Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ml

hntij§Ä

Ip-Mv-^p CâÀ-\m-j-\ hmÀ-jn-Iw

a-e-∏p-dw: Ip-Mv-^p C‚¿-\m-j\¬ hm¿-jn-I-hpw Hmƒ tI-c-f Sm-e‚ v tIm-w-]‰o-j-\pw 18\v F-S-∏m-fn¬ \-S-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. h-≈tØmƒ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ cm-hn-se Hº-Xn-\v {Km‚ v am-ÿ ªm-°v ]m-¥¿ kn-^p Cu-Knƒ tUm. ho-c-`{Z≥ bp.F-kv.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ I¨-ho-\¿ \m-ln¿ B-ep߬, C‚¿-\m-j-\¬ tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ Pn Zn-eo-]v, in-h-Ipam¿ h-fm-t©-cn, Sn ap-kv-X-^, th-em-bp-[≥ A-dn-bn-®p.

t_m-kv Ir-jv-W-am-Nm-cn-¡v 23\v kzo-I-c-Ww

a-e-∏p-dw: sIm-®n _n-\m-se-bpsS ap-Jy-kw-Lm-S-I-\pw Nn-{XIm-c-\p-am-b Ir-jv-W-am-Nm-cn°v Pn-√-bn¬ 23\v kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. ssh-In-´v \m-en-\v tIm-´-°p-∂v B¿-´v Km-e-dn kμ¿-in-°p-∂ Ir-jv-W-am-Nm-cn Xp-S¿-∂v A-ßm-Sn-∏p-dw R-c-fØv I-em-{i-a-Øn¬ hn-hn-[ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

\-_n-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

a-e∏ - p-dw: Hmƒ-tI-cf - km-Zm-Øv A-tkm-kn-tb-j\ - pw bq-Øv Atkm-kn-tb-j≥ Hm-^v k-øn-Zpw (bm-kv) kw-bp-‡a - m-bn \-_n-Zn\w B-tLm-jn-®p. sI s--- I Fkv X-߃ A-[y-£X - - h-ln-®p. bm-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W° - m-Sv \-bow A-en in-lm_v X-߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvXp. ^m-dq-Jv P-ae - p-ss√-en X-ß ƒ, sI hn F-kv B-‰t- °m-b X߃ a-e∏ - p-dw, ss^-k¬ _m^-Jn X-߃, F-kv.s--- I.]--- n.Fw. X-߃, kz-^p-hm≥ X-ß ƒ, Jm-knw _m-^J - n, _n. F-kv. --sI X-߃, C-ºn-®n-t°m-b X߃, ^-Jvd - p-±o≥ X-߃, ap-kvX-^ X-߃, D-ss\-kv h-fmt©-cn kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

C-^v-ep tI-{µw 31\v Xp-S-§pw: B-Zyw Cw-¥o-jv, {^-©v tIm-gv-kp-IÄ a-e∏ - p- d - w-: Pn-√b - p-sS hn-Zym-`ymk ap-t∂-‰Ø - n-\v I-cp-Øp ]-Icm≥ C-^v-ep bq-\n-th-gv-kn-‰n sk‚¿ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n°p-∂p.s--- -s-l-Z-c-m-_-m-Z-n-s-e C-w•-oj - v- B‚-v t-^m- d - n-≥ e-m≥ - t- K - z- P-k-v b-q-\-n-t-h-g-vk-n-‰-n-b-p-s-S(C^ve - p) a-e∏ - p- d - w s-k‚-¿ C-u a-mk-w 31-\v- {-]h - ¿ - Ø - \ - w- X-pS- ß - p- w- . C-w• - o- j - n- e - p- w- {-^© - n- e - p- w- s-{]-m-^-n-j-y-≥-k-n t-I-m-g-vk-p-I-f-mW-v B-Zy- w- X-pS- ß - p- I - . C-w• - o- j - n-¬ 40 t-]¿ - ° - p-w {-^© - n- ¬ - 30 t-

]-¿° - p-am- W - v- {-]t- h - i - \ - w- . a-q∂ - va-m-k-w \-o-≠-p-\-n-¬-°p-∂ t-I-mg-v-k-n-\-v 6000 c-q-]-b-m-W-v ^-o-k-v. π-k-vS-p ]-m-k-m-b-h-¿-°v A-t-]£-n° - m-w. A-t] - £ - I - ¿ - b-q\ - n- t- h - g - v-kn- ‰-n-b-p-s-S s-s-h-_-vs-s-k-‰-m-b efluniversity.ac.in¬ \-n-∂-p-w A-t-]-£-m-t-^-m-dw U-u-¨-t-em-U-v s-N-b-vX-v ]-q-c-n-∏-n-®-v 6000 c-q]-b-p-s-S U-n.U-n. k-l-n-X-w i-ch-W Ip-am¿, A-°m-Za - n-Iv tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿, ^v-fm-‰v \-º¿ 1,

]n sI d-kn-U≥-kn, Su¨-ln ¬ a-e-∏p-dw-676519 F-∂ h-n-e-mk-Ø-n-¬ A-b-°p-I-tb-m t-\-cn-´-v H-m-^-n-k-n-¬ F-Ø-n-°p-I-tbm s-N-ø-W-w. A-h-k-m-\ X-n-ø-X-n 27. I-q-S-pX-¬ A-t-]-£-I-c-p-s-≠-¶-n-¬ C-w-•-o-j-n-\-v c-≠-m-a-sX-m-c-p _-m®-v I-q-S-n A-\-p-h-Z-n-°p-w. a-e-∏-pdw S-u-W-n-¬ I-m-h-p-ß-e-n-s-e Xm-X-vI-m-e-n-I s-I-´-n-S-Ø-n-e-m-W-v C-t∏ - m- ƒ - t-Im- g - v-kp- I - ƒ - B-cw- ` - n-°p-I.----

a-t©-cn: {]m-ba - m-b kv{- Xo-Is - f I-_-fn-∏n-®v B-`-c-W-hpw ]-Whpw X-´n-sb-Sp-°p-∂ kw-`-h߃ hym-]-I-am-hp-∂p. k-ao-] Im-eØ - v C-Øc - Ø - n¬ a-t©-cnbn-epw A-co-t°m-Sp-am-bn \m-ep h-tbm-[n-Ia - m¿ I-_f - n-∏n-°s - ∏´p. {]m-ba - m-b kv{- Xo-Is - f \n-co£n-®v A-h-cp-sS Ip-Spw-_ ]›m-Ø-e-hpw a-‰pw a-\- n-em°p-∂ kw-Lw h-fs - c B-kq-{XnX-am-bm-Wv X-´n-∏p \-SØ - p-∂X - v. kv{- Xo-Is - f k-ao-]n-°p-∂ C-Øc-°m¿ C-h¿-°v s]≥-j≥ ]m m-bn-´p-s≠-∂pw A-Xv t\-Snsb-Sp-°p-∂-Xn-\v _m-¶n¬ ]Ww sI-´-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´v C-h-sc G-sX-¶n-epw _m¶n-te-°v sIm-≠p t]m-hp-∂p. a°-fp-sS-bpw `¿-Øm-hn-s‚-bpw a‰p _-‘p-°-fp-sS-bpw t]-cp hnh-c-߃ t\-c-sØ a-\- n-em°n hn-iz-k\ - o-ba - m-b co-Xn-bn¬ C-S-]-g-Ip-∂ C-h¿ ]-W-bwhbv°m-s\-∂v ]-d-™v B-`-c-W߃ B-h-iy-s∏-Sp-∂p. s]≥-

I-e-Iv-S-td-än Cþlm-PÀ kw-hn-[m-\w

sam-ss_¬ I-SI - ƒ, I-t^-Iƒ F-∂n-h tI-{μo-Ic - n-®p-≈ dm-°‰p-If - m-Wv C-Øc - w t^m-t´m-Iƒ ho-s≠-Sp-°p-∂X - v. sam-ss_¬ dn-∏-b-dn-Mn-t\m t^m-t´m-Iƒ A-b-°m-t\m a-‰pam-bn sa-Ω-dn Im¿-Up-am-bn It^-bn-se-Øn-bm-tem B-Wv Uneo-‰v sN-bv-X t^m-t´m-Iƒ hos≠-Sp-°p-∂-Xv. dn-°-h-dn-Mv tkm-^v-‰v sh-b-dp-Iƒ tI-c-fØn¬ C-∂v hym-]-I-am-bn D-]tbm-Kn-°p-∂p-≠v. t^m-Wn-s‚ sa-Ωd - n-bn¬\n-∂v \-„s - ∏-´t- Xm Un-eo-‰v sN-bv-X-tXm t^m¿-am-‰v sN-bv-X-tXm B-b Nn-{X-߃ ho-Un-tbm cw-K-߃, sS-Iv-kv-‰v sa-tk-Pp-Iƒ, ^-be - p-Iƒ, t^m ƒ-Ud - p-Iƒ F-∂n-hs - b-√mw Cu tkm-^v-‰v-sh-b¿ D-]-tbm-Kn-®v ho-s≠-Sp-°m≥ I-gn-bpw.

I-m-e-n-¡-ä-v k-À-h-I-e-m-i-m-e s-{-]-m. s-s-h-k-v N-m-³-k-e-À a-m-d-Ww: k-w-b-p-I-vX k-a-ck-a-n-X-n

sXm-gn-ep-d-¸v: B-[mÀ ImÀ-Uv \Â-I-Ww

°p-I-b-p-w s-N-ø-p-∂ s-s-h-k-v N-m≥-k-e-¿ k-¿-h-I-e-m-i-m-e-sb XI-¿° - m-\p- ≈ - {-ia - a - m- W - v- \-SØ - p- ∂-Xv-. t-Um- . A-_vZ- p- - e - m- w- s-sh - k-v N-m≥ - k - e - d - m-bn- h-cp- ∂ - X - n- \ - v- ap-ºv- k-¿h - I - e - m- i - m- e - b - v°v K-ƒ^ - n-¬ \-me - v- H-m] - ¨ - s-k‚-dp-Iƒ - am-{X-am- W - v- D-≠m- b - n- c - p- ∂ - X - v-. F-∂m- ¬ - , A-t±- l - w- A-[n- I - m- c-w G-‰v- c-≠v- h-¿j - w- s-Im- ≠ - v- 23 ]p-Xn- b - s-k‚-dp-If - m- W - v- A-\p- h - Z- n- ®-Xv-. C-Xn- \ - v- ]-n∂ - n- ¬ - \-S∂ - A-gn-a-X-n ]-p-d-Ø-p-s-I-m-≠-p-h-c-W-s-a∂-pw- k-wb - p- I - vX - k-ac - k - a - n- X - n- `-mc-h-m-l-n-I-f-m-b ]-n t-{-]-a-c-m-P-≥, ]-n D-a¿ - , A-_v-Zp- ¿ - d - l - n- a - m- ≥ - , s-I ]-n A-Kk - v‰ - n- ≥ - B-hi - y- s - ∏ - ´- p- .---

sam-ss_¬ t^m¨ dn-∏-bdn-ßn-\v ]-cn-N-b-an-√m-Ø I-S-Isf k-ao-]n-°p-∂-Xv Nn-e-t∏mƒ kp-c-£n-X-am-bn-cn-°n-√. ssh-dkv aq-et- am a-t‰m \-„s - ∏-´ hn-hc-ß-fpw Nn-{X-ß-fpw ho-s≠-Sp°m-\m-Wv B-Zy-Im-eØ - v dn-°h - dn-Mv tkm-^v-‰v sh-b-dp-Iƒ D-]tbm-Kn-®n-cp-∂X - v. _n-kn-\k - v cw-Ks - Ø hn-eI - qSn-b Um-‰ Xn-cn-®p ]n-Sn-°m-\pw t]m-en-kn-\pw kp-c-£m tk-\Iƒ-°pw hn-hc - ß - ƒ tNm¿-Øm\pw Cu tkm-^v-‰v sh-b-dp-Iƒ k-lm-bI - a - m-Wv. sN-dp-Xpw h-epXp-am-b \q-tdm-fw dn-°-h-dn-Mv tkm-^v-‰v sh-b-dp-Iƒ C‚¿-s\‰n¬ e-`y-am-Wv. A-h-bn¬ ]tØm-fw km-t¶-Xn-I X-Sk - s - am∂p-an-√m-sX {]-h¿-Øn-∏n-°m\pw I-gn-bpw.

]-cn-io-e-\w \Â-In a-e-∏p-dw: Iu-am-c-°m-cm-b s] ¨-Ip-´n-I-fp-sS im-‡o-I-c-Ww e-£y-am-°p-∂ -k-_-e- ]-≤Xn-bn¬ A-¶-W-hm-Sn {]-h¿-ØI¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In. Xncq-c-ßm-Sn, ]-c-∏-\-ßm-Sn, \-∂{º ]-©m-b-Øp-I-fn-se 149 A¶-W-hm-Sn {]-h¿-Ø-I¿-°v kmaq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏n-s‚ B-`nap-Jy-Øn-em-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv. Xn-cq-c-ßm-Sn tªm°v ]-©m-b-Øv lm-fn-em-bn-cp∂p ]-cn-io-e-\w. Xn-cq-c-ßm-Sn ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw A_v-Zp-d-ln-am≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v F≥ Fw A≥h¿ km-Z-Øv A-[y-£-\m-bn.---hnhn-[ hn-j-b-ß-fn¬ ^o¬-Uv ]ªn-kn-‰n A-kn-Â v s{]m-P-Iv‰v am-t\-P¿ D-Z-b-Ip-am¿, tUm. ap-l-Ω-Zv ¢m-sk-Sp-Øp.---

¢-ºv `m-c-hm-ln-IÄ-¡v ]-cn-io-e-\w

a-e-∏p-dw: tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bnse hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ F¬.---Un.----¢¿-°v (Im-‰-K-dn \-º¿-˛ 218/2013) X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ ]-co-£ \msf D-®-bv-°v c-≠v apX¬ 3. 15 h-sc \-S-°pw.

hm-l-\ te-ew

a-e-∏p-dw: hn-t\m-Z k-©m-c-hIp-∏n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ c≠v Im-dp-Iƒ 22 \v D-®-bv-°v 3. . 30 \v te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v hn-t\m-Z-k-©mc-h-Ip-∏v ta-J-em tPm-bn‚ v Ub-d-Iv-Sdp-sS Hm-^n-kp-am-tbm sU-]yq-´n U-b-d-I-S-dp-sS Hm-^nkp-am-tbm K-Ãv lu-kv Hm-^nkp-am-tbm _-‘-s∏-Smw. ^m¨ 0495 2373862, 0483 2733504, 0483 2734311

`-hm-\n-]qÀ þ ap-l-½-Z³-kv (5.--00), kn-¡nw-þ sUw-t]m tKm-h (7.--30) a-e-∏p-dw: s^-U-td-j≥ I-∏ns‚ B-Zy-du-≠n-te-‰ ]-cm-Pb - w a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\v `-hm-\n-]q¿ F-^v.k -- n-bpw bp-ss\-‰U - v kn-°napw C-∂n-dß - pw. {Kq-∏v Un-bn¬ c≠mw du-≠n¬ a¬-k-cn-°p-∂ C-cp So-ap-Iƒ-°pw H-∂mw-du≠n¬ P-bn-°m-\m-bn-cp-∂n-√. B £o-Ww Xo¿-°p-∂-Xn-\mWv {Kq-∏n¬ i-‡s - c-∂p s]-cp-a\-Sn-°p-∂-h-tcm-Sp-ap-´m≥ C-∂nh¿ {Ku-≠n-en-dß - p-∂X - v. B-Zy-a¬-k-c-Øn¬ `-hm-\n]q¿ ¢-∫v ^p-Svt- _m-fn-se A-[nIm-b-I-cm-b ap-l-Ω-Z≥-kv kvt]m¿-Sn-Mv ¢-∫n-t\m-Sm-Wv a¬-

k-cn-°p-I. I-gn-™ a¬-k-cØn¬ kn-°n-an-t\m-Sv 2˛1 kvtIm-dn¬ hn-P-bn-® ap-l-Ω-Z≥kv `-hm-\n-]q-cn-\v I-Sp-Ø F-Xncm-fn-If - m-Wv. Zo-t]-μp-sZm-h-cn, Kq¿-{]o-Xv kn-Mv, a-RvP - n-Xv kn-Mv, Iym-]v‰ - ≥ cm-Po-hv tLm-jv, Zo-]vP - n-Xv a-PqwZ¿ F-∂o {]-[m-\ I-fn-°m¿ `hm-\n-]q-cn-\p-th-≠n I-f-Øn-end-ßp-tºmƒ a-e-bm-fn Xm-c-hpw tIm-gn-t°m-Sp kz-tZ-in-bp-am-b sI \u-jm-Zv {]-Xn-tcm-[ \n-cbn¬ \n-eb - p-d∏ - n-°pw. ss\-Po-cnb≥ Xm-cw Um-\n-tb¬-_n-tZ-anbm-Wv `-hm-\n-bp-sS sF-°¨

Xm-cw. kn-°n-an-t\m-Sv c-≠p-tKm ƒ t\-Sn-b ap-l-Ω-Z≥-kn-s‚ hntZ-i-Xm-c-ß-fm-b s]≥-Hm¿-Pnbpw tPm-kn-ad - p-am-Wv ap-t∂-‰ \nc-bn¬ tX¿ sX-fn- b - n-°p-I. lmj-nw hn-izm-kv, Iym-]v-‰≥ ]m-e°m-Sv kz-tZ-in B¿ [-\c - m-P≥, C-¥y≥ Xm-cw sk-bvX - v d-low \_n F-∂n-h¿ ap-l-Ω-Z≥-kn-\pth-≠n {Ku-≠n-en-dß - pw. c-≠m-a-sØ a¬-k-c-Øn¬ kn-°nw sUw-t]m tKm-ht- bm-SmWv t]m-c-Sn-°p-I. `-hm-\n-]q-cnt\m-Sv 2˛1\v P-bn-®p-h-∂ sUwt]m-bv-°v sk-an ss^-\-en-seØp-∂-Xn-\v kn-°n-an-s\ X-f-bv-

P-\-d B-ip-]-{Xn-bn kÀ-Pn-¡Â sF.--kn.--bp. Øm-]n-¡pw a-t©-cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ k¿-÷n-°¬ sF.--kn.--bp. ÿm-]n-°m≥ C-∂s - e Pn-√m Ie-ISv- ¿ sI _n-Pp-hn-s‚ A-≤y£-Xb - n¬ tN¿-∂ B-ip-]{- Xn hn-Ik - \ - skm-ssk-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sF.--kn.--bp-hn-\m-h-iy-am-b ÿ-ew B-ip-]{- Xn-bn¬ e-`y-amsW-∂v kq-{]-≠v tUm. \-μI - pam¿ tbm-Ks - Ø A-dn-bn-®p. kn-

hn¬ tPm-en-Iƒ D-S≥ B-cw-`n°pw. e-t_m-d´- d - n, ª-U_ v- m-¶v F-∂n-hb - p-sS tk-h\ - w 24 a-Wn°q¿ e-`y-am-°m≥ B-h-iy-amb Ãm-^n-s\ \n-ba - n-°pw. B-ip-]-{Xn-bn¬ \n-e-hn¬ ^n-kn-tbm sX-dm-]n-Ãn-s‚ H-cp X-kX v- n-I am-{X-am-Wv A-\p-hZ- n°-s∏-´n-´p-≈X - v. F-∂m ¬, tcmKn-I-fp-sS B-[n-Iyw I-W-°nse-Sp-Øv c-≠p t]-sc \n-b-an-

kv-t\-l km-´z-\w ]-cn-]m-Sn- Xp-S§n sIm-t≠m-´n: Pn-√m ]-©m-bØ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√b - n-se Imw]-kp-Iƒ - tI-{μo-Ic - n-®v {]-h¿-Øn-°p-∂ X-W¬-Iq-´n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ]m-en-tb-‰o-hv Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v kv-t\-l km¥z-\w Pn-√m-Xe - D-ZvL - m-S\ - w sIm-t≠m-´n-bn¬ \-S∂ - p. ]-cn-io-e\ - wPn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kp-ld - a-ºm-Sv kvt- \-l km-¥z-\w ]cn-]m-Sn D-ZvL - m-\w sN-bvX - p. X-W¬-Iq-´v sN-b¿-am≥ D-Ω¿ A-d° - ¬ A-[y-£X - - h-ln-®p. sIm-t≠m-´n ta-Je - m-Xe - t\-Xr-Xz ]-cn-io-e\ Iymw-]v Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv- {]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. sI ]n P¬-ko-an-b, Sn h-\P - , F sI A-–p-dl - nam≥, A-_q-_° - ¿ lm-Pn, k-eow Ip-cp-h\ - º - e - w, ]n F P-∫m¿-lmPn, ^u-kn-b, sI ]n lp-kbv≥, sI ]n _n-μp, jw-kp-±o≥, sI Cºn-®n-_m-h, ]n ]n A-_q-_° - ¿, Pm-_n¿ hm-g° - m-Sv kw-km-cn-®p.

°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. t\-c-sØ C‚¿hyq \-SØ - n sh-b‰ v- nMv en-Ãn¬ C-Sw-]n-Sn-®h - c - n¬ \n-∂p ^m¿-akn-Ãp-Is - f \n-ba - n-°pw. tbm-K-Øn¬ A-Uz. Fw DΩ¿ Fw.F¬.F, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ h-√m-©n-d ap-lΩ - Z- en, Un.Fw.H. tUm. hn D-ad - p¬ ^m-dq-Jv, aw-Ke - w tKm-]n-\m-Yv ]s¶-Sp-Øp.--

G-I-Zn-\ h-\n-Xm in-¸-im-e a-e-∏p-dw: h-\n-Xm im-‡o-I-cWw e-£y-am-°n kw-ÿm-\ bph-P-\-t£-a t_m¿-Uv Pn-√-bnse bp-h-Xn-Iƒ-°v in¬∏-im-e \-S-Øpw. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ A-t]£-bpw _-tbm-Um-‰-bpw P-\p-hcn 31 \-Iw Pn-√m bp-h-P-\ tI-{μØn¬ \¬-I-Ww. t^m ¨ : 9846599530, 04832 730120.

a-e-∏p-dw: F≥-Pn-\n-b-dn-Mv/saUn-°¬ {]-th-i-\ ]-co-£-°v A-t]-£n-°m-\p-≈ t{]m-kvs]-Iv-S-kpw sk-Iyq-cn-‰n Im¿Upw e-`n-°m≥ a-e-∏p-d-w, tIm-gnt°m-Sv Pn-√-bn-se hn-Zym¿-YnIƒ s\-t´m-´-tam-tS-≠ ÿn-Xnsb-∂v Imw-]-kv {^-≠v. P-bn-∏n®p-hn-´ P-\-ß-tfm-Sp-≈ _m-[yX \n-d-th-‰m≥ km-[n-°p-∂n-s√¶n¬ a-{¥n-ÿm-\w cm-Pn-hbv°m-\p-≈ am-\y-X-sb-¶n-epw hn-Zym-`ym-k a-{¥n A-_v-Zp d-∫v Im-Wn-°-W-sa-∂v Imw-]-kv {^≠v a-e-∏p-dw Cu-Ãv Pn-√m sk{I-´-dn-tb-‰v B-h-iy-s∏-´p. a-e-_m-dn-se Pn-√-I-fn¬ hnc-en-se-Æm-hp-∂ t]m-Ãv Hm^nkp-I-fn¬ am-{X-am-Wv t{]mkv-s]-Iv-S-kn-s‚-bpw sk-Iyq-cn‰n Im¿-Un-s‚-bpw hn-X-c-W-Øn\v ku-I-cy-sam-cp-°n-b-Xv. kwÿm-\-Øv Iq-Sp-X¬ hn-Zym¿-YnIƒ ]-co-£-°n-cn-°p-∂ Pn-√-Ifm-b a-e-∏p-d-Øpw tIm-gn-t°mSpw H≥-]-Xv ho-Xw t]m-Ãv Hm^nkp-I-fn¬ am-{X-am-Wv ku-Icy-ap-≈-Xv. t{]m-kv-s]-Iv-S-kpw sk-Iyqcn-‰n Im¿-Upw hm-ßm≥ i-cm-icn 20 In-tem-ao-‰-dn-e-[n-Iw bm{X sN-tø-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv Cu Pn-√-I-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-

]-«n-Wn-bpw tcm-K-hpw; B-Zn-hm-kn hr-²³ A-h-i\n-e-bn hn-Xw I-≠n-´n-√.-]-Wn-b hn-`m-K-Øn¬-s∏´ Ip-´n-∏m-e≥- C-Sn-™p s]mfn-™v Po¿-Wn-® ho-´n-¬ X-dbn-em-Wv I-gn-bp-∂-Xv.I -- m¬]m-Zw ap-dn-°p-I- Iq-Sn sN-bv-XtXm-sS ]-c-k-l-m-bw Iq-SmsX A-\-ßm≥ t]m-epw Cu hr-≤-\v I-gn-bn-√. a-e-aq-{X hn-k¿-÷-\w InS-∂n-S-Øv \n-∂v X-s∂ \n¿-Δln-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wv.-I-Øn-®v h-® a-sÆ-Æ hn-f°v a-dn-™v I-gn-™ Zn-h-kw C-bm-fp-sS h-kv-{X-ß-fpw a‰pw Xo-bn-e-a¿-∂p. A-Sp-Ø ho-´p-Im¿ Hm-Sn-sb-Øn-bm-Wv Xo-b-W-®-Xv.

Im-fn-Im-hv: \m¬-]-Xv sk‚ v Kn-cn-P≥ tIm-f-\n-bn¬ ]-´nWn-bpw tcm-K-hpw aq-ew B-Znhm-kn hr-≤≥ A-h-i \n-e-bn¬. F-c-™n-a-ßm-Sv h-en-b Ip-´n-∏m-e≥(75) B-Wv ]-´nWn-bpw tcm-K-hpw aq-ew Zp-cnX-Øn-em-b-Xv. F -- -´v h¿-jw ap-ºv `m-cy e£v-an a-cn-®-tXm-sS-bm-Wv Ip´n-∏m-e-s‚ Zp-cn-Xw Xp-S-ßn-bXv. Iq-en-∏-Wn-°m-c-\m-bn-cp∂ C-t±-l-Øn-\v {]-ta-l tcm-Kw ]n-Sn-s]-´v Nn-In-¬k In-´m-Øm-Wv tcm-Kw aq¿-—n°m-\n-S-bm-b-Xv.-Im-en¬ ap-dnhv ]-‰n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-SXv Im-¬∏m-Zw ap-dn-®v am-‰n-bn´p-≠v. a-°ƒ D-s≠-¶n-epw ]cn-N-c-n-°p-∂n-s√-∂v \m-´p-Imcpw A-b¬-hm-kn-I-fpw ]-dbp-∂p. sF.-Sn.-Un.-]n. h-Ipt∏m ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-Xtcm -Cu hr-≤-s‚ Zp-cn-X Po-

°p-I X-s∂ th-Ww. aq-∂mw du≠n-se-Øp-∂ sUw-t]m-bv-°v A-Sp-Ø du-≠n¬ ap-l-Ω-Z≥km-bn-cn-°pw F-Xn-cm-fn. A-Xn\m-¬ sUw-t]m C-∂v kn-°n-ans\-Xn-sc i-‡-am-b t]m-cm-´Øn-\m-hpw C-dß - p-I. `-hm-\n-]q-cn-s\-Xn-sc tKmƒ t\-Sn-b B¬-_n≥-tPm¿-Pv, tdm_¿-t´m sa≥-Un-kn¬-h F-∂nh-cpw Iym-]v-‰≥ ¢n-t^m¿-Uv andm≥-U, C-¥y≥ So-an-se {]-Xo£m-Xm-cw sP-sP em¬-]-K-ep F-∂n-h-cpw I-fn-°-f-Øn-en-dßpw. {]-Xn-tcm-[-\n-c-bn-eq-∂nbm-bn-cn-°pw kn-°nw I-fn-°p-I.

F³-{S³-kv In-än-\v a-e-_m-dn £m-aw: Imw-]-kv {^-−v

h-tbm-[n-I-sb I-_-fn-∏n-®v B-`-c-Ww X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ {]-Xn-sb-∂p kw-i-bn-°p-∂-bm-fp-sS Zr-iy-߃ _m-¶n-se kn.kn.Sn-.hn-bn¬.--- C-bm-sf°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-°p-∂-h¿ 9495337977¬ A-t\z-j-W D-tZym-K-ÿ-\p-am-bn _-‘-s∏-S-Ww - v t]menkn¬ ]-cmj≥ C-t∏mƒ X-s∂ e-`n-°p-sa- \n-bm-b Ip-™p-e-£v-an-sb I-bp-am-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv ap-ßn- lm-\n `-b∂ - w ∂pw A-Xn-\m¬ ]-W-bw h-® s]≥-j-\m-bn 75, 000 cq-] ]m- b {]-Xn-bp-sS Nn-{X-߃ _m-¶n- Xn-s∏-Sm≥ a-Sn-°p-∂p. C-Øc B-`-c-W-߃ C-∂p X-s∂ Xn- m-bn h-∂n-´p-s≠-∂v {]-tem-`n- se kn.kn.Sn.hn-bn¬ \n-∂pw ]-tØm-fw kw-`-h-߃ A-Sp- D-tZym-Kÿ ¿-°v e- Øn-sS \-S∂ - X - m-bd - n-bp-∂p. cn-s®-Sp-°m-sa-∂pw hn-iz-kn-∏n- ∏n-®m-Wv a-t©-cn-bn-se s^-U- A-t\z-jW - m-bn-cp-∂p. A-co-t°ma-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]®m-Wv B-`-c-W-߃ ssI-°- d¬ _m-¶n-te-°v sIm-≠p-h-∂- `n-°p-Ib - _-kv Ãm≥Uv]c - n-kem-°p-∂X - v. F-∂m¬, B-`c - W - - X. ]-Ww ]n≥-he - n-°m≥ 5000 cq- Sv kz-tZ-in-\n-bm-b h-tbm-[n-I {Xn, ]-gb - W - w \¬-Im≥ hn-kΩ - X - n- c-ßf - n¬ C-Øc - w X-´n-∏p kw-L߃ e-`n-°p-∂t- Xm-sS C-h¿ ap- ] sU-t∏m-kn-‰v sN-bvX - v F-°u- B-`c ßp-tºmƒ am-{X-am-Wv I-_-fn- ≠v Xp-d° - W - s - a-∂v B-hi - y-s∏- ®-t∏mƒ s]m-´n-s®-Sp-Øv {]-Xn ߃ Xm-h-f-a-Sn-®n-´p-≈-Xm-bn - s - ∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. X- t]menkn-\v kq-N-\ e-`n-®n-´p°-s∏-´-Xm-bn kv-{Xo-Iƒ A-dn- ´v C-Xn-\m-bn c-≠-c ]-h≥ Xq- Hm-Sn-c£ bp-∂X - v. ]-Ø∏ - n-cn-bw kz-tZ-in- °w h-cp-∂ am-e A-gn-®p hm-ßp- ´n-∏n-\n-c-bm-b-h¿ ]-e-cpw am-\- ≠v.

hn-h-c-§Ä ho-s−-Sp-¡m-³ tkm-^v-ävsh-bÀ; sam-ss_Ât^m¬ Zp-cp-]-tbm-Kw hÀ-[n-¡p-¶p

s]m-∂m-\n: dn-°h - d - n-Mv tkm-^v‰v sh-b¿ sIm-≠v ho-s≠-Sp-°p∂ sam-ss_¬ t^m¨ Um-‰ Zpa-e-∏p-dw: Fw-tπm-bv-sa‚ v FIv-kv-tN-©v ap-tJ-\ 1999 BK- cp-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv h¿-[n-°p∂p. C-Ø-cw tkm-^v-‰v sh-b¿ kv Xv 16 ap-X¬ 2003 Un-kw_¿ 31 h-sc tPm-en sN-bv-X `n- C‚¿-s\-‰n¬ \n-∂pw ku-P-\y- X-Sp∂-ti-jn-bp-≈-h-sc ÿn-c-s∏- am-bn Uu¨-tem-Uv sN-bvs Sp-Øn-b 2013 BK-kvXv se K- °mw F-∂m-b-tXm-sS-bm-Wv Zp- v. h. D-Ø-c-hn¬ Dƒ-s∏-´n-´pw _- cp-]t- bm-Kw Iq-Sn-bn-cn-°p-∂X sam-ss_-en¬ ]n-Sn-°p-∂ ‘-s∏-´ h-Ip-∏n¬ \n-∂pw \n-ba-\ D-Ø-c-hv e-`n-°m-Ø-h¿ Pn- kz-Im-cy t^m-t´m-I-fpw ho-Untbm-bpw Un-eo-‰v sN-bv-Xm-epw √m km-aq-ln-I\o-Xn Hm-^n- d - n-Mv tkm-^v‰ - v sh-b¿ D-]kn¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v km- dn-°h tbm-Kn-®v C-h ho-s≠-Sp-°m-\maq-ln-I \o-Xn Hm-^nk¿ A-dnhpw. C-ß-s\-bp-≈ A-«o-e-Zrbn-®p. t^m¨ 0483 2735324. iy-߃ am-{Xw {]-Nc - n-∏n-°p-∂ hn-hn-[ tªm-Kp-Iƒ X-s∂-bp≠v. X-am-i-I-fpw A-√m-sX-bpw sam-ss_-en¬ ]n-Sn-°p-∂ kza-e-∏p-dw: I-e-Iv-S-td-‰n¬ C ˛ Im-cy t^m-t´m-Iƒ C-\n Un-eo-‰v lm-P¿ kw-hn-[m-\w h-cp-∂p. sN-bvX - m-epw c-£b - n-√.--Po-h-\-°m-cp-sS lm-P¿ tc-Js∏-Sp-Ø-epw eo-hv A-t]-£ \¬-I-epw C-\n Hm¨-sse≥ hgn-bm-Ipw. kw-hn-[m-\w s^{_p-h-cn H-∂v ap-X¬ \n-e-hn¬ h-cpw. ]-©n-Mv k-{º-Zm-bw G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v ap-t∂m-Sn-bmbm-Wv C ˛ lm-P¿ \-S-∏m-°p∂-sX-∂v I-e-I-S¿ sI _n-Pp ]-d-™p. ta-e-[n-Im-cn-Iƒ-°v - p- d - w-: I-me - n- ° - ‰ - v- k-¿h - I - e - m- Hm¨-sse≥ h-gn Po-h-\-°m-cp- a-e∏ i-me - s-{] - m- . s-sh - k - v- N-m≥ - k - e - ¿ sS lm-P¿ ]-cn-tim-[n-°m-\m\-SØ - n- b - h-nt- Z-i b-m{- X h-nh - m- Z- a - hpw. I-e-Iv-Std-‰n-se C ˛ sabn¬ hn-`m-K-am-Wv ta¬-t\m-´w m-b k-w-`-h-Ø-n-¬ A-t-\-z-j-W-w I-gn- b - p- ∂ - X - v- h-sc A-t±- l - w- X-¬h-ln-°p-∂-Xv.-ÿ-m\ - Ø - v- \-n∂ - v- a-md - n-\n- ¬ - ° - W - s-a-∂-v k-w-b-p-I-vX k-a-c k-a-n-X-n hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Ø - n¬ B-ha-e-∏p-dw: a-lm-flm-Km-‘n tZ- iy-s∏-´p. s-sh - k - v- N-m≥ - k - e - d - p-w s-{] - m- . sio-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]- v- N-m≥ - k - e - d - p-w A-[n- I - m- c - w≤-Xn-bn¬ tPm-en sN-øp-∂-h¿ s-hk - p- a - p- X - ¬ - c-≠v- h-¿j - w- s-Im- B-[m¿ Im¿-Un-s‚ ]-I¿-∏v A- G-‰X - I - e - m- i - m- e - h-nh - m- Z- t-I{- X-Xv {Km-a∏-©-b-Øn-se sXm- ≠-v k-¿h - n- a-md - n-bn- c - n- ° - p-Ib - m- W - v-. P-ogn-ep-d-∏v ]-≤-Xn hn-`m-K-Øn¬ μ-am- b G¬-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m tPm- h-\-°m-sc A-\-y-m-b-a-m-b-n k-v-Y- p- I - b - p- w- A-h¿ - ° - v e-`n- t- °bn‚ v t{]m-{Kmw tIm-˛HmUn-t\- e-w a-m‰ ≠ B-\-p-I-q-e-y-ß-ƒ \-n-t-j-[-n‰¿ A-dn-bn-®p.

FÂ.--Un.--kn. ]-co-£

P-bn-¡m-\m-bn `-hm-\n-]q-cpw kn-¡n-apw C-¶n-d-§pw

X-«n-¸p-ImÀ hr-²-I-sf e-£y-an-Sp-¶p; I-_-fn-¸n-¡-s¸-«-Xv ]-t¯m-fwt]À

`n-¶-ti-jn-bp-Å-hÀ _-Ô-s¸-S-Ww

a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv Pn-√-bn-se bqØv ¢-∫p-I-fp-sS-bpw k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw `m-c-hmln-Iƒ-°v G-I-Zn-\ ]-cn-io-e\w \¬-Ipw. bp-h-P-\-t£-a t_ m¿-Un¬ A-^n-en-tb-‰v sNbv-X ¢-∫v `m-c-hm-ln-Iƒ _tbm-Um-‰ k-ln-Xw 31 \-Iw Pn√m bp-h-P-\ tI-{μ-Øn¬ A-t]£n-°-Ww. t^m¨ : 9847494044, 04832 730120

17 P-\p-h-cn 2014 sh≈n

tNm-°m-Sv \m¬-]-Xv sk‚ v Kn-cn-P≥ tIm-f-\nbn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-gn-bp-∂ Ip-´n-∏m-e≥

fpw c-£n-Xm-°-fpw.--Xn-cp-h-\-¥∏p-c-Øv 28 Dw tIm-´-b-Øv 25 Dw sIm-√-Øpw F-d-Wm-Ip-f-Øpw 15 ho-X-hpw t]m-Ãv Hm-^nkp-Ifn-epw ku-I-cy-ap-s≠-∂n-cns° hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS Pn√-bn¬ {]-[m-\ Su-Wp-I-fn-se t]m-Ãv Hm-^n-kp-I-fn¬ an-°-Xnepw t{]m-kv-s]-Iv-S-kv hn-X-c-Wan-√.-Xm-c-X-tay-\ sN-dn-b Pn-√-Ifn¬ t]m-epw Iq-Sp-X¬ t]m-Ãv Hm-^nkp-I-fn¬ hn-X-c-W kuI-cy-sam-cp-°n-b-t∏mƒ ]-co£m¿-Yn-I-fp-sS F-Æ-Øn¬ ap∂n¬ \n¬-°p-∂ tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn¬ t{]m-kvs]-Iv-S-kv hn-X-c-W-Øn-\m-bn Hcp-°n-b ku-I-cyw A-]-cym-]v-Xam-sW-∂v B-t£-]w D-b¿-∂n´pw A-[n-Ir-X¿ bm-sXm-cp \-S]-Sn-bp-sa-Sp-Øn-´n-√. Im-e-ßfm-bn a-e-_m-dn-t\m-Sv am-{Xw ImWn-°p-∂ Cu A-h-K-W-\ C-\nbpw Xp-S-cm-\m-Wv H-cp-°-sa¶n¬ hn-Zym-`ym-k a-{¥n-sb Pn√-bn¬ Im-ep-Ip-Øm≥ A-\p-hZn-°n-s√-∂pw Imw-]-kv {^-≠v ae-∏p-dw Cu-Ãv Pn-√m sk-{I-´-dntb-‰v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Pn-√m {]-kn-U‚ v j-^o-Jv I-√m-bn, sk-{I-´-dn C¿-jm-Zv sam-d-bq¿, Pm-_n¿ a-e-∏p-dw, \n-bm-kv Np¶-Ø-d kw-km-cn-®p.--

D-]Xn-c-sª-Sp-¸v: {]m-tZ-in-Im-h-[n a-e-∏p-dw: ap-Xp-h-√q¿ {Km-a∏©m-b-Øv 13mw hm¿-Uv ]m-∏Øv, Ip-dp-h {Km-a-∏-©m-b-Øv Hº-Xmw hm¿-Uv tXm-d, aw-K-ew {Km-a∏-©m-b-Øv H-∂mw hm¿Uv B-im≥-]-Sn, 18mw hm¿-Uv Ac-b≥-I-S-∏p-dw, 20 mw hm¿-Uv Iq´m-bn t\m¿-Øv F-∂o \n-tbm-PI a-Wv-U-e-ß-fn¬ 28 \v D-]-Xnc-s™-Sp-∏v \-S-°pw. \n-tbm-P-I a-Wv-U-e-Øn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\m-bn Xncs™-Sp-Ø ÿm-]-\-߃-°v 27 \pw 28 \pw I-e-Iv-S¿ A-h-[n {]Jym-]n-®p. \n-tbm-P-I a-Wv-U-eØn-s‚ ]-cn-[n-°p-≈n¬ h-cp-∂ k¿-°m¿ ÿm-]-\-߃-°pw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃°pw thm-s´-Sp-∏v Zn-h-k-am-b 28 \v {]m-tZ-in-Im-h-[n {]-Jym-]n®p. s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ßfn¬ tPm-en sN-øp-∂-h¿-°v thm-´v sN-øm-\p-≈ ku-I-cyw A-X-Xv ÿm-]-\ ta-e-[n-Im-cnIƒ H-cp-°-Ww. s]m-Xp ]-co£ \-S-°p-∂ ÿm-]-\-߃-°v A-h-[n _m-[-I-a-√.

tZ-io-b- P-e-]m-X: s]m-¶m-\n-bn kÀ-th ]p-\-cm-cw-`n-¡p-¶p h-Ip-∏n-s‚ I-W-°p-I-fn¬ ]-dbp-∂p.-hn-hn-[-bn-S-ß-fn¬ I-\m¬ I-tb-dn-bn-´p-≠v. C-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wv ho-≠pw k¿-tΔ Xp-Sßm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. s]m-∂m\n-bn-se c-≠v do-®p-I-fn¬ \mep h¿-jw ap≥-]v I-t\m-en I\m¬ hn-I-kn-∏n-®n-cp-∂p. ]n∂o-S-Xv \n-e-°p-I-bm-bn-cp-∂p. H-cp am-k-Øn-\-Iw k¿-tΔ Xp-S-

ßm-\m-Wv Xo-cp-am-\w. G-s‰-Spt°-≠ `q-an-bp-sS Np-cp-°-∏-´nI C-dn-tK-j≥ h-Ip-∏v A-[n-IrX¿ F-´v am-kw ap≥-]v k-a¿-∏n®n-cp-∂p. sIm-√w-˛-tIm-´-∏p-dw tZ-io-b P-e-]m-X I-Ωo-j≥ sN-øp-∂-tXm-sS Pn-√-bn-se It\m-en I-\m¬ \-ho-I-c-n-®v- h-S°≥ tI-c-f-w h-sc tZ-io-b P-e]m-X F-Øn-°m-\m-Wv Xo-cp-am\w.

s]m-∂m-\n: \n¿-am-Ww ]m-Xn-hgn-bn¬ D-t]-£n-® s]m-∂m-\n Xm-eq-°n-se tZ-io-b-P-e-]m-X hn-I-k-\-Øn-s‚ k¿-tΔ ]p-\cm-cw-`n-°m≥ Xo-cp-am-\w. s]m∂m-\n A-ßm-Sn-∏m-ew ap-X¬ A-≠-tØm-Sv h-sc-bp-≈ F-´pIn-tem-ao-‰-dn-s‚ hn-I-k-\-amWv tZ-io-b P-e-]m-X-°m-bn BZy-L-´-Øn¬ hn-I-kn-∏n-°p-∂-

Xv.

l-bÀ -sk-¡³-U-dn ta-J-em Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

sI.--F-¨v.-F-kv.-Sn.--F. Pm-an-A AÂ C-kv-em-an-b Ãm k-t½-f-\w _n-cp-Z-Zm-\ k-t½-f\w \msf PnC-¶pXp-S-§pw

a-e∏ - p-dw:l-b¿ sk-°≥-Ud - n taJ-em Hm-^nkv D-ZL v- m-S\ - w C-∂v 10 \v hy-hk - m-b˛- sF. Sn. a-{¥n ]n s - I Ip-™m-en-°p-´n \n¿-hl - n°pw. \-Kc - k - `- m Su ¨ lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-tI-{μ a-{¥n C A-lΩ - Z- v s]m-Xp k-tΩ-f\ - w DZvL - m-S\ - w sN-øpw. a-e∏ - p-dw, ]me-°m-Sv Pn-√° - p-th-≠n-bp-≈ taJ-em Hm-^nkm-Wv C-∂v {]-h¿Ø-\w B-cw-`n-°p-∂X - v. I-eI - S- td-‰n-se _n-˛c - ≠ - v tªm-°n¬ D-]t`m-‡r tIm-SX - n-°p k-ao-]a - mWv tI-{μw {]-h¿-Øn-°p-I. sU-]yq-´n U-bd - I - ‰ v- ¿ , A-Uvan-\n-ktv- {S-‰o-hv Hm-^nk¿, kq-{]≠v, \m-ev ¢m¿-°v F-∂n-hc - p-sS \n-ba - \ - a - m-bn. c-≠v ssS-∏n-ÃpIƒ, B-dv ¢¿-°p-am¿ c-≠v A-‰≥U¿-am¿ F-∂n-hs - c D-S≥ \n-ba - n°pw. hn-Zym¿-Yn-If - p-sS {]-th-i\w, ]T-\w, ]-co-£, I-em-Im-bnI {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ, k¿-´n-^n-°‰v hn-Xc - W - w, A-[ym-]I - ˛- A - [ - ym]-tI-Xc - Po-h\ - ° - m-cp-sS tk-h\w, {]-Xn-^e - w Xp-Sß - n-b Im-cyß-fp-sS \n-b{- ¥-Ww F-∂n-h taJ-em tI-{μw ap-tJ-\b - m-hpw.

H-tc-k-a-bw c-≠p t_m-´pIƒ-°v k-©-cn-°p-∂ X-cØn¬ 32 ao-‰¿ ho-Xn-bn-em-Wv I-\m¬ hn-I-kn-∏n-°p-∂-Xv.-s]m-∂m-\n Xm-eq-°n¬ F-´v ao‰¿ ap-X¬ 10 ao-‰¿ h-sc-bm-Wv I-\m-ep-Iƒ-°v ho-Xn-bp-≈-Xv. aq-∂p ]-Xn-‰m-≠v ap≥-]v 35 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ I-t\m-en-I-\m¬ D≠m-bn-cp-∂-Xm-bn P-e-tk-N-\

a-e-∏p-dw: im-¥] - p-cw A¬-Pm-anA A¬ C-kve - m-an-b _n-cp-ZZ- m\ k-tΩ-fw 18, 19 Xn-øX - n-If - n¬\-S-°pw. 18\v cm-hn-se 10\v \-S°p-∂ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ C-kve - man-I hn-Zy-m`ym-kw \q-X-\ {]-hW-X-I-fpw sh-√p-hn-fn-I-fpw hnj-bw Jm-en-Zv aq-k \-Zv-hn A-hX-cn-∏n-°pw. Xp-S¿-∂p \-S° - p-∂ kmw-kvI - m-cn-I k-tΩ-f\ - Ø - n¬ ao-Un-b-bpw C-¥y≥ ^m-jn-khpw F-∂ hn-j-bw N¿-® sNøpw. Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ssh-In-´v \-S°p-∂ dn-k¿-®v tIm¨-ss¢-hn ¬ K-th-j-Ww C-kv -em-an-I co-

Xn-im-kv-{Xw {]-_-‘-a-h-X-cWw A-en-K-Uv ]n.hn.kn. {_nt{K-Un-b¿ k-øn-Zv A-lΩ - Z- v Aen D-Zv-L-m-S-\w sN-øpw. 19\v cmhn-se ]q¿-h hn-Zym¿-Yn k-tΩ-f\-hpw D¿-Zp k-tΩ-f-\-hpw an-√n k-tΩ-f\ - h - pw \-S° - pw. ssh-Io-´v \-S-°p-∂ _n-cp-ZZm-\ k-tΩ-f\ - w P-am-As - Ø Ckvve - m-an A-ao¿ au-em-\ P-em-ep±o≥ D-a-cn D-Zv-Lm-S-\w sN--øp w.hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A ¬-Pm-an-A ssh-kv {]-kn-U ‚ v tUm. A-–p-k-emw A-l-Ω-Zv, sd-Œ¿ A-–p-√ a≥-lmw, F Sn j-d-^p-±o≥, sI _m-kn¬, hn sI kn-±o-Jv ]-s¶-Sp-Øp.

Iq-«[À-W \-S-¯n a-e-∏p-dw: ]mT-]p-kv-X-I Hm-^n-kp-Iƒ \n¿-Ø-em-°m-\p-≈ Xo-cpam-\w D-t]-£n-°p-I, D-®-`-£-W \-S-Øn-∏v ta¬-t\m-´-Øn-\m-bn F.C.H. Un.C.H. Hm-^nkp-I-fn¬ an-\n-Ão-cn-b¬ kq-∏¿-ssh-k-dn X-kv-Xn-I-Iƒ A-\p-h-Zn-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ap-b¿-Øn s]mXp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿ a-e-∏p-dw I-e-Iv-S-td-‰n-\p apºn¬ Iq-´-[¿-W \-S-Øn. [¿-W tI-c-f F≥.Pn.H.--bq-\n-b≥ kwÿm-\ sk-{I-´-dn sI kp-μ-c-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. E-jntI-i≥ A-[y-£-X h-ln-®p.--

a-e-∏p-dw: tI-c-f l-b¿-sk°≥-U-dn So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.--F-®v.F -- -kv.S-- n.--bp) Pn-√m ktΩ-fw C-∂pw \m-sf-bp-am-bn at©-cn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv A¿_¨ _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v Iu¨-kn¬ ao-‰pw XpS¿-∂v kmw-kv-Im-cn-I k-Z-kpw \-S-°pw. ss^-k¬ F-tf-‰n¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-Ipw. 18\v cm-hnse k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv kmZn-J-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hn-Zy-m`ym-k k-tΩ-f-\w a-{¥n ]n sI A-–pd-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I¬-]-‰ \m-cm-b-W≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.--ku-lr-Z kw-K-aw Fw D-Ω¿ Fw.--F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ssh-In-´v aq-∂n-\v tI-{μ-a-{¥n C A-l-Ω-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Ifm-b sI ap-l-Ω-Zv C-kv-a-bn¬, Pn-√m {]-kn-U‚ v kn Sn ]n D-Ænsam-bv-Xo≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn ]n k-eow, Fw F k-emw, kn sI ssk-X-e-hn A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

17 P-\p-h-cn 2014 sh≈n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pwIm-fn-Im-hv: A-‰-Ip-‰ ]-Wn \-S°p-∂-Xn-\m¬ Im-fn-Im-hv skIv-j≥ ]-cn-[n-bn-¬ C∂p cm-hnse H-º-Xv ap-X¬ A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw-.

a-e-¸p-d-¯n-sâ I-fnbmc-hw F¶pw B-thiw: sF Fw hn-P-b³

]cn-]mSn „hfm-t©-cn Im-hpw-]p-dw

F.Fw.F¬.]n. kv-Iqƒ: ]q¿h hn-Zym¿-Yn kwK-aw ˛ 4.00

Adnbn-¸pIÄ

sP.C.C. tam-UÂ ]-co-£ 19\v a-t©-cn: tI-{μ-k¿-°m¿ ÿm]-\-am-b sF.sF.Sn. a-{Zm-knse hn-Zym¿-Yn Iq-´m-bv-a-bm-b sS≥-tk-gv-kv \-S-Øp-∂ sP.C.C. tam-U¬ ]-co-£ P\p-h-cn 19\v tI-c-f-Øn-se hnhn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. sP.C.C. sa-bn≥-kv, A-Uzm≥kv-Uv F-∂n-ß-s\ c-≠p `m-Kam-bm-Wv ]-co-£. π-kv h¨, π-kv Sp hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw dn∏o-‰nw-Kv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw At]-£n-°mw. t^m¨: +91 904 3808637, 09444985143, 096330 47403.

k-_v-kn-Un \n-c-¡n ]-¼vsk-äv

s]-cn-¥¬-a-Æ: sX-ßv I¿-jI¿-°v k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ ]-ºv sk-‰v e-`y-am-Wv. B-h-iyap-≈ I¿-j-I¿ H-cm-gv-N-°-Iw s]-cn-¥¬-a-Æ \-K-c-k-`m Irjn `-h-\p-am-bn _-‘-s∏-S-Wsa-∂p Ir-jn Hm-^n-k¿ A-dnbn-®p.

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v km-ln-Xy Iymw-]v

sIm-t≠m-´n: k-Z-kv sImt≠m-´n ssl-kv-Iqƒ ˛ l-b¿sk-°≥-U-dn-˛-tIm-f-Pv hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw 30 h-b-kn-\p Xmsg-bp-≈ bp-h F-gp-Øp-Im¿°p-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \mem-a-Xv km-ln-Xy Iymw-]v 26\v cm-hn-se H≥-]-Xv ap-X¬ sImt≠m-´n ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n-°v lm-fn¬ \-S-Øpw. Iymw-]v a-ebm-f k¿-h-I-em-im-e c-Pn-kv{Sm¿ {]-^. sI hn D-Ω¿ ^m-dqJv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-hn Fw Fw k-No-{μ≥ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. {]-i-kv-X km-ln-XyIm-c-∑m¿ ¢m-sk-Sp-°pw. am¿-§\n¿-t±-i ¢m-kv, kr-„n-Iƒ hne-bn-cp-ج, c-N-\m-a¬-k-cw D-≠m-bn-cn-°pw. Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-°m-\p-t±-in-°p-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ t\-cn-t´m t^m¨ h-gn-tbm ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww. t^m¨: 9495 252260, 9846165088.

A-[y-m]-I \n-b-a-\w

a-e-∏p-dw:\n-e-ºq¿ sF.Pn.Fw.Fw.B¿. kv-Iqfn¬ F-®v.F-kv.F. a-e-bm-fw \n-b-a-\-Øn-\p-≈ Iq-Sn-Im-gv-N P-\p-h-cn \msf cm-hn-se 11\v kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. tbm-Ky-Xbp-≈-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°‰p-Iƒ k-ln-Xw F-Ø-Ww. t^m¨ 04931 224194.

am-än-h-¨p

F-S-h-Æ: ]-Ø-∏n-cn-bw hm-b\-im-e C-∂v ssh-Ip-t∂-cw 6.45\v C-amw-kv-Iu¨-kn¬ \-SØm-\n-cp-∂ ap-kv-enw G-I-X F-∂ s]m-Xp-tbm-Kw Nn-e Imc-W-ß-fm¬ a-s‰m-cp Zn-h-ktØ-°v am-‰n-sh-®p.

^pSvt_mÄ XpÆqÀ ]m-en-tb-äo-hv ^pSv-t_mÄ

a-W¡-S-¯v: c-−pt]À ]n-Sn-bnÂ

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw K-h. tIm-fPv bq-\n-b-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® tIm-f-Pv A-Xv-e-‰nIv ao-‰v dn-_m‚ v 2014 ^p-Svt_mƒ Xm-cw sF Fw hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-e-∏p-d-sØ Im-bn-I t{]-anI-fp-sS B-c-h-ß-fpw B¿-∏p-hnfn-I-fpw F-∂pw Im-bn-I Xm-c-

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Kp-Uv-kv Hmt´m-bn¬ a-W¬ I-S-Øn-b c≠p t]-sc ]q-t°m-´pw-]m-Sw t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-fm-bn h-c-º≥-s]m-´n ]-d-º≥ \u^¬(25), h-c-°p-f-Øv aq-gn-bØv \m-hm-kv F-∂n-h-sc-bm-Wv a-W¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-S-bn¬ Hm-t´m Dƒ-s∏-sS ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

߃-°v {]-tNm-Z-\w \¬-Ip-∂Xm-sW-∂pw s^-U-td-j≥ I-∏v a¬-k-c-߃-°v a-e-∏p-d-ØpIm¿ \¬-In-b kzo-Im-cy-X AXn-\p D-Zm-l-c-W-am-sW-∂pw hnP-b≥ ]-d-™p. bq-\n-th-gv-kn-‰n tlm-°n So-an¬ sk-e-Ivj≥ e`n-® tIm-f-Pv I-fn-°m-sc B-Z-cn®p.

{]n≥-kn-∏¬ {]-^. tam-l≥Zm-kv, ssh-kv {]n-k≥-kn-∏¬ {]-^. Ip-™o≥-Ip-´n, ^n-knI¬ F-Pyp-t°-j≥ ta-[m-hn kp-\n¬, bq-\n-b≥ Ãm-^v AssUz-k¿ tUm. ssk-\p¬ B_n-Zv tIm-´, lw-k tXm-tS-ß ¬, k-Rv-P-bv-Ip-am¿, am-Pn-Zv, ]n Sn dm-jn-Zv kw-km-cn-®p.

ta-em-‰q¿: kw-L¿-jw ]-cn-lcn-°m-s\-Øn-b t]m-en-kp-Im¿°v a¿-±-\-ta-‰p. ta-em-‰q¿ kn.]n.H-am-cm-b a-t\m-Pv-Ip-am¿, Bjn-^v A-en F-∂n-h¿-°m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. C-cp-h-cpw ta-em-‰q¿ km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ Nn-In¬-k-tX-Sn. C-∂-se D®-bv-°v ]-{¥-t≠m-sS ta-em-‰q¿ d-bn¬-th kv-t‰-j-\p k-ao-]-amWv kw-`-hw. I-gn-™ Zn-h-kw ta-em-‰q¿ ˛Io-gm-‰q¿ {]-tZ-i-ß-fn-se Nn-

e¿ G-‰p-ap-´n-bn-cp-∂p. C-Xn¬ ta-em-‰q-cp-Im¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. {]-iv-\w ]-d-™p Xo¿-°m\n-b ta-em-‰q¿ t]m-en-kv C-cp{]-tZ-i-Øp-Im-tcm-Spw C-∂-se cm-hn-se ]-Øn-\v tÃ-j-\n-seØm≥ B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. Iogm-‰q-cp-Im¿ F-Øn-sb-¶n-epw ta-em-‰q-cp-Im¿ F-Øn-bn-√. F-∂m¬ Io-gm-‰q-cp-Im¿ Xncn-®p t]m-hp-tºmƒ a¿-Zn-°m≥ e- £ y- a n- ´ p- \ n¬- ° p- I - b m- s W∂p a-\- n-em-°n-b t]m-en-kv

Io-gm-‰q¿ kz-tZ-in-Iƒ-°p kp-c£-bv-°m-bn Iq-sS t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS d-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w h-®v t]m-en-kpIm-sc ta-em-‰q¿ kz-tZ-in-I-sf kw-i-bn-°p-∂ Ip-d-®p t]¿ a¿Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]men-kv ]-d-™p. kw-`-h-Øn¬ ta-em-‰q¿ kztZ-in-I-fm-b I-f-Øn¬ A-kokv, D-kv-am≥, Hm-t´m ss{U-h¿am-cm-b j-co-^v, ]p-g-°¬ j^o-Jv, Xm-∂n-tbmƒ-Ip-∂v _n-

ap≠-{º D-cp-°v ^mŒ-dn-s°-Xntc kemw ]-t\m-fn F-gpXn-b ]p-kvX-Iw kn-\n-am-Xm-cw \n-e-ºq¿ Bbn-i ]n ]n ju-°-Ø-en-°v \¬-In {]-Imi-\w sN-øp∂p A-co-t°m-Sv: ap-≠-{º-bn¬ C- _v-tÃ-j-\pw A-d-hp-im-e-bpw cp Im-e≥ F-∂ ]p-kv-X-Iw kncp-ºv D-cp-°vim-e ÿm-]n-°p-∂- C-hn-sS {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\p \n-am-Xm-cw \n-e-ºq¿ B-bn-i Xn-s\-Xntc C-c-I-fpw ]-cn-ÿn- ]p-d-sa-bm-Wv ]p-Xn-b `o-j-Wn- ]n ]n ju-°-Ø-en-°v \¬-In Xn˛km-aq-ln-I˛kmw-kv-Im-cn-I sb-∂p tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. cm-tP-jv {]-h¿-Ø-I-¿ H-Øp tN¿-∂p. {]ti-jn-°p-∂ ]-®-∏v Iq-Sn \- ]q-h-Øn-°¬, jm-Pn ]p-Ø-ew tZ-i-sØ N-cn-{X ti-jn-∏p-Iƒ in-∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc k-emw I-hn-X-Iƒ B-e-]n-®p. ku-PDƒ-s∏-sS \-in-∏n-® ]-h¿-{Kn-Uv ]-t\m-fn A-co-t°m-Sv F-gp-Xn-b \y P-e-hn-X-c-Ww \-S-Øn-b C tIm¿-]-td-j-\pw C-e-{Œn-Iv k- \m-Sn-s\ D-cp-°n-sIm-√m-\n-Xm H- sI A-–p-d-ln-am-s\ B-Z-cn-®p.

tP-jv, _n-\o-jv Xp-S-ßn \m¬- se ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fn-epw ]m-en]-tXm-fw t]¿-s°-Xn-sc tI- tb-‰o-hv sI-b¿ k-tμ-i {]-N-csk-Sp-Øp. W-hpw hn-`-h-k-am-l-c-W-hpw \-S-∂p. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\߃ tI-{μo-I-cn-®v {]-tXy-I t_m-[-h-Xv-I-c-W-hpw \-S-Øn. hm-g-°m-Sv K-h. l-b¿ sk-°≥ F-S-h-Æ-∏m-d: ]m-en-tb-‰o-hv Udn-kv-Iq-fn-se X-W¬-Iq-´v, sI-b¿ Zn-\-tØm-S-\p-_-‘nv-®v F≥-.F-kv.-F-kv. thm-f-≠n-b¿hm-g-°m-Sv ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ am¿, {S-bn-\nMv tIm-f-Pv,A-d-_n¢n-\n-°v hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn- Iv tIm-f-Pv, F-∂n-hn-S-ß-fn-se Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p.hm-g-°m- hn-Zym¿-Yn-I-fpw Ip-Spw-_-{io {]Sv,No-t°m-Sv ]-©m-b-Øp-I-fn- h¿-Ø-I-cpw ]-¶m-fn-I-fm-bn.-

]m-en-tb-äo-hv Zn-\w B-N-cn-¨p

ab-an-bpsS acWw: {]Xn-I-fpsS Ir-jnkv-Iq-fn-\p ap-I-fn a-cw ho-Wv ap³IqÀ Pmaym-t]£ XÅn \-in-¸n-¨-Xm-bn \m-ep hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v ]-cm-Xn

a-t©-cn: s]-cn-¥¬-a-Æ B-en∏-d-ºv ]-≈n-°p-∂v X-®≥-Ip∂≥ ap-l-Ω-Zv Ip-´n F-∂ a-b-ana¿-±-\-sØ Xp-S¿-∂v a-c-W-s∏´p-sh-∂ tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-b k-tlm-Z-c-ß-fp-sS ap≥-Iq¿ Pmaym-t]-£ Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-≈n. s]-cn-¥¬-a-Æ B-en-∏-d-ºv ]-≈n-°p-∂v Ip-∂-°m-´n¬ apPo-_v d-lv-am≥ (25), k-tlm-Z-cß-fm-b A-_v-Zp-d-ln-am≥ (29), A-_v-Zp¬ _m-cn (23), ap-l-Ω-Zv A-\-kv (20), A-_v-Zp¬ I-cow (34), A-_v-Zp¬ P-∫m¿ (32) F∂n-h-cp-sS Pm-aym-t]-£-bm-Wv Pn-√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n-b-Xv. 2014 P\p-h-cn 5\v D-®-°v 1.15\m-Wv kw`-hw. a-b-an-bpw a-I-\p-am-bn {]-XnIƒ-°p-≠m-bn-cp-∂ ap≥-hn-tcm[-am-Wv Im-c-Ww. ho-´n¬ A-Xn{I-an-®p I-b-dn-b {]-Xn-Iƒ a¿-±n®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip-g-™p hoW a-b-an-sb B-ip-]-{Xn-bn-te-

°v sIm-≠p-t]m-hpw h-gn a-c-Ws∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

A-S-¡ tam-j-Ww: Pm-aym-t]-£ X-Ån a-t©-cn: ho-´p-ap-‰-Øp kq-£n® A-S-° tam-jv-Sn-®p-sh-∂ tIkn¬ H-fn-hn¬ I-gn-bp-∂ {]-Xnbp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn√m tIm-S-Xn X-≈n. tI-kn-se c≠mw {]-Xn X-h-\q¿ lm-Pn-bm¿]-Sn sN-dn-Im-a¬ ho-Sv Ip-∂-Øv ju-^o¿ A-en F-∂ _m-∏p-´n (25)bp-sS Pm-aym-t]-£-bm-Wv X-≈n-b-Xv. ap-Xp-]-d-ºn-ep-≈ F-S-sØmSn C-kv-a-bn-en-s‚ ho-´n¬ \n∂pw In-g-°pw-]p-dw th-em-bp-[s‚ ho-´n¬ \n-∂pw 450 In-tem A-S-°-bm-Wv tam-jv-Sn-®-Xv. 2013 Un-kw-_¿ 15\mWv tam-j-Ww. Un-kw-_¿ 14\v ta-te-In-gn-t»cn-bn-se ho-Sn-s‚ sj-Õn¬ kq£n-® A-S-° tam-jv-Sn-® tI-knepw C-bmƒ {]-Xn-bm-Wv.

F-S-h-Æ: I-cn-¶¬ Izm-dn, a-Æv, a-W¬ am-^n-b kw-Lw Ir-jn \-in-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. H-Xmbn ]m-h-Æ kz-tZ-in sIm-c-º A-–p-d-ln-am-s‚ th-cp-]m-eØn-\v k-ao-]w sN-dp-ap-≠ tNme-]-d-ºn-ep-≈ hm-g, aq-∂v h¿jw {]m-b-ap-≈ d-_¿ F-∂n-hbm-Wv \-in-∏n-®-sX-∂v ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. k-ao-] {]-tZ-i-ß-fn¬ A-\[n-Ir-X-am-bn a-Æv, a-W¬, F∂n-h I-S-Øp-∂ hn-h-cw A-[nIr-X¿-°v c-l-ky-am-bn \¬-Ip∂p F-∂m-tcm-]n-®m-Wv am-^nb kw-Lw Ir-jn \-in-∏n-®-sX∂v A-–p-d-ln-am≥ ]-d-bp-∂p. C-Xn-s‚ t]-cn¬ X-s∂ \n-c-h[n X-h-W `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bXm-bpw C-bmƒ ]-d-™p. Pn-√m t]m-en-kv No-^v, I-e-Œ¿ F-∂nh¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. A-cot°m-Sv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv vA-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tI-c-f s^U-td-j≥ Hm-^v Zn ssª≥-Uv \S-Øn h-cp-∂ A-‘-t£-a ]£m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e- k-am-]-\w \m-sf h-≠q¿ G-em´v sl-dn-t‰-Pv- -Hm-Un-t‰m-dn-b- F-kv.Un.]n.sF. ap-≠pap-g-n {_m-©v I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® t\-{X]cn-tim-[-\m- Iymw-]v Øn¬ \-S-°pw. {]-Xn-\n-[n k- kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn \m-k-dp-±o≥ F-fa-cw D-Zv-LmS-\w sNøp∂p tΩ-f-\w, t_m-[-h¬-°-c-Ww, hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-se {]-ap-J¿°p-≈ kzo-I-c-Ww F-∂n-h-bp≠m-Ipw. cm-hn-se- 10 a-Wn-°v B-cw-`n-°p-∂ ]-cn-]m-Sn h-≠q¿ kn.-sF. aq-k h-≈n-°m-S≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw

Xp-Δq¿ Pn.F-®v.F-kv.F-kv. sI-´n-S-Øn¬ a-cw ho-W \n-e-bn¬

Npcp¡¯nÂ

tZ-im-`n-am-\n hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\ c-ln-Xw; F-kv.Un.]n.sF. h-≈p-h-{ºw: tZ-im-`n-am-\n Zn-\-]-{X-Øn¬ 13\v ]p-√m-cbn¬ F-kv.Un.]n.sF. B¿.F-kv.F-kv. kw-L¿-jw F∂ X-e-s°-´n¬ h-∂ hm¿-Ø F-kv.Un.]n.sF. ]p-√m-c {_m-©v I-Ωn-‰n \n-tj-[n-®p. B¿.F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-Icp-am-bn t\-cn-b hm-°v X¿-°-tam, ]-c-kv-]-c hn-Im-c-߃ l-\n-°p-∂ {]-h¿-Ø-\-ß-tfm D-≠m-Im-sX kw-L¿-jw \S-∂p-sh-∂ hym-P hm¿-Ø sI-´n-®-a-®-Xv k-am-[m-\m-¥-co£w X-I¿-°m-\p-≈ Kq-V{i-a-am-Wv. s]m-Xp-P-\-߃-°n-Sbn¬ F-kv.Un.]n.sF. t\-Sn-sb-Sp-Øn-´p-≈ kzo-Im-cy-X XS-bm-\m-Wv C-Xp t]m-se-bp-≈ I-≈ I-Y-Iƒ sa-\-™p≠m-°p-s∂-sX-∂v F-kv.Un.]n.sF. B-tcm-]n-®p.{]-knU‚ v A-∫m-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ap-\o¿, lw-k, ap-Po_v, A-iv-d-^v kw-km-cn-®p.

X-Jv-hn-¿-¯p C-kv-emw `m-c-hm-ln Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v a-t©-cn: Im-c-°p-∂v ]-tg-Sw X-Jv-hn-ø-Øp¬ C-kv-emw ]≈n a-Zv-d-k I-Ωn-‰n-bp-sS 2014 h¿-j-Øn-te-°p-≈ `m-c-hmln-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v C-∂v Pp-ap-A-°v ti-jw ]-≈nbn¬ \-S-°pw. ap-gp-h≥ a-l-√v \n-hm-kn-Iƒ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂p sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

Cw-¥o-jv s^-Ìv F-S-¡-c-bn F-S-°-c: a-e-∏p-dw F-kv.F-kv.F-bp-sS-bpw \n-e-ºq¿ _n.B¿.kn-bp-sS-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ tªm-°v X-e Cw-•ojv s^-Ãv F-S-°-c K-h. l-b¿ sk-°‚-dn kv-Iq-fn¬ \-S°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£ sI ]n P¬-ko-an-b DZv-Lm-S-\w sN-øpw. s]m-Xp hn-Zym-e-b-ß-fnse Cw-•o-jv ]T-\w Im-cy-£-a-am-°p-∂-Xn-\pw, Cw-•o-jv `mjm hn-\n-a-b-Øn¬ Ip-´n-Iƒ-°v Iq-Sp-X¬ A-h-k-c-߃ kr-jv-Sn-°p-∂-Xn-\p-am-bm-Wv s^-Ãv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. tªm-°v X-e-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ F-Æq-tdm-fw Ip-´nIƒ s^-Ãn¬ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ _n.]n.H ]n A-jv-d-^v, k-Æn-Ip-cy≥, F Fw km-Zn-Jv, Fw Jm-en-Zv, k-t¥m-jv I-{]m-´v C-©-∏m-d hn-t\m ]-s¶-Sp-Øp.

ku-P-\y tIm-gn hn-X-c-Ww t]m-Øp-I-√v: kw-ÿm-\ ar-K-kw-c-£-W-h-Ip-∏n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ sX-sc-s™-Sp-°-s∏-´ K-h. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v ku-P-\y tIm-gn-hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w t]m-Øp-I-√v ]©m-b-Øn-se ap-t≠-cn K-h. ss{S-_¬ ssl-kv-Iq-fn¬ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v a-dn-bm-Ω F-{_-lmw \n¿-Δ-ln-®p. sh-‰n-\-dn tUm-Iv-S¿ _n-\o-jv A-[y-£-\m-bn. sX-sc-s™Sp-°-s∏-´ \q-tdm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv A-©v tIm-gn, tIm-gn-Øo-‰ Xp-S-ßn-b-h ku-P-\y-am-bn hn-X-c-Ww sN-bv-XXv.{]-[m-\m-[ym-]-I≥ sI sI tam-l-\≥,sam-bv-Xo≥ Ip-´n kw-km-cn-®p.

Xp-Δq¿: kvI - q-fn-\v ap-If - n¬ a-cw ho-Wv \m-ev hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]cn-°v. hym-gm-gvN - cm-hn-se 11Hm-sSbm-Wv A-]-I-Sw. B-kv-_-tÃmkv jo-‰v sIm-≠p ta-™ K-h. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p apI-fn-em-Wv k-ao-]-sØ tXm-´Øn-se d-_¿ a-cw ho-WX - v. ta¬-°q-c-bp-sS `m-K-߃ tZ-l-tØ-°v ho-Wv ¢m-kn-se hn Pn-Pn-Øv, Ip-gn-bw-Ip-Øv jn-

Pn≥-Zm-kv, A-√q-c≥ km-_n-Øv, Pn-tX-hv, Im-cm-bn \-_o¬ F∂n-h¿-°v ]-cp-t°-‰p. C-h-sc ]m-≠n-°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-®p. kv-Iq-fn-s‚ ta¬-°q-c ]q¿W-am-bpw X-I¿-∂n-´p-≠v. `n-Ønbn¬ a-cw X-ßn-\n-∂-Xn-\m-emWv h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-b-Xv. Icp-hm-c-°p-≠v t]m-en-kv, d-h-\yp A-[n-Ir-X¿ ÿ-e-sØ-Øn.

t\-{X-]-cn-tim-[-\m Iymw-]v \-S-¯n

s]cn´Âa® t»m-¡n-\v 5.32 tIm-Sn-bp-sS hnI-k-\ ^−v

hm-g-°m-Sv: F-kv.Un.]n.sF. ap≠p-ap-gn {_m-©v I-Ωn-‰n-bpw A¬-k-em-a I-Æm-ip-]-{Xn-bpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y t\-{X-]-cn-tim-[-\m Iymw-]v kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn \-k-dp-±o≥ F-f-a-cw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {_m-©v {]-kn-U‚ v A–p¬-d-jo-Zv A-[y-£-X h-ln®p. F-kv.Un.-]n.-sF. sImt≠m-´n a-fi-ew sk-{I-´-dn kn sI A-iv-d-^v, ssh-kv {]-kn‚ v a-Ω-Zv-Ip-´n a-{]w, F-kv.Un.Sn.bp sIm-t≠m-´n ta-J-em sk-{I-´-dn A-iv-d-^v H-f-h-´q¿, an¿-jm≥, bp sI A-–p-k-emw kw-km-cn®p.

3

Ccp-¼p-cp-¡v im-e-s¡-Xn-tc ]-cn-Øn-Xn {]-hÀ-¯-IcpsS H¯p-tNcÂ

kwLÀ-jw ]-cn-l-cn-¡m-s\¯n-b t]m-en-kp-Im-À-¡v aÀ±\w

A-Ô-t£-a ]-£m-N-c-Ww: k-am-]-\ k-t½-f-\w h-−q-cnÂ

s]-cn-¥¬-a-Æ: ]-´n-°m-Sv Kh.l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ 20 e-£w cq-] Nn-e-h-gn-®v ]q¿-Øn-bm-°n-b ¢m-kv-ap-dn-I-fpsS D-Zv-Lm-S-\-hpw H-cp tIm-Sn cq] \n¿-am-W Nn-e-hv {]-Xo-£n°p-∂ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\-hpw A-Uz. Fw DΩ¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv ÿn-c-kan-Xn sN-b¿-t]-gv-k¨ P¬-koan-b A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw Pn-j, t£a-Im-cy k-an-Xn sN-b¿-am≥ ]n A-–p¬-l-ao-Zv, s]m-Xp-a-cm-aØv F≥-Pn-\n-b¿ lw-k ]n-emtØm-S≥, Io-gm-‰q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Sn I-Zo-P, tªm°v ]-©m-b-Øw-Kw kn k-ao-d, sI ssk-\p-±o≥, am-tßm-´-Sn¬ _m-e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

F-S-h-Æ: A-⁄m-X kw-Lw bp-hm-hn-s\ sh-´n-∏-cn-t°¬-]n®p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ ]Ø-∏n-cn-bw tN-∂m-bv-Ip-∂n-se \q-\n-bm-‰n¬ kp-{_-lv -a-Wys\ (38)tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. _p-[-\m-gv-N cm{Xn 10.30 Hm-sS-bm-Wv ho-Sn-\v ]cn-k-c-Øv A-⁄m-X kw-LØn-s‚ sh-t´-‰-Xv. s\-©n-\pw ssI-°pw sh-t´‰ C-bm-sf k-ao-] hm-kn-I-fmWv B-Zyw F-S-h-Æ-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂oSv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°pw F-Øn-®-Xv. sh-t´-‰ bp-hm-hv ap≥ F-S-h-Æ {Km-a-]-©m-b-Øv Aw-K-hpw F-S-h-Æ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Po-h-\-°m-c\p-am-Wv.

a-e-∏p-dw Kh.tImf-Pv bq-\nb-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® tImf-Pv A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰v ^pSv-t_mƒ Xmcw sF Fw hn-P-b≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sk-h≥-kv-‰m¿ ˛1 kn.kn.H A-©-®-hn-Sn ˛3 C-∂-sØIfn lo-tdm-kv amºp-g bm-kv X-®n-ß-\mSw

¢m-kv-ap-dn D-Zv-Lm-S-\w

bp-hm-hn-s\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n-¨p

kozhikode/MLE

a-e-∏p-dw: s]-cn-¥¬-a-Æ tªm°v ]-©m-b-Øn-s‚ ]-©-h-¬ kc ]-≤-Xn-bn-se 2014˛15 hm¿jn-I ]-≤-Xn-tbm-S-\p-_-‘n-®p≈ {Km-a-k-`m tbm-Kw tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tN¿-∂p. 2014˛15 hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv \-S-∏m°m≥ t]m-hp-∂ hn-hn-[ ]-≤-XnI-sf-°p-dn-®v tbm-Kw N¿-® sNbv-Xp. s]m-Xp-hn-`m-K-Øn¬ 3.58 tIm-Sn-bpw ]-´n-I hn-`m-K-Øn¬

1.74 tIm-Sn-bpw ]-´n-I-h¿-K ta-Je-bn¬ 81,000 cq-]-bpw Dƒ-∏-sS 5.32 tIm-Sn-bm-Wv A-Sp-Ø h¿j-sØ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bv-°mbn am-‰n sh-®n-´p-≈-sX-∂v s]cn-¥¬-a-Æ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n sI A-_q-_°¿ lm-Pn ]-d-™p. Im¿-jn-I ta-J-e-bv-°v ap≥-K-W-\ \¬-InsIm-≠p-≈ hn-I-k-\-Øn-\mWv ap≥-Xq-°w sIm-Sp-°p-∂-Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lm-

Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sshkv {]-kn-U‚ v kn Aw-_p-Pm£n A-[y-£-bm-bn.

{]-Xn-tj-[n-¨p F-S-h-Æ: Du¿-ßm-´n-cn F-S-hÆ ]-©m-b-Øn-se a-W¬ aÆv, Izm-dn am-^n-b A-{I-a-WØn-¬ ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I¿ {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn-¬ ao-º-‰ ap-l-Ω-Zv Ip-™m≥, ]t\m-fn k-emw, ]n sI l-\o-^ kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

17 P-\p-h-cn 2014 sh≈n

C km-£-c-Xm ]-²-Xn-¡p Xp-S-¡-am-bn

]cn-]mSn

„h-fm-t©-cn Im-hpw-]p-dw F.-

Fw.-F¬.-]n. kv-Iqƒ: ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-K-aw ˛ 4.-00

Adnbn-¸pIÄ

sX-§p-I-b-ä ]-cn-io-e-\w Xn-cq-c-ßm-Sn: aq-∂n-bq¿ Ir-jn`-h-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-jI¿-°m-bn sX-ßp-I-b-‰ b-{¥w D-]-tbm-Kn-®v ]-cn-io-e-\w kwL-Sn-∏n-°p-∂p. 20\v cm-hn-se H≥-]-Xp -ap-X-em-Wv ]-cn-io-e\w. Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ aq-∂nbq¿ Ir-jn-`-h-\n¬ t]-cv c-Pnÿ sN-ø-Ww.-tX-™n-∏-ew: Ir-jn-`-h-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I¿tIm-´-°¬ Nq-\q-cn¬ \n¿-an-® 140 ao-em-Zv am-K-kn-\p-I-fp-sS kw-bp-‡ {]-Im-i-\w °m-bn sX-ßp-I-b-‰ b-{¥w Dlw-k A-lv-k-\n B-´o-cn-bp-sS t\-X-b-Xz-Øn¬ a-l-√v Im-c-W-h-∑m¿ \n¿-h-ln-°p-∂p ]-tbm-Kn-®v sX-ßp-I-b-‰ ]-cnio-e-\w kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 21 \v cm-hn-se H≥-]-Xp -ap-X-em-Wv ]-cn-io-e-\w. Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿ A-t∂ Zn-h-kw cm-hn-se H≥-]-Xn-\v aq-∂n-bq¿ Ir-jn-`-h\n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.--

j-«n SqÀ-W-saâv

Xm-\q¿: Po-\n-b-kv ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ 18,19 Xn-ø-XnI-fn¬ Xm-\q¿ tªm-°v Hm-^nkv ]-cn-k-c-Øv j-´n¬ Sq¿-Wsa‚ v kw-L-Sn-∏n-°pw.-Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ 7736694579, 9995496072¬ _-‘-s∏-S-Ww.

^pSvt_mÄ ^-p-Sv-t_mÄ a-Âk-cw sIm-Sn-™n:A-©m-a-Xv P-\-Iob ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚ v P\p-h-cn A-h-km-\ hm-c-Øn¬ \-S-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈ So-apIƒ 9946 143 143, 9847 369 853, 9526 803 308 \-º-dp-I-fn¬ _‘-s∏-S-Ww.-

J-_-d-S-¡w C-¶v Xn-cq¿: J-Ø-dn-se tZm-l-bn¬ lr-Z-bm-Lm-Xw aq-ew a-cn-® _n. ]n. A-ßm-Sn Ip-´-®n-d X-d-b-¶≠-Øn¬ sk-bvX-e-hn-bp-sS arX-tZ-lw C-∂v cm-hn-se F-´n-\v _n.-]n. A-ßm-Sn Pp-am-a-kv-PnZn¬ J-_-d-S-°pw. 30 h¿-j-Øne-[n-I-am-bn skbv-X-e-hn-bpw Ip-Spw-_-hpw tZm-l-bn-em-Wv. `m-cy: _o-Ip-´n. a-°ƒ: j-_o_v, j-ao¿, J-Zo-P. a-cp-a-°ƒ: k-eow, kp-ss^-d.

]-¨-¡-dn Ir-jn-bn -\q-dp-ta-\n-bp-am-bn sF.-BÀ.-F-¨v.-F-k.v hn-ZymÀ-Yn-IÄ h-fm-t©-cn: ]q-°m-´n-cn sF.-B¿.-F-®v.-F-k.v ]-cnÿn-Xn-I-fpw X-W¬-°q-´w bq-\n-‰pw tN¿-∂v X-øm-dm°n-b ]-®-°-dn Ir-jn-bp-sS hn-f-sh-Sp-∏v F-S-bq¿ {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kmPn-X \n¿-h-ln-®p. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v i-co-^v tIm°q¿ A-[y-£-X -h-ln-®p. A-kv-I-d-en, ]n a-t\m-Pv kwkm-cn-®p. Izm-fn-^v-f-h¿, Imt_-Pv, No-c, a-Ø≥, Nn-c-ß, sh-≠ F-∂n-h-bm-Wv Ir-jn sN-bv-X-Xv. Fw jm-ln-Zv, F≥ Fw Xm-ln¿, F≥ jaow t\-Xr-Xzw \¬-In.

_n.-H.-Sn. A-\p-Iq-e ]mÀ-«n-I-Ä-¡v thm-«n-Ã-¶v B-Ivj³ I-½n-än tIm-´-°¬: tZ-io-b-]m-X-I-sf kz-Im-cy-h¬-°-cn-®v Np-¶-∏m-XI-fm-°n am-‰n hn-I-kn-∏n-°p-∂Xn-\v _n.-H.-Sn °m¿-°v H-Øm-i sN-øp-∂ ]m¿-´n-I-sf tem-Iv-k`m Xn-c-™-Sp-∏n¬ X-d-]-‰n-°psa-∂v C-c-I-fp-sS kw-K-aw {]Jym-]n-®p.-s]m-∂m-\n Xm-eq°n¬ 45 ao-‰¿ Np-¶-∏m-X-°m-bn I-gn-™ am-k-Øn¬ k¿-sh \S-Øn-b-t∏mƒ {]-ap-J ]m¿-´n-Ifm-cpw X-ß-sf Xn-cn-™p-t\m°n-bn-√-∂v C-c-Iƒ A-`n-{]m-bs∏-´p.-Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-Øph-∂n-cn-s° {]-ap-J ]m¿-´n-Iƒ hm-Kv-Zm-\-ß-fp-am-bn k-ao-]n°p-∂-Xv C-c-Iƒ Xn-cn-®-dn-™Xm-bn ]p-Ø-\-Øm-Wn-bn¬ tZio-b-]m-X BIvj≥ Iu¨kn¬ Pn-√m I-Ω-‰n kw-L-Sn-∏n® C-c-I-fp-sS kw-K-aw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-X tUm.-B-km-Zv A-`n{]m-b-s∏-´p.-hn.-]n D-kv-am≥-lmPn A-[y-£-X h-ln-®p.-I¨ho-\¿ A-_p-ss√-kv tX-™n∏-ew,sI ]n t]mƒ,Sn ]n Xn-eI≥,kn ]n A-–p-d-lnam≥,ssj- t em- ° v , C- e ym- k v sh-´n-®n-d kw-km-cn-®p.-

kv-IqÄ sI-«n-Sw D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Xm-\q¿: Xm-\q¿ tZ-h-[m¿ lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\-hpw {]-th-i-\ I-hm-S k-a¿∏-W-hpw \m-sf cm-hn-se 10\v \S-°p-sa-∂v hm¿-Øm- k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. k¿-°m¿ ^-≠p-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-® sI-´n-S-Øn¬ kv-‰m-^v dqw A-S-°w 11 ¢m-kv dq-ap-I-fmWv D-≈-Xv. kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°p-∂ D-Zv-Lm-S-\w hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A–p-d-∫v \n¿-h-ln-°pw. A-–p-dln-am≥ c-≠-Øm-Wn Fw.F¬.-F. A-[y-£-X- h-ln°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ {]n≥-kn-∏¬ ]-c-ta-izc≥, Ãm-^v sk-{I-´-dn \m-cm-bW≥ ]-s¶-Sp-Øp.

h-fm-t©-cn: Ip-‰n-∏p-dw tªm°v ]-©m-b-Øpw km-£-c-Xman-j-\pw kw-bp-‡-am-bn \-S-∏m°p-∂ C km-£-c-Xm ]-≤-Xn ae-∏p-dw do-Py\¬ {Sm≥-kv-t]m¿´v Hm-^n-k¿ Fw hn A-Pn-Xv-Ipam¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI ]n h-lo-Z A-[y-£X- h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n kp-tc-{μ≥, ssI-∏-≈n A-–p-√-°p-´n, ssJ-dp-∂o-k Nn-‰-I-Øv, c-a-Wn a-Wn-IWvT≥, _n.-Un.-H. bq-k-^v Sn,]n hn _-Z-dp-∂o-k, Fw ssj-e-P, Fw ]n dp-Jn-b kw-km-cn-®p.

kozhikode/MLW

s]m-¶m-\n-bn-epw Cu-g-h-Xn-cp-¯n-bn-epw Ir-jn Hm-^n-kÀ-am-cn-Ã s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n, Cu-g-hXn-cp-Øn Ir-jn-`-h-\p-I-fn¬ Irjn Hm-^n-k¿-am-cn-√m-Ø-Xv I¿j-I-sc {]-bm-k-Øn-em-°p-∂p. ap-≠-I≥, ]p-©, th-\¬-Im-e Ir-jn F-∂n-h-bp-sS k-a-b-Øv Ir-jn Hm-^n-k¿-am-cn-√m-Ø-Xv G-sd {]-iv-\w kr-„n-°p-∂p-≠v. C-Xn-s\-Xn-tc {]-t£m-`-Øns\m-cp-ßp-I-bm-Wv I¿-j-I¿.Cu-g-h-Xn-cp-Øn-bn-se Ir-jn Hm-^n-k¿ sU-]yq-t´-j-\n¬ Xncp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v t]m-bXpw s]m-∂m-\n-bn-se Ir-jn Hm^n-k¿ hn-c-an-® H-gn-hn-te-°v ]pXn-b D-tZym-K-ÿ-s\ \n-b-an-

kv-IqÄ _-Ên-\v kv]oUv Kth-WÀ CÃm-¯-Xn {]-Xn-tj-[n-¨v kv-Iq-fn kw-LÀ-jw

F-S-∏mƒ: kv-Iqƒ hm-l-\-Øn\v kv]oUv Kth-Wdpw ^n-‰v-\kpw C-√m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ]n.--Sn.--F. {]-kn-U‚ v kv-Iq-fns‚ Hm-^n-kv ]q-´n-bn-´-Xv kwL¿-j-Øn-\p Im-c-W-am-bn. FS-∏mƒ s]-cp-º-d-ºv bp.--]n. kvIq-fn-s‚ Hm-^n-km-Wv ]n.--Sn.--F. {]-kn-U‚ v ]q-´n-bn-´v {]-Xn-tj[n-®-Xv. kv]oUv Kth-Wdpw ^n-‰v-\kp-an-√m-sX Hm-Sp-∂ _-kv I-gn™ Zn-h-kw tam-t´m¿-hm-l-\ h-Ip-∏v ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. kp-c-

£-n-X-Xzw D-d-∏p-h-cp-Øm-sX _-kv Hm-Sn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ]n.--Sn.--F. H-cm-gv-N ap-ºv cw-K-sØØn-bn-cp-∂p. ]-cn-l-cn-°p-sa-∂v _-‘-s∏-´-h¿ D-d-∏p-\¬-In-bX-√m-sX A-Xv ]m-en-°p-I-bp≠m-bn-√. A-Xn-\n-S-bn-em-bn-cp∂p tam-t´m¿ hm-l-\-h-Ip-∏v _kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-Xv ]n.--Sn.--Fbp-sS {]-Xn-tj-[w C-c-´n-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se kv-Iq-fn-seØn-b ]n.--Sn.--F. {]-kn-U‚ v A[ym-]-I-sc-bpw a-‰-pw Po-h-\°m-sc-bpw Hm-^n-kn¬ I-b-

dm≥ A-\p-h-Zn-°m-sX a-s‰m-cp ]q-´n-´p ]q-´p-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. \m-´p-Im-cpw Iq-Sn-b-tXm-sS kv-Iq-fn¬ kw-L¿-j-am-bn. H-Sphn¬ kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ s]m∂m-\n t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dnbn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F.--F-kv.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ÿe-sØ-Øn-b t]m-en-kv ]n.--Sn.-F. {]-kn-U‚p-am-bn N¿-® \-SØn-bm-Wv Xm¬-°m-en-I ]-cnlm-c-am-b-Xv. kv]oUv KthWdpw ^n-‰v-\-kpw k-÷-am-°psa-∂ D-d-∏n-t∑-em-Wv ]n.--Sn.--F.

{]-kn-U‚ v Hm-^n-kv Xp-d-∂p- W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv a-tlm¬k-hw \-S-ØpsIm-Sp-Ø-Xv. I. C-Xn-\m-bn _-‘-s∏-´-h-cpsS tbm-Kw ssh-Im-sX hn-fn-®p tN¿-°pw.-am-L-am-k-Øn-se aXn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b am-am-¶ a- Iw \m-fn-em-Wv am-am-¶w \-S-∂ntlm-¬k-hw hn-]p-e-am-bn \-S- cp-∂-Xv. A-Xp-{]-Im-cw s^-{_pØm≥ ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an- h-cn 15\m-Wv D¬-k-hw. 12 h¿-jXn tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®- am-bn am-am-¶w A-\p-kv-a-c-Ww Xm-bn {]-kn-U‚ v sI ]n kp- \-S-Øn-sb-¶n-epw c-≠p X-h-W ss_-Z A-dn-bn-®p. ]-©m-b-Øn- ]-©m-b-Øv t\-cn-´v \-S-Øn-bnse ap-gp-h≥ km-aq-ln-I kmw- cp-∂p. Xn-cp-\m-hm-b dn F-°ukv-Im-cn-I kw-L-S-\-I-fp-am- bm-Wv \m-fn-Xp-h-sc ]-cn-]m-Sn \bpw tbm-Pn-®v ]-©m-b-Øv `-c- S-Øn-bn-cp-∂-Xv.-

am-am-¦ a-tlm-Âk-hw hn-]p-e-am-bn \-S-¯pw

H-gqÀ Pn.-FÂ.-]n. kv-Iq-fn "]mT-im-e' Xp-S-§nXm-\q¿: H-gq¿ Pn.-F¬.-]n. kvIq-fn¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤Xn Xp-S-°w Ip-dn-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v \q-lv I-cn-¶-]md-bp-sS km-\n-[y-Øn¬ Xm-\q¿ F-kv.-sF. i-in-[-c≥ tIm-Uq¿ kv-Iqƒ sN-b¿-am≥ sI ]n \nao-jn-\v ]-{Xw \¬-In D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kv-Iqƒ ]n.-Sn.-Fw.-F. {]-knU‚ v cm-tP-iz-cn A-[y-£-X -hln-®p. sl-Uv-am-ÿ Fw hn-iz\m-Y≥, tX-P-kv ]-ªn-t°-j≥ am-t\-P¿ lw-k Xn-cq¿ ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p. kv-Iqƒ ko-\n-b¿ A-kn v D-j kw-km-cn-®p. tX-P-kv

k-_v-Un-hn-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ sI ]n B¿ ]-I-c, sh-≈men lw-k-lm-Pn, iw-kp H-gq¿, sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn, ÿ-ew G-P‚ v Jm-en-Zv ]-s¶-Sp-Øp. ]n sI ssk-Xm-en-°p-´n bp.-F.-C.B-Wv ]-≤-Xn kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X-Xv.

]-Ån-¡v X-d-¡-Ãn-«p

a-e-∏p-dw: lm-Pn-bm¿-]-≈n apXn-b-Øp-Ω¬ ]p-fn-°¬ ]-≈n ]p-\¿ \n¿-am-W-Øn-s‚ X-d-°√n-S¬ ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-®p. ]p-\¿ \n¿-am-W I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ a-Æn-t»-cn A-_q-_-°¿ H-gq¿ Pn.-F¬.-]n. kv-Iq-fn¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn Xm-\q¿ F-kv.-sF. i-in-[-c≥ tIm-Uq¿ kv-Iqƒ sN-b¿-am≥ sI ]n \n-ao-jn-\v ]-{Xw \¬-In D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p lm-Pn A-[y-£-X- h-ln-®p.

sX-∂-e Ir-jn-`-h-\p Io-gn-se sX-ßp-I-b-‰ ]-cn-io-e-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v am-tXm-fn \-^o-k D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]q-t°m-´pw-]m-Sw: tI-c-f s^U-td-j≥ Hm-^v Zn ssª≥-Uv \S-Øn h-cp-∂ A-‘-t£-a ]£m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e- k-am-]-\w \m-sf h-≠q¿ G-em´v sl-dn-t‰-Pv- -Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°pw. {]-Xn-\n-[n ktΩ-f-\w, t_m-[-h¬-°-c-Ww, hn-hn-[ ta-J-e-I-fn-se {]-ap-J¿°p-≈ kzo-I-c-Ww F-∂n-h-bp≠m-hpw. cm-hn-se- 10 a-Wn-°v B-cw-`n-°p-∂ ]-cn-]m-Sn h-≠q¿ kn.--sF. aq-k h-≈n-°m-S≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw.

tSm-bv-e-äv tImw-¹-Iv-kn-sâ Sm-¦v \n-d-ªv ]p-g-bn-te-s¡m-gp-In ≈ Sm-¶v \n¿-an-°m-Xn-cp-∂-XmWv am-en-\yw ]p-g-bn-te-bv-s°mgp-Im≥ Im-c-W-am-b-sX-∂v ]-cmXn- D-b¿-∂n-´p-≠v. Un.-Sn.-]n.-kn . t\-cn-´m-Wv tSm-bv-e-‰v tImw-π-Ivkn-s‚ ta¬-t\m-´w h-ln-°p-∂Xv. ]p-g-bn-te-°v am-en-\yw H-gpIp-∂-Xv \m-´p-Im-cm-Wv _-‘s∏-´-h-sc A-dn-bn-®-Xv. am-en\yw H-gp-In-bn-d-ßn sh-≈-Ønse-Øn-b-tXm-sS sXm-´-Sp-Ø Ip-fn-°-S-hn¬ `-‡¿ Ip-fn-\n¿-

°m-Ø-Xp-am-Wv Ir-jn-`-h-\p-Ifn¬ Hm-^n-k¿-am¿- C-√m-Xmhm≥ C-S-bm-°n-bn-Xv.Ir-jn Hm-^n-k¿-am-cn-√m-ØXn-\m¬ I¿-j-I¿-°v In-t´-≠ B-\p-Iq-ey-ß-fpw e-`n-°p-∂n√. I¿-j-I¿-°v G-sd B-h-iyß-fpw k-lm-b-ß-fpw e-`n-t°≠ Ir-jn- ko-k-Wn¬ s]m-∂m\n \-K-c-k-`-bn-se c-≠v Ir-jn Hm-^n-kp-I-fn-epw Hm-^n-k¿-amsc \n-b-an-°m-Ø-Xn¬ I¿-j-I kw-Lw Cu-g-h-Xn-cp-Øn hn-t√Pv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p.-c-Pojv A-[y-£-X- h-ln-®p. kn ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-™n, hn hn A-

–p¬-k-emw, ]p-cp-tjm-Ø-a≥ kw-km-cn-®p.

hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-¨p

F-S-∏mƒ: hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ ]{X-hm-b-\ t{]m¬-km-ln-∏n-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-S-∏mƒ \m-´p-\-∑ kw-L-Sn-∏n-® ]-{X-hmb-\m a¬-k-c hn-P-bn-I-sf {]Jym-]n-®p. ]-co-£-bn¬ ]-s¶Sp-Ø c-≠m-bn-cw hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ Iq-Sp-X¬ am¿-°p t\-Sn-bh-sc {]-Xn-`-I-fm-bpw k-l-{]-Xn`-I-fm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp. FS-∏mƒ, s]m-∂m-\n D-]-Pn-√-I-fnse 32 kv-Iq-fp-I-fn-em-Wv a¬-kcw \-S-∂-Xv.-

Npcp¡¯nÂ

{Sm-^n-Iv t_m-[-hÂ-¡-c-W-¯n-\v hn-ZymÀ-Yn-IÄ

F-S-∏mƒ: {Sm-^n-Iv t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ cw-K-Øn-d-ßn. F-S-∏mƒ ]q-°-c-Ø-d Zmdp¬ ln-Zm-b ssl-kv-Iq-fn-se X-W¬-°q-´n-s‚ t\-Xr-XzØn-em-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ, A-[ym-]-I-¿, ]n.-Sn.-F. `m-c-hmln-Iƒ F-∂n-h¿ tN¿-∂v F-S-∏mƒ P-Mv-j-\n¬ t_m-[h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-b-Xv.-Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ {Sm-^n-Iv hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn-cp-∂p hn-Zym¿-YnI-fp-sS t_m-[-h¬-°-c-Ww. sl¬-a-‰v [-cn-°m-sX-bpw ssk-Uv •m-kn-√m-Ø-Xp-am-b ss_-°p-Iƒ h-n-Zym-¿-YnIƒ X-S-™p-\n¿-Øn Im-cy-߃ [-cn-∏n-®p. e-Lp-te-JI-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.-N-ß-cw-Ip-fw t{K-Uv F-kv.sF. N-{μ-ti-J-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kpw hnZym¿-Yn-I-fp-sS {Sm-^n-Iv-t_m-[-h¬-°-c-W-Øn¬ ]-¶mfn-I-fm-bn.-

U-bm-en-kn-kv skâÀ: kÀ-h-I-£n-tbm-Kw 20\v

s]m-∂m-\n: D-Zv-Lm-S-\w I-gn-™v c-≠v am-kw ]n-∂n-´n´pw Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bm-Ø s]m-∂m-\n-bnse U-bm-en-kn-kv sk‚¿ Xp-d-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-∏-´v N¿-® sN-øm≥ 20\v k¿-h-I-£n-tbm-Kw tN-cp-∂p. C-Xp kw-_-‘-am-bn \-K-c-k-`-bp-sS A-\m-ÿ Nq-≠n-°m-´n I-gn-™ Zn-h-kw tX-P-kv hm¿-Ø \¬-In-bn-cp-∂p. Xp-S¿∂m-Wv k¿-h-I-£n-tbm-Kw hn-fn-°m≥ Xo-cp-am-\-am-b-Xv. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n, Fw.-F¬.-F-am-cm-b {iocm-a-Ir-jv-W≥, sI Sn P-eo¬, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v, cm-{„o-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ tbm-K-Øn¬ ]s¶-Sp-°pw. c-≠p am-kw ap≥-]v U-bm-en-kn-kv sk‚¿ tI-{μ-k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-sX-¶n-epw A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ H-cp-°m-Ø-Xn\m¬ sk‚¿ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-™n-cp-∂n-√.-

]-qÀ-h hn-ZymÀ-Y-n kw-K-aw

A-Ô-t£-a ]-£m-N-c-Ww: k-am-]-\ k-t½-f-\w h-−q-cnÂ

Ip-‰n-∏p-dw: `m-c-X-∏p-g-tbm-csØ an-\n-]-º-bn-ep-≈ Pn-√m Sqdn-kw {]-tam-j≥ Iu¨-kn-ens‚ tSm-bv-e-‰v tImw-π-Iv-kn-s‚ Sm-¶v \n-d-™p I-hn-™v ]p-g-bnte-bv-s°m-gp-In.-Sm-¶n-s‚ H-cp`m-Kw s]m-´n-Ø-I¿-∂m-Wv amen-\yw ]p-g-bn-te-bv-s°m-gp-Inb-Xv. Un.- S n.- ] n.- k n.tSm- b v- e - ‰ v tImw-π-Iv-kv \n¿-an-°p-tºmƒ A-Xn-\-\p-kr-X-am-b X-c-Øn-ep-

3

Øn ]n-∑m-dp-I-bm-bn-cp-∂p.

A-d-_n-Iv A-[ym-]-I kw-K-a-w s]m-∂m-\n: D-]-Pn-√m A-d-_nIv A-[ym-]-I kw-K-a-hpw A[ym-]-I-cp-sS I-em-km-ln-Xy a¬-k-c-ß-fpw kw-L-Sn-∏n-®p. F≥ lw-k, A-–p-¿d-ln-am≥ ^m-dq-Jn ({]-kw-Kw, kw-hm-Zw), {]-Pn-X-tamƒ ({]-_-‘w, `mjm-¥-cw), sam-bv-Xo≥-Ip-´n (cmK-tI-fn, A-d-_n-Km-\w), F sI

\u-jm-Zv A-bn-cq¿ (I-hn-Xm-em]-\w), dm-_n-b (So-®n-Mv am\z¬), bq-kp-^v (I-hn-Xm-c-N\), _¬-°o-kv (A-£-c-t«mIw), ]n aq-k (Im-en-{Km-^n) tPXm-°-fm-bn. s]m-∂m-\n bp.B¿.-kn-bn¬ ¢-ÿ tIm˛HmUn-t\-‰¿ Pn-‰n Fw tPm¿-Pv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ lw-k A-[y-£-X- h-ln-®p. kw-ÿm\ ]mT-]p-kv-X-I k-an-Xn AwKw ap-l-Ω-Zv ¢m-sk-Sp-Øp.

F-S-∏mƒ: Np-¶w a-l-√v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-_n-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kw-L-Sn-∏n-® ]q¿-h hnZym¿-Yn kw-K-aw tUm. j-aow P-h-l¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. k-°o¿ Im-™n-c-ßm-Sv A-[y-£-X- h-ln-®p. a-l-√v J-Øo-_v kp-sse-am≥ au-e-hn-sb N-S-ßn¬ B-Z-cn-®p. A-iv-d-^v A-iv-d-^n, ]n sI ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿, ssk\p-±o≥ _m-J-^n, P-eo¬, j-d-^p-±o≥, kp-sse-am≥ aue-hn, k-°o¿ Im-™n-c-ßm-Sv, Sn ]n kp-sse-am≥ kwkm-cn-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]n sI ap-l-Ω-Zv ap-kveym¿ D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp.

tN-te-{¼ ]-©m-b-¯v `-c-W k-an-Xn tbm-K-¯n hm-Kzm-Zw ]-≈n-°¬: tN-te-{º {Km-a∏©-m-b-Øv `-c-W k-an-Xn tbmK-Øn¬ hm-Kzm-Zw. {]-Xn-]-£ Aw-K-ß-fpw bp.-Un.-F-^n-se Nn-e Aw-K-ß-fpw P-e-\n-[n ]≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´p kwkm-cn-®-Xm-Wv `-c-W-k-an-Xn tbm-Kw hm-Kzm-Z-Øn¬ I-em-in°m≥ Im-c-Ww. P-e-\n-[n ]-≤-Xn N¿-® sNøm≥ ]-©m-b-Øn-se Po-h-\°m-cn-sb-bpw bp.-Un.-F-^n-se Nn-e-sc-bpw {]-kn-U‚ v Xn-cp-h-

Kym-kv hn-e-hÀ-[-\ F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-Xn-tj-[n-¨p s]m-∂m-\n: s]-t{Smƒ, Uok¬, Kym-kv hn-e h¿-[-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.-Un.-]n.sF. s]m-∂m-\n ap-\n-kn-∏¬ IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]I-S-\w \-S-Øn. h-≠n-t∏-´-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S-\-Øn-\v afi-ew sk-{I-´-dn Fw ap-Ø-en_v, ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v ^Øm-lv s]m-∂m-\n, sk-{I-´-dn A-kv-ew aq-®n-°¬, lm-cn-kv ]≈n-∏-Sn, F Fw A-jv-d-^v, hn ]n K-^q¿, ]n B-in-Jv, sI A–p-d-ln-am≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

\-¥-]p-c-tØ-°v sIm-≠p-t]mb-Xv {]-Xn-]-£ Aw-K-߃ tNm-Zyw sN-bv-Xp. C-tXm-sS X¿°w Xp-S-ßn. a-{¥n-bp-am-bn _‘-s∏-´ N¿-®-bm-b-Xn-\m-em-Wv bp.-Un.-F-^.v t\-Xr-Xz-sØ Xncp-h-\-¥-]p-c-tØ-°v X-s‚ H∏w Iq-´m≥ Im-c-W-sa-∂pw Xm¬-°m-en-I Po-h-\-°m-cn-sb Iq-´n-b-Xv X-s∂ k-lm-bn-°m\m-sW-∂pw tbm-K-Øn¬ {]kn-U‚ v sI ]n jm-ln-\ hn-iZo-I-cn-®-tXm-sS-bm-Wv X¿-°w

Xm¬-°m-en-I-am-bn sI-´-S-ßnb-Xv.-

]q-hm-e³-amÀ ]n-Sn-bnÂ

]-c-∏-\-ßm-Sn : s]¨-Ip-´n-Isf i-eyw sN-bv-X ]q-hm-e≥-amsc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn.-C-∂-se ssh-Ip-t∂-cw kv-Iqƒ hn-´-k-ab-Øv Xm-\q¿ tdm-Un-se _-kv Im-Øn-cn-∏p tI-{μ-Øn¬-\n∂pw ]-b-\n-߬ P-Mv-j-\n¬\n-∂p-am-Wv \m-ep-t]-sc ]-c-∏\-ßm-Sn F-kv.-sF. A-\n¬-Ipam¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

\u-jn-Z h-[w: c-−p t]À A-d-Ìn tIm-´-°¬: Im-h-Xn-I-fw \ujn-Z h-[-hp-am-bn _-‘-s∏-´v `¿Xr am-Xm-]n-Xm-°-sf t]menkv A-d-Ãp sN-bv-Xp. \ -- u-jn-Z-bp-sS `¿-Øm-hn-s‚ am-Xm-]n-Xm-°-fmb- Iq-Øp-am-S≥ A-–p(56),_ohn(48) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-emb-Xv. Xn-cq¿ Un.--ssh.--F-kv.] -- n. sI Fw ssk-Xm-en-°m-Wv A-t\zj-W Np-a-X-e. a-e-∏p-dw tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-I-

sf Pm-ay-Øn¬ hn-´p. Km¿-ln-I ]o-U-\-Øn-\m-Wv C-h¿-s°-Xnsc tI-k-Sp-Øn-´p-≈-Xv.-Hm-K-Ãv 29 \m-Wv Im-h-Xn-°fw \-cn-a-S-°¬ lw-k-bp-sS aIƒ \u-jn-Z sN-\-°-en-se `¿Xr-ho-´n¬ s]m-≈-te-‰v a-cn-®-\ne-bn¬ I-≠-Øn-b-Xv. `¿-Ømhm-b j-_o¿ hn-tZ-i-Øm-Wv. A-©p-h¿-jw ap-ºv hn-hm-ln-Xbm-b \u-jn-Z-°v aq-∂p h-b- p≈ H-cp Ip-´n-bp-≠v.-

Thejas Epaper malappuram Edition 2014-01-17  
Thejas Epaper malappuram Edition 2014-01-17  

Thejas Epaper malappuram edition. 2014-01-17

Advertisement