Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ml

_-[n-c-tcm-Sp-Å A-h-K-W-\ A-h-km-\n-¸n-¡-Ww

Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn-Ãm inÂ-¸-im-e a-e-∏p-dw: \n-b-a-\ \n-tcm-[-\w, A-gn-a-Xn, hn-e-°-b-‰w F-∂o ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn Un.-ssh.F-^v.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 23\v a-e-∏p-dw I-e-IvStd-‰v hf-™p-sIm-≠v \-S-°p-∂ bp-hP-\ ap-t∂-‰w hn-P-bn-∏n-°p-∂Xm-bn Pn-√m in¬-∏-im-e \-SØn. a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ _kvv- Ãm≥Uv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ in¬-∏im-e kn.-sF.Sn.-bp. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn iin-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn-√m {]kn-U‚ v A-Uz. Fw _n ss^k¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. sh¶n-tS-jv, ]n sI A-–p-√ \-hmkv kw-km-cn-®p. F-kv Kn-co-jv, sI ]n ss^-k¬ kw-km-cn-®p. a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ hn-hn-[ Un]m¿-´v-sa‚p-Iƒ dn-t]m¿-´v sNøm-Ø H-gn-hp-Iƒ D-S≥ ]n.-Fkv.-kn-°v dn-t]m¿-´v sN-ø-W-sa∂pw dn-t]m¿-´v sN-bv-X H-gn-hpI-fn-te-°v A-Sn-b-¥c-am-bn \nb-a-\w \-S-Ø-W-sa-∂pw Un.ssh.-F-^v.-sF. Pn-√m sk-{It´-dn-b-‰v B-h-iy-s∏-´p.

sk-]v-äv ^p-Sv-t_mÄ: Im-h-\qÀ tP-Xm-¡Ä a-e-∏p-dw: kv-t]m¿-Sv-kv B‚ v F-Pyp-t°-j≥ {]-tam-j≥ {SÃn-s‚ (sk-]v-‰v) a-e-∏p-dw tkm-W¬ a¬-k-c-Øn¬ Im-h\q¿ sk‚¿ tP-Xm-°-fm-bn. ss^-\-en¬ sX-c-´-Ω¬ sk-]v‰v sk‚-dn-s\ F-Xn-cn-√m-Ø A-©v tKm-fp-Iƒ-°m-Wv Im-h\q¿ X-I¿-Ø-Xv. Im-h-\q¿, hmg-°m-Sv, sX-c-´-Ω¬, \n-e-ºq¿, Fw.-Fk - v.] - n. a-e∏ - p-dw sk‚-dpI-fn-se F-t´m-fw So-ap-If - m-Wv Sq¿-Ws - a‚n-ep-≠m-bn-cp-∂X - v. t\-cs - Ø \-S∂ - sk-an ss^\¬ a¬-kc - ß - f - n¬ Im-h\ - q¿ F Sow, _n So-an-s\ F-Xn-cn-√mØ c-≠v tKm-fp-Iƒ-°pw sX-c´- Ω¬, Fw.-Fk - v.] - n. _n So-an-s\ F-Xn-cn-√m-Ø H-cp tKm-fp-Iƒ°pw X-I¿-Øm-Wv ss^-\e - n¬ I-S∂ - X - v. ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.-F. k-Ωm-\Z- m-\w \n¿-hln-®p. Fw.-Fk - v.] - n. A-kn v I-am-≠‚ v Ip-cn- t- I-iv amXyp sa-Ue - p-Iƒ k-Ωm-\n-®p.

{]-Xn-tj-[n-¨p ]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se tN-tem-Sv, a--ÆmØn-s]m-bn¬ `m-K-ß-fn¬ Bdp am-k-Øn-e-[n-I-am-bn Kym-kv hn-X-c-Ww \-S-Øm-Xn-cn-°p-∂ C-¥y≥ Kym-kv F-P≥-kn-bp-sS \-S-]-Sn-bn¬ kn.-]n.-Fw. tN-tem-Sv {_m-©v I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. ]n sI \m-k¿, Fw sI _jo¿, ]n tZ-h-Zm-kv, D-jm tZ-hn kw-km-cn-®p.-

a-t©-cn kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kv ^p-Sv-t_mƒ tÃUn-bw S¿-^n-Mv, _mw-•q¿ {Sm≥-kv G-jym C‚¿-\m-j-\¬ {]-Xn-\n-[n B¿ sh-¶n-´ Ir-jv-W≥ ]-cn-tim-[-n-°p-∂p

]-¿-\m-Sv tÌ-Unbw: ^-−v ]n-cn-¡Â B-i-¦m-P-\Iw-þ Imw-]-kv- {^-−v a-e-∏pdw: a-t©-cn ]-ø-\m-Sv tÃUn-b-hp-am-bn _-‘-s∏-´p hn-Zym¿-Yn-I-fn¬\n∂p ^-≠v ]n-cn°p∂-Xv B-i-¶m-P-\-I-am-s-W∂p Imw-]-kv-{^-≠v a-e-∏p-dw Cu-Ãv Pn√m I-Ωn-‰n A-`n-{]m-bs∏´p. a-‰p Pn√-I-fn¬ sa-Un-°-¬ tImf-Pv A-S-°-ap-≈ a-p-gp-h-≥ hnI-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°pw k-¿°m¿ t\-cn-´v ^-≠v A-\p-h-Zn°p-∂p-≠v. a-e-∏p-dw Pn√-bn-se hn-I-k-\-߃-°p am-{Xw P-\ß-fn¬\n∂p ^-≠v ]n-cn-°p-∂-

Xv Xp-S¿-°-Y-bm-bn-cn-°p-I-bmWv. a-t©-cn sa-Un-°¬ tI-mf-- Pn-\v am-{Xw 20 tImSn-tbm-fw cq]-bm-Wv Pn√-bn-se P-\-ß-fn¬\n∂p ]n-cn-s®-Sp-ØXv. ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-® k¿°m¿ tIm-f-Pp-Iƒ°pw C-Ø-cØn-ep-≈ ^-≠v ti-Jc-Ww hym-]-I-am-bn \S-∂p sIm-≠n-cn°p-I-bmWv. C-μn-cm B-hm-kv tbm-P\ t]m-te-m-Ø tI-{μ k-lm-b-^≠p-I-sf A-´n-a-dn-°p-I-bpw k-

¿-°-m-¿ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v hn-Ik-\w \-S-tØ--≠ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv t]-m-ep≈ ÿ-m-]-\-߃-°v P-\-ß-fn-¬-\n∂p ]n-cns®-Sp-Øv \-S-Øp-∂ hn-I-k-\߃-s°-Xn-tc hn-Zym-¿Y -- n k-aqlw {]-Xn-I-cn-°-W-sa-∂pw Pn√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Pn√m {]-kn-U-‚ v j-^o-Jv I√m-bn A--[y-£-X-h-ln®p. C¿-jm-Zv sam-d-bq¿, \n-bm-kv Np¶Ø-d, sI F dn-bm-kv, Aao-\ X-_-kpw, sI ]n kmPn-Z kwkm-cn®p.

Xn-cq-c-ßm-Sn: km-£-c-X Po-h\-°m-cp-sS th-X-\w \m¬-∏Xv i-X-am-\w h¿-[n-∏n-®-Xm-bn a{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v. kwÿ-m\ -- km-£-c-Xan-j≥ ]-Ømw X-cw Xp-ey-X tIm-gvk - n--s‚ F´mw _m-®v k-º¿-° ]T-\ ¢m p-If - p-sS Pn-√m-Xe - D-ZvL - m-S\ sN-Ωm-Sv Xr-°p-fw K-h. s - sl-kvIq-fn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. ap-gp-h≥ \n-c£ - c - s - c-bpw km£-c-cm-°m≥ A-£-c-e-£w ]≤-Xn-bn-eq-sS {i-an-®p h-cn-Ib - mWv. Xp-S¿ hn-Zym-`ym-k tI-{μ-ßfn-√m-Ø]-©m-bØ - p-If - n¬ tI-{μ-߃ Xp-Sß - pw. Ip-ssh-Øv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Iq-Sp-X¬ hn-tZ-i cm-Py-ß-fn¬ Xp-ey-X ]-co-£ \-S-Øp-∂ Imcyw k¿-°m-cn-s‚ k-Po-h ]-cn-KW-\-bn-ep-≠v. Pn-√m ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI

a-e-∏p-dw: Pn-√-bn-se kn.-_n.-Fkv.-C. ssl-kv-Iqƒ Cw-•o-jv A[ym-]-I¿-°v 10 ap-X¬ tIm-´°¬ A¬-am-kv A-°m-Z-an-Iv lm-fn¬ in¬-∏im-e kw-L-Sn∏n-°p-∂p. a-e-∏p-dw K-h. \-thm-Z-b hnZym-e-b {]n≥-kn-∏¬ hn _n kp[, sN-ss∂ t]ƒ Cw-•o-jv A°m-Z-an U-b-d-Œ¿ i-‡n-tZ-hn{io-[¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. ]s¶- S p- ° m- \ m- { K- l n- ° p- ∂ - h ¿ mlpmsahodaya@gmail.com C-sa-bn-en¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-ø-Ww. t^m¨: 94963-65490, 9496362673.-

km-£-c-Xm-an-j≥ 10mw-X-cw Xp-ey-Xm tIm-gv-kv k-º¿-° ]T-\ ¢m-kv Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Xr-°p-fw K-h.- ssl-kv-Iq-fn¬ hn-Zy-m-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v \n¿-h-ln-°p-∂p - b - n≥ {]-h¿-Ø\ - w D-ZvL - m- m an-j≥ U-bd - I - vS- ¿ tU- Im-w] Ip-™p A-[y-£X - \ - m-bn. Pn-√- £-cX bn¬ Iq-Sp-X¬ ]Tn-Xm-°-sf d- m. Ko-Xm k-Po-h v-k-Ωm-\n-®p. S-\w km-£-c-Xm an-j≥ tPm- I - vS- ¿ {]-^. B¿ i- X - m an-js - ‚ ap-J am-kn- bn‚ v U-bd Pn-ÿ sN-bv-X Xm-tg-t°m-Sv ]- km-£c ©m-b-Øn-\p-≈ D-]-lm-cw km- I-bm-b A-£-c ssI-c-fn-bp-sS in-Ip-am¿ \n¿-hln-®p. Xn-cq-c-

tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\w: hym-]m-cn-IÄ-¡v kw-c-£-Ww th-Ww a-e-∏p-dw: tZ-io-b-]m-X h-n-Ik-\w \-S-∏m-°p-tºmƒ I-®-hS-°m¿-°v kw-c-£-Ww th-Wsa-∂pw ]p-\-c-[n-hm-k ]mt°--Pv \-S-∏m-°-W-sa-∂pw sSIv-Ã-bn¬ B‚ v Km¿-U-sa‚ vkv Uo-te-gv-kv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ P-n-√m k≈ a{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zns\-Xn-scbpw k-a-c-°m¿ cq£am-b co-Xn-bn¬ I-fn-bm-°n. X-ß-fp-sS thm-´v hm-ßn A[n-Im-c-Øn¬ h-∂ cm-{„o-b∏m-

tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n Ip™m-hp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn C sI sN-dn, kn sI A-l-ΩZv-I - p-´n, ap-kv-X-^ im-Zn, Fw F P-eo¬ ju-°-Øv ssI-]-≈n, lw-k a-e-∏p-dw, sI ]n A-

–p¬-I-cow, A-∏p Ip-‰n-∏p-dw, Sn a-Ωn-°p-´n, ]n ]n l- ≥, kn-dm-Pv sIm-t≠m-´n, ap-l-Ω-Zv tIm-bth-ß-c, ap-l-Ω-Z-en s]--cn-¥¬-a-Æ, ssk-\p-±o≥ \n-e-ºq¿, A-en kn-Øm-c kwkm-cn-®p. N-a-bw _m-∏p A-[y£-X-h-ln-®p.

¿-´n-If - mcpw X-s∂ X-ßf - p-sS \ne-\n¬-∏pX-s∂ `o-j-Wn-bn-emb Cu L-´Ø - n¬ {]-iv\ - Ø - n-enS-s]-Sm≥ X-øm-dm-hm-ØX - n¬ {]Xntj-[ k-a-c-°m¿, C-\n-bp-w

thm´pw tX-Sn X-ßf - p-sS ho-´n¬ h-∂m¬ th-≠-t]m-se ss-I-Imcyw sN-øp-sa∂pw ap-{Zm-hmIy-cq-]-Øn¬ hn-fn-®p-]-d-bp-∂p≠m-bn-cp-∂p.

aWÂhm-l-\-§Ä \nÀ-¯m-\n-S-anÃ; tdm-Up-IÄ hm-l-\-§-fm \n-d-bp-¶p Xn-cq¿: a-W¬ hm-l-\-߃ \n¿-Øn-bn-Sm≥ ÿ-e-an√mØXv t]m-en-kn-s\ h-e-bv°p∂p. ]n-Sn-s®-Sp-Ø hm-l-\-ß-fm¬ tdm-Up-Iƒ \n-d-bp∂p. a-W¬ I-S-Øn¬ ]n-Sn-s®-SpØ B-bn-c-°-W-°n-\p hm-l\-ß-fm-Wv hnhn[ t]m-en-kv tÃj-\p-I-fnepw h-f-∏p-I-fn-epw ]m-X-tbm-c-ß-fnepw \n¿-Ønbn-Sp-∂Xv. Xn-cq¿ t]m-en-kv tÃj-\p ap-∂n¬ tImS-Xn tdm-Un¬ a-W¬ hm-l-\-߃ \n¿-Ønb-Xv K-Xm-K-X X-S -Øn-\p Imc-W-am-hp-∂p. ]n-Sn-Iq-Sp-∂ hm-l-\-߃

A-[ym-]-IÀ-¡v inÂ-¸-im-e

Iq-¨v _o-lmÀ t{Sm-^n {In¡äv: a-[y-{]-tZ-in-\v _m-änMv X-IÀ-¨ s]-cn-¥¬-a-Æ: s]-cn-¥¬-a-Æ {In-°-‰v tÃUn-b-Øn¬ h-®p-\S-°p-∂ 19 h-b- n-\p Xm-sg-bp≈-h-cp-sS A-¥¿kw-ÿm-\ Iq--®v _o-lm¿ t{Sm-^n Sq¿-Wsa‚n¬ (F-sse-bv-‰v - _n) tI-cf a-[y-{]-tZ-iv a-¬k-c-Øn¬ tSm-kv t\-Sn _m-‰nMv Xn-c-s™Sp-Ø a-[y-{]-tZ-in-\v _m-‰nMv XI¿-®. a-¬k-c-Øn-se B-Zy Hm-hdn¬ X-s∂ \n-jm-¥v Ip-iz-s-b (0), \-„-s∏-´ a-[y-{]-tZ-iv 70 d¨-kn-s‚ c-≠mwhn-°-‰v Iq-´p-

te-ew sN-øm-\m-hm-Ø-Xm-Wv hm-l-\-߃ hnhn-[ tÃ-j-\pI-fn¬ sI-´n-In-S-°m-≥ C-S-b-m°p-∂Xv. t\c-sØ c-≠v X-hW ]n-Sn-IqSnb tam-t´m-¿ ss_°v, Hm-t´m-dn-£ Xp-S-ßn-b sNdp-hm-l-\-߃ A-∂p te-ew sN-bv-Xn-cp∂p. Xn-cq-¿ kv-t‰-j-≥ ]-cn-[n-bnse Xn-cp-\m-hm-b, Xr-{]-tßmSv, ]-Sn-™m--td-°-c `m-K-ß-fn¬ \n∂m-bn \n-ch-[n a-W¬ IS-Øp hm-l-\-ß-fm-Wv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sp-∂-Xv. C-t∏mƒ Im-dp-I-fnem-Wv {]-[m-\-am-bpw a-W¬ IS-Øv \-S-°p-∂Xv. t]m-en-kv

Po-hn-X-am-hWw {]-t_m-[-\w: A-ÐpÂ-P-ºmÀ in-lm-_v X-§Ä sIm-t≠m-´n: \m-°p-sIm-≠pw Xq-en-I sIm-≠pw \-S-Øp-∂ {]t_m-[-\-tØ-°mƒ {]-k-‡-am-Wv Po-hn-Xw sIm-≠p-≈-Xm-sW∂pw hm-°p {]-hr-Øn-°-\p-kr-X-am-hp-tºm-tg P-\w A-Xv Aw-KoI-cn-°p-I-bp-≈p-sh-∂pw ]m-W-°m-Sv A-–p¬ P-∫m¿ in-lm-_v X߃ ]-d-™p. kp-∂n-bp-h-P-\ s^-U-td-j≥ Pn-√m {]-Xn-\n-[n kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ap-_-in¿ A-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X-h-ln-®p. k-a-Zv au-e-hn, F≥ sI \m-kzn¿ au-e-hn, A-jv-d-^v X-߃ sN´n-∏-Sn, A-en A-Iv-_¿ au-e-hn D-Zn-cw-s]m-bn¬, ]-c-∏-\-ßm-Sn Jmkn ap-l-Ω-Zv tIm-b-X-߃, k-eow D-∏-Sn k-Z-J-Øp-√ au-e-hn ImSm-ºp-g kw-km-cn-®p. k-am-]-\ sk-j≥ A-Uz. sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-am-]-\ {]-ta-bw k-Xy-Zo≥ X-I-c-cp-Xv kw-ÿm-\ Pw-C-ø-Øp¬ D-e-am sk-{I-´-dn au-em-\ \Po-_v au-e-hn A-h-X-cn-∏n-®p. C-{_m-low h-l-_n tXm-Wn-∏m-Sw, D-kv-am≥ au-e-hn X-lv-Xm-\n, ap-Po-_v h-l-_n ]q-Δ-Øn-°¬, F≥Pn-\ob¿ sam-bv-Xo≥-Ip-´n, hm-ln-_v A-–p¬-J-^m¿ au-e-hn, A–p-√-Øo-^v au-e-hn kw-km-cn-®p.

B-Œv {]-Im-cw A-h-Im-in-Iƒ C-s√-∂p Dd-∏v h-cp-Øn-bm¬ am-{X-ta hm-l-\-߃ te-ew sN-øm-\mhq. \n-e-hn-se \n-b-a-߃ aq-ew C-Xn-t\-sd Im-e-Xm-a-k-sa-Sp°pw. t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sp-∂ aW-en-\v ]n-g-bn-Sp∂-Xv d-h\yp h-Ip-∏mWv. ]n-g-b-S-bv°m≥ Im-e-Xmakw t\-cn-Sp-∂ Im-e-tØm-fw hm-l-\-߃ t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ kq-£n-°Ww. A-Xm-Wv ]m-X-tbm-c-߃ h-sc a-W¬ hm-l-\-߃ ssI-b-S-°m≥ Im--c-Ww.

{]-t_m-[-\cw-Kw i-à-am-¡Ww a-e-∏p-dw: k-a-q-l-Øn¬ D-S-seSp-Øp-h-cp-∂ Xo-{h-hm-Z-Øn-\pw B-flo-b I-®-h-S-Øn-\p-sa-Xntc b-Ym¿-Y B-Z¿-iw sIm-≠v {]-t_m-[-\ cw-Kw i-‡-am-°W-sa-∂p sI.-F≥.-Fw. Pn-√m t\-Xr-kw-K-aw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n A–p-√-t°m-b a-Z-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-F≥.-Fw. kw-ÿm--\ P\-d¬ sk-{I-´-dn F ]n A-–p¬ Jm-Z¿ au-e-hn, H A-l-Ω-Zv-Ip-´n F-∂ \m-Wn-lm-Pn, ]n sI A–p-√-lm-Pn, hn lw-k, Sn ]n A–p-d-km-Jv, Sn bq-kp-^v kz-emln, sI kp-sse-am≥, F≥ A–p-√ kz-em-ln, hn ]n I-cow kw-km-cn-®p.

bq-¯v tIm¬-{K-kv Hm-^n-kn-\pt\-sc A-{I-aw C-cp-ºp-gn: C-cp-ºp-gn t]m-kv‰ - v Hm^n-kn-\p F-Xn¿-hi - w {]-h¿-Øn°p-∂ bq-Øv tIm¨-{K-kv P-\tk-hm tI-{μ-Øn-\p t\-sc C-∂se cm-{Xn A-{I-aW - w \-S∂ - p. A{I-a-Øn¬ bq-Øv tIm-¨-{K-kv {]-Xn-tj-[n-®p. i-_o-_v C-cp-ºpgn, kn sI d-Po-_v, Pm-_n¿, a≥kq¿ ]-s¶-Sp-Øp. a-t©-cn t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

I¬-h³-j³ tIm-´° - ¬: H-bn-kI v- C‚¿ \mj-\¬ tIm-´° - ¬ Nm-]‰ v- ¿ I-¨h≥-j≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv Pn√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kplvd - a-ºm-Sv D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. Pn-√m {]-kn-U‚ - v \-tc-{μ-tZ-hv A[y-£X - h-ln-®p. ]n aq-k Ip-´n lm-Pn, \-en-\m-£≥, \-ko¿ tate-Xn¬, \n-kmw Xn-cq¿, ]n sI A-–p -aZ- v kw-km-cn-®p.

sI-´n-eq-sS Xn-cn-®ph-cm≥ {i-ans®-¶n-epw ]n-∂o-Sv h-∂ _m-‰v-kv∑m¿ _u-f¿-am-sc t\-cn-Sp-∂Xn¬ ]-cm-P-b-s∏-´p. Hm-]-W¿ ap-Ipƒ cm-L-hn-s‚ (59) A¿-≤sk-©zp-dn H-gn-®p \n¿-Øn-bm¬ a-s‰m-cp _m-‰v-kv-am≥am¿-°pw X-ß-fp-sS kv-tIm¿ 20\v ap-I-fn¬ t\-Sm-\m-bn√. tI-c-f-Øn-\v th--≠n se-Kv kv]n-∂¿ A-\-¥p cm-Pm-Wv _ufnMn¬ Xn-f-ßn-b-Xv. 19 Hm-hdn¬ 53 d¨-kv h-g-ßn 4 hn-°‰m-Wv A-\-¥p t\-Sn-b-Xv. ^m-

k-tlm-Z-b Pn-Ãm A-Xv-e-än-Iv-ao-äv h-fm-t©-cn-bn a-e-∏p-dw: kn.-_n.-F-kv.-C. k-tlm-Z-b Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰v 13, 14 Xn-ø-Xn-I-fn¬ h-fm-t©-cn U¬-ln C‚¿-\m-j-\¬ kv-Iq-fn¬ \-S°pw. A-≠¿ 12, 14, 16, 18 hn-`m-K-ß-fn-em-bm-Wv a¬-k-c-߃. 14\v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv-knMv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn.-_n.-F-kv.-C. hn-Zym-e-b-ß-fn-se Im-bn-Im-[ym-]-I-cp-sS tbmKw A-©n-\v 11 a-Wn-°v U¬-ln C‚¿-\m-j-\¬ kv-Iq-fn¬ tN-cpsa-∂pw k-tlm-Z-b P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw A-–p¬-\m-k¿ A-dnbn-®p. t^m¨: 9446635320, 9496365490. tbm-K-Øn¬ k-tlm-Z-b {]-kn-U‚ v Fw Sn tPm¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw A-–p¬ \m-k¿, U¬-ln C‚¿-\m-j\¬ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ sI D-Æn-Ir-jv-W≥, J-Pm-©n ^m-Z¿ ssj-Pp Xm-\-∏-\m¬, -F Pu-l¿, tUm. ssk-Zv, kn-kv-‰¿ kp-_n\n, tP-°-_v sk-_m-kv-‰y≥ kw-km-cn-®p.

km-£-c-X Po-h-\-¡m-cp-sS th-X-\w 40i-X-am-\w hÀ-[n-¸n-¨-p: a-{´n

tZiob]mX Ø-e-sa-Sp¸v: {]ap-J ]mÀ-«n-I-fp-sS \n-Êw-K-X-bn C-c-IÄ-¡v {]-Xn-tj[w Ip-‰n-∏p-dw: tZ-io-b-]m-X-bv°mbp-≈ ÿ-e-sa-Sp-∏n-s\-Xn-tc ÿ-ew \-„-s∏-Sp-∂-h¿ \nc-¥c {]-t£m-` k-a-c-Øn¬ Xp-S-cptºmgpw {]ap-J cm-{„o-b I-£nIƒ C-°m-cy-Øn¬ Xp-S-cp-∂ au-\Ø - n¬ C-cI - ƒ-°p-≈ {]-Xntj-[whym-]I - a - m-hp∂p. kn.-]n.Fw, tIm¨-{Kkv, apkve v- nw-eo-Kv Xp-Sßn-b I-£n-If - psS t\-Xm-°ƒ ka-cw I-≠n-s√∂p \-Sn-®v kwÿm-\ k-¿-°mcn\v Hmim-\ ]m-Sp-Ib - m--sW-∂mWv k-a-c-°m¿- ap-{Zm-hm-Iy-Øneq-sS ]-cn-l-kn-°p-∂-Xv. ]m-X hn-Ik - \ - Ø - n-\v F-Xn-cp-\n¬-°p∂-h¿ Xo-{h-hm-Zn-I-fm-sW-∂p-

a-e-∏p-dw: k¿-°m¿ k¿-ho-kn¬ D-tZym-K \n-b-a-\-ß-fn¬ _[n-c-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-I-tfm-Sv ]n.-F-kv.-kn. Im-Wn-°p-∂ A-hK-W-\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂pw ap-gp-h≥ _-[n-c-cm-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ-°v tbm-Ky-X-bv°v A-\p-k-cn-®v tPm-en \¬-I-Wsa-∂pw A-Iv-]m-ln Pn-√m I-Ωn‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v Fw A-–p¬-eØo-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. A∫m-kv, ap-l-Ω-Zv, aq-k, cp-Kv -anWn kw-km-cn-®p.

2 Unkw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

ßm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v hn.-hn P-ao-e, Xn-cq-cßm-Sn , ]-c∏ - \ - ß - m-Sn, h-≈n-°p∂v, aq-∂n-bq¿, s]-cp-h≈ - q¿, tX™n-∏e - w, \-∂{- º ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚p-am-cm-b hn ]n A-lΩ-Zv Ip-´n lm-Pn, F ko-\-Øv B-en _m-∏p, sI Fw ]n ssJdp-∂o-k, hn ]n ssk-Xe - h - n F∂ Ip-™m-∏p, sI Sn Ip-™m∏p-´n lm-Pn, ^n-tdm-kv I-≈nbn¬ , sI Sn k-^n-b, Pn-√m ]©m-bØ - v Aw-Kß - f - m-b h-\P - , kn ]n P-ao-e A-_q-_° - ¿, tªm-°v ssh-kv {]-kn-. F≥ Fw A≥-h¿ km-ZØ - v, km-£c - X - anj≥ Pn-√m tIm¿-Un-t\-‰¿ kn A-_vZ- p-dj - o-Zv, A-kn. tIm˛ HmUn-t\-‰¿ Sn hn {io-P≥ kw-kmcn-®p. Pn-√-bn¬ F-´mw _m-®nse Xp-√y-X tIm-gvk - n¬ 7222 Bfp-I-fm-Wv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-cn°p-∂X - v.-

_n-Zv ^m-dq-Jpw, \n-_q tPm-kpw 3 hn-°-‰v ho-Xw ho-gv-Øn. a-dp-]Sn _-m-‰nMn-\n-d-ßn-b tI-c-fØ -- n\v Xp-S-°-Øn-se Hm-]-W-¿ _mkn¬ a-Xyp-hn-s\(0) \-„-s∏-´p. c-≠m-a-Xm-bn tPm-^n-≥ tP-mkn-s\ (39) \-„-s∏-´ tI-c-f-w Ifn A-h-km-\n-°p-tºmƒ 30 Hmh-dn¬ 2 hn-°-‰v \-„-Øn¬ 69 d¨-kv F-∂ \n-e-bn-em-Wv. cmhn-se tI-c-f {In-°-‰v A-tkmkn-tb-j≥ sk-{I-´-dn A-\-¥\m-cm-b-W≥ a-¬k-cw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.

A-´À-ta-J-em A-Xv-e-än-Iv ao-äv tN-fm-cn: 45ma-Xv A-¥¿-ta-Jem A-Xv-e-‰n-Iv-ao-‰n-\v \m-sf Imen-°-‰v- k¿-h-I-em-im-e tÃ-Unb-Øn¬ Xp-S-°-am-hpw. aq-∂v, \m-ev, A-©v Xn-ø-Xn-I-fn-em-Wv ao-‰v \-S-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bp-≈ H-cp-°-߃ tÃ-Un-b-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-bn-h-cp-∂p. \m-sf sshIo-´v \m-en-\v ssh-kv-Nm≥-kne¿ tUm.-Fw A-_v-Zp -emw DZv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°pw. ao-‰nse ^-e-\n¿-Wb-Øn-\v C-°pdn t^m-t´m-^n-\n-jn-Mv Im-a-d G¿-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v.

tem-I hn-I-emw-KZn-\w \m-sf a-e-∏p-dw: Un-kw-_¿ aq-∂v tem-I hn-I-emw-K Zn-\-tØm-S\p-_-‘n-®v Pn-√m ]-©m-bØpw km-aq-lnI\o-Xn h-Ip∏pw tN¿-∂v \m-sf hn-hn-[ ]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-∏m-°p-∂p. am\-kn-I-hpw im-co-cn-I-hp-am-b sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ hn`n-∂ ti-jn-bp-≈ tem-I-sØ e- £ - ° - W - ° m- b P- \ - ß ƒ°v th-≠n \o-°n-hbv-°-s∏-´ Zn-\-am-Wv Un-kw-_¿ aq-∂v. apgph≥Zn-h-kw \o-≠p-\n¬-°p∂ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv Pn-√m ]©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ B-hn-jv-I-cn-®n´p-≈-Xv. a-e-∏p-dw lm-Pn-bm¿-]-≈n°-Sp-Øv Xm-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn--¬ cm-hn-se 10 a-Wn-°v ]n D-ss_-Zp-√ Fw.F¬.F. ]-cn]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-°pw. im-co-cn-I-˛am-\k -- n-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂ Ip-´nI-fp-sS hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-SnI-fp-w am-Pn-Iv tjm-bpw \-S°pw.- A-cbv-°v Xm-sg ti-jnbn-√m-Ø, ]-c-k-lm-b an-√msX k-©-cn-°m≥ I-gn-bm-Ø Pn-√-bn-se 100 t]¿-°v Pn-√m ]-©-m-b-Øv \¬-Ip-∂ aq-∂v N-{I-ß-fp-≈ kv-Iq-´-dn-s‚ hn-

X-c-W D-Zv-Lm-S-\w \m-sf D-®°v ti-jw c-≠v a-Wn-°v Xm-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ km-aqlnI \o-Xn a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°pw.- knhn¬ tÃ-j≥ tIm-ºu-≠n¬ Ip-Spw-_-{io-°v th-≠n Pn-√m ]-©m-b-Øv X-øm-dm-°n-b inXo-I-cn-® hn¬-∏ tI-{μ-Øn-\Sp-Ø ap-dn-bn-se -A-Xn Po-h\w- Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-knU--‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv c-≠v aWn-°v Xp-d-∂v sIm-Sp-°pw.I-gn--™ Ip-sd h¿-j-ß-fmbn Pn--√m ]-©m-b-Øv ]-cn-c£ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn In-S-∏n-em-b tcm-Kn-Iƒ-°v th≠n ]m--en-tb--‰o-hv¢n-\n-°p-Iƒ tI-{μo-I-cn-®v Ip-S, tkm-∏v, sa-gp-Ip-Xn-cn, N-μ-\Øn-cn, a-‰v I-c-Iu-i-e h-kv-Xp-°ƒ Xp-Sßn-b-h \n¿-an-°p-∂-Xn-¬ ]cn-io-e-\w \¬-In-sIm-≠n-cn°p-I-bm-Wv. Cu D¬-∏-∂-߃ ]m-en-bw F-∂ {_m-‚ v-s\bv-an¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp sIm-≠n-cn-°p-∂p-≠v. C-Xn--\m-bn H-cp ÿn-cw hn-]-W\ tI{μ-am-Wv a-e-∏p-dw kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ A-Xn Po-h-\w F∂ t]-cn¬ H-cp-°p-∂-Xv.

\n-b-am-\p-kr-Xw {]-hÀ-¯n-¡p-¶ Izm-dn-IÄ-¡v ]-cn-Øn-Xnþh-\w h-Ip-¸n-sâ A-\p-a-Xn th-−a-e∏ - p-dw: I-S¬-Øo-ct- Øm, Xoc-{]-tZ-iß - f - n-tem Dƒ-s∏-Sm-Ø \n-b-am-\p-kr-Xw {]-h¿-Øn-°p∂ I-cn-¶¬ Izm-dn-If - p-sS {]-h¿Ø-\-߃-°p tI-{μ-]-cn-ÿnXn h-\w-h-Ip-∏n-s‚ A-\p-a-Xn th-W-sa-∂ D-Ø-c-hv t`-Z-K-Xn sN-øm≥ kw-ÿm-\ ]-cn-ÿn-Xn Im-em-hÿ hy-Xn-bm-\ h-Ip-∏v Xo-cp-am-\n-®p. Hmƒ-tI-c-f {I-j¿ Hm-tW-gvkv A-tkm-kn-tb-js - ‚ \n-th-Z\-s-Ø-Øp-S¿-∂m-Wv ]p-Xn-b DØ-c-hv. A-tX-k-a-bw ]-cn-ÿnXn h-\w- h-Ip-∏n-s‚ -A-\p-a-Xnbn-√m-sX \-Zo-X-S-ß-fn¬ J-\\w \-SØ - p-∂X - pw ]p-gI - f - n¬ \n∂p a-W¬ hm-cp-∂X - pw k¿-°m¿ \n-tcm-[n-®p. BK-kvX - v A-©n-

\v ]p-ds - ∏-Sp-hn-® tZ-io-b l--cn-X {So-_q-We - n-s‚ D-Øc - h - n-s‚ ASn-ÿm-\Ø - n-em-Wv \n--tcm-[\ - w. F-√m-hn-[ A-\p-a-Xn-I-tfm-sS {]-h¿-Øn-°p-∂ Iz-m-dn-I-fp-sS J-\-\-Øn-\v tI-{μ-]-cn-ÿn-Xn h- \ w- h - I p- ∏ n- s ‚- ( Fw.H.C.F^v) A-\p-a-Xn th-s≠-∂m-Wv Cu am-kw 27\v ]p-d-s∏-Sp-hn-® t`-ZK - X - n-bn¬ ]-db - p-∂X - v. A-tX-k-a-bw I-S¬-Ø-o-cØp- [m-Xp-J\ - \ - w \-SØ - p- ∂ -- X - n\p ]-cn-ÿn-Xn h-\w h-Ip-∏n-s‚ A-\p-aX - n th-Ww.-Im-em-hÿ m hy-Xn-bm-\ h-Ip-∏v U-bd - Œ - ¿ ]n {io-IW - vT≥ \m-bc - m-Wv ]p-Xn-b D-Øc - h - v ]p-ds - ∏-Sp-hn-®n-cn-°p-∂Xv.-kw-ÿm-\ k¿-°m¿ D-Ø-chp-{]-Im-cw k-w-ÿm-\-sØ A-

©p sl-Œd - n-\v Xm-sg-bp-≈ I-cn¶¬ Izm-dn-Iƒ- tI-{μ-]-cn-ÿnXn h-\w h-Ip-∏n-s‚ A-\p-a-Xnbn-√m-sX-bm-Wv {]-h¿-Øn-®p sIm-≠n-cn-°p-∂X - v. F-∂m¬, BK-kv-Xv A-©n\v l-cn-X {So-_q-W¬ hn-[n h-∂Xn-s\-Øp-S¿-∂p kw-ÿm-\Ø - v ]-e-bn-S-ß-fn-epw I-cn-¶-¬ Izmdn-Iƒ-°v X-t±-i-ÿ-m-]-\-߃ t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂m-Wv Hmƒ tI-c-f {Ij¿ A-tkm-kn-tb-j≥ - P-\d - ¬ sk-{I-´-dn Fw- F A-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-ÿm- \ - k¿°m-cn-\pw Im-em-h-ÿm-hy-Xnbm-\ h-Ip-∏n-\pw \n-th-Z-\w \¬-In-bX - v. Xp-S¿-∂m-Wv k¿-°m¿ t`-ZK - X - n ]p-ds - ∏-Sp-hn-®X - v.-

a-cp-X a-®p-¨o-\n-bn t]m-enkv c-l-k-ym-t\-z-j-W hn-`m-K-hpw B-`-y-´-c kp-c-£m hn-`m-K-hpw ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n F-S-°-c: am-thm-hmZn-Iƒ FØn e-Lp-te-J-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-X a-cp-X a-Æp-®o-\n-bn¬ t]m-en-kv c-l-k-ym-t\-z-j-W hn`m-K-hpw B-`-y-¥-c kp-c-£m hn`m-K-hpw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. h-S-t°-ß-c A-_v-Zp-√, hn-√m©n-d hn-i-z-\m-Y≥, I-f-cn-°¬ Zm-k≥, D-Æn-\m-b¿, D-ss_-Zv F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-em-Wv i\n-bm-gv-N ssh-Io´v A-©-ctbm-sS B-bp-[-[m-cn-I-fm-b A©w-K kw-L-sa-Øn-b-Xv. C-hcp-sS ho-Sp-I-fn¬\n-∂p A-cn, ]©-km-c, D-∏v, X-°m-fn Xp-S-ßnb `-£-y-km-[-\-߃ ti-J-cn® ti-j-am-Wv kw-Lw a-S-ßn-bXv. Cu ho-Sp-I-fn-se-√mw kwLw \m-ev X-c-Øn-ep-≈ e-Lpte-L-Iƒ hn-X-c-Ww \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. A-_v-Zp-√-bp-sS a-I≥ sj-aodn-s‚ `m-cy kp-ssl-P-bm-Wv kw-L-sØ B-Zyw I-≠-Xv. InW-‰n¬\n-∂p sh-≈w tIm-cns°m-≠n-cp-∂ C-h-tcm-Sv t]-Sn°-≠ R-߃ am-thmhmZn-Ifm-Wv, t^m¨ sN-bv-Xv t]m-enkn¬ hn-h-c-a-dn-b-°-cp-sX-∂ ap∂-dn-bn-t∏m-sS-bm-Wv am-thm-hmZn-Iƒ F-Øn-b-Xv. t]-Sn-®-c-≠ kp-ssl-P `¿Øm-hn-s‚ tPy-jvT-s‚ ho-´nte-°v Hm-Sn-t∏m-hp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-∂o-S-h¿ a-‰p-≈-h-cp-sSbpw ho-Sp-I-fn¬ I-b-dn `-£-Wkm-[-\-ß-ƒ ti-J-cn-®v a-S-ßp-

am-thm-hmZnIÄ hn-X-c-WwsN-bv-X P-\-Io-b hmÀ-¯m _p-Å-än-\n kn.--]n.-Fw. I-®qÀ tem-_n-s¡-Xn-tc hn-aÀ-i-\w F-S-°-c: a-cp-X-bn¬ am-thmhmZn-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-X P\-Io-b hm¿-Øm _p-≈-‰n-\n-¬ kn.]n.Fw. I-Æq¿ tem-_ns°-Xn-tc cq-£ hn-a¿-i-\w. P\-Io-b hn-tam-N-\ K-dn-√m tk\- I-_-\o Z-f-Øn-s‚ hm¿-Øm _p-≈-‰n-\m-b Im-´p-Xo-bn-emWv kn.]n.Fw. I-Æq¬ tem_n-s°-Xn-tc hn-a¿-i-\-ap-≈Xv. \m-ev t]-Pp-I-fp-≈ _p-≈‰n-\n¬ Im-en-I kw-`-h-ß-fmWv G-sd-bpw. A-N-yp-Xm-\-μ-\pw, im-kv{X- km-ln-Xy-]-cn-j-Øpw KmUvK - n¬ dn-t]m¿-´v \-S∏ - m-°m≥ ]-ck - y- a - m-bn cw-KØ - v h-∂t- ∏mƒ kn.]n.Fw. I-Æq¿ tem-_n Km-Uv-Kn¬ dn-t]m¿-´v X-≈n-°f-bp-I am-{X-a-√, tIm¿-]-td-‰v J-\-\-am-^n-b Xm¬∏-cyw kwc-£n-°m≥ I-kvX - q-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n-s\-Xn-tc l¿-Øm¬ \I-bm-bn-cp-∂p. I-f-cn-°¬ Zm-ks‚ ho-´n-se-Øn-b kw-Lw Cbm-fp-sS k-tlm-Z-cn-bn¬\n-∂p X-°m-fn hm-ßn. kv-{Xo-I-fpw Ip´n-I-fp-a-S-°w B-bp-[-[m-cn-I-fp-

S-Øn-sb-∂pw _p-≈‰ - n-\n¬ ]d-bp-∂p. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-WsØ F-Xn¿-Øp-sIm-≠v kn.]n.F-Ωn-se H-cp hn-`m-Kw P-\ß-sf sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-I-bmsW-∂v _p-≈-‰n-\n¬ ]-d-bp∂p.h-b-\m-´n-se kn.]n.-Fw. t\-Xm-hv i-in-{μ≥ a-s‰m-cp atl- { μ- I ¿- a - b m- h p- I - b m- s W-∂pw( B-Zn-hm-kn-I-sf H-‰psIm-Sp-Ø-bmƒ) ]-cm-a-¿-i-ap≠v. k¿-°m¿ I-Ωn-‰n-I-f-√ P\-Io-bm-[n-Im-c k-an-Xn-I-fmWv ]-›n-a-L-´-sØ kw-c-£n°p-I F-∂ X-e-s°-´n-em-Wv _p-≈‰n-s‚ H-cp t]-Pv Xp-Sß - p∂-Xv. Km-UvK - n¬ dn-t]m¿-´n-s\ A-´n-ad - n-®v tIm¿-]t- d-‰v˛- J - \ - \ - am-^n-b Xm-¬∏-cyw kw-c-£n°m-\m-Wv ]-cn-ÿn-Xn-bp-am-bn _-‘-an-√m-Ø I-kv-Xq-cn-cw-Ks\ \n-b-an-®-sX-∂v _p-≈-‰n-

\n¬ ]-d-bp-∂p. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-\m-bp-≈ hntam-N-\ K-dn-√m tk-\-bp-sS ktμ-i-a-S-ßn-b t]-Pn¬ tIm-gnt°m-Sv sXm-´n¬-]m-ew Np-cW - nbn-se ap-°w {Km-ss\-‰v H-IvtSm-_¿ 27-\v sd-bv-Uv sN-bv-X hn-hc - h - a - m-Wv sIm-Sp-Øn-cn-°p∂-Xv. h-b-\m-Sv Pn-√-bn-se X-cntbm-Sv ]-©m-b-Øn-se I-cn-¶Æn-°p-∂v tIm-f-\n-bn¬ B-KkvXv ]-Xn-\m-en-\v {]-N-m-c-W Im-w] - bn≥ \-SØ - n-b hn-hc - ß - fpw, am-thm-hmZn t\-Xm-hv Nmcp-a-Ppw-Zm-dn-s‚ c-‡-km-£-nXzw Pq-sse C-cp-]Ø - n-sb-´n-\v h-b\ - m-S≥ Im-Sp-If - n¬ B-Nc - n® hn-hc - h - pw, ]-›n-aL - ´- ta-Je-bn¬ tI-c-f-˛-I¿-Wm-S-I-˛-Xan-gv-\m-Sv kw-L-a- ÿ-e-sØ km-bp-[ {]-h¿-Ø\ - Ø - n-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-s‚ `m-K-am-bn c-

b am-th-m-hmZn-I-sf I-≠ `-b∏m-Sn-em-Wv. kw-L-Øn-se H-cm-sf t]menkv Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. a-ebm-fn-bm-b jn-t\m-Pv F-∂-bm-

sf-bm-Wv Xn-cn-®-dn-™n-´p-≈-Xv. h-\m-Xn¿-Øn-{]-tZ-i-am-b a-Æp®o-\n-bn¬ P-\-hm-k tI-{μ-Øn¬ am-thmhmZnIƒ F-Øn-bn´pw D-∂-X D-tZ-ym-K-ÿ¿ ÿ-e-

‡-km-£n-I-fm-b k-Jm-hv kn-\n-°v, k-Jm-hv Zn-\I - ¿ (sb√-∏) F-∂n-hs - c {]-tX-yI - w A\p-kv-a-cn-® hn-h-c-hpw ]-d-bp∂p-≠v. C.F-kv.s - F, ]n.--F^ - v, an-\n-aw th-X-\-w, ÿn-cw sXmgn¬ F-∂o A-h-Im-i-ß-fpw sXm-gn¬ \n-b-a-ß-fpw k¿°m¿ Im-‰n¬ ]-d-Øp-∂p-sh∂pw ]-db - p-∂p-≠v. H-‰ Xo-s∏mcn-°v H-cp Im-´p-Xo-bm-bn -amdm≥ I-gn-bpw, A-Sn-®a - ¿-Øs - ∏´-h-s‚ tcm-jw Im-´p-Xo-bm-bn B-fn-∏-S-c-s´-sb-∂p-ap-≈ hm°p-If - pw _p-≈‰n-\n¬ sIm-SpØn-´p-≠v. kn.]n.-sF. am-thmhmZn A-Xn¿-Øn I-Ωn-‰n-°pth-≠n ]n a-μm-In-\n(h-‡mhv)bp-sS t]-cn-em-Wv _p-≈‰n≥ C-d-°n-bn-´p-≈-Xv. P-\-Iob hn-tam-N-\ K-dn-√m tk-\-bpsS e-£-y-ß-fpw hn-i-Z-am-bn _p-≈‰ - n-\n¬ tN¿-Øn--´p-≠v. sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øm≥ X-øm-dm-bn--√. am-thm-hmZn km-∂n-[-y-ap-≈-Xn-\m-¬ {]-tZ-ihm-kn-Iƒ G-sd `-b-∏m-Sn-emWv.-


{]mtZ-inIw

2 Unkw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

F-kv-.-ssh-.-F-kv. k-aÀ-¸-Ww C-¶v

]cn-]mSn

„Xn-cq¿ Xr-°-≠n-bq¿ F.-bp.-

]n kv-Iqƒ: Ip-Spw-_ k-lm-b k-an-Xn cq-]o-I-c-Ww ˛ 4.-30 „Xn-cq¿ ]q-°-bn¬ A-ßm-Sn : F-kv.-Un.-]n.-sF .s]m-Xp-tbmKw ˛ F sI A-–p¬ a-Po-Zv-˛ 6.30 „a-e-∏p-dw G-d-\m-Sv C≥ tlm´¬: tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP°-_v) Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩf-\w ˛ 2.-00

Adnbn-¸pIÄ

td-j³-ImÀ-Uv hnX-cWw s]-cn-¥¬-a-Æ: 2013 \-hw-_¿ 13 h-sc td-j≥-Im¿-Un-\v At]-£n-®n-´p-≈-h-cn¬ C-\n-bpw td-j≥-Im¿-Uv ssI-∏-‰n-bn-´nF-S-°-c \m-tcm-°m-hn¬ ÿm-]n-® k-Jm-hv Ip-™m-en-bp-sS A¿-[-Im-b {]-Xn-a kn.-]n.-Fw. √m-Ø-h¿ 17\v ap-ºm-bn tdkw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n sI ssk-\-_ A-\m-—m-Z-\w sN-øp-∂p j≥-Im¿-Uv G-‰p-hm-ß-Ww. Cs√-¶n¬ Im¿-Up-Iƒ d-±v sNøpw. ssI-∏-‰-n-bn-´p-≈ td-j≥Im¿-Up-Iƒ _-‘-s∏-´ tdj≥-I-S-I-fn¬ c-Pn-ÿ-sN-bvXn-´n-√m-Ø-h¿ 17\p-ap-ºm-bn cPn-ÿ sN-øm-Ø-]-£w {]-kvXp-X Im¿-Up-I-fpw tc-J-I-fn¬\n-∂v H-gn-hm-°p-sa-∂v Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

h-≠q¿: F-kv.-ssh-.-F-kn-s‚ km-¥z-\w ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn h-≠q¿ tkm¨ I-Ωn-‰n-bpsS km-aq-lnI-t£-a hn-`m-Kw Kh.-B-ip-]-{Xn-bn-te-°v D-]-I-cW-߃ Xn-¶-fm-gv-N k-a¿-∏-n°pw.-B-ip-]-{Xn-bn-te-°v AXym-h-iy-am-b D-]-I-c-W-ß-fpsS k-a¿-∏-Ww hn-t\m-Z k-©mc- a-{¥n F- ]n A-\n¬-Ip-am¿ saUn-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. kn- Sn]n A-–p¬ K-^q-dn-\v \¬-In \n¿-h-ln-°pw.- In-S-°-Iƒ, I-´nep-Iƒ, •q-t°m-kv kv-‰m‚ v, XpS-ßn-b D-]-I-c-W-ß-fm-Wv \¬Ip-∂-Xv.-kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn h-≠q-¿ A-–p¿-d-ln-am≥ ss^kn A-[y-£-X-h-ln-°pw. ]nsI -Fw k-Jm-^n C-cn-ß-√q¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.-

kozhikode/mle

_n.-]n.--FÂ. ImÀ-Un-\v A-t]-£ \Â-In-b-hÀ Zp-cn-X-¯n F-S-°-c: I-gn-™-h¿-jw ap-J-ya-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ _n.-]n.--F¬. Im¿-Un\p A-t]-£ \¬-In-b-h¿ Zp-cnX-Øn¬. \m-fn-Xp-h-sc Im¿Upw, \-º-cpw \¬-Im≥ _-‘s∏-´-h¿ X-øm-dmhm-Ø-Xm-Wv C-h-sc Zp-cn-X-Øn-em-°n-bn-cn°p-∂-Xv. t]m-Øp-I¬ ]-©m-bØn¬ \n-∂v B-bn-c-Øn A™q-tdm-fw B-fp-I-fm-Wv a-e-∏pd-Øv \-S-∂ ap-J-y-a-{¥n-bp-sS P\-k-º¿-°-]-cn-]m-Sn-bn¬ At]-£ \¬-In-b-Xv. Xn-c-°v-aq-ew Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ap-Jm-¥n-c-hpw A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn-®p. ]n∂o-Sv Cu A-t]-£-Iƒ ]-©mb-Øn-te-°v A-b-°p-I-bpw {Km-

a-t©-cn tdm-Uv d-_-ssd-kv Uv sN-¿p-¶-Xn-\v F-«p tIm-SnbpsS `cWm\paXn

^pSvt_mÄ sh-ä-d³-kv ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p s]-cn-¥¬-a-Æ: Im-Z-d-en kvt]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ A-©m-a-Xv ]-®o-cn D-kvam≥ kv-am-c-I tdm-fn-Mv t{Sm-^n°p th-≠n 40 h-b- n-\p ap-Ifn-ep-≈-h¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n°p-∂ sh-‰-d≥-kv ^p-S-vt_mƒ Sq¿-W-sa‚ v c-≠mw-hm-cw s\lvv-dp-kv-t‰-Un-b-Øn¬ B-cw-`n°pw.-

a-t©-cn: a-t©-cn \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-se tdm-Up-Iƒ d-_ssd-kv-Uv sN-øp-∂-Xn-\p F-´v tIm-Sn-cq-]-bp-sS `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®p. sN-c-Wn-˛-]-∂n-∏m-d tdm-Un\p 1.-25 tIm-Sn-cq-], F-S-∏-‰˛-]p√n-°p-Øv-˛-B-™n-e-ßm-Sn tdmUn-\v aq-∂p tIm-Sn-cq-], \-dp-I-c bq-\n-‰n hn-a≥-kv tIm-f-Pv tdmUn-\v 2.-25 tIm-Sn-cq-], a-t©-cn

C≥-U-kv-{Sn-b¬ F-tÃ-‰v tdmUn-\v 75 e-£w cq-], d-_-ssd-kvUv sN-øp-∂-Xn-\p A-\p-a-Xn e`n-®-Xm-bn A-Uz. Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. a-t©-cn-˛ a-e-∏p-dw tdm-Uv \ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°mbn 50 e-£w cq-]-bpw A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. a-t©-cn \-K-c-h¬-°-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn Su-Wn-se hn-hn-[ tdm-Up-I-fn¬ ssl-am-

kv-‰v hn-f-°p-am-S-߃ ÿm-]n- tam-Zn-®p. A-\p-tam-Z-\ tbm-Kw °p-∂ {]-h¿-Ø-\-߃ B-cw- a-°-c-]-d-ºv {Km-a-∏-©m-b-Øv `n-®p. {]-kn-U‚ v ]n ap-l-Ω-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hn-Zy-m-`ym-k ÿn-c-k-an-Xn h-S-°m-ß-c: a-¶-S D-]-Pn-√m I- sN-b¿-am≥ ]n sI sk-bv-Xv Atem¬-k-h-Øn¬ Hm-h-tdmƒ _p X-߃ A-[y-£-X-h-lnNmw-]y≥-jn-∏v I-c-ÿ-am-°n-b ®p. h-S-°m-ß-c Pn.-Fw.-F¬.-]n. kvtªm-°v B-tcm-Ky hn-Zy-`ymIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf-bpw A- k k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn F-®v [ym-]-I-sc-bpw ]n.-Sn.-F. A-\p- ap-l-Ω-Z-en ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-

]p-c-kv-Im-c hn-X-c-W-w

S-Øn. F.-C.-H. sI F-kv jmP≥ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-X-cWw sN-bv-Xp. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v kn ]n ssk-\p¬ B-_n-Zv, sl-Uv-amÿ ]n sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Fw.-Sn.F. {]-kn-U‚ v sI Sn i-_v-\, kv-Iqƒ eo-U¿ C-^-B-_nZo≥, A-[ym-]-I-cm-b F ]n {]k-∂, Fw ap-kv-X-^, F Sn keo-\ kw-km-cn-®p.-

t]m-¯p-I-Ãn {Sm³-kv-t^m-a-dp-IÄ XÀ-_n-b-¯v Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp s]-cn-¥¬-a-Æ: tI-c-f kn≥kn-em \q-cn-b-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Zzn-Zn-\ kw-ÿm-\-X-e B-flo-b X¿-_n-b-Øv Iymw-]v c-≠v, aq-∂v Xn-ø-Xn-I-fn¬ s]-cn¥¬-a-Æ a¿-I-kv Jm≥-_msl \q-cn-ø ]-cn-k-c-Øv l-{kØv \q-cn \-K-dn¬ \-S-°pw. Iymw-]n-\v Nn-iv-Øn Jm-Zn-cn Xzmco-J-Øn-s‚ B-flo-b Kp-cp l{k-Øv ap-l-Ω-Zv B-cn-^p-±o≥ Pn-em-\n ssl-Z-cm-_m-Zv, A-lΩ-Zv ap-ln-bp-±o≥ Pn-em-\n \q-cnjm-km-\n t\-Xr-Xzw \-¬-Ipw. Iymw-]n-t\m-S-\p-_-‘n-®v c-≠v, aq-∂v Xn-ø-Xn-I-fn¬ h-\n-X-Iƒ°m-bn {]-tXy-I ¢m-kv ap≥-kn∏¬ Su¨ lm-fn¬ cm-hn-se ]Øv ap-X¬ \-S-°pw. kzm-K-Xkw-Lw tbm-K-Øn¬ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v au-em-\ bq-kp^v \n-km-ao jm-lv-kp-lq-cn A[y-£-X-h-ln-®p. au-em-\ \hm-ko jm kp-lq-cn Fw F \qdp-ap-l-Ω-Zv ap-kv -eym¿, Fw F≥ ap≥-jn kp-lq-cn, ]n sI A-–p-d-ln-am≥ ap-kv-eym¿, \m\m-°¬ ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

I-Æq-cn¬ \-S-∂ kwÿm-\ kvIqƒ imkv-{X-ta-fbn¬ XZvk-a-b {]hr-Øn ]cn-N-b-ta-fbn¬ tem-l-Ø-In-Sp-]-tbmKn-®p-≈ \n¿-am-W h-kv-Xp°ƒ F-∂ C-\-Øn¬ F t{K-Uv t\-Sn-b _m-Zn-jm jlm≥ (a-ºm-Sv d-“m-\n-b tImf-Pv l-b¿-sk-°≥U-dn kvIqƒ ta-∏m-Sw)

F-S-°-c: Zm-cn-{Zy tc-J-bv°v Xmsg-bp-≈ Ip-Spw-_-߃-°v kuP-\y-am-bn ssh-Zyp-Xn e-`y-am°p-∂-Xn-\p-≈ ]-≤-Xn-bm-b cmPo-hv Km-‘n {Km-ao-W hn-Zyp-Xv tbm-P-\ (B¿.-Pn.-Pn.-hn.-ssh) bp-sS `m-K-am-bn t]m-Øp-I√n¬ {Sm≥-kv-t^m-a-dp-Iƒ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n B-cym-S≥ apl-Ω-Zv \n¿-h-ln-®p. t]m-Øp-I√v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v a-dnbm-Ω F-{_-lmw A-[y-£-X hln-®p. ]-≤-Xn-bn-eq-sS t]m-ØpI¬ ]-©m-b-Øn-se C-cp-\q-dv Ip-Spw-_-߃-°v ku-P-\y-ambn ssh-Zyp-Xn e-`n-°pw. am-Xns∏-m-´n, Ip-\n-∏m-e, I-eym-Wn-

°p-∂v, ap-dw-Xq-°n, a-emw-Ip-≠-v tIm-f-\n, ap-´n-∏m-ew F-∂n-hn-Sß-fn-em-bn 25 sI.-hn.-F. ti-jnbp-≈ B-dp {Sm≥-kv-t^ma-dp-Ifm-Wv ÿm-]n-®n-´p-≈-Xv. Pn-√m ]-©m-b-Øv 10,64,140 cq-] sN-eh-gn-®v ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-® AXn-cp-ho-´n- F-kv.-kn. tIm-f-\n Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°m-bn ÿm]n-® {Sm≥-kv-t^ma-dn-s‚ D-ZvLm-S-\-hpw C-tXm-S-\p-_-‘n®v \-S-∂p. Np-¶-Ø-d ssh-Zyp-Xn sk-Ivj-\p Io-gn-em-bn hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn-se F-√m _n.-]n.F¬. Ip-Spw-_-߃-°pw kuP-\y-am-bn ssh-Zyp-Xn e-`n-°p∂-Xn-\m-bn H-cp tIm-Sn cq-]-bpsS {]-h¿-Øn-I-fm-Wv \-S-∂p h- t]m-Øp-I-√n¬ B¿.-Pn.-Pn.-hn.-ssh. ]-≤-Xn a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv cp-∂-Xv.D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

G-I-Zn-\ inÂ-¸-im-e

kp-∂n -bp-h-P-\ s^-U-td-j≥ Pn-√m kw-K-a k-am-]-\ sk-j≥ sIm-t≠m-´n-bn¬ A-Uz. sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

P-\-Pm-{K-Xm k-Z-Êv kw-L-Sn-¸n-¨p

Fw.-F-kv.-Fw. kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[nkw-K-aw at©-cn-bn¬ {]-kn-U-‚ v Xz¬-l-Øv kz-em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hm-cn-bw-Ip-¶-¯v kz-mX{´y k-a-c Ip-Spw-_ a-lm-kw-K-aw \-S-¯pw a-e-∏p-dw: hm-cn-bw-Ip-∂-Øv Ip™-l-Ω-Zv-lm-Pn-bp-sS 92mw c‡-km-£n-Zn-\m-N-c-W-tØm-S\p-_-‘n-®v kz-mX{¥y k-a-c Ip-Spw-_ a-lm-kw-K-aw kw-LSn-∏n-°p-hm≥ hm-cn-bw-Ip-∂-Øv ^u-t≠-j≥ P-\-d¬ t_m-UnXo-cp-am-\n-®p. sN-b¿-am≥ A-ehn I-°m-S≥ A-[y-£-X-h-ln®p. sI ]n F-kv B-_n-Zv X߃, tam-l≥ sF-k-Iv, AUz. Im-cm-´v A-–p-¿d-ln-am≥, kn hn k-Zm-in-h≥, ]m-tem-fn Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, ho-£-Ww apl-Ω-Zv, k-ao¿ aq-∂p-Im-c≥, kn Fw k-Zm-\-μ≥, A-Uz. sse-em_n sX-®n-tbm-S≥, hn Sn A-ehn-°p-´n, k-eow h-S-°≥, hn]n≥ h¿-Ko-kv, Pm-^¿ tk-´v aºm-Sv, k-ao¿ Du-ßm-´n-cn, Ip™m-h I-f-Øn-߬, A-jv-d^v I-cn-∏m-en, Sn B¿ dm-hp-Ø¿ kw-km-cn-®p.

K-h. tam-U kv-Iq-fn "Hm-tcm Ip-«n-bpw H-¶m-a-\m-W'v ]²Xn \n-e-ºq¿: K-h tam-U¬ bp.--]n. kv-Ip-fn¬ B-cw-`n-® "Hm-tcm Ip´n-bpw H-∂m-a-\m-W'v ]-≤-Xn amXr-I-bm-hp-∂p. ]T-\-Øn-ep-]cn Ip-´n-I-fp-sS b-Ym¿-Y I-gn-hpIƒ I-s≠-Øn hn-Z-Kv-[ ]-cn-ioe-\-Øn-eq-sS ]-cn-t]m-jn-∏n°p-I-bm-Wv- ]-≤-Xn e-£y-an-Sp∂-Xv. ]-co-£-I-fn¬ "F t{K-Uv ' t\-Sp-∂-h¿ am-{X-a-√ Hm-tcm Ip´n-bpw hy-Xy-kv-X ta-J-e-I-fn¬ H-∂-ma-\m-sW-∂v sX-fn-bn-°pI-bm-Wv Cu ]-≤-Xn-bn-eq-sS sN-øp-∂-Xv. I-gn-™ Hm-K-Ãnem-Wv ]-≤-Xn Xp-S-ßn-b-Xv. bp.-]n. ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ 448 Ip-´n-I-fpw ]-≤-Xn-bn¬ Aw-Kß-fm-Wv. Ip-´n-Iƒ-°pw c-£n-Xm-°ƒ°p-am-bn \n-c-h-[n X-h-W t_m[-h-¬°-c-W ¢m-kp-Iƒ \-SØn. Ip-´n-I-sf hn-hn-[ hn-`m-Kß-fn-em-bn Xn-cn-®m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. 93 Aw-K-ß-fp-

≈ Nn-{X-c-N-\m hn-`m-Kw ap-X¬ H-cp Ip-´n am-{X-ap-≈ ao≥∏n-SpØw h-sc-bp-≈ ssh-hn-[y-am¿∂ ta-J-e-I-fn¬ Ip-´n-Iƒ AwK-ß-fm-Wv. ¢m-kp-I-fp-sS Xp-S°-Øn¬ ssh-Z-Kv-[y ta-J-e as‰m-∂m-sW-∂v Xn-cn-®-dn-bp-∂h¿-°v hn-`m-K-Øn-te-°v am-dm\p-≈ A-h-k-c-hp-ap-≠v. ]m-NIw, ssa-em-©n-bn-S¬,- sN-ºv-˛a¨-]m-{X \n¿-am-Ww,- X-ø¬,ssk-°nƒ dn-∏-b-dn-Mv Xp-S-ßn hy-Xy-kv-X C-\-ß-fpw Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. Ip-´n-Iƒ-°m-bn ]-cn-io-e-\ I-f-cn-I-fpw kw-L-Sn-∏n-°m-dp≠v. (i-\n,-Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fn¬) \-hw-_¿ ap-X¬ s^-{_p-hcn h-sc 25 a-Wn-°p¿ ¢m-km-Wv e-£y-an-Sp-∂-sX-∂v tIm˛HmUn-t\-‰¿ Fw Kn-co-jv ]-d™p. ]-≤-Xn-bp-sS A-h-km-\w \-S-°p-∂ ]-co-£-bn¬ hn-P-bn°p-∂-h¿-°v k¿-´n-^n-°-‰pw \¬-Ipw.--

Im-fn-Im-hv: h¿-≤n-®p h-cp-∂ aZym-k-‡n-s°-Xn-sc-bpw a-b°p-a-cp-∂p hn-]-W-\-Øn-s\-Xnsc-bpw Un.-ssh.-F-^v.-sF. tNm-°m-Sv I-Ωn-‰n-bp-sS Io-gn¬ P-\-Pm-{K-Xm k-Z-kv kw-L-Sn∏n-®p. tI-fp-\m-b¿ ]-Sn-bn¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn C- ]-flm-£≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sI ap-_-jn¿, ]n Fw _jo¿, sI A≥-km¿, sI Sn apPo-_v, sI sI kp-tc-jv, Sn apPo-_v kw-km-cn-®p. ^n-enw {]Z¿-i-\-hpw \-S-∂p.

a-ºm-Sv: \-∑ (\m-j-\¬ Atkm-kn-tbj≥ Hm-^v a-e-bmfw B¿-´n-Ãv-kv) a-ºm-Sv bq-\n-‰v kw-L-Sn-∏n-® G-I-Zn-\ in¬∏im-e sI Fw Ip-™n-ap-l-Ω-Zv ]m-≠n-I-im-e D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. in¬-∏-im-e-bp-sS I-Ym-hn`m-Kw bp-h I-Ym-Ir-Øv l-°ow tNm-e-bn-epw I-hn-Xm hn-`m-Kw bp-h I-hn Sn in-h≥-Ip-´n-bpw Nn{X-I-em hn-`m-Kw {]-i-kv-X Nn{X-Im-c≥ ap-l-Ω-Zv _-jo¿ (hko¿), l-k≥ sI a-ºm-Sv, ^ntdm-kv Jm≥ \-bn-®p. I-hn-b-cß-fpw Im-hym-⁄-en-bpw F∂ ]-cn-]m-Sn {io-Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. d-jo-Zv ]n ]n, \lvv-\ j-do≥, F-∂n-h¿ kz-¥w I-hn-X-Iƒ B-e-]n-®p. k-emlp-±o≥ sI j-co-^v, A-–p-√, ju-°-Ø-en kw-km-cn-®p.-

a-k-`-bn¬ Aw-Ko-Im-cw hm-ßpI-bpw sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv kv{Io-\nMv I-Ωn-‰n-bp-sS hn-i-Z ]cn-tim-[-\-bv°v ti-jw A-t]£-Iƒ th¿-Xn-cn-®v \¬-In. am-k-߃ ]n-∂n-´n-´pw Im¿Up-Iƒ e-`n-°m-Ø-Xn-s\-ØpS¿-∂v ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ `-c-W-k-an-Xn tbm-K-Øn¬ {]ta-bw A-h-X-cn-∏n-®v Pn-√m I-eIv-S¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In-. apJy-a-{¥n ]-d-™-h¿-°v Im¿Upw \-º-cpw \¬-In-sb-∂m-Wv IeIv-S¿ Cu \n-th-Z-\-Øn-\v adp-]-Sn \¬-In-b-Xv. A-t]-£-Icn¬ B¿-°pw C-Xp-h-sc \-ºtcm, td-j≥ Im¿-tUm e-`n-®n-´pan-√. F-∂m¬ I-gn-™ am-kw a-

e-∏p-d-Øv \-S-∂ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø-h¿°pw A-£-b-tI-{μ-߃ h-gn Hm¨-sse-\m-bn A-t]-£ \¬In-b-h¿-°pw Im¿-Upw, \-º-cpw e-`n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xn¬ A-\¿-l-cm-b-h¿ [m-cm-fw I-S∂p-Iq-Sn-b-Xm-bn B-t£-]-ap≠v. hn-i-Z A-t\-z-j-W-an-√m-sXbm-Wv P-\-k-º¿-°-Øn¬ _n.-]n.-- F¬. td-j≥ Im¿-Upw, \-ºcpw \¬-In-b-Xv. F-∂m¬ P-\-kº¿-°-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ]‰m-Ø \n-c-h-[n ]m-h-߃ ]©m-b-Øv ap-tJ-\-bpw, Pn-√m Ie-Iv-S¿ ap-tJ-\-bpw \¬-In-b At]-£-I-fn-t∑¬ bm-sXm-cp \-S]-Sn-bpw D-≠m-bn-´n-√.

Npcp¡¯nÂ

A-e-ªpXn-cn-ªp \-S-¶- H³-]-Xp h-b-kp-Im-cn-sb t]m-en-kn-teÂ-]n-¨p a-t©-cn: _-kv -Ãm≥Un¬ A-e-™p Xn-cn-™p \-S-∂ H≥-]-Xp h-b-kp-Im-cn-sb {Sm-^n-Iv t]m-en-kv I-s≠-Øn t]m-en-kn-te¬-]n-®p. a-t©-cn ]m-≠n-°m-Sv tdm-Un-se _-kv -kv-‰m≥Un¬ C∂-se ssh-In-´m-Wv kw-`-hw. Du-cpw t]-cpw A-dn-bm-Ø H≥-]-Xv h-b-kv tXm-∂n-°p-∂ X-an-gv _m-en-I-bm-sW-∂p kw-i-bn-°p-∂p. s]¨-Ip-´n-sb Nn¬-{U≥-kv sh¬-s^b¿-I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-Uz. i-co-^v D-≈-Øn-\p t]m-enkv ssI-am-dn.

^p-Sv-t_mÄ kv-tä-Un-bw SÀ-^n-Mv ]-cn-tim-[-\ a-t©-cn: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kv ^p-Sv-t_mƒ kv-t‰-Un-bw S¿-^n-Mv {]-h¿-Ø-\w _mw-•q-cn-se {Sm≥-kv G-jy C‚¿ \m-j-\¬ F-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ {]-Xn-\n-[n B¿ sh-¶n-´ Ir-jv-W≥ ]-cn-tim-[n-®p. Pn-√m-kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v F {io-Ipam¿, _m-kv-I-‰v t_mƒ kw-ÿm-\ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v sI a-t\m-l-c-Ip-am¿, Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ Atkm-kn-tb-j≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v tUm. ]n Fw kp[o¿-Ip-am¿, Pn-√m d-^≥-kn-Mv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v ]n sI _m-e-tKm-]m-e≥, tIm-¨-{Sm-Œ¿ jm-Pp ]s¶-Sp-Øp.

\m-ev en-äÀ hn-tZ-i a-Zy-hp-am-bn bp-hmhv ]n-Sn-bn ]q-t°m-´pw-]m-Sw: \m-ev en-‰¿ hn-tZ-i a-Zy-hp-am-bn ss_°n¬ k-©-cn-® bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn. tXm-t´-°m-Sv- tIm´-°p-∂v h-cn-°-Ip-gn kp-tc-jv-Ip-am-dn(39)s\-bm-Wv F-Ivssk-kv A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. c-l-ky-hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v Rm-b-dm-gv-N D-®-°v 12 aWn-tbm-sS \n-e-ºq¿ A-kn.-F-Iv ssk-kv C≥-kv-s]-IvS¿ kn F am-Xy-hpw- kw-L-hpw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bnem-Wv a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. {]n-h≥-do-hv Hm-^n-k¿ P-b-N-{μ {]-Im-iv, kn-hn¬ FIv-ssk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b B¿ ]n kp-tc-jv, Fw sI iin-[-c≥, k-Ω-Zv \m-e-I-Øv F-∂n-h-cpw kw-L-Øn-ep≠m-bn-cp-∂p. {]-Xn-sb Pm-ay-Øn¬ hn-´p.-

{]-Ir-Xn-¡pth-−n am-Pn-Iv a-e-∏p-dw: a-c-an-s√-¶n¬ {]-IrXn-bn-√ F-∂ B-i-bw hym-]n∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-Sh-Æ ]-©m-b-Øn¬ a-Po-jy≥ k-Xo-jv-_m-_p-hpw ]n sI _jo¿ Fw.-F¬.-F-bpw tN¿-∂v am-Pn-Iv hr-£-ssØ kr-„n-®p. H-cp ]m-{X-Øn-te-°v a-Po-jy≥ A¬-∏w a-Æn-´p. A-Xn-\p ap-Ifn¬ H-cp πm-hn¬ Ip-cph-®p. Fw.-F¬.-F. A-Xn-\p ap-Ifn¬ ho-≠pw a-Æn-´v sh-≈w Hgn-®p. Cu ]m-{Xw Fw.-F¬.-F. H-cp s]-´n-°p ap-I-fn¬ h-®p. aPo-jy≥ am-{¥n-I h-Sn ho-in-bt∏mƒ c-≠p am-k-tØm-fw hf¿-®-sb-Øn-b πm-hn≥-ssX B-bn am-dn-b hr-£w ]n-∂o-Sv Fw.-F¬.-F. ]p-Xn-b-Xm-bn D-ZvLm-S-\w sN-bv-X tdm-U-cn-In¬

F-S-h-Æ ]-©m-b-Øn¬ a-Po-jy≥ k-Xo-jv-_m-_p-hpw ]n sI _-jo¿ Fw.-F¬.-F-bpw tN¿-∂v am-Pn-Iv hr-£-ssØ kr-„n-®-t∏mƒ \-´p. F-S-h-Æ {Km-a-∏©m-b- jo¿, saw-_¿ Ir-jv-W≥, eoØv {]-kn-U‚ v hn j¿-an-f, em-Ω tXm-a-kv, ju-°-Øv ]ssh-kv {]-kn-U‚ v d-kn-b _- s¶-Sp-Øp.

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«n-se P-\-t{Zm-l \-S-]-Sn-IÄ D-t]-£n-¡-Ww: kw-c-£-W k-an-Xn F-S-°-c: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n-se P-\-t{Zm-l \-S-]-SnIƒ D-t]-£n-°-W-sa-∂v a-Wnaq-fn Ir-jn kw-c-£-W k-an-Xn B-h-i-y-s∏-´p. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øns‚ t]-cn¬ I¿-j-I-sc Ir-jn`q-an-bn¬ \n-∂pw B-´n-tbm-Sn°m-\p-≈ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ A-Xn-_p-≤n-bm-Wv dn-t]m¿-´n-\v ]n-∂n¬. h-\-y-ar-K i-√-yw-aq-ew Zp-cn-Xw t]-dp-∂ I¿-j-I-s\ ]cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-Øn-s‚

3

t]-cn¬ C-√m-bv-a sN-øm-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-i-y-s∏-´p. ]n sP tPm¿-Pv A-[-y-£-X h-ln-®p. tPm-P≥ h-S-t°-Ip-‰-ym-\n-°¬, tPm¿-Pv X-S-Øn¬, sI ]n ap-lΩ-Zm-en, e-£-an-°p-´n I-Æ-t©cn kw-km-cn-®p.

L-Sn-∏n-°p-∂ bp-h-P-\ Pm-Y-bpsS A-\p-_-‘ sk-an-\m¿ 10\v B-dv a-Wn-°v h-≠q-cn-se Xp-Δqcn¬ \-S-°pw. a-e-∏p-dw Pn-√ ]p-tcm-K-Xn-bpsS im-¥n ]¿-hw hn-j-b-Øn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m-dn¬ hn iin-Ip-am¿, tUm. lp-skbv≥ c≠-Øm-an, H A-–p-√, ssi-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p-∂v, A-–p-ka-Zv ]q-t°m-´q¿, D-Ω¿ A-d-°¬, a-e-∏p-dw: 16 ap-X¬ 31h-sc Pn-√- A-Uz. ]n Fw km-Zn-J-en ]-s¶bn¬ ap-kv -enw-bq-Øv-eo-Kv kw- Sp-°pw.

bp-h-P-\Pm-Y: sk-an-\mÀ 10\v

tImgn{] No-¨n-¸m-d-bn Im-«m-\-¡q-«w d-_ÀtXm-«w \-in-¸n-¨p Im-fn-Im-hv: tIm-gn-{] a-e-hm-cØn-se No-®n-∏m-d-bn¬ Im-´m-\°q-´w Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s®- d_¿ tXm-´-Øn¬ h≥-tXm-Xn¬ \m-iw hn-X-®p. ]p-√-t¶m-Sv kz-tZ-in ]p¬∏m-S≥ A-∫m-kv F-∂-bm-fp-sS Sm-∏nMv \-S-Øp-∂ A≥-]-tXmfw d-_¿ a-c-ß-fm-Wv H-‰ cm-{Xn sIm-≠v Im-´m-\-°q-´w \m-iw hn-X-®-Xv. cm-hn-se FØnb Sm∏nMv sXm-gn-em-fn-Iƒ Im-´m-\°q-´-sØ i-–-ap-≠m-°n-bpw ]S-°w s]m-´n-®pw Im-´n-te-°v Ib-‰n-hn-´p.]p-√-t¶m-Sv F-tÃ-‰n-se tkm-fm¿ th-en-Iƒ X-I¿-Øv C-S-°m-Sn-te-°v H-‰-bm≥ I-S-∂n´p-≠v. F-kv-t‰-‰n-eq-sS I-gn-™ h¿- tIm-gn-{] a-e-hm-c-Øn-se No-®n-∏m-d-bn¬ Im-´m-\-Iƒ jw Im-´m-\-Iƒ D-Z-cw-s]m-bn- \-in-∏n-® A-∫m-kn-s‚ d-_¿ tXm-´w en-\-Sp-Øv kw-ÿm-\-∏m-X-htc F-Øn-bn-cp-∂p. G-Xm-\pw am-k-sØ C-S-th-f-°v ti-j-am- se C-S-°m-Sn-te-°v I-S-°pWv H-‰-bm≥ F-tÃ-‰n-\v ap-I-fn- ∂Xv.

a-WÂhm-c \n-tcm-[-\w ]n³-h-en-¡-Ww a-e-∏p-dw: Pn-√-bn¬ a-W¬ hmc¬ k-ºq¿-W \n-tcm-[-\w \-S∏n-em-°n-b \-S-]-Sn D-S≥ ]n≥-hen-°-W-sa-∂p tI-c-f B¿-´nk≥-kv bq-\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.bp) Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. s\-Sp-h-∂q¿ kp-μ-tc-i≥, F≥ ap-l-Ω-Zv, Fw tam-l≥-Zmkv, kn `m-kv-I-c≥, ]n cm-[ kwkm-cn-®p. C ]n D-Ω¿ A-[y-£X-h-ln-®p.


{]mtZ-inIw

2 Unkw-_¿ 2013 Xn¶ƒ „Xn-cq¿ Xr-°-≠n-bq¿

F.bp.]n kv-Iqƒ: Ip-Spw-_ k-lm-b k-an-Xn cq-]o-I-c-Ww ˛ 4.30 „Xn-cq¿ ]q-°-bn¬ A-ßm-Sn : F-kv.Un.]n.sF s]m-Xp-tbmKw ˛ F sI A-–p¬ a-Po-Zv-˛ 6.30 „a-e-∏p-dw G-d-\m-Sv C≥ tlm´¬: tI-c-f tIm¨-{K-kv (tP°-_v) Pn-√m {]-Xn-\n-[n k-tΩf-\w ˛ 2.00

F-S-∏mƒ: \n-tcm-[n-® aq-∂-° \-º¿ tem-´-dn \-S-Øn-∏p-°m-cmb aq-∂pt]-sc s]m-∂m-\n kn.sF A-d-Ãv sN-bv-Xp. F-S∏mƒ P-Mv-j-\n-se s]m-∂m-\n tdm-Un-se Ir-jv-Wm tem-´-dn G-P≥-kn-bn¬ \n-∂m-Wv F-S∏mƒ ]-cp-hn-߬ ho-´n¬ Bkm-Zv (34), t]-c-i-∂q¿ sh-fptØ-S≥ ]-d-ºn¬ kp-\n¬ (29), t]m-Ø-\q¿ ssI-X-t∏m-bn¬ {]-Zo-]v (28) F-∂n-h-sc A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. kw-ÿm-\ `m-Ky-°pdn-bp-sS \-º-dp-I-fn¬ A-h-km\-sØ aq-∂v A-°-߃ ]-Øv cq-]-sIm-Sp-Øv Hm¨-sse-\n¬ tc-J-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv. Cu \-º-dn-\v H-∂mw k-Ωm\w e-`n-®m¬ 2500 cq-]-bpw c≠mw k-Ωm-\w e-`n-®m¬ B-bncw cq-]-bpw aq-∂mw k-Ωm-\w e`n-®m¬ 500 cq-]-bpw e-`n-°pw. CØ-cw aq-∂-° \-º¿ tem-´-dn-

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£ £-Wn-¨p

ku-P-\y c-à-{Kq-¸v \nÀ-W-bw h-fm-t©-cn: F-kv.ssh.F-kv F-S-bq¿ bq-Wn-‰v km-¥z-\w sl¬-Øv ¢-_n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-ap-°v Po-hn-°m≥ ]Tn°mw hn-j-b-Øn¬ B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv \-SØn. F-S-bq¿ a-Æ-Øp-]-d-ºv A-ßm-Sn-bn¬ tUm. k-eow Ckv-am-Cu¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n- F-kv sI Zm-cn-an A-[y£-X h-ln-®p. sN-Kp-th-c Iƒ-®-d¬ B≥Uv sh¬-s^-b¿ t^m-dw sk{I-´-dn hn- ]n Fw km-en-lv, ]n sk-bv-Xm-en-°p-´n lm-Pn, ]n Fw kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

Iq-«m-bn kv-t]mÀ-Sv-kv A-tkm-kn-tb-j³ Iq-´m-bn : Iq-´m-bn-te-bpw k-ao] {]-tZ-i-ß-fn-te-bpw Im-bn-I ti-jn- h¿-±n-∏n-°p-∂-Xn-\pw ASn-ÿm-\ ku-I-cy-߃ hn-Ikn-∏n-°p-∂-Xn-\pw ]-cn-io-e-\w e-`y-am-°p-∂-Xn-\p-am-bn Iq-´mbn B-kv-Ym-\-am-°n Iq-´m-bn A-tk-m-kn-tb-j≥ t^m¿ _mUv-an-‚¨ B‚ v kv-t]m¿-Sv-k (I-m-_v-kv) cq-]o-I-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI.]n bmk¿ A-d-^m-Øv ({]-kn-U-≠v), hn hn ap-Po-_v (sk-{I-´-dn), ]n sI J-a-dp-±o≥ ({S-j-d¿), sI Ako-kv, sI kn \u-jm-Zv (sshkv {]-kn-U-≠p-am¿), kn hn ^¿-jm-Zv, k-eow (tPm: sk-{I´-dn-am¿), c-£m-[n-I-cn-I-fm-bn k-emw Xm-Wn-°m-Sv, kn.Sn Pam¬ F-∂n-h-sc-bpw sX-cs™-Sp-Øp.

\-Sp-hn-e-§m-Sn-bn sX-cp-hp-\m-b i-eyw Xn-cq¿: \-Sp-hn-e-ßm-Sn `m-K-Øv sX-cp-hp \m-b-i-eyw cq-£w. ]pe¿-s®-bpw k-‘y-bn-epw kwL-Sn-s®-Øp-∂ ip-\-I-∏-S \m´p-Im¿-°v G-sd `o-j-Wn-bm-bn´p-≠v.]p-e¿-s® ]-≈n-I-fn-te°pw a-Zv-d-k-I-fn-te-°pw t]mIp-∂-h-sc-bm-Wv C-h i-ey-s∏Sp-Øp-∂-Xv. \-K-c-k-`m A-[nIr-X¿-°v \n-c-h-[n X-h-W ]-cmXn \¬-In-bn-´pw ]-cnm-lm-cw D≠m-bn-s√-∂p ]-cm-Xn-bp-≠v. `-£ym-h-in-„-߃ tdm-UpI-fn¬ h-en-s®-dn-bp-∂-Xpw tdmU-cn-In¬ \n-t£-]n-°p-∂-Xpam-W-A \m-b-Iƒ H-cp `m-KtØ-°v H-Xp-ßn Iq-Sm≥ C-S-bm°n-b-sX-∂m-Wv kw-km-cw.

ss_-¯p-d-lv-a X-d-¡-Ãn-SÂ Xn-cq¿: tI-c-f A-d-_n-Iv So-t®gv-kv s^-U-td-j≥ (sI.F.Sn.F-^v) a-e-∏p-dw Pn√m I-Ωn-‰n \n¿-an-®p-\¬-Ip-∂ ss_-Øp-d-lv-a-°v C Sn ap-l-ΩZv _-jo¿ Fw.]n X-d-°-√n-´p. Xn-cq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw A-–p-√-°p-´n, kn±o-J-en cm-ßm-´q¿, C-{_m-lnw ap-Xq¿, Sn ]n A-–p¬ l-Jv ]s¶-Sp-Øp.

A-hm-À-Uv \Â-In Xn-cq¿: sI.F≥.Fw hn-Zy-`ymk h-Ip-∏v Iu¨-kn¬ t^m-¿ C-kv -em-an-Iv F-Uyp-t°-j≥ B‚ v dn-k¿-®v \-S-Øn-b kwÿm-\-X-e {]-Xn-`m hn-⁄m-\ ]-co-£ hn-P-bn-Iƒ-°v A-hm¿Up-Iƒ s]m-∑p-≠w ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Ip-≠n¬ lm-Pd hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sI ]n A–p¬ h-lm-_v A-[y-£-X-hln-®p. C-´n-em-°¬ an¿-JmØp¬-lp-Zm a-Zv-d-km hn-Zym¿-YnI-fm-b sI ]n k-^, hn ]n Zn¬^ F-∂n-h-cm-W-v A-hm¿-Un-\¿l-cm-b-Xv.

Ip-‰n-∏p-dw D-]-Pn-√ kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uv-kn-s‚ F-bv-Uv-kv t_m-[-h¬-°-c-W dm-en

Xn-cq-c-§m-Sn, \-¶-{¼ ]-©m-b-¯p-I-fn k-a-{K ImÀ-jn-I ]m-t¡-Pn-\v Xo-cp-am-\w Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn, \∂-{º ]-©m-b-Øp-I-fn-se Im¿-jn-I {]-iv-\-߃-°v ]-cnlm-cw Im-Wm≥ k-a-{K Im¿-jnI ]m-t°-Pn-\v Xo-cp-am-\w. a{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫n-s‚ A[y-£-X-bn¬ sh-©m-en ]-ºv lu-kn-\v k-ao-]w tN¿-∂ {]tXy-I tbm-K-Øn-em-Wv kp-{][m-\ Xo-cp-am-\w. C-cp ]-©m-bØp-I-fn-te-bpw I¿-j-I¿ A\p-`-hn-°p-∂ {]-iv-\-߃ ]-cnl-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv a-{¥n ap≥-I-sø-Sp-Øv I¿-jI¿, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, D-tZymK-ÿ¿ F-∂n-h-cp-sS tbm-Kw hn-fn-®-Xv. Im¿-jn-I ta-J-e-bn¬ \-S-∏nem-t°-≠ ]-≤-Xn-I-fp-sS Im-eXm-a-kw ]-cn-l-cn-°m≥ sN-dp-InS P-e-tk-N-\ h-Ip-∏n¬ Pn-√-°v am-{X-am-bn A-kn. F-Iv-kn-Iyq-´ohv F-≥Pn-\o-b-dp-sS X-kv-Xn-I kr-jv-Sn-°p-∂ Im-cyw k¿-°m¿ X-e-Øn¬ B-tem-Nn-°p-sa∂pw \n-e-hn-ep-≈ sh-©m-en, tNm¿-s∏-´n ]-ºv lu-kp-I-fn-se X-I-cm-dn-em-b tam-t´m-dp-Iƒ \-

a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫n-s‚ A-[y-£-X-bn¬ sh-©m-en ]-ºv lu-kn-\p k-ao-]w tN¿-∂ {]-tXy-I I¿-j-I tbm-Kw ∂m-°p-∂-Xn-\pw ss]-∏v sse≥ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\pw A-Sn-b-¥nc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw a-{¥n D-tZym-K-ÿ¿-°v \n¿-t≤iw \¬-In. Ir-jn h-Ip-∏n-se \nd-hv ]-±-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn I¿j-I¿-°v k-ºq¿-W ssh-Zyp-Xn \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn F-{X-bpw thKw A-t]-£ £-Wn-°-W-sa-∂v a-{¥n Ir-jn Hm-^n-k-tdm-Sv B-h-

iy-s∏-´p. ]-©m-b-Øp-I-fn-se ]m-S-ti-J-c-k-an-Xn-Iƒ k-a-b _-‘n-X-am-bn tbm-Kw tN¿-∂v Im¿-jn-I {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°m≥ C-S-s]-S-W-sa-∂pw a-{¥n A-`n-{]m-b-s∏-´p. P-e-tk-N-\ D-tZym-K-ÿ¿°v ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°m≥ ssh-a-\-ky-am-sW-∂v a-{¥n Ip‰-s∏-Sp-Øn. sh-©m-en Ip-≠q¿

h-fm-t©-cn: tZ-io-b-]m-X hn-Ik-\w \m-ep-h-cn-]m-X-bn¬ 30 ao‰-dn¬ am-{Xw \n¿-Ωn-°p-I, C-cIƒ-°v a-Xn-bm-b \-jv-S-]-cn-lmcw \¬-Ip-I, 45 ao-‰-dn-\v th-≠n ap-d-hn-fn Iq-´p-∂ _n.-H.-Sn. GP≥-dp-am-sc H-‰-s∏-Sp-Øp-I Bh-iy-߃ D-∂-bn-®v- ]n.-Un.-]n.bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ ]Z-bm-{X-°v h-fm-t©-cn-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In.bq-k-^v ]m-{¥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.- A-_v-Zpƒ Jm-Z¿ Im´n-∏-cp-Øn A-[y-£-X h-ln-®p.Pm-Ym-Iym-]v-‰≥ k-°o¿ ]-c-∏\-ßm-Sn, i-in ]q-h≥-Nn-\, _m∏p ]p-Ø-\-Øm-Wn, th-em-bp[≥ sh-∂n-bq¿, A-\o-kv sh-fn-

A-tkm-kn-tb-j≥ kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uv-kv Zzn-Xo-b tkm]m≥ _m-Uv-Pv in¬-]-im-e ]q°m-´n-cn sF.-B¿.-F-®v.-F-kv kv-Iq-fn¬ F-S-bq¿ {Km-a-∏©mb-Øv {]-kn-U‚ v- sI -kn kmPn-Z D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv sa-º¿ sI ]n sambv-Xp A-≤y-£-X h-ln-®p. {][m-\-[ym-]-I≥ sI A-_q-_°¿ kn-≤o-Jv, Fw _m-e-Irjv-W≥, F -F J-a-dp-≤o≥,bq\p-kv a-tø-cn kw-km-cn-®p.-kvIu-´v t^m¿ t_m-bv-kv F-∂ hn-j-b-sØ B-kv-]-Z-am-°n A-jv-d-^v h-S-I-c ¢m-sk-SpØp. in¬-]-im-e Rm-b-dm-gvF-S-bq¿: Ip-‰n-∏p-dw tem-°¬ N k-am-]n-°pw. bw-tIm-Sv, \n-km¿ Im¿-Ø-e, lp-ssk≥ am-dm-°-c, j-ao¿ Im-fn-bm-e kw-km-cn-®p.h-fm-t©-cn: tZ-io-b-]m-X hn-Ik-\w \m-ep-h-cn-]m-X-bn¬ 30 ao‰-dn¬ am-{Xw \n¿-Ωn-°p-I,C-cIƒ-°v a-Xn-bm-b \-jv-S-]-cn-lmcw \¬-Ip-I, _n.-H.-Sn. tSmƒ Hgn-hm-°p-I-F-∂o B-h-iy-߃ \-S-∏n-em-°-W-sa-∂v s]-cp-º-dºv kn-‰n-kv-‰m¿ B¿-Sv-kv B≥Uv kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.-Sn ]n A-Pv-a¬ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.-

Zzn-Xo-b-tkm-]m³ _m-Uv-Pv inÂ-¸im-e

kn.F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F-≥Pn-\ob¿ Fw sF h¿-Ko-kv I¨-ho\-dpw Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n A-l-Ω-Zv Ip´n lm-Pn, \-∂-{º ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Sn k-^n-b A_q-_-°¿, Ir-jn Hm-^nk¿ kXo-i≥, I¿-j-I-cm-b Xn-embn¬ C-kv-a-bn¬, Fw A-_v-Zp-dkm-Jv, F sI a-c-°m-cp-´n, Ip∂p-Ω¬ ssk-X-e-hn lm-Pn, a-‰Øv Ip-™n-ap-l-Ω-Zv lm-Pn, ]®m-bn ap-l-Ω-Zv lm-Pn F-∂n-h¿ Aw-K-ß-fm-b ]-Øw-K k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. tbm-K-Øn¬ Xn-cq-c-ßm-Sn, \-∂-{º ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-am-cm-b hn ]n A-l-Ω-Zv Ip-´n lm-Pn, sI.Sn k-^n-b, Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw kn.]n P-aoe A-_q-_-°¿, \-∂-{º sshkv {]-kn-U‚ v k-emw \o-e-ßØv, ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b Fw A-_v-Zp-d-lv-am≥ Ip-´n, Sn B-ky, kn _m-∏p-´n, ]-Øq¿ A-kn, F≥ km-en-lv, hn-hn-[ kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ kwkm-cn-®p.

F-S-∏mƒ: 27 h¿-j-sØ tk-h\-Øn-\p ti-jw k¿-ho-kn¬ \n-∂pw hn-c-an-® F-S-∏mƒ P-e A-tXm-dn-‰n Un-hn-j-\¬ F-Ivkn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ Fw sI A-–p¬ P-eo-en-\v kv-‰m-^v Aw-K-߃ bm-{X-b-b-∏v \¬In. sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sS-Iv-\n°¬ A-kn-Â v tZ-hm-\-μ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. No-^v F≥Pn-\n-b¿ Sn C cm-Pp, kq-{]-≠nMv F≥-Pn-\n-b¿ A-–p¬ eØo-^v, C-kv-a-bn¬, ^-k-ep¬ l-Jv F-∂n-h-cpw hn-hn-[ t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fpw kw-kmcn-®p. F-S-∏mƒ: sI.F-kv.B¿.-Sn.kn

do-Py-\¬ h¿-Iv -tjm-∏vn-se Unt∏m F≥-Pn-\n-b¿ Fw in-h-Zmk≥ 36 h¿-j-sØ tk-h-\-Øn\p ti-jw hn-c-an-®p. sI.F-kv.B¿.Sn.kn. Fwtπm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ tIm-gn-t°m-Sv, F-S-∏mƒ do-Py\¬ h¿-Iv -tjm-∏p-I-fn¬ sk{I-´-dn, Pn-√m J-Pm-©n, kwÿm-\ `m-c-hm-ln F-∂o \n-eI-fn¬ {]-h¿-Øn-®n-´p-≠v. hn-in„ tk-h-\-Øn-\p Kp-Uv k¿-hokv F≥-{Sn-bpw Iym-jv A-hm¿Upw e-`n-®n-´p-≠v. bm-{X-b-b-∏v tbm-K-Øn¬ sI.Fkv.B¿.Sn.kn Xr-iq¿ tkmW¬ am-t\-P¿ bm-jn-I A-[y£-X-h-ln-®p.

Iƒ h¿-j-߃-°p ap-ºv k¿°m¿ \n-tcm-[n-®-Xm-Wv. kwÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ ta-J-eI-fn¬ C-Ø-cw \n-tcm-[n-X Sn-°‰v I-®-hw-S \-S-∂p-h-cp-∂p-s≠∂v t\-c-sØ X-s∂ ]-cm-Xn-bpb¿-∂n-cp-∂p. 40,000 cq-]-bpw Ch-cp-sS ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂pw ]n-Sn-s®-Sp-Øn-´p-≠v. F-S-∏m-fnse Ir-jv-Wm tem-´-dn G-P≥-kn D-S-a Ip-‰n-∏p-dw kz-tZ-in a-t\mPn-s\-Xn-sc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. C-bm-fn-t∏mƒ hn-tZ-i-ØmWv. kn.sF A-–p¬ ap-\o-dn-\p ]p-d-sa N-ß-cw-Ip-fw F-kv.sF Fw a-t\m-l-c≥, F.F-kv.sF ]-hn-{X≥ F-∂n-h-cm-Wv t]m-enkv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv.

hn-Zym¿-∞n-\n-I-fm-b Pm-kv-an\, A-]¿-Æ, i-c-Wy-Ir-jv-W, {]n-b-Z¿-in-\n F-∂n-h-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ k-aq-l k-º¿-° Iymw-]v \-S-Øn. \u-^¬ Xm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sj¬-_n tXm-a-kv A-≤y-£-X h-ln-®p. Xn-cq-c-ßm-Sn: ¢m- n¬ tkm∏pw ]q-hpw ]m-h-bpw \n¿-Ωn-®v sh-fn-ap-°v Pn. -Fw. -F¬. -]n kv-Iq-fn-se \m-emw ¢m- v hnZym¿-∞n-Iƒ hy-Xy-kv-X-cm-Ip∂p. tN-te-{º tZ-h-In-b-Ω Sn. Sn. -sF bn-se hn-Zym¿-∞n-Iƒ kw-L-Sn-∏n-® Zzn-Zn-\ Iym-ºns‚ `m-K-am-bm-Wv Ip-´n-Iƒ hnhn-[ h-kv-Xp-°ƒ \n¿-Ωn-®-Xv. ]T-\ bm-{X-bpw \-S-Øn. sI Ae-hn-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-l≥-Ip-am¿, ssk-X-e-hn, Xn-cq-c-ßm-Sn: Iq-a-Æ Pn. - tl-a-{]-`, k-μo-]v cm-P-tKmFw. -F¬. -]n kv-Iq-fn¬ tN- ]m¬, ku-ay, kp-an-ø-Øv, Bte-{º tZ-h-In-b-Ω Sn. -Sn-sF cy t\-Xr-Xzw \¬-In.-

k-aq-l k-¼À-¡ Iymw-]v

Npcp¡¯nÂ

Ø-e-sa-Sp-¸v: ap-Jy-[m-cm cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ h-©n-¨ptIm-´-°¬: \-„-]-cn-lm-c ]p-\-c-[n-hm-k ]m-t°-Pv t]m-epw {]-Jym-]n-°m-sX _n.H.Sn Np-¶-∏m-X-°v I-√n-Sm≥ Iq-´p-\n-∂ ap-Jy-[m-c cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ C-c-I-sf H-‰n-s°m-Sp-Øp h©n-°p-I-bm-bn-cn-∂p-sh-∂v F≥.F-®v B-£≥ Iu¨-kn¬ Pn-√m I-Ωn-‰n Ip-‰-s∏-Sp-Øn. t]m-eo-kn-s\ D-]-tbm-Kn-®v ÿe D-S-a-I-sf A-d-kv-‰v sN-bv-Xv 45 ao-‰¿ A-f-s∂-Sp-Øv I-√n-´ \-S-]-Sn P-\m-[n-]-Xy hn-cp-≤-am-Wv. ÿ-ew Fw.]n-bp-w Fw.F¬.F-bpw hn-j-b-Øn-en-S-s]-Sm-sX H-fn-™n-cp-∂v CØ-cw {i-a-Øn-\v t{]m-’m-l-\w \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Xncq¿, Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°p-I-fn¬ 45ao-‰¿ Np-¶-∏m-X-°v I-√nSm≥ H-cn-°-epw A-\p-h-Zn-°n-√. ]p-Ø-\-Øm-Wn-bn¬ tN¿∂ {]-Xn-tj-[ tbm-Kw F sI Ip-´≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-_q-sse-kv tX-™n-∏-ew, ]n sI {]-Zo-]v, ]n sI t]mƒ, Sn ]n Xn-e-I≥ kw-km-cn-®p.

Zm-dp lp-Zm _n-cp-Z-Zm-\ k-t½-f-\-¯n-\v hn-]p-e-am-b kzm-K-X kw-Lw Xn-cq-c-ßm-Sn: s^-{_p-h-cn 21,22,23 Xn-ø-Xn-I-fn¬ \-S-°p-∂ Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS _n-cp-Z-Zm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ hn-P-b-Øn-\m-bn hn-]p-e-am-b kzm-K-X kwLw cq-]o-I-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: ssi-Jp-\m sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kv-en-bm¿ ( ap-Jy c-£m-[n-Im-cn), kn tIm-bIp-´n ap-kv-en-bm¿, A-Øn-∏-‰ sam-bv-Xo≥ Ip-´n ap-kv-en-bm¿, s{]m-^. B-en-Ip-´n ap-kv-en-bm¿, Ip-™m-Wn ap-kv-en-bm¿, ac-°m¿ ap-kv-en-bm¿, kn.F-®v _m-∏p-´n ap-kv-en-bm¿ (c-£m[n-Im-cn-Iƒ), ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ (sN-b¿-am≥), tUm. _-lm-D-±o≥ ap-l-Ω-Zv \-Zv-hn (h¿-°nw-Kv sN-b¿-am≥), ap-l-Ω-Zv tIm-b-X-߃ P-a-ep-ss√-en, ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X߃ ]m-W-°m-Sv, A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿ lm-Pn tN-te-{º, lw-kIp-´n _m-J-hn B-Zr-t»-cn, F ]n _m-∏p-lm-Pn, ss^-k¬ X߃ lp-Z-hn X-fn-∏-d-ºv, (ssh-kv.sN-b¿-am≥), sN-Ωp-°≥ Ip-™m-∏p lm-Pn (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), bp im-^n lm-Pn (h¿-°nw-Kv I¨-ho-\¿), tUm.bp hn sI ap-l-Ω-Zv, sI F dlv-am≥ ss^-kn, kn F-®v i-co-^v lp-Z-hn (I¨-ho-t\-gv-kv), sI Fw ssk-Z-e-hn lm-Pn tIm-´-°¬ ( {S-j-d¿).

£o-c IÀ-j-IÀ-¡v k-lm-bw e-`y-am-I-Ww tIm-´-°¬: £o-c I¿-j-I¿-°v k-lm-bw F-Øn-°-W-sa∂m-h-iyw. sIm-f-ºv tcm-Kw ]n-Sn-s]-´v \n-c-h-[n I-∂p-Im-enIƒ N-Øp-t]m-Ip-∂-Xpw Nn-e-bn-S-ß-fn¬ a-‰p-tcm-K-ß-ƒ Imc-Ww Im-en-Iƒ Nm-hp-∂-Xpw ]-Xn-hm-b km-l-N-cy-am-sW-∂v tI-c-f £o-c I¿-j-I tIm¨-{K-kv (sF.F≥.Sn.bp.kn) Pn√m tbm-Kw Nq-≠n-°m-´n. `o-a am-b Xp-I Im-c-Ww {Km-a {]-tZi-ß-fn-se I¿-j-I¿ Im-en-I-sf C≥-jq¿ sN-øp-∂n-√. C-Øcw Im-en-I-fm-Wv ]-e-t∏m-gpw tcm-Kw ]n-Sn-®v Nm-hp-∂-Xv. Imen-Øo-‰-bp-sS hn-e h¿-≤-\-bpw I¿-j-I-sc -Zp-cn-X-Øn-em-°p∂p-≠v. C-Xn-s\-√mw A-Sn-b-¥-c ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]m¬ A-f-°p-∂ £o-c I¿-j-I¿-°v k-l-bw, £o-c k-l-I-c-W kw-Lw Po-h-\-°m¿-°v k-¿°m¿ Aw-Ko-Im-cw F-∂n-h-bpw I¨-sh≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. Pn-√m sk-{I-´-dn A-d-°¬ Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ap-kv-X-^ hn-√q¿ A-[y-£-X h-ln-®p.

Ip-f-¼ptcm-Kw ]-Scp¶ph-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fn-bw {Km-a ∏-©m-b-Øn¬ I-∂p-Im-en-Iƒ°v Ip-f-ºptcm-Kw ]-S¿-∂p-]n-Sn°p-∂p.- tcm-Kw aq¿-®n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ Zn-h-kw Xn-cp\n-e-Øv c-≠p ]-ip-°ƒ N-Øncp-∂p.{]-tZ-i-sØ \n-c-h[n Im-en-Iƒ-°v tcm-Kw ]-S¿∂p-]n-Sn-®-Xm-bn kw-i-bn-°p∂p.-{]-tZ-i-Øv ]-ip-°-sf am{Xw B-{i-bn-®p Po-hn-°p-∂ \nc-h-[n I¿-j-I-cp-≠v.I-∂p-Im-en-Iƒ-°v Ip-f-ºv tcm-Kw _m-[n-®-Xn¬ I¿-j-Icn¬ B-i-¶-h¿-≤n-®n-´p-≠v.- Ipf-ºv tcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø\-߃ Du¿-÷n-X-am-°-W-sa∂pw,Ip-f-ºv tcm-Kw ]n-Sn-s∏-´v Nm-hp-∂ I-∂p-Im-en-I-fp-sS D-Sa-I-fm-b I¿-j-I¿-°v B-h-iyam-b k-lm-b [-\w \¬-I-W-sa-

∂pw I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-´p.-

kzo-I-c-Ww \Â-In h-fm-t©-cn: Pn-√-bp-sS Im-bn-I hn-I-k-\w, a-t©-cn ]-ø-\m-Sv \n¿-Ωn-°p-∂ Im-bn-I k-ap-®-bw F-∂n-h-bp-sS {]-N-m-c-Wm¿-Yw kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ Im-bn-I hn-I-k-\ k-tμ-i bm-{X-°v h-fm-t©-cn ]-©m-bØn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hfm-t©-cn l-b¿-sk-°≥-d-dn kvIqƒ {Ku-≠n¬ bm-{X-sb kzoI-cn-®p.- {Km-a ]-©m-b-Øv {]kn-U≥-dv Sn ]n A-_v-Zpƒ K^q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. lb¿-sk-°≥-d-dn kv-Iqƒ ]n.-Sn.F. {]-kn-U-≠v A-_v-Zp-f-f Ip´n A-[y-£-X h-ln-®p.- Pm-Ym Iym-]v-‰≥ H-fn-ºy≥ sI Sn C¿-

^m-\v, kv-Iqƒ eo-U¿ hn -Sn \Pow ]q-s®-≠v \¬-In kzo-I-cn®p. -{]n≥-kn-∏¬ Sn hn-P-b-cm-Lh≥, sI Sn C¿-^m≥ kw-km-cn®p.- tKƒ-kv ssl-kv-Iqƒ {]-[m\-[ym-]-I≥ Fw tam-l≥-Zm-kv, l-b¿-sk-°≥-d-dn kv-Iqƒ {][m-\-[ym-]n-I kn -sI tim-`, Im-bn-Im-[ym-]-I≥ sI k-Xoi≥ F-∂n-h¿ ]-cn-]m-Sn-°v t\Xr-Xzw \¬-In.

FÂ.Un.kn. am-Xr-Im ]-co-£ th-ß-c: tkm-fn-Um-cn-‰n G-cn-b I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ F¬.Un.kn.am-Xr-Im ]-co-£ Un-kw-_¿ F-´n-\p th-ß-c tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pn¬ \S-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 9539714204, 9995966569 \-º-dn¬ tX-P-kv- ]mT-im-e ap-S-°-cp-sX-∂v B-h-iy-s∏-´v do-tU-gv-kv t^m-dw hn-Zym¿-Yn-Iƒ s]m-∂m-\n N-{a-h-´w PMv-j-\n¬ \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[ dm-en _-‘-s∏-S-Ww.

P-\p-h-cn-tbm-sS tX-ªn-¸-ew k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯m-hpw

tN-fm-cn: sIm-f-tØm-Sv G-cn-b ap-kv-enw-bp-h-P-\-kw-Lw kwL-Sn-∏n-°p-∂ I-Ym-{]-kw-KØn-\v C-∂v Xp-S-°-am-Ipw. {]-ikv-X Im-Yn-I≥ sI F-kv au-ehn-bm-Wv Im-Yn-I≥. \m-ev-Zn-hk-ß-fn-em-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-°p-∂-Xv. F-S-∏mƒ: A-\-[n-Ir-X-am-bn IS-Øp-I-bm-bn-cp-∂ a-Æv tem-dn s]m-∂m-\n X-l-kn¬-Zm¿ ]n-SnIq-Sn. C-∂-se cm-hn-se 11\v amWq¿ A-ßm-Sn-bn-em-Wv X-lkn¬-Zm¿ cm-a-Zm-kv tem-dn X-S™-Xv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø tem-dn t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. am-Wq-cn-se kz-Im-cy hy‡n-bp-sS ]-d-ºn¬ \n-∂m-bn-cp∂p Im-e-Sn `m-K-sØ h-b¬ \nI-Øm-\m-bn a-Æv sIm-≠p-t]mbn-cp-∂-Xv.

tXm-Sv \-ho-I-c-Ww, tam-cy Im∏v ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-°¬, ]m-d-bn¬ ÿn-cw _-≠v, Io-cs\-√q¿ `m-K-Øv j-´¿ ÿm-]n°¬, sh-©m-en hn.kn._n, I\m¬ \-ho-I-c-Ww, sh-©m-en Im-∏v hn-I-k-\w, ]m-tßm-Sv ˛ ssa-en-tØm-Sv tXm-Sv ho-Xn Iq´n \-ho-I-cn-°¬, Xp-S-ßn-b Bh-iy-ß-fm-Wv {]-[m-\-am-bpw I¿-j-I¿ tbm-K-Øn¬ D-∂-bn®-Xv. Iq-Sm-sX sh-©m-en, tNm¿s∏-´n ]-ºv lu-kp-I-fp-sS ss]∏v sse≥ \o-´p-∂-Xn-\v ]-≤-Xnbp-≠m-°n-b-Xm-bn D-tZym-Kÿ¿ hn-i-Zo-I-cn-®p. C-h-bpƒ-s∏-Sp-Øn k-a-{K Im¿-jn-I ]m-t°-Pn-eqƒ-s∏-SpØn B-h-iy-߃ bm-Ym¿-Yyam-°m-sa-∂v a-{¥n D-d-∏p \¬In. B-dv am-k-Øn-\p-≈n¬ Im¿-jn-I ]m-t°-Pv X-øm-dm-°n k-a-cv-∏n-°m-\m-Wv k-an-Xn-°v k-a-b-a-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. C-cp ]-©m-b-Øp-I-fn-te-bpw Im¿jn-I {]-iv-\-߃ ]Tn-®v ]-cnlm-cw \n¿-t≤-in-°m≥ sN-dpIn-S P-e-tk-N-\ h-Ip-∏v A-

tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\w 30 ao-ä-dm-¡-Ww-: ]n.-Un.-]n. bm-{X-b-b-¸v \Â-In

I-Ym-{]-kw-Kw

a-®ptem-dn ]n-Sn-Iq-Sn

3

\n-tcm-[n-¨ aq-¶-¡ \-¼À tem-«-dn hnÂ-¸-\: aq-¶v G-Pâp-amÀ ]n-Sn-bnÂ

]cn-]mSn

Xn-cq¿: Xn-cq¿ sF.F-®v.B¿.Un sk‚¿ ]n.Pn.Un.kn.F tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £-Wn®p. H-cp hn-j-b-Øn¬ Un-{Kn-bp≈-h¿-°v A-t]-£n-°mw. Fkv.kn, F-kv.Sn hn-`m-K-߃-°v ^o-kv B-\p-Iq-eyw e-`n-°pw. A-t]-£ t^m-d-hpw t{]m-kvs]-Œ-kpw 50 cq-]-°v t\-cn-´v- In´pw. A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Zn-\w Un-kw-_¿ 20.t^m¨: 0494 2423599.

kozhikode/mlw

Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n kw-K-aw {]-kn-U-‚ v Xz¬-l-Øv kz-em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tdm-U-]-I-S-§Ä-s¡-Xn-tc hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS t_m-[-hÂ-¡-c-Ww F-S-∏mƒ: tdm-U-]-I-S-߃s°-Xn-sc hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS t_m-[-h¬-°-c-Ww {i-t≤-bam-bn. Im-S-t©-cn K-h.l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ F≥.Fkv-F-kv bq-\n-‰n-se F-gp-]-tXm-

fw h-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv π°m¿-Up-I-fp-ta-¥n {]-I-S-\-ambn h-∂p I-≠-\-Iw sk‚-dn¬ hm-l-\ ss{U-h¿-am¿-°v t_m[-h¬-°-c-W t\m-´o-kv \¬-In hn-i-Zo-I-c-W tbm-Kw \-S-Øn-b-

Xv. Im-e-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F-≥ sI A-–p¬ djo-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Kma-]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b Sn ]n B-\-μ≥, ]n sI _-°¿, t\-XrXzw \¬-In.

tX-™n-∏-ew: P-\p-h-cn-tbm-sS k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-bØm-Ipw. A¿-l-cm-b ap-gp-h≥ B-fp-Iƒ-°pw t£-a s]≥-j-\pIƒ D-d-∏p-h-cp-Øn-bm-Wv tX-™n-∏-ew t\-´w ssI-h-cn-°p-∂-Xv. k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-Ip-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ s]≥-j≥ A-Zm-e-Øv ]q¿-Øn-bm-bn. sam-Øw 400 ]p-Xn-b A-t]£-I-fm-Wv e-`n-®-Xv. hm¿-[-Iy-Im-e s]≥-j-\m-Wv Iq-Sp-X¬ At]-£ e-`n-®-Xv. 210 A-t]-£-I-fm-Wv Cu C-\-Øn¬ ]-©m-b-Ønse-Øn-b-Xv. I¿-j-I-sØm-gn-em-fn s]≥-j-\v-˛30, A-K-Xn s]≥-j\v-˛125, im-co-cn-I am-\-kn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h-cn¬-\n-∂v ˛35, A≥-]-Xv ]n-∂n-´ A-hn-hm-ln-X-Iƒ-°p-≈ s]≥-j-\v ˛-A-©v F∂o I-W-°n-epw A-t]-£-Iƒ e-`n-®p. tX-™n-∏-ew ]-©m-b-Øv I-ayq-\n-‰n lm-fn-em-bn-cp-∂p s]≥-j≥ A-Zm-e-Øv. hn-t√-Pv F-IvÃ≥-j≥ Hm-^o-k¿ sI ]n e-X, Ir-jn A-kn- v i-in, sl¬Øv C≥-kv-s]-Iv-‰¿ kn. k-Xy-\m-Y≥, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn sI A-_p ss^-k¬, ]-©m-b-Øv Aw-K-߃ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p A-Zm-e-Øv. A¿-l-cm-b ap-gp-h≥ B-fp-Iƒ-°pw s]≥-j≥ D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn ]-©m-b-Øn¬ c-≠p Zn-h-kw tk-h-\ h-≠n ]-cy-S-\w \-S-Øn-bn-cp-∂p.

]-hÀ Izn-kv a-Âk-cw h-fm-t©-cn: sI.-F-kv.-C.-_n. Hm-^o-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ hfm-t©-cn Fw.-C.-F-kv.-sI.-hn.-Fw. tIm-tf-Pn¬ sh-®v D-Ø-c-ta-J-em ]-h¿ Izn-kv a-’-cw \-S-Øn.- a-’-c hn-P-bn-Iƒ-°v tIm-tf-Pv {]n≥-kn∏¬ tUm.-lp-ssk≥ c-≠-Øm-Wn k-Ωm-\w hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.- _e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p.- a-’-c hn-P-bn-Iƒ H-∂mw kv-Ym\w : sk-bv-Zv ap-l-Ω-Zv tIm-b-X-߃, Pm-^¿ km-Zn-Jv (h-fm-t©-cn Fw.-C.-F-kv.-sI.-hn.-Fw. tIm-tf-Pv), c-≠mw kv-Ym-\w : A-P-bv tXm-akv, sI- F-kv {]-im-¥v (K-h.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv. am-\-¥-hm-Sn)

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-12-02  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-12-02