Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

hntij§Ä

Imw-]-kv-{^-−v bq-\n-th-gv-kn-än-bn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n

a-¼m-Sv {^-âvkv SqÀW-saâv \m-sf Xp-S-§pw a-e-∏p-dw: a-ºm-Sv {^‚ v-kv B ‚ v a-lm-dm-Wn {Kp-∏v A-Jn-te¥ym sk-h≥-kv Sq¿-W-sa‚ v \m-sf a-ºm-Sv {^‚ vkv ^v-f-Uven-‰v kv-t‰-Un-b-Øn¬ B-cw-`n°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. kn-\n-am-Xm-cw A-_n apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. 7.-30 \mWv I-fn. kp-∏¿ A-jv-d-^v, Pam¬ h-fm-t©-cn, sI sI Ip-´n, sI k-em-lp-±o≥, Sn k-^-dp-√ ]-s¶-Sp-Øp.-

sj-bv-]v A-¸v 2013 tIm-gn-t¡m«v

F-kv.U -- n.--C. hn-Zym¿-Yn-I-tfm-Sp-≈ A-h-K-W-\ A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tIm-gn-t°m-Sv: s]-cn-¥¬-a-Æ Imw-]-kv- {^-≠v bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \m-k¿ h-b-\m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p au-em-\ tlm-kv-]n-‰¬ H.-_n.kn.-‰n. B‚ v U-b-s_-‰n-kv sIb¿ sk‚-dn-s‚ F-´m-a-Xv hm¿jn-Im-tLm-j-ß-fpw tem-I {]ta-l-Zn-\-˛-tem-I H-_n-kn-‰n Zn\ ]-cn-]m-Sn-I-fpw kw-bp-‡-ambn "sj-bv-]v A-∏v 2013'- tIm-gnt°m-Sv B-io¿-hm-Zv tem¨kn¬ h-®v H-∂n-\v cm-hn-se 8 apX¬ \-S-Øpw. "s]m-Æ-Ø-Sn, {]-ta-lw, Po-hn-X-ssi-eo tcmK-߃' F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ {]-ap-J-cpw {]-K-¬`-cm-b-h¿ ]s¶-Sp-°p-∂ sk-an-\m-dp-Iƒ, s]-cn-¥¬-a-Æ: I-gn-™ \m-ep k-a-c-am-Wv Pn-√m I-e-Œ¿ ]n h-cp-∂ _- p-I-sf am-\-Øv awN¿-®m k-tΩ-f-\-߃, kw-iZn-h-k-am-bn s]-cn-¥¬-a-Æ Xm- _n-Pp-hn-s‚ tN-w_-dn¬ \-S-∂ K-ew ss_-]m-kv h-gn Xn-cn-®pb-\n-hm-c-W th-Zn, i-kv-{X-{In- eq-°n¬ \-S-∂p h-cp-∂ kz-Im- N¿-®-bn¬ ]n≥-h-en-®-Xv. \-K-c- hn-Sp-∂-Xv H-gn-hm-°-W-sa-∂mb I-gn-™-h-cp-sS-bpw Ip-Spwcy _-kv ]-Wn-ap-S-°v I-e-Œ¿ Øn-se K-Xm-K-X ]-cn-jv-Im-cw Wv k-a-c-°m-cp-sS B-h-iyw.--_mw-K-ß-fp-sS-bpw kv-t\-lC-S-s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]n≥-h- kw-_-‘n-®v ]-Øp Zn-h-k-ØnF-∂m¬ A-ßm-Sn-∏p-dw `mkw-K-aw, ssh-Zy ]-cn-tim-[-\, en-®p.--\p-≈n¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-°m-sa- K-Øp \n-∂p h-cp-∂ _- p-IKm-b-I-cm-b A-^v-k¬, C{Sm-^n-°v ]-cn-jv-Im-c-ß-fn ∂ I-e-Œ-dp-sS D-d-∏n-em-Wv k-a- sf t\-cn-´v tZ-io-b ]m-X-bn-eq{am≥, A-\q-]v F∂nh-cp-sS ¬ am-‰w h-cp-Ø-Wsa∂v B-h- cw ]n≥-h-en-s®-sX-∂v tIm-Un- sS \-K-c-Øn¬ {]-th-in-∏n-®m kw-Ko-X hn-cp-∂v D≠mhpw. iy-s∏-´v _- p-S-a-I-fpw sXm-gn- t\-j≥ IΩn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ K-Xm-K-X°p-cp-°v cq-£-am-hpem-fn kw-L-S-\-I-fp-sS- tIm-¿- A-dn-bn-®p. sa-∂m-Wv \-K-c-k-`-bp-sS-bpw Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n \-S-Øn-b A--- ßm-Sn-∏p-dw `m-K-Øv \n-∂v t]m-en-kn-s‚-bpw hn-i-Zo-I-c-

a-e-∏p-dw: F-kv.U -- n.--C. hn-Zym¿Yn-I-tfm-Sp-≈ A-h-K-W-\ A-hkm-\n-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p sIm-≠v Imw-]-kv- {^-≠v a-e∏p-dw sh-Ãv Pn-√m I-Ωn-‰n bq-\nth-gv-kn-‰n-bn-te-°v am¿-®v \-SØn. tkm-W¬, C‚¿-tkm¨ a ¬-k-c-ß-fn-epw kv-t]m¿-Sv-knepw F-kv.U -- n.--C. hn-Zym¿-Yn-Isf ]-s¶-Sp-∏n-°p-I, F-kv.U -- n.-C. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS ]-co-£ Im-cy-£-a-am-°p-I F-∂m-hiy-s∏-´m-bn-cp-∂p- am¿-®v. Imw-]-kv-{^-≠v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \m-k¿ h-b-\m-Sv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sh-Ãv Pn-√m {]-kn-U‚ v a≥-kq¿, A-jv-I¿ th-ß-c, \u-^¬, j-^o-Jv, aPo-Zv h-fm-t©-cn t\-Xr-Xzw \¬-In.

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

Pn-Ã-bp-sS I-®pw Im-Xpw C-\n _q-«n-te-¡v a-e-∏p-dw: Pn-√-bp-sS ^p-Svt_mƒ {`m-¥≥-am¿ C-\n kz¥w ]-cn-]m-Sn-I-sf-√mw am-‰n-h®v C-„-So-an-s‚ I-fn Im-Wm≥ ssa-Xm-\-tØ-°n-d-ßpw. Cu am-k-tØm-sS sk-h≥-kv kok-Wn-\v Xn-cn sIm-fp-Øp-∂tXm-sS an-I-® I-fn-°m¿-°v Xn-c-t°m-Sv Xn-c-°m-hpw. H-∏w Im-Wn-Iƒ-°pw. Un-kw-_¿ 1 ap-X¬ B-cw`n-°p-∂ sk-h≥-kv am-am-¶Øn-s‚ DZv-Lm-S-\ a¬-k-cw aºm-Sv {^-‚ vkv {Ku-≠n-em-Wp \-S-°p-I. Xp-S-¿-∂v s]-cn-¥¬a-Æ, ]-c-∏-\-ßm-Sn, a-t©-cn, F-S-∏mƒ sIm-t≠m-´n Xn-cp¿, h-≠q¿, F-S-°-c, s]m-∂m-\n, h-fm-t©-cn, tIm-´-°¬ N-ßcw-Ip-fw, B-e-Øn-bp¿, sX-c´-Ω¬, F-S-cn-t°m-Sv Xp-S-ßn-

I-e-ÎÀ C-S-s]-«p; s]-cn-´Â-a-®-bn _-kv k-a-cw ]n³-h-en-¨p

AÂin-^m tImf-Pn \-gv-kn-Mn 100 i-X-am-\w hn-Pbw

s]-cn-¥¬a-Æ: A¬in-^ Bip-]-{Xn-°p Io-gn-ep-≈ A¬ in-^m tImf-Pv Hm-^v t\-gv-knßn¬ Fw.F-kv.kn. \-gv-kn-Mn\v ]q¿W hn-Pbw. tI-c-f Btcm-Ky k¿-h-I-em-ime-bv°v Io-gn¬ 2013¬ \-SØn-b Fw. F-kv.kn, sa-Un-°¬ k¿-Pn °¬, ssK-\-t°m-f-Pn, ]o-Unbm-{Sn Iv, I-Ωyq-Wn-‰n \-gv-kn-ßv Xp-Sßn-b hn-`m-K-ß-fn¬ ]co£ F-gpXn-b ap-gp-h≥ hn-Zym¿Yn-Ifpw D-∂-X hnP-bw ssI-hcn-®-Xm-bn {]n≥-kn-∏¬ tUm. kn¬hn-b F-Un-k¨ A-dn-bn ®p. A\p-tam-Z\ tbm-K-Øn¬ sN-b¿-am≥ ]n D-Æo≥ hn-Zym¿Yn-I-sfbpw A-[ym-]-I-scbpw A-`n-\-μn®p.

\u-jm-Zv A-lv-k-\n- H-Xp-¡-§-epw kw-L-hpw Im-´-]p-cw hn-`m-Kw hn-«p tIm-gn-t°m-Sv: {]-hm-N-I-s‚ t]-cn¬ hym-P tI-iw D-]-tbmKn-®v \-S-°p-∂ km-º-Øn-I BXv-ao-b Nq-j-W-Øn-s‚ s]m-≈Ø-c-߃ Xn-cn-®-dn-™ km-lN-cy-Øn¬ Im-¥-]p-cw hn-`m-KØn-se {]-ap-J {]-`m-j-I-\pw ]fin-X-\p-am-b \u-jm-Zv A-lvk-\n H-Xp-°-ß-epw kw-L-hpw kw-L-S-\ hn-´p. I-gn-™ aq-∂v h¿-j-am-bn tI-c-f-Øn¬ \-S-∂p h-cp-∂ tIi hn-hm-Z-Øn¬ Im-¥-]p-cw A_q-_-°¿ ap-kv-eym-cp-sS {]-h¿Ø-\-ß-sf \ym-bo-I-cn-®v hym-

]-I-am-b {]-N-mc-W-Øn-\v t\Xr-Xzw sIm-Sp-Ø {]-ap-J {]-`mj-I-\m-Wv A-t±-lw. k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a-bpsS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°m-\m-Wv Xm¬-∏-cy-sa-∂v \u-jm-Zv A-lvk-\n A-dn-bn-®p. X-s‚ Cu B-h-iyw A-dn-bn®v k-a-kv-X D-]m-[y-£≥ ]m-W°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v Xß-sf-bpw k-a-kv-X P-\.s--- k-{I´-dn sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ apkv-eym-sc-bpw \u-jm-Zv A-lvk-\n t\-cn¬ I-≠v A-\p-a-Xn hm-ßn. k-a-kv-X hn-Zym-`ym-k

t_m¿-Uv {]-kn-U-‚ v ]n sI-]n A-_v-Zp- -emw ap-kv-eym¿, P-\d¬ sk-{I-´-dn tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p- ap-kv-eym¿, {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kv-eym¿, km-ZnJ-en in-lm-_v X-߃, A-_vZp¬ l-ao-Zv ss^-kn A-º-e°-S-hv F-∂n-h-sc-bpw A-t±lw k-μ¿-in-®p. \u-jm-Zv A-lv-k-\n-bpw Xt∂m-sSm-∏w kw-L-S-\ hn-´ a‰p {]-ap-J-cpw C-∂v tIm-gn-t°mSv \S-°p∂ k-a-kv-X B-Z¿-i k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-_-‘n°pw.--

{]-k-h-¯n-\p ti-jw bp-h-Xn-¡v C³-P-Ivj³ am-dn \Â-In-b-Xm-bn ]-cm-Xn a-e-∏p-dw: s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-ep-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-k-hn°p-I-bpw Xp-S-¿-∂v {]-k-hw \n¿-Øm≥ Nn-In¬-kn-°p-I-bpw sN-øp-∂-Xn-\n-sS C≥-P-Ivj≥ am-dn \¬-In-b-Xm-bn ]-cm-Xn. s]-cn-¥¬-a-Æ A-cn-{] tN-\-sØm-Sn I-f-cn-°¬ a-Wn-I-WvTs‚ `m-cy ]n tP-jv-a-bm-Wv ]-cm-Xn-s∏-´-Xv. H-Iv-tSm-_¿ 25\m-Wv kw-`-hw. 22\vv Hm-]-td-j≥ h-gn {]-k-hw \-S-∂n-cp-∂p. ti-jw {]-kh - w \n-¿Ø - m≥ Nn-In¬-kb - n-en-cn-s° C≥-PI - v j≥ \¬-In-bt- Xm-sS X-cn-∏pw ap-Jw X-Sn-®p ho-¿° - p-Ib - pw t_m[-cl - n-Xb - m-hp-Ib - pw sN-bvX - p-sh-∂pw ]n-∂o-Sv kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn-se-Øn-®v H-º-Xv Zn-h-kw sh‚n-te-‰-dn-epw sF.--kn.--bp.-hnepw In-S-∂ ti-j-am-Wv Xm¬-°m-en-I-am-bn kp-J-s∏-´-sX∂pw tP-jv- a ]-d-™p. C-t∏m-gpw B-tcm-Kyw ho-s≠-Sp-°m≥ km-[n-®n-´n-s√-∂pw Nn-In¬-k° - m-bn 3 e-£w cp-] sN-eh - m-bn-´ps≠-∂pw C-h¿ ]-d-™p. Un.--Fw.--H°pw Fw.--F¬.--F°pw ]-cmXn \¬-In-bn-´p-≠v hm-¿Ø - m- k-tΩ-f\ - Ø - n¬ `¿-Øm-hv kn sI a-Wn-IW - T≥, `¿-Xr-kt- lm-Zc - n kn sI _n-μp ]-s¶-Sp-Øp.

Ww. A-tX-k-a-bw kz-Im-cy _kv k-a-c-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj[-߃ i-‡-am-b-Xm-Wv k-a-cw ]n≥-h-en-s®-sX-∂m-Wv hn-h-cw. --- I-e-Œtd-‰n¬ \-S-∂ N¿-®bn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ ]n -_n-Pp, F-.U -- n-.F -- w, B¿.--Sn.--H, kn sF Peo¬ tXm-´-Øn¬, X-l-kn¬Zm¿ Fw Sn tPm-k-^v, \-K-c-k`m sN-b¿ t]-gv-k¨ \n-jn A\n¬ cm-Pv, ssh-kv sN-b¿-am≥

Fw ap-l-Ω-Zv k-eow, _- p-S-a kw-Lw {]-Xn-\n-[n-I-fm-b F lw-k, \m-Wn lm-Pn, kn lwk, sI ap-l-Ω-Zm-en lm-Pn, ]n sI aq-k, ta-te-Xn¬ D-kv-am≥, ]-°o-k Ip-™n-∏, sXm-gn-em-fn kw-L-S-\ t\-Xm-°-fm-b DuØ-°m-S≥ lw-k, am-Sm-e hm∏p-´n, ]-®o-cn _-jo¿, ^n-tdm-kv hn-hn-[ h-Ip-∏v ta-[m-hn-Iƒ kwkm-cn-®p.---

tkm-^v-äv-t_mÄ C-¶v Xp-S-§pw

\-¶w-ap-¡n eo-Kv- ssh-kv {]-kn-Uân-\p-Å ]n-´p-W tIm¬-{K-kv Aw-K-§Ä ]n³-h-en-¨p

tN-fm-cn: Im-en-I-‰v-k¿-h-I-emim-e tÃ-Un-b-Øn¬ kw-ÿm\-]p-cp-j-˛-h-\n-Xm tkm-^v-‰vt_m-fn-\v C-∂v Xp-S-°-am-hpw.--- F√m-Pn-√-I-fn¬ \n-∂p So-ap-≠v. cm-hn-se 11\v C Sn ap-l-Ω-Zv-_jo¿ Fw.---]n. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Un-kw-_¿ c-≠n-\v \-S-°p∂ k-am-]-\-N-S-ßn¬ hm-gv-kn-‰n ap≥-Im-bn-I hn-`m-Kw U-b-d-IvS¿ tUm.C --- sP tP-°-_v t{Sm-^n\¬-Ipw. 14 Pn-√-I-fn¬- \n-∂m-bn 500 Im-bn-I-Xm-c-ß-fpw 100 Hm^nk¿-am-cpw aq-∂v Zn-h-k-sØ Nm-w]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p.---

sI F≥ \-hm-kv A-en

C

-¥y≥ kzm-X-{¥y-k-a-c-Øn¬ tNm-c-sIm-≠v N-cn-{Xsa-gp-Xn-b a-Æm-Wv ]q-t°m-´q-cn-te-Xv. {_n-´o-jv ssk\n-I-tc-J-I-fn¬ bp-≤-sa-∂p hn-ti-jn-∏n-°p-∂ ]q-t°m-´q¿ bp-≤w \-S-∂-Xv 1921 B-K-kv-Xv 26 sh-≈n-bm-gv-N-bm-bn-cp-∂p. \m-\q-dn-e-[n-Iw [o-c-tZ-im-`n-am-\n-I-fm-Wv ]q-t°m-´q-cn-s‚ aÆn¬ {_n-´o-jp-Im-tcm-Sv G-‰p-ap-´n c-‡-km-£n-I-fm-b-Xv. aq∂p {_n-´o-jv ssk-\n-I-ta-[m-hn-I-fpw \n-c-h-[n ssk-\n-I-cpw Cu G-‰p-ap-´-en¬ sIm-√-s∏-´n-cp-∂p. \n¿-`-b-Xzw ap-J-ap-{Z-bm°n-b-h-cm-bn-cp-∂p ]q-t°m-´q-cn-se kzm-X-{¥y-k-a-c `-S-∑m¿. {_n-´o-jv-hn-cp-≤ {]-I-S-\-Øn-\v kw-c-£-Ww \¬-Im≥ ]qt°m-´q¿ t]m-cm-fn-Iƒ Xr-iq-cn-se-Øn-b-Xv kzm-X-{¥y-k-a-c N-cn-{X-Øn-se A-hn-kv-a-c-Wo-b kw-`-h-ß-fn-sem-∂m-Wv.90 h¿-jw ap-ºv N-cn-{X-Øn-te-°p \-S-Øn-b bm-{X-bm-bncp-∂p A-Xv. A-[n-\n-th-i-hn-cp-≤ t]m-cm-´-Øn-s‚ Pz-en-°p∂ Hm¿-a-I-fp-d-ßp-∂ ]q-t°m-´q-cn¬-\n-∂m-bn-cp-∂p B kwLw ]p-d-s∏-´-Xv. kzm-X-{¥y-k-a-c t]m-cm-´-Øn-se ln-μp-˛-apkv-enw ku-lm¿-Z-Øn-s‚ Cu t\¿-Nn-{Xw `m-hn-X-e-ap-d-bv-°p Im-Øp-h-®-Xv \-ºq-Xn-cn-k-ap-Zm-b-Øn-s‚ ap-J-]-{X-am-b tbmK-t£-aw ssZz-hm-cn-I-bm-sW-∂-Xm-Wv a-s‰m-cp {]-tXy-I-X.h¿-jw 1920. sI am-[-h≥ \m-b-sc-bpw k-Jm-°-sf-bpw {_n-´o-jv ]-´m-fw A-d-Ãv sN-bv-X-Xn-s\-Xn-tc \m-sSm-´p-°pw {]-Xn-tj-[-ap-b-cp-∂ Im-ew. Xr-iq-cn-epw C-Xn-s‚ A-e-sbmen-I-fp-b¿-∂p. {_n-´o-jv `-c-W-Iq-S-Øn-s\-Xn-cn¬ Xr-iq-cn-se tZ-i-kv-t\-ln-Iƒ s]m-Xp-tbm-Kw kw-L-Sn-∏n-®p. 1920 s^{_p-h-cn 20\m-bn-cp-∂p C-Xv. tbm-Kw {]-tZ-i-sØ Nn-e {_n-´ojv Nm-c-∑m¿ kw-L-Sn-s®-Øn A-e-t¶m-e-s∏-Sp-Øn. tbm-KØn-s\-Øn-b-h-sc Hm-Sn-®p-hn-´p. {_n-´o-jv A-\p-Iq-en-I-fp-sS `o-j-Wn Im-c-Ww Xr-iq-cn¬ kzm-X-{¥y-k-a-c ]-cn-]m-Sn-I-sfm∂pw \-S-Øm-\m-hm-sX-bm-bn. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv ]uc-{]-[m-\n-bm-b F B¿ ta-t\m≥ G-d-\m-Sv-\n-∂p am-∏n-f-am-sc sIm-≠p-h-∂v A-h-cp-sS kw-c-£-W-Øn¬ {_n-´o-jv-hn-cp-≤ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-Øm-sa-∂ A-`n-{]m-b-apb¿-Øn-b-Xv. k-lm-bw tX-Sn ]q-t°m-´q-cn-te-°m-Wv ta-t\m≥ B-sf hn-´-Xv.Jn-em-^-Øv I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn-bm-b h-S-°p-ho-´n¬ a-ΩZp-hn-t\m-Sv Jn-em-^-Øv I-Ωn-‰n-bn¬-\n-∂p Nn-e-sc Xr-iq-cnte-°v tbm-K-Øn-\p kw-c-£-Ww \¬-Im≥ th-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´p. Nm-en¬ I-Æm-Sn-°¬ bq-kp-^n-t\m-Spw C-tX B-h-iyw D-∂-bn-®p. Jn-em-^-Øv I-Ωn-‰n-Iƒ h-f-sc k-Po-ham-b c-≠p {]-tZ-i-Øp-\n-∂pw 1800 t]-cm-Wv 1920 am¿-®v c-≠n\v Xn-cq-cn¬-\n-∂p s{S-bn≥ I-b-dn Xr-iq-cn-se-Øn-b-Xv. Xriq¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ F B¿ ta-t\m-\pw am-dm-Sn Irjv-W-ta-t\m-\pw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n ssl-μ-h-{]-ap-J¿ am-∏nf-t∏m-cm-fn-I-sf kzo-I-cn-°m-s\-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v am-∏nf-am-cp-sS kw-c-£-W-Øn¬ Xr-iq¿ A-∂p-h-sc Im-Wm-Ø{X i-‡-am-b {_n-´o-jv-hn-cp-≤ {]-I-S-\w \-S-∂p. ln-μp-°fpw ap-kv-enw-I-fpw A-Wn-tN¿-∂p \-S-Øn-b {]-I-S-\w X-Sbm≥ B-cpw ss[-cy-s∏-´n-√. {]-I-S-\w I-gn-™v am-∏n-f-am-sc ]q-t°m-´q-cn-te-°v bm-{X-b-b-°m≥ A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-Œv a-Pn-kv-t{S-‰v ssh-Zy-\m-Y A-ø¿, sk-°≥-Uv ¢m-kv Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tKm-hn-μ≥ \m-b¿ Xp-S-ßn-b-h¿ F-Øn-bncp-∂p. aq-∂v A-W-bm-bn-cp-∂p Xr-iq-cn¬-\n-∂p Xn-cq-cn-te-°v A-∂p s{S-bn≥ \n-c-°v. F-∂n-´p-t]m-epw 480 cq-]-bv-°v Sn-°s‰-Sp-t°-≠n-h-s∂-∂v tbm-K-t£-aw ssZz-hm-cn-I ]p-kv-X-Iw 11 e-°w 23¬ ]-d-bp-∂p.-

\n¿-am-Ww ]q-¿-Øn-bm-b a-ºm-Sv {^‚ v-kv Km-e-dn {]m-h-iy-hpw Im-Wn-Iƒ-°v apºn-se-Øp-∂p-≠v. I-gn-™ h¿-jw 4 tIm-Sn-bp-≠m-bn-cp∂ C≥-jp-d≥-kv C-{]m-hiyw 5 tIm-Sn cp-]-bm-°n-bn-´p≠v. ^p-Sv-t-_mƒ ko-k¨ G{]n¬ am-k-tØm-sS k-am-]n°pw.

b 16 tI-{μ-ß-fn¬ B-cw-`n°pw. sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-\n¬ c-Pn-Ã ¿ sN-bv -X 30 So-ap-I-fm-Wv C{]m-h-iyw ]-c-kv-]-cw t]m-c-Sn°p-∂-Xv. I-gn-™ X-h-W I-fØn-en-d-ßn-b {^m≥-kn-kv, C-Ωm-\p-th¬ F-∂n-h¿ C-

]q-t°m-´q¿ c-‡-km-£n-I-fp-sS J-_-dn-Sw

N-ß-cw-Ip-fw: \-∂w-ap-°v {Km-a∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U ‚ v Im-´n¬ A-j-d-^n-\p-≈ ]n¥p-W tIm¨-{K- n-se aq-∂v Aw-K-߃ ]n≥-h-en-®p. C-Xv kw-_-‘n-®p-≈ I-Øv C-∂-se Aw-K-߃ {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v ssI-am-dn. 17Aw-K-ß-fp-≈ \-∂w-ap-°v ]-©m-b-Øn¬ bp.--Un.--F-^n-\v H-º-Xpw F¬.Un.F-^n-\v F´pw A-K-ß-fm-Wp-≈-Xv. sshkv {]-kn-U‚ v X-nc-s™-Sp-∏n ¬ eo-Kn-se Im-´n¬ A-i-d-^v

tIm¨-{K-kv hn-a-X hn-`m-K-Øns‚ Iq-Sn ]n-¥p-W-tbm-sS Xn-cs™-Sp-°-s∏-´n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ sI kn A-l-Ω-Zv A-\p-kv-a-c-W ]cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m-sa-∂v ssh-kv {]-kn-U‚ v Im-´n¬ Ai-d-^v G-‰n-cp-∂p. A-h-km-\ \nan-jw ]-cn-]m-Sn-bn¬-\n-∂p ]n ≥-am-dn-b-Xv hn-a-X hn-`m-K-sØ sNm-Sn-∏n-®p. C-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v ssh-kv {]-kn-U‚n-\p-≈ ]n-¥p-W hn-a-X hn-`m-K-Øn-se hn ]n lw-k, kp-a ap-c-fo-[-c≥,

C-μn-c N-{μ≥ F-∂n-h-¿ ]n≥-hen-®-Xv. hn-I-k-\-Im-cy ÿn-cwk-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k ¨ ssj_, t£-a-Im-cy sN-b¿-am≥ A–p-d-lvam≥ F-∂n-h¿-°p-≈ ]n-¥p-W-bpw C-∂v ]n≥-h-en°p-sa-∂v hn-a-X hn-`m-Kw hy-‡am-°n. ]n-¥p-W ]n≥-h-en-°p∂-Xn-s\-Ip-dn-®v X-߃-°v hn-hcw e-`n-®n-´n-s√-∂pw A-\p-kv-a-cW N-S-ß-n¬ ssh-kv {]-kn-U ‚ v ]-s¶-Sp-°m-Ø-sX-¥m-sW∂v A-dn-bn-s√-∂pw eo-Kv t\-XrXzw ]-d-™p.--


{]mtZ-inIw

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

A-\-kv _m-_p-hn-\v \m-Sn-sâ kzo-I-c-Ww

]cn-]mSn

„A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©m-b-Øv

Hm-^n-kv ]-cn-k-cw : t]m-Øv ]q-´p-ta-f ˛8.-00 „C-c-hn-aw-K-ew kp-{_-lv-aWy-kzm-an-t£-{Xw : A-J-fi\m-a-b-⁄w ˛6.-00 „a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. {Ku≠v : sk-]v-‰v tkm-W¬ s^-Ãv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ˛7.-30 „hm-Wn-b-º-ew Su¨: F≥.Pn.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ a-lmflm-a-μn-cw D-Zv-Lm-S-\-hpw Xmt°m¬ Zm-\-hpw ˛5.-00 „F-S-∏mƒ ]-´m-ºn tdm-Uv : apPm-ln-Zv k-tΩ-f-\w ˛ {]-Jym-]\ k-tΩ-f-\w ˛4.-00 „Xn-cq¿ ap-\n-kn-∏¬ kmw-kvIm-cn-I k-ap-®-bw : sI.-Un.]n. a-fi-ew I¨-h-≥-j≥ ˛2.30 kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bn¬ c-≠v kz¿-W-a-S-°w \m-ev sa-U-ep-Iƒ t\-Sn-b „A-co-t°m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n. A-\-kv _m-_p-hn-\v ]-©m-b-Øn¬ \¬-In-b kzo-I-c-Ww kv-Iqƒ: i-m-kv-{X-km-ln-Xy-]cn-j-Øv hn-⁄m-t\m¬-k-hw ˛1.-00 „ap-t≠m-Øv-]-d-ºv Pn.-bp.-]n. kv-Iqƒ: ]q¿-h-hn-Zym-¿-Yn tbmKw ˛4.-00

F-S-°-c: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Im-bn-I-ta-f-bn¬ \m-ev sa-U-epIƒ t\-Sn A-`n-am-\-am-b A-\kv _m-_p-hn-\v \m-Sn-s‚ kzo-Ic-Ww. C-∂-se \m-´n-se-Øn-b A-\-kn-s\ F-S-°-c {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-X-z-Øn-emWv kzo-I-c-Ww \¬-In-b-Xv. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H Sn sPbnw-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v skdo-\ ap-l-Ω-Zm-en, Pn i-in-[-c≥, hn hn {]-Im-iv F-∂n-h¿ t\-XrXzw \¬-In.--Im-∏p-≠-bn-se F-dnbm-S≥ _-jo-dn-s‚ a-I-\m-b A\-kv _m-_p t]mƒ-hm-´n-epw dnte-bn-ep-am-Wv kz¿-Ww t\-Sn-bXv. l-Un¬-kn¬ H-cp sh-≈nbpw, H-cp sh-¶-e-hpw t\-Sn. tImX-aw-K-ew sk‚ v tPm¿-Pv l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn-Z-ym¿Yn-bm-Wv A-\-kv-_m-_p.

kozhikode/MLE

F-fa-cw I-co-an-s\-Xn-tc hn-Pn-e³-kv A-t\zj-Ww thWw: bq-¯v tIm¬-{Kkv a-e-∏p-dw : ap≥-hy-hkm-b a{¥n F-fa-cw I-co-an-s\-Xn-tc hn-Pne≥-kv A-t\zj-Ww {]-Jym-]n°-W-sa-∂v bq-Øv tIm-¨-{K-kv a-e-∏p-dw ]m¿-e-sa‚ v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. hn-j-b-Øn¬ ]n-W-dmbnbpw hn Fkpw Im-Wn-°p-∂ au-\w sh-Sn-b-W-sa∂pw B-hiy-s∏´p. {]-kn-U-‚ v dn-bm-kv ap-t°m-fn A-[y-£-X-h-ln-®p. kn sI Pw-jo¿, ]n sI \u^¬ _m_p, A-ivd-^v H-Sphn¬, sI hn a-t\m-Pv-Ip-am¿ kwkm-cn®p. F-fa-cw Icow Fw.F¬.F. ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv

ko-säm-gn-hv A-co-t°mSv: K-h.sF.Sn.sFbn¬ sF.Fw.kn. \-S-Øp-∂ s{I-bn≥ sP.kn._n, ln-‰m®n, t^m¿-°v en-^v‰v Hm-]-td‰¿, kn.F≥.kn (te-Øv B‚ v an√n-Mv), tSm´¬, kv-t‰j≥, B-t´m-Im-Uv tIm-gv-kp-I-fn¬ ko-‰p-Iƒ H-gn-hp≠v. tIm-gv-kn-s‚ Im-e-b-fhv, ^o-kv Xp-Sßn-b hn-h-c߃°v sF.Sn.sF-bp-am-bn _-‘-s∏-SWw. t^m¨: 04832850238, 9446360105.

tbm-Kw C-¶v

a-e-∏p-dw: Pn-√m hn-I-k-\ k-anXn tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11 \v Un.--‰n.--]n.--kn. k-tΩ-f-\ lmfn¬ tN-cpw. cm-hn-se 10.--30 \v {]o.--Un.--Un.--kn. tN-cpw. F-√m Pn-√m-X-e D-tZym-Kÿ-cpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

k-¼qÀ-W s]³-j³ A-Zm-e¯pw ]-©m-b-¯v P-\k-¼À-¡hpw Nm-∏-\-ßmSn: s]m-∑-f {Km-a∏©mb-Øv `-c-W k-an-Xn kw-LSn-∏n-® k-ºq¿-W s]≥-j≥ AZm-eØpw ]-©m-b-Øv-X-e P-\ k-º¿-° ]-cn-]m-Snbpw tIm¬°-fw˛H-f-I-c-∏-Sn-bn¬ \-S∂p. a-e-∏p-dw tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v Sn Sn tIm-bm-ap D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v Fw sI \-^o-k A[y-£-X-h-ln®p. \m-ev ta-J-eI-fn-em-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ AZm-e-Øn-s‚ H∂mw L-´-am-Wv tIm¬-°f-Øp \-S-∂-Xv. {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v I-S-°m-S≥ ju-°Øen, a-e-∏p-dw tªm-°v ]-©mb-Øw-Kw Hf-I-c Ip-™-l-Ω-ZvIp´n, {Km-a∏-©mb-Øv t£-aIm-cy ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿am≥ hn C-{_m-lnw-Ip´n, hnIk-\ ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-t]-gvk¨ tN-\-ßm-´v ]m-Øp-Ω, hnZy-`ym-k ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿t]-gv-k¨ sI ]n k¬-aØv, lko-\ Jm-knw, cm-bn≥-Ip´n, D-jm-Ip-am-cn kw-km-cn®p.

Fkv.Un.]n.sF. {]N-mc-W hm-l-\ dmen

kanXn¡p ap¼msI B-i-¦ ]-¦ph-¨v ae-tbmc IÀj-IÀ Im-fn-Im-hv: ]-›n-a-L-´ kw-c£-W-Øn-\m-bn tI-{μ k¿°m¿ \n-tbm-Kn-® Km-Uv-Kn¬-˛ I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´pIƒ kr-„n-® B-i-¶-Iƒ kwk-Ym-\ K-h¨-sa‚ v \n-tbmKn-® D-Ω≥ I-Ωo-j-s‚ ap-ºn¬ Xp-d-∂p-h-bv°m≥ Im-fn-Im-hnse I¿-j-I¿ B¿-≤-cm-{Xn-bnepw Im-Øv-\n-∂p. hym-gm-gv-N Pn-√-bp-sS In-g°≥ `m-K-sØ-Øn-b D-Ω≥ IΩo-j≥ Im-fn-Im-hn-se-Øptºmƒ k-a-bw cm-{Xn ]n-∂n-´ncp-∂p.-]-t£ D-≈n¬ B-i-¶bp-sS I-\-ep-I-fn-´v ta-J-e-bn-

se I¿-j-I-scm-∂-S-¶w X-ßfp-sS ]m-c-Xn-Iƒ ap-gp-h≥ IΩo-j≥ Aw-K-ß-fm-b tUm. hn D-Ω-t‚-bpw, ]n kn kn-dn-b-Iv F F-kn-t‚-bpw ap-∂n¬ \n-cØn-b-Xn-\v ti-jw cm-{Xn ]t{¥m-t≠m-sS-am-{X-am-Wv I¿j-I¿ H-∂-S-¶w sN-t¶m-Sv sk‚ v tk-thy-gv-kv Hm-Un-t‰mdn-bw hn-´-vt]m-b-X.v I¿--j-I-cpsS B-i-¶-Iƒ H-∂p-hn-Sm-sX X-߃ k-¿-°m-cn-s‚ ap-ºn¬ kw¿-∏n-°p-sa-∂v I-Ωo-j≥ Aw-K-ß-fm-b tUm-. D-Ω≥ hn D-Ω≥, ]n kn kn-dn-b-°v F-∂nh¿ I¿-j-I-sc A-dn-bn-®p.-

]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-Øns‚ t]-cn¬ Hm-cp I¿-j-Is\bpw A-h‚ Ir-jn-bn-S-Øn¬-\n∂pw C-d-°n-hn-Sp-∂ km-l-N-cyap-a-≠m-hn-s√-∂v tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-® Fw sF jm-\-hmkv Fw.-]n . ]-d-™p. P-\-{]-Xn\n-[n-I-fpw I¿-j-I t\-Xm-°fpw tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-®p. I¿-j-I-cp-sS B-i-¶-Iƒ ap-gph≥ I-Ωo-j-s‚ ap-ºn¬ A-hcn-∏n-®-Xm-bn kw-bp-‡ I¿-jI k-an-Xn `m-c-hm-ln-I-fm-b tPm-Pn sI A-e-Iv-kv, am-Ø®≥, Sn A-∏-®≥, Cu-¥n-߬tPm-kv F-∂n-h¿ hm¿-Øm-te-

J-I-tcm-Sv ]-d-™p-.-

Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p.-

]q-t°m-´q¿: A-d-h-¶-c ap-kvenw sF-Iy-th-Zn kw-L-Sn-∏n°p-∂ Zzn Zn-\ a-X {]-`m-j-W ]c-º-c-bv-°v C-∂v Xp-S-°w Ip-dn°pw. ssh-Ip-t∂-cw 6.-30\v A-d-h¶-c A-ßm-Sn-°v k-ao-]w {]tXy-Iw k-÷-am-°n-b th-Znbn¬ C-amw-kv Iu¨-kn¬ kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw A-–p- emw au-e-hn ]-ø-\m-Sv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.kv-{Xo-Iƒ-°v {]-tXy-I kuI-cyw D-≠m-bn-cn-°p-sa-∂v kw-

a-t©-cn: k-aq-l-Øn¬ \-S-amSp-∂ A-\m-Nm-c-߃, hn-hmlm-tLm-j-ß-fp-am-bn _-‘s∏-´p-≈ Iq-Øm-´-߃ F-∂nh-s°-Xn-sc a-l-√v t\-Xr-Xzw DW¿-∂v {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂v F-kv.-Fw.-F. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn C b-Av-Jq-_v ss^-kn.F-kv Fw F a-t©-cn ta-J-em P-\ Pm-K-c-W Iym-w]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kwkmcn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k-øn-Zv P-em-ep-±o≥ P-a-epss√-en A-≤y-£-X h-ln-®p.

a-X {]-`m-j-Ww C-¶v

Pn-ÃmX-e Im-bn-Ihn-I-k-\ {]-Nm-c-W k-tµ-ibm-{X k-am-]n-¨p a-t©-cn: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kv-˛-^p-Sv-t_mƒ A°m-Z-an H-∂mw L-´w D-S≥ ]q¿Øn-bm-°p-∂X - n-\v kw-LS- n-∏n-® Pn-√m X-e Im-bn-I hn-Ik - \ - {]Nm-c-W k-tμ-i bm-{X a-t©-cnbn¬ k-am-]n-®p. \-hw-_¿ 26 apX¬ Pn-√-bp-sS \m-ev `m-K-ßfn¬ \n-∂m-bn B-cw-`n-® Pm-YIƒ \q-dv ]-©m-bØ - p-Iƒ, B-dv \-K-c-k-`-Iƒ F-∂n-hn-S-ßn-se 112 kvI - q-fp-If - n¬ k-μ¿-i\ - w \S-Øn. s]-cn-¥¬-a-Æ, h-≈n-°p∂v, s]m-∂m-\n, \n-eº - q¿ ta-Je - I-fn¬ \n-∂v B-cw-`n-® Pm-YI - ƒ°v H-fn-w]y≥ Xm-cß - f - m-b ssj\n hn¬-k¨, sI Sn C¿-^m-≥, A¿-Pp-\ tP-Xm-hv hn¬-k¨ sN-dn-bm≥, an-ÿ C-¥y A-_p k-eow, Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈ Gjy≥ h-\n-X Xm-cw {]-Pn-X, kt¥m-jv t{Sm-^n Xm-cw P-ko¿ I¿-Æm-Ø, ^p-Sv-t_mƒ Xm-cw B-kn-^v k-lo¿, Pn-√-bn¬ \n-

Uz. Fw D-Ω¿ Fw. F¬.F. D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ h-√m-©n-d ap-lΩ - Z- en A-≤y-£X - h-ln-®p. Pn-√m I-eI - vS- ¿ sI _n-Pp, Pn√m kvt- ]m¿-Svk - v Iu¨-kn¬ {]kn-U-‚ v F {io-Ip-am¿, `m-c-hmln-If - m-b C E-jn-tI-iv Ip-am¿, Fw th-em-bp-[≥ Ip-´n, sI at\m-l¿-Ip-am¿, F-kv sI D-Æn, _m-_p ]m-em-Sv, D-kva - m≥, hn-hn[ Im-bn-I kw-L-S-\m `m-c-hmln-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. hn-hn-[ a¬k-cß - f - n¬ tP-Xm-°f - m-b Pn√-bn-se Im-bn-I Xm-cß - s - f N-Sßn¬ B-Z-cn-®p. kv-t]m¿-Sv tImw-πI - vk - n-te-°v hn-Zym¿-Yn-IPn-√mX-e Im-bn-Ihn-I-k-\ {]-Nm-c-W k-tμ-i bm-{X-bp-sS fn¬ \n-∂p-≈ ^-≠v k-am-l-ck-am-]-\ N-S-ßn¬ Fw. F¬. F-am-cm-b Fw D-a¿, Ww Un-kw-_¿ c-≠n-\v B-cw-`n]n D-ss_-Zp-√, Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp, °pw. ^-≠v k-am-lc - t- Wm-ZvL - mH-fn-w]y≥ sI Sn C¿-^m≥ Xp-S-ßn-b-h¿ Pn-√-bn¬ \n-∂p-≈ S-\w a-t©-cn F-®.v Fw. ssh. FIm-bn-I Xm-c-߃-s°m-∏w ®.v F-k.v kvI - qƒ Im-bn-Im-≤ym]I ≥ sI ]n Ip-™n-ap-l-Ω∂p-≈ kw-ÿm-\-˛-tZ-io-b Im- Xzw \¬-In. C-∂-se ssh-Io-´v bn-I Xm-c-߃, kv-t]m¿-Sv-kv t_m-bv-kv ssl-kv-°qƒ {Ku- Zn¬ \n-∂v Fw. F¬. F-bpw Pn- S- d - pw G-‰p hm-ßn.-- k-am-]\ - N-Sß - v A- √m I-eI tlm-ì hn-Zym¿-Yn-Iƒ t\-Xr- ≠n¬ \-S∂

¹m-¨n-a-S: bm-{X C-¶v Pn-Ã-bn a-e-∏p-dw: \n-b-a-k-` Aw-Ko-Icn-® πm-®n-a-S \-„-]-cn-lm-c ss{S-_yq-W¬ _n-√n¬ cm-{„]-Xn H-∏p-sh-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \-S-Øp-∂ P-\m-[n-Im-c bm-{X C-∂v Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. πm-®n-a-S sIm-°-t°mf hn-cp-≤ k-a-c k-an-Xn-bpw kwÿm-\ sF-Iy-Zm¿-Vy k-an-Xnbpam-Wv Pm-Y kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. \-hw-_¿ 25\v Im-k¿-tImUv \n-∂m-cw-`-n-® Pm-Y C-∂v cmhn-se H≥-]-Xn-\v \n-e-ºq-cn-seØpw. 10\v a-ºm-Sv, 12.--30\v A-cot°m-Sv, c-≠v a-Wn-°v sIm-t≠m´n, 3.--30\v tIm-´-∏-Sn, 4.--30\v Ip-∂pΩ¬, 6.--30\v s]-cn-¥¬-a-Æ F- Pn-√m Im-bn-I hn-I-k-\ k-tμ-i-bm-{X-bp-sS k-am-]-\-Øn¬ a-t©-cn- F-®v.-Fw.-ssh.-F-®v.∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv kzo-I-c-Ww. F-kv.-F-kv. kv-Iq-fn¬ H-fn-w]y≥ C¿-^m≥ hn-Zy¿-Yn-I-sf A-`n-hm-Zyw sN-øp-∂p

{Km-ahn-I-k-\w A-Sp-¯-dn-bm³ A-k-anÂ\n-¶v tc-Jm-a-Wn l-km-cn\n-eº - q¿: \-Kc - k - ` - m ]-cn-[n-bnse 96 i-X-am-\w _n-.-]n-.-F¬. Ip-Spw-_-ß-fpw A-b¬-°q-´ß-fn¬ Aw-Kß - f - m-Wv F-∂d - n™-t∏mƒ A-k-an¬ \n-s∂Øn-b tc-Jm-a-Wn l-km-cnIbv-°v hn-iz-kn-°m-\m-hp-∂n√. \-Kc - k - ` - b - p-sS {]-h¿-Ø\ - ß-sf-°p-dn-®v- ]Tn-°m≥ \n-eºq-cn-se-Øn-b A-k-an-se sZkv-]q¿ tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bn-se 12 Aw-K kw-LØ - n-s‚ s{]m-PŒ - v am-t\P-cm-Wv tc-Jm-aW - n. kw-L-Øn¬ {Km-a∏©mb-Øw-Kß - f - pw D-≠v. hn-Zym-`ymkw Ip-d-hm-b X-t±-i-hm-knIƒ-°v \n-ba - ] - c - n-c£ - D-d∏ - v hcp-Øm-\m-bn cq-]o-Ic - n-® ]m-cm eo-K¬ t]-gv-k-W¬-kn-se Aw-K-߃-°p-≈ ]-cn-io-e-\Øn-s‚ `m-Ka - m-bm-Wv C-h¿ \ne-ºq-cn-se-Øn-b-Xv. A-k-anse skm-\n-Xv] - p¿, \m-tKm¨, t\m¿-Øv e-°n¨-]p¿, D-Z¬-

kv.Un.]n.sF. tZio-b Imw-]bn-s‚ `m-K-am-bn hm-g-bq¿ ]©mb-Øv I-Ωn-‰n {]Nm-c-W hm-l-\ dm-en \-SØn. sImt≠m-´n afi-ew {]-knU‚ v ss^-k¬ B-\{], Pm-Y Iym-]v‰≥ hm-g-bq¿ ]-©mb-Øv {]knU‚ v sI sI km-Zn-J-en-°v ]XmI ssI-am-dn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]m-d-Ω¬, A-gn™new, Im-cmSv, tIm-´p-]mSw, I-t°m-hv Xo-cp-Øn-bm-Sv F-∂nhn-S-ß-fn¬ PmY-bv°v kzo-IcWw \¬In. hm-g-bq-cn¬ k-am]n®p. hnhn-[ ÿ-e-ß-fn¬ sI sI km-Zn-Jen, ap¿-jnZv, Ahm-g-bq¿: \n¿-Øq `o-I-c-X-bp- –p¬ l°ow ap-≠-∏ew, AsS cm-{„o-bw {]-ta-b-Øn¬ F- jvd-^v H-f-h-´q¿ kw-km-cn®p. {]-h¿-Ø-I¿ a-e-∏pd-Øp {]IS-\w \-S-Øn. Un.kn.kn. Hm^n-kv ]-cn-kc-Øv \n-∂m-cw-`n-® {]-I-S-\-Øn-\v A-Pn-Xv ]pfn°¬, sI ]n j-d-^p-±o≥, eØo-^v Iq-´m-ep߬, ss^k¬_m-h ]m-dSn, PnPntaml≥, k-ao¿ Fw sI, ]n Ckvv-emlv, k-ao¿ -ap-≠p-]-dºv, F≥ Fw jm-Pn, C√ym-kv t\Xr-Xzw \¬In.

Npcp¡¯nÂ

Km-Uv-KnÂ-þ I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v

Adnbn-¸pIÄ

3

Kp-cn F-∂o Pn-√I - f - n-se 81 {Kma-ß-fn-em-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ skm-ssk-‰n-°v Io-gn¬ \n-ch - [n A-b¬-°q-´-߃ D-s≠-¶nepw Im-cy-£-a-a-√. \n-e-ºq¿ B-ÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-°p∂ ^m-Øn-a Kn-cn tkm-jy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n- U-b-dŒ¿ kn-kv‰ - ¿ a-co-\n A-ka - n-seØn C-hs - c k-μ¿-in-®t- ∏m-gmWv \n-eº - q¿ \-Kc - k - ` - s - b-°pdn-®v A-dn-™X - v. tI-´t- ∏mƒ Xs∂ \n-eº - q-cn-te-°v h-cW - s - a∂v B-{K-ln-®n-cp-∂X - m-bn kwLmw-Kß - ƒ ]-d™ p. \-Kc - k - ` sN-b¿-am≥ B-cym-S≥ ju°-Øp-am-bn \-Kc - k - ` - \-SØ - p∂ ]-≤-Xn-I-sf-°p-dn-®v hn-i-Zam-bn tNm-Zn-®-dn-™p. X-ß-fpsS \m-´n-se A-b¬-°q-´-ßfn¬ h-f-sc P-\-]-¶m-fn-Øw Ip-d-hm-sW-∂pw cm-{„o-b AXn-{]-kc - w hn-Ik - \ - Ø - n-\v X-S w kr-„n-°p-∂p-sh-∂pw kwLw ]-d-™-t∏mƒ \-K-c-k-`-

bn-se hm¿-Uv k-`-I-fm-Wv KpW-t`m-‡m-°-sf Xn-sc-s™Sp-°p-∂-sX-∂pw A-Xn-\m¬ cm-{„o-bw hn-I-k-\-Øn-\v X-S w kr-„n-°m-dn-s√-∂pw sNb¿-am≥ ]-d™ p. A-ka - n-se ]-c-º-cm-K-X co-Xn-bn¬ \-K-ck-` sN-b¿-am-s\ B-Z-cn-®p. tI-c-f-hpw tI-c-f-Øn-se P-\ß-sf-bpw C-„-am-sb-¶n-epw Nq-Sv Xm-ßm-\m-hp-∂n-s√-∂v kw-Lmw-K-߃ ]-d-™p. F√m-hs - c-bpw A-ka - n-te-°v £Wn-°m-\pw A-h¿ a-d∂ - n-√. ]≤-Xn-bp-sS tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ tZ-h-ky s\-√n-°p-t∂¬, Akn. U-b-d-Œ¿ kn-kv-‰¿ B≥kn, {Km-a∏©m-bØ - v Aw-Kß - fm-b an-\ tIm¨-hm¿, F-en-\ kp-cn≥, ]m-cm eo-K¬ t]-gv-kW¬ Aw-K-߃ F-∂n-h-¿ kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. C∂v Nm-en-bm¿ ]-©m-b-Øv kμ¿-in-°p-∂ kw-Lw Rm-bd - mgvN - a-Sß - pw.

Sn-¸Àtem-dn ]n-Sn-Iq-Sn

F-S-°-c: Nm-en-bm¿ ]p-g-bp-sS A-ºn-´mw-s]m-´n I-S-hn¬ \n∂pw A-\-[n-Ir-X a-W¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn t]m-enkv ]n-¥p-S¿-∂v ]n-Sn-IqSn. ss{U-h¿ Ip-≠n-em-Sn Zn¬jm-Zv (33) s\ kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. sh-≈n-bm-gv-N cm-hnse B-dv a-Wn-tbm-sS-bm-Wv IS-hn¬ \n-∂pw a-W¬ I-b-‰n-b Sn-∏¿ t]m-enkn-s\-°-≠v Hm-Sn®p-t]m-b-Xv. ]n-¥p-S¿-∂v t]m-b t]m-enkv ap-t≠-cn A-∏≥-Im∏n¬ h-®m-Wv Sn-∏¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. F-kv.s-- F. sI F-kv Ir-jvW≥-Ip-´n, ko-\n-b¿ kn.---]n.--H. bm-t°m-_v, A≥-h¿, tlmwKm¿-Uv cm-tP-{μ≥ F-∂n-h-c-Sßn-b kw-L-am-Wv ]-cn-tim[\-°p-≠m-bn-cp-∂-Xv.

a-l-Ãv t\-Xr-Xzw D-W-c-Ww

Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-bn P-\p-h-cn-bn P-\-td-äÀ Øm-]n-¡pw a-e-∏p-dw: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ P-\p-h-cn-bn¬ P-\-td-‰¿ ÿm-]n-°p-sa-∂v ]n D-ss_-Zp√ Fw.--F¬.--F. A-dn-bn-®p. Fw.-F¬.--F bp-sS {]m-tZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 2011˛12em-Wv C-Xn-\p-≈ Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xv. h-b-dn-Mv A-S-°-ap-≈ tPmen-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v. Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ P-\-td-‰dn-√m-Ø-Xv tcm-Kn-Iƒ-°v G-sd _p-±n-ap-´p-≠m-°n-bn-cp-∂p. Fw.--F¬.--F. ^-≠n¬ A-\ph-Zn-® {]-hr-Øn-Iƒ P-\p-h-cnbn¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v Fw.-F¬.--F. A-dn-bn-®p. {]-hr-Øn Xp-S-ßp-∂-Xn-\v I-cm¿ h-bv-°mØ X-t±-i-ÿm-]-\-߃ Unkw-_-dn¬ I-cm¿ h-bv-°-W-sa∂v Pn-√m I-e-Iv-‰¿ sI _n-Pp \n¿-tZ-iw \¬-In. 2011-˛12 ¬ 99.--23 e-£-Øn-s‚ 71 ]-≤-Xn-Iƒ-°pw 2012˛13 ¬ 93.-43 e-£-Øn-s‚ 64 ]-≤-Xn-Iƒ°pw 2013˛14 ¬ 15.--52 e-£-Øns‚ 49 ]-≤-Xn-Iƒ-°pw `-c-Wm\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

]q-t°m-´pw-]m-S-Øv am-thm-hm-Zn `o-j-Wn \n-e-\n¬-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Xr-»q¿ td-©v sF.--Pn. F-kv tKm-]n-\m-Yv Sn.--sI.--tIm-f-\nk-μ¿-in-®-t∏mƒ

I-hÀ-¨m {]-Xn-I-sf c-−p hÀ-j-s¯ ITn-\-X-S-hn-\v in-£n-¨p

F-S-°-c: Cu-ÿ Zn-\-Øn-se I-h¿-® {]-Xn-I-sf \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn c-≠v h¿-j-sØ ITn-\-X-S-hn-\v in-£n-®p. h-gn-°S-hv sam-S-s∏m-bv-I-bn-se ]p-Ø≥-]p-c-°¬ _n-μp-h¿-Ko-kns‚ ho-´n¬ tam-j-Ww \-S-Øn-b tI-kn-em-Wv sam-S-s∏m-bvI kz-tZ-in Iq-{Xm-S≥ A-Iv-_-d-en F-∂ Im-S A-Iv-_-d-en (28), ]q-h-Øn-s∏m-bn¬ hm-°-bn¬ A-Iv-_¿ (43) F-∂n-hsc \n-e-ºq¿ ^-Ãv ¢m-kv Pp-Uo-j-y¬ a-Pn-kv-t{S-‰v kn B¿ Zn-t\-iv in-£n-®-Xv. X-S-hn-\v ]p-d-sa C-cp-h-cpw ]-Xn-\m-bn-cw cq-]-ho-Xw ]n-g-b-S-°p-I-bpw th-Ww. 2013 G-{]n¬ ]-Xn-\men-\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. Cu-ÿ Zn-\-Øn¬ ho-´p-Im¿ ]-≈n-bn¬ t]m-b k-a-bw ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂v {]-Xn-Iƒ H-cp ]-h-s‚ h-f, A-øm-bn-cw cq-], c-≠v samss_¬ t^m-Wp-Iƒ F-∂n-h tam-jv-Sn-®n-cp-∂p. tam-jv-Sn® t^m-Wp-I-fn¬ H-∂v A-Iv-_-d-en D-]-tbm-Kn-®-Xm-Wv C-hsc ]n-t‰-Zn-h-kw-X-s∂ A-d-Ãv sN-øm≥ C-S-bm-°n-b-Xv. hgn-°-S-hv F-kv.s-- F. F Fw Sn {]-Zo-]v-Ip-am¿, kv-s]-j¬ kvIzm-Uv Aw-Kw Fw A-ssk-\m¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-X-z-Ønem-bn-cp-∂p A-t\-z-j-Ww. tIm-S-Xn in-£n-® {]-Xn-I-fn¬ Im-S A-Iv-_-d-en Pm-a-y-Øn-en-d-ßn ap-ßp-I-bpw sN-bv-Xp. hn-[n-Zn-h-kw C-bmƒ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-bn-cp-∂n-√. Cbmƒ-s°-Xntc \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn A-d-Ãv hm-d-‚ v ]p-d-s∏Sp-hn-®n-´p-≠v. I-h-f-s∏m-bv-I-bn-se Ip-Spw-_ t£-{X-Ønepw, a-s‰m-cp ho-´n-epw tam-j-Ww \-S-Øn-b tI-kp-I-fn¬ A-Iv-_-d-en hn-Nm-c-W t\-cn-´p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. \n-ch-[n tam-j-W tI-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-b hm-°-bn¬ A-_q_-°¿ C-t∏mƒ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m P-b-en¬ X-S-hn-em-Wv.

]-¯mw-¢m-kp-Im-c-s\ ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw: ap³-IqÀ Pm-ayw \n-tj-[n-¨p

a-t©-cn: ]-Ømw ¢m-kp-Im-c-s\ ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®psh-∂ tI-kn¬ H-fn-hn¬ I-gn-bp-∂ c-≠mw {]-Xn-bp-sS ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-≈n. ]-c-∏\-ßm-Sn I-S-∏-d-ºn¬ X-fn-∏m-´v kp-ssl¿ (19)s‚ Pm-aymt]-£-bm-Wv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n-b-Xv. Cu amkw B-dn-\m-Wv kw-`-hw. kv-Iqƒ hn-´p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ 15 Im-c-s\ c-≠mw {]-Xn ss_-°n¬ I-b-‰p-I-bpw ]n-d-In¬ I-b-dn-b H-∂mw {]-Xn ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn-\v {i-an-®p-sh∂p-am-Wv tI-kv. c-≠p Zn-h-kw I-gn-™v Ip-´n ]-c-∏-\-ßm-Sn tÃ-j-\n¬ t\-cn-s´-Øn ]-cm-Xn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p. H∂mw {]-Xn dn-am≥Un-em-Wv.--

cma-]p-cw _m-¦v Xn-c-sª-Sp¸v: eo-Kv Øm-\mÀ-Yn-s¡-Xn-tc hn-a-X³ sIm-f-Øq¿: ]-Xn-‰m-≠p-I-fmbn ap-kv -enw-eo-Kv `-c-W-Øn-ep≈ cm-a-]p-cw k¿-ho-kv k-lIc-W _m-¶n-s‚ ]pXn-b `-c-Wk-an-Xn-bn-te-°p-≈ Xn-c-s™Sp-∏v hn-hm-Z-Øn-te°v. Un-kw-_¿ G-gn-\m-Wv 11 Aw-K U-b-d-Œ¿ t_m¿-Un-te°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p∂Xv. C-Xn¬ 10 U-b-d-Œ¿-amcpw F-Xn-cn√m-sX Xn-c-s™-Sp-°s∏-´n-´p≠v. ap≥ Pn√m k-lI-c-W _m¶v {]-kn-U‚pw ap-Xn¿-∂ apkvvenweo-Kv t\-Xm-hpam-b Fw A-–p√-bm-Wv eo-Kns‚ HutZymKn-I ÿm\m¿Yn.

]-Xn-‰m-≠p-I-fm-bn k-lIc-W cw-K-Øp-≈ A-–p√ U-bd-Œ¿ ÿm-\-Øv \n-∂p-am-dn-\n∂v bp-h-X-e-apd-bv°v h-gn-amdnsIm-Sp-°-W-sa-∂ B-hiyw i‡-am-bn-cp-∂p. {]-h¿-Ø-I-cp-sS hn-Im-cw am-\n-°m-sX eo-Kv t\-XrXzw ssI-sIm-≠ Xo-cp-am-\-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv ]-\-ßm-ß-c kz-tZ-inbm-b ]q-f-°¬ k°o¿ lp-skbv≥ eo-Kv hn-a-X\m-bn- a¬-k-ccw-K-Øn-d-ßn-bn´p-≈Xv. ]p-g-°m-´n-cn {Km-a-∏-©mbØv `-c-W-k-an-Xn Aw-Kam-b apkvv-enw-eo-Kn-se ]p-f-°¬

A-\[ - n-Ir-X hn-tZ-ia-Zy hnÂ-¸\ - ¡ - m-c³ ]nSn-bn Im-fn-Im-hv: Im-fn-Im-hn-epw ]-ck- c - ß - f nepw A-\[n-Ir-X hn-tZ-i aZy hn¬-∏\-°m-cs\ 18 Ip∏n hn-tZ-ia- Z y- h p- a mbn-]n-Sn-IqSn. t]menkn-\v In-´n-b c-l-ky hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-Zy hn¬∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ sh-≈s - ]m-bn¬ kz-tZ-in Xp-tºsXm-Sn-I Zn-hm-Ic - ≥ F-∂b - m-sfbm-Wv t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX-Xv. Im-fn-Im-hv F-kv. sF. ]ncm-[m-Ir-jv-W≥, t]m-enkv Hm^o-k¿-am-cm-b ssk-\p¬ B_n-Zo≥, hn i-in-Ip-am¿ F-∂nh¿ th-jw am-dn F-Øn-bm-Wv {]Xn-sb -]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-t©-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]Xn-sb dn-am≥Uvv sN-bX v- p.-

BØn-J d-Po-\-bp-sS `¿-Ømhm-Wv k-°o¿ lp-skbv≥. a-¶S afi-ew ap-kv-enw-eo-Kv J-Pm©n Iq-Snbm-b A-–p√-s°-Xntc in-jy≥ Iq-Snbm-b k-°o¿ cw-K-Øn-d-ßn-b-Xv eo-Kv t\-XrXz-sØ A-¶-em-∏n-em-°n-bn´p≠v. a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-enbp-sS tP„-k-tlm-Z-c≥ A-lΩ-Zv-lm-Pn C-S-Xp ÿm-\m¿-Ynbm-bn ]p-g-°m-´n-cn {Km-a-∏-©mb-Øn-te-°v a¬-k-cn-°p-∂ Ime-Øv eo-Kv ÿm-\m¿-Yn-bmbn a¬-k-cn-°m≥ ss[cyw ImWn®-Xv k-°o¿ lp-skbv-\mbn-cp-∂p.

Pm-aym-t]-£ X-Ån

s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-fn-sS-Iv-\n-°v C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv ¢m-kv-dqw tªm-°v D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v \n¿-h-ln-°p-∂p

h-[{i-aw: H-cmÄ A-d-Ìn a-t©-cn: bp-hm-hn-s\ kw-Lw tN¿-∂v a¿-±n-®p sIm-e-s∏-SpØm≥ {i-an-®p-sh-∂ tI-kn¬ H-cm-sf t]menkv A-d-Ãp sN-bvXp. a-t©-cn Xp-d-°¬ kz-tZ-in s]m-‰-Ω¬ j-l-_m-kv (19)s\bm-Wv A-Uo-j-\¬ F-kv. sF. F th-em-bp-[-\pw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-°-gn-™ 17\m-Wv ap-≈-

ºm-d kz-tZ-in F-S-tem-fn A-_vZp-≈-bp-sS a-I≥ \-hm-kv (17) s\ A-©w-K kw-Lw am-c-Imbp-[-ß-fp-am-sb-Øn sIm-√m≥ {i-an-®-Xv.--ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lm-fn¬ kv-Iqƒ I-tem-¬k-hw Im-Wms\-Øn-b \-hm-kn-s\ Xp-d°¬ kz-tZ-in-I-fm-b j-l-_mkv, A-ao≥ kp-ssl¬, Xm-Pp-

±o≥, D-ss_-Zv, Um-\n-jv hm-dtßm-S≥ F-∂n-h¿ a¿-±n-°p-Ibm-bn-cp-∂p.-- A-d-Ãn-em-b j-l_m-kv aq-∂v A-Sn-]n-Sn-t°-kp-Ifn¬ t\-c-sØ {]-Xn-bm-sW-∂v t]menkv ]-d-™p. C-bm-sf at©-cn Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn 14 Zn-h-ktØ-°v dn-am≥Uvv sN-bv-Xp. a-‰p {]-Xn-Iƒ H-fn-hn-em-Wv.--

a-t©-cn: 20 en-‰¿ hm-jpw 350 an√n Nm-cm-b-hpw ssI-h-iw h-® tI-kn¬ {]-Xn-bm-b F-gp-]-XpIm-cn-bp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£ a-t©-cn Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn X-≈n. Xn-cq¿ H-gq¿ Xe-°-´q¿ ]-≈n-bm-en¬ ]-d-ºv am-fp (70)s‚ Pm-aym-t]-£-bmWv X-≈n-b-Xv. 2011 \-hw-_¿ 21\m-Wv kw-`-hw. am-fp-hn-s‚ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ hn-d-Ip ]p-c-bn¬ \n-∂m-Wv Xn-cq¿ sdbv©v F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]Iv-S-dpw kw-L-hpw hm-jv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. sd-bv-Uv kw-LØn¬ h-\n-Xm Po-h-\-°m-cn-√mØ-Xn-\m¬ {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-øm-\m-bn-cp-∂n-√.


{]mtZ-inIw

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

A\p-tamZn-¨p

]cn-]mSn

„A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©m-b-Øv

Hm-^n-kv ]-cn-k-cw: t]m-Øv ]q´p-ta-f ˛8.00 „C-c-hn-aw-K-ew kp-{_-lv-aWy-kzm-an-t£-{Xw: A-J-fi\m-a-b-⁄w ˛6.00 „a-e-∏p-dw Fw.F-kv.]n. {Ku≠v: sk-]v-‰v tkm-W¬ s^-Ãv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ˛7.30 „hm-Wn-b-º-ew Su¨: F≥.Pn.H. A-tkm-kn-tb-j≥ a-lm-flm-a-μn-cw D-Zv-Lm-S-\-hpw Xm-t°m¬ Zm-\-hpw ˛5.00 „F-S-∏mƒ ]-´m-ºn tdm-Uv: apPm-ln-Zv k-tΩ-f-\w ˛ {]-Jym-]\ k-tΩ-f-\w ˛4.00 „Xn-cq¿ ap-\n-kn-∏¬ kmw-kvIm-cn-I k-ap-®-bw: sI.Un.]n. I¬-∏I-t©-cn Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-knse Im-bn-I{]-Xn-`-Iƒ-°v A-_q-k-eow D-]-lm-cw a-fi-ew I¨-h-≥-j≥ ˛2.30 \¬-Ip-∂p „A-co-t°m-Sv Pn.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ: i-m-kv-{X-km-ln-Xy-]cn-j-Øv hn-⁄m-t\m¬-k-hw ˛1.00 „ap-t≠m-Øv-]-d-ºv Pn.bp.]n kv-Iqƒ: ]q¿-h-hn-Zym-¿-Yn tbmKw ˛4.00

I¬-∏-I-t©-cn: Pn.-hn.-F-®v.-Fkv.-F-kn se kp-h¿-WXm-c-ßsf D-]-lm-cw \¬-In B-Z-cn-®p. km-^v ^p-Sv-t_m-fn¬ C-¥y≥ Pq-\n-b¿-So-aw-Kw ap-l-Ω-Zv lmkn¬, kw-ÿm-\ kv-Iqƒ ao‰n¬ kz¿-W sa-U¬ tP-Xm-hmb A-ao¿ kp-ssl¬ F-∂n-hsc-bm-Wv B-Z-cn-®-Xv. Im-bn-I hn-I-k-\ k-μ-i-hp-am-bn I¬∏I-t©-cn Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-Fkn¬ F-Øn-b kw-L-Øn-\v kzo-I-c-W-hpw \¬-In. {Kma∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n \-ko-a D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.F. {]-kn-U‚ v kp-ss_¿ I-√≥ A-[y-£-X h-ln-®p. PmYm Iym-]v-‰≥ A-_q-k-eow Imbn-I k-tμ-i-hpw D-]-lm-c ka¿-∏-W-hpw \-S-Øn.

kozhikode/MLR

\yq-\-]-£ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v D-]-cn-]T-\w-þ-sXm-gnÂ: ]-cn-io-e-\-hpw {]-ZÀ-i-\-hpw C¶v ap-X a-e-∏pdw: \yq-\-]-£-t£-a hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn , π-kv Sp, Un{Kn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn I-cnb¿ ssK-U≥-kv ]-cn-io-e\ - ¢mkp-I-fpw F-Iv-kn-_n-j-\pw \-SØp-∂p. Pn-√b - n-se hn-hn-[ \-Kc - k-`/ tªm-°p-If - n-ep-≈ hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn A-©v tI-{μ-ßf - nem-bm-Wv ]-cn-io-e\ - w. ]-cn-io-e\ - ¢m-kp-Iƒ-°v ]pd-sa D-]-cn-]T-\-Øn-\v k-lm-bI-am-hp-∂ co-Xn-bn¬ hn-hn-[ tIm-gvk - p-If - p-sS-bpw hn-Zy-`ym-k ÿm-]-\-ß-fp-sS-bpw hn-h-c߃ \¬-Ip-∂ {]-Z¿-i\ - h - pw \S-Øpw. a-e∏ - p-dw, tIm-´° - ¬,

Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw C-¶v a-e-∏p-dw: Pn-√m hn-I-k-\ k-anXn tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11\v Un.-Sn.-]n.-kn. k-tΩ-f-\ lmfn¬ tN-cpw. cm-hn-se 10.-30 \v {]o.-Un.-Un.-kn. tN-cpw. F-√m Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.

`m-cX - ¸- p-gb - n- c-−m-gN-v b - ¡ v n-Sb - n ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v 4500 Nm-¡v a-WÂ

s]m-∂m-\n: `m-c-X-∏p-g-°v \-Sphn¬ X-g-®p-h-f¿-∂ ]p¬-°m-SpIƒ a-W¬ tKm-Uu-Wp-I-fm°n a-W¬am-^n-b-bp-sS ]p-Xnb ]-co-£-Ww. c-≠m-gv-Nbv-°n-Sbn¬ aq-∂p X-h-W-bm-bn 4500 ea-e-∏p-dw: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K[n-Iw a-W¬ \n-d-® Nm-°p-I-fm°m¿-s°-Xn-tc-bp-≈ A-Xn-{I- Wv H-fn-∏n-®p-h-® \n-e-bn¬ s]maw X-S-b¬ \n-b-a {]-Im-cw cq-]- ∂m-\n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. h-¬°-cn-® Pn-√-X-e hn-Pn-e≥- I-gn-™ Zn-h-kw am-{Xw 1000 kv B‚ v tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n tØm-fw a-W¬ Nm-°pw ]-Øv tbm-Kw Un-kw-_¿ 12\v cm-hntem-Uv a-W-epw ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cpse 11.30\v I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_dn¬ tN-cpw.

hn-Pn-e³-kv tam-Wn-ä-dn-Mv k-an-Xn tbm-Kw

Fw F³ e-£w ho-Sv ]-²-Xn: tbm-Kw c-−n-\v

∂p. `m-c-X-∏p-g-bp-sS s]m-∂m-\n Ip-‰n-°m-Sv ap-X¬ Xn-cp-\m-hm-b h-sc-bp-≈ `m-K-sØ sN-ß-Ww ]p¬-°m-Sp-I-fm-Wv am-^n-b Ct∏mƒ a-W¬ H-fn-∏n-®p-hbv°m≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. kv]o-Uv t_m-´n¬ t]m-en-kv \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv aW¬-®m-°p-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-Xn-\p ]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-°p∂-h-sc t]m-en-kn-\v ]n-Sn-Iq-Sm-

hn-tZ-i a-Zy-hn¸-\: bphmhv ]n-Sn-bnÂ

\m-bn-´n-√. hn-im-e-am-b a-W¬ Xn-´-Ifn¬\n-∂v a-W¬-hm-cn B-h-iyIm¿-°v hn-X-c-Ww sN-øp-∂ coXn-bm-Wv A-\-[n-Ir-X a-W¬ IS-Øp-Im-cp-tS-Xv. ]p-g-bp-sS Icƒ `m-K-am-Wv C-Ø-cw ]p¬°m-Sp-I-sf-∂p ]-cn-ÿn-Xn {]h¿-Ø-I¿ ]-d-bp-∂p. C-hn-sS \n-∂p-≈ a-W-se-Sp-∏v ]p-g-sb X-s∂ C-√m-Xm-°p-sa-∂pw Ch¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. ]p¬-°m-

Sp-I-fn-se a-W¬ Xn-´-I-fn¬ \n∂v a-W-se-Sp-Øv In-W-dp-Iƒ t]mse Ipgn-Iƒ cq-]m-¥-c-s∏´n-cn-°p-I-bm-Wv. B-h-iy-°m¿ hm-l-\-hp-am-bn F-Øn-bm¬ aW¬-®m-°p-Iƒ ssI-am-dpw. A\-[n-Ir-X a-W¬ hn¬-∏-\-°v kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw hn-Zym¿Yn-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ ]¶m-fn-I-fm-sW-∂v t]m-en-kv ]-dbp-∂p. ]p¬-°m-Sp-I-fn¬ \n-∂p-≈

a-W-en-\v D-∏p-c-kw C-√m-Ø-Xp sIm-≠p-X-s∂ B-h-iy-°m¿ G-sd-bm-Wv. sIm-®n sa-t{Sm \n¿-am-W-Øn-\v k¿-°m¿ aW¬ F-Sp-°m≥ t]m-hp-∂-Xpw C-hn-sS \n-∂m-Wv. a-‰p a-W-en-t\-°mƒ Iq-Sn-b hn-e-°m-Wv Cu a-W¬ hn¬-∏\ \-S-Øp-∂-Xv. s]m-∂m-\n t]men-kv ]p-g-bn¬ ]-t{Sm-fn-Mv i‡-am-°n-b-tXm-sS-bm-Wv ]n-Snbn-em-b-Xv.

k-ss¹-tIm s\-Ãv kw-`-c-Ww: Hm¬-sse³ c-Pn-kv-t{S-j³ B-cw-`n-¨p

a-e-∏p-dw: Fw F≥ e-£w ho-Sv ]p-\-\n¿-am-W ]-≤-Xn-bn¬ k_v-kn-Un A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v Un-kw-_¿ c-≠na-e-∏p-dw: k-ssπ-tIm s\-√v \v aq-∂n-\v Pn-√m I-e-Iv-Sdp-sS s]m-∂m-\n: A-\-[n-Ir-X-am-bn ∂ ]p-d-Øq¿ kz-tZ-in F-S-°- kw-`-c-Ww c-Pn-kv-t{S-j≥ BtNw-_-dn¬ tbm-Kw tN-cpw. hn-tZ-i a-Zy-hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂- \m-Sv hn-\n¬ (25) Hm-Sn c-£-s∏- cw-`n-®p. 2014 sa-bv 31\-Iw \¬Xn-\n-S-bn¬ H-cm-sf F-Iv-ssk- ´p. tI-≠ s\-√n-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ N-{a-h-´w P-Mv-j-\n-se _o-h- 2014 P-\p-h-cn 31 h-sc \-S-Ømw. kv h-Ip-∏v ]n-Sn-Iq-Sn. a-s‰m-cmƒ a-e-∏p-dw: Pn-√m ip-Nn-Xz antd-Pv tjm-∏n¬\n-∂p a-Zyw hm- C‚¿-s\-‰v ku-I-cy-ap-≈ IwHm-Sn c-£-s∏-´p. j≥ Hm-^nkn¬ A-kn- v ßn-bm-Wv C-h¿ A-\-[n-Ir-X-am- ]yq-´-dn¬ \n-∂v I¿-j-I¿-°v N{ ah ´ w PM v j \ n¬ h® mtIm˛-HmUn-\-‰¿ (A-°u-≠vWv kw-`-hw. 12 en-‰¿ hn-tZ-ia- bn hn¬-∏-\ \-S-Øn-b-Xv. {]-Xn- t\-cn-´v c-Pn-kv-t{S-j≥ \-Skv) X-kv-Xn-I-bn-te-°v A-t]Zy-w ]n-Sn-Iq-Sn. kv-Iq-´-dn¬ hn-tZ- sb s]m-∂m-\n tIm-S-Xn dn- Øm≥ www.supplycopad £ £-Wn-®p. _n.-tImw, A°u-≠n-Mv ]m-t°-Pv, a-e-bm-fw- i-a-Zyw hn¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ am≥Uv sN-bv-Xp. F-Iv-ssk-kv dy.com D-]-tbm-Kn-°mw. I¿-jXn-cq¿ ]p-d-Øq¿ kz-tZ-in F-S- Hm-^n-k¿-am-cm-b Pm-^¿, hn ]n I¿ t]-cv, ta¬-hn-em-kw, Ir-jn ˛-Cw-•o-jv Un.-Sn.-]nbn¬ H-cp h¿-j-Øn¬ Ip-d-bm-Ø {]-hr- °-\m-Sv {io-Pn-Øv (25) B-Wv ]n- {]-tam-Zv, t{]-a-cm-P≥ F-∂n-h- ÿ-e-Øn-s‚ k¿-th \-º¿, hnSn-bn-em-b-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bn-cp- cm-Wv {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. kv-Xo¿-Ww, sam-ss_¬ Øn ]-cn-N-bw F-∂n-h-bp-≈h¿-°v A-t]-£n-°mw. _-tbmUm-‰-bpw K-k-‰-Uv D-tZym-Kÿ¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b k¿´n-^n-°-‰v ]-I¿-∏p-I-fpw k-lnXw Un-kw-_¿ 10\-Iw Pn-√m tIm-˛HmUn-t\-‰¿, Pn-√m ip-NnXz an-j≥ Hm-^nkv, Un.-F-kv.a-e-∏p-dw: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn- ≈ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ H-∂m-Wv h-bv-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-IvFw.-F-kv. _n¬-Un-Mv, Zm-cn-{Zy bn¬ P-\p-h-cn-bn¬ P-\-td-‰¿ a-e-∏p-dw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn. S¿ sI. _n-Pp \n¿-tZ-iw \¬e-Lq-I-c-W hn-`m-Kw, a-e-∏p-dw- ÿm-]n-°p-sa-∂v ]n D-ss_-Zp- Fw.-F¬.-F. ^-≠n¬ A-\p-h- In. ˛ 676505 hn-em-k-Øn¬ A-t]- √ Fw.-F¬.-F. A-dn-bn-®p. Zn-® {]-hr-Øn-Iƒ P-\p-h-cn2011-˛12 ¬ 99.-23 e-£-Øn£n-°-Ww. Fw.-F¬.-Fbp-sS {]m-tZ-in-I bn¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v Fw.- s‚ 71 ]-≤-Xn-Iƒ-°pw 2012˛13 hn-I-k-\^-≠n¬ Dƒ-s∏-Sp- F¬.-F. A-dn-bn-®p. ¬ 93.-43 e-£-Øn-s‚ 64 ]-≤-XnØn 2011˛12em-Wv C-Xn-\p-≈ {]-hr-Øn Xp-S-ßp-∂-Xn-\v Iƒ-°pw 2013˛14 ¬ 15.-52 e-£Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xv. I-cm¿ h-bv-°m-Ø X-t±-i-ÿm- Øn-s‚ 49 ]-≤-Xn-Iƒ-°pw `-cPn-√-bn¬ G-‰-hpw Xn-c-°p- ]-\-߃ Un-kw-_-dn¬ I-cm¿ Wm-\p-a-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. a-e-∏p-dw: tI-c-f-Øn¬ k-l-Ic-W cw-K-sØ B-Zy-sØ Su¨-jn-∏v, hn-√, ^v-fm-‰v, s{]mP-Iv-‰p-Iƒ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®Xm-bn tI-c-f em≥Uv dn-t^mwkv B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v tIm-˛Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n (emU¿) {]-Xn-\n-[n-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. kw-L-Øn-s‚ c-≠m-a-sØ s{]m-P-Iv-‰m-b C-¥ym amƒ at©-cn-bn¬ ]m-W-°m-Sv ssl-Zc-en in-lm-_v X-߃ P-\p-h-cn 11\v X-d-°-√n-Spw. 68 tIm-Sn-bp-sS amƒ P-\p-h-cn-bn¬ \n¿-am-Ww ]q-¿-Øn-bm-hpw. B-Zy aq-∂p \ne-I-fn¬ amƒ, 4,5 \n-e-I-fn¬ aƒ-´n π-Iv-kv Xntb-‰-dpw \n¿-an°pw. kw-L-Øn-s‚ B-Zy-sØ s{]m-P-Iv-‰m-b am-¶m-hv {Ko≥-kv tIm-gn-t°m-´v \n¿-am-Ww ]p-tcmK-an-®p h-cp-∂-Xm-bpw C-h¿ Adn-bn-®p. kn F≥ hn-P-b-Ip-am¿ kwL-Øn-s‚ sN-b¿-am-\m-Wv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ssh-kv ]q-t°m-´pw-]m-S-Øv am-thm-hm-Zn `o-j-Wn \n-e-\n¬-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Xr-iq¿ td--©v sN-b-¿-am≥ Fw ho-cm≥-Ip-´n, sF.-Pn. F-kv tKm-]n-\m-Yv Sn.-sI.- tIm-f-\n- k-μ¿-in-®-t∏mƒ U-b-d-Œ¿-am-cm-b C tKm-]n-\mY≥, sI ]n A-–p¬ a-Po-Zv, \mcm-b-W≥-Ip-´n, ep-bo-kv tPmkv, F-≥-Pn-\o-b¿ th-Wp-tKm]m¬ ]-s¶-Sp-Øp. t^m¨: www.ladderkerala.com.

A-¡u-−âv \n-b-a-\w

Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-bn P-\p-h-cn-bn P-\-td-äÀ Øm-]n-¡pw: D-ss_-Zp-à Fw.-FÂ.-F.

hnÃ-IÄ k-lI-c-W cw-K-¯v Bcw-`n¨p

t^m¨ \-º¿, Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv \-º¿/ B-[m¿ \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ (k-lI-c-W _m-¶v am-{Xw) _m-¶n-s‚ im-J-bp-sS t]-cv, s\-√v sIm-øp∂ Xn-ø-Xn, D-t±-i A-f-hv F-∂nh tc-J-s∏-Sp-Øn c-Pn-kv-t{Sj≥ \-S-Øm-hp-∂-Xm-Wv. I-gn-™ h¿-j-ß-fn¬ c-Pnÿ sN-bv-X I¿-j-I¿ ]-g-b cPn-ÿ \-º¿ \¬-In c-Pn-kv-t{Sj≥ ]p-Xp-t°-≠-Xm-Wv. c-Pnkv-t{S-j≥ \-S-Øn-bm¬ e-`n-

°p-∂ t^m-d-Øn-s‚ {]n‚ v, tcJ-Iƒ k-ln-Xw Ir-jn-`-h-\n¬ k-a¿-∏n-°-Ww. Xm¬-°m-en-I I¿-j-I¿ (]m-´-Ir-jn ]-c-am-h-Xn A-t©°¿) 100cq-] ap-{Z-]-{X-Øn¬ Xøm-dm-°n-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew (am-Xr-I sh-_v-ssk-‰n¬ s]mXp-hn-h-c-Øn¬ e-`y-am-Wv) Irjn `-h-\n¬ k-a¿-∏n-t°-≠-XmWv. Ip-Spw-_ {io kz-bw-k-lmb-kw-L-߃-°pw c-Pn-ÿ sNømw.

¹m-¨n-a-S: bm-{X C-¶v

N-ß-cw-Ip-fw: B-e-t¶m-Sv {Km-a∏©m-b-Øn-se A¿-l-X-s∏-´ ap-gp-h≥ A-t]-£-I¿-°pw H-‰Zn-h-kw sIm-≠v s]≥-j≥ A\p-h-Zn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn s]≥-j≥ A-Zm-e-Øv kw-L-Sn∏n-°p-∂p. Un-kw-_¿ 10\v cm-hnse 9.30\v N-ß-cw-Ip-fw ssj≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-ج-h-®mWv AZm-e-Øv kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. _-‘-s∏-´ ap-gp-h≥ D-tZym-Kÿ-cp-sS-bpw km-∂n-[y-Øn-embn-cn-°pw A-Zm-e-Øv \-S-°p-I. A-Zm-e-Øn-\v ap-t∂m-Sn-bmbn A-t\zm-j-W D-tZym-K-ÿ¿, hm¿-Uv saw-_¿, A¶W-hm-Sn, B-i-mh¿-°¿-am¿, Ip-Spw-_-{io `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂n-h-cp-sS tbm-Kw Nn-øm-\q¿ Pn.F¬.]n kv-Iq-fn¬ tN¿-∂p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-sse-am≥ am-¥Sw, k¬-a ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, ]n hnP-b≥, d-^o-Jv In-gn-°-c -kw-kmcn-®p.

Xn-cq¿: tI-{μ-hpw kw-ÿm-\hpw a-¬ky-sØm-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂v a¬ky-sØm-gn-em-fn s^-U-dj≥ tZ-io-b JPm©n F sI P∫m¿. Xn-cq¿ a-¬ky-s^-Uv Hm^n-kn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. lp-kbv≥ F-kv-]-c-Øv A[y-£-X h-ln-®p. sI sI _me≥, kn -]n lw-k-tIm-b, Fw

s]m-∂m-\n: am-d-t©-cn ap-°m-e K-h.l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ \-S-∂ s]m-∂m-\n k-_v-Pn√m I-tem¬-k-h-Øn¬ l-b¿sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ Xr°m-hv K-h.l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fpw ssl-kv-Iqƒ hn-`m-KØn¬ F.hn ssl-kv-Iq-fpw tPXm-°-fm-bn.

177 t]m-bn‚ v t\-Sn-bm-Wv Xr°m-hv K-h.kv-Iqƒ tP-Xm-°-fmb-Xv. 165 t]m-bn‚p-am-bn s]m∂m-\n Fw.sF.F-®v.F-kv.Fkv t_m-bv-kv c-≠mw ÿm-\hpw Fw.sF tKƒ-kv F-®v.Fkv.F-kv s]m-∂m-\n 159 t]mbn‚ v t\-Sn aq-∂mw ÿ-m-\-hpw t\-Sn.

F¬.]n hn-`m-K-Øn-epw hn-Pb-am-Xm ssl-kv-Iqƒ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. k-am-]-\ k-tΩf-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kp-l-d a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. am-d-t©-cn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v C kn-‘p k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln-®p.

ss{U-hn-§n-\n-sS sam-ss_ t^m¬ D-]-tbm-Kw: sse-k³-kv d-±m-¡n a-e-∏pdw: tIm-´-°-en¬ kv-Iqƒ hm-l-\-tam-Sn-°p-∂Xn-\n-S-bn¬ sam-ss_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-®-Xn-\v ss{U-h-dp-sS t]-cn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ^v-f-bnMv kv-Izm-Uv tI-sk-Sp-Øp. ss{U-h-dp-sS sse-k≥-kv d-±m-°n-b-Xm-bn B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p. Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm-°-fn¬\n-∂p-≈ A-t\z-j-W߃-°v a-dp-]-Sn \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn ss{U-h¿-am¿ samss_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-Sp∂p-≠v. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fp-sS hm-l-\-ß-fn¬ \n-b-am-\p-kr-X-am-bn A-‰≥-U-sd \n-b-an-t°-≠-Xm-Wv. A-Xn-\m¬ A-t\z-j-W-߃-°v a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠ Npa-X-e A-‰≥-U-sd G¬-∏n-t°-≠-Xm-Wv. ss{U-h¿-am-cpsS sam-ss_¬ \-º-dn-te-°v hn-fn-°m-Xn-cn-°m≥ c-£nXm-°ƒ {i-≤n-°-Ww. h-Zym-`ym-k ÿm-]-\ A-[n-Ir-Xcpw C-°m-cy-Øn¬ D-Nn-X-am-b I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬I-W-sa-∂v B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p. tIm-´-°-en¬ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-Øn-\m-bn tIm¨-{Sm-Iv-‰v A-Sn-ÿm-\-Øn¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ c-≠v kz-Im-cy Im¿ ss{U-h¿-am¿-s°-Xn-sc tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv tI-sk-Sp-Øp. \nb-a-hn-cp-≤-am-b C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߃ {i-≤-bn¬s∏-´m¬ ss{U-h-dp-sS sse-k≥-kv H-cp h¿-j-tØ-°v k-kv-s]≥-Uv sN-øp-sa-∂v B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p.

"tZ-io-b]m-X \-ã-]-cn-lm-c-¯n-\v \n-ba-k-`m k-an-Xn cq-]o-I-cn-¡Ww' a-e-∏pdw: tZ-io-b]m-X hn-I-k-\-Øn¬ IpSn-sbm-gn-∏n°p-∂-h¿-°v a-Xnbm-b \-„-]-cn-lm-cw Dd-∏ph-cp-Øp∂-Xn-\m-bn ]m-t°-Pv Xo-cp-am-\n-°m≥ \n-b-ak-`m kan-Xn cq-]o-I-cn-®v C-c-I-fp-sS \-„-Øn-s‚ hym-]v-Xn ]Tn°m\pw a-Xnbm-b \-„-]-cn-lm-cw D-d-∏m-°m\pw Kh¨-sa‚ v X-øm-dm-°-W-sa-∂p \m-j-\¬ bq-Øv-eo-Kv Pn√m {]-h¿Ø-I k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. A-en-K-Uv˛C-^v-fp Imw-]-kpI-sf hnZq-c hn-Zy-`ymk sk‚-dp-I-fm-bn Np-cp-´n-sI-´m-\p-≈ B-kq-{Xn-X {ia-Øn-s\-Xn-sc Pn√-bn-se P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ cw-K-Ønd-ß-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. A-en-K-Uv˛C-^v-fp Imw-]-kpI-sf hnZq-c hn-Zym-`ymk sk‚-dp-I-fm-bn Np-cp-´n-sI-´m-\p-≈ B-kq-{Xn-X {ia-Øn-s\-Xn-tc Pn√-bn-se P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ cw-K-Ønd-ß-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. kn ]n A-–p¬ h-lm-_v A-[y-£-X-h-ln®p. km-en-lv ta-S-∏n¬, F sI kn-dmPv, ap-lv -kn≥ _m_p, d-^o-Jv Xm-\m-fq¿, keow s]m-∂m\n, ss^-k¬ c-≠-Øm-Wn kw-kmcn®p.

Wv Pm-Y kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. \-hw-_¿ 25\v Im-k¿-tIm-Uv \n-∂m-cw-`-n-® Pm-Y C-∂v cm-hnse Hº-Xn-\v \n-e-ºq-cn-seØpw. 10\v a-ºm-Sv, 12.--30\v A-cot°m-Sv, c-≠v a-Wn-°v sIm-t≠m´n, 3.--30\v tIm-´-∏-Sn, 4.--30\v Ip∂p-Ω¬, 6.--30\v s]-cn-¥¬-a-Æ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv kzo-I-cWw.

s]m-¶m-\n {_m-©v k-t½-f-\w

Np-h-¸p-\m-S C-Ãm-Xm-¡Â k-À-¡mÀ \-bw: a-{´n Ip-ªm-en-¡p-«n

]p-Xp-s]m-∂m-\n: tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ Hm-^v tÃ-‰v k¿-hokv Hm¿-K-ss\-tk-j≥-kn-s‚ s]m-∂m-\n {_m-©v k-tΩ-f-\w Fw A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. ]-Ømw i-ºf - ]-cn-jvI-c-W I-Ωo-j≥ \-S-]-Sn D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa-∂v k-tΩ-f-\w B-hi - y-s∏-´p. kn `m-kv° - ¿ A[y-£X - h-ln-®p.sI ]n A-–p¬ d-km-Jv, Sn Fw kp-tc-jv, hn Fw P-∫m¿, hn ]n Kw-Km-[-c≥, Pn {]-ko-X, Sn kp-ss_¿, sI cm-P≥, sI Pn hnizw-`c - ≥, ]n ]n A-–p¬ k-eow, Sn C-{_m-lnw Ip-´n kw-km-cn-®p.]p-Xn-b `m-ch - m-ln-If - m-bn kn `mkv-°-c≥ ({]-kn-U-‚ v), sI Pn hn-izw-`c - ≥ (sk-{I-´d - n), sI ]n A-–p¬ d-km-Jv (J-Pm©n) F∂n-hs - c Xn-cs - ™-Sp-Øp.

tX-™n-∏-ew: Np-h-∏p-\m-Sbn¬ Ip-Sp-ßn bm-sXm-∂pw i-cnbm-hm-Ø-Xm-Wv P-\-߃ t\-cnSp-∂ {]-bm-k-sa-∂pw C-Xn-√mXm-°n B-[p-\n-I co-Xn-bn-ep≈ Un-Pn-‰¬ kw-hn-[m-\-am-Wv k¿-°m-cn-s‚ \-b-sa-∂pw a-{¥n Ip-™m-en-°p-´n hy-‡-am-°n. cm-Py-sØ B-Zy-sØ Un-Pn-‰¬ k¿-h-I-em-im-e-bm-°n Im-en°-‰n-s\ {]-Jym-]n-°p-∂ N-Sßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Un-Pn-‰¬ ap-t∂-‰-Øn-s\m∏w k-©-cn-®n-s√-¶n¬ sXmgn¬ km-[y-X-I-fp-≠m-hn-√. ]pkv-X-I-߃ Np-a-°p-∂-Xn-\p-]I-cw Un-Pn-‰¬ sse-{_-dn-Iƒ

t]m-]p-eÀ {^-−v s]m-Xp-tbm-Kw ]p-Xps]m-∂m-\n: t]m-]p-e¿ {^-≠v s]m-∂m-\n G-cn-bbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ N-{a-h-´w PMv-j-\n¬ s]m-Xptbm-Kw \-S-Øn. A-–p¬ a-Po-Zv- A¬ Jm-kn-an D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]n ]n k-°o¿ s]m-∂m-\n A-[y-£-X hln-®p. ss^-k¬ _n-kv-an, lw-k-Øv _n-øw, P-am¬ Ccn-°mw-]mTw, hn hn K-^q¿ kw-km-cn-®p.

hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v G-sd {]-tbmP-\-{]-Z-am-Wv. Un-Pn-‰¬ ap-t∂‰-Øn¬ tI-c-f-Øn-s\m-∏-saØm≥ a-‰p kw-ÿm-\-߃-°p h¿-j-߃ Im-Øn-cn-t°-≠n-hcpw. tI-c-f-Øn¬ _-p-≤n-]-c-ambn ap-∂n-´p\n-¬-°p-∂-h-sc Is≠-Øm≥ {]-ap-J sF.--Sn I-º\n-Iƒ a¬-k-cn-°p-I-bm-sW∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n. hn.--sF.--]n. K-Ãv lu-kv D-ZvLm-S-\w, am-t\-Pv-sa‚ v ao-‰v D-ZvLm-S-\w, C-≥-tUm¿ kv-t‰-Unbw te Hu-´v πm≥ dn-eo-kn-Mv, Fw.--_n.--F. tP-W¬ dn-eo-kn-Mv F-∂n-h a-{¥n \n¿-h-ln-®p. ]ªn-°v t]m¿-´¬ tem-©n-Mv sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.--F¬.--F, Un-

Pn-‰¬ kn-t·-®¿ tem-©n-Mv ssh-kv Nm≥-kn-e¿, Hm¨sse≥ _m-¶n-Mv tem-©n-Mv ]n.-hn.--kn-bpw sF.--C.--Sn. sI-´n-S-Øn\v X-d-°-√n-S¬ ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.--F¬.--F-bpw \n¿-hln-®p. sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.--F¬.-F, ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.--F, ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Fw A-–p-k-emw, ]n.--hn.-kn. sI c-ho-{μ-\m-Yv, kn≥-Unt°-‰w-K-ß-fm-b tUm. hn ]n A–p¬ l-ao-Zv, {]-^. ssk-\p¬ B-_n-Zv X-߃, hn ]n k-°o¿ lp-kbv≥(^n-kn-°¬ F-Pypt°-j≥ U-b-d-Œ¿) kw-km-cn®p.

kv{XoIÄs¡-Xn-tc-bpÅ AXn-{Iaw; t_m[-h¡cWw \S-¯pw

sI _m-h-°p-´n _m-h, Fw -lpssk-\m¿, ]n -]n l¿-jm-Zv, F F kn-±o-Jv, kp-ss_¿ ]-c-∏-\ßm-Sn, Jm-en-Zv Xm-\q¿ kw-kmcn-®p. k-ac - Ø - n-\v sI sI l-aoZv, Fw ap-kvX - ^ - N-{a-h´- w, ]n ]n A-kv-I¿, F -sI dn-km¬, kpsse-am≥ ]-d-h-Æ, ap-l-Ω-Zv-Ip´n, Jm-en-Zv sN-´n-∏-Sn, F sI d^o-Jv, sI {- ]-`m-Ic - ≥ t\-Xr-Xzw F.sF.Sn.bp.kn. a-¬-ky-sØm-gn-em-fn s^-U-tdj-≥ Pn√m a-¬-ky-s^-Uv Xn-cq¿ \¬-In. Hm-^n-kn-te-°v \-S-Øn-b -am¿-®v tZ-io-b JPm-©n F sI P-∫m¿ D-Zv-L-mS-\w sN-øp-∂p

k-_v-Pn-Ãm I-temÂ-k-hw: Xr-¡m-hv F-¨v.F-kv.F-kv. tP-Xm-¡Ä

°v Un-kw-_¿ 28\v Xn-cq¿ kmwkvI - m-cn-I k-ap-®b - Ø - n-epw ]-cnio-e\ - w \-S° - pw. Xm-¬∏-cy-ap-≈-h¿ tbm-KyXm k¿-´n-^n-°‰ - p-am-bn cm-hn-se Hº-Xn-\v _-‘-s∏-´ tI-{μ-ßfn¬ F-Ø-Ww. F-kv.Fkv.F¬.-kn, π-kv Sp hn-Zym¿-YnIƒ-°v cm-hn-se H-ºX - v ap-X¬ D®-bv° - v 12.30 h-sc-bpw Un-{Kn hnZym¿-Yn-Iƒ-°v D-®b - v° - v H-∂p apX¬ 4.30 h-sc-bp-am-Wv ]-cn-io-e\w. A-t]-£ \¬-In-bh - ¿-°pw a-‰v hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw ku-Ic - y{]-Z-am-b Imw-]p-I-fn¬ ]-s¶-Sp°m-sa-∂v Pn-√m I-eŒ¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p.

a-e-∏p-dw: \n-b-a-k-` Aw-Ko-Icn-® πm-®n-a-S \-„-]-cn-lm-c ss{S-_yq-W¬ _n-√n¬ cm-{„]-Xn H-∏p-sh-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \-S-Øp-∂ P-\m-[n-Im-c bm-{X C-∂v Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. πm-®n-a-S sIm-°-t°m-f hncp-≤ k-a-ck-an-Xn-bpw kw-ÿm\ sF-Iy-Zm¿-Vy k-an-Xn-bpam-

a-Âky-s¯m-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-¡p-¶p-: F sI P-ºmÀ

s]³-j³ A-Zm-e-¯v kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p

a-t©-cn \-K-c-k-`-I-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ-°v C∂v a-e∏ - p-dw \K-c-k-`m _-kv Ãm≥-Uv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn-epw th-ß-c, sImt≠m-´n, Xn-cq-cß - m-Sn tªm-°p-Ifn-ep-≈-h¿-°v Un-kw-_¿ G-gn\v th-ß-c hym-]m-c-`-h-\n-epw s]-cn-¥¬-aÆ - , a-¶S- , Im-fn-Im-hv tªm-°p-I-fn-ep-≈-h¿-°v Unkw-_¿ 20\v s]-cn-¥¬-aÆ - Abn-j tIm-πI - vk - n-epw A - c - o-t°mSv, h-≠q¿, \n-eº - q¿ tªm-°p-Ifn-ep-≈-h¿-°v Un-kw-º¿ 21\v F-S-h-Æ C-kv-em-ln-b Hm-dnb‚¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-epw Ip-‰n-∏p-dw, Xm-\q¿, s]cp-º-S-∏v tªm-°p-I-fn-ep-≈-h¿-

Npcp¡¯nÂ

]pÂ-¡m-Sp-IÄ tKm-Uu-Wm-¡p-¶p

Adnbn-¸pIÄ

3

]-«n-I-Pm-Xn ^-−v Xn-cn-a-dn hn-Pn-e³-kv A-t\z-jn-¡-Ww-: Aw-t_-Zv-IÀ ]-cn-j-¯v a-e-∏p-dw: ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-I h¿-K ^-≠p-Iƒ hn-hn-[ h-Ip∏p-Iƒ Xn-cn-a-dn sN-øp-∂-Xv hnPn-e≥-kv A-t\z-j-Ww \-S-ØW-sa-∂p Aw-t_-Zv-I¿ P-\-]-cnj-Øv `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. kv-Iqƒ Xp-d-∂v B-dp am-kw Ign-™n-´pw em-]v-kw {Km‚ v \¬In-bn-´n-√. h-Ip-∏v a-{¥n ]-´n-I-Pm-Xn°m-cp-sS H-cp ]-cn-]m-Sn-°pw £-

Wn-®m¬ h-cp-∂n-√. am-{X-a-√ ]´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ t]-cn¬ A-dn-b-s∏-Sm≥ a-{¥n°p Xm¬-]-cy-an-s√-∂pw F.--sP.-]n B-tcm-]n-®p. a-s‰m-cp h-Ip-∏v a-{¥n-bm-b P-b-e-£v-an-bpw Ah-ÿ-bn¬ am-‰-an-√. c-≠p t]¿°pw ku-μ-cy a¬-k-c-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-I-bm-Wv \-√-sX-∂pw C-h¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v cmw-Zm-kv th-tß-cn A-[y-£-X-h-ln-®p.

a-e-∏p-dw: kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°p-sa-Xn-tc-bp-≈ A-Xn{I-a-߃ X-S-bm-\pw \-S-]-SnIƒ i-‡-am-°m-\pw hn-hn-[ hIp-∏p-I-fp-am-bn tN¿-∂v t_m[-h-¬°c-W ¢m-kp-Iƒ kwL-Sn-∏n-°m≥ F.-Un.-Fw. ]n ap-c-fo-[-c-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ -D-÷z-e- ]-≤-Xn-bpsS I-Ωyq-Wn-‰n hn-Pn-e≥-kv {Kq-∏v tbm-Kw Xn-cp-am-\n-®p.C-Xn-s‚ `m-K-am-bn hn-Zym`ym-kw B-tcm-Kyw ]-´n-I-PmXn h-Ip-∏p-I-fp-sS-bpw sF.kn.-Un.-F-kns‚-bpw k-l-I-c-

Pn-Ãm I¬-h³-j³ a-e-∏p-dw: Aw-t_-Zv-I¿ P-\-]-cnj-Øv a-e-∏p-dw Pn-√m- I¨-h≥j-\pw ]T-\-Iymw-]pw sk-an-\mdpw -A-hm¿-Uv hn-X-c-W-hpw Unkw-_¿ F-´n-\v ]p-fn-°¬ knbmw-I-≠w F¬.--]n. k -- v -Ip-ƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-sa-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n hm-¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p.

W-tØm-sS kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip´n-Iƒ-°pw ¢m-kp-Iƒ kw-LSn-∏n-°m-≥ tbm-Kw Xn-cp-am-\n®p. t]m-en-kv tk-h-\-߃, ssk-_¿ Ip-‰-Ir-Xy-߃, kv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-ap≈ B-\p-Iq-ey-߃ F-∂n-hsb-°p-dn-®v A-dn-bm-\pw A-Snb-¥-c km-l-N-cy-ß-fn¬ klm-bw tX-Sm-\pw A-Ω kv-am-cI a-ln-fm k-am-P-Øn-s‚ 1800 4257989, 0483˛2760028 sl¬-∏v sse≥ \-º-dn¬ _-‘-s∏-Smw. Iu¨-k-en-Mv ku-I-cy-hp-ap≠m-hpw.


{]mtZ-inIw

30 \-hw-_¿ 2013 i\n

A-ßm-Sn-∏p-dw ]-©m-b-Øv

Adnbn-¸pIÄ

k-ss¹-tIm s\-Ãv kw-`-c-Ww Hm¬-sse³ c-Pn-kv-t{S-j³ B-cw-`n-¨p a-e-∏p-dw: k-ssπ-tIm s\-√v kw-`-c-Ww c-Pn-kv-t{S-j≥ Bcw-`n-®p. 2014 sa-bv 31\-Iw \¬tI-≠ s\-√n-s‚ c-Pn-kv-t{Sj≥ 2014 P-\p-h-cn 31 h-sc \-SØmw. C‚¿-s\-‰v ku-I-cy-ap≈ Iw-]yq-´-dn¬\n-∂v I¿-jI¿-°v t\-cn-´v c-Pn-kv-t{S-j≥ \S-Øm≥ www.supplycopaddy.com D-]-tbm-Kn-°mw. I¿j-I¿ t]-cv, ta¬-hn-em-kw, Irjn ÿ-e-Øn-s‚ k¿-th \º¿, hn-kv-Xo¿-Ww, samss_¬ t^m¨ \-º¿, Xn-cn-®dn-b¬ Im¿-Uv \-º¿/ B-[m¿ \-º¿, _m-¶v A-°u-≠v \-º¿ (k-l-I-c-W _m-¶v am-{Xw) _m-¶n-s‚ im-J-bp-sS t]-cv, s\-√v sIm-øp-∂ Xn-ø-Xn, D-t±i A-f-hv F-∂n-h tc-J-s∏-SpØn c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øm-hp∂-Xm-Wv. I-gn-™ h¿-j-ßfn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X I¿-jI¿ ]-g-b c-Pn-ÿ \-º¿ \¬In c-Pn-kv-t{S-j≥ ]p-Xp-t°-≠Xm-Wv. c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Ønbm¬ e-`n-°p-∂ t^m-d-Øn-s‚ {]n‚ v, tc-J-Iƒ k-ln-Xw Irjn-`-h-\n¬ k-a¿-∏n-°-Ww. Xm¬-°m-en-I I¿-j-I¿ (]m-´Ir-jn ]-c-am-h-Xn A-t©-°¿) 100cq-] ap-{Z-]-{X-Øn¬ X-øm-dm°n-b k-Xy-hm-Mv-aq-ew (am-XrI sh-_v-ssk-‰n¬ s]m-Xp-hn-hc-Øn¬ e-`y-am-Wv) Ir-jn `-h\n¬ k-a¿-∏n-t°-≠-Xm-Wv. IpSpw-_ {io kz-bw-k-lm-b-kwL-߃-°pw c-Pn-ÿ sN-ømw.

Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw C-¶v a-e-∏p-dw: Pn-√m hn-I-k-\ k-anXn tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11\v Un. S-- n.]n.kn. k-tΩ-f-\ lmfn¬ tN-cpw. cm-hn-se 10.30\v {]o.Un.Un.kn. tN-cpw. F-√m Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.

sF.-F³.-FÂ. `m-c-hm-ln-IÄ th-ß-c: \n-tbm-P-I a-fi-ew sF.-F≥.-F¬. I-Ωn-‰n ]p-\kw-L-Sn-∏n-®p. `m-c-hm-ln-I-fmbn Sn F k-a-Zv({]-kn-U‚ v), F sI A-_p-lm-Pn, ]n sI aq-klm-Pn, bp tIm-b(ssh-kv- {]kn-U‚p-am¿), sI sI sam-bv-Xo≥-Ip-´n(P-\-d¬ sk-{I-´-dn), apPo-_v ]p-≈m-´v, ]n sI A-_p-km-Zn-Iv au-e-hn, ]n A-_q-_-°¿, ]n ap-l-Ω-Zv(tPm.-sk-{I-´-dnam¿), kn F-®v ap-l-Ω-Zv l- ≥(J-Pm≥-Pn) F-∂n-h-sc Xn-cs™-Sp-Øp.

]c∏-\-ßm-Sn D-]-Pn√m I-em-ta-f-bn¬ Hm-h-tdmƒ t\Sn-b ]-c-∏-\-ßm-Sn F-kv.F≥.Fw. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ

F-S-cn-t¡m-«v A-\y-kw-Øm-\-¡mcpsS hnhc§Ä tiJcn¡p¶p tIm-´° - ¬: F-Sc - n-t°m-Sv ]-©m-b-Øn-¬ Xm-a-k-°m-cm-b A\y-kw-ÿm-\-°m-sc Ip-dn-®p≈ hn-hc - ß - ƒ t]menkv ti-Jcn-°p-∂p.P - n-√b - n¬ G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ tIzm-t´-gvk - p-If - p-≈ ]-©m-bØm-Wv F-Sc - n-t°-mS- v.- Xm-ak - °m-cp-sS hn-hc - ß - ƒ - ti-Jc - n°p-∂X - n-\m-bp-≈N-¿® - I - ƒ-°m-bn tIm-´° - ¬ F-kv.s - F. sI ]n s_-∂n _p-[\ - m-gv® - F-Sc - n-

t°m-Sv tIz-t´-gvk - p-Sa - I - f - p-am-bn tbm-Kw tN¿-∂n-cp-∂p.- A-\y-kw-ÿm-\° - m- ¿ Pn-√bn¬ hym-]-I-am-bn Ip-‰-Ir-Xyß-fn¬ G-¿s - ∏-Sp-∂X - v {i-≤b - n¬s∏-´-tXm--sS-bm-Wv hn-h-c-߃ ti-Jc - n-°p-∂X - n-\m-bn {i-aw Xp-S-ßp-∂-Xv.- -tbm-K-Øn-se Xo-cp-am-\{- ]-Im-cw t]men-kv Unkw-_¿ c-≠n-\v tIzm-t´-gk v- p-Sa - Iƒ-°v H-tcm c-Pn-ÿ _p-°v \¬-Ipw. c-Pn-Ãd - n¬ H-tcm-cp-Ø-

Xn-cq-cß - m-Sn: Xm-eq-°v B-ip-]{Xn A-Xym-ln-X hn-`m-KØ - n¬ tUm-Iv-S¿-am-cp-sS ap-gp-h≥ k-ab tk-h-\w D-d-∏p h-cp-Øm≥ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-\v a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-_v \n¿-tZ-iw \¬-In. B-ip-]-{Xn-bn-se hn-I-k-\{]-h¿-Ø-\-ß-fpw ]-cm-Xn ]-cnlm-c \-S-]-Sn-I-fpw A-h-tem-I\w sN-øp-∂-Xn-\m-bn tN¿-∂ tbm-K-Øn-em-Wv \n¿-tZ-iw. B-

ip-]-{Xn-bn-se Hm-∏-td-j≥ Xnsb-‰¿ am¿-t®m-sS {]-h¿-Ø-\w Xp-Sß - p-∂X - n-\m-hi - y-am-b \-S] - Sn-sb-Sp-°m-\pw ªUv tÃm-td-Pv bq-\n-‰v \n-eh - n-se Po-h\ - ° - m-sc D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn {]-h¿-Øn∏n-°m-\pw a-{¥n \n¿-tZ-in-®p. B- i p- ] - { Xn- ° m- h - i y- a m- b ssh-Zyp-Xn e-`y-am-°p-∂-Xn-\mbn _vt- fm-°v ]-©m-bØ - v sN-ehn¬ ÿm-]n-® {Sm≥-kvt- ^m¿-adn-s‚ tk-h-\w Xm-eq-°v B-ip-

k-¼qÀ-W s]³-j³ A-Zm-e-¯pw ]-©m-b-¯v P-\k-¼À-¡-hpw Nm-∏-\-ßm-Sn: s]m-∑-f {Km-a-∏©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn kw-LSn-∏n-® k-ºq¿-W s]≥-j≥ AZm-e-Øpw ]-©m-b-Øv-X-e P-\ k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bpw tIm¬°-fw-˛-H-f-I-c-∏-Sn-bn¬ \-S-∂p. a-e-∏p-dw tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Sn Sn tIm-bm-ap D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw sI \-^ok A-[y-£-X-h-ln-®p. \m-ev ta-J-e-I-fn-em-bn kwL-Sn-∏n-°p-∂ A-Zm-e-Øn-s‚ H∂mw L-´-am-Wv tIm¬-°-f-Øp

\-S-∂-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øv ssh--kv {]-kn-U‚ v I-S-°m-S≥ ju-°-Ø-en, a-e-∏p-dw tªm-°v ]©m-b-Øw-Kw H-f-I-c Ip-™-lΩ-Zv-Ip-´n, {Km-a-∏-©m-b-Øv t£-a-Im-cy ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-am-≥ hn C-{_m-low-Ip-´n, hn-Ik-\ ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-t]-gvk-¨ tN-\-ßm-´v ]m-Øp-Ω, hnZy-m`ym-k ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿t]-gv-k¨ sI ]n k¬-a-Øv, {Km-a-∏-©m-b-Øv sa-w_¿-am-cm-b l-ko-\ Jm-knw, cm-bn≥-Ip-´n, D-jm-Ip-am-cn kw-km-cn-®p.

]-{Xn-°v am-{X-am-bn e-`y-am-°p∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn kzoI-cn-°m≥ sI-.-F-kv-.-C-.-_n. Akn. F≥-Pn-\o-bs - d Np-aX - e - s - ∏Sp-Øn. B-ip-]-{Xn-bn-se hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-Øn-\v km-t¶-Xn-I {]-iv\ - ß - ƒ X-Sk - a - m-hc - p-sX-∂v a-{¥n ]-d™ p. B-ip-]-{Xn-bp-sS hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃-°m-h-iy-am-b Xp-I Fw.--]n--˛-Fw.F¬.F. ^-

tIm-´° - ¬: tIm-´° - e - n-¬ sslkv-°qƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn t^m-°-kv {Kq-∏v kw-L-Sn-∏n-® t^m-°k - v s^-Ãv F-∂ t]-cn¬ \-SØ - n-b I-em-a¬ - k-߃ \-Kc - k-`m-[y-£ Sn hn kp-sse-Jm-_n D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. tUm. k-t¥m-jv h-≈n-°m-Sv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. bp-hkw-Ko-X kw-hn-[m-bI - ≥ Pn-{^nPn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Km-\ta-fb - pw \-S∂ - p. ]n A-hd - p-, kpIp-am-c≥, ]n I-cow, sI kn kemw, jm-Pn¿, {io-Pn-Øv, ]n keow kw-km-cn-®p.--

tN-fm-cn: tX-™n-∏-ew {Km-a-∏©m-b-Øn-se 15mw hm¿-Un¬ F-en-∏-\n-_m-[n-®v H-cmƒ a-cn°m-\n-S-bm-b km-l-N-cy-Øn¬ {]-tZ-i-Øv A-[n-Ir-X¿ {]-Xntcm-[-{]-h¿-Ø-\-߃ Du¿-PnX-am-°n. B-tcm-Ky h-Ip-∏pw ]-©m-bØv A-[n-Ir-X-cpw A-S-b-¥c tbm-Kw-tN¿-∂v ÿn-Xn-K-XnIƒ hn-e-bn-cp-Øn. B-tcm-Ky, B-im-{]-h¿-Ø-

I-cpw tN¿-∂v {]-tZ-i-Øv kp-NoI-c-W {]-hr-Øn-Iƒ \-S-Øp-Ibpw ]-cn-k-c-sØ In-W-dp-I-fn¬ t¢m-dn-t\-j-\pw s]-Xp-P-\߃-°v t_m-[-h¬-°-c-W-¢mkv \-S-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. tX™n-∏-e-Øv B-Zy-am-bm-Wv Fen-∏-\n- _m-[n-®v a-c-W-ap-≠m-bXv. {]-Xn-tcm-[-{]-h¿-Ø-\-߃ Xp-S-cp-∂p-s≠-∂pw Nn-In¬-kIn-´m≥ ssh-In-b-Xm-Wp a-c-W-

Xn sN-b¿-am≥ F A-–p- -emw F-∂n-h¿ I-c-Sv {]-h-¿-Ø-\ tcJ A-h-X-cn-∏n-®p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bp-≈ ]-©m-b-Øv-X-e in¬-∏-im-e Un-kw-_¿ A-©n-\v D-®-bv-°v c≠n-\v ]-©m-b-Øv tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. Un-kw-_¿ 16 ap-X¬ 23 h-sc ]-©m-b-Øn-se G-gp tI-{μ-ßfn-em-bn Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn∏n-®v A-t]-£ kzo-I-cn-°-epw ]-cn-tim-[-\-bpw ]q¿-Øn-bm°pw. A-t]-£-tbm-sSm-∏w \¬-

F-∂n-h a-{¥n \n¿-h-ln-®p. ]-ªn-°v t]m¿-´¬ tem-©nMv sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.--F¬.-F, Un-Pn-‰¬ kn-Kv-t\-®¿ tem©n-Mv ssh-kv Nm≥-kn-e¿, Hm¨-sse-≥ _m-¶n-Mv tem-©nMv ]n.--hn.--kn-bpw sF.C.--Sn. sI-´nS-Øn-\v X-d-°-√n-S¬ ap-l-Ω-ZpÆn lm-Pn Fw.--F¬.--F-bpw \n¿h-ln-®p. sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.F¬.-F, ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.--F, ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Fw A-–p-k-emw, sI cho-{μ-\m-Yv, tUm. hn ]n A-–p¬ l-ao-Zv, {]-^. ssk-\p¬ B_n-Zv X-߃, hn ]n k-°o¿ lpkbv≥kw-km-cn-®p.

tI-≠ td-j≥-Im¿-Uv, Xn-cn-®-dnb¬-Im¿-Uv, B-[m¿-Im¿-Uv, hb-kv sX-fn-bn-°p-∂ tc-J F∂n-h-bp-sS c-≠p-ho-Xw ]-I¿-∏pI-fpw c-≠v tIm-∏n t^m-t´m-bpw X-øm-dm-°n- h-bv-°-W-sa-∂v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-`y¿-Yn®p. t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-tem tZ-ikm¬-°r-X _m-¶n-tem {Km-aoW _m-¶n-tem A-t]-£-I-s‚ t]-cn¬ A-°u-≠v F-Sp-Ø tcJ-bpw ]-cn-tim-[-\m-k-a-b-Øv lm-P-cm-°-Ww.

]-c-∏-\-ßm-Sn: ]-c-∏-\-ßm-Sn ^n--jn-Mv lm¿-_-dn-s‚ t_m-dnMv ]q¿-Øn-bm-hp-∂p. h¿-j-߃-°p ap-ºv ]-c-∏-\-ßm-Sn-°v A\p-h-Zn-® ^n-jn-Mv lm¿-_¿ ÿ--e \n¿-W-b X¿-°-sØ XpS¿-∂v t_m-dn-Mv {]-h¿-Ø-\-a-S°w X-S-k-s∏-´n-cp-∂p. {]m-tZ-in-I tN-cn-t∏m-cv Im-cWw ap-kv -enw-eo-Kn-s‚ i-‡ntI-{μ-Øn-e-S-°w C-Xn-s‚ t]cn¬ Iq-´-cm-Pn-bp-≠m-bn. kw-

ÿm-\ k¿-°m¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn ao≥-]n-Sp-Ø Xp-d-ap-Jw \n¿-an°m≥ _-P-‰n¬ 65 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p. Xp-I \-„-am-hp-sa-∂ L-´Øn-em-Wv ÿ-ew Fw.-F¬.-Fbm-b a-{¥n ]n sI A-–p-d-_ns‚ km-∂n-[y-Øn-¬ I-S-en-s‚ A-Sn-Ø-´v Xp-c-∂v ]-cn-tim-[n°p-∂ ko-t_m-dn-ßm-Wv ]-c-∏\-ßm-Sn A-ßm-Sn I-S-∏p-d-Øv I-S-en¬ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xv. \-

°v P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - pw D-tZym-Kÿ-cpw P-\-ß-fpw H-sØm-cp-an®v \n¬-°-W-sa-∂pw a-{¥n ]n sI A-_vZ- p-d_ - v Iq-´n-t®¿-Øp. Xn-cq-cß - m-Sn Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ tN¿-∂ A-ht- em-I\ tbm-KØ - n¬ Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv, Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. D-Ω¿ ^m-dq-Jv, tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v hn hn P-ao-e ]s¶-Sp-Øp.

te-ew

¹m-¨n-a-S: bm-{X C-¶v Pn-Ã-bn a-e∏ - p-dw: \n-ba - k - ` - Aw-Ko-Ic - n® πm-®n-a-S \-„-]-cn-lm-c ss{S_yq-W¬ _n-√n¬ cm-{„-]X - n H∏p-hbv° - W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v \S-Øp-∂ P-\m-[n-Im-c bm-{X C-∂v Pn-√b - n¬ ]-cy-S\ - w \-SØ - pw. πm®n-aS- sIm-°t- Im-f hn-cp-≤ k-ac k-an-Xn-bpw kw-ÿm-\ sF-IyZm¿-Vy k-an-Xn-bpam-Wv Pm-Y kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v. 25\v Im-k¿tIm-Uv \n-∂m-cw-`n- ® - Pm-Y C-∂v cm-hn-se Hº-Xn-\v \n-eº - q-cn-seØpw. 10\v a-ºm-Sv, 12.30\v A-cot°m-Sv, 2.00\v sIm-t≠m-´n, 3.3-- 0\v tIm-´-∏-Sn, 4.--30\v Ip-∂p-Ω¬, 6.-30\v s]-cn-¥¬-a-Æ F-∂n-hn-Sß-fn-em-Wv kzo-Ic - W - w.

sI _m-h-°p-´n _m-h, Fw -lpssk-\m¿, ]n -]n l¿-jm-Zv, F F kn-±o-Jv, kp-ss_¿ ]-c-∏-\ßm-Sn, Jm-en-Zv Xm-\q¿ kw-kmcn-®p. k-a-c-Øn-\v sI sI l-aoZv, Fw ap-kv-X-^ N-{a-h-´w, ]n ]n A-kv-I¿, F -sI dn-km¬, kpsse-am≥ ]-d-h-Æ, ap-l-Ω-Zv-Ip´n, Jm-en-Zv sN-´n-∏-Sn, F sI d^o-Jv, sI -{]-`m-I-c≥ t\-XrXzw \¬-In.

F.-sF.-Sn.-bp.-kn. a-¬-ky-sØm-gn-em-fn s^-U-td-j-≥ Pn-√m a-¬-ky-s^-Uv Xn-cq¿ Hm-^n-kn-te-°p \-S-Øn-b -am¿-®v tZ-io-b J-Pm-©n F sI P-_m¿ D-Zv-L-m-S-\w sN-øp-∂p

m-f-tØm-sS ]-Wn ]q¿-Øn-bmhp-sa-∂pw C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ hn-i-Z-am-b ]-≤-Xn dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°n \n¿-am-Ww Bcw-`n-°p-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ ]d-™p. F-∂m¬, Nm-∏-∏-Sn Dƒs∏-Sm-Ø lm¿-_¿ ]-c-∏-\-ßmSn-bp-sS H-cp `m-K-Øpw Xp-S-ßm≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂pw X-S-bpsa-∂pw A-c-b-≥ I-S-∏p-dw ]-≈n I-Ωn-‰n-bpw sXm-gn-em-fn-I-fpw {]-Jym-]n-®p.-

Xn-cq-c-§m-Sn Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn hn-I-k-\w-: Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v {]-tXy-I tbm-Kw

Øn-\n-S-bm-°n-b-sX-∂pw sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿ k-Xy-\m- Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-eq-°v B-ip-]Y≥ ]-d-™p.-{Xn-bn-se `u-Xn-I km-l-N-cyw, Ãm-^v ]m-t‰¨ F-∂n-h kw-_‘n-®v N¿-® sN-øm≥ Un-kwXn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn - _¿ 10\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv Dtªm--°v ]-©m-b-Øv Hm-^o-kv ∂-X-X-e-tbm-Kw. B-tcm-Ky ah-f-∏n-se D-W-ßn \n¬-°p-∂ {¥n hn F-kv in-h-Ip-am-dn-s‚ A-©p a-c-߃ Un-kw-_¿ aq- Hm-^nkn¬ tNw-_-dn¬ tN-cp∂n-\p cm-hn-se 11 a-Wn-°v ]-c- I. ky-am-bn te-ew sN-øp-∂-Xma-{¥n ]n -sI A-_v-Zp-d-_v, PnWv.√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm.

a-Âky-s¯m-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-¡p-¶p-: F sI P-ºmÀ Xn-cq¿: tI-{μ-hpw kw-ÿm-\hpw a-¬ky-sØm-gn-em-fn-I-sf A-h-K-Wn-°p-I-bm-sW-∂v a¬ky-sØm-gn-em-fn s^-Utdj≥ tZ-io-b {S-j-d¿ F sI P∫m¿. Xn-cq¿ a-¬ky-s^-Uv Hm^nkn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. lpkbv≥ F-kv-]-c-Øv A[y-£-X h-ln-®p. sI sI _me≥, kn -]n lw-k-tIm-b, Fw

≠n¬-\n-∂pw X-t±-i-kz-bw-`-cW ÿm-]\ - ß - f - n¬-\n-∂pw e-`yam-°p-sa-∂pw km-º-Øn-I {]bm-kØ - n-s‚ t]-cn¬ P-\ß - ƒ°v B-h-iy-am-b ku-P-\y tkh-\-߃ ap-S-ß-cp-sX-∂pw \mep h¿-j-am-bn Hm-∏-td-j≥ Xnsb-‰¿ {]-h¿-Ø-\-£-a-am-ImsX In-S-∂ km-l-N-cyw B-h¿Øn-°-cp-sX-∂pw a-{¥n \n¿-tZin-®p. P-\-t£-a {]-h¿-Ø-\-߃-

]-c-¸-\-§m-Sn ^n-jn-Mv lmÀ-_-dn-sâ t_m-dn-Mv ]q-À-¯n-bm-hp-¶p

F-en-¸-\n {]-Xn-tcm-[-{]-hÀ-¯-\-§Ä DuÀ-Pn-X-am-¡n

Np-h-¸p-\m-S C-Ãm-Xm-¡Â k-À-¡mÀ \-bw: a-{´n tX-™n-∏-ew: Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ip-Sp-ßn bm-sXm-∂pw i-cnbm-hm-Ø-Xm-Wv P-\-߃ t\-cnSp-∂ {]-bm-k-sa-∂pw C-Xn-√mXm-°n B-[p-\n-I co-Xn-bn-ep≈ Un-Pn-‰¬ kw-hn-[m-\-am-Wv k¿-°m-cn-s‚ \-b-sa-∂pw a-{¥n Ip-™m-en-°p-´n hy-‡-am-°n. cm-Py-sØ B-Zy-sØ Un-Pn‰¬ k¿-h-I-em-im-e-bm-°n Imen-°-‰n-s\ {]-Jym-]n-°p-∂ N-Sßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. hn.--sF.--]n. K-Ãv lu-kv D-ZvLm-S-\w, am-t\-Pv-sa-‚ v ao-‰v D-ZvLm-S-\w, C-≥-tU-m¿ kv-t‰-Unbw te Hu-´v πm≥ dn-eo-kn-Mv, Fw.--_n.--F tP¿-W¬ dn-eo-kn-Mv

cp-sS-bp-w D-S-a-ÿ-X-bn¬ Xm-akn-°p-∂-h-cp-sS ]q¿-W-hn-h-c߃ tc-Js - ∏-Sp-Øn 20-mw XnøXn-°I - w Xn-cn-t®¬-∏n-°W - w.- c-Pn-Ãd - n¬ tc-Js - ∏-Sp-Øp∂ hn-hc - ß - ƒ t]-menkv tÃ-j\n-se Iw-]yq-´d - n¬ tc-Js - ∏-SpØpw. ]p-Xn-b Xm-ak - ° - m-¿ h-cp∂ ap-db - v°v hn-hc - ß - ƒ ]p-Xp°p-∂X - n-\m-bn t]menkn-s\ A-dn-bn-°m- \ - pw \n¿-tZ-iw \-¬In-bn-´p-≠v.-

t^m-¡-kv s^-Ìv kwLSn¸n¨p

Xn-cq-c-ßm-Sn: aq-∂v Zn-h-k-ß-fnem-bn Xn-cq-c-ßm-Sn Hm-dn-b‚¬ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ ]-c-∏-\-ßm-Sn D-]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ ]c-∏-\-ßm-Sn kq-∏n-°p-´n \-l lb¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-\v Inco-Sw. P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn-epw lb¿ sk-°-\vUU-dn hn-`m-KØn--epw kv-Iqƒ Nm-wNy≥-am-cmbn. 155 t]m-bn‚ v t\-Sn-bm-Wv lb¿ sk-°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ Nm-w]y≥-am-cm-b-Xv. 152 t]m-bn‚ v t\-Sn-b Xn-cq-c-ßm-Sn K-h. lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-\mWv c-≠mwÿm-\w. 119 t]m-bn-‚p-am-bn h-≈n-°p∂v kn._n.F-®v.F-kv. kv-Iqƒ aq-∂mwÿm-\-sØ-Øn. sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ kq-∏n-°p´n kv-Iq-fn-\v 17-3 t]m-bn‚ v t\Sn. 156 t]m-bn‚p-≈ Xn-cq-c-ßmSn Pn.F-®v.F -- -kv. kv-Iqƒ c-≠mw ÿm-\-hpw 154 t]m-bn‚ v t\-Sn ]-c-∏-\-ßm-Sn tIm-hn-e-Iw kvIqƒ aq-∂mw ÿ-m-\-hpw t\-Sn. -bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ 70 t]mbn‚ v t\-Sn A-cn-b-√q-cv Pn,bp.-]n.--kv-Iqƒ Nm-w]y-≥-am-cm-bn. 66

Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn A-Xym-ln-Xhn-`m-K-¯n tUm-Iv-SÀ-am-cp-sS tk-h-\w D-d-¸m-¡pw

Xm-\m-fqÀ {Km-a-¸-©m-b-¯v k-¼qÀ-W s]³-j³-hÂ-¡-c-W-¯n-te-¡v Xm-\m-fq¿: {Km-a-∏-©m-b-Ønse A¿-l-X-s∏-´ ap-gp-h≥ t]¿°pw t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ 2014 P-\p-h-cn H-t∂m-sS D-d-∏m-°p-∂Xn-\v Xm-\m-fq¿ {Km-a-∏-©m-bØv hn-]p-e-am-b {]-h¿-Ø-\-]cn-]m-Sn-°v cq-]w \¬-In. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v kp-Pm-X am-fn-tb-°-ens‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ `c-W-k-an-Xn-tbm-Kw ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS cq-]-tc-J Aw-Ko-I-cn-®p. ssh-kv-{]-kn-U‚ v hn A-–p-dkm-Jv, t£-a-Im-cy ÿn-c-k-an-

3

]-c-¸-\-§m-Sn kq-¸n-¡p-«n \-l l-bÀ sk-¡-³U-dn kv-Iq-fn-\v In-co-Sw

]cn-]mSn Hm-^n-kv ]-cn-k-cw: t]m-Øv ]q´p-ta-f ˛8.-00 C-c-hn-aw-K-ew kp-{_-lv-a-Wykzm-an-t£-{Xw: A-J-fi-\m-ab-⁄w ˛6.-00 a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. {Ku≠v: sk-]v-‰v tkm-W¬ s^-Ãv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ˛7.-30 hm-Wn-b-º-ew Su¨: F≥.Pn.-H. A-tkm-kn-tb-j≥ a-lmflm-a-μn-cw D-Zv-Lm-S-\-hpw Xmt°m¬ Zm-\-hpw ˛5.-00 F-S-∏mƒ ]-´m-ºn tdm-Uv: apPm-ln-Zv k-tΩ-f-\w ˛ {]-Jym-]\ k-tΩ-f-\w ˛4.-00 Xn-cq¿ ap-\n-kn-∏¬ kmw-kvIm-cn-I k-ap-®-bw: sI.-Un.-]n. a-fi-ew I¨-h-≥-j≥ ˛2.-30 A-co-t°m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iqƒ: i-m-kv-{X-km-ln-Xy-]-cnj-Øv hn-⁄m-t\m¬-k-hw ˛1.00 ap-t≠m-Øv-]-d-ºv Pn.-bp.-]n. kv-Iqƒ: ]q¿-h- hn-Zym-¿-Yn tbmKw ˛4.-00

kozhikode/MLW

D-Ω¿ ^m-dq-Jv, B-ip-]-{Xn kq{]-≠v tUm. P-ao-e, tªm-°v ]©m-b-Øv {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-Sßn-b-h¿ ]-s¶-Sp-°pw. B-ip-]-{Xn-bn-se hn-j-b߃ kw-_-‘n-® dn-t]m¿-´v {]tXy-I tbm-K-Øn¬ lm-P-cm°m≥ Un-.-Fw-.-H-°pw B-ip-]{Xn kq-{]-≠n-\pw \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xm-bn a-{¥n ]n sI A_v-Zp-d-_v A-dn-bn-®p.--

t]m-bn‚p-≈ h-≈n-°p-∂v t\-‰ohv kv-Iqƒ c-≠mwÿm-\-hpw 62 t]m-bn‚p-≈ ]-c-∏-\-ßm-Sn tIm--hn-e-Iw kv-Iqƒ aq-∂mw ÿm\-hpw t\-Sn. F -- ¬.]n. hn-`m-KØn-¬ A-cn-b-√q¿ Fw.--hn.--F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn-\m-Wv H-∂mwÿm-\w. 42 t]m-bn‚ v e-`n-®p. 37 t]m-bn‚ v t\-Sn ]-c-∏-\-ßm-Sn _n.--C.--Fw. kv-Iq-fpw 36 t]m-bn‚ v t\-Sn A-cn-b-√q-cv Pn.bp.--]n. kv-Iqƒ aq-∂mwÿm-\-hpw t\Sn. A-d-_n-Iv I-tem¬-k-h-Øn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ Xn-cq-c-ßm-Sn Hm-dn-b‚¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-\m-Wv Nmw]y≥-jn-∏v. 95 t]m-bn‚ v t\-Snbm-Wv C-h¿ H-∂mwÿm-\w kz¥-am-°n-b-Xv. 71 t]m-bn‚p-≈ h-≈n-°p-∂v kn.--_n.--F-®v.F -- -k.v kv-Iqƒ c-≠mwÿm-\-hpw 64 t]m-bn‚ v t\-Sn ]-c-∏-\-ßm-Sn kq-∏n-°p-´n \-l kv-Iqƒ aq-∂mwÿm-\-hpw t\-Sn. bp.--]n. hn-`m-K-Øn¬ 65 t]mbn‚p-≈ Xn-cq-c-ßm-Sn H.bp.]n. kv-Iqƒ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. 53 t]m-bn‚p-≈ sh-∂n-bq¿ Pn.-Fw.--bp.--]n. kv-Iq-fn-\m-Wv c≠mwÿm-\w. 49 t]m-bn‚p-Iƒ

t\-Sn ]m-d-°-S-hv Pn,-Fw.bp.]n. kv-Iq-fpw sh-fn-ap-°v F.bp.]n. kv-Iq-fpw aq-∂mw -ÿm--\w ]-¶n´p. F¬.]n. hn-`m-K-Øn¬ Im-®Sn ]n.--Fw.--F-kv.F -- .--F.--F¬.--]n.--kvIq-fn-\m-Wv H-∂mw ÿm-\w. Ch-cv-°v 38 t]m-bn‚ v e-`n-®p. 36 t]m-bn‚ v t\-Sn A-cn-b-√q¿ Fw.--hn.--F.--F¬.--]n.--kv-Iqƒ c-≠mwÿm-\-hpw 31 t]m-bn‚ v t\-Sn D-≈-Ww F.--Fw.---bp.--]n.--kv-Iqƒ aq∂mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n.-kw-kv-Ir-tXm¬-k-h-Øn¬ ]-c∏-\-ßm-Sn kq-∏n-°p-´n \-l kvIq-fn-\m-Wv Nmw]y≥-jn-∏v. 89 t]m-b‚ v e-`n-®p. 88 t]m-bn‚ v t\-Sn A-cn-b√q¿ Fw.--hn.--F-®v.F -- -kv kv-Iqƒ c-≠mw ÿm-\-hpw 60 t]m-bn‚ v t\-Sn h-≈n-°p-∂v kn.--_n.--F-®v.-F-kv.k -- v-Iqƒ aq-∂mw ÿm-\hpw t\-Sn. bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ 88 t]m-bn‚ v t\-Sn Pn.--bp.--]n.--kvIqƒ A-cn-b-√q¿ H-∂mw ÿm\w kz-¥-am-°n. 79 t]m-bn‚p≈ Nn-d-aw-K-ew F.--bp.--]n. kvIqƒ c-≠mw ÿm-\-hpw 77 t]mbn‚p-am-bn sh-fn-ap-°v F.--bp.--]n.-kv-Iqƒ aq-∂mwÿm-\-hpw kz¥-am-°n.

Npcp¡¯nÂ

t]m-]p-e¿ -{^-≠v I-Ωyq-Wn-‰n U-h-e-]v-sa‚n-s‚ `m-K-am-bn \n¿-an-®p\¬In-b ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬sh-Ãv Pn√m {]-knU‚ v _-jo¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n ho-cm≥-tImb-°v \¬-Ip∂p

N-¦p-sh-«n tIm-f-Pv-]-Sn-bn Im-a-d Øm-]n-¡p-¶p

tIm-´-°¬: N-¶p-sh-´n tIm-f-Pv-]-Sn-bn¬ hn-Ir-Xn-°m-sc ]nSn-°m-\m-bn \n-co-£-W Im-a-d ÿm-]n-°p-∂p. tIm-f-Pv-]-Snbn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fpw _-kv-Po-h-\-°m-cpw X-Ωn¬ X¿-°w ]Xn-hm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-‰-°m-sc I-≠-Øp-∂-Xn-\m-bn Im-a-d ÿm-]n-°p-∂-Xv.- -\n-e-hn¬ ]p-Xp-∏-d-ºv h-\n-X t]mfn,K-h.- -l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ,]n.sI.Fw.-Fw. F-®v.- F-kv.F-kv, B-bp¿-th-Z tIm-f-Pv F-∂n-h-bn¬ ]Tn-°p-∂h¿ _-kv Im-Øp-\n¬-°p-∂p-≠v.- -I-gn-™ Zn-h-kw tIm-´-°en¬ \-S-∂ _- p-S-a-I-fp-sS tbm-K-Øn¬ kv-Iqƒ,tIm-f-Pv A-[n-Ir-X¿-s°-Xn-tc hn-a¿-i-\w D-b¿-∂n-cp-∂p.- -]n.sI.FwFw.F-®v.- -F-kv.- -kv-Iq-f-[n-Ir-X-¿ kw-`m-h-\ \¬-In-b Im-a-d c-≠mwXnø-Xn ap-X¬ \n-co-£-Ww Xp-S-ßpw.-

k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-²-Xn Imw-]-bn³

th-ß-c: {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-≤-Xn Imw-]-bn≥ Un-kw-_¿ G-gn-\p Xp-S-ßpw. hn-hn-[ hm¿-Up-Ifn¬ Iymw-]v sN-bv-Xm-Wv s]≥-j≥ A-t]-£-Iƒ kzo-I-cn°p-∂-Xv. Iymw-]v Xn-ø-Xn-bpw ÿ-e-hpw Dƒ-s°m-≈p-∂ hm¿-Up-I-fpw({_m-°-‰n¬) Np-h-sS. Un-kw-_¿ G-gv ˛ ]m-°S-∏p-dm-b a-Zv-d-k(H-∂v, c-≠v, aq-∂v, \m-ev), H-º-Xn-\v I-Æm-´n∏-Sn a-Zv-d-k (A-©v, B-dv, G-gv), ]-Øn-\v th-ß-c Su¨ a-Zv-dk(F-´v, H-º-Xv, 10, 11, 20, 21), 11\v h-en-tbm-d Nn-\-°¬ a-Zv-dk(12, 13, 14), 12\v A-S-°m-]p-c a-Zv-d-k(12,16,17), 14\v th-ß-c _n.-B¿-.kn. ]m-e-®n-d-am-Sv(18,19,22,23) ap-gp-h≥ Kp-W-t`m‡m-°-fpw Iymw-]v D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v {]-kn-U‚ v sI ]n l-ko-\ ^-k¬ A-dn-bn-®p.-

tZ-io-b-]m-X-bn Ip-gn-b-Sbv-¡Â Xp-S-§n

tN-fm-cn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ a-g-aq-ew hym-]-I-am-bn- cq-]-s∏-´ \q-dp-I-W-°n-\v Ip-gn-Iƒ Sm-dnMv \-S-Øn \n-I-Øp-∂- ]-Wn B-cw-`n-®p.-- tN-fm-cn- ap-X¬ C-Sn-ap-gn-°¬- h-sc-bp-≈ ]-Wnbm-Wv- B-cw-`n-®-Xv. c-≠mw-L-´w tN-fm-cn- ap-X¬ Iq-cn-bm-Sv-hsc-bpw Ip-gn-I-f-S-°p-∂p-≠v.

a-®v ]-cn-t]m-j-W sk-an-\mÀ

Du-c-Iw: Ir-jn `-h-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-Æv ]-cn-t]m-j-W sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv-ep D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n ]n l- ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn sam-bv-Xo≥-Ip-´n, ]n k-Xy-`m-a, sI k-ao-d, ]n sI A-iv-d-^v kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ _-kv ss{U-hn-§n-\n-sS sam-ss_ t^m¬ D-]-tbm-Kw: sse-k³-kv d-±m-¡n a-e-∏pdw: tIm-´-°-en¬ kv-Iqƒ hm- l - \ - t am- S n- ° p- ∂ - X n- \ n- S bn¬ sam-ss_¬ t^m¨ D-]tbm-Kn-®-Xn-\v ss{U-h-dp-sS t]cn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Uv tI-sk-SpØp. ss{U-h-dp-sS sse-k≥-kv d-±m-°n-b-Xm-bn B¿.-Sn.-H. A-dnbn-®p. Ip-´n-I-fp-sS c-£n-Xm-°-fn¬ \n-∂p-≈ A-t\z-j-W-߃°v a-dp-]-Sn \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn ss{U-h¿-am¿ sam-ss-_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv {i-≤bn¬-s∏-Sp-∂p-≠v. hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fp-sS hm-l-\-ßfn¬ \n-b-am-\p-kr-X-am-bn A‰≥-U-sd \n-b-an-t°-≠-Xm-Wv. A-Xn-\m¬ A-t\z-j-W-߃°v a-dp-]-Sn ]-d-tb-≠ Np-a-X-e

A-‰≥-U-sd G¬-∏n-t°-≠-XmWv. ss{U-h¿-am-cp-sS sam-ss_¬ \-º-dn-te-°v hn-fn-°m-Xn-cn°m≥ c-£n-Xm-°ƒ {i-≤n-°Ww. h-nZym-`ym-k ÿm-]-\ A-[nIr-X-cpw C-°m-cy-Øn¬ D-Nn-Xam-b I¿-i-\ \n¿-tZ-iw \¬-IW-sa-∂v B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p. tIm-´-°-en¬ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-Øn-\m-bn tIm¨-{Sm-Iv-‰v A-Sn-ÿm-\-Øn¬ k¿-ho-kv \S-Øp-∂ c-≠v kz-Im-cy Im¿ ss{U-h¿-am¿-s°-Xn-tc tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ^v-f-bn-Mv kvIzm-Uv tI-sk-Sp-Øp. \n-b-a-hncp-≤-am-b C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\߃ {i-≤-bn¬-s∏-´m¬ ss{Uh-dp-sS sse-k≥-kv H-cp h¿-jtØ-bv-°v k-kv-s]≥-Uv sN-øp-

sa-∂v B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p.

Aw-t_-Zv-IÀ P-\-]-cn-j-¯v Pn-Ãm I¬-h³-j³ a-e-∏p-dw: Aw-t_-Zv-I¿ P-\-]-cnj-Øv a-e-∏p-dw Pn-√m-I¨sh≥-j-\pw ]T-\-Iymw-]pw skan-\m-dpw -A-hm¿-Uv hn-X-c-Whpw Un-kw-_¿ F-´n-\v ]p-fn°¬ kn-bmw-I-≠w F¬.--]n.--kv Ip-ƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°p-sa-∂v Pn-√m I-Ωn-‰n hm-¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. \-K-c hn-I-k-\a-{¥n a-™fmw-Ip-gn A-en , sI a-Ωp-Æn lm-Pn Fw.--F¬.--F ]-s¶-Sp-°pw hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-

ÿm-\ {]-kn-U-‚ v cmw-Zm-kv th-tß-cn, P-\. sk-{I-´-dn Sn hn _m-e≥, Pn-√m {]-kn-U-‚ v sI ]n am-\p-Ip-´≥, sk-{I-´-dn sI kp-{_-a-lv-Wy≥, X-Sm-bn¬ -Aø-∏≥ ]-s¶-Sp-Øp.--

{]-Xn-tcm-[ Ip-¯n-h-bv¸-v tIm-´-°¬: hn-√q¿ £o-c hn-Ik-\ kw-L-Øn-\v Io-gn¬ {]-tZi-sØ I-∂p-Im-en-Iƒ-°v {]Xn-tcm-[ Ip-Øn-h-bv∏v \-S-Øn. t_m-[-h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn-°v sh-‰dn-\-dn tUm-Œ¿ A-–p¬ A-ko-kv t\-Xr-Xzw \¬-In. K^q¿ h-´-∏m-d, k-ao¿ , Fw ap-lΩ-Zv, ap-kv-X-^ hn-√q¿ ]-s¶-SpØp.-

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-11-30  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-11-30