Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/MlE

C¶v

a-Xw cm-{ão-b-¯n C-S-s]-ScpXv: hr-µm Im-cm-«v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§-pw ]-´n-°m-Sv: sI.F-kv.C._n sk-£≥ ]-cn-[n-bn-se im-¥]p-cw, tIm-°m-Sv, ap-≈ym-Ip¿in, a-Jmw-]-Sn, I-am-\w, hm-g°m-Sv, I-Wym-e, ]-d-ºq¿ {]-tZi-ß-fn¬ C-∂v F-´v ap-X¬ Bdv h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. ]q-t°m-´pw-]m-Sw: sse-\n¬ A-‰-°p-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°-p-∂Xn-\m¬ sk-£-\p Io-gn-se ]≈n-°p-∂v, `q-an-°p-Øv `m-K-ßfn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: sh¬-

s^-b¿ ]m¿-´n s]m-Xp-tbm-Kw ˛4.00 „a-t©-cn k-e-^n sk‚¿: Fw.F-kv.Fw tam-d-¬ kv-Iqƒ D-Zv-Lm-S-\w-˛-˛9.00 „X-®-Æ Xm-Pp¬ D-e-a \-K¿: aX {]-`m-j-Ww-˛7.00 „Ff-bq¿: Fkv.-Un.-]n.sF. s]mXp-tbmKw sshIo´v 7:00 l°ow FS-°c kwkm-cn°pw „a-t©-cn k-e-^n sk‚¿: Fw.F-kv.Fw tam-d-¬ kv-Iqƒ D-Zv-Lm-S-\w-˛-˛9.00 „X-®-Æ Xm-Pp¬ D-e-a \-K¿: a-X {]-`m-j-Ww-˛7.00

sI.F-kv.C._n. Hm-^n-kv B-{I-a-Ww: \mev {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]-£ X-Ån a-t©-cn: Io-gp-]-d-ºv sI.Fkv.C._n.sk-£≥ Hm-^n-kn¬ A-Xn-{I-an-®v- I-b-dn D-]-I-c-W߃ A-Sn-®p-X-I¿-Ø tIkn¬ \m-ep {]-Xn-I-fp-sS ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn-√m-tIm-SXn X-≈n.Du¿-ßm-´n-cn I-√-c-´n°¬ Nn-d-bn¬ ]n-Sn k-emw(28), In-W-d-S-∏≥- ]p-fn-°-sØm-Sn ]n Sn B-en-°p-´n (38), In-W-d-S-∏≥ Hm-´-Øm-Wn sN-tdm-S≥ jm-\ptam≥(25)Hm-´-Øm-Wn Kn-co-jv_w-Kv-f≥ F-∂n-h-cp-sS Pm-aymt]-£-bm-Wv \n-c-kn-®-Xv. I-gnR-A-R am¿-®v 24\v cm-{Xn 7.30\m-Wv kw-`-hw. Hm-´-Øm-Wnbn¬ C-S-°n-sS ssh-Zyp-Xn X-Icm¿ kw-`-hn-°p-∂-Xv sk-£≥ Hm-^n-kv Po-h-\-°m-cp-sS A-\mÿ-aq-e-am-sW-∂m-tcm-]n-®v Bdw-K kw-Lw Hm-^n-kn¬ A-Xn{I-an-®p-I-b-dn Pn-h-∂-°m-cp-sS Ir-Xr-\n¿-h-l-Ww X-S-k-s∏-SpØp-I-bpw D-]-I-c-W-ß-fpw ^b-ep-I-fpw \-in-∏n-°p-I-bpw 138000cq-] \-„w h-cp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂m-Wv tI-kv.

Ip-cn-¡-e-¼m-Sv s]¬-hm-Wn-`w: Pm-aym-t]-£ \n-c-kn-¨p a-t©-cn: Ip-cn-°-e-ºm-Sv s]¨hm-Wn-`-t°-kn¬ aq-∂mw {]-Xnbp-sS Pm-aym-t]-£ Pn-√m tImS-Xn ho-≠pw \n-c-kn-®p. A-cot°m-Sv N-°p-߬ I-∏-Nm-en¬ Pm-_n-¿(45)s‚ Pm-aym-t]-£bm-Wv ho-≠pw X-≈n-b-Xv. I-gn™ P-\p-h-cn 25\v ssh-In-´v Bdp-a-Wn-°v Ip-cn-°-e-ºm-Sv ap-\o_-bp-sS ho-´n-te-°v H-∏-\-bp-sS kn.Un-Im-Wm-s\-Øn-b 24Imcn-sb _-em¬-kw-Kw sN-bv-Xpsh-∂m-Wv tI-kv. a-t©-cn kn.sF-bm-Wv tI-kv A-t\z-jn°p-∂-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ F¬.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v tbm-K-Øn¬ ÿm-\m¿-Yn ]n sI ssk-\-_-tbm-sSm-∏w hr-μm Im-cm-´v

ssh-Zyp-Xn t]m-Ìp-I-fn-se ]-c-ky-§Ä \o-¡n a-e-∏p-dw: Xn-cq-c-ßm-Sn a-fie-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-NmW-Øn-\m-bn C-e-Iv-{Sn-Iv t]mÃp-I-fn¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ ]-cky-߃ \o-°n. 146 t]m-Ãn¬ \n-∂m-Wv {]-Nm-c-W km-a-{KnIƒ \o-°n-bXv. ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-I-fn¬ {]-Nm-c-W kma-{Kn-Iƒ ]Xn-°p-∂Xv I-s≠Øn-bm¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ÿm]n-® 8070 Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nmc-W t_m¿-Up-I-fpw B‚n Un-

P\Io-bw s^-Ìv 2014 C¶v ]pfn-°¬: ]-d-hq-cn-se bm-{XmZp-cn-Xw ]-cn-l-cn-°m≥ P-\Iob s^-Ãv 2014 C∂pw \msfbpambn ]-d-hq-cn¬ \-S-°pw. Iq-´mbv-a-bn-eq-sS ]-d-hq¿˛a-Wn-bn¬Øm-gw, A-º-e∏-Sn tdm-Uv \n¿an-®v I-gn-™ A-©n-e-[n-Iw h¿j-am-bn bm-{Xm-k-lm-b-k-an-Xn\S-Øn-h-cp∂ ]cn-]m-Sn-bm-WnXv. C∂v \-S-°p-∂ kmw-kv-ImcnI k-tΩf-\w ap-lΩ-Zv D-Æn lmPn Fw.F¬.F. D-Zv-LmS\w sN-øpw. ap-lΩ-Zv t]-cm{º (kn-\n-am ko-cn-b¬ \S ≥) apJy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿∂v kn-Mn-Mv Ãm¿ tIm-gn-t°m-Sv A-h-X-cn-∏n-°p-∂ Km-\-ta-fbpw an-an-{Inbpw A-c-tß-dpw. \msf cm-hn-se ap-X¬ ku-P-\yZ-¥tcm-K \n¿-W-b Iymw-]v, Imen°-‰v U-‚m-sIb¿, U-‚m ¢n\n-°n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-Ø-s∏-Sp∂p.

kzÀ-Ww I-f-ªpIn-«n

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tXm-t´-°m-Sn\pw- -]q-t°m-´pw-]m-S-Øn-\p-an-Sbn¬ h-®v kz¿-Wm-`-c-W-߃ A-S-ßn-b s]m-Xn I-f-™p-In´n. D-S-a-Iƒ _-‘-s∏-Sp-I. t^m ¨: 9947577914.

s^-bv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uv F-SpØp-am-‰n. ^v-f-Iv-kv t_m¿-Upw _m-\-dp-w t]m-Ã-dp-I-fp-am-Wv \o-°nbXv. Xn-cq-c-ßm-Sn a-fi-e-Øn¬s∏-Sp-∂ s]-cp-a-Æ ¢m-cn sX∂-e, F-S-cn-t°m-Sv, Xn-cq-c-ßmSn, ]-c-∏-\-ßm-Sn, \-∂-{º ]©m-b-Øp-I-fn¬ Un-s^-bv-kvsa‚ v kv-Izm-Un-s‚ Np-a-X-e hln-°p-∂ Xn-cq-c-ßm-Sn _n. Un.H. sI tKm-]m-e-Ir-jv-Ws‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bmWv \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø-Xv.

a-t©-cn: a-Xw cm-{„o-b-Øn¬ C-S-s]-Sp-∂-Xv a-tX-X-c-Ø-Øn\v Kp-WI - c - a - s - √-∂v kn.]n.Fw. t_m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw hrμm-Im-cm-´v. a-t©-cn-bn¬ \-S-∂ F¬.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. ap-kv-enw eo-Kv ap-kv-enw-I-fpsS hn-Im-c-sØ Nq-j-Ww sNbvX - m-Wv \n-e\ - n¬-°p-∂X - v. eoKn-\v a-Xw A-[n-Im-cw t\-Sm-\p≈ D-]-I-c-Ww am-{X-am-Wv. Ah¿-°v I-®h - S- Ø - n-em-Wv Xm¬]-cyw. eo-Kn-s‚ t]-cv a-Wn-eo-Kv F-∂m-°n- am-‰-Ww. ]-›n-tajy-bp-am-bn Im-e-ß-fm-bn \n-e\n-∂ ku-lr-Zw A-ta-cn-°-°pth-≠n D-t]-£n-®-t∏mƒ eo-Kv

au-\w ]m-en-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ^-e-kv-Xo-\n-se ]m-h-ßsf sIm-s∂m-Sp-°m≥ C-{kmbn-¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂ A-tX an-ssk-ep-I-fm-Wv C-¥y C-d°p-a-Xn sN-øp-∂-Xv. C-{km-boen¬ \n-∂v Iq-Sp-X¬ B-bp-[߃ C-d-°-Ip-a-Xn sN-øp-∂ cm-Py-am-Wv C-¥y. tIm¨-{Kkn-s‚ Cu \n-e-]m-Sn-s\-Xn-tc i-–n-°m≥ eo-Kn-\v I-gn-™n-´n√. sN-dp-In-S° - m¿ {]-bm-ks - ∏Sp-Ib -- m-Wv. eo-Kpw tIm¨-{K-k pw B-tKm-f Ip-Ø-I-I-sf kmlm-bn-°p-I-bm-Wv. B¿.F-kv. F- n-t\m-Sv H-cn-°e - pw s]m-cpXn-bn-´n-√m-Ø tIm¨-{K- ns‚ a-\-kv A-h-cp-tS-Xp-t]m-se-

X-s∂-bm-Wv. C-S-Xp-{]-ÿm-\ß-fm-Wv h¿-Ko-b-X-sb sN-dpØ-Xv. tI-c-f-Øn-s‚ Im-en-bm-b J-P-\m-hn¬ ]q-®-Iƒ I-fn-®p \-S-°p-∂ A-h-ÿm-bm-Wv. am‰w A-\n-hm-cy-am-Wv. tI-{μ-Ønse tN-´≥ _m-h-bpw tI-c-fØn-se A-\n-b≥ _m-h-bpw P\-ß-sf C-c-´ A-Sn-bm-Wv A-Sn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. a-e-∏p-dØv N-cn-{Xw kr-„n-°m≥ thm´¿-am¿- X-øm-dm-h-W-sa-∂pw Ah¿ ]-d-™p. {]-^. ]n Ku-cn A-[y-£-X h-ln-®p. G-cn-bm sk-{I-´-dn hn Fw ju-°-Øv, A-Uz. sF Sn \-Po-_v, A-Uz. ]n Fw k-^d - p√, A-Uz. H sI Ip-™n-t°m-b-

X-߃, A-Uz. _m-_p Im¿-XntI-b≥,ÿm-\m¿-Yn ]n sI ssk-\_ - kw-km-cn-®p.

C.hn.Fw. X¿m-dm-¡Â \msf

a-e-∏p-dw: Xm-\q¿ A-kw-ªn aWv-U-e-Øn-se t]m-fn-Mv tÃj-\p-I-fn-te-°v C-e-Iv-t{Sm-WnIv thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ X-ømdm-°p-∂ dm≥-U-ssa-tk-j≥ {]-{In-b B-dn-\v Xn-cq¿ Fkv.F-kv.Fw. t]m-fn-sS-Iv-\n°v tIm-f-Pn¬ cm-hn-se 8.30 \S-°pw. s]m-∂m-\n a-Wv-U-e-Ønse ÿm-\m¿-Yn-I-tfm {]-Xn-\n[n-I-tfm ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v D]-h-c-Wm-[n-Im-cn A-dn-bn-®p.

tNm-¡m-Sv ]-©m-b-¯n bp.Un.F-^v. C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv thm-«n-Mv sa-jo-³ hn-X-c-Ww Xp-S-§nA-Wn-IÄ C-S-ªpX-s¶ Im-fn-Im-hv: tNm-°m-Sv ]-©m-bØn¬ bp.Un.F-^v. A-Wn-Iƒ C-S-™p-X-s∂. h¿-j-ß-fm-bn bp.Un.F-^v ap-∂-Wn _-‘w XI¿-∂ ]-©m-b-Øn¬ Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v t\Xm-°ƒ sF-Iy-Øn-se-Øn-sb¶n-epw eo-Kn-s‚-bpw tIm-¨-{Kkn-t‚-bpw A-Wn-Iƒ-°n-S-bn¬ G-in-bn-√. I-gn-™ Zn-h-kw D-Zn-cw-s]mbn-en¬ \-S-∂ bp.Un.F-^v I¨-h≥-j-\n¬ tIm¨-{K-kv ]-s¶-Sp-°m-Øn-Xn¬ {]-Xn-tj-

[n-®v hym-gm-gv-N \-S-∂ I¨-h≥j-\n¬ eo-Kpw ]-s¶-Sp-Øn-cp∂n-√. h-b-\m-Sv a-fi-ew bp.Un.F^v ÿm-\m¿-Yn Fw sF jm-\hm-kv ]-s¶-Sp-°p-∂ {]-Nm-c-W tbm-K-ß-fn¬ {]-Xn-tj-[w \nXy-kw-`-h-am-bn-´p-≠v. jm-\-hmkn-s\ ÿm-\m-¿-Yn-bm-°n-bXn¬ tIm-¨-{K-kn-epw eo-Knepw I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[-ap-≠mbn-cp-∂p. C-Xp I-W-°n-se-Sp°m-sX ÿm-\m¿-Yn {]-Jym-]\w \-S-Øn-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-

®v {]-h¿-Ø-I¿ cw-K-Øv \n-∂pw am-dn-\n-∂n-cp-∂p. tIm-¨-{Kkn-s‚ Nn-e {]m-tZ-in-I t\-Xm°ƒ Bw B-Zv-an-°p th-≠n ]c-ky-am-bn cw-K-Øn-d-ßn {]-h¿Øn-°p-I-bpw sN-øp-∂p-≠v. jm-\-hm-kv ]-s¶-Sp-°p-∂ an° tbm-K-ß-fpw _-l-f-Øn¬ I-em-in-°p-I-bm-Wv. I-gn-™bm-gv-N ap-Jy-a-{¥n ]-s¶-Sp-Ø tbm-K-Øn¬-t]m-epw ÿm-\m-¿Yn ]-s¶-Sp-°m-Xn-cp-∂-Xv {]-Xntj-[w `-b-∂m-sW-∂m-Wv hn-ebn-cp-ج.

a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\m-bn Pn-√-bn-se 2288 t]m-fn-Mv _q-Øn-te-°mh-iy-am-b C-e-t{Œm-Wn-Iv thm´n-Mv sa-jo-≥ hn-X-c-Ww B-cw`n-®p. \n-tbm-P-I a-fi-e-ß-fnse A-kn. d-n-t´-Wn-Mv Hm-^nk¿-am-¿-°m-Wv thm-´n-Mv sajo-\p-Iƒ ssI-am-dp-∂X - v. Pn-√-bn-se 9 hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-em-bn k-÷-am°n-b kvt- {Sm-Mv dq-an-em-Wv sajo-\p-Iƒ kq-£n-°p-∂-Xv. 5, 6 Xn-ø-Xn-I-fn¬ thm-´n-Mv sajo-\p-I-fn¬ _m-e-‰v t]-∏-¿

k-÷o-I-cn-® ti-jw Cu tI{μ-ßf - n¬ \n-∂m-Wv 9\v sa-jo\p-Iƒ {]n-ssk-Un-Mv Hm-^nk¿-am¿-°v hn-X-c-Ww sN-øpI. thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fp-sS kp-c-£ D-d-∏m-°m\m-bn kq£n-∏v tI-{μ-ß-fn¬ t]m-enks\ \n-tbm-Kn-®n-´p-≠v. kp-c-£n-X-Xz-hpw kp-Xmcy-X-bpw D-d-∏m-°m-\m-bn thm´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ ssI-am-dp-∂-Xn-s‚-bpw kq-£n-°p--∂-Xns‚-bpw Zr-iy-߃ ]-I¿-Øm≥ {]-tXy-I kw-L-sØ G-¿s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

\m-k-dp-±o³ F-f-a-cw a-t©-cn- \ntbm-PI aÞ-e-¯n ]cy-S\w \S¯n bp.]n.F-bn A-h-ti-jn-¡p-¶ G-I- ]mÀ-«n -eo-Kv: sh-¦-¿ \m-bn-Up

a-t©-cn: {Km-a-h-gn-I-fn¬ \n-d]p-©n-cn hn-X-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw a-t©-cn a-fi-e-Øn¬ \-S-Øn-b ]-cy-S-\w ao-\-®q-Sn¬ Ip-fn-cp ]-I-cp-∂-Xm-bn. a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fiew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-c-Øn-s‚ {]-N-mc-W bm-{X a-t©-cn a-fie-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ I-\-Ø Nq-Sn-s\ h-I-h-bv°m-sX \n-c-h[n-bm-fp-I-fm-Wv h-gn-tbm-c-ßfn¬ Im-Øp\n-∂-Xv. cm-hn-se aÆm¿-a-e-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]cy-S-\w cm-{Xn ssh-In a-t©-cn h-´-∏m-d-bn-em-Wv k-am-]n-®-Xv. {]- N m- c - W - t Im- e m- l - e - ß fpw hm-l-\-hyq-l-ß-fp-an-√msX e-fn-X-am-b co-Xn-bn-em-Wv

{Km-ao-W ta-J-e-I-fn-eq-sS {]-Nmc-W-hm-l-\w I-S-∂p t]m-b-Xv. A- c n- ° - ≠ w- ] m- ° n- \ - S p- Ø Ip-´-\-ßm-Sn-bn¬ \m-´p-Im¿ \¬-In-b kzo-I-c-Ww lr-Zy-ambn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ]m-≠n-°m-Sv, sh-≈p-h-ßm-Sv, s\-√n-°p-Øv, ap-°w F-∂n-h-S-ß-fn-se ]-cy-S\-Øn-\p-ti-jw s\-√n-°p-Øv A-ßm-Sn-bn-se-Øn. Pp-ap-A \a-kv-°m-cm-\-¥-cw Xm-a-c-t»-cn-, Ip-´n-∏m-d,tNm-e-°¬, tNm-e A-®m¿ I-º-\n-, ]n-em-°¬, ap°w, A-a-bw-tßm-Sv, ]p-√-t©cn, \m-Wn-∏-Sn, hm-b-∏m-d-∏-Sn, In-g-t°-X-e, aw-K-e-t»-cn, sN-cWn, s\-√n-]-d-ºv, cm-a≥-Ip-fw F-∂n-hn-S-ß-fn-eq-sS ho-ºq-cnse-Øn.

km-{º-Zm-bn-I cm-{„o-b∏ m¿-´n- ÿm-\m¿-Yn-Iƒ C-e£≥ k-a-b-Øp am-{Xw A-h-Xcn-°p-tºmƒ \-S-∏m-°m-hp-∂ Im-cy-߃ am-{Xw ]-d-™v Xß-f tX-Sn-sb-Øp-∂ \m-k-dp±o≥ F-f-a-c-w lr-Z-b-Øn¬ CSw t\-Sp-I-bm-sW-∂v thm-´¿am¿ ]-d-bp-∂p. F-kv.Un.]n.sF.tem-I-k`m a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v IΩn-‰n P-\. I¨-ho-\¿ ]n Zm-hqZv, ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n Fw _-jo¿, I¨-ho-\¿ A-Uz. kmZn-Jv \-Sp-sØm-Sn, \u-jm-Zv awK-e-t»-cn, kn A-Iv-_¿, ]-≈nbm-fn lw-k F-∂n-h-¿ a-t©-cna-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-cw a-t©-cn bn¬ ÿm-\m¿-Yn-sb ]m-e-°p-fw ¢-∫n¬ thm-´-`y¿-Yn-°p∂p A-\p-K-an-®-p.

a-e-∏p-dw: bp.]n.F. k¿-°mdn¬ Xp-S-cp-∂ G-I ]m¿-´n C¥y≥ bq-\n-b≥ ap-kv-enw-eoKv am-{X-am-sW-∂v _n.sP.]n. ap≥ A-Jn-te-¥ym {]-kn-U ‚ v sh-¶-ø \m-bn-Up. A-Uz. F≥ {]-Im-in-s‚ Xn-c-s™Sp-∏v tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. H-c-Sn ap-t∂m-´ph-®m¬ aq-∂Sn ]n-d-tIm-´-Sn-°p-∂ bp.]n. F. C-t∏mƒ Un.]n.F. BWv. tIm¨-{K-kn¬ \n-∂v F√m ]m¿-´n-I-fpw sIm-gn-™psIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. C-hsc-√mw ]p-Xn-b t]-cn¬ tIm ¨-{K-kp-≠m-°p-∂p. cm-PyØv F-{X tIm¨-{K-kp-s≠∂p A-h¿-°p X-s∂ A-dn-bn√. F¬.Un.F-^n-se A-hÿ hn-`n-∂-a-√. X-ß-fp-sS t\-Xm-hm-sc-∂ tNm-Zn-®m¬ t]m-epw {]-Jym-]n-°m-\m-hmsX Ip-g-ßp-I-bm-Wv Im-cm´pw sb-®q-cn-bpw. C-h¿-°v Ggv {]-[m-\-a-{¥n ÿm-\m¿-Yn- Im-°-t©-cn \n-hm-kn-Iƒ \-S-Øn-b thm-´v _-ln-jv-I-c-W {]-N-mc-WPm-Y bm-Wv. \m-bn-Up ]-d-™p.

C³-jp-d³-kv ImÀ-Uv P-eo \o-em-{¼-sb ]p-Xp-¡ens\ sNmÃn hn-P-bn-¸n-¡Ww: kw-LÀ-jw Imw-]-kv {^-−v ta-em-‰q¿: B-tcm-Ky C≥-jqd≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-°m-s\-Ønb-h-cpw D-tZym-K-ÿ-cpw X-Ωn¬ kw-L¿-jw. F-S-∏-‰ ]-©m-bØn-se G-∏n-°m-Sv F.F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-S-∂ Iymw-]n-em-Wv kw-L¿-jw. D-tZym-K-ÿ¿ ssh-In-sb-Øn-b-Xm-Wv X¿-°Øn-\v Im-c-W-am-b-Xv. ]-©m-bØn-se H-∂v, c-≠v, aq-∂v hm¿Un-ep-≈-h¿-°v sh-≈n-bm-gv-Nbm-Wv Im¿-Uv ]p-Xp-°p-∂-Xn-\v k-a-bw A-\p-h-Zn-®-Xv. ]p-Xp-°en-\v Kp-W-t`m-‡m-°ƒ cm-hnse G-gn-\p X-s∂ F-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ D-tZym-K-ÿ-¿ 11\v F-Øn-b-Xm-Wv kw-L¿-j-Øn\n-S-bm-°n-b-Xv.

5 G-{]n¬ 2014 i\n

am-\-¥-hm-Sn: -"hn-i-∏n-√mØ `-b-an-√m-Ø C-¥y-°m-bv am-^n-b cm-{„o-b ap-∂-WnIƒ-s°-Xn-tc'- F-∂ ap-{Zmhm-Iy-hp-am-bn _-Z¬ cm-{„ob-Øn-\v i-‡n ]-I-cm-\pw ae-tbm-c hn-I-k-\-Øn-\pw ka-{K ]p-tcm-K-Xn-°pw th-≠n F-kv.U -- n.]n.sF. ÿm-\m¿Yn P-eo¬ \o-em-{º-sb hn-Pbn-∏n-°-W-sa-∂v ap-gp-h≥ hnZym¿-Yn-I-tfm-Spw ]p-Xn-b thm-´¿-am-tcm-Spw Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y Pn-√m IΩn-‰n A-`y¿-Yn-®p.

F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy kv-Izm-Uv 50 tI-kp-IÄ ^-b sN-bv-Xp a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xncs™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn√-bn¬ A-\-[n-Ir-X a-Zy \n¿am Whpw I-S-Øpw X-S-bm \m-bn cq-]-h-Xv-I-cn-® F-Iv-ssk-kv kv-s]-j¬ kv-Izm-Uv 50 A-_vIm-cn tI-kp-Iƒ ^-b¬ sN-bvX-Xm-bn Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm^n-k¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-IvS¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p. Iq-Sm-sX 11 \¿-t°m-´n-Iv {UKv-kv B≥-Uv ssk-t°m-t{Sm∏n-Iv k-_v-Ã≥-k-kv (F≥.Un. ]n.F-kv.) {]-Im-c-ap-

≈ e-l-cn h-kv-Xp-°-fpw ]n-Sns®-Sp-Øp-. hn-hn-[-bn-S-ß-fn¬ \n-∂mbn I-©m-hv, a-Zyw,- {_u¨ jpK¿ F-∂n-h-bpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. C-Xp-h-sc 203.800 en-‰¿ a-Zy-hpw 1.27 In-tem I-©m-hpw 50 an-√n{Kmw {_u¨ jp-K-dpw H-cp an√n-{Kmw en-Izn-Uv {_u¨-jp-Kdpw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. Xn- c - s ™- S p- ∏ n- t \m- S - \ p- _ ‘n-®v e-l-cn h-kv-Xp-°-fp-sS hn-X-c-Ww X-S-bm\pw Pn-√m AXn¿-Øn-I-fn¬ ]-t{Sm-fn-Mv I¿-

i-\-am-°m\p-ap-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-s≠-∂v kv-s]jy¬ kv-Izm-Uv t\m-U¬ Hm^n-k¿ Iq-Sn-bm-b A-kn.- F-Ivssk-kv I-Ωo-j-W¿ ]n _m-eIr-jv-W≥ A-dn-bn-®p. hm-l-\-ß-fn-epw s]m-Xp ÿ-e-ß-fn-epw I¿-i-\ ]-cntim-[-\ \-S-Øp-∂p-≠v. a-Zyw \¬-In thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n°p-∂ {]-h-W-X X-S-bp-∂-Xns‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ aq-∂v kv-s]jy¬ kv-Izm-Up-I-fm-Wv {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v.

thm-«v _-ln-jv-I-cn¡m³ {]-Nm-c-WP-Y \-S-¯n ]-≈n-°¬: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ cm-{„o-b ]m¿-´n-I-fp-sS {]-Nm-cW Pm-Y-bv°p ]p-d-sa thm-´v _ln-jv-°-m≥ B-lzm-\w sN-bvXp-≈ {]-Nm-c-W P-Y-bpw. tN-te-{º {Km-a∏-©m-b-Ønse Im-°-t©-cn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ kn-ss¥-‰v I-º-\nbn¬ \n-∂v ]p-dw X-≈p-∂ ]-cnk-c a-en-\o-I-c-W h-kv-Xp-°ƒ \n-b-{¥n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-

sk-Iv-S-d Hm-^n-kÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-In a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Iv-k`m a-Wv-U-e-ß-fn-se 235 sk-Iv‰-d¬ Hm-^o-k¿-am¿-°v ]-cn-ioe-\w \¬-In. a-e-∏p-d-sØ 123 Dw s]m-∂m-\n-bn-se 112 Dw skIv-‰-d¬ Hm-^o-k¿-am¿-°v c-≠p sk-j-\p-I-fn-em-bn I-e-I-S-td-‰v k-tΩ-f-\ lm-fn-em-bn-cp-∂p ]cn-io-e-\w.Hm-tcm a-Wv-U-e-Ønse-bpw 12 ho-Xw _q-Øp-I-fp-sS

kq-cym-Lm-Xw X-S-bm³ ap³-I-cp-X-ÂFSp¡-Ww: BtcmKy hn`mKw a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se Nn-e `mK- ß - f n¬ \n- ∂ pw kq- c ym- L mXw dn-t]m¿-´v sN-bv-X km-l-Ncy- Ø n¬ B- t cm- K yw, B- b q¿th-Zw, tlm-an-tbm sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿-am¿ {]-tXy-I {]-Xntcm-[ \n¿-tZ-i-߃ ]p-d-s∏-Sphn-®p. Xn- c - s ™- S p- ∏ v {]- N m- c - W Øn-te¿-s∏-Sp-∂ ÿm-\m¿-YnIƒ-°pw {]-h¿-Ø-I¿-°pw ap ≥- I - c p- X - e p- I ƒ k- l m- b - I - a mhpw. 103 Un-{Kn ^m-c≥-lo-‰n-\v ap-I-fn¬ i-co-c-Xm-]w, h-‰n h-c≠ Np- h - ∂ i- c o- c w, t\¿- Ø th-K-X-bn-ep-≈ \m-Un-an-Sn-∏v, i- ‡ n- b m- b X- e - t h- Z - \ , X- e °- d - ° w, am- \ - k n- I m- h - ÿ - b nep-≈ am-‰-߃ F-∂n-h-bm-Wv kq-cym-Lm-XØn-s‚ e-£-W߃. Xp- S ¿- ∂ v A- t _m- [ m- h - ÿ bn- e m- h m- \ pw km- [ y- X - b p- ≠ v .

A-Xn-\m¬ ap≥-I-cp-X-ep-I-sfSp-°m≥ {i-≤n-°-Ww. kq-cymLm- X w G- ‰ m¬ hn- { i- a n- ® v XWp-Ø sh--≈w sIm-≠v i-co-cw Xp-S-bv-°p-I-bpw ^m≥, F.kn. Xp- S - ß n- b - h - b p- s S k- l m- b tØm- s S i- c o- c w X- W p- ∏ n- ° pI-bpw sN-ø-Ww. [m-cm-fw sh≈w Ip-Sn-°p-I-bpw tUm-Iv-S-dpsS k- l m- b w tX- S p- I - b pw thWw. Ip-´n-I-sf sh-bn-e-Øv Ifn-°m≥ A-\p-h-Zn-°-cp-Xv. {]m- b m- [ n- I y- a p- ≈ - h - c pw tcm-Kn-I-fpw {]-tXy-Iw {i-≤n°-Ww. ho-Sn-\-I-Øv [m-cm-fw Im-‰v I-S-°m-\pw Nq-Sv ]p-d-Øv t]m-hm-\p-am-bn hm-Xn-ep-I-fpw P-\-ep-I-fpw Xp-d-∂n-S-Ww. ip≤-P-ew Ip-Sn-°p-I-bpw I-´n-IqSn-b h-kv-{X-߃ H-gn-hm-°p-Ibpw th-Ww. th-\¬ Im-e-Øv Nq-Sv Iq-Sp∂- X v sIm- ≠ v kq- c ym- L m- X w,

h-b-dn-f-°w, sN-¶-Æv Xp-S-ßnb A- k p- J - ß ƒ Iq- S p- X - e p≠m-hm≥ km-[y-X-bp-≠v. C-h {]-Xn-tcm-[n-°m-\p-≈ a-cp-∂pIƒ F- √ m k¿- ° m¿ B- b q¿th- Z ÿm- ] - \ - ß - f n- e pw tÃm°v sN-bv-Xn-´p-≠v. sh- b n- e - Ø v tPm- e n sN- ø p∂-h¿ tPm-en k-a-bw cm-hn-se 7.30 ap-X¬ 11.30 h-sc-bpw D-®bv-°v 3.30 ap-X¬ B-dv h-sc-bpam-°p-I. cm-a-®w, sIm-Ø-a-W√n, a-e¿ F-∂n-h-bn-´v Xn-f-∏n-® sh-≈w [m-cm-fw Ip-Sn-°p-I. ]g- ß ƒ, ]- g - ® m- d p- I ƒ C- f - \ o¿ sh-≈w, kw-`m-cw Xp-S-ßn-b-h [m- c m- f w Ip- S n- ° p- I . amw- k w, ap- ´ , a- ¬ kyw F- ∂ n- h I- g n- h Xpw H-gn-hm-°p-I. Np-h-∂ ap-f-Iv, Nm-b, Im-∏n F-∂n-h Ip-d-bv-°p-I. D-®-bv-°v ti- j w H- c p a- W n- ° q¿ t\- c w In- S - ∂ p- d - ß p- I . ]m- b v - ° - ‰ n¬

e- ` n- ° p- ∂ - X - √ m- Ø ]- i p- h n≥ ]m¬ H-cp •m-kv cm-{Xn I-gn-°p∂-Xv \-√-Xm-Wv. ]-cp-Øn h-kv{X- ß - t fm sh- ≈ \n- d - Ø n- e p≈ h-kv-{X-ß-tfm D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv D-Nn-Xw. th- \ ¬- ° m- e - Ø v Nn- ° ≥ t]m-Iv-kv, A-©mw-]-\n, a-™∏n- Ø w, sXm- ≠ - h o- ° w Xp- S ßn-b tcm-K-߃ h¿-[n-°m≥ km-[-b-X-bp-≠v. Pn-√-bn-se 90 k¿- ° m¿ tlm- a n- t bm Un- k v s]≥-k-dn-I-fn-epw a-e-∏p-dw, at©-cn, h-≠q¿ F-∂n-hn-S-ß-fnse tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn-Ifn-epw a-cp-∂p-Iƒ ku-P-\y-ambn e-`n-°pw. th- \ ¬- ° m- e - Ø v Nq- S n- s \ {]- X n- t cm- [ n- ° m≥ ip- ≤ - P - e w [m-cm-fw Ip-Sn-°-Ww. `-£-WØn¬ ]-g-h¿-K-ß-fpw ]-®-°dn- I - f pw Dƒ- s ∏- S p- Ø - W - s a∂pw sa- U n- ° ¬ Hm- ^ n- k ¿-

øm-dm-hm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-Wv thm-´v _-ln-jv-°-cn-°p-∂-Xv.C-Xn-s‚ {]-N-c-Wm¿-Yw ]p¬-]-d-ºn¬-\n-∂v B-cw-`n-® thm-´v _-ln-jv-°-c-W {]-Nm-cW P-Y \n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn¬]-cy-S-\w \-S-Øn. kn I-_o¿, C sI k-Zm-\μ≥,- sI hn A-ko-kv,- kn A-ivd-^v t\-Xr-Xzw \¬-In.

am¿ A-dn-bn-®p.

{]-kn-UâpÄs¸-sS F-«p-t]-sc eo-Kv ]p-d-¯m-¡n ]-≈n-°¬: tN-te-{º {Km-a∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n jm-ln-\, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n tZ-h-Zm-kv F-∂n-h-sc A-hn-izm-k-Øn-eq-sS ]p-d-Øm°n-b-Xn-\p tN-te-{º {Km-a∏©m-b-Øv B-Iv-SnMv {]-knU‚ v sI Sn P-ao-e lp-kbv≥, ]n \u-jm-Z-en, sI sI kp-ld, ]n sI Zn¬-P F-∂o {Km-a∏©m-b-Øv saw_¿-am-sc-bpw kn ]n j-_o-d-en, Fw sI ss^-k¬,- F≥ F \m-k¿, sI sI Ip-™m-ap-lm-Pn F-∂nh-tc-bpw ap-kv-enw eo-Kn¬ \n∂pw ]p-d-Øm-°n-.

ta¬-t\m-´ Np-a-X-e-bm-Wv Hmtcm sk-Iv-S-d¬ Hm-^o-k¿-am¿°pw \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. t]mfn-Mv D-tZym-K-ÿ¿-°pw thm-´¿am¿-°pw B-h-iy-am-b ku-I-cy߃ H-cp-°p-I-bpw _q-Øn-se t]m-fn-Mv I-W-°pw a-‰v hn-h-cß-fpw F.B¿.H. °v D-S≥ ssIam-dp-I-bpw sN-ø-em-Wv C-h-cpsS {]-[m-\ Np-a-X-e.

sI.Fw.kn.kn. dm-en C-¶v a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw a-fi-ew bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zn-\v ]n-¥p-W A-dnbn-®v- sIm-≠p-≈ sI.Fw. kn.kn. dm-en C-∂v a-e-∏p-dØv \-S-°p-sa-∂v bp.F.C sI.Fw.kn.kn. {]-kn-U‚ v tUm. ]p-Øq¿ d-lv-am≥ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. {]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\ß-fn¬ \n-c-¥-cw C-S-s]-´ hy-‡n F-∂ \n-e-bn-em-Wv A-l-Ω-Zn-\mbn Xn-c-s™-Sp∏v {]-Nm-c-W-Øn-\n-d-ßp-∂sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. dm-en C-∂p ssh-Io-´v \m-ep a-Wn-°v kp-∂n-a-l¬ ]-cnk-c-Øp-\n-∂v B-cw-`n-°pw. B-dp-a-Wn-°v a-e-∏p-dw Ip∂p-Ω-en¬ k-am-]n-°pw. kam-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ apkvv-enw eo-Kv tZ-io-b J-Pm≥©n a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n, kw-ÿm-\- P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv, km-Zn-J-en in-lm-_v X-߃ ]-s¶-Sp-°pw. Pn-± sI.Fw. kn.kn. a-e-∏p-dw Pn-√m sk{I-´-dn a-Po-Zv tIm-´o-cn, sI. Fw.kn.kn. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ A-jv-d^v I-f-Øn-߬-∏m-d F-∂nh-cpw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/MlW

]cn-]mSn

C-e-t{Îm-Wn-Iv thm-«n-Mv sa-jo-³ hn-X-c-Ww

„a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: sh¬-

s^-b¿ ]m¿-´n s]m-Xp-tbm-Kw ˛4.-00 „a-t©-cn k-e-^n sk‚¿: Fw.-F-kv.-Fw. tam-d-¬ kv-Iqƒ D-Zv-Lm-S-\w-˛-˛9.-00 „X-®-Æ Xm-Pp¬ D-e-a \-K¿: a-X {]-`m-j-Ww-˛7.-00

a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m X-ncs™-Sp-∏n-\m-bn Pn-√-bn-se 22 88 t]m-fn-Mv _q-Øp-I-fn-te °m-h-iy-am-b C-e-t{Œm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-≥ hn-X-c-Ww B-cw-`n-®p. \n-tbm-P-I a-fie-ß-fn-se A-kn. d-n-t´-Wn-Mv Hm-^n-k¿-am-¿-°m-Wv ]-cn-tim[-\ ]q¿-Øn-bm-b thm-´n-Mv sajo-\p-Iƒ ssI-am-dp-∂-Xv. Pn-√-bn-se H≥-]-Xv hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-em-bn k÷-am-°n-b kv-t{Sm-ßv dq-ap-Ifn-em-Wv thm-´n-Mv sa-jo-\p-I ƒ kq-£n-°p-∂-Xv . G-{]n¬ A-©v, B-dv Xn-ø-Xn-I-fn¬

Adnbn-¸pIÄ

kv-amÀ-«v ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â: Nn-In-Âk B-h-iy-ap-Å-hÀ-¡v Ah-kcw a-e-∏p-dw: B-tcm-Ky C≥-jpd≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-°¬ Xp-Sßm-Ø ]-©m-b-Øp-I-fn-se A-Sn-b-¥-c Nn-In-¬k B-hiy-ap-≈ tcm-Kn-Iƒ-°pw ]p-Xp°¬ ]q¿-Øn-bm-b ]-©m-bØp-I-fn-se ]p-Xp-°m≥ hn-´pt]m-b A-Sn-b-¥-c Nn-In-¬k B-h-iy-ap-≈ tcm-Kn-Iƒ-°pw kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp-°m≥ A-h-k-c-sam-cp-°p-∂p. s]m∂m-\n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn, Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn, dn-eb≥-kv C≥-jp-d≥-kv I-º-\n Hm-^n-kv, s]-cn-¥¬-a-Æ \-Kc-k-`m Hm-^nkn-\v F-Xn¿ hiw, \n-e-ºq¿ Xm-eq-°v B-ip]-{Xn, a-t©-cn P-\-d¬ B-ip]-{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv ku-I-cyw. ]p-Xp-°¬ ]q¿-Øn-bm-b ]©m-b-Øp-I-fn¬ km-t¶-Xn-I Im-c-W-ß-fm¬ kv-am¿-´v Im¿Uv ]p-Xp-°m≥ I-gn-bm-sX h∂ A-Sn-b-¥-c Nn-In-¬k Bh-iy-ap-≈ tcm-Kn-Iƒ-°pw t^m-t´m-sb-Sp-°¬ Xp-S-ßmØ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂p≈ A-Sn-b-¥-c-am-bn Nn-In¬k B-h-iy-ap-≈ \-hw-_¿ / Un-kw-_¿ am-k-ß-fn¬ At]-£ \¬-In-b tcm-Kn-Iƒ°pw a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]{Xn, Xn-cq¿ Pn-√m B-ip-]-{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂p t^mt´m-sb-Sp-Øv ]p-Xn-b kv-am¿-´v Im¿-Uv ssI-∏-‰mw.Cu ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂p tk-h-\-߃ e-`n-°p-∂-Xn-\v A-Sn-b-¥-c Nn-In-¬k B-hiy-ap-s≠-∂v sX-fn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ \¬-I-Ww. Pn-√-bnse F-√m ]-©m-b-Øp-I-fnepw kv-am¿-´v Im¿-Uv ]p-Xp°¬ 15\v ap≥-]v ]q¿-Øn-bm°pw. ]p-Xp-°¬ ]q¿-Øn-bmb ]-©m-b-Øp-I-fn¬ km-t¶Xn-I Im-c-W-ß-fm¬ ]p-Xp°m≥ I-gn-bm-sX h-∂ kv-am¿´v Im¿-Up-Iƒ 15\v ti-jw Bcw-`n-°p-∂ c-≠mw L-´-Øn¬ ]p-Xp-°n \¬-Ipw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-Øn-\v 1800 200 2530 tSmƒ {^o \-º-dn¬ hn-fn°mw.

C-þ-a-WÂ ]m-kv a-e-∏p-dw: C-˛ a-W¬ ]-≤-Xn {]-Im-cw a-W¬ A-\p-h-Zn-°p∂-Xn-\v A-dn-bn-∏v e-`n-®v G{]n¬ c-≠v, aq-∂v, \m-ev XnøXn-I-fn¬ km-t¶-Xn-I Im-c-Wß-fm¬ ]m-kv e-`n-°m-Ø-h¿°v C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ 11.30 h-sc ]m-kv \¬-Ip-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp A-dnbn-®p. A-t]-£n-®-h¿ tc-JIƒ k-ln-Xw _-‘-s∏-´ d-h\yq Iu-≠-dp-I-fn¬ F-ØWw.

^pSvt_mÄ tIm-gn-s¨-\ Fw.F-kv.]n. tkm-¡À s^-Ìv k-_m≥ tIm-´-°¬-˛2 A¬-an≥-lm≥ h-fm-t©-cn C-∂-sØ I-fn ^n-^ a-t©-cn-˛tSm-]v-tam-kv-‰v X-e-t»-cn

Ip-cn-¡-e-¼m-Sv s]¬-hm-Wn-`w: Pm-aym-t]-£ ho-−pw \n-c-kn-¨p a-t©-cn: Ip-cn-°-e-ºm-Sv s] ¨-hm-Wn-`-t°-kn¬ aq-∂mw {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ Pn-√m tIm-S-Xn ho-≠pw \n-c-kn-®p. Aco-t°m-Sv N-°p-߬ I-∏-Nmen¬ Pm-_n-¿(45)s‚ Pm-aym-t]£-bm-Wv ho-≠pw X-≈n-b-Xv. I-gn-™ P-\p-h-cn 25\v sshIn-´v B-dp-a-Wn-°v Ip-cn-°-eºm-Sv ap-\o-_-bp-sS ho-´n-te-°v H-∏-\-bp-sS kn.Un. -Im-Wm-s\Øn-b 24Im-cn-sb _-em¬-kwKw sN-bv-Xp-sh-∂m-Wv tI-kv. a-t©-cn kn.sF-bm-Wv tI-kv A-t\z-jn-°p-∂-Xv.

bph-Xnsb ]o-Un-¸n-¨-Xm-bn ]-cm-Xn Xn-cq-c-ßm-Sn: hn-hm-l hm-Kv-Zm\w \¬-In ]o-Un-∏n-®-Xm-bn ]cm-Xn. ]-c-∏-\-ßm-Sn I-cn-¶-√Øm-Wn kz-tZ-in-\-bm-b 25Imcn-bm-Wv ]-cm-Xn-°m-cn. s]-cn¥¬-a-Æ s\-®n-tbm-S≥ k-eow (38) hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬In ]o-Un-∏n-°p-I-bpw H-t∂-ap°m ¬ ]-h-s‚ kz¿-Wm-`-c-W߃ ssI-h-i-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-sX-∂m-Wv ]-cm-Xn.hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-Inb ti-jw a-ºp-dw a-Jm-an-te°pw ]n-∂o-Sv s]-cn-¥¬-a-Æ ]≈n-bn-te-°pw sIm-≠p t]mbn. A-hn-sS h-®v \n-Im-lv sNbv-X-Xm-bn hn-iz-kn-∏n-® tijw X-an-gv-\m-Sv a-[p-°-c-bn-te°v sIm-≠p t]m-bn ]o-Un-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-s{X. keow a-Zv-dkm-[ym-]-I-\m-Wv. Cbmƒ tPm-en sN-bv-Xn-cp-∂ ÿm-]-\-Øn¬ {]-h¿-Øn-®ncp-∂ \-gv-k-dn kv-Iq-fn-se A[ym-]n-I-bm-Wv ]-cm-Xn-°m-cn.-

5 G-{]n¬ 2014 i\n

thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fn¬ _me-‰v t]-∏-dp-Iƒ k-÷o-I-cn-® ti-jw Cu tI-{μ-ß-fn¬ \n∂m-Wv G-{]n¬ H≥-]-Xn-\v \ntbm-P-I a-fi-e-Øn-se hn-hn[ _q-Øp-I-fn-te-bv-°p-≈

thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ {]nssk-Un-Mv Hm-^n-k¿-am¿-°v hn-X-c-Ww sN-øp-I. thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fp-sS kp-c-£ D-d∏m-°p-∂-Xn-\m-bn kq-£n-∏v tI-{μ-ß-fn¬ t]men-kv D-tZymK-ÿ-sc-bpw \n-tbm-Kn-®n-´p≠v. kp-c-£n-X-Xz-hpw kp-Xm-cyX-bpw D-d-∏m-°m-\m-bn thm-´nMv sa-jo-\p-Iƒ ssI-am-dp∂Xn-s‚-bpw kq-£n-°p∂-Xns‚-bpw ho-Un-tbm Zr-iy-߃ ]-I¿-Øp-∂-Xn-\v {]-tXy-I kw-L-sØ G-¿-s∏-Sp-Øn-bn´p-≠v.

hnhn-[ a-fi-e-ß-fn-te-°p-≈ Ce-t{Œm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ a-e-∏p-dw I-e-Œ-td‰n¬- \n∂p kq-£n-∏p tI-{μ-ß-fn-te°p sIm≠p-t]m-hm-≥ hm-l-\-Øn¬ I-b-‰p-∂p

aXw cm-{ão-b-¯n C-S-s]-Sp¶-Xv Kp-W-I-caÃ: hr-µm Im-cm-«v at©cn: a-Xw cm-{„o-b-Øn¬ C-S-s]-Sp∂-Xv a-tX-X-c-Øn\v Kp-W-I-c-a-s√-∂v kn.]n.Fw. t_m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw hrμm- Im-cm´v. a-t©-cn-bn¬ \-S∂ F¬.Un.F-^v. Xn-c-s™Sp-∏v s]mXp-tbm-K-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. eo-Kv ap-kv -enw-I-fp-sS hn-ImcsØ Nqj-Ww sN-bv-Xm-Wv \ne-\n¬-°p-∂-Xv. eo-Kn-\v aXw A-[n-Im-cw t\-Sm-\p-≈ D-]-Ic-Ww am-{Xam-Wv.A-h¿°v I-®-h-S-Øn-emWv Xm¬-∏-cyw. eo-Kn-s‚ t]-cv a-Wn-eo-Kv F-∂m-°n- am-‰-Ww. ]-›n-ta-jy-bp-am-bn Im-e-ßfm-bn \n-e-\n-∂ ku-lr-Zw Ata-cn-°-°p-th-≠n D-t]-£n-®t∏mƒ eo-Kv au-\w ]m-en-°p-I-

bm-bn-cp∂p. ^-e-kv-Xo-\n-se ]m-hß-sf sIm-s∂m-Sp-°m≥ C-{km-bn-¬ D-]-tbm-Kn-°p∂ A-tX an-ssk-ep-I-fm-Wv C¥y C-d-°pa-Xn sN-øp-∂Xv. C{km-bo-en¬ \n∂v G-‰hpw IqSp-X¬ B-bp-[-߃ C-d-°Ipa-Xn sN-øp-∂ cm-Py-am-Wv C¥y. tIm¨-{K- ns‚ Cu \ne-]m-Sn-s\-Xntc i-–n-°m≥ eo-Kn-\v I-gn-™n-´n√. sN-dp-InS-°m¿ {]-bm-k-s∏-Sp-Ibm-Wv. eoKpw tIm¨-{K-kpw BtKm-f Ip-Ø-II-sf km-lmbn°p-I-bmWv. B¿.F-kv.Fknt\mSv H-cn-°epw s]m-cp-Xnbn´n√mØ tIm¨-{K- n-s‚ a\kv A-h-cp-tSXp-t]mse-X-s∂bm-Wv. C-S-Xp-{]-ÿm-\-ß-fmWv h¿-Ko-b-X-sb sN-dp-Øn-´p-

≈Xv. tI-c-f-Øn-s‚ Im-enbm-b J-P-\m-hn¬ ]q-®-Iƒ I-fn-®p \-S-°p-∂ Ah-ÿm-bmWv. am‰w A-\n-hm-cy-am-Wv. tI-{μØn-se tN-´≥ _m-hbpw tI-cf-Øn-se A-\n-b≥ _m-hbpw P-\ß-sf C-c´ ASn-bm-Wv ASn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. a-e∏pd-Øv N-cn-{Xw kr„n-°m≥ thm-´¿-am¿- X-øm-dm-h-W-sa ∂pw A-h¿ ]-d-™p. {]-^. ]n Ku-cn A-[y-£-X h-ln-®p. G-cn-bm sk-{I´-dn hn Fw ju-°-Øv, AUz. sF Sn \-Po_v, A-Uz. ]n Fw k-^dp√, A-Uz. H sI Ip-™nt°m-b-X-߃, AUz. _m-_p Im¿- X n- t I- b ≥,ÿm- \ m¿- Y n ]n sI ssk-\-_ kw-km-cn®p.

tIm¨-{K- n-s‚ G-gw-K-ßfn¬ B-dp-t]-cpw ]-cn-]m-Sn-s°Øn-bn-cp-∂p. eo-Kns\-bpw C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dns\-bpw i-‡am-b `m-j-bn¬ hn-a¿-in-®pw tIm ¨-{K-kv t\-Xr-Xz-Øn-s‚ \n- e - ] m- S p- I ƒ- s °- X n- s c- b pw I¨-h≥-j-\n¬ {]-ta-bw A-hX-cn-∏n-®p. ap≥-Im-e Xn-c-s™-Sp-∏p-Ifn-sem-s°-bpw bp.-Un.-F-^nse tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-YnIƒ-s°-Xn-tc eo-Kv dn-_-ep-Isf a¬-k-cn-®-t∏mƒ A-Xn-\v hne-°n-Sm≥ H-cp bp.-Un.-F-^.v t\Xm-°ƒ-°pw I-gn-™n-cp-∂ns√-∂pw eo-Kv dn-_-ep-Iƒ-°v th-≠n ÿ-ew Fw.-F¬.-F. A-–p-lv-am≥ c-≠-Øm-Wn ]-cky-am-bn cw-K-Øv C-d-ßn-bt∏m-gpw tkm-Wn-b-sb ]-cn-lkn-®v tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-Icp-sS hn-Im-cw {h-W-s∏-Sp-Ønb-t∏m-gpw eo-Kn¬-\n-∂p B-sc-

a-e-∏pdw: a-e-∏p-dw afi-ew bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zn-\v ]n¥p-W A-dn-bn®vsIm-≠p-≈ sI.Fw.kn.kn. dmen C-∂v a-e-∏pd-Øv \-S-°p-sa∂v bp.F.C. sI.Fw.kn.kn. {]-knU‚ v tUm. ]p-Øq¿ d-lv am≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d™p. {]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv\-ß-fn¬ \n-c¥-cw C-S-s]-´ hy‡n F-∂ \n-e-bn-em-Wv A-lΩ-Zn-\p th-≠n Xn-c-s™-Sp-∏v {]- N m- c - W - Ø n- \ n- d - ß p- ∂ - s X ∂pw A-t±-lw ]-d™p. dm-en C-∂p ssh-Io´v \m-ep a-Wn-°v kp-∂n-a-l¬ ]-cn-k-cØp-\n∂p B-cw-`n-°pw. B-dp-aWn-°v a-e-∏p-dw Ip-∂p-Ω-en¬ k-am-]n-°pw Pn-± sI.Fw.kn. kn. a-e-∏p-dw Pn√m sk-{I´-dn aPo-Zv tIm-´ocn, sI.Fw.kn.kn. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n I¨ho\¿ A-jvd-^v I-f-Øn-߬∏md F-∂n-h¿ ]-s¶-SpØp.

s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ F¬.-Un.-F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v tbm-K-Øn¬ ÿm-\m¿-Yn ]n sI ssk-\-_-tbm-sSm-∏w hr-μm Im-cm-´v

dm³-U-ssa-tk-j³ \msf a-e-∏p-dw: Xm-\q¿ A-kw-ªn a-fi-e-Øn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fn-te-°v C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-Iƒ X-øm-dm-°p-∂ dm≥-Ussa-tk-j≥ {]-{In-b B-dn-\v Xn-cq¿ F-kv.-F-

kv.-Fw. t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-f-Pn¬ cm-hn-se 8.30 \-S-°pw. s]m-∂m-\n a-fi-e-Øn-se ÿm\m¿-Yn-I-tfm {]-Xn-\n-[n-I-tfm ]-s¶-Sp-°-W-sa∂v D-]-h-c-Wm-[n-Im-cn A-dn-bn-®p.

\w sN-bv-Xp. hn ]n Ip-™p A[y-£-X-h-ln-®p.]n sI Pm_n¿, kn tKm-]n, ]n kn-±o-Jv, kn sI ap-Øp kw-km-cn-®p. I¨-h≥-j-\p ti-jw \-S∂ {]-I-S-\-Øn-\v C A-en-bmap, kn sI ap-Øp, hn ]n C-√ymkv, apw-Xm-kv Nm-tØ-cn, A-PnX ]-cn-bm-°¬, e-fn-X t\-XrXzw \-¬-In. bp.-Un.-F-^.v kw-hn-[m-\sØ sh- √ p- h n- f n- ® v s]m- ∑ p≠w tIm¨- { K- k v I- Ω n- ‰ n- b psS t]- c n¬ F¬.- U n.- F - ^ .v ÿm- \ m¿- Y n- s b ]n- ¥ p- W - ® v t_m¿- U p- I ƒ ÿm- ] n- ® - t XmsS-bm-Wv `m-c-hm-ln-I-sf Un.kn.-kn. ]p-d-Øm-°n-b-Xv.-]p-dØm- ° n- b - h ¿- ° v sF- I y- Z m¿Uy-hp-am-bn G-sd {]-h¿-Ø-Ibp.-Un.-F-^v. hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\-Øn-\v ssh-e-Øq-cn¬ tIm¨-{K- n¬- \n-∂p ]p-d-Øm-°n- sc kw- L - S n- ∏ n- ® v I¨- h ≥b-h-sc B-\-bn-®v \-S-Øn-b {]-I-S-\w j≥ Iq-Sn \-S-∂-Xv bp.-Un.-Fbpw ]p-d-Øm-°n-bn-cp-∂n-s√- I¨-h≥-j-\n¬ s]m-∑p-≠w F-∂ t]-cn¬ I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn- ^v . t\- X r- X z- Ø n- \ v `o- j - W n∂pw {]-ta-bw A-`n-{]m-b-s∏-´p. tIm ¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n ®p. B¿ tIm-ap-°p-´n D-Zv-Lm-S- bm-bn-´p-≠v.-

sk-Iv-S-d Hm-^nkÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-In a-e-∏p-dw: s]m-∂m-\n tem-Ivk- ` m a- fi - e - ß - f n- s e 235 sk-Iv-‰-d¬ Hm-^nk¿-am¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In. a-e-∏p-dsØ 123 Dw s]m-∂m-\n-bn-se 112 Dw sk-Iv-‰-d¬ Hm-^n-k¿am¿- ° v c- ≠ p sk- j - \ p- I - f nem-bn I-e-I-S-td-‰v k-tΩ-f-\ lm- f n- e m- b n- c p- ∂ p ]- c n- i o- e \w.Hm- t cm a- fi - e - Ø n- s ebpw 12 ho-Xw _q-Øp-I-fp-sS ta¬-t\m-´ Np-a-X-e-bm-Wv Hmtcm sk- I v - S - d ¬ Hm- ^ nk¿am¿- ° pw \¬- I n- b n- c n- ° p- ∂ Xv. t]m- f n- M v D- t Zym- K - ÿ ¿°pw thm- ´ ¿- a m¿- ° pw B- h iy- a m- b ku- I - c y- ß ƒ H- c p°p-I-bpw _q-Øn-se t]m-fnMv I-W-°pw a-‰v hn-h-c-ß-fpw F.-B¿.-H.°v D-S≥ ssI-am-dpI-bpw sN-ø-em-Wv C-h-cp-sS a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. -ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-cw a-t©-cn ]m-e-°p-fw ¢-∫n¬ thm-´-`y¿-Yn-°m-s\-Øn-b-t∏mƒ {]-[m-\ Np-a-X-e.

a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xncs™-Sp-∏n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn√-bn¬ A-\-[n-Ir-X a-Zy D-¬ ∏m-Z-\-hpw I-S-Øpw X-S-bp-∂Xn-\m-bn cq-]-oI-cn-® F-Iv-sskkv kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv 50 A_v-Im-cn tI-kp-Iƒ ^-b¬ sNbv-X-Xm-bn Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-IvS¿ sI -_n-Pp A-dn-bn-®p. Iq-Sm-sX 11 \¿-t°m-´n-Iv {U-Kv-kv B≥-Uv ssk-t°mt{Sm-∏n-Iv k-_v-Ã≥-k-kv (F ≥.-Un.-]n.-F-kv.-) {]-Im-c-ap-≈ e-l-cn h-kv-Xp-°-fpw ]n-Sn-s®Sp-Øn-´p-≠v. hn-hn-[-bn-S-ß-fn ¬ \n-∂m-bn I-©m-hv, a-Zyw,{_u¨ jp-K¿ F-∂n-h-bpw ]nSn-s®-Sp-Øp. C-Xp-h-sc 203.-800 en-‰¿ a-Zy-hpw 1.-27 In-tem I©m-hpw 50 an-√n-{Kmw {_u¨

se Im-°-t©-cn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ kn-ss¥-‰v I-º-\nbn¬ \n-∂p X-≈p-∂ ]-cn-k-c aen-\o-I-c-W h-kv-Xp-°ƒ \n-b{¥n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmhm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ]-cn-

ssh-Zyp-Xn t]m-Ìp-I-fn-se ]-c-ky-§Ä \o-¡n a-e-∏p-dw: Xn-cq-c-ßm-Sn a-fie-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-NmW-Øn-\m-bn C-e-Iv-{Sn-Iv t]mÃp-I-fn¬ ÿm-]n-®n-cp-∂ ]c-ky-߃ \o-°w sN-bv-Xp. 146 t]m-Ãp-I-fn¬ \n-∂m-Wv {]-Nm-c-W km-a-{Kn-I-fpw ]-cky hm-N-I-ß-fpw \o-°w sNbv-X-Xv. ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Ifn¬ {]-Nm-c-W km-a-{Kn-Iƒ sI-´p-∂-Xpw ]-c-ky-hm-N-I߃ F-gp-Xp-∂-Xpw H-´n-°p∂ Xpw I-s≠-Øn-bm¬ _‘-s∏-´-h¿-s°-Xn-tc I¿-i\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ÿm-]n® 8070 Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW t_m¿-Up-I-fpw B‚n Uns^-bv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uv F-SpØp-am-‰n. Xn-cq-c-ßm-Sn a-fie-Øn¬-s∏-Sp-∂ s]-cp-a-Æ ¢m-cn sX-∂-e, F-S-cn-t°m-Sv, Xn-cq-c-ßm-Sn, ]-c-∏-\-ßm -Sn, \-∂-{º ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Un-s^-bv-kv-sa‚ v kv-Izm-Uns‚ Np-a-X-e h-ln-°p-∂ Xncq-c-ßm-Sn _n.-Un.-H. sI tKm]m-e-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]-cn-tim-[\ \-S-Øn-bXv.

\m-k-dp-±o³ F-f-a-cw a-t©-cna-Þ-e-¯n-Â ]cy-S\w \S¯n a-t©-cn: {Km-a-h-gn-I-fn¬ \n-d]p-©n-cn hn-X-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw a-t©-cn a-fi-e-Øn ¬ ]-cy-S-\w \SØn. a-e-∏p-dw temIv-k-`m a-fi-ew F-kv.Un.-]n.-sF.- ÿm-\m¿-Yn \m-kdp-±o≥ F-f-a-c-Øn-s‚ {]-NmcW bm-{X a-t©-cn a-fi-e-Ønse-Øn-b-t∏mƒ Nq-Sn-s\ h-Ihbv°m-sX \n-c-h-[n-bm-fp-Ifm-Wv h-gn-tbm-c-ß-fn¬ ImØp \n-∂-Xv. cm-hn-se a-Æm¿-a-e-bn¬ \n∂m-cw-`n-® ]-cy-S-\w cm-{Xn ssh-In a-t©-cn h-´-∏m-d-bn-emWv k-am-]n-®-Xv. sN-dp-I-h-e-Ifn-se-Øn thm-´¿-am-cp-sS I-cw{K-ln-®v thm-´-`y¿-Y-\. A-cn-°≠w-]m-°n-\-Sp-Ø Ip-´-\-ßmSn-bn¬ \m-´p-Im¿ \¬-In-b kzo- I-c-Ww lr-Zy-am-bn-cp-∂p. ÿm-\m¿-Yn-sb am-e-bn-´v kzo-

F-Iv-ssk-kv kv-s]-jy thm-«v _-ln-jv-IcW {]Nm-c-W P-Y kv-Izm-Uv 50 tI-kp-IÄ ^-b sN-bv-Xp ]-≈n-°¬: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ cm-{„o-b∏m¿-´n-I-fp-sS {]N-mcW PmY-bv°p ]pdsa thm-´v _ln-jv-°-cn°m≥ B-lzm-\w sNbv-Xp-≈ {]-N-mc-W P-Y-bpw. tN-te-{º {Km-a∏-©m-b-Øn-

]-≈n-°¬: tN-te-{º {Km-a ∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n jm-ln-\, ssh-kv {]-knU‚ v sI ]n tZ-h-Zm-kv F-∂nh-sc A-hn-izm-k-Øn-eq-sS ]p-d-Øm-°n-b-Xn-\p tN-te{º {Km-a∏-©m-b-Øv B-IvSnMv {]-kn-U‚ v sI Sn P-ao-e lp-kbv≥,]n \u-jm-Z-en, sI sI kp-l-d, ]n sI Zn¬P F-∂o {Km-a∏-©m-b-Øv sa-w_¿-am-sc-bpw kn ]n j_o-d-en, Fw sI ss^-k¬,F≥ F \m-k¿,sI sI Ip™m-ap-lm-Pn F-∂n-h-scbpw ap-kv enw eo-Kn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°n-.

sI.Fw.kn.kn. dm-en C¶v

eo-Kv hn-cp-²-X: tIm¬-{K-ÊnÂ- \n-¶v ]p-d-¯m-¡n-b-hÀ I¬-h³-j-³ \-S-¯n ]p-Ø-\-Øm-Wn: eo-Kn-t\m-Spw C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-t\m-Spw i-{Xp-X {]-Jym-]n-®pw tIm-¨{K-kv t\-Xr-Xz-sØ A-¶-em-∏nem-°n-bpw ssh-e-Øq-cn¬ tIm¨-{K- n¬- \n-∂p ]p-dØm-°n-b-h¿ I¨-h≥-j-\pw {]-I-S-\-hpw \-S-Øn. a-fi-e-Øn-se bp.-Un.-F^v. ÿm-\m-¿-Yn-s°-Xn-tc {]h¿-Øn-®-Xn-s‚ t]-cn¬ Un.kn.-kn. ]p-d-Øm-°n-b s]m-∑p≠-w ap≥ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U-‚pw tIm¨-{K-kv a-fiew {]-k-U‚-p-am-bn-cp-∂ B¿ tIm-ap-°p-´n-°pw bq-Øv tIm ¨-{K-kv `m-c-hm-ln-Iƒ A-S-°ap-≈ B-dp-t]¿-°pw ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®v C-∂-se ssh-Io´v ssh-e-Øq-cn¬ I¨-h≥-j\pw {]-I-S-\-hpw \-S-Øn-b-Xv. A-™q-tdm-fw t]-cm-Wv ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. s]m∑p-≠w {Km-a-∏-©m-b-Øn-se

{]-kn-UâpÄs¸-sS F-«p-t]sc eo-Kv ]p-d-¯m-¡n

k-chm-kn-I-fmWv thm-´v _-lnjv-°-cn-°p-∂Xv. -C-Xn-s‚ {]-N-m c-Wm¿-Yw ]p¬-]-d-ºn¬-\n-∂p B-cw-`n-® thm-´v _-ln-jv-°-cW {]-N-mc-W P-Y \n-c-h-[n ÿe-ß-fn¬-]-cyS-\w \-SØn.

jp-K-dpw H-cp an-√n-{Kmw en-IznUv {_u¨-jp-K-dpw ]n-Sn-s®-SpØn-´p-≠v. Xn-c-s™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_‘n-®v e-l-cn h-kv-Xp-°-fp-sS hn-X-c-Ww X-S-bp-∂-Xn-\pw Pn√m A-Xn¿-Øn-I-fn¬ ]-t{Sm-fnMv I¿-i-\-am-°p-∂-Xn-\p-ap-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-´p-s≠∂v kv-s]-jy¬ kv-Izm-Uv t\mU¬ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm-b Akn.-- F-Iv-ssk-kv I-Ωo-j-W¿ ]n _m-e-Ir-jv-W≥ A-dn-bn-®p. hm-l-\-ß-fn-epw s]m-Xp ÿe-ß-fn-epw I¿-i-\ ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-∂p-≠v. a-Zyw \¬-In thm-´¿-am-sc kzm-[o-\n-°p-∂ {]-h-W-X X-S-bp-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bn Pn-√-bn¬ aq-∂v kv-s]jy¬ kv-Izm-Up-I-fm-Wv {]-h¿Im-°-t©-cn \nhm-kn-Iƒ \-S-Ønb thm-´v _-ln-jv-I-c-W {]-N-mc-W Pm-Y Øn-°p-∂p-≠v.

I-cn-® {]-tZ-i-hm-kn-I-ƒ io-Xf ]m-\o-bw \¬-In k¬-°-cn® ti-j-am-Wv ]-d-™-b-®-Xv. Xp-S¿-∂v ]m-≠n-°m-Sv A-ßm-Sn, sh-≈p-h-ßm-Sv, s\-√n-°p-Øv, ap-°w F-∂n-h-S-ß-fn-se ]-cyS-\-Øn-\p-ti-jw s\-√n-°pØv A-ßm-Sn-bn-se-Øn. Pp-ap-A \-a-kv-°m-cm-\-¥cw Xm-a-c-t»-cn-, Ip-´n-∏m-d,tNme-°¬, tNm-e A-®m¿ I-º-\n,]n-em-°¬, ap-°w, A-a-bwtßm-Sv,]p-√-t©-cn, \m-Wn-∏Sn, hm-b-∏m-d-∏-Sn, In-g-t°-Xe, aw-K-e-t»-cn, sN-c-Wn, s\√n- ] - d - º v , cm- a ≥- I p- f w F- ∂ nhn- S - ß - f n- e q- s S ho- º q- c n- s eØn.- I - h - e - I - f n¬ \n- ∂ v I- h e-I-fn-te-°v Hm-Sn-\-S-∂v thm´- ` y¿- Y n- ® ÿm- \ m¿- Y n- b p- s S \n- j v - I - f - ¶ - X P- \ - l r- Z - b - ß ƒ Io- g - S - ° p- ∂ - X m- b n- c p- ∂ p.

km- { º- Z m- b n- I cm- { „o- b ∏m¿´n- ÿm- \ m¿- Y n- I ƒ C- e Ivj≥ k-a-b-Øp am-{Xw sI´p- I m- g v - ® - b m- b n A- h - X - c n- ° ptºmƒ \n-jv-I-f-¶-am-b s]-cpam-‰-tØm-sS \-S-∏m-°m-hp-∂ Im-cy-߃ am-{Xw ]-d-™v Xß-f tX-Sn-sb-Øp-∂ \m-k-dp±o≥ F-f-a-c-w lr-Z-b-Øn¬ CSw t\-Sp-I-bm-sW-∂v thm-´¿am¿ ]-d-bp-∂p.F- k v . - U n.- ] n.- s F.- tem- I v k-`m a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I- Ω n- ‰ n P- \ - d ¬ I¨- h o- \ ¿ ]n Zm- h q- Z v , ssh- k v sN- b ¿am≥ ]n Fw _-jo¿, I¨-ho\¿ A-Uz. km-Zn-Jv \-Sp-sØmSn, \u-jm-Zv aw-K-e-t»-cn, kn A- I v - _ ¿, ]- ≈ n- b m- f n lw- k F- ∂ n- h - c m- W v a- t ©- c n- b n¬ ÿm- \ m¿- Y n- s b A- \ p- K - a n- ® Xv.-


5 G-{]nÂŹ 2014 i\n

kozhikode/ML

3

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-05  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-05

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-05  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-05

Advertisement