Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

D-¯-c-ta-J-em P-tem-Âk-hw F-S-tÈ-cn-¡-S-hnÂ

]o-a- {Km-tam-Âk-hw a-e-∏p-dw: am-∏n-f-∏m-´v cw-K-Øv \n-d-km-∂n-[y-am-bn-cp-∂ ]-≈n°¬ sam-bv-Xo≥ F-∂ ]o-asb A-\p-kv-a-cn-°m≥ P-∑-\mSm-b ]-≈n-°¬ _m-km-dn¬ P\p-h-cn H-∂n-\v bp-h-I-em-kmln-Xn ]o-a- {Km-tam-¬k-hw ˛2014 \-S-Øpw. P-∑-kn-≤-am-b kz-c-am-[p-cn-bn¬ a-d-°m-\m-hmØ A-t\-Iw am-∏n-f-∏m-´p-Iƒ°v i-–w \¬-In-b sam-bv-Xo≥Ip-´n-bp-sS ]m-´p-Iƒ G-sd {it≤-b-am-Wv.F-¨-]-Xp-I-fn¬ am-∏n-f-∏m´v th-Zn-I-fn¬ k-Po-h-km-∂n[y-am-b A-t±-lw {]-i-kv-X sIm-fw-_n-b B¿-´n-Ãpw F.sF.-B¿. Nm-\¬ Km-b-I-\p-amWv.-]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v P-\p-h-cn H-∂n-\v cm-hn-se F-´pap-X¬ \m-ep-h-sc ]-≈n-°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øpw bp-h-I-emkm-ln-Xn-bpw kw-bp-‡-am-bn B¶¨-hm-Sn Ip-´n-Iƒ-°v Iem-a-¬k-cw \-S-Øpw. ]-≈n°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI ]n ap-kv-X-^ X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io´v A-©n-\p A-\pkv-a-c-W-k-tΩ-f-\w a-{¥n a™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ kzm-K-X-kw-Lw sN-b¿am≥ kn tIm-ap-°p-´n, c-£m-[nIm-cn Fw kn in-h-Zm-kv, bp-hI-em-km-ln-Xn h-≈n-°p-∂v afi-ew sk-{I-´-dn ]n hn-iz-\mY≥, t{]m-{Kmw I¨-ho-\¿ Sn sI {]-Im-i≥ h-≈n-°p-∂v ]s¶-Sp-Øp.

Im-en-¡-äv kn³-Un-t¡-äv Xn-c-sª-Sp-¸v: ]-{Xn-I X-Ån tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n kn≥-Un-t°-‰n-te-°v Cu am-kw 20\v Xn-c-s™-Sp-∏v \-S°m-\n-cn-s° ap≥ kn≥-Un-t°‰w-K-hpw C-t∏mƒ sk-\-‰v {]-Xn\n-[n-bp-am-b tUm. Sn ]n A-lΩ-Zn-s‚ ]-{Xn-I c-Pn-kv-{Sm¿ X≈n. A-t]-£-bn¬ tIm-gnt°m-Sv Pn-√-sb-∂v tc-J-s∏-SpØm-Ø-Xn-\m-em-Wv ]-{Xn-I X≈n-b-Xv. eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnbp-sS _-‘p-hm-b A-l-Ω-Zns‚ ]-{Xn-I kzo-I-cn-∏n-°m≥ eo-Kv kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzw hmgv-kn-‰n A-[n-Im-cn-I-fn¬ kΩ¿-±w sN-ep-Øp-∂p-≠v. I-gn™ sk-\-‰v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ A-t]-£ t^m-d-Øn¬ Kp-cp-Xc-am-b ho-gv-N-Iƒ h-cp-Øn-bbm-fp-sS ]-{Xn-I ssl-t°m-SXn \n¿-tZi {]-Im-cw kzo-I-cn®-Xn-\m¬ X-t‚-Xv ]-cn-K-Wn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p C-t±-lw hn.-kn-°v A-t]-£ \¬-In-bn´p-≠v. 14 ko-‰n-te-°v 39 ÿm\m¿-Yn-I-fm-Wv a¬-k-c cw-KØp-≈-Xv.-

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v t{K-kv amÀ-¡v: Imw-]-kv- {^-−v kzm-K-Xw sN-bv-Xp a-e-∏p-dw: F-kv.-Un.-C. hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v t{K-kv am¿-°v A-\ph-Zn-® \-S-]-Sn- Imw-]-kv-{^-≠v ae-∏p-dw sh-Ãv Pn-√m I-Ωn-‰n kzm-K-Xw sN-bv-Xp. {]-kv-Xp-X hn-j-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Imw-]-kv-{^-≠v I-gn™ 26\v bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn-te°v am¿-®v \-S-Øp-I-bpw ssh-kv Nm≥-k-e¿-°v \n-th-Z-\w \¬Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. tkm-W¬, C‚¿-tkm¨ a ¬-k-c-ß-fn-epw kv-t]m¿-Sv-knepw F-kv.-Un.-C. hn-Zym¿-Yn-I-sf ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂p Imw-]-kv{^-≠v sh-Ãv Pn-√m- I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´p.

kw-ÿm-\- ko-\n-b¿ thm-fn-t_mƒ Sq¿W-sa‚n¬ a-e-∏p-d-hpw C-Sp-°n-bp-w XΩn-ep≈ a-¬-k-c-Øn¬ \n∂v

kw-Øm-\ ko-\n-bÀ thm-fn-t_mÄ: a-e-¸p-d-¯n-\v hn-P-bw a-e-∏p-dw: sIm-√w Ip-f-Øq-∏pgbn¬ \S∂ -43mw kw-ÿm-\ko-\n-b¿ thm-fn-t_mƒ Nm-w]y≥-jn-∏n¬ C-∂-se B-Zy a¬-k-c-Øn¬ a-e-∏p-d-Øn-\v XI¿-∏≥ P-bw. A-©v sk-‰v \o≠ a¬-k-c-Øn-s\m-Sp-hn-em-Wv

a-e-∏p-d-Øn-t\m-Sv C-Sp-°n A-Snb-d-hv ]-d-™-Xv. B-Zy-sk-‰v 25˛15 \v a-e-∏p-dw t\-Sn-. F-∂m¬ Xp-S¿-∂p-≈ c≠v sk-‰p-Iƒ t\-Sn (25˛21, 25˛12) C-Sp-°n a-e-∏p-d-sØ sR-´n-®p. C-Sp-°n P-bn-°p-sa-

X-−À t_mÄ-«pw cwK¯v; a-mthm-hm-Zn-IÄ-¡m-bn Xn-c-¨n I-cp-fm-bn: -amthm-hm-Zn- `o-jWn \n-e-\n¬-°p-∂ kw-c-£nX h-\-ta-J-bn¬ Xn-c-®n¬ i‡-am-°n. t]m-en-kv km-bp-[ kw-Lw h-\-]m-e-I-cp-sS k-lmb-tØm-sS-bm-Wv h-\m-¥¿-`mKw A-cn-®p s]-dp-°n-b-Xv- _p-[\m-gvN ]p-e¿-s® A-©p a-Wntbm-sS A-a-c-º-ew ]-©m-bØn-se ]m-´-°-cn-ºv Im-´p-\m-bv° tIm-f-\n-bn¬ \n-∂p s]-cn¥¬-a-Æ Un-ssh.--F-kv-.-]n. sI]n hn-P-b Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ X-≠¿ t_mƒ-´v kwL-hpw I-cp-fm-bn s\-Sp-¶-b-Øv \n-∂pku-Øv Un.--F-^v.H -- . sPbnw-kv am-Xyp-hn-s≥-d t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-hp-am-Wv X-nc®n¬ B-cw-`n-®-Xv. Dƒ-h-\-Øn-se ap-≠-°-S-hv, am-©o-cn, Ip-∏-a-e, ]m-W-∏p-g, A-®-\-f tIm-f-\n-I-fn-epw h-\-

ta-J-e-bn-epw ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b kw-L-߃ ssh-Io´v A-©p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv a-Sßn-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ X≠¿ t_mƒ-´v kw-Lw h-\mXn¿-Øn-bn¬ cm-{Xn-Im-e \n-co£-Ww i-Iv-X-a-m-°n-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\ kv-s]-jy¬ {_m©v (F-kv._ -- n.--kn.--sF.--Un) Fkv ]n k-^n-bp-√ sk-bv-Zv, Unssh.--F-kv.] -- n. A-\-km¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈- kwL-hpw h-\-Øn-\p-≈n-se- -tImf-\n-I-fn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-SØn.

A-[ym-]-I³ hn-ZymÀ-Yn-\n-IÄ-¡v sam-ss_-en A-Ço-e Nn-{Xw Im-Wn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn A-[ym-]-I-s\ ]p-d-¯m-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF.

"kn.-]n.-Fw. \n-b-{´-W-¯n-ep-Å Z-en-Xv kw-L-S-\-IÄ ]n-cn-¨p-hn-S-Ww'

kw-ÿm-\ kvs]-jy¬ {_m-©v (F-kv.-_n.-kn.-sF.Un) F-kv.]n. k-^n-bp-√ sk-bv-Zv I-cp-fm-bn h-\-Øn¬ Xn-c-®n-en-s\-Øn-b-t∏mƒ

]p-Ø-\-Øm-Wn: A-[ym-]-I≥ ¢m-kn¬ h-®v hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v sam-ss_¬ t^m-Wn¬ A«o-e Nn-{Xw Im-Wn-®-Xm-bn ]-cm-Xn. Ip-dp-ºØq¿ tN-cp-em¬ ssl-kv-Iq-fn-¬ Xn-¶-fm-gv-Nbm-Wv kw-`-hw.kv-Iq-fn-se bp.-]n. hn-`m-Kw A-[ym-]-I-\m-b ]p-Ø-\-Øm-Wn: tN-cp-em¬ ssl-kv-IqFw cm-Po-hm-Wv A-©mw ¢m-kn-se hn-Zym¿-Yn- fn¬ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v ¢m-kn¬-h-®v sam\n-Iƒ-°v ¢m-kn¬-h-®v sam-ss_-en¬ A-«o-e ss_¬ t^m-Wn¬ A-«o-e Nn-{Xw Im-Wn-® Nn-{Xw Im-Wn-®p sIm-Sp-Ø-Xv. Xp-S¿-∂v ¢m-kn- A-[ym-]-I-s\-Xn-sc tI-sk-Sp-Øv \n-b-a \se A-©v hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ {]-[m-\-m[ym-]-I-\v S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw A-[ym-]-I-s\ ]-cm-Xn \¬-In. ]-cm-Xn ssN¬-Uv sse-\n-\p kv-Iq-fn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°-W-sa-∂pw Fkv.-Un.-]n.-sF. Xn-cp-\m-hm-b ]-©m-b-Øv IssI-am-dn. ssN¬-Uv sse≥ {]-h¿-Ø-I¿ C-∂v kv-Iq- Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. aq-k-Ip-´n Im-fn-bm-S≥ A-[y-£-X- h-lnfn-se-Øpw. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v C-∂-se cmhn-se c-£n-Xm-°-fpw \m-´p-Im-cpw kv-Iq-fn-se- ®p. lw-k ssI-Ø-°-c, Ip-™m-e≥-Ip-´nØn _-l-fw h-®n-cp-∂p. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b- lm-Pn kw-km-cn-®p. Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-∂-se ssh-Io-´v ]n.-Sn.-F. FIv-kn-Iyp-´o-hv I-Ωn-‰n tbm-Kw tN-cp-I-bpw B- am-t\-P¿ A-t\z-j-W hn-t[-b-am-bn k-kvtcm-]-W hn-t[-b-\m-b A-[ym-]-I-s\ kv-Iqƒ s]≥Uv sN-øp-I-bpw sN-bv-Xp.

_-emÂ-kw-K tI-kp-I-fn Pm-aym-t]-£ \n-c-kn-¨p a-t©-cn: hn-hn-[ _-em¬-kw-K tI-kp-I-fn¬ dn-am≥Un¬ I-gnbp-∂ {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]£ Pn-√m tIm-S-Xn \n-c-kn-®p. a-e-∏p-dw sN-Ω≥-I-S-hn¬ F´mw-¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n-sb ]oUn-∏n-®p-sh-∂ tI-kn¬ dn-am ≥Un¬ I-gn-bp-∂ tIm-Uq¿ hcn-t°m-Sv Im-ew-]-d-ºv ]n-®≥ X´m-c-sØm-Sn Ip-™n-ap-l-Ω-Zv (64), s]m-∑-f am-Wq¿ ]-©n-fn sam-bv-Xo≥(54) F-∂o {]-Xn-Ifp-sS Pm-aym-t]-£ sk-j≥-kv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n. ss_-°n¬ a¬-ky hn¬-∏\ \-S-Øp-∂ sam-bv-Xo≥ at\mss-hI-√y-ap≈ ]-Øp-cq-] \¬In {]-tem-`n-∏n-®m-Wv ]o-Un-∏n®-Xv. I-gn-™ 25 ap-X¬ {]-XnIƒ dn-am≥Un-em-Wv. kv-Iq-fn√m-Ø Zn-h-kw I-S-bn-te-°p km-[-\-߃ t]m-b Ip-´n-sb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv ho-Sn-\-Sp-Øp≈ Ip-‰n-°m-´n¬ sIm-≠p-t]mbn ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]-c-a-°-fp-sS {]m-b-ap-≈-h-scbm-Wv C-h¿ ]o-U-\-Øn-\n-cbm-°n-b-Xv.G-gmw-X-cw hn-Zym¿-Yn-\n-sb \n-c-¥-cw ]o-Un-∏n-®p-sh-∂ tI-kn¬ d-n-am≥Un¬ I-gn-bp∂ F-S-h-Æ Xm-sg N-fn-∏m-Sw hen-b ]o-Sn-I-°¬ ssP-k¬ _m-_p (26)hn-s‚ Pm-aym-t]£-bpw Pn-√m tIm-S-Xn X-≈n. s]¨-Ip-´n h-\n-Xm sk-√n¬

∂v tXm-∂n-® L-´-Øn¬ X-I¿∏≥ kv-am-jp-I-fn-eq-sS a-∏p-dw ap-t∂-dp-I-bm-Wv sN-bv-X-Xv. Ah-km-\ c-≠v sk-‰p-I-fn¬ 28˛26, 15˛12 t]m-bn‚p-Iƒ I-cÿ-am-°n a-e-∏p-dw sh-∂ns°m-Sn \m-´n.

a-e-∏p-dw: Pn-√m Sq-dn-kw {]-tamj≥ Iu¨-kn-epw Io-gv-]-d-ºv B¿-Sv-kv kv-t]m-Sv-kv eu-th-gvkv Hm¿-K-ss\-tk-j-\pw (Imkvv-tem) kw-bp-‡-am-bn kw-LSn-∏n-°p-∂ D-Ø-c-ta-J-em Ptem-¬k-hw F-´n-\v Io-gv-]-d-ºv F-S-t»-cn-°-S-hn¬ \-S-°pw. Sq-dn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬Ip-am¿, \-K-c-hn-I-k-\ \yq-\-]£ a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en, Fw-.-F¬-.-F-am-cm-b ]n sI _jo¿, sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn, sI Sn P-eo¬, ]n {io-cm-a-Ir-jvW≥- ]-s¶-Sp-°pw.-P-tem-¬kh-Øn¬ 24 \m-S≥ h-≈-߃ hnhn-[ ¢-∫p-Iƒ-°v th-≠n ]-s¶Sp-°pw. \m-S≥ I-em-cq-]-ß-fpw tπm´p-I-fpw A-Wn-\n-c-°p-∂ h¿-Wi-_-f-am-b tLm-j-bm-{X-bpw hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpw 10 h-b-kp-Im-c≥ B-Zn¬ Nm-en-bw \-S-Øp-∂ P-e-km-l-kn-I {]-IS-\-hpw P-tem-¬k-h-sØ Bth-i-I-c-am-°pw.hn-P-bn-Iƒ-°v Im-jv Ahm¿-Upw t{Sm-^n-I-fpw \¬Ipw.-hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn- ]n Fw d-^o-Jv, Un-.-Sn-.-]n-.kn. sk-{I-´-dn hn D-Ω¿-tIm-b, Sn sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, Fw Sn \u-jm-Zv, Fw C ss^-k¬, ssh kn sa-l-_q-_v ]-s¶-SpØp.-

\¬-In-b sam-gn-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ F-S-h-Æ t]m-enkv tI-sk-Sp-°p-I-bpw 2013 \hw-_¿ H-∂n-\v h-≠q¿ kn.-sF. aq-k h-≈n-°m-S≥ A-d-kv-‰v sNøp-I-bm-bn-cp-∂p. 2011 am¿-®v 18, 20 G-{]n¬ 12, sa-bv 22 Zn-h-kß-fn-em-bn ]o-Un-∏n-®p-sh-∂mWv tI-kv. bp-h-Xn-sb hn-hm-lw hm-KvZm-\w-\¬-In ]-e-t∏m-gm-bn ]oUn-∏n-°p-I-bpw K¿-`n-Wn-bm°p-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂ tIkn¬ Xm-\q¿ kn.-sF. A-d-Ãv sN-bv-X D-Wym¬ B-en-lm-Pns‚ ]p-c-°¬ C-kv-am-bn-en (22)s‚ Pm-aym-t]-£ sk-j≥kv P-Uv-Pv X-≈n. 2013 Pp-sse 20\pw a-‰p ]-eZn-h-k-ß-fn-epw ]o-Un-∏n-®p-sh∂m-Wv tI-kv. K¿-`-ÿ in-iphn-s‚ ]n-Xr-Xzw sX-fn-bn-°m≥ s]¨-Ip-´n Un.-F≥.-F. sS-Ãn\p hn-t[-bm-bn-cp-∂p. tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ h-®v K¿-`-On-{Zw \-S-Øn Un.F≥.-F. sS-kv-‰n-\v Xn-cp-h-\-¥]p-cw F-^v.-F-kv.-F-√n-te-°v A-b-®p sIm-Sp-Ø-Xm-bn Xm\q¿ kn.-sF. ]-d-™p. 2013 \-hw-_¿ 13\p C-kv-ambn-en-s\ A-d-Ãv sN-øp-I-bpw Un.-F≥.-F-°m-h-iy-am-b c‡w ti-J-cn-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p. {]-Xn C-t∏mƒ Xn-cq¿ k-_v P-bn-en-em-Wv. π-kv h¨

hn-Zym¿-Yn-sb {]-Ir-Xn hn-cp-≤ ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-°n-b tIkn¬ dn-am≥Un¬ I-gn-bp-∂ taem-‰q¿ th-ßq¿ Iq-cn-bm-´v h-´-∏d-ºn¬ ap-Po-_n (38)s‚ Pm-aymt]-£-bpw Pn-√m-tIm-S-Xn X≈n. _¿-aq-U Xp-∂n-°m-\m-bn A-bn-j tImw-π-Iv-kn-se ssSe¿ tjm-∏n-se-Øn-b ]-Xn-\mdp-Im-c-\v {]-Xn sam-ss_¬ t^m-Wn¬ A-«o-e Nn-{Xw ImWn-®v sIm-Sp-Øv ]o-Un-∏n-s®∂m-Wv tI-kv.

a- e - ∏ p- d w: ]m¿- ´ n {]- h ¿- Ø I¿- ° v Pm- X n kw- L - S - \ - I - f n ¬ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn¬ hn-e°v G¿-s∏-Sp-Øn-sIm-≠v kn.]n.-Fw. πo-\-Øn¬ ssI-sIm≠ Xo- c p- a m- \ - Ø n- s ‚ A- S nÿm- \ - Ø n¬ kn.- ] n.- F w. \nb- { ¥- W - Ø n- e p- ≈ ]- ´ n- I - P mXn t£-a k-an-Xn, B- Z n- h m- k n t£- a k- a n- X n XpS- ß n- b t]mj- I kw- L - S - \ - I ƒ kn.- ] n.Fw. ]n- c n- ® p hn- S - W - s a- ∂ p tI- c - f Z- e n- X v s^- U - t d- j ≥ Pn- √ m {]- k n- U ‚ v F≥ ]n Nn∂≥ B- h - i y- s ∏- ´ p. Im- h \q¿ th- e m- b p- [ ≥ sI Sn Ip™≥ XpS- ß n- b - h ¿ kw- k mcn-®p.

5 Unkw-_¿ 2013 hymgw

tam-ãn-¨ ss_-¡p-am-bn A-d-kv-än a-t©-cn: t]m-°-‰-Sn-°m-c-s\ tam-„n-® ss_-°p-am-bn A-dkv-‰v sN-bv-Xp. ]p-fn-°¬ H-f-h´q¿ am-bn-°-c h-S-°pw-]p-em≥ A-–p-√-t°m-b F-∂ jm-Plm≥ F-∂ Uo-k‚ v A-–p-√ (35)sb-bm-Wv a-t©-cn F-kv.sF. A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.I-gn-™ B-K-kv-Xn¬ at©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-°p k-ao-]-Øv \n¿-Øn-bn-´ ]ƒ-k ¿ ss_-°v tam-j-Ww \-S-Øn ap-ßn-b {]-Xn-sb C-∂-se hml-\ ]-cn-tim-[-\-°n-S-bn¬ at©-cn P-ko-e P-Mv-j-\n¬ h®m-Wv \-º¿ tπ-‰n-√m-Ø ss_-

©n-Mv cn-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. 120 ˛Hm-fw Aw-K-ß-fm-Wp-≈-Xv.-ssaXm-\-sØ-Øp-∂ Hm-tcm Aw-Khpw cm-hn-se B-dv a-Wn-°v apºm-bn lm-P¿ ]-´n-I-bn¬ H-∏v sh-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv.-]ns∂ H-cp a-Wn-°q¿ hym-bm-aw. A¬∏-k-a-bw ku-lr-Z N¿-®Iƒ. N¿-®-Iƒ Im-Sv-I-b-dm≥ A\p-h-Zn-°n-√.-C-Ø-cw N¿-®-Iƒ°v ]n-g Cu-Sm-°m-\pw hy-h-ÿbp-≠v. B-gv-N-bn¬ H-cn-°¬ bqWn-t^m-dw \n¿-_-‘w. C-s√-

™p.- tN-fm-cn N-¥ Zn-h-kw hym-]m-cn-bp-sS 45000 cq-] t]m°-‰-Sn-® C-bmƒ h-≠q-cn-epw t]m-°-‰-Sn-® tI-kn¬ aq-∂p-amkw X-S-hp- in-£-b-\p-`-hn-®n-´p≠v. aq-∂p- `m-cy-am-cpw a-°-fp-ap≠v. A-–p-√-t°m-b-sb a-t©cn Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v B¿ an-\n 14 Zn-h-ktØ-bv-°p dn-am≥Uv sN-bv-Xp. F-kv.-sF. kn sI \m-k¿, lssk-\m¿, D-Æn-°r-jv-W≥, kRv-Po-hv, ssj-te-jv tPm¨, PnXn≥ k-_q¿ F-∂n-h-cm-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

I-−-Iv-SÀ-amÀ-¡v t_m-[-h-¡-c-W ¢m-kv \nÀ-_-Ô-w a- e - ∏ p- d w: _- k v I- ≠ - I - S ¿am¿-°p-≈ tdm-Uv kp-c-£m ¢m-kv P-\p-h-cn B-Zy hm-cw F- √ m tPm- b ‚ v B¿.--S n.--H m^n-kp-I-fn-epw a-e-∏p-dw Hm^nkn-epw \-S-Øpw. Ip- ´ n- I - t fm- S v I- ≠ - I v - S ¿am-cp-sS tam-i-am-b s]-cp-am‰- s Ø- I p- d n- ® p- ≈ hm¿- Ø bp- s S A- S n- ÿ m- \ - Ø n- e mWv \-S-]-Sn. ¢m-kn¬ ]-s¶Sp- Ø v k¿- ´ n- ^ n- ° - ‰ v C- √ mØ- h - s c I- ≠ - I v - S ¿- a m- c m- b n tPm- e n- s b- S p- ° m≥ A- \ p- h -

Zn-°n-s√-∂v B¿.--Sn.--H. A-dnbn-®p. F-√m-h¿-°pw s\-bnwtπ-‰pw hn-X-c-Ww sN-øpw. s\- b nw _m- U v - P v e- ` n- ® I- ≠ - I v - ‰ ¿- a m¿ B- d v am- k Øn-sem-cn-°¬ ¢m-kn¬ ]s¶-Sp-°-Ww. _- n¬ Ip-´nI-tfm-Sv tam-i-am-bn s]-cp-amdn- b m¬ B¿.--S n. Hm- ^ nknse \-º-dn¬ hn-fn-®v A-dn-bn°mw. ]- c m- X n i- c n- b m- s W- ∂ v t_m-[y-s∏-´m¬ I-≠-Iv-S-dpsS sse- k ≥- k v k- k v - s ]≥-

Uv sN-øpw.-I-gn-™ am-kw \-S-Øn-b tdm-Uv kp-c-£m ¢m-kn¬ ]s¶- S p- Ø ss{U- h ¿- a m- c p- s S t^m-t´m ]-Xn-® s\-bnw _mUv-Pp-Iƒ sse-k≥-kv F-SpØ tPm.B¿.--Sn. Hm-^n-kp-Ifn¬ e- ` n- ° pw.- X n- c q¿ s]m∂m-\n Xm-eq-°n-se hn-hn-[ _- k v dq- ´ n- t e- ° p- ≈ ssSwjo- ‰ v _- p- S - a - I ƒ B¿.--S n.-Hm- ^ nkn¬ \n- ∂ p C- ∂ v apX¬ hm-ß-W-sa-∂pw B¿.-Sn.--H. A-dn-bn-®p.-

ta-em-äqÀ {Km-a¸-©m-b-¯n hn-Zq-c -hn-Zy-m`ym-k `n-¶-ti-jn-bp-Å-hÀ-¡v hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v t{K-kv amÀ-¡v: D-]-I-c-W hn-X-c-Ww 10000 t]À¡v D-]-Im-c-am-hpw

a-e-∏p-dw: ta-em-‰q¿ {Km-a∏-©mb-Øn¬ `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿°v \-S-Øn-b sa-Un-°¬ Imw]n¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-Ø 50 t]¿-°v k-lm-b D-]-I-c-W߃ \¬-Im≥ Xo-cp-am-\w. {Kma∏-©m-b-Øv \-S-Øn-b sa-Un°¬ Imw-]n¬ ]-s¶-Sp-Ø A¿l-cm-b Aw-K ]-cn-an-X¿-°m-Wv k-lm-tbm-]-I-c-W-߃ hn-X-cWw sN-øp-I. Hm-tcm-cp-Ø-cp-sS-bpw Aw-K ]-cn-an-Xn-°v A-\p-tbm-Py-am-b D-]-I-c-W-߃ Cu hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn¬ X-s∂ \¬-Ip-sa∂v ta-em-‰q¿ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-_v-Zpƒ I-cow A-dn-bn-®p. {i-h-W k-lm-bn, ho¬ sNb¿, hm-°n-Mv Ãn-Iv, {I-®-kv XpS-ßn-b D-]-I-c-W-ß-fm-Wv \¬Ip-I. C-Xn-\m-bn 1, 80,--000 cq-]-bmWv ]-©m-b-Øv h-I-bn-cp-Ønbn-´p-≈-Xv.

s]m- ∂ m- \ n: ]m- c - e ¬ tIm- f Pp- I - f n¬ ]Tn- ° p- ∂ hn- Z ym¿Yn-Iƒ-°v Im-en-°-‰v k¿-h-Iem- i m- e hn- Z q- c hn- Z ym- ` ym- k hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw t{K-kv-am¿°v \¬- I m≥ Xo- c p- a m- \ n- ® - X v ]- X n- \ m- b n- c - ° - W - ° n- \ p hnZym¿- Y n- I ƒ- ° v D- ] - I m- c - a mhpw.d-Kp-e¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°∂ t]m-se-bm-Wv I-em-a¬-kh-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ ]m-ce¬ tIm- f - P v hn- Z ym¿- Y n- I ƒ°p-w t{K-kv am¿-°v \¬-Ip-I. Cu h¿-jw B-Zy-am-bn hn-Zq-c hn-Zy-`ym-k-Øn-\v Io-gn-se hnZym¿- Y n- I ƒ- ° v I- e m- a ¬- k - c ߃ \-S-Øn-bn-cp-∂p. Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e X-s∂ C-Xn-\v k¿-´n-^n-°-‰pw \¬-In-bn-cp-∂p. Pn-√m a¬-kc-Øn¬ H-∂mw ÿm-\w e-`n-®h- s c H≥- ] - X v , 10 Xn- ø - X n- I fn¬ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \-S-

°p-∂ k¿-h-I-em-im-e a¬-kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°pw. C-Xnse hn-P-bn-Iƒ-°m-Wv d-Kp-e¿ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-s°-∂ t]m-se t{K-kv-am¿-°v \¬-Ip-∂-Xv. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰nbp-sS Iu¨-kn-en-Mv sk‚-dpIƒ- ° v ]p- d - s a F- √ m ]m- c ¬ tIm- f - P p- I ƒ- ° pw a¬- k - c Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-sa-∂-Xp hnZym¿- Y n- I ƒ- ° v Iq- S p- X ¬ D- ] Im- c {]- Z - a m- h p- I - b m- b n- c p- ∂ p. ]m-c-e¬ tIm-f-Pv A-tkm-kntb- j - s ‚ i- ‡ - a m- b k- Ω ¿- ± ߃- s °m- S p- h n- e m- W v C- ß s\- s bm- c p Xo- c p- a m- \ w Im- e n°- ‰ v kn≥- U n- t °- ‰ v F- S p- Ø Xv. tI- c - f - Ø n¬ B- Z y- a m- b mWv H-cp k¿-h-I-em-im-e hn-Zqc hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°mbn I- e m- a ¬- k - c w \- S - Ø p- I bpw t{K- k v am¿- ° v - \¬- I p- I bpw sN-øp-∂-Xv.

a-W-Âhmc \ne-s¨-¦nepw A-\-[n-Ir-X a-W kp-e-`w Im-fn-Im-hv: tZ-io-b-l-cn-X ss{S-_yq-W-en-s‚ D-Ø-c-hns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn-√-bn ¬ a-W¬ hm-c¬ ]q¿-W-am-bpw \n-e-®n-´v am-kw I-gn-™p. C-Xv a-W¬ am-^n-b-sb _m-[n-°p∂n-√. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ A-\[n-Ir-X a-W¬ kp-e-`-am-bn e`n-°p-I-bpw sN-øp-∂p. a-W¬ J-\-\-Øn-\pw hn-X-cW-Øn-\pw \n-b-{¥-W-ta¿-s∏Sp-Øn B-h-iy-°m-c-\v an-X-amb hn-e-bn¬ a-W¬ e-`n-°p-∂Xn-\v G¿-s∏-Sp-Øn-b C-˛-a-W¬ kw-hn-[m-\-hpw sh-dp-sX-bm-bn.Aw-Ko-Ir-X a-W-se-Sp-∏n-\v \ntcm-[-\w h-∂-tXm-sS A-\-[nIr-X a-W¬ sIm-≈-hn-e-bn¬

Im-fn-Im-hv tam-Wn-Mv hm-t¡-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-\n -]-©n-MvIm-fn-Im-hv: Im-fn-Im-hn-se tamWn-Mv hm-t°-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ Aw-K-߃-°v -]-©nMv- B-cw-`n-®p. im-co-cn-I £-aX h¿-[n-∏n-°p-Xn-\pw {]-k-cn∏n-\pw tcm-K-ß-sf A-I-d-dp-Xn\p-sam-s°-bm-bn Im-fn-Im-hn¬ Xp-S-°-an-´ tam-Wn-Mv hm-t°-gvkv A-tkm-kn-tb-j-\m-Wv AwK-ß-fp-sS k-a-b \n-„ D-d-∏p-hcp-Øm≥ ]-©n-Mv k-{º-Zm-bw B-cw-`n-®n-cn-°p-∂-Xv.A-tkm-kn-tb-j-\n¬ AwK-߃ h¿-[n-®-tXm-sS-bm-Wv ]-

°v k-ln-Xw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tNm-Zyw sN-bv-X-Xn¬ ta-em°w am-cp-Xn tdm-Un¬ Izm¿-t´gv-kn¬-\n-∂v Sm-_v -se-‰v-sskkv em-]v-tSm-∏v, sam-ss_¬ t^m-¨, 35000 cq-] F-∂n-h tam-j-Ww \-S-Øn-b-Xpw C-bmfm-sW-∂p k-Ω-Xn-®p.-H-tŒm_¿ 22 \m-bn-cp-∂p tam-j-Ww. k-ao-]-sØ a-s‰m-cp Izm¿t´-gv-kn¬ c-≠p- h¿-j-am-bn Xma-kn-°p-I-bm-Wv {]-Xn. tIm-gnt°m-Sv cm-a-\m-´p-I-c tI-{μo-Icn-®v {]-h¿-Øn-°p-∂ h≥ t]m°-‰-Sn kw-L-Øn-se I-Æn-bmWv C-bm-sf-∂v t]m-en-kv ]-d-

¶n¬ ]n-g A-S-°-Ww. B-fp-Ifp-sS F-Æw Iq-Sn-b-Xn-\m¬ ]ng-bn¬ A¬-]w am-‰w h-cp-Øn. ap≥-Iq-´n A-dn-bn-°m-sX {Ku≠n¬ F-Øn-bn-s√-¶n¬ 50 cq] ]n-g A-S-°-W-w.-Hm-tcm am-khpw lm-P¿ ]-cn-tim-[n-°pw.-Fd-Wm-Ip-f-Øv \n-∂p 17000 tØm-fw cq-]-°m-Wv ]-©n-Mv sa-jo≥ F-Øn-®-Xv.-]-©n-Mv DZv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ kn j-d-^p≤o≥, hn Sn dm-^n, F-d-º-Øv-Icow, F-kv sI i-in, hn ]n ap-Po_v d-lv-am≥ kw-km-cn-®p.-

sI-.-F-kv-.-F-kv.-]n-.-F. Pn-Ãm k-t½-f-\w a-e-∏p-dw: tI-c-f tÃ-‰v k¿-hokv s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ (sI-.-F-kv-.-F-kv-.-]n-.F) Pn-√m k-tΩ-f-\w B-dv, Ggv Xn-ø-Xn-I-fn¬ \n-e-ºq-cn¬ \S-°pw. B-dn-\v cm-hn-se 10\v {]kn-U‚ v ]-Xm-I D-b¿-Øpw. D-®-bv-°v-ti-jw I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-® sk-an-\m¿ c-≠n-\p \n-e-ºq¿ hym-]m-c-`-h-\n¬ Sq-dn-kw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Fw sF jm-\-hmkv Fw.-]n. hn-j-bm-h-X-c-Ww\-S-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ hn F- I-cow, Un F l-cn-l-c≥, Fw hn-b-Ip-am¿, Fw sam-bv-Xp Imfn-Im-hv tam-Wn-Mv hm-t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-K-߃ ÿm]n® ]-©n-Mv sa-jo≥ ]-s¶-Sp-Øp.

hn-]-W-\w \-S-Øm≥ am-^n-b°v I-gn-bp-∂p. Nm-en-bm-dn-s‚ Xo-c-ß-fn¬ \n-∂p cm-{Xn \q-dvI-W-°n-\p tem-Up-I-fm-Wv ]pd-Øp t]m-hp-∂-Xv. d-h-\yq t]men-kv hn-`m-K-Øn-s‚ H-Øm-ibn-√m-sX C-Xn-\p km-[y-an-s√∂m-Wp ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv.Nm-en-bm¿ Xo-c-Øv \n-∂p ]p-d-s∏-Sp-∂ a-W¬ tem-dn DuSp-h-gn-I-fn-eq-sS k-©-cn-®m-Wv F-Øp-∂-Xv. G-P‚p-am¿ F-√m h-gn-I-fn-epw Im-h-en-cp-∂v hn-hc-߃ ssI-am-dn-bm-Wv k-©mc-h-gn H-cp-°p-∂-Xv. F-S-h-Æ, h≠q¿, \n-e-ºq¿ t]m-en-kv kv-t‰j-\p-Iƒ-°v ap-∂n-eq-sS-bm-Wv a-e-tbm-c ta-J-e-bn-te-°p-≈ a-

W-se-Øp-∂-Xv.-a-W¬-£m-aw cq-£-am-b-tXm-sS ho-Sp-]-Wn apS-ßn-b-h¿ F-¥p hn-e-bm-bmepw a-W-se-Sp-°m≥ \n¿-_-‘nX-cm-hp-I-bm-Wv.- tIm-S-Xn hn-[nbpw ss{S-_yq-W¬ D-Ø-c-hpw Pn-√-bn¬ I¿-i-\-am-°p-I-bpw a‰p Pn-√-I-fn¬ A-b-hp h-cp-ØpI-bm-sW-∂pw a-W¬ sXm-gn-emfn-Iƒ-°v ]-cm-Xn-bp-≠v. a-W¬ e-`n-°m≥ {]-bm-kw t\-cn-Sp-∂-Xp aq-ew \-S-∏p km-ºØn-I h¿-jw ]q¿-Øn-bm-t°≠ ]-e ]-≤-Xn-I-fpw A-h-Xm-fØn-em-bn-´p-≠v. Ir-{Xn-a a-Wepw ]m-d-s∏m-Sn-bpw e-`n-°p-∂Xp-sIm-≠m-Wv Pn-√-bn¬ A¬∏-sa-¶n-epw B-izm-k-ap-≈-Xv.


{]mtZ-inIw

5 Unkw-_¿ 2013 hymgw

„a-t©-cn t_m-bv-kv ssl-kv-

Iqƒ {Ku≠vv: A-lΩ-Zv I_o¿ _m-J-hn-bp-sS a-X-{]`mj-Ww ˛7.00 „Icn-¶√-Øm-Wn : in-lm-_v X-߃ kv-am-c-I ku-[w in-emÿm]-\w ˛ 6.30 „a-e-∏p-dw I-e-IvStd-‰v ]-cnkcw: tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ [¿W ˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ

I-e-Iv-S-td-än-Â B-[mÀ Iymw-]v Xp-S-cpw

Ir-jn hn-Im-kv tbm-P-\: tIm-gn h-fÀ-¯m³ k-lm-bw

a-e-∏pdw: Xr-»q¿ s]m-∂m-\n tImƒ \n-e-ß-fp-sS hn-I-k-\Øn-\p-≈ k-a-{K ]m-t°-Pnepƒ-s∏-´ cm-jv-{So-b Ir-jn hnIm-kv tbm-P-\ (B¿. sI. hn.ssh.) {]-Im-cw tImƒ I¿j-I-cn¬ \n-∂pw tIm-gn h-f¿Ø-en-\v A-t]-£ £-Wn-®p. kw-ÿm-\ ]uƒ-{Sn hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ ap-tJ-\-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. A-t]£m t^m-ap-Iƒ A-X-Xp {]tZ-i-sØ ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn Hm-^nkp-I-fn-epw ar-Km-ip-]{Xn-I-fn-epw e-`n-°pw. ]q-cn-∏n® A-t]-£ Un-kw-_¿ 15 \Iw A-X-Xv {]-tZ-i-sØ ]m-Sti-J-c k-an-Xn-I-fn¬ G¬-∏n°-Ww. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿°v 45 ap-X¬ 60 h-sc Zn-h-kw {]m-b-ap-≈ 12 ap-´-tIm-gn-I-fpw 10 In-tem Kp-W-ta-∑-bp-≈ tIm-gn-Øo-‰-bpw B-h-iy-am-b a-cp-∂p-I-fpw ku-P-\y-am-bn k-an-Xn-Iƒ \n¿-tZ-in-°p-∂ ÿ-e-Øv F-Øn-®p-sIm-Sp°pw. hn-X-c-W-k-a-b-Øv KpW-t`m-‡r hn-ln-X-am-bn 100 cq-] A-S-®v c-io-Xv hm-ß-Ww. tIm-gn-Iƒ-°v B-h-iy-am-b Iq-Sv Hm-tcm-cp-Ø¿-°pw kz-¥am-bp-≠m-h-Ww. t^m¨ 9656001738.

A-[ym-]-I H-gn-hv

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-d-º K-h.bp.--]n. kv-Iq-fn¬ F¬.--]n.--Fkv.F -- -. -Zn-h-k th-X-\ A-[ym]-I H-gn-hp-≠v. Xm¬-]-cy-ap≈-h¿ Xn-¶-fm-gv-® cm-hn-se 11\vv \-S-°p-∂ A-`n-ap-J-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-Ww.

sN-dp-Im-hv ]m-S-ti-J-c-Øn-se b-{¥-h¬-Ir-X \-So¬ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS k-am-]-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sIm-t≠m-´n: a-ln-fm In-km≥ im-‡o-I-c-W ]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn sN-dp-Im-hv ]m-S-ti-J-cØn¬ \-S-Øn-b b-{¥-h¬-°-cW \-So¬ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Snbp-sS k-am-]-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sIm-t≠m-´n tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F P∫m¿ lm-Pn A-[y-£-X -h-ln®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b bp A-–p¬-I-cow, sI ]n jm-ln-\, im-c-Z ao-ºm-dbn¬, sI ]n _n-μp, sI ]n lpssk≥, ]p-Xn-b-d-°¬ k-eow, Duc-Iw {Km-a-∏-©mb-Øv tKmƒ-U≥ Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn 50 P-\t£-a Ir-jn A-kn- v U-b-d-Œ¿ ]-≤-Xn-I-tfm-sS \-S-∏n-em-°p-∂ Duc-Iw @ 50bp-sS temtKm hy-hkm-ba{¥n Fw k-Xy-tZ-h≥ kw-km-cn-®p. ]n sI Ip-™m-en-°p-´n {]-Imi-\w sN-øp∂p

C-µn-cm `h\ ]²Xn: sIm-t−m-«n t»m-¡n 510 t]À-¡v k-lm-bw sIm-t≠m-´n: sIm-t≠m-´n tªm°v ]-©m-b-Øv \-S-∏m-°p-∂ Cμn-cm B-hm-kv tbm-P-\-bn¬ Cu h¿-jw 510 t]¿-°v ho-Sv \n¿an-°m≥ [-\-k-lm-bw \¬-Ipw. sIm-t≠m-´n tªm-°v 10. 2-- 0 tImSn- cq-] `-h-\ \n¿-am-W-Øn-\v \¬-Ipw.B-Zy-L-´w [-\-k-lm-b- hnX-c-W-am-bn hm-g-°m-Sv ap-Xp-h√q¿, ]p-fn-°¬ ]-©m-b-Øp-Ifn-se 80 Kp-W-t`m-Iv-Xm-°ƒ-°v 30 e-£w cq-] hn-X-c-Ww sN-bv-

Xp. c-≠v e-£w cq-]-bm-Wv Hmtcm Kp-W-t`m-‡m-hn-\pw \¬Ip-∂-Xv. -[-\-k-lm-b hn-X-cWw hm-g-°m-Sv ]-©m-b-Øv lmfn¬ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n -F P-∫m¿-lm-Pn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F im-¥ A-[y-£-bm-bn-cp-∂p._n.-Un. H-- . Fw -A-_v-Zp¬ a-PoZv ]-≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p.-Kp-Wt`m-‡m-°ƒ-°p-≈ t_m-[-hXv-°-c-W-hpw \-S-∂p. ssh-kv

{]-kn-U-‚ v sI -]n _n-μp, hnI-k-\-Im-cy Ãm≥-Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ sI hn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, sIm-t≠m-´n tªm-°v ]©m-b-Øv t£-a-Im-cy Ãm≥Un-ßv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ Fw ]n -j-co-^, B-tcm-Ky Ãm≥--Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI -]n lp-kbv≥, ap-Xp-h-√q¿ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI -hnk-^n-b,hm-g-bq¿ ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v im-c-Z ao≥]m-d ]-s¶-Sp-Øp. A -- -Sp-Ø L-

´w [-\-k-lm-b-hn-X-c-Ww ]- Ip-™-l-Ω-Zv.- a-e-∏p-dw K-h. Øn-\v sIm-t≠m-´n tªm-°n¬ tImf-Pv a-e-bm-f hn-`m-Kw kw\-S-°pw. L--Sn-∏n-°p-∂ -a-e-bm-fw ˛ A[y-b-\-hpw A-Xn-Po-h-\-hpw- tZio-b sk-an-\m-dn-s‚ c-≠mw Zna-e-∏p-dw: a-e-bm-f-Øn-\v e-`n-® h-k-w ap-Jy-{]-`m-j-Ww \n¿-ht{i-jvT-`m-jm ]-Z-hn ]-e h-tc- ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Wy- kw-kv-Im-c-ß-fp-sS-bpw {]- tUm. Pn D-jm-Ip-am-cn, ]n ]n cmXn-^-e-\-am-sW-∂pw a-e-bm-f- a-N-{μ≥, s{]m-^. cm-tP-{μ≥ Øn-s‚ F-√m ssh-hn-[y-ß-sf- F-S-Øpw-I-c, tUm. {]-tam-Zv Cbpw Aw-Ko-I-cn-°p-∂ P-\-`m- cp-ºq-gn, tUm. kp-Pn-Xv F≥ Xjm ]-Z-hn-bm-Wv b-Ym¿-Y-Øn- ºn, ln-Iv-a-Øp-√ {]-_-‘-ß-f¬ B-h-iy-sa-∂pw sI -C F≥ h-X-cn-∏n-®p.

tZ-io-b sk-an-\mÀ

_À hn-e-bn-Sn-hv: S-bÀ A-¦-W-hm-Sn {]-hÀ-¯-n¡p¶Xv d-tem_n-bp-am-bn tI{µa-{´n hmÀ-Uw-K-¯n-sâ ho-«p-h-cm-´-bnÂ- H-¯p-I-fn-¡p-¶p-sh-¶v a-°-c-∏-d-ºv : kz-¥-am-bn sI-´nS-an-√m-Ø-Xn-\m¬ hm-S-I sI-´nS-Øn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ A¶-W-hm-Sn Ip-Sn-bn-d-°-s∏-´tXm-sS hm¿-Uw-K-Øn-s‚ ho-´ph-cm-¥-bn-te-bv-°p am-‰n. a-°-c-∏-d-ºv h-S-°m-ß-c Ipgn-tb-߬ ]-Sn-bn¬ h¿-j-ßfm-bn {]-h¿-Øn-®ncp-∂ A-¶W-hm-Sn-bm-Wv 12mw-hm-¿-Uv {]Xn-\n-[n-bpw ÿn-cw-k-an-Xn sNb¿-t]-gv-k-Wp-am-b X-øn¬ dPo-\ ap-kv-X-^-bp-sS ho-´p-h-cm¥-bnte°v am‰n-bXv.-kz-¥w sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn hm¿-Uw-K-Øn-s‚ `¿-Øm-hv Xøn¬-ap-kv-X-^ ku-P-\y-am-bn aq-∂p sk‚ v ÿ-ew ]-©m-bØn-\v hn-´p \¬-In-bn-´p-≠v. sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\p-≈ ^-≠v A-\p-h-Zn-°m-Ø-Xp-sIm≠m-Wv C-cp-]-tXm-fw Ip-´n-I-fpw Po-h-\-°m-cpw h-cm-¥-bn¬

hm¿-Uw-K-Øn-s‚ ho-´p-h-cm-¥-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ a-°-c-]-d-ºv Ip-gn-tb-ß-¬-∏-Sn A-¶-W-hm-Sn A-`-bw tX-Sn-b-Xv. A-Sn-ÿm-\ ∂v h≥ Xp-I hm-S-I In-´p-∂-Xnku-I-cy-an-√m-sX-bm-Wv Ip-´n- \m¬ sN-dn-b Xp-I-s°m-∂pw Iƒ h-cm-¥-bn-¬ Zn-h-k-߃ Xm¬-°m-en-I sI-´n-S-߃ hnX-≈n \o-°p-∂-Xv. A-\y-kw- ´p-\¬-Im≥ D-S-a-I-fpw X-ømÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fn¬-\n- ds√∂pw Bt£]ap-≠v.

thK-tadn-b Xm-c-am-bn emhWy tN-fmcn: Im-en°-‰v k¿-h-Iem im-e A-Xv -e-‰n-Iv ao-‰n¬ Xn-cq-c-ßmSn ]n.F-kv.-Fw.Hbn-se Pn em-h-Wy- th-Ktadn-b Xm-c-ambn. 100 ao-‰¿ h\n-Xm hn-`mKw Hm-´-Øn¬ kz¿-Ww t\-Sn-bm-Wv emhWy Xm-c-am-bXv. 12.66 sk°≥Uv sIm-≠mWv emh-Wy ^n-\n-jn-Mv sNbv-X-Xv. 2007¬ H-cp-h¿-jw ]n Sn D-j kv-Iq-fn¬ Imbn-I hnZym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p em-hWy. im-cocn-I th-Z-\-aq-ew Ggmw ¢m-kn¬ \n∂p ]n≥-hmßn.

]m-e-°m-Sv I√-Sn kv-Iq-fn¬ sI c-Po-jv-Ip-am-dn-s‚ in-£W-Øn¬ B-dv h¿-j-am-bn ]cn-io-e-\-Øn-emWv. Im-en°‰v k¿-h-I-emime tIm-®msbØn-b c-Po-jv-Ip-am-dn-s‚ in-£-W-Øn¬ hm-gv-kn-‰n kvt‰-Un-b-Øn¬ X-s∂-bm-Wv ]-cn-ioe-\w t\-Sp-∂Xv. ]pcpj hn-`m-K-Øn¬ 100 ao-‰-dn¬ ]m-e-°m-Sv ss{]w F≥-Pn-\nb-dn-Mv tIm-f-Pn-se `c-Xv kz¿Ww t\-Sn th-K-X-tadn-b Xm-cambn. 11.23 sk-°≥Un-em-Wv `c-Xv ^n-\n-jv sN-bv-X-Xv.

Im-fn-Im-hv: d-_¿ hn-e-bn-Sn-hv Xp-S-cp-∂-Xn-\p-≈ Im-c-Ww tI{μ [-\-Im-cy-a-{¥n Nn-Zw-_-c-amsW-∂v tI-c-f tIm-¨-{K-kv (Fw) h-≠q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. C-d-°p-a-Xn Np-¶w Ip-d-®v S-b¿ tem-_n-sb k-lmbn-°p-∂ \-b-am-Wv [-\-Im-cy a{¥m-e-bw kzo-I-cn-°p-∂-Xv. Intem-bv°v 20 cq-] \n-c-°n-em-Wv C-t∏mƒ d-_¿ C-d-°p-a-Xn sNøp-∂-Xv. C-d-°p-a-Xn Np-¶w 20 iX-am-\-am-°-W-sa-∂m-Wv I¿-jI¿ B-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. hm-Wn-Py a-{¥m-e-bw C-Xn\-\p-Iq-e-am-Wv. F-∂m¬, [-\Im-cy a-{¥m-e-b-am-Wv F-Xn-cp \n¬-°p-∂-Xv. In-tembv°v 250 cq-] hn-e -e-`n-®n-cp-∂ ÿm-\Øv C-t∏mƒ 150.-30 cq-]-bm-Wv hn-e. h¿-[n-® Iq-en-bpw A-\p_-‘ sNe-hp-I-fpw D¬∏m-Z-\-

°p-d-hpw aq-ew I¿-j-I¿ I-SpØ {]-Xn-k-‘n t\-cn-Sp-I-bmWv. I-gn-™ h¿-jw H-tŒm-_¿ h-sc \n-e-hn-ep-≠m-bn-c-p-∂ 20 i-X-am-\w F-∂ Np-¶w F-∂-Xv In-tem-°v 20 cq-]bm-°n am-‰n-bXm-Wv I¿-j-I¿-°v hn-\-bm-bXv. I¿-j-I t{Zm-l-\-bw Xn-cpØn d-_-dn-\v am-\y-am-b hn-e e`n-°p-∂-Xn-\v C-d-°p-a-Xn Np-¶w h¿-[n-∏n-°-W-sa-∂p a-fi-ew I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p.

A-\p-tim-Nn-¨p ]q-t°m-´q¿: Sn-∏¿ tem-dn-bpw Po-∏pw Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b sh≈q¿ kz-tZ-in ]o-Sn-I-]-d-º≥ ap-Po-_v d-lv-am-s‚ \n-cym-WØn¬ sh-≈q¿ F-kv.Un.-]n.sF. bq-\n-‰v A-\p-tim-Nn-®p.- dnbm-kv tam≥, lp-kbv≥, ap-Po_v, ss^-k¬ kw-km-cn-®p.

aÂ-ky- am-À-¡-än \n¶v a-en-\P-ew; Ip-¶p-½-s¯m-Sn \n-hm-kn-IÄ ka-c-¯n\v sIm-t≠m-´n: sIm-t≠m-´n a¬ky am¿-°-‰n-se a-en-\-P-ew Hgp-In-sb-Øp-∂-Xn-\m¬ k-ao-]sØ Ip-∂p-Ω-sØm-Sn \n-hm-knIƒ Zp-cn-X-Øn¬. sIm-t≠m-´n ta-e-ßm-Sn tdm-U-cn-In-ep-≈ -a¬-ky sam-Ø-hn-¬-∏-\ am¿-°‰n-se a-en-\-P-e-am-Wv P-\-hm-k tI-{μ-ß-fn-te-°v H-g-p-In Btcm-Ky-`o-j-Wn-bm-h-p-∂-Xv. {]-tZ-iw sIm-Xp-Ip-Iƒ s]cp-In am-dm-tcm-K -`o-Xn-bn-em-

sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. a¬-ky-am¿-°-‰n-se a-en-\-P-ew ]-©m-b-Øv \n¿-an-® Sm-¶n-te°p am-‰n ]n-∂o-Sv a-‰n-S-ß-fn¬ Hgn-hm-°p-I-bm-bn-cp-∂p ]-Xn-hv. F-∂m¬ C-Xv \n-e-®-tXm-sS Sm-¶v \n-d-s™m-gp-Ip-∂-Xm-Wv {]-tZ-i-Øv Zp-¿-K-‘w h-an-°m\n-S-bm-°p-∂-Xv. C-cp-]-Xn-e-[nIw Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn-°p∂ {]-tZ-i-tØ-bv-°m-Wv a-en-\P-ew H-gp-In-sb-Øp-∂-Xv.- a-en-

\-P-e-tØm-sSm-∏w a-e-aq-{X-hnk¿-Py-hpw F-Øp-∂p. {]-iv-\w Nq-≠n-°m-´n \m-´p-Im¿ _-‘s∏-´-h¿-°v t\-cn-´v ]-cm-Xn \¬In-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v Xm¬-°men-I i-a-\-ap-≠m-sb-¶n-epw Ct∏mƒ ]-g-b-]-Sn Xp-S-cp-I-bmWv.- Pn-√m a-en-\o-I-c-W \n-b{¥-W t_m¿-Uv, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn, sl¬-Øv C≥-kvs]-Œ¿ F-∂n-h-¿-°p {]-tZ-i-hmkn-Iƒ ]-cm-Xn \¬-In.-

b-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. Np-¶-Ø-d {Km-a-∏-©m-bØn-s‚ ]m-ep-≠-˛- ]m-ep-≠°p-∂v tdm-Un¬ kv-Iqƒ am-t\P¿ tPm¿-Pv ^n-en-∏v kv-Iqƒ _kp-Iƒ hn-e-ßn-´v I-gn-™ Zn-hkw K-Xm-K-Xw X-S-k-s∏-Sp-Ønb-ncp-∂p. tdm-Uv B-Ivj≥ I-Ω-‰n Cbmƒ-s°-Xn-sc ]-cm-Xn \¬-IpI-bpw t]m-en-sk-Øn hm-l-\w

h-fm-t©-cn: hn-Zym¿-Yn-Iƒ _kv Po-h-\-°m-sc a¿-±n-®v ]-cnt°¬∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-fm-t©-cn˛s]-cn-¥¬-a-Æ dq´n¬ _-k-v Po-h-\-°m¿ an-∂¬ ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øn.hn-Zym¿-Yn-I-sf I-b-‰m≥ hnap-J-X Im-´n-b kz-Im-cy _-kv Po-h-\-°m-cp-sS \n-e-]m-Sn¬ {]Xn-tj-[n-® F-kv.-F-^v.-sF.- {]h¿-Ø-I-cpw kz-Im-cy _-kv Poh-\-°m-cpw X-Ωn¬ _-kvÃm≥Un¬ kw-L¿-j-ap-≠mbn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw kz-Im-cy _ n-se sXm-gn-em-fn-Iƒ hnZym¿-Yn-I-sf I-b-‰m-Ø-Xp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wp C-∂-se cm-hn-

se 8.-30 ap-X¬ kw-L¿-j-ap≠m-b-Xv.- _-kv Po-h-\-°m-sc hn-Zym¿-Yn-Iƒ a¿-±n-®Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v an-∂¬ ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.- kw-L¿j-Øn¬ ]-cn-t°-‰ _-kv Po-h\-°m-sc kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]n-∂o-Sv h-fm-t©-cn F-kv.sF. F≥ kn tam-l-\-s‚-bpw I-¬-∏-I-t©-cn F-kv.-sF. hn _n ssj-Pp-hn-s‚bpw t\-Xr-XzØn¬ _-kv Po-h-\-°m-cpw hnZym¿-Yn-I-fpw X-Ωn¬ \-S-Øn-b N¿-®-bn¬ k-a-cw H-Øp Xo¿∂p. ]-Wn-ap-S-°p-aq-ew s]-cn¥¬-a-Æ dq-´n¬ bm-{X-°m¿ Zpcn-X-Øn-em-bn.-

Npcp¡¯nÂ

Pm-an-A A¬-ln-μv A¬ C-kv-em-an-ø kw-ÿ-m-\ kn-e-_-kv h¿-Iv-tjm-∏v A-cn-{º-bn¬ sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]mTy-]-²-Xn-bn [mÀ-an-I ]T-\-¯n-\v Du-¶Â \Â-I-Ww-

a-e-∏p-dw: ]mTy-]-≤-Xn ]-cn-jv-I-c-W-Øn¬ [m¿-an-I ]T-\Øn-\v Du-∂¬ \¬-I-W-sa-∂v A-cn-{º an-\n Du-´n-bn¬ tN¿-∂ Pm-an-A A¬-ln-μv A¬ C-kv-em-an-ø kw-ÿm-\ kn-e-_-kv h¿-Iv-tjm-∏v A-`n-{]m-b-s∏-´p. sI ap-l-Ω-Zp-Ænlm-Pn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ss^-k¬ au-ehn ]p-Xp-]-d-ºv A-[y-£-X- h-ln-®p.

`n-¶ti-jn-bp-Å Ip-«n-I-fp-sS kw-K-aw

a-e-∏p-dw: `n-∂-ti-jn-bp-≈-h-cp-sS Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_‘n-®v a-e-∏p-dw _n.--B¿.--kn. `n-∂-ti-jn-bp-≈ Ip-´n-Iƒ-°mbn kw-K-aw kw-L-Sn-∏n-®p. tIm-´-°¬ hym-]m-c-`-h≥ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßv tIm-´-°¬ ap-\n-kn-∏¬ sNb¿-s]-gv-k¨ Sn -hn kp-sse-Jm-_n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-´n-Iƒ \n¿-Ωn-®-Xpw ti-J-cn-®-Xp-am-b hn-hn-[ D¬-]-∂ß-fp-sS Ãm-fp-Iƒ tIm-Uq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Pp-e s]-e-sØm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

-tem-dn I-S-bn-te-¡v CSn-¨p I-b-dn

]m-≠n-°m-Sv: In-g-t° ]m-≠n-°m-Sn-\p k-ao-]w tem-dn \n-b{¥-Ww hn-´p I-S-bn-te-°n-Sn-®p I-b-dn a-dn-™p. C-∂-se D®-bv-°v c-≠p -a-Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]-I-Sw.-tem-dn-bn-ep-≠mbn-cp-∂ aq-∂p- t]-¿-°v ]-cn-t°-‰p. sIm-√-Øp-\n-∂pw Xp-hq¿ am-ºp-g-bn-se em-‰-Iv-kv I-º-\n-bn-te-°v H-´p-]m-ep-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn-bm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. SuWn-\p- k-ao-]w h-f-hn¬ h-®v \n-b-{¥-Ww tem-dn k-ao-]sØ I-S-bn-te-°n-Sn-®p-I-b-dn a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.-tem-dn-bnep-≠m-bn-cp-∂ ]-Ø-\w-Xn-´ kz-tZ-in kp-tc-jv, H-tSm-º-‰ sIm-S-t»-cn-bn-se a-Wn-I-WvT≥, A-ko-kv F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv.

tN-fm-cn: s]-cp-h-≈q¿ h-S-°bn¬-am-Sv a-Zv-d-km-[ym-]-I-\pw a-Æm-¿-°m-Sv kz-tZ-in-bp-am-b F ]n A-–p¬-hm-Pn-Zv ss^-knsb ssI-tb-‰w sN-bv-X-Xn-s\ Xp-S¿-∂v {]-tZ-i-Øv kw-L¿jm-h-ÿ. a-dp-hn-`m-Kw kp-∂n t\-Xmhm-b j-d-^p-±o≥ X-߃ ss^kn-sb X-s‚ Im-dn¬ h-S-°bn¬-am-Sn¬-\n-∂p I-b-‰p-I-bpw C-cp-hn-`m-Kw kp-∂n-I-fn¬-s∏-´

am-‰n-bn-Sp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.Xp-S¿-∂v kv-Iqƒ am-t\-P¿ c-≠v Zn-h-k-am-bn kv-Iqƒ Xp-d-∂n-cp∂n-√. am-t\-P-cp-sS kz-Im-cy {]-iv\-ß-fp-sS t]-cn¬ hn-Z-ym¿-Yn-Ifp-sS `m-hn Xp-em-kn-em-Sp-∂ amt\-P-cp-sS \n-e-]m-Sn¬ {]-Xntj-[n-®m-Wv sI.--F-kv.-bp. {]h¿-Ø-I¿ kv-Iq-fn-te-°v am¿®v \-S-Øn-b-Xv.

kw-ÿm-\ kv-Iqƒ K-Wn-X im-kv-{X- ta-f-bn¬- l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw amXvk v am-K-kn-\n¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b ]-´n-°m-Sv K-h. l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ

]m-ep-≠-bn-se Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-te-°v sI.--F-kv.-bp. {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b am¿-®v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn F-kv tPm-bn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

h-fm-t©-cn-þs]-cn-´Â-a-® dq-«n _kv ]-Wn-ap-S-¡v

aZv-dkm-[ym-]I\v ssI-tb-äw; ]-d-¼n ]o-Sn-I-bn kw-LÀjw

kv-IqÄ ]q-«n-b-Xn {]-Xn-tj-[n-¨v amÀ-¨v \-S-¯n F-S-°-c: ]m-ep-≠-bn-se Cw•o-jv kv-Iqƒ A-S-®p-]q-´n-b amt\-Pv-sa‚n-s‚ \-S-]-Sn-bn¬ {]Xn-tj-[n-®v sI.--F-kv.-bp. {]h¿-Ø-I¿ kv-Iq-fn-te-°v-am¿-®v \-S-Øn. kw-kv-Ym-\ {]-knU‚ v hn F-kv tPm-bn D-ZvLm-S\w sN-bv-Xp. A-\o-jv I-cp-fmbn, dn-bm-kv F-S-°-c, jm-Plm≥ ]m-bn-ºm-Sw, jn-tPm aqtØ-Sw, k-ao¿ A-a-c-º-ew, P-

3

b-{´-hÂ-Ir-X \-So ]-cn-io-e-\w

]cn-]mSn

a-e-∏p-dw: kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ I-e-Iv-S-td-‰v k-tΩ-f-\ lm-fn\-Sp-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ B[m¿ Iymw-]v A-h-[n- Zn-h-kß-fn-sem-gn-sI cm-hn-se 10 apX¬ A-©v h-sc {]-h¿-Øn°p-sa-∂v Hm-dn-b‚¬ _m-¶v Hm-^v sIm-ta-gv-kv A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. ]p-Xp-Xm-bn c-Pnÿ sN-øp-∂-Xv Iq-Sm-sX B[m¿ e-`n-°m-Ø-h¿-°v ho≠pw c-Pn-ÿ sN-øp-∂-Xn-\pw A-h-k-c-sam-cp-°pw.-c-≠v amk-Øn-\-Iw c-Pn-ÿ sN-bv-Xh¿-°v s]-s´-∂v Im¿-Uv e-`n°p-I-bpw F-∂m¬ am-k-߃°v ap≥-]v c-Pn-ÿ sN-bv-X-h¿°v Im¿-Uv e-`n-°m-Ø km-lN-cy-hp-ap-≠v. hn-c-e-S-bm-fw icn-bm-b co-Xn-bn¬ tc-J-s∏-SpØm-Ø k-μ¿-`-ß-fn¬ C-ßs\ kw-`-hn-°m-dp-≠v. A-Xn\m¬ Pq-sse-bv-°v ap≥-]v c-Pnÿ sN-bv-Xv Im¿-Uv e-`n-°mØ-h¿ uidai.gov.in ¬ dn-sPIv-‰-Uv, s^-bv¬-Uv F-∂n-ßs\ Im-Wp-I-bm-sW-¶n¬ ho≠pw c-Pn-ÿ sN-øm≥ A-hk-cw \¬-Ipw. c-Pn-ÿ sN-bvX …n-∏p-am-bn Iymw-]n¬ FØ-Ww. ]p-Xp-Xm-bn c-Pn-ÿ sN-øp-∂-h-cm-sW-¶n¬ Xm-ak ÿ-e-Øn-s‚ A-{U-kv hy‡-am-°p-∂ tc-J-Iƒ sIm≠p-h-c-Ww.-

kozhikode/ML

C-cp-h-cpw Im-dn¬-h-®v X¿-°-ap≠m-hp-I-bpw h-gn-bn-en-d-ßn-bt∏mƒ ss^-kn-sb A-{I-an-s®∂p-am-Wv ]-d-b-s∏-Sp-∂-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v H-cp- hn-`mKw ]-d-ºn¬ ]o-Sn-I-bn¬ {]-I-S\w \-S-Øp-I-bpw j-d-^p-±o≥X-ß-fp-sS ho-´n¬ A-t\z-j-ns®-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. t]m-ensk-Øn F-√m-h-tc-bpw hn-c-´ntbm-Sn-®-Xn-\m¬ kw-L¿-jw Hgn-hm-bn.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-12-05  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-12-05