Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ML

D-¶-X hn-Zym-`ym-kcw-K-s¯ Ip-d-hp-IÄ \n-I-¯pw: ap-Jy-a-{´n

hntij§Ä

s]m-Xp-P-\]-cm-Xn]-cn-lm-c sk D-Zv-Lm-S-\w a-e-∏p-dw: I-e-Iv-S-td-‰n¬ ]p-Xp°n-∏-Wn-X s]m-Xp-P-\ ]-cm-Xn ]-cn-lm-c sk¬ d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sk-√n¬ e-`n-°p-∂ ]-cm-Xn-Iƒ H-cm-gv-N-bv-°-Iw Xo¿-∏m-°pw. e-`n-® ]-cm-Xn-Iƒ X-’-a-bw malappuramone.gov.in ¬ c-Pn-ÿ sN-øpw. _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿-°v ssI-am-dp-∂-Xpw Hm¨-sse≥ am¿-°-_vƒ a-¶-S k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥ Nm-≠n D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p h-gn-bm-Wv. C-Xv \-S-]-Sn kzo-Icn-°p-∂-Xn-se Im-e-Xm-a-kw Hgn-hm-°m-\m-hpw. ]-cm-Xn-°m¿°v t]m¿-´-en¬ ]-cm-Xn-bp-sS hn-h-cw A-dn-bm-\pw I-gn-bpw. Hm¨-sse≥ h-gn-bpw sk-√nte-°v ]-cm-Xn \¬-Imw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp, F.--Un.--Fw. F≥ Sn am-Xyp, sU-]yq-´n I-eIv-S¿ ]n ap-c-fo-[-c≥ D-tZym-Kÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

hm-b-\-hm-cw: I-Y, I-hn-X a-Âk-cw \-S-¯n

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

s]-cn-¥¬-a-Æ: tI-c-f-Øn-se D-∂-X hn-Zym-`ym-k cw-K-sØ Ip-d-hp-Iƒ \n-I-Øp-sa-∂v apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. a-¶-S afi-e-Øn¬ \-S-∏m-°n-b k-a{K hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn A-ßmSn-∏p-dw t]m-fn sS-Iv-\n-Iv tIm-fPn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. hn-Zym-`ym-k cw-K-Øv t\-´ßƒ A-\p-`-hn-°p-tºm-gpw Nne ho-gv-N-I-fpw D-≠m-bn-´p-≠v.

C-\n-bp-≈ Im-e-߃ A-Xp \nI-Øm-\m-Wv {i-an-°p-I-sb∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.--F¬.--F. A-[y-£-X-h-ln-®p. an-I-® hnZym-e-b-߃-°p-≈ A-hm¿-UpIƒ a-{¥n ]n sI A-–p-d-_v hnX-c-Ww sN-bv-Xp. A-¶-W-hm-Sn-Iƒ-°p-≈ kvt\-l-s_-Uv hn-X-c-Ww a-{¥n a™-fmw-Ip-gn A-en \n¿-h-ln®p. hn-Zym-`ym-k U-b-Œ-dn {]-Im-

Ip-\n-bn sh-Snh-bv]v tI-kn Zp-cq-l-X Xp-S-cp-¶p

a-t©-cn: Ip-\n-bn¬ sh-Sn-hbv]v tI-kn¬ Zp-cq-l-X Xp-S-cp∂p. A-co-t°m-Sv Ip-\n-bn¬ Ipa-e∏ - p-dw: hm-b-\-hm-c-tØm-S\p-_-‘n-®v s]-cn-¥-W-a-Æ K- ‰q-fn P-Mv-j-\n¬ sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v \m-en-\p \-S-∂ sh-Snh. l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqhbv-]v kw-`-h-Øn¬ A-co-t°mfn¬ ssl-kv-Iqƒ π-kv Sp hnZym¿-Yn-Iƒ-°v I-Ym-c-N-\, I-hn- Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´pw Zr-IvXm-c-N-\ F-∂n-h \-S-Øn. ]n km-£n-I-sf I-s≠-Øm≥ F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥, s]-cn-¥¬-a-Æ K-h. t_m-bv-kv t]m-en-kn-\m-bn-´n-√. Su-Wn¬ l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ π- \n-c-h-[n I-S-°m-cpw Hm-t´m Ãm≥Un-se ss{U-h¿-am-cp-apkv Sp hn-`m-Kw, hn-Zym-`ym-k hIp-∏v, C≥-^¿-ta-j≥-˛-]-ªn-Iv ≠m-bn-´pw kw-`-hw I-≠-h-cndn-te-j≥-kv h-Ip-∏v F-∂n-h-bp- s√-∂-Xn-\m¬ tI-kn¬ Zp-cq-lX Xp-S-cp-I-bm-Wv. sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ]-cnsh-Sn-sIm-≠p ]-cn-t°-‰v ]m-Sn \-S-Øn-b-Xv. s]-cn-¥¬-atIm-gn-t°m-Sv B-ip-]-{Xn-bn¬ Æ \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ sImam≥ ap-l-Ω-Zv k-eow D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln-®p. ]n.Sn.--F. {]-kn- f-°m-S≥ Kp-emw lpkbv≥ F∂ A-Pp (29) Ip-\n-bn¬ \-Sp-∏mU‚ v sI B¿ c-hn A-[y-£\m-bn-cp-∂p. c-N-\m tem-I-Øns‚ am-kv-a-cn-I-X-sb-∏-‰n I-hn A-tim-I≥ s]-cp-h kw-km-cn®p. {]n≥-kn-∏¬ ^u-kn-b, ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ Pn-√m sk-{I-´-dn Pm-^¿ a-Æm¿a-e, a-e-bm-fw A-[ym-]-I≥ Pb-cm-P≥ kw-km-cn-®p.  Fw J-ad - p-±o≥

´n¬ A-Xo-Jv d-lv-am≥ h-[-t°kn-se {]-Xn-bm-Wv. H-t´-sd {Inan-\¬ tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bmWv sIm-f-°m-S≥ A-P-hpw Iq-´cp-sa-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. 2013 s^-{_p-h-cn 11\v ap-°w s\-√n-°m-]-d-ºn¬ sIm-f-°mS≥ Kp-emw-]m-j F-∂ jn-Pp (26)hns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip\n-bn¬ C-c-´-s°m-e-t°-kn¬ c-≠mw {]-Xn-bm-b dm-jn-Zn-s\ B-{I-an-®p ]-cn-t°¬-]n-® tIkv Xm-a-c-t»-cn Pp-Uo-jy¬ ^Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ \-S-∂p-h-cn-I-bm-Wv. C-c-´s°m-e-t°-kn-se a-s‰m-cp {]Xn-bm-b a-lv-kq-an-s\ 2013 sa-bv 25\v tIm-gn-t°m-Sv k-_v-P-bn-en\-Sp-Øp-h-®v sh-Sn-h-bv°m≥ {i-an-®-Xn-\v tIm-gn-t°m-Sv I-k-

_ t]m-en-kv sIm-f-°m-S≥ jnPp-hn-\pw a-‰p-sa-Xn-sc tI-kv cPn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠v. C-c-´ sIm-e-t°-kn¬ a-s‰m-cp {]-Xnbm-b D-Ω-dn-s\ ap-°w sI.-Fw.kn.-kn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\p k-ao-]w h-®v X-S-™p-h-®v sIm√p-sa-∂p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bXn-\p 2014 s^-{_p-h-cn H-∂n-\p sIm-f-°m-S≥ \-Po-an-\pw a-‰psa-Xn-sc ap-°w t]m-en-kn¬ tI-kp-≠v. D-a-dn-s\ ho-≠pw 2014 Pq¨ c-≠n-\v Ip-\n-bn¬ X-S-™p \n¿Øn sIm-√p-sa-∂v `o-j-Wn-s∏Sp-Øn-b kw-`-h-Øn¬ sIm-f°m-S≥ jn-Pp-hn-s\-Xn-tc \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ A-co-t°m-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂n√. sh-Sn-h-bv]v \-S-∂ sh-≈n-

bm-gv-N cm-hn-se 10.-45\v C-c-´s°m-e-t°-kn-se a-s‰m-cp {]Xn ap-l-Ω-Zv ^-Øo-s\ Ip-‰q-fnbn¬ C-t∂m-h Im-dn-Sn-®v sIme-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® kw-`-hØn¬ sIm-f-°m-S≥ jn-Pp-hn\pw a-‰p-sa-Xn-sc A-co-t°m-Sv t]m-en-kn-en¬ ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-s√-∂p C-c-I ƒ B-tcm-]n-°p-∂p. t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn sIm-SpØp Xn-cn-®p h-cp-tºmƒ s]m-‰Ω-en¬ sIm-f-°m-S≥ A-Pp-hpw a-‰pw X-S-™p-\n¿-Øn tXm-°v Nq-≠n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xmbn ]-cm-Xn-bp-≠m-bn-´pw t]m-enkv A-\-ßn-bn-s√-∂p B-tcm-]W-ap-≠v. aq-∂p sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂ Ip-\n-bn¬ t]m-en-kv ]n°-‰v t]m-kv-‰pw t]m-en-kv ]-

t{Sm-fn-Mp-ap-≠m-bn-´pw Ip-‰q-fn P-Mv-j-\n¬ \-S-∂ sh-Sn-hbv-]v kw-`-h-Øn¬ \m-´p-Im¿-°v Zp-cql-X-bp-≠v. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS \n¿-tZ-i {]-Im-cw Ip-\nbn¬ t]m-en-kn-s‚ i-‡-am-b km∂n-[y-ap-≠m-bn-´pw C-Ø-cw Ip-‰-Ir-Xy-߃ Xp-S¿-®-bm-bn A-c-tß-dp-∂-Xn¬ \m-´p-Im¿ `b N-In-X-cm-Wv. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-`-h ÿe-Øv I-\-Ø t]m-en-kv _-¥h-kv G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. at©-cn kn.-sF. k-Æn-Nm-t°m, A-co-t°m-Sv F-kv.-sF. ap-l-ΩZv, F-kv.-sF. Kw-Km-[-c≥ F-∂nh¿ \n-c-h-[n t]-sc tNm-Zyw sNbv-Xp.

i-\w C A-l-Ω-Zv Fw.--]n. \n¿-hln-®p. a-e-∏p-dw Un.C.--H. ]n k-^-dp√, I-e-Œ¿ sI _n-Pp, k-_v Ie-Œ¿ A-an-Xv ao-W, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw D-Ω¿ A-d-°¬, km-t¶-Xn-I h-n-Zym-`ym-k U-b-dŒ¿ sI e-X, a-¶-S tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n D-kvam≥, A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©m-b-

Øv {]-kn-U‚ v tIm-dm-S≥ dw-e, a-¶-S F.C.H. jm-P-lm≥ kwkm-cn-®p. K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv te-Uokv tlm-kv-‰¬ D-Zv-Lm-S-\w, Ahm¿-Uv hn-X-c-Ww, kv-Iq-fn-te°p-≈ sF.Sn. D-]-I-c-W hn-X-cWw, A-¶-W-hm-Sn Ip-´n-Iƒ-°v kv-t\-l-s_-Uv, an-I-®-hn-Zym-eb-߃-°p-≈ A-hm¿-Uv, hn-Zym`ym-k U-b-d-Œ-dn {]-Im-i-\w F∂n-h \-S-∂p.--

H-cp hÀ-j-am-bn {]-hÀ-¯n-¡m-¯ t^m-Wp-IÄ-¡v _n-Ã-S-bv¡m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-hp-¶p Im-fn-Im-hv: H-cp h¿-j-am-bn {]h¿-Øn-°m-Ø em‚ v t^m-WpIƒ-°v _n-√-S-°m-≥ D-]-t`m‡m-°ƒ \n¿-_-‘n-X-cm-hp∂p. Im-fn-Im-hv I-cp-hm-c-°p-≠v F-Ivt- k-©p-Iƒ-°v Io-gn-em-Wv \q-dp-I-W-°n-\p t^m-Wp-Iƒ h¿-j-tØm-f-am-bn {]-h¿-Øn°m-Ø-Xv. Im-fn-Im-hv I-√≥-Ip∂v a-cp-Xn-߬ tdm-Un-epw I-cphm-c-°p-≠v ]p¬-sh-´ tdm-Unepw Xm-a-kn-°p-∂-h-cp-sS t^mWp-Iƒ G-sd \m-fm-bn {]-h¿Øn-°p-∂n-√. {]-[m-\ a-{¥n-bp-sS ^-≠p-]tbm-Kn-®v \n¿-an-® C-cp tdm-Up-Ifpw FIvk - vI - t- h-td-‰d - p-]t- b m-Kn®v a-Æv am-¥n-bX - m-Wv tI-_n-fpIƒ tI-Sp-h-cm≥ Im-c-Ww. H-cp h¿-j-am-bn-´pw tI-_n-fp-Iƒ \∂m-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmbn-´n-√. ]-e-X-h-W _-‘-s∏-´h¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. ]p-Xn-b Nm¬-Io-dn tI-_nƒ ÿ m-]n-°m≥ sS-en-tImw Un-∏m¿-´v-

sa‚ v sS≥-U¿ £-Wn-®n-´pw Gs‰-Sp-°m≥ B-fn-√m-Ø-Xm-Wv Im-c-W-sa-∂p A-[n-Ir-X¿ ]-dbp-∂p. {]-h¿-Øn-°m-Ø t^mWp-Iƒ-°v F-√m am-kh - pw _n-√v A-[n-Ir-X¿ A-b-°p-I-bpw sNøp-∂p-≠v. t{_ m-U_ v- m‚ v I-WIvjs - \-Sp-Øh - c - pw {]-bm-kØ - nem-Wv. tdm-Uv I-cm-sd-Sp-Ø-htcm-Sv \-∂m-°n-Øc - m≥ B-hi - ys∏-´n-´pw ^-ea - p-≠m-bn-√. tI-Sp-h-∂ t^m-Wp-Iƒ \∂m-°m-ØX - n-\m¬ c-≠p h¿-jØn-\n-sS c-≠m-bn-ct- Øm-fw D-]t`m-‡m-°ƒ t^m¨ H-gn-hm°n-bn-´p-≠v. \-„-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ em‚ v sse-\p-Iƒ ]p\-ÿm-]n-t°-≠X - n-√ F-∂ \-bam-Wv A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-°p∂-sX-∂d - n-bp-∂p. C-Xn-s‚ `m-Kam-bn tI-_nƒ sa-bn‚-\≥-kv Po-h\ - ° - m-sc A-tXm-dn-‰n h¿-jß-fm-bn \n-b-an-°p-∂n-√. Im-fnIm-hv F-Iv-kv-tN-©n¬ H-cm-fpt]m-epw Cu cw-KØ - n-√.

hn-¹-h-a-®n t]m-cm-«ho-cyw G-äp-hm-§n F-kv.-Un.--]n.sF.-- {_m-©v {]-Jym-]-\ k-t½-f-\w

tem-I-I-¸v {]-h-N-\ a-Âk-cw

a-ºp-dw: km-{am-Py-Xz hn-cp-≤ t]m-cm-´-߃-°v Du-Spw ]m-hpw Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn ]n.-- \¬-In-b a-ºp-dw X-ß-fp-sS kF-kv.Fw.H. tIm-f-Pv ^n-kn-° ∂n-[n-bn¬ \-S-∂ F-kv.Un.]n.-¬ F-Pyp-t°-j≥ Un-∏m¿-´vsF. {-- _m-©v {]-Jym-]\ - k-tΩsa‚ v tem-I-I-∏v {]-h-N-\ a¬- f-\w t]m-cm-´ ho-cy-apƒ-s°m-≠ k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. hn]p-Ø≥ X-ea - p-db - p-sS kw-Ka - a - mZym¿-Yn-Iƒ-°pw s]m-Xp-P-\bn. ߃-°pw a-¬k-c-Øn¬ ]-s¶tem-Ivk - ` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n-\v Sp-°mw. tem-I-I-∏v G-Xv cm-Pyw ti-jw a-e∏ - p-dw Pn-√b - n ¬ cq-]ot\-Spw, tKmƒ-U≥ _q-´v G-Xv I-cn-® 208 F-kv.U -- n.]n.--sF. {_mI-fn-°m-c≥ I-c-ÿ-am-°pw. ©p-If - p-sS {]-Jym-]\ - a - m-Wv a-etNm-Zy-߃-°p-≈ D-Ø-cw _m-dn-se km-{am-Py-Xz hn-cp-≤ t]m-kv-‰v Im¿-Un¬ F-gp-Xn A- t]m-cm-´ß - f - p-sS {]-`h - tI-{μ-amb-°-Ww. hn-em-kw Z sl-Uv bn-cp-∂ a-ºp-dØ - v N-cn-{X ap-lq¿Hm-^v Z Un-∏m-¿-´v-sa‚ v Hm-^v ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°-j≥, ]n.F-kv.Fw.H. tIm-f-Pv, Xn-cq-cßm-Sn-˛676306, hn-P-bn-°v tImf-Pv Iu¨-kn¬ ]p-c-kv-Im-cw \¬-Ipw. t^m¨: 9947308347.--

Adnbn-¸pIÄ

{]-[m-\m-[ym-]-I tbm-Kw 26\v a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn∏¬-am-cp-sS-bpw sl-Uv-am-ÿam-cp-sS-bpw tbm-Kw Pq¨ 26\v cm-hn-se 10\v Un.Sn.]n.kn. lmfn¬ \-S-°pw. tbm-K-Øn¬ {][m-\m-[ym-]-I¿ \n¿-_-‘-ambpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v l-b¿ sk-°≥-U-dn ta-J-em D-]-U-bd-Iv-Sdpw hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-dIv-S-dpw A-dn-bn-®p.--

kÀ-«n-^n-¡-äv lm-P-cm-¡-Ww

a-e-∏p-dw: k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Itfm-S-\p-_-‘n-®v ]n.Sn.F. \-SØp-∂ {]o ss{]-a-dn ¢m-kp-Ifn¬ 2012 B-K-kvXv H-∂n-\v k ¿-ho-kn-ep-≈ k¿-°m¿ Hm-Wtd-dn-bw e-`n-°m-Ø-h¿ 24 \v cm-hn-se 10 \v Pn-√m hn-Zym-`ymk D-]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Im-cym-eb-Øn¬ F-Ø-Ww.-- tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n^n-°-‰p-I-fpw 2012 Hm-K-Ãv H∂n-\v k¿-ho-kn-ep-s≠-∂v sXfn-bn-°p-∂ {]-[m-\m-[ym-]-Is‚ km-£y-]-{X-hpw D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ km£y-s∏-Sp-ØWw.

sF.--H.--kn. NÀ-¨ am-än-h-¨p

a-e-∏p-dw: C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j≥ A-[n-Ir-X-cp-ambn Pq¨ 23\v Pn-√m I-e-I-S¿ \-S-Øm-\n-cp-∂ N¿-® am-‰n-h®p. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p.

dn-eo-^v hn-X-c-Ww \-S-¯n Xn-cq-c-ßm-Sn: sIm-Sn-™n sN-dp∏m-d lo-tdm-kv ¢-∫pw tlm-´¬ kn-‰n ]m¿-°pw kw-bp-‡-am-bn dn-eo-^v hn-X-c-Ww \-S-Øn. sNdp-∏m-d, Im-Sw-Ip-∂v, ]-tøm-fn F∂n-hn-S-ß-fn-se ]m-h-s∏-´ \q-dne-[n-Iw Ip-Spw-_-߃-°m-Wv In-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. hn-Xc-tWmZvLm-S-\w Xn-cq-c-ßm-Sn kn.-sF. A-\n¬ _n dm-hp-Ø¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \u-jm-Zv \-cn-a-S-°¬ A-[y£-X h-ln-®p. \u-jm-Zv kn-‰n ]m¿-°v, km-en-lv s\-®n-°m-Sv, C-sI k-°-cn-ø, k-a-Zv am-ÿ, ]n-hn dm-jn-Zv, sI A-en, sI Aen A-Iv-_¿, F≥ ap-l-Ω-Zv dm^n, Pw-jo¿, C-kv-am-bo¬, sI dm-jn-Zv, ap-l-Ω-Zv Ip-´n, sI-]n hln-Zv, Sn ap-l-Ω-Zv Pm-_n¿ kwkm-cn-®p.

Øw Xo¿-Ø-Xv. 200 {_m-©p-Ifp-sS {]-Jym-]-\-sa-∂ Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS I-W-°p-Iq-´-ep-Iƒ sX-‰n-®m-Wv 208 {_m-©p-If - p-sS {]-Jym-]-\w \-S-Øn-b-Xv. sh-fnb-t¶m-Sv D-a-¿-Jm-fn-bp-sS k-a-cho-cy-apƒ-s°m-≠ s]m-∂m-\n \n-tbm-PI - a-fie - Ø - n¬ \n-∂v 23 {_m-©p-I-fm-Wv a-ºp-dw X߃ \-K-dn-ep-b¿-∂ ]-Xm-I-bpam-bn {]-h¿-Ø-\ a-fi-e-Ønte-°p bm-{X-bm-b-Xv. 208 {_m©p-Iƒ-°m-bn {]-tXy-Iw t]-scgp-Xn ÿm-]n-® sIm-Sn-ac - Ø - n¬ ip-{` \-£{- Xm-¶n-X Zzn-h¿-W ]Xm-I hm-\n-ep-b¿-Øn-b-tXm-sSbm-Wv k-tΩ-f\ - \-S] - S- n-Iƒ B-

s]m-¶ym-Ip-dn-inþ-am-\-¯v-aw-K-ew ss_-]m-kv: \m-ep-a-Wn-¡m-äv am-Xr-I-bn a-e-¸p-d¯v A-©p-a-Wn-¡m-äv

a-e-∏p-dw: tIm-´-b-sØ -\mep-a-Wn-°m-‰v- am-Xr-I-bn¬ bm-{X-°m¿-°v hn-{i-a-˛-`-£W ku-I-cy-sam-cp-°n s]-cn¥¬-a-Æ s]m-∂ym-Ip-dn-in-˛ss_-∏m-kn-s\ am-‰n-sb-Sp°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ F-√mhn-[-k-lm-b-ß-fpw D-d-∏m°p-sa-∂p ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n A-dn-bn-®p. -A-©p-aWn-°m-‰v- F-∂ t]-cn-em-Wv ss_-]m-kv hn-I-k-\w bmYm¿-Yy-am-°p-I. C-cp-h-i-Øpw \-S-∏m-XIƒ H-cp-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ k-lm-bw e-`y-am-°pw. h-≈ph-\m-Sv hn-I-k-\ A-tXm-dn-‰nb-sS Io-gn¬ s]-cn-¥¬-a-Æ ss_-∏m-kn-se B-dp In.--ao-‰dn¬ 3000 a-c-߃ \-´v ]n-Sn-∏n°p-∂ ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w

sN-bv-Xv kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n.-Fw.--F¬.--F. ^-≠n¬ \n∂pw ss_-]m-kv hn-I-k-\Øn-\v B-h-iy-am-b ^-≠v hI-bn-cp-Øp-sa-∂v A-[y-£\m-b \-K-c-hn-I-k-\ h-Ip-∏v a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en ]d-™p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI.--_n-Pp, k-_v I-e-Iv-‰¿ A-an-Xv ao-\, h-≈p-h-\m-Sv hn-I-k-\ AtXm-dn-‰n sN-b¿-am≥ \m-e-IØv kq-∏n, \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k≥ \n-jn A-\n¬-cm-Pv, s]-cn-¥¬-a-Æ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, Xm-tgt°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F sI \m-k¿ ]-s¶-SpØp.--

Uo-k e-`y-X¡p-d-hv; an-\n _-Êp-IÄ Hm-«w\nÀ-¯p-¶p s]m-∂m-\n: I-gn-™ Ip-sd B-g-v N-If - m-bn s]-t{Sm-fn-bw D¬-]∂ - ß-fp-sS e-`y-Xb - n-ep-≠m-b Ip-dh - v Pn-√b - n-se _-kv k¿-ho-kp-Is - f tZm-jI - c - a - m-bn _m-[n-°p-∂p. Uo-k¬ B-hi - y-Øn-\p e-`n-°mØ-Xp-aq-ew an-\n _- p-If - n¬ ]e-Xpw Hm-´w \n¿-Øp-Ib - pw k¿ho-kp-Iƒ sh-´n-°p-dbv° - m-\pw Xp-Sß - n. Hm-bn¬ I-º\ - n D-tZym-Kÿ cp-sS A-\m-ÿ aq-ew t\-cs - Ø e-`n-®n-cp-∂ A-fh - n¬ s]-t{Sm-fnbw D¬-∏∂-ß ƒ ]-ºp-Iƒ-°v e`n-°p-∂n-√. C-Xn-s\-Xn-sc ]-ºp-Sa-Iƒ k-a- cw-KØ - n-dß - n-sb-¶nepw {]-i\ v- Ø - n-\v ]-cn-lm-cw e-`n-

®n-cp-∂n-√. a-- n-\n _- p-Iƒ Hm-´w \n¿-Øp-∂X - v {Km-a {]-tZ-iß - f - n ¬ bm-{Xm Zp-cn-Xw kr-„n-°p-∂p≠v. s]-t{Smƒ ]-ºp-Iƒ-°v I-º\n-Iƒ A-\p-aX - n \¬-Ip-∂X - n-ep≈ a-¬k-cw, ]-ºp-If - n¬ B-hiy-am-b D¬-∏∂ - ß - ƒ b-Ym-ka - bw hn-Xc - W - w sN-øm-Xn-cn-°p-I F-∂n-hb - m-Wv s]-t{Smƒ, Uo-k ¬ e-`y-X Ip-dh - p-≠m-bn-cn-°m≥ Im-cW - w. Ip-μw-Ip-fw-˛s - ]-m∂ - m\n, F-S∏ - mƒ-˛s - ]m-∂m-\n, s]m∂m-\n-˛] - ´- m-ºn, F-S∏ - mƒ-˛N - ß - cw-Ip-fw, F-S∏ - mƒ-˛I - q-‰\ - m-Sv dq-´pI-fn-em-Wp an-\n _- p-Iƒ ]-ecpw Uo-k¬ e-`y-X Ip-dh - v aq-ew Hm-´w \n¿-Øn-bn-cn-°p-Ib - m-W.v

cw-`n-®-Xv. tZ-io-b kw-ÿm-\ t\-Xm-°-fn¬ \n-∂v A-X-Xp {_m-©v {]-kn-U ‚p-am¿ G-‰phm-ßn-b ]-Xm-I k-tΩ-f\ - Ø - ns\m-Sp-hn¬ {_m-©p-I-fn-te-°v sIm-≠p t]m-bn. km-{am-Py-Xz hn-cp-≤ t]m-cm-´-߃-°p Du¿Pw ]-I¿-∂n-cp-∂ a-ºp-dw X߃ Im-Wn-®p X-∂ ]m-Xb - n-eqsS cm-Py-sØ hn-[zw-kI - cm-{„ob i-‡n-Iƒ-°p Xm-°o-Xm-bn {]-h¿-Ø-\ ]m-X-bn¬ D-d-®p \n¬-°p-sa-∂p {]-Xn-⁄-sb-SpØm-Wv {_m-©v t\-Xm-°ƒ ktΩ-f\ - \-Kc - n hn-´X - v. aq-t∂m-sS B-cw-`n-® {]-Jym-]-\ \-S-]-SnIƒ {_m-©p-I-fp-sS ]-Xm-I D-

b¿-Øe - p-Iƒ-°p ti-jw \m-ec - bv°p \-S-∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\tØm-sS-bm-Wv k-am-]n-®-Xv. tem-Ivk` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ G‰-hpw Iq-Sp-X¬ thm-´v hm-ßn-b aq-∂n-bq¿ ]-©m-b-Øn-\p-≈ D]-lm-cw tZ-io-b {]-kn-U‚ v F k-Cu-Zv k-Ωm-\n-®p. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ {_m-©pIƒ cq-]o-I-cn-® s]m-∂m-\n afi-e-Øn-\v tZ-io-b D-]m-[y£≥ kmw-Ip-´n tP-°-_pw D-]lm-cw \¬-In. {_m-©p-Iƒ-°p≈ Aw-Ko-Im-c k¿-´n-^n-°-‰pIƒ Pn-√m `m-ch - m-ln-Iƒ a-fi- tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\v tijw Pn√-bn¬ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ F-kv.U -- n.--]n.--sF.-- {_m-©p-Iƒ ew {]-kn-U‚p-am¿-°p ssI-am- cq-]o-I-cn-® s]m-∂m-\n \n-tbm-P-Ia-fi-e-Øn-\p-≈ D-]-lm-cw tZ-io-b D-]m-[y-£≥ kmw-Ip-´n dn.-tP-°-_v a-fi-ew {]-kn-U‚ v F Fw kp-ss_-dn-\v ssI-am-dp-∂p

h-f-h-¶qÀ-þIÂ-¸I-t©-cn Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn \nÀ-am-Ww Xp-S-§n

e-Î-td-än-\v t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\w: \-ãwaq-ew I-ap¼n [À-W t_m-«p-IÄ s]m-fn-¨phnÂ-¡p-¶p \-S-¯n

a-e∏ - p-dw: h-fh - ∂ - q¿-˛I - ¬-∏It©-cn Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n \n¿-amtWm-ZL -v m-S\ - w ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥Nm-≠n \n¿-hl - n-®p. h-fh - ∂ - q¿ _m-^J - n b-Øow-Jm-\b - n ¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ P-eh - n-`h - a-{¥n ]n s-- P tPm-k^ - v A-[y-£\ - m-bncp-∂p. Fw.F¬.Fam-cm-b kn.--aΩq-´n, A-_Zv- p-dl - vam≥ c-≠Ø - mWn, CS-- n ap-lΩ - Z- v _-jo¿ Fw.--]n--, P-e A-tXm-dn-‰n sS-I\ -v n-°¬ AwKw Sn kn kp-{_≥, am¬-t°m sSIv sN-b¿-am≥ Ip-dp-t°m-fb - sambvX - o≥ ]-s¶-Sp-Øp. 12.--5 tIm-Sn-bmWv ]-≤X - n-bp-sS sN-eh - .v Xn-cp-\mhm-bb - pw k-ao-] ]-©m-bØ - p-I ƒ-°p-ap-≈ k-a{- K Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-sS `m-cX - ∏ - p-gb - n-se Xn-cp\m-hm-b I-Sh - n-ep-≈ In-W¿, tdm hm-´¿ ]-ºn-Mv sa-bn≥, ]-ºs -v k-‰v F-∂n-h hn-]p-eo-Ic - n-®v Cu ]-≤Xn-°v {]-tbm-P\ - s - ∏-Sp-Øpw.--

I-eIvStdäv amÀ¨v 25\v a-e∏ - p-dw: tI-cf - ss{]-h‰ - v ^m¿a-kn-Ãv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 25\v cm-hn-se 10\v I-e-IvStd-‰v am¿-®pw [¿-Wb - pw \-SØ - pw. sNdp-In-S Hu-j[ - ta-Je - s - b kw-c£n-°p-I, ^m¿-ak - n-Ãp-Is - f Nqj-Ww sN-øp-∂X - v A-hk - m-\n-∏n°p-I, Hu-j[ - hn-e h¿-[\ - - X-Sbp-I, ku-P-\y a-cp-∂v hn-X-cWw Im-cy-£-a-am-°p-IXpS-ßn b B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®mWv [¿ W. Pn-√m ]-©m-bØ - v ÿn-ck - an-Xn sN-b¿-am≥ ]n kp-[m-Ic - ≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Pn-√m {]-knU‚ v ]n A-–p¬-dj - o-Zv, sk-{I´-dn ]n hn kp-\n¬, kn _m-eI - rjvW - ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

{]o-sa-{Sn-Iv kv-tIm-fÀ-jn-¸v: A-t]-£-IÀ-¡v _m-¦v A-¡u-−v \nÀ-_-Ô-am-¡p-¶-Xv H-gn-hm-¡-Ww a-e∏ - p-dw: \yq-\] - £ a-Xh - n-`m-Kß-fn¬-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ {]o-sa-{Sn-Iv kvt- Im-f¿-jn-∏v A-t]-£I - ¿-°v _m-¶v A-°u-≠v \n¿-_‘ - a - m-°p-∂X - v A-Sn-b¥ - c - am-bn H-gn-hm-°W - s - a-∂p F-kv.-ssh.--Fk - v. Pn-√m sk-{It-´d - n-b‰ - v B-hi - y-s∏-´p. \n-ch - [ - n A-t]-£I-cn¬ \n-∂pw Xn-cs - ™-Sp-°p-∂ G-Xm-\pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v am-{X-

am-Wv kvt- Im-f¿ - j - n-∏v e-`n-°p-∂Xv. A-Xn-\m¬ Ip-´n-Is - f-bpw c-£nXm-°s - f-bpw _m-¶v A-[n-Ir-Xt- cbpw _p-≤n-ap-´n-°p-∂ \n-_‘ - \ \o-Xo-Ic - n-°m-\m-hn-√. kvt- Im-f¿-jn-∏v A-\p-hZ- n-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v am-{X-am-bn U-bd-Œv s_-\n-^n-‰v {Sm≥-k^ -v ¿ kuI-cyw ]-cn-an-Xs - ∏-Sp-Øm-hp-∂X - mW-v. I-gn-™ h¿-jh - pw C-Øc - -

Øn-ep-≈ hy-hÿ G¿-s∏-SpØn-b A-[n-Ir-X¿ i-‡a - m-b {]Xn-tj-[Ø - n-s\m-Sp-hn¬ Xo-cp-am\w ]n≥-he - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ]n sI Fw k-Jm-^n C-cn-ß√ - q¿ A[y-£X - h - l - n-®p. ]n Fw ap-kX v- ^, Du-cI - w A-–p-dl - v am≥ kJm-^n, sI ap-lΩ - Z- v C-{_m-lnw, ]n A-eh - n k-Jm-^n, A-eh - n-°p´n ss^-kn F-S° - c - kw-km-cn-®p.

s]m-∂m-\n: I-\-Ø km-º-ØnI \-„-hpw a-¬ky-e-`y-X-bp-sS Ip-d-hpw sXm-gn-em-fn-I-sf e-`n°m-Ø-Xpw aq-ew t_m-´p-Iƒ s]m-fn-®v hn-¬-°p-∂-Xv hym-]-Iam-hp-∂p. t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\ Im-e-b-f-hn¬ A-‰-Ip-‰-]-WnIƒ-°m-bn t_m-´p-Iƒ I-cbv°v I-b-‰p-∂-Xn-s‚ a-d-hn-em-Wp t_m-´p-Iƒ s]m-fn-®v hn¬-°p∂-Xv. C-‘-\-ß-fp-sS hn-e-h¿-[n®-Xp aq-e-ap-≠m-b km-º-Øn-I \-„-am-Wp t_m-´p-Iƒ s]m-fn®p hn¬-°p-∂-Xn-\p D-S-a-I-sf \n¿-_-‘n-∏n-°p-∂-Xv. s]m-∂m\n-bn-se 400 Hm-fw t_m-´p-Ifn¬ \q-tdm-fw t_m-´p-Iƒ am{X-am-Wv C-t∏mƒ a-¬ky-_-‘\w \-S-Øp-∂-Xv. A-gn-ap-J-sØ

a-W¬ Xn-´-aq-ew I-gn-™ A©v h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ 20 t_m´p-Iƒ X-I¿-∂n-cp-∂p. I-gn-™ A-©v h¿-j-Øn-\n-S-bn¬ \n-ch-[n t_m-´p-Iƒ s]m-fn-®p hn-‰n´p-s≠-∂v a-¬ky-sØm-gn-em-fnIƒ ]-d-bp-∂p.-t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\-am-b-Xn\m¬ t_m-´p-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-]Wn-I-fpw Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. A-SpØ H-cp h¿-jw a-¬ky-_-‘\w \-S-tØ-≠-Xn-\v B-h-iy-amb Du¿-P-hpw I-cp-Øpw t_m-´pIƒ kzm-b-Ø-am-°p-∂-Xv 47 Znh-k-sØ t{Sm-fn-Mv \n-tcm-[-\ Im-e-Øm-Wv. A-‰-Ip-‰-]-WnIƒ-°v e-£-߃ sNe-hv h-cpØp-∂Xpw D-S-a-I-sf Zp-cn-X-Ønem-°n-bn-´p-≠v.-]-Ww I-s≠-Øm≥ I-gn-bm-

Ø-Xn-\m¬ \n-c-h-[n t_m-´pIƒ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-ØmsX ]m-Xm-dn¬ X-s∂ \n¿-Ønbn-cn-°p-I-bm-Wv. A-Sp-Ø ko-k-Wn¬ I-S-en ¬ C-d-ß-W-sa-¶n¬ C-t∏m-gsØ A-‰-Ip-‰-]-Wn A-\n-hm-cyam-sW-∂-Xn-\m¬ I-Sw-hm-ßnbpw ]-en-ibv-°v ]-W-sa-Sp-Øpam-Wv ]-e-cpw A-‰-Ip-‰-]-Wn ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xv. km-[m-cW t_m-´p-I-fp-sS \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°pw A-‰-Ip-‰]-Wn-°p-am-bn A-c-e-£w cq-]bn-te-sd sNe-hv h-cpw. \-ho-Ic-W {]-h¿-Ø-\-߃-°pw A-‰Ip-‰-]-Wn-Iƒ-°p-am-bn sIm-®nbn¬ \n-∂pw t_-∏q-cn¬ \n∂pw sXm-gn-em-fn-I-sf F-Øn®p Xp-S-ßn-bn-´p-≠v.

a-e-∏p-dw: Im-em-\p-kr-X-am-bn A-¶-W-hm-Sn Po-h-\-°m-cp-sS tk-h-\-th-X-\ ]-cn-jv-°m-c-ß ƒ ]-cn-jv° - c - n-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´v tI-c-f tÃ-‰v A-¶-W-hm-Sn h¿-t°-gk v- v B‚ v sl¬-t∏-gk v- v tIm¨-s^-U-td-j≥ kw-ÿm\ h¿-°n-Mv I-Ωn-‰n- I-eI - vStd--‰n\p ap-ºn¬ [¿-W \-S-Øn. kwÿm-\ {]-kn-‚ v l-cn-Zm-kv ]p¬∏-‰ A-[y-£X - h - l - n-®p. tI-c-f \m-fn-tI-c hn-I-k-\ tIm ¿-]t- d-j≥ sN-b¿-am≥ km_-lv ]p¬-∏‰ - D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. tªm-°v tIm-¨-{K-kv {]-knU‚ v ]n F a-Po-Zv ap-Jy-{]-`m-jW-hpw cm-Po-hv-Km-‘n ^u-t≠j≥ P-\. sk-{I-´-dn th-em-bp[≥-Ip-´n, \u-^¬-_m-_p, A≥h¿ A-bt- am≥, hm-ln-Z _m-\p, sI k-^n-b, kw-km-cn-®p.

C-þ-hm-b-\-bp-sS Im-e-¯pw ]p-kv-X-I-§Ä B-ß-kp-lr-¯v: a-{´n a-ª-fmw-Ip-gn A-en Sv, a-¶-S ]-©m-b-Øp-I-fn-se B-Zn-hm-kn tIm-f-\n-I-fn-se 45 Ip-´n-I-fm-Wp km-bv kv-t\-lXo-cw tlm-Ã-en¬ Xm-a-kn-®v sXm-´-Sp-Øp-≈ kv-Iq-fp-I-fn¬ ]T-\w \-S-Øp-∂-Xv. C-h¿-°v B-h-iy-am-b ku-I-cy-߃ Hcp h¿-j-Øn-\-Iw H-cp-°p-∂-Xn\v C≥-^¿-ta-j≥ ˛ ]-_v-fn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v \-S-∏m-°p-∂ -kv-t\-l-h¿-jw- ]-≤-Xn-bpsS B-Zy L-´-am-bm-Wv ]p-kv-XI-߃ ssI-am-dn-b-Xv. s\-Sp-a-ßm-Sv K-h. tIm-f-Pv

A-kn. {]-^-k¿ F-kv sI _o\m-Ir-jv-W-≥, _o-\m-Ir-jv-W ≥, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n k¿ hn ]n kp-e-`, ]n F≥ ]-Wn°¿ hn-⁄m≥ hn-Im-kv tI{μw Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Pm^¿, sI B -- ¿ c-hn, km-£-c-Xm an-j≥ tIm-˛HmUn-t\-‰¿ A-_vZp¬ d-jo-Zv kw-km-cn-®p. hm-b\-hm-c-tØm-S-\p-_-‘n-®v C≥^¿-ta-j≥ ˛ ]-ªn-Iv dn-te-j≥kv h-Ip-∏pw km-£-c-Xm an-j\pw kw-bp-‡-am-bm-Wv ]-cn-]mSn kw-L-Sn-∏n-®-Xv.-

a-e-∏p-dw: C-˛-hm-b-\-bv-°v {]-k‡n-bp-≈ Im-e-Øpw G-Xv A¿[ cm-{Xn-bn-epw kp-lr-Øm-hpI A-®-Sn ]p-kv-X-I-߃ am-{Xam-sW-∂v a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en ]-d-™p. C≥-^¿-ta-j≥ ˛-]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v \S-∏m-°p-∂ -kv-t\-l-h¿-jwD-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p a-{¥n. em≥-Uv d-h-\yq I-Ωo-j-\dm-b Fw kn tam-l≥-Zm-kn-\v ae-∏p-dw Pn-√m I-e-Iv-S-dm-bn-cns° kw-tbm-Pn-X in-ip-hn-I-k-

\ tk-h-\ ]-≤-Xn {]-h¿-Ø-\߃ an-I-® co-Xn-bn¬ G-tIm]-\w \-S-Øn-b-Xn-\p e-`n-® Ahm¿-Uv Xp-I-bm-b 25,000 cq-]-bv°p-≈ ]p-kv-X-I-߃ s]-cn¥¬-a-Æ km-bv kv-t\-l-Xo-cw tlm-Ã-en-\v ssI-am-dn-bm-Wp a{¥n ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvX-Xv. \-K-c-k-`m sN-b¿ t]-gv-k≥ \n-jn A-\n¬ cm-Pv A-[y-£bm-bn-cp-∂p. em≥-Uv d-h-\yq IΩo-j-\¿ Fw kn tam-l≥-Zm-kv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn. Xm-tg-t°m-

_m-¦n-Mv In-tbm-kv-¡v ]-cn-io-e-\w 25\v

_m-¦n-Mv tk-h-\-§Ä A-£b-bn-eq-sS

a-e∏ - p-dw: s^-Ud - ¬ _m-¶v ˛ A£-b _m-¶n-Mv In-tbm-kv-°v ]cn-io-e-\w Pq¨ 25\v cm-hn-se 10\v a-e∏ - p-dw tlm-´¬ sU-eo-jbn¬ \-S-°pw. Xn-c-s™-Sp-Ø A-£b - kw-cw-`I - c - pw _m-¶v amt\-P-cpw ]-s¶-Sp-°-Ww. Pn-√m I-eI - vS- ¿ sI _n-Pp D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p apJym-Xn-Yn-bm-hpw.--

a-e-∏p-dw: _m-¶n-Mv tk-h-\߃ F-√m-h¿-°pw e-`y-am-°pI F-∂ tI-{μ-k¿-°m¿ ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn ap-gp-h≥ {Km-a {]-tZ-i-ß-f-In-epw _m-¶n-Mv ku-I-cy-߃ A-£-b h-gn e`y-am-°p-sa-∂v A-£-b Pn-√m sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v C-¥y, s^-U-d¬ _m-¶v, tI-c-f {Kmao¨ _m-¶v, tÃ-‰v _m-¶v Hm-^v {Sm-h≥-Iq¿, ku-Øv C-¥y≥

_m-¶v, bq-\n-b≥ _m-¶v, Im-\-d _m-¶v, ]-©m-_v \m-j-\¬ _m¶v, hn-P-b _m-¶v, _m-¶v Hm-^v C¥y, sk≥-{S¬ _m-¶v Hm-^v C¥y, tIm¿-]-td-j≥ _m-¶v, kn ≥-Un-s°-‰v _m-¶v F-∂n-h-bpsS tk-h-\-am-Wv A-£ tI-{μ߃ h-gn e-`n-°p-I. H-cp A-£-b tI-{μ-Øn-\v Hcp _m-¶n-Mv In-tbm-kv-°m-Wv e`n-°p-∂-Xv. F-kv._ -- n.--Sn. F-kv._ -- n.--sF.--,

s^-U-d¬ _m-¶v, sI.--Pn.--_n.--, ku-Øv C-¥y≥ _m-¶v F-∂o _m-¶p-Iƒ-°v A-£-b tI-{μ߃ A-tem-´v sN-bv-Xp I-gn™p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ, hn-hn-[ t£a-]-≤-Xn-I-fp-sS B-\p-Iq-eyw e`n-°p-∂-h¿, F.--Sn.--Fw. Im¿-Uv D-]-tbm-Kn-°m≥ {]m-ho-Wy-c√m-Ø-h¿°v C-Xv Kp-W-I-c-amhpw. tk-h-\-߃ Pq-sse-bn¬ Xp-S-ßpw.--


{]mtZ-inIw

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

sI-«n-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

]cn-]mSn

„Iq-´n-e-ßm-Sn Pn.bp.]n. kv-

Iqƒ: Pn.F-kv.Sn.bp Pn√m {]h¿-Ø-I Iymw-]v˛ 10.00 „h-S-t°-a-Æ Pn.bp.]n-. kvIqƒ: sI.F-kv.F-kv.]n.bp bq-\n-‰-v I¨-h≥-j≥ ˛3.00 „a-e-∏p-dw s{K-bvkv Hm-Un-t‰mdn-bw: sF.F≥.F¬ P-n√m I¨-h≥-j≥ ˛10.00 „s]cn-¥¬-a-Æ l\-^n a-kvPn-Zv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: da-Zm≥ kw-i-b-\n-hm-c-W kZkv ˛ 6.30

Adnbn-¸pIÄ

\n-Ip-Xn hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww a-t©-cn: \n-Ip-Xn ]-cn-jv-°-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn \n-tbm-Kn® D-tZym-K-ÿ¿ Kr-l k-μ¿-i\w \-S-Øp-tºmƒ B-h-iy-amb hn-h-c-߃ \¬-In k-l-Icn-°-W-sa-∂v ap-\n-kn-∏¬ sk{I-´-dn B-h-iy-s∏-´p. \n-Ip-Xn ]-cn-jv-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn \-K-c-k-`-bn-se A-º-Xp hm¿-Up-I-fn-epw sI-´n-S-˛-`q \nIp-Xn hn-h-c-߃ ti-J-cn-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv k-μ¿i-\w.

ku-P-\y t\-{X ]-cn-tim-[-\ C-¶v

a-t©-cn: ap-Ø-∂q¿ hn-j≥ ao©n-d-bp-sS-bpw sIm-t≠m-´n IÆm-ip-]-{Xn-bp-sS-bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ ku-P-\y t\-{X ]-cn-tim-[-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. C∂v cm-hnse F-´-c a-Wn ap-X¬ ao-©n-d k-e-^n aZ-vdk-bn-em-Wv Iymw]v. t^m¨: 9846575564

am-hn³-ssX hn-X-c-Ww

]-Ø-∏n-cn-bw kv-Iqƒ {]o- ss{]ssa-dn sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\w a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

a-t©-cn: ]-Ø-∏n-cn-bw Pn.bp.]n. kvI - q-fn-\v ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n¿-an-®p \¬-In-b {]o ss{]-adn tªm-°v, em-_v & sse-{_-dn sI-´n-S-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. {]o ss{]-a-dn tªm-°v Sq-dnkw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-amdpw em-_v & sse-{_-dn ]n sI _jo¿ Fw.F¬.F-bp-am-Wv D-ZvLm-S-\w sN-bv-X-Xv. {]o-ss{]-adn tªm-°v A-c™ n-°¬ - P-am¬ ap-lΩ - Z- pw, em-_v & sse-{_dn sI-´n-Sw kn A-_vZ- p¬ I-co-apam-Wv kw-`m-h\ - sN-bvX - X - v. Pul¿ km-ZØ - v A-≤y-£X - h-ln®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v hn j¿-an-f, F A-lΩ - Z- v Ip-´n, am-¶p∂≥ kp-μ-cn, t_-_n in-h-cma≥, lp-ss-k≥ kw-km-cn-®p.

kozhikode/MLE

3

C-Sn-sh-® I-Ãp-− tdm-Un-sâ tim-NymhØ- ]-cn-l-c-n-¨nà \n-e-ºq¿: Nm-en-bm¿ ]-©m-bØn-se 2, 3 hm-Up-I-fn-se \q-dp I-W-°n-\v Ip-Sp-w_-߃-°v {]tbm-P-\w e-`n-°p-∂ C-Sn-sh-Æ I-√p-≠ \-ºq-cn-s∏-´n tdm-Uv A‰-Ip-‰-∏-Wn \-S-Øm-Ø-Xn-\m¬ C-cp-N-{I-hm-l-\-߃-°pt]-m-epw k-©-cn-°m≥ I-gn-bmØ A-h-ÿ-bn-em-Wv. 1994¬ ]©m-b-Øv \n¿-an-® tdm-Uv ]n∂o-Sv H-cn-°¬ t]m-epw A-‰-Ip‰-∏-Wn \-S-Øn-bp-´n-√. 2002¬ \m-´p-Im-cp-sS B-hiy-{]-Im-cw ]n.U-]v-fn-bp.Un. td-m-Uv F-s‰-Sp-Ø-¶n-epw H-cp

{]-h¿-Øn-bpw \-S-Øn-bn-´n-√. I-√p-≠-bn¬ \n-∂v \-ºq-cn-s∏´n h-sc-bp-≈ tdm-Un-\v Sm-dnMv \-S-Øm≥ s]m-Xp-a-cm-a-Øv hIp-∏v 15e-£w h-I-bn-cp-Øn-bn´p-≠v. sS-≠¿ \-S-]-Sn- D-S≥ ]q¿Øn-bm-hp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. a-g-°m-e-Øn-\p ti-jam-bn-cn-°pw {]-hrØn Xp-S-ßpI. C-Sn-h-Æ-bn¬ \n-∂v ]m-td°m-Sv h-tc-bp-≈ tdm-Uv \n¿-amW-Øn-\v Pn-√m ]-©m-b-Øv 15 e-£w A-\p-h-Zn-®n-´p-s≠-∂v ]d-bp-tºm-gpw ]n.U-_v-fn-bp.Un. G-s‰-Sp-Ø tdm-Un¬ Pn-√m ]-

©m-b-Øv ^-≠v F-ß-s\ sNe-h-gn-°p-sa-∂ tNm-Zy-Øn-\v A-[n-Ir-X¿-°v hy-‡-am-b a-dp]-Sn-bn-√.

Øm-\m-tcm-l-Ww a-t©-cn: tdm-´-dn ¢-∫v a-t©-cnbp-sS ap-∏-Xm-a-Xv {]-kn-U-‚mbn Jm-en-Zv ]p-Xp-t»-cn-bpw sk{I-´-dn-bm-bn tPm-jn ]-¥-√q-cpw ÿm-\m-tcm-l-Ww sN-bv-Xp. Pn√m K-h¿-W¿ tUm. ]n P-b{]-Im-iv D-]m-[y, A-kn-Â v Kh¿-W¿ {]-Xo-jv Ip-am¿, tUm. C sI D-Ω¿ {]-kw-Kn-®p.

]-«n-¡m«v sX-cp-hp\m-bv-¡-fp-sS hm-b-\ hm-cm-N-c-W-¯n ]-«n-¡m-Sv Np-¦w P-Mv-j-\nse sse-{_-dn im-ào-I-c-Ww ^p-Sv-]m-¯p-IÄ I-¨-h-S-¡mÀ ssI-tb-dn I-Sn-tb-äv A-©p-t]-À-¡v ]cn¡v Im-fn-Im-hv: A-S-°m-Ip-≠v {Ik‚ v l-b¿- sk-°-≥U-dn-bn¬ hm-b-\ hm-cm-N-c-W-Øn¬ kvIq-ƒ sse-{_-dn im-‡o-I-c-W {]-h¿-Ø-\-Øn-\v Xp-S-°-am-bn. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v hn-Zym¿-YnIƒ X-ß-fp-sS ho-Sp-I-fn¬-\n∂pw ]p-kv-X-I-߃ sse-{_-dnbn-te-°v F-Øn-®p.F-√m ¢m-kv ap-dn-I-fn-epw hm-

b-\ aq-e-Iƒ ÿm-]n-°m≥ Xocp-a-m-\n-®p. -sse-{_-dn im-‡oI-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Ip-´nI-fn¬-\n-∂pw ]p-kv-X-Iw kzoI-cn-®v F-gp-Øp-Im-c-≥ ap-JvXm¿ D-Z-cw-s]m-bn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ sI A-\-kv, {]-[m-\-[ym-]-I≥ tPmjn-t]mƒ, ap-l-Ω-Zv h-kow, jlo≥- kw-km-cn-®p. -

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n-°m-Sv Np¶w P-Mv-j-\nse ^p-Sv-]m-Øp-Iƒ ssI-tb-dn I-®-h-S-°m¿ P-\ß-fp-sS sskz-cy k-©m-cw X-Sbp-∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ tdm-Un-¬ \n-∂pw \n-e-ºq¿ tdm-Un-te-°p≈ P-Mv-j-\n¬ tdm-Un-s‚ H-cp`m-K-am-Wv I-®-h-S-°m¿ ss-I-tbdn-b-Xv. s]m-Xp-a-cm-a-Øpw sh-´Øq¿ ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-

cpw ssI-tb-‰-߃ I-≠ a-´n-√. ]-e ÿ-e-ß-fn-epw Hm-S-Iƒ°p ap-I-fn¬ ssS¬-kv ]-Xn-®v I-S-Iƒ ]p-d-tØ-°v C-d-°ns°-´n-bm-Wv hym-]m-cw. tdm-Uneq-sS k-©-cn-t°-≠ ÿn-Xnbm-Wn-hn-sS-bp-≈-Xv. A-[n-IrX-cp-sS au-\m-\p-hm-Z-Øn-emWp I-®-h-S-°m¿ ssI-tb-‰w \S-Øp-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-Zv-

Lm-S-\w I-gn-™ H-cp I-S tdmUn-se sS-e-t^m¨ Im-em-Wv {]-th-i-\ I-hm-S-am-°n A-e-¶cn-®n-´p-≈-Xv. s]m-Xp-\n-c-Øv ssI-tb-‰-߃ ]-cn-tim-[n-°m\pw \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-\pw s]mXp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\v \n¿-tZiw \¬-In-b-Xm-bn sh-´-Øq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v lw-k°p-´n A-dn-bn-®p.

Im-fn-Im-hv ta-J-e-bn I\¯ a-g- Xp-S-cp-¶p; ]-Ån-tÈ-cn-bn In-WÀ C-Sn-ªpXm-gv-¶p

s]-cn-¥¬-a-Æ: a-Æv kw-c-£W Hm-^n-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-¶-S {Km-a-cvc-©m-b-Øn-se A-Ω-Ww-tNm-e \o¿-Ø-S ]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´ Kp-W-t`m-‡m°ƒ-°v H-´v am-hn≥-ssX-Iƒ 90i-X-am-\w k-_v-kn-Un-bn¬ 24\v hn-X-c-Ww sN-øp-∂p. At]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km- Im-fn-Im-hv: a-e-tbm-c-Øv I-\\ Xn-b-Xn \msf. t^m¨: Ø a-g Xp-S-cp-∂p. a-g-i-‡-am04933 229727, 9446666854. b-tXm-sS h≥-tXm-Xn¬ \m-i-\„-ß-fpw ]-Xn-hm-Ip-∂p. i-\nbm-gv-N cm-hn-se ]-≈n-t»-cn-bn¬ ]-d-®n-t°m-S≥ lp-ss-k-≥ F-∂-bm-fp-sS In-W¿ C-Sn-™v a-t©-cn: I-f-hv tI-kn-se {]-Xn- Xm-gv-∂p. G-Xm-\pw am-k-߃sb a-t©-cn t]m-en-kv ssk-_- °v ap-ºv \n¿-an-® In-W-dm-Wv ¿ sk-√n-s‚ k-lm-b-tØm-sS ]q¿-W-am-bn `q-an-°-Sn-bn-te-°v Xm-gv-∂-Xv. h-en-b i-–-tØ-m-Sv A-d-Ãv sN-bvIq-Sn-bn-´m-bn-cp-∂p In-W¿ C-SnXp. ]-ø-\m-Sv ™-Xv. In- g - t °- h oC-Sn-™ In-W¿ lp-ssk´n¬ ssks‚ ho-Sn-\v ap-ºn-em-Wv ÿn-Xn ^p-±o(34)s\sN-øp-∂-Xv. A-º-e-°-S-hv tdmbm-Wv ho-SnUn-¬ \n-∂v ]p-g-bn-te-°p-≈ s‚ Hm-Sn-ftdm-U-cn-In-em-Wv In-W¿ C-Sn°n A-I-Ø-p ™v Xm-gv-∂-Xv F-∂-Xn-\m¬ I-S-∂v kz¿W-hpw ]-W-h-pw sam-ss_¬ A-]-I-S km-[y-X-bpw h-f-sc Iqt^m-Wpw I-h¿-∂ tI-kn¬ A- Sp-X-em-Wv. ]-≈n-t»-cn kz-emd-Ãv sN-bv-X-Xv. a-t©-cn sN-dm- Øv \-K-dn-se hm-cn-b-a-Ip-≠≥ °-c-bn¬ X-d-a-Æn¬A-–p¬-e- ju-°-Øn-s‚ ho-Sn-\v ap-I-fnØo-^n-s‚ ho-´n¬ I-gn-™ eq-sS ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰v s]m17\m-Wv tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xv. ´n ho-Wp. k-ao-]-sØ kz-Im-cy a-t©-cn F.F-kv.sF. sI hn hv‡n-bp-sS d-_¿ tXm-´-Øn-¬ in-hm-\-μs‚ t\-Xr-Xz-Øn-em- \n-∂v a-cw I-S-]p-g-In ho-Wv ssh-Zyp-Xn sse-\n-\v ap-I-fn-eqWv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n-°m-Sv, Np¶w, ]-≈n-°p-Øv `m-K-ß-fn¬ sX-cp-hp\m-b-°-fp-sS I-Sn-tb-‰v A-©p t]¿-°v ]cn°v.\m-b-sb \m-´p-Im¿ X-√n-s°m-∂p. ]-≈n°p-Øv s\-®n-°m-´n¬ ap-l-Ω-Zv, F-c-Wn-bn¬ A-Iv-_¿, In-gt°-]p-d-Øv kp-l-d, c-≠v _wKmƒ kz-tZ-in-Iƒ F-∂n-h¿-°m-Wv I-Sn-tb-‰-Xv. ]-cn-t°-‰-h¿ s]-cn-¥¬-a-Æ Pn-√m B-ip-]-

{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn. ]-´n-°m-Sv Np-¶w P-Mv-j-\n¬ tdm-Un-eq-sS ]-cn-{`m-¥n ]-c-Øn Hm-Sn-sb-Øp-∂ \m-b-°ƒ Im-¬\-S-bm-{X-°m¿-°p `o-j-Wn-bmbn-´p-≠v. Np-¶-Øp-\n-∂v c-≠pt]¿-°pw ]-≈n-°p-Øv -\n-∂pw a-‰p-≈-h¿-°p-am-Wv I-Sn-tb-‰-Xv. sX-cp-hp-\m-bv i-eyw cq-£-am-bn´pw A-[n-Ir-X-¿ bm-sXm-cp \-S-]Sn-bpw kzoI-cn-°p-∂n-√.

Npcp¡¯nÂ

a-cw ho-Wv ssh-Zyp-Xn-Im ho-Sn-\v ap-I-fn- ho-Wp

I-f-hptI-kn-se {]-Xn-sb ]nSn-IqSn

P-e-\n-[n In-W-dn-Â a-en-\P-ew; h-«n-¡p-¶v ta-J-e-bn-Â Ip-Sn-sh-Åw ap-S-§n \n-e-ºq¿: h-´n-°p-∂v P-e \n-[n ]-≤-Xn-bp-sS tIm-cw-tIm-´p-≈ In-W-dn¬ a-en-\ P-ew \n-d-™Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-´n-°p-∂v ta-Je-bn-te-°p-≈ Ip-Sn-sh-≈w ap-Sßn. A-dp-]-tXm-fw Ip-Sp-w_-ßfm-Wv C-tXm-sS Ip-Sn-sh-≈-Øn\m-bn _p-≤n-ap-´n-em-b-Xv. 2003˛ 04 ]-≤-Xn-bn-em-Wv Nm-en-bm¿ ]-©m-b-Øv P-e-\n-[n-bp-am-bn k-l-I-cn-®v ]-≤-Xn B-cw-`n-®Xv. C-Xn-s‚ In-W¿ tIm-cw-tIm´p-≈ ÿ-e-Øm-Wv. c-≠v h¿-jw ap-ºv kz-Im-cy

hy-‡n X-s‚ ]-d-ºn-t\m-Sv tN¿\-∂v I-cn-¶-√v sIm-≠v a-Xn¬ \n¿-an-®-Xp ap-X-em-Wv In-W-dn-se sh-≈w I-e-ßn Xp-S-ßn-b-sX∂v P-e-\n-[n-bp-sS Hm-]-td-d¿ ka-Zv ]-d-bp-∂p. A-[n-Ir-X¿ C-Ss]-´v A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-Icn-®n-s√-¶n¬ A-dp-]-tXm-fw IpSp-w_-߃ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\mbn s\-t´m-´-tam-tS-≠n-h-cpw. kzIm-cy hy-‡n sI-´n-b a-Xn-ens‚ hn-S-hn-eq-sS sN-fn-sh-≈w Hen-®n-d-ßp-∂-Xm-Wv-In-W-dn¬ aen-\ P-ew \n-d-bm≥ Im-c-W-w.

s\-√n-°p-Øv ]p-g-¶m-hv kp-∂n a-kv-Pn-Zv a-Av-Zn≥ sN-b¿-am≥ C-{_m-lnw J-eo-ep¬ _p-Jm-cn X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]p-g-¦m-hv a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp a-t©-cn: s\-√n-°p-Øv ]p-g-¶m-hv kp-∂n a-kv-Pn-Zv a-Av-Zn≥ sN-b¿-am≥ k-øn-Zv C-{_m-lnw J-eo-ep¬ _p-Jm-cn X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-l-Ω-Zv tIm-b X-߃ A-≤y-£-X h-ln-®p. Ip-™n-tIm-b X-߃ s\-√n-°p-Øv, F≥ A-en A-_v-Zp-≈, sI kn ap-kv-X-^, ]n sI A-_p-_-°¿ k-Jm^n, A-_v-Zp¬ e-Øo-^v ap-kv-en-bm¿ s]-cn-º-ew, A-_v-Zp¬ A-ko-kv k-Jm-^n {]-kw-Kn-®p.

1. ]-≈n-t»-cn-bn¬ ]-d-®n-t°m-S≥ lp-ssk-s‚ In-W¿ C-Sn-™v Xm-gv-∂ \n-e-bn¬ 2. hm-cn-bw-Ip-≠≥ ju-°-Øns‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ sshZypXn t]m-kv-‰v s]m-´n ho-W \n-e-bn¬ sS ho-Wm-Wv t]m-kv-‰v X-I¿-∂Xv. ho-Sn-s‚ A-Sp-°-f `m-K-ØmWv t]m-kv-‰v ho-W-Xv. i-\n-bm-gvN ]p-e¿-s®-bm-bn-cp-∂p kw-`hw.

]p-√-t¶m-Sv tIm-gn-t°m-Sw-ap≠ {]-tZ-i-Øv tXm-Sv s]m-´n Ipam-cn-bp-sS ho-Sn-\p-≈n¬ sh≈w I-b-dn. tXm-Sn-s‚ ]-S-hv s]m-´n I-f-Øn-߬ lw-k F-∂-

F-S-°-c: ]-›n-a-L-´ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn h-gn°-S-hv {Km-a∏-©m-b-Øv \-S-∏m°p-∂ Po-ht- \m-]m-[n ta-Je - b - nse Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°p-≈ B-Sv hn-X-c-Ww \-S-Øn. A-ØntØm-Sv \o¿-Ø-S ]-≤-Xn-bp-sS `m-Ka - m-bm-Wv B-Sv hn-Xc - W - w \S-Øp-∂-Xv. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v l-^vk - Ø - v ]p-fn-°¬ - D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. ssh-kv {]-knU‚ v A-ko-kv ]p-fn-b-©m-en A-[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-bØv Aw-Kß - f - m-b ]n sI A-_vZpƒ I-cow, _-Z-dp-±o≥ A-am-\Øv, kn sI kpƒ-^-Øv, kp-P, \m-e-I-Øv sam-bv-Xo≥, ]n Sn D- ]-›n-a-L-´ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn h-gn-°-S-hn¬ \-S-∂ B-Sv hn-X-c-Ww j, ]n Sn km-hn-{Xn kw-km-cn-®p. h-gn-°-S-hv {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v l-^v-k-Øv ]p-fn-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Agn-aXn: s]m-¶m-\n ap\n-kn-¸m-en-änbnte¡v FÂ.Un.F-^v. amÀ-¨v s]m-∂m-\n-: s]m-∂m-\n ap-\nkn-∏m-en-‰n-bn-se A-gn-a-Xn \n-d™ `-c-W-Øn-s\-Xn-tc F¬. Un.F-^v. s]m-∂m-\n ap-\n-kn∏m-en-‰n-bn-te-°v 28mw Xn-ø-Xn am¿-®v sN-øm≥ Xo-cp-am-\n-®p. s\-bv-X-√q-cn-se a-cw ap-dn-®v I-S-Øn-b `-c-W-]-£-Øn-se Iu-¨-kn-e¿-am-cp-sS A-gn-a-Xn A-t\z-jn-°p-I, A-ø-¶m-fn sX-mgn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn-se ]-Ww em]v-km-°n-b ap-\n-kn-∏m-en-‰n-s°-

tIm-´-°¬: tI-c-f K-h. Bbp¿-th-Z {Km-tPz-‰v sa-Un-°¬ Hm-^n-tk-gv-kv s^-U-td-j-s‚ {]-Y-a kw-ÿm-\ s_-Ãv-\-gv-kv A-hm¿-Un-\¿-l-bm-b sI Pn B-\-μ-h-√n-sb B-Z-cn-®p. Pn√m B-bq¿-th-Z- B-ip-]-{Xn Poh-\-°m¿ \-S-Øn-b N-S-ßn¬ Un Fw F. tUm. `m-an-\n D-]lm-cw \¬-In. A-ssk-\m¿, an- am-dm-°-c ]-©m-b-Øn¬ \S∂ F-kv.ssh.F-kv. l-Zo-kv ]T-\¢m-kn-¬ F≥ ]n ap-kv-X-^m ss^-kn kwkm-cn°p-∂p \p, \m-Zn-b kw-km-cn-®p.

Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I, C.Fw.F-kv. `-h-\ ]-≤-Xn A-´na-dn, sse-‰p-I-ƒ A-‰-Ip-‰ ]-Wn \-S-Øm-Ø-Xn-se A-gn-a-Xn-sb°-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Øp-I, sN-b¿-t]-gv-k-Wn-s‚ G-Im-[n]-Xyw A-h-km-\n-∏n-°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®p am¿-®v \-S-Øm≥ F sI P-∫m-dns‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂v s]m-∂m-\n ap-\n-kn-∏¬ I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: H-cm-Sw-]m-ew˛am-\-Øp-aw-K-ew ss_-]m-kv tdm-Uv \n¿-am-W-Øn-\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS ]-®s°m-Sn. tZ-io-b-]m-X 213 H-cm-Sw-]m-e-Øp \n-∂m-cw-`n-®v s]cn-¥¬-a-Æ am-\-Øp-aw-K-ew ss_-]m-kv tdm-Un¬ F-Ønt®-cp-∂ tdm-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-Wv ap-Jy-a-{¥n ]n¥p-W A-dn-bn-®-Xv. A-ßm-Sn-∏p-dw-˛-s]-cn-¥¬-a-Æ F-∂n-hnS-ß-fn-se-°v B-dv In-tem-ao-‰¿ ssZ¿-Ly-Øn¬ \n¿-an-°m\p-≈ tdm-Un-s‚ ÿ-e-sa-Sp-∏v kw-_-‘n-®v d-h-\yp h-Ip-∏ns‚ {i-≤-bn¬-s]-Sp-Øp-sa-∂v D-Ω≥-Nm-≠n {]-Jym-]n-®p. \n-e-hn-ep-≈ ]-≤-Xn-bn¬ N-c-°v hm-l-\-߃-°v km-[-\߃ I-b-‰n-d-°v \-S-Øp-∂-Xn-\m-bp-≈ sam-_n-en-‰n l-∫v \n¿-an-°p-∂-Xpw ]-cn-K-W-\-bn-ep-s≠-∂v ]-≤-Xn hn-i-Zo-Icn-®v A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.F¬.F. ]-d-™p.

{]-Xn-`-IÄ-¡v kÀ-¡mÀ t{]mÂ-km-l-\w \Â-I-Ww: Fw.F-kv.Fw. a-e-∏p-dw: tI-c-f-Øn¬ D-∂-X hn-P-bw ssI-h-cn-® {]-Xn-`Iƒ-°v k¿-°m¿ A¿-l-am-b t{]m¬-km-l-\w \¬-I-W-sa∂v Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn a-e-∏p-d-Øv kw-L-Sn∏n-® sa-dn-‰v Cu-hv B-h-iy-s∏-´p. an-Sp-°m-cm-b {]-Xn-`-I-fpsS hy-Xy-kv-X-am-b I-gn-hp-Iƒ ]-cn-t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ I¿-a-]-≤-Xn cq-]o-I-cn-°-Ww. sa-dn-‰v Cu-hv Fw.Fkv.Fw. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn Fw A-_v-Zp¬Jm-en-Iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp .Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw sI C¿-^m≥ A-≤y-£-X h-ln-®p. kn-hn¬ k¿-ho-kv dm-¶v D-ss\-kv d-jn≥ C-kv-am-Cu¬, ]n ]n \-ko-^,v \-_o¬ C sI kn jw-ko¿, A-\-kv ap-l-Ω-Zv Fw Pq-ss\-Zv. sI Sn ap-l-Ω-Zv A-iv-an¬, sI d-ao-kv tam≥, ]n P-_o≥ Pu-l¿, Sn sI ^-hm-kv kw-km-cn-®p.

P-e-\n-[n ]²-Xn ]m-fp¶p; I-cp-hm-c-¡p-−v {Km-a-¸-©m-b-¯v -`-c-Wk-an-Xn-bn `n¶-X

a-e-∏p-dw: k-a-{K-hn-Zym-`ym-k-]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn cq-]o-I-cn® K-Wn-X-im-kv-{X A-°m-Z-anbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn-√-bnse ssl-kv-Iqƒ K-Wn-Xm-[ym]-I¿-°p-≈ {]-Y-a G-I-Zn-\ in¬-∏im-e sF.Sn. A-‰v kv-Iqƒ ae-∏p-dw Pn-√m dn-tkm-gv-kv sk-‚dn¬ \-S-∂p. K-Wn-X-Øn¬ F π-kv In-´p-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æw h¿-≤n-∏n-°m-\m-h-iy-amb H-cp h¿-jw \o-≠p-\n-¬-°p∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°v in¬∏im-e cq-]-I¬-∏-\ \¬-In. sF.Sn. A-‰v kv-Iqƒ Pn-√m tIm˛HmUn-t\-‰¿ l-_o-_p d-lv-am≥ ]p¬-]m-S≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m hn-Zym-`ym-k-Hm-^nk¿ ]n k-^-dp-≈ A-[y-£-X h-ln-®p. hn-tŒ-gv-kv hn-Zym-`ym-kNm-\-en-se sl-Uv F-Pyp-km-‰v \m-^n-lv ap-l-Ω-Zv, tÃ-‰v dntkm-gv-kv t]-gv-k¨ hm-g-°m-Sv Pn.hn.F-®v.F-knse K-Wn-Xm[ym-]-I≥ Sn ]n {]-Im-i≥, Xmtg-t°m-Sv ]n.Sn.Fw.F-®v.F-kv.F-knse tUm. A-–p¬ _m-cn F-∂n-h¿ ¢m-s -Sp-Øp.

Hmƒ tI-c-f ^n-jv a¿®‚ v B‚ v I-Ωo-j≥ G-P‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-Xc-Ww kwÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ]n F≥ sI Ip-™n \n¿-h-ln-°p∂p

s]m-∂m-\n: sh¬-s^-b¿ ]m¿´n sIm-√≥-]S- n bq-\n-‰ns‚ {]-tZi-sØ ss{]-a-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ Ip-S hn-X-c-W-hpw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]-co-£I-fn¬ ap-gp-h≥ F π-kv t\-Sn-bh¿-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm-\h - pw Idp-IØ - n-cp-Øn F.Fw. F¬.]n. kvI - q-fn¬ \-S∂ - p. bq-Wn-‰v {]-knU‚ v ]n sI A-\k - v am-ÿ A≤y-£-X h-ln-®p. Pn-√m F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-Kw K-tW-i≥ Xn-cq¿ Ip-S hn-X-c-Ww D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. a-fie - w {]-kn-U‚ v Im-knw A-bn-cq¿, A-Uz. lcn-Zm-k≥ Ip-‰n-∏p-dw F∂n-h¿ A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-hl - n-®p.

\m-cn-g-°m-Wv ho-´n-ep-≈-h¿ c£-s∏-´-Xv. sh-≈-∏m-®n-en¬ {]-tZ-i-Øv \n-c-h-[n \m-i \-„ß-fm-Wv Hm-tcm Zn-h-k-hpw D≠m-bn-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv.

B-Sphn-X-c-Ww \-S-¯n

G-I-Zn-\ inÂ-¸im-e

Ip-S-hn-X-c-W-hpw A-\p-tam-Z-\-hpw

bm-fp-sS Ir-jn-bn-Sw \-in-®p. kao-]-sØ d-_¿ tXm-´-Øn¬ \n∂v a-cw ho-Wv A-S-ßpw-]p-dw A-–p F-∂-bm-fp-sS ho-Sn-\v tI-Sp]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. X-e-

H-cm-Sw-]m-ewþam-\-¯p-aw-K-ew ss_-]m-kn-\v ap-Jy-a-{´n-bp-sS ]-¨-s¡m-Sn

I-cp-hm-c-°p-≠v: H-º-Xp-tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn I-cp-hm-c-°p≠v {Km-a-∏-©m-b-Øn-s\ k-ºq¿-W ip-≤-P-e ]-©m-b-Øm-°p∂-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn \-S∏ - m-°p-∂ P-e\ - n-[n ]-≤X - n-bn-se ]m-fn-® `c-W-k-an-Xn-bn¬ `n-∂-X cq-£am-°p-∂p. 2012 s^-{_p-hc - n-bn¬ B-cw-`n-® ]-≤X - n 24 am-kw sIm≠m-Wv ]q¿-Øo-Ic - n-t°-≠X - v. 21 hm¿-Up-I-fn-em-bn 56 s_\n-^n-j-dn {Kq-∏v I-Ωn-‰n-I-fp-sS Io-gn¬ \q-dp-I-W-°n-\p Kp-Wt`m-‡m-°-fm-Wp-≈-Xv. H-cp KpW-t`m-‡m-hn¬-\n-∂v 1500 cq-] ap-X¬ 2700 cq-]-h-sc Kp-W-t`m‡r-hn-ln-Xw hm-ßn-bm-Wv P-e-

\n-[n ]-≤-Xn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂-Xv. F-∂m¬ ]≤-Xn B-cw-`n-®n-´v 28 am-k-am-bn´pw F-ßp-sa-Øm-Ø-Xpw ]-≤Xn ]q¿-Øo-I-cn-® ]-øm-tIm-Sv `m-K-Øv ap-gp-h≥ Kp-W-t`m-‡m°ƒ-°pw sh-≈w In-´m-Ø-Xpw Kp-W-t`m-‡m-°-sf {]-bm-ks∏-Sp-Øn. P-e-\n-[n ]-≤-Xn-bp-sS Imem-h-[n Xo-cm≥ am-k-߃ am{Xw ti-jn-s° ]-e ta-J-e-I-fnepw {]m-cw-` {]-hr-Øn-t]m-epw \-S-Øm-Ø-Xm-Wp `-c-W k-anXn-bn-se Aw-K-ß-fn¬ `n-∂-X cq-£-am-°n-b-Xv. C-Xn-s‚ t]cn¬ ]-øm-tIm-Sv `m-K-Øp-≈

B-Z-cn-¨p

hm¿-Uv Aw-Kw P-e-\n-[n-bp-sS Xp.Pn-√m sk-{I-´-dn _m-_p CA-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬-\n- ©-\m¬ A-[y-£-X h-ln-®p ∂pw C-d-ßn-t∏m-b-Xpw Aw-Kß-fp-sS `n-∂-X cq-£-am-°n.

sI.FÂ.Fw. ta-J-em k-t½-f-\w \n-e-ºq¿: tI-c-f te-_¿ aq-hvsa‚n-‚-pw h-b-\m-Sv tkm-j-y-¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpw sXm-gn-em-fn k-tΩ-f-\w kw-L-Sn∏n-®p. C-Sn-h-Æ sk‚ v-tXm-a-kv bp.]n. kv-°q-fn¬ \-S-∂ k-tΩf-\w C-Sn-sh-Æ sk‚ v tXm-akv hn-Im-cn ^m. sk-_m-Ãy≥ ]m-d-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-


{]mtZ-iIp-nIw S-hn-X-c-W-hpw

22 Pq¨ 2014 Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn apS§pw

]cn-]mSn

„Iq-´n-e-ßm-Sn Pn.bp.]n. kv-

Adnbn-¸pIÄ

jq-«u-«v aÂ-k-cw Xn-cq-c-ßm-Sn: tem-I-I-∏v ^p-Svt_m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®v aq-∂nbq¿ ]-©m-b-Øv Fw-F-kv-F^v I-Ω-n‰n {Ko≥ {_-kq-° s]\m¬-‰n jq-´u-´v a¬-k-cw kwL-Sn-∏n-°p-∂p. Pq¨ 24,25 Xnø-Xn-I-fn¬ B-en≥ Np-h-Sv FwF-®v-F-kv-F-kv {Ku-≠n-em-Wv ]-cn-]m-Sn. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v 9847715000, 9048444037 _‘-s∏-Sp-I.

{S-m³kv-t^m-aÀ D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp Xn-cq-c-ßm-Sn: aq-∂n-bq¿ Np-g-enbn¬ ÿm-]n-® {S-m≥kv-t^m-adn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn-]n ssk-X-e-hn F-∂ Ip-™m-∏p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. aq-∂n-bq¿ Np-g-en, s\-Spw-∏-dºv, C-c-W-Ip-gn-∏p-dm-b F-∂n-hnS-ß-fn-se \q-tdm-fw Ip-Spw-_߃-°m-Wv C-Xn-s‚ ^-ew e-`n°p-I. cm-Po-hv-Km-‘n {Km-ao¨ hn-Zyp-Iv tbm-P-\ {]-Im-cw 11 e£w cq-] sN-e-hn-em-Wv {Sm≥kv-t^m-a¿ ÿm-]n-®-Xv. Ip-∂pΩ¬ A-_v-Zp¬ A-ko-kv, sslt{Zm-kv Np-g-en, sI ap-l-Ω-Zv lm-Pn, Fw-Sn kp-ss_¿, sI apkv-X-^, kn-Fw I-cow, Fw-hn kp-[o¿, k-a-Zv sX-s°-∏m-´v, apl-Ω-Zv jm-^n, {]-`m-I-c≥ ]-s¶Sp-Øp.

3

A-\p-tam-Z-\-hpw

Xn-cq-c-ßm-Sn: C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-Ivj-s‚ Io-gn¬ C-∂v cm-hnse 9 a-Wn-ap-X¬ ssh-Io-´v 5 aWn-h-sc A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ Xn-cq-c-ßm-Sn sk-Ivj-≥ ]-cn-[n-bn¬ a-ºp-dw, sh-´-Øp-]o-Sn-I, sh-´-Øp-_km¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sshZyp-Xn hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sp-∂Xm-Wv.

Iqƒ: Pn.F-kv.Sn.bp Pn-√m {]h¿-Ø-I Iymw-]v-˛ 10.00 „h-S-t°-a-Æ Pn.bp.]n-kvIqƒ: sI.F-kv.F-kv.]n.bp. bq-\n-‰-v I¨-h≥-j≥ ˛3.00 „a-e-∏p-dw s{K-bv-kv Hm-Un-t‰mdn-bw: sF.F≥.F¬. P-n-√m I¨-h≥-j≥ ˛10.00 „s]-cn-¥¬-a-Æ l-\-^n a-kvPn-Zv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: da-Zm≥ kw-i-b-\n-hm-c-W k-Zkv ˛ 6.30

kozhikode/MLW

Xn-cp-\m-hm-b \-hm-ap-Ip-μ t£-{X-Øn¬ F-Øp-∂ `-‡-P-\-ß-ƒ°mbn \n¿-an-°p-∂ _en-X¿∏W I-S-hns‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-S-\Øn\p- d-h-\yq a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv- FØnbt∏mƒ

s]m-∂m-\n: sh¬-s^-b¿ ]m¿´n sIm-√≥-]-Sn bq-\n-‰ns‚ {]tZ-i-sØ ss{]-a-dn hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ Ip-S hn-X-c-W-hpw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]co-£-I-fn¬ ap-gp-h≥ F π-kv t\-Sn-b-h¿-°p-≈ A-hm¿-Uv Zm\-hpw I-dp-I-Øn-cp-Øn F.Fw. F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂p. bqWn-‰v {]-kn-U‚ v ]n.sI.A-\kv am-ÿ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw K-tW-i≥ Xn-cq¿ Ip-S hn-X-cWw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. afi-ew {]-kn-U‚ v Im-knw Abn-cq¿, A-Uz. l-cn-Zm-k≥ Ip-‰n∏p-dw F∂n-h¿ A-hm¿-Uv Zm-\w \n¿-h-ln-®p. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq´o-hv Aw-Kw ]n ap-l-Ω-Zv s]m∂m-\n ap-Jy{]-`m-j-Ww \-SØn. sk-{I-´-dn ]n sI kn-±o-Jv, ]-c-∏-\-ßm-Sn k-±mw _o-®n¬ I-S-em-{I-a-W-ap-≠m-b -{]-tZ-iw a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v k-μ¿-in-°p-∂p kn F≥ \m-^n- kw-km-cn-®p.

Im-fn-Im-hv ta-J-e-bn I\¯ a-gXp-S-cp-¶p Im-fn-Im-hv: a-e-tbm-c-Øv I-\Ø a-g Xp-S-cp-∂p. a-g-i-‡-amb-tXm-sS h≥-tXm-Xn¬ \m-i-\„-ß-fpw ]-Xn-hm-Ip-∂p. i-\nbm-gv-N cm-hn-se ]-≈n-t»-cnbn¬ ]-d-®n-t°m-S≥ lp-kbv-≥ F-∂-bm-fp-sS In-W¿ C-Sn-™p Xm-gv-∂p. G-Xm-\pw am-k-߃°v ap-ºv \n¿-an-® In-W-dm-Wv ]q¿-W-am-bn `q-an-°-Sn-bn-te-°v Xm-gv-∂-Xv. h-en-b i-–-tØ-m-Sv Iq-Sn-bn-´m-bn-cp-∂p In-W¿ C-Sn™-Xv. A-º-e-°-S-hv tdm-Un-¬\n∂v ]p-g-bn-te-°p-≈ tdm-U-cn-Inem-Wv In-W¿ C-Sn-™pXm-gv-∂Xv F-∂-Xn-\m¬ A-]-I-S km[y-X-bpw h-f-sc Iq-Sp-X-em-Wv. ]-≈n-t»-cn kz-em-Øv \-K-dn-se hm-cn-b-a-Ip-≠≥ ju-°-Øns‚ ho-Sn-\v ap-I-fn-eq-sS ssh-ZypXn t]m-kv-‰v s]m-´n ho-Wp. k-ao]-sØ kz-Im-cy hy‡n-bp-sS d_¿ tXm-´-Øn-¬ \n-∂v a-cw I-S]p-g-In ho-Wv ssh-Zyp-Xn sse\n-\v ap-I-fn-eq-sS ho-Wm-Wv

Npcp¡¯nÂ

Hmƒ tI-c-f ^n-jv a¿-®‚ v B‚ v I-Ωoj≥ G-P‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ]n F≥ sI Ip-™n \n¿-h-ln-°p-∂p

hn-k hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]-Ww X-«n-sb-¶ ]-cm-Xn-bn H-cm-Ä A-d-Ìn 1. ]-≈n-t»-cn-bn¬ ]-d-®n-t°m-S≥ lpkbv-s‚ In-W¿ C-Sn-™pXm-gv-∂ \n-e-bn¬ 2. hm-cn-bw-Ip-≠≥ ju-°-Øns‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ sshZypXn t]m-kv-‰v s]m-´nho-W \n-e-bn¬ k-ao-]-sØ d-_¿ tXm-´- ≈-h¿ c-£-s∏-´-Xv. sh-≈-∏mt]m-kv-‰v X-I¿-∂-Xv. ho-Sn-s‚ ≠ {]-tZ-i-Øv tXm-Sv s]m-´n IpA-Sp-°-f `m-K-Øm-Wv t]m-kv-‰v am-cn-bp-sS ho-Sn-\p-≈n¬ sh- Øn¬ \n-∂v a-cw ho-Wv A-S- ®n-en¬ {]-tZ-i-Øv \n-c-h-[n \mho-W-Xv. i-\n-bm-gv-N ]p-e¿-s®- ≈w I-b-dn. tXm-Sn-s‚ ]-S-hv s]- ßpw-]p-dw A-–p F-∂-bm-fp-sS i\-„-ß-fm-Wv Hm-tcm Zn-h-km-´n I-f-Øn-߬ lw-k F-∂- ho-Sn-\v tI-Sp]m-Sp-Iƒ kw-`-hn- hpw D-≠m-bn-sIm-≠n-cn-°p-∂bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ®p. X-e-\m-cn-g-°m-Wv ho-´n-ep- Xv. ]p-√-t¶m-Sv tIm-gn-t°m-Sw-ap- bm-fp-sS Ir-jn-bn-Sw \-in-®p.

{]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \S¯n N-ß-cw-Ip-fw: sd-bn¬-th \n-c°v h¿-[n-∏n-® tI-{μ k¿-°m-dns‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ {]-Xn-tj[n-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿ N-ß-cw-Ip-f-Øv {]-Xntj-[- {]-I-S-\w \-S-Øn. bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn kn-±o-Jv ]¥m-hq¿, A-Jn-te-jv A-timI≥, sI hn a-[p, c-⁄n-Xv ASm-´, dm-^n tIm-°q¿ t\-Xr-Xzw am-dm-°-c ]-©m-b-Øn¬ \S∂ F-kv.ssh.F-kv. l-Zo-kv ]T-\- ¢m-kn-\v \¬-In. F≥ ]n ap-kv-X-^ ss^-kn t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂p

sI-«n-S-\n-Ip-Xn \nÀ-W-b-¯n-se A-hy-à-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡-Ww: sI._n.U-_yq.H.F. tIm-´-°¬: sI-´n-S-\n-Ip-Xn \n ¿-W-b-Øn-se A-hy-‡-X-Iƒ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v tI-c-f _n¬-Un-Mv Hm-tW-gv-kv sh¬s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ (sI._n.U-_yq.H.F.) kwÿm-\ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. k¿-°m-¿ C-°m-cy-Øn¬ Ht´-sd C-f-hp-Iƒ- \¬-In-bn-´ps≠-∂n-cn-s° X-t±-i kz-bw-`-cW ÿm-]-\-߃ C-h-]m-en-°p-

∂n-s√-∂v tbm-Kw Ip-‰-s∏-SpØn. sI-´n-S D-S-a-I-sf ]o-Un-∏n°p-∂ C-Ø-cw \n-e-]m-Sn¬ \n∂pw A-[n-Ir-X¿ ]n≥-am-d-Wsa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIƒ: C¬-bm-kv h-S-°≥-,a-e-∏pdw ({]-kn.), Fw F-kv t{]w-Ipam¿, Xr-iq¿ (P-\.sk-{I.), Koh¿-Ko-kv B-e-∏p-g (JPm©n).

Xn-cq-c-ßm-Sn: hn-k hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv ]-Ww X-´n-sb-∂ ]cm-Xn-bn¬ H-cm-sf A-d-Ãv sN-bv-Xp. sIm-Sn-™n ]-\-°-Ømb-sØ ]p-Ø≥ ]o-Sn-tb-°¬ sam-bv-Xp-Æn- (58) sb-bm-Wv Xn-cq-c-ßm-Sn t]m-en-kv A-d-Ãv- sN-bv-X-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ FS-∏-‰ kz-tZ-in-bm-b ]m-d-Ω¬ \n-jm-Zn-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv A-d-Ãv. \n-jm-Zn-\pw a≥-kq¿, bq-\p-kv, A-Pv -a¬ F-∂o kp-lrØp-°ƒ-°pw hn-k -hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv 30,000 cq-] ho-Xw hm-ßn-sb-∂m-Wv ]-cm-Xn.

ap-X-A-Ãnw kw-K-aw C-¶v tIm-´-°¬: Un-hn-j≥ F-kv.F-kv.F-^v. ap-X-A-√nw kw-Kaw C-∂v ssh-Io´v 2.30\v N-¶p-sh-´n-bn-¬ \-S-°pw. A-_q-l\o-^¬ ss^-kn sX-∂-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ss^-k¬ A-lv-k-\n c-≠-Øm-Wn, ap-Cu-\p-≤o≥ k-Jm-^n ]-s¶-Sp°pw.

sX-§v ho-Wv ho-Sv X-IÀ-¶p N-ß-cw-Ip-fw: I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b i-‡-am-b Im-‰n-epw a-g-bn-epw sX-ßv I-S-]p-g-In ho-Wv ho-Sv `m-Kn-I-am-bn X-I¿∂p. sN-dp-h-√q¿ sh-≈-°-S N-{μ-s‚ ho-Sm-Wv `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂-Xv.

"X-WÂ-¡q-«v -'hr-²-k-Z-\-w kµÀin¨p Im-Sm-ºp-g : am-dm-°c - hn.hn.Fw. l-b¿ s - k-°≥U-dn kvI - qfn-se "X-W¬-°q-´v' Aw-Kß - f - m-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-h\ - q¿ {]-Xo-£m-eb - w hr-≤k - Z- \ - Ø - n-se A-t¥-hm-kn-Is - f k-μ¿in-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ ti-Jc - n-® hn-hn-[ \ - n-XyD-]t- bm-K km[-\ß - ƒ hn-Xc - W - w sN-bvX - p. hn-hn-[ I-em ]-cn-]m-Sn-If - pw \-SØ - n. A-Pva - ¬ A-Sm-´n¬, ap-lΩ - Z- v d-lo-kv, \-Po-_v H sI, A-\n-ta-‰¿ d-jo-Zv h-´] - d - º≥ F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

ss_-¡pw Kp-Uv-kv Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-¡v ]p-Ø-\-Øm-Wn: tZ-io-b-]m-X 17¬ ]q-h≥-Nn-\bv-°v k-ao-]w Kp-Uv-kv Hm-t´m-bpw ss_-°pw X-Ωn¬ Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\v ]-cn-t°-‰p. ]p-Ø-\Øm-Wn kz-tZ-in an¿-jmdn (19)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-bm-sf N-¶p-sh-´n-bn-se A¬-am-kv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂-se cm-hn-se-bm-Wv A-]-ISw.

`-cW - ` - m-jm hm-cm-Nc - W - t- Øm-S\ - p-_‘ - n-®v ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv Po-h\ - ° - m¿-°p th-≠n \-SØ - n-b a¬-kc - ß - f - n¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b sI ]n \u-jm-Zv (Hm-h¿-kn-b¿, C-e{- Œn-°¬ sk-Ivj≥ Xn-cp-\m-hm-b), sI A-jvd - ^ - v (k-_v F≥-Pn-\ob¿, Xn-cq¿ k¿-°nƒ Hm-^n-kv), B¿ {io-Ip-am¿ (Hm-h¿-kn-b¿, C-e{- Œn-°¬ sk-Ivj≥ Ip-‰n-∏p-dw)

tZ-io-b-]m-X c-≠-Øm-Wn-°p k-ao-]w ]q-h≥-Nn-\-bn¬ ss_-°pw Kp-Uv-kv Hm-t´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

{]-Xn-tj-[ amÀ-¨v-

JpÀ-B³ l-Zo-kv te-WnMv kv-IqÄ hmÀ-jn-I¸-co-£ C-¶v Xn-cq-c-ßm-Sn: sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn kwL-Sn-∏n-°p-∂ Jp¿-B≥ l-Zokv te-WnMv kv-Iqƒ hm¿-jn-I ∏-co-£ C-∂v \-S-°pw. ]-c-∏-\-ßm-Sn F-kv.F≥. Fw.F-®v.F-kv.F-kv, I-cn-]-d-

tZ-io-b-]m-X-bn a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw ap-S-§n Xn-cq-c-ßm-Sn: tZ-io-b-]m-Xbn¬ a-cw ho-Wv K-Xm-K-Xw ap-Sßn. X-e-∏m-d X-e-sh-´n `m-K-Øv tZ-io-b-]m-X-tbm-c-Øp-≈ At°-jy-a-c-am-Wv I-S-]p-g-In tdmUn-te-°v ho-W-Xv. a-cw a-dp-`m-KtØ-°p-≈ No-\n-a-c-Øn-te-°v ho-Wv c-≠v a-c-hpw Iq-Sn tdm-Unte-°v ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. a-c߃ \m-´p-Im-cpw ssl-th t]menkpw tN¿-∂v sh-´n-am-‰n-b tij-am-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\ÿm-]n®-Xv.

l-cn-tXmÂ-k-hw 25 h-sc \o-«n tX-™n-∏e - w: Im-en-°‰ - v k¿-hI-em-im-em Imw-]k - n¬ \-S° - p∂ l-cn-tXm¬-k-hw Im¿-jn-I {]-Z¿-i-\-˛-hn-]-W-\ ta-f Pq¨ 25 h-sc \o-´n. B-\-°-bw Im¿jn-I K-th-jW - tI-{μ-Øn¬ \n∂p-≈ hn-Øn-\-߃ ]p-Xp-Xmbn hn¬-]\ - b - vs°-Øn-bn-´p-≠v.

ºv a-Zv-d-k-Xp¬ ap-Pm-ln-Zo≥, sN-Ωm-Sv a-Zv-d-k-Xp¬ k-e-^nø, sIm-Sn-™n a-Zv-d-k-Xp¬ apPm-ln-Zo≥, sN-dp-ap-°v a-Zv-d-kXp¬ ap-Pm-ln-Zo≥, Xn-cq-c-ßmSn A≥-km-dp-kp-∂ a-Zv-d-k, Icp-ºn¬ a-Zv-d-k-Xp¬ ap-Pm-ln-

Zo≥, I-fn-bm-´-ap-°v a-Zv-d-kXp¬ ap-Pm-ln-Zo≥ F-∂n sk‚-dp-I-fm-Wv Xn-cq-c-ßm-Sn ta-J-e-bn¬ \n-∂pw ]-s¶-Sp°p-∂-Xv. cm-hn-se 9 a-Wn-°m-Wv ]-co£.

s]m-¶m-\n ap\n-kn-¸m-en-änbnse ZpÀ-`-c-W-¯n-s\-Xn-tc FÂ.Un.F-^v. amÀ-¨v s]m- ∂ m- \ n- : s]m- ∂ m- \ n ap- \ nkn- ∏ m- e n- ‰ n- b n- s e A- g n- a - X n \n- d - ™ `- c - W - Ø n- s \- X n- t c F¬. Un.F- ^ v . s]m- ∂ m- \ n ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bn-te-°v 28mw Xn- ø - X n am¿- ® v sN- ø m≥ Xo- c p- a m- \ n- ® p. s\- b v - X - √ q- c n- s e a- c w ap- d n®v I- S - Ø n- b `- c - W ]- £ - Ø nse Iu¨- k n- e ¿- a m- c p- s S Agn- a - X n A- t \z- j n- ° p- I , A- ø ¶m- f n sXm- g n- e p- d - ∏ v ]- ≤ - X n- b nse ]- W w em- ] v - k m- ° n- b ap\n- k n- ∏ m- e n- ‰ n- s °- X n- t c \- S ]- S n kzo- I - c n- ° p- I , P- \ - I obm- k q- { X- W w A- ´ n- a - d n- ® v C.Fw.F- k v . `- h - \ ]- ≤ - X n A- ´ n- a - d n, sse- ‰ p- I - s fm- ∂ pw A- ‰ - I p- ‰ ]- W n \- S - Ø m- s X s]m- ∂ m- \ n- s b C- c p- ´ n- e m- ° nbn- c n- ° p- ∂ ap- \ n- k n- ∏ m- e n- ‰ n-

bn- s e A- g n- a - X n- s b- ° - d n- ® v A- t \z- j - W w \- S - Ø p- I , sNb¿- t ]- g v - k - W n- s ‚ G- I m- [ n- ] Xyw A- h - k m- \ n- ∏ n- ° p- I , XpS- ß n- b B- h - i y- ß ƒ D- ∂ - b n®p- s Im- ≠ v s]m- ∂ m- \ n ap- \ nkn- ∏ m- e n- ‰ n- b n- t e- ° v am¿- ® v \S- Ø m≥ F sI P- ∫ m- d n- s ‚ A- [ y- £ - X - b n¬ tN¿- ∂ v F¬. Un.F- ^ v . s]m- ∂ m- \ n ap\n- k n- ∏ ¬ I- Ω n- ‰ n tbm- K w Xo- c p- a m- \ n- ® p. C-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn 26 \v {]-N-c-W Pm-Y \-S-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ A-Uz. ]n sI I-eo-ap-±o≥, H jw-kp, kn ]n ap- l - Ω - Z v Ip- ™ n, hn j¨- a pJ≥, F A- _ q- _ - ° ¿, Sn Zmtam-Z-c≥, tKm-]n-Zm-kv kw-kmcn-®p.

th-ß-c: Du-c-I-Øv- A-\p-h-Zn-® sI.F-kv-.C._n. sk-Ivj≥ Hm^n-kv- ]-©m-b-Øn-s‚ A-\mÿ aq-ew ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v- F-kv-.Un.]n. sF. Duc-Iw ]-©m-b-Øv- I-Ωn-‰n {Km-a ∏-©m-b-Øv- Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v- \-S-Øn. ]m-ßm-´v- A-e-hn A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m sk{I-´-dn Fw I-a-dp-±o≥ D-Zv-Jm-SDu-c-I-Øv- A-\p-h-Zn-® sI.F-kv-.C._n. sk-Ivj≥ Hm-^n-kv- ]-©m-b-Øn-s‚ A-\m-ÿ aq-ew \w sN-bv-Xp. F≥ A-_p, ]n ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v- F-kv-.Un.]n. sF. ]-©m-b-Øv- I-Ωn-‰n {Km-a∏-©m-b-ØvsI A-_q-_-°¿,A-e-hn Ip-´n Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®vam¿-®n\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

cq-]o-I-cn-¨p tIm-´-°¬: F-kv.ssh.F-kv. 60mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\ `m-Kam-bn C-¥y-\q¿ k¿-°nƒ C kn cq-]o-I-cn-®p. ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. `m-chm-ln-Iƒ: e-Øo-^v k-Jm-^n, lw-km-]p (^n-\m≥-kv), iw-kp±o≥ A-lv-k-\n, l-ao-Zv C-¥y\q¿ (ao-Un-b), d-^o-Jv k-Jm^n, \m-k¿ C-¥y-\q¿ ({]-Nm-cWw), Ip-™m-en k-Jm-^n, D-kvam≥ C-¥y-\q¿ (kw-Lm-S-\w). tbm-K-Øn¬ ap-l-Ω-Zv k-Jm-^n A-[y-£-X h-ln-®p.

B-Z-cn-¨p tIm-´-°¬: tI-c-f K-h. Bbp¿-th-Z {Km-tPz-‰v sa-Un-°¬ Hm-^ntk-gv-kv s^-U-td-j-s‚ {]-Y-a kw-ÿm-\ s_-Ãv-\-gv-kv A-hm¿-Un-\¿-l-bm-b sI Pn B-\-μ-h-√n-sb B-Z-cn-®p. Pn√m B-bp¿-th-Z- B-ip-]-{Xn Poh-\-°m¿ \-S-Øn-b N-S-ßn¬ Un.Fw.F. tUm. `m-an-\n D-]lm-cw \¬-In. tUm-Œ¿-am-cm-b A-ssk-\m¿, an-\p, \m-Zn-b kwkm-cn-®p.

A-[ym-]-I X-kv-Xn-I-IÄ D-S³ \n-I-¯-Ww: sI.-F.-Sn.-F-^v. Xn-cq¿: a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ Cu h¿-j-w H-gn-™p In-S-°p-∂ A[ym-]-I X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v A-[ym-]-I t_-¶v \n-e-hn¬ hcm-Ø-Xn-\m¬ Zn-h-k th-X-\ A-Sn-ÿm-\-Øn-se-¶n-epw DS≥ A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°-Wsa-∂v tI-c-f A-d-_n-Iv So-t®-gvkv s^-U-td-j≥ Xn-cq¿ hn-Zym`ym-k Pn-√m I-Ωn-‰n tI-c-f k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏´p. aq-ey-t_m-[w, km-aq-ln-I k-l-I-c-Ww, ]mTy, ]m-tTy-Xc ta-J-e-I-fn-se Kp-Wta-∑Iƒ N¿-® sN-øp-I-bpw sN-øp∂ Cu ]mTy ]-≤-Xn h¿-jØn¬ X-kv-Xn-I H-gn-™p In-S°p-∂-Xv k¿-°m¿ ta-J-e-bnse s]m-Xp hn-Zym-`ym-k-sØ Im-cy-am-bn _m-[n-°p-sa-∂v tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v C-{_m-lnw ap-Xq¿

tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-kv-lm-Jv \n-km-an, ^n-tdm-kvkn ap-l-Ω-Zv k-Po-_v A-[y- Jm≥ ]-s¶-Sp-°pw. £-X h-ln-®p. Fw a≥-kq¿, ]n A-_v-Zp-√-t°m-b, F≥ \-Pv-ap±o≥, sI A-_v-Zp-k-a-Zv , sI ka-Zv, Fw ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, sI C-kv-lm-Jv kw-km-cn-®p. N-ß-cw-Ip-fw: F-kv.Un.]n. sF. ta-J-e I-Ωn-‰n-°v Io-gn¬ tIm-´-°¬: Un-hn-j≥ F- B-e-t¶m-Sv \-∂w-ap-°v ]-©m-bkv.F-kv.F-^v. cn-km-e hm-b-\- Øp-I-fn-em-bn F-kv.Un.]n. Iq-´w C-∂v ssh-Io´v N-¶p-sh-´n sF-°v ]p-Xn-b A-©v {_m-©phm-Zo-\q¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Iƒ \n-e-hn¬ h-∂p. \-S-°pw. ssh-Io´v G-gv a-Wn-°v B-e-t¶m-Sv ]-©m-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Im-w]- ]-m-hn-´-]p-dw, ]p-©n-cn-°p-∂v, bn≥ Im-e-sØ an-I-® sk-Œ¿, tXm-´n-߬, \-∂w-ap-°v ]-©mbq-\n-‰v L-S-I-ß-sf B-Z-cn- b-Øn¬ Im-™n-bq¿, \-∂w-ap°pw. °v F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ]p-Xncn-km-e am-t\-PnMv F-Un-‰¿ b-Xm-bn ]m¿-´n-bn-te-°v I-S-∂p F-kv i-d-^p-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w h-∂-h-sc tN¿-∂v {_m-©v I-ΩnsN-øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v in- ‰n-Iƒ cq-]o-I-cn-®-Xv. C-h-bp-sS lm-_p-±o≥ k-Jm-^n, \u-^¬ {]-Jym-]-\w C-∂-se a-ºp-d-Øv k-Jm-^n, k-^v-hm≥ tIm-´p-a-e, \-S-∂p

N-§-cw-Ip-f-¯v F-kv.Un.]n.sF-¡v A-©v {_m-©p-IÄ

hm-b-\-¡q-«w C-¶v

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-06-22  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-06-22