tZ-q¿:lwI-Xm-gn-™ \q--Zcn-hnÂ- I-s−-¯n-

kw Nm-en-bm-dn¬ Im-WmXm-b hr-≤-s‚ ar-X-tZ-lw Xm-\q¿ F-S-°m-Sv I-S-∏p-dØv I-s≠-Øn. \n-e-ºq¿ A-cp-hm-t°m-Sv A-ø-º≈n th-em-bp-[≥ \m-bsc-bm-Wv (Ip-™≥ \mb¿-˛70) I-gn-™ Xn-¶-fm-gvN ssh-Io-´v G-tgm-sS \ne-ºq¿ Nm-en-bm-dn¬ Im-Wm-Xm-b-Xv. ^-b¿-t^m-gvkn-s‚ k-lm-b-tØm-sS \m-´p-Im-cpw t]m-en-kpw tN¿-∂v Xn-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw I-s≠Øm≥ I-gn-™n-cp-∂n-√. sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn 10.50\v I-s≠Ønb ar-X-tZ-lw sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°p am-‰n. `m-cy: hn-a-e. a-°ƒ: P-b-e-£v-an, ssi-e-P, A-\n-X. a-cp-a-°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥, tkm-a-kp-μ-c≥, _m-_p-cm-Pv.

_-Ên-Sn-¨v ]-cn-t¡-ä kv-{Xo a-cn-¨p

ap-°w: _-kv tÃm-∏n¬ \n¬-°-sh _- n-Sn-®p Kpcp-X-c ]-cn-t°-‰v Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂ bp-h-Xn acn-®p. ]q-f-s∏m-bn¬ ]m-e°p-∂p-Ω¬ D-Æn-Ir-jvW-s‚ `m-cy kn-Pn(32)bmWp a-cn-®-Xv. tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ N-n-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. ]q-f-s∏m-bn¬ A-ßm-Sn-bn¬ sh-≈n-bm-gv-N cmhn-se ]-tØm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Hm-a-t»-cn `m-K-Øp-\n-∂p ap-°-tØ-°p h-cp-I-bm-bn-cp-∂ \mZn-ln-em¬ _- m-Wv k-ao-]-sØ ssh-Zyp-Xn-ØqWpw X-I¿-Øv _-kv-tÃm-∏n-te-°p ]m-™p-I-b-dnb-Xv. Cu k-a-bw ap-°w `m-K-tØ-°p t]m-hm≥ _kv Im-Øp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ kn-Pn-sb C-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. a-°ƒ: \n-kv-Xp¬ Ir-jv-W, \n-jv-I (C-cp-h-cpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ). kw-kv-Im-cw C-∂p ho-´p-h-f-∏n¬.

s{S-bn-\nÂ-\n-¶p ho-Wv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Hm-Sp-∂ s{S-bn-\n-¬ \n-∂p sX-∂n ]pd-tØ-°p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-inbm-b hn¬-{]-h-´w A-ø-kzm-an-bp-sS a-I≥ [¿-a-cm-Pv (19) B-Wp a-cn-®-Xv. h-´-°n-W¿ sd-bn¬-th {Sm-°n-¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv bp-hm-hv s{S-bn-\n¬ \n-∂p ho-W-Xv. Xan-gv-\m-´n-te-°p t]m-hm-\m-bn I-Æq-cn¬ \n-∂v sNss∂ sa-bn-en¬ I-b-dn-b [¿-a-cm-Pv s{S-bn-\n-s‚ hm-Xn¬-°¬ \n-¬-°p-∂-Xn-\n-sS Im¬-h-gp-Xn hogp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-∂n-b-¶-c t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn.

Im-d-]-I-S-w: \mep-t]cpsSbpw a¿n¯v J_-d-S¡n am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ sam-X-°-c-bn-se sN-dp]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S-°w \m-ept]¿ a-cn-®-Xv \m-Sn-s‚ th-Z-\-bm-bn. a-cn-®-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-te-°pw aønØv \a-kvImcw \S∂ ]m≠n-°-S-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-te-°pw \qdp-I-W-°n-\mfp-Iƒ A-¥ym-Rv-P-en A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈-nbm-gv-N cm-{Xn F-t´m-sS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥w. X-ß-fp-sS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp-∂ sN{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]-Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow -Ip-´n-Iƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º-‰bn-te-°v c≠p Im-dp-I-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏pd-Øv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ t\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h-cp-tºm-gm-Wv Hcp Im¿ A]-ISØn¬s∏´Xv. Aco-°-∏p-dØv Ip-™-–p-√-bpw k-tlm-Z-cß-fm-b sam-bv-Xp, l-k≥ lm-Pn, Ch-cpsS ktlmZ-cn-bpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º-¶≠n kn-±o-Jv F-∂nh-cmWv- a-cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cp-∂ sXm-´n°-≠n aq-k \o-¥n-c-£-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ tam¿-®-dn-bn¬ kq£n-®p. hn-h-c-a-dn-™v a-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an cm{Xn 12Hm-sS Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Ønbncp∂p. C-∂-se cm-hn-se 10.30Hm-sS-bm-Wv ar-X-tZ-l߃ ho-´n-se-Øn-®-Xv. A-co-°-∏p-d-Øv Ip-™-–p√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp-∂p ar-X-tZ-l-߃ F-Øn-®Xv. D-®-bv-°v H-∂n-\v \-S-∂ a-øn-Øv \-a-kv-Im-cßfn¬ B-bn-c-߃ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]-tXyIw k-÷-am-°n-b J-_-dn-S-Øn¬ \m-ev A-d-I-fnem-bn kw-kv-Im-cw \-S-∂p.

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-À Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fnse In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\Ø a-g-bn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\n-c-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]cn-k-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-I-fnem-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap-≠mb-Xv.


6

thÀ-]mSv D-¸-fbn-se IzmÀ-t«-gv-kn sIm-Ã-s¸-«-Xv IÀ-Wm-S-I kz-tZ-in-\n

sP-bnw-kv amÌÀ

\-_o-kp

e-£-av n A-½

{io-[-c³ \-¼-q-Xn-cn

A-Ðp Jm-ZÀ

Nn-¶-½

cm-L-h³ \m-bÀ

Ip-ªn-cm-a s]m-Xp-hmÄ

C-cn-´n: Ip-t∂m-Øv sk‚ v-tPm-k-^v bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I-\mbn-cp-∂ sP-bnw-kv tXmºp-∂-bn¬ (53). `m-cy: sU-bv-kn( A-[ym]n-I, Ip-t∂m-Øv sk‚ v-tPm-k-^v bp.]n kv-Iqƒ). a-°ƒ: A-`n-PnØv, A-Xp-ey. k-tlm-Zc-߃: ]-tc-X-cm-b kÆn, Pm≥-kn, en-kn tXm-a-kv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10.30\v ]-Sn-bq¿ sk‚ v sk-_m-Ãy≥-kv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80). a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z, lm-jnw (]®-°-dn hym-]m-cn, IÆq¿), d-jo-Zv.

Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e£va - n A-Ω (80). a-°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Zh≥,- P-\m¿-±\ - ≥ ]-tc-X\m-b tkm-a≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . a-cp-a° - ƒ: N-{μmh-Xn, im-cZ- , iym-af - , am°w, Hm-a\ - , ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

s]-cn-tßmw: D-Ø-c tIc-f-Øn-se {]-ap-J Xm{¥n-I X-d-hm-Sm-b s]-cn¥-´ Im-f-°-m-´n-√-sØ sI {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (67). hn-hn-[ t£-{X-ßfn¬ X-{¥n-bm-bn´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]am A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (a-kv-°-Øv), k-μo-]v. a-cp-a-°ƒ: Aiz-Xn( B-ep-h), e-Xn-I (a-t©-cn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, Ku-cn A-¥¿P-\w (am-ln).

sNm-¢n: H-f-hn-ew ]m-tSΩ¬ A-–p¬- Jm-Z¿ (52). ]n-Xm-hv: ta-\-{]w Ip-dp-t¥m-´v]p-d-Øv Imbm-hq¿ ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√ lm-Pn-. am-Xmhv: Ip-™m-an. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: a^o-Z, an-kn-cn-b, an¿km≥, ap¿-jn-Zv. a-cp-aI≥: kp¬-^n-°¿ (Zp_-bv). k-tlm-Z-c-߃: A-_q-_-°¿ (Zp-_-bv), sam-bv-Xp (ku-Zn), C{_m-low (Zp-_-bv), a-dnbw.

C-cn-´n: I-√p-h-b¬ am¶p-gn-bn-se h-en-b ho´n¬ tPm¿-Pn-s‚ `m-cy Nn-∂-Ω (67). a-Iƒ: dPn, k-en≥. a-cp-a-°ƒ: sk-en≥, am-Xyp. kwkv-Im-cw C-∂p sshIo-´v aq-∂n-\v I-Sp-hb¬ sk‚ v B‚-Wokv ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.

A-½p -

sam-b-vXo³Ip-ªn

]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No°m-s´ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tX-ho-´n¬ cm-L-h≥ \m-b¿ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ktcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, c-a-Wn, a-[p-thWn, hn-iz-\m-Y≥, _mem-a-Wn, c-Lp-\m-Y≥. acp-a-°ƒ: Ip-™-ºp, cmL-h≥, Ip-™n-°Æ≥, hn-P-b, tam-l\≥, kp-Pm-X. k-tlm-Zc-߃: N-¥p-\m-b¿, ]tc-X-cm-b am-°-Ω, Ieym-Wn A-Ω, Ip-™mXn-b-Ω.

]-ø-∂q¿: A-∂q¿ `m\p-dm-an-se dn-´. X-lkn¬-Zm¿ B-\n-So¬ In-g-°n-\-I-Øv ]-Øemw-h-f-∏n¬ Ip-™ncm-a s]m-Xp-hmƒ (81). ]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b ]-Sn-™m-sd-°-c I-√nSn¬ cm-a s]m-Xp-hmƒ. am-Xm-hv: \-ß A-Ω. `m-cy: `m-\p-a-Xn (dn-´. {]-[m-\m-[ym-]n-I sk‚ v-t]mƒ-kv F.bp.]n kv-Iqƒ). a°ƒ: {io-I-e (A-[ym]n-I), {io-tc-J (A[ym-]n-I), {io-P-b (A-[ym-]n-I), {io-Im¥v (_mw-•q¿). a-cp-a-°ƒ: iymw-kpμ¿ (tI-c-fm {Km-ao-¨ _m-¶v, ]-S-∂-°m-Sv), tam-l-\≥ (A-[ym-]I≥), c-ta-i≥, {]-Xn-` (sF._n-.Fw _m-¶v, _mw-•q¿). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-Wn AΩ, Ip-™n-Ir-jv-W s]m-Xp-hmƒ, c-Xv-\, h¬-k-e, im-c-Z, iyma-f.

tKm-hn-µ³ ]-ø-∂q¿: In-g-s° I≠-¶m-fn au-h-\m¬ tKm-hn-μ≥ (82). `m-cy: ]-tc-X-bm-b X{ºm-bn b-tim-Z. a-°ƒ: e-£v-a-W≥, `m-kv-I-c≥, kp-μ-c≥ (Kƒ-^v), tim`, jo-_. a-cp-a-°ƒ: Dj, Kn-cn-P, cm-Pn-\n, Zmtam-Z-c≥, cm-Po-h≥.

Ip-ªn-¡-®³ \-¼ymÀ am-X-aw-K-ew: F-c-aw \Sp-hn-se Ip-\n-bn-¬ amhn-em tIm-bn-Ø-´ Fw sI Ip-™n-°-Æ≥ \ºym¿ (88). Zo¿-L-Imew kn.]n.sF. am-X-awK-ew tem-°¬ sk-{I-´dn, ]-ø-∂q¿ a-fi-ew IΩn-‰n- Aw-Kw F-∂o \ne-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp∂p. `m-cy: cp-Kvan-Wn-bΩ. a-°ƒ: {io-[-c≥ ({][m-\m-[ym-]-I≥ A-c-h©m¬ K-h. bp.]n.Fkv.), Zm-tam-Z-c≥, P-b¥n (I-t≠m-¥m¿ {]m-Yan-I-m-tcm-Ky tI-{μw), A-c-hn-μm-£≥ (A-[ym]-I≥, F.bp.]n kvIqƒ, ap-t≈-cn-b), Ir-jvW (A-[ym-]n-I, ]-d-º ap-kv-enw bp.]n kvIqƒ). a-cp-a-°ƒ: A-\nX (s]-cn-¥-´ t\m¿-Øv F¬.]n kv-Iqƒ A-[ym]n-I), _o-\, tKm-]n-\mY≥, jo-P (A-[ym-]n-I au-h¿ F.hn.]n kvIqƒ), X-ºm≥ \m-b¿ (A-[ym-]-I≥ K-h. ssl-kv-Iqƒ Im-d-Up°). k-tlm-Z-c-߃: {io-tZ-hn A-Ω, ]-tc-X\m-b N-¥p-°p-´n \ºym¿.

b-tim-Z am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ hem-c-Øv hn-e-ßn¬- btim-Z (80). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b a-μ≥. a-°ƒ: hn-a-e, D-j, tc-Wp-I, tim-`. a-cp-a-°ƒ: h¬k-cm-Pv, {]-Im-i≥, hn-Pb≥.

Ip-ªm-an I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿. k-tlm-Zc - ߃: dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb l-^vk - Ø - v.

h-≈n-°p-∂v t\m¿-Øv: ]-tc-X\ - m-b \m-emw-I≠ - Øn¬ cm-as - ‚ `m-cy AΩp (85). a-°ƒ: {]-`m-ItZ-hp A-½ Ip-ªn-¸m-¯p - v.F - ≥.X-e-t»-cn: a-Æ-bm-Sv Nn- F-S° - m-Sv: F-SØ - n¬ ap- c≥ (dn-´.-_n.-Fk - p-≠n), {Xn-hnd-°-Im-hn-\-Sp-Ø t{i-b- gm-eØ - v Ip-™n-∏m-Øp F¬ I-Se {I-a≥ (dn-´. A-kn.- F-Ivkn-se Ip-Ω¬ ho-´n¬ (80). kv C≥-kvs - ]-Œ¿, ]tZ-hp A-Ω (93). A-hn`¿-Øm-hv: Ip-™m-ap. a- sskc-∏\ - ß - m-Sn), a-Wn-Ihm-ln-X-bm-Wv. °ƒ: Jm-en-Zv, J-Zo-P, kp- WvT≥ (ko-\n-b¿ knk-tlm-Z-c-߃: \m-cmss_-Z, jm-ln-Z, ssd-lm- hn¬ t]m-en-kv Hm-^nb-W≥, ao-\m-£n A-Ω, \-Øv, d-Du-^v. a-cp-a° - ƒ: k¿, tX-™n-∏e - w), c-a]-tc-X-bm-b \m-cm-b-Wn A-–p¿d-lvam≥, ap-kvX - - Wn. a-cp-a° - ƒ: Nn-{Xmw-KA-Ω. ^, B-cn-^v. X, kp-Pm-X, {]n-b.

_m-ep-t»-cn: F-I-cq¬ Ip-dp-{º-I-≠n sam-bvXo≥Ip-™n (82). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sI Ckvam-Cu¬ (D-Æn-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv Aw-Kw), ]-tc-X-\m-b Sn ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, Sn ]n A-jv-d-^v (A-[ym-]I≥ N-°m-e-°¬ sslkv-Iqƒ), d-kn-b. a-cp-a°ƒ: P-∫m¿, k-^n-b am-¶m-hv, an-kvcn-b, jm-PnX sh-¶-bn¬.

A-½-Zv-tIm-b \-cn-°p-\n: sIm-tSm-fn H-Sp-]m-d ]-d-ºn¬ AΩ-Zv-tIm-b (72). `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: l-\o-^v (_-lvd-bv≥), lm-cn-kv (Fkv.ssh.F-kv sImtSm-fn bq-\n-‰v {]-h¿Ø-I k-an-Xn- Aw-Kw), l-_o-_v. a-cp-a-°ƒ: J-a-dp-∂n-k(]p-√mfq¿), kp-ssl-d-Øv (]-c-∏≥s]m-bn¬). ktlm-Z-c-߃: A-–p-¿d-lvam≥ (h-b¿-am≥), Ip-™-Ωp (an-kv-cn-b \-cn-°p-\n), ap-l-Ω-Zv, ]m-Øp-Ω, J-Zo-P.

`m-kv-I-c³ ]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]m-d-°m-Sv N-ß-\m-cn ]tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ `m-kv-I-c≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: hn-Pn-Øv (Xn-cp-h-≈q¿ _m-t¶-gv-kv) , hn-Pn-e (A-[ym-]n-I, B-Z¿-i hn-Zym-e-bw, ]m-e-°pfw), k-tlm-Z-c-߃: ktcm-Pn-\n, ]-tc-X-\m-b I-cp-Wm-I-c≥.

D-∏-f: ln-Zm-b-Øv \-K-dnse Izm¿-t´-gv-kn¬ sIm√-s∏-´ \n-e-bn¬ I-≠ bp-h-Xn-sb Xn-cn-®-dn™p. I¿-Wm-S-I _o-Pm]q¿ _m-K¬-tIm-´ kz-tZin-\n D-fp-K-Ω(40)b-m-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. ar-X-tZ-lØn-\v \m-ep-Zn-h-k-sØ ]-g-°-ap-≠v. I-gn-™ 22\m-Wv I¿-Wm-S-I kz-tZ-in-bm-b bphm-hn-t\m-sSm-∏w Izm¿-t´-gv-kv hm-S-I-bv-s°-Sp-Ø-Xv. sXm-gn-em-fn-I-fm-sW-∂m-Wv ]-d-™n-cp-∂-Xv. sIm√-s∏-´ bp-h-Xn-°v `¿-Øm-hpw aq-∂p- a-°-fp-ap-≠v. Ch-sc D-t]-£n-®v Im-ap-I-t\m-sSm-∏w H-fn-t®m-Sn-b-XmWv. C-∂-se cm-hn-se I-Æq-cn¬ \n-∂p t^m-d≥-knIv hn-Z-Kv-[-sc-Øn ar-X-tZ-lw ]-cn-tim-[n-® ti-jw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p sIm-≠p-t]m-bn. A-Xn-\n-sS, sIm-√-s∏-´ bp-h-Xn-bp-sS `¿-Øm-hv ]¬-∏m-Sn A-∏ C-∂-se cm-hn-se _m-K¬-tIm-´-bnse l-¶-\-l-≈n-bn¬ a-cn-®p. D-f-pK-Ω-bp-sS a-Iƒ e-£v-ao-`m-bpw a-cp-a-I≥ \m-tK-jpw C-∂-se am-Xmhn-s‚ ar-X-tZ-lw Im-Wm≥ D-∏-f-bn-se-Øn-b-t∏mgm-Wv A-∏ a-cn-®- hnhca-dn-bp-∂-Xv. c-≠p-am-kw apºv aw-K-em-]p-c-tØ-°p _-‘p-hn-t\m-sSm-∏w tPmen-°p t]m-hp-∂p-sh-∂v ]-d-™m-Wv A-Ω \m-´n¬ \n-∂p h-∂-sX-∂v e-£v-ao-`m-bv ]-d-™p. a-t©-izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

h-b-en-se sh-Å-s¡-«n a-cn-¨-\n-e-bnÂ

]-ø-∂q¿: bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw h-b-en-se sh-≈s°-´n¬ I-s≠-Øn. I-cn-sh-≈q¿ s]-c-fw k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶n-s‚ km-bm-” im-J-bv-°p kao-]w Xm-a-kn-°p-∂ A-Nyp-X-\m-N-m-cn-bp-sS a-I≥ ]-Sn-™m-sd-]p-c-bn¬ k-t¥m-jn-s‚ (32) ar-X-tZ-lam-Wv sh-≈-Øn¬ I-a-gv-∂p-In-S-°p-∂ \n-e-bn¬ I≠--Xv. C-∂-se cm-hn-se s]-c-fw \m-hq¬ tdm-Un-\v k-ao-]-am-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv. B-im-cn-∏Wn-°m-c-\m-Wv. ap-J-Øv ]-cn-°p-I-fp-≠v. ho-gv-Nbn¬ h-b-en-se I-cn-¶-√n¬ X-´nb-Xm-hmw a-c-W-Imc-W-sa-∂m-Wp {]m-Y-an-I \n-K-a-\w. ]-ø-∂q¿ t]men-kv ÿ-e-sØ-Øn.

B-Zn-hm-kn bp-hm-hv a-cn-¨-\n-e-bn _me-Ir-jv-W³

B-en-t¡m-b

J-Zo-P

_n-¿m-¯p

Ip-ªn-tam³ lm-Pn

Ip-«ym-en- lm-Pn

`m-kv-I-c³- \m-bÀ -

sN¿-∏p-f-t»cn: k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v ap≥ Po-h-\-°m-c≥ sh≈n-t\-gn ]q-´-°p-gn-bn¬ _m-e-Ir-jv-W≥ (64). `mcy: cm-[. a°ƒ: e-XnI, D-Æn-Ir-jvW≥, P-bcmP≥. a-cp-a°ƒ: hmkp-tZh≥, cmPn, jo-P.

I-t°m-Sn: B-Zy-Im-e Pam-A-sØ C-kvem-an Aw-K-hpw s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ tam-cn°-c Xn-cp-thm-Ø B-ent°m-b (81). Zo¿-L-Imew I-t°m-Sn a-l-√v Pp-apA-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n, It°m-Sn a-km-en-lq≥ apkvv-en-ao≥ kw-Lw F-∂nh-bp-sS sk-{I-´-dn-bm-bncp-∂p. tam-cn-°-c Z-bm Nm-cn-‰-_nƒ {Sv-kv-‰v sshkv sN-b¿-am-\m-Wv. Xm-ac-t»-cn tIm-S-Xn-bn¬ h°o¬ Kp-a-kv-X-\m-bn-cp∂p. `m-cy: a-dn-bw-_n, a°ƒ: kp-ss_¿, Pm_n¿, _p-jv-d, _-co-d, im-°n¿, i-ao¿, kpssl¬, P-Zo-d, _mkn≥.

s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°c-bn-se sh-t≈m-´v I-≠nbn¬ Ip-™nt∏m-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (67). ]-tc-X-cm-b X-´m‚hn-S a-Ωp-hn-s‚-bpw A-bnip-hn-s‚-bpw a-I-fm-Wv. a°ƒ: kn-∂q¨ an-kv-cn, kn-dm-Pv, sa-l-_q-_v Ceym-kv, km-Pn-d. a-cp-a°ƒ: A-iv-d-^v (\m-Zm-]pcw), A-–p¬ A-ko-kv (Xo-°p-\n), l-ko-\ (I√n-°-≠n), k-ao-d (sX≠-∏-d-ºv). k-tlm-Z-c߃: A-–p¿-d-lv-am≥, adn-bw, \-_o-kp, kp-sseJ, kp-ss_-Z, A-–p-∂mkn¿, ku-Z. I-S-ep-≠n-\-K-cw: B-\-ßm-Sn-bn-se ]u-c-{]-ap-J≥ B-\-∏p-dw lw-k- lm-Pn (84). I¿-Æq-en¬ hy-h-kmbn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: Ban-\-°p-´n l-÷p-Ω. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv C-kvamCu¬, ap-l-Ω-Zv im-^n, ap-l-Ω-Zv- P-am¬, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-l-Ω-Zv C-{_mlow, kp-sse-J, B-cn-^.

F-c-aw-K-ew: sh-fn-bt¶m-Sv D-a¿-Jm-kn Ip-Spw_mw-Kw sh-fn-b-t¶m-Sv Xm-h-f-°p-fw Im-fn-bm-cI-Øv Im-°-Ø-d-bn¬ Ip-™n-tam≥ -lm-Pn (80). sh-fn-b-t¶m-Sv D-a¿Jm-kn Ip-Spw-_-k-an-Xn {]-kn-U‚ v, Xm-h-f-°pfw Im-fn-bm¿-a-kv-Pn-Zv {]-kn-U-‚ v, ap-kv-enw eo-Kv sh-fn-b-t¶m-Sv ]©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚ v ÿm-\-߃ h-ln®n-cp-∂p. `m-cy: Ip-™ntamƒ. a-°ƒ: Zp¬-^p°m¿, _m-∏p-´n F-∂ _-°¿, ]-tc-X-bm-b ssk-\-_, ^m-Øn-a. acp-a-°ƒ: l-^v-k, k°o-\, ]-tc-X-cm-b A–p¬- Jm-Z¿, ap-l-Ω-Zmen.

_m-ep-t»-cn: ]q-\-Øv s\-eym-´v Ip-´ym-en- lmPn (70). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: kp-l-d, k-°-dnb, kn-dm-Pv (F-Iv-sskkv). a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp¬ aPo-Zv (tZm-l). ^u-knb, B-bn-i. k-tlm-Z-c߃: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (dn-´. A-{Kn-Iƒ-®-d¬ Hm-^n-k¿), C-{_m-low (_n-kn-\-kv), sam-bv-Xp (tIm¨-{Sm-Œ¿), C-ºn®n-∏m-Øp, a-dn-b-°p-´n, ]-tc-X-\m-b A-_v-Zp¿-dlvam≥ am-ÿ.

B-bn-i -

I¬-∏-Øq¿: B-h-f sX-s° s]-cn-ß-f-Øv ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip™-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy _n-øm-Øp (80). a°ƒ: Ip-™-_v -Zp-√ (dn´. A-[ym-]-I≥ B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), sam-bvXp (A-[ym-]-I≥ I-≠nØm-g F¬.]n kv-Iqƒ), \-^o-k (A-[ym-]n-I, B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), j-°o-\, ]-tc-X-cm-b Ip™m-an, C{_mlow. acp-a-°ƒ: P-ao-e, d-kn-b, Fw Ip-™-Ω-Zv (t]-cm{º tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-`n£ sN-b¿-am≥), A_vZp-√ (kv-s]-jy¬ {_m-©v, ta-∏-øq¿ t]men-kv kv-t‰-j≥), k-eoa Hm-a-t»-cn.

Im-fn-Im-hv: dn-´. an-en-´dn D-tZym-K-ÿ-\pw A©-®-hn-Sn-bn-se ]u-c{]-ap-J-\pw km-aq-lnI{]-h¿-Ø-I-\p-am-b a-¶S-sØm-Sn Fw Sn `m-kvI-c≥-\m-b¿ (73). hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\- k-an-Xn, tI-c-f {]-hm-kn kwLw Pn-√m- {]-Xn-\n-[n, I¿-j-I-sØm-gn-em-fn bq-\n-b≥ Pn-√m- k-anXn, Im-fn-Im-hv d-_¿ s{]m-U-Ivj≥ skmssk-‰n ssh-kv {]-knU‚ v, A-©-®-hn-Sn Pn.bp.]n- kv-Iqƒ ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v, \m-j\¬ kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v ÿm-]-I≥, £oc I¿-j-I kw-Lw {]Xn-\n-[n ÿm-\-ß-ƒ hln®n-´p-≠v. ]-©m-bØn-se an-I-® I¿-j-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hm-bncp-∂p. `m-cy: ap-Øp-e-£v-an. a°ƒ: kp-[o¿, kp-[ojv. a-cp-a-°ƒ: {]n-b, tc-jv-a.

am-[-h³ \m-bÀ ta-∏-øq¿: P-\-Io-bap°n-\p k-ao-]w ]-\-bp≈I-≠n a-cp-t∂m-fn am[-h≥ \m-b¿ (72). `mcy: k-tcm-Pn-\n-A-Ω. a°ƒ: tPym-Xn (sl-Uvan-kv-{S-kv, in-h-]p-cw \yq F¬.]n kv-Iqƒ), {]o-Xn (a-S-∏-≈n K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn tKƒ-kv kv-Iqƒ). a-cp-a°ƒ: _m-e-Ir-jv-W≥ (_m-ep-t»-cn), {io-PnØv (h-S-I-c).

bq-kp-^v- -

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½

F-S-∏mƒ: s]-cp-º-d-ºv ssh-Zy¿-]-Sn I-√w-]p-≈n bq-kp-^v (72 ˛ dn-´. d-h\yq h-Ip-∏v). `m-cy: B-bni-°p-´n.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]-tc-X-\m-b I-°-S-h-Øv B-e- -s‚ `m-cy ]Øq¿ _n-cn-b-°p-´n l÷p-Ω (85).

a-e-∏p-dw: Iq-´n-e-ßm-Sn kz-tZ-in-bpw h-b-\m-Sv am\-¥-hm-Sn-bn¬ ÿn-c-Xma-k-°m-c-\p-am-b ]-tc-X\m-b C kn B-en-bp-sS `m-cy ]p-Ø≥-]p-c-°¬ B-bn-i (77).- a-°ƒ: apl-Ω-Zv F-∂ _m-∏p, eØo-^v, ssk-X, \-Zo-d.

lw-k- lm-Pn

]m-¯p-½-¡p-«n Xn-cq¿: I-´-®n-d IqØp]-d-ºv ]-tc-X-\m-b tXm-´p-I-≠n ssk-\p±os‚ `m-cy ]m-Øp-Ω°p-´n (62). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: d-ko\, A-\o-j.

]-Xv-an-\n t]-cm-{º: ss]-tXm-Øv sIm-º≥ X-td-Ω¬ tI-f∏-s‚-bpw I-eym-Wn-bptS-bpw a-Iƒ ]-Xvan-\n (42). k-tlm-Z-c-߃: N{μ≥, I-a-e, D-j, kXy≥.

lw-k- ]-Ø-ºm-Sv I-cn-a-cw: Im-hp-ß-∏-d-ºn¬ lwk F-∂ Ip-™p (67). `m-cy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: l-ao-Zv, A-_vZp¬ e-Øo-^v, l-_o_v d-lv-am≥, ^n-tdm-kv, A-j-d-^v, J-a-dp-∂n- . a-cp-a-°ƒ: k¬-a-Øv, ko-\-Øv, ap-^o-Z, klo-d, ^m-cn-j, Im-knw.

kp¬-Øm≥ _-tØ-cn: B-Zn-hm-kn bp-hm-hn-s\ hb-en¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I-√p-ap-°v a-∑Y≥-]m-fn ]-Wn-b-t°m-f-\n-bn-se Nn-º-s‚ (39) ar-XtZ-l-am-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® Nq-≠-∏m-Sn h-b-en¬ I-s≠-Øn-b-Xv. A-an-X-a-Zy-]m-\-am-Wv a-c-W-Im-c-Wsa-∂v t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂p. I-gn-™ c-≠p-Zn-hk-am-bn C-bmƒ A-an-X-am-bn a-Zy-]n-®n-cp-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

s{S-bn-\n A-Úm-X- ar-X-tZ-lw

\o-te-iz-cw: s{S-bn-\n-se dn-k¿-th-j≥ Iw-]m¿-´vsa‚n¬ A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn. C-∂-se ssh-Io-´v B-dn-\v F-d-Wm-Ip-f-tØ-°p t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ Km-‘n Zmw F-Iv-kv-{]- n-em-Wv ar-X-tZ-lw I-≠X -- v. 60 h-b- v tXm-∂n-°p-∂ ]p-cp-j-\m-Wv a-cn-®Xv. ep-¶n-bpw j¿-´p-am-Wv th-jw. Ip-‰n-Øm-Sn-bp-≠v. \o-te-iz-cw sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ C-d-°n-b ar-X-tZlw Im-™-ßm-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn--te-°p am-‰n.

a-e-bm-fn bp-h-Xn _mw-¥q-cn Zp-cq-l- km-l-N-cy-¯n a-cn¨p

sIm-bn-em-≠n: `¿-Øm-hn-s\m-∏w _mw-•q-cn¬ Xm-akn-°p-∂ a-e-bm-fn bp-h-Xn- hm-S-I-ho-´n¬ Zp-cq-lkm-l-N-cy-Øn¬ a-cn-®-p. kw-`-h-h-p-am-bn _-‘-s∏´p `¿-Øm-hn-s\ _mw-•q¿ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-seSp-Øp. sIm-bn-em-≠n \-Sp-h-Øq¿ sIm-f-t∏-cn (am-[hw) _m-_-p-hn-s‚-bpw h-k-¥-bp-sS-bpw a-Iƒ imen-\n ]n \m-b-sc-bm-Wv (25) Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. `¿-Øm-hv Xn-cp-h-ßq¿ kz-tZ-in {io-Pn-Øns\m-∏-am-bn-cp-∂p Xm-a-kw. {io-Pn-Øv F≥-Pn-\o-bdm-Wv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wp a-c-W-hn-h-cw \m-´ne-dn-™-Xv. _-‘p-°ƒ _mw-•q-cn-te-°p ]p-d-s∏-´p. bp-h-Xn-bpw `¿-Øm-hpw X-Ωn¬ A-kzm-c-ky-ß-fp≠m-bn-cp-∂-Xm-bn kq-N-\-bp-≠v.

tKm-Xo-iz-cw I-S-¸p-d-¯v kv-{Xo-bp-sS ar-X-tZ-lw ]m-¯p-½-¡p-«n

eo-e

am-[-hn

ap-l-½-Zv-Ip-«n

D-½-¿ l-Öp-½

Xn-cp-am-e

A-b-\

\m-cm-b-Wn

aq-∂n-bq¿: ]m-d-°-S-hv ]-tc-X-\m-b D-≈m-´v Al-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy ]m-Øp-Ω-°p-´n (75). a-°ƒ: ssk-X-e-hn, Ip™n-ssl-Z¿, sam-bvXo≥-Ip-´n, lw-k, kpss_¿, ap-Po-_v, \-Po_v (ku-Zn), Ip-™n-∏mØp-´n, k-^n-b, ssk-\_, k-bn-Z, \p-kv-d-Øv, k-do-\.-

a-e-∏p-dw: A-ßm-Sn-∏pdw ]-tc-X-\m-b Np-¶∏-≈n cm-a-s‚ `m-cy ]m-e-Øn-߬ eo-e (80). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kp-a-Xn, A-tim-I≥, Aw-_p-Pw. a-cp-a-°ƒ: h-¬k-e, Ir-jv-W≥, ]p-jv-], Ir-jv-W≥ he-ºq¿.

s\-√n-t°m-Sv: Xn-cp-aw-Ke-Øv s]m-bn-en¬ ]-tcX-\m-b Ip-™-∏-s‚ `mcy am-[-hn (88). a-°ƒ: cho-{μ≥, kn-≤m¿-Y≥ (kn.]n.Fw s\-bv-ØpIp-fw {_m-©v AwKw), {]-`m-h-Xn, k-Pn. a-cp-a°ƒ: cm-a-Zm-kv, {]-Imi≥,cp-Kv-an-Wn, tim-`-\. k-©-b-\w Rm-b-dm-gv-N.

hm-f-°p-fw: hm-cn-b-Øp]m-d ]-tc-X-\m-b I-dptØm-am-´n¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv-Ip-´n (85). `m-cy: Xn-Øoa. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b C{_m-low, A-–p-¿dlvam≥, k-eow, aq-k, B-an-\, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, ssk\-_, B-bn-i, X-kveo\, _o-cm≥.-

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v tdm-Un¬ am-°q´w ]-d-ºn¬ D-Ω-ø l÷p-Ω (85). `¿-Ømhv: A-_p-. a-°ƒ: hn sI lp-ssk≥, hn sI A_vZp¿-d-lvam≥, ap-kv-X^, A-øq-_v (F-√m-hcpw Ip-ssh-Øv), kpss_-Z, \-ko-a, hn¬k-Øv, apw-Xm-kv, j°o-e.

sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Ip-søm-Sn-bn¬ N-¥p°p-´n-bp-sS `m-cy Xn-cpam-e (78). a-°ƒ: cm-P≥, N-a¬, tKm-]m-e≥-Ip-´n, kXn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥ I-Ø-d-Ω¬, iym-a-f, ssi-e-P. k-tlm-Zc≥: ]-tc-X-\m-b them-bp-[≥.

Ip-μ-aw-K-ew: s]m-bn¬Øm-gw tIm-c-aw-K-ew iin-bp-sS a-Iƒ A-b-\ (13). Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-bmWv. am-Xm-hv: kp-Nn-{X. k-tlm-Z-c≥: A-Pn≥ (ap´m-t©-cn l-k-\n-ø F.bp.]n kv-Iqƒ hnZym¿-Yn).

sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Ip-∂p-Ω¬ \m-cm-bWn (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: k-tcmPn-\n, cm-P≥ (K-h. Fw-tπm-bo-kv tIm-˛Hm]-td-‰o-hv skm-ssk‰n), Kw-Km-[-c≥, Im¿Xym-b-\n, k-l-tZ-h≥, _m-_p.

tIm-gn-t°m-Sv: tKm-Xo-iz-cw I-S-∏p-d-Øv a-[y-h-b-kv-Isb a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. am-dm-Sv cm-Po-hv-\-K¿ tIm-f-\n-bn-se sh-≈m-bn-t°m-Sv in-h-s‚ `m-cy Aw_p-Pw (47) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 6.45\mWv ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. am-dm-Sv t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn ar-X-tZ-lw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ -tIm-f-Pv tam¿-®-dn-bn-te-°p am-‰n.

s{S-bn-\nÂ- \n-¶p ho-Wv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: Hm-Sp-∂ s{S-bn-\n-¬ \n-∂p sX-∂n ]pd-tØ-°p-ho-Wv bp-hm-hv a-cn-®p. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-inbm-b hn¬-{]-h-´w A-ø-kzm-an-bp-sS a-I≥ [¿-a-cm-Pv (19) B-Wp a-cn-®-Xv. h-´-°n-W¿ sd-bn¬-th {Sm-°n¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv bp-hm-hv s{S-bn-\n¬ \n-∂p ho-W-Xv. X-an-gv-\m-´n-te-°p t]m-hm-\m-bn IÆq-cn¬ \n-∂v sN-ss∂ sa-bn-en¬ I-b-dn-b [¿-a-cmPv s{S-bn-\n-s‚ hm-Xn¬-°¬ \n-¬-°p-∂-Xn-\n-sS Im¬-h-gp-Xn ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. ]-∂n-b-¶-c t]m-enkv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn.

hm-l-\m-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-ä a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p Ip-ªm-½

]m-¯p-½m-a -

A-Nyp-X³ -

^m-¯n-a

km-P³ am-Xyp

A-Ðp-Êa-Zv lm-Pn

c-P-\n

sh-∂n-bq¿: sIm-Sn-a-cw ]tc-X-\m-b A-cn-{º aq-kbp-sS `m-cy F-d-]-d-º≥ ]m-Øp-Ωm-a (85). a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b D-a¿, A-l-ΩZv, C-Æo-a, J-Zo-P. a-cp-a°ƒ: Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, adn-bw, B-bn-ip-Ωp.-

h-≈n-°p-∂v: Iq-´p-aq-®nI-Æ-¥-d A-Nyp-X≥ (88).`m-cy: ]-tc-X-bm-b am-[hn. a-°ƒ: A-P-b-Ip-am¿, k-P-b≥, jo-e. a-cp-a°ƒ: A-Uz. k-cn-X, A\n-X,]o-Xmw-_-c≥.

B-en-¡p-«n

X-e-°p-f-Øq¿: hn sI tdm-Un¬ ]-tc-X-\m-b Cºn-®n-bp-sS `m-cy Ip-™mΩ (78). a-°ƒ: sI kp-tcjv Ip-am¿ (_n.Fkv.F≥.F¬), kp-\n¬Ip-am¿. a-cp-a-Iƒ: F≥ hn Du¿-Ωn-f.

F-S-h-Æ: ]-tc-X-\m-b ]c-∏≥ Ip-™m-e≥-Ip-´n-bpsS `m-cy In-fp-Sp-°n ^mØn-a (79). a-°ƒ: A-iv-d^v, \-ko¿, jm-P-lm≥, ssJ-dp-∂o-k. a-cp-a-°ƒ: d-Po-\, kp-\o-e Pm-kvan≥, km-_n-d, ap-l-Ω-Zv.-

Im-h-\q¿: ]m-tem-´v-]-dºv sIm-f-ß-c B-en°p-´n (72). `m-cy: \-_ok.- a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dwe-Øv, J-b-dp-∂o-k. acp-a-°ƒ: j-co-^v, Ben, ssk-\-_.-

]q-gn-tØm-Sv: Ip-º-I∏-≈n¬ am-Xyp-hn-s‚ aI≥ km-P≥ am-Xyp (25) ap-ss_-bn¬ \ncym-X-\m-bn. am-Xm-hv: h¬-k-Ω.

s\-√n-°p-Øv: ]-tc-X-\mb G-cn-°p-∂≥ a-Ω-Zv- lmPn-bp-sS a-I≥ A-–p- -aZv lm-Pn (72).- a-c-hy-h-kmbn-bpw s\-√n-°p-Øv a-l√v I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: ]tc-X-bm-b B-bn-im-_n.

t_-∏q¿: \-Sp-h-´w ]m¬°-º-\n-°v k-ao-]w tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-ºp-cm≥-I-≠n A-timI-s‚ `m-cy c-P-\n (42). a-°ƒ: A-cp¨, A¿Pp≥.

Im-d-]-I-S-¯n \m-ep-t]-cp-sS a-cWw: kw-kv-Im-c-¨-S-§n-te-¡v P-\-{]-hm-lw am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ samX-°-c-bn-se sN-dp-]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S°w \m-ep-t]¿ a-cn-®-Xv \m-Sns‚ th-Z-\-bm-bn. a-cn-®-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-te-°pw aønØv \akvImcw \S∂ ]m-≠n-°-S-hv Pp-am-a-kv-Pn-Zn-te-°pw \qdp-IW-°n-\m-fp-Iƒ A-¥ym-Rv-Pen A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈n- bm-gvN - cm-{Xn F-t´msS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥ - w. X-ßf - psS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp∂ sN-{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow I - p-´nIƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º-‰-bn-te-°v c≠p Im-dp-

kn-±o-Jv Ip-™-–p-√sam-bv-Xp - mWv- aI-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏p-d- ¶≠n kn-±o-Jv F-∂n-hc Øv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cpt\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h- ∂ sXm-´n-°-≠n aq-k \o-¥n-ccp-tºm-gm-Wv Hcp Im¿ A]- £-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{XnISØn¬s∏-´Xv. Aco-°-∏p- bn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ - n-bn¬ kq-£n-®p. hn-hdØv Ip-™– - p-√b - pw k-tlm- tam¿-®d Z-c-ß-fm-b sam-bv-Xp, l-k≥ c-a-dn-™v a-{¥n ]n sI P-b-elm-Pn, Ch-cpsS ktlm-Z-cn- £v-an cm-{Xn 12Hm-sS Pn-√m BbpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º- ip-]{- Xn-bn-se-Ønbncp∂p.

l-k≥ lm-Pn C-∂s - e cm-hn-se 10.30Hm-sSbm-Wv ar-Xt- Z-lß - ƒ ho-´n-seØn-®-Xv. A-co-°-∏p-d-Øv Ip™-–p-√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp∂p ar-Xt- Z-lß - ƒ F-Øn-®X - v. D-®b - v° - v H-∂n-\v \-S∂ - a-øn-Øv \-a-kv-Im-c-ßfn¬ B-bn-c߃ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]tXy-Iw k-÷-am-°n-b J-_-dn-

S-Øn¬ \m-ev A-d-I-fn-em-bn kw-kvI - m-cw \-S∂ - p. Sn ]n Fw kmln¿ Fw.F¬.-F, t]m-]p-e¿- {^-≠v kwÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ Ajvd - ^ - v au-eh - n, P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI km-ZØ - v, sk-{I-´d - n-amcm-b Sn sI A-–p- a - Z- v, \u-jmZv Ip-\n-ßm-Sv, F-kv.Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dnamcmb \m-kd - p-±o≥ F-fa - c - w, ]n A-–p¬ l-ao-Zv, t]m-]p-e¿{^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-Jv, sk-{I-´-dn sI ]n Ajvd - ^ - v, F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jW v- ≥Ip-´n, sk-{I-´d - n Sn \m-k¿ Xp-Sßn-b-h¿ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fn-bw kztZ-in-bm-b hym-]m-cn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. Ccp-ºn-fn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m- ° m- ´ v A-e-hn-°p´n(46)bmWv a-cn-®Xv. _-d-Jbn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ Ae-hn-°p-´n sh-≈n-bm-gv-N t\mºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S-Xp-d°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{Ia-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {ia-am-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ Ct±-lw \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

F-S-∏mƒ: hm-l-\m-]-I-SØn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ a-[y-h-b-kvI≥ a-cn-®p. am-Wq¿ tIm-´pIm-´n¬ ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-´n-bp-sS a-I≥ ssk-\p±o≥ F-∂ _m-h(58)-bm-Wv Ign-™-Zn-hkw cm-hn-se s]m-∂m-\n Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. H-cp- am-kw ap-ºv am-Wq¿ A-ß-m-Snbn-eq-sS \-S-∂p-t]m-hp-tºmƒ ]n-°-∏vtem-dn-bn-Sn®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-b-Xv. `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: A-\o-jv, d-\o-jv, A-\o-j.

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-À Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa-{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fn-se In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\-Ø a-gbn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\nc-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]-cnk-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xntbm-sS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-Ifn-em-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap≠m-b-Xv.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

4 B-K-kv-Xv 2013 Rmb¿

]-¯mw-¢m-kv hn-ZymÀ-Yn Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn JZo-Pm-_ohn

kXoi³

_nPp

Ip≠d: ]\bw ]mºmen¬ Xmlm-a≥knen¬ ]tc-X-\mb aplΩZv l\o-^-bpsS `mcy JZo-Pm-_ohn (87). a°ƒ : ]mcn-j, sjco-^v, ]tc-X-cmb lmcn-^m-_o-hn, Xmlm-Ip-´n. acp-a-°ƒ : jwkp-±o≥, jl-dp±o≥, kp-t_-d-Øv, sjdo-\.

sh-™m-d-aqSv: ssa-e°p-gn A-a¬ `-h-\n¬ kXo-i≥ (51). `mcy: _n‘p. a°ƒ: Aa¬, ta-J.

Nn-d-bn≥-Iogv: a¬-ky_-‘-\-Øn-\n-sS h-≈w a-dn-™v a-c-W-s∏-´ A©p-sX-ßv kz-tZ-in _nPp (36).

Ir-jvW³

X¦¸³-]n-Å

_m-e-Ir-jvW³

ImÀ-¯ymb\n

]m-temSv: C-fh-´w shºv Cu-´n-aq-Sv lukn¬ cm-L-h≥ Im-Wn (80). `m-cy: Zm-£mbWn. aI≥: Cu-´n-aq-Sv cm-tP-{μ≥ (kn.]n.sF \μn-tbm-Sv tem-°¬ IΩn-‰n sk-{I´-dn). a-cp-aIƒ: ]n sI A-\n-X.

A-h-Wm-Ipgn: πmhn-f aqew-tIm-´p-ta-te C-c-´πm-hn-f ]p-Ø≥-ho-´n¬ Ir-jv-W≥ (74). `mcy: Im©n. a°ƒ: N-{μnI, i-¶p¥-f, c-a, AtimI≥, A-ºnfn. a-cpa°ƒ: A-tim-I≥, them-bp-[≥, tKm-]m-e-IrjvW≥, c-P\n, iin.

I-√-º-ew: B-Zy-Im-e IΩyq-Wn-Ãp-Im-c-\pw ap≈-dwtIm-Sv ta-J-e-bnse ap-Xn¿∂ kn.]n.sF (Fw) t\-Xm-hpw sh-´na¨-tImWw {_m-©wKhp-am-b I-√-º-ew ap-≈dwtIm-Sv sIm-®p-ho-´n¬ X-¶-∏-≥]n-≈ (77). a°ƒ: i-in-[-c≥-]n-b-≈, Xp-f-ko-[-c-≥]n-≈, hn-Pb-Ip-am-cn, D-j, e-fn-X, kp-[-¿-ΩWn, en-kn. a-cpa-°ƒ: e-Xn-Im-Ip-am-cn, Aw_n-I, ]-tc-X-\m-b kp-Z-¿-i-\-°p-dp-∏v, {]Im-iv, A-P-b-Ip-am¿, Ip™p-Ir-jv-W-∏n-≈, kXo-jv-.

h¿°-e: X-t®m-Sv ap-´-∏ew D-j-kn¬ _m-e-Irjv-W≥ (100). `mcy: ]tc-Xbm-b Pm-\In. a°ƒ: A-g-tIi≥, kpPm-X, {]-kmZv, X-¶aWn, en√n, D-j. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥, Hma-\, cm-P-tKm-]m¬, Zmkv, iin-[c≥.

sh-™m-d-aqSv: I-f-a-®¬ hn-f-bn¬ ho-´n¬ Ip-™s‚ `m-cy Im¿-Øym-b-\n (110). a-°ƒ: ]pcp-tjmØa≥, k-l-tZh≥, kmhn-{Xn, k-Xy-ioe≥, kXy-`m-a, k-Zm-inh≥, ⁄m-\-{]n-b. a-cp-a°ƒ: k-tcm-Pn\n, B-\-μ-h√n, `m-kv-Ic≥, t{]-ae-X, kp-Ip-amc≥, en√n, kptc-{μ≥.

A-¶-½ tPmÀPv

Pm\-In A-½ In-fn-am-\q¿: ]-\-∏mwIp-∂v a-e-bv-°¬ ssIX-s°-´n-¬ ho-´n¬ ]tc-X\m-b Ip-´≥-]n-≈bp-sS `m-cy Pm\-In AΩ (90). a°ƒ: cm-Lh≥-]n-≈, kp-io-eAΩ, {]-`m-I-c≥-]n-≈, hn-izw-`-c≥-]n-≈, X¶Ω, t_-_n A-Ω, cmtP-{μ-≥ \mb¿ (_n.Fkv.F≥.F¬ X-´-Øpae). a-cp-a°ƒ: ]n cm-[m-Irjv-W-]n-≈, sP cm-[mIr-jv-W-]n-≈, iym-afb-Ω, a-tl-iz-cn AΩ, Hm-a-\ A-Ω, {ioe-X-Ip-amcn.

cm-L-h³-ImWn

{]-kmZv B-cy-\mSv: a-Æmw-tIm-Sv ssa-e-aq-Sv ho-´n¬ {]-kmZv (48). `mcy: A-Pn-X. a°ƒ: {]km-Zv PnØv, Pn-j {]kmZv.

eo-e a-e-∏p-dw: A-ßm-Sn-∏p-dw ]-tc-X-\m-b Np-¶-∏-≈n cm-a-s‚ `m-cy ]m-e-Øn߬ eo-e (80). a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kpa-Xn, A-tim-I≥, Aw_p-Pw.

b-tim-Z B-cy-\mSv: Nm-ß ]mW≥hn-f c-ay a-μn-cØn¬ b-tim-Z (81). aIƒ: cm-PnI.

`m-kv-I-c³ ]-tøm-fn: \-¥n-_-km¿ ]m-d-°m-Sv N-ß-\m-cn ]tc-X-\m-b tNm-bn-bp-sS a-I≥ `m-kv-I-c≥ (55). `m-cy: A-Pn-X. a-°ƒ: hn-Pn-Øv , hn-Pne (A-[ym-]n-I, B-Z¿-i hn-Zym-e-bw, ]m-e-°pfw),

B-ep-h: ]p-Ø≥-]-dºn¬ ]-tc-X\m-b tPm¿Pn-s‚ `m-cy A-∂-Ω tPm¿-Pv(84). kw-kv-Im-cw \m-sf D-®bv°v 12\p Bep-h Akw-ªo-kv Hm-^v tKmUv N¿-®v sk-an-tØ-cnbn¬. a-°ƒ: A-e-Iv-km≠¿, tUm.jm-Pn ]n tPm¿Pv. a-cp-a°ƒ: kq-k≥ A-eIv-km≠¿, P-b jm-Pn.

A-¶-¡p«n aq-hm-‰p-]p-g: s]-cpº√q¿ ss]-bv-°m-´v ]-tcX-\m-b-Nm-t°m-bp-sS `mcy A-∂-°p-´n(79). a°ƒ: tPmkv, F¬-kn t]mƒ, tPm¿÷v, t__n, tacn, jn_n, Pn]vk¨.

G-eym-½ tIm-X-awKew: tIm-´∏Sn ap-´-Øp]m-d a-Æmd-{]m-bn¬ ]-tc-X\m-b Ko-h-dp-Ko-kv `m-cy Geym-Ω(93). \ kw-kv-Im-cw C-∂p aq∂n-\v h-S-°pw-`m-Kw sk‚ v tPm¿-Pv slm-td_v ]-≈n- sk-antØcnbn¬. a°ƒ: tPm-bn h¿Kokv, A-\n¬, ta-cn tPm¿Pv, km-dmΩ ss]en, G-en-°p-´n F{_-lmw, dm-tl¬ Geymkv. a-cp-a°ƒ: X-¶-Ω tPmbn, an-\n A-\n¬, F Fw h¿-Kokv, ss]en, tPm¿Pv, G-enbmkv.

B-K-kv-Xn A-tÃmKv ]-d-hq¿: am-™m-en I-fØn-∏-d-ºn¬ B-K-kv-Xn A-t√m-Kv(sa-ºv-Xncn˛84).kw-kv-Im-cw C∂p 1.30\v am-™m-en ]-cn-ip-≤-hym-Ip-e-am-Xm tZ-hm-e-b-Øn¬. `mcy: sIm-®∂w. a°ƒ: Ip™q™v, tPm_v, F¬kn, ta-cn-°p™v, _o-\, km-_p kn acn-b tKm-tc‰n.

tPmÀPv sh-tßm-e: S-¶v-kn-‰n Ad-bv-°-°p-Sn ]-tc-X\m-b s_-l-\m-s‚ a-I≥ tPm¿-Pv(50). kw-kv-Im-cw C-∂p c-≠n\v Xp-cp-Øn∏-≈n sk‚ v ta-co-kv bm-t°m_m-b kp-dn-b-\m-bn ]-≈n-bn¬. `mcy: kqkn. a°ƒ: PnKn-t\m, Pn-kv-\n.

cm-L-h³ \m-bÀ ]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: No°m-s´ B-Zy-Im-e hym]m-cn-bm-b tX-ho-´n¬ cm-L-h≥ \m-b¿ (90). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ktcm-Pn-\n A-Ω. a-°ƒ: tim-`-\, c-a-Wn, a-[p-thWn, hn-iz-\m-Y≥, _mem-a-Wn, c-Lp-\m-Y≥.

B-en-t¡m-b I-t°m-Sn: B-Zy-Im-e Pam-A-sØ C-kvem-an Aw-K-hpw s]m-Xp-{]-h¿Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ tam-cn°-c Xn-cp-thm-Ø B-ent°m-b (81). Zo¿-L-Imew I-t°m-Sn a-l-√v Pp-apA-Øv ]-≈n I-Ωn-‰n, It°m-Sn a-km-en-lq≥ apkvv-en-ao≥ kw-Lw F-∂nh-bp-sS sk-{I-´-dn-bm-bncp-∂p. tam-cn-°-c Z-bm Nm-cn-‰-_nƒ {Sv-kv-‰v sshkv sN-b¿-am-\m-Wv. `m-cy: a-dn-bw-_n, a-°ƒ: kp-ss_¿, Pm-_n¿, _pjv-d, _-co-d, im-°n¿, iao¿, kp-ssl¬, P-Zo-d, _m-kn≥.

A-©¬: ]-Ømw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-sb ho-´n-\p≈n¬ Xq-ßna-cn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn. G-cq¿ `m-c-Xo-]p-cw Xn-cp-hm-Xn-cbn¬ tam-l-\≥-˛-hn-P-bIp-am-cn Z-º-Xn-I-fp-sS C-fb a-I≥ A-\-¥p(15) BWv a-cn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-Nbm-bn-cp-∂p kw-`-hw. kw-`-h-k-a-b-Øv ho-´n¬ a-‰m-cpw D-≠m-bn-cp-∂n√. ]-\n _m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-\-¥p G-Xm-\pw Zn-h-k-ß-fm-bn kv-Iq-fn¬ t]m-bn-cp-∂n-√. sh-≈nbm-gv-N ]-I¬ k-a-bw ]n-Xm-hv tam-l-\≥ ho-´n-te°v t^m¨ sN-bv-sX-¶n-epw B-cpw F-Sp-Øn-√. A-b¬-hm-kn-bm-b kp-lr-Øn-s\ tam-l-\≥ hnh-cw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´n¬ F-Øn t\m°n-b-t∏m-gm-Wv A-\-¥p-hn-s\ In-S-∏p-ap-dn-bn¬ a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-c-a-dn-™v G-cq¿ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ]p-\-eq¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-Ãp-tam¿-´Øn-\p-ti-jw ar-X-tZ-lw C-∂-se cm-hn-se 11\v ho´p-h-f-∏n¬ kw-kv-I-cn-®p. A-©¬ K-h. Cu-Ãv F-®v-.-F-kv-.-F-kn-se π-kvSp hn-Zym¿-Yn {Xn-tZ-hv B-Wv k-tlm-Z-c≥. ]n-Xm-hv tam-l-\≥ F-d-Wm-Ip-fw ssh-∏n≥ {Km-a-∏-©m-bØn-se Hm-h¿-kn-b-dpw am-Xm-hv A-©¬ F.-C.--H-bpam-Wv.-

In-W-än a-cn-¨\n-e-bnÂ

sh-™m-d-aqSv: bp-hm-hn-s\ s]m-´-°n-W-‰n¬ a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. th-fm-hq¿ Nn-‰m-cn-t°m-Ww Pn-Øp `-h-\n¬ D-Æn-Ir-jv-W (40)s\bmWv a-cn-® \n-e-bn¬ I-≠Xv. C∂-se cm-hn-se ho-Sn-\v k-ao-]ap-≈ s]m-´-°n-W-‰n-emWv ar-X-tZ-lw I-s≠ØnbXv. \m-´p-Im¿ A-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®v s\-Sp-aßm-Sv \n∂p ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv ar-X-tZlw ]p-d-sØ-Sp-ØXv. sh-™m-d-aq-Sv t]m-en-kv C-≥-Iz-kv-‰v \S-Øn ar-XtZ-lw t]m-kv-‰v tam¿-´-Øn-\-b®p. `mcy: X-¶-aWn. a-°ƒ: Pn-Øp-Ir-jvW≥, Pn-Xp Ir-jvW≥.

Xq§n a-cn-¨\n-e-bn I-s−-¯n

hn-gn™w: hn-gn-™w I-S-°p-fw πmhn-f ta-te ho´n¬ A-\p-t{K-kn-s‚ `m-cy sk¬-t_m-dn- (60)s\ ho´n-\p-≈n¬ Xq-ßn a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn. a-c-WØn¬ Zp-cq-l-X-bn-s√-∂v hn-gn-™w t]m-en-kv A-dnbn®p. hn-gn-™w t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn®p.

tKm-]m-e-Ir-jv-W¡p-dp-¸v

kp-tc-{µ³-]nÅ

cm-[m-Ir-jv-W-]nÅ

c-ho-{µ³-]nÅ

tKm-]m-e-Ir-jv-W]n-Å

Ipªp-Ipªp

aWn-b½

PK-Z½

A©¬: X-g-ta¬ tKmIp-e-Øn¬ tKm-]m-e-Irjv-W-°p-dp-∏v(70) (dn´.do-k¿-th Hm-^n-k¿). `mcy: ]-¶-Pm-£n A-Ω. a°ƒ: Aw-_n-I, Acp¨-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: A-cp¨-Ip-am¿, {io-e£v-an.

Nh-d: ]p-Xp-°m-Sv ]-c-∏mSn-bn¬ ho-´n¬ kp-tc{μ≥ ]n-≈(52). `mcy: X¶®n. a°ƒ: A-iz-Xn, B-Xn-c. a-cp-aI≥: ap-tIjv tam-l≥. kw-kv-Imcw C-∂v cm-hn-se H-ºXn\v ho-´ph-f-∏n¬.

Nh-d: sN-dp-t»-cn `m-Kw tXm-≠-en¬ ho-´n¬ cm[m-Ir-jv-W-]n-≈(76). `mcy: C-μn-cb-Ω. a°ƒ: jmPn, jo-P. a-cp-a-°ƒ: k‘y, k-t¥m-jv. kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v ho-´ph-f-∏n¬.

sIm√w: C-f-amSv tc-jvam `-h-\n¬ Pn c-ho-{μ≥]n-≈(55). `mcy: tim-`-\Ip-amcn. a°ƒ: tc-jv-a, cm-Jn.

D-½-¿ l-Öp-½

]m-¯p-½-¡p-«n

_n-¿m-¯p

im-kv-Xmw-tIm-´: th-ß im-kv-Xm hn-lm-dn¬ hnap-‡ `-S≥ sI tKm]meIr-jv-W-]n-≈(62). `mcy: {io-tZ-hn ]n-≈. a°ƒ: c-Rv-PnØv, c-aymIr-jv-W. a-cp-a°ƒ: B¿ {io-PnØv, caym IrjvW≥.

Xn-cq¿: I-´-®n-d IqØp]-d-ºv ]-tc-X-\m-b tXm-´p-I-≠n ssk-\p±os‚ `m-cy ]m-Øp-Ω°p-´n (62). a-°ƒ: ap-l-Ω-Z-en, dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ: d-ko\, A-\o-j.

I¬-∏-Øq¿: B-h-f sX-s° s]-cn-ß-f-Øv ]-tc-X-\m-b Sn ]n Ip™-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS `mcy _n-øm-Øp (80). a°ƒ: Ip-™-_v -Zp-√ (dn´. A-[ym-]-I≥ B-h-f bp.]n kv-Iqƒ), sam-bvXp, \-^o-k (A-[ym-]nI, B-h-f bp.]n kvIqƒ), j-°o-\, ]-tc-Xcm-b Ip-™m-an, C{_mlow. a-cp-a-°ƒ: P-ao-e, d-knb, Fw Ip-™-Ω-Zv (t]cm-{º tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-`n£ sN-b¿-am≥), A_vZp-√ (kv-s]-jy¬ {_m-©v, ta-∏-øq¿ t]men-kv kv-t‰-j≥), k-eoa Hm-a-t»-cn.

Ip≠d: s]cp-ºpg sXt°-∏-W-hnf sX°Xn¬ Ip™pIp™p(83). kw-kvImcw C-∂v D-®-bv°v c≠n\v s]cp-ºpg sk‚ v tPm¨kv Hm¿ØtUmIvkv ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: X¶Ω. a°ƒ: kmaph¬, tdmk-Ω, Gen-°p´n, Ae-Ivkv, cmPp, tXma-kv, ^m. kPo-hv, sI h¿§o-kv. acp-a-°ƒ: tdmk-Ω, t__n, cmPp, an\n, ebm-Ω, _nPn, cmP≥, tPymXn.

Ip≠d: Im™n-c-tImSv H‰-πm-hnf ]pØ≥ho´n¬ Aø-∏s‚ `mcy aWn-bΩ (67). kw-kvImcw C∂v 10\v ho´p-h-f∏n¬. a°ƒ: Dj, im¥Ω, aWn-I-WvT≥, A\n¬. acp-a-°ƒ: ]tc-X\mb tKm]m-e-IrjvW≥, tKm]m-e-IrjvW≥, {ioZ-f, _nμp.

Ip≠d: sNdp-aqSv hSt°-Ip-∂Øv ho´n¬ ]tc-X-\mb {io[-cs‚ `mcy PK-ZΩ (83). a°ƒ : cmtP-{μ-{]-km-Zv, taml≥Zm-kv, {]Im-iv, eXn-I-Ip-am-cn, kt¥mjv Ip-am¿. acp-a°ƒ : eoe, Kncn-P, _o\m-Ip-am-cn, N{μ-_m_p, an-\n

Ip-«ym-en- lm-Pn

lw-k- -

_m-ep-t»-cn: ]q-\-Øv s\-eym-´v Ip-´ym-en- lmPn (70). `m-cy: B-bn-i-°p-´n. a°ƒ: kp-l-d, k-°-dnb, kn-dm-Pv (F-Iv-sskkv). a-cp-a-°ƒ: A-_vZp¬ a-Po-Zv (tZm-l). ^u-kn-b, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zv lm-Pn (dn-´. A-{Kn-Iƒ-®d¬ Hm-^n-k¿), C-{_mlow (_n-kn-\-kv), sambv-Xp (tIm¨-{Sm-Œ¿), C-ºn-®n-∏m-Øp, a-dn-b°p-´n, ]-tc-X-\m-b A_vv-Zp¿-d-lvam≥ am-ÿ.

]-Ø-ºm-Sv I-cn-a-cw: Im-hp-ß-∏-d-ºn¬ lwk F-∂ Ip-™p (67). `m-cy: D-Ωm-®p. a-°ƒ: l-ao-Zv, A-_vZp¬ e-Øo-^v, l-_o-_v d-lv-am≥, ^n-tdm-kv, Aj-d-^v, J-a-dp-∂n- . a-cpa-°ƒ: k¬-a-Øv, ko-\Øv, ap-^o-Z, k-lo-d, ^m-cn-j, Im-knw.

sIm-bn-em-≠n: sF-kv πm‚ v tdm-Un¬ am-°q-´w ]-d-ºn¬ D-Ω-ø l-÷pΩ (85). `¿-Ømhv: A-_p. a-°ƒ: hn sI lpssk≥, hn sI A_vZp¿-d-lvam≥, ap-kv-X^, A-øq-_v (F-√m-h-cpw Ip-ssh-Øv), kp-ss_-Z, \-ko-a, hn¬-k-Øv, apwXm-kv, j-°o-e.

Xn-cp-am-e sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv Ip-søm-Sn-bn¬ N-¥p-°p´n-bp-sS `m-cy Xn-cp-am-e (78). a-°ƒ: cm-P≥, Na¬, tKm-]m-e≥-Ip-´n, k-Xn. a-cp-a-°ƒ: cm-P≥ I-Ø-d-Ω¬, iym-a-f, ssi-e-P.

ap-l-½-Zv-Ip-«n hm-f-°p-fw: hm-cn-b-Øp]m-d ]-tc-X-\m-b I-dptØm-am-´n¬ A-l-Ω-ZvIp-´n-bp-sS a-I≥ ap-l-ΩZv-Ip-´n (85). `m-cy: Xn-Øoa. a-°ƒ: ]-tc-X-\m-b C{_m-low, A-–p-¿dlvam≥, k-eow, aq-k, B-an-\, kp-sse-J. a-cp-a°ƒ: kp-ss_-Z, ssk\-_, B-bn-i, X-kveo\, _o-cm≥.-

J-Zo-P s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°c-bn-se sh-t≈m-´v I≠n-bn¬ Ip-™nt∏m°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy J-Zo-P (67). ]-tc-X-cm-b X-´m‚-hn-S a-Ωp-hn-s‚bpw A-bn-ip-hn-s‚-bpw a-I-fm-Wv. a-°ƒ: kn∂q¨ an-kv-cn, kn-dm-Pv, sa-l-_q-_v C-eym-kv, km-Pn-d. a-cp-a-°ƒ: Aiv-d-^v , A-–p¬ A-kokv, l-ko-\, k-ao-d (sX-≠-∏-d-ºv).

\m-cm-b-Wn sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn Ip-∂p-Ω¬ \m-cm-b-Wn (80). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Nm-Øp. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, cm-P≥, KwKm-[-c≥, Im¿-Xym-b-\n, k-l-tZ-h≥, _m-_p.

lw-k- lm-Pn I-S-ep-≠n-\-K-cw: B-\ß-m-Sn-bn-se ]u-c-{]-apJ≥ B-\-∏p-dw lw-klm-Pn (84). I¿-Æq-en¬ hy-h-km-bn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: B-an-\-°p-´n l÷p-Ω. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv C-kv-amCu¬, ap-l-Ω-Zv im-^n, ap-l-Ω-Zv- P-am¬, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, ap-lΩ-Zv C-{_m-low, kp-sseJ, B-cn-^.

A-b-\ Ip-μ-aw-K-ew: s]m-bn¬Øm-gw tIm-c-aw-K-ew iin-bp-sS a-Iƒ A-b-\ (13). Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-bm-Wv.

^m-¯n-a F-S-h-Æ: ]-tc-X-\m-b ]-c-∏≥ Ip-™m-e≥-Ip´n-bp-sS `m-cy In-fp-Sp-°n ^m-Øn-a (79). a-°ƒ: A-iv-d-^v, \-ko¿, jm-Plm≥, ssJ-dp-∂o-k.

B-en-¡p-«n Im-h-\q¿: ]m-tem-´v-]-dºv sIm-f-ß-c B-en-°p´n (72). `m-cy: \-_o-k.- a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, dw-e-Øv, J-b-dp-∂o-k.

c-P-\n t_-∏q¿: \-Sp-h-´w ]m¬°-º-\n-°v k-ao-]w tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-ºp-cm≥-I-≠n A-timI-s‚ `m-cy c-P-\n (42).

k-Zm-\-µ³

Nn{Xte-J

jn-Pp

A¶½

t{X-kyma tPmÀ-Pv

`m-\pa-Xn A-½

eq-bokv

cm-a-N-{µ³

h¿°-e: aq-∂p-]-Xn-‰m≠n-te-sd C-e-I-a¨ ]©mb-Øp {]-kn-U‚pw kn.]n.Fw t\-Xm-hp-ambn-cp-∂ C-e-I-a¨ D-jkn¬ k-Zm-\-μ≥ (74). ]\-b-d F-kv.F≥.hn sslkvv kv-Iqƒ sl-Uvam-ÿ, kn.]n.Fw h¿°-e Gcn-b I-Ωn-‰nbwKw, A-bn-cq¿ k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v {]knU‚ v F-∂o \n-e-Ifnepw {]-h¿-Øn-®n-´p≠v. `mcy: kpj-a. a°ƒ: ko-\ (So-®¿ Fkv.F≥.hn.F-®v.F-kv ]\-bd), kp-\n¬ (Zpss_), [-\y (A-bncq¿ k¿ho-k k-lI-cW _m-¶v). a-cp-a°ƒ: kp-\n¬, kp-Pn-X, a-t\mPv.

an-XrΩ-e: a-cp-Xpw-aq-Sv A¿-®-\-bn¬ kp`-{Z AΩ-bp-sSbpw ]-tc-X\m-b h-c-Z-cm-P≥ \m-b-cpsSbpw a-Iƒ Nn-{X-te-J (35). k-tlmZ-cn A-iz-Xn c-tai≥.

X-e-tbm-e-∏-dºv: C-Sh´w ]m-tW-ti-cn¬ a-t\mlc-s‚ a-I≥ Fw jnPp(37). kn.]n.Fw Nn-td°S-hv {_m-©v I-Ωn-‰nbw-Khpw Un.ssh.F^v.sF a-d-h-¥p-cp-Øv taJ-em I-Ωn-‰n-bw-K-hpamWv. kw-kv-Imc-Ww \SØn. A-Ω: X¶-Ω. ktlm-Z-c߃: jn_p, ssj_n, jn\p.

]q¶mhv: Xøn¬ h¿§okns‚ `mcy A∂-Ω (-Nn∂-Ω-˛78). kwkv°mcw \msf ]q¶mhv ]f-fnbn¬. a°ƒ: B‚-Wn, en√n°p´n, A∏-®≥Ip´n (-ku-Zn), tPmbn-®≥, jmPn(-A-_p-Zm-_n), kp\n¬ (hnt√-Pvam≥,tIm-gn-t°m-Sv). acp-a°ƒ: AΩn-Wn, tPm¨, tdmk-Ω, bap-\, _n¶n.

FSXz: aW-te¬ t{XkymΩ tPm¿÷v (s]-ÆΩ ˛61). kwkvkmcw C∂v D®-Ign™v 2.30 \v FSXzm sk‚ v tPm¿÷v s^mtdm\m ]≈n-bn¬. a°ƒ. tkmfn, eo\.

]-d-hq¿: Xr-iq¿ cm-cw_Øv tKm-]n\m-Y ]-Wn°-cp-sS `mcy `m-\p-a-Xnb-Ω(66). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se ]-Øn-\p ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: A\n-X-Ip-amcn, cm-tP-izcn, c-Xo-tZhn. a-cp-a°ƒ: aWn-I-WvT≥, k-t¥m-jvIp-am¿, a-[p.

aq-hm-‰p-]p-g: hm-c-s∏-´n C-fß-hw Im-hpw-]pd-Øv ]-tc-X\m-b Hu-tk-∏ns‚ a-I≥ eq-bo-kv(t__n˛62). `m-cy: ta-cn°p´n. a°ƒ: _nan, _n\p. a-cp-aI≥: A-\ojv Sn tPm¨.

s]-cp-ºm-hq¿: ]-øm¬ ap-f-bv-°-°p-Sn cm-a-N{μ≥(a-Wn˛63). `mcy: hnPb-Ω. a°ƒ: A-Pojv, knPn. a-cp-aI≥: P-b≥.

k-t´m-jv

F-S° - m-S:v F-SØ - n¬ apgm-eØ - v Ip-™n-∏m-Øp (80). `¿-Øm-hv: Ip-™map. a-°ƒ: Jm-en-Zv, J-ZoP, kp-ss_-Z, jm-ln-Z, ssd-lm-\Ø - v, d-Du-^v. acp-a° - ƒ: A-–p¿dlvam≥, ap-kX v- ^ - , B-cn^v.

Ip-a-fn: tX-°-Sn Hm-en°¬ ]-tc-X-\m-b {]-`mI-c-s‚ a-I≥ k-t¥m-jv H ]n(39). kw-kv-Im-cw C∂v aq-∂n-\v ho-´p-h-f∏n¬. am-Xm-hv:`m¿-§-hn, k-tlm-Z-cn: kn-‘p H ]n.

kp-[m-a-Wn Nß\m-t»-cn: C-ØnØm-\w Ip-a-cw-¶p-fw hm-gtØm-∏n¬ hn sI jmPn(kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^n-k¿˛tIm´-bw shkv‰v)bp-sS `m-cy kp-[m-aWn(43). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v ]n.B¿.Un.F-kv C-c-hnt]-cq¿ iv-a-im-\-Øn¬. a√∏-≈n Xp-cp-Øn-a-°m-Sv ]q-™-tØm-Sv Ip-Spw_mw-K-amWv.

Ip-ªn-¸m-¯p

Gen-¡p-«n ISp-Øp-cpØn: ]me-Ic ]men-b-∏m-SØp ]pØ≥]pcbn¬ aØmbn-bpsS `mcy Gen-°p´n(80). kwkvIm-cw C∂v ISp-Øp-cpØn sk‚ v tacokv Xmg-Øp-]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tPmbn, tPmkv, tacn, X-¶-Ω. acp-a-°ƒ: _o\, kz]v\, apc-fn, cmPp.

_n-cn-b-¡p-«n l-Öp-½ Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ]tc-X-\m-b I-°-S-h-Øv B-e- -s‚ `m-cy ]-Øq¿ _n-cn-b-°p-´n l-÷p-Ω (85).

A-Ðp Jm-ZÀ sNm-¢n: H-f-hn-ew ]m-tSΩ¬ A-–p¬- Jm-Z¿ (52). ]n-Xm-hv: ta-\-{]w Ip-dpt¥m-´v]p-d-Øv Im-bmhq¿ ]-tc-X-\m-b Ip™-–p-√ lm-Pn-. am-Xmhv: Ip-™m-an. `m-cy: ssa-aq-\-Øv. a-°ƒ: a-^o-Z, an-kn-cnb, an¿-km≥, ap¿-jn-Zv. acp-a-I≥: kp¬-^n-°¿ (Zp-_-bv). k-tlm-Z-c߃: A-_q-_-°¿ (Zp_-bv), sam-bv-Xp (kuZn), C-{_m-low (Zp-_bv), a-dn-bw.

e-£-av n A-½ Im-™ß - m-Sv: C-cn-b Kpcp-]p-cs - Ø ]-tc-X\ - m-b ]n s - I Ip-am-cs - ‚ `m-cy e-£va - n A-Ω (80). a°ƒ: c-Lp, l-cn-Zm-kv, k-lt- Z-h≥,- P-\m¿-±\≥ ]-tc-X\ - m-b tkma≥, \-Ip-e≥, Hm-a\ - . acp-a° - ƒ: N-{μm-hX - n, imc-Z, iym-af - , am-°w, Hm-a\, ]-tc-X\ - m-b _m-_p, Im¿-Xym-b\ - n.

b-tim-Z

Ip-ªm-an

X-e-t»-cn: a-Æ-bm-Sv Nnd-°-Im-hn-\-Sp-Ø t{ib-kn-se Ip-Ω¬ ho´n¬ tZ-hp A-Ω (93). A-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: \m-cmb-W≥, ao-\m-£n A-Ω, ]-tc-X-bm-b \m-cm-b-Wn A-Ω.

I-Xn-cq¿: \m-emw-ssa-¬ k-^m a-≥k - n-en¬ Ip™m-an (58). `¿-Øm-hv: Ip-‰n-®n-s∏m-bn¬ ]-tc-X\m-b D-a¿. k-tlm-Zc - ߃: dp-Jn-b, ]-tc-Xb - mb l-^vk - Ø - v.

am-ln: K-h. Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p-∂ hem-c-Øv hn-e-ßn¬- btim-Z (80). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b a-μ≥. a-°ƒ: hn-a-e, D-j, tc-Wp-I, tim-`. a-cp-a-°ƒ: h¬k-cm-Pv, {]-Im-i≥, hn-Pb≥.

tZ-hp A-½

{io-[-c³ \-¼-q-Xn-cn s]-cn-tßmw: D-Ø-c tIc-f-Øn-se {]-ap-J Xm{¥n-I X-d-hm-Sm-b s]-cn¥-´ Im-f-°-m-´n-√-sØ sI {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn (67). hn-hn-[ t£-{X-ßfn¬ X-{¥n-bm-bn´p≠v. `m-cy: ]-tc-X-bm-b t{]am A-¥¿-P-\w. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (a-kv-°-Øv), k-μo-]v. a-cp-a-°ƒ: Aiz-Xn( B-ep-h), e-Xn-I (a-t©-cn). k-tlm-Z-c߃: \m-cm-b-W≥ \ºq-Xn-cn, Ku-cn A-¥¿P-\w (am-ln).

A-½p h-≈n-°p-∂v t\m¿-Øv: ]-tc-X\ - m-b \m-emw-I≠ - Øn¬ cm-as - ‚ `m-cy AΩp (85).

Im-d-]-I-S-¯n \m-ep-t]-cp-sS a-cWw: kw-kv-Im-c-¨-S-§n-te-¡v P-\-{]-hm-lw am-\-¥-hm-Sn: sh-≈-ap-≠ samX-°-c-bn-se sN-dp-]p-g-bn¬ Im¿ a-dn-™v k-tlm-Z-c-ß-f-S°w \m-ep-t]¿ a-cn-®X - v h-b\ - mSn-s‚ th-Z\ - b - m-bn. a-cn-®h - c - p-sS ho-Sp-If - n-te-°pw kw-kI -v m-cw \S-∂ ]m-≠n-°S- h - v Pp-am-ak - P -v n-Znte-°pw \m-\m-`m-K-ß-fn¬-\n∂pw \qdp-IW - ° - n-\m-fp-Iƒ A¥ym-RP -v e - n A¿-∏n-°ms\Øn. sh-≈-bm-gv-N cm-{Xn F-t´msS-bm-bn-cp-∂p Zp-c¥ - w. X-ßf - psS Ip-Spw-_ Im-c-W-h-cm-bn-cp∂ sN-{º-¶-≠n A-Ω-Zn-s‚ ]Øm-am-≠n¬ hm-cm-º-‰ Uªyp.Fw.H-bn-se b-Øow I - p-´nIƒ-°v t\m-ºp-Xp-d \¬-Ip-∂Xn-\m-bn-cp-∂p C-h¿ t]m-b-Xv. hm-cm-º‰ - b - n-te-°v A-©p Im-dp-

kn-±o-Jv Ip-™-–p-√sam-bv-Xp I-fn-em-bn Xncn® A-co-°-∏p-d- ¶≠n kn-±o-Jv F-∂n-h-cmWv- aØv X-d-hm-´n-se Aw-K-߃ cn-®-Xv. k-l-bm-{Xn-I-\m-bn-cpt\m-ºp-Xp-d Ign™v Xn-cn-®p-h- ∂ sXm-´n-°-≠n aq-k \o-¥n-ccp-tºm-gm-bn-cp-∂p Hcp Im¿ £-s∏-´p. Pn-√m B-ip-]-{XnA]-ISØn¬s∏-´Xv. Aco-°- bn¬ F-Øn-® ar-X-tZ-l-߃ ∏p-dØv Ip-™-–p-√-bpw k- tam¿-®d - n-bn¬ kq-£n-®p. hn-htlm-Z-c-ß-fm-b sam-bv-Xp, l- c-ad - n-™v a-{¥n ]n sI P-be - £ - vk≥ lm-Pn, Ch-cpsS ktlm-Z- an cm-{Xn 12Hm-sS Pn-√m B-ip-]cn-bpsS aI-s‚ aI≥ sN-{º- {Xn-bn-se-Øn.

l-k≥ lm-Pn C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS-bm-Wv ar-X-tZ-l-߃ ho-´nse-Øn-®X - .v A-co-°∏ - p-dØ - v Ip™-–p-√-bp-sS ho-´n-em-bn-cp∂p ar-Xt- Z-lß - ƒ F-Øn-®X - v. D-®b - ° v- v H-∂n-\v \-S∂ - a-øn-Øv \-ak - I -v m-cß - fn¬ B-bn-cß - ƒ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b J-_-dn-S-Øn¬

\m-ev A-d-I-fn-em-bn kw-kv-Imcw \-S∂ - p. Pn-√m-˛-tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©mb-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ, t]m-]pe¿- {^-≠v kw-ÿm-\ {]-knU‚ v I-ca - \ - A-jd -v ^ - v au-eh - n, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sI km-ZØ - ,v sk-{I-´d - n-am-cm-b Sn sI A-–p -aZ- v, \u-jm-Zv Ip-\n-ßm-Sv, Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´d - n \m-kd - p-±o≥ F-fa-cw, ]n A-–p¬ l-ao-Z,v t]m-]pe¿- {^-≠v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Sn kn-±o-J,v sk-{I-´d - n sI ]n Ajvd - ^ - ,v F-k.v Un.]n.sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n B¿ Ir-jW v- ≥Ip-´n, sk-{I-´d - n Sn \m-k¿ Xp-Sßn-b-h¿ kw-kv-Im-c-®-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\-_o-kp I-Æq¿ kn-‰n: \o¿®m¬ kv-Iq-fn-\p k-ao]w ]-tc-X-\m-b ap-l-ΩZv-Ip-™n-bp-sS `m-cy ]md-°-≠n \-_o-kp (80). a-°ƒ: J-Zo-P, P-ao-e, kp-ss_-Z, lm-jnw (]®-°-dn hym-]m-cn, IÆq¿), d-jo-Zv.

sam-b-vXo³Ip-ªn _m-ep-t»-cn: F-I-cq¬ Ip-dp-{º-I-≠n sam-bvXo≥Ip-™n (82). `m-cy: ^m-Xzn-a. a-°ƒ: sI Ckvam-Cu¬ (D-Æn-°p-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv hm¿-Uv Aw-Kw), ]-tc-X-\m-b Sn ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, Sn ]n A-jv-d-^v (A-[ym-]I≥ N-°m-e-°¬ sslkv-Iqƒ), d-kn-b. a-cp-a°ƒ: P-∫m¿, k-^n-b am-¶m-hv, an-kvcn-b, jm-PnX sh-¶-bn¬.

dn-bm-Zn Ip-t¯-äp a-cn-¨p

h-fm-t©-cn: C-cp-ºn-fn-bw kztZ-in-bm-b hym-]m-cn dn-bm-Zn-se _-d-J-bn¬ Ip-tØ-‰p a-cn-®p. Ccp-ºn-fn-bw hm-cy-Ø-∏-Sn-bn-se t]m- ° m- ´ v A-e-hn-°p´n(46)bmWv a-cn-®Xv. _-d-Jbn¬ I-^-v ‰o-cn-b \-SØp-∂ Ae-hn-°p-´n sh-≈n-bm-gv-N t\mºp-Xp-d-∂ ti-jw I-S-Xp-d°m≥ t]m-Ip-tºm-gm-Wv A-{Ia-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-h¿-®m {ia-am-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. 15 h¿-j-am-bn dn-bm-Zn-ep-≈ Ct±-lw \m-ep-am-kw ap-ºm-Wv \m-´n¬-h-∂p t]m-b-Xv. `m-cy: ssa-aq-\.

Nn-InÂ-k-bn-en-cn-s¡ a-c-n¨p

tIm-h-fw: A-b¬-hm-kn-bp-sS πm-hn¬ N-°-bn-Sm≥ tIdn-b Bƒ ho-Wp ]-cn-t°-‰v sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bnencn-s° a-cn®p. tImh-fw B-hm-´pXp-d X-¶-Ω hn-em-k-Øn¬ th-e∏≥ \m-b-cp-sS a-I≥ tKm-]≥ (41) B-Wv a-cn-®Xv. A-hn-hm-ln-X-\mWv.

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

ap-hm-‰p-]p-g: ss_-°n¬ Im-dn-Sn-®v sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn. Po-h-\-°mc≥ a-cn®p. ]m-e sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn.-Un-t∏m-bn-se sa°m-\n-°v a-∂-Øq¿ sXt°-]o-Sn-I- s\-Sp-am-t©cn-bn¬ sF-Pn(32) B-Wv a-cn-®-Xv.C-∂-se ssh-Io-´v At©m-sS ap-hm-‰p-]p-g-˛ Iq-Øm-´p-Ip-fw dq-´n¬ Fw.kn tdm-Un¬ ao≥-Ip-∂-Øm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.-aphm-‰p-]p-g `m-K-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ bphm-hv k-©-cn-® ss_-°n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s\ B-ip-]-{Xbn¬ F-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. kw-kv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°p H-∂n-\p ho-´p-h-f∏n¬. `m-cy: kp-\n-X(sXm-Sp-]p-g tIm-em-\n sIm-®pπm-°¬ Ip-Spw-_mw-Kw).-a-Iƒ: A-a-b {]n-b.-

tem-dn-¡p ]n-¶n ss_-¡n-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

I-f-a-t»-cn: tem-dn-°p ]n-∂n¬ ss_-°n-Sn-®v bp-hmhv a-cn-®p. -F-f-a-°-c sIm-®p-]m-Sw cm-a-N-{μ-s‚ a-I≥ N-{μ-em¬(21) B-Wv a-cn-®-Xv. -ss_-°n-s‚ ]n-∂n-encp-∂p k-©-cn-® kp-lr-Øn-s\ Kp-cp-X-c- ]-cn-°p-Itfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. N-{μ-em-en-s‚ kp-lr-Øpw π-kv -Sp hn-Zym¿-Yn-bpam-b tZ-im-`n-am-\n tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ kpssl-en(17)\m-Wp Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰-Xv.-sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn 12Hm-sS B-ep-h-bn¬ \n-∂p F-d-Wm-Ip-ftØ-°p h-c-th C-S-∏-≈n ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-am-bn-cp-∂p A-]-Sw. ]-cn-t°-‰ C-cp-h-tc-bpw ]-Ø-Sn-∏m-e-Øn-\p k-ao]-ap-≈ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw ]p-e¿-®-tbm-sS N-{μ-em¬ a-cn-®p. ar-X-tZ-lw t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\p ti-jw _-‘p-°ƒ-°p hn-´psIm-Sp-Øp.-

Ir-jn-bn-S-¯nÂ\n¶v tjmt¡-äv IÀ-j-I³ a-cn¨p

A-Sq¿:A-Sq¿ ]-g-Ip-fw ]-Sn™m-t‰-Xn¬ sX-ßpw-Xm-c sN-dp-hn-f ]p-Ø≥ ho-´n¬ A-Nyp-X-°p-dp-∏v (71) B-Wv a-cn-®-Xv . C-∂-se cm-hn-se 11.--30 Hm-sS- tX-h-e-°m-´v Gem-bn¬ B-bn-cp-∂p kw-`hw. ac-®o\n \Sp-∂-Xn-\mbn hm-cw tIm-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ s]m-´n-ho-W sse≥ I-ºn F-Sp-Øp am‰p-∂-Xn-\n-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw. ssh-Zyp-Xn I-ºn s]m-´-ho-W Im-cyw cm-hn-se Xs∂ \m-´p-Im¿ ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn¬ hn-fn-®-dn-bn®n-cp-s∂-¶n-epw sI.--F-kv.C -- .--_n A-[n-Ir-X¿ F-Ønbn-cp-∂n-√. ssh-Zyp-X-Lm-X-ta-‰v A-c-a-Wn-°q-tdmfw A-Nyp-X-°p-dp-∏v Ir-jn-b-Sn-Øn¬ In-S-∂p. ]n∂o-Sv \m-´p-Im-sc-Øn ^yq-kv Du-cn-am-‰n-b-Xn-\p tijam-Wv C-t±-l-sØ B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®Xv. kw-kv-Im-cw ]n-∂o-Sv. `m-cy: Pm-\-In-b-Ω. a-°ƒ: N-{μ≥ ]n-≈ ,Xp-f-kn, D-jm `m-bn, kp-a.-

I-\-¯- a-g-bn-epw Nm-en-bm-dn-\v Xo-c-s¯ In-W-dp-I-fn P-e-\n-c-¸v- D-b-cp-¶n-à a-e-∏p-dw: I-\-Ø -a-g-bn¬ ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºm-gpw Nmen-bm-dn-\p Xo-c-sØ In-W-dpI-fn¬ P-e-\n-c-∏v D-b-cp-∂n-√. s]m-ß-√q¿ F-S-h-Æ, ssa-{X, ]-Ø-\m-]p-cw `m-K-ß-fn-se In-W-dp-I-fn-em-Wv I-\-Ø a-gbn-epw ]-Ip-Xn-t]m-epw P-e-\nc-∏p-b-cm-Ø-Xv. A-\n-b-{¥n-X-am-b a-Wse-Sp-∏v Im-c-Ww Nm-en-bm¿]p-g k-ap-{Z-\n-c-∏n-\v Xp-ey-amb-Xm-bn I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. a-W-se-Sp-∏p Im-c-Ww ]p-g-bpsS B-gw ao-‰-dp-I-tfm-fw Xm-gv∂n-´p-≠v. Nm-en-bmdns‚ ]-cnk-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ ]-IpXn t]m-epw P-e-\n-c-∏m-hm-Ø-

Xv B-i-¶ D-b¿-Øp-∂p-≠v. th-\-en-s‚ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ In-W-dp-Iƒ h-‰p-∂ A-hÿ-bm-Wv Nm-en-bm-dn-s‚ ]-cnk-c-ß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bp≈-Xv. A-co-t°m-Sv sh-kv-‰v ]-Ø\m-]p-c-sØ Nm-en-bm¿ Xo-cß-fn-ep-≈ Nn-e In-W-dp-Iƒ I-gn-™-Zn-h-kw s]m-Sp-∂-s\ h-‰n-b-Xpw P-e-\n-c-∏v t]-cn-\p am-{X-am-b-Xpw B-i-¶-bp-b¿Øn-bn-cp-∂p. hym-gm-gv-N sshIo-´v h-sc sh-≈-ap-≠m-bn-cp∂ In-W-dp-I-fm-Wv cm-{Xn-tbmsS h-‰n-b-Xv. 20 In-W-dp-I-fnem-Wv Cu {]-Xn-`m-k-ap-≠mb-Xv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-04  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-04