Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

9 G-{]n¬ 2014 _p[≥

B-th-iw sIm-«n-¡-b-dn

Xn-cq-cn¬ sIm-´n-°-em-i-Øn-\v sIm-gp-t∏-Im≥ _m≥-Up-am-bn F-Øn-b {]-h¿-Ø-I≥

Xn-cq-cn ho-dpw hm-in-bpw \n-e-\nÀ-¯n-b sIm-«n-¡-em-iw Xn-cq¿: Xn-cq-cn¬ sIm-´n-°-emi-Øn-\v I-\-Ø ho-dpw hm-inbpw. c - m-hn-se ap-X¬ X-s∂ \K-c-Øn-epw ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ßfn-epw ho-tdm-sS {]-N-c-W-Øn\n-d-ßn-b {]-h¿-Ø-I-cpw {]Nm-cW - hm-l\ - ß - f - pw aq-∂p aWn-tbm-sS \-K-c-Øn-se-ØnXp-Sß - n-bn-cp-∂p. D-® ap-Xt- e \K-cØ - n-se tdm-Up-Iƒ {]-Nm-c-

"âp-½m! F-s´m-cp tN-ev' a-e-∏p-dw: Pn-√m B-ÿm-\Øv a-e-tbm-fw h-en-b sIm´n-bn-d-°w. Ip-∂pw-]p-dw X-´ps]m-fn-∏≥ I-em-i-Øn-\v km-£yw-h-ln-®p. C-S-Xv h-e-Xv ap-∂-Wn-Isf I-h-®v h-®v F-kv.-Un.-]n.sF-bp-sS tX-tcm-´w. km-∂n[y-a-dn-bn-°m≥ sh¬-s^b¿ ]m¿-´n. hm-\n-ep-b¿-∂ l-cn-X-s®-s¶m-Sn-I-fp-sS XpSn-∏n¬ a-e-∏p-dw a-Wn-°q-dpIƒ \n-›-e-am-bn. C-Xn-s\m∏w bm-{X-°m-cpw Ip-Sp-ßn. D®-°v aq-t∂m-sS X-s∂ \-K-cØn-te°v hn-hn-[ ]m¿-´n {]h¿-Ø-I¿ {]-h-ln-®p-. C-cpN-{I-hm-l-\-ß-fn¬ sIm-Snho-in-bpw A-e-¶-cn-® Xp-d-∂ hm-l-\-ß-fn¬ A-\-u¨-kvsa‚pw ]m-´pw ap-J-Øp Ombw ]q-in-bpw ap-Jw-aq-Sn-bWn-™pw ÿm-\m¿-Yn-I-fpsS ]-S-hpw Nn-lv-\-hpw D-b¿Øn-°m-´n-bpw \-K-c-lr-Z-bw {]-h¿-Ø-I¿ ssI-b-S-°n. F-kv.-Un.-]n.-sF-°m-bn Ip-cp-∂p-I-fp-sS tdm-f¿ kvtI-‰n-Mpw {i-t≤-b-am-bn. _n.-sP.-]n-bp-sS sIm-´n-°em-iw tIm-´-∏-Sn-bn-em-bn-cp∂p. B-tcm-]-W {]-Xym-tcm]-W-ß-fp-∂-bn-®v C-S-Xpw- he-Xpw I-em-i-s°m-´n-\v sIm-gp-t∏-In. C-S-bv-°v kwL¿- j - Ø n- s e- Ø p- s a- ∂ p tXm-∂n-b-t∏m-sgm-s° apXn¿-∂ {]-h¿-Ø-I-cpw t]men-kpw C-S-s]-´v {]-iv-\-ßsfm-gn-hm-°n.

I¿ G-s‰-Sp-Øp. Xn-cq¿ _-kv -Ãm≥Uv ]-cnk-cw ap-X¬ Xm-sg ]m-ew P-Mvj≥ h-sc hn-hn-[ ]m¿-´n-Iƒ°m-bn \n-b-a-]m-e-I¿ \n¿-tZin-® ÿ-e-ß-fn-te-°v ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ {]-Nm-c-W tImem-l-e-ß-fp-am-sb-Øn-. sshIo´v 4HmsS X-s∂ \-Kc - w \n-›e-am-bn.- Xn-cq¿ dn-Mv tdm-Uv ap-

X¬ _-kvà - m≥Uv ]-cn-kc - w hsc bp.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-Isc-s°m-≠v \n-d™ v I-hn-™p. -sXm-´-Sp-Øv sk≥-{S¬ P-Mv-j\n¬ _n.-sP.-]n. sIm-´n-°-emi-Øn-\v \-tc-{μ-tam-Un-sb hmgv-Øp-∂ A-\u¨-kv-sa‚pw ]m-´p-If - p-am-sb-Øn.A¬-]w am-dn kn-‰n P-Mv-j\n-¬ C-SX - p ap-∂W - n-bp-sS sIm-

´n-°e - m-iw P-Mvj - \ - n-se \m-ep tdm-Un-eq-sS-bpw {]-Nm-cW - hml-\-ß-fpw {]-h¿-Ø-I-cpw FØn.- Xm-sg ]m-ew P-Mvj - ≥ Fkv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ ssI-bS- ° - n. sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n-bpw Bw B-Z-van ]m¿-´n-bp-sS ÿm\m¿-Yn ]n ]n ssj-tem-°pw cwK-sØ-Øn-bn-cp-∂p.-

B¿-∏p hn-fn-I-fpw i-–-tLm-jhpw kw-Ko-X-km-{μ-hp-am-bn Bth-iw sIm-´n-°-b-dn. Pn-√ C-∂se D¬-k-h e-l-cn-bn-em-bn-cp∂p. \m-Spw \-K-c-hpw Nm-b-a-Wn™p. ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ X-ßfp-sS ÿm-\m¿-Yn-°m-bn B-h\m-gn-bn-se A-h-km-\ A-ºpw sXm-Sp-Øp. Xn-c-s™-Sp-∏v {]Nm-c-W-Øn-s‚ A-h-km-\ a-Wn°q-dp-I-fn¬ I-cp-Øv sX-fn-bn°p-∂-Xn-\v A-Wn-Iƒ -i-cn-°pw a¬-k-cn-®p. ]m-´pw Iq-Øpw Um ≥-kp-sam-°-bm-bn ho-Yn-Iƒ ]qc-°m-gv-®-Iƒ k-Ωm-\n-®p. s]m-∂m-\n-bn-epw tIm-´-°en-epw s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-epw tam-ß-Øpw A-co-t°m-Spw F-Sh-Æ-∏m-d-bn-epw t\-cn-b kw-L ¿-j-߃. sIm-´n-I-em-i-Øns‚ ss¢-am-Iv-kv tX-P-kv {]-Xn\n-[n-Iƒ ]-I¿-Øn-b-t∏mƒ.-.-.-

a-e-∏p-d-w Ip-∂p-Ω-en¬ hn-hn-[ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ sIm-´n-°-em-i-Øn-\v kw-K-an-®-t∏mƒ

F-S-¡-c-bn k-am-[m-\-]-cw F-S-°-c: ta-J-e-bn¬ Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-®q-Sv Ip-dhm-bn-cp-∂n-´pw F-S° - c - b - n¬ \S-∂ hn-hn-[ cm-jv{- So-b∏m¿-´n-Ifp-sS sIm-´n-°-em-iw \-K-csØ B-th-i-Øn-em-dm-Sn-®p. ssh-In-´v \m-ec - t- bm-sS hn-hn-[ ]m¿-´n-I-fp-sS {]-h¿-Ø-I-cpw {]-N-mc-W hm-l-\-ß-fpw SuWn-se-Øn-bn-cp-∂p. ap≥-I-cpX¬ F-∂ \n-e-bv-°v I¿-Wm-SI t]m-en-kn-s\-bS- ° - w Su-Wn ¬ h-\y- k - n-∏n-®c - p-∂p. Hm-tcm ]m¿-´n-Iƒ-°pw sIm´n-°-em-i-Øn-\v Su-Wn¬ {]-

tX-y-Iw {]-tX-y-Iw ÿ-e-߃ \n-›b - n-®n-cp-∂p. bp.--Un.--F-^n-\pw, F¬. Un. F-^n-\pw Ãm‚n-\v ap≥-h-iØm-bn kn.F≥.Pn. tdm-Upw, _n.sP.]n-°v ]-g-b _-kvÃm ≥Upw, F-kv.U -- n.]n. s - F-°v tI m-hn-eI - w tdm-Up-am-Wv \¬-In-bXv. A-©v a-Wn-bm-bt- ∏m-tg-°pw F-S° - c - Su¨ {]-Nm-cW - hm-l\-߃-sIm-≠pw {]-h¿-Ø-Isc-s°m-≠pw \n-d-™p. sIm-SnI-fpw, ÿm-\m¿-Yn-If - p-sS ^vf - I-kp-I-fpw, I-´u-´p-I-fpw hn-hn[ h¿-Wß - f - n-ep-≈ _-eq-Wp-I-

fp-ta-¥n {]-h¿-ØI - ¿ Su¨ Np‰n-s°m-≠n-cp-∂p. ho-dpw hm-inbp-ta-dn-b-tXm-sS {]-h¿-Ø-I¿ hm-l-\-߃-°pw sI-´n-S-߃°pw ap-If - n¬ I-bd - n. B-dm-bt- ∏m-tg-°pw {]-Nm- cWw D-®-ÿm-bn-bn-em-bn. Bth-iw-aq-Ø {]-h¿-Ø-I¿ SuWn¬ B-Sn-Øn-an¿-°p-IX - s - ∂ sN-bvX - p. B-dn-\v t]m-en-kv Bh-i-y-s∏-´-Xn-\p-k-cn-®v F-√m ]m¿-´n-I-fpw {]-Nm-c-Ww A-hkm-\n-∏n-®p. h-fs - c k-am-[m-\] - c-am-bn-cp-∂p F-S-°-c-bn-se sIm-´n-°e - m-iw.

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn-¡p ap-I-fn-te-dn-b B-th-iw.-.-.-

F-S-¸m-fn \n-b-{´-W-w s]m-en-a sI-Sp-¯n

1. a-e-∏p-d-Øv sIm-´n-°-em-i-Øn¬ A-I-s∏-´ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-°p ap-I-fn¬ I-b-dn ]-Xm-I ho-ip-∂ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I≥ 2. _-kv ap-t∂m-s´-Sp-Ø-Xn-s\-Øp-S¿-∂v ]-Xm-I ho-in-b-h¿ Nm-Sp-∂p

F-S-∏mƒ: kw-L¿-j km-[y-X I-W-°n-seSp-Øv t]m-en-kv \n-b{¥-Ww I¿-i-\-am-°nb-tXm-sS F-S-∏m-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW-Øn-s‚ I-em-i-s° m-´n-s‚ B-th-iw Ip-d™p. F¬.--Un.--F-^v, bp.-Un.F-^v, _n.--sP.--]n. ap∂-Wn-Iƒ ss_-°v dmen-I-fp-am-bn P-Mv-j-\n ¬ F-Øn-sb-¶n-epw F√m-h¿-°pw H-cp-an-®v {]Nm-c-Ww \-S-Øm-t\ m, dm-en \-S-Øm-t\m t]men-kv A-\p-h-Zn-®n-√. B-Zy-am-Zyw P-Mv-j-\n ¬ F-Øn-b {]-I-S-\°m-sc t]m-en-kv hn-hn[ dq-´p-I-fn-te-°p Xn-cn-

®p-hn-´p. P-Mv-j-\n¬ tI-{μo-I-cn-® I-em-is°-m-´v th-s≠-∂p t\c-sØ X-s∂ t]m-en-kv Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. Fkv.U -- n.]n.--sF, sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n F-∂n-hcp-sS {]-Nm-c-W-hm-l\-߃ t\-c-sØ Xs∂ P-Mv-j-\¬ ÿew ]n-Sn-®n-cp-s∂-¶nepw A-h-bpw H-cn-S-Øv \n¿-Øn {]-kw-Kn-°p∂-Xn-\v t]m-en-kv A\p-h-Zn-®n-√. ta-J-e-bn¬ h-´w-Ipfw, N-ß-cw-Ip-fw, X-h\q¿, Ip-‰-∏p-cw F-∂nhn-S-ß-fn-epw ssh-Io-´v A-©p-ap-X¬ hn-hn-[ I-£n-I-fp-sS {]-Nm-cW-tbm-K-߃ \-S-∂p.

Iq-«-¯n I-em-i-¯-Ãpw sIm-t≠m-´n: Xn-c-s™-Sp-∏ns‚ sIm-´n-°-em-i-Øn-\n-sS sIm-t≠m-´n, F-S-h-Æ-∏m-d, ]≈n-°¬-_-km¿ A-ßm-Sn-Ifn¬ t\-cn-b kw-L¿-jw. sImt≠m-´n-bn¬ I-s√-dn-™ F¬.Un.-F-^v-˛-bp.-Un.-F-^v. {]-h¿Ø-I-sc t]m-en-kv em-Øn hoin Hm-Sn-®p. I-t√-dn¬ I¿-Wm-SI-Øn¬ \n-s∂-Øn-b t]m-enkp-Im-c-\pw ]-cn-t°-‰p. C-∂-se ssh-Io-´v \m-temsS-X-s∂ sIm-´n-°-em-i-Øn\m-bn ]m¿-´n-Iƒ sIm-t≠m-´n A-ßm-Sn-bn-te-°v F-Øn-bn-cp∂p. sIm-t≠m-´n ss_-∏m-kv {Sm-^n-Iv kn-Kv -\-en-s‚ k-ao-]-

Øm-bm-Wv ]m¿-´n-Iƒ sIm-Sn-Ifpw _m-\-dp-I-fp-ta-¥n F-Ønbn-cp-∂-Xv. t\-c-sØ \n-›-bn® {]-Im-cw In-g-°p `m-Kw F-kv.Un.-]n.-sF, ]-Sn-™m-dp-`m-Kw bp.-Un.-F-^v, sX-°v `m-Kw F ¬.-Un.-F-^-n-\pw h-S-°v sh¬s^-b¿ ]m¿-´n-°p-am-Wv ÿew \n-›-bn-®n-cp-∂-Xv. {Sm-^n-Iv k¿-°n-fn-\p A-Ise \n¬-°-W-sa-∂pw I-gn-™ Zn-h-kw t]m-en-kn-s‚-bpw cm{„o-b ]m-¿-´n-I-fp-sS-bpw tbm-KØn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øn-c-p∂p. F-∂m¬ Xp-S-°-Øn¬ Xs∂ ]m¿-´n-IƒC-Xp-ew-L-n-®v t]m¿-hn-fn-I-tfm-sS {Sm-^n-Iv

k¿-°n-fn-\p Np-‰pw \n-e-bp-d-∏n®p. C-Xn-\n-sS ssh-Io-´v A-©c-tbm-sS bp.-Un.-F-^v. {]-h¿Ø-I-cp-sS H-cp hm-l-\w F¬.Un.-F-^p-Im¿ X-S-™-tXm-sSbm-Wv t\-cn-b kw-L¿-j-ap≠m-b-Xv. hm-l-\w X-S-™-Xv tNm-Zyw-sN-bv-X-tXm-sS {]-iv\w h-j-fm-bn. C-Xn-\n-S-bn-emWv t]m-en-kv em-Øn-ho-in-b-Xv. F¬.-Un.-F-^p-Im¿ \n-∂ `m-K-Øp-\n-∂pw C-Xn-\n-sS It√-dp-ap-≠m-bn. c-≠p `m-K-tØbpw {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv em-Øn-ho-in Hm-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv t]men-kp-Im-c-\p ]-cn-t°-‰-Xv. sIm-

t≠m-´n t]m-en-kn-s‚ A-h-ktcm-Nn-X C-S-s]-S-em-Wv {]-iv\w k-¶o¿-W-am-hm-Xn-cp-∂-Xv. F-S-h-Æ-∏m-d-bn¬ bp.-Un.-F^v-˛-F-kv.-Un.-]-n.-sF. {]-h¿Ø-I¿ X-Ωn-em-Wv kw-L¿-jap-≠m-b-Xv. F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-ØI¿ t\-c-sØ X-s∂ Su-Wn¬ F-Øn-bn-cp-∂p. t\-cn-b D-¥pw X-≈p-am-Wv D-≠m-b-Xv. bp.-Un.F-^v-˛-F¬.-Un.-F-^v. kw-L¿j-am-Wv ]-≈n-°¬ _-km¿ D≠m-b-Xv. C-Xn¬ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-\v ]-cn-t°-‰p. C-bmsf kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

a-e-¸p-d-¯v -"A-«n'- a-dn-bp-tam? 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

a-e-∏p-dw: Cu \q-‰m-≠n-se G-‰-hpw h-en-b X-am-i-bm-bncp-∂p A-Xv. a-e-∏p-d-Øv sh¬s^-b¿ ]m¿-´n A-´n-a-dn hn-Pbw t\-Sp-sa-∂ Hm¨-sse≥ k¿-th! F-∂m¬ {]-Nm-c-Ww A-h-km-\n-®-tXm-sS sN-dp ]m¿-´n-I-fp-sS i-‡n-sb A-hK-Wn-°m-\m-hn-s√-∂ Xn-cn-®dn-hn-em-Wv P-\-߃. hn-tijn-®v F-kv.U -- n.--]n.--sF-sb. hb- mw Im-e-Øv tIm-Wn-h-®v ap-°p aq-e-Iƒ I-b-dn-bn-d-ßnb C A-l-Ω-Zv k-l-Xm-] Xcw-K-Øn¬ P-bn-°p-sa-∂ tX m-∂-em-bn-cp-∂p C-Xp-h-sc. F∂m¬ F-kv.U -- n.--]n.--sF. I-dpØ Ip-Xn-c-bm-hp-tam-sb-∂mWv C-t∏mƒ thm-´¿-am¿ tNmZn-°p-∂-Xv. eo-Kp-Im¿ I-„-s∏-´p-≠m°n-b -A-´n- a-dn-°m≥ \m-kdp- ±o≥ F-f-a-c-Øn-\v km-[n®m¬ A-sXm-cp N-cn-{X kw-`h-am-bn-cn-°pw. Pn-√-sb Xn-cqcpw a-e-∏p-d-hp-am-bn c-≠m-bn hn-`-Pn-®v hn-I-k-\w km-[y-am°-W-sa-∂ B-h-iy-ap-b¿Øn A-t±-l-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øn-b k-a-c-amWv F-kv.U -- n.--]n.--sF-sb s]mXp P-\-߃-°n-S-bn¬ kzoIm-cy-am-°n-b-Xv. ap-kv -enw-eo-

Kv C-{X-Im-ew `-cn-®n-´pw Cu B-h-iy-ap-b¿-Øm≥ I-gn™n-cp-∂n-√. F-kv.U -- n.--]n.--sFbp-sS Pn-√m hn-`-P-\ Pm-Y-bv°p e-`n-® kzo-Im-cy-X t]m-fnMv _q-Øn-epw {]-Xn-^-en®m¬ A-Xv A-´n-a-dn kr-„n°pw. A-tX-k-a-bw F-kv.U -- n.-]n.--sF-bpw sh¬-s^-b¿ ]m ¿-´n-bpw eo-Kv thm-´p tNm¿Øp-∂-Xv Xp-W-bm-hp-sa-∂ {]-Xo-£-bn¬ I-c-bv-°n-cp-∂v ao≥ ]n-Sn-°m≥ h-e-sb-dn-bpI-bm-Wv kn.]n.Fw. kz-¥w i-‡n-sb-°mƒ F-Xn-cm-fn-bpsS Zu¿-_-ey-am-Wv A-h¿ e£y-am-°p-∂-Xv. F-∂m¬ P\-Io-b ap-J-an-√m-Ø-Xv ]n s-- I ssk-\-_-bv°v hn-P-b-km-[yX C-√m-Xm-°p-∂p. X-´-an-Sm-Ø ap-kv -enw s]Æv F-∂ C-ta-Pv a-e-∏p-d-Øv A-h¿-°v tZm-jw-sN-øp-sa∂p ]m¿-´n-°m-cpw k-Ω-Xn-°p∂p. F-∂m¬ ssk-\-_ ]-cmP-b-s∏-´m-epw C A-l-Ω-Zns‚ `q-cn-]-£w K-Wy-am-bn Ipd-bp-sa-∂p-d-∏m-Wv. A-Xn¬ I∂n thm-´¿-am-cp-sS ]-¶v \n¿Wm-b-I-am-bn-cn-°pw. F-kv.-Un.]n.sF. t]m-ep-≈ ]m¿-´nI-fp-sS {]-Xo-£-bpw C-h-cpsS thm-´n-em-Wv. hn-P-bn-®p t]m-b ti-jw a-fi-e-sØ Xn-cn-™p-t\m-°m-Ø C A-

l-Ω-Zn-s\ a-e-∏p-d-Øv sI-´ntb¬-∏n-®-Xn¬ A-a¿-j-ap-≈ eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cpw C-Ø-hW F-kv.U -- n.--]n.--sF-°v thm-´p sN-bv-tX-°p-sa-∂ hn-e-bn-cpØ-en-em-Wv F-kv.U -- n.--]n.--sF. C A-l-Ω-Zv I-„-s∏-´v tImWn I-b-dn t]m-bm-epw C-s√¶n-epw Nn-e kp-{]-[m-\ tNmZy-߃-°v Cu Xn-c-s™-Sp-∏v D-Ø-cw \¬-Ipw. kn.]n.Fw. I-gn-™m¬ Pn-√-bn¬ i-‡n-bp-≈ kw-LS-\ G-sX-∂ Im-cy-Øn¬. apkvv-enw kw-L-S-\-I-fn¬ Fkv.U -- n.--]n.--sF-tbm sh¬-s^b¿ ]m¿-´n-tbm I-cp-Ø-sc-∂Xn-\pw Xn-c-s™-Sp-∏v hn-[nsb-gp-Xpw. `m-hn-bn¬ X-t±-i ÿm-]\-ß-fn-te-°p-≈ Xn-c-s™Sp-∏n¬ Cu ]m¿-´n-I-tfm-Sv kn.]n.F-Ωpw eo-Kpw k-l-Icn-°p-∂-Xpw A-S-hp \-bw kzo-I-cn-°p-∂-Xv Cu tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ A-h¿°p e-`n-°p-∂ thm-´n-s‚ ASn- ÿ m- \ - Ø n- e m- b n- c n- ° pw. _n.--sP.]n-°v C-„-ap-≈ thsd ÿm-\m¿-Yn-I-fn-√m-Ø-Xn\m¬ A-h¿ thm-´p I-®-h-SØn-\v C-Ø-h-W ap-Xn-cn-s√∂p I-cp-Xmw. A-Xn-\m¬ ^ew h-cp-∂-tXm-sS A-h-cp-sS ÿm-\-hpw hy-‡-am-hpw.

F-f-a-cØv ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒs°m∏w F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw

^p-Sv-t_mÄ t{]-an-IÄs¡m¸w Xm-c-am-bn \-m-k-dp-±o³

sIm-t≠m-´n-bn¬ sIm-´n-°-em-i-Øn-\n-sS kw-L¿-j-ap-≠mb-Xn-s\- Xp-S¿-∂v t]m-en-kv em-Øn-ho-ip-∂p

sIm-´n-°e - m-iØ - n-\n-Sb - n¬ Pn√m B-ÿm-\Ø - v F-kv.U - n.-]n.sF. ÿm-\m¿-Yn \m-kd - p-±o≥ F-f-a-c-sa-Øn-b-Xv B-th-i-ambn. {]-h¿-Ø-I-tc-bpw Iq-Sn-\n∂-h-tc-bpw A-t±-lw A-`n-hmZyw sN-bvX - p. ÿm-\m-¿Y - n-If - n¬ \m-kd - p±o≥-am-{X-am-Wv sIm-´n-°e - m-iw \-S-Øn-b {]-h¿-Ø-I¿-°v Bth-i-ta-Im-s\-Øn-b-Xv. C-Xn-

t°m-Sv te-J-I≥ jn-_p-hn-s\ H-cp kw-Lw eo-Kp-Im¿ a¿-±n-°pI-bpw ssI-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ Im-a-d X-√n-Ø-I¿-°p-I-bpw sN-0bvX - p. 40,000 cq-] hn-eh - c - p∂-Xm-Wv Im-ad - . sa-Ωd - n Im¿-Uv A-{I-an-Iƒ sIm-≠p-t]m-bn.

a-t©-cn kn.-sF-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ h≥ t]m-en-kv kwL-am-Wv kw-L¿-jw \n-b-{¥W-hn-t[-ba - m-°n-bX - v. jn-_p-hns\ a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

fp-am-bn ^p-Svt- _mƒ I-fn-®m-Wv F-Øn-bX - v. {- _-ko-en¬ \-S° - p∂ thƒ-Uv I-∏v {]-Nm-cW - Ø - ns‚ sIm-´n-°-em-iw Iq-Sn-bmWn-sX-∂v ^p-Sv-t_mƒ t{]-anIƒ ]-d-™p. C-Xn-\n-S-bv-°mbn-cp-∂p \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cØn-s‚ h-ch - v. ^p-Svt- _mƒ t{]an-Iƒ G-sd-t\-cw A-t±-lØ - ns\m-∏w \-S∂ - v Im-gv® - ° - m-sc A`n-hm-Zyw sN-bvX - p.

am-Xr-I-bm-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. ]q-t°m-´pw-]m-Sw: Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Nm-cW - Ø - n-s‚ B-hk - m-\ Bth-iØ - n-epw am-Xr-Ib - m-bn F-kv.U - n.-]n.-sF. ]q-t°m-´pw-]m-Sw SuWn¬ ssh-Io´v \-S∂ - sIm-´n-Ie - m-iØ - n-em-Wv A-\m-hi - y ap-{Zm-hmIy-߃ ap-g° - m-Xb - pw K-Xm-KX - X-S - w kr-„n-°m-Xb - pw A-®S- ° - tØm-sS F-k.v Un.-]n.-sF. {]-h¿-ØI - ¿ {]-Nm-cW - w \-SØ - n-bX - .v 15 ss_-°p-If - n-em-bn sIm-Sn-bp-ta-¥n ]-©m-bØ - n-se ap-°n-epw aq-ebn-epw {]-IS- \ - w \-SØ - n-b {]-h¿-ØI - c - m-Wv A-t©m-sS Su-Wn¬ Iem-is - °m-´n-s\-Øn-bX - v.F - ¬.-Un.-F^ - v.,- bp.-Un.-F^ - v. {]-h¿-ØI - cpw- I-em-is - °m-´n-\v k-Po-ha - m-bn cw-KØ - p-≠m-bn-cp-∂p.-

Im-h-\q-cn kw-LÀ-jw: tX-P-kv te-J-I-s\ eo-Kp-ImÀ aÀ-±n-¨p a-e∏ - p-dw: sIm-´n-°e - m-iØ - n-\nsS Im-h-\q-cn¬ kw-L¿-jw. Im-h\ - q¿ A-ßm-Sn-bn¬ eo-Kv˛- kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI - ¿ X-Ωnem-Wv kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv.kw-L-¿-jw Im-a-d-bn¬ ]-I¿Øp-∂-Xn-\n-sS tX-P-kv A-co-

\n-S-bv-°v a-e-∏p-d-Øn-s‚ a-\ p-t]m-se I-fn-°-º-°m-cpw A-t±-lØ - n-\p Np-‰pw Iq-Sn. ^p-Sv-t_mƒ {`m-¥v X-e-bv°p-]n-Sn-® a-e∏ - p-dØ - n-\v sIm-´n°-em-iØ - n-epw A-Xp ssI-hnSm-\m-bn-√. a-e∏ - p-ds - Ø H-cp-Iq´w ^p-Svt- _mƒ t{]-an-Iƒ A¿P‚o-\, {_-ko¬, t]m¿-®p-K¬, P¿-Ω-\n, Cw-•-≠v,kv-s]-bn ≥ Xp-Sß - n cm-Py-ßf - p-sS sIm-Sn-I-

s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ sIm-´n-°-em-i-Øn-s\-Øn-b sIm-Sn-h-® hm-l-\-߃ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p-∂p


{]mtZ-inIw

9 G-{]n¬ 2014 _p[≥

Adnbn-¸pIÄ

^pSvt_mÄ ss^-hv-kv ^p-Sv-t_mÄ Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv ln-Zm-b \-K¿ am-kv-tIm-´v ¢-∫v kw-L-Sn∏n-°p-∂ ss^-hv-kv ^p-Svt_mƒ Sq-¿-W-sa‚ v 19,20 Xn-øXn-I-fn¬ \-S-°pw. Xm¬-∏-cy-ap≈ So-ap-Iƒ 9567 563507 \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

h-«w-Ip-fw hm-b-\-im-e-bv¡v \m-S-I-]p-c-kv-Im-cw F-S-∏mƒ: Iq-S-√q¿ H-cp-a \-SØn-b A-ta-Nz¿ \m-S-I-a¬-k-cØn¬ h-´w-Ip-fw {Km-ao-W hmb-\-im-e-bp-sS \m-S-I-Øn-\v \m-ep-]p-c-kv-Im-cw.-hm-b-\-ime A-h-X-cn-∏n-® X¬-k-a-bw F∂ \m-S-I-Øn-\m-Wv ]p-c-kv-Imcw e-`n-®-Xv. t\-c-sØ Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ \-S-Ønb \m-S-I-a¬-k-c-Øn-epw Cu \m-S-Iw hn-hn-[ ]p-c-kv-Im-c߃ t\-Sn-bn-cp-∂p. G-‰-hpw \√ \m-S-Iw \-√-\-S≥, \-√-\-Sn, kw-hn-[m-\w F-∂n-h-bv-°p-f-f ]p-c-kv-Im-c-ß-fm-Wv \m-S-IØn-\v e-`n-®-Xv. \-√ \-S-\m-bn tXm-´p-]p-dw i-¶-c≥-\-ºq-Xn-cnbpw \-√-\-Sn-bm-bn A-Rv-Pp- Ac-hn-μpw kw-hn-[m-b-I-\m-bn B-d-tßm-´p-I-c kn \m-cm-b-W\p-am-Wv Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xv.

B-tcm-Kyh-Ip-¸n-se Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-fw \n-tj-[n-¨p a-e-∏p-dw: B-tcm-Ky h-Ip-∏n¬ £-b-tcm-K \n¿-am¿-P-\ ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn {]-h¿-Øn-°p∂ Po-h-\-°m¿-°v i-º-fw \ntj-[n-®p. Pn-√-bn¬ Pn-√m Sn._n. sk‚-dn-\v ]p-d-sa, s]m-∂m\n, Xn-cq¿, Ip-‰n-∏p-dw, th-ß-c, sIm-t≠m-´n, s]-cn-¥¬-a-Æ, Np-¶-Ø-d F-∂o £-b-tcm-K {So-‰v-sa‚ v bq-\n-‰p-I-fn¬ tPmen sN-øp-∂ {So-‰v-sa‚ v Hm¿-Kss\-k¿, Sn.-_n.-em-_v kq-{]ssh-k¿ F-∂o ho-`m-K-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Po-h-\-°m¿°m-Wv Cu am-kw i-º-fw e-`n°m-Ø-Xv. ]n.-F-kv.-kn. h-gn \n-b-a-\w e-`n-® ÿn-cw Po-h-\-°m-cm-Wv C-h¿. km-º-Øn-I {]-bm-kØn-s‚ t]-cn¬ Po-h-\-°m-cpsS k-d-≠¿ eo-hv km-e-dn, Pn.]n.-F-^v, sa-Un-°¬ do-˛-Cw-t]gv-kv-sa‚ v, `-h-\ hm-bv-] F-∂nh a-c-hn-∏n-® km-l-N-cy-Øn-emWv i-º-f-hpw \n-tj-[n-®n-cn-°p∂-Xv. tI-{μ k¿-°m¿ Xm-gv-∂ hcp-am-\-°m-cm-b Po-h-\-°m-cpsS h-cp-am-\ \n-Ip-Xn-bp-sS ]-cn[n h¿-≤n-∏n-°m-Ø km-l-N-cyØn¬ h-en-b Xp-I Hm-tcm Po-h\-°m-c-\pw I-gn-™ am-k-sØ i-º-f-Øn¬ C≥-Iw Sm-Iv-kv A-S-t°-≠n h-∂n-´p-≠v. Cu amkw i-º-fw X-s∂ e-`n-°m-ØXn-\m¬ Cu Po-h-\-°m¿ h-enb {]-bm-k-Øn-em-Wv. £-b-tcm-K \n¿-am-P-\ ]-cn]m-Sn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Poh-\-°m¿-°v i-º-fw \n-tj-[n°p-∂ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-bn¬ tI-c-f F≥.-Pn.-H. bq-\n-b≥ Pn√m I-Ωn-‰n i-‡-am-bn {]-Xntj-[n-®p.

thm-fân-bÀ ]-cn-io-e-\w Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-fn-ap-°v ]m-entb-‰o-hv sk‚-dn-\v Io-gn¬ hnZym-¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]m-en-tb-‰ohv thm-f‚n-b¿ ]-cn-io-e-\w shfn-ap-°v hn -sP ]-≈n Fw.--Fw.-bp. ]n. kv-Iq-fn¬ tªm-°v sa-w_¿ I-S-h-Øv sam-bv-Xo≥ Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ Fw A_v-Zp¬ a-Po-Zv A-[y-£-X h-ln®p. kn- ]n bq-\p-kv, ¢m-sk-SpØp. tcm-Kn-I-fp-sS ho-Sv k-μ¿in-°p-I-bpw sN-bv-Xp. Fw A_v-Zp¬ l-ao-Zv, kn ]n a-lv-kqw, Fw A-_v-Zp¬ hm-Pn-Zv, H A-lΩ-Zv lp-ssk≥, ]n eo-\ kwkm-cn-®p. _n-μp, sI k-Pn-\n t\-XrXzw \¬-In. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sI.--]n {]-im-¥v, sI.--kn ]-fl, ]n k-bo-Z, F≥ A-_v-Zp-√ {]kw-Kn-®p.--

bm-{X-b-b-¸v \Â-In Xn-cq-c-ßm-Sn: ]-c-∏-\-ßm-Sn D]-Pn-√-bn¬ \n-∂pw hn-c-an-°p∂ {]-[m-\m-[ym-]-I¿-°pw Xncq-c-ßm-Sn Un-.-C.--H-.-°pw ]-c-∏-\ßm-Sn D-]-Pn-√ sl-Uv-am-tÃ-gvkv t^m-dw D-√m-k-bm-{X-bn-eqsS bm-{X-b-b-∏v \¬-In. Ip-a-c-Iw ]m-Xn-c-a-W-en¬ \-S-∂ bm-{X-b-b-∏p kw-K-aw Im-Yn-I≥ ap-Xp-Ip-fw tkm-a≥]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hnc-an-°p-∂-h¿-°v F.--C.--H. hn- kn k-Xo-jv D-]-lm-cw \¬-In. F hn cm-P≥, ]n ss^-k¬, sI iin-[-c≥, Fw hm-kp kw-km-cn®p.-

3

\-K-c-ho-Yn-I-sf C-f-¡n-a-dn-¨v \m-k-dp-±o³ F-f-a-c-w

A-h-[n-¡m-e tIm-gv-kv a-e-∏p-dw:tIm-´-°¬ K-h.- -h\n-Xm -t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-tfPn-se Xp-S¿ hn-Zym-tI-{μ-Øn-\v Io-gn¬ H-cp am-k-sØ A-h-[n°m-e ]-cn-io-e-\ tIm-gv-kp-Ifn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Hm-∏¨ Hm-^nkv B≥-Uv D_p-≠p, Iw-]yq-´¿ A-kw-ªn-Mv B≥-Uv C≥-Ã-te-j≥, C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv s{]m-P-Iv-‰v \n¿-amW ]-cn-io-e-\w, sa-bn‚-\≥-kv Hm-^v d-{^n-P-td-‰¿ B≥-Uv hm´¿-Iq-f¿, Km¿-sa‚ v ta-°n-Mv F-∂n-h-bm-Wv tIm-gv-kp-Iƒ. t^m¨ \-º¿ 9048783783.--

kozhikode/MLW

Iq-‰-\m-Sv sk‚-dn¬ F-kv.Un.]n.sF. s]m-∂m-\n afi-ew ÿm-\m¿-Yn hn Sn C-Iv-dm-ap¬ l-Jv ]-cyS-\w \-S-Øp∂p

a-e-∏p-dw: tem-I-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v ]-c-ky {]-Nm-c-WØn-s‚ A-h-km-\-Zn-\-Øn¬ \-K-c-ho-Yn-I-sf C-f-°n-a-dn-®v ssh-hn-[y-am¿-∂ tdm-Uv-tjmbp-am-bn F-kv.U -- n.--]n.--sF.--ÿm\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-c-w. a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fi-eØn-se ap-gp-h≥ \n-tbm-P-I afi-e-ß-fn-se-bpw {]-[m-\ \K-c-ho-Yn-I-fn¬ \q-dp-°-W-°n\v {]-h¿-Ø-I-cp-sS A-I-º-Sntbm-sS tdm-Uv tjm kw-L-Sn∏n-®-Xv. \-K-c-I-hm-S-ß-fn¬ \n-∂v

Im¬-\-S-bm-bn B-cw-`n-® tdmUv-tjm In-tem-ao-‰-dp-I-tfm-fw \-K-cw Np-‰n-bm-Wv A-h-km-\n®-Xv. kv-{Xo-I-f-S-°w \n-c-h-[nbm-fp-Iƒ ÿm-\m¿-Yn-sb ImWm≥ Im-Øp-\n-∂n-cp-∂p. cmhn-se H-º-Xn-\v a-t©-cn ]m-≠n°m-Sn¬ \n-∂m-cw-`n-® tdm-Uv tjm \-K-cw Np-‰n a-e-∏p-dw tdmUn-em-Wv k-am-]n-®-Xv. sImt≠m-´n-bn¬ A-co-t°m-Sv tdmUn¬ \n-∂m-cw-`n-® tdm-Uv tjm 17¬ A-h-km-\n-®p. h-≈n°p-∂v tZ-io-b-]m-X tN-fm-cnbn¬ \n-∂v Xm-sg tN-fm-cn-bn-

Xn-c-sª-Sp-¸v: 4234 Aw-K kp-c-£m-tk-\ C-¶v k-Po-h-am-Ipw a-e-∏p-dw:Xn-c-s™-Sp-∏v {I-ak-am-[m-\ ]m-e-\-Øn-\m-bp≈ kp-c-£m-tk-\ C-∂v sshIo-t´m-sS A-X-Xv tI-{μ-ßfn¬ Np-a-X-e-tb¬-°pw.-_q-Øp-I-fp-sS kp-c-£, {Kq-∏v ]-t{Smƒ, {I-a-k-am-[m-\]m-e-\w F-∂n-ß-s\ aq-∂v sk-Iv-S-dp-I-fm-°n Xn-cn-®m-Wv t]menkn-s\ hn-\y-kn-°p-∂Xv. A-Sn-b-¥-c L-´-ß-fn¬ {]Xn-tcm-[w Xo¿-°m≥ {]-tXy-I F-kv.] -- n--, Un-ssh.--F-kv.] -- n]-cn-io-e-\w e-`n-® km-bp-[ tk-\-sb-bpw k-÷-am-°n-bn- am¿, kn. s-- F-am¿ F-∂n-h-cp-sS Io-gn-em-bn 333 km-bp-[ tk-\m ´p-≠v.

kw-L-am-Wp-≈-Xv. Hm-tcm t]men kv tÃ-j-\v Io-gn-epw Xnc-s™-Sp-∏v {I-a-k-am-[m-\]m-e-\-Øn-\m-bn c-≠v ho-Xw sk-Iv-‰¿ t]menkn-s\ hn-\ykn-°pw. Pn-√-bn-se t]m-fn-Mv _qØp-I-sf 131 {Kq-∏p-I-fm-°n Xncn-®m-Wv t]men-kv kp-c-£ Hcp-°p-∂-Xv. ]-Øv t]m-fn-Mv _n¬-Un-Mp-Iƒ A-S-ßp-∂-XmWv H-cp {Kq-∏v. t]menkv tÃ-j\p-I-fn¬ \n-∂v th-K-Øn¬ FØn-s∏-Sm-hp-∂ _q-Øp-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv {Kq-∏p-I-fm-

°n-b-Xv. H-cp _q-Øn¬ H-∂v ho-Xw t]menkp-Im-sc-bpw B-h-iyØn-\v kv-s]-j¬ t]menkv Hm^nk¿-h-sc-bp-≈-h-sc-bpw \ntbm-Kn-°pw. _w-Km-fn¬ \n-∂p≈ 90 Aw-K kn.--sF.--F-kv.F -- ^v. kw-Lw, aq-∂v I-º-\n I¿Wm-S-I km-bp-[t]menkv F∂n-h-cpw Pn-√-bn¬ {I-a-k-am[m-\ ]m-e-\-Øn-\p-≠v. Pn-√-bn-se 2164 t]menkpIm¿, 948 kv-s]-j≥ t]menkv Hm-^nk¿-am¿, hn-hn-[ _-‰m-enb-\p-I-fn-se t]menkp-Im¿,

hn-Pn-e≥-kv, ss{Iw-{_m-©v, F-Iv-ssk-kv, h-\w, tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h-c-S-°w 4234 Aw-K kpc-£m-tk-\-bm-Wv k-÷-am-bXv. 15 _- p-Iƒ, 28 an-\n _- pIƒ, 300 Po-∏p-Iƒ F-∂n-h-bpw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Pn-√m t]menkv No-^v Fkv i-in-Ip-am-dn-s‚ Hm-^nkn¬ 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p∂ Xnc-s™-Sp-∏v sk¬ tI{μo-I-cn-®m-Wv t]menkv hn\ym-k-hpw a-‰v kp-c-£m \-S-]Sn {I-a-ß-fpw H-cp-°p-∂-Xv.

≠q¿, G-d-\m-Sv \n-tbm-P-I afi- e - ß - f n- t e- ° p- a m- b m- W v 100 sa-jo-\p-Iƒ Iq-Sn A-\p-hZn-®-Xv. F-d-Wm-Ip-f-Øp-\n-∂m-Wv C-h F-Øn-®-Xv. Pn-√-bn-se 2288 t]m-fn-Mv _q-Øp-I-fn-te°v H-∂v ho-X-hpw 10 i-X-am-\w A-[n-I-am-bpw t\-c-sØ C.--hn.-F-Ωp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xn´p-≠v. A-Xym-h-iy-L-´-ß-fn¬ D]-tbm-Kn-°m-\m-Wv I-cp-X¬ sa-jo-\p-Iƒ. F.--B¿.--Ham-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-Iv-S-td‰v k-tΩ-f-\ lm-fn-em-Wv sajo-\p-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v k- Pn-√-bn-te-°v A-\p-h-Zn-® I-cp-X¬ sa-jo-\p-Iƒ Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI -_n-Pp ]-cn-tim-[n-°p-∂p ÷o-I-cn-®-Xv.

tIm-«-¡-en-epw sIm-«n-¡-em-i-¯n-\n-S-bn kw-LÀ-jw tIm-´-°¬: sIm-´n-I-em-iØn-\n-S-bn¬ tIm-´-°¬ N-¶psh-´n Su-Wn¬ t\-cn-b kwL¿-jw. kn.-]n.-F-Ωn-\v A-\ph-Zn-® ÿ-e-am-Wv N-¶p-sh-´n Su¨.-C-hn-sS h-®m-Wv bp.-Un.F-^v. {]-h¿-Ø-I-cp-am-bn kwL¿-j-ap-≠m-b-Xv. Po-∏n-se-Øn-b eo-Kp-Im¿ {]-iv-\-ap-≠m-°p-I-bm-bn-cp-∂∂v kn. ]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ tIm-´°¬ Su-Wn-te-°v bp.-Un.-F-

^v. {]-I-S-\-Øn-te-°v t]m-hp∂-h-sc kn.-]n.-F-Ωp-Im¿ X-S™p \n¿-Øn a¿-±n-°p-I-bm-bncp-∂-∂v bp.-Un.-F-^v. {]-h¿Ø-I-cpw ]-d-bp-∂p. ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm-Wv kw-`-hw. {]tZ-i-Øp-≈ F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS ^vv-f-Iv-kpw ]q¿-W-am-bn \-in-∏n-®n-´p-≠v.kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v At©m-fw t]¿ tIm-´-°¬ kzmIm-cym-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬k tX-Sn-.-

Im-fn-Im-hn hn-e-¡v a-dn-I-S-¶v I-em-i-s¡m-«v

thm-«v I-cp-X-tem-sS hn-\n-tbm-Kn-¡p-I: sa-¡

Im-fn-Im-hv: sIm-´n-°-em-i-Øn\v Im-fn-Im-hn¬ hn-e° - v G¿-s∏Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw ]m¿-´n {]h¿-Ø-I¿ Im-fn-Im-hv P-Mv-j\n¬ X-Sn-®p-Iq-Sn. t]m-en-kp-ambp-≠m-°n-b [m-cW - b - p-sS A-Snÿm-\-Øn¬ sIm-´n-°-em-iw th-s≠-∂p-h® - n-cp-∂p. A-©c - a - Wn-tbm-sS kz-X-{¥ ÿm-\m¿Yn A≥-h-dn-s‚ {]-h¿-Ø-I¿ _m-‚ v hm-Zy-ßf - p-am-sb-Øn cwKw ssI-bS- ° - n. C-Xd - n-™ ap-∂Wn {]-h¿-ØI - ¿ Iq-´a - m-sb-Øn-.-C-tXm-sS G-sd t\-cw P-Mv-j\n¬ K-Xm-K-X-Øn-\v {]-bm-kw t\-cn-´p. t]m-en-kv ]-Wn-s∏-´mWv K-Xm-KX - w ]p-\ÿ m-]n-®X - v.

a-e-∏p-dw: tI-{μ-Øn¬ h¿-Ko-b ^m-jn-Ãp-Iƒ A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-∂-Xv ]n-∂m-° \yq-\-]-£ß-fn¬ G-sd B-i-¶-Iƒ D-fhm-°p-∂-Xn-\m¬ a-tX-X-c P\m-[n-]-Xy k¿-°m¿ A-[n-Im-cØn¬ F-Øp-∂-Xn-\p th-≠n k-Ω-Xn-Zm-\m-h-Im-iw hn-\ntbm-Kn-°m≥ ap-kv-enw Fw-tπmbo-kv Iƒ-®-d¬ A-tkm-kn-tbj≥ (sa-°) Pn-√m I-Ω-‰n-B-hiy-s∏-´p.Pn-√m {]-kn-U‚ v kn Sn Ip™-b-ap, kn F-®v lw-k, sI ]n ap-l-Ω-Z-en, ]n Fw F P∫m¿, ]n A-`v-Zp¬ A-ko-kv, ]n sI jm-°n¿ kw-km-cn-®p.

thm-«À Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv Aw-Ko-Ir-X tc-J; A-\p-_-Ô-tc-J-IÄ-¡v k-Xy-hm-Mv-aq-ew \Â-I-Ww a-e-∏p-dw:Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ \¬-In-b t^m-t´m ]-Xn® Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-√msX A-\p-_-‘ tc-J-I-fp-ambn thm-´p-sN-øm≥ h-cp-∂-h¿ k-Xy-hm-Mv-aq-ew ]q-cn-∏n-®v \¬-I-W-sa-∂v Pn-√m C-e-Iv j≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b I-eIv-S¿ sI -_n-Pp A-dn-bn-®p. thm-´¿ …n-∏pw A-\p-_-‘ tc-J-bm-bn am-{X-sa I-W-°m°q-sb-∂-Xn-\m¬ thm-´¿ …n∏v sIm-≠p-h-cp-∂-h-cpw C-Øc-Øn¬ k-Xy-hm-Mv-aq-ew \¬I-W-sa-∂v Xnc-s™-Sp-∏v IΩo-j≥ A-dn-bn-®n-´p-≠v. t\-c-

sØ C-Xv kw-_-‘n-®v A-hy‡-X-Iƒ D-≠m-bn-cp-s∂-¶nepw Xn-c-s™-Sp-∏v Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv am-{X-am-Wv AwKo-Ir-X-tc-J-sb-∂v I-Ωo-j≥ hy-‡-am-°n-bn-´p-≠v. t]m-fn-Mv _q-Øn¬ Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ Xn-cn-®dn-b¬ Im¿-Uv lm-P-cm-°m≥ I-gn-bm-Ø-h¿ A-Xv F-¥v Imc-W-Øm-em-sW-∂v hn-i-Zo-Icn-®v k-Xy-hm-Mv-aq-ew ]q-cn-∏n®v \¬-In-b ti-jw am-{X-ta a‰v tc-J-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v thm´p sN-øm≥ A-\p-h-Zn-°q. kXy-hm-Mv-aq-ew _n.--F¬.--H. am-

cp-sS sl¬-∏v sU-kv-In¬ e`n-°pw. Xp-S¿-∂v k-Ω-Xn-Zm-bI-s‚ ssI-sbm-∏v Iq-Sm-sX hnc-e-S-bm-f-hpw {]n-ssk-Un-Mv Hm-^n-k-dp-sS ap-∂n¬ h-®v tcJ-s∏-Sp-Ø-Ww. ]m-kv-t]m¿-´v, ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv, tI-{μ kw-ÿm\ k¿-°m-cp-Iƒ/ s]m-Xp-taJ-em ÿm-]-\-߃ Po-h-\°m¿-°v \¬-Ip-∂ t^m-t´m ]Xn-® Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv, _m-¶n-s‚-tbm t]m-Ãv Hm^nkn-t‚-tbm t^m-t´m ]-Xn® ]m-kv _p-°v (k-l-I-c-W _m-¶p-I-fp-tS-Xv H-gn-sI),

a-t©-cn-bn-se I-em-i-s¡m-«v Du-Sp-h-gn-I-fn-sem-Xp-§n a-t©-cn: a-t©-cn-bn-se I-em-is°m-´v cm-jv{So-b∏m¿-´n-Iƒ DuSp-h-gn-I-fn-sem-Xp-°n.-D-®bv-°v aq-∂p a-Wn-hs - c \-Kc - Ø - n¬ {]Nm-cW - h - m-l\ - ß - f - n-eq-sS ]m-Snbpw ]-d-™pw X-e-ßpw-hn-eßpw \o-ßn.-CS- b - v°v C-cp-N{- Ihm-l\ - ß - f - n¬ h-en-b sIm-Sn-Ifp-ta-¥n Iu-am-c-°m-cp-sS A`ym-k-{]-I-S-\w.-B-th-iw ]n-cnap-dp-In. h¿-Æs - ∏m-Sn-Iƒ hm-cnsb-dn-™v sIm-´n-I-em-iw BtLm-ja - m-°p-Ib - m-Wv A-h¿. at©-cn P-Mj v- \ - n¬ F-√mw t\m°n \n-∂n-cp-∂ t]m-en-kp-Im¿ aq-∂v a-Wn-bm-bt- Xm-sS em-Ønbp-am-bn \n-c-Øn-te-°n-d-ßn. Iq-sS sse-‰v sa-jo≥ K-Æp-Iƒ I-øn¬ ]n-Sn-® I¿-Wm-SI - t]men-kpw. hm-l\ - ß - t- fm-Sv \-Kc - w hn-´v t]m-hm≥ \n¿-tZ-iw \¬-Ip-

I-bm-W-h¿. B-dv-a-Wn-h-sc sIm-´n-°-em-i-Øn-\v k-a-b-aps≠-¶n-epw \-Kc - Ø - n-\I - Ø - v aq∂va - W - n-°v ti-jw {]-Nm-cW - h - ml-\ß - ƒ {]-th-in-∏n-°n-s√-∂v I-gn-™ Zn-hk - w tN¿-∂ k¿-hI-£n-tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. \m-ep-tdm-Up-I-fn-epw ss_∏m-kv P-Mv-j-\p-I-fp-sS A-∏p-dtØ-°v ]-d™ b - ® - h - m-l\ - ß ƒ H-cp \n-an-jw t]m-epw ]m-gm°m-sX Du-Sp-hg - n-If - n-te-°v Xncn-™p. \m-ep-aW - n-tbm-sS Xp-d°¬ ss_-∏m-kv Pw-Mv-j-\n¬ eo-Kv {]-h¿-ØI - c - p-sS ]-cn-]m-SnIƒ Xp-S-ßn. C-X-c I-£n-I-fpsS hm-l\ - ß - ƒ-°v {]-th-i\ - a - n√m-Ø kz-bw `-cW - t- a-Je - t- ]mse. A-©p-aW - n-tbm-sS sIm-´n°-em-iw Im-Wm≥ \-Kc - l - r-Zb - -

Un.--]n.--sF.--tZ-io-b P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n A-–p¬-a-Po-Zv ss^kn, te-m-Iv-k-`m a-fi-ew Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n P-\-d¬ I¨ho-\¿ ]n Zm-hq-Zv, `m-c-hm-ln-Ifm-b ]n Fw _-jo¿, A-Uz. km-Zn-Jv \-Sp-sØm-Sn, A-Uz. F F d-low, \u-jm-Zv aw-K-e-t»cn, sI sI km-Zn-Jv, a-fi-ew {]-kn-U‚-p-am-cm-b ss^-k¬ B-\-{], ]n l-\o-^-lm-Pn, Aco-°≥ _o-cm≥-Ip-´n, ap-kv-X^ Iu-ap-Zn, lw-k ]-≈n-bm-fn, sI \m-k¿, Sn kn-±o-Jv t\-XrXzw \¬-In.

F-kv.-Un.--]n.--sF. Øm-\mÀ-Yn-I-sf hn-P-bn-¸n-¡-Ww: ]m-W-¡m-Sv k-¿n-Zv lm-an-Zv in-lm-_v X-§Ä ]m-W° - m-Sv: hn-Ik - \ - cw-KØ - v a-e∏ - p-dw Pn-√b - p-sS ap-cS- n-∏v Ah-km-\n-∏n-°p-∂X - n-\pw ]p-Xn-b Pn-√m cq-]o-Ic - W - Ø - n-eq-sS Pn-√bp-sS hn-Ik - \ - {]-{In-b° - v B°w Iq-´p-∂X - n-\pw Pn-√b - n-se apgp-h\ - m-fp-If - pw \-hc - m-{„o-b {]ÿm-\a - m-b F-kv.U -- n.--]n.--sF-sb ]n-¥p-W-°-W-sa-∂p Hmƒ- C¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ a-e∏p-dw Pn-√m A-[y-£≥ ]m-W°m-Sv k-øn-Zv lm-an-Zv in-lm-_v X-߃ B-hi - y-s∏-´p. hn-Nm-c-W Iq-Sm-sX X-S-hnem-°-s∏-Sp-∂ \n-c-]-cm-[n-I-fpsS F-Æw cm-Py-Øv Iq-Sn h-cn-Ibm-Wv. cm-Pyw `-cn-® ap≥ k¿°m-cp-Iƒ sIm-≠p-h∂ - bp.--F.--

]n.--F. t]m-ep-≈ I-cn-\n-b-a߃ aq-e-am-Wv cm-Py-Øv Cu A-h-ÿ ssI-h-∂n-´p-≈-Xv. CØ-cw `o-Ic - \n-ba - ß - ƒ-s°-Xnsc \n-c-¥-c k-a-c-ß-fn¬ G¿s∏-´n-´p-≈ F-kv.U -- n.--]n.--sF. C¥y≥ ]m¿-e-sa‚n-se-tØ-≠Xp-≠v. tZ-i hym-]I - a - m-bn F-kv.-Un.--]n.--sF-°p-≈ h-f¿-®b - ° v- v ae-∏p-dw Pn-√-bp-sS ]n-¥p-W D≠m-hW - s - a-∂pw a-e∏ - p-dw ]m¿e-sa‚ v a-fie - Ø - n¬ \m-kd - p±o≥ F-f-a-c-sØ-bpw s]m-∂m\n-bn¬ hn Sn C-Id v- m-ap¬ l-Jns\-bpw h-b\ - m-Sv a-fie - Ø - n¬ P-eo¬ \o-em-{º-sb-bpw hn-Pb - n∏n-°W - s - a-∂pw X-߃ B-lzm\w sN-bX v- p.

a-e-¸p-dw a-Þ-ew; aq-¶mw-L-« sN-e-hv ]-cn-tim-[-\ ]qÀ-¯n-bm-bn

Pn-Ã-bn 100 I-cp-X thm-«n-Mv sa-jo-\p-IÄ k-Öo-I-cn-¨p a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se tem-Iv-k`m a-fie-ß-fn-te-°p-≈ I-cpX¬ thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ ]cn-tim-[n-®v k-÷o-I-cn-®p. Pn√-bn-te-°v A-[n-I-am-bn A-\ph-Zn-® 100 C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fm-Wv ssI-am-dn-b-Xv. I-cp-X¬ thm-´nMv sa-jo-\p-Iƒ C-∂v sk-Iv-Sd¬ Hm-^n-k¿-am¿-°v ssI-amdpw. Hm-tcm F.--B¿.--H.--bp-sS-bpw Io-gn-ep-≈ _q-Øp-I-fn-te-°v A-©v ho-X-am-Wv I-cp-X¬ sajo-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xv. a-e-∏p-dw, s]m-∂m-\n temIv-k-`m a-fi-e-ß-fn-se _qØp-Iƒ, h-b-\m-Sv a-fi-e-Øns‚ `m-K-am-b \n-e-ºq¿, h-

te-°m-bn-cp-∂p {]-I-S-\w. thß-c-bn¬ am-´n¬ _-km-dn¬ \n∂v tIm-´-°¬ tdm-Uv P-Mv-j≥ h-sc- aq-∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw ssZ¿-Ly-Øn-em-bn-cp-∂p tjm. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ am-\Øp-aw-K-ew ss_-]m-kn¬ \n∂m-cw-`n-® tdm-Uv-tjm Du-´ntdm-Uv h-gn B-bn-i tImw-π-kv ]-cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. a-e-∏p-dØv a-t©-cn tdm-Un¬ \-S-∂ sIm-´n-°-em-i-Øn-epw ÿm\m¿-Yn ]-s¶-Sp-Øp. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ F-kv.--

Øn-se-Øn-bh - ¿-°v \n-cm-i. H-‰hm-l\ - w t]m-epw \-Kc - Ø - n-seØp-∂n-√. C-Xn-\n-sS t]m-en-kv \n¿-t±-iw ew-Ln-®v \-Kc - Ø - n¬ {]-th-in-® bp.-Un.-F^ - v. {]-Nm-cW-hm-l-\w C-e-£≥ Un-^≥kv kvt- Im-Uv sIm-≠p-t]m-bn. Hcp-hi - Ø - v sIm-´n-°e - m-iw sImSp-ºn-cn-sIm-≈p-tºmƒ a-e∏ - p-dw t- dm-Un-se _n-ht- d-Pk - v Hu-´e - ‰n-s‚ ap≥-hi - Ø - v a-s‰m-cp sIm´n-°-em-iw \-S-°p-I-bm-bn-cp∂p. C-\n c-≠p-Zn-hk - w a-Zy-jm∏p-Iƒ Xp-d° - n-√t- √m. ]-™I - me-tØ-°v ti-Jc - n-®p-hbv° - m-\p≈ X-{X-]m-Sn-em-Wv H-cp-hn-`m-Kw. thm-´p-cm-hm-b C-∂v tIm-f\ - n-Ifn¬ a-Zy-hpw-]W - h - pw H-gp-°p-∂Xn-\p-th-≠n a-Zyw ti-J-cn-°p∂- h - c pwIq- ´ - Ø n- e p- ≠ m- b n- c p∂p.-

]m≥-Im¿-Uv, B-[m¿-Im¿-Uv c-Pn-kv-{Sm¿ P-\-d¬ Hm-^v C¥y (B¿.--Pn.--sF.--) \m-j-\¬ t]m-∏p-te-j≥ c-Pn-k-‰¿ (F≥.--]n.--B¿.--) ]-≤-Xn-bn¬ \¬-Ip-∂ kv-am¿-´v Im¿-Uv, alm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-aoW sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn tPm_v Im¿-Uv, B-tcm-Ky C≥-jpd≥-kv kv-am¿-´v Im¿-Uv, t^mt´m ]-Xn-® s]≥-j≥ tc-J, Xnc-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \¬In-b Aw-Ko-Ir-X thm-´¿ …n∏v F-∂n-h A-\p-_-‘ Xn-cn-®dn-b¬ tc-J-I-fm-bn D-]-tbmKn-°mw.

tbm I-W-°p-Iƒ k-a¿-∏n-®p. H-∂pw c-≠pw L-´-ß-fn¬ sNe-hv \n-co-£-I-s‚ ]-cn-tim-[\-bn¬ A-]m-I-X-Iƒ I-s≠Øn-b kw-`-h-ß-fn¬ ÿm\m¿-Yn-Iƒ tc-Jm-aq-ew a-dp-]Sn k-a¿-∏n-®n-´p-s≠-∂v ko-\nb¿ ^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ Fw sI c-hn A-dn-bn-®p. s]m-∂m-\n a-Wv-U-e-Øn-se ÿm-\m¿-YnI-fp-sS aq-∂mw-L-´ sN-e-hv ]cn-tim-[-\ C-∂v cm-hn-se 11 \v Xp-S-ßpw.

th-\Â-a-g-bn-epw B-th-iw tNm-cm-sX I-cp-h-m-c-°p-≠v : B-th-iw tNm-cm-sX th-\¬-a-g-bn-epw C-cp-ap∂-Wn {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b sIm-´n-°-em-iw I-cp-hm-c-°p≠n¬ k-am-[m-\ ]-c-am-bn \-S-∂p. In-g-t°-Ø-e A-ßm-Sn-bn¬ i-‡-am-b t]m-en-kn-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ F¬.-Un.-F-^v. -{]h¿-Ø-I¿ _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øpw bp.-Un.-F-^v. {]-h¿-ØI¿ P-Mv-j-\n-epw tI-{μo-I-cn-®m-Wv {]-kw-K-ß-fpw ap-{Zm-hm-Iyß-fpw t]m¿-hn-fn-I-fpw \-S-Øn-b-Xv.-

Xn-cq-cn-se bp.-Un.-F-^v. I-em-i-s¡m«n tIm¬-{K-Êp-Im-À ]s¦-Sp-¯nà Xn-cq¿: ]-c-ky-{]-N-mc-W-Ønse I-em-i-s°m-´n¬ Xn-cq-cnse bp.-Un.-F-^v. tN-cn-bn¬ tIm¨-{K- p-Im-cp-sS A-`m-hw {i-≤n-°-s∏-´p.-\n-c-h-[n {]Nmc-W hm-l-\-ß-fpw \q-dp-IW-°n-\v {]-h¿-Ø-I-cpw ]-s¶Sp-Ø ]-cn-]m-Sn-bn¬ \m-a-a-m-{Xam-b tIm¨-{K- p-Im¿ am-{Xam-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv. tIm¨-{K-kv ]-Xm-I-Iƒ t]m-epw hn-c-fw. A-h-bm-I-s´ eo-Kn-s‚ ]-Xm-I-tbm-sSm-∏w tN¿-Øp sI-´n-b-Xpw. Pn-√-

sIm-«n-¡-em-i-an-Ãm-sX \n-e-¼qÀ \n-e-ºq¿: sIm-´n-°-em-i-Øns‚ A-h-km-\ a-Wn-°q-dn¬ \n-e-ºq¿ Su-Wn¬ {]-Nm-c-W tIm-em-l-e-ß-fp-sS Nq-Spw Nqcp-sam-∂pw {]-I-S-am-bn-√. {]-[m-\ Su-Wp-I-sf sIm´n-°-em-i-Øn-\p th-Zn-bm-°cp-sX-∂v k¿-h-I-£n tbm-K Xo-cp-am-\-Øn-s‚ {]-Xn-^-e-\am-bn-cp-∂p A-Xv.C-Xn-\n-sS 5.-50Hm-sS bmsXm-cp ap-∂-dn-bn-∏p-an-√m-sX F¬-.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-cpsS ss_-°v dm-en \-K-c-Øn-te°v C-c-s®-Øn. tlm-W-Sn-®pw ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®pw {]-h¿-Ø-I¿ sIm-´n°-em-i-Øn-s‚ B-c-hw ImWm-s\-Øn-b-h¿-°v sN-dn-b hn-cp-s∂m-cp-°n.

s]-cn-´Â-a-®-bn hm-t¡-äw; kn.-]n.-Fw. {]-I-S-\-¯n-\v t\-sc em-¯n ho-in ]-t¯m-fw hm-l-\-§Ä I-kv-ä-Un-bn s]-cn-¥¬-a-Æ: X-n-c-s™-Sp-∏v sIm-´n-°-em-i-Øn-\p a-Wn-°qdp-Iƒ ti-jn-s° {Sm-^n-Iv P-Mvj-\n-eq-sS I-S-∂p-t]m-b hn-hn[ ]m¿-´n-°m-cp-sS ]-tØm-fwtdm-Uv tjm hm-l-\-߃ t]men-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. CXn-\n-sS kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ]-XmI-bp-am-bn tIm-gn-t°m-Sv tdm-Uneq-sS \o-ßn-b hm-l-\w t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-s√-∂m-tcm-]n-®v bp.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-cpw t]m-en-kpw \-Sp-tdm-Un¬ hmt°-‰-hpw D-¥pw X-≈p-ap-≠mbn. s]-cn-¥¬-a-Æ kn.-sF. kp\n¬-Ip-am¿, F-kv.-sF. Kn-co-jvIp-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-

a-e-∏p-dw:a-e-∏p-dw \n-tbm-P-I a-fie-Øn-se ÿm-\m¿-Yn-Ifp-sS aq-∂mw-L-´ sN-e-hv ]-cntim-[-\ Xnc-s™-Sp-∏v sN-ehv \n-co-£-I≥ F-kv sh-¶n-tSjn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂p. A-]m-I-X-Iƒ I-s≠-Øn-b cPn-Ã-dp-am-bn _-‘-s∏-´ ÿm\m¿-Yn-Iƒ-°v t\m-´o-kv A-b®v Im-c-Ww t_m-[n-∏n-°m≥ k-a-bw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ap-gp-h≥ ÿm-\m¿-Yn-I-fpw t\-cn-t´m {]-Xn-\n-[n-Iƒ h-gn-

Øn¬ t]m-en-kpw sk≥-{S¬ dnk¿-hv km-bp-[ t]m-en-kpw {]iv-\-°m-sc Hm-Sn-®p. bp.-Un.-F^v. {]-h¿-Ø-I¿ tIm-gn-t°m-Sv tdm-Un¬ \-K-c-k-`m Hm-^-n-kn\p ap-ºn¬ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w \-S-Øn.-

bn¬ tIm¨-{K-kv-˛-eo-Kv _-‘Øn-se tN-cn-t∏m-cv a-d-\o-°n ]p-d-Øp-h-∂ {]-tZ-i-am-Wn-Xv. ap-∂-Wn _-‘-Øn-s\-Xn-tc ]c-ky-am-bn cw-K-Øp-h-∂ \n-c-h[n tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-sc C-Xn-t\m-S-Iw ]p-d-Øm-°n-°gn-™p. A-Xn-\n-sS, Xn-cq¿ a-fi-eØn¬ tIm-´-°¬ hn-√q¿ tIm¨-{K-kv `-h-\p ap-∂n¬ CS-Xp ÿm-\m¿-Yn-°p thm-´-`y¿Yn-® t_m¿-Uv ÿm-]n-®-Xpw ssh-e-Øq-cn¬ bq-Øv tIm¨-

{K-kv ^v-f-Iv-kv t_m-¿-Uv h-®Xpw hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. A-Xn\n-S-bn¬ ]m¿-´n-bn¬ ]p-d-Øm°n-b tIm¨-{K- p-Im¿ sshe-Øq-cn¬ hn-a-X tbm-K-hpw {]I-S-\-hpw \-S-Øn-bn-cp-∂p. A™q-tdm-fw t]-cm-Wv A-Xn¬ ]-s¶-Sp-Øn-cp-∂-Xv. F¬.-Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ap≥ tIm¨-{K- p-Im-c-\m-b hn A–p¿-d-lv -am≥ a¬-k-cn-°p-∂km-l-N-cy-Øn¬ I-em-i-s°m´n-se tIm¨-{K-kv ]-¶m-fn-Ø°p-d-hv N¿-®-bm-bn-´p-≠v.

Npcp¡¯nÂ

ss_-¡n-se-¯n- am-e I-hÀ-¶p tIm-´° - ¬: ss_-°n-se-Øn-b aq-∂w-K kw-Lw h-gn-tNm-Zn-®v ho-´Ω - b - p-sS aq-∂c - ]-h≥ am-e I-h¿-∂p. tIm-gn-s®-\ am-ap-_km¿ kz-tZ-in ]m-td-߬ Zm-ks - ‚ `m-cy c-Pn-X(28)bp-sS ame-bm-Wv kw-Lw I-h¿-∂X - v. am-ap-_k - m-dn¬ cm-hn-se H-ºX - c - tbm-sS-bm-Wv kw-`h - w. a-cW - h - o-´n-te-°p-≈ h-gn-tNm-Zn-®v sh≈ ss_-°n¬ h-∂ aq-∂w-K kw-La - m-Wv am-e s]m-´n-®X - v. Ign-™ Zn-hk - w H-cp Ip-´n-bp-sS am-e s]m-´n-°m-\p-≈ {i-ah - pw \-S∂ - n-cp-∂p. tIm-´° - ¬ t]menkv tI-kS- p-Øv A-t\z-jW - w Bcw-`n-®p.

C-Sn-an-¶-te-äv sX-§v I-¯n Xm-\q¿: Nn-d° - ¬ Xm-ak - n-°p-∂ A-b\ - n-°m-´v lw-kb - p-sS ho-´p-ap-‰s - Ø sX-ßv C-Sn-an-∂t- e-‰p I-Øn. C-Sn-bp-sS i-‡nbn¬ ssh-Zyp-Xn sse≥ s]m-´n sX-ßn-s‚ ta¬ ho-Wm-Wv sX-ßv I-Øn-bX - v. Xn-cq-cn¬ A-·n-ia - \ - tk-\s - b-Øn-bm-Wv Xo-bW - ® - X - v. Xm-\q¿ t]m-en-kpw ÿ-es - Ø-Øn. lw-kb - p-sS ho-´n-se Sn.-hn-bpw _ƒ-_p-If - pw \-in-®p. B¿-°pw ]-cn-°n-√.


{]mtZ-inIw

9 G-{]n¬ 2014 _p[≥

F-kv.-Un.-]n.-sF. Øm-\mÀ-Yn-I-sf hn-P-bn-¸n-¡-W ]m-W-¡m-Sv lm-an-Zv in-lm-_v X-§Ä

]cn-Wbw a-e-∏p-dw: A-Pv-^m≥ {Kq-∏v Ub-d-Œ¿ s\-®n-°m-´n¬- ap-l-Ω-Zv Ip-´n-bp-sS a-Iƒ \-kv-do-\-bpw Xn-cq¿ Xm-\m-fq-cn-se ]n.Fkv.Fw. Ip-™o-Xp-lm-Pn-bpsS a-I≥ ap-l-Ω-Zv \n-km-dpw hn-hm-ln-X-cm-bn.]m-W-°m-Sv k-øn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ Im¿-Ωn-I-Xzw h-ln®p. G-\m-¥n: aq-tØ-Sw ]p-Xp-hmbn a-S-Øn¬-Ip-Øv A-_v-Zp¬ Jm-Z-dn-s‚-bpw ]m-Øp-hn-s‚bpw a-I≥ P-∫m-dpw, ]-\-º-‰ tX-e-°m-Sv A-_v-Zp-d-ln-am-s‚bpw ssk-\-_-bp-sS-bpw aIƒ k-_v-\-bpw hn-hm-ln-Xcm-bn

B-tcm-Ky h-Ip-¸n-se Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-fw \n-tj-[n-¨p a-e-∏p-dw: B-tcm-Ky h-Ip-∏n¬ £-b-tcm-K \n¿-Ωm¿-P-\ ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ Po-h-\-°m¿-°v i-º-fw \n-tj-[n-®p. Pn-√-bn¬ Pn-√m Sn._n. sk‚-dn-\v ]p-d-sa, s]m-∂m\n, Xn-cq¿, Ip-‰n-∏p-dw, th-ß-c, sIm-t≠m-´n, s]-cn-¥¬-a-Æ, Np-¶-Ø-d F-∂o £-b-tcm-K {So‰v-sa‚ v bq-Wn-‰p-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ {So-‰v-sa‚ v Hm¿-K-ss\k¿, Sn.-_n.-em-_v kq-{]-sshk¿ F-∂o ho-`m-K-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ Po-h-\-°m¿-°m-Wv Cu am-kw i-º-fw e-`n-°m-ØXv. ]n.-F-kv.-kn. h-gn \n-b-a-\w e-`n-® ÿn-cw Po-h-\-°m-cm-Wv C-h¿. km-º-Øn-I {]-bm-k-Øns‚ t]-cn¬ Po-h-\-°m-cp-sS kd-≠¿ eo-hv km-e-dn, Pn.-]n.-F^v, sa-Un-°¬ do-˛-Cw-t]-gv-kvsa‚ v, `-h-\ hm-bv-] F-∂n-h a-chn-∏n-® km-l-N-cy-Øn-em-Wv iº-f-hpw \n-tj-[n-®n-cn-°p-∂-Xv. tI-{μ k¿-°m¿ Xm-gv-∂ h-cp-am\-°m-cm-b Po-h-\-°m-cp-sS h-cpam-\ \n-Ip-Xn-bp-sS ]-cn-[n h¿≤n-∏n-°m-Ø km-l-N-cy-Øn¬ h-en-b Xp-I Hm-tcm Po-h-\-°mc-\pw I-gn-™ am-k-sØ i-º-fØn¬ C≥-Iw Sm-Iv-kv A-S-t°≠n h-∂n-´p-≠v. Cu am-kw iº-fw X-s∂ e-`n-°m-Ø-Xn\m¬ Cu Po-h-\-°m¿ h-en-b {]-bm-k-Øn-em-Wv.

sXm-gn-ep-d-¸v Ip-Sn-Èn-I \Â-In

h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º \-n-e-ºq¿ a-Pv-a-C¬ thm-´-`y¿-Yn-°m-s\-Øn-b-t∏mƒ

ta-em-‰q¿: I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Ip-t∂-c-ap-≠m-b a-g-bnepw Im-‰n-epw F-S-∏-‰ tN-cn-∏-dºn-epw aq-\m-Sn-bn-epw d-∫¿, hmg Ir-jn-Iƒ \-in-®p. tN-cn-∏-dºv {km-ºn-°¬ Ip-∂n-se N-≈∏p-d-Øv ap-l-Ω-Zn-s‚ 35te-sd Ip-e-® hm-g-Iƒ aq-\m-Sn N-°≥sXm-Sn lw-k-lm-Pn-bp-sS d-∫¿ a-c-߃ F-∂-n-h-bm-Wv Im-‰n¬ \-in-®-Xv. F-S-∏-‰ Ir-jn-`-h-\nse D-tZym-K-ÿ¿ C-cp-ÿ-eØpw k-μ¿-i-\w \-S-Øn \-„߃ I-W-°m-°n. aq-\m-Sn-bn¬ a-c-߃ a-dn-™p-ho-Wv \n-c-h[n ssh-Zyp-X Xq-Wp-Iƒ X-I¿∂p. F-S-∏-‰-bp-sS ]-e `m-K-ß-fn-epw Xn-¶-fm-gv-N ssh-I-p-t∂-cw \n-e-® ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°v ti-j-amWv ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

I-¯p-¶ ao-\-¨q-Sn-\v B-izm-k-am-bn Ip-fnÀ-a-g-sb-¯n Im-fn-Im-hv: I-Øp-∂ ao-\-®q-Sn\v B-izm-k-am-bn Ip-fn¿-a-g-sbØn. I-g-n-™ c-≠p Zn-h-k-ßfm-bn Im-fn-Im-hv, I-cp-hm-c-°p≠v, Xp-Δq¿, A-a-c-º-ew ]-©mb-Øp-I-fn¬ i-‡-am-b a-g s]bv-Xp. I-\-Ø C-Sn-bpw Im-‰p-ambm-Wv a-g-sb-Øn-b-Xv. I-cp-hm-c°p-≠n¬ C-Sn-an-∂-te-‰v bp-hmhv a-cn-®n-cp-∂p.]-e-bn-S-ß-fnepw a-c-߃ ho-Wv ssh-Zyp-Xn°m-ep-I-fpw X-I¿-∂p. th-\¬a-g a-e-tbm-c-Øv H-cm-gv-N \o-≠p\n¬-°m-dp-≠v. C-s°m-√-hpw ]Xn-hv sX-‰n-s√-∂ {]-Xo-£-bnem-Wv P-\-߃.

A-h-[n-¡m-e tIm-gv-kv a-e-∏p-dw: tIm-´-°¬ K-h.- -h\n-Xm -t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-tfPn-se Xp-S¿ hn-Zym-tI-{μ-Øn-\v Io-gn¬ H-cp am-k-sØ A-h-[n°m-e ]-cn-io-e-\ tIm-gv-kp-I-fnte-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Hm∏¨ Hm-^nkv B≥-Uv D-_p≠p, Iw-]yq-´¿ A-kw-ªn-Mv B≥-Uv C≥-Ã-te-j≥, C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv s{]m-P-Iv-‰v \n¿-am-W ]-cn-io-e-\w, sa-bn‚-\≥-kv Hm^v d-{^n-P-td-‰¿ B≥-Uv hm-´¿Iq-f¿, Km¿-sa‚ v ta-°n-Mv F∂n-h-bm-Wv tIm-gv-kp-Iƒ. t^m¨ \-º¿ 9048783783.--

]m-W-°m-Sv: hn-I-k-\ cw-K-Øv a-e-∏p-dw Pn-√-bp-sS ap-c-Sn-∏v Ah-km-\n-∏n-°p-∂-Xn-\pw ]p-Xnb Pn-√m cq-]o-I-c-W-Øn-eq-sS Pn-√-bp-sS hn-I-k-\ {]-{In-b-°v B-°w Iq-´p-∂-Xn-\pw hym-gm-gvN \-S-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-gp-h-\m-fp-I-fpw \-h-cmjv{Sob {]-ÿm-\-am-b F-kv.-Un.-]n.sF-sb ]n-¥p-W-°-W-sa-∂v Hmƒ- C-¥ym C-amw-kv Iu¨kn¬ a-e-∏p-dw Pn-√m A-[y£≥ ]m-W-°m-Sv lm-an-Zv inlm-_v X-߃ B-h-iy-s∏-´p.tZ-io-b cm-jv{So-b-Øn-se Ne-\-ß-sf-°p-dn-®v \mw t_m-[hm-∑m-cm-I-Ww. hn-Nm-c-W IqSm-sX X-S-hn-em-hp-∂ \n-c-]-cm[n-I-fp-sS F-Æw cm-Py-Øv Iq-Sn h-cn-I-bm-Wv. cm-Pyw `-cn-® ap≥ k¿-°m-dp-Iƒ sIm-≠p-h-∂ bp.-F.-]n.-F. t]m-ep-≈ I-cn-\nb-a-߃ aq-e-am-Wv cm-Py-Øv

Cu A-h-ÿ ssI-h-∂n-´p-≈Xv. C-Ø-cw `o-I-c \n-b-a-߃s°-Xn-sc \n-c-¥-c k-a-c-ßfn¬ G¿-s∏-´ F-kv.-Un.-]n.-sF. C-¥y≥ ]m¿-e-sa‚n-se-tØ≠-Xp-≠v. tZ-i hym-]-I-am-bn Fkv.-Un.-]n.-sF-°p-≈ h-f¿-®-°v a-e-∏p-dw Pn-√-bp-sS ]n-¥p-W D≠m-h-W-sa-∂pw Pm-Xn a-X t`-Za-t\y F-√m P-\m-[n-]-Xy hn-izmkn-I-fpw ko-enw-Kv ^m≥ A-Sbm-f-Øn¬ thm-´v tc-J-s∏-SpØn hn-P-bn-∏n-°-W-sa-∂pw X߃ B-lzm-\w sN-bv-Xp.

°p-∂-Xn-\m¬ a-tX-X-c P-\m-[n]-Xy k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ F-Øp-∂-Xn-\p th-≠n k-Ω-XnZm-\m-h-Im-iw hn-\n-tbm-Kn-°m≥ ap-kv -enw Fw-tπm-bo-kv Iƒ-®d¬ A-tkm-kn-tb-j≥ (sa-°) Pn-√m I-Ωn-‰n-B-h-iy-s∏-´p.Pn√m {]-kn-U‚ v kn Sn Ip-™-bap, kn F-®v lw-k, sI ]n ap-lΩ-Z-en, ]n Fw F P-∫m¿, ]n A`v-Zp¬ A-ko-kv kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: tI-{μ-Øn¬ h¿-Ko-b ^m-kn-Ãp-Iƒ A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-∂-Xv ]n-∂m-° \yq-\-]-£ß-fn¬ G-sd B-i-¶-Iƒ D-f-hm-

[n-®v k-÷o-I-cn-®p. Pn-√-bn-te°v A-[n-I-am-bn A-\p-h-Zn-® 100 C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo\p-I-fm-Wv ssI-am-dn-b-Xv. I-cp-

Pn-Ã-bn 100 I-cp-X thm-«n-Mv thm-«v I-cp-X-tem-sS sa-jo-\p-IÄ e-∏p-dw: Pn-√-bn-se tem-Iv-k-`m hn-\n-tbm-Kn-¡p-I: a-a-fi -e-ß-fn-te-°p-≈ I-cp-X¬ thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ ]-cn-timsa-¡

Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n-¡v 200 _-Êp-w 50 Po-¸pw ]n-Sn-s¨-Sp-¯p a-t©-cn: G-d-\m-Sv Xm-eq-°n-se Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°v 200 _ p-I-fpw 50 Po-∏p-I-fpw ]n-Sn-s®Sp-Øp. C-∂-se ssh-In-´v A©p-a-Wn-°v Cu hm-l-\-߃ Xn-c-s™-Sp-∏v B-h-iy-Øn-te°v c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. C-∂p-cm-hn-se F-´p-a-Wn-°v A-Xm-Xv hn-X-c-W-tI-{μ-ßfn¬ Cu hm-l-\-ß-sf-Øpw. Xn-c-s™-Sp-∏v Np-a-X-e-bp-≈ DtZym-K-ÿ-cpw ÿ-e-sØ-ØWw. a-e-∏p-dw A-kw-ªn a-fie-Øn-te-°p-≈ hm-l-\-ß-fpw Po-h-\-°m-cpw t_m-bv-kv sslkv-Iq-fn-epw a-t©-cn a-fi-eØn-te-Xv π-kv Sp hn-`m-Kw sI-´n-

S-Øn-epw G-d-\m-Sv a-fi-e-Ønte-°p-≈-Xv tKƒ-kv ssl-kvIq-fn-epw sIm-t≠m-´n-bn-te-°p≈-Xv Np-≈-°m-Sv kv-Iq-fn-ep-amWv F-Øp-I. H-tcm-hm-l-\-Øn-epw dq-´v Hm^n-k¿-am-sc \n-b-an-®n-´p-≠v. t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ¿-°v C-∂v cm-hn-se F-´v a-Wn-tbm-sS-am-{Xta G-Xv _q-Øn-em-Wv X-߃ \n-tbm-Kn-°-s∏-Sp-I-sb-∂v Adn-bm≥ I-gn-bq. t]m-en-kv Im-hen-¬ kq-£n-®n-cn-°p-∂ C-et{Œm-Wn-Iv thm-´n-Mv b-{¥-ßfpw a-‰p C-e-£≥ km-a-{Kn-I-f-Sßn-b In-‰p-I-fpw A-kn-kv-‰‚ v dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿-am-¿ hn-X-

c-Ww sN-øpw. G-d-\m-Sv Xm-eq°n-se 573 _q-Øp-I-fn-te-°mh-iy-am-b hm-l-\-ß-fm-Wv ]nSn-s®-Sp-Øn-´p-≈-Xv. Xm-eq-°v ]cn-[n-bn¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _- p-Iƒ ]n-Sn-®n-´n-cn-°p-∂-Xn\m¬ C-∂pw \m-sf-bpw bm-{X°m¿-°v t\-cn-b {]-bm-kw A\p-`-h-s∏-t´-°pw.

Im-sc Iq-´-tØm-sS ]n≥-h-en°p-∂p. c-≠v t]m-enkp-Im¿ am{X-am-Wv c-≠v Zn-h-kw kv-t‰-j\p-I-fn¬ Uyq-´n-°p-≠m-hp-I. kv-t‰-j≥ Nm¿-Pp-≈(Pn.Un) Hcm-fpw ]m-dm-hp-Im-c-\pw am-{X-amWv Uyq-´n-bn¬ D-≠m-hp-I.48 a-Wn-°q¿ t\-cw D-d-°-an√m-sX tPm-en-sN-tø-≠ A-hÿ-bn-em-Wv kv-t‰-j-\n¬ Uyq´n-°v \n-tbm-Kn-® t]m-en-kpIm¿. Im-fn-Im-hv, ]q-t°m-´pw-]mSw, \n-e-ºq¿, F-S-°-c, h-gn-°-Shv Xp-S-ßn-b tÃ-j-\p-Iƒ-°mIm-fn-Im-hv: tem-I-k-`m- Xn-c- Wv am-thm-hm-Zn `o-j-Wn \n-es™-Sp-∏v Uyq-´n-°m-bn kv-t‰- \n¬-°p-∂-Xv. am-thm-hm-Zn-Iƒ j-\p-I-fn¬ \n-∂v t]m-en-kp- Xnc-s™-Sp-∏v A-´n-a-dn-°m-\pw

Iq-«-t¯m-sS t]m-en-kp-Im-sc ]n³-h-en-¡p-¶p

ssh-hn-[y-amÀ-¶ tdm-Uv-tjm-bp-am-bn \m-k-dp-±o³ F-f-a-c-w

a-e-∏p-dw: a-lm-flm-Km-‘n tZio-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ a-¶-S tªm-°v ]-cn-[nbn-se Iq-´n-e-ßm-Sn, Ip-dp-h, a°-c-]-d-ºv, a-¶-S, aq¿-°-\m-Sv, ]p-g-°m-´n-cn {Km-a-]-©m-b-ØpI-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬-Im-\p-≠m-bn-cp-∂ Iq-en IpSn-»n-I ap-gp-h-\pw sIm-Sp-Øp.

a-g-bn-epw Im-än-epw Ir-jn \-in-¨p

kozhikode/MLE

a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF.- ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw th-ß-c-bn¬ \-S-Øn-b tdm-Uv-tjm-bn¬ \n-∂v a-e-∏p-dw: tem-I-k-`m Xn-c- \-K-c-I-hm-S-ß-fn¬ \n-∂v Im¬- ∂v tZ-io-b-]m-X tN-fm-cn-bn¬ s™-Sp-∏v ]-c-ky {]-N-c-W-Øn- \-S-bm-bn B-cw-`n-® tdm-Uv-tjm \n-∂v Xm-sg tN-fm-cn-bn-te-°ms‚ A-h-km-\-Zn-\-Øn¬ \-K-c- In-tem-ao-‰-dp-I-tfm-fw \-K-cw bn-cp-∂p {]-I-S-\w. th-ß-cbn¬ am-´n¬ _-km-dn¬ \n-∂v ho-Yn-I-sf C-f-°n-a-dn-®v ssh- Np-‰n-bm-Wv A-h-km-\n-®-Xv. kv-{Xo-I-f-S-°w \n-c-h-[n-bm- tIm-´-°¬ tdm-Uv P-Mv-j≥ hhn-[y-am¿-∂ tdm-Uv-tjm-bp-ambn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-c-w. a-e-∏p- fp-Iƒ ÿm-\m¿-Yn-sb Im- sc- aq-∂p In-tem-ao-‰-tdm-fw amdw tem-I-k-`m a-fi-ew F-kv.- Wm≥ Im-Øp-\n-∂n-cp-∂p. cm- bn-cp-∂p tjm. s]-cn-¥¬-a-ÆUn.-]n.-sF.-ÿm-\m¿-Yn \m-k- hn-se H-º-Xn-\v a-t©-cn ]m-≠n- bn¬ am-\-Øp-aw-K-ew ss_-]mdp-±o≥ F-f-a-c-am-Wv a-fi-e- °m-Sn¬ \n-∂m-cw-`n-® tdm-Uv kn¬ \n-∂m-cw-`n-® tdm-Uv-tjm Øn-se ap-gp-h≥ \n-tbm-P-I a- tjm \-K-cw Np-‰n a-e-∏p-dw tdm- Du-´n-tdm-Uv h-gn B-bn-i tImwfi-e-ß-fn-se-bpw {]-[m-\ \-K- Un-em-Wv k-am-]n-®-Xv. sIm- π-kv ]-cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. ac-ho-Yn-I-fn¬ \q-dp-°-W-°n-\v t≠m-´n-bn¬ A-co-t°m-Sv tdm- e-∏p-d-Øv a-t©-cn tdm-Un¬ \{]-h¿-Ø-I-cp-sS A-I-º-Sn-tbm- Un¬ \n-∂m-cw-`n-® tdm-Uv tjm S-∂ sIm-´n-°-em-i-Øn-epw sS tdm-Uv tjm kw-L-Sn-∏n-®-Xv. 17¬ A-h-km-\n-®p. h-≈n-°p- ÿm-\m¿-Yn ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

t]m-enkv kv-t‰-j-\p-Iƒ A-{Ian-°m-\pw km-[y-X-bp-s≠-∂ ap-∂-dn-bn-∏v A-h-K-Wn-®m-Wv Cu \-S-]-Sn.-

th-\Â-a-g-bn-epw B-th-iw tNm-À¶nÃ

I-cp-h-m-c-°p-≠v: B-th-iw tNmcm-sX th-\¬-a-g-bn-epw C-cp-ap-∂Wn {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b sIm´n-°-em-iw I-cp-hm-c-°p-≠n¬ kam-[m-\ ]-c-am-bn \-S-∂p. F¬.Un.-F-^v. -_-kv Ãm≥Uv ]-cn-kc-Øpw bp.-Un.-F-^v. P-Mv-j-\nepw tI-{μo-I-cn-®m-Wv {]-kw-Kß-fpw ap-{Zm-hm-Iy-ß-fpw t]m¿hn-fn-I-fpw \-S-Øn-b-Xv.-

thm-«À Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv am-{Xw Aw-Ko-Ir-X tc-J; A-\p-_-Ô- tc-J-IÄ-¡v k-Xy-hm-Mv-aq-ew \Â-I-Ww a-e-∏p-dw: t^m-t´m ]-Xn-® Xn-cn®-dn-b¬ Im¿-Un-√m-sX A-\p_-‘ tc-J-I-fp-am-bn thm-´psN-øm≥ h-cp-∂-h¿ k-Xy-hm-Mvaq-ew ]q-cn-∏n-®v \¬-I-W-sa-∂v Pn-√m C-e-£≥ Hm-^nk¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p. thm-´¿ …n∏pw A-\p-_-‘ tc-J-bm-bn am{X-sa I-W-°m-°q-sb-∂-Xn\m¬ thm-´¿ …n-∏v sIm-≠p-hcp-∂-h-cpw C-Ø-c-Øn¬ k-Xyhm-Mv-aq-ew \¬-I-W-sa-∂v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ A-dn-bn®p. C-Xv kw-_-‘n-®v A-hy-‡X-Iƒ D-≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw Xnc-s™-Sp-∏v Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Uv am-{X-am-Wv Aw-Ko-Ir-X-tc-Jsb-∂v I-Ωo-j≥ hy-‡-am-°n-. t]m-fn-Mv _q-Øn¬ Xncs™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv lm-P-cm-°m≥ I-gnbm-Ø-h¿ A-Xv F-¥v Im-c-WØm-em-sW-∂v hn-i-Zo-I-cn-®v kXy-hm-Mv-aq-ew ]q-cn-∏n-®v \¬-Inb ti-jw am-{X-ta a-‰v tc-J-Iƒ D-]-tbm-Kn-®v thm-´p sN-øm≥ A-\p-h-Zn-°q. k-Xy-hm-Mv-aq-ew _n.--F¬.--H. am-cp-sS sl¬-∏v

sU-kv-In¬ e-`n-°pw. Xp-S¿-∂v k-Ω-Xn-Zm-b-I-s‚ ssI-sbm-∏v Iq-Sm-sX hn-c-e-S-bm-f-hpw {]nssk-Un-Mv Hm-^nk-dp-sS apºn¬ h-®v tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww. ]m-kv-t]m¿-´v, ss{U-hn-Mv ssek≥-kv, tI-{μ kw-ÿm-\ k¿°m-dp-Iƒ/ s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-߃ Po-h-\-°m¿-°v \¬-Ip-∂ t^m-t´m ]-Xn-® Xn-cn®-dn-b¬ Im¿-Uv, _m-¶n-s‚tbm t]m-Ãv Hm-^nkn-t‚-tbm t^m-t´m ]-Xn-® ]m-kv _p-°v (k-l-I-c-W _m-¶p-I-fp-tS-Xv Hgn-sI), ]m≥-Im¿-Uv, B-[m¿Im¿-Uv c-Pn-kv-{Sm¿ P-\-d¬ Hm^v C-¥y (B¿.--Pn.--sF.--) \m-j\¬ t]m-∏p-te-j≥ c-Pn-k-‰¿ (F≥.--]n.--B¿.--) ]-≤-Xn-bn¬ \¬-Ip-∂ kv-am¿-´v Im¿-Uv, tZio-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn tPm-_v Im¿-Uv, B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv kv-am¿-´v Im¿-Uv, t^m-t´m ]-Xn-® s]≥-j≥ tcJ, I-Ωo-j≥ \¬-In-b Aw-KoIr-X thm-´¿ …n-∏v F-∂n-h A\p-_-‘ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-Ifm-bn D-]-tbm-Kn-°mw.

]q-t°m-´pw-]m-Sw sN-´n-∏m-S-Øv \m-´n-en-d-ßn-b Im-´m-\

P-\-hm-k ta-J-e-bn Im-«m-\-bn-d-§n

]q-t°m-´pw-]m-Sw: a-e-tbm-c P-\-hm-k ta-J-e-bn¬ ]-I¬ k-a-b-Øv H-‰-bm-s‚ hn-f-bm-´w. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se sN-´n-∏m-Sw, ]-cn-b-ßm-Sv `m-K-ß-fn-em-Wv H-‰-bm≥ `o-Xn ]-cØn-b-Xv. ]p-e¿-s® B-dp a-Wn-tbm-sS ]q-t°m-´pw-]m-Sw Sn.sI. tIm-f-\n ]m-X-b-cn-In¬ ]-cn-b-ßm-Sv `m-K-Øm-Wv B-\sb \m-´p-Im¿ B-Zyw Im-Wp-∂-Xv.- {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ _-lfw h-®-tXm-sS k-ao-]-sØ hn-\-b-Ip-am¿ B-{i-aw F-kv-t‰‰n-te-°v B-\ \o-ßn. h-\w- -h-Ip-∏n-s≥ {Zp-X {]-Xn-I-c-W tk-\-bpw h-\-]m-e-I-cpw ÿ-e-sØ-Øn B-\-sb Im-´n-te°v Hm-Sn-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-aw B-cw-`n-®p.- C-Xn-\n-S-bn¬ B\-bp-sS ap-∂n-e-I-s∏-´ kp-[o-jn-s≥-d ss_-°v X-´n-sb-dn™ ti-jw B-\ k-ao-]-sØ sI.-]n.-F-kv-t‰-‰n-eq-sS C-cpIp-‰n-bm≥ a-e-bn-se h-\-Øn-te-°v I-b-dn a-d-™p. Xn-c-®n¬ Xp-S¿-s∂-¶n-epw B-\-sb I-s≠-Øm-\m-bn-√. \m-ep `m-Khpw P-\-hm-k ta-J-e-bm¬ Np-‰-s∏-´v In-S-°p-∂- -C-cp-Ip-‰nbm≥ h-\ {]-tZ-i-Øv h-\w h-Ip-∏v Xn-c-®n¬ Xp-S-cp-I-bm-Wv.

sN-½m«v AXnÀ¯n- ewLn¨v Iem-i-s¡m«

Xn-cq-c-ßm-Sn: A-Xy-¥w B-th-i-I-c-am-bn-cp-∂p sN-Ωm-S Su-Wn-se I-em-i-s°m-´v. ]m¿-´n-Iƒ-s°-√mw k¿-h-I-£ tbm-K-Øn¬ \n-›n-X G-cn-b-Iƒ \n¿-W-bn-®p sIm-Sp-Øn-c s∂-¶n-epw A-h-km-\ a-Wn-°q-dm-b-t∏mƒ A-sX-√mw t`-Z ®p sIm-≠v {]-h¿-Ø-I-sc-√mw sIm-gn-t°m-Sv tdm-Uv PM j≥ tI-{μ-am-bn F-Øn-Øp-S-ßn. F-√m hm-l-\-ß-fn¬ \ ∂pw sXm-≠-s∏m-´p-am-dp-®-Øn¬ X-ß-fp-sS ]m¿-´n-bp-sS-bp ÿ-\m¿-Yn-I-fp-sS-bpw Kp-W-ß-fpw F-Xn¿-I-£n-I-fp-sS t]m-cm-bv-a-I-fpw hn-fn-®p ]-d-™p sIm-≠n-cp-∂p. C-Xn-\n-sS F¬.-Un-.-F-^v. bp-.-Un-.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-¿ ]-c-kv-]-cw ap-{Z hm-Iyw hn-fn-s®-Øn-b-Xv kw-L¿-j-km[yX irjvSn®p. C tXm-sS kn-.-sF. A-\n¬ _n dm-hp-Ø-dpw F-kv.s-- F Ir-j W≥-Ip-´n-bpw {]-N-c-Ww A-h-km-\n-∏n-°m≥ B-h-iy-s∏-´p F¬-.-Un.--F-^v.-, F-kv-.-Un-.-]n-.-sF.-, _n-.-sP.--]n. {]-h-¿-Ø-I¿ {]-N-c-Ww \n¿-Øn.-F-∂m¬ A¬-]w A-I-se-bp-≠m-bn-c ∂ bp-.-Un-.-F-^v.-hm-l-\-Øn¬ \n-∂pw {]-N-c-Ww Xp-S-ßn-b tXm-sS a-‰p-≈-h-cpw {]-N-c-Ww ]p-\-cm-cw-`n-®p. kn-.-sF _n sP-.-]n. hm-l-\-Øn-se ssa-°v D-]-tbm-Kn-®v {]-N-c-Ww \n¿ Øm≥ B-h-iy-s∏-s´-¶n-epw {]-N-c-W-hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂ ≈ {]-I-º-\w sIm-≈p-∂ A-\u¨-kv-sa‚n-epw ]m-´n-ep Cu A-dn-bn-∏v B-cpw tIƒ-°m-Xm-bn. C-tXm-sS ho-≠pw F √m-h-cpw {]-N-c-Ww Xp-S-ßn.-B-d-p a-Wn-tbm-sS {]-N-c-Ww A h-km-\n-®p.-

a-t©-cn-bn-se I-em-i-s¡m-«v Du-Sp-h-gn-I-fn-sem-Xp-§n a-t©-cn: a-t©-cn-bn-se I-em-is°m-´v cmjv{So-b ]m¿-´n-Iƒ Du-Sp-h-gn-I-fn-sem-Xp-°n.- D-®°v aq-∂p a-Wn-h-sc \-K-c-Øn¬ {]-Nm-c-W -hm-l-\-߃ ]m-Snbpw ]-d-™pw X-e-ßpw- hn-eßpw \o-ßn.C-S-°v C-cp-N-{I-hm-l-\-ßfn¬ h-en-b sIm-Sn-I-fp-ta-¥n Iu-am-c-°m-cp-sS A-`ym-k-{]-IS-\w.- B-th-iw ]n-cn-ap-dp-In. tXm-c-W-߃ Xq-°n-b {]-Nm-cW-hm-l-\-ß-fn¬ Ip-´n-I-fpw bp-hm-°-fpw \r-Øw-h-bv-°p∂p. h¿-W-s∏m-Sn-Iƒ hm-cn-sbdn-™v sIm-´n-I-em-iw B-tLmj-am-°p-I-bm-Wv A-h¿. a-t©cn Pw-Mv-j-\n¬ F-√mw t\m-°n \n-∂n-cp-∂ t]m-en-kp-Im¿ aq∂v a-Wn-bm-b-tXm-sS em-Øn-bp-

am-bn \n-c-Øn-te-°n-d-ßn. IqsS sse-‰v sa-jo≥ K-Æp-Iƒ Iøn¬ ]n-Sn-® I¿-Wm-S-I t]m-enkpw. hm-l-\-ß-tfm-Sv \-K-cw hn´v t]m-hm≥ \n¿-tZ-iw \¬-In. a-\- n-√m-a-\-t m-sS hm-l\-߃ ap-°n-bpw ap-c-≠pw \-Kc-Øn¬ \n-∂v ]p-d-tØ-°v t]mbn-s°m-≠n-cp-∂p. B-dv-a-Wn-hsc sIm-´n-°-em-i-Øn-\v k-a-bap-s≠-¶n-epw \-K-c-Øn-\-I-Øv aq-∂v-a-Wn-°v ti-jw {]-Nm-c-Whm-l-\-߃ {]-th-in-∏n-°n-s√∂v I-gn-™ Zn-h-kw tN¿-∂ k¿-h-I-£n-tbm-K-Øn¬ Xo-cpam-\n-®n-cp-∂p. \m-ep-tdm-Up-Ifn-epw ss_-∏m-kv P-Mv-j-\p-Ifp-sS A-∏p-d-tØ-°v ]-d-™-b®-hm-l-\-߃ Du-Sp-h-gn-I-fnte-°v Xn-cn-™p. ho-Xn-Ip-d-

™ t]m-°-‰v tdm-Up-I-sf-bpw P-\-hm-k tI-{μ-ß-sf-bpw _l-f-Øn¬ ap-°n hm-l-\-߃ I-k¿-Øp.N-¥-°p-∂v, Xm-Wn-∏m-d, Ikm-e-°p-∂v, tIm-hn-e-Iw-Ip≠v, Xp-d-°¬, ta-em-°w,In-gt°-Ø-e, ]m-e-°p-fw Xp-S-ßnb \-K-c-{]m-¥-ß-sf h¿-Wm-`am-°n.- \m-ep-a-Wn-tbm-sS Xp-d°¬ ss_-∏m-kv Pw-Mv-j-\n¬ eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cp-sS X-I¿∏≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ Xp-S-ßn. C-Xc I-£n-I-fp-sS hm-l-\-߃-°v {]-th-i-\-an-√m-Ø kz-bw `-cW-ta-J-e-t]m-se. Xp-d-°¬ Pw-Mv-j-\n-se D-®-`m-jn-Wn-Iƒ B-dp-a-Wn-°v \n-i-–-am-hp-∂Xp-h-tc H-®-h-®p. A-©p-a-Wntbm-sS sIm-´n-°-em-iw Im-

D-ä-hÀ D-t]-£n-¨ a-[y-h-b-kv-I-s\ A-`-b- a-µn-c-¯n-se-¯n-¨p a-t©-cn: D-‰-h¿ D-t]-£n-® a[y-h-b-kv-I-s\ k-∂-≤ {]h¿-Ø-I¿ aq-tØ-Sw \n¿-a-e A-`-b-a-μn-c-Øn-se-Øn-®p. ]qt°m-´q¿ F-Sm-e-∏-d-ºv Kw-Km[-c≥ (53)s\-bm-Wv Pn-√m P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v km-¥z-\w {]-h¿-Ø-I¿ G-s‰Sp-Øv A-`-b-a-μn-c-Øn-se-Øn®-Xv. H-cp-am-k-Øn-e-[n-I-ambn Im-en¬ \n-d-sb {h-W-ßfp-am-bn \-S-°m≥ I-gn-bm-sX B-ip-]-{Xn sh-bv-‰n-Mv sjUn¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p KwKm-[-c≥. B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-ks°-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p Cbmƒ. Un-kv-Nm¿-Pm-b-Xn-\v tij-w t]m-hm-\n-S-an-√-Ø-Xn-\mem-Wv C-bmƒ B-ip-]-{Xn-]-cnk-c-Øv X-s∂ Xm-a-k-am-°n-bXv. Kw-Km-[-c-s‚ Z-b-\o-bm-hÿ {i-≤-bn¬ s]-´ Fkv.ssh.F-kv. km-¥z-\ Xo-cw {]-h¿-Ø-I¿ A-t\z-j-Ww \S-Øn _-‘p-°-fp-am-bn _-‘s∏-´p t]m-en-kn-s\ hn-h-c-a-dn-

D-‰-h¿ D-t]-£n-® Kw-Km-[-c-s\ Pn-√m P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v km-¥z-\w {]-h¿-Ø-I¿ G-s‰-Sp-°p-∂p bn-®p. C-h¿ Kw-Km-[-c-s\ Iq-´n- b-a-μn-c-hp-am-bn _-‘-s∏-Sps°m-≠p-t]m-hm≥ a-°-c-]-d- I-bm-bn-cp-∂p. ]m-cm-eo-K¬ ºv kz-tZ-in-\n-bm-b `m-cy-tbm- thm-f-≠n-b¿ \-fn-\n P-\-d¬ Spw a-°-tfm-Spw B-h-iy-s∏-s´- B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn Kw-Km¶n-epw A-h¿ X-ø-dm-bn-√. [-c-s\ G-s‰-Sp-Øv Bw-_pXp-S¿-∂v Pn-√m s{]m-t_- e≥-kn¬ aq-tØ-S-sØ \n¿-aj-W¬ Hm-^n-k¿ i-ao¿ a-®n- e- ` - h - \ n- s e- Ø n- ° p- I - b m- b n߬ aq-tØ-Sw \n¿-a-e A-`- cp-∂p.

Wm≥ \-K-c-lr-Z-b-Øn-se-Ønb-h¿-°v \n-cm-i. H-‰-hm-l-\w t]m-epw \-K-c-Øn-se-Øp-∂n√. h-√-t∏m-gpw hn-e-°v ew-Ln®v D-Sp-h-gn-I-fn-eq-sS Du¿-∂n-dßn A-{]-Xy-£-am-Ip-∂ C-cp-N{I-hm-l-\-߃ am-{Xw. sIm-´n-°-em-i-an-s√-¶n-epw hm-l-\-ß-fp-sS B-[n-Iyw-aq-ew \-K-cw ho¿-∏v ap-´p-I-X-s∂ sNbv-Xp. C-Xn-\n-sS t]m-en-kv \n¿t±-iw ew-Ln-®v \-K-c-Øn¬ {]th-in-® bp.-Un.-F-^v. {]-Nm-cW-hm-l-\w C-e-£≥ Un-^≥kv kv-tIm-Uv ]n-Sn-Iq-Sn sIm-≠pt]m-bn. H-cp-h-i-Øv sIm-´n-°em-iw sIm-Sp-ºn-cn-sIm-≈ptºmƒ a-e-∏p-dw -tdm-Un-se _nh-td-P-kv Hu-´-e-‰n-s‚ ap≥-h-iØv a-s‰m-cp sIm-´n-°-em-iw \-S-

°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-\n c-≠p-Znh-kw a-Zy-jm-∏p-Iƒ Xp-d-°n-√t√m. ]-™-Im-e-tØ-°v ti-Jcn-®p-sh-°m-\p-≈ X-{X-]m-Sn-emWv H-cp-hn-`m-Kw. thm-´p-cm-hm-b C-∂v tIm-f-\n-I-fn¬ a-Zy-hpw-]W-hpw H-gp-°p-∂-Xn-\p-th-≠n aZyw ti-J-cn-°p-∂-h-cpw Iq-´Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.-

sIm-«n-¡-em-i-an-Ãm-sX \n-e-¼qÀ \n-e-ºq¿: sIm-´n-°-em-i-Øns‚ A-h-km-\ a-Wn-°q-dn¬ \ne-ºq¿ Su-Wn¬ {]-Nm-c-W tImem-l-e-ß-fp-sS Nq-Spw Nq-cp-sam∂pw {]-I-S-am-bn-√. {]-[m-\ SuWp-I-sf sIm-´n-°-em-i-Øn-\p th-Zn-bm-°-cp-sX-∂v k¿-h-I£n tbm-K Xo-cp-am-\-Øn-s‚ {]-

4234 Aw-K kp-c-£m-tk-\ C-¶v k-Po-h-am-hpw a-e-∏p-dw: Xn-c-s™-Sp-∏v {I-a-kam-[m-\ ]m-e-\-Øn-\m-bp-≈ kp-c-£m-tk-\ C-∂v ssh-Iot´m-sS A-X-Xv tI-{μ-ß-fn¬ Npa-X-e-tb¬-°pw.-- _q-Øp-I-fpsS kp-c-£, {Kq-∏v ]-t{Smƒ, {Ia-k-am-[m-\-]m-e-\w F-∂n-ßs\ aq-∂v sk-Iv-‰-dp-I-fm-°n Xncn-®m-Wv s]m-en-kn-s\ hn-\ykn-°p-∂-Xv. A-Sn-b-¥-c L-´-ßfn¬ {]-Xn-tcm-[w Xo¿-°m≥ {]tXy-I ]-cn-io-e-\w e-`n-® kmbp-[ tk-\-sb-bpw k-÷-am-°nbn-´p-≠v. F-kv.] -- n--, Un-ssh.--F-kv.] -- nam¿, kn.--sF-am¿ F-∂n-h-cp-sS Io-gn-em-bn 333 km-bp-[ tk-\m kw-L-am-Wp-≈-Xv. Hm-tcm s]men-kv tÃ-j-\v Io-gn-epw Xn-cs™-Sp-∏v {I-a-k-am-[m-\-]m-e\-Øn-\m-bn c-≠v ho-Xw sk-Iv‰¿ s]m-en-kn-s\ hn-\y-kn-°pw. Pn-√-bn-se t]m-fn-Mv _q-Øp-Isf 131 {Kq-∏p-I-fm-°n Xn-cn-®m-Wv s]m-enkv kp-c-£ H-cp-°p-∂-Xv. ]-Øv t]m-fn-Mv _n¬-Un-Mp-Iƒ

X¬ thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ C sk-Iv-S-d¬ Hm-^nk¿-am¿ ssI-am-dpw. Hm-tcm F.--B¿.--H sS-bpw Io-gn-ep-≈ _q-Øp-I te-°v A-©v ho-X-am-Wv I-cp-X sa-jo-\p-Iƒ \¬-Ip-∂-Xv. a-e-∏p-dw, s]m-∂m-\n te k-`m a-fie-ß-fn-se _q-Ø Iƒ, h-b-\m-Sv a-fi-e-Øn `m-K-am-b \n-e-ºq¿, h-≠q¿ d-\m-Sv \n-tbm-P-I a-fi-e-ß te-°p-am-bm-Wv 100 sa-j Iƒ Iq-Sn A-\p-h-Zn-®-Xv. t]m-fn-Mv _q-Øp-I-fn-te-° ∂v ho-X-hpw 10 i-X-am-\w A I-am-bpw t\-c-sØ C.--hn.--F Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp-. Xym-h-iy-Xn\v D-]-tbm-Kn\m-Wv I-cp-X¬ sa-jo-\p-I F.--B¿.--H. am-cp-sS t\-X Øn¬ I-e-Iv-‰-td-‰v k-tΩ lm-fn-em-Wv sa-jo-\p-Iƒ tim-[n-®v k-÷o-I-cn-®-Xv.

A-S-ßp-∂-Xm-Wv H-cp {Kq-∏v. s]m-en-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ \n-∂v th-K-Øn¬ F-Øn-s∏-Sm-hp-∂ _q-Øp-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn-bmWv {Kq-∏p-I-fm-°n-b-Xv. H-cp _q-Øn¬ H-∂v ho-Xw s]m-enkp-Im-sc-bpw B-h-iyØn-\v kv-s]-j¬ s]m-eo-kv Hm^o-k¿-h-sc-bp-≈-h-sc-bpw \ntbm-Kn-°pw. _w-Km-fn¬ \n-∂p≈ 90 Aw-K kn.--sF.--F-kv.F -- -^v. kw-Lw, aq-∂v I-º-\n I¿-Wm-SI km-bp-[ s]m-eo-kv F-∂n-hcpw Pn-√-bn¬ {I-a-k-am-[m-\ ]me-\-Øn-\p-≠v. Pn-√-bn-se 2164 s]m-eo-kp-Im¿, 948 kv-s]-j≥ s]m-eo-kv Hm-^o-k¿-am¿, hn-hn[ _-‰m-en-b-\p-I-fn-se s]m-eokp-Im¿, hn-Pn-e≥-kv, ss{Iw{_m-©v, F-Iv-ssk-kv, h-\w, tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿ F-∂n-h-c-S-°w 4234 AwK kp-c-£m-tk-\-bm-Wv k-÷am-b-Xv. 15 _- p-Iƒ, 28 an-\n _ p-Iƒ, 300 Po-∏p-Iƒ F-∂n-hbpw A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v.

Xn-^-e-\-am-bn-cp-∂p A-Xv.-C-Xn\n-sS 5.-50Hm-sS bm-sXm-cp ap-∂dn-bn-∏p-an-√m-sX F¬-.-Un.-F^v. {]-h¿-Ø-I-cp-sS ss_-°v dm-en \-K-c-Øn-te-°v C-c-s®Øn. {]-Xo-£n-°m-sX I-S-∂p-h∂ {]-N-c-W dm-en- I-≠v F-¥-p sN-ø-W-sa-∂-dn-bm-sX Su-Wnep-≠m-bn-cp-∂ t]m-en-kp-Im¿ A¬-]-sam-∂p ]-I-®p. tlm-WSn-®pw ap-{Zm-hm-Iyw hn-fn-®pw {]h¿-Ø-I¿ sIm-´n-°-em-i-Øns‚ B-c-hw Im-Wm-s\-Øn-bh¿-°v sN-dn-b hn-cp-s∂m-cp-°n. C-X-dn-™v G-Xm-\pw tIm¨-{Kkv {]-h¿-Ø-I¿ ss_-°n-seØn-sb-¶n-epw k-a-bw B-dp aWn I-gn-™n-cp-∂p. Pm-fy-X a-dbv-°m≥ C-h¿ ]n-∂o-Sv t]m-enkn-\p t\-sc I-b¿-Øp.-

Im-fn-Im-hn hn-e-¡v a-dn-I-S-¶v I-em-i-s¡m-«v

Im-fn-Im-hv: sIm-´n-°-em-i\v Im-fn-Im-hn¬ hn-e-°v G¿ Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw ]m¿-´ h¿-Ø-I¿ Im-fn-Im-hv P-M \n¬ X-Sn-®p-Iq-Sn. t]m-en-k bp-≠m-°n-b [m-c-W-bp-sS A ÿm-\-Øn¬ sIm-´n-°-em th-s≠-∂p-h-®n-cp-∂p. C-Xn b-Sn-ÿm-\-Øn¬ ]m¿-´n-I sS t\-Xm-°ƒ cw-K-Øp-≠ cp-∂n-√. A-©-c-a-Wn-tb kz-X-{¥ ÿm-\m¿-Yn A≥s‚ {]-h¿-Ø-I¿ _m-‚ v h ß-fp-am-sb-Øn cw-Kw ssI °n. C-X-dn-™ ap-∂-Wn {] Ø-I¿ Iq-´-am-sb-Øn-b-.-C-t sS G-sd t\-cw P-Mv-j-\n¬ Xm-K-X-Øn-\v {]-bm-kw t\-c t]m-en-kv ]-Wn-s∏-´m-Wv K K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-09  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-09