Page 1

6

thÀ-]mSv

kottayam

1 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

tem-«-dn hnÂ-¸-\-¡m-c³ Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c≥ Ip-g-™p-hoWv a-cn-®p. tIm-em-\n ]-©-h-Sn-∏m-ew h-S-t°-°-cbn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ Po-h-\m-Wv (39) a-cn-®-Xv. sXm-Sp-]p-g Su-Wn¬ tem-´-dn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv Ip-g-™p-ho-W-Xv.--

kck-½

l-cn-{]n-b

Pm-\-In

hÀ-¤o-kv

kp-a-Xn

cm-L-h³ \m-bÀ

cm-L-h³ \m-bÀ

\m-cm-b-W³ \m-bÀ

]p√mSv: Im™nc∏md apcpØn¬ ho´n¬ ]tcX\mb Fw hn tIihs‚ `mcy kckΩ(75). kwkvImcw \m-sf D®-bv°v c-≠n\v ho-´p-h-f-∏n¬. ]tcX Im™nc∏md DΩ°pg IpSpw_mwKamWv. a°ƒ: kp[¿Ω, Xpfko[c≥(apwss_), kptemN\ (P\d¬ tlmkv-]n‰¬˛ ]Ø\wXn´),kpio-e (Ip-Spw_ tImSXn, Xncph√), kptc-{μ≥. acpa°ƒ: tIih≥, kp[oi≥,hnimJc≥,h ’Ω, caWn.

a-d-h-¥p-cp-Øv: ]m-emw I-S-hn¬ tXm-∏n¬-]-dºn¬ a-Wn-b-s‚ a-Iƒ l-cn-{]n-b (20). kw-kvIm-cw C-∂v D-®bv-°v H∂n-\v. A-Ω h¬-k-Ω. k-tlm-Z-cn-am¿: dm-Wn, {io-{]n-b.

a-d-h-¥-p-cp-Øv: ]memwI-S-hn¬ ]-tc-X-\mb ]-Wn-°m-d-bn¬ am-[h-s‚ `m-cy Pm-\-In (98). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X a-d-h≥-Xp-cp-Øv ta-Ø-t´≥ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, Im¿Øn-tI-b≥, X-¶-∏≥, ]pcp-j≥, ]-tc-X-\m-b iin. a-cp-a-°ƒ: kp-[m-I-c≥, kp-a-Xn, Hm-a-\, Aw-_nI, te-J.

]-ºm-hm-en : F-bv-©¬hm-en I-√p-Ip-f-Øv h¿§o-kv (tPm¿-÷v-Ip-´n 54). kw-kv-Im-cw C-∂v 3˛-\v F-bv-©¬-hm-en sk‚ v ta-co-kv ]-≈nbn¬. `m-cy em-e-Ω sh®q-]-Sn-™m-td-Xn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ : tPm-kv-\, tPmtam≥. a-cp-a-I≥ : jn-_p Np-¶-∏m-d.

Xr-s°m-Sn-Øm-\w: I-cnß-\m-´n¬ kp-KX-s‚ `m-cy kp-aXn. Xr-s°m-SnØm-\w πmw]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-\n-X, kp-Kmkv. a-cp-a-I≥: Pb≥.

D-g-hq¿: h-≈n®n-d Xp-cpØn-bn¬ cm-L-h≥ \mb¿(91). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v D-g-hqcn-ep≈ aI-s‚ ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: thWp-tKm]m¬, {]-k-∂-Ip-amcn. acp-a°ƒ: ]p-jv-], i-in-[c≥-\m-b¿.

^m-¯n-a

C-{_m-low

B-\-°-c: B-\-°-c sN-º-bn¬ ]-tc-X-\m-b l-k-\m-cp-sS `m-cy ^mØn-a F-∂ D-Ωp-´n (85). -a-°ƒ: kn F-®v ap-l-ΩZv, A-_p, B-an-\-°p-´n, kp-l-d.- a-cp-a-°ƒ: \^o-k, k-^n-b Ip-™ptam≥,- lp- ≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: ap-kvenw eo-Kv Iq-Øp-]-d-ºv \ntbm-P-Ia-fi-ew ap≥ sk-{I-´-dn B-ºn-em-Sv {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bv°p k-ao-]w Z-b-tcm-Øv C-{_m-low (56). ]-tc-Xcm-b F-d-ap-≈m-s‚-bpw km-d-bp-sS-bpw a-I-\mWv. `m-cy: \-ko-a. a°ƒ: d-ao-kv, d-Pn-j.

s]m≥-Ip∂w: {_-tZ-gvkv tlm-´-¬ D-S-a I-S-º\m-´v cm-L-h≥ \m-b¿ (93). kw-kv-Im-cw C-∂v D®°v 3.30 \v I-S-º-\m-´v Ip-Spw-_-ho-´n¬. `mcy: sI F≥ I-a-e-Ω Ipcy≥-πm-°¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: i-in[c≥, N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿, ]n sI k-Xo-i≥ \m-b¿, _m-_p ( Fkv.Un.bp.]n.F-kv s]m≥-Ip-∂w), e-fn-X-Ω sI a-cp-a-°ƒ: e-fn-X-Ipamcn, iym-a-f-Ip-am-cn ( F.C.H Hm-^n-kv s]m≥Ip-∂w), Xp-f-kn-`mbn, ]fl-Ip-amcn, tam-l≥ Zmkv ( dn-´. So®¿)

Nn-d-°-Shv: I-W®-a-e ]n B¿ \m-cm-b-W≥ \mb¿ (88). kw-kv-Im-cw \SØn. `mcy: ]-tc-Xbm-b A-Ωn-Wnb-Ω. s]m≥-Ip∂w C-e-™n-°m-hn¬ Ip-Spw-_mwKw. a°ƒ: cm-P-tKm-]m-e≥ \mb¿, {io-Ip-am¿, D-j, ]-tcX\m-b {]-k-∂-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: kXn, e-X, Km-b-{Xn, hm-kp-tZh≥.

jwkv X-e-tbm-e-∏-dºv: hS-Ic B-epw-]-Sn-°¬ jw-kv (75). J-_-dS-°w \SØn. `m-cy kpl-d. a°ƒ: jw-\m¿, k-Po¿, kp-Po¿, \-Pv-a. a-cpa°ƒ: km-Pn-X, sj-^o\, \-ko-\, \mk¿.

Nm-cp-®nhn-f-bn¬-:- a-\-Øm≥sXm-Sn- Nm-cp-Æn- (77)-.-

km-dm-½ F-cp-ta-en: a-Wn-∏p-g Ing-t°-]-≈n-bn¬(]q-Xntbm-´v) ]-tc-X-\m-b h¿§o-kn-s‚ `m-cy km-dm-Ω (92). kw-kv-Im-cw C-∂v 2˛-\v I-\-I-∏-ew P-dp-ktew am¿-tØm-Ωm ]-≈nbn¬. a-°ƒ : Ip-™ptam≥, Nn-∂-Ω, Ip-™pIp-´n (]-Ø-\w-Xn-´), s]m-∂-Ω (ho-ø-]p-cw), eo-em-Ω (sh-®q-®n-d), Nm-t°m-®≥, tam≥-kn (tPm-Uv-]q¿). a-cp-a-°ƒ : s]m-Sn-b-Ω, kq-k-Ω, tkm-a≥, km-_p, en-kn, tPm¨-k¨, ]-tc-X-\mb t_-_n.

sN-¡nWn _m-ep-t»cn: Ip-∂s°m-Sn-bn-se ]-ßn-\n-ae-bn ¬ sN-°n-Wn(88).

th-Wp ]-ø-∂q¿: I-≠-¶m-fn ss{]-a-dn sl¬-Øv sk‚-dn-\v k-ao-]-sØ th-Wp (52). ]n-Xm-hv: ]tc-X-\m-b ]n-em-∏-≈n cm-a≥. `m-cy: A-Sp-°mS≥ {]o-X. a-°ƒ: {]ho¨, hn-]≥ (C-cp-hcpw an-en-´-dn). k-tlm-Z-c߃: A-∏p-°p-´≥, X-¶a-Wn, {io-tZ-hn, tam-l\≥, Ku-cn, ]-tc-X-\m-b I-cp-W-m-I-c≥.

e-£-van-b-½ C-cn-°q¿: Du-c-Øq-cnse am-hn-em e-£v-an-bΩ (90). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b N-Ωn-t©-cn tKm]m-e≥ \-ºym¿. a-°ƒ: am-hn-e \m-cm-b-W-≥ \ºym¿, im-c-Z, A-\-¥≥, tKm-hn-μ≥, Hm-a-\, taml-\≥, c-a-Wn, h¬-ke, iym-a-f. a-cp-a-°ƒ: am-[-hn, {]-`m-h-Xn, h-\Pm-£n, ]-Xva\m-`≥ \ºym¿ (td-j≥ hym-]mcn, Du-c-Øq¿), Hm-a-\, cm-L-h≥, Zm-tam-Z-c≥, N-{μ≥. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-Wn A-Ω, ]-tcX-bm-b tZ-hn A-Ω.

_m-e-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ am-ln: Nm-e-°-c-bn-se ]p-Ø≥]p-c-bn¬ aoج _m-e-Ir-jv-W≥ \-ºym¿ (80). k-tlm-Z-c-߃: ]-tc-Xcm-b Ir-jv-W≥ \ºym¿, \m-cm-b-W≥ \ºym¿.

c-P-\n Iq-Øp-]-d-ºv: sXm-°ne-ßm-Sn-bn-se c-P-\n hn√-bn¬ sI kn c-P-\n (60). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b Fw sI a-t\m-lc≥. a-°ƒ: e-£v-an-Im¥v, e-£v-an-I-e.

tPm¬

sN-dp-]p-g: tIm-ep-h-≈nbn-se Im-´p-]m-e-Øv tPm¨ (A-∏≥ tN-´≥˛73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ: Kn¬_n-®≥, sP-kn, hn≥kn, em≥-kn. a-cp-a-°ƒ: B-bn-i a-°-c-]-dºv: h-S-°m-ß- Pm≥-kn, Ip-™m-KkvXn, Pn-Ωn. k-tlm-Z-cc X-S-Øn¬ Ip-≠n-se ߃: ta-cn, kn-ÿ A]-tc-X\m-b Im-hp-ßsØm-Sn A-–p¬-Jm-Z-dn- ∂-Ω, tXm-a-kv, Hu-tk]v, ]-tc-X-cm-b t{X-kyms‚ `m-cy B-bn-i (55). a, t_-_n. kw-kv-Im-cw a°ƒ: k-°o¿ lpC-∂p cm-hn-se 11.-30\p kbv≥, A-–p¬ _jo¿ (C-cp-hcpw ku-Zn), tIm-ep-h-≈n Xn-cp-Ip-Spwdw-eØv, \-_o-k, D-Ωp- _ tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬. k¬a.

Ckv-a-bnÂ-Ip-«n

k-®n

Ip-ªp-Ip-ªv

_m-_p kv-I-dn-b

Ip-«-¸³

Ip-ª-½

jm-P-lm³

Pao-e _o-hn

Im-bw-Ipfw: Fcp-h ]mbn-°m-´p C-kv-a-bn¬ Ip´n (83). J-_-dS-°w Fcph ap-kvenw P-amA-Øv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn. `mcy: ]-tc-Xbm-b du-fm-Ip´n, a°ƒ: sF lp-ssk≥ (kssπ Hm^n-k¿ B-e∏pg), ko\Øv, sF Xm-Pp-±o≥, iw-kp-±o≥, \q-dp-±o≥ \mPmØv. a-cp-a°ƒ: _o-\, A-–p¬ K-^q¿, l-ko\, d-lv-aØv, jwe.

Nm-cpw-aq-Sv: hr° tcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-hm-hv acn®p. Xm-a-c-°p-fw th-S-c πm-hv X-d-bn¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ k-Æn (39) BWv a-cn-®Xv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: {io-P, a°ƒ: e-£v-an, \μ\.

sNß-∂q¿: tIm-Sp-Ip-f™n I-Æ-Ω-Ø-S-Øn¬ hn Fw Ip-™p-Ip™v(76). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\v tImSp-Ipf-™n N-Ω-Øv-ap°v sk‚ v ta-co-kv tdma≥ I-tØm-en-°m ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: cmP≥, tkma≥. a-cpa°ƒ: emen, _-_n-X.

sN-ß-∂q¿: Xn-´-ta¬ im-kv-Xmw-]pd-Øv Xp-≠nbn¬ ]-tc-X\m-b kzmX{¥ k-a-c tk-\m-\n amXyp kv-I-dn-b-bp-sS aI≥ _m-_p kv-I-dnb(42). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-°v c-≠n-\v sN-ß∂q¿ _-tY¬ Ac-a-\ sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-me tIm-cw-Ip-g-°¬ Ip-Spw-_mw-Kam-b sdan. a°ƒ: {In-kv‰n, {In-kvt‰m. B-e∏p-g Pn√m ^pSv-t_mƒ So-an-se ap≥ Aw-K-am-Wv _m_p.

Xncph√: \nc-Ww am-¥d-bn¬ Ip-´-∏≥ (73) kw-kv-Imcw C-∂v D®°v H-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬ `mcy: Ip™Ω. a°ƒ: eo-em-Ω,tam\n a-cp-a°ƒ: kp-[m-Ic≥, Hm-a-\,ssj-\n

Xn-cp-h√: s]-cn-ß-c Im-™n-cw aq-´n¬ ]m-e°p-gn-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n Fw am-Xyp-hns‚ `m-cy Ip-™-Ω (89) kw-kv-I-cw ]n-∂oSv a-°ƒ :kp-io-e,amXyp,td-®¬ am-Xyp. a-cp-a°ƒ: ]n sI Zm-\ntb¬,Ip-™ptamƒ,amXyp tPm-k^v.

]-≈p-cpØn: sI.Fw.]n.\-K¿ I-Shn¬ lu-kn¬ ]-tcX\m-b A-–p¬-Icow \q¿ ap-lΩ-Zv tk-´n-s‚ a-I≥ sI F jm-Plm≥(km-Pp˛36). `mcy: l-b-dp∂n-k jm-Plm≥. aIƒ: k-^m jmP-lm≥.

kw-{Im-¥n:h-´-bv-°¬ P-ao-e _o-hn(80). J-_dS-°w C-∂v 11.30\v \oen-awK-ew ap-kvenw PamA-Øv ]-≈n-bn¬. a°ƒ:\mk¿, _¬-°okv _ohn, k^n-b _ohn.a-cp-a-°ƒ:iw-kp±o≥, A-–p¬ l-aoZv, dp°n-b-_ohn.

Ip-cy³

X-fn-∏d - º - v: ]-tc-X\ - m-b dn-´. F - k - v.s - F. \-cn-t°mSv A-ct- bm-fs - Ø kn F sk-_m-Ãy-s‚ `m-cy Pkn-¥ (60). a-°ƒ: hn]n≥-Zm-kv, hn-Zy, hn-Pn. acp-a° - ƒ: jm-Pn (C-cn-´n), ]-t{Xm-kv (Np-Se - ). ktlm-Zc - ß - ƒ: ta-_nƒ, ta-cn-hn-eyw, sk-_mÃy≥, hn-eyw, eo-\k - v, ]-tc-X\ - m-b G-en-bm-kv.

Ip-ªn-cm-a-³]-ø-∂q¿: ]m¬ Idhbv°nsS Kr-l-\mY≥ sXm-gp-Øn¬ Ip-g™p ho-Wv a-cn-®p. I-cnsh-≈q-cn-se ]p-Xp-°p-fß-c ho-´n¬ Ip-™n-cma-\m-Wv (68) C-∂-se ]pe¿-s® a-cn-®-Xv. `m-cy: C-μn-c. a-°ƒ: hn-\p, _n-Pp (t]m-en-kv, sh≈-cn-°p-≠v). k-tlm-Zc-߃: Ip-™n-°-Æ≥, tKm-]m-e≥, N-¥q-´n, e£v-an, \m-cm-b-Wn, ]-tcX-\m-b Ir-jv-W≥.

tKm-]m-e³ Nn-‰q¿: hn-f-tbm-Sn \-ºqcn-N-≈ tKm-]m-e≥ (67). `m-cy: cp-Kvan-Wn. a°ƒ: tZ-h-In, {io-[-c≥, sN-º-Iw. a-cp-a-°ƒ: do\, ]-g-W≥, I-Æ≥. ktlm-Z-c-߃: Pm-\-In, Ip-´-∏≥, kp-μ-c≥, ]-tcX-\m-b A-∏p-Ip-´≥.

lm-Pn-d sN-a-\m-Sv: Ip-∂-cn-bØv lm-P-d (68). `¿Øm-hv: im-^n. a-°ƒ: jm-P-lm≥, A≥-h¿, eØo-^v, \u-jm-Zv, kpss_-Z, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zen, _-jo¿.

hm-kp-tZ-h³-\-¼q-Xn-cn F-S-∏mƒ: E-tKz-Z ]fin-X≥ h-´w-Ip-fw ]p-cap-t≠-°m-Sv hm-kp-tZh≥ \-ºq-Xn-cn(91). `mcy: ]m¿h-Xn A-¥¿-P\w.

i-^o-Jv

sN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ A-–p¿-d-lvam≥ (63). `m-cy: B-kym-_n. a°ƒ: ssJ-kv, A-Pv-a¬ (C-cp-h-cpw H-am≥), jw\ (A-[ym-]n-I), \n-kmap-±o≥ (J-Ø¿), i-Ωmkv. k-tlm-Z-c-߃: A-–p√, im-^n, ]-tc-X-\m-b _-jo¿ am-ÿ.

Xr-°-cn-∏q¿: Su-Wn-se C≥-ssk-‰v Ãp-Un-tbm Po-h-\-°m-cm≥ Im-tcmfw sI ]n lu-kn¬ sI ]n i-^o-Jv (35). `mcy: Sn l-ko-\ (]-S-∂). a-°ƒ: X-iv-co-^, ^mØn-a. ]n-Xm-hv: A-–p√. am-Xm-hv: \-^o-k. ktlm-Z-c-߃: km-dm-_n, kp-l-d, \q-dp-±o≥, D-kvam≥ (C-cp-h-cpw Zp-_bv), dp-_n-b.

A-ÐpÀ-d-lvam³

A-an-Xv s]-cn-tßmw: Nq-c-en-se sIm-´m-c-Øn¬ kp-tcjn-s‚-bpw tIm-fn-bmS≥ c-an-X-bp-sS-bpw aI≥ sI A-an-Xv (aq-∂v) A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p.

Ip-ªp-ap-l-½-Zv B-\-°-c: Iq-S-√q¿ ]pØ≥]o-Sn-I-bn¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b°p-´n.- a-°ƒ: A-_v-Zp¿d-lvam≥,- sk-bv-X-ehn, I-cow,- \u-jm-Zv, Ban-\-°p-´n, ^m-Øn-a,- JZo-P. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv- lm-Pn, A-ko-kv, P-aoe,- sk-bv-^p-∂o-k, jmln-\, a-dn-b.

am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\new- sh-fn-b-Øv- Ip-cy≥ (90)-. `m-cy:- ]-tc-X-bm-b A-∂-°p-´n.- a-°ƒ-: hnsI tPm-kv,- t_-_n- Ipcy≥ (dn- ´. F-®v- Fw sk‚ v- tPm-k-^v-kv- Sn.Sn-.sF)-, tXm-a-kv- Ipcy≥ ( dn-´. sk-{I-t´-dnb-‰v- Po-h-\-°m-c≥),- hnsI sd-Pn,- ta-cn,- eq-kn-,kn-kn-en.-

Xn-¯n-¡p-«n Ip-‰n-∏pdw: Ip-f-°m-Sv tIm-cm-Øv B-ep-°¬ ]tc-X\m-b a-Ωm-en-bp-sS `m-cy Xn-Øn-°p-´n (78).

P-kn-´

N-{µ-ti-J-c³ \-¼ymÀ

]-ø∂ - q¿: tI-tfm-sØ C-St- °-∏p-dw ap-≈q¬ ho-´n¬ N-{μ-ti-Jc - ≥ \ºym¿ (77). `m-cy: ]-tc-Xbm-b sh-≈n-°o¬ at™-cn H-Xt- bm-Øv ho´n¬ I-ae - m-£n-bΩ - . a°ƒ: k-Xo-i≥ (A_qZ-_n), cm-P{- io. a-cp-a° - ƒ: P-b\ - m-cm-bW≥ (Ip-ssh-Øv), tPym-Xn. k-tlm-Zc - ߃: Zm-tam-Zc - ≥ \A\nÂ-Ip-amÀ ºym¿ (_mw-•q¿), eo-e, ]p-∂-bq¿-°pfw: I-Sn- m-b cm-Lh - ≥ \°m-Sv In-´∏-Sn ]-tc-X\m- ]-tc-X\ - m-cw Cb s]m-‰-bn¬ hm-kp-hn- ºym¿. kw-kvI ∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v aqs‚ a-I≥ A-\n¬-Ipam¿(42). am-Xmhv: X-¶w. cn-s°m-Δ¬ k-ap-Zm-b iva-im-\Ø - n¬.

N{µ³

]-c-ta-iz-c³

l-co-jv

^m-¯n-½-¯v

c-Lp-h-c³

ta-cn

sl³{Sn dn-t_-c

aÀ-¯ tU-hn-Uv

Nmh°mSv: Hcpa\bq¿ H‰sØßv sN´nIfw N{μ≥ (51). kwkv°mcw \SØn. `mcy: Ip-amcn. aI≥: tamlN{μ≥,

Nm-h-°m-Sv: ]m-e-bq¿ ]c-ta-iz-c≥ (70). `m-cy: a√n-I. a-°ƒ: A-`n-em-jv (kuZn), A-_n-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, \o-Xp.

Nm-h-°m-Sv: ap-Xp-h-´q¿ I-cn-t∏m-´v ssX-h-f-∏n¬ D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS a-I≥ l-co-jv (36). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a{Zm-kv Im-Pm I-º-\n Unt∏m Po-h-\-°m-c-\m-bncp-∂p.

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e ]g-b-]m-e-Øn-\-Sp-Øv IÆm-´v l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^m-Øn-Ω-Øv (94). I-_d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: I-Zo-Pm-_n, A-_v-Zp¬-dln-am≥ (J-Ø¿), ap-kvX-^, l-\o-^(c-≠p t]cpw ku-Zn ), dw-e-Øv. acp-a-°ƒ: A-_v-Zp¬ Ako-kv, j-l-\m-kv, ssldp-∂o-k, ssd-lm-\-Øv, l-\o-^.

tNm-‰m-\n°-c: dn´.kn.sF a-tÆg-Øv cLp-h-c≥(68).`m-cy:hn-emkn-\n.a-°ƒ: do-P,c-Rv Pn-Øv .a-cp-a-I≥:cq-t]jv.

tIm-X-awKew: `q-XØm≥-sI-´v sN-¶-c sNß-a-\m-´v a-Øm-bn-bp-sS `m-cy ta-cn(68). kw-kvIm-cw C-∂p D-®-bv-°v H∂n-\v sN-¶-c am¿ C-·mØn-tbm-kv bm-t°m-_mb ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.a-°ƒ:jmPn,jn_p, jo-P.a-cpa°ƒ: Ip-cym-t°mkvv(tkm-a≥) ]q-Ø-bØvv, ao-\, F¬-tZm-kv ]m-®mw-]-d-ºn¬.

s\-´q¿:I-Wn-bm-Øv sl≥{Sn dn-t_-c(88).kwkv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v ti-jw 3\v s\-´q¿ hn-ip≤ Ip-cn-in-s‚ tZ-hm-e-bØn¬.`m-cy:^n-tem-an\.a°ƒ: {So-k,{^m≥knkv, B¬-_¿-´v , tacn,sU∂n. a-cp-a-°ƒ:a¿{K-‰v , sa-‰n, jo-\, hn≥sk‚ v.

a-´m-t©cn: ]-tc-X\m-b awK-ew tU-hn-Un-s‚ `mcy a¿-Ø tU-hnUv(89).kw-kv-Im-cw C∂p D-®-bv-°v tijw 3\vv Iq-h-∏m-Sw D-Æn-an-»n-lm ]-≈n-bp-sS t^m¿-´v -sIm®n sh-fn sk-an-tØ-cnbn¬.a-°ƒ:kmP≥(tKmƒ-Uv ^mw ^pUv-kv), Iq¿-Øn tXmakvv(Im-Ø-en-Iv kn-dnb≥ _m-¶v ),t]mƒ tUhn-Uv(Hm-dn-b‚¬ C≥jp-d≥-kv), C‰n.

kp-sse-am³ Nm-h-°m-Sv: F-S-°-gn-bq¿ ko-Xn-km-ln-_v ssl-kvIq-fn-\-Sp-Øv Nn-∂m-en kp-sse-am≥ (55). `m-cy: _o-hm-Øp. a-°ƒ: kp¬^n-°¿, ^n-tdm-kv, jm^n, B-_n-Z, l-ko-\, k_n-Z. a-cp-a-°ƒ: ^-dq-Jv, \-hm-kv.

tPm¬ am´q¬: s]m-en-∏n-en-se £o-chy-h-km-b h-Ip-∏v dn-´. ko-\n-b¿ kq-{]≠v Sn Pn tPm¨ (57). `mcy: B-Kv-\kv. a°ƒ: tPmb¬ tPm¨, tPm-_v tPm¨.

Ipªn-¡p-«n-b-½ h-≈n-°p-∂v: ]p-XntbS-Øv N-{μ-ti-J-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy Ip™n-°p-´n-b-Ω (88).

am-Xn Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ sX-°p-]p-d-sØ ]-tc-X\m-b kn s]m-°-s‚ `mcy B-e-bn¬ am-Xn (85).a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, am-[-hn, X-ºmbn, Im¿-Xym-b-Wn, `mkv-I-c≥ (Hm-t´m ss{Uh¿, \-S-°m-hv), am-[h≥ (A-kn. F-≥-Pn\ob¿, F¬.-F-kv.-Pn.Un. a-e-∏p-dw). a-cp-a-°ƒ: X-ºm-bn, ]Xva-\m-`≥ (A-cp-hn-cpØn), e-£-a-W≥ (]nen-t°m-Sv), Ip-™n-cma≥ (sh-≈q¿), kp-Pm-X (A-¶-W-hm-Sn h¿-°¿, D-Zn-\q¿ sk≥-{S¬), A\n-X (Hm-h¿-ko-b¿, ]n.sF.-bp.-a-e-∏p-dw).

a-[p-kq-Z-\³ Im-fn-Imhv: t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se F.Fkv.sF a-ºm-´p-aq-e-bn-se tIm¬-°m-Sv a-[p-kq-Z\≥(52).

tKm-]m-e³ Iq-Øp-]-d-ºv: B-ºnem-Sv ]-∂n-tbm-d-bn-se ta-te-Xn lu-kn¬ It°m-Øv tKm-]m-e≥ (70). Iq-Øp-]-d-ºv ap≥kn-^v tIm-S-Xn Po-h-\°m-c-\pw hn-ap-‡`-S-\pam-bn-cp-∂p. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: kp-tc-jv Ip-am¿, jo-P, _n-Pp, kn-‘p. acp-a-°ƒ: P-\m¿-±-\≥, kp-\n¬, kp-\n-X.

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn G-®q¿: h-´-s∏m-bn¬ I\-m¬ tdm-Un-se Im-fnb-Øv I-t√y-´n¬ sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn (68). `m-cy: I-cn-bn¬ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ dw-e. a-°ƒ: dkv-a¬, ap-lv-kn-\, ap^o-Z, ap-\-Δn-d, d-^o-lv. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp- emw, i-^o¿ lm-Pn. ktlm-Z-c-߃: A-ko-kv, A-ssk-\m¿, B-bn-kp, A-_v-Zp¬ -Jm-Z¿. ]-tcX-cm-b D-a¿, ssk-\-_, A-eo-a.

ap-l-½-ZvIp-ªn sN-a-\m-Sv: ]-g-bIm-e hym-]m-cn B-en-t®-cn apl-Ω-ZvIp-™n (68). D-Zp-a _-km-dn-se tXbn-e hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: dm-^n (Zp-_-bv), a≥-kq¿ (Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\o-b¿, _mw•q¿), jm-P-lm≥ (A_qZ-_n), J-a-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, A^v-k, d-^o-Jv. k-tlm-Z-c-߃: {]-^. A-∫m-kv (F≥-Pn-\obdn-Mv tIm-f-Pv, sIm-√w), l-\o-^v (_mw-•q¿), JmZ¿ (F≥-Pn-\o-b¿- jm¿P), ]-tc-X-\m-b A-l-aZv (kn.-_n.-sF Fkv.sF), _o-^m-Øn-a.

_m-¨n Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Xn-cnbm-Sv Nm-Ø≥ ap-°n-se ]-tc-X-\m-b A-ºq-´n-bpsS `m-cy ]m-e-bp-≈-°≠n ]-d-º-Øv ho-´n¬ _m-®n (86). a-°ƒ: `m-kv-I-c≥, ]-hn{X≥, kp-tc-{μ≥, \-fn\n, D-j. a-cp-a-°ƒ: im¥, {io-a-Xn, Po-th-jv, Ip-am-c≥, A-\n-X. ktlm-Z-c-߃: I-Æ≥, Ip-™n-am-X, ]-tc-X-cmb sIm-´≥ tKm-hn-μ≥.

\-S-cm-Pv ]m-e-°p-∂v: \m-S-I{]h¿-Ø-I≥ ]m-e-°p-∂v ]-\-bm¬ tIm-´-∏m-d-bnse \-S-cm-Pv (46). hr-°kw-_-‘-am-b A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v aw-K-em]p-cw sh≥-tem-Iv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv:]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ B-Nm-cn. amXm-hv: am-[-hn. `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: km-Pn-Øv, Zo-£n-Xv. k-tlm-Z-c߃: a-t\m-l-c≥, {]Im-i≥, hm-cn-P, im¥.

A-\m-Y-a-µn-cw \-S-¯p-¶ C-äm-en-b³ kz-tZ-in-\n-¡v s^-\n _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-tc Un-kw-_À 31h-sc C-´y-bn Xp-S-cm³ A-\p-a-Xn \S-]-Sn-bm-h-iy-s¸«v hn-kbv¡pw ]u-c-Xz-¯n-\papÅ A-t]-£ \Â-Im-³ tImSXn \nÀtZiw sIm-®n: t^m¿-´v sIm-®n-bn¬ A-\m-Y-a-μn-cw \-S-Øp-∂ C-‰men-b≥ kz-tZ-in-bm-b I-\ym-kv{Xo-°v Un-kw-_¿ 31h-sc C¥y-bn¬ Xp-S-cm≥ ssl-t°m-SXn A-\p-a-Xn \¬-In. Pq-sse 31\-Iw C-¥y hn-S-W-sa-∂ tI{μ-k¿-°m¿ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n® ^m-_n-bm-tem ^m-{_n-b-sbbm-Wv A-©p-am-kw-Iq-Sn cm-PyØv Xp-S-cm≥ A-\p-h-Zn-®p-sIm≠v P-kv-‰n-kv ]n B¿ cm-a-N-{μta-t\m≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. 1996 ap-X¬ l-c-Pn-°m-cn sIm-®n tPm-_v tdm-Un¬ Bizm-k-`-h≥ F-∂ t]-cn¬ A\m-Y-I-sf-bpw D-t]-£n-°-s∏-´-

h-sc-bpw kw-c-£n-°p-∂ tI{μw \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. 2013 P\p-h-cn G-gn-\v hn-km- Im-em-h[n ]q¿-Øn-bm-hm-\n-cn-s° 2012 \-hw-_¿ 12\v hn-k ]p-Xp-°-n\¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI{μ-k¿-°m-cn-\v C-h¿ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ap-ºv C-¥y≥ ]u-c-Xz-Øn-\p-≈ At]-£-bpw C-h¿ tI-{μ-k¿-°mcn-\v \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Cu A-t]-£-I-fn¬ \-S-]-Sn-bp≠m-Im-Xn-cn-s° Pq-sse A-hkm-\w C-¥y hn-S-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v tI-{μ-k¿-°m-dn-s‚ IØv Pn-√m I-e-Iv-S¿ ap-tJ-\ ^m_n-bm-tem ^m-{_n-b-°v e-`n°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-izm-k-`-

h≥ F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\ km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏n--s‚ \nb-{¥-W-Øn¬ 50 A-t¥-hm-knI-fp-≈ A-\m-Ym-e-bw \-S-Ønh-cn-I-bm-Wv Xm-s\-∂v C-h¿ lc-Pn-bn¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. C-h¿-°v A-\p-Iq-e-am-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw tIm-SXn-bn¬ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®-Xv. C-h¿ \¬-In-bn-´p-≈ tc-J-Iƒ Xn-cn-®p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. Hm¨-sse≥ ap-tJ-\ hn-k ]p-Xp-°m-\pw ]u-c-Xz-Øn-\pw A-t]-£ \¬-Im-≥ tIm-S-Xn l-c-Pn-°m-cn-°v \n¿-tZ-iw \¬In.

_mÀ Iu-¬-kn-en ]-cm-Xn sIm-®n: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-knse {]-Xn k-cn-Xm \m-b-cp-sS A`n-`m-j-I≥ s^-\n _m-e-Ir-jvW-s\-Xn-tc _m¿ Iu¨-kn-¬ sk-{I-´-dn-°v ]-cm-Xn. dn-´-tb¿Uv a-Pn-kv-t{S-‰v B-ep-h tZ-iw kz-tZ-in sI hm-kp-tZ-h-\m-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. k-cn-X Nn-e Im-cy-߃ Xp-d∂p-]-d-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂v a-Pn-kv-t{S-‰v A-`n-`mj-I-s‚-bpw h-\n-Xm t]m-en-kns‚-bpw am-{Xw km-∂n-[y-Øn¬ k-cn-X-bp-am-bn kw-km-cn-®p. A`n-`m-j-I-t\m-Spw t]m-en-kn-t\mSpw C-°m-cyw sh-fn-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂pw a-Pn-kv-t{S-‰v D-Ø-c-hn-´ncp-∂p. F-∂m¬, am-[y-a-{]-h¿-

Ø-I-tcm-Sv Nn-e tI-{μ kw-ÿm\-a-{¥n-am¿ tI-kn¬ Dƒ-s∏-´Xm-bn s^-\n A-dn-bn-®p. Iq-SmsX kz-Im-cy-Nm-\-en-\v {]-tXyI A-`n-ap-J-hpw \¬-In. A-`n-`mj-I≥ ]-d-™-sX-∂-dn-bn-®v sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ Nn-e Imcy-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-bp-ap≠m-bn. C-Xv A-`n-`m-j-I tPm-enbp-sS A-¥- n-\v I-f-¶w-h-cpØp-∂-Xpw _m¿ Iu¨-kn¬ N-´-߃-°v hn-cp-≤-hp-am-Wv. AUz-°-‰v B-Œv 1961 A-\p-k-cn-®v A-`n-`m-j-I≥ X-s‚ I-£n-tbmSp-≈ I-S-a ]m-en-®n--√. A-Xn\m¬ A-Uz. s^-\n-s°-Xn-tc \S- ] - S n- s b- S p- ° - W - s a- ∂ mh- i ys∏-´m-Wv ]-cm-Xn.

am-[-h³ \-¼ymÀ am-ln: Nm-e-°-c-bn-se Nn-d-Ø-e lu-kn¬ am[-h≥ \-ºym¿ (82). `mcy: cm-[. a-°ƒ: A-PnØv (A-[ym-]-I≥, F≥.F.Fw.F-®v.F-kv, s]-cn-ß-Øq¿), ssi-eP (A-[ym-]n-I, sNm¢n), B-\-μv (C-e-Iv{Sojy≥). a-cp-a-°ƒ: {io-cRv-Pn-\n, {io-\n-hm-k≥ (Zp-_-bv), jo-P (cm-a-hnem-kw ssl-kv-Iqƒ).

F³-tUm-kÄ-^m-³Zp-cn-X-_m-[n-X³ a-cn-¨p _-Zn-b-Sp-°: F-≥-tUm-kƒ^m≥- Zp-cn-X-_m-[n-X-\m-b Ipº-Um-sP au-Δm-dn-se \m-cm-bW a-Wn-bm-Wn(70) acn®p. P\-d¬-B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, Ip-™n-cm-a≥.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw a-t©-iz-cw: I-Wz-Xo¿-∞ I-S∏p-d-Øv A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-c-bv°-Sn-™p. B-dpZn-h-kw]-g-°-ap-≈ ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZl-am-Wv I-c-bv°-Sn-™-Xv. h-cbp-≈ j¿-´v- am-{X-am-Wv thjw. ar-X-tZ-lw aw-K¬-]m-Sn B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

hnj- w D-ÅnÂs- ¨-¶v BZnh- mkn a-cn¨- p

aq-∂m¿: hn-jw D-≈n¬-sN-∂v B-Zn-hm-kn a-cn-®p. Ip-≠-f kn≥-tUm-kv tIm-f-\n-bn¬ c-hn-bm-Wv(64) a-cn-®-Xv. Ir-jn-ÿ-e-Øv tPm-en-°p-t]m-b C-bmƒ sj-Un¬ kq-£n-®n-cp-∂ hn-jw I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂v ]-d-bp-∂p. aq-∂m¿ F-k.--v-sF a-Wn-em-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. `m-cy: ]-tc-X-bmb Im-a-Øm-bn. a-°ƒ: A-ar-X, cm-P-Ip-am-cn, am-e.--

hml-\w C-Sn-¨p ]-cn-t¡-ä A-Úm-X bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm´bw: hml-\w C-Sn-®p ]-cn-t°-‰ A-⁄m-X bphm-hv a-cn-®p. sIm√m-Sv ]p-fn-aq-Sn-\v k-ao-]w C∂-se D-®-bv-°m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.A-\y-kw-ÿm-\-°mc\m-b bp-hm-hmWv a-cn-®-sX-∂v kw-i-bn-°p-∂Xmbn Cu-Ãv t]men-kv ]-d-™p. I¨-t{Smƒ dqw t]men-kv Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® bp-hm-hv ssh-Ip-t∂-c-tØm-sS a-cn-®p. a-r-X-t±-lw Pn√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

a-[y-h-bkvI-³ Bän a-cn-¨\n-e-bnÂ

ap-≠°-bw:B-‰n¬ a-[y-h-bvI-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]-\-°®n-d hm-g∏-≈n em-k¿(50)B-Wv a-cn-®Xv. #wap-≠°-bw sh-≈-\m-Sn-bn-se B-‰n-em-Wv emk-dn-s\ C∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv.

a-e-bm-fn hn-am-\-¯m-h-f-¯n Ip-g-ªpho-Wv a-cn¨p

h¿°-e: Zp-ss_bn¬\n∂p Xn-cp-h-\-¥]p-cw hn-am-\-Øm-f-h-Ønen-dßn-b a-e-bm-fn Ip-g™pho-Wv a-cn®p. h¿-°-e ap-≠-bn¬ BXn-c-bn¬ kp-K-X≥ (54) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se-bmWv kw-`hw. `mcy: D-jmIp-amcn. a°ƒ: A¿®-\, A-cp¨. a-cp-aI≥: A-\n`m-kv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn¨p

s\-Sp-a-ßmSv: A-gn-t°m-Sv ae-bw jm-ln≥ a≥-knen¬ Fw A-–p¿d-joZns‚ (t]m-en-kv Un-∏m¿´v-sa‚ v) `m-cy F-kv \-kodm _o-hn (42). ]-tc-X\m-b F-kv AlΩ-Zv Ip-™n-s‚bpw F^v kp-ss_-Zm _o-hn-bpsS-bpw a-I-fm-Wv. I-gn-™-h¿-jw Un-kw-_¿ 13\v ]m-tem-Sv Xm-∂naq-Sn-\v k-ao]-Øv \-S-∂ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰n-cp∂p. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pnepw Xp-S¿-∂v P-\-d¬ B-ip-]{Xnbnepw Pq-_n-en sa-tΩm-dn-b¬ B-ip-]{Xnbnepw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cn-s° I-gn-™Znhkw cm-hn-se a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. X-°-e \q-dp¬ C-kvemw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImfPv hn-Zym¿-Yn F jm-ln≥ a-I-\mWv.

s{S-bn³ X-«n ]-cn-t¡-ä A-Úm-X³ a-cn-¨p

Bep-h: s{S-bn≥ X-´nb A-⁄m-X≥ B-ip-]-{Xnbn¬ a-cn-®p. C∂-se cmhnse 6.30\m-Wp 55hb vv tXm-∂n-°p∂ Cbmsf Bep-h sdbn¬th tÃ-j≥ ]-cn-kcØvv ]-cn-t°-‰ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\mbn√. I-dp-∏n¬ Np-h∏pw sh-fp∏pw h-c-I-fp-≈ ^pƒssI j¿´pw sh-≈ U-_nƒ ap-≠p-am-Wp [-cn-®n-cp∂-Xv.C-cp-\n-d-hpw 162sk.ao-‰¿ D-b-c-hp-ap-≠v.

s{S-bn³ F³-Pn³- X-«n c-−mw- ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn -a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: s{S-bn≥ F≥-Pn≥ X-´n G-gp-hb- p-Im-c-≥ a-cn-®p. ]-≈w a-√ym-kv sse-\n-se P-eo¬-˛-ssk-_p-∂n-k Z-º-Xn-I-fp-sS -a-I≥ Pu-l-dm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]≈w sd-bn¬-th tK-‰n\-Sp-Ø _-‘p-ho-´nte-°p t]m-hp-∂-Xn\n-sS Im-k¿-tIm-Uv \n-∂pw aw-K-em-]p-cw `m-K-tØ-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ s{S-bn≥ F≥-Pn≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-e-°p-∂v {Ko≥-hp-Uv-kv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. kv-Iqƒ Po-h-\-°m-cn I-gn™-Zn-h-kw s{S-bn≥ X-´n-a-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se kv-Iq-fn-\v A-h-[n \¬-In-bn-cp-∂p. XpS¿-∂m-Wv Pu-l-dpw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´p a-cn-®Xv. k-tlm-Z-c-߃: P-lmw-Ko¿, Pm-knw.

aq-¶p Zn-h-k-am-bn J-_-d-S-¡m-³ I-gn-bm-Xn-cp-¶ a-¿n-¯v a-d-hp-sN-bv-Xp sN¿-∏p-f-t»-cn: F-gp-h-¥-e C-Sp-X-d In-g-°pw-]-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv a-l-√n¬ J-_-d-S°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂p-Zn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-® a-ønØv H-Sp-hn¬ a-s‰m-cp a-l-√v J_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-bv-Xp. Rm-b-dm-gv-N a-cn-® C-Sp-X-d ]md-∏p-d-Øv sam-bv-Xo-s‚ a-ønØm-Wv {]-Xn-tj-[-߃-s°mSp-hn¬ C-∂-se N-Ω-°p-gn al-√v J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-X-Xv. In-g-°pw-]-d-ºv a-l-√n-\v Io-gn-ep-≈ J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sN-øp-∂-Xn-\v ssl-t°mS-Xn- kv-t‰ \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\m-em-Wv a-øn-Øv J-_-d-S-

°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂pZn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-t°≠n-h-∂-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sNm-Δm-gv-N \m-´p-Im¿ a-ønØp-am-bn tdm-Uv D-]-tcm-[n-®ncp-∂p. C-tXm-sS ssh-Io-´v Unssh.F-kv.]n, k-_v I-e-Œ¿ F-∂n-h-cpw a-‰v D-tZym-K-ÿ-cpsS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ N¿-®bpw \-S-∂n-cp-∂p. H-Sp-hn¬ d-aZm≥ A-h-km-\n-°p-∂-Xp-hsc N-Ω-°p-gn a-l-√v J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øm-≥ a-l√v A-[n-Im-cn-I-tfm-Sv D-tZym-Kÿ¿ B-h-iy-s∏-´-Xn-s‚ ^e-am-bn cm-{Xn H-cp a-Wn-tbmsS A-hn-sS F-Øn-®v a-d-hp-sNøp-I-bm-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

1 BKkvXv 2013 hymgw

]n-©p-Ip-ªv sXm-«n-en a-cn-¨p-

A-ÐpÀ-d-lvam³ lm-Pn

Im-kv-an- lm-Pn

am-[-hn A-½

D-½m-¨p-½

^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g tIm-a-Øn¬-Øm-gw Xm-gt©-cn A-–p¿-d-lvam lm-Pn F-∂ Nn-∂ (85). `m-cy: Ip-™n-am-®. a°ƒ: lw-k-t°m-b (bmºp), ap-l-nbp-±o≥, _jo¿, A-_q-_-°¿ kn±n-Jv (Sn.-F. -{Km-^n-Iv-kv, sN-dp-h-Æq¿), jm-lp¬ l-ao-Zv, A-\-kv, J-Zo-P, dp-Jn-b, ]-tc-X-\m-b dkm-Jv. a-cp-a-°ƒ:F kn ap-l-Ω-Zv- (I-cp-h≥-Xn-cpØn), F≥.Fw. -Ip-´n (B¿-an), \-^o-k, apwXm-kv, kp-l-d, k-eo-\, ssl-dp-∂o-k, kp-\o-d, k-ao-\. k-tlm-Z-c-߃: A-l-Ω-Zv, _o-^m-ØpΩ, ]-tc-X-cm-b _n-®p-´n, B-bn-i -_o-hn.

tX-™n-∏-ew: tN-te{º F-f-∂p-Ω¬ a-ßm´-bn¬ ssh-en-t»-cn Imkv-an lm-Pn (80). a°ƒ: A-_v-Zp-¿d-lvam≥, ap-l-Ω-Zv (a-°), A-_v-Zp¬ A-ko-kv, k^n-b, ssk-\-_, _o^m-Øn-a, dp-Jn-b, lmP-d. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv s]-cp-ap-Jw, ap-l-Ω-ZvIp-´n h-≈n-°p-∂v, j-d^p-±o≥ tN-fm-cn, Ip™n aq-k s]-cp-ap-Jw, A-jv-d-^v tN-fm-cn, ^mØn-a, B-ky, Pw-jo-e. J-_-d-S-°w C-∂v cm-hnse H-º-Xn-\v tX-t\-cn∏m-d Pp-ama-kv-Pn-Zv J_¿ÿm-\n¬.

cm-a-\m-´p-I-c: ]p-Xpt°m-Sv c-N-\-bn¬ sIm-Sºm-´n¬ am-[-hn A-Ω (92). k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N. a-°ƒ: ]-fln-\n (dn-´. F-®v.Fw.F.Fw.F¬.]n.F-kv. A-gn™n-ew), km-hn-{Xn, Ip™n-e-£v-an (dn-´. F®v.Fw. Pn.F¬.]n.Fkv. Np-≈n-a-S, ]m-e-°mSv), Pm-\-In, eo-em-h-Xn, C-μn-c, {io-Ip-am¿ (Akn. sk-{I-´-dn, ^-tdm-°v k¿-ho-kv tIm-˛-Hm-]-td‰o-hv _m-¶v). a-cp-a-°ƒ: cm-a-Ir-jv-W-≥ \m-b¿, _m-e-Ir-jv-W-°p-dp-∏v, A-∏p-°p-´≥ \m-b¿, kp\n-Xn (t_-∏q¿ F-®v.Fkv.), ]-tc-X-cm-b A-∏p\m-b¿ (hn-ap-‡`-S≥), kp-tc-{μ≥ \m-b¿.

Xm-\q¿: tam-cy-bn-se ]tc-X-\m-b tIm-f-ß-Øv A-h-dms‚ `m-cy Xp-∏-Øv D-Ωm-®p-Ω (75). a-°ƒ: sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n F-∂ Ip-™n-tam≥ (tam-cy a-l√v ssh-kv {]-kn-U‚ v, Xm\q¿ ]-©m-b-Øv \m-emw hm¿-Uv ap-kv-enw- eo-Kv {]kn-U-‚ v), ]m-Øp-Ω. a-cpa-°ƒ: Xp-∏-Øv sam-bvXo≥-Ip-´n F-∂ Ip-™nhm-∏p, Xn-Øo-ap. J-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se H-º-Xn\v tam-cy tIm-´p-Im-Sv Pp-apA-Øv- ]-≈n J-_¿-ÿm\n¬.

Ip-ªm-an

_m-e-Ir-jv-W³

A-_q-_-¡À

B-an-\

Ip-ªm-en- lm-Pn -

sN-dp-hm-Sn: ]-c-h-cn-bn¬ A-_q-_-°¿ (78). ap-kvenw- eo-Kv {]-h¿-Ø-I\mWv. `m-cy: Ip-™o-hn. a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv (ku-Zn), ssJ-dp-∂n-k, an≥-k¿ (Zp-_-bv), jnlm-_p-±o≥ (Zp-_-bv), kp-[o¿ (J-Ø¿), B-bni. a-cp-a-°ƒ: A-_p´n(Zp-_-bv), jm-P-lm≥ (Zp-_-bv), B-bn-i s\-√n°m-]-d-ºv, l-ko-\ tNμ-aw-K-√q¿, j-_m-\ Iqfn-am-Sv, j-lv-\ aq¿-°-\mSv. J-_-d-S-°w C-∂v cmhn-se 11\v ap-≈-a-S-°¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬.

am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv Aø-∏≥ Ip-f-ß-c ]-tc-X\m-b C-ºn-®n-tam-bn-bpsS `m-cy B-an-\ (82). a°ƒ: C-{_m-low (ap≥ {Km-knw Po-h-\-°m-c≥), A-l-Ω-Zv-Ip-´n, B-en-°p´n, ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (A[ym-]-I≥, sN-Ω-\m-Sv F®v.-F-kv.F-kv. Im-k¿tIm-Uv), ^m-Xzn-a. a-cp-a°ƒ: A-–p-√ (ap-´m-t©cn), ^m-Xzn-a hn-cn-∏m-Sw, kp-ss_-Z (tN-μ-aw-K√q¿), kp-ss_-Z ]-∂q¿, dw-e s]m-‰-t»-cn. -

h-≈n-°p-∂v: ]-cp-Øn°m-Sv I-≈n-bn¬ a-ßm´v Ip-™m-en- lm-Pn (103). ]-g-b-Im-e \m-fntI-c hym-]m-cn-bpw {Kma-∏-©m-b-Øv ap≥- AwK-hp-am-Wv. Zo¿-L-Imew ]-cp-Øn-°m-Sv a-l√v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚mbn-cp-∂p. a-°ƒ: ap-lΩ-Zv-Ip-´n, A-–p-¿d-lvam≥ (C-cp-h-cpw Pn-±), A-–p-√, ]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥. a-cp-a-°ƒ: J-Zo-P, kp-ss_-Z, jmln-Z, j-ao-a, lpssk≥-tIm-b lm-Pn,

B-b-t©-cn: aw-K-em-Sv ]-tc-X-\m-b tI-tfm-Øv aq-k-bp-sS `m-cy J-Zo-P (75). a-°ƒ: Ip-™m-bni, ]m-Øp, _-jo¿, A–p-√. a-cp-a-°ƒ: A-–p√, sam-bv-Xp, A-ko-\, dw-kn-b.

t]-cm-{º: Z-b s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv thmf‚nb-dpw {S-Ãv t_m¿-Uv AwKhpw Hm-^n-kv sk-{I´-dn-bp-am-b sI _m-e-Irjv-W≥ (70). Z-b ¢n-\n°n¬ s\-©p-th-Z-\-sb Xp-S¿-∂p Ip-g-™p-ho-gp-Ibm-bn-cp-∂p. I-gn-™ A©ph¿-j-am-bn Z-b-bp-sS ap-gp-h≥ k-a-b{]-h¿-Ø-I\m-Wv. C-¥y≥ t\-hn-bnse tk-h-\-Øn-\p ti-jw A-°u-≠vkv P-\-d¬ Hm^n-kn¬ ko-\n-b¿ A°u-≠vkv Hm-^n-k-dm-bn tPm-ensN-bv-Xp-h-cn-I-bmbn-cp-∂p. `m-cy: tdm-a-e-X. tPm-k-^v a-°ƒ: tdm-_n≥-cm-Pv Hm-a-t»-cn: h-S-s°ap-dn(_mw-•q¿), dn-tP-jv cm-Pv bn¬ tPm-k-^v (94). dn-´. (sN-ss∂). k-tlm-Z-cA-[ym-]-I-\m-Wv. `m-cy: ]- ߃: ao-\m-£n, Zm-£m-btc-X-bm-b ta-cn. a-°ƒ: Wn, jo-e, im-¥. kw-kvtXm-a-kv, ]-tc-X-bm-b en- Im-cw C-∂v H-º-Xn-\v ]p-‰w√n, kn-ÿ D-j, A-Uz. s]m-bn¬ ho-´p-h-f-∏n¬. tPm-kv, kn-ÿ tim-`, knkv-‰¿ tdm-kven≥, h-¬-k- th-em-bp-[³ Hm-a-t»-cn: A-°-c-∏-dΩ, sk-en≥, sU-bvkn, tdm-_n≥. a-cp-a-°ƒ: ta-gv- ºn¬ th-em-bp-[≥ (70). kn, tk-hy¿ tem-t_m, Zo- `m-cy: im-¥. a-°ƒ: kp-tc]v-Xn, ]-tc-X-\m-b A-—≥- jv, kp-a, kp-j-a. a-c-p-aIp-™v, A-K-kv-‰y≥, dn-®n- °ƒ: kn-‘p, hn-P-b≥, _n-Pp. tem-t_m, tj¿-fn.

B-an-\-bv

am-b-\m-Sv: Xm-sgh-b¬ sN-dn-bIp-≠m-hn¬ ]-tcX-\m-b _o-cm≥-Ip-´n-bp\n-e-ºq¿: N-¥-°p-∂v sS `m-cy B-an-\-bv (70). hr-μm-h-\w \-cn-t°m-´pΩ¬ aq-k (65). `m-cy: B- a-°ƒ: ssk-X-e-hn (saUn-°¬ tIm-f-Pv kw-cbn-j. £-W k-an-Xn), ap-l-Ω-Zv a-°ƒ: A-en A-Iv-_¿, ss^-k¬, d-^o-Jv, jm- A-iv-d-^v, P-ao-e, ssa-aq\, \-^o-k, dw-e. a-cp-aP-lm≥, \-ko-d. a-cp-a°ƒ: l-^v-k-Øv, l-\o- °ƒ: ap-l-Ω-Zv sh-≈n-∏d-ºv, \u-jm-Zv Xn-cp-h-\^,l-ko-\, l-ko-\, A≥-h¿. J-_-d-S-°w C- ¥-]p-cw, ^m-cn-kv sN°pw-I-S-hv, jm-ln-Z ∂p cm-hn-se 10\v N-¥°p-∂v h-en-b Pp-am-a-kv- (U‚¬- tIm-f-Pv, tIm-gnt°m-Sv), dp-_o-\. Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

aq-k

sam-bv-Xo³-Ip-«n th-ß-c: C-cn-ß-√q¿ ]m-em-Wn-bn-se A-ºe-h≥ Im-cm-´v sam-bvXo≥-Ip-´n (80). `m-cy: B-an-°p-´n. a-°ƒ: sambv-Xo≥, aq-k (Pn-±), A–p¬- A-ko-kv, C-Øn°p-´n, ]m-Øp-Ωp, Xm®p-Ωp, ]-tc-X-\m-b apl-Ω-Zv-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: a-Ωp-Xp- lm-Pn, sam-bvXo≥-Ip-´n, ]m-Øp-Ωp, B-bn-ip, ]m-Øp-Ωp, dkn-b.

F-S-h-Æ-∏m-d: am-´p-Ω¬ ]-tc-X-\m-b tNm-e-°pø≥ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Ip-™n-°-Zo-P (94). a°ƒ: ^m-Øn-a, A-–p√, A-–p-¿d-lvam≥, Bbn-ip-Ω. a-cp-a-°ƒ: ]-tcX-\m-b ap-l-Ω-Zv, kpss_-Z, P-ao-e, ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿.

\m-Zm-]p-cw: Nm-e-{]w ]tc-X-\m-b \-ºn-Ip-∂pΩ¬ A-–p-√-bp-sS `mcy Ip-™m-an (80). a°ƒ: A-Ω-Xv, ]m-Øp, a-dn-bw, km-d. a-cp-a°ƒ: sam-bv-Xp Nm-e{]w, C-{_m-low h-cnt°m-fn, lm-P-d F-f-bSw, ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥. -

ap-l-½-Zv l-k³

A-ʳtIm-b

in-h³

cm-L-h³ \m-bÀ

i-¦-c³ \m-bÀ

Iukp

^m-Xzn-a

Ip-«n-am-fp

]-tøm-fn: a-Wn-bq¿ ]qh≥-I-S-h-Øv ap-l-Ω-Zv l-k≥ (50). ap-kv-enweo-Kv, {]-hm-kn eo-Kv {]h¿-Ø-I-\m-Wv. `m-cy: B-an-\. a-°ƒ: k-_mlv, ap-lv-kn-\, dw-ko-\. a-cp-a-°ƒ: J-øqw(\¥n), ju-°-Øv (F-fºn-em-Sv). k-tlm-Z-c߃: D-ss_-Zv, a-dn-bw, ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, B-bn-i, \-^o-k, ]-tcX-bm-b B-an-\. -

Ip-μ-aw-K-ew: ]-g-b-Im-e ap-kvenw-eo-Kv {]-h¿-ØI≥ ss]-tßm-´p-]p-dw F-S-h-e-Øv ta-ج A ≥-tIm-b (85). `m-cy: J-Zo-P. a-°ƒ: kn-±o-Jv, \-^o-k, B-bn-i, ]mØ-bn, ]-tc-X-bm-b ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: apl-Ω-Zv aq-gn-°¬, sam-bvXo≥-tIm-b ss]-tßm-´p]p-dw, A- -bn≥ ]-S-\new, P-ao-e Nm-Ø-¶m-hv, D-a¿ tIm-¥-\m-cn.

ap-°w: am-º-‰ sh-fmØq¿ in-h≥ (62). a-fiew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n ap≥ sk-{I-´-dn-bpw kmwkv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-\pam-bn-cp-∂p. `m-cy: C-μn-c. a-°ƒ: Zn-hy, `-hy, c-ay. acp-a-°ƒ: D-Z-b-Ip-am¿ (sN-Øp-I-S-hv), ss_-Pp (ap-tØ-cn), k-Po-{μ≥. ktlm-Z-c-߃: kp-{_-lvaWy≥ \m-b¿, cm-[m-a-Wn, X-¶-a-Wn, ]-tc-X-\m-b cma-Ir-jv-W≥ \m-b¿.

sIm-bn-em-≠n: ]q-°m-Sv C-cn-bm-\n-t°m-´ cm-Lh≥ \m-b¿ (84). `m-cy: ]tc-X-bm-b am-[-hn A-Ω. a-°ƒ: Ko-X (sk-bn¬kv Sm-Iv-kv Hm-^n-kv , sIm-bnem-≠n), Kn-cn-P, k-_n-X, Kn-co-j≥(kq-cy S-b¿ Ad-∏o-Sn-I), k-Xo-i≥. a-cpa-°ƒ: tkm-a≥ (A-cn°p-fw), Ip-™n-Ir-jvW≥ (Nm-en-°-c), a-Wn (a-S-∏-≈n), k-Xn. k-©-b\w Rm-b-dm-gv-N.

th-fw: s]-cp-h-b-en-se B-e-°-S-h-Øv i-¶-c≥ \m-b¿ (I-t√m-Sv-˛91). thfw ku-Øv F¬.]n. kvIqƒ dn-´. A-[ym-]-I-\mWv. `m-cy-am¿: A-Ωm-fp AΩ, \m-cm-b-Wn A-Ω. a°ƒ: _m-e-\m-cm-b-W≥, _o-\, _m-e-N-{μ≥, \n-j, hn-Po-jv. a-cp-a-°ƒ: kp-tc{μ≥(Im-c-bm-Sv), kp-\n¬ (]-\m-bn), Hm-a-\ (s]-cp-hb¬), t{i-b- v (I-°-t©cn), Zn-hy (_-tØ-cn).

H-fh-Æ: H-f-h-Æ NmtØm-Ø-d ta-ج ]tc-X\m-b ]p-Ø-eØvv Zm-tam-[c-s‚ `m-cy Iukp (70). a°ƒ: iyma-f, tim`-\, D-j, kPn, dmWn, a-Wn-I-WvT≥. acp-a°ƒ: ]-tc-X\mb tem-ln-Zm£≥, hn-t\mZv-Ip-am¿, iin, l-cnZmk≥, c-Pn-X. -kw-kvIm-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f-∏n¬.

C-cp-ºp-gn: tXm-c-∏-∏m-d kz-tZ-in ]-tc-X-\m-b ]d-º≥ tIm-´-Ω¬ ap-lΩ-Zv lm-Pn-bp-sS `m-cy ]d-º≥ s]m-‰-Ω¬ ^mXzn-a (83). a-°ƒ: i-d^p-±o≥ (A-_q-Zp-ss_), A-ssk-\m¿, jw-kp (Ccp-h-cpw ku-Zn), B-C-i. a-cp-a-°ƒ: ku-Z s]-cnº-ew, dw-e s]-cn-¥¬-aÆ, k-ao-a ap-≠p-]-d-ºv, A-_v-Zp-√-°p-´n Iq-´n-eßm-Sn.

_m-ep-t»-cn: sIm-fØ - q¿ ]n-em-tØm-´Ø - n¬ Ip-´nam-fp (72). `¿-Øm-hv: tKm]m-e≥. a-°ƒ: c-ho-{μ≥ (A-_q-Z_ - n), Ir-jvW - ≥ (H-am≥), ao-\m-£n (Xn-cph-ßq¿). a-cp-a° - ƒ: cmP≥ (Xn-cp-hß - q¿), cm-[ (sIm-fØ - q¿), kp-\n-X. k-tlm-Zc - ß - ƒ: N-¥p°p-´n, ]-tc-Xc - m-b cm-Lh≥, cm-cn-®° - p-´n, I-Wmc-°p-´n, D-Æq-en. k-©b - \w Rm-bd - m-gvN - .

Ip-ªn-¡-Zo-P

J-Zo-P

]-≈n-°¬: tN-te-{º ss]-tßm-´q-cn¬ sXm´n-en¬ In-S-∂p-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂ Ip-´n a-cn®p. Xm-g-t©-cn I-Wdm-bn l-k≥-˛-dp-^o-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ A¬-^m-Zv ap-l-Ω-Zv (A-©p-am-kw) B-Wv a-cn-®-Xv. ho-´p-Im¿ Ip´n-sb F-Sp-°m≥ sN-∂-t∏m-gm-Wv a-cn-®-X-dn-™Xv. l-eo-\, A≥-km-^v ap-l-Ω-Zv F-∂n-h¿ ktlm-Z-c-ß-fm-Wv.

tZ-io-b-]m-X-bn hm-l-\m-]-I-Sw; c-−v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p ]m-e-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X-bn¬ a-W-∏p-≈n-°m-hv ]≠m-c-°-S-hn¬ ss_-°pw ]n-°-∏v Hm-t´m-bpw Iq-´nbn-Sn-®v ss_-°v bm-{X°m-cm-b c-≠v bp-hm-°ƒ a-cn-®p. In-Wm-t»-cn D-∏pw]m-Sw ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-s‚-bpw Ip-¥o-tZ-hnbp-sS-bpw a-I≥ c-ta-jv (22), In-Wm-t»-cn tXm-´Øp-°m-Sv B-dp-ap-J-s≥bpw h¬-k-e-bp-sS-bpw aI≥ k-\¬ (22) F-∂nc-ta-jv hcm-Wv a-cn-®-Xv. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-I-fm-b C-cp-h-cpw tPmen-I-gn-™v Iq-´p-]m-Xbn¬-\n-∂p k-\-en-s‚ ss_-°n¬ In-Wm-t»-cnbn-te-°p a-S-ßp-tºmƒ C-∂-se ssh-Io-´v B-dn\m-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏´-Xv. k-\em-Wv ss_t°m-Sn-®n-cp-∂-Xv. Ip-gn sh-´n-°p-∂-Xn-\n-sS F- k-\¬ Xntc h-∂ ]n-°-∏v C-h-cp-sS ss_-°nenSn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-cp-h-cpw X¬-£-Ww a-cn-®p. Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-ep-≈ ar-X-tZ-l-߃ C-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-øpw. k-\-en-s‚ k-tlm-Z-cn: {ip-Xn-. c-ta-jn-s‚ k-tlm-c-߃: cm-[n-I, ]-tc-X-bm-b cm-Pn-I.

Ip-g-ªp-ho-Wp- a-cn-¨p-

F-S-h-Æ: H-Xm-bn ]-tc-X\m-b ssI-X-d A-l-Ω-Zns‚ a-I≥ In-g-t° Nm-Ø√q¿ sI lp-ssk-\m¿ (40) Ip-g-™p-ho-Wp- a-cn-®p. C∂-se D-®-tbm-sS I-S-bn¬\n-∂p km-[-\-߃ hmßn ho-´n-se-Øn-b D-S-s\ X-f¿-∂p-ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. B-ip-]-{Xn-bn-se-Øns®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. am-Xm-hv: ]n sI J-Zo-P. `m-cy: k¬-a. a-°ƒ: j-ao¿, i-_v\, i-co¿. k-tlm-Zc-߃: A-∫m-kv, A-–p-d-jo-Zv, ap-kv-X-^, A-ssk\m¿, kp-ss_-Z, B-an-\, kp-lv-dm-_n, ssJ-dp-∂o-k.

Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bn Pm-\-In

\-_o-k

sam-bv-Xo³-Ip-«n

A-_q-_-¡À

_o-hn

Im-fn

\-^o-k

k-Zm-in-h³ \m-bÀ

C-øm-Sv: I-tÆm-dm-´n¬ Pm-\-In (Pm-\p-˛50). `¿-Øm-hv hn-iz-\m-Y≥ (F-S-∏mƒ). a-°ƒ: hn-t\m-Zv, hn-Pn\. k-©-b-\w Rm-bdm-gv-N. -

h-S-I-c: ]p-d-¶-c sIm-´-∏p-dØv \-_o-k (58). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b sXm-≠n-s∏mbn¬ Ip-™-Ω-Zv. a-°ƒ; \nkm¿, A-jv-d-^v, k-do-\, l_o-_v. a-cp-a-°ƒ: aq-k, jmln-Z, j-ao-d, k-ao-d.

^-tdm-°v: t]-´ h-f-b-ßm´v sam-bv-Xo≥-Ip-´n (58). `mcy: kp-l-d. a-°ƒ: k-ao\, k-^v\, k-ao¿ _m_p, A≥-h¿. a-cp-a-°ƒ: ap-\-Δn¿ ]p-fn-°¬, A–p¬ A-en, l-ko-\.

Xm-ac - t- »-cn: ]-c∏ - ≥-s]mbn¬ tIm-gn-°¬-I≠ - n-bn¬ Xm-ak - n-°p-∂ B-hn-tem-d sI kn A-_q-_° - ¿ (75). `m-cy: B-ky. a-°ƒ - : ap-lΩ - Zv a-Z\ - n, k-eow, k¬-a, dw-e. a-cp-a° - ƒ: A-kva - , d-ko-\.

sN-dp-h-‰: D-Ωm-c-Øbn¬ D-Ω-dn-s‚ `m-cy _o-hn (50). a-°ƒ: \nkm¿, \-ko-d, \-ko¿. a-cp-a-°ƒ: kn-±o-Jv Ipcp-h-´q¿, ^m-Xzn-a-Øp kp-lv-d.

\n-e-ºq¿: ho-´n-°p-Øv I-f-Øn-߃ Im-fn (81). a-°ƒ: tKm-]me≥, e-fn-X. a-cp-a-°ƒ: I-a-em-h-Xn, ]-tc-X-\mb tam-l-\≥.

sIm-t≠m´n: ap-≠∏-ew ]-tc-X\m-b Ip-t∂¬ A-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy \^o-k (70). a°ƒ: d-^oJv, k-emw, A-_v-Zp¬ Icow, ap-kvX-^, k-^n-b, P-ao-e, kp-ss_-Z.

sIm-bn-em-≠n: Ip-dp-hßm-Sv ao-Ø-te-S-Øv kZm-in-h≥ \m-b¿ (67). `mcy: ao-\m-£nb-Ω. a°ƒ: kp-ta-jv, kv-an-X. acp-a-I≥: ss_-Pp. k-©b-\w Rm-b-dm-gv-N.

kp-sse-am³ lm-Pn

ImÀ-Xym-b-\n

tPm-k-^v- -

^m-¯n-a -l-Öp-½

lw-k- -

B-tkym-½

hn-P-b³

Ip-ª-e-hn ap-kv-eymÀ

a-t©-cn: ap-≈-ºm-d I≈m-Sn-sØm-Sn kp-sseam≥ lm-Pn (57). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: ssk^p-∂o-k, D-Ω¿, \-Pvap∂o-k, P-ko-\, ssJ-dp∂o-k.a-cp-a-°ƒ: Ako-kv k-Jm-^n, D-kv\p sse-e, ju-°-Øv k-Jm-^n, P-Av-^¿, Pwjo-Zv.

a-Æq¿: a-Æq¿ ]p-Xp-Ip-fß-c Im¿-Xym-b-\n (75). `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b th-em-bp-[≥. a-°ƒ: DÆn, P-b-io-e≥, D-j, A\n-X, c-P-\n, P-b-io-e, Pb-¥n, im-¥n. a-cp-a-°ƒ: {]-Im-i≥, D-Æn, in-h-Zmk≥, D-Æn-°r-jv-W≥, kp-tc-jv, im-¥, Im-©-\. kw-kv-Im-cw C∂p H-º-Xn\p ho-´p-h-f-∏n¬.

F-S-°-c: t]m-Øp-I-√v sh-fp-ºn-bw-]m-S-sØ aWn-a-e-]-d-ºn¬ tPm-k^v F-∂ X-¶-®≥ (58). `m-cy: ta-cn. a-°ƒ: knPn, kn-tPm. a-cp-a-I≥: hn-t\m-Zv. kw-kv-°m-cw C-∂p -ssh-Io´v aq-∂n-\v ap-t≠-cn {In-kv-Xpcm-P ae-¶-c I-tØm-en-° tZhm-e-b sk-an-tØ-cnbn¬.

¢m-cn: Hm-´p-]m-d-∏p-dw a®n-t©-cn ap-l-Ω-Zv-lm-Pnbp-sS `m-cy ]q-¥-e ^mØn-a l-÷p-Ω (65). a°ƒ: kp-sse-J, kpss_¿, ssk-\-_, kpl-d, iw-kp-±o≥, ko-\Øv, k-ao-d, B-an-\. ktlm-Z-c-߃: B-bn-i l-÷p-Ω, \-^o-k l÷p-Ω, A-_q-_-°¿, k-ao¿.

]m-ßv: tN-≠n-bn¬ ]qXw-ho-´n¬ lw-k (70). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-–p¬- k-a-Zv, a-Po-Zv (ku-Zn), _-jo¿, kpss_-Z, dm-_n-b. a-cp-a°ƒ: B-bn-j, k-^n-b, P-ao-e, A-–p-¿d-lvam≥ (ku-Zn). J-_-d-S-°w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v ]≈n-∏-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

]-tøm-fn: \-¥n ]-tc-X\m-b \-Sp-°-≠n aq-k-bpsS `m-cy ]p-Xn-sb-Sp-Øv ssJ-dp-±m-dn¬ B-tkymΩ (79). a-°ƒ: A-–p¿-dlv-am≥ (Z-b sa-Un-°¬kv, ]-tøm-fn), P-ao-e, JZo-P. a-cp-a-°ƒ: jm-ln-Z, A-en-tam≥, ap-l-Ω-Zv. ktlm-Z-c-߃: Iq-S-Øn¬ A-l-Ω-Zv- lm-Pn, J-Zo-P, ]m-Øp-Ω, ssk-\-_.

]-tøm-fn: A-b-\n-°m-Sv ]p-t∂m-fn-°-≠n hn-Pb≥ (62). ]m-e-bm-Sv-\-S I-≈p-tjm-∏v sXm-gn-emfn-bpw kn.-sF.Sn.-bp AwK-hp-am-Wv. `m-cy: iym-af. a-°ƒ: hn-iz-Pn-Øv, hn-im-¥v. a-cp-a-Iƒ: jPn-e. k-tlm-Z-c-߃: cm[, hn-a-e, N-{μ≥, c-ho{μ≥, kp-tc-jv (_-lvdbv≥), D-j.

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw ]m-e-°¬ I-√≥-sXm-Sn Ip-™-e-hn ap-kv-eym¿ (56). `m-cy: kp-ss_-Z. a-°ƒ: j-l-\m-kv (jm¿-P), jw-\m-kv (ku-Zn), j-l-_m-kv, k-Pv-\, ap-_o-\. a-cp-a°ƒ: P-A-^¿ (jm¿P), D-ss\-kv (J-Ø¿), ap-_o-\ \-Sp-h-´w.

Nm-¯p

A-¿-¸³

ssk-\-_-

Xm-b-½p-

Ip-ªn-t¡-ep

N-¡-¸³

sam-bv-Xo³

h-Ån -

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-Nn-d Im-S-t»-cn Nm-Øp (85). `m-cy: am-[-hn. a-°ƒ: im-¥, ssi-e-P, ]-Xvan-\n, kp-tc-jv- _m-_p, _m-_pcm-P≥. a-cp-a-°ƒ: {io-[c≥, _m-e-Ir-jv-W≥, Irjv-W≥-Ip-´n, \n-j, c-ay.

A-ßm-Sn-∏p-dw: tIm-´-∏d-ºn-se I-√p-]m-e-Øn߬ A-ø-∏≥ (am-\p°p-´≥-˛81). `m-cy: k-tcmPn-\n. a-°ƒ: Kn-cn-P, kptc-{μ≥, hn-t\m-Zv, _n-μp. a-cp-a-°ƒ: {io-[-c≥, kn‘p, Pn-j, tam-l-\≥.

Im-fn-Im-hv: A-cn-a-W¬ ]m-ew- ]-tc-X-\m-b aÆq¿-°-c A-e-hn-bp-sS `m-cy sN-´n-b≥-sXm-Sn-I ssk-\-_ (65). a-°ƒ: ap-Po-_v, kp-sse-J, kmPn-Z. a-cp-a-°ƒ: dp-_o-\, ssl-{Z-kv, A-en.

Xm-\q¿: sI.]p-cw Ip-≠p߬ h-cb - s - ‚ ]p-c° - ¬ A_q-_° - d - n-s‚ `m-cy sam-bvXo-¶m-\I - Ø - v Xm-bΩ - p (65). a-°ƒ: ^m-Øn-a, kp-ss_-Z, k-emw, C-kva - mCu¬. a-cp-a°ƒ: A-∫m-kv, A-_q-_°¿, km-Pn-X, lm-Pd - .

th-ß-c: ]-d-∏q¿ C-cn-ß-√q¿ ]p-g-®m-en-\p-k-ao-]w sIm-Sn™n-b-Øv Ip-™n-t°-ep (93). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ap≠n. a-°ƒ: Ip-™m-X, Ir-jvW≥, ao-\m-£n, e-£v-an, them-bp-[≥. a-cp-a-°ƒ: k-tcmPn-\n, tim-`-\, c-ta-i≥.

s]m-∂m-\n: sh-fn-b-t¶mSv {Km-a-w sX-ßpw-]p-≈n N-°-∏≥ (80). `m-cy: X¶. a-°ƒ: P-tb-jv, P-b, e-X, \n-j, kn-‘p. a-cp-a°ƒ: c-a-W≥, tam-l\≥,{io-\n-hm-k≥, \nj, ]-tc-X-\m-b cm-P≥.

tIm-´-°¬: H-Xp-°p-߬ sN-dp-Ip-∂v ]-tc-X-\m-b a™-°-≠≥ tIm-b-°p-´n-bpsS a-I≥ sam-bv-Xo≥ (86). `mcy: ]m-Øp-Ω. a-°ƒ: i-co^v, jw-kp-±o≥, k-do-\, ko\-Øv. a-cp-a-°ƒ: h-lo-Z, lko-\, A-–p-¿d-lvam≥.

Xm-\q¿: ]q-c-∏p-g-°p- k-ao]w ]-tc-X-\m-b sXm-´nbn¬ `m-kv-I-c-s‚ `m-cy h≈n (Ip-™n-tamƒ-˛65). a°ƒ: hn-P-b≥, A-\n¬, kp-\n¬, ap-c-fo-[-c≥. a-cpa-°ƒ: _o-\, A-\n-X, kw-Ko-X, c-Rv-Pn-\n.

th-ß-c: _w-Km-fn bp-hm-hv Xm-a-kn-°p-∂ Izm¿-t´-gvkn¬ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬.]-›n-a _w-Kmƒ kz-tZin _n-μp t•m-Kv (36) B-Wv a-cn-®-Xv. ho-Wm-eq-°-ense kz-Im-cy Izm¿-t´-g-vkn-em-bn-cp-∂p \n¿-am-W sXmgn-em-fn-bm-b C-bmƒ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. th-ß-c t]men-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\p-tijw ar-X-tZ-lw \m-´n-te-bv-°p sIm-≠p-t]m-bn.

s{S-bn³ X-«n c-−mw- ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn -a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv : s{S-bn≥ F≥-Pn≥ X-´n G-gp-h-b p-Im-c-≥ a-cn-®p. ]-≈w a-√ym-kv sse-\n-se Peo¬-˛-ssk-_p-∂n-k Zº-Xn-I-fp-sS -a-I≥ Pu-ldm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]-≈w sd-bn¬th tK-‰n-\-Sp-Ø _-‘p-ho-´n-te-°p t]m-hp-∂-Xn\n-sS Im-k¿-tIm-Uv \n-∂pw aw-K-em-]p-cw `m-KtØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ s{S-bn≥ F≥-Pn≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-e-°p-∂v {Ko≥-hp-Uv-kv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. k-tlm-Z-c߃: P-lmw-Ko¿, Pm-knw.

aq-¶p Zn-h-k-am-bn J-_-d-S-¡m-³ I-gn-bm-Xn-cp-¶ a-¿n-¯v a-d-hp-sN-bv-Xp sN¿-∏p-f-t»-cn: F-gp-h-¥-e C-Sp-X-d In-g-°pw-]d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv a-l-√n¬ J-_-d-S-°m≥ I-gnbm-sX aq-∂p-Zn-h-kw {^o-k-dn¬ kq-£n-® a-ønØv H-Sp-hn¬ a-s‰m-cp a-l-√v J-_¿-ÿm-\n¬ a-dhp-sN-bv-Xp. Rm-b-dm-gv-N a-cn-® C-Sp-X-d ]m-d-∏p-dØv sam-bv-Xo-s‚ a-øn-Øm-Wv {]-Xn-tj-[-߃s°m-Sp-hn¬ C-∂-se N-Ω-°p-gn a-l-√v J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-bv-X-Xv. In-g-°pw-]-d-ºv a-l-√n-\v Io-gn-ep-≈ J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øp-∂-Xn-\v ssl-t°m-S-Xnkv-t‰ \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m-em-Wv a-øn-Øv J-_d-S-°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂pZn-h-kw {^o-k-dn¬ kq-£n-t°-≠n-h-∂-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sNmΔm-gv-N \m-´p-Im¿ a-øn-Øp-am-bn tdm-Uv D-]-tcm-[n®n-cp-∂p. C-tXm-sS ssh-Io-´v Un-ssh.F-kv.]n, k-_v I-e-Œ¿ F-∂n-h-cpw a-‰v D-tZym-K-ÿ-cp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ N¿-®-bpw \-S-∂n-cp-∂p. H-Sphn¬ d-a-Zm≥ A-h-km-\n-°p-∂-Xp-h-sc N-Ω-°pgn a-l-√v J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øm-≥ a-l-√v A-[n-Im-cn-I-tfm-Sv D-tZym-K-ÿ¿ B-h-iy-s∏-´Xn-s‚ ^-e-am-bn cm-{Xn H-cp a-Wn-tbm-sS A-hnsS F-Øn-®v a-d-hp-sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p.

kzÀ-W-hn-e ]-h-\v `480 Iq-Sn Iu-kp

k-tcm-Pn-\n

th-ß-c: hm-f-°p-S ]-tcX-\m-b ]m-a-ßm-S≥ Ip™n-ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy Iu-kp (88). a-°ƒ: apl-Ω-Zv, A-–p, _n-ømØp-´n. a-cp-a-°ƒ: sskX-e-hn, ^m-Øn-a-°p-´n, B-an-\. J-_-d-S-°w Hº-Xn-\v F-S-bv-°m-]-d-ºv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.

Xr-°p-fw: sN-Ωm-Sv sXcp-h-Øv k-tcm-Pn-\n (70). `¿-Øm-hv: Ir-jv-W≥-Ip´n. a-°ƒ: kp-tc-{μ≥ (ku-Zn), D-Æn-Ir-jv-W≥ (jm¿-P). a-cp-a-°ƒ: k-ckz-Xn, _n-Pp, c-a.

ap-l-½-ZvIp-ªn sN-a-\m-Sv: ]-g-bIm-e hym-]m-cn B-en-t®-cn apl-Ω-ZvIp-™n (68).

ssk-X-e-hn lm-Pn I¬-∏-I-t©-cn: I-∑-\w Ip-dp-¶m-´n-se h-c-ºn¬ ssk-X-e-hn -lm-Pn (70). `m-cy: P-ao-e. a-°ƒ: j-d^p-±o≥, P-eo¬ (bp.F.C), kp-l-d, dw-e. a-cp-a-°ƒ: D-kv-am≥, sal-dp-∂o-k, ^u-ko-d.

I-gn-™ Zn-h-kw t]-cm- lw-k \m-Zm-]p-cw: I-kv-Xq-cn-°p- {º ssI-X-°-en¬ \n- h-≠q¿: Iq-cm-Sv sXa-¶-S: ]p-fn-°¬-]d-ºv B-en-°¬ Ip-™n-e-£v- f-sØ Ip-f-Øn¬ ]mcy-mX-bm-b sXm-≠n-®n- °pw-]p-dw F-dn-bm-´pØp(85). `¿-Øm-hv: sam-bv- °-≠n am-[-hn A-Ω an A-Ω (68). A-hn-hmIp-gn-b≥ lw-k (58). Xp. a-I≥: _-jo¿. ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z`m-cy: ]m-Øp-Ω. acP \ n c≥: tk-Xp-am-[-h≥. A-e-hn lm-Pn Iq-Øp-]-d-ºv: sXm-°n-e- °ƒ: A-kv-I¿, l-^vs]m-∑-f ]-≈n-∏-Sn: ]n-em- ßm-Sn-bn-se c-P-\n hn-√- k-Øv, ^u-kn-b, k-Pv°p-Øv lu-kn¬ ]q-¥n- bn¬ sI kn c-P-\n (60). \, P-kv-\. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-low Iq-Øp-]-d-ºv: ap-kvenw cp-Øn A-e-hn- lm-Pn k-emw Xm-fn-bw-Ip-≠v, (75). `m-cy: C-√ym-Øp. a- `¿-Øm-hv: ]-tc-X-\m-b eo-Kv Iq-Øp-]-d-ºv \nss^-k¬ am-´-Ip-fw, Fw sI a-t\m-l-c≥. a°ƒ: lwk , \mk ¿, Atbm-P-Ia-fi-ew ap≥ bq-kp-^v H-Xm-bn, °ƒ: e-£v-an-Im-¥v, eiv d ^ v , ^mØ na , Ak v a msk-{I-´-dn B-ºn-em-Sv ss^-k¬ Im-f-ºm-d, £v-an-I-e. a-cp-a-°ƒ: a_n, k-eo-\. a-cp-a-°ƒ: {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bv- Ip-™-l-Ω-Zv lm-Pn, ap- t\m-Pv, sse-e. k-tlm-Z- kp-\n-e.J-_-d-S-°w °p k-ao-]w Z-b-tcm-Øv Po-_v, \m-kn. J-_-d-S-°w c-߃: \-μ-\≥, Kn-cn-[- C-∂v H-º-Xn-\v sXC-{_m-low (56). C-∂p 10\v s]m-∑-f ]-≈n- c≥, k-Xo-jv _m-_p, ]- °pw-]p-dw k-e-^n a`m-cy: \-ko-a. a-°ƒ: d- ∏-Sn h-en-b ]-≈n Pp-am-a- tc-X-cm-b i-io-{μ≥, Pkv-Pn-Zv J-_¿-ÿmao-kv, d-Pn-j. kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬. tb-{μ≥, cm-P≥. \n¬.

Ip-ªn-e-£v-an A-½-

]m-¯p

Ir-jv-W³

dp-_o-\

Xm-\q¿: Nn-d-°¬]≈n-°p k-ao-]w ]-tcX-\m-b tIm-∏-bp-sS aI≥ ]-≠m-c-Øn¬ Xmg-Øv Ir-jv-W≥ (_m_p-˛41). Xm-\q-cn¬ ]n-°-∏v ss{U-h-dm-bn-cp-∂p. `mcy: cm-tP-iz-cn. a-°ƒ: A-P-bv-Ir-jv-W≥, A\p-]-a Ir-jv-W≥. ktlm-Z-c-߃: ao-\m£n, th-em-bp-[≥, \mcm-b-W≥, k-Xy≥, j¨-ap-J≥.

th-ß-c: ]m-°-S-∏p-dm-b h-en-bm-°-sXm-Sn A-kokn-s‚ a-Iƒ dp-_o-\(15). am-Xm-hv: Pp-ss_-cn-b. J_-d-S-°w C-∂v Hº-Xn-\v C-cp-Ip-fw Pp-ap-A-Øv ]≈n J-_¿-ÿm-\n¬.

tPm¬ sN-dp-]p-g: tIm-ep-h-≈nbn-se Im-´p-]m-e-Øv tPm¨ (A-∏≥ tN-´≥˛73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ: Kn¬_n-®≥, sP-kn, hn≥kn, em≥-kn.

sIm-®n: kz¿-W-hn-e-bn¬ ho-≠pw h¿-[-\. 480 cq-] Iq-Sn ]-h-\v 21,520 cq-]-bm-bpw 60 cq-] Iq-Sn {Km-an-\v 2,690 cq-]-bm-bpw hn-e D-b¿-∂p. Xp-S¿-®-bm-b aq-∂mw-Zn-h-k-am-Wp kz¿-W-hne Iq-Sp-∂-Xv. cm-Pym-¥-c-hn-]-Wn-bn-se hn-eh¿-[-\-bm-Wv B-`y-¥-c-hn-]-Wn-bn-epw {]-Xn^-en-°p-∂-Xv. C-∂-se 240 cq-] Iq-Sn ]-h-\v 21,040 cq-]-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ aq-∂p-Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ ]-h-\v 920 cq-]-bp-sS h¿-[-\-bm-Wv D-≠m-b-Xv. A-SpØ-am-kw D¬-k-h, hn-hm-l ko-k¨ B-cw`n-°p-tºmƒ kz¿-W-Øn-s‚ B-h-iyw h¿-[n°p-sa-∂pw Cu km-l-N-cy-Øn¬ hn-e-bn¬ ho-≠pw am-‰-ap-≠m-hp-sa-∂p-am-Wp kz¿-Whym-]m-cn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv.-


6

thÀ-]mSv

kozhikode

1 BKkvXv 2013 hymgw

tZ-io-b-]m-X-bn hm-l-\m-]-I-Sw; c-−v bp-hm-¡Ä a-cn-¨p kn F ap-l-½-Z-en sN-a-\m-Sv (Im-k¿-tImUv): cm-{„o-b, km-aq-lnI, hn-Zym-`ym-k, I-emcw-K-ß-fn¬ \n-d-km-∂n[y-am-bn-cp-∂ sN-a-\m-Sv ]-c-h-\-Sp-°-sØ kn F¬ ap-l-Ω-Z-en (62). A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v H-cp h¿-ja-- m-bn Nn-In¬k-bn-em-bn-cp-∂p. I¿-jI tIm¨-{K-kv A-hn-`‡ I-Æq¿ Pn-√m {]-UnU‚ v, D-Zp-a tªm-°v sk-{I-´-dn, {]-hm-kn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]kn-U‚ v, kw-kv-Im-c km-ln-Xn Pn-√m sN-b¿am≥, te-ky-Øv I-emth-Zn F-∂n-h-bp-sS t\Xr-\n-c-bn¬ {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. Pn-√-bn-se BZy-Im-e ho-Un-tbm-{Km^-dp-am-bn-cp-∂p. Iptdh¿-jw Ip-ssh-Ønem-bn-cp-∂p. ]m-en-®n-bSp-°w \q¿ a-kv-Pn-Zv {]kn-U‚m-bpw {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. Im-k¿-tIm-Uv ]-g-b _-kv Ãm‚n-se _n.-F-®v A-_q-_-°¿ B‚ v I-º-\n-bn¬ {]h¿-Øn-®n-cp-∂ ap-l-Ω-Zen {^o-em≥-kv t^mt´m-{Km-^-dm-bn-cp-∂p. `m-cy: Xm-ln-d. a-°ƒ: tUm. \-ko-lv A-lv-a-Zv (P-\-d¬ B-ip-]-{Xn, Im-k¿-tIm-Uv), \_o¬ ap-l-Ω-Zv (F≥-Pn\o-b¿, _mw-•q¿), \-PmØv a-dn-bw (F≥-Pn-\nb¿), \-hm-kv A-–p-√ (F≥-Pn-\n-b¿). a-cp-a°ƒ: tUm. j-do-\ ]me-°m-Sv (in-ip-tcm-K hnZ-Kv-[, P-\-d¬ B-ip-]{Xn Im-k¿-tIm-Uv), ^wko-\ (F≥-Pn-\ob¿ _Zn-b-Sp-°), jm-P-lm≥ (jm¿-P). k-tlm-Z-c߃: kn F¬ A-–p√, kn F¬ d-low, kn F¬ d-^o-Jv (C-cp-h-cpw ku-Zn), kn F¬ l-_o_v (Ip-ssh-Øv), ssa-aq\, J-Zo-P, B-bn-i, k^n-b, _p-jv-d, ]-tc-Xbm-b ssk-\-_.

l-ssk-\mÀ Im-™-ßm-Sv: eo-Kv {]h¿-Ø-I≥ D-t∏-cn lssk-\m¿ F-∂ sX-cph-Øv l-ssk-\m¿ (100). `m-cy: ]-tc-X-bm-b ^m-Øn-a. a-°ƒ: A-_vZp-√, sam-bv-Xo≥-Ip™n, A-ko-kv, kpss_-Z, Ip-™m-an. a-cpa-°ƒ: J-Zo-P, a-dn-bw, \-ko-am A-_v-Zp-¿-d-lvam≥.-

c-Lp-\m-Yv ]-ø-∂q¿: tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-\p-am-b cLp-\m-Yv cm-a-¥-fn (68). I-Æq¿ Un.kn.kn AwKw, cm-a-¥-fn a-fi-ew tIm-¨-{K-kv {]-knU‚ v, ]-ø-∂q¿ tªm-°v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]kn-U‚ v F-∂o \n-e-Ifn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. Zo¿-L-Im-ew Ip-∂-cp bp.]n kv-Iqƒ A-[ym-]I-\m-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: am-e-Xn (dn-´. tem-°¬ ^-≠v Hm-Un-‰v), ]-tc-Xbm-b km-hn-{Xn. a-°ƒ: cm-lp¬ c-Lp-\m-Yv, tcmln-Xv c-Lp-\m-Yv, k-]v\. a-cp-a-I≥: {io-Pn-Øv (F.C.H Hm-^n-kv, tXmS-∂q¿). k-tlm-Z-c߃: N-¥p, cm-[, kp-aXn, iym-a-f, ]-tc-X-\m-b tam-l-\≥. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 9.30\v Imc-¥m-´v s]m-Xpiv-a-im-\Øn¬.

tam-bn³ Iq-´n-e-ßmSn: ap-™°pf-sØ s]m-´≥-]pem≥ tam-bn≥(62). `mcy: Xm-®p-Ω. a°ƒ: A-kvI¿(Pn±), D-ssa-d, _p-jvd, kpa-ø, ssk-_p-∂ok, B-cn-^, sj-ao-\. acp-a°ƒ: I-am-ep-±o≥, tam-bn≥, lw-k, jw-kp±o≥, _-jo¿, jm-lp¬ l-aoZv.

e-£-van-b-½

C-{_m-low

tPm¬

A-an-Xv

N-{µ-ti-J-c³ \-¼ymÀ

C-cn-°q¿: Du-c-Øq-cnse am-hn-em e-£v-an-bΩ (90). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b N-Ωn-t©-cn tKm-]m-e≥ \-ºym¿. a°ƒ: am-hn-e \m-cm-bW-≥ \-ºym¿, im-c-Z, A-\-¥≥, tKm-hn-μ≥, Hm-a-\, tam-l-\≥, c-aWn, h¬-k-e, iym-a-f. a-cp-a-°ƒ: am-[-hn, {]`m-h-Xn, h-\-Pm-£n, ]Xva\m-`≥ \-ºym¿ (tdj≥ hym-]m-cn, Du-cØq¿), Hm-a-\, cm-Lh≥, Zm-tam-Z-c≥, N{μ≥. k-tlm-Z-c-߃: \m-cm-b-Wn A-Ω, ]-tcX-bm-b tZ-hn A-Ω.

Iq-Øp-]-d-ºv: apkvenw eo-Kv Iq-Øp-]-dºv \n-tbm-P-Ia-fiew ap≥ sk-{I-´-dn Bºn-em-Sv {Km-ao-W hm-b\-im-e-bv-°p k-ao-]w Z-b-tcm-Øv C-{_m-low (56). ]-tc-X-cm-b F-dap-≈m-s‚-bpw km-d-bpsS-bpw a-I-\m-Wv. `mcy: \-ko-a. a-°ƒ: d-aokv, d-Pn-j.

sN-dp-]p-g: tIm-ep-h-≈nbn-se Im-´p-]m-e-Øv tPm¨ (A-∏≥ tN-´≥˛73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b adn-b-°p-´n. a-°ƒ: Kn¬_n-®≥, sP-kn, hn≥-kn, em≥-kn. a-cp-a-°ƒ: Pm≥kn, Ip-™m-K-kvXn, PnΩn. k-tlm-Z-c-߃: tacn, kn-ÿ A-∂-Ω, tXma-kv, Hu-tk-]v, ]-tc-X-cmb t{X-kym-a, t_-_n. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 11.-30\p tIm-ep-h-≈n Xn-cp-Ip-Spw-_ tZ-hm-e-b sk-an-tØ-cn-bn¬.

s]-cn-tßmw: Nq-c-en-se sIm-´m-c-Øn¬ kp-tcjn-s‚-bpw tIm-fn-bmS≥ c-an-X-bp-sS-bpw aI≥ sI A-an-Xv (aq-∂v) A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p.

]-ø∂ - q¿: tI-tfm-sØ CS-t°-∏p-dw ap-≈q¬ ho´n¬ N-{μ-ti-Jc - ≥ \ºym¿ (77). `m-cy: ]-tc-Xbm-b sh-≈n-°o¬ at™-cn H-Xt- bm-Øv ho´n¬ I-ae - m-£n-bΩ - . a°ƒ: k-Xo-i≥ (A-_qZ_n), cm-P{- io. a-cp-a° - ƒ: P-b\ - m-cm-bW - ≥ (Ip-sshØv), tPym-Xn. k-tlm-Zc - ߃: Zm-tam-Zc - ≥ \-ºym¿ (_mw-•q¿), eo-e, ]-tc-X\m-b cm-Lh - ≥ \-ºym¿. kw-kvI - m-cw C-∂v ssh-Io´v aq-∂n-\v aq-cn-s°m-Δ¬ k-ap-Zm-b iva - i - m-\Ø - n¬.

c-P-\n

Ip-ªn-cm-a-³-

]-ø-∂q¿: ]m¬ Idhbv°nsS Kr-l-\mY≥ sXm-gp-Øn¬ Ip-g™p ho-Wv a-cn-®p. I-cnsh-≈q-cn-se ]p-Xp-°p-fß-c ho-´n¬ Ip-™n-cma-\m-Wv (68) C-∂-se ]p-e¿-s® a-cn-®-Xv. `mth-Wp cy: C-μn-c. a-°ƒ: hn-\p, ]-ø-∂q¿: I-≠-¶m-fn _n-Pp (t]m-en-kv, shss{]-a-dn sl¬-Øv ≈-cn-°p-≠v). k-tlm-Zsk‚-dn-\v k-ao-]-sØ c-߃: Ip-™n-°-Æ≥, th-Wp (52). tKm-]m-e≥, N-¥q-´n, e]n-Xm-hv: ]-tc-X-\m-b ]n- £v-an, \m-cm-b-Wn, ]-tcem-∏-≈n cm-a≥. `m-cy: A- X-\m-b Ir-jv-W≥. Sp-°m-S≥ {]o-X. a-°ƒ: {]-ho¨, hn-]≥ (C-cp-h- hm-kp-tZ-h³-\-¼q-Xn-cn cpw an-en-´-dn). k-tlm-Z-c- F-S-∏mƒ: E-tKz-Z ]߃: A-∏p-°p-´≥, X-¶-a- fin-X≥ h-´w-Ip-fw ]p-cWn, {io-tZ-hn, tam-l-\≥, ap-t≠-°m-Sv hm-kp-tZKu-cn, ]-tc-X-\m-b I-cp- h≥ \-ºq-Xn-cn(91). `mcy: ]m¿h-Xn A-¥¿-P\w. W-m-I-c≥.

ap-l-½-ZvIp-ªn

Ip-cy³

sN-a-\m-Sv: ]-g-bIm-e hym-]m-cn B-en-t®-cn apl-Ω-ZvIp-™n (68). D-Zpa _-km-dn-se tX-bn-e hym-]m-cn-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: dm-^n (Zp-_-bv), a≥-kq¿ (Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\o-b¿, _mw•q¿), jm-P-lm≥ (A_qZ-_n), J-a-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, A^v-k, d-^o-Jv. k-tlm-Zc-߃: {]-^. A-∫m-kv (F≥-Pn-\ob-dn-Mv tIm-fPv, sIm-√w), l-\o-^v (_mw-•q¿), Jm-Z¿ (F≥-Pn-\o-b¿- jm¿-P), P-kn-´ ]-tc-X-\m-b A-l-a-Zv X-fn-∏d - º - v: ]-tc-X\ - m-b dn- (kn.-_n.-sF F´. F - k - v.s - F. \-cn-t°m-Sv kv.sF), _o-^m-Øn-a. A-ct- bm-fs - Ø kn F sk-_m-Ãy-s‚ `m-cy P- _m-e-Ir-jv-W³ \-¼ymÀ kn-¥ (60). a-°ƒ: hn-]n≥- am-ln: Nm-e-°-c-bn-se Zm-kv, hn-Zy, hn-Pn. a-cp-a]p-Ø≥]p-c-bn¬ ao°ƒ: jm-Pn (C-cn-´n), ]- ج _m-e-Ir-jv-W≥ t{Xm-kv (Np-Se - ). k-tlm-Z- \-ºym¿ (80). k-tlm-Z-cc-߃: ta-_nƒ, ta-cn-hn߃: ]-tc-X-cm-b Ir-jveyw, sk-_m-Ãy≥, hneyw, eo-\k - v, ]-tc-X\ - m-b W≥ \-ºym¿, \m-cm-bW≥ \-ºym¿. G-en-bm-kv.

am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\new- sh-fn-b-Øv- Ip-cy≥ -(90)-. `m-cy:- ]-tc-X-bmb A-∂-°p-´n.- a-°ƒ-: hn- sI tPm-kv,- t_-_nIp-cy≥ (dn- ´. F-®vFw sk‚ v- tPm-k-^vkv- Sn-.Sn-.sF)-, tXm-a-kvIp-cy≥ ( dn-´. sk-{It´-dn-b-‰v- Po-h-\-°mc≥),- hn- sI sd-Pn,- tacn,- eq-kn-,- kn-kn-en.- acp-a-°ƒ-: eo-em-Ω,- Dj,- en-kn,- tkm-^n-b,tZ-h-ky,- X-¶-®≥,- tSman.-

B-\-°-c: B-\-°-c sN-º-bn¬ ]-tc-X-\mb l-k-\m-cp-sS `m-cy ^m-Øn-a F-∂ D-Ωp-´n (85). a-°ƒ: kn F-®v ap-lΩ-Zv, A-_p, B-an-\-°p´n, kp-l-d.- a-cp-a-°ƒ: \-^o-k, k-^n-b Ip™p-tam≥,- lp- ≥.

Iq-Øp-]-d-ºv: sXm-°ne-ßm-Sn-bn-se c-P-\n hn-√-bn¬ sI kn c-P\n (60). `¿-Øm-hv: ]tc-X-\m-b Fw sI at\m-l-c≥. a-°ƒ: e£v-an-Im-¥v, e-£v-an-Ie. a-cp-a-°ƒ: a-t\m-Pv, sse-e. k-tlm-Z-c߃: \-μ-\≥, Kn-cn-[c≥, k-Xo-jv _m-_p, ]-tc-X-cm-b i-io-{μ≥, P-tb-{μ≥, cm-P≥. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v h-en-b-sh-fn®w im-¥n-h-\w iv-a-im\-Øn¬.

tKm-]m-e³

am-Xn

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn

i-^o-Jv

tKm-]m-e³

am-[-h³ \-¼ymÀ

tPm¬

Nn-‰q¿: hn-f-tbm-Sn \-ºqcn-N-≈ tKm-]m-e≥ (67). `m-cy: cp-Kvan-Wn. a°ƒ: tZ-h-In, {io-[-c≥, sN-º-Iw. a-cp-a-°ƒ: do\, ]-g-W≥, I-Æ≥. ktlm-Z-c-߃: Pm-\-In, Ip-´-∏≥, kp-μ-c≥, ]-tcX-\m-b A-∏p-Ip-´≥.

Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ sX-°p-]p-d-sØ ]-tc-X\m-b kn s]m-°-s‚ `mcy B-e-bn¬ am-Xn (85).a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, am-[-hn, X-ºmbn, Im¿-Xym-b-Wn, `mkv-I-c≥ (Hm-t´m ss{Uh¿, \-S-°m-hv), am-[h≥ (A-kn. F-≥-Pn\ob¿, F¬.-F-kv.-Pn.Un. a-e-∏p-dw). a-cp-a°ƒ: X-ºm-bn, ]-Xva\m-`≥ (A-cp-hn-cp-Øn), e-£-a-W≥ (]n-en-t°mSv), Ip-™n-cm-a≥ (sh≈q¿), kp-Pm-X (A-¶W-hm-Sn h¿-°¿, D-Zn\q¿ sk≥-{S¬), A-\nX (Hm-h¿-ko-b¿, ]n.sF.-bp.-a-e-∏p-dw). ktlm-Z-c-߃: ]-tc-X-cmb Nn-cn, am-Wn-°w, shfp-Ø-ºp, sN-dn-b-ºp.

G-®q¿: h-´-s∏m-bn¬ I\-m¬ tdm-Un-se Im-fnb-Øv I-t√y-´n¬ sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn (68). `m-cy: I-cn-bn¬ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ dw-e. a-°ƒ: dkv-a¬, ap-lv-kn-\, ap^o-Z, ap-\-Δn-d, d-^o-lv. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp- emw, i-^o¿ lm-Pn. ktlm-Z-c-߃: A-ko-kv, A-ssk-\m¿, B-bn-kp, A-_v-Zp¬ -Jm-Z¿. ]-tcX-cm-b D-a¿, ssk-\-_, A-eo-a.

Xr-°-cn-∏q¿: Su-Wn-se C≥-ssk-‰v Ãp-Un-tbm Po-h-\-°m-cm≥ Im-tcmfw sI ]n lu-kn¬ sI ]n i-^o-Jv (35). `mcy: Sn l-ko-\ (]-S-∂). a-°ƒ: X-iv-co-^, ^mØn-a. ]n-Xm-hv: A-–p√. am-Xm-hv: \-^o-k. ktlm-Z-c-߃: km-dm_n, kp-l-d, \q-dp-±o≥, D-kv-am≥ (C-cp-h-cpw Zp_-bv), dp-_n-b.

Iq-Øp-]-d-ºv: B-ºnem-Sv ]-∂n-tbm-d-bn-se ta-te-Xn lu-kn¬ It°m-Øv tKm-]m-e≥ (70). Iq-Øp-]-d-ºv ap≥kn-^v tIm-S-Xn Po-h-\°m-c-\pw hn-ap-‡`-S\p-am-bn-cp-∂p. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: kp-tc-jv Ip-am¿, jo-P, _n-Pp, kn-‘p. a-cp-a-°ƒ: P\m¿-±-\≥, kp-\n¬, kp-\n-X. k-tlm-Z-c߃: tKm-hn-μ≥, NmØp, Pm-\-In, Ip-amc≥, ap-Ip-μ≥, hm-kp, k-tcm-Pn-\n, b-tim-Z, ]-tc-X-\m-b ]-hn-{X≥.

am-ln: Nm-e-°-c-bn-se Nn-d-Ø-e lu-kn¬ am-[h≥ \-ºym¿ (82). `m-cy: cm-[. a-°ƒ: A-Pn-Øv (A-[ym-]-I≥, F≥.F.Fw.F-®v.F-kv, s]-cn-ß-Øq¿), ssi-e-P (A-[ym-]n-I, sNm-¢n), B-\-μv (C-e-Iv{So-jy≥). a-cp-a-°ƒ: {io-c-Rv-Pn-\n (sl¬-Øv Un-]m¿-´vsa‚ v, I-°-´v), {io-\n-hmk≥ (Zp-_-bv), jo-P (cma-hn-em-kw ssl-kvIqƒ). k-tlm-Z-c-߃: cm-a-N-{μ≥, ]-tc-X-\m-b ]-Xva-\m-`≥.

am´q¬: s]m-en-∏n-en-se £o-chy-h-km-b h-Ip-∏v dn-´. ko-\n-b¿ kq-{]≠v Sn Pn tPm¨ (57). `mcy: B-Kv-\kv. a°ƒ: tPmb¬ tPm¨, tPm-_v tPm¨. k-tlm-Zc߃: tXm-akv, tdmk√n, a-dn-bw tPm-k^v.

^m-¯n-a

A-ÐpÀ-d-lvam³ sN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ A-–p¿-d-lvam≥ (63). `m-cy: B-kym-_n. a°ƒ: ssJ-kv, A-Pv-a¬ (C-cp-h-cpw H-am≥), jw\ (A-[ym-]n-I), \n-kmap-±o≥ (J-Ø¿), i-Ωmkv. k-tlm-Z-c-߃: A–p-√, im-^n, ]-tc-X-\mb _-jo¿ am-ÿ.

\-S-cm-Pv

Ip-ªp-ap-l-½-Zv B-\-°-c: Iq-S-√q¿ ]pØ≥]o-Sn-I-bn¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b°p-´n.- a-°ƒ: A-_v-Zp¿d-lvam≥,- sk-bv-X-ehn, I-cow,- \u-jm-Zv, B-an-\-°p-´n, ^m-Øna,- J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv- lm-Pn, Ako-kv, P-ao-e,- sk-bv^p-∂o-k, jm-ln-\, adn-b.

Ipªn-¡p-«n-b-½

h-≈n-°p-∂v: \n-d-ss¶X-t°m-´ t£-{X-Øn-\p k-ao-]w ]-tc-X\m-b ]pXn-tbS-Øv N-{μ-ti-Jc≥ \m-b-cp-sS `m-cy ]pt∂m-fn ta-Ø ¬ Ip™n-°p-´n-b-Ω (88). a°ƒ: A-c-hn-μm£≥, A\nÂ-Ip-amÀ c-ho-{μ≥, Ip-™n-]m¿]p-∂-bq¿-°pfw: I-Sn°m-Sv In-´∏-Sn ]-tc-X\m- hXn, hn-im-em£n, ]-¶b s]m-‰-bn¬ hm-kp-hn- Pm-£n.a-cp-a-°ƒ: thWp-tKm-]m¬, cm-Ps‚ a-I≥ A-\n¬-Ipam¿(42). am-Xmhv: X-¶w. aWn, c-aWn, ]-tc-Xcmk-tlm-Z-c߃: kp-\n¬- b cm-[m-Ir-jv-W≥-Ip-amc≥-Ip-´n. Ip-am¿, hn-a¬-Ip-am¿.

Im-fn-Imhv: t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se F.Fkv.sF a-ºm-´p-aq-e-bn-se tIm¬-°m-Sv a-[p-kq-Z\≥(52).

Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Xn-cnbm-Sv Nm-Ø≥ ap-°n-se ]-tc-X-\m-b A-ºq-´n-bpsS `m-cy ]m-e-bp-≈-°≠n ]-d-º-Øv ho-´n¬ _m-®n (86). a-°ƒ: `mkv-I-c≥, ]-hn-{X≥, kptc-{μ≥, \-fn-\n, D-j. acp-a-°ƒ: im-¥, {io-aXn, Po-th-jv, Ip-am-c≥, A-\n-X. k-tlm-Z-c߃: I-Æ≥, Ip-™nam-X, ]-tc-X-cm-b sIm´≥ tKm-hn-μ≥.

]m-e-°p-∂v: \m-S-I{]h¿-Ø-I≥ ]m-e-°p-∂v ]-\-bm¬ tIm-´-∏m-d-bnse \-S-cm-Pv (46). hr-°kw-_-‘-am-b A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v aw-K-em]p-cw sh≥-tem-Iv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. ]n-Xmhv:]-tc-X-\m-b \m-cm-bW≥ B-Nm-cn. am-Xm-hv: am-[-hn. `m-cy: ]p-jv-]. a°ƒ: km-Pn-Øv, Zo-£nXv. k-tlm-Z-c-߃: at\m-l-c≥, {]-Im-i≥, hm-cn-P, im-¥.

\m-Wp

h-Ån

\n-kmÀ

A-½n-Wn -sN«n-¨n-bmÀ

JZo-P

Xn-¯n-¡p-«n

Nm-cp-®n-

Iq-Øp-]-d-ºv: h-en-bsh-fn-®-sØ I-∏-W-∏-dºv ho-´n¬ ]-d-º≥ \mWp (70). `m-cy: tZ-hp. a°ƒ: c-Rv-Pn-Øv, l-cojv. a-cp-a-°ƒ: do-\, {iojv-a.

B-e-Øq¿: I-g-\n \-S°m-hv tIm-f-\n-bn¬ ]tc-X-\m-b sh-≈-bp-sS `m-cy h-≈n (85). a-Iƒ: ao-\m-£n. a-cp-a-I≥: apØp.

FS-hÆ: I√n-Sp-ºnse ]tc-X\ - mb amt\-P¿ Al-ΩZ- v°p-´n-bpsS `mcy aoº‰ JZo-P(65). a°ƒ: klo-Z, Peo¬ F∂ Ip™p, km_n-d(A[ym-]nI, PmanA \Zvhnø dkn-U≥jy¬ kvI - qƒ FS-hÆ), C{_m-low(]n.Uªyp.Un ae-∏p-dw). acp-a°ƒ: k°o¿lp-ssk≥ Ip-≠p-tXmSv(A-[ym-]I≥, sF.H.F®.Fkv Fkv FS-hÆ - ), bqkp^v kzem-ln(-A[ym-]I - ≥, PmanA \Zvhnø FS-hÆ - ), dpJvkm\(A-[ym-]nI, Fkv F®v.Fw.-Pn.hn.F®v.F - kv.Fkv FS-hÆ),k^nø. ktlm-Zc - ߃: Bbn-i° - p´n, Ban-\° - p´n, ]mØp-ΩpÆn, ]tc-Xc - mb A_vZpd-ln-am≥ F∂ Ip™m∏, apl-ΩZv, Ip´n-cmbn≥, CØn-°p-´n.

hn-f-bn¬-:- a-\-Øm≥sXm-Sn- Nm-cp-Æn- (77)-.`m-cy-:- tZ-h-In.- a-°ƒ-:- hnP-b-≥ (Zp-_-bv-),- Ir-jvW-≥Ip-´n,- tam-l-≥Zmkv,- jo-_.-

Xn-cq-c-ßmSn: aq-∂n-bq¿ Nn-\-°¬ Xm-hn-bn¬ sh-´n-bm-´n¬ A-–p√t°m-b lm-Pn-bp-sS aI≥ ssk-X-e-hn (38). Nn\-°¬ C- -Øp¬ C-kvemw-a-Zv-dk ssh-kv {]kn-U‚ v, F-kv.ssh.Fkv a-l√v- sk-{I-´dn, ]Xn-\mdmw hm¿-Uv ap-kvenw-eo-Kv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚ v ÿm-\-߃ h-ln-®n-cp-∂p. ]m-dm-°mhn¬ lm¿-Uv sh-b¿ km-[-\-ß-fp-sS samØhn-X-c-W-°m-c-\m-bncp∂p. am-Xmhv: ^m-Xna. `mcy: k-ao-d. a°ƒ: aplΩ-Zv ap-_-÷n¬, aplΩ-Zv an-kv-l_v, i-lv-a, Bbnj ssi-_.

ta-em-‰q¿: ]p-Ø≥-IpfsØ t]-c-X\m-b I-cn-_\-°p∂-Øv \m-cm-b-W-≥ sN-´n-bm-cpsS `m-cy A-ΩnWn-sN-´n-®n-bm¿ (89). a°ƒ : cm-a≥-°p-´n , th-embp-[≥ , D-Æn-Ir-jv-W≥ , h-≈n-°p-´n , cm-P-e£-an a-cp-a-°ƒ : cm[, thi, hnP-b-e£-an, Ir-jv-W≥°p-´n, ]-tc-X\m-b cmP≥.

Ip-‰n-∏pdw: Ip-f-°m-Sv tIm-cm-Øv B-ep-°¬ ]tc-X\m-b a-Ωm-en-bp-sS `m-cy Xn-Øn-°p-´n (78). a°ƒ: \-^o-k, B-bn-j, lw-k, B-Zw-Ip-´n.

Ip-ªn-ap-l½Zv

]-S-∂: h-S-t°-∏p-dw ]≈n-°v k-ao-]w Xm-a-kn°p-∂ hn Fw P-am-ens‚ a-I≥ \n-km¿ (30). am-Xm-hv: B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: \u-jm-Zv, kn-bm-Zv (Hm-t´m s{sUh¿), k-Pv-\.

lm-Pn-d sN-a-\m-Sv: Ip-∂-cn-bØv lm-P-d (68). `¿Øm-hv: im-^n. a-°ƒ: jm-P-lm≥, A≥-h¿, eØo-^v, \u-jm-Zv, kpss_-Z, B-bn-i. ktlm-Z-c-߃: ap-l-Ω-Zen, _-jo¿.

ta¬-apdn: h-S-t°-]pdØv ]p-≈n-bn¬ X-Ωm-\t»-cn aq-k-lm-Pn-bp-sS aI≥ Ip-™n-ap-lΩZv(Ip-™-b-ap˛36). amXmhv: ssk-\_ -- . `mcy: km-Pn-X. a°ƒ: ap-lΩZv k-ZoZv, ap-l Ω-Zv khmZv, ^mØn-a k≥-l. k-tlm-Z-c߃: J-Zo-P, ^m-Øn-a-kp-lv-d, \-kod, km-_nXv.

A-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn Xm-a-c-t»-cn: Cu¿-t∏mW ap-em-S-°¬ A-l-ΩZv-Ip-´n lm-Pn(90). a-°ƒ: A-–p¬-l-Jow, A-–p- -a-Zv, A-–p¬-aPo-Zv, A-–p¬-ap-\o¿, Aiv-d-^v, kp-ss_¿, a-dn-b°p-´n, B-bn-i, \-Zo-d.

a-[p-kq-Z-\³

ssk-Xe-hn

_m-¨n

]m-t¯-bn Xn-cq-c-ßm-Sn: ]-tcX\m-b ]-≈n-bm-fn apl-Ω-Zn-s‚ `m-cy H ]n ]m-tØ-bn(76). a-°ƒ: C-kv-am-bn-¬, A–p-d-km-Jv, ]-tc-X\mb aq-k-t°m-b, iw-kp±o≥, bq-\pkv, D-ΩpIp¬-kp, kp-sse-J, dm_n-b, ku-Zm_n. a-cpa°ƒ: ssk-Xe-hn tIm-´°¬, A-h-dm≥Ip´n, kp-ss_¿ ta-em‰q¿, \-^o-k, B-Xn-°, ^u-kn-b, kp-ssl-d.

X-b-¼m«n a-S-hq¿: ap-´m-t©-cn \q™n ]p-dm-bn¬ X-b-ºm´n(95). `mcy: A-cn-bm bn.

N{µ-a-Xn F-S-∏mƒ: s]m¬-∏m-°-c Xp-d-bm-‰n¬ hm-kp-hn-s‚ `m-cy N-{μ-a-Xn (55). a°ƒ: l-co-jv , Kn-co-jv.

A-j-vd-^v F-S-∏mƒ: Aw-i-°-t®-cn ta-\I-Øv A-jv-d-^v (57). `mcy: J-Zo-P. a°-ƒ: Xmln-d, \-ko-d, j-d-^p-±o≥, \u^¬, ap-lΩ-Zv dm^n. a-cp-a°-ƒ: ss^k¬, Ja-dp-±o-≥, \-Pv-e, ssl-dp∂n-k, j-_v-\. k-tlm-Zc߃: P-ao-e, d-joZv, _jo¿, \u-jmZv, \m-k¿.

B-bn-i a-°-c-]-dºv: h-S-°mß-c X-S-Øn¬ Ip-≠nse ]-tc-X\m-b Im-hpß-sØm-Sn A-–p¬Jm-Z-dn-s‚ `m-cy B-bni (55). a°ƒ: k-°o¿ lpkbv≥, A-–p¬ _jo¿ (C-cp-hcpw kuZn), dw-eØv, \-_o-k, D-Ωp-k¬a.

sN-¡nWn

ta-ap≠: ]-tc-X-\m-b ]_m-ep-t»cn: Ip-∂-s°m- Sn-™m-sd sam-´-Ω¬ iSn-bn-se ]-ßn-\n-a-e-bn ¶-c-s‚ `m-cy \m-cm-b-Wn ¬ sN-°n-Wn(88). (77).

Im-Wm-Xm-b bp-h-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw ]p-g-bnÂ

hn-kbv¡pw ]u-c-Xz-¯n-\papÅ A-t]-£ \Â-Im-³ tImSXn \nÀtZiw h-sc-bpw kw-c-£n-°p-∂ tI{μw \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. 2013 P\p-h-cn G-gn-\v hn-km- Im-em-h[n ]q¿-Øn-bm-hm-\n-cn-s° 2012 \-hw-_¿ 12\v hn-k ]p-Xp-°-n\¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI{μ-k¿-°m-cn-\v C-h¿ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ap-ºv C-¥y≥ ]u-c-Xz-Øn-\p-≈ At]-£-bpw C-h¿ tI-{μ-k¿-°mcn-\v \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Cu A-t]-£-I-fn¬ \-S-]-Sn-bp≠m-Im-Xn-cn-s° Pq-sse A-hkm-\w C-¥y hn-S-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v tI-{μ-k¿-°m-dn-s‚ IØv Pn-√m I-e-Iv-S¿ ap-tJ-\ ^m_n-bm-tem ^m-{_n-b-°v e-`n°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-izm-k-`-

h≥ F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\ km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏n--s‚ \nb-{¥-W-Øn¬ 50 A-t¥-hm-knI-fp-≈ A-\m-Ym-e-bw \-S-Ønh-cn-I-bm-Wv Xm-s\-∂v C-h¿ lc-Pn-bn¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. C-h¿-°v A-\p-Iq-e-am-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw tIm-SXn-bn¬ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®-Xv. C-h¿ \¬-In-bn-´p-≈ tc-J-Iƒ Xn-cn-®p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. Hm¨-sse≥ ap-tJ-\ hn-k ]p-Xp-°m-\pw ]u-c-Xz-Øn-\pw A-t]-£ \¬-Im-≥ tIm-S-Xn l-c-Pn-°m-cn-°v \n¿-tZ-iw \¬In.

_mÀ Iu-¬-kn-en ]-cm-Xn sIm-®n: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-knse {]-Xn k-cn-Xm \m-b-cp-sS A`n-`m-j-I≥ s^-\n _m-e-Ir-jvW-s\-Xn-tc _m¿ Iu¨-kn-¬ sk-{I-´-dn-°v ]-cm-Xn. dn-´-tb¿Uv a-Pn-kv-t{S-‰v B-ep-h tZ-iw kz-tZ-in sI hm-kp-tZ-h-\m-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. k-cn-X Nn-e Im-cy-߃ Xp-d∂p-]-d-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂v a-Pn-kv-t{S-‰v A-`n-`mj-I-s‚-bpw h-\n-Xm t]m-en-kns‚-bpw am-{Xw km-∂n-[y-Øn¬ k-cn-X-bp-am-bn kw-km-cn-®p. A`n-`m-j-I-t\m-Spw t]m-en-kn-t\mSpw C-°m-cyw sh-fn-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂pw a-Pn-kv-t{S-‰v D-Ø-c-hn-´ncp-∂p. F-∂m¬, am-[y-a-{]-h¿-

Ø-I-tcm-Sv Nn-e tI-{μ kw-ÿm\-a-{¥n-am¿ tI-kn¬ Dƒ-s∏-´Xm-bn s^-\n A-dn-bn-®p. Iq-SmsX kz-Im-cy-Nm-\-en-\v {]-tXyI A-`n-ap-J-hpw \¬-In. A-`n-`mj-I≥ ]-d-™-sX-∂-dn-bn-®v sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ Nn-e Imcy-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-bp-ap≠m-bn. C-Xv A-`n-`m-j-I tPm-enbp-sS A-¥- n-\v I-f-¶w-h-cpØp-∂-Xpw _m¿ Iu¨-kn¬ N-´-߃-°v hn-cp-≤-hp-am-Wv. AUz-°-‰v B-Œv 1961 A-\p-k-cn-®v A-`n-`m-j-I≥ X-s‚ I-£n-tbmSp-≈ I-S-a ]m-en-®n--√. A-Xn\m¬ A-Uz. s^-\n-s°-Xn-tc \S- ] - S n- s b- S p- ° - W - s a- ∂ mh- i ys∏-´m-Wv ]-cm-Xn.

F³-tUm-kÄ-^m-³Zp-cn-X-_m-[n-X³ a-cn-¨p _-Zn-b-Sp-°: F-≥-tUm-kƒ^m≥- Zp-cn-X-_m-[n-X-\m-b Ipº-Um-sP au-Δm-dn-se \m-cm-bW a-Wn-bm-Wn(70) acn®p. P\-d¬-B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, Ip-™n-cm-a≥.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw a-t©-iz-cw: I-Wz-Xo¿-∞ I-S∏p-d-Øv A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-c-bv°-Sn-™p. B-dpZn-h-kw]-g-°-ap-≈ ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZl-am-Wv I-c-bv°-Sn-™-Xv. h-cbp-≈ j¿-´v- am-{X-am-Wv thjw. ar-X-tZ-lw aw-K¬-]m-Sn B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

s{S-bn³ F³-Pn³- X-«n c-−mw- ¢m-kv hn-ZymÀ-Yn -a-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: s{S-bn≥ F≥-Pn≥ X-´n G-gp-hb- p-Im-c-≥ a-cn-®p. ]-≈w a-√ym-kv sse-\n-se P-eo¬-˛-ssk-_p-∂n-k Z-º-Xn-I-fp-sS -a-I≥ Pu-l-dm-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se cm-hn-se 11HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. ]≈w sd-bn¬-th tK-‰n\-Sp-Ø _-‘p-ho-´nte-°p t]m-hp-∂-Xn\n-sS Im-k¿-tIm-Uv \n-∂pw aw-K-em-]p-cw `m-K-tØ-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ s{S-bn≥ F≥-Pn≥ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]m-e-°p-∂v {Ko≥-hp-Uv-kv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p. kv-Iqƒ Po-h-\-°m-cn I-gn™-Zn-h-kw s{S-bn≥ X-´n-a-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se kv-Iq-fn-\v A-h-[n \¬-In-bn-cp-∂p. XpS¿-∂m-Wv Pu-l-dpw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´p a-cn-®Xv. k-tlm-Z-c-߃: P-lmw-Ko¿, Pm-knw.

ss_-¡v t]m-kv-än-en-Sn-¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

B-e-Øq¿: ss_-°v ssh-Zyp-X-t]m-kv-‰n-en-Sn-®v bphm-hv a-cn-®p. _m-¶v tdm-Uv Ip-´w-Ip-fw em-an-bm a≥kn-en¬ ]-tc-X-\m-b kn F sI \q¿-ap-l-Ω-Zn-s‚ aI≥ ap-l-Ω-Zv A-\q-Pv (33) B-Wv a-cn-®-Xv. ]m-e-°mSv `m-K-tØ-°v ss_-°n¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ A\q-Pv _m-¶v tdm-Uv ]m-d-°¬ Kym-kv G-P≥-kn-°v k-ao-]-sØ ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n-em-Wv C-Sn-®-Xv. C∂-se cm-{Xn aq-∂p a-Wn-°m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xriq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®¶n-epw c-£n-°m-\m-bn-√. am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b Akv-am-_n. k-tlm-Z-c-߃: k-\q-Pv, A-\q-Pv, e-an-b.

I-S-en tXm-Wn a-dn-ªv H-cmÄ a-cn-¨p

a-t©-iz-cw: I-S-en¬ i‡-am-b Xn-c-bn¬-s∏-´v tXm-Wn-ad - n-™v H-cmƒ a-cn®p. aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. _-¶-c a-t©-iz-cw ImUn-bm¿ lu-kn-se ap-lΩ - Zn-s‚ a-I≥ sI Fw Assk-\m-dmWv(50) a-cn-®X - v. A-ssk-\m¿ A-S-°w a¬-ky-_-‘-Øn-\p t]mb- 12 Aw-K kw-L-w cm-hn-se 11Hm-sS Xn-cn-®p-h-cp-∂Xn-\n-sS-bm-Wv tXm-Wn a-dn-™-Xv. I-c-bn¬ \n-∂p 150 ao-‰¿ A-I-se-h-®v i-‡-am-b Xn-cb -- n¬-s∏-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. A-ssk-\m¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ I-Sen-te-°v sX-dn-®p-ho-Wp. ]-cn-t°-‰ _-¶-c a-t©-izc-sØ l-\o-^ (40), ap-l-Ω-Zv (42), l-\o-^ (35) F∂n-h-sc ]-cn-°p-I-tfm-sS D-∏-f-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-ssk-\m-dn-s‚ `m-cyam¿: B-bn-i, B-an-\. a-°ƒ: \-hm-kv, Jm-Z¿, \-koa, B-kn-^v, l-ko-\, ^-ko-\. k-tlm-Z-c-߃: Fd-ap-™n, _-jo¿.- a-ø-n-Øv _-¶-c a-t©-iz-cw ap-lnbp-±o≥ Pp-am-a-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ J-_-d-S-°n.

s{S-bn³ X-«n- a-cn-¨p

Iq-Øp-]-d-ºv: Im-Wm-Xm-b bp-h-Xn-bp-sS ar-X-tZlw ]p-g-bn¬ I-s≠-Øn. th-ßm-Sv sI sI \-K-dnse ]-tc-X-\m-b Ip-™-∏-bp-sS a-Iƒ t{]-a(40)bpsS ar-X-tZ-l-am-Wv C-∂-se D-®-bv-°v th-ßm-Sv Aßm-Sn C-cn-∏p-°-S-hv ]m-e-Øn-\v k-ao-]w I-s≠-Ønb-Xv. i-\n-bm-gv-N ssh-Io-´v ap-X-em-Wv C-h-sc ImWm-Xm-b-Xv. ]-√q-th-Z-\-sb-Xp-S¿-∂v tUm-Iv-S-sd ImWm≥ t]m-hp-I-bm-sW-∂v ]-d-™v ssh-Io-t´m-sS ho-´n¬ \n-∂n-d-ßn-b t{]-a-sb ]n-∂o-Sv Im-Wm-Xmbn. Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-\n-S-bn¬ C-cn-∏p-IS-hv ]m-e-Øn¬ t{]-a-bp-sS sN-cn-∏pw Ip-S-bpw Is≠-Øn-bn-cp-∂p. Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kpw A-·ni-a-\-tk-\-bpw \m-´p-Im-cpw ]p-g-bn¬ \-S-Øn-b Xnc-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Sp-Ø-Xv. Iq-Øp-]-d-ºv F-kv.sF sI kp-[m-I-c≥ C≥-IzÃv \-S-Øn-b ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´-Øn-\m-bn ]cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°p am-‰n. A-hn-hmln-X-bm-Wv. am-Xm-hv: Pm-\p. k-tlm-Z-c-߃: Im¿Xym-b-\n, im-¥, ]p-jv-]-h-√n, ]-Xv-a-\m-`≥, i-in.

A-\m-Y-a-µn-cw \-S-¯p-¶ C-äm-en-b³ kz-tZ-in-\n-¡v s^-\n _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-tc Un-kw-_À 31h-sc C-´y-bn Xp-S-cm³ A-\p-a-Xn \S-]-Sn-bm-h-iy-s¸«v sIm-®n: t^m¿-´v sIm-®n-bn¬ A-\m-Y-a-μn-cw \-S-Øp-∂ C-‰men-b≥ kz-tZ-in-bm-b I-\ym-kv{Xo-°v Un-kw-_¿ 31h-sc C¥y-bn¬ Xp-S-cm≥ ssl-t°m-SXn A-\p-a-Xn \¬-In. Pq-sse 31\-Iw C-¥y hn-S-W-sa-∂ tI{μ-k¿-°m¿ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n® ^m-_n-bm-tem ^m-{_n-b-sbbm-Wv A-©p-am-kw-Iq-Sn cm-PyØv Xp-S-cm≥ A-\p-h-Zn-®p-sIm≠v P-kv-‰n-kv ]n B¿ cm-a-N-{μta-t\m≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. 1996 ap-X¬ l-c-Pn-°m-cn sIm-®n tPm-_v tdm-Un¬ Bizm-k-`-h≥ F-∂ t]-cn¬ A\m-Y-I-sf-bpw D-t]-£n-°-s∏-´-

\m-cm-b-Wn

]m-e-°m-Sv: tZ-io-b-]m-X-bn¬ a-W-∏p-≈n-°m-hv ]≠m-c-°-S-hn¬ ss_-°pw ]n-°-∏v Hm-t´m-bpw Iq-´nbn-Sn-®v ss_-°v bm-{X°m-cm-b c-≠v bp-hm-°ƒ a-cn-®p. In-Wm-t»-cn D-∏pw]m-Sw ho-´n¬ ]-tc-X-\m-b cm-a-s‚-bpw Ip-¥o-tZ-hnbp-sS-bpw a-I≥ c-ta-jv (22), In-Wm-t»-cn tXm-´Øp-°m-Sv B-dp-ap-J-s≥bpw h¬-k-e-bp-sS-bpw aI≥ k-\¬ (22) F-∂nc-ta-jv hcm-Wv a-cn-®-Xv. s]-bn‚n-Mv sXm-gn-emfn-I-fm-b C-cp-h-cpw tPmen-I-gn-™v Iq-´p-]m-Xbn¬-\n-∂p k-\-en-s‚ ss_-°n¬ In-Wm-t»-cnbn-te-°p a-S-ßp-tºmƒ C-∂-se ssh-Io-´v B-dn\m-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏´-Xv. k-\em-Wv ss_t°m-Sn-®n-cp-∂-Xv. Ip-gn sh-´n-°p-∂-Xn-\n-sS F- k-\¬ Xntc h-∂ ]n-°-∏v C-h-cp-sS ss_-°nenSn-°p-I-bmbn-cp-∂p. C-cp-h-cpw X¬-£-Ww a-cn-®p. Pn-√m B-ip]-{Xn-bn-ep-≈ ar-X-tZ-l-߃ C-∂v t]m-kv-‰v-tam¿-´w sN-øpw. k-\-en-s‚ k-tlm-Z-cn: {ip-Xn-. c-ta-jn-s‚ k-tlm-c-߃: cm-[n-I, ]-tc-X-bm-b cm-Pn-I.

]m-e-°m-Sv: a-e-ºp-g \-thm-Z-b kv-Iq-fn-\v k-ao-]w bp-hm-hv s{S-bn≥ X-´n- a-cn-®p. ap-≠q¿ Iq-´p-]m-X tImb-t¶m-Sv D-Æn-Ir-jv-W-s‚ a-I≥ c-ta-jv (30) B-Wv a-cn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sS-bm-Wv {Sm°n¬ ar-X-tZ-lw I-≠-Xv. Im-™n-c-°-S-hn-ep-≈ _-‘p-ho-´n-te-°p t]mhp-∂-Xn-\n-sS s{S-bn≥ X-´n-b-Xm-sW-∂v I-cp-Xp-∂Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. kv-Iq-fp-I-fn¬ Un-Iv-jW-dn hn-X-c-W-°m-c-\m-bn-cp-∂p c-ta-jv. G-gp-am-kw ap-ºm-Wv hn-hm-l-n-X-\m-b-Xv. `m-cy: kp-\n-X. ar-X-tZlw Pn-√m B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. a-e-ºp-g t]men-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn.

In-W-än a-cn-¨-\n-e-bnÂ

Nn-‰m-cn-°¬: Nn-‰m-cn-°-en-\-Sp-Øv N-´-a-e-bn¬ ho-´Ω-sb -In-W-‰n¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-´-a-ebn-se sX-t°≥ am-Xyp-hn-s‚ `m-cy ta-cn--(60)-bm-Wv ho-´p-In-W-‰n¬ ho-Wp a-cn-®-Xv. Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ A-t\z-j-W-Øn-em-Wv ar-X-tZ-lw- Is≠-Øn-b-Xv.

aq-¶p Zn-h-k-am-bn J-_-d-S-¡m-³ I-gn-bm-Xn-cp-¶ a-¿n-¯v a-d-hp-sN-bv-Xp sN¿-∏p-f-t»-cn: F-gp-h-¥-e C-Sp-X-d In-g-°pw-]-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv a-l-√n¬ J-_-d-S°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂p-Zn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-® a-ønØv H-Sp-hn¬ a-s‰m-cp a-l-√v J_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-bv-Xp. Rm-b-dm-gv-N a-cn-® C-Sp-X-d ]md-∏p-d-Øv sam-bv-Xo-s‚ a-ønØm-Wv {]-Xn-tj-[-߃-s°mSp-hn¬ C-∂-se N-Ω-°p-gn al-√v J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-X-Xv. In-g-°pw-]-d-ºv a-l-√n-\v Io-gn-ep-≈ J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sN-øp-∂-Xn-\v ssl-t°mS-Xn- kv-t‰ \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\m-em-Wv a-øn-Øv J-_-d-S-

°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂pZn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-t°≠n-h-∂-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sNm-Δm-gv-N \m-´p-Im¿ a-ønØp-am-bn tdm-Uv D-]-tcm-[n-®ncp-∂p. C-tXm-sS ssh-Io-´v Unssh.F-kv.]n, k-_v I-e-Œ¿ F-∂n-h-cpw a-‰v D-tZym-K-ÿ-cpsS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ N¿-®bpw \-S-∂n-cp-∂p. H-Sp-hn¬ d-aZm≥ A-h-km-\n-°p-∂-Xp-hsc N-Ω-°p-gn a-l-√v J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øm-≥ a-l√v A-[n-Im-cn-I-tfm-Sv D-tZym-Kÿ¿ B-h-iy-s∏-´-Xn-s‚ ^e-am-bn cm-{Xn H-cp a-Wn-tbmsS A-hn-sS F-Øn-®v a-d-hp-sNøp-I-bm-bn-cp-∂p.


6

thÀ-]mSv

thiruvananthapuram

1 B-K-kv-Xv 2013 hymgw

a-e-bm-fn hn-am-\-¯m-h-f-¯n Ip-g-ªpho-Wv a-cn¨p C-Jv-_mÂ

tkma³

A-½p-Ip«n

ap-l½-Zv kmen

A-ÐpÂ- Icnw

c-a So-¨À

h¿°-e: h¿-°-e sh´q¿ G-d-Øphn-fm-Iw ho´n¬ F Fw C-Jv-_m¬ (73˛dn-´. H.F≥.Pn.kn). kn.]n.Fw sh-´q¿ tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-K-am-bncp∂p. `mcy: d-Pn-em _oKw. a°ƒ: kn-en-b, Xm-knw, \m-knw. a-cpa°ƒ: A-–p¬ l-°nw, B-an-\, k-enP.

h¿°-e: hn-f-_p-`m-Kw h-e-b‚-Ip-gn N-´n-b≥ hn-fmI-Øv Pn tkm-a≥ (71). `m-cy: hna-e. a°ƒ: A-\n¬-Ip-am¿, kp-\n¬-Ip-am¿, jo-e, _nμp, kp-\n-X, do-\. acp-a°ƒ: sj¿fn, k‘y, a-Wn-I-WvT-Zmkv, _m_p, {]-kmZv, hnt\mZv.

In-fn-am-\q¿: Nq-´-bn¬ ]≈n-hn-fmI-Øv ho-´n¬ aplΩ-Zv km-en (75). `mcy: ^mØn-am _ohn. a°ƒ: kn-dm-Pp-±o≥, \ko-a, \mk¿, \-ko¿, \nkmw. a-cp-a°ƒ: ap-lΩZv Aen, jo-_, Xm-ln-d, sj-ao-\, \n≥-j.

I-cp-\m-K∏-≈n: Ip-eti-J-c-]p-cw ]p-∂-°p-fw ]-d-ºn¬ lu-kn¬ A–p¬-I-cnw(48). jo-e-bmWv `mcy. a-°ƒ: bm-knw, _n-kvan, ap-lΩ-Zv Aao≥. J-_-d-S-°w ]pØ≥-sX-cp-hv Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \-S∂p.

sIm√w: B-Zn-\mSv Hm-Smt»-cn¬ {io-[c-s‚ `m-cy c-a So-®¿(65). a-°ƒ: Pb-em¬, P-b-{io. a-cp-a°ƒ: jo-P, jmPn.

hÀ-¤o-kv

kp-a-Xn

ap-l½-Zv Ip-ªv

t]mØ≥-tImSv: Nn-Ønc-bn¬ ]-tc-X-\m-b sI A¿-Pp\-s‚ `m-cybpw t]mØ≥-tIm-Sv Fkv.F≥.Un.]n bq-\n-b≥ im-Jm sk-{I´-dn \n¿Ωm-eμ-s‚ am-Xm-hpam-b sI A-Ωp-Ip-´n (88). a°ƒ: kp-Zm-an\n, in-hm\μ≥, cm-[, A-_n-I, tZh-Ω, X-¶-aWn, kXn, k-Xym-\-μ≥.

]-∑-\: s\-‰n-bm-Sv h√q¿ho-´n¬ Fw hn-iz-\m-Y≥ \m-b-cp-sS k-l-[¿ΩnWn k-c-k-Ω(78). a°ƒ: tkm-a≥-\mb¿, cm[m-a-Wn-bΩ, c-ho-{μ≥\mb¿, X-¶-a-Wnb-Ω, cm[m-Ir-jv-W≥-\mb¿, ]pjv-]-h√n, kp-Ip-am-cnbΩ, kp-tc-jv-Ip-am¿. a-cp-a°ƒ: h¬k-e, {]-`m-Ic≥ \mb¿, D-jm-Ip-amcn, i-in-[-c≥ \mb¿, an\n, N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿, cmP≥-\mb¿, \n-X.

]-ºm-hm-en : F-bv-©¬hm-en I-√p-Ip-f-Øv h¿§o-kv (tPm¿-÷v-Ip-´n 54). kw-kv-Im-cw C-∂v 3˛-\v F-bv-©¬-hm-en sk‚ v ta-co-kv ]-≈nbn¬. `m-cy em-e-Ω sh®q-]-Sn-™m-td-Xn¬ IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: tPmkv-\, tPm-tam≥.

Xr-s°m-Sn-Øm-\w: I-cnß-\m-´n¬ kp-KX-s‚ `m-cy kp-aXn. Xr-s°m-SnØm-\w πmw]-d-ºn¬ IpSpw-_mw-Kw. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. a°ƒ: kp-\n-X, kp-Kmkv. a-cp-a-I≥: Pb≥.

e-£-van-b-½

^m-¯n-a

im-kv-Xmw-tIm´: N°ph-≈n s]-cpw-Ip-fw hen-b-hn-f-bn¬ ap-lΩ-Zv Ip-™v(70). `mcy: kp-sse-Jm _ohn. a°ƒ: d-ln-bm\Øv, A-–p¬kemw(sI.Fkv.F^v.sF), kenw(emep, sI.F-kv.F^v.C). a-cp-a-°ƒ: d-ko\, jo-P.

Ir-jv-W³ sIm√w: Im-h\m-Sv ap-f¶mS-Iw i-¶-cnaTw h-S°-Xn¬ Ir-jv-W≥ sI. a°ƒ: {]-Xo]v, {]-Xo-X, {]-tamZv. a-cp-aI≥: hn-{Ia≥.

k-c-k½

l-cn-{]n-b a-d-h-¥p-cp-Øv: ]m-emw I-S-hn¬ tXm-∏n¬-]-dºn¬ a-Wn-b-s‚ a-Iƒ l-cn-{]n-b (20).

Pm-\-In a-d-h-¥-p-cp-Øv: ]memwI-S-hn¬ ]-tc-X-\mb ]-Wn-°m-d-bn¬ am-[h-s‚ `m-cy Pm-\-In (98). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse 10 \v ho-´p-h-f-∏n¬. ]-tc-X a-d-h≥-Xp-cp-Øv ta-Ø-t´≥ Ip-Spw-_mwKw. a-°ƒ: k-tcm-Pn-\n, Im¿-Øn-tI-b≥, X-¶∏≥, ]p-cp-j≥, ]-tc-X\m-b i-in.

th-Wp ]-ø-∂q¿: I-≠-¶m-fn ss{]-a-dn sl¬-Øv sk‚-dn-\v k-ao-]-sØ th-Wp (52).

C-cn-°q¿: Du-c-Øq-cnse am-hn-em e-£v-an-bΩ (90). `¿-Øm-hv: ]-tcX-\m-b N-Ωn-t©-cn tKm]m-e≥ \-ºym¿. a-°ƒ: am-hn-e \m-cm-b-W-≥ \ºym¿, im-c-Z, A-\-¥≥, tKm-hn-μ≥, Hm-a-\, taml-\≥, c-a-Wn, h¬-ke, iym-a-f.

B-\-°-c: B-\-°-c sN-º-bn¬ ]-tc-X-\m-b l-k-\m-cp-sS `m-cy ^mØn-a F-∂ D-Ωp-´n (85). a-°ƒ: kn F-®v ap-l-ΩZv, A-_p, B-an-\-°p-´n, kp-l-d.a-cp-a-°ƒ: \-^o-k, k^n-b Ip-™p-tam≥,- lp ≥.

cm-L-h³ \m-bÀ D-g-hq¿: h-≈n®n-d Xp-cpØn-bn¬ cm-L-h≥ \mb¿(91). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10 \v D-g-hqcn-ep≈ aI-s‚ ho-´p-h-f∏n¬. a°ƒ: thWp-tKm]m¬, {]-k-∂-Ip-amcn. acp-a°ƒ: ]p-jv-], i-in-[c≥-\m-b¿.

C-{_m-low Iq-Øp-]-d-ºv: ap-kvenw eo-Kv Iq-Øp-]-d-ºv \ntbm-P-Ia-fi-ew ap≥ sk-{I-´-dn B-ºn-em-Sv {Km-ao-W hm-b-\-im-e-bv°p k-ao-]w Z-b-tcm-Øv C-{_m-low (56).

c-P-\n Iq-Øp-]-d-ºv: sXm-°ne-ßm-Sn-bn-se c-P-\n hn√-bn¬ sI kn c-P-\n (60). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b a-t\m-l-c≥.

sk-¿v-Zv ap-l-kn³ tIm-b X§Ä sIm√w: tPm-\-I-∏p-dw t]m¿-´v Un-hn-j≥ B-enbm-kv a≥-kn¬ sk-øv-Zv ap-l-kn≥ tIm-b X߃(75) a°ƒ: A¬-Aao≥, A¬ A-am≥, A¬A-am-\-Øv, A¬ _¿°Øv, A¬ d-“Øv. acp-a°ƒ: \n-km-ap-±o≥, ap-k-Ωn¬, k-enw, jmln-Z, s\-kod.

cm-L-h³ \m-bÀ s]m≥-Ip∂w: {_-tZ-gvkv tlm-´-¬ D-S-a I-S-º\m-´v cm-L-h≥ \m-b¿ (93). kw-kv-Im-cw C-∂v D®°v 3.30 \v I-S-º-\m-´v Ip-Spw-_-ho-´n¬. `mcy: sI F≥ I-a-e-Ω Ipcy≥-πm-°¬ Ip-Spw_mwKw. a°ƒ: i-in[c≥, N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿, ]n sI k-Xo-i≥ \m-b¿, _m-_p ( Fkv.Un.bp.]n.F-kv s]m≥-Ip-∂w), e-fn-X-Ω sI. a-cp-a-°ƒ: e-fn-X-Ipamcn, iym-a-f-Ip-am-cn , Xpf-kn-`mbn, ]-fl-Ip-amcn, tam-l≥ Zm-kv ( dn-´. So®¿).

Ipªp-tamÄ sIm√w: \-cn-°¬ _nPp `-h-\-Øn¬ ]-tcX\m-b ]m-∏-®≥ `m-cy Ip™p-tamƒ(64). kwkv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v aq-∂n\v \-cn-°¬ sk‚ v: Pq-Uv ae-¶-c ImØ-en-Iv N¿-®n¬. ktlm-Z-c-߃: tPkn, cmP≥-Ip´n, tdmk-Ω, s]mSnb-Ω. a°ƒ: _nPptam≥ sI. a-cp-a-°ƒ: kn¬-_n _nPp. sN-dp-a°ƒ: _n-_n≥ _nPp, _n-‰n _nPp.

\m-cm-b-W³ \m-bÀ Nn-d-°-Shv: I-W®-a-e ]n B¿ \m-cm-b-W≥ \mb¿ (88). kw-kv-Im-cw \SØn. `mcy: ]-tc-Xbm-b A-Ωn-Wnb-Ω. s]m≥-Ip∂w C-e-™n-°m-hn¬ Ip-Spw-_mwKw.

tPm¬ sN-dp-]p-g: tIm-ep-h-≈nbn-se Im-´p-]m-e-Øv tPm¨ (A-∏≥ tN-´≥˛73). `m-cy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b-°p-´n. a-°ƒ: Kn¬_n-®≥, sP-kn, hn≥kn, em≥-kn.

D-jm-Ip-am-cn

cm-tP-jv

_m-_p kv-I-dn-b

Ip-«-¸³

Ip-ª-½

d-lva-¯v

jm-P-lm³

Pao-e _o-hn

Nhd: \o≠-I-c D-jm-\nhm-kn¬ D-jm-Ip-am-cn (59). `¿-Ømhv: \-ScmP≥. a°ƒ: jo-e, aRvPp. a-cp-a°ƒ: _m_p-cmPv, j-^o-°v _m_p.

Xn-cp-h-\-¥-]pcw: Nn-dbn≥-Io-gv I-S-bv-°mhq¿ ap-cp-I-{iobn¬ cm-tP-jv (39). `mcy: I-hn-X. aIƒ: ao-\m-£n.

sN-ß-∂q¿: Xn-´-ta¬ im-kv-Xmw-]pd-Øv Xp-≠nbn¬ ]-tc-X\m-b kzmX{¥ k-a-c tk-\m-\n amXyp kv-I-dn-b-bp-sS aI≥ _m-_p kv-I-dnb(42). kw-kv-Im-cw C-∂v D®-°v c-≠n-\v sN-ß∂q¿ _-tY¬ Ac-a-\ sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: ]-me tIm-cw-Ip-g-°¬ Ip-Spw-_mw-Kam-b sdan. a°ƒ: {In-kv‰n, {In-kvt‰m. B-e∏p-g Pn√m ^pSv-t_mƒ So-an-se ap≥ Aw-K-am-Wv _m_p.

Xncph√: \nc-Ww am-¥d-bn¬ Ip-´-∏≥ (73) kw-kv-Imcw C-∂v D®°v H-∂n-\v ho-´p-h-f-∏n¬ `mcy: Ip™Ω. a°ƒ: eo-em-Ω,tam\n a-cp-a°ƒ: kp-[m-Ic≥, Hm-a-\,ssj-\n

Xn-cp-h√: s]-cn-ß-c Im-™n-cw aq-´n¬ ]m-e°p-gn-bn¬ ]-tc-X\m-b ]n Fw am-Xyp-hns‚ `m-cy Ip-™-Ω (89) kw-kv-I-cw ]n-∂oSv a-°ƒ :kp-io-e,amXyp,td-®¬ am-Xyp. a-cp-a°ƒ: ]n sI Zm-\ntb¬,Ip-™ptamƒ,amXyp tPm-k^v.

C-S-∏≈n: F.sI.Pn.tdmUn¬ sh-≈-°¬ A-enbp-sS `m-cy d-lv-aØv(50). a°ƒ: a≥-kq¿, a-\m-^v.

]-≈p-cpØn: sI.Fw.]n.\-K¿ I-Shn¬ lu-kn¬ ]-tcX\m-b A-–p¬-Icow \q¿ ap-lΩ-Zv tk-´n-s‚ a-I≥ sI F jm-Plm≥(km-Pp˛36). `mcy: l-b-dp∂n-k jm-Plm≥. aIƒ: k-^m jmP-lm≥.

kw-{Im-¥n:h-´-bv-°¬ P-ao-e _o-hn(80). J-_dS-°w C-∂v 11.30\v \oen-awK-ew ap-kvenw PamA-Øv ]-≈n-bn¬. a°ƒ:\mk¿, _¬-°okv _ohn, k^n-b _ohn.a-cp-a-°ƒ:iw-kp±o≥, A-–p¬ l-aoZv, dp°n-b-_ohn.

Ip-cy³

X-fn-∏d - º - v: ]-tc-X\ - m-b dn-´. F - k - v.s - F. \-cn-t°mSv A-ct- bm-fs - Ø kn F sk-_m-Ãy-s‚ `m-cy Pkn-¥ (60). a-°ƒ: hn]n≥-Zm-kv, hn-Zy, hn-Pn. acp-a° - ƒ: jm-Pn (C-cn-´n), ]-t{Xm-kv (Np-Se - ). khm-kp-tZ-h³-\-¼q-Xn-cn F-S-∏mƒ: E-tKz-Z ]tlm-Zc - ß - ƒ: ta-_nƒ, fin-X≥ h-´w-Ip-fw ]p-c- ta-cn-hn-eyw, sk-_map-t≠-°m-Sv hm-kp-tZÃy≥, hn-eyw, eo-\k - v, h≥ \-ºq-Xn-cn(91). `mcy: ]-tc-X\ - m-b G-en-bm-kv. ]m¿h-Xn A-¥¿-P\w.

Ckv-a-bnÂ-Ip-«n Im-bw-Ipfw: Fcp-h ]mbn-°m-´p C-kv-a-bn¬ Ip´n (83). J-_-dS-°w Fcph ap-kvenw P-amA-Øv J-_¿-ÿm-\n¬ \SØn. `mcy: ]-tc-Xbm-b du-fm-Ip´n, a°ƒ: sF lp-ssk≥ (kssπ Hm^n-k¿ B-e∏pg), ko\Øv, sF Xm-Pp-±o≥, iw-kp-±o≥, \q-dp-±o≥ \mPmØv. a-cp-a°ƒ: _o-\, A-–p¬ K-^q¿, l-ko\, d-lv-aØv, jwe.

Ip-ªn-cm-a-³]-ø-∂q¿: ]m¬ Idhbv°nsS Kr-l-\mY≥ sXm-gp-Øn¬ Ip-g™p ho-Wv a-cn-®p. I-cnsh-≈q-cn-se ]p-Xp-°p-fß-c ho-´n¬ Ip-™n-cma-\m-Wv (68) C-∂-se ]pe¿-s® a-cn-®-Xv.

k-®n Nm-cpw-aq-Sv: hr° tcm-Kw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bnem-bn-cp-∂ bp-hm-hv acn®p. Xm-a-c-°p-fw th-S-c πm-hv X-d-bn¬ ]p-Ø≥ho-´n¬ k-Æn (39) BWv a-cn-®Xv. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hn-se 11\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: {io-P, a°ƒ: e-£v-an, \μ\.

tKm-]m-e³ Nn-‰q¿: hn-f-tbm-Sn \-ºqcn-N-≈ tKm-]m-e≥ (67). `m-cy: cp-Kvan-Wn. a°ƒ: tZ-h-In, {io-[-c≥, sN-º-Iw. a-cp-a-°ƒ: do\, ]-g-W≥, I-Æ≥. ktlm-Z-c-߃: Pm-\-In, Ip-´-∏≥, kp-μ-c≥, ]-tcX-\m-b A-∏p-Ip-´≥.

lm-Pn-d sN-a-\m-Sv: Ip-∂-cn-bØv lm-P-d (68). `¿Øm-hv: im-^n.

i-^o-Jv Xr-°-cn-∏q¿: Su-Wn-se C≥-ssk-‰v Ãp-Un-tbm Po-h-\-°m-cm≥ Im-tcmfw sI ]n lu-kn¬ sI ]n i-^o-Jv (35). `mcy: Sn l-ko-\ (]-S-∂). a-°ƒ: X-iv-co-^, ^mØn-a. ]n-Xm-hv: A-–p√. am-Xm-hv: \-^o-k. ktlm-Z-c-߃: km-dm-_n, kp-l-d, \q-dp-±o≥, D-kvam≥ (C-cp-h-cpw Zp-_bv), dp-_n-b.

A-an-Xv s]-cn-tßmw: Nq-c-en-se sIm-´m-c-Øn¬ kp-tcjn-s‚-bpw tIm-fn-bmS≥ c-an-X-bp-sS-bpw aI≥ sI A-an-Xv (aq-∂v) A-kp-J-sØ Xp-S¿-∂v a-cn-®p.

Ip-ªp-ap-l-½-Zv B-\-°-c: Iq-S-√q¿ ]pØ≥]o-Sn-I-bn¬ Ip™p-ap-l-Ω-Zv (85). `mcy: ]-tc-X-bm-b a-dn-b°p-´n.- a-°ƒ: A-_v-Zp¿d-lvam≥,- sk-bv-X-ehn, I-cow,- \u-jm-Zv, Ban-\-°p-´n, ^m-Øn-a,- JZo-P. a-cp-a-°ƒ: ap-l-ΩZv- lm-Pn, A-ko-kv, P-aoe,- sk-bv-^p-∂o-k, jmln-\, a-dn-b.

am-\-¥-hm-Sn-: Ip-gn-\new- sh-fn-b-Øv- Ip-cy≥ (90)-. `m-cy:- ]-tc-X-bm-b A-∂-°p-´n.- a-°ƒ-: hnsI tPm-kv,- t_-_n- Ipcy≥ (dn- ´. F-®v- Fw sk‚ v- tPm-k-^v-kv- Sn.Sn-.sF)-, tXm-a-kv- Ipcy≥ ( dn-´. sk-{I-t´-dnb-‰v- Po-h-\-°m-c≥),- hnsI sd-Pn,- ta-cn,- eq-kn-,kn-kn-en.-

Xn-¯n-¡p-«n Ip-‰n-∏pdw: Ip-f-°m-Sv tIm-cm-Øv B-ep-°¬ ]tc-X\m-b a-Ωm-en-bp-sS `m-cy Xn-Øn-°p-´n (78).

Ip-ªp-Ip-ªv sNß-∂q¿: tIm-Sp-Ip-f™n I-Æ-Ω-Ø-S-Øn¬ hn Fw Ip-™p-Ip™v(76). kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\v tImSp-Ipf-™n N-Ω-Øv-ap°v sk‚ v ta-co-kv tdma≥ I-tØm-en-°m ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. `mcy: s]m∂-Ω. a°ƒ: cmP≥, tkma≥. a-cpa°ƒ: emen, _-_n-X.

A-ÐpÀ-d-lvam³ sN-a-\m-Sv: Ip-\n-bn¬ A-–p¿-d-lvam≥ (63). `m-cy: B-kym-_n. a°ƒ: ssJ-kv, A-Pv-a¬ , jw-\, \n-km-ap-±o≥.

P-kn-´

N-{µ-ti-J-c³ \-¼ymÀ

]-ø∂ - q¿: tI-tfm-sØ C-St- °-∏p-dw ap-≈q¬ ho-´n¬ N-{μ-ti-Jc - ≥ \ºym¿ (77). `m-cy: ]-tc-Xbm-b sh-≈n-°o¬ at™-cn H-Xt- bm-Øv ho´n¬ I-ae - m-£n-bΩ - . a°ƒ: k-Xo-i≥ (A_qZ-_n), cm-P{- io. a-cp-a° - ƒ: P-b\ - m-cm-bW≥ (Ip-ssh-Øv), tPym-Xn. k-tlm-Zc - ߃: Zm-tam-Zc - ≥ \A\nÂ-Ip-amÀ ºym¿ (_mw-•q¿), eo-e, ]p-∂-bq¿-°pfw: I-Sn- m-b cm-Lh - ≥ \°m-Sv In-´∏-Sn ]-tc-X\m- ]-tc-X\ - m-cw Cb s]m-‰-bn¬ hm-kp-hn- ºym¿. kw-kvI ∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v aqs‚ a-I≥ A-\n¬-Ipam¿(42). am-Xmhv: X-¶w. cn-s°m-Δ¬ k-ap-Zm-b iva-im-\Ø - n¬.

h¿°-e: Zp-ss_bn¬\n∂p Xn-cp-h-\-¥]p-cw hn-am-\-Øm-f-h-Ønen-dßn-b a-e-bm-fn Ip-g™pho-Wv a-cn®p. h¿-°-e ap-≠-bn¬ BXn-c-bn¬ kp-K-X≥ (54) B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se cm-hn-se-bmWv kw-`hw. `mcy: D-jmIp-amcn. a°ƒ: A¿®-\, A-cp¨. a-cp-aI≥: A-\n`m-kv.

hm-l-\m-]-I-S-¯n Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn¨p

s\-Sp-a-ßmSv: A-gn-t°m-Sv ae-bw jm-ln≥ a≥-knen¬ Fw A-–p¿d-joZns‚ (t]m-en-kv Un-∏m¿´v-sa‚ v) `m-cy F-kv \-kodm _o-hn (42). ]-tc-X\m-b F-kv AlΩ-Zv Ip-™n-s‚bpw F^v kp-ss_-Zm _o-hn-bpsS-bpw a-I-fm-Wv. I-gn-™-h¿-jw Un-kw-_¿ 13\v ]m-tem-Sv Xm-∂naq-Sn-\v k-ao]-Øv \-S-∂ hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]-cnt°-‰n-cp∂p. A-]-IS-sØ Xp-S¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pnepw Xp-S¿-∂v P-\-d¬ B-ip-]{Xnbnepw Pq-_n-en sa-tΩm-dn-b¬ B-ip-]{Xnbnepw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cn-s° I-gn-™Znhkw cm-hn-se a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. X-°-e \q-dp¬ C-kvemw F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImfPv hn-Zym¿-Yn F jm-ln≥ a-I-\mWv.

kv-Iq-«-dn-\v ]n-d-In _Ên-Sn¨v bp-hm-hv a-cn-¨p

I-cp-\m-K-∏-≈n: kv-Iq-´-dn-\v ]n-d-In¬ _ nSn®v bphm-hv X¬-£-Ww a-cn-®p. C-S-°p-f-ß-c I-Æ-a-Øv ho-´n¬ I-cp-\m-K-∏-≈n-bn¬ A-Uz. Fw kn A-\n¬Ip-am-dn-s‚ Kp-a-kv-X≥ P-b-N-{μ≥-]n-≈(40)bm-Wv acn-®-Xv. kv-Iq-´-dn¬ h-Δm-°m-hv `m-K-tØ-°v t]m-hp∂-Xn-\n-sS ]p-Ø≥-sX-cp-hv P-Mv-j-\n¬ h-®v ]n-dIn¬ \n-∂p A-an-X-th-K-Øn¬ h-∂ kq-∏¿-^m-Ãv CSn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂-se ssh-Io-´v 4.15\m-Wv kw-`-hw. ar-X-tZ-lw I-cp-\m-K-∏-≈n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬. `m-cy: i-c-Wy. c-≠v am-kw {]m-b-ap-≈ H-cp B¨-Ip´n-bp-≠v . ]-tc-X-\m-b P-\m¿-±-\≥-]n-≈ ]n-Xm-hmWv. A-Uz. ¢m¿-°v A-tkm-kn-tb-j≥ F-Iv-kn-Iyp´o-hv Aw-K-am-Wv.

tem-«-dn hnÂ-¸-\-¡m-c³ Ip-g-ªp-ho-Wp a-cn-¨p

sXm-Sp-]p-g: tem-´-dn hn¬-∏-\-°m-c≥ Ip-g-™p-hoWv a-cn-®p. tIm-em-\n ]-©-h-Sn-∏m-ew h-S-t°-°-cbn¬ `m-kv-I-c-s‚ a-I≥ Po-h-\m-Wv (39) a-cn-®-Xv. sXm-Sp-]p-g Su-Wn¬ tem-´-dn hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv Ip-g-™p-ho-W-Xv.--

hnj- w D-ÅnÂs- ¨-¶v BZnh- mkn a-cn¨- p

aq-∂m¿: hn-jw D-≈n¬-sN-∂v B-Zn-hm-kn a-cn-®p. Ip-≠-f kn≥-tUm-kv tIm-f-\n-bn¬ c-hn-bm-Wv(64) a-cn-®-Xv. Ir-jn-ÿ-e-Øv tPm-en-°p-t]m-b C-bmƒ sj-Un¬ kq-£n-®n-cp-∂ hn-jw I-gn-°p-I-bm-bn-cps∂-∂v ]-d-bp-∂p. aq-∂m¿ F-k.--v-sF a-Wn-em-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn kzo-I-cn-®p. `m-cy: ]-tc-X-bmb Im-a-Øm-bn. a-°ƒ: A-ar-X, cm-P-Ip-am-cn, am-e.--

hml-\w C-Sn-¨p ]-cn-t¡-ä A-Úm-X bp-hm-hv a-cn-¨p

tIm´bw: hml-\w C-Sn-®p ]-cn-t°-‰ A-⁄m-X bphm-hv a-cn-®p. sIm√m-Sv ]p-fn-aq-Sn-\v k-ao-]w C∂-se D-®-bv-°m-bn-cp-∂p A-]-I-Sw.A-\y-kw-ÿm-\-°mc\m-b bp-hm-hmWv a-cn-®-sX-∂v kw-i-bn-°p-∂Xmbn Cu-Ãv t]men-kv ]-d-™p. I¨-t{Smƒ dqw t]men-kv Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® bp-hm-hv ssh-Ip-t∂-c-tØm-sS a-cn-®p. a-r-X-t±-lw Pn√m B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

a-[y-h-bkvI-³ Bän a-cn-¨\n-e-bn N{µ³

]-c-ta-iz-c³

l-co-jv

^m-¯n-½-¯v

c-Lp-h-c³

ta-cn

sl³{Sn dn-t_-c

aÀ-¯ tU-hn-Uv

Nmh°mSv: Hcpa\bq¿ H‰sØßv sN´nIfw N{μ≥ (51). kwkv°mcw \SØn. `mcy: Ip-amcn. aI≥: tamlN{μ≥,

Nm-h-°m-Sv: ]m-e-bq¿ ]c-ta-iz-c≥ (70). `m-cy: a√n-I. a-°ƒ: A-`n-em-jv (kuZn), A-_n-\n. a-cp-a-°ƒ: cm-a-N-{μ≥, \o-Xp.

Nm-h-°m-Sv: ap-Xp-h-´q¿ I-cn-t∏m-´v ssX-h-f-∏n¬ D-Æn-Ir-jv-W≥ \m-b-cpsS a-I≥ l-co-jv (36). kw-kv-Im-cw \-S-Øn. a{Zm-kv Im-Pm I-º-\n Unt∏m Po-h-\-°m-c-\m-bncp-∂p.

Nm-h-°m-Sv: a-W-Ø-e ]g-b-]m-e-Øn-\-Sp-Øv IÆm-´v l-ao-Zn-s‚ `m-cy ^m-Øn-Ω-Øv (94). I-_d-S-°w \-S-Øn. a-°ƒ: I-Zo-Pm-_n, A-_v-Zp¬-dln-am≥ (J-Ø¿), ap-kvX-^, l-\o-^(c-≠p t]cpw ku-Zn ), dw-e-Øv. acp-a-°ƒ: A-_v-Zp¬ Ako-kv, j-l-\m-kv, ssldp-∂o-k, ssd-lm-\-Øv, l-\o-^.

tNm-‰m-\n°-c: dn´.kn.sF a-tÆg-Øv cLp-h-c≥(68).`m-cy:hn-emkn-\n.a-°ƒ: do-P,c-Rv Pn-Øv .a-cp-a-I≥:cq-t]jv.

tIm-X-awKew: `q-XØm≥-sI-´v sN-¶-c sNß-a-\m-´v a-Øm-bn-bp-sS `m-cy ta-cn(68). kw-kvIm-cw C-∂p D-®-bv-°v H∂n-\v sN-¶-c am¿ C-·mØn-tbm-kv bm-t°m-_mb ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬.a-°ƒ:jmPn,jn_p, jo-P.a-cpa°ƒ: Ip-cym-t°mkvv(tkm-a≥) ]q-Ø-bØvv, ao-\, F¬-tZm-kv ]m-®mw-]-d-ºn¬.

s\-´q¿:I-Wn-bm-Øv sl≥{Sn dn-t_-c(88).kwkv-Im-cw C-∂p D-®-bv-°v ti-jw 3\v s\-´q¿ hn-ip≤ Ip-cn-in-s‚ tZ-hm-e-bØn¬.`m-cy:^n-tem-an\.a°ƒ: {So-k,{^m≥knkv, B¬-_¿-´v , tacn,sU∂n. a-cp-a-°ƒ:a¿{K-‰v , sa-‰n, jo-\, hn≥sk‚ v.

a-´m-t©cn: ]-tc-X\m-b awK-ew tU-hn-Un-s‚ `mcy a¿-Ø tU-hnUv(89).kw-kv-Im-cw C∂p D-®-bv-°v tijw 3\vv Iq-h-∏m-Sw D-Æn-an-»n-lm ]-≈n-bp-sS t^m¿-´v -sIm®n sh-fn sk-an-tØ-cnbn¬.a-°ƒ:kmP≥(tKmƒ-Uv ^mw ^pUv-kv), Iq¿-Øn tXmakvv(Im-Ø-en-Iv kn-dnb≥ _m-¶v ),t]mƒ tUhn-Uv(Hm-dn-b‚¬ C≥jp-d≥-kv), C‰n.

kp-sse-am³ Nm-h-°m-Sv: F-S-°-gn-bq¿ ko-Xn-km-ln-_v ssl-kvIq-fn-\-Sp-Øv Nn-∂m-en kp-sse-am≥ (55). `m-cy: _o-hm-Øp. a-°ƒ: kp¬^n-°¿, ^n-tdm-kv, jm^n, B-_n-Z, l-ko-\, k_n-Z. a-cp-a-°ƒ: ^-dq-Jv, \-hm-kv.

tPm¬ am´q¬: s]m-en-∏n-en-se £o-chy-h-km-b h-Ip-∏v dn-´. ko-\n-b¿ kq-{]≠v Sn Pn tPm¨ (57). `mcy: B-Kv-\kv. a°ƒ: tPmb¬ tPm¨, tPm-_v tPm¨.

Ipªn-¡p-«n-b-½ h-≈n-°p-∂v: ]p-XntbS-Øv N-{μ-ti-J-c≥ \m-b-cp-sS `m-cy Ip™n-°p-´n-b-Ω (88).

am-Xn Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ sX-°p-]p-d-sØ ]-tc-X\m-b kn s]m-°-s‚ `mcy B-e-bn¬ am-Xn (85).a-°ƒ: \m-cm-b-Wn, cmL-h≥, am-[-hn, X-ºmbn, Im¿-Xym-b-Wn, `mkv-I-c≥ (Hm-t´m ss{Uh¿, \-S-°m-hv), am-[h≥ (A-kn. F-≥-Pn\ob¿, F¬.-F-kv.-Pn.Un. a-e-∏p-dw). a-cp-a-°ƒ: X-ºm-bn, ]Xva-\m-`≥ (A-cp-hn-cpØn), e-£-a-W≥ (]nen-t°m-Sv), Ip-™n-cma≥ (sh-≈q¿), kp-Pm-X (A-¶-W-hm-Sn h¿-°¿, D-Zn-\q¿ sk≥-{S¬), A\n-X (Hm-h¿-ko-b¿, ]n.sF.-bp.-a-e-∏p-dw).

a-[p-kq-Z-\³ Im-fn-Imhv: t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-se F.Fkv.sF a-ºm-´p-aq-e-bn-se tIm¬-°m-Sv a-[p-kq-Z\≥(52).

tKm-]m-e³ Iq-Øp-]-d-ºv: B-ºnem-Sv ]-∂n-tbm-d-bn-se ta-te-Xn lu-kn¬ It°m-Øv tKm-]m-e≥ (70). Iq-Øp-]-d-ºv ap≥kn-^v tIm-S-Xn Po-h-\°m-c-\pw hn-ap-‡`-S-\pam-bn-cp-∂p. `m-cy: k-Xn. a-°ƒ: kp-tc-jv Ip-am¿, jo-P, _n-Pp, kn-‘p. acp-a-°ƒ: P-\m¿-±-\≥, kp-\n¬, kp-\n-X.

sam-bv-Xo³-Ip-«n lm-Pn G-®q¿: h-´-s∏m-bn¬ I\-m¬ tdm-Un-se Im-fnb-Øv I-t√y-´n¬ sam-bvXo≥-Ip-´n lm-Pn (68). `m-cy: I-cn-bn¬ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ dw-e. a-°ƒ: dkv-a¬, ap-lv-kn-\, ap^o-Z, ap-\-Δn-d, d-^o-lv. a-cp-a-°ƒ: A-_v-Zp- emw, i-^o¿ lm-Pn. ktlm-Z-c-߃: A-ko-kv, A-ssk-\m¿, B-bn-kp, A-_v-Zp¬ -Jm-Z¿. ]-tcX-cm-b D-a¿, ssk-\-_, A-eo-a.

ap-l-½-ZvIp-ªn sN-a-\m-Sv: ]-g-bIm-e hym-]m-cn B-en-t®-cn apl-Ω-ZvIp-™n (68). D-Zp-a _-km-dn-se tXbn-e hym-]m-cn-bm-bn-cp∂p. `m-cy: _o-^m-Øn-a. a°ƒ: dm-^n (Zp-_-bv), a≥-kq¿ (Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\o-b¿, _mw•q¿), jm-P-lm≥ (A_qZ-_n), J-a-dp-∂n-k. a-cp-a-°ƒ: \-ko-d, A^v-k, d-^o-Jv. k-tlm-Z-c-߃: {]-^. A-∫m-kv (F≥-Pn-\obdn-Mv tIm-f-Pv, sIm-√w), l-\o-^v (_mw-•q¿), JmZ¿ (F≥-Pn-\o-b¿- jm¿P), ]-tc-X-\m-b A-l-aZv (kn.-_n.-sF Fkv.sF), _o-^m-Øn-a.

_m-¨n Iq-Øp-]-d-ºv: ]m-Xn-cnbm-Sv Nm-Ø≥ ap-°n-se ]-tc-X-\m-b A-ºq-´n-bpsS `m-cy ]m-e-bp-≈-°≠n ]-d-º-Øv ho-´n¬ _m-®n (86). a-°ƒ: `m-kv-I-c≥, ]-hn{X≥, kp-tc-{μ≥, \-fn\n, D-j. a-cp-a-°ƒ: im¥, {io-a-Xn, Po-th-jv, Ip-am-c≥, A-\n-X. ktlm-Z-c-߃: I-Æ≥, Ip-™n-am-X, ]-tc-X-cmb sIm-´≥ tKm-hn-μ≥.

\-S-cm-Pv ]m-e-°p-∂v: \m-S-I{]h¿-Ø-I≥ ]m-e-°p-∂v ]-\-bm¬ tIm-´-∏m-d-bnse \-S-cm-Pv (46). hr-°kw-_-‘-am-b A-kp-JsØ Xp-S¿-∂v aw-K-em]p-cw sh≥-tem-Iv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv:]-tc-X-\m-b \mcm-b-W≥ B-Nm-cn. amXm-hv: am-[-hn. `m-cy: ]pjv-]. a-°ƒ: km-Pn-Øv, Zo-£n-Xv. k-tlm-Z-c߃: a-t\m-l-c≥, {]Im-i≥, hm-cn-P, im¥.

A-\m-Y-a-µn-cw \-S-¯p-¶ C-äm-en-b³ kz-tZ-in-\n-¡v s^-\n _m-e-Ir-jv-W-s\-Xn-tc Un-kw-_À 31h-sc C-´y-bn Xp-S-cm³ A-\p-a-Xn \S-]-Sn-bm-h-iy-s¸«v hn-kbv¡pw ]u-c-Xz-¯n-\papÅ A-t]-£ \Â-Im-³ tImSXn \nÀtZiw sIm-®n: t^m¿-´v sIm-®n-bn¬ A-\m-Y-a-μn-cw \-S-Øp-∂ C-‰men-b≥ kz-tZ-in-bm-b I-\ym-kv{Xo-°v Un-kw-_¿ 31h-sc C¥y-bn¬ Xp-S-cm≥ ssl-t°m-SXn A-\p-a-Xn \¬-In. Pq-sse 31\-Iw C-¥y hn-S-W-sa-∂ tI{μ-k¿-°m¿ \n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂v ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n® ^m-_n-bm-tem ^m-{_n-b-sbbm-Wv A-©p-am-kw-Iq-Sn cm-PyØv Xp-S-cm≥ A-\p-h-Zn-®p-sIm≠v P-kv-‰n-kv ]n B¿ cm-a-N-{μta-t\m≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. 1996 ap-X¬ l-c-Pn-°m-cn sIm-®n tPm-_v tdm-Un¬ Bizm-k-`-h≥ F-∂ t]-cn¬ A\m-Y-I-sf-bpw D-t]-£n-°-s∏-´-

h-sc-bpw kw-c-£n-°p-∂ tI{μw \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. 2013 P\p-h-cn G-gn-\v hn-km- Im-em-h[n ]q¿-Øn-bm-hm-\n-cn-s° 2012 \-hw-_¿ 12\v hn-k ]p-Xp-°-n\¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI{μ-k¿-°m-cn-\v C-h¿ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ap-ºv C-¥y≥ ]u-c-Xz-Øn-\p-≈ At]-£-bpw C-h¿ tI-{μ-k¿-°mcn-\v \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, Cu A-t]-£-I-fn¬ \-S-]-Sn-bp≠m-Im-Xn-cn-s° Pq-sse A-hkm-\w C-¥y hn-S-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v tI-{μ-k¿-°m-dn-s‚ IØv Pn-√m I-e-Iv-S¿ ap-tJ-\ ^m_n-bm-tem ^m-{_n-b-°v e-`n°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-izm-k-`-

h≥ F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\ km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏n--s‚ \nb-{¥-W-Øn¬ 50 A-t¥-hm-knI-fp-≈ A-\m-Ym-e-bw \-S-Ønh-cn-I-bm-Wv Xm-s\-∂v C-h¿ lc-Pn-bn¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂p. C-h¿-°v A-\p-Iq-e-am-bm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cpw tIm-SXn-bn¬ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®-Xv. C-h¿ \¬-In-bn-´p-≈ tc-J-Iƒ Xn-cn-®p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v tI{μ-k¿-°m-cn-t\m-Sv tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. Hm¨-sse≥ ap-tJ-\ hn-k ]p-Xp-°m-\pw ]u-c-Xz-Øn-\pw A-t]-£ \¬-Im-≥ tIm-S-Xn l-c-Pn-°m-cn-°v \n¿-tZ-iw \¬In.

_mÀ Iu-¬-kn-en ]-cm-Xn sIm-®n: tkm-fm¿ X-´n-∏ptI-knse {]-Xn k-cn-Xm \m-b-cp-sS A`n-`m-j-I≥ s^-\n _m-e-Ir-jvW-s\-Xn-tc _m¿ Iu¨-kn-¬ sk-{I-´-dn-°v ]-cm-Xn. dn-´-tb¿Uv a-Pn-kv-t{S-‰v B-ep-h tZ-iw kz-tZ-in sI hm-kp-tZ-h-\m-Wv ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. k-cn-X Nn-e Im-cy-߃ Xp-d∂p-]-d-b-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´-Xns\ Xp-S¿-∂v a-Pn-kv-t{S-‰v A-`n-`mj-I-s‚-bpw h-\n-Xm t]m-en-kns‚-bpw am-{Xw km-∂n-[y-Øn¬ k-cn-X-bp-am-bn kw-km-cn-®p. A`n-`m-j-I-t\m-Spw t]m-en-kn-t\mSpw C-°m-cyw sh-fn-s∏-Sp-Ø-cpsX-∂pw a-Pn-kv-t{S-‰v D-Ø-c-hn-´ncp-∂p. F-∂m¬, am-[y-a-{]-h¿-

Ø-I-tcm-Sv Nn-e tI-{μ kw-ÿm\-a-{¥n-am¿ tI-kn¬ Dƒ-s∏-´Xm-bn s^-\n A-dn-bn-®p. Iq-SmsX kz-Im-cy-Nm-\-en-\v {]-tXyI A-`n-ap-J-hpw \¬-In. A-`n-`mj-I≥ ]-d-™-sX-∂-dn-bn-®v sh-≈m-∏-≈n \-tS-i≥ Nn-e Imcy-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øp-I-bp-ap≠m-bn. C-Xv A-`n-`m-j-I tPm-enbp-sS A-¥- n-\v I-f-¶w-h-cpØp-∂-Xpw _m¿ Iu¨-kn¬ N-´-߃-°v hn-cp-≤-hp-am-Wv. AUz-°-‰v B-Œv 1961 A-\p-k-cn-®v A-`n-`m-j-I≥ X-s‚ I-£n-tbmSp-≈ I-S-a ]m-en-®n--√. A-Xn\m¬ A-Uz. s^-\n-s°-Xn-tc \S- ] - S n- s b- S p- ° - W - s a- ∂ mh- i ys∏-´m-Wv ]-cm-Xn.

am-[-h³ \-¼ymÀ am-ln: Nm-e-°-c-bn-se Nn-d-Ø-e lu-kn¬ am[-h≥ \-ºym¿ (82). `mcy: cm-[. a-°ƒ: A-PnØv (A-[ym-]-I≥, F≥.F.Fw.F-®v.F-kv, s]-cn-ß-Øq¿), ssi-eP (A-[ym-]n-I, sNm¢n), B-\-μv (C-e-Iv{Sojy≥). a-cp-a-°ƒ: {io-cRv-Pn-\n, {io-\n-hm-k≥ (Zp-_-bv), jo-P (cm-a-hnem-kw ssl-kv-Iqƒ).

F³-tUm-kÄ-^m-³Zp-cn-X-_m-[n-X³ a-cn-¨p _-Zn-b-Sp-°: F-≥-tUm-kƒ^m≥- Zp-cn-X-_m-[n-X-\m-b Ipº-Um-sP au-Δm-dn-se \m-cm-bW a-Wn-bm-Wn(70) acn®p. P\-d¬-B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. `m-cy: A-Ωn-Wn. a-°ƒ: _m-e-Ir-jvW≥, Ip-™n-cm-a≥.

A-Úm-X ar-X-tZ-lw a-t©-iz-cw: I-Wz-Xo¿-∞ I-S∏p-d-Øv A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-c-bv°-Sn-™p. B-dpZn-h-kw]-g-°-ap-≈ ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZl-am-Wv I-c-bv°-Sn-™-Xv. h-cbp-≈ j¿-´v- am-{X-am-Wv thjw. ar-X-tZ-lw aw-K¬-]m-Sn B-ip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬.

ap-≠°-bw:B-‰n¬ a-[y-h-bvI-s\ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. ]-\-°®n-d hm-g∏-≈n em-k¿(50)B-Wv a-cn-®Xv. #wap-≠°-bw sh-≈-\m-Sn-bn-se B-‰n-em-Wv emk-dn-s\ C∂-se cm-hn-se a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv.

s{S-bn³ X-«n ]-cn-t¡-ä A-Úm-X³ a-cn-¨p

Bep-h: s{S-bn≥ X-´nb A-⁄m-X≥ B-ip-]-{Xnbn¬ a-cn-®p. C∂-se cm-hnse 6.30\m-Wp 55h-b vv tXm-∂n-°p∂ C-bmsf Bep-h sd-bn¬th tÃj≥ ]-cn-k-cØvv ]-cn-t°-‰ \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXvv. F-d-Wm-Ip-fw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øns®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√. I-dp-∏n¬ Np-h∏pw sh-fp∏pw h-c-I-fp-≈ ^pƒssI j¿´pw sh-≈ U-_nƒ ap-≠p-am-Wp [-cn-®n-cp∂-Xv.C-cp-\n-d-hpw 162sk.ao-‰¿ D-b-c-hp-ap-≠v.

kzÀ-W-hn-e ]-h-\v `480 Iq-Sn

sIm-®n: kz¿-W-hn-e-bn¬ ho-≠pw h¿-[-\. 480 cq-] Iq-Sn ]-h-\v 21,520 cq-]-bm-bpw 60 cq-] Iq-Sn {Km-an-\v 2,690 cq-]-bm-bpw hn-e D-b¿-∂p. Xp-S¿-®-bm-b aq-∂mw-Zn-h-k-am-Wp kz¿-Whn-e Iq-Sp-∂-Xv. cm-Pym-¥-c-hn-]-Wn-bn-se hn-eh¿-[-\-bm-Wv B-`y-¥-c-hn-]-Wn-bn-epw {]-Xn^-en-°p-∂-Xv. C-∂-se 240 cq-] Iq-Sn ]-h-\v 21,040 cq-]-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ aq-∂p-Zn-h-kØn-\p-≈n¬ ]-h-\v 920 cq-]-bp-sS h¿-[-\-bmWv D-≠m-b-Xv.

aq-¶p Zn-h-k-am-bn J-_-d-S-¡m-³ I-gn-bm-Xn-cp-¶ a-¿n-¯v a-d-hp-sN-bv-Xp sN¿-∏p-f-t»-cn: F-gp-h-¥-e C-Sp-X-d In-g-°pw-]-d-ºv Pp-am-akv-Pn-Zv a-l-√n¬ J-_-d-S°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂p-Zn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-® a-ønØv H-Sp-hn¬ a-s‰m-cp a-l-√v J_¿-ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-bv-Xp. Rm-b-dm-gv-N a-cn-® C-Sp-X-d ]md-∏p-d-Øv sam-bv-Xo-s‚ a-ønØm-Wv {]-Xn-tj-[-߃-s°mSp-hn¬ C-∂-se N-Ω-°p-gn al-√v J-_¿-ÿm-\n¬ a-d-hpsN-bv-X-Xv. In-g-°pw-]-d-ºv a-l-√n-\v Io-gn-ep-≈ J-_¿-ÿm-\n¬ ad-hp-sN-øp-∂-Xn-\v ssl-t°mS-Xn- kv-t‰ \n-e-\n¬-°p-∂-Xn\m-em-Wv a-øn-Øv J-_-d-S-

°m≥ I-gn-bm-sX aq-∂pZn-hkw {^o-k-dn¬ kq-£n-t°≠n-h-∂-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sNm-Δm-gv-N \m-´p-Im¿ a-ønØp-am-bn tdm-Uv D-]-tcm-[n-®ncp-∂p. C-tXm-sS ssh-Io-´v Unssh.F-kv.]n, k-_v I-e-Œ¿ F-∂n-h-cpw a-‰v D-tZym-K-ÿ-cpsS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ N¿-®bpw \-S-∂n-cp-∂p. H-Sp-hn¬ d-aZm≥ A-h-km-\n-°p-∂-Xp-hsc N-Ω-°p-gn a-l-√v J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hp-sN-øm-≥ a-l√v A-[n-Im-cn-I-tfm-Sv D-tZym-Kÿ¿ B-h-iy-s∏-´-Xn-s‚ ^e-am-bn cm-{Xn H-cp a-Wn-tbmsS A-hn-sS F-Øn-®v a-d-hp-sNøp-I-bm-bn-cp-∂p.

Thejas Epaper obit Edition 2013-08-01  

Thejas Epaper obit edition. 2013-08-01