Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ml

an-ÌÀ a-e-¸p-dw Nmw-]y³-jn-¸v

hntij§Ä

Pn-Ãm-X-e Im-bn-I hn-a-eI∏- p--kdw:-\kvtk-- ]m¿-tµ-Skv- iv Iu¨bm-{X

kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S° - p- ∂ Pn-√m-Xe - Im-bn-Ihn-Ik - \ -{]-Nm-cW - k-tμ-i bm-{X \n-eºq¿ ta-Je - b - n¬. k-t¥m-jv t{Sm-^n Xm-cw ^n-tdm-kv \-bn-°p∂ So-an-s‚ ^vf - m-Kv Hm-^v am-\t- hZ≥ Pn.-F® - v.F - k - v.F - k - v . kvI - qfn¬ \n-eº - q¿ \-Kc - k - `- sN-b¿am≥ B-cym-S≥ ju-°Ø - v \n¿h-ln-®p. s]-cn-¥¬-aÆ - ta-Je - bn¬ C‚¿-\m-j\ - ¬ - Xm-cw a-e∏p-dw A-ko-kv \-bn-°p-∂ So-ans‚ ^vf - m-Kv Hm-^v Pn.-hn.-F® - v.F - kv.F - k - v. s]-cn-¥¬-aÆ - kvI - qfn¬ s]-cn-¥¬-aÆ - sN-b¿-t]-gvk¨ \n-jn A-\n-¬c-- m-Pv \n¿-hln-®p. h-≈n-°p-∂v ta-Jf - b - n¬ k-t¥m-jv t{Sm-^n Xm-cw B-kn^v km-ln¿ \-bn--°p-∂ So-an-s‚ ^vf - m-Kv Hm-^v kn.-_n.-F® - v.F - k - v.F-kv. h-≈n-°p-∂ kvI - q-fn¬ Xncq-cß - m-Sn tªm-°v {]-kn-U‚ v Sn Sn P-ao-e \n¿-hl - n-®p.s]m-∂m\nbn¬ sI Sn C¿-^m≥ \-bn°p-∂ So-an-s‚ ^vf - m-Kv Hm-^v Fw.-sF.-FF - ® - v.F - k - v. kvI - q-fn¬ s]m-∂m-\n sN-b¿-t]-gk v- ¨ C _o-hn \n¿-hl - n-®p.

Pn-√m thm-fn-t_mƒ eo-Kv Nmw-]y≥-am-cm-b a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. Sow

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: \m-en-S-¯pw bp.-Un.-F-^n-\v hn-P-bw

a-e∏ - p-dw: Pn-√b - n-se hn-hn-[ X-t±i-ÿm-]\ - ß - f - n-te-°v \-S∂ - D]-Xn-cs - ™-Sp-∏p-If - n¬ \m-en-SØpw bp.-Un.F-^n-\v hn-Pb - w. Xr°-et- ßm-Sv ]-©m-bØ - v 21 mw hm¿-Uv Xr-°e - t- ßm-Sv ( hn k-Pohv Ip-am¿, C-¥y≥ \m-j\ - ¬ tIm¨-{K-kv). am-dm-°c - ]-©m-bØ - v 17 mw hm¿-Uv I-√d - a - w-Ke - w (hn- ]n _-jo¿ C-¥y≥ \m-j-\¬ tIa-e-∏p-dw: Pn-√-bn¬ C˛-a-W¬ m¨-{K-kv). Xn-cq¿ \-K-c-k-` A©mw hm¿-Uv s]-cp-hg- n-bº - e - w( kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bhn ]n an-kvl - _ - v, C-¥y≥ bq-\nXn-s\ Xp-S¿-∂v 28, 29, 30 Xnø- nw eo-Kv). s]m-∂m-\n Xn-I-fn¬ C˛--a-W¬ Iu-≠-dp-I- b≥ ap-kve - k - `- 34 mw hm¿-Uv h-≠n-t∏-´ fn-¬ ]-W-a-S-bv-°p-∂-Xn-\pw ]m- \-Kc (j-l\ - m-kv ssl-Zc - e - n, C-¥y≥ kv hm-ßp-∂-Xn-\pw G¿-∏m-Spbq-\n-b≥ ap-ke v- nweo-Kv). I-ƒ sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, - t- ©-cn: Xr-°e - t- ßm-Sv {Km-a∏ - tZ-io-b l-cn-X ss{S-_yq-W-en- a s‚ BKkvXv A-©n-se D-Ø- ©m-b-Øv D-]Xn-c-s™-Sp-∏n¬ - n-\p t\-´w. bp.-Un.-Fc-hv {]-Im-cw \-Zn-I-fn¬\n-∂v a- bp.-Un.-F^ W-¬ hm-cp-∂-Xv \n-tcm-[n-®p≈ D-Ø-c-hv \-S-∏m-°m≥ kwÿm-\ ]-cn-ÿn-Xn Im-em-hÿm h-Ip-∏v U-b-d-Iv-S-dp-sS \n¿-tZ-i-a-\p-k-cn-®v Pn-√-bn-se \-Zn-I-fn¬ \n-∂p a-W¬ hm-cp∂-Xv \n-tcm-[n-®n-´p-≈-Xn\m¬ta¬-∏-d-™ Zn-h-k-ßfn¬ C˛a-W¬ Iu-≠-¿ {]-h¿a-e-∏p-dw: Un-kw-_¿ 17\v Pn-√Øn-°n-s√-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ bn-se {I-j-dp-I-fpw Izm-dn-I-fpw sI _n-Pp A-dn-bn-®p. C-\n{]-h¿-Ø-\w \n¿-Øn-h-®v I-esbm-c-dn-bn-∏v D-≠m-hp-∂-Xv hIvStd‰v am¿-®v \-S-Øm≥ {Isc C˛-a-W¬ Iu-≠¿ {]-h¿Ø-\w Xm-Xv-°m-en-I-am-bn \n¿- j¿ Izm-dn D-S-a-I-fp-sS-bpw sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw kw-bp-‡ Øn-h-®-Xm-bpw A-dn-bn-®p. tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.]-cn-ÿn-Xn Im-em-h-ÿma-e∏ - p-dw: Pn-√b - n-se \-Zo-XS- ß - fn¬ \n-∂p I-S¬ Xo-cØ - p-\n-∂p- hy-Xn-bm-\ h-Ip-∏n-s‚ \n-b-ahn-cp-≤-am-b D-Ø-c-hv aq-e-hpw ap-≈ a-W¬-hm-c¬ C-\n-sbm-cpØ-ch - p-≠m-Ip-∂X - p h-sc \n-tcm- Pn-tbm-f-Pn Un-∏m¿-´v-sa‚n-s‚ kz-Im-cy `q-an-bn-se I-cn-¶¬ [n-®X - m-bn Pn-√m I-eI - S-v ¿ sI Izm-dn-I-tfm-Sp-≈ hn-tZz-i-]-c_n-Pp A-dn-bn-®p. tZ-io-b ]-cnam-b k-ao-]-\-Øn-epw s]m-eyqÿn-Xn-˛h - \ - w h-Ip-∏v /tÉv F¨-hb - ¨-sa‚ v Cw-]m-I‰-v v A- j≥ I-¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ A-\-[n-Ir-X-am-b C-S-s]-S-epsk-ks -v a‚ v A-tXm-dn-‰n-bp-sS Ifnepw {]Xntj[n®mWv am(F-k.v C - .sF.F.-F.-) bp-sS A\p-aX - n ]-{X-hpw Iq-Sm-sX \-Zo-XS- ß-fn¬ J-\\ - w \-SØ - p-∂X - pw aW¬ hm-cp-∂X - pw \n-tcm-[n-®n-´p≈ tZ-io-b l-cn-X {Sn-_yq-\e - ns‚ D-Øc - h - n-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S]-Sn. Iq-Sm-sX tZ-io-b ]-cn-ÿn-Xn˛-h\ - w h-Ip-∏/v F-k.v C - .sF.F.- F. F-∂n-hb - p-sS A-\p-aX - n Iq-Sm- sIm-t≠m-´n: Pn-√-bn¬ Hm¨sX I-S∏ - p-dt- Øm a-‰p Xo-c{- ]-tZ-i- sse≥ h-gn a-W-en-\v A-t]-£nß-fn-tem \n-ba- m-\p-kr-Xa- √ - m®-h¿ ]-Ww A-S-t°-≠ Iu-≠Øpw A-\[ - n-Ir-Xh - p-am-b a-We - n- dp-Iƒ I-≠v sh-´n-em-bn. A-£s‚-bpw [m-Xp-°f - p-sS-bpw J-\\ - - b sk‚-dp-Iƒ h-gn a-W-en-\v hpw \n-tcm-[n-®n-´p-≠.v A-t]-£n-® D-]-t`m-‡m-°-fmWv ]-Ww A-S-t°-≠ Iu-≠-dpIƒ tI-´v sR-´n-bn-cn-°p-∂-Xv. a-e∏ - p-dw: kw-ÿm-\ k-lI - c - W sIm-t≠m-´n ta-J-e-bn¬ ]h-Ip-∏n-s‚ 34 mw k-lI - c - W - \nt£-] k-am-lc - W - b-⁄w kw- W-a-S-t°-≠-h¿ Iu-≠¿ Bbn A-t]-£ \¬-In-b-Xv sIm_-‘n-® Im-cy-߃ hn-iZ- o-Ic - nt≠m-´n hn-t√-Pv Hm-^n-km-bn-cp°p-∂X - n-\v hm-b] -v m k-lI - c - W kw-Lß - f - p-sS {]-kn-U‚ /v sk- ∂p. F-∂m¬, `q-cn-`m-Kw t]¿{I-´d- n-am-cp-sS tbm-Kw C∂v cm-hn- °p-w ]-Ww A-S-°m-\p-≈ Iuse 11\v k-lI - c - W - _m-¶v Hm-Un- ≠--¿ e-`n-®n-cn-°p-∂-Xv F-S-∏mƒ, \n-e-ºq¿, ]m-≠n-°m-Sv, A-cot‰m-dn-bØ - n¬ tN-cpw. kw-Lw {]-kn-U‚ /v sk-{I-´d- n-am¿ tbm-K- t°m-Sv, aq¿-°-\m-Sv `m-K-ß-fnØn¬ ]-s¶-Sp-°W - s - a-∂v k-l- em-Wv. C-hn-sS-ß-fn-se-Øn aI-cW - k - w-Lw tPm-bn‚ v c-Pn-k-v W-en-\v ]-Ww A-S-®m¬ am-{Xta a-W¬-]m-kv A-\p-h-Zn-°p-I{Sm¿ (P-\d- ¬) A-dn-bn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

Cþ a-WÂ Iu-−À ]m-kv \Â-IÂ am-än-h-¨p

X-e-\m-cn-g P-bw; `q-cn-]-£w 13 CSnªp s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n \-K-c-k-`-bn-se 34mw hm¿-Un¬ \-S-∂ D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ bp.-Un.-F-^n-\v \n-dw sI-´ hn-P-bw. 13 thm´p-Iƒ-°m-Wv F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn-sb tXm¬-∏n-°m-\mb-Xv. I-gn-™ X-h-W 440 e-[n-Iw thm-´p-Iƒ-°v bp.-Un.-F-^v. P-bn-®p I-b-dn-b hm¿-Un-em-Wv 13 thm-´p-Iƒ-°v I-„n-®p c-£s∏-´-Xv. \ne-hn-se Iu¨-kn-e-dm-bn-cp-∂ l-ao-Zn-s‚ \n-cym-WsØ Xp-S¿-∂m-W-v C-hn-sS Xn-c-s™-Sp-∏v th-≠n h-∂-Xv. l-aoZn-s‚ a-I-fm-Wv bp.-Un.-F-^n-\p th-≠n eo-Kv ÿm-\m¿-Yn-bmbn a¬-k-cn-®-Xv. ^v ÿm-\m¿-Yn ]n k-RP v- o-hI v- pam¿ 88 thm-´n-s‚ `q-cn-]-£Øn¬ Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´p. bp.-Un.-F^ - n-se hn k-RvP - ohvI - p-am¿-˛619, F¬.-Un.-F^ - n-se tU-m. sI sI _m-eN - {- μ≥-˛519, _n.-sP.-]n-˛90 thm-´p-Iƒ I-cÿ - -

{I-j-dp-I-fpw Izm-dn-I-fpw 17\v A-S-¨n-S pw

a-W hm-c \n-tcm-[n-¨p

¿®v \-SØm≥ tbm-Kw Xo-cp-am\n-®Xv. {I-j¿ Hm-tW-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´dn sI Fw tIm-bm-ap D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Izm-dn A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ap-l-Ω-Zv, Pn-√m sk-{I-´-dn ]n kn a-Wn, {I-j¿ Hm-tW-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI _n A-–p-d-ln-am≥, ]-´-°¬ dkm-Jv, F≥ Sn _n ap-l-Ω-Z-en, sI ]n ho-cm≥-Ip-´n, bm-°q-_v \n-e-ºq¿, G¿-hm-Sn D-Ω¿, A¬Øm-^v sIm-t≠m-´n XpSßnbh¿ kw-km-cn-®p.

am-°n. I-£n-\n-e Xp-ey-am-bn-cp∂ ]-©m-bØ - n¬ C-tXm-sS bp.Un.-F^ - n-\p ap≥-Xq-°a - m-bn. ssh-kv {]-kn-U‚m-bn-cp-∂ sI Pb-{]-Im-iv _m-_p cm-Pn-h® - t- XmsS-bm-bn-cp-∂p D-]X - n-cs - ™-Sp-∏v. C-∂s - e cm-hn-se F-´n-\v ]-©m-

Pn-Ãm ko-\n-bÀ ^p-Sv-t_mÄ: ]n sI \-ko-_v \-bn-¡pw a-e-∏p-dw: h-b-\m-Sv \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ ko-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp°p-∂ a-e-∏p-dw Pn-√m ko-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ So-an-s\ ]n sI \ko--_v \-bn-°pw. H sI Pm-ho-Zv ssh-kv Iym-]v‰-\p-am-bn-cn-°p-sa-∂v Pn-√m ^pSv-t_mƒ A-tk-m-kn-tb-j≥ tl-m-W-d-dn sk-{I-´-dn Fw ap-lΩ-Zv k-eow A-dn-bn-®p. kn \-kdp-±o≥, kp-ss_¿, D-kv-am≥, tZh-Zm-kv, jn-lm-_v, km-Zn-J-en, jm-\-hm-kv, dn-bm-kv, ^m-kn¬, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv, ap-l-Ω-Zv C¿jm-Zv, d-ao-kv A-l-Ω-Zv, j-ao¬, an-Yp≥, hn-jv-Wp, Fw ]n k-Po¿. tIm-®v sI kp-tc-{μ≥ , Un.F-^v.-F tPm.-sk-{I-´-dn), amt\-P¿ sI F \m-k¿ (Un.-F^v.-F tPm.-sk-{I-´-dn).

Iu-−-dp-IÄ ]-cn-[n-hn-«p; Hm¬-sse³ a-WÂ A-t]-£-IÀ sh-«n-em-bn

k-l-I-c-Wkw-Lw tbm-Kw

bp-≈p. F-∂m¬, A-t]-£n-®h¿-°v a-W¬ I-S-hp-Iƒ am-dnbn-´n-√. F-√m-h¿-°pw Hm-tcm-cpØ-cpw A-t]-£n-® I-S-hp-Iƒ X-s∂-bm-Wv e-`n-®n-c-n-°p-∂-Xv. H-cp am-kw ap-ºm-Wv Pn-√-bn¬ A-£-b sk‚-dp-Iƒ h-gn Hm¨--sse≥ a-W¬-]m-kv A-t]£ kzo-I-cn-®p Xp-S-ßn-b-Xv. Pn√-bn-se 180 A-£-b sk‚-dpIƒ h-gn ]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw t]-cm-Wv a-W-en-\v A-t]-£ \¬-In-bn-´p-≈-Xv.A-t]-£n-°ptºmƒ B-Zy ]-©m-b-Øn¬ \n∂v A-\p-a-Xn hm-ß-Ww. sk-{I-´-dn-bn¬ \n-∂p-ap-≈ A-\p-a-Xn ]-{X-ß-fn-sem-∂v A£-b sk‚-dp-I-fn-se-Øn-®v Hm¨-sse≥-h-gn A-t]-£ \¬-IWw. Cu A-t]-£-bn¬ a-W-en-

sh-Å-¯n-\p ap-I-fn aeÀ¶vIn-S-¶v _m-¸p-«n-bp-sS bm-{X-IÄ h-≠q¿: _m-∏p-´n-°v ]p-g-bn¬ \n-∂pw ao≥ ]n-Sn-°m-\-dn-bmw, ao≥-]n-Sp-Ø-a-√ tPm-en. \∂m-bn h-e s\-øm-\-dn-bmw. F-∂m¬, A-Xp-a-√ sXm-gn¬.

]cnNbw Pmw-Pqw t{_m-Ãv \-S-Øn-bn-cp∂ A-–p-d-low F-∂ ]-S-h≥ _m-∏p-´n-sb F-√m-h¿-°pw Adn-bmw._m-∏p-´n C-∂v \m-´p-Imcp-sS sh-≈-Øn-em-im-\m-Wv. Ip-sØm-gp-°p-≈ ]p-g-bnepw B-g-ta-dn-b Ip-f-ß-fn-epw Xp-g-bm-sX Xm-gm-sX In-S-°p∂ hn-Zy _m-∏p-´n-°-dn-bmw. sh-dp-sX H-cp c-k-Øn-\v ]-cnio-e-\w Xp-S-ßn-b-Xm-Wv B-dv h¿-jw ap-º.v C-∂v F-{X k-abw th-W-sa-¶n-epw sh-≈Øn¬ a-e¿-∂p In-S-∂v kz-]v\w Im-Wm≥ C-bmƒ-°m-hpw. I-gn-™ h¿-jw ao≥ ]n-Sn°m-\m-bn ]p-g-bn¬ h-e-bn-´ncp-∂p. A-c-In-tem-ao-‰-dn-e-[nIw Zq-tc-°v C-sX-Sp-°m-\m-bn H-gp-°n¬ a-e¿-∂v In-S-∂v Xmtg-°v t]m-b _m-∏p-´n-sb I≠v ]p-g-bn¬ Ip-fn-®p-sIm-≠ncp-∂-h¿ t]-Sn-t®m-Sn, th-sdm∂p-w -sIm-≠-√, i-h-am-Wv H-en®p-h-cp-∂-sX-∂v Hm-Sn-b-h¿ Icp-Xn-b-s{X.B-dp h¿-j-sØ

N-ß-cw-Ip-fw: an-ÿ a-e-∏p-dw t_m-Un _n¬-Un-Mv Nmw-]y≥jn-∏v Un-kw-_¿ 21\-v N-ß-cwIp-f-Øv \-S-°pw. tI-c-f kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn-en-s‚-bpw tI-c-f H-fnw-]v-Ivkv A-tkm-kn-tb-j-s‚-bpw B`n-ap-Jy-Øn-em-Wv C-Ø-h-W t_m-Un-_n-¬-Un-Mv Nmw-]y≥jn-∏v \-S-°p-∂-Xv. 300 Hm-fw a¬k-cm¿-Yn-I-ƒ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v t_m-Un-_n¬-Un-Mv A-tkm-kntb-j≥ a-e-∏p-dw Pn-√m P-\.sk-{I-´-dn Fw hn D-Ω¿ N-ß-cwIp-fw ]-d-™p.

]p-g-bn¬ In-S-°p-∂ _m-∏p-´n ]-cn-io-e-\w sIm-≠v t\-Sn-sbSp-Ø I-gn-hm-Wn-sX-∂v Cu \m¬-∏-Ø-©p-Im-c≥ ]-d-bp∂p. \-√ H-cp h-e s\-bv-ØpIm-c≥ Iq-Sn-bm-Wv C-t±-lw. kz-¥w B-h-iy-Øn-\v s\-bvXm-Wv Xp-S-°w. C-t∏mƒ Bh-iy-°m-tc-sd-bm-Wv. a-Iƒ X-kv-\n _m-∏-bp-sS A-Sp-Øp \n-∂p s\-bv-Øv ]Tn®v I-tem-’-h-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w I-c-ÿ-am-°n-bn-´p≠v.am-Pn-Iv A-°m-Z-an saw_¿ Iq-Sn-bm-Wv A-–p-d-low

F-∂ \m-´p-Im-cp-sS ]-S-h≥ _m-∏p-´n. F-∂m¬ ]-W-Øn\p th-≠n kv-t‰-Pn¬ am-Pn-Iv I-fn-°m≥ C-bmƒ-°v Xm¬-]cy-an-√. ]-Øv h¿-jw ap-ºv ]pg \n-d-s™m-gp-Ip-tºmƒ Iqcm-Sv h-c-º≥-I-√v ]m-e-Øn¬ \n-∂pw B-dv In-tem-ao-‰-dn-e[n-Iw ]p-g-bn-eq-sS Syq-_n¬ k-©-cn-® km-l-kn-I-\m-Wv _m-∏p-´n. kp-ss_-Z-bm-Wv `m-cy. d“p-±o≥, B-kn-^v, A-^v-k¬ F-∂n-h-cm-Wv a-°ƒ.

\v ]-Ww A-S-°m-\p-≈ Iu-≠¿, I-S-hv Xp-S-ßn-b-h Ir-Xy-ambn tN¿-°pw. hn-t√-Pv, tªm-°v Hm-^n-kv Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-em-Wv Iu--≠-dp-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. ]-Ww A-S-®v c-io-Xn-bm-bn I-Shn-se-Øn-bm¬ am-{X-sa a-W¬ e-`n-°p-I-bp-≈p. C-Ø-c-Øn¬ \¬-In-b A-t]-£-bn¬ h-∂ ]n-i-Im-Wv Iu-≠-dp-Iƒ am-dnt∏m-Im≥ Im-c-Ww. C-Xp-aq-ew D-]-t`m-‡m-°ƒ sh-´n-em-bn-cn°-bm-Wv. ]n-g-hv kw-_-‘n-®v A-£-b tI-{μ-ß-fpw ]-cn-tim-[n-®p h-cp∂p-≠v. a-W¬ th-≠ hn-[w e`n-°m-Ø-Xn-\m¬ Pn-√-bn¬ sI´n-S \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ \ne-® a-´n-em-Wv.

b-Øv Hm-^n-kn¬ \-S∂ - thm-s´Æ-en-\v h-cW - m-[n-Im-cn Pn-√m eoK¬ sa-t{Sm-f-Pn A-kn-Â v I¨-t{Sm-f¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. ]p-Ø\ - Ø - m-Wn: am-dm-°c - {Km-a∏-©mb-Øv ]-Xn-t\-gmw- hm¿-Un¬ \-S-∂ D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ bp.Un.F-^n-\v hn-Pbw. bp.-Un.F-^v. ÿm-\m-¿Y - n-bmbn-cp-∂ hn ]n _-jo-dm-Wv 267 thm-´n-s‚ `q-cn-]£ - Ø - n¬ hn-Pbn-®X - v._-jo-dn-\v 700 thm´pw F¬.-Un.F-^v. ÿm-\m-¿-Ynbm-b A-Uz. ]n Pm-_n-dn-\v 433 thm´pw e-`n®p. \n-eh - n-se bp.-Un.F-^v. saw-_-dm-bn-cp-∂ hn a-[p-kq-Z-\≥ a-e_ - m¿ tZ-hkzw t_m¿-Uns‚ Aw-KXzw e-`n-®X - n-s\-Xp-S¿∂v cm-Pnh-® H-gn-te-°m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v \-S∂ - Xv.

28 \-hw-_¿ 2013 hym-gw

[-\-k-lm-bw A-\p-h-Zn-¨-Xn {I-a-t¡-Sv: hn-Pn-e³-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-§n sIm-t≠m-´n: ]-≈n-°¬ ]-©mb-Øn-se `-h\ - \n¿-am-WØ - n-\p≈ [-\k - l - m-bw A-\p-hZ- n-®X - n¬ {I-at- °-Sp \-Ss - ∂-∂ ]-cm-Xnbn¬ ]-©m-b-Øv ap≥ hn.-C.-Hs°-Xn-tc hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw Xp-Sß - n. ]-≈n-°¬ {Km-a∏ - © - m-bØ -- n¬ aq-∂p-h¿-jw ap-ºv tPm-en-bnen-cp-∂ hn-t√-Pv F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-k¿ tam-l-≥-Zm-kn-s\-Xnsc-bp-≈ ]-cm-Xn A-t\z-jn-°m-

Xn-cq-cn bp.-Un.-F-^v. ko-äv \n-e-\nÀ-¯n Xn-cq¿: D-]X - n-cs - ™-Sp-∏v \-S∂ Xn-cq¿ \-K-c-k-`-bn-se s]-cp-hgn-bº - e - w ko-‰v bp.-Un.-F^ - v. \ne-\n¿-Øn. hn-a-X ÿm-\m¿-Yntbm-Sv t\-cn-´v a¬-kc - n-®m-Wv ko-‰v \n-e-\n¿-Øm-\m-b-Xv. 44 thm´n-s‚ eo-Uv am-{X-am-Wv bp.-Un.F-^n-\v t\-Sm-\m-b-Xv. B-sI t]mƒ sN-bvX - 857 thm-´n¬ bp.Un.-F^ - v. ÿm-\m¿-Yn ap-kve - nweo-Kn-se ]n ]n an-km-_v 328, eoKv hn-a-X≥ Ip-f-ß-c ho-´n¬ apl-Ω-Zv-Ip-´n 284, F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn kn.-]n.-F-Ωn-se kn Sn A-l-Ω-Zv I-_o¿ 194, sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn sI ]n l-\o-^ 51 thm-´pw t\-Sn. ap-kvenw-eo-Kn-se F tIm-b-Ip´n-lm-Pn-bp-sS a-c-W-sØ Xp-S¿∂m-Wv- C-hn-sS D-]-Xn-c-s™-Sp∏v \-S-∂-Xv. 279 thm-´m-bn-cp-∂ tIm-b-°p-´n-bp-sS eo-Uv. hn-a-X `o-jW - n t\-cn-´ eo-Kn-\v ko-‰v \ne-\n¿-Øm-\m-sb-¶n-epw h≥ N¿-®b - v°v Im-cW - a - m-bn-´p-≠v.

\m-Wv I-gn-™ Zn-hk - w ]-≈n-°¬ {Km-a∏ - © - m-bØ - v Im-cym-eb - Øn¬ hn-Pn-e≥-kv D-tZym-Kÿ sc-Øn-b-Xv. 2007˛10 Im-e-L-´Øn¬ ]-©m-bØ - n¬\n-∂p ip]m¿-i {]-Im-cw A-\p-hZ- n-® [-\k-lm-bß - f - p-sS tc-JI - f - m-Wv DtZym-Kÿ ¿ - ]-cn-tim-[n-®X - v. B-\p-Iq-ey-]´- n-Ib - n-ep-≈ Hcp kv-{Xo `-h-\ \n¿-am-W-Øn-\v A-\p-hZ- n-® [-\k - l - m-bØ - n-s‚ Xp-S¿ K-Up-°ƒ - A-\p-hZ- n-®n-s√-

∂v Im-Wn-®v \-¬I - n-b ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿ-m-\-Øn-em-Wv At\z-jW - w. B-tcm-]W - hn-t[-b\m-b hn.-C.-H. ]-≈n-°-en¬-\n∂pw Ip-‰n-∏p-d-tØ°p ÿ-ewam-‰w e-`n-®p t]-mb -- X - m-Wv. C-t∏mƒ k-kvs - ]-≥j - \ - n-ep-am-Wv. [-\k - l - m-bw \-¬I - n-bX - p-ambn _-‘-s∏-´p-≈ Hm-^n-kv tcJ-I-fn¬ A-]m-I-X-bp-≈-Xm-bn tXm-∂p-∂n-s√-∂p ]-©m-b-Ø[n-Ir-X¿ ]-d™ p.

A-¸o-ep-am-sb-¯n; dw-jo-\-bv-¡v H-¶mw-Øm-\w I-Æq¿: A-∏o-ep-am-sb-Øn kw-ÿm-\ kv-Iqƒ K-Wn-Xim-kv-{X-ta-f-bn¬ am-‰p-c-® hn-Zym¿-Yn-\n-°v H-∂mw-ÿm\w. a-e-∏p-dw h-f-h-∂q¿ _n.ssh.- s I.- h n.- F - ® v . - F - k v . - F kn-se ]-Ømw-¢m-kv hn-Zym¿Yn-\n Fw ]n dw-jo-\-bm-Wv ]yq¿ I¨-kv-{S-£≥ hn-`m-KØn¬ tP-{Xn-bm-b-Xv. dq-f-dpw tImw-]-kpw D-]tbm-Kn-®p-≈ K-Wn-X-im-kv{X \n-¿-an-Xn-bm-Wv Cu {]-Xn` kr-„n-®-Xv. k- a - _ - l p- ` p- P - ß - f p- s S \n¿-an-Xn-bpw \n¿-am-W-co-Xnbpw im-kv-{X-⁄-cp-sS ho£-W-Øn¬ F-∂-Xm-bn-cp∂p hn-j-bw. Pn-√-m-X-e ta-f-bn¬ a¬k-cn-®-t∏mƒ aq-∂mw-ÿ-m-\tØ-°v ]n-¥-≈-s∏-s´-¶n-

epw dw-jo\- \n-cm-is∏-´n-√. kv-Iq-fnse K-WnX-im-kvv{X ¢-∫v tIm-˛-HmUn-t\-‰dpw A-[ym]- I - \ p- a mb A-–p-¬ dw-jo-\ hm-ln-Zn-s‚ ]n-¥p-W-tbm-sS A-∏o¬ ka¿-∏n-®v I-Æq-cn-te-°v ]p-ds∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. dw-jo-\bv-°v a-[p-c-{]-Xn-Im-cw Iq-Snbm-Wv Cu hn-P-bw. Xn-cq¿ X-e-°-S-Øq¿ aßm-´p-]-≈n-am-en¬ sam-bvXo≥-Ip-´n-bp-sS-bpw B-kybp-sS-bpw a-I-fm-Wv.

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v: aq-¶ptI-{µ-§-fn hn-Z-Kv-[k-an-Xn ]-cm-Xn kzo-I-cn-¡pw j-I¿ ]-cm-Xn \¬-Ipw. cm-{Xn ssh-In-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂pw hml-\ ku-I-cy-ß-fp-sS A-`m-hhpw P-\-ß-fp-sS bm-{Xm-t¢-ihpw ]-cn-l-cn-°m≥ Im-fn-Im-hv, tNm-°m-Sv hn-t√-Pp-I-fn-se a-etbm-c I¿-j-I-cp-sS-bpw a-‰v kwL-S-\-I-fpsS-bpw ]-cm-Xn D-Ω≥ I-Ωn-j-\p ap-ºn¬ k-a¿-∏n-°m≥ A-h-k-cw H-cp-°n-bn-cn-°p-∂Xv Im-fn-Im-hv sk‚ v tk-thy-gvkv tZ-hm-e-b A-¶-W-Øn-se ]m-cn-jv-lm-fn-em-sW-∂pw I¿j-I kw-c-£-W-k-an-Xn-bw-K߃ ]-d-™p. A-tX-k-a-bw GXm-\pw a-Wn-°q¿ k-a-b-Øn-\p-

≈n¬ ]-X-n-s\m-∂p-hn-t√-Pp-Ifn-se B-bn-c-°-W-°n-\v B-fpI-fp-sS ]-cm-Xn-bn¬ hn-Z-Kv-[ kan-Xn-°v F-¥p-Xo¿-∏p-I¬-]n°m-\m-hp-sa-∂v tI-c-f tIm¨{K-kv t\-Xm-hv am-Xyp sk-_mkv-‰y≥ kw-i-bw {]-I-Sn-∏n-®p. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´nse A-]-I-Sw a-\- n-em-°n-b ae-tbm-c I¿-j-I-cp-sS \n-e-°mØ {]-Xn-tj-[ sIm-Sp-¶m-‰n-s\ i-an-∏n-°m-\pw I¿-j-I-cp-sS IÆn¬ s]m-Sn-bn-Sm-\p-ap-≈ A-[nIr-X-cp-sS X-{¥-am-tb C-Xn-s\ Im-Wm≥ I-gn-bp-I-bp-≈p-sh∂pw A-t±-lw hy-‡-am-°n.

I-cp-hm-c-°p-≠v: I-kv-Xq-cn cwK≥ d-n-t]m¿-´v t`-Z-K-Xn h-cp-ØmsX k¿-°m¿ \-S-∏m-°n-bm¬ Zpcn-X-Øn-em-hp-∂ B-bn-c-°-W°n-\v I¿-j-I-¿ C-∂v D-Ω≥ IΩn-j-\v ap-ºn-se-Øpw. Pn-√-bn¬ \n-e-ºq¿, Im-fnIm-hv, I-cp-hm-c-°p-≠v tI-{μ-ßfn-em-Wv k-an-Xn ]-cm-Xn kzo-Icn-°p-I. I¿-j-I kw-L-S-\-Iƒ-, I¿-j-I kw-c-£-W k-an-XnIƒ, a-X-kw-L-S-\-Iƒ, P-\-c£m k-an-Xn-Iƒ, cm-{„o-b {]Xn-\n-[n-Iƒ, bp-h-P-\-߃, aln-fm {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿F-gp-Xn X-øm-dm-°n-b ]-cm-Xn-I-

fpw \n-th-Z-\-ß-fp-am-Wv k-an-Xnbw-K-ß-ƒ kzo-I-cn-°p-I. A-©p-a-Wn-°v \n-e-ºq-cnse-Øp-∂ hn-Z-Kv-[-kw-Lw AI-ºm-Sw, Ip-dp-º-e-tßm-Sv, Np-¶Ø-d, h-gn-°-S-hv, I-cp-fm-bn, Aa-c-º-ew hn-t√-Pp-I-fn-se B-fpI-fp-sS ]-cm-Xn-I-fpw \n-th-Z-\ß-fpw kzo-I-cn-® ti-jw sshIo-´v G-gn-\v I-cp-hm-c-°p-≠v {Kma-∏-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lm-fn-em-Wv ]-cm-Xn kzo-I-cn°p-I. C-hn-sS I-cp-hm-c-°p-≠v, tIc-f F-tÃ-‰v hn-t√-Pp-I-fn¬-s∏´ \q-dp-I-W-°n-\v a-e-tbm-c I¿-

B-ip-]-{Xn-bn sh-Ån-aq-§-sb I-s−-¯n

A-ä-Ip-ä-]-Wn-bn-Ã; s]m-¶m-\n-bn X-IÀ-¶p-ho-gm-dm-b sI-«n-S-§Ä \n-c-h-[n

th-ßc - : A¬-˛k - e - m-a B-ip-]{Xn-bn¬ sh-≈n-aq-ßs - b I-s≠ - Øn. _p-[\ - m-gvN - ssh-Io´m-Wv B-ip-]{- Xn sI-´n-SØ - n¬ ]-Xn-\mbn-cß - ƒ hn-ea - X - n-°p-∂ sh-≈n aq-ßs - b I-≠X - .v \n-eº - q¿ h-\wh-Ip-∏n-\p aqßsb ssI-am-dn.

th-ß-c A¬-k-em-a B-ip-]-{Xn-bn¬ I-s≠-Ønb sh-≈n-aq-ß

s]m-∂m-\n: \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g° - ap-≈ s]m-∂m-\n A-ßm-Sn-bn-¬ G-Xp\n-an-jh - pw X-I¿-∂p ho-gmdm-b sI-´n-Sß - ƒ \n-ch - [ - n. I-gn™ Zn-hk - w ]-gb - sI-´n-Sw s]mfn-®p \o-°p-∂X - n-\n-sS Np-a¿ C-Sn™p-ho-Wv c-≠p- t]¿-°v ]-cn-t°‰n-cp-∂p. I-gn-™ c-≠p h¿-jØ - n\n-Sb - n¬ H-cp U-kt- \m-fw sI-´n-Sß-fm-Wv s]m-∂m-\n-bn¬ X-I¿∂p h-oW - X -- v. b-Ym-ka - b - w A-‰I - p-‰] - W - n \S-Øm-ØX - m-Wv sI-´n-Sß - ƒ -- kzta-[b - m X-I¿-∂p-ho-gm≥ Im-cWw. X-I¿-® t\-cn-Sp-∂ sI-´n-Sß-fn¬ C-t∏m-gpw I-®h - S- ß - ƒ \-S° - p-∂p-≠v. X-I¿-∂p-ho-gm-dmb 25 Hm-fw sI-´n-Sß - ƒ s]m-fn-®p \o-°W - s - a-∂p \-Kc - k - ` - D-Sa - I - tfm-Sv B-hi - y-s∏-´n-´pw \-S] - S- n D-

≠m-bn-´n-√. H-∂c - h¿-jw ap-ºmbn-cp-∂p C-Xv. s]m-∂m-\n tIm-SXn-∏S- n ap-X¬ Nm-W tdm-Uv h-scbpw 50 Hm-fw sI-´n-Sß - ƒ - \q-dp h¿-jØ - n-e[ - n-Iw ]-g° - a - p-≈X - mWv. C-{X-bpw Im-eØ - n-\n-S° - v Hcp A-‰I - p-‰] - W - n-bpw C-hn-sS \-SØn-bn-´n-√. sN-dn-b hm-SI - b - m-Wv sI-´n-Sß - ƒ-°v D-Sa - I - ƒ-°v e-`n°p-∂X - v. C-Xn-\m¬ ]p-Xp-°n ]Wn-bm≥ D-Sa - I - ƒ X-øm-d√ - . c-≠p \n-et- bm-Sp-Iq-Sn-b sI-´nS-ßf - m-Wv C-hb - n¬ a - n-°X - pw. XI¿-® ]q¿-Wa - m-hp-∂t- X-ms - S N-cn{Xw ]-db - p-∂ s]m-∂m-\n A-ßmSn X-s∂ Hm¿-ab - n-sem-Xp-ßpw. ]e sI-´n-Sß - ƒ-°v ]n-∂n-epw Ip-Snsh-≈Ø - n-\m-hi - y-am-b In-Wd - pI-fp-≠v. hn-im-ea - m-b ku-Ic - ytØm-Sp-Iq-Sn-bm-Wv Hm-tcm ap-dn-I-

fpw. A-©pcq-]b - n¬ Xm-sg-bm-Wv an-°X - n-s‚-bpw Zn-hk hm-SI - . sIm-®n-am-Xr-Ib - n-¬ ]-gb - sI-´n-S߃ A-‰I - p-‰] - W - n \-SØ - n \n-e\n¿-ØW - s - a-∂p Sq-dn-kw h-Ip-∏v s{]m-PŒ - v X-øm-dm-°n-bn-cp-s∂-¶nepw A-\p-aX - n e-`n-®n-√. s]m-∂m-\n-bn¬ 2000 tIm-Sn-cq] sN-eh - n¬ Xp-da - p-Jw ]-Wn-bp∂-tXm-sS A-ßm- S- n-°v ]-gb - {]Xm-]w In-´p-sa-∂m-Wv I-®h - S- ° - mcp-sS {]-Xo-£. s]m-∂m-\n-bn-se {]-[m-\ hym-]m-c tI-{μ-ßf - m-bn N-{a-h´- w P-Mj v- \ - pw N-¥∏ - S- n-bpw am-dn-bt- Xm-sS ]-gb - A-ßm-Sn-sb {]-tZ-ih - m-kn-Iƒ t]m-epw ssIsbm-gn-™p. h-≠n-t∏-´b - n-ep-≈ sam-Ø hn-Xc - W - ]-eN - c - ° - v I-SI-fm-Wv A-ßm-Sn-bn-se ti-jn°p-∂ hym-]m-c ÿm-]\ - ß - ƒ.

hm-gv-kn-än `q-an-bp-sS t]-cn kz-Im-cyhy-àn-¡v hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ ssI-h-imh-Im-i kÀ-«n-^n-¡-äv \Â-In Sp-Øn-b-Xv. hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬\n-∂pw ssI-h-im-h-Im-i k¿-´n^n-°-‰v e-`n-°-W-sa-¶n¬ ÿe-Øn-s‚ B-[m-c-hpw \n-Ip-Xn A-S-®-Xn-s‚ \n-Ip-Xn-io-´pw hnt√-Pv Hm-^n-k¿ ]-cn-tim-[n-® ti-j-ta \¬-Im-hp F-∂m-Wv \n-b-aw. C-sX-√mw Im-‰n¬ ]-dØn-bm-Wv k¿-h-I-em-im-e `qan ssI-tb-‰-Øn-\v hn-t√-Pv Hm^n-k¿ Iq-´p-\n-∂n-cn-°p-∂-Xv. tI-m¨-{K-kv \n-b-{¥-WØ -- n--

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v hm-gvkn-‰n _-kv tÃm-∏v ]-cn-k-c-Øv e-£-°-W-°n-\p cq-] hn-e-h-cp∂ k¿-h-I-em-i-m-e-bp-sS ]Øp-sk‚ v ÿ-e-Øn-\v kz-Imcy hy-‡n-°v hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ssI-h-im-h-Im-i k¿-´n-^n-°-‰v \¬-In. 30 h¿-jw ap-ºv 1988¬ Im-en°-‰v hm-gv-kn-‰n ]m-´-Øn-\p \¬In-sb-∂p ]-d-b-s∏-Sp-∂ ]-Øp sk‚ v `q-an-°m-Wv tIm Hm-]td-

‰o-hv s{I-Un-‰v skm-ssk-‰n sk{I-´-dn-°v tX-™n-∏-ew hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ k¿-´n-^n-°-‰v \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. 2012 am¿-®v 28\mWv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ k¿-´n-^n°-‰v \¬-In-b-Xv. sI.-F-kv.-C.-_n-bn¬-\n-∂p ssh-Zyp-Xn I-W-£≥ In-´p-∂Xn-\v ÿm-]-\w Dƒ-s∏-Sp-∂ ÿ-e-Øn-s‚ D-S-a-ÿm-h-Im-i tc-J lm-P-cm-°p-∂-Xn-\p-th≠n-bm-Wv k-¿-´n-^n-°-‰v X-c-s∏-

s]³-j-t\-gv-kv bq-\n-b³

hm-l-\]-cn-tim-[-\-bn 186 t]À-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn; 1.11 e£w ]n-g

a-e∏ - p-dw: s]≥-j≥ ]-cn-jvI - c - W \-S] - S- n-Iƒ B-cw-`n-°p-I ]¶m-fn-Ø s]≥-j≥ ]-≤X - n ]n-≥h-en-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy߃ ap≥-\n¿-Øn tI-c-f tÃ-‰v k¿-ho-kv s]≥-jt- \-gvk - v bq-\nb≥ kw-ÿm-\ hym-]I - a - m-bn \S-Øp-∂ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-Ka - m-bn a-e∏ - p-dØ - v {]-Xntj-[ am¿-®pw hn-iZ- o-Ic - W - tbmK-hpw \-SØ - n. I-eI - vStd-‰v ]-cn-kc-Øv tN¿-∂ hn-iZ- o-Ic - W - tbmK-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´n A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v sI kp-{_-lv-a-Wy≥ D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. sI ]n `m-kI v- c≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: Pn-√-bn¬ hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ \-hw-_¿ 24,25 Xnø-Xn-I-fn¬ tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏v \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-embn 1,11,800 cq-] ]n-g Cu-Sm-°n-bXm-bn B¿.--Sn.--H. sI A-Pn-Xv-Ipam¿ A-dn-bn-®p. hym-]-I-am-b ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-´pw sl¬-a-‰v [-cn-®v \n-b-aw ]m-en-°m≥ C-cp-N-{I-

hm-l-\ bm-{Xn-I¿ hn-ap-J-X Im-Wn-°p-∂p-sh-∂-Xn-\v sX-fnhm-Wv 186 t]¿-s°-Xn-sc-sb-SpØ tI-kv. kv-]o-Uv K-h¿-W¿ ÿm-]n°m-Ø c-≠v hm-l-\-߃-s°Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp. 236 sN°v dn-t]m¿-´p-Iƒ X-øm-dm-°n. hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ h-cpw Zn-hk-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-∂v B¿.-Sn.--H. A-dn-bn-®p.

ep-≈ tIm Hm-∏-td-‰o-hv s{I-Un‰v skm-ssk-‰n-bp-sS I-®-h-Sw \S-Øp-∂ sI-´n-S-Øn-\v ]-©m-bØpw tc-J \¬-In-bn-´p-≠v. kn.]n.-Fw, eo-Kv, tIm¨-{K-kv k¿ho-kv kw-L-S-\-I-fp-sS \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ A-t©-°¿ `qan ssI-°-em-°n \n-b-a-hn-cp-≤-

am-bn I-®-h-Sw \-S-Øn-bn-´pw k¿-h-I-em-im-e bm-sXm-cp \-S-]Sn-bpw F-Sp-Øn-´n-√. kn.-]n.-Fw. \n-b-{¥-W-Ønep-≈ d-_v-tIm, tIm-^o lu-kv skm-ssk-‰n-I-fpw hm-gv-kn-‰n `qan-bn¬ A-\-[n-Ir-X I-®-h-Sw Xp-S-cp-I-bm-Wv.


{]mtZ-inIw

28 \-hw-_¿ 2013 hym-gw

Iq-«-tbm-«w

]cn-]mSn

N-ß-cw-Ip-fw: B-tcm-Ky-ap-≈ P-\-X B-tcm-Ky-ap-≈ cm-{„w {]-ta-b-hp-am-bn t]m-]p-e¿-{^≠v tZ-i-hym-]-I-am-bn \-S-Øp∂ B-tcm-Ky Iymw-]-bn-s‚ `mK-am-bn N-ß-cw-Ip-fw G-cn-b IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ tbm-K ]-cn-io-e-\-hpw Iq-´-tbm´-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. s]m-∂m\n Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn d-^oJv am-¥-Sw Iq-´-tbm-´w ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. b-ln-b sh-fn-bt¶m-Sv, k-eow B-a-bw, K-^q¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

„a-ºm-Sv Su¨: kp-∂n B-Z¿-

i k-tΩ-f-\w ˛7.-00

„a-t©-cn t_m-bv-kv l-b¿

sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: D-]-Pn√m I-tem¬-k-hw k-am-]-\w ˛5.-00 „cm-a-]p-cw {io-cm-a-kzm-an t£-{Xw: A-J-fi-\m-a-b⁄w ˛6.-00 „a-e-∏p-dw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. ]-cn-k-cw : sI.-F-kv.-Sn.-bp hn-Zym-`ym-k sk-an-\m¿ ˛4.-00 „sIm-´-∏p-dw K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow {]n Iymw-]v Hm-^n-b-t‚-j≥ ˛9.-30

Adnbn-¸pIÄ

Fw-t¹m-b-sv aâ F-I-kv -tv N-©:v ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv {]-kn-²o-I-cn-¨p a-e∏ - p-dw: Ip-‰n-∏p-dw Su¨ Fwtπmbvs - a‚ v F-Ivk - vt- N-©n¬ 2014 ap-X¬ 2016 h-sc H-gn-hp-If - nte-°v ]-cn-KW - n-°p-∂X - n-\v DtZym-Km¿-Yn-If - p-sS ko-\n-tbm-dn‰n en-Ãp-Iƒ {]-kn-≤o-Ic - n-®p. t]-cv c-Pn-ÿ sN-bvX - h - ¿ Unkw-_¿ 15 h-sc cm-hn-se 10 apX¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc A ¬ k¿-´n-^n-°‰ - p-If - pw c-Pnkvt- {S-j≥ Im¿-Upw k-ln-Xw Hm-^o-kn-se-Øn ko-\n-tbm-cn‰n en-Ãv ]-cn-tim-[n-°mw. ]-cmXn-bp-s≠-¶n¬ Un-kw-_¿ 15 \Iw A-dn-bn-°W - w.

ssh-Zyp-Xn Ip-Sn-Èn-I XoÀ-¡m³ A-h-k-cw

h-fm-t©-cn: sI.-Fk - v.C - .-_n. Hcp h¿-jØ - n-\p-ta¬ ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv Ip-Sn-in-Ib - p-≈ D-]t- `m‡m-°ƒ-°v H-‰Ø - h - W - ]-≤Xn {]-Im-cw Ip-d™ k¿-Nm¿Pn¬ Ip-Sn-»n-I Xo¿-°p-∂X - n-\p≈ Im-em-h[ - n 2014 am¿-®v 31 hsc \o-´n-bn-cn-°p-∂p. d-h\ - yp dn°-hd - n t\-cn-Sp-∂ D-]t- `m-‡m°ƒ-°pw Cu ]-≤X - n-bn¬ tNcm-hp-∂X - m-Wv. A-t]-£ 2013 Un-kw-_¿ 31 h-sc kzo-Ic - n°pw.

]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kw-K-aw

Xn-cq-cß - m-Sn: 1955 ap-X¬ ]-Sn®n-dß - n-bh - ¿ am-Xr-hn-Zym-eb - Øn¬ ho-≠pw H-Øp-tN-cp-∂p. Xn-cq-cß - m-Sn Hm-dn-b‚¬ l-b¿sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn-se ]q¿-hhn-Zym¿-Yn-If - m-Wv Un-kw-_¿ H∂n-\v Hm¿-as - b-∂ t]-cn¬ kwK-an-°p-∂X - v. H-∂mw Xn-øX - n c≠p a-Wn-°v kw-Ka - w a-{¥n ]n sI A-–p¿-d∫ - v D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. sh-_vs - sk-‰v tem-©nMpw \-S° - pw. ]-gb - I - m-e A-[ym]-Is - c B-Zc - n-°pw. ssh-Io- ´- v kvI - q-fn-se A-[ym-]I - \ - m-bn-cp∂ ]-tc-X\ - m-b dm-^n A-\p-kva - c-W Km-\h - n-cp-∂v A-ct- ß-dpw. ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂h¿ 9562667340 \-ºd - n¬ _-‘s∏-SW - w.

tbm-Kw 29\v t]m-]p-e¿-{^-≠v N-ß-cw-Ip-f-Øv \-S-Øn-b Iq-´-tbm-´w Un-hn-j≥ sk-{I-´-dn d-^o-Jv am-¥-Sw ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p

Xn-cq-c-ßm-Sn: km-aq-lnI hn-cp≤¿ h-e-I-fpw tXm-Wn-bpw \-in∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. X-øn-e-°-Shn-se Dƒ-\m-S≥ a¬-ky-sXm-gnem-fn-I-fp-sS \m¬-]-tXm-fw he-I-fpw tXm-Wn-bp-am-Wv \-in∏n-®-Xv. a¬-ky-sXm-gn-em-fn-Ifp-sS a¬-ky _-‘-\ D-]-I-cW-ß-fpw ]-cn-k-c-sØ a-Zy-˛ aW¬ kw-Lw \-in-∏n-®-n´p≠v. {]-tZ-i-sØ a-Zy-˛ a-W¬ am^n-b-s°-Xn-tc a¬-ky-sXm-gn-

em-fn-Iƒ H-cm-gv-N ap-ºv t]men kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ hn-tcm-[-Øn¬ I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv h-eI-fpw tXm-Wn-bpw \-in-∏n-®-sX∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-™p. \m¬-∏-Xv h-e-I-fpw H-cp tXmWn-bpw \n-c-h-[n Nq-≠-ep-I-fpw ]p-g-bn¬ H-gp-°n hn-Sp-I-bm-bncp-∂p. tXm-Wn am-Xm-∏p-g-bn¬ h-®v A-hn-Sp-Øp-Im¿-°v In-´n-bn-´p-

≠v. h-e-I-sf-√mw \-jv-S-am-bn. a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W߃ \-jv-S-am-b-Xv C-Xn-s\ B{i-bn-®p I-gn-bp-∂ \n-c-h-[n t]sc {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-bn-cn°p-Im-Wv. {]-tZ-i-sØ k-aq-lnI t{Zmln-I-sf A-a¿-® sN-ø-W-sa∂pw h-e-I-fpw tXm-Wn-bpw \in-∏n-®-h¿-s°-Xn-tc \-S-]-Snsb-Sp-°-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´v sXm-gn-em-fn-Iƒ Xn-cq-c-

s]m-∂m-\n: Pn-√m-X-e Im-bn-I hn-I-k-\ k-tμ-i-bm-{X-bp-sS s]m-∂m-\n ta-J-e-bp-sS D-ZvLm-S-\w Fw.-sF. tKƒ-kv ]pXp-s]m-∂m-\n- l-b¿-sk-°-≥ U-dn kv-Iq-fn¬ ap≥-kn-∏¬ sNb¿-t]-gv-k¨ ]n _o-hn, H-fnw]y≥ sI Sn C¿-^m-\v ]-Xm-I ssI-am-dn \n¿-h-ln-®p. Pn-√-bn¬ \-√ Im-bn-I Xm-c߃ h-f¿-∂p h-cp-∂-Xn-\v F√m kv-Iq-fp-I-fn-epw ku-I-cy-amb I-fn ÿ-e-߃ D-≠m-°p-∂Xn-\v F-√m-h-cpw k-l-I-cn-°W-sa-∂v sI Sn C¿-^m≥-]-d™p. A-Xv-e-‰n-Iv tÃ-‰v sk-{I´-dn th-em-bp-[≥ Ip-´n, C‚¿ \m-j-\¬ ]-h¿ en-^v-‰v Nm-

ßm-Sn t]menkn¬ ]-cm-Xn μp hn-t\m-Zv A-[y-£-X-h-ln\¬-In-v. ®p. ]p-d-Øq¿ Ir-jn Hm-^n-k¿ Fw hn hn-\-b≥, Xn-cp-\m-hm-b Xn-cq¿: Xn-cp-\m-hm-b {Km-a∏- Ir-jn Hm-^n-k¿ ]n an-\n ¢m©m-b-Øn-se hm-hq¿ ]m-S-ti- sk-Sp-Øp. J-c-Øn¬ B-fl ^mw ^o¬-Uv kw-tbm-Pn-X Io-S tcm-K \nkv-Iqƒ ]-≤-Xn-bn¬ Ir-jn ]-cn- b-{¥-Ww s\¬-Ir-jn-bn¬ io-e-\ sk-an-\m¿ \-S-Øn.sk-an-\m¿ hm-hq¿ ]m-S-ti-J-c {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn- k-an-Xn I¨-ho-\¿ kn hn samU‚ v sI hn kp-ss_-Z D-Zv-Lm- bv-Xo≥-Ip-´n-bp-sS Ir-jn-bn-SS-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uw-Kw _n- Øn-¬ \-S-Øn.

sk-an-\mÀ

ap-Pm-ln-Zv k-t½-f-\w tN-fm-cn: tX-™n-∏-ew ]-©mb-Øv ap-Pm-ln-Zv k-tΩ-f-\-{]Nm-c-Ww sN-\-°-e-ßm-Sn-bn¬ sI. F -- ≥.--Fw. P-\. sk-{I-´-dn kn ]n D-a¿-kp-√-an DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-_v-Zp¬-I-cow \otcm¬-]m-ew A-[y-£-X-h-ln®p. A-jv-d-^v- ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. l- ≥-lm-Pn, kp-sse- Im-bn-I hn-I-k-\ k-tμ-i-bm-{X-bp-sS s]m-∂m-\n ta-J-e-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w am≥, - tIm-b kw-km-cn-®p. sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n _o-hn, H-fnw]y≥ sI Sn C¿-^m-\v ]-Xm-I ssI-am-dn \n¿-h-ln-°p-∂p

IÀ-j-I Pm-Y-bv¡v kzo-I-c-Ww

In-km≥ k-` Pn-√m I-Ωn-‰n sIm-t≠m-´n- t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-W kn.]n.-sF. t\Xmhv k-Xy≥ sam-tI-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

A-Im-e-¯n s]m-en-ª ap-_-jn-dn-\v I-®o-cn Ip-XnÀ-¶ bm-{Xm-sam-gn Xn-cq-cn-se kz-Im-cy ÿm-]\-Øn¬ A-°u-≠‚m-bn tPmen t\m-°p-∂ ap-_j - n¿ Ip-Spw_-Øn-s‚ {]-Xo-£-bpw AØm-Wn-bp-am-bn-cp-∂p. 15 Zn-hkw tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-k tXSn-b 24Im-c\ - m-b ap-_j - n-dn-s\ Po-hn-®p sIm-Xn Xo-cpw ap-sº ac-W-sa-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C∂-se cm-hn-se 10 Hm-sS a-cW hm¿-Ø ]-c-∂-tXm-sS \q-dp-IW-°n-\m-fp-Iƒ ho-´n-te-°v Hgp-In-sb-Øn. ssh-In-´vB - t- dm-

tN-te-{¼- _m-¦v: P-\-dÂ- ko-än I-\-¯- aÂ-k-cw

sS P-\m-k tIm-cß - Ø - v J-_¿ÿm≥ G-‰p-hm-ßn. t]m-]p-e¿{^-≠v kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v ]n A-–p¬ l-ao-Zv, kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw kn ]n ap-lΩ - Z- v _-jo¿, Pn-√m {]kn-U‚ v _-jo¿ bq-\n-th-gk v- n‰n, sk-{I-´d - n-am-cm-b j-co-Jm≥ th-ß-c, F ]n lw-k, F-kv.Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ k-an-Xnbw-Kw F sI A-–p¬ a-Po-Zv, Pn-√m sk-{I-´d - n ap-kX v- ^ - tIm´-°¬ ]-tc-X-s‚ h-k-Xn kμ¿-in-®p.

th-ß-c: kz-X-{¥ I¿-j-I kwLw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v I-pdp-t°m-fn sam-bv-Xo≥ \-bn-°p∂ I¿-j-I kw-c-£-W Pm-Y°v th-ß-c-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. ]n sI Ip-™p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn sI Ip-™m-e≥Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. ]n im-Zp-en, ]n ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Sn ]n a-Ωp, Fw Fw Ip-´n-au-ehn, ]p-√m-Wn sk-bvXv, F sI ssk-X-e-hn-lm-Pn, Fw ap-lΩ-Zv-Ip-´n, ]n Fw l-_o-_p-√ kw-km-cn-®p.-

h-fm-t©-cn : hr-≤-k-Z-\-Øn\v X-W-te-Im≥ hr-£-ssØI- f p- a m- b n F≥.--k n.--k n. hnZym¿- Y n- I ƒ.--F ≥.--k n.--k n. Zn- \ tØm- S - \ p- _ - ‘ n- ® v h- f m- t ©cn l-b¿-sk-°≥-d-dn kv-Iq-fnse F≥.--kn.--kn. Im-U- ‰p- Iƒ B- W v X- h - \ q¿ hr- ≤ - k - Z - \ Øn¬ hn- h n- [ ^- e hr- £ ssØ- I ƒ \- ´ - X v . - am- h v , t]- c , Nm- º - ° , k- t ∏m- ´ Xp- S - ß n- b hn- h n- [ C- \ w hr- £ - s sØ- I fm- W v hn- Z ym¿- Y n- I - f p- s S t\Xr- X z- Ø n¬ sh- ® p- ] n- S n- ∏ n- ® Xv.Xp- S ¿- ∂ v hr- ≤ - k - Z - \ - Ø nse A- t ¥- h m- k n- I ƒ- ° m- b n

Npcp¡¯nÂ

a-Zy-]n-¨v hm-l-\-tam-Sn-¨v A-]-I-S-ap-−m-¡n-b temdn-ss{U-h-sd A-d-Ìv sN-bv-XptN-fm-cn: a-Zy-∏n-®v hm-l-\-tam-Sn-®v A-]-I-S-ap-≠m-°n-b

tem-dn-ss{U-h-sd A-d-Ãv sN-bv-Xp. t-- Z-io-b-]m-X-bn¬ tX™n-∏-ew t]m-enkv -tÃ-j-\-Sp-Øp-≈ h-f-hnemWv kw`hw. sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. _ n-en-Sn-®v \n¿-Øm-sX-t]m-b N-c-°v-tem-dn-bn-se ss{U-h¿ ]-©m-_v ]m-Sym-e kz-tZ-in a-l-dn-s\-bm-Wv tX-™n-∏-ew t]m-en-kv A-d-Ãv-sN-bv-X-Xv. Kp-cp-hm-bq-cn¬-\n-∂pw tIm-gn-t°m-t´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ _- n-en-Sn-® tem-dn \n¿-Øm-sX t]m-bn. tX-™n-∏-ew t]m-en-kv tÃ-j-\n-se A-Uo-j-\¬ F-kv.s-- F. ]n k-Zm-\μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n≥-Xp-S¿-∂v tN-fm-cn-bn¬ \n-∂pw tem-dn-]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. .--

an-¶-en hym-]-I \mi-\-ãw tN-fm-cn: an-∂-en¬ hym-]-I-\-„w. sN-\-°-e-ßm-Sn `m-KØv I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bp-≠m-b C-Sn-an-∂-en¬ Nm-ØwIp-f-ß-c ]p-cp-tjm-Ø-a≥, ]-´m-°-c-hn-P-b≥ F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-Iƒ-°m-Wv an-∂-te-‰-Xv. ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ ho-´n-s‚ X-d-aq-∂n-S-Øm-bn hn-≈-ep-≠v. ssU-\nMvv-lm-fn-se Np-a-cpw P-\-e¬-I-´n-e-bpw •m-kpw X-I¿-∂p. kn-‰u-´n-se ^n-√-dns‚ A-Sn-`m-Kw A-S¿-∂n-´p-≠v. IqSmsX ho-´p-]-I-c-W-ßfpw I-Øn-\-in-®p. Cu-k-a-bw ho-´n¬ B-fp-I-fp-≠m-bn-cps∂-¶n-epw ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p. h -- n-P-b-s‚ ho-´nse A-© v-kn-.F-^v-.F¬. tam-t´m¿ F-∂n-h-tI-Sm-bn.-a-e-∏p-dw: Pn-√m F Un-hn-j≥ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ tP-Xm-°fm-b _m-kv-tIm H-Xp-°p-ß-en-\v ^p-Sv-t_mƒ t{]-an-I-fpsS Iq-´m-bv-a-bm-b -H-Xp-°p-߬ ^p-Sv-t_mƒ e-th-gv-kv kzoI-c-Ww \¬-In. Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-knU‚ v F {io-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H-Xp-°p-߬ {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ a-Ω-Zv Ip-´n A-≤y-£-X hln®p. a-e-∏p-dw Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ tlmW-d-dn sk-{I-´-dn Fw ap-l-Ω-Zv k-eow, tI-c-f ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j≥ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n Aw-Kw A-Uz. kn-- sI A-_v-Zp-d-lv-am≥, ]n kn sam-bv-Xo≥, tUm. sI Sn -ap-l-Ω-Zv Ip-´n, Ip-cp-Wn-b≥ am-bo≥, I-dp-a-Æn¬ C-kv-lmJv, a-™-°-≠≥ B-en-_m-h, _m-kv-tIm ]-cn-io-e-I≥ kn ]n Fw D-Ω¿-tIm-b, ]n ap-Po-_v -d-lv-am≥, F≥ A-_vZp¬ l-ao-Zv, F-d-b- ≥ Ip-™o-®n, sI I-_o¿, Fw ] -- n aPo-Zv, t{]m-{Kmw I¨-ho-\¿ A-Iv-_¿ H-Xp-°p-߬ , ]-cn jm-^n kw-km-cn-®p.

hn-Zym¿-Yn-Iƒ hn-hn-[ I-em-]cn- ] m- S n- I ƒ A- h - X - c n- ∏ n- ® p.--] cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w h´w-Ip-fw {Km-a∏-©m-b-Øw-Kw Sn hn c-Lp-\m-Yv \n¿-h-ln-®p. h- f m- t ©- c n l- b ¿- s k°≥Udn kv-Iqƒ F≥.--kn.--kn. Hm- ^ nk¿ ]n in- l m- _ p- ± o≥ A-[y-£-X h-ln-®p. - t Z- i o- b l- c n- X - t k- \ Xncq¿ hn-Zym-`ym-k Pn-√ tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ kp-tc-jv ]q-hm-´p-aoج, Xn- c p- \ m- h m- b F≥.-Fw.--F - ® v .- F - k v .- F - k v . F≥.-kn.--k n. Hm- ^ nk¿ F {io- I pam¿ \-ho≥ sIm-c-´n-bn¬, lhn¬-Zm¿ sI l-co-jv kw-km-

cn-®p.-

tIm¬-{K-kv I¬-h³-j³ th-ß-c: a-™m-am-Sv ]m-e-Øns‚ A-t{]m-®v tdm-Un-\m-bn Gs‰-Sp-Ø `q-hp-S-a-Iƒ-°v \-„-]cn-lm-cw \¬-In tdm-Uv ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂v Nn-\°¬ tIm¨-{K-kv I¨-h≥j≥ B-h-iy-s∏-´p. ]n P-eo¬ A-[y-£-X h-ln-®p. k-^o¿_m-_p, A-ko-kv, sI cm-[m-Irjv-W≥, sI sI e-Øo-^v-lmPn, ]n A-e-hn, ]n A-_p-lm-Pn, sI sI ap-Po-_v kw-km-cn-®p.

]q-t¡m-«pw-]m-S-¯v am-thm-hmZnI-sf I-−-Xm-bn samgn ]q-t°m-´pw-]m-Sw: -A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se h-´-∏m-Sw P-\hm-k ta-J-e-bn¬ am-thmhmZnI-sf I-≠-Xm-bn samgn. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® 4. 4--- 5 HmsS tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bm-b A-ºm-S≥ I-_o-dm-Wv km-bp-[ kw-L-Øn-s≥-d ap≥-]n¬ A-Is∏-´-Xv. tNm-°m-Sp-≈ tlm-´-ente-°v t]m-hpw h-gn-°v km-bp-[ kw-Lw C-bm-sf X-S-™v \n¿ØpIbm-bn-cp∂p. ap-∂p ]p-cp-j≥-am-cm-Wv kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. C-cp´n¬ kv-{Xo-bp-sS kw-km-cw tI´-Xm-bpw I-_o¿ ]-d-bp-∂p. X-an-

A-t\z-jn-®-Xm-bpw I-_o¿ ]-d™p. ]n-∂o-Sv X-an-gn¬ B-i-bhn-\n-a-bw \-S-Øn-b kw-Lw- Xß-sf I-≠-Xm-bn ]p-d-Øv ]-d-bcp-sX-∂v \n¿-tZ-iw \¬-In ss_-°n¬ bm-{X Xp-S-cm≥ A\p-h-Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-L-Øn-\p ap≥-]n¬ \n∂pw c-£-s∏-´- -I-_o¿ s\-sc ]qt°m-´pw-]m-Sw kv-t‰-j-\n-seØn hn-h-cw ssI-am-dn.--- -Xp-S¿-∂v ]q-t°m-´pw-]m-S-Øv \n-∂pw \n-e\n-e-ºq¿ kn.--- sF. I-_o-dn¬\n-∂p sam-gn-sb-Sp-°p-∂p ºq-cn¬ \n-∂p-ap-≈ t]m-enkv gv I-e¿-∂ a-e-bm-f-Øn¬ kw- s∏mƒ k-ao-]-Øv tlm-´-ep-I-fp- kw-L-ß-fpw kv-s]-jy¬ {_mkm-cn-®n-cp-∂ kw-Lw ]-Ww B- t≠m-sb-∂ A-t\z-jn-®-Xm-bpw ©pw {]m-Y-an-I A-t\z-j-Ww \h-iy-s∏-´p. C-s√-∂-dn-bn-®- I-cp-fm-bn `m-K-tØ-°p-≈ h-gn S-Øn. t]m-enkn-s≥-d ]-°-ep-

a-e-¸p-dw D-]-Pn-Ãm I-tem-Âk-hw: tIm-«qÀ kvv-Iq-fpw tIm«¡Â cm-Pm-kpw Hm-h-tdmÄ tP-Xm-¡Ä tIm-´-°¬: Nm-∏-\-ßm-Sn ]n.-Fw.-F-kv.F.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kn¬ \-S-∂ a-e-∏pdw D-]-Pn-√m I-tem-¬k-h-Øn¬ sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ tIm-´q¿ F.-sI.Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kpw l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ tIm-´-°¬ cm-Pm-kv kv-Iq-fpw Hm-h-tdmƒ tP-Xm-°fm-bn.-178 t]m-bn‚p t\-Sn-bm-Wv ssl-kv°qƒ hn-`m-K-Øn¬ tIm-´q¿ H-∂m-a-Xm-bXv.-154 t]m-bn‚p-am-bn a-e-∏p-dw sk‚ v

Iq-«[À-W

]-c-¸-\-§m-Sn D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-temÂ-k-h¯n C-t©m-Sn-©v t]m-cm-«w Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn Hmd-bn‚¬ l-b-¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ ]-c-∏-\ßm-Sn D-]-Pn-√m kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn¬ kv-Iq-fpIƒ C-t©m-Sn-©v t]m-cm-´w. P-\-d¬ hn-`m-Kw F-¬.--]n. hn`m-K-Øn¬ Xn-cq-c-ßm-Sn Pn.-F¬.]n. kv-Iqƒ 30 t]m-bn‚pam-bn ap-t∂-dp-I-bm-Wv. sIm-S-

Xp-ey-Xm ]Tn-Xm-¡-fp-sS kw-K-aw

hr-²-k-Z-\-¯n-\v X-W-te-Im³ hr-£-ss¯-I-fp-am-bn F³.--kn.--kn. hn-ZymÀ-Yn-IÄ

s‰m-gn-®v _m-°n-bp-≈ B-dv P-\d¬ ko-‰n-te-°v eo-Kv- aq-∂v, tIm¨-{K-k v-aq-∂v, tIm¨-{Kkv- dn-_¬- aq-∂v, kn-.]n-.Fw. -Bdpw A-S-°w 15 ÿm-\m¿-Yn-Iƒ cw-K-Øp-≠v. B-sI-bp-≈ H-cp F-kv.--- kn. kw-h-c-W-ko-‰n-te°v tIm¨-{K- pw tIm¨-{K-kvdn-_-ep-am-bn-´m-Wv a¬-k-cw. Un-kw-_¿ F-´n-\m-Wv Xn-cs™-Sp-∏v.--Xn-cq-c-ßm-Sn: hn-hn-[ B-h-iyß-fp-∂-bn-®v sI. F -- -kv.s-- sh.-F-^.v sN-Ωm-Sv \-S-Øn-b Iq-´ [¿-W kn.--Fw. ] -- n. Pn-√m sk-{I´-dn Ir-jv-W≥ tIm-´p-a-e D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-jv-d-^v X®-d-∏-Sn-°¬ A-[y-£-X h-ln®p. _-jo¿ ]-d-∏q¿, sI hm-kp Im-c-bn¬, F≥ h -- n tam-l≥-Zmkv, Sn tPm¨-kp-Im-am¿, hnt\m-Zv ]-≈n-°-c, K-^q¿ , sI tKm-]n kw-km-cn-®p.--

∂p _-kv ]m-k-t©-gv-kv bq-\n- ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ ]Tn-Xm-°-fmWv H-Øp-Iq-Sn-b-Xv. tªm-°v b≥ B-h-iy-s∏-´p. ssh-kv. {]-kn-U‚ v sI ] -- n kptc-{μ≥ A-[y-£-\m-bn. ]-Ømw X-cw Xp-ey-Xm ]-co£ F-gp-Xm≥ c-Pn-ÿ sN-bv-X ap-gp-h≥ ]Tn-Xm-°-sf-bpw hn-Pbn-∏n-t°-≠-Xn-\v kzo-I-cn-t°a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\ an-j-s‚ ≠ \-S-]-Sn-I-sf-°p-dn-®v kw-K]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm tIm-gv-kv aw N¿-® sN-bv-Xp. ]Tn-Xm-°-fp-sS kw-K-aw h-fmh-fm-t©-cn ]-©m-b-Øv {]t©-cn l-b¿ sk-°≥-U-dn kv- kn-U‚ v Sn ] -- n A-–p¬ K-^q¿, Iq-fn¬ Ip-‰n-∏p-dw tªm-°v ]- am-dm-°-c ]-©m-b-Øv {]-kn©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ] -- n h- U‚ v H-‰-I-Øv P-ao-e, I¬-]-Ilo-Z D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t©-cn ]-©m-b-Øv ssh-kv. {]Ip-‰n-∏p-dw tªm-°n-s‚ Io-gn- kn-U‚ v ssX-°m-S≥ A-_v -Zp se ]-©m-b-Øp-I-fn¬ c-Pn- kw-km-cn-®p.---

-_m-kv-tIm H-Xp-¡p-§-en-\v kzo-I-c-Ww

ºy≥ h-¬k-e, a-e-∏p-dw I-_Un Pn-√m sk-{I-´-dn ]n l- ≥tIm-b, {]n≥-kn-∏¬ t{]-am-hXn, sl-Uv-am-ÿ \u-^¬, _ocm≥-Ip-´n, kn D-Ω¿ kw-km-cn®p.

am-e \-jv-S-s¸-«p

tN-fm-cn: tN-te-{º k¿-hn-kv k-l-I-c-W-_m-¶v `-c-W-k-anXn-bn-te-°p-≈ Xn-c-s™-Sp∏n¬ ]-{Xn-I ]n≥-h-en-°m-\p≈ A-h-km-\ k-a-bw C-∂-se A-h-km-\n-®-t∏mƒ B-dv P-\d¬- ko-‰n-te-°v tIm¨-{K-kv dn_-ep-I-f-S-°w 15 t]¿ a¬-k-cØn-\v. aq-∂v h-\n-Xm-ko-‰n-epw H-cp P-\-d¬-ko-‰n-epw F-Xn-cn√. _m-¶v Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v ÿm-\m¿-Yn \n¿-Æb-sØ-Xp-S¿-∂v eo-Kpw tIm¨{K-kpw X¿-°-ap-≠m-hp-I-bpw t\-sc-sØ \m-ev ko-‰p-≠m-bncp-∂ tIm¨-{K- n-\v H-cp- ko-‰vIq-Sn- \¬-I-W-sa-∂pw B-h-iyap-b¿-∂p. F-∂m¬ C-Xw-Ko-Icn-°m-Ø-Xn-\m¬ tIm¨-{K n-se C-cp-hn-`m-K-hpw X-Ωn¬ D-S-°n H-cp-hn-`m-Kw dn-_-em-bn ]-{Xn-I \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. -sam-Øw 11 ko-‰m-Wp-≈-Xv. Xn-cs™-Sp-∏v I-gn-™ \m-ev ko-

h-fm-t©-cn: s]-cn-¥¬-a-Æ dq´n¬ kz-Im-cy _- p-I-fp-sS ]Wn-ap-S-°n¬ bm-{X-°m-cpw hnZym¿-Yn-I-fpw h-e-™p. h-fmt©-cn _-kv -Ãm≥Un¬ \n∂pw k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- n¬ bm{X-°m-cp-sS h≥ Xn-c-°m-bn-cp∂p. Hm-t´m-dn-£-I-fpw Po-∏p-Ifpw k-am-¥-c k¿-ho-kv \-SØn. C-Xv bm-{X-°m¿-°p G-sd B-izm-k-am-bn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ G-sd {]-bm-k-s∏-´m-Wv ¢m-kpI-fn-se-Øn-b-Xv. _-kv k-a-cw D-S≥ Xo¿-∏m°m≥ D-S≥ \-S-]-Sn th-W-sa-

Im-bn-I hn-I-k-\ k-tµ-i-bm-{Xs]m-¶m-\n-bnÂ

a-e∏ - p-dw: s]m-∂m-\n Xm-eq-°nse _ p-Iƒ H-dn-Pn-\¬ ssSw jo-‰v \-hw-_¿ 29, 30 Xo-bX - n-Ifn¬ a-e∏ - p-dw B¿.---Sn. Hm^nkn¬ \¬-IW - w. ]p-Xn-b ka-b{- I-aw ssI-∏‰ - W - s - a-∂pw B¿.S--- n.H--- . A-dn-bn-®p.---

Xn-cq¿: A-Im-e-Øn¬ s]m-en™ ap-Øq¿ F-kv.U - n.-]n.-sF. `m-c-hm-ln- ap-_-jn-dn-\v I-Æocn¬ Ip-Xn¿-∂ bm-{Xm-sam-gn. sN-dp-∏-Øn-se ho-´p-Im-cp-sSbpw k-l{- ]-h¿-ØI - c - p-sS-bpw C-„-°m-c-\m-bn am-dn-b ap-_jn-dn-s‚ hn-tbm-Kw Ip-Spw-_Øn-\v Xo-cm-Zp-J-hp-am-Wv kΩm-\n-®-Xv. ap-Øq-cn-se X-dΩ¬ Ip-t∂-°m-´v A-øq-_v-˛ssa-aq-\ Z-ºX - n-If - p-sS \m-ep-a°-fn¬ ap-Xn¿-∂h - \ - m-Wv ap-_jn¿.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Xm-eq-°m-ip]{Xn hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏´v N¿-® sN-øm≥ a-{¥n ]n -sI A_vZp-d-∫v hn-fn-®p tN¿-Ø tbm-Kw sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se 10 a-Wn-°v \-S-°pw.

3

kz-Im-cy _-Êp-I-fp-sS ]-Wnap-S-¡n bm-{X-¡mÀ h-e-bp-¶p

X-¿n-e-¡-S-hn-Â aWÂ am-^nb h-e-I-fpw tXm-Wn-bpw \-in-¸n-¨-p

ssSw jo-äv \Â-I-Ww

]-≈n-°¬: ]-≈n-°¬ _km¿-˛-a-ºp-dw bm-{X-bv°nsS H-∂-c ]-h≥ Xq-°w- h-cp∂ kz¿-W-am-e \-jv-S-s∏-´p.tX-™n-∏-ew t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. 9544037694

kozhikode/MLW

sP-Ωm-km-Wv c-≠m-a-Xv. l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ cm-Pm-kv 181 t]mbn‚p t\-Sn H-∂m-a-sX-Øn. C-Xn-epw 147 t]m-bn‚p t\-Sn sk‚ v sP-Ωm-kv c-≠m-a-sX-Øn.-F¬-.]n. hn-`mK-Øn¬ 46 t]m-bn-‚p ho-Xw t\-Sn- a-e-∏pdw Fw.-F-kv.-]n. Cw-•o-jv-ao-Un-bw kv-Iqfpw a-e-∏p-dw F.-bp.-]n.-F-kpw H-∂mw ÿm-\w ]-¶n-s´-Sp-Øp. 45 t]m-bn‚ v t\Sn-b sk‚ v sP-Ωm-km-Wv c-≠m-a-Xv.-

°m-Sv F.--bp.--]n.--F-kn-\v 26 t]mbn‚ v, ]-c-∏-\-ßm-Sn tIm-hn-eIw F¬.--]n. kv-Iq-fn-\v 24 t]mbn‚ v F-∂n-h t\-Sn c-≠v aq-∂v ÿm-\-ß-fn-ep-≠v.-bp.--]n. hn-`m-K-Øn¬ Pn.--bp.-]n. kv-Iqƒ A-cn-b-√q-cm-Wv apt∂-dp-∂-Xv. C-h¿°v 39 t]mbn‚p-≠v. 35 t]m-bn‚p-am-bn Fw.--hn.--F-®v.F -- -k.v A-cn-b-√q-

bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ 74 t]m-bn‚p t\Sn sk‚ v P-Ωm-kv H-∂m-a-sX-Øn-bt∏mƒ 67 t]-bn-‚ v ho-Xw t\-Sn a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fpw a-e-∏p-dw F.-bp.-]n.-F-kpw c-≠m-w ÿm\w ]-¶n-´p.ssl-kv-°qƒ hn-`m-Kw A-d-_n-bn¬ 77 t]m-bn‚p-am-bn tIm-´q¿ kv-Iq-fm-Wv H∂m-a-Xv. 71 t]m-bn‚p-am-bn ta¬-ap-dn Fw.Fw.-C.-Sn.-F-®v.-F-kv.-F-k.v c-≠m-a-Xm-bn.

cpw Pn.--bp.--]n.--F-k.v sh-∂n-bqcpw sXm-´p-]n-∂m-se-bp-≠v.-ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 72 t]m-bn‚p-am-bn ]-c-∏-\-ßm-Sn tIm-hn-e-Iw kv-Iq-fm-Wv ap-∂nep-≈-Xv. 69 t]m-bn‚ v t\-Sn Xncq-c-ßm-Sn Pn.--F-®v.F-kv.k -- v-Iqfpw 63 t]m-bn‚p-am-bn ]-c-∏-\ßm-Sn kq-∏n-°p-´n \-l kv-Iqfpw c-≠v aq-∂v ÿ-\-ß-fn-ep-

≠v. l-b¿ sk-°-≥U-dn hn-`mK-Øn¬ A-cn-b-√q¿ kv-Iqƒ 83 t]m-bn‚p-am-bn ap-t∂-dp∂p. Xn-cq-c-ßm-Sn Pn.--F-®v.F -- k.v kv-Iqƒ 77 t]m-bn‚ v t\-Sn c-≠mw ÿm-\-Øpw ]-c-∏-\ßm-Sn kq-∏n-°p-´n \-l kvIqƒ 74 t]m-bn‚pw t\-Sn sXm´p-]n-∂m-se-bp-≠v. ta-f C-∂p k-am-]n-°pw.

≈ Nn-{X-ß-fn¬ H-cm-sf C-bmƒ Xn-cn-®-dn-™-Xm-bpw kq-N-\-bp≠v.--- -ssk-e≥-dv hm-en I-cp-X¬ ta-J-e-bn¬ \n-t∂ A-a-c-º-ew h-\-`m-K-Øv \n-t∂m tIm-´-∏p-gtbm-cw h-gn-bm-Wv kw-Lw {]-tZi-Øv F-Øn-b-sX-∂m-Wv t]menkn-s≥-d {]m-Y-an-I \n-K-aw. \ne-ºq¿ kn . s--- F. F] -- n N-{μ≥ I_o-dn¬ \n-∂pw sam-gn-sb-SpØp.--- t]m-en-kv kv-t‰-j-\p ap-∂qdp-ao-‰-dpw Su-Wn¬ \n-∂pw A-c°n-tem ao-‰-dpw am-{Xw Zq-c-ap-≈ {]-tZ-i-Øv km-bp-[ kw-LsØ I-≠-Xv P-\-ß-sf ]-cn-{`m¥n-bn-em-gv-Øn-bn-´p-≠v.---


{]mtZ-inIw

28 \-hw-_¿ 2013 hym-gw

]cn-]mSn

„a-ºm-Sv Su¨: kp-∂n B-Z¿-

i k-tΩ-f-\w ˛7.00

„a-t©-cn t_m-bv-kv l-b¿

sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: D-]-Pn√m I-tem¬-k-hw k-am-]-\w ˛5.00 „cm-a-]p-cw {io-cm-a-kzm-an t£-{Xw: A-J-fi-\m-a-b⁄w ˛6.00 „a-e-∏p-dw sI.Fkv.B¿.Sn.kn ]-cn-k-cw: sI.F-kv.Sn.bp hn-Zy-`ym-k sk-an-\m¿ ˛4.00 „sIm-´-∏p-dw K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ: \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Iow {]n Iymw-]v Hm-^n-b-t‚-j≥ ˛9.30

Adnbn-¸pIÄ

kw-L-S-\-I-fp-sS tbm-Kw C¶v h-≠q¿: kn.F-®v.kn. ]-©m-bØv ip-Nn-Xz-an-j≥ ]-©m-bØn¬ \-S-∏m-°p-∂ ¢o≥-s^Ãv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn C∂v cm-hn-se 10\v k-∂-≤ kwL-S-\-I-fp-sS tbm-Kw- tN-cpw.

Po-h-\-¡m-sc \n-b-an-¡p-¶p

h-≠q¿: kn.F-®v.kn-bn¬ Ãm^v \-gv-kv ¢-dn-°¬ X-kv-Xn-Ibn-te-°v Zn-h-k-°q-en A-Snÿm-\-Øn¬ Po-h-\-°m-sc \nb-an-°p-∂p. Un-kw-_¿ 10\p-apºv sa-Un-°¬ Hm-^nk¿-°v At]-£ \¬-I-Ww.

s]m-Xp-tbm-Kw C-¶v

sIm-t≠m-´n: F-kv.Un.]n.sF I-cp-hm-¶-√v {_m-©v I-Ωn-‰-n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ cm-{„o-b s]m-Xp-tbm-Kw C-∂v ssh-Io-´v 6.30\v I-cp-hm-¶-√v A-ßm-Snbn¬ \-S-°pw. Ir-jv-W≥ F-c™n-°¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F sI A-–p¬ a-Po-Zv, l-\o-^ lm-Pn tN-fm-cn, A-co-°≥ hocm≥-Ip-´n, A-iv-d-^v H-f-h-´q¿ k-w-km-cn-°pw.

I-f-ªp-In-«n-b B-`-c-Ww D-S-a-bv¡v Xn-cn-¨p-\Â-In a-°-c-]-d-ºv: a-e-∏p-d-sØ Bip-]-{Xn-bn-te-°p t]m-Ipw-h-gn Hm-t´m-dn-£-bn¬ I-f-™p t]mb am-e D-S-a-sb I-s≠-Øn Xn-cnsI \¬-In Hm-t´m ss{U-h¿ amXr-I-bm-bn. a-°-c-]-d-ºv 36se B≥-tßm-S≥ j-^o-Jn-s‚- `mcy B-cn-^-bp-sS aq-∂-c ]-h-s‚ am-e-bm-Wv \-„-s∏-´n-cp-∂-Xv. a°-c-]-d-ºv ]p-W¿-∏-bn-se Xp-fph≥ bq-\-kn-\m-Wv am-e- e-`n-®Xv. Hm-t´m sXm-gn-em-fn A-tkmkn-tb-j≥ bq-\-kn-s\ A-`n-\μn-®p. a-°-c-]-d-ºn-se Hm-t´m sXm-gn-em-fn-Iƒ I-f-™p In-´p∂ F-¥p h-kv-Xp-°-fpw D-S-aÿ-s\ tX-Sn-]n-Sn-®p I-s≠Øn \¬-In am-Xr-I Im-Wn-®p \m-´p-Im-cp-sS {]-iw-k ]n-Sn-®p ]-‰n-b-h-cm-Wv. bq-\n-b≥ t\-Xmhv ]-g-a-≈q¿- tIm-b-bm-Wv Cu {]-h¿-Ø-\-Øn-\v Np-°m≥ ]nSn-°p-∂-Xv.

In-km≥ k-` Pn-√m I-Ωn-‰n sIm-t≠m-´n- t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-W k-Xy≥ sam-tI-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kozhikode/MLE

{]-hm-kn dn-t«-Wo-kv tIm¬-{K-kv I¬-h³-j³

\-h-kw-cw`-§Ä-¡v 10 e-£wh-sc Cu-Sn-Ãm-sX hm-bv-]: t»m-¡v-X-e _m-t¦-gv-kv I-½n-än

a-e-∏p-dw: {]-hm-kn dn-t´-Wo-kv tIm¨-{K-kv a-fi-ew I¨-h≥j≥ Im-h-\q-cn¬ sI.]n. kn. kn. P-\. sk-{I-´-dn sI ]n Ip™n-°-Æ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-ko-kv C-cp-th-‰n A-[y£-X-h-ln-®p. sI.]n.kn.kn. sk-{I-´-dn-am-cm-b hn hn {]-Imiv, hn F I-cow, Un.kn.kn. sk{I-´-dn Sn ]n hn-P-b-Ip-am¿, {]-hm-kn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-knU‚ v Ip-™p-´n s]m-∂m-Sv, tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v Fw sI Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, a-fi-ew {]-kn-U-‚p-am-cm-b Sn _m-e-kp-{_-lv-a-Wy≥, A-e-hn°p-´n, A-∫m-kv kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: hy-h-km-b cw-K-tØ°v Iq-Sp-X¬ t]-sc B-I¿-jn°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn sN-dpIn-S kw-c-`-߃ Xp-S-ßp-∂-Xn\p-≈ {]-tbm-Kn-I _p-≤n-ap-´pIƒ e-Lq-I-cn-®v kw-c-`-I¿-°mbn 10 e-£w h-sc Cu-Sn-√m-sX hm-bv-] \¬-Ip-sa-∂v s]-cn¥¬-a-Æ tªm-°v-X-e _m-t¶gv-kv I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. C-Xp hgn Iq-Sp-X¬ t]¿ kw-c-`-߃ Xp-S-ßm≥ X-øm-dm-hp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-sX-∂v s]-cn¥¬-a-Æ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-_q-_°¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. sd-h-\yq dn-°-h-dn A-Zm-e-

]-Ýn-a-L-« ta-J-e-bn I-f-\m-in-\n {]-tbm-Kw hym-]-Iw; \-S-]-Sn-bn-à Im-fn-Im-hv: A-Xo-hkq-£-a ssP-hta-J-e-bm-b ]-›n-a-L-´Øn-s‚ Xm-gv-hm-c-ß-fn¬ am-c-I I-f-\m-in-\n {]-tbm-Kw hym-]Iw. hn-hm-Zw sIm-gp-°p-tºm-gpw a-\p-jy-sc-bpw Ip-Sn-sh≈sØbpw _m-[n-°p-∂ am-c-I hn-j{]-tbm-K-Øn-s\-Xn-tc \-S-]-Snbn-√. ]p-√-t¶m-Sv d-_¿ F-kv-t‰‰n-em-Wv hym-]-I-am-b tXm-Xn¬ I-f-\m-in-\n X-fn-°p-∂-Xv.

A-Sn-°m-Sp-I-fn¬ X-fn-°p- Xn-Iƒ \¬-In-bn-cp-∂p. hn-j-∏p- {]-tbm-Kn-°p-∂-sX-∂v \m-´p- P-\-Io-b I¨-h≥-j≥ ap-∂-dn∂ hn-jw H-en-®n-d-ßn k-ao-]- √v-Xn-∂v ]-ip-°ƒ N-Ø kw-`-h- Im¿ ]-d-bp-∂p. te-_¬ Io-dn- bn-∏p \¬-In. ]p-√-t¶m-Sv Imk¿-tIm-Um-°m≥ A-\p-h-ZnX I-f-\m-in-\n X-fn-¡p-¶-Xv ]p-Ã-t¦m-Sv d-_À F-kv-tä-än- °p-I-bn-s√-∂p I¨-h≥-j≥ Xm-°o-Xp \¬-In. X I-f-\m-in-\n-sb-¯p-¶-Xv te-_ Io-dn-¡-f-ª Sn-¶pIfn P-b-{]-Im-iv \n-e-ºq¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bp Kn-co-jvsØ tNm-e-I-fpw In-W-dp-I-fpw hp-ap-≠m-bn-´p-≠v. I-f-\m-in-\n °-f-™ Sn-∂n-em-Wv I-f-\m-in- Ip-am¿, k-ln¬ A-I-ºm-Sw, a-en-\-am-hp-I-bm-Wv. ]-cn-ÿn- X-fn-°p-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ- \n-sb-Øp-∂-Xv. I-f-\m-in-\n- sI Sn ap-Po-_v, sI F-kv A≥Xn {]-h¿-Ø-I-cpw kw-L-S-\-I- °pw tcm-Kw ]-S-cp-∂p-≠v. \n- s°-Xn-tc i-‡-am-b k-a-c ]-cn- h¿, Sn kp-tc-jv-Ip-am¿, sI Afpw C-Xn-s\-Xn-tc H-t´-sd ]-cm- tcm-[n-X cm-kh-kv-Xp-°-fm-Wv ]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v \o-jv kw-km-cn-®p.

ho-Sv Ip-¯n-¯p-d-¶v 12 ]h³ kzÀ-Ww I-hÀ-¶p sIm-t≠m-´n: ho-Sv Ip-Øn-Øp-d∂v ]-X-n-s\m-t∂ ap-°m¬ ]h≥ kz¿-W-hpw hn-e-]n-Sn-∏p-≈ sam-ss_¬ t^m-Wpw I-h¿∂p. Xp-d-°¬ I-f-sØm-Sn Xp∏m-t»-cn jm-P-lm-s‚ ho-´n-emWv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn tamj-Ww \-S-∂-Xv. jm-P-lm-\pwIp-Spw-_-hpw sN-Ω-e ]-d-ºn-se _-‘p-ho-´n¬ t]m-b-Xm-bn-cp∂p. cm-hn-se A-b¬-hm-kn-Iƒ A-S-®n-´ ho-Sn-s‚ hm-Xn-ep-Iƒ Xp-d-∂ co-Xn-bn¬ Im-≠-tXm-sS jm-P-lm-s\ hn-h-c-a-dn-bn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ho-´p-Im-

sc-Øn ]-cn-tim-[n-®-t∏m-gm-Wv A-e-am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ kz¿-W-hpw ]-Xn-\m-em-bn-cw cq]-bp-sS sam-ss_¬ t^m-Wpw \-„-s∏-´-Xm-bn I-≠-Xv. 2,20,000 cq-]-bp-sS kz¿-W-amWv \-„-s∏-´-Xv. I-cn-∏q¿ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[n®p. Xn-cq-c-ßm-Sn kn.sF. A\n¬ Sn dm-hp-Ø¿-°m-Wv At\z-j-W Np-a-X-e. ho-´p-Im¿ ]pd-Øp-t]m-b X-°w t\m-°n-bp≈ I-h¿-®-bn¬ {]m-tZ-i-n-I-ambn B¿-s°-¶n-epw _-‘-apt≠m F-∂v t]m-en-kv A-t\z-jn-®p-h-cp-∂p.

h-−q-cn A-c-t¡m-Sn-bp-sS hn-I-k-\-]-²-Xn-IÄ h-≠q¿: Fw.F¬.F-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-Ik - \ - ^-≠n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn h-≠q¿ \n-tbm-PI - a - fi e - Øn-se hn-hn-[ ]-≤X - n-Iƒ-°v A-ct- °m-Sn A-\ph-Zn-®-Xm-bn a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ A-dn-bn®p. h-≠q¿ Su-Wn¬ {Sm-^n-Iv kn-·¬, Xp-Δq¿ Pn.F¬.]n. kv-Iqƒ A-°-c-Ip-f-Øn-\v ¢m-kv-dqw \n¿-am-Ww, Im-{]-Ip-∂v A-¶-W-hm-Sn-°v sI-´n-S\n¿-am-Ww, tNm-°m-Sv D-Zn-cw-s]m-bn¬ Pn.F¬.]n. kvI - qƒ, tNm-°m-Sv K-h. bp.]n. kvI - qƒ F-∂n-h° -- v sI-´n-S\ - n¿-am-Ww, Iq-cn-s]m-bn¬ Pn.F¬.]n. kvIqƒ Np-‰p-a-Xn¬, tK-‰v \n¿-am-Ww, I-√m-aq-e Pn.F¬.]n. kvI - q-fn-\v c-≠v I-w] - yq-´d - p-Iƒ, a-ºmSv ]-©m-b-Øn-se Pn.bp.]n. kv-Iqƒ Im-´p-ap-≠ Cu-Ãv kvt- ‰-Pv Iw ¢m-kvd - qw \n¿-am-Ww, t]m-cq¿

]-©m-bØ - n-se t]m-cq¿ K-h. F¬.]n kvI - qƒ ¢mkvd - qw \n¿-am-Ww F-∂n-ßs - \-bm-Wv ]-≤X - n-Iƒ.

A-an-X _nÃv Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn ta-em-‰q¿: _n.F-kv.F≥.F¬ em≥Uv -t^m¨ D-]-t`m-‡m-°-fn¬\n-∂p _n√v Xp-I-bm-bn A-anX Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂X - m-bn ]-cm-Xn. ]p-Xp-Xm-bn \¬-Ip-∂ _n-√p-I-fn¬ km-[m-cW-°m¿-°v- s]-s´-∂v I-≠p]n-Sn-°m≥ I-gn-bm-Ø hn-[w Ip-Sn-»n-I-bpw ap-ºv A-S-® Xp-I-bpw tN¿Øv sam-Øw _n-√m-Wv e-`n-°p-∂-Xv. C-°m-cyw {i-≤n- ° - m-Øh - ¿-°v A-an-Xkw-Jy \-„s - ∏-Sp-∂p. C-Xn-\p \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p taem-‰q¿ I¨-kyq-a¿ t^m-dw ]-cm-Xn \¬-In.

kw-i-bm-kv-]-Z-am-b km-l-N-cy-¯n Xp-d-¡Â _m-¸p-«n Xp-ÆqÀ hm-l-\m-]-I-Sw: kv-IqÄ A-\p-kv-a-c-Ww C-¶v hm-l-\-¯n-sâ s]À-an-äv d-±m-¡n bp-hm-hn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn a-t©-cn: a-t©-cn-bn-se ap-kv - a-e-∏p-dw: Xp-Δq-cn¬ \-hw-_¿ b-an-√m-Ø-bm-fm-Wv hm-l-\-tam-

sIm-t≠m-´n: Ip-dp-∏-Øv tIm-bßm-Sn-bn¬ kw-i-bm-kv-]-Z-am-b km-l-N-cy-Øn¬ I-≠ bp-hmhn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]men-kn-te¬-∏n-®p. th-ß-c kz-tZ-in-bm-b bpIm-h-\q¿: C-cp-th-‰n Np-h-c-ØpIp-≠v Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-bp-sS hm-hn-s\-bm-Wv A¿-[-cm-{Xn \m]p-\-cp-≤m-c-W- {]-h¿-Øn-°v ^≠v A-\p-h-Zn-®p. a-g-°m-e-Øp t]m-epw Ip-Sn-sh-≈w In-´m-Ø Np-h-c-Øp-Ip-≠v \n-hm-kn-Iƒ°p km-¥z-\-ta-Im≥ P-\-{io Im-h-\q¿ a-fi-ew k-` ap-Jy-a{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-b-Xns‚ ^-e-am-bm-Wv A-©p e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xv. {]-hm-kn tIm¨-{K-kv a-fi-ew {]-kntIm-´-°¬: Nm-∏-\-ßm-Sn U‚ v A-ko-kv C-cp-th-‰n-bp-sS ]n.Fw.F- k v . F.hn.F- ® v . Ft\-Xr-Xz-Øn-em-Wv ]-cm-Xn \¬kv.F-kn¬ \-S∂ - a-e∏ - p-dw DIn-b-Xv. ]-Pn-√m I-tem-¬k-h-Øn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ tIm-´q¿ F.sI.Fw.F-®v.Fa-t©-cn: a-t©-cn \-dp-I-c X-Skv.F-kpw l-b¿- sk-°-≥UØn-∏-d-ºv lu-kv sI ]n cm-Pdn hn-`m-KØ - n¬ tIm-´° - ¬ cms\ (46) I-gn-™ 25 ap-X¬ ImPm-kv kvI - q-fpw Hm-ht- dmƒ tPWm-\n-s√-∂p aXm-°f - m-bn. t©-cn t]m-en178 t]m-bn‚ v t\-Sn-bm-Wv kv A-dn-bn-®p. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ A-©-c-b-Sn DtIm-´q¿ H-∂m-a-Xm-b-Xv. 154 b-c-hpw X-Sn-® t]m-bn‚p-am-bn a-e-∏p-dw i- c o- c - { ]- I r- X nsk‚ v sP-Ωm-km-Wv c-≠m-ab-ap-≈ cm-P≥ Xv. l-b¿- sk-°-≥Udn hn-`mIm- W m- X m- h pK-Øn¬ cm-Pm-kv 181 t]m-bn‚p tºmƒ ap-≠pw j¿-´p-am-bn-cpt\-Sn H-∂m-as - X-Øn. C-Xn-epw ∂p th-jw. I-≠p-ap-´p-∂-h¿ a147 t]m-bn‚ v t\-Sn sk‚ v sPt©-cn t]m-en-kv kv-t‰-j-\nΩm-kv c-≠m-as - X-Øn.F¬.-]n tem 9946 018691, 9995017431 \-ºdp-I-fn-tem A-dn-bn-°-Ww.

^-−v A-\p-h-Zn-¨p

´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-knte¬-∏n-®-Xv. tam-j-Ww \-S-Øm-s\-Ønb-X-hm-sa-∂p \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. ]n-Sn-Iq-Sn-b bp-hm-hn-s\ ]n∂o-Sv ]-cm-Xn-bn-s√-∂ km-l-Ncy-Øn¬ hn-´-b-®p.

enw- eo-Kv t\-Xm-hm-bn-cp-∂ Xpd-°¬ _m-∏p-´n-bp-sS A-\p-kv-ac-W k-tΩ-f-\-hpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw C-∂v ssh-Io-´v Xp-d°¬ ss_-]m-kv P-Mv-j-\n¬ \S-°pw. tI-{μ k-l-a-{¥n C Al-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

a-e-¸p-dw D-]-Pn-Ãm I-tem-Âk-hw: kw-kv-Ir-tXmÂ-k-hw: a-t©-cn tIm-«qÀ kvv-Iq-fpw cm-Pm-kpw Pn.Pn.F¨v.-F-kv.-F-kv. Hm-h-tdmÄ tP-Xm-. ¡ Ä- n¬ 46 t]m-bn-‚ v ho- tP-Xm-¡-Ä hn-`m-KØ

Im-Wm-\n-Ã-

a-t©-cn F-®v.Fw.ssh. l-b¿ sk-°≥U--dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ c-‡Zm-\w \-S-Øp-∂p

hn-ZymÀ-Yn-IÄ c-àw Zm-\w sNbvXp a-t©-cn: F-®v.Fw.ssh l-b¿ sk-°≥U--dn kv-Iqƒ X-W¬-°q´v kn-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 50 Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ c-‡-Zm\w \-S-Øn. a-t©-cn sa-Un-°¬ tIm-f-Pv c-‡_m-¶v bq-\n-‰v Aw-Kß-fpw X-W¬-°q-´v {]-h¿-Ø-I-cpw tN¿-∂v H-cp-°n-b Iym-w-]v at©-cn ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ h-√m-©n-d ap-l-Ω-Zm-en D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ kn Ip-™m-en A-[y-£-X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ F Ip-™n ap-l-Ω-Zv, Iu¨-kn-e¿ F≥ sI D-Ω¿ lmPn, ]n A-–p¬ \m-kn-¿, A-^v-k¬, A-ao≥ k-Pm-Zv, A-iv-^m-Jv, im-ln≥ A-l-Ω-Zv, ju-°n-b, P-kv-\, sF-iy-cy, ^n-Z, ap-l-Ω-Zv si-an¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Xw t\-Sn- a-e-∏p-dw Fw.Fkv.]n. Cw-•o-jv- ao-Un-bw kvI - qfpw a-e∏ - p-dw F.bp.]n.F-kpw H-∂mw ÿm-\w ]-¶n-s´-Sp-Øp. 45 t]m-bn‚ v t\-Sn-b sk‚ v sP-Ωm-km-Wv c-≠m-aX - v. bp.]n hn-`m-KØ - n¬ 74 t]mbn‚ v t\-Sn sk‚ v sP-Ωm-kv H∂m-a-sX-Øn-b-t∏mƒ 67 t]bn-‚ v ho-Xw t\-Sn a-e-∏p-dw Fw.F-kv.]n. Cw•o-jv ao-Unbw kv-Iq-fpw a-e-∏p-dw F.bp.]n.F-kpw c-≠m-w ÿm\w ]-¶n-´p. ssl-kvI - qƒ hn-`mKw A-d-_n-bn¬ 77 t]m-bn‚pam-bn tIm-´q¿ kv-Iq-fm-Wv H∂m-a-Xv. 71 t]m-bn‚p-am-bn ta¬-ap-dn Fw.Fw.C.Sn.F®v.F-kv.F-kv. c-≠m-aX - m-bn.

a-t©-cn: D-]P - n-√m kvI - qƒ kwkvI - r-tXm¬-kh - Ø - n¬ a-t©-cn K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ tP-Xm-°-fm-bn. bp.]n.hn-`m-K-Øn¬ 77 t]mbn‚pw ssl-kv-Iqƒ hn-`m-KØn¬ 73 t]m-bn‚pw I-cÿ - a - m°n-bm-Wv Hm-ht- dmƒ Nmw-]y-∑mcm-b-Xv. bp.]n. hn-`m-Kw c-≠mwÿm-\w ]-Ø-∏n-cn-bw Pn. bp.]n.F-kpw ssl-kv-Iqƒ hn`m-Kw c-≠mw-ÿm-\w a-t©-cn t_m-bk v- v ssl-kI v- q-fn-\pam-Wv. I-tem¬-k-hw P-\-d¬ hn-`m-Kw F¬.]n-bn¬ F≥.F-kv.F-kv Cw-•o-jv kv-Iqƒ ap-∂n-´p \n¬°p-∂p.bp.]n hn-`m-K-Øn¬ at©-cn t_m-bk v- v ssl-kI v- q-fpw ap-t∂-dp-Ib - m-W.v I-tem¬-kh - w C-∂p-ka - m-]n-°pw.

26\v A-]I - S- Ø - ¬s∏-´ kvI - qƒ hm-l\ - Ø - n-s‚ s]¿-an-‰v d-±m-°nb-Xm-bn B¿.-Sn.-H. A-dn-bn-®p. Kp-Uv tlm-∏v Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn-s‚-Xm-Wv hm-l-\w. hml-\-tam-Sn-°p-∂-Xn-\v \n-jv-I¿jn-®n-´p-≈ 10 h¿-j-sØ ]-cn-N-

Sn-®n-cp-∂-sX-∂v I-s≠-Øn. Fw.hn.sF. Fw kn-bm-Zns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØ - n-b ]cn-tim-[-\-bn¬ kv]oUvK-thW¿ th¿-s∏-Sp-Øn-bn-´n-cn-°p∂-Xm-bpw I-s≠-Øn. C-tX XpS¿-∂m-Wv s]¿-an-‰v d-±m-°n-bX - v.

ta-em-äqÀ D-]-Pn-Ã I-temÂ-k-hw: ta-em-äqÀ BÀ.Fw.F-¨v.F-kn-\v In-co-Sw ]-´n-°m-Sv: ta-em-‰q¿ D-]-Pn-√ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ B¿.Fw.F-®v.F-kv. ta-em-‰qcn-\v Hm-h-tdmƒ In-co-Sw. 4 Zn-hk-ß-fn-em-bn ]-´n-°m-Sv K-h l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqfn¬ \-S-∂ ta-f-bn¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ 163 t]m-bn‚pw ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 168 t]m-b-n‚pw bp-.]n. hn-`m-K-Øn¬ 67 t]mbn‚pw t\-Sn-bm-Wv ta-em-‰q¿ B¿.Fw.F-®v.F-kv. Hm-htdmƒ In-co-Sw t\-Sn-b-Xv. l-b¿ sk-°-≥U-dn hn-`mK-Øn¬ 155 t]mbn-t‚msS Pn .F-kv.F-kv. ]-´n-°m-Sv H∂mw ÿm-\-hpw 113 t]m-bn‚pam-bn Pn.F-kv.F-kv. sh-´-Øq-¿ c≠mw ÿm-\w t\-Sn. ssl-kv-

Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 108 t]mbn‚p-am-bn Sn.F-kv.F-kv. X®n-ß-\m-Sw c-≠mw ÿm-\hpw 107 t]m-bn‚p-am-bn Pn.Fkv.F-kv. ]-´n-°m-Sv aq-∂mw ÿm-\-hpw ]-¶n-´p. F¬.]n. hn-`m-Kw F.F¬.]n.F-kv. taem-‰q¿ H-∂mw ÿm-\w t\Sn.k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F C H A-–p d-low ]-d-ºn¬ A≤y-£-X h-ln-®p.kzm-K-X kw-Lw sN-b¿-am≥ ]n A–p¬ l-ao-Zv k-Ωm-\ Zm-\w \n¿-h-ln-®p.In-gm-‰q¿ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI.Sn J-ZoP ssh-kv {]-kn-U‚ v F≥ apl-Ω-Zv ]n th-Wp tKm-]m¬ I°m-´n¬ Ip-™n-∏, F D-Ω¿ ,Sn.hn Ko-X, ]n Aw-_n-I kwkm-cn-®p.

]-©m-b-¯n-te-¡v sXm-gn-em-fn-IÄ \-S-¯n-b amÀ-¨v A-{I-am-k-à-am-bn

]q-t¡m-«pw-]m-S-¯v am-thm-hmZn-I-sf I-−-Xm-bn samgn

s]- c n- ¥ ¬- a - Æ : aq¿- ° - \ m- S v {Km- a - ∏ - © m- b - Ø n- ¬ a- W ¬ sØm- g n- e m- f n- I - s f \n- › - b n°p- ∂ - X p- a m- b n _- ‘ - s ∏- ´ v _n.Fw.F-kv. \-S-Øn-b am¿®v A- { I- a m- k - ‡ - a m- b n. sI. ]n.C.F-^v. i-‡-am-bn {]-Xntj-[n-®p. am¿-®n¬ Hm-^n-kv `m-Kn-Iam-bn X-I¿-°p-I-bpw I-w]-yq´- d p- I - ƒ A- S n- ® pX- I ¿- Ø - X mbpw tI- c - f ]- © m- b - Ø v Fwtπm-bo-kv s^-U-td-j≥ Btcm-]n-®p. a- W ¬ I- S - h p- I - f n¬ a- W se- S p- ° p- ∂ - X p- a m- b n _- ‘ s∏-´v sXm-gn-em-fn-I-sf \n-›bn-°p-∂-Xn¬ X¿-°w \n-e-\n∂n-cp-∂p. C-Xn-s\-Xn-tc {]-Xntj- [ - h p- a m- b - Ø n- b sXm- g nem-fn-Iƒ ]-©m-b-Øv sk-{I´-dn-sb X-S-bm-\pw {i-an-®p.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: -A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se h-´-∏m-Sw P-\hm-k ta-J-e-bn¬ am-thm-hmZnI-sf I-≠-Xm-bn kq-N-\. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® tlm-´¬ sXm-gn-em-fn-bm-b A-ºm-S≥ I_o-dm-Wv kw-L-Øn-s≥-d apºn¬ A-I-s∏-´-Xv. tNm-°m-Sp-≈ tlm-´-en-te°v t]m-hpw h-gn kw-Lw C-bmsf X-S-™p \n¿-Øn-b-Xm-bmWv sam-gn. aq-∂p ]p-cp-j≥-am-cmWv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. C-cp-´n¬ kv-{Xo-bp-sS kwkm-cw tI-´-Xm-bpw I-_o¿ ]-dbp-∂p. X-an-gv I-e¿-∂ a-e-bm-fØn¬ kw-km-cn-®n-cp-∂ kwLw ]-Ww B-h-iy-s∏-´p. C-s√∂-dn-bn-®-t∏mƒ k-ao-]-Øv tlm-´-ep-I-fp-t≠m-sb-∂v At\z-jn-®-Xm-bpw I-cp-fm-bn `m-KtØ-°p-≈ h-gn A-t\z-jn-®-Xmbpw I-_o¿ ]-d-™p.

\n-e-ºq¿ kn.-sF. I-_o-dn¬ \n-∂p sam-gn-sb-Sp-°p-∂p ]n-∂o-Sv X-an-gn¬ B-i-b-hn\n-a-bw \-S-Øn-b kw-Lw- X-ßsf I-≠-Xm-bn ]p-d-Øp ]-d-bcp-sX-∂v \n¿-tZ-iw \¬-In ss_-°n¬ bm-{X Xp-S-cm≥ A-

\p-h-Zn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kwL-Øn-\p apºn¬\n-∂p c-£s∏-´- -I-_o¿ s\-sc ]q-t°m-´pw]m-Sw kv-t‰-j-\n-se-Øn hn-hcw ssI-am-dn. -Xp-S¿-∂v ]q-t°m-´pw-]m-SØv\n-∂pw \n-e-ºq-cn¬ \n-∂pap-≈ t]m-enkv kw-L-ß-fpw kv-s]-jy¬ {_m-©pw {]m-Y-anIm-t\z-j-Ww \-S-Øn. t]m-en-kn-s≥-d ]-°-ep-≈ Nn-{X-ß-fn¬ H-cm-sf C-bmƒ Xn-cn-®-dn-™-Xm-bpw kq-N-\-bp≠v. -ssk-e‚ vhm-en I-cp-X¬ ta-J-e-bn¬ \n-t∂m A-a-c-ºew h-\-`m-K-Øv \n-t∂m tIm-´∏p-g-tbm-cw h-gn-tbm Bhmw kw-Lw {]-tZ-i-Øv F-Øn-bsX-∂m-Wv t]m-en-kn-s≥-d {]mY-an-I \n-K-aw. \n-e-ºq¿ kn.-sF. F -]n N{μ≥ I-_o-dn¬ \n-∂p sam-gnsb-Sp-Øp.

Øv P-\p-h-cn Hº-Xn-\v tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ \-S-Øm-\pw Xocp-am-\-am-bn. -I¿-j-I ku-lrZ-]-c-am-b Xo-cp-am-\-ß-fn-eq-sS Im¿-jn-I ta-J-e-sb hn-]p-es∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p-ap-≈ tªm°v-X-e I¿-j-I kw-K-aw Unkw-_¿ am-k-Øn¬ \-S-Øpw. \q-X-\ Ir-jn co-Xn D-]-tbm-Kn®v B-h-iy-ap-≈ ]-®-°-dn-I-fpw ]-g-ß-fpw D-¬∏m-Zn-∏n-®v s]-cn¥¬-a-Æ tªm-°n-s\ kz-bw]cym-]v-X tªm-°v B-°n am-‰p-Ibm-Wv e-£y-sa-∂pw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ ]-d-™p. Hm-tcm ]-©m-b-Øn-epw Ip-

3

Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿-°v 15 sN-dp-In-S kw-c-`-߃ Xp-S-ßp∂-Xn-\p-≈ [-\-k-lm-bw \¬Im-\pw I-Ωn-‰n-bn¬ Xo-cp-am-\am-bn. Iq-Sm-sX A-b¬-°q-´ßƒ-°v hm-bv-] \¬-Ip-∂-Xpam-bn _-‘-s∏-´v ]-©m-b-Øv-Xe Imw-]p-I-fpw kw-L-Sn-∏n°pw. -s]-cn-¥¬-a-Æ tªm-°v-X-e _m-t¶-gv-kv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ Fw ]n k-Xy-\m-cm-b-W≥, I¨-ho-\¿ Fw em-h-Wy-Ipam¿, Xm-eq-°v C≥-U-kv-{Sn-b¬ Hm-^n-k¿ sI ]n k-Xo-jv, tIc-f {Km-ao¨ _m-¶v am-t\-P¿ F ]n ao-\m-£n kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

tI-c-f t]m-en-kv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-js‚ bm-{X-b-b-∏v tbmKw Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Ip-™m-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kzImcy ]-Wnap-S-¡n bm-{X-¡mÀ h-e-bp-¶p h-fm-t©-cn: s]-cn-¥¬-a-Æ dq-´n¬ kz-Im-cy _-kp-I-fp-sS ]-Wn-ap-S-°n¬ bm-{X-°m-cpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw h-e-™p. hfm-t©-cn _-kv-Ãm‚n¬ \n-∂pw k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- n¬ bm-{X-°m-cp-sS h≥ Xn-c-°mbn-cp-∂p. Hm-t´m-dn-£-I-fpw Po-∏p-I-fpw k-am-¥-c k¿-ho-kv \-SØn. C-Xv bm-{X-°m¿-°p G-sd B-izm-k-am-bn. hn-Zym¿-YnIƒ G-sd {]-bm-k-s∏-´m-Wv ¢m-kp-I-fn-se-Øn-b-Xv. _-kv k-a-cw D-S≥ Xo¿-∏m-°m≥ D-S≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂p _-kv ]m-k-t©-gv-kv bq-\n-b≥ B-h-iy-s∏-´p.

A-\n-Ýn-XIm-e _-kv k-a-cw C-¶pap-X Xmeq-¡n-epw s]-cn-¥¬-a-Æ: A-ßm-Sn-∏p-dw s]-cn-¥¬-a-Æ dq-´n-se kzIm-cy _-kv k-a-cw C-∂v ap-X¬ Xm-eq-°n-te-°pw hym-]n®p. \-K-c-Øn-te-°v h-cp-∂- _- p-I-sf ss_-]m-kv h-gn Xncn-®phn-Sp-∂ t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv k-acw {]-Jym-]n-®-Xv. kq-N-\m ]-Wn-ap-S-°n¬ ]-cn-lm-cw e-`n°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv C-∂v ap-X¬ Xm-eq-°n¬ _-kv k¿-ho-kpIƒ A-\n-›n-X-Im-ew \n¿-Øn-h-®-Xv.

A-_v-Im-cn tI-kv: ap³-IqÀ Pm-aym-t]-£ X-Ån a-t©-cn: A-_v-Im-cn tI-kn-e-I-s∏-´ {]-Xn-bp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn-√m tIm-S-Xn X-≈n. F-S-°-c Im-c-∏p-dw No\n-°p-∂v tIm¬-°m-S≥ Ip-´n-am≥ F-∂ kp-[m-I-c-s‚ (50) Pm-aym-t]-£-bm-Wv sk-j≥-kv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ \n-ckn-®-Xv. 2013 \-hw-_¿ 13\m-Wv kw-`-hw. ]-Sp-° t^m-d-kv-‰v kv-t‰j≥ A-Xn¿-Øn-bn¬ {]-Xn-bp-sS hym-P hm-‰v tI-{μw sd-bvUv sN-bv-X \n-e-ºq¿ td-©v F-Iv-ssk-kv C≥-kv-s]-Œ-dpw kw-L-hpw Im-c-∏p-dw No-\n-°p-∂n¬ 20 en-‰¿ hm-jpw H-∂-cen-‰¿ Nm-cm-b-hpw ]n-Sn-Iq-Sp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv tI-kv.

Im-än-epw a-g-bn-epw a-c-§Ä ho-Wv A-©v ho-Sp-IÄ X-IÀ-¶p a-t©-cn: i-‡-am-b Im-‰n-epw ag-bn-epw a-c-߃ ho-Wv A-©v ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. C-∂-se ssh-Io-´p-≠m-b Im-‰n-em-Wv hym-]-I-am-b \m-i-\-„-߃ kw-`-hn-®-Xv. ]p-√-t©-cn I-cp-apSn-°¬ ap-l-Ω-Zv, a-©-∏p-≈n Im-cm-]-d-ºn¬ A-–p-√, tN-emØ-S-Øn¬ ju-°-Øv, I-cp-ap-

Sn-°¬ A-–p¬ I-cow, a-¶-csØm-Sn Jm-en-Zv-lm-Pn F-∂n-hcp-sS ho-Sp-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. acw ho-Wv ssh-Zyp-Xn Xq-Wpw XI¿-∂n-´p-≠v. aq-∂n-S-ß-fn¬ a-cw ho-Wv ssh-Zyp-Xn _-‘-hpw X-S- -s∏´n-´p-≠v. \n-c-h-[n a-c-߃ I-S-]pg-In ho-Wp.

A-en-K-Uv _n.F-Uv tIm-gv-kv D-Zv-Lm-S-\w C-¶v s]-cn-¥¬-a-Æ: A-en-K-Uv a-e∏p-dw tI-{μ-Øn¬ Cu h¿-jw B-cw-`n-® _n.F-Uv tIm-gv-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂p \-S-°pw. tI-{μ-hn-tZ-i-Im-cy k-l-a-{¥n C A- l - Ω - Z v D- Z v - L m- S - \ w sNøpw. a- { ¥n a- ™ - f mw- I p- g n Aen A-[y-£-X-h-ln-°pw. A-en-K-Uv ap≥-tIm¿-´v AwK- h pw {]- a p- J hy- h - k m- b n- b pam- b A- a o¿ A- l - Ω - Z v a- ™ -

∏m- ´ v ap- J y- { ]- ` m- j - W w \- S Øpw. a- e - ∏ p- d w tI- { μ- Ø n¬ Cu h-¿-jw 44 t]-cm-Wv hn-hn[ hn- j - b - ß - f n- e m- b n _n.FUn-\v {]-th-i-\w t\-Sn-bn-´p-≈Xv. sk- ‚ - d n- s e \n- b - a hn- Z ym- ¿ Yn- I ƒ {]- k n- ≤ o- I - c n- ° p- ∂ tem dn- t ]m¿- ´ ¿ F- ∂ tP- W en-s‚ {]-Im-i-\-hpw D-Zv-Lm-S\ N-S-ßn¬ \-S-°pw.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-11-28  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-11-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you