Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

bq-¯v- tIm¬-{K-kv bp-h-tI-c-f-bm-{X Pn-Ã-bn -{]-th-in-¨p

Pn-Ãm t_m-Un _nÂ-Un-Mv Nmw-]y³-jn-¸v C-¶v Xn-cq¿: tI-{μ Im-bn-I a-{¥m-ebw, tI-c-fm kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬, tI-c-fm H-fnw-]n-Iv A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂n-h-bpsS Aw-Ko-Im-c-Øn-\p ti-jw B-Zy-am-bn \-S-°p-∂ Pn-√m t_m-Un _n¬-Un-Mv Nmw-]y≥jn-∏v N-ß-cw-Ip-fw sXm-gq-°mSv ]-ßp B-im≥ kv-am-c-I {Ku≠n¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ A-dn-bn-®p.-ko-\n-b¿, Pq-\nb¿, k-_v Pq-\n-b¿, am-tÃ-gvkv, ^n-kn-°-en Nm-e-t©-gv-kv hn-`m-K-ß-fn-em-Wp a¬-k-cw. hn-P-bn-Iƒ-°v aq-∂p-e-£w cq]-bp-sS k-Ωm-\-߃ \¬-Ipw.

Adnbn-¸pIÄ

em-_v sS-Iv-\o-jy³: Iq-Sn-¡m-gv-N am-än-h-¨p a-e-∏p-dw: B-tcm-Ky h-Ip-∏n¬ Xm-Xv-Im-en-I A-Sn-ÿm-\Øn¬ em-_v sS-Iv-\o-jy≥-amsc \n-b-an-°p-∂-Xn-\v 24 \p \-SØm-\n-cp-∂ Iq-Sn-°m-gv-N am-‰nsh-®p. Un.--Fw.--C. Aw-Ko-Ir-X k¿-´n-^n-°-‰p-≈-h¿ Un-kw_¿ 27\v cm-hn-se 9.--30\v knhn¬ tÃ-j-\n-ep-≈ a-e-∏p-dw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn¬ Iq-Sn-°m-gv-N-°v F-Ø-Ww.

bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\- {]-kn-U‚ v Uo≥ -Ip-cym-t°m-kv \-bn-°p-∂ bp-h-tI-c-f-bm-{X- Pn-√m- A-Xn¿-Øn-bm-b C-Sn-ap-gn-°-en-se-Øn-b-t∏mƒ

a-e-∏p-dw: k¿-°m¿ s^-{_p-hcn B-dn-\p ap-ºm-bn hn-X-c-Ww \-S-Ø-W-sa-∂p ]-d-bp-∂ kvIqƒ bq-\n-t^mw A-[ym-]-I-cpa-e-∏p-dw: Aw-K-]-cn-an-X-cm-b F-kv.F -- -kv.F -- ¬.--kn. hn-Zym¿-Yn- sS D-d-°w sI-Sp-Øp-∂p. k¿a-e-∏p-dw: bq-\n-t^mw hn-X-cIƒ-°v hn-I-emw-K k¿-´n-^n-°- °m¿ D-Ø-c-hv {]-Im-cw c-≠v Ww ]-co-£m \-S-Øn-∏v, D-®tPmU n ]m‚n\ pw j¿´ n\ pw Iq‰v \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn 24 \p a`-£-W hn-X-c-Ww, ¢m-kv Sn 400 cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-´pt©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xntam-Wn-‰-dn-Mv Xp-S-ßn-b A≈X v . bn¬ sa-Un-°¬ t_m¿-Uv [n-I-tPm-en-I-fn¬-\n-∂v F-bvF∂ m¬ s]mX ph n] W ntbm-Kw tN-cpw. t\-c-sØ AU-Uv kv-Iq-fn-se {]-[m-\-m bn¬ c-≠v ao-‰¿ ]m‚ v Xp-Wnt]-£ \¬-In-b-h¿ Nn-In[ym-]-I-sc H-gn-hm-°n ]p-Xn°pw c≠ v ao‰ ¿ j¿´ v XpW n° p ¬km tc-J-I-fpw td-j≥ Im¿b A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°am{ Xw 408 cq] hc p∂ p≠ v . CX nUpw am-\-kn-I sh-√p-hn-fn t\W-sa-∂p tI-c-f kz-Im-cy \v ]p-d-sa Xp-∂¬ Iq-en 300 cqcn-Sp-∂-h¿ sF.--Iyp.--sS-Ãv dn]b pa S ° w 708 cq] F¬.] n. t]m¿-´pw a-‰v A-\p-_-‘ k¿hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw 825 cq-] bp.- ]n. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw sN-e-hp ´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn cm-hn-se F-´n-\v a-t©-cn P-\-d¬ B-ip]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ Hm-^nkn¬ F-Ø-Ww. a-‰p hn-I-emw-K k¿´n-^n-°-‰n-\v A-t]-£n-®-h¿ A-∂p h-tc-≠-Xn-s√-∂pw kq{]-≠v A-dn-bn-®p.--

tIm-gn-t°m-Sv: h¿-Ko-bm-Xn-{I-a \n-tcm-[-\ _n¬ DS≥ \nb-a-am°W-sa∂v tIm-gn-t°m-Sv a¿-Ikp-±-A-vh-bn¬ tN¿-∂ sF.-Fkv.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{It-´-dnb-‰v Bh-iy-s∏´p.-kzm-X-{¥yw e-`n-®v B-d-c ]-Xn-‰m-≠p I-gn™n-´pw h¿-Ko-bm-Xn-{I-a-ß-fpw km-ap-Zm-bn-I kw-L-´-\-ß-fpw \n-e-®n-´n-√m-Ø H-cp cm-Py-Øv C-Ø-cw _n-√n-\v G-sd {]-k‡n-bp-s≠∂pw sk-{It-´-dn-b-‰v A`n-{]mb-s∏´p. {]-kn-U-‚ v bp ]n b-lv-bm-Jm≥, C-kv-am-Cu-¬ I-cn-bm-Sv, Pm-_n¿ A-am-\n, ss^-k¬ \-∑-≠, tUm. e-_oZv , \u-jm-Zv, A-_v-Zp¬ P-eo-¬ H-Xm-bn kw-km-cn-®p.-

ss{U-hn-Mv ]-cn-io-e-\tI-{µw \nÀ-am-W tPm-en-IÄ D-S³ ]qÀ-¯nbm¡-W-sa-¶v F-S-∏mƒ: I-≠-\-I-Øv \n¿-amW tPm-en-Iƒ ]p-tcm-K-an-®p-hcp-∂ tI-{μ ss{U-hn-Mv ]-cn-ioe-\ C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ \n¿-am-Ww D-S≥ ]q¿-Øo-I-cn-°-W-sa-∂v kw-ÿm-\ tdm-Uv {Sm≥-kv-t]m ¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv knMv \n¿-tZ-iw \¬-In. kw-ÿm-\-Øv hm-l-\m-]-IS-߃ s]-cp-In-s°m-≠n-cn-°p∂ km-l-N-cy-Øn¬ im-kv-{Xob-am-b ss{U-hn-Mv ]-cn-io-e-\Øn-s‚ A-`m-hw a-\- n-em-°nbm-Wp tI-{μ ss{U-hn-Mv ]-cnio-e-\- tI-{μ-Øn-s‚ \n¿-amWw ]q¿-Øn-bm-°m≥ D-Ø-c-hn´-Xv.-I-≠-\-I-sØ sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. do-Py-\¬ h¿-°vtjm-∏n-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ 55 G-°¿ ÿ-e-Øp \n-∂p 25 G-°¿ ÿ-ew G-s‰-Sp-Øm-Wp

ss{U-hn-Mv ]-cn-io-e-\ tI-{μw Xp-S-ßp-∂-Xv. I-gn-™ aq-∂p h¿-j-am-bn \n¿-am-W tPm-enIƒ Xp-S¿-∂p-h-cp-∂ C-hn-sS sI-´n-S-ß-fp-sS \n¿-am-Ww GXm-≠v ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. A\p-_-‘ tdm-Up-I-fp-sS \n-¿-amW-am-Wv C-\n ]q¿-Øo-I-cn-°m\p-≈-Xv. \n¿-am-W tPm-en-Iƒ-°m-bn sh-≈w e-`y-am-°p-∂-Xn-\p `m-cX-∏p-g-bn¬ Xr-°-Wm-]p-c-Øp≈ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bp-sS ip-≤-P-e In-W-dn¬ \n-∂p ss]-∏n-´v sh-≈-sa-Sp-Øv Sm-¶v ÿm-]n-®v {]-h¿-Øn \-S-∂p-hcp-∂p-≠v. 80 i-X-am-\w tI-{μk¿-°m-cn-s‚-bpw 20 i-X-am-\w kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚-bpw ^-≠v sN-e-h-gn-®m-Wp ]-cn-ioe-\ tI-{μw ÿm-]n-°p-∂-Xv.

s™-Sp-°-s∏-´ 764 I-mU-‰p-Ifpw 100 Hm-^n-k¿-am-cpw ]-s¶-Sp°pw. km-l-kn-I-X, t\-Xr-Xz- ]-cnio-e-\ -Iymw-]v, in-¬-∏im-eIƒ, ssk-_¿ ss{Iw Xp-S-ßnb-h-°v ]p-d-ta I-mU-‰p-Iƒ-°mbn -ÿ-e k-μ¿-i-\-hpw \-SØpw.29\p hn-Zy-m`ym-k-a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫pw 30 \v k-am-]-\N-S-ßn¬ Im-en-°-‰v bp-\n-th-gv-

kn-‰n ssh-kv Nm≥-kv-e¿ tUm. Fw A-–p- -em-apw Iymw-]v kμ¿-in-°pw. Pn-√ B-Zy-am-bm-Wv Iymw-]n\v B-Xn-tY-b-Xzw h-ln-°p-∂Xv.-hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ tI-W¬ cm-Po-hv, {]n≥-kn-∏¬ tUm. ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv, F≥.kn.-kn Hm-^o-k¿ {]-^. ]n A–¬-d-jo-Zv, Iym-]v-‰≥ j-_o¿, kp-t_-Zm¿ ta-P¿ tU-hn-Uv thKm-kv ]-s¶-Sp-Øp.

s]m-¶m-\n-bp-sS {]-m-tZ-in-I N-cn-{X-hp-am-bn A-ÐpÀ-d-lv-am³ Ip-«n s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n-bp-sS {]m-tZ-in-I N-cn-{X-sa-gp-Xm≥ Po-h-n-Xw D-gn-™p-h-®v A-_vZp¿-d-lvam≥-Ip-´n am-ÿ. A–p¿-d-lvam≥ Ip-´n c-Nn-® c≠m-a-sØ ]p-kv-X-Iw (ap-kv enw hn-Zym-`ym-kw-˛-A-en-^v apX-¬ sF.-F.-F-k.v h-sc) Ign-™ Zn-h-kw {]-Im-i-\w sN-bv-Xn-cp-∂p.

]cnNbw I-hn B-e-t¶m-Sv eo-em-Irjv-W-\m-Wv {]-Im-i-\w sN-bvX-Xv. t\-c-sØ N-c-n-{X-ap-dßp-∂ s]m-∂m-\n F-∂ as‰m-cp ]p-kv-X-I-hpw ]p-d-Ønd-°n-bn-cp-∂p.P-o-hn-Xw ap-gp-h≥ N-cn-{X c-N-\-bv-°pw A-t\z-j-W-Øn\pw \o-°n-h-® Cu A-[ym-]I≥ hn-hn-[ B-\p-Im-en-I-ßfn-em-bn C-cp-∂q-tdm-fw te-J\-߃, `m-jm C≥-kv-‰n-‰yq-´v {]- k n- ≤ o- I - c n- ® - X pƒ- s ∏- s S A-t©m-fw ]p-kv-X-I-߃, \n-c-h-[n {]-_-‘-߃ F∂n-h-bn-eq-sS s]m-∂m-\n-bpsS A-dn-b-s∏-Sm-Ø N-c-n-{XØn-s‚ t\¿-°m-gv-N-sbm-cp°p-I-bm-Wv.-s]m-∂m-\n-bp-sS

sN-bv-Xm¬ t]m-epw k¿-°m¿ ^-≠v e-`n-°p-I-bn-s√-∂-XmWp a-s‰m-cp h-kv-Xp-X. k¿-°m¿ \n¿-tZ-in-®n-´p-≈ I-º-\n Xp-Wn-Ø-c-߃ X-s∂ss{]-a-dn {]-[m-\-m[ym-]-I bm-tWm-sb-∂p D-d-∏p h-cp-ØpA-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I∂ Kp-W-\n-e-hm-c k¿-´n-^n-°Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ‰pw lm-P-cm-°n-sb-¶n¬ am-{XPn-√m-{]-kn-U‚ v ]n Fw ta ]-Ww A-\p-h-Zn-°p. k¿D-ss_-Zv, sI ]n F-kv Fw X°m¿ hn-hn-[ I-º-\n-I-fn¬ \n߃, ]n ssk-X-e-hn, F≥ ∂p Iz-t´-j≥ hm-ßn-bn-´p-≈sI A-–p-√, sI A-–p-¬-eXn-\m¬ A-Ø-cw Xp-Wn-Iƒ amØo-^v, F sI lw-k-Øv, {X-ta hm-ßm≥ ]m-Sp-≈p-sh-∂B¿ cm-a-\p-Æn kw-km-cn-®p. Xpw a-s‰m-cp \n-_-‘-\-bm-Wv. am¿-®n¬ kv-Iqƒ A-S-°p-∂h-cp-∂p-≠v. C-ß-s\-sbm-s° tXm-sS ]-e hn-Zym¿-Yn-I-fpw kv-

A-[n-I-tPm-en-IÄ-¡v ]p-Xn-b A-[ym-]-I-s\ \n-b-an-¡-Ww

F³.-kn.-kn. tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]n-\v C.-Fw.-C.-F. tIm-f-Pn C-¶p Xp-S-¡w a-e-∏p-dw: \m-j-W¬ tI-U-‰v tIm¿-∏v-s‚ (F≥.-kn.-kn) tImgn-t°m-Sv {Kp-∏v tI-c-f _-‰m-enb≥ tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]v C-∂v sIm-t≠m-´n C.-Fw.-C.-F. tIm-f-Pn¬ B-cw-`n-°p-sa-∂v tIm-f-Pv A-[n-Ir-X-cpw F≥.kn.--knbpw hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. Iymw-]v tI-{μ a-{¥n C A-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-hn-hn-[ kw-ÿm-\-Øp \n-∂p- Xn-c-

tN- f m- c n: a- t X- X - c - b p- h - X zw A-{I-a-c-ln-X-k-aq-lw F-∂ap-{Zm-hm-°y-ap-b¿-Øn bq-ØptIm¨- { K- k v kw- ÿ m- \ - {]kn-U‚ v Uo≥ -Ip-cym-t°m-kv \- b n- ° p- ∂ bp- h - t I- c - f - b m- { X°v a-e-∏p-dw Pn-√m- A-Xn¿-Ønbm-b C-Sn-ap-gn-°-en¬ D-÷z-e ko-I-c-Ww \¬-In. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v C ap- l - Ω - Z v - I p- ™ n, sI.]n. kn.kn. sk- { I- ´ - d n- a m- c m- b hn F I-cow, hn hn {]-Im-iv, ]n Sn A-P-bv-tam-l≥, sI ]n A-_vZp¬-a-Po-Zv, bq-Øv-tIm¨-{K-kv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew {]-kn-U ‚ v dn-bm-kv- ap-t°m-fn, F sI

bq-\n-t^mw hn-X-c-Ww: kÀ-¡mÀ \Â-Ip-¶-Xv 400; sN-e-hv 708 cq-]

sa-Un-¡Â t_mÀ-Uv 24 \v: tc-J-IÄ k-ln-X-sa-¯-Ww

"hÀ-Ko-bm-Xn-{I-a \n-tcm-[-\_n-Ãv \n-b-a-am-¡-Ww'

21 Un-kw-_¿ 2013 i\n

N-cn-{X-Im-c≥ A-–p-dlvam≥ Ip-´n-bp-sS ]p-Xn-b ]p-kv-X-I-Øn-s‚ I-h¿ N-cn-{Xw tc-J-s∏-Sp-Øn-b aq∂p ]p-kv-X-I-߃ C-t±-lØn-t‚-Xm-bn C-Xn-\-Iw {]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-d-Øn-d-°n-b ap-kvenw hn-Zym-`ym-kw-˛-A-en-^v apX-¬ sF.-F.-F-k.v h-sc F∂ ]p-kv-X-Iw `m-jm C≥-Ãn‰yq-´m-Wp {]-kn-≤o-I-cn-®n-cn°p-∂-Xv. s]m-∂m-\n-bp-sS ka-{K N-cn-{X-sa-∂ k-ºq¿-W {]m-tZ-in-I N-cn-{Xw ]p-Xn-b X-e-ap-d-bv-°p ap-∂n¬ k-a¿∏n-°m-\p-≈ H-c-p-°-Øn-emWv am-ÿ.17 h¿-j-tØm-fw s]m-∂m\n \-K-c-k-`m I-u-¨-kn-e-dm-

bn-cp-∂ C-t±-lw tI-c-f lnÃ-dn dn-k¿-®v sk‚¿, k¿°m¿ h-tbm-P-\ t£-a I-Ωn‰n, Fw.-C.-F-kv. Pn-√m I-Ω-n-‰n F-∂n-h-bn-epw Aw-K-am-Wv. s]m-∂m-\n Fw.-C.-F-kv. tIm-f-Pn-\p k-ao-]w- Xm-a-kn°p-∂ am-ÿ Zo¿-L-Im-ew Sn.-sF.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ A-d_n-Iv A-[ym-]-I-\m-bn-cp-∂p. 2005¬ hn-c-an-® ti-jw ap-gph≥ k-a-b-hpw N-cn-{X A-t\zj-W-]T-\-Øn-\pw F-gp-Øn\p-am-bn Po-hn-Xw \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. s]m-∂m-\n-bnse ap-gp-h≥ ]-≈n-I-fp-sS-bpw Ir-Xy-am-b hn-h-cw A-–p¿-dlvam-≥ Ip-´n-bp-sS N-cn-{X tiJ-c-W-Øn-ep-≠v. C-Xp-h-sc tc-J-s∏-Sp-ØmØ s]m-∂m-\n-bp-sS N-cn-{XØn-\-∏p-d-Øv ]p-Xn-b K-thj-W-ß-fpw I-s≠-Ø-ep-Ifp-am-Wv A-–p¿-d-lvam≥-Ip´n-sb {i-t≤-b-\m-°p-∂-Xv. A¿-ln-°p-∂ Aw-Ko-Im-cw Cu N-cn-{X-Im-c-\p C-\n-bpw A-[n-Ir-X-cn¬ \n-∂p e-`n-®n´n-√. k-lo-Z a-dn-bp-hm-Wv `mcy. k¬-a P-ao-e, A-–p¬ ^Øm-lv, j-ao-e, ^-k-o-e, Pko-e a-°-fm-Wv.

Iqƒ am-dn-t]m-hm≥ km-[y-Xbp-≈-Xn-\m¬ bq-\n-t^mw D-]Im-c-s∏-Sp-I-bp-an-√. bq-\n-t^mw Xp-∂n-®p \¬-IW-sa-∂p hy-h-ÿ-bp-≈-Xn\m¬ Xp-Wn-Iƒ am-{Xw sIm-Sp°m-\pw A-[ym-]-I¿-°v I-gn-bn√. D-®-`-£-Ww, ¢m-kv tam-Wn-‰dn-Mv Xp-S-ßn-b A-[n-I tPm-enIƒ-°v ]p-d-sa bq-\n-t^mw hnX-c-Ww Iq-Sn-bm-b-tXm-sS {][m-\m-[ym-]-I¿-°v Iq-\n-t∑¬ Ip-cp-hm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. F√mw I-gn-™m¬ kz-¥w t]m°-‰v Im-en-bm-hp-tam-sb-∂ Bi-¶-bpw A-[ym-]-I¿-°p-≠v.

A- _ v - Z p- d - l v - a m≥, a- [ p- k p- [ \≥, ]n kp-[m-I-c≥, ]n B¿ tcm-ln¬-\m-Yv, ]n \n-[o-jv F∂n-h¿ \q-dp-I-W-°n-\v {]-h¿Ø-I-cp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS h≈n-°p-∂v a-fi-e-Øn-se tI{μ-am-b- tN-fm-cn-bn-se ko-I-cW- t I- { μ- Ø n- t e- ° v B- \ - b n®p. tN- f m- c n- b n- s e ko- I - c - W ti- j w Pm- Y C- ∂ - s e sIm- f ∏p-d-Øv k-am-]n-®p. k-am-]-\k- t Ω- f - \ w k- X o- j ≥ - ] m- t ®\n D-Zv-Lm-Sw sN-bv-Xp. Pm-Y C∂v cm-hn-se sIm-f-∏p-d-Øv \n∂m-cw-`n-®v tIm-´-°¬ k-am-]n°pw.

"{Zp-X-IÀ-a tk-\-sb \n-tbm-Kn-¡-Ww' a-e-∏p-dw: F≥.- P n.- H . A- t kmkn- t b- j ≥ Po- h - \ - ° m- ¿ - ° v aW¬ am-^n-bm kw-L-ß-fn¬ \n-∂p c-£-t\-Sm≥ {Zp-X-I¿-a tk- \ - s b \n- t bm- K n- ° - W - s a∂v F≥.- P n.- H . A- t km- k n- t bj- ≥ Pn- √ m I- e - Œ - t dm- S v B- h iy-s∏-´p. \n-th-Z-I kw-L-Øn¬ Pn√m {]-kn-U‚ v ]n D-Æn-Ir-jvW≥, Pn-√m sk-{I-´-dn hn ]n Znt\-iv, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, F kn {_n-tP-jv, Fw {]-k-∂ N{μ≥, F sI {]-ho¨, Ir-jv-W{]-km-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

Zp-cn-X-Po-hn-Xw \-bn-°p-∂ a-Iƒ°pw t]-c-a-I-\p-a-cn-sI

N°n dw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-epw Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂p. P-\n®-t∏mƒ Ip-´n-°pw ssh-Ieyw. {]-k-hw I-gn-™v 40mw \mƒ lr-Z-bm-Lm-Xw `¿-Ømhv a-cn-®-tXm-sS Po-hn-Xw h-gn-

c-à-Zm-Xm-¡-fp-sS hn-h-c-hp-am-bn sh-_v-ssk-äv a-e-∏p-dw: hm-l-\m-]-I-S-߃ X-S-bp-∂-Xn-\v t_m-[-h¬-I-cW-hpw I¿-i-\ \n-b-a-\-S-]-SnI-fpw kzo-I-cn-°p-∂-tXm-sSm∏w hm-l-\m-]-I-S-ß-fn¬-s∏Sp-∂-h¿-°v A-Sn-b-¥-c ip-{iqj \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ {i-a߃-°pw tam-t´m¿ hm-l-\ hIp-∏v Xp-S-°-an-Sp-∂p. a-e-∏p-dw t{Sm-am sI-b-dp-ambn k-l-I-cn-®v C-Xn-\m-bn XpS-ßn-b sh-_v-ssk-‰v D-]-tbmK- s ∏- S p- Ø - W - s a- ∂ v B¿.--S n.--H Fw - ] n - A - P n- X v A- d n- b n- ® p.--t r aumacaremalappur-am. com  A-]-I-Sw D-≠m-b ÿe- Ø n- \ v sXm- ´ - S p- Ø p- ≈ Bip- ] - { Xn, c- ‡ w \¬- I m≥ k∂- ≤ - c m- b - h - c p- s S t]- c v , samss_¬ \-º¿ F-∂n-h-bp-≠v. c- ‡ w \¬- I m≥ X- ø m- d p- ≈ -

s]-cn-¥¬-a-Æ: Hm-t´m-bn¬ k©-cn-®v I-©m-hv sam-Ø-hym]m-cw \-S-Øp-∂ X-an-gv-\m-Sv kztZ-in-\n-bm-b bp-h-Xn-bpw Hmt´m ss{U-h-dpw A-d-kv-‰n¬.X-an-g-v \m-Sv tk-ew kz-tZ-in\n-bpw A-ßm-Sn-∏p-d-Øv kz-Imcy hm-S-I Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-ak-°m-cn-bp-am-b dm-Wn (31) ]-´n°m-Sv ]q-f-°¬ hm-kp (42) F∂n-h-sc-bm-W-v Hm-t´m-dn-£-

h \-S-°pw. \r-tØm¬-k-hw hntZ-i-Im-cy k-l-a-{¥n C A-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ tkm-W¬ U-b-d-Œ¿ Fw k-Zm-Nm-c-th¬ ]-s¶-Sp-°pw. 23\p th-ß-c shm-t°-jW¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-epw 24\p \n-e-ºq¿ Su-Wnepw \r-tØm¬-k-hw A-c-tßdp-∂p-≠v. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F.-Un.-Fw ]n ap-c-fo-[-c≥, s\lvv-dp bp-h-tI-{μ Pn-√m bq-Øv tIm¿-Un-t\-‰¿ sI Ip-™-lΩ-Zv ]-s¶-Sp-Øp.-

Ip-Sn-Èn-I-bn-\-¯n-te-¡v 1600 tIm-Sn \o-¡nh-bv¡-Ww a-e-∏p-dw: Ip-Sn-»n-I-bn-\-Ønte-°v ]p-Xn-b _-P-‰n¬ 1600 tIm-Sn cp-] k¿-°m¿ \o-°n sh°-W-sa-∂v Bƒ tI-c-f K-h¨sa‚ v tIm¨-{Sm-tŒ-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´p. Ip-Sn-»n-I D-S≥ A-\p-h-Zn°p-I, sN-dp-In-S ˛-C-S-Ø-cw Icm-dp-Im-cp sXm-gn-e-h-k-c-߃

®m¬ C-h-sc Po-hn-X-Øn-te°v Xn-cn-sI sIm-≠p h-cm-\mIp-sa-∂m-Wv tUm-Œ¿-am-¿-°v ]-d-bp-∂-Xv.-I-´n-ep-I-fn¬ Xf¿-∂p In-S-°p-∂ a-I-tf-bpw t]-c-a-I-s\-bpw ip-{iq-jn-°p∂-Xpw `-£-Ww D-≠m-°n-\¬Ip-∂-Xpw {io-tZ-hn-bp-sS A-Ωbm 65 Im-cn N-°n-bm-Wv. hn-fºn-b `-£-Ww F-Sp-Øp I-gn°m≥ t]m-epw c-≠mƒ-°pw ]c-k-lm-bw th-Ww.C-h-cp-sS Im-e-ti-jw Fßn-s\ Po-hn-Xw X-≈n \o-°psa-∂ Nn-¥-bn¬ a-\- p \o-dn tX-ßp-I-bm-Wv A-Ω-bpw a-I\pw. Im-cp-Wy-Øn-s‚ l-kv-Xß-fn¬ {]-Xo-£-b¿-∏n-®p Pohn-°p-I-bm-Wv l-cn-P≥ tIm-f\n-bn-se Cu Ip-Spw-_w.-

h¿-°v c-Pn-ÿ sN-ømw. c-‡w _p-°v sN-øm-\p-≈ ku-I-cyhp-ap-≠v. t{Sm-am sI-b-dp-am-bn _-‘-s∏-Sm≥ 9048324453 \-ºdn¬ hn-fn-°mw. A-]-I-Sw kw-`-hn-®m¬ D-Ss\ B- i p- ] - { Xn- b n¬ F- Ø n°m-Ø-Xp-sIm-≠pw {]-Y-a-ip{iq-j e-`n-°m-Ø-Xp-sIm-≠pam-Wv 25 i-X-am-\w a-c-W-hp-ap≠m-Ip-∂-Xv. C- X n- s ‚ \m- e n- c - ´ n B- f pIƒ A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v Ijv - S - X - I ƒ A- \ p- ` - h n- ° p- ∂ p≠v . A- ] - I - S w kw- ` - h n- ® v tKm ƒ-U≥ A-th-dn-\-Iw X-s∂ {]Y- a ip- { iq- j e- ` n- ° m- \ pw c‡w D- S - s \ e- ` n- ° m- \ pw kwhn-[m-\w {]-tbm-P-\-s∏-Sp-ØW-sa-∂v B¿.--Sn.--H. A-`y¿-∞n®p.--

]p-Xn-b am-¸n-f-¸m-«v c-N-\-IÄ-¡v t{]m-Âkm-l-\w th-Ww a-e-∏p-dw: kv-Iqƒ I-tem¬-k-hß-fn¬ X-\n-a-bm¿-∂ am-∏n-f]m-´p-Iƒ-°v ]p-d-sa ]p-Xn-b Iem-Im-c-∑m-cp-sS X-\n-a-bm¿-∂ c-N-\-Iƒ Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øm\p-≈ am-\p-h¬ sIm-≠p-h-c-Wsa-∂p K-k¬ am-∏n-f- I-em ]T\-tI-{μw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. am-∏n-f-∏m-´n¬ H-cp h¿-jw ]q¿-Øn-bm-°n-b hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS hm¿-jn-I ]-co-£ A-SpØ-am-kw B-Zy-hm-c-Øn¬ \-SØm-\pw ]p-Xn-b am-∏n-f-∏m-´v _m-®n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw k¿-´n^n-°-‰v hn-X-c-W-hpw P-\-hp-cn 26\p \-S-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. A-l-Ω-Zv sI ap-≠-°p-fw A-[y£-X-h-ln-®p. A-–p-d-km-Jv ap≠p-]-d-ºv, A-jv-d-^v sIm-t≠m´n, tIm-gn-t°m-Sv sh-≈-bn¬ A_q-_-°¿, a-¶-S Iq-´n¬ _m-∏p ¢m-sk-Sp-Øp. jm-P-lm≥ ]-Sn™m-‰pw-ap-dn kw-km-cn-®p.

Hm-t«m-bn k-©-cn-¨v I-©m-hv sam-¯hym-]m-cw: bp-h-Xn-b-S-¡w c-−p-t]À A-d-ÌnÂ-

tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]pw {Km-ao-W \r-t¯mÂ-k-h-hpw \m-sf a-e-∏p-dw: s\-lv -dp bp-h-tI-{μbp-sS B-`-n-ap-Jy-Øn¬ tZ-iotbm-Zv-{K-Y-\ Iymw-]pw I¿-WmS-I, B-kmw, X-an-gv-\m-Sv, B{‘m-{]-tZ-iv, a-lm-cm-{„ Xp-Sßn-b kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂p≈ {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS {Km-ao-W \r-tØm¬-k-h-hpw \m-sf -Xp-Sßpw. hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬-\n-∂p≈ bp-h-P-\-ß-fpw ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-°pw. tZ-io-tbm-Zv{K-Y-\ Iymw-]v a-e-∏p-dw tI-{μob-hn-Zym-e-b A-¶-W-Øn¬ a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v kmwkv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X F-∂n-

ap-´n-b {io-tZ-hn \n-e-ºq-cn¬ \n-∂v tIm-´q-cn-se A-Ω-bp-sS A-Sp-tØ-°v Xn-cn-°p-I-bm-bncp-∂p.-aq-∂p sk‚ v ÿ-e-Øv ]-©-m-b-Øv \n¿-an-®p \¬-Inb ho-´n-em-Wp N-°n-bpw a-I fpw t]-c-a-I-\pw Zp-cn-X Po-hnXw I-gn-°p-∂-Xv. \n-Xy-sN-e-hp-Iƒ Nn-e k∑-\- p-I-fp-sS k-lm-b-Ønem-Wp I-gn-™p t]mhp-∂-Xv. c-≠p h¿-jw ap-ºv tXm-°mw]m-d tN-X-\ {S-Ãv ap-tJ-\ Bcy-ssh-Zy-im-e-bn¬ C-cp-h¿°pw Nn-In¬-k \¬-In-bn-cp∂p.-C-Xn-\p ti-jw k-t¥m-jv kw-km-cn-°m-\pw ssI-Im-en-f°m-\pw Xp-S-ßn.-{io-tZ-hn-bpsS \n-e-bn-epw ]p-tcm-K-Xn-bp≠m-bn. \-√ Nn-In¬-k e-`n-

a-e-∏pdw: a-W¬-hm-c¬ \n-tcm [-\w ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v \-SØn-b I-e-Œ-td-‰v am¿-®v A-e-t¶m-e-s∏-Sp-Øn-bXn¬ Aw-KoIr-X a-W¬-sØmgn-em-fn-Iƒ-°p ]-¶n-s√∂pw km-aq-lnI-hn-cp-≤cm-b a-W¬am-^n-bm kw-L-Øn¬-s∏-´-hcm-sW∂pw a-W¬sØm-gn-emfn bq-\n-b≥ kw-bp-‡ k-an-Xn Pn√m IΩn-‰n A-dn-bn-®p. kw-bp-‡ k-an-Xn Pn√m sNb¿-am≥ sI cm-a-Zm-kv A-[y-£X-h-ln®p. I¨-ho-\¿ kn A–p¬ \mk¿, H tKm-]me≥, B-X-h-\m-Sv ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, _n sI sskXp, kn l-cn-Zmkv, sI kn Icow au-ehn, I√m-bn Ip™m≥, C _m-e-Ir-jvW≥, F ]n Zm-tam-Zc≥, Fw tam-l≥Zmkv, ]n kp-{_-lv-a-Wy≥, _n c-ho-{μ≥ kw-km-cn®p.

hm-l-\m-]-I-S-§-fn Xp-W-bm-bn tam-t«mÀ hm-l-\ h-Ip-¸v

hn-[n- X-fÀ¯n-b th-Z-\-bn {io-tZ-hn¡pw a-I-\pw k-lm-b-¯n-\pÅXv hr²amXmhv tIm-´-°¬: hn-[n- X-f¿-Øn-b th-Z-\-bn¬ X-f¿-∂v A-Ω-bpw a-I-\pw I-´n-en¬.- ]-c-k-lm-bØn-\m-sI-bp-≈-Xv 65 Im-cn bpw.- tIm-´q¿ a-ßm-´p-]p-ew Ico-]-d-ºv l-cn-P≥ tIm-f-\n-bnse H-cp Ip-Spw-_-Øn-s‚ Zp-cnX Im-gv-®-bm-Wn-Xv.36 Im-cn {io-tZ-hn-bpw a-I≥ k-t¥m-jp-am-Wv (10) I-´n-en¬ ap-J-tØm-sS ap-Jw t\m-°n th-Z-\ Xn-∂p-∂-Xv.-11 h¿-jw ap-ºv \n-e-ºq-cn-se `¿-Xr-ho´n¬ sh-≈w tIm-cp-∂-Xn-\nsS- {io-tZ-hn A-_-≤-Øn¬ InW-‰n¬ ho-gp-tºmƒ \m-ep amkw K¿-`n-Wn-bm-bn-cp-∂p.-Imsem-Sn-™ {io-tZ-hn H-∂-c amkw tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-epw H-cp am-kw a-e-∏p-

aWÂs¯m-gn-em-fn amÀ-¨n A-{I-aw \S-¯-nbXv Aw-KoIr-X sXm-gn-em-fn-IfÃ

kw-c-£n-°p-I Ip-Sn-»n-I-°v ]en-i G¿-s∏-Sp-Øp-I, Ip-Ø-I I-º-\n-Iƒ-°v \¬-Ip-∂ F-√m B-\p-Ip-ey-ß-fpw \¬-Ip-I F∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v P\p-h-cn 15\p sk-{I-t´-dn-b-‰pw \n-b-a k-`-bpw D-]-tcm-[n-°p-sa∂pw C-h¿ A-dn-bn-®p.kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v h¿-Ko-kv I-Æw-]≈n, kn tSmw, sI Fw ep-t°mkv ]-s¶-Sp-Øp.-

bn¬ hn-Xc - W - Ø - n-s\-Øn-b Ac-In-tem {Kmw I-©m-hp-kl - n-Xw F-Iv-ssk-kv kw-Lw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-∂-se tZ-io-b ]mX 213 A-ßm-Sn-∏p-dw H-cm-Sw-]m-eØn-\-Sp-Øv hm-l-\ ]-cn-tim-[\-\-S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wp kwLw h-eb - n-em-bX - v. Hm-t´m-dn-£b - n¬ hn-hn-[ ]m°-‰p-If - n-em-°n sN-dp-In-S I-®h - S-°m¿-°v F-Øn-°m-\m-bm-Wp

I-©m-hv C-h¿ kq-£-n-®n-cp-∂Xv. X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-\n-bm-b dm-Wn I-gn-™ \m-ep h¿-j-ambn s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-epw ]-cnk-c-{]-tZ-i-ß-fn-te-°pw I©m-hv _-kv am¿-Kw X-an-gv-\m´n¬ \n-s∂-Øn-°m≥ Xp-S-ß-nbn-´v. _n-Kv-tjm-∏-dp-I-fn-em-°n _-kp-I-fn¬ bm-{X-°m¿-°n-Sbn-eq-sS H-fn-∏n-®m-Wp I-©m-hv \-K-c-Øn¬ F-Øn-®n-cp-∂-Xv.

F-Iv-ssk-kv A-kn.-C≥-kv-s]Œ¿ F ]n \q-dp-±o≥, Hm-^n-k¿am-cm-b C Pn-tP-jv, sI Sn sambv-Xp, hn ap-c-fn, F hn se-\n≥, sI ap-l-Ω-Zm-en, Fw Ir-jvW≥, h-\n-Xm t]m-en-kv ]n tPym-Xn F-∂n-h-cm-Wv kw-LsØ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. ]n-Snbn-em-b {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn 15 Zn-h-k-tØ-°p dn-am≥Uv sNbv-Xp.

Po-h-\-¡mÀ-¡v kw-c-£-Ww \Â-I-Ww a-e-∏p-dw: Pn-√-bn¬ k¿-°m¿ Po-h-\-°m¿-°p t\-sc \-S-°p∂ hym-]-I-am-b A-{I-a-ß-fn¬ kw-ÿm-\ Fw-tπm-bo-kv bq-\nb≥ Pn-√m I-Ωn-‰n D-Xv-I-WvT tcJ-s∏-Sp-Øn. Pz-√-dn-bn¬ ]-cn-tim-[-\s°-Øn-b sk-bn¬-kv Sm-Iv-kv D-tZym-K-ÿ-sc A-{I-an-®-Xnepw tIm-gn h-≠n ]-cn-tim-[-\°m-bn X-S-™ D-tZym-K-ÿ-cp-

sS hm-l-\w A-Sn-®p X-I¿-ØXn-epw a-W¬-I-S-hp-I-fn¬ ]-cntim-[-\-s°-Øp-∂ d-h-\yq hIp-∏v Po-h-\-°m-sc A-{I-an-®Xn-epw tZ-io-b-]m-X k¿-ths°-Øn-b Po-h-\-°m-sc ssItb-‰w sN-bv-X-Xn-epw tbm-Kw {]Xn-tj-[n-®p. Po-h-\-°m¿-°v kw-c-£-Ww \¬-Im-≥ k¿°m¿ X-øm-dm-I-W-sa-∂p tbmKw B-h-iy-s∏-´p. Fw F ap-l-

Ω-Z-en A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn F Fw A-_q-_-°¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. sI A-–p¬ _jo¿, B-an¿ tIm-Uq¿, l-ao-Zv Ip-∂p-Ω¬, F≥ sI A-l-Ω-Zv, A-ssk-\m¿ sIm-f-Øq¿, C kn \q-dp-±o≥, ap-l-Ω-Zv ]p-√p-]d-º≥, sI sI lw-k, Fw C-kva-bn¬-Ip-´n, kn e-£-a-W≥, kw-km-cn-®p.-


{]mtZ-inIw

21 Un-kw-_¿ 2013 i\n

kozhikode/MLE

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

A-a-c-¼-e-¯v B-tcm-Kyh-Ip-¸n-\pw tcm-K-w

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw Cu-Ãv C-eIv-{Sn-°¬ sk-Ivj-\p Io-gn¬ C-∂p cm-hn-se F-´v ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc I-e-t{S-‰v, I-Æ-Øp-]m-d, kn-hn¬ sN-Ω¶-S-hv, D-Ω-Øq¿, Xm-a-c-°p-gn F-∂o `m-K-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v A-kn. F≥-Pn-\ob¿ A-dn-bn-®p.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se B-tcm-Ky tI{μ-߃ A-¥y izm-kw h-en°p-∂p. B-tcm-Ky ip-Nn-Xz t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-Ifpw Ip-Øn h-bv-]p-I-fpw t]-cn\p \-S-Øn- -ap-Jw c-£n-°p-Ibm-Wv B-tcm-Ky h-Ip-s∏-∂mWp ]-cm-Xn. `-£y hn-X-c-W im-e-I-fp-sS-bpw Su-Wp-I-fnse am-en-\y {]-iv-\-ß-fn¬ \ma am-{X-am-b C-S-s]-S¬ t]mepw \-S-Øm≥ h-Ip-∏n-\m-hp∂n-√. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-Iƒ-°m-bn \-S-∏m-°p-∂ lm-am-cm sl¬-Øv Im¿-Uv ]≤-Xn-bp-sS hn-X-c-W-am-Wv- -Btcm-Ky h-Ip-∏ns‚ ]n-Sn-∏p tISn-\v {]-[m-\ D-Zm-l-c-Ww.

]cn-]mSn „a-e-∏p-dw I-e-Ivt{S-‰v tIm¨-

^-d≥-kv lmƒ: Pn.-sI.-F-kv.F-^.v Iq-∏¨ hn-X-c-W D-ZvLm-S-\w-˛10.-00

^pSvt_mÄ s]-cn-´Â-a-® Jm-Z-d-en ^p-Sv-t_mÄ {^-≠v-kv a-ºm-Sv-˛3 F-^v.-kn. _mw-•q¿-˛2 C-∂-sØ I-fn _n≥-j sa-Un-°¬ a-Æm¿-°mSv {^-≠v-kv sh-´-Øq¿

am-en-\yw sI-´n°n-S-°p-∂ hm-I-tØm-Sv

300 e-[n-Iw A-\y kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-I-fp-≈ ]-©mb-Øn¬ 100 t]¿ am-{X-am-Wv ]´n-I-bn-epƒ-s∏-´-Xv. a-‰v ]-©mb-Øp-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b ¢o≥ s^-kv‰pw- -A-a-c-º-e-Øn√. am-en-\y kw-kv-°c-W kwhn-[m-\an-√m-sX \-S-Øp-∂ tlm-´-ep-I-fn¬ ]-e-Xpw ]-g-Inb `-£y h-kvXp-°-fm-Wv hn-Xc-Ww sN-øp-∂-sX-∂pw ]-cmXn-bp-≠v. Pn-√-bn-se X-s∂ sIm-Xp-Ip-I-fp-sS km-{μ-X IqSp-X-ep-≈ ]-©m-b-Øn-se {][m-\ Su-Wp-I-fn¬ am-en-\y \n¿-am¿-P-\ kw-hn-[m-\an-√.--- -]©m-b-Øn-se {]-[m-\ Su-Wmb ]q-t°m-´pw-]m-S-sØ am-en\y-sam-gp-°n hn-Sp∂ hm-I-

a-e-_mÀ ^p-Uv s^-Ìn-\p Xp-S-¡w a-e-∏p-dw: Un.-Sn.-]n.-kn-bpw a-e∏p-dw Iq-´m-bv-a-bpw kw-L-Sn-∏n°p-∂ a-e-_m¿ ^p-Uv s^-Ãv ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ap-\n-kn-∏-¬ ssh-kv sN-b¿-t]-gv-k≥ sI Fw Kn-cn-P A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n sI ap-lv-kn≥, ]m-tem-fn Ip™n-ap-l-Ω-Zv, tKm-]m-e-Ir-jvW≥, ]n sI k-°o¿ lpssk≥, ho-£-Ww ap-l-Ω-Zv, lm-cn-kv B-an-b≥, hm-f≥ kao¿, ]n sI F d-jo-Zv, ]n Fw Dssh-kv kw-km-cn-®p.-I-em-`h≥ Pn-Xn-\pw ]-´p-dp-am¬ s^bnw \o-\p-hpw A-h-X-cn-∏n-® Km\-ta-f-bpw A-c-tß-dn.

a-t©-cn: a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv hn-I-k-\-Øn-\m-bn k¿-°m¿ G-s‰-Sp-Ø `p-an-°v k¿-°m¿ \n-›-bn-® hn-e C-\nbpw In-´n-bn-√. C-Xn-s\ Xp-S¿∂v ÿ-ew D-S-a-Iƒ {]-t£m-`Øn-te-°v. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øp-≈ tNm-e-°¬ Ae-hn, h-en-b-]-d-ºn¬ A-∫mkv, ]-d-º≥ a-Po-Zv, sN-dm-´p sXm-Sn A-_v-Zp¬ A-ko-kv, tXm-c-∏ _-jo¿, ]q-gn-°p-Øv A-_p-_-°¿, cm-a-N-{μ≥ \mb¿, ]q-gn-°p-Øv a-dn-bp-Ω, ]q-gn°p-Øv kp-ss_-Z, tXm-c-∏ \^o-k Xp-S-ßn 14 t]-cn¬ \n-∂mbn G-gv G-°¿ `q-an-bm-Wv A-[nIr-X¿ A-Iz-b¿ sN-bv-X-Xv. am¿-°-‰v hn-e-b-\p-k-cn-®v sk‚n-\v A-©p-e-£w cq-] e`n-°-W-sa-∂m-bn-cp-∂p D-S-a-Ifp-sS B-h-iyw. ap≥ Pn-√m I-eŒ¿ Fw kn tam-l≥-Zm-kv, Fw.F¬.-F. A-Uz. Fw D-Ω¿ F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-

A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew P-]v-Xn `o-j-Wn t\-cn-Sp-∂ hr-≤Z-º-Xn-I-fm-b A-e-hn-bpw ^m-Øn-a-bpw ho-Sn-\p ap-∂n¬ ∂ N¿-®-bn¬ aq-∂p e-£w cq-] H-∂n-\v ap-Jy-a-{¥n a-t©-cn sa\n-c-°n¬ ÿ-ew \¬-Im≥ D-S- Un-°¬ tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\a-Iƒ X-øm-dm-sb-¶n-epw sk‚n- Øn-s\-Øp-tºmƒ t\-cn-´v Xp-I \v 2.--25 e-£w cq-] \n-c-°n-em- sN-°m-bn \¬-Ip-sa-∂m-bn-cpWp I-cm-dm-°n-b-Xv. F-∂m¬ c- ∂p ]n-∂o-Sv A-[n-Ir-X¿ \¬-In≠p-h¿-j-tØm-f-am-bn-´pw C- b hm-°v. h¿-°v I-cm¿ {]-Im-c-ap-≈ Xp-I F-∂m¬ C-Xpw ]m-gv-hm-°me-`n-®n-´n-√. I-eIvt{Sn-‰n¬ ]-e- bn. Xp-S¿-∂v 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw X-h-W I-b-dn-bn-d-ßn-bn-´pw Xp- ]-Ww \¬-Im-sa-∂v D-Ω¿ Fw.I e-`n-®n-√. 2013 sk-]v-Xw-_¿ F¬.-Fbpw hm-°v \¬-In. A-

Xpw \-S-∂n-√. H-Sp-hn¬ 2013 HtŒm-_¿ 10\v I-e-Œ¿ ]-Ww \¬-Im-sa-t∂-‰p. F-∂m¬ H-cp tIm-Sn cq-]-bv°v ao-sX-bp-≈ ]W-an-S-]m-Sv \-S-Øm≥ X-\n-°v A-[n-Im-c-an-s√-∂v ]-d-™v I-eŒ-dpw ]n-∂o-Sv I-gn-™p.-Xm-a-kn-°p-∂ Hm-Sp-ta-™ ]pc Dƒ-s∏-Sp-∂ c-≠-c G-°¿ `qan hn-´p \¬-In-b tNm-e-°¬ A-e-hn-(75), `m-cy A-≠n-°mS≥ ^m-Øn-a(70) hr-≤ Z-º-XnIƒ P-]v-Xn `o-j-Wn-bn-em-Wv. ÿ-e-Øn-\v k¿-°m-cn¬ \n∂p ]-Ww e-`n-°m≥ ssh-In-bt∏mƒ a-I-fp-sS hn-hm-l-Øn-\mbn _m-¶n¬ \n-∂v 17 e-£w cq] hm-bv-]-sb-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-en-i-bn-\-Øn-epw a-‰p-ambn C-Xn-\-Iw A-©p e-£w cq] A-Sbv-t°-≠n-h-∂p. C-Xn-\mbn B-`-c-W-߃ hn¬-°p-Ibm-bn-cp-∂p. P-\p-h-cn-tbm-sS Ip-Sn-sbm-gn-b-W-sa-∂v B-tcm-

Ky h-Ip-∏v B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. F-∂m¬ k¿-°m-cn¬ \n-∂p ]Ww In-´m-sX a-s‰m-cp ÿ-ew hm-ßn ho-Sp-h-bv°m≥ C-h¿°m-hn-√. Cu am-kw ap-∏-Xn-\Iw ]-Ww e-`n-°m-Ø ]-£w 2014 P-\p-h-cn 20\v sa-Un-°¬ tIm-f-Pv I-hm-S-Øn-\p ap-ºn¬ ]-¥¬-sI-´n, kv-{Xo-I-fpw Ip-´nI-fp-a-S-°-ap-≈ {]-tZ-i-hm-knIƒ \n-cm-lm-c k-a-c-am-cw-`n°m-\m-Wv Xo-cp-am-\w.-F-∂m¬ ÿ-e-ap-S-a-I-fp-sS B-h-iyw \q-dp i-X-am-\w i-cnbm-sW-∂pw D-tZym-K-X-e-Ønep-≈ A-\m-ÿ-bpw ]n-Sn-∏v tISp-am-Wv ^-≠v ssh-Im≥ Im-cW-sa-∂pw A-Uz. Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.-F. {]-Xn-I-cn-®p. \ymb-am-b Cu B-h-iy-Øn-\v \n-cmlm-c-an-cn-°p-∂ ÿ-e-ap-S-a-Itfm-Sv sF-Iy-Zm¿-Uyw {]-I-Sn-∏n®v k-a-c-∏-¥-en¬ Xm-\pw kXym-{K-l-an-cn-°p-sa-∂v Fw.F¬.-F. ]-d-™p.

F-kv.-Un.--]n.sF. _-lp-P-\ {]-t£m-` dm-en \-S-¯n

]q-t°m-´q¿: t£-a s]≥-j-\pI-fn¬ ]q-t°m-´q¿ {Km-a-∏©mb-Øv \-S-Øn-b sh-´n-∏v ]p-dØp h-∂ km-l-N-cy-Øn¬ {Kma-∏-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn cmPn-h-bv°-W-sa-∂pw k¿-°m¿ h¿-[n-∏n-® s]≥-j≥ Xp-I hnX-c-Ww sN-øm≥ \-S-]-Sn th-WsI.-]n.sa-∂pw B-h-iy-s∏-´v F-kv.U -- n.-kn.-kn. ]n.-s F. ]qt °m´ q¿ ]© m-b\yq-\-]£ h-Ip-∏v Øv I-Ωn-‰n _-lp-P-\ {]-t£m` dm-en \-S-Øn. Pn-√m Idm-en Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw Ωn-‰n I¨ho-\-dm-bn ju-°-Øv Im-h-\q¿ D-Zv-Lm-SXn-c-s™- \w sN-bv-Xp. dm-en-°v F-kv.U -- n.--]n.-Sp-°-s∏-´ sF. ]-©-b-Øv {]-kn-U‚ v _-jo¿ ]-≈n-sØm-Sn

k-lm-b-[-\w ssI-am-dn tIm-Uq¿: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zpcn-Xm-izm-k ^-≠n¬-\n-∂pw Aº-Xn-\m-bn-cw cq-] k-lm-b-[\w ]n D-ss_-Zp-√ Fw.--F¬.--F. h-en-bm-Sv kz-tZ-i-n ]m-d-°¬ aPo-Zn-\v ssI-am-dn. d-^o-Jv , Ip∂-Øv B-ky, ap-Po-_v tIm- ]q-t°m-´q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn cm-Pn-hbv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Uq¿, _n-ø-°p-´n ]-s¶-Sp-Øp. F-kv.U -- n.--]n.--sF. ]q-t°m-´q¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ {]-t£m-` dm-en

kn.-]n.-Fw. amÀ-¨v \-S-¯n ]p-g-°m-´n-cn: ap-kv-enw-eo-Kn-se {Kq-∏n-k-sØ Xp-S¿-∂v `-c-W \n¿-h-l-Ww Ip-Ø-gn-™-Xn-\p Im-c-W-°m-cn-bm-b ]p-g-°m-´ncn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v kn.-]n.-Fw. ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-te-°v am-¿-®v \-S-Øn.]-©m-b-Øn-s\ Ip-Spw-_- `c-W-Øn-te-°v sIm-≠p-t]m-hpI-bpw k-l-{]-h¿-Ø-I-cm-b ssh-kv {]-kn-U‚ v Dƒ-∏-sS-bp≈ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-sf Aw-KoI-cn-°m-sX G-Im-[n-]-Xy- `-cW-am-Wv \-S-°p-∂-sX-∂pw k-ac-°m¿ B-tcm-]n-®p. kn.-]n.Fw. ]p-g-°m-´n-cn tem-°¬ IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® P-\-Io-b am¿-®v Fw ]n A-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ap≥ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v _o-\m-kÆn,ap≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn ]n A-ø-∏≥, F¬ kn sk-{I-´-

]-cn-io-e-\w ]qÀ-¯n-bm-bn C-\n h-\n-X-I-fpw sX-§n I-b-dpw

sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\w t\-Sp-∂ h-\n-X-Iƒ

sIm-t≠m-´n: sX-ßv I-b-‰ sXm-gn-en¬ ]p-cp-j ta¬t°m-bv-a X-I¿-°m≥ h-\n-XI-fpw cw-K-Øv. \m-fn-tI-c hnI-k-\ t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep≈ tIm-°-\-´v s{]m-Uyq-k¿ I-º-\n-bp-sS No-t°m-Sv sN-dnb-]-d-º-Øp-≈ sX-ßv I-b-‰ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ \n∂m-Wv C-∂v 22 h-\n-X-Iƒ sX-ßv I-b-‰ ]-cn-io-e-\w kn≤n-®v ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. ]-Xn-hv sXm-gn-ep-I-fn¬ \n∂p hy-Xy-kv-X-am-bn Nn-¥n-®v sX-ßv I-b-dm-\pw tX-ß ]-dn°m-\pw X-߃-°m-hp-sa-∂p≈ hn-izm-k-hpw B¿-÷-hhpw Dƒ-s°m-≠m-Wv B-Zy _m-®v ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. FS-h-Æ, A-co-t°m-Sv, N-o-t°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬-s∏-´ 22 h-\n-X-I-fm-Wv B-Zy _m-®v ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-Xv. B-dp Zn-h-k-sØ ]-cn-io-e-\w h-gn ap-g-p-h-≥ t]-cpw sX-ßv I-bdm≥ k-ss[-cyw {]m-]v-Xn t\-

Kn-cn-P-bp-sS ho-Sv F-kv.-Un.-]n.-sF. Pn-Ãm I-½n-än Aw-K-§Ä k-µÀ-in-¨p A-co-t°m-Sv: dn-´. F-kv.-sF. F-dn-™p ]-cn-t°¬-∏n-® sN{a-Im-´q¿ N-°p-Ip-≠v `m-K-sØ hn-[-h-bm-b Kn-cn-P-sb Fkv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m I-Ω-‰n Aw-K-߃ k-μ¿-in-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn Ir-jv-W≥ F-c-™n-°¬, a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n ]n ju-°-Ø-en, sk-{I-´-dn A-kv-ew In-gn-t»-cn, sk-bvX-e-hn lm-Pn, kn ]n jn-lm-_p-±o≥, d-jo-Zv ]p-Ø-ew, ap-lΩ-Zv sN-{a-Im-´q¿, Fw A-–p-√, I-cow sN-{a-°m-´q¿, Imknw, ap-kv-X-^ F-∂n-h-cm-Wv k-μ¿-in-®-Xv. a-\p-jym-h-Imi [zw-k-\-Øn-s\-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn ssI-s°m-≈p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-d-n-bn-®p.-

hÀ-Ko-b cm-{ão-b-¯n-s\-Xn-tc a-tX-X-c I-£n-IÄ tbm-Pn-¡-Ww: a-Po-Zv ss^-kn B-°-∏-d-ºv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ _n.-sP.-]n. apt∂m-´p-h-bv-°p-∂ h¿-Ko-b cm-{„o-b-Øn-s\-Xn-tc a-X-\n-ct]-£ I-£n-Iƒ tbm-Pn-®p {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂v F-kv.Un.-]n.-sF. tZ-io-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn a-Po-Zv ss^-kn. Fkv.-Un.-]n.-sF. Io-gm-‰q¿ ]-©m-b-Øv I-Ω-n-‰n Hm-^n-kv D-ZvLm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v B-°-∏-d-ºn¬ \-S-∂ s]m-Xp-ktΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-tX-Xc sF-Iyw cq-]-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v ap-Jy-[m-cm ]m¿-´n-I-fp-sS \n-e-]m-Sp-Iƒ ap-Jy-X-S- -am-Wv. \yq-\-]-£ hn-`m-K-ß-fp-sS {]-iv-\-߃ Xn-cn-®-d-n-bp-∂-Xn¬ tIm¨-{K- n-\pw C-S-Xp-]£ ]m¿-´n-I-ƒ-°pw ]-cm-P-bw kw-`-hn-®n-cn-°p-∂p. ap-kv-enw˛-Z-en-Xv hn-`m-K-߃-°v ]p-Xp-Po-h≥ \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ {]h¿-Ø-\-ß-fp-a-m-bn ]m¿-´n ap-t∂m-´p-t]m-hpw-˛-A-t±-lw ]-d™p. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n ku-P-\y-am-bn \n¿-an-® ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Xp-f-ko-[c≥ ]-≈n-°-epw ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Pn√m P-\. sk-{I-´-dn P-eo¬ \o-em-{º-bpw \n¿-h-ln-®p. a-fiew ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn ]n bq-k-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Pm-^¿ Ip-∂p-Ω-¬, sk-{I-´-dn ]n Fw d-jo-Zv, _m-_p-a-Wn, a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n lw-k, sk-{I-´-dn A-Iv-_¿ ]m-≠n-°m-Sv, ]-©m-b-Øv J-Pm-©n F≥ ap-l-Ω-Zm-en kw-km-cn-®p.

hn-hm-l ]qÀ-h Iu¬-k-en-Mv c-Pn-kv-t{S-j³ Xp-S-§n

Fw Sn ap-l-Ω-Zv ,sk-{I-´-dn dnbm-kv tam≥ , sam-bv-Xo≥ Ip-´n ]-d-º≥, ap-Po-_v h-t´m-fn, A–p-d-Du-^v Xp-S-ßn-b-h¿ t\-XrXzw \¬-In.--

]p-g-°m-´n-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^-n-kn-te-°v kn.-]n.-Fw. \-S-Øn-b am¿-®v Fw ]n A-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

am-hp-∂p-≠v. ]-©m-b-Øv A-dhv im-e {]-h¿-Ø-\ £-a-am°p-∂-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ \-S-]Sn-I-fpw F-ßp-sa-Øn-bn-´n-√. Hcp {]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI-{μß-fpw F-gp D-]-tI-{μ-ß-fn-epam-bn tUm-Œ¿, F-®v.s-- F, -kn. --F-®v. s--- F. aq-∂v sP.---F-®v.s--- F. F-∂n-h-cp-s≠-¶n-epw C-cp-]Øn-sbm-∂v F-kv.---kn.t--- Im-f-\nI-fpw A-{X X-s∂ F-kv. -S- n. tIm-f-\n-I-fp-ap-≈ ]-©m-bØn¬ C-Xv A-]-cym-]vX-am-Wv. kz-¥-am-bn hm-l-\-an-√m-ØXpw- -B-tcm-Ky tI-{μw Dƒ-{]tZ-i-am-b Sn sI tIm-f-\n-bn-emb-Xp-am-Wv B-tcm-Ky {]-h¿Ø-I¿-°v Xn-cn-®-Sn-bm-hp-∂Xv.---

Npcp¡¯nÂ

G-sä-Sp-¯ `q-an-¡v ]-Ww \Â-In-bn-Ã

{]t Zi h mk nI Ä saU n¡  tImf P n\ v \-S-¯ aÂ-k-cw \m-sf ap-¼n \n-cm-lm-c-a-\p-jv-Tn-¡pwsIm-t≠m-´n : km-ÿy kvt]m¿-Sv-kv t^m¿ sse-^n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf cm-hnse G-gn-\v sIm-t≠m-´n Ip-dp-∏Øv ss_-∏m-kv P-Mv-j-\n¬ \S-Ø a¬-k-cw \-S-°pw. hym-bma-Øn-s‚ B-h-iy-I-X-bpw Pohn-X-ssi-en tcm-K-ß-sf kw_-‘n-® t_m-[-h¬-°-c-W-hpam-Wp a¬-k-cw sIm-≠p-t±-in°p-∂-Xv. 40 h-b- v I-gn-™ ]pcp-j≥-am¿-°m-Wv A-h-k-cw. aq∂p-In-tem-ao-‰¿ a¬-k-cw \-S°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cyap-≈-h¿ h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂tc-J-bp-am-bn 22\p cm-hn-se Ggn-\p-ap-ºm-bn Ip-dp-∏-Øv ss_∏m-kv P-Mv-j-\n-se-Ø-Ww. t^m¨: 9895714933, 989537686.

tØm-Sv ]p-\¿ \n¿-am-Ww X-S -s∏-´n-´v H-cp h¿-j-Øn-e-[nI-am-bn. Su-Wn-se _-lp \n-e sI-´n-S-ß-fn-se `q-cn `m-K-Øns‚-bpw am-en-\y-߃ hm-ItXm-Sn-em-Wv H-gp-In-sb-Øp-∂Xv. tIm-´-∏p-g-bn-te-°v F-Øp∂ tXm-´n¬ ]-e-bn-S-Øpw amen-\y-߃ sI-´n In-S-°p-∂-Xn\p ]p-d-sa ]p-g hn-k¿-Pym-h-in„-߃ Dƒ-s∏-sS tIm-´-∏p-gbn-se-Øp-∂-Xv tcm-K-߃ ]-Scp-∂-Xn-\pw Im-c-W-am-hpw. a-¬-ky, amw-ky hn-X-c-W tI-{μ-ß-fn-se- -am-en-\y-߃ kw-kv-I-cn-°m-Ø-Xp sX-cp-hp \m-bv-°-fp-sS G-Æw h¿-[n-°p∂-Xn-\pw A-h Su-Wn¬ tI{μo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw Im-c-W-

3

Sn-b-h-cm-Wv. F-S-h-Æ ap≥ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn-a-e Ip-≠p-tXm-Sv, A-co-t°m-Sv ]©m-b-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v ]d-º≥ c-iv -an, tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw in-_n-e, _n-cp-Z hnZym¿-Yn-\n k-eo-\, sF-iz-cy Xp-S-ßn-b-h-c-S-ßp-∂ 22 t]cm-Wv B-Zy ]-cn-io-e-\w kn≤n-®-h¿. I-gn-™ 16\m-Wv ]-cn-io-e\w Xp-S-ßn-b-Xv. b-{¥-ap-]tbm-Kn-®v sX-ßn¬ I-b-dn tXß ]-dn-°p-∂-tXm-sSm-∏w sXßv hr-Øn-bm-°-epw tcm-Kß-sf {]-Xn-tcm-[-n-t°-≠ hn[-hpw C-h¿ ]-cn-io-en-®n-´p≠v. ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ \n-∂p I-gn-™ B-gv-N B-Zy ]p-cp-j _m-®v ]p-d-Øn-d-ßnbn-cp-∂p.h-\n-X-I-fp-sS B-Zy kw-L-Øn-\p-≈ k¿-´n-^n-°‰p-I-fpw sX-ßv I-b-‰ b-{¥ß-fpw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.F¬.-F. hnX-cWw sNøpw.

dn sI Sn P-b-tZ-h≥ kw-km-cn®p.

P-em-än³ Ìn-¡p-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn a-t©-cn: I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n-® Pem-‰n≥ Ãn-°p-Iƒ a-t©-cn t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn. ]q-t°m´q¿ ssa-em-Sn h-cn-t°m-S≥ A_p-lm-Pn-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ Izm-dn-bn¬ \n-∂m-Wp \mev P-em-‰n≥ Ãn-°p-I-fpw ^yqkv h-b-dp-I-fpw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. cl-ky hn-h-cw e-`n-®-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ a-t©-cn kn.sF. hn F Ir-jv-W-Zm-kv, Fkv.-sF-am-cm-b Kw-Km-[-c≥, hnP-b≥, kn.-]n.-H. j-^o-Jv F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p sd-bv-Uv. a-e-∏p-d-Øp \n∂pw F-Øp-∂ t_mw-_v kv-IzmUv C-∂v kv-t^m-S-I h-kv-Xp°ƒ \n¿-Δo-cy-am-°pw.--

s]-cn-¥¬-a-Æ: {I-k‚ v Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-°p Iogn¬ bp-h-Xn-˛-bp-hm-°ƒ-°v 28\v G-I-Zn-\ hn-hm-l-]q¿-h Iu¨-ken-Mv Iymw-]v H-cp-°p-∂p. 28\p cm-hn-se 9.-30\v s]cn-¥¬-a-Æ B-bn-i tImw-π-Iv-kn-se C-e-t{Œm Cw-•o-jv thƒ-Un¬ \-S-°p-∂ Iymw-]v ssh-Ip-t∂-cw A-t©m-sS kam-]n-°pw. {]-i-kv-X a-\-»m-kv-{X hn-Z-Kv-[≥ tUm. kn F-®v A-iv-d-^v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. hn-Zym¿-Yn-˛-hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ°p {]-tXy-Iw ku-I-cy-߃ H-cp-°n-bn-´p-≠v. t^m¨: 04933˛227955, 8606227955.-

k-¼À-¡ ¢m-kv C-¶v Im-fn-Im-hv: Hm-]¨ kv-Iqƒ H-∂pw c-≠pw h¿-j l-b¿-sk°≥U-dn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ k-º¿-° ¢m- v A-S-°mIp-≠v {I-k‚ v l-b¿-sk-°≥U-dn-bn¬ C-∂v \-S-°pw. ]-co£m tI-{μ-am-bn A-\p-h-Zn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ cm-hn-se H-ºXn-\v kv-Iq-fn¬ lm-P-cm-h-Ww.

Ip-\n-bn sIm-e-t¡-kv: {]-Xn- tIm-S-Xn-bn km-£n-I-sf `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-sb-¶v a-t©-cn: Ip-\n-bn¬ Ip-dp-hßm-S≥ A-Øn-Jp d-lv-am≥ h[-t°-kn¬ {]-Xn-I-fm-b sIm-f°m-S≥ A-_v-Zp¬ I-emw Bkm-Zv, sIm-f-°m-S≥ A-_p-_°¿ F-∂n-h-sc sh-´n-s°m-es∏-Sp-Øn-b tI-kn-se {]-Xnbpw _-‘p-°-fpw tIm-S-Xnbn¬ hn-Nm-c-W-s°-Øn-b km£n-sb `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-b-Xmbn ]-cm-Xn. tI-kn-se {]-Xn-I-fn-sem-cmfm-b Io-gp-]-d-ºv \-Sp-∏m-´n¬ sN-{a-°m-´q¿ Ip-dp-h-ßm-S≥ ap‡m¿ (26), _-‘p-°-fm-b k\o-jv, \n-jm-Pv F-∂n-h-cm-Wv km-£n Ip-\n-bn¬ a-ßm-´p sXm-Sn-bn¬ A-jv-d-^n-s\ `o-jWn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. a-s‰m-cp tI-

kn-s‚ hn-Nm-c-W-°m-bn a-t©cn No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S‰v tIm-S-Xn-bn-se-Øn-b-Xm-bn-cp∂p C-cp I-£n-I-fpw. kw-`-hØn¬ tI-s -Sp-Øv A-t\z-jWw \-S-Øm≥ a-Pn-kv-t{S-‰v Fw i-in-Ip-am¿ a-t©-cn t]menkn\v \n¿-t±-iw \¬-In.--

hn-e\n-e-hm-c t_mÀ-Uv {]-ZÀ-in-¸n-¨n-sÃ-¦n IÀ-i-\\-S-]-Sn a-t©-cn: I-S-I-fn-epw tlm-´-epI-fn-epw hn-e \n-e-hm-c t_m¿Uv \n¿-∫-‘-am-bpw {]-Z¿-in-∏n°-W-sa-∂v G-d-\m-Sv Xm-eq-°v `t£ym-]-tZ-i-I k-an-Xn. `-£ykm-[-\-ß-fp-sS Kp-W-\n-e-hm-

cw D-d-∏p h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn D¬k-h-Im-e ]-cn-tim-[-\ Du¿Pn-X-am-°pw. Km¿-ln-Im-h-iy-Øn-\p-≈ k-_v-kn-Un ]m-N-I hm-X-I knen-≠-dp-Iƒ hm-Wn-Pym-h-iyØn-\v D-]-tbm-Kn-°p-∂-h¿-s°Xn-sc-bpw I¿-i-\-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. G-d-\m-Sv Xm-eq-°v Xl-kn¬-Zm¿ Pn cm-Pp A-[y-£X h-ln-®p. Xm-eq-°v k-ssπ Hm^nk¿ ssh jm-P-lm≥, \-K-ck-`m D-]m-[y-£ C sI hn-imem-£n, {]-kv-t^m-dw sk-{I-´dn _-jo¿ I-√m-bn, ss^-k¬, A-_v-Zp, bq-k-^v, k-Pn, sI apl-Ω-Z-en, \o-e-I-WvT≥ ]-s¶-SpØp.--

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v: {]-Xn-tj-[ amÀ-¨v \-S-¯n F-S-°-c: am-[-hv Km-Uv-Kn¬, Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fpsS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-{μ k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂ \n-b-a߃ ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-hi-y-s∏-´v ]-›n-a-L-´ P-\-kw-c£-W k-an-Xn t]m-Øp-I-√n¬ {]-Xn-tj-[ am¿-®v \-S-Øn. kv{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S-°w Bbn-c-ß-fm-Wv C-∂-se \-S-∂ hm-b aq-Sn-s°-´n-bp-≈ {]-Xntj-[ {]-I-S-\-Øn¬ ]-s¶-SpØ-Xv. ssh-In-´v \m-e-c-tbm-sS ]-›n-a-L-´ P-\-kw-c-£-W k-an-Xn t]m-Øp-I-√n¬ hm-b-aq-Sn-s°-´n \-S-Øn-b sR-´n-°p-fw F. b -- p.-]n. kv-Iqƒ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w ]-cn-k-c-Øv \n-∂p-am-Wv {]-Xntj-[ {]-I-S-\w B-cw-`n-®-Xv. {]I-S-\w t]m-Øp-I¬ dn-Mv tdmUv Np-‰n hn-t√-Pv Hm-^n-kv ]-cnk-c-Øv kw-K-an-®p. Xp-S¿-∂v \S-∂ s]m-Xp-tbm-K-Øn¬ ^m. \n-e-ºq¿: X-cn-iv `q-an-bn¬ \q- U-dn kv-Iq-fn-se hn.--- F-®v .--- F-kv.--- am≥ tZ-h-t»-cn ap-Po-_v A-[y_n-t\m-bv Im-imw-Ip-‰n-bn¬ hn- dp-ta-\n hn-f-bn-®v am-\-th-Z≥ kv- C. A-{Kn-°ƒ-®-d¬ hn-`m-K-Øn- £-\m-bn-cp-∂p. ]m-tem-fn saj-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. ^m. Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-S-Øn-b se 160 Hm-fw Ip-´n-I-ƒ s\¬-Ir- l-_q-_v, ]-fln-\n tKm-]n-\m-Yv, sj-dn≥ tSmw am-X-yq-kv A-[-y- sIm-bv-Øp-¬k-hw \n-e-ºq¿ \- jn sN-bv-X-Xv. tPm¿-Pv sI B‚-Wn, Ir-jn Hm£-X h-ln-®p. tXm-a-kv h-en-b- K-c-k-` sN-b¿-am≥ B-cym-S≥ A-Sp-Ø-h¿-jw c-≠-c G-°- ^nk¿ _n-μp-Ip-am-cn, am-\-th]-d-ºn¬, ]n j¨-ap-J-Zm-kv, ju-°-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- tdm-fw -ÿ-e-Øv Ir-jn hym-]n- Z≥ hn.F --- -®v.F--- kv.kn. --{]n≥-knA-en-l- ≥, A-e-Iv-kv tXm-´- Xp. c-≠v ]-Xn-‰m-t≠m-fw X-cn- ∏n-°p-sa-∂v kv-Iqƒ A-[n-Ir- ∏¬ F≥ -hn dp-Jn-b, l-b¿ sk°-c, A-en A-Iv-_¿ F-∂n-h-¿ »m-bn In-S-∂n-cp-∂ `q-an-bn-em- X¿ ]-d-™p. \-K-c-k-` hn-I-k- °≥-U-dn {]n≥-kn-∏¬ A-\n-X kw-km-cn-®p. Wv am-\-th-Z≥ l-b¿ sk-°≥- \-Im-cy ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿- F-{_-lmw kw-km-cn-®p.--

N-Xp-¸n \q-dp-ta-\n hn-f-bn-¨v am-\-th-Z³ sIm-bv-¯p-Âk-hw


{]mtZ-inIw

21 Un-kw-_¿ 2013 i\n

B-−pt\À-¨-¡v k-am-]-\-am-bn

]cn-]mSn

„ae∏p-dw I-e-IvStd-‰v

tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: Pn.sI.F-kv.F-^v. Iq-∏¨ hnX-c-W D-Zv-Lm-S-\w˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

t_m-[-hÂ-¡-c-W sk-an-\mÀ Xn-cq¿: Pn-√m ssk-\n-I-t£-a Hm-^n-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-ap-‡-`-S t_m-[-h¬-°-c-W sk-an-\m¿ \m-sf Xn-cq¿ kmwkv-Im-cn-I k-ap-®-b-Øn¬ \-S°pw. cm-hn-se 10\p \-S-°p-∂ ]cn-]m-Sn \-K-c-k-`m ssh-kv sNb-¿-am≥ ]n cm-a≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. sI A-–p¿-d-lv am≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. hn-ap‡-`-S-∑m¿-°pw B-{in-X¿-°pw In-´p-∂ hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-sf-°p- s]m-∂m-\n h-en-b-Pm-dw B-≠pt\¿®-tbm-S-\p-_-‘n-®v \S∂ kmw-kv-Imcn-I k-tΩf-\w dn-®v Pn-√m ssk-\n-I t£-a Hm- kn a-Ωq-´n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ^n-k¿ ¢m-sk-Sp-°pw.

CâÀ-hyq

Xn-cq¿: \-K-c-k-`-bn¬ A-ø-¶mfn \-K-c sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn°m-bn Hm-h¿-kn-b¿ X-kv-Xn-Ibn-te-°v tIm¨-{Sm-Œv hy-hÿ-bn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ kn-hn¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv Un-tπm-a k¿´n-^n-°-‰n-s‚ A- ¬ k-lnXw 28\p cm-hn-se 11\v \-K-c-k`m Hm-^n-kn¬ t\-cn-´v lm-P-cmI-Ww. hn-h-c-߃-°v Hm-^-n-kpam-bn _-‘-s∏-Sp-I.

^pSvt_mÄ s]-cn-´Â-a-® Jm-Z-d-en ^p-Sv-t_mÄ {^-≠v-kv a-ºm-Sv-˛3 F-^v.kn. _mw-•q¿-˛2 C-∂-sØ I-fn _n≥-j sa-Un-°¬ a-Æm¿-°m-Sv, {^-≠v-kv sh-´-Øq¿

Nm-À-Pv hÀ-[-\-hns\-Xn-tc D-]-hm-k-hpw hm-l-\-Pm-Y-bpw Xn-cq¿: _-kv Nm¿-Pv h¿-[n-∏n-®v _- p-S-a-I-sf ]-Xn-hm-bn klm-bn-°p-∂ k¿-°m¿ \-S-]-Sns°-Xn-tc s]m-Xp-K-Xm-K-X kwc-£-W k-an-Xn D-]-hm-k k-a-chpw hm-l-\-Pm-Y-bpw \-S-Øpw. 23\p Pn-√-bn-se {]-[m-\ tI-{μß-fn¬ hm-l-\-Pm-Y ]-cy-S-\hpw I-e-Œ-td-‰n-\p ap-∂n¬ D-]hm-k [¿-W-bpw \-S-Øpw. Pn√m sk-{I-´-dn sam-bv-Xo≥-tImb sh-fn-ap-°v, C-√ym-kv Xm-\q¿ kw-km-cn-®p.

kzm-K-X-kw-Lw tbm-Kw \m-sf F-S-∏mƒ: km-aq-ln-I ap-t∂-‰Øn-\v A-dn-hn-s‚ I-cp-Øv {]-tab-hp-am-bn \-S-°p-∂ ]-¥m-hq¿ C¿-im-Zv C-kv-em-an-Iv tImw-π-Ivkn-s‚ 20mw-hm¿-jn-I k-tΩ-f\-Øn-\v cq-]o-I-cn-® 313 Aw-K kzm-K-X-kw-L-Øn-s‚ k-ºq¿W kw-K-aw \m-sf ]-¥m-hq¿ C¿-im-Zv tImw-π-Iv-kn¬ \-S°pw. ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ _m-^-Jn X-߃, Fkv.ssh.F-kv. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v s]m-∑-f A-–p¬-JmZ¿ ap-kv-eym¿ ]-s¶-Sp-°pw.

{In-kv-a-kv B-tLm-jn-¨p h-fm-t©-cn: {In-kv-a-kv BtLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn h-fmt©-cn l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn-se bp.-]n. hn-`m-Kw hn-Zym¿Yn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-hn[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. {In-kv-a-kv kv-‰m¿ \n-am-Ww, ]p¬-°q-Sp-Iƒ H-cp-°p-I-bpw {In-k-av- -kv I-tcmƒ Xp-S¿-∂v hnZym¿-Yn-Iƒ-°v tI-°v hn-X-cWw sN-bv-Xp.]cn--]m-Sn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w {]-[m-\-m[ym-]n-I kn sI tim` D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw -hn km-dm-Ω {In-kv-Xp-a-kv k-tμiw \¬-In.-

sh-«-¯v ]p-Xn-b-§m-Sn t\À-¨ P-\p-h-cn A-©p ap-X Xn-cq¿: sh-´-Øp-\m-Sn-s‚ BtLm-j-am-b sh-´-Øp ]p-Xn-bßm-Sn bm-lpw X-߃ Pm-dØ - nse t\¿-® P-\p-h-cn A-©p apX¬ G-gp-hs - c \-S° - pw. A-©n-\p cm-hn-se 11\v _n.]n. A-ßm-Sn a¬-ky-am¿-°‰v ]-cn-kc - Ø - p\n-∂v Ip-™n-°mcp-sS h-ch - v ]p-ds - ∏-Spw. hn-izm-knIƒ h-gn-]m-Sm-bn F-Øn-® \q-dpI-W-°n-\v Nm-°v A-cn-bp-am-bn hm-Zy-ta-fß - f - p-sS A-Iº - S- n-tbm-

sS-bp-≈ h-ch - v ]p-Xn-bß - m-Sn Pmd-Øn-se-Øp-∂-tXm-sS t\¿-®bv° - v Xp-S° - w Ip-dn-°pw. Cu Acn D-]-tbm-Kn-®v aq-∂pZn-h-k-ßfn-epw Pm-dØ - n-se-Øp-∂h - ¿-°v I-™n hn-Xc - W - w sN-øpw. D-®b - v°v c-≠n-\v sIm-Sn-tb-‰h - c - h - v Xncq¿ Un-ssh.F-kv.]n. Hm-^n-kv ]-cn-kc - Ø - p \n-∂p ]p-ds - ∏-Spw. Un-.ssh.F-kv.]n. t\¿-® kw-c-£-W k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ-°v sIm-Sn ssI-am-dpw. X-pS- ¿-

{]-N-mc-W tbm-Kw ]p-Ø-\-Øm-Wn: ap-Pm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-tØm-S-\p_-‘n-®v h-f-h-∂q¿ kn-dm-Pv bq\n-‰v kw-L-Sn-∏n-® k-tΩ-f-\ {]N-c-W D-Zv-Lm-S-\w sF.Fkv.Fw. kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v Pm-_n¿ A-am-\n \n¿h-ln-®p. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ap≥ c-Pn-kv-{Sm¿ tUm. ]n ]n apl-Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. F A-–p¿-d-ln-am≥, A-ao≥ h-f-h∂q-¿, Fw ]n bq-\p-kv kw-km-cn®p.

s]m-∂m-\n: _- n¬ hn-Zym¿Yn-\n-Iƒ-s°-Xn-tc A-k-`yhm-°p-I-fpw A-Xn-{I-a-ß-fpw h¿-[n-°p-∂p. \m-W-t°tSm¿-Øp- an-°- s]¨-Ip-´n-Ifpw ]-cm-Xn-s∏-Sp∂n√. ]-cmXn \¬-In-bm-em-h-s´ ^-e-an√-Xm-\pw. I-gn-™ Zn-h-kw F-c-aw-Ke-sØ tIm-f-Pn¬ ]Tn-°p-∂ G-gp- hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°p t\-sc Ip-≠p-I-S-hv-˛-Kp-cp-hmbq¿ dq-´n-tem-Sp-∂ _- n-se I-≠-Œ¿ A-k-`yw ]-d-bp-Ibpw Ip-´n-I-sf h-gn-bn¬ C-d°n-hn-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. C-Xn-s\-Xn-tc ]-cm-Xn

‘n-°v B-°w Iq-´n-bn-´p-≈-Xv. \n-e-hn-se _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n kn-±o-Jn-s‚ Im-em-h-[n C°-gn-™ 30\v A-h-km-\n-®n-cn°pI-bm-Wv. ]-I-cw {]-kn-U-‚ v ÿm-\w tIm¨-{K- n-\p \¬Im≥ `-c-W-k-an-Xn X-øm-dm-bn´n-√. _m-¶n¬ Po-h-\-°m-sc \nb-an-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p-b¿∂p-h-∂n-´p-≈- {I-a-t°-Sp-I-sf°p-dn-®-t\z-jn-°m≥ k-l-I-cW h-Ip-∏v \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n®n-cn-°-pIbm-Wv. _m-¶v Po-h-\-°m-c-\m-b bqØv eo-Kv t\-Xm-hn-\v sP.kn. kn . ]-cn-io-e-\-Øn-\v ]-Øp-am-

hn-tZ-i sXm-gn-e-t\z-j-IÀ-¡v Xn-cq-cn ]-cn-io-e-\w

F-S-∏mƒ: ]-´m-ºn l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ sF.F.Fw.C. ]m-e-°m-Sv tkm¨ kvt- ]m¿-Svk - v ao-‰v kn ]n ap-l-Ω-Zv Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S\w sN-bvX - p. ap≥-tZ-io-b ^p-Svt- _mƒ Xmcw A-–p¬-l° - ow ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cp-∂p. kv-t]m¿-Sv-kv ao‰n¬ 110 t]m-bn‚ v t\-Sn ]-¥mhq¿ C¿-im-Zv Cw-•o-jv kvI - qƒ c≠mw-X-h-W-bpw In-co-Sw t\-Sn. 98 t]m-bn‚ v t\-Sn sIm-∏w Fw.C.Sn. Cw-•o-jv kv-Iqƒ c-

Xn-cq¿: hn-tZ-i-Øv sXm-gn¬ tX-Sp-∂-h¿-°m-bn t\m¿-° dq´v-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w \-S-Øp∂p. Xn-cq¿ kmw-kv-Im-cn-I k-ap®-b-Øn¬ cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ \m-ep h-sc-bm-Wv ]-cn-]m-Sn \-SØp-I. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿-°v t\-cn-s´-Øn c-Pn-ÿ sN-ømw.tI-c-f-Øn¬\n-∂p hn-tZ-i cm-Py-ß-fn-te-°v sXm-gn¬ tXSn t]m-hp-∂-h¿-°v hn-k, sXmgn¬ I-cm¿, \n-b-a-߃, km-aqln-I kmw-kv-°m-cn-I Np-‰p-]mSp-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-sb-°p-dn-®v hy-‡-am-b [m-c-W-bn-√m-Ø-Xn-

\m¬ [m-cm-fw {]-iv-\-ß-fp≠m-hp-∂p-≠v.-C-Xn-\p ]-cn-lmcw Im-Wp-∂-Xn-\m-Wv t\m¿-° dq-´v-kv F-√m Pn-√-I-fn-epw ]-cnio-e-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xv. sXm-gn¬ tX-Sn t]m-hp-∂h¿ I-_-fn-∏n-°-s∏-Sm-Xn-cn-°m\pw tPm-en-ÿ-e-Øv kp-c-£nX-Xzw D-d-∏ph-cp-Øp-∂-Xn-\p-ambn F-s¥-√mw Im-cy-߃ sNø-W-sa-∂-Xn-s\-°p-dn-®pw hnk, h¿-°v s]¿-an-‰v Xp-S-ßn ssI-h-iw kq-£n-t°-≠ tc-JI-sf-°p-dn-®p ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn-bn¬ hn-i-Zo-I-cn-°pw.-

eo-Kn-s‚ {]-Xn-\n-[n-bm-b {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚n-s\ ]m¿-´n t\-Xr-Xzw C-S-s]-´v am-‰n ]-I-cw eo-Kn-se -X-s∂ h-\n-Xm {]-Xn-\n-[n-sb {]-kn-U‚m-°nbn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv ap-kv -enw-eo-Kv t\-Xr-Xz-hpw ]-©m-b-Øv {]kn-U‚pw X-s‚ hm¿-Un-se hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°v ^≠v A-\p-h-Zn-°n-s√-∂m-tcm-]n®v ]-©m-b-Øn-se 15mw-hm¿-Unse tIm¨-{K-kv h-\n-Xm {]-Xn\n-[n Aw-K-Xzw cm-Pn-h-bv-°m≥ X-øm-dm-bn ]m¿-´n t\-Xr-Xz-Øn\v I-Øv \¬-In-bn-cp-∂p. ]©m-b-Øn¬ P-e-\n-[n ]-≤-Xn

tdmUv kpc£: \-h-Po-h³ I-em-tI-{µw k-a-c-¯n-\v

Ìm³Uv D-−m-bn-«pw ]mÀ-¡n-Mv I-¨-h-S-Øm--]-\§Ä-¡p ap-¶nÂ

Xn-cq¿: tdm-Uv kp-c-£m t_m[-h¬-°-c-Ww X-Ir-Xn-bm-bn \S-°p-tºm-gpw Im¬-\-S-bm-{X°m¿-°p tdm-Un¬ \-S-∏m-Xsbm-cp-°m≥ hn-ap-J-X Im-Wn°p-∂ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc k-a-c-]cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂v \-h-Po-h≥ I-em-tI-{μ `m-chm-ln-Iƒ A-d-n-bn-®p. hm-¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ I-e-m-tI-{μ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI sI cho-{μ-\m-Yv, hm-kp-tZ-h≥, \-ºoi≥ Xm-\q¿, jw-kp-±o≥ a-t©cn, \u-^¬-jm, a-Wn I-Ω-d-ºv ]-s¶-Sp-Øp.

]-cn-io-e-\w ]qÀ-¯n-bm-bn; C-\n h-\n-X-I-fpw sX-§pI-b-dpw

h-fm-t©-cn: h-fm-t©-cn l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s\-Xn-sc h-kv-Xp-X-Iƒ-°v \n-c-°m-Ø Im-cy-߃ hym-]-I-am-bn {]-Ncn-°p-∂-Xn¬ ]n.-Sn.-F. F-Iv-knIyq-´o-hv tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p.kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øv t]m-kv-‰¿ ]-Xn-®pw, kv-Iq-fn-s\-Xn-sc Du-aI-Øp-Iƒ A-b-®pw sX-‰m-b Im-cy-߃ {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xv. t]m-kv-‰-dp-I-fn-epw, I-Øp-I-fnepw B-tcm-]n-°p-∂ Im-cy-ßsf-°p-dn-®v k-a-{K-am-b A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´v ]n.-Sn.-F. F-Iv-kn-Iyp-´o-hv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hfm-t©-cn t]m-eo-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.-A-Xn-\n-sS kv-Iq-fn¬ ]p-Xn-b ]n.-Sn.-F. {]-kn-U≥-dns\-bpw, ssh.-{]-kn-U≥-dn-s\bpw sh-≈n-bm-gv-N ssh-Ip-t∂cw kv-Iq-fn¬ tN¿-∂ tbm-Kw Xn-c-s™-Sp-Øp. ]n.-]n. K-tWi≥ ({]-kn-U≥-dv), A-_v-Zp d-lvam≥ ]m-e-°¬ (ssh.-{]-kn).-

kz-em-¯v hmÀ-jn-Iw sX-ßv I-b-‰ ]-cn-io-e-\w t\-Sp-∂ h-\n-X-Iƒ

sIm-t≠m-´n: sX-ßpI-b-‰ sXm-gn-en¬ ]p-cp-j ta¬t°m-bv-a X-I¿-°m≥ h-\n-XI-fpw cw-K-Øv. \m-fn-tI-c hnI-k-\ t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep≈ tIm-°-\-´v s{]m-Uyq-k¿ I-º-\n-bp-sS No-t°m-Sv sN-dnb-]-d-º-Øp-≈ sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ \n∂m-Wv C-∂v 22 h-\n-X-Iƒ sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\w Ign™v ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. ]-Xn-hp sXm-gn-ep-I-fn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn Nn-¥n®v sX-ßpI-b-dm-\pw tX-ß ]dn-°m-\pw X-߃-°m-hp-sa∂p-≈ hn-izm-k-hpw B¿-P-hhpw Dƒ-s°m-≠m-Wv B-Zy _m-®v ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. FS-h-Æ, A-co-t°m-Sv, N-o-t°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn¬-s∏-´ 22 h-\n-X-I-fm-Wv B-Zy _m-®v ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-Xv. B-dp Zn-h-k-sØ ]-cn-ioe-\w h-gn ap-g-p-h-≥ t]-cpw sXßp I-b-dm≥ {]m-]v-Xn t\-Sn-b-

Nn-¿m-\qÀ- kv-Iq-fn-se s{]m-P-IväÀ \-ã-s¸-«p N-ß-cw-Ip-fw: B-e-t¶m-Sv ]- t{]m-P-Œ¿ \-„-s∏-´p. hn-Zy-m`ym-k {]-h¿-Ø-\©m-b-Øn-s‚ _n.B¿.kn. sk‚-dm-b Nn-øm-\q¿ Pn.F¬. ߃-°pw Ip-Spw-_-{io {]-h-¿]n. kv-Iq-fn-se F¬. Un.kn Ø-\-߃-°p-sa-√mw D-]-tbm-

\-S-∏m-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏´v tIm¨-{K- n-se-bpw ap-kv enw-eo-Kn-se-bpw Aw-K-߃ ]c-kv-]-cw ]-gn-Nm-cn `-c-W-kw-hn[m-\w X-s∂ Ip-Ø-gn-™p-In-S°p-tºm-gm-Wv _m-¶v {]-knU‚ v ÿm-\-sØ-s®m-√n C-cp]m¿-´n-I-fpw ho-≠pw sIm-ºptIm¿-°p-∂-Xv. eo-Kv {]-Xn-\n-[n _m-¶v {]kn-U-‚ v ÿm-\w H-gn-™n-s√¶n¬ ]-©m-b-Øn-se eo-Kv {]kn-U‚n-s\ _-ln-jv-I-cn-°p∂-Xo-cp-am-\w ssI-s°m-≈psa-∂v tIm¨-{K-kv a-fi-ew IΩn-‰n ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-sb∂m-W-d-n-bp-∂-Xv.

k-sØ eo-hv A-\-p-h-Zn-®n-cps∂-¶n-epw eo-hv k-a-b-Øpw _m-¶n¬-\n-∂p th-X-\w \¬In-bn-cp-∂p. C-tX-°p-d-n-®pw kl-I-c-W tPm. c-Pn-kv-{Sm¿ At\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v. {I- a - t °- S p- I ƒ- ° p- Ø - c - h mZn-bm-W-∂v B-tcm-]n-°-s∏-Sp∂ _m-¶v sk-{I-´-dn-sb kw-c£n-°m-\m-Wp Im-em-h-[-n-I-gn™n-´pw eo-Kv t\-Xm-hv {]-knU-‚ v ÿm-\-Øv- Xp-S-cp-∂-sX∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-fpw tIm¨-{K- n-s‚ _m-¶v U-b-dŒ¿-am-cpw B-tcm-]n-°p-∂p. amk-߃-°p-ap-ºv ap-kv -enw- eoKn-se hn-`m-Ko-b-X-sb- Xp-S¿-∂v

N-ß-cw-Ip-fw: H-∂n-e-[n-Iw Hmt´m kv-‰m≥Up-Iƒ N-ß-cw-Ipfw Su-Wn-ep-≠m-bn-´pw Hm-t´m ]m¿-°n-Mv tdm-Un-epw I-®-h-Sÿm-]-\-߃-°v ap-∂n-epw. ssl-th P-Mv-j-\n-epw \-cWn-∏p-g tdm-Un-epw Hm-t´m ]m¿°n-Mn-\m-bn {]-tXy-I ÿ-e-ap≠v. C-Xn-\n-sS-bm-Wp ssl-th P-Mv-j-\n-epw sN-dp-h-√q¿ tdmUn-epw Hm-t´m-Iƒ A-\-[n-Ir-Xam-bn ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv. \men¬ Iq-Sp-X¬ Hm-t´m-Iƒ tdmU-cn-In¬ ]m¿-°v sN-ø-cp-sX∂v t\-c-sØ-bp-≠m-bn-cp-∂ Fkv.sF. A¬-Øm-^-en ss{Uh¿-am-¿-°v ap-∂-d-n-bn-∏p \¬-Inbn-cp-∂p.

Kn-°p-∂-Xm-Wv s{]m-P-Iv‰¿. kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]-I≥ sI kptc-jv N-ß-cw-Ip-fw t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

h-cm-Wv. F-S-h-Æ ap≥ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v hn-a-e Ip≠p-tXm-Sv, A-co-t°m-Sv ]-©mb-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v ]-dº≥ c-iv-an, tªm-°v ]-©m-bØw-Kw in-_n-e, _n-cp-Z hnZym¿-Yn-\n k-eo-\, sF-iz-cy Xp-S-ßn-b-h-c-S-ßp-∂ 22 t]cm-Wv ]-cn-io-e-\w ]q¿Øo-Icn-®-h¿. I-gn-™ 16\m-Wv ]-cn-io-e\w Xp-S-ßn-b-Xv. b-{¥-ap-]tbm-Kn-®v sX-ßn¬ I-b-dn tXß ]-dn-°p-∂-tXm-sSm-∏w sXßv hr-Øn-bm-°-epw tcm-K-ßsf {]-Xn-tcm-[-n-t°-≠ hn-[hpw C-h¿ ]-cn-io-en-®n-´p-≠v. ]-cn-io-e-\tI-{μ-Øn¬ \n∂p I-gn-™ B-gv-N B-Zy ]pcp-j _m-®v ]p-d-Øn-d-ßn-bncp-∂p.h-\n-X-I-fp-sS B-Zy kw-L-Øn-\p-≈ k¿-´n-^n-°‰p-I-fpw sX-ßp I-b-‰ b-{¥ß-fpw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.F¬.-F.

Ìm-äyq-«-dn s]³-j³ ]p-\-Øm-]n-¡-Ww a-e∏ - p-dw: Ãm-‰yq-´d- n s]≥-j≥ ]p\-ÿm-]n-°W - s - a-∂p tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ Pn-√m k-tΩ-f\ - w B-hi - y-s∏-´p. a-e∏ - p-dØv \-S∂ k-tΩ-f\ - w C sI hn-Pb - ≥ Fw.F¬.-F. D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p.

\¬-In-bn-´pw ^-e-ap-≠m-bn-√∂p hn-Zym¿-Yn-\n-I-fp-sS c£n-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂p. s]-cpº-S-∏v t]m-en-kn-em-Wp ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. s]m∂m-\n-bn¬ \n-c-h-[n tIm-fPp-I-fpw k-am-¥-c ÿm-]-\ß-fpw kv-Iq-fp-I-fp-am-Wp {]h-¿-Øn-°p-∂-Xv. C-hn-sS-\n∂p Ip-´n-I-sf I-b-‰m≥ _ p-Iƒ-°v a-Sn-bm-Wv. I-b-dnbm¬ X-s∂ I-≠-Œ-dp-sS-bpw In-fn-bp-sS-bpw sX-dn-hm-°pIƒ tI-ƒ-°-Ww. N-¥-∏-Sn, F.hn. ssl-kvIqƒ, N-{a-h-´w P-Mv-j≥, _kv Ãm≥Uv, Fw.sF. tKƒ-

k-tlm-Z-b kv-t]mÀ-Sv-kv ao-äv: ]-´m-hqÀ CÀ-im-Zv tP-Xm-¡Ä

k-l-I-c-W _m-¦v U-b-d-ÎÀ- t_mÀ-Un-epw XÀ-¡w Ip-‰n-∏p-dw : h≥-`q-cn-]-£-tØmsS Ip-‰n-∏p-dw {Km-a-∏-©m-bØn¬ A-[n-Im-c-ta-‰ bp.Un.F^v. `-c-W-k-an-Xn-bn-ep-≠m-b X¿-°w F-ßp-sa-Øm-sX Xp-Scp-tºmƒ bp.Un.F-^v. t\-XrXz-Øn¬ `-c-Ww \-S-°p-∂ k¿ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n-epw t\-Xr-ÿm-\-tØ-°p-≈ X¿°w cq-£-am-hp-∂p. bp.Un.F-^v. [m-c-W-{]-Imcw B-Zy-sØ aq-∂p-sIm-√w {]kn-U‚ v ÿm-\w ssI-øm-fn-b ap-kv -enw- eo-Kv Xp-S¿-∂p-≈ c≠p-h¿-jw tIm¨-{K n-\v {]kn-U-‚ v ÿm-\w \¬-Im≥ Xøm-dm-hm-Ø-Xm-Wp {]-Xn-k-

3

_-Ên hn-ZymÀ-Yn-\n-IÄ-s¡-Xn-tc A-Xn-{I-a-§Ä hÀ-[n-¡p-¶p; ]-cm-Xn-s¸-«n-«pw ^-e-an-Ã

Ip-än-¸p-d-¯v bp.Un.F-^v. _-Ôw in-Yn-e-am-hp-¶p

]-cm-Xn \Â-In

F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw Pp-am-a-kvPn-Zn¬ \-S-∂ kz-em-Øv hm-¿-jnI-Øn-\v k-a-kv-X {]-kn-U‚ v B-\-°-c tIm-b-°p-´n ap-kv eym¿ t\-Xr-Xzw \-¬-In D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. a-l-√v J-Øo-_v ap-kv-X-^ A¬-Jm-kn-an A-[y£-X-h-ln-®p. a-l-√v {]-knU‚ v A-en l-ko-_v A¬-Jmkn-an,C-kv-am-bn¬ _m-J-^n {]`m-j-Ww \-S-Øn. ]n hn l-\o^, ]n _-jo¿, hn hn A- -ep, ]n hn A-Iv-_¿, ]n hn ap-l-Ω-ZvIp-´n-t\-Xr-Xzw \¬-In.

∂v B-cw- `- n-°p-∂ tLm-jb - m-{X ssh-Io-´v B-dpaWntbmsS Pmdw A-¶W - Ø - n-se-Øpw. a-Jv-_-d-bn-se {]m¿-Y-\-bv°p ti-jw sIm-Sn-tb-‰w \-S°pw. B-dv, G-gv Xn-ø-Xn-I-fn¬ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ \n-∂p-≈ hc-hp-Iƒ Pm-dØ - n-se-Øpw. F-´n\p ]p-e¿-s® Nm-∏° - m-cp-sS h-chv Pm-dØ - n-se-Øp-tºmƒ I-ºw I-Øn-°¬ N-S-tßm-sS t\¿-® k-am-]n-°pw.

s]m-∂m-\n: \m-ep Zn-h-k-am-bn \o-≠p\n-∂ s]m-∂m-\n h-en-bPm-dw B-≠v t\¿-®-°v k-am-]\-am-bn. C-sX-Øp-S¿-∂v \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w kn a-Ωq-´n Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn ssk-Zv-ap-l-Ω-Zv X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]m-tZ-in-I N-cn-{X-Im-c≥ Sn hn A-–p-d-ln-am≥ Ip-´n-bp-sS ]pkv-X-I {]-Im-i-\-hpw B-Z-cn-°epw \-S-∂p. tUm.sI Sn P-eo¬ Fw. F¬. F, tUm.lp-kbv≥ c-≠Øm-Wn, sI Fw ap-l-Ω-Zv Imknw tIm-b, ]n Sn A-P-bv-taml≥, kn l-cn-Zm-kv, s]m-∂m-\n P-bn¬ kq-{]-≠v _n Fw A≥h¿, s]m-∂m-\n a-Jv-Zqw Fw ]n ap-Øp-tIm-b X-߃, kn-±o-Jv au-e-hn A-bn-e-°m-Sv, hm-kp-tZh≥ \-ºq-Xn-cn, hn ]n lp-kbv≥tIm-b X-߃, ]n ssk-Xp-´n, ]n Sn A-en, Sn sI A-jv-d-^v, Fw Fw Ip-™m-e≥, hn Sn kn±o-Jv kw-km-cn-®p.

kozhikode/MLR

F-∂m¬, Xp-S¿-∂p h-∂ Fkv.sFam-cp-sS A-ew-`m-h-amWp \n-b-a-hn-cp-≤ ]m¿-°n-Mn-\v Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. C-t∏mƒ ]-Øn-e-[n-Iw Hmt´m-I-fm-Wp ÿm-]-\-߃-°v ap-∂n¬ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xv. CXp-aq-ew Im¬-\-S-bm-{X-°m¿°p-t]m-epw G-sd {]-bm-k-ap≠m-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v.

hn-ZymÀ-Ynkw-K-aw 26\v a-e-∏p-dw: Fw.C.F-kv. sk≥{S¬ kv-Iqƒ ]p¿-h hn-Zym-¿-Yn kw-K-aw 26\p kv-Iq-fn¬ \-S-°p sa-∂v kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ hm¿Øm ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn ®p.

≠mw-ÿm-\-hpw 48 t]m-bn‚ v t\-Sn ]-Sn-™m-d-ßm-Sn kz-emlp-±o≥ A-øq-_n kv-Iqƒ aq∂mw-ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. ]-´m-ºn kn.sF. k-Æn Nm-t°m k-Ωm-\Z- m-\w \n¿-hl - n-®p. Fw.C.Sn. {]n≥-kn-∏¬ C-kvlm-Jv A-[y-£-X-h-ln-®p. Fkv.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ sk{I-´-dn D-a¿ Hm-ß-√q¿, sF.F.Fw.C. kw-ÿm-\ tIm˛ HmUn-t\-‰¿ kn ]n A-id v- ^ - v, AUvv-an-\n-kv-t{S-‰¿ sI sk-bv-X-ehn, D-a¿ a-Z\ - n kw-km-cn-®p.

kv ssl-kv-Iqƒ Xp-S-ßn-b tÃm-∏p-I-fn¬-\n-∂p s]¨Ip-´n-I-sf I-b-‰m≥ an-° _ p-Iƒ-°pw a-Sn-bm-Wv. ¢mkv I-gn-™m¬ B-dp-a-Wn-bmbm-epw ho-´n-se-Øm-≥ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v I-gn-bp∂n-√. B¨-Ip-´n-I-fm-h-s´ _- n-s‚ ^p-Sv-t_m¿U-n-epw ]n-d-In-se tIm-Wn-bn-epw Xqßn-bm-Wv bm-{X. s]m-∂m-\n˛ F-S-∏mƒ, s]m-∂m-\n ˛ Nmh-°m-Sv dq-´n-tem-Sp-∂ _- pIfn¬ s]¨-Ip-´n-I-tfm-Sv am\y-am-bn s]-cp-am-dp-∂n-s√∂m-Wp kv-Iqƒ A-[n-Ir-X¿ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂-Xv.

an-\n-]-¼-bn-se am-en-\yw \o-¡n F-S-∏mƒ: Iq-en-{]-iv-\-sØs®m-√n ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fIƒ ]-Wn-ap-S-°n-b-Xn-s\-Xp-S¿∂v am-en-\yw Ip-an-™p-Iq-Sn-b Ip-‰n-∏p-dw an-\n ]-º-bn¬ am-en\yw \o-°w sN-bv-Xp. X-h-\q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv \n-tbm-Kn-® sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv C-∂-se an\n-]-º-bn-se hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ Iq-´n-bn-´n-cp-∂ am-en-\yw \o°w sN-bv-X-Xv. C-hn-sS ip-No-Ic-W-Øn-\m-bn t\-c-sØ \ntbm-Kn-® sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \n›-bn-® Iq-en \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p sXm-gn-em-fnIƒ ]-Wn- a - p-S° - n-bn-cp-∂X - v.

Npcp¡¯nÂ

bq-¯v-eo-Kv bp-h-P-\ Pm-Y-bv¡v D-Öz-e kzo-I-c-Ww

Xn-cq-c-ßm-Sn: P-\m-[n-Im-c h-k-¥-Øn-\v \n-em-hn-s‚ sImSn-b-S-bm-fw F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn Pn-√m bq-Øv-eo-Kv \-SØp-∂ bp-h-P-\ Pm-Y-bv°v Xn-cq-c-ßm-Sn afi-e-Øn¬ D÷z-e kzo-I-c-Ww. tIm-gn-s®-\ a-™n-em-kv ]-Sn-bn¬ Xn-ßn-\n-d-™ k-Z n-s\ km-£n-bm-°n ]m-W-°m-Sv A-∫-mk-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew bq-Øv-eo-Kv {]-knU‚ v C-Jv-_m¬ I-√p-߬ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-kvenweo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn ]n A-_v-Zp¬ l-ao-Zv ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn. Iym-]v-‰≥ \u-jm-Zv a-Æn-t»-cn, ssh-kv Iym]v-‰≥ D-kv-am≥ Xm-a-c-Øv, Pn-√m ap-kvenw-eo-Kv `m-c-hm-lnI-fm-b A-cn-{º ap-l-Ω-Zv, Fw- sI _m-h, a-fi-ew ap-kv enw-eo-Kv {]-kn-U‚ v kn A-_q-_-°¿ lm-Pn, sI- sI \l, kn-F-®v a-lv-aq-Zv lm-Pn, l-\o-^ ]p-Xp-]-d-ºv, sI Ip™≥ lm-Pn, D-Ω¿ H-´p-Ω¬, ssk-X-e-hn I-S-h-Øv, _jo¿ F-S-cn-t°m-Sv, A-Uz. bp F e-Øo-^v, F-sI ap-kvX^, a-Po-Zv Ip-‰n-∏m-e {]-kw-Kn-®p. A-jv-d-^v am-Sm≥, kn- sI l-ao-Zv \n-bm-kv, ss^-k¬ _m-^-Jn X-߃, hn-Sn kp-ss_¿ X-߃, k-emw sI Xm\q¿, A≥-h¿ ap-≈-ºm-d, hn ]n ep-Jv-am≥, A-jv-d-^v sX∂-e, ]n fw-d-Øv, Pm-^¿ sh-t≈-°m-´v, F≥,sI A-^vk¬ d-lv-am≥, ssk-X-e-hn I-S-h-Øv, ap-Po-_v hn-Fw a-PoZv, P-eo¬ a-W-Ω¬, Pm-^¿ ]-\-b-Øn¬, F -kn d-km-Jv, H ju-°-Ø-en, H- Fw P-eo¬ X-߃, Sn B-e-k≥, i-ao¿ s]m-‰m-Wn-°¬, ]n -H \-bow kw-km-cn®p.

Fw A-_v-Zp-Àd-lv-am³ Ip-«n Xn-cq-c-§m-Sn {Kma¸©mb-¯- v m-{]-Sn {Kmkn-aU∏©mâv bØ Xn-cq-cß - m-Sn: Xn-cq-cß - v {]-kn-U‚m-

bn ap-kve - ow-eo-Kn-se Fw A-_vZ- p-dl - va - m≥ Ip-´n sX-c™ Sp-°s - ∏-´p. A-_vZ- p-dl - va - m≥ Ip-´n-°v 14 thm-´pw tIm¨-{K n-se a-\c - n-°¬ A-jvd - ^ - n-\v 8 thm-´pw e-`n-®p. F¬.Un.-F^ - v. Aw-Kw hn-´p \n-∂p. ap≥-[m-cW - b - p-sS A-Snÿm-\Ø - n¬ hn ]n A-lΩ - Z- v Ip-´n lm-Pn cm-Pn-h® - X - ns\ Xp-S¿-∂m-Wv ]p-Xn-b Xn-cs - ™-Sp-∏v \-S∂ - X - v. Xn-cq¿ A-kn.-te-_¿ Hm-^n-k¿ l-cn-Zm-k≥ h-cW - m-[n-Im-cn-bmbn-cp-∂p.

Imbn-I {]-Xn-`I-sf B-Z-cn¨p

a-e-∏pdw: Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ tP-Xm-°-fm-h-b-h-scbpw hn-hn-[ bq-\n-th-gv-kn-‰n So-ap-Ifn¬ Aw-K-ß-fm-hp-Ibpw sNbv-X ]n.kv.Fw.H. tIm-f-Pnse Imbn-I Xm-cß-sf tImf-Pv kv-‰m-^v Iu¨-kn¬ BZ-cn®p. tImf-Pv am-t\-P¿ Fw sI _m-h A-[y-£-X-hln®p. {]n≥-kn-∏¬ {]-^. Fw lm-dq¨, Ãm-^v A-ssUzk¿ {]-^. ]n a-lv-aqZv, {]-^. _-jo¿ A-l-ΩZv, {]-^. ]n hn lw-k, {]-^. F ]n A-–p¬-h-lm_v, {]-^. F ssk^p-±o≥, jp-°q¿ C√Øv, Pn emh-Wy kw-km-cn®p.

ssh-kv {]-kn-Uâv A]-a-cym-Z-bmbn s]-cp-am-dn; \m-«p-ImÀ tbm-K-¯n-te-¡v C-c-¨p-I-b-dn sa-w_À-am-sc dq-an ]q-«n-bn«p ]p-Ø-\-Øm-Wn: ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A]-ac-cymZbm-bn s]-cp-am-dn-sb-∂m-tcm]n-®v \m-´p-Im¿ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-se-Øn `-c-W-k-an-Xn. tbm-K-Øn-te-°v X-≈n-°-b-dpI-bpw sa-w_¿-am-sc dq-an¬ ]q´n-bn-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS I¬-∏-It©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^nkn-em-Wp kw-`-hw. I¬-∏-I-t©-cn s]m-t‰-Ø∏-Sn ip-≤-P-e ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\w t_m-[-n-∏n°m≥ I-gn-™ Zn-h-kw Hm-^nkn-se-Øn-b-t∏m-gm-Wp sshkv {]-kn-U‚ v A]-ac-cym-Zbmbn s]-cp-am-dn-b-sX-∂p \m-´pIm¿ B-tcm-]n-®p. {Km-a-∏-©mb-Øv Hm-^n-kn-te-°pw Ir-jn-`-

h-\n-te-°p-a-S-°w \n-c-h-[n ho´p-Im¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ Cu ip-≤-P-e ]-≤-Xn-bp-sS tamt´m¿ \n-c-h-[n X-h-W X-I-cm-dnem-hm-dp-≠v. D-]-t`m-‡m-°ƒ kz-¥-am-bn ]-Ww \¬-In-bmWp X-I-cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn-°mdp-≈-Xv. Iq-Sm-sX Cu ]-≤-Xnbn¬ \n-∂p ]-©m-b-Øv Hm-^nkn-epw Ir-jn`-h-\n-epw sh≈w D-]-tbm-Kn-°m-dp-s≠-¶nepw H-cp ss]-k-bpw \¬-Im-dn√. Cu {]-iv-\-߃ t_m-[n-∏n°m-\m-Wp \m-´p-Im¿ I-gn-™ Zn-h-kw ]-©m-b-tØm-^n-knse-Øn-b-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS tamt´m-dn-s‚ h-en-b X-I-cm-dp-Iƒ ]-©m-b-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®v ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw ]-©m-b-

k-a-cw eo-Kn-\p-Ån-se {Kq-¸n-kw aq-e-sa-¶v ]p-Ø-\-Øm-Wn: I¬-∏-It©-cn ]-©m-b-Øv Hm-^n-knse-Øn `-c-W-k-an-Xn tbm-KØn-te-°v X-≈n-°-b-dn saw_¿-am-sc ]q-´n-bn-´v tbm-Kw A-e-t¶m-e-s∏-Sp-Øn-b kw-`hw {]-Xn-tj-[m¿-l-am-sW∂pw Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√-

∂pw {]-Xn-]-£ saw_¿-am¿ ]d-™p. k-a-c-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬In-b-Xv ap-kv -enw-eo-Kv {]-h¿-ØI-cm-bn-cp-s∂-∂pw k-a-cw eoKn-\p-≈n-se {Kq-∏v h-g-°n-s‚ `m-K-am-sW-∂pw kn.]n.Fw. saw_¿ I-√≥ lw-k ]-d-™p.

Øpw Ir-jn-`-h-\pw D-]-tbm-Kn°p-∂ sh-≈-Øn-\v hn-ln-Xw \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´t∏m-gm-Wp X-I-cm-dp-Iƒ ]-©mb-Øv ]-cn-l-cn-°n-s√-∂pw ^≠v A-\p-h-Z-n-°m≥ km-[n-°pI-bn-s√-∂pw ]-d-™v ssh-kv {]-kn-U‚ v [n-°m-c-]-c-am-bn s]-cp-am-dn-b-sX-∂v \m-´p-I-m¿ ]d-™p. C-tX-Xp-S¿-∂m-Wv C-∂-se kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ \m-´p-Im¿ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-se-Øn `c-W-k-an-Xn tbm-K-Øn-te-°v C-c-®p-I-b-dn-b-Xv. Xp-S¿-∂v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-a-c°m-cp-am-bn N¿-®-\-S-Øp-I-bpw B-h-iy-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wp k-ac-°m¿ ]n-cn-™p-t]m-b-Xv.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw Xn-cq¿: Xn-cq-cn-se I-em-˛k - mw-kvIm-cn-I kw-LS- \ - X - n-cq¿ B¿-Svkv e-th-gvk - v A-tkm-kn-tbj≥(Sn.F.F¬.F.) 15mw hm¿jn-Im-tLm-jw \m-sf \-S° - pw. Xn-cq¿ Pn.Fw.bp.]n.Fkn¬ sI cm-Lh - ≥, a-∂m-sU F-∂n-hs - c A-\p-kva - c - n-®v kw-Ko-X km-bm”w \-S° - pw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ ap-lΩ - Z- v B-Zw, ]n hm-kp, sI ]n F d-la v- m≥, hn-{Iw Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

21 Un-kw-_¿ 2013 i\n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

Ip-−qÀ D-dq-kv ]-´-en-\v ImÂ-\m-«n

tIm-´°¬: tIm-´q¿, D-Ænbm¬, s]-cp-¶pfw, `m-K-ß-fn¬ C-∂p cm-hn-se Hº-Xv ap-X¬ ssh-Ip-t∂-cw A-©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

Xn-cq-c-ßm-Sn: A-Sp-Ø-am-kw H∂p-ap-X¬ A-©p-h-sc \-S-°p∂ Ip-≠q¿ D-kv-Xm-Zv F-´mw-D-dqkv ap-_m-d-In-s‚ ]-¥-en-\v \m´n. kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿-am ≥ ssh-e-Øq¿ k-øn-Zv bq-kp^p¬ -Po-em-\n Im¬-\m-´¬ I¿aw \n¿-h-ln-®p.-C kp-sse-am≥ ap-kveym¿ {]m¿-Y-\-\-S-Øn.{]^. F- sI A-_v-Zp¬-l-ao-Zv, tIm-b-, F≥ -Fw km-Zn-Jv kJm-^n, Fw ap-l-Ω-Zv kzm-Zn-Jv, F≥ -hn A-_v-Zp-d-km-Jv k-Jm^n, A-en-_m-J-hn B-‰p-]p-dw, F≥- ]n _m-h-lm-Pn, e-Øo-^v lm-Pn Ip-≠q¿, \m-k¿-lm-Pn Hm-a-®-∏p-g, C ap-l-Ω-Z-en kJm-^n, hn- Sn l-ao-Zv lm-Pn, Hm-a®-∏p-g Ip-™n-t∏m-°¿ ]-s¶-SpØp.

]cn-]mSn

„ae∏p-dw I-e-t{Œ-‰v

tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: Pn.sI.F-kv.F-^v Iq-∏¨ hnX-c-W D-Zv-Lm-S-\w˛10.00

kv-IqÄ ]uÄ-{Sn ¢ºv D-Zv-LmS-\w C-¶v tIm-´°¬: tIm-´°¬ \-Kc- Ip-≠q¿ D-dq-kv ap-_m-d-In-s‚ ]-¥-en-\v ssh-e-Øq¿ k-øn-Zv bq-kp-^p¬ -Po-em-\n k-`-bn¬ ar-K kwc-£-W h-Ip- Im¬-\m-´¬ I¿-aw \n¿-h-ln-°p∂p ∏v \-S-Øp-∂ kv-Iqƒ ]uƒ-{Sn ¢∫v D-Zv-LmS-\w C-∂v \-S°pw. cm-hnse 9.30\v Pn. Fw . F¬.]n kv-Iq-fn¬ \-K-c-k-`m[y£ Sn hn kp-sse-Jm-_n ]cn-]mSn D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]mtdmfn aq-k Ip-´n lm-Pn A-[y£-X h-ln-°pw. tIm-´-°¬ sh-‰dn\-dn tUm-Œ¿ bp A-–p ¬ A-ko-kv, \-K-ck` ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥-amcmb ]n Dkv-am≥ Ip-´n, \m-k¿ Xp-S-ßnb-h¿ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°pw.

H.-sF.-kn.-kn. kv-t-\-l-Xo-cw DZv-Lm-S-\w C-¶v

]pÀ-hhn-ZymÀ-Yn kw-K-aw 26\v

h-≈n-°p-∂v: {Kq-∏n-kw i-‡am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tN-te-{ºbn-se ap-kv-enw eo-Knse Im-cW-h≥-am¿ H-Øp-Iq-Sp∂p. -h¿-j-ß-fm-bn Xp-S-ßn-b ]©m-b-Øv eo-Kn-se {Kq-∏n-kw ad-\o-°n ]p-d-Øv h-∂-tXm-sSbm-Wp Im-c-W-h≥-am-cm-b ]-gb-Im-e eo-Kv ]-©m-b-Øv HutZym-Kn-I ÿm-\w h-ln-®n-cp-∂ t\-Xm-°ƒ A-Sp-Ø Zn-h-kw Xs∂ ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en inlm-_v X-ß-f-S-°-ap≈ kwÿm-\-˛-Pn-√m-˛-afi-ew t\-Xm°-sf Im-Wp-∂-Xv.-]-©m-b-Øv eo-Kn-se bp-hm-°-fp-sS ta-[mhn-Xzw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂pw h-≈n-°p-∂v afi-e-Øn-

kÀ-ho-kv k-l-I-c-W_m-¦v U-b-d-ÎÀ- t_mÀ-Un-epw XÀ-¡w -°v B-°w Iq-´n-bn-´p-≈-Xv. \n-ehn-se _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n kn≤o-Jn-s‚ Im-em-h-[n C-°-gn™ 30\v A-h-km-\n-®n-cn-°pIbm-Wv. ]-I-cw {]-kn-U-‚ v ÿm\w tIm¨-{K- n-\p \¬-Im≥ `c-W-k-an-Xn X-øm-dm-bn-´n-√. _m-¶n¬ Po-h-\-°m-sc \n-ban-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p-b¿-∂ph-∂n-´p-≈- {I-a-t°-Sp-I-sf-°pdn-®-t\z-jn-°m≥ k-l-I-c-W hIp-∏v \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®n-cns°-bm-Wv {]-kn-U‚ v ÿm-\w ssI-am-dm≥ eo-Kv X-øm-dm-hmØ-sX-∂m-Wp tIm¨-{K-kv Db¿-Øp-∂ B-tcm-]-Ww. _m-¶v Po-h-\-°m-c-\m-b bq-Øv eo-Kv

t\-Xm-hn-\v sP. kn. kn. ]-cn-ioe-\-Øn-\v ]-Øp-am-k-sØ eohv A-\-p-h-Zn-®n-cp-s∂-¶n-epw eohv k-a-b-Øpw _m-¶n¬-\n-∂pw th-X-\w \¬-In-bn-cp-∂p. C-tX-°p-d-n-®pw k-l-I-c-W tPm.c-Pn-kv-{Sm¿ A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v. {I-a-t°-Sp-Iƒ°p-Ø-c-hm-Zn-bm-W-∂v B-tcm]n-°-s∏-Sp-∂ _m-¶v sk-{I-´-dnsb kw-c-£n-°m-\m-Wp Im-emh-[-n-I-gn-™n-´pw eo-Kv t\-Xm-hv {]-kn-U-‚ v ÿm-\-Øv- Xp-S-cp∂-sX-∂v tIm¨-{K-kv t\-Xm°-fpw tIm¨-{K- n-s‚ _m-¶v U-b-d-Œ¿-am-cpw B-tcm-]n-°p∂p. am-k-߃-°p-ap-ºv ap-kv -

enw-eo-Kn-se hn-`m-Ko-b-X-sb- XpS¿-∂v eo-Kn-s‚ {]-Xn-\n-[n-bm-b {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ns\ ]m¿-´n t\-Xr-Xzw C-S-s]-´v am-‰n ]-I-cw eo-Kn-se-X-s∂ h\n-Xm {]-Xn-\n-[n-sb {]-kn-U ‚m-°n-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv apkvv-enw-eo-Kv t\-Xr-Xz-hpw ]-©mb-Øv {]-kn-U‚pw X-s‚ hm¿Un-se hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°v ^-≠v A-\p-h-Zn-°n-s√∂m-tcm-]n-®v 15mw-hm¿-Un-se tIm¨-{K-kv h-\n-Xm {]-Xn-\n[n Aw-K-Xzw cm-Pn-h-bv-°m≥ Xøm-dm-bn ]m¿-´n t\-Xr-Xz-Øn-\v I-Øv \¬-In-bn-cp-∂p. ]-©m-bØn¬ P-e-\n-[n ]-≤-Xn \-S-∏m-

°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm¨-{K- n-se-bpw ap-kv -enweo-Kn-se-bpw Aw-K-ß ƒ ]-c-kv]-cw ]-gn-Nm-cn `-c-W-kw-hn-[m\w X-s∂ Ip-Ø-gn-™p-In-S-°ptºm-gm-Wv _m-¶v {]-kn-U‚ v ÿm-\-sØ-s®m-√n C-cp-]m¿-´nI-fpw ho-≠pw sIm-ºp-tIm¿-°p∂-Xv. eo-Kv ]v-Xn-\n-[n _m-¶v {]-knU-‚ v ÿm-\w H-gn-™n-s√-¶n ¬ ]-©m-b-Øn-se eo-Kv {]-knU‚n-s\ _-ln-jv-I-cn-°p-∂-Xocp-am-\w ssI-s°m-≈p-sa-∂v tIm¨-{K-kv a-fi-ew I-Ωn-‰n ap-∂-dn-bn-∏p \¬-In-sb-∂m-W-dn-bp-∂-Xv.

]p-Xn-b {]-kn-Uân-\v B-Zy \n-th-Z-\w Ip-«n-I-fp-tS-Xv

^pSvt_mÄ s]cn-´Â-a-® Jm-Zd-en ^pSv-t_mÄ

se bp-hm-°-fm-b Nn-e-cm-Wv {Kq-∏n-k-Øn-\v Np-°m≥ ]n-Sn°p-∂-sX-∂pw C-Xn-\v ap-Xn¿-∂ t\-Xm-°ƒ C-S-s]-´v X-S-bn-S-Wsa-∂p-am-Wv C-h-cp-sS B-hiyw.- {Kq-∏n-kw ]-c-ky-am-b kml-N-cy-Øn¬ Hu-tZym-Kn-I ÿ m-\-Øn-cn-°p-∂-h¿ ]m¿-´n-bnse hn-`m-Ko-b-X-°v B-°w Iq´p-∂ X-c-Øn¬ ]-c-ky-am-bn {Kq-∏v tbm-K-߃-°v t\-Xr-Xzw \ ¬-Ip-∂-Xpw ]-{X-ß-fn-eq-sS t\-Xr-Xz-sØ hn-a¿-in-°p-∂Xpw eo-Kn-s‚ ]m-c-º-cy-Øn-\v tbm-Pn-°m-Ø-Xm-sW-∂pw Ch¿ hn-e-bn-cp-Øp-∂p. afiew eo-Kv sk-{I-´-dn _-°¿ sN¿∂q-cn-s\-Xn-tc ]m¿-´n se-‰¿-

sl-Un¬ ]-©m-b-Øv eo-Kv {]kn-U‚ v ]n \u-jm-Z-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-{X-Ip-dn-∏v C-d°n-b-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn th-Wsa-∂pw I-gn-™ F-´n\v \-S-∂ k¿-ho-kv k-l-I-c-W t_-¶v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Hu-tZym-Kn-I hn-`m-K-Øn-s\-Xn-tc afi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v i-_o-d-en,ap≥-_m-¶v {]-kn-U‚ v F≥ -F \m-k¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ ]-c-ky-am-bn cw-K-Øp h∂-Xpw eo-Kv A-Wn-I-fn¬ sR-´ep-≠m-°n-bn-cp-∂p. C-h¿-s°-Xn-sc A-®-S-° \S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ Hu-tZym-Kn-Ihn-`m-Kw Pn-√m t\-Xr-Xz-sØ kao-]n-®n-cn-°p-I-bm-Wv.

Npcp¡¯nÂ

sh«-¯v ]p-Xn-b-§m-Sn t\À-¨ P-\ph-cn A-©p apXÂ

Xn-cq¿: sh-´-Øp-\m-Sn-s‚ B-tLm-jam-b sh´-Øp ]p-Xnb-ßm-Sn bmlpw X-߃ Pm-d-Øn-se t\¿-® P-\ph-cn A©p ap-X¬ G-gph-sc \-S-°pw. A-©n-\p cm-hn-se 11\v _n.]n. A-ßm-Sn a¬-kyam¿°-‰v ]-cn-kc-Øp \n-∂v Ip-™n-°m-cp-sS hc-hv ]p-ds∏-Spw. hn-izm-kn-Iƒ h-gn-]m-Sm-bn F-Øn-® \q-dp-I-W-°n\v Nm-°v A-cn-bp-am-bn hm-Zy-ta-f-ß-fp-sS AI-ºSn-tbmsS-bp-≈ hc-hv ]p-Xn-b-ßm-Sn Pm-d-Øn-se-Øp-∂-tXm-sS t\¿-®-bv-°v XpS-°w Ip-dn-°pw.D-®-bv-°v c-≠n-\v sIm-Sntb-‰-hc-hv Xn-cq¿ Un-ssh.F-kv.]n. Hm-^n-kv ]-cn-kc-Øp \n-∂p ]p-d-s∏-Spw. X-p-S¿-∂v B-c-w-`n-°p∂ tLm-j-bm-{X ssh-Io-´v A-tdm-sS Pm-dw A-¶-W-Øn-se-Øpw.a-Jv-_-dbn-se {]m¿-Y-\-bv-°p ti-jw sIm-Sn-tb-‰w \-S-°pw.Bdv, G-gv Xn-ø-Xn-I-fn¬ hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p-≈ h-c-hpIƒ Pm-d-Øn-se-Øpw.

Fw A-_v-Zp-Àd-lv-am³ Ip-«n Xn-cq-c-§m-Sn {Km-a¸©m-b-¯v {]-kn-Uâv

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn {Km-a∏©m-b-Øv {]-kn-U‚mbn ap-kv-eow-eo-Kn-se Fw A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ Ip-´n Xn-c™-Sp-Øp. A-_v-Zp-d-lv-am≥ Ip-´n-°v 14 thm-´pw tIm¨-{K n-se a-\-cn-°¬ A-jv-d-^n-\v 8 thm-´pw e-`n-®p. F¬.Un.-F-^v. Aw-Kw hn-´p \n-∂p. ap≥-[m-c-W-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ hn ]n A-l-Ω-Zv Ip-´n lm-Pn cm-Pn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ]p-Xn-b Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-∂-Xv. Xn-cq¿ Akn.-te-_¿ Hm-^n-k¿ l-cn-Zm-k≥ h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-bncp-∂p.

Imbn-I {]-Xn-`I-sf B-Z-cn¨p

Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ Fw A-_vZp-d-lv-am≥ Ip-´n-°v B-Zy \n-thZ-\-hpw C-h-cp-sS h-I-bm-bn-cp∂p. ]-©m-b-Øn-s\ k-ºq¿-W πm-Ãn-Iv hn-ap-‡ {Km-a-am-bn {]Jym-]n-°m≥ th-≠ \-S-]-Sn-I ƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v sIm-≠m-bm-cp-∂p \n-th-Z\w. Iymw]n-s‚ `m-K-am-bn hn-hn[ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Øp-∂ps≠-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ hm¿ Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-°p∂ Iym-w]v C-∂v k-am-]n-°pw. ]n ap-l-Ω-Zv _m-knw, kn j-aow, ]n A-ao¿, sI lm-jn¿, kn -F- Xn-cq-c-ßm-Sn H.-bp.-]n. kv-Iq-fn-se kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uv-kv hn-Zym-¿Yn-I-ƒ πm-Ãn-Iv ®v \-P Jm-en-Zv, F≥ k-^v-e ]¿- \n-¿-am¿-P-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Xc-Ww sN-øp∂ Xp-Wnk-©n-bnsS hn-X-c-tWm-Zv-LmS\w km-£-c-Xm {]-h¿-Ø-I sI -hn dm-_n-b- \n¿-h-ln-°p∂p hn, ]n Pw-jo-\ ]-s¶-Sp-Øp.-

]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm-bn; C-\n h-\n-X-Ifpw sX-§pI-bdpw sIm-t≠m-´n: sX-ßp-I-b-‰ sXm-gn-en¬ ]p-cp-jta¬-t°mbv-a X-I¿-°m≥ h-\n-X-I-fpw cw-K-Øv. \m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿Un-s‚ Io-gn-ep-≈ tIm-°-\-´v s{]m-Uyq-k¿ I-º-\n-bp-sS Not°m-Sv sN-dn-b-]-d-º-Øp-≈ sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn¬ \n-∂m-Wv C-∂v 22 h\n-X-Iƒ sX-ßpI-b-‰ ]-cn-ioe-\w ]q¿Øn-bm°n ]p-d-Øn-dßp-∂-Xv. ]-Xn-hv sXm-gn-ep-Ifn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn sX-ßv I-b-dm-\pw tX-ß ]-dn°m-\pw X-߃-°m-hp-sa-∂p≈ hn-izm-k-hpw B¿-÷-hhpw Dƒ-s° m-≠m-Wv B-Zy

3

{Kq-¸n-kw H-gn-hm-¡m³ tN-te-{¼-bn-Â eo-Kv Im-c-W-h³-amÀ H-¯p-Iq-Sp¶p

Ip-än-¸p-d-¯v bp.Un.F-^v. _-Ôw in-Yn-e-am-hp-¶p

Ip-‰n-∏p-dw: h≥-`q-cn-]-£-tØmsS Ip-‰n-∏p-dw {Km-a-∏-©m-b-Øn ¬ A-[n-Im-c-ta-‰ bp.Un.F-^v. `-c-W-k-an-Xn-bn-ep-≠m-b X¿°w F-ßp-sa-Øm-sX Xp-S-cptºmƒ bp.Un.F-^v. t\-Xr-XzØn¬ `-c-Ww \-S-°p-∂ k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶n-epw t\Xr-ÿm-\-tØ-°p-≈ X¿-°w cq-£-am-hp-∂p. bp.Un.F-^v. [m-c-W-{]-Imcw B-Zy-sØ aq-∂p-sIm-√w {]kn-U‚ v ÿm-\w ssI-øm-fn-b ap-kv -enw- eo-Kv Xp-S¿-∂p-≈ c≠p-h¿-jw tIm¨-{K n-\v {]kn-U-‚ v ÿm-\w \¬-Im≥ Xa-e-∏p-dw: Fw.C.F-kv sk≥- øm-dm-hm-Ø-Xm-Wp {]-Xn-k-‘n {S¬ kv-Ipƒ ]p¿-h hn-Zym-¿-Yn kw-K-aw 26\p kv-Ip-fn¬ \-S-°p sa-∂v kv-Ipƒ A-[n-Ir-X¿ hm¿Øm ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn ®p. ]-c-am-h-[n Ip-´n-Isf-bpw A[ym-]-Iscbpw ]s¶-Sp-∏n-°p∂ kw-K-a-Øn¬ hnhn-[ I-em- Xn-cq-c-ßm-Sn: πm-Ãn-°n-s\-Xn ]-cn-]m-SnIƒ, A-\p-`-h-߃ ]- tc Xp-Wn-k-©n-bp-am-bn hn-Zym ¶phbv-°¬ Xp-S-ßn-b-h \-S- ¿Yn-Iƒ. Xn-cq-c-ßm-Sn H.-bp.-]n. °pw.hm¿-Øm ktΩ-f-\-Øn¬ kv-Iq-fn-se kv-Iu-´v B‚ v ssKF Fw kptc-jv _m_p, ]n ]n Uv-kv hn-Zym-¿Yn-I-fm-Wv πm-Ãnjn_p, ]n I-cp-Wm-Ic≥, _n Iv \n-¿am¿-P-\-Øn-\m-bn cw-KØn-d-ßn-bn-´p-≈-Xv. j-lv\ _o-Kw ]s¶-SpØp. hm¿-jn-I Iym-w]n-s‚ `m-Kam-bn "\m-tf-°m-bv H-cp I-cpX¬' F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn C-h¿ kv-Iq-fn-s‚ ]-cn-k-csØ 500 ho-Sp-I-fn¬ Xp-Wn k©nhn-X-c-Ww sN-bv-Xp. C-tXmsSm-∏w e-Lp-te-J-bpw \¬-Ip{^-≠v-kv a-ºm-Sv˛3 ∂p-≠v. hn-X-c-W-Øn-s‚ D-ZvF-^v.kn. _mw-•q¿˛2 Lm-S-\w km-£-c-X {]-h¿-ØC∂-sØ Ifn I sI -hn dm-_n-b-°v \¬-In \n _n≥-j sa-Un-°¬ ¿-h-ln-®p. a-Æm¿-°m-Sv Xn-cq-c-ßm-Sn {Km-a∏-©m-b{^-≠v-kv sh-´-Øq¿ Øn-s‚ ]p-Xn-b {]-kn-U‚m-bn a-e-∏p-dw: Hm-h¿-ko-kv C-¥y≥ Iƒ-®-d¬ tIm¨-{K-kv( H.-sF.kn.-kn ) kv-t\-l-Xo-cw ]-≤-Xnbp-sS DZv-Lm-S-\w C-∂v a-t©cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-\v 10 ho ¬ sN-b-dp-Iƒ \¬-In a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°psa∂v Z-amw ta-J-em `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm- k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. A-–p¬-l-ao-Zv, djo-Z-en, A-–p-d-ln-am≥, jmln-Zv B-\-°-bw ]-s¶-Sp-Øp.

kozhikode/MLW

_m-®v ]p-d-Øn-d-ßp-∂-Xv. F-Sh-Æ, A-co-t°m-Sv, N-o-t°m-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn ¬-s∏-´ 22 h-\n-X-I-fm-Wv B-Zy _m-®v ]-cn-io-e-\w t\-Sn-b-Xv. B-dp Zn-h-k-sØ ]-cn-io-e-\w h-gn ap-g-p-h-≥ t]-cpw sX-ßv I-bdm≥ k-ss[-cyw {]m-]v-Xn t\Sn-b-h-cm-Wv. F-S-h-Æ ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn-a-e Ip-≠p-tXmSv, A-co-t°m-Sv ]-©m-b-Øv ap ≥ {]-kn-U‚ v ]-d-º≥ c-iv -an, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw in_n-e, _n-cp-Z hn-Zym¿-Yn-\n keo-\, sF-iz-cy Xp-S-ßn-b-h-c-Sßp-∂ 22 t]-cm-Wv B-Zy ]-cnio-e-\w kn-≤n-®-h¿. I-gn-™

16\m-Wv ]-cn-io-e-\w Xp-S-ßnb-Xv. cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc-bm-bn-cp∂p ]-cn-io-e-\w. b-{¥-ap-]tbm-Kn-®v sX-ßn¬ I-b-dn tXß ]-dn-°p-∂-tXm-sSm-∏w sXßv hr-Øn-bm-°-epw tcm-K-ßsf {]-Xn-tcm-[-n-t°-≠ hn-[hpw C-h¿ ]-cn-io-en-®n-´p-≠v. A-–p- -a-Zv F-f-¶m-hpw ssk\p-±o≥ sIm-f-º-e-hp-am-Wv ]cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xv. h-\n-XI-fp-sS B-Zy kw-L-Øn-\p-≈ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw sX-ßv Ib-‰ b-{¥-ß-fpw C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v sI ap-l-Ω-Zp-Æn lmPn Fw.F¬.F. hn-X-c-Ww sN-øpw.

sX-ßpI-b-‰ ]-cn-io-e-\w t\-Sp-∂ h-\n-XIƒ

tlm-an-tbm-¸-Xn C³-Ìn-äyq-«v a-e-¸p-d-¯v Øm-]n-¡-Ww a-e-∏p-dw: tI-{μ k¿-°m¿ 50 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ tI-c-fØn¬ ÿm-]n-°p-∂ Hmƒ C¥ym C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v tlm-antbm-∏-Xn a-e-_m-dn-se tlm-antbm-∏X - n Nn-In¬-kb - ° v- v {]-Nm-cap-≈ a-e∏ - p-dØ - v ÿm-]n-°W - sa-∂v C ≥-Ãn-‰yq-j≥ Hm-^v tlman-tbm-]-ƒkv tI-c-f(sF.-F-®v.sI) P-n√ - m I-Ωn-‰n B-hi - y-s]-´p. tUm-.{]-ho¨, tUm.\m-ju-Zv, tUm. A-–p¬-a-Po-Zv, tUm. hnt\m-Zv h-≈-tØmƒ, tUm.Pm^¿ kw-km-cn-®p. G-‰-hpw Iq-SpX¬ ku-Ic - y-ap-≈ sFcm-Wn-ap´w K-h. tlm-an-tbm tIm-fP - v ]-cnk-cØ - p X-s∂ C≥-Ãn-‰yq-´v ÿ m-]n-°m-\p-≈ \n-£n-]X v- Xm¬-]cy-°m-cp-sS {i-aw {]-Xn-tj-[m¿l-am-sW-∂p I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p.

a-e-∏pdw: Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ tP-Xm-°-fm-h-b-h-scbpw hn-hn-[ bq-\n-th-gv-kn-‰n So-ap-Ifn¬ Aw-K-ß-fm-hp-Ibpw sNbv-X ]n.kv.Fw.H. tIm-f-Pnse Imbn-I Xm-cß-sf tImf-Pv kv-‰m-^v Iu¨-kn¬ BZ-cn®p. tImf-Pv am-t\-P¿ Fw sI _m-h A-[y-£-X-hln®p. {]n≥-kn-∏¬ {]-^. Fw lm-dq¨, Ãm-^v A-ssUzk¿ {]-^. ]n a-lv-aqZv, {]-^. _-jo¿ A-l-ΩZv, {]-^. ]n hn lw-k, {]-^. F ]n A-–p¬-h-lm_v, {]-^. F ssk^p-±o≥, jp-°q¿ C√Øv, Pn emh-Wy kw-km-cn®p.

hnP-b³ kvamc-I-¯n\v then sI«n

tIm´-°¬: Kh. cmPmkv kvIqƒ hf-∏nse H hn hnPb≥ kvamc-I-Øn\v then sI´n. Ign™ am¿®n-emWp kvIqƒ hf-∏n¬ {]Xna ÿm]n-®-Xv. ]n∂oSv CXn\v tISp-]mSv hcp-Øn-bXv Gsd hnhm-Z-Øn\v CS-bm-°n-bncp-∂p. \K-c-k` tISp-]m-Sp-Iƒ Xo¿Ø {]Xna°v Np‰pw then sI´n kwc-£n-°m≥ A∂v cq]o-Ir-X-amb k¿hI£n tbmK-Øn-emWp Xocp-am\ambn-cp-∂-Xv. kvIqƒ A[n-Ir-X-cmWv {]Xn-a-°v apºn¬ then \n¿an-®Xv. B\-°-bsØ Snkvt{Sm-t]m-fnkv F∂ Iº-\n-bmWv Sm‰m-h-b-tdm¨ D]-tbm-Kn®v then-\n¿an-®p \¬In-b-Xv.

bq-¯v-eo-Kv bp-h-P-\ Pm-Y-bv¡v D-Öz-e kzo-I-c-Ww Xn-cq-c-ßm-Sn: P-\m-[n-Im-c h-k¥-Øn-\v \n-em-hn-s‚ sIm-Sn-bS-bm-fw F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn Pn-√m bq-Øv-eo-Kv \-S-Øp-∂ bph-P-\ Pm-Y-bv°v Xn-cq-c-ßm-Sn afi-e-Øn¬ D-÷z-e kzo-I-cWw. tIm-gn-s®-\ a-™n-em-kv ]Sn-bn¬ Xn-ßn-\n-d-™ k-Z- ns\ km-£n-bm-°n ]m-W-°m-Sv A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew bq-Øv-eo-Kv {]-kn-U‚ v C-Jv_m¬ I-√p-߬ A-[y-£-X hln-®p. ap-kvenw-eo-Kv Pn-√m sk{I-´-dn ]n A-_v-Zp¬ l-ao-Zv apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Iym-]v‰≥ \u-jm-Zv a-Æn-t»-cn, sshkv Iym-]v-‰≥ D-kv-am≥ Xm-a-cØv, Pn-√m ap-…nw-eo-Kv `m-c-hmln-I-fm-b A-cn-{º ap-l-Ω-Zv, Fw- sI _m-h, a-fi-ew ap-kv enw-eo-Kv {]-kn-U‚ v kn A-_q-

_-°¿ lm-Pn, sI- sI \-l, knF-®v a-lv-aq-Zv lm-Pn, l-\o-^ ]p-Xp-]-d-ºv, sI Ip-™≥ lmPn, D-Ω¿ H-´p-Ω¬, ssk-X-e-hn I-S-h-Øv, _-jo¿ F-S-cn-t°m-Sv, A-Uz. bp.-F e-Øo-^v, F-sI ap-ÿ-^, a-Po-Zv Ip-‰n-∏m-e {]kw-Kn-®p. A-jv-d-^v am-Sm≥, kn-sI lao-Zv \n-bm-kv, ss^-k¬ _m-^Jn X-߃, hn-Sn kp-ss_¿ X߃, k-emw sI Xm-\q¿, A≥h¿ ap-≈-ºm-d, hn -]n ep-Jv-am≥, A-jv-d-^v sX-∂-e, ]n ew-d-Øv, Pm-^¿ sh-t≈-°m-´v, F≥,sI A-^v-k¬ d-lv-am≥, ssk-X-ehn I-S-h-Øv, ap-Po-_v hn-Fw aPo-Zv, P-eo¬ a-W-Ω¬, Pm-^¿ ]-\-b-Øn¬, F.-kn d-km-Jv, H ju-°-Ø-en, H-Fw P-eo¬ X߃, Sn B-e-k≥, i-ao¿ s]m‰m-Wn-°¬, ]n -H \-bow kw-kmcn®p.

A-h-i-\nebn I− ssh-kv {]-kn-Uâv A]-a-cym-Z-bmbn s]-cp-am-dn; htbm-[n-I-s\ hr²k-Z-\-¯n-em-¡n \m-«p-ImÀ tbm-K-¯n-te-¡v C-c-¨p-I-b-dn tIm-´-°¬: SuWn¬ A-h-i\nebn¬ I≠ htbm-[n-I-s\ tIm-´°¬ P\ssa-{Xn t]menkv C-S-s]-´v X-h-∂q¿ hr≤k-Z\-Øn-em-°n. I-S-Øn-Æ-bn¬ A-¥n-bpdßn Po-hn-® ]m-e-°m-Sv kz-tZin sIm-f-h-si-´n°-fw tKm-]m-e\m-Wv(72) tIm-´°¬ t]menkpw F-bv-©¬ h-\n-Xm ¢-∫v Aw-K-ß-fpw Xp-W-bm-b-Xv. 24 h¿-j-am-bn tIm-´-°-en¬ hn-hn[ tPm-en-I-fn¬ G¿-s∏-´v Po-hn°p-I-bm-bn-cp∂p. [¿-am-ip-]{Xn-°v ap-ºn¬ I-®h-Sw \-S-ØnbmWv Po-hn-®n-cp-∂-Xv. _-‘p°-fn√m-Xn-cp-∂ H-t´-sd t]-¿-°v C-t±-lw Xm-ßm-bn-cp-∂p. Ipd®v Zn-h-k-ambn A-h-i\m-bn I ≠ C-t±-l-sØ tIm-´-°¬ t]men-kv h∂v hr-≤ k-Z-\-Ønse-Øn®p. _-‘p-°ƒ C√mØ-Xn-\m¬ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿Øn-bm-°m-\m-bn t]m-en-kv kvt‰-j-\n-se-Øn-®v ssh-Ip-t∂cw A-©p aWn-tbm-sS-bm-Wv

]p-Ø-\-Øm-Wn: ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v A]-ac-ymZbm-bn s]-cp-am-dn-sb-∂m-tcm]n-®v \m-´p-Im¿ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-se-Øn `-c-W-k-an-Xn tbm-K-Øn-te-°v X-≈n-°-b-dpI-bpw sa-w_¿-am-sc dq-an¬ ]q´n-bn-Sp-I-bpw sN-bv-Xp. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS I¬-∏-I-t©-cn {Km-a-∏-©m-bØv Hm-^n-kn-em-Wp kw-`-hw. I¬-∏-I-t©-cn s]m-t‰-Ø∏-Sn ip-≤-P-e ]-≤-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\w t_m-[-n-∏n°m≥ I-gn-™ Zn-h-kw Hm-^nkn-se-Øn-b-t∏m-gm-Wp ssh-kv {]-kn-U‚ v A]-ac-cym-Zbm-bn s]-cp-am-dn-b-sX-∂p \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv tIm-´-°-en¬ A-h-i\m-bn I-≠ hr≤-s\ P-\-ssa{Xn Hm-^n-kn-te-°pw Ir-jn-`-h-\nt]m-enkpw F-bv-©¬ ¢-∫v Aw-K-ßfpw te-°p-a-S-°w \n-c-h-[n ho-´phr-≤-k-Z-\-Øn-te-°v sIm≠p-t]m-hp-∂p Im¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ Cu iphr-≤ k-Z-\-Øn-te-°v am-‰n-b ©¬ h-\n-Xm ¢-∫v Aw-K-ß fm- ≤-P-e ]-≤-Xn-bp-sS tam-t´m¿ Xv. Fkv.sF. s_∂n, P-\- b Sn hn ap-wXmkv, Irjv-W Ip- \n-c-h-[n X-h-W X-I-cm-dn-em-hmssa{Xn t]m-enkv tIm˛Hm-Un- amcn, t{]-ae-X, Pao-e t\-Xr dp-≠v. D-]-t`m-‡m-°ƒ kz-¥am-bn ]-Ww \¬-In-bm-Wp X-It\-‰¿ sam-bv-Xo≥ Ip´n, F-bv- Xzw \¬-In-.

cm-dp-Iƒ ]-cn-l-cn-°m-dp-≈-Xv. Iq-Sm-sX Cu ]-≤-Xn-bn¬ \n∂p ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-epw Ir-jn`-h-\n-epw sh-≈w D-]tbm-Kn-°m-dp-s≠-¶n-epw H-cp ss]-k-bpw \¬-Im-dn-√. Cu {]iv-\-߃ t_m-[n-∏n-°m-\m-Wp \m-´p-Im¿ I-gn-™ Zn-h-kw ]©m-b-tØm-^n-kn-se-Øn-b-Xv. tam-t´m-dn-s‚ h-en-b X-I-cm-dpIƒ ]-©m-b-Øv ^-≠p-]-tbmKn-®v ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂pw ]©m-b-Øpw Ir-jn-`-h-\pw D-]tbm-Kn-°p-∂ sh-≈-Øn-\v hnln-Xw \¬-I-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´-t∏m-gm-Wp X-I-cm-dpIƒ ]-©m-b-Øv ]-cn-l-cn-°ns√-∂pw ^-≠v A-\p-h-Z-n-°m≥ km-[n-°p-I-bn-s√-∂pw ]-d-™v ssh-kv {]-kn-U‚ v [n-°m-c-]-cam-bn s]-cp-am-dn-b-sX-∂v \m-´pI-m¿ ]-d-™p. C-tX-Xp-S¿-∂mWv C-∂-se kv-{Xo-I-f-S-°-ap≈ \m-´p-Im¿ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-se-Øn `-c-W-k-an-Xn tbm-K-Øn-te-°v C-c-®p-I-b-dn-

b-Xv. Xp-S¿-∂v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v k-a-c-°m-cp-am-bn N¿®-\-S-Øp-I-bpw B-h-iy-߃ Aw-Ko-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-XtXm-sS-bm-Wp k-a-c-°m¿ ]n-cn™p-t]m-b-Xv.

Ìm-äyq-«-dn s]³-j³ ]p-\-Øm-]n-¡-Ww a-e-∏p-dw: Ãm-‰yq-´-dn s]≥-j≥ ]p-\-ÿm-]n-°-W-sa-∂p tPmbn‚ v Iu¨-kn¬ Pn-√m k-tΩf-\w B-h-iy-s∏-´p. a-Xn-bm-b ]p-\-c-[n-hm-k ]mt°-Pv {]-Jym-]n-®v tdm-Uv hn-Ik-\w \-S-∏m-°-W-sa-∂pw ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. a-e-∏pdw {]-im-¥v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\w C sI hn-Pb≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v cmP≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n ]n kp-\o¿, kp-ss_¿, A-Pn-Xv-Ipam¿, A-tim-Iv, hn≥-k‚ v, KwKm-[-c≥, jm-\-hm-kv,cm-tI-jv tam-l≥, K-n-cn-P kw-km-cn-®p.-

am-Xm-∏p-g- tdm-Un¬ Po-∏p-am-bn Iq-´n-bn-Sn-®v X-I¿-∂ ss_-°v

Po-¸pw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ¡v ]-cn-¡v tN-fm-cn: am-Xm-∏p-g-tdm-Un¬ Po-∏pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ-°v -]-cn-t°‰p. sIm-f-tØm-Sv kz-tZ-in t]m°m-´p-߬ ssl-{Zp-hn-s‚ aI≥ A-_v-Zp-d-lvam-\m-Wv (22) Kp-cp-X-c- ]-cn-t°-‰-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬

tIm-f-Pn¬ A-Sn-b-¥-c i-kv-{X{In-b-°v hn-t[-b-am-°n-bn-´p≠v. B- e p- ß - e n- \ - S p- Ø - h - f - h n ¬ C-∂-se D-®-bv°v H-∂-ctbm-sS-bm-Wv A-]-I-S-ap-≠mb-Xv. ss_-°n-s‚ ap≥-h-iw ]q¿-W-am-bn X-I¿-∂n-´p-≠v.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-12-21  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-12-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you