Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ML

3 -s^-{_phcn 2014 Xn¶ƒ

kn tkm¬ I-tem-Âk-hw; Im-en-¡-äv kÀ-h-I-em-im-e ap-t¶-äw Xp-S-cp-¶p

A-ä-vekv sF-Un-b CâÀ-\m-j-\ tIm-f-Pn-\v X-d-¡-Ãn-«p a-e-∏p-dw: A-‰v-e-kv sF-Unb¬ C‚¿-\m-j-\¬ tIm-f-Pns‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-aw ]m-W°m-Sv C≥-sI¬ {Ko≥ F-Pypkn-‰n-bn¬ ]m-W-°m-Sv ssl-Z-cen in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln®p. A-‰v-e-kv sF-Un-b¬ tImf-Pv sN-b¿-am≥ ]m-W-°m-Sv _jo-d-en in-lm-_v X-߃ A[y-£-X-h-ln-®p. A-Uv-an-\n-kvt{S-j≥ tªm-°n-s‚ in-emÿm-]-\w hy-h-km-b sF.-Sn. a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´nbpw sF-Un-b¬ C‚¿-\m-j\¬ tIm-f-Pn-s‚ Un-ssk≥ {]-Im-i-\w \-K-c-hn-I-k-\ a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en-bpw ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. sse-{_-dn tªm-°v in-em-ÿm]-\-hpw A-‰v-e-kv sF-Un-b¬ tIm-f-Pn-s‚ sh-_v-ssk-‰v Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kpl-d a-ºm-Spw Im-en-°-‰v bq-\nth-gv-kn-‰n hn.-kn. tUm. Fw A–p¬-k-emw tem-tKm {]-Im-i\-hpw \n¿-h-ln-®p. A-en k¨ sh¿-W¿ (bp.-sI), sP-‰n≥ tSIvv dn-hmƒ(bp.-sI) Pn-√m ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p, ap-\n-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k¨ Kn-cnP, Du-c-Iw ]-©m-b-Øv {]-knU-‚ v ]n sI A-kv-ep, ap-\n-kn∏¬ Iu¨-kn-e¿ sI B-bnim-_n, sN¿-∏p-f-t»-cn ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI kp-tc-jv, kn F ap-l-Ω-Zv d-jo-Zv, ap-l-ΩZv ap≥-ko¿ kw-km-cn-®p.

sIm-t≠m-´n: kn tkm¨ Item-¬k-hØ - n¬ 48 C-\ß - ƒ ]q¿-Ønb m - b t∏mƒ 69 t]m-bnt‚m-sS Imen-°-‰v k¿-h-Iem-im-e Imw- ] - k v ap- t ∂- ‰ w Xp-Sc - p-∂p. 63 t]m-bn‚p-am-bn hm-gb - q¿ km-^n tIm-fP - v sXm-´p-]n-dI - n-ep≠v. 45 t]m-bn‚p-≈ a-ºm-Sv Fw.C.-Fk - .v tIm-fP - v aq-∂mwÿm-\Øp-am-Wv. B-Xn-tY-bc - m-b C.Fw.-C.-F. tIm-fP - v 31 t]m-bn- sN-≠-ta-f-bn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b j-lv-\m-kv B‚ v Sow (A- -_m-lv tIm-f-Pv t‚m-sS \m-emw ÿm-\Ø - m-W.v h-f-b-¶p-fw)

tIm-f-Pv I-tem-Âk-h-§-fp-sS [-\-k-lm-bw hÀ-[n-¸n-¡p-w: a{´n sIm-t≠m-´n: tIm-f-Pv I-tem¬k-h-ß-fp-sS \-S-Øn-∏n-\p-≈ Nn-e-hv h¿-[n-®p-h-cp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ C-Xn-\m-h-iy-am-b XpI \¬-Ip-∂ Im-cyw k¿-°m¿ ]cn-K-Wn-°p-sa-∂v hn-Zym-`ym-k-a{¥n ]n sI A-–p-d∫ - v ]-d™ p. kn≥-Un-t°-‰p-Iƒ Ir-Xy-am-b h-c-hv sN-e-hv I-W-°p-Iƒ ka¿-∏n-®m¬ [-\-k-lm-bw h¿-[n∏n-°p-sa-∂v A-t±-lw Nq-≠n°m-´n. sIm-t≠m-´n C-.Fw.-C.-F. tIm-f-Pn¬ 30m-a-Xv Im-en-°-‰v

k¿-hI - m-ei - m-e kn tkm¨ Item-¬k-h-Øn-s‚ tÃPvC-\-a¬k-c-߃ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sIm-t≠m-´n tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n F P-∫m¿lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ F ]n ap-l-Ω-Zv d^o-Jv, tUm.-]n hn l-ao-Zv, ]n Fw k-em-hp-±o≥, B-_n-Zv lpkbv≥ X-߃, Sn hn C-{_-lnw, Sn ]n A-jvd - ^ - e - n, Sn Sn Pp-ss\Zv, j-d^ - p-±o≥ ]n-em-°¬, dn-bmkv ap-t°m-fn kw-km-cn-®p.-

H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-bh¿: 1. kp-ta-jv˛ e-fn-X-Km-\-w (B¨)(Fw.-C.-F-kv. a-ºm-Sv)- 2. a-©-cn P-tb-{μ≥˛ kv-{Sn-Mv Cu-tè h-b-en≥ (kn.-bp. Imw-]-kv) 3. C j-lv-a˛ am-∏n-f-∏m-´v (Fw.C.-F-kv. a-ºm-Sv)

Adnbn-¸pIÄ

ko-\n-tbm-dn-än en-kv-äv X-¿m-dm-¡p-¶p a-e-∏p-dw: s]m-Xp-hn-Zy-m`ym-k h-Ip-∏n-se A-‰≥-U¿, Hm-^n-kv A-‰≥-U‚ v Xp-S-ßn-b X-kv-XnI-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂-hcn¬ \n-∂v ¢m¿-°v X-kv-Xn-I-bnte-°v {]-tam-j≥ \¬-Ip-∂-Xn\v tbm-Ky-X-bp-≈ Po-h-\-°mcp-sS ko-\n-tbm-dn-‰n en-ÃvX-ømdm-°p-∂-Xn-\p-≈ s{]m-t^m¿-a ]q-cn-∏n-®v 15\-Iw hn-Zym-`ym-k D-] -U-b-d-Œ-dp-sS Hm-^n-kn¬ F-Øn-t°-≠-Xm-Wv. s{]mt^m¿-a-bp-sS am-Xr-I Pn-√/D-]Pn-√m hn-Zy-m`ym-k Hm-^n-kp-Ifn-epw hn-Zy-m`ym-k D-]- U-b-dŒ-dp-sS Hm-^n-kn-epw e-`y-am-hpsa-∂p hn-Zy-m`ym-k D-]-U-b-dŒ¿ A-dn-bn-®p.

hn-`-h-k-am-l-c-W kam-]\w C-¶v Xn-cq¿: Pn-√m B-ip-]-{Xn U-bmen-kn-kv tI-{μ-Øn-s‚ hn-`-h-kam-l-c-W k-am-]-\w C-∂v sshIo-´v \m-en-\v Xn-cq¿ hm-K¨ {SmP-Un kv-am-c-I lm-fn-\v k-ao-]w \-S-°pw. X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fn¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-am-l-cn-® XpI N-S-ßn¬ ssI-am-dpw.

sN-≠-˛-Xm-b-º-I-bn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b kp-_n≥-em¬ (am¿-tØm-a tIm-f-Pv)

4. Fw F-kv tc-jv-a˛ kw-kv-Ir-Xw sN-dp-I-Y (A-a¬ tIm-f-Pv \n-e-ºq¿) 5. kn ]n A¿-j-Zv ˛ Hm-bn¬ s]-bn‚ v t¢ tam-U-en-Mv (a-Pv-en-kv h-fm-t©cn) 6. sa-lv-P-_n≥˛ c-t¶m-en(t\m-_nƒ hp-a¨-kv tIm-f-Pv a-t©-cn)

a-{´n-X-e- en-Ìv ]-cn-K-Wn-¨n-Ã: Pn-Ãm ar-K-kw-c-£-W Hm-^n-k-sd Ø-ewam-äm³ \o-¡w 

Sn ]n P-em¬

a-e∏ - p-dw: ar-Kk - w-c£ - W - h-Ip∏n¬ kzo-∏¿ \n-ba - \ - Ø - n-\m-bn a{¥n-Xe - Ø - n¬\n-∂p in-]m¿-i sN-bX -v 26 t]-cp-sS en-Ãv ]c-nK-Wn-°m-ØX - n-\m¬ Pn-√m arK-kw-c£ - W - Hm-^n-ks - d ÿ-ew am-‰m≥\o-°w. a-e∏ - p-dw Pn-√b - p-sS Np-aX - e - bp-≠m-bn-cp-∂ tUm. F-kv _m_p-hn-s\-bm-Wv h-St- ° A-‰t- Ø°v am-‰m≥ \o-°w \-S° - p-∂X - .v

Xm¬-°m-en-I kzo-∏¿ X-kvXn-Ib - n-te-°v Un-kw-_¿ 26 apX¬ 30 h-sc 28 t]m-Ãn-\v \-S∂ C‚¿-hyq-hn-te-°v a-{¥n-bp-sS ]m¿-´n-bn-se {]m-tZ-in-I t\-Xm°-fpw a-‰p L-SI - £ - n-If - pw tN¿∂v 26 kz-¥° - m-cp-sS t]-cv hn-hc - ߃ Hm-^n-k¿-°v \¬-Ip-Ib - mbn-cp-∂p.- F-∂m¬, C‚¿-hyq-hn ¬ e-`n-® am¿-°n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-ba - \ - w \-SØ - m ≥ {i-an®-Xm-Wv Hm-^n-kd- p-sS ÿ-ew am‰-Øn-\p Im-cW - a - m-bX - .v a-e∏ - p-dw

Pn-√m Fw-tπm-bvs - a ‚ v Hm-^n-kdn¬\n-∂p e-`n-® en-Ãv {]-Im-cw 408 t]¿-°v C‚¿-hyp Im¿-Uv Ab-°p-Ib - pw 90 i-Xa - m-\w B-fpIƒ ]-s¶-Sp-°p-Ib - pw sN-bX -v n-cp∂p. Cu X-kX v- n-I Xm¬-°m-en-Iam-sW-¶n-epw A-‰‚-dm-bn ÿm-\°-b‰- w e-`n-®v ÿn-cs - ∏-Sm≥ km[y-Xb - p-≈X - n-\m¬ kz-¥° - m-sc Xn-cp-In-Ib - ‰ - m≥ cm-{„o-b∏m¿-´nIƒ a-¬k-cn-°p-∂p-s≠-∂p tXP-kv t\-cs - Ø hm¿-Ø \¬-In-bn-

]mÀ-«n {]-hÀ-¯-I-s\ B-{I-an-¨hÀ-s¡-Xn-tc h-[-{i-a-¯n-\v tI-sk-Sp-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-cq¿: F-kv.U - n.-]n.-sF.- {]-h¿Ø-I¿-°p t\-sc kn.-]n.-Fw.- A{I-as - Ø Xp-S¿-∂v A-\n-„ kw-`h-ß-fp-≠m-b aw-K-e-Øv F-kv.Un.-]n.-sF.- Pn-√m t\-Xm-°ƒ k-μ¿-in-®p. kn.-]n.-Fw.- A-{I-aØn¬ ]-cn-t°-‰ ]m¿-´n {]-h¿Ø-I≥ sI Sn A-–p-e-Øo-^ns‚ ho-´n-epw e-Øo-^v A-`-bw tX-Sn-bX - n-s‚ t]-cn¬ kn.-]n.-FΩp-Im¿ X-I¿-Ø C-kv-am-bn-ens‚ I-S,- A-{I-aw \-S∂ - {]-tZ-i߃, ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cp-sS ho-Sp-Iƒ F-∂n-hS- ß - f - n-epw t\Xm-°ƒ k-μ¿-i\ - w \-SØ - n. kn.-]n.-Fw. -{]m-tZ-in-I t\Xm-°-fm-b _m-∏p-´n, ]p-cp-tjmØ-a≥, tIm-gn-t»-cn dq-tb-jv F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv A-–p-e-Øo-^n-s\ X-e-bv°p sh-´n-bpw {Iq-c-am-bn a¿-±n-®pw sIm-es - ∏-Sp-Øm≥ {i-an-®X - v. C-

h¿-s°-Xn-tc sIm-e-°p-‰-Øn-\v tI-sk-Sp-°W - w. `-c-W-kzm-[o-\-ap-]-tbm-Kn®pw t]m-en-kn-s\ Zp-cp-]t- bm-Kw sN-bvX - pw ]m¿-´n {]-h¿-ØI - s - c `o-jW - n-s∏-Sp-Øp-∂X - v A-hk - m\n-∏n-®n-s√-¶n¬ {]-Xy-£ k-ac - ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn ]m¿-´n apt∂m-´p t]m-hp-w. ta-Je - b - n¬ `oXn hn-X-®pw ]p-cp-j≥-am-cn-√mØ ho-Sp-I-fp-sS Np-a-cp-I-fn¬ kn.-]n.-Fw.- _p-°v-Uv F-s∂-gpXn h-®p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bpw kn.-]n.-Fw.-^m-jn-k-am-Wv Xo-ctZ-iØ - v \-S∏ - m-°p-∂s - X-∂v t\Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. Xo-ct- Z-iØ - v kn.-]n.-FΩ - n¬ \n-∂pw eo-Kn¬ \n-∂pw {]-h¿Ø-I¿ F-kv.-Un.-]n.-sFbn¬ tN-cp-∂X - n¬ hn-df - n ]q-≠v C-cp]m¿-´n-If - pw kw-bp-‡a - m-bn kn.]n.-Fw. Kp-≠I - s - f D-]t- bm-Kn-®v

]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-sc \n-c-¥-cam-bn A-{I-an-°p-I-bm-Wv. AWn-Is - f X-Ωn-eS- n-∏n-®v ap-kve - nweo-Kpw ˛ kn.-]n.-FΩ - pw Xo-ct- Z-iØv A-{I-an-°q-´ß - s - f h-f¿-Ønsb-Sp-°p-Ib - m-Wv. 2010ap-X¬ 16 tI-kp-If - m-Wv kn.-]n.-Fw.-A{- I-an-Iƒ-s°-Xn-sc F-kv.-Un.-]n.-sF.-{]-h¿-Ø-I¿ \¬-In-bn-´p-≈X - v. C-Xn¬ c-s≠Æ-Øn¬ am-{X-am-Wv {]-Xn-Is - f ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. aw-Ke - Ø - v ]-cn-t°‰ kn.-]n.-Fw t\-Xm-hv a-Po-Zv \n-c¥-ca - m-bn F-kv.U - n.-]n.-sF. {- ]h¿-ØI - s - c A-{I-an-°p-Ib - pw A{I-aß - ƒ-°v t\-Xr-Xzw sIm-Sp°p-Ib - pw sN-øp-∂b - m-fm-Wv. kn.-]n.-FΩ - n-s‚ G-I ]-£ob-am-b A-{I-aß - f - n¬ k-ln-sI´ {]-h¿-Ø-I-cp-sS kzm-`m-hn-I {]-Xn-I-c-W-am-Wv aw-K-e-Øp≠m-b-Xv. kn.-]n.-F-Ωp-Im¿-°v

]-cn-t°¬-°p-tºmƒ Xm-en-_m\n-k-hpw F-kv.-Un.-]n.-sF°m ¿-°m-Ip-tºmƒ cm-{„o-bA - {- I-ahp-am-Ip-∂-Xv B-Sn-s\ ]-´n-bm°p-∂-Xn-\p Xp-ey-am-Wv. `-c-W kzm-[o-\-ap-]-tbm-Kn-®v ap-kvenweo-Kpw kn.-]n.-F-Ωpw F-kv.-Un.]n.-sF.-{]-h¿-Ø-I¿-°p t\-sc \-S-Øp-∂ A-{I-a-ß-sf ]m¿-´n i-‡-am-bn {]-Xn-tcm-[n-°p-sa∂pw t\-Xm-° ƒ hy-‡a - m-°n. F-kv.-Un.-]n.-sF.- Pn-√m JPm©n A-Uz. km-Zn-Jv \-SpsØm-Sn, ssh-kv-{]-kn-U‚p-amcm-b kn Pn D-Æn, ]n Fw _jo¿, sk-{I-´d - n Fw ]n ap-kvX - ^, Pn-√m- I-Ωn-‰n-bw-Kw A-Uz. sI kn \-ko¿, X-h-\q¿ a-fiew {]-kn-U‚ v a-c-°m¿ am-ßm´q¿, sk-{I-´d - n C A-–p¬-Pe - o ¬ F-∂n-h-cm-Wv aw-K-e-sØØn-bX - v.

cp-∂p. ko-\n-tbm-dn-‰n, hn-[h - , hn-Iemw-K¿ Xp-Sß - n-bh - ¿-°v 20 am¿°pw C‚¿-hyqhn-\v 30 am¿-°p-amWv \¬-In-bX - .v am¿-°v Iq-Sp-X¬ \¬-In 26 t]-sc \n-ba - n-°W - s - a∂-Xm-bn-cp-∂p D-∂X - ß - f - n-se B-hi - yw. C-Xn-\m-bn Hm-^n-k¿°v h≥-Xp-I X-s∂ hm-KvZ- m-\w sN-bX - n-cp-∂p-sh-∂m-Wv hn-hc - w. tbm-Ky-Xb - p-≈h - s - c am-{Xw Xn-cs - ™-Sp-Øt- Xm-sS D-tZym-Km ¿-Yn-If - n¬\n-∂p h≥-Xp-I hm-

a-WÂ-¡-S-¯v: ]n-Sn-s¨Sp¯ Hm-t«m-dn-£-IÄ I-¯n-\-in-¨p Ip-‰n-∏p-dw: A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬-I-S-Øn-b-Xn-\v t]m-en-kv ]n-Sn-s®-Sp-Øv I-Ã-Un-bn¬ kq£n-® 11 Hm-t´m-dn-£-Iƒ I-Øn\-in-®p. C-∂-se D-®-°v 12 HmsS tZ-io-b ]m-X-tbm-c-Øv Ip-‰n∏p-dw t]m-en-kv kv-t‰-j-\p kao-]-am-bn-cp-∂p kw-`-hw. h¿-jß-fm-bn t]m-en-kv ]n-Sn-®n-´ hml-\-߃ ]p¬-°m-Sv aq-Sn-In-S°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]p¬-°m-Sn-\v Xo ]n-Sn-®-tXmsS-bm-Wv Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°v Xo]n-Sn-®-Xv. H-´p-an-° h-≠n-I-fptS-bpw ap-Iƒ-`m-Kw ]q¿-W-ambpw I-Øn-\-in-®n-´p-≠v. Xn-cqcn¬ \n-∂p-sa-Øn-b A-Kv-\n-i-a\ tk-\-bpw t]m-en-kpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v G-sd t\-c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-\p ti-j-am-Wv Xob-W-bv°m-\m-b-Xv.-

ßm-sa-∂ I-W° - p-Iq-´¬ C-√mXm-bX - m-Wv ÿ-ewam-‰Ø - n-\p tIm-∏p-Iq-´n-bX - .v F-∂m¬, Hm-^n-k¿-°v sImSp-Ø en-Ãn¬ \n-∂pw Ip-d® - p t]sc \n-ba - n-®n-´p-s≠-∂pw D-tZymKm¿-Yn-Iƒ-°n-Sb - n¬ kw-km-ca - p≠v. ap-ºv {Sm≥-kv^ - d - n-\v A-t]£n-®n-cp-∂ Hm-^n-k¿ C-t∏mƒ ]-Ø\ - w-Xn-´b - n-em-Wp-≈X - .v D-S≥ C-hn-sS \n-∂pw ÿ-ew am-‰n D-Øc-hp-≠m-hp-sa-∂m-Wv _-‘s - ∏-´h¿ ]-db - p-∂X - .v

sIm-t≠m-´n: ln-μn \m-S-IØn¬ Xp-S¿-®-bm-b c≠mw-h¿-j-hpw cm-P-ÿm≥ kz-tZ-in {]n-b-¶ cm-Pv ]ptcm-ln-Xv an-I-® \-Sn-bm-bn. kn- -I-tem-¬k-h-Øn ¬ C∂-se \-S-∂ ln-μn \m-S-Ia-¬k-c-Øn-em-Wv sImt≠m-´n C-.-Fw.--C.-F. tImf-Pn-se _n-.-F-kv.-kn. ssat{Im-_-tbm-f-Pn hn-Zym¿Yn-\n-bm-b {]n-b-¶ cm-Pv ]ptcm-ln-Xv an-I-® \-Sn-bm-bXv. cm-P-ÿm-\n-se tPm-[v]q¿ kz-tZ-in-\n-bm-Wv. Ign-™-h¿-j-hpw ln-μn \mS-I-a-¬k-c-Øn¬ an-I-® \Sn-bm-bn {]n-b-¶-sb Xn-cs™-Sp-Øn-cp-∂p. ap-c-fn Nn-d-bn¬ kw-hn-[m-\w sNbv-X \m-S-Iw {]n-b-¶ Xs∂-bm-Wv ln-μn-bn-te-°v cm-cw-Kv F-∂ t]-cn¬ samgn am-‰n-b-Xv. kv-{Xo-hn-tamN-\w {]-ta-b-am-°n-b \m-S-I-Øn-\p c-≠mw-ÿm-\hpw t\-Sm-\m-bn. ]-c-∏-\ßm-S-n-bn¬ _n-kn-\-kpIm-c-\m-b `-‡m-h¿ knwKn-s‚-bpw Zp¿-K-bp-sS-bpw a-I-fm-Wv. sN-ss∂-bn¬ \n-∂v tI-c-f-Øn-se-Øn-b {]n-b¶ F-´mw-¢m-kv ap-X-em-Wv a-e-bm-fw ]Tn-®p-Xp-S-ßn-bXv. cm-P-ÿm-\n kz-tZ-inbm-sW-¶n-epw a-e-bm-fw F-gp-Xm-\pw hm-bn-°m-\pw {]n-b-¶bv-°v B-hpw. I-gn™-Zn-h-kw \-S-∂ ln-μn {]-kw-K-Øn-epw H-∂mwÿm-\w t\-Sn-bn-cp-∂p. πkv Sphn-\p ]-Tn-°p-tºmƒ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬k-h-Øn¬ ln-μn {]-kwK-Øn-\pw {]n-b-¶ H-∂m-aXm-bn.

Xp-©³ DÂ-k-hw: tZ-io-b sk-an-\mÀ B-cw-`n-¨p Xn-cq¿: Xp-©≥ D¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ tZ-io-b sk-an\m¿ B-cw-`n-®p. `m-c-Xo-b km-ln-Xyw Ip-Spw-_ _-‘-ß-fp-sS amdp-∂ k-¶¬-∏w hn-j-b-Øn¬ tI-{μ km-aq-ln-I A-°m-Z-an-bpw Xp©≥ kv-am-c-I {S-Ãpw \-S-Øp-∂ sk-an-\m¿ A-an-b-tZ-hv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI F-kv sh-¶n-Sm-N-ew A-[y-£-X-h-ln-®p. c-≠mw sk-j-\n¬ Ip-Spw-_-ß-fp-sS am-dp-∂ k-¶¬-]w {]m-tZin-I `m-j-I-fn¬ hn-j-b-Øn¬ hm-k-¥n (X-an-gv), Zm-tam-Z¿ tamtkm (sIm-¶-Wn), F≥ a-\p N-{I-h¿-Øn (I-∂-U), h¿-jm-Zm-kv (Kp-P-dm-Øn) {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-®p. Fw B¿ cm-L-h-hmcy¿, ]n ]n c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p. tIm-´-°¬ ]n hn Ir-jv-W-hm-cycp-sS A-£-c-t«m-Iw, tUm. A-tam-Jy ]p≥-Pm-e (ssl-Z-cm-_m-Zv), Ip-®n-∏p-Sn , F-gp-Øm-Wn F-gp-∂-≈n-∏v \-S-∂p.

Xp-©³-]-d-¼n C-¶v

Xp-©≥ Ir-Xn-I-fp-sS ]m-cm-b-Ww ˛ 9.-30, a-e-bm-fw I-hn-X am-dp-∂ k-¶¬-∏w ˛ 11.-30, Ip-Spw-_w a-e-bm-f \m-S-I th-Zn-bn¬ 2.-30\v I-Ybn-se Ip-Spw-_w hn-j-b-ß-fn¬ sk-an-\m¿, 6.-30\v c-ho-{μ kw-KoX-hpw \-kv-dp¬-Ko-Xn-bpw \-S-°pw.

H-cp tem-Un-Mv sXm-gn-em-fn-bp-sS km-ln-Xy-Iu-Xp-I-§Ä 

sI ap-Po-_v-d-lv-am≥

tIm-´-°¬: {]m-c-_v-[-ß-fpsS tem-I-Øp-\n-∂v A-£-cß-sf Iq-´n-bn-W-°n Po-hn-X`m-c-ß-ƒ X-s‚ F-gp-Øn-te°v B-hm-ln-°p-I-bm-Wv temUn-Mv sXm-gn-em-fn-bm-b Cu bp-h- F-gp-Øp-Im-c≥. tIm-gns®-\ a-™n-em-kv ]p-Xn-tb-SØv ]-tc-X-\m-b aq-k-˛-B-an-\ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-b j-^oJm-Wv F-gp-Øn-s‚ h-gn-bn¬ ]p-Xn-b C-Sw I-s≠-Øp-∂-Xv. A-©mw-h-b- n¬ ]n-Xm-hv a-c-W-s∏-´-tXm-sS-bm-Wv j^o-Jn-s‚ Po-hn-X-Øn¬ {]m-

]cnNbw c-_v-[-w X-e-s]m-°n-b-Xv. XpS¿-∂v 10mw ¢m-kv ]T-\w ]q¿Øn-bm-°n-b D-S-s\ tem-UnMn-te-°p Xn-cn-bp-I-bm-bn-cp∂p.- c-≠mw-¢m-kv ]T-\-Im-e-

Øv A[ym-]n-I-bpsS D]-tZiam-Wv j-^o-Jn-s\ hm-b\bpsS temI-tØ°v \bn®Xv. \n-e-hn¬ I-Ym-k-am-lm-cw, I-hn-X, Po-h-N-cn-{Xw, N-cn-{X{K-Ÿ-߃ ap-X-em-b h≥-tiJ-c-w Cu 24Im-c-\p kz-¥-ambp-≠v. c-≠p-h¿-jw ap-ºv temUn-Mn-\n-sS jo-‰v ho-Wv ]-cnt°-‰v hn-{i-a-n-°p-∂-Xn-\n-S-bnem-Wv j-^o-Jv F-gp-Øn-te°p Xn-cn-™-Xv. B-Zyw ap-X-¬ s\-t©-‰n-b

I-a-em -kp-c-ø-bp-sS Ir-Xn-Isf A-h-tem-I-\w sN-bv-Xv Fgp-Xn-Øp-S-ßn. a-e-bm-f-Øns‚ N-μ-\-kp-K-‘w am-[-hn°p-´n F-∂ t]-cn¬ B-Zy-IrXn-bp-sS {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®p. F-gp-Øp-Im-c-\m-b tUm. i-in-[-c≥ ¢m-cn C-Xv ]p-kv-XI-am-°n C-d° - W - s - a-∂v j-^oJn-s\ D-]t- Z-in-®p. km-ºØ - nI-{]-iv-\w A-e-´n-b j-^o-Jns‚ B-Zy-]p-kv-X-Iw Iq-´p-Imcp-sS sN-e-hn¬ ]p-d-Øn-d-°n. \n-im-K-‘n ]q-Ø-t∏mƒ F-∂ ]p-Xn-b t\m-h¬ F-gpXn- ]q¿-Øo-I-cn-®v {]-km-[-Is\ Im-Øn-cn-°p-I-bm-Wv j^o-Jv. A-\p-`-h-ß-ƒ ]-I¿-∂p\¬-In k-l-Po-hn-I-fn¬ \-∑bp-sS ]q-°ƒ hn-cn-bn-°m-\mWv j-^o-Jv F-∂ bp-h F-gpØp-Im-c-s‚ {i-aw.- l-_o-_bm-Wv `m-cy. a-°ƒ ^≥-j, inYn≥.-

a-e-¸p-dw ta-f: ]-´Â-\nÀ-am-Ww Xp-S-§n

A-Jn-e-]m-c-¼-cy ssh-Zy s^-U-td-j³ Pn-Ãm I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p a-e-∏p-dw: ]m-c-º-cy ssh-Zy-∑mcn-se I-≈-\m-W-b-ß-sf Xn-cn®-dn-bm-\pw X-≈n-°-f-bm-\pw tI-c-f kw-ÿm-\ A-Jn-e ]m-cº-cy ssh-Zy s^-U-td-j-\p Ign-b-W-sa-∂p a-{¥n F ]n A\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p. hn-tZ-in-I-sf t]m-epw BI¿-jn-°m≥ I-gn-hp-≈ Cu taJ-e-bn-ep-≈-h-sc D-b¿-Øns°m-≠p-h-cm≥ k¿-°m¿ {i-an°-p-sa-∂p-w a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. s^-U-td-j-s‚ {]-Y-a a-e-∏p-dw Pn-√m I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. sI kn A-_-vZp¬-I-cow A[y-£-X-h-ln-®p. ]n sI F-kv l-°ow ¢m-cn, sI kn cm-a-N{μ≥, Ip-™n-aq-k Ip-cn-°ƒ, A-jv-d-^v Nm-tem-Sv, l-°ow, l°ow jw-kp-±o≥, l-°ow Sn kn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, lw-k Ip-cn°ƒ, bq-kp-^v ssh-Zy¿ h-√m©n-d, l-°ow Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, l-°ow a-Ωp-Æn, _m-_p Ip-cn°ƒ, \u-jm-Zv ssh-Zy¿, Xu^o¿ ssh-Zy¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

\m-tSm-Sn \r-Øw (tKƒ-kv) H-∂mwÿm-\w ˛ sk‚ v ta-gv-kv ]p-Ø-\-ßm-Sn

cm-P-Øm-³ kz-tZ-in an-I-¨ \-Sn-

tI-c-f kw-ÿm-\ A-Jn-e ]m-c-º-cy ssh-Zy s^-U-td-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n I¨-h≥-j≥ a-{¥n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

aw-K-ew A-{I-aw: c-−p-t]À-Iq-Sn A-d-Ìn Xn-cq¿: aw-K-e-Øv kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hn-s\-bpw {]-h¿-ØI - s - \bpw A-{I-an-®v ]-cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ c-≠p-t]¿-Iq-Sn A-dÃn¬. ssI-a-e-t»-cn I-√m-S-Øv ho-´n¬ A-iv-°¿(29), N-{a-h-´w Ip-∂Ø - v ho-´n¬ A-–p¬-Jm-Z¿ (38) F-∂n-h-sc-bm-Wv C-∂-se Xn-cq¿ kn.-sF. B¿ dm-^n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw A-dÃv sN-bvX - X - v. tI-kn¬ A-©mw-{]-Xn-bm-b A-iv-I-dn-s\ k-tlm-Z-cn-bp-sS ho-´n¬-\n-∂pw B-dmw-{]-Xn Jm-Zdn-s\ `m-cy-ho-´n¬-\n-∂p-am-Wv

]n-Sn-Iq-Sn-b-sX-∂pw C-cp-h-cpw Ir-Xy-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h-cmsW-∂pw kn.-sF. ]-d™ p. A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn-b {]Xn-Is - f C-∂v tIm-SX - n-bn¬ lmP-cm-°pw. I-gn-™ 29\v ]-I¬ 11\m-Wv aw-Ke - Ø - v kn.-]n.-Fw. ]p-d-Øq¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n-bw-Khpw ap≥ ]-©m-bØ - w-Kh - p-am-b sI Sn A-–p¬ a-Po-Zv, kn.-]n.Fw. {]-h¿ - Ø - I - ≥ C-kv] - m-SØ - v A¿-jZ- v F-∂n-h¿-°p-t\-sc B{I-aW - ap-≠m-bX - v. aw-Ke - w {Km-a∏-©m-bØ - n-se D-]X - n-cs - ™-Sp∏n¬ hn-P-bn-®-Xn¬ B-Àm-Zw

{]-I-Sn-∏n-®v F¬.-Un.-F-^v. {]h¿-Ø-I¿ {]-I-S-\w \-S-Øp-∂Xn-\n-sS tdm-U-cn-In¬ \n-¬-°pI-bm-bn-cp-∂ F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-ØI - ≥ sI Sn A-–p¬ eØo-^n-s‚ Im-en¬ Hm-t´m-dn-£ I-b‰ - n-bX - p-am-bn _-‘s - ∏-´ hmt°-‰w X¿-°-Øn-se-Øp-I-bpw kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ F-kv.Un.-]n.-sF. {]-h-¿-Ø-I-s\ a¿±n-°p-I-bpw sh-´n ]-cn-t°¬-∏n°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-XmWv kn.-]n.-F-Ωp-Im-¿-°p-t\-sc A-{I-a-ap-≠mhm≥ C-S-bm-°n-bXv.

a-e-∏p-dw: Pn-√m ]-©m-b-Øpw hy-h-km-b h-Ip-∏pw 14 ap-X¬ 23 h-sc tIm-´-°p-∂n¬ \-S-Øp∂ -a-e-∏p-dw ta-f-bp-sS ]-¥¬ Im¬-\m-´¬ Sq-dn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-®p. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. A-[y-£-\m-bn. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-l-d a-ºm-Sv, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ip™p, ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£-

\n-b-a-\w ]n.-F-kv.-kn-¡v hn-S-Ww: Z-en-Xv- eo-Kv a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\-Øv C-∂v \n-e-\n¬-°p-∂ tZ-h-kzw t_m¿-Up-I-fn-se ÿm-]-\-Ønse \n-b-a-\-ß-fn¬ am-{Xw ]-´nI-h¿-K hn-`m-K-ß-sf am-‰n-\n¿Øp-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂p C¥y≥ bq-\n-b≥ Z-en-Xv eo-Kv . Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ hn tam-l≥-Zm-kv A-[y-£-X-h-ln®p. A-Uz. Fw ]n tKm-]n, N-{μ ≥ N-{a-h-´w, _m-_p Im-cm-´v, sI {io- [ - c ≥,kp- { _- l v a - W y≥, tKm-]n, Ip-™p-Æn, tZ-h-Zm-k ≥, Nm-en¬ i-¶-c≥, {]-`m-I-c≥ kw-km-cn-®p.

cm-b ]p¬-∏m-S≥ k-°o-\, hn kp-[m-I-c≥, ta-f tIm-˛HmUnt\-‰¿ D-Ω¿ A-d-°¬ ]-s¶-SpØp.- 14\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hy-h-km-b {]-Z¿-i-\w, hmWn-Py ta-f, sF.-Sn. F-Iv-kn-_nj≥, sF.-Sn. tPm-_v s^-b¿, sk-an-\m-dp-Iƒ, I-em ˛ kmw-kvIm-cn-I ]-cn-]m-Sn-Iƒ, `-£y-taf, sa-l-¥n s^-Ãv F-∂n-h-bm-

Wv ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn \S-°p-I. kw-cw-`-I-sc t{]m-¬km-ln∏n-°p-I, sXm-gn-e-h-k-cw kr-jvSn-°p-I F-∂n-h e-£y-an-´m-Wv ta-f \-S-Øp-∂-Xv. ta-f-bn¬ 50 Ãm-fp-Iƒ hoXw hy-h-km-b-˛ hym-]m-c ÿm]-\-߃-°pw 40 Ãm-fp-Iƒ sF.-Sn. ÿm-]-\-߃-°p-amWv.

Pn-√-bn-se an-I-® kw-cw-`-Isc ta-f-bn¬ B-Z-cn-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv a-e-∏p-dw ta-f-bn¬ Ãmƒ e-`n-°p-∂-Xn≥ s^-{_p-h-cn A-©v h-sc A-t]£n-°mw. Pn-√m ]-©m-b-Øv, Pn-√m hyh-km-b tI-{μw, Xm-eq-°v hy-hkm-b tI-{μw, A-£-b tI-{μ߃ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv At]-£ \¬-tI-≠-Xv.

ssh-Zyp-Xn NmÀ-Pv Ip-d-bv¡mw, ]-t£ tem-Uv-sj-ÍnMv D-−m-hpw: a-{´n ]-c-∏-\-ßm-Sn: ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv Ip-d-bv°mw ]-s£ tem-Uv sj-Õn-Mv D-≠m-hp-sa∂v a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv ]-c-∏-\-ßm-Sn 110 sI.-hn. k_v-tÃ-j≥ {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ]-e-cpw tNm-Zn-°p-∂p Cu h¿-jw a-g -Iq-Sp-X¬ e-`n-®-Xv

aq-ew ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv Ip-d®p-Iq-sS F-∂v. Ip-d-bv°p-∂Xn¬ hn-j-a-an-√ ]-t£ temUv sj-Õn-Mv D-≠m-hp-sa-∂v am-{Xw. am¿-®n-\v apºv F-√m Pn-√-bn-epw F-√m-h¿-°pw ssh-Zyp-Xn I-W-Ivj≥ \¬Ipw. B-dp am-kw sIm-≠v kºq¿-W ssh-Zyp-Xo-I-c-Ww \-

S-∏m-°p-sa-∂pw 28000 Kp-Wt`m-‡m-°-fp-≈ ]-c-∏-\-ßmSn-sb c-≠v skIvj-\m-°n am‰p-sa-∂pw a-{¥n {]-kv-Xm-hn®p. A-tXm-sSm-∏w X-s∂ CØ-cw hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°v B-cv F-Xn¿-Øm-epw t]m-en-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®v t\-cn-Sp-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p.


{]mtZ-inIw

3 -s^-{_phcn 2014 Xn¶ƒ

tem-I- X-®oÀ-¯-S Zn-\w

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-f-Øq¿ k-_v-tÃ-j-\p Io-gn-ep-≈ shßm-Sv, ]m-e-t®m-Sv, Ip-cn-ip-]≈n, Ip-f-Øq¿ F-∂n-hn-S-ßfn¬ C-∂v Im-e-Øv F-´v ap-X¬ ssh-In-´v A-©v h-sc ssh-ZypXn hn-X-c-Ww X-S-k-s∏-Sp-sa-∂v sI.-F-kv.-C.-_n. A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. a-e-∏p-dw: Cu-Ãv C-e-{Œn-°¬ sk-Ivj-\p Io-gn-¬ A-‰-Ip-‰-]Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ sN-dm-´pIp-gn 2 {Sm≥-kv-t^m¿-a-dn¬ ]q¿-W-am-bpw, h-f-hn¬ tNm-e, ta-te-ap-≠p-]-d-ºv, {Sm≥-kvt^m¿-a-dp-I-fn¬ `m-Kn-I-am-bpwv C-∂v cm-hn-se F-´v ap-X¬ sshIn-´v A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn hnX-c-Ww ap-S-ßp-sa-∂v A-kn-kv‰‚ v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn

„a-e-∏p-dw tIm-´-∏-Sn sI-an-Ãv

`-h≥: ]n Sn Nm-t°m ^u-t≠j≥ tP-Xm-hv D-g-hq¿ hn-P-b-\v kzo-I-c-Ww ˛10.-30 „a-e-∏p-dw Fw.-Un.-kn. _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: k-l-I-c-W _m-¶v sk-{I-´-dn {]-kn-U-‚p-amcp-sS tbm-Kw ˛11.-00 „a-°-c-∏-d-ºv Ip-f-Ø-d-°m-Sv hn-jv-Wp `-K-h-Xo-t£-{Xw: Np-‰p-Xm-e-s∏m-en ˛7.-00 „a-e-∏p-dw tIm-´-°p-∂v B¿-´v Kym-e-dn: \n-d-s∏m-cpƒ F-Iv-kn_n-j≥-˛10.-00 „Xn-cq¿ Xp-©≥ ]-d-ºv : Xp©≥ D¬-k-hw ˛9.-30

^pSvt_mÄ sk-h³-kv ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv a-e-∏p-dw: bq-Øv-kv In-g-t°-Xe kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \m-em-a-Xv sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚ v In-g-t°-X-e ^v-f-Uv-en-‰v tÃ-Un-b-Øn¬ c-≠mw hm-cØn¬ B-cw-`n-°pw. t^m¨: 8089660440, 9895207753.-

ss]-Xr-I k-tµ-ibm-{X \m-sf Pn-Ã-bn a-e-∏p-dw:14,15,16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Im-k¿-tIm-Sv hm-Zzo-ssXz-_bn¬ \-S-°p-∂ F-kv.s-- sh.-Fkv. A-dp-]-Xmw hm¿-jn-I-Øns‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn s{]m-^ sI B-en-°p-´n ap-kv-eym¿ \-bn-°p∂ ss]-Xr-I k-tμ-i bm-{X \msf c-≠v a-Wn-°v a-e-∏p-dw Pn-√bn¬ {]-th-in-°pw. Pn-√m AXn¿-∞n-bm-b B-\-°-c-bn¬ ka-kv-X {]-kn-U‚ v kn tIm-b°p-´n ap-kv-eym¿ Pm-Ym Iym-]-‰s\ jm-f-Wn-bn-°pw.tIm-´°¬, Xn-cq¿ tI-{μ-ß-fn-eq-sSbm-Wv \m-sf ]-cym-S-\w \-S-°p∂-Xv. 5 \v Im-e-Øv sN-Ωm-Sv \n∂m-cw-`n-°p-∂ bm-{X sIm-t≠m´n, a-e-∏p-dw, s]-cn-¥¬-a-Æ, at©-cn ]-cym-S-\-߃-°v ti-jw F-S-°-c-bn¬ k-am-]n-°pw. F-S°-c-bn¬ \-S-°p-∂ Pn-√m k-am]-\ k-tΩ-f-\w Sn Fw _m-∏p apkv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

km-£-c-Xman-j≥ kwkv-Ym-\ Item-¬k-hØn¬ am-∏nf-∏m-´n¬ H∂mw ÿm\w t\-Sn-b a-t©-cn taem-°w sIm-t≠m-´n-]-d-º≥ ap-l-Ω-Zv \u-^¬

tIm-Uq¿: tem-I X-Æo¿-Ø-S Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tXm-SpI-fn-se am-en-\y \n-t£-]w X-Sbp-∂-Xn-\v sN-Ω-¶-S-hv ]n.-Fw.F-kv.-F.-Fw.-F. l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se `m-c-Xv kvIu-´v-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tXm-Sv bm-{X \-S-Øn. tI{μkl-a-{¥n C A-l-Ω-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n D-ss_-Zp√ Fw.-F¬.-F, d-Du-^v, kp-tcjv , ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

ssP-h-h-fw

sN-Ω-¶-S-hv ]n.-Fw.-F-kv.-F.-Fw.-F. l-b¿ -sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ `m-c-Xv kv-Iu-Sv-kn-s‚ tXm-Sv bm-{X tI-{μ-kla-{¥n C A-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-e-∏p-dw: \-K-c-k-` J-c-am-en\y kw-kv-I-c-W πm‚n¬ \n¿an-°p-∂ ssP-h-h-fw Ir-jn Bh-iy-Øn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn\v In-tem-{Km-an-\v c-≠p cq-] \nc-°n¬ e-`n-°p-sa-∂v \-K-c-k-` A-dn-bn-®p.

kozhikode/MLE

am-cym-Sv h-Sn-hmfpambn bp-hm-hv A-d-kv-än a-t©-cn: kw-L¿-jw \n-e-\n¬°p-∂ am-cym-Sv \n-∂v h-Sn-hmƒ k-ln-Xw bp-hm-hv A-d-kv-‰n¬. at©-cn \-dp-I-c am-cym-Sv B-ep°¬ tdm-Un¬ ]m-d-°p-f-b≥ kn-dm-Pp-±o-s\(28)bm-Wv F-kv.sF. kn sI \m-k-dpw kw-Lhpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-∂-se cm-{Xn F-´n-\v hm-l-\-]-cn-tim-[\-°n-sS-bm-Wv A-d-kv-‰v. ssI-Im-Wn-®p- \n¿-Øn-b ss_-°v ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bt∏m-gm-Wv H-fn-∏n-®p h-® h-Snhmƒ I-s≠-Øn-b-Xv. C-bmƒ k-©-cn-® sI.-F¬. 10 F.-]n

^p-Sv-t_mÄ {Ku-−n I-¡q-kv am-en-\yw X-Ånsb¶p ]cmXn tIm-Uq¿: sh-kv-‰v-tIm-Uq¿ Aßm-Sn-bn-se ^p-Sv-t_mƒ {Ku≠n¬ A-⁄m-X¿ I-°q-kv amen-\yw X-≈n. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv C-cp-´n-s‚ a-d-hn¬ km-aq-ln-I t{Zm-ln-Iƒ I-°qkv am-en-\yw {Ku-≠n¬ X-≈n-bXv. cm-hn-se ^p-Sv-t_mƒ I-fn°m-s\-Øn-b-h-cm-Wv am-en-\yw I-≠-Xv.

a-Ww h-cm-Xn-cn-°m≥ cm-kh-kv-Xp-°ƒ D-]-tbm-Kn-® tij-am-Wv am-en-\yw {Ku-≠n¬ X≈n-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ hm¿-Uv sa-w_¿ Fw Sn _-jo¿, P-\-Iob ^p-Sv-t_mƒ I-Ωn-‰n `m-c-hmln-I-fm-b C F-^v F B-an¿, _-jo¿, Ip-™m-h F-∂n-h¿ ae-∏p-dw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc I¿-

i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw I-°q-kv Sm-¶v ¢o-\n-Mv \-S-Øp∂-h-sc I¿-i-\-am-bn \n-co-£n°-W-sa-∂pw \m-´p-Im¿ B-hiy-s∏-´p. a-e-∏p-dw \-K-cw tI{μo-I-cn-®v A-\y kw-ÿ-m-\°m¿ I-°q-kv Sm-¶v ¢o-\n-Mv tPm-en \-S-Øn-h-cp-∂p-≠v. Ch¿ ]-e-t∏m-gpw s]m-Xp-ÿ-eß-fn-em-Wv am-en-\yw hm-l-\-

Øn¬ sIm-≠p-h-∂p \n-t£-]n°p-∂-Xv. tIm-Uq-cn¬ C-Xp aq∂mw X-h-W-bm-Wv am-en-\y \nt£-]w. D-d-°-sam-gn-®n-cp-∂v {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\p-≈ X-ømsd-Sp-∏n-em-Wv \m-´p-Im¿.

S-Øm≥ tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X Pn-√m-I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-knU‚ v k-_m-lv ]p¬-∏-‰, Sn hn tPm¿-Pv, sI \m-cm-b-W≥, Aen ]p-√n-sØm-Sn, Fw ssk-X-ehn, hn sI ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, sI cmPvv-tam-l≥, h-≠q¿, c-Xv-\m-Ia-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se F-√m a- c≥, A-–p¬-l-Iow, kn-±o-Jv, fi-e-ß-fn-epw hm-l-\-Pm-Y \- ^-k-ep¬ l-Jv kw-km-cn-®p.

hm-l-\-Pm-Y

bphn- t e- ° p- h - ∂ - h ¿- ° p- ≈ saw-_¿-jn-∏v hn-X-c-W-tØm-S\p-_-‘n-®p-≈ s]m-Xp k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. jm-Pn a-ºm-Sv A-[y-£-X-hln-®p. F-kv.-Un.-Sn.-bp-hn-te°p-h-∂ 20 t]¿-°p-≈ sa-w_¿-jn-∏v hn-X-c-Ww Pn-√m {]kn-U-‚ v lw-k A-ßm-Sn-∏p-dw \n¿-h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn \u-jm-Zv aw-K-e-t»-cn, ta-Jem {]-kn-U‚ v ]n A-–p¬ lao-Zv, F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m kan-Xn-bw-Kw _m-_p-a-Wn, _m- Im-h-\q¿ ]-©m-b-Øn-se ]m-Sp-h-Æn ˛-Nm-c-°-√v tdm-Uv Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw ∏p, jm-Pn h-≠q¿ kw-km-cn-®p. A-Uz. ]n hn a-\m-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Ip-ªp-X-W-en sIm-¨p-I-Ym-Im-cn-IÄ H-cp-an-¡p-¶p Im-fn-Im-hv: ]-c-kv-]-cw I-≠n´n-√m-Ø c-≠p sIm-®p-I-YmIm-cn-Iƒ H-‰-]p-kv-X-I-Øn¬ H-∂n-°p-∂p. ]m-d-a¬ a-ºm-´paq-e F.-F-®v.-F-kn-se F-´mwX-cw hn-Zym¿-Yn-\n F sI ap^o-Z-bpw ]p-√-t¶m-Sv K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se ]-Ømw-X-cw hn-Zym¿-Yn-\n hn Im-hy-bp-am-Wv sIm-®p-I-YmIm-cn-Iƒ. C-h-cp-sS c-≠p-t]-cp-sSbpw I-Y-Iƒ tIm-gn-t°m-Sv ae-bm-fw Z¿-i-\w _p-Iv-km-Wv {]-kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv. A-\yw\n-∂p t]m-b {Km-ao-W kulr-Z-hpw D-Ø-cm-[p-\n-I bp-KØn-se A-\¿-Y-ß-fpw {]-IrXn-bpw a-\p-jy-\pw I-e-l-ßfpw \o-Xn \n-tj-[-hp-am-Wv Ccp-h-cp-sS-bpw I-Y-I-fn-se {][m-\ hn-j-bw. km-ln-Xn I-em-

km- l n- X y P-\-Io-b Iq- ´ m- b v- a bn-eq-sSb m - W v sIm- ® p- I Ym-Im-cnIƒ h-f¿∂p-h-∂-Xv. ap- ^ o- Z - b psS "s]m≈p-∂ sh-bn-epw H-cp-Ip-™pX-W-epw' F-∂ I-Ym k-amlm-c-hpw Im-hy-bp-sS "s]-bvsXm-gn-bm-Ø ta-L-߃' F∂ I-Y-I-fp-am-Wv H-‰-]p-kv-XI-Øn-s‚ c-≠p `m-K-ß-fn-embn {]-kn-≤o-I-cn-®-Xv. ap≥-N-´bpw ]n≥-N-´-bp-an-√m-Ø H-‰-]pkv-X-I-am-Wn-Xv. kv-Iqƒ D-]-Pn-√m X-e-ßfn¬ I-Ym-c-N-\-Iƒ-°v H-t´-

Im-hy, ap-^o-Zsd k-Ωm-\-߃ t\-Sn-b-h-cmWv C-cp-h-cpw. ]p-kv-X-Iw Cu am-kw F-´n-\v km-ln-Xy A°m-Z-an A-hm¿-Uv tP-Xm-hv inlm-_p-±o≥ s]m-bv-Øpw-I-S-hv Im-fn-Im-hn-¬ {]-Im-i-\w sNøpw. d-lv -am-≥ In-S-ß-bpw G‰p-hm-ßpw. cm-P≥ I-cp-hm-c°p-≠m-Wv A-h-Xm-cn-I F-g-pXn-bn-´p-≈-Xv. a-e-∏p-dw Pn-√-bnse am-fn-tb-°¬ F sI ap-lΩ-Z-en-bp-sS-bpw B-bn-jm-_nbp-sS-bpw a-I-fm-Wv ap-^o-Z.D-Zn-cw-s]m-bn-en-se hn {]-

bm-kv ao-em-Zv ao-äv

tZ-io-b k-ºm-Zy ]-≤-Xn h-Ip-∏pw a-t©-cn- \-K-c-k-`-bpw -kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ P-ekw-c-£-W Ky-l k-μ¿-i-\ k-tμ-ibm-{X- a-t©-cn-bn¬ Fw D-Ω¿ Fw.-F¬-.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

.2874 ]ƒk-dpw t]men-kv ]n-Sns®- S p- Ø p. I-cn-¶¬ sXm- g n- e mf-n-bm-Wv kn-dm-Pp±o≥. am-cnbm-Sv ]m-∏n\n-∏m-d \n-hm-kn-Iƒ am-k-ßfm-bn \-S-∂p-h-cp-∂ kw-L-´-\tØm-S-\p-_-‘n-®v t]m-en-kv \n-c-h-[n tI-kp-Iƒ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠v. am-cn-bm-Sv Km-\-ta-

f-tbm-S-\p-_-‘n-®m-Wv kwL¿-j-Øn-s‚ Xp-S-°w. C-cp-\m´p-Im-cpw kw-L-Sn-®v ]-e-bn-S-ßfn-em-bn kw-L-´-\-߃ A-ctß-d-n-bn-cp-∂p. C-cp-]-£-Øpw H-tc cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ tN-cnXn-cn-™m-bn-cp-∂p kw-L-´-\w. tI-k-t\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-ambn \-S-∂ hm-l-\-]-cn-tim-[-\°n-S-bn¬ F-kv.-sF. \m-k¿, A-Uo-j-\¬ F-kv.-sF \m-cmb-W≥, kn.-]n.-H. A-iv-d-^v F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F®v.-Fw. tIm-f-Pv P-Mv-j-\n¬ h®m-Wv {]-Xn-]n-Sn-b-n-em-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

sI.-F-kv.-C.-_n. Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-fw e-`n-¨n-söv s]-cn-¥¬-a-Æ: sI.-F-kv.-C.-_n. Po-h-\-°m¿-°v kwÿm-\-sam-´p-°v H-∂mw Xn-b-Xn i-º-fw e-`n-®-t∏mƒ s]-cn¥¬-a-Æ k-_v-Un-hn-j-\p Io-gn-se Po-h-\-°m¿-°v i-ºfw e-`y-am-bn-√. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Po-h-\-°m¿-°v _m¶v h-gn-bm-Wv i-º-f hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂-Xv. F-∂m¬ H∂mw Xn-b-Xn i-º-f-sa-Sp-°m-s\-Øn-b-h¿-°v e-`y-a-s√-∂ hn-h-c-am-Wv e-`n-®-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v Po-h-\-°m¿ D-b¿∂ D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv ]-cm-Xn-s∏-s´-¶n-epw bm-sXm-cp a-dp-]Sn-bpw e-`n-®n-s√-∂p B-t£-]-ap-≠v. G-Xm-\pw am-k-߃°p ap-ºv i-º-fw Ir-Xy-k-a-b-Øv e-`y-am-°m-sX Po-h-\°m-sc {]-bm-k-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. D-∂-X D-tZym-K-ÿ¿°n-S-bn-ep-≠m-b cm-{„o-b h-Sw-h-en-bm-Wv Po-h-\-°m-cp-sS i-º-fw ssh-In-∏n-®-sX-∂v sXm-gn-em-fn kw-L-S-\-Iƒ Btcm-]n-®p.

s\-Sn-bn-cp-¸v kz-cq-]w t^m-Iv-temÀ sl-dn-tä-Pv ayq-kn-bw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

F-kv.-Sn.-bp, kn.-sF.-Sn.-bp. sXm-gn-em-fn-IÄ F-kv.-Un.-Sn.-bp-hn-te-¡v a-ºm-Sv: tIm¿-]-td-‰v ap-X-em-fnam-cp-sS Xm¬-∏cyw kw-c-£n°p-∂-Xn-\pw- X-ß-fp-sS kp-Jku-I-cy-߃-°v am-{Xw \n-esIm-≈p-∂ ]-c-kv-]-cw k-lmbn-°p-∂ X-´n-∏v kw-L-am-bpw sXm-gn-em-fn bq-\n-bp-I-fp-sS tIm˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n amdn-b-Xn-s‚ ^-e-am-bn ]-e-ta-Je-I-fn-epw ]n-cn-®p-hn-tS-≠ K-XntI-Sn-se-Øn-sb-∂v F-kv.-Un.Sn.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn AUz. Fw F d-low. a-ºm-Sv . ta-Je-bn¬-\n-∂pw F-kv.-Sn.-bp, kn.sF.-Sn.-bp. bq-\n-b-\p-I-fn¬-\n∂pw cm-Pn-h-®v F-kv.-Un.-Sn.-

3

a-e-∏p-dw: bq-Øv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v k-bn-Zv-kv (bm-kv) au-eo-Zv k-tΩ-f-\-Øn ¬ ^m-dqJv P-a-ep-ss√-en X-߃ {]m¿Y-\ \-S-Øn. a-c-W-s∏-´ A-–pd-ln-am≥- _p-Jm-cn X-߃ (D≈mƒ X-߃)°p-th-≠n a-ønØv \-a-kv-Im-c-Øn-\p _-jo-den in-lm-_v X-߃ t\-Xr-Xzw \¬-In. \-Cu-a-en in-lm-_v X߃, ss^-k¬ _m-^-Jn X߃, k-^v hm≥ k-Jm-^v X߃, ap-kv-X-^ sF-{Zq-kv X߃, Im-knw _m-^-Jn X߃, Pm-^¿ km-Zn-Jv X-߃, dn-bm-f- zm-en-lo≥ sIm-®n, A‡¿, Pn-bm-kv Pn-{^n, sI sI F-kv X-߃ s]-cn-¥¬-a-Æ, A-l-Ω-Zv Pn-{^n , F-kv sI ]n Fw X-߃, sI hn F-kv X߃ kw-km-cn-®p.

`m-I-c-s‚-bpw c-P-\n-tam-fp-sSbpw a-I-fm-Wv Im-hy. km-aqlnI Xn≥a-Iƒ-s°-Xn-sc ISp-Ø tcm-j-am-Wv Cu sIm-®p I-Ym-Im-cn-Iƒ Xm-fp-I-fn-eqsS hm-cn-h-en-®n-´n-´p-≈-Xv.km-ln-Xn I-em-km-ln-Xy Iq-´m-bv-a-bp-sS H-º-Xm-a-Xv kw-ÿm-\ Iymw-]v F-´v, H-ºXv Xn-ø-Xn-I-fn¬ Im-f-n-Imhn¬ \-S-°pw.-Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-°p-∂-h¿ kalikavusahithi@gmail.com hn-em-kØn¬ A-©n-\p-ap-ºm-bn c-N\-Iƒ A-b-bv-°-Ww. U-b-dŒ¿- Ip-™n-ap-l-Ω-Zv A-©-®hn-Sn, sk-{I-´-dn i-d-^p-±o≥ Im-fn-Im-hv, sN-b¿-am≥ Kn-cojv am-tc-ß-e-Øv, sI ]n ssl-Z-c-en, a-lv-kqw Im-fn-Imhv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-t≠m-´n: ap-kv-eym-c-ßm-Sn-bn-se Im-km-˛-Un-˛-_mw-_n\n tam-≠n-tkm-dn hn-t√-Pn-se sl-dn-t‰-Pv Kym-e-dn-bp-sS DZv-Lm-S-\w Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e t^m-Iv-tem¿ ]T-\ hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. C sI tKm-hn-μ-h¿-a cm-P {Km-at^m-Wn¬ ]-g-b-Im-e C-i¬ kw-Ko-Xw ]m-Sn-∏n-®v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hn Fw Ip-´n A-[y-£-X-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-Sv km-aqXn-cn cm-Pm-hn-s‚ Ip-Spw-_mw-K-ß-fm-b Ir-jv-W cm-P-h¿-abpw cm-a-cm-P h¿-a-bpw s\-Sn-bn-cp-∏v kz-cq-]-hp-am-bp-≈ Xß-fp-sS A-\p-`-h-߃ hn-h-cn-®p. Im-km-˛-Un˛_mw-_n-\n tam-≠n-tkm-dn hn-t√-Pn-s‚ sN-b¿-am≥ ]n F A-_q-_°¿ Ip-´n lm-Pn, tUm. ]n sI \u-jm-Zv, Im-knw _m-^-Jn X-߃, sI F sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Pm-^¿ lp-Z-hn, tUm. ]n kn c-Xn X-ºm-´n, tUm. ap-l-Ω-Zv im-^n, F th-Wp-tKm]m¬ kw-km-cn-®p. s^-{_p-h-cn 16\v ssh-In-´v \m-en-\v s\-Sn-bn-cp-∏v kz-cq]-sØ Ip-dn-®v \n¿-an-® N-cn-{X tUm-Iyp-sa‚-dn-bp-sS {]-Z¿i-\w sl-dn-t‰-Pv Kym-e-dn-bn¬ tUm. sI sI F≥ Ip-dp-∏v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

aq-¶p Zn-h-kw {]m-b-am-b Ip-ªn-s\ ssNÂ-Uv- shÂ-s^-bÀ I-½n-än- G-sä-Sp-¯p h-≠q¿: km-aq-lnI km-l-N-cyß-fm¬ ]n-©p-ss]-X-en-s\ t]m-‰m-\m-hn-s√-∂ Im-c-WØm¬ bp-h-Xn Ip-™n-s\ ssN¬-Uv- sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰nsb G¬-∏n-®p . s-- Im-t≠m-´n Xmeq-°v kz-tZ-in-\n-bm-b 29 Im-cnbm-Wv aq-∂v Zn-h-kw am-{Xw {]mb-am-b Ip-™n-s\ Pp-h-ss\¬ P-Ãn-kv ÿm-]-\-am-b ssN¬Uv- sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-sb G¬-∏n-®-Xv.-- Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv t\-cn-´v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ AUz. sj-co-^v D-≈-Øn-s\ hn-hcw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.-Rm-b-dm-gv-N {]-tXy-Iw \-SØn-b kn-‰nMv Xo-cp-am-\-{]-Imcw k-an-Xn Aw-K-߃ t\-cn-s´Øn Ip-´n-sb G-‰p-hm-ßn-.I -- p-Spw_ ]-›m-Ø-e-sØ Ip-dn-®v Pn√m s{]m-_-j≥ Hm-^n-k¿ kao¿ a-®n-߬ \¬-In-b dn-t]m¿-

knØm-csb ssN¬-Uv- sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n- in-ip-t£-a k-an-Xn Aw-K-߃-°v ssI-am-dp-∂p ´v ]-cn-K-Wn-® ti-jw Ip-´n-sb c.- ssN¬-Uv sse≥ sN-b¿G-s‰-Sp-Øv tIm-Up¿ in-ip-]-cn- am≥ A-Uz. j-co-^v D-≈-Øv, ]m-e-\ tI-{μ-Øn-te-°v A-b- saw_¿-am-cm-b A-Uz. \-Pv-a¬ ®p.-- kn-Øm-c F-∂m-Wv Cu Ip- _m-_p sIm-c-º-bn¬, Fw. a´n-°vt]-cn-´n-´p-≈-Xv.-- Cu h¿- Wn-I-WvT≥, A-Uz. lm-cn-kv, jw C-Ø-c-Øn¬ e-`n-°p-∂ c- Pn-√m k-ao¿ a-®n-߬ F-∂n-h≠m-a-sØ Ip-´n-bm-Wv kn-Øm- cpw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.--

]-´m-hqÀ ]m-e-¯n an-\n-_-kv a-d-n-ªv ]-¯p-t]À-¡v ]-cn-¡v N-ß-cw-Ip-fw: kw-ÿm-\-]m-Xbn¬ ]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn¬ \nb-{¥-Ww-hn-´ an-\n-_-kv a-d-n™v ]-Øp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-©-P-\yw \m-S-I kw-L-w k-©-cn-®n-cp-∂ an-\n-_- m-Wv A-]-I-S-Øn¬ s∏-´-Xv. A-Sq¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-`nem-jv(32), h-\-P(40), kp\n¬(40), an-Xy≥(40),cm-Pohv(30), A-\n¬(29), AJn¬(35), tPm¿-Pv(42), s\-Sp-aßm-Sv kz-tZ-in- {io-P(40), NmØ-∂q¿ tPm¿-Pv am-Xyp(30) F-

∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C∂-se Im-e-Øv ]-Ø-c-a-Wntbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \n-∂pw am\-¥-hm-Sn-bn-te-°v ]-cn-]m-Sn Ah-X-cn-∏n-°m-\m-bn t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂p \r-Ø- \m-S-I kwLw. ]-cn-°p ]-‰n-b-h-sc F-S∏m-fn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

F-kv.-Un.-]n.-sF. {_m-©v cq-]o-I-cn-¨p

]q-t°m-´q¿: ]-≈n-∏-Sn-bn¬ Fkv-Un.-]n.-sF. {_m-©v cq-]o-I-

cn-®p. I¨-h≥-j≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Sn ap-l-Ω-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v Fw jp-ssl_v, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ap\o¿, sk-{I-´-dn ]n kn-±o-Jv, tPm. sk-{I-´-dn Fw ap-l-Ω-Zv apkv-X-^, J-Pm-©n sI A-kvI¿.

]m-Xn-cn-¸m-Sw skâv ta-co-kv Xn-cp-\m-fn-\v k-am-]-\w F-S-°-c: ]m-Xn-cn-∏m-Sw sk‚ v ta-co-kv Xn-cp-\m-fn-\v k-am-]\ - a - mbn. {]-[m-\-Xn-cp-\mƒ Zn-\-am-b C-∂-se cm-hn-se G-gn-\v \-S-∂ Ip¿-_m-\° - v hn-Im-cn ^m. hn≥k‚ v Xm-a-c-t»-cn¬ t\-Xr-Xzw \¬-In. Xp-S¿-∂v ]-Øn-\v \-S∂ B-tLm-j-am-b Xn-cp-\mƒ Ip¿_m-\ \-S∂ - p. ^m. tkm-Wn h-Sb-]d - º - n¬ k-tμ-iw \¬-In. kam-]-\ B-io¿-hm-Zw, tØmsS Xn-cp-\m-fn-\v k-am-]\ - a - m-bn.


{]mtZ-inIw aq-¶p Zn-h-kw {]m-b-am-b Ip-ªn-s\ ssNÂ-UvshÂ-s^-bÀ I-½n-än- G-sä-Sp-¯p

3 -s^-{_phcn 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn a-e-∏p-dw tIm-´-∏-Sn sI-an-Ãv

`-h≥: ]n Sn Nm-t°m ^u-t≠j≥ tP-Xm-hv D-g-hq¿ hn-P-b-\v kzo-I-c-Ww ˛10.-30 a-e-∏p-dw Fw.-Un.-kn _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bw: k-l-I-c-W _m-¶v sk-{I-´-dn {]-kn-U-‚p-amcp-sS tbm-Kw ˛11.-00 a-°-c-∏-d-ºv Ip-f-Ø-d-°m-Sv hn-jv-Wp `-K-h-Xo-t£-{Xw: Np‰p-Xm-e-s∏m-en ˛7.-00 a-e-∏p-dw tIm-´-°p-∂v B¿-´v Kym-e-dn: \n-d-s∏m-cpƒ F-Iv-kn_n-j≥-˛10.-00 Xn-cq¿ Xp-©≥ ]-d-ºv: Xp©≥ D¬-k-hw ˛9.-30

Adnbn-¸pIÄ

tIm-j³ U-t¸m-kn-äv hn-X-c-Ww \m-sf- ap-XÂ ]p-Ø-\-Øm-Wn: I¬-]-I-t©cn K-h. shm-t°-j-W¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ 2011˛13 h¿-j-sØ l-b¿ sk°-≥-U-dn k-b≥-kv, sIm-ta-gvkv, lyq-am-\n-‰n-kv Ip-´n-I-fp-sS tIm-j≥ sU-t∏m-kn-‰v hn-X-cWw \m-sf- ap-X¬ Xp-S-ßpw. hn.-F-®v.-kn h-n-`m-K-Øn¬ 2010 A-Uv-an-j≥ t\-Sn-b hn-Zym¿-YnI-fp-sS tIm-j≥ U-t∏m-kn-‰v hn-X-c-Ww _p-[≥, hym-gw Zn-hk-ß-fn¬ \-S-°pw.-

]n.-F-kv.-kn. ]-co-£-bv¡v ku-P-\y ]-cn-io-e-\w

th-ß-c: tI-c-f k¿-°m¿ \yq\-]-£-t£-a h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ sIm-f-∏p-d-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ ap-…nw bp-h-P-\ ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn¬ ]p-Xn-b _m-®n-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. em-Ãv t{KUv, hn.-C.-H ]-co-£-Iƒ-°v Xøm-sd-Sp-°p-∂-h¿-°v B-dv amk-sØ ku-P-\y ]-cn-io-e-\w \-¬-Ipw. A-t]-£-I-cp-sS Xm¬-]-cy-a-\p-k-cn-®v A-h-[n Znh-k-ß-fn-epw ¢m-kp-Iƒ \¬Ipw. A-t]-£-I¿ _-‘-s∏-´ tc-J-Iƒ k-ln-Xw t\-cn-t´m Hm-^o-kv hn-em-k-Øn-tem s^{_p-h-cn 12 \-Iw A-b-t°-≠Xm-Wv. hn-h-c-߃-°v 049424 68176 _-‘-s∏-Sm-hp-∂-Xm-Wv.-

^p-Sv-_mÄ SqÀ-W-saâv

Ip-™n-s\ ssN¬-Uv- sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n- in-ip-t£-a k-an-Xn Aw-K-߃-°v ssI-am-dp-∂p

]-´m-hqcn an-\n-_-kv a-d-n-ªv ]-¯p-t]À-¡v ]-cn-¡v N-ß-cw-Ip-fw: kw-ÿm-\-]m-Xbn¬ ]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn¬ \nb-{¥-Ww-hn-´ an-\n-_- v a-d-n™v ]-Øp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]m-©-P-\yw \m-S-I kw-L-w k-©-cn-®n-cp-∂ an-\n-_- m-Wv A-]-I-S-Øn¬ s]-´-Xv. A-Sq¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-`nem-jv(32), h-\-P(40), kp-\n¬ (40), an-Xy≥(40),cm-Po-hv (30), A-\n¬(29), A-Jn¬(35), tPm¿Pv(42), s\-Sp-a-ßm-Sv kz-tZ-in{io-P(40), Nm-Ø-∂q¿ tPm¿-Pv am-Xyp(30) F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. C-∂-se Im-e-Øv ]-Ø-c-a-

a-Zy-hn-cp-² t^m-t«m{]-ZÀ-i-\w

Xn-cq-c-ßm-Sn: P-\-Io-bw sIm-Sn™n kw-L-Sn-∏n-® c-≠m-a-Xv AJn-e-tI-c-f ^v-f-Uv-en-‰v {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚n¬ bw-Kv Nm-e-t©-gvkv Xp-Δ-°m-Sv sF.-kn.-kn ]qt°m-´pw-]m-S-sØ tXm¬-]n-®v tP-Xm-°-fm-bn. tP-Xm-°ƒ-°v 50,000 cq-]-bpw c-≠mw ÿm-\°m¿-°v 20,000 cq-]-bpw t{Sm-^nI-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. l-cn{io bq-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hm¿-Uw-Kw sI ]n sslt{Zm-kv-tIm-b X-߃, jm-^n , j-_o-_v, j-ao¿- kw-km-cn-®p.

cp-∂p. I -- p-Spw-_ ]-›m-Ø-e-sØ Ip-dn-®v Pn-√m s{]m-_-j≥ Hm^n-k¿ k-ao¿ a-®n-߬ \¬In-b dn-t]m¿-´v ]-cn-K-Wn-® tijw Ip-´n-sb G-s‰-Sp-Øv tImUp¿ in-ip-]-cn-]m-e-\ tI-{μØn-te-°v A-b-®p. k -- n-Øm-c F-∂m-Wv Cu Ip-´n-°v t]-cn-´n´p-≈-Xv. I -- p-´n-sb A-Ωbv-°v Xncn-®v G-s‰-Sp-°m-\p-≈ km-lN-cy-sØ Ip-dn-®pw Ip-´n-bp-sS kw-c-£-Ww, kp-c-£n-X-Xzw, dn-lm-_n-en-t‰-j≥ F-∂n-hsb Ip-dn-®v A-Ωbv-°v Pn-√m s{]m-t_-j≥ Hm-^n-k¿ kao¿ a-®n-߬ Iu-¨-kn-enMv \¬-In. 6-- 0 Zn-h-k-Øn-\-Iw Ip-´n-sb Xn-cn-s®-Sp-°m≥ I-gn-bm-sX h-

t_-_n tPm-¬ A-\p-k-va-cWw

tIm-´-°¬: eo-Kv t\-Xm-°-fpam-bn B-fl-_-‘w ]p-e¿-Ønb B-fm-bn-cp-∂ ap≥-a-{¥n t__n tPm-sW-∂v C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw ]n. B¿.-ssh.-F^v(_n) Pn-√m t\-Xr-Iym-ºn-s‚ `m-K-am-bp-≈ A-\p-kv-a-c-Ww DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p C Sn. tamt´m¿ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ B¿ {io[-c≥ ]n-≈ A-[y-£-X h-ln®p.sI.-]n.-kn.-kn sk-{I-´-dn sI ]n A-–p¬ a-Po-Zv, sI.-sI \m-k¿, sI F-kv k-\¬-Ipam¿, sI N-{μ-_m-_p, A-\n¬ _n I-f-Øn¬, sI c-ho-{μ≥, sh-∂n-bq¿ ap-l-Ω-Zv Ip-´n kwkm-cn-®p.-t\-Xr-Iym-ºv B¿.-F]-¥m-hq¿ ]m-e-Øn¬ \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-d-n-™ an-\n-_-kv kv.-]n(_n) kw-ÿm-\ sk-{I-´]-cn-°p-]-‰n-b-h-sc F-S-∏m-fn- dn-tb-‰v Aw-Kw sI N-{μ-_m-_p Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I- A-h-X-cn-∏n-°m-\m-bn t]m-Ip-ISw. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \n-∂pw bm-bn-cp-∂p \r-Ø- \m-S-I kw- se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI c-ta{]-th-in-∏n-®p.am-\-¥-hm-Sn-bn-te-°v ]-cn-]m-Sn Lw. jv A-[y-£-X h-ln-®p.-

110 sI.-hn. k-_v-tÌ-j³ {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w-

sh-∂n-bq¿: I-cp-ºn¬ sI ]n A-–p-d-low kv-am-c-I ^p-Sv_mƒ Sq¿-W-sa‚ v s^-{_p-h-cn H-º-Xn-\v Xp-S-ßpw. ]-s¶-Sp-°p∂ So-ap-Iƒ 9995499597, 9895 022151 F-∂ \-º-dn¬ _-‘]-c-∏-\-ßm-Sn: Xm-f-ta-f-ß-fps∏-S-Ww.tS-bpw tLm-j-bm-{X-bp-sS-bpw A-I-º-bn-tSm-sb ]-c-∏-\-ßm-Sn 110 sI.-hn. k-_v-tÃ-j≥ {]-hrØn D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n B-cymtIm-´-°¬: ap-Pm-ln-Zv F-´mw S≥ ap-l-Ω-Zv \n¿-h-ln-®p. ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww sa-®kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-Øn-b a-Zy-hn-cp-≤ s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\m-bn 1992H-tŒmt^m-t´m {]-Z¿-i-\w {]-ap-J-a-Zy- _-dn¬ ssh-Zyp-Xn t_m-¿-Uv hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-I-\pw Im¿-´q- Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xm-Wv CWn-Ãp-am-b N-μp cm-a-Ir-jv-W- ∂-se D-Zv-Lm-S-\w \-S-Øn-b-Xv. ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm-˛- sN-´n-bm¿ am-´p-\n-∂v ]-c-∏-\HmUn-t\-‰¿ ]n ]n Jm-en-Zv A- ßm-Sn h-sc 15.-25 In.-an ssZ¿[y-£-X h-ln-®p. C H ss^- Ly-Øn¬ 1920 e-£w cq-]-bmk¬, i-co-^v, kn A-–p¬ P∫m¿, ap-l-Ω-Zv-Ip-´n A≥-km-cn, P-co¿, \m-k¿ kw-km-cn-®p.-

{In-¡-äv: Xp-Æ-¡m-Sv Nmw-]y³-amÀ

h-≠q¿: km-aq-lnI km-l-Ncy-ß-fm¬ ]n-©p-ss]-X-en-s \ t]m-‰m-\m-hn-s√-∂ Im-c-WØm¬ bp-h-Xn Ip-™n-s\ ssN¬-Uv- sh¬-s^-b¿ I-Ωn‰n-sb G¬-∏n-®p. s-- Im-t≠m-´n Xm-eq-°v kztZ-in-\n-bm-b 29 Im-cn-bm-Wv aq∂v Zn-h-kw am-{Xw {]m-b-am-b Ip-™n-s\ Pp-h-ss\¬ P-Ãnkv ÿm-]-\-am-b ssN¬-Uvsh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-sb G¬∏n-®-Xv. I -- p-´n-bp-sS am-Xm-hv t\cn-´v I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. sj-co-^v D-≈-Øn-s\ hn-h-cw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. R -- mb-dm-gv-N {]-tXy-Iw \-S-Øn-b kn-‰nMv Xo-cp-am-\-{]-Im-cw kan-Xn Aw-K-߃ t\-cn-s´-Øn Ip-´n-sb G-‰p-hm-ßp-I-bm-bn-

]n.F-kv.-Fw.Hbn tZ-io-b N-cn-{X sk-an-\mÀ C-¶pw \m-sf-bpw

I-temÂ-k-h hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pv N-cn-{X-hn-`m-K-hpw bp.Pn.-kn-bpw kw-bp-‡-am-bn kwL-Sn-∏n-°p-∂ tZ-io-b N-cn-{X sk-an-\m¿ C-∂pw \m-sf-bpw ]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa-∂v kwLm-S-I¿ -hm¿Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. 18, 19 \q-‰m-≠n¬ a-e-_m-dnep-≠m-b tIm-f-\n hn-cp-≤ t]mcm-´-Øn¬ \yq-\-]-£-ß-fp-sS ]-¶v hn-j-b-Øn¬ \-S-°p-∂

F-S-∏mƒ: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ l-b¿-sk°≥-U-dn hn-`m-Kw Xn-cp-hm-Xn-c°-fn-bn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Snb F-S-∏mƒ K-h.- l-b¿- sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-se ]n.-Sn.-Fbpw A-[ym-]-I-cpw tN¿-∂v BZ-cn-®p. K-Wn-X im-kv-{X-ta-f-bn¬ F t{K-Uv t\-Sn-b kn F-kv {io\m-Yv, ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw A£-c-t«m-I a¬-k-c-Øn¬ F t{K-Uv t\-Sn-b C-μn-c F-∂n-h-

lv-am≥, hn C-kv-a-bn¬, ap-l-ΩZv i-ao¿, -Sn F ap-l-Ω-Zv, {]-`m-Ic≥ h-t´m-fn-∏p-d-°¬, lw-k tXm-sS-߬, kn P-ko-\, ]n B-e- ≥-Ip-´n, Fw F A-Pv-a¬ ap-Cu≥, sI Sn ^n-tdm-kv, F A-_v-Zp¬ ap-\o¿ {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. \men\v 3.-15 \v k-am-]-\ sk-j≥ am-t\-P¿ F w sI _m-h D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tImUn-t\-‰¿ tUm.- H ]n ambn≥-Ip-´n, {]-^. ^-k¬, {]-^. A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

hoSn\v X-d-¡-Ãn-«p]-c-∏-\-ßm-Sn: t]m-]p-e¿-{^≠v I-Ωyq-Wn-‰n U-h-e-]v-sa‚ns‚ Io-gn¬ \-S-Øp-∂ ho-Sv \n¿am-W-Øn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿Ωw I-cn-¶-√-Øm-Wn-bn¬ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ Ajv-d-^v au-e-hn \n¿-h-ln-®p. t]m-]p-e¿-{^-≠v Xn-cq¿ Pn-√m {]-kn-. _-jo¿ bq-\n-thgv-kn-‰n, sk-{I-´-dn lw-k Xn-cq¿, Xn-cq-cßm-Sn Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v ]n D-kv-am≥, l-ao-Zv, sI kn-±o-Jv, ssk-X-e-hn lm-Pn, A-jv-d-^v tIm-gn-s®-\, Ip-™n-∏ Xm-\q¿ kw-km-cn-®p.

t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm-^v C-¥y I-Ωyq-Wn-‰n U-h-e-]v-sa‚n-s‚ ho-Sv \n¿-am-WØns‚ Xd-°-√n-S¬ kw-ÿ-m-\ {]-kn-U‚ v I-c-a-\ A-jv-d-^v au-e-hn \n¿-h-ln-°p-∂p

3

I-−-\-I-¯v F.-Sn.-Fw. Iu-−À th-W-sa-¶v F-S-∏mƒ: I-≠-\-Iw sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. do-Py-\¬ h¿-Iv tjm-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v F.Sn.-Fw. Iu-≠¿ ÿm-]n-°-Wsa-∂ B-h-iyw i-‡-am-hp∂p. h¿-j-Iv-tjm-∏n-se 300 Hmfw h-cp-∂ Po-h-\-°m¿-°pw Zo¿-L-Zq-c _- p-I-fn¬ bm-{X sN-øp-∂-h¿-°pw ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-°m-\n-cn-°p-∂ ss{Uhn-Mv ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn-se Po-h-\-°m-cpw G-sd D-^-Im-c{]-Z-am-b co-Xn-bn¬ tÃ-‰v _m¶v Hm-^v {Sm-h≥-Iq-dn-s‚ F.-Sn.Fw Iu-≠¿ B-cw-`n-°p-∂-Xn\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F, {Sm≥-kv-t]m¿-´v tIm¿-]-td-j≥ Fw.-Un F-∂nh¿-°m-Wv \m-´p-Im¿ \n-th-Z\w-\¬-In-bn-´p-≈-Xv.

Npcp¡¯nÂ

Xn-cq¿ P-\-ssa{Xn ^pSv-t_mƒ ta-f-bn¬ hn-P-bn-® sK-bnw-Ãm¿ _n.]n. A-ßm-Sn Sow t{Sm-^n-bp-ambn

sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. s]³-j³ sh-«n-¡p-d-¨-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w

F-S-∏mƒ: sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. s]≥-j≥-Im-cp-sS 2013 Unkw-_¿ 2014 P-\p-h-cn am-k-ß-fn-se s]≥-j≥ 8500 B-°n sh-´n-°p-d-® \-S-]-Sn-s°-Xn-tc s]≥-j≥-Im¿ A-\n-›n-X-Ime \n-cm-lm-cØn-s\m-cp-ßp∂p. 5ap-X¬ a-e-∏p-d-Øm-Wv k-acw \-S-Øp-I. k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v bq-\n-‰v Hm-^n-kpIƒ-°p-ap-∂n¬ {]-I-S-\-hpw [¿-W-bpw \-S-Øp-sa-∂v s]≥j-t\-gv-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.

tam-l-\³ Ip-Spw-_ k-lm-b I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p

Wv \n¿-am-W sN-e-hv. 70,000 D-]t`m-‡m-°ƒ-°v {]-tbm-P-\w e`n-°pw. ta¬-]m-e-Øn-se 100 ssh-Zyp-Xn hn-f-°p-I-fpw kzn-®v Hm¨ I¿-a-hpw a-{¥n \n¿-h-ln®p. a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v A[y-£-X-h-ln-®p. sI.-F-kv.-C.-_n {Sm≥-kv-anj≥ U-b-d-Œ¿ hn-{I-a≥ \m-b¿, C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n, sI Ip-´n A-l-Ω-Zv Ip-´n, hn ]n P-ao-e, ko-\-Øv B-en-_m-∏p, No-^v F≥-Pn-\n-b¿ sI th-Wp- ]-c-∏-\-ßm-Sn 110 sI.hn. k-_v-tÃ-j≥ \n¿am-tWmZv-LmS-\w a{¥n B-cym-S≥ ap-lΩ-Zv tKm-]m¬ kw-km-cn-®p. \n¿-h-ln-°p-∂p

sk-an-\m¿ cm-hn-se 9.-30 \v tUm. Sn P-am¬ ap-l-Ω-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. {]n≥-kn-∏¬ Fw lm-dq¨ A-[y-£-X h-ln-°pw. -Fw hn-Pb-e-£v-an, ]n bm-k¿ A-d-^mØv, F≥ sI ap-kv-X^ I-am¬ ]m-j, sI sI ap-kv-X^, ]n -sP hn≥-k‚ v, kn F ^p-°m¿ Aen, F ap-l-Ω-Zv am-bn≥, -Sn ap-lΩ-Z-en, -H -]n k-em-lp-±o≥, -Ppss\-kv ]q-°m-S≥, tUm.- sI lp-kbv≥, Fw -]n ap-Po-_p¿d-

∂m¬ Ip-´n-sb \n-b-a-]-c-am-bn \-√ Ip-Spw-_-Øn-\v Z-Øv \¬Im\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ k-an-Xn kzo-I-cn-t®-°pw. i -- n-ip-t£-a k-an-Xn-bn¬ \n-s∂-Øn-b dm_n-b, sI A-^v-k-Øv F-∂nh¿ Ip-™n-\v ]m¬ \¬-In apØ-an-´-tXm-sS ]p-Xn-b tem-ItØ-°p-≈ kn-Øm-c-bp-sS {]th-i-\-am-bn. C -- u h¿-jw C-Ø-c-Øn¬ e-`n-°p-∂ c-≠m-a-sØ Ip-´nbm-Wv kn-Øm-c.--ssN¬-Uv sse≥ sN-b¿-am≥ A-Uz. jco-^v D-≈-Øv, saw-_¿-am-cm-b A-Uz. \-Pv -a¬ _ m-_p, Fw. aWn-I-WvT≥, A-Uz. lm-cn-kv, Pn-√m s{]m-_-j≥ Hm-^o-k¿ k-ao¿ a-®n-߬ F-∂n-h-cpw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.--

kozhikode/MLW

b¿-Øn tZ-io-b k-ºm-Zy ]-≤Xn h-Ip-∏pw X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn kwL-Sn-∏n-® k-tμ-i-bm-{X Xm-\mfq-cn¬ \-S-∂p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kp-Pm-X am-fn-tb-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. am-º-‰ cm[ A-[y-£-X h-ln-®p. C kuZm-an-\n, F≥ cm-Pn, sI Ko-X, Fw C-μn-cm-tZ-hn, kp-\n, sI hna-e, {]-k-∂-Ip-am-cn t\-Xr-Xzw \¬-In. Xm-\q-cn¬ ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw ]n A-jv-d-^v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-Pn {]-Imiv A-[y-£-X -h-ln-®p. H sI t_-_n-i-¶¿, A-jv-d-^v, ]n hnXm-\q¿: P-e-k-ºm-Zyw-˛-ip-≤-P- iz-\m-Y≥, sI eo-e kw-km-cne k-ar-≤n-°m-bn ap-{Zm-hm-Iy-a- ®p.-

k-tµ-i-bm-{X

tc-bpw N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p.sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.-F {]kn-U‚ v sI k-Zm-\-μ≥ A-[y£-X-h-ln-®p. {Km-a-]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw ap-kv-X-^, Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw kp-tc-jv s]m¬-∏m-°-c, tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw hn _m-e≥, an-\n Ip-´Øv, ]-Øn¬ A-jv-d-^v, {]n≥kn-∏¬ ]n ]n im-c-Z, {]-[m-\[ym-]-I≥ F≥ l-cn-Zm-kv kwkm-cn-®p.

F-S-∏mƒ: t]m-en-kv a¿-±-\-sØ Xp-S¿-∂v a-c-W-s∏-´ Ip-‰n-∏me am-{º h-f-∏n¬ tam-l-\-s‚ Ip-Spw-_-sØ k-lm-bn-°m≥ \m-´p-Im¿ Ip-Spw-_ k-l-m-b I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. h-´w-Ip-fw {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ap-kv-X-^ A-[y-£-X-h-ln-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn Fw ap-kv-X-^ (I¨-ho-\¿), Sn ]n ap-l-ΩZv (sN-b¿-am≥), cm-a-Ir-jv-W≥ (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

ss]XrI ktµibm{X \msf PnÃ-bnÂ

a-e-∏p-dw: s^-{_p-h-cn 14,15,16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Im-k¿-tIm-Sv hm-Zzo-ssXz-_-bn¬ \-S-°p-∂ F-kv.s-- sh.-F-kv A-dp-]-Xmw hm¿-jn-I-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn s{]m-^ sI B-en-°p-´n ap-kv-en-bm¿ \-bn-°p-∂ ss]-XrI k-tμ-i bm-{X \m-sf c-≠v a-Wn-°v a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ {]th-in-°pw. Pn-√m A-Xn¿-∞n-bm-b B-\-°-c-bn¬ k-a-kv-X {]-kn-U‚ v kn tIm-b-°p-´n ap-kv-en-bm¿ Pm-Ym Iym-]-‰-s\ jm-f-Wn-bn-°pw. aq-∂v a-Wn-°v F-S-∏mƒ sI.-hn D-kv-Xm-Zv \-K-dn¬ \-S-°p∂ kzo-I-c-W k-tΩ-f-\-tØm-sS Pn-√-bn-se ]-cn-]m-Sn-Iƒ°v Xp-S-°-am-hpw. tIm-´-°¬, Xn-cq¿ tI-{μ-ß-fn-eq-sS-bm-Wv \m-sf ]-cym-S-\w \-S-°p-∂-Xv. 5 \v Im-e-Øv sN-Ωm-Sv \n-∂mcw-`n-°p-∂ bm-{X sIm-t≠m-´n, a-e-∏p-dw, s]-cn-¥¬-a-Æ, at©-cn ]-cym-S-\-߃-°v ti-jw F-S-°-c-bn¬ k-am-]n-°pw. F-S-°-c-bn¬ \-S-°p-∂ Pn-√m k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tIm-´p-ae Sn Fw _m-∏p ap-kv-en-bm¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

bp-h Pm-{K-Xm-bm-{X

tIm-´-°¬: e-l-cn-ap-‡ tI-c-fw k-tμ-i-hp-am-bn tI-c-f kw-ÿm-\ bp-h-P-\-t£-a t_m¿-Uv F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏p-ambn k-l-I-cn-®v \-S-Øp-∂ bp-h-Pm-{K-Xm bm-{X-°v h≥ kzo-Ic-W-߃ e-`n-®p. C-∂-se Xn-cq¿, ssh-e-Øq¿, F-S-cn-t°m-Sv, tIm-´-°¬ Su-Wp-I-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. Pn-√m tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ ]n d-^o-Jv, _m-_p-cm-Pv, km-enw ap-tØ-Sw ]-©m-b-Øv tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿-am-cm-b d-low (]-d-∏q¿), \m-k¿ sIm-´m-c-Øv (Xn-cp-∂m-hm-b) kp-ss_¿. I-√≥ (I¬-]-I-t©-cn ), jwkp-≤o≥ (sX-∂-e) t\-Xr-Xzw \¬-In.

sd-bnÂ-th A-−À-{_n-Uv-Pv; sS³-UÀ \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-bn h-≈n-°p-∂v: sd-bn¬-th A≠¿ {_n-Uv-Pn-s‚ sS≥-U¿ \-S]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-b-n. ]m-e-°m-Sv sd-bn¬-th Un-hn-j-\p A-[nIm-cn-Iƒ {]-hr-Øn-°p-≈ A\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. a-Æv ]-cn-tim-[-\ Cu-bm-gv-N \-S-°pw. ÿ-ew Fw.-]n. C Al-Ω-Zv sd-bn¬-th a-{¥n-bm-bncp-∂-t∏mƒ A-≠¿ {_n-Uv-Pv \n¿-an-°m-\p-≈ A-\p-a-Xn e-`n°p-I-bpw C-Xn-\m-h-iy-am-b 193 e-£w cq-] ÿ-ew Fw.-F¬.-F sI F≥ F Jm-Z¿ X-s‚ B-

ÿn-hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v sd-bn¬-th-°v ssI-am-dp-I-bpw sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS aq-∂p ]-Xn-‰m-≠p-Ime-sØ kz-]v-\ km-£m-Xv-Im-cØn-\v h-gn-sX-fn-™-Xv. in-emÿm-]-\w D-S≥ \-S-°p-sa-∂v h≈n-°p-∂v sd-bn¬-th kv-t‰-j ≥ U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωn-‰n sk-{I-

´-dn A-–p-¿d-lv-am≥ A-dn-bn-®p.

kzo-I-c-Ww \Â-In s]m-∂m-\n: ]pXp-Xmbn F-kv.Un.-]n.-sF-bn¬ tN¿-∂-h¿-°v s]m-∂m-\n _-kvÃm‚ v {_m©n¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. s]m∂m-\n a-fi-ew {]-kn-. Fw kpss_¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-02-03  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-02-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you