Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

Adnbn-¸pIÄ

sIm-t−m-«n-bp-sS a-\-Ên-f-¡n \m-k-dp-±o³ F-f-a-cw t]m-fn-Mv Uyq-«n ]-cn-io-e-\w: thm-«v sN-¿m³ A-©n-\v ku-I-cyw

a-W¸m-kv hn-X-c-Ww: Xm-eq-¡v Iu-−-dp-IÄ \msf {]-hÀ-¯n-¡pw a-e-∏p-dw: C-˛ a-W¬ ]-≤-Xn {]-Im-cw Pn-√-bn-se 17 d-h-\yq Iu-≠-dp-I-fn¬ t\-c-tØ \n›-bn-® {]-Im-cw C-∂v ]m-kv hn-X-c-Ww sN-øpw. k-t¶-Xn-I {]-iv-\-ß-fm¬ a-W¬∏m-kv e`n-°m-Ø A-t]-£-I¿-°v 5\v ]-W-a-S-®v a-W¬ ]m-kv e-`y-am°p-∂-Xn-\v d-h-\yq Iu-≠-dp-Ifn¬ ku-I-cyw sN-øp-sa-∂v Pn√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp A-dn-bn®p.

B-bpÀ-th-Z ^mÀ-a-kn-Ìv t{K-Uv H-gn-hv

a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se H-cp kwÿm-\ k¿-°m¿ ÿm-]-\Øn¬ B-bp¿-th-Z ^m¿-a-knÃv t{K-Uv X-kv-Xn-I-bn¬ ]-´nI-Pm-Xn-bn¬ \n-∂p {In-kv-Xp-aX-Øn-te-°v a-X-]-cn-h¿-Ø-\w sN-bv-X-h¿-°pw A-ÿn-`w-Kw kw-`-hn-® Hm-]¨ hn-`m-K-°m¿°p-am-bn kw-h-c-Ww sN-bv-X Hm-tcm ho-Xw Xm-¬°m-en-I Hgn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn®p. i-_-f kv-sI-bn¬ 10480˛18300. F-kv.-F-kv.-F¬.knbpw Aw-Ko-Ir-X ÿm-]-\Øn¬ \n-∂p e-`n-® B-bp¿-thZ ^m¿-a-kn-Ãv s{S-bn-\n-Mv tImgv-kv k¿-´n-^n-°-‰p-am-Wv tbmKy-X. 2013 P-\p-h-cn H-∂n-\v 18˛41 h-b m-Wv {]m-b ]-cn-[n. \n-b-am-\p-kr-X h-b-kn-f-hv e`n-°pw. Xm-¬∏-cy-ap-≈-h¿ A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn A-Sp-Øp-≈ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ Cuamkw F´n-\-Iw t\-cn-s´-Øn c-Pn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m Fw-tπm-bvsa‚ v Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

_m-dp-IÄ A-S-bv¡m-\p-Å Xo-cp-am-\w kzm-K-XmÀ-lw F-S-∏mƒ: kw-ÿm-\-Øv \n-ba-hn-cp-≤-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ _m-dp-I-fp-sS sse-k≥-kv ]pXp-°n \¬-tI-≠-Xn-s√-∂ k¿°m¿ Xo-cp-am-\w kzm-K-Xm¿-lam-sW-∂v tI-c-f a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n A-`n-{]m-b-s∏-´p. C-°m-cy-Øn ¬ k-a-n-Xn-°v \¬-In-b D-d-∏v ]men-® sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp-[o-c-s\-bpw kwÿm-\ k¿-°m-cn-s\-bpw tbmKw A-`n-\-μn-®p. ]n tIm-b-°p´n, kn-±o-Jv, _n-Pp tPm-k-^v kw-km-cn-®p.

]p-√-t¶m-Sv kq-cym-LmX-ta-‰ F-S-°-≠≥ A-–p

]p-Ã-t¦m-Sn H-cmÄ-¡v kq-cy-m-LmX-ta-äpIm-fn-Im-hv: Np-´p-s]m-≈p-∂ ae-tbm-c ta-J-e-bn¬ H-cmƒ-°v kq-cy-m-LmX-ta-‰p. ]p-√-t¶m-´nse F-S-°-≠≥ A-–p F-∂bmƒ-°m-Wv C-∂-se s]m-≈te-‰-Xv. sh-bn-en-s‚ ImTn-\yw sIm-≠v i-co-c am-k-I-ew Np-h∂v Xp-Sp-Ø \n-e-bn-em-Wv. i-coc-Øn-s‚ h-e-Xv `m-K-sØ hm-cn G-√p-I-tfm-Sv tN¿-∂ ÿ-e-Øv Ip-an-f-Iƒ D-≠m-hp-I-bpw ap-dnhv ]-‰p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. s] m-≈- -te-‰-bmƒ ]p-√-t¶m-Sv Bip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k tX-Sn.

a-e-∏p-dw a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF.- ÿm-\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw sIm-t≠m-´n a-fi-e-Øn-se ]-cy-S-\-Øn-\n-sS-

\n-e-¼qÀ sIm-e: 13 t]-sc tNm-ZywsN-bv-Xp \n-eº - q¿: Nn-d° - ¬ cm-[ sIm-et°-kp-am-bn _-‘-s∏-´v C-∂se 13 t]-sc tNm-Zyw sN-bv-Xp. tIm¨-{K-kv a-fie - w `m-ch - m-lnI-fpƒ-s∏-Sb - p-≈h - s - c-bm-Wv tNZyw sN-bX v- X - v.- A-tX k-ab - w cm[ h-[{i-at°-kn¬ A-dà - n-emb {]-Xn-Is - f tIm-SX - n dn-am≥Uv sN-bvX - p h-√] - v∏ - p-g Xp-∏n-\n-°mS≥ Pw-jo¿,Ip-∂° - m-S≥ s]m-cn i-aow,N-¥-°q-∂v _w-•m-hv-°p∂n-se j-_o-_v d-“m≥, ap-XI v- mSv tIm-f\ - n-bn-se ap-lΩ - Z- v km-ZnJv F-∂n-h-sc-bm-Wv dn-am≥Uv sN-bv-X-Xv. I-Ã-Un Im-em-h-[n Xo¿-∂X - n-\m-em-Wp tIm-SX - n ho≠pw dn-am≥Uv sN-bX v- X - v.

a-e∏ - p-dw: P-∑\ - m-´n¬ thm-´` - y¿-Yns®-Øn-b _m-_p-hn-\v \m-´p-Im-cpsS Du-jva - f - h-ct- h¬-∏v. a-e∏ - p-dw a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF.-ÿm\m¿-Yn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-c-Øns‚ {]-Nm-cW - bm-{X sIm---t≠m-´n afi-eØ - n-se-Øn-bt- ∏ m-gm-Wv AI-a-gn-™ ]n-¥p-W-bp-am-bn \m-´pIm¿ ÿm-\m¿-Yn-sb kzo-Ic - n-®X - v. P-∑\ - m-Sm-b F-fa - c - Ø - pw Xp-S¿∂v hm-g° - m-Spw No-t°m-Spw ap-Xp-h√q-cpw \m-´p-Im-cp-sS _m-_p thm-´`y¿-Yn-s®-Øn-bt- ∏mƒ \m-Sy-ßf - n√m-sX \m-´p-Im¿-°n-Sb - n-en-dß - n-b ÿm-\m¿-Yn-sb A-`n-hm-Zyw sN-

øm≥ \n-c-h-[n-bm-fp-I ƒ Im-Øp \n-∂n-cp-∂p. F-√m-h-sc-bpw t\-cn ¬ I-≠v Ip-d-™ hm-°p-I-fn¬ thm-´` - y¿-Y\ - , Iq-sS {]m¿-Yn-°W - sa-∂ A-t]-£-bpw. Nn-e A-ßmSn-I-fn-en¬ ÿm-\m¿-Yn-sb ImWm≥ Im-Øp-\n-∂ P-\m-h-en-sb A-`n-hm-Zyw sN-bv-Xv ssa-°n-eq-sSbm-Wv thm-´` - y¿-Y\ - \-SØ - n-bX - v. cm-hn-se No-t°m-Sv \n-∂m-cw-`n® {]-Nmc-W bm-{X ap-Xp-h√ - q¿, hmg-°m-Sv, ]p-fn-°¬, sN-dp-Im-hv, sIm-t≠m-´n ]-©m-b-Øp-I-fn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-se ]-cy-S-\ ti-jw s\-Sn-bn-cp-∏n ¬ k-am-]n-®p.

sIm-t≠m-´n-bn¬ \-S-∂ ]m¿-´n s]m-Xp-tbm-K-Øn-epw ÿm-\m¿Yn ]-s¶-Sp-Øp. hn-hn-[ tI-{μ-ßfn¬ F-kv.-Un.-Sn.-bp.-kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \u-jm-Zv aw-K-e-t»-cn, F-kv.-Un.-]n.-sF.-a-fi-ew {]-knU‚ v ss^-k¬ B-\-{], A-iv-d^v H-fh - ´- q¿ kw-km-cn-®p. a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n P-\-d¬ I ¨-ho-\¿ ]n Zm-hq-Zv, ssh-kv sN-b a - m≥ ]n Fw _-jo¿, kn sI A-ivd-^v ÿm-\m¿-Yn-sb A-\p-Ka - n-®p. {]-N-c-W bm-{X sh-≈n-bm-gv-N at©-cn-bn¬ ]-cy-S\ - w \-SØ - pw.-

h-Åp-h-\m-«n A-¦w ap-dp-In: C-S-Xpw h-e-Xpw ]q-gn-¡-S-I³ {]-tbm-Kn-¡p-¶p Sn-sh-≈w X-s∂-bm-Wv hn-√-\mhp-∂X - v. ]-©m-bØ - v sa-w_¿ \S-tØ-≠ {]-h¿-Ø-\-߃-s°√mw tem-Iv-k-`m ÿm-\m¿YnIƒ D-Ø-cw ]-d-tb-≠ ÿnXn-bm-bn. C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn ]n sI ssk-\_ - s]-cn-¥¬-aÆ - \-Kc - k-`m {]-tZ-iß - f - n-epw k-ao-] ]©m-b-Øp-I-fn-epw a-ln-fm {]h¿-Ø-I-cp-am-bn C-d-ßn-bm-Wp thm-´p]n-Sn°p∂Xv. Pn-√m kwÿm-\ t\-Xm-°ƒ-s°m-∏w tZio-b t\-Xm-°s - f-bpw C-h¿ cw-

s]-cn-¥¬-a-Æ: h-≈p-h-\m-Sns‚ kn-cm-tI-{μ-am-b s]-cn-¥ ¬a-Æ-bn¬ thm-´p-Iƒ s]-´n-bnem-°m≥ C-SX - pw h-eX - pw ap-∂Wn-Iƒ A-¶w ap-dp-°n B-h\ - mgn-bn-se A-hk - m-\ A-kv{- X-hpw sXm-Sp-Øv ]q-gn-°-S-I-\n¬ FØn. I-Sp-Ø th-\e - n-s\ A-hK - Wn-®v Ip-Spw-_-tbm-K-ß-fn-epw cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kß-fn-epw k-Po-ha - m-b ÿm-\m¿Yn-Iƒ thm-´¿-am-sc t\-cn¬ I≠v {]-Jym-]-\-߃ \-S-Øp-∂ Xn-c° - n-em-Wv. ]-eb - n-SØ - pw Ip-

thm-«n-Mv sa-jo-\p-I-fn _m-e-äv t]-¸À k-Öo-I-c-Ww \msf a-e∏ - p-dw:tem-Ik v- `- m Xn-cs - ™Sp-∏n-\m-bp-≈ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo-\p-If - n¬ A-©n\v _m-e‰ - v t]-∏d - p-Iƒ k-÷o-Icn-°pw. Pn-√b - n-se 16 \n-tbm-PI a-fie - ß - f - n-em-bp-≈ 2288 t]mfn-Mv _q-Øp-Iƒ-°v A-\p-hZ- n-® C.-hn.-FΩpI-fn¬ A-kn. dn-t´Wn-Mv Hm-^nk¿-am-cp-sS t\-XrXz-Øn-em-Wv _m-e-‰v t]-∏-dp-I ƒ k-÷o-Ic - n-°p-I. A-Xym-hi - y L-´ß - f - n¬ D-]tbm-Kn-°m ≥ A-[n-I-am-bn A\p-h-Zn-® C.-hn.-FΩpI-fn-epw

_m-e‰ - v t]-∏d - p-Iƒ k-÷o-Ic - n®v ]-co-£-W thm-s´-Sp-∏v \-SØpw. Hm-tcm \n-tbm-PI - a - fi e - Øn-te-°pw 10 i-Xa - m-\w C.-hn.FwIƒ ho-Xw A-[n-Ia - m-bn A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. Hm-tcm a-fi-eØn-se-bpw \n-›n-X tI-{μ-ßf - nem-Wv _m-e‰ - v t]-∏¿ k-÷o-Icn-°-epw ]-co-£-W thm-s´-Sp∏pw \-S-°p-I. _m-e-‰v t]-∏-dpIƒ L-Sn-∏n-® ti-jw C.-hn.FΩpIƒ F.-B¿.-H am-cp-sS Npa-Xe - b - n-em-Wv kq-£n-°p-I. A[n-I C.-hn.-Fw. I-fp-sS kw-c£ - -

\yq-\-]-£ kw-h-c-Ww: ap-¶-Wn-I-fpw ]mÀ-«n-I-fpw \-bw hy-à-am-¡-Wwþ kp-{_lv-a-Wn A-dp-ap-Jw Xn-cq-c-ßm-Sn: \n-e-hn-ep-≈ ap-∂-Wn-I-fpw ]m¿-´n-I-fpw \yq-\-]£ -kw-h-c-W hn-j-b-Øn¬ Ir-Xy-am-b \-bw sh-fn-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n A-Jn-te-¥y sk-{I-´-dn kp-{_lv-aWn A-dp-ap-Jw {]-kv-Xm-hn-®p. sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n a-‰p I-£n-Isf A-t]-£n-®v hy-Xy-ÿ \-b-am-Wv kzo-I-cn-®-Xv. tI-c-f-Øn¬ ]m¿-´n a-¬k-cn-°p-∂ A-©v a-fi-e-ß-fn¬ c-≠v a-fi-e-Øn¬ a-¬kcn-°p-∂-Xv h-\n-X-I-fm-Wv. P-\-Io-b ÿm-\m¿-Yn A-_psse-kn-\v sIm-Sn-™n-bn¬ sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n \-¬-In-b kzoI-c-W k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v l-ao-Zv hm-Wn-b-ºew A-[y-£-X h-ln-®p. k-tΩ-f-\-Øn¬ tZ-io-b P-\-d¬ sk{I-´-dn ]n kn lw-k ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. s]m-∂m-\n temI-k-`m a-fi-ew P-\-Io-b ÿm-\m¿-Yn A-_p-ss√-kv A-`n-hmZy-a¿-∏n-®v kw-km-cn-®p.

W Np-a-X-e sk-Iv-Sd¬ Hm-^n k¿-am¿-°m-Wv. I-\-Ø t]m enkv kp-c£ - b - p-ap-≠m-hpw. C.-hn.-FΩpIƒ H-º-Xn-\v F.-B¿.-H. am¿ {]n-ssk-Un-Mv Hm-^nk¿-am¿-°v ssI-am-dpw. ]me-°m-Sv, sIm-®n, tIm-gn-t°m-Sv F-∂n-hn-Sß - f - n¬ \n-∂v F-Øn® C.-hn.-Fw. I-fm-Wv Pn-√b - n¬ Xnc-s™-Sp-∏n-\v D-]t- bm-Kn-°p∂-Xv. Pn-√b - n¬ I-gn-™ \n-ba - k-`m˛ ]-©m-bØ - v Xn-cs - ™-Sp∏p-Iƒ-°v D-]-tbm-Kn-® C.-hn.FΩpI-fpw C-°q-´Ø - n-ep-≠v.

a-t©-cn: \-h-Pm-X in-ip te-_ ¿-dq-an¬ h-®v a-cn-®-Xv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ _-l-f-Øn-\nS-bm-°n. a-ºm-Sv ]p-≈n-∏m-Sw kz-tZ-in\n c-P-\n-bp-sS c-≠m-a-sØ {]h-k-h-Øn-se Ip-™m-Wv at©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bpsS te-_¿ dq-an¬-h-®v {]-k-hn® D-S-s\ a-cn-®-Xv. bp-h-Xn-bp-sS B-Zy {]-k-h-Øn-se Ip-™pw

{]-k-h-sØ Xp-S¿-∂ a-c-W-s∏´n-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 7.30\v {]-k-hw \-S-∂ D-S-s\-Xs∂ Ip-™v a-c-W-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. a-c-W-Im-c-Ww A-t\z-jn-®t∏mƒ tUm-Œ¿ A-]-a-cym-Z-bmbn-s∏-cp-am-dn-sb-∂v _-‘p-° ƒ B-tcm-]n-®p. C-tXm-sS c-P-\nbp-sS _-‘p-°ƒ _-l-fw-h-®p. C-h¿ a-t©-cn t]m-en-kn-epw

Wv A-Sbv-°p-I. s]-cn-¥¬-aÆ `m-K-Øv \n-∂v a-e-∏p-dw `mK-tØ-°p-≈ hm-l-\-߃ ]´n-°m-Sv h-e-ºq¿ Hm-cm-Sw ]mew h-gn-tbm ]p-em-a-t¥mƒ HmW-∏p-S h-gn-tbm t]m-tI-≠n-hcpw.-]-´n-°m-Sv sd-bn¬-th tK-‰v 19\p cm-hn-se F-´pap-X¬ ssh-Io´v G-gph-sc-bm-Wv AS-bv°p-I. sN-dp-I-c d-bn¬-th tK-‰v 22\p cm-hn-se F-´p apX¬ ssh-Io-´v G-gp-h-sc-bpw

A-S-®n-Spw. c-≠p h¿-j-Ønsem-cn-°¬ \-S-°p-∂ A-‰-Ip‰-]-Wn-bm-bm-Wv \-S-°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv-˛-]m-e-°m-Sv tZ-io-b ]m-X-bn-epƒ-s∏-´ Aßm-Sn-∏p-d-sØ K-Xm-K-X Xn-c°v ]-cn-K-Wn-®m-Wv {]-hr-Øn cm-{Xn-bm-°n-b-Xv. X-I-cm-dn-emb sd-bn-ep-Iƒ, …o-∏-dp-Iƒ, B-h-iy-am-b do-]m-°n-Mv F∂n-h-bm-Wv tPm-en-I-fm-hp-∂Xv.

am-thm-hm-Zn th-«bv¡m-bn t]m-en-kv Im-«n \n-e-ºq¿: am-thm-hm-Zn th-´-°m-bn t]m-enkv C-∂-se cm-{Xn-tbmsS Dƒ-h-\-Øn¬ I-b-dn. h-≠q¿ kn.-sF. Fw sF jm-Pn, F-S-°c F-kv.-sF. tPym-Xo-{μ-Ip-am¿, ]q-t°m-´pw-]m-Sw F-kv.-sF.-_m_p-cm-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬- C-¥y≥ dn-k¿-hv _-‰m-en-b\n-se ]-Xn-\-t©m-fw t]-cpw tN¿-∂m-Wv I-cp-fm-bn h-\-ta-J-ebn¬ am-thm-hm-Zn th-´-bv°m-bn {]-th-in-®-Xv. I-cp-fm-bn h-\-ta-Je-bn¬ am-©o-cn `m-K-Øv I-gn-™ Zn-h-kw am-thm-hm-Zn-I-sf-∂v kw-i-bn-°p-∂-h-sc B-Zn-hm-kn-Iƒ I-≠-Xm-bn ]-d-bp-∂p. tIm-f-\n-bn-se ]p-cp-j≥-am-sc hn-fn-®n-cp-Øn am-thm-hm-Zn-Iƒ ¢m-kp-Iƒ \¬-In-b-Xm-bpw hn-h-c-ap-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-emWv t]m-en-kv {]-tXy-I ]-cn-tim-[-\-bv°v X-øm-dm-bn-´p-≈-Xv. C-∂se ssh-Io-´v GtgmsS \n-e-ºq-cn¬ \n-∂v Xn-cn-® kw-Lw A-Sp-Ø F-´mw Xnø-Xn am-{X-ta Xn-cn-®vh-cn-I-bp-≈q F-∂m-Wv Xo-cp-am-\w. Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Ø Zn-h-k-am-b-Xn-\m¬ Xo-cp-am-\-Øn-\v am-‰w h-t∂-°mw. am-thm-hm-Zn th-´bv-°m-bn \n-e-ºq-cn¬ {]-tXy-I hml-\w hym-gm-gv-N sIm-≠p-h-∂p. hn-tZ-i \n¿-an-X Xp-d-∂ Po-∏m-Wv F-Øn-®n-´p-≈-Xv.

K-Øn-d-°n Xp-S-ßn. C-∂v sshIo-´v B-dn-\v kn.-]n.-Fw. tI-{μ t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw hr-μmIm-cm-´v s]-cn-¥¬-aÆ - tIm-SX - n ]-Sn-bn¬ thm-´¿-am-sc Im-Wms\-Øpw. \m-sf hn F-kv ANypXm-\μ - ≥ A-ßm-Sn-∏p-ds - ØØpw. bp.-Un.-F^ - v. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zn-s‚ {]-Nm-c-W-Øn¬ a-{¥n Ip-™m-en-°p-´n, Fw sI ap-\o¿, a-™-fmw-Ip-gn A-en, Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ XpS-ß-bh¿ k-Po-ha - m-bn cw-KØ - p-≠v. a-

hm-l-\ \n-Ip-Xn F-«n-\-Iw A-S-bv-¡-Ww a-e-∏p-dw: Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v G-{]n¬ 10 A-h-[nbm-b-Xn-\m-epw Xp-S¿-∂p-≈ Zn-hk-ß-fn-se Xn-c-°v H-gn-hm-°p∂-Xn-\pw hm-l-\-\n-Ip-Xn G{]n¬ F-´n-\I - w A-Sb - v° - W - w. ]p-Xn-b hm-l\ - ß - f - p-sS c-Pnkv-t{S-j≥, hm-l-\-ß-fp-sS ^n‰v-\-kv ]-cn-tim-[-\ F-∂n-h 16 \v F-√m tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H.-, B¿.-Sn.-H. Hm-^nkp-I-fn¬ D≠m-bn-cn-°p-sa-∂pw B¿.-Sn.-H. Fw ]n A-Pn-Xv-Ip-am¿ A-dn-bn®p.

{¥n- C A-l-Ω-Zn-s‚ hn-I-k-\{]h¿Ø\߃ D-b¿-Øn-ImWn-®m-Wv {]-N-mc-Ww. thm-´¿am¿ tdm-Uv, Ip-Sn-sh-≈w XpSßnb-h D∂-bn°p-tºmƒ X-t±i ÿm-]-\-Øn-eq-sS A-Xv t\Sn-sb-Sp-°m-sa-∂ D-d-∏m-Wv bp.Un.-F-^v. t\-Xm-°ƒ \¬Ip ∂-Xv. F-kv.U - n.-]n.-sF, _n.-sP.]n, sh¬-s^-b¿]m¿-´n- F∂nhbpw a-fie - Ø - n¬ {]-Nm-cW cw-K-Øp-≠v. bp.-Un.-F-^v. tIm´-bm-bn-cp-∂ s]-cn-¥¬-aÆ - kn.]n.-Fw. H-cp X-h-W ]n-Sn-s®-Sp-

Ø-Xpw ]n-∂o-Sv bp.-Un.-F^ - v. a™-fmw-Ip-gn A-en h-gn Xn-cn-sI t\-Sn-b-Xpw thm-´¿-am¿-°n-S-bn ¬ C-∂pw kw-km-c hn-j-b-amWv. F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿Yn \m-kd - p-±o≥ F-fa - c - w c-≠mwL-´ {]-Nm- c-Ww \-SØ - p-∂ Xn-c°n-em-Wv. I-h-e-I-fn-epw {Km-aß-fn-epw ÿm-\m¿-Yn ]-cy-S\ - w \-SØ - n Ign™p. sh¬-s^-b¿ ÿm-\m¿-Yn \-K-c-Øn-se hnh[bnS-ßf - n-epw {]-Nm- c-Ww ]q¿Øn-bm-°n-bn-´p-≠v.

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw tem-Ivk-`m a-fi-e-Øn-\v Io-gnse h-f-fn-°p-∂v \n-b-a-k-`m a-fi-e-Øn¬ t]m-fn-Mv Uyq-´n-°m-bn \n-tbm-Kn-°s∏-´-h¿-°v G-{]n¬ H-∂v, c≠v Xnø-Xn-I-fn¬ \-S-Øn-b ]-cn-io-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp°m≥ I-gn-bm-Ø-h¿-°v G{]n¬ A-©n-\v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Xn-cq-c-ßm-Sn an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ cm-hnse 10 ap-X¬ Xp-S-ßp-∂ ¢mkn¬ _-‘-s∏-´ D-tZ-ym-Kÿ¿ \n¿-_-‘-am-bpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m C-eIvj≥ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp Adn-bn-®p.-h-≈n-°p-∂v a-fi-e-Øn ¬ t]m-fn-Mv Uyq-´n-°m-bn \n-b-an-X-cm-b t]m-ì _m-e-‰v sN-tø-≠ D-tZym-Kÿ¿-°v t]m-ì thm-´v tcJ- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X n- \ p- ≈ t]m-fn-Mv _q-Øv ku-I-cyhpw G-{]n¬ A-©n-\v {I-aoI-cn-®n-´p-≠v. _-‘-s∏-´-h¿ Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°p-≈ \n-b-a-\ D-Ø-c-hn-s‚ ]-I¿∏v, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv F∂n-h k-ln-Xw t]m-fn-Mv _q-Øn-se-Øn ku-I-cyw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v D-]-h-c-Wm-[n-I-cn A-dnbn-®p.

cm-[ tI-kn sX-fn-hp \-in-¸n-¨ t]m-enkp-ImÀ-s¡-Xn-tc A-t\z-j-Ww \-S-¯-Ww:- hr-µm Im-cm-«v \n-e-ºq¿: \n-e-ºq¿ tIm¨-{Kkv Hm-^nkn¬ sIm-e-sN-ø-s∏´ cm-[ F-∂ Po-h-\-°m-cn-bpsS sIm-e-]m-X-Iw kw-_-‘n®v sX-fn-hp-Iƒ \-in-∏n-® t]menkp- t Zym- K - ÿ ¿- s °- X n- s cbm-Wv B-Zyw A-t\z-j-Ww \S-tØ-≠-sX-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw hr-μm Im-cm-´v ]-d-™p. \n-e-ºq-cn¬ cm-[-bp-sS ho-Sv k-μ¿-in-®-Xn\p ti-jw am-[y-a {]-h¿-Ø-Itcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-h¿. tIm¨-{K-kv Hm-^nkn¬ cm-

[ sIm-e-sN-ø-s∏-´p F-∂-dn™ D-S-s\ Hm-^n-kv ]q-´n ko ¬ sN-tø-≠-Xm-bn-cp-∂p.- a-{¥nbp-sS Hm-^n-kv Ãm-^v ap-Jy {]Xn-bm-b tI-km-b-Xn-\m¬ sXfn-hp-Iƒ \-in-∏n-°m≥ a-{¥n t\-cn-´v C-S-s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂psh-∂v kw-i-bn-t°-≠n-bn-cn°p-∂p. sX-fn-hp-Iƒ ]q¿-W-am-bn \-in-∏n-® ti-jw G-Xv A-t\zj-W kw-Lw A-t\z-jn-®n-´pw Im-cy-an-√. i-in X-cq-cn-s‚ `mcy kp-\-μ ]p-jv-I-dn-s‚ Zp-cq-l -a-c-W-hpw cm-[ sIm-e-t°-kpw

c-≠v kw-`-h-ß-fm-sW-¶n-epw Cu tI-kp-I-fp-sS sX-fn-hpIƒ \-in-∏n-°m≥ tIm¨-{Kkv t\-cn-´v C-S-s]-Sp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂pw hr-μm Im-cm-´v ]-d™p. ]-Øp-an-\n-t‰m-fw k-a-bw cm-[-bp-sS ho-´n¬ sN-e-h-gn-® _r-μm Im-cm-´v cm-[-bp-sS ktlm-Z-c-\n¬ \n-∂pw tZ-io-b a\p-jym-h-Im-i I-Ωo-j-\pw tZio-b h-\n-Xm I-Ωo-j-\pw Cu hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-S-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v _r-μm Im-cm-´n\v \n-th-Z-\w \¬-In.

hn-I-k-\- ap-t¶-ä-ap-−m-¡m³ km-[n-¨p: C A-l-½-Zv a-e-∏p-dw: tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy k-l-a-{¥n,sd-bn¬-th k-l-a-{¥n, Fw.-]n F-∂o \n-e-I-fn¬ G-sd hn-I-k-\-߃ sIm-≠p-h-cm≥ km[n-®-Xm-bn a-e-∏p-dw tem-I-k-`m a-fi-ew bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn C A-l-Ω-Zv. a-e-∏p-dw {]-kv-¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® ao-‰v Zn I-m‚n-tU-‰n¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.A-d-_v cm-Py-ß-fp-am-bn an-I-® _-‘w kr-„n-°m-\pw A-Xp-h-gn H-t´-sd hym-]m-c I-cm-dp-I-fn¬ H-∏n-Sm-\pw I-gn-™p.-\n-Xzm-Jm-Xn¬ Ip-Sp-ßn 14 e-£-tØm-fw C-¥y-°m¿ Xn-cn-sI h-cp-∂ A-h-ÿ H-gnhm-°m-\m-b-Xv \-b-X-{¥-hn-P-b-am-Wv.- sd-bn¬-th a-{¥n-bm-b Im-eØv 19 ]p-Xn-b s{S-bn-\p-Iƒ sIm-≠p-h-cm-≥ I-gn-™p.- hn-tZ-i-Øv tPm-en tX-Sn t]m-hp-∂-h¿-°v D-]-Im-c-s∏-Sp-∂ X-c-Øn¬ sk≥-{S¬ bq-Wn-th-gv-kn-‰n Hm-^v k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn a-e-∏p-d-Øv ÿm-]n-°p-sa-∂pw C-Xn-\v B-kq-{X-W I-Ωo-j-s‚ A-\p-a-Xn e-`n-®Xm-bpw A-t±-lw A-dn-bn-®p. -a-e-∏p-d-Øv X-s‚ `q-cn-]-£w D-b-cp-sa- bp.Un.-F-^v. ÿm\m¿Yn C Sn apl-ΩZv _jo¿ FS-∏m-fnse Xncp--Øn-bn¬ ∂pw A-l-Ω-Zv A-h-Im-i-s∏-´p.thm´-`y¿Yn-°p∂p

\-h-Pm-X in-ip te-_À-dq-an a-cn-¨p; P-\-d B-ip-]-{Xn-bn _-l-fw

hmÀ-jn-I A-ä-Ip-ä-¸-Wn: sd-bnÂ-thtK-äp-IÄ 16 ap-X A-S-bv¡pw s]-cn-¥¬-a-Æ: hm¿-jn-I A‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sS `m-K-am-bn \ne-ºq¿-˛-sjm¿-Wq¿ dq-´n¬ sdbn¬-th tK-‰p-Iƒ 16 ap-X¬ Hm-tcm Zn-h-k-ß-fn-em-bn A-S®n-Spw. A-ßm-Sn-∏p-dw, ]-´n-°mSv, sN-dp-I-c sd-bn¬-th tK-‰pI-fm-Wv Hm-tcm Zn-h-k-߃ amdn am-dn A-S-®n-Sp-I. A-ßm-Sn-∏p-dw sd-bn¬-th tK-‰v 16\p cm-{Xn Hº-Xv ap-X¬ 17\p cm-hn-se B-dp-h-sc-bm-

4 G-{]n¬ 2014 sh≈n

B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-\pw kw-`h-k-a-b-Øv Uyq-´n-bn-ep-≠m-bncp-∂ ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰n-s\Xn-tc ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bpw sNbv-Xp. ]n-∂o-Sv K¿-`-]m-{X-Øn-se ^vv-fq-bn-Uv A-I-Øp-sN-∂m-Wv in-ip a-cn-®-sX-∂v t_m-[y-am-bt∏mƒ A-[n-Ir-Xcp-am-bn kwkm-cn-®-ti-jw C-h¿ ]-cm-Xn]n≥-h-en-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-

Xq-¡-¡p-d-hv: tIm-S-Xn in-£n-¨p

kzm-an k-µo-]m-\-µ- Kn-cn-sb B-{I-an-¨ BÀ.-F-kv.-F-kp-Im-sc \n-Êm-c- tI-sk-Sp-¯v Pm-ay-¯nÂ- hn-«p Xn-cq¿: Xn-cq¿ Xp-©≥ ]-dºn¬ `-K-h-Xv Ko-Xm {]-`m-j-WØn-s\-Øn-b kzm-an k-μo-]m\-μ-Kn-cn-sb a¿-±n-® kw-`-hØn¬ _p-[-\m-gv-N t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X A-©v B¿.-Fkv.-F-kp-Im¿-°v Pm-ayw. t]men-kv \n-km-c h-Ip-∏v Nm¿-Øn tI-sk-Sp-Ø-Xn-\m-em-Wp {]Xn-Iƒ-°v Pm-ayw e-`n-®-Xv. {]-iv\-sØ \n- m-c-h¬-°-cn-® t]men-kv \-S-]-Sn-bn¬ hym-]-I {]Xn-tj-[-ap-b¿-∂n-´p-≠v. B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿-ØI-cm-b aw-K-ew Im-h-t©-cn kztZ-in-fm-b tIm-tem-Øv h-f∏n¬ D-Æn-°r-jv-W≥, Ip-™mWn ]-Sn-°¬ hm-kp, sh-´w I≠-°m-bn¬ cm-P≥, Xn-cqp¿ _n.]n A-ßm-Sn A-ºm-´v c-Rv-Pn-Xv, Xm-\q¿ Im-™n-c-t»-cn th-Wp-

tKm-]m¬ F-∂n-h¿-°m-Wp Pmayw e-`n-®-Xv. sNm-hm-gv-N ssh-Io-´v Btdm-sS Xp-©≥-]-d-ºn¬ {]-`mj-W-Øn-s\-Øn-b kzm-an-sb kw-L-Sn-s®-Øn-b B¿.-F-kv.F-kp-Im¿ h-kv-{Xw h-en-®p-Iodn A¿-[-\-·-\m-°n ssa-°v Ãm≥Uv D-]-tbm-Kn-®v {I-q-c-ambn a¿-±n-°p-I-bmbn-cp-∂p. X-ebv-°-Sn-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\nsS Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬-\n-∂pw ]p-d-tØ-t°m-Sn-b- kzm-an k-μo]m-\-μ-Kn-cn-sb B¿.-F-kv.-Fkp-Im¿ I-s√-dn-bp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. sXm-´-Sp-Ø sI-´n-SØn-se ap-dn-bn¬ I-b-dn I-X-IS-®-Xn-\m-em-Wp kzm-an-bp-sS Po-h≥ c-£n-°m-\m-b-Xv. hn-h-ca-dn-™v t]m-en-kv ÿ-e-sØØn-b-t∏m-tg-°pw A-{I-an-Iƒ

a-e-∏p-dw: kz¿-Wm-`-c-W-Øn¬ Xq-°w Ip-d-®v hn¬-∏\ \-S-Ønb-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v F-S-∏m-fnse ÿm-]-\-Øn-s\-Xn-tc c-Pnÿ sN-bv-X tI-kn-se H-º-Xv {]-Xn-Iƒ-°v s]m-∂m-\n Pq-Uoj¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn 9300 cq-] ]n-g hn-[n-®p. ]n-g A-S-bv-°m-Ø ]-£w Pbn¬ in-£-bpw hn-[n-®n-´p-≠v. ae-∏p-dw eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn ^vssf-bn-Mv kv-Izm-Uv \-S-Øn-b ]cn-tim-[-\-bn¬ Xq-°-°p-d-hv Is≠-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v c-Pn- a-t©-cn: t{]-aw \-Sn-®v hn-hm-l tPm-kv- \n-c-kn-®-Xv. I-gn-™ am¿-®v 21\v cm-{Xn 12.ÿ sN-bv-X tI-kn-em-Wv \-S-]- hm-Kv-Zm-\w \¬-In 17 Im-cn-sb sse-w-Ko-I-am-bn ]o-Un-∏n-® tI- 30\v ]-c-∏-\-ßm-Sn- ]p-Ø-cn-°Sn-bp-≠m-b-Xv. kn¬ {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ √n-ep-≈ s]¨-Ip-´n-bp-sS ho-´n Pn-√m-tIm-S-Xn \n-c-kn-®p.¬ \n-∂v ss_-°n¬ Iq-´n-sIm]-c-∏-\-ßm-Sn k-±mw _o-®n ≠pt]m-bn. F-S-∏mƒ, Xn-cq¿, ¬ sIm-≠-®≥ C-kv-lm-Jv (24 tIm-gn-t°m-Sv {]-tZ-i-ß-fn¬ I)s‚ Pm-aym-t]-£-bm-Wv Pn-√m d-ßn. 22\p sN-´n-∏-Sn-bn-ep-≈ sk-j≥-kv P-Uv-Pv F≥ sP C-bm-fp-sS kp-lr-Øn-s‚ hm-Sa-e-∏p-dw: Po-h-\-°m-cp-sS eo-hv k-d≠ - ¿ B-\p-Iq-eyw I-h¿-s∂Sp-°m-\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-sc Po-h-\-°m¿ {]-Xn-tcm-[n-°-Wsa-∂pw k-d≠ - ¿ B-\p-Iq-ey-ßfpw tem¨ B-\p-Iq-ey-ßf - pw a- a-e-∏p-dw: 2013˛14 km-º-Øn-I h¿-j-sØ ^-≠v hn-\n-tbm-Kc-hn-∏n-® \-S] - S- n ]n≥-he - n-∏n-°- Øn¬ a-e-∏p-dw Pn-√m ]-©m-b-Øv tI-c-f-Øn-se Pn-√m ]-©m-bW-sa-∂pw \m-j-W-en-kv-‰v K-h.- Øp-I-fn¬ kw-ÿm-\-Øv H-∂mwÿm-\-sØ-Øn. sam-Øw ^-≠nFw-tπm-bo-kv A-tkm-kn-tb- s‚ 83.-55i-X-am-\-am-Wv πm≥ ^-≠v am-{Xw hn-\n-tbm-Kn-®-Xv tdm-Uv j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n- tbm-Kw sa-bv‚≥-kv ^-≠v 91.-16i-X-am-\-hpw tdm-Un-X-c sa-bv-s‚≥-kv ^k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. ≠v 85 i-X-am-\-hpw sNe-h-gn-®-Xm-bn Pn-√m ]-©-bm-Øv {]-kn-Ukw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ]n ≠v kp-lv-dm a-ºm-Sv A-dn-bn-®p. πm≥ ^-≠v P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ cm-a-\m-Y≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn 49.-94 tIm-Sn cq-] e-`n-®-Xn¬ 40.-29 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v 80.-68i-X]n hn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, hn- am-\-hpw ]-´n-I Pm-Xn ^-≠n¬ 16.-87 tIm-Sn cq-] e-`n-®-Xn¬ 15.-41 t\m-Zv s_≥-kv, kn ]n A-_q-_- tIm-Sn- sNe-h-gn-®v 91.-38 i-X-am-\-hpw ]-´n-I h¿-K ^-≠n¬ 93 e°¿, ]n ap-lΩ - Z- e - n, sI \m-cm-b- £w cq-] e-`n-®-Xn¬ 88 e-£w cq-] sNe-h-gn-®v 95.-45 i-X-am-\-hpw hn-\n-tbm-Kn-®p. W≥ kw-km-cn-®p.

Hm-Sn-c-£-s∏-´n-cp-∂p. t]m-enkn-se Nn-e D-tZym-K-ÿ-cpw B ¿.-F-kv.-F-kv t\-Xr-Xz-hpw XΩn-ep-≈ [m-c-W-{]-Im-c-am-Wv {]-Xn-Iƒ-°p-ta¬ \n-km-c hIp-∏p-Iƒ Nm¿-Øn-b-sX-∂v Btcm-]-W-ap-≠v. F-∂m¬, kzm-an ]-cm-Xn \¬-In-bn-´n-s√-∂pw kzta-[-bm tI-sk-Sp-°p-I-bm-bncp-∂p-sh-∂p-am-Wp t]m-en-kv \n-e-]m-Sv. I-gn-™ Ip-td Im-e-ß-fmbn Xn-cq-cpw ]-cn-k-c-Øpw B¿.F-kv.-F-kv. A-{I-aw ]-Xn-hmWv. kn.-]n.-F-Ωp-am-bn cm-{„ob kw-L¿-j-hpw I-gn-™ Unkw-_-dn¬ I-tcmƒ ]m¿-´n-°p t\-sc-bpw aw-K-e-Øv Un.-ssh.F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-s\ sh´n-bpw B¿.-F-kv.-F-kv. `o-I-cm¥-co-£w kr-„n-®n-cp-∂p. Cu

t{]-aw \-Sn-¨v 17Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-kn Pm-aym-t]-£ \n-c-kn-¨p

Po-h-\-¡m-cp-sS A-h-Im-i-§Ä I-hÀ-s¶-Sp-¡-cp-Xv

^-−v hn-\n-tbm-K-w: Pn-Ãm ]-©m-b-¯n\v H-¶mwØm-\-w

I- Izm¿-t´-gv-kn¬ h-®v ]o-Un-∏n®p-sh-∂m-Wv tI-kv. i-cnbm-b-t]-cv a-d-®p-h-®mWv {]-Xn t{]-aw \-S-n®v A-SpØp-Iq-Sn-b-Xv. ]n-∂o-Sv hn-hm-l hm-Kv-Zm-\-Øn¬ \n-∂v C-bmƒ ]n≥-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. Xm-\q ¿ t]m-en-km-Wv {]-Xn-sb ]n-SnIq-Sn-b-Xv.-

kw-`-h-ß-fn-se-√mw \n- m-c- hIp-∏p-Iƒ Nm¿-Øn-bm-Wv t]men-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂-Xv. Un.ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-Is\ sh-´n-b tI-kn¬ am-{Xw Hcm-sf A-kv-‰v sN-øp-I-bpw tImS-Xn dn-am≥Un-em-°p-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p. C-{X-bpw kw-`-h-ßfp-≠m-bn-´pw B¿.-F-kv.-F-kv. tI-{μ-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-SØm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-bn-cp∂n-√. A-Xm-Wv B¿.-F-kv.Fkn-s\ A-{I-a-Øn-\v t{]-cn∏n-°p-∂-sX-∂pw kq-N-\-bp≠v. a-e-bm-f-Ø-d-hm-´n¬ H-cp kzm-an-°p t\-sc A-{I-aw \-S∂n-´pw kmw-kv-Im-cn-I tI-c-fw {]-Xn-I-cn-°m-Ø-Xn-\pw B¿.F-kv.-F-kn-s‚ kzm-[o-\-amsW-∂pw hn-e-bn-cp-Ø-s∏-Sp∂p.

sI.-F-kv.-Sn.-F. Un.-Un.-C. Hm-^n-kv amÀ-¨v C-¶v a-e∏ - p-dw: F-bvU - U - v kvI - qƒ Ip´n-Iƒ-°p-≈ bq-\n-t^m-an-s‚ ^≠v e-`y-am-°p-I, Z-cn-{Z hn-Zym¿Yn-Iƒ-°p-≈ kvt- Im-f¿-jn-∏v DS≥ hn-Xc - W - w sN-øp-I, D-®` - £ - W-Øn-\p-≈ I-≠n-P‚ v Nm¿-PpIƒ A-\p-h-Zn-°p-I Xp-S-ßn-b B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®v sI.-Fk - v.Sn.-F. a-e∏ - p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS Un.-Un.-C. Hm-^n-kv am¿-®v C∂v 10\v \-S° - pw.


{]mtZ-inIw ^m-jn-k-¯n-s\-Xn-tc Xn-c-sª-Sp-¸n {]-Xn-I-cn-¡p-I: _m-¸p ap-kv-eymÀ

4 G-{]n¬ 2014 sh≈n

]cn-]mSn sIm-t≠m-´n hym-]m-c `-h≥:

sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. hn-am-\Øm-h-f sXm-gn-em-fn I¨-h≥j≥ ˛3.-30 a-t©-cn ]-ªn-Iv sse-{_-dn: tem-Iv-k-`m- Xn-c-s™-Sp-∏v h-\nXm {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS kw-hm-Zw˛ 5.-00 a-t©-cn ho-ºq¿: kp-∂n Ppap-A a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S-\w ˛ 6.30 a-t©-cn ]-g-b _- v-‰m≥-Uv: F¬.-Un.-F-^.v Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W tbm-Kw ˛ 4.-00 a-t©-cn In-S-ß-gn: bp.-Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Wtbm-Kw-˛ 2.-30 F-f-bq¿ ]m-d-Ω¬ A-ßm-Sn: kp-∂o-k-tΩ-f-\w-˛6.-00

Adnbn-¸pIÄ

t]m-fn-Mv D-tZym-K-ØÀ-¡p-Å Xn-c-sª-Sp-¸v ]-cn-io-e-\ ¢m-kv C-¶v s]-cn-¥¬-a-Æ: c-≠mw-L-´ Ce-Ivj≥ ]-cn-io-e-\ ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-Ø s]-cn¥¬-a-Æ, a-¶-S \n-tbm-P-I afi-e-ß-fn-te-°v \n-tbm-Kn-®n´p-≈ D-tZym-K-ÿ-¿ C-∂v D-®bv°v c-≠n-\v s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°v Hm-^n-kn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-io-e-\-Øn-\v \n¿-_-‘-ambpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v C-e-Œd¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ Hm-^n-k¿ B‚ v X-l-kn¬-Zm¿ s]-cn¥¬-a-Æ A-dn-bn-®p.

^pSvt_mÄ tIm-gn-s¨-\ Fw. Fkv. ]n. tkm-¡À s^-Ìv bm-kv-Iv sX-∂-e-˛2 im-kv-X Xr-iq¿-˛1 C-∂-sØ I-fn A¬ an≥-lm≥ h-fm-t©-cn-˛-k_m≥ tIm-´-°¬

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv

a-e-∏p-dw: hn-h B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v A-d-h-¶-c kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-≠¿ 20 G-I-Zn-\ ss^-hv-kv ^p-Svt_mƒ Sq¿-W-sa‚ v B-dn-\v ]qt°m-´q¿ l-b¿ sk-°‚-dn kvIqƒ kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S°pw. t^m¨: 9633908598, 9605964196.

s]m-¦m-ebv-s¡-¯n-b kv-{Xo-I-fp-sS kzÀ-Wm-`-c-W-§Ä I-hÀ-¶p sIm-t≠m-´n:In-gn-t»-cn A-ø-∏t£-{X-Øn¬ s]m-¶m-e-bn-Sms\-Øn-b aq-∂p kv-{Xo-I-fp-sS kz¿-W-am-e-Iƒ I-h¿-∂p.-A©p ]-h≥ kz¿-W \-„-s∏-´p.F-cp-am-´v D-am-tZ-hn-b-Ω-bp-sSbpw ]p-fn-b-t°m-Sv am-Wn-sØmSn A-Ωp-Æn-bp-sS-bpw- c-≠p ]h-s‚ am-e-bpw B-°-∏-d-ºv tIm-ap-≈n≥-Im-´n¬ I-a-e-Øns‚ H-cp ]-h-s‚-am-e-bp-am-Wv \„-s∏-´-Xv.-65 h-b- n-\v ap-I-fn¬ {]m-b-ap-≈-h-cp-sS B-`-c-W-ßfm-Wv \-jv -S-s∏-´-Xv.-c-≠p kv{Xo-I-fpw H-cp ]p-cp-j-\p-a-S-ßnb X-an-gv-kw-L-am-Wv I-h¿-®-bv °v ]n-∂n-se-∂v kw-i-bn-°p∂p. am-\y-am-bn h-kv -{X-[m-cWw sN-bv-X X-an-gv-kw-Lw kw`-h-Øn-\v A-c-a-Wn-°q¿ ap-ºmWv t£-{X-Øn-¬ F-Øn-b-Xv.-`£-Ww I-gn-®v ssI-I-gp-Ip-∂Xn-\n-sS Xn-c-°p-≠m-°n B-`-cW-߃ I-h-cp-I-bm-bn-cp-∂p.tam-j-Ww {i-≤-bn¬-s∏-´-t∏mtg-°pw C-h-¿ ap-ßn-bn-cp-∂p.-

thmÄ-t«-Pv £m-aw: ]-cm-Xn-bp-am-bn \m-«p-ImÀ sI.-F-kv.-C.-_n. Hm-^n-kn ]q-t°m-´pw-]m-Sw: thmƒ-t´-Pv £m-a-Øn-s\-Xn-tc ]q-t°m-´pw]m-Sw sk-£≥ Hm-^nkn¬ \m´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[w. A-a-cº-ew ]-©m-b-Øn-se ]m-d-°∏m-Sw \n-hm-kn-I-fm-Wp {]-Xntj[-hp-am-bn sk-Ivj≥ Hm^n-kn-se-Øn-b-Xv. -kv-{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS A≥-]-tXm-fw Kp-Wt`m-Iv-Xm-°ƒ- -{]-I-S-\-am-Wv Akn.-F≥-P-\o-b-dp-sS Im-cym-eb-Øn-se-Øn-b-Xv. ]-cm-Xn kzoI-cn-®- -A-[n-Ir-X¿ thmƒ-t´-Pv £m-aw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\m-hiy-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂v D-d-∏p \¬ In-b-tXm-sS-bmWv {]-Xn-t£-[-°m¿ ]n-cn-™p t]m-b-Xv.

k-a-kv-X tIm-´-°-en¬ kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ kw-K-aw sk-{I-´-dn tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-W-sam-gp-¡n P-\m-[n-]-Xyw hn-e-bvs¡-Sp-¡m³ bp.--Un.--F-^v. {i-aw: _n-Pn-tamÄ Fw.-FÂ.-F. F-S-°-c: ]-Xn-\m-dmw tem-I-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-cm-P-bw ap-∂n¬-°-≠v ]-W-sam-gp-°n P-\m-[n-]-Xyw hn-e-bvs°-Sp°m ≥ bp.--Un.--F-^.v {i-aw Xp-Sßn-b-Xm-bn ]o-cp-ta-Sv Fw.-F¬.-F. F-kv _n-Pn-tamƒ. h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fiew C-S-Xv ÿm-\m¿-Yn k-X-y≥ sam-tI-cn-bp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn F-S-°-c kv-Iqƒ Ip-∂n¬ kwL-Sn-∏n-® Ip-Spw-_ kw-K-aw DXv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-h¿. C-Sp-°n, h-b-\m-Sv, ]-Ø-\wXn-´ a-fi-e-ß-fn¬ hn-P-bw ssI-h-cn-°m≥ G-X-‰w-h-scbpw t]m-h-W-sa-∂m-Wv D-Ω≥Nm-≠n-bp-sS \n¿-t±-iw. k-enwcm-Pv, k-cn-X, tPm-∏≥ {X-b-ß-

a-e-∏p-dw: \o-Xn \n-tj-[-Øns\-Xn-sc-bpw ^m-jn-k-Øn-s\Xn-sc-bpw ssI sIm-≠v {]-Xn-Icn-°m-\p-≈ A-h-k-c-am-Wv Xncs™-Sp-∏v th-f-bn¬ ]u-c-\v e`n-°p-∂-sX-∂pw C-Xp-]-tbm-Ks∏-Sp-Øn \-∑ \n-d-™ `-c-WØn-\v A-h-k-c-ap-≠m-°-W-sa∂pw k-a-kv-X sk-{I-´-dn tIm´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿. k-a-kv-X tIm-´-°-en¬ kw-LSn-∏n-® _-lp-P-\ kw-K-aw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.^m-jn-Ãp-Iƒ h-cp-∂-Xn-s\ I-≠n-s√-∂ \-Sn-°p-∂-h-cpw kzm¿-∞-Xbv-°v th-≠n `o-I-chm-Zn-I-sf X-≈n-∏-d-bm≥ a-Sn°p-∂-h-cpw k-ap-Zm-b-Øn-\v A]-am-\-am-Wv. C-Ø-cw i-‡n-I-

fp-sS au-\w k-ap-Zm-b-Øn-t‚Xm-bn hym-Jym-\n-°-cp-Xv. Cu Xnc-s™-Sp-∏n¬ thm-´p-Iƒ ]m-gm-°-cp-sX-∂pw a-tX-X-c k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ hcm≥ thm-´-h-Im-iw \n¿-h-ln°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. lm-Pn sI a-Ω-Zv ss^-kn A-≤y-£-X h-ln-®p. l-k≥ k-Jm-^n ]q-t°m-´q¿ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. k-a-kv-X Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Ip-™m-Wn ap-kv-eym¿, sI sI F-kv X-߃ sh-´n-®n-d, ]pØ-\-gn sam-bv-Xo≥ ss^-kn, sI ssl-Z¿ ss^-kn, F a-c°m¿ ap-kv-eym¿, Sn ]n C-∏ apkv-eym¿ Im-fm-hv ssk-X-e-hn ap-kv-eym¿, Hm sI Ip-™n-am\p ap-kv-eym¿, ]n- sI A-_v-

h-b-\m-Sv a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn F¬.--Un.--F-^v. F-S-°-c-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® Ip-Spw-_-kw-K-aw ]o-cp-ta-Sv Fw.--F¬.-F. F-kv _n-Pn-tamƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p fp-sS Im-h-em-fm-bn tI-c-f-sØ tcm Ip-™n-t\m-Spw am-∏p-]-d-bap-®p-Spw ap-Sn-® ap-J-y-a-{¥n tI- W-sa-∂pw A-h¿ Iq-´n-t®¿c-f-Øn¬ ]n-d-∂p-ho-gp-∂ Hm- Øp.

Xn-cq¿: s]m-∂m-\n ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn¬ F¬. Un.F-^v. ÿm-\m-¿-Yn-s°Xn-tc ap-kv-enw-eo-Kv aq-∂v A]-c-∑m-sc I-f-Øn-en-d-°p-∂Xv ]-cm-P-b-`o-Xn-sIm-≠msW-∂v F¬.Un.F-^v. Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. s]m-∂m\n-bn ¬ "\mw F-¥p-t\-Sn-sb∂' hn-I-k-\ N¿-® ap-kv-enweo-Kn-s‚ B-fl-hn-izm-kw XI¿-Øn-´p-≠v. A-Xm-Wv ap-kvenw-eo-Kn-s‚ t\-Xm-°-sf Xs∂ A-]-c-∑m-cm-bn eo-Kn-\v a¬-k-cn-t°-≠n h-∂-Xv. IΩn-‰n sN-b¿-am≥ sI Sn Peo¬ Fw.F¬.F, {io-cm-aIr-jv-W≥ Fw.F¬.F hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶Sp-Øp.

a-Po-Zv ss^-kn C-¶v Xm-\q-cnÂ

Xm-\q¿: F-kv.Un.]n.sF. A-Jn-te-¥ym sk-{I-´-dn a-Po-Zv ss^kn C-∂v G-gn-\v Xm-\q¿ P-Mv-j-\n¬ kw-km-cn-°pw. Fkv.Un.]n.sF. s]m-∂m-\n a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn hn Sn C-Iv-dm-ap¬ sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n a-e-∏p-dw a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn {]-^. ]n C-kv-am-bn¬ sIm-t≠m-´n-bn¬ tdm-Uv tjm \-S-Øp-∂p l-Jn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Y-am-Wv ]-cn-]m-Sn.

l-\ D-S-a-Iƒ-s°-Xn-tc \n-b-a \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-WØn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂ hm-l\-߃-°v ]m-kv \¬-Im-\p-≈ G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w I-eŒtd‰n¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. Xncs™-Sp-∏v I¨-ho-\-tdm G-Pt‚m A-t]-£ \¬-In ]m-kv hm-ß-Ww. A- ¬ ]m-kv X-s∂ hm-l\-ß-fn¬ ]-Xn-°-Ww. ]-I¿-∏v ]-Xn-°p-hm≥ ]m-Sn-√. Nn-e hml-\-ß-fn¬ ]-I¿-∏v ]-Xn-®-Xmbn e-`n-® ]-cm-Xn-bn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw I-e-Œ¿ h-b-\m-Sv tem-Iv-k-`m-a-fi-ew bp.-Un.-F-^.v ÿm-\m¿-Yn Fw sF jm-\-hm-kv ]p-∂-°m-Sv Np-¶-Øv thm-´-`y¿-Yn-°p-∂p A-dn-bn-®p.

C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv ap-tJs\ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. 15 a-ebm-fw Zn-\-]-{X-߃, c-≠v Cw•o-jv Zn-\-]-{X-߃, 10 \yq-kv Nm-\e - p-Iƒ, H-ºX - v {]m-tZ-in-I Nm-\e - p-Iƒ, H-cp \yq-kv G-P≥kn F-∂n-h-bn-se I-d-kv-t]m ‚ v, F-Un-‰¿, _yq-tdm No-^v, dnt]m¿-´¿, t^m-t´m-{Km-^¿, Ima-dm-am≥ Xp-S-ßn-b-h-sc-√mw Xn-c-s™-Sp-∏v dn-t]m¿-´n-Mp-ambn _-‘s - ∏-´v {]-h¿-Øn-°pw. thm-s´-Sp-∏v ˛ thm-s´-Ƭ tI-{μ-ß-fn¬ dn-t]m¿-´n-ßn-\mbn {]-tXy-I ]m-kv A-\p-h-Zn-®n-

´p-≠v. F-∂m¬, thm-s´-Sp-∏n-s‚ kz-Im-cy-X D-d-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn Zr-iy-߃ ]-I¿-Øp∂-Xv \n-tcm-[n-®n-´p-≈-Xn-\m¬ t^m-t´m-{Km-^¿-am¿-°pw hoUn-tbm-{Km-^¿-am¿-°pw thms´-Sp-∏v tI-{μ-ß-fn¬ {]-th-in°p-∂-Xn-\v ]m-kv A-\p-h-Zn-®n´n-√.-Xnc-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-i-߃ am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ Ir-Xy-am-bn ]m-en-°-W-sa∂v Pn-√m C-eI - vj≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p.

em-°n hn¬∏-\ \-S-Øm≥ kuI-cyw H-cp-°p-∂-Xm-bn B-t£]-ap-b¿-∂n-´p-≠v.-A-ßm-Sn-∏p-dØv tkm-Um \n¿-am-W-Øn-\p-]tbm-Kn-°p-∂ sh-≈-Øn¬ tIm-fn-t^mw _m-Œo-cn-b-bp-sS A-f-hv A-\p-h-Z-\o-b-am-b-Xnepw Iq-Sp-X¬ I-s≠-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂v tkm-Um bq-\n-‰ns\-Xn-tc B-tcm-Ky h-Ip-∏v t\m´o-kv \¬-In-bn-´p-≠v. A-ßm-Sn-∏p-d-Øv A-\-[n-IrX-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ tkmUm bq-\n-‰n-s\-Xn-sc-bm-Wv \-S]-Sn-bp-≠m-b-Xv. a-en-\-P-ew Ip-

∏n-bn-em-°¬ hym-]-I-am-b-tXmsS tkm-Um bq-\n-‰p-I-fn¬ Btcm-Ky h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ]cn-tim-[\ \-S-Øp-∂p-≠v. Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-°m¿°pw hn¬-∏\-°m¿-°pw B-tcmKy h-Ip-∏v I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. P-ew ]-cn-tim[-\ \-S-Øn dn-t]m¿-´v kq-£n°-W-sa-∂m-Wv \n¿-tZ-iw.-tkmUm bq-\n-‰p-Iƒ, tlm-´-ep-Iƒ, Iqƒ-_m¿, t_-°-dn, F-∂n-hn-Sß-fn¬ B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚ \n-co-£-W i-‡-am-°n-bn-´p≠v.

a-e-¸p-d-¯v hn-P-bn-¡p-sa-¶v _n.-sP.-]n. a-e∏ - p-dw:tem-Ik - ` - m Xn-cs - ™Sp-∏n¬ a-e∏ - p-dØv _n.-sP.-]n.hnPbn°p-sa-∂v a-e∏ - p-dw tem-Ik-`m-afi e - w ÿm-\m¿-Yn F≥ {io-{]-Im-iv. {]-k¢ v- ∫ - v kw-LS- n∏n-® ao-‰v Z I-m‚n-tU-‰n¬ kw-kmcn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw.

F-S-∏mƒ: C-S-Xv ˛-h-e-Xv ap-∂Wn-Iƒ kw-ÿm-\-sØ P-\ß-tfm-Sv Im-Wn-°p-∂ h-©-\ Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xn-cn-®-dnb-W-sa-∂v F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw ]n ap-kvX-^ ]-d-™p. s]m-∂m-\n a-fi-ew Fkv.Un.]n.sF. ÿm-\m-¿-Yn CIv-dm-ap¬ l-Jn-s‚ {]-Nm-c-WtØm-S-\p-_-‘n-®v X-h-\q¿ ad-h-t©-cn-bn¬ \-S-∂ k-am-]\ tbm-K-Øn¬ ap-Jy-{]-`m-j-

X-t±-i ÿm-]-\-ß-tfm-Sv IpSn-sh-≈ hn-X-c-W-°m-sc \n-b{¥n-°m-\pw B-h-iy-s∏-´n-´p≠v.

\-ã-]-cn-lm-cw \-Â-Im-³ hn-[n a-t©-cn: Im-dn-Sn-®v ]-cn-t°-‰ ss_-°v bm-{Xn-I-\v H-º-Xv e£w cq-] \-„-]-cn-lm-cw \-¬Im-≥ a-t©-cn Fw.-F.-kn.-Sn. tIm-S-Xn hn-[n-®p. A-co-t°m-Sv Du¿-ßm-´n-cn sh-‰n-e-∏m-d tam-cn-°¬ h¿-°n-

bp-sS a-I≥ Nm-t°m(33)\v 9,03,100 cq-] H-º-Xv i-X-am-\w ]en-i k-ln-Xw bp-ss\-‰-Uv C¥y C≥-jqyq-d≥-kv I-º-\n \ne-ºq¿ im-J-bm-Wv \¬-tI-≠Xv. P-Uv-Pn sI ss_-Pp-\m-YmWv hn-[n {]-kv-Xm-hn-®-Xv.-2009 HtŒm-_¿ 17\m-bn-cp-∂p A-]-ISw. F-S-h-Æ-∏m-d-bn¬ \n-∂v Aco-t°m-t´-bv°v ss_-°n¬ bm{X sN-øp-tºmƒ B-ep-°¬ h®v F-Xn-tc h-∂ Im-dn-Sn-®m-Wv ]-cn-t°-‰X -- v.-

A-\-[n-Ir-X -a-W¡-S-¯v; A-©v an-\n-tem-dn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn s]-cn-¥¬-a-Æ: A-\-[n-Ir-Xam-bn ]p-g-a-W¬ I-S-Øp-I-bmbn-cp-∂ A-©v an-\n-tem-dn-Iƒ s]-cn-¥¬-a-Æ F-kv.-sF. sF Kn-co-jv-Ip-am-dpw kw-L-hpw ]nSn-Iq-Sn. B-en-∏-d-ºv, Im-{ºw, ]p-ema-t¥mƒ `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-Wv hm-l-\-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tXm-Wn-°-S≥ k-°o¿ (24), tat°m-´n¬ A-–p¬-a≥-kq¿ (21),

X-®≥-Ip-∂≥ j-d-^-en(23), apl-Ω-Zv k-°o¿ (21), Im-{º-Ip∂-Øv j-^o-Jv(210, X-®≥-Ip∂≥ ap-l-Ω-Zv j-aow(23), ap-fnb-°m-´p-sXm-Sn A-–p¬-I-cow (32),tXm-Wn-°-S-h≥ ap-kv-X-^ (34), ]m-sem-fn ap-l-Ω-Zv ipssl-_v (23) F-∂n-h-cm-Wv A-dÃn-em-b-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ-bnepw ]-cn-k-c-ß-fn-epw a-W¬-°S-Øv k-Po-h-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-

∂m-Wv F-kv.-sF-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-tXy-I kw-L-sØ a-W¬-°-S-Øv X-S-b-∂-Xn-\mbn \n-tbm-Kn-®-Xv. F-kv.-sF-sb°q-Sm-sX A-Uo.-F-kv.-sF. cma-N-{μ≥, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm^n-k¿-am-cm-b {In-Ãn≥ B‚Wn, _n-\p-tam≥, Ir-jv-W-Ipam¿, k-\q-Pv , A-`n-em-jv F-∂nh-cpw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp∂p.

aw-K-e-tÈ-cn-bn tam-j-Ww thmƒ-t´-Pv £m-a-Øn-s\-Xn-tc ]q-t°m-´pw-]m-Sw sk-Ivj≥ Hm-^n-kn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-sb-Øn-b \m-´p-Im¿

"Bâ-Wn-bp-tS-Xv G-ä-hpw h-en-b cm-jv{So-b X-am-i' a-e-∏p-dw: \-tc-{μ-tam-Un-sb X-S-™p-\n¿-Øp-hm≥ C-S-Xp]-£ I-£n-Iƒ tIm¨-{K- ns\ ]n-¥p-W-bv°-W-sa-∂m-hiy-s∏-Sp-∂-Xv B‚-Wn-bp-sS G-‰-hpw h-en-b cm-{„o-b X-ami-bm-sW-∂p P-\-Xm-Zƒ (Fkv) A-`n-{]m-b-s∏-´p. \yq-\-]-£-ß-sf e-£yw h-®p-≈ I-cn-\n-a-b-ß-fpw hymP G-‰p-ap-´¬ sIm-e-I-fpw AIm-c-W-am-b X-S-¶-ep-I-fpw A`w-Kp-cw Xp-S-cp-∂-Xv bp.-]n.-F.

k¿-°m-cn-\v Io-gn-em-sW-∂pw C-{k-tb-ep-am-bn G-‰-hpw IqSp-X¬ B-bp-[ C-S-]m-Sv \-SØp-∂ cm-Pyw F-∂ Zp-jv-t]-cv C-¥y-bv°v e-`n-®-Xv B‚-Wn {]-Xn-tcm-[ h-Ip-∏v ssI-Imcyw sN-bv-X th-f-bn-em-sW∂pw A-t±-l-Øn-s‚ ^m-knÃv hn-cp-≤ \n-e-]m-Sn¬ e-hte-iw B-flm¿-∞-X-bn-s√∂pw Zƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn√m sk-{I-´-dn ]n ]n F a-Po-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p.

C-S-Xvþ-h-e-Xv ap-¶-Wn-I-fp-sS P-\-t{Zm-lw Xn-cn-¨-dn-bWsa¶v

a-en-\-P-e-w Ip-¸n-bn-em-¡n hn¸\\S-¯p-¶-Xmbn ]cmXn s]-cn-¥¬-a-Æ: th-\¬ I-SpØ-tXm-sS Ip-Sn-sh-≈ I-®-h-S°m¿ Zm-l-a-I-‰m≥ a-en\-P-ehpw Ip-∏n-bn-em-°p-∂p. Izm-dn-Ifn-epw tXm-Sp-I-fn-epw sI-´n \n∂n-cp-∂ sh-≈w Sm-¶-dp-I-fn¬ ti-J-cn-®v bq-\n-‰p-I-fn¬ F-Øn®m-Wv Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W-Øn\v X-øm-dm-°p-∂-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-epw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fn-epw Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂ hn-hn[ G-P≥-kn-Iƒ C-Ø-cw Izm-dnI-fn¬ \n-∂pw tXm-Sp-I-fn¬ \n∂pw sh-≈w ti-J-cn-®v Ip-∏n-bn-

"s]m-¶m-\n-bn eo-Kv A-]-c-³am-sc \nÀ-¯n-b-Xv ]-cm-P-b `-b-¯mÂ'

F-S-∏mƒ: s]m-∂m-\n a-fi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm-\m-¿-Yn CIv-dm-ap¬ l-Jn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn F-S-∏m-fn¬ sP.-Fw.-Sn.-bp, F-kv.-Un.-Sn.-bp. {]-h¿-Ø-I¿ {]-Nm-c-Ww \-S-Øn. Im-º-e Ip-™n-∏, k-t¥m-jv h-´w-Ip-fw, dm-jn-Zv h-´w-Ip-fw, Jm-Z¿, Jm-en-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Xn-c-sª-Sp-¸v I-h-td-Pn-\v H-cp-¡-§-fm-bn; 82 am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ-¡v I-½o-j-sâ A-\p-a-Xn a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xncs™-Sp-∏v I-h¿ sN-øp-∂-Xn\m-bn Pn-√-bn¬ 82 t]¿-°v C-eIvj≥ I-Ωo-j≥ Hm-^v C-¥y A-\p-a-Xn \¬-In. A-®-Sn ˛-Zr-iy am-[y-a-ß-fpw Hu-tZym-Kn-I kw-hn-[m-\-ß-fmb C≥-^¿-ta-j≥ ˛ ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v, B-Im-ih - mWn, Zq-c-Z¿-i≥ F-∂n-h-bn-se D-tZym-K-ÿ-cp-a-S-°w 82 t]¿ thm-s´-Sp-∏v ˛ thm-s´-Ƭ Zn-hk-ß-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v hm¿Ø-Iƒ dn-t]m¿-´v sN-øpw. Ch¿-°p-≈ ]m-kp-Iƒ Pn-√m

Zp¬ K-^q¿ Jm-kn-an, Im-Sm-ºpg aq-k lm-Pn, B-Zr-t»-cn lwk Ip-´n ap-kv-eym¿, sN-Ωp-°≥ Ip-™m-∏p lm-Pn, tXm-∏n¬ Ip™m-∏p lm-Pn, H Sn aq-k ap-kveym¿, im-lp¬ l-ao-Zv ta¬-apdn, D-a¿ ss^-kn X-®-Æ, Fw Fw Ip-´n au-e-hn, B-\-a-ßm-Sv ap-l-Ω-Zv Ip-´n ss^-kn, a-Po-Zv ss^-kn C-¥y-\q¿, hn sI lmdq¨ d-io-Zv, A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿ Jm-kn-an, Jm-knw ss^-kn t]mØ-\q¿, kz-em-lp-±o≥ ss^kn sh-∂n-bq¿, ]n sI e-Øo^v ss^-kn, _n F-kv sI X߃, H ]n A-_q-_-°¿ ss^kn,k-eow F-S-°-c, kzm-K-X kw-Lw I¨-ho-\¿ D-kv-am≥ ss^-kn C-¥y-\q¿ kw-km-cn®p.

3

sP.-Fw.-Sn.-bp. {]-hÀ-¯-IÀ {]-Nm-cWw \-S-¯n

{]-Nm-c-Ww: ]m-kn-Ãm-¯ hm-l-\-§Ä ]n-Sn-s¨-Sp-¯p a-e-∏p-dw: Xnc-s™-Sp-∏v {]-NmW-Øn-\v A-\p-a-Xn hm-ßm-sX hm-l-\-߃ D-]-tbm-Kn-°p-∂Xv I-s≠-Øn-b-Xm-bn Pn-√m Ie-Œ¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p. cmjv-{So-b-∏m¿-´n-I-fp-sS sIm-Snbpw a-‰v {]-Nm-c-W km-a-{Kn-Ifpw hm-l-\-ß-fn¬ D-]-tbm-Kn°-W-sa-¶n¬ ap≥-Iq¿ A-\p-aXn hm-ß-W-sa-∂m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \n¿-tZiw. A-\p-a-Xn hm-ßm-sX Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\v D-]tbm-Kn-® G-Xm-\pw hm-l-\߃ hn-hn-[ kv-Izm-Up-Iƒ ]nSn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. C-Ø-cw hm-

kozhikode/MLE

a-t©-cn: aw-Ke - t- »-cn- ]m-d° - t- Øm-´n-se \m-ep-hoSp-If - n¬ tam-jW - {- i-aw. H-cp- ho-´n¬ \n-∂v c-≠v ]h≥ kz¿-Wh - pw hm-®pw ]-Wh - pw \-„s - ∏-´p. h-√m©n-d Ip-´ym-en-bp-sS ho-´n-em-Wp tam-jW - w \-S∂ - Xv.] - m-t®-߬ sam-bvX - o≥, In-gt- °-]p-dØ - v th-embp-[≥,t]-cm-]p-dØ - v P-am¬, t]m-°¿ F-∂n-hc - psS ho-Sp-If - n-em-Wp tam-jW - {i-aw \-S∂ - X - v.-

hm-Xn¬ Ip-Øn Xp-d∂ - v A-IØ - p-IS- ∂ - tam-„m°ƒ D-dß - n-In-S° - p-Ib - m-bn-cp-∂ bp-hX - n-bp-sS Igp-Øn¬ \n-∂m-Wv kz-¿W - m-`c - W - w I-h¿-∂X - v. a - t©-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. hn-ce - S- b - m-f hn-ZKv-[≥ A-\q-]v tPm¨, A-Uo-j-\¬ F-kv.-sF. cm-[m-Ir-jv-W≥, kn.-]n.-H. k-Rv-Po-hv F-∂n-h¿ ÿ-es - Ø-Øn ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n.

Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. A-gn-a-Xn ap-J-ap-{Z-bm°n-b C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw HØp-Xo¿-∏n-eq-sS-bm-Wp apt∂m-´p t]mhp-∂-Xv. em-hv -en≥ tI-kv, ]m-tamen≥ tI-kv, N-°n-´-∏m-d `q-anbn-S-]m-Sv, Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥, ^-k¬, jp-°q¿ h-[-t°-kpI-fn¬ C-h-cp-sS H-Øp-Xo¿-∏v tI-c-f P-\-X I-≠-Xm-Wv. Zp¿_-e P-\-hn-`m-K-߃-°p-≈ C-μn-cm B-hm-kv tbm-P-\ ^-

≠v ]m-gm-°n I-f-™ k¿-°mcm-Wp kw-ÿm-\w `-cn-°p-∂Xv. sK-bn¬ hm-X-I ss]-∏v sse≥ tZ-io-b-]m-X hn-j-bØn¬ H-∂pw sN-øm-Ø C-S-Xv h-e-Xv ap-∂-Wn Xn-c-s™-Sp-∏Sp-°p-tºmƒ am-{X-am-Wv C-c-Isf a-\p-jy-cm-bn Im-Wp-∂-sX∂pw ]-d-™p. a-c-°m¿ am-ßm-´q¿, Peo¬ F-S-∏mƒ, \u-jm-Zv A-b¶-ew kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]m-N-Ihm-X-I hn-X-c-W G-P³-kn A-an-X ]-Ww Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn a-t©-cn: ]m-N-I hm-X-I hn-X-c-W G-P≥-kn A-an-X ]-Ww Cu-Sm-°n kn-en-≠-dp-Iƒ C-d-°n-sIm-Sp-°p-∂-Xm-bn hym-]I ]-cm-Xn. B-\-°-bw ]p-≈n-bn-e-ßm-Sn- {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv Kw-K G-P≥-ko-kn¬ \n-∂v A-an-X hn-e Cu-Sm-°n ]m-N-Ihm-X-I kn-e-≠-dp-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. 458 cq-] hn-e-hcp-∂ kn-en-≠-dp-Iƒ 500 cq-]-ap-X¬ 550cq-]-h-sc Cu-Sm-°nbm-Wv {]-tZ-i-Øv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. 40 e-[n-Iw Ip-Spw_-ß-fn¬ \n-∂v C-ßn-s\ A-an-X Xp-I Cu-Sm-°n-bn-´p-≠v. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ H-∏n-´ ]-cm-Xn Kw-K G-P≥-ko-kv am-t\-P¿-°v \¬-In-bn-´p-≠v. ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v A-©v In-tem-ao-‰-dn-\-I-Øv sU-en-h-dn-Nm¿-÷v CuSm-°n-s√-∂pw ]-W-a-S-®-Xn-\p-≈ d-kn-]v-‰v Ir-Xy-am-bn \¬Ip-sa-∂pw am-t\-P¿ tc-Jm-aq-ew D-d-∏v \¬-In.-bq-Øv tIm¨{K-kv tªm-Iv {]-kn-U‚ v A-Iv-_¿ ao-\m-bn, B-jn-Zv B-\-°bw, cm-a-Zm-kv, ]n- Sn dn-bm-k-en, a-lv-dq-^v, iw-kp-±o≥ A-Øn°p-fw, ss^-k¬ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cm-Xn k-a-¿-∏n-®-Xv.-


{]mtZ-inIw ^m-jn-k-¯n-s\-Xn-tc Xn-c-sª-Sp-¸n {]-Xn-I-cn-¡p-I: _m-¸p ap-kv-eymÀ

4 G-{]n¬ 2014 sh≈n

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Xn-cq-c-ßm-Sn: C-e-Iv-{Sn-°¬ sk-£-\v Io-gn¬ A-‰-Ip-‰-]Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ sNΩm-Sv, ]-¥m-c-ßm-Sn, I-cn-]-d-ºv, Xn-cp-Øn, ]-Xn-\m-dp-߬, `m-Kß-fn¬ \m-sf cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ A-©p a-Wn h-sc sshZyp-Xn hn-X-c-Ww X-S- -s∏-Sp-∂Xm-Wv.

]cn-]mSn sIm-t≠m-´n hym]m-c `h≥:

sF.F≥.Sn.bp.kn hn-am-\-Ømh-f sXm-gn-em-fn I¨-h≥-j≥ ˛3.30 a-t©-cn ]-ªn-Iv sse-{_dn: tem-Ivk-`m- Xn-c-s™-Sp-∏v h-\nXm {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS kw-hmZw˛ 5.00 a-t©-cn ho-ºq¿: kp-∂n Ppap-A a-kv-Pn-Zv D-Zv-Lm-S\w ˛ 6.30 a-t©-cn ]-g-b _- v-‰m≥Uv: F¬.Un.F-^v Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-cW tbm-Kw ˛ 4.00 F-f-bq¿ ]m-d-Ω¬ A-ßmSn: kp-∂o-k-tΩ-f-\w˛6.00

Adnbn-¸pIÄ

j-«n _m-Uv-an-⬠]-cn-ioe-\w F-S-∏mƒ: j-´n¬ _m-Uv-an‚¨ I-fn-bn¬ ]-cn-ioe-\w t\Sm-\m-{K-ln-°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°mbn B-dn-\v F-S-∏m-fn¬ ]-cn-ioe-\ ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°p∂p. Xm¬-]-cy-ap-≈h¿ 8129581005, 9846987771 _-‘-s∏-SpI.

Pn-Ãm {In-¡-äv Sow Xn-c-sª-Sp-¸v

s]-cn-¥¬-a-Æ: 16 h-b- n-\p Xm-sg-bp-≈-h-cp-sS D-Ø-c-ta-Jem A-¥¿-Pn-√m a-¬k-c-߃°m-bp-≈ Pn-√m {In-°-‰v So-ans‚ Xn-c-s™-Sp-∏v B-dn-\v cmhn-se H-º-Xp a-Wn-°v s]-cn¥¬-a-Æ {In-°-‰v kv-t‰-Un-bØn¬ sh-®v \-S-°pw. sk-e£≥ {S-b-¬kn¬ ]-s¶-Sp°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ At∂ Zn-h-kw cm-hn-se h-b- v sX-fn-bn-°p-∂-Xn-\p-≈ tc-J-Ifpw, c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kpw Ifn-bp-]-I-c-W-ß-fpw, {In-°-‰v bq-Wn-t^m-apw k-ln-Xw s]-cn¥¬-a-Æ {In-°-‰v s{Ku-≠n¬ F-Øn-tN-c-W-sa-∂v a-e-∏p-dw Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj≥ sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p. t^m¨: 04933-214300

]qÀh hn-ZymÀ-Yn- kw-K-aw

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn Hmdn-b‚¬ l-b-cv sk-°-≠-dn kvIq-fn-se 1994 F-kv.F-kv.F¬. kn _m-®n-se hn-Zym¿-Yn-I-fpsS kw-K-aw 6-\v D-®-°v c-≠p aWn-°v kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. {]kv-Xp-X _m-®n-se hn-Zym¿-YnIƒ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v I¨ho-\¿-am-¿ A-dn-bn-®p. t^m¨˛ 9048 000022, 9746 642199.

Ir-jn-`-h-\n F¯Ww

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn Irjn-`-h-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ Im¿jn-Im-h-iy-Øn-\v ssh-Zyp-Xn ku-P-\yw A-\p-h-Zn-°-s∏-´n-´p≈ F-√m I¿-j-I-cpw C-e-Iv-{Snkn-‰n _n-√pw Ir-jn ÿ-e-Øns‚ ssI-h-i k¿-´n-^n-°-‰p-Ifp-am-bn 12 \p ap-ºm-bn Ir-jn-`h-\n¬ t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww.

{In-¡-äv SqÀ-W-saâv

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv kn.sI \-K¿ Su¨-Sow kw-L-Sn-∏n-°p∂ tkm-^v-‰v t_mƒ {In-°-‰v Sq¿-Æ-sa‚ v B-dn-\p \-S-Øpw. Xm¬-]-cy-ap-≈ So-ap-Iƒ 9895 765054, 9656 969986 \-º-dp-Ifn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

K-a-eX-∏m-pdw: K-Xam-w {\n-ºt˛cm-]m-[dn--°¨p¬

tdm-Un¬ ]p-\p-≤m-c-W {]hr-Øn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ C∂p ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cp∂-Xp-h-sc K-Xm-K-Xw \n-tcm[n-®p. hm-l-\-߃ Xm-\mfq¿ ˛ ]p-Ø-\m-Wn, Xn-cq¿ ˛ Ip-´n-°-f-Øm-Wn tdm-Up-Ifn-eq-sS t]m-h-Ww.

^pSvt_mÄ tIm-gn-s¨-\ Fw.F-kv.]n. tkm-¡À s^-Ìv bm-kv-Iv sX-∂-e-˛2 im-kv-X Xr-iq¿-˛1 C-∂-sØ I-fn A¬ an≥-lm≥ h-fm-t©-cn-˛k-_m≥ tIm-´-°¬

k-a-kv-X tIm-´-°-en¬ kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ kw-K-aw sk-{I-´-dn tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

"Bâ-Wn-bp-tS-Xv cm-{ão-b X-am-i' a-Po-Zv ss^-kn a-e-∏p-dw: \-tc-{μ-tam-Un-sb X-S-™p-\n¿-Øp-hm≥ C-S-Xp]- £ I- £ n- I ƒ tIm¨- { K n-s\ ]n-¥p-W-°-W-sa-∂mh- i y- s ∏- S p- ∂ - X v B‚- W n- b psS h- e n- b cm- { „o- b X- a m- i bm- s W- ∂ p P- \ - X m- Z ƒ (Fkv) A-`n-{]m-b-s∏-´p. \yq-\-]-£-ß-sf e-£yw h- ® p- ≈ I- c n- \ n- a - h pw hym- P

{]-Nm-c-Ww: ]m-kn-Ãm-¯ hm-l-\-§Ä ]n-Sn-s¨-Sp-¯p a-e-∏p-dw: Xnc-s™-Sp-∏v {]-Nm-W-Øn-\v A-\p-a-Xn hm-ßm-sX hm-l-\-߃ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv I-s≠-Øn-b-Xm-bn Pn-√m I-eŒ¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p. cm-jv-{So-b-∏m¿-´n-I-fp-sS sIm-Sn-bpw a-‰v {]-Nm-c-W km-a-{Kn-I-fpw hm-l-\-ß-fn¬ D-]-tbm-Kn-°-W-sa¶n¬ ap≥-Iq¿ A-\p-a-Xn hm-ß-W-sa-∂m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ \n¿-tZ-iw. A-\p-a-Xn hm-ßm-sX Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-WØn-\v D-]-tbm-Kn-® G-Xm-\pw hm-l-\-߃ hn-hn-[ kv-Izm-UpIƒ ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. C-Ø-cw hm-l-\ D-S-a-Iƒ-s°-Xn-tc \nb-a \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂ hm-l-\߃-°v ]m-kv \¬-Im-\p-≈ G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w I-eŒtd‰n¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. sX-c-s™-Sp-∏v I¨-ho-\-tdm G-Pt‚m A-t]-£ \¬-In ]m-kv hm-ß-Ww. A- ¬ ]m-kv X-s∂ hm-l-\-ß-fn¬ ]-Xn-°-Ww. ]-I¿-∏v ]-Xn-°p-hm≥ ]m-Sn-√. Nn-e hm-l-\-ß-fn¬ ]-I¿-∏v ]-Xn-®-Xm-bn e-`n-® ]-cm-Xn-bn¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw I-e-Œ¿ A-dn-bn-®p.

C-¶v Xm-\q-cn Xm-\q¿: F-kv.Un.]n.sF. AJn-te-¥ym sk-{I-´-dn a-Po-Zv ss^-kn C-∂v sshIo´v G-gv aWn°v Xm-\q¿ P-Mv-j-\n¬ kw-km-cn-°pw. F-kv.Un.]n. sF. s]m-∂m-\n a-fi-ew ÿm\m¿-Yn hn Sn C-Iv-dm-ap¬ l-Jns‚ {]-Nm-c-Wm¿-Y-am-Wv ]-cn]m-Sn.

s‚-bpw c-£-bv°v th-≠n {]h¿-Øn-°p-I-bpw B-h-iyL-´ß-fn¬ {]-Xn-I-cn-°p-I-bpw sNøm-dp-≠v. Cu Xn-c-™-Sp-∏n¬ thm-´pIƒ ]m-gm-°-cp-sX-∂pw a-tX-Xc k¿-°m¿ A-[n-Im-c-Øn¬ hcm≥ thm-´-h-Im-iw \n¿-h-ln°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. k-a-kv-X tIm-´-°-en¬ kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ kw-Kaw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. lm-Pn sI a-Ω-Zv ss^-kn A≤y-£-X h-ln-®p. l-k≥ kJm-^n {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. k-a-kv-X Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Ip™m-Wn ap-kv-eym¿, sI sI Fkv X-߃ sh-´n-®n-d, ]p-Ø-\-gn sam-bv-Xo≥ ss^-kn, sI ssl-

F-S-∏mƒ: C-S-Xv ˛-h-e-Xv ap-∂Wn-Iƒ kw-ÿm-\-sØ P-\ß-tfm-Sv Im-Wn-°p-∂ h-©-\ Cu Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Xn-cn-®dn-b-W-sa-∂v F-kv.Un.]n. sF. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw ]n ap-kv-X-^ ]-d-™p. s]m-∂m-\n a-fi-ew Fkv.Un.]n.sF. ÿm-\m-¿-Yn C-Iv-dm-ap¬ l-Jn-s‚ {]-Nm-cW-tØm-S-\p-_-‘n-®v X-h\q¿ a-d-h-t©-cn-bn¬ \-S-∂ k-am-]-\ tbm-K-Øn¬ ap-Jy-

{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. A-gn-a-Xn ap-J-ap-{Z-bm-°nb C-cp-ap-∂-Wn-I-fpw H-ØpXo¿-∏n-eq-sS-bm-Wp ap-t∂m-´p t]m-hp-∂-Xv. em-hv -en≥ tIkv, ]m-tam-en≥ tI-kv, N-°n-´∏m-d `q-an-bn-S-]m-Sv, Sn ]n N-{μti-J-c≥, ^-k¬, jp-°q¿ h[-t°-kp-I-fn¬ C-h-cp-sS HØp-Xo¿-∏v tI-c-f P-\-X I-≠Xm-Wv. Zp¿-_-e P-\-hn-`m-K-߃-

a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xncs™-Sp-∏v I-h¿ sN-øp-∂-Xn-\mbn Pn-√-bn¬ 82 t]¿-°v C-eIvj≥ I-Ωo-j≥ Hm-^v C-¥y A-\p-a-Xn \¬-In. A-®-Sn ˛-Zr-iy am-[y-a-ß-fpw Hu-tZym-Kn-I kw-hn-[m-\-ß-fmb C≥-^¿-ta-j≥ ˛ ]-ªn-Iv dnte-j≥-kv h-Ip-∏v, B-Im-i-hmWn, Zq-c-Z¿-i ≥ F-∂n-h-bn-se D-tZym-K-ÿ-cp-a-S-°w 82 t]¿ thm-s´-Sp-∏v ˛ thm-s´-Ƭ Zn-hk-ß-fn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v hm¿Ø-Iƒ dn-t]m ¿-´v sN-øpw. Ch¿-°p-≈ ]m-kp-Iƒ Pn-√m

C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv ap-tJs\ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. 15 a-ebm-fw Zn-\-]-{X-߃, c-≠v Cw•o-jv Zn-\-]-{X-߃, 10 \yq-kv Nm-\-ep-Iƒ, H-º-Xv {]m-tZ-in-I Nm-\-ep-Iƒ, H-cp \yq-kv G-P≥kn F-∂n-h-bn-se I-d-kv-t]m ‚ v, F-Un-‰¿, _yq-tdm No-^v, dnt]m¿-´¿, t^m-t´m-{Km-^¿, Ima-dm-am≥ Xp-S-ßn-b-h-sc-√mw Xnc-s™-Sp-∏v dn-t]m¿-´n-Mp-am-bn _-‘-s∏-´v {]-h¿-Øn-°pw. thm-s´-Sp-∏v ˛ thm-s´-Ƭ tI-{μ-ß-fn¬ dn-t]m¿-´n-ßn-\mbn {]-tXy-I ]m-kv A-\p-h-Zn-®n-

´p-≠v. F-∂m¬, thm-s´-Sp-∏n-s‚ kz-Im-cy-X D-d-∏m-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Zr-iy-߃ ]-I¿-Øp∂-Xv \n-tcm-[n-®n-´p-≈-Xn-\m¬ t^m-t´m-{Km-^¿-am¿-°pw hoUn-tbm-{Km-^¿-am¿-°pw thms´-Sp-∏v tI-{μ-ß-fn¬ {]-th-in°p-∂-Xn-\v ]m-kv A-\p-h-Zn-®n´n-√.Xnc-s™-Sp-∏v I-Ωo-j-s‚ \n¿-tZ-i-߃ am-[y-a-{]-h¿-ØI¿ Ir-Xy-am-bn ]m-en-°-W-sa∂v Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p.

in-® tcm-K \n-b-{¥-W I-Ωn-‰n hn-e-bn-cp-Øn. 2014 P-\p-h-cn ap-X¬ B-cw`n-® B-ip-]-{Xn tcm-K \n-b-{¥W I-Ωn-‰n-bp-sS {]-h¿-Ø-\߃ hn-e-bn-cp-Øm-s\-Øn-bXm-bn-cp-∂p kw-Lw. Np-cp-ßnb k-a-bw sIm-≠v H-∂mw-L-´ ]-≤-Xn A-\p-k-cn-®p-≈ {]-h¿Ø-\-ß ƒ ]q¿-Øn-bm-b-Xn¬ kw-Lw kw-Xr-]v-Xn tc-J-s∏-SpØn. B-ip-]-{Xn-°v A-{I-Un-t‰j≥ e-`n-°p-∂-Xn-\p-th-≠ am\-Z-fi-߃ C-Xn-\-Iw ]m-en-

t]m-fn-Mv D-tZym-K-ØÀ-¡v s^-kn-en-tä-j³ skâ-dn thm-«v sN-¿mw

Z¿ ss^-kn, F a-c-°m¿ ap-kveym¿, Sn ]n C-∏ ap-kv-eym¿ Imfm-hv ssk-X-e-hn ap-kv-eym¿, Hm sI Ip-™n-am-\p ap-kv-eym¿, ]n- sI A-_v-Zp¬ K-^q¿ Jm-knan, Im-Sm-ºp-g aq-k lm-Pn, B-Zrt»-cn lw-k Ip-´n ap-kv-eym¿, sN-Ωp-°≥ Ip-™m-∏p lm-Pn, tXm-∏n¬ Ip-™m-∏p lm-Pn, H Sn aq-k ap-kv-eym¿, im-lp¬ lao-Zv, D-a¿ ss^-kn, Fw Fw Ip´n au-e-hn, B-\-a-ßm-Sv ap-l-ΩZv Ip-´n ss^-kn, a-Po-Zv ss^-kn , hn sI lm-dq¨ d-io-Zv, A-_vZp¬ Jm-Zn¿ Jm-kn-an, Jm-knw ss^-kn, kz-em-lp-±o ≥ ss^kn, ]n sI e-Øo-^v ss^-kn, _n F-kv sI X-߃, H ]n A_q-_-°¿ ss^-kn,k-eow, Dkv-am≥ ss^-kn kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: a-t©-cn \n-b-a-k`m a-fi-e-Øn-se t]m-ì _m-e-‰v {]-Im-cw thm-´v sNøp-∂ D-tZym-K-ÿ¿-°p-≈ s^-kn-en-t‰-j ≥ sk‚¿ A-©n-\v cm-hn-se F-´papX¬ ssh-Io-´v B-dv h-sc Pn.F¬.-]n.-F-kv. B‚ v {]o-ss {]-a-dn kv-Iqƒ (hm-bv-]m-d-∏Sn) a-t©-cn-bn-epw H-º-Xn-\v cm-hn-se G-gp ap-X¬ t]m-fnMv km-a-{Kn-I-fp-sS hn-X-c-W \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°p∂-Xv h-sc a-t©-cn K-h. t_m-bv-kv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ π-kv Sp hn-`mKw sI-´n-S-Øn-epw {]-h¿Øn-°pw. s^-kn-en-t‰-j≥ sk ‚-dp-I-fn¬ ÿm-\m¿-YnI-tfm A-[n-Im-c-s∏-Sp-Ønb {]-Xn-\n-[n-tbm I-Øv kln-Xw k-∂n-ln-X-cm-hmw.

°p-≈ C-μn-cm B-hm-kv tbmP-\ ^-≠v ]m-gm-°n I-f-™ k¿-°m-cm-Wp kw-ÿm-\w `cn-°p-∂-Xv. sK-bn¬ hm-X-I ss]∏vsse≥ tZ-io-b-]m-X hn-jb-Øn¬ H-∂pw sN-øm-Ø C-SXv h-e-Xv ap-∂-Wn Xn-c-s™Sp-∏-Sp-°p-tºmƒ am-{X-am-Wv C-c-I-sf a-\p-jy-cm-bn Im-Wp∂-sX-∂pw ]-d-™p. a-c-°m¿ am-ßm-´q¿, P-eo¬ F-S-∏mƒ, sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n a-e-∏p-dw a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn {]-^. ]n C-kv-am-bn¬ sIm-t≠m-´n-bn¬ tdm-Uv tjm \-S-Øp-∂p \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

®n-´p-≠v. Hm-]-td-j≥ Xo-tb-‰¿ H-gn®p-≈ a-s‰-√m ta-J-e-I-fn-epw c≠p am-kw sIm-≠v tcm-K-\n-b{¥-W cw-K-sØ \n¿-_-‘ KpW-\n-e-hm-cw Xn-cq¿ B-ip-]{Xn t\-Sn-bn-´p-≠v. tcm-K \n-b-{¥-W ]-≤-Xn {]Im-cw D-]-tbm-Kn-®v I-gn-™ kqNn-Iƒ I-cn-®p-I-f-bm≥ D-]-I-cW-߃ ÿm-]n-®n-´p-≠v. tcmKn-Iƒ, B-ip-]-{Xn k-μ¿-iI¿, Po-h-\-°m¿ F-∂n-h¿-°v F-®v.sF.hn. A-Wp-_m-[n-X-cp-

Xn-cq¿: s]m-∂m-\n ]m¿-esa‚ v a-fi-e-Øn¬ F¬. Un.F-^v. ÿm-\m-¿-Yn-s°-Xntc ap-kv-enw-eo-Kv aq-∂v A-]-c∑m-sc I-f-Øn-en-d-°p-∂-Xv ]cm- P - b - ` o- X n- s Im- ≠ m- s W- ∂ v F¬.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-`n-{]mb-s∏-´p. s]m-∂m-\n-bn ¬ "\mw F¥p-t\-Sn-sb-∂' hn-I-k-\ N¿® ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ B-fl-hnizm-kw X-I¿-Øp. A-Xm-Wv eo-Kns‚ A-]c - ∑ - m-cm-bn eo-Kn-

\v a¬-kc - n-t°-≠n h-∂X - v. A]-cc - n¬ H-cmƒ- hm¿-Uv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚pw a-s‰m-cm-ƒ k-lI-cW - _m-¶v U-bd - Œ - d - p-am-Wv. H-bq-cn-se eo-Kv t\-Xm-hm-Wv aq∂m-a≥. C Sn-s°-Xn-sc-bm-Wv Cu eo-Kv t\-Xm-°ƒ a¬-k-cn-°p∂-Xv. C-h-sc ]p-d-Øm-°m≥ eo-Kv t\-Xr-Xzw X-øm-dmhp-tamsb-∂v hy-‡-am-°-Ww. I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ sI Sn P-eo¬ Fw. F¬.F, P-\d - ¬ I¨-ho\¿ {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw. F¬. F. ]-s¶-Sp-Øp.

a-e-¸p-d-¯v hn-P-bn-¡p-sa-¶v _n.sP.-]n.- Øm-\mÀ-Yn {io-{]-Im-iv a-e-∏p-dw: tem-Iv-k-`m Xn-c- F-^v.-, bp.-Un.-F-^v. ap-∂-Wns™-Sp-∏n¬ a-e-∏p-dw a-fi-eØn¬ C-cp ap-∂-Wn-I-fn-epw h≥- thm-´p-tNm¿-®-bp-≠m-hpsa-∂pw A-Xv _n.-sP.-]n-°v KpW-I-c-am-hp-sa-∂pw _n.-sP.-]n a-e-∏p-dw tem-Iv-k-`m-a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn F≥ {io-{]-Im-iv. a-e-∏p-dw {]-kv-¢-∫v kw-LSn-∏n-® ao-‰v Z I-m‚n-tU-‰n¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.-F-kv.-Un.-]n.-sF, sh¬s^-b¿ ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-Iƒt\-Sp-I C-cp ap-∂-Wn-I-fp-sSbpw thm-´m-Wv.- C-Xv F¬.-Un.-

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn-se Hm-]-td-j³ Xn-tb-äÀ ]p-Xn-b sI-«n-S-¯n-te-¡v am-ä-Ww Xn-cq¿: Xn-cq¿ K-h. B-ip-]-{Xnbn-se Hm-]-td-j≥ Xo-tb-‰¿ Ct∏m-gp-≈ ]-g-b sI-´n-S-Øn¬ \n-∂pw ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-te°v am-‰n-ÿm-]n-®m¬ am-{X-ta Xo-tb-‰-dn-se D-]-I-c-W-ß-fpw h-kv-{X-ß-fpw A-Wp-hn-ap-‡am-°m≥ D-X-Ip-∂ am¿-K-߃ am-\-Z-fi-߃-°v A-\p-kr-Xam-bn {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bp-Ibp-≈q-sh-∂v \m-j-\¬ sl¬Øv an-j≥ Pn-√m t{]m-{Kmw amt\-P¿ tUm. hn-t\m-Zn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ B-ip-]-{Xn k-μ¿-

sS c-‡-hp-am-tbm i-co-c {Z-hß-fp-am-tbm k-º¿-°-ap-≠mbm¬ \¬-tI-≠ {]-Xn-tcm-[ acp-∂p-Iƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ F√m-k-a-b-Øpw e-`y-am-Wv. ssP-h-am-en-\y kw-`-c-W \n¿-am¿-P-\ ta-J-e-bn-se Po-h\-°m¿-°v c-£m-I-h-N-ß-fpw t_m-[-h¬-°-c-W-hpw \¬-Inbn-´p-≠v. C-Xn-\m-h-iy-am-b _mKp-I-fpw kw-`-c-Wn-I-fpw ÿm]n-®p. Hm-]-td-j≥ Xo-tb-‰¿ C-Spßn-b-Xpw ]-g-b-Xp-am-b sI-´n-S-

Øn¬ \n-∂v F-{X-bpw s]-s´∂v ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-te-°v am‰-W-sa-∂v _-tbm sa-Un-°¬ F≥-Pn-\o-b-dpw Izm-fn-‰n A-jzqd≥-kv Hm-^n-k-dpw tcm-K \n-b{¥-W I-Ωn-‰n-bpw Xo-tb-‰-dnse tUm-Œ¿-am-cpw \n-c-¥-cw B-h-iy-s∏-´p-h-cn-I-bm-Wv. k-μ¿-i-I kw-L-Øn-¬ Bip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. F P-b{io, B-ip-]-{Xn tcm-K \n-b-{¥W I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ tUm. A-en A-jv-d-^v F-∂n-h-cp-≠mbn-cp-∂p.

Iƒ-°v £o-W-ap-≠m-°p-∂tXm-sSm-∏w _n.-sP.-]n-°v t\-´am-bn am-dpw.- tam-Un X-cw-Kw IqSn-bm-hp-∂-tXm-sS a-e-∏p-d-Øv _n.-sP.-]n.- ÿm-\m¿-Yn hn-P-bn°p-sa-∂pw {io-{]-Im-iv ]-d™p.- K r- l - k - º ¿- ° - a pƒ- ∏ - s S Nn-´-bm-b {]-h¿-Ø-\-am-Wv _n.sP.-]n. \-S-Øp-∂-Xv.- C-Xp h-gn ap≥-h¿-j-ß-fn-se ]-cm-P-bw adn-I-S-°p-w.- Pn-√-bn¬ Im-cy-am-b H-cp hn-I-k-\-hpw sIm-≠p-hcm≥ C A-l-Ω-Zn-\v I-gn-™n-´ns√-∂pw {io-{]-Im-iv ]-d-™p.-

Npcp¡¯nÂ

tIm-«-¡Â F-bv-Uvt]m-kv-äv {]-hÀ-¯-\c-ln-Xw tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ _-kv kv-‰m≥Un-se K-Xm-K-X {]-iv\w ]-cn-l-cn-°m≥ ÿm-]n-® t]m-en-kv F-bv-Uv t]m-Ãv ho≠pw {]-h¿-Ø-\ c-ln-X-am-bn. I-gn-™ aq-∂p am-k-tØm-fam-bn F-bv-Uv- t]m-kv-‰n¬ B-f-\-°-an-√. _-kv Po-h-\-°m¿ X-Ωn-epw hn-Zym¿-Yn-I-fpw Po-h-\-°m-cpw X-Ωn-ep-ap-≈ X¿°-߃ ]-Xn-hm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv F-bv-Uv t]m-kv-‰v H-cp h¿-jw ap-ºv ]p-\-cm-cw-`n-®-Xv. P-\-ß-fp-sS-bpw {]m-tZ-in-I-t\-Xm-°-fp-sS-bpw k-Ω¿-ZØm-em-Wv A-∂v F-bv-Uv t]m-kv-‰v {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-bXv. A-∂v F-bv-Uv t]m-kv-‰n¬ ÿn-c-am-bn t]m-en-kv km-∂n[y-ap-≠m-bn-cp-∂p. _-kp-Iƒ-°v F-bv-Uv t]m-kv-‰v tI-{μo-Icn-®v ]-©n-Mv G¿-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ-°v Xp-S-°w Ip-dn-®-¶n-epw F-√mw ]m-Xn-h-gn-bn¬ ap-S-ß-p-Ibm-bncp∂p. F-bv-Uv t]m-kv-‰v t\m-°p-°p-Øn-bm-b-tXm-sS _-kv kv‰m≥Un-te-°p-≈ kz-Im-cy-hm-l-\-ß-fp-sS I-S-∂p-I-b-‰-hpw h¿-[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. _- p-S-a-I-fpw t]m-en-kpw H-Øp-Ifn-°p-I-bm-W-∂ B-t£-]-hpw i-‡-am-Wv.

Ip-«n-¨-´-bn I-¨-h-Sw 15,000 cq-]-bv¡v ap-I-fn Xn-cq-c-ßm-Sn: ]T-\ {]-h¿-Ø\-ß-fp-sS `m-K-am-bn kw-L-Sn∏n-® Ip-´n-N-¥-bn¬ I-®-h-Sw s]m-Sn-s]m-Sn-®p, a-Wn-°q-dn-\p≈n¬ hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv ]Xn-\-øm-bn-cw cq-]-°v ap-I-fn¬. sh-fn-ap-°v hn.sP. ]-≈n F. Fw. bp.]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym-¿Yn-I-fm-Wv hn-hn-[ X-cw D¬-∏∂-߃ hn¬-∏-\-bvs°-Øn-®v N-¥-sbm-cp-°n-b-Xv. \m-emw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-I-fp-sS K-WnX ]mT-Øn-s‚ `m-K-am-bn {]mtbm-Kn-I {]-h¿-Ø-\-Øn-\mbm-Wp Ip-´n-®-¥ H-cp-°n-b-Xv. hn-]-W-\w, kw-Lm-S-\w, ]-c-kv]-c k-l-I-c-Ww F-∂n-h-bp-sS _m-e-]mTw ]Tn-∏n-°p-I-bm-bncp-∂p D-t≤y-iw.

\¬-In-b-Xv. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 92 iX-am-\w, ]-´n-I Pm-Xn-°m¿-°p≈ {]-tXy-I L-S-I-]-≤-Xn-{]Im-cw 78 i-X-am-\w,tdm-Uv hn-Ik-\-Øn¬ 93 i-X-am-\w,thƒUv _m-¶v ^-≠v 35 i-X-am-\-hpam-Wv D-]-tbm-Kn-®-Xv.I-gn-™ km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ ssaem-Sn am-en-\y-πm‚ v Dƒ-s∏-sS I-Sp-Ø am-en-\y {]-iv-\-am-Wv \-K-c-k-`-°v A-`n-aq-Jo-I-cnt°-≠n-h-∂-Xv. am-en-\y {]-iv-\-Øn-\v ]-cnlm-c-sa-∂ \n-e-bn¬ D-b¿-ØnIm-´n-b D-d-hn-S-am-en-\y kw-kv°-c-W ]-≤-Xn ip-Nn-Xy-an-js‚ k-lm-bw e-`n-°m-Ø-Xn\m¬ h-gn-ap-´n t]m-b-Xv I-gn™ km-º-Øn-I h¿-j-sØ {]-[m-\ t]m-cm-bv-a-bm-Wv.

N-°, N-°-°p-cp, tX-ß, hmg-]n-≠n, ap-cn-ß-bn-e, No-c, ]∏m-b, C-cp-ºp-fn, h-gp-X-\, C©n, ]-®-ap-f-Iv, X-°m-fn, sh≠, a-[p-c-°n-g-ßv, Xp-S-ßn-b ]®-°-dn-Iƒ, N-°-Iq-´m≥, amßm Pyq-kv, ]p-Õn-Mv, N-Ω-¥n, hn-hn-[ X-cw A-®m-dp-Iƒ, D-∏nen-´ hn-`-h-߃, F-∂n-h-bpw s\-ø-∏w, ]-gw s]m-cn-®-Xv, D-Ænb-∏w Xp-S-ßn-b ]-e-lm-c-߃, Xp-S-ßn ssh-hn-[y-am¿-∂ D¬∏-∂-߃ N-¥-bn¬ e-`y-am-bncp-∂p. C-h¿ kz-¥w ho-Sp-I-fn¬ \n∂m-Wp hn¬-∏-\bv°p-≈ D¬∏-∂-ß-sf-√mw F-Øn-®-Xv. hoSp-I-fn¬ kz-bw \-´p-≠m-°n-b ]-®-°-dn-I-fpw ho-´n¬ X-øm-dm-

°n-b D¬-∏-∂-ß-fp-am-b-Xn\m¬ Ip-´n-Iƒ-°v ]p-d-sa apXn¿-∂-h-cpw km-[-\-߃ hmßm-s\-Øn-bn-cp-∂p. C-Xn-\p ]p-d-sa Ip-´n-Iƒ kz¥-am-bn \n-¿-an-® t\m-´v-_p-°pIƒ, tkm-∏p-Iƒ, ]m-gv h-kvØp-°ƒ D-]-tbm-Kn-®p-≠m-°nb hn-hn-[ X-cw ]q-°ƒ Xp-S-ßnb-h-bpw N-¥-bn-ep-≠m-bn-cp∂p. ap-f-Iv s]m-Sn-bpw D-∏pw tN¿-Ø \m-c-ß, I-°-cn-°, D∏n-en-´ hn-`-h-߃ F-∂n-h-°mbn-cp-∂p B-h-iy-°m¿ Iq-SpX¬. Iq-Sm-sX N-¥-tbm-S-\p-_‘n-®v X-øm-dm-°n-b tlm-´en¬ N-°-Iq-´m-\pw Pyq-kpw ]pÕn-Mpw hm-ßm-\pw Ip-´n-I-fp-sS

\o-≠ h-cn-bp-≠m-bn-cp-∂p. cmhn-se 11 a-Wn-°v Xp-S-ßn-b N¥ D-®-bm-b-t∏m-tg-°pw Im-enbm-bn. 15,427 cq-]-bp-sS hn¬-∏\-\-S-∂p. Ip-´n-I-fp-sS ]T-\ {]h¿-Ø-\-߃-°v th-≠n Cu Xp-I D-]-tbm-Kn-°p-sa-∂v A[ym-]-I¿ ]-d-™p. I-gn-™ h¿-j-hpw N-¥ \-S-Øn-bn-cp∂p. N-¥-°v {]-[m-\m-[ym-]-I≥ Fw A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, A-[ym-]I-cm-b a-lv-dq-^v, Fw.sI kuZ, sI.hn l-ao-Zv, sI ap-Po-_v dlv-am≥, Fw \-Pv-a, kn km-^n-d, sh-fn-ap-°v hn.sP ]-≈n F.Fw bp.]n. kv-Iq-ƒ hn-Zym-¿-Yn-I-ƒ H-cp-°n-b N-¥ F.sI jm-ln-\, kn.]n \m-Zn-d, C.sI ]p-jv-], kn A-_v-Zp-d-lvam≥, kv-Iqƒ eo-U-¿ A≥-k-^v t\-Xr-Xzw \¬-In.

]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS D-]-lm-c-am-bn kv-Iq-fn-\v Hm-Un-täm-dn-bw \n-À-an-¡p-¶p Xn-cq-c-ßm-Sn: ]q¿-h-hn-Zym¿-YnI-fp-sS D-]-lm-c-am-bn kv-Iq-fn\v Hm-Un-t‰m-dn-bw \n-¿-an-°p-∂p. Xn-cq-c-ßm-Sn Hm-dn-b‚¬ l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wp X-ß-fp-sS am-Xr-ÿm-]-\-Øn-\m-bn Hm-Unt‰m-dn-bw \n¿-an-®p \¬-Ip-∂-Xv. \n-b-a-\-Øn-\pw A-Uv-an-j\pw tIm-g-tbm kw-`-hm-\-tbm hm-ßm-sX N-cn-{X-Øn¬ C-Sw t\-Sn-b Xn-cq-c-ßm-Sn ap-kv-enw bØow-Jm-\ I-Ω-n-‰n-bp-sS Io-gnep-≈-Xm-Wv Hm-dn-b‚¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ. kv-Iq-fnse ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-epw-\n Atkm-kn-tb-j≥ cq-]n-I-cn-®v Ign-™ Un-kw-_¿ H-∂n-\v Hm-dnb‚¬ Hm¿-a F-∂ t]-cn¬ ]q¿-

3

Xn-c-sª-Sp-¸v I-h-td-Pn-\v H-cp-¡-§-fm-bn; 82 "eo-Kv A-]-c-·m-sc \nÀ-¯n-b-Xv am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ-¡v I-½o-j-sâ A-\p-a-Xn ]-cm-P-b `-b-¯mÂ'

C-S-Xvþ-h-e-Xv ap-¶-Wn-I-fp-sS P-\-t{Zm-lw Xn-cn-¨-dn-bp-I: F-kv.Un.]n.sF.

tIm-«-¡Â \-K-c-k-` sN-e-h-gn-¨-Xv ]-²-Xn-¯p-I-bp-sS 84 i-X-am-\w tIm-´-°¬: \-K-c-k-`-bm-bn aq∂p h¿-jw ]n-∂n-´ tIm-´-°¬ \-K-c-k-` ]-≤-Xn-Xp-I sN-e-hgn-°p-∂-Xn¬ ]n-∂n¬.\n-e-hnse km-º-Øn-I h¿-j-Øn¬ B-sI 112 ]-≤-Xn-I-fm-Wv X-ømdm-°n \¬-In-b-Xv. F-∂m¬ 106 ]-≤-Xn-Iƒ am{X-am-Wv ]q¿-W-am-bn \-S-∏n-em°m≥ km-[n-®-Xv. _m-°n-bp≈ ]-≤-Xn-I-fn¬ B-dn¬ aqs∂-Æ-am-Wv `m-Kn-I-am-sb-¶nepw \-S-∏n-em-°m≥ km-[n-®-Xv. ]T-\-ssh-I-ey-ap-≈ Ip-´n-I-sf I-≠-ج, ]-´n-I-Pm-Xn hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]T-t\m-]-Ic-W hn-X-c-Ww Xp-S-ßn-b-hbn¬ Im-cy-am-b {i-≤-bq-∂n-bncp-∂p. hn-Zym-`ym-k, B-tcm-Ky ta-J-e-Iƒ-°m-Wv I-gn-™ km-º-Øn-I h¿-jw Du-∂¬

G-‰p-ap-´¬ sIm-e-bpw A-Imc-W-am-b X-S-¶-ep-I-fpw Xp-Scp-∂-Xv bp.-]n.-F°v Io-gn-emsW-∂pw B‚-Wn-bpsS ^mjn-Ãv hn-cp-≤ \n-e-]m-Sn¬ eh- t e- i w B- fl m¿- ∞ - X - b ns√- ∂ pw Zƒ A- ` n- { ]m- b - s ∏´p. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n ]n F a-Po-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p.

a-e-∏p-dw: \o-Xn \n-tj-[-Øns\-Xn-sc-bpw ^m-jn-k-Øn-s\Xn-sc-bpw ssI sIm-≠v {]-Xn-Icn-°m-\p-≈ A-h-k-c-am-Wv Xn-c™-Sp-∏v th-f-bn¬ ]u-c-\v e-`n°p-∂-sX-∂pw C-Xp-]-tbm-Ks∏-Sp-Øn \-∑ \n-d-™ `-c-WØn-\v A-h-k-c-ap-≠m-°-W-sa∂pw k-a-kv-X sk-{I-´-dn tIm-´pa-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿. ^m-jn-Ãp-Iƒ h-cp-∂-Xn-s\ I-≠n-s√-∂ \-Sn-°p-∂-h-cpw kzm¿-∞-Xbv-°v th-≠n `o-I-chm-Zn-I-sf X-≈n-∏-d-bm≥ a-Sn°p-∂-h-cpw k-ap-Zm-b-Øn-\v A]-am-\-am-Wv. C-Ø-cw i-‡n-Ifp-sS au-\w k-ap-Zm-b-Øn-s‚Xm-bn hym-Jym-\n-°-cp-Xv. k-apZm-b-sØ \-bn-°p-∂ k-a-kv-X k-aq-l-Øn-s‚-bpw cm-Py-Øn-

kozhikode/MLW

h hn-Zym¿-Yn kw-K-aw kw-L-Sn∏n-®n-cp-∂p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wp 30 e£w cq-] Nn-e-hn¬ Hm-Un-t‰m-dnbw \n¿-an-®p \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn\m-bn I-gn-™ aq-∂p am-ktØm-f-am-bn Hm-tcm _m-®pw {]tXy-Iw {]-tXy-Iw _m-®v kw-Ka-߃ \-S-Øn \n¿-am-W ^-≠nte-°v ]-Ww I-s≠-Øn-s°m≠n-cp-∂p. {]-hm-kn-I-fm-bn ]q¿-h hnZym¿-Yn-Iƒ hn-hn-[ Kƒ-^v \mSp-I-fn¬ Nm-]v-‰-dp-Iƒ cq-]o-I-cn®p {]-h¿-Ø-\w \-S-Øp-∂p-≠v. ÿm-]-\-Øn¬ tPm-en sN-øp∂ A-[ym-]-I , A-\-[ym-]I Po-h-\-°m¿ A-©p e-£-tØmfw cq-]-bpw H.bp.]n. kv-Iqƒ Poh-\-°m¿ H-cp e-£w cq-]-bpw

\n¿-am-W-Øn-\v ^-≠v hm-Kv-Zm\w sN-bv-Xn-´p-≠v. Hm-Un-t‰m-dn-bw ^-≠n-s‚ B-Zy-K-Vp A-epw-\n A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v A-Uz. kn ]n ap-ÿ-^ sk-I-d-´-dn F¬ Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, J-Pm≥©n kn F-®v iw-kp F-∂n-h¿ tN¿-∂v b-Xow-Jm-\ I-Ω-‰n sk{I-´-dn Fw sI _m-h-°v ssI-amdn. N-S-ßv A-Uz. ]n Fw F kemw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn F-®v a-lv-aq-Zv lm-Pn, A-cn-{º apl-Ω-Zv, tUm. C sI A-l-Ω-Zv Ip-´n, ]n- H lw-k, Im-cm-S≥ sambv-Xo≥ lm-Pn, kn F-®v aq-k, sI Sn km-Pp, ]n Fw A-_v-Zp¬ l-Jv, ]n H km-Zn-Jv, Fw A-_vZp¬ A-a¿ kw-km-cn-®p.

F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. knÂ-hÀ Pq-_n-en k-tµ-i G-cn-bm dm-en-IÄ C-¶v

a-e-∏p-dw: \o-Xn t_m-[-Øn-s‚ \n-Xm-¥ Pm-{K-X F-∂ k-tμ-iØn¬ F-kv.sI.F-kv.F-kv.F^v. \-S-Øp-∂ kn¬-h¿ Pq-_nen ]-cn-]m-Sn-If - p-sS Xp-S° - w Ipdn-®p≈ k-tμ-i dm-en Pn-√-bnse F-´v G-cn-bm tI-{μ-ß-fn¬ C-∂v ssh-Io-´v 4\v \-S-°pw. hnJm-b, Xz-e-_ Aw-K-ß-fpw {]tXy-I _m-\-dp-Iƒ-°v-Io-gn¬ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂p-≈ {]¿-Ø I-cpw dm-en-bn¬ A-Wn-\n-c-° pw. \n-e-ºq¿ G-cn-bm dm-en h≠q¿ Sn._n. ]-cn-k-c-Øp \n∂pw s]-cn-¥¬-a-Æ G-cn-bm dmen ta-em-‰q¿ D-®m-c-°-S-hn¬ \n∂pw, a-e-∏p-dw G-cn-bm dm-en a-e∏p-dw kp-∂n-a-l¬ ]-cn-k-c-Øp \n-∂pw sIm-t≠m-´n G-cn-b dmen sIm-t≠m-´n kp-∂n-a-l¬ ]cn-k-c-Øv \n-∂pw Xn-cq-c-ßm-Sn G-cn-bm dm-en tN-fm-cn-bn¬ \n∂pw Xn-cq¿ G-cn-bm dm-en X-e°-SØ - q¿ \n-∂pw Ip-‰n-∏p-dw Gcn-b dm-en h-fm-t©-cn ao-ºm-dbn¬ \n-∂pw B-cw-`n-°pw.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-04  
Thejas Epaper malappuram Edition 2014-04-04  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-04-04

Advertisement