Page 1

6

thÀ-]mSv

kozhikode

am-X

ImÀ-¯ymb\n

Ip-‰ymSn: ]-tc-X\m-b IWbw-tIm-´v I-Sp-tßzm-s‚ `m-cy am-X (78). a°ƒ: _me≥, IÆ≥, N{μn, Ir-jvW≥, cmP≥, cho-{μ≥, iin, kp-KpW≥, A-\n-X, kp[n. a-cp-a°ƒ: N-{μn, Ia-e, _me≥, KoX, cm-[,- tim-`, tamfn, kpPm-X, cm-Poh≥, {io-P.

_m-ep-t»cn: h-t´m-fn _km-dn-se ssI-tXm-´v s]m-bn-en¬ ]-tc-X\m-b B-≠n-°p-´n-bp-sS `m-cy Im¿-Øym-b-\n (80). a°ƒ: N-{μ≥, hn-Pb≥, k-Zm-\μ≥, N-{μn, hk¥, km-hn-{Xn. a-cp-a°ƒ: X¶w, ssie-P, `m¿-Khn, N-{μ≥, taml≥. ktlm-Z-c߃: Nm-ØptIm-« ap-l-½-Z-v °p´n, ]-tc-X\m-b cm-cp]p-fn-°¬: kz-X{- ¥ k-a- °p-´n. k-©b\w: hymc tk-\m-\n tIm-´a - p-lΩ - - gm-gvN. Zv (83). ]p-fn-°¬ F.-Fw.Fw ssl-kvI - qƒ am-t\- k-tcm-Pn-\n tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X\mPn-Mv I-Ωn-‰n-bm-b I-hmb th-ß-\ \-Sp°-≠n °n-_p-∂n-ød - kw-Lw, amc-s‚ `m-cy k-tcm]p-fn-°¬ ]-≈n-°Ω - n-‰n IpPn-\n (85). a°ƒ: `-KF-∂n-hb - n¬ Aw-Ka - m-bn- h¬-Zmkv (dn-´. F¬. cp-∂p. `m-cy-am¿: \-_o-k, kn), `-Ko-cY≥, `m-Ky]-tc-Xb - m-b J-Zo-P. a\mY≥ (F¬.sF.kn), °ƒ: {]-^. _-jo¿ (^- `m-Ky-e-£van, ]-tc-X\mdq-Jv tIm-fP - v), B-cn-^, b `m¿-K-h-Zmkv. Jm-en-Zv (K-h.-lb - ¿-ska-cp-a°ƒ: D-j, {]o-X, °≥-Ud - n kvI - qƒ A-[ym- _o-\, sI _o-\, ]-tcX\m-b F sI Kn-cojv. ]-I≥ Ip-gn-aÆ - ), Ak-©b\w: _p-[-\m-gv-N. –p¬ l-ao-Zv, km-Zn-Jen,dm-_n-b, A-ao-dp-∂n-k, e£v-anb½ iw-kp-∂n-k, ]-tc-Xc - m-b ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se _-Zd - p-∂n-k, A-lΩ - Z- vI - p- I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). ´n.

30 Pq-sse 2013 sNmΔ

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn¨p

B-ky l-Öp-½

sam-bv-Xo³-tIm-b

A-Ðp-Ã

_m-e³ \mbÀ

hn-Pb³

jn-^m-\ sj-dn³-

am-hq¿: sN-dq-∏ In-g°pw-a-Æn¬ lp-ssks‚ `m-cy B-ky l-÷pΩ (75). a°ƒ: tImb ≥, A-l-Ω-Zv-Ip´n, kp-sse-am≥, A-∫mkv, A-–p¬-P-∫m¿, Pam¬, \-^ok. a-cpa°ƒ: _o-hn ]q-hm-´v-]dºv, kp-ss_-Z, a-dnbw, kp-ss_-Z sN-dp-hmSn, l-ko-\, ^u-kn-b, l°ow.J-_-dS-°w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v sN-dq∏ Pp-apA-Øv ]-≈n J_¿-ÿm-\n¬.

tIm-gn-t°m-Sv: (X-߃kv tdmUv): hm-Sn-bn¬ s]m-∂º-Øv lu-kn¬ sam-bv-Xo≥-tIm-b (86˛Ip™m-∏m-bn). `mcy: I-Zoi_n. a°ƒ: B-an-\_n, kp¬-^n°¿, B-bn-i, CZn-cokv, a-dn-bw dqln. a-cpa°ƒ: ]-tc-X\m-b A-_vZp¬ JmZ¿ (Nm-en-bw), aΩ-Zv tIm-b, dp-lΩ-Zv dm^n, k-lpdp, \-^ok.

h-SI-c: Xm-sg-A-ßm-Snbn-se ]-g-bIm-e Im-en®m-°v hym-]m-cn s]-cnßm-Sn h-b-en¬ A-–p√(75). `mcy: J-Zo-P. a°ƒ: s]m-ø-s‚hn-S A–p¬ a-PoZv, d-joZv, Bbn-i, ssl-dp-∂n-k. a-cpaI≥: A-–p-√(Iq-Øv ]dºv). k-tlm-Zc≥: s]-cnßm-Sn h-b-en¬ ambn≥ Ip´n

acp-tXm¶-c: s]m-enb≥I-≠n Fw _m-e≥ \m-b¿ (77). `mcy: \mcmb-Wn A-Ω (77). a°ƒ: hn-iz-\mY≥, cma-N-{μ≥, a-Wn taml≥. a-cp-a°ƒ: kw-Ko-X, \nj, A-\n-j. k-©b-\w _q-[-\m-gv-N.

F-c-™n-°¬: sX-°pho-´n¬ Xmg-Øv ]-tcX\m-b Ip-™n-°≠s‚ a-I≥ hn-P-b≥ (55). A-Ω: imc-Z. `mcy: {]-aof. a°ƒ: A-\p-j, A-\pPn-Øv. k-tlm-Z-c߃: h¬k-e, {]k-∂, kptemN-\, c-Xv-\m-Ic≥ (ku-Zn), hna-e, Z-bm\μ≥ (hn-ap-‡-`-S≥). k-©b\w: hym-gm-gN.

_n.-]n A-ßm-Sn: X-c-Sn°¬ ]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv-˛-B-bn-j Z-º-XnI-fp-sS a-Iƒ jn-^m-\ sj-dn≥ (10). Pn.-Fw.-bp.]n kv-Iqƒ A-©mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv.

sam-bv-Xo-³-Ip-«n

sam-bv-Xn

Iq-´n-e-ßm-Sn: ]-Sn-™m¿a-Æ-bn-se s]m-´≥-]pem≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (Ip-™p 75). `mcy: ]-tcXbm-b B-bn-j. a°ƒ: A-∫mkv, _-jo¿, I-ZoP, dw-e, kp-ss_-Z, dm_n-b. a-cp-a°ƒ: ssk-Xe-hn ss]-Øn-\n-]-dºv, lw-k I-Sq-]pdw, l°ow I-cn-©m-∏mSn, B-bn-j.

]q-\q¿: \o-scm-en-∏n¬ sam-bv-Xn (81). Zo¿-L-Imew Im-c-¥q¿ a¿°-kv dko-h-dm-bn-cp-∂p. `mcy: ^m-Xzn-a. a°ƒ: A-–p ¬ Akokv, A-–p¬ l-aoZv, ap-l-Ω-Zen, apkvX-^, dpJn-b, kp-sse-J, ssa-aq\, P-ao-e, ssk-\. a-cpa°ƒ: AΩ-Zv am-ÿ s\tcmØv, A-_q-_° ¿, Ip-ªm-¯n A½ Pm^¿, d-^oJv, A-jv-d]-ø-∂q¿: {io-{]`m Hm-Un- ^v. t‰m-dn-b-Øn-\pw k-ao]-w ]m-d-¥-´ Ip-™m-Øn A- I-Zn-b-¡p-«n l-Öp-½ Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tcsX-øm-e: kn ]n A-enX\m-b bp sI Nm-Ølm-Pn-bp-sS `m-cy I-Wns∏m-Xp-hmƒ. a-°-ƒ: tb-cn I-Zn-b-Ip-´n l-÷pΩ (67). ]m¿h-Xnb-Ω, b-tim-Z.

A-½p-Ip-«n F-S-∏mƒ: ]-¥m-hq¿ ]qgn-°p∂-Øv ]-tc-X\m-b i-¶c-s‚ `m-cy A-Ωp-Ip´n (86). a°ƒ: A-d-apJ ≥, tam-l\≥, a-Wn-IWvT≥ , aWn, `m¿-Khn, iyma-f, ssje-P. a-cpa°ƒ: \n¿a-e , j¨-apJ≥ sN-dp-Xp-cpØn, {io\n-hm-k≥ hm-Sm-\-Ipdn»n, `-{Z≥ Iq-´p-]m-X, cXn (t_mw-s_), tUm. kv-ar-Xn (Zpss_), ]-tcX\m-b P-\m¿-±-\≥.

a-dn-bp-½ F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ]qt°m-´p-a-Æ-bn-se ]-tcX-\m-b X-øn¬ am-ap-´nbp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω F∂ a-dn-bm-Ø (85). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-_p, B-bn-j, \-^n-k, ^mØn-a, dp-Jn-b, B-an-\. acp-a-°ƒ: P-ao-e, ^m-Øna, lw-k, A-_q-_° - ¿, sk-bvZ- v. J-_d - S- ° - w C∂v cm-hn-se ]-Øn-\v ]qt°m-´p-aÆ - Pp-am a-kvP - nZv J-_¿-ÿm-\n¬.

A-Ðp K-^qÀ sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ ap-Øv(64).

^m-¯n-a I¬-]-I-t©-cn: I-∑-\w Ip-dp-¶m-Sv Ip-∂-°m-´ Al-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]-d-ºm-´v ^m-Øn-a (65). a-°ƒ: ]co-Xv, A-_v-Zp-c-km-Jv, A–p-∂m-k¿ (C-cp-h-cpw bp.-F.-C), A-–p¬ a-PoZv (_n-kn-\-kv), D-kv-am ≥, dw-e, ssk-\-_, k^n-b. a-cp-a-°ƒ: P-am-ep±o≥, lw-k, Xm-Pp-±o≥, J-Zo-P, k-^n-b, jm-ln\, dw-k-Øv, lm-P-d.

am[hn B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)

{]-`mh-Xn t\-XymÀ B-e-Øq¿: h-S-°-t©cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\mb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SØn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-aN-{μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[c≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]tc-Xbm-b sN-º-I-h√n. a-cp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jvW≥, Kn-cn-[-c≥.

apl½Zv Ae\√q¿: FS-Ø\m´pIc ]nemtNme Ipcn°-ƒ aplΩ-Zv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A-_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb.

_m-ep-t»cn: A-]I - S- Ø - n¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kb - nem-bn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn®p. tIm-°√q¿ N-hn-´≥ ]m-d ]md-°p ao-ج A-®pXs‚ `m-cy tZ-hn (57) bm-Wp a-cn-®Xv. I-gn-™ G-{]n¬ 28\v tIm-°√q¿ kvv-am¿-´v tlm-kv-]n-‰-en-\v k-ao]w Hm-t´m-dn-£ C-Sn-®p ]-cn°p ]‰n-b tZ-hn tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tImfPv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. aI≥: A-tPjv. k-©b-\w hy-gm-gvN - .

an\n-tem-dn-bn-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{Xn-I³ a-cn¨p

tIm-gn-t°mSv: a-em-∏d-ºv P-Mvj - \ - n¬ an\n-tem-dn-bnSn-®v kvI - q-´¿ bm-{X-°m-c≥ a-cn®p. Cu-kv‰ - v aq-gn-°¬ s]m-°f-Øv C-_vd - m-lnw (67) B-Wp a-cn-®Xv. sa-Un°¬ tImf-Pv Imw]-kv kvI - q-fn-se dn-´. ]yq-Wm-bn-cp∂p. C∂-se D-®bv-°p 12 aWn-tbm-sS-bm-Wv A-]ISw. sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°ptºm-tg°pw a-cn-®n-cp∂p. `mcy: I-Zo-P. a-°ƒ: A-jvd^v (Zamw), A-_vZ- p¬ j-ao¿ (Pn±), km-Pn-X, k-eo\. a-cp-a°ƒ: K-^q-¿, A-_vZ- p¬ JmZ¿ (C-cp-hcpw dnbm-Zv), e-_o-_, dw-ko-\. k-tlm-Z-c߃: A-_q_°¿, Ben, a-dn-b° - p´n. a-øn-Øv \-ak - vI - m-cw sNmΔmgvN - D-®b - v°v H-∂n\p sN-eh - q¿ ]p-fn-°¬ Pp-apAØv ]-≈n-bn¬.

tIm-tS-cn-¨m-en Hmt«m a-dn-ªv bp-hm-hv a-cn¨p

t]-cm{º: t]-cm-{º˛Iq-cm-®p-≠v tdm-Un¬ tIm-tS-cn®m-en¬ Hmt´m a-dn-™v bm-{Xm-°m-c\m-b C-cn-°p∂p-Ω¬ ]-d-ºn¬ \m-cm-bW-s‚ a-I≥ \n-Po-jv (28). a-c-n®p. Hmt´m ss{U-h¿- Ip-f-ap-≈ ]-d-ºn¬ Ip-Rns®-°n-\n-bp-sS a-I≥ \n-[n≥ (27), sIm-tS-cn Nmen¬ sN-dph-Øv ao-ج- \m-cm-b-W-s‚ a-I≥ enPo-jv (24) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. \n¿am-W sØm-gn-em-fn-bm-Wv. I-a-e-bm-Wv am-Xmhv, k-tlm-Zc≥ en-Pojv.

KpUv-kv hm³ a-dn-ªv ss{U-hÀ a-cn¨p am[hn

Ip-ªn-tacn-b

A½n-Wn-tPm-bn

I-Wm-c³

s]m-{I³

apl½-Zv-

a-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

{io-\n-hm-k³

s\√n-t°mSv: hgn-t]m°n¬ ]-tc-X\m-b \o-eßm-fn sN-dq-´n-bp-sS `mcy am-[-hn (88). a°ƒ: A-∏p´n, N-{μ≥, Ia-e, cmP≥, tZhn. a-cp-a°ƒ: tkma≥, im¥, hn-t\m-Zn\n, kz-]v\. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn\p am-hq¿ tdm-Uv ivv-aim-\-Øn¬.

^tdm°v: I-cp-h≥-Xncp-Øn ]-´¿-am-Sp-Ω¬ ]-tc-X\m-b A-e-hnbp-sS `m-cy Ip-™ntacn-b (86). a°ƒ: A-–p¿-d-ln-am≥ (t_-∏q¿), ap-l-ΩZvtIm-b (sIm-t≠m-´n), A-–pƒ- A-kokv (bp.-F.C), _o-hmØp-Ω, ssk\-_, kp-sseJ.

Cu-ßm-∏pg: Ftem°c A©\m-´v- tPmbn- tXm-akn-s‚ `m-cyIn-Sn-bn¬- AΩn-WntPm-bn- (53)-.ssI∏pdwA¶Whm-Sn- sXm-gnem-fn-bmWv.- a°ƒ-: Pkv-‰n≥-tPm-bn, sPbn≥tPm-bn.acpa°ƒ-: A\p-Pkv‰n≥,- sI sP _n-\p.-

thfw: sNdpIp∂nse Ip™n∏dºn¬ IWmc≥(80). `mcy: amX. a°ƒ: hmkp, N{μ≥, ]tcX\mb \mWp. acpa°ƒ: \mcmbWn, jmPn, _nμp.

h-SI-c: ta-ap≠ Io-g¬ a-e-bn¬ s]m-°≥(83). `m-cy: ]-tc-Xbm-b amXp. a-°ƒ:Kw-Km-[c≥, I-ae, eo-e. a-cp-a-°ƒ: `mkv-I-c≥, i-in, kn‘p.

cma\m´pIc: ^mdqJv tImfPv tdmUn¬ IpfØn¬ ]pt‰°m´v ]tcX\mb sskXmenbpsS aI≥ apl-ΩZv(75). ktlmZc߃ sI ]n A-–p√, sI ]n aqk t°mb.

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°mSv Im-cn-tbm-´n¬ a-Ω-ZvIp-´n lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, a-Po-Zv, A-–p¬ -k-emw, B-bni, ^m-Øn-a, k-lo-Z. acp-a-°ƒ: A-iv-d-^v, apl-Ω-Zv-jm, dm-ln-Z, ap\o-d, dp-_o-\.

F-S-∏mƒ: tN-I-\q¿ a≠-I-]-d-ºn¬ Ip´≥ ({io-\n-hm-k≥ 43). A„mw-K B-bp¿thZ sshZy-\m-bn-cp∂p. ]-tc-X\mb tN-I-\q-c¿ cm-L-h≥ ssh-Zy-cp-sS a-I-\mWv. `mcy: hk-¥. a°ƒ: {io-cmKv, {iojva.

_m-¸p

kp-sse-am³

tN-em-{º: tIm-S-°mS≥I-≠n Ip-´n _m-h F∂ _m-∏p (62). `mcy: \^o-k. a°ƒ: \mk¿, A-iv-d^v, B-bn-im_n. a-cp-a°ƒ: ap-l-ΩZv, lko-\, d-ko\.

A-tØmfn: ]-dº-Øv IÆ-t¶m-´n¬ ]-tc-X\m-b Fw sI A-_v-Zp√-bp-sS a-I≥ kp-sse-am≥ (48). `m-cy ^-ko-e. a°ƒ: au-kn-\, Zn¬-jnZv, Zn¬^-ko¬. k-tlm-Zc߃: tIm-b, bq-k^v, A-_v-Zp¿d-ln-am≥, lmP-d, sam-bv-Xo≥ tImb, ]-tc-X\m-b Da¿.

A-¿-¸³C-cp-ºp-gn: h-fm-]-d-ºv Ip-μw-Ip-e-Øv A-ø-∏≥ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b I-a-e. a-°ƒ: a-t\m-Pv, {]-tam-Zv, c-ta-jv, hn-\ojv. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, enPn, im-en-\n, \o-\p. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 a-Wn-°v.

t{]w-Ip-amÀ

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-hne-Iw tdm-Un¬ ]-≈n{]-ßm-´v am-fn-bn¬ t{]w-Ip-am¿ (53).

Ko-Xm-`mbn

]m-emgn: a-t°me-Øv sI Ko-Xm-`m-bn (61). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b I-Ωn-fn Kw-Km[c≥. a°ƒ: k-μo]v (kn.]n.Fw D-Ωf - Ø - q¿ Xmgw {_m-©v sa-º¿), k\p]v, ]-tc-Xbm-b kw-KoX. a-cp-a°ƒ: K-tWi≥ (]m-et- °m-´v h-b¬), ssjP, cay. k-tlm-Zc - ß - ƒ aP - p-f, ssie-P, {]nXo. \]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½- Rv ]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-e-Øn- μn-\n. ߬ sIm-´-¥-e ]-tc-X- tZ-h-In- \ - ß - m-Sn: sN-´n-∏S- n Io\m-b sI sI Ip-™-l- ]-c∏ - n-db - n-se ]-tc-X\ - m-b IΩ-Zn-s‚ `m-cy h-en-b-]o- gv® Sn-b-°¬ ]m-Øp-Ω-°p- √p-߬ Ip-™n-°p-´n sshZy-cp-sS `m-cy tZ-hI - n (72). ´n l-÷p-Ω (84).

Ip-ªm-bn-ja-¶-S: I¿-°n-S-Iw ]-tcX-\m-b Iq-´-∏p-em≥ tN°p-´n-bp-sS `m-cy Ip™m-bn-j (80).a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n, d-jo-Zv.

tI-e³

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]m-Wºn A-Ωn-\n-°m-Sv ]-tcX-\m-b Xn-øm-Sn-bn¬ cma-s‚ a-I≥ tI-e≥(60).

A-d-ap-J³

Ip-ªn-¸m-¯p½

{]-im-´v

C-cn-ßm-hq¿: a-≠-°Øn≥-]-d-ºv sh-≈-tØS-Øv A-d-ap-J≥ (65). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: Zo-], Zn-]o-jv, Zn-hy. a-cp-a-°ƒ: l-cn-l-c≥, Xr-]v-Xn.

am-hq¿: Imb-ew F-S-∏mØn¬ Ip-™n-∏m-Øp-Ω (85). a-°ƒ: B-bn-j, B-an-\, ]m-Øp-Ω, ap-l-ΩZv, J-ZoP ]-tc-X\m-b A- bn≥. a-cp-a°ƒ: A-_v-Zpd-ln-am≥, l ≥-tIm-b (D-Ω-f-Øq¿), B-bn-j, ssa-aq-\, ]-tc-Xcm-b aqk, ap-l-ΩZv.

\n-e-ºq¿: A-Øn-°m-Sv \-dp-°n¬ {]-im-¥v(36). `m-cy : im-¥.a-°ƒ: {]Po-jv, {]-Pn-X.

km-an ^-tdm°v: I-≈n-sØm-Sn ta-°-bn¬ km-an (89). `m-cy: eo-e, a°ƒ: cmP≥, k-\ojv, en\ojv, Pm-\In, cm-[, {ioaXn, Ia-e. a-cp-a°ƒ: do\, Pnjn, Zr-iym-Rv-Pen, _m-e-Ir-jvW≥, in-hZmk≥, th-em-bp[≥, tKm-hn-μ≥.

A-½m-fp A-½ ^-tdm°v: a-Æq¿ in-ht£-{X-Øn-\v k-ao-]w In-g-t°-bn¬ A-Ωm-fp A-Ω (83). k-©b-\w sh≈n.

I-gn-™ Znh-kw \n-eºq¿ N-¥-°p-∂n¬ \ncym-X\m-b ssa-em-Sn D-kv-am≥ (68)

\mWp

am-X

amln: Cuk-‰v ]-≈q¿ ssX-°-≠n-bn¬ \m-Wp(72). `mcy: D-j. a°ƒ: kp-\n¬ Ip-am¿(Kƒ^v), j-PnØv, kPp(sNss∂), j¿-an-f. a-cp-a°-ƒ: c-ho-{μ≥ (_n-kn\-kv), c-Pn-X, k\n-e, D-j. k-tlm-Zcn: tZ-hIn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se ]-Øn-\v.

hm-Wn-ta¬: ]-tc-X\mb tN-e-bn¬ Nm-Øp-hns‚ `m-cy am-X (80). a-°ƒ: IÆ≥ (dn-´. {]-[m-\-[ym]-I≥ sh≈n-tbm-Sv Pn.F-®v.F-kv.F-kv), tI-f-∏-≥, s]m-°≥, AtimI≥, Pm\p, e-£van. a-cp-a°ƒ: H-tX\≥, Ipam-c≥, k-Xn, tZhn, im¥.

A-¼p

Xr-°-cn-∏q¿: aoen-bm-s´ I¿-j-I≥ I-S-h-Øv ho´n¬ A-ºp (85).

ap-l½-Zv sXm-«n½Â sIm-Sn-b-Øq¿: sh-Ãv sIm-Sn-b-Øq-cn-se sXm-´nΩ¬ ap-l-Ω-Zv (75). `mcy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω I≠߬ (sN-dp-hm-Sn). a°ƒ: A-_v-Zp¬ I-cow (F≥ sI tkm-an¬, ap°w), A-_v-Zp¬ l-aoZv, A-_v-Zp√mln, A-_v-Zp¬ K-^q¿, A-_v-Zp -Øm¿, A-_v-Zp∂mk¿, ap-Po_v, A-jv-d^v, B-an-\, kpsse-J, ]-tc-Xbm-b ]mØpΩ.a-cp-a°ƒ: Bbni (Hm-a-t»-cn), P-ao-e (sh-≈n-am-Sp-Ip-∂v), \-koa (I-°m-Sv), d-Pv-e (amhq¿), k-do-\ (ap-≠n-°¬ Xm-gw), B-an-\ (sIm-Sn-bØq¿), kp-aø s]m-‰Ω¬ ku-Z (A-co-t°m-Sv), ap-kvX-^ ]-øm-\°¬, Ajvv°¿ (sX-t\-ß ]dºv).

A-½mfp

103mw h-b-Ên \n-cym-X-bm-bn

D-®n-\m-bÀ

kmhn{Xn A-½

Bbn-i l-Öp½

k-Xy-\m-Y³ \m-bÀ

A-½-Zv

Zm-tam-Zc³

In-g-°≥ t]-cm-{º: sIm-Øn-b-]m-d-bn-se ]tc-X\m-b ]p-Xn-tbS-Øv t]m-°-dn-s‚ `m-cy B-bni (103). Iq-Øm-fn Pn√m Ir-jn ^mw ap≥ Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Xzn-a l-÷p-Ω (C-cp-hcpw IqØm-fn Pn√m Ir-jn ^mw ap≥ Po-h-\-°m¿), aq-k (Iq-cm-®p-≠v), C-_v-dmlnw (Im-bÆ), ]-tcX\mb sam-bvXn. a°ƒ: B-an-\, I-Zo-P, \-^o-k, ]-tc-X\m-b Io-cn°-≠n Ip-™-_v-Zp√. J-_-dS°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\p In-g-°≥ t]-cm-{º a-l¬ J-_¿ÿm-\n¬.

A-tØmfn: hm-g-°m-en Im-c-W-hcm-b ap-´n-bw ]pd-Øv D-Æn-\m-b¿ (98). `mcy: am[-hn AΩ. a°ƒ: Fw ]n cm-a≥Ip-´n(_m-_p). hn-Pb≥ (]m¿h-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ, No°n-tem-Sv), {]-Imi≥, in-h-Zmk≥ (sa-Un-°¬ tIm-fPv, tIm-gn-t°m-Sv), Fw ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n N-{μ≥ (dn-bm-Zv), Fw sI kt¥mjv (dn-bm-Zv). a-cp-a°ƒ: _m-e-aWn, Ko-Xm-tZhn, km-hn-{Xn, ssie-P, _o-\, {]oXn, {]-`n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ho-´p-h-f∏n-¬.

t_∏q¿: _n.kn tdmUv- shÃvIp\nbn¬ ]dºn¬ tKmhnμ≥ \mbcpsS `mcy sXt° amcmØv kmhn{Xn AΩ (71). a°ƒ: {]k∂, inhZmk≥, kp-PmX, kp-Nn{X (A¶WhmSn So®¿ at©-cn). acp-a°ƒ: thWp tKm]me≥ (i‡n Hmt´m samss_¬),KwKm[c≥ ({]nbZ¿in\n ssS¬kv), cmtP{μ≥ (s]≥ C¥y ssS¬kv at©cn). k©b\w sh≈nbmgvN.

Xm-a-c-t»cn: Cu¿-t∏m-W I√p-≠-bn¬ ]-tc-X\m-b A-_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy Bbn-i l-÷p-Ω (90). a°ƒ: DÆn-tambn, Ip™n-ap-l-ΩZv, A-l-Ω-ZvIp´n, aΩp, a-PoZv, \n-km¿, _-jo¿, ^m-Xzn-a, a-dn-b°p´n, Ip-™n-amfp, P-ao-e, ssa-aq-\.a-cp-a°ƒ: ]-tcX\m-b sN-{º sk-bv-XplmPn, ]-tc-X\m-b Ip-≠pß-c a-c-°m¿-lmPn, ap-lΩZv ]-∂n-b-ßmSv, ]-tc-X\m-b A-l-ΩZv-tIm-b, A-_q-_°¿ a-e-]p-dw, ssk\-_, kp-ss_-Z, ^m-Øn-a, k-do\, h-lo-Z, \-ko-a, km-Pn-Z. kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-º-Xn\p Cu¿-t∏m-W Pp-ama-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n-bn¬.

]-d-ºn¬-_-km¿: ]pdØm-S tPym-Xn- n¬ kXy-\m-Y≥ \m-b¿ (dn-´. d-h\yq C≥-kv-s]-Œ¿˛ 63). ]-tc-X\m-b a-dn-ho´n¬ Ip-™p-Æn \m-b-cpsS a-I-\mWv. A-Ω: am°-t©-cn I-a-em-£nb Ω. `mcy: t{]-amhXn Hma-t»cn (dn-´. So-®¿, FwF-Fw-bp-]n kv-Iqƒ ]-dºn¬). a°ƒ: cm-lp¬ (\n¿-ae tlm-kv-]n-‰¬), tPymXn (F-k.v-_n.sF, B¿._n.H tIm-gn-t°mSv). k-tlm-Zc≥. A-c-hnμm£≥ (_n-.F-kv-. F≥.-F¬ Ip-cp-h-´q¿). k-©b\w BKkvXv c≠n-\p sh-≈n-bm-gv-N.

I-S-tacn: ]-c-h≥-I-≠nbn¬ Xm-a-kn°pw sh-fpØ ]-dº-Øv A-Ω-Zv (60). am-Xmhv: _n-øm Øp. `m-cy l-eo-a. a° ƒ: \-Po_v (J-Ø¿), \u^¬, \-Pv-e, k-do-\. a-cp-a°ƒ: dn-bm-kv Xn-cph-≈q¿ (_-lv-sdbv≥), lm-cn-kv I√m-®n (Zp_ bv). k-tlm-Z-c߃: kq ∏n, Ip-™m an, ]m-Ø, I-Zo-i, a-dn-bw.

]-tømfn: \nSn-b Nmen¬ Zm-tam-Z-c≥ (hnap-‡-`-S≥ ˛ 72). `mcy: \-tS-Ω¬ kc-k. a°ƒ: Un. F-kv _nPp-Ip-am¿, Un F-kv enPn (sk-bn¬ SmIvkv Hm-^nkv, sIm-bnem-≠n). a-cp-a°ƒ: j-_n-X, tam-l-\≥ D-t≈y-cn (t]m-en-kv dq-d¬ F B¿ tIm-gn-t°m-Sv). k-tlm-Z-c߃: kpIp-amc≥ (tIm-´-°Shv), kp-io-e, hk-¥, ]-tc-Xbm-b h\P. k-©b-\w sh-≈n-bmgvN.

ho-Sn-\v ap-I-fn- Ip-¶n-Sn-ªp ho-Wv ho-«-½- a-cn¨p Nmcpw-aq-Sv: Ip-∂n-Sn-™v ho-Sn\v ap-If - n-te-°v ho-Wv ho-´Ω - - acn-®p. ]m-e-ta¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-kn-en¬ ]-tc-X\ - m-b Imw-kn dm-hp-Ød - p-sS `m-cy ]mØp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A-t©m-sSbm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn-®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp∂p C-h¿ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. CXn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sntbm-fw s]m-°-Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp--∂ Ip-∂v C-Sn-™v tIm¨-{In-‰v \n¿-an-X ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Cu ka-bw ]m-Øpap-Øv ho-Sn-\IØm-bn-cp ∂p. ap-‰Ø - v I-fn-®p sIm-≠n-cp∂ sIm-®pa°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv

(10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£s - ∏´p. c-£-s∏-Sp-∂-Xn-\n-sS B-jv-\bv°v ho-Wv Kp-cp-Xc - - ]-cn-t°-‰n´p-≠v. ho-Sv ]q¿-Wa - mbpw a-Æn\-Sn- b - n-embn. ImX-S∏ - n-°p-∂ i-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cm-Wv BZyw c-£{- ]-h¿-Ø\ - w \-SØ - nbXv. hoSv ]q¿-Wam-bpw XI¿∂-Xv c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\v X-S- -ambn. A-Sq-cn¬ A-·ni-a\ - tk-\bpw \q-d\ - m-Sv Iymw]v sN-øp-∂ C-t¥ym˛Sn_-Ø≥ t_m-¿U¿ t]m-enkpw tN¿-∂v cm-{Xn 9.30 Hm-sS ar-Xt- Z-lw I-s≠-Øn. B-e∏pg F.Un.-Fw,-am-th-en-°c - X-lkn¬-Zm-¿, A-Sq¿ Fw.-F¬.--F Nn‰-bw tKm--]-Ipam-dpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp∂p.

\u-jm-Zv ]-c-∏: F-S-tØm-Sv \ºym¿-sIm-®n-bn-se A–p¿ d-lv-am-s‚ a-I≥ F¬ \u-jm-Zv (30). amXm-hv: B-bn-j.-`m-cy: i_m-\.

ta-∏-øq¿: F-S-Øn¬ ap°n-\p k-ao-]w abn-tem-´v ap-∂q-dm¶-≠n ]-tc-X\mb H-W°-s‚ `m-cy AΩm-fp (85). a°ƒ: _me≥, cmP≥, Pm-\In, tZhn, im-¥, eo-e, kpaXn. a-cp-a°ƒ: Zm-tamZc≥ (\-c-t°m-Sv), cm-PtKm-]me≥ (tIm-gn-t°mSv), _me≥ (Io-gv-∏-øq¿), _me≥ (]-¥-emb-\n), l-cn-Zmk≥ (\n-Sp-sºmbn¬).

B-an-\ D½ ta-∏-øq¿: P-\Io-b ap-°n\p k-ao-]w ]pXn-tbm-´n¬ ao-ج B-an-\ D-Ω (80). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Xdp-hbn. aI≥: sam-bv-Xo≥ . a-cpaIƒ: ^u-kn-b. ktlm-Z-c߃: Ip-™-_vZp√, I-Zo-i, ]-tc-Xcm-b A-ΩXv, sam-bv-Xo≥, C-_vdm-bn, aq-k, Ip-™-bni.

Ip-‰ym-Sn: ]-{IX-fw Np-c-Øn-se ap-fh-´w C-d-°Øn¬ \n-b-{¥-Ww hn-´ Kp-Uv-kv hm≥ a-dn-™p ss{U-h¿ a-cn®p. sIm-t≠m-´n kz-tZ-inbmb sam-dbq¿ H-gp-Iq¿ ]m-e-Øn-¶¬ ap-lΩ-Zv dm-jn-Zv (25) BWv a-cn-®-Xv. ¢o-\¿ sIm-t≠m-´n kz-tZ-in dn-bm-kv (22) s\ ]-cn-°p-I-tfm-sS Ip-‰ym-Sn Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. h-b-\m-´n-se I-S-I-fn¬ km[-\-߃ hn-Xc-Ww sN-bv-Xv a-S-ßp-∂ h-gn-bm-Wv A-]I-Sw \-S-∂Xv. ]n-Xmhv: C-{_m-lnw. am-Xmhv: ssk\-_. k-tlm-Z-c߃: I-_o¿, A-kvew, A¿jmZv, l-ko-\, sk-bv-Z-Øv.

I−\I-¯v tem-dnbpw Kp-U-kv v hm\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−p t]À a-cn-¨p

F-S∏ - mƒ: kw-ÿm-\] - m-Xb - n¬ F-S∏ - m-fn-\S- p-Øv I≠-\I-Øv Nc-°v tem-dnbpw Kp-Uvk - v hm\pw Iq-´n-bnSn-®v c-≠v t]¿ X¬-£W - w a-cn®p. H-cmƒ-°v Kp-cp-X-cam-bn ]-cn-t°‰p. C∂-se cm-hn-se 8.30 Hm-sS-bm-bn-cp∂p A-]-ISw. Kp-Uv-kv Hmt´m ss{U-h¿ tIm-gnt°m-Sv X-e-°p-f-Øq-¿ ItÆ-¶m-´n¬ ]-dº-Øv Zneq-jv lu-kn¬ ]-tc-X\mb A-–p√-lm-Pn-bp-sS aI≥ kp-sse-am≥ (50), Iq- kp-sse-am≥ sS-bp-≠m-bn-cp-∂ I¬-°Ø kz-tZ-in {]-Zo-]v Nu-[c - n (44) F-∂n-hc - m-Wv tdmUn¬ N-X™ c-™v a-cn-®Xv. C-hc - p-sS Iq-sS Kp-Uvk - v hm-\n-ep-≠m-bn-cp-∂ sIm¬-°-Ø _n-Zm≥-ip-t{`m-Z\m-Wv (44) Kp-cp-Xc - a - m-bn ]-cn-t°-‰Xv. A-Sn-am-en-bn¬ \n∂v tIm-gn-t°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Cu-kvt‰¨ I-dn ]u-U¿ I-º-\n-bp-sS tem-dnbpw tIm-gnt°m-s´ ^¿-Wn-®¿ I-Sb - n¬ \n∂pw a-c D-cp-∏S- n-If - pam-bn Xr-iq-cn-te-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ F-bvk - n-s‚ Kp-Uvkv Hm-t´m-bp-am-Wv t\¿-°p-t\¿ Iq-´n-bn-Sn-®Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Zn-i sX‰n-b Kp-Uvkv Hmt´m-bn¬ \n∂v ss{U-h¿ kp-sse-am≥ Dƒ-s∏-sS-bp≈ aq-∂v t]cpw tdm-Un-te-°v sX-dn-®p ho-gp-Ib - m-bncp∂p. J-Zo-Pm-_n-bm-Wv am-Xmhv. `mcy: ^-ko-e. a°ƒ: ap-lvkn-\ Zn¬-jnJv, Zn-eqjv. k-tlm-Zc - ß - ƒ: ap-lΩ-Zv tIm-b, sam-bvX - o≥-tIm-b lmPn (ssl-Zc - m_m-Zv), A-–p-dl - n-am≥ lmPn, bq-k^v, lmP-d. s]m∂m-\n Xm-eq-°v B-ip-]{- Xn-bn¬ t]m-kv‰vt- am¿-´Ø - n\p ti-jw ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-te-°v sIm-≠pt]mbn.

ap³ sS-kv-äv A-¼bÀ l\pa´v dmhp A´cn-¨p

_mw-•q¿: ap≥ sS-Ãv A-ºb - dpw _n.kn.kn.sF am-®v d-^d - n-bpamb F-kv F≥ l-\pa-¥v dm-hp (84) A-¥c - n®p. _mw-•q-cn-se kz-Imcy Bip]{Xnbnembn cp-∂p dm-hp-hns‚ A¥ysa∂v I¿WmSI {In°‰v A tkmkntbj≥ Adnbn®p. 1978 Unkw_dn¬ apw ss_bnse hmJsU tÃUnbØn¬ \S∂ C¥y˛ sh-Ãv C≥-Uokv sS-Ãv a¬kcw \nb{¥n®p-sIm≠mWv cmPym¥-c A-ºb - d - nw-Kv cw-Kt- Ø-°v A-t±lw A-ct- ß-dn-bX - .v HºXv sS-Ãp-If - nepw c≠v GIZn-\ß - fnepw At±lw \nb-{¥n-®n-´p-≠.v 1983 \hw-_d - n-em-Wv A-ºb - d - nMv cw-Kt- Øm-sS dm-hp hn-S] - d - ™ Xv.

G-gp-h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ C-Zp-_´-by-¡ m-c-\v h-[-in-£ v: G-gp-h-b- p-Im-cn-sb _-em¬-kw-Kw sN-bv-

X-Xn-\v C-¥y-°m-c-\v A-_q-Z-_n- tIm-S-Xn h-[-in-£ hn-[n-®p. bp.-F.-C. kz-tZ-in-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-® kv-Iq-fn-se ipNo-I-c-W-sØm-gn-em-fnbmb 56Im-c-\m-Wv h-[-in-£ hn-[n-®-Xv. A-_q-Z-_n {In-an-\¬-t°m-S-Xn s_-©v P-Uv-Pn k-øn-Zv A-–p¬ _-jo¿ B-Wv in-£ hn-[n-®-Xv. _-em¬-kw-Kw, ssew-Kn-Im-Xn-{I-aw, sIm-√p-sa-∂p `o-j-Wn-s∏-Spج Xp-S-ßn-b aq-∂v tI-kp-I-fn-epw {]-Xn Ip-‰-°mc-\m-sW-∂v tIm-S-Xn I-s≠-Øn.- G-{]n¬ 14\mbncp∂p kw`hw.

A-_v-Im-cn \n-b-a-¯nse in-£mco-Xnbn t`-ZK-Xn km-¼-¯n-I Ip-ä-IrXyw hÀ-[n-¡p-¶Xv a-Xn-bm-b \n-b-a-an-Ãm-¯Xn-\m-se-¶v ssl-t¡m-S-Xn h-cp-¯-W-sa¶v ssl-t¡mSXn sIm-®n: el-cn ]-Zm¿-YØ - ns‚ A-fh - n-\\ - p-kc - n-®v in-£ hn-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-_vIm-cn B-Œv t`-ZK-Xn h-cp-ØW - sa∂ ssl-t°m-SXn. \n-eh - nep-≈ \n-ba - a - \ - p-kc - n-®v A-fh - nfn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-e√ Ip-‰IyXyw tc-Js - ]-Sp-Øn A_vIm-cn tI-kp-If - n¬ in-£ hn-[n°p-∂Xv. F-∂m¬ I-©m-hv ssIh-iw h-b° -v ¬ A-S° - a - p≈-h Dƒ-s]-Sp-∂ F≥.Un.]n.F-kv B-I‰ v n¬ sN-dp-Xv , CS-Øcw, hm-WnPyw A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv in-£ hn-[n-°p∂Xv. C-Xv hn-th-N\ - ] - c - a - m-sW∂pw A-_I v- m-cn B-Œn¬ t`KK-Xn h-cp-tØ-≠X - m-Wp-s∂∂pw P-Ãn-kv _n sI-am¬ ]m-

j \n¿-tZ-in®p. I-cp-Wm-]p-cw D-Spº≥-tNme Ipfp-sXm-gp kz-tZ-in cm-P≥ c-≠c - en-‰¿ Nm-cm-bw ssIhiw h-® tI-kn¬ sXm-Sp]p-g A-Uo-jW - ¬ sk-j ≥-kv tImS-Xn H-cp e-£w cq-] ]ngbpw H-cp h¿-jw X-Shpw in-£ hn-[n®-Xv tNm Zyw sN-bX -v v ka¿-∏n-® l-cP - n-bn-em-Wv tImSXn \n¿-tZiw. F≥.Un.]n.Fkv B-Œv A-\p-kc - n-®v H-cp Intem-bn¬ Xm-sg el-cn h-kX -v p°ƒ ssIh-iw h-®m¬ B-dpam-kw X-Shpw H-cp In-tem-b° -v p ap-If - n¬ 10 h¿-jw h-sc X-Sh - pam-W.v aq-∂p en-‰¿ h-sc hn-tZ-iaZyw ssI-hi - w h-b° -v p-∂Xpw Ip-‰I - c - a√. F-∂m¬ A-_I -v m-

cn B-I‰ v v A-\p-kc - n-®v H-cp Xp≈n ssI h-iw h-®m epw in-£ e-`n-°p-w. Cu in-£m co-Xnbn¬ t`-ZK-Xn h-cp-tØ-≠X - msW∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-bs∏-´p. A-_I v- m-cn tI-kp-Iƒ ]-et- ∏m gpw i-cnbm-b co-Xnbn¬ ssI-Imcyw sN-øm≥ km[n-°m-dn √. Im-cWw tI-kn¬ an-\n-k‰ v- o-cn-bn¬ Po-h\ - ° - m¿ km-ºnƒ ti-Jc - n-°p-Ibpw sIan-°¬ ]cn-tim-[\ - b - ° -v v sIm ≠p-t]m-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - v ]e-t∏mgpw tI-kpI-sf _m-[n°m-dp-s≠∂pw tImS-Xn hy‡-am°n. F∂m¬ l-cP - n°mc-s‚ in-£ d-±m-°W - s - a∂ B-hiyw tImS-Xn Aw-Ko-Icn-®n√.

sIm-®n: km-º-Øn-I Ip-‰-Ir-Xy߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww a-Xnbm-b \n-b-a-ß-fn-√m-Ø-Xn-\m-se∂v ssl-t°m-S-Xn. cm-Py-Øv km-º-Øn-I Ip-‰-IrXy-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnse \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s∏-´h-bm-Wv. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ°n-c-bm-hp-∂-h¿ tIm-S-Xn-I-sf k-ao-]n-®m-epw X-°-Xm-b ]-cnlm-cw e-`n-°p-∂n-√ C-Xv \o-Xn\ym-b hy-h-k-Y-bn-ep-≈ P-\-ßfp-sS hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\m¬ i-‡-hpw ^-e-{]-Z-hpam-b \n-b-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ-°v A-dpXn-h-cp-Øm-\p-≈ am¿-K-sa-∂pw ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\ms≥-d Pm-ay l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°-

th P-kv-‰n-kv F-kv F-kv k-Xo-ivN-{μ-s≥-d hy-‡-am-°n. h-©-\m°p-‰-Øn-\p-≈ sF.]n.kn 420mw h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fmWv km-º-Øn-I X-´n-∏n-\v cm-PyØv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v X-´n∏n-\n-c-bm-b-Xn-\v t\-cn-´p-≈ hy‡-am-b sX-fn-hv lm-P-cm-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-h-cw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-hcw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø-sem-∂pw Cu Ip-‰-IrXy-Øn-s≥-d `m-K-ambn h-cp-∂n-√. a-Wn se≥-tU-gv-kv B-Iv-Sv B-Wv a-s‰m-cp \n-b-aw. CXv Nn-´n, ]-Ww ]-en-i-°v \¬-I¬ Xp-S-ßn-b km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øp-∂-h¿-°v am-{Xw _m-[-Iam-°n-bn-´p-≈ \n-b-a-am-Wv. A-Xn-

\m¬ km-º-Øn-I h-©-\-bpw NXn-{]-tbm-K-hpw t\-cn-Sm-\p-≈ \nb-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv ]-cn-lmcw. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ t\-cnSm≥ Cw-•-≠n¬ \n-e-hn-ep-≈ t{^m-Uv B-Iv-‰v t]m-ep-≈ (X-´n∏pw h-©-\-bpw X-S-b¬) \n-b-a߃ C-hn-sS-bpw \-S-∏m-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-hcw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-h-cw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø¬ Xp-Sßn-b-h Iq-Sn km-º-Øn-I Ip-‰IrXy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-b-aØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. X-S-hv-in-£-bp-sS Im-e-b-f-hv ]-Øv h¿-j-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw tIm-S-Xn A-`n-{]m-b-s∏´p.


6

thÀ-]mSv

kochi

30 Pq-sse 2013 sNmΔ

hm\n-Sn-¨v a-[y-h-b-kv-I³ a-cn-¨p

F-U-thÀ-Uv s_-¶n

k-^o-\-¯v

G-ey

Xp-f-kn-

Nn-¶-½

sIm-¨-¸³

im-´

tPmÀ-Pv

a-´m-t©-cn: Im-\-d _m¶vv sF-e‚ v im-J-bn-se Po-h-\-°mc≥ I-cp-then∏-Sn sN-Ωo≥-kv P-Mvj-\n¬ ap√-t»-cn ho´n¬ F-U-th¿-Uv s_∂n(57). `m-cy: Ubm-\ F-Uv-th¿-Uv(J-Ø¿). a°ƒ: Aa-e, B‚-Wn k-kv-a¬. a-cp-a°ƒ: tP°_v, km\n-b Ukva¬.

]-d-hq¿: Im-en-°‰vv k¿h-I-emim-e Po-h-\°mcn am-™m-en F-d°Øv A-_q-_-°-dn-s‚ aIfpw Im-c-ImXn-bm-fw N-´n-∏-d-ºn¬ jm-P-lms‚ `m-cy-bpam-b k-^o\-Øv(38). J-_-dS-°w C-∂p cmhnse 9\p Im-Xn-bm-fw Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬.a-°ƒ: A-en^v P-lm≥, A-–p√ Plm≥, A\o-J Plm≥.k-tlm-Z-c߃: jm-ln-\, kp-l-d(B-kvt{S-en-b)

]-d-hq¿: Iq-´p-Im-Sv H-fm´p-]p-d-Øv ]-tc-X-\m-b A-¥-∏≥ `m-cy Gey(92). a-°ƒ: ^n-teman-\, ta-cn, tPm-k-^v, d∏n, sIm-®p-t{X-ky.

ssh-∏n-≥:- dq-_n- I-º-\n°p- k-ao-]w- sX-s°-Xncp-hn¬- ]-tc-X-\m-b e£v-a-W-s‚ `m-cy- Xp-fkn- (72)-.- kw-kv-Im-cw- C∂p cm-hn-se 10\p ap-cp°pw-]m-Sw- iv-a-im-\Øn¬.- a-°ƒ-: cm-Pp,- DØ-a≥,- _m-e≥,- c-Lp,- aWn,- ]-c-ta-iz-c≥,- i-in,in-h≥.- a-cp-a-°ƒ-: I-aem-£n,- P-b-¥n,- P-b-¥n,_n-μp,- C-μn-c,- ]m-¿-h-Xn,B-i,- hn-Pn.-

tIm-X-aw-K-ew: I-cn-ß-g am-t©-cn-bn¬ tXm-a-kns‚ `m-cy Nn-∂-Ω(63). tIm-Sn-°p-fw F-ep-hp¶¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wp ]-tc-X. kw-kv-Im-cw C∂p 11\p tIm-X-aw-K-ew sk‚ v tPm¿-Pv I-Øo{U-en¬.a-°ƒ:tPm-an, tPm-jn. a-cp-a-°ƒ: an-\n, en-Pn.

a-c-Sv: \-K-c-k-`m {]-Xn-]£ t\-Xm-hv ]n.sI cmPp-hn-s‚ ]n-Xm-hv C-©°¬ t£-{X-Øn-\p kao-]w ]m-e-°¬ sIm-®∏≥(85). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 10\p s\´q¿ im-¥n-h-\w iv-a-im\-Øn¬. `m-cy ]-tc-Xbm-b am-[-hn. a-‰p a°ƒ: {]-Im-i≥,Ko-X. acp-a-°ƒ:Ip-am-cn, A\n¬-Ip-am¿, {io-tZ-hn.

]-d-hq¿: dn-´. Ãm-‰n-Ãn-Ivkv tIm-X-aw-K-ew Xm-eq°vv v-Hm-^n-k¿ h-S-°pw ]d-hq¿ Ip-´p-Im-Sv Nm-Wt»-cn ]-tc-X-\m-b kp{_-“-Wy-s‚ `m-cy im¥(78). kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 9\p tXm∂y-Im-hv iv-a-im-\Øn¬.a-°ƒ: jo-e, joP, jo-\. a-cp-a-°ƒ: kptc-jv, a-[p A-ø-ºn-≈n, Ip-´≥.

kp-Kp-W³

hÀ-¡n

ap-≠w-th-en: ]-fn-b-\Øv tPm¿-Pv(hm-h-®≥ ta-kv-Xn-cn-˛82).kw-kv-Imcw C-∂p ssh-In-´v 4\p kmw≥-tXmw ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬. `m-cy ]tc-X-bm-b hn-tŒm-dn-b.a°ƒ: B-\-‰v, tk-hym¿, tPm-bn, {^m≥-kn-kv t_m¿-Pn-b, sP-bv-°-_v, am-\p-h¬.B-s‚Wn.tPm-k-^v, sF-_n, sP-kn, en-kn, kn-‘p, tPm-fn,Pn-j

A-¶-½

CS-bm-d-∑pf: sX≈nbq¿ Aº-\n-°mSv dn´. A[ym-]-I≥ Sn IrjvWZmkv (83).

am-f: ]p-Ø≥Nn-d h-S°pw-ap-dn-bn¬ sIm-fØm-∏n-≈n ]-c-ta-iz-c≥ \m-b¿(84). kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 12\v ho-´ph-f-∏n¬. `mcy: ao-\m£nb-Ω. a°ƒ: i-in-Ip-amcn, cm[m-a-Wn, k-c-fm-tZhn, kt¥mjv. a-cp-a°ƒ: tKm-]m-e-IrjvW≥, N-{μ-ti-Jc≥, N-{μ≥, {]nb.

]m-Øm-ap-´w: ssI-∏p-g°p-t∂-em-b ]m-∏m≥-Nnd ]n Fw h¿-Ko-kns‚(Ip-™-®≥- dn-´. k_v c-Pn-kv-{Sm¿) `m-cy sI F A-∂-Ω(75˛ dn-´. A-[ym-]n-I, Fw.Sn. skan-\m-cn ssl-kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\p ]m-Øm-ap-´w …o-_m ]-≈n-bn¬. ]-tc-X ]p-Xp∏-≈n In-g-t°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ ]n hn am-Xyq(_yqtdm Hm-^v C-¥y≥ Ãmt‚-Uv-kv U-b-d-Œ¿, \yqU¬-ln), G-{_-lmw h¿-Ko-kv(_n-kn-\-kv), adn-bm-Ω h¿-Ko-kv(Zp-_mbv). a-cp-a-°ƒ: Xn-cp-h-√ tX-h¿-Xp-≠n-bn¬ B\n, Ip-gn-a-‰w Im-cm-Wn°p-fw an-\p, F-S-Xz ap-Itfm-Sn-bn¬ P-bnw-kv.

Ip-dp-¼³

]mÀ-h-Xn

s]-cp-ºm-hq¿: C-f-º-I∏n-≈n I-Wn-®-∏-d-ºn¬ I-dp-º≥(60). kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse 10\p ho-´p-h-f-∏n¬. `m-cy X-¶-Ω. a-°ƒ: kμo-]v, km-_p.

ssh-∏n≥: A-ø-ºn-≈n ]-Xn-bm-]-d-ºn¬ A-ø∏≥ Ip-™v a-Iƒ ]m¿h-Xn(80).kw-kv-Im-cw C∂p cm-hn-se 9\p ho-´p-hf-∏n¬.

caWnb½

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]mtßm-Sv {io-Nn-{Xm \-Kdn¬ {_n-μm-h-\n¬ sI Ir-jv-W≥\m-b¿ (71). `mcy: e-£v-an-°p-´n-b-Ω. a°ƒ: \-μ, hr-μ, c-ta-jv. a-cp-a-°ƒ: c-hn-Ip-am¿, kp-tc-jv-_m-_p, dm-Wne-£v-an.

Ip-dp-¼-Ip-«n Nn-‰n-t»-cn: Nn-d-]-d-ºn¬ i-¶p-Æn `m-cy Ip-dp-º-Ip´n (87). kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se 10\v h-Sq-°c iv-a-im-\-Øn¬. a°ƒ: cm-a-N-{μ≥, i-in, k-Xy≥, cm-[, eo-e, ]tc-X-\m-b Ir-jv-W≥-Ip´n. a-cp-a-°ƒ: im-¥, h’-e, tim-`, Xp-jm-c, \m-cm-b-W≥, kp-{_-“Wy≥.

IrjvW-Zm-kv

XIgn: IrjvW-kZ\Øn¬ iin-[-c≥ \mbcpsS `mcy caWnbΩ (56). a°ƒ: kt¥mjv Ipam¿ (dn-´. t\hn DtZym-K-ÿ≥), kPohv Ipam¿, kcnX. acp-a-°ƒ: cay, a©p, kPn-tam≥.

^n-en-¸v Xn-cph√: In-g-°≥-apØq¿ sIm-®n-bn¬ ]m-d∏-≈n¬ ^n¬-am-kn¬ ]n sI ^n-en-∏v (86). kw-kv-Im-cw C∂vv sshIo-´v \m-en-\v In-g-°≥ apØq¿ sk‚ v t]mƒkvv am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: a-dn-bm-Ω. aIƒ: A-anX.

]cta-iz-c³ \mbÀ

Ir-jv-W³ \m-bÀ

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv Im-cn-tbm-´n¬ a-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω.

Nm-∏-\-ßm-Sn: k-Po-h ap-kvenw- eo-Kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ aq-∂p-I-≠Øn¬ sam-bv-Xo≥ (65).`m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP.

_o-hn

hna-em a-®m-fn

tPmÀ-Pv

I-a-em-£n

sNÃ-½-¸nÅ

jn-_p

]-≈p-cpØn: Fw.F¬.F tdm-Un¬ ]-tc-X\m-b Im-kn-an-s‚ `m-cy _o-hn(85). J-_dS°w C-∂p D-®-bv-°p 12\p ]-≈p-cp-Øn d-lvam\n-b Pp-a-ma-kv-Pn-Zv J_¿-ÿm-\n¬. a°ƒ: am-ln≥, I-emw, A-j-d^v, kp¬-^°v. a-cp-a°ƒ:ssk-\p-≤o≥, BØn-J, km-_nd,km-Pn-Z.

tXm-∏pw-]-Sn: I-gp-Øp-ap´vv ap-´p-¶¬ tPm¿-Pv (70).a°ƒ: B‚-Wn, _n-Pps_¿-Æm-Uv. a-cp-a-°ƒ: do-\,tim-`.

Kpcp-hm-bq¿: Imc-°mSv Be-t©cn ]tc-X-\mb _me-Ir-jvWs‚ `mcy Ia-em£n (I-aep 80) \ncym-X-bm-bn. a°ƒ: cho-{μ≥ (dn-´. hm´¿ AtXm-dn-‰n), taml≥Zmkv (Nm-h°mSv \K-c-k-`), lcn-lc≥, {]km-Z≥, {]Imi≥, btim-Z, {iotZ-hn, ]tc-X-bmb a√n-I. acp-a°ƒ: lcn-Zm-k≥, cP\n, Dj, eX, _o\, jn_n, ]tc-X-\mb ]cta-iz-c≥, cho-{μ≥.

s\-øm¿-Umw: s]-cpwIpf-ß-c CS-Ø-d ho´n¬ ]-tc-X\m-b tIi-h-]n-≈-bp-sS `m-cy sN√-Ω-∏n-≈ (91). aIƒ: hn-P-b-Ω-∏n-≈. a-cp-aI≥: Pn ]-fl-\m-`-]n-≈.

Du-cq-´-ºew: A-cp-hmt°m-Sv t]-cpwIm-e ho´n¬ ]-tc-X\m-b s\¬-k-s‚bpw t_-_nbp-sSbpw a-I≥ F≥ jn_-p (42). `mcy: jo-P. a°ƒ: jo\, jn-Pn-Øv.

\o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-{S- tIm-f-\n-bn-se Ir-jv-W≥-˛-sh-≈-®n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (43).

a-´m-t©-cn:{]ap-J A-`n`m-jI\pw B-ZyIm-e IΩyq-Wn-Ãv t\-Xm-hp-ambn-cp-∂ sIm-®n Np-≈n°¬ a-t\m-c-a-bn¬ aÆm-fn hn-iz-\mY-s‚ `mcy hna-em a-Æm-fn(87). tN¿-Ø-e D-gp-h-bn¬ hmeym-Sv Ip-Spw-_m-Khpw a´m-t©-cn K-h.tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnse {]-[m-\ A[ym-]n-I-bpam-bn-cp∂p ]-tc-X. kw-kv-Im-cw \m-sf cm-hn-se 10\p ]-\b-∏n-≈n s]m-Xp-iv aim\-Øn¬. a-°ƒ: tUm.h¬-k a-Æmfn (kvtIm-´v-e‚n¬ \m-j-W¬ sl¬-Øv k¿-ho-kn¬ ko-\n-b¿ ssk-Iym-{Snkv-‰v I¨-kƒ-´‚ v) tIW¬ cm-Po-hv a-Æmfn (ssh-°-w sl¬-Øv th ƒ-Uv sN-b¿-am≥-), AUz.km-P≥ a-Æmfn. a-cpa-°ƒ:tUm.tKm-]m-e-Irjv-W≥(tIm-gn-t°m-Sv IpXn-ch-´w sa‚¬ tlm-kv]n-‰¬ ap≥ kq-{]-≠v ), Pb, B-i (I-f-a-t»-cn Fkv.kn.Fw.F-kv am-t\-Pvsa‚ v C≥-Ãn-‰yq-´v e-Iv-Nd¿)

X-¦-½

B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)a-°ƒ: cp‹n-Wn,I-a-em-£n.a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip´n, hn-P-b-Ip-am¿.

Ipª-½Zv

A-\nÂ-Ip-amÀ

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en 13mw ssa-en¬ ]p-g-°¬ aw-K-em-´v Ip-™-Ω-Zv(Ip™m-°˛85). `mcy: ]-tcXbm-b \-^o-k.

Xn-cp-h-©q¿: ap-≠-∏p-g \o-e-I-WvT≥ \m-b¿ (Ip-´≥ 73). `m-cy: k-tcmPn-\n-b-Ω. a-°ƒ: tKm-]Ip-am¿, {io-e-X, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: in-h≥-Ip-´n, cm-tP-jv-Ip-am¿(Xn-cp-hnXmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv), kn-‘p. kwkv-Im-cw C-∂v 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

Ip-a-c-Iw: B-∏n-{X h-≈∏p-c-bv-°¬ kp-Kp-W≥ (80). `m-cy: k-c-k-Ω Ipa-c-Iw ssI-X-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Zn-eo]v, kp-\n¬-Ip-am¿ (t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ tIm-´-bw), kp-\n-tamƒ, kp-P (So-®¿ F-kv.-sI.Fw.-F-®v.-F-®v.-F-kv Ipa-c-Iw), kp-a. a-cp-a-°ƒ: A-ºn-fn, _n-μp, Fw.sI.-jm-Pn,_n-\p-tam≥ (U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿) sI kn jm-Pn (t]m-enkv tIm¨-Ã-_nƒ, tIm´-bw).

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Shq¿ {io-Ir-jv-W-hn-emk-Øn¬ `m-kv-I-c≥ ssh-Zy-s‚ `m-cy X-¶-Ω (76). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v kz-h-k-Xnbn¬. a-°ƒ: kp-tc-jvIp-am¿ (bp.F.C), Zn-eo]v-Ip-am¿ (bp.F.C), {ioIp-am¿ (bp.F.C), {]-k∂-Ip-am-cn, aw-K-f-Ip-amcn, Ko-Xm-Ip-am-cn.

am[hn

ssh-P-b-´n

\o-e-I-WvT³ \m-bÀ

Cu-cm-‰p-t]-´: Ip-f-Øq°-S-hv aq-gp-ti-cn¬ ]-tcX-\m-b Fw ]n {io-[-cs‚ a-Iƒ ssh-P-b-¥n (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. In-S-ßq¿ ssh-°Øp-ti-cn Ip-Sp-_mw-Kw ]-¶-Pm-£n-bm-Wv am-Xmhv.

a-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

sam-bv-Xo³

hn-ÎÀ B-cy-\m-Sv: I-Sp-hm-°p-gn I-t√-dp-ap-Iƒ k-tcm-Pm a-μn-c-Øn¬ hn-Œ¿ (68). `m-cy: kn-kn-e-‰v _m-bn. a-°ƒ: t_-_n k-tcmPw, sF-km k-tcm-Pw, Ão-^≥. a-cp-a-°ƒ: A\n, hn-P-b≥.

e£v-anb½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Zmt\m-Øv IÆ s]m-Xphmƒ. aIƒ: im-¥. a-cpa-I≥: tam-l\≥. ktlm-Z-c߃: \m-cm-b Wn, tKm-hnμ s]m-Xphmƒ.

sU-bv-kn a-fi-]-Øn≥-IS-hv:]qg-\m-Sv Um¿-hn-jv hn√bn ¬ sU-bv-kn (92).

tPmjz

X¦-¿³

kp-tc-i³

Ip≠d: ]S-∏-°c F≥.F-kv. \K-dn\v kao]w Xds]m-bvI-ho-´n¬ ]tcX-\mb s]men°m¿∏ns‚ `mcy en√n(90). kw-kvIm-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]S∏-°c sk‚ v tPmk^v ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tacn-°p´n (hn-can-® A[ym-]n-I), tbipZm-k≥, tPmk-^v, ta_nƒ, tagvkn, ^u Ãn≥ (\yq-U¬ln), tKfn-tamƒ (A[ym-]n-I, sk‚ v PqUv F®v.-F v), ]c-X-bmb en ‰n¬^vf-h¿. acp-a-°ƒ: tPm¨ (hn-c-an-® A[ym]-I≥), tagvkn, emen, tXma-kv, {^m≥kn-kv, Aw_n-I, kt¥m-jv. -

Ip≠d: Im™n-c-tImSv CS-°c Ncp-hnf ho´n¬ F¬ tPmjz (52). kwkvIm-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im™n-c-tImSv sk‚ v B‚-Wokv s^tdm\ ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: im¥. a°ƒ: Ubm-\, Um¿-hn≥. acp-aI≥: iymwIp-am¿. -

]q-h®¬: D-dn-bm-t°m-Sv A-c-ip-Ωq-Sv Ip-∂phn-f ho´n¬ _n X¶-ø≥ (78). K-h. {]-kv dn-´. Poh-\-°m-c-\mWv. kn.]n.Fw s]m-s∂-SpØ-Ip-gn {_m-©v AwKhpw ]qh-®¬ k¿-hokv k-l-I-c-W-_m-¶v Ubd-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Khp-am-Wv. `mcy: t\i-Ω. a°ƒ: hn-a-e-Ip-amcn, hnP-b-Ipam¿,A-Pn-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: Zn-eo-]v-cm-Pv (F.F-kv.sF, t^m¿-´v tÃ-j≥), k-Pn-X, {]n-bIpam¿ (sI.F-kv. C._n).kw-kv-Im-cw Xn¶-fmgv-N cm-hn-se H-ºXn\v.

I-cp-\m-K-∏-≈n: h-≈n°m-hv tIm-h-t»-cn¬ kptc-i≥ (77). `m-cy: Kn-cnPm `m-bn. a-°ƒ: kp-\nX. a-cp-a-I≥: l-cn-em¬.

Pm-\½ tX-h-e°-c: ]-Sn-™m‰°-c sX-°S-Øp In-g-°Xn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-]n-≈-bp-sS `m-cy Pm\-Ω(84). a-°ƒ: I-cp-Wm-I-c≥ ]n-≈, c-a-Wnb-Ω, ap-c-fn[-c≥ ]n-≈, tim-`-\-Ipamcn, Xp-f-kn-[-c≥ ]n≈. a-cp-a°ƒ: cm-P-e-£v-an A-Ω, cm-a-Ir-jv-W-]n≈, Ko-X, tKm-]m-e-Irjv-W-]n-≈, Pb.

^m-dqJv IÆq¿: sh‰n-e-∏≈n hb-en¬ ]tØ-°p-∂hnsS sI sI ^mdqJv(50).A_vZp¬Jm-Z¿˛adn-bpΩ Zº-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv. `mcy: l^vk-Øv. a°ƒ: iXm-_v, i_v\.

alvv-aqZ

I-g-°q´w: I-Wn-bm-]p-csØ {]ap-J hym-]mcnbpw sd-bn≥t_m {Kq-∏v -ÿm-]-\-ß-fp-sS D-S-abpam-b kn C-{_m-lnwIp-™v X-߃ (92). J{]-`mh-Xn t\-XymÀ _-d-S-Iv-Jw C-∂p-cm-hnB-e-Øq¿: h-S-°-t©- se H-º-Xn-\v ]-≈n-∏p-dw cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\m- ]-cn-bm-c-Øp-I-c P-amAb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy Øv J-_¿-ÿm-\n¬. X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SIp-am-c³ Øn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-a-N- sIm-∏w: \-Sph-´w ]-tcX\m-b th-e-phn-s‚ {μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[aI≥ N-c-∏-d-ºn¬ Ipc≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]-tc- am-c≥(D-Æn 70)`m-cy: ]Xbm-b sN-º-I-h√n. a- flm-h-Xn. a-°ƒ: tam-l-\≥, a-Wncp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jv- I-WvT≥, hn-P-b-e-£van. a-cp-a-°-ƒ: \n-j, doW≥, Kn-cn-[-c≥. \, iin.

I-Æm-Sn-∏dºv: ]p√q-∏nbn-se Fw sI a-lvaqZv(75). `m-cy: ^m-Øna, a-°ƒ: \-^o-k, ap-lΩ-Zv(JØ¿), J-Zo-P, Pao-e, a-dnbw, C-_v-dmlow, ju-°-Øen. a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^, kn-±oJv ss^-kn, ]-tcX\m-b sam-bv-Xo≥.

Ae\√q¿: FSØ\m´pIc ]nemtNme Ipcn-°-ƒ aplΩZv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip-™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb.

apl½Zv

ImÀ Ip-f-¯n-te-¡v a-dn-ªv A-_v-Im-cn \n-b-a-¯nse in-£m co-Xn t`-ZK-Xn h-cp-¯-W-sa¶v ssl-t¡mSXn H-cmÄ a-cn-¨p Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w- s]m´n¬- Ip-∂-Øv- sN-´nbmw-Ip-f-Øn¬- Im¿- adn-™v- H-cmƒ- a-cn-®p. F -- S-°-f-Øq¿- ho-´n¬- ]tX-\m-b A-t¥m-Wn-bpsS a-I≥- B‚-Wn- (49) B-Wv- a-cn-®-Xv. X -- n-¶-fm-gv-® cm-hn-se B-dv- a-Wn-tbm-sS ho-Snt\m-Sv- tN¿-∂p-≈ Ip-f-Øn-te°v- Im¿- a-dn-™m-Wv- A-]-ISw.] -- -≈n-bn-te-°v- t]m-hm-\m-bnho-´n¬- \n-∂p Im-¿- Xn-cn-°p-∂Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww-hn-´v Ip-fØn-te-°v- a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.-XpS¿∂v Im-dn-s‚ tUm¿ Xp-d°m-≥ {ian-s®-¶nepw \S-∂n√.A-c-a-Wn-°q-dn-\p ti-jw- Kp-

cp-hm-bq-cn¬- \n∂pw^-b¿t^m- g v - s k- Ø nbm-Wv- B-sf ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv.-D-S≥- X-s∂ Ip-∂w-Ip-f-sØ kz-Im-cy- B-ip]-{Xn-bn-se-Øn®p-sh-¶n-epw- c£n-°m-\m-bn-√.-sI-´n-S \n¿-am-W I-cm-dp-Imc-\m-Wv.-- a-- -‰w- sk‚ v- tXm-am-kvs^m-dm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬-kw-kv-Im-cw- \-S-Øn. A -- Ω: ¢m-c `m-cy-: t{X-ky-Ip-´n- a°ƒ-: B≥-kn- (\-gv-knMv- hnZym¿-Yn-\n-) B≥-k≥- (hn-Zym¿Yn-).-

sIm-®n: el-cn ]-Zm¿-YØ - ns‚ A-fh - n-\\ - p-kc - n-®v in-£ hn-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-_vIm-cn B-Œv t`-ZK-Xn h-cp-ØW - sa∂ ssl-t°m-SXn. \n-eh - nep-≈ \n-ba - a - \ - p-kc - n-®v A-fh - nfn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-e√ Ip-‰IyXyw tc-Js - ]-Sp-Øn A_vIm-cn tI-kp-If - n¬ in-£ hn-[n°p-∂Xv. F-∂m¬ I-©m-hv ssIh-iw h-b° -v ¬ A-S° - a - p≈-h Dƒ-s]-Sp-∂ F≥.Un.]n.F-kv B-I‰ v n¬ sN-dp-Xv , CS-Øcw, hm-WnPyw A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv in-£ hn-[n-°p∂Xv. C-Xv hn-th-N\ - ] - c - a - m-sW∂pw A-_I v- m-cn B-Œn¬ t`KK-Xn h-cp-tØ-≠X - m-Wp-s∂∂pw P-Ãn-kv _n sI-am¬ ]m-

IÃpA-½

C-{_m-lnw-Ip-ªv X-§Ä

enÃn

Ip-‰n®¬: Ip-‰n-®¬ taem-®n-t°mW-Øv ho´n¬ \mK-∏≥ \m-b¿ (57). `mcy: F-kv h¬-k-e-Ipamcn. a°ƒ: \n-j, \nan. a-cp-aI≥: DÆn.

Icp-\m-K-∏-≈n: ]-S\m-b¿ Ip-f-ß-c hS°v sIm√‚ø-Øv ho´n¬ B-ZymIm-e hym]m-cn lm-Pn Jm-Z¿ Ip™v(97). a°ƒ: B-cn-^, B_n-Z, sse-e, d-^o-°, kp-lv-d. a-cp-a°ƒ: A-en-bm-cv Ip´n, ap-lΩ-Zv Ip™v, bq-\p-kv Ip-´n, C-{_mlnw-Ip´n, A-–p¬ JmZ¿.

C-cn´n: D-fn-°¬ ap-≠m\q-cn-se C-fw-Ipf-Øv tP-°_v˛s]-Æ-Ω Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A\n¬(38). k-tlm-Zc≥: A-\o-jv. kw-kv-Im-cw cm-hn-se 10.30\v \p-Nym-Sv sk‚ vt- Pmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-Æn-∏-dºn¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏p (63).

ap-l-½-Zv

\m-K-¸³\m-bÀ

Jm-ZÀ-Ipªv

A-\nÂ

X-e-t»cn: ]m-dm¬ B®p-Ipf-ß-c Ir-]-bn¬ a-[p-]m¬ Ir-jv-W(47). dn-´. A-[ym-]-I≥ Ir-jvW ≥ am-ÿ˛ c-a So-®¿ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `m-cy: j-ln-\. a° ƒ: Pn-Xn≥ Ir-jv-W, Aizn≥ Ir-jv-W.

I-cp-\m-K-∏-≈n: a-g-°m-Sv a-cp-h-S-°v Ip-´-∏-s‚ `mcy-bpw a-°m-Sv Ip-am-c-s‚ a-I-fp-am-b im-¥-Ω(60). a-°ƒ: {]-Im-iv(cm-Pp), {]-ko-X(t_-_n). a-cp-a°ƒ: kp-[, kp-tc-{μ≥.

sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ ap-Øv(64). J-_-dS-°w C-∂v ]-Øn\v I-c-h∏m-d J-_¿ÿm-\n¬.`m-cy:-A-Poam-_o-hn.a-°ƒ: A–p¬ k-Øm¿, ap-l-Ω-Zv l\o-^(F-kv.Un.]n.sF Pn √m sk-{I´-dn)Zn¬-km-Øv,jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip¿-jn-Øv _oKw.a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv Im-knw, ap-lΩ-Zv ^m-dqJv, d-_o-\.

Ip-ª-½

C-cn´n: ]p-∂m-s´ X-´nse-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb ap-t√m-fn N-¥p-°p-´nbp-sS `m-cy Ip-≠-Øn¬ I√p A-Ω(98). a°ƒ: Ip-™n-cma≥, tKm-]me≥, A-timI≥, kp-tc{μ≥, am-[hn, im-¥, tcm-lnWn, eo-e, km-hn{Xn, ]-tc-X\m-b k-Zm-\μ≥.

a[p-]m Irjv-W

im-´-½

A-Ðp K-^qÀ

F-cp-ta-en: sIm-c-´n ]pXp-]-d-ºn¬ ]n Sn h¿-°n (dn-´. t]m-Ãv-am≥-˛ 82). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\v sIm-c-´n sk‚ v tPmk-^v ]p-Ø≥-]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω Im-cn-Ip-fw Im-c-°m-´v IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: emen-®≥, am-Øp-°p-´n (hb-\m-Sv), B≥-kn, knÿ tam≥-kn (A¿-P‚o\), tPm-tam≥. a-cp-a°ƒ: Um-en-°p-´n, enkn, Hu-tk-∏-®≥ aTØn-∏-d-ºn¬ ap-°q-´p-Xd, jo-\.

j \n¿-tZ-in®p. I-cp-Wm-]p-cw D-Spº≥-tNme Ipfp-sXm-gp kz-tZ-in cm-P≥ c-≠c - en-‰¿ Nm-cm-bw ssIhiw h-® tI-kn¬ sXm-Sp]p-g A-Uo-jW - ¬ sk-j ≥-kv tImS-Xn H-cp e-£w cq-] ]ngbpw H-cp h¿-jw X-Shpw in-£ hn-[n®-Xv tNm Zyw sN-bX -v v ka¿-∏n-® l-cP - n-bn-em-Wv tImSXn \n¿-tZiw. F≥.Un.]n.Fkv B-Œv A-\p-kc - n-®v H-cp Intem-bn¬ Xm-sg el-cn h-kX -v p°ƒ ssIh-iw h-®m¬ B-dpam-kw X-Shpw H-cp In-tem-b° -v p ap-If - n¬ 10 h¿-jw h-sc X-Sh - pam-W.v aq-∂p en-‰¿ h-sc hn-tZ-iaZyw ssI-hi - w h-b° -v p-∂Xpw Ip-‰I - c - a√. F-∂m¬ A-_I -v m-

cn B-I‰ v v A-\p-kc - n-®v H-cp Xp≈n ssI h-iw h-®m epw in-£ e-`n-°p-w. Cu in-£m co-Xnbn¬ t`-ZK-Xn h-cp-tØ-≠X - msW∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-bs∏-´p. A-_I v- m-cn tI-kp-Iƒ ]-et- ∏m gpw i-cnbm-b co-Xnbn¬ ssI-Imcyw sN-øm≥ km[n-°m-dn √. Im-cWw tI-kn¬ an-\n-k‰ v- o-cn-bn¬ Po-h\ - ° - m¿ km-ºnƒ ti-Jc - n-°p-Ibpw sIan-°¬ ]cn-tim-[\ - b - ° -v v sIm ≠p-t]m-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - v ]e-t∏mgpw tI-kpI-sf _m-[n°m-dp-s≠∂pw tImS-Xn hy‡-am°n. F∂m¬ l-cP - n°mc-s‚ in-£ d-±m-°W - s - a∂ B-hiyw tImS-Xn Aw-Ko-Icn-®n√.

Ipªn-¸m¯p Im™n-tcmSv: sImº‚-hnS Ip™n∏m-Øp-(72). `¿Ømhv: ]tc-X-\mb amb≥Ip´n. a°ƒ: A_vZp-√(-IpS-Iv), Jmen-Zv, JZo-P, Ajvd-^v, lmjnw(-F-dWm-Ip-fw). a-cp-aI≥: aqk-°p-´n.

ap-°-S : ap-°p-gn-bn¬ Nmt°m-bp-sS `m-cy Ip-™Ω (78) \n-cym-. kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v Nm-cp-th-en im-tew s^-tem-jn-∏v N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ : eo-em-Ω, B-eokv, cm-Pp, k-Æn

tcm-lnWn C-cn´n: Iq-fn-sN-{º tKm]m¬ \n-hm-kn¬ ]-tc-X \mb tKm-]m-e≥ ]o-‰d - psS `m-cy Sn sI tcm-lnWn-bΩ-(78).-

Bbn-i ap≠-bmSv: ]tc-X-\mb A_v-Zp-¿-d-lv-ams‚ `mcy Sn hn Bbni(85). a°ƒ: k°o-\, kpss_--Z, Pao-e, ^mØn_n, ko\-Øv, lmjnw, Da¿, d^o-Jv, ]tc-Xbmb kuZ. acp--a-°ƒ: apl-Ω-Zv, apkvX-^, Zm-hq-Zv, Paoe, ko\-Øv, hmPvZ, ]tc-X-\mb apkvX-^.

\-Pv-ap-¶n-k F-S-°-c: t]m-Øp-I¬ tIm-Sm-en-s∏m-bn-en-se ]m-d-hn-f A-kv-°-dn-s‚ `m-cy \-Pv-ap-∂n-k (23). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b dpJn-b. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp-∂m-k¿, d-kn-b, _-k-cn-b. -

kp-[mI-c³ h¿°-e: ta¬-sh´q¿ ssh-jv-W-hØn¬ ]n Fw kp-[mI-c≥ (79). sh´q¿ K-h. ssl-kvIqfn¬ Zo¿-L-Im-ew A[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. `mcy: im-¥. a°ƒ: ssj≥ (So®¿, h¿-°-e K-h. F¬.]n.F-kv), jmPp (sI.F-kv.B¿.Sn. kn). a-cpa-Iƒ: eo-\.

Ip-ªm-¯n A½ ]-ø-∂q¿: {io-{]`m HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\pw kao]-w ]m-d-¥-´ Ip-™mØn A-Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b bp sI Nm-Ø-s∏m-Xphmƒ. a-°-ƒ: ]m¿h-Xnb-Ω, btim-Z, ao-\m-£n, kp-Ipamc≥, X-¶-aWn, \-f\n, `m-\p-aXn, k-tcm-Pn\n, ]-tc-X\m-b I-cp-WmIc≥. a-cp-a-°-ƒ: `m-\p-aXn, Icp-W-m-Ic ≥, iyma-f, Xºm≥, ]pcp-tjm-Øa≥, _m-e-N-{μ≥, c-tai-≥, ]-tc-X-cm-b Ip™-ºp s]m-Xp-hmƒ, Im-{º-Øv \m-cm-bW≥.

Ip-∂w-Ipfw: ]-ip-hn-s\ ta-bv-®v a-S-ßp-I-bm-bn-cp∂ a-[y-h-b-kv-I≥ Im-dnSn-®v a-cn®p. sX-t°-∏pdw X-øn¬ Ir-jv-Ws‚ a-I≥ kp-[m-I-c≥(62) B-Wv acn-®Xv. Xn-¶-fmgv-N D-®-Xncn-™v aq∂-c-tbm-sS sXt°-∏p-dw C-d°-Øv h-®mbn-cp-∂p A-]-ISw. ]-ip-hp-am-bn ho-´n-te-°v a-S-ßp-∂-Xn-\n-sS h-St°-°m-Sv a-Wn-I-Wv -tT-iz-cw kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn® Izm-fn-kv hm≥ ]-ip-hn-s\bpw kp-[m-I-c-s\bpw C-Sn-®v sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. Hm-Sn-°qSn-b \m-´pImcpw hm-l-\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-hcpw tN¿-∂v kp[m-Ic-s\ Ip-∂w-Ip-fw tdm-b¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-s®-¶nepw Po-h≥ c-£n-°m-\m-bn√. ar-X-tZ-lw tdm-b¬ B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv. Ip-∂w-Ip-fw t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p. ar-X-tZlw sNm-ΔmgvN t]m-kv‰v-tam¿-´w \S-Øn _-‘p°ƒ-°v hn-´p-\¬-Ipw. cw-`-bm-Wv kp-[m-Ic-s‚ `mcy. kp-_o-jv, kp_n-j F-∂n-h¿ a-°-fmWv.

ho-Sn-\v ap-I-fn-te-¡v Ip-¶n-Sn-ªv ho-«-½- a-cn¨p Nmcpw-aq-Sv: Ip-∂n-Sn-™v ho-Sn-\v ap-If - n-te-°v hoWv ho-´Ω - - a-cn-®p. ]m-et- a¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-kn-en¬ ]-tc-X-\m-b Imw-kn dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy ]m-Øp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p C-h¿ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sn-tbm-fw s]m°-Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp-∂ Ip-∂v C-Sn-™v ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu ka-bw ]m-Øpap-Øv ho-Sn-\p-≈n-em-bn-cp∂p. ho-´p ap-‰-Øv I-fn-®p sIm-≠p \n¬-°p-I-bm-bncp-∂p sIm-®p-a°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv (10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£-s∏´p. c-£s - ∏-Sp-∂X - n-\n-sS B-jv\ - b - v°v ho-Wv Kp-cp-Xc - - ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. ho-Sv ]q¿-W-ambpw a-Æn-\-S-n-bn-embn. `o-I-ci-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-bh-cm-Wv BZyw c-£-{]h¿Ø-\w \-S-Øn-bXv. ]n-∂o-Sv A-Sq-cn¬ \n∂v A-·ni-a-\ tk-\bpw \q-d-\m-Sv Iymw]v sN-øp∂ Ct¥m˛Sn-_-‰≥ t_m-U¿ t]m-en-kpw tN¿∂v \-SØn-b Xn-c-®n-enemWv cm-{Xn 9.30 Hm-sS arX-tZ-lw I-s≠ØnbXv. B-e∏p-g F.Un.-Fw,am-th-en-°c - X-lk - n¬Zm¿, A-Sq¿ Fw.-F¬.--F Nn‰-bw tKm-]-Ipam-dpw ÿ-es - Ø-Øn-bn-cp∂p.

s{S-bn³ Ib-dn a-cn-¨- \n-e-bnÂ

Xncp-h√: s{S-bn≥ Ib-dn a-cn-®-\n-e-bn¬ A⁄mX-s\ sd-bn¬-th {Sm-°n¬ I-s≠Øn. C∂-se ssh-Io´v 5.30Hm-sS Xn-cp-h√ sd-bn¬-th tÃj-\v k-ao-]-ap-≈ {Sm-°n-em-Wv i-co-c-`m-K-߃ th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ arX-tZlw I-≠Xv. tXm¿-Øpap-≠v am-{X-am-bn-cp-∂p th-jw. G-I-tZ-iw 52 hb- v tXm-∂n-°pw. Xn-cp-h√ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®v ar-XtZ-lw Xn-cp-h√ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv.

]m-d-a-S-bn-Â bp-h-Xn-bp-sS-bpw Ip-ªn-sâbpw ar-X-tZ-lw

]-Ø-\m-]p-cw: ]m-d-a-S-bn-se sh-≈-s°-´n-¬ \n∂p bp-h-Xn-bp-sS-bpw Ip-™n-s‚bpw ar-X-tZ-lw Is≠Øn. I-ap-Ipw-tN-cn ]m-d-b-º-e-Øn-\v k-ao]sØ ]m-d-°-f-Øn¬ \n-∂p-am-Wv ar-X-i-co-c-߃ In-´n-bXv. G-\m-Zn-awK-ew {Km-a-∏©m-b-Øn-se Ip∂n-S aÆm-‰q¿ N-cphn-f ]p-Ø≥hn-f ho-´n¬ N-{μ-teJ(26), a-Iƒ emh-Wy(c≠-c) F-∂n-h-cp-sS ar-X-tZl-ß-fm-Wv In-´n-bXv. ]p-\-eq-cn¬ \n-∂p-saØn-b ^b¿-t^mgv-kv kw-Lw c-≠v a-Wn-°q¿ \-S-Øn-bXn-c-®n-s\m-Sp-hn-em-Wv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-Øn-bXv. Xn-¶-fmgv-N cm-hn-se sXm-gn-epd-∏v {]-h¿-Ø-I-cmWv ]m-d-a-Sbv°v k-ao-]w sN-cp-∏p-I-fpw sam-ss_¬ t^mWpw t]-gvkpw I-≠Xv. Xp-S¿-∂v Ip-∂n-t°m-Sv kv-t‰-j-\n¬ hn-h-c-a-dnbn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Rm-b-dm-gv-N ssh-Ip-t∂cw apX-em-Wv bp-h-Xn-sbbpw Ip-™n-s\-bpw Im-Wm-Xmb-sX-∂v _-‘p-°ƒ ]-d-bp∂p. Rm-b-dmgvN sshIn-´v B-dv a-Wn-°v t£-{X-Øn¬ t]m-hp-I-bm-sW∂-dn-bn-®m-Wv bph-Xn Ip-™n-s\bpw sIm-≠v ho´n¬ \n-∂n-d-ßn-b-X.v F-∂m¬, cm{Xn G-sd sshInbpw Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ At\zj-Ww \-S-Øn-bn-cp∂p. I-gn-™ P-\ph-cn am-kw N-{μ-te-J-bp-sS `¿-Ømhv hn-jv-Wp hm-kp-tZ-hv ]-\-º-‰-bn-ep-≈ ho-Sn-\p≈n¬ h-®v B-fll-Xy sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `¿-Øm-hn-s‚ ho-´p-Imcpw bp-h-Xnbpw X-Ωn¬ I-e-l-ßfpw ]-Xn-hm-bn-cp∂p. I-gn-™ A-©v am-kam-bn N{μ-te-J-bpw Ip™pw kz-¥w ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬ Hml-cn B-h-iy-s∏-´v bph-Xn \n-ch-[n X-h-W I-ap-Ipw-tN-cn-bn-se ho-´nse-Ønbn-cp∂p. N-{μ-\m-Wv bp-h-Xn-bp-sS ]n-Xmhv. am-Xm-hv: tKm-aXn. jmPn, ssj-\n F-∂n-h¿ k-tlmZ-c-ß-fmWv.

s]bnânMv tPmen-¡nsS hoWv acn-¨p FSXz: s]bn‚nMv tPmen-°nsS hoWv ]cn-t°‰v Nn‡-k-bn-em-bn-cp∂ Krl-\m-Y≥ acn-®p. Ing-t°b‰w Nnd ]tc-X-\mb Ip´m-bn-bpsS aI≥ X¶-®≥ (54) BWv acn-®-Xv. 26 \v X¶-®s‚ hoSn\v kao-]ap≈ ho´n¬ s]bn‚nwKv tPmen°v apºmbn hoSns‚ a®v hrØn-bm-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ apI-fn¬ \n∂v Xmtg°v Xe-b-Sn®v hogp-I-bm-bn-cp-∂p. FSXz-bnse kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ {]mY-anI NnIn’°v tijw Xncp-h-√m-bnse kzImcy saUn°¬ tImtf-Pn¬ F-Øn-s®-¶nepw acn-°p-I-bm-bncp-∂p. kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm-\m-]-≈n-bn¬. `mcy sIm®p-dm-Wn . a°ƒ. kmw , kuay

km-¼-¯n-I Ip-ä-Iy-Xyw hÀ-[n-¡m³ Im-c-Ww a-Xn-bm-b \n-b-a-an-Ãm-¯n-\m-se-¶v ssl-t¡m-S-Xn sIm-®n: km-º-Øn-I Ip-‰-Iy-Xy߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww a-Xnbm-b \n-b-a-ß-fn-√m-Ø-Xn-\m-se∂v ssl-t°m-S-Xn. cm-Py-Øv km-º-Øn-I Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnse \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s∏-´h-bm-Wv. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ°n-c-bm-hp-∂-h¿ tIm-S-Xn-I-sf k-ao-]n-®m-epw X-°-Xm-b ]-cnlm-cw e-`n-°p-∂n-√ C-Xv \o-Xn\ym-b hy-h-k-Y-bn-ep-≈ P-\-ßfp-sS hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\m¬ i-‡-hpw ^-e-{]-Z-hpam-b \n-b-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv km-º-Øn-I X-´n-∏p-I ƒ-°v A-dpXn-h-cp-Øm-\p-≈ am¿-K-sa-∂pw ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\ms≥-d Pm-ay l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°-

th P-kv-‰n-kv F-kv F-kv k-Xo-iN-{μ-s≥-d hy-‡-am-°n.h-©-\m°p-‰-Øn-\p-≈ sF.]n.kn 420mw h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fmWv km-º-Øn-I X-´n-∏n-\v cm-PyØv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v X-´n∏n-\n-c-bm-b-Xn-\v t\-cn-´p-≈ hy‡-am-b sX-fn-hv lm-P-cm-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Iy-Xy-am-b hn-h-cw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-hcw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø-sem-∂pw Cu Ip-‰-Iy-Xy-Øn-s≥-d `m-K-ambn h-cp-∂n-√. a-Wn se≥-tU-gv-kv B-Iv-Sv B-Wv a-s‰m-cp \n-b-aw. CXv Nn-´n, ]-Ww ]-en-i-°v \¬-I¬ Xp-S-ßn-b km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øp-∂-h¿-°v am-{Xw _m-[-Iam-°n-bn-´p-≈ \n-b-a-am-Wv. A-Xn-

\m¬ km-º-Øn-I h-©-\-bpw NXn-{]-tbm-K-hpw t\-cn-Sm-\p-≈ \nb-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv ]-cn-lmcw. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ t\-cnSm≥ Cw-•-≠n¬ \n-e-hn-ep-≈ t{^m-Uv B-Iv-Sv t]m-ep-≈ (X-´n∏pw h-©-\-bpw X-S-b¬) \n-b-a߃ C-hn-sS-bpw \-S-∏m-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Iy-Xy-am-b hn-hcw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-h-cw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø¬ Xp-Sßn-b-h Iq-Sn km-º-Øn-I Ip-‰Iy-Xy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-b-aØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. X-S-hv-in-£-bp-sS Im-e-b-f-hv ]-Øv h¿-j-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw tIm-S-Xn A-`n-{]m-b-s∏´p.


6

thÀ-]mSv

kottayam

30 Pq-sse 2013 sNmΔ

ho-Sn-\v ap-I-fn-te-¡v Ip-¶n-Sn-ªv ho-«-½- a-cn¨p IrjvW-Zm-kv

tImin

A-¶-½

ssh-P-b-´n

\o-e-I-WvT³ \m-bÀ

kp-Kp-W³

hÀ-¡n

Ip-ª-½

CS-bm-d-∑pf: sX≈nbq¿ Aº-\n-°mSv dn´. A[ym-]-I≥ Sn IrjvWZmkv (83). kwkvIm-cw C-∂v- D-®-bv°vv H∂n\v ho´p-h-f-∏n¬ \S°pw. sNß-∂q¿ Aßm-Sn-°¬ sX°v Kh. sslkvIqƒ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: CS-bm-d-∑pf s\Snbp-g-Øn¬ Pm\-In. a°ƒ: eoe, cmPp, eX, _m_p. acp-a-°ƒ: iin, Zo], Xºn, P-b.

sNß-∂q¿: sh◊-Wn, sIm®p-I-fo-°¬, sI.Fw tImin (Ip™ptam≥ ˛ 73) kwkvImcw ]n∂oSv `mcy AΩnWn a°ƒ tdmbn, sd©n, sd\n, sIm®p-tam≥. acp-a-°ƒ. sd\n, a©p, kPp, _n≥kn.

]m-Øm-ap-´w: ssI-∏p-g°p-t∂-em-b ]m-∏m≥-Nnd ]n Fw h¿-Ko-kns‚(Ip-™-®≥- dn-´. k_v c-Pn-kv-{Sm¿) `m-cy sI F A-∂-Ω(75˛ dn-´. A-[ym-]n-I, Fw.Sn. skan-\m-cn ssl-kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\p ]m-Øm-ap-´w …o-_m ]-≈n-bn¬. ]-tc-X ]p-Xp∏-≈n In-g-t°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ ]n hn am-Xyq(_yqtdm Hm-^v C-¥y≥ Ãmt‚-Uv-kv U-b-d-Œ¿, \yqU¬-ln), G-{_-lmw h¿-Ko-kv(_n-kn-\-kv), adn-bm-Ω h¿-Ko-kv(Zp-_mbv). a-cp-a-°ƒ: Xn-cp-h-√ tX-h¿-Xp-≠n-bn¬ B\n, Ip-gn-a-‰w Im-cm-Wn°p-fw an-\p, F-S-Xz ap-Itfm-Sn-bn¬ P-bnw-kv(Zp_m-bv).

Cu-cm-‰p-t]-´: Ip-f-Øq°-S-hv aq-gp-ti-cn¬ ]-tcX-\m-b Fw ]n {io-[-cs‚ a-Iƒ ssh-P-b-¥n (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. In-S-ßq¿ ssh-°Øp-ti-cn Ip-Sp-_mw-Kw ]-¶-Pm-£n-bm-Wv am-Xmhv. k-tlm-Z-c-߃ : B-\-μh-√n (dn-´. So-®¿), Fw.Fkv. cm-Pp (A-kn- v te-_¿ Hm-^o-k¿, tImX-aw-K-ew), Fw F-kv tam-l-\-Ir-jv-W≥, Fw F-kv k-Po-h≥ (kv-s]jy¬ I-d-kv-t]m-≠‚ v, tI-c-f Iu-ap-Zn, sIm-®n; sk-{I-´-dn, F-d-Wm-Ip-fw {]-kv- ¢-_v), Fw F-kv cPn-tam≥.

Xn-cp-h-©q¿: ap-≠-∏p-g \o-e-I-WvT≥ \m-b¿ (Ip-´≥ 73). `m-cy: k-tcmPn-\n-b-Ω. a-°ƒ: tKm-]Ip-am¿, {io-e-X, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: in-h≥-Ip-´n, cm-tP-jv-Ip-am¿(Xn-cp-hnXmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv), kn-‘p. kwkv-Im-cw C-∂v 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

Ip-a-c-Iw: B-∏n-{X h-≈∏p-c-bv-°¬ kp-Kp-W≥ (80). `m-cy: k-c-k-Ω Ipa-c-Iw ssI-X-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Zn-eo]v, kp-\n¬-Ip-am¿ (t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ tIm-´-bw), kp-\n-tamƒ, kp-P (So-®¿ F-kv.-sI.Fw.-F-®v.-F-®v.-F-kv Ipa-c-Iw), kp-a. a-cp-a-°ƒ: A-ºn-fn, _n-μp, Fw.sI.-jm-Pn,_n-\p-tam≥ (U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿) sI kn jm-Pn (t]m-enkv tIm¨-Ã-_nƒ, tIm´-bw). kw-kv-Im-cw \-SØn.

F-cp-ta-en: sIm-c-´n ]pXp-]-d-ºn¬ ]n Sn h¿-°n (dn-´. t]m-Ãv-am≥-˛ 82). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\v sIm-c-´n sk‚ v tPmk-^v ]p-Ø≥-]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω Im-cn-Ip-fw Im-c-°m-´v IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: emen-®≥, am-Øp-°p-´n (hb-\m-Sv), B≥-kn, knÿ tam≥-kn (A¿-P‚o\), tPm-tam≥. a-cp-a°ƒ: Um-en-°p-´n, enkn, Hu-tk-∏-®≥ aTØn-∏-d-ºn¬ ap-°q-´p-Xd, jo-\

ap-°-S : ap-°p-gn-bn¬ Nmt°m-bp-sS `m-cy Ip-™Ω (78) \n-cym-. kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v Nm-cp-th-en im-tew s^-tem-jn-∏v N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ : eo-em-Ω, B-eokv, cm-Pp, k-Æn a-cp-a°ƒ: tPm¨, tPm¿-Pv, F¬-k-Ω

_n-¨o-_n

A-co-t°m-Sv: sX-c-´Ω¬ h-en-b]o-Sn-b-°¬ A-_p-hn-s‚ `m-cy AÆ-S-º≥ B-bn-i-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, A-–p¬ d-low, ^m-Øn-a-m kp-lv-d, hm-ln-Z, in-lm_v. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øna, ^m-Øn-a, cm-bn≥-Ip´n, aq-k-°p-´n (Pn-±), \pkv-d-Øv.

ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn c-≠-Øm-Wn: sN-\-° ¬ ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥- lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (60). `m-cy: \-^o-kp. a-°ƒ: A≥-h¿, A-jv°¿, \n-km¿, k-eo-\. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¬ A-ko-kv lmPn, ap-l-Ω-Zm-en, sskXm-en-°p-´n, ap-kv-X-^, ]-tc-X-\m-b l-\o-^.

D-½m-en-½ ko-Xmw-tKm-fn: ap-kvenw eo-Kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b Sn.-F a-l-aqZn-s‚-bpw ssk-\-_n-bptS-bpw a-Iƒ D-Ωm-en-Ω (52). A-hn-hm-ln-X-bmWv. k-tlm-Z-c-߃: B-bnj, ^m-Øn-a, dm-_n-b, \-_o-k, C-Iv-_m-¬, ^ntdm-kv, ap-l-Ω-Zv A-j-d^v, ap-l-Ω-Zv \-Po-_v, apw-Xm-kv, jm-\-hm-kv, k-do-\, P-ko-e, j-_o_.

A-e-hn- sIm-t≠m-´n: h-´-∏-d-ºv aw-K-e-Øv A-e-hn (80). `m-cy: ^m-Øn-a-°p-´n.

Ir-jv-W-Zm-kv F-S-∏mƒ: X-e-ap-≠ Btj-cn-∏p-c-°¬ Ir-jv-WZm-kv (55). `m-cy: a-√n-I. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (Zp-_bv), Pn-Øp, {ip-Xn.

a-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv Im-cn-tbm-´n¬ a-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, aPo-Zv, A-–p¬ -k-emw, B-bn-i, ^m-Øn-a, klo-Z.

sam-bv-Xo³ Nm-∏-\-ßm-Sn: k-Po-h ap-kvenw- eo-Kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ aq-∂p-I-≠Øn¬ sam-bv-Xo≥ (65).`m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP. a-°ƒ: A-iv-d-^v, lwk, A-–p- -emw, ]-tc-X\m-b bm-°q-_v, D-a-d-en, k-^n-b, l-^v-k-Øv. acp-a-°ƒ: B-ky, J-Zo-P, D-Ωp-k¬-a, ko-\-Øv, k-°o-\, a-Po-Zv, ap-l-ΩZv.-

A-l-½-Zv-Ip-«n Du-c-Iw: bm-dw-]-Sn tNm-e-°¬ ap-l-Ω-Zv aI≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n (41).

tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy ]-∂n-b-¶-c _n-®o-_n (67˛-]q-°bn¬ G-P≥-ko-kv). a°ƒ: lm-P-d, d-kq¬ keow (tIm-b), ap-_m-d°v, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, ]-tc-X-\m-b ssk-\p-±o≥, J-a-dp-∂nk, kn-aq¨. J_-dS°w \SØn.

B-bn-i-¡p-«n l-Öp-½

tcm-lnWn C-cn´n: Iq-fn-sN-{º tKm]m¬ \n-hm-kn¬ ]-tc-X \mb tKm-]m-e≥ ]o-‰d - psS `m-cy Sn sI tcm-lnWn-bΩ-(78).- a-°ƒ: Iae, ]-hn-{X≥, iyma-f, A\n-X. a-cp-a°ƒ: ]p-j] v- h√n, Z-mt- am-Zc≥, _m-eN-{μ≥.

Nn-¶-¡p-«³ ]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h sN-dp-Ip-‰n-bn-se Rm-‰pI-≠n-bn¬ Nn-∂-°p-´≥ (73). `m-cy: Nn-∂. a°ƒ: c-Lp-\m-Yv, A\n¬-Ip-am¿, tZ-h-In. acp-a-°ƒ: t_-_n, kn‘p, kp-Pn-X.

Nmcpw-aq-Sv: Ip-∂n-Sn-™v ho-Sn-\v ap-If - n-te-°v hoWv ho-´Ω - - a-cn-®p. ]m-et- a¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-kn-en¬ ]-tc-X-\m-b Imw-kn dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy ]m-Øp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-In-´v A-t©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p C-h¿ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sn-tbm-fw s]m°-Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp-∂ Ip-∂v C-Sn-™v ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu ka-bw ]m-Øpap-Øv ho-Sn-\p-≈n-em-bn-cp∂p. ho-´p ap-‰-Øv I-fn-®p sIm-≠p \n¬-°p-I-bm-bncp-∂p sIm-®p-a°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv (10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£-s∏´p. c-£s - ∏-Sp-∂X - n-\n-sS B-jv\ - b - v°v ho-Wv Kp-cp-Xc - - ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. ho-Sv ]q¿-W-ambpw a-Æn-\-S-n-bn-embn. `o-I-ci-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-bh-cm-Wv BZyw c-£-{]h¿Ø-\w \-S-Øn-bXv. ]n-∂o-Sv A-Sq-cn¬ \n∂v A-·ni-a-\ tk-\bpw \q-d-\m-Sv Iymw]v sN-øp∂ Ct¥m˛Sn-_-‰≥ t_m-U¿ t]m-en-kpw tN¿∂v \-SØn-b Xn-c-®n-enemWv cm-{Xn 9.30 Hm-sS arX-tZ-lw I-s≠ØnbXv. B-e∏p-g F.Un.-Fw,am-th-en-°c - X-lk - n¬Zm¿, A-Sq¿ Fw.-F¬.--F Nn‰-bw tKm-]-Ipam-dpw ÿ-es - Ø-Øn-bn-cp∂p.

s{S-bn³ Ib-dn a-cn-¨- \n-e-bnÂ

Xncp-h√: s{S-bn≥ Ib-dn a-cn-®-\n-e-bn¬ A⁄mX-s\ sd-bn¬-th {Sm-°n¬ I-s≠Øn. C∂-se ssh-Io´v 5.30Hm-sS Xn-cp-h√ sd-bn¬-th tÃj-\v k-ao-]-ap-≈ {Sm-°n-em-Wv i-co-c-`m-K-߃ th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ arX-tZlw I-≠Xv. tXm¿-Øpap-≠v am-{X-am-bn-cp-∂p th-jw. G-I-tZ-iw 52 hb- v tXm-∂n-°pw. Xn-cp-h√ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®v ar-XtZ-lw Xn-cp-h√ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-I-bmWv.

]m-d-a-S-bn-Â bp-h-Xn-bp-sS-bpw Ip-ªn-sâbpw ar-X-tZ-lw caWnb½

Ir-jv-W³ \m-bÀ

X-¦-½

tim-im-½

hn-ÎÀ

sU-bv-kn

sNÃ-½-¸nÅ

jn-_p

XIgn: IrjvW-kZ\Øn¬ iin-[-c≥ \mbcpsS `mcy caWnbΩ (56). a°ƒ: kt¥mjv Ipam¿ (dn-´. t\hn DtZym-K-ÿ≥), kPohv Ipam¿, kcnX. acp-a°ƒ: cay, a©p, kPntam≥.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]mtßm-Sv {io-Nn-{Xm \-Kdn¬ {_n-μm-h-\n¬ sI Ir-jv-W≥\m-b¿ (71). `mcy: e-£v-an-°p-´n-b-Ω. a°ƒ: \-μ, hr-μ, c-ta-jv. a-cp-a-°ƒ: c-hn-Ip-am¿, kp-tc-jv-_m-_p, dm-Wne-£v-an.

Xn-cph√: I√p-¶¬ sXßpw-]-≈nem-b sXt°aq-e ]-≈Øvv Ko-h¿Ko-kv tIm-in-bp-sS `m-cy tim-im-Ω (74). kw-kvIm-cw ]n-∂oSv. a°ƒ: tam\n, A-®≥-Ip™v, cmPp, s]m∂n. a-cpa°ƒ; t_m_n, sUbvvkn, enkn, ssj-\n.

B-cy-\m-Sv: I-Sp-hm-°p-gn I-t√-dp-ap-Iƒ k-tcm-Pm a-μn-c-Øn¬ hn-Œ¿ (68). `m-cy: kn-kn-e-‰v _m-bn. a-°ƒ: t_-_n k-tcmPw, sF-km k-tcm-Pw, Ão-^≥. a-cp-a-°ƒ: A\n, hn-P-b≥.

a-fi-]-Øn≥-IS-hv:]qg-\m-Sv Um¿-hn-jv hn√bn ¬ sU-bv-kn (92).

s\-øm¿-Umw: s]-cpwIpf-ß-c CS-Ø-d ho´n¬ ]-tc-X\m-b tIi-h-]n-≈-bp-sS `m-cy sN√-Ω-∏n-≈ (91). aIƒ: hn-P-b-Ω-∏n-≈. a-cp-aI≥: Pn ]-fl-\m-`-]n-≈.

Du-cq-´-ºew: A-cp-hmt°m-Sv t]-cpwIm-e ho´n¬ ]-tc-X\m-b s\¬-k-s‚bpw t_-_nbp-sSbpw a-I≥ F≥ jn_-p (42). `mcy: jo-P. a°ƒ: jo\, jn-Pn-Øv.

^n-en-¸v

B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)a-°ƒ: cp‹n-Wn,I-a-em-£n.a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip´n, hn-P-b-Ip-am¿.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Shq¿ {io-Ir-jv-W-hn-emk-Øn¬ `m-kv-I-c≥ ssh-Zy-s‚ `m-cy X-¶-Ω (76). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v kz-h-k-Xnbn¬. a-°ƒ: kp-tc-jvIp-am¿ (bp.F.C), Zn-eo]v-Ip-am¿ (bp.F.C), {ioIp-am¿ (bp.F.C), {]-k∂-Ip-am-cn, aw-K-f-Ip-amcn, Ko-Xm-Ip-am-cn.

Xn-cph√: In-g-°≥-apØq¿ sIm-®n-bn¬ ]m-d∏-≈n¬ ^n¬-am-kn¬ ]n sI ^n-en-∏v (86). kw-kv-Im-cw C∂vv sshIo-´v \m-en-\v In-g-°≥ apØq¿ sk‚ v t]mƒkvv am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: a-dnbm-Ω. aIƒ: A-anX.

IpªmSn Ae\√q¿: FSØ\m ´pIc Intf∏mSw ]SpIp≠n¬ Ip™mSn (70). `mcy: Imfns∏Æv. a° ƒ: kptcjv, kp[ojv, kptc{μ≥. acpa°-ƒ: kPnX, kp\n-X.

am[hn

Ipª-½Zv D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en 13mw ssa-en¬ ]p-g-°¬ aw-K-em-´v Ip-™-Ω-Zv(Ip™m-°˛85). `mcy: ]-tcXbm-b \-^o-k. a°ƒ: A-_q´n, A-ivd^v, \mk¿, iw-ko¿, i-ao-d, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: D-kv-am-≥, \mk¿, k-^q-d, ko-\ Øv, ^m-Øn-a, ssd-lm\Øv.

A-\nÂ-Ip-amÀ \o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-{S- tIm-f-\n-bn-se Ir-jv-W≥-˛-sh-≈-®n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (43). k-tlm-Z-cn: N-{μ-a-Xn.

am-bn³ lm-Pn th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn- kztZ-in-bpw th-ß-c ta-te A-ßm-Sn tKmƒ-U≥ t_°-dn D-S-a- sN-dq-°-c ambo≥-lm-Pn (62). - `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: in-lm_p-±o≥, ap-l-Ω-ZvtIm-b, \-Po-_p-±o≥, k-ao-d-en, A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, A–p-¬ d-Du-^v.

\mWp amln: Cuk-‰v ]-≈q¿ ssX-°-≠n-bn¬ \m-Wp(72). `mcy: D-j. a°ƒ: kp-\n¬ Ip-am¿(Kƒ^v), j-PnØv, k-Pp(a-Zvdm-kv), j¿-an-f. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥ (_n-kn\kv), c-Pn-X, k-\n-e, Dj. k-tlm-Zcn: tZ-hIn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ]-Øn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

hn-P-b³ th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew Xo-t≠-°m-s´ ta-se h-´t»-cn hn-P-b≥ (52). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-Pn, hn-Po-jv, hn-Pn-\n, hn-Pn-X.

e£v-anb½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Zmt\m-Øv IÆ s]m-Xphmƒ. aIƒ: im-¥. a-cpa-I≥: tam-l\≥. ktlm-Z-c߃: \m-cm-b Wn, tKm-hnμ s]m-Xphmƒ.

ap-l-½-Zv Xn-cq-c-ßm-Sn: sX-∂-e ]-©m-b-Øv F-kv.Sn.bp ap≥ {]-kn-U-‚pw 17mw hm¿-Uv ap-kv-enw eo-Kv sk-{I-´-dn-bp-am-b I-Æn∏-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏p (63). `m-cy: ^mØn-a, a-°ƒ: A-entam≥ (ku-Zn), l-ao-Zv, ss^-k¬, ssa-aq-\-Øv.

a[p-]m Irjv-W X-e-t»cn: ]m-dm¬ B®p-Ipf-ß-c Ir-]-bn¬ a-[p-]m¬ Ir-jv-W(47). dn-´. A-[ym-]-I≥ Ir-jvW ≥ am-ÿ˛ c-a So-®¿ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `m-cy: j-ln-\. a° ƒ: Pn-Xn≥ Ir-jv-W, Aizn≥ Ir-jv-W. k-tlmZ-cß ƒ: hn-[p-]m¬, kv-an-X, In-c¨.

Nn-cp-I-W-vT³ Hm-e-b-ºm-Sn: N-t´ym-fnbn-se Ip-‰n-bm-S≥ Nn-cpI-WvT≥(82). `mcy:]mdp. a°ƒ: I-cpWm-Ic≥, Ip-™n°Æ≥(tKmh), I-aem£n, eo-e, h¬-k-e, P-b-]-{Imiv(sk-{I-t´dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥-]pcw). a-cp-a°ƒ: kp-PmX, kc-f, _m-e-IrjvW≥, tKm-hnμ≥, DÆn, A-PnX.

\m-K-¸³\m-bÀ

enÃn

tPmjz

X¦-¿³

kp-tc-i³

I-cp-\m-K-∏-≈n: a-g-°m-Sv a-cp-h-S-°v Ip-´-∏-s‚ `mcy-bpw a-°m-Sv Ip-am-c-s‚ a-I-fp-am-b im-¥-Ω(60). a-°ƒ: {]-Im-iv(cm-Pp), {]-ko-X(t_-_n). a-cp-a°ƒ: kp-[, kp-tc-{μ≥.

Ip-‰n®¬: Ip-‰n-®¬ taem-®n-t°mW-Øv ho´n¬ \mK-∏≥ \m-b¿ (57). `mcy: F-kv h¬-k-e-Ipamcn. a°ƒ: \n-j, \nan. a-cp-aI≥: DÆn.

Ip≠d: ]S-∏-°c F≥.F-kv. \K-dn\v kao]w Xds]m-bvI-ho-´n¬ ]tcX-\mb s]men°m¿∏ns‚ `mcy en√n(90). kw-kvIm-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]S∏-°c sk‚ v tPmk^v ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tacn-°p´n (hn-can-® A[ym-]n-I), tbipZm-k≥, tPmk-^v, ta_nƒ, tagvkn, ^u Ãn≥ (\yq-U¬ln), tKfn-tamƒ (A[ym-]n-I, sk‚ v PqUv F®v.-F v), ]c-X-bmb en ‰n¬^vf-h¿. acp-a-°ƒ: tPm¨ (hn-c-an-® A[ym]-I≥), tagvkn, emen, tXma-kv, {^m≥kn-kv, Aw_n-I, kt¥m-jv. -

Ip≠d: Im™n-c-tImSv CS-°c Ncp-hnf ho´n¬ F¬ tPmjz (52). kwkvIm-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im™n-c-tImSv sk‚ v B‚-Wokv s^tdm\ ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: im¥. a°ƒ: Ubm-\, Um¿-hn≥. acp-aI≥: iymwIp-am¿. -

]q-h®¬: D-dn-bm-t°m-Sv A-c-ip-Ωq-Sv Ip-∂phn-f ho´n¬ _n X¶-ø≥ (78). K-h. {]-kv dn-´. Poh-\-°m-c-\mWv. kn.]n.Fw s]m-s∂-SpØ-Ip-gn {_m-©v AwKhpw ]qh-®¬ k¿-hokv k-l-I-c-W-_m-¶v Ubd-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Khp-am-Wv. `mcy: t\i-Ω. a°ƒ: hn-a-e-Ip-amcn, hnP-b-Ipam¿,A-Pn-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: Zn-eo-]v-cm-Pv (F.F-kv.sF, t^m¿-´v tÃ-j≥), k-Pn-X, {]n-bIpam¿ (sI.F-kv. C._n).kw-kv-Im-cw Xn¶-fmgv-N cm-hn-se H-ºXn\v.

I-cp-\m-K-∏-≈n: h-≈n°m-hv tIm-h-t»-cn¬ kptc-i≥ (77). `m-cy: Kn-cnPm `m-bn. a-°ƒ: kp-\nX. a-cp-a-I≥: l-cn-em¬.

Jm-ZÀ-Ipªv

Pm-\½

Icp-\m-K-∏-≈n: ]-S\m-b¿ Ip-f-ß-c hS°v sIm√‚ø-Øv ho´n¬ B-ZymIm-e hym]m-cn lm-Pn Jm-Z¿ Ip™v(97). a°ƒ: B-cn-^, B_n-Z, sse-e, d-^o-°, kp-lv-d. a-cp-a°ƒ: A-en-bm-cv Ip´n, ap-lΩ-Zv Ip™v, bq-\p-kv Ip-´n, C-{_mlnw-Ip´n, A-–p¬ JmZ¿.

tX-h-e°-c: ]-Sn-™m‰°-c sX-°S-Øp In-g-°Xn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-]n-≈-bp-sS `m-cy Pm\-Ω(84). a-°ƒ: I-cp-Wm-I-c≥ ]n-≈, c-a-Wnb-Ω, ap-c-fn[-c≥ ]n-≈, tim-`-\-Ipamcn, Xp-f-kn-[-c≥ ]n≈. a-cp-a°ƒ: cm-P-e-£v-an A-Ω, cm-a-Ir-jv-W-]n≈, Ko-X, tKm-]m-e-Irjv-W-]n-≈, Pb.

^m-dqJv IÆq¿: sh‰n-e-∏≈n hb-en¬ ]tØ-°p-∂hnsS sI sI ^mdqJv(50).A_vZp¬Jm-Z¿˛adn-bpΩ Zº-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv. `mcy: l^vk-Øv. a°ƒ: iXm-_v, i_v\.

sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ ap-Øv(64). J-_-dS-°w C-∂v ]-Øn\v I-c-h∏m-d J-_¿ÿm-\n¬.`m-cy:-A-Poam-_o-hn.a-°ƒ: A–p¬ k-Øm¿, ap-l-Ω-Zv l\o-^(F-kv.Un.]n.sF Pn √m sk-{I´-dn)Zn¬-km-Øv,jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip¿-jn-Øv _oKw.a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv Im-knw, ap-lΩ-Zv ^m-dqJv, d-_o-\.

cp-hm-bq-cn¬- \n∂pw^-b¿t^m- g v - s k- Ø nbm-Wv- B-sf ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv.-D-S≥- X-s∂ Ip-∂w-Ip-f-sØ kz-Im-cy- B-ip]-{Xn-bn-se-Øn®p-sh-¶n-epw- c£n-°m-\m-bn-√.-sI-´n-S \n¿-am-W I-cm-dp-Imc-\m-Wv.-- a-- -‰w- sk‚ v- tXm-am-kvs^m-dm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cnbn¬-kw-kv-Im-cw- \-S-Øn. A -- Ω: ¢m-c `m-cy-: t{X-ky-Ip-´n- a°ƒ-: B≥-kn- (\-gv-knMv- hnZym¿-Yn-\n-) B≥-k≥- (hn-Zym¿Yn-).-

sIm-®n: el-cn ]-Zm¿-YØ - ns‚ A-fh - n-\\ - p-kc - n-®v in-£ hn-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-_vIm-cn B-Œv t`-ZK-Xn h-cp-ØW - sa∂ ssl-t°m-SXn. \n-eh - nep-≈ \n-ba - a - \ - p-kc - n-®v A-fh - nfn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-e√ Ip-‰IyXyw tc-Js - ]-Sp-Øn A_vIm-cn tI-kp-If - n¬ in-£ hn-[n°p-∂Xv. F-∂m¬ I-©m-hv ssIh-iw h-b° -v ¬ A-S° - a - p≈-h Dƒ-s]-Sp-∂ F≥.Un.]n.F-kv B-I‰ v n¬ sN-dp-Xv , CS-Øcw, hm-WnPyw A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv in-£ hn-[n-°p∂Xv. C-Xv hn-th-N\ - ] - c - a - m-sW∂pw A-_I v- m-cn B-Œn¬ t`KK-Xn h-cp-tØ-≠X - m-Wp-s∂∂pw P-Ãn-kv _n sI-am¬ ]m-

IÃpA-½ C-cn´n: ]p-∂m-s´ X-´nse-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb ap-t√m-fn N-¥p-°p-´nbp-sS `m-cy Ip-≠-Øn¬ I√p A-Ω(98). a°ƒ: Ip-™n-cma≥, tKm-]me≥, A-timI≥, kp-tc{μ≥, am-[hn, im-¥, tcm-lnWn, eo-e, km-hn{Xn, ]-tc-X\m-b k-Zm-\μ≥.

C-{_m-lnw-Ip-ªv X-§Ä

alvv-aqZ

I-g-°q´w: I-Wn-bm-]p-csØ {]ap-J hym-]mcnbpw sd-bn≥t_m {Kq-∏v -ÿm-]-\-ß-fp-sS D-S-abpam-b kn C-{_m-lnwIp-™v X-߃ (92). J{]-`mh-Xn t\-XymÀ _-d-S-Iv-Jw C-∂p-cm-hnB-e-Øq¿: h-S-°-t©- se H-º-Xn-\v ]-≈n-∏p-dw cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\m- ]-cn-bm-c-Øp-I-c P-amAb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy Øv J-_¿-ÿm-\n¬. X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SIp-am-c³ Øn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-a-N- sIm-∏w: \-Sph-´w ]-tcX\m-b th-e-phn-s‚ {μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[aI≥ N-c-∏-d-ºn¬ Ipc≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]-tc- am-c≥(D-Æn 70)`m-cy: ]Xbm-b sN-º-I-h√n. a- flm-h-Xn. a-°ƒ: tam-l-\≥, a-Wncp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jv- I-WvT≥, hn-P-b-e-£van. a-cp-a-°-ƒ: \n-j, doW≥, Kn-cn-[-c≥. \, iin.

I-Æm-Sn-∏dºv: ]p√q-∏nbn-se Fw sI a-lvaqZv(75). `m-cy: ^m-Øna, a-°ƒ: \-^o-k, ap-lΩ-Zv(JØ¿), J-Zo-P, Pao-e, a-dnbw, C-_v-dmlow, ju-°-Øen. a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^, kn-±oJv ss^-kn, ]-tcX\m-b sam-bv-Xo≥.

Ae\√q¿: FSØ\m´pIc ]nemtNme Ipcn-°-ƒ aplΩZv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip-™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb.

apl½Zv

ImÀ Ip-f-¯n-te-¡v a-dn-ªv A-_v-Im-cn \n-b-a-¯nse in-£m co-Xn t`-ZK-Xn h-cp-¯-W-sa¶v ssl-t¡mSXn H-cmÄ a-cn-¨p Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w- s]m´n¬- Ip-∂-Øv- sN-´nbmw-Ip-f-Øn¬- Im¿- adn-™v- H-cmƒ- a-cn-®p. F -- S-°-f-Øq¿- ho-´n¬- ]tX-\m-b A-t¥m-Wn-bpsS a-I≥- B‚-Wn- (49) B-Wv- a-cn-®-Xv. X -- n-¶-fm-gv-® cm-hn-se B-dv- a-Wn-tbm-sS ho-Snt\m-Sv- tN¿-∂p-≈ Ip-f-Øn-te°v- Im¿- a-dn-™m-Wv- A-]-ISw.] -- -≈n-bn-te-°v- t]m-hm-\m-bnho-´n¬- \n-∂p Im-¿- Xn-cn-°p-∂Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww-hn-´v Ip-fØn-te-°v- a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.-XpS¿∂v Im-dn-s‚ tUm¿ Xp-d°m-≥ {ian-s®-¶nepw \S-∂n√.A-c-a-Wn-°q-dn-\p ti-jw- Kp-

C-cn´n: D-fn-°¬ ap-≠m\q-cn-se C-fw-Ipf-Øv tP-°_v˛s]-Æ-Ω Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A\n¬(38). k-tlm-Zc≥: A-\o-jv. kw-kv-Im-cw cm-hn-se 10.30\v \p-Nym-Sv sk‚ vt- Pmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

Bbn-i ap≠-bmSv: ]tc-X-\mb A_v-Zp-¿-d-lv-ams‚ `mcy Sn hn Bbni(85). a°ƒ: k°o-\, kpss_--Z, Pao-e, ^mØn_n, ko\-Øv, lmjnw, Da¿, d^o-Jv, ]tc-Xbmb kuZ. acp--a-°ƒ: apl-Ω-Zv, apkvX-^, Zm-hq-Zv, Paoe, ko\-Øv, hmPvZ, ]tc-X-\mb apkvX-^.

\-Pv-ap-¶n-k F-S-°-c: t]m-Øp-I¬ tIm-Sm-en-s∏m-bn-en-se ]m-d-hn-f A-kv-°-dn-s‚ `m-cy \-Pv-ap-∂n-k (23). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b dpJn-b. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp-∂m-k¿, d-kn-b, _-k-cn-b. -

s]bnânMv tPmen-¡nsS hoWv acn-¨p

im-´-½

A-Ðp K-^qÀ

A-\nÂ

]-Ø-\m-]p-cw: ]m-d-a-S-bn-se sh-≈-s°-´n-¬ \n∂p bp-h-Xn-bp-sS-bpw Ip-™n-s‚bpw ar-X-tZ-lw Is≠Øn. I-ap-Ipw-tN-cn ]m-d-b-º-e-Øn-\v k-ao]sØ ]m-d-°-f-Øn¬ \n-∂p-am-Wv ar-X-i-co-c-߃ In-´n-bXv. G-\m-Zn-awK-ew {Km-a-∏©m-b-Øn-se Ip∂n-S aÆm-‰q¿ N-cphn-f ]p-Ø≥hn-f ho-´n¬ N-{μ-teJ(26), a-Iƒ emh-Wy(c≠-c) F-∂n-h-cp-sS ar-X-tZl-ß-fm-Wv In-´n-bXv. ]p-\-eq-cn¬ \n-∂p-saØn-b ^b¿-t^mgv-kv kw-Lw c-≠v a-Wn-°q¿ \-S-Øn-bXn-c-®n-s\m-Sp-hn-em-Wv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠-Øn-bXv. Xn-¶-fmgv-N cm-hn-se sXm-gn-epd-∏v {]-h¿-Ø-I-cmWv ]m-d-a-Sbv°v k-ao-]w sN-cp-∏p-I-fpw sam-ss_¬ t^mWpw t]-gvkpw I-≠Xv. Xp-S¿-∂v Ip-∂n-t°m-Sv kv-t‰-j-\n¬ hn-h-c-a-dnbn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Rm-b-dm-gv-N ssh-Ip-t∂cw apX-em-Wv bp-h-Xn-sbbpw Ip-™n-s\-bpw Im-Wm-Xmb-sX-∂v _-‘p-°ƒ ]-d-bp∂p. Rm-b-dmgvN sshIn-´v B-dv a-Wn-°v t£-{X-Øn¬ t]m-hp-I-bm-sW∂-dn-bn-®m-Wv bph-Xn Ip-™n-s\bpw sIm-≠v ho´n¬ \n-∂n-d-ßn-b-X.v F-∂m¬, cm{Xn G-sd sshInbpw Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ At\zj-Ww \-S-Øn-bn-cp∂p. I-gn-™ P-\ph-cn am-kw N-{μ-te-J-bp-sS `¿-Ømhv hn-jv-Wp hm-kp-tZ-hv ]-\-º-‰-bn-ep-≈ ho-Sn-\p≈n¬ h-®v B-fll-Xy sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s\ XpS¿-∂v `¿-Øm-hn-s‚ ho-´p-Imcpw bp-h-Xnbpw X-Ωn¬ I-e-l-ßfpw ]-Xn-hm-bn-cp∂p. I-gn-™ A-©v am-kam-bn N{μ-te-J-bpw Ip™pw kz-¥w ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-®n-cp-∂Xv. F-∂m¬ Hml-cn B-h-iy-s∏-´v bph-Xn \n-ch-[n X-h-W I-ap-Ipw-tN-cn-bn-se ho-´nse-Ønbn-cp∂p. N-{μ-\m-Wv bp-h-Xn-bp-sS ]n-Xmhv. am-Xm-hv: tKm-aXn. jmPn, ssj-\n F-∂n-h¿ k-tlmZ-c-ß-fmWv.

j \n¿-tZ-in®p. I-cp-Wm-]p-cw D-Spº≥-tNme Ipfp-sXm-gp kz-tZ-in cm-P≥ c-≠c - en-‰¿ Nm-cm-bw ssIhiw h-® tI-kn¬ sXm-Sp]p-g A-Uo-jW - ¬ sk-j ≥-kv tImS-Xn H-cp e-£w cq-] ]ngbpw H-cp h¿-jw X-Shpw in-£ hn-[n®-Xv tNm Zyw sN-bX -v v ka¿-∏n-® l-cP - n-bn-em-Wv tImSXn \n¿-tZiw. F≥.Un.]n.Fkv B-Œv A-\p-kc - n-®v H-cp Intem-bn¬ Xm-sg el-cn h-kX -v p°ƒ ssIh-iw h-®m¬ B-dpam-kw X-Shpw H-cp In-tem-b° -v p ap-If - n¬ 10 h¿-jw h-sc X-Sh - pam-W.v aq-∂p en-‰¿ h-sc hn-tZ-iaZyw ssI-hi - w h-b° -v p-∂Xpw Ip-‰I - c - a√. F-∂m¬ A-_I -v m-

cn B-I‰ v v A-\p-kc - n-®v H-cp Xp≈n ssI h-iw h-®m epw in-£ e-`n-°p-w. Cu in-£m co-Xnbn¬ t`-ZK-Xn h-cp-tØ-≠X - msW∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-bs∏-´p. A-_I v- m-cn tI-kp-Iƒ ]-et- ∏m gpw i-cnbm-b co-Xnbn¬ ssI-Imcyw sN-øm≥ km[n-°m-dn √. Im-cWw tI-kn¬ an-\n-k‰ v- o-cn-bn¬ Po-h\ - ° - m¿ km-ºnƒ ti-Jc - n-°p-Ibpw sIan-°¬ ]cn-tim-[\ - b - ° -v v sIm ≠p-t]m-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - v ]e-t∏mgpw tI-kpI-sf _m-[n°m-dp-s≠∂pw tImS-Xn hy‡-am°n. F∂m¬ l-cP - n°mc-s‚ in-£ d-±m-°W - s - a∂ B-hiyw tImS-Xn Aw-Ko-Icn-®n√.

Ipªn-¸m¯p Im™n-tcmSv: sImº‚-hnS Ip™n∏m-Øp-(72). `¿Ømhv: ]tc-X-\mb amb≥Ip´n. a°ƒ: A_vZp-√(-IpS-Iv), Jmen-Zv, JZo-P, Ajvd-^v, lmjnw(-F-dWm-Ip-fw). a-cp-aI≥: aqk-°p-´n.

kp-[mI-c³ h¿°-e: ta¬-sh´q¿ ssh-jv-W-hØn¬ ]n Fw kp-[mI-c≥ (79). sh´q¿ K-h. ssl-kvIqfn¬ Zo¿-L-Im-ew A[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. `mcy: im-¥. a°ƒ: ssj≥ (So®¿, h¿-°-e K-h. F¬.]n.F-kv), jmPp (sI.F-kv.B¿.Sn. kn). a-cpa-Iƒ: eo-\.

Ip-ªm-¯n A½ ]-ø-∂q¿: {io-{]`m HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\pw kao]-w ]m-d-¥-´ Ip-™mØn A-Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b bp sI Nm-Ø-s∏m-Xphmƒ. a-°-ƒ: ]m¿h-Xnb-Ω, btim-Z, ao-\m-£n, kp-Ipamc≥, X-¶-aWn, \-f\n, `m-\p-aXn, k-tcm-Pn\n, ]-tc-X\m-b I-cp-WmIc≥. a-cp-a-°-ƒ: `m-\p-aXn, Icp-W-m-Ic ≥, iyma-f, Xºm≥, ]pcp-tjm-Øa≥, _m-e-N-{μ≥, c-tai-≥, ]-tc-X-cm-b Ip™-ºp s]m-Xp-hmƒ, Im-{º-Øv \m-cm-bW≥.

FSXz: s]bn‚nMv tPmen-°nsS hoWv ]cnt°‰v Nn‡-k-bn-em-bncp∂ Krl-\m-Y≥ acn-®p. Ing-t°-b‰w Nnd ]tc-X\mb Ip´m-bn-bpsS aI≥ X¶-®≥ (54) BWv acn-®Xv. 26 \v X¶-®s‚ hoSn\v kao-]-ap≈ ho´n¬ s]bn‚nwKv tPmen°v apºmbn hoSns‚ a®v hrØn-bm-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ apI-fn¬ \n∂v Xmtg°v Xe-b-Sn®v hogp-I-bm-bn-cp∂p. FS-Xz-bnse kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ {]mYanI Nn-In’°v tijw Xncp-h-√m-bnse kzImcy saUn-°¬ tImtf-Pn¬ F-Øn-s®-¶nepw acn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm-\m-]-≈n-bn¬. `mcy sIm®p-dm-Wn . a°ƒ. kmw , kuay

hr²³ Xq§na-cn-¨ \n-e-bn sN-ß-∂q¿: hr≤-sb ho-Sn-\p-≈n¬ Xq-ßn-a-cn-® \nen-bn¬ I-s≠-Øn.I√n-t»-cn,am-º-‰-∏-Sn,\-Sp-t°-∏d-ºn¬ ]-tc-X\m-b {io-[-c≥ ]n-≈-bp-sS `m-cy AΩn-Wn-bΩ(75)bm-Wv a-cn-®-\n-en-bn¬ I-s≠-Øn-bXv.sN-ß-∂q¿ t]m-en-kv ta¬ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn®p.

ss_-¡n-Sn-¨v ho-«-½ a-cn-¨p N-h-d: A-an-X-th-K-Øn-se-Øn-b ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn-bm-b ho-´-Ω a-cn-®p. ]-cn-a-Ww e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-bn¬ N-{μ-a-Xn (56) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]-cna-Ww P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-sS ss_-°n-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ -X-s∂ C-h-sc Pn-√m B-ip-]-{Xnbn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. `¿-Øm-hv: ]o-Xmw-_-c≥. a-°ƒ: X-\q-Pm-e-£v-an, X-\q-P-Xv.

km-¼-¯n-I Ip-ä-Iy-Xyw hÀ-[n-¡m³ Im-c-Ww a-Xn-bm-b \n-b-a-an-Ãm-¯n-\m-se-¶v ssl-t¡m-S-Xn sIm-®n: km-º-Øn-I Ip-‰-Iy-Xy߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww a-Xnbm-b \n-b-a-ß-fn-√m-Ø-Xn-\m-se∂v ssl-t°m-S-Xn. cm-Py-Øv km-º-Øn-I Ip-‰-IyXy-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnse \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s∏-´h-bm-Wv. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ°n-c-bm-hp-∂-h¿ tIm-S-Xn-I-sf k-ao-]n-®m-epw X-°-Xm-b ]-cnlm-cw e-`n-°p-∂n-√ C-Xv \o-Xn\ym-b hy-h-k-Y-bn-ep-≈ P-\-ßfp-sS hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\m¬ i-‡-hpw ^-e-{]-Z-hpam-b \n-b-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv km-º-Øn-I X-´n-∏p-I ƒ-°v A-dpXn-h-cp-Øm-\p-≈ am¿-K-sa-∂pw ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\ms≥-d Pm-ay l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°-

th P-kv-‰n-kv F-kv F-kv k-Xo-iN-{μ-s≥-d hy-‡-am-°n.h-©-\m°p-‰-Øn-\p-≈ sF.]n.kn 420mw h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fmWv km-º-Øn-I X-´n-∏n-\v cm-PyØv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v X-´n∏n-\n-c-bm-b-Xn-\v t\-cn-´p-≈ hy‡-am-b sX-fn-hv lm-P-cm-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Iy-Xy-am-b hn-h-cw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-hcw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø-sem-∂pw Cu Ip-‰-Iy-Xy-Øn-s≥-d `m-K-ambn h-cp-∂n-√. a-Wn se≥-tU-gv-kv B-Iv-Sv B-Wv a-s‰m-cp \n-b-aw. CXv Nn-´n, ]-Ww ]-en-i-°v \¬-I¬ Xp-S-ßn-b km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øp-∂-h¿-°v am-{Xw _m-[-Iam-°n-bn-´p-≈ \n-b-a-am-Wv. A-Xn-

\m¬ km-º-Øn-I h-©-\-bpw NXn-{]-tbm-K-hpw t\-cn-Sm-\p-≈ \nb-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv ]-cn-lmcw. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ t\-cnSm≥ Cw-•-≠n¬ \n-e-hn-ep-≈ t{^m-Uv B-Iv-Sv t]m-ep-≈ (X-´n∏pw h-©-\-bpw X-S-b¬) \n-b-a߃ C-hn-sS-bpw \-S-∏m-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Iy-Xy-am-b hn-hcw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-h-cw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø¬ Xp-Sßn-b-h Iq-Sn km-º-Øn-I Ip-‰Iy-Xy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-b-aØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. X-S-hv-in-£-bp-sS Im-e-b-f-hv ]-Øv h¿-j-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw tIm-S-Xn A-`n-{]m-b-s∏´p.


6

thÀ-]mSv

kozhikode

30 Pq-sse 2013 sNmΔ

I−\I-¯v tem-dnbpw Kp-Uv-kv hm\pw Iq-«n-bn-Sn-¨v c-−pt]À a-cn-¨p tIm-« ap-l-½-Zv-

th-em-bp-[³ \m-bÀ

A-½p-Ip-«n

sam-bv-Xo-³-Ip-«n

]p-fn-°¬: kz-X-{¥ ka-c tk-\m-\n tIm-´-apl-Ω-Zv (83). ]p-fn-°¬ F.-Fw.-Fw ssl-kvIqƒ am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰nbm-b I-hm-°n-_p-∂n-ød kw-Lw, ]p-fn-°¬ ]≈n-°-Ωn-‰n F-∂n-hbn¬ Aw-K-am-bn-cp-∂p. `m-cy-am¿: \-_o-k, ]tc-X-bm-b J-Zo-P. a-°ƒ: {]-^. _-jo¿ (^-dq-Jv tIm-f-Pv), B-cn^, Jm-en-Zv (K-h.-l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ Ip-gn-aÆ), A-–p¬ l-ao-Zv, km-ZnJ-en (C-cp-h-cpw kuZn), dm-_n-b, A-ao-dp-∂nk, iw-kp-∂n-k, ]-tcX-cm-b _-Z-dp-∂n-k, Al-Ω-Zv-Ip-´n. a-cp-a-°ƒ: A-–p-d-ln-am≥ ]p-fn°¬, ap-l-Ω-Zv ]-c-∏-\ßm-Sn, A-–p-√ A-cot°m-Sv, ap-l-Ω-Zv a-t©cn, A-jv-d-^v tN-fm-cn, ^m-Øn-a, ^m-Øn-a kplv-d, B-bn-j, ssk-\Øbv.

thß-c: Ip-‰q¿ t\m¿Øv Iq-fn-bm-Sv th-em-bp[≥ \m-b¿ (83). sI.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ dn-´. sl-Uv-am-Ã-dm-bncp∂p. a-e-∏p-dw tªm-°v tIm¨-{K-kv ssh-kv {]knU‚ v th-ß-c k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶v B-Œn-Mv {]-kn-U‚ v, afi-ew tIm¨-{K-kv IΩn-‰n sk-{I-´dn, s]≥-jt\-gv-kv bq-\n-b≥ Gcn-b {]-knU‚ v Xp-Sßn-b ÿm-\-߃ h-ln-®n-cp∂p. `mcy: k-Xo-tZ-hn AΩ. a°ƒ: tam-l≥-Zmkv (B-[m-cw F-gp-Øv), P-bN-{μ≥ (_n¬-Unw-Kv Unssk-\¿), kp-tc-jv-Ipam¿ (Bcy-ssh-Zyim-e G-P≥-kn Imcm-tXm-Sv), t{]-ae-X, {]ao-f tZhn. acp-a°ƒ: A-c-hnμm£≥, hn-P-b-Ip-am¿, Ko-X, {]nb.

F-S-∏mƒ: ]-¥m-hq¿ ]qgn-°p∂-Øv ]-tc-X\m-b i-¶c-s‚ `m-cy A-Ωp-Ip´n (86). a°ƒ: A-dapJ≥, tam-l\≥ (t_mw-s_), a-Wn-IWvT≥ (Zp_bv), aWn, `m¿-Khn, iyma-f, ssje-P. a-cp-a°ƒ: \n¿a-e (A-¶-W-hm-Sn Im-e-Sn-Ød), j¨-apJ≥ sN-dp-Xp-cpØn, {io\n-hm-k≥ hm-Sm-\-Ipdn»n, `-{Z≥ Iq-´p-]m-X, cXn (t_mw-s_), tUm. kv-ar-Xn (Zpss_), ]-tcX\m-b P-\m¿-±-\≥.

Iq-´n-e-ßm-Sn: ]-Sn-™m¿a-Æ-bn-se s]m-´≥-]pem≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n (Ip-™p 75). `mcy: ]-tcXbm-b B-bn-j. a°ƒ: A-∫mkv, _-jo¿, I-ZoP, dw-e, kp-ss_-Z, dm_n-b. a-cp-a°ƒ: ssk-Xe-hn ss]-Øn-\n-]-dºv, lw-k I-Sq-]pdw, l°ow I-cn-©m-∏mSn, B-bn-j. J-_-dS-°w C-∂v cm-hnse 10\v I-Sq-]p-dw Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬.

a-dn-bp-½

^m-¯n-a

jn-^m-\ sj-dn³-

F-S-°-c: Np-¶-Ø-d ]qt°m-´p-a-Æ-bn-se ]-tcX-\m-b X-øn¬ am-ap-´nbp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω F∂ a-dn-bm-Ø (85). a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, A-_p, B-bn-j, \-^n-k, ^mØn-a, dp-Jn-b, B-an-\. acp-a-°ƒ: P-ao-e, ^mØn-a, lw-k, A-_q-_°¿, sk-bv-Zv. I-_-d-S°w C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v ]q-t°m-´p-a-Æ Ppam a-kv-Pn-Zv J-_¿-ÿm\n¬.

I¬-]-I-t©-cn: I-∑-\w Ip-dp-¶m-Sv Ip-∂-°m-´ Al-Ω-Zn-s‚ `m-cy ]-d-ºm´v ^m-Øn-a (65). a-°ƒ: ]-co-Xv, A-_v-Zp-c-km-Jv, A-–p-∂m-k¿ (C-cp-hcpw bp.-F.-C), A-–p¬ a-Po-Zv (_n-kn-\-kv), D-kvam≥, dw-e, ssk-\-_, k-^n-b. a-cp-a-°ƒ: P-amep-±o≥, lw-k, Xm-Pp±o≥, J-Zo-P, k-^n-b, jm-ln-\, dw-k-Øv, lmP-d.

_n.-]n A-ßm-Sn: X-c-Sn°¬ ]-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv-˛-B-bn-j Z-º-XnI-fp-sS a-Iƒ jn-^m-\ sj-dn≥ (10). Pn.-Fw.-bp.]n kv-Iqƒ A-©mw ¢mkv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv.

A-Ðp K-^qÀ

B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)a-°ƒ: cp‹n-Wn,I-a-em-£n.a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip´n, hn-P-b-Ip-am¿.

cm-P-]p-cw: A-b-tdm-´v ]m-e-∏p-g-bn-se ]p-Ø≥ ]p-c-bv-°¬ kn B¿ -`mkv-°-c≥ \m-b¿(62).

sX-øm-e: a-W-en∏p-g kz-tZ-inbpw H-gq¿ ]©m-bØv 7mw hm¿-Uv ap-kv-enw-eo-Kv sk-{I-´-dnbpam-b kn ]n A-enlm-Pn-bp-sS `m-cy I-Wntb-cn I-Zn-b-Ip-´n l÷p-Ω (67). a°ƒ: A-jv-d^v, \mk¿, in-lm_v (aq-hcpw kuZn), ju-°-Øen (apwss_), ^m-Øn-a, Pko-d, l-ko-\. a-cpa°ƒ: j-°o-e, \m-^nZ, ssd-lm-\Øv, l-^vIp-ªm-¯n A½ kØv. ]-ø-∂q¿: {io-{]`m Hm-Un- a-cp-a°ƒ: C-kv-a-bn¬ t‰m-dn-b-Øn-\pw k-ao]-w Ip-≠q¿, jaow sIm]m-d-¥-´ Ip-™m-Øn A- Sn™n, B-en-t°m-b ]m-≠n-ap‰w. Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tcX\m-b bp sI Nm-Øalv-aqZv s∏m-Xp-hmƒ. a-°-ƒ: I-Æm-Sn-∏dºv: ]p√q-∏n]m¿h-Xnb-Ω, b-tim-Z, bn-se Fw sI a-lvao-\m-£n, kp-Ip-amc≥, X-¶-aWn, \-f\n, `m-\paqZv(75). aXn, k-tcm-Pn\n, ]-tc`m-cy: ^m-Øn-a, a-°ƒ: X\m-b I-cp-Wm-Ic≥.a\-^o-k, ap-l-Ωcp-a-°-ƒ: `m-\p-aXn, I-cp- Zv(JØ¿), J-Zo-P, P-aoW-m-Ic≥, iyma-f, Xe, a-dnbw, C-_v-dm-low, ºm≥, ]pcp-tjm-Øa≥, ju-°-Øen. _m-e-N-{μ≥, c-tai-≥, ]- a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^, tc-X-cm-b Ip™-ºp s]mXp-hmƒ, Im-{º-Øv \m-cm- kn-±oJv ss^-kn ]S∂, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥. bW≥.

_n-¿p-½-þ-þ-]-Sw Xm-\m-fq¿: A-co-°m-s´ ]-tc-X-\m-b h-Sn-°n-Wntb-S-Øv cm-bn≥-Ip-´n-bpsS `m-cy _n-øp-Ω (64). a-°ƒ: A-_q-_-°¿, A-en, k-°o-\, kpss_-Z, ssa-aq-\, kpsse-J, ssk-\-_. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv-Ip´n, l-\o-^, ap-l-Ω-Z-en, ap-l-Ω-Zv dm-^n, ssd-lm\-Øv.

lw-k

A-Ðp-d-ln-am³

t{]w-Ip-amÀ

Ip-ªm-bn-j-

Xm-\m-fq¿: A-co-°m-´ tIm-´-°p-f-Øv lw-k (70). `m-cy: _o-hn. a-° ƒ: C-kv-a-bn¬, C-{_mlnw-Ip-´n, kp-l-d, km-PnX, k¬-a, d-ko-\, kpss_-Z, I-Zo-P, kp-ss^a, ap-kv-X-^. a-cp-a-°ƒ: A-–p-∂m-k¿, k-°o¿, A-\o-jv, k-ao¿, \-hm-kv, ss^-k¬ _m-_p, kpsse-J, B-cn-^, i-_v-\. k-tlm-Z-c≥: bm-lp.

I-°m-Sv: ]-tc-X-\m-b Aºm-Sn A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bpsS a-I≥ A-–p-d-lnam≥ A-ºm-Sn (51). a°ƒ: in-_v-\, k-Pv-\, apl-Ω-Zv in-_n≥, jn-^m\. k-tlm-Z-c-߃: ap-Po_v d-lv-am≥, A-ao¿ lwk, ]-tc-X-\m-b A–p¬-k-emw. J-_-d-S°w _p-[-\m-gv-N 11\v I°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ \S-°pw.

]-c-∏-\-ßm-Sn: tIm-hne-Iw tdm-Un¬ ]-≈n{]-ßm-´v am-fn-bn¬ t{]w-Ip-am¿ (53). P-b-tI-c-f Xn-tb-‰¿ amt\-P-dm-Wv. `m-cy: tX-t\w-I-≠n hn\o-X. a-I≥: \n-Jn¬ (Sn.-hn.F-kv _mw-•q¿). k-tlm-Z-c-߃: _m_p-cm-Pv, {]-tam-Zv, {]-`ojv, {]o-Xn.

a-¶-S: I¿-°n-S-Iw ]-tcX-\m-b Iq-´-∏p-em≥ tN-°p-´n-bp-sS `m-cy Ip-™m-bn-j (80). a-°ƒ: A-e-hn-°p-´n, d-jo-Zv, Ip-™m-®p, DΩp-Ip¬-kp, ^m-Øn-a, ]m-Øp-´n. a-cp-a-°ƒ: A-–p-√ ]pfn-°¬-]-d-º, A-kokv, B-®p-´n, ssa-aq-\.

A-¿-¸³-

]m-¯p-½-¡p-«n l-Öp-½-

tZ-h-In-

A-d-ap-J³

C-cp-ºp-gn: h-fm-]-d-ºv Ip-μw-Ip-e-Øv A-ø-∏≥ (75). `m-cy: ]-tc-X-bm-b I-a-e. a-°ƒ: a-t\m-Pv, {]-tam-Zv, c-ta-jv, hn-\ojv. a-cp-a-°ƒ: c-a-Wn, enPn, im-en-\n, \o-\p. kwkv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10 a-Wn-°v Ip-Spw-_ iv-aim-\-Øn¬.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]m-e-Øn߬ sIm-´-¥-e ]-tc-X\m-b sI sI Ip-™-lΩ-Zn-s‚ `m-cy h-en-b-]oSn-b-°¬ ]m-Øp-Ω-°p´n l-÷p-Ω (84). ktlm-Z-c≥: ]n hn A-_q_-°¿.

]-c-∏-\-ßm-Sn: sN-´n-∏-Sn Io-gv-®n-d-bn-se ]-tc-X\m-b I-√p-߬ Ip-™n°p-´n ssh-Zy-cp-sS `m-cy tZ-h-In (72). a-°ƒ: tKm-]n, hn-P-b≥, cm-[m-a-Wn, ]-tc-X-cm-b \m-cm-b-W≥, N-{μ≥. acp-a-°ƒ: im-¥, {io-P, jo-\.

C-cn-ßm-hq¿: a-≠-°Øn≥-]-d-ºv sh-≈-tØS-Øv A-d-ap-J≥ (65). `mcy: h-k-¥. a-°ƒ: Zo-], Zn-]o-jv, Zn-hy. a-cp-a-°ƒ: l-cn-l-c≥, Xr-]v-Xn.

A-\n C-cn´n: D-fn-°¬ ap-≠m\q-cn-se C-fw-Ipf-Øv tP-°_v˛s]-Æ-Ω Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A\n¬(38). k-tlm-Zc≥: A-\o-jv.

Ip-am-c³ sIm-∏w: \-Sph-´w ]-tcX\m-b th-e-phn-s‚ aI≥ N-c-∏-d-ºn¬ Ipam-c≥(D-Æn 70)`m-cy: ]flm-h-Xn.

e£v-anb½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Zmt\m-Øv IÆ s]m-Xphmƒ. aIƒ: im-¥. a-cpa-I≥: tam-l\≥.

Ip-ªn-ap-l-½-Zv a-¶-S: I-S-∂-a-Æ ]q-t¥m´-Øn¬ tNm-e-°¬ Ip™n-ap-l-Ω-Zv (80). `m-cy: ^m-Øn-a. a-°ƒ: lw-k, l-ssl-Z-c-en, ap-l-Ω-ZvIp-´n, ap-Po-_v, kp-sseJ, ssk-\-_. a-cp-a°ƒ: ju-°-Ø-en, ap-lΩ-Z-en, kp-ss_-Z, k-^nb, k-ao-d, k-ao-\.

`m-kv-¡-c³ \m-bÀ

A-\nÂ-Ip-amÀ \o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-{S- tIm-f-\n-bn-se Ir-jv-W≥-˛-sh-≈-®n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (43). k-tlm-Z-cn: N-{μ-a-Xn.

I-Zn-b-¡p-«n l-Öp-½

Hm-e-b-ºm-Sn: N-t´ym-fnbn-se Ip-‰n-bm-S≥ Nn-cpI-WvT≥(82). `mcy: ]mdp. a°ƒ: I-cp-WmIc≥, Ip-™n-°Æ≥ (tKmh), I-a-em£n, eoe, h¬-k-e, P-b-]{Imiv(sk-{I-t´-dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw).

a[p-]m Irjv-W

B-e-Øq¿: h-S-°-t©cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\mb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SØn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-aN-{μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[c≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]tc-Xbm-b sN-º-I-h√n. a-cp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jvW≥, Kn-cn-[-c≥.

apl½Zv

X-e-t»cn: ]m-dm¬ B®p-Ipf-ß-c Ir-]-bn¬ a[p-]m¬ Ir-jv-W(47). dn´. A-[ym-]-I≥ Ir-jvW ≥ am-ÿ˛ c-a So-®¿ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `m-cy: j-ln-\.

Ae\√q¿: FS-Ø\m´pIc ]nemtNme Ipcn°-ƒ aplΩ-Zv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A-_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb.

tI-e³

A-¿-¸³

{io-\n-hm-k³

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]m-Wºn A-Ωn-\n-°m-Sv ]-tcX-\m-b Xn-øm-Sn-bn¬ cma-s‚ a-I≥ tI-e≥(60). `m-cy: ao-\m-£n.a-°ƒ: jo-P, {]-Im-i≥, jo-_, {]-tam-Zv.- a-cp-a°ƒ: th-em-bp-[≥, {ioI-e, l-cn.kw-kv-Im-cw C∂v D-®-°v c-≠n-\v sjm¿-Æq¿ im¥n-Xo-cw iv-a-im-\Øn¬.

C-cn-ºn-fnbw: am-©o-cn ]p-c-°¬ A-ø∏≥. `m cy: hn-im-em£n. a°ƒ: i-in-[c≥, D-Æn-Ir-jvW≥, P-b-{]-Imiv, ]-¶P-h√n, {]o-X.a-cp-a°ƒ: Zmk≥, _m_p, kp-aXn, P-b-{io, k-Pv\.

F-S-∏mƒ: tN-I-\q¿ a≠-I-]-d-ºn¬ Ip´≥ ({io-\n-hm-k≥ 43). A„mw-K B-bp¿thZ sshZy-\m-bn-cp∂p. ]-tc-X\mb tN-I-\q-c¿ cm-L-h≥ ssh-Zy-cp-sS a-I-\mWv. `mcy: hk-¥. a°ƒ: {io-cmKv, {iojva.

ssk-Zm-en

{]-im-´v

tIm-´-°¬: Im-Sm-ºp-g a-tÆ-Øv ssk-Zm-en (52). `m-cy: J-Zo-P. a°ƒ: a≥-kq¿, ap-\o-d, sj-^o-e, k-eo-a, ap-lvkn-\. a-cp-a-°ƒ: d-jo-Zv, A-\o-kv.

\n-e-ºq¿: A-Øn-°m-Sv \-dp-°n¬ {]-im-¥v(36). `m-cy : im-¥.a-°ƒ: {]Po-jv, {]-Pn-X.

I-gn-™ Znh-kw \n-eºq¿ N-¥-°p-∂n¬ \ncym-X\m-b ssa-em-Sn D-kv-am≥ (68)

IÃpA-½

Nn-cp-I-W-vT³

sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ ap-Øv(64). J-_-dS-°w C-∂v ]-Øn-\v I-c-h∏md J-_¿-ÿm-\n¬.`mcy:-A-Po-am-_o-hn.a°ƒ: A-–p¬ kØm¿, ap-l-ΩZ-- v l\o^(F-kv.Un.]n.-sF Pn √m sk-{I´-dn)-Zn¬-kmØv,jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip¿-jn-Øv _o-Kw.

am[hn

{]-`mh-Xn t\-XymÀ

C-cn´n: ]p-∂m-s´ X-´nse-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb ap-t√m-fn N-¥p-°p-´nbp-sS `m-cy Ip-≠-Øn¬ I√p A-Ω(98). a°ƒ: Ip-™n-cma≥, tKm-]me≥, A-timI≥, kp-tc{μ≥, am-[hn, im-¥, tcm-lnWn, eo-e,

\mWp amln: Cuk-‰v ]-≈q¿ ssX-°-≠n-bn¬ \m-Wp(72). `mcy: D-j. a°ƒ: kp-\n¬ Ip-am¿(Kƒ^v), j-PnØv, kPp(sNss∂), j¿-an-f. a-cp-a°-ƒ: c-ho-{μ≥ (_n-kn\-kv), c-Pn-X, k\n-e, D-j. k-tlm-Zcn: tZ-hIn. kw-kv-Im-cw C∂v cm-hn-se ]-Øn-\v.

_o-^m-¯n-a l-Öp-½

ao-∏p-Kn-cn: sX-cp-h-sØ ]-tc-X-\m-b Nq-Sn A-–p ¬-Jm-Z-dn-s‚ `m-cy _o^m-Øn-a l-÷p-Ω (75).

A-¼p

Xr-°-cn-∏q¿: aoen-bm-s´ I¿-j-I≥ I-S-h-Øv ho´n¬ A-ºp (85).

ap-l½-Zv sXm-«n½Â

sIm-Sn-b-Øq¿: sh-Ãv sIm-Sn-b-Øq-cn-se sXm-´nΩ¬ ap-l-Ω-Zv (75). `mcy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω I≠߬ (sN-dp-hm-Sn). D-½m-en-½ ko-Xmw-tKm-fn: ap-kvenw a°ƒ: A-_v-Zp¬ I-cow eo-Kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ ]- (F≥ sI tkm-an¬, aptc-X-\m-b Sn.-F a-l-aq-Zn- °w), A-_v-Zp¬ l-aoZv, s‚-bpw ssk-\-_n-bp-tS- A-_v-Zp√mln, A-_v-Zp¬ K-^q¿, A-_v-Zp -Øm¿, bpw a-Iƒ D-Ωm-en-Ω A-_v-Zp∂mk¿, ap-Po_v, (52). A-hn-hm-ln-X-bmWv. k-tlm-Z-c-߃: B- A-jv-d^v, B-an-\, kpsse-J, ]-tc-Xbm-b ]mbn-j, ^m-Øn-a, ØpΩ.a-cp-a°ƒ: Bdm-_n-b, \-_o-k, C-Ivbni (Hm-a-t»-cn), P-ao-e _m-¬, ^n-tdm-kv, ap-l(sh-≈n-am-Sp-Ip-∂v), \-koΩ-Zv A-j-d-^v, ap-l-Ω-Zv \-Po-_v, apw-Xm-kv, jm-\- a (I-°m-Sv), d-Pv-e (amhq¿), k-do-\ (ap-≠n-°¬ hm-kv, k-do-\, P-ko-e. Xm-gw), B-an-\ (sIm-Sn-bØq¿), kp-aø s]m-‰Ω¬ ku-Z (A-co-t°m-Sv), ap-kvX-^ ]-øm-\°¬, Ajvv°¿ (sX-t\-ß ]dºv).

A-½mfp

103mw h-b-Ên \n-cym-X-bm-bn

D-®n-\m-bÀ

kmhn{Xn A-½

Bbn-i l-Öp½

k-Xy-\m-Y³ \m-bÀ

A-½-Zv

Zm-tam-Zc³

In-g-°≥ t]-cm-{º: sIm-Øn-b-]m-d-bn-se ]tc-X\m-b ]p-Xn-tbS-Øv t]m-°-dn-s‚ `m-cy B-bni (103). Iq-Øm-fn Pn√m Ir-jn ^mw ap≥ Po-h-\°m-cn-bm-bn-cp-∂p. a°ƒ: A-ΩXv, ^m-Xzn-a l-÷p-Ω (C-cp-hcpw IqØm-fn Pn√m Ir-jn ^mw ap≥ Po-h-\-°m¿), aq-k (Iq-cm-®p-≠v), C-_v-dmlnw (Im-bÆ), ]-tcX\mb sam-bvXn. a°ƒ: B-an-\, I-Zo-P, \-^o-k, ]-tc-X\m-b Io-cn°-≠n Ip-™-_v-Zp√. J-_-dS°w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\p In-g-°≥ t]-cm-{º a-l¬ J-_¿ÿm-\n¬.

A-tØmfn: hm-g-°m-en Im-c-W-hcm-b ap-´n-bw ]pd-Øv D-Æn-\m-b¿ (98). `mcy: am[-hn AΩ. a°ƒ: Fw ]n cm-a≥Ip-´n(_m-_p). hn-Pb≥ (]m¿h-Xn ss{U-hn-Mv kv-Iqƒ, No°n-tem-Sv), {]-Imi≥, in-h-Zmk≥ (sa-Un-°¬ tIm-fPv, tIm-gn-t°m-Sv), Fw ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n N-{μ≥ (dn-bm-Zv), Fw sI kt¥mjv (dn-bm-Zv). a-cp-a°ƒ: _m-e-aWn, Ko-Xm-tZhn, km-hn-{Xn, ssie-P, _o-\, {]oXn, {]-`n-X. kw-kv-Im-cw C-∂p cm-hnse H-º-Xn-\p ho-´p-h-f∏n-¬.

t_∏q¿: _n.kn tdmUv- shÃvIp\nbn¬ ]dºn¬ tKmhnμ≥ \mbcpsS `mcy sXt° amcmØv kmhn{Xn AΩ (71). a°ƒ: {]k∂, inhZmk≥, kp-PmX, kp-Nn{X (A¶WhmSn So®¿ at©-cn). acp-a°ƒ: thWp tKm]me≥ (i‡n Hmt´m samss_¬),KwKm[c≥ ({]nbZ¿in\n ssS¬kv), cmtP{μ≥ (s]≥ C¥y ssS¬kv at©cn). k©b\w sh≈nbmgvN.

Xm-a-c-t»cn: Cu¿-t∏m-W I√p-≠-bn¬ ]-tc-X\m-b A-_q-_-°¿ lm-Pn-bp-sS `m-cy Bbn-i l-÷p-Ω (90). a°ƒ: DÆn-tambn, Ip™n-ap-l-ΩZv, A-l-Ω-ZvIp´n, aΩp, a-PoZv, \n-km¿, _-jo¿, ^m-Xzn-a, a-dn-b°p´n, Ip-™n-amfp, P-ao-e, ssa-aq-\. a-cp-a°ƒ: ]-tc-X \m-b sN-{º sk-bv-Xp-lm Pn, ]-tc-X\m-b Ip-≠p-ß-c a-c-°m¿-lmPn, ap-lΩ-Zv ]∂n-b-ßmSv, ]-tc-X\m-b Al-ΩZv-tIm-b, A-_q-_-°¿ a-e-]p-dw, ssk\-_, kpss_-Z, ^m-Øn-a, k-do-\, hlo-Z, \-ko-a, km-Pn-Z. kwkv-Im-cw C∂p cm-hn-se H-ºXn\p Cu¿-t∏m-W Pp-am-a-kvPn-Zv J-_¿-ÿm-\n-bn¬.

]-d-ºn¬-_-km¿: ]pdØm-S tPym-Xn- n¬ kXy-\m-Y≥ \m-b¿ (dn-´. dh\yq C≥-kv-s]-Œ¿˛ 63). ]-tc-X\m-b a-dn-ho´n¬ Ip-™p-Æn \m-b-cpsS a-I-\mWv. A-Ω: am°-t©-cn I-a-em-£nb Ω. `mcy: t{]-amhXn Hm-at»cn (dn-´. So-®¿, Fw-FFw-bp-]n kv-Iqƒ ]-dºn¬). a°ƒ: cm-lp¬ (\n¿-ae tlm-kv-]n-‰¬), tPymXn (F-k.v-_n.sF, B¿._n.H tIm-gn-t°mSv). k-tlm-Zc≥. A-c-hnμm£≥ (_n-.F-kv.F≥.-F¬ Ip-cp-h-´q¿). k-©b\w BKkvXv c≠n-\p sh-≈n-bm-gv-N.

I-S-tacn: ]-c-h≥-I-≠nbn¬ Xm-a-kn°pw sh-fpØ ]-dº-Øv A-Ω-Zv (60). am-Xmhv: _n-øm Øp. `m-cy l-eo-a. a° ƒ: \-Po_v (J-Ø¿), \u^¬, \-Pv-e, k-do-\. a-cp-a°ƒ: dn-bm-kv Xn-cph-≈q¿ (_-lv-sdbv≥), lm-cn-kv I√m-®n (Zp_ bv). k-tlm-Z-c߃: kq ∏n, Ip-™m an, ]m-Ø, I-Zo-i, a-dn-bw.

]-tømfn: \nSn-b Nmen¬ Zm-tam-Z-c≥ (hnap-‡-`-S≥ ˛ 72). `mcy: \-tS-Ω¬ kc-k. a°ƒ: Un. F-kv _nPp-Ip-am¿, Un F-kv enPn (sk-bn¬ SmIvkv Hm-^nkv, sIm-bnem-≠n). a-cp-a°ƒ: j-_n-X, tam-l-\≥ D-t≈y-cn (t]m-en-kv dq-d¬ F B¿ tIm-gn-t°m-Sv). k-tlm-Z-c߃: kpIp-amc≥ (tIm-´-°Shv), kp-io-e, hk-¥, ]-tc-Xbm-b h\P. k-©b-\w sh-≈n-bmgvN.

ho-Sn-\p ap-I-fn- Ip-¶n-Sn-ªp ho-Wv ho-«-½- a-cn¨p Nmcpw-aq-Sv: Ip-∂n-Sn-™v ho-Sn\v ap-If - n-te-°v ho-Wv ho-´Ω - - acn-®p. ]m-e-ta¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-kn-en¬ ]-tc-X\ - m-b Imw-kn dm-hp-Ød - p-sS `m-cy ]mØp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A-t©m-sSbm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn-®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp∂p C-h¿ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. CXn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sntbm-fw s]m-°-Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp--∂ Ip-∂v C-Sn-™v tIm¨-{In-‰v \n¿-an-X ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Cu ka-bw ]m-Øpap-Øv ho-Sn-\IØm-bn-cp ∂p. ap-‰Ø - v I-fn-®p sIm-≠n-cp∂ sIm-®pa°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv

(10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£s - ∏´p. c-£-s∏-Sp-∂-Xn-\n-sS B-jv-\bv°v ho-Wv Kp-cp-Xc - - ]-cn-t°-‰n´p-≠v. ho-Sv ]q¿-Wa - mbpw a-Æn\-Sn- b - n-embn. ImX-S∏ - n-°p-∂ i-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cm-Wv BZyw c-£{- ]-h¿-Ø\ - w \-SØ - nbXv. hoSv ]q¿-Wam-bpw XI¿∂-Xv c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\v X-S- -ambn. A-Sq-cn¬ A-·ni-a\ - tk-\bpw \q-d\ - m-Sv Iymw]v sN-øp-∂ C-t¥ym˛Sn_-Ø≥ t_m-¿U¿ t]m-enkpw tN¿-∂v cm-{Xn 9.30 Hm-sS ar-Xt- Z-lw I-s≠-Øn. B-e∏pg F.Un.-Fw,-am-th-en-°c - X-lkn¬-Zm-¿, A-Sq¿ Fw.-F¬.--F Nn‰-bw tKm--]-Ipam-dpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp∂p.

\u-jm-Zv ]-c-∏: F-S-tØm-Sv \ºym¿-sIm-®n-bn-se A–p¿ d-lv-am-s‚ a-I≥ F¬ \u-jm-Zv (30). amXm-hv: B-bn-j.-`m-cy: i_m-\.

ta-∏-øq¿: F-S-Øn¬ ap°n-\p k-ao-]w abn-tem-´v ap-∂q-dm¶-≠n ]-tc-X\mb H-W°-s‚ `m-cy AΩm-fp (85). a°ƒ: _me≥, cmP≥, Pm-\In, tZhn, im-¥, eo-e, kpaXn. a-cp-a°ƒ: Zm-tamZc≥ (\-c-t°m-Sv), cm-PtKm-]me≥ (tIm-gn-t°mSv), _me≥ (Io-gv-∏-øq¿), _me≥ (]-¥-emb-\n), l-cn-Zmk≥ (\n-Sp-sºmbn¬).

B-an-\ D½ ta-∏-øq¿: P-\Io-b ap-°n\p k-ao-]w ]pXn-tbm-´n¬ ao-ج B-an-\ D-Ω (80). `¿-Ømhv: ]-tc-X\m-b Xdp-hbn. aI≥: sam-bv-Xo≥ . a-cpaIƒ: ^u-kn-b. ktlm-Z-c߃: Ip-™-_vZp√, I-Zo-i, ]-tc-Xcm-b A-ΩXv, sam-bv-Xo≥, C-_vdm-bn, aq-k, Ip-™-bni.

F-S-∏mƒ: kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ F-S-∏m-fn-\-Sp-Øv I-≠-\I-Øv Nc-°v tem-dnbpw Kp-Uv-kv hm\pw Iq-´nbn-Sn-®v c-≠v t]¿ X¬£-Ww a-cn®p. H-cmƒ-°v Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°‰p. C∂se cm-hn-se 8.30 Hm-sS-bmbn-cp-∂p A-]-ISw. Kp-Uvkv Hmt´m ss{U-h¿ tImgn-t°m-Sv X-e-°p-f-Øq¿ I-tÆ-¶m-´n¬ ]-dº-Øv Zn-eq-jv lu-kn¬ ]-tcX\m-b A-–p√-lm-Pn-bpsS a-I≥ kp-sse-am≥ (50), Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ I¬-°-Ø kz-tZ-in {]-Zo- kp-sse-am≥ ]v Nu-[-cn (44) F-∂n-h-cmWv tdm-Un¬ N-X-™c™v a-cn-®Xv. C-h-cp-sS Iq-sS Kp-Uv-kv hm-\n-ep-≠mbn-cp-∂ sIm¬-°-Ø _n-Zm≥-ip-t{`m-Z-\m-Wv (44) Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰Xv. A-Sn-am-en-bn¬ \n∂v tIm-gn-t°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Cu-kv-t‰¨ I-dn ]u-U¿ I-º-\n-bp-sS tem-dnbpw tIm-gn-t°m-s´ ^¿-Wn-®¿ I-S-bn¬ \n∂pw a-c D-cp-∏-Sn-I-fp-am-bn Xr-iq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ F-bv-kn-s‚ KpUvkv Hm-t´m-bp-am-Wv t\¿-°p-t\¿ Iq-´n-bn-Sn-®Xv. CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Zn-i sX‰n-b Kp-Uvkv Hmt´m-bn¬ \n∂v ss{U-h¿ kp-sse-am≥ Dƒ-s∏-sS-bp≈ aq-∂v t]cpw tdm-Un-te-°v sX-dn-®p ho-gp-I-bm-bncp∂p. tdm-Un¬ ho-W ss{U-h¿ kp-sse-am-s‚ X-ebn-eq-sS N{Iw I-b-dn-bn-d-ßn-b-Xn-\p ti-j-am-Wv tem-dn \n-∂-Xv. A-]-IS-sØ Xp-S¿∂v Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cmWv ]-cn-t°-‰ _n-Zm≥ ip-t{`m-Zc-s\ B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-®Xv. A-]I-Sw \S-∂v G-sd I-gn-™m-Wv t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn-bXv. t]m-en-sk-Øm≥ ssh-In-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´p-Im¿ C-Xp-h-gnbp-≈ K-XmK-Xw X-S™p. ]n-∂o-Sv t]m-en-sk-Øn ar-X-tZ-l-ßfpw A-]-I-S-Øn¬-s]-´ hm-l-\-ßfpw am-‰n-b-Xn-\p ti-j-am-Wv K-XmK-Xw ]p-\-cm-cw-`n-®Xv. ]-Øv h¿-j-am-bn ssl-Z-cm-_m-Zn¬ ss{U-h-dmbn tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ kp-sse-am≥ aq-∂v h¿-jw ap-ºm-Wv \m-´n¬ ÿn-c-Xm-a-k-am-°n-b-Xv. J-Zo-Pm_n-bm-Wv am-Xmhv. `mcy: ^-ko-e. a°ƒ: ap-lvkn-\ Zn¬-jnJv, Zn-eqjv. k-tlm-Z-c-߃: ap-lΩ-Zv tImb, sam-bv-Xo≥-tIm-b lmPn (ssl-Z-cm-_m-Zv), A–p-d-ln-am≥ lmPn, bq-k^v, lmP-d. s]m-∂m-\n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v-tam¿-´-Øn-\p ti-jw ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-te-°v sIm-≠p-t]mbn.

ss_-¡n \n¶p ho-Wv ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶-bmÄ a-cn¨p

h-≠q¿: ss_-°n¬ \n-∂v ]-cn-t°-‰v B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂ sIm-S-t»-cn B¿-∏n-\n°p-∂v \o-e-tßm-S≥ B-Zw ap-kv-eym¿ (65)a-cn®p. i\n-bm-gvN 10.30 Hm-sS h≠q¿ a-W-en-Ω¬ ]m-Sw _-kv -kv-‰m‚n-\p k-ao-]am-Wv A-]I-Sw \-S-∂Xv. ]q-f-°¬ a-kv-Pn-Zp¬ apPm-ln-Zo≥ C-am-am-bn-cp∂ B-Zw ap-kv-eym¿ t\mºp-Xp-d I-gn-™v a-Is‚sbm-∏w ss_-°n¬ h-cnI-bm-bn-cp∂p. _-kv Ãm‚n-\-Sp-Øv sh-®v FXn-sc h∂ ss_-°v C-t±-lw k-©-cn® ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. X-e-bn-Sn-®v ho-W-Xn\m¬ DS-s\ h-≠q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw s]-cn-¥¬-a-Æ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnepw {]-thin-∏n-s®-¶nepw Rm-b-dm-gv-N a-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. tIm-´°¬, c-≠-ØmWn, Im-Sm-ºp-g, B¿-∏n-cn-°p∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]-≈n-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®ncp∂p. `m-cy: a-Ωm-Øp. a-°ƒ: A-–p-√ kz-em-ln (h-≠q¿ K-h.-tKƒ-kv F-®v.-F-kv.-F-kv A-[ym-]I≥), k-lo-Zv, ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ I-emw, k-ao¿, A–p¬ _m-kn-Xv (_-l-ssd≥), ^m-Øn-a, J-a-dp-∂nk, d-Po-\, d-kn-b, d-jo-Z. a-cp-a-°ƒ: ap-l-Ω-Zv (Zpss_), k-ao¿, kp-lmIv, Pm-^¿, sse-e, jm-ln-\, ^-ko-e, kp-lmcy.-

an-\n tem-dn-bn-Sn-¨v ImÂ-\-S bm-{Xn-I³ a-cn¨p

sIm-t≠m´n: an-\n tem-dn-bn-Sn-®v Im¬-\-S bm-{X-°mc≥ a-cn®p. tZ-io-b-]m-X 213 sIm-t≠m-´n-°-Sp-Ø Xpd-°-en¬ C∂-se ssh-Io´v 7.30Hm-sS-bm-Wv A-]ISw. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-bm-Wv a-cn-®-Xv. F-∂m¬ Cbm-sf Xn-cn-®-dn-™n-´n√. tdm-U-cn-In-eq-sS \-S∂pt]m-hp-tºmƒ tem-dn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. tem-dn Cbm-fp-sS i-co-c-Øn-eq-sS I-b-dn-bn-dßn. D-S≥ a-cn®p. sIm-t≠m-´n t]m-en-kv ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-hcn-I-bmWv.

A-]-I-S-¯n ]-cn-t¡-äv Nn-InÂ-k-bn-em-bn-cp-¶ ho-«-½ a-cn¨p

_m-ep-t»cn: A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰v Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂ ho-´-Ω a-cn ®p. tIm-°√q¿ N-hn-´≥ ]m-d ]md-°p ao-ج A®pX-s‚ `m-cy tZ-hn (57) bm-Wp a-cn-®Xv. I-gn-™ G-{]n¬ 28\v tIm-°√q¿ kvv-am¿-´v tlm-kv-]n-‰-en-\v k-ao]w Hm-t´m-dn-£ C-Sn®p ]-cn-°p ]‰n-b tZ-hn tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p. aI≥: A-tPjv. k-©b-\w hy-gm-gv-N.

an\ntem-dn-bn-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{Xn-I³ a-cn¨p tIm-gn-t°mSv: a-em-∏d-ºv P-Mv-j-\n¬ an\n-tem-dn-

bn-Sn-®v kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-c≥ a-cn®p. Cu-kv-‰v aq-gn°¬ s]m-°f-Øv C-_v-dm-lnw (67) B-Wp a-cn-®Xv. sa-Un-°¬ tImf-Pv Imw]-kv kv-Iq-fn-se dn-´. ]yqWm-bn-cp-∂p. C∂-se D-®bv-°p 12 aWn-tbm-sS-bmWv A-]-ISw. sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn-seØn-°p-tºm-tg°pw a-cn-®n-cp∂p. `mcy: I-Zo-P. a°ƒ: A-jv-d^v (Zamw), A-_v-Zp¬ j-ao¿ (Pn±), kmPn-X, k-eo-\.

A-_v-Im-cn \n-b-a-¯nse in-£mco-Xnbn t`-ZK-Xn km-¼-¯n-I Ip-ä-IrXyw hÀ-[n-¡p-¶Xv a-Xn-bm-b \n-b-a-an-Ãm-¯n-\m-se-¶v ssl-t¡m-S-Xn h-cp-¯-W-sa¶v ssl-t¡mSXn sIm-®n: el-cn ]-Zm¿-YØ - ns‚ A-fh - n-\\ - p-kc - n-®v in-£ hn-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-_vIm-cn B-Œv t`-ZK-Xn h-cp-ØW - sa∂ ssl-t°m-SXn. \n-eh - nep-≈ \n-ba - a - \ - p-kc - n-®v A-fh - nfn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-e√ Ip-‰IyXyw tc-Js - ]-Sp-Øn A_vIm-cn tI-kp-If - n¬ in-£ hn-[n°p-∂Xv. F-∂m¬ I-©m-hv ssIh-iw h-b° -v ¬ A-S° - a - p≈-h Dƒ-s]-Sp-∂ F≥.Un.]n.F-kv B-I‰ v n¬ sN-dp-Xv , CS-Øcw, hm-WnPyw A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv in-£ hn-[n-°p∂Xv. C-Xv hn-th-N\ - ] - c - a - m-sW∂pw A-_I v- m-cn B-Œn¬ t`KK-Xn h-cp-tØ-≠X - m-Wp-s∂∂pw P-Ãn-kv _n sI-am¬ ]m-

j \n¿-tZ-in®p. I-cp-Wm-]p-cw D-Spº≥-tNme Ipfp-sXm-gp kz-tZ-in cm-P≥ c-≠c - en-‰¿ Nm-cm-bw ssIhiw h-® tI-kn¬ sXm-Sp]p-g A-Uo-jW - ¬ sk-j ≥-kv tImS-Xn H-cp e-£w cq-] ]ngbpw H-cp h¿-jw X-Shpw in-£ hn-[n®-Xv tNm Zyw sN-bX -v v ka¿-∏n-® l-cP - n-bn-em-Wv tImSXn \n¿-tZiw. F≥.Un.]n.Fkv B-Œv A-\p-kc - n-®v H-cp Intem-bn¬ Xm-sg el-cn h-kX -v p°ƒ ssIh-iw h-®m¬ B-dpam-kw X-Shpw H-cp In-tem-b° -v p ap-If - n¬ 10 h¿-jw h-sc X-Sh - pam-W.v aq-∂p en-‰¿ h-sc hn-tZ-iaZyw ssI-hi - w h-b° -v p-∂Xpw Ip-‰I - c - a√. F-∂m¬ A-_I -v m-

cn B-I‰ v v A-\p-kc - n-®v H-cp Xp≈n ssI h-iw h-®m epw in-£ e-`n-°p-w. Cu in-£m co-Xnbn¬ t`-ZK-Xn h-cp-tØ-≠X - msW∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-bs∏-´p. A-_I v- m-cn tI-kp-Iƒ ]-et- ∏m gpw i-cnbm-b co-Xnbn¬ ssI-Imcyw sN-øm≥ km[n-°m-dn √. Im-cWw tI-kn¬ an-\n-k‰ v- o-cn-bn¬ Po-h\ - ° - m¿ km-ºnƒ ti-Jc - n-°p-Ibpw sIan-°¬ ]cn-tim-[\ - b - ° -v v sIm ≠p-t]m-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - v ]e-t∏mgpw tI-kpI-sf _m-[n°m-dp-s≠∂pw tImS-Xn hy‡-am°n. F∂m¬ l-cP - n°mc-s‚ in-£ d-±m-°W - s - a∂ B-hiyw tImS-Xn Aw-Ko-Icn-®n√.

sIm-®n: km-º-Øn-I Ip-‰-Ir-Xy߃ h¿-[n-°p-∂Xv Im-c-Ww aXn-bm-b \n-b-a-ß-fn-√m-Ø-Xn-\mse-∂v ssl-t°m-S-Xn. cm-Py-Øv km-º-Øn-I Ip-‰-IrXy-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnse \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s∏-´h-bm-Wv. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ°n-c-bm-hp-∂-h¿ tIm-S-Xn-I-sf k-ao-]n-®m-epw X-°-Xm-b ]-cnlm-cw e-`n-°p-∂n-√ C-Xv \o-Xn\ym-b hy-h-k-Y-bn-ep-≈ P-\-ßfp-sS hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\m¬ i-‡-hpw ^-e-{]-Z-hpam-b \n-b-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ-°v A-dpXn-h-cp-Øm-\p-≈ am¿-K-sa-∂pw ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\ms≥-d Pm-ay l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°-

th P-kv-‰n-kv F-kv F-kv k-Xo-ivN-{μ-s≥-d hy-‡-am-°n. h-©-\m°p-‰-Øn-\p-≈ sF.]n.kn 420mw h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fmWv km-º-Øn-I X-´n-∏n-\v cm-PyØv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v X-´n∏n-\n-c-bm-b-Xn-\v t\-cn-´p-≈ hy‡-am-b sX-fn-hv lm-P-cm-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-h-cw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-hcw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø-sem-∂pw Cu Ip-‰-IrXy-Øn-s≥-d `m-K-ambn h-cp-∂n-√. a-Wn se≥-tU-gv-kv B-Iv-Sv B-Wv a-s‰m-cp \n-b-aw. CXv Nn-´n, ]-Ww ]-en-i-°v \¬-I¬ Xp-S-ßn-b km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øp-∂-h¿-°v am-{Xw _m-[-Iam-°n-bn-´p-≈ \n-b-a-am-Wv. A-Xn-

\m¬ km-º-Øn-I h-©-\-bpw NXn-{]-tbm-K-hpw t\-cn-Sm-\p-≈ \nb-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv ]-cn-lmcw. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ t\-cnSm≥ Cw-•-≠n¬ \n-e-hn-ep-≈ t{^m-Uv B-Iv-‰v t]m-ep-≈ (X-´n∏pw h-©-\-bpw X-S-b¬) \n-b-a߃ C-hn-sS-bpw \-S-∏m-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-hcw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-h-cw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø¬ Xp-Sßn-b-h Iq-Sn km-º-Øn-I Ip-‰IrXy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-b-aØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. X-S-hv-in-£-bp-sS Im-e-b-f-hv ]-Øv h¿-j-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw tIm-S-Xn A-`n-{]m-b-s∏´p.


X-e-

6

thÀ-]mSv

kozhikode

ƒ: ^v, aokn-

30 Pqsse 2013 sNmΔ

an-enä-dn sk-e-Iv-j³ e-`n¨ bp-hm-hv Xq-§n-a-cn-¨ \n-e-bnÂ

]m-Sn-tbm-´p-Nm¬: an-en‰-dn sk-e-Iv-j≥ e-`n® bphm-hns\ Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. th-ßmSv hm-®m-en-se I-Wn-®p-°pf-ß-c Kw-Km-[-c-s‚ aI≥ i-c-Øn(21)s\-bmWv ho-´n-\p-≈n-¬ Xq-ßn-a-cn® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. I-gn-™ Znh-kw X-s‚ Im-ap-In-bp-sS ]n-XmIÃpA-½ hns\ Nn-e¿ a¿-±n-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v i-c-Øv A-h-cpC-cn´n: ]p-∂m-s´ X-´n-se- am-bn A-Sn-]-n-Sn-bp-≠m-°nbn-cp-∂p. th-ßm-Sv kv]-d-ºn¬ ]-tc-X\m-b ap- Iqƒ hn-Zym-¿-Yn-Iƒ-°v Syq-j≥ F-Sp-°p-∂ i-ct√m-fn N-¥p-°p-´n-bp-sS Øn\p `m-cy Ip-≠-Øn¬ I√p I-gn-™ am-k-amWv an-en‰-dn sk-e-Ivj≥ In-´nA-Ω(98). bXv. aq-∂p Znh-kw I-gn-™v tPm-en-bn¬ {]-th-ina°ƒ: Ip-™n-cma≥, °m-\n-cn-s°-bm-Wv a-cWw. am-Xmhv: im-¥. k-tlmtKm-]m-e≥, A-timI≥, Zcn: {ipXn. ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ t]mkp-tc-{μ≥, am-[hn, imkv‰v-tam¿-´Øn-\p ti-jw ho-´p-h-f-∏n¬- kw-kv-I-cn¥, tcm-lnWn, eo-e, ®p. km-hn-{Xn, ]-tc-X\m-b k-Zm-\-μ≥. a-cp-a°ƒ: Ip-™ºp, h¬k≥, i-in-[c≥, B≠n, Z-a-b¥n, tZhn, Ip-º-f: Kym-kv Ãu \-∂m-°p-∂-Xn-\n-sS-bp-≠m-b kXn, hm-k¥n, A-\n-X, kv-t^m-S-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰v aw-K-em-]p-cw B-ip-]]-tc-X\m-b Ip-am-c-≥. {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ sS-Iv-\o-jy≥ a-cn®p. \m-bn-°m-∏v ap-Pw-Km-hn-se B-\-μ-IpD-½m-en-½ em¬(42)B-Wv a-cn-®-Xv. ko-Xmw-tKm-fn: ap-kvenw eo-Kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ ]- I-gn-™ 24\v cm-{Xn H-ºtXm-sS C-h-cp-sS A-b¬tc-X-\m-b Sn.-F a-l-aq-Zns‚-bpw ssk-\-_n-bp-tS- hm-kn-bm-b N-{μ-ti-J-c bpw a-Iƒ D-Ωm-en-Ω (52). tIm-am-dp-hn-s‚- ho-´n¬ kv-‰u \-∂m-°p-∂-Xn-\nA-hn-hm-ln-X-bm-Wv. k-tlm-Z-c-߃: B-bn-j, sS-bm-Wv A-]-I-Sw. ^m-Øn-a, kw-`-h-Øn¬ Kp-cp-X-cdm-_n-b, \-_o-k, C-Ivam-bn ]-cn-t°-‰ N-{μ-ti_m-¬, ^n-tdm-kv, ap-l-Ω- J-c≥, `m-cy \m-K-th-Wn, Zv A-j-d-^v, ap-l-Ω-Zv \a-Iƒ {]-km-Zn-X F-∂n-h¿ aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{XnPo-_v, apw-Xm-kv, jm-\-hm- bn¬ -Nn-In¬-k-bn-em-Wv. Ip-º-f-bn-se H-cp Kym-kv kv, k-do-\, P-ko-e, jG-P≥-kn-bn-se sS-Iv-\o-jy-\m-bn-cp-∂p a-cn-® B-\_o-_. μ Ip-em¬. kw-`-h Zn-h-kw cm-{Xn N-{μ-ti-J-c tImam-dp-hn-s‚ ho-´n-se kv-‰u A-‰-Ip-‰-]-Wn \-S-Øm≥ F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn¬ Kym-kv tNm¿∂v Xo-∏n-Sn-®m-Wv Zp-c-¥-ap-≠m-b-Xv. ]n-Xm-hv: sIm-§p-aq-e. am-Xm-hv: I-a-e. `m-cy: tim`. k-tlm-Z-c-߃: l-co-jv Ip-em¬, ]p-jv-]-e-X. (]Sw)

k, p-

w ) tZ-

kv

kv

m-

kA¿), ¬ [k≥,

B:

Yv cn

_p, a-

bc, ©-

{]-`mh-Xn t\-XymÀ

A-Ðp K-^qÀ

Ip-am-c³

alv-vaqZ

a[p-]m Irjv-W

A-\nÂ

\mWp

B-e-Øq¿: h-S-°-t©cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\mb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SØn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-a-N{μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[c≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]tc-Xbm-b sN-º-I-h√n. a-cp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jvW≥, Kn-cn-[-c≥.

sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ apØv(64). J-_-dS-°w C-∂v ]-Øn\v I-c-h∏m-d J-_¿-ÿm\n¬.`m-cy:-A-Po-am-_ohn.a-°ƒ: A-–p¬ kØm¿, ap-l-ΩZ-- v l\o^(F-kv.Un.]n.-sF Pn √m sk-{I´-dn)-Zn¬-kmØv,jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip¿-jn-Øv _o-Kw.a-cp-a°ƒ: ap-lΩ-Zv Im-knw, ap-lΩ-Zv ^m-dq-Jv, d-_o\.

sIm-∏w: \-Sph-´w ]-tcX\m-b th-e-phn-s‚ aI≥ N-c-∏-d-ºn¬ Ipam-c≥(D-Æn 70)`m-cy: ]flm-h-Xn. a-°ƒ: tam-l-\≥, a-WnI-WvT≥, hn-P-b-e-£van. a-cp-a-°-ƒ: \n-j, do\, iin.

I-Æm-Sn-∏dºv: ]p√q-∏nbn-se Fw sI a-lvaqZv(75). `m-cy: ^m-Øn-a, a-°ƒ: \-^o-k, ap-l-ΩZv(JØ¿), J-Zo-P, P-aoe, a-dnbw, C-_v-dm-low, ju-°-Øen. a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^, kn-±oJv ss^kn ]S∂, ]-tc-X\m-b sam-bv-Xo≥.

X-e-t»cn: ]m-dm¬ B®p-Ipf-ß-c Ir-]-bn¬ a[p-]m¬ Ir-jv-W(47). dn´. A-[ym-]-I≥ Ir-jv-W ≥ am-ÿ˛ c-a So-®¿ Z-ºXn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `mcy: j-ln-\. a° ƒ: PnXn≥ Ir-jv-W, A-izn≥ Ir-jv-W. k-tlm-Z-cß ƒ: hn-[p-]m¬, kv-an-X, In-c¨.

C-cn´n: D-fn-°¬ ap-≠m\q-cn-se C-fw-Ipf-Øv tP-°_v˛s]-Æ-Ω Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A\n¬(38). k-tlm-Zc≥: A-\o-jv. kw-kv-Im-cw cm-hn-se 10.30\v \p-Nym-Sv sk‚ vtPmk-^v ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬.

e£v-anb½

\o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-{S- tIm-f-\n-bn-se Ir-jv-W≥-˛-sh-≈-®n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (43). k-tlm-Z-cn: N-{μ-a-Xn.

amln: Cuk-‰v ]-≈q¿ ssX-°-≠n-bn¬ \mWp-(72). `mcy: D-j. a°ƒ: kp-\n¬ Ipam¿(Kƒ-^v), j-PnØv, k-Pp(sNss∂), j¿an-f. a-cp-a°-ƒ: c-ho-{μ≥ (_n-kn\-kv), c-Pn-X, k-\n-e, D-j. k-tlmZcn: tZ-hIn. kw-kv-Im-cw C-∂v cmhn-se ]-Øn-\v ho-´p-hf-∏n¬.

apl½Zv Ae\√q¿: FS-Ø\m´pIc ]nemtNme Ipcn°-ƒ aplΩ-Zv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A-_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb. acp-a°ƒ: kp-ss_Z, in-^m\,XmPp±o≥,_pjv-d.

bq-kp-^v Hm-a-t»-cn: In-fn-b≥-sXmSn-bn¬ sI B¿ bq-kp^v (59). a-°ƒ: bq-\p-kv, bp-kv-cn-\, j-lv-km-Zv.

h-Ån-¡p-«n ]p-g° - m-´n-cn: ]-tc-X\ - m-b X-et- »-cn-b≥ B-im-cn-bpsS `m-cy A-ßm-Sn-]d - ºn¬ h-≈n-°p-´n (83). a°ƒ: Ir-jv¨I - p-´n, _m_p, tKm-]m-e≥, tim-`\ - , `-hn-X, ]-tc-Xb - m-b \m-cmb-Wn. a-cp-a° - ƒ: cm-a≥ - I - p-´n, inh≥-Ip-´n, Im¿-Xym-b\ - n, do-P, h-\P - .

Ip-ªm-¯n A½ ]-ø-∂q¿: {io-{]`m HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\pw kao]-w ]m-d-¥-´ Ip-™mØn A-Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b bp sI Nm-Ø-s∏m-Xphmƒ. a-°-ƒ: ]m¿hXnb-Ω, b-tim-Z, ao-\m£n, kp-Ip-amc≥, X-¶aWn, \-f\n, `m-\p-aXn, k-tcm-Pn\n, ]-tc-X\m-b I-cp-Wm-Ic≥.a-cp-a-°-ƒ: `m-\p-aXn, I-cp-W-m-Ic ≥, iyma-f, X-ºm≥, ]pcp-tjm-Øa≥, _m-eN-{μ≥, c-tai-≥, ]-tc-Xcm-b Ip™-ºp s]m-Xphmƒ, Im-{º-Øv \m-cmbW≥. k-tlm-Z-cß-ƒ: ti-J-c≥ aq-Ø-s]m-Xphmƒ, am-[-hnb-Ω, ]-tcXbm-b e-£v-an.

am[hn B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)a-°ƒ: cp‹n-Wn,I-a-em-£n.a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip´n, hnP-b-Ip-am¿.

]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Zmt\m-Øv IÆ s]m-Xphmƒ. aIƒ: im-¥. a-cpa-I≥: tam-l\≥. kap-l-½-Z-vIp-«n lm-Pn tlm-Z-c߃: \m-cm-b c-≠-Øm-Wn: sN-\-° ¬ Wn, tKm-hnμ s]m-Xp]-tc-X-\m-b sam-bv-Xo≥lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω- hmƒ. IpªmSn Zv-Ip-´n lm-Pn (60). `m-cy: \-^o-kp. a-°ƒ: A≥-h¿, Ae\√q¿: FSØ\m A-jv-°¿, \n-km¿, k-eo- ´pIc Intf∏mSw ]Sp\. k-tlm-Z-c-߃: A-–p Ip≠n¬ Ip™mSn (70). ¬ A-ko-kv lm-Pn, ap-l- `mcy: Imfns∏Æv. a° Ω-Zm-en, ssk-Xm-en-°p-´n, ƒ: kptcjv, kp[ojv, ap-kv-X-^, ]-tc-X-\m-b l- kptc{μ≥. acpa°-ƒ: \o-^. kPnX, kp\n-X.

A-\nÂ-Ip-amÀ

Nm-¯p Im-b-t°m-Sn: ]q-Ø-d hS-t° ]m-eym-Sp-Ω¬ NmØp (85). `m-cy: I-eymWn. a-°ƒ: tZ-hn, b-tim-Z, ]n Fw N-{μ≥ ({]-[m-\m[ym-]-I≥, F.-Fw.-bp.]n. kv-Iqƒ Im-b-s°mSn). a-cp-a-°ƒ: A-S-t°m-d \m-Wp, im-c-Z, ]-tc-X\m-b B-e-sI-´n-b-]-d-ºØv \m-Wp.

Kym-kv Ìu \-¶m-¡p-¶-Xn-\n--sS kv-t^m-S-\w: ]-cn-t¡-äbmÄ a-cn-¨p

Nn-cp-I-W-vT³ Hm-e-b-ºm-Sn: N-t´ym-fnbn-se Ip-‰n-bm-S≥ Nncp-I-WvT≥(82). `mcy:]mdp. a°ƒ: I-cp-Wm-Ic≥, Ip-™n°Æ≥(tKmh), I-aem£n, eo-e, h¬-ke, P-b-]-{Imiv(sk-{It´-dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥]p-cw). a-cp-a°ƒ: kp-Pm-X, kc-f, _m-e-IrjvW≥, tKm-hnμ≥, DÆn, A-PnX.

_-ÊnÂ\n-¶v sX-dn-¨p-ho-Whr²³ a-cn-¨p

Ipª-½Zv

am-bn³ lm-Pn

Ipªn-¸m¯p

Bbn-i

B-bn-i-¡p-«n l-Öp-½

kZm-\µ³

a-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn

Bbn-i

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en 13mw ssa-en¬ ]p-g-°¬ aw-K-em-´v Ip-™-Ω-Zv(Ip™m-°˛85). `mcy: ]-tcXbm-b \-^o-k. a°ƒ: A-_q´n, A-ivd^v, \mk¿, iw-ko¿, iao-d, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: D-kv-am-≥, \mk¿, k-^q-d, ko-\ Øv, ^m-Øn-a, ssd-lm\Øv.

th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn- kz-tZin-bpw th-ß-c ta-te Aßm-Sn tKmƒ-U≥ t_-°-dn D-S-a- sN-dq-°-c am-bo≥-lmPn (62). -F-kv.-ssh.-F-kv I-t®-cn-∏-Sn bq-\n-‰v J-Pm©n-bm-bn-cp-∂p. `m-cy: Bbn-i. a-°ƒ: in-lm-_p±o≥, ap-l-Ω-ZvtIm-b, \-Po_p-±o≥, k-ao-d-en, A-_q_-°¿ kn-±o-Jv, A-–p-¬ dDu-^v. a-cp-a-°ƒ: k-ao-d, d_o-b, d-ko-\, d-ko-\.

Im™n-tcmSv: sImº‚-hnS Ip™n-∏m-Øp-(72). `¿Ømhv: ]tc-X\mb amb≥Ip-´n. a°ƒ: A_vZp-√ (-Ip-S-Iv), Jmen-Zv, JZo-P, Ajvd-^v, lmjnw(-F-d-Wm-Ipfw). a-cp-aI≥: aqk-°p´n.

ap≠-bmSv: ]tc-X-\mb A_v-Zp-¿-d-lv-ams‚ `mcy Sn hn Bbni(85). a°ƒ: k°o-\, kp-ss_-Z, Pao-e, ^mØn-_n, ko\-Øv, lmjnw, Da¿, d^o-Jv, ]tc-X-bmb kuZ. acp--a-°ƒ: apl-Ω-Zv, apkvX-^, Zm-hq-Zv, Pao-e, ko\-Øv, hmPvZ, ]tc-X\mb apkvX-^.

A-co-t°m-Sv: sX-c-´Ω¬ h-en-b]o-Sn-b-°¬ A-_p-hn-s‚ `m-cy AÆ-S-º≥ B-bn-i-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, A-–p¬ d-low, ^m-Øn-a-m kp-lv-d, hm-ln-Z, in-lm_v. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øna, ^m-Øn-a, cm-bn≥-Ip´n, aq-k-°p-´n (Pn-±), \pkv-d-Øv.

amln: sN-{º-bnse F{ºm-‚hn-S k-Zm-\-μ≥ (47). I-Wmc≥˛ tch-Xn Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. k-tlm-Z-c-߃:k-Xy≥, iyma-f, k-t¥m jv. kwkv-Im-cw C-∂v.

F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°mSv Im-cn-tbm-´n¬ a-Ω-ZvIp-´n lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-ØpΩ. a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, a-Po-Zv, A-–p¬ -k-emw, B-bn-i, ^m-Øn-a, klo-Z. a-cp-a-°ƒ: A-ivd-^v, ap-l-Ω-Zv-jm, dmln-Z, ap-\o-d, dp-_o-\.

X-et- »cn: _-ld - b - \ v- n-se Zn \yq-kv ÿm-]\ - ß - f - p-sS D-Sabpw _-ld v- b - v≥ sI. Fw. kn. kn km-cY - n-bp-amb ]n Fw kn sam-bX v- p lm-Pn-bp-sS `m-cy tKm-]m-et- ]-´ _kvv tÃm-∏n-\p k-ao-]w A-]\ v- mkn-ev tIm-t´-°m-c‚hn-S Bbn-i(65). a°ƒ: h-lo-Zv apdmZv, k-Pn-\, i-lk v- mZn, Akvl - d - p-±o≥. a-cp-a°ƒ: jm-\hmkv, K-^q¿, j¿-an-f. J-_dS-°w C-∂v D-®b - ° v- v 12.30\v.

tcm-lnWn

Nn-¶-¡p-«³

^m-dqJv

hn-P-b³

Ir-jv-W-Zm-kv

A-e-hn- -

IÆq¿: sh‰n-e∏ - ≈n hb-en¬ ]tØ-°p-∂hnsS sI sI ^mdqJv(50). `mcy: l^vk - Ø - .v a°ƒ: iXm-_,v i_v\. ktlm-Zc - ß - ƒ - : Jeo¬, km^¿, Pao-e, ssk_p∂n-k, apwXm-k.v

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew Xo-t≠-°m-s´ ta-se h-´t»-cn hn-P-b≥ (52). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-Pn, hn-Po-jv, hn-Pn-\n, hn-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: kp[m-I-c≥, Ir-jv-W-Zm-kv, ap-c-fn, hn-Pn-X.

F-S-∏mƒ: X-e-ap-≠ Btj-cn-∏p-c-°¬ Ir-jv-WZm-kv (55). `m-cy: a-√n-I. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (Zp-_bv), Pn-Øp, {ip-Xn. a-cp-a-°ƒ: kp-\n¬, kqcy. kw-kv-Im-cw \SØn.

t_-_n kn \m-bÀ

\u-jm-Zv

cm-P-]p-cw: Im-k¿-tImUv K-h.-l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ ap-∂m-Sv ]-ø-ßm-\sØ t_-_n kn \m-b¿(48). Ip-‰n-t°m¬ F-.-bp-.]n kv-Iqƒ A-[ym-]-I\m-bn-cp-∂ C-t±-lw ap≥ Pn-√m thm-fo-t_mƒ Sow Aw-K-am-bn-cp-∂p. d-^-dnbm-bpw A-\u¨-k-dmbpw hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏p \-S-Øp-∂ ta-f-I-fn-epw Im-bn-I-cw-K-ß-fn-epw \nd-™p-\n-∂ hy-‡n-Xz-ambn-cp-∂p. ]-≈-Øn-¶m¬ {_-tZ-gv-kv ¢-∫v sk-{I-´dn, sI-.-F-kv.-Sn-.-F {_m©v sk-{I-´-dn F-∂o \ne-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p≠v.- ]-tc-X-\m-b ]n \mcm-b-W≥ \m-b¿-˛-kn \mcm-b-Wn-b-Ω Z-º-Xn-I-fpsS a-I-\m-Wv. `m-cy: c-a (t_m-hn-°m-\w F-.-bp-.]n kv-Iqƒ A-[ym-]n-I). k-tlm-Z-c-ß-ƒ: kn Ip™n-Ir-jv-W-≥, kn cmP≥, kp-tc-jv ]-ø-ßm\w- (A-[ym-]-I≥, ]o∏nƒ-kv tIm-f-Pv ap-∂mSv).

]-c-∏: F-S-tØm-Sv \ºym¿-sIm-®n-bn-se A–p¿ d-lv-am-s‚ a-I≥ F¬ \u-jm-Zv (30). am-Xmhv: B-bn-j.-`m-cy: i-_m\. a-I≥: C-kv-am-bn¬. ktlm-Z-c-߃: C¿-jm-Zv(Zp_-bv), k-do-\, ]-tc-X-bmb _p-jv-d.-

_n-¨o-_n tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy ]-∂n-b-¶-c _n-®o-_n (67).

m-

n-

k,

\, a ]ncm-

bvbn-

≥m-dn Wp ∏-Snbpw kv m-∏nSn B∂ Xm_em≥, ]n¬ ¥o\pw Sw. m-Sv sS tek°∂ NbmBPn∂p. kv, n-kX¥h¬ImtiºnΩw.-Zvkv p-hkw).

H-p,gplw emA-dm-bte¿ hIm-YnZv tZjmHm∂p ≠-Sp-

An¬ {Xb¿W m-bse¶nm-Sv Nm-cy \ ]p-gXm\n

C-cn´n: Iq-fn-sN-{º tKm- ]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h ]m¬ \n-hm-kn¬ ]-tc-X sN-dp-Ip-‰n-bn-se Rm-‰p\mb tKm-]m-e≥ ]o-‰d - p-sS I-≠n-bn¬ Nn-∂-°p-´≥ `m-cy Sn sI tcm-ln-Wn-bΩ- (73). (78).- a-°ƒ: Ia-e, ]-hn`m-cy: Nn-∂. a-°ƒ: c{X≥, iyma-f, A-\n-X. a-cp- Lp-\m-Yv, A-\n¬-Ipa°ƒ: ]p-j] v- h - √n, Z-mt- am- am¿, tZ-h-In. Zc≥, _m-eN - {- μ≥.

A-l-½-Zv-Ip-«n

]m-¯p

sIm-t≠m-´n: h-´-∏-d-ºv aw-K-e-Øv A-e-hn (80). `m-cy: ^m-Øn-a-°p-´n. a°ƒ: ap-l-Ω-Zv, B-eym∏p, lw-k, A-jv-d-^v, _o-cm≥-Ip-´n, d-jo-Zv, Pao-e, kp-l-dm-_n.

Du-c-Iw: bm-dw-]-Sn ]tc-X-\m-b ss{U-h¿ ta-t®-cn tNm-e-°¬ ap-l-Ω-Zv a-I≥ A-lΩ-Zv-Ip-´n (41). `m-cy: Xm-ln-d. a-°ƒ: Ppss\-Zv, P-am-\-Øv.

t]-cm-{º: aT-Øn¬ aoج ]m-Øp (63). aI≥: _-jo¿ (J-Ø¿). acp-a-Iƒ: k-eo-\. ktlm-Z-c-߃: I-e-¥≥ (ss{U-h¿), J-Zo-P, Ban-\, ]-tc-X-\m-b AtΩm-´n.

`m-kv-¡-c³ \m-bÀ

_o-^m-¯n-a l-Öp-½

A-¼p

i-¦-c-\m-cm-b-W³

cm-P-]p-cw: A-b-tdm-´v ]m-e-∏p-g-bn-se ]p-Ø≥ ]p-c-bv-°¬ kn B¿ -`mkv-°-c≥ \m-b¿(62). kw-kv-°m-cw C-∂v cmhn-se ]-Øn-\v. -`m-cy: hn-P-b-Ip-am-cn.- a°ƒ:jm-Pn,- jn-Pp,- kp[o-jv,- ku-ay. a-cp-a°ƒ:Ko-X, tim-`, kv-anX,- k-Pn-Ip-am¿ . ktlm-Z-c-߃:`m-\p-a-Xn, i-in-[-c≥,- eo-e.

ao-∏p-Kn-cn: sX-cp-h-sØ ]-tc-X-\m-b Nq-Sn A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ `m-cy _o-^m-Øn-a l-÷p-Ω (75). a-°ƒ: A-kv-a l-÷p-Ω, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, A-Δm_n l-÷p-Ω, J-Zo-P, _jo¿. a-cp-a-°ƒ: C-{_m-lnw lm-Pn ªm¿-t°m-Sv, im^n lm-Pn \m-b-∑m¿-aqe, am-ap an-an-{In A-Sp-°Øp-_-b¬, dm-_n-b, j_v-\w (U¬-ln). ktlm-Z-c≥: Jm-Z¿ lm-Pn sX-cp-h-Øv.

Xr-°-cn-∏q¿: aoen-bm-s´ I¿-j-I≥ I-S-h-Øv ho´n¬ A-ºp (85). `m-cy: Fw sI am-[-hn. a-°ƒ: Fw sI b-tim-Z (Pn-√m B-bp¿-th-Z B-ip-]-{Xn, ]-S-∂-°m-Sv), Im¿-Øym-b\n, Fw sI hn-P-b≥ (sI.F-kv.C._n, Im-k¿tIm-Uv), A-Pn-X. a-cp-a-°ƒ: sI ]p-cp-tjmØ-a≥ (F.-F-kv.-sF, Un.-ssh.-F-kv.-]n Hm-^okv, Im-k¿-tIm-Uv), sI i-in sI (I¬-∏-Wn ta-kv{Xn). k-tlm-Z-c-߃: ]tc-X-cm-b Ip-™-ºp, IÆ≥, Im-cy-ºp.

Im-™-ßm-Sv: A-Pm-\q ¿ {io-a-Zv ]-c-in-h hn-izI¿-a t£-{X-Øn-se ap ≥ ta¬-im-¥n-bpw \n-c-h[n t£-{X-ß-fn-se X{¥n-bpw ssa-kq¿ \m-Kenw-K Kp-cp-kzm-an aTm-[n]-Xn-I-fp-sS in-jy-cn¬ {]-ap-J-\p-am-b hm-kv-Xpim-kv-{X hn-Z-Kv-[-\p-am-b {_-“-{io Fw i-¶-c-\mcm-b-W≥ ]p-tcm-ln-X¿ (82). `m-cy: im-c-Z.a-°ƒ: a-tl-jv-Ip-am¿ ]p-tcmln-X¿, a-t\m-Pv-Ip-am¿, Aw-_n-I, b-ap-\. a-cp-a°ƒ: \m-cm-b-W≥ B-dßm-Sn, k-Xy≥ Xr-iq¿, _n-μp C-S-\o¿.

bp-hm-hv Xo-s¸m-Å-te-äv a-cn-¨p h-≠n-Øm-h-fw: s]-cp-sh-ºn¬ bp-hm-hv Xo-s]m-≈te-‰v a-cn-®p. ]m-e-Øp-≈n \m-K-s‚ a-I≥ kp-tc-jv(39) B-Wv sh-¥p-a-cn-®Xv. C-∂-se ssh-Io-´v A©- c - t bm- s S- b m- b n- c p- ∂ p kw-`-hw. Hm-e-∏p-c I-Ønbm-Wv s]m-≈-te‰Xv. A]-I-S-k-a-b-Øv ho-´n¬ a‰m-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. F∂m¬, t]m-enkv ]-d-bp∂-Xv kp-tc-jv ho-´n¬ Bcp-an-√m-Xn-cp-∂ k-a-b-Øv a-sÆ-Æ tZ-l-sØm-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xm-bm-Wv.Xo Bfn-]-S¿-∂v Hm-e-∏p-c-bpw I-Øn-\-in-®p. am-\-kn-Imkzm-kv-Yy-ap-≈ kp-tc-jv ap-ºv R-c-ºv ap-dn-®v B-fll-Xy-bv-°v {i-an-®n-cp-∂-Xm-bpw t]m-en-kv ]-d-™p. ]p-Xp-\-K-cw t]m-en-kv C≥-Iz-kv-‰v \-S-Øn. Pn-√m Bip-]-{Xn tam¿-®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂ ar-X-tZlw C-∂v cm-hn-se t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øpw. `m-cy: {]-ko-X. a-Iƒ: A-]¿-W.

tXm-«n ho-Wp -a-cn-¨p

A-Uq¿: Iq-en-]-Wn-°m-c-s\ tXm-´n¬-ho-Wv a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. A-Uq¿ _-f-h-¥-Sp-°-bn-se kp-μ-c(48)s\-bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw D-®-tbm-sS _-f-h-¥-Sp-°-bn-se tXm-´n-se sh-≈-Øn¬ ap-ßna-cn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. `m-cy: eo-em-h-Xn. a-°ƒ: kp-a-Xn. h-k-¥≥, A-tim-I≥. k-tlm-Z-c-߃: tNm-a≥, i-¶-c≥, ]-tc-X-\m-b A-¶m-c.-

sX-§v X-e-bn ho-Wv a-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: F-Iv-kv-I-th-‰¿ sIm-≠v ]n-gp-Xp-am‰p-∂-Xn-\n-sS sX-ßv X-e-bn¬ ho-Wv X-]m¬ Po-h-\°m-c≥ a-cn-®p. ap-≠n-°¬-Xm-gw ta-te-S-Øv l-cn-Zmk≥ \m-b¿ (55) B-Wv C-∂-se cm-hn-se 10.30H-sSbp-≠m-b A-]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv.

ho-Sn-\v ap-I-fn- Ip-¶n-Sn-ªp ho-Wv ho-«-½- a-cn¨p Nmcpw-aq-Sv: Ip-∂n-Sn-™v ho-Sn\v ap-If - n-te-°v ho-Wv ho-´Ω - - acn-®p. ]m-e-ta¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-kn-en¬ ]-tc-X\ - m-b Imw-kn dm-hp-Ød - p-sS `m-cy ]mØp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-Io´v A-t©m-sSbm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn-®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp∂p C-h¿ Xm-ak - n-®n-cp-∂X - v. CXn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sntbm-fw s]m-°-Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp--∂ Ip-∂v C-Sn-™v tIm¨-{In-‰v \n¿-an-X ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp∂p. Cu ka-bw ]m-Øpap-Øv ho-Sn-\IØm-bn-cp ∂p. ap-‰Ø - v I-fn-®p sIm-≠n-cp∂ sIm-®pa°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv

(10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£s - ∏´p. c-£-s∏-Sp-∂-Xn-\n-sS B-jv-\bv°v ho-Wv Kp-cp-Xc - - ]-cn-t°-‰n´p-≠v. ho-Sv ]q¿-Wa - mbpw a-Æn\-Sn- b - n-embn. ImX-S∏ - n-°p-∂ i-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cm-Wv BZyw c-£{- ]-h¿-Ø\ - w \-SØ - nbXv. hoSv ]q¿-Wam-bpw XI¿∂-Xv c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\v X-S- -ambn. A-Sq-cn¬ A-·ni-a\ - tk-\bpw \q-d\ - m-Sv Iymw]v sN-øp-∂ C-t¥ym˛Sn_-Ø≥ t_m-¿U¿ t]m-enkpw tN¿-∂v cm-{Xn 9.30 Hm-sS ar-Xt- Z-lw I-s≠-Øn. B-e∏pg F.Un.-Fw,-am-th-en-°c - X-lkn¬-Zm-¿, A-Sq¿ Fw.-F¬.--F Nn‰-bw tKm--]-Ipam-dpw ÿ-esØ-Øn-bn-cp∂p.

k-¡o-\ s\-√n-°p-∂v: _-¶-c-°p∂n-se A-_q-_-°-dn-s‚ `m-cy k-°o-\(36). sN-a\m-Sv Im-¶p-gn-bn-se A–p¬ Jm-Z¿-˛ _o-^m-ØnΩ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fmWv. a-°ƒ: \-ko-a, kpssl-dp-±o≥ (C-cp-h-cpw hnZym¿-Yn-Iƒ) k-lm-\. ktlm-Z-c-߃: an-kv-cn-ø, apkv-X-^, J-Zo-P, a-dn-bw_n, k-emw, ssk-Z, A-la-Z-en, _p-j-d, km-ln-a.

ap-Ipµ³

Iq-Øp-]dºv: aq-cym-s´ I-Sp-h‚hn-S ho-´n¬ ]pØ≥ ]p-c-bn¬ ap-Ipμ≥(70). `m-cy: im-¥. a°ƒ: {io-\, {io-P, {io-PnØv. a-cp-a°ƒ: iin-[-c-≥, c-tai≥. ktlm-Z-c-߃: Kw-KmtPm-k^v C-cn´n: D-fn-°-en-se tX¿- [c≥, k-tcm-Pn\n, `m¿Khn, e-fn-X, ]-tc-X\ma-e-bn-se ]p-Xn-tbS-Øv b Aw-KP≥. tPm-kv(75). cm-P³ `mcy: tacn. a°ƒ: _nNm-en-bw: ]p-fn-tb-cn hot\mbv, _n≥kn. a-cp´n¬ Iq-Øq-fn cm-P≥ aIƒ: kn-Pn. (66).

kmhn{Xn A½ Iq-Øp-]dºv: \n-¶n-tecn Xm-bn√-Øv km-hn{Xn A-Ω(90). \-c-hq¿ a-lmhn-jv-Wp-t£{Xw am-t\P-dm-bn-cp-∂p. `¿-Øm-hv: ]-tc-X\mb I-cp-Wm-I-c≥ \ºym¿. a°ƒ: am-eXn, {]-k∂≥, hna-e. a-cp-a°ƒ:Zm-tam-Z-c≥ \ºym¿, an\n, ho-c-a-Wn.

s{S-bn³ X-«n a-cn-¨ \n-e-bn amln: X-et- »-cn°pw am-ln-°p-an-Sb - n¬ Ip-dn-®n-bn¬ sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w h-tbm[n-I≥ s{S-bn≥ X-´n a-cn-® \n-ebn¬. G-S∂ - q-¿ ]p-Xn-tbS-Øv s]mbn¬ X-≠≥I-≠n _m-e(70)\mWv C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS a-cn®-Xv. a°ƒ: ]p-jv-]e-X, {]k-∂, {]-tamZv. a-cp-a°ƒ: hn-t\m-Zv Ipam¿, cm P≥, hn-Pn-\. k-tlm-Zc - ߃: Iukp, ]-tcX\m-b Zmap. kw-kvI - m-cw C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v.

amln: _- n¬ \n-∂v sX-dn-®pho-Wv X-e-bv-°v km-cam-bn ]-cn-t°-‰ hr-≤≥ a-cn®p. X-an-gv-\m-Sv kz-tZinbpw A-gn-bq¿ a-W-∏pd-Øv Ip-\n-bn¬ Xm-a-k-°mc-\pam-b cw-K\m(65)Wp C∂-se ]p-e¿-s® a-c-n®Xv. am-ln sd-bn¬-th tÃ-j≥ tdm-Un¬ h-®v tIm˛-Hm-]td-‰o-hv _- n¬ \n-∂v ho-W C-bm-sf X-e-t»-cn Cμn-cm-Km-‘n k-lI-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®n-cp∂p. ss{U-h¿ c-ho-{μ-s‚ t]-cn¬ am-ln t]m-en-kv tI-sk-SpØp. `mcy: eo--e. a°ƒ: c-Pojv, C-μp. a-cpa°ƒ: k-t¥m-jv, kp-anX.

Ip-g-ªpho-Wv a-cn¨p

]-ø-∂q¿: F-Sm-´v sN-dm-´v Xm-a-kn-°p∂ C hn thWp-tKm-]m-e≥(50) Ip-g-™p ho-Wv a-cn®p. C∂se cm-hn-se 11H-sS ho-´n-emWp kw-`-hw. DS-s\ ]-ø∂q-cn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®¶nepw a-c-n-°p-I-bm-bn-cp∂p. apw-ss_-bn¬ ss{U-h-dm-bncp∂p. `mcy: {]o-X. a°ƒ: {]-ho¨, hn-]n≥(B¿-an _mw-•q¿). k-tlmZ-c߃: A-∏p-°p-´≥, X-¶-aWn, {io-tZhn, ta-ml\≥, ]-tc-X-\m-b I-cp-Wm-I-c≥.

]-\n-_m-[n-¨p Nn-InÂk-bn-em-bn-cp-¶ ss{UhÀ a-cn-¨p I-cn-¥-fw: ]-\n _m-[n-®p

aw-K-em-]p-c-sØ B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-embn-cp-∂ ss{U-h¿ a-cn-®p. In-\m-\q¿-˛-I-cn-¥-fw Io-gvam-e-bn-se Ip-dp-hm-´v cm-Po-h≥(44)B-Wv aw-K-em-]pc-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ a-cn-®-Xv. Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂p. tcm-Kw aq¿-—n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv aw-K-em-]p-c-sØ°p sIm-≠p-t]m-b-Xv. ]-tc-X-\m-b Ip-™n-°-Æ≥ \m-b-¿-˛-I-eym-W-A-ΩZ-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: \-fn-\n(I-Ωm-Sw), a-°ƒ-: \n¿-a¬-cm-Pv, \-μ-cmPv(C-cp-h-cpw Nm-tømw K-h.-l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-ƒ). k-tlm-Z-cn: tcm-ln-Wn (C-Sbn-e-°m-Sv).-

sU-¦n-¸-\n- _m-[n-¨v- bp-hm-hv- a-cn-¨p-

Nn-‰m-cn°¬: sU¶n∏-\n _m-[n-®v bp-hmhv a-cn®p. Ip-fn-\o-cn-se A-gn-°-Ænbn¬ ent‚m Ip-cym-t°mkm(28)Wv a-cn-®Xv. Nn-‰mcn-°-en-se Sm-Iv-kn ss{Uh-dm-Wv en-t‚m. H-cm-gv-Nbm-bn aw-K-em-]p-cw kzIm--cy B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-em-bn-cp∂p. Xn-¶-fmgv-N cm-hn-se- en-t‚m bm--Wv a-cWw. ]n-Xmhv: Ipcym-t°mkv. am-Xmhv: tdm-k-Ω. k-tlm-Z-c߃: e-ntPm, enPn, Aa-e. kw-kv-Im-cw C-∂v D-®-bv-°v 2.30\v Ip-fn-\o¿ sk‚ v-tPmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬. ]m-e-°m-Sv-:- sU-¶n-∏-\n- _m-[n-®v- kz-Im-cy- B-ip-]{Xn-bn¬- Nn-In-¬k-bn-em-bn-cp-∂- bp-hm-hv- a-cn-®p.sIm-Sp-ºv- sX-t° -tX¿-ho-Yn- kq-cy-{]-`- I-f-cn-°¬ho-´n¬- `-‡-h-¬k-e-∏-Wn-°-cp-sS- a-I-≥ A-Jn-tejv-(21)-B-Wv- a-cn-®-Xv.- Xn-¶-fm-gv-N- cm-hn-se- 9.-30\v ta-gv-kn- tIm-f-Pn-\p-ka-- o-]-sØ- kz-Im-cy- B-ip-]{Xn-em-bncp∂p ac-Ww.- ]-\n-_m-[n-®- A-Jn-te-jns\- sh-≈n-bm-gv-N- Nn--‰qcn-se tUm-Œ-sd- Im-Wn-®vsU-¶n-∏-\n-bm-sW-∂v- ÿn-coI-cn-®-Xn-s\-Øp-S¿∂v- ]m-e-°m-s´ kz-Im-cy- B-ip-]-{Xn-bn¬- {]-th-in∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- A-Ω-:- ]p-jv-e-X.- k-tlm-Z-cn-:A-Jn-e.-

A-_v-Im-cn \n-b-a-¯nse in-£mco-Xnbn t`-ZK-Xn km-¼-¯n-I Ip-ä-IrXyw hÀ-[n-¡m³ Im-c-Ww a-Xn-bm-b \n-b-a-an-Ãm-¯n-\m-se-¶v ssl-t¡m-S-Xn h-cp-¯-W-sa¶v ssl-t¡mSXn sIm-®n: el-cn ]-Zm¿-YØ - ns‚ A-fh - n-\\ - p-kc - n-®v in-£ hn-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ A-_vIm-cn B-Œv t`-ZK-Xn h-cp-ØW - sa∂ ssl-t°m-SXn. \n-eh - nep-≈ \n-ba - a - \ - p-kc - n-®v A-fh - nfn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-e√ Ip-‰IyXyw tc-Js - ]-Sp-Øn A_vIm-cn tI-kp-If - n¬ in-£ hn-[n°p-∂Xv. F-∂m¬ I-©m-hv ssIh-iw h-b° -v ¬ A-S° - a - p≈-h Dƒ-s]-Sp-∂ F≥.Un.]n.F-kv B-I‰ v n¬ sN-dp-Xv , CS-Øcw, hm-WnPyw A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv in-£ hn-[n-°p∂Xv. C-Xv hn-th-N\ - ] - c - a - m-sW∂pw A-_I v- m-cn B-Œn¬ t`KK-Xn h-cp-tØ-≠X - m-Wp-s∂∂pw P-Ãn-kv _n sI-am¬ ]m-

j \n¿-tZ-in®p. I-cp-Wm-]p-cw D-Spº≥-tNme Ipfp-sXm-gp kz-tZ-in cm-P≥ c-≠c - en-‰¿ Nm-cm-bw ssIhiw h-® tI-kn¬ sXm-Sp]p-g A-Uo-jW - ¬ sk-j ≥-kv tImS-Xn H-cp e-£w cq-] ]ngbpw H-cp h¿-jw X-Shpw in-£ hn-[n®-Xv tNm Zyw sN-bX -v v ka¿-∏n-® l-cP - n-bn-em-Wv tImSXn \n¿-tZiw. F≥.Un.]n.Fkv B-Œv A-\p-kc - n-®v H-cp Intem-bn¬ Xm-sg el-cn h-kX -v p°ƒ ssIh-iw h-®m¬ B-dpam-kw X-Shpw H-cp In-tem-b° -v p ap-If - n¬ 10 h¿-jw h-sc X-Sh - pam-W.v aq-∂p en-‰¿ h-sc hn-tZ-iaZyw ssI-hi - w h-b° -v p-∂Xpw Ip-‰I - c - a√. F-∂m¬ A-_I -v m-

cn B-I‰ v v A-\p-kc - n-®v H-cp Xp≈n ssI h-iw h-®m epw in-£ e-`n-°p-w. Cu in-£m co-Xnbn¬ t`-ZK-Xn h-cp-tØ-≠X - msW∂pw tImS-Xn A-`n-{]m-bs∏-´p. A-_I v- m-cn tI-kp-Iƒ ]-et- ∏m gpw i-cnbm-b co-Xnbn¬ ssI-Imcyw sN-øm≥ km[n-°m-dn √. Im-cWw tI-kn¬ an-\n-k‰ v- o-cn-bn¬ Po-h\ - ° - m¿ km-ºnƒ ti-Jc - n-°p-Ibpw sIan-°¬ ]cn-tim-[\ - b - ° -v v sIm ≠p-t]m-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - v ]e-t∏mgpw tI-kpI-sf _m-[n°m-dp-s≠∂pw tImS-Xn hy‡-am°n. F∂m¬ l-cP - n°mc-s‚ in-£ d-±m-°W - s - a∂ B-hiyw tImS-Xn Aw-Ko-Icn-®n√.

sIm-®n: km-º-Øn-I Ip-‰-Ir-Xy߃ h¿-[n-°m≥ Im-c-Ww a-Xnbm-b \n-b-a-ß-fn-√m-Ø-Xn-\m-se∂v ssl-t°m-S-Xn. cm-Py-Øv km-º-Øn-I Ip-‰-IrXy-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-hnse \n-b-a-߃ Im-e-l-c-W-s∏-´h-bm-Wv. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ°n-c-bm-hp-∂-h¿ tIm-S-Xn-I-sf k-ao-]n-®m-epw X-°-Xm-b ]-cnlm-cw e-`n-°p-∂n-√ C-Xv \o-Xn\ym-b hy-h-k-Y-bn-ep-≈ P-\-ßfp-sS hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-Øpw. A-Xn-\m¬ i-‡-hpw ^-e-{]-Z-hpam-b \n-b-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ-°v A-dpXn-h-cp-Øm-\p-≈ am¿-K-sa-∂pw ko-cn-b¬ Xm-cw im-ep ta-t\ms≥-d Pm-ay l-c-Pn ]-cn-K-Wn-°-

th P-kv-‰n-kv F-kv F-kv k-Xo-ivN-{μ-s≥-d hy-‡-am-°n. h-©-\m°p-‰-Øn-\p-≈ sF.]n.kn 420mw h-Ip-∏v {]-Im-c-ap-≈ \-S-]-Sn-I-fmWv km-º-Øn-I X-´n-∏n-\v cm-PyØv \n-e-hn-ep-≈-Xv. C-Xn-\v X-´n∏n-\n-c-bm-b-Xn-\v t\-cn-´p-≈ hy‡-am-b sX-fn-hv lm-P-cm-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-h-cw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-hcw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Zhn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø-sem-∂pw Cu Ip-‰-IrXy-Øn-s≥-d `m-K-ambn h-cp-∂n-√. a-Wn se≥-tU-gv-kv B-Iv-Sv B-Wv a-s‰m-cp \n-b-aw. CXv Nn-´n, ]-Ww ]-en-i-°v \¬-I¬ Xp-S-ßn-b km-º-Øn-I C-S-]m-Sv \-S-Øp-∂-h¿-°v am-{Xw _m-[-Iam-°n-bn-´p-≈ \n-b-a-am-Wv. A-Xn-

\m¬ km-º-Øn-I h-©-\-bpw NXn-{]-tbm-K-hpw t\-cn-Sm-\p-≈ \nb-aw sIm-≠p-h-c-em-Wv ]-cn-lmcw. km-º-Øn-I X-´n-∏p-Iƒ t\-cnSm≥ Cw-•-≠n¬ \n-e-hn-ep-≈ t{^m-Uv B-Iv-‰v t]m-ep-≈ (X-´n∏pw h-©-\-bpw X-S-b¬) \n-b-a߃ C-hn-sS-bpw \-S-∏m-°-Ww. Bƒ-am-dm-´w, Ir-Xy-am-b hn-hcw \¬-Im-Xn-cn-°-tem sX-‰m-b hn-h-cw \¬-I-tem, Hu-tZym-Kn-I ]-Z-hn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-ø¬ Xp-Sßn-b-h Iq-Sn km-º-Øn-I Ip-‰IrXy-hp-am-bn _-‘-s∏-´ \n-b-aØn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Ww. X-S-hv-in-£-bp-sS Im-e-b-f-hv ]-Øv h¿-j-am-bn h¿-[n-∏n-°-Wsa-∂pw tIm-S-Xn A-`n-{]m-b-s∏´p.


6

thÀ-]mSv

THIRUVANANTHAPURAM

30 Pq-sse 2013 sNmΔ

ss_-¡n-Sn-¨v ho-«-½ a-cn-¨p

im-´-½

\m-K-¸³\m-bÀ

enÃn

tPmjz

X¦-¿³

kp-tc-i³

I-cp-\m-K-∏-≈n: a-g-°m-Sv a-cp-h-S-°v Ip-´-∏-s‚ `mcy-bpw a-°m-Sv Ip-am-c-s‚ a-I-fp-am-b im-¥-Ω(60). a-°ƒ: {]-Im-iv(cm-Pp), {]-ko-X(t_-_n). a-cp-a°ƒ: kp-[, kp-tc-{μ≥.

Ip-‰n®¬: Ip-‰n-®¬ taem-®n-t°mW-Øv ho´n¬ \mK-∏≥ \m-b¿ (57). `mcy: F-kv h¬-k-e-Ipamcn. a°ƒ: \n-j, \nan. a-cp-aI≥: DÆn.

Ip≠d: ]S-∏-°c F≥.F-kv. \K-dn\v kao]w Xds]m-bvI-ho-´n¬ ]tcX-\mb s]men°m¿∏ns‚ `mcy en√n(90). kw-kvIm-cw C∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]S∏-°c sk‚ v tPmk^v ]≈n skan-tØ-cn-bn¬. a°ƒ: tacn-°p´n (hn-can-® A[ym-]n-I), tbipZm-k≥, tPmk-^v, ta_nƒ, tagvkn, ^u Ãn≥ (\yq-U¬ln), tKfn-tamƒ (A[ym-]n-I, sk‚ v PqUv F®v.-F v), ]c-X-bmb en ‰n¬^vf-h¿. acp-a-°ƒ: tPm¨ (hn-c-an-® A[ym]-I≥), tagvkn, emen, tXma-kv, {^m≥kn-kv, Aw_n-I, kt¥m-jv. -

Ip≠d: Im™n-c-tImSv CS-°c Ncp-hnf ho´n¬ F¬ tPmjz (52). kwkvIm-cw C-∂v cm-hnse 10 \v Im™n-c-tImSv sk‚ v B‚-Wokv s^tdm\ ]≈n skantØ-cn-bn¬. `mcy: im¥. a°ƒ: Ubm-\, Um¿-hn≥. acp-aI≥: iymwIp-am¿. -

]q-h®¬: D-dn-bm-t°m-Sv A-c-ip-Ωq-Sv Ip-∂phn-f ho´n¬ _n X¶-ø≥ (78). K-h. {]-kv dn-´. Poh-\-°m-c-\mWv. kn.]n.Fw s]m-s∂-SpØ-Ip-gn {_m-©v AwKhpw ]qh-®¬ k¿-hokv k-l-I-c-W-_m-¶v Ubd-Œ¿ t_m¿-Uv Aw-Khp-am-Wv. `mcy: t\i-Ω. a°ƒ: hn-a-e-Ip-amcn, hnP-b-Ipam¿,A-Pn-Ip-am-cn. a-cp-a°ƒ: Zn-eo-]v-cm-Pv (F.F-kv.sF, t^m¿-´v tÃ-j≥), k-Pn-X, {]n-bIpam¿ (sI.F-kv. C._n).kw-kv-Im-cw Xn¶-fmgv-N cm-hn-se H-ºXn\v.

I-cp-\m-K-∏-≈n: h-≈n°m-hv tIm-h-t»-cn¬ kptc-i≥ (77). `m-cy: Kn-cnPm `m-bn. a-°ƒ: kp-\nX. a-cp-a-I≥: l-cn-em¬.

Jm-ZÀ-Ipªv

Pm-\½

Icp-\m-K-∏-≈n: ]-S\m-b¿ Ip-f-ß-c hS°v sIm√‚ø-Øv ho´n¬ B-ZymIm-e hym]m-cn lm-Pn Jm-Z¿ Ip™v(97). a°ƒ: B-cn-^, B_n-Z, sse-e, d-^o-°, kp-lv-d. a-cp-a°ƒ: A-en-bm-cv Ip´n, ap-lΩ-Zv Ip™v, bq-\p-kv Ip-´n, C-{_mlnw-Ip´n, A-–p¬ JmZ¿.

tX-h-e°-c: ]-Sn-™m‰°-c sX-°S-Øp In-g-°Xn¬ ]-tc-X\m-b Ir-jvW-]n-≈-bp-sS `m-cy Pm\-Ω(84). a-°ƒ: I-cp-Wm-I-c≥ ]n-≈, c-a-Wnb-Ω, ap-c-fn[-c≥ ]n-≈, tim-`-\-Ipamcn, Xp-f-kn-[-c≥ ]n≈. a-cp-a°ƒ: cm-P-e-£v-an A-Ω, cm-a-Ir-jv-W-]n≈, Ko-X, tKm-]m-e-Irjv-W-]n-≈, Pb.

^m-dqJv IÆq¿: sh‰n-e-∏≈n hb-en¬ ]tØ-°p-∂hnsS sI sI ^mdqJv(50).A_vZp¬Jm-Z¿˛adn-bpΩ Zº-Xn-I-fpsS aI-\m-Wv. `mcy: l^vk-Øv. a°ƒ: iXm-_v, i_v\.

A-Ðp K-^qÀ sIm-gn-™mºm-d: h-Ss°-sX-cp-hn¬ ]-tcX\mb ap-lΩ-Zv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ K-^q¿ F-∂ ap-Øv(64). J-_-dS-°w C-∂v ]-Øn\v I-c-h∏m-d J-_¿ÿm-\n¬.`m-cy:-A-Poam-_o-hn.a-°ƒ: A–p¬ k-Øm¿, ap-l-Ω-Zv l\o-^(F-kv.Un.]n.sF Pn √m sk-{I´-dn)Zn¬-km-Øv,jm-lp¬ l-ao-Zv, Ip¿-jn-Øv _oKw.a-cp-a-°ƒ: ap-lΩ-Zv Im-knw, ap-lΩ-Zv ^m-dqJv, d-_o-\.

C-{_m-lnw-Ip-ªv X-§Ä

alvv-aqZ

I-g-°q´w: I-Wn-bm-]p-csØ {]ap-J hym-]mcnbpw sd-bn≥t_m {Kq-∏v -ÿm-]-\-ß-fp-sS D-S-abpam-b kn C-{_m-lnwIp-™v X-߃ (92). J{]-`mh-Xn t\-XymÀ _-d-S-Iv-Jw C-∂p-cm-hnB-e-Øq¿: h-S-°-t©- se H-º-Xn-\v ]-≈n-∏p-dw cn sh-¶e-Øv ]-tc-X\m- ]-cn-bm-c-Øp-I-c P-amAb a-Wnta-t\m-s‚ `m-cy Øv J-_¿-ÿm-\n¬. X-cq¿ tIm-Wn-°-se-SIp-am-c³ Øn¬ {]-`mh-Xn t\Xym¿(77). a-°ƒ:- cm-a-N- sIm-∏w: \-Sph-´w ]-tcX\m-b th-e-phn-s‚ {μ≥(ku-Zn)ap-c-fo-[aI≥ N-c-∏-d-ºn¬ Ipc≥(a-kv°-Øv)Ir-jvW-Zm-kv, i-Ip-¥-f, ]-tc- am-c≥(D-Æn 70)`m-cy: ]Xbm-b sN-º-I-h√n. a- flm-h-Xn. a-°ƒ: tam-l-\≥, a-Wncp-a-°ƒ:eo-e, im-¥, Im¿-Øn-I, _m-e-Ir-jv- I-WvT≥, hn-P-b-e-£van. a-cp-a-°-ƒ: \n-j, doW≥, Kn-cn-[-c≥. \, iin.

I-Æm-Sn-∏dºv: ]p√q-∏nbn-se Fw sI a-lvaqZv(75). `m-cy: ^m-Øna, a-°ƒ: \-^o-k, ap-lΩ-Zv(JØ¿), J-Zo-P, Pao-e, a-dnbw, C-_v-dmlow, ju-°-Øen. a-cp-a-°ƒ: ap-kvX-^, kn-±oJv ss^-kn, ]-tcX\m-b sam-bv-Xo≥.

Ae\√q¿: FSØ\m´pIc ]nemtNme Ipcn-°-ƒ aplΩZv(68). `mcy: Ban\. a°ƒ: Ip-™-bΩp, _cod, A_vZp¬ kemw, A_vZp¬ K^q¿, DΩ¿, kao¿, k°cnb.

apl½Zv

Ipªn-¸m¯p Im™n-tcmSv: sImº‚-hnS Ip™n∏m-Øp-(72). `¿Ømhv: ]tc-X-\mb amb≥Ip´n. a°ƒ: A_vZp-√(-IpS-Iv), Jmen-Zv, JZo-P, Ajvd-^v, lmjnw(-F-dWm-Ip-fw). a-cp-aI≥: aqk-°p-´n.

kp-[mI-c³ h¿°-e: ta¬-sh´q¿ ssh-jv-W-hØn¬ ]n Fw kp-[mI-c≥ (79). sh´q¿ K-h. ssl-kvIqfn¬ Zo¿-L-Im-ew A[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. `mcy: im-¥. a°ƒ: ssj≥ (So®¿, h¿-°-e K-h. F¬.]n.F-kv), jmPp (sI.F-kv.B¿.Sn. kn). a-cpa-Iƒ: eo-\.

Ip-ªm-¯n A½ ]-ø-∂q¿: {io-{]`m HmUn-t‰m-dn-b-Øn-\pw kao]-w ]m-d-¥-´ Ip-™mØn A-Ω(98). `¿-Øm-hv: ]-tc-X\m-b bp sI Nm-Ø-s∏m-Xphmƒ. a-°-ƒ: ]m¿h-Xnb-Ω, btim-Z, ao-\m-£n, kp-Ipamc≥, X-¶-aWn, \-f\n, `m-\p-aXn, k-tcm-Pn\n, ]-tc-X\m-b I-cp-WmIc≥. a-cp-a-°-ƒ: `m-\p-aXn, Icp-W-m-Ic ≥, iyma-f, Xºm≥, ]pcp-tjm-Øa≥, _m-e-N-{μ≥, c-tai-≥, ]-tc-X-cm-b Ip™-ºp s]m-Xp-hmƒ, Im-{º-Øv \m-cm-bW≥.

caWnb½

Ir-jv-W³ \m-bÀ

X-¦-½

tim-im-½

hn-ÎÀ

sU-bv-kn

sNÃ-½-¸nÅ

jn-_p

XIgn: IrjvW-kZ\Øn¬ iin-[-c≥ \mbcpsS `mcy caWnbΩ (56). a°ƒ: kt¥mjv Ipam¿ (dn-´. t\hn DtZym-K-ÿ≥), kPohv Ipam¿, kcnX. acp-a°ƒ: cay, a©p, kPntam≥.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: ]mtßm-Sv {io-Nn-{Xm \-Kdn¬ {_n-μm-h-\n¬ sI Ir-jv-W≥\m-b¿ (71). `mcy: e-£v-an-°p-´n-b-Ω. a°ƒ: \-μ, hr-μ, c-ta-jv. a-cp-a-°ƒ: c-hn-Ip-am¿, kp-tc-jv-_m-_p, dm-Wne-£v-an.

Xn-cph√: I√p-¶¬ sXßpw-]-≈nem-b sXt°aq-e ]-≈Øvv Ko-h¿Ko-kv tIm-in-bp-sS `m-cy tim-im-Ω (74). kw-kvIm-cw ]n-∂oSv. a°ƒ: tam\n, A-®≥-Ip™v, cmPp, s]m∂n. a-cpa°ƒ; t_m_n, sUbvvkn, enkn, ssj-\n.

B-cy-\m-Sv: I-Sp-hm-°p-gn I-t√-dp-ap-Iƒ k-tcm-Pm a-μn-c-Øn¬ hn-Œ¿ (68). `m-cy: kn-kn-e-‰v _m-bn. a-°ƒ: t_-_n k-tcmPw, sF-km k-tcm-Pw, Ão-^≥. a-cp-a-°ƒ: A\n, hn-P-b≥.

a-fi-]-Øn≥-IS-hv:]qg-\m-Sv Um¿-hn-jv hn√bn ¬ sU-bv-kn (92).

s\-øm¿-Umw: s]-cpwIpf-ß-c CS-Ø-d ho´n¬ ]-tc-X\m-b tIi-h-]n-≈-bp-sS `m-cy sN√-Ω-∏n-≈ (91). aIƒ: hn-P-b-Ω-∏n-≈. a-cp-aI≥: Pn ]-fl-\m-`-]n-≈.

Du-cq-´-ºew: A-cp-hmt°m-Sv t]-cpwIm-e ho´n¬ ]-tc-X\m-b s\¬-k-s‚bpw t_-_nbp-sSbpw a-I≥ F≥ jn_-p (42). `mcy: jo-P. a°ƒ: jo\, jn-Pn-Øv.

^n-en-¸v

B-e-Øq¿:Im-h-t»-cn Ig-Xn B-t¥m-Sv ]-tcX\m-b sh-≈-bp-sS `mcy am[hn(80)a-°ƒ: cp‹n-Wn,I-a-em-£n.a-cp-a°ƒ: Ir-jv-W≥-Ip´n, hn-P-b-Ip-am¿.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-Shq¿ {io-Ir-jv-W-hn-emk-Øn¬ `m-kv-I-c≥ ssh-Zy-s‚ `m-cy X-¶-Ω (76). kw-kv-Im-cw C-∂pcm-hn-se 11\v kz-h-k-Xnbn¬. a-°ƒ: kp-tc-jvIp-am¿ (bp.F.C), Zn-eo]v-Ip-am¿ (bp.F.C), {ioIp-am¿ (bp.F.C), {]-k∂-Ip-am-cn, aw-K-f-Ip-amcn, Ko-Xm-Ip-am-cn.

Xn-cph√: In-g-°≥-apØq¿ sIm-®n-bn¬ ]m-d∏-≈n¬ ^n¬-am-kn¬ ]n sI ^n-en-∏v (86). kw-kv-Im-cw C∂vv sshIo-´v \m-en-\v In-g-°≥ apØq¿ sk‚ v t]mƒkvv am¿-tØm-a ]-≈n sk-antØ-cn-bn¬. `mcy: a-dnbm-Ω. aIƒ: A-anX.

am[hn

Ipª-½Zv

A-\nÂ-Ip-amÀ \o-te-iz-cw: ]-tc-X-\mb sIm-{S- tIm-f-\n-bn-se Ir-jv-W≥-˛-sh-≈-®n Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ kn B¿ A-\n¬-Ip-am¿ (43). k-tlm-Z-cn: N-{μ-a-Xn.

\mWp amln: Cuk-‰v ]-≈q¿ ssX-°-≠n-bn¬ \m-Wp(72). `mcy: D-j. a°ƒ: kp-\n¬ Ip-am¿(Kƒ^v), j-PnØv, k-Pp(a-Zvdm-kv), j¿-an-f. a-cp-a°ƒ: c-ho-{μ≥ (_n-kn\kv), c-Pn-X, k-\n-e, Dj. k-tlm-Zcn: tZ-hIn. kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hnse ]-Øn-\v ho-´p-h-f∏n¬.

e£v-anb½ ]-ø-∂q¿: A-∂q-cn-se I√n-Sn¬ I√m-h-f-∏n¬ e-£v-anb-Ω(83). `¿Ømhv: ]-tc-X\m-b Zmt\m-Øv IÆ s]m-Xphmƒ. aIƒ: im-¥. a-cpa-I≥: tam-l\≥. ktlm-Z-c߃: \m-cm-b Wn, tKm-hnμ s]m-Xphmƒ.

a[p-]m Irjv-W X-e-t»cn: ]m-dm¬ B®p-Ipf-ß-c Ir-]-bn¬ a-[p-]m¬ Ir-jv-W(47). dn-´. A-[ym-]-I≥ Ir-jvW ≥ am-ÿ˛ c-a So-®¿ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv. `m-cy: j-ln-\. a° ƒ: Pn-Xn≥ Ir-jv-W, Aizn≥ Ir-jv-W. k-tlmZ-cß ƒ: hn-[p-]m¬, kv-an-X, In-c¨.

Nn-cp-I-W-vT³

th-ß-c: I-Æ-aw-K-ew Xo-t≠-°m-s´ ta-se h-´t»-cn hn-P-b≥ (52). `mcy: Im¿-Xym-b-\n. a-°ƒ: hn-Pn, hn-Po-jv, hn-Pn-\n, hn-Pn-X.

Xn-cq-c-ßm-Sn: sX-∂-e ]-©m-b-Øv F-kv.Sn.bp ap≥ {]-kn-U-‚pw 17mw hm¿-Uv ap-kv-enw eo-Kv sk-{I-´-dn-bp-am-b I-Æn∏-d-ºn¬ ap-l-Ω-Zv F-∂ _m-∏p (63). `m-cy: ^mØn-a, a-°ƒ: A-entam≥ (ku-Zn), l-ao-Zv, ss^-k¬, ssa-aq-\-Øv.

Hm-e-b-ºm-Sn: N-t´ym-fnbn-se Ip-‰n-bm-S≥ Nn-cpI-WvT≥(82). `mcy:]mdp. a°ƒ: I-cpWm-Ic≥, Ip-™n°Æ≥(tKmh), I-aem£n, eo-e, h¬-k-e, P-b-]-{Imiv(sk-{I-t´dn-b-‰v, Xn-cp-h-\-¥-]pcw). a-cp-a°ƒ: kp-PmX, kc-f, _m-e-IrjvW≥, tKm-hnμ≥, DÆn, A-PnX.

A-\n C-cn´n: D-fn-°¬ ap-≠m\q-cn-se C-fw-Ipf-Øv tP-°_v˛s]-Æ-Ω Z-ºXn-I-fp-sS a-I≥ A\n¬(38). k-tlm-Zc≥: A-\o-jv. kw-kv-Im-cw cm-hn-se 10.30\v \p-Nym-Sv sk‚ vt- Pmk-^v ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn¬.

IÃpA-½

Bbn-i ap≠-bmSv: ]tc-X-\mb A_v-Zp-¿-d-lv-ams‚ `mcy Sn hn Bbni(85). a°ƒ: k°o-\, kpss_--Z, Pao-e, ^mØn_n, ko\-Øv, lmjnw, Da¿, d^o-Jv, ]tc-Xbmb kuZ. acp--a-°ƒ: apl-Ω-Zv, apkvX-^, Zm-hq-Zv, Paoe, ko\-Øv, hmPvZ, ]tc-X-\mb apkvX-^.

Ae\√q¿: FSØ\m ´pIc Intf∏mSw ]SpIp≠n¬ Ip™mSn (70). `mcy: Imfns∏Æv. a° ƒ: kptcjv, kp[ojv, kptc{μ≥. acpa°-ƒ: kPnX, kp\n-X.

D-cp-h-®m¬: \o¿-th-en 13mw ssa-en¬ ]p-g-°¬ aw-K-em-´v Ip-™-Ω-Zv(Ip™m-°˛85). `mcy: ]-tcXbm-b \-^o-k. a°ƒ: A-_q´n, A-ivd^v, \mk¿, iw-ko¿, i-ao-d, \-ko-a. a-cp-a°ƒ: D-kv-am-≥, \mk¿, k-^q-d, ko-\ Øv, ^m-Øn-a, ssd-lm\Øv.

IrjvW-Zm-kv

tImin

A-¶-½

ssh-P-b-´n

\o-e-I-WvT³ \m-bÀ

kp-Kp-W³

hÀ-¡n

Ip-ª-½

CS-bm-d-∑pf: sX≈nbq¿ Aº-\n-°mSv dn´. A[ym-]-I≥ Sn IrjvWZmkv (83). kwkvIm-cw C-∂v- D-®-bv°vv H∂n\v ho´p-h-f-∏n¬ \S°pw. sNß-∂q¿ Aßm-Sn-°¬ sX°v Kh. sslkvIqƒ A[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. `mcy: CS-bm-d-∑pf s\Snbp-g-Øn¬ Pm\-In. a°ƒ: eoe, cmPp, eX, _m_p. acp-a-°ƒ: iin, Zo], Xºn, P-b.

sNß-∂q¿: sh◊-Wn, sIm®p-I-fo-°¬, sI.Fw tImin (Ip™ptam≥ ˛ 73) kwkvImcw ]n∂oSv `mcy AΩnWn a°ƒ tdmbn, sd©n, sd\n, sIm®p-tam≥. acp-a-°ƒ. sd\n, a©p, kPp, _n≥kn.

]m-Øm-ap-´w: ssI-∏p-g°p-t∂-em-b ]m-∏m≥-Nnd ]n Fw h¿-Ko-kns‚(Ip-™-®≥- dn-´. k_v c-Pn-kv-{Sm¿) `m-cy sI F A-∂-Ω(75˛ dn-´. A-[ym-]n-I, Fw.Sn. skan-\m-cn ssl-kv-Iqƒ). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\p ]m-Øm-ap-´w …o-_m ]-≈n-bn¬. ]-tc-X ]p-Xp∏-≈n In-g-t°-∏-d-ºn¬ Ip-Spw-_mw-K-am-Wv. a°ƒ ]n hn am-Xyq(_yqtdm Hm-^v C-¥y≥ Ãmt‚-Uv-kv U-b-d-Œ¿, \yqU¬-ln), G-{_-lmw h¿-Ko-kv(_n-kn-\-kv), adn-bm-Ω h¿-Ko-kv(Zp-_mbv). a-cp-a-°ƒ: Xn-cp-h-√ tX-h¿-Xp-≠n-bn¬ B\n, Ip-gn-a-‰w Im-cm-Wn°p-fw an-\p, F-S-Xz ap-Itfm-Sn-bn¬ P-bnw-kv(Zp_m-bv).

Cu-cm-‰p-t]-´: Ip-f-Øq°-S-hv aq-gp-ti-cn¬ ]-tcX-\m-b Fw ]n {io-[-cs‚ a-Iƒ ssh-P-b-¥n (48). kw-kv-Im-cw C-∂v cm-hn-se 10\v ho-´p-h-f∏n¬. In-S-ßq¿ ssh-°Øp-ti-cn Ip-Sp-_mw-Kw ]-¶-Pm-£n-bm-Wv am-Xmhv. k-tlm-Z-c-߃ : B-\-μh-√n (dn-´. So-®¿), Fw.Fkv. cm-Pp (A-kn- v te-_¿ Hm-^o-k¿, tImX-aw-K-ew), Fw F-kv tam-l-\-Ir-jv-W≥, Fw F-kv k-Po-h≥ (kv-s]jy¬ I-d-kv-t]m-≠‚ v, tI-c-f Iu-ap-Zn, sIm-®n; sk-{I-´-dn, F-d-Wm-Ip-fw {]-kv- ¢-_v), Fw F-kv cPn-tam≥.

Xn-cp-h-©q¿: ap-≠-∏p-g \o-e-I-WvT≥ \m-b¿ (Ip-´≥ 73). `m-cy: k-tcmPn-\n-b-Ω. a-°ƒ: tKm-]Ip-am¿, {io-e-X, {io-I-e. a-cp-a-°ƒ: in-h≥-Ip-´n, cm-tP-jv-Ip-am¿(Xn-cp-hnXmw-Iq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv), kn-‘p. kwkv-Im-cw C-∂v 10\v ho-´ph-f-∏n¬.

Ip-a-c-Iw: B-∏n-{X h-≈∏p-c-bv-°¬ kp-Kp-W≥ (80). `m-cy: k-c-k-Ω Ipa-c-Iw ssI-X-Ø-d IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: Zn-eo]v, kp-\n¬-Ip-am¿ (t]men-kv tIm¨-Ã-_nƒ tIm-´-bw), kp-\n-tamƒ, kp-P (So-®¿ F-kv.-sI.Fw.-F-®v.-F-®v.-F-kv Ipa-c-Iw), kp-a. a-cp-a-°ƒ: A-ºn-fn, _n-μp, Fw.sI.-jm-Pn,_n-\p-tam≥ (U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿) sI kn jm-Pn (t]m-enkv tIm¨-Ã-_nƒ, tIm´-bw). kw-kv-Im-cw \-SØn.

F-cp-ta-en: sIm-c-´n ]pXp-]-d-ºn¬ ]n Sn h¿-°n (dn-´. t]m-Ãv-am≥-˛ 82). kw-kv-Im-cw \m-sf aq-∂n\v sIm-c-´n sk‚ v tPmk-^v ]p-Ø≥-]-≈nbn¬. `m-cy t{X-kym-Ω Im-cn-Ip-fw Im-c-°m-´v IpSpw-_mw-Kw. a-°ƒ: emen-®≥, am-Øp-°p-´n (hb-\m-Sv), B≥-kn, knÿ tam≥-kn (A¿-P‚o\), tPm-tam≥. a-cp-a°ƒ: Um-en-°p-´n, enkn, Hu-tk-∏-®≥ aTØn-∏-d-ºn¬ ap-°q-´p-Xd, jo-\

ap-°-S : ap-°p-gn-bn¬ Nmt°m-bp-sS `m-cy Ip-™Ω (78) \n-cym-. kw-kv-Imcw C-∂v 11 \v Nm-cp-th-en im-tew s^-tem-jn-∏v N¿-®v sk-an-tØ-cn-bn¬. a-°ƒ : eo-em-Ω, B-eokv, cm-Pp, k-Æn a-cp-a°ƒ: tPm¨, tPm¿-Pv, F¬-k-Ω

_n-¨o-_n

A-co-t°m-Sv: sX-c-´Ω¬ h-en-b]o-Sn-b-°¬ A-_p-hn-s‚ `m-cy AÆ-S-º≥ B-bn-i-°p-´n l-÷p-Ω (80). a-°ƒ: A-–p¬ l-ao-Zv, A-–p¬ d-low, ^m-Øn-a-m kp-lv-d, hm-ln-Z, in-lm_v. a-cp-a-°ƒ: ^m-Øna, ^m-Øn-a, cm-bn≥-Ip´n, aq-k-°p-´n (Pn-±), \pkv-d-Øv.

IpªmSn

ap-l-½-Zv-Ip-«n lm-Pn c-≠-Øm-Wn: sN-\-° ¬ ]-tc-X-\m-b sam-bvXo≥- lm-Pn-bp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (60). `m-cy: \-^o-kp. a-°ƒ: A≥-h¿, A-jv°¿, \n-km¿, k-eo-\. k-tlm-Z-c-߃: A-–p¬ A-ko-kv lmPn, ap-l-Ω-Zm-en, sskXm-en-°p-´n, ap-kv-X-^, ]-tc-X-\m-b l-\o-^.

D-½m-en-½ ko-Xmw-tKm-fn: ap-kvenw eo-Kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b Sn.-F a-l-aqZn-s‚-bpw ssk-\-_n-bptS-bpw a-Iƒ D-Ωm-en-Ω (52). A-hn-hm-ln-X-bmWv. k-tlm-Z-c-߃: B-bnj, ^m-Øn-a, dm-_n-b, \-_o-k, C-Iv-_m-¬, ^ntdm-kv, ap-l-Ω-Zv A-j-d^v, ap-l-Ω-Zv \-Po-_v, apw-Xm-kv, jm-\-hm-kv, k-do-\, P-ko-e, j-_o_.

A-e-hn- sIm-t≠m-´n: h-´-∏-d-ºv aw-K-e-Øv A-e-hn (80). `m-cy: ^m-Øn-a-°p-´n.

am-bn³ lm-Pn th-ß-c: I-t®-cn-∏-Sn- kztZ-in-bpw th-ß-c ta-te A-ßm-Sn tKmƒ-U≥ t_°-dn D-S-a- sN-dq-°-c ambo≥-lm-Pn (62). - `m-cy: B-bn-i. a-°ƒ: in-lm_p-±o≥, ap-l-Ω-ZvtIm-b, \-Po-_p-±o≥, k-ao-d-en, A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, A–p-¬ d-Du-^v.

Ir-jv-W-Zm-kv F-S-∏mƒ: X-e-ap-≠ Btj-cn-∏p-c-°¬ Ir-jv-WZm-kv (55). `m-cy: a-√n-I. a-°ƒ: {io-Pn-Øv (Zp-_bv), Pn-Øp, {ip-Xn.

ImÀ Ip-f-¯n-te-¡v a-dn-ªv H-cmÄ a-cn-¨p Kp-cp-hm-bq¿: a-‰w- s]m´n¬- Ip-∂-Øv- sN-´n-bmwIp-f-Øn¬- Im¿- a-dn-™v- Hcmƒa-cn-®p.-F-S-°-f-Øq¿- ho-´n¬- ]tX-\m-b A-t¥m-Wn-bpsS a-I≥- B‚-Wn- (49) BWv- a-cn-®-Xv. X -- n-¶-fm-gv-® cm-hn-se B-dv- a-Wn-tbm-sS ho-Snt\m-Sv- tN¿-∂p-≈ Ip-fØn-te-°v- Im¿- a-dn-™m-Wv- A-]-ISw- kw-`-hn-®-Xv.] -- -≈n-bn-te-°v- t]m-hm\m-bn- ho-´n¬- \n-∂p Im-¿- Xn-cn-°p-∂Xn-\n-sS \n-b-{¥-Ww-hn-´v Ip-f-Øn-te°va-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.--

≥ {ia-s®-¶nepw \S∂n√.- A-c-a-Wn-°q-dn-\p ti-jw- Kp-cp-hm-bq-cn¬\n-∂pw- ^-b¿- t^m-gvsk-Øn-bm-Wv- B-sf ]pd-sØ-Sp-Ø-Xv.-- D-S≥- Xs∂ Ip-∂w-Ip-f-sØ kzIm-cy- B-ip-]-{Xn-bn-seØn-®p-sh-¶n-epw- c-£n°m-\m-bn-√.-sI-´n-S \n¿-am-W Icm-dp-Im-c-\m-Wv.-- Kp-cp-hm-bq¿- t]m-enkv- ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ- kzo-I-cn-®p. a-- -‰wsk‚ v- tXm-am-kv- s^m-dm-\ ]-≈n skan-tØ-cn-bn¬-kw-kv-Im-cw- \-S-Øn. A -- Ω: ¢m-c `m-cy-: t{X-ky-Ip-´n- a-°ƒ-: B≥-kn- (\-gv-knw-Kv- hn-Zym¿-∞n-\n-) \m´p-Im¿- Im-dn-s‚ tUm¿ Xp-d-°m- B≥-k≥- (hn-Zym¿-∞n-).-

hn-P-b³

a-½-Zv-Ip-«n- lm-Pn F-S-h-Æ-∏m-d: No-t°m-Sv Im-cn-tbm-´n¬ a-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn (86). `m-cy: Ip-™n-∏m-Øp-Ω. a-°ƒ: A-–p¬-I-cow, aPo-Zv, A-–p¬ -k-emw, B-bn-i, ^m-Øn-a, klo-Z.

s{S-bn³ Ib-dn a-cn-¨- \n-e-bn Xncp-h√: s{S-bn≥ Ibdn a-cn-®-\n-e-bn¬ A⁄mX-s\ sd-bn¬-th {Sm-°n¬ I-s≠Øn. C∂-se ssh-Io´v 5.30Hm-sS Xn-cp-h√ sdbn¬-th tÃj-\v k-ao]-ap-≈ {Sm-°n-em-Wv ico-c-`m-K-߃ th¿-s∏-´ \n-e-bn¬ arX-tZlw I≠Xv. tXm¿-Øp-ap-≠v am-{X-am-bn-cp-∂p th-jw. G-I-tZ-iw 52 hb- v tXm-∂n-°pw. Xn-cp-h√ t]m-en-kv ta¬-\-S]-Sn kzo-I-cn-®v ar-X-tZ-lw Xn-cp-h√ Xmeq-°v B-ip-]{Xn tam¿®-dn-bn¬ kq-£n-®n-cn°p-I-bmWv.

ap-l-½-Zv

sam-bv-Xo³ Nm-∏-\-ßm-Sn: k-Po-h ap-kvenw- eo-Kv {]-h¿-ØI-\m-bn-cp-∂ aq-∂p-I-≠Øn¬ sam-bv-Xo≥ (65).`m-cy: ]-tc-X-bm-b J-ZoP. a-°ƒ: A-iv-d-^v, lwk, A-–p- -emw, ]-tc-X\m-b bm-°q-_v, D-a-d-en, k-^n-b, l-^v-k-Øv. acp-a-°ƒ: B-ky, J-Zo-P, D-Ωp-k¬-a, ko-\-Øv, k-°o-\, a-Po-Zv, ap-l-ΩZv.-

A-l-½-Zv-Ip-«n Du-c-Iw: bm-dw-]-Sn tNm-e-°¬ ap-l-Ω-Zv aI≥ A-l-Ω-Zv-Ip-´n (41).

tIm-gn-t°m-Sv: ]-tc-X\m-b ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´nbp-sS `m-cy ]-∂n-b-¶-c _n-®o-_n (67˛-]q-°bn¬ G-P≥-ko-kv). a°ƒ: lm-P-d, d-kq¬ keow (tIm-b), ap-_m-d°v, km-_n-d. a-cp-a-°ƒ: lp-ssk≥, ]-tc-X-\m-b ssk-\p-±o≥, J-a-dp-∂nk, kn-aq¨. J_-dS°w \SØn.

C-cn´n: ]p-∂m-s´ X-´nse-]-d-ºn¬ ]-tc-X\mb ap-t√m-fn N-¥p-°p-´nbp-sS `m-cy Ip-≠-Øn¬ I√p A-Ω(98). a°ƒ: Ip-™n-cma≥, tKm-]me≥, A-timI≥, kp-tc{μ≥, am-[hn, im-¥, tcm-lnWn, eo-e, km-hn{Xn, ]-tc-X\m-b k-Zm-\μ≥.

B-bn-i-¡p-«n l-Öp-½

\-Pv-ap-¶n-k F-S-°-c: t]m-Øp-I¬ tIm-Sm-en-s∏m-bn-en-se ]m-d-hn-f A-kv-°-dn-s‚ `m-cy \-Pv-ap-∂n-k (23). am-Xm-hv: ]-tc-X-bm-b dpJn-b. k-tlm-Z-c-߃: A-_v-Zp-∂m-k¿, d-kn-b, _-k-cn-b. -

tcm-lnWn C-cn´n: Iq-fn-sN-{º tKm]m¬ \n-hm-kn¬ ]-tc-X \mb tKm-]m-e≥ ]o-‰d - psS `m-cy Sn sI tcm-lnWn-bΩ-(78).- a-°ƒ: Iae, ]-hn-{X≥, iyma-f, A\n-X. a-cp-a°ƒ: ]p-j] v- h√n, Z-mt- am-Zc≥, _m-eN-{μ≥.

Nn-¶-¡p-«³ ]-c-∏-\-ßm-Sn: s\-Sp-h sN-dp-Ip-‰n-bn-se Rm-‰pI-≠n-bn¬ Nn-∂-°p-´≥ (73). `m-cy: Nn-∂. a°ƒ: c-Lp-\m-Yv, A\n¬-Ip-am¿, tZ-h-In. acp-a-°ƒ: t_-_n, kn‘p, kp-Pn-X.

N-h-d: A-an-X-th-K-Øn-se-Øn-b ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-cn-bm-b ho-´-Ω a-cn-®p. ]-cn-a-Ww e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-bn¬ N-{μ-a-Xn (56) B-Wv a-cn-®Xv. C-∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]-cna-Ww P-Mv-j-\n-em-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tdm-Uv ap-dn-®p I-S-°p-∂-Xn-\n-sS A-an-X-th-KØn-se-Øn-b ss_-°n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-S≥ -Xs∂ C-h-sc Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-s®-¶n-epw c-£n-°m-\m-bn√. `¿-Øm-hv: ]o-Xmw-_-c≥. a-°ƒ: X-\q-Pm-e-£v-an, X-\q-P-Xv.

Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw Xo-c-¯v Is−¯n

h¿-°-e: Im-∏n¬ s]m-gn-ap-J-Øv Xn-c-bn¬-s∏-´v ImWm-Xm-b bp-hm-hn-s‚ ar-X-tZ-lw sh-´q¿ dm-Øn°¬ Xo-c-Ø-Sn-™p. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se F-t´m-sSbm-Wv ar-X-tZ-lw I-c-bv-°-Sn-™-Xv. Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´v ]-c-hq¿ Xn-cp-hm-e-bn¬ N{μ≥-]n-≈-bp-sS a-I≥ {]-Xo-jn-s\ (31) bm-Wv Xn-cam-e-bn¬-s∏-´v Im-Wm-Xm-b-Xv. h¿-°-e t]m-en-kv C≥-Iz-Ãv \-S-Øn.Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ {]-Xo-jv H-∂-cam-kw ap-ºm-Wv \m-´n-se-Øn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N k-tlm-Z-cn, k-tlm-Z-co`¿-Øm-hv, aI≥, _-‘p-°-fm-b c-≠p-t]¿ F-∂n-h¿-s°m-∏-amWv Im-∏n¬ I-S¬-Øo-c-sØØn-b-Xv.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-I-Ä a-cn-¨- \n-e-bnÂ

hn-gn-™w: a¬-ky-sØm-gn-em-fn-sb A-Sn-a-e-Øp-d I-S-∏p-d-Øv a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. N-∏m-Øv ]pd-tºm-°v ]p-c-bn-S-Øn¬ hn≥-k‚n-s\ (54) bm-Wv acn-®-Xm-bn I-≠-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw ho-´n¬-\n-∂v Im-Wm-Xm-bn-cp∂p. Xn-c-®n-en-em-Wv C-bm-sf I-S-∏p-d-Øv a-cn-®-\n-ebn-¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-gn-™w t]m-en-kv tI-skSp-Øp.

A-Úm-X-ar-X-tZ-lw tamÀ-¨-dn-bnÂ

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b A-⁄m-X hr-≤-s‚ ar-XtZ-lw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn¬. 75 h-b- v tXm-∂n-°p∂-Xpw \-c-® Xm-Sn-tcm-ahpw ao-i-bp--≈-Xpw 148 sk.-ao s]m-°-ap-≈-Xp-amb ]p-cp-j-s‚ ar-X-tZ-lam-Wv tam¿-®-dn-bn¬ kq£n-®n-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw {io-Ip-am¿ Xntb-‰-dn-\p ap≥-h-iw A-h-i-\n-e-bn¬ I-≠-Xn-s\ XpS¿-∂v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-bm-sf-°p-dn-®v F-s¥-¶n-epw hn-h-cw e-`n-°p-s∂-¶n¬ 0471˛2326543, 9497980046 F-∂o t^m¨ \-º-dp-I-fn¬ hn-h-cw \¬-I-W-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

Sn-¸À tem-dn Ib-dn kvv-Iq-«À bm-{X-¡m-cn a-cn-¨p

Im-h-\m-Sv: Sn-∏¿ tem-dn Ibdn bm-{X-°m-cnbm-b bph-Xn a-cn-®p. i-‡n-Ipfß-c hn-t√-Pn¬ i-‡nIpf-ß-c sk‚ v. tPm¨ {_nt´m tZ-hm-e-b-Øn-\v k-ao-]w a-‰-Øp-tXm-∏n¬ s_©-an≥ sU-bn-en¬ C-Ωm-\p-h¬ `m-cy \m≥kn(30)bm-Wv tem-dn Ibdn a-cn-®Xv. I-gn-™Znh-kw D-®-bv°v c≠vv aWn-tbm-sS tXm∏n¬ I-S-hn-\v k-ao-]w h-®m-bn-cp-∂p A-]-ISw. t]mf-b-tØm-Sn-\v k-ao-]-ap-≈ kz-Im-cy h-k-Xn-bn¬ [ym-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ C-f-b a-Ifm-b B≥-a-cnb(A-©-c)bp-am-bn -kv-Iq´¿ Hm-Sn-®v t]m-hp-I-bm-bncp-∂ \m≥-kn h-≠n \n¿Øm≥ {i-an-®-t∏m-tg°pw ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. bph-Xn tdm-Un-s‚ h-e-Xp-h-i-tØ°pw a-Iƒ B≥-a-cn-b C-S-Xp-h-i-tØ°pw ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. Cu ka-bw C-Xph-gn I-cp-\m-K-∏-≈n `m-K-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn Ch-cpsS tZlØv Ibdp-I-bm-bn-cp∂p. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ tem-dn \n¿Øm-sX t]m-bn. \m-´p-Im¿ A-dn-bn-®-X-\p-k-cn-®v t]m-en-kv tem-dn-sb ]n-¥p-S¿-∂p ]n-Sn-Iq-Sn. `¿-Ømhv ]-tc-X\m-b C-Ωm-\p-h¬(em-ep). a°ƒ: \nΩn, PnΩn, B≥-acnb. kw-kv-Im-cw i-‡nIpf-ß-c sk‚ v. tPm¨ {_nt´m tZ-hm-e-b sk-antØ-cn-bn¬ C-∂v ssh-In-´v 3\v. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv tI-kv F-SpØp.

s]bnânMv tPmen-¡nsS hoWv acn-¨p

FSXz: s]bn‚nMv tPmen-°nsS hoWv ]cnt°‰v Nn‡-k-bn-em-bncp∂ Krl-\m-Y≥ acn-®p. Ing-t°-b‰w Nnd ]tc-X\mb Ip´m-bn-bpsS aI≥ X¶-®≥ (54) BWv acn-®Xv. 26 \v X¶-®s‚ hoSn\v kao-]-ap≈ ho´n¬ s]bn‚nwKv tPmen°v apºmbn hoSns‚ a®v hrØn-bm-°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ apI-fn¬ \n∂v Xmtg°v Xe-b-Sn®v hogp-I-bm-bn-cp∂p. FS-Xz-bnse kzImcy Bip-]-{Xn-bn¬ {]mYanI Nn-In’°v tijw Xncp-h-√m-bnse kzImcy saUn-°¬ tImtf-Pn¬ F-Øn-s®-¶nepw acn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. kwkvImcw C∂v aq∂n\v FSXz sk‚ v tPm¿Pv s^mtdm-\m-]-≈n-bn¬. `mcy sIm®p-dm-Wn . a°ƒ. kmw , kuay

sU¦n¸-\n _m-[n-¨v a-cn¨p

Nn-‰m-cn°¬: sU¶n∏-\n _m-[n-®v bp-hmhv a-cn®p. Ip-fn-\o-cn-se A-gn-°-Æn-bn¬ ent‚m Ip-cym-t°mkm(28)Wv a-cn-®Xv. Nn-‰m-cn-°-en-se Sm-Iv-kn ss{Uh-dm-Wv en-t‚m. H-cm-gv-N-bm-bn aw-K-em-]p-cw kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp∂p.

]m-d-a-S-bn-se sh-Å-s¡-«n- bp-h-Xn-bp-sS-bpw ho-Sn-\v ap-I-fn-te-¡v Ip-¶n-Sn-ªv ho-«-½- a-cn¨p Ip-ªn-sâbpw ar-X-tZ-lw I-s−¯n ]-Ø-\m-]p-cw: ]m-d-a-S-bn-se sh≈-s°-´n-¬ \n∂p bp-h-Xn-bp-sSbpw Ip-™n-s‚bpw ar-X-tZ-lw Is≠Øn. I-ap-Ipw-tN-cn ]m-d-b-ºe-Øn-\v k-ao]-sØ ]m-d-°-fØn¬ \n-∂p-am-Wv ar-X-i-co-c߃ In-´n-bXv. G-\m-Zn-awK-ew {Km-a-∏©m-bØn-se Ip∂n-S a-Æm-‰q¿ N-cphn-f ]p-Ø≥hn-f ho-´n¬ N-{μ-teJ(26), a-Iƒ emh-Wy(c≠-c) F∂n-h-cp-sS ar-X-tZ-l-ß-fm-Wv In´n-bXv. ]p-\-eq-cn¬ \n-∂p-saØn-b ^b¿-t^mgv-kv kw-Lw c-≠v aWn-°q¿ \-S-Øn-b- Xn-c-®n-s\m-Sphn-em-Wv ar-X-tZ-l-߃ I-s≠Øn-b-Xv.

Xn-¶-fmgv-N cm-hn-se sXm-gnepd-∏v {]-h¿-Ø-I-cm-Wv ]m-d-aSbv°v k-ao-]w sN-cp-∏p-I-fpw samss_¬ t^mWpw t]-gvkpw I≠Xv. Xp-S¿-∂v Ip-∂n-t°m-Sv kv-t‰-j\n¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bncp∂p. Rm-b-dm-gv-N ssh-Ipt∂cw ap-X-em-Wv bp-h-Xn-sbbpw Ip-™n-s\-bpw Im-Wm-Xm-b-sX∂vv _-‘p-°ƒ ]-d-bp∂p. Rm-bdmgvN ssh-In-´v B-dv a-Wn-°v t£-{X-Øn¬ t]m-hp-I-bm-sW∂-dn-bn-®m-Wv bph-Xn Ip-™ns\bpw sIm-≠v ho-´n¬ \n-∂n-dßn-b-X.v F-∂m¬, cm{Xn G-sd ssh-Inbpw Im-Wm-Xm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-‘p-°ƒ A-t\zj-

Ww \-S-Øn-bn-cp∂p. I-gn-™ P-\ph-cn am-kw N-{μte-J-bp-sS `¿-Øm-hv hn-jv-Wp hm-kp-tZ-hv ]-\-º-‰-bn-ep-≈ ho-Sn\p-≈n¬ h-®v B-fll-Xy sN-bvXn-cp∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v `¿Øm-hn-s‚ ho-´p-Imcpw bp-hXnbpw X-Ωn¬ I-e-l-ßfpw ]-Xnhm-bn-cp∂p. I-gn-™ A-©v am-kam-bn N{μ-te-J-bpw Ip™pw kz¥w ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-®n-cp∂Xv. F-∂m¬ Hml-cn B-h-iys∏-´v bph-Xn \n-ch-[n X-h-W Iap-Ipw-tN-cn-bn-se ho-´n-se-Ønbncp∂p. N-{μ-\m-Wv bp-h-Xn-bp-sS ]n-Xmhv. am-Xm-hv: tKm-aXn. jmPn, ssj-\n F-∂n-h¿ ktlm-Z-c-ß-fmWv.

Nmcpw-aq-Sv: ]m-e-ta¬ I-©p-tIm-Sv jm-Pn a≥-knen¬ ]-tc-X-\m-b Imw-kn dm-hp-Ø-dp-sS `m-cy ]mØp-ap-Øv (65)B-Wv a-cn-®Xv. C∂-se ssh-In-´v At©m-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-∂v C-Sn-®p \n-c-Øn-b ÿ-e-Øp a-I≥ jm-Pn \n¿-an-® ho-´n-em-bn-cp-∂p Ch¿ Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\v k-ao-]-Øm-bn \q-dv A-Sn-tbm-gw s]m-°Øn¬ ÿn-Xn sN-bv-Xn-cp-∂ Ip-∂v C-Sn-™v ho-Sn-\p ap-I-fn¬ ]-Xn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu ka-bw ]mØpap-Øv ho-Sn-\p-≈n-em-bn-cp∂p. ho-´p ap-‰-Øv I-fn®p sIm-≠p \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p sIm-®p-a°ƒ B-jv\(17), A-jn-Jv (10) F-∂nh¿ Hm-Sn c-£-s∏´p. ho-Sv ]q¿-W-ambpw a-Æn-\-S-n-bn-embn. `o-I-c-ambn i-–w tI-´v Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cm-Wv BZyw c£-{]-h¿Ø-\w \-S-Øn-bXv. ]n-∂o-Sv A-Sq-cn¬ \n∂v A-·ni-a-\ tk-\bpw \q-d-\m-Sv Iymw]v sN-øp∂ C-t¥ym,Sn-_-‰≥ t_m-U¿ t]m-en-kpw tN¿-∂v \-SØn-b Xn-c-®n-enemWv cm-{Xn 9.30 Hm-sS ar-X-tZlw I-s≠ØnbXv.

Thejas Epaper obit Edition 2013-07-30  

Thejas Epaper obit edition. 2013-07-30

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you