Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

sa-bvZn-\ Im-bn-I-ta-f; sIÂ-t{SmWn\v P-bw

\-g-vk-kv hm-cm-tLm-jw B-dp- ap-XÂ

a-e-∏p-dw: \-gv-k-kv B‚ v ]-ªnIv sl¬-Øv \-gv-k-kv hm-cmtLm-jw B-dp-ap-X¬ 12h-sc Pn-√-bn¬ hn-h-[ ]-cn-]m-Sn-Itfm-sS B-N-cn-°p-sa-∂v Un.Fw.-H hn D-Ω¿ ^m-dq-Jv hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. B-dn-\v a-t©-cn Su¨-lm-fn¬ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w I-e-Œ¿ sI _n-Pp \n¿-h-ln-°pw. G-gn\v a-t©-cn K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iqfn¬ I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S°pw. F-´n-\v ]p-©-s°m-√n BZn-hm-kn tIm-f-\n- k-μ¿-i-\hpw sa-Un-°¬ Iymw-]pw sUen-h-dn In-‰v hn-X-c-W-hpw \-S°pw. H-º-Xn-\v ap-tØ-Sw \n¿a¬ `-h≥ k-μ¿-i-\-hpw kv-t\l hn-cp-∂pw 10\v a-t©-cn K-h. \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn¬ \-gv-kp-am¿°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-ap-≈ Izn-kv a¬-k-c-hpw \-S-°pw. 12\v cm-hn-se H-º-Xn-\v a-e-∏p-dØv \-gv-k-kv Zn-\ dm-en \-S°pw. ]-Øp-a-Wn-°v a-e-∏p-dw Su¨-lm-fn¬ k-am-]-\ k-tΩf-\w \-S-°pw. am-kv ao-Un-b Hm^n-k¿ sI ]n km-Zn-Jv A-en, Pn-√m t\-gv-kn-Mv Hm-^n-k¿ F≥ h-kp-a-Xn, Pn-√m ]-ªn-°v sl¬-Øv t\-gv-kv Fw sI tZh-In, sI {io-\n-hm-k≥ ]-s¶Sp-Øp.

a-e-∏p-dw Iq-´n-e-ßm-Sn Fw.-F-kv.-]n. ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ sa-bvZn-\ Im-bn-Ita-f I-e-I-vS¿ sI _n-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-Wn-ap-S-¡n ]-s¦-Sp-¡n-Ã-: _kv Hm-]td-tä-gv-kv bq-\n-b³ F-S-∏mƒ: Nm¿-Pv h¿-[-\ B-h-iy-s∏-´v A-©p ap-X¬ _- p-S-aIƒ {]-Jym-]n-® A-\n-›n-X-Im-e ]-Wn-ap-S-°n¬ ]-s¶-Sp-°n-s√∂v ss{]-h-‰v _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv bq-\n-b≥(]n.-_n.-H.-bp) Pn-√m IΩ-‰n {]-Jym-]n-®p. X-I¿-®-bp-sS h-°n-se-Øn \n¬-°p-∂ Cu hyh-km-bw ap-t∂m-´p-t]m-h-W-sa-¶n¬ Nm¿-Pvh-¿-[-\ A-\n-hm-cy-amWv. P-\-ß-sf-bpw _- p-S-a-I-sf-bpw sXm-gn-em-fn-I-sf-bpw {]-Xnk-‘n-bn-em-°p-∂ A-\n-›n-X-Im-e k-a-c-tØm-Sv tbm-Pn-°m-\mhn-s√-∂pw kw-L-S-\-bp-sS Io-gn-ep-≈ ap-gp-h≥ _- pw k¿-ho-kv \-S-Øp-sa-∂pw ]n.-_n.-H.-bp. `m-c-hm-ln-I-ƒ A-dn-bn-®p.

sa-bvZn-\ dm-en a-e-∏p-dw: F-kv.-Un.-Sn.-bp. Pn-√m I-Ωn-‰n- sa-bv-Zn-\ dm-en-bpw s]mXp-k-tΩ-f-\-hpw \-SØn. s]mXp-tbm-Kw F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn√m sk-{I-´-dn P-eo¬ \o-em-{º D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.-Un.Sn.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v lw-k, Pn-√m sk-{I-´-dn d-low Xm-\q¿, sk-bv-X-e-hn , F-kv.-Un.-]n.-sF s]-cn-¥¬-a-Æ a-fi-ew {]-knU‚ v ap-kv-X-^ Iu-ap-Zn, ap-lΩ-Zv Iq-´n-e-ßm-Sn kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: sa-bv-Zn-\ Im-bn-I-taf-bn¬ 88 t]m-bn-‚ v t\-Sn Ip-‰n∏p-dw sI¬-t{Sm¨ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y-∑m-cm-bn. 54 t]m-bn‚ v t\-Sn-b B-kv-]n≥ hmƒ ]p-√t¶m-Sv c-≠mwÿm-\-Øn-\pw 31 t]m-bnt‚msS a-e-∏p-dw tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv kv-]n-∂n-Mv an-√v aq∂mwÿm-\-Øm-\hpw t\Sn.Iq-´n-e-ßm-Sn Fw.-F-kv.-]n. ssaXm-\n-bn¬ I-e-I-vS¿ _n-Pp ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m kvt]m¿-Sv-kv Iu-¨-kn¬ ssh-kv {]-kn-. F-kv sI D-Æn A-[y-£X-h-ln-®p. a-¶-S tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-. D-kv-am≥, k-v-t]m¿Sv-kv Iu¨-kn¬ Aw-Kw E-jntI-iv- Ip-am¿, Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-. J-Pm-©n kw-km-cn-®p. hn-P-bn-Iƒ-°p F-kv sI D-Æn t{Sm-^n hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

3 sa-bv 2014 i\n

kzÀ-W-¡-«n hym-]m-c-¯n-sâ a-d-hn X-«n-¸v \-S-¯n-b-h-sc ]n-Sn-Iq-Sp-¶n-sÃ-¶v a-e-∏p-dw: a-t©-cn-bn¬ kz¿-W°-´n hym-]m-c-Øn-s‚ a-d-hn¬ tIm-Sn-Iƒ X-´n-b {]-Xn-I-sf ]nSn-Iq-Sm-t\m A-h¿-s°-Xn-tc At\z-j-Ww \-S-Øm-t\m t]m-enkv X-øm-dm-hp-∂n-s√-∂v X-´n-∏n\n-c-bm-b a-t©-cn ]-√q¿ ta-t®cn A≥-h¿ km-Z-Øv hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. kz¿-W hym-]m-c-Øn-s‚ t]cn¬ a-e-∏p-dw a-Æn¬-∏-Sn am-e∏-d-ºv kz-tZ-in am-Xm-]p-em¬ A-–p¬ a-Po-Zv, `m-cy I-Zo-P, `mcy k-tlm-Z-c≥ a-t©-cn I-cp-h{ºw B-e-ßm-S≥ A-–p¬ lao-Zv, `m-cy jm-\n F-∂n-h¿ tN¿∂v X-s‚ ]-°¬ \n-∂v kp-lrØp--°-fn¬ \n-∂p-am-bn h≥-Xp-

I em-`w X-cmw F-∂p ]-d-™ tIm-Sn-Iƒ hm-ßn-b-sX-∂pw A≥-h¿ km-Z-Øv B-tcm-]n-®p. ]-Ww \¬-In-b B-Zy Im-eß-fn¬ em-`w Ir-Xy-am-bn e-`n®n-cp-∂p. C-Xp I-≠v _-‘p-°fn¬ \n-∂pw kp-lr-Øp-I-fn¬ \n-∂pw Xm≥ C-S-s]-´ e-£ßƒ \¬-In-sb-∂pw A-\-h¿ km-Z-Øv ]-d-™p. ]n-∂o-Sv k-ab-Øv ]-Ww e-`n-°m-Xm-b-Xns\ Xp-S¿-∂v C-h-cp-am-bn _-‘s∏-s´-¶n-epw a-dp-]-Sn e-`n-®n-√. Xp-S¿-∂m-Wv I-gn-™ k-]Xw-_-dn-¬ a-e-∏p-dw F-kv.-]n-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xpw a-t©-cn tÃ-j-\n¬ tI-kv ^-b¬ sNøp-∂-Xpw. F-∂m¬ C-Xn-sem-

hn-tÃ-Pp-I-fn-se I-U-kv-{SÂ am-¸p-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\ a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\ ssP-hssh-hn-[y t_m¿-Un-s‚ ]-cntim-[-\ ]q¿-Øn-bm-°n-b hnt√-Pp-I-fp-sS I-U-kv-{S¬ am-∏pI-fp-sS kq-£v-a-]-cn-tim-[-\ Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv k¿-th B≥Uv em≥-Uv sd-t°m-Uv-kn-s‚ Hm-^n-kn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn-se 10 hn-t√-Pp-I-fpsS ]-cn-tim-[-\ sa-bv 5\v \-S°pw. Cu hn-t√-Pp-I-fpƒ-s∏-Sp-

∂ ]-©m-b-Øp-I-fn-se k-an-Xn Aw-K-߃ kq-£-a ]-cn-tim-[\-bv-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv FØ-W-sa-∂v ssP-h-ssh-hn-[y t_m¿-Uv saw-_¿ sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. kw-ÿm-\-Øv 77 hn-t√-Pv am∏p-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\-bm-Wv ssP-h-h ssh-hn-[y t_m¿-Uv ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xv C-Xn¬ 23 F-Æ-Øn-s‚ kq-£-a-]-cn-tim-

[-\ I-gn-™p. s-- a-bv B-dn-\-Iw kq-£-a ]-cn-tim-[-\ A-h-km\n-∏n-®v tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ sh_v-ssk-‰n¬ A-]v-tem-Uv sNtø-≠-Xp-≠v. A-Xn-\m¬ I-U-kv-{S¬ am∏p-I-fp-sS sh-cn-^n-t°-j≥ ]q¿-Øn-bm-°n Xn-cn-sI F-Øn°m-Ø ]-©m-b-ØvX-e k-anXn-Iƒ D-S≥ am-∏p-Iƒ kq-£v-a ]-cn-tim-[-\-bv-°v \¬-I-Ww.

∂pw H-cp \-S-]-Sn-bpw t]m-enkns‚ `m-K-Øp-\n-∂p-≠m-bn-√. ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂v tIkv \-S-]-Sn Xz-cn-X-s∏-Sp-Øm-\pw a-‰pw Hm¿-U¿ hm-ßn-sb-¶n-epw \-S-]-Sn F-Sp-Øn-s√-∂pw A≥h¿ km-Z-Øv ]-d-™p. H-∂mw{]-Xn A-–p¬ l-ao-Zn\v a-t©-cn kv-t‰-j-\n-se t]men-kv D-tZym-K-ÿ-cp-am-bp-≈ kzm-[o-\-am-Wv tI-kn¬ \-S-]Sn-I-fn-√m-sX t]m-hp-∂-Xn-s‚ ]n-∂n-s√-∂pw A-t±-lw B-tcm]n-®p. X-´n-∏n-\n-c-bm-b ]n \-hm-kv, F ]n _o-cm≥-Ip-´n, ]n kp-μc≥ F-∂n-h-cpw hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

F-kv.-Un.-]n.-sF. s]m-Xp-tbm-Kw ]p-fn-°¬: F-kv.-Un.-]n.-sF. s]mXptbmKw C∂v s]-cn-b-ºew A-ßm-Sn-bn¬ \S°pw. ssh-Io´v 7.-00\v F-kv.-Un.-]n.sF. tZ-io-b sk-{I-´-dn a-Po-Zv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F sI a-Po-Zv, \u-jm-Zv a-´-∂q¿, ta-a-\ _m-∏p am-ÿ, kn Pn DÆn Xp-S-ßn-b-h¿ tbmK-Øn¬ kw-_-‘n-°pw.

K-a-eX-∏m-p-Kdw:-XsFw \n-°t-ccm--∏-S[n n-˛¨H-pf-

h-´q¿ tdm-Un¬ Hm-hp-]m-ew ]p-Xp-°n ]-Wn-bp-∂-Xn-\m ¬ A-©v ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂-Xp h-sc K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-®p. hm-l-\-߃ ]p-fn-°¬-˛-A-¥n-bq¿-°p-∂v˛-I-c-Sp-I-≠w h-gn t]m-hWw.--

kv-IqÄ _-kv ss{U-hÀ-amÀ-¡v 10 hÀ-j-s¯ ]-cn-N-bw \nÀ-_-Ôw a-e-∏p-dw: kv-Iqƒ _- p-Iƒ HmSn-°p-∂ ss{U-h¿-am¿-°v F¬.-Fw.--hn Hm-Sn-®v 10 h¿-j-hpw slhn hm-l-\-Øn¬ A-©v h¿-jhpw ]-cn-N-bw \n¿-_-‘-am-sW∂v B¿.--Sn.--H Fw.--]n A-Pn-Xv-Ipam¿ A-dn-bn-®p. kv-Iqƒ A-[nIr-X-cp-sS I-Øv k-ln-X-ap-≈ A-t]-£n am-{X-ta kzo-I-cn-°q. _-kv Hm-Sn-°p-∂-h¿ F-S-∏mƒ sF.--Un.--‰n.--B-dn-se ]-cn-io-e-\Øn¬ \n¿-_-‘-am-bpw ]-s¶Sp-°-Ww. ss{U-h¿-am¿ ¢mkn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xn-s‚ k¿-´n^n-°-‰v Im-Wn-®m¬ am-{X-ta hm-l-\-Øn-\v ^n-‰v-\-kv \¬-Iqsh-∂pw B¿.--Sn.--H. A-dn-bn-®p.--

ssh-Zyp-Xn kp-c-£mhm-cw a-e-∏p-dw: ssh-Zyp-Xn kp-c-£m \-S-]-Sn-Iƒ ]m-en-°p-I, A-]-ISw H-gn-hm-°p-I e-£yw h-®v 7hsc \-S-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e ssh-Zyp-Xn kp-c-£mhm-cw a-e∏p-d-Øv a-{¥n B-cym-S≥ ap-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tI-cf-Øn¬ ]-©m-b-Øp-Iƒ tXmdpw t_m-[-h-¬I-c-Ww h¿-[n∏n-®v A-dn-hn-√m-bv-a-bpw a-‰pw Ipd-°-p-sa-∂v B-cym-S≥ ]-d-™p. A-d-hn-√m-bv-a-bm-Wv h-≠p¿ t]m-cp-cn-se Zp-c-¥-Øn-\v Im-cWw. tI-c-f-Øn¬ 65 ˛70 e-£Øn-\n-S-bn¬ D-]-t`m-‡m-°-fp≠m-bn-cp-∂-Xv 84 B-bn D-b¿∂p. hn-Zy-`ym-k-ap-≈ \-Ωp-sS kw-ÿm-\-Øv t_m-[-h-¬I-cWw th-K-Øn-em-°m≥ I-gnbpw a-{¥n ]-d-™p. ]n D-ss_Zp-√ Fw.-F¬.-F A-[y-£-X hln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv, No-^v C-e{Œn-°¬ Hm-^o-k¿ sI sI DÆn, sI.-F-kv.-C.-_n Un-kv-{Sn_yp-j≥ U-b-d-Œ¿ ap-l-Ω-Zmen dm-hp-Ø¿, hm¿-Uv Iu¨kn-e¿ ho-£-Ww ap-l-Ω-Zv, C.B¿ t{]-a-N-{μ Zm-kv kw-km-cn®p. Du¿-P sk-{I-´-dn Fw in-hi-¶¿ sF.-F.-F-kv. kw-km-cn®p. sh-_v ssk-‰v, lr-kz-kn-\nam {]-Im-i-\-hpw a-{¥n \n¿-hln-®p.-

{]-Xn-tj-[-¡q-«m-bv-a a-e-∏p-dw: hm-Wn-Py-h-Ip-∏v Poh-\-°m¿-s°-Xn-cm-b A-\ym-bam-b k-kv-s]≥-j≥ \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v Pn-√-bn-se hm-Wn-Py \n-Ip-Xn h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿ kn-hn¬ tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv {]-I-S-\hpw {]-Xn-tj-[-tbm-K-hpw kwL-Sn-∏n-®p. \-n-Ip-Xn ]n-cn-hn-se hm¿-jn-I Sm¿-P-‰v F-Øn-bn-´ns√-∂ Im-c-W-Øm¬ a-e-∏p-dw hm-Wn-Py \n-Ip-Xn A-kn-Â v I-Ωo-j-W-¿ Dƒ-s∏-sS aq-∂p Po-h-\-°m-sc k-kv-s]‚ v sNbv-Xn-cp-∂p. ]-e km-[-\-ß-fpsS-bpw \n-Ip-Xn ap≥-Im-e {]m_-ey-Øn¬- Ip-d-®-Xpw hn-th-N\-c-ln-X-am-bn \n-Ip-Xn Ip-Sn-»nI ]n-cn-s®-Sp-°p-∂-Xn-\p tà A-\p-h-Zn-®-Xpw _m-ly C-S-s]-S-ep-I-fp-sS h¿-[-\-hpw kwÿm-\-sØ sam-Ø-Øn-ep-≈ km-º-Øn-I am-μy-hpw \n-XmJm-Xv D-≠m-°n-b {]-iv-\-ß-fpw \n-Ip-Xn h-cp-am-\-sØ Im-cy-ambn _m-[n-®n-´p-≠v. F-∂m-epw kw-ÿm-\ i-cm-i-cn-tb-°mƒ \n-Ip-Xn ]n-cn-hv \-S-Øm≥ Pn-√bv-°p I-gn-™n-´p-≠v.-25 i-X-am\-tØm-fw \n-Ip-Xn h¿-[-\-thmSp-Iq-Sn-bm-Wv Sm¿-P-‰v \n-›-bn°p-∂-Xv. sI A-–p¬-e-Øo^v, sI ap-jv-Xm-Jv A-en, kn Fw tXm-a-kv, ]n sI ss^-k¬ C-kv-lm-Jv, ]n Sn h¿-Ko-kv, kn D-Ω¿ ^m-dq-Jv kw-km-cn-®p.

te-ew sN-¿m³ \-S-]-Sn-bn-Ã; ]n-Sn-s¨-Sp-¯ hm-l-\-§Ä \-in-¡p-¶p a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se hn-hn-[ kvt‰-j-\p-I-fn-¬ t]m-en-kv ]n-Sns®-Sp-Ø hm-l-\-߃ Xp-cpsº-Sp-Øv \-in-°p-∂p. C-h teew sN-øm-\p-≈ tIm-S-Xn \-S-]Sn-Iƒ ssh-Ip-I-bm-Wv. a-W¬ I-S-Øn-\n-sS ]n-Sn-bn-em-b hml-\-ß-fm-Wv G-sd-bpw. ss_°p-Iƒ ap-X¬ h-en-b tem-dnIƒ h-sc C-Xn¬ Dƒ-s∏-Spw. Hmt´m-dn-£-I-fm-Wv Iq-Sp-X-epw. t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-I-fn¬ kq-£n-°m≥ ÿ-e-an-√m-Ø-Xn\m¬ ]-e hm-l-\-ß-fpw tdm-Ucn-Ip-I-fn¬ D-t]-£n-® \n-ebnem-Wv. Im-Sp-aq-Sn-bpw hm-l-\K-Xm-K-Xw X-S-k-s∏-Sp-Øn-bpw C-g-P-¥p-°-fp-sS-bpw km-aq-ln I-hn-cp-≤-cp-sS-bpw hn-lm-c-tI{μ-am-bpw am-dp-I-bm-Wn-hn-Sw. a-

W¬ I-S-Øv k-Po-h-am-hp-Ibpw C-Xn-s\-Xn-tc d-h-\yp, t]men-kv h-Ip-∏p-I-fp-sS \n-b-a-\-S]-Sn-Iƒ I¿-i-\-am-°p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv hm-l-\߃ t]m-en-kv kv-t‰-j-\p-Ifn¬ F-Øn-b-Xv. a-W¬-°-S-Øv \-√ h-cp-am-\ap-≈ tPm-en-bm-b-tXm-sS bp-hm°-sf-√mw ssI-bn¬ In-´n-b hml-\-hp-am-bn a-W¬-hm-cm≥ C-dßp-I-bm-Wv. \n-b-{¥-Ww h-∂tXm-sS cm-{Xn-Im-e-ß-fn-em-Wv {]-[m-\-am-bpw a-W¬-°-S-Øv. Nm-°p-I-fn¬ a-W¬ \n-d-®v kao-]-{]-tZ-i-ß-fn-te-°v ss_°n-epw Hm-t´m-I-fn-epw Im-dn-epw hm-\n-epw [m-cm-f-am-bn a-W¬°-S-Øv \-S-∂p. tem-dn-I-fn¬ A-\y-tZ-i-ß-

fn-te-°v a-W¬-°-S-Øp-∂-hcpw s]-cp-In. a-W¬ hm-c¬ {Iam-Xo-X-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k¿-°m¿ \n-b-aw I¿-i-\-am-°pI-bm-bn-cp-∂p.- C-tXm-sS t]m-enkpw hn-t√-Pv A-[n-Ir-X-cpw aW¬-th-´-°n-d-ßn. A¿-[-cm{Xn-bpw ]p-e¿-Im-e-ß-fn-epw aW¬-I-S-Øv hm-l-\-ß-sf ]n¥p-S¿-∂v ]n-Sn-°p-∂-Xv ]-Xn-hmbn. ]-e-bn-S-ß-fn-epw D-tZym-Kÿ-sc a-W¬ am-^n-bm kw-L߃ B-{I-an-®p. t]m-enkn-s\ I-≠v hm-l-\-߃ D-t]-£n-®v Hm-Sn c-£-s∏-Sp-∂-Xpw ]-Xn-hmbn. C-Ø-cw hm-l-\-߃ t]men-kv kv-t‰-j-\n¬ ]n-Sn-®n-Sp-Ibm-Wv ]-Xn-hv. ]-e-t∏m-gpw e£-߃ ]n-g Cu-Sm-t°-≠n h-

cp-∂-tXm-sS hm-l-\w D-t]-£n°p-I-bm-Wv D-S-a-Iƒ. ]-g-b Po∏p-I-fpw Hm-t´m-I-fpw Ip-d-™ hn-e-bv°v hm-ßn a-W¬-I-S-Øn\v D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv A-SpØ Im-ew h-sc sN-bv-Xn-cp-∂Xv. ]-e hm-l-\-ß-fp-sS-bpw tcJ-Iƒ hym-P-am-sW-∂pw I-s≠Øn-bn-cp-∂p. hm-l-\-߃ te-ew sN-øW-sa-¶n¬ tIm-S-Xn-bn¬ \n-∂v D-Ø-c-hp-≠m-h-Ww. a-W¬ tIkp-Iƒ s]-cp-In-b-tXm-sS te-e \-S-]-Sn-I-fpw A-\n-›n-X-am-bn \o-≠p. tÃ-j-\p-I-fn¬ hm-l-\߃ Ip-an-™p. tImw-]u-≠n ¬ ÿ-e-an-√m-Ø-X-Xn-\m¬ Ch ]p-d-sØ H-gn-™ ]-d-ºn-te°pw tdm-U-cn-In-te-°pw am-‰nbn-´n-cn-°p-I-bm-Wv. Xp-cp-sº-Sp-

Ø hm-l-\-߃ te-e-Øn-seSp-°m≥ B-sf In-´m-Ø A-hÿ-bp-ap-≠v. tÃ-j≥ tIm-w]u-≠n-\v ]pd-Øv \n¿-Øn-bn-Sp-Ø hm-l-\ß-fn¬ \n-∂v _m-‰-dn-Iƒ Dƒ-∏sSbp≈ ]m¿-Sv-kp-Iƒ tamjWw t]m-b kw-`-h-hp-ap-≠v. kv-t‰-j-\p-I-fn¬ C-Ø-cw hml-\-߃ Iq-Sn-°n-S-°p-∂-Xns\-Xn-tc cm-{„o-b-I-£n-Iƒ {]Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØ-Ønbn-cp-∂p. H-gn-™ ]-d-ºp-Iƒ Is≠-Øn Ip-d-sbm-s° t]m-enkv A-tßm-´v am-‰n-sb-¶n-epw {]ivv-\w ]-cn-l-cn-°m-\m-bn-´n-√. t\-c-sØ Ip-sd hm-l-\-߃ te-ew sN-bv-sX-¶n-epw Xp-cpsº-Sp-Ø-h G-s‰-Sp-°m≥ Bcpw X-øm-dm-bn-cp-∂n-√.

I-cn-¸q-cn GgpIn-tem kzÀ-Ww ]n-Sn-Iq-SnsIm-t≠m-´n: Zp-_-bn¬\n-∂v c-≠p-Zn-h-k-ß-fn-embn FØn-b aq-∂p -bm-{X-°m¿ A-cs°-´n-epw A-Sn-h-kv-{X-Ønepw H-fn-∏n-®pI-S-Øn-b 2.-10 tIm-Sn-bp-sS G-gpIn-tem kz¿Ww Un-.B¿.-sF. kw-Lw ]nSn-Iq-Sn. hym-gm-gv-N c-≠v -bm-{X-°mcn¬\n-∂v A-©p-In-tem kz¿W-hpw C-∂-se H-cp bm-{X°m-c-\n¬\n-∂v c≠pIn-tem kz¿-W-hp-am-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. -k-w-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏´p sIm-Sp-h-≈n B-hn-tem-d IWn-b-d-°¬ ap-l-Ω-Z-en (33), ]-ø-∂q¿ \m-ep-]-d-º-Øn¬ sX-t°-]p-c-bn¬ dn-bm-kv apl-Ω-Zv (28), ]p-Xp-∏m-Sn ju°-Ø-en (37) F-∂n-h-sc A-dÃv sN-bv-Xp. cl-ky hn-h-csØ- Xp-S¿-∂m-Wv C-h¿ ]n-Sn-

sh-fn-s¨-®-bn am-b-sa-¶v kw-i-bw; 13 tem-dn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn ]m-e-°m-Sv: sh-fn-s®-Æbn¬ ambw tN¿-∂-Xm-b kw-i-sØ XpS¿∂v X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw ao-\m-£n-]p-cw h-gn F-Øn-b 13 sh-fn-s®-Æ tem-dn-Iƒ hm-WnPy-\n-Ip-Xn A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-IqSn. Sm-¶-dn¬ \n-∂v ti-J-cn-® shfns®-Æ ]-cn-tim-[-\-°mbn sIm-®n-bn-se em-_n-te-°v A-b-®p. a-e-∏p-dw, a-t©-cn, tImgn-t°m-Sv, s]-cn-¥¬-a-Æ, a-Æm ¿-°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ hn-X-cW-Øn-\p-≈ sh-fn-s®-Æ-bmWv C-Xv.

sIm-®n e-t_m-d-´-dn-bn¬ \n∂v am-bw tN¿-∂n-´n-s√-∂ dnt]m¿-´v e-`n-®m-te hm-l-\-߃ hn-´p \¬-Ip-I-bp-≈q-sh-∂v sk-bn¬-Sm-Iv-kv Hm-^nk¿ sPdmƒ-Uv tPm¨ ]-d-™p. 13 Sm¶-dp-I-fn-em-bn 1,81,730 en-‰¿ shfn-s®-Æ-bm-Wp-≠m-bn-cp-∂-Xv. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N cm-{Xn ap-X¬ C-∂-se cm-hn-se h-scbm-Wv tem-dn-Iƒ F-Øn-bn-cp∂-Xv. hm-l-\-ß-fn¬ kq-£n®n-cp-∂ e-t_m-d-´-dn sS-kv-‰p-Ifp-sS dn-t]m¿-´v hn-iz-k-\o-b-a-

√m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv km-ºnƒ sIm-®n-bn-te-°v A-b-®-Xv. Xn-cph-\-¥-]p-cw ^p-Uv B‚ v tk^v-‰n I¨-t{Smƒ A-[n-Ir-X¿ Chm-f-bm¿ ao-\m-£n-]p-cw sN-°vt]m-kv-‰v Po-h-\-°m¿-°v am-bw tN¿-∂ sh-fn-s®-Æ h-cp-∂-Xmbn kq-N-\ \¬-In-bn-cp-∂p. skbn¬-Sm-Iv-kv C≥-kv-s]-Œ¿ ]n sP t{]w-Ip-am¿, Hm-^nkv Akn. -kp-tc-jv-Ip-am¿, ¢m¿-°v F F-kv F-{_-lmw F-∂n-h-c-Sßn-b kw-L-am-Wv Sm-¶-dp-Iƒ am-bw tN¿-Ø sh-fn-s®-Æ tI-c-f-Øn-te-°v I-S-Øm≥ {i-an-s®-∂ kw-i-b-Øn¬ ao-\m-£n]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]p-cw hm-Wn-Py-\n-Ip-Xn hn-`m-Kw A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b Sm-¶¿ tem-dn-Iƒ

\n-kv-e-bp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-b-Xv kv-Iqfnsâ \q-dp i-X-am-\-¯n-te-¡p-Å Ip-dp-¡p-h-gn A-co-t°m-Sv: F-kv.-F-kv.F¬ .-kn. ]-co-£-bn¬ 100 iX-am-\w hn-P-bw t\-Sm-\p-≈ kv-Iq-f-[n-Ir-X-cp-sS Ip-dp-°ph-gn Im-c-Ww \-„-am-b-Xv 17Im-cn-bp-sS Po-h≥. A-cot°m-Sv kp-√-ap- -emw Hm-dnb‚¬ l-b¿-sk-°-≥-U-dn Hº-XmwX-cw hn-Zym¿-Yn-bm-bncp-∂ h-S-°w-ap-dn Io-S-°-√≥ D-kv-am-s‚ a-Iƒ \n-kv-ebmWv H-º-Xmw ¢m-kn ¬ c-≠mw X-h-W-bpw ]-cm-P-b-s∏-´-Xns\-Xp-S¿-∂v B-fl-ly sN-bvX-Xv. C-∂-se kv-Iq-fn¬ \n-∂v ^-ew A-dn-™v a-S-ßn-sb-Ønb \n-kv -e ap-dn-bn¬ Xq-ßn- acn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-Iqfn¬ \n-∂v a-S-ßp-w h-gn k-l]mTn-I-tfm-Sv hn-P-bn-s®-∂m-

BhÀ¯n-¡m-Xn-cn¡m³ \S-]-Sn-sb-Sp¡pw: Pp-h-ss\ P-Ìnkv A-co-t°m-Sv: H-ºXmw ¢m-kv hnZym¿-∞n-\n-bp-sS B-fl-l-Xybp-am-bn _-‘-s]-´v t]m-enknt\mSv ka-{K A-t\zj-Ww Bh-iy-s]-Sp-sa∂pw CØ-cw kw`-h-߃ B-h¿-Øn-°m-Xn-cn°m-≥ \-S]-Sn kzoIcn-°p-sa ∂pw Pp-h-ss\¬ sh¬-s^b¿ P-Ãn-kv Pn√m IΩ‰n sN-b¿am≥ A-Uz. i-co-^v D≈Øv Adn-bn-®p.

ZÀ-Lm-kv £-Wn-¨p a-e-∏p-dw: Im-en-°-‰v F-b¿t]m¿-´v Ãm-^v Im‚o≥ \-S-Øp∂-Xn-\v Z¿-Lm-kv £-Wn-®p. Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿ sa-bv A-©n\-Iw A-t]-£n-°-Ww.

Wv Ip-´n ]-d-™-Xv. tPm-en-°p t]m-b D-Ω-sb t^m-Wn¬ hnfn-®v ]-co-£-bn¬ tXm-‰ hn-hcw A-dn-bn-® ti-j-am-Wv \n-kve B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xv. ]n-Xm-hv D-kv-am≥ ho-´n-ep≠m-bn-cp-∂p. tIƒ-hn X-I-cmdp-≈ C-t±-l-Øn-\v a-Iƒ Xqßn-a-cn-°p-∂ hn-h-cw A-dn-bm ≥ I-gn-™n-√. F-kv.-F-kv.F¬.-kn-°v 100 i-X-am-\w hnP-bw t\-Sm-≥ H-º-Xmw ¢mkn¬-Ip-´n-I-sf tXm¬-]n-°p∂ ]-Xn-hm-Wv kp-√-ap- -emw l-b¿-sk-°-≥-U-dn A-[n-IrX¿-°p-≈-sX-∂v c-£n-Xm°ƒ B-tcm-]n-°p-∂p. \-∂m-bn ]Tn-°m-Ø-h-sc H-º-Xmw¢m-kn¬ tXm¬-]n°p-sa-∂v A-[ym-]-I¿ ]-co£-bv-°p ap-tº ]-d-™n-cp-

∂p. C-Xn¬ F-Xn¿-∏p-≈-h¿°v H-º-Xmw¢m-kn¬ hn-P-bn®-Xm-bn Sn.-kn. \-¬-In a-‰p kvIq-fn-te-°v A-b-°m-sa-∂pw hm-Kv-Zm-\w \¬-In-bn-cp-∂p. c≠mwX-h-W-bm-Wv \-n-kv-e-sb H-º-Xmw ¢m-kn¬ tXm¬-]n-®Xv. \-nkv-e-bp-sS ar-X-tZ-lw Im-Wm≥ C-∂-se ho-´n-seØn-b A-[ym-]-I-sc-bpw kvIq-f-[n-Ir-X-sc-bpw tcm-jm-Ipe-cm-b \m-´p-Im¿ X-S-™v- Xncn-®-b-®p. Cu h¿-jw \n-kv-e-bv-°p ]p-d-sa th-sd-bpw Ip-´n-Iƒ Hº-Xn¬ ]-cm-P-b-s∏-´n-cp-∂p. \n-kv-e-bp-sS B-fl-l-Xy-sbXp-S¿-∂v C-h-sc-sb-√mw tc-Jbn¬ Ir-{Xn-aw \-S-Øn hn-P-bn∏n-®v c-£-s∏-Sm-\m-Wv A-[nIr-X¿ {i-an-®-Xv.

bn-em-b-Xv. ap-l-Ω-Z-en-bp-sS A-c-s°´n¬ Hm-tcm In-tem Xq-°whcp-∂ \m-ep kz¿-W-°-´n-I-fpw dn-bm-kv ap-l-Ω-Zn¬\n-∂v HcpIn-tem kz¿-W-°-´n-bp-amWp I-s≠-Øn-b-Xv. A-c-bn¬ s_¬-‰v cq-]-Øn¬ kz¿-Ww Np-‰n-h-cn-™ \n-e-bn-em-bn-cp∂p. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv Zp-_-bn¬\n-∂p-≈ F-an-td-‰vkv hn-am-\-Øn¬ ju-°-Øen F-Øn-b-Xv. C-bm-fp-sS ASn-h-kv-{X-Øn¬\n-∂m-Wv c≠p-In-tem kz-¿-Ww I-s≠Øn-b-Xv. ]n-Sn-bn-em-b-h¿ I-≈-°-SØn-s‚ Im-cn-b¿amcm-sW∂m-Wp kw-i-bw. aq-h-sc-bpw Un.-B¿.-sF. kw-Lw tNmZywsN-bv-X-Xn¬\n-∂m-Wv CXp t_m-[y-am-b-Xv.

BÀ.Sn. Hm-^nkv ^m-Ìv-{Sm-¡nÂ: tk-h-\w 10 an-\n-än-\-Iw a-e-∏p-dw: B¿.-Sn. Hm-^n-kn-se ^m-Ãv-{Sm-°v Iu-≠-dn¬ e-`y-ambn-cp-∂ tk-h-\-߃ C-\n 10 an\n-‰n-\-Iw e-`n-°pw. t\-c-sØ C-Xv H-cp a-Wn-°q-tdm-f-sa-SpØn-cp-∂p. ^m-Ãv-{Sm-°v tk-h\w e-`n-°m-≥ Kp-W-t`m-‡m-hv B-Zyw c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. c-Pnÿ sN-øp-tºmƒ e-`n-°p-∂ k-a-b-Øv C˛ s-- ]-bv-sa‚ v \-SØn-b A-t]-£ k-ln-Xw FØn-bm¬ 10 an-\n-‰n-\-Iw tk-h\w e-`n-°pw. c-Pn-ÿ sN-tø-≠ \-º¿ 9048324453, 9048911100

sa-Un-¡Â tIm-f-Pnsâ Aw-Ko-Im-cw \-jv-S-s¸-Sp-¯m³ A-[ym-]-I{i-aw: sI.-Pn.-Fw.-H.-F. a-t©-cn: sa-Un-°¬ tIm-f-Pns‚ Aw-Ko-Im-cw \-jv-S-s∏-SpØm≥ H-cp hn-`m-Kw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv A-[ym-]-I-¿ {i-an-°ps∂-∂v sI.-Pn.-Fw.-H.-F. am¿-®n¬ C-¥y≥ sa-Un-° ¬ Iu¨-kn¬ ]-cn-tim-[-\-°v h-∂-t∏mƒ sa-Un-°¬ tIm-fPn-\v Aw-Ko-Im-cw \¬-Im-Xn-cn°m-\p-≈ ap-Jy-Im-c-W-am-bn Nq-≠n-°m-Wn-®-Xv A-[ym-]-Icp-sS F-Æ-°p-d-hm-Wv. {]-^k¿, A-tkm-tjy-‰v {]^-k¿, A-kn-. s{]m-^-k¿ Xp-S-ßn-b X-kv-Xn-I-I-fn-te-°v a-‰p k¿°m¿ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \n∂v s{]m-tam-j≥ h-gn-tbm ÿew am-‰w h-gn-tbm am-{X-ta at©-cn-bn¬ \n-b-an-°m-\m-hq. C-Ø-c-Øn¬ \n-b-an-® ]-e-

cpw t\-Xm-°-fp-sS ]n-d-sI Iq-Sn D-Ø-c-hv a-dn-I-S-°m-\p-≈ {i-aØn-em-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn\v Aw-Ko-Im-cw e-`n-°m-sX h∂m¬, {]-h¿-Ø-\w \n¿-Øptºmƒ C-°q-´¿-°v A-h-c-h-cpsS ]-g-b em-h-W-\-ß-fn¬ Xp-Scm-\m-hpw. I-cm¿ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-a-\-w \-S-Ø-cp-sX∂v A[ym-]-I-cp-sS kw-L-S-\ B-h-iy-s∏-´-Xv {i-t±-b-am-Wv.2013¬ a-t©-cn-bn¬ sa-Un°¬ tIm-f-Pn-\v Aw-Ko-Im-cw e`n-°p-tºmƒ sa-Un-°¬ Iu ¨-kn¬ C≥-kv-s]-£≥ dnt]m¿-´n¬ So-®nMv tlm-kv-]n-‰em-bn P-\-d¬ B-ip-]-{XnbmWv Im-Wn-®-Xv.- B-tcm-Ky h-Ip∏n-se tUm-Iv-S¿-am¿-°v k¿°m¿ kz-Im-cy {]m-Iv-So-kv A-

\p-h-Zn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ sa-Un°¬ tIm-f-Pv A-[ym-]-I¿-°v h≥Xp-I t\m¨ {]m-Iv-So-kv Ae-h≥-kv C-\-Øn ¬ \¬-InsIm-≠v kz-Im-cy {]m-Iv-So-kv \nb-awaq-ew \n-tcm-[n-®Xm-sW∂v -P-\w Xn-cn-®-dn-b-Ww.P-\-d¬ B-ip-]-{Xn \n-e\n¿-Øn-sIm-≠v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv tk-h-\w t]m-Xp-P-\߃-°v e-`n-°-W-sa-∂m-Wv sI.-Pn.-Fw.-H.-Fbp-sS \n-e-]mSv. sa-Un-°¬ Iu¨-kn¬ AwKo-Im-cw e-`n-°m≥ 29 \v Pn-√m I-eIv-S-dp-sS tNw-º-dn¬ tN¿∂ tbm-K-Øn¬ k¿-°m¿ D-Øc-hv {]-Im-c-ap-≈ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßm ≥ sI.-Pn.-Fw.-H.-F. k-l-I-cn°m-sa-∂v ]-d-™-t∏mƒ B-h-

iy-Øn-\v A-[ym-]-I¿ F-ØmsX {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ km-[y-as√-∂ \ym-b-am-Wv sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-am-bn _-‘-s∏-´-h¿ A-dn-bn-®-Xv. Iq-Sm-sX P-\-d¬ B-ip-]-{Xn sa-Un-°¬ tIm-fPn-t\m-Sv tN¿-∂v X-s∂ \n-e\n¿-Øm≥ k¿-°m¿ \n¿-tZ-iap-≈-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ Adn-bn-®p.sa-Un-°¬ tIm-tf-Pn-s‚ Aw-Ko-Im-c-Øn-\mbn A-[ym-]I-sc \n-b-an-°p-I-bpw a-‰p kuI-cy-߃ ]p-Xp-°p-I-bpw AwKo-Im-cw \-jv-S-s∏-´m¬ A-Xv P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-IvS¿-am-cp-sS X-e-bn¬ h-®p-sI-´n H-fn-®p-I-fn \-S-Øm-sa-∂v Bcpw hn-Nm-cn-t°-s≠-∂pw sI.Pn.-Fw.-H.-F ]-d-™p.-


{]mtZ-inIw

3 sa-bv 2014 i\n

]cn-]mSn Xm\q¿ H-g-q¿ F-c-\√q¿ kp-

{_-lv-a-Wy≥ kzm-an t£{Xw: {]-Xn-jvTm-Zn-\w˛k-aq-lk-Zy˛12.00 s]-cp-h-≈q¿ \-Pm-Øv Imw]-kv: hm¿jn-I k-tΩ-f\w˛10.00 tIm-´-°p-∂v B¿-´v Kym-edn: kp-tc-jv ta-t®-cn-bp-sS Nn-{X{]-Z¿-i-\w˛10.00 a-e-∏p-dw tdm-kv tem-©v HmUn-t‰m-dnbw: sF.F-kv.H. Aw-Ko-Im-cw t\Sn-b a-e-∏p-dw \-K-ck-`m A-[n-IrX-sc B-Zcn°¬˛5.30

Adnbn-¸pIÄ

A[ym]-I H-gnhv Xp-Δq¿: K-h. l-b¿ sk°≥U-dn kv-Iq-fn¬ ^n-knIvkv, I-W°v, a-e-bm-fw hn-`mK-Øn¬- A-[ym]-I H-gn-hp≠v. A-`n-ap-Jw sNm-hmgv-N cm-hnse 11\v.

]-cn-io-e-\w

Xp-Δq¿: A¬-a-Zv-d-k-Øp¬ C-kvem-an-ø-bn¬ Jp¿-B≥ l-Zokv, I-cn-b¿ ssK-U≥-kv XpS-ßn Ah-[n°m-e C-kv-em-anI ]T-\ ]cn-io-e-\w i\n, Rmb¿, Xn-¶ƒ Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. t^m¨ ˛ 9495492510

^pSvt_mÄ Duc-Iw ssIcfn ho-h¨ tIm-´p-a-e kv-t{Smt_-gv-kv Ip-‰m-fq-cn-se tSm-kn-eqsS ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. C∂-sØ Ifn hn-h F-^v.kn ]m-d-°pfw F-^v.kn ta¬-apdn

_m-e-s\ aÀ-±n-¨ bp-hm-hn-s\-Xn-tc tI-sk-Sp-¯p Im-fn-Im-hv: \o-em-t©-cn \-cn-b°w s]m-bn-en-¬ _m-e-s\ a¿-±n® bp-hm-hn-s\-Xn-sc I-cp-hm-cIp-≠v t]m-eo-kv tI-sk-Sp-Øp. hm¬-]-d-º≥ \u-jm-Zn-s‚ aI≥ _n≥-in-Zv(10) s\-bm-Wv sN-hn-°v A-Sn-®v ]-cn-t°¬-]n®-Xv. A-Sp-Ø {]-tZ-i-am-b Iq-cn-ap≠-bn-se I-√n-Sp-º≥ keow(23) s\-Xn-sc-bm-Wv t]m-eokv tI-sk-Sp-Ø-Xv. A-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ sN-hn-°v Kp-cpX-c-am-bn ]-cn-t°-‰ _≥-in-Zns\ B-Zyw h-≠q-cn-epw ]n-∂o-Sv \n-e-ºq-cn-epw A-hn-sS \n-∂pw a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®p. tI-kn-se {]-Xn H-fn-hn-em-Wv.

a-e-¸p-dw bq-¯v tIm¬-^-d³-kv B-cw-`n-¨p h-≈p-h-{ºw: bu-h-\w \m-Sns\ \n¿-Ωn-°p-∂p {]-ta-bØn¬ F-kv. ssh. F-kv. a-e-∏pdw tkm¨ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ bq-Øv tIm¨-^-d≥-kv h-≈p-h{ºw Xm-Pp¬ D-e-a \-K-dn¬ Bcw-`n-®p. A-_q-_-°¿ ssl-{Zqkn X-߃ ]-Xm-I D-b¿-Øn-btXm-sS B-cw-`n-® Zzn-Zn-\ N-cn-{X k-tΩ-f-\w ]q-t°m-´q¿ ap-l-ΩZ-en ap-…n-bm-cp-sS A-[y-£-Xbn¬ k-a-kv-X tI-{μ ap-im-h-d Aw-Kw s]m-∑-f sam-bv-Xo≥ Ip´n _m-J-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

]-«n-¡m-Sv A-tim-I-\v I-®o-tcm-sS hn-S ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Im-fn-Im-hv t]m-enkv kv t‰-j-\n-se knhn¬ t]m-en-kv Hm-^nk-dm-bn-cp∂ ]q-t°m-´pw-]m-Sw B-\-μv \K-dn-se ]-´n-°m-Sv A-tim-I-\v IÆo-tcm-sS A-¥y-bm-{X. cm-hnse 11 a-Wn-tbm-sS-bm-Wv ]q¿Æ Hu-tZym-Kn-I _-lp-a-Xn-Itfm-sS ho-´p-h-f-∏n¬ kw-kv-Icn-®-Xv. tcm-K-_m-[-sb Xp-S¿-∂v Xncp-h-\-¥-]p-cw B¿.--kn.--kn-bn¬ hym-gm-gv-N cm-hn-se 10 a-Wn-tbmsS-bm-bn-cp-∂p a-c-Ww. Xp-S¿-∂v t]m-enkv Bw-_p-e≥-kn¬ cm{Xn H≥-]-X-c-tbm-sS ar-X-tZ-lw ho-´n-se-Øn-®p. ssh-Z-|-Xn a{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, \n-eºq¿ \-K-c k-`m sN-b¿-am≥ B-cym-S≥ £u-°-Øv, -Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn- -F-kv i-inIp-am¿ s]-cn-¥¬-a-Æ Un.--ssh.-F-kv.] -- n. sI ]n hn-P-b Ip-am¿, cm-jv-{So-b-I-£n t\-Xm-°ƒ A\p-tim-N-\-a-dn-bn-®p.--

I-p¯-q]-d-¼v Pn.-FÂ.-]n. kv-Iq-fn F.-kn. ¢m-kvdqw DZvLm-S\w \msf A-co-t°m-Sv: tI-c-f-Øn¬ B-ZysØ F.-kn. ¢m-kv dqw \m-sf ssh-Ip-t∂-cw \m-en-\v Ip-Øq-]d-ºv Pn.-F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ a-{¥n ]n sI A-–p-d-_v -FZvLmS\w \n¿-h-ln-°pw. ]n sI _-jo¿ Fw.-F¬.-F-bp-sS {]m-tZ-in-I hnI-k-\ ^-≠n¬-\n-∂v A-©p-e£w cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-s‚ c≠mw-L-´ {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\hpw hn-c-an-°p-∂ {]-[m-\-[ym-]I≥ A-–p-d-ln-am≥ Im-c-ßm-S-\v ]n.-Sn.-F \¬-Ip-∂ D-]-lm-c k-a¿-∏-W-hpw a-{¥n \n¿-h-ln-°pw. C‚¿-tem-°v ]-Xn-®v B-[p\n-I co-Xn-bn-em-°n-b kv-Iqƒ ap-‰-hpw tdm-Upw Fw sF jm\-hm-kv Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]n sI _-jo¿ Fw.-

F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln-°pw. Fw.-F¬.-F-bp-sS {i-a-^-e-ambn A-\p-h-Zn-® A-©p-e-£w cq] sN-e-hn-ep-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn-bp-tS-bpw Du¿-ßm-´n-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-® A-º-Xn-\m-bn-cw cq-] sN-e-hph-cp-∂ kv-Iqƒ I-hm-S-Øn-t‚bpw {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w Xn-cs™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w \n-e\n¬-s° am-‰n-h-®-Xm-bn ]n.-Sn.F. `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fp-sS D-ZvLm-S-\-tØm-sSm-∏w kv-Iq-fns‚ \m¬-∏-Xmw hm¿-jn-ImtLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS k-am]-\-hpw hn-c-an-°p-∂ {]-[m-\[ym-]-I-≥ A-–p-d-ln-am≥ Imc-ßm-Sn-\p-≈ bm-{X-b-b-∏pw \¬-Ipw. 40 h-¿-jw ap-ºm-cw-`n-

® Ip-Øp-]-d-ºv Pn.-F¬.-]n kvIqƒ hn-I-k-\ cw-K-Øv h≥-IpXn-∏m-Wv Cu-bn-sS \-S-Øn-bn´p-≈-Xv. Fw.-F¬.-F ^-≠pw F-kv.-F-kv.-F ^-≠pw {Km-a-∏©m-b-Øv ^-≠pw a-‰pw D-]tbm-Kn-®m-Wv kv-Iqƒ Cu apt∂-‰w \-S-Øn-b-Xv. Hm-^n-kv dqw H-gn-sI F-√m ap-dn-I-fpw ssS¬-kv ]m-In-bn-´p-≠v. ¢m-kv ap-dn-I-fn-se-√mw ^-m\p-I-fpw sh-fn-®-Øn-\p-≈ ku-I-cy-ß-fpw H-cp-°n-bn-´p≠v. s_-©p-I-fpw U-kv-Ip-Ifpw ]T-t\m-]-I-c-W-ß-fpw Npa¿-N-n-{X-ß-fp-sam-s° tN¿-∂v B-I¿-j-I-am-b H-∂mw-¢m-kv A-£-cm¿-∞-Øn¬ H-∂m-¥-cam-bn N-cn-{X-Øn-en-Sw t\-Sp-Ibm-Wn-t∏mƒ. G-d-\m-´n¬ Fw.-

F¬.-F cq-]w \-¬-In-b G-‰w ]-≤-Xn-bn¬ kv-Iq-fn-\v kz-¥am-bn hm-l-\w e-`n-®-tXm-sS ^o¬-Uv {Sn-∏p-Iƒ ap-X¬ ]T\-bm-{X-h-sc-bp-≈ Im-cy-ß-fnepw kv-Iqƒ B-[p-\n-I \n-ehm-c-Øn-te-bv-°p-b-cpw.-1973 HtŒm-_¿ 24\v A-∂-sØ hn-Zym-`ym-k a-{¥n kn F-®v ap-l-ΩZv tIm-b-bm-Wv Ip-Øp-]-d-ºnte-°p kv-Iqƒ A-\p-h-Zn-®v DØ-c-hn-d-°n-b-Xv. 1973 \-h-w_¿ H-∂n-\v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. B-bn-cw cq-] \¬-In aÆn¬-sØm-Sn B-bn-ip-Ω-bn¬\n-∂pw hn-e-°p-hm-ßn-b H-tc°¿ ÿ-e-Øv Hm-e sj-Õv ]Wn-Xm-Wv a-Zv-d-k-bn¬ {]-h-¿Øn-®n-cp-∂ kv-Iqƒ kz-¥w ÿ-e-tØ-bv-°p-am-dn-b-Xv.

kozhikode/MLE

I©m-hp-tI-knse {]Xn ho−pw I©m-hp-ambn ]nSn-bn \n-e-ºq¿: 250 {Kmw I-©m-hp-ambn Hm-t´m ss{U-h¿ F-Iv-sskkv kw-L-Øn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. cm-aw-Ip-Øv am-°n-bn¬ tPmWn F-∂ tZ-h-ky (51) B-Wv Hmt´m-dn-£-b-S-°w ]n-Sn-bn-em-bXv. c-l-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv sd-b-©v C≥-kvs]-Iv-S¿ sI Sn k-Pn-tam-\pw kwL-hpw \-S-Øn-b ]-cn-ti-m-[-\bn¬ I-cn-ºp-g- ]m-e-Øn-\p k-ao]-Øp sh-®v C-bmƒ Hm-Sn-®n-cp∂ Hm-t´m-dn-£-bn¬ kq-£n-® \n-e-bn¬ I-©m-hv I-s≠-Sp-°pI-bm-bn-cp-∂p. t\-c-sØ H-∂-c In-tem I-©m-hp-am-bn C-bmƒ s]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bn-cp∂p. Cu tI-kn¬ Pm-a-y-Øn-en-dßn-bm-Wv ho-≠pw I-©m-hp hnev-]-\ \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv. {]nh‚n-hv Hm-^nk¿ Sn -ap-l-Ω-Zv bqk-^v, kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm^o-k¿-am-cm-b Fw l-cn-Ir-jvW≥, kn A-_v-Zp¬ d-jo-Zv kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.-

I-kv-Xq-cn cw-K³ `q]-Sw X-¿m-dm-¡m³ IÀ-j-I-cnÂ- \n¶v ]-W-¸n-cn-hv Im-fn-Imhv: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dnt∏m¿-´n-s‚ `m-K-am-bn ]-cn-kvYnXn Zp¿-_-e {]-tZ-i-ß-fp-sS ]cn-[n-bn¬-\n∂v Im¿jn-I taJe-sb H-gn-hm-°p∂Xn-\v `q]Sw X-øm-dm-°m-\m-bn - ]-W-∏n-cnhv \-SØnb tNm-°m-Sv ]-©mbØv {]-knU‚ v cm-Pn h-bv°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v Un.-ssh.-F^v.sF. am¿-®v \-S-Øn. {Kma∏-©mb-Øv {]-knU‚ v B-\n-t°m-´n¬ D-Æn-IrjvW-s‚ cm-Pn B-h-iy-s∏-´mWv ]-©mbØv Hm-^n-kn-te°v am¿-®v \-S-Ønb-Xv. h-\mXn¿Øn-tbm-Sv tN¿∂- {]-tZ-iß-fn-se I¿-j-I-cn¬ \n∂p apΔm-bn-cw ap-X¬ ]-Xn-\m-bn-cw cq] hm-ßn-b-Xm-bmWv ]-cmXn. addv ]-©m-b-Øp-Iƒ C-Xn-\v th- ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e {]-tZ-i-ß-fn¬-\n∂pw Im¿-jnI {]-tZ-iß-sf H-gn-hm-°n `q]-Sw ≠ sNe-hv kz-¥-am-bn h-ln- X-øm-dm-°m≥ I¿-j-I-cn¬-\n∂p ]-W-∏n-cn-hv \-S-Øn-b-Xn-s\-Xn-tc tNm-°m´v °p-tºm-gm-Wv tNm-°m-Sv ]- Un.ssh.F-^v.sF. \-SØnb am¿-®v

18 hÀ-j-w ]n.-Sn.-F {]-kn-U-âm-bn-cp-¶ Fw Sn A-en-bm-¸p ]-Sn-bn-d-§p-¶pA-co-t°m-Sv: Ip-Øq-]-d-ºv Pn.--F¬.-]n. kv-I-q-fn¬ 1997 apX¬ Xp-S¿-®-bm-bpw A-Xn-\pap-ºv G-Xm-\pw h¿-j-ß-fpw ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v ]-Z-hn-bnen-cp-∂ Fw Sn A-e-n-bm-∏phpw Cu h¿-jw ]-Z-hn-bn¬-\n∂pw ]-Sn-bn-d-ßp-∂p. Sn.-Sn.-kn I-gn-™ c-≠p s]¨-a-°ƒ Dƒ-∏-sS 11 a-°-fpw Cu h-n-Zyme-b-Øn-em-Wv ]Tn-®-Xv. A-Xp-sIm-≠p X-s∂ hnZy-m-`ym-k N-´-{]-Im-cw C-Xp-hsc ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v ]-Z-hnbn-en-cn-°m-\pw km-[n-®p. ASp-Ø-h¿-jw kv-Iq-fn¬ kz¥w a-°-fp-≠m-hn-s√-∂-Xpw ]p-Xn-b hn-Zy-m-`ym-k A-h-Imi \n-b-a-Øn¬ ]n.-Sn.-F kwhn-[m-\w C-√m-Ø-Xpw A-SpØ h¿-jw ap-X¬ A-en-bm-

∏p-hn-\v ]n.-Sn.-F {]-knU‚ v ]-Zhn \¬-Ip∂-Xn-\v XS- -am-Wv. F-∂m¬ hn- Z y- ` ymk A-hIm-i \n-b-a-Øn¬-]-d-bp-∂ F-kv.-Fw.-kn-bn¬ Aw-K-amIm-t\m ÿm-\w h-ln-°mt\m Ip-´n-bp-sS c-£n-Xm-hmbn-cn-°-Ww F-∂ \n-b-a-an-√mØ-Xn-\m¬ Xp-S¿-∂pw A-enbm-∏p-hn-s‚ tk-h-\w kv-Iqfn-\v e-`y-am-°m≥ km-[n-°psa-∂ k-t¥m-j-Øn-em-Wv \m-´p-Im-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fn-eqsS c-£n-Xm-°-fpw.-

ap-k-^À A-l-½-Zn-sâ ]p-kv-X-I {]-Im-i-\-hpw K-k k-Ôy-bpw s]-cn-¥¬-a-Æ: F-gp-Øp-Im-c\pw am-[y-a {]-h¿-Ø-I-\p-am-b hn. ap-k-^¿ A-l-Ω-Zn-s‚ {]hm-k Po-hn-X ]p-kv-X-Iw Ip-Sntb-‰-°m-c-s‚ ho-Sv v- C∂v {]-ikv-X t\m-h-en-Ãv s_-\ym-an-≥ {]-Im-i-\w sN-øpw. {]-i-kv-X sN-dp-I-Ym Ir-Øv in-lm-_p±o≥ s]m-bv-Øpw-I-S-hv B-Zy {]Xn G-‰p hm-ßpw. ssh-Ip-t∂cw 4.-30\v s]-cn-¥¬-Æ sI.-]n.Fw d-kn-U≥-kn Hm-Un-t‰m-dn-bØn-em-Wv N-S-ßv. I-hn ]n ]n cma-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. F-gp-Øp-Im-cm-b C k-t¥m-jvIp-am¿, tUm. jw-km-Zv lpssk≥, ]n F≥ tKm-]o-Ir-jvW≥ kw-_-‘n-°pw. Xp-S-¿-∂v {]-i-kv-X K-k¬ Km-b-I≥ d^o-Jv bq-kp-^pw kw-L-hpw Ah-X-cn-∏n-°p-∂ K-k¬ k-‘ybp-ap-≠m-Ipw.-

©mb-Øv Um-d-dm F≥-{Sn-°v ]Ww ]n-cn-®-Xm-bn Un.ssh.F^v.sF .Btcm-]n-®Xv. e-£-°-W-°n-\v cq-]-bp-sS kz-Øv h-I-Iƒ h-\-am-bn t]mIp-sa∂v [-cn-∏n-®v Bbn-c-ß-fmWv ]-©mb-Øv `-c-Wm-[n-Im-cnIƒ ssI-°-em-°n-b-sX-∂mWv B-tcm]-Ww. tNm-°m-Sv A-ßmSn-bn¬-\n∂v Xp-Sßn-b am¿-®v ]©mbØv Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ Im-fn-Im-hv Fkv. sF. C. hn. kptc-jn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-enkv X-S-™p.- Xp-S¿∂v ]©mbØv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w \-S-∂ [¿W kn.]n.Fw. G-cnbm sk‚¿ Aw-Kw C ]-flm£≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. sI Sn ap-Po_v, sI Fkv A≥h¿, kn-.]n.Fw tem-°¬ sk-{I-´-dn Sn kp-tc-jv Ip-am¿, F≥ sI AlΩ-Zv Ip´n kw-km-cn-®p.

aZy-tem-_n-¡p ap-¶n kp-[o-c³ ap-«p-a-S-¡-cp-Xv: Fw.C.Fkv. a-e-∏pdw: BZ¿-i cm-{„o-b-Øns‚ {]m-tbmKn-I cq-]am-b hn Fw kp-[o-c≥ tI-c-f-Øn-se aZy-tem-_n-°p ap-∂n¬ ap-´p-a-S°-cp-sX-∂v Fw.C.Fkv. bq-Øv hn-Mv a-e-∏p-dw I-e-Œ-td-‰n-\p ap∂n¬ kw-L-Sn-∏n-® [¿-W-bn¬ B-h-iy-s∏´p. tI-cf-sØ a-Zy-ap-‡-am°m≥ Cu \n¿-Wm-b-I \n-an-jØn¬ ap-kv -enw-eo-Kv ]n-t∂m´pt]m-I-cp-sX∂pw [¿-W B-hiy-s∏-´p. A-Snÿm-\ P-\-hn-`mK-Øn-s‚ k¿-hXpw aZyw \-in∏n-°p-tºmƒ C-S-Xp]-£w Imgv-N-°m-cm-I-cp-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ s]m-Xp-\-∑-sb X-I¿-°p-∂ aZy hn-]-Øn-s\ X-S-bm≥ s]m-

Xp-k-aq-lw ssI-tIm¿-°Ww. [¿-W a-Zy-hn-cp-≤ k-an-Xn {]knU‚ v C-ø-t®-cn Ip-™n-Irjv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Fw.C.Fkv. ko-\n-b¿ ssh-kv {]-kn-U‚ v F ap-lΩ-Zv A-[y£-X-h-ln®p. Fw.C.Fkv. tIc-fm sk{I´-dn tUm. F≥ Fw ap-Po_p¿-d-lv-am≥, J-Pm-©n hn sambv-Xp´n, Pn√m {]-knU‚ v F≥ A-–p¬-P-∫m¿, {]-^. I-S-h\m-Sv ap-l-Ω-Zv, C ]n tam-bn≥Ip´n, a-ln-fm tIm¨-{K-kv a-e∏p-dw Pn√m sk-{I´-dn \mZn-d laoZv, {]-^. ]n ]n km-PnXv, \-∑ Ip-™n-∏ h-fm-t©cn, jm-Pn, \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

Fkv.Un.]n.sF. s]mXp-tbm-Kw C-¶v FShÆ: Fkv.Un.]n.sF s]mXp-tbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v G-gn\v Ip-≠ptXm-Sv A-ßm-Sn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw.- tZio-b {]-kn-U-‚ v F k-øoZv, Pn√m {]-knU‚ v P-eo¬ \o-e-m-{º, Pn√m I-Ωn-‰n-bwKw _m-_p-a-Wn kw-km-cn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

t]m-en-kp-Im-c-t\m-Sv X-«n-¡-b-dnb bp-hm-hns\-Xntc tI-sk-Sp¯p at©cn: {Sm-^n-Iv Uyq-´n-bn-ep≈ t]m-en-kp-Im-c-t\m-Sv X-´n-I-bdp-Ibpw B-{I-an-°m≥ ap-Xn-cp-Ibpw sNbv-X bp-hm-hns\-Xn-tc tI-sk-SpØp. FS-h-Æ kz-tZ-in \n-km-dn-s\-Xn-sc-bm-Wv tI-skSp-ØXv. C∂-se a-t©-cn ]pXn-b _-kv k-‰m≥-Un\p ap≥ h-iØp-h-®m-Wv kw-`hw. Im-dp-am-sbØn-b \n-km¿ _-kv ss{U-htdm-Sv _l-fw h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂ K-XmK-Xw kv-Xw-`n®p. XC-Xv ]cn-l-cn-°m-s\Øn-b cm-tP-jv F∂ t]m-en-kp-Icm-t\mSpw \nkm¿ X-´n-I-bdn. C-tXm-sS I-≠p \n-∂ \m-´p-Im¿ C-S-s]-´v C-bmsf t]m-en-kv kv-t‰j-\n-se-Øn-°p-I-bm-bn-cp∂p. n-bmƒ a-Zy ]n®n-cp-∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p.

sh-fn-b-t¦m-Sv D-aÀ Jm-knbp-sS N-cn{Xw ]mTy-hn-j-b-am¡Ww a-e-∏pdw: {]ap-J kzm-X{¥y k-a-c tk-\m-\nbpw km-aqln-I ]cn-jv-I¿-Ømhpw \-thm∞m-\ \m-b-I\pw kq-^n h-cy-\pam-b sh-fn-b-t¶mSv D-a¿ Jm-kn-bpsS N-cn{Xw ]mTy-hn-j-b-am-°-Wsa∂pw A-t±-l-Øn-s‚ t]-cn¬ kv-am-c-Ihpw D-a¿ Jm-kn dnk¿-®v sk‚dpw D-≠m-I-W-sa-∂v D-a¿ Jm-kn Ip-Spw-_ kwKaw B-h-iy-s∏´p. C-¥y-bn¬ im-kv-{Xo-b-am-bn kzm-X{¥y kacw B-cw-`n-°p-∂-Xn-\p ap-sº \n-Ip-Xn \ntj-[ k-a-c-Øn-\v BZy-am-bn P-\ß-sf B-lzm-\w sNbv-X hy-‡n-bm-Wv D-a¿ Jmkn. A-Xn-s‚ t]-cn¬ Nm-h-°mSv, tIm-gn-t°m-Sv P-bn-ep-Ifn¬ P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-®n-´p≠v. Ip-Spw-_ kwK-aw Fw ]n A-–p-ka-Zv k-a-Zm-\n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n {io-cm-a-Ir-j-v W≥ Fw.F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. N-cn-{X sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\hpw sh-fn-b-t¶m-Sv a-ln-a-bp-sS {]-Im-i-\ I¿-Ωhpw AUz. hn Sn _¬dmw \n¿-h-ln®p. sN-b¿-am≥ Fw Sn sam-bv-Xp´n lm-Pn A-[y-£-X-h-ln®p.

a®v \o¡p-¶-Xn-\nsS A]-ISw; sabv Zn-\ d-m-en \S-¯n bphm-hn\v ]cn¡v \n-e-ºq¿: ho-Sn-\v `o-j-Wn-bmb a-Æv a-g-sb Xp-S¿-∂v \o-°w sN-øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ A-]-I-SØn¬-s∏-´ bp-hm-hn-s\ ]-cp°p-I-tfm-sS s]-cn-¥¬-a-Æ-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ssa-em-Sn ta-tea-Æn¬ lm-cn-kv-_m-_p (35)hn\m-Wv ]-cp-t°-‰-Xv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v A-©-ctbm-sS a-g-sb Xp-S¿-∂v ho-Sn-\v k-ao-]w kz-Im-cy tIm-sf-Pv {Ku-≠n-se a-Æv X-s‚ ho-´n-te-

°v h-cp-∂-Xv X-S-bm≥ {i-an-°p∂-Xn-\n-sS a-Æn¬-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. ]n-Xm-hpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂m-Wv C-bm-sf c-£-s∏-SpØn-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ d-h-\yq kw-Lw ÿ-e-sØ-Øn ]-cntim-[-\ \-S-Øn. \n-e-ºq¿ sU]-yq-´n X-l-kn¬-Zm¿-am-cm-b kn hn ap-c-fo-[-c≥, ]n kp-tc-jv, ]n tam-l-\-Ir-jv-W≥ F-∂n-h-cmWv ssa-em-Sn-bn-se kz-Im-cy tIm-sf-Pn-se ÿ-ew k-μ¿-in®-Xv.

sa-bvZn-\ ktµ-i k-t½f\w a-e-∏pdw: sF.F≥.Sn.bp.kn. a-e-∏p-dw \n-tbm-P-I afi-ew I-Ω‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-bvZn-\ ktμ-i k-tΩf-\w \-SØn. sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn√m J-Pm-©n ]n sI- Fw _-jo¿ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. sI ]n A-–p-¬-\m-k¿ A-[y-£-X-h-ln®p. sa-bv H∂p ap-X¬ 30h-sc c-‡-Zm-\w \-S-Øm≥ {]-Xn-⁄-sb-S-pØp. \-Kck-`m Iu¨-kn-e¿ ho-£-Ww ap-l-ΩZv kw-km-cn-®p.

a-e-∏pdw: B¿.F-kv.]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ sXm-gn-em-fn hn-`m-K-ß-fm-b bp.Sn.bp.knbpw bp.Sn.bp.kn(_n)bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ a-e-∏pd-Øv sa-bvZn-\ dm-en \-SØn. ae-∏p-dw Ip-∂p-Ω¬ P-q-_n-en tdm-Un¬ \n∂pw B-cw-`n-® dm-en sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv-kv-‰m‚ v ]-cn-kc-Øp k-am-]n®p. dmen-°v F-kv ap-l-ΩZv, sI A-\n¬, Fw cm-[m-Ir-jvW≥, hn ]n hn-Pb≥, F≥ sI-a p-l-Ω-Zmen, Fw P-b-cm-P≥ t\-XrXzw \¬In. Xp-S¿-∂v \-S-∂ s]mXp-tbm-Kw B¿.F-kv.]n. Pn√m sk-{I-´-dnbpw bp.Sn.bp.kn. Pn√m {]-kn-U‚pam-b ]n ap-l-ΩZm-en D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sh-∂n-bq¿ ap-lΩ-Zv Ip-´n A-[y-£X-h-ln-®p.

I-cn-¦Â Izm-dn `o-j-Wn-bm-hps¶¶v s]-cn-¥¬a-Æ: I-cn-¶¬ Izm-dn-Ifpw tIm-gn-^m-ap-Ifpw P-\-߃°p `o-j-Wn-bm-b-Xm-bn ]-cmXn. B-\-a-ßm-Sv ]m-d¬ ]-cn-bm-]pcØv {]-hr-Øn-°p-∂ \m-ev I-cn-¶¬ Izm-dn-Ifpw c-≠v tIm-gn-^map-I-fpam-Wv B-en-∏d-ºv ]-©m-b-Øn¬ \m-emw-hm¿-Un-se Xm-ak-°m¿-°v `o-j-Wn-bm-Ip-∂X.v k-_v I-e-Œ¿-°v ]-cn-bm-]p-cw kz-tZ-in-Ifm-b ]n ap-c-fo-taml≥, sI A\n-X F-∂n-h¿ ]-cm-Xn \¬-In. Izm-dn-bn-se I-cn-¶¬ No-fp-Iƒ hm-k-`q-an-bn-te-°p ]-Xn°p-∂Xpw tIm-gn ^m-an-se a-en-\P-ew H-gp-Ip-∂Xpw B-tcm-Ky `oj-Wn D-≠m-Ip-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p.

kÀ¡mÀ ^-−v D-]-tbm-Kn-¨v kz-Im-cy tdm-Uv; \nÀ-am-Ww \m-«p-ImÀ XSªp I-cn-∏q¿: ]-≈n-°¬ {Km-a∏©mb-Øv Bdmw hm¿-Un¬ (Fb¿-t]m¿´v) k¿-°m¿ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v tdm-Uv \n¿-an°p∂-Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. Fb¿-t]m¿-´n-\I-Øp \n-∂v i‡n-bm-bn sh-≈w H-gp-Ip-∂ I\m-en¬ a-‰p am¿-K-߃ kzo-Icn-°m-sX F-Iv-k-I-th-‰¿ sIm≠p-h-∂m-Wv tdm-Uv sh-´n-bXv. F-b¿-t]m¿-´v Ip-Ωn-Wn-]dºv tdm-Un¬ \n-∂p 10 ao-‰¿ am{X-am-Wv Cu ]-≤Xn. F-∂m¬ I-≈wI-≠w tIm-W-Øv-am-Sv tdm-Uv F-∂ ]≤-Xn {Km-a-k-`bn¬ t]mepw ]m-km-°m-sXbm-Wv aq-∂p e-£w cq-] C-Xn-

\p hn\n-tbm-Kn-°p-∂Xv. C-X-n\p \m-´p-Im¿-°p F-Xn¿-∏n√. C-Xp H-cp kz-Im-cy hy-‡n°p am{Xw D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øp∂ co-Xn-bn¬ h-∂-Xn-\m-Wv \m´p-Im¿ {]-h¿Ø-\w X-S-™p-h®Xv. hm¿-Uv sa-º¿ A-_q-_°¿ lm-Pn-bp-sS _-‘-ap-≈ k¿-°m¿ D-tZym-Kÿ-\p th≠n-bm-Wv ^-≠v sN-e-h-gn-°p∂Xv. C-Xn-\p t\c-sØ X-s∂ ]-cm-Xn-s∏-´n-cp∂p. F.C, Hmh¿-kn-b¿ F-∂nh-sc ÿeØv hn-fn-®p-h-cp-Øn-bm-Wv C-hnsS I-\m¬ s]m-fn-®n-´p-≈Xv. Cu h-gn-bn-eq-sS \-S-°m≥ t]mepw I-gn-bm-Ø hn-[-Øn-

em-Wv I-\m¬ s]m-fn-®p-am-‰n-bn´p-≈Xv. t]m-en-knepw {Km-a-]©mb-Øv sk-{I-´-dn°pw \m-´pIm¿ ]-cm-Xn \¬In.

sIm-¶m-cv a-Jmw D-dq-kn-\v \m-sf k-am-]-\-w F-S-h-Æ-∏m-d: B-dp Zn-h-ksØ sIm-∂m-cv a-Jmw D-dq-kn-\v A-∂-Zm-\-tØm-sS \m-sf k-am]-\-am-Ipw. C-∂p cm-{Xn G-gn-\v kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\-hpw ZnJv-dv Zp-B a-Pv -en-kpw \-S-°pw. \m-k¿ A-–p¬-l-øv in-lm_p-±o≥ X-߃ ]m-W-°m-Sv D-Zv-

Lm-S-\w sN-øpw. lm-an-Zv tImb X-߃ am-´q¬ A-[y-£-X-hln-°pw. Im-¥-]p-cw F ]n A_q-_-°¿ ap-kv -eym¿ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øpw. C A-l-Ω-Zv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Zn-Iv-dv Zp-B a-Pv-en-kn-\v D-a-dp¬ ^m-dqJv X-߃ s]m-tkm-´v t\-XrXzw \¬-Ipw. C kp-sse-am≥ apkvv-eym¿, C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n, sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.-F, ]n F P-_m¿ lmPn ]-s¶-Sp-°pw.-\m-sf cm-hn-se 11\v au-eo-Zv a-Pv-en-kpw Xm-Pp¬ D-e-am A-\p-kv-a-c-W-gpw \-S°pw. lm-an-Zv tIm-b X-߃ am´q¬ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

F-kv.F-kv.F¬.kn.- ]co-£-bn¬ D-∂-XhnP-bw t\-Sn-bh-¿°p≈ ]p-g-°m-´n-cn ]-©mb-Øv F-kv.Un.]n.sF. I-Ωn--‰n-bpsS D]-lmcw afi-ew {]-knU‚ v \m-k¿ hnX-cWw sNøp∂p

D-¶-X hnP-bw t\-Sn-bh-sc B-Z-cn¨p a-e-∏pdw: F-kv.F-kv.F-¬.knbn¬ F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv t\Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf ]p-g-°m-´n-cn ]-©mb-Øv Fkv.Un.]-n.sF. IΩ-‰n B-Z-cn®p. I-Sp-ß-]p-cw A-P¥ tIm-f-

a-g-bpw Im-äpw C-Sn-an-¶-epw; hym-]-I \m-iw F-S-°-c: th-\¬ a-g-bn-epw Im‰n-epw F-S-°-c-ta-J-e-bn¬ hym]-I \m-iw. \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ Im-‰n¬ X-I¿-∂p, Ir-jn-bn-S߃ X-I¿-∂-Sn-™p. F-S-°-c, h-gn-°-S-hv, t]m-Øp-I¬, Np-¶Ø-d, aq-tØ-Sw F-∂o ]-©m-bØp-I-fn-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kap-≠m-b Im-‰pw a-g-bpw kw-lmc-Xm-Wv-U-h-am-Sn-b-Xv. \n-e-ºq¿ Xm-eq-°n¬ C-cp-]-Øn-bm-dn-e[n-Iw ho-Sp-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. ssh-Z-yp-Xn _-‘w Xm-dp-am-dm-bXn-s\-Øp-S¿-∂v {Km-a-{]-tZ-i߃ C-t∏m-gpw C-cp-´n-em-Wv. Np-¶-Ø-d-bn-se ta-te-Xn¬ J-Zo-P, In-g-t°-Xm-Wn-°m-Sv P\m¿-≤-\≥, a-tcm-´n-°¬ P-b≥, aq-tØ-Sw s\-√n-°p-Øv {km-ºn°¬ D-Ω¿, sX-‰-Øv B-en, tIm-t´m-Øv Nm-Ø≥, Iu-°m-Sv tX-h-tcm-´v s]m-∂-®≥, a-W-°mSv ap-kv-en-bm-c-I-Øv aq-k F-∂nh-cp-sS ho-Sp-I-fm-Wv ho-in-b-Sn® Np-g-en-°m-‰n¬ X-I¿-∂-Xv. Np-¶-Ø-d ssI-∏n-\n-bn-se Im-

3

Im-‰n¬ a-cw ho-Wv X-I¿-∂ Np-¶-Ø-d ta-te-Xn¬ J-Zo-P-bp-sS ho-Sv h-\m¬ i-in-[-c≥, tam-l-\≥ sh-≈-cn, a-Ø≥, Ip-º-fw, No-c I-Wn-bmw-]-d-ºn¬, a-dp-Im-´v Ir- Xp-S-ßn-b hn-f-Iƒ \-in-®p. jv-W-Ip-am¿, ap-cp-Im-™o-cw aq- tIm-Sn-I-fp-sS- Ir-jn-\m-i-am-Wv ti-cn \m-cm-b-W≥ Xp-S-ßn \n-c- ta-J-e-bn-ep-≠m-bn-´p-≈-Xv. h-[n I¿-j-I-cp-sS hm-g, sX-ß, ta-em-‰q¿: a-c-߃ ho-Wv ho-Sv I-ap-Iv, a-c-®o-\n, ]m-h¬, ]-b¿, `m-Kn-I-am-bn X-I-¿-∂p. th-ßq¿

]-Wn-°-cp-∂≥ A-–p-√-bp-sS ho-Sn-s‚ h-b-dnMv I-Øn-\-in-®- \n-e-bn¬ F.Fw. ssl-kv-Iq-fn-\p k-ao- WXv. ho-Sn-s‚ H-cp `m-Kw ]q¿]w B-bn-i-bp-sS ho-Sm-Wv X- W-ambpw X-I¿∂p. I¿-∂Xv. I-gn-™ Znh-kw ssh- Im-fn-Im-hv: I-gn-™ Zn-h-kw aIo-´p≠m-b Im-‰n¬ ho-´p-h-f-∏n- e-tbm-c-Øv D-≠m-b i-‡-am-b se c-≠p sX-ßpw- H-cp am-hpam- C-Sn-an-∂-en¬ h≥ \m-iw. a-™Wv ho-Sn-\p ap-I-fn¬ s]m-´n-h-o- s∏-´n ssa-em-Sn-t®m-e-bn¬ a-

Æm¿-sXm-Sn-I kp-{_-lv-a-Wy≥ F-∂-bm-fp-sS Ip-´n-Iƒ-°v ]-cnt°-‰p. am-fn-tb-°¬ X-´m-cp-ap≠-bn-se ]-Wn-°-cp-∂≥ A-–p≈-bp-sS ho-Sn-s‚ h-b-dnw-Kv IØn \-in-®p. tam-t´m¿ ]-ºn-s‚ h-b-dpw, tI-_n-fp-I-fpw an-∂en¬ I-Øn-®m-º-em-bn. In-W-dns‚ dn-Kp-I-fpw X-I¿-∂n-´p-≠v. sXm-´-Sp-Ø ho-Sp-I-fn-epw Ce-{Œn-°v D-]-I-c-W-߃ I-Øn \-in-®p. Sn hn, C≥-h¿-´-dp-Iƒ, _ƒ-_p-Iƒ, ko-enw-Kv ^m-\pIƒ, Xp-S-ßn \n-c-h-[n D-]-I-c-W߃ I-Øn \-in-®n-´p-≠v. i-‡am-b an-∂-en¬ ]q-tßm-Sv B-as]m-bn¬ tdm-Un¬ A-ssk\m¿ ]n-Sn-°v k-ao-]w tdm-Uv XI¿-∂p. k-ao-]-sØ a-e-∏p-dw kztZ-in-bp-sS d-∫¿ tXm-´w C-f-In a-dn-™p. an-∂-en¬ \n-ew C-f-Ina-dn-bp-∂-Xv B-Zy-am-bn-´m-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. C-Sn-an-∂-ens\m-∏w i-‡-am-b Im-‰pw D-≠mbn-cp-∂p. d-∫¿ a-c-߃ ]-e ÿe-ßn-epw \-in-®n-´p-≠v.

Pn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ a-[p A[y-£-X-h-ln®p. F-kv.Un.]n.sF. a-¶-S afi-ew {]-knU‚ v \m-k¿ D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v K-^q¿ I-Sp-

ß-]pcw, Imw]-kv {^-≠v kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn klvv-e _-Øq¬, j-^o-Jv I√mbn, in-lm-_v ]-\-ßm-ßc, \-ko¿ cm-a-]pcw, A-Jn¬-\mYv kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

3 sa-bv 2014 i\n

{]-Im-i-\w sN-bv-Xp

]cn-]mSn Xm\q¿ H-g-q¿ F-c-\√q¿ kp-

{_-lv-a-Wy≥ kzm-an t£{Xw: {]-Xn-jvTm-Zn-\w˛k-aq-lk-Zy˛12.00 s]-cp-h-≈q¿ \-Pm-Øv Imw]-kv: hm¿jn-I k-tΩ-f\w˛10.00 tIm-´-°p-∂v B¿-´v Km-edn: kp-tc-jv ta-t®-cn-bp-sS Nn-{X{]-Z¿-i-\w˛10.00 a-e-∏p-dw tdm-kv tem-©v HmUn-t‰m-dnbw: sF.F-kv.H. AwKo-Im-cw t\Sn-b a-e-∏p-dw \-Kck-`m A-[n-IrX-sc B-Zcn°¬˛5.30 F≥ Fw _-jo¿ ap-∂n-bq-cn-s‚ t\m-h¬ I-e-Œ¿ sI _n-Pp Pn-√m t]m-en-kv kq-{]-≠v i-in-Ip-am-dn-\p \¬-In {]-Im-i-\w sN-øp-∂p

Adnbn-¸pIÄ

a-Âky-k-ar-²n

]-´m-hqÀ CÀ-imZv 20mw hmÀ-jn-I k-t½-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn ]©m-b-Øn¬ a-¬ky-k-ar-≤n ]≤-Xn-bn¬ a¬-ky-Ir-jn sNøm≥ Xm¬∏-cy-ap-≈ I¿-j-I¿ F-´n-\v ap-ºv ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-tem tIm˛HmUn-t\-‰¿ h-i- N-ß-cw-Ip-fw: I-gp-Ø-d-∏≥ hntam A-t]-£ \¬-tI-≠-XmZym-`ym-k-I-®-h-S-°m-e-Øv k¿Wv. Km-fl-I hn-Zym-`ym-k kw-kv-Imc-Øn-\v h-gn-Xp-d-°p-∂ C¿-imZn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ {]-XoXn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn ]£-tbm-sS-bm-Wv kaq-lw t\m©m-b-Øn-se F-√m hm¿-Un°n-Im-Wp-∂-sX-∂v ]n {io-cm-ase-bpw B-tcm-Ky C≥-jpd≥kv t^m-t´m F-Sp-°p-∂-Xpw ]p- Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F ]-dXp-°p-∂-Xpw 3,4 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ™p. km-aq-ln-I ap-t∂-‰-Øn-\v N-¥-∏-Sn I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ A-dn-hns‚ I-cp-Øv F-∂ io¿\-S-°p-∂-Xm-Wv. j-I-Øn¬ ]-¥m-hq¿ C¿-imZn¬ \-S-°p-∂ C-cp-]-Xmw hm¿jn-I k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w Xn-cq-c-ßm-Sn: s]-cp-h-≈q¿ aqsN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ®n-°¬ Fw.-F-kv.-hn A-Jn-e tI-c-f ^p-Sv-t_m-fn¬ B-Zy {]n- ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ _m-^tIm¿-´¿ a-’-c-Øn¬ C-∂v I- In X-߃ A-[y-£-X-h-ln-®p. tÆ-Øv {I-j¿ In-fn-\-t°m-Spw, sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F. apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ]m-sem\yq Im-kn≥ tIm-´-∏p-d-hpw XΩn¬ a¬-k-cn-°pw.Du-c-Iw ssI-c-fn ho-h¨ tIm-´p-a-e kv-t{Sm-t_gv-kv Ip-‰m-fq-cn-se tSm-kn-eq-sS ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. C-∂-sØ I-fn hn-h F-^v.k -- n. ]m-d-°p-fw F-^v.k -- n. ta¬-ap-dn

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv

^pSvt_mÄ

kÀ-¡mÀ ^-−v D-]-tbm-Kn-¨v kz-Im-cy tdm-Uv \nÀ-am-Ww; \m-«p-ImÀ X-S-ªp I-cn-∏q¿: ]-≈n-°¬ {Km-a ∏©m-b-Øv B-dmw hm¿-Un¬ (F-b¿-t]m¿-´v) k¿-°m¿ ^-≠v D-]t- bm-Kn-®v tdm-Uv \n¿-an-°p-∂Xv \m-´p-Im¿ X-S-™p. F-b¿t]m¿-´n-\I - Ø - p \n-∂v i-‡n-bmbn sh-≈w H-gp-Ip-∂ I-\m-en¬ a-‰p am¿-Kß - ƒ kzo-Ic - n-°m-sX F-Iv-kv-I-th-‰¿ sIm-≠p-h-∂mWv tdm-Uv sh-´n-b-Xv. F-b¿t]m¿-´v Ip-Ωn-Wn-]-d-ºv tdmUn¬ \n-∂p 10 ao-‰¿ am-{X-am-Wv Cu ]-≤-Xn. F-∂m¬, I-≈w-I≠w tIm-WØ - a v- m-Sv tdm-Uv F-∂ ]-≤-Xn {Km-a-k-`-bn¬ t]m-epw ]m-km-°m-sX-bm-Wv aq-∂p e£w cq-] C-Xn-\p hn-\n-tbm-Kn°p-∂X - v. hm¿-Uv saw_¿ A-_q_-°¿ lm-Pn-bp-sS _-‘a - p-≈ k¿-°m¿ D-tZym-Kÿ - \ - p th-≠nbm-Wv ^-≠v sN-eh - g - n-°p-∂X - v. C-Xn-\p t\-cs - Ø X-s∂ ]-cm-Xns∏-´n-cp-∂p. F.--C, Hm-h¿-kn-b¿ F-∂n-h-sc ÿ-e-Øv hn-fn-®p-hcp-Øn-bm-Wv C-hn-sS I-\m¬ s]m-fn-®n-´p-≈-Xv. Cu h-gn-bn-eqsS \-S° - m≥ t]m-epw I-gn-bm-Ø hn-[-Øn-em-Wv I-\m¬ s]m-fn®p-am-‰n-bn-´p-≈X - v. t]m-en-kn-epw {Km-a-∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn°pw \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn \¬-In.

D-a-d-en in-lm-_v X-§Ä A\p-kva-cWw a-e-∏p-dw: s]m-Xp cw-K-Øv {]h¿-Øn-°p-∂-h¿-°v D-∂-X amXr-I kr-jv-Sn-® a-lm ]-fin-X\m-bn-cp-∂p ]m-W-°m-Sv D-a-d-en in-lm-_v X-ß-sf-∂v kp-∂n bph-P-\ kw-Lw kw-ÿm-\ sk{I-´-dn A-_v-Zp- -a-Zv ]q-t°m-´q¿ ]-d-™p. a-e-∏p-d-Øv kw-L-Sn∏n-® A-\p-kv-a-c-W kw-K-aw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. l-k≥ k-Jm-^n ]qt°m-´q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]m-W-°m-Sv a-Jm-an¬ \-S-∂ -Iq´ kn-bm-d-Øn-\v ap-l-Ω-Zv ss^kn I-Æq¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

bq-¯v- tIm¬^d³-kv C-¶v Xp-S-§pw Xn-cq-cß - m-Sn: F-kv.ssh.Fkv. tkm¨ bq-Øv tIm¨-{^≥-kv C-∂pw \m-sf-bpw Xn-cq-cß - m-Snbn¬ \-S° - pw.- C-∂v D-®° - v c-≠n-\v a-ºp-dw a-Jm w-kn-bm-dØ - v \-S°pw.- Xp-S¿-∂v Xn-cq-cß - m-Sn _m-∏pap-kveym-cn¬-\n-∂v tkm¨- `m-chm-ln-Iƒ ]-Xm-I- G-‰p-hm-ßpw.aq-∂n-\v sN-Ωm-Sv kn-.sI- \-K¿ \qdp¬-lp-Zm Im-ºk - n¬ Fw- F≥ Ip-™n-ap-lΩ - Z- v lm-Pn ]-Xm-I- Db¿-Øpw.- \m-en-\v a-{¥n F- ]n A\n¬-Ip-am¿ D-ZL -v m-S\ - w sN-øpw.-

B-Z-cn-¨p Xn-cq-c-ßm-Sn: aq-∂n-bq¿ ]m-d-°S-hv F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-Ønepw F π-kv t\-Sn-b-h-sc-bpw D∂-X hn-P-bw t\-Sn-b-h-sc-bpw e-°n Ãm¿ B¿-Sv-kv B‚ v kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫v B-Z-cn-®p. hn-]n ap-l-Ω-Zv _m-h D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. kn Fw ap-l-Ω-Zv A-en-j A-≤y-£-X h-ln-®p. sI Sn Pm^¿, hn d-km-Jv kw-km-cn-®p.-

I¬-h³-j³ C-¶v Xn-cq-cß - m-Sn: sIm-Sn-™n ta-Je eo-Kv, bq-Øv eo-Kv, Fw.-Fk - v.F - ^v, F-k.v S- n.-bp, sI.-Fw.-kn.-kn. IΩn-‰n-If - p-sS kw-bp-‡ I¨-h≥j≥ C-∂v ssh-Io´v 7 \v tIm-‰Ø - ßm-Sn ]-¥m-c lm-kn¬ tN-cp-sa∂v `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

fn ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Fw.C.F-kv {]n≥-kn-∏mƒ hn F-®v A-–p- emw kw-kmcn-®p. {]m¿-Y-\m k-Z- n-\v tIm-´q¿ Ip-™-Ωp ap…n-bm¿ t\-Xr-Xzw \¬-In,v H ]n Fw ap-Øp-tIm-b X-߃, D-a¿ k-Jm-^v Xo-t°m-Sv ]-s¶-SpØp.{]-hm-kn-Iƒ-°v k¿-°m¿ Hm-^o-kp-I-fn-epw a-‰p tk-h-\ta-J-e-I-fn-epw t\-cn-Sp-∂ Im-eXm-a-kw H-gn-hm-°m≥ k¿-°m¿ tk-h-\ tI-μ-ß-fn¬ {]-hm-kn U-kv-Iv ÿm-]n-°-W-sa-∂v ]¥m-hq¿ C¿-im-Zn¬-\-S-∂ anUn¬ Cu-Ãv ao-‰v B-h-iy-s∏-´p. a-e-_m-dn-se bm-{X-°m-tcm-Sp≈ hn-am-\-°-º-\n-I-fp-sS-bpw a-‰p-Po-h-\-°m-cp-sS-bpw A-h-K-

W-\ A-h-km-\n-∏n-°W-sa∂pw k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. k-tΩ-f-\w Aw-Ko-I-cn-® \n-thZ-\w a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en°v k-a¿-∏n-®p. A-dn-hn-\v ]-cn-an-Xn-bn-s√∂p-≈ A-dn-hm-Wv Xn-cn-®-dn-sh∂v Un _m-_p t]mƒ A-`n-{]mb-s∏-´p. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn kw-L-Sn-∏n-® F-Uyp tIm¨-^-d≥-kn¬ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-cn-]m-Snbn¬ ap≥-hn-Zym-`ym-k U-b-dŒ¿ ]n Nn-{X≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sns\ s]m-∂m-S-b-Wn-®v B-Z-cn®p.-

a-e-∏p-dw: F≥ Fw _-jo¿ ap∂n-bq¿ F-gp-Xn-b H-cp ^m-Ãv ]m-k-©¿ {]-W-bw- t\m-h¬ Ie-Œ¿ sI _n-Pp Pn-√m t]m-enkv kq-{]-≠v i-in-Ip-am-dn-\p \ ¬-In {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. A©mw ¢m-kv hn-Zym-`ym-kw am-{Xap-≈ _-jo-dn-s‚ \m-em-a-sØ ]p-kv-X-I-am-Wn-Xv. C-t±-lw {S°¿ ss{U-h¿ Iq-Sn-bm-Wv. hml-\m-]-I-S-hpw A-Xn-\p-≠m-hp∂ Im-c-W-ß-fpw ss{U-h¿-amcp-sS-bpw ap-X-em-fn-am-cp-sS-bpw bm-{X-°m-cp-sS-bpw {]-iv-\-ßfpw {]-bm-k-ß-fp-am-Wv t\m-hen-s‚ {]-ta-bw. t\m-h-en-kv-‰v _-jo¿ aq-∂nbq¿, d-jo-Zv ]-c-∏-\-ßm-Sn, iymw_m-_p, Pw-jo-Zv ]m-td-°m-hv, cP-kv-Jm≥ sIm-Sn-™n, sI ]n i-d-^p, ]n j-ao-¿, bp F d-kmJv kw-km-cn-®p.

kozhikode/MLW

Sn.-Sn.-B-dn-sâ `o-j-Wn-sb -Xp-SÀ-¶p bp-h-Xn Xo-h-−n-bn \n-¶p Nm-Sn-b-Xm-bn ]-cm-Xn Ip-‰n-∏p-dw: Hm-Sp-∂ h-≠n-bn¬ Sn.-Sn.-B-dn-s‚ `o-j-Wn-sb-XpS¿-∂v bp-h-Xn Xm-tg-°p Nm-Sn ]cn-t°-‰-Xm-bn ]-cm-Xn. Xn-cp-h-\¥-]p-cw ]q-¥-d- kz-tZ-in Xm-Pp∂n-k _o-hn(40)B-Wv ]-cnt°-‰v Xn-cq¿ Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. hym-gm-gvN D-®-bv-°v c-≠p a-Wn-tbm-sS Ip-‰n-∏p-dw sd-bn¬-th tÃ-j-\Sp-Øp-h-®m-Wv P-\-i-Xm-–n FIv-kv-{]-kn¬ \n-∂p bp-h-Xn Xmtg-°p Nm-Sn-b-Xv. Xn-cq-cn¬ \n-∂pw Xn-cp-h-\¥-]p-c-tØ-°p Hm¿-Un-\-dn Sn°-s‰-Sp-Ø C-h¿ h-≠n am-dn P-

Im‰nepw agbnepw \in® sh-fn-ap-°v In-g-°pw-]m-Sw hmg-°rjn sS 800 hm-g-bpw, Sn. kp-{_lva- 300Dw A-∏p-°p-´-s‚ 100Dw Ip-gpWy-s‚ 700Dw ]n -ap-l-Ω-Zv Ip-´n- ºm-´n Ip-am-c≥ \m-b-cp-sS bp-sS 500Dw, Ip-∂p-Ω¬ A-_q- 500Dw sN-dm-tN-cn A-∏p-´n-bp-sS _-°¿ lm-Pn-bp-sS 700Dw tNm- 100Dw Ip-gn-ºm-´n¬ ssk-Xp-hn\m-cn A-_v-Zp-d-“m-s‚ 200Dw s‚ 250Dw Ip-gn-ºm-´n¬ N-{μ≥ kn A-ø-∏-s‚ 150Dw, sN-dp-sXm- \m-b-cp-sS 100Dw sI-Sn Ip-™nSn i-¶-c-s‚ 800Dw A-_v-Zp-√-bp- t∏m-°-cn-s‚ 150Dw sI-Sn IpsS 250Dw _m-e≥ \m-b-cp-sS ™-h-dm-s‚ 400Dw hm-g-I-fm-Wv

kn-s\-sIm-≠p-X-s∂ A-t\zjn-∏n-®v tI-kv A-´n-a-dn-°m-\p≈ {i-a-am-Wv \-S-°p-∂-Xv.-A-\o-j-bp-sS a-c-W-Øn-\pØ-c-hm-Zn-I-fm-b-h-sc ]p-d-ØpsIm-≠p-h-cm≥ kz-X-{¥ kwL-sØ A-t\z-j-W-®p-a-X-e G¬-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v P-\m-[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ω-‰n N-ß-cwIp-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te°p \-S-Øn-b am¿-®v D-Zv-Lm-S-

I-gn-™ Zn-h-k-sØ a-g-bn-epw Im-‰n-epw \-in-®-Xv. C-h-bn¬ A[n-I-hpw hn-f-sh-Sp-°m≥ H-cp am-kw _m-°n-bp-≈-h-bm-Wv. \-∂-{º ]-©m-b-Øn-se sN-d-ap-°n¬ k-em-a-Øv \-K-dnse s]-cn-t°m-´v sam-bv-Xo-s‚ F-gp-]-Ø-t©m-fw hm-g-Iƒ \in-®n-´p-≠v. Iq-Sm-sX A-co-°m-´v A-_v-Zp-d-lv-am≥ Ip-´n lm-Pn, tIm-gn-°m-´n¬ A-_v-Zp¬ d-joZv, F-∂n-h-cp-sS hm-g-Ir-jn-bpw sN-dp-ap-°v sNm-fm-t©-cn aq- bp-sS ]-®-°-dn Ir-jn F-∂n-hbm-Wv \-in-®-Xv. Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-eq-°n¬ I-gn™ Zn-h-k-ap-≠m-b Im-‰n-epw ag-bn-epw h≥ \m-i-\-jv-Sw. hm-g, I-∏, sX-ßv, I-hp-ßv Ir-jn-Iƒ \-in-®m-Wv \-jv-S-ap-≠m-b-Xv. aq∂n-bq¿ ]-©m-b-Øn-em-Wv G-‰hpw Iq-Sp-X¬ Ir-jn \m-i-ap≠m-b-Xv. C-hn-sS 30 e-£w cq-]bp-sS \-jv-S-am-Wp-≠m-b-Xv. Xncq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øn¬ 10 e£w cq-]-bp-sS \-jv-S-ap-≠m-bn. \-∂-{º ]-©m-b-Øn¬ A-©v e-£w cq-]-bp-sS-bpw sX-∂-e ]-©m-b-Øn¬ H-cp e-£w cq-]bp-sS-bpw \-jv-S-ap-≠m-bn-´p-≠v.hn-hn-[ hn-t√-Pp-I-fn-em-bn

]-Øn-te-sd ho-Sp-Iƒ-°pw \mi-\-jv-S-ap-≠m-bn-´p-≠v. Iq-SmsX C-Sn an-∂-te-‰v \n-c-h-[n C-eIv-t{Sm-Wn-Iv-kv D-]-I-c-W-߃ \-in-°p-I-bpw sN-bv-Xp.tN-fm-cn: I-gn-™-Zn-h-kw ho-inb-Sn-® I-\-Ø Im-‰n-epw a-g-bnepw I¿-j-I¿-°v hym-]-I-\m-i\-jv-Sw. ]-e `m-K-ß-fn-epw a-c߃ I-S-]p-g-In-bpw ap-dn-™pw ho-Wp. i-‡-am-b- Im-‰v `o-Xn-]S¿-Øn. Im-‰v hm-g-I¿-j-I-scbm-Wv Iq-Sp-X¬- _m-[n-®-Xv. s]cp-h-≈q-cn¬-am-{Xw 20000 tØmfw hm-g-Iƒ \-in-®-h-I-bn¬ tIm-Sn-I-fp-sS \-„-ap-≠m-b-Xmbn Ir-jn-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. tN-te-{º-bn¬ 3000tØm-fhpw tX-™n-∏-ew, aq-∂n-bq¿ ]©m-b-Øp-I-fn¬-B-bn-c-I-W°n-\v hm-g-I-fpw Im-‰n¬ \-in-®Xm-bn Ir-jn-Hm-^n-k¿-am¿ Adn-bn-®p. Ip-e-®-Xpw Ip-e-bv°mdm-b-Xp-am-b- hm-g-I-fm-Wv H-Sn™v- ho-Wn-cn-°p-∂-Xv. ]-e-cpw _m-¶n¬-\n-∂p a-‰pw I-S-sa-SpØm-Wv Ir-jn-bn-d-°n-b-Xv. _p[-\m-gv-N ssh-Io-´m-Wv I¿-j-Isc I-Æo-cn-em-gv-Øn-b a-g-bpw Im-‰p-ap-≠m-b-Xv.

\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m sk-{I-´-dn sI kp-Nn-X A-[y£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ tPm. sk-{I-´-dn A-Uz. sI ]n kp-a-Xn, F-S-∏mƒ G-cn-bm sk-{I-´-dn _n-Pn kp-tcjv, C kn-‘p, C-μn-c t\-Xr-Xzw \¬-In. s]m-∂m-\n kn.--sF. at\m-Pv I-_o¿, s]m-∂m-\n Fkv.s-- F. A-_v-Zp¬ e-Øo-^v F∂n-h-c-p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m- N-ß-cw-Ip-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v a-ln-fm A-tkm-knen-kv am¿-®v X-S-™p.-tb-j≥ \-S-Øn-b am-¿-®v t]m-en-kv X-S-bp-∂p

sam-bv-Øo≥-Ip-´n-bp-sS ho-Sn-\v X-d-°-√n-Sp-∂p cp-I-fpw X-d-bp-w Dƒ-s∏-sS hn- ho-Sv A-]-I-S-Øn-em-hm≥ Im≠p-Io-dn-bn-´p-≠v. Zn-h-kw - c-Ww. ho-Sv \-∂m-°n-In-´m≥ tXm-dw hn-≈¬ hym-]-I-am-bn Cu Ip-Spw-_w hn-hn-[ Hm-^nta¬-°q-c G-Xv \n-an-j-hpw \n- kp-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßn-sb-¶new-s]m-Øp-sa-∂ A-hÿ-bn- epw bm-sXm-cp ^-e-hpw I-≠nem-Wv. √. ho-Sv Dƒ-s∏-Sp-∂ ÿ-ew Xm-gv-∂Xpw sN-fn \n-d- s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v ]m-e™p \n¬-°p-I-bpw sN-øp-∂ Øn-\m-bn G-s‰-Sp-Ø ÿ-eÿ-e-Øv ap≥-I-cp-X-ep-Iƒ Ø-√m-Ø-Xn-\m¬ A-‰-Ip-‰-∏F-Sp-°m-sX \n¿-an-®-Xm-Wv Wn-Iƒ-°m-bn k-lm-bw A-

Npcp¡¯nÂ

H-Xp-°p-߬ ]-©m-b-Øv D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ \m-k¿ tIm-dm-Sm≥ ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂p

]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¨p

H-Xp-°p-߬: H-Xp-°p-߬ ]-©m-b-Øn¬ H-Xp-°p-߬ Dƒ-s∏-Sp-∂ ]-Ømw hm¿-Un-te-°v \-S-°p-∂ D-] Xn-c-s™Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°p-∂-Xn-\v \m-k¿ tIm-dm-S≥ ]-{Xn-I k-a¿∏n-®p. \n-e-hn¬ saw_-dm-bn-cp-∂ C hn A-–p¿-d-lv-am≥ a-cW-s∏-´-Xn-\m-em-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂-Xv. aq-∂n-\v 11\v ]-cn-tim-[-\ \-S-°pw. 22\m-W-v Xn-c-s™-Sp-∏v.--

F-kv.-F-kv.-FÂ.--kn. hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-¡pw

s]m-∂m-\n: sh-fn-b-t¶m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ ÿn-c-Xm-ak-°m-cm-b-h-cpw 2014se s]m-Xp-]-co-£-bn¬ F-kv.F -- -kv.-F¬.kn-°p F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv e-`n-®-h-cp-am-b hn-Zym¿-Yn-I-sf {Km-a-∏-©m-b-Øv A-\p-tam-Zn-°pw. cm-hn-se ]-Øn-\v tN-μ-aw-K-ew F¬.--]n. kv-Iq-fn-em-Wv N-S-ßv. A-¿-l-cm-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏v A-©n-\-Iw {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-th-≠-XmsW-∂v {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v I-√m-t´¬ jw-kp A-dnbn-®p.

bq-¯v-eo-Kv t\-Xm-hn-s\ t]m-enkvv -aÀ-±n-s¨-¶v-

A-t{]m-¨v tdm-Uv \nÀ-am-W-s¯- Xp-SÀ-¶v hn-−p-Io-dn-b ho-Sv ]p-Xp-¡n-¸-Wn-bp-¶p ^-tdm-°v: ]p-√n-°-S-hv ]m-ew A-t{]m-®v tdm-Uv \n¿-am-WØn-\n-sS ap-∂v h¿-jw ap≥-]v hn-≠p-Io-dn A-]-I-S-Øn-em-b ^-tdm-°v ]p-√n-°-S-hv a-c-°-\tßm-´v sam-bv-Xo≥ Ip-´n-bp-sS ho-Sv s]m-Xp-a-cm-a-Øv D-tZymK-ÿ-cp-sS C-S-s]-S-en-s\ XpS¿-∂v ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp-∂p. ]m-ew \n¿-am-W km-l-b IΩn-‰n-bpw D-tZym-K-ÿ-cp-a-Sßp-∂ Iq-´m-bv-a-bn-eq-sS-bmWv C-Xn-\p-≈ ]-Ww k-am-lcn-°p-∂-Xv. A-©v e-£-tØmfw cq-] sNe-hv {]-Xo-£n-°p∂ {]-h¿-Øn-°v ]n. U-ªyp.--Un. kq-{]-≠n-Mv F-≥Pn-\ob¿ F k --- n-dm-Pp-≤o≥, F-Iv-knIyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿- ap-lΩ-Zv _-jo¿ F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂-se Xp-S-°am-bn. tIm-gn-t°m-Sv-˛ a-e-∏p-dw Pn√-I-sf _-‘n-∏n-®v ]p-√n-°-Shn¬ \n¿an-® ]-me-Øn-s‚ kao-]sØ tdm-Uv \n¿-am-WØn-se A-]m-IX-bm-Wv ]p√n-∏p-g-tbm-c-Øp-≈ ho-Sn-\v hn-≈¬ ho-gm≥ C-S-bm-°n-bXv. ho-Sn-s‚ ]p-dw `m-K-sØ Np-a-cp-I-fpw ap-dn-I-fp-sS Np-a-

b-t∏mƒ a-s‰m-cp Sn.-Sn.-B¿. h∂v C-h-tcm-Sv X-´n-°-b-dn-b-tXmsS-bm-Wv C-h¿ h-≠n-bn¬ \n∂pw ]p-d-Øp-Nm-Sn-b-sX-∂m-Wv ]-d-bp-∂-Xv. H-∂mw \-º¿ ^v-fm-‰v-t^man¬ ho-Wv ssI-bv-°p ]-cn-t°‰ C-h-sc \m-´p-Im-cm-Wv Xn-cq¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ FØn-®-Xv. C-∂-se _-‘p-°ƒ ÿ-e-sØ-Øn C-h-sc \m-´n-te°p sIm-≠p-t]m-bn. Xn-cp-h-¥-]p-cw t]m-en-kn\pw sd-bn¬-th t]m-en-kn-\pw ]-cm-Xn sIm-Sp-°p-sa-∂v _-‘p°ƒ ]-d-™p.-

-Xm-\q¿: h¿-j-ß-fm-bn Xm-\q¿ ta-J-e-bn¬ hn-d-Iv sh-´n D-]-Poh-\w \-S-Øp-∂ ]-d-b-ºm-´v Zmtam-Z-c-s\ sXm-gn-em-fn Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ N-Sßn¬ B-Z-cn-®-Xv. X-s‚ sXm-gnen-eq-sS H-cp Ip-Spw-_-Øn-s‚ Xm-ßpw X-W-ep-am-b D-]-Po-h\w Xn-I-®p-h-∂n-cp-∂ Zm-tam-Zc≥ \m-´p-Im¿-°v {]n-b-¶-c-\mWv. i-–w Xm-\q-cm-Wv sXm-gn-emfn Zn-\-Øn¬ A-\p-tam-Zn-®-Xv.]n k-eow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn A-Iv-_¿ B-[y-£w h-ln®p. sI ]n _m-_p, sI Ppss_¬, lm-cn-kv, ]n Pw-jo¿, sXm-gn-em-fn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v hn-d-Ip-sh-´v sXm-gn-em-fn ]-d-b-ºm-´v Zm-tam-Z-c-s\ i-–w Fw A-–p-\m-k¿- kw-km-cn-®p. Xm-\q¿ {]-h¿-Ø-I¿ A-\p-tam-Zn-°p-∂p

A-\o-j-bp-sS I-Ì-Un a-c-Ww: P-\m-[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm. t]m-en-kv tÌ-j-\n-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n N-ß-cw-Ip-fw: t]m-en-kv kv-t‰j-\n¬ Zp-cq-l km-l-N-cyØn¬ bp-h-Xn-sb Xq-ßn-a-cn-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b kw-`-hØn¬ B-`y-¥-c-h-Ip-∏v Im-Wn°p-∂ A-ew-`m-hw A-h-km-\n∏n-°-W-sa-∂v P-\m-[n-]-Xy aln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ AJn-te-¥ym ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI ssk-\-_ B-h-iy-s∏´p. t]m-en-kn-s‚ sX-‰v t]m-en-

\-i-Xm-–n F-Iv-kv-{]-kn¬ Ib-dp-I-bm-bn-cp-∂p. h-≠n Xn-cq-cn¬ \n-∂pw ]p-ds∏-´-t∏mƒ X-s∂ Sn.-Sn.-B¿. A-Sp-Øp-h-∂v Sn-°-‰v B-h-iys∏-´-t∏mƒ Hm¿-Un-\-dn Sn-°-‰v Im-Wn-®p-sIm-Sp-°p-I-bpw dnk¿-th-j≥ Iw-]m¿-´v-sa‚n¬ Hm¿-Un-\-dn Sn-°-‰n¬ bm-{X sNøm-\m-hn-s√-∂v `o-j-Wn-s∏-SpØp-I-bp-am-bn-cp-∂-s{X. A-SpØ tÃ-j-\n¬ h-≠n \n¿-Ønbm¬ am-dn tI-dm-sa-∂p ]-d-™t∏mƒ Sn.-Sn.-B¿. t]m-hp-I-bpw ]n-∂o-Sv s{S-bn≥ Ip-‰n-∏p-dw sdbn¬-th tÃ-j-\n¬ F-Øm-dm-

B-Z-cn-¨p

I\¯ ag-bpw Imäpw; aq¶nbqcn 300 G¡À Irjn-\m-iw Xn-cq-c-ßm-Sn: I-gn-™ Zn-h-k-ap≠m-b I-\-Ø a-g-bn-epw Im-‰nepw aq-∂n-bq-cn¬ h≥ Ir-jn-\miw. 300 G°¿ Ir-jn-bm-Wv \in-®-Xv. ap-∏-Xv e-£w cq-]-bq-sS \-jv-Sw I-W-°m-°p-∂p. aq-∂nbq¿ ]-©m-b-Øn-se sh-fn-ap°v ]m-e-°¬ In-g-°pw-]m-Sw ]m-S-ti-J-c-Øn-se hm-g I¿-jI¿-°m-Wv h-en-b \-jv-Sw kw-`hn-®-Xv. Ip-e-®-Xpw aq-s∏-Øn-bXp-am-b-Xpƒ-s∏-sS A-dp-]-Xn\m-bn-c-tØm-fw hm-g-I-fm-Wv Ign-™ Zn-h-k-sØ Im-‰n-epw a-gbn-epw H-Sn-™p ho-W-Xv. 600 G-°-tdm-fw hym-]n-®v InS-°p-∂ sh-fn-ap-°v In-g-°pw-]mSw ]m-S-ti-J-c-Øn¬ 100 e-[nIw I¿-j-I-cp-sS 300 G-°-tdmfw hm-g-Ir-jn-bm-Wv C-hn-sS-bp≈-Xv. A-Xn¬ `q-cn-`m-K-hpw I-gn™ Zn-h-k-sØ a-g-bn¬ \-in®p. 10 G-°-tdm-fw I-∏ Ir-jnbpw \-in-®n-´p-≠v.sN-dp-h-f-∏n¬ A-_v-Zp¬ djo-Zn-s‚ 1300 hm-g-I-fn¬ 700 eXn-Iw hm-g-Iƒ \-in-®p. C-bm-fpsS ]-Øv G-°-tdm-fw I-∏ Irjn-bpw \-in-®n-´p-≠v. A-e-hn aW-°-S-h-s‚ 450 hm-g-bpw, I-gpßpw tXm-S≥ ap-l-Ω-Zv Ip-´n-bp-

3

\p-h-Zn-°m-\m-hn-s√-∂ \n-e]m-Sm-Wv A-[n-Ir-X¿ kzo-cn-®Xv. ]m-e-Øn-s‚ H-cp-`m-Kw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-epw a-dp`m-Kw a-e-∏p-dw Pn-√-bn-ep-amsW-∂ km-t¶-Xn-I-Xz-hpw XS- -am-bn. tX-P-kv Dƒ-s∏-sS am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hm¿-ØI-fm-Wv C-h¿-°v Xp-W-bm-bXv. ]m-ew \n¿am-W k-lm-b I-Ω-n‰n-bpw C-S-s]-´-tXm-sS kq-{]-≠n-Mv F-≥Pn-\o-b¿ F. kn-dm-Pp-≤o≥ ÿ-ew k-μ¿in-®p. ho-Sn-s‚ Zp-c-h-ÿ t\cn¬-I-≠-tXm-sS ]p-Xp-°n-∏Wn-bm≥ kq-{]-≠n-Mv F≥-Pn\o-b¿ k-lm-bw hm-Kv-Zm-\wsN-øp-I-bm-bn-cp-∂p \n-e-hnse ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂m-Wv ]pXn-b ho-Sv \n¿-an-°p-∂-Xv. X-d-°-√n-S¬ N-S-ßn¬ tNte-{º {Km-a-∏©m-b-Øv {]kn-U‚ v kp-l-d, ]m-ew \n¿am-W k-lm-b I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Sn ]n ap-l-Ω-Zv Ip-´n, I¨-ho-\¿ FwsI C-kv-amCu¬, hm¿-Uv saw_¿ Fw.--_m-°n¿, kn _ --- m-e-Ir-jv-W ≥, Sn ]n k-eow, sI kn {io-[c≥, l-ao-Zv-]-s¶-Sp-Øp.

tN-fm-cn: I-gn-™-Zn-h-kw tN-fm-cn-bn-ep-≠m-b H-cp-hm-l-\m]-I-S-hp-am-bn _-‘-s∏-´v a-[y-ÿ- {i-a-hp-a-bn tX-™n-∏-ew t]m-enkv tÃ-j-\n-se-Øn-b h-≈n-°p-∂v a-fi-ew bq-Øveo-Kv sk-{I-´-dn ]n Fw ^n-tdm-kv-Jm-s\- t]m-en-kp-Im¿ a¿±n-®-Xm-bn bq-Øv-eo-Kv t\-Xm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. t--- Ã-j-\n-se-Øn-b s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I-\m-b ^ntdm-kv-Jm-t\m-Sv aq-∂v-t]m-en-kp-Im¿ tam-i-am-b -co-Xn-bn¬ s]-cp-am-dp-I-bpw ]n-Sn-®p-X-≈p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn t\-Xm°ƒ B-tcm-]n-®p. C-h¿-°-Xn-sc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-Ø-]£w {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d™p. sI d-^o-Jv, C B-ew-Ko¿, \n-km¿-Ip-∂p-Ω¬, A≥h¿-km-Z-Øv ]-s¶-Sp-Øp.---

ImÀ X-S-ªv tUm-Î-sd aÀ±n-¨p F-S-∏mƒ: km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn-se tUm-Œ¿ kp-tcjn-s‚ Im¿ tdm-Un¬ X-S-™n´v tUm-Œ-sd a¿±n-®p. C-∂-se cm-{Xn H-º-tXm-sS F-S-∏m-fn-\-SpØ I-Æw-Nn-d-bn-em-bn-cp-∂p kw-`-hw. N-ß-cw-Ip-f-Øp-\n-∂pw F-S∏m- f n- t e- ° p- h - c n- I - b m- b n- c p- ∂ tUm-Œ-dp-sS Im-¿ Bw-_p-e≥kp-am-bn ]n-¥p-S¿-∂v I-Æw-Nn-dbn¬ Bw-_p-e≥-kv hn-e-ßn-´v Im¿ X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂v Im-dn-s‚ •m-kn-\-Sn-bn-eq-sS ssI-bn-´v tUm-Œ-sd tZ-tlm-]-{Z-

Un.ssh.F-^v.sF. {]-Xn-tj-[n-¨p ]-d-∏q¿: ]-d-∏q¿ {Km-a∏-©m-bØv 2013-˛14 hm¿-jn-I ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-cn-c-£ ]≤-Xn-°v F-∂ t]-cn¬ hm-ßn-b hm-l-\w ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kz-¥w B-h-iy-Øn-\p D]- t bm- K n- ° p- ∂ - X n- s \- X n- s c Un. ssh. F-^v .-sF. ]-d-∏q¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj[n-®p.- Cu hm-l-\w hm-ßp-∂Xn-\v ]n. F-®v.-knbn-se tUmIv-S¿-am¿ Dƒ-s∏-sS ]-cn-c-£-bpam-bn _-≤-s∏-´-h¿-°v F-Xn¿-∏v \n-e-\n¬-°p-tºm-gm-Wv {]-knU‚ v Cu hm-l-\w hm-ßn-bn-´p≈-Xv.

h- t a¬- ∏ n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p. kw-`-a-h-dn-™v Hm-Sn-°q-Sn-b \m´p-Im¿ hn-h-cw \-¬-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ÿ-e-sØ-Øn-b Nß-cw-Ip-fw t]m-en-kv Bw-_p-

e≥-kv ss{U-h¿ Im-fm-®m¬ kz-tZ-in-sb I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp kv-t‰-j-\n-te-°p sIm-≠pt]m-bn. ss{U-h¿ a-Zy-]n-®n-cp∂-Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p.-

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-05-03  
Thejas Epaper malappuram Edition 2014-05-03  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-05-03

Advertisement