Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ML

hn-I-k-\-¯n-\p ZoÀ-L-ho-£-W-t¯m-sS-bp-Å ¹m-\nMv th-Ww: a-{´n A-_v-Zpd-ºv

kw-hm-Zw C-¶v a-e-∏p-dw: \n-®v Hm-^v {Sq-Øns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lm-fn¬ C∂p ssh-Io-´v A-©n-\p tI-c-fob bp-‡n-hm-Zw ]-cm-P-b-Øns‚ I-W-s°-Sp-∏v hn-j-b-Øn ¬ kv-t\-l-kw-hm-Zw kw-L-Sn∏n-°p-∂p. \n-®v Hm-^v {Sq-Øv Ub-d-Œ¿ Fw Fw A-Iv-_¿, apkv-X-^ X≥-ho¿ \-bn-°p-∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ kw-i-b \n-hm-c-WØn-\v Xp-d-∂ A-h-k-c-hpw kv{Xo-Iƒ-°v {]-tXy-I ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂p `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

{]-th-i-t\m-Âk-hw: ip-Nn-Xz k-tµ-i _-eq-Wp-I-fp-am-bn ip-Nn-Xz -an-j³ a-e-∏p-dw: kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v ipNn-Xz k-tμ-i-ß-f-S-ßn-b _-eqWp-I-fp-am-bn ip-Nn-Xz an-j≥ Ip-´n-I-sf h-c-th¬-°pw. H-∂mw ¢m-kn-te-°v {]-th-i-\w t\-Sp∂ Ip-´n-Iƒ-°v -sIm-Xp-In-s\ \-in-∏n-°q sU-¶n-∏-\n A-I-‰q, -s]m-Xp-ÿ-ew am-en-\yw F-dnbm-\p-≈-X-√-, hr-Øn-bn-√m \m´n¬ sIm-Xp-Iv cm-Pm-hv-, \m-Sn≥ ip-Nn-Xzw Ip-™n-°-c-ß-fn¬hr-Øn-bp-≈ \m-Sv N-¥-ap-≈ \m-Sv-, am-en-\yw D-d-hn-S-Øn¬ kw-kv-I-cn-°p-I-, -ip-Nn-Xzw \mSn-s‚ a-l-Xzw-, -B-bn-cw tcm-KØn-\v A-c sIm-Xp-Iv- F-∂o ktμ-i-߃ A-®-Sn-® _-eq-WpIƒ \¬-In hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw c-£n-Xm-°-sf-bpw t_m-[-h-¬ °-cn-°p-I-bm-Wv e-£y-sa-∂v Pn-√m tIm-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p.

kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw C¶v ae-∏pdw: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ {]-th-i-t\m-’-hw kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw C-∂v (Pq¨ H∂v) D-®-bv-°v 3.-30\v Xn-cq-c-ßmSn Xr-°p-fw K-h. ssl-kv-°qfn¬ tN-cpw. hn-Zym-`ym-k h-Ip∏v a-{¥n ]n -sI A-_v-Zp-d-∫v ]s¶-Sp-°pw. F-√m k-_v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cpw sN-b¿-am-∑mcpw Aw-K-ß-fpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v _n.-]n.H. A-dn-bn-®p.

A-gn-a-Xn \n-hm-c-W k-an-Xn tbm-Kw a-e-∏p-dw: A-gn-a-Xn \n-hm-c-WØn-s‚ `m-K-am-bn I-e-Iv-‰-td‰n¬ ÿm-]n-®n-´p-≈ ]-cm-Xn-s∏´n Pn-√m-X-e A-gn-a-Xn \n-hm-cW Aw-K-ß-fp-sS km-∂n-[yØn¬ Pq¨ c-≠n-\v cm-hn-se 11 \v Xp-d-°pw.

1 Pq¨ 2014 Rmb¿

Xn-cq-c-ßm-Sn \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn-se k-a-{K-hn-I-k-\ in¬-∏-im-e In-e-bn¬ hn-Zym-`ym-k-a{¥n A-_v-Zpd-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

I-cp-hm-c-¡p-−n Hm-^v tdm-Uv td-kv C-¶v a-e-∏p-dw: km-l-kn-I hn-t\m-Z k-©m-cw t{]m-¬km-ln-∏n-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v I-cp-hm-c-°p-≠v I¬-°p-≠n¬ Un.-Sn.--]n.--knHm-^v tdm-Uv td-kv \-S-Øpw. Im-en-°-‰v Hm-^v-tdm-Uv ¢-∫n-s‚ k-lI-c-W-tØm-sS-bm-Wv td-kv \-S-Øp-∂-Xv. sF.--Sn.--F¬ tam-t´m-gvkm-Wv km-t¶-Xn-I k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xv. tI-c-fmw-Ip-≠v sh-≈®m-´-Øn-\v k-ao-]-Øv \n-∂pw cm-hn-se 10\v Sq-dn-kw a-{¥n F.--]n. A-\n¬-Ip-am¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. Pm-Xn-]-{Xn Xm-gv-h-c ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv tI-c-fmw-Ip-≠nem-Wv. H-cp tIm-Sn-bp-sS {]-hr-Øn-I-fmWv Un.--Sn.--]n.-kn C-hn-sS \-S-∏m-°p-∂-Xv. Xm-gv-h-c-bv-°v sXm-´-SpØm-bn kp-K-‘ hy-Rv-P-\ hn-¬∏-\ im-e-Iƒ, s{S-°n-Mv ku-I-cyw, `-£-W-im-e, Zr-i-y-`w-Kn \p-I-cm≥ ]-hv-en-b≥, Imw-]v sN-øm\p-f-f sS‚p-Iƒ, a-c-Øn-s‚ Iq-Sm-c-߃ Xp-S-ßn-b ku-I-c-y-ß-fmWv B-Zy L-´-Øn¬ H-cp-°p-∂-Xv.

Xr-iq¿: Zo¿-L-ho-£-W-tØmsS-bp-≈ πm-\nMpw ap≥-KW - \ - mhn-j-b-ß-fp-am-Wv hn-I-k-\Øn-\v B-Zyw th-≠-sX-∂v hnZym-`ym-k- a - {- ¥n A-_vZ- pd-∫v. Xn-cq-c-ßm-Sn \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se k-a-{K-hn-I-k-\ in¬-∏-im-e In-e-bn¬ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. hn-I-k-\-Øn-s‚ t]-cn¬ In-´p-∂ ]-Ww ap-gp-h≥ hm¿-UpI-fn-te-°v hn-`P - n-°p-∂ {]-hW - X i-cn-b-√. sN-e-h-gn-°p-∂ XpI ]q¿-W-am-bpw _-‘-s∏-´ hn`m-K-߃-°v In-´p-∂n-s√-∂ ]cm-Xn-bp-≠v. ]-©m-b-Øn-s\ sam-Ø-Øn-em-bn I-≠v ssh-Zyq-

Xn, Ip-Sn-sh-≈w, B-tcm-Kyw XpS-ßn-b ta-J-e-Iƒ-°m-bp-≈ ]≤-Xn-I-fm-Wv B-hn-jv-°-cn-t°≠-Xv. P-\-߃-°p-≈ B-\p-Iq-ey߃ F-{X-bpw th-Kw P-\ß - f - nte-s°-Øn-°m≥ D-tZym-K-ÿ¿ {i-≤n-°W - w. A-∂∂ - v sN-tø≠ Im-cy-߃ A-∂-∂p-X-s∂ sN-bvX - p Xo¿-°W - w. C-Xn¬ hogvN - h-cp-Øn-bm¬ A-Xp hn-Ik - \-sØ _m-[n-°pw. hn-Ik - \ - {- ]h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®v N¿-®sN-øp-tºmƒ A-Xn¬-\n-∂v t_m-[-]q¿-hw hn-´p-\n¬-°p-∂ D-tZym-K-k-Y¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snbp-≠m-hp-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-

\n-sb-∂v ÿn-co-I-cn-®-Xv. tcm-KØn-\v Ir-Xy-am-b a-cp-∂p I-≠p]n-Sn-®n-´n-√m-Ø-Xn-\m¬ {]--Xntcm-[ a-cp-∂m-Wv sIm-Sp-°p-∂Xv. ]q-\-bn-se tZ-io-b ssh-tdmf-Pn C≥-Ãn-‰yq-´m-Wv I¿-Æm-SI k¿-°m-cn-\p th-≠n a-cp-∂p¬∏m-Zn-\-∏n-°p-∂-Xv. _mw-•q-cn¬ \n-∂m-Wv tI-cf-Øn-\v th-≠ a-cp-∂v kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xv. C-Xn-\v k¿-°m¿ Xe-Øn-ep-≈ {i-a-ß-fm-Wv \-SØp-∂-Xv. \n-e-ºq¿ \n-∂v hn-iZ-am-b dn-t]m¿-´v Un.--Fw.--H°v \¬-In-bn-´p-≠v. Un.--Fw.--H. C-

(s]-cp-a-Æ ¢m-cn), tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b sI kp-te-J( th-ß-c), ap-\o-d A-Sn-bm-´v( Xm-\q¿), P-ao-e So®¿(-Xn-cq-c-ßm-Sn) F-∂n-h¿-°p ]p-ds - a hn-hn-[ Ãm≥-UnMv I-Ωn‰n sN-b¿ t]-gv-k¨-am-cpw \n¿h-l-W D-tZym-K-ÿ-cpw in¬-∏im-eb - n¬ kw-_‘ - n-®p. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p-ti-jw Irjn, ar-K-kw-c-£-Ww. £o-c-hnI-k\ - w, hn-Zym-`ym-kw, bp-hP - \ - t£-aw, B-tcm-Kyw, ip-Nn-sXzw, km-aq-ln-It£-aw, ]-›m-Øew Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fp-am-bn _-‘-s∏-´v {Kq-∏v N¿-®-bpw XpS¿-∂v s]m-Xp-N¿-®-bp-ap-≠m-bn.

]q-t¡m-«qÀ l-Öv Iymw-]v Xp-S-§n a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\-sØ G-‰hpw h-en-b l-÷v ]T-\ Iymw]n-\v ]q-t°m-´q¿ Jn-em-^-Øv \-K-dn¬ Xp-S-°-am-bn.- kwÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-s∂-Øn-b B-bn-c-ßfm-Wv l-÷v I¿-a-ß-fp-sS hni-Z ]T-\-Øn-\v Xp-S-°w Ip-dn®-Xv. tI-{μ l-÷v I-Ωn-‰n AwKw A-–p- -a-Zv ]q-t°m-´q¿ ¢n∏p-Iƒ k-ln-Xw ¢m-sk-SpØp. Xz-hm-^v, k-Av-bv , I-t√-dv Xp-S-ßn-b {]-[m-\ I¿-a-ß-fpsS ]-cn-io-e-\w C-∂v cm-hn-se ap-X¬ B-cw-`n-°pw.

l-÷v a-{¥n ]n sI Ip™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.-k¿-°m-cn-\v Io-gn-epw A√m-sX-bp-am-bn l-÷n-\v ]p-ds∏-Sp-∂-h¿-°v ]q-t°m-´q¿ Jnem-^-Øv Imw-]-kn¬ B-cw-`n® k-ºq¿-W l-÷v ]T-\-Iymw]v a-e-∏p-dw Pn-√m I-e-Œ-dpw kw-ÿm-\ l-÷v I-Ωn-‰n sk{I-´-dn-bp-am-b sI _n-Pp C-∂v k-μ¿-in-°pw. tI-{μ-ap-im-h-d Aw-Kw hmhm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv eym¿, sam-bv-Xo≥-Ip-´n ap-kv eym¿ {]m¿-Y-\m kw-K-aØn\v ]q-t°m-´q¿ Jn-em-^-Øv \-K-dn¬ \S-°p∂ kwÿm\ l÷v Iymw]n¬ ]mW-°mSv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. sslZ-cen inlm_v X߃ kwkm-cn-°p∂p

Ip-c-§p-]-\n: {]-Xn-tcm-[ hm-Iv-kn³ e-`y-am-¡m-\p-Å \-S-]-Sn- Xp-S-§n \n-e-ºq¿: tI-c-f-Øn-em-Zy-a-mbn Ip-c-ßp-]-\n ÿn-co-I-cn-® km-l-N-cy-Øn¬ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃°p-≈ hm-Ivkn≥ e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Snk¿-°m¿ X-e-Øn¬ Xp-S-ßn. \n-e-ºq¿ I-cp-fm-bn Dƒ-h-\Øn-ep-≈ \m-K-a-e tIm-f-\n-bnse sh-≈-I(35), h-cn-®n¬ a-ebn-se Nm-Øn(am-Xn-˛13), am-©ocn-bn-se sN-√≥(48), \m-K-a-ebn-se tI-Ø≥(18) F-∂n-h¿°m-Wv ]q-\-bn-se tZ-io-b sshtdm-f-Pn C≥-Ãn-‰yq-´n¬ \n-∂p≈ ]-cn-tim-[-\-bn¬ Ip-c-ßp-]-

®p. In-e U-b-d-Iv-S¿ tUm. ] -- n ]n _m-e≥ A-≤y-£-X h-ln-®p. tIm-gvk - v U-bd - I - vS- ¿ tUm.--]o-‰¿ Fw cm-Pv B-ap-J{- ]-`m-jW - w \S-Øn. a-e-∏p-dw Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-ld - m a-ºm-Sv, a-{¥n-bp-sS A-kn. s-- s{]-h‰ - v sk{I-´-dn l-\o-^ ]p-Xp-]-d-ºv, Fkv.B -- ¿.--Pn. saw-_¿ A-en, In-e A-kn. U -- -b-d-Iv-S¿ sI Fw kenw kw-km-cn-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcm-b ap-l-Ω-Zv l-\o-^(-F-S-cnt°m-Sv),- sI Sn k-_n-b(-\-∂{º),- Fw -\-^o-kp(sX-∂-e), Fw -A-_v-Zp¿d-lv-am≥-Ip-´n (Xncq-c-ßm-Sn), A-_v-Zp¿d-km-Jv

t∏mƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øm-bXn-\m¬ sl¬-Øv k¿-ho-kv Ub-d-Œ-dp-am-bn t\-cn-´v N¿-® \-SØn th-≠ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-®ph-cp-∂-Xm-bm-Wv A-dn-bp-∂-Xv. Dƒ-h-\-Øn¬ t]m-hp-∂ F√m-h¿-°pw a-cp-∂v \¬-tI-≠nh-cpw. Ip-c-ßp-I-fn-se sN-≈pI-fm-Wv tcm-K-hm-l-I¿. h-\Øn¬ t]m-hp-∂-h-cn¬ sN-≈pIƒ Iq-Sm-\p-≈ km-[y-X-bp-≠v. t]m-en-kv, h-\-]m-e-I¿, h-\kw-c-£-W {]-h¿-Ø-I¿, Btcm-Ky{]-h¿-Ø-I¿, B-Zn-hmkn t£-a-Øn-\m-bn k¿-°m¿

\n-b-an-® {]-tam-´¿-am¿, h-\-Ønse B-Zn-hm-kn skm-ssk-‰n-bnep-≈ Po-h-\-°m¿ Xp-S-ßn-bh¿-s°-√mw a-cp-∂v \¬-tI-≠nh-cp-sa-∂m-Wv I-W-°m-°p-∂Xv. C-Xn-\m-bn G-I-tZ-iw 168 hmIv-kn≥ th-W-sa-∂m-Wv B-ZyL-´-Øn¬ B-h-iy-s∏-´n-cn-°p∂-Xv. B-Zy-L-´-Øn¬ H-cp tUm-kv a-cp-∂m-Wv \¬-tI-≠Xv. Xp-S¿-∂v B-dp-am-kv I-gn-bptºmƒ H-cp tUm-kp-Iq-Sn \¬I-Ww. ]n-∂o-Sv Hm-tcm h¿-jw Ign-bp-tºm-gpw h-\Øn¬ t]m-hp-

∂-h¿-°v ÿn-c-am-bn Hm-tcm tUm-kv \¬-tI-≠n-h-cp-sa-∂mWv I¿-Wm-S-I-bn-se B-tcm-K-y hn-Z-Kv-≤¿ \¬-Ip-∂ kq-N-\. C-¥y-bn¬ X-s∂ a-‰v ÿ-eß-fn-sem-∂pw Im-W-s∏-Sm-Ø tcm-K-am-b-Xn-\m¬ C-Xn-\m-hiy-am-b {]-Xn-tcm-[ a-cp-∂v en-an‰v sN-bv-tX D-¬]m-Zn-∏n-°p-∂p≈p. A-Xp-sIm-≠v \-√ hn-e-bpw h-cpw. a-cp-∂p-]-tbm-Kn-®m¬ \-√ th-Z-\-bp-≠m-hp-sa-∂pw hn-Z-Kv≤¿ ]-d-bp-∂p. a-kn-en-\m-Wv C≥-P-£≥ \-¬-Ip-I.--

P-\-d B-ip-]-{Xn-bp-sS t]-cv am-än I-_-fn-¸n-¡m-\p-Å {i-aw Aw-Ko-I-cn-¡n-sÃ-¶v a-t©-cn: B-tcm-Ky-cw-K-Øv ]n∂m-°w \n¬-°p-∂ Pn-√-bn¬ Iq-Sp-X¬ B-tcm-Ky-ÿm-]-\߃ th-W-sa-∂n-cn-s°, P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bp-sS t]-cv am-‰n sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn F-∂v \m-a-I-c-Ww sN-øm-\pw P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-IvS¿-am-cp-sS X-kv-Xn-I-bp-sS t]-cv am-‰n sa-Un-°¬ tIm-f-Pv A[ym-]-I X-kv-Xn-I-I-fp-sS t]-cm°m-\p-ap-≈ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v sk-{I-´-dn-bp-sS \n¿-tZ-iw an-I® tk-h-\w {]-Xo-£n-®n-cn-°p∂ P-\-ß-sf I-_-fn-∏n-°-emsW∂v sI.--Pn.--Fw.--H.--F. a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-fPn-s‚ Aw-Ko-Im-cw ho-s≠-Sp°m≥ B-h-iy-Øn-\v tbm-Ky-cm-

b sa-Un-°¬ tIm-f-Pv A-[ym]-I-sc ]n.--F-kv.k -- n. h-gn \n-b-an°p-I-bm-Wp th-≠-Xv. a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn \n-e-\n¿Ø-W-sa-∂pw s]m-Xp-P-\-߃°p \-√ co-Xn-bn¬ tk-h-\w e`n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ B-tcmKy-h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ ÿm]-\-߃ \-in-∏n-°-cp-sX-∂p-ap≈ sI.--Pn.--Fw.--H.--F. \n-e-]m-Sn¬ hn-´p-ho-gv-® D-≠m-hn-√. c-≠v ÿm-]-\-ß-fpw P-\߃-°v D-]-Im-c-{]-Z-am-b co-Xnbn¬ \n-e-\n¿-Ø-W-sa-∂v at©-cn Pn-√m B-iq-]-{Xn-bn¬ \-S-∂ sI.--Pn.--Fw.--H.--F. bq-Wn-‰v F-a¿-P≥-kn P-\-d¬ t_m-Un ]m-km-°n-b {]-ta-bw B-h-iys∏-´p.

kn.-]n.-Fw. Aw-K-Xz-sa-Sp-¯-hÀ eo-Kp-Im-c-Ã; A-K-Xna-µn-c-¯n-te-s¡-¯p-¶ ]Tn-Xm-¡-sf ]p-I-bn-e hn-cp-² Zn-\w: hÀ-Ko-bhÂ-¡-cn-¡p-¶-Xv {]-Xn-tj-[mÀ-lw sk-an-\m-dpw NÀ-¨-bpw \-S-¯n {]-Nm-c-Ww tXmÂ-hn a-d-¨p-h-bv-¡m³: ap-kv-enw-eo-Kv a-e-∏p-dw: A-\y-kw-ÿm-\-ßfn¬ \n-∂v ]T-\m-h-iym¿-∞w tI-c-f-Øn-se A-K-Xn A-\m-Y a-μn-c-ß-fn-te-s°-Øp-∂-Xv h¿Ko-b h-¬I-cn-°m-Î-≈ Nn-e-tI{μ-߃-s°m-∏w D-Ø-c-hm-Z-s∏´-h¿ I-£n tN-Í-∂-Xv {]-Xn-tj[m¿-l-am-sW-∂v F-kv.-sI.-Fkv.-F-kv.-F-^v. kw-ÿm-\ sk{I-t´-dn-b‰ - v. D-Øt- c-¥y≥ kw-ÿm-\ß - fn¬ ssZ-\w-Zn-\ Po-hn-X-Øn-\v {]-bm-k-s∏-Sp-∂ Ê-Spw-_-ß-fnse hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tI-c-f-Ønse hn-hn-[ ÿm-]-\-ß-fn¬ sa®-s∏-´ Po-hn-X-hpw hn-Zy-`ym-khpw \n-b-a hn-t[-b-am-bn \-¬-Ê∂ tk-h-\-߃ Im-e-ß-fm-bn \-S-Ï h-Í-∂p-≠v. C-Ø-cw

ÿm-]ß - f - n-te-°v Ê-´n-Iƒ h-Ítºm-gp-≈ tc-J] - c - a - m-b \-S] - S- n {I-aß - ƒ ]q¿-Øn-bm-°m-ØX - ns\ B \n-eb - n¬ Im-È∂ - X - n-\v ]-Ic - w a-Îj - y-°S- s - Ø-∂ {Iq-chn-ti-jW - w \¬-In hn-jb - w k¶o¿-Wa - m-Á∂ - X - v Zp-Ít- Z-iy-]c - am-Wv. tI-c-f-Øn¬ Po-h-Im-Í-Wy {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS a-d-hn¬ \-SÏh-Í-∂ Nn-e ÿm-]-\-ßfn¬ sIm-e] - m-XI - w, _-em¬-kLw, I-≈° - S- Ø - v, Xp-Sß - n-b ʉ-Ir-Xy-߃ ]p-d-Øv hn-´n-´pw au-\w ]m-en-Á-∂ A-[n-Ir-XÍw am-[y-a-ß-fpw kz-¥w cm-PysØ ]-´n-Wn ]m-h-ß-fm-b Ê-´nI-fp-sS tc-Jm-]-c-am-b H-Í kmt¶-Xn-I {]-iv\ - s - Ø Du-Xn ho¿-

∏n-Á∂ - X - v Im-]S- y-am-Wv. ]-Xn-‰m-≠p-If - p-sS `-cW - ]mc-º-cyw A-h-Im-i-s∏-Sp-∂-h¿Á-t]m-epw P-\-ß-fp-sS A-Snÿm-\ B-h-iy-߃ e-`n-°mØ-Xn-\m-em-Wv A-\y-kw-ÿm\-sØ Ê-´n-Iƒ ]Tn-°m-\m-bn C-tßm-´p h-cp-∂X - v. D-Øc - h - m-ZnØ-Øn¬ \n-∂v H-gn-™p am-dm\m-hm-Ø ]m¿-´n-bp-sS B-`y-¥ca-{¥n c-ta-iv sN-∂n-X-e C-Xns\ ]-cn-lm-ky-am-bn Im-È-∂Xv cm-Py-sØ ]p-Xn-b kw-`-h hnIm-k-߃ C-h-sc H-Í ]mT-hpw ]Tn-∏n-®n-´n-s√-∂m-Wv hy-‡-am°p-∂X - v. sk-{I-t´-dn-b‰ - v Nq-≠n°m-´n.- {]-kn-U-‚ v ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv A-∫m-ke - n in-lm-_v X߃ A-[y-£X - h-ln-®p.-

]p-I-bn-e hn-cp-²Zn-\-¯n ku-P-\y tcm-K-\nÀ-W-b-hpw t_m-[-hÂ-¡-c-W-hpw \-S-¯n

]p-I-bn-e hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W sk-an-\m¿ A-¬-in-^m Bip-]{Xn am-t\-Pn-Mv U-b-d-Œ¿ ]n D-Æo≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Iv k¿-P≥ {]-^.- tUm. ap-lΩ - Z- v - w sN-bvX - p. s]-cn-¥¬-a-Æ: tem-I ]p-I-bn- Lm-S\ 150Hmfw t]¿ sk-an-\m-dn¬ km-Pn-Zv, ssk-Iym-{Sn-kv-‰v tUm se hn-cp-≤Zn-\-tØmS-\p-_-‘ v- p \m-cm-bW - ≥, tUm. An®v s]-cn-¥¬-a-Æ sF.-Fw.-F- ]-s¶SpØp. ]p-I-bn-e D-]-tbm- Pn-jW - Z- v, tUm. Abp-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS A ¬- K-Øn-s‚ Zq-jy-h-i-ß-sf-°p-dn- –p¬ h-Zq-Zv ap-lΩ in-^ tlm-kv] - n-‰e - n¬ ]p-Ib - n-e ®pw A-Xn¬ \n-∂v ap-‡n t\-Sm- _o¿ t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S- y ]-cn-tim- Ø-°p-dn-®pw ]ƒ-a- Øn. Xp-S¿-∂v ku-P\ D-]-tbm-K-Øn-s‚ Zq-jy-h-i-ß- \p-≈ am¿-Ks sf-°p-dn-®p-≈ sk-an-\m¿ A¬- tWm-f-Pn-kv-‰v tUm. Jm-knw [-\-bpw D-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn ]- m-S≥, em-t{]m-ktv- Im-]n- {X-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. in-^ sN-b¿-am≥ ]n D-Æo ≥ D-Zv- sIm-f°

cm-a-]p-cw: ]p-g-°m-´n-cn ]-©mb- Ø n¬ ap- k v - e nw- e o- K n¬- \ n∂pw cm-Pn-h-®v \q-tdm-fw t]¿ kn.-]n.-F-Ωn¬ tN¿-∂p-sh-∂ {]- N m- c - W w A- S n- ÿ m- \ c- l nX- a m- s W- ∂ v ap- k v - e nw- e o- K v ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n. tem-I-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n ¬ s]-cn-¥¬-a-Æ, a-¶-S a-fie-ß-fn-ep-≠m-b I-\-Ø ]-cmP- b w a- d - ® p- h - b v - ° m- \ p- ≈ cm{„o-b \m-S-I-am-Wv C-Xv. a-{¥n a- ™ - f mw- I p- g n A- e n- t bm- s Sm∏w h- ∂ - h ¿ Xn- c n- ® p- t ]m- h p∂p-sh-∂m-Wv {]-N-cn-∏n-°p-∂Xv. kn.- ] n.- F - Ω n¬- \ n- ∂ pw At±-l-tØm-sSm-∏w h-∂-h-scm, ap- k v - e nw- e o- K n¬ Aw- K - X z- s a-

Sp- Ø - h - s cm I- g n- ™ Zn- h - k sØ N- S - ß n¬ ]- s ¶- S p- Ø n- ´ n√. kn.- ] n.- F w H- c p- ° n- b kzoI- c - W - Ø n¬ ]- s ¶- S p- Ø - h cn¬ ap-kv -enw-eo-Kv Aw-K-Xz-ap≈ B- c p- a n- √ . ]- © m- b - Ø n- \ v ]p-d-Øp-\n-∂p-≈-h-sc F-Øn®m-Wv cm-a-]p-c-Øv N-S-ßv \-SØn- b - X v . a- ¶ - S \n- t bm- P - I - a fi- e - Ø n- s e F- √ m ]- © m- b Øp- I - f n- s e I- g n- ™ X- t ±- i Xn- c - s ™- S - p - ∏ n¬ ap- k v - e nw- e oKv i- ‡ - a m- b ap- t ∂- ‰ - a p- ≠ m°n-bn-cp-∂p. Xp- S ¿- ∂ v \- S - ∂ \n- b - a - k `m, tem-I-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏pI- f n¬ kn.- ] n.- F - Ω n- s ‚ `m- h n A- ] - I - S - Ø n- e m- h p- ∂ hn- [ - a p-

d-Iv-‰¿ sI- -C-ºn-®n _m-h ¢msk-Sp-Øp. ^m-Øn-a a-≠v-tdmØv, ]n hn k - d - o-\ l-ko-_v, A\n¬-Ip-am¿ ]-≈n-°¬, ap-Po_p¿d-“m≥, tªm-°v tIm-Unt\-‰¿ Fw ] - n j-co-^ kw-km-cn®p. Ip-´n-I-fn¬ anTm-bn-bp-sS cq]-Øn¬ ]-e e-l-cn h-kv-Xp-°fpw {]-Nc - n-°p-∂p-s≠-∂pw t_ m-[-h-¬°-c-Ww Im-cy-£-a-am°m≥ t^-kv _p-°v, hm-Sk v- v A∏v Xp-Sß - n-b tkm-j¬ ao-Un-b Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw hn-eb - n-cp-Øn. _n.--Un.--H. C A-_vZ- p¬ a-Po-Zv, tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-K-ßfm-b ]p-Xn-bd - ° - ¬ k-eow, S n ] - n {]-ao-f, sF.-kn.--Un.-Fk - v. kq-]¿ ssh-k¿ J-Zo-P kw-km-cn-®p.-

"kÀ-¡mÀ h-Ip-¸n-se H-gn-hv \n-I-¯m³ \-S-]-Sn'

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c: H-cmÄ A-d-ÌnÂ; aq-¶p-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

a-e∏ - p-dw: Pn-√b - n¬ k¿-°m¿ hIp-∏p-If - n¬ H-gn-hp-≈ X-kvX - n-IIƒ D-S≥ ]n.--F-kv.k -- n°v dnt]m¿-´v sN-bvX - v H-gn-hv \n-IØ - m\p-≈ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-W-sa∂pw C-°m-cy-Øn¬ Hm-^n-kv ta[m-hn-Iƒ {i-≤n-°-W-sa-∂pw Pn-√m I-eI - vS- ¿ sI _n-Pp-hn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-K-Øn¬ Fw.--F¬.--Fam¿ B-h-iy-s∏-´p. cm-jv{- So-b am-[y-an-Iv in-£m A`n-bm≥ (B¿.--Fw.--F-kv.F -- .--) {]Im-cw A-]vt- {K-Uv sN-bvX - kvI - qfp-I-fn¬ A-[ym-]-I \n-b-a-\Øn-\v ]n.--F-kv.k -- n. A-ssUz-kv sa-tΩm \¬-In-bn-´pw \n-b-a-\w e-`n-°m-Ø km-l-N-cyw ]-cntim-[n-°-W-sa-∂ m-h-iy-s∏-´v ]n s-- I _-jo¿ Fw.--F¬.--FbmWv hn-jb - w A-hX - c - n-∏n-®X - v. XpS¿-∂v Fw.--F¬.--F am-cm-b ]n Dss_-Zp-≈, kn a-Ωq-´n F-∂n-hcpw C-°m-cyw Ku-c-h-am-bn ]-cnK-Wn-°W - s - a-∂v \n¿-tZ-in-®p.

a-e-∏p-dw: Hm-]-td-j≥ Ip-t_c-bp-am-bn _-‘-s∏-´p 20 tI{μ-ß-fn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Up-I-fn¬ H-cmƒ A-dÃn¬. aq-∂p t]¿-s°-Xn-tc tIkv. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn F-kv i-in-Ip-am-dn-s‚ \n¿-tZ-i{]-Im-cw Pn-√-bn-se hn-hn-[-bnS-ß-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn-em-Wp \-S-]-Sn kzo-I-cn-®Xv. a-e-∏p-dw tIm-´-∏-Sn Io-gv-apdn-bn-se ]m-e-°-t]m-°n¬ {]tam-Zn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. ªm-¶v sN-°p-I-fpw F-{Knsa‚ v t]-∏-dp-I-fpw a-‰pw t]men-kv I-s≠-Sp-Øp. tIm-´-∏-Sn-bv-°-Sp-Øv ss]Øn-\n-∏-d-ºn-se \m-b≥-ho´n¬ sam-bv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS t]cn-epw ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-

\-Øn¬ a-e-∏p-dw t]m-eo-kv tI-sk-Sp-Øp. ]-cm-Xn- {]-Imcw s]-cp-º-S-∏v X-n-cp-h-{X D-ßpΩ¬ cm-tP-jn (38)s\-Xn-tcbpw tI-sk-Sp-Øp. h-fm-t©-cn Xm-e-s∏m-en ]d-ºn¬ ]-c-ta-iz-c-s\-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øp. ]-cn-tim-[-\bn¬ 2000 cq-]-bpw B¿.-kn. _p-°p-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. s]m-∂m-\n tIm-´-Ø-d sF.-Sn.kn-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ ]-≠m-c-h-f-∏n¬ cm-a-Zm-kns\(50)bm-Wv kn.-sF. Fw sI a-t\m-Pv I-_o¿ A-d-Ãv sN-bvX-Xv. ]-Øv sN-°p-Iƒ, A-©v t_m-≠p-Iƒ, A-\-[n-Ir-X-ambn Nn-´n-I-fp-sS h-cn-kw-Jy tN¿-°p-∂ _p-°p-Iƒ F-∂nh t]m-eo-kv C-bm-fn¬-\n-∂v Is≠-Sp-Øn-´p-≠v.

2012¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ d-±m-b Ip-fw, F-S-∏mƒ, Xp-øw ta-J-ea-bq-cn F-∂ ÿm-]-\w cm-a-Zm- I-fn¬ \m-ev [-\-Im-cy ÿm-]-

dn«. -_m-¦v D-tZym-K-س A-d-kv-än s]m-∂m-\n: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-sS `m-K-am-bn s]m∂m-\n-bn¬ t]m-en-kv \-S-Ønb sd-bv-Un¬ A-an-X ]-en-i Cu-Sm-°n-b ap≥-_m-¶v D-tZymK-ÿ-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. s]m-∂m-\n tIm-´-Ø-d sF.-Sn.-kn-°p k-ao-]w Xm-akn-°p-∂ ]-≠m-c-h-f-∏n¬ cma-Zm-kn(50)s\ B-Wv t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. N-{a-hkv C-t∏m-gpw \-S-Øn-h-cn-I-bmsW-∂v t]m-eo-kv ]-d-™p. {]Xn-sb tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. N-ß-cw-

N-{a-h-«w A-gn-a-Xn: Xp-SÀ-\-S-]-SnIÄ \o-fp-¶p hn-Z-Kv-[ k-an-Xn dn-t]mÀ-«v Pq-sse 15\-Iw s]m-∂m-\n: N-{a-h-´w d-Kp-te-‰¿ Iw-{_n-Uv-Pv \n¿-am-W-Øn¬ hym-]-I- {I-a-t°-Spw A-]m-I-Xbp-ap-≈-Xm-bn hn-Pn-e≥-kv Is≠-Øn-bn-´pw Ip-‰-°m-¿-s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ k¿-°mc-\v Xm¬-∏c - y-°p-dh - v. sa-bv 6-\v hn-Pn-e≥-kv No-^v F≥-Pn-\o-b¿ sI {]-Xm-]v cm-Pnt‚-bpw P-n-√m hn-Pn-e≥-kv Unssh.-Fk - v.] - n. k-eo-an-s‚-bpw a‰p D-∂-X-X-e D-tZym-K-ÿ-cp-tSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-≤-Xn {]-

tZ-i-Øpw N-{a-h-´w d-Kp-te-‰¿ t{]m-P-Œv Hm-^n-kn-epw \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv {I-at°-Sv I-s≠-Øn-b-Xv. C-Xp-kw_-‘-am-b dn-t]m-¿-´v k¿-°m-c\v k-a¿-∏n-®n-´pw Xp-S¿-\-S-]-Snbp-≠m-bn-√. \n¿-am-Ww \-S-Øn-b F-dWm-Ip-fw B-ÿm-\a - m-b k-\mX≥ I-º\ - n tbm-Ky-Xb - n-√m-ØXm-sW-∂pw I-s≠-Øn-bn-cp∂p. Ip-‰-°m-¿-s°-Xn-sc Xn-c°n-´v \-S-]-Sn-sb-Sp-Øm ¬ hn-I-

k-\ {]-h¿-Ø\ - ß - s - f tZm-jI - c-am-bn _m-[n-°p-sa-∂m-Wv k¿°m-¿ hm-Zw. ]-≤X - n-bp-sS \n¿-amW-Øn-se {I-a-t°-Sv A-t\z-jn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v B-Iv j≥ I-Ωn-‰n Xr-iq¿ hn-Pn-e≥kv tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-Inb-tXm-sS-bm-Wv {I-a-t°-Sv ]p-dØp-sIm-≠p h-cm≥ C-S-bm-°nb-Xv. hn-Pn-e≥-kv \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn¬ 1980I-fn-se cq-]tc-J-b-\p-k-cn-®m-Wv N-{a-h-´w d-

≈ P- \ - h n- [ n- b p- ≠ m- b n. tI- c fw Dƒ- ∏ - s S cm- P y- Ø p- \ n- ∂ v \m- a m- h - t i- j - a m- h p- ∂ kn.- ] n.F-Ωn-te-°p cm-{„o-b hn-th-Iap- ≈ - B- c pw tN- t °- d n- √ . hy‡n- ] - c - a m- b Xm ¬- ] - c y- ß ƒ°v Iq- ´ p- \ n¬- ° m- Ø - X n- s ‚ t]-cn¬ am-dn-\n-∂ Nn-e¿ H-cp°n-b sI-Wn-bn¬ kn.-]n.-Fw ho-gp-I-bm-bn-cp-∂p. kn.- ] n.- F - Ω n¬ \n- ∂ p- ≈ sIm- g n- ™ p- t ]m- ° v X- S - b m≥ C- Ø - c w I- p - { ]- N m- c - W - ß ƒsIm- ≠ v I- g n- b n- s √- ∂ pw ap- k v enw-eo-Kv ]p-g-°m-´n-cn ]-©m-bØv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v hn skbv - X - e - h n, P- \ ¬ sk- { I- ´ - d n Fw ap-l-Ω-Zv A-_-q-_-°¿ {]kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p.

a-e∏ - p-dw: sIm-t≠m-´n tªm-°ns‚ In-c-Ww- ]-≤-Xn dn-tkm-kv t]-gv-k≥-am-¿ tem-I ]p-I-bn-e hn-cp-≤ Zn-\-Øn¬ sk-an-\m-dpw N¿-®b - pw \-SØ - n. e-lc - nhn-cp-≤ t_m-[h - ¬ - °c-Ww Iq-Sp-X¬ Im-cy-£-a-am°m\pw \n-e-hn-ep-≈ {]-h¿-Ø\-߃ hn-eb - n-cp-Øm-\p-am-Wv ]cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X - v. e-lc - n-acp-∂v D-]-tbm-K-sØ-°p-dn-®pw kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-saXn-cm-b A-Xn-{I-a-߃ X-S-bm\pw k-aq-ls - Ø t_m-[h - ¬ - °cn-°m-≥ sIm-t≠m-´n tªm-°v ]©m-bØ - v cq-]w \¬-In-bX - m-Wv In-cW - w ]-≤X - n. I - n-cW - w- ]-≤X - n ]p-Xn-b Zn-i-I-fn-te-°v hn-j-bØn¬ ]-≤X - n sS-Iv\ - n-°¬ U-b-

Kp-te-‰¿ Iw-{_n-Uv-Pv \n¿-an-®ncn-°p-∂-sX-∂p I-s≠-Øn-bn-cp∂p. D-∂-X-X-e-Øn-se Kq-Umtem-N-\-bm-Wv k¿-°m¿ \-S-]Sn \o-fp-∂-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-´p-≠v. hn-Pn-e≥-kn-s‚ I-s≠-Øen-\p ]n-∂m-se bq-Øv eo-Kv ka-c cw-K-Øn-d-ßn-sb-¶n-epw s]s´-∂v A-h-km-\n-∏n-°p-I-bm-bncp-∂p. \n¿-am-W-Øn-se A-\mÿ-s°-Xn-tc F-kv.-Un.-]n.-s F. k-ac - c - w-KØ - n-dß - n-bn-cp-∂p.

a-e-∏p-dw: N-{a-h-´w d-Kp-te-‰¿ ˛ {_n-Pn-se tNm¿-®-sb Xp-S¿∂v ]- c n- t im- [ - \ - b v - ° m- b n \ntbm- K n- ® hn- Z - K v - [ k- a n- X n Pqsse 15 \- I w k¿- ° m- d n- \ v dnt]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂v F-Iv-kn. F-≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. Pn- √ m hn- I - k - \ k- a n- X n tbm- K - Ø n¬ kn a- Ω q- ´ n Fw.-F¬.--F. bm-Wv C-°m-cyw D-∂bn-®-Xv. ]-≤-Xn {]-tZ-i-Øv \n-∂pw A- a n- X - a m- b n a- W ¬ H- g p- I n t]m-b-Xn-\m¬ A-Sn-Ø-´v {I-am-

Xo-X-am-bn Xm-gv-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv {]-iv-\-ß-fp-≠m-b-sX∂m- W v h- I p- ∏ n- s ‚ {]m- Y - a n- I hn-e-bn-cp-ج. F-∂m¬ ]-≤-Xn \n-e-hn¬ h- ∂ - X n¬ ]n- s ∂ {]- t Z- i - Ø v \n- ∂ pw a- W ¬ hm- c ¬ \n- t cm[n- ® n- c p- ∂ km- l - N - c y- Ø n¬ Cu hm- Z w \ym- b o- I - c n- ° m- h p∂- X - s √- ∂ pw C- X v kw- _ - ‘ n®v hy- ‡ - X B- h - i y- a m- s W∂pw Pn- √ m ]- © m- b - Ø v sshkv {]-kn-U‚ v ]n s-- I Ip-™p, tªm- ° v ]- © m- b - Ø v {]- k n-

U‚ v - k v A- t km- k n- t b- j ≥ {]-kn-U‚ v Fw A -- -_v-Zp-≈-°p´n F-∂n-h¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xn- c p- h - \ - ¥ - ] p- c w F- ≥ Pn\o- b - d n- M v tIm- f - P n- s e sslt{Um-f-Pn hn-`m-Kw \-S-Øp-∂ A-t\z-j-W dn-t∏m¿-´v e-`n-®mep-S≥ A-]m-I-X-Iƒ ]-cn-l-cn°p-sa-∂pw A-Sp-Ø P-e-kw-`c-W Im-e-Øv Im-cy-£-a-am-bn ]- ≤ - X n- b p- s S \n¿- a m- W e£yw bm- Y m¿- Y y- a m- ° p- s a∂pw F- I v - k n. F- ≥ Pn- \ o- b ¿ A-dn-bn-®p.

´w P-Mv-j-\n-se a-bq-c Ip-dn F-∂ t]-cn¬ \-S-Øp-∂ Nn-´n^-≠n-s‚ D-S-a-bm-Wn-bmƒ. Im-\-dm-_m-¶v ap≥ D-tZymK-ÿ-\m-b C-bmƒ A-an-X ]en-i Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cmXn-Iƒ e-`n-®n-cp-∂p. t]m-enkv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ C-bmfp-sS ho-´n¬-\n-∂pw 10 ªm-¶v sN-°p-I-fpw H-cp ap-{Z-]-{Xhpw e-`n-®p. \-ß-fn-epw ho-Sp-I-fn-epw t]meo-kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. sdbv-Up Xp-S-cp-sa-∂pw t]m-eo-kv A-d-n-bn-®p.

h-Jv-^v t_mÀ-Uv D-tZym-K-Ø-\v aÀ-±\w: tI-sk-Sp-¯p a-t©-cn: I-gn-™ Zn-hk - w A-cot°m-Sv X-®-Æ-bn¬ ]-cn-tim-[\-s°-Øn-b h-J-^v t_m¿-Uv C≥-kvs - ]-Œ¿ a-lm-\p-±o-s\ a¿Zn-® kw-`-h-Øn¬ A-co-t°m-Sv t]m-en-kv h-[-{i-a-Øn-\p tIsk-Sp-Øp. X-®Æ - Fw ]n ap-lΩ-Zv, sIm-df - n-bm-S≥ ap-lΩ - Z- e - n, bp sF-Zp-´n, D-gp-∂≥ \u-jm-Zv, F-´n-em-≥ j-^o-Jv, sIm-d-fn-bmS≥ ap-Po-_v F-∂n-h¿-s°-Xn-scbm-Wv tI-sk-Sp-ØX - v.


{]mtZ-inIw

1 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-Wbw Aco-t°m-Sv: ]-Ø-\m-]p-cw Im-cm-´n¬ ap-l-Ω-Zn-s‚bpw JZo-P-bp-sSbpw a-Iƒ \-kv-ebpw h-≠q¿ am-fn-tb-°¬ Nn-dbv-°¬ A-–p¬ l-ao-Zns‚bpw k-^n-b-bp-sSbpw aI≥ ap-lΩ-Zv jm-^-nbpw hnhm-ln-X-cmbn.

Fkv.Un.]n.sF. Xm-a-c-t»-cn {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n® t\m-´v _p-°v hn-X-c-tWm-Zv-LmS\w ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U-‚ v D-Æn-ap-lΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

at©cn: Fkv.Un.]n.sF. Xma-c-t»-cn {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ 137 Ip-Spw-_ß-fn-se 273 hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p≈ t\m-´v _p-Iv hnX-c-tWmZv-LmS-\w ap≥-kn-∏¬ {]-knU‚ vD-Æn-ap-l-Ω-Zv (_m-∏p-´n) \n¿-h-ln®p. I-gn-™ F-kv.Fkv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F√m hn-j-b-ß-fnepw Fπ-kv t\Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ D]-lm-cw afi-ew ssh-kv {]-knU‚ v H Fw F d-jo-Zv \n¿-hl - n®p.B-kn-^v ]-≈n°-c, tamfn, Ip-km-‰v Fw-.-F-kv-kn. t^m-t´m-Wn-Iv-kv hn-`n-∂-ti-jn hn-`m-Kw ]-co-£-bn¬ H-∂mwÿm-\w I-_o¿, l-cn-Zmk≥, Ip-∂Ø - m- t\-Sn-b l-\n-b°v Imw-]-kv {^-≠n-s‚ D-]-lm-cw {]-ap-J a-\-»m-kv-{X hn-[-Kv-[≥ tUm. kn F -- -®v A-jv-d-^v \¬-Ip-∂p Sn A-_p-_° - ¿ kw-km-cn®p.

ssh-Z-yp-Xn ap-S-¡w: -a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se P-\-§Ä Zp-cn-X-¡-b-¯n F-S-°-c: \n-c-¥-c ssh-Z-yp-X apS-°w-aq-ew a-e-tbm-c ta-J-e-bnse P-\-߃ Zp-cn-X-°-bØn¬. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fp-sSbpw, X-I-cm-dp-I-fp-sS-bpw a-dhn¬ ta-J-e-bn¬ ssh-Z-yp-Xn XS- -s∏-Sp-∂-Xv \n-X-y-kw-`-h-ambn-cn-°p-I-bm-Wv. I-gn-™ H-cm-gv-N-bm-bn F-S°-c, t]m-Øp-I¬, aq-tØ-Sw, Np-¶-Ø-d, h-gn-°-S-hv ]-©m-bØp-I-fn¬ ssh-Z-yp-Xn hn-X-cWw ]m-sS A-h-Xm-f-Øn-emWv. an-° Zn-h-k-ß-fn-epw sse≥ X-I-cm-dn-s‚-bpw, A-‰-

]n Fw l-\o-^v A-\p-kva-c-W k-t½f-\w C¶v ta-em-‰q¿: ap-kvenw bq-Øv eo-Kv kwÿm-\ J-Pm-©n-bm-bn-cp-∂ ]n Fw l-\o-^v A-\p-kva-c-W k-tΩf-\w C-∂v ssh-Io-´v \m-en\v ta-em-‰q¿ hn.sI Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S° - pw. Hm¿-a ]-Xn-∏v {]-Im-i-\hpw F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]co-£-I-fn¬ D-∂-X hnP-bw t\Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈

A-hm¿-Uv Zm-\hpw \-S-°pw. a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n DZv-LmS-\w sN-øpw. ]n {io-cm-aIr-jvW - ≥ Fw.F¬.F, C Sn aplΩ-Zv _-jo¿ Fw.]n, a{¥n a™-fmw Ip-gn A-en, Fw. F¬.F-amcm-b A-Uz.jw-kp±o≥, Fw D-Ω¿, A-–p¬-la - oZv, \m-eI-Øv kq∏n, sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F. ]-s¶-Sp-°pw.

Ip-‰-∏-Wn-I-fp-sS-bpw, tem-Uv sj-Õnw-Kn-s‚-bpw a-d-hn-em-Wv A-[n-Ir-X¿ ssh-Z-yp-Xn ap-S-°p∂-Xv. cm-hpw, ]-I-epw ssh-Z-ypXn In-´m-Xm-b-tXm-sS {Km-ao-W ta-J-e-bn-se P-\-߃-°v Ip-Snsh-≈w t]m-epw In-´m-Ø kml-N-c-y-ap-≠m-bn. sN-dp-In-S hym-h-km-b ÿm]-\-߃, sN-dp-In-S ]-ip, tImgn-^m-ap-Iƒ, Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bp-sS {]h¿-Ø-\w Xm-dp-am-dm-bn. tIm-gn ^m-ap-I-fn¬ tIm-gn-Iƒ Iq-´tØm-sS N-sØm-Sp-ßp-I-h-sc-

bp-≠m-bn. ssh-Z-yp-Xn ap-S-°waq-ew ip-≤-P-e ]-≤-Xn-X-I-fpsS {]-h¿-Ø-\w I-gn-™ H-cm-gvN-bm-bn A-h-Xm-f-Øn-em-Wv. an-° ]-≤-X-Iƒ-°pw {Xo t^kv I-W-£-\m-Wp-≈-Xv. tem-Uv Iq-Sp-∂-Xn-\m¬ sse-\p-Iƒ C-S-bv-°n-S-°v am-dnam-dn Hm-^v sN-øp-I-bm-sW-∂mWv sI.---F-kv.C --- .--_n A-[n-Ir-Xcp-sS `m-j-yw. C-Xp-aq-ew ip-≤P-e ]-≤-Xn-I-fp-sS tam-t´m-dpIƒ {]-h¿-Øn-∏n-°m-\m-Ip-∂n√. ssh-Z-yp-Xn ap-S-°w-aq-ew s]m-dp-Xn-ap-´n-b \m-´p-Im¿ I-gn-

™ Zn-h-kw Np-¶-Ø-d Hm-^nkn¬ I-b-dn-Xv t\-cn-b kw-L¿j-Øn-\v h-sc Im-c-W-am-bn. Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-Sptºmƒ X-߃-°v e-`n-® \n¿-t±i-a-\p-k-cn-®m-Wv sse-\p-Iƒ Hm-^v sN-øp-∂-sX-∂ a-dp-]-Snbm-Wv e-`n-®-Xv. \n-e-hn-se Ah-ÿ-°v ]-cn-lm-c-ap-≠m-Im≥ a-{¥n X-e-Øn¬ _-‘-s∏-Sm\pw D-tZ-ym-K-ÿ¿ \n¿-t±-in°p-∂p. ssh-Z-yp-Xn-ap-S-°-Øn\v ]p-d-sa cq-£-am-b thmƒ-t´Pv £m-a-hpw P-\-M-Mvƒ-°v C-cp´-Sn-bm-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-

k-e-^n-s¡-Xn-tc-bp-Å {]-Xn-Im-c-\-S-]-Sn \n-b-a-]-c-am-bn t\-cn-Spw: sI-.-F³.-Fw.A-co-t°m-Sv: sI-.F - ≥.--Fw. sk{I-´d - n A-–p¬-dl - va - m≥ k-e^ - ns°-Xn-sc C-t∏mƒ hym-]-I-ambn {]-Nc - n-°s - ∏-´ hym-Ph - m¿-ØI-fp-sS A-Sn-ÿm-\-sa-∂v sI.-F≥.--Fw. kw-ÿm-\ {S-j-d¿ \q¿ ap-lΩ - Z- v \q¿-j ]-d™ p. B-Z¿-i-]-c-am-bpw kw-L-S\m-]-c-am-bp-ap-≈ A-`n-{]m-b

hyXym-k-ß-ƒ-°v {]-Xn-Im-c-ambn Nn-e X¬-]c - I-£n-Iƒ - \-SØn-b \-S] - S- n aq-ea - m-WnXv. sI-F≥-Fw A-co-t°m-Sv G-cnb hn-i-Zo-I-c-W k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p At±-lw. {]-Xn-Im-c-\-S-]-Sn-sb tbm-Kw A-]-e-]n-®p. C-°m-cyØn¬ \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-

°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. sI.--F≥-.Fw. a-e∏ - p-dw Cu-Ãv Pn-√m sk{I-´d - n H A-lΩ - Z- v Ip-´n (\m-Wn lm-Pn) A-[y-£-X h-ln-®p. sF-.-F-kv-.-Fw. kw-ÿm-\ shkv {]-kn-U-‚ v i-co-^v ta-teXn¬, l-\o-^v Im-b-s°m-Sn, Sn bq-k-^-en kz-em-ln, A-–p-√ A-co-t°m-Sv kw-km-cn-®p.

hym-P-tc-J N-a-®v a-l-√v P-amA-Øpw h-J-^v kz-Øp-°-fpw ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ \-S-Øn-b \n-KqV \o-°-߃ ]p-d-Øm-b-XmWp hn-L-Sn-X-sc A-{I-a-Øn-\p t{]-cn-∏n-®n-´p-≈-Xv.- Pn-√-bn¬ Icn-∏q¿, Nm-a-∏-d-ºv, I-≠w-]m-d Xp-S-ßn-b a-l-√p-I-fn¬ Ir-{Xna-tc-J N-a-®v a-l-√v `-c-Ww ]n-Sns®-Sp-°m≥ hn-L-Sn-X¿ {i-aw \S-Øn h-cp-∂p-≠v.- t]m-enkv A{I-an-I-sf k-lm-bn-°p-∂ \-S-]-

]T-t\m-]-I-c-W-§Ä hnX-c-W-w sNbvXp I-cp-hm-c-°p-≠v : X-cn-iv PamA-sØ C-kv -em-an 30 hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ]T-t\m-]-I-cW-߃ hn-Xc-Ww sN-bvXp. kn sI ap-l-ΩZv, Sn ]n lw-k, sI A-–p-d-lv -am≥, F Fw kp\o¿ t\-XrXzw \¬In.

ss_-¡p-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v ]-cn-t¡äp ta-em-‰q¿: ss_-°p-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®p aq-∂p-t]¿-°v ]-cnt°‰p. ]-cn-t°-‰ F-S-bm-‰q¿ ]md-Ω¬ A-_p-lmPn, ap-´n-°-ShØv cm-tP-{μ≥, tIm-f-\n-hm-kn c-ho-{μ≥ F-∂nh-sc B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. F-S-bm-‰q¿ kv-Iqƒ ]-Sn-°pw k-ao-]w C∂-se D-®-bv-° c≠c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-ISw.

C-cp-]-Xn-\m-bn-cw cq-]-bp-sS ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn

ta-¡p-f-¼v þ-a-®m-³-sXm-Sn-tdm-Uv D-Zv-LmS-\w cm-a-]p-cw: ta-°p-f-ºv ˛-a-Æm-≥sXm-Sn-bn-te-°v Fw.-F¬.-F {]m-tZ-in-I-hn-I-k-\ ^-≠v A©p-e-£w c-] hn-\n-tbm-Kn-®v \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-® tdmUn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Sn F A-l-

\-hym-\p-`-h-am-bn ao-äv Z {_n-Ãyâv-kv-þ14 a-e-∏p-dw: Cu h¿-jw \-S-∂ πkv Sp ]-co-£-bn¬ F-√m hn-jb-ß-fn-epw F π-kv t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Imw-]-kv {^-≠v a-e-∏p-dw Cu-Ãv Pn-√m IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® ao-‰v Z {_n√y‚ v-kv ]-cn-]m-Sn hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]p-Ø-\p-W¿-hm-bn.--a-e∏p-dw a-e-_m¿ Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn Imw-]kv {^-≠v kw-ÿm-\ A-ssUzk-dn t_m¿-Uv Aw-Kw A-Uz. F.--F d-low D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ¢m-kv ap-dn-bp-sS N-´-°q-Sn\p-≈n-en-cp-∂v ]Tn-°p-∂-Xn-\∏p-dw k-aq-l-Øn¬ X-ß-fp-sS ]-¶v Xn-cn-®-dn-™v {]-h¿-Øn°m≥ hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-hW-sa-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-bs∏-´p.- -hn-P-b-Øn-te-°p-≈ Nhn-´p-]-Sn-Iƒ- F-∂ hn-j-bØn¬ {]-ap-J a-\-»m-kv-{X hn-[Kv-Z≥ tUm kn.--F-®v A-jv-d-^v ¢m-sk-Sp-Øp. Pn-√-bn-se ^pƒ F π-kv t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ D-]-lm-cw \¬-In.--

Ω-Zv I-_o¿ Fw.-F¬.-F \n¿-hln-®p. ]p-g-°m-´n-cn {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A√q¿ l-ssk-\m¿ A-[y-£-X-hln-®p. a-l-√v Jm-kn-bpw k-a-kvX ssh-kv {]-kn-U-‚p-am-b Fw

Sn A-–p-√-a p-kv-eym¿ ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. ap-kv-enw-eo-Kv afi-ew J-Pm-©n Fw A-–p-√, {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm s\-√n-t»-cn aq-k-°p-´n, ]-´p-IpØv _m-_p ]-s¶-Sp-Øp.

Un-\v 20.-61 e-£w cq-]-bm-Wv. \K-c-k-`m A-¶-W-Øn¬ C-∂v 11\v a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \-

a-e-∏p-dw: sS-Iv-ssì tjm-∏p-I-fn¬ sXm-gn¬ \n-b-a-߃ ]m-en-°p-∂p-s≠-∂v D-d-∏m-°m≥ Pn-√-bn-se 196 ÿm-]-\ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-b-Xm-bn Pn-√m te-_¿ Hm-^nk¿ (F≥-t^m-kv-sa‚ v) A-dn-bn-®p. h-\n-Xm sXm-gn-em-fn {]m-Xn-\n-[yw Iq-Sp-X-ep-≈ I-S-I-fn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-≈w, tSm-bv-e-‰v ku-I-cyw, B-gv-N A-h-[n, sXm-gn¬ ÿ-e-sØ kp-c-£ F-∂n-h e-`n-°p-∂ps≠-∂v D-d-∏m-°m≥ I-S-bp-S-a-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p≠v. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \n-b-a {]-Im-c-ap-≈ hn-{i-a k-a-bw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v. hn-hn-[ sXm-gn¬ \n-b-a {]-Im-cw \-S-Øp-∂ ]-cn-tim-[-\-I-fn¬ \n-b-a-ew-L-\߃ I-s≠-sØn-b ÿm-]-\-߃-s°-Xn-sc \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®p-h-cp-∂-Xm-bpw te-_¿ Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

ae-∏pdw: tem-I ]p-I-bn-e hn-cp-≤ Zn-\-Øn¬ a-e-∏p-dw t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]Œ¿ a-t\m-Pv ]-d-b-‰-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un-em-Wv ]p-I-bn-e D¬-]-∂-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. \-K-c-Øn-se kv-I-q-fpIƒ-°v k-ao-]-sØ I-S-Ifn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un-emWv h≥-Xp-I-bp-sS \n-tcm[n-X ]p-I-bn-e D¬-]-∂߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Xm-a-c°p-gn kz-tZ-in-bm-b Ip™n-ap-l-Ω-Zn-s\ (65) A-dÃv sN-bv-Xn-´p-≠v. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\߃-°p k-ao-]-sØ I-S-Ifn¬ A-Sp-Ø Zn-h-k-ßfn¬ sd-bv-Uv \-S-Øp-sa-∂v F-kv.-sF A-dn-bn-®p. \msf-ap-X¬ kv-Iq-fp-Iƒ-°p k-ao-]-sØ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃ \n-co-£n°p-sa-∂pw A-t±-lw A-dnbn-®p.

K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ \njn A-\n¬-cm-Pv A-[y-£-X-hln-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-

dp-≠v. \n-e-hn-ep-≈ ]-≤-Xn-°v sIm-∏w ^o-U-dn¬ \n-∂m-Wv ssh-Zyp-Xn e-`n-°p-∂-Xv. C-Xv B-h-iym-\p-k-c-Ww thmƒ-t´-Pn-√m-Ø-Xn-\m¬ ]ºn-Mv tI-{μ-Øn¬ P-e-hn-X-cWw X-S- -s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-te-°p am-‰nbm-epw ÿn-Xn-bn¬ am-‰-ap≠m-hn-√. kz-¥-am-bn H-cp ^oU¿ ÿm-]n-°-W-sa-¶n¬ hm´¿ A-tXm-dn-‰n sI.-F-kv.-C._n-bn¬ ]-Ww A-S-°-Ww. hm-´¿ A-tXm-dn-‰n km-º-ØnI sR-cp-°w ]-d-bp-∂p-≠v.

s]cn-¥¬-a-Æ: a-e-∏p-dw do-Py-W¬ {Sm-≥kv-t]m¿´v Hm-^nk-dp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°n-se hnhn-[ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bm{X-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂ 86 hm-l-\-ß-fp-sS ]cn-tim-[-\ \S∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ \-SØn-b {]-tXy-I kv-Iqƒ hm-l-\ ]cn-tim-[-\-bp-sS Xp-S¿-®-bm-bn-cp-∂p CXv. kv-]o-Uv K-th¿W¿, ]m¿-°n-Mv t{_-°v F∂n-h {]-h¿Øn-°m-ØXpw i-cnbm-b {]-h¿-Øn-°mØ tUm-dp-I-fp≈Xpw bm-{X-°m¿-°v ]n-Sn-®n-cn-°m≥ kw-hn-[m-\-an√mØXpw kv-Iqƒ hm-l-\-ß-fp-sS {]-tXy-I \n-dw A-Sn-°mØ-Xp-am-b 38 hm-l-\-߃ ho≠pw lm-P-cm-°m≥ \n¿-tZiw \¬In. kv-Iqƒ hm-l-\-ß-fn¬ bm-{X sN-øp-∂ F√m Ip-´n-I-fp-sSbpw c-£n-Xm-°-fp-sS ta¬-hn-em-khpw _-‘s∏-tS≠ t^m¨ \-º-dp-Ifpw hm-l-\-Ønepw ÿm-]-\-ßfnepw kq-£n-°-W-sa∂pw s]-cn-¥¬-aÆ tPm.do-Py-W¬ {Sm≥kv-t]m¿´v Hm-^n-k¿ sI t{]-am-\-μ≥ A-dn-bn®p.

∂n-h tN¿-∂v ]p-Ib - n-e hn-cp-≤ Zn-\t- Øm-S\ - p-_‘ - n-®v N-¥° - p∂v _-Ãm≥Un¬ ]m-h-\m-S-Iw \-SØ - n.---Pn-√b - n¬ N-¥° - p-∂n-\p ]p-d-sa, Pn-√m B-ip]{Xn ]-cnk-c-Øpw \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n®p. s{]m-P-Œv A-£-b Pn-√m tIm-˛H - m¿-Un-t\-‰¿ k-cn≥ hn≥sk‚ v, sam-km-Zv {]-kn-U‚ v tPm-Pp h¿-§o-kv, sP.--F-®v.s-- F.--cm-P≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.---

\n-e-ºq¿: a-ºm-Sv h-\n-Xm k-lI-c-W-kw-L-w, ]-©m-b-Øn-se F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, ]v-f-kv Sp ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b-Ønepw F ]v-f-kv t\-Sn-b hn-Zym-¿Yn-I-sf B-Z-cn-°-epw \n¿-[-\¿°p-≈ k-lm-b-hn-X-c-W-hpw \S-Øp-∂p. i-\n-bm-gv-N ssh-In-´v A-©p-a-Wn-°v a-ºm-Sv kn-‰n sk‚¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn {io-cm-a-Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw-.-

\n-eº - q¿: dn-bm- N-¥° - p-∂v _Ãm≥Un¬ h-®v-]p-I-bn-e hn-cp≤ Zn-\w \-SØ - n. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn-se dn´. s{]m-^. tUm. Im¿-Øn-tIb≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xp N-Sßn¬ tUm. sI.---B¿.---hm-kp-tZh≥ A-[y-£-X h-ln-®p. B¿.--sI.---a-e-b-Øv, ap-kv-X-^ I-fØpw-]S- n-°¬, tPm-k^ - v ]o-‰¿, dm-^n, sP-bnw-kv F-∂n-h¿ {]-

kw-Kn-®p. ]p-I-h-en \n¿-Øm≥ B-{Kln-°p-∂-h¿-°v Iu¨-k-enMv \¬-Im≥ dn-bm-Œv X-øm-dm-sW∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Im-Ø-en-Iv sl¬-Øv A-tkmkn-tb-j≥ Hm-^v C-¥y-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Np-¶Ø - d - kn.---F®.---kn.---, s{]m-P-Œv A-£-b, samkm-Zv, \n-e-ºq¿ Pn-√m B-kv-]{Xn, a-t©-cn Sn.---_n. sk‚¿ F-

400 {Kmw I-©m-hv ]n-Sn-IqSn

Iq«-_-emÂkw-K {]-XnI-sf in£n¡Ww: Z-en-Xv s^-U-td-j³

sIm-t≠m-´n: ss_-°n¬ sIm≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ 400 {Kmw I-©m-hv F-Iv-ssk-kv hn`m-Kw ]n-Sn-Iq-Sn. tam-ß-Øv hm-l-\ ]-cn-tim-[-\°n-sS-bm-Wv ]p¬-]-‰ H-‰-°-≠Øn¬ ]p-Ø≥-]o-Sn-I h-f-bt°m-´n¬ jw-kp-±o-s\(37) I©m-hp-am-bn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Nn√-d hn¬-]-\-bv-°m-bn sIm-≠pt]m-hp-∂-Xn-s\-sS-bm-Wv Cbmƒ ]n-Sn-bn-em-Ip-∂-Xv.

ae∏pdw: D-Ø¿ {]-tZ-in-se I{X t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[nbn¬ B-Zn-hm-kn bp-h-XnI-sf Iq-´ _-em¬-kw-Kw sN-bv-Xv sIm-e-s∏-Sp-Øn a-c-Ø-n¬ sI´n Xq-°p-Ibpw bp.]n ap-Jy-a{¥n-bp-sS a-fi-eam-b A-kwK-Vn¬ B-Zn-hm-kn bph-Xn Iq´ _-em¬-kw-K-Øn-\v C-c-bmhp-Ibpw sNbvX ss]-im-Nn-

k¨ \n-jn A-\n¬-cm-Pv, sshkv sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Z-keow, Fw sI {io-[-c≥,sk-{I-´dn Sn F-kv ssk-\p-±o-≥, hm-´¿

I-´p-∏m-d ]p-g-bn¬ ]p-Xn-b ÿn-cw X-S-b-W ÿm-]n-°pI h-gn P-e-t{km-X- v i-‡ns∏-Sp-Øp-I-bpw ]-ºn-Mv tamt´m¿ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn P-ehn-X-c-Ww B-cw-`n-°p-I-bpw sN-øm≥ Xp-S-ßn-bm¬ \n-ehn-ep-≈ ]-g-b ss]-∏p-Iƒ s]m-´n P-ew ]m-gm-hpw. t\-csØ ÿm-]n-® hn-X-c-W ss]∏p-Iƒ A-[n-I-hpw Xp-cp-sºSp-Ø-h-bpw ]p-\-ÿm-]n°m≥ \n¿-tZ-in-°-s∏-´-Xp-amWv. A-Xp-am-‰m≥ C-Xp-h-sc A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√.

Ihpw ar-Ko-b-hpam-b kw-`-hß-fn¬ Ip-‰-hm-fn-Iƒ-°v am-XrIm-]-cam-b in-£ \¬-I-W-sa∂pw CØ-cw kw-`-h-߃ Bh¿-Øn-°m-Xn-cn-°m≥ tI-{μk¿-°m¿ \-S]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v tI-c-f Z-en-Xv s^-Utd-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iys∏´p. Pn√m {]-kn-U‚ v F≥ ]n

X-d-¡Ãn«p

cm-a-]p-cw : A≥-hm-dp¬-lp-Zm C-kv -em-an-Iv tImw-πIv-k a-kvPn-Zv \q-d-n-t\m-S-\p-_-‘n-®v \n¿an-°p-∂ bm-{X-°mcm-b h-\n-XA-tXm-dn-‰n F≥-Pn-\o-b¿-am-cm- Iƒ-°v th-≠n-bp-≈ a-kv-Pn-Zv b kn l- ≥, kn sI {]o-Xn- {]m¿Y-\m lm-fn-s‚ X-d-°√ntamƒ, kn _n-μp kw-km-cn-®p. S¬ k-akvX ssh-kv {]knU‚ v Fw Sn A-–p√ ap-kv eym¿ \n¿-h-ln®p. Fw A–p√ A-[y-£-X-h-ln®p.

D-Zv-LmS-\w I-gn-ªmepw hn-X-c-W-¯n-\v I-S-¼-I-tfsd s]-cn-¥¬-a-Æ: 16.-62 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v s]-cn-¥¬-aÆ-bn¬ \-S-∏m-°p-∂ ip-≤-Pe ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w I-gn™m-epw hn-X-c-W-Øn-\v I-Sº-I-tf-sd. \n-e-hn¬ I-´p-∏m-d-bn¬ -\n∂v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-te-bv°pw k-ao-] ]-©m-b-Øp-I-fnte-°pw hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn-bn¬ Kp-W-t`m-‡m°ƒ-°v B-h-iy-am-b P-ew e`y-am-°m-\m-bn-´n-√. Zn-h-k-ßtfm-fw sh-≈-an-√m-sX P-\߃ {]-bm-kw A-\p-`-hn-°m-

sXm-gn \n-b-a-ew-L-\w : sS-Iv-ssÌ tjm-¸p-I-fn ]-cn-tim-[-\ Xp-S-cp-¶p

]p-I-bn-ehn-cp-² Zn-\w BN-cn¨p k-lm-b-hn-X-c-W-w

ip-²-P-e hn-X-c-W ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w C-¶v s]-cn-¥¬-a-Æ: \-K-c-Øn-epw k-ao-] ]-©m-b-Øp-I-fn-epw \S-∏m-°p-∂ ip-≤-P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-∂v \-S-°p-sa-∂v \-K-c-k-`m A-[nIr-X¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. 16 tIm-Sn B-dp-e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v ]q¿-Øn-bm-°p-∂ ]-≤-Xn-bn¬ 82e-£w \-K-c-k`m-hn-ln-X-hpw _m-°n tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-am-Wv \¬-Ip-∂-Xv. ]p-em-a-t¥mƒ, Ge-¶p-fw, A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©m-bØp-I-fpw s]-cn-¥¬-a-Æ \-K-ck-`-bpw Dƒ-s°m-≈p-∂ ]-≤-Xnbn¬ I-´p-∏m-d `m-K-Øv ÿn-cw X-S-b-W \n¿-an-®m-Wv P-e-hn-X-cWw ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xv. X-S-bW \n¿-am-W-Øn-\v 12.-40 e-£w, tX-°n≥-tIm-Sv `m-K-Øp-≈ ]≤-Xn-°v 33.-81 e-£w, ]p-Xn-b ]ºv-sk-‰v ÿm-]n-°m≥ 84.-55 e£w, ss]-∏v sse≥ hn-]p-eo-Ic-Ww 283 e-£w A-t{]m-®v tdm-

at¶cn ]Sn™m‰papdn A¶WhmSnbpsS {]thit\m¬khtØmS\p_‘n®v A¶WhmSnbn¬ \n∂p kvIqfnte°v t]mhp∂ Ip™p߃°v- sh¬t^¿ IΩn‰n sk{I´dn aTØn¬ chn kuP\y _mKv- hnXcWw \SØp∂p

86 hm-l-\-§Ä ]cn-tim-[n¨p

Sn-Iƒ Xp-S-cp-∂ ]-£w i-‡-amb _-lp-P-\ k-a-cw kw-L-Sn-∏n°pw. ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en-inlm-_v X-߃ A-≤y-£-X hln-®p.C-_v-dm-lnw ss^-kn D-{K-]pcw,]n Fw d-^o-Jv- A-l-Ω-Zv,hn sI lm-dq¨ d-io-Zv,i-ao¿ ss^kn H-S-a-e,D-a¿ Zm-cn-an ]p-fn-bt°m-Sv,in-lm-_v Ip-gn-t™mfw,Sn kn \m-k¿,D-a¿ ^m-dq-Jv Fw.Pn.Fw. a-e-∏pdw Cu-Ãv Pn√m kan-Xn-bp-sS B-`n-apJyØn¬ \S∂ ZznZn-\ {]o-am-cn-‰¬ I-cn-∏q¿ kw-km-cn-®p.Iu¨-k-enMv Iymw]v kmw-kv-Imcn-I {]-h¿-Ø-I kn hn-P-be-£van D-ZvLmS-\w sN-øp∂p

tate-°pf-ºv˛a-Æpw-sXm-Sn tdm-Uv Sn F A-l-Ω-Zv-I-_o¿ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Npcp¡¯nÂ

Wv. ho-´p-]-I-c-W-ß-sfm-∂pw {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ I-gn-bm-Ø km-l-N-c-y-am-Wv \n-e-hn-ep-≈Xv.

h-Jv-^v t_mÀ-Up-tZym-K-Ø-s\ aÀ-±n-¨-h-sc ]n-Sn-Iq-S-Ww: F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. a-e-∏p-dw: X-®-Æ-bn¬ sX-fnsh-Sp-∏n-s\-Øn-b h-J-^v t_m¿-Up-tZym-K-ÿ-s\ a¿-±n-®h-i-\m-°p-I-bpw tc-J-Iƒ \in-∏n-®p Ir-Xy-\n¿-Δ-l-Ww X-S -s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X hnL-Sn-X kp-∂n-I-sf \n-b-a-Øns‚ ap-∂n¬ sIm-≠p-h-∂p amXr-Im-]-c-am-bn in-£n-°-W-sa∂v F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ω-‰n B-h-iys∏-´p.-

3

Fkv.Un.]n.sF. ]pkvv-X-I hn-Xc-Ww \S¯n

]cn-]mSn aq∂n-bq¿ H-Sp-ßm-´p-Nn-\ Pp-am-a-kv-Pn-Zv : a≥-i D¬ ]≈n Z¿-kv 24mw-hm¿-jn-Iw ˛9.00 s]-cn-¥¬-a-Æ l\-^n a-kvPn-Zv tIm¨-^-d≥-kv-lmƒ: {]-Xnhm-c Jp¿-B≥ l-Zo-kv ¢mkv˛6.30 C-cp-ºp-gn Pn.bp.]n.kv-Iqƒ ]-cnk-cw: B-\°-bw ]©mb-Øv ]-cn-[n-bn-se hm-S-I sI´nS / ho-Sv D-S-a-I-fp-sS I¨h≥j≥˛4.00 ta-em-‰q¿ hn.sI I-ayq-Wn‰n-lmƒ: C Fw l-\o-^v N-c-ahm¿-jn-Iw ˛4.00 sX-∂-e _m-¶v Hm-Un-t‰m-dnbw: sX-∂e ssd-kv tem©nMpw _-Uv-kv dn-lm-_n-ent‰-j≥ sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\hpw ˛10.00 a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lmƒ: \n®v Hm-^v {Sq-Øv kvt\-l kw-hm-Zw ˛5.00 tIm-Uq¿ H‰-Ø-d F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ: Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-fn¬ D-∂-X hnP-bw t\Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf B-Z-cn°¬ ˛2.00 a-e-∏p-dw sI.]n.F-kv.Sn.bp Sh¿: ap-\n-kn-∏m-en-‰n \mfntI-c s^-U-td-j≥ km-ºØnIm-\p-Iq-ey-hn-X-c-tWm-ZvLmS-\w ˛10.0

kozhikode/MLE

ss]-∏v s]m-´p-∂-Xn-\m¬ A-[n-Ir-X¿ P-e-hn-X-c-W i‡n-Ip-d-°p-∂-Xn-\m¬ sh≈w e-`n-°p-∂-Xv Ip-d-bv-°m-dp≠v. \n-e-hn-ep-≈ ss]-∏v sse\p-Iƒ L-´w-L-´-am-bn am-‰n hn-X-c-Ww i-‡n-s∏-Sp-Øp-sa∂p \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X¿ ]d-bp-∂p-s≠-¶n-epw thmƒ-t´Pv {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ kz¥-am-bn ^o-U¿ ÿm-]n-°p∂ Im-cy-Øn¬ hm-´¿ A-tXmdn-‰n-°v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\o-b¿ kn l- ≥ Ir-Xy-amb hn-i-Zo-I-c-Ww \¬-In-bn-√.

Nn-∂≥ A-[y-£-X-h-ln®p. Im-h-\q¿ th-em-bp[≥, sI Sn Ip™≥, Sn sI A-d-apJ≥, AUz,.kp-μc≥, A¶-Øv tKm-]n\mYv, \o-e≥-tIm-Uq¿, Ir-jvW≥-a-t©cn, H sI kp-{_-lv a-Wy≥, F F≥ cmP≥, `m-kvI-c≥ Xn-cp-hm-en, F≥ ]n km¬-_m-_p, {io-e-P kw-kmcn®p.


{]mtZ-inIw

1 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

„aq-∂n-bq¿ H-Sp-ßm-´p-Nn-\ Pp-

am-a-kv-Pn-Zv: a≥-i D¬ ]-≈n Z¿-kv 24mw-hm¿-jn-Iw ˛9.00 „s]-cn-¥¬-a-Æ l-\-^n a-kvPn-Zv tIm¨-^-d≥-kv-lmƒ: {]Xn-hm-c Jp¿-B≥ l-Zo-kv ¢mkv-˛6.30 „C-cp-ºp-gn Pn.bp.]n.kv-Iqƒ ]-cn-k-cw: B-\-°-bw ]-©m-bØv ]-cn-[n-bn-se hm-S-I sI-´n-S / ho-Sv D-S-a-I-fp-sS I¨-h≥j≥-˛4.00 „th-ß-c Ip-™m-en a-μn-cw: Kym-kv hn-X-c-W sXm-gn-em-fn I¨-h≥-j≥ ˛3.00 „ta-em-‰q¿ hn sI I-ayq-Wn-‰nlmƒ: C Fw l-\o-^v N-c-ahm¿-jn-Iw ˛4.00 „sX-∂-e _m-¶v Hm-Un-t‰m-dnbw: sX-∂-e ssd-kv tem-©nMpw _-Uv-kv dn-lm-_n-en-t‰j≥ sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\-hpw ˛10.00 „a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su-¨ lmƒ: \n-®v Hm-^v {Sq-Øv kv-t\l kw-hm-Zw ˛5.00 „tIm-Uq¿ H-‰-Ø-d F.Fw.F¬.]n kv-Iqƒ: Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv-Sp ]-co£-I-fn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Snb hn-Zym¿-Yn-I-sf B-Z-cn-°¬ ˛2.00 „a-e-∏p-dw sI.]n.F-kv.Sn.bp. S-h¿: ap-\n-kn-∏m-en-‰n \m-fn-tIc s^-U-td-j≥ km-º-Øn-Im\p-Iq-ey-hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w ˛10.0 „]q-t°m-´pw-]m-Sw hym-]-c `h≥: A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øv s]-bn-t‚gvkv bq-\n-b≥ Kp-cp h-μ-\w cm-hn-se 9 a-Wn

B-Z-cn-¡pw

a-e-∏p-dw: Fw.F-kv.Fw. a-e-∏pdw sh-Ãv Pn-√m I-Ωn-‰n Pn-√-bnse F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]-co-£-I-fn¬ ap-gp-h≥ hn-jb-ß-fn-epw F π-kv t\-Sn-b hnZym¿-Yn-I-sf C-∂v Xm-\q¿ tZ-h[m¿ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ B-Zcn-°pw. A-–p-d-ln-am≥ c-≠Øm-Wn Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. c-Pn-kv-t{S-j-\v 9497712971, 9995110098 _-‘-s∏Sp-I.

kozhikode/MLW

tem-I -]p-I-bn-ehn-cp-² Zn-\-¯nÂIu¬-ken-Mp-am-bn Im-e-Sn {Km-a-¸-©m-b-¯v F-S∏ - mƒ: tem-I-]p-I-bn-e hn-cp≤ Zn-\-Øn¬ ]p-I-h-en-bn¬-\n∂p tam-Nn-∏n-°p-I-sb-∂ e-£ytØm-sS Iu¨-ken-Mv H-cp-°n Im-e-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv am-XrI-bm-bn. t]m-Ø-∂q¿ B-tcmKy D-]-tI-{μ-Øn-em-Wv ]p-I-hen-°m-sc I-s≠-Øn t_m-[h¬-°-c-W Iu¨-ken-Mn-\v hn-t[-b-am-°m≥ {Km-a-∏-©m-bØv Xo-cp-am-\n-®X - v. ap≥-Iq-´n c-Pn-ÿ sN-øp-∂h¿-°v {]m-Y-an-I Iu¨-kenMn-\p ]p-ds - a ¢n-\n-°¬ Iu¨k-en-Mn-\p-≈ ku-Ic - y-hpw H-cp°pw. hm¿-Uv B-tcm-Ky ip-Nn-Xzk-an-Xn-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-

e-l-cnap-à am-d-t©-cn; _-lp-P-\dm-en-bpw {]-Jym-]-\-hpw

sS \-S∏ - m-°p-∂ ]-≤X - n-bp-sS DZvL - m-S\ - w Im-eS- n {Km-a∏ - © - m-bØv {]-kn-U-‚ v F≥ sI A–p¬ d-jo-Zv \n¿-hl - n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw _o-cmhp-Æn F-∂ Ip-™m-∏ A-[y£-X-h-ln-®p. B-tcm-Ky ÿncw-k-an-Xn sN-b¿-am≥ B-\-μ≥ I-dp-tØ-S-Øv, hn≥-kn Nm-a-∏-dºn¬, tUm. ]n \n¿-a-em-tZ-hn, ]n tPym-Xn-{]-Im-iv, kn ]n h¿°n, cm-tP-jv {]-im-¥n-bn¬, Sn hn A-–p-¬k - e - mw, hn sI hn Pb≥ kw-km-cn-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI A-–p¬ djo-Zv ]p-I-bn-e hn-cp-≤ {]-Xn- J-Ø¿ am-d-t©-cn {]-hm-kn Iq-´m-bv-a-bm-b am-]v-tIm bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS e-l-cn-ap-‡ P-\-Io-b k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® _lp-P-\-dmen ⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp.

Xm-eq-¡m-ip-]-{Xn-bn tam-j-W ]-c-¼-c; aq¶pt]cpsS B`-cWw IhÀ¶p Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-eq-°m-ip-]{Xn-bn¬ tam-j-W ]-c-º-c. Hm]n bn¬ tUm-Iv-S-sd Im-Wn-°ms\-Øn-b aq-∂v t]-cp-sS B-`-cW-߃ I-h¿-∂p. Xm-eq-°m-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-s°-Ønb Ip-™n-s‚ B-`-c-Ww I-h¿∂p. sIm-Sn-™n ]-tøm-fn-bn-se sh-fp-Øw-hn-´o¬ ap-^o-Z-bp-sS a-Iƒ sj-dn-s‚ (c-≠-c) ]m-Z-kc-am-Wv I-h¿-∂-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®-°v Xmeq-°mip-]-{Xn-bn¬ H.]n bn¬ h-®m-Wv kw-`-hw. Ip-™n-s\ tUm-Iv-S-sd Im-Wn-°m-\m-bn ap^o-Z-bp-sS D-Ω kp-l-d-s°m-∏w h-∂-Xm-bn-cp-∂p Ip-´n. H.]n bn¬ h-cn-\n¬-°p-tºmƒ Ip-´nbp-sS H-cp Im-en-se ap-°m¬ ]h-s‚ ]m-Z-k-cw I-h-cp-I-bm-bncp-∂p. c-≠m-a-sØ ]m-Z-k-cw

kn.kn.Sn.hn. Øm-]n-¡-W-sa-¶ B-h-iyw i-à-am-hp-¶p Xn-cq-cß - m-Sn: Xm-eq-°m-ip-]{Xn H.]n bn¬ tam-j-Ww hym-]-I-am-Ip-∂ kml-N-cyØn¬ kn.kn.Sn.hn. ÿm-]n°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡am-hp-∂p. Zn-h-tk-\ B-bn-cØn-te-sd t]¿ Nn-In¬-k tX-Sn h-cp-∂ B-ip-]-{Xnbn¬ F-t∏m-gpw Xn-c° - m-Wv. H.]n Sn-°-‰v, a-cp-∂p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øp-∂ ]-g-b tªm-°n-epw tUm-ISv- ¿-am-sc Im-Wn-°p-∂ H.]n. tªm-°nepw cm-hn-se Xn-c° - m-Wv. CSp-ßn-b `m-K-am-b-Xn-\m¬

sR- ß n- s R- c p- ß n- b m- W v tcm-Kn-Iƒ \n¬-°p-∂X - v. Imjzm-en-‰n-bpw C-Xn-\p-≈n-emWv. Xn-c-°p-Iƒ-°n-S-bn¬ \m-tSm-Sn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h¿ Nn-In¬-k-°m-bpw a‰pw h-cp-∂p-≠v. Xn-c-°p-Iƒ-°n-S-bn¬ Chn-sS F-¥p \-S∂ - m-epw A-dnbp-∂n-√. C-Xv X-S-bm≥ kn.kn-.Sn.-hn. ÿm-]n-°-W-sa∂m-Wv B-ip--]{- Xn-bn-se-Øp∂-hc - p-sS B-hi - yw. I-gn-™ Zn-hk - w aq-∂v t]-cp-sS B-`c - W-ßf - m-Wv I-h¿-∂X - v.

s]m-´n-°m-\p-≈ {i-a-hpw \-SØn-bn-´p-≈-Xm-bn ho-´p-Im¿ ]d-™p. A-t∂ Zn-h-kw X-s∂ a‰p c-≠p t]-cp-sS-bpw B-`-c-W߃ I-h¿-∂-Xm-bn tcm-Kn-Iƒ ]-d-™p.

Ip-cp-¶p-IÄ-¡v A-£-c-h-gn-sbm-cp-¡n {]-th-i-t\m-Âk-hw Xm-\q¿: A-£-c-tem-I-tØ-°v h-gn-Xp-d-∂v \-hm-K-X-cp-sS {]-thi-t\m-¬k-h-Øn-\v lr-Zy-am-b k-am-cw-`w. A-£-c-Iu-Xp-I-ßfp-sS tem-I-tØ--°v Ip-cp-∂p-Isf £-Wn-®p-sIm-≠p-≈ ]-\ßm-´q¿ c-≠mw-\-º¿ A¶-Whm-Sn {]-th-i-t\m-¬k-hw {it≤-b-am-bn. A-£-c-ap-‰w ]-cn-Nb-s∏-Sp-Øm≥ c-£n-Xm-°ƒ-

°pw G-sd k-t¥m-j-am-bn-cp∂p. {]-th-i-t\m-¬-k-h-tØm-S\p-_-‘n-®v hn-hn-[ I-em-]-cn-]mSn-I-ƒ A-c-tß-dn. \-Ωp-sS Ip-´nIƒ B-Zym-£-cw ]Tn-t°-≠ k-c-kz-Xo-t£-{X-ß-fm-b A¶W-hm-Sn-I-tfm-Sp-≈ A-h-KW-\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v ]-cn-]m-Sn D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - i–w Xm-\q¿ {]-kn-U‚ v ]n.Sn. A-Iv_ - ¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. A-¶-W-hm-Sn sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn sI. sam-bvXo≥-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-F-kv.F¬.-kn. ]-co-£bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b Xp-f-kn Sn hnsb N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. sF-knUn-kv kq-∏¿-ssh-k¿ C-μn-c, A-[ym-]n-I F ]n Zo-],hn im-¥ kw-km-cn-®p.

A-[y-b-\ hÀ-j-s¯ h-c-thÂ-¡m³ ]p-Xn-b sI-«n-S-hp-am-bn I-¡m-Sv Pn-.Fw-.bp.-]n.Fkv. Xn-cq-c-ßm-Sn: ]p-Xn-b A-[y-b\ h¿-j-sØ h-c-th¬-°m≥ ]p-Xn-b sI-´n-S-hp-am-bn I-°m-Sv Pn-Fw-bp-]n kv-Iqƒ A-Wns™m-cp-ßn. hn-Zym-`ym-k-a{¥n- ]n- sI A-_v-Zp-d-∫n-s‚ {ia-^-e-am-bn k¿-°m¿ A-\p-h-Zn® 12 ¢m-kv ap-dn-I-fn¬ B-dv apdn-I-fp-sS sI-´n-Sw s]m-Xp-a-cm-aØv h-Ip-∏v ]q¿-Øn-bm-°n. ssS¬-kpw am¿-_n-fpw hn-cn-®v a-t\m-l-c-am-°n-b Cu ¢m-kv ap-dn-I-fn¬ \m-sf ap-X¬ ¢mkp-Iƒ \-S-°pw. B-dv ¢m-kv ap-dn-I-fp-sS \n¿am-Ww \-S-∂p h-cn-I-bp-am-Wv. B-sI ap-∏-Xv ¢m-kv ap-dn-I-fmWv kv-Iq-fn¬ C-tXm-sS bmYm¿-∞y-am-Ip-∂-Xv. 18 ¢m-kv apdn-Iƒ C-Xn-\-Iw \n¿-an-®n-´p≠v. ¢m-kv ap-dn-I-fp-sS A-]-cym]v-X-X-bn¬ c-≠v ]-Xn-‰m-≠m-bn

sk-j-W¬ k-{º-Zm-b-Øn-embn-cp-∂p kv-Iqƒ {]-h¿-Øn-®ncp-∂-Xv. ]n-Sn-F-bp-sS-bpw F-kvFw-kn-bp-sS-bpw {i-a-^-e-ambn C-°-gn-™ G-{]n-en¬ skj-W¬ A-h-km-\n-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. B-[p-\n-I ku-I-cyß-tfm-sS-bm-Wv I-°m-Sv Pn-Fwbp-]n kv-Iqƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂Xv. a-g-sh-≈ kw-`-c-Wn, Xp-Sßn-b-h-bpw D-S≥ bm-Ym¿-∞yam-Ipw. hn-Zym-`ym-k-a-{¥n-bp-sSbpw ]-©m-b-Øn-s‚-bpw F-kvF-kv-F-bp-sS-bpw ]n-Sn-F,˛-Fkv-Fw-kn-bp-sS-bpw {i-a-^-eam-bn kv-Iq-fn-s‚ ap-J-Om-b Xs∂ am-dp-I-bm-Wv. Cw-•o-jv ao-Un-b-hpw kv-Iqfn¬ \-S-°p-∂p-≠v. I-°m-Sv tZio-b ]m-X-tbm-c-Øv \q-‰m-≠mbn {]-h¿-Øn-® kv-Iq-fn-\v F´p-hn-´n¬ Ip-Spw-_w Ip-gn-bw-X-

k-lm-b-hn-X-c-W-w \n-e-ºq¿: a-ºm-Sv h-\n-Xm k-lI-c-W-kw-L-w, ]-©m-b-Øn-se F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, ]v-f-kv Sp ]-co-£-bn¬ F-√m hn-j-b-Ønepw F πkv t\-Sn-b hn-Zym-¿-YnI-sf B-Z-cn-°-epw \n¿-[-\¿°p-≈ k-lm-b-hn-X-c-W-hpw \S-Øp-∂p. i-\n-bm-gv-N ssh-Io´v A-©pa-Wn-°v a-ºm-Sv kn-‰n sk‚¿ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-Øp-∂ ]cn-]m-Sn {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.- F-kv-.Un.]n.sF. th-ß-c a-\m-´n-]-dºv- {_m-©v- I-Ωn-‰n-bp-sS ku-P-\y kv-Iqƒ In-‰vhn-X-c-Ww a-\m-´n-]-dºv- a-l-√v {]-kn-U‚ v- sI sI Ip-™n-ap-l-Ω-Zv- lm-Pn \n¿-h-ln-°p-∂p F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw-.-

20,000 cq-]-bp-sS ]p-I-bn-e DÂ-¸-¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn ae-∏pdw: tem-I ]p-I-bn-e hn-cp-≤Zn-\-Øn¬ a-e-∏p-dw t]m-en-kv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ a-t\m-Pv ]-d-b-‰-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Ønb sd-bv-Un-em-Wv ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \-K-c-Ønse kv-I-q-fp-Iƒ-°v k-ao-]-sØ I-S-I-fn¬ \-S-Øn-b sd-bv-Un-emWv 20,000 cq-]-bp-sS \n-tcm-[n-X ]p-I-bn-e D¬-∏∂ -- -߃ ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. Xm-a-c-°p-gn kz-tZ-in-bm-b Ip-™n-ap-l-Ω-Zn-s\ (65) A-d-Ãv sN-bv-Xn-´p-≠v. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°p k-ao-]-sØ I-S-Ifn¬ A-Sp-Ø Zn-h-k-ß-fn¬ sd-bv-Uv \-S-Øp-sa-∂v F-kv.-sF. Adn-bn-®p. \m-sf-ap-X¬ kv-Iq-fp-Iƒ-°p k-ao-]-sØ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃ \n-co-£n-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]d™p.

86 hm-l-\-§-fp-sS ]cn-tim-[-\ \-S¶p s]cn-¥¬-a-Æ: a-e-∏p-dw do-Py-W¬ {Sm-≥kv-t]m¿´v Hm-^n-k-dp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°n-se hnhn-[ hn-Zym-`ymk ÿm-]-\-ß-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS bm-{X-°v D-]-tbm-Kn-°p-∂ 86 hm-l-\-ß-fp-sS ]cn-tim-[-\ \-S∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ \SØn-b {]-tXy-I kv-Iqƒ hm-l-\ ]cn-tim-[-\-bp-sS Xp-S¿-®-bmbn-cp-∂p CXv. kv-]o-Uv K-thW¿, ]m¿-°n-Mv t{_-°v F∂n-h {]h¿-Øn-°m-ØXpw i-cnbm-b {]-h¿-Øn-°mØ tUm-dp-I-fp≈Xpw bm-{X-°m¿-°v ]n-Sn-®n-cn-°m≥ kw-hn-[m-\-an√m-ØXpw kvIqƒ hm-l-\-ß-fp-sS {]-tXy-I \n-dw A-Sn-°m-Ø-Xp-am-b 38 hm-l\-߃ ho≠pw lm-P-cm-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬In.

N-ß-cw-Ip-fw: Ip-´n-Iƒ-°v hmIv-kn≥ F-Sp-Øn-√ F-∂ Im-cW-Øm¬ D-Ω-bv-°v Sn Sn C-©Ivj≥ \n-tj-[n-°p-I-bpw {]-XnIm-c-tØm-sS s]-cp-a-dp-I-bpw sN-b-vX B-tcm-KytI-{μw Po-h\-°m¿-s°-Xntc kw-ÿm-\ h\n-Xm I-ao-j≥ tI-kv F-Sp-Øp.\-∂-ap-°v B-tcm-Ky tI-{μw Po-h-\-°m¿-°pw B-im h¿°¿-am¿-°pw tUm-Iv-S¿-°p-saXn-tc-bm-W I-Ωo-j≥ tI-kv F-Sp-Ø-Xv. C-°-gn-™ P-\p-hcnbn-em-Wv \-∂-ap-°v I-√p¿-Ω kz-tZ-in sN-dn-bmw ]-dºn¬ \ko-dn-s‚ `m-cy km-_n-d K¿-`-[mc-W-sØ Xp-S¿-∂p-≈ Sn Sn C©-Ivj≥ F-Sp-°m≥ t]m-b-Xv. F-∂m¬, C-©-Ivj≥ \n-tj-[n-

se Im-c-]-d-ºn¬ Xn-Øp (60), sam-bv-Xo≥ Ip-´n (42) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-°v. C-h-sc Xn-cq-c-ßm-Sn Fw.sI.F-®v. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_-c-: H-cm-sf A-d-Ìv -sN-bv-Xp F-S-∏mƒ: tª-Uv am-^n-b-s°Xn-tc-bp-≈ Hm-]-td-j≥ Ip-t_c-bn¬ H-cm-sf A-d-Ãv -sN-bv-Xp. tN-I-\q¿ kz-tZ-in D-Æn-Ir-jvW-s\-bm-Wv s]m-∂m-\n kn-. sF. Fw sI a-t\m-Pv I-_o-dpw kw-Lh - pw A-dà - v sN-bvX - X - v. i-\n-bm-gvN - ]-I¬ c-t≠m-sS D-Æn-Ir-jv-W≥ am-t\-P-cm-bp≈ F-S-∏m-fn-se A-a-cm-h-Xn Nn´v ^-≠v ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂mWv ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. Nn-´n-hn-fn-®b - n\-Øn¬ 127 tc-JI - ƒ ÿm-]\ - -

A-_v-Zp¬-e-Øo-^v, sI -]n cmP≥, j-co-^v t\-Xr-Xzw \-¬I - n.am-d-t©-cn sk‚-dn-¬ tN¿-∂ {]-Jym-]\ - k-tΩ-f\ - w ]n {io-cma-Ir-jv-W≥ Fw.-F-¬.-F. D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. sN-b¿-am≥ hn C-kv-am-bn-¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. tI-c-f a-Zy \n-tcm-[\ - k-an-Xn P-\.-sk-{I-´dn C-øm-t®-cn Ip-™n-Ir-jvW - ≥ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. bqkp-^v _m-Jh - n, am-]vt- Im c-£m[n-Im-cn a-S-∏m-´v A-_q-_-°¿, Fw hn {io-[-c≥, sI ]n am-[h≥, F ] - n hm-kp, C A-_vZ- p¬\m-k¿, Sn A - _ - vZ- p,- P-\d - ¬ - I¨ho-\¿.-F A-_v-Zp¬ -e-Øo-^v, t{]m-{Kmw I¨-ho-\¿,I-_o¿ A-ºm-cØ - v kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

I-°m-Sv H ap-l-Ω-Zv am-ÿ-°v X-e-t»-cn ap-kv-enw A-tkm-kn-tb-j-s‚ Sn A-_v-Zp¬ jp-°q¿ kv-am-c-I A-hm¿-Uv {]-kn-U‚ v Sn -]n km-Pn-Zv k-Ωm-\n-°p-∂p

]p-c-kv-Im-cw \Â-In Xn-cq-c-ßm-Sn: X-e-t»-cn ap-kv-e-nw A-tkm-kn-tb-j≥ G¿s∏-Sp-Øn-b ap-_m-d-Iv ssl-kv-Iqƒ am-t\-P-dm-bn-cp-∂ Sn A_v-Zp¬- jp-°q¿ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw ap≥ sl-Uv-am-ÿ I°m-s´ H ap-l-Ω-Zn-∂v k-Ωm-\n-®p. I-°m-Sv ap-l-Ω-Zv am-Ã-dpsS h-k-Xn-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Sn-.Fw-.F. {]-kn-U‚ v Sn- ]n km-Pn-Zv A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-®p. ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿-Ø-I-cmb sI- ]n Ip-™n-aq-k, {]-^. F- ]n kp-ss_¿, ap≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-cn-{º ap-l-Ω-Zv, I-°m-Sv ]n A-_vZp-√ au-e-hn, tUm.-C- sI A-l-Ω-Zv Ip-´n, ]n- H lw-k, hn `mkv-I-c≥, {]-^. ap-l-Ω-Zv D-a¿, F- sI A-_v-Zp-d-low, sI -]n A-_q-_-°¿, F- sI i-io-{μ≥ kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ k-a-b-]-cn-jv-I-c-Ww a-Zv-d-k-I-sf _m-[n-¡-cp-Xv: F-kv.-sP.-Fw.-

B-`y-´y-ca-{´n-bp-sS \n-e-]m-Sv A-]-lm-kyw: lm-Zn-b

Xn-cq-c-ßm-Sn: A-\m-Y-sc A-h-cp-sS kw-ÿm-\-ß-fn¬ ]p-\c-[n-h-kn-∏n-°p-I-bpw hn-Zy-m`y-mkpw \¬IW-sa-∂ B-`y¥y-c a-{¥n-bp-sS \n-e-]m-Sv G-X-√mw hn-Zym-`ym-k tI-{μ߃-°v _m-[-I-am-sW-∂v A-t±-lw hy-‡-am-°-W-sa-∂v lp-Z-ho-kv A-tkm-kn-tb-j≥ lm-Zn-b {]-kv-Xm-hn-®p. kn.F-®v. i-co-^v lp-Z-hn ]p-Xp-∏-d-ºv A-[y-£-X h-ln-®p. C.sI d-^o-Jv lp-Z-hn Im-´p-ap-≠. i-co-^v lp-Z-hn sN-Ωm-Sv, ]n.sI \m-kzn¿ lp-Z-hn ssI-∏p-dw, sI.]n P-Av-^¿ lp-Z-hn sIm-f-Øq¿, ap-l-Ω-Z-en lp-Z-hn th-ß-c kw-km-cn-®p.

hm-Iv-kn³ F-Sp-¡m-¯-Xn-\p {]-Xn-Im-cw: B-tcm-KyPo-h-\-¡mÀ-s¡-Xn-tc tI-kv

ImÀ a-Xn-en-en-Sn-¨v a-dn-ªv c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v Xn-cq-c-ßm-Sn: Im¿ \n-b-{¥-Ww hn-´v a-Xn-en-en-Sn-®v a-dn-™v c-≠p t]¿-°v ]-cn-°v. I-°m-Sv Xq-°p-ac-Øv C-∂-se cm-hn-se G-g-ctbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. F.B¿. \-K¿ Ip-‰q¿ t\m¿-Øn-

am-d-t©-cn: am-d-t©-cn {Km-a∏©m-b-Øn-s\ e-l-cnap-‡-am°p-∂-Xn-\v H-cp-h¿-jw \o-≠p \n-¬° - p-∂ Xo-{h-b⁄ ]-cn-]mSn-bp-sS {]-Jym-]\ - h - pw _ - l - p-P\-dm-en-bpw am-d-t©-cn-bn-¬ \-S∂p. J-Ø¿ am-dt- ©-cn {]-hm-kn Iq-´m-bv-a-bm-b am-]v-tIm bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS -e-l-cn-ap‡ P-\I - o-b k-an-Xn bm-Wv] - c - n]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X - v. ] - \ - º - m-Sv bp-.]n.-kvI - q-fn-¬ \n∂m-cw-`n-® -dm-en a-e-∏p-dw-A-Uvan-\n-kv-t{S-‰o-hv Unssh.-F-kv.]n. A-_v-Zp-¬-Jm-Z¿ ^v-fm-Kv Hm^v sN-bv-Xp. hn C-kv-am-bn-¬-amÿ, I-_o¿ A-ºm-cØ - v, a-S∏ - mSv A-_q-_-°¿, tUm. dn-bm-kv bq-kp-^v, sI -]n am-[-h≥, F

a-e∏ - p-dw: I-em-Im-bn-I ]T-\Ø - n-\p k-ab - w I-s≠-Øm≥ \S-∏m-°p-∂ kvI - qƒ ssSw-tS-_nƒ ]-cn-jvI - c - W - w a-Zvd - k - ]T\-sØ _m-[n-°c - p-sX-∂p kp-∂n Pw-Cø - Ø - p¬ ap-A√ - n-ao≥ Pn-√m I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏-´p.-\n-eh - n¬ ]-Øv a-Wn-bm-Wp kvIqƒ-]T-\ Xp-S° - s - a-¶n-epw C-Xn-epw t\-cs - Ø kvI - q-fp-Iƒ Xp-Sß - p-∂ A-hÿ b - m-Wv \n-eh - n-ep-≈X - v. C-°m-cy-Øn¬ hn-Zym-`ym-k Kp-Wt- a≥-a ]-cn-tim-[\ - m k-an-Xn-bpw _-‘s∏-´ h-Ip-∏p-If - pw {i-≤n-°W - s - a-∂v tbm-Kw B-hi - y-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ]n F-®v X-߃ A-[y-£X - - h-ln-®p. sk-{I-´d - n Fw sI Ip-™o-Xp ap-kve - ym¿, Fw sI l- ≥ apkvve - ym¿, Fw ap-lΩ - Z- v A-lvk - \ - n, kp-sse-am-≥ k-Jm-^n, A-eh - n ss^-kn, A-–p-√Ø - o-^v ap-kve - ym¿, Fw ap-lΩ - Z- v A-en ap-kve - ym¿, ss^-k¬ A-lvk - \ - n kw-km-cn-®p.

S-Øn¬ ku-P-\y-am-bn hn-´p \¬-In-b ÿ-e-Øv I-gn-™ Pqsse 6\v B-Wv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®-Xv. kv-Iqƒ {]-th-it\m-’-hw a-t\m-l-c-am-°m≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-hn-jv-I-cn-®n-´p≠v.

sh-∂n-bq¿ Im-®-Sn Im-kv-° ¢-∫v Aw-K-߃ tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_m-fn-s\ h-c-th¬-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tZ-io-b-]m-X-tbm-c-Øv X-øm-dm-°n-b I-´u-´v

3

Øn¬ \n-∂v kn.sF. ]n-Sn-Iq-Sn.

Pq-\n-bÀ s^Ìvth-ß-c: th-ß-c k¿-°nƒ \-SØn-b I-em Im-bn-I a¬-k-c-ßfn¬ \q-tdm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]s¶-Sp-Øp hn-P-bn-Iƒ-Iv- t]m-]pe¿ {^-≠v- th-ß-c Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn Fw A-–p¬ _m-cn k-Ωm-\-߃ hn-X-c-Ww sN-bvXp. A-jv-I¿,kp-ssl¬, ap-kvX-^ Xp-S-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw Pq-\n-b¿ {^‚ v-kv- th-ß-c k¿-°nƒ \-S-Øn-b I-emIm-bn-I a¬-k-c-ß-fnse hn-P-bn-Iƒ t{Sm-^n-I-fp-am-bn \¬-In.

°p-I am-{X-a-√, A-h-cp-sS Ip-´nIƒ-°v hm-Iv-kn≥ F-Sp-Øn-√ F-∂ Im-c-Ww ]-d-™v {]-XnIm-c a-t\m-`m-h-Øn¬ s]-cp-amdp-I-bpw ]-cn-l-kn-®pw B-t£]n-®pw C-d-°n-hn-Sp-I-bpw sN-b-v X-Xm-bm-Wp tI-kv. {]-iv-\w A-t∏mƒ X-s∂ tUm-I-S-dp-sS {i-≤-bn¬-s∏-SpØn-sb-¶n-epw A-t±-l-hpw C-hsc A-h-K-Wn-®p hn-Sp-I-bm-Wp≠m-b-Xv.- C-Xn-s\-Xn-tc kwÿm-\ a-\p-jym-h-Im-i I-Ωoj≥, h-\n-Xm-I-Ωo-j≥, B-tcmKy a-{¥n, I-e-Iv-S¿ F-∂n-h¿°p ]-cm-Xn \¬-In. hm-Iv-kn≥ F-Sp-°m-\pw F-Sp-°m-Xn-cn-°m\pw G-h¿-°pw kzm-X-{¥yaps≠-∂n-cn-s° A-Xn-\p-th-≠n

bm-{X-b-b-¸v \Â-In a-e-∏p-dw: hn-hn-[ Pn-√-I-fn-te°v ÿ-ew am-dn-t∏m-Ip-∂ {]-kv ¢-∫v ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-im¥v \n-e-ºq¿ (G-jym-s\-‰v), J Pm©n kn {]-tPm-jv Ip-am¿, FIv-kn-Iyq-´o-hv Aw-Kw B¿ c-RvPn-Øv (tZ-im-`n-am-\n), hn-jv-Wp tIm-Uq¿ (P-bv-ln-µv Sn.hn.), F sI e-Xo-jv (ssI-c-fn Sn.hn.) F∂n-h¿-°v bm-{X-b-b-∏v \¬-In.

\n¿-_-‘n-°m-t\m A-Xn-s‚ t]-cn¬ a-‰p Nn-In-¬-k-Iƒ \ntj-[n-°m-t\m B¿-°pw A-[nIm-c-an-√. ]-e X-cw hm-Iv-kn-\p-I-sf-∏‰n \n-c-h-[n kw-i-b-ß-fpw ]-cmXn-I-fpw D-b-cp-∂p-≠v. B-bp¿th-Zw, tlm-an-tbm, bp-\m-\n, {]Ir-Xn Nn-In¬-k-I-cm-cpw X-s∂ hm-Iv-kn-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂n√. Cu Nn-In-¬-km hn-[n-I-sfms°-bpw Cu cm-Py-sØ k¿°m¿ Aw-Ko-I-cn-®-h-bp-amWh. F-∂n-cn-s° A-tem-∏-Xnbp-sS Nn-In-¬km hn-[n-Iƒ ]men-°m≥ \n¿-_-‘n-°p-∂-Xp Xs∂ a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\am-sW-∂p ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-06-01  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-06-01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you