Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw kÀ-h-I-em-im-em kv-t]mÀ-Sv-kv ]mÀ-¡n-sâ B-ZyL-« {]-hr¯-n Xp-S-§n

28 sa-bv 2014 _p[≥

kozhikode/ML e

hntij§Ä

A-´m-cm-{ã N-e-¨n-t{XmÂ-k-hw \m-sf ]-Sn-™m-‰pw-ap-dn: bq-\-n-th-gvkn-‰n So-®¿ F-Pyp-t°-j≥ sk-‚-dn-se hn-Zym¿-Yn bq-\nb≥ \-S-Øp-∂ A-¥m-cm-{„ Ne-®n-t{Xm¬-k-hw \m-sf 9.30\v Xn-c-°-Ym-Ir-Øpw N-e-®n-{X kw-hn-[m-b-I-\p-am-b ta-em-‰q¿ c-hn-h¿-Ω D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-]¿-W sk≥ kw-hn-[m-\w sN-bv-X Pm-∏-\o-kv ssh-^v BWv D-Zv-Lm-S-\ Nn-{Xw. am¿-°v sl¿-a-s‚ Z t_m-bv C≥ Z kvss{S-]v-kv ss]-Pm-am-kv, kp-tZhs‚ X-´pw-]p-d-Ø-∏≥, kn≤m¿-Yv in-h-s‚ 101 tNm-Zy-߃, tdm-_¿-´v F≥-dn-t°m-bp-sS B≥ H-°-d≥-kv A-‰v Huƒ-{Io°v _n-√v, Nm¿-fn Nm-]v-fn-s‚ tam-tU¨ ssSw-kv, am-Po-Zv aPo-ZnbpsS Z I-f¿ Hm-^v ]m-cssU-kv, cm-Pv-Ip-am¿ ln-dm-\nbp-sS 3 C-Un-b-‰v-kv Xp-S-ßn-b Nn-{X-߃ {]-Z¿-in-∏n-°pw.

Adnbn-¸pIÄ

]m-kv-t]mÀ-«v ta-f; A-t]-£ C-¶v kzo-I-cn-¡pw a-e-∏p-dw: 31\v \-S° - p-∂ ]m-kvt]m¿-´v ta-fb - v° - p-≈ A-t]-£Iƒ C-∂v www.pa-ssportindia.gov.in sh-_vs - s-k‰ - n¬ kzo-Ic - n-°pw. a-e∏ - p-dw, ]m-e°m-Sv Pn-√I - f - e - p-≈h - c - n¬ \n∂m-Wv A-t]-£ kzo-Ic - n-°p-I.

tN-fmcn: Im-en-°-‰v k¿-h-I-emim-em Im-bn-I ]T-\-h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ Xp-S-°w Ip-dn-°p-∂ kvt]m¿-Sv-kv ]m¿-°n-s‚ B-ZyL´ {]-hr-Øn- D-Zv-Lm-S-\w ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.-Fw -A-_v-Zp -emw \n¿-h-ln-®p. C-tXm-S-\p_-‘n-®v k¿-h-I-em-im-em Imw]-kn-se ^n-kn-°¬ FPyp-t°-j≥ hn-Zy-m-¿-Yn-I-fp-sS A-©p Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p-

∂ eo-U¿-jn-∏v Iym-w]n-\pw XpS-°-w Ipdn®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw s]m-XpP-\-߃-°pw D-]-tbm-K-s∏-SpØp-∂-Xn-\m-bn km-l-kn-I Imbn-I hn-t\m-Z-߃, tdm-f¿ kvtI-‰nMv, hn-hn-[ sK-bn-ap-Iƒ°p-≈ ku-I-cy-߃ Xp-S-ßnb-h-bm-Wv kv-t]m¿-Sv-kv ]m¿°n-eq-sS hn-`m-h-\w sN-øp-∂Xv. 2014 k-]v-Xw-_-tdm-SvIq-Sn

]m¿-°n-s‚ \n¿-a-m-W {]-h¿-Ø\w ]q¿-Øn-bm-hpw. N-S-ßn¬ t{]m-˛-ssh-kv Nm≥-k-e¿ sI c-ho-{μ-\m-Yv A-[y£-\m-bn-cp-∂p. ]-≈n-°¬ {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ap-kvX-^ X-߃, Im-bn-I ]T-\-hIp-∏v ta-[m-hn tUm.-hn ]n k°o¿ lp-ssk≥, A-kn-Â v U-b-d-Iv-S¿ tUm.sI ]n -a-t\mPv kw-km-cn®p.

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em kv-t]m¿-Sv-kv ]m¿-°n-s‚ B-ZyL-´ {]-hrØ-n D-Zv-Lm-S-\w ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. -Fw A-_v-Zp -emw \n¿-h-ln-°p-∂p

]-cn-Øn-Xn Zn-\w: Pn-Ã-bn 75,000 a-c-§Ä \-Spw a-e-∏p-dw: ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-tØ-mS-\p-_-‘n-®v Pn-√-bn¬ 75,000 ac-߃ \-Sp-∂-Xn-\v km-aq-ln-I h-\-h-¬°-c-W hn-`m-K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ H-cp-°-ß-ƒ XpS-ßn. Pq¨ A-©n-\v cm-hn-se 10.30\pw 11.30\pw CS-bn-¬ Pn-√bn-se hn-hn-[ k¿-°m¿ ÿm-]\-ß-fn-epw kv-Iq-fp-I-fn-epw s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn-ep-am-Wv a-c-߃ \-Sp-I. ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-tØmS-\p-_-‘n-®v kw-ÿm-\-ØmsI H-cp tIm-Sn a-c-߃ sh-®v ]nSn-∏n-°m≥ h-\w h-Ip-∏v X-øm-dm°n-b I¿-a-]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambm-Wn-Xv \-S-∏m-°p-∂-Xv.

a{´n a-ª-fmw-Ip-gn A-en-bp-sS tk\-bn-epw {]Xn-tcm-[ h-Ip-¸nepw BÀ-.F-kv.-Fkv. hn-am-\-¯m-h-f- ]-cn-kc-s¯ A-\-[n-Ir-X A-d-hpim-e-IÄ ^m-jn-kw ]n-Sn-ap-dp-¡pw: a{´n ap-\oÀ A-\p-bm-bn-IÄ eo-Kv hn-Sp¶p ]q-«-Ww: ]cn-ØnXn- k-anXncm-a-]p-cw: a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en-bp-sS A-Sp-Ø A-\p-bmbn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ apkvv-enw-eo-Kv hn-´v kn.]n.F-Ωn¬ tN-cp-∂p. A-en-bp-am-bp-≈ A`n-{]m-b hy-Xym-k-sØ Xp-S¿∂m-Wv P-∑-\m-Sm-b cm-a-]p-cw ]\-ßm-ß-c ta-J-e-bn-ep-≈-h¿ ]m¿-´n hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≈-Xv. ]p-g-°m-´n-cn ]-©m-b-Ønse ap≥Un.ssh.F-^v.sF. t\Xm-hpw A-en-bp-sS A-Sp-Ø A\p-bm-bn-bp-am-b ]n Sn _-jo-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-h¿-

Ø-I-¿-°m-Wv \m-sf cm-a-]p-cØv kn.]n.Fw. kzo-I-c-Ww \¬-Ip-∂-Xv. a-fi-e-Øn-s‚ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ C-Ø-c-Øn-ep≈ am-‰-߃ D-S≥ kw-`-hn-°psa-∂pw A-Wn-b-d {]-h¿-Ø-\߃ \-S-∂p-h-cn-I-bm-sW-∂pw ]n Sn _-jo¿ ]-d-™p. cm-a-]p-c-Øv \m-sf ssh-Ipt∂-cw B-dn-\v \-S-°p-∂ kzo-Ic-W k-tΩ-f-\w C ]n P-b-cmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw.F¬.F-am-cm-b tUm. sI Sn Peo¬, ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ ]s¶-Sp-°pw.

Xn-cq¿: tam-Un ln-‰ve - d - p-sS \-bam-Wv ]n-¥p-S-cp-∂-sX-∂pw samkm-Zm-Wv tam-Un-bp-sS am¿-K-Z¿in-sb-∂pw a-{¥n Fw sI ap-\o-¿. Xn-cp-\m-hm-bb - n-se Ip-≠ve - ß - mSn-bn¬ kn.F-®v. Iƒ-®d - ¬ sk‚-dn-s‚ k-l-I-c-W-Øn¬ \-S∏m-°n-b Im-cp-Wy-`-h-\-Øn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w \n¿-hl - n-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xp-S-°Øn¬ \yq-\] - £ - ß - ƒ-°v B-im-hl - a - m-b \-√ {]-Jym-]\ - ß - f - mhpw tam-Un k¿-°m¿ \-SØ - p-I. F-∂m¬ hn-Zym-`ym-k cw-K-Øv h¿-Ko-b-h¬-°-c-Ww \-S-Øp-w.

tk-\-bn-epw {]-Xn-tcm-[-h-Ip-∏nepw B¿.F-kv.F-kv.^-mj - n-kw ]n-Sn-ap-dp-°p-I-bpw sN-øp-sa-∂pwa - {- ¥n A-`n-{]m-bs - ∏-´p. \-ap-°v t]m-d-te-‰m-epw Iq-sS \n-∂-h¿-°p t]m-d-te¬-∏n-°-cpsX-∂m-Wv eo-Kn-s‚ ap≥-Im-e t\-Xm-°ƒ \-sΩ ]Tn-∏n-®-Xv. eo-Kn-s\ N-Ø Ip-Xn-c-sb-∂v s\-lv-dp ]-d-™n-´p-≠v. F-∂m¬ s\-lv-dp-hn-s‚ ]m¿-´n Cu NØ Ip-Xn-c-bv-°p ta¬ \n-c-h-[n cm-{„o-b bm-{X-Iƒ \-S-Øn-bn-´ps≠∂vv -a-{¥n Hm¿-an-∏n-®p. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ sh¬-s^-

b¿ ]m¿-´n A-]-c-t\m-Spw F-kv.Un.]n.sF. t\m-´-tbm-Sp-am-Wv a¬-k-cn-®-Xv. F-∂m¬ F-kv.Un.-]n.sF. ]-te-S-Øpw ]-e-tcbpw tXm¬-∏n-®p. thm-´¿-am-cn¬ kw-i-b-ap-≠m-°n Xn-cp-h-\¥-]p-c-Øv _n.sP.]n-sb c≠mw- ÿm-\-sØ-Øn-°p-∂-Xn\pw F-kv.Un.]n.sF. ]-Wn-sbSp-Øp. ]n-∂m-° hn-`m-K-߃ H∂n-®p-\n¬-°-W-sa-∂ [m-c-W th-Ww. C-¥y-bn¬ \yq-\-]-£ßƒ H-cp-an-®p \n-∂m¬ hn-P-bn°m-\m-hp-∂ 89 a-fi-e-ß-fps≠-∂pw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp.

sIm-t≠m-´n: I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-f k-ao-]-{]-tZ-i-ß-fnse A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-eIƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-m≥ hn-am-\-Øm-h-f ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn-tbm-K-Øn¬- Xo-cp-am\w. A-d-hp-im-e-Iƒ aq-ew hn-am\-Øm-h-f-Øn¬ ]-£n-ar-Km-ZnI-fp-sS i-ey-ta-sd-bm-Wv. t\-csØ A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-eIƒ \o-°w sN-ø-W-sa-∂v Fb¿-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n ]-©m-bØp-I-tfm-Sv B-h-iy-s∏-´n-cp-

s∂-¶n-epw ]q¿-W-am-bpw \-S∏m-bn-´n-√. a-g° - m-eØ - v d¨-th-bn¬ \n-∂v Iq-´m-ep-߬ `m-K-tØ-°v sh-≈w Ip-Øn-sbm-en-®p-≠m-hp∂ {]-iv\ - ß - ƒ ]-cn-lc - n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. I-eŒ - ¿ sI _n-Pp A-[y-£X - h-ln-®p. F-b¿-t]m¿-´v U-b-d-Œ¿ sI _n-Pp, ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b sI ]n ap-kvX - ^ - X - ß - ƒ, sI kn jo-_, hn Sn ^u-kn-b, hn-hn-[ h-Ip-∏v DtZym-Kÿ ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

A-[ym-]-I H-gn-hv

A-co-t°m-Sv: F-f-bq¿ Fw.F.H.-F-®v.F-kv.F-kv. l-b¿- sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥, ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ a-e-bm-fw, K-WnXw, ]n.C.Sn, ¢¿-°v X-kv-Xn-IIƒ H-gn-hp-≠v. ¢-¿-°v X-kv-XnI-bv-°v Iw-]yq-´¿ ]-cn-⁄m-\w A-`n-e-j-Wo-bw. Xm¬-∏-cy-ap≈ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ A- ¬ tbm-Ky-Xm tc-J-I-fp-am-bn C∂v cm-hn-se lm-P-cm-h-Ww. Im-h-\q¿: K-h. l-b¿ -sk°≥-U-dn ssl-kv-Iq-fn¬ F.F-®v.-F-kv.F. Cw-•o-jv Xm-¬°m-en-I H-gn-hn-te-°v \msf cmhn-se 11\v C‚¿-hyq \-S-°pw. A-co-t°m-Sv: ]-∂n-∏m-d K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ K-Wn-Xw, tkmjy¬ k-b≥-kv, a-e-bm-fw hnj-b-ß-fn¬ Zn-h-k th-X-\m-Snÿ-m-\-Øn-epw Cw-•o-jv, A-d_n-Iv, \m-Nz-d¬ k-b≥-kv, sF.-Sn. hn-j-b-ß-fn¬ ]n.Sn.-F. hgn-bpw \n-b-a-\w \-S-Øpw. tbmKy-X-b-p-≈-h¿ A- ¬ tc-J-Ifp-am-bn 31\v cm-hn-se ]-Øn-\v Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h-Ww. A-co-t°m-Sv: kp-√-ap- -emw kb≥-kv tIm-f-Pn¬ Cw-•o-jv, amØ-am-‰n-Iv-kv, kv-‰m-‰n-Iv-kv hnj-b-ß-fn¬ K-kv-‰v e-Iv-N-d¿ Hgn-hn-te-°v Pq¨ c-≠n-\v cm-hnse ]-Øn-\v C‚¿-hyq \-S-°pw.

P-e-\n-[n-bn H-gn-hv

ta-em-‰q¿: {Km-a-∏©m-b-Ønse P-e-\n-[n-bn-te-°v s{]m-PŒv A-kn-Ân-s\ \n-b-an-°p∂p. {]-tZ-i-hm-kn-I-fm-b _ncp-Z-[m-cn--Iƒ-°v ap≥-K-W-\. t^m¨: 04933 277085.

B-Sp{Km-aw ]-²-Xn Xp-S-§n F-S-h-Æ: ]-©m-b-Øn-s‚-bpw Ip-Spw-_-{io an-j-s‚-bpw B-`nap-Jy-Øn¬ F-S-h-Æ-bn¬ BSv {Km-aw ]-≤-Xn sN-cp-a-Æn¬ Sqdn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. -]n sI _-jo¿ Fw.F¬.F. A≤y-£-\m-bn-cp-∂p.

C-\n- a-t©-cn sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn

P-\-d B-ip-]-{Xn Xp-S-cpw; H-cm-gv-N-bv¡-Iw ap-gp-Zn-h-k H.]n. Xp-S-§m³ \nÀ-tZ-iw a-t©-cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xn C\n- ap-X¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B- i p- ] - { Xn- b m- b n- c n- ° p- s a- ∂ v kw-ÿm-\ B-tcm-Ky sk-{I-´dn tUm. C-f-t¶m-h≥. Pn-√-bn¬ ]p-Xn-b P-\-d¬ B-ip-]-{Xn XpS-ßpw. A-Xp-h-sc P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bp-sS tk-h-\w Xp-Scpw. ]p-Xn-b P-\-d¬ B-ip-]{Xn ]-Wn-bp-∂-Xp kw-_-‘n-®v {]-t∏m-k¬ k-a¿-∏n-°m≥ Pn√m -I-e-Œ¿ _n-Pp-hn-s\ Np-a-Xe-s∏-Sp-Øn-. sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Hm^v C-¥y-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e`n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-bn-°-gn™p. t\-c-sØ ]-cn-tim-[-\bn¬ D-∂-bn-® Ip-d-hp-Iƒ \n-IØn dn-thm¿-´v k-a¿-∏n-°p-sa∂v B-tcm-Ky sk-{I-´-dn A-dn-bn®p. H-cm-gv-N-°-Iw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv H.]n. {]-h¿-Ø-\w B-

cw-`n-°m≥ sk-{I-´-dn \n¿-t±-iw \¬-In. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏-epw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠pw N¿-®-sN-bv-Xv {]mtbm-Kn-I Xo-cp-am-\-sa-Sp-°-Ww. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn H.-]n-bpw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv H.]n-bpw Hcp-an-®p \-S-Øm-\m-h-iy-am-b ku-I-cy-am-Wv H-cp-t°-≠-Xv. B-h-iy-am-b Po-h-\-°m-cpsS \n-b-a-\w \-S-Øn-bn-´p-≠v. P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-¬ \n-e-hnep-≈ tUm-Œ¿-am-cn¬ _n-cp-Zm\-¥-c _n-cp-Z-ap-≈-h-¿-°v Uo-avUv sU-]yq-t´-j≥ hy-h-ÿbn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ Akn-Ã-‚ v {]-^-k¿-am-cm-bn Xp-Scmw. ]n. Pn Un-tπm-a-°m¿-°v Pq\n-b¿ d-kn-U‚ v X-kv-Xn-I-bnepw tPm-en-sN-ømw. \n-e-hn-se Po-h-\-°m-sc am-‰n hn-\y-kn-°p∂-Xn-se {]-bm-k-w H-gn-hm-°m\m-Wn-Xv.

hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se Imâo³ A-S-¨-Xn {]-Xn-tj[w sIm-t≠m-´n: tIm-gn-t°m-Sv hnam-\-Øm-h-f-Øn-se kv-‰m-^v Im‚o≥ ]q-´n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v Po-h-\-°m¿ k-a-cw B-cw-`n®p. F-b¿-t]m¿-´v U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^nkn-\v k-ao-]w Po-h\ - ° - m¿ Xm¬-Im-en-I Im‚o≥ Xq-d-∂p. F-b¿-t]m¿-´v Fw-tπm-bn-kv bq\n-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv Poh-\° - m¿ k-ac - w \-SØ - n-bX - v.

c-≠p am-k-am-bn F-b¿-t∏m¿-´n-se kv-‰m-^v I‚o≥ {]-h¿Øn-°p-∂n-√. \-S-Øn-∏n-\v Bsf-°n-´m-Ø-Xm-Wv Im‚o≥ ]q´m≥ Im-c-W-sa-∂m-Wv A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ Po-h\-°m-cp-sS t£-a-^-≠v D-]tbm-Kn-®v Xm¬-Im-en-I kw-hn[m-\w H-cp-°m-sa-∂v Po-h-\-°m¿ ]-d-bp-∂p.

Fw.kn.sF. Aw-Ko-Im-cw e-`n-¡p-¶-Xn-\v k-l-I-cn-¡pw: sI.Pn.Fw.H.F. a-t©-cn: sa-Un-°¬ tIm-fP - n\v sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Hm^v C-¥y-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e`n-°p-∂-Xn-\m-bnk-l-I-cn-°psa-∂v sI.Pn.Fw.H.F. k-wÿ-m-\ `m-c-hm-ln-Iƒ hm-¿Øm k-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™ p. sa-Un-°¬ tIm-fP - v h-cp-∂X - n\v X-߃ F-Xn-cm-sW-∂ {]Nm-c-Ww sX-‰m-Wv. kz-Im-cy {]m-Œo-kv \-„-am-hp-sa-∂ X-cØn¬ Nn-et- I-{μ-߃ {]-Nm-cWw \-SØ - p-Ib - m-Wv. P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn \-„s - ∏-Sp-Øn-s°m-≠v sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-°p-

Ip-«n-¨-´- Xp-S-§n tIm-Uq¿: sN-Ω-¶-S-hv aq-∂mw hm¿-Un¬ lm-∏n hp-a¨-kv Ab¬-°q-´w ap-tJ-\ Ip-´n-I-fn¬ k-ºm-Zy-io-eh - pw A-[zm-\ io-ehpw h-f¿-Øp-I F-∂ e-£ytØ-m-sS -Ip-´n-®-¥- hn-]-W-\ t-I-{μw B-cw-`n-®p. ho-Sp-I-fn¬ A-Ωa - m¿ D-≠m-°p-∂ \m-S≥ hn`-h-ß-fm-Wv Ip-´n-°-®-h-S-°m¿ hn¬-°p-∂X - v. ]-©m-bØ - v sshkv {]-kn-U‚ v kn ]n j-mP - n D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. lm-cn-^ d-lvam≥, kp-lvd - m-_n kw-km-cn-®p.

∂-Xn-s\-bm-Wv F-Xn¿-ØX - v. tcm-K-{]-Xn-tcm-[w km-[y-am-°m-sX kq-]¿ kvs - ]-jym-en‰n B-ip-]{- Xn ]-Wn-bp-∂X - n¬ Im-cy-an-√. P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn H.]n-tbm-sSm-∏w sa-Un-°¬ tIm-fP - v H.]n. Iq-Sn Xp-Sß - p-∂Xn-se {]m-tbm-Kn-I {]-bm-kß-ƒ ]Tn-t°-≠X - p-≠v. B-tcm-Ky ta-J-eb -- pw B-tcm-Ky hnZym-`ym-k ta-Je - b - pw c-≠pw c≠m-sW-∂v a-\ - n-em-°W - w. Cu h-kvX - p-X Xn-cn-®d - n-bmØ Nn-e cm-{„o-b tI-{μ-ßf - mWv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-\v sI.-

Pn.Fw.H.F. X-S- w \n¬-°p∂p-sh-∂v B-tcm-]n-°p-∂-Xv. B-ip-]-{Xn ]-Wn-bp-∂-Xp-hsc ]-g-b-tªm-°n-¬ P-\-d¬ B-ip-]-{Xn Xp-S-c-W-sa-∂pwc≠p-tªm-°p-Iƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-°n am-‰m-sa-∂p-ap-≈ \n¿-t±-iam-Wv kw-L-S-\-bv-°v ap-t∂m-´p-hb - v° - m-\p-≈X - v. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v C ]n tam-l\ - ≥, P-\d - ¬ sk-{I´-dn C Sn kp-tc-jv, J-Pm-©n sI kn c-ta-iv, Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm. k-Xy-\m-Y≥, tUm. dDu-^v ]-s¶-Sp-Øp.

t]m-]p-e¿ {^-≠v Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn kwÿm-\ D-]m-[y-£≥ kn A-–p¬-l-ao-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp A-ßm-Sn-∏p-dw: t]m-∏p-e¿ {^- ÿm-\ D-]m-[y-£≥ kn A-–p≠v I-Ωyq-\n-‰n U-h-e-]v-sa‚ v ¬-l-ao-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Cu-kv-‰v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n t{]m-{Km-an-s‚ `m-K-am-bn \-S-∏m°n-b Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn kw- sI ap-l-Ω-Zv kp-Po¿, Un-hn-

j≥ {]-kn-U‚ v sI Pm-^¿, Fkv.Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Zm-hq-Zv, F-kv.Un.-Sn.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v lw-k kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬-k-hw kw-ÿm-\-X-e D-Zv-LmS-\-Øn-\v Xn-cq-c-ßm-Sn H-cp-ßp∂p. Pq¨ c-≠n-\v sN-Ωm-Sv Xr°p-fw K-h. ssl-kv-Iq-fn-em-Wv kw-ÿm-\-X-e {]-th-i-t\m-¬k-h D-Zv-Lm-S-\w. cm-hn-se H-ºXn-\v Xn-cq-c-ßm-Sn tªm-°v ]©m-b-Øv ]-cn-k-c-Øv \n-∂p≈ tLm-j-bm-{X I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw-. \n›-e Zr-iy-߃, hm-Zy-ta-f-w, kvIu-´v B≥-Uv ssK-Uv, Ãp-U‚ v t]m-enkv sI-U-‰p-I-fpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw c-£n-Xm-°-fpw A-[ym-]-I-cp-a-S-°w 1500 t]¿ tLmj-bm-{X-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Xr-°p-fw K-h.- ssl-kv-Iqfn¬ H-∂mw ¢m- n-se \-hm-K-Xsc a-{¥n-am¿ h-c-th¬-°pw. cmhn-se 10\v a-{¥n ]n -sI Ip-™men-°p-´n kw-ÿm-\-X-e D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v A-[y-£-\m-hpw. a{¥n-am-cm-b B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, a-™-fmwIp-gn A-en, Pn-√-bn-se Fw.-]n am¿, Fw.-F¬.-F am¿ a-‰p P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.

A-ä-Ip-ä¸-Wn \-S-¯m-sX kv-IqÄ Xp-d-¡p¶p Ip-gn-a-Æ: 2008\p ti-jw A-‰Ip-‰∏ - W - n \-SØ - m-sX {]-h¿-Øn-∏n-°c - p-sX-∂v k¿-°m¿ D-Øc - hn-´ kvI - qƒ ho-≠pw Xp-d° - p-∂p. Ip-gn-a-Æ Ip-gn-bw-]-d-ºv Pn.F¬.]n. kvI - q-fm-Wv X-I¿ - ® - m `o-jWn-bn-em-bn-´pw Xp-d-°p-∂-Xv. 1954¬ \n¿-an-® kv-Iq-ƒ sI-´n-Sw {Z-hn-®v ho-gm-dm-b \ne-bn-emWv.

ap-∂q-tdm-fw Ip-´n-Iƒ ]Tn°p-∂ kv-Iq-fn-se tim-Nym-hÿ k¿-°mdns‚ {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ DØ-c-hv \¬-Ip-I-b-√m-sX ^-≠v A-\p-h-Zn-®n´n√. X-I¿-∂p-ho-gmdm-b kv-Iq-fn¬ ]p-Xn-b A-[y-b\ h¿-jw F-ßn-s\ X-≈n-\o°p-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv. X-I¿-∂p-ho-gmdm-b I-p-gn-bw-]d-ºv Pn.F¬.]n. kv-Iq-ƒ

Kp-W-\n-e-hm-c-an-Ãm-¯ `-£-Ww; 17,000 cq-] ]n-g Cu-Sm-¡n a-e-∏p-dw: `-£y-kp-c-£m hm-cmN-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ^p-Uv tk-^v-‰n F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v kvIzm-Uv a-e-∏p-dw, a-t©-cn \-K-ck-`m ]-cn-k-c-ß-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-¬ Kp-W-\n-e-hmc-an-√m-Ø `-£-Ww I-s≠-Ønb \m-ev tlm-´-ep-I-fn¬ \n-∂mbn 17,000 cq-] ]n-g Cu-Sm-°n. a-t©-cn-bn-se K-^q¿-°m-kv X-´p-I-S(5,000) tl-m-´¬ kn-μ-

B-tcm-Ky h-Ip-∏n-\v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ Io-gn¬ 32 tUm-Œ¿-am-cm-Wp-≈-Xv. sa-Un°¬ tIm-f-Pv tUm-Œ¿-am¿ Btcm-Ky hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-\v Io-gn-em-Wv h-cn-I. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-t‚-bpw P-\-d¬ B-ip]-{Xn-bp-tS-Xp-am-bn 18Hm-fw H.]n-I-fm-bn-cn-°pw C-\n {]-h¿Øn-°p-I. In-S-Øn Nn-In¬-kXp-S-ßp-∂-Xn-\m-h-iy-am-b kuI-cy-߃ H-cp-°pw. C-∂-se at©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∂ A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn\v ti-j-am-Wv B-tcm-Ky sk-{I´n C-°m-cy-߃ A-dn-bn-®-Xv. sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv Iu¨kn-¬ lm-fn-¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ B-tcm-Ky U-b-d-Œ¿ tUm. ]n sI P-ao-e, B-tcm-Ky hn-Zym-`ymk U-b-d-Œ¿ tUm. ]n Ko-X, Pn√m-I-e-Œ¿ ]n _n-Pp, Fw D-Ω¿ Fw.-F-¬.F. ]-s¶-Sp-Øp.

kv-IqÄ {]-th-i-t\mÂ-k-hw kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w

Kn(5,000) tlm-´¬ {Km≥-Uv _m_n-tem¨(5000) Ip-°o-kv t_°-dn(2000) a-e-∏p-d-sØ bp.-F®v.-Fw.- tlmƒ-k-bn¬ ]-®-°-dn°-S-bn¬\n-∂p-am-Wv ]n-g Cu-Sm°n-b-Xv. G-gv ÿm-]-\-߃-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p-≠v. ]-®°-dn, a-¬ky-˛-amw-k hn¬-∏-\im-e-I-fn-epw tlm-´-ep-I-fn-epw ]-cn-ti-m-[-\ I¿-i-\-am-°p-sa∂v ^p-Uv tk-^v-‰n F≥-t^m-gv-

kv-sa‚ v kv-Izm-Uv X-e-h≥ tP-mk-^v j-m-Pn tPm¿-Pv A-dn-bn-®p. `-£y kp-c-£-bp-am-bn _‘-s∏-´v s]m-Xp-P-\-߃-°v ]cm-Xn-bp-s≠-¶n¬ D-tZym-K-ÿsc A-dn-bn-°mw. A-kn. I-Ωoj-W¿-˛8943346190, ^p-Uv-tk^v-‰n Hm-^nk¿ a-e-∏p-dw˛ 8943346559, a-t©-cn˛ 8943346560, s]-m-∂m-\n˛ 8943346561, ]-c-∏-\ßm-Sn˛ 8943346562.

]p-g-bn I-s−-¯n-b hn-{K-lw t]m-enkv I-kv-ä-Un-bn a-e-∏p-dw: ]p-g-bn¬\n-∂v I-s≠Øn-b hn-{K-lw t]m-enkv I-kv‰-U-bn-se-Sp-Øp. C-∂-se sshIp-t∂-cw I-S-ep-≠n ]p-g-bn-se Nm-a-°-S-hn-\-Sp-Øm-Wv hn-{Klw I-s≠-Øn-b-Xv. ]p-g-bn¬ Ip-fn-®p sIm-≠n-cp-∂-bm-fp-sS Im-en¬ I-\-ap-≈ h-kv-Xp X-Sbp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂ v\m-´pIm¿ \-S-Øn-b sX-c-®n-en-em-Wv hn-{K-l-w I-s≠-Øn-b-Xv. C-cp]-Xv sk‚n-ao-‰¿ D-b-c-ap-≈ l\p-ams‚ tem-l- \n¿-an-X-am-b hn-{K-l-am-Wv I-s≠-Sp-Ø-Xv.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/MLW

Adnbn-¸pIÄ

]mkv-t]mÀ-«v ta-f; A-t]-£ C-¶v kzo-I-cn¡pw a-e-∏p-dw: 31\v \-S-°p-∂ ]mkvt]m¿-´v ta-f-bv-°p-≈ ]pXn-b A-t]-£-Iƒ C∂v www. pa ssportindia.gov.in sh_vssk-‰n¬ kzo-I-cn-°pw. a-e∏pdw, ]m-e-°m-Sv Pn√-I-fn-ep≈-h-cn¬ \n-∂m-Wv A-t]-£ kzo-I-cn-°pI.

ssh-Zyp-Xn apS§pw

Xn-cq-c-ßm-Sn: C-e-Iv-{Sn-Iv skIvj-s‚ Io-gn¬ \msf cm-hnse 9 ap-X¬ ssh-Io´v 5 h-sc I-°m-Sv, Xn-cq-c-ßm-Sn, sN-Ωm-Sv, ]-¥m-c-ßm-Sn, tZ-h-kzw-]m-Sw, Xn-cp-Øn, a-ºp-dw sh-´w `m-Kß-fn¬ ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sp-w.

^pSvt_mÄ Xncq¿ sh-‰-d≥-kv \-b≥-kv ^pSv-t_mƒ Pn-{K hm-g-°m-Sv ˛1 Su-¨ Sow ]-d-h-Æ ˛ 0 C∂-sØ Ifn Hmƒ-Uo-kv tKmƒ-Uv ^-dqJv B¿.B¿.kn. \n-e-ºq-¿

A-Nyp-X-s\ X-WÂ ho-Sv G-sä-Sp-¯p h-≈n-°p-∂v: _-‘p-°ƒ ssIsbm-gn-™ h-≈n-°p-∂v B-\ßm-Sn kz-tZ-in h-S-t°-]p-c-° ¬ A-Nyp-X-\v (76) Nn-In¬-kbpw ]-cn-N-c-W-hpw \¬-Im≥ sIm-bn-em-≠n-bn-se X-W¬-hoSv km-¥z-\ tI-{μw G-s‰-Sp-Øp.A-Nyp-X≥ tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pn¬ Nn-In¬-kbn-em-bn-cp-∂p. `m-cy I-a-e-bv °pw {]m-bm-[n-Iy A-kp-J-ßfp-≠v. Im-gv-N-bpw \-„-s∏-´n-´p≠v. C-h-sc k-lm-bn-°m≥ _‘p-°ƒ X-øm-dm-bn-cp-∂n-√. a°-fn-√m-Ø C-h-sc H-Sp-hn¬ ]cn-ÿn-Xn ]m-en-tb-‰o-hv {]-h¿Ø-I-cm-b ap-Xn-c-°m-em-bn chn, Fw ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n, Fw ]n ]p-cp-tjm-Ø-a≥ F-∂n-h-¿ tN¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®n-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N D-®-tbm-sS ]p-cptjm-Ø-a-\pw c-hn-bpw A-NypXs\ sIm-bn-em-≠n-bn-se XW¬ ho-´n¬ F-Øn-°p-I-bmbn-cp-∂p. A-Nyp-X-s‚ `m-cy I-ae-bv-°v Im-gv-N Xn-cn-®p-In-´m-\p≈ Nn-In¬-k- \¬-Im-\p-≈ {ia-Øn-em-Wv c-hn-bpw kp-lr-Øp°-fpw.-

`n-¶-ti-jn-bp-Å 13 t]À-¡v kv-Iq-«À \Â-Ip-¶p Xn-cq-c-ßm-Sn: s]-cp-h-≈q¿ ]©m-b-Øv im-co-cn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂ 13 t]¿-°v ku-P-\yam-bn kv-Iq-´¿ \¬-Ip-∂p. 2013 ˛14 ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ønbm-Wv hm-l-\w \¬-Ip-∂-Xv. sI¬-t{Sm-Wn¬ \n-∂p hm-ßnb C-h Pq¨ 14 \v hn-X-c-Ww sNøpw. ]-©m-b-Øv X-\-Xv ^-≠mb F-´v e-£w D-]-tbm-Kn-®m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. sa-Un°¬ kw-L-Øn-se tUm-Iv-S¿am¿, B¿.-Sn.-H. tN¿-∂v ]-cn-tim[-\ \-S-Øn-bm-Wv A¿-l-cm-bh-sc I-s≠-Øn-b-Xv. {Km-a-k-` ap-tJ-\ A-t]-£ £-Wn-®v hnZ-Kv-[ ]-cn-tim-[-\-bn-eq-sS A¿l-cm-b-h-sc I-s≠-Øp-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v {]-kn-U‚ v sI Sn Ip-™m-∏p-´n lm-Pn A-dn-bn®p.-14\v s]-cp-h-≈q¿ ]-d-ºn¬]o-Sn-I-b-se N-S-ßn¬ a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v hn-X-c-tWmZvLm-S-\w \n¿h-ln-°pw.

Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em kv-t]m¿-Sv-kv ]m¿-°n-s‚ B-Zy-L-´ {]-h¿-Ø-\ D-Zv-Lm-S-\w ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw A-_v-Zp -emw \n¿-h-ln-°p-∂p

]pd-¯qcn kn.]n.Fw. ka-cw \-nÀ-¯n Xn-cq¿: ]n-cn-®p-hn-´ ]ºv Hm-]td‰-sd Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v ]p-d-Øq¿ ]-©mb Øv Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ kn.]n. Fw. \S-Ønh-∂ ka-cw \n¿ Øn. Hm-]-td‰-sd ]n-cn-®p-hn-´ \S]-Sn aq-∂p am-k-Øn\-Iw ]p-\∏cn-tim-[n-°m-sa-∂ `-c-W kan-Xn-bp-sS D-d-∏n≥-taemWv kacw A-h-km-\n-∏n-°m≥ Xo-cp-am\n-®Xv. C-tX XpS¿∂v Xn-¶-fmgvN ap-X¬ ]-©mbØv Hm-^n-kn\p ap-∂n¬ ap≥ {Km-a-∏-©mbØv {]-kn-U‚pw kn.]n.Fw. t\Xm-hpam-b F≥ ]n A-–p¬ dlow \-SØnb \n-cmlm-c k-achpw A-h-km-\n-∏n®p.

kÀ-h-I-em-im-em kv-t]mÀ-Sv-kv ]mÀ-¡v: B-ZyL-« {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n

tk-\-bn-epw {]-Xn-tcm-[h-Ip-¸n-epw C-\n BÀ-.-F-kv.-F-kv. ^m-jn-kw ]n-Sn-ap-dp-¡pw: a-{´n

tN-fm-cn: Im-en-°‰ - v k¿-hI - e - mim-em Im-bn-I ]T-\-h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ Xp-S-°w Ip-dn-°p-∂ kvt]m¿-Sk v- v ]m¿-°n-s‚ B-Zy-L´{]-h¿-Ø\ - D-ZvL - m-S\ - w ssh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm.- F - w A - _----- Zv- p -emw \n¿-h-ln-®p. C-tXm-S-\p_-‘n-®v Imw-]k - n-se ^n-kn-° ¬ F-Pyp-t°-j≥ hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS A-©p Zn-h-kw \o-≠p \n¬-°p-∂ eo-U¿-jn-∏v Iym-w] - n\v Xp-S-°-am-bn. 2014 k-]v-Xw-_tdm-Sv Iq-Sn ]m¿-°n-s‚ \n¿-am- W {]-h¿-Ø\ - w ]q¿-Øn-bm-hpw. N-Sßn¬ t{]m-˛s - sh--kv Nm≥-ke - ¿ sI -c-ho-{μ-\m-Yv A-[y-£-\mbn. ]-≈n-° ¬ {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ v ap-kv-X-^ X-߃, Im-bn-I ]T-\-h-Ip-∏v ta-[m-hn tUm. hn ]n k-°o¿ lp-kbv≥, A-kn-Â v U-b-d-Iv-S¿ tUm.- sI ]n a - t- \m-Pv kw-km-cn-®p.-

Xn-cq¿: tam-Un ln-‰ve - d - p-sS \-bam-Wv ]n-¥p-S-cp-∂-sX-∂pw samkm-Zm-Wv tam-Un-bp-sS am¿-KZ- ¿in-sb-∂pw a-{¥n Fw sI ap-\o ¿. Xn-cp-\m-hm-b-bn-se Ip-≠v-eßm-Sn-bn¬ kn.-F® - v. Iƒ-®d - ¬ sk‚-dn-s‚ k-l-I-c-W-Øn¬ \-S-∏m-°n-b Im-cp-Wy-`-h-\-Øns‚ Xm-t°m¬-Zm-\w \n¿-h-ln°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. XpS-°-Øn¬ \yq-\-]-£-߃-°v B-im-h-l-am-b \-√ {]-Jym-]-\ß-fm-hpw- tam-Un k¿-°m¿ \-SØp-I. F-∂m¬, hn-Zym-`ym-k cw-KØ - v h¿-Ko-bh - ¬-°c - W - w \S-Øpw. tk-\b - n-epw {]-Xn-tcm-[h-Ip-∏n-epw B¿.-F-kv.-F-kv. ^m-jn-kw ]n-Sn-ap-dp-°p-I-bpw sN-øpw-˛-a-{¥n A-`n-{]m-b-s∏-´p."\-ap-°v t]m-d-te-‰m-epw Iq-sS \n-∂-h¿-°p t]m-d-te¬-∏n-°-cpsX-∂m-Wv eo-Kn-s‚ ap≥-Im-e

t\-Xm-°ƒ \-sΩ ]Tn-∏n-®-Xv. A-Xv \-Ωƒ {]m-h¿-Øn-I-am°n. F-∂m¬ eo-Kn-\-Xv Xn-cn-®pIn-´n-tbm-sb-∂-Xv th-sd Im--cyw. eo-Kn-s\ N-Ø Ip-Xn-c-sb-∂v s\-lv-dp ]-d-™n-´p-≠v. F-∂m ¬ s\-lvd - p-hn-s‚ ]m¿-´n Cu NØ Ip-Xn-cb - v° - p ta¬ \n-ch - [ - n cm-{„o-b bm-{X-Iƒ \-S-Øn-bn´p-≠v'-a-{¥n Hm¿-an-∏n-®p.- Xn-cs™-Sp-∏n¬ sh¬-s^-b¿ ]m¿´n A-]-c-t\m-Spw F-kv.-Un.-]n.sF. t\m-´t- bm-Sp-am-Wv a¬-kc - n®-Xv. F-∂m¬ F-kv.U - n.-]n.--sF. ]-te-S-Øpw ]-e-tc-bpw tXm¬∏n-®p. ]n-∂m-° hn-`m-K-߃ H∂n-®p-\n¬-°-W-sa-∂ [m-c-W C-\n-sb-¶n-epw th-Ww. C-¥ybn¬ \yq-\-]-£-߃ H-cp-an-®p \n-∂m¬ hn-P-bn-° m-\m-hp-∂ 89 a-fi-e-ß-fp-s≠-∂pw a-{¥n Iq´n-t®¿-Øp.

C-\n- a-t©-cn sa-Un-¡Â tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn

P-\-d B-ip-]-{Xn Xp-S-cpw; H-cm-gv-Nbv-¡-Iw ap-gp-Zn-h-k H.-]n. Xp-S-§m³ \nÀ-tZ-iw a-t©-cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xn C\n- ap-X¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B- i p- ] - { Xn- b m- b n- c n- ° p- s a- ∂ v kw-ÿm-\ B-tcm-Ky sk-{I-´dn tUm. C-f-t¶m-h≥. Pn-√-bn¬ ]p-Xn-b P-\-d¬ B-ip-]-{Xn XpS-ßpw. A-Xp-h-sc P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bp-sS tk-h-\w Xp-Sc-- pw. ]p-Xn-b P-\-d¬ B-ip-]-{Xn ]Wn-bp-∂-Xp kw-_-‘n-®v {]t∏m-k¬ k-a¿-∏n-°m≥ Pn-√m I-e-Œ¿ _n-Pp-hn-s\ Np-a-X-es∏-Sp-Øn-. sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Hm^v C-¥y-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e`n-°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-bn-°-gn™p. t\-c-sØ ]-cn-tim-[-\bn¬ D-∂-bn-® Ip-d-hp-Iƒ \n-IØn dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-°p-w.- Btcm-Ky sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. Hcm-gv-Nbv-°-Iw sa-Un-°¬ tImf-Pv H.-]n. {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n°m≥ sk-{I-´-dn \n¿-tZiw \¬-

In. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥kn-∏-epw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠pw N¿-®-sN-bv-Xv {]mtbm-Kn-I Xo-cp-am-\-sa-Sp-°-Ww. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn H.]n-bpw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv H.-]n-bpw Hcp-an-®p \-S-Øm-\m-h-iy-am-b ku-I-cy-am-Wv H-cp-t°-≠-Xv. B-h-iy-am-b h-Ip-∏p Po-h-\°m-cp-sS \n-b-a-\w \-S-Øn-bn-´p≠v. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-¬ \ne-hn-ep-≈ tUm-Œ¿-am-cn¬ _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-ap-≈-h-¿-°v Uo-av-Uv sU-]yq-t´-j≥ hy-hÿ-bn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn ¬ A-kn- v {]-^-k¿-am-cmbn Xp-S-cmw. ]n.Pn. Un-tπm-a-°m¿-°v Pq\n-b¿ d-kn-U‚ v X-kv-Xn-I-bnepw tPm-en-sN-ømw. \n-e-hn-se Po-h-\-°m-sc am-‰n hn-\y-kn-°p∂-Xn-se {]-bm-k-w H-gn-hm-°m\m-Wn-Xv.- B-tcm-Ky h-Ip-∏n-\v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ Io-gn

¬ 32 tUm-Œ¿-am-cm-Wp-≈-Xv. saUn-°¬ tIm-f-Pv tUm-Œ¿-am¿ B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n\v Io-gn-em-Wv h-cn-I. sa-Un°¬ tIm-f-Pn-t‚-bpw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bp-tS-Xp-am-bn 18Hmfw H.-]n-I-fm-bn-cn-°pw C-\n {]h¿-Øn-°p-I. In-S-Øn Nn-In¬-k- Xp-S-ßp∂-Xn-\m-h-iy-am-b ku-I-cy-ß ƒ H-cp-°pw. C-∂-se a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \-S-∂ A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn-\v tij-am-Wv B-tcm-Ky sk-{I-´n C°m-cy-߃ A-dn-bn-®-Xv. cm-hn-se ]-Øn-\v sa-Un-° ¬ tIm-f-Pv Iu¨-kn¬ lm-fn ¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ B-tcmKy U-b-d-Œ¿ tUm. ]n sI P-aoe, B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k U-bd-Œ¿ tUm. ]n Ko-X, Pn-√m -I-eŒ¿ ]n _n-Pp, Fw D-Ω¿ Fw.F¬.-F. F-∂n-h-cpw ]-s¶-SpØp.-

Fw.-kn.-sF. Aw-Ko-Im-cw e-`n-¡p-¶-Xn-\v k-l-I-cn-¡pw: sI.-Pn.-Fw.-H.-F. a-t©-cn: sa-Un-°¬ tIm-fP - n-\v sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ Hm-^v C-¥y-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n°p-∂X - n-\m-bn k-lI - c - n-°p-sa∂v sI.-Pn.-Fw.-H.-F. kw-ÿ m-\ `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩf-\Ø - n¬ ]-d™ p. sa-Un-°¬ tIm-fP - v h-cp-∂X - n-\v X-߃ FXn-cm-sW-∂ {]-Nm-cW - w sX-‰mWv. kz-Im-cy {]m-Œo-kv \-„a - mhp-sa-∂ X-c-Øn¬ Nn-e-tI-{μ߃ {]-Nm-cW - w \-SØ - p-Ib - mWv. C-Xn¬ h-kX v- p-Xb - n-√. \n-eh - n-ep-≈ P-\d - ¬ B-ip]-{Xn \-„s - ∏-Sp-Øn-s°m-≠v saUn-° ¬ tIm-fP - m-°p-∂X - n-s\bm-Wv F-Xn¿-ØX - v. kv{- Xo-If - p-

sS-bpw Ip-´n-If - p-sS-bpw B-ip-]{Xn-bpw \-„s - ∏-´n-cn-°p-∂p. tcmK-{]-Xn-tcm-[w km-[y-am-°m- s - X kq∏¿- kvs - ]-jym-en-‰n B-ip-]{Xn ]-Wn-bp-∂X - n¬ Im-cy-an-√. P-\-d¬ B-ip-]-{Xn H.-]n-tbmsSm-∏w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv H.]n. Iq-Sn Xp-S-ßp-∂-Xn-se {]mtbm-Kn-I {]-bm-kß - ƒ ]Tn-t°≠-Xp-≠v. ]m-hs - ∏-´ tcm-Kn-Is - f Nn-In¬-kn-°m-\p-≈ B-tcm-Ky ta-Je - b - pw B-tcm-Ky hn-Zym-`ymk ta-Je - b - pw c-≠pw c-≠m-sW∂v a-\ - n-em-°W - w. Cu h-kvXp-X Xn-cn-®-dn-bm-Ø Nn-e cm{„o-b tI-{μ-ßf - m-Wv sa-Un-° ¬ tIm-fP - n-\v sI.-Pn.-Fw.-H.-F.

X-S- w \n¬-°p-∂p-sh-∂v Btcm-]n-°p-∂X - v.- ]p-Xn-b B-ip-]{Xn ]-Wn-bp-∂-Xp-h-sc ]-g-btªm-°v sI-´n-S-Øn¬ P-\-d¬ B-ip-]{- Xn Xp-Sc - W - s - a-∂pw ]pXn-b c-≠p-tªm-°p-Iƒ sa-Un°¬ tIm-fP - m-°n am-‰m-sa-∂pap-≈ \n¿-tZ-iw X-s∂-bm-Wv kw-LS- \ - b - v° - v ap-t∂m-´p-hb - v°m-\p-≈s - X∂v `m-ch - m-ln-Iƒ ]-d™ p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v C ]n tam-l\ - ≥, P-\d - ¬ sk-{I-´d - n C Sn kp-tc-jv, J-Pm-©n sI kn c-ta-iv, Pn-√m {]-kn-U‚ v tUm. k-Xy-\m-Y≥, ap≥ Pn-√m sk-{I´-dn tUm. d-Du-^v ]-s¶-Sp-Øp.-

hn-am-\-¯m-h-f- ]-cn-k-c-s¯ A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-e-IÄ ]q-«-W-sa-¶v ]-cn-Øn-Xn- k-an-XnsIm-t≠m-´n: I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-hf - k-ao-]{- ]-tZ-iß - f - n-se A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-e-Iƒs°-Xn-tc \-S] - S- n-sb-Sp-°m- ≥ hnam-\Ø - m-hf - ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xntbm-KØ - n¬- Xo-cp-am-\w.-Ad - h - pim-e-Iƒ aq-ew hn-am-\-Øm-h-fØn¬ ]-£n-ar-Km-Zn-If - p-sS i-eyta-sd-bm-Wv.- C-Xv hn-am-\ k¿-hokp-Is - f _m-[n-°p-∂p-≠v. t- \-csØ A-\-[n-Ir-X A-d-hp-im-eIƒ \o-°w sN-ø-W-sa-∂v Fb¿-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n ]-©m-bØp-It- fm-Sv B-hi - y-s∏-´n-cp-s∂¶n-epw ]q¿-Wa - m-bpw \-S∏ - m-bn-´n√.- a-g° - m-eØ - v d¨-th-bn¬ \n∂v Iq-´m-ep-߬ `m-K-tØ-°v sh-≈w Ip-Øn-sbm-en-®p-≠m-hp∂ {]-iv\ - w- ]-cn-lc - n-°m-\pw Xocp-am-\n-®p. I-eŒ - ¿ sI _n-Pp A[y-£X - h-ln-®p. F-b¿-t∏m¿-´ U-b-d-Œ¿ sI _n-Pp, ]-©m-bØv {]-kn-U‚p-am-cm-b sI ]n apkvX - ^ - X - ß - ƒ, sI kn jo-_,hn Sn ^u-kn-b ]-s¶-Sp-Øp.-

kv-IqÄ {]-th-i-t\mÂ-k-hw kw-Øm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w a-e-∏p-dw: kv-Iqƒ {]-th-i-t\m ¬-k-hw kw-ÿm-\-X-e D-Zv-LmS-\-Øn-\v Xn-cq-c-ßm-Sn H-cp-ßp∂p. Pq¨ c-≠n-\v sN-Ωm-Sv Xr°p-fw K-h. ssl-kv-Iq-fn-em-Wv kw-ÿm-\-X-e {]-th-i-t\m-¬ k-h D-Zv-Lm-S-\w. c-≠n-\v cm-hnse H-º-Xn-\v Xn-cq-c-ßm-Sn tªm°v ]-©m-b-Øv ]-cn-k-c-Øv \n∂p-≈ tLm-j-bm-{X I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp ^v-fm-Kv Hm-^v sNøpw. hn-hn-[ \n-›-e Zr-iy-߃, hm-Zy-ta-f-߃, kv-Iu-´v B≥Uv ssK-Uv, Ãp-U‚ v t]men-kv ImU-‰p-I-fpw kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-I-fpw c-£n-Xm-°-fpw A-[ym]-I-cp-a-S-°w Xr-°p-fw K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ H-∂mw ¢m-knse \-hm-K-X-sc a-{¥n-am¿ h-cth¬-°pw. cm-hn-se 10 \v a-{¥n ]n -sI Ip-™m-en-°p-´n kwÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°pw. a-{¥n ]n -sI A-_v-Zp-d∫v A-[y-£-\m-hpw. kw-Lm-SI k-an-Xn Xr-°p-fw K-h. sslkv-Iq-fn¬ A-h-tem-I-\ tbm-Kw tN¿-∂v H-cp-°-߃ hn-e-bn-cpØn. Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw A-_v-Zp-d-lv-am ≥ Ip-´n A-[y-£-\m-bn-cp-∂p.

a-{´n a-ª-fmw-Ip-gn A-en-bp-sS Xm-sg-]m-ew ]p-\-cp-²m-c-Ww A-\p-bm-bn-IÄ eo-Kv hn-Sp-¶p an-j³ 676 DÄ-s¸-Sp-¯n ]qÀ-¯o-I-cn-¡pw: a-{´n cm-a] - p-cw: a-{¥n a-™f - mw-Ip-gn A-en-bp-sS A-Sp-Ø A-\p-bm-bn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h - ¿ ap-kve - nw-eo-Kv hn-´v kn.-]n.-FΩ - n¬ tN-cp-∂p. Aen-bp-am-bp-≈ A-`n-{]m-b hy-Xym-ks - Ø Xp-S¿-∂m-Wv P-∑\ - m-Sm-b cm-a] - p-cw ]-\ß - m-ßc - ta-Je - b - n-ep-≈h - ¿ ]m¿-´n hn-Sm≥ Xo-cp-am-\n®n-´p-≈X - v. ]p-g° - m-´n-cn ]-©m-bØ - n-se ap≥ Un.-ssh.-F^ - v.s - F. t\-Xm-hpw A-en-bp-sS A-Sp-Ø A-\p-bm-bn-bp-am-b ]n Sn _-jo-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ {]-h¿-ØI - ¿ - ° - m-Wv \m-sf cm-a] - p-cØ - v kn.-]n.-Fw. kzo-Ic-Ww \ ¬-Ip-∂X - v. a-fie - Ø - n-s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ C-Øc - Ø - nep-≈ am-‰ß - ƒ D-S≥ kw-`h - n-°p-sa-∂pw A-Wn-bd - {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ \-S∂ - p-hc - n-Ib - m-sW-∂pw ]n Sn _-jo¿ ]-d™ p. cm-a] - p-cØ - v \m-sf ssh-Io´v B-dn-\v \-S° - p-∂ kzo-Ic - W - k-tΩ-f\ - w C ]n P-bc - m-P≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw.

Xn-cq¿: Xm-sg ]m-ew ]p-\-cp-≤m-c-Ww an-j≥ 676 ¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v a-{¥n C-{_m-low-Ip-™v ]-d-™p. Xn-cq-cn¬ kn-‰n P-Mv-j≥ Xm-sg ]m-ew tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. an-j≥ 676 ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Xn-cq¿ a-fi-eØn-se s]m-Xp-a-cm-a-Øv {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂pw a{¥n ]-d-™p. Xn-cq-cn¬ s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-\v Io-gn-ep-≈ ÿe-Øv Iw-^¿-´v tÃ-j-\pw hn-{i-a-ÿ-e-hpw B-izm-kv- -]-≤-Xn-{]Im-cw G-s‰-Sp-Øv \n-¿-an-°pw. s]m-∑p-≠w ss_-]m-kn-s‚ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xn-\m-bn 11.6--- 2 tIm-Sn sd-bn¬th-bn¬ A-S-®n-´p-≠v. Xn-cp-∂m-hm-b X-h-\q¿ ]m-ew \n¿-am-W-Øn-\v 50 tIm-Sn h-I-bn-cp-Øn-bn-´p-≠v. A-t{]m-®v tdm-Un-\p-≈ ÿ-ew hn-´p-In-´n-bm-ep-S≥ {]-hr-Øn Xp-S-ßp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. A-[y-£-\m-bncp-∂p. C -Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]--- n. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Xnh-≈n-°p-∂v: ss_-°n-Sn-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-c-\v ]-cn-°v. A-cn-b- cq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k¨ sI k-^n-b, ssh-kv. sN-b¿-am≥ √q¿ P-Mv-j-\p k-ao-]w C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv kw-`-hw. ]-cn-t°- ]n -cm-a≥-Ip-´n, Ãm≥-Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI -sI A-–p- ‰ A-cn-b-√q¿ kz-tZ-in tN-cy-ßm-´v Ir-jv-W(56)s\ ]-c-∏-\-ßm-Sn emw, ]n -ap-l-Ω-Zv Ip-´n, Pn-√m ]-©m-b-Øv sa-w_¿ sh-´w B-ent°m-b kw-km-cn-®p.--kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn-¡v

A-\-[n-Ir-X I-Åv jm-¸v A-S-¸n-¨p N-ß-cw-Ip-fw: A-\-[n-Ir-X-ambn {]-h¿-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂ I-≈v-jm-∏v ap-kv-enw-eo-Kv {]-h¿Ø-I¿ A-S-∏n-®p.- B-e-t¶m-Sv ]©m-b-Øn-se N-ß-cw-Ip-f-Øv I-≈v-jm-∏v N-´-hn-cp-≤-am-bm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂-sX-∂v hn-h-cmh-Im-i-{]-Im-cw e-`n-® a-dp-]-Snbn¬ hy-‡-am-bn-cp-∂p.- Xp-S¿∂v B-e-t¶m-Sv ]-©m-b-Øv apkvv-enw-eo-Kv I-Ωn-‰n- I-≈p-jm-∏nte-°v am¿-®v \-S-Øp-I-bpw \n¿_-‘n-®v A-S-∏n-°p-I-bp-am-bncp-∂p. XpS¿∂v N-ß-cw-Ip-fw t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn- \n-ba-]-c-am-b F-√m-tc-J-I-fpw Ds≠-¶n¬-am-{Xw I-≈v-jm-∏v Xpd-∂m¬- a-Xn-sb-∂v D-S-a-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw-\¬-In. I-≈p-jm-∏v {]-h¿-Øn-°p∂ sI-´n-S-Øn-\v \-º-dn-√.- a-s‰mcp sI-´n-S-Øn-s‚ hym-P-\-º-dnem-Wv C-hn-sS jm-∏v {]-h¿-Øn®n-cp-∂-Xv.-k-a-cw eo-Kv Pn-√mssh-kv-{]-kn-U‚ v A-j-d-^v tIm-°q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-j-d-^v h-f-bw-Ip-fw A-[y£-X -h-ln-®p.

28 sa-bv 2014 _p[≥

tXm-Sv ip-No-I-c-Ww

B-e-t¶m-Sv {Km-a∏-©m-b-Øv Ip-Spw-_-{io {_m≥Uv A-cn hn-]-W-\ D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

B-e-t¦m-Sv Ip-Spw-_-{io am-Xr-I: a-{´n F ]n A-\nÂ-Ip-amÀ N-ßc - w-Ip-fw: B-et- ¶m-Sv {Km-a∏-©m-bØ - v Ip-Spw-_{- io tI-cf - Øn-\v am-Xr-Ib - m-sW-∂pw kwÿm-\s - Ø ap-gp-h≥ Ip-Spw-_{io {]-h¿-ØI - c - pw B-et- ¶m-Sns\ am-Xr-Ib - m-°W - s - a-∂pw a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ ]-d™p. Ip-Spw-_{- io {_m≥Uv Acn hn-]W - \ - D-ZL v- m-S\ - w sNøp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Im-fm-Nm ¬ Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ \-S∂ - ]cn-]m-Sn-bn¬ B-et- ¶m-Sv ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-sse-am≥ am¥-Sw A-[y-£X - h - l - n-®p. ]n {io-cm-aI - r-jW v- ≥ Fw.-F ¬.-F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p.- Ign-™ h¿-jw kw-ÿm-\s - Ø G-‰h - pw-\√ - Ip-Spw-_{- io-°p-≈ ]p-ck - I v- m-cw B-et- ¶m-Sv kz-¥a - m°n-bn-cp-∂p. s]-cp-ºS- ∏ - v tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v k¬-a apl-ΩZ- I v- p-´n, Fw Fw _¬-°o-kv, B-et- ¶m-Sv eo-em-Ir-jW v- ≥, kn hn-Pb - e - £ - a v- n, F-kv ]n ap-lΩ - Z- v, hn ap-lΩ - Z- \ v- m-hm-kv, kn-‘p-tam-

l ≥, d-^o-Jv In-gn-°c - , jm-\h - mkv h-´Ø - q¿, Fw l-cn-Zm-kv, ]n Sn kp-{_-aW - y≥, sIm-®p-t_-_n, ]n c-ho-{μ≥, F-kv kp-ta-jv, ]n ]n bq-k^ - e - n, sI A-\n¬-_m_p kw-km-cn-®p.-

Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-©m-en Ip-≠q ¿ tXm-Sn-\v am-en-\y-ß-fn¬ \n∂v tam-N-\-am-hp-∂p. Im-e-ßfm-bn ta-J-e-bn-se am-en-\yw X≈p-∂-Xn-\p-≈ tI-{μ-am-bn amdn-bn-cp-∂ Ip-≠q¿tXm-Sv {Km-a ∏©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ ip-No-I-cn®p Xp-S-ßn. \-∂{º {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tXm-Sn-s‚ C-cph-i-ßfn-ep-ap-≈ Im-Sp-Iƒ sh-´n-am-‰pI-bpw tXm-´n-se am-en-\y-w ]q¿W-am-bpw \o-°w sN-øp-I-bp-amWv. C-Xn-s‚ {]-hr-Øn C-∂-se B-cw-`n-®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv °pw ]-cn-k-c-ß-fn-se ip-≤-P-e e-`y-X-bv°pw k-lm-b-I-am-bncp-∂ Ip-≠q¿ tXm-Sv am-en-\yw X-≈n \nI∂n-cp-∂p.

Xn-cq-cn¬ kn-‰n P-Mv-j≥ Xm-sg ]m-ew tdm-Uv a{¥n hn sI C-{_mlow Ip™v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

sXm-gn-ep-d-¸v kv-{XosXm-gn-em-fn-IÄ In-WÀ \nÀ-an-¨p F-S-∏mƒ: Ip-Sn-sh-≈ £m-aw t\-cn-Sp-∂ ta-J-e-bn¬ In-W¿ \n¿-an-®v sXm-gn-ep-d∏ - v sXm-gn-emfn-Iƒ am-Xr-Ib - m-bn. F-S-∏mƒ ]-©m-b-Øn-se tIm-sem-f-ºn-se s]m≥-Ip-∂v hm¿-Un-em-Wv kv-{Xo-I-fm-b sXm-gn-ep-d∏ - v sXm-gn-em-fn-Iƒ 15

Zn-h-kw sIm-≠v In-W¿ Ip-gn-®Xv. tdmUv Acn-Inse ]p-√p sh´-epw, Im-\ hr-Øn-bm-°-ep-amWv sXm-gn-ep-d∏ - v sXm-gn-em-fn-Iƒ sN-øp-∂s - X-∂ {]-Nm-cW - w \n-e\n¬-°p-tºm-gm-Wv H-cp Iq-´w kv{Xo-Iƒ \m-Sn-s‚ Zm-lw A-I-‰nb-Xv. G-gp-tIm¬ B-gØ - n-ep-≈

In-W-dn¬ ip-≤-P-ew kp-e-`-amWv. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v hn s - IF - w jm-^n. In-W¿ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. hm¿-Uv saw _¿ sI c - m-Po-hv, ]-©m-bØ - v sk-{I-´d - n ]n P - n h-k¥ - I - p-am¿, Hm-h¿-kn-b¿-am¿, sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-05-28  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-05-28