Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ML

hntij§Ä

kz-em-¯v \-K-dn l-Öv Iym-w-]v \m-sf

a-e-∏p-dw: Cu h¿-jw l-÷v, Dw-d Xo¿-∞m-S-I¿-°m-bn \msf kz-em-Øv \-K-dn¬ kw-L-Sn∏n-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e l÷v Iym-w-]n-s‚ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p. cm-hn-se F-´p ap-X¬ ssh-Io´v A-©p h-scbm-Wp Iym-w-]v. h¿-j-ß-fm-bn l-÷v Dw-d bm-{X-Iƒ-°v t\Xr-Xzw \¬-Ip-∂ C-_v-dm-low _m-J-hn ta¬-ap-dn ¢m-sk-Sp°pw. l-÷v ssK-Uv, Xz-hm-^v-˛X-kv-_o-lv am-e, l-÷v, Dw-d kw-_-‘-am-b ]p-kv-X-Iw F∂n-h Dƒ-s°m-≈p-∂ ku-P\y l-÷v In-‰v hn-X-c-Ww sNøpw.- ssh-Io´v aq-∂n-\v A-\m-Y, A-‘-˛-_-[n-c-˛-aq-I hn-Zym¿∞n-I-fp-sS km-∂n-[y-Øn¬ lm-Pn-am¿-°v {]-tXy-I {]m¿∞-\-bpw \-S-°pw.- a-Av-Zn≥ sNb¿-am≥ k-øn-Zv C-_v-dm-lo-ap ¬ J-eo-ep¬ _p-Jm-cn t\-XrXzw \¬-Ipw. hm¿-Ømk-tΩ-f\-Øn¬ A-_v-Zp¬ P-eo¬ kJm-^n, A-jv-d-^v k-Jm-^n ]q∏-ew, F sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Sn F _m-h F-c-™n-am-hv, in-lm_-en A-lv-k-\n ]-s¶-Sp-Øp.

X-t±-i-`-c-W Øm-]-\ ]-²-Xn t`-Z-K-Xn-IÄ 31\-Iw Aw-Ko-Im-cw t\-S-Ww a-e-∏p-dw: X-t±-i-ÿm-]-\-ß-fpsS 2013-˛14 se ]-≤-Xn-I-fp-sS t`Z-K-Xn-Iƒ-°v sa-bv 31\-Iw Bkp-{X-W k-an-Xn-bp-sS Aw-KoIm-cw t\-S-W-sa-∂v Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-p-lv-d aºm-Sv ]-d-™p. ]-≤-Xn \n¿-h-lW-Øn-s‚ A-h-tem-I-\ tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p Ah¿. 2014˛15 ]-≤-Xn-Iƒ°v A-\p-a-Xn e-`y-am-°p-∂-Xn-\v X-t±-i `-c-W h-Ip-∏n-s‚ sh-_vssk-‰n¬ 31\-Iw F‚¿ sN-øWw.- sk≥-{S¬ πm-\n-Mv I-Ωoj-\n¬ \n-∂p C˛ sa-bn ¬ h-gn \¬-Ip-∂ \n¿-tZ-i-߃ sk-{I´-dn-am¿ {i-≤n-°-W-sa-∂p Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \n¿tZ-iw \¬-In. 2014˛15 te-°v 22000 ]-≤-Xn-I-fm-Wv Pn-√-bn¬ \-S-∏m-°p-sa-∂v {]-Xo-£n-°p∂-Xv. Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ ]n i-in-Ip-am¿, ]-©m-b-Øv sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ hn ]n kpIp-am-c≥, sU-]yq-´n πm-\n-Mv Hm^nk¿ hn F-kv _n-Pp, C≥-^¿ta-j≥ tI-c-fm an-j≥ Pn-√m sSIv-\n-°¬ Hm-^n-k¿ ]n lm-cnkv ]-s¶-Sp-Øp.-

G-IZn-\ im-kv-{X sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n¨p s]-cn-¥¬-aÆ - : s]-cn-¥¬-aÆ auem-\ tlm-kv] - n-‰¬ A-°mZan lm-fn¬ kw-LS- n-∏n-® G-IZn\ im-kv-{X sk-an-\m¿ C-¥y≥ A-\-kv-tX-tjym-fPn kwÿm\ {]-knU‚ v tUm. tXma-kv tIm-in D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. "B[p\n-I iz-k-\ klm-b b-{¥ßfpw {]-h¿-Ø-\ co-Xn-I fpw; tcm-Ko ]-cn-N-c-Whpw A-\p-_‘ a-cp-∂p-Ifpw' hn-j-b-Øn¬ C-¥y≥ skm-ssk‰n Hm-^v A-\kvt- X-tjym-fP - n-kv‰ - v kwÿm-\ k-an-Xnbpw Pn√m k-an-Xnbpw kw-bp-‡-am-bm-Wp sk-an-\m¿ kw-LS- n-∏n-®Xv. au-em-\m B-ip]-{Xn sa-Un-°¬ kq-{]-≠v tUm. sI F ko-Xn A-[y-£-X-hln®p. tlm-kv-]n-‰¬ ÿm-]I≥ sj-b° v- v A-lΩ-Zv lm-Pn apJym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. tUm. sI sI ap-_m-dIv (tIm-gn-t°m-Sv), tUm. cmw-Ip-am¿ sh-¶-tS-izc≥(a-Wn-∏m¬), tUm. F F-kv A-cp¨-Ip-am¿(sNss∂), t- Um. jw-jm-Zv _oKw (Xr-iq¿), tUm. e-£v-ao-Ip-am¿(sIm-®n), tUm. _n-Pp tPm¨ (Xn-cp-h-\-¥-]pcw), tUm. tXma-kv tIm-in(Xn-cph-\-¥-]p-cw),tUm. sI h-n-t\mZ≥ (sIm-®n), tUm. kp-\n¬ ]n B¿ (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), tUm. A- P - b v t a- t \m≥(s]- c n- ¥ ¬- a Æ) hnhn-[ hn-jb - ß - ƒ - A-hX - cn-∏n®p. Hm¿-Ks - s\-kn-Mv sN-b¿am≥ tUm. kp-[m-I¿-\mb¿, sk{I´-dn tUm. _n-\n¬ sFk-Iv am-Xyp, sF.Fw.F. sk-{I´-dn tUm. A-ao¿ kw-km-cn®p.

27 sa-bv 2014 sNmΔ

]-´p-cp-−p; I-hm-¯v ]-d-¼n C-\n B-c-h-§-fp-sS \m-fp-IÄ a-e-∏p-dw: ^p-Sv-t_m-fn-s\ s\t©-‰n-b H-cp-P-\-X-bp-sS kz-]v\-km-£m-Xv-°m-c-sa-t∂m-Ww tIm-´∏ - S- n ssa-Xm-\Ø - v C-St- hf-bv° - p ti-jw ho-≠pw ]-¥p-cp≠p. B-bn-cß - s - f km-£n \n¿Øn Im-bn-Ia - {- ¥n Xn-cp-h© - q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ a-e-∏p-d-Øns‚ lr-Zb - Ø - n-te°v B-th-is∏-cp-a-g tIm-cn-bn-´p. kq-cy-\kv-X-an-°m-Ø km-{am-Py-XzØn-s\-Xn-tc sh-dpw-Im-ep-am-bn ]-¥p-X-´n-b I-hm-Øp-]-d-ºnse ]n-≥a - p-d° - m¿-°v C-\n a-Xnbm-thm-fw Im¬∏-¥n-s‚ kuμ-cyw B-kz-Zn-°mw. B¿-∏pw B-c-h-hpw Xo¿-Øv ^p-Svt_mƒ {`m-¥n-s‚ \m-Sv Im-ep-Ifn¬ Xo¿-°p-∂ C-{μ-Pm-e-Øn\m-bn Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. ^p-Sv-t_mƒ Xm-c-ß-sf hm ¿-sØ-Sp-°p-∂-Xn-\v a-e-∏p-dØv ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an XpS-ßp-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ D-Zv-Lm-S-\®-S-ßn¬ ]-d-™p. tIm-´-∏-Sn tÃ-Un-bw Pn-√-bpsS Im-bn-I Ip-Xn-∏n-\v k-lm-bI-am-hpw. ^p-Sv-t_m-fn-s‚ G-‰hpw h-en-b tI-{μw a-e-∏p-d-amWv. ^p-Sv-t_m-fn-s‚ am-{¥n-Ikv-]¿-iw Im-Wn-Iƒ-°v B-kz-

\-ho-I-cn-® a-e-∏p-dw tIm-´-∏-Sn ssa-Xm-\w ]-h-en-b-s‚-bpw ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an-bp-sS-bpw D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n F- ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿hln°p-∂p Zn-°p-∂-Xn-\p tI-c-f-Øn-epw a- kn-\n-am Xm-c-ß-fpw km-aq-ln- °m-Z-an-bp-sS-bpw D-Zv-Lm-S-\w d-tUm-W-am-sc hm¿-sØ-Sp- I kmw-kv-Im-cn-I am-[y-a cw-K- \n¿-h-ln-®p. tI-c-f-Øn-se FsØ {]-ap-J-cpw ]-s¶-Sp-°pw. √m {]-K¬-` I-fn-°m-cpw tIm-´°m≥ I-gn-b-Ww. tZ-io-b sK-bnw-kn-\v ap- tZ-io-b sK-bnw-kv I-gn-™m- ∏-Sn ssa-Xm-\-Øv I-fn-®n-´pt∂m-Sn-bm-bn kw-ÿm-\-Øn- epw tÃ-Un-bw Im-Øp-kq-£n- s≠-∂v A-\n¬-Ip-am¿ ]-ds‚ hn-hn-[-bn-S-ß-fn¬ Iq-´- °p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p- ™p. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.--F¬.-tbm-´w \-S-Øp-sa-∂pw a-{¥n ]- sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. Sq-dn-kw F. A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. Km-ed-™p. 5000 In-tem-ao-‰-dn¬ H- a-{¥n F- ]n A-\n¬-Ip-am¿ ]- dn-bpw ]-h-en-b-\pw Dƒ-s∏-sS cp-tIm-Sn t]¿ H-cp-an-t®m-Spw.- h-en-b-s‚-bpw ^p-Sv-t_mƒ A- 10000 t]¿-°v h-sc C-cn-°m-\p-

≈ ku-I-cyw tÃ-Un-b-Øn-ep≠v. c-≠v So-ap-Iƒ-°p-≈ s{Ukn-Mv dqw, d-Ãv dqw, d-^-dn-am¿°p-≈ dqw, hn.--sF.--]n. ]-h-enb≥, c-≠v K-Ãv dqw, sa-Un-°¬ ku-I-cyw F-∂n-h tÃ-Un-bØn¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. c-≠mw L-´-am-bn tÃ-Un-b-Øn¬ ^v-fUv-sse-‰v ÿm-]n-°pw. C-Xn\m-bn k¿-°m¿ 1.--5 tIm-Sn A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Fw -D-Ω¿ Fw. F¬.F, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kp-l-d a-ºm-Sv, Pn-√m I-e-Œ¿ sI -_n-Pp, kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v F {io-Ip-am¿, -ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv sI D-Æn, Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n -sI Ip-™p, \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ sI -Fw Kn-cnP, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, cm-jv-{Sob∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ, ]-g-bIm-e ^p-Sv-t_mƒ Xm-c-߃ ]s¶-Sp-Øp. a-e-∏p-d-Øv ÿm-]n-°p-∂ aƒ-´n bq-´n-en-‰n kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kn-s‚ tc-J Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v kp-l-dm a-ºm-Sv N-S-ßn¬ a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jv-W-\p k-a¿∏n-®p.

a-e∏ - p-dw: Z-im-–ß - ƒ-°p-ap-ºv tIm-´∏ - S- n ssa-Xm-\n-bn¬ I-fn°p-tºmƒ D-≈p-\n-ds - b `-ba - m-bn-cp-∂p-sh-∂pw C-∂s - e Cu t]-Sn-bn-√m-sX-bm-Wv _q-´-Wn-™-sX-∂pw ap≥ C‚¿-\m-j\¬ Xm-cw kn hn ]m-∏® - ≥ - . A-∂v tIm-´∏ - S- n ssa-Xm-\w \n-dsb N-ce - m-bn-cp-∂p. ho-Wm¬ ]-cn-°v Dd-∏v. F-∂m¬ an-I® - coXn-bn-ep-≈ ]p¬-ØI - n-Sn-bn¬ I-fn-°p-tºmƒ I-fw \n-d™ pI-fn-°m≥ I-gn-bp-∂n-√t- √m F-∂ k-¶S- w am-{X-am-Wv _m-°n.

a-e-¸p-d-¯n-sâ B-th-iw sIm-Xn-¸n-¡p-¶p: sF Fw hn-P-b³

a-e∏ - p-dw: X-\n-°v F-∂pw ]n-¥p-W \¬-In-bn-´p-≈ a-e∏ - p-dw Ct∏m-gpw \¬-Ip-∂ B-th-iw X-s∂ h-√m-sX sIm-Xn-∏n-°p-∂psh-∂v ap≥ C-¥y≥-Xm-cw sF Fw hn-Pb - ≥. A-hc - p-sS {]-Xo£-bv-s°m-Øp-b-cm≥ C-\n X-\n-°m-hn-√-t√m F-t∂m¿-°ptºmƒ D-≈n¬ k-¶S- a - p-≠v. G-sXm-cp I-fn-°m-c\ - pw kz-]v\ - X - pey-am-b ]n-¥p-Wb - m-Wv a-e∏ - p-ds - Ø Im-Wn-Iƒ - \¬-Ip-∂X - v.

a-e-¸p-d-¯n-sâ A-{X B-c-hw C-´y-bn-sem-cn-S-¯pw Im-Wm-\m-hn-Ã: bp j-d-^-en

a-e∏ - p-dw: a-e∏ - p-dw I-fn-°f - ß - f - n¬ Xo¿-°p-∂ B-ch - w C-¥y-bnsem-cn-SØ - pw Im-Wm-\m-hn-s√-∂v ap≥ C-¥y-≥ Iym-]‰ v- ≥ bp jd-^e - n. ^p-Stv- _mƒ a-e∏ - p-dØ - n-s‚ e-lc - n-bm-Wv. an-I® - ]n-¥pW-bm-Wp a-e∏ - p-dw F-√m-Im-eØ - pw I-fn-°m¿-°p \¬-Ip-∂X - v.

t]m-en-kv ]-S-¡p-Xn-c-IÄ s]m-cp-Xn-t¯m-äp a-e-∏p-dw: ]-g-b ]-S-°p-Xn-cIƒ-°v ^p-Sv-t_m-fn-s‚ sa-°bn¬ B¿-∏p-hn-fn-Iƒ-s°m-∏w D-b-cm-\m-bn-√. {]m-bw t]m¿ho-cy-w X-f¿-Øn-b-t∏mƒ tI-cf t]m-en-kv sh-‰-d≥ So-an-\v Pn√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tbj≥ bp-h-\n-c-tbm-Sv tXm¬-hn. C-t©m-Sn-©v t]m-cm-´-Øns\m-Sp-hn-em-Wv ]-g-b -tZ-io-b Ip-∏m-b-°m-c-S-°w A-Wn-\n-c∂ t]m-en-kv C-e-h≥ A-Sn-b-dhp ]-d-™-Xv. sF Fw hn-P-b ≥, bp j-d-^-en, Ip-cn-tI-iv amXyp, kn hn ]m-∏-®≥, kn Pm_n¿, l-_n-_v d-lv-am≥, B≥k¨, kp¬-^n-°¿ Xp-S-ßn-b {]-ap-J-scm-s° t]m-en-kv \n-cbn¬ A-Wn-\n-c-∂n-cp-∂p. Fkv.-]n. bp A-–p¬ I-co-apw _q-´v sI-´n-bn-cp-s∂-¶n-epw Ifn-°-f-Øn-en-d-ßn-bn-√. hn-Pb-s‚ a-I-\pw ]n-Xm-hn-s\m-∏w

I-fn-°-f-Øn-en-d-ßn. A-∏p-dØv ]p-Xp-ap-d-°m-cm-b B-kn^pw kp-ssl-epw A-{I-apw ]S-\-bn-®p. Im-Wn-I-fp-sS ap-gp-h≥ ]n¥p-W-bpw t]m-en-kv So-an-\mbn-cp-∂p. Hm-tcm \o-°-Øn-\pw A-h¿ B¿-∏p-hn-fn-I-tfm-sS ]n-¥p-W \¬-In. I-fn-bp-sS Hmf-Øn-\-\p-k-cn-®p-X-s∂-bm-bncp-∂p B-Zy tKmƒ. t]m-en-kv h-e-Ip-ep-°n k-\q-Pv Xm-c-ambn. A¬-∏-k-a-b-Øn-\p-tijw kp-[o-jv Pn-√m C-e-h-s‚ eo-Uv D-b¿-Øn. C-S-th-f-bv-°p ti-jw t]m-en-kv Sow i-‡-ambn Xn-cn-®p-h-∂p. 20mw \-º¿ Xm-cw cmw-Pn-Øn-s‚ _q-´n¬\n-∂m-bn-cp-∂p B-Zy tKmƒ. A¬-] k-a-b-Øn-\p-ti-jw Iem-[-c-\n-eq-sS t]m-en-kv k-a\n-e ]n-Sn-®p. C-tXm-sS I-fn-°f-ap-W¿-∂p. Xp-S¿-∂v H-t´-sd

\o-°-ß-fm-Wp t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-b-Xv. C-Xn\n-sS B-Zy ]-Ip-Xn-bn¬ hn-Pb-s\ ^uƒ sN-bv-X-Xn-\v t]men-kn-\p e-`n-® s]-\m¬-‰n ]m∏-®≥ ]p-d-tØ-bv-°-Sn-®p-I-f™p. c-≠mw-]-Ip-Xn-bn¬ tKm-sf∂p-d-∏n-® hn-P-b-s‚ aq-t∂m-fw \o-°-߃ tKmƒ-Io-∏¿ ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn. ]-g-b {]-Xn-` aßn-bn-´n-s√-∂p sX-fn-bn-°p-∂ {]-I-S-\-߃ hn-P-b≥ ]p-dsØ-Sp-Ø-tXm-sS Im-Wn-Iƒ B¿-∏p-hn-fn-®p. ]m-∏-®-\v {]mbw hn-fn-t®m-Xn-sb-¶n-epw ]¥v In-´p-tºm-sgm-s° Im-WnI-sf B-th-i-`-cn-X-cm-°n. I-fn A-h-km-\-n-°m≥ GXm-\pw an-\p-´p-Iƒ _m-°n-bncn-s° A-{I-an-eq-sS-bm-Wp Pn√m C-e-h≥ hn-P-bw X-´n-∏-dn- tI-c-f t]m-en-kv sh-‰-d≥ So-apw Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ So-apw X-Ωn-ep-≈ a¬-k-c-Øn¬ sF Fw hn-P-b-s‚ ap-t∂-‰w X-S-bp-∂p s®-Sp-Ø-Xv.

¹-kv-Sp: tPm-en km-[y-X-bp-Å hn-j-b-§Ä Ip-d-hv s]m-∂m-\n: Pn-√-bn-se π-kv-Sp tIm-gv-kp-I-fn¬ tPm-en km-[yX-bp-≈ hn-j-b-߃ Ip-d-hv. ]pXp-Xm-bn _m-®p-Iƒ A-\p-h-Zn°p-tºmƒ tPm-en km-[y-X-bp≈ tIm-w]n-t\-j-\p-Iƒ ]-cn-KWn-°p-∂n-√. ]-c-º-cm-K-X tImw-]n-t\-j-\p-I-fm-Wv Pn-√-bn-se an-° kv-Iq-fp-I-fn-epw ]Tn-∏n°p-∂-Xv.k-b≥-kv {Kq-∏n¬ H ºXv tImw-]n-t\-j-\p-Iƒ D-s≠-¶nepw ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _tbm-f-Pn, I-W-°v Dƒ-s∏-Sp-∂ tIm-gv-km-Wp an-° kv-Iq-fp-I-fnep-ap-≈-Xv. Iq-Sp-X¬ tPm-en km-[y-X-bp-≈ Iw-]yq-´¿ k-b ≥-kpw Pn-tbm-f-Pn-bpw Dƒ-s∏Sp-∂ k-b≥-kv hn-`m-Kw H-tc-

sbm-cp kv-Iq-fn¬ am-{X-am-Wp≈-Xv. Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv, IW-°v F-∂n-h ]-Øp kv-Iq-fpI-fn-epw am-{Xw. C-Xm-Wv Pn-√bn-se k-b≥-kv {Kq-∏n-se tImw-]n-t\-j-\p-Iƒ. _m-°nbp-≈ tPm-en km-[y-X-tb-dn-b A-©v tImw-]n-t\-j-\p-Iƒ Hcp kv-Iq-fn-\pw \¬-In-bn-´n-√. ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, hnj-b-ß-tfm-sSm-∏w tlmw kb≥-kv-˛-I-W-°v, kv-‰m-‰n-kv-‰n-Ivkv-˛-I-W-°v, _-tbm-f-Pn-˛-sskt°m-f-Pn Xp-S-ßn-b •m-a¿ tImw-]n-t\-j-\p-I-sfm-∂pw Pn√-bn-se kv-Iq-fp-I-fn¬ A-\p-hZn-®n-´n-√.- s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v Gsd Xm¬-]-cy-ap-≈ tlmw k-b ≥-kv H-cp hn-Zym-e-b-Øn¬ am-

{X-am-Wp-≈-Xv. π-kv-Sp-hn-\v tPmen km-[y-X-bp-≈ hn-j-b-߃ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\v Pn-√-tbmSv I-Sp-Ø A-h-K-W-\-bm-Wp≈-Xv. A-[n-I _m-®n-\p th-≠n ap-d-hn-fn Iq-´p-∂-h-cpw C-Xn-s\ Ip-dn-®v Ku-c-h-am-bn Nn-¥n-®n-´n√. am-\-hn-I hn-j-b-ß-fn-epw A-h-K-W-\ X-s∂-bm-Wv \n-e\n¬-°p-∂-Xv. sam-Øw 32tImw-]n-t\-j-\pIƒ Cu {Kq-∏n-ep-s≠-∂v t]mepw ]-e¿-°p-a-dn-bn-√. ln-Ã-dn, C-°-tWm-an-Iv-kv, s]m-fn-‰n-° ¬ k-b≥-kv F-∂n-h-tbm-sSm∏w \m-emw hn-j-b-am-bn tPym{K-^n, tkm-tjym-f-Pn, Pn-tbmf-Pn C-h-bn-sem-∂v hm-cn-t°mcn \¬-In-bn-cn-°p-I-bm-Wv. an-

° kv-Iq-fp-I-fn-epw Pn-√-bn¬ [m-cm-fw Ip-´n-Iƒ A-d-_n-Iv H∂mw `m-j-bm-bn ]Tn-®p h-cptºmƒ C-Xv k-_v-P-Œm-bn am-\hn-I hn-j-b-ap-≈-Xv c-≠v kv-Iqfp-I-fn¬ am-{X-am-Wv. 32 tImw-]n-t\-j-\p-I-fp-≈ lyp-am-\n-‰o-kv {Kq-∏n-se 19 hn`m-K-߃ Pn-√-bn¬ H-cn-S-Øp-an√. _m-°n-bp-≈ 13 F-Æ-am-hs´ hn-c-en-se-Æm-hp-∂ kv-Iq-fpI-fn¬ am-{X-am-Wp-≈-Xv. sImta-gv-kv {Kq-∏n¬ am-{X-am-Wv ssh-hn-[y-am¿-∂ tIm-gv-kp-Iƒ Pn-√-bn¬ A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. k¿-°m¿, F-bv-U-Uv ta-J-e-bn ¬ Ip-sd h¿-j-ß-fm-bn ]p-Xn-b tImw-]n-t\-j-\p-Iƒ A-\p-h-Zn°p-∂n-√. \n-e-hn-ep-≈ _m-®v

h¿-[n-∏n-°p-I am-{X-am-Wv sNøp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw A¨ Fv-U-Uv ta-J-e-bn¬ H-t´-sd tIm-gv-kp-Iƒ A-\p-h-Zn-°p-∂p≠v. ]T-\ km-[y-X-I-fpw Ip-´nI-fp-sS A-`n-cp-Nn-bpw ap-∂n¬ I-≠v \-ho-\ tIm-gv-kp-I-fm-Wv A¨ F-bv-U-Uv ta-J-e-bn¬ B-cw-`n-°p-∂-Xv.an-I-® ku-I-cy-ß-fn-√m-sX K-h.F-bv-U-Uv ta-J-e-I-fn¬ _m-®p-Iƒ h¿-[n-∏n-°p-∂-Xpaq-ew Ip-´n-Iƒ A-Xv ssI-sbmgn-bp-I-bm-Wv. C-°mm-c-W-Øm ¬ X-s∂ Hm-tcm-h¿-j-hpw π-kv h¨ {]-th-i-\ \-S-]-Sn-I ƒ ]q¿-Øn-bm-hp-tºm-gpw 5000 tØm-fw ko-‰p-Iƒ H-gn-™p InS-°p-∂-Xv Im-Wmw.-

-t»-Uv- am-^n-b-bp-sS `o-j-Wn: Im-Wm-Xm-b \yq-\-]-£m-h-Im-i-§Ä bp-hm-hn-s\ tX-Sn t]m-en-kv aw-K-em-]p-c-t¯-¡v t\-Sn-sb-Sp-¡m³ sF-Iy-s¸-SWw Ip-‰n-∏p-dw: tª-Uv am-^n-b-bp-sS `o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂v Im-Wm-Xmb bp-hm-hn-s\ A-t\z-jn-®v t]m-en-kv aw-K-em-]p-c-tØ-°v t]m-bn. Ip-‰n-∏p-dw ]m-gq¿ kz-tZ-in \-cn-°p-fw A-º-e-∏-Sn-°p k-ao-]w sXs°-]p-d-Øv t{]-a-s\-bm-Wp c-≠p Zn-h-kw apºv Im-Wm-Xm-b-Xv. t{]-a≥ ]-en-i-bv°v ]-Ww hm-ßn-bn-cp-∂-Xm-bpw ]-Ww sIm-Sp-Ø Ip-‰n-∏p-d-sØ hym-]m-cn-bpw tIm-gn-t°m-Sv X-e-°p-f-Øq¿ kz-tZ-inbp-am-b c-Rv-Pn-Xpw Ip-‰n-∏p-dw ]m-gq¿ \-cn-°p-fw kz-tZ-in Ip-´-\pw ]-Ww B-h-iy-s∏-´n-cp-s∂-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. t{]-a-s\ Im-Wm-Xm-b-sX-∂p Nq-≠n-°m-´n t{]-a-s‚ k-tlm-Z-c߃ Ip-‰n-∏p-dw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sSbm-Wp t{]-a≥ aw-K-em-]pc-Øp-s≠-∂ \n-K-a-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn¬ Ip-‰n-∏p-dw t]m-en-kv aw-K-em-]p-c-tØ-°v t]m-bn-´p-≈-Xv. c-Rv-Pn-Øn-s\-bpw Ip-´-s\-bpw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-Xp-h-cn-I-bm-Wv.

a-e-∏p-dw: \yq-\-]-£ A-h-Im-i-߃ t\-Sn-sb-Sp-°m≥ kw-L-S-\Iƒ `n-∂-X a-d-∂p sF-Iy-s∏-S-W-sa-∂pw A-h-Im-i-߃ ]q¿-Wam-bn \¬-Im≥ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-dp-Iƒ X-øm-dm-h-W-sa∂pw a-Zv-d-k am-t\-Pv-sa‚ v `m-c-hm-ln-I-fp-sS kw-ÿm-\ k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. ]m-W-°m-Sv _-jo-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]n ]n ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. {Km‚ v C≥ Fbv-Uv I-Ωn-‰n Aw-Kw kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv ¢m-sk-Sp-Øp. \yq-\-]-£ k-an-Xn kw-ÿm-\ I¨-ho-\¿ \-Sp-°-≠n A-_q-_°¿, Pn-√m sk-{I-´-dn a-Ω-Zv tIm-Uq¿, sI kn ap-l-Ω-Zv, A-–p¬ a-Po-Zv au-e-hn kw-km-cn-®p.

\yq-\-]-£ hn-Zy-m`ym-k k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® a-Zv-d-km `m-c-hm-ln-I-fp-sS kw-ÿm-\ I¨-h≥-j≥ ]m-W-°m-Sv _-jo-d-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

saUn-¡Â tImf-Pv H.]n. aq-¶p Zn-h-k-am-¡nb-Xv I-S-em-kn at©cn: at©cn saUn-°¬ tImf-Pv H-.]n. {]-h¿Ø-\w aq ∂p Zn-hk - a - m-°n-bXpw InS-Øn Nn-In¬-kbpw D-Ø-c-hn¬ am{Xw. k¿-°m¿ D-Ø-c-hn-d-ßnsb-¶n-epw 13 kv-s]-jym-en-‰n H. ]nIƒ {]-h¿-Øn-°m-\m-h-iy am-b ku-Icyw C-Xph-sc k÷o-I-cn-°-s∏-´n-´n√. Xn¶ƒ, _p-[≥, sh-≈n F-∂o aq-∂p Znh-k-ß-fn¬ sa-Un-°¬ tImfPv H.]n. {]-h¿-Øn-°p-sa-∂m-Wv D-Øc - h - n¬ ]-db - p-∂Xv. h-Ip-∏p-ta-[m-hn-Iƒ Np-aX - e - tb-s‰-¶nepw A-kn- v {]-^ k¿, ko-\n-b¿ A-kn-kv‰‚ v \nb-a-\-am-hm-sX In-S-Øn-Nn-In¬k \-S° - n√. sa-Un-kn≥, k¿Pdn hn-`m-KØ - n¬ InS-Øn Nn-In¬k \¬-I-W-sa-¶n¬ tUm-Œ¿am¿ Np-aX - e - t- b¬-t°≠-Xv \n-¿_-‘a - m-Wv.P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn H.]n. ]-Ip-Xn-bm-°n sh-´n-°p-ds®-¶n¬ am-{X-ta sa-Un-°¬ tImf-Pv H.]n. {]-h¿-Øn-°m≥

N-cÂ-a-®n ho-gp-sa-¶ t]-Sn-bn-Ãm-sX I-fn-¨p: ]m-¸-¨³

B-tcm-Ky sk-{I-«-dnbpw U-b-d-Îdpw C-¶v k-µÀ-in¡pw a-t©-cn: sa-Un-°¬ tIm-f-Pns‚ {]-h¿-Ø-\-ß-ep-am-bn _‘-s∏-´ A-hy-‡-X-Iƒ Zq-cnI-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn kwÿm-\ B-tcm-Ky sk-{I-´dnbpw U-b-d-Œdpw C-∂ a-t©cn sa-Un-°¬ tImf-Pv k-μ¿in-°pw. B-tcm-Ky sk-{I´-dn tUm. C-f-t¶mh≥, U-b-d-Œ¿ tUm.

]n sI P-ao-e- F-∂n-h-tcm-sSm ∏w sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k Ub-d-Œ¿ tUm. ]n Ko-Xbpw at©-cn-bn-se-Øpw. cm-hn-se 10\v sa-Un-°¬ tImf-Pv tIm ¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. sa-Un°¬-tImf-Pv Po-h-\°m¿, sI.Pn.Fw.H.F {]-Xn\n-[n-Iƒ, sa-Un-°¬ tImf-Pv

A-[ym-]-I kw-LS-\m {]-Xn\n-[n-Iƒ F-∂n-h-cp-am-bn kwLw N¿-®-\-S-Øpw. sa-Un°¬ tImf-Pv H.]n aq-∂p Zn-hk-am-°nb-Xv F-ßn-s\ {]mtbm-Kn-I-am-hpw- F-∂-Xn-s\°p-dn-®m-bn-cn°pw {][m-\ N¿®. D-®-°p-ti-jw kw-Lw a-e∏p-dw I-e-IvStd-‰n¬ \-S-°p∂ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

km-[n-°p-Ib - p-≈p. P-\-d¬ Bip-]{Xn H.]n sNm-Δ, hym gw, i-\n Zn-hk - ß - ƒ am-{X-am-°n Np-cp-°n-bm-Wv D-Øc-hn-dßn-bn-cn-°p-∂-Xv. k¿P-dn hn-`m-K-Øn ¬ In-S-Øn-Nn-In¬ k- Xp-Sß - W - s - a-¶n¬ F-´v Xn-tb‰-dp-Iƒ thWw. t\c-sØ \n-ban-®n-cp-∂ 36 A-kn-kv‰‚ v {]-^k¿-Ωm-cn¬ 11 t]¿ D-∂X - ]T-\Øn-\m-bn A-h[ - n-bn¬ {]-th-in-

®n-cn-°p-Ib - mWv. P-\d - ¬ B-ip]{Xn ]-Sn-]S- n-bm-bn sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-°n ]-cn-h¿-Øn-∏n-°p∂-Xns‚ `m-K-am-Wv H.]n. Ip-d®Xv. F-∂m¬ sa-Un-°¬ tImfPv {]-h¿Ø-\w kp-k-÷-am-hmsX \-SØ - p-∂ \o-°w hn-]co-X ^-ea - m-Wv D-≠m-°p-I. aq-∂p-h¿j Øn-\p-≈n¬ sN-c-Wn-bnse Sn. _n. B-ip-]-{Xn P-\-d¬ Bip-]{- Xn-bm-°m ≥ ap-Jy-a{- ¥n-bp-

sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tN¿-∂ tbmKw Xo-cp-am-\n-®n-cp∂p. sI-´n-Sa - S- °-ap-≈ ku-Ic - y-߃ ]q¿-Øn bmh-W-sa-¶n¬ Iq-Sp-X¬ Imew th-≠n-hc - pw. P-\d - ¬ B-ip]-{Xn-bn-se 450¬ ]-cw Po-h-\°m-sc sa-Un-°¬ tIm-fP - n-s‚ `m-Ka - m-°p-It- bm ]p-Xn-b \ - n-ba\w \-S-Øp-I-tbm -sN-øp-I-sb∂Xpw {]-Xn-k‘ - n-°n-Sb - m--°pw. kvs - ]-jym-en‰n, d-^d - ¬ Nn-In¬-

k-I-fm-bn-cn°pw sa-Un-°¬ tImf-Pv H.]n-bn-se-Øp-I. km-{]m-Yan-I ku-I-cy-ß fpw Ãm-^v \n-ba - \ - hpw ]q¿-Ønbm-°m-ØX - n-\m¬ Aw-Ko-Im-cw \ ¬-tI-≠-Xn-s√-∂v t\c-sØ

]cn-tim-[-\ \-SØnb -kw-Lw ip-]m¿-i k-a¿-∏n-®n-cp∂p. `-cW-am-‰t- ØmsS sa-Un-°¬ Iu ¨-kn-en-s‚ Aw-Ko-Im-cw Xn-cn®p ]n-Sn-°p-Is - b∂-Xv Iq-Sp-X¬ `m-cn-®X - m-hpw.

I-fn I-gn-ªpw B-th-iw A-W-s]m-«n; Km-e-dn-bn-se-§pw AÀ-P-âo-\-bpw {_-ko-epw a-e-∏p-dw : a-e-∏p-d-Øn-s‚ I-fn-bm-c-h-Øn\v B¿-°pw X-S-bn-Sm-\m-hn-√. tIm-´-∏-Sn {Ku-≠n-se D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn-\p ti-jw \S-∂ {]-Z¿-i-\ a¬-k-c-Øn-\p-ti-j-hpw Bc-h-Øn-\p Ip-d-hp-≠m-bn-√.-Hm-tcm I-fn-°mtc-bpw P-bv hn-fn-®v {Ku-≠v ap-gp-h≥ \-SØn-®v H-∏w \n-∂v t^m-t´m-bp-sa-Sp-Øm-Wv Hm-tcm I-fn-°-º-°m-c-\pw ho-S-W-™-Xv.sF Fw hn-P-b-\m-bn-cp-∂p B-cm-[-I-tcsd. Km-e-dn-bn¬ \n-d-sb A¿-P-‚o-\-bp-sSbpw {_-ko-en-s‚-bpw sIm-Sn-I-fm-bn-cp-∂p. h-cm-\n-cn-°p-∂ tem-I-°-∏n-s‚ B-th-iw a-e-∏p-d-Øn-s‚ a-Æn¬ C-t∏m-sg {]-I-S-amsW-∂-Xn-s‚ kq-N-\-Iƒ. C-S-bv-°v Cw-•≠n-s‚-bpw kv-s]-bn-\n-s‚-bpw sIm-Sn-Ifpw Im-Wm-\m-bn. A¿-P‚o-\-bp-sS ]-Xm-Ibp-sS \n-dw ]q-in-b Im-dpw ss_-°pw Bth-i-Øn-te-s°-Øn-®p. Xn-cn-®-Sn-sb-t∂mWw {_-ko¬ B-cm-[-I-cp-sS hm-l-\-ßfpw {]-I-S-\-ß-fpw tIm-´-∏-Sn-°p Np-‰pw h¿W-cm-Pn Xo¿-Øp.

sI.--F-kv.-BÀ.--Sn.--kn. Un-t¸m \-ho-I-c-Ww: A-´n-a tbm-Kw \m-sf a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw sI.--F-kv.-B¿.--Sn.kn. Un-t∏m \-ho-I-cn°p-sa-∂v a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. \m-sf Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv {]-tXy-I tbm-Kw tN¿-∂v \-hoI-c-W-Øn-\m-h-iy-a-m-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬. F-bv-s°m-∏w sI.F-kv.B¿. Sn.kn. Un-t∏m k-μ¿-in-®-ti-

jw am-[y-a {]-h¿-Ø-I-tcm-Sp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. Un-t∏m-bp-sS tim-Nymh-ÿ t_m-[y-s∏-´p.\-ho-I-c-W-Øn-\v \-S-]-Snsb-Sp-°n-√m-sb-∂v B¿-°pw ]d-bm≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmWv Un-t∏m I-≠-t∏m-gp-≠m-bXv. {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\m-bmWv \m-sf tbm-Kw tN-cp-∂-sX ∂v a-{¥n ]-d-™p.

IpSpw-_{io A-cn C-¶v hn-]-Wn-bn-en-d§pw N-ß-cw-Ipfw: kw-ÿm\-sØ Ip-Spw-_{io {]-h¿-Ø-I¿-°v amXr-I-bm-bn B-e-t¶m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv Ip-Spw-_-{io-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ s\√v kw-`-cn-®v A-cn-bm-°n hn-]-Wn-bn¬ C-d-°p-∂ Be-t¶m-Sv Ip-Spw-_{io ssd-kn-s‚ D-Zv-LmS-\w C-∂v a{¥n F ]n A\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°pw. cm-hn-se 11 \v Im-fm-®m¬ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-em-Wv ]-cn-]mSn. ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F, kp-sse-am≥ am-¥Sw, Pn√m ]©mb-Øv {]-knU‚ v kplv-d a-ºmSv, Ip-Spw-_{io F-Iv-kn-Iyq-´ohv U-b-d-Œ¿ sI ]n h-’-e-Ip-am-cn ]-s¶-Sp-°pw.


{]mtZ-inIw

27 sa-bv 2014 sNmΔ

tIm¬-{K-kv Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

]cn-]mSn

„Nm-Ø-√q¿: F-kv.-F≥.-Un.-

]n im-Jm tbm-Kw ˛-t£-{X ka¿-∏-Ww ˛ 4.-00 „a-e-∏p-dw F≥.-Pn.-H bq-\nb≥ Hm-Un-t‰m-dn-bw: c-iv-an Ne-®n-t{Xm¬-k-hw ˛9.-00

I-¡-d hn.-kn.-_n. \nÀ-am-W-¯n A-]m-I-X: ]n-Ã-dp-IÄ tNmcp-¶p I-cp-hm-c-°p-≠v: P-e-hn-`-h hIp-∏v H-∂-c-t°m-Sn cq-] Nn-e-hgn-®v H-en-∏p-g-°v Ip-dp-sI I-°-dbn¬ \n¿-an-°p-∂ hn.-kn.-_n \n¿-am-W-Øn-se A-]m-I-X aqew tNm¿-s∂m-en-°p-∂p. I-°-d-sb X-cn-ip-am-bn _‘n-∏n-°p-∂-Xn-\pw \q-dp-I-W°n-\p G-°¿ Ir-jn `q-an-°pw Np-‰p-h-´-sØ Ip-Sn-sh-≈ £m-aØn-\pw k-lm-b-am-bn \n¿-an°p-∂ hn.-kn.-_n-bp-sS \n¿-amW-Øn-\v B-h-iy-am-b kn-a‚pw I-ºn-bpw D-]-tbm-Kn-°m-Ø-XmWv tNm¿-®-°v Im-c-W-sa-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.\m-ev ]n-√-dp-I-fpw tNm¿s∂m-en-°p-∂p-≠v. C-Xv a-W¬Nm-°v sIm-≠v aq-Sn-bn-cn-°-bmWv. \n¿-am-W-Øn-se A-]m-I-X `m-hn-bn¬ hn.-kn.-_n-bp-sS Imcy-£-a-sØ _m-[n-°p-sa-∂ `b-∏m-Sn-em-Wp ]-cn-k-hm-knIƒ.

A-d-hn-\m-bn sIm-−ph-¶ ]-ip N-¯p I-cp-fm-bn: amw-k hn¬-∏-\ tI{μ-Øn-te-°v A-d-hn-s\Øn® ]-ip N-Øp. I-cp-fm-bn-se amwk hn¬-∏-\ tI-{μ-Øn-te-°v sIm-≠ph-∂ A-d-hp-am-Sn-s\bm-Wv N-Ø \n-e-bn¬ I-≠-Xv. ]-©m-b-Øn-se A-\-[n-IrX amw-k hn¬-∏-\ tI-{μ-߃°v ]-©m-b-Øv tÃm-∏v sa-tΩm \¬In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-dhp im-e-Iƒ ]q´m≥ X-øm-dm-hmØ-Xn-s\ XpS¿∂v sk-{I-´-dn ]q-t°m-´pw-]m-Sw t]m-en-kn-\v ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. A-d-hn\m-bn F-Øn-® ar-Kw tcm-K _m[-tb-‰v N-Ø-Xm-bp-≈ hm¿-Ø \m-´p-Im-cn¬ `o-Xn-bp-f-hm-°n-. ip-Nn-Xz-an-√m-Ø ]-cn-k-ßfn¬ tcm-K-_m-[-tb-‰ ar-K-ß-fpsS amw-k-am-Wv hn¬°p-∂-sX∂pw B-t£-]-ap-≠v. A-d-hn-s\-Øn-® am-Sv N-Øns\°p-dn-® ]-cn-tim-[n-°m-\pw P-\-ß-fp-sS B-i-¶b-I-‰m-\pw ar-K kw-c-£-W h-Ip-∏v X-ømdm-bn-´n-√. hn¬-∏-\-bv°v F-Øn°p-∂ ar-K-ß-sf tUm-Œ¿ ]-cntim-[-\ \-S-Ø-W-sa-∂ hr-hÿ-bpw ar-K kw-c-£-W h-Ip∏v ]m-en-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xnbp-≠v. A-d-hp im-e-I-fn¬ ]-cn-tim[-\ \-S-Øm≥ B-tcm-Ky h-Ip∏pw X-øm-dm-hp-∂n-√. s]m-Xp P\ B-tcm-Ky-sØ _m-[n-°p-∂ hn-j-b-Øn¬ -]-©m-b-Øv A-Snb-¥-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa-∂ B-h-iy-hpw i-Iv-X-am-Wv.-

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww ]q-t°m-´pw-]m-Sw: tI-c-f hn-izI¿-Ω k-` A-a-c-º-ew im-Jm P\-d¬ t_m-Un tbm-K-hpw ]Tt\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw \-SØn. Xm-eq-°v sk-{I-´-dn ]n kn ]hn-{X≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-l≥ In-S-ß-b-Øv A-[y£-X h-ln-®p. c-ta-iv ]-cn-bm-cØv, Sn th-em-bp-[≥, Fw in-hi-¶-c≥, F.-k-Pn, Sn N-{μ≥, S ]n {io-[-c≥ kw-km-cn-®p.-

{]-Ir-Xn ]T-\ Iymw-]v \n-e-ºq¿: ]-cn-ÿn-Xn hn-Zym`ym-k {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bn \n-e-ºq¿ {]-Ir-Xn ]T-\ tI-{μw bp.--]n.--ssl-kv-Iqƒ hnZym-c-∞n-Iƒ-°m-bn {]-Ir-Xn ]T-\ Iymw-]pw h-\-]T-\ bm-{Xbpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. s-- a-bv 29,30 Xo-b-Xn-I-fn¬ \S-Øp-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp°m≥ Xm-¬]-cy-ap-≈-h¿ 9946 892575 F-∂ \-º-dn¬ d-Pn-ÿ sN-øp-I.--

Im-jv A-hmÀ-Uv I-cp-fm-bn: F-kv.-F-kv.-F¬.kn, π-kv Sp ]-co-£-I-fn¬ ap-gph≥ hn-j-b-߃-°pw F π-kv t\-Sn-b I-cp-fm-bn ]-©m-b-Ønse hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v I-cp-fm-bn k¿-I-ho-kv _m-¶v Iym-jv Ahm¿-Uv \¬-Ip-∂p. A¿-l-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ _m-¶v Hm-^o-kpam-bn _-‘-s∏-S-Ww

Sn.-sI. tIm-f-\n tIm¨-{K-kv Hm-^n-kv a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tam-t«mÀ ss_-¡v a-dn-ªv bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v \n-e-ºq¿: tam-t´m¿ ss_-°v \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-™v bp-hmhn-\v Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-°p-]-‰n. Nm-en-bm¿ ]-©m-b-Øn-se C-Snh-Æ ]p-fn-h-f-∏n¬ l-\o-^-bpsS a-I≥ a-\m-^n(22)\m-Wp ]cn-°p-]-‰n-b-Xv.-C-∂-se c-≠p-a-Wn-tbm-sS

aq-te-∏m-Sw ]m-e-Øn-\v k-ao-]am-Wv kw-`-hw. X-e-°pw ssIIm-ep-Iƒ-°pw km-c-am-b ]-cnt°-‰ a-\m-^n-s\ \n-e-ºq¿ Pn√m B-kv-]-{Xn-bn-epw Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tImtf-Pv B-kv-]-{Xn-bn-epw {]-thin-∏n-®p.--

a-e-∏p-dw: F-S-h-Æ ]-Ø-]n-cnb-sØ a-t©-cn-°m-Sv G-°-e°-≠n {]-tZ-i-sØ Izm-dn-Iƒ 20 h¿-j-am-bn P-\-Po-hn-Xw Zp-cnX-am-°p-∂-Xm-bn {]-Xn-I-c-W th-Zn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Izm-dn-tbm-Spw {I-j¿ Fw km‚ v bq-\n-‰n-s‚-bpw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-ep-am-bn \n-c-h-[n Ip-Spw-_-ß-fm-Wp Xm-a-kn-°p∂-Xv. I-cn-¶¬-s]m-Sn-bpw am-en\y-hpw {]-tZ-i-Øm-sI hym-]n®n-cn-°p-I-bm-Wv. Sn-∏¿ tem-dnIƒ A-an-X th-K-X-bn¬ Hm-Sn°p-∂-Xp Im-c-Ww Po-hn-Xw Xs∂ `o-j-Wn-bm-bn-cn-°-bm-Wv.

\n-e-ºq¿: Sn-∏¿-tem-dn ssh-ZypXnØq¨ C-Sn-®v X-I¿-Øp. \ne-ºq¿ \-K-c-Øn¬, hn-t√-Pv Hm^n-kn-\v ap≥-h-iw tdm-U-cn-Inse ssh-Zyp-Xn Xq-Wm-Wv X-I¿Ø-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ]p-e¿-s® aq∂-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. A- k - a - b - Ø m- b - X n- \ m¬ B¿-°pw ]-cn-°n-√. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-c-Øn¬ a-Wn-°qdp-I-tfm-fw ssh-Zyp-Xn hn-X-c-

Ww X-S- -s∏-´p. A-an-X-th-KX-bm-Wv A-]-I-S-Øn-\v Im-c-Wsa-∂v kq-N-\-bp-≠v. F-Xn-sc h-∂ hm-l-\-Øn-\v h-iw sIm-Sp-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWv A-]-I-S-ap-≠m-b-sX-∂v ss{U-h¿ ]-d-™p. C-cp-ºn-s‚ ssh-Zyp-Xn- Xq-Wn-en-Sn-®m-Wp an\n tem-dn \n-∂-Xv. Xq¨ ap-dn™n-´p-≠v. tdm-Un¬ K-Xm-K-X X-S- -ap-≠m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v

te-°v \n-e-hn¬ \m-Sp-Im-Wn-®pcw h-gn-bm-Wv {Km-ss\-‰v, am¿_nƒ F-∂n-h F-Øp-∂-Xv. F-∂m¬ sk-bn¬-kv Sm-Ivkv tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j-s‚ ]p-Xn-b D-Ø-c-hv hym-]m-cn-Iƒ°pw hm-l-\ D-S-a-Iƒ-°pw hn\-bm-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. 110 In-tem-ao-‰¿ A-[n-Iw k-©cn-t°-≠-Xn-\m¬ N-c-°v hm-l\-߃-°v A-an-X hm-S-I \¬tI-≠ A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. A-[n-Ir-X-cp-sS ]n-Sn-hm-in-aqew \m ¬-∏-tXm-fw h-cp-∂ temdn Po-h-\-°m¿ cm-hn-se-ap-X¬ Np-c-Øn¬ Zp-cn-X-Øn-em-bn-cn°p-I-bm-Wv.

cp-sS-bpw F-Xn¿-∏n-s\-Øp-S¿∂v H-Sp-hn¬ ]-cn-tim-[-\ \n¿Øn D-tZ-ym-K-ÿ¿ a-S-ßp-I-bmWp-≠m-b-Xv. ]p-Xn-b D-Ø-c-hv h-∂-tXm-sS a-e-_m¿ ta-J-ebn¬ \n¿-am-W ta-J-e-bn¬ kvXw-`-\m-h-ÿ D-≠m-bn-´p--≠v. I¿-Wm-S-I-bn-se Kp-≠¬t]-´n¬ \n-∂v -\m-Sp-Im-Wn-®p-cwh-gn h-gn-°-S-hn-se-Øm≥ F-gp]-Xv In-tem-an-‰dm-Wv Zq-cw. F∂m¬ ap-Ø-ß-h-gn hm-l-\-ß ƒ Np-‰n h-cp-tºmƒ 140 In-teman-‰¿ A-[n-I-am-bn k-©-cn-t°≠-Xp-≠v. a-e-∏p-dw, a-t©-cn, Xn-cq¿, tIm-´-°¬, \n-e-ºq¿, h-≠q¿ Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn-

sN-Iv-Umw \nÀ-an-¡m³ hn.-kn Iw {_n-Uv-PnÂ\n¶p sh-Åw tNmÀ-¯m\pÅ {i-aw X-S-ªp

IS-I-fn tam-j-Ww

aÂ-ky-amÀ-¡-än B-tcm-Kyh-Ip-¸v ]-cn-tim-[-\; D-S-a-IÄ-s¡-Xn-tc t\m-«n-kv

≈n-t»-cn sN-°v-Umw \n¿-Ωn°p-Xv. tXm-´n¬ sh-≈w \n-d-™v \n¬-°p--Xn-\m¬ H-cp am-ktØm-f-am-bn ]p-Xn-b sN-°v Umw \n¿-am-Ww A-h-Xm-f-Ønem-bn-cp-∂p. Um-an-se sh-≈w tNm-cm-Ø-Xv Im-c-Ww sI-´v s]m-fn-®v sh-≈w tNm¿-Øp--Xn\p-≈ \o-°-am-Wv \m-´p-Im¿ XS-™-Xv. s]m-fn-® `m-Kw ]q¿-W-am-bn sI-´-W-sa-∂v \m-´p-Im-c-p-sS Bh-iyw. s]m-fn-® A-W-s°-´v v ]q¿-W-am-bn \-m-∂m-°n-bn-s√¶n¬ a-g-°m-ew Xp-S-ßp-tXm-sS ]-≈n-t»-cn A-W-s°-´v \m-a-hti-j-am-hpw.-

ta-em-‰q¿: ta-em-‰q¿ sd-bn¬sh sK-bv-‰n-\p-k-ao-]-ap-≈ sNcn-∏p-I-S-bn-epw sam-ss_¬t^m¨-I-S-bn-epw tam-j-Ww.tX-d-º≥ A-–p¬ -I-co-ans‚ A-kv-\ ^q-´v-hn-b-dn¬-\n∂v F-Æm-bn-cw cq-]-bpw sN-cn∏v _m-Kv F-∂n-h-bp-am-Wp Ih¿-∂-Xv. k-ao-]-Øp-≈- ]p-e¿-°mS≥ j-ao-dn-s‚ sam-ss_¬-sIb¿ I-S-bn¬-\n-∂v G-gv samss_¬-t^m-Wp-I-fpw 25,000 cq-]-bp-am-Wv tam-„n-°-s∏-´-Xv.j-´¿-]q-´v X-I¿-Øm-Wv C-cp-IS-I-fn-epw tam-j-Ww \-S-Ønbn-´p-≈-Xv.-Xn-¶-fm-gv-® cm-hnse I-S-Xp-d-°m-s\-Ø-n-b-t∏mgm-Wv tam-j-Ww \-S-∂ hn-h-cw A-dn-™-Xv.I-S D-S-a-I-fp-sS ]-cm-Xn-{]Im-cw ta-em-‰q¿ t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-SØn

tc-J-bn-ÃmsX A-\m-Ym-e-b-¯n-te-¡v sIm-−p-h-¶ 123 Ip-«n-I-sf in-ip-t£-a k-an-Xn G-sä-Sp-¯p a-e-∏p-dw: sh-´-Øq¿ A≥-hmdp¬-lp-Zm tImw-π-Iv-kv A-\mY A-K-Xn a-μn-c-Øn-te-°v ]›n-a _w-Km-fn¬ \n-∂v sIm-≠ph-∂ 123 Ip-´n-I-sf in-ip-t£-a k-an-Xn G-s‰-Sp-Øp. a-Xn-bm-b tc-J-I-fn-√m-sX Xo-h-≠n h-gn sIm-≠p-h-∂ Ip´n-I-sf-bm-Wp sd-bn¬-th t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn- in-ip-t£-a kan-Xn-°v ssI-am-dn-b-Xv. Rm-b-dmgv-N ssh-Io´v Kp-lm-h-Øn-˛-Xncp-h-\-¥-]p-cw F-Iv-kv-{]-kn-emWv C-{X-bpw Ip-´n-I-sf sIm-≠ph-∂-Xv. C-∂-se ssh-Io´v 6.-30 Hm-sS c-≠v _- n-em-bn a-e-∏pdw I-e-Iv-S-td-‰n-se-Øn-® Ip-´nI-fn¬ ]-e-cpw A-h-i-cm-bn-cp∂p. A-©v h-b- v ap-X¬ {]m-b-

ap-≈ Ip-´n-I-fm-Wv kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂-Xv. Ip-´n-Iƒ-°v in-ip-t£-a k-an-Xn A-[n-IrX¿ `-£-Ww \¬-Ip-I-bpw IqsS-bp-≠m-bn-cp-∂ _w-Kmƒ kztZ-in-I-fm-b c-≠v A-[ym-]-Icn¬ \n-∂v Im-cy-߃ tNm-Zn-®dn-bp-I-bpw sN-bv-Xp. Ip-´n-I-sf cm-{Xn ]-Øp-a-Wntbm-sS Xr-iq¿ Nn¬-{U≥-kv tlm-an-te-°v am-‰n. 123 Ip-´n-Ifn¬ 64 t]¿ sh-´-Øq¿ F.-Fw.bp.-]n kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂-Xmbp-≈ tc-J kv-Iqƒ A-\m-Ym-eb A-[n-Ir-X¿ ssN¬-Uv sh¬s^-b¿ I-Ωn-‰n ap-ºm-sI lm-Pcm-°n-bn-´p-≠v. th-\-e-h-[n-°v \m-´n¬ t]mb hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv 64 t]-sc∂pw _m-°n-bp-≈-h¿ ]p-Xp-Xm-

cp-∂ c-Rv-Pn-\n am¿-®v 7\v cm-Pn h-®v t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. ^n-{_h-cn h-sc-bp-≈ i-º-fw C-h¿°v In-´n-b-Xm-Wv. am¿-®v H-∂p-apX¬ 7 -h-sc-bp-≈ i-º-f-am-Wv In-´m-\p≈-Xv. i-º-fw \¬-Ip∂-Xv \n-e-ºq¿ sF.-Sn.-Un.-]n. Hm-^n-kn¬ \n-∂m-Wv. i-º-fw \¬-IW -- -sa-¶n¬ h¿-°n-Mv dn-t]m¿-´n-\v ]p-d-sa Iu¨-k-en-Mv dn-t]m¿-´v Iq-Sn \¬-tI-≠-Xp-≠v. C-Xv \¬-ImØ-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv i-º-fw A-\p-h-Zn-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂sX-∂v sF.-Sn.-Un.-]n. s{]m-P-Œv Hm-^n-k¿ sP- n-tamƒ ]-d™p. F-∂m¬, C-Xn-\p ap-ºv dn-

t]m¿-´v \¬-In-bn-cp-∂n-s√-∂v cRv-Pn-\n A-h-Im-i-s∏-´p. i-ºfw In-´m-sX Xm≥ t]m-hn-s√-∂v ]-d-™v sF.-Sn.-Un.-]n.-Hm-^nkn-¬ Ip-Øn-bn-cn-°p-I-bm-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v {]-[m-\m-[ym-]nI ku-Zm-an-\n Hm-^n-kn-se-Øn c-Rv-Pn-\n-bp-am-bpw Hm-^n--k-dpam-bpw kw-km-cn-®p. X -- m≥ \¬tI-≠ dn-t]m¿-´p-Iƒ F-√mw kvIq-fn¬ \¬-In-sb-∂v c-Rv-Pn-\n F-gp-Xn-sIm-Sp-Øti-jw i-ºfw \¬-In. am¿-®v 26-\p-≈n¬ iº-fw hm-ß-W-sa-∂v Im-Wn-®v sF.-Sn.-Un.-]n. c-Rv-Pn-\n-°v IØ- b - ® n- c p- ∂ - X - \ p- k - c n- ® m- W v A-h¿ C-∂-se h-∂-Xv.-

{I-j¿ {]-h¿-Øn-∏n-°m-hp F∂ a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Un-s‚ D-Ø-c-hpw \n-c-¥cw ew-Ln-°p-I-bm-sW-∂pw Btcm-Ky c-£m {]-Xn-I-c-W th-Zn B-tcm-]n-®p. Fw-km‚ v I-gp-I\m-bn ASpØ tXm-´n¬ \n-∂pw Ip-f-Øn¬ \n-∂pw sh-≈-sa-Sp-°p-∂p-≠v. Izm-dn- D-S-a-Iƒ-°-\p-Iq-e-am-b \n-e-]m-Sm-Wv A-[n-Ir-X¿ ssIsIm-≈p-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc \nb-at]m-cm-´w \-S-Øp-sa-∂v I¨-ho-\¿ kn sI _-jo¿, sI A-–p¬-e-Øo-^v, hn ssk-\p±o≥, i-_o¿, A-–p¬-Jm-Z¿, ]n kp-μ-c cm-P≥ ]-d-™p.

t]m-en-kv Io¿-Øn tdm-Uv h-gn K-Xm-K-Xw Xn-cn-®p-hn-Sp-I-bm-bncp-∂p.-- D-®-bv°v H-cp-a-Wn-tbm-sS Xq¨-am-‰p-∂ {]-h¿-Ø-\w ]q¿Øn-bm-°n-sb-¶n-epw a-‰p ]-WnIƒ I-gn-™v ssh-Zyp-Xn hn-X-cWw B-dp-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv ]p\ÿm-]n-®-Xv. ssh-Zyp-XnØq ¨ ap-dn-® kw-`-h-Øn¬ sshZyp-Xn h-Ip-∏v hm-l-\ -D-S-a-bn¬ \n-e-ºq¿ Su-Wn¬ Sn-∏¿ tem-dn \n-∂v ]n-g Cu-Sm-°n.-ssh-Zyp-XnØq-Wn-en-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw

a-dn-bn-se-Øn. Ip-d-®v hm-l-\-߃ am-{X-amWv Ch¿°v ]-cn-tim-[n-°m-\mb-Xv. C-tXm-sS N-c-°v hm-l-\ß-fn-se Po-h-\-°m-cpw ]-cntim-[-\m D-tZ-ym-K-ÿ-cpw XΩn¬ hm-t°-‰-am-bn. tem-dn Poh-\-°m¿-s°m-∏w \m-´p-Im¿-IqSn tN¿-∂-tXm-sS cw-Kw h-j-fmbn. sk-bn-¬-kv Sm-Iv-kv tIm-gnt°m-Sv Un-hn-j-s‚ D-Ø-c-hv \S-∏m-°m≥ am-{X-ta X-߃-°v \n-tZ-i-ap-≈p-sh-∂pw k¿°m¿ X-e-Øn¬ _-‘-s∏-Sm\p-am-Wv D-tZ-ym-K-ÿ¿ \n¿-tZin-®-Xv. \m-´p-Im-cp-S-bpw Po-h-\-°m-

Im-fn-Im-hv: hn-hm-Z-am-b ]-≈nt»-cn-bn-se sN-°v Umw \n¿-amWw Xp-S-ßm≥ th-≠n ]-g-b Um-w X-I¿-°p--∂-Xv \mv-´p-Im¿ X-S-™p. tXm-´n¬ sh-≈w \n-d-™p \n¬-°p--Xn-\m¬ sN-Iv-Umw \n¿-am-Ww \-S-Øm≥ I-gn-bmØ-Xn-\m-em-Wp ]-g-b Umw s]m-fn-°p-Xv. \m-´p-Im¿ B-cpw B-h-iys∏-Sm-sX-bm-Wv sN-°v-Umw \n¿-an-°p--sX-pw h≥ {I-a-t°-Sv \-S-Øp--Xn-\v th-≠n-bm-Wv ]-≤Xn sIm-≠v h--sXpw B-tcm-]-Wap-b¿-∂-n-cp-∂-p. lm-U-]-≤-Xn -{]-Im-cw e£-߃ h-I-bn-cp-Øn-bm-Wv ]-

In-W-dpw tXm-Spw a-en-\-a-b-ambn am-dn. P-\-ß-fn¬ \-s√m-cp ]¶pw izm-k-tIm-i tcm-K-ß-fpw Kp-cp-X-c-am-b a-‰p tcm-K-ß-fpw _m-[n-®v Zp-cn-X-Øn-em-Wv. aq∂p h-en-b a-e-Iƒ s\-Sp-sI ]nf¿-Øn {]-Ir-Xn-°pw B-hm-k hy-h-ÿ-°pw I-\-Ø B-LmX-ta¬-]n-®m-Wp Izm-dn {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. Fw-km‚ v bq-\n-‰n¬ ]p-Xnb Sm¿- an-Iv-kn-Mv bq-\n-‰p-Iq-Sn Xp-S-ßm-\p-≈ \o-°w \-S-°p∂p-≠v. F-S-h-Æ ]-©m-b-Øv tÃm-]v sa-tΩm \-¬-In-bn-´pw CXv h-I-sh-°p-∂n-√. ssh-Ipt∂-cw B-dp-a-Wn-h-sc am-{X-sa

Sn-¸À-tem-dn ssh-Zyp-Xn¯q¬ C-Sn-¨pX-IÀ-¯p

Sm-Iv-kv sN-Iv-t]m-Ãn¬ hym-]I {I-a-t°-Spw A-gn-a-Xn-bpw \-S°p-s∂-∂ Im-c-W-Øm-em-Wv tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j≥ ]p-Xnb D-Ø-c-hn-d-°n-b-Xv. D-Ø-c-hv h-∂n-´pw ap-Ø-ß sN-Iv-t]m-Ãn¬-°q-Sn-b-√m-sXbm-Wv N-c-°p-hm-l-\-߃ FØp-∂-Xv. C-∂-se cm-hn-se- apX¬ ssh-Io-´v B-dv a-Wn-h-sc ]-Xn-s\-t´m-fw hm-l-\-ß-fmWv B-\-a-dn sN-Iv-t]m-Ãn-seØn-b-Xv. D-tZ-ym-K-kv-Y¿ ]-cntim-\-Iƒ-°v X-øm-dmhm-ØXn-s\-Øp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j-\n-¬ \n-∂p ssh-Io-´v B-tdm-sS c-≠v kv-Izm-Uv B-\-

F-S-°-c: A-\ykw-ÿm-\-ßfn¬ \n-∂v \m-Sp-Im-Wn-®p-cw-hgn {Km-ss\-‰v, am¿-_nƒ F-∂n-h I-b-‰n-sb-Øn-b hm-l-\-߃ B-\-a-dn sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv sN-Iv-t]m-Ãn¬ X-S-™-Xv kwL¿-j-Øn-\n-S-bm-°n. sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv tIm-gnt°m-Sv Un-hn-j≥ C-d-°n-b DØ-c-hv {]-Im-cw h-b-\m-Sv ap-Øß sN-Iv-t]m-Ãn-se ]-cn-tim-[\-°v ti-j-ta \m-Sp-Im-Wn-®pcw-h-gn {Km-ss\-‰v, am¿-_nƒ F∂n-h I-b-‰n-b hm-l-\-߃ hcm≥ ]m-S-≈p. B-[p-\n-I ]-cntim-[-\m ku-I-c-y-ß-sfm-∂pan-√m-Ø B-\-a-dn sk-bn¬-kv

3

F-S-h-® ]-¯-¸n-cn-b-¯v Izm-dn-IÄ P-\-Po-hn-Xw Zp-Êlam-¡p¶p

{Km-ss\-äpam-sb¯n-b hm-l-\-§Ä X-S-ªp; sN-Iv-t]m-Ìn kw-LÀ-j-w

i-¼-fan-Ã; A-[ym-]n-I Ip-¯n-bn-cn-¸pk-a-cw \-S-¯n \n-e-ºq¿: i-º-fw In-´-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Iu¨-k-en-Mv A-[ym-]n-I sF.-Sn.-Sn.-]n. Hm-^nkn-se-Øn Ip-Øn-bn-cn-∏v k-acw \-S-Øn. -{]m-‡-\ tKm-{X-hn`m-K-Øn-se Ip-´n-Iƒ ]Tn-°p∂ \n-e-ºq¿ C-μn-cm-Km-‘n satΩm-dn-b¬ tam-U¬ d-kn-U≥jy¬ kv-Iq-fn-se Iu¨-kenMv A-[ym-]n-I c-⁄n-\n-bm-Wv C-∂-se D-®bv-°v ti-jw aq-∂p a-Wn-tbm-sS \n-e-ºq¿ sF.-Sn.Un.-]n. Hm-^n-kn-se-Øn Ip-Ønbn-cn-∏v k-a-cw \-S-Øn-b-Xv.Zn-h-k- th-X-\m-Sn-ÿm-\Øn¬ I-gn-™ am¿-®v 31 h-sc kv-Ip-fn¬ tPm-en sN-tø-≠n-bn-

]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se Sn.-sI. tIm-f\n tIm¨-{K-kv Hm-^n-kv {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-®p. ssh-Zyp-Xn a{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bv Xp. Un.-kn.-kn. {]kn-U‚ v C ap-l-Ω-Zv Ip-™n A[y-£-X h-ln-®p. sI.-]n.-kn.kn. sk-{I-´-dn-am-cm-b hn -hn {]Im-iv, hn F I-cnw, Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn F≥ -F -I-cnw, Bcym-S≥ ju-°-Øv, A-a-c-º-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ Fw _-jo¿, a-fi-ew {]kn-U‚ v hn ]n A-_v-Zp¬ I-cnw, Fw F d-km-Jv, sI kp-tc-jv Ipam¿, kn th-WptKm-]m¬, hn sI _m-e-kp-{_-lv-a-Wy≥, kp`m-jv, Fw -k-_o¿, ssh -tU-hnUv kw-km-cn-®p.-

kozhikode/MLE

bn F-Øn-b-h-cm-sW-∂p-am-Wv A-\m-Y-e-b \-S-Øn-∏p-Im¿ ]-dbp-∂-Xv. C-°m-cyw ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n A-t\z-jn®-Xn-\v ti-jw Xn-¶-fm-gv-N tNcp-∂ kn-‰nw-Kn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp°pw. a-e-∏p-dw Pn-√m in-ip-t£-a k-an-Xn sN-b¿-am≥ A-Uz. i-co^v D-≈-Øv, Aw-K-ß-fm-b \-Pva¬ _m-_p, Fw a-Wn-I-WvT≥, lm-cn-kv ]-©n-fn, km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏v Hm-^o-k¿ aq¿Øn, sN¬-Uv sse≥ Iu¨-kne¿-am-cm-b ap-lv-kn≥ ]-cn, cmPp Ir-jv-W≥, c-Po-jv _m-_p F-∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-emWv \-S-]-Sn-{I-a-߃ ]q¿-Ønbm-°n Ip-´n-I-sf Xr-iq-cn-te-°v am-‰n-b-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: a-¬-ky-am¿-°‰n¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v ]-cn-tim[-\ \-S-Øn. D-S-a-Iƒ-s°-Xn-tc t\m-´n-kv \¬-In. a¬-ky-hn¬-∏-\-bv°v A-\ph-Zn-® ap-dn-Iƒ-°p-]p-d-Øv hn¬∏-\ \-S-ج, ap-dn-bn¬ A-\mh-iy N-∏p-N-h-dp-Iƒ, ]-g-b Xpcp-ºn-® {^o-k-dp-I-fpw sX¿-tam tImƒ s]-´n-I-fpw Iq-´n-bn-S¬, ]-®-a¬-ky {Sm≥-kv-t]m¿-´n-Mv, kv-t‰m-°v hn¬-∏-\, hn-X-c-W tI-{μ-ß-fn¬ \-K-c-k-` A-\p-hZn-® hym-]m-cn-bp-sS t]-cv, Ãmƒ \-º¿ F-∂n-h {]-Z¿-in-∏n-°mXn-cn-° ¬, s]m-Xp-P-\-߃-°v {]-bm-k-I-c-am-hp-∂ co-Xn-bn¬

s]m-Xp \n-c-Øn-se a¬-kyhn¬-∏-\ Xp-S-ßn-b-h ]-cn-tim[-\-bn¬ I-s≠-Øn. 7 Zn-h-kØn-\-Iw {I-a-t°-Sv ]-cn-l-cn-®ns√-¶n¬ sse-k≥-kv d-±m-°psa-∂v t\m-´n-kn¬ ]-d-bp-∂p.Znh-k-߃-°p-ap-ºv am¿-°-‰n¬ \n-∂v a¬-kyw hm-ßn I-gn-® Xncq¿-°m-Sv kz-tZ-in-I-ƒ-°v `-£yhn-j-_m-[ G-‰n-cp-∂p.

P-e-hn-X-c-W ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w F-S-∏mƒ: h¿-[ Nm-cn-‰-_nƒ {SÃn-s‚ ku-P-\y Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-sS \m-emw-L-´w tN-I\q-cn¬ {S-Ãv sN-b¿-am≥ ]n ]n ap-kv-X-^ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Npcp¡¯nÂ

\m-ep ]-Xn-äm-−n-sâ Im-¯n-cn-¸n-\p-ti-jw a-¦-Sbn-Â _m-e-hm-Sn-¡v sI-«n-S-w cm-a-]p-cw: a-¶-S tªm-°n-se B-Zy _m-e-hm-Sn-bpw 1974 apX¬ A-¶-W-hm-Sn-bp-am-bn D-b¿-Ø-s∏-´ cm-a-]p-cw h-en-b Ip-fw A-¶-W-hm-Sn-°v \m-ep-]-Xn-‰m-≠n-s‚ Im-Øn-cn-∏n-\p ti-jw kz-¥w sI-´n-S-am-bn. ]p-g-°m-´n-cn {Km-a-∏-©m-bØpw a-¶-S tªm-°v ]-©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn A-\p-hZn-® ^-≠v D-]-tbm-Kn-®m-Wv sI-´n-Sw ]-Wn-X-Xv. Sn F A-lΩ-Zv I-_o¿ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-Zy-Im-e A-¶-W-hm-Sn A-[ym-]n-I ap-t≠-°m-´¬ tZ-h-In-sb B-Z-cn®p. 40mw-hm¿-jn-I I-em-]-cn-]m-Sn-bn¬ Km-b-I-cm-b sP¿-j sh-¶n-´, Pw-jo¿ ssI-\n-°-c F-∂n-h¿ D-Zv-L-m-S-\w sN-bvXp. a-¶-S tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n D-kv-am≥ A[y-£-X-h-ln-®p. tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n dkn-b, s\-√n-t»-cn aq-k-°p-´n, Ip-´-√q¿ \m-cm-b-W≥-\-ºqXn-cn, A-√q¿ l-ssk-\m¿, Fw ]n i-in-ta-t\m≥, kn D-ΩpIp¬-kp kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-bp-Å im-kv-{X -Iym-w-]n-\v Xp-S-¡-am-bn \n-e-ºq¿: kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bp-≈ c-≠p Zn-h-ksØ im-kv-{X-Iym-w-]n-\v \n-e-ºq¿ tX-°v ayq-kn-b-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. \n-e-ºq¿ \-K-c-k-`m A-[y-£≥ B-cym-S≥ ju-°-Øv -Iym-w-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X. ]o-®n-bn-se tI-cf t^m-d-kv-‰v dn-tk¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´pw tI-c-f kv-t‰-‰v Iu¨-kn¬ t^m¿ k-b≥-kv, sS-Iv-t\m-f-Pn, B‚ v F≥-htbm¨-sa‚pw tN¿-∂v \n-e-ºq¿ tX-°v ayq-kn-b-Øn¬ sh®m-Wv c-≠p Zn-h-k-sØ Iym-w-]v \-S-Øp-∂-Xv. Pn-√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-ep-≈ kv-Iqƒ hn-Zym-¿-Yn-I-fm-Wv Iym-w]n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. sI.--F-^v.B -- ¿.--sF. \n-e-ºq¿ D-]-tI{μ-Øn-s‚ ta-[m-hn tUm.--bp -Fw N-{μ-ti-J-c N-S-ßn¬ A[y-£-X h-ln-®p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw bq-Wn-th-gv-kn-‰n tImtf-Pv ap≥ {]n≥-kn-∏¬ tUm.--kn -]n -A-c-hn-μm-£≥, tUm.-A¿-Pp≥ {]-km-Zv kw-km-cn-®p. tUm. kn -]n -A-c-hn-μm£≥, sI -Ir-jv-W-Ip-am¿-°, A¿-Pp≥ {]-km-Zv F-∂n-h¿ hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn-em-bn Ip-´n-Iƒ-°v Iv-fm-s -Sp-Øp.-

c-iv-an N-e-¨n-t{XmÂ-k-hw \m-sf a-e-∏p-dw: c-iv-an ^n-enw skm-ssk-‰n-bp-sS 73mw cm-Pym-¥-c N-e-®n-t{Xm¬-k-hw \m-sf cm-hn-se H-º-Xp -ap-X¬ F≥.Pn.-H bq-\n-b≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. B¿-´n-kv-‰v k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-A-kv-K¿ ^¿-lm-Zn kw-hn-[m\w sN-bv-X Zn-]m-Ãv F-∂ kn-\n-a-bm-Wv D-Zv-Lm-S-\ Nn-{Xw. Zn l-≠v, πm-Ãn-Iv _m-Kv, ªq Cu-kv Zn hm-sa-Ãv I-f¿ Xp-Sßn-b hn-Jym-X kn-\n-a-I-fpw {]-Z¿-in-∏n-°pw. {]-th-i-\w {]m-b-]q¿-Øn-bm-b-h¿-°p-am-{Xw. B-Zyw c-Pn-ÿ sN-øp∂ \q-dp-t]¿-°v {]-th-i-\w ku-P-\yw. t^m¨ ˛9847247066, 9447395360

Hm¬-sse³ a-WÂ hnX-cWw \nÀ-¯p-¶p: a-WÂ am-^n-b-IÄ-¡v sIm-bv-¯pImew F-S-∏mƒ: Cu am-kw 31 Hm-sS Hm¨-sse≥ h-gn-bp-≈ a-W¬]m-kv hn-X-c-Ww \n¿-Øn-hbv°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®tXm-sS a-W¬ am-^n-b-I-fp-sS sIm-bv-Øp-Im-ew B-cw-`n-°p∂p. km-[m-c-W-°m¿ Xp-S-ßn-h® ho-Sp-I-fp-sS-bpw sI-´n-S-ß-fpsS-bpw \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn°p-∂-Xn-\v C-\n G-I B-{i-bw a-W¬ am-^n-b ]-d-bp-∂ hn-esIm-Sp-Øv a-W¬ hm-ßp-I F∂Xv am-{XamWv. I-Sp-Ø h¿-j-°m-ew Xp-Sßp-∂-Xn-\v aptº ]q¿-Øo-I-cnt°-≠ H-t´-sd ho-Sp-I-fpw sI-´nS-ß-fpw ]-Wn Xo¿-°-W-sa-

¶n¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn ]p-gbn¬ \n-∂pw I-S-Øn-s°m-≠ph-cp-∂ a-W¬ am-{X-am-Wm-{ibw. C-Xn-\m-bn H-cp tem-Uv a-Wen-\v 15,000 cq-] ap-X¬ 20,000 cq] h-sc sIm-Sp-t°-≠ ÿn-Xnbm-Wp-≈-Xv. I-gn-™ H-∂-c amk-am-bn km-[m-c-W-°m-cm-b D]-t`m-‡m-hn-\v Np-cp-ßn-b hn-e°v a-W¬ Hm¨-sse≥ kw-hn[m-\-Øn-eq-sS e-`n-®n-cp-∂-XmWv. Hm¨-sse≥ h-gn-bp-≈ aW¬-]m-kv hn-X-c-Ww X-S- s]-Sp-Øm≥ Aw-Ko-Ir-X a-W¬ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\pw H-cp hn`m-Kw tem-dn ss{U-h¿-am-cpw k-

Po-h-am-bn cw-K-Øp-≠m-bn-cp∂p.Pq¨ H-∂p-ap-X¬ B-K-kv-Xv 15 h-sc-b-Wv Hm-¨-sse≥ h-gnbp-≈ a-W¬-]m-kv hn-X-c-Ww k¿-°m¿ \n¿-Øp-∂-Xv. ]p-g-Ifn¬ sh-≈w \n-d-bp-∂ h¿-j°m-e-ß-fn¬ t\-c-sØ I-cbn¬ I-b-‰n-bn-´ a-W-em-Wv Bh-iy-°m¿-°v F-Øn-®p \¬-Imdp-≈-Xv. C-Xn-\m-bn A-an-X Nm¿-Pv

Cu-Sm-°p-∂-Xp-aq-ew D-]-t`m‡m-°ƒ a-W¬-]m-kv In-´p-∂Xp-h-sc Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wp ]-Xn-hv. F-∂m¬ \n¿-am-W tPm-enIƒ ]m-Xn-h-gn-bn¬ F-Øn \n¬-°p-∂-h ]q¿-Øn-bm-°m≥ a-W¬ am-^n-b B-h-iy-s∏-Sp∂ Xp-I \¬-In a-W¬ hm-tß≠ kv-Yn-Xn-bn¬ F-¥p sN-øW-sa-∂-dn-bm-sX Ip-g-ßp-I-bmWp km-[m-c-W-°m¿.


{]mtZ-inIw

27 sa-bv 2014 sNmΔ

h-fm-t©-cn: sI.F-kv.C._n. h-fm-t©-cn sk-Ivj-s‚ Io-gnep-≈ I-cn-¶-√-Øm-Wn, sIm-´mcw, sh-≠-√q¿,tIm-´-∏p-dw, \-Sph-s∏-´n, Aw-_mƒ,h-en-b-Ip-∂v F-∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ C-∂p cmhn-se F-´p ap-X¬ ssh-Io´v A-©p a-Wn-h-sc ssh-Zyp-Xn apS-ßp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dnbn-®p. th-ß-c: th-ß-c sI.Fkv.C._n-°p Io-gn¬ F-´mw-I√v, s\-√n-∏-d-ºv, a-ºo-Xn F-∂o `m-K-ß-fn¬ A-‰-Ip-‰-∏-Wn \-S°p-∂-Xn-\m¬ cm-hn-se H-º-Xpap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v sI.F-kv.C._n. A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. „Nm-Ø-√q¿: F-

kv.F≥.Un.]n im-Jm tbm-Kw ˛-t£-{X k-a¿-∏-Ww ˛ 4.00 „a-e-∏p-dw F≥.Pn.H bq-\nb≥ Hm-Un-t‰m-dn-bw: c-iv-an Ne-®n-t{Xm¬-k-hw ˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

P-e-hn-X-c-Ww X-S-Ê-s]-Spw Xn-cq-c-ßm-Sn: hm-´¿ A-tXm-dn‰n-bp-sS F.-B¿. \-K¿ ]-\-ºp-g ]-ºv lu-kn¬ tam-t´m¿ kw-_‘-am-b A-‰-Ip-‰ ]-Wn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ 28 h-sc ]-\-ºpg, sIm-f-∏p-dw, hn-sI ]-Sn, sImSp-hm-bq¿, Ip-∂pw-]p-dw, Ip-‰q¿ `m-K-ß-fn¬ P-e-hn-X-c-Ww X-S -s]-Sp-∂-Xm-sW-∂v A-kn.- F≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

tc-J-I-fn-Ã: A-\m-Ym-e-b-¯n-te-¡v sIm-−p-h-¶ 123 Ip-«n-I-sf in-ip-t£-a k-an-Xn G-sä-Sp-¯p a-e-∏p-dw: sh-´-Øq¿ A≥-hmdp¬-lp-Zm tImw-π-Iv-kv A-\mY A-K-Xn a-μn-c-Øn-te-°v ]›n-a _w-Km-fn¬\n-∂v sIm≠p-h-∂ 123 Ip-´n-I-sf in-ipt£-a k-an-Xn G-s‰-Sp-Øp. aXn-bm-b tc-J-I-fn-√m-sX Xo-h≠n h-gn sIm-≠p-h-∂ Ip-´n-Isf-bm-Wp sd-bn¬-th t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn- in-ip-t£-a k-anXn-°v ssI-am-dn-b-Xv. Rm-b-dm-gv-N ssh-Io´v Kphm-l-Øn-˛-Xn-cp-h-\-¥-]p-cw FIv-kv-{]- n-em-Wv C-{X-bpw Ip´n-I-sf sIm-≠p-h-∂-Xv. C-∂se ssh-Io´v 6.30Hm-sS c-≠v _ p-I-fn-em-bn a-e-∏p-dw I-e-Iv-Std-‰n-se-Øn-® Ip-´n-I-fn¬ ]-ecpw A-h-i-cm-bn-cp-∂p. A-©v h-b- v ap-X¬ {]m-b-ap-≈ Ip-´nI-fm-Wv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂-Xv. Ip-´n-Iƒ-°v in-ip-t£-a kan-Xn A-[n-Ir-X¿ `-£-Ww \¬Ip-I-bpw Iq-sS-bp-≠m-bn-cp-∂ _w-Kmƒ kz-tZ-in-I-fm-b c-≠v A-[ym-]-I-cn¬\n-∂v Im-cy߃ tNm-Zn-®-dn-bp-I-bpw sNbv-Xp. Ip-´n-I-sf cm-{Xn ]-Øp-aWn-tbm-sS Xr-iq¿ Nn¬-{U≥kv tlm-an-te-°v am-‰n. 123 Ip-´nI-fn¬ 64 t]¿ sh-´-Øq¿ F.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn¬ ]Tn°p-∂-Xm-bp-≈ tc-J kv-Iqƒ A-\m-Ym-e-b A-[n-Ir-X¿ ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn‰n ap-ºm-sI lm-P-cm-°n-bn-´p≠v. th-\-e-h-[n-°v \m-´n¬ t]m-b hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv 64 t]sc-∂pw _m-°n-bp-≈-h¿ ]p-XpXm-bn F-Øn-b-h-cm-sW-∂p-amWv A-\m-Y-e-b \-S-Øn-∏p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. C-°m-cyw ssN¬Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n A-t\zjn-®-Xn-\v ti-jw Xn-¶-fm-gv-N tN-cp-∂ kn-‰nMn¬ Xo-cp-am-\sa-Sp-°pw. a-e-∏p-dw Pn-√m in-ip-t£-a k-an-Xn sN-b¿-am≥ A-Uz. ico-^v D-≈-Øv, Aw-K-ß-fm-b \Pv-a¬ _m-_p, Fw a-Wn-IWvT≥, lm-cn-kv ]-©n-fn, kmaq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏v Hm-^nk¿ aq¿-Øn, sN¬-Uv sse≥ Iu¨-kn-e¿-am-cm-b ap-lvkn≥ ]-cn, cm-Pp Ir-jv-W≥, cPo-jv _m-_p F-∂n-h-cp-sS ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv \-S-]-Sn{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n Ip-´nI-sf Xr-iq-cn-te-°v am-‰n-b-Xv.

tdm-Uv B-Iv-kn-U‚ v B-Ivj≥ t^m-dw a-e-∏p-d-Øv \-S-Øn-b hn-fw-_-c Pm-Y

A-]-I-S-߃-s°-Xntc \n-Xm¥ Pm-{K-X e-£y-an-´v tdm-Uv BIv-kn-U‚ v B-Ivj≥ t^m-dw (dm-^v) Pn-√m I-Ωn-‰n-bpw sslth t]m-enkpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ {]-Nm-c-W hm-l-\ Pm-Y-bp-sS `m-K-am-bn a-e-∏p-dØv tdm-U-]-I-S-ß-fn¬ hn-fw_-c Pm-Y \-S-Øn. a-e-∏p-d-Øv \-S-∂ Pm-Y kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv ]n \m-b¿ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. dm-^v Pn-√m {]-kn-U‚ v JmZ¿ sI tX-™n-∏-ew A-[y-£X h-ln-®p. dm-^v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn {^m≥-kn-kv Hm-Wm´v, Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn _n sI ssk-Zp, Pn-√m sk-{I-´-dn-am-

Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v AUz. I-S-°p-f-Øv Ip-™m-en-°p´n, ss^-k¬ c-≠-Øm-Wn, cmPm-Pn l-\o-^ F-∂n-h¿ t\-XrXzw \¬-In.

P-e-hn-X-c-W ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp F-S-∏mƒ: h¿-[ Nm-cn-‰-_nƒ {SÃn-s‚ ku-P-\y Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-sS \m-emw-L-´w tN-I\q-cn¬ {S-Ãv sN-b¿-am≥ ]n ]n ap-kv-X-^ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \m-j-\¬ ss{Iw dn-°m¿-Uv _yq-tdm ss{Iw A-kn-kv-‰‚ v Sn Sn A-tim-I≥, k-°o¿ H-X-fq¿, hn ]n Fw ap-kv-X-^, hn ]n Ajv-d-^v lm-Pn kw-km-cn-®p.

]-¼v Hm-]-td-ä-sd Xncn-s¨-Sp-¡m³ A-\n-Ýn-X-Im-e \n-cm-lm-cw Xp-S-§n Xn-cq¿: ]p-d-Øq¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-se ]n-cn-®-hn-´ ]-ºv Hm-]td-‰-sd Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v ap≥ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥ ]n A–p¬ d-low {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ A-\n-›nX-Im-e \n-cm-lm-c k-a-cw Xp-Sßn. cm-hn-se 10\v B-cw-`n-® \ncm-lm-c k-a-cw kn.]n.Fw. kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n {io-cm-

a-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn H A-d-apJ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI \m-cm-b-W≥, ]n Ip-´≥, sI hn kp-[m-I-c≥, kn H {io-\n-hmk≥, Sn sI k-Zm-in-h≥, F hn kp-tZ-h≥ kw-km-cn-®p. 14 h¿-j-am-bn ]-ºv Hm-]-td-‰dm-bn tPm-en sN-bv-X sI D-Ω-dns\ ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn ]n-cn-®p-hn-´n-cp-∂p. C-Xp cm-{„o-

b t{]-cn-X-am-sW-∂pw D-Ω-dns\ Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa-∂pw Bh-iy-s∏-´v 19 ap-X¬ kn.]n.Fw t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b A\n-›n-X-Im-e D-]-tcm-[ k-a-cw 24\v \n¿-Øn-bn-cp-∂p. D-]-tcm[w aq-ew P-\-߃-°p-≠m-b {]bm-k-Øm¬ P-\-tcm-jw D-b¿∂-tXm-sS-bm-Wv k-a-cw A-hkm-\n-∏n-®-Xv.

D- ] - t cm- [ k- a - c - Ø n- \ n- s S t]m-en-kpw k-a-c-°m-cpw XΩn¬ Po-h-\-°m-sc Hm-^n-kn¬ {]-th-in-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v X¿-°-ap-≠m-hp-I-bpw kwL¿-j-Øn¬ I-em-in-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. A-tXm-sS Pn-√m I-e-Œ¿ C-S-s]-´v {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\v {i-an-°m≥ Xncq¿ B¿.Un.H. C-cp-hn-`m-K-hpam-bn N¿-® \-S-Øn-sb-¶n¬ {]-

iv-\w ]-cn-lm-cw D-≠m-°m-\mbn-´n-√. A-tXm-sS kn.]n.Fw k-acw i-‡-am-°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-tX-k-a-bw, ]n-cn-®p-hn-´ ]-ºv Hm-]-td-‰-sd Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v kn.]n.Fw \-SØp-∂ k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v ]p-d-Øq-¿ ]-©m-b-Øv ]cn-[n-bn¬ kn.]n.Fw. {]-Jym-]n® l¿-Øm¬ H-gn-hm-°n.

Hm¬-sse³ a-WÂ hn-X-c-Ww \nÀ-¯p-¶p; am-^n-b-IÄ-¡v C\n sIm-bv-¯p-Im-e-w F-S-∏mƒ: Cu am-kw 31 Hm-sS Hm¨-sse≥ h-gn-bp-≈ a-W¬]m-kv hn-X-c-Ww \n¿-Øm≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-tXm-sS aW¬ am-^n-b-I-fp-sS sIm-bvØp-Im-ew B-cw-`n-°p-∂p. h¿j-°m-ew Xp-S-ßp-∂-Xn-\v ap tº ]q¿-Øo-Ic - n-t°-≠ ho-Sp-Ifpw sI-´n-S-ß-fpw ]-Wn Xo¿-°W-sa-¶n¬ A-\-[n-Ir-X- a-W¬ am-{X-am-Wm-{i-bw. C-Xn-\m-bn H-cp tem-Uv a-Wen-\v 15,000 cq-] ap-X¬ 20,000 cq] h-sc sIm-Sp-t°-≠ ÿn-Xnbm-Wp-≈-Xv. Hm¨-sse≥ h-gnbp-≈ a-W¬-]m-kv hn-Xc - W - w XS- -s]-Sp-Øm≥ Aw-Ko-Ir-X aW¬ sXm-gn-em-fn bq-\n-b-\pw Hcp hn-`m-Kw tem-dn ss{U-h¿-amcpw k-Po-h-am-bn cw-K-Øp-≠m-

bn-cp-∂p.Pq¨ H-∂p-ap-X¬ B-K-kv-Xv 15 h-sc-b-Wv Hm-¨-sse≥ h-gnbp-≈ a-W¬-]m-kv hn-X-c-Ww k¿-°m¿ \n¿-Øp-∂-Xv. ]p-g-Ifn¬ sh-≈w \n-d-bp-∂ h¿-j°m-e-ß-fn¬ t\-c-sØ I-cbn¬ I-b-‰n-bn-´ a-W-em-Wv Bh-iy-°m¿-°v F-Øn-®p \¬-Imdp-≈X - v. C-Xn-\m-bn A-an-X Nm¿Pv Cu-Sm-°p-∂-Xp-aq-ew D-]-t`m‡m-°ƒ ] - m-kv In-´p-∂X - p-hs - c Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wp ]-Xn-hv. \n¿-am-W tPm-en-Iƒ ]m-Xn-h-gnbn¬ F-Øn \n¬-°p-∂-h ]q¿Øn-bm-°m≥ am-^n-b B-h-iys∏-Sp-∂ Xp-I \¬-In a-W¬ hmtß-≠ kvY - n-Xn-bn¬ F-¥p sN- \-tc-{μ-tam-Un k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ h-∂-Xn¬ B-Àm-Zw {]-I-S-n-∏n-®v ø-W-sa-∂-dn-bm-sX Ip-g-ßp-I- _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn Su-Wn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w bm-Wp D]-t`m‡m-°ƒ.

Xm-\qÀ ]-©m-b-¯n I-½yq-Wn-än td-Un-tbm kw-hn-[m-\w \-S-¸m-¡p-¶p Xm-\q¿: Xm-\q-cn-se kv-Iq-fpIƒ, A-¶-W-hm-Sn-Iƒ, k¿°m¿ Hm-^o-kp-Iƒ, hm-b-\-ime-Iƒ, F-∂n-hn-Sß - f - n¬ I-ΩyqWn-‰n td-Un-tbm ÿm-]n-°m≥ ]-©m-bØ - v ]-≤X - n X-øm-dm-°nbn-cn-°p-∂p. ]-©m-b-Øn¬ \n∂p-≈ tk-h\ - ß - ƒ, A-dn-bn-∏pIƒ, hn-hn-[ ]-≤X - n hn-hc - ß - ƒ, {Km-a-k-` Xo-cp-am-\-߃ F-∂nh td-Un-tbm-bn-eq-sS P-\-ß-fn-

se-s°-Øn-°m-\m-Wv ]-≤X - n. Ip-´n-Iƒ-°p-≈ hn-t\m-Z ˛ hn-⁄m-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ, Im¿jn-I hm¿-Ø-Iƒ, a-’y-_-‘\ ta-Je - b - p-am-bn _-‘s - ∏-´ Adn-bn-∏p-Iƒ, hn-hn-[ h-Ip-∏p-If - nse D-tZym-Kÿ c - p-sS {]-`m-jW - ߃ Xp-S-ßn-b-h I-Ωyq-Wn-‰n td-Un-tbm-bn-eq-sS ]-©m-b-Øv {]-t£-]-Ww sN-øpw. ]-©m-bØv Hm-^n-kn¬ td-Un-tbm tÃ-

j-s\m-cp-°n-bm-Wp {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßp-I. tI-{μ hm¿-Øm hn-X-c-W a-{¥m-e-b-Øn¬ \n∂p-≈ A-\p-a-Xn-°m-bn ]-©mb-Øv \-S] - S- n B-cw-`n-®p. ]-≤X - n-°m-bn ]-©m-bØ - v Hcp e-£w \o-°n sh-®n-´p-≠v. 2014˛ 15 h¿-jØ - n¬ X-s∂ kwhn-[m-\w ÿm-]n-°m-\m-Wv Xocp-am-\s - a-∂v {]-kn-U‚ v Fw ]n A-jvd - ^ - v ]-d™ p.

Xn-cqÀ t»m-¡n I-−Â-¡m-Sv kw-c-£-W ]-²-Xn a-e-∏p-dw: Xn-cq¿ tªm-°v ]-©mb-Øn¬ I-≠¬-Im-Sp-Iƒ kwc-£n-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-hr-ØnIƒ Pq¨ A-©n-\v Xp-S-ßpw. \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ I≠¬-Im-Sp-Iƒ kw-c-£n-°p-Ibpw ]p-Xn-b-h h-®p-]n-Sn-∏n-°pI-bp-am-Wp ]-≤-Xn e-£y-an-Sp∂-Xv. a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bp-am-bn _‘n-∏n-®m-Wp ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-

∂-Xv. A-]q¿-h-bn-\w kz¿-W-I≠¬ Dƒ-s∏-sS Xn-cq¿ ]p-g-tbmc-Øv \n-∂v I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv I≠¬-Im-Sp-Iƒ kw-c-£n-°m≥ tªm-°v ]-©m-b-Øv ap-t∂m-´v h-∂-Xv. X-e-°m-Sn-se 16mw hm¿-Un¬ Ip-™q-en-°-S-hn¬ ]-≤-Xn-bpsS {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w \-S°p-sa-∂v tªm-°v {]-kn-U‚ v ]n ]n A-–p-√-°p-´n A-dn-bn-®p.

P-q-\n-bÀ s^-Ìv \S¯n

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Xn-cq¿: s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏n-s‚ H-‰-Ø-h-W ]-≤-Xn {]Im-cw 20e-£w cq-] D-]-tbm-Kn®v H-gq¿ ]-©m-b-Øv F-´mw-hm¿Un¬ ]-Wn I-gn-∏n-® ]-d-∏m-d-∏Sn ˛-Hm-hpw-Ip-fw tdm-Un-s‚ D-ZvLm-S-\w A-–p-d-lv -am≥ c-≠Øm-Wn Fw.F¬.F sNbvXp.Pn-√m tªm-°v {Km-a-∏-©mb-Øp-I-fp-sS kw-bp-‡-am-bn h-I-bn-cp-Øn-b F-´-c-e-£w D]-tbm-Kn-®v ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn® ]-Wn-t°m-Sw ]-≈n-˛-]p-∂-°∏m-d-˛-Xm-a-c-°p-fw tdm-Uns‚bpw C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n-bp-sS {]m-tZ-in-I ^≠n¬-\n-∂v A-©p-e-£-hpw sh-≈-s∏m-° Zp-cn-Xm-izm-k ^≠n¬-\n-∂v aq-∂p-e-£-hpw h-Ibn-cp-Øn ]q¿-Øo-I-cn-® Xm-a-c°p-fw ˛-X-d-bn¬-∏o-Sn-I tdm-Uns‚-bpw D-Zv-Lm-S-\w Fw.F¬. F. \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v \q-lv I-cn-¶-∏m-d A-[y£-X-h-ln-®p. tªm-°v ÿn-ck-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n A-–p-dlvv-am≥, ]-©m-b-Øv ÿn-c-kan-Xn sN-b¿-am≥-am-cm-b Fw sI Ip-t™-\n, A-en ]-´m°¬, ]n F≥ Ip-™m-hp kwkm-cn-®p.

3

tdm-Uv kp-c£ - m t_m-[h - Â-¡c- W - B-ßo-b-X-bp-sS h-cÄ-¨-bm-Wv hnfw-_c- Pm-Y \-S¯ - n tem-I-s¯ {]-[m-\ {]-Xn-k-Ôn: a-e-∏p-dw: -"H-cn-‰p {i-≤ H-cp-]m- cm-b aT-Øn¬ c-hn, Pm-^¿ amSv B-bp- v-' F-∂ k-tμ-iw D- dm-°-c, kw-ÿm-\ J-Pm-©n ap-\-Æ-d-en in-lm-_v X-§Ä b¿-Øn h¿-[n-®ph-cp-∂ tdm-Uv Fw Sn sX-øm-e kw-km-cn-®p.

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

]cn-]mSn

kozhikode/MLW

Pq-\n-b¿ {^-‚ vkv X-h-\q¿ k¿-°nƒ a¬-k-c-hn-P-bn-Iƒ t{Sm-^n-I-fp-am-bn

F-S-∏mƒ: P-q-\n-b¿ s^-Ãv 2014s‚ `m-K-am-bn X-h-\q¿ k¿-°nƒ Pq-\n-b¿ {^-‚ vkv kw-L-Sn-∏n-® I-em-Im-bn-I a¬-k-c-߃ t]m-]p-e¿ {^-≠v X-h-\q¿ Un-hn-j≥ {]-knU‚ v ap-kv-X-^ aw-K-ew D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-Cu-Zv aw-K-ew, A-_p awK-ew, \u-j-m-Zv X-h-\q¿ t\Xr-Xzw \¬-In. a¬-k-c-hn-Pbn-Iƒ-°v t]m-]p-e¿ {^-≠v Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn t{Sm-^nIƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. A-ivd-^v X-h-\q¿ kw-km-cn-®p. N-ß-cw-Ip-fw: N-ß-cw-Ip-fw ta-J-e I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ Pq-\n-b¿ s^-Ãv s]cp-ap-°v _n.Sn.Fw.bp.]n kv-

tN-cn-t¸m-cv; tN-te-{¼ {Km-a-¸-©m-b-¯v sk-{I-«-dn-¡v ]n-¶m-se k-l-I-c-W _m-¦v sk-{I-«-dn-bpw A-h-[n-¡v ]-≈n-°¬: am-k-߃ ]n-∂n´n-´pw ]-cn-lm-c-am-hm-Ø tNte-{º {Km-a-∏-©m-b-Øn-se bp. Un.F-^n-se tN-cn-t∏m-cv Im-c-Ww {Km-a-∏-©m-b-Øv sk{I-´-dn-°p ]n-∂m-se k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v sk-{I-´-dnbpw Zo¿-L-Im-e A-h-[n-s°mcp-ßp-∂p. A-hn-izm-k {]-ta-b-Øn-eqsS bp.Un.F-^n-se A-\utZym-Kn-I hn-`m-Kw kn.]n. Fw. ]n-¥p-W-tbm-sS {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI ]n jm-ln\-sb ]p-d-Øm-°n ap-kv -enw- eoKn-se sI kp-l-d A-[n-Im-cta-‰-Xp ap-X¬ tN-te-{º {Km-a-

∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn F D-Zb≥ A-h-[n-bn¬ t]m-bn-cp-∂p. sk{I-´-dn-bpsS A-h[n Gsd {]-bm-kw D-≠m-°n-b-Xn-\p ]n-∂m-se-bm-Wv tN-te-{º k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v sk-{I-´-dn hn A-\n¬-Ip-am¿ Zo¿-L-Im-e A-h-[n-°v H-cp-ßp∂-Xv. bp.Un.F-^n-se {Kq-∏v t]m-cv k-l-I-c-W _m-¶v `-c-W k-an-Xn-bn-epw ]p-I-™ps]mßn-b-Xm-Wp sk-{I-´-dn A-h[n-°v {i-an-°m≥ Im-c-Ww. ap≥ tN-te-{º {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U-‚pw h-≈n-°p-∂v afi-ew ap-kv -enw- eo-Kv ssh-kv {]-kn-U‚p-am-bn-cp-∂ _m-¶v

Po-h-\-°m-c-s\ Im-jv Iu-≠¿ tPm-en-bn¬ \n-∂v am-‰n-bn-cp∂p. C-Xv a-dp-hn-`m-Kw `-c-W-kan-Xn Aw-K-ß-fm-bn-cp-∂ F≥ F \m-k¿, C sI A-^v-k¬, sI Sn P-ao-em lp-kbv≥ F-∂nh¿ F-Xn¿-Øn-cp-∂p. C-h-cp-sS F-Xn¿-∏v A-h-KWn-®m-Wv ap≥ a-fi-ew ap-kv enw -eo-Kv t\-Xm-hn-s\ Im-jv Iu-≠¿ tPm-en-bn¬-\n-∂pv am‰n-b-Xv. F-∂m¬, ss\-‰v hm-®am≥ tPm-en-bn-ep-≈ a-s‰m-cp Po-h-\-°m-c-s\ ]-I¬ k-a-b tPm-en-bn¬-\n-∂v am-‰-W-sa-∂v bp.Un.F-^n-se A-\u-tZymKn-I hn-`m-Kw U-b-d-Œ¿-am¿ B-

h-iy-s∏-´p. C-Xp `-c-W-k-an-Xn Aw-KoI-cn-°m-Ø-Xn-\m¬ ap≥-_m-¶v {]-kn-U-‚pw C-t∏m-g-sØ Ub-d-Œ-dp-am-b F≥ F \m-k-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Nn-e-`-c-Wk-an-Xn Aw-K-߃ F.B¿, sP. B¿. F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. tN-te-{º-bn¬ _m-¶v `-c-Wk-an-Xn, Po-h-\-°m¿ F-∂n-h¿ sIm-ºptIm¿-Ø-t∏mƒ ]p-dØp-≈ cm-{„o-b t\-Xm-°-fpw I-£n tN¿-∂-Xm-Wv _m-¶v sk-{I-´-dn- A-h-[-n-bm¬ {]-thin-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\v Im-cWw.

Iq-fn¬ \-S-∂p. t]m-]p-e¿-{^-≠v s]m-∂m\n G-cn-bm {]-kn-U‚ v d-^oJv am-¥-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ^p-Sv-t_mƒ, I-º-h-en, Itk-c-°-fn, kv-]q¨ ssd-knMv Xp-S-ßn-b hn-hn-[ C-\-ßfn¬ \q-tdm-fw Ip-´n-Iƒ ]-s¶Sp-Øp. hn-P-bn-Iƒ-°v t]m-]p-e¿{^-≠v N-ß-cw-Ip-fw G-cn-b {]-kn-U‚ v kn-±o-Jv aq-°p-Xe, K-^q¿ I-°n-Sn-∏p-dw, ap-Øp I-√q¿-a t{Sm-^n-Iƒ \¬-In. Fw hn A-jv-d-^v, l-k≥ Nnøm-\q¿, sI hn lp-kbv≥, jw-\m-kv aq-°p-X-e, A-jvd^v ]m-hn-´-]p-dw t\-Xr-Xzw \¬-In.

Xn-cq-c-ßm-Sn: k-aq-l-Øn¬ [m¿-an-I aq-ey-߃-°v hn-eI - ¬]n-°m-Xn-cn-°p-∂ h¿-Ø-am-\ km-lN - c - y-Øn¬ k-aq-l kw-kvIr-Xn-bpw [m¿-an-I ap-t∂-‰h - pw km-[y-am-h-W-sa-¶n¬ B-flob-X-sb Po-hn-X ]m-X-bm-°-Wsa-∂pw B-flo-b cw-K-sØ hcƒ-®b - m-Wv tem-Is - Ø {]-[m-\ {]-Xn-k‘ - n-sb-∂pw ]m-W° - m-Sv k-øn-Zv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X߃.Zm-dp¬ lp-Zm C-kve - m-an-Iv bq-\n-th-gvk - n-‰n Im-w] - k - n¬ kwL-Sn-∏n-® a-Avd - m-Pv k-tΩ-f\ - w DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Zm-dp¬ lp-Zm hn.kn tUm _lm-D±- o≥ ap-lΩ - Z- v \-Zvh - n A-[y-

£-X h-ln-®p. Zn-Iv-dv Zp-B a-Pven-kn-\v k-a-kv-X {]-kn-U‚ v kn tIm-b-°p-´n ap-kv-eym¿ t\Xr-Xzw \¬-In. ^-co-Zv d-lv-am-\n Im-fn-Im-hv, hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kveym¿, A-Øn-∏‰ - ap-lvb - n-±o≥ Ip´n ap-kv-eym¿, hn ]n A-_v-Zp-√t°m-b X-߃, Im-fm-hv ssk-Ze-hn ap-kv-eym¿, ^-fv¬ X-߬ ta¬-ap-dn, sN-Ωp-°≥ Ip-™m∏p-lm-Pn, sI Fw ssk-Z-e-hn lm-Pn tIm-´° - ¬, sI kn ap-lΩ-Zv _m-J-hn Io-g-t»-cn,tXm∏n¬ Ip-™m-∏p-lm-Pn, bp im^n lm-Pn sN-Ωm-Sv, ]n C-kvl - mJv _m-J-hn sN-Ωm-Sv kw-km-cn®p.

Npcp¡¯nÂ

tIm-´° - ¬ _-kvk - v‰m≥Uv ]-cn-kc - Ø - v \-S∂ sF.F-kv.Fw. t_m-[h - ¬-°c - W - k-tΩ-f\ - w A-–p-¿d-lva - m≥ c-≠Ø - m-Wn Fw.F¬.F. D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-∂p

\n-b-a-ew-L-\-§-Ä-s¡-Xntc \-S-]-Sn i-à-am-¡-Ww: sF.F-kv.Fw. tIm-´-°¬: \n-b-a-ew-L-\-ß-ƒ-s°-Xntc k¿-°m¿ kzoI-cn-°p-∂ \-S-]-Sn-Iƒ th-K-Øn-em-°-W-sa-∂v sF.Fkv.Fw. t_m-[-h¬-°-c-W k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. tIm-´-°¬ _-kv-kv‰m≥Uv ]-cn-k-c-Øv h-®v \-S-∂ t_m[-h¬-°-c-W k-tΩ-f-\w A-–p-¿d-lv-am≥ c-≠-Øm-Wn Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. jm-\-hm-kv ]-dh-Æ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn sI A-jv-d^v, hn-kv-Uw t•m-_¬ C-kv-em-an-Iv an-j≥ tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿, kn Fw km-Jn¿ \-hm-kv, sF.F-kv.Fw. Pn-√m {]kn-U‚ v dm-^n sN-{º, ]n A-–p d-lv am≥ A≥-km-cn, Pwjo¿ ]n ssl-t{Zm-kv, ap-Po-_v Hm-´p-Ω¬ kw-km-cn-®p

]-Ån-¡Â ¹m-Ìn-Iv hn-ap-à-am-¡p-¶p ]-≈n-°¬: πm-Ãn-Iv I-h-dp-Iƒ ho-Sp-I-fn¬ \n-∂pw tiJ-cn-°p-∂ πm-Ãn-Iv hn-ap-‡ {Km-a-Øn-\v ]-≈n-°¬ {Kma-∏-©m-b-Øn¬ Xp-S-°-am-bn. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ \n∂v ti-J-cn-® πm-Ãn-Iv am-en-\yh-≠n A-Uz. sI -F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI -]n ap-kv-X-^ X-߃ A-[y-£-X-hln-®p. ho-Sp-Iƒ, I-®-h-S ÿm-]-\-߃, hn-Zym-e-b-߃ F∂n-h tI-{μo-I-cn-®m-Wv πm-Ãn-Iv I-h-dp-Iƒ ti-J-cn-°pI. C-Xn-\m-bn Ip-Spw-_-{io thm-f-‚ n-b¿-am¿ cw-K-Øp≠m-hpw. {]-Ir-Xn kw-c-£-W tk-\-bp-am-bn tN¿-∂m-Wv πm-Ãn-Iv hn-ap-‡ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-I. sI Sn h¬-k-e, Fw F Jm-Z¿, ]n P-b-\n-Zm-kv, sI -Fw sN-do-Xv, sI -A_q-_-°¿ lm-Pn kw-km-cn-®p

ss]-¸v s]m-«n ip-²-P-ew ]m-gm-hp-¶p Xn-cq¿: hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W ss]-∏v s]m-´n sh-≈w tdm-Un-sem-gp-Ip-∂p. Xn-cq¿ ]-ø-\ßm-Sn-°p k-ao-]w C-cn-ßm-hq¿ tdm-Un-em-Wv A-[n-Im-cnI-fp-sS A-\m-ÿ-aq-ew ip-≤-P-ew ]m-gm-Ip-∂-Xv. aq-∂p-amk-tØm-f-am-bn Cu ss]-∏v s]m-´n-bn-´v. cm-hn-te-bpw ssh-Io-´pw sh-≈w ]-ºv sN-øp-∂-tXm-sS sh-≈w tdmUn-sem-gp-Ipw. ]-e-X-h-W ]-cm-Xn-s∏-´n-´pw ]-cn-lm-cw D≠m-hp-∂n-s√-∂m-Wp \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-05-27  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-05-27

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you