Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

"A-\-[n-Ir-X hn-Zy-m-`ym-k Øm-]-\-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww'

hntij§Ä

C-¶À-hn-j³ Nm-cn-än- ^u-t−-j³ hmÀ-jn-Im-tLm-jw 31\v

a-e∏ - p-dw: hn-Zq-c hn-Zy-m`ym-k Iu¨-kn¬ sk‚-dp-If - p-sS a-dh - n¬ A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn k¿-´n-^n-°‰ - v A-\p-h-Zn-°p-∂ ÿm-]-\-߃s°-Xn-tc k-a-c-hp-am-bn sI.-Fkv.b - p. cw-KØ - v. a-e∏ - p-ds - Ø hna-e∏ - p-dw: tem-I C-∂¿-hn-j≥ Zq-c hn-Zy-m`ym-k tI-{μ-Øn-te-°v Nm-cn-‰n-^u-t≠-j≥ A-©mw sI.-F-kv.-bp. am¿-®v \-S-Øn. hm¿-jn-Im-tLm-j s]m-Xp-tbmsk‚-dn-s‚ U-b-d-Œ-sd D-]-tcmKw 31\v tIm-´° - ¬ kn.-F® - v. Hm[n-®p. tI-{μ-Øn-s\-Xn-tc hm¿Un-t‰m-dn-bØ - n¬ \-S° - pw. Ø-Iƒ h-∂ k-lN - c - y--Øn-¬ hnssh-Io´v B-dn-\v \-S° - p-∂ Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-i-b-߃ Zqs]m-Xp-kt- Ω-f\ - w B-et- ¶m-Sv co-Ic - n-°p-sa-∂v U-bd - Œ - ¿ tc-Jmeo-em-Ir-jvW - ≥ D-ZvL - m-S\ - w aq-ew a-dp-]-Sn X-∂-tXm-sS D-]sN-øpw. ]m-W° - m-Sv k-øn-Zv ap-\tcm-[w A-hk - m-\n-∏n-®p.- D-]t- cmΔ-de - n in-lm-_v X-߃-°p-≈ [Øn-\v Pn-√m {]-kn-U‚ v Pn-D-]l - m-cw kp-`{- Z cm-aN - {- μ≥ kjmw ]p-em-at- ¥m¬ `m-ch - m-ln-Ia¿-∏n-°pw. tem-I tk-hm-cX - v\ fm-b A-Pn-Xv ]p-fn-°¬ - , Sn Sn Pp]p-ck - vI - m-c tP-Xm-hv ]n am-apss\-Zv, F sI A-jd v- ^ - v, dm-jn-Zv t°m-b lm-Pn tIm-gn-t°m-Sn-s\ ]q-t°m-´q¿, Sn sI \u-^¬, BN-Sß - n¬ B-Zc - n-°pw. hm¿-Øm- ta¬-ap-dn Fw.-Fw.-C.-Sn. l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ Pn-√m-X-e I-f-cn-∏-b-‰v jn-Iv tIm-´° - ¬, A-jd v- ^ - v tIm- Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-em ^v-f-Uv-sse-‰v tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ A-Jn-te-¥ym k-tΩ-f\ - Ø - n¬ tIm-´° - ¬ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ Fw.-]n.-Fw. I-f-cn ta¬-ap-dn-bp-sS {]-I-S-\w Uq¿, Fw ]n cm-Po-hv, ]n C¿-jm- A-¥¿ k¿-h-I-em-im-e sJm-˛-sJm ]p-cp-j-hn-`m-Kw ss^-\-en¬ tP-Xm-°-fm-b Im-en-°-‰v ssk-Xv ap-lΩ - Z- v, _m-_p Im-cmbq-\n-th-gv-kn-‰n Sow t^m-t´m: D-ss_-Zv a-t©-cn Zv t\-Xr-Xzw \¬-In. ´v, cm-aN - {- μ-Ip-dp-∏v, N-{μn-I Nq\q¿, kp-sse-J ]-s¶-Sp-Øp.-

I-−-\-I-¯v A-]-I-S ]-c-¼-c F-S-∏mƒ: kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ F-S-∏m-fn-\-Sp-Øv I-≠-\-IØv A-]-I-S ]-c-º-c. Im-dpƒ-∏sS \m-ep-hm-l-\-߃ X-I¿∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® B-dp- aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`h -- w. Xr-iq-cn¬-\n-∂pw tIm-gn-t°mt´-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ hn\m-b-I _-kv F-Xn-sc h-∂ {Smh-e-dn¬ C-Sn-®-Xn-s\ Xp-S-¿-∂v K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-°p-I-bm-bncp-∂p. A-]-I-S hn-h-c-a-dn-™v _ n--\p-]p-d-In¬ \n¿-Øn-bn-´ jh¿-e-‰v Im-dn-s‚ ]p-d-In¬ sXm´p-]n-∂n-ep-≠m-bn-cp-∂ ]m¿-k¬ tem-dn-bpw C-Sn-®p. Im-dn-ep≠m-bn-cp-∂ c-≠p -bm-{X-°m¿°v \n- m-c-]-cn-t°-‰p.

^n-j-do-kv h-Ip-¸n Iq-Sp-X \n-b-a-\w \-S-¯pw: a-{´n sI _m-_p a-e∏ - p-dw: ^n-jd - o-kv h-Ip-∏n-se Po-h\ - ° - m-cp-sS tPm-en-`m-cw Ipd-bv°m≥ ]p-Xn-b \n-ba - \ - ß - ƒ \-SØ - p-sa-∂v a-{¥n sI _m-_p ]-d™ p. Xm-\q¿ ^n-jd - o-kv F≥Pn-\o-b-dn-Mv k-_v Un-hn-j\¬ Hm-^nkv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p a-{¥n.A-_v-Zp-d-lv-am≥ c-≠-ØmWn Fw.F¬.F. A-[y-£-\mbn. Xm-\q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ssk-\_ - sN-dn-bm∏p, tªm-°v ÿn-cw k-an-Xn sN-

b¿-am≥ sI k-emw, t- ªm-°v ]©m-bØ - w-Kw ]n ]n jw-kp-≤o≥ bp s - I `m-kn kw-km-cn-®p. ]c-∏-\-ßm-Sn a-’y-_-‘-\ Xp-dap-Jw ÿm-]n-°p-∂-Xn-t\m-S-\p_-‘n-®p-≈ ]m-cn-ÿn-Xn ]T-\Øn-\v 45 e-£Ø - n-s‚ `-cW - m-\pa-Xn-bm-bn-´p-≠v. Xm-\q¿ Hm-´pw]p-dw ]m-ew Un-kw-_d - n¬ Xp-d∂v sIm-Sp-°pw. a-¬ky-{Km-aw ]≤-Xn-bn-epƒ-s∏-Sp-Øn Xm-\q¿ Xo-c-tZ-i ta-J-e-bn¬ 286 ho-SpIƒ D-S≥ bm-Ym¿-Yy-am-hpw. Pn-

√-bn¬ 20 tIm-Sn-be - [ - n-Iw Xp-Ibp-sS tdm-Uv \n¿-am-W {]-hrØn-Iƒ-°v `-c-Wm-\p-a-Xn-bm-bXm-bpw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. Xm-\q¿ a-¬ky-_‘ - \ - Xp-dap-JØ - n-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Ø\w Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\m-bn lm¿-_¿ F-≥Pn-\ob-dn-Mv k_v Un-hn-j≥ Hm-^n-kv Xp-d-∂Xv. A-kn. F-Iv-kn, A-kn. F≥Pn-\o-b¿, Hm-h¿-kn-b¿-am-¿ F∂n-hc - p-sS tk-h\ - w Hm-^n-kn-ep≠m-hpw. Xm-\q¿ tªm-°v ]-©m-

b-Øv sI-´n-SØ - n-em-Wv Hm-^nkv {]-h¿-Øn-°p-∂X - v. -44.--87 tIm--Sn sN-e-hn¬ Xm\q¿ H- m≥ I-S∏ - p-dØ - m-Wv Xp-dap-Jw \n¿-an-°p-I. B-Zy L-´Øn-¬ c-≠v ]p-en-ap-´v, sP-´n, tee-∏p-c, A-t{]m-®v tdm-Uv ]m¿-°nMv tI-{μw F-∂n-h \n¿-an-°pw. c≠v B-gvN - b - v° - I - w \n¿-am-W {]hr-Øn-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v s]m-∂m-\n A-kn. F-Iv-kn F≥Pn\ob¿ Ip-™n-a-Ωp ]-d-hØv A-dn-bn-®p. ]-≤-Xn Xp-I-bp-

sS 75 i-Xa - m-\w tI-{μ k¿-°mcpw 25 i-X-am-\w kw-ÿm-\-hpam-Wv h-ln-°p-I. B-ep-h B-ÿm-\-am-b kzIm-cy I-º-\n-°m-Wv \n¿-am-W Np-a-X-e. \m-ev h¿-j-Øn-\-Iw ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-°m-\m-Wv e-£y-an-Sp-∂-Xv. \n-e-hn¬ s]m∂m-\n-bn-¬ am-{X-am-Wv Pn-√-bn¬ Xp-d-ap-J-ap-≈-Xv. Xm-\q-cn-\v ]p-ds - a ]-c∏ - \ - ß - m-Sn-bn-epw Xp-dap-Jw \n-¿-an-°m≥ k¿-°m¿ ]≤-Xn-bp-≠v.-

\n-Xzm-Jm-Xv ]p-\-c-[n-hm-k-¯n-\v ]-²-Xn th-Ww: A-Nyp-X³ Fw.-]n.

a-e-∏p-dw: tI-c-f-Øn-se {]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\-߃ a-\- n-em°n ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-Iƒ A-Sn-b¥n-c-am-bn {i-≤n-°-W-sa-∂v tI-c-f {]-hm-kn s^-U-td-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw ]n A-Nyp-X≥ Fw.-]n. B-h-iy-s∏-´p. Kƒ-^v ta-J-e-bn¬\n-∂p sXm-gn-epw k-ºm-Zy-ß-fpw \-„-am-bn Xn-cn-s®-Øn-b {]-hm-kn-I-sf ]p-\-c-[n-h-kn-∏n-°m≥ bp-≤-Im-emSn-ÿm-\-Øn¬ {i-aw \-S-Øn-bn-s√-¶n¬ Kp-cp-X-c-am-b km-aq-ln-I {]-iv-\-߃ D-S-se-Sp-°p-w. {]-hm-kn-I-fp-sS ]p-\-c-[n-hm-k-tØmsSm-∏w ku-P-\y Nn-In¬-km ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øp-I Xp-Sßn-b B-h-iy-߃ t\-Sn-sb-Sp-°m≥ k-am-\ Nn-¥m-K-Xn-°m-cm-b ap-gp-h≥ {]-hm-kn-I-fp-tS-bpw sF-Iy-\n-c sI-´n-∏-Sp-°m≥ {i-an-°psa-∂pw Fw ]n A-Nyp-X≥ ]-d-™p. tI-c-f {]-hm-kn s^-U-td-j≥ I-e-Œtd‰v am¿-®pw [¿-W-bpw DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]mtem-fn A-–p-d-ln-am≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. Sn sI kp-μ-c≥, AUz. sI tam-l≥-Zm-kv, A-Uz. sI sI k-a-Zv, Fw sI {]-Zo-]v-tat\m≥, C ssk-X-e-hn, Sn sI ^-k-ep-d-lv-am≥, k-°o¿ I-cp-fm-bn, F sI \m-k¿, C ]n _-jo¿, sN-\-°¬ Ip-™m-∏p-lm-Pn kw-kmcn-®p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cn-s¡ ImÀ I-¯n\-in-¨p hn-ZymÀ-Yn-sb

]o-U-\-t¡-kn G-gp hÀ-jw X-S-hv

tIm-´-°¬: Hm-Sn-sIm-≠n-cns° Sm-Iv -kn Im¿ I-Øn-\-in®p. bm-{X-°m¿ A-¤p-X-I-c-ambn c-£-s∏-´p. sN-¶p-sh-´n tImf-Pv-]-Sn-bn¬ i-\n-bm-gv-® ]p-e¿s® c-≠n-\m-Wv kw-`-hw. Xr-iq¿ ]p-∂-bq¿-Ip-fw sX-°p-t©-cn P-b-cm-Pv(52) Hm-Sn-® S-th-c Imdm-Wv Hm-Sn-sIm-≠n-cn-s° IØn \-in-®-Xv. s]m-∂m-\n ]pØ≥-]-≈n Im-cm-°q-S-Øn¬ Im-knw B-Wv bm-{X-°m-cm-\mbn Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. k-tlm-Z-c≥ A-jv-d-^n-s\ hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ F-Øn-®v Xn-cn-®p h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-I-Sw. t_m-W-‰n¬ i-–hpw ]p-I-bpw H-∂n-®p-≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂v Im¿ \n¿-Øp-I-bmbn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn¬ tem-°v ho-Wv h-≠n-°p-≈n¬ A-I-s∏´ C-cp-h-cpw H-cp-hn-[-Øn¬ ]p-dsØ-Øn. s-- Xm-´p-S-s\-bm-Wv Im-

a-t©-cn: A-hn-hm-ln-X-bm-b bp-h-Xn-sb hn-hm-l hm-Kv-Zm-\-w sN-bv-Xp ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ {]-Xn-sb a-t©-cn F-kv.-kn, Fkv.-Sn. tIm-S-Xn G-gv h¿-jw ITn\ X-S-hn-\v in-£n-®p. Io-gm-‰q¿ h-S-°pw-X-e C-√n-°¬ a-Wn-IWvT≥ F-∂ a-Wn (36)sb-bmWv Pn-√m kv-s]-jy¬ P-Uv-Pn sI sI Ir-jv-W≥-Ip-´n in-£n®-Xv. X-S-hn-\p ]p-d-sa 5000 cq-] ]n-g-bpw hn-[n-®p. {]-Xn-sb a-t©-cn k-_v-P-bne-e-b-®p. 2006 Pq¨ 25\v Im-Smºp-g tem-Uv-Pn¬ h-®m-bn-cp-∂p tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. A-ßm-Sn-∏p-dw Xn-cp-am-‘mw-Ip∂v ]-Ømw-]q-c-Øn-s\-Øn-b hgn-°-S-hn-se bp-h-Xn-sb-bpw ]nXm-hn-t\-bpw k-tlm-Z-c-ß-sfbpw ]-cn-N-b-s∏-´ {]-Xn t]-cpw Pm-Xn-bpw ]-d-™p hn-hm-l hmKv-Zm-\w \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. c-Pn-ÿ hn-hm-lw sN-ømsa-∂p ]-d-™p hn-iz-kn-∏n-®p Im-Sm-ºp-g-bn-te-°p sIm-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-°p-I-bpw ]nt‰-Zn-h-kw s]¨-Ip-´n-sb ]pØ-\-ßm-Sn-bn¬ 2006 Pq¨ 26\v s]¨-Ip-´n s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv tÃj-\n¬ lm-P-cmbn ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. t{]m-kn-Iyq-j-\p th-≠n kv-s]-jy¬ ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´¿ sI sI A-–p-√-°p-´n lm-P-cm-bn.

Im-Wm-\n-sÃ-¶v ]-cm-Xn-

N-¶p-sh-´n tIm-f-Pv- ]-Sn-bn¬ Im¿ I-Øn-\-in-® \nebn¬ ¿ ]q¿-W-am-bn I-Øn-\-in-®-Xv. cq-cn¬ \n-s∂-Øn-b H-cp bq-\n-‰v C-Xp-I-≠v X-f¿-∂p ho-W A-·n-i-a-\-tk-\-bp-am-Wv Xoss{U-h¿ P-b-cm-Pn-s\ A¬-am- s I - S p - Ø n - b - X v . - t I m - ´ - ° ¬ kv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n- t]men-kpw ÿm-e-sØ-Øn-bn®p. \m-´p-Im-cpw tIm-´-°¬ Xn- cp-∂p.--

tIm¬-{K-Ên-\p am-{X-ta cm-Py-¯v \-Ã `-c-Ww Im-gv-N-h-bv¡m³ km-[n-¡q: B-cym-S³ a-e-∏p-dw: C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K- n-\p am-{X-ta cm-PyØv \-√ `-c-Ww Im-gv-N-h-bv-°m≥ km-[n-°p-sh-∂v a-{¥n B-cymS≥ ap-lΩ - Z- v.tIm¨-{K-kn-s‚ 128mw P-∑Z- n\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n kw-LS- n-∏n-°p∂ H-cp h¿-jw \o-≠p-\n¬-°p-

∂ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. Xm-¬-°m-enI hn-Im-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ tIm¨-{K- n-s\-Xn-tc Db¿-∂p-h-∂ ]-e {]-ÿm-\-ßfpw A-[n-Iw ssh-Im-sX X-s∂ hn-kva - r-Xn-bn-te-°v aq-°p-Ip-Ønb Im-cyw A-t±-lw Hm¿-an-∏n-®p.

Pm-an-Ax \q-cn-¿ hmÀjnI k-t½-f-\w k-a-kv-X i-àn{]-I-S-\am-hpw s]-cn-¥¬-aÆ - : ]-´n-°m-Sv Pm-anA \q-cn-ø 51mw hm¿-jn-I 49mw k-\Z- vZ- m-\ k-tΩ-f\ - w k-ak - vX C.-sI hn-`m-KØ - n-s‚ i-‡n {]I-S\ - k-tΩ-f\ - a - m-tb-°pw. hn-hmZtI-iØ - n-s‚ t]-cn-ep≠m-b i-‡-am-b hn-hm-Z-ß-fpw tem-Iv -k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ ]-›m-X-e-hp-am-Wv k-tΩ-f-\w Iq-Sp-X¬ sIm-gp-∏n-°m-\n-S-bm°p-I.-I-gn-™ k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zn-s\ A-S° - w \n-ch - [ - n t]-sc £-Wn®n-cp-s∂-¶n-epw Cu h¿-jw ]-cn]m-Sn-Iƒ ]q¿-W-am-bpw k-a-kvX-bp-sS \n-b{- ¥-WØ - n-em-Wv \S-°p-∂-Xv. hm¿-jn-I k-am-]-\ Zn-\-ß-fn¬ Xp-S-cp-∂ a-X-{]-`mj-WØ - n¬ k-aZ- m-\n-°v ti-jw I-gn-™ c-≠v h¿-j-am-bn ÿncw £-Wn-Xm-hm-bn-cp-∂ d-lv -aØp-√ Jm-kn-an ap-tØ-Ss - Ø Hgn-hm-°n ]-Ic - w {]-`m-jW - w A–p-k-a-Zv ]q-t°m-´q¿ \n¿-h-ln°p-sa-∂m-Wv A-dn-bp-∂X - v. Im-¥-]p-cw hn-`m-K-hp-am-bp≠m-b hm-Z{- ]-Xn-hm-Zß - f - pw C-cphn-`m-K-Øn¬ \n-∂pw Np-cp-°w Nn-e¿ a-dp-I-≠w Nm-Sn-b-Xpw s]¨-Ip-´n-If - p-sS hn-hm-l {]mbw kw-_‘ - n-®p-≈ \n-ba - t]mcm-´ß - f - pw k-ak - vX - b - p-sS kp-{]`m-Xw ]-{X-Øn-s‚ ]p-tcm-KX - n-Ifpw d-lva - Ø - p-√ Jm-kn-an k-ak - vX-bp-am-bp-≠m-b ku-μc - y ]n-W°-ßf - pw k-tΩ-f\ - Ø - n¬ hn-iZo-Ic - n-°pw. A-©v Zn-hk - h - pw ]cn--]m-Sn ho-£n-°m-s\-Øp-∂h - ¿°v hn-]p-e-am-b ku-I-cy-ß-fmWv H-cp-°n-bn-´p-≈X - v. P-\p-hc - n H∂n-\v B-cw-`n-°p-∂ k-tΩ-f\ - w A-©n-\v k-am-]n-°pw. H-∂n-\v cm-hn-se 10\v Pq-\n-b¿ hn-Zym¿-

Yn-Iƒ-°p-≈ in¬-]-im-e-tbmsS-bm-Wv k-tΩ-f\ - w Xp-Sß - p-I. ssh-In-´v 4.-30\v a-eb - m-f k¿-hI - em-im-e ssh-kv Nm≥-ke - ¿ sI P-bI - p-am¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. A-–p¬-\m-k¿ l-øv in-lm-_v X-߃, A-Uz. Fw D-Ω¿ Fw.F¬.-F, A-Uz. F≥ iw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F. ]-s¶-Sp-°pw. ssh-Io-´v 6.-30\v lp-∫p-d-kq¬ _-jo-de - n in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S\ - w sN-øpw. ap-kv-X-^¬ ss^-kn h-S°pw-ap-dn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. P-\p-hc - n c-≠n-\v D-®° - v c≠v a-Wn-°v ap-Zc - n-kv k-tΩ-f\ - w \-S° - pw. aq-∂n-\v \-S° - p-∂ hn-Zy`ym-k k-tΩ-f-\-Øn¬ C Sn apl-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n, tUm. Fw Fw _-jo¿ ]-s¶-Sp-°pw. ssh-Io-´v 3.-30\v ssl-Z-c-en X߃ ]-Xm-I D-b¿-Øp-∂-tXmsS k-tΩ-f-\-Øn-\v Xp-S-°-amhpw. I¿-Wm-S-I B-tcm-Ky a-{¥n bp Sn Jm-Z¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. \m-en-\v \-S° - p-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ a-{¥n-amcm-b Fw sI ap-\o¿, ]n sI A–p-d-∫v, hn sI C-{_m-low-Ip™v, F ]n A-\n¬-Ip-am¿, a™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-A-©n-\v k-am-]-\ ktΩ-f-\-Øn¬ k-a-kv-X {]-knU‚ v kn tIm-bI - p-´n ap-kve - ym¿ {]m¿-∞-\ \-S-Øpw. ku-Zn Atd-_y-bn¬ \n-∂p-≈ tUm. kCu-Zv ap-lΩ - Z- v A- m-Xn ap-JymXn-Xn-bm-bn-cn-°pw.-ka - k - vX - P-\d¬ sk-{I-´d - n sN-dp-t»-cn ssk\p-±o≥ ap-kve - ym¿, k-\Z- vZ- m-\ {]`m-jW - w \-SØ - pw.

F.-sF.-kn.-kn. sk-{I-´d - n hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.-F. ap-Jy-{]`m-jW - w \-SØ - n. C ap-lΩ - Z- v Ip™n A-[y-£X - - h-ln-®p. bp sI `m-kn, kn l-cn-Zm-kv, hn hn {]-Im-iv, hn kp-[m-Ic - ≥, ]n cm-[m-Ir-jvW - ≥, Sn ]n hn-Pb - Ip-am¿, hn _m-_p-cm-Pv, F sI A-–p-dl - n-am≥ kw-km-cn-®p.

bq-\n-th-gv-kn-än ImÀ-jn-Iþ`-£yþ ]p-jv-]þ]p-kv-X-I ta-f a-e-∏p-dw: Im-en-°-‰v k¿-h-Iem-im-e Imw-]-kn¬ tZ-io-b ]m-X-°-cn-In-se tIm-ln-\q¿ {Ku-≠n¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Im¿- j n- I ˛]p- j v - ] ˛^- e ˛Krtlm-]-I-c-W˛]p-kv-X-I sa-Km ta-f P-\p-h-cn c-≠n-\v Xp-S-ßpw. hn-Rv-Pm-\-hpw hn-t\m-Z-hpw k-a\z-bn-∏n-°p-∂ a-lm-ta-f-bn¬ 150te-sd Ãm-fp-Iƒ H-cp-°n-b-n´p-≠v. \m-S≥ hn-`-h-߃ ap-X¬ ]n- -h-sc-bp-≈ ssh-hn-[y-am¿∂ hn-`-h-ß-tfm-sS `-£y-ta-fbpw H-cp-°n-bn-´p-≠v. ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w A-©n-\v ssh-kv Nm≥-ke¿ tUm Fw A-–p- emw \n¿-h-ln-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ {]-^. sI hn taml-\≥, tUm. C ]p-jv-]-e-X, Fw hn k-°-cn-ø, Fw `m-kv-Ic≥ ]-s¶-Sp-Øp.

a-e-∏p-dw: kv-Iq-fn-te-°v ]pd-s∏-´ hn-Zym¿-Yn-sb ImWm-Xm-bm-Xm-bn ]-cm-Xn. tN-fm-cn ]-d-ºn¬-]o-Sn-I Iqcn-sØm-Sn ssk-\p-±o-s‚ aI-≥ ap-l-Ω-Zv \n-bm-kn(16)s\-bm-Wv I-gn-™ 18 apX¬ ImWm-\ns√-∂p Im-Wn-®v ]n-Xm-hns‚ tP„ ≥ ssk- X e-hn tX™n-∏ew t]map-l-Ω-Zv \n-bm-kv en- k n- ¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. sN-≠p-]p-dm-b kvI - q-fn¬ 10mw-XcØn¬ ]Tn-°p-∂ \nbm-kv 18\v cm-hn-se F-´p -aWn-°v ]-co-£-bv°m-bn ho´n¬ \n-∂pw ]p-ds - ∏-´X - m-Wv. Im-Wm-Xm-bm-hp-tºmƒ sh≈-ap-≠pw j¿-´p-am-Wv [-cn®n-cp-∂X - v. sh-fp-Ø\ - n-dh - pw 165 sk.-an. D-b-c-hpw D-≠v. Im-Wp-∂-h¿ tX-™n-∏-ew t]m-en-kn--tem 7558935889 tem A-dn-°-W-sa-∂p _‘p-°ƒ - A-dn-bn-®p.-

I-≠-\-I-Øv tam-j-Ww \-S-∂ ho-´n¬ hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[-¿ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øp-∂p

I-−-\-I-¯v c-−p-ho-Sp-I-fn I-hÀ-¨; kzÀ-W-hpw Im-dpw tam-ãn-¨p F-S-∏mƒ: I-≠-\-I-Øv c-≠pho-Sp-I-fn¬ I-h-¿-® \-S-Øn kz¿-Wm-`-c-W-hpwIm-dpw -tam„n-®p. tam-„n-® Im¿ ho-Sn-s‚ 200ao-‰¿ Zq-sc h-gn-b-cn-In¬ Dt]-£n-® \n-e-bn¬ I-s≠---Øn. I-≠-\-Iw tX-ßm-°p-∂nse A-º-sØm-Sn-bn¬ tUm. AP-bv-Ip-am¿ l-cn-Zm-kn-s‚ ho-´pap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Im-dmWv I-S-Øn-s°m-≠p-t]m-b-Xv. I-≠-\-Iw Im-e-Sn tdm-Un¬ A·n-i-a-\-tk-\ Po-h-\-°m-c≥

]m-d-°¬ D-Æn-°r-jv-W-s‚ ho´n¬-\n-∂m-Wv B-dp- ]-h≥- kz¿Ww I-h¿-∂-Xv.- ho-´n¬ B-cpw D-≠m-bn-cp-∂n-√.- ho-Sn-s‚ ]p-dIp-h-i-sØ {Kn√v s]m-´n-® tam„m-hv A-Sp-°-f hm-Xn-en-s‚ ]q´p-X-I¿-Øm-Wv In-S-∏p-ap-d-n-bnse A-e-am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp∂ B-`-c-Ww I-h¿-∂-Xv. A-e-am-c-bn-epw ap-dn-bn-ep-ap≠m-bn-cp-∂ h-kv-{X-ß-fpƒ-s∏sS-bp-≈-h ]p-d-Øv hm-cn-h-en-®n´ \nebnembncp∂p.

F-gp-¯p-Im-c-sâ ]-Wn-¯-c-hpw ]-Wn-bm-bp-[-hpw `m-j: Fw Sn a-t©-cn: F-gp-Øp-Im-c-s‚ ]Wn-Ø-c-hpw ]-Wn-bm-bp-[-hpw `m-j-bm-sW-∂p Fw Sn hm-kptZ-h≥ \m-b¿. F-gp-Øv sa-®s∏-Sp-Øm-\p-≈ ]-cn-io-e-\ tI{μ-am-Wv km-ln-Xy in¬-∏-im-eIƒ. a-\-km-£n-bp-sS tIm-S-Xnbn¬ F-gp-Øp-Im¿-°v Nn-e tIkp-Iƒ ^-b¬ sN-øm-\p-≠v. tXm-‰p-t]m-hp-∂ tI-kp-Iƒ Dƒ-s∏-sS tem-I-Øn-s‚ ssZ\y-߃-°pw k-¶-S-߃-°pw ]-cm-[o-\-X-Iƒ-°pw ]-cn-lm-cw tX-Sp-∂ tI-kp-Iƒ. A-£-cw sIm-≠m-Wv F-gp-Øp-Im¿ AXp \n-d-th-‰p-I Fw Sn ]-d-™p. ]p-tcm-K-a-\I-em-km-ln-Xy kw-L-Øn-s‚ kw-ÿm-\-X-e {Xn-Zn-\ bp-h-km-ln-Xy in¬-∏im-e a-t©-cn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w

]p-tcm-K-a-\ I-em-km-ln-Xy kw-L-Øn-s‚ kw-ÿm-\-X-e bp-h-km-ln-Xy in¬-∏im-e a-t©-cn-bn¬ Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \mb¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p Fw -Sn. a- sk-Sp-Øp. ]n sI ap-c-fo-[-c≥, W-ºq¿ cm-P≥ _m-_p A-[y- _-jo¿ Np-¶-Ø-d kw-km-cn-®p. £-X- h-ln-®p. F≥ F≥ I-°m- C-∂v Im-thym-¬k-hw B-eSn-s‚ k-^-e-ao-bm-{X sI iym-a t¶m-Sv eo-em-I-jv-W≥ D-Zv-Lm-SB-e-]n-®p. ssh-im-J≥ ¢m- \w sN-øpw.

ho-´p-S-a D-Æn-°r-jv-W≥ i_-cn-a-e Uyq-´n-°m-bn t]m-bXm-bn-cp-∂p. ho-´p-Im¿ _-‘p-ho-´n-emWp-≠m-bn-cp-∂-Xv. s]m-∂m-\n F-kv.-sF. sI Pn tKm-]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv At\z-j-Ww B-cw-`n-®p. a-e-∏p-dØp-\n-∂p hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[cpw tUm-Kv kvv-Izm-Upw F-Øn sX-fn-sh-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

X-S-b-W-IÄ \nÀan-¨p

]cn-]mSn

„aºm-´paqe: Fkv.Un.]n.

sF. s]mXp-tbm-Kw ˛\u-jm-Zv a-´-∂q¿ ˛7.00 „a-e-∏p-dw ap-≠p-]d-ºv ss_]m-kv P-Mvj≥: a-e-∏pd-sØ B-Zy ^pSv-t_mƒ ¢-_ns‚ Hm^n-kv D-Zv-LmS-\w ˛4.30 „a-e-∏p-dw kq-cy do-P≥kn: F.sI.Un.F.Fw. -]-h¿ Iymw]v ˛9.00 „s]-cn-¥¬-a-Æ l\-^n a-kvPn-Zv: Jp¿-B≥ l-Zo-kv ]T-\ th-Zn ˛6.00 „ta¬-ap-dn Fw.Fw.C.Sn. ssl-kv-Iqƒ: Pn√m I-f-cn-∏b‰v Nmw-]y≥-jn-∏v ˛9.00 „s]-cn-¥¬-a-Æ in-^m I-¨h≥-j≥ sk‚¿: sN-dpIn-S hy-hkm-b A-tkm-kn-tb-j≥ kwK-aw ˛ 2.00 „c-≠-Øm-Wn Ip-≠w-]n-Sm-hv Kym-e-Ivkn Hm-Un-t‰m-dn-bw: sIm-Sp-ß√q¿ `-Kh-Xn sh-fn-®∏m-Sp-kw-Lw Ip-Spw-_-kwK-aw ˛8.00 „a-°-c-∏d-ºv ta-te Im-fm-hv a-º-D-¬ Deqw a-Zvd-k: a-X-{]`mj-Ww ˛6.30 „a-°-c-∏d-ºv k-lI-c-W lmƒ: s]-bn≥ B‚ v ]m-entb-‰o-hv h-f-≠n-b¿ ao‰v˛2.00 „tXm-´-t»-cn-b-d: Ip-∂pw-]p-dw kzn-dm-Øv A¬-ap-kv-XJow Ckvv-em-an-Iv A-°mZ-an in-emÿm]-\w ˛4.00 „]Sn°¬ Bdßm´v]-dºv: Fkv.ssh.Fkv. saUn°¬ Iymw-]v˛ 7.00

^pSvt_mÄ JmZd-en s]-cn-´Âa-® bp-h-kwK-aw ]n-®m-Wn-]-d-ºv˛2 tkm-°¿ kv-t]m¿-´n-Mv sjm¿Wq¿ ˛1 C∂-sØ Ifn F-^v.kn. sIm¬°-Ø ªm-°v B‚ v ssh-‰v tIm-gnt°mSv

a-t©-cn: s\-√n-°p-Øv K-h. shm-t°-j-W¬ l-b¿ sk°≥Udn kv-Iq-fn-se \m-jW¬ k¿-ho-kv kv-Iow k-]v-XZn-\ Iym-w]n-t\m-S-\p-_-‘n-®v sN-dp-Ip-f-Øpw ]-cn-k-c {]-tZi-ß-fn-ep-am-bn aq-∂v X-S-b-WIƒ \n¿-an-®p. hm¿-Uv sa-w_¿ F-e-{º _m-∏p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I¿-a k-an-Xn I¨-ho\¿ k¬-am≥ sI, Fw ju-°Ø-en, bm-k¿ A-d-^m-Øv, dntP-jv, t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ Fkv dn-^m-jv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Iq-´n-e-ßm-Sn ]-\-º-‰-°S-hv ]m-ew a{¥n hn sI C-{_mlnwIp-™v D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p. a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en, ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.F. kao]w

]-\-¼-ä-¡S-hv ]m-ew D-Zv-LmS-\w sN-bvXp a-e-∏p-dw: ]-\-º-‰-°-S-hv ]m-eØn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w s]m-Xp-a-cma-Øv a-{¥n hn sI C-{_m-lnwIp-™v \n¿-h-ln-®p. \-K-c-hn-Ik-\ a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en A-[y-£-\m-bn. ]n D-ss_-Zp≈ Fw.F¬.-F, a-¶-S tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n D-kvam≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm≥-

Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ k-°o-\ ]p¬-∏m-S≥, Pn-√m ]©m-b-Øv Aw-Kw D-Ω¿ A-d°¬ kw-km-cn-®p. h-≈n-°m-∏-‰-˛-Iq-´n-e-ßm-Sn tdm-Un-s\-bpw a-e-∏p-dw-˛-a-t©cn tdm-Un-s\-bpw _-‘n-∏n-°p∂-Xm-Wv 88 ao-‰¿ \o-f-hpw F-´v ao-‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ ]m-ew.

sI-´n-S-Øn¬ G-gv tIm-S-Xn-Iƒ {]-h¿-Øn-°m≥ ku-I-cy-ap≠m-hp-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p. tIm-S-Xn-I-fp-sS Ip-d-hv \oXn ssh-Ip-∂-Xn-\v Im-c-W-amhp-∂p-≠v. A-Xv ]u-c-∑m¿-°v \o-Xn-\n-tj-[n-°p-∂-Xn-\v Xpey-am-sW-∂v A-[y-£-X h-ln® tI-{μ-k-l-a-{¥n C A-l-ΩZv ]-d-™p. a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en, Pn-√m P-Uv-Pn ]n sI l\o-^, \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gvk¨ \n-jn A-\n¬-cm-Pv, em‚ v d-h-\yp I-Ωo-j-W¿ Fw kn tam-l≥-Zm-kv, _m¿ A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI sI kp-tc-jv-em¬, Pn-√m s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏v F≥-Pn-\n-b¿ F F-kv ap-l-Ωv-Z A-jv-d-^v, ¢¿-°v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-

a-t©-cn: s^-U-td-j≥ I-∏n\p a-t©-cn tÃ-Un-b-Øn¬ ]¥p-cp-fm≥ C-\n 16 Zn-h-kw am{Xw. Im¬-]-¥p-I-fn-bp-sS Cu‰n-√-am-b Pn-√-bn-se ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-Iƒ s^-U-td-j≥ I∏n-s‚ In-t°m-^n-\p-≈ \m-fpIƒ F-Æn-Øp-S-ßn. {Ku-≠v am¿-°v sN-øp-∂-Xv Im-Wm≥ C∂-se \q-dp-I-W-°n-\m-fp-I-fm-

A¦W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\w

ap-Snt¡m-Sv ]m-ew \nÀ-am-tWm-Zv-Lm-S-\w

]p-Ø-\-Øm-Wn: I¬-]-I-t©cn {Km-a∏-©m-b-Øn-se ta-eßm-Sn-bn¬ B-\-∏-Sn-°¬ Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \n¿-an-® A¶W--hm-Sn D-ZvLm-S-\w kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.F. \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n \-ko-a A-[y£-X-h-ln-®p. A-Sn-bm-´n¬ _jo¿, ssX-°m-S≥ A-–p, F ]n A-–p-k-a-Zv, ]n ssk-X-e-hn kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: B-\-°-bw˛ H-d-h-ºpdw tdm-Un-t\-bpw a-t©-cn˛]m≠n-°m-Sv tdm-Un-t\-bpw _-‘n∏n-®v ap-Sn-t°m-Sv h-S-°p-]-dºn¬ \n¿-an-°p-∂ ]m-e-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w s]m-Xp-a-cm-aØv a-{¥n hn sI C-{_m-low Ip™v \n¿-h-ln-®p. ]n D-ss_-Zp≈ Fw.F¬.F. A-[y-£-\mbn-cp-∂p. Fw D-Ω¿ Fw.-F¬-.F ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. ap-Sn-t°m-Sv˛h-S-°v-]-d-ºv s\-

Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-¡v {]th-i\I-hm-Sw H-cp§n

tIm¬-{K-kv hmÀ-jn-Im-tLm-jw

Adnbn-¸pIÄ

d-_-d-[n-jvTn-X hy-h-km-b-¯n ]-cn-io-e-\w

se 11\v _m-¶v sN-b¿-am≥ ]n ]n hm-kp-tZ-h≥ \n¿h-ln°pw. A¿-_¨ _m-¶n-s‚ {]-hrØn k-a-bw F-´p-ap-X¬ F-´p-hsc-bm-°n am-‰p-∂ {]-Jym-]-\w \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ \njn A-\n¬-cm-Pv \n¿-h-ln-°pw. _m-¶v sN-b¿-am≥ ]n ]n hm-kptZ-h≥, U-b-d-Œ¿ Fw sI _me-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

kn-U‚ v Fw Sn _m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿, s]-cn-¥¬-a-Æ ap≥-kn-^v a-Pn-kv-t{S-‰v Sn Pn h¿Ko-kv kw-km-cn-®p.

tI-c-f-¯n XoÀ-¸m-¡m-\p-Å-Xv 13 e-£-¯n-\v ap-I-fn tI-kp-IÄ s]-cn-¥¬-a-Æ: tI-c-f-Øn¬ `u-Xn-I k-l-N-cy-ß-fp-sS Ip-dhpw km-t¶-Xn-I {]-iv-\-ß-fpw aq-ew e-£-°-W-°n-\p tI-kpIƒ Xo¿-∏m-°m-sX sI-´n-In-S°p-∂p-s≠-∂v tI-c-f sslt°m-S-Xn P-kv-‰n-kv tXm-a-kv ]n tPm-k-^v. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ 10 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®v \n¿-

an-°p-∂ B-[p-\n-I tIm-S-Xn kaq-®-b-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \-S-Øn kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw.kw-ÿm-\-Øv 75000tØmfw tI-kp-I-fm-Wv Hm-tcm tIm-SXn-°p-≈-Xv.-C-Xv A-]-cym-]v-Xam-Wv. kw-ÿm-\-Øv H-´m-sI 13 e-£-Øn-\p ap-I-fn¬ tI-kpIƒ Xo¿-∏m-°m-sX In-S-°p-≠v. C-Xv ]-cn-l-cn-°-W-sa-¶n¬ tIm-S-Xn-Iƒ C-\n-bpw ÿm-]n°-Ww. a-t©-cn-bn¬ 16.-5 tImSn cq-] sN-e-h-gn-®v H-cp tIm-S-Xn k-ap-®-bw \n¿-an-°m≥ \-S-]-Snbm-bn-´p-≠v. sIm-t≠m-´n Xm-eq°m-bn {]-Jym-]n-®-tXm-sS Ahn-sS-bpw H-cp tIm-S-Xn B-h-iyam-bn-´p-≠v. cm-Py-Øv tIm-S-XnIƒ-°m-bn \o-°n-sh-°p-∂ ^-

c-Ww. tLm-j-bm-{X-bn¬ B-\Iƒ A-Wn-\n-c-°p-∂-Xn-\m¬ B-h-iy-am-b kp-c-£m-{I-ao-Ic-W-ß-sfm-cp-°-Ww. ss_-]mkv tdm-Uv ap-X¬ Pm-dw h-sc tdm-U-cn-In-se I-®-h-S-°m¿-°v \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øpw. A©n-\v _n.]n. A-ßm-Sn h-gn-bp≈ _-kv k¿-ho-kp-Iƒ-°v k-ab {I-ao-I-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øpw. k¿-h-I-£n-tbm-K-Øn¬ Xl-kn¬-Zm¿ sI cm-[m-Ir-jv-W≥, Xn-cq¿ Un-ssh.F-kv.]n. sI

≠p-Iƒ Iq-Sp-X¬ sN-e-h-gn-°p∂-Xv tI-c-f-Øn-em-sW-∂pw Pk-‰n-kv Iq-´n-t®¿-Øp.

tIm-f-\n k-µÀ-in-¨p h-≠q¿: t_m-[-h-¬°-c-W ]cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn h-≠q¿ t]m-enkv A-º-e-∏-Sn tIm-f\n k-μ¿-i-\w \-S-Øn. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v C kn-Xm-c D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. h-≠q¿- kn. sF. aq-k-h-≈n-°m-S≥ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. F-kv.Fkv.F¬.kn, Un-{Kn, D-∂-X-hn-Pbn-Iƒ-°v N-S-ßn¬ A-hm¿-UpIƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kn chn-Zm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. sI in-h-cm-a≥, ]n in-h-Zm-k≥ sI Ip-™p, ]n sI \m-cm-bW≥ kw-km-cn-®p.

c-−n Iq-Sp-X ko-än-\v eo-Kn-\v AÀ-l-X-bp-−v: Pn-Ãm sk-{I-«-dn a-t©-cn: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ c-≠n¬ Iq-Sp-X¬ ko-‰v e-`n-°m≥ ap-kv-enweo-Kn-\v A¿l-X-bp-s≠-∂v eo-Kv Pn-√m sk{I-´-dn ]n A-_v-Zp¬ l-ao-Zv. "P\m-[n-Im-c h-k-¥-Øn-\v \n-emhn-s‚ sIm-Sn-b-S-bm-fw' {]-ta-bØn¬ bq-Øv eo-Kv kw-L-Sn-∏n°p-∂ bp-h-P-\Pm-Y-tbm-S-\p-

_-‘n-®v \-S-Øn-b hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-Sp-Øn-sS Pn-√-bn¬ eoKpw tIm¨-{K-kpw X-Ωn-ep-≠mb A-ss\-Iyw H-cp ta-i-°p Np‰p-an-cp-∂v kw-km-cn-®m¬ Xo-cp∂-Xv am-{X-am-Wv. am¿-Iv-kn-Ãv ]m¿-´n-sb `-b-∂v ]-ø-\m-Sv tÃ-

Un-bw D-Zv-Lm-S-\-Øn¬ \n-∂v ap-Jy-a-{¥n-sb am-‰n \n¿-Øp-sa∂v B-cpw I-cp-tX-≠-Xn-s√∂v A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. tPmbn‚ v sk-{I-´-dn Sn hn C-{_mlnw, D-kv-am≥ Xm-a-c-Øv, kn sI lm-an-Zv \n-bm-kv, A-jv-d-^v am-Sm≥, ]n fw-d-Øv F-∂n-h¿- ]s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

a-t©-cn sk³-{SÂ a-kv-Pn-Zv G-gmw hÀ-j-¯n-te-¡v a-t©-cn: ]m-h-s∏-´ In-Uv-\n tcm-Kn-Iƒ-°v ku-P-\y \n-c°n¬ U-bm-en-kn-kv sN-øm≥ ku-I-cy-ta¿-s∏-Sp-Øn amXr-I Im-Wn-® a-t©-cn sk≥-{S¬ Pp-am-a-kv-Pn-Zv a-l-√v IΩn-‰n G-gmw h¿-j-Øn-te-°v. 22534 U-bm-en-kn-kn¬ 16095 F-Æ-Øn-\v ku-P-\y \n-c-°n¬ sIm-c-º-bn¬ tlm-kv-]n‰-en¬ U-bm-en-kn-kv sN-bv-Xp-sIm-Sp-Øp. ]-≈n-bn¬ sh≈n-bm-gv-N-I-fn¬ \-S-Øp-∂ _-°-‰v ]n-cn-hn-\-Øn¬ k-aml-cn-® 30 e-£w cq-] U-bm-en-kn-kn-s‚ sN-e-hn-\m-bn hn\n-tbm-Kn-®-Xv. hr-° tcm-Kn-I-fp-sS F-Æw {I-am-Xo-X-am-bn h¿-[n-°p-∂-Xn-\-\p-k-cn-®v Hm-tcm am-k-hpw e-£w cq-] Is≠-tØ-≠-Xp-≠v. kz-tZ-i-Øpw hn-tZ-i-Øp-ap-≈ kp-a-\kp-I-fp-sS k-lm-b-w th-W-sa-∂v I-Ω-n‰n A-`y¿-Yn-®p.- DZm-c-a-Xn-Iƒ ]-≈n Hm-^n-kn¬ t\-cn-t´m a-t©-cn A¿_≥ _m-¶n-s‚ 13574 F-°u-≠n-tem k-lm-bw \¬-In kl-I-cn-°-W-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.-

Ip-Sn-bnd-¡p {]-iv-\-¯n H-¶n-¨v t]m-cm-S-Ww: _nj-]v sd-anPn-tbm-kv s]-cn-¥¬a-Æ: Ip-S-n-bnd-°v A-S-°-ap-≈ Po-h¬-{]-iv-\ß-fn¬ k-aq-lw H-‰-s°-´m-bn t]m-cm-´-Øn-\n-d-ß-W-sa-∂v Xm-a-c-t»-cn cp]-Xm _nj-]v sd-anPn-tbm-kv C-©-\m-\nbn¬. ]-cn-bm]-cw ^m-Øn-a-am-Xm F-∏nkv-tIm-∏¬ s^mtdm-\ ]-≈n-bn¬ ]u-tcm-lnXyw kzo-I-cn-® sIm√-td-´p-a-‰Øn¬ ss_-Pp-hn-\v A\p-tam-Zn-®v kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±lw. F-]nkv-tIm-∏¬ s^-tdm-\ hn-Im-cn ^m-Z¿ tPmk-^v A-c-™m-Wn Hm-en°¬, hn-Im-cn Pn-_n≥ hm-a‰-Øn¬, {S-kv-‰n-amcm-b a-t\m-Pv C-øm-en¬, tXma-kv I-h-ebv°¬, tPm¿-Pv sh-´p-h-gn-bn¬ kw-km-cn®p.

a¶-S: a¶S Izm-dn Zp-c-¥-Øn¬ a-cn-® Ip-´n-I-fp-sS Ip-Spw_ß-sf k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p th-≠n \m-´p-Im¿ P-\Io-b klm-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®p. kz-¥am-bn hoSp-t]m-ep-an√m-Ø _n-t\m, knt\m F-∂n-hcpw Ch-cp-sS A—-s‚ k-tlm-Z-c ]p-{X≥ jntPm tPm-k-^p-amWv a-cn-® hn-Zym¿-YnIƒ. C-h¿-°p-≈ ho-Sv ss_-Øp-d-lv-a ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \¬-Ipw.Pohn-X am¿-K-Øn-\v XpI kz-cq-]n-°p-∂-Xn\pw C-h-cp-sS am-Xm-]n-Xm°-sf kmº-Øn-I-am-bn k-lm-bn-°p-∂-Xn-\p-am-Wv Iq-´mbv-a cq-]o-Icn-®n-´p-≈Xv. Sn F A-lΩ-Zv I-_o¿ Fw.F¬.F. ap-Jy- c£m-[n-Im-cn-bm-bp-≈ I-Ωn-‰n-bn¬ 501 Aw-K-ß-fp≠v. I¨-ho-\¿ ]-d-®n-t°m-´n¬ k-aZv, sN-b¿-am≥ Sn F Icow, Sn Ip-™n-ap-l-ΩZv, Fw hm-kp-tZ-h≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv k-an-Xn {]-h¿-Øn-°p-I. t^m¨: 9447748602

]q-t°m-´p-]m-Sw D-∏p-h-≈n sse-{_-dn sI-´n-Sw Fw A-Nyp-X≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

tIm-«-¡p-¶v NnÂ-{U³-kv ]mÀ-¡v D-Zv-Lm-S-\w

F-kv.-Un.-]n.-sF.- hn-Zy-m`ym-k t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

a-e-∏p-dw: tIm-´-°p-∂v Sq-dn-kw ]m¿-°n¬ Un.-Sn.-]n.-kn. \n¿-an® Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°n-s‚ D-ZvLm-S-\w C-∂v 10\v Sq-dn-kw hIp-∏v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿ \n¿-h-ln-°pw.

th-ß-c: F-kv.-Un.-]n.-sF.-{_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ tIm-gn-t°m-Sv B-Iv-k-kn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS a-\m-´n-∏d-ºn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw c-£n-Xm-°ƒ-°p-am-bn hn-Zym-`ym-k t_m-[-h¬-°-c-Ww kw-L-Sn-∏n-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF.-a-fi-ew {]kn-U‚ v A-co-°≥ _o-cm≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {_m-©v {]-kn-U‚ v ]n ]n A-–p¬-I-cow A-[y-£-X h-ln-®p.

Ip-Spw-_-{io {]-hÀ-¯-IÀ hn-tÃ-Pv Hm-^nkv D-]-tcm-[n-¨p

-Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿ Ip-dp-º-e-tßm-Sv hn-t√-Pv Hm-^nkn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v

Un-s‚ Sm-dnMv tPm-en-I-fpw \msf B-cw-`n-°pw. kv - t ‰- U n- b - Ø n- t e- ° p- ≈ tdm-Up-I-fp-sS \-ho-I-c-W {]h¿-Ø-\-ß-fpw k-Po-h-am-bn \S-°p-∂p-≠v. \q-dp-I-W-°n-\p sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p-≈ H-cp-°-߃-°m-bn A-[zm-\n°p-∂-Xv.

Izm-dn Zp-c´w: Ip-Spw-_§-sf k-lm-bn-¡m³ P-\Io-b Iq-«m-bv-a

th-ß-c: C-¥y≥ \m-j-\¬ tIm¨-{K-kv 128mw hm¿-jn-ImtLm-jw sI.-]n.-kn.-kn.-Aw-Kw ]n F sN-do-Xv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Fw F A-ko-kv A-[y-£X h-ln-®p. ]n ]n k-^o¿-_m_p, ]n A-e-hn, sI aq-k, sI cm-[m-Ir-jv-W≥, kn F-®v P-aoe-_-jo¿, Fw Sn A-k-bn-\m¿ ss^-k¬, hn Sn a-Po-Zv, C ap-lΩ-Zv-Ip-´n kw-km-cn-®p.

ssk-Xm-en, kn.sF. B¿ dm^n, X-e-°m-Sv {Km-a-∏-©m-Øv ss-h-kv {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zen, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ \u-jm-Zv, t\¿-® kw-c-£-W kan-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b I-√p-߬ kn-±o-Jv, sI ]n _m-∏p, hn B\-μ≥, sI ]n A-∫m-kv, Fw Aen-_m-h, ]q-°-bn¬ k-ao¿, hnhn-[ cm-{„o-b I-£n {]-Xn-\n-[nI-fm-b ]n Ip-™n-aq-k, {io-\nhm-k≥, cm-Po-hv X-e-°m-Sv, at\m-Pv ]m-d-t»-cn ]-s¶-Sp-Øp.

Wv km-£n-bm-b-Xv. tKmƒ t]mkv-‰p-Iƒ \m-sf ÿm-]n-°pw. km-bn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v t]m-kv-‰p-Iƒ kv-t‰-Un-bØn¬ F-Øpw. Un.F-^v.F. `m-c-hm-ln-I-fpw kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚pw kzmK-X-kw-Lw Aw-K-ß-fpw tÃUn-b-Øn-se-Øn tKmƒ t]m-kv‰v G-‰p-hm-ßpw. C-t‚-W¬ tdm-

√n-°p-Øv tdm-Un¬ I-S-ep-≠n ]p-g-bv-°v Ip-dp-sI \n¿-an-°p-∂ ]m-ew ap-Sn-t°m-Sv `m-K-Øp-≈h¿-°v a-t©-cn-bn-epw s\-√n-°pØv `m-K-Øp-≈-h¿-°v a-e-∏p-dØpw F-Øm≥ k-lm-b-I-amhpw. 630 e-£w cq-]b - p-sS A\pa-Xn-bm-Wv ]-≤X - n-°v e-`n-®X - v. at©-cn \-Kc - k - ` - m sN-b¿-am≥ h√m-©n-d ap-l-Ω-Z-en, a-e-∏p-dw tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ - v ta¬-ap-dn-bn¬ tdm-U-cn-In-se X-W¬-a-c-ß-fn¬ ÿm-]n® Sn Sn tIm-bm-ap kw-km-cn-®p. t_m¿-Up-Iƒ d-h\yp A-[n-Ir-X¿ \o-°p-∂p

]p-Xn-b-§m-Sn t\À-¨ Zn-h-k-§-fn a-Zy\n-tcm[\w Xn-cq¿: ]p-Xn-b-ßm-Sn t\¿-®tbm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cq-cn-epw ]cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw aq-∂p Znh-k-tØ-°v a-Zyw \n-tcm-[n-®p. t\¿-® \-S-°p-∂ P-\p-h-cn A©v, B-dv, G-gv Xnø-Xn-I-fn¬ aZy-jm-∏p-Iƒ A-S-®n-Sm-≥ B¿.Un.H-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN-¿-∂ k¿-h-I-£n tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®p. A-©n-\v \-S-°p-∂ sIm-Sntb-‰ h-c-hv C-cp-´p-∂-Xn-\p ap-ºv Pm-dw A-¶-W-Øn¬ F-Øn-t®-

3

s^-U-td-j³ I-¸v: t]m-kv-äp-IÄ C-s¶¯pw

tIm-S-Xn \-ho-I-c-W-¯n-\p kÀ-¡mÀ 107 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p: a-{´n

s]-cn-¥¬-a-Æ: kw-ÿm-\-Øv 22 tIm-S-Xn-I-fp-sS \-ho-I-c-WØn-\v 107 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®-Xm-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏v a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™v. s]-cn-¥¬-a-Æ tIm-S-Xn k-ap-®-b-Øn-s‚ \n¿-am-W {]h¿-Øn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bva-e-∏pdw: hy-h-km-b hm-Wn-Py Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ a-t©-cn, ]- A-t±-lw. ø-\m-Sv tIm-a¨ s^-kn-en-‰n tIm-S-Xn-I-fp-sS Ip-d-hv ]-cnk¿-ho-kv sk‚¿ d-_-d-[n-jvTn- l-cn-°m≥ k¿-°m¿ {i-an-°pX hy-h-km-b-߃ Xp-S-ßp-∂- ∂p-≠v. a-t©-cn-bn¬ D-S≥ XXn-\v {]m-tbm-Kn-I ]-cn-io-e-\w s∂ 16.5 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®p\¬-Ipw. Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿ ≈ tIm-S-Xn k-ap-®-bw \n¿-an200 cq-] c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv °pw. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ \n-¿-ank-ln-Xw c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. P- °p-∂ sI-´n-S-Øn-\v 10 tIm-Sn cq\p-h-cn 20 ap-X¬ 23 h-sc-bm]-bm-Wv Nn-e-h-gn-°p-∂-Xv. c-≠v Wp ]-cn-io-e-\w. t^m¨ 0483 h¿-j-Øn-\p-≈n¬ sI-´n-Sw ]q¿2768507.Øn-bm-°pw. A-©v \n-e-I-fp-≈

s]-cn-¥¬-a-Æ: Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v d-^-d¬ Bip-]-{Xn-bm-hm-\n-cn-°p-∂ s]cn-¥¬-a-Æ K-h. B-ip-]-{Xn-°v aq-∂-c e-£w cq-] sN-e-hn¬ {]th-i-\ I-hm-Sw H-cp-ßn. s]-cn¥¬-a-Æ A¿-_≥ tIm Hm-∏td-‰o-hv _m-¶m-Wv I-hm-Sw \n¿an-®p \¬-In-b-Xv. I-hm-S-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w H-∂n-\v cm-hn-

kozhikode/MLE

kv-{Xo kw-c-£-Ww: C-kv-em-an-tâ-Xv an-I-¨ ]-cn-c-£sb¶v Xn-cq-c-ßm-Sn: kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xz-hpw \n-b-a-]-cn-c£-bpw G-sd N¿-®-sN-ø-s∏-Sp-∂ h¿-Ø-am-\-Im-e-Øv kv{Xo-°v C-kv-emw \¬-In-b an-I-® ]-cn-c-£- am-Xr-I-bm-°sW-sa-∂v - ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃. Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-LS-\m-b lm-Zn-b-bpw tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n F-ksv.--- I.---F-kF v.--- -kv.--F-^pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-°p-∂ ap-kv-X-^ lp-Z-hn B-t°m-Sn-s‚ {Xn-Zn-\ d-_o-Av k-tμ-i {]-`m-j-W-Øn-s‚ c-≠mw Zn-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hmhm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p.--

A-\-[n-Ir-X a-W¡-S-¯v: A-©p hm-l-\-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn

F-S-°-c: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n-s\-Xn-sc Np-¶-Ø-d ]©m-b-Øv Ip-Spw-_-{io {]-h¿Ø-I¿ Ip-dp-º-e-tßm-Sv hn-t√Pv Hm-^n-kv D-]-tcm-[n-®p. I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ Dƒ-s∏´ P-\-hm-k-tI-{μ-߃ H-gn-hm°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´m-bn-cp∂p D-]-tcm-[w. k-a-cw sIm-´nbq¿ a-e-tbm-c I¿-j-I k-a-c-kan-Xn t\-Xm-hv ^m. tXm-a-kv aW-°p-t∂¬ D-ZvLm-S-\w sN-bvXp. kn.-Un.F-kv. sN-b¿ t]-gvk¨ _n≥-kn tPm-kv A-[y£-X h-ln-®p. \n¿-a-e l-b¿ sk-°≥Udn

kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv \n-∂p Bcw-`n-® am¿-®v hn-t√-Pv Hm-^nkn\v ap-∂n¬ t]m-Øp-I¬ t]m-en kv X-S-™p. Xp-S¿-∂v kv-{Xo-Ifpw Ip-´n-I-fp-a-S-ßp-∂ kw-Lw H-^nkn-\v ap-ºn¬ Ip-Øn-bn-cp∂v k-a-cw \-S-Øn. Un.ssh.-F-^v-.-sF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Fw kz-cm-Pv, kn.]n.-sF-(Fw-)- F-S-°-c G-cn-bm I-Ω-‰n-bw-Kw Fw B¿ P-b-N{μ≥, ^m. k-Pn ]p-Xp-°p-f-ß-c, a-Æm-Øn t£-{X kw-c-£-W k-an-Xn {]-kn-U‚ v kp-{_-“Wy≥, ^m. tXm-a-kv ta-t\-°m´n¬, Fw bp jm-Pn kw-km-cn-®p.

a-\p-jy-¨-§-e kw-L-Sn-¸n-¡pw

ho-WpIn-«n-b e-£w cq-] Xn-cn-¨p-\Â-In Hm-t«m- ss{U-hÀ am-Xr-I-bm-bn

Xn-cq¿: Xn-cp-∂m-hm-b-˛-X-h-\q¿ ]m-ew bm-Ym¿-Yy-am-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´p kn.-]n.-Fw. Xncp-∂m-hm-b tem-°¬ I-Ωn-‰n31\v ssh-Io-´v A-©n-\v Xn-cp∂m-hm-b-bn¬ a-\p-jy-®-ß-e kw-L-Sn-∏n-°pw. 2009˛10 _-P‰n¬ ]m-e-Øn-\m-bn {]-Jym-]-\ap-≠m-hp-I-bpw 2010˛11 _-P‰n¬ 2.-25 tIm-Sn-cq-] h-I-bn-cpØn. A-Uo-j-\¬ Xp-I-bm-bn ]m-e-Øn-s‚ F-Ãn-ta-‰v Xp-I 123 tIm-Sn-bm-Wv.

a-t©-cn: h-gn-bn¬ \n-∂p hoWp-In-´n-b e-£w cq-] D-S-a-ÿs\ G¬-]n-®v Hm-t´m ss{U-h¿ am-Xr-I-bm-bn. a-t©-cn am-kv k¿-ho-kv tÃ-j≥ tdm-Un¬ sh-®v ss_-°v bm-{Xn-I-\n¬ \n-∂p I-f-™p-t]m-b ]-W-a-Sßn-b s]m-Xn sXm-´p-]n-∂m-se h-∂ Hm-t´m ss{U-h¿ a-t©-cn F-S-°m-´p-Ip-≠n¬ cm-ap F-∂

a-t©-cn: A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ A©v hm-l-\-ß-fpw I-S-hn¬ Iq´n-bn-´n-cp-∂ 12 tem-Uv a-W-epw G-d-\m-Sv Xm-eq-°v a-W¬ kv-IzmUv ]n-Sn-Iq-Sn. ]m-≠n-°m-Sv h-fcm-Sp \n-∂v c-≠v hm-\p-Iƒ, ]-¥√q¿ ap-Sn-t°m-Sp \n-∂v H-cp Sm-‰m kp-tam, B-\-°-b-Øp-\n-∂v Hcp Im¿, Nm-en-bm¿ ]p-g-bn¬ \n∂v a-W¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ H-cp Kp-Uv-kv Hm-t´m F-∂n-h-bmWv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv.

A-∏p-hn-\v e-`n-°p-I-bm-bn-cp∂p. e-£w cq-], sse-k≥-kv, bm-{X-tc-J-Iƒ F-∂n-h-bm-Wv s]m-Xn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. Ign-™ 24\m-Wv kw-`-hw. ssek≥-kpw tc-J-I-fpw ]-cn-tim[n-®v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øns\m-Sp-hn¬ D-S-a-ÿ-s\ cm-ap Is≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.

F-S-h-Æ ]-©m-b-Øn-se ]≈n ap-°v I-S-hn¬ A-\-[n-Ir-Xam-bn Iq-´n-bn-´ 12 tem-Uv a-W¬ F-S-h-Æ s]m-enkv I-Ã-Unbn¬ kq-£n-°p-∂-Xn-\m-bn tÃ-j≥ ]-cn-k-c-tØ-°v am-‰n. ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\-߃ I-e-IvS-td-‰v h-f-∏n-te-°v am-‰n. I-S-ep≠n ]p-g-bn¬ \n-∂p hym-]-I-amb a-W-eq-‰v \-S-°p-∂p-sh-∂v e`n-® ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv sdbv-Uv \-S-Øn-b-Xv. hym-gm-gv-N ssh-Io-´v G-gp a-Wn-°m-cw-`n-®

C-∂-se cm-hn-se ap≥-kn∏¬ sN-b¿-am≥ h-√m-©n-d apl-Ω-Z-en-bp-sS tNw-_-dn-seØn ]-W-hpw tc-J-I-fpw D-S-aÿ-\m-b In-g-t°-X-e h-´-∏-dºn¬ A-_v-Zp¬ a-Po-Zn-\v ssIam-dn. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn¬ \n-∂p ss{U-h-dm-bn hn-can-®-Xm-Wv cm-ap.

sd-bv-Uv sh-≈n-bm-gv-N D-®-tbmsS-bm-Wv ]q¿-Øn-bm-b-Xv. sd-bv-Un-\v G-d-\m-Sv Xm-eq°v sl-Uv Izm¿-t´-gv-kv U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ sI hn Ko-X-Iv, dh-\yq D-tZym-K-ÿ-cm-b sI Zo]-Iv, ]n kp-\n¬, ]n kp-tc-jv t\-Xr-Xzw \¬-In. a-W¬ I-SØv \-S-Øp-∂ I-S-hp-Iƒ k-kvs]‚ v sN-øm≥ I-e-Iv-S¿-°v dnt]m¿-´v \¬-Ip-sa-∂pw ]-cn-tim[-\ I¿-i-\-am-°p-sa-∂pw X-lkn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p.

^pSv-t_mÄ SqÀ-W-saâv sIm-t≠m-´n: sI.kn.F-^v. sam-d-bq¿ P-\p-h-cn B-Zy-hm-cw ss^-hv-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚ v \-S-Øpw. tP-Xm-°ƒ-°v H-cp e-£w cq-] k-Ωm-\w \¬Ipw. h-cp-am-\-Øn¬ \n-∂v ]-cnc-£ ]-≤-Xn-bn-te-°pw 300 Hmfw \n¿-[-\-cm-b tcm-Kn-Iƒ-°pw k-lm-bw \¬-Ipw. Kym-e-dn-bpsS Im¬-\m-´¬ N-S-ßv ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ^m-Øn-a-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t^m¨: 9745705000, 8086700572.


{]mtZ-inIw

29 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn

I-fn-¡q-«p-Im-À-¡v \m-«p-Im-cp-sS bm-{Xm-sam-gn

„a-ºm-´p-aq-e :F-kv.-Un.-]n.-

sF. s]m-Xp-tbm-Kw ˛-\u-jm-Zv a-´-∂q¿ ˛7.-00 „a-e-∏p-dw ap-≠p-]-d-ºv ss_∏m-kv P-Mv-j≥: a-e-∏p-d-sØ B-Zy ^p-Sv-t_mƒ ¢-_n-s‚ Hm^n-kv D-Zv-Lm-S-\w ˛4.-30 „a-e-∏p-dw kq-cy do-P≥-kn: F.-sI.-Un.-F.-Fw. -]-h¿ Iymw]v ˛9.-00 „s]-cn-¥¬-a-Æ l-\-^n a-kvPn-Zv : Jp¿-B≥ l-Zo-kv ]T-\ th-Zn ˛6.-00 „ta¬-ap-dn Fw.-Fw.-C.-Sn. ssl-kv-Iqƒ: Pn-√m I-f-cn-∏-b‰v Nmw-]y≥-jn-∏v ˛9.-00 „s]-cn-¥¬-a-Æ in-^m I-¨h≥-j≥ sk‚¿: sN-dp-In-S hy-h-km-b A-tkm-kn-tb-j≥ kw-K-aw ˛ 2.-00 „c-≠-Øm-Wn Ip-≠w-]n-Sm-hv Kym-e-Iv-kn Hm-Un-t‰m-dn-bw : sIm-Sp-ß-√q¿ `-K-h-Xn sh-fn-®∏m-Sp-kw-Lw Ip-Spw-_-kw-K-aw ˛8.-00 „a-°-c-∏-d-ºv ta-te Im-fm-hv a-º-D-¬ D-eqw a-Zv-d-k: a-X-{]`m-j-Ww ˛6.-30 „a-°-c-∏-d-ºv k-l-I-c-W lmƒ: s]-bn≥ B‚ v ]m-entb-‰o-hv thmf‚n-b¿ ao-‰v-˛2.-00 „tXm-´-t»-cn-b-d: Ip-∂pw-]p-dw kzn-dm-Øv A¬-ap-kv-X-Jow Ckvv-em-an-Iv A-°m-Z-an in-emÿm-]-\w ˛4.-00 „]-Sn-°¬ B-d-ßm-´v-]-dºv:F-kv.-ssh.-F-k.v sa-Un°¬ Iymw-]v-˛ 7.-00

^pSvt_mÄ Jm-Z-d-en ^p-Sv-t_mÄ s]-cn-´Â-a-® bp-h-kw-K-aw ]n-®m-Wn-]-d-ºv-˛2 tkm-°¿ kv-t]m¿-´n-Mv sjm¿Wq¿ ˛1 C-∂-sØ I-fn F-^v.-kn. sIm¬-°-Ø ªm-°v B‚ v ssh-‰v tIm-gnt°m-Sv

]cn-Wbw sh-fn-b-t¶m-Sv: sh-fn-b-t¶m-Sv bp sam-bv-Xp-˛ _n F-kv k-^nb- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I≥ ^m-dqJpw ]m-e-s∏-´n ]-tc-X-\m-b C ap-l-Ω-Z-en-bp-sS-bpw k-^n-bbp-tS-bpw a-Iƒ b-ko-d-Øpw hn-h-ln-X-cm-bn.

a-e-∏p-dw tIm¬-a-Æ-bn¬ A-]-I-S-Øn¬ a-cn-® In-fn-\-t°m-Sv \-t√-߬ \n-km-dn-s‚-bpw Im-hp-߬ A≥-km-dn-s‚-bpw a-øn-Øp-Iƒ a-d-hv sN-øm-\m-bn sIm-≠pt]m-hp-∂p

]p-Ø-\-Øm-Wn: B-X-h-\m-Sv ]-©m-b-Øn¬ ap-kv -enw-eo-Kn\p-≈n¬ hn-`m-Ko-b {]-h¿-Ø-\ß-fpw {Kq-∏n-k-hpw cq-£-am-hp∂p. Ip-dp-º-Øq¿ k¿-ho-kv kl-I-c-W _m-¶v `-c-W-k-an-Xn Xn-c-s™-Sp-t∏m-sS {Kq-∏v {]-h¿Ø-\-߃ i-‡-am-bn-´p-≠v.-Ccp-hn-`m-K-ß-fpw ]m-W-°m-Sp-h®v H-Øp-Xo¿-∏v \-S-∂-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-bn-cp-∂p Xn-cs™-Sp-∏n¬ H-∂n-®v a¬-k-cn®n-cp-∂-Xv. hm-in-tb-dn-b Xn-c-s™-Sp∏n¬ H-º-Xv Aw-K bp.-Un.-F-^v. `-c-W-k-an-Xn-bm-Wv hn-P-bn-®Xv. C-Xn¬ ap-kv -enw-eo-Kn-\v G-

tπ-‰v \n¿-am-W I-º-\n Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂p A≥-km¿. \n-km¿ sI-´n-S \n¿-am-W sXmgn-em-fn-bpw. sh-≈n-bm-gv-N Ah-[n-bm-b-Xn-\m-em-Wv C-cp-hcpw cm-{Xn a-e-∏p-d-tØ-°p t]m-b-Xv. Xn-cn-®p-≈ bm-{X-bn¬ cm{Xn ]-Øv a-Wn-tbm-sS tIm¬a-Æ-bn-se-Øn-b-t∏m-gm-Wv KpUv-kv Po-∏n-s‚ cq-]-Øn¬ a-cWw ]m-™-Sp-Ø-Xv. Po-∏n¬ C-Sn-®p \n-b-{¥-Ww hn-´ ss_°v sXm-´-Sp-Ø a-Xn-en-epw ssh-Zyp-Xn Xq-Wn-epw C-Sn-®p a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p-h-s{X. D-

gpw tIm¨-{K- n-\p c-≠pw AwK-ß-fm-Wv D-≠m-bn-cp-∂-Xv. Xnc-s™-Sp-∏n-\p ti-jw sNm-Δmgv-N \-S-∂ `-c-W-k-an-Xn tbm-KØn¬ {Kq-∏n-k-sØ -Xp-S¿-∂v eo-Kn-se Nn-e Aw-K-߃ ]-s¶Sp-°m-Xn-cp-∂-Xp-aq-ew Izm-dw Xn-I-bm-Ø-Xn-\m¬ tbm-Kw \-S∂n-√. {]-kn-U‚n-s\-bpw sshkv {]-kn-U-‚ n-s\-bpw Xn-cs™-Sp-°m-\pw km-[n-®n-cp-∂n√. {]-kn-U‚n-s\-bpw ssh-kv {]-kn-U‚n-s\-bpw Xo-cp-am-\n°p-∂-Xn-s\-s®m-√n eo-Kn-se Ccp hn-`m-K-ß-fn-epw D-≠m-b {]iv-\-ß-fm-bn-cp-∂p tbm-Kw am-‰nh-bv-°m-\n-S-bm-°n-b-Xv.

Xp-S¿-∂v `-c-W-k-an-Xn-bp-sS Im-em-h-[n A-h-km-\n-°m-\n-cns°-bm-Wv hym-gm-gv-N tbm-Kw tN¿-∂v {]-kn-U‚m-bn eo-Knse Fw sI Jm-en-Zn-s\-bpw ssh-kv {]-kn-U‚m-bn tIm¨{K- n-se sI ]n D-Ω-dn-s\-bpw Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Cu tbm-KØn-epw {Kq-∏n-kw aq-ew eo-Knse Nn-e Aw-K-߃ ]-s¶-SpØn-cp-∂n-√.B-X-h-\m-Sv {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚n-s\-bpw ssh-kv {]-kn-U‚n-s\-bpw Xn-c-s™-Sp°p-∂-Xn-s\-s®m-√n-bp-≈ X¿°-߃ aq-e-am-Wv {Kq-∏v {]-h¿Ø-\-߃ Xp-S-ßp-∂-Xv. ap-kv -

enw-eo-Kv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Xnc-s™-Sp-∏n-epw a-fi-ew I-Ω‰n Xn-c-s™-Sp-∏n-epw {Kq-∏v- {]h¿-Ø-\-߃ k-Po-h-am-bn. CXp-aq-ew ap-kv -enw-eo-Kv ]-e hnj-b-ß-fn-epw {]-I-S-\-ß-fpw a‰p ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-°p-tºmƒ ]p-Ø-\-Øm-Wn-bn-epw ]-cn-kc-{]-tZ-i-ß-fn-epw C-cp Iq-´-cpw sh-tΔ-sd ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-LSn-∏n-°p-I ]-Xn-hm-bn. eo-Kn-se Nn-e t\-Xm-°-sf A-]-am-\n-°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ e-Lp-te-J-I-fpw t\m-´n-kpw hym-]-I-am-bn {]-N-cn-∏n-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. {Kq-∏v {]-h¿-Ø-\-߃ cq-

£-am-b-tXm-sS ]-e t\-Xm-°fpw ]m-W-°m-sS-Øn ta¬-L-SI-Øn-\p cm-Pn-°-Øv \¬-I-m-dps≠-¶n-epw Pn-√m-L-S-Iw C-Ss]-´v c-ay-X-bn¬ F-Ø-em-Wv ]Xn-hv. B-X-h-\m-Sv k¿-ho-kv k-lI-c-W _m-¶n-s‚ Xn-c-s™Sp∏n-epw {Kq-∏v {]-h¿-Ø-\-߃ aq-ew {]-iv-\-߃ h-∂n-cp-∂p. Ip-dp-º-Øq¿ _m-¶n-se {]-iv-\߃ aq-e-hpw h¿-j-ß-fm-bn Xp-S-cp-∂ {Kq-∏v {]-h¿-Ø-\-ßfn-epw {]-Xn-tj-[n-®v ]-tØm-fw ap-kv -enw-eo-Kv hm¿-Uv I-Ω-n‰nIƒ ]m-W-°m-s´-Øn cm-Pn ka¿-∏n-®-Xm-bm-Wv A-dn-bp-∂-Xv.

sI sI l-°ow kw-km-cn-®p.-

A¦W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]p-Ø-\-Øm-Wn: I¬-∏-I-t©cn {Km-a∏-©m-b-Øn-se ta-eßm-Sn-bn¬ B-\-∏-Sn-°¬ Nmcn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \n¿-an-® A¶W--hm-Sn sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n \-ko-a A-[y-£-X-h-ln-®p. A-Sn-bm-´n¬ _-jo¿, ssX-°mS≥ A-–p, F ]n A-–p-k-a-Zv, F-kv.-Un.-]n.-sF.- {_m-©v I-Ωn-‰n h-en-tbm-d a-\m-´n-∏-d-ºn¬ kw-L-Sn-∏n-® hn-Zym-`ym-k ]n ssk-X-e-hn kw-km-cn-®p. t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kn¬ dn-´.- F.-C.-H. sI ap-l-Ω-Z-en kw-km-cn-°p-∂p

a-WÂ-¡-S-¯v hml\w a-Xn C-Sn-¨p X-IÀ-¯p cn-™v ip-I-]p-cw Ip-f-¶-c t£{Xw tdm-Un-eq-sS t]m-hp-∂-Xn\n-sS-bm-Wv a-Xn-en-¬ C-Sn-®-Xv. a-Xn¬ X-I¿-Ø Sm-‰m-kptam-bn¬-\n-∂pw ss{U-h¿ C-dßn-tbm-Sn C-S-h-gn-bn-eq-sS c£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-enkv G-sd t\-cw Xnc®n¬ \SØn-sb-¶nepw ss{U-h-sd Is≠-Øm-\m-bn-√. F-S-∏mƒ P-Mv-j-\n¬ Xs∂ tam-t´m¿ ss_-°p-Iƒ Dƒ-∏-sS aq-∂p-hm-l-\-ß-fn¬ X-´n-bm-Wv kp-tam I-S-∂p-t]mb-Xv. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hm≥ t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øv N-ß-cw-Ip-fw tÃ-j-\n-te-°p

tIm-S-Xn \-ho-I-c-W-¯n-\p kÀ-¡mÀ 107 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p: a-{´n °pw. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ \n¿an-°p-∂ sI-´n-S-Øn-\v 10 tIm-Sn cq-]-bm-Wv Nn-e-h-gn-°p-∂-Xv. c≠v h¿-j-Øn-\p-≈n¬ sI-´n-Sw ]q¿-Øn-bm-°pw. A-©v \n-e-Ifp-≈ sI-´n-S-Øn¬ G-gv tIm-SXn-Iƒ {]-h¿-Øn-°m≥ ku-Icy-ap-≠m-hp-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p. tIm-S-Xn-I-fp-sS Ip-d-hv \o-Xn ssh-I-p-∂-Xn-\v Im-c-Wam-hp-∂p-≠v. A-Xv ]u-c-∑m¿-°v \o-Xn-\ntj-[n-°p-∂-Xn-\v Xp-ey-am-sW∂v A-[y-£-X- h-ln-® tI-{μ-kl-a-{¥n C A-l-Ω-Zv ]-d-™p.

a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en, Pn√m P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^, \-Kc-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ \n-jn A-\n¬-cm-Pv, em‚ v d-h-\yp IΩo-j-W¿ Fw kn tam-l≥-Zmkv, _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI sI kp-tc-jvem¬, Pn-√m s]m-Xp-a-cm-a-Øv hIp-∏v F≥-Pn-\n-b¿ F F-kv apl-Ωv-Z A-jv-d-^v, ¢¿-°v Atkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Fw Sn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, s]-cn-¥¬-a-Æ ap≥-kn-^v a-Pnkv-t{S-‰v Sn Pn h¿-Ko-kv kw-kmcn-®p.

P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ F-¯n-bn-Ã: a-\p-jy-¨-§-e U-bm-en-kn-kv am-t\-Pv-saâv I-½n-än kw-L-Sn-¸n-¡pw Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b-˛-X-h-\q¿ ]m-ew bm-Ym¿-Yy-am-°-W-satbm-Kw am-änh-¨p ∂m-h-iy-s∏-´v kn.-]n.-Fw. Xn-cpU‚ v F-∂n-h¿-°v ]p-d-sa sX∂-e ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pw ]-c-∏-\-ßm-Sn ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚pw am-{X-am-Wv P-\{]-Xn-\n-[n-I-fm-sb-Øn-b-Xv. FXm-\pw tªm-°v sa-w_¿-am-cp-ap≠m-bn-cp-∂p. ]-tØm-fw cm-{„ob]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶Sp-Øp. kw-L-S-\-bp-sS ss_tem Aw-Ko-I-cn-°-epw Xp-S¿-\-S]-Sn-I-fp-am-bn-cp-∂p A-P-≠. Izm-dw Xn-I-bm-Ø-Xn-\m¬ A-SpØ P-\-d¬ t_m-Un- \m-en-\v c≠p a-Wn-°v tªm-°v ]-©m-bØv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cm≥ Xo-cp-am-\n-®p.-

\m-hm-b tem-°¬ I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ 31\v ssh-Io´v A-©n-\v Xn-cp-\m-hm-b-bn¬ a\p-jy-®-ß-e kw-L-Sn-∏n-°pw. 2009˛10 _-P-‰n¬ ]m-e-Øn\m-bn {]-Jym-]-\-ap-≠m-hp-Ibpw 2010˛11 _-P-‰n¬ 2.-25 tIm-Sncq-] h-I-bn-cp-Øn. A-Uo-j\¬ Xp-I-bm-bn 43 tIm-Sn-bpw A-\p-h-Zn-®p. H-cp In-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ `m-c-X-∏p-g-bv°v Ip-dp-sI \n¿-an°p-∂ ]m-e-Øn-s‚ F-Ãn-ta-‰v Xp-I 123 tIm-Sn-bm-Wv. A-t{]m®v tdm-Un-\v 40 e-£-hpw A-\ph-Zn-®n-cp-∂p.-

S-≥ c-≠p-t]-sc-bpw a-e-∏p-dsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnse-Øn-s®-¶n-epw Po-h≥ c£n-°m-\m-bn-√. a-e-∏p-dw Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ t]m-kv‰v tam¿-´w sN-bv-X ar-X-tZ-l߃ c-≠p-a-Wn-tbm-sS In-fn\-t°m-s´-Øn-®p. Xp-S¿-∂v h≥-P-\m-h-en-bpsS km-∂n-≤y-Øn¬ In-fn-\t°m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-_¿ÿm-\n¬ a-d-hv sN-bv-Xp. a-Zv-dk ]-cn-k-c-Øv \-S-∂ a-øn-Øv \n-kv-Im-c-Øn-\v in-lm-_p±o≥ _p-Jm-cn I-S-ep-≠n t\Xr-Xzw \¬-In.-

3

k-¼qÀ-W s]³-j³ {]-Jym-]-\w {]-l-k-\w h-fm-t©-cn: am-dm-°-c ]-©m-bØv k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-® `-cW-k-an-Xn-bp-sS \-S-]-Sn s]≥j≥-Im-tcm-Sp-≈ A-\m-Z-c-hp-amsW-∂v ]n.-Un.-]n. am-dm-°-c ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n A-`n-{]m-bs∏-´p. A¿-l-cm-b-h-sc H-gn-hm°n-bpw A-\¿-l-sc tN¿-Øpw bp.-Un.-F-^v . \-S-Øp-∂ \o-°Øn-s\-Xn-tc s]m-Xp k-aq-lw cw-K-Øp h-c-Ww. Fw ap-l-Ω-Zen A-[y-£-X- h-ln-®p. i-in ]q-h≥-Nn-\, _o-cm≥ h-S-t°ß-c, sI Sn lp-ssk≥, F ]n l-\o-^ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

C-cn-¼n-fn-bhpw ]-Ån-¡epw C-\n k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v C-cn-ºn-fn-bw: C-cn-ºn-fn-bw {Km-a-∏-©m-b-Øv k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-®p. hm¿-[-Iy-Im-e s]≥-j≥, hn-[-h s]≥-j≥, hn-I-emw-K s]≥-j≥, I¿-jI sXm-gn-em-fn, A-hn-hm-ln-X-cm-b kv-{Xo-Iƒ-°p-≈ s]≥j≥ A-S-°w 3153 A-t]-£-I¿-°m-Wv s]≥-j≥ \¬-Ip∂-Xv. A-¶-W-hm-Sn h¿-°¿-am¿, B-im h¿-°¿-am¿, Ip-Spw_ {io, kn.-Un.-F-kv. Aw-K-߃ ap-tJ-\ ]-©m-b-Øn-se ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fn-epw k-μ¿-i-\w \-S-Øn-bm-Wv A-t]-£Iƒ kzo-I-cn-®-Xv.-hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-kn-U‚ v sI Sn sam-bv-Xp, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI _p-jv-d, t£-a-Imcy k-an-Xn A-[y-£≥ Sn ]n B-an-\, Aw-K-ß-fm-b sI sam-bv-Xo≥-Ip-´n, F hn A-∫m-kv, k-c-kz-Xn X-¶w ]-s¶-SpØp. ]-≈n-°¬: ]-≈n-°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv k-ºq¿-W s]≥j≥ ]-©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-®p. A-Uz. sI F≥ F JmZ¿ Fw.-F¬.-F. {]-Jym-]-\w \-S-Øn. 1186 t]¿-°m-Wv ]pXp-Xm-bn s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-®-Xv. C-tXm-sS ]-©m-b-Ønse 3360 t]¿-°v s]≥-j≥ e-`n-°pw.-{Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U-‚ v sI ]n ap-kv-X-^ X-߃ A-[y-£-X- h-ln-®p. sI Sn h¬-k-e,]n kp-lv-d, B¿ ]n Fw tIm-b, sI ]n A-kv°¿, ]n kn i-¶-c≥, ]n P-b-\n-Zm-kv, Fw ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Sn A-l-Ω-Zv lm-Pn kw-km-cn-®p.

kv-{Xo kw-c-£-Ww: C-kv-em-an-tâ-Xv an-I-¨ ]-cn-c-£-þ ap-\-Æ-d-en X-§Ä

F-kv.-Un.-]n.-sF.- hn-Zy-m`ym-k t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

]-Wn-¡À Ip-−v ]m-e-¯n-\v A-t{]m-¨v tdm-Uv ]-Wn-bp-¶p

Xn-cq-c-ßm-Sn: P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ F-Øm-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°m-ip-]-{Xn U-bm-en-kn-kv am-t\-Pv-sa‚ v IΩ-n‰n P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw am-‰nh-®p. 146 Aw-K-ß-fn¬ 26 t]¿ am-{X-am-Wv tbm-K-Øn-s\Øn-b-Xv. Xm-eq-°n-se 17 ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cpw a-‰p P-\{]-Xn-\n-[n-I-fpw ]n.-Sn.-F. {]-knU‚p-am¿, {]-[m-\m-[ym-]-I¿, cm-jv-{So-b]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-S-ßn-b-h¿ Dƒ-s∏-´ P-\-d¬ t_m-Un-tbm-K-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-kn-

th-ß-c: I-fn-®pw Nn-cn-®pw Hcp-an-®p-\-S-∂ Iq-´p-Im¿ a-c-WØn-epw H-cp-an-®-Xv \m-Sn-s\ IÆo-cn-em-gv-Øn. In-fn-\-t°m-Sv \-t√-߬ A-–p¿-d-lv-am-s‚ a-I≥ \n-km-dpw(25), Im-hp߬ _-jo-dn-s‚ a-I≥ A≥km-dpw(24) sh-≈n-bm-gv-N cm{Xn-bm-Wv a-e-∏p-dw tIm¬-aÆ-bn¬ ss_-°pw Kp-Uv-kv Po-∏pw Ip-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A]-I-S-Øn¬ a-cn-®-Xv. cm-{Xn F-´p-a-Wn-tbm-sS \m-´n¬ \n-∂v a-e-∏p-d-tØ-°p t]m-b-Xm-bn-cp-∂p C-cp-h-cpw. an-\n C≥-U-kv-{So-¬ t]-∏¿

B-X-h-\m-«v ap-kv-enw-eo-Kn-\p-Ån hn-`m-Ko-b-X cq-£w

th-ß-c: F-kv.-Un.-]n.-sF.a\m´n-∏-dºv -{_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sv B-Iv-k-kn-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS a-\m-´n-∏-d-ºn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw c-£n-Xm-°ƒ°p-am-bn hn-Zym-`ym-k t_m-[h¬-°-c-Ww kw-L-Sn-∏n-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF.-a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-co-°≥ _o-cm≥Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {_m©v {]-kn-U‚ v ]n ]n A-–p¬I-cow A-[y-£-X h-ln-®p. BIv-k-kv {]-Xn-\n-[n A-Uz. F tIm-´-°¬: ]-Wn-°¿ Ip-≠p- F d-low ¢m-sk-Sp-Øp. dn-´.-F.Im-cp-sS G-sd-\m-f-sØ bm-{X- C.-H. sI ap-l-Ω-Z-en, dn-´.-sl{]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-c-am-hp- Uv-am-ÿ F sI kn ap-l-Ω-Zv, ∂p. t\-c-sØ tXm-Sn-\p Ip-dpsI ]m-ew \n¿-an-®-¶n-epw At{]m-®v tdm-Un-√m-Ø-Xv {]-bmkw kr-„n-®n-cp-∂p.]-W-n-°¿ Ip-≠v A-t{]m-®v tdm-Up \n¿-an-°m-\p-≈ {]-hØn-Iƒ- C-∂-se B-cw-`n-®p. Gsd ap-d-hn-fn-Iƒ-s°m-Sp-hn-emWv 39 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v F-S-∏mƒ: ssl-th t]m-en-kn]m-ew ]p-\¿-\n¿-an-®-Xv. C-¥y-\q¿, ]-Wn-°¿-°p-≠v s\ I-≠v A-Xn-th-K-X-bn¬ Hm`m-K-Øp-\n-∂v hn-√q-cn-te-°v Sn-® a-W¬-°-S-Øv hm-l-\w at]m-hm-\m-bn Im-e-ß-fm-bn D-]- Xn¬ C-Sn-®p X-I¿-Øp. C-∂tbm-Kn-® ]m-ew I-gn-™-h¿-jw se D-®-bv-°v H-cp-a-Wn-tbm-sS X-I¿-∂-n-cp-∂-Xv hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-S-∏mƒ ip-I-]p-cw t£-{XA-S-°-ap-≈-h-sc Zp-cn-X-Øn-em- Øn-\-Sp-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. Sm-‰m kp-tam-bn¬ a-W¬- I°n-bn-cp-∂p. \-K-c-k-` Xm¬-°m-en-I ]m- S-Øp-s≠-∂ hn-h-c-sØ- Xp-S¿ew \n¿-an-s®-¶n-epw ]m-ew ]- ∂v Ip-‰n-∏p-d-Øp \n-∂m-Wv Wn \o-≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp- ssl-th t]m-en-kv hm-l-\∂p.-A-Sp-Ø am-kw ]m-e-Øn- sØ ]n-¥p-S¿-∂-Xv. t]m-en-kv ]n≥-Xp-S-cp-∂ hns‚ D-Zv-Lm-S-\w \-S-t∂-°p-sa∂m-Wv kq-N-\. C-Xn-\-Iw A- h-c-a-dn-™ ss{U-h¿ A-Xn-tht{]m-®v tdm-Uv \n¿-am-Ww ]q¿- K-X-bn¬ hm-l-\w Hm-Sn-®v F-SØo-I-cn-°m-\m-Wv A-[n-Ir-X- ∏mƒ -P-Mv-j-\n-se-Øn. XpS¿ ∂v ]-´m-ºn tdm-Un-te-bv-°p Xncp-sS {i-aw.-

s]-cn-¥¬-a-Æ: kw-ÿm-\-Øv 22 tIm-S-Xn-I-fp-sS \-ho-I-c-WØn-\v 107 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®-Xm-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hn sI C-{_m-low-Ip-™v ]d ™p.- s]-cn-¥¬-a-Æ tIm-S-Xn k-ap-®-b-Øn-s‚ \n¿-am-W {]h¿-Øn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm-SXn-I-fp-sS Ip-d-hv ]-cn-l-cn°m≥ k¿-°m¿ {i-an-°p-∂p≠v. a-t©-cn-bn¬ D-S≥ X-s∂ 16.5 tIm-Sn cq-] sN-e-h-gn-®p-≈ tIm-S-Xn k-ap-®-bw \n¿-h-ln-

kozhikode/MLW

Xn-cq-c-ßm-Sn: kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xz-hpw \n-b-a-]-cn-c£-bpw G-sd N¿-®-sN-ø-s∏-Sp∂ h¿-Ø-am-\-Im-e-Øv kv{Xo-°v C-kv-emw \¬-In-b an-I-® ]-cn-c-£- am-Xr-I-bm-°sW-sa-∂v - ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃. kv-{XoIƒ-°v ]-cn-K-W-\ \¬-Im-Ø a-X-am-Wv C-kv-em-sa-∂v hmZn-°p-∂-h¿ kv-{Xo kw-c-£-W-Øn-\v C-kv-emw I¬-∏n-® am¿-K \n¿-tZ-i-ß-sf ]T-\-hn-t[-b-am-°-sW-sa-∂pw X߃ ]-d-™p.-Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n ]q¿-Δ hnZym¿-Yn kw-L-S-\m-b lm-Zn-b-bpw tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n Fkv.s--- I.F --- -kv.F --- -kv.F--- ^pw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-°p-∂ ap-kv-X-^ lp-Z-hn B-t°m-Sn-s‚ {Xn-Zn-\ d-_o-Av k-tμ-i {]-`m-j-W-Øn-s‚ c-≠mw Zn-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw.-- hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv-eym¿ A-[y£-X h-ln-®p. sX-fn-®w am-kn-I-bp-sS hm¿-jn-I ]-Xn-∏v a\p-Δn-d-en X-߃ ]m-e-Øm-gn sam-bv-Xp-lm-Pn-°v \¬-In {]Im-i-\w sN-bv-Xp. ap-l-Ω-Zv tIm-b X-߃, C-kv-am-Cu¬ lm-Pn F-S-t®-cn kw-km-cn-®p.-

X-S-b-W \nÀ-an-¨p

Du-c-Iw: ]m-W-°m-Sv Zm-dp¬-Deqw l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIqƒ F≥.-F-kv.-F-kv.-bq-\n-‰n\p Io-gn¬ Du-c-Iw Pn.-F¬.-]n.kv-Iq-fn¬ \-S-∂ k-]v-X-Zn-\ Iymw-]n-s‚ `m-K-am-bn Du-c-Iw \o¿-Nm-en-\p Ip-dp-sI X-S-b-W am-‰n. \n¿-an-®p. ]n sI A-kv -ep D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.A-iv-d-^v, {io-Pn-Øv, A-e-hn-°p-´n, ap-lΩ-Zv dm-_n-kv, tUm.-k-t¥m-jv v, th-ß-c: C-¥y≥ \m-j-\¬ \m-k K-^q¿, ]o-‰¿ Um-an-b¬, tIm¨-{K-kv 128mw hm¿-jn-Im- tUm. ]n A-–p¬-lm-Zn, sI atLm-jw sI.-]n.-kn.-kn.-Aw-Kw t\m-Pv kw-km-cn-®p.]n F sN-do-Xv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Fw F A-ko-kv A-[y-£- h-fm-t©-cn: a-lm-fl tIm-f-PnX h-ln-®p. ]n ]n k-^o¿-_m- se B¿-Sv-kv s^-Ãv {Km-a-∏_p, ]n A-e-hn, sI aq-k, sI ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn ]n Acm-[m-Ir-jv-W≥, kn F-®v P-ao- –p¬ K-^q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bve-_-jo¿, Fw Sn A-k-bn-\m¿ Xp. {]n≥-kn-∏¬ Sn hn {io-Ipss^-k¬, hn Sn a-Po-Zv, C ap-l- am¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. B¿ k-Zm-\-μ≥, _m-e≥, {]-Po-jv , Ω-Zv-Ip-´n kw-km-cn-®p.i-c-Xv, jm-^n kw-km-cn-®p.

tIm¬-{K-kv hmÀ-jn-Im-tLm-jw

BÀ-Sv-kv s^-Ìv

ku-P-\y \n-c-¡n U-bm-en-kn-kv: a-t©-cn sk³-{S a-kv-Pn-Zv 7mw hÀ-j-¯n-te-¡v a-t©-cn: ]m-h-s∏-´ In-Uv-\n tcm-Kn-Iƒ-°v ku-P-\y \n-c°n¬ U-bm-en-kn-kv sN-øm≥ ku-I-cy-ta¿-s∏-Sp-Øn am-Xr-I Im-Wn-® a-t©-cn sk≥-{S¬ Ppam-a-kv-Pn-Zv a-l-√v I-Ωn-‰n G-gmw h¿-j-Øn-te-°v. 22534 U-bm-en-kn-kn¬ 16095 F-Æ-Øn-\v ku-P-\y \nc-°n¬ sIm-c-º-bn¬ Bip-]{Xbn¬ U-bm-en-kn-kv sN-bvXp-sIm-Sp-Øp. ]-≈n-bn¬ sh≈n-bm-gv-N-I-fn¬ \-S-Øp-∂ _°-‰v ]n-cn-hn-\-Øn¬ k-am-l-cn® 30 e-£w cq-] U-bm-en-kn-kn-

s‚ sN-e-hn-\m-bn hn-\n-tbm-Kn®-Xv. hr-° tcm-Kn-I-fp-sS F-Æw {I-am-Xo-X-am-bn h¿-[n-°p-∂-Xn\-\p-k-cn-®v Hm-tcm am-k-hpw e£w cq-] I-s≠-tØ-≠-Xp-≠v. kz-tZ-i-Øpw hn-tZ-i-Øp-ap-≈ kp-a-\-kp-I-fp-sS k-lm-b-w thW-sa-∂v I-Ωn-‰n A-`y¿-∞n-®p.D-Zm-c-a-Xn-Iƒ ]-≈n Hm-^nkn¬ t\-cn-t´m a-t©-cn A¿_≥ _m-¶n-s‚ 13574 F-°u≠n-tem k-lm-bw \¬-In k-lI-cn-°-W-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.-

F≥.-F≥.-F-kv.- k-]v-X-Zn-\ Iymw-]n-t\m-S-\p-_-‘n-®v ]m-W-°m-Sv Un.-bp.-F-®v.-F-kv.- kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n¿-an-® X-S-b-W

\n-tcm-[n-X Io-S-\m-in-\n hym-]-I-am-hp-¶p s]m-∂m-\n: hm-g-Ir-j-n-bn¬ \ntcm-[n-X Io-S-\m-in-\n hym-]-Iam-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂p. k¿°m¿ \n-tcm-[n-® Io-S-\m-in-\nI-fm-Wv I¿-j-I¿ hym-]-I-ambn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. hm-gtØm-´-ß-fn¬ \n-tcm-[n-X Io-S\m-in-\n-bm-b tam-tWm t{Imt´m-^-kv hym-]-I-am-bn D-]-tbmKn-°p-∂p-≠v.Np-h-∏v hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp∂ A-Xy-[n-Iw am-c-I-am-b Io-S\m-in-\n-bm-Wn-Xv. A-Xo-h am-cI-sa-∂ K-W-Øn¬-s∏-Sp-Øn Ir-jn-h-Ip-∏v \n-tcm-[n-® Cu Io-S-\m-in-\n X-an-gv-\m-´n-epw AXn¿-Øn-{]-tZ-i-ß-fn-epw kp-e`-am-Wv. G-P‚p-am¿ h-gn-bm-Wv Io-S-\m-in-\n-Iƒ F-Øp-∂-Xv.

]p-Xn-b-§m-Sn t\À-¨ Zn-h-k-§-fn a-Zyw- \n-tcm-[n¨p Xn-cq¿: ]p-Xn-b-ßm-Sn t\¿-®tbm-S-\p-_-‘n-®v Xn-cq-cn-epw ]cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw aq-∂p Znh-k-tØ-°v a-Zyw \n-tcm-[n-®p. t\¿-® \-S-°p-∂ P-\p-h-cn A©v, B-dv, G-gv Xn-ø-Xn-I-fn¬ aZy-jm-∏p-Iƒ A-S-®n-Sm-\pw B¿.-Un.-H-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ k¿-h-I-£n tbmK-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®p. A-©n-\v \-S-°p-∂ sIm-Sntb-‰ h-c-hv C-cp-´p-∂-Xn-\p ap-ºv Pm-dw A-¶-W-Øn¬ F-Øn-t®c-Ww. tLm-j-bm-{X-bn¬ B-\Iƒ A-Wn-\n-c-°p-∂-Xn-\m¬ B-h-iy-am-b kp-c-£m-{I-ao-Ic-W-ß-sfm-cp-°-Ww. ss_-]m-

kv tdm-Uv ap-X¬ Pm-dw h-sc tdm-U-cn-In-se I-®-h-S-°m¿-°v \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øpw. A©n-\v _n.-]n. A-ßm-Sn h-gn-bp≈ _-kv k¿-ho-kp-Iƒ-°v k-ab {I-ao-I-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øpw.k¿-h-I-£n-tbm-K-Øn¬ Xl-kn¬-Zm¿ sI cm-[m-Ir-jvW≥, Xn-cq¿ Un-ssh.-F-kv.-]n. sI ssk-Xm-en, kn.-sF. B¿ dm-^n, X-e-°m-Sv {Km-a∏-©mØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n ap-lΩ-Z-en, F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Œ¿ \u-jm-Zv, t\¿-® kw-c-£W k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b I√p-߬ kn-±o-Jv, sI ]n _m-∏p, hn B-\-μ≥, sI ]n A-∫m-kv,

Fw A-en-_m-h, ]q-°-bn¬ kao¿, hn-hn-[ cm-{„o-b I-£n {]Xn-\n-[n-I-fm-b ]n Ip-™n-aq-k, {io-\n-hm-k≥, cm-Po-hv X-e-°mSv, a-t\m-Pv ]m-d-t»-cn ]-s¶-SpØp.

t\-{X-]-cn-tim-[\ Iymw-]v h-fm-t©-cn: Fw.-C.-F-k.v lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ F-S-bq¿ ]-Sn™m-°-c-bn¬ t\-{X-]-cn-tim[-\ Iymw-]v \-S-Øn. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI kn km-Pn-Z D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn ]n apl-Ω-Zv C-kv-lm-Jv, ap-l-Ω-Zv, Ppss_-cn-b kw-km-cn-®p.

]m-e-°m-Sv Pn-√-bn-se hn-hn-[bn-S-ß-fn¬ tNm-f, hm-g, ]-®-°dn Xp-S-ßn-b Ir-jn-bn-S-ß-fn¬ \n-tcm-[n-X Io-S-\m-in-\n-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv hym-]-I-am-bXv A-t\z-jn-°m≥ Pn-√m I-eŒ¿ Ir-jn h-Ip-∏n-\p \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. ]m-e-°m-Sv hmg-Ir-jn-bn¬ A-Xn-am-c-I-am-b tam-tWm tIm-t{´m-^-kv D-]tbm-Kn-°p-∂-Xm-bn ]-cn-tim-[\-bn¬ I-s≠-Øp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.

tIm-f-\n k-µÀ-in-¨p h-≠q¿: t_m-[-h-¬°-c-W ]cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn h-≠q¿ t]m-enkv A-º-e-∏-Sn tIm-f\n k-μ¿-i-\w \-S-Øn. ]-©m-

b-Øv {]-kn-U‚ v C kn-Xm-c DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-≠q¿- kn. sF. aq-k-h-≈n°m-S≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. F-kv.F-kv.F¬.kn, Un{Kn, D-∂-X-hn-P-bn-Iƒ-°v N-Sßn¬ A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-Xp. kn c-hn-Zm-kv A[y-£-X h-ln-®p.

NnÂ-{U³-kv ]mÀ-¡v D-Zv-Lm-S-\w a-e-∏p-dw: tIm-´-°p-∂v Sq-dn-kw ]m¿-°n¬ Un.-Sn.-]n.-kn. \n¿-an® Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°n-s‚ D-ZvLm-S-\w C-∂v 10\v Sq-dn-kw hIp-∏v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿ \n¿-h-ln-°pw.

ap-l-½-Zv lm-Pn-bp-sS ar-X-tZ-lw J-_-d-S-¡n Xn-cq¿: ]u-c-{]-ap-J-\pw Xn-cp\m-hm-b {Km-a-∏-©m-Øv {]-knU‚pw Xn-cp-\m-hm-b a-fi-ew tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚p-am-b Xn-cp-Øn hm-hq¿-Ip-∂v ta-°m-´pI-fw ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS ar-XtZ-lw ku-Øv ]-√m¿ Pp-am-a-kvPn-Zn¬ J-_dS-°n. Xn-cp-\m-hmb A¿-_≥ k-l-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v, ku-Øv ]-√m¿ a-l√m¿ I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚ v, sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. t\Xm-hv Xp-S-ßn-b ta-J-e-I-fn¬ Zo¿-L-Im-ew ap-l-Ω-Zv lm-Pn{]h¿Øn®-®n-cp-∂p. A-\p-tim-N-\ tbm-KØn¬ a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, Fw.F¬.-F-am-cm-b kn a-Ωp-´n, tUm. sI Sn P-eo¬, Un.-kn.-kn

.{]-kn-U‚ v C ap-l-Ω-Zv Ip™n, sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dnam-cm-b hn hn {]-Im-iv, hn F Icow, Un.-kn.-kn. ssh-kv {]-knU‚ v sI _m-e≥, Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn hn a-[p-kq-Z-\≥, Un.kn.-kn. ap≥ {]-kn-U‚ v hn Fw sIm-f-°m-Sv, sI.-]n.-kn.-kn. Aw-Kw ]n Ir-jv-W≥ \m-b¿ XpS-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp. Xn-cp\m-hm-b {Km-a-∏-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v sh-´≥ j-co-^v lm-Pn, ss^-k¬ F-S-t»-cn, Fw ]n ap-l-Ω-Zv tIm-b, F sI Ip-am-c≥, ]n D-Wym-Ø≥, A-jvd-^v, _m-h-lm-Pn, ]n Ip-RmRo-Xp-´n-lm-Pn, hn ]n Ip-™men, F ]n sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Sn sI A-e-hn-Ip-´n kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-12-29  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-12-29

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-12-29  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-12-29