Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ML

9 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

hntij§Ä

in-lm-_v X-§Ä D-dq-kn-\v Xp-S-¡-am-bn

a-e∏ - p-dw: ]m-W° - m-Sv ap-lΩ - Z- en in-lm-_v X-ßf - p-sS hn-tbmK-Øn-\v A-©p h¿-jw ]q¿-Ønbm-b C-∂s - e ]m-W° - m-Sv a-Jman¬ \-S∂ - Iq-´ kn-bm-dt- ØmsS in-lm-_v X-߃ D-dqkn-\v Xp-S° - a - m-bn. X-ßs - f A-\p-ka v- cn-°m≥ a-e∏ - p-dØ - v kw-LS- n-∏n® B-flo-b k-Z - n¬ B-bn-c߃ kw-_‘ - n-®p. D-dq-kn-\v Xp-S° - w Ip-dn-®v \-S∂ - kn-bm-dØn-\v tIm-gn-t°m-Sv h-en-b Jmkn A-_Zv- p¬ l-øv \m-k¿ inlm-_v X-߃ t\-Xr-Xzw \¬In.kp-∂n bp-hP - \ - kw-Lw Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-e∏ - p-dØ - v \-S∂ - B-flo-b k-Z v {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kveym-cp-sS A-[y-£X - b - n¬ ]mW-°m-Sv l-ao-Ze - n in-lm-_v X߃ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. k-akvX - b - p-sS-bpw Io-gL v- S- I - ß - f - psS-bpw `m-ch - m-ln-If - m-b Fw Fw ap-lb v- n-±o≥ au-eh - n B-eph, hm-t°m-Sv sam-bX v- o≥ Ip-´n ss^-kn, ]p-Ø\ - g - n sam-bX v- o≥ ss^-kn, Im-fm-hv ssk-Xe - h - n ap-ke v- ym¿, sI s - IF-kv X߃ sh-´n-®n-d, sI F d-lvam≥ ss^-kn, ^-Jd v- p-±o≥ X߃, C-ºn-®n tIm-b X-߃, kn ] - n Fw X-߃ tIm-´° - ¬, lm-Pn bp ap-lΩ - Z- v im-^n sI aΩ-Zv ss^-kn Im-Sm-ºp-g aq-k lm-Pn kw-km-cn®p.

Adnbn-¸pIÄ

¹-kv h¬ {]-th-i-\w: sF.-C.-Un. Iu¬-k-en-Mv a-e-∏p-dw: π-kv h¨ G-I-Pm-eI {]-th-i-\-Øn-\v A-t]-£n°p-∂ hn-`n-∂-ti-jn-bp-≈ hnZym¿-Yn-I-fp-sS Iu¨-k-en-Mv Pq¨ H-º-Xv, 10 Xnø-Xn-I-fn¬ a-e-∏p-dw K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ tUmIv-S-dp-sS km-∂n-[y-Øn¬ \-SØp-sa-∂v do-Py\¬ sU-]yq-´n U-b-d-I-S¿ A-dn-bn-®p. Xn-cq¿, Xn-cq-c-ßm-Sn hn-Zym-`ym-k Pn-√bn-ep-≈-h¿ H-º-Xn-\pw a-e-∏pdw, h-≠q¿ hn-Zym-`ym-k Pn-√-bnep-≈-h¿ 10 \pw sa-Un-°¬ t_m¿-Uv \¬-In-b k¿-´n-^n°-‰pw a-‰v tc-J-I-fpw k-ln-Xw cm-hn-se 9.-30 \v F-Ø-Ww.-

sF.-F.-ssh. `-h-\\nÀ-am-Ww

a-e-∏p-dw: 2014˛15 km-º-Øn-I h¿-jw sF.-F.ssh. ho-Sv e-`n°p-∂-Xn-\v A¿-l-X-bp-≈ thß-c tªm-°v ]-cn-[n-bn-se ]-´nI-Pm-Xn-˛-h¿-K Ip-Spw-_-߃ A-X-Xv ]-©m-b-Øn-se hn-t√Pv F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-k¿-amcp-am-tbm th-ß-c tªm-°v Hm^nkp-am-tbm D-S≥ _-‘-s∏-SW-sa-∂v _n.-Un.-H. A-dn-bn-®p.

A-¡u-−âv H-gn-hv

a-e∏ - p-dw: Pn-√m Sn._n. sk‚dn¬ A-°u-≠‚ v X-kvX - n-Ib - nte-°v I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Ø - n ¬ tPm-en sN-øp-∂X - n-\v sImta-gvk - v _n-cp-Zh - pw \m-ev h¿-jsØ {]-hr-Øn ]-cn-Nb - h - p-ap-≈h-sc Iq-Sn-°m-gvN - b - v° - v £-Wn®p. Xm-¬∏-cy-ap-≈h - ¿ sh-≈°-Se - m-kn¬ X-øm-dm-°n-b At]-£, _-tbm-Um-‰, tbm-Ky-X, P-\\ - X - nø-Xn F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ k¿-´n-^n-°‰ - p-If - p-sS A -epw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]I¿-∏p-am-bn a-t©-cn sN-cW - n-bnse Pn-√m Sn._n. sk‚-dn¬ 16\v cm-hn-se 10\v F-ØW - w.

1. tem-II-∏v ^p-Sv-t_m-fn-s\ h-c-th-‰v C-∂-se a-e-∏p-d-Øv ^-p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ \-S-Øn-b tdm-Uv tjm-bn¬ \n-∂v 2. Im-dn-\p ap-I-fn¬ Ccp∂v tdm-Uv tjm Im-Wp∂ Ip-´n-Iƒ

kz-]v-\ ss^-\-en {_-ko-en-\p In-co-Sw- tem-I-I-¸v B-c-hw Xp-S-§n; a-e-∏p-dw: {_-ko-epw A¿-P‚o\-bpw G-‰p-ap-´n-b-t∏mƒ In-coSw {_-ko-en-\v. tem-I-I-∏v ^pSv-t_mƒ h-c-h-dn-bn-®v a-e-∏p-dw tIm-´-∏-Sn tÃ-Un-b-Øn¬ a-e∏p-dw bq-Øv F-^v.-kn. kw-LSn-∏n-® {_-ko¬ A¿-P‚o-\ kz-]v-\ ss^-\-en¬ hm-in-tbdn-b t]m-cm-´-Øn-s\m-Sp-hn¬ H∂n-s\-Xn-tc c-≠p tKm-fp-Iƒ°m-Wv {_-ko¬ In-co-Sw kz¥-am-°n-b-Xv. tI-c-f-Øn¬ \n∂p-≈ kw-ÿm-\ tZ-io-b Xmc-ß-sf A-Wn-\n-c-Øn- C-d-ßnb C-cp-So-ap-I-fpw A-h-km-\w h-sc Im-Wn-I-sf B-th-i-`-cnX-am-°p-∂ a¬-k-c-am-Wv ]p-dsØ-Sp-Ø-Xv. {_-ko¬ So-an-t\m-Sv A-\p`m-h-ap-≈ Xm-c-߃ {_-ko¬ P-gv-kn A-Wn-™pw A¿-P‚o\-tbm-Sv A-\p-`m-h-ap-≈ Xm-c߃ A¿-P‚o-\ P-gv-kn-bp-aWn-™pw {Ku-≠n-en-d-ßn. I-

fn-bp-sS B-Zy-]-Ip-Xn-bn¬ A ¿-P‚o-\-°m¿ ta-[m-hn-Øw ]pe¿-Øn-sb-¶n-epw c-≠mw ]-IpXn-bn¬ {_-ko¬ I-fn Xn-cn-®p]n-Sn-®p. ]q-ss\ F-^v.-kn-bpsS Iym-]v-‰≥ A-\-kv F-S-sØ m-Sn-I-bpw sI.-F-kv.-C.-_n. Xmcw km-Pn-dp-±o-\pw A¿-P‚o-\bp-sS tX-cv sX-fn-bn-®v H-cp ]nSn tjm-´p-Iƒ Im-\-dn ]-£n-Ifp-sS h-e e-£y-am-°n sXm-SpsØ-¶n-epw ^-ew I-≠n-√. {]-Xn-tcm-[w i-‡-am-°n-bnd-ßn-b a-™-°n-fn-Iƒ A¿P‚o-\-bp-sS h-e e-£y-am-°nbpw ]-¥v ]m-bn-®p. B-Zy ]-IpXn-bp-sS 28mw an-\p-´n¬ Xu-^oJn-eq-sS {_-ko-en-s\ hn-d-∏n®v A¿-P‚o-\ ]-¥v h-e-bn-te°v A-Sn-®p I-b-‰n. kv-tIm¿ 1˛0. Km-e-dn-bn¬ \n-e-bp-d-∏n-® A¿-P‚o-\ B-cm-[-I-cp-sS B¿-∏p-hn-fn-bp-b¿-∂p. c-≠mw ]-Ip-Xn-bn¬ {_-ko-en-s‚ i-

‡-am-b Xn-cn-®p h-c-hm-Wv I≠-Xv. C-¥y-°p-th-≠n P-gv-kn A-Wn-™n-´p-≈ Fw ]n k-°odpw _-hm-\n-]q¿ F-^v.-kn. Iym-]v-‰≥ \u-jm-Zv _m-∏p-hpw tI-c-f Xm-c-ß-fm-b \u-jm-Zv ]ym-cn-bpw tN¿-∂v A¿-P‚o-\sb ]n-Sn-®psI-´n. I-fn-bn¬ ImWn-I-sf I-øn-se-Sp-Ø Fw ]n k-°o¿ H-´-\-h-[n tjm-´p-Iƒ sXm-Sp-sØ-¶n-epw ^-ew I≠n-√. 40mw an-\p-´n¬ ap-_m-dIn-eq-sS a-™-°n-fn-Iƒ k-a\n-e tKmƒ \-Sn. Xp-S¿-∂v A¿P‚o-\ D-W¿-∂v I-fn-s®-¶nepw 48mw an-\p-´n¬ {_-ko¬ k-°o-dn-eq-sS hn-P-b-tKmƒ t\-Sn. {Ku-≠n-s‚ a-[y-`m-K-Øv \n-∂p e-`n-® ]-¥p-am-bn ap-t∂dn-b k-°o¿ t_m-Iv-kn¬ \n∂pw A¿-P-‚o-\ Xm-c-ß-sf I_-fn-∏n-®v {Ku-≠v tjm-´n-eq-sS t\-sc t]m-kv-‰n-te-°v A-Sn-®p

I-b-‰n. kv-tIm¿ 2˛1. ]-Xn-\mbn-c-w t]-sc Dƒ-sIm-≈m-hp-∂ tÃ-Un-b-Øn¬ C-Xn-s‚ C-c-´ntbm-fw ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Ifm-Wv H-gp-In-sb-Øn-b-Xv. I-fn Xp-S-ßp-∂-Xn-\p ap≥-]v X-s∂ {Ku-≠n-te-°p-≈ ap-gp-h≥ hgn-I-fpw A-S-®n-cp-∂p. {_-ko ¬ A¿-P‚o-\ P-gvkn-I-f-Wn-™v {]-tXy-Iw `m-Kß-fm-bn C-cp-So-ap-Iƒ-°pw th≠n B¿-∏p hn-fn Iq-´n i-cn°pw tem-I-I-∏v B-tLm-jn°p-I-bm-bn-cp-∂p a-e-∏p-d-sØ ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ.-^p-Svt_m-fn-s‚ Cu-‰n-√-am-b a-e-∏pd-Øv kw-L-Sn-∏n-® ku-lr-Z a¬-k-cw i-cn-°pw a-e-∏p-d-ØpIm¿ B-tLm-jn-°p-I-bm-bncp-∂p. a¬-k-cw ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {]o-Xn kn¬-Iv-kv Fw.Un. kn-dm-Pv hn-P-bn-Iƒ-°v t{Sm-^n-Iƒ \¬-In.

B-th-i-am-bn tdm-Uv tjm a-e∏ - p-dw: tem-Iw Im¬∏-¥n-te°v Np-cp-ßm≥ Zn-h-k-߃ am{Xw _m-°n-\n¬-s° tem-I ^pSvt- _m-fn-s‚ h-ch - d - n-bn-®v a-e∏ - p-dØv \-SØ - n-b tdm-Uv tjm ^p-Svt_mƒ B-ch - w Xo¿-Øp. tem-II-∏n-\v ]-¥p X-´p-∂ {]-ap-J cmPy-ßf - p-sS ]-Xm-II - f - pw Sow P-gvkn-I-fp-a-Wn-™v a-e-∏p-d-sØ ^p-Svt- _mƒ t{]-an-Iƒ C-∂s - e \-Kc - w Io-gS- ° - n. tem-II - ∏ - v ^pSvt- _m-fn-s‚ h-ch - d - n-bn-®v a-e∏ - pdw Iq-´m-bv-a-bm-Wv \-K-c-Øn¬ tdm-Uv tjm kw-LS- n-∏n-®X - v. A-XX - v cm-Py-ßf - p-sS ]-Xm-I ]p-X-®v C-„ So-ap-I-tfm-Sv B-cm[-\-bp-≈-h-sc-√mw Hm-tcm kwL-ß-fm-bn tN¿-∂v i-cn-°pw ^p-Sv-t_mƒ B-c-hw Xo¿-°p-I-

bm-bn-cp-∂p. {Ku-≠n-se Xo ]mdp-∂ t]m-cm-´Ø - n-\v Nq-Sp-]I - c - p∂ X-c-Øn¬ tdm-Un¬ B¿-∏p hn-fn-If - p-am-bn ap-gp-h≥ B-cm-[I-cpw a-¬k - c - n-®p. tdm-Un¬ P-bn-°p-∂-h¿ {Ku-≠n-epw P-bn-°p-sa-∂v hn-fn®p ]-db - p-∂ hm-in ^p-Svt- _mƒ t{]-an-Iƒ Xo¿-Øt- ∏m ƒ tdm-Uv tjm a-e∏ - p-dØ - p-Im¿-°v D-¬kh-am-bn. {_-ko¬-˛-A¿-P‚o-\ B-cm[-Ic - m-Wv \n-cØ - v ssI-bS- ° - n-bsX-¶n-epw P¿-a-\n-bpw {^m≥kpw kvs - ]-bn-\pw t]m¿-®p-Ke -- pw C-‰e - n-bp-sa-√mw B-ch - Ø - n¬ ]¶p-tN¿-∂p. F-∂m¬ a¬-kc - n-®Xv A¿-P‚o-\-˛-{_-ko¬ B-cm[-I¿ X-Ωn¬ X-s∂-bm-bn-cp-

∂p. D-®° - v ti-jw X-s∂ \-Kc - w ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ ssI-bnse-Sp-Øp. \q-dp-IW - ° - n-\v t]-cm-Wv tdmUv tjm-bn¬ I-Æn-I-fm-b-Xv.tem-I-^p-Sv-t_m-fn-s\ h-c-th¬°m≥ am-k-߃-°p apºp Xs∂ H-cp-°w Xp-S-ßn-b a-e-∏p-dØp-Im¿ tdm-Uv tjm-°v Kw-`o-c h-ct- h¬-∏m-Wv \¬-In-bX - v. a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. ]-cnk-cØ - v \n-∂p Xp-Sß - n-b tdm-Uvtjm \-Kc - w Np-‰n Su¨-lmƒ ]cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. lm-cn-kv B-an-b≥ ^vf - m-Kv Hm-^v sN-bvX - p. hm-f≥ j-ao¿, D-dp-am-t©-cn XmPp-±o≥, ss^-k¬ tIm-´° - p-∂v, ]n F-kv F j-_o¿, kp-\n a-e∏p-dw t\-Xr-Xzw \¬-In.

^p-Sv-t_mÄ B-th-iw A-Xn-cpI-S-¡p-¶p

sa-Ên-sb F-en-bm-¡n-b-Xn-\p ]n-d-sI s\bv-a-sd- \m-b-bm-¡n ^v-f-Iv-kvs]m-∂m-\n: tem-I-I-∏v B-thiw hm-t\m-f-ap-b¿-∂-t∏mƒ {_ko¬-˛-A¿-P‚o-\ ^m≥-kv bp≤w A-Xn-cp-I-S-°p-∂p. N-ß-cwIp-f-Øn-\-Sp-Øv ]-¥m-hq¿ ]me-tØm-Sv tN¿-∂v ÿm-]n-® Iq‰≥ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Un¬ {_ko¬ ^m≥-kp-Im¿ A¿-P‚o\n-b≥ Xm-cw sa- n-sb F-enbm-°n Nn-{Xo-I-cn-®p.C-Xn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn sXm-´Sp-Øv ÿm-]n-® A¿-P‚o-\ ^m≥-kn-s‚ c-≠p-\n-e sI-´n-SØn-s‚ D-b-c-ap-≈ Iq-‰≥ ^v-fIv-kn¬ {_-ko¬ Xm-cw s\bv-asd \m-bv-tam-d F-∂m-°n-bpw Nn{Xo-I-cn-®p. ]p-en a-S-bn-te-°v F-en-°p-´n-Iƒ-°v kzm-K-Xw F∂m-Wv sa- n-sb F-en-bm-°n am-‰n {_-ko¬ ^m≥-kv ^v-f-Ivkv h-®-Xv. C-Xn-\p a-dp-]-Sn-bm-bn A¿-P‚o-\ ^m≥-kv s\-bva-sd \m-b-bm-°n knw-l-a-S-bn¬ \n-

N-ß-cw-Ip-f-Øn-\-Sp-Øv ÿm]n® ^vfIvkv ∂pw h-cp-∂ R-ß-sf-¥n-\v Cu B-th-i-߃ B-tcm-Ky-I-c-am\m-bv- tam-d-s\ t]-Sn-°-Ww. F- h-W-sa-∂pw F-en-bpw \m-b-bp∂v F-gp-Xn \m-b-bp-sS D-S-epw am-°n A-Xn-cp hn-S-cp-sX-∂p-amss\-a-dn-s‚ X-e-bpw tN¿-Øv Wv ]-g-b ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ ^v-f-Iv-kv D-b¿-Øn-b-Xv. c-Rv-Pn ]-d-bp-∂-Xv. s]m-∂m-\n Xm-eq]-Wn-°¿ kn-\n-a-sb sh-√p-∂ °n-se X-s∂ Iq-‰≥ ^v-f-Iv-kv ]-©v U-b-tem-Kp-I-fm-Wv ]-c-kv- t_m¿-Um-Wv ]-¥m-hq-cn¬ {_]-cw sh-√p-hn-fn-®v ^v-f-Iv-kp-I- ko¬, A¿-P‚o-\ ^m≥-kpae-∏pdw tIm´-∏Sn ssaXm-\n-bn¬ {_-ko¬˛A¿-P‚o-\ kz-]v-\ ss^-\¬ Im-Wm-s\-Øn-bh¿ fn¬ ÿm-\w ]n-Sn-®n-´p-≈-Xv.Im¿ ÿm-]n-®n-´p-≈-Xv.-

ImÀ-¯ymb-\n h-[-t¡-kv: hn-Nm-c-W C-¶m-cw-`n¡pw a-t©cn: a-cp-X-ßm-Sv Im¿Øymb-\n h-[-t°-kv hn-Nm-cW C-∂m-cw-`n-°pw. tNm-°m-Sv acp-X-ßm-Sv X-≠p]m-d cma-s‚ aIƒ Im¿-Øym-b\n F-∂ NncpXsb (55) X-e-°-Sn-®p sIm-es∏-Sp-Øn-b- tI-kn-s‚ hn-Nm-cW C-∂v a-t©-cn A-Uo-j-\¬ Pn√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn (H ∂v) B-cw-`n-°pw. A-tim-I≥ F-∂ am-\p (35) B-Wv t{]m-knIyq-j≥ tI-kn-se {]-Xn. 2012 Un-kw-_¿ 23\p cm{Xn G-tgmsS-bm-bn-cp-∂p kw-`hw. Im¿Øym-b-\n-bp-sS A-Sp-Øv `£Ww B-h-iy-s∏-´p-h-∂ A-timI≥ AXv I-n-´m-Ø-Xn-ep-≈ hntcm-[w Imc-Ww Im¿-Øym-b-\nsb A-Sn-°p-Ibmbn-cp-∂p. ]cnt°‰ Im¿Øym-bn\n c‡whm¿∂mWv a-cn®Xv. kn.sF. aqk h-≈n-°m-S-\m-Wv tI-kt\zj-Ww \S-Øn Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-®Xv.

a-e-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏n-® tdm-Uv tjm-bn¬ \n-∂v

A-\o-j-bp-sS a-c-Ww: A-t\z-j-W kw-Lw sX-fn-sh-Sp-¯p F-S-∏mƒ: N-ß-cw-Ip-fw t]m-enkv kv-t‰-j-\n¬ bp-h-Xn Xq-ßna-cn-® kw-`-h-Øn¬ tI-k-t\zj-Ww \-S-Øp-∂ ss{Iw-{_m©v kw-Lw F-S-∏m-fn-se-bpw ]Sn-™m-d-ßm-Sn-b-n-se-bpw Pz-√dn-I-fn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. _ n¬ bm-{X-°m-cn-bp-sS kz¿-Wm-`-c-W-߃ A-S-ßn-b _m-Kv tam-„n-s®-∂ tI-kn-embn-cp-∂p am-Wq¿ kz-tZ-in-\n-bmb A-\o-j-sb t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. cm-{Xn-bn¬

t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ I-gn™ A-\o-j ]p-e¿-s®-bm-Wv tÃ-j-\n-se h-\n-X t]m-en-ks‚ ap-dn-bn-se ^m-\n¬ Xq-ßn a-cn-®-Xv. kz¿-Wm-`-c-W-a-S-ßn-b _mKv \-„-s∏-´ B-e-t¶m-Sv kz-tZin-\n-bp-sS ho-´n-epw A-\o-j-bpsS am-Wq-cn-se ho-´n-ep-sa-Øn ae-∏p-dw ss{Iw-{_m-©v Unssh.F-kv.-]n. tam-l-\-N-{μ-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv sX-fn-sh-Sp-Ø-Xv.

A-Sn-h-kv-{X-¯n-\p-Ån H-fn-¸n-¨p-I-S-¯n-b kzÀ-Ww ]n-Sn-Iq-Sn

sIm-t≠m-´n: A-Sn-h-kv-{X-Øn ¬ H-fn-∏n-®p-I-S-Øn-b c-≠p-Intem kz¿-Ww I-cn-∏q¿ F-b¿- IÃw-kv C‚-en-P‚ v-kv ]n-Sn-Iq-Sn. C-∂-se cm-{Xn 7.-40\p F-an-ssd‰v-kv F-b¿ -Zp-_m-bn hn-am-\Øn ¬ F-Øn-b Im-k¿-tKm-Uv kz-tZ-in-bn¬ \n-∂m-Wv kz¿Ww I-s≠-Sp-Ø-Xv. C-bm-fp-sS ]m-kv-t]m¿-´n-se t]-cpw b-Ym¿-Y t]-cpw X-Ωn¬ hy-Xym-k-ap-s≠-∂ kw-i-bA-W-¶q-¿: ss_-°n¬- Im-dn-Sn-®v k-tlm-Z-c-߃-°v ]-cn-t°-‰p. Øm¬ C-bm-sf F-an-t{K-j≥ s_-Zn-c-bn-se l-ao-Zv, ssk-\p-±o≥ F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. hn-`m-K-Øn-\p ssI-am-dn-bn-cnChsc aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-h- °p-I-bm-Wv. sa-‰¬ Un-‰-Œ¿ D-]-tbm-Knkw ssh-Io-´v 6.30Hm-sS-bm-Wv kw-`hw.

ss_-¡n Im-dn-Sn-¨p ]-cn-¡v

®p-≈ I-Ãw-kv ]-cn-tim-[-\bn¬ kw-i-bw tXm-∂n-b A-[nIr-X¿ ]-cn-tim-[n-®-t∏ m-gm-Wv A-Sn-h-kv-{X-Øn-\p-≈n¬ Hmtcm In-tem Xq-°w h-cp-∂ c≠p-In-tem kz¿-W-°-´n-Iƒ Hfn-∏n-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-bXv. ]n-Sn-Iq-Sn-b kz¿-W-Øn-\p 60 e-£w cq-] hn-e e-`n-°pw. hym-P-]mkv-t]m¿´n-em-Wv Cbmƒ h-∂-sX-∂v kw-i-bn-°p∂p. I-cn-∏q-cn¬ -t\-c-sØ-bpw A-Sn-h-kv-{X-Øn-\p-≈n¬ kz¿Ww I-S-Øn-b-Xv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-´p≠v.

tIm-gn-¡p-ªp-§-sf \-ã-s¸-« hm-kp-tZ-h-\v t^-kv-_p-¡v h-gn [-\-k-lm-bw

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb X-«n-s¡m-−p-t]m-bn ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; \m-ew-Kkw-Lw I-Ì-Un-bnÂ

F-S-∏mƒ: km-aq-ln-Ihncp-≤¿ sIm-s∂m-Sp-°n-b F-S-∏mƒ shß-n-\n-°-c-bn-se tIm-gn-°p™p-ß-fp-sS D-S-a C-f-b-¶m-hn ¬ hm-kp-tZ-h-\v t^-kv-_p-°v h-gn [-\-k-lm-bw. F-d-Wm-Ipfw kz-tZ-in-bpw Cw-•-≠n¬ ÿn-c- Xm-a-k-°m-c-\p-am-b _n\p-hm-Wv h-m-kp-tZ-h-s‚ tIm-gn°p-™p-ß-sf sIm-s∂m-Sp-°nb hn-h-cw t^-kv-_p-°v h-gn Adn-™v 35,000 cq-] [-\-k-lmbambn \¬In-bXv. hm-kp-tZ-hs‚ _m-¶v A-°u-≠n-em-Wv _n\p ]-Ww \n-t£-]n-®-Xv. aq-∂m-gv-N apºm-Wv hm-kp-tZh-s‚ ho-´n-se sS-d-kn-\v ]p-dØv h-f¿-Øn-bn-cp-∂ 500 Hm-fw tIm-gn-°p-™p-ß-sf hn-jw sIm-Sp-Øv sIm-∂-Xv.

sIm-bn-em-≠n: ]-Xn-\m-dp-Im-cnbm-b hn-Zym¿-Yn-\n-sb X-´n-s°m≠p-t]m-bn ]o-Un-∏n-°m ≥ {i-an® \m-ew-Kkw-Lw t]m-en-kv Ikv‰ - U - n-bn¬. a-e∏ - p-dw F-Sh - Æ ]m-d-h-≠n-sØm-Sn h-´-∏m-d \njm-Zv, Xn-cp-hm-en ]m-∏m-Sn-Ip-∂v ho-´n¬ a-[p(30), ap-°w Ip-a-c-\√q¿ sh-fp-tØ-S-Øv kn-Ωn-bmkv (18), ]p-Xn-tbm-´n¬ D-ss\-kv (18) F-∂n-hs - c-bm-Wv t]m-en-kv I-kv‰ - U - n-bn¬ hm-ßn-bX - v.a-e-∏p-dØm-Wv s]¨-Ip-´n ]Tn-®n-cp-∂X - v. F-kv.F - k - v.F - ¬.kn. ]-co-£ I-gn-™v A-h-[n°m-ew sN-e-h-gn-°m≥ D-t≈ycn-bn-se D-Ωb - p-sS ho-´n¬ h-∂Xm-bn-cp-∂p. A-hn-sS-h® - m-Wv hnhm-ln-X-\pw \m-ep Ip-´n-I-fp-sS ]n-Xm-hp-am-b \n-jm-Zv s]¨-Ip-

´n-sb ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-∂X - v. \n-jmZv hn-hm-ln-X\ - m-sW-∂ Im-cyw ad-®p-h® - m-Wv s]¨-Ip-´n-bp-am-bn {]-Wb - Ø - n-em-bX - v. I-gn-™ 5\v ]p-e¿-s® c-≠n\v kp-tam Im-dn¬ D-t≈y-cn-bnse-Øn-b \m-ew-K kw-Lw s] ¨-Ip-´n-sb Im-dn¬ I-b‰ - n Xm-ac-t»-cn h-gn h-b\ - m-´n-te-°p I-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-jm-Zn-s‚ kp-lr-Øm-b a-[p-hn-s‚ k-lmb-tØm-sS ]-\a - c - Ø - v hm-SI - h - oSv kw-L-Sn-∏n-®v s]¨-Ip-´n-sb A-hn-sS ]m¿-∏n-®v ]o-Un-∏n-°m\m-bn-cp-∂p kw-LØ - n-s‚ ]-≤Xn.- a-I-sf Im-Wm-Xm-b-tXm-sS ]n-Xm-hv A-tØm-fn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. ]-\-a-cØv ]p-e¿-s® F-Øn-b kw-LØn¬ s]¨-Ip-´n-sb I-≠ \m-

´p-Im¿ X-S-™p-h-bv-°p-I-bpw t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p. ]-\-a-cw t]m-enkv A-tØm-fn-bn¬ hn-hc - w ssIam-dn. s]¨-Ip-´n-sb-bpw kw-LsØ-bpw A-tØm-fn-bn-se-Øn®v kn.-sF. l-cn-Zm-kn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tNm-Zyw-sN-bv-X-t∏mgm-Wv Im-ap-It- h-jw sI-´n-b \njm-Zv hn-hm-ln-X\ - pw \m-ep Ip-´nI-fp-sS ]n-Xm-hp-am-sW-∂v hy‡-am-bX - v. C-Xd - n-™ s]¨-Ip´n t_m-[c - l - n-Xb - m-bn. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ ssh-Zy-]-cn-tim-[-\\-S-Øn-b ti-jw s]-¨-Ip-´nsb c-£n-Xm-°t- fm-sSm-∏w hn-´p. Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-W-Øn-\mbm-Wv t]m-en-kv {]-Xn-I-sf IÃ-Un-bn¬ hm-ßn-bX - v.


{]mtZ-inIw

9 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

ssk-¡nÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw ta-em-‰q¿: ta-em-‰q¿ C-e-{Œn-Iv sk-Ivj-\v Io-gn-se ]p-fn-bt¶m-Sv, aq-∂m-Sn `m-K-ß-fn¬ cmhn-se H≥-]-Xv ap-X¬ ssh-In-´v B-dv h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Adnbn-¸pIÄ

ap³- Aw-K-§-fp-sS Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww a-e-∏p-dw: tªm-°v ]-©m-bØn-te-bpw tªm-°v ]-cn-[n-bnse ]q-t°m-´q¿, sam-d-bq¿, B\-°-bw, tIm-Uq¿, s]m-∑-f, HXp-°p-߬, tIm-´-°¬ {Km-a∏-©m-b-Øn-te-bpw ap≥- Aw-Kß-fn¬ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv e-`n-°p-∂-Xn-\p-th-≠n A-t]£ \¬-Im-Ø-h¿ A-X-Xv ]©m-b-Øn¬ c-≠v tIm-∏n t^m-t´m k-ln-Xw 15\p ap-ºmbn A-t]-£ \¬-I-W-sa-∂v tªm-°v sk-{I-´-dn hn Sn A-ehn-°p-´n A-d-n-bn-®p. t^m¨ ˛ 9847163730

sk³-k-kv I-c-Sv dn-t]mÀ-«v

a-°-c-]-d-ºv: {Km-a-∏-©m-b-Øns‚ 2011 se km-aq-ln-I km-ºØn-I Pm-Xn sk≥-k-kv I-c-Sv dn-t]m¿-´v {]-kn-≤o-I-cn-®p. I-cSv en-Ãv 23h-sc a-°-c-]-d-ºv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ ]-cn-tim-[\-°v e-`y-am-Wv. B-t£-]-ap≈-h¿ 23\v ap-ºm-bn B-h-iyam-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw k-a¿∏n-°-Ww.

A-[ym-]-I H-gn-hv

a-t©-cn: cm-a≥-Ip-fw Pn.-F-¬.]n. kv-Iq-fn¬ H-gn-hp-≈ ss{]-adn A-[ym-]-I X-kv-Xn-I-bn-te°v Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\Øn¬ \m-sf cm-hn-se 11\v C‚¿-hyp \-S-°pw.

"Im-Sn-s\ A-dn-bm³' hn-ZymÀ-Yn-IÄ A-¼p-a-e-bn-se-¯n ]q-t°m-´pw-]m-Sw: B-Zn-hm-knI-fp-sS Po-hn-X co-Xn-bpw A-hcp-sS A-\p-`-h-ß-fpw A-Sp-Ødn-bm≥ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ tIm-f-\n-bn-se-Øn. ]q-t°m-´pw]m-Sw Kp-Uv-hn¬ Cw-•o-jv kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv Nm-en-bm¿ ]-©m-b-Øn-se A-ºp-a-e tImf-\n-bn-se-Øn-b-Xv. ]-cn-ÿn-Xn ]T-\ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bm-bm-bn-cp-∂p k-μ¿-i-\w. h-\ hn-`-h-ß-ƒ, ]-c-º-cm-K-X Po-hn-X co-Xn-Iƒ, B-Nm-c-߃ F-∂n-h-sb-Ip-dn-®p-≈ hn-h-c߃ hn-Zym¿-Yn-Iƒ tNm-Zn-®-dn™p. tIm-f-\n-bn-se _-Z¬-kvIqƒ Ip-´n-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-cW-ß-fpw A-cn-bpw \¬-In. kvIqƒ-]-cn-k-c-Øv ^-e hy-£ ssX-I-fpw \-´p.

a-ºm-Sv {Km-a-∏©m-b-Øn-se F-kv.kn, F-kv.Sn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ ssk-°nƒ hn-Xc-Ww a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p∂p

F-S-h-Æ: a-ºm-Sv {Km-a-∏-©m-bØn-se F-kv.kn, F-kv.Sn. hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ssk-°nƒ hn-X-c-Ww a-{¥n F ]n A-\n¬Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v am-e-{] N-{μ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]Tt\m-]-I-c-W-߃ Pn-√m ]-©mb-Øw-Kw Fw F d-km-Jv hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. hn Fw ju-°Øv, ]p-∂-∏m-e A-–p¬-I-cow, A-Uz. hn l-^v-k-Øv, Ip-∏-\Øv ssJ-dp-∂n-k kw-km-cn-®p. F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]co-£-I-fn¬ D-∂-X hn-P-bw t\Sn-b-h¿-°p-≈ A-hm¿-Up-I-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

kozhikode/MLE

hn-Zy-m`ym-k ap-t¶-äw N-cn{Xw Ip-dn-¡p¶p: sI P-b-Ip-amÀ a-e-∏p-dw: hn-Zy-`ym-k cw-K-sØ a-e-∏p-d-Øn-s‚ h-f¿-® A-kqbm-h-l-am-sW-∂pw N-cn-{X-]-cam-b Im-c-W-ß-fm¬ ]n-∂m°w t]m-b P-\-X-bp-sS hn-Zym`ym-k ap-t∂-‰w N-cn-{Xw Ip-dn°p-I-bm-sW-∂pw a-e-bm-fw k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-ke¿ sI P-b-Ip-am¿ ]-d-™p. ae-∏p-dw a-fi-e-Øn¬ \n-∂pw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp, F-≥-{S≥-kv ]-co-£-I-fn¬ D-∂X hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-

Xn-cq-cn `m-jm ss]-Xr-I \-K-cSq-dn-kw hn-I-k-\-¯n-\p ]-²-Xn Xn-cq¿: Xn-cq-cn¬ Sq-dn-kw hn-Ik-\-Øn-\p ]-≤-Xn. kn a-Ωp-´n Fw.F¬.F-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ C-∂s - e Xn-cq¿ Sn._n-bn¬ tN¿-∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw km-aq-ln-I kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw tbm-K-Ønem-Wv C-Xn-\m-bp-≈ I¿-a ]-≤Xn-°v {]m-Y-an-I cq-]w \¬-InbXv. Xn-cq¿ ]p-g-bpw ]p-g-tbm-chpw A-d-_n-°S-tem-cw, `m-c-X∏p-g, ]-cn-k-c-sØ kmw-kv-Im-cnI tI-{μ-߃, hm-K¨ {Sm-PU - nbp-sS Hm¿-a-Iƒ C-h tIm¿-Øn-

W-°n-bm-Wv ]-≤-Xn X-øm-dm-hp∂-Xv. ayq-kn-bß - ƒ, N-cn-{X kva - m-cI-߃, t_m-´nMv ku-I-cy-ß ƒ, Zr-iy˛ {im-hy{]-Z¿-i\ - ß - ƒ, sse-‰v B‚ v ku-≠v tjm-Iƒ C-Xn-s‚ `m-K-am-bn kw-hn-[m-\n°pw. Xn-cq-cn-\p am-{Xw A-h-Imi-s∏-´ `m-jm ]n-Xm-hn-s‚ \m-sS∂ Jym-Xn \n-e-\n¿-Øn `m-jm ss]-Xr-I \-Kc - s - a-∂ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv Sq-dn-k-sØ hn-Ikn-∏n-°p-∂X - v. \n-f, km-ln-Xyw, N-cn-{Xw,

kw-kv-Im-cw, hm-Wn-Pyw ta-J-eI-fn-se ss]-Xr-Iß - ƒ Dƒ-sIm≈n-®v ss]-Xr-I ayq-kn-bw, Xncq¿ ]p-gt- bm-cØ - v \-S∏ - m-X, A-e¶m-c hn-f° - p-Iƒ, C-cn-∏n-Sß - ƒ, \-Kc - Ø - n-s‚ ku-μc - y h¬-°c - Ww, Xn-cq-cn-s‚ ]-cn-kc - s - Ø Xp©≥-]d - º - v, Xn-cp-\m-hm-bb - n-se am-am-¶ kv-am-c-I-߃, h-≈tØ-mƒ kv-am-c-Iw, I-≠¬-h-\ß-fp-sS kw-c-£-Ww, hm-K¨{Sm-P-Un-bp-sS Zr-iym-hn-jv-Im-cWw, N-cn-{X-ap-dß - p-∂ tIm-cß - Øv ]-≈n, Xr-°-≠n-bq¿ t£-

{Xw, Xn-cq¿ \n-tbm-P-I-a-fi-eØn-se {]-[m-\ t£-{X-߃, Xo¿-Ym-S-\ tI-{μ-߃ F-∂n-h ]-≤X - n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw. 2015 P-\p-hc - n H-∂n-\v Xn-cq¿-˛`m-jm ss]-Xr-I \-Kc - w F-∂ hnfw-_-c-tØm-sS k-a-b-_-‘n-Xam-bn ]-≤X - n ]q¿-Øo-Ic - n-°e - mWv e-£yw. A-Xn-\m-bn Xn-cq¿ Sqdn-kw hn-Ik - \ - k-an-Xn-°v cq-]w \¬-Im-\pw C-∂-se tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. tbm-K-Øn¬ a-e-bm-fw k¿-h-Iem-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿

tUm. sI P-bI - p-am¿ I-cS- v I¿-a ]-≤X - n A-hX - c - n-∏n-®p. Sq-dn-kw {]-tam-j≥ Iu¨kn¬ Pn-√m sk-{I-´d - n D-Ω¿ Xncq¿, \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ sI k-^n-b, Pn-√m ]-©m-bØw-Kw sh-´w B-en-t°m-b, hnhn-[ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b ]n ssk-\p-±o≥, sI hn kp-ss_-Z, sI ]n A-–p¬-Icow, Xn-cq¿ tN-w_¿ Hm-^v sImta-gvk - v {]-kn-U‚ v ]n F _m-h, sk-{I-´d - n ]n ]n A-–p-dl - n-am≥ kw-km-cn-®p.

sf B-Z-cn-°m≥ ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.F. kw-L-Sn-∏n-® N-Sßv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.F. A-[y-£-X- h-ln-®p. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv-d aºm-Sv, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p, ap≥ Pn-√m I-e-Œ¿ sI ]n _m-e-Ir-jv-W≥, tªm°v {]-kn-U‚ v Sn Sn tIm-bm-ap, \-K-c-k-` ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ sI Fw Kn-cn-P, Pn-√m ]-

jo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn.F-kv.F-kv. {]-kn-U≥-dv ]m-ew Ip-t∂¬ s_-∂n A-K-kv-‰y≥ A-[y-£-X h-ln-®p. -\n-e-ºq¿ ku-Øv Un.F-^v.H. sP-bnw-kv am-Xyp ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b hn -sI _m-e-kp-{_-lv-a-Wy≥-, hn -sI A-_v-Zp, Im-fn-Im-hv td-©v t^m-d-kv-d-dv Hm-^nk¿ k-Pn-Ip-am¿ cm-b-tcm-Øv, sU]yq-´n td-©v Hm-^nk¿ sI Un i-in-[-c≥, sk-Ivj≥ t^m-dkv-d-dv Hm-^nk¿ F -\m-cm-bW-≥, s_‰n, hn.-F-kv.-F-kv. sk-{I-´-dn kn ]n \u-^¬ kw- sI tIm-f-\n hn.F-kv.F-kn-s‚ Hm-h¿tIm-´v hn-X-c-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v km-cn-®p. F≥ Fw _-jo¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

a-t©-cn-bn ]p-Ibn-e DÂ-¸-¶-§Ä hÀ-[n-¡p¶p

a-e-¸p-d-¯v ]m-N-Ihm-X-Iw e-`n-¡p-¶n-Ã a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw \-K-c-k-`-bpsS Dƒ-{]-tZ-i-ß-fn¬ ]m-N-I hm-X-I hn-X-c-Ww Im-cy-£-a-as√-∂v B-t£-]w. \-K-c-Øn-\p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-\-∂-h¿-°p am-{X-am-bn hn-X-c-Ww ]-cn-an-Xs∏-Sp-Øp-I-bm-sW-∂m-Wv Bt£-]w.]m-W-°m-Sv Ip-∂p-Ω¬, kv-]n-∂nMv-an-√v ]-cn-k-cw , ap-Xph-Øp-]-d-ºv, C-Ønƒ-]-d-ºv {]tZ-i-ß-fn-ep-≈-h¿ ]m-N-I-hmX-Iw e-`n-°m-sX hn-j-an-°p-Ibm-Wv. hn-X-c-W tI-{μ-Øn-te°p hn-fn-®m¬ i-cn-bm-b a-dp-]-Sn Hmƒ C¥ym sa-Un-°¬ F≥-{S≥-kv ]-co-£-bn¬ kw-ÿm\-Øv H∂mw dm¶pw tZio-b t]m-epw e-`n-°p-∂n-s√-∂pw \m- X-e-Øn¬ 14mw dm¶pw t\Snb ]-∂n∏m-d kz-tZ-in F-f-tbmSØv ln-Pm-kv A-kv-e-an-\v ´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p. am-Xm-hv Pao-e a-[p-cw \¬-Ip∂p

In-c-Ww ]-²-Xn-: tS-_nÄ tSm-¡v \S¯n sIm-t≠m-´n: sIm-t≠m-´n tªm°v-©m-b-Øv \-S-∏m-°p-∂ In-cWw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ tS-_nƒ tSm-°v tIm¨-^-d≥kv \S-Øn. ]-≈n-°¬ {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n apkv-X-^ X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sIm-t≠m-´n tªm-°v ]©m-b-Øv hn-I-k-\-Im-cy Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ A-[y-£-X hln-®p. sIm-t≠m-´n tªm-°v ]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n ap-kv-X-Jn-ap-∂n-k ]-≤-Xn hni-Zo-I-cn-®p. In-c-Ww tIm-˛-Hm¿Un-t\-‰¿ Fw ]n j-co-^ hn-jbm-h-X-c-Ww \-S-Øn. ]-≈n-°¬ ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v h¬-k-e, tªm-°v ]-©m-

am-en-\ykw-kv-I-c-W ¹mâv ss\-X-Ãq-cn A-\p-h-Zn-¡n-sÃ-¶v s]m-∂m-\n: sa-t{Sm-am≥ C {io[-c-s‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ s]m∂m-\n-bn¬ Xp-S-ßp-∂ B-[p\n-I am-en-\y πm‚ v ss\-X-√qcn¬ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v B-Ivj≥ I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. 6.5 tImSnbp-sS am-en-\y πm‚n-\v ]-≤Xn tc-J X-øm-dm-b-Xn-\p ]n-∂mse-bm-Wv `-c-WI-£n-bn-se Iu¨-kn-e¿ A-en sN-dp-h-Øqcn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-Xn¿-∏pam-bn \m-´p-Im¿ cw-K-Øn-d-ßnb-Xv. cm-Py-Øv B-Zy-am-bn \-S∏m-°p-∂ tdm-´-dn {Uw I-tºmkv-‰v co-Xn-bn-em-Wv πm‚n-s‚ cq]-tc-J X-øm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv. hn-tI-{μo-Ir-X co-Xn-bn-ep≈ πm‚m-sW-¶n¬ am-{X-ta s]m-∂m-\n-bn¬ \-S-∏m-°m≥ ]‰q F-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. c-≠p L-´-ß-fn-em-bm-Wv πm‚ v \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°p-I. A-Xym-[p-\n-I-hpw hn-tZ-i cm-

{„-ß-fn¬ ]-co-£n-®v hn-P-bn-®Xp-am-b ]-≤-Xn-bm-Wv s]m-∂m\n-bn¬ \-S-∏m-°p-∂-Xv. H-cp Znh-kw F-´v S¨ am-en-\y-am-Wv s]m-∂m-\n-bn¬ ti-J-cn-°p-∂Xv. C-Xp kw-kv-I-cn-°m≥ 32,000 cq-] sN-e-hp h-cpw. \n-e-hn-se k-l-N-cy-Øn¬ h-cp-am-\w Ip-d™ s]m-∂m-\n \-K-c-k-`bv-°v ]-≤-Xn \-S-Øm-\m-bn-s√-∂p `c-W k-an-Xn-bn-se Aw-K-߃ X-s∂ ]-d-bp-∂p. ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂ ss\-X√q-cn¬ {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS FXn¿-∏v cq-£-am-Wv. a-g-°m-e-ambm¬ ss\-X-√q-cn-se am-en-\y kw-kv-I-c-W πm‚ v ÿm-]n-°p∂ {]-tZ-i-tØ-°v F-Øn-t®cm≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmWv. sh-≈-Øn¬ ap-ßn-°n-S-°p∂ Cu {]-tZ-iw πm‚ v ÿm-]n°m≥ A-\p-tbm-Py-a-s√-∂pw ss\-X-√q-cn¬ X-s∂ F-´v h¿-

jw apºv πm‚ v ÿm-]n-°m≥ hm-ßn-b ÿ-e-Øv ]-≤-Xn \-S∏m-°-W-sa-∂p Iu¨-kn-e¿am-¿ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p.

b-Øv Aw-Kw ]p-Xn-b-d-°¬ keow, ]-©m-b-Øv t£-a-Im-cy sN-b¿-t]-gv-k¨ kp-lv-d ]-tgcn, ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b cma≥-Ip-´n, e-Øo-^v, tX-™n-∏ew k-_v C≥-kv-s]-Iv-S¿ a-t\ml-c≥, F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k¿ _n-Pp kw-km-cn-®p. e-l-cn hn-ap-‡ ]-≈n-°¬ ]-©m-b-Øv e-£y-Øn-\p-th≠n H-sØm-cp-an-®v {]-h¿-Øn°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. F√m hm¿-Up-I-fn-epw t_m-[-h¬°-W ¢m-kp-Iƒ \-S-tØ-≠ Xn-ø-Xn-Iƒ Xo-cp-am-\n-®p. F√m kv-Iq-fp-I-fn-epw F-Iv-sskkv hn-`m-K-sØ D-]-tbm-Kn-®v el-cn-hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øm-\pw tbm-Kw Xocp-am-\n-®p.

a-t©-cn: \n-tcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fp-sS C-S-]m-Spw D-]tbm-K-hpw a-t©-cn-bn¬ h¿-[n®p. A-\y kw-ÿ-m-\-ß-fn¬ \n∂p ]m-°n-\p aq-∂v cq-] \n-c-°n¬ -sIm-≠p-h-cp-∂ C-h ]-Øn-c´n-e-bn-e-[n-Iw cq-] em-`-Øn-\mWv hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xv. I©m-hv I-®-h-S-tØ-°mƒ em-`ap-≈ G¿-∏m-Sm-bm-Wv Nn-e tem_n-Iƒ C-Xn-s\ Im-Wp-∂-Xv. C-°-gn-™ H-cm-gv-N-°p-≈n¬ ]-tØm-fw I-S-I-fn¬ t]m-enkv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ 3000 Øn-e-[n-Iw ]p-I-bn-e D¬-∏-∂߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. hn-Zy-m-

¿-Yn-Iƒ, A-\y kw-ÿm-\ sXmgn-em-fn-Iƒ, Np-a-´p sXm-gn-em-fnIƒ, ss{U-h¿-am¿ F-∂n-h-cmWv Iq-Sp-X-em-bpw ]p-I-bn-e D¬∏∂-ß-fp-sS D-]-t`m-‡m-°ƒ F-∂p t]m-en-kv ]-d-bp-∂p.

tdm-Up-IÄ Xp-d-¶p sIm-Sp-¯p ta-em-‰q¿: F-S-∏-‰ ]-©m-Ønse H≥-]-Xmw hm¿-Un-se h-enbm-Sn≥-Ip-∂v, F-kv h-f-hv Ip≠p-I-S-hv, B-™n-e-ßm-Sn-˛-Iq∏n¬-Ip-≠v tdm-Up-I-ƒ KXm-KX-Øn\v Xp-d-∂p sIm-Sp-Ø-p.

an-I-® ap-Z-cn-kn-\p-≈ ]m-W-°m-Sv ap-l-Ω-Z-en in-lm-_v X-߃ kv-am-c-I A-hm¿-Uv A-cn-{] A-_v-Zp-¿d-lv-am≥ ss^-kn-°v tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ \¬Ip∂p

an-I-¨ ap-Z-cn-kn-\p-Å A-hmÀ-Uv k-½m-\n-¨p a-e-∏p-dw: an-I-® ap-Z-cn-kn-\p-≈ ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ap-l-Ω-Zen in-lm-_v X-߃ kv-am-c-I A-hm¿-Uv {]-ap-J ]-fin-X\pw F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b A-cn-{] A-_v-Zp-d-lv-am≥ ss^-kn°v k-Ωm-\n-®p. in-lm-_v X-߃ D-dq-kn-s‚ `m-K-am-bn a-e∏p-d-Øv \-S-Øn-b B-fl-bo-b k-Z-mn¬h-®v k-a-kv-X sk-{I´-dn tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-en-bm¿ A-hm¿-Uv k-Ωm\n-®p. ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv l-ao-Z-en in-lm-_v X-߃ jm-fWn-bn-®p. ]-Xn-\-©p h¿-j-am-bn ta¬-ap-dn B-e-Øq¿ ]-Sn Pp-ap-AØp ]-≈n-bn¬ Z¿-kv \-S-Øp-∂ A-_v-Zp-d-lv-am≥ ss^-kn°v Io-gn¬ \q-dn-e-[n-Iw hn-Zym¿-Ln-Iƒ ]T-\w \-S-Øp-∂p≠v. A-d-_n, a-e-bm-fw `m-j-I-fn¬ _n-cp-Zm-\-¥-c _n-cp-Zw t\-Sn-b ss^-kn-bp-sS Z¿-kn¬ k-a-\z-b ]T-\-Øn-\v A-hk-cw \¬-Ip-I-bpw a-X hn-j-b-ß-fn¬ D-∂-X tIm-gv-kn-\v k-÷-cm-°p-I-bpw sN-øp-∂p-≠v. ss^-kn I-S-ta-cn d-lv-am\n-ø, ]-´n-°m-Sv Pm-an-A \q-cn-ø, Cu-Pn-]v-Xn-se A¬ A-kvl¿ bq-vn-th-gv-kn-‰n-bn¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v hn-hn-[ hnj-b-ß-fn¬ _n-cp-Zw t\-Sn-bn´p-≠v.

hn-P-bn-I-sf B-Z-cn-¡p-¶p

Xn-cq¿: Xn-cq¿ a-fi-e-Øn¬ \n-∂pw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co-£-I-fn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv e-`n®-h-sc-Xn-cq¿ a-fi-ew bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n B-Z-cn-°p-∂p. 15\v I¬-∏-I-t©-cn A-cn-tkm-W Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°p-∂ hn-P-bm-Z-cw ]-cn-]m-Sn-bn¬ hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p-¿d-∫v D-]-lm-cw \¬-Ipw. t^m¨: 9846553178, 9447515632.

t]m-en-kv ]n-´p-SÀ-¶- Hmt«m Im-dp-am-bn Iq-«n-bn-Sn-¨v B-dpt]À-¡v ]-cn-¡v hn-kv-Uw Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w A-Uz. Fw D-a¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

©m-b-Øv sa-w_¿-am-cm-b k°o-\ ]p¬-∏m-S≥, D-Ω¿ A-d°¬, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pam-cm-b H ]n A-en-_m-∏p, d-Pp-e s]-e-sØm-Sn, ]m-Øp-Ω-°p-´n F-∂ am-fp-Ω, \-K-c-k-` Iu¨kn-e¿-am-cm-b ho-£-Ww ap-lΩ-Zv, d-lv-a-Øp-√ C-f-ºn-em-°m´v, tªm-°v ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿am≥ Fw ]n ap-l-Ω-Zv, Pn-√m hnZy-`ym-k Hm-^n-k¿ ]n k-^-dp√, D-]-Pn-√m hn-Zy-`ym-k Hm-^nk¿ P-b-{]-Im-iv kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sXm-gn-ep-d-¸p sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Hm-hÀtIm-«v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Sn sI tIm-f\n h-\-kw-c-£-W k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-lm-flm Km-‘n tZ-io-b {K-ao-W sXm-gnep-d-∏v ]-≤-Xn sXm-gn-em-fn-Iƒ°v Hm-h¿-tIm-´v hn-X-c-Ww sNbv-Xp. 50Xn-\v ap-I-fn¬ sXm-gn¬ Zn-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-b 45t]¿-°m-Wv Hm-h¿-tIm-´v \¬In-b-Xv. 17000 cq-]-tbm-f-am-Wv C-Xn\m-bn Nn-e-h-gn-®-Xv. C.-]n.F. ^-≠n¬ \n-∂pw 45000 cq-]- Nne-h-gn-®v Sn-sI tIm-f-\n-bn-¬ \n¿-an-°p-∂ _-kv Im-Øn-cn-∏v tI-{μ-Øn‚ X-d-°-√n-S-epw \-SØn. -A-a-c-º-ew {Km-a∏©m-bØv {]-kn-U≥-dv F≥ -Fw _-

3

Xn-cq¿: t]m-en-kv ]n-¥p-S¿-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v \n-b-{¥-Ww hn´ Hm-t´m-dn-£ Im-dp-am-bn Iq-´nbn-Sn-®v B-dp t]¿-°v ]-cn-°v. ÿ-e-sØ-Øn-b F.F-kv.-sF. a-Zy-]n-s®-∂m-tcm-]n-®v \m-´pIm-cpw t]m-en-kpw X-Ωn¬ D≠m-b hm-t°-‰w kw-L¿-jØ-n-¬ I-em-in-®p. I-t√-dn¬ \m-ep t]m-en-kp-Im¿-°v ]-cnt°-‰p. C-∂-se cm-{Xn G-tgm-sS Iq´m-bn hm-°m-Sv A-ßm-Sn-bn-emWv kw-`-hw. A-]-I-S-Øn¬ Hmt´m ss{U-h¿ Iq-´m-bn C-{_mln-an-s‚ ]p-c-°¬ C-{_m-lnw (36), bm-{X-°m-cm-b c-≠p t]¿,

Im¿-bm-{X-°m-cm-b Iq-´m-bn ssX-h-f-∏n¬ A-–p¬ d-lo-ans‚ a-°-fm-b ln-_ ^m-Øn-a (B-dv), km-_n-Jv (A-©v), dn-^ ^m-Øn-a (\m-ev) F-∂n-h¿-°pw t]m-en-kp-Im-cm-b Xn-cq¿ F.Fkv.sF.k-Æn, t]m-en-kv ss{Uh¿ ap-Po-_v d-lv -am≥ (31), knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb kp-[o-jv (27), a-[p (31) F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\-°n-sS Xn-cq¿ F.F-kv.sF. k-Æn ssI-Im-Wn-®n-´pw \n¿-Øm-sX t]m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv Hm-

t´m-sb ]n-¥p-S¿-∂v Po-∏v Ip-dpsI \n¿-Øn. Xp-S¿-∂v sh-´n-® Hm-t´m F-Xn¿-Zn-i-bn¬ \n-∂pw h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dp-am-bn Iq´n-bn-Sn-®m-Wv A-]-I-S-ap-≠m-bXv. t]m-en-kv ]-cn-t°-‰-h-sc c£n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS F.F-kv.sF. k-Æn a-Zy-]n-s®∂m-tcm-]n-®v \m-´p-Im-cpw t]men-kp-Im-cpw X-Ωn-ep-≠m-b hmt°-‰w kw-L¿-j-Øn. C-tXm-sS \m-´p-Im-cpw t]men-kpw G-‰p-ap-´p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xn-cq¿ Un-ssh.F-kv.]n, kn.sF. F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ ÿ-e-Øv Iq-Sp-X¬ t]m-en-sk-Øn em-Øn-Nm¿-

Pv \-S-Øn. C-tXm-S-bp-≠m-b It√-dn¬ t]m-en-kp-Im¿-°pw \nc-h-[n \m-´p-Im¿-°pw ]-cn-t°‰p. Iq-Sp-X¬ t]m-en-sk-Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥-W hnt[-b-am-°n. kw-L¿-jm-h-ÿ I-W-°n-se-Sp-Øv ÿ-e-Øv t]m-en-kv Iymw-]v sN-øp-∂p

k-a-c k-lm-bk-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p a-e-∏p-dw: th-ß-c Kym-kv G-P≥-kn-bn¬ \n-∂v ]n-cn-®p-hn-´ sI ]n A-\n-en-s\ Xn-cn-s®-Sp°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p-≈ k-ac-sØ k-lm-bn-°p-∂-Xn-\v hnhn-[ k-w-L-S-\-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ k-a-c k-lm-b-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Å hn-X-c-WwF-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw h¿-≤ Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãv \-S-∏m-°p-∂ ku-P-\y Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W ]≤-Xn-bp-sS B-dmw L-´w h-´w-Ipfw ]-¥-emw-Ip-∂n¬ hn A-–pd-ln-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-06-09  
Thejas Epaper malappuram Edition 2014-06-09  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-06-09

Advertisement