Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

Adnbn-¸pIÄ A-\-[n-Ir-X ]-W-¡-S-¯v: ]-cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡pw a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn A-\-[n-Ir-X ]-W-°-S-Øv X-Sbp-∂-Xn-\v ]-cn-tim-[-\ I¿-i\-am-°p-sa-∂v I-e-Œ¿ sI -_nPp A-dn-bn-®p. hn-am-\-Øm-h-fØn-epw h-cpw Zn-h-k-ß-fn¬ ]cn-tim-[-\ Du¿-Pn-X-am-°pw. tc-J-I-fn-√m-sX ]-Ww kq-£n®m¬ ]n-Sn-s®-Sp-°pw. ]n-Sn-s®Sp-Ø ]-W-Øn-s‚ D-d-hn-Sw hy‡-am-°m≥ D-S-a-ÿ¿ _m-[yÿ-cm-Wv. D-S-a-ÿm-h-Im-iw sX-fn-bn-°m-\m-bn-s√-¶n¬ ]Ww ]n-Sn-s®-Sp-°p-sa-∂pw I-eŒ¿ A-dn-bn-®p. ]-W-°-S-Øn-\v ]p-d-sa e-l-cn h-kv-Xp-°ƒ, B-bp-[-°-S-Øv F-∂n-h X-S-bp∂-Xn-\pw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p-≠v. A-Xn¿-Øn sN-Iv t]mÃp-I-fn¬ C-Xn-\m-bn {]-tXy-I hn-`m-Kw {]-h¿-Øn-°p-∂p-s≠∂pw I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p.--

X−À-t_mÄ-«n\v k-lm-b-am-bn s]m-fm-cn-kv C-cn-´n: am-thm-hm-Zn km-∂n-[yw dn-t]m¿-´v sN-ø-s∏-´ km-l-N-cyØn¬ X-≠¿-t_mƒ-´v tk-\-bv°v k-lm-b-I-am-bn A-ta-cn-° ≥-\n¿-an-X hm-l-\-am-b s]m-fmcn-kv t]-cm-hq¿ kv-t‰-j-\n-seØn. a-e-tbm-c-sØ A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\-bv°m-bm-Wp A-Xym-[p-\n-I hml-\w I-gn-™ Zn-h-k-sa-Øn-bXv. ]-cm-hq¿, I-Æ-hw, tI-f-Iw, am-eq¿, B-d-fw Xp-S-ßn-b t]men-kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-I-fn¬ Xnc-®n¬ \-S-Øp-∂ X-≠¿-t_mƒ´n-\v Im-Spw a-eb - pw I-bd - m≥ Gsd k-lm-b-I-am-Wv, Hmƒ sSssd≥ hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ s]mfm-cn-kv. h-\-Øn-se G-Xv Zp¿L-S ]m-X-bn-eq-sS-bpw k-©-cn°m≥ -I-gn-bp-sa-∂-Xm-Wv C-Xns‚ {]-tXy-IX - .

kmw-kv-Im-cn-I k-a-\z-bw C-¶v a-e-∏p-dw: sIm-e-]m-X-I cm-{„ob-Øn-\pw h¿-Ko-b-X-bv-°p-saXn-tc kmw-kv-Im-cn-I k-a-\z-bw C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v a-e-∏pdw Ip-∂p-Ω¬ {]-kv ¢-∫n-\p kao-]-ap-≈ ^m-bn-Z S-h-dn¬ \-S°p-sa-∂v kw-Lm-S-I k-an-Xn sN-b¿-am≥ ho-£-Ww ap-l-ΩZv, I¨-ho-\¿ B-km-Zv h-≠q¿ A-dn-bn-®p. _m-e-N-{μ≥ h-St°-S-Øv, bp sI Ip-am-c≥, AIv-_¿ I-°-´n¬, a-{¥n F ]n A\n¬-Ip-am¿, sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F, B-cym-S≥ ju-°Øv, Fw kn h-S-I-c, ]n F d-joZv, _m-e-Ir-jv-W≥ h-≈n-°p∂v, kp-Ip-am¿ I-°m-Sv, Im-t\jv ]-q-\q¿, H Fw I-cp-hm-c-°p≠v, _m-_p tam-l-\-°p-dp-∏v, {io-[-c≥ ]m-d-t°m-Sv, In-fn-b-aÆn¬ ^-k¬, A-Uz. sI kn A-iv-d-^v, A-Uz. Sn ]n cm-a-N{μ≥, ]n jw-kp-±o≥ ]-s¶-Sp°pw.-

hn-ZymÀ-Yn-¡v kq-cym-Lm-X-ta-äp Xn-cq-c-ßm-Sn: hn-Zym¿-Yn-°v kqcym-Lm-X-ta-‰p. sIm-Sn-™n ISp-h-≈q-cn-se ]-Øq¿ bp-\p-kns‚ a-I≥ ^-l-\m-kn-\m-Wv (15) kq-cym-Lm-X-ta-‰-Xv. I-gpØn-\v Xm-sg s]m-≈n-b \n-e-bnem-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®-bv °v sN-dp-∏m-d-bn-se ]-≈n-bn-te°v \n-kv-I-cn-°m≥ ssk-°n-fn ¬ t]m-hp-tºm-gm-Wv kw-`-hw.

Im-en-¡-än-se tIm-f-Pp-I-fnÂ_m-¨n-eÀ Hm-^v shm-t¡-j³ tIm-gv-kv Xp-S-§pw tN-fm-cn: Im-en-°-‰v k¿-h-Ie-im-ebv-°v In-gn-se tIm-fPp-I-fn¬ _m-®n-e¿ Hm-^v shm-t°-j≥ (_n.shm-I) tIm-gv-kp-I-fpw I-Ωyq-Wn-‰n tIm-tf-Pp-I-fpw Xp-S-ßpw. CXn-\m-bn tIm-tf-Pp-Iƒ Cu amkw 15-\-Iw k¿-h-I-em-ime-bn¬ \n-∂p-≈- t\m H-_v-PIv-j≥ k¿-´n-^n-°-‰v k-lnXw bp-Pn-kn-°v \n-›n-X t^man¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v sXmgn¬ ]-cn-N-b-Øn-\v k-lm-bI-am-b _n.-shm-Iv tIm-gv-kn\v- bp-.-Pn-.-kn. H-cp tIm-Sn 85 e£w cq-] h-sc k-lm-b-[-\w A-\p-h-Zn-°m-\pw [m-c-W-bmbn. I-Ωyq-Wn-‰n tIm-f-Pn-\v {]-Xn-h¿-jw H-cp tIm-Sn hoXw aq-∂ph¿-j-°m-ew bp-.-Pn-.kn-bp-sS k-lm-bw e-`n-°pw. k¿- h - I - e m- i m- e - b n¬I- g n™ Zn-h-kw tN¿-∂ K-h¨sa‚ v/F-bn-U-Uv tIm-tf-Pv {]n≥- k n- ∏ ¬- a m- c p- s S- t bm- K Øn-em-Wv hn-j-Zmw-i-߃ N¿-®-sN-bv-X-Xv. ssh-kv Nm ≥-k-e¿ tUm. Fw- -A-_v-Zp -emw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. an-I-® tIm-f-PpI-sf am-Xr-I-bm-°n, kn-e-_kn-\-∏p-d-ap-≈ ]-c-am-h-[n Imcy-߃ ]Tn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ kw-hn-[m-\-߃ Iq-Sn tIm-f-Pp-I-fn¬ H-cp-°n hnZym¿-Yn-I-fp-sS hy-‡n-Xz hnI-k-\-hpw sXm-gn-£-a-X-bpw D-d-∏m-°-W-sa-∂v ssh-kv Nm ≥-k-e¿ {]n≥-kn-∏¬-am-tcm-Sv \n¿-t±-in-®p. ]-co-£m- I¨t{Sm-f¿ tUm.- hn- hn-tPm¿-PvIp-´n, c-Pn-kv-{Sm¿ tUm. Sn F A-_v-Zp¬-a-Po-Zv, tUm. hn-Zymkm-K¿, {]-^. sI in-h-cmP≥, tUm. D-kv-am≥, tUm. F≥ ap-l-Ω-Z-en kw-km-cn®p.- -

7 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

P-\-§-sf ssI-bn-se-Sp-¯v hn F-kv

tIm-´-°-en¬ \-S-∂ F¬.-Un.-F-^v. s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-≥ kw-km-cn-°p-∂p

a-e-∏p-dw: Pn-√-sb C-f-°n a-dn®v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm-\-μ-s‚ tX-tcm-´w. c≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn Pn-√-bnse Xncq¿,- tIm-´-°¬,- F-S∏mƒ- afi-e-ß-fn-se \n-c-h-[n tI-{μ-ß-fn-em-Wv C-S-Xp Iymw]p-I-sf B-th-i-`-cn-X-am-°n hn F-kv ]-cy-S-\w \-S-Øn-b-Xv. bp.-]n.-F. k¿-°m-cn-s‚ Ign-™ ]-Øp-h¿-j-sØ `-c-W w _-lp-cm-{„-Ip-Ø-Iƒ-°pw Aw-_m-\n-sb-t∏m-ep-≈ h≥In-S tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°pw th≠n-bp-≈-Xm-bn-cp-s∂-∂v hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥ F¬.-Un.F-^v. s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ ]-d™p. _m-_-dn a-kv-Pn-Zv kw-L-

]-cn-hm¿ kw-Lw X-I¿-°p-sa∂v ap≥-Iq-´n A-dn-™n-´pw A-Xv X-S-bp-∂-Xn-\v H-∂pw sN-ømsX ssI-bpw sI-´n-bn-cp-∂ {][m-\-a-{¥n-b-m-bn-cp-∂p \-c-knwl-dm-hp. C-∂v _n.-sP.-]n-sb H∂mw ÿm-\-tØs°-Øn-®-Xv tIm¨-{K-km-Wv. \-tc-{μ-tam-Un {]-[m-\-a{¥n-bm-bn kz-bw A-h-tcm-[n-®v cm-Py-sa-ßpw Hm-Sn-\-S-°ptºmƒ -A-h¿-s°-Xn-sc i-‡am-b H-cp {]-Xn-tcm-[w Xo¿°m≥ t]m-epw tIm-¨-{K-kn\p I-gn-bp-∂n-√. tIm¨-{K- ns‚ \n-c-h-[n t\-Xm-°ƒ C-SXp ]-£-Øn-s‚ \-b k-ao-]-\߃ i-cn-bm-sW-∂p a-\- n-

kpc-£bv¡v kn.--sF.--F-kv.-F-^pw IÀ-Wm-S-It]menkpw

Xo-c-tZ-i _q-¯p-I-fn Iq-Sp-X D-tZym-K-ØÀ-¡v Np-a-X-e a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn-epƒ-s∏-Sp-∂ Xo-c-tZ-i _q-Øp-I-fn¬ Iq-SpX¬ t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ-scbpw kp-c-£m tk-\-sb-bpw \ntbm-Kn-°pw. C-Xn-s‚ B-Zy-L´-am-bn 100 I¿-Wm-S-I t]menkn-s\-bpw 25 kn.sF.F-kv.F^p-Im-sc-bpw hn-\y-kn-®p. Xncs™-Sp-∏v \-S-]-Sn-{I-a-߃ kpK-a-am-°p-∂-Xn-\p-≈ ap≥-I-cpX-en-s‚ `m-K-am-bm-Wn-Xv. Pn-√m t]menkv No-^v F-kv i-in-Ip-am-dn-s‚ \n¿-tZ-i {]Im-c-am-Wp kp-c-£m tk-\-sb

]-c-ky{]-Nm-c-Ww \msf A-h-km-\n-¸n-¡-Ww a-e-∏p-dw: ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Ww 8\v ssh-Io-´v B-dn-\-Iw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ sI -_n-Pp A-dn-bn-®p. B-dn-\v ti-jw {]-Nm-c-Ww \-S-Ønbm¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°pw. {]-Nm-c-W-Øn-\v A-\p-h-Zn-®-Xn-e-[n-Iw hm-l-\-߃ D-]tbm-Kn-°m≥ ]m-Sn-√. F-kv.F -- w.F-kv. ap-tJ-s\-bpw am-[y-aß-fn-eq-sS-bp-ap-≈ {]-N-mc-Ww ssh-Io-´v B-dn-\v ti-jw \-SØ-cp-sX-∂v I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p.-hn-\y-kn-®-Xv. B-h-iy-am-b t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-am-sc Xo-ctZ-i _q-Øp-I-fn¬ \n-tbm-Kn-

°m≥ Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ sI -_n-Pp \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-

´p-≠v. s]m-∂m-\n, Xn-cq¿, Xm\q¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn F-∂o Xo-ctZ-i-ta-J-e-I-fn-em-Wp I¿-i-\ kp-c-£ H-cp-°p-∂-Xv. s]m-∂m\n-bn¬ 234, Xn-cq¿ 268, Xm-\q¿, ]-c-∏-\-ßm-Sn `m-K-ß-fn-em-bn 157 F-∂o I-W-°n¬ kp-c-£m D-tZym-K-ÿ-sc h-cpw Zn-h-kß-fn¬ hn-\y-kn-°pw. I¿-Wm-S-I t]men-kn-\pw kn.sF.F-kv.F -- -^n-\pw ]p-dsa Pn-√-bn-se-bpw a-‰v Pn-√-I-fnse-bpw t]m-enkv D-tZym-K-ÿcpw {I-a-k-am-[m-\ ]m-e-\-Øn\p-≠m-hpw.

em-°n C-S-Xp ]-£-tØ-°v tNt°-dn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-sW∂v hn F-kv A-®p-Xm-\-μ≥ ]d-™p.thm-´¿-am-scm-Sv thm-´v A`y¿-Yn-®v sIm-≠v F-s‚ hn-Pbw \n-ß-fp-sS Iq-sS hn-P-b-amsW-∂v ÿm-\m¿-Yn hn A-_vZp-d-lv am≥ C-∂-se Xn-cq-cn¬ \-S-∂ tbmK-Øne¬ ]d ™p. ]n \-μ-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-®p. sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.F. ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv Ip-´n, ]n Ip-™n-aq-k, Ip-™p ao-\-SØq¿, ]m-d-∏p-d-Øv Ip-™p-´n F in-h-Zm-k≥, Im-knw _m-h, I-Ωp-Ip-´n kw-km-cn-®p. _n.sP.-]nbp-sS c-≠mw So-am-bm-

Wp tIm¨-{K-kv {]-h¿-Øn°p-∂-sX-∂v sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F tIm-´-°-en¬ \-S∂ s]m-Xp-tbm-K-Øn ¬]-d™p. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-ØXp t]m-ep-≈ kw-`-h-ß-fn-se√mw `-c-W-Øn¬ tIm¨-{Kkm-bn-cp-∂p. tIm¨-{K-kv D-gpXp-a-dn-® cm-Py-Øv hn-Øv ]m-IpI-bm-Wv _n.-sP.-]n-sb-∂pw sI Sn P-eo¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F, ap≥ a-{¥n ]m-tem-fn ap-l-Ω-Zv Ip-´nkw-km-cn-®p.-F-S-∏m-fn¬ sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.-F, ]n tPym-Xn-`m-kv, kn cm-a-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

thm-t«-gv-kv en-kv-äv F-kv.-Fw.-F-kv. h-gn ]-cn-tim-[n-¡mw a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-se thm-t´-gv-kv enkv-‰n¬ t]-cp-t≠m-sb-∂v ]-cntim-[n-°m≥- Pn-√-bn-¬ kw-hn[m-\w. ele F-∂v ssS-∏v sN-bv-Xv kv-s]-bv-kn-´ ti-jw Xn-cn-®-d-n-

b¬ Im¿-Uv \-º¿ tc-J-s∏-SpØn 54242 \-º-dn-te-bv-°v Fkv.-Fw.-F-kv. sN-bv-Xm¬ _qØ-S-°-ap-≈ hn-h-c-߃ e-`yam-hp-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ-dp-sS t^-kv-_p-°v t]-Pn¬ hy-‡am-°n.

hy-àn-l-Xy-: H-cm-sf A-dÌv sN-bv-Xp ]-c∏ - \ - ß - m-Sn: s]m-∂m-\n a-fie - w bp.-Un.-F^ - v. ÿm-\m¿-Yn C Sn ap-lΩ - Z- v_ - j - o-dn-s\ hy-‡n-lX - y- \-SØ - pw- hn-[w t\m-´n-kn-d°n-bX - m-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-c∏ - \ - ß - m-Sn t]m-en-kv H-cm-sf A-dà - v sN-bvX - p. ]m-eØ - n-߃ kz-tZ-in ]n hn sam-bvX - o≥-Ip-´n-sb-bmWp ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. ]m-eØ - n-߬ {]-Xn-Ic - W - th-Zn-bp-sS t]-cnem-Wp t\m-´n-kv hn-Xc - W - w sN-bvX - X - v. k-l{- ]-h¿-ØI - s - ‚ A-dà - n-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv tÃ-j\ - nse-Øn-b aq-∂p-t]¿-s°-Xn-sc-bpw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. tÃ-j-\n¬ _-lf - w h-bv° - p-Ib - pw Hu-tZym-Kn-I Ir-Xy-\n¿-hl - W - w X-S - s - ∏-Sp-Øm≥ {i-an-°p-Ib - pw sN-bvX - X - n-\m-Wp ap-lΩ - Z- v C-Jv_m¬, k-°o¿, jw-kp-±o≥ F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ tI-sk-SpØXv. C-hs - c tÃ--j≥ Pm-ay-Øn¬ hn-´b - ° - p-Ib - m-bn-cp-∂p. bp.Un.-F^ - v. Xn-cs - ™-Sp-∏v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kn A-_q-_° - d - ns‚ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-S] - S- n. kn.-]n.-Fw t\-Xm-°s - f-Øn Xm-\q¿ kn.-sF. sI kn _m-_p-hp-am-bn N¿-® \-SØ - n.

C -Fw F-kn-sâ \m-«n- \m-k-dp-±o³ F-f-a-c-¯n-\v D-Öz-e h-c-thÂ-¸v s]-cn-¥¬-a-Æ: I-Ωyq-Wn-Ãv B-Nm-cy≥ C Fw F-kv \-ºqXn-cn-∏m-Sn-s‚ \m-´n¬ a-e-∏p-dw a-fi-ew F-kv.U -- n.]n.--sF.-ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-fa-c-Øn-\v D-÷z-e h-c-th¬-∏v. {Km-a-ho-Yn-I-fn¬ sN-dp-]p©n-cn-bp-am-bn thm-´¿-am-cp-sS I-cw-{K-ln-®v ]n-¥p-W tX-Sn-sbØn-b ÿm-\m¿-Yn-°v A-Ia - g - n™ ]n-¥p-W-bm-Wv G-ew-Ipfw ]m-d-°¬-ap-°n¬ \n-∂-S°w a-fi-e-Øn-s‚ hn-hn-[ `mK-ß-f-n¬ \n-∂p e-`n-®-Xv. F-kv.--

Un.--]n.--sF.--ÿm-\m¿-Yn ]n≥-amdn-sb-∂ a-´n¬ Ip-{]-Nm-c-Ww \S-Øn thm-´¿-am-sc B-i-b-°pg-∏Ø - n-em-°n-bh - ¿-°p a-dp-]S- n \¬-In Xq-X-bn-epw {]-Nm-c-Wbm-{X-sb-Øn-b-t∏mƒ \n-c-h[n-bm-fp-I-fm-Wp ÿm-\m¿-Yn°p ]n-¥p-Wb - ¿ - ∏ - n-°m-s\-Ønb-Xv. tam-l-\-hm-Kv-Zm-\-ß-fnepw hn-Ik - \ - h - m-ZØ - n-epw a-\wa-bß - n-b thm-´¿-am-sc A-hI - mi-߃ tNm-Zn-°m≥ X-t‚-S-ap≈-hc - m-°n am-‰n-b F-kv.U -- n.]n .sF. km-cY - n-sb C-¥y≥ ]m¿-

e-sa‚n-te-°-b-°m-\p-≈ k∂-≤-X thm-´¿-am-cp-sS ap-JØpw {]-IS- a - m-bn-cp-∂p. cm-hn-se ]q-em-a-t¥m-ƒ HmW-∏p-S-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® bm{X-°v Ip-cp-h-º-ew, Im-´p-]m-d, sN-dp-I-c, ]m-d-°¬-ap-°v, Ip∂-°m-hv, ap-Xp-°p-dp-»n, ap-g-∂a-Æ, B-\-a-ßm-Sv, Xq-X, I-cn-¶√-Øm-Wn, Xm-sg-t°m-Sv, A-ΩnWn-°m-Sv, s]-cn-¥¬-a-Æ, a-Æ m¿-a-e, ]o-Sn-I-∏-Sn, ta-em-‰q¿, D®m-c-°-S-hv Xp-S-ßn a-fi-eØn-se 48 tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-

c-Ww \¬-In. Hm-tcm tI-{μ-Øn-epw kv{Xo-I-fpw I-∂n-thm-´¿-am-cp-a-S°w \n-c-h-[n-bm-fp-Iƒ ÿm\m¿-Yn-sb Im-Wm-s\-Øn-bncp-∂p. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ A-Uz. F F d-low, \u-jm-Zv aw-K-e-t»-cn, ap-kv-X-^ Iu-apZn, F \n-km¿ kw-km-cn-®p. Fkv.U -- n.]n.sF. t-- em-Iv-k-`m afi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n Zm-hq-Zv, ]n sI ssk-Xv a-Z-\n ÿm-\m¿- a-e-∏p-dw a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF.- ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw s]-cn-¥¬-a-Æ Yn-sb A-\p-K-an-®p. a-fi-e-Øn¬ thm-´¿-am¿-s°m-∏w

\m-k-dp-±o³ F-f-a-c-¯n-sâ Ip-{]-Nm-c-W-§-Ä A-h-K-Wn-¡-Ww: {]-N-mc-W-bm-{X A-h-km-\n-¨p F-kv.-Un.-]n.-sF. a-e-∏p-dw: tem-Ivk-`m a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF.-ÿm-\m¿Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-c-Øn-s‚ {]-N-mc-W bm-{X k-am-]n-®p. C-°-gn-™ 31\p th-ß-c-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® bm-{X tem-Iv-k`m-a-fi-e-Øn-se G-gv \n-tbm-P-I a-fi-e-ß-fn-epw Hm-tcm Zn-h-kw ]-cy-S-\w \-S-Øn-b ti-j-am-Wv Rm-b-dm-gv-N s]-cn¥¬-a-Æ-bn¬ k-am-]n-®-Xv. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ ÿm-\m¿Yn-sb Im-Wm-s\-Øn-b thm-´¿-am-cn¬ \n-∂v A-I-a-gn-™ ]n¥p-W-bm-Wv ÿm-\m¿-Yn-°p e-`n-®-Xv. ]-e-tI-{μ-ß-fn-epw hn-hn-[ ]m¿-´n-I-tfm-Sp-≈ _-‘w Ah-km-\n-∏n-® F-kv.-Un.-]n.-sFbn-te-°p h-∂ {]-h¿-Ø-Isc-bpw \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-Xp. Xn¶ƒ, sNm-Δ Zn-h-k-ß-fn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°p-∂ {]-Nmc-W s]m-Xp-tbm-K-Øn-epw a-fi-e-ß-fn-se A-h-km\-L-´ ]-cy-S-\-Øn-epw ÿm-\m¿-Yn ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n P-\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n Zm-hq-Zv A-dn-bn-®p.-

a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-\p a-Wn-°q-dp-Iƒ _m-°n \n¬-s° F-kv.-Un.-]n.-sF°p thm-´¿-am-cn¬ \n-∂p e-`n-°p-∂ kzo-Im-cy-X-bn¬ hn-f-dn ]q-≠-h¿ \-S-Øp-∂ Ip-{]-Nm-c-W-ß-sf thm-´¿-am¿ A-h-K-Wn-°-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF.- Pn-√m- ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn B-h-iys∏-´p. F-kv.-Un.-]n.-sF.-ÿm-\m¿-Yn a¬-k-c-Øn¬ \n-∂p ]n≥-am-dn-sb∂pw X-߃-°p ]n-¥p-W \¬-Insb-∂pw Nn-”w am-dn-sb-∂p-sams° ]-cm-P-b-`o-Xn ]q-≠ C-S-Xp-˛-

h-e-Xp ap-∂-Wn-I-f-S-°-ap-≈-h¿ Ip-{]-Nm-c-W-߃ \-S-Øp-∂p-≠v. {]-Nm-c-W-Øn-s‚ A-h-km-\-L-´sa-Øn-b-t∏mƒ thm-´¿-am-cn¬ \n∂v F-kv.-Un.-]n.-sF°p e-`n-°p∂ kzo-Im-cy-X-bm-Wv C-h-sc CØ-c-Øn¬ X-cw- Xm-gm≥ t{]-cn-∏n°p-∂-Xv. F-kv.-Un.-]n.-sF.-ap-t∂m-´p hbv°p-∂ cm-{„o-b-sØ B-i-b-]c-am-bn t\-cn-Sm≥ km-[n-°m-Ø-hcp-sS C-Ø-cw {i-a-߃-°v _m-e‰n-eq-sS a-dp-]-Sn \¬-I-W-sa-∂pw kn Pn D-Æn {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Bh-iy-s∏-´p.

]-S-¡hn-]-Wn D-WÀ-¶p; C-¯-h-W Xnc-sª-Sp-¸pw e-£yw ]q-t°m-´pw-]m-Sw: hn-j-hn-\p ]p-ds - a- X - n-cs - ™-Sp-∏pw ap ºn ¬ I-≠v B-gvN - I - ƒ-°p ap-tº ]-S° - hn-]W - n D-W¿-∂p. sIm´n I-em-iØ - n-\pw tdm-Uv tjmIƒ-°pw B-th-iw ]-I-cp-∂Xn-\p ]-S-°-߃ B-h-iy-amsW-∂ I-W° - p Iq-´e - m-Wp ]S-° hn-]W - n-sb k-Po-ha - m-°nb-Xv. th-\¬ Nq-Sn¬ h-eb - p-∂ ae-bm-fn ]-S° - hn-e h¿-[\ - A\p-`h - n-t°-≠ K-Xn tI-Sn-em-Wv C-cp-]-Xv i-X-am-\-Øn-e-[n-Iw

hn-e h¿-[\ - b - m-Wv C-Øh - W - bp-≈-Xv. i-_v-Z Zr-iy Nm-cp-XIƒ-°v {]m-[m-\y-ap-≈ tkmfm¿ am-Pn-°v, ^v-fp-t´m, I-f¿ ^m‚kn Xp-Sß - n-b {]n-b C-\߃-°v- 65 ap-X¬ 75 c - q-]h - s - cbm-Wv. -ssN-\o-kv I-S-∂p I-b-‰tØm-sS hn-]W - n-bn¬ A-\yw \n-∂ Hm-e-∏-S-°-߃-°v ]-Icw _n-Pn-ep-Iƒ i-_v-Zw ap-g°pw. 45 cq-]b - p-sS ]m-b° v- ‰ - p-Ifn¬ C-hs - b-Øp-∂X - v. 250 cq-]bp-sS 100 em¿ Uo-eI - k v- v am-e-

P\a-\-Êp-IÄ Io-g-S-¡n C Sn--bp-sS Xr-¯m-e ]-cy-S-\w

1.s]m-∂m-\n ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew bp.Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn C -Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Xr-Øm-e a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-∂p 2.F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn hn A-–p-d-lvam\v Xm-\q¿ Im-´n-e-ßm-Sn-bn¬ \¬Inb kzo-I-cWw

tIm-´-°¬: ]-cn-Nn-X-am-b apJ-ß-fpw kp-lr-Øp-I-fp-am-b Xr-Øm-e-bn-se thm-´-¿-am-cpsS a-\- v Io-g-S-°n s]m-∂m\n a-fi-ew bp.--Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn C -Sn ap-l-Ω-Zv _jo-dn-s‚ ]-cy-S-\w. \n-c-h-[n hm-l-\-ß-fp-sS A-Iw-º-Sn-tbm-sS-bm-Wv C∂-se \-S-∂ c-≠mw L-´ ]-cyS-\w. cm-hn-se ]-c-Xq¿ ]-©mb-Øn-se Im-c-º-Øq-cn¬ \n∂pw Xp-S-ßn-b ta-g-Øq¿ sk‚-dn¬ s]-Xp-k-tΩ-f-\tØ-sS k-am-]n-®p. bp.-Un.-F^v. t\-Xm-°ƒ C -Snsb A\p-K-an-®p.

s]-cp-am-ä¨-«-ew-L-\w: Øm-\mÀ-Yn-¡v Xm-¡o-Xv \Â-In a-e-∏p-dw: Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-N-´w ew-Ln-®-Xn-\v a-e-∏p-dw a-fi-ew sF.bp.Fw.F¬. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zn-\v C-e-Ivj≥ I-Ωo-j≥ Xm-°o-Xv \¬-In. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS tdm-Uv tjm-bv-°v A-\p-h-Zn-®-Xn-e[n-Iw hm-l-\w D-]-tbm-Kn-°p-I-bpw K-Xm-K-Xw X-S- s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp Xm-°o-Xv \¬-In-b-Xv. sIm-t≠m-´n ap-kv-eym-c-ßm-Sn-bn¬ G{]n¬ A-©n-\v ssh-Io-´v \-S-Øn-b {]-Nm-c-Ww s]-cpam-‰®-´-ew-L-\-am-sW-∂v {i-≤-bn¬-s∏-´ Xn-c-s™-Sp∏v \n-co-£-I-cm-b t{]w \m-cm-b¨, F-kv -F≥ tdm-bv F-∂n-h¿ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS No-^v C-e-Ivj≥ G-P‚mb ]n A-–-Zp¬ l-ao-Zn-s\ hn-fn-®v h-cp-Øn Xm-°o-Xv \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. {]-Nm-c-W-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂ hm-l-\-߃-°v s]¿-an-‰v F-Sp-°-W-sa-∂v h-c-Wm-[n-Im-cn Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ sI -_n-Pp A-dn-bn-®p. hm-l-\ {]-Nm-cWw \-S-Øp-tºmƒ K-Xm-K-X X-S- -ap-≠m-h-cp-sX∂pw I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p.--

]W¯-«n¸v: {]Xn Po-h-s\m-Sp-¡m³ {i-an¨p

A-[-n-I-m-c Z-p-À-h-n-\-n-tb-m-K-w X-S-b-m-³ DÀ-]-cZn-ip o-A-e-\[in-ym-]_-In-cw \-S-¯n {-I-n-b-m-ß-I- \-S-]-S-n t-h-W-sa¶v tX-™-n-∏-e-w-: P-\-ß-f-p-s-S Ah-I-m-i-ß-ƒ H-´-p-w X-m-a-k-w-h-n-\m e-`-y-a-m-°p-∂ c-w-K-Ø-p-w D-Øc-h-m-Z-n-X-z-w ]-c-a-m-h-[-n \-n-¿-h-l-n°p-∂ t-a-J-e-b-n-e-p-w P-\-{-]-X-n\-n-[-n-I-ƒ \-o-X-n-]-q-¿-h-w I-¿-Øh-y-w \-n-¿-h-l-n-°-W-s-a-∂-v I-m-en-°-‰-v b-q-\-n-t-h-g-vk-n-‰-n t-I-m-¨-^d≥-k-v l-m-f-n-¬ \-S-∂ a-p-P-m-l-nZ-v k-w-ÿm-\ {-]-X-n-\-n-[-n k-t-Ωf-\-w B-h-i-y-s-∏-´-p. Xnc-s-™-S-p-°-s-∏-´-p I-g-n™-m-¬ P-\-ß-t-f-m-S-p-≈ _-m-[y-X-I-ƒ a-d-°p-∂ h-n-h-n-[ I-£-nI-f-n-s-e c-m-j-v{-S-o-b t-\-X-m-°ƒ \-n-e-]-m-S-v X-n-c-p-Ø-W-w. c-m-j-v{-S-ob∏m-¿-´-n-I-ƒ-°p-w P-\-{-]-X-n-\-n[-n-I-ƒ-°p-w s-]-c-p-a-m-‰-®-´-w G-¿s-∏-S-p-Ø-W-s-a-∂-p-w k-w-k-v Y-m-

\ {-]-X-n-\-n-[-n k-t-Ω-f-\-w A-`n{]m-b-s∏-´p. I-p-™-n-a-p-l-Ω-Z-v aZ-\-n ]-d-∏-q-¿ k-t-Ω-f-\-w D-Z-vL-mS-\-w s-N-b-vX-p. A-_-q-_-°¿ ke-^-n A-[-y-£-X h-l-n-®-p. B-fl-o-b I-®-h-S-w h-g-n P-\ß-f-n-¬ \-n-∂-v, h-n-i-n-j-y-m a-p-k-v e-n-w k-a-q-l-Ø-n-¬ \-n-∂-v H-‰-s-∏´-t-∏-m-ƒ h-¿-K-o-b i-I-vX-n-I-s-f {]-o-W-n-∏-n-®-v I-m-c-y-k-m-[-y-Ø-n-\-p≈ I-m-¥-]-p-c-Ø-n-s‚ \-n-e-]-m-S-v A-]-l-m-k-y-a-m-W-v˛ k-t-Ω-f-\-w A-w-K-o-I-c-n-® a-s-‰-m-c-p {-]-t-a-b-w h-y-I-vX-a-m-°n. H-c-p h-n-t-[-s-\-b-pw ^-m-j-n-k-v‰-v i-‡-X-n-I-ƒ A-[n-I-m-c-Ø-n-¬ h-c-m-X-n-c-n-°m-≥ P\-m-[-n-]-X-y h-n-i-z-m-k-n-I-ƒ P-m-{-KX I-m-W-n-°-W-w. a-Z-y-\-b-w k-w_-‘-n-®-v Xn-c-s-™-S-p-∏-v I-m-e-

Ø-v H-c-p \-n-e-]-m-S-p-w t-i-j-w a-s-‰m-c-p \-n-e-]-m-S-p-a-m-I-c-p-sX-∂-p-w a-pJ-y-[-m-c-m c-m-j-v{-S-o-b I-£-n-I-ƒ C-X-p k-w-_-‘-n-®-v ]-c-k-y {-]-kvX-m-h-\ ]-p-d-s-∏-S-p-h-n-∏-n-°-W-s-a∂-p-w k-t-Ω-f-\-w B-h-i-y-s-∏-´-p. k-t-Ω-f-\-Ø-n-¬ k-p-s-s-l-¿ N-p-¶-Ø-d B-a-p-J {-]-k-w-K-w \-n¿-h-l-n-®-p. l-m-c-n-k-v_-v\-p k-e-ow a-p-J-y-{-]-`-m-j-W-w \-S-Ø-n. H-cp h-¿-j-s-Ø {-]-h-¿-Ø-\ ]-≤-Xn I-¨-h-o-\-¿ S-n -s-I A-i-vd-^-v A-h-X-c-n-∏-n-®-p. s-F.-F-kv.-F-w. k-w-ÿm-\ P-\-. -s-k-{-I-´-dn s-I k÷-m-Z-v, F-w.-F-kv-.F-w. P-\-. sk-{-I-´-dn k-n F-w A-_-vZ-p-¬ J-me-n-J-v, k-m-_-n-¿ \-h-m-k-v, k-n ]-n k-e-o-w, \-_-o-¬ c-≠-Ø-m-W-nkw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: au-em-\ B-km-Zv \mj-\¬ D¿-Zp b-q-\n-th-gv-kn-‰n-bpsS-bpw F-kv.-kn.-C.-B¿.-Sn . tIc-f-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn¬ D¿-Zp A-[ym-]-I¿°m-bn a-e-∏p-dw K-h. Sn.-Sn.-sFbn¬ ]-cn-io-e-\ in-_n-cw \-SØn. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.kn.-C.-B¿.-Sn. dn-k¿-®v Hm-^nk¿ ss^-k¬ am-hp-≈n-S-Øn ¬, kn.-]n.-Un.-bp.-Fw.-Sn. U-b-dŒ¿ tUm. an-kv-_m-lp¬ A≥km¿, F-kv.-kn.-C.-B¿.-Sn. Fkv.-B¿.-Pn Aw-Kw lw-k I-Stºm-´v, F-kv.-F-kv.-F, Un.-]n.H. C-{_m-low-Ip-´n, B¿.-Fw-Fkv.-F F.-]n.-H. kp-lv-dm-_m-\p, F≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n, i-^n, Fw Ip-™n-sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]n sam-bv-Xo≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.

∏-S-°-ß-fpw- -hn-]-Wn-bn-seØn-bX - v ]p-ds - a Xnc-s™-Sp-∏p Iq-Sn ap-∂n¬ I-≠m-Wv. ta-i ]q-°f - n¬ ss{S-If - d - pw a-t\m-cR - vP\ - pw, t]m-∏v t]m-∏p am-Wp Xm-cß - ƒ. ]q-Øn-cn-Iƒ-°v h-en-∏Ø - n\-§-k-cn-®m-Wp hn-e, ap-∏-Xv sk‚o ao-‰¿ h-ep-∏Ø - n¬ h¿W hn-kvab - w Xo¿°p-∂- 55 cq]-bp-sS I-f¿ ap-X¬ G-gp sk‚n ao-‰¿ am-{Xw \o-fa - p-≈ 10 cq-]b - p-sS Ip-™≥ h-sc-bp≠v.

a-e-∏p-dw K-h. Sn.-Sn.-sF-bn¬ \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\ in-_n-cw ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-ºf - : ko-Xmw-tKm-fn-bn¬-\n-∂v ]-ec - n¬ \n-∂m-bn hm-ßn-b 5 tImSnbp-am-bn I-S∂ - p-If - ™ X-fn-∏d- ºv a-∂b - n-se 38Im-c≥ ssI-Rc - ºv ap-dn-®p B-fll - X - y-°v {i-an®p. C-bmƒ-s°-Xn-tc hym-]m-cn hy-hk - m-bn G-tIm-]\ - - k-an-Xn ko-Xmw-tKm-fn bq-\n-‰v {]-kn-U ‚ v sI Fw \-ko¿ Ip-ºf - t]m-enkn¬ ]-cm-Xn- \¬-In-bn-cp-∂p.

apw-ss_ kz-tZ-in-\n-sb ]o-U-n-¸n¨ kw`hw: A-t\z-j-Ww hym-]n-¸n-¨p tIm-gn-t°m-S:v apw-ss_ kz-tZ-in\n-bm-b 15Im-cn-sb tem-UvP - n¬ h-®v ]o-Un-∏n-® kw-`h - Ø - n¬ {]Xn-Iƒ-°m-bn t]m-en-kv A-t\z-jWw hym]n∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-

kw tIm-gn-t°m-Sv I-√m-bv tdm-Unep-≈ tem-UP v- n¬ sIm-≠p-h∂ - v aq-∂w-K kw-Lw ]o-Un-∏n-®p F∂m-Wv tI-k.v {]-Xn-Iƒ F-dW - m-Ip-fØ - p-s

≠-∂ hn-hc - s - Ø Xp-S¿-∂v t]men-kv Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶nepw I-s≠-Øm-\m-bn-´n-√. I-k_ kn. sF. _m-_p s]-cn-tßmØn-\m-Wv A-t\z-jW - ®p-aX - e - .


{]mtZ-inIw hym-]m-cta-J-e I-f-¦c-ln-X-am-h-Ww: J-eo-ep _p-Jm-cn

7 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S-§pw sIm-f-Øq¿:sI.--F-kv.C -- .--_n. sk-Iv-j≥ ]-cn-[n-bn-se ]m-et®m-Sv, tNm-e , am-e-∏-d-ºv `m-Kß-fn¬ C-∂p cm-hn-se F-´p-apX¬ ssh-Io-´v B-dp-h-sc sshZyp-Xn- ap-S-ßp-sa-∂v A-[n-IrX¿ A-dn-bn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

A-h-[n-¡m-e Iw-]yq-«À tIm-gv-kv a-e∏ - p-dw : tIm-Uq¿ {Km-a∏ - ©m-bØ - n-s‚ Iw-]yq-´¿ ]-cnF-kv.-ssh.-F-kv. an-j≥ 2014 Imw-]-bn-\ns‚ `m-K-am-bn Pn-√m I-Ωn-‰n a-e-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏nio-e\ - tI-{μ-Øn¬ G® hym-]m-cn˛ hy-h-km-bn kw-K-aw C-_v-dm-lo-ap¬ J-eo-ep¬ _p-Jm-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p {]n¬,sa-bv am-kß - f - n-em-bn A©p-ap-X¬ 12 h-sc ¢m-kp-Ifn¬ ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn \-SØ - p-∂ Iw-]y-´s - sdkvU - v A-°u-≠n-Mv, Un.--Sn.--]n, sF.--Sn. π-kv, Hm-^n-kv Hm-t´m-taj≥, sh-_v Un-ssk-\n-Mv, {Km^n-Iv Un-ssk-\n-Mv, Iw-]yq-´¿ lm¿-Uv sh-b¿, A-h[ - n-°m-e Iw-]yq-´¿ tIm-gvk - p-If - p-sS ¢mkv B-cw-`n-®p. Xm¬-]c - y-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ tIm-Uq¿ Xm-Wn- a-t©-cn : Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- ∂ ssh-Zyp-Xn `-h-\n-se In-W-dn- tIm-S-Xn, tI-c-f h-J-^v t_m¿°-en-ep-≈ {Km-a∏ - © - m-bØ - n n-\p Np-‰pw am-en-\yw Ip-∂p-Iq- \p Np-‰pw am-en-\yw Ip-∂p-Iq-Sp- Uv do-Py\¬ Hm-^n-kv, hm-S-Is‚ Iw-]yq-´¿ ]-cn-io-e\ - tISp-∂p. ao-\-am-k-Øn-s‚ Xo-£v- ∂-Xv. °v {]-h¿-Øn-°p-∂ A-©v tjm{μ-Øn¬ F-ØW - w. W-X-bn¬ P-\w A-k-ly-am-b sI.--F-kv.C -- .--_n-bp-sS c-≠v ∏p-Iƒ F-∂n-h-bn-se am-en-\ysIm-Sp-w-Nq-Sn¬ sh-¥p-cp-Ip-I- sk-Ivj - ≥ Hm-^n-kp-Iƒ, Un-hn- ß-fm-Wv In-W¿ ]-cn-kc - Ø - v Abpw Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\- j≥ Hm-^n-kv, k¿-°nƒ Hm-^n- Sn-™p-Iq-Sp-∂X - v. Cu Hm-^n-kpt´m-´-tam-Sp-I-bpw sN-øp-∂ th-f- kv, do-Py\¬ Hm-Un-‰v Hm-^n-kv, I-fn-te-°pw Nm-b° - S- A-S° - a - pbn-em-Wp a-t©-cn-bn-se \n-c-h- B‚n ]-h¿ sX-^v-‰v Hm-^n-kv, ≈ tjm-∏p-If - n-te-bv° - pw ip-≤[n Hm-^n-kp-Iƒ ÿn-Xn sN-øp- F-kv.k -- n-˛-F-kv.S-- n. {]-tXy-I P-ew F-Sp-°p-∂X - pw Cu In-W-

a-e∏ - p-dw: hym-]m-c ta-Je - I-f¶ c-ln-Xa - m-hW - s - a-∂v k-øn-Zv C-_vdm-lo-ap¬ J-eo-ep¬ _p-Jm-cn X-߃ ]-d-™p. F-kv.-ssh.Fkv. an-j≥ 2014 Imw-]-bn\ns‚ `m-Ka - m-bn Pn-√m I-Ωn-‰n ae-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏n-® hym-]mcn, hy-hk - m-bn kw-Ka - w D-ZvL - m-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. tam-ln-∏n-°p-∂ X-hW - hy-hÿm-tam-lß - ƒ \¬-In hym-]mcn-Is - f B-I¿-jn-∏n-°p-∂ ]-W-

an-S] - m-Sv ÿm-]\ - ß - ƒ _n-kn-\ n-s‚ D-b¿-® Xm-gvN - I - ƒ I-W°m-°m-sX ]-en-ib - p-sS I-Ss - °Wn-te-°v X-≈n-hn-Sp-∂-Xv a-\pjy-Xz-]c - a - s - √-∂pw A-t±-lw ]d-™p. hym-]m-cn, hy-hk - m-bn-If - p-sS hn-hn-[ {]-i\ v- ß - ƒ ]-cn-lc - n-°p∂-Xn-\v A-h-sc {]m-]v-X-cm-°p∂-Xn-\pap-≈ Iq-´m-bv-a cq-]-h¬°cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bmWv Pn-√b - n-se {]-[m-\ hym-]m-cn, hy-h-km-bn-Iƒ-°m-bn kw-K-aw

Ip-Sn-sh-Åt{km-X-Ên-\p Np-äpw am-en-\yw Ip-¶p-Iq-Sp-¶p

hmÀ-jn-Im-tLm-j-hpw bm-{X-b-b-¸v k-t½-f-\-hpw

s]m-∑-f: s]m-∑-f K-h.bp.--]n. kv-Iq-fn-s‚ 85mw hm¿-jn-ImtLm-j-hpw hn-c-an-°p-∂ A[ym-]-I¿-°p-≈ bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\-hpw a-e-∏p-dw Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nk¿ sI kn tKm-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-c-an-°p-∂ {]-[m-\m-[ym-]I≥ Sn _m-_p, A-d-_n `m-jm[ym-]-I≥ ]n l-ssk≥, ln-μn `m-jm-[ym-]n-I Sn sI `m-\p-aXn F-∂n-h¿-°v F-kv.F -- w.--kn bp-sS h-I D-]-lm-c-߃ \¬In. tbm-K-Øn¬ F-kv.F -- w.--kn. sN-b¿-am≥ sI ]n Ip-™m-∏pau-e-hn B-[y-£y-X h-ln-®p. ]n P-b-{]-Im-iv, cm-P≥ hm-°bn¬, iym-a-f-, Hm-a-\-, sk-bv-Xv, A-_q-_-°¿ kn-±o-Jv, Fw kn D-Æn-Ir-jv-W≥, C ap-l-Ω-Zv-Ip´n kw-km-cn-®p.

bn-cp-∂p. \-K-c-k-`m ip-No-I-cW k-{º-Zm-bw \n¿-Ø-em-°n-btXm-sS Su-Wn-ep-≈ I-®-h-S°m-cpw a-‰pw cm-∏I - e - n-√m-sX {][m-\ tdm-Uc - n-In¬ πm-Ãn-Iv AS-°-ap-≈ am-en-\y-߃ I-Øn°p-I-bm-Wv. C-Xn-\v im-iz-X ]cn-lm-c-ap-≠m-°m≥ \-K-c-k-` C-Xp-h-tc X-øm-dm-bn-´n-√.

F-kv.-sF-sb _-ln-jv-I-cn¡pw FÂ.-Un.-F-^v-þ-sF.-F³.-FÂ. {]-hÀ-¯-I-sc ]-c-∏-\-ßm-Sn : F-kv.-sF-sb _-ln-jv-I-cn-°m≥ F¬.-Un.-F^v, sF.-F≥.-F¬. ]-c-∏-\-ßmSn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sF.-F≥.-F¬. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw ap≥ ]-©m-b-Øw-K-hpw ]u-c-{]-apJ-\p-am-b ]n hn _m-h-sb A-]am-\n-°p-I-bpw A-k-`yw ]-d-bpI-bpw ]n-Sn-®p X-≈p-I-bpw sNbv-X-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wp Xo-cp-am-\w. a-I-s\ I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø hn-h-c-a-dn-™v tÃ-j-\n-se-Ønb-t∏m-gm-Wv ]-c-∏-\-ßm-Sn Fkv.-sF. A-\n-¬-Ip-am¿ ta-∏-

≈n tam-i-am-bn s]-cp-am-dn-b-Xv. F-kv.-sF-s°-Xn-tc I-gn-™ G-{]n¬ ]-Øn-\v kn.-]n.-Fw. tem-°¬ I-Ωn-‰n-Iƒ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. \n-c-]-cm-[n-I-sf I-≈-t°kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bpw a-¿-±n°p-I-bpw sN-øp-∂-Xv Nq-≠n°m-Wn-®m-Wv ]-cm-Xn \¬-In-bncp-∂-Xv. ]-c-∏-\-ßm-Sn t]m-en-kv kvt‰-j-\n¬ hn-fn-®p tN¿-Ø k¿h-I-£n tbm-Kw _-ln-jv-I-cn°m-\pw F¬.-Un.-F-^v. ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am\n-®n-´p≠v.-

hnhml kZy-bv¡pÅ s¹-bv-äv D−m-¡n-bXv sa-Un-¡Â tIm-f-Pv C-tâ-WÂ am-À-Iv en-Ìv-sIm-−v Im-fn-Im-hv: hn-hm-l k-Zy-bv°v `-£-Ww hn-f-ºn-b-Xv sa-Un°¬ tIm-fP - v C-t‚-W¬ am-¿°vv en-Ãs v- Im-≠v X-øm-dm-°n-b sπ-b‰ v- n¬. \o-em-t©-cn Ip-≠vemw-]m-S-Øp-Im-¿-°m-Wv sNss∂-bn-se a-{Zm-kv k-¿h - I -- e - mim-e-bn-se hn-Zym-¿-Yn-I-fp-sS C-t‚-W¬ ]-co-£-bp-sS am-¿°v en-Ãp-sIm-≠v \n-¿a - n-® t]∏-¿ tπ-‰n¬ `-£-Ww I-gn-°m\p-≈ `m-Ky-ap-≠m-bX - .vC-∂-se {]-tZ-i-Øv \-S-∂ hn-hm-l® - S- ß - n¬ `-£W - w hnf-ºn-b tπ-‰n-se {]n-‚ v I-≠ Nne-¿ ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wp a{Zm-kv sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se

dn¬-\n-∂p-Xs - ∂. th-\¬ F-{X I-Sp-Ø-Xm-bm-epw b-tY-„w ip≤-P-ew e-`n-°p-∂ In-W-dm-WnXv. \-K-c-k-`m Hm-^n-kv C-Xn-\p k-ao-]-am-Wv ÿn-Xn sN-øp-∂Xv. B-Zy-sam-s° ap-\n-kn-∏¬ ip-No-Ic - W - sXm-gn-em-fn-Iƒ amen-\yw F-Sp-Øp sIm-≠p-t]m-

∂n ]-cn-tim-[n-®t- ∏mƒ C-Øcn-ep-f-f A≥-]-tXm-fw t]-∏-¿ tπ-‰p-Iƒ {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. ssk-Iym-¿´- n, Hm-¿t- Øm hn-`mK-ßf - n-se hn-Zym-¿Y - n-If - p-sS Ct‚-W¬ am-¿° v- e v- n-Ãp-If - m-Wv ]m-{X-ßf - p-sS cq-]w {]m-]n-®X - v.--2011 Im-es - Ø am-¿° - p-Iƒ tN¿-Ø k-¿´- n-^n-°‰ - n¬ A-Xm-Xv h-Ip-∏v ta-[m-hn-If - p-sS ko-epw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv C-t‚H-∏p-sa-√m-ap-≠v. {]-tZ-iØ - v XW¬ am-¿-°v en-Ãv-sIm-≠v s∂-bp-≈ I-Sb - n¬-∂n-∂pw hmX-øm-dm-°n-b sπ-bv-‰vßn-bm-Xm-Wp -tπ-‰p-Iƒ. Iu- n-\m-bn Nn-e tπ-‰p-Iƒ C-t‚-W¬ ]-co-£I - f - p-sS am-¿- Xp-IØ °ve - n-Ãm-sW-∂p a-\ - n-em-hp- {]-tZ-i-sØ {]-Xn-` ¢-∫n¬ kq-£n-®n-cn-°p-Ib - m-Wp \m-´p∂-Xv. C-tXm-sS Iu-Xp-Iw tXm- Im-¿.---

a-e-∏p-dw a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zv h-≈n-°p-∂v Iq-t\mƒ-am-Sn¬ thm-´¿-am¿-s°m-∏w

Fkv.sF. aÀ±n-¨-Xmbn ]-cm-Xn ]-c-∏-\-ßm-Sn : hym-P-t\m-´n-kv {]-kn-≤o-I-cn-®-Xn-s\-Xn-tc apkvv-enw eo-Kv sIm-Sp-Ø ]-cm-Xnbn¬ F¬.-Un.-F-^v-˛-sF.-F≥.F¬ {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc I≈-t°-sk-Sp-°p-I-bpw tem-°∏n-en-´v a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-XXm-bn ]-cm-Xn. ]m-e-Øn-ß-en¬ {]-Xn-I-cW th-Zn-bp-sS t]-cn¬ C-d-ßnb t\m-´n-kn-s‚ t]-cn-em-Wv CXp-am-bn bm-sXm-cp _-‘-hp-an√m-Ø F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿-

Ø-I-sc ]-c-∏-\-ßm-Sn F-kv.sF. A-\n¬-Ip-am¿ ta-∏-≈n tem-°-∏n-en-´v a¿-±n-®-Xm-bn F¬.-Un.-F-^.v {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm-]n-°p-∂-Xv. ]n hn jwkp-±o≥, ]n sI k-°o¿, sF.F≥.-F¬. {]-h¿-Ø-I-\m-b ]n hn C-Iv-_m¬ F-∂n-h-sc-bmWp a-¿-±n-®-Xv. C-h-sc Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°p hn-t[b-am-°n. C-∂-se cm-hn-se ]-Xns\m-t∂m-sS-bm-Wv F-kv.-sF.

`m-cy-ho-Spw h-kv-Xp-h-I-I-fpw hnÂ-¸-\ \-S-¯n ap-§n-b BÄ dn-am³UnÂ

{]-h¿-Ø-I-sc I-Ã-Un-bn-se-SpØ-Xv. a-I-s\ t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Ø-X-dn-™v kv-t‰-j-\nse-Øn-b sF.-F≥.-F¬. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n hn _m-h-sb F-kv.-sF. ]n-Sn-®p X≈nsb∂pw C-h¿ B-tcm-]n-°p∂p. kw-`-h-Øn¬ F¬.-Un.-F^.v C-e-Iv-j≥ I-Ωn-‰n {]-Xn-tj[n-®p. F-kv.-sF-s°-Xn-sc \-S]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.

S- a - p-≠m-°p-∂ I-em-is - °-´pIƒ \-S° - m-dp-≈X - v. C-Xv ]-et∏m-gpw kw-L¿-jß - f - n-seØm-dp-≠v. C-Xv H-gn-hm-°p-∂-Xn-\m-Wv ]p-Xn-b Xo-cp-am-\w. k¿-ΔI - £ - n tbm-K Xo-cp-am-\ {]-Im-cw tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se h-≠q¿, hmWn-bº - e - w \-Sp-hØ - v A-ßm-SnI-fn-em-Wv I-em-is - °m-´n-\v hn-

F-S-h-Æ-∏m-d: sh-´-Øq¿ im-J F-kv.s-- sh.--F-kn-s‚ Io-gn¬ sh-´-Øq¿ kp-∂n sk-‚-dn¬ Jp¿-B≥ X-Pv ho-Zv \n-b-aw A\p-k-cn-®v ]m-cm-b-Ww sN-øphm-\p-≈ ]-cn-io-e-\ ¢m-kv Bcw-`n-®p. l-k≥ _p-Jm-cn sIm-∂m-cv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-S-h-Æ∏m-d \-Pm-Øv a-kv-Pn-Zv C-amw \u-^¬ k-Jm-^n ¢m-sk-SpØp. sI kn ap-Øp-t°m-b X߃ sIm-∂m-cv A-[y-£-X-hln-®p. Ip-´n-am≥ ss^-kn, kn ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, A-iv-d-^v am-cØv kw-km-cn-®p.

A-ßm-Sn-∏p-dw: X-fn P-Mv-j\n¬ \n-∂v kz¿-Wm-`-c-Ww I-f™p-In-´n. D-S-a-ÿ¿ sX-fn-hpk-ln-Xw 9946559957 \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

tcm-K-{]-Xn-tcm-[ k-tµ-i-ap-bÀ-¯n ^p-Sv-t_mÄ aÂ-k-cw F-S∏ - mƒ: Po-hn-Xs - si-en tcm-Kß - ƒ-s°-Xn-tc tcm-K{- ]-Xntcm-[ k-tμ-ia - p-b¿-Øn ^p-Svt- _mƒ a¬-kc - w kw-LS- n-∏n-®p. t]m-Ø\ - q¿ {]n-bZ- ¿-in-\n ¢-∫n-s‚-bpw X-h\ - q¿ km-aq-ln-Imtcm-Ky-tI-{μ-Øn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv ^p-Svt_mƒ a¬-kc - w- kw-LS- n-∏n-®X - v. X-h\ - q¿ sl¬-Øv kq-∏¿ ssh-k¿ ]n tPym-Xn-{]-Im-iv D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. sI ]n A–p¬ k-emw A-[y-£X - h - l - n-®p. cm-tP-jv {]-im-¥n-bn¬, F≥ si¬-hc - m-Pv, F se-\n≥ kw-km-cn-®p.

`o-j-Wn-bm-b a-cw ap-dn-¨p\o-¡n Im-fn-Im-hv:A-©® - h - n-Sn-°v k-ao-]w `o-jW - n-bm-bn-\n-∂ a-cw ap-dn-®v \n-°n. G-sd A-]I - S- w kr-„n-®v A-©® - h - n-Sn-°p-∂n¬ tdm-Uc - n-I¬ \n-∂ a-cw C-∂s - e-bm-Wp ap-dn-®v \o-°n-bX - v. acw ap-dn-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v \m-´p-Im¿ ]-e X-eW - A-[n-IrX¿ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. H-Sp-hn¬ Un. ssh.--F^ - v. sF. {]h¿-ØI - ¿ tdm-Uv D-]t- cm-[ k-ac - w \-SØ - pIbpw sN-bvX - p. IqSm-sX ]m¿-´n ]-©m-bØ - v sk-{I-´d - n sIm-√m-c≥ ss^-ke - ns‚ t\-Xr-ØX - z-Øn¬ Un. ssh. F-^v. sF. t^m-dk - v‰ - d - n hIp-∏v A-[n-Ir-X¿-°v ]-cm-Xn-\¬-In. C-tXm-sS-bm-Wv a-cw ap-dn°m-\p-≈ \-S] - S- n-bp-≠m-bX - v.--

\n-eº - q¿: aq-∂v ]-Xn-‰m-≠v Im-esØ h-kv-{X-hn-]-W-\ ]-cn-N-bk-ºØ - p-≈ tI-cf - Ø - n-se {]-apJ sS-Ivk - ‰ - b - n¬ {Kq-∏m-b em-anb kn¬-Iv-kv F-´m-a-sØ tjmdqw \n-e-ºq-cn¬ {]-h¿-Ø-\-amcw-`n-®p. tjm-dqw ]m-W-°m-Sv ssl-Zc - e - n in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n hn A–p¬ h-lm-_v, sI Sn Ip™m≥, am-t\-Pn-Mv ]m¿-´W v- ¿ ]n Fw F P-∫m¿ Xp-Sß - n-bh - ¿ k∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. t•m-_¬ sa≥-kv sh-b¿, sk-en-{_n-‰n ss{_-U¬ I-f£ - ≥-kv, Xp-Sß - n \n-c-h-[n D¬-∏-∂-߃ D-]-t`m- em-an-b kn¬-Iv-kn-s‚ \n-e-ºq-cn-se tjm-dqw ]m-W-°m-Sv ‡m-°ƒ-°m-bn H-cp-°n-bn-´p-≠v. ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kzX{´Øm-\m-À-Yn-¡p- th-−n {]-hÀ-¯n-¨m hn-h-c-a-dn-bp-sa-¶v ]n sI _-joÀ K-am-bn s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ t]m-en-kv dq-´v am¿-®v \-S-Øn. s]-cn-¥¬-a-Æ Xn-c-s™-Sp∏v Uyq-´n-s°-Øn-b I¿-Wm-S-I tÃ-‰v dn-k¿-hv t]m-en-kpw tIc-f t]m-enkpw kw-bp-‡-ambm-Wp dq-´v am¿-®v \-S-Øn-b-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ k-_v C≥kv-s]-Iv-S¿ Kn-co-jv Ip-am¿, Akn. F-kv.s-- Fam-cm-b {io-[c≥, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, I¨t{Smƒ-dqw F-kv.s-- F. Ir-jvW≥-Ip-´n, I¿-Æm-S-I dn-k¿-Δv s]-cn-¥¬-a-Æ: tem-Iv-k-`m t]m-en-kv F-kv.s-- F. X-In-Sn AXnc-s™-Sp-∏n¬ {I-a-k-am-[m- c-iv F-∂n-h¿ dq-´v am¿-®n-\v t\\w D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-s‚ `m- Xr-Xzw \¬-In.-I-sb-∂pw _-jo¿ ]-d-™p. bp.--Un.--F-^v. sN-b¿-am≥ Fw A-e-hn A-[y-£-X-h-ln-®p. A-–p-d-lv -am≥ ]p¬-∏-‰ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. F≥ sI A-–p¬-l-ao-Zv lm-Pn, hn Ip™≥, ]n D-Æn-am≥, ]n C-ºn®n-t°m-b X-߃, kn A-e-hn ]-s¶-Sp-Øp.

t]m-enkv dq-«v amÀ-¨v \-S-¯n

t]m-en-kvdq-«v amÀ-¨v a-t©-cn: tem-Ivk-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\p-ap-t∂m-Sn-bm-bn a-t©-cn-bn¬ t]m-en-kv- dq-´v am¿-®v \-S-Øn.--I¿-Wm-S-I kvs]-jy¬ Bw-Uv t]m-en-kns‚ H-cp-I-º-\n-bm-Wv C-∂se dq-´-am¿-®v \-S-Øn-b-Xv cmhn-se I-t®-cn-∏-Sn-bn¬-\n∂pw B-cw-`n-® am¿-®v ]m-≠n°m-Sv sIm-c-º-bn-¬ Bip-]{Xn°v k-ao-]w k-am-]n-®p. at©-cn kn. sF. k-Æn Nmt°m, F-kv.s-- F. kn sI \mk¿, A-Un-j-\¬ F-kv.s-- Fam¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. at©-cn-sb Iq-Sm-sX a-e-∏pdw, \n-e-ºq¿ `m-K-ß-fn-epw dq-´v-am¿-®p-≠m-bn-cp-∂p.

kv-äp-Uâv-kv am-c-¯¬ kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p

e-t°¿-s∏-Sp-Øn-bX - v. tbm-KØn¬ hn-hn-[ cm-{„o-b∏m¿-´n-Isf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v ]n cm-[mIr-jv-W≥, sI ]n D-Æn-Ir-jvW≥, Fw tam-l≥-Zm-kv, hn F sI X-߃, sI ^-k¬ l-Jv, hn B-‰t- Im-b X-߃, k-emw G-aß - m-Sv, kn F-®v k-°d - n-b, F-kv.U -- n.--]n.--sF. Im-h-\q-cn¬ \-S-Øn-b Xn-c-s™-Sp-∏v sI {]-`m-Ic - ≥, sI ]n \m-cm-b- s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ h-b-\m-Sv a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn W≥ ]-s¶-Sp-Øp. P-eo¬ \o-em-{º kw-km-cn-°p-∂p

\n-e-ºq¿: h-b-\m-Sv tem-Iv-k-` a-fi-ew bp-.U -- n.--F-^v. ÿm-\m¿Yn Fw sF jm-\-hm-kn-s‚ {]-Nmc-Wm¿-Yw sI.--F-kv.b -- p, Fw.-F-kv.F -- -^.v \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n-I-fp-sS B-`n-ap-JyØn¬ kv-‰p-U‚ v-kv am-cب \-S-Øp-∂p. C-∂v ssh-Io´v \men-\v \n-e-ºq-cn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚p-am-cm-b hn F-kv tPmbv, Sn ]n A-jv-d-^-en F-∂n-h¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

kÀ-h-I-£n-tbm-Kw C-¶v ]-c-∏-\-ßm-Sn: Xn-c-s™-Sp-∏v sIm-´n-Ie - m-ih - p-am-bn _-‘s - ∏´v C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\v k¿h-I-£n-tbm-Kw hn-fn-®p tN¿Ø-Xm-bn F-kv.s - F. A-dn-bn-®p.

hmÀ-jn-Im-tLm-j ]-cn-]m-Sn-IÄ k-am-]n-¨p

sh-´-Øq¿ kp-∂n sk‚-dn¬ B-cw-`n-® Jp¿-B≥ ]m-cm-b-W ]T-\ ¢m-kv l-k≥ A¬-_p-Jm-cn X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kzÀ-Wm-`-c-Ww I-f-ªp-In-«n

]p-Ø\ - Ø - m-Wn : ]p-Ø\ - Ø - m-Wn-bn¬ H-cm-gvN - b - v° - n-sS IØn-\i - n-®X - v c-≠v h¿Iv tjm-∏p-Iƒ. C-cp- h¿-Ivt- jm-∏p-If - nepw I-Øn-\i - n-®X - v \n-ch - [ - n hm-l\ - ß - ƒ. i-\n-bm-gvN - cm-{Xn ]-tØm-sS-bm-Wv ]p-Ø\ - Ø - m-Wn-°v k-ao-]w A-Xn-cp-aS- b - nse tZ-io-b ]m-Xt- bm-cs - Ø Im¿ h¿-Iv tjm-∏n¬ Xo-∏n-Sn-Øap-≠m-bX - v. Xo-∏n-Sn-ØØ - n¬ h¿-Iv tjm-∏n¬ tI-Sp-]m-Sp-Iƒ Xo¿-°m-\p-≈ \m-ev Im-dp-If - m-Wv ]q¿-Wa - m-bpw I-Øn-\i - n-®Xv. I-gn-™ 30\m-Wv ]p-Ø\ - Ø - m-Wn- tIm-gn-t°m-Sv tdm-Unse h¿-Iv tjm-∏n¬ Xo-∏n-Sn-Øa - p-≠m-bX - v. h¿-Iv tjm-∏n-\p k-ao-]w \n-¿Ø - n-bn-´n-cp-∂ hm-l\ - ß - ƒ-°n-Sb - n¬-\n-∂m-Wv Xo-]S- ¿-∂X - v. C-cp Xo-∏n-Sn-ØØ - n-s‚-bpw Im-cW - w hy-‡a - √ - .

A-`n-`m-j-I Pm-Y-bv-¡v kzo-I-c-Ww

JpÀ-B³ ]m-cm-b-W ]T-\ ¢m-kv Xp-S-§n

a-t©-cn : ]m-∏n-\n-∏m-d F-®v.F -- kv.F -- . bp.--]n.-kv-Iq-fn-s‚ hm¿jn-Im-tLm-jw B-\-°-bw {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI hn ap-l-Ω-Zm-en \n¿-h-ln-®p. ]n ]n l-^v-k-Øv A-[y-£-X-hln-®p. Fw sam-bv-Xo≥, hn hn\m-k¿, sI Sn A-_q-_-°¿, hn A-iv-d-^v, kn Sn kp-tc-j≥, sI sP en-kn, \-Zo-d, A-–p¬ Ako-kv, A-–p-√ kw-km-cn-®p.

]p-¯-\-¯m-Wn-bn H-cm-gv-N-bv-¡n-sS I-¯n-\-in-¨-Xv c-−v hÀ-Ivtjm-¸p-IÄ

F- ´ p- e - £ w cq-] _m¶n¬ \n-t£]n-®v ]m-kv _p-°v `m-cysb G¬-∏n® {]-Xn F.Sn.-Fw. Im¿Upw ]m-kv th¿-Upw Iønem°n ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-ht{X. Xn-cq¿ tIm-S-Xn C-bm-sf dnam≥Uv sN-bv-Xp. `m-cy-am-Xm-hv d-kn-b-bp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S-]-Sn-bp-≠m-b-Xv.

I-cp-hm-c-°p-≠v:h-b-\m-Sv temIvk-`m a-fi-e-Øn-se kz-X{¥ ÿm-\m¿-Yn-°p-th-≠n {]Nm- c - W - Ø n- \ n- d - ß p- ∂ - h - c n¬ ap- k v - e nw- e o- K p- I m- c p- s ≠- ¶ n¬ Xnc-s™-Sp∏v I-gn-™m¬ hnh-c-a-dn-bp-sa-∂v ]n sI _-jo¿ Fw.--F¬.--F. I-cp-hm-c-°p-≠n¬ bp.--Un.-F-^v. {]-Nm-c-W tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. kn.--]n.--sF. ÿm-\m¿Yn-Iƒ hn-P-bn-®m¬- I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´-√ A-Xn-t\°mƒ Ku-c-h-ta-dn-b Km-UvKn¬ dn-t]m¿-´m-Wp \-S-∏m-°p-

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw

Npcp¡¯nÂ

]-c-∏-\-ßm-Sn : `m-cy-ho-Spw hkv-Xp-h-I-I-fpw hn¬-∏-\ \-SØn `m-cy ho-´p-Im-sc s]-cp-h-g-nbn-em-°n ap-ßn-b Bƒ dnam≥Un¬. a-Xw am-dn h-∂ h-b\m-Sv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn kztZ-in Fw kn-dm-Pv F-∂ _n-Pp (36)hn-s\-bm-Wp \m-´p-Im¿ ]nSn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n-®-Xv. h-≈n-°p-∂v ]-c-∏m¬ _o-®n¬\n-∂m-Wv C-bmƒ hn-hm-ln-X\m-b-Xv. c-≠-c-h¿-jw ap-ºm-Wp apßn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d™p. h-kv-Xp-h-l-Iƒ ]-Øp-e£w cq-]-bv-°v hn¬-∏-\ \-S-Øn

h-fm-t©-cn : s]m-∂m-\n ]m¿esa‚ v a-fi-ew bp.-Un.-F-^.v ÿm-\m-¿-Yn C Sn ap-l-Ω-Zv -_jo-dn-s‚ hn-P-b-Øn-\p-th-≠n tI-c-f tem-tb-gv-kv t^m-dw Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-b- Pm-Y-bv-°p Imhp-ºp-dw, h-fm-t©-cn, Ip-‰n-∏pdw F-∂n-hn-S-ß-fn¬ kzo-I-cWw \¬-In. kzo-I-c-W tbm-Kß-fn¬ tem-tb-gv-kv t^m-dw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. bp F e-Øo-^v, A-Uz. in-lm_v s]m-∑-f, A-Uz. sI kn Aiv-d-^v, A-Uz. \-Pv-a¬ _m-_p, hn ]n A-–p-d-ln-am≥, C ]n bln-b, in-lm-_v kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw : B-e-Øq¿-]-Sn Z¿-kns‚ aq-∂p Zn-h-kw \o-≠p-\n-∂ hm¿-jn-Im-tLm-j ]-cn-]m-SnIƒ k-am-]n-®p. kn sI k-Cu-Zv ap-kv-eym¿, kz-em-lp-±o≥ ss^kn sh-∂n-bq¿, kz-em-lp-±o≥ ss^-kn h-√-∏p-g, Im-tS-cn ap-lΩ-Zv ap-kv-eym¿, ]n sI A-–p¬ K-^q¿ A¬ Jm-kn-an, B-\-aßm-Sv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n ss^-kn, B-kn-^v Zm-cn-an ]p-fn-°¬ Jøpw ]-s¶-Sp-Øp. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ap-\-Δd-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-

3

em-an-b knÂ-Iv-kn-sâ F-«m-a-s¯ tjm-dqw \n-e-¼q-cn {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p

Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯n-sâ I-em-is¡m-«v H-gn-hm-¡m³ Xo-cp-am-\w h-≠q¿ : Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-NmcW-Øn-s‚ I-em-is - °-´v H-gn-hm°m≥ Xo-cp-am-\w. F-kv.s-- F. IrjvW - ≥ Ip-´n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sh-≈n-bm-gvN - tN-¿∂ k¿-hI-£n tbm-KØ - n-em-Wv ]p-Xn-b Xo-cp-am-\w. ]-ck - y {]-Nm- c-WØ - n-s‚ A-hk - m-\ a-Wn-°q-dp-If - n-emWv A-ßm-Sn-If - n¬ K-Xm-KX - X-

kw-L-Sn-∏n-®-Xv. {]-h¿-Ø-\߃ F-tIm-]n-∏n-°p-∂X - n-\v Pn√m A-Uvt- lm-°v I-Ωn-‰n-°v kwK-aw- cq-]w \¬-In. ko-\Ø - v A_v-Zp-d-lv-am≥ lm-Pn (sN-b¿am≥), hn Sn l-ao-Zv lm-Pn sIm-Sn™n (I¨-ho-\¿), ]n F _io¿ A-cn-{º (tIm ˛ Hm-Un-t\‰¿) A-e-hn k-Jm-^n sIm-fØq¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ko\-Øv A-_Zv- p-dl - a v- m≥ lm-Pn, Sn A-_vZ- p¬ K-^q¿ tIm-´° - ¬, H Fw F d-io-Zv kw-km-cn-®p.

kozhikode/ML

\w sN-bv-Xp. tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ A-[y-£-X-hln-®p. 10 h¿-jw ]q¿-Øn-bm-°nb ap-Z-cn-kp-am¿-°p-≈ A-hm¿Uv {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kveym¿ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. A–p-k-a-Zv ]q-t°m-´q¿ ap-Jy {]`m-j-Ww \-S-Øn. lm-Pn sI aΩ-Zv ss^-kn, sI hn A-kv-K-den ss^-kn ]-´n-°m-Sv, Sn ]n C-∏ ap-kv-eym¿, C A-e-hn ss^-kn Ip-f-∏-d-ºv, tIm-bm-ap-´n ap-kv eym¿, kn bq-kp-^v ss^-kn kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-07  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you