Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/ml

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

hntij§Ä

C-e-{În-¡Â h-bÀ-sa³ PnÃm k-t½-f\w F-S-∏mƒ: tI-c-f C-e-{Œn-°¬

Pn-Ãm kvIqÄ im-kv-{X-ta-f-bv-¡v C-¶p sIm-Sn-bn-d-¡w

h-b¿-sa≥ B‚ v kq-∏¿-sshtk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f-\w C-∂v F-S-∏mƒ Ip-f-¶-c Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°pw. cm-hn-se 10\v Xr-Øm-e Fw.-F¬.-F. hn Sn _¬-dmw DZv-Lm-S-\w sN-øpw.-ssh-Io-´v aq∂n-\v {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn hn F-kv k-Po-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

]n.-Un.-]n. ]m-kv-t]mÀ-«v Hm-^n-kv amÀ-¨v a-e-∏p-dw: \n-Xzm-Jm-Xv {]-iv-\Øn¬ ]p-\-c-[n-hm-kw Xz-cn-Xs∏-Sp-Øp-I, F-b¿-t]m¿-´v hn-Ik-\-Øn-s‚ t]-cn¬ Ip-Sn-sbmgn-∏n-°¬ A-h-km-\n-∏n-°p-I F-∂o B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v ]n.--Un.-]n. Pn-√m I-Ωn-‰n a-e-∏pdw ]m-kv-t]m¿-´v Hm-^n-kv am¿-®v \-S-Øn. am¿-®v kw-ÿm-\ P-\.sk-{I-´-dn \n-km¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v C{_m-low Xn-cq-c-ßm-Sn, sk-{It´-dn-b-‰v saw_¿-am-cm-b k-°o¿ ]-c-∏-\-ßm-Sn, bq-k-^v ]m{¥, h¿-°n-Mv sk-{I-´-dn A-kokv sh-fn-b-t¶m-Sv, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v th-em-bp-[-≥ sh∂n-bq¿, K-^q¿ au-e-hn, Pn-√m sk-{I-´-dn _m-∏p ]p-Ø-\-ØmWn, sI kn A-_q-_-°¿ kwkm-cn-®p. {io-Pm-tam-l≥, sk{I-t-´-dn-b-‰v saw_¿ K-^q¿ hmhq-¿, Pn-√m ssh-kv- {]-kn-U‚ v A-–p¬ _m-cn¿-im-Zv, Pn-√m tPm.-sk-{I-´-dn-am-cm-b _o-cm≥ h-S-°m-ß-c t\-Xr-Xzw \¬-In.

]p-Ãq-cm C-c-«-s¡m-e: sX-fn-sh-Sp-¸v \-S-¯n Xn-cq¿: ]p-√q-cm¬ C-c-´-s°m-etI-kn-se {]-Xn ]-d-h-Æ NmtØ-cn-]d - º - n¬ kn-±o-Jn-s\ s - Xfn-sh-Sp-∏n-\m-bn sIm-≠p-h-∂p. C-∂-se cm-hn-se I-Ã-Un-bn¬ hm-ßn-b {]-Xn-sb 10 a-Wn-tbmsS-bm-Wv kw-`h - w \-S∂ - ]p-√q-cm¬ B-\I - p-∂n-epw I--Øn \¬-Inb tIm-ep-]m-e-Ø-pw F-Øn-®v sX--fn-sh-Sp-∏v \-SØ - n-bX - v. Xn-cq¿ kn.-sF. B¿ dm-^n-bp-sS t\-XrXz-Øn-se t]m-en-kv kw-L-amWv {]-Xn-bp-am-bn sX-fn-sh-Sp-∏n\v F-Øn-bX - v. aq-∂v a-Wn-°q-tdmfw \o-≠ sX-fn-sh-Sp-∏n-\p tijw ssh-Iot´m-sS {]-Xn-sb tImS-Xn-bn¬ Xn-cn-t®¬-∏n-®p. Ip-Spw_ h-g° - n-s\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ 30\m-Wv ]q-√q-cm-en-se ]-dº - n-¬ A-_q-_° - d - pw a-I≥ _-jo-dpw sIm-√s - ∏-´X - v. A-_q-_° - d - n-s‚ k-tlm-Z-cn `¿-Øm-hm-Wv {]-Xnbm-b kn-±o-Jv. e-l-cn-°v A-Sn-abm-b kn-±o-Jv `m-cy-sb B{I-an°¬ ]-Xn-hm-bn-cp-∂p. kw-`h - s - Ø Xp-S¿-∂v ap-ßn-b {]-Xn-sb 13\v ]-Sn-™m-td-°c - b - nse-Øn P-¶m¿-hg- n c-£s - ∏-Sm-≥ {i-an- ° - p-∂X - n-\n-sS \m-´p-Im¿ ]nSn-Iq-Sm-≥ {i-an-s®-¶n-epw {]-Xn ]p-gb - n¬ Nm-Sp-Ib - p-bm-bn-cp-∂p. ap-°m¬ a-Wn-°q¿ t\-c-sØ km-l-k-Øn-s\m-Sp-hn¬ {]-Xn ]n-Sn-°s - ∏-´p. C-Xn-\p ti-jw dnam-≥Un¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p {]-Xn-sb C-∂-se H-cp Zn-h-ktØ-°m-Wv sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn Xn-cq¿ t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ hm-ßn-bX - v.-

]p-Ø-\-Øm-Wn: c-≠p Zn-h-kß-fn-em-bn I¬-]-I-t©-cn-bn¬ \-S-°p-∂ a-e-∏p-dw d-h-\yq Pn-√m im-kv-{X K-Wn-X km-aqln-I im-kv-{X {]-hr-Øn ]-cnN-b sF.-Sn. ta-f-bv-°v C-∂v sIm-Sn-bn-d-ßpw. im-kv-{X-kmt¶-Xn-I tem-I-Øn-s‚ A-\-¥km-[y-X-I-fn-te-°v Ip-Xn-®p--b-

`q-I-º-ap-≠m-hp-tºmƒ A-]-I-S-߃ Ip-dbv-°m-\p-≈ am-Xr-I-bp-am-bn I-S-I-t»-cn sF-Un-b¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-¬.-]n. hn-`m-Kw a¬-k-c-߃ ∏mƒ D-]-P-n-√ c-≠mw-ÿm-\I-gn-™-t∏mƒ a-t©--cn D-]-Pn- hpw ta-em-‰q¿ D-]-Pn-√ aq-∂mw√ tP-Xm-°-fm-bn. ]-c-∏-\-ßm- ÿm-\-hpw t\-Sn. sF.-Sn.-ta-fSn D-]-Pn-√-bv°m-Wv c-≠mw- bn¬ th-ß-c D-]-Pn-√-bpw {]ÿm-\w. l-b¿- sk-°-≥-U-dn hr-Øn-]-cn-N-b-ta-f-bn¬ ]-c-∏hn-`m-K-Øn¬ sIm-t≠m-´n D-]- \-ßm-Sn D-]-Pn-√-bpw ap-t∂-dpPn-√-bm-Wv tP-Xm-°ƒ. F-S- ∂p.

]p-Ø-\-Øm-Wn: im-k{v- X-taf (I¬-]I - t- ©-cn P-n.-hn.-F® - v.F-kv.F - k - v) F¬.-]n hn-`m-Kw I-eI - vj≥, Nm¿-´v, e-Lp ]-co£-W-ß-ƒ, bp.-]n, F-®v.-Fkv, F-®v.F - k - v.F - k - v hn-`m-Kw Ãn-¬ tam-U¬, h¿-°nMv tamU-¬, dn-k¿-®v -s{]m-P-Œv, a¬k-c-hpw {]-Z¿-i-\-hpw-sF.-Sn ta-f (I¬-]I - t- ©-cn Pn.-hn.-F®v.F - k - v.F - k - v) F-®v.F - k - v, F®v.F - k - v.F - k - v. hn-`m-Kw sh-_v Un-ssk-\n-Mv a¬-kc - w.-

im-kv-{X-ta-f {]-ZÀ-i-\w C-¶v

s]m-cn-sh-bn-en-epw a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿

B-Zy a-e-bm-f kn-\n-a-bv¡v e-`n-¨ A-hmÀ-Uv ^-e-I-hpw {]-ZÀ-i-\-¯n ]p-Ø-\-Øm-Wn: Pn-√m imkv-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ `m-Kam-bn C-∂-se \-S-∂ km-aqln-I im-kv-{X-ta-f-bn-se {]Z¿-i-\-ß-fn¬ a-e-bm-f-Ønse B-Zy-sØ i-– kn-\n-a°v e-`n-® A-hm¿-Un-s‚ ^-eI-hpw. _m-e≥ F-∂ a-eb - m-fØn-se B-Zy i-– kn-\n-ab - nseA-`n-\b - Ø - n-\v kn H F≥ \-ºym¿-°v 1938 ¬ e-`n-® ^e-I-am-Wv ta-f-bn¬ {]-Z¿-in∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Xn-cq¿ G-‰nc-°-S-hv F.-Fw.-F-¬.-]n. kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv {]-Z¿-i\ - w H-cp-°n-bX - v.

s]m-cn-sh-bn-e-¯v aÂ-k-cw; hm-Sn-¯-fÀ-¶v hn-ZymÀ-Yn-IÄ]p-Ø-\-Øm-Wn: a-e-∏p-dw Pn√m km-kv-{X-ta-f-bp-sS {]-hrØn ]-cn-N-b ta-f-bn-se Nn-e a¬-k-c-߃ \-S-∂-Xv s]m-cn sh--bn-e-Øv. h-f-h-∂q¿_n.-ssh.--s I.- F - ® v . - F - k v . - F - k n- s e {Ku-≠n-em-Wv ssl-kv-Iqƒ, lb¿ -sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw X¬k-a-b \n¿-am-W a¬-k-c-ß-fnse Nn-e a¬-k-c-߃ \-S-∂-Xv.

_-ÕnMv B‚ v {Km-^v-‰n-Mv a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿-°pw tNm-°v \n¿-am-Ww a¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h-cn¬ Nn-e¿-°p-am-W-v s]m-cn-sh-bn-en¬ {]-hr-Øn-Iƒ sN-tø-≠n h∂-Xv. B-h-iy-Øn-\p ]-¥-ep-Iƒ H-cp-°m-Ø-Xm-Wv s]m-cn-shbn-en¬ a¬-k-c-߃ \-S-°m≥ Im-c-W-am-b-Xv.

]p-Ø\ - Ø - m-Wn: a-e∏ - p-dw Pn√ im-kv-t{Xm¬-k-h-Øn-s‚ im-kv{- X-ta-fb - p-sS {]-Z¿-i\ - w C-∂v \-S-°pw. sIm-®p Ip-cp∂p-If - p-sS sIm-®p B-ib - ß - fpw I-≠p ]n-Sp-Øß - f - pw imkv{- X-ta-fb - n-¬ hn-Zy-m¿-Yn-Iƒ A-hX - c - n-∏n-°p-w. imkv-{X {]-Z¿-i-\w ImWm≥ cm-hn-se 10 ap-X¬ hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw D-®-°v c-≠v ap-X¬ s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°p-amWv A-h-k-cw G¿-s∏-Sp-Ønbn-´p-≈X - v.-

]p-Ø-\-Øm-Wn: a-e-∏p-dw d-h\yp Pn-√m im-kv{- X-ta-fb - p-sS \nb-{¥-Ww sIm-®p-I-c-ß-fn¬ `{Zw. Ip-´n-t∏m-en-kpw kvI - u-´vk - v B‚ v ssK-Uvk - v hn-Zym¿-Yn-If - pw Pq-\n-b¿ sd-Uv-t{Im-kv hn-Zym¿Yn-I-fp-am-Wv \n-b-{¥n-°p-∂-Xv. tN-cp-em¬ F-®v.-F-kn-se ÃpU‚ v t]m-en-kpw I¬-]-I-t©cn Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kn-sebpw _n.-ssh.-sI.-F® - v.F - k - v.F - kn-se-bpw kvI - u-´k v- v B‚ v ssK-Uv hn-Zym¿-Yn-I-fpw Pq-\n-b-¿ sd-Uv-t{Im-kv hn-Zym¿-Yn-I-fp-amWv im-kv-{X-ta-f-bp-sS Xn-c-°pIƒ \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\pw a¬k-cm¿-Yn-I-sf-bpw c-£n-Xm-°sf-bpw k-lm-bn-°p-∂-Xn-\pw Np-°m≥ ]n-Sn-°p-∂-Xv. a¬-k-c߃ \-S-°p-∂ aq-∂v th-Zn-I-fnepw C-hc - p-sS km-∂n-[yw a¬-kc-ßf - p-sS kp-Ka - a - m-b \-SØ - n-∏nX¬-k-a-b \n¿-am-W a¬-k-c-Øn¬ \n-∂v \v k-lm-bI - a - m-hp-∂p-≠v.

ssS-¸n-Mn th-K-X-bp-sS cm-Pm-¡-·m-cm-bn aq-¶mwX-h-W-bpw k-tlm-Z-c-§Ä ]p-Ø-\-Øm-Wn: sF.-Sn. ta-fbn¬ a-e-bm-fw ssS-∏n-Mn¬ aq∂mw-Xh - W - b - pw th-KX - t- b-dn-b Xm-c-ß-fm-bn k-tlm-Z-c-ß-ƒ. F-S-cn-t°m-Sv ]n.-sI.-Fw.-F-®v.F-kv.-F-kn-se A-l-Ω-Zv-_nem-epw tNm-e° - p-≠v Pn.-bp.-]n. kv-Iq-fn-se B-Zn¬ A-ao-\-amWv C-Øh - W - b - pw th-KX - b - p-sS cm-Pm-°∑ - m-cm-bX - v. A-l-Ω-Zv _n-em≥ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn-epw B-Zn¬ A-ao≥ bp.-]n. hn-`m-K- ssS-∏n-Mn¬ hn-P-bn-I-fm-b Øn-ep-am-Wv H-∂mw-ÿm-\w-t\- A-l-Ω-Zv-_n-em-epw Sn-bX - v. A-lΩ - Z- v _n-em¬ H-cp- B-Zn¬ A-ao-\-pw an-\n-‰n¬ 358 A-£c - ß - ƒ ssS- b _n-em¬ Xp-S¿-®-bm-bn c∏v sN-bX v- m-Wv H-∂mw---ÿm-\w I- ≠mw-h¿-jw Pn-√-bn¬ tP-Xmhm-bn. c-ÿa - m-°n-bX - v. Cu h¿-jw ap-X-em-Wv lI-gn-™ h¿-jw ssl-kv- n hn-`m-KØ - n¬Iqƒ hn-`m-KØ - n¬ kw-ÿm-\ b¿ sk-°≥-Ud X-eØ - n¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn- a-e-bm-fw ssS-∏n-Mv a¬-k-cw

km-aq-ln-I-im-kv{X-ta-f-bn¬ bp.]n hn-`m-Kw h¿°n-Mv tam-U-en¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b A-Zn-\ sI Ir-jv-W, sI F-kv A-\-L (Pn.-bp.-]n.-F-kv ¢m-cn)

hm¿-Ø-Iƒ: j-^o-Jv B-b-∏-≈n t^m-t´m: D-ss_-Zv a-t©-cn

Dƒ-s∏-Sp-Øn-bX - v. I-gn-™ h-¿j - w Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cw sS-Iv-t\m-]m¿-°n¬ \-S∂ sF.-Sn. ta-fb - n¬ l-b¿ sk°≥-U-dn-bn-epw ssS-∏n-Mv a-¬k-cw Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v hn-Zym-`ym-k a-{¥n-°pw ap-Jy-a{- ¥n-°pw \n-ht- Z-\w \¬In-b-Xn-s\ Xp-S-¿-∂m-bn-cp-∂p Cu h¿-jw a¬-kc - w Dƒ-s∏-SpØn-bX - v. bp.-]n. hn-`m-KØ - n¬ H-cp an\n-‰n¬ 271 A-£c - ß - ƒ ssS-∏v sN-bvX - m-Wv B-Zn¬ A-ao≥ aq∂mw-Xh - W - b - pw tP-Xm-hm-bX - v. tNm-e° - p-≠v Pn.-bp.-]n. kvI - q-fnse A-[ym-]-I-\m-b A-–p¬ K-^q-dn-s‚-bpw hm-f-°p-fw F.F¬.-]n. kvI - q-fn-se A-[ym-]nI h-lo-Zm Pm-ka v- n-s‚-bpw a-°fm-Wv C-cp-hc - pw.

sF.-Sn ta-f-bn¬ F-®v.-F-kv.-F-kv hn-`m-Kw Un-Pn-‰¬ s]-bn‚n-Mn¬ H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b A-am-\ Ckv-a-bn¬ (_n.ssh.-sI.-F-®v.-Fkv.-F-kv h-f-h∂q¿)

]-Ýn-a-L-«-hpw Iq-Sw-Ip-f-hpw km-aq-ln-I im-kv-{X-ta-f {]-ZÀ-i-\-¯nÂa-e-bm-f-Øn-se B-Zy-sØ i-– kn-\n-a A-hm¿-Up-am-bn Xn-cq¿ F.-Fw.-F¬.-]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ

X-am-\w lm-P-cpw D-≈-h¿-°mWv kvt- - I-mf - ¿-jn-∏n-\v A-t]-£n°m-≥ km-[n-°p-I. H-∂mw h¿j _n-cp-Z-Øn-\v 24,000 cq-]-bmWv kvt- Im-f¿-jn-∏v Xp-I. c-≠pw aq-∂pw h¿-jß - f - n¬ 40,000 cq-]h-sc-bpw. ]-co-£m-^-ew ssh-Ip-∂-Xv Xn-cn-®-Sn-bm-hp-∂-Xv C-Xp-sIm≠m-Wv. Im-en-°-‰v k¿-h-I-emim-eb - n¬ am-{X-am-Wv C-Xp-hs - c ]-co-£m-^e - w {]-kn-≤o-Ic - n-°m-ØX - v. ]-co-£m-^-ew D-S≥ {]-Jym- ] n- ° p- I - t bm kv - t Im- f ¿- j n∏n-\v A-t]-£n-°m-\p-≈ XnøXn \o- ´ p- I - t bm th- W - s a- ∂ v tI-c-f ss{]-h-‰v tIm-f-Pv an-\nÃo-cn-b¬ Ãm-^v bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v ]n H sk- _ m- Ã y≥ B- h - i ys∏-´p.

]p-Ø-\-Øm-Wn: k-a-Im-en-I hn-jb - ß - s - f Ip-dn-®p-≈ am-XrI-I-fpw hn-]-W-\-ß-fp-am-bn k-ma - q-ln-I im-kv{- X-ta-fb - p-sS {]-Z¿-i\ - w. ]-›n-aL - ´- h - pw IqSw-Ip-fw B-Wh - \n-eb - h - pw awKƒ-bm-\pw {]-Z¿-i-\-ß-fn¬ ÿm-\w ]n-Sn-®n-´p-≠v. hm-g° - m-Sv Pn.-Fw.-bp.-]n. kvIq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv ]-

a-{´n-bp-sS ]n.-FbpsS t]-cn hym-P hn-knänMv ImÀ-Uv: {]-Xn- A-d-Ìn Xn-cq-cß - m-Sn:hn-Zym-`ym-k a-{¥nbp-sS ]n.F. F-∂ t]-cn¬ hymP hn-kn-‰n-Mv Im¿-Uv D-]-tbm-Kn®-bm-sf t]menkv A-d-Ãv sN-bvXp. sN-Ωm-Sv tªm-°v tdm-Un-se I-≠m-W-Øv ip-ssl-_n (33) s\-bm-Wv t]men-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-t±-lw k-Po-h bq-Øve - o-Kv {]-h-¿-Ø-I-\m-Wv. tIm-gn-t°mSv \m-emw tK-‰n-ep-≈ H-cp temUv-Pn¬ hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS ]n.--F. F-∂ t]-cn-ep-≈ hn-kn‰nMv Im¿-Uv \¬-In C-t±-lw c≠v A-\y kw-ÿm-\° - m¿-°v apdn _p-°v sN-bvX - n-cp-∂p. tem-Uv-Pn-se {^-≠v Hm-^nkv am-t\-P¿ a-s‰m-cm-h-iy-Øn\m-bn a-{¥n-bp-sS Ãm-^n-s\ hnfn-®-t∏m-gm-Wv ip-ssl-_v Ãm^n-en-√m-Ø hn-h-cw A-dn-bp-∂Xv. C-tX Xp-S¿-∂v a-{¥n-bp-sS ss{]-h‰ - v sk-{I-´d - n hn ] -- n A-_vZp-d-km-Jv Xn-cq-c-ßm-Sn t]menkn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. Xn-cq-c-ßm-Sn t]menkm-Wv A-dà - v sN-bvX - X - v.-

G-gpIn-tem I-©m-hp-am-bn A-d-Ìn I-cp-hm-c-°p-≠v: kw-ÿm-\Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ I©m-hv F-Øn-®p sIm-Sp-°p-∂ kw-L-Øn¬-s]-´ bp-hm-hn-s\ G-gv In-tem I-©m-hp-am-bn I-cphm-c-°p-≠v t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. X-an-gv-\m-´n-se I-ºw, tX-\n, s]m-≈m-®n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂v {S-bn≥-am¿-K-hpw _-kp-Ifn-ep-am-bn kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ I-©m-hv FØn-®p sIm-Sp-°p-∂ X-an-gv-\m-Sv tX-h-cw t\m¿-Øv kv-{So-‰n¬ a≥-a-Z-s\ (29) Xp-Δq¿ sd-bn¬th kv-t‰-j-\n¬- sh-®m-Wv t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. s]-cn-¥¬-a-Æ Un-ssh.-F-

\n-b-{´-Ww sIm-¨pI-c-§-fnÂ

C-¶-s¯ aÂ-k-cw

^-ew ssh-Ip-¶p; tImfPv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v kv-tIm-fÀ-jn-¸v \-ã-am-hpw Xr-iq¿: kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v At]-£n-t°-≠ k-a-b-am-bn-´pw _n-cp-Z, _n-cp-Zm-\-¥ ]-co-£m^-ew ]p-d-Øp-h-cm-Ø-Xv aq-ew Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bnse an-I-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kvtIm-f¿-jn-∏v \-„-am-°p-∂p. anI-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v tI-{μk¿-°m¿ G¿-s∏-Sp-Øn-b kvtIm-f¿-jn-∏m-Wv Im-en-°-‰v k¿- h - I - e m- i m- e - b v - ° p- I o- g n- s e hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p \-„-am-hp∂-Xv. tI-{μ-k¿-°m¿ G¿-s∏-Sp-Øn--b C≥-k] v- b - ¿ kvt- Im-f¿-jn∏n-\v A-t]-£n-°m-\p-≈ A-hkm-\ Xnø-Xn Cu-am-kw 30 BsW-∂n-cn-s° k¿-h-I-em-im-ebn¬ aq-ey-\n¿-Wb - w B-cw-`n-®n´p-t]m-ep-an-√. Hm-tcm h¿-jh - pw 60 i-Xa - m-\Øn- ¬ Iq-Sp-X¬ am¿-°pw 80i-

cm≥ {]m-]v-X-cm-bp-≈ B-bn-c°-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS sIm-®p I-≠p-]n-Sp-Ø-ß-fpw A-`n-cp-Nn-I-fpw C-∂-se \-S-∂ km-aq-ln-I im-kv-{X-ta-f-bp-sS {]-Z¿-i-\-Øn¬ Im-Wm-am-bncp-∂p. im-kv-{X-{]-Xn-`-I-fp-sS I-chn-cp-Xv I-≠-dn-bm-\pw B-kz-Zn°m-\p-am-bn \n-c-h-[n t]cm-Wv C-∂-se I¬-]-I-t©-cn-b-n-seØn-b-Xv. km-aq-ln-I im-kv-{Xta-f k-am-]n-®-t∏mƒ F-¬.-]n . hn-`m-K-Øn¬ a-¶-S k-_v-Pn-√ H-∂mw-ÿm-\-hpw Ip-‰-n-∏p-dw D] Pn-√m c-≠mw-ÿm-\-hpw t\Sn. bp.-]n. h-n-`m-K-Øn¬ th-ßc D-]-Pn-√ H-∂mw-ÿm-\-hpw a¶-S D-]-Pn-√m c-≠mw-ÿm-\hpw I-c-ÿ-am-°n. ssl-kvIqƒ- hn-`m-K-Øn¬ sIm-t≠m´n-bpw a-t©-cn c-≠m-a-Xpw lb¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ \n-e-ºq¿ H-∂m-wÿm-\-hpw th-ß-c c-≠m-w-ÿm-\-hpw t\Sn. K-Wn-X im-kv-{X-ta-f-bp-sS

kv.-]n sI ]n hn- P - b - I p- a mdn-\v e-`n-® cl-ky hn-h-csØ Xp-S¿∂v ]m-≠n°m-Sv F sP t P m ¨ k¨, I-cphm- c - ° p- ≠ v F-kv.-sF ]n-Z-bm-io-e≥ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv a≥a-Z-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-©m-hv D-W-°n c-≠v Intem Xq-°w h-cp-∂ ]m-°-‰p-Ifn-em-bn In-tem-°v 9000 cq-]-°v C-S-\n-e-°m¿-°v hn-X-c-Ww sNbv-Xn-cp-∂-sX-∂v {]-Xn t]m-en-

kn-\p sam-gn \¬-In. t]m-en-kn-s\ I-_-fn-∏n-°p∂-Xn-\m-bn _n-Kv tjm-∏-dn¬ I©m-hn-s‚ Iq-sS hm-k-\ ]q-°fpw hn-e-Ip-d-™ A-Ø-dp-I-fpw \n-d-®v sIm-≠p-h-cp-∂-Xm-bpw i-co-c-Øn¬ h-cn-™p Np-‰n-sI´n-bpw I-©m-hv hn-X-c-W-Øn\m-bn F-Øn-°m-dp-s≠-∂pw {]Xn ]-d-™p. Un-ssh.-F-kv.-]nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ At\z-j-W D-tZym-K-ÿ-cm-b ]n sI A-–p-k-emw, ]n tam-l≥Zm-kv, F≥ Sn Ir-jv-W-Ip-am¿, A-\n¬ Nm-t°m, ^m-kn¬ Ipcn-°ƒ, kn ]n ap-c-fn F-∂n-h-cS-ßn-b kw-L-am-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

›n-a-L-´Ø -- n-s‚ am-Xr-I-bpw hn-hc - ß - f - pw {]-Z¿-in-∏n-®X - v. Xan-gv-\m-´n-se Iq-Sw-Ip-fw B-Wh \n-eb - Ø - n-s‚ am-Xr-I A-cot°m-Sv sX-c-´-Ω¬ a-Pv-a-Av F®v.F - k - v.F - k - n-se hn-Zym¿-Yn-Ifm-Wv X-øm-dm-°n-bn-´p-≈-Xv.sIm-Sp-¶m-‰v A-dn-bm-\p-≈ b{¥-sØ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-Ibm-Wv hm-g° -- m--Sv Pn.-F® - v.F - k - v.-

F-kn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ. `q-I-º-ap-≠m-hp-tºm-gp-≈ A-]-I-S-ß-fp-sS hym-]v-Xn Ipdbv-°m-\p-≈ B-i-b-ß-fpw aen-\o-Ic - W - \n-b{- ¥-W πm‚pI-fpw tam-tWm sd-bn¬ s{]m-PŒpw ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z ho-SpI-fp-sS-bpw B-kq-{X-W \-K-cß-fp-sS-bpw am-Xr-II - ƒ {]-Z¿i-\Ø - n¬ C-Sw t\-Sn.

20mw Xn-¿-Xn-bm-bn-«pw sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn-bn s]³-j-\n-Ã: k-a-c-s¯ Ku-\n-¡m-sX tImÀ-]-td-j³ F-S-∏mƒ: XnøXn 20 B-bn´pw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn- Poh-\-°m¿-°v s]≥-j≥ \¬In-bn-√. hn-hn-[ Un-t∏m-I-fnepw h¿Ivtjm-∏p-I-fn-epw s]-≥-j≥-Im¿ \-S-Øn h-cp∂ {]-t£m-`-߃ Ku-\n°m--Ø k¿-°mcn-s‚-bpw tI-m¿-]-td-j-s‚-bpw \-S-]-Snbpw {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm°p-∂p. F-√m am-k-hpw H-∂mw Xnø-Xn Ir-Xy-am-bn s]≥-j≥ In- ´ n- s °m- ≠ n- c p- ∂ - h - c m- W v sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. s]≥j≥-Im¿. F-∂m¬ I-gn-™ H-cp h¿-j-am-bn s]-≥-j≥ hnX-c-W Im-cy-Øn¬ tIm¿-]td-j≥ Xn-I-™ A-\m-ÿbm-Wv Im-Wn-°p-∂-sX-∂v s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-

™p. H-∂mw Xn-ø-Xn Ir-X-am-bn s]≥-j≥ hn-X-c-Ww sN-øW-sa-∂p-≈ kp-{]ow-tIm-SXn D-Ø-c-hpw Im-‰n¬ ]-dØn-bm-Wv {Sm≥-kv-t]m¿-´v tImu¿-]-td-j≥ ap-t∂m-´p t]m-Ip-∂-Xv. km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘nbp-sS t]-cv ]-d-™v s]≥-j≥ sIm-Sp-°m≥ X-øm-dm-ImØ tIm¿-]-td-j≥ A-[n-IrX¿ Ip-Sn-in-I-bm-b s]≥-j≥ F-∂p hn-X-c-Ww sN-øp-sa∂p ]-d-bm-\p-≈ am-\y-X-t]mepw Im-Wn-°p-∂n-s√-∂p s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. F-S-∏mƒ do-Py-\¬ h¿-Iv-tjm-∏v tK‰n-\p ap-∂n¬ 15 Zn-h-k-am-bn s]≥-j≥-Im¿ k-a-cw \-SØn-h-cn-I-bm-Wv.

B-kq-{X-W \-K-c-Øn-s‚ am-Xr-I-bp-am-bn Im-fn-Im-hv _-km¿ Pn.-Fw.-bp.-]n.-F-kn-se AZv\m≥

tZ-io-b-]m-X Ø-e-sa-Sp-¸v A-\p-a-Xn-bn-Ãm-sX

s]-cn-´Â-a-®- tkm-fmÀ X-«n-¸v: k-cn-X-bv¡p Pm-ayw

s]m-∂m-\n: tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a{¥m-eb - Ø - n-s‚ A-\p-aX - n e-`n°m-sX-bm-Wv C-t∏mƒ \-S° - p-∂ tZ-io-b] - m-X ÿ-es - a-Sp-s∏-∂p kq-N\ - . I-gn-™ h¿-jw I-eŒ - t- d‰n¬ \-S∂ - s]m-Xp sX-fn-sh-Sp∏n¬ _-‘s - ∏-´ A-\p-aX - n-Is - f√mw e-`n-® ti-jw am-{X-ta k¿-th Xp-Sß - q F-∂p A-∂s - Ø Pn-√m Ie-Œ¿ Fw kn tam-l≥-Zm-kv P-\߃-°pw `q-an \-„s - ∏-Sp-∂h - ¿°pw D-d∏ - v \¬-In-bn-cp-∂p.ho-Spw `qan-bpw \-jS-v s - ∏-Sp-∂h - c - p-sS Ir-Xyam-b F-Æt- am ]p-\c - [ - n-hm-k ]-≤Xn-tbm C-√m-sX P-\ß - s - f Ip-Snbn-d° - n hn-Sm≥ Pn-√m `-cW - I - q-Sw Im-Wn-°p-∂ Xm¬-∏c - y-sØ ap-gph≥ cm-{„o-b∏m¿-´n-If - pw F-Xn¿Øp Xp-Sß - n-bn-´p-≠v. t]m-en-kns\ hn-\y-kn-®v bp-≤k - a - m-\a - m-b `o-Ic - m-¥c - o-£w kr-„n-®X - n-\p ti-jw ÿ-es - a-Sp-∏n-s\-Xn-tc hen-b {]-Xn-tj-[a- n-s√-∂m-Wv Pn-√m `-cW - I - q-Sw A-hI - m-is - ∏-´X - .v

s]-cn-¥¬-a-Æ: \-K-c-Øn-se tUm-Œ-dn¬ \n-∂v tkm-fm¿ ]m\¬ ÿm-]n-°m-sa-∂p ]-d-™v G-P‚p h-gn H-∂-c-e-£-tØmfw cq-] X-´n-b tI-kn¬ k-cn-X F-kv \m-b¿-°p Pm-ayw. A-tX-k-a-bw Iq-´p-{]-Xn-bmb _n-Pp -cm-[m-Ir-jv-W-s‚ Pmaym-t]-£ tIm-S-Xn-bn¬ F-Ønbn-√. s]-cn-¥¬-a-Æ A¬-in^m B-ip-]-{Xn-bn-se A-ÿntcm-K hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm-.-ap_m-d-°n¬-\n-∂v tkm-fm¬ ]m\-epw hn‚ v-an-√pw ÿm-]n-°msa-∂p ]-d-™v H-∂-c-e-£w cq] G-P‚ v h-gn X-´n-b-Xn-\v s]-cn¥¬-a-Æ t]m-en-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X tI-kn-em-Wv tIm-S-Xn k-cn-X F-kv \m-b¿-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. tI-kn¬ H-cm-gv-N-bv-°v aptº Pm-ayw A-\p-h-Zn-s®-¶n-epw H-cp e-£w cq-]-ho-X-ap-≈ c-≠v

Bƒ Pm-ay-°m-sc C-∂-se-bmWv k-cn-X F-kv \m-b¿ tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. \-S-]Sn-{I-a-߃ ]q¿-Øn-bm-°n-b k-cn-X-sb t]m-en-kv a-‰p tI-kpI-fn-se I-kv-‰-Un-bp-≈-Xn-\m¬ ]p-d-tØ-bv-°p- hn-´n-cp-∂n-√. Sow tkm-fm¿ I-º-\n-°p-th≠n s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se GP‚ v h-gn I-º-\n D-S-a-I-fm-b kcn-X-bpw _n-Pp-hpw ]-Ww ssI∏-‰n-sb-∂ tI-kn-em-Wv s]-cn¥¬-a-Æ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn sI sP h¿-Ko-kv k-cn-X-°v Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. A-tX-k-a-bw tI-kn¬ Iq-´p-{]Xn-bm-b _n-Pp-hn-s‚ Pm-aym-t]£ C-Xp-h-sc tIm-S-Xn-bn¬ e`y-am-bn-´n-√. A-Sp-Ø Zn-h-kw Xs∂ _n-Pp-cm-[m-Ir-jv-W-s‚ Pm-aym-t]-£ tIm-S-Xn-bn-seØp-sa-∂v C-h-cp-sS A-`n-`m-jI¿ ]-d-™p.

Icn-¸qÀ kz-À-W-¡-S¯v: Un.-BÀ.-sF. Ikv-äUn-bn ]o-U\-sa¶v- {]Xn- dm-ln-e sIm-®n-: Un.-B¿.-sF-bpsS Ikv-‰Un-bn¬- am-\kn-Ihpw- im-co-cnIhp-am-b ]o-U\w- G¬-t°≠n- h∂p-sh∂v- Icn-∏q¿- kz¿Æ°SØv- tIkn-se {]Xn- dm-ln-e Nodm-bn tIm-S-Xn-bn¬. F-dWm-Ip-fw A-Uo-j-W¬ No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v(kmºØn-I Ip-‰-Ir-Xy߃) F≥ hn cm-Pp-hn-s‚ ap-ºm-sI-bmWv dmln-e C-°m-cy t_m-[n-∏n-®Xv.tIm-t^-t]m-k Np-aØn- XShnem-°p-sa∂v- Un.-B¿.-sF DtZym-KkvY¿- `o-jWn-s∏Sp-Øn-bXmbn- dmlne ]cm-Xn-bn¬- ]dbp-∂p.- dn-am≥-Uv- Im-em-h[n- ]q¿-Ønbm-bXn-s\ Xp-S¿-∂v- Un.-B¿-.sF. lm-Pcm-°n-b-t∏m-fmWv- X\n°v- clky-am-bn- Nn-eXv- ]dbm-\p-s≠∂v- dm-ln-e aPn-kv-t{S‰n-s\ Adnbn-®Xv.- F∂m¬- Xs‚ tIm-SXn-bn¬- Hcp- clky-hp-ans√∂pw- A`n-`m-jI\p-am-bn- Btem-Nn-®Xn-\p- tijw- ]cm-Xn-bmbn- Fgp-Xn- \¬-Im-sa∂pw- aPn-kv-t{S‰v- hy-IvXam-°n.- C-tX Xp-S¿tkm-fm¿ X-´n-∏p-tI-kn¬ Pm-ayw e-`n-® k-cn-X F-kv \m-b¿ s]-cn-¥¬-a-Æ tIm-S-Xn-bn¬ ∂m-Wv dmln-e ]-cm-Xn F-gp-Xn \¬-In-bXv. \n-∂p ]p-d-tØ-°p- h-cp-∂p


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

A-]-I-Sw I-gn-ªn-«v \m-epZn-h-kw; \-Sp-tdm-Un-se tem-dn am-än-bn-Ã

]cn-]mSn a-t©-cn _n.-B¿.-kn: A-

[ym-]- ]-cn-io-e-\w ˛ 10.-00 a-t©-cn \-dp-I-c Iq-S-°-c A¬-lp-Z: am-km-¥ kz-em-Øv ˛ 6.-30 a-t©-cn Xr-∏-\-®n kn.-Fw. sk-°≥-U-dn a-Zv-d-k: am-km¥ kz-em-Øpw a-ºp-dw t\¿-®bpw-˛ 6.-30 Nm-∏-\-ßm-Sn ]n.-Fw.-F-kv.F. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-bw: a-e-∏p-dw D-]-Pn-√m kv-Iqƒ t{]m-{Kmw IΩn-‰n Aw-K-ß-fp-sS tbm-Kw ˛ 2.-30

]p-g° - m-´n-cn: tIm-´p-hm-Sv {I-j¿ bq-\n-‰n-\v ap-ºn-se {]-[m-\ tdmUn¬ a-dn-™ tem-dn am-‰n-bn-√.-]p-g-°m-´n-cn ˛-am-em-]-d-ºv Fw.-C.-- F-k.v sa-Un-°¬ tIm-fP - v dq´n¬ I-gn-™ Rm-bd - m-gvN - b - m-Wv an-\n-tem-dn- a-dn-™X - v. tem-dn-bnep-≠m-bn-cp-∂h - ¿-°v ]-cn-t°-‰ncp-∂p. Ip-Ø-s\-bp-≈ C-d-°hpw {Sm≥-kvt- ^m¿-a¿, I-cn-¶¬ Izm-dn-If - pw Ip-fh - p-sa-√mw kw-Kan-°p-∂ tdm-Uv h-°n-em-Wv A]-IS- w h-cp-Øn-b tem-dn \o-°w sN-øm-sX In-S-°p-∂-Xv. cm-{Xnbn¬ h-cp-∂ hm-l-\-ß-ƒ \-Sptdm-Un¬ a-dn-™p-In-S-°p-∂ tem-dn Im-Wp-Ib - n-√. C-Xv A-]I-S-Øn-\p Imc-W-am-hp-∂-Xm bn \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

Adnbn-¸pIÄ

sXm-gn ImÀ-Uv hn-X-c-Ww 23\v a-e-∏p-dw : A-b-¶m-fn sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bp-sS sXm-gn¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww 23\v 10.--30\v \-S-°p-sa-∂v \-K-c-k-` A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.

hm-l-\tam-ãm-hm-b ]n-Sn-In-«m-¸p-Ån A-d-Ìn a-e-∏p-dw: t]m-en-kn-s‚-bpw FIv-ssk-kv Hm-^n-k-dp-tS-bpw B¿.-Sn. Hm^n- k - d p- t Sbp-sam-s° tdm-fn¬ hm-l-\߃ X-´nsb-Sp-ØXn-\pw tamj-Ww \-SØn-b-Xn\pw \n-c-h[n tI-kpI-fn¬ {]P-∫m-¿ Xn-bm-b ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n A-d-Ãn¬. aphm-‰p-]p-g ]-g-\-]m-fn ]p-Ø≥ho-´n¬ B‚≥ P-∫m¿ F-∂ t]m-en-kv P-∫m-dm-Wv (43) a-e∏p-dw t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-emb-Xv. kv-s]-jy¬ {_m-©v Hm-^nk-sd-∂p ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn a-e∏p-dw ap-≠p-]-d-ºn-se Iq-{XmS≥ A-\o-kv _m-_p-hn-s‚ hml-\w X-´n-b tI-kn-em-Wn-bmƒ A-d-Ãn-em-hp-∂-Xv. hm-l-\-Øns‚ hn-e-bp-d-∏n-® ti-jw S-b¿ t\m-°m-s\-∂ t]-cn-em-Wv A\o-kv _m-_p-hn-s‚ sI.-F¬.˛02˛-Fw 7167 Im¿ X-´n-sIm-≠pt]m-b-Xv. s]-cp-ºm-hq-cn¬ h-®v hm-l\w hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn-\n-Sbn¬ \¬-In-b sam-ss_¬ \º¿ tI-{μo-I-cn-®v \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv C-bmƒ Ad-Ãn-em-b-Xv. 2002¬ sd-bn¬-th t]m-en-kp-Im-c-\m-sW-∂p ]-d™v bq-\n-t^m-an¬ X-´n-∏v \-SØp-∂-Xn-\n-sS t\-c-sØ ]n-Snbn-em-bn-cp-∂p. tam-„n-°p-∂ hm-l-\-߃ tZ-h¿-tim-e, Kq-U-√q¿, tIm-bº-Øq¿, tIm-X-aw-K-ew, l-cn]m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv hn¬∏\ \-S-Øn-b-Xv. Iq-Sp-X¬ At\z-j-W-߃ \-S-°p-∂p. a-e-∏p-dw Un-ssh.-F-kv.-]n . F-kv A-`n-em-jn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv kw-LØn¬ kn.-sF. Sn _n hn-P-b≥, F-kv.-sF. A-–-p¬ a-Po-Zv, F.F-kv.-sF D-Ω¿ ta-a-\, ko-\nb¿ kn.-]n.-H. km-_p-em¬, kn.]n.-H-am-cm-b kn-\p, cmw-Zm-kv F∂n-h-cp-ap-≠m-bn-cp-∂p.

^pSvt_mÄ ^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv Im-fn-Im-hv: Po-h-Im-cp-Wy {]h¿-Ø-\-߃-°v ^-≠v kz-cq]n-°p-∂-Xn-\p th-≠n ]q-tßmSv hn ]n Ip-™n-t∏m-°¿ kv-amc-I A-Jn-te-¥ym ^v-f-Uv-en-‰v ^p-Sv-t_mƒ Sq-¿-W-sa‚ v \-SØp-∂p. Un-kw-_¿ B-Zy-hm-cØn¬ ]q-tßm-Sv ssa-Xm-\n-bnem-Wv a¬-k-cw. So-ap-Iƒ 9961781701, 9656988555, 9447153850¬ _-‘-s∏-S-Ww.

]p-g-°m-´n-cn ˛-tIm-´p-hm-Sv -tdm-Un¬ a-dn-™ tem-dn

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-e-∏p-dw kºq¿-W s]≥-j≥ Pn-√-bmhm≥ H-cp-ßp-∂p. P -- n-√-bn-se ap-gp-h≥ ]-©m-b-Øp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn-epw kºq¿-Æ s]≥-j≥ \-S-∏m-°nbm-Wv Pn-√ Cu t\-´w ssI-hcn-°p-∂-Xv. P-\p-h-cn H-∂n-\v CXv kw-_-‘n-® {]-Jym-]-\w D≠m-hpw. k-aq-l-Øn-se G-‰hpw ]n-t∂m-°m-h-ÿn-bn-ep≈ hn-[-h-Iƒ, hr-≤¿, im-co-cnI am-\- n-I sh-√p-hn-fn t\-cnSp-∂-h¿, 50 h-b- v I-gn-™ Ahn-hm-ln-X-cm-b kv-{Xo-Iƒ, I¿-j-I sXm-gn-em-fn-Iƒ, F∂o hn-`m-K-ß-fn¬s∏-´ A¿-lcm-b ap-gp-h≥ B-fp-Iƒ-°pw t£-a s]≥-j≥ D-d-∏p-h-cpØn am-Xr-I-bm-hp-I-bm-Wv a-e∏p-dw.

A¿-l-X-bp-≠m-bn-´pw s]≥-j≥ e-`n-°m-Ø ap-gp-h≥ B-fp-I-sf-bpw I-s≠-Øn k¿°m¿ B-\p-Iq-√yw D-d-∏p-h-cpØp-sa-∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv ]-d™p. C-t∏mƒ 70 i-X-am-\tØm-fw t]-¿-°v am-{X-ta s]≥-j≥ e-`n-°p-∂p-≈q. kºq¿-Æ s]≥-j≥ Pn-√-bm-hp∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-©m-bØp-I-fn¬ Iymw-]p-Iƒ kw-LSn-∏n-°p-∂-Xn-\pw a-‰p Xp-S¿-\S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn\pw Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v. C-Xns‚ `m-K-am-bn F-√m ]-©m-bØp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-Ifn-epw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, IpSpw-_-{io, A-¶W-hm-Sn, Ab¬-°q-´w {]-h¿-Ø-I¿ Xp-Sßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬

F-√m ho-Sp-I-fpw k-μ¿-in-®v A-¿-l-X-bp-≈-h-sc I-s≠Øpw. Xp-S¿-∂v Un-kw-_¿ 10 ap-X¬ 20 h-sc hn-hn-[ hm¿-UpI-fn¬ Iym-w]p-Iƒ \-S-Øpw.A-¿-l-X-s∏-´-h¿-°v C-hnsS \n-∂pw s]≥-j≥ A-\p-hZn-°pw. _m-°n-bp-≈-Xv A-t\zj-Ww \-S-Øn-b ti-jw A-\ph-Zn-°p-I-bpw sN-øpw. Pn-√bn¬ sam-d-bq-¿, B-\-°-bw, ]p-em-a-t¥mƒ ]-©m-b-ØpIƒ C-t∏mƒ k-ºq-¿-W s]≥j≥ ]-©m-b-Øm-bn-´p-≠v. Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv lm-fn¬ ]-©m-b-Øv {]-knU‚p-am¿, sk-{I-´-dn-am¿, t£a-Im-cy ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥-am¿, s]¿-t^m-a≥kv Hm-Un-‰v kq-∏¿-ssh-k¿am¿, F-∂n-h-sc ]-s¶-Sp-∏n-®v

Im-fn-Im-hv: Ip-‰-Ir-Xy-߃ s]-cp-Ip-∂-Xn¬ A-\y kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ]-¶v h¿-[n-°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fnIƒ tPm-en sN-øp-∂ ÿm-]\m-[n-Im-cn-I-fpw hm-S-I sI-´n-Sbp-S-a-I-fpw b-Ym-k-a-bw hn-h-c߃ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp∂n-√. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-I-fp-sS hn-h-cw \¬-I-W-sa∂p t]m-en-kv s]m-Xp-P-\-߃°p ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´pw A-[n-Iw t]-cpw ]m-en-°p-∂n-√. Im-fn-Im-hv Su-Wp-I-fn¬ Xm-akn-°p-∂-h-cp-sS hn-h-c-am-Wv t]m-en-kn-s‚ ]-°-ep-≈-Xv. \m´n≥ ]p-d-ß-fn-¬ Ir-jn-]-Wn, sI-´n-Sw ]-Wn F-∂-h-bn¬ G¿-

Pn-√m-X-e in¬-∏-im-e \-S-Øn. s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-s‚ kmt¶-Xn-I {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn°p-∂-Xn-\pw ]-≤-Xn kp-K-a-ambn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\pw th-≠nbp-≈ am¿-§-\n¿-t≤-i-߃ in¬-∏-im-e \n¿-t±-in-®p. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ]-©m-b-Øv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v kn sI F -- d-km-Jv A-[y-£-\m-bn.-

ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-emfn-I-fp-sS kw-K-aw Pn-√m I-eŒ¿ sI _n-Pp D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ 100 Zn-\w ]q¿-Øn-bm-°nb 311 sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-f-f k-Ωm-\-hpw hn-X-c-Ww sN-bvXp. tIm-Uq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Pp-e- s]-e-sØmSn A-[y-£-X h-ln-®p. a-e-∏pdw _n.--Un.--H. sI Zn-hm-I-c≥, ae-∏p-dw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn Sn tIm-bm-ap, {Kma-∏-©m-b-Øv A-kn. sk-{I-´dn ko-Xm e-£v-an, tªm-°v ]©m-b-Øv hn-I-k-\ Im-cy ÿn-c k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw ]n ap-l-Ω-Zv, {Km-a-∏-©m-b-Øv a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ {Km-a- ssh-kv {]-kn-U‚ v kn ]n jm∏©m-b-Øn-se tZ-io-b {Km- Pn ]-s¶-Sp-Øp.

sXm-gn-ep-d-¸n 100 Zn-\w: tIm-Uq-cn 311 sXm-gn-em-fn-I-sf B-Z-cn-¨p

sI-«n-S D-S-a-IÄ-¡p-th-−n ssh-Zyp-Xnh-Ip-¸v X-WÂ-a-c-§Ä sh-«n-am-äp-¶p a-e-∏p-dw: ]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cn-In-se X-W¬-a-c-߃ kz-Im-cy sI-´n-S D-S-a-Iƒ-°pth-≠n ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ sh-´n-am-‰p-∂p. tdm-Uns‚ C-cp-`m-K-Øp-ap-≈ h-en-b B¬-a-c-߃ Dƒ-∏-sS-bm-Wv sI.-F-kv.-C.-_n. A-[n-Ir-X¿ sh-´n-am-‰p-∂-Xv. Nn-e sI.-F-kv.-C.-_n. DtZym-K-ÿ¿-°v ssI-°q-en \-¬In-bm-Wv X-W¬-a-c-߃ sh-´nam-‰p-∂-sX-∂v B-tcm-]-W-apb¿-∂n-´p-≠v.bm-{X-°m¿-°v X-W-te-In \n-c-h-[n B¬ a-c-ß-fm-Wv ]-S-

∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cp-Inep-≈-Xv. -C-h-sb-√mw kzm¿-∞ em-`Øn-\p th-≠n ssh-Zyp-X h-Ip∏n-se Nn-e¿ sh-´n am-‰p-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv \m-´p-Im¿. ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cpsS \-S-]-Sn-s°-Xn-sc {]-Xn-tj[w D-b-cp-∂p-≠v.-

{]-`m-j-Ww \m-sf a-t©-cn: A-–p-¿d-ln-am≥ _mJ-hn-bp-sS Zzn-Zn-\ {]-`m-j-W ]c-º-c \m-sf I-t®-cn-∏-Sn a-Zv-dkm A-¶-W-Øn¬ B-cw-`n- ]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cn-In¬ ssh-Zyp-Xnh-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Nn-√-Iƒ °pw. ssh-In-´v 6.--30\v Xp-S-ßpw. sh-´n-am-‰n-b B¬-a-cw

D-cp-¡p-\nÀ-am-Wim-e-bv¡v A-\p-a-Xn \Â-I-cp-Xv: {^âv-kv Hm-^v \m-NzÀ A-co-t°m-Sv: sF. Sn. sF, ap-≠{º {]-tZ-i-ß-fn¬ kz-Im-cy Iº-\n Xp-Sß - m-\n-cn-°p-∂ D-cp-°p\n¿-am-W im-ebv-°v A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂-Xv Kp-cp-X-c-am-b ]m-cnÿn-Xn-I {]-Xy- m-Lm-Xß - ƒ-°nS-bm-°p-sa-∂v A-co-t°m-Sv l÷v k¿-ho-kv lm-fn¬ tN¿-∂ {^‚ vk - v Hm-^v \m-Nz¿ ]-cn-ÿnXn kw-Lw A-co-t°m-Sv Nm-]‰ v- ¿ tbm-Kw ap-∂d - n-bn-∏p \¬-In. hn-jmw-i-߃ hm-bp-hn-te°pw am-c-I-am-b tem-l kw-bp‡-߃ a-Æn-te-°pw \n-t£-]n°p-∂ C-Øc - w ^m-ISv- d - n-Is - f P\-hm-k-tI-{μ-ß-fn-te-°v kz-KXw sN-ø-cp-Xv. ^m-Iv-S-dn-bp-sS ssZ-\w-Zn-\ B-hi - y- ß - ƒ-°p th-

≠n-bp-≈ A-an-X-am-b P-e D-]tbm-Kw Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-kpIƒ h-‰n-°p-w.--CX - v A-co-t°m-s´bpw ]-cn-kc - {- ]-tZ-iß - f - n-se-bpw P-\-ß-sf Zp-cn-X-Øn-em-°pw. Dcp-°p-\n¿-am-Wi - m-eI - ƒ ]-cn-kc-hm-kn-I-fp-sS B-tcm-K-y-sØbpw k-am-[m-\ Po-hn-Xs - Ø-bpw Xm-dp-am-dm-°n-bX - m-Wv k-am-\ Iº-\n-If - n¬-\n-∂p-≈ ]mT-sa-∂v tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. hm-bphpw P-e-hpw a-Æpw a-en-\-s∏-SpØp-∂ kz-Im-cy I-º\ - n-Iƒ-°pth-≠n H-cp P-\X - s - b Zp-cn-XØ - nem-°p-∂ km-lN - c - yw D-≠m-hmXn-cn-°m≥ _-‘s - ∏-´h - ¿ Pm-{KX ]m-en-°-W-sa-∂v tbm-Kw ap∂-dn-bn-∏p \¬-In. Nm-]v‰ - ¿ sN-

Pn.--sF.--H. sk-an-\mÀ \m-sf a-e-∏p-dw: kv-{Xo-˛-a-Xw-˛-a-tX-Xc-Xzw ap-kv-enw kv-{Xo C-S-s]-Sp∂p hn-j-b-Øn¬ tKƒ-kv C…m-an-Iv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n°p-∂ sk-an-\m¿ \m-sf \m-en\v a-e-∏p-dw Su¨ lm-fn¬ \-S°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn®p. ap-kv-enw kv-{Xo-bp-am-bn _‘-s∏-´v ]-e-X-cw hn-hm-Z-߃ tI-c-f-Øn¬ D-≠m-b km-l-Ncy-Øn-em-Wv sk-an-\m-¿.-sk-an-\m-dn¬ ]n hn d-lv-am-_n, sI sI jm-ln-\, tUm. F -- w sP F-kv a-√n-I ]-s¶-Sp-°pw. hm-¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v ]n dp-Ivkm-\, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ku-Z, Pn-√m k-an-Xn-bw-Kw j_o-_ a-¶-S, ^-kv-\ ]-s¶-SpØp.--

b¿-am≥ H lm-an-Ze - n, Nm-]‰ v- ¿ taJ-em tIm-˛HmUn-t\-‰¿ tdm-j≥ A-co-t°m-Sv, hm-g° - m-Sv ]-cn-ÿnXn kw-c-£-W k-an-Xn {]-knU‚ v sI F jp-°q¿ N¿-®I - ƒ°p t\-Xr-Xzw \¬-In.

A-d-hp-im-e A-S-¨p-]q-«m³ t\m-«o-kv Im-fn-Im-hv: ]-©m-bØ - n-se Bdmw hm¿-Un¬ sI-´p-ße - n¬ Ad-hp-im-e A-S® - p-]q-´m≥ ]-©m-bØv sk-{I-´d - n t\m-´o-kv \¬-In. P-\ß - ƒ-°v B-tcm-Ky {]-i\ v- ß - fp-≠m-°p-∂p F-∂p Im-Wn-®mWv \-S-]-Sn. sh-´n-°m-Sv l-cn-Zmkm-Wv ]-cm-Xn-°m-c≥.

sS k-©-cn-°m≥ ]-‰m-Ø A-hÿ-bm-Wv. kv-Iqƒ hn-´p-h-cp-∂ s]¨Ip-´n-Iƒ t]m-epw `o-Xn-bp-sS \ng-en-em-Wv. a-Z-y-e-l-cn-bn¬ taJ-e-bn-se A-\m-im-k-y-Øn-s\Øp-∂-h-cpw G-sd-bm-Wv. A∏≥-Im-∏v tIm-f-\n-bn¬ A-\mim-k-y-Øn-s\-Øn-b ]-e-scbpw tIm-f-\n-°m¿ t]m-ØpI¬ t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn®v ]n-Sn-∏n-®n-´p-ap-≠v. A-\-[n-Ir-X a-Z-y-hn¬-∏-\s°-Xn-tc i-‡-am-b {]-t£m-`hp-am-bn \m-´p-Im¿ cw-K-sØ-Øbn-´p-≠v.-- Rm-b-dm-gv-N t]m-ØpI¬ F-kv.-- -sF-bp-sS t\-Xr-X-zØn¬ ap-t≠-cn-bn¬ tbm-Kw tN-cm≥ \m-´p-Im¿ Xn-cp-am-\n-®ncn°p-I-bmWv.

a-Zv-d-km \-ho-I-c-Ww

P-\-d B-ip-]-{Xn-bn km-aq-ln-Ihn-cp-² i-eyw cq-£-am-hp-¶p bp-Ib - m-Wv. ]-Wh - pw samss_¬ t^m-Wpw tam-jW - w t]m-hp-∂X - pw ]-Xn-hm-bn-´p-≠v. t]m-en-kv ss\-‰v s]-t{Sm-fn-Mv i‡-am-°W - s - a-∂v Po-h\ - ° - m¿ ]d-bp-∂p. t]m-en-kv F-bvU - v t]mkv‰ - v h¿-jß - f - m-bn A-S™ p In-S°p-Ib - m-Wv. F-bU v- v t]m-k‰ v- n¬

s]-cn-¥¬-a-Æ:\n¿-am-W-Ønen-cn-°p-∂ sI-´n-S-Øn-s‚ …m_v X-I¿-∂p-ho-Wv aq-∂p sXm-gnem-fn-Iƒ-°p ]-cn-°v. t^m-W-nIv-kv I-º-\n-bn-se A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fm-b _Kn-_n-√(21), Kp-em¬ Kn-cn (19), Xm-t]m-jv(24) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v aq-∂p-aWn-tbm-sS-bm-Wv s]-cn-¥¬-aÆ a-e-∏p-dw tdm-Un-se kz-Imcy sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-Ww \S-°p-∂-Xn-\n-sS ap-Iƒ-h-isØ …m-_v A-S¿-∂p-ho-W-Xv.-Kp-cp-X-c-]-cn-t°-‰ _-Kn-_n-√( 21), Xm-t]m-jv(24) F-∂n-h-sc k¿-Pn-°¬,\yq-tdm- sF. kn-Ifn¬ {]-th-in-∏n-®p.--

s∏-´n-´p-≈-h-cp-sS I-W-°p-Isfm-∂pw e-`y-a-√. a-e-tbm-c taJ-e-bn¬ \-S-∂ H-t´-sd tam-jW-߃-°p ]n-∂n-epw C-h-cmsW-∂p kw-i-b-ap-≠v. I-©mhpw a-‰p e-l-cn h-kv-Xp-°-fpw Ch-cn-eq-sS hn-]-W-\w sN-ø-s∏Sp-∂p-≠v. H-t´-sd sIm-e-]m-X-I-ß-fnepw h≥-tam-j-W-ß-fn-epw C-hcp-sS ]-¶v sh-fn-hm-b-tXm-sS Ch-sc tPm-en-°p \n¿-Øm≥ Nne¿ a-Sn-°p-I-bm-Wv. B-km-an-Ifpw H-Uo-j-°m-cpw _w-Km-fn-Ifp-am-Wv a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Iq-Sp-X-ep-≈-Xv. sXm-gn-em-f-I-fp-sS hn-h-cw \¬-Im-Ø sXm-gn-ep-S-a-°pw sI-´n-S-bp-a-S-Iƒ-°p-sa-Xn-sc \S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v Im-fn-Im-hv

F-kv.s-- F. ]n cm-[m-Ir-jv-W≥ ]-d-™p.

Ip-Spw-_ k-lm-bk-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p a-t©-cn: Iq-en-∏-Wn-°n-S-bn-ep≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ho-Wp-acn-® C-cp-th-‰n h-f-cpw Ip-∂pΩ¬ tc-hn (48)bp-sS Ip-Spw-_sØ k-lm-bn-°m≥ \m-´p-Im¿ P-\-Io-b k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p. Im-h-\q¿ ap≥ ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv jco-^v (sN-b¿-am≥), ]n kn a-PoZv (I¨-ho-\¿) F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 101 Aw-K I-Ωn‰n-sb Xn-c-s™-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

am-\-hn-I aq-ey-§Ä D-bÀ-¯n-¸n-Sn-¡m³ hn-izm-kn-IÄ X-¿m-dm-h-Ww a-e-∏p-dw: a-X-hn-izm-kn-I-fn¬ \n-∂v D-∂-X-am-b am-\-hn-I-Xbp-sS {]-Jym-]-\-ß-fm-Wp-≠m-th-≠-sX-∂pw th-Z-\-b-\p-`hn-°p-∂-h-s\ a-Xw t\m-°m-sX km-¥z-\n-∏n-°m-\pw hr-≤sc-bpw Ip-™p-ß-sf-bpw am-\y-am-bn kw-c-£n-°m-\pw am-\hn-I aq-ey-߃ D-b¿-Øn-∏n-Sn-°m-\pw a-\p-jy¿ X-øm-dm-hW-sa-∂pw C-¥y≥ C-kv-em-lo aq-hv-sa‚ v P-\-d¬ sk-{I-´-dn tUm. lp-skbv≥ a-S-hq¿. ap-Pm-ln-Zv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-s‚ `m-K-am-bn a-e-∏p-dw a-fi-ew {]-Nm-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ar-Ko-b-X t]m-epw tXm-ev-∏n-°-s∏-Spw hn-[w kz-¥w ]nXm-hn-\m¬ _-em¬-°m-cw sN-ø-s∏-Sp-∂ ]n-©p _m-en-Iam¿ k-aq-l-Øn¬ D-≠m-h-cp-Xv. ]n-t©m-a-\-I-sf hn-¬°p-Ibpw s]m-≈n-°p-I-bpw sN-øp-∂ am-Xm-°-fpw k-aq-l-Øn-s‚ im-]-am-Wv. C-Ø-cw Xn-∑-Iƒ-s°-Xntc ssZ-ho-I-hn-izm-kØn¬ A-Sn-bp-d-®v \n-∂p-sIm-≠p-≈ \-thm-∞m-\-am-Wv {]hm-N-I-∑m¿ \n¿-h-ln-®n-´p-≈-Xv. A-‘-hn-izm-k-߃-°pw A-\m-Nm-c-߃-°p-sa-Xn-tc a-\p-jy-k-aq-l-sØ \-∑-bn-te°v h-gn-sX-fn-bn-°p-∂ \-thm-∞m-\ {]-h¿-Ø-I-cp-sS H-ØptN-c-em-Wv h-cp-∂ s^-{_p-h-cn-bn¬ tIm-´-°-en¬ \-S-°p-∂sX-∂pw lp-skbv≥ a-S-hq¿ ]-d-™p. a-fi-ew sI F≥ Fw {]-kn-U‚ v A-_p X-d-bn¬ A[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn A-_v-Zp¬ A-ko-kv kp-√-an,\u-jmZv Ip-‰ym-Sn, kn ap-l-Ω-Zv a-Z-\n, kn sI ap-l-Ω-Zv a-Z-\n, Sn F I-_o¿ kw-km-cn-®p.--

]-cn-Øn-Xn tem-e ta-J-e-bn-se a-c-§Ä ap-dn-¨pam-än ]q-t°m-´pw-]m-Sw: \-yp A-a-c-º-ew kw-c-£n-X h-\-ta-Jebv°v k-ao-]-ap-≈ ]-cn-ÿn-Xn tem-e ta-J-bn-se a-c-߃ ap-dn®p am-‰n-b-Xm-bn ]-cm-Xn. ]q-tØm-´w I-S-hn-se kz-Im-cy Irjn-bn-S-Øn-ep-≈ 20Hm-fw a-c-ß-fm-Wv ap-dn-®v \o-°n-b-Xm-bn I-≠-Øn-b-Xv. Im-fn-Im-hv h-\ ta-J-e-bn-te-Xpƒ-s∏-´ a-c-߃ Nn-√-Iƒ sh-´n D-W-°p-∂-Xn-\p-≈ {i-a-hpw \-S-∂n-´p-≠v. h-\-ta-J-ebn-se ssItb‰w I-s≠-Øp-∂-Xn-\m-bn \-S-Øn-b k¿-th°n-S-bn-em-Wv C-Xv I-s≠-Øn-b-Xv. Im-fn-Im-hv sd-bv-©p-ambn A-Xn¿-Øn ]-¶n-Sp-∂ Ir-jn-bn-S-߃-°v ]p-d-sa sske≥-dv hm-en I-cp-X¬ ta-J-e-tbm-Sv tN¿-∂v h-\-a-[y-Øn-embn C-cp-\q-dv G-°-tdm-fw Ir-jn-bn-S-am-Wp-≈-Xv. ]-cn-ÿn-Xn tem-e ta-J-e-bn-ep-≈ Ir-jn-bn-S-߃ k¿°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa-∂ B-h-iy-hpw \-S-∏n-em-bn-´n-√. cm-kh-f-ß-fp-sS-bpw Io-S-\m-in-\n-I-fp-sS-bpw A-an-X-am-b D-]tbm-K-hpw A-Xn¿-Øn-bn-se a-c-߃ D-W-°n \-in-∏n-°p-∂Xpw {]-tZ-i-Øpw hym-]-I-am-Wv. N-°n-°p-gn t^m-d-kv-‰v kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ c-≠v G°¿ A-©v sk-‚pw I-cp-hm-c-Ip-≠v kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ Htc-°¿ C-cp-]-Xv sk≥-dv ÿ-e-hpw Dƒ-s∏-sS aq-t\-Im¬ G°¿ h-\ `q-an ssItb-dn-bXmbnI-s≠-Øn-bn-´p-≠v.--

sX-cp-hp-hn-f-¡pIÄ I®-S¨p

F-S-¡-c Su-Wpw- ]-cn-k-c-hpw km-aq-lnIt{Zm-ln-I-fp-sS ]n-Sn-bn F-S-°-c: sX-cp-hv hn-f-°p-Iƒ I-Æ-S-®-tXm-sS F-S-°-c SuWpw- ]-cn-k-c-hpw km-aq-lnIt{Zm-ln-I-fp-sS Xm-h-f-am-bn amdp-∂p. am-k-ß-fm-bn A-ßm-Snbn-se an-° sX-cp-hv hn-f-°p-Ifpw {]-Im-in-°p-∂n-√. X-I-cm-dpIƒ ]-cn-l-cn-®v hn-f-°p-Iƒ sXfn-bn-°-W-sa-∂v \n-c-h-[n X-hW hym-]m-cn-I-fpw \m-´p-Im-cpw {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-Ir-Xtcm-Sv B-h-i-y-s∏-´n-´pw H-cp \-S]-Sn-bp-ap-≠m-bn-´n-√. Su-Wn¬ ]-g-b _-kv Ãm≥Un-\v ap≥-]n¬ Pq-\n-b¿

tN-º¿ ÿm-]n-® hn-f-°v am-{Xam-Wn-t∏mƒ sX-fn-bp-∂-Xv. k‘-y-bm-hp-∂-tXm-sS ]p-Xn-b, ]g-b _-kv Ãm≥Up-Iƒ a-Z-y-]cp-sS-bpw, I-©m-hv hn¬-∏-\°m-cp-sS-bpw, A-gn-™m-´-°mcp-sS-bpw, ]n-Sn-®p-]-dn-°m-cp-sSbpw Xm-h-f-am-bn am-dp-I-bm-Wv. kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ bm-{X-°m¿°v \n¿-`-bw Ãm≥Up-I-fn¬ \n¬-°m≥-t]m-epw ]-‰m-Ø Ah-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Un-em-hs´ bm-{X-°m-cp-sS Im-Øn-cn-∏v]p-c hn-h-n-[ kv-Ym-]-\-ß-fp-sS

]-c-k-y-t_m¿-Up-Iƒ sIm-≠v ]q¿-W-am-bn a-d-™ A-h-ÿbp-am-Wv . cm-{Xn-bm-bm¬ bm-{X-°m¿ `o-Xn-aq-ew Ãm≥Un¬ {]-th-in°m-dp-an-√. {]-Im-in-°m-Ø sXcp-hv hn-f-°p-Iƒ-°m-bn am-kwtXm-dpw h≥-Xp-I {Km-a∏©m-bØv A-[n-Ir-X¿ ssh-Z-yp-X t_m¿-Un-te-°v A-Sbv°p-∂pap-≠v. hn-f-°p-Iƒ {]-Im-in-∏n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-k-zo-I-cn°m-Ø-Xv P-\-ß-sf Zp-cn-X-Ønem-°n-bncn°p-I-bmWv.

eo-Kv-þ-kn.-]n.-Fw. kw-LÀ-jw: F-S-h-®-bn hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn ap-kv-enw-eo-Kv Hm-^n-kn-\v Xo-bn-«p

F-S-°-c: ap-t≠-cn-bn-epw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fn-epw a-Z-y-]-i√yw P-\-ß-fp-sS D-d-°w sI-SpØp-∂p. G-´-∏m-d, ta-se ap-t≠cn, A-∏≥-Im-∏v {]-tZ-i-ß-fn-emWv a-Z-y-]-cp-sS A-gn-™m-´w \m´p-Im¿-°v i-√-y-am-bn am-dn-bn-cn°p-∂-Xv. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ hym-P-Nm-cm-b-hpw A-\-[n-Ir-X hn-tZ-i-a-Zy hn¬-∏-\-bpw hym-]I-am-Wv. X-t±-i-hm-kn-I-fm-b Nn-e-cm-Wv A-\-[n-Ir-X a-Z-yhn¬-∏-\bv-°v ]n-∂n¬. ssh- I p- t ∂- c - a m- h p- ∂ - t XmsS ]p-d-sa-\n-∂p-≈-h-cpw {]-tZi-hm-kn-I-fpw hn¬-∏-\-tI-{μß-fn-se-Øpw. ]n-∂o-Sv a-Z-y-e-lcn-bn¬ A-gn-™m-´-am-Wv.-kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw ssh-Ip-t∂-c-ß-fn¬ tdm-Un-eq-

a-t©-cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤i - e - yw cq£-am-bn. ]-gb - tªm-°n¬ kv{Xo-If - p-sS-bpw Ip-´n-If - psS-bpw K¿-`n-Wn-If - p-sS-bpw hm¿-Up-Ifn¬ A-ka - b - Ø - v I-dß - n \-S° - p∂-hc - p-sS i-eyw Im-cW - w tcm-KnI-fpw Iq-sS \n¬-°p-∂h - c - pw Ip-g-

Ém-_v- X-IÀ-¶v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

F-S-h-Æ:F-S-h-Æ-bn¬ eo-Kv-˛kn.-]n.-Fw. kw-L¿-j-sØ XpS¿-∂v ap-kv-enw-eo-Kv Hm-^n-kn-\v Xo-bn-´p.-sNm-hm-gv-N A¿-≤-cm{Xn-bn-em-Wv F-Sh - Æ - Su-Wn-se ap-kv -enw-eo-Kv Hm-^n-kv A-·n°n-c-bm-°m≥- {i-aw \-S-∂-Xv. kw-`-h-Øn-\p-]n-∂n¬ kn.-]n.F-Ωm-sW-∂p ap-kve - nw-eo-Kv Btcm-]n-®p. Xn-¶-fm-gv-N \-S-∂ l¿-Ømen¬ tN-cn-Xn-cn-™p-≠m-b kwL¿-j-Øn¬ F-S-h-Æ P-am-eßm-Sn-bn-se kn.-]n.-Fw. F-S-hÆ tem-°¬ I-Ωn-‰n Hm-^n-kv Hcp hn-`m-Kw A-Sn-®p X-I¿-Øn-cp∂p. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®b - m-Wv I-gn™ Zn-h-kw ap-kv -enw-eo-Kv Hm^n-kn-\v Xo-bn-´-Xv. Xn-¶-fm-gv-N-

t]m-en-kp-Im¿ Xn-cn-™p t\m°m-ØX - n-\m¬ am-en-\y-߃ X≈p-∂ tI-{μ-am-bn am-dn-bn-´p-≠v. B-ip-]-{Xn tdm-Un¬ t\m-]m¿°n-Mv t_m¿-Un-√m-Ø-Xn-\m¬ K-Xm-KX - °p-cp-°v A-\p-`h - s - ∏-Sp∂-Xm-bn bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p.

sØ kw-L¿-j-Øn-\p ti-jw F-S-h-Æ-bn-epw ]-cn-k-c-Øpw cm-∏-I-en-√m-sX t]m-en-kv Imh¬ i-‡a - m-°n-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xn-\n-sS-bm-Wv eo-Kv Hm-^n-kn\p t\-sc B-{I-aW - a - p-≠m-bX - v. Su-Wn-\p k-ao-]s - Ø ko-Xnlm-Pn ku-[-Øn-\p t]m-en-kv Im-h-te¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶nepw ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ ]-g-b Hm^n-kv sI-´n-S-Øn-\p Im-h-ep≠m-bn-cp-∂n-√. Hm-Sn-°q-Sn-b \m´p-Im-cpw hn-h-c-a-dn-s™-Øn-b t]m-en-kpw tN¿-∂v Xo A-W® - Xn-\m¬ h≥ Zp-c¥ - w H-gn-hm-bn. Hm-^n-kn-\-I-sØ ^¿-Wo-®-dpI-fpw ^-be - p-If - pw X-I¿-Ø tij-am-Wv Xo-bn-´-Xv. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v H-Xm-bn, Ip-≠p-tXm-Sv,

3

Ip-ä-Ir-Xy-§Ä s]-cp-Ip-¶p; A-\ykw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-h-cti-J-c-Ww \-S-¡p-¶n-Ã

a-e-¸p-dw k-¼qÀ-W s]³-j³ Pn-Ã-bm-hm³ H-cp-§p-¶p

ap-t−-cn-bnepw ]cn-k-c¯pw a-Z-y-]-i-Ãyw cq£w

cm-a-]p-cw : I-´n-e-t»-cn a-º-D¬ D-eqw a-Zv-d-k tI-{μ K-h. \-ho-Ic-W ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.--F¬.--F. \n¿-h-ln-®p. Iw-]yq-´¿ em-_v, h-m-b-\-im-e, k-b≥-kv In-‰v F∂n-h-bm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈-Xv. a-Zv-d-k {]-kn-U-‚ v N-°-®≥ sam-bv-Xn-lm-Pn A-[y-£-X -hln-®p. j-ao¿, D-Ω¿, Sn Dssk≥-Zm-cn-an, sk-bv-X-e-hn, bq-\-kv ]-s¶-Sp-Øp.

kozhikode/MLE

ta-em-‰q¿: A-\-[n-Ir-X hn¬∏-\-°m-bn sIm-≠p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂ hn-tZ-i a-Zy-hp-am-bn a-[y-h-b-kv-I-s\ ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-hm-c-°p-≠v kz-tZ-in-bm-b ]m-tßm-´n¬ N-{μ-s\-bm-Wv (55) ta-em-‰q¿ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-Æm¿-°m-Sv _o-h-td-Pn¬ \n-∂p sIm-≠p-h-∂v Ip-cn-ipw-]-Sn, ap-t≠-ß-c `m-K- B-h-iy-°m¿-°p hn-X-c-Ww \-S-Øp-I-bm-Wv C-bm-fp-sS ]-Xn-hv. ß-fn¬ kn.-]n.-FΩ - n-s‚ sIm-Sn- B-dv en-‰¿ a-Zy-hp-am-bm-Wv {]-Xn-sb ta-em-‰q¿ Su-Wn¬- A-d-Ãv tXm-cW - ß - f - pw t]m-kv‰ - ¿ _m-\- sN-bv-X-Xv. dp-I-fpw \-in-∏n-°-s∏-´-Xm-bn kn.-]n.-Fw. B-tcm-]n-®p. _p-[-\m-gv-N ssh-Ip-t∂-cw F-S-h-Æ Su-Wn¬ ap-kv -enw-eoKn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj[ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-Khpw \-S-Øn. hn- ]n ep-Jv-am≥, sI ap-lΩ - Z- vI - p-´n, sI Sn A-ivd - ^v, ]n hn B-jn-Jv t\-Xr-Xzw \¬-In. s - ]-cn-¥¬-aÆ - Un-ssh.F-kv.-]n. sI ]n hn-P-b-Ip-am-dns‚ t\-Xz-Øn¬ F-Sh - Æ - , Im-fnIm-hv, h-≠q¿ tÃ-j\ - n-te-bpw ae-∏p-dw F.-B¿. Iymw-]n-te-bpw t]m-en-kv ÿ-eØ - v Iymw-]v sNøp-∂p-≠v.

sX-§v ]p-\-cp-²m-c-W ]-²-Xn t_m-[-h-¡-c-W-w sIm-t≠mn: tI-{μ K-h¨-sa‚n-s‚ \m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿Un-s‚ Io-gn-ep-≈ ap-Xp-h-√q¿ ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv am-\o-cn, ]qf-°-sØm-Sn \m-fn-tI-c D¬v-]m-Z-I kw-Lw sX-ßv ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn t_m-[-h-¬-°-c-W-hpw A-t]-£m t^m-dw hn-X-c-W-hpw sI.-ap-l-Ω-Zp-Æn-lm-Pn Fw.-F¬.-F.- D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-Xph-√q¿ {Km-a∏-©m-b-Øv t£-a-Im-cy Ãm≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ kn sI -jn-lm-_v A-≤y-£-X h-ln-®p. \m-k¿, ]n _-jo¿ ap-Xp-h-√q¿, Fw ]n -ap-l-Ω-Zv, A-–p¿d-lv-am≥ lm-Pn,A-l-Ω-ZmPn, d-km-Jv, \o-em-≠≥, A-–p-d-lv-am≥ lm-Pn, ]n ]n -jm-lp¬ lao-Zv -kw-kmcn-®p.


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

i-_-cn-a-e XoÀ-°m-S-IÀ-¡v ip-Nn-Xz k-tµ-iImÀ-Up-IÄ

]cn-]mSn

„a-t©-cn _n.B¿.kn: A[ym-]-I]-cn-io-e-\w ˛ 10.00 „a-t©-cn \-dp-I-c Iq-S-°-c A¬-lp-Z: am-km-¥ kz-em-Øv ˛ 6.30 „a-t©-cn Xr-∏-\-®n kn.Fw sk-°≥-U-dn a-Zv-d-k: am-km¥ kz-em-Øpw a-ºp-dw t\¿-®bpw-˛ 6.30 „Nm-∏-\-ßm-Sn ]n.Fw.Fkv.F l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ Hm-Un-t‰m-dn-bw: a-e-∏p-dw D-]-Pn-√m kv-Iqƒ t{]m-{Kmw IΩn-‰n Aw-K-ß-fp-sS tbm-Kw ˛ 2.30

F-S-¡-c Su-Wpw]-cn-k-c-hpw km-aq-lnI t{Zm-ln-I-fp-sS ]n-Sn-bn F-S-°-c: sX-cp-hv hn-f-°p-Iƒ I-Æ-S-®-tXm-sS F-S-°-c SuWpw- ]-cn-k-c-hpw km-aq-lnIt{Zm-ln-I-fp-sS Xm-h-f-am-bn amdp-∂p. am-k-ß-fm-bn A-ßm-Snbn-se an-° sX-cp-hv hn-f-°p-Ifpw {]-Im-in-°p-∂n-√. X-I-cm-dpIƒ ]-cn-l-cn-®v hn-f-°p-Iƒ sX-fn-bn-°-W-sa-∂v \n-c-h-[n X-h-W hym-]m-cn-I-fpw \m-´p-Imcpw {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-IrX-tcm-Sv B-h-i-y-s∏-´n-´pw H-cp \S-]-Sn-bp-ap-≠m-bn-´n-√. Su-Wn¬ ]-g-b _-kv Ãm≥Un-\v ap≥-]n¬ Pq-\n-b¿ tN-º¿ ÿm-]n-® hn-f-°v am-{Xam-Wn-t∏mƒ sX-fn-bp-∂-Xv. k‘-y-bm-hp-∂-tXm-sS ]p-Xn-b, ]-g-b _-kv Ãm≥Up-Iƒ a-Z-y]-cp-sS-bpw, I-©m-hv hn¬-∏-\°m-cp-sS-bpw, A-gn-™m-´-°mcp-sS-bpw, ]n-Sn-®p-]-dn-°m-cp-sSbpw Xm-h-f-am-bn am-dp-I-bm-Wv. kv-{Xo-I-f-S-°-ap-≈ bm-{X°m¿-°v \n¿-`-bw Ãm≥Up-Ifn¬ \n¬-°m≥-t]m-epw ]-‰mØ A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep≈-Xv. ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Un-em-hs´ bm-{X-°m-cp-sS Im-Øn-cn-∏v]p-c hn-h-n-[ kv-Ym-]-\-ß-fp-sS ]-c-k-y-t_m¿-Up-Iƒ sIm-≠v ]q¿-W-am-bn a-d-™ A-h-ÿbp-am-Wv . cm-{Xn-bm-bm¬ bm-{X°m¿ `o-Xn-aq-ew Ãm≥Un¬ {]th-in-°m-dp-an-√. {]-Im-in-°mØ sX-cp-hv hn-f-°p-Iƒ-°m-bn am-kw-tXm-dpw h≥-Xp-I {Kma∏©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ sshZ-yp-X t_m¿-Un-te-°v ASbv°p-∂p-ap-≠v. hn-f-°p-Iƒ {]Im-in-∏n-°m-≥ A-[n-Ir-X¿ \-S]-Sn-k-zo-I-cn-°m-Ø-Xv P-\-ßsf Zp-cn-X-Øn-em-°n-bp-´p-≠v.

A-]-I-Sw I-gn-ªn-«v \m-epZn-h-kw: \-Sp-tdm-Un-se tem-dn am-än-bn-à ]p-g-°m-´n-cn: tIm-´p-hm-Sv {Ij¿ bq-\n-‰n-\v ap-ºn-se {]-[m-\ tdm-Un¬ a-dn-™ tem-dn am-‰nbn-√.--]p-g-°m-´n-cn ˛-am-em-]-d-ºv Fw.--C.--F-kv sa-Un-°¬ tIm-fPv dq-´n¬ I-gn-™ Rm-b-dm-gv-Nbm-Wv an-\n-tem-dn- a-dn-™-Xv. tem-dn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Ip-Ø-s\-bp≈ C-d-°-hpw {Sm≥-kv-t^m¿a¿, I-cn-¶¬ Izm-dn-I-fpw Ip-fhp-sa-√mw kw-K-an-°p-∂ tdm-Uv h-°n-em-Wv A-]-I-Sw h-cp-Ønb tem-dn \o-°w sN-øm-sX InS-°p-∂-Xv. cm-{Xn-bn¬ h-cp-∂ hm-l-\-ß-ƒ \-Sp-tdm-Un¬ a-dn™p-In-S-°p-∂ tem-dn Im-WpI-bn-√. C-Xv A-]-I-S-Øn-\p Imc-W-am-hp-∂-Xm bn \m-´pIm¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

_menI-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv A-d-Ìvn tIm-´-°¬: X-an-gv _m-enI-sb ]oUn-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb t]m-eo-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. tIm-´-°¬ kq-∏n _-km-dn-se Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-°p∂ X-an-gv\m-Sv hn-cp-XmN-ew I-Seq¿ kz-tZ-in sIm-f-¥-thephns\-bm-Wv (32) Xn-cq¿ kn sF. B¿ dm-^n A-d-Ãv sN-bvXXv. I-gn-™ 16 mw Xnø-Xn-bmWv A-Sp-Ø apdnbn¬ Xm-a-kn°p-∂ B-dv h-b- p-Im-cn-sb Cbmƒ ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n®Xv. _m-en-I-bp-sS A-Ω-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv A-dÃv. cm{Xn F-´v a-Wn-°m-Wv Cbmƒ Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®-Xv. aq∂v h¿-j-am-bn C-hn-sS Xm-a-kn°p-∂ C-bmƒ-°v \m-´n¬ c-≠v `m-cy-amcpw Iq-sS H-cp `m-cy-bpap-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw Xm-a-kÿ-eØp \n-∂m-Wv C-bm-sf t]menkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. a-e-∏p-dw tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n.

ip-Nn-Xz k-tμ-i Im¿-Un-s‚ hn-X-c-Ww sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xn-cq-c-ßm-Sn: a-e-∏p-dw k-ºq¿W s]≥-j≥ Pn-√-bm-Im≥ H-cpßp-∂p.-Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ ]©m-b-Øp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏men-‰n-I-fn-epw k-ºq¿-W s]≥j≥ \-S-∏m-°n-bm-Wv Pn-√ Cu t\-´w ssI-h-cn-°p-∂-Xv. P-\p-hcn H-∂n-\v C-Xv kw-_-‘n-® {]Jym-]-\w D-≠m-hpw. k-aq-l-Øn-se G-‰-hpw ]nt∂m-°m-h-ÿn-bn-ep-≈ hn-[-hIƒ, hr-≤¿, im-co-cn-I am-\- nI sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿, 50 h-b- v I-gn-™ A-hn-hm-ln-Xcm-b kv-{Xo-Iƒ, I¿-j-I sXm-

gn-em-fn-Iƒ, F-∂o hn-`m-K-ßfn¬ s]-´ A¿-l-cm-b ap-gp-h≥ B-fp-Iƒ-°pw t£-a s]≥j≥ D-d-∏p-h-cp-Øn am-Xr-I-bmhp-I-bm-Wv a-e-∏p-dw. A¿-l-X-bp-≠m-bn-´pw s]≥j≥ e-`n-°m-Ø ap-gp-h≥ B-fpI-sf-bpw I-s≠-Øn k¿-°m¿ B-\p-Iq-√yw D-d-∏p-h-cp-Øp-sa∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv ]-d-™p. C-t∏mƒ 70 i-X-am-\-tØm-fw t]-¿-°v am-{X-ta s]≥-j≥ e-`n°p-∂p-≈q. k-ºq¿-W s]≥j≥ Pn-√-bm-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-

am-bn ]-©m-b-Øp-I-fn¬ Imw]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xn\pw a-‰p Xp-S¿-\-S-]-Sn-Iƒ kzoI-cn-°p-∂-Xn-\pw Xo-cp-am-\-ambn-´p-≠v. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn F-√m ]©m-b-Øp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏men-‰n-I-fn-epw P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, Ip-Spw-_-{io, A-¶¨-hmSn, A-b¬-°q-´w {]-h¿-Ø-I¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ F-√m ho-Sp-I-fpw k-μ¿in-®v A-¿-l-X-bp-≈-h-sc Is≠-Øpw. Xp-S¿-∂v Un-kw_¿ 10 ap-X¬ 20 h-sc hn-hn-[

hm¿-Up-I-fn¬ Iym-w]p-Iƒ \S-Øpw. A-¿-l-X-s∏-´-h¿-°v C-hnsS \n-∂v s]≥-j≥ A-\p-h-Zn°pw. _m-°n-bp-≈-Xv A-t\zj-Ww \-S-Øn-b ti-jw A-\ph-Zn-°p-I-bpw sN-øpw. Pn-√bn¬ sam-d-bq-¿, B-\-°-bw, ]p-em-a-t¥mƒ ]-©m-b-ØpIƒ C-t∏mƒ k-ºq-¿-W s]≥j≥ ]-©m-b-Øm-bn-´p-≠v. Xncq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv lm-fn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿, sk-{I-´-dn-am¿, t£-Im-cy ÿncw k-an-Xn sN-b¿-am≥-am¿,

Xn-cq-c-ßm-Sn: I-fn-bm-´-ap-°v F.Fw.F¬.]n. kv-Iq-fn-s‚ \h-Xn B-tLm-j-Øn-\v C-∂v hn-fw-_-c tLm-j-bm-{X-tbmsS Xp-S-°-am-Ip-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. ssh-Ip-t∂cw aq-∂v a-Wn-°v Im-cym-Sv sh®v kn.sF. A-\n¬ _n dm-hpØ¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. tLm-j-bm-{X-bn¬ ¢-∫pI-fpw hn-Zym¿-∞n-I-fpw hn-hn[ ^v-tfm-´p-I-fpw A-h-X-cn-∏n°pw. ssh-Ip-t∂-cw A-©v aWn-°v Fw.F-®v \-K-dn¬ ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n ssk-X-e-hn F-∂ Ip-™m-∏p \-h-Xn B-tLm-j {]-Jym-]\w \-S-Øpw. \-h-Xn B-tLmj-Øn-s‚ `m-K-am-bn Un-kw_¿, P-\p-h-cn am-k-ß-fn¬ am-Xr-kw-K-aw, k-l-hm-k Iym-ºv, sa-Un-°¬ Iym-ºv,

s]¿-t^m-a≥-kv Hm-Un-‰v kq∏¿-ssh-k¿-am¿, F-∂n-h-sc ]s¶-Sp-∏n-®v Pn-√m-X-e in¬-∏im-e \-S-Øn. s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-s‚ km-t¶-Xn-I {]-iv-\-߃ ]-cn-lcn-°p-∂-Xn-\pw ]-≤-Xn kp-K-aam-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\pw th≠n-bp-≈ am¿-§-\n¿-t≤-i-߃ in¬-∏-im-e \n¿-t±-in-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lvd a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v kn.-sI.F d-km-Jv A-[y-£-\m-bn.

tN-I-¶q-cn Ip-¶n-Sn-¨v a-s®-Sp-¯ 20 hm-l-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v Sn-¸Àtem-dn-I-fpw FIvkvIth-ädpw ]n-Sn-Iq-Sn aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v F-S-∏mƒ: A-\-[n-Ir-X-am-bn Ip-∂n-Sn-®v a-sÆ-Sp-°p-I-bm-bncp-∂ 20 Sn-∏¿ tem-dn-I-fpw FIvkvI-th‰-dpw Un.-ssh.-F^v.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™v t]m-en-kn-te¬-]n-®p. a-sÆ-Sp°p-∂ hn-h-cw A-dn-s™-Øn-b s]m-∂m-\n A-Uo-j-W¬ X-lkn¬-Zm¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ d-h\yp D-tZym-K-ÿ-sc k-a-c-°m¿ X-S-™p. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS am-Wq¿ tN-I-∂q¿ a-e_m¿ sU‚¬ tIm-f-Pn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ ÿ-e-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-gn-™ c-≠p Zn-h-kam-bn Cu {]-tZ-i-Øv \n-∂v Ip∂n-Sn-®v a-sÆ-Sp-Øv h-cn-I-bm-bncp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®- B-dpaWn-tbm-sS-bm-Wv Un.-ssh.-F^v.-sF. F-S-∏mƒ tªm-°v {]kn-U‚ v kp-Pn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-

Øn¬ 20 Hm-fw {]-h¿-Ø-I¿ tem-dn-I-fpw F¿-Øv-aq-h-dpw h-gnbn¬ X-S-™n-´v tem-dn-I-fn¬ sIm-Sn \m-´n-b-Xv. Xp-S¿-∂v s]m∂m-\n X-l-kn¬-Zm-tc-bpw N-ßcw-Ip-fw t]m-en-kn-t\-bpw A-dnbn-®p. A-Uo-j-W¬ X-l-kn¬Zm¿ C sP k-t¥m-jn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ d-h-\yp kw-Lw ÿ-esØ-Øn-b-t∏mƒ A-\-[n-Ir-Xam-bn Ip-∂n-Sn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In-sb-∂m-tcm-]n-®v D-tZym-Kÿ-sc X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-\p-a-Xn \¬-In-bXv Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏p-tZym-Kÿ-cm-sW-∂v d-h-\yp D-tZym-Kÿ¿ ]-d-s™-¶n-epw ^-e-ap≠m-bn-√. ]n-Sn-s®-Sp-Ø tem-dnIƒ B¿.-Un.-H h-∂v tI-sk-SpØm¬ am-{X-ta hn-´p \¬-Iq F∂ Xo-cp-am-\-Øn¬ k-a-c-°m¿ F-Øn-b-tXm-sS N-ß-cw-Ip-f-

Ip-ä-Ir-Xy-§Ä s]-cp-Ip-¶p; A-\y kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-h-cti-J-c-Ww \-S-¡p-¶n-à Im-fn-Im-hv: Ip-‰-Ir-Xy-߃ s]cp-Ip-∂-Xn¬ A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ]-¶v h¿-[n°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ tPm-en sN-øp-∂ ÿm-]-\m-[nIm-cn-I-fpw hm-S-I sI-´n-S-bp-S-aI-fpw b-Ym-k-a-bw hn-h-c-߃ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-∂n-√. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-I-fp-sS hn-h-cw \¬-I-W-sa∂p t]m-en-kv s]m-Xp-P-\-߃°p ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´pw A-[n-Iw t]-cpw ]m-en-°p-∂n-√. Im-fn-Im-hv Su-Wp-I-fn¬ Xm-akn-°p-∂-h-cp-sS hn-h-c-am-Wv t]m-en-kn-s‚ ]-°-ep-≈-Xv. \m´n≥ ]p-d-ß-fn-¬ Ir-jn-]-Wn, sI-´n-Sw ]-Wn F-∂-h-bn¬ G¿s∏-´n-´p-≈-h-cp-sS I-W-°p-Isfm-∂pw e-`y-a-√. a-e-tbm-c taJ-e-bn¬ \-S-∂ H-t´-sd tam-jW-߃-°p ]n-∂n-epw C-h-cm-

Øv \n-∂pw t{K-Uv F-kv.-sF N{μ-ti-J-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lw F-Øn k-a-c°m-cp-am-bn N¿-® sN-bv-sX-¶nepw B-h-iy-Øn¬ \n-∂pw k-ac-°m¿ ]n≥-am-dn-bn-√. A-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Sn-∏¿ tem-dn-I-fpw F¿-Øv-aq-h-dpw t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. s]m-∂m-\n-˛-sh-fn-b-t¶m-Sv `mK-Øv tImƒ \n-e-߃ \n-IØm-\m-Wv a-Æv sIm-≠p t]m-Ip∂-sX-∂v k-a-c-°m¿ B-tcm-]n®p. A-tX- k-a-bw s]m-∂m-\n taJ-e-bn¬ \-S-°p-∂ aq-∂v-tdm-UpI-fp-sS \n¿-am-W-Øn-\m-Wv asÆ-Sp-°p-∂-sX-∂pw I-cn-¶¬ No-fp-Iƒ \n-d-™ a-Æv F-Sp-°p∂-Xp sIm-≠v s]m-Xp-P-\-߃°v bm-sXm-cp B-i-¶-°pw h-Ibn-s√-∂p-am-Wv Sn-∏¿ tem-dn D-Sa-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv.-

h-fm-t©-cn: tZ-io-b-]m-X-bn-se ap-°n-e-∏o-Sn-I-bn¬ \m-ep-hm-l\-߃ Iq-´n-bn-Sn-®v aq-∂p- t]¿°v- ]-cn-°v. C-∂-se D-®-bv-°v ]Xn-s\m-∂-c-tbm-sS-bm-Wv A-]I-Sw. Xr-iq-cn¬-\n-∂v tIm-gnt°m-t´-bv-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv, sI.B¿.^p-Uv hn-X-c-W-hm-l\-am-b hm-\n-s\ a-dn I-S-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS h-fm-t©-cn `m-K-Øp-\n-∂p h-∂ s]-´n Hm-t´m _-kn-en-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. _-kv ap-∂n-ep-≈ hm-\n-en-Sn®p. hm≥ C-e-{Œn-Iv t]m-kv-‰n-enSn-®p. ]n-∂n¬ tIm-gn-t°m-Sp `mK-tØ-bv-°p X-s∂ h-cp-∂ sI.F-kv.C._n-bp-sS sSw-t]m {Sm-h-e-dpw Iq-´n-bn-Sn-®p. A-]-IS-Øn¬ _-kv bm-{X-°m-cm-b c≠p-t]¿-°pw Hm-t´m ss{U-h¿-

°p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc h-fm-t©-cn kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

tdm-Uv ]p-\À \nÀ-an-¡-Ww: F-kv.Un.]n.sF. N-ß-cw-Ip-fw: In-gn-°-c-bn¬ am-k-ß-fm-bn X-I¿-∂p bm-{Xmt¢-iw t\-cn-Sp-∂ tdm-Uv D-S≥ A-‰-Ip-‰ ]-Wn \-S-Øn K-Xm-KX tbm-Ky-am-°-W-sa-∂pw A√m-Ø ]-£w {]-t£m-` ]-cn-]mSn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa∂pw F-kv.Un.]n.sF ]m-hn-´]p-dw {_m-©.v tbm-K-Øn¬ {]kn-U‚ v k-eow ]m-hn-´-]p-dw A[y-£-X- h-ln-®p. d-km-Jv In-gn°-c, A-jv-d-^v ]m-hn-´-]p-dw, ^m-kn¬ kw-km-cn-®p.

tcm-K-\nÀW-b Iymw]v \S-¯n

tIm-´-°¬: hn√q¿ F.Fw. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tIm-´-°¬ {]m- Y - a nIm- t cm- K y- t I- { μ- Ø ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tcm-K-\n¿W-b Iym-w]v \-SØn. ]n.Sn.F.

Im-Sm-ºp-g-bn¬ ]n-Sn-bn-em-b X-an-gv-\m-Sv tam-j-W kw-Lw a-e-∏p-dw Pn-√-I-fn-em-bn ]-e {In- ºw-tX-\n kz-tZ-in tKm-]n Fan-\¬ tI-kp-I-fn-epw {]-Xn-I- ∂ ho-c-∏≥ (42) ]Xn-\-©p-Ifm-Wv. ]-e t]-cp-I-fn-em-Wv C- c≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv Im-Sm-ºph¿ A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. X-an-gv-\m- g F-kv.sF hm-kp-tZ-h-s‚ t\Sv tk-ew kz-tZ-in-I-fm-b N- Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-d-Ã{μ≥(39), a-Wn-I-WvT≥(26), Ip- v sN-bv-X-Xv. C-h-cn¬ ]-e-cpw ]am¿(31), cm-P≥(33), \m-K-cm-Pv e tI-kp-I-fn¬- in-£-b-\p-`-hnF-∂ tKm-]n (25) am-Xp(35), I- °p-∂-h-cpw Pm-ay-Øn-en-d-ßn

]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cn-In¬ ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Nn-√-Iƒ sh-´n-am-‰n-b B¬-a-cw

hyàn-IÄ-¡p-th-−n ssh-Zyp-Xnh-Ip-¸v X-WÂ-a-c-§Ä sh-«p-¶p ≈ h-en-b B¬-a-c-߃ Dƒ-∏sS-bm-Wv sI.-F-kv.-C.-_n. A[n-Ir-X¿ sh-´n-am-‰p-∂-Xv. Nn-e sI.-F-kv.-C.-_n. D-tZym-Kÿ¿-°v ssI-°q-en \-¬-Inbm-Wv X-W¬-a-c-߃ sh-´n-am-

‰p-∂-sX-∂v B-tcm-]-W-ap-b¿∂n-´p-≠v. -bm-{X-°m¿-°v X-W-te-In \n-e-h-[n B¬ a-c-ß-fm-Wv ]-S∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cp-Inep-≈-Xv.

tIm-´-°¬: tIm-´-°-ense hn ¬-∏-\ \n-IpXn Hm-^nkv Aku-I-cy-ß-fn¬. tIm-´-°¬ \K-c-k-`bpw kao-]-sØ Ggv ]©m-b-Øp-I-fpw Dƒ-sIm-≈p∂-XmWv tIm-´-°¬ Hm-^n-kv. aq-∂ph¿-jw ap-ºv tIm-´-°en¬ {]-h¿Ø-\w Xp-Sßn-b Hm^nkv \n-e-hn¬ H-‰-ap-dn-bn-¬ \m-ev Po-h-\-°m-cp-am-bmWv {]h¿-Ø-n-°p-∂Xv. c-≠pt]¿ I-S-]cn-tim-[-\°m-bn ]p-d-Øm-Wv. Xn-cq-c-ßmSn Xm-eq°pw Xn-cq¿ Xm-eq-°ns‚ G-Xm\pw `m-K-ß-fp-amWv Hm-^n-kn-s‚ ]-cn-[n F-∂n-cns° ^-b-ep-Iƒ kq-£n-°m≥ t]mepw C-S-an-s√-∂m-Wv ]-cmXn. hm-S-I sI-´n-S-Øn-em-Wv Hm^o-kv {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. tIm-´-°¬ \-K-c-k`-°v Iogn¬ ]-e sI-´n-S-ßfpw H-gn™pIn-S-°p-tºm-gm-Wv ]-cn-anXn-bn¬ sR-cp-ßn Hm-^nkv {]-

h¿-Øn-°p-∂Xv.

Pn.sF.H. skan-\mÀ \msf a-e-∏pdw: kv-{Xo˛a-Xw˛a-tX-X-cXzw ap-kv enw kv-{Xo C-Ss]-Sp∂p hn-j-b-Øn¬ tKƒ-kv Ckvem-an-Iv Hm¿K-ss\-tk-j≥ kwÿm-\ I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n°p-∂ sk-an-\m¿ \m-sf \men\v a-e-∏p-dw Su¨ lm-fn¬ \S-°psa-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dnbn-®p. ap-kv enw kv-{Xo-bp-am-bn _-‘s∏-´v ]-e-X-cw hn-hm-Z߃ tI-c-f-Øn¬ D≠m-b kml-N-cy-Øn-em-Wv sk-an-\m¿.sk-an-\m-dn¬ ]n hn d-lv am _n, sI sI jm-ln-\, tUm. Fw sP Fkv a√n-I ]s¶-Sp°pw. hm-¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ kwÿm-\ {]-knU‚ v ]n dp-Iv-km-\, P-\-d¬ sk-{I´dn sI ku-Z, Pn√m k-an-Xn-bwKw j-_o-_ a¶-S ]-s¶-SpØp.

{]-knU-‚ v C-{_m-low-Ip-´n DZv-LmS-\w sN-bv-Xp.

Ém-_v- X-IÀ-¶v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v s]-cn-¥¬-a-Æ: \n¿-am-W-Ønen-cn-°p-∂ sI-´n-S-Øn-s‚ …m_v X-I¿-∂p-ho-Wv aq-∂p sXm-gnem-fn-Iƒ-°p ]-cn-°v. t^m-W-nIv-kv I-º-\n-bn-se A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fm-b _Kn-_n-√(21), Kp-em¬ Kn-cn (19), Xm-t]m-jv(24) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v aq-∂p-a-Wn-tbm-sS-bm-Wv s]-cn¥¬-a-Æ a-e-∏p-dw tdm-Un-se kz-Im-cy sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-amWw \-S-°p-∂-Xn-\n-sS ap-Iƒ-hi-sØ …m-_v A-S¿-∂p-ho-WXv.K -- p-cp-X-c-]-cn-t°-‰ _-Kn-_n√( 21), Xm-t]m-jv(24) F-∂n-hsc k¿-Pn-°¬,\yq-tdm- sF.--knI-fn¬ {]-th-in-∏n-®p.--

Npcp¡¯nÂ

tZ-io-b]m-Xm hn-I-k-\w: C-c-IÄ-¡v \o-Xn e-`y-am-¡-Ww--þ F-kv.ssh.F-kv. a-e-∏p-dw: tZ-io-b ]m-X hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s]-´v \-S-°p∂ k¿-sh-bn¬ P-\-߃-°p-≈ B-i-¶-b-I-‰n C-c-Iƒ-°v \oXn e-`y-am-°m≥ A-[n-Im-cn-Iƒ X-øm-dm-I-W-sa-∂v Fkv.ssh.F-kv Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰v B-h-iy-s]-´p. tdm-Upw ]›m-X-e hn-I-k-\-hpw A-\n-hm-cy-am-sW-∂n-cn-s° Zo¿-L hn£-W-tØm-Sv Iq-Sn-b ]-≤-Xn-I-fm-Wv \m-Sn-\v B-h-iyw. F∂m¬ hn-I-k-\-Øn-s‚ t]-cn¬ Ip-Sn-bn-d-°-s]-Sp-∂-h¿-°v aXn-bm-b \-jv-S ]-cn-lm-c-hpw B-h-iy-am-b Po-hn-tXm-]m-[n-bpw \¬-Im≥ _-‘-s]-´-h¿ X-øm-dm-I-Ww. ho-Sp-I-fpw B-cm-[-\me-b-ß-fpw Ir-jn `q-an-bpw I-gn-h-Xpw H-gn-hm-°n P-\-hm-kw Ipd-™ `m-K-ß-fn-eq-sS A-sse-sa‚ v \-S-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s]-´p. ]n sI Fw k-Jm-^n A-[y-£-X h-ln-®p.

t{Km-_m-Kv hn-X-c-W-¯n X-«n-s¸-¶v ]-cm-Xn F-S-∏mƒ: Du¿-÷n-X ]-®-°-dn-bp¬-]m-Z-\w e-£y-am-°n Irjn h-Ip-∏v I¿-j-I¿-°v hn-X-c-Ww sN-bv-X t{Km-_m-Kv ]-®-°dn ssX -hn-X-c-W-Øn¬ hym-]-I-am-bn {I-a-t°-Sv \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. 1500 cq-] k¿-°m-dn-s‚ hn-ln-X-hpw 500 cq-] I¿-j-Is‚ hn-ln-X-hpw tN¿-∂v 2000 cq-]-bm-Wv Hm-tcm I¿-j-I-\n¬ \n-∂pw Ir-jn h-Ip-∏v Cu-Sm-°n-Sn-bn-´p-≈-Xv. F-∂m¬ samØw 200 cq-] hn-e-°p-≈ ssX-I-fm-Wv _m-Kn-ep-≈-sX-∂m-Wv I¿-j-I¿ ]-d-bp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-sc A-t\z-j-Ww \-S-Øn {Ia-t°-Sv I-≠p-]n-Sn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p I-≠-\-Iw ta-J-ebn-se I¿-j-I-¿ Im-e-Sn Ir-jn Hm-^n-k¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-.

Nn-¿m-\q-cn In-WÀ C-Sn-ªp Xm-gv-¶p N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q-cn¬ sX-ßn≥ tXm-∏n¬ ÿn-Xn sNøp-∂ 22 Np-‰n-ep-≈ In-W¿ C-Sn-™p Xm-gv-∂p. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. h-´-Øq¿ h-f-∏n¬ ]-co-®n-lmPn-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-Xm-Wv In-W¿. H-∂-c ao-‰¿ D-b-cØn¬ D-≠m-bn-cp-∂ ssI-h-cn-b-S-°w ]q¿-W-am-bpw Xm-gv∂p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. 10 tIm¬ Xm-gv-N-bn¬ sN-¶-√p sIm-≠v ]-Sp-Øp-b¿-Øn-b-Xm-Wv. A-Sn-`m-Kw ]m-d-bm-bn-cps∂-∂pw In-W¿ ]-Sp-Øp-b¿-Øn-bn-´v G-gv h¿-j-am-sb-∂pw D-S-a ]-d-™p.

sX-§v ]p-\-cp-²m-c-W ]-²-Xn t_m-[-h-¡-c-W-w \sIm-t≠mn: tI-{μ K-h¨-sa‚n-s‚ \m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿-Un-s‚ Io-gn-ep-≈ ap-Xp-h-√q¿ ]-©m-b-Øv 11˛mw hm¿Uv am-\o-cn, ]q-f-°-sØm-Sn \m-fn-tI-c D-Xv-]m-Z-I kw-Lw sXßv ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xn t_m-[-h-Xv-I-c-W-hpw A-t]-£m t^m-dw hn-X-c-W-hpw sI.-ap-l-Ω-Zp-Æn-lm-Pn Fw.-F¬.-F- DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-Xp-h-√q¿ {Km-a∏-©m-b-Øv t£-a-Imcy Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ kn.-sI.-jn-lm-_v A-≤y-£X h-ln-®p. \m-k¿, ]n.-_-jo¿ ap-Xp-h-√q¿ kw-kmcn-®p.

"JpÀ-B³ Im-e-¯n-sâ h-gn-hnf-¡v '

]-cn-an-Xn-I-fn hoÀ-¸p-ap-«n hnÂ-¸-\\n-Ip-Xn Hm-^nkv

a-e-∏p-dw: ]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cn-In-se X-W¬-a-c-߃ kz-Im-cy sI-´n-S D-S-a-Iƒ-°pth-≠n ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[nIr-X¿ sh-´n-am-‰p-∂p. tdm-Un-s‚ C-cp-`m-K-Øp-ap-

Kp-cp-h-μ-\w, ]q¿-h hn-Zym¿∞n kw-K-aw, I-em-]-cn-]m-SnIƒ, kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f\w, e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[h¬-°-c-Ww \-S-°pw. s^-{_p-h-cn-bn¬ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w \-S-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-[m-\m-[ym]n-I kq-k-Ω tPm¨, C j-d^p-≤o≥, ]n.]n ap-\o¿v, hn \mk¿, sI._n k-Æn, Sn.kn kptc-jv-Ip-am¿, ]n hn-t\m-Zv Ipam¿, ]n.]n jw-kp-≤o≥, kn A≥-km¿, Fw j-_o¿ A-en, A-_v-Zp¬ d-km-Jv ]-s¶-Sp-Øp.

I-hÀ-¨: F-«w-K X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-Ä ]nem-¯-d-bn A-d-kv-änÂ

sW-∂p kw-i-b-ap-≠v. I-©mhpw a-‰p e-l-cn h-kv-Xp-°-fpw Ch-cn-eq-sS hn-]-W-\w sN-ø-s∏h-fm-t©-cn: Im-Sm-ºp-g ]n-emSp-∂p-≠v. Ø-d-bn-se hm-S-I Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-®v I-f-hp \-S-Ønbn-cp-∂ F-´w-K X-an-gv-\m-Sv kztZ-in-I-sf Im-Sm-ºp-g t]m-en-kv ]-c-∏-\-ßm-Sn: am-\-h-cm-in t\- A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]n-em-Ø-dcn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂ {]-Xn-k- bn¬ Izm¿-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn‘n-Iƒ-°p-≈ ]-cn-lm-c-am-Wv °p-I-bm-bn-cp-∂ C-h-sc \m-´pJp¿-B≥ ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂- Im¿ \n-co-£n-®p-h-cn-I-bm-bn-cpsX∂pw A-Xv ]Tn-°m\pw ]-I- ∂p. _p-[-\m-gv-N ]p-e¿-s® aq¿-Øm\pw k-aq-lw X-øm-dm-h- ∂p-a-Wn-tbm-sS I-f-hn-\m-bpW-sa∂pw Pn√m-]-©mb-Øv ≈ ]-≤-Xn B-kq-{X-Ww sN-øp{]-knU‚ v kp-l-d a-ºm-Sv ]- ∂-Xn-\n-sS t]m-en-kpw \m-´p-Imd™p. sN-´n-∏-Sn-bn¬ sF.F- cpw tN¿-∂m-Wv {]-Xn-I-sf ]n-Snkv.F-an-s‚ I-o-gn¬ \-S-Øp-∂ Iq-Sn-b-Xv. C-h¿ ho-Sp-I-fn¬ ]qJp¿-B≥ te-Wn-Mv kv-Iqƒ ´p-s]m-fn-®pw B-fp-Iƒ- A-dnhm¿jn-I kw-K-ahpw A-hm¿- ™m¬ X-e-°-Sn-®p-am-Wv I-f-hv Uv Zm-\-hpw \n¿-h-ln-°p-I-bm- \-S-Øp-∂-sX-∂m-Wv t]m-en-knb-n-cp-∂p Ah¿. kn k-_m-lv t\m-Sp ]-d-™-Xv. {]-Xn-I-fn¬ aq-∂p t]¿ Xr-iq¿, ]m-e-°m-Sv, kw-km-cn-®p.

3

Ifnbm«ap¡v F.Fw.FÂ.]n.Fkv. \hXn BtLmj¯n\v C¶p XpS¡w

a-e-¸p-dw k-¼qÀ-W s]³-j³ Pn-Ã-bm-hm³ H-cp-§p-¶p

In-e t»m-¡vX-e ]cn-io-e\ ]cn-]mSn Xn-cq-c-ßm-Sn: tI-c-f C≥-Ãn‰yq-´v Hm-^v tem-°¬ A-Uv-an-\nkv-t{S-j≥ (In-e) Xn-cq-c-ßm-Sn tªm-°v-X-e ]-cn-io-e-\ ]-cn]m-Sn \-S-Øn. Pn-√-bn-se Hm-tcm ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ F-gv ho-Xw DtZym-K-ÿ¿-°pw P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ-°p-am-bn Xn-cq-c-ßm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn-emWv ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n-®Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v hn hn P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm‚nwKv I-Ω-‰n sN-b¿-t]-gv-k-W≥ sI Sn km-Pn-Z A-[y-£-bm-bn. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw hn sI kp-ss_-Z, In-e tªm-°v tIm¿Un-t\-‰¿ sI _m-e-Ir-jv-W≥, In-e ^m-°¬-‰n bp.sI ap-ÿ^ ¢m-s -Sp-Øp.

Ip-‰n-∏p-dw: i-_-cn-a-e Xo¿-YmS-I¿-°p-≈ B-tcm-Ky-˛-ip-NnXz k-tμ-i-Im¿-Up-Iƒ Btcm-Ky-h-Ip-∏v hn-X-c-Ww sN-bvXp. F≥.-B¿.-F-®v.-F-Ωn-s‚ k- l - I - c - W - t Øm- s S- b m- W v s]m- X p- P m- \ m- t cm- K y- h n- ` m- K w Im¿-Uv X-øm-dm-°n-b-Xv. sI.-Sn. P-eo¬ Fw.-F¬.-F. I¿-Wm-IS-bn¬-\n-s∂-Øn-b Kp-cp-kzman sI. kp-tc-jv-Ip-am-dn-\v \¬In hn-X-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Sn k-Pn-X A-[y-£-X h-ln-®p. sl¬-Øv kp-∏¿-ssh-k¿ ]n tPym-Xn-{]-Im-iv, sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿-am-cm-b ]n am\p-h¬ Ãm≥-en, jm-lp¬ lao-Zv -cm-tP-jv {]-im-¥n-bn¬, hn sI Pn-jn jw-kp-≤o≥kw-_‘n-®p.

kozhikode/MLR

ap-ßn-b-h-cp-am-Wv. kw-L-sØ°p-dn-®v t]m-en-kv Iq-Sp-X¬ At\z-j-Ww \-S-Øn-h-cn-I-bm-Wv. Pn-√-bn¬ \-S-∂ ]-e I-f-hp tIkp-I-fn-epw C-h¿-°v ]-¶p-≈Xm-bn t]m-en-kv ]-d-™p. C-hsc Xn-cq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-°n dn-am‚ v sN-bv-Xp.

\m-hm-ap-Ip-µ kv-Iq-fn k-a-{K kv-t]mÀ-Sv-kv hn-I-k-\ ]-²-Xn Xn-cp-\m-hm-b: \m-hm-ap-Ip-μ lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ae-∏p-dw Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ k-a-{K kv-t]m¿-Sv-kv hn-I-k-\ ss]-e-‰v ]-≤-Xn Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-lv-d a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 2013˛14 h¿-jw \m-hm-ap-Ip-μ kv-Iq-fn-\\p-h-Zn-® ]-Øv e-£w cq-]-bpsS B-Zy K-Up-hm-b aq-∂p e£w cq-]-bp-sS sN-°v Pn-√m ]©m-Øw-Kw ]n ssk-X-e-hn {][m-\-[ym-]-I≥ Sn ]n A-®p-X≥Ip-´n-°v ssI-am-dn. dm-©n-bn¬ \-S-∂ c-≠m-a-Xv km-^v Pq-\nb¿ A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ sdt°m¿-tUm-sS kz¿-Ww t\-Sn-b hn-Zym-e-b-Øn-se kn sI {]-PnX-°v kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚n-s‚bpw kv-t]m¿-Sv-kv A-°m-Z-an-bpsS-bpw D-]-lm-cw am-t\-P¿ ]n ]-fl-\m-`-\pw ]-cn-io-e-I≥ Knco-jn-\v kv-Iqƒ A-Uv-an-\n-kvt{S-‰¿ hn-jv-Wp-Zm-kpw k-Ωm\n-®p.


{]mtZ-inIw

21 \-hw-_¿ 2013 hymgw

hyàn-IÄ-¡p-th-−n ssh-Zyp-Xn h-Ip-¸v X-WÂ-ac- § - Ä sh-«n-am-äp-¶p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw ]-c-∏-\-ßm-Sn: 11 sI.hn. sse\n-te-°p Nm-™p-\n¬-°p-∂ a-c-®n√-Iƒ sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\v C-∂v H-º-Xp-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©ph-sc ]p-Ø-cn°¬, tImS-Xn ]-cn-kcw, ]m-e-Øn߬, A-‰-Ø-ßmSn, \-gvk-dn tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sshZyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„a-t©-cn _n.B¿.kn: A-

[ym-]- ]-cn-io-e-\w ˛ 10.00

„a-t©-cn \-dp-I-c IqS-°-c

A¬-lp-Z: am-km-¥ kz-em-Øv ˛ 6.30 ]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdm-U-cn-In¬ ssh-Zyp-Xnh-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Nn-√-Iƒ „a-t©-cn Xr-∏\-®n kn.Fw. sh-´n-am-‰n-b B¬-a-cw sk-°≥U-dn a-Zvd-k: am-km¥ kz-emØpw a-ºp-dw t\¿-®bpw˛ 6.30 „Nm-∏-\-ßm-Sn ]n.Fw.Fkv.F. l-b¿- sk-°≥U-dn kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dnbw: a-e-∏pdw D-]-Pn√m kv-Iqƒ t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fp-sS tbm-Kw ˛ 2.30

]-cn-Øn-Xn tem-e ta-J-e-bn-se a-c-§Ä ap-dn-¨pam-än ]q-t°m-´pw-]m-Sw: \-yq A-a-c-ºew kw-c-£n-X h-\-ta-Je-°v k-ao-]-ap-≈ ]-cn-ÿn-Xn tem-e ta-J-bn-se a-c-߃ ap-dn-®p am‰n-b-Xm-bn ]-cm-Xn. ]q-tØm-´w I-S-hn-se kz-Im-cy Ir-jn-bn-SØn-ep-≈ 20Hm-fw a-c-ß-fm-Wv ap-dn-®p\o-°n-b-Xm-bn I-≠Øn-b-Xv. Im-fn-Im-hv h-\ta-Je-bn-te-Xpƒ-s∏-´ a-c-߃ Nn√-Iƒ sh-´n D-W-°p-∂-Xn-\p≈ {i-a-hpw \-S-∂n-´p-≠v. h-\ta-J-e-bn-se ssI-tb-‰w Is≠-Øp-∂-Xn-\m-bn \-S-Øn-b k¿-th-°n-S-bn-em-Wv C-Xv Is≠-Øn-b-Xv. Im-fn-Im-hv td©p-am-bn AXn¿-Øn ]-¶n-Sp-∂ Ir-jn-bn-S߃-°p ]p-d-sa ssk-e≥-dv hmen I-cp-X¬ ta-J-e-tbm-Sv tN¿∂v h-\-a-[y-Øn-em-bn C-cp-\q-dv G-°-tdm-fw Ir-jn-bn-S-am-Wp≈-Xv. ]-cn-ÿn-Xntem-e ta-Je-bn-ep-≈ Ir-jn-bn-S-߃ k¿°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa-∂ B-hiy-hpw \-S-∏m-bn-´n-√. cm-k-h-fß-fp-sS-bpw Io-S-\m-in-\n-I-fpsS-bpw A-an-X-am-b D-]-tbm-Khpw A-Xn¿-Øn-bn-se a-c-߃ D-W-°n \-in-∏n-°p-∂-Xpw {]tZ-i-Øpw hym-]-I-am-Wv. N-°n-°p-gn t^m-d-kv-‰v kvt‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ c-≠v G°¿ A-©v sk-‚pw I-cp-hm-c°p-≠v kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ H-tc-°¿ C-cp-]-Xv sk≥-dv ÿe-hpw Dƒ-s∏-sS aq-t∂-Im¬ G-°¿ h-\ `q-an ssI-tb-dnbXmbn I-s≠-Øn-bn-´p-≠v.--

sXm-gn-em-fn-I-sf B-Z-cn-¨p a-e-∏p-dw: tIm-Uq¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-se tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-fpsS kw-K-aw Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ 100 Zn\w ]q¿-Øn-bm-°n-b 311 sXm-gnem-fn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-hpw hnX-c-Ww sN-bv-Xp. tIm-Uq¿ {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-Pp-es]-e-sØm-Sn A-[y-£-X h-ln®p. a-e-∏p-dw _n.--Un.--H. sI Zn-hmI-c≥, a-e-∏p-dw tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Sn Sn tIm-bmap, {Km-a-∏-©m-b-Øv A-kn. sk-{I-´-dn ko-Xm e-£v-an, tªm°v ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ Im-cy ÿn-c k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw ]n ap-l-Ω-Zv,{Km-a-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn ]n jmPn ]-s¶-Sp-Øp.

a-e∏ - p-dw: ]-S∏ - d - º - v sIm-fØ - q¿ tdm-U-cn-In-se X-W¬-a-c-߃ kz-Im-cy sI-´n-S D-Sa - I - ƒ-°p-th≠n ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v A-[n-IrX¿ sh-´n-am-‰p-∂p. tdm-Un-s‚ Ccp-`m-K-Øp--≈ h-en-b B¬-a-c߃ Dƒ-s∏-sS-bm-Wv sI.-Fkv.-C.-_n. A-[n-Ir-X¿ sh-´n-am‰p-∂X - v. Nn-e sI.-Fk - v.C - .-_n. DtZym-Kÿ ¿-°v ssI-°q-en \-¬In-bm-Wv X-W¬-a-c-߃ sh-´nam-‰p-∂-sX-∂v B-tcm-]-W-apb¿-∂n-´p-≠v.-bm-{X-°m¿-°v XW-te-In \n-e-h-[n B¬ a-c-ßfm-Wv ]-S-∏-d-ºv sIm-f-Øq¿ tdmU-cnIn-ep-≈-Xv.

]-cn-an-Xn-I-fn hoÀ-¸p-ap-«n hnÂ-¸-\\n-Ip-Xn Hm-^nkv tIm-´-°¬: tIm-´-°-ense hn ¬-∏-\\n-IpXn Hm-^nkv A-kuI-cy-ß-fn¬. tIm-´-°¬ \-K-ck-`bpw kao-]-sØ Ggv ]©m-b-Øp-I-fpw Dƒ-sIm-≈p∂-XmWv tIm-´-°¬ Hm-^n-kv. aq-∂ph¿-jw ap-ºv tIm-´-°en¬ {]-h¿Ø-\w Xp-Sßn-b Hm^nkv \n-e-hn¬ H-‰-ap-dn-bn-¬ \m-ev Po-h-\-°m-cp-am-bmWv {]h¿-Ø-n-°p-∂Xv. c-≠pt]¿ I-S-]cn-tim-[-\-

°m-bn ]p-d-Øm-Wv. Xn-cq-c-ßmSn Xm-eq°pw Xn-cq¿ Xm-eq-°ns‚ G-Xm\pw `m-K-ß-fp-amWv Hm-^n-kn-s‚ ]-cn-[n F-∂n-cns° ^-b-ep-Iƒ kq-£n-°m≥ t]mepw C-S-an-s√-∂m-Wv ]-cmXn. hm-S-I sI-´n-S-Øn-em-Wv Hm^o-kv {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. tIm´-°¬ \-K-c-k`-°v Io-gn¬ ]-e sI-´n-S-ßfpw H-gn-™pIn-S-°ptºm-gm-Wv ]-cn-an-Xn-bn¬ sRcp-ßn Hm-^nkv {]-h¿-Øn-°p-

_menI-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hn-s\ A-d-Ìv sN-bv-Xp tIm-´-°¬: X-an-gv _m-enI-sb ]oUn-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb t]m-en--kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. tIm-´-°¬ kq-∏n _-km-dn-se Izm¿-t´-gvkn¬ Xm-a-kn°p∂ X-angv\m-Sv hn-cpXmN-ew I-Seq¿ kz-tZ-in sIm- f - ¥ - t hsIm-f-¥-th-ep ephns\- b mWv (32) Xncq¿ kn.sF. B¿ dm-^n A-d-Ãv sN-bv-XXv. I-gn-™ 16mw Xnø-Xn-bm-Wv

A-Sp-Ø apdnbn¬ Xm-a-kn-°p∂ B-dp h-b- p-Im-cn-sb Cbmƒ ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n®Xv. _m-en-I-bp-sS A-Ω-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv A-dÃv. cm{Xnbm-Wv C-bmƒ Ip-´nsb ]o-Un-∏n-®-Xv. aq-∂ph¿-j-am-bn C-hn-sS Xm-a-kn-°p-∂ C-bmƒ-°v \m´n¬ c-≠v `m-cy-amcpw ChnsS Hcp `m-cy-bp-ap-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. I-gn-™ Zn-h-kw Xm-akÿ-e-Øp\n-∂m-Wv C-bmsf t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ae-∏p-dw tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm°n.

∂Xv.

Pn.sF.H. skan-\mÀ \msf a-e∏ - pdw: kv{- Xo˛a-Xw˛a-tX-Xc - Xzw ap-kvenw kv{- Xo C-Ss]-Sp-∂p hn-jb - Ø - n¬ tKƒ-kv C-kvem-anIv Hm¿K-ss\-tk-j≥ kwÿm\ I-Ωn‰n kw-LS- n-∏n-°p-∂ skan-\m¿ \m-sf \m-en\v a-e-∏p-dw Su¨ lm-fn¬ \S-°psa-∂v kw-

t{Km-_m-Kv hn-X-c-W-¯n X-«n-s¸-¶v ]-cm-Xn F-S-∏mƒ: Du¿-Pn-X ]-®-°-dnbp¬-∏m-Z-\w e-£y-am-°n Irjn h-Ip-∏v I¿-j-I¿-°v hn-X-cWw sN-bv-X t{Km-_m-Kv ]-®-°dn ssX -hn-X-c-W-Øn¬ hym-]I-am-bn {I-a-t°-Sv \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. 1500 cq-] k¿-°m-cn-s‚ hn-ln-X-hpw 500 cq-] I¿-j-Is‚ hn-ln-X-hpw tN¿-∂v 2000 cq]-bm-Wv Hm-tcm I¿-j-I-\n¬ \n∂pw Ir-jn h-Ip-∏v Cu-Sm-°n-Snbn-´p-≈-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc At\z-j-Ww \-S-Øn {I-a-t°-Sv I≠p-]n-Sn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p I-≠-\-Iw ta-J-e-bn-se I¿j-I-¿ Im-e-Sn Ir-jn Hm-^n-k¿°v ]-cm-Xn \¬-In-.

a-e-¸p-dw k-¼qÀ-W s]³-j³ Pn-Ã-bm-hm³ H-cp-§p-¶p

Xn-cq-cß - m-Sn: a-e∏ - p-dw k-ºq¿- ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv-dm ti-jw A-\p-h-Zn-°p-I-bpw sNW s]≥-j≥ Pn-√b - m-hm≥ H-cp- a-ºm-Sv ]-d-™p. C-t∏mƒ 70 i- øpw. Pn-√-bn¬ sam-d-bq-¿, B-\ßp-∂p.-Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ ]- X-am-\-tØm-fw t]-¿-°p am-{X- °-bw, ]p-em-a-t¥mƒ ]-©m-b©m-b-Øp-I-fn-epw ap-\n-kn-∏m- ta s]≥-j≥ e-`n-°p-∂p-≈q. Øp-Iƒ C-t∏mƒ k-ºq-¿-W - m-hp- s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn-´pen-‰n-I-fn-epw k-ºq¿-W s]≥- k-ºq¿-W s]≥-j≥ Pn-√b j≥ \-S-∏m-°n-bm-Wv Pn-√ Cu ∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn ]-©m-b- ≠v. Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv t\-´w ssI-h-cn-°p-∂-Xv. P-\p-h- Øp-I-fn¬ Iymw-]p-Iƒ kw-L- lm-fn¬ ]-©m-b-Øv {]-kncn H-∂n-\v C-Xv kw-_-‘n-® {]- Sn-∏n-°p-∂-Xn-\pw a-‰p Xp-S¿-\-S- U‚p-am¿, sk-{I-´-dn-am¿, t£]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\pw Im-cy ÿn-cwk-an-Xn sN-b¿Jym-]\ - w D-≠m-hpw. k-aq-l-Øn-se G-‰-hpw ]n- Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v. C-Xn-s‚ am≥-am¿, s]¿-t^m-a≥-kv Hm∂m-°m-h-ÿ-bn-ep-≈ hn-[-h- `m-K-am-bn F-√m ]-©m-b-Øp-I- Un-‰v kq-∏¿-ssh-k¿-am¿ F-∂nIƒ, hr-≤¿, im-co-cn-I am-\- n- fn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-I-fn-epw h-sc ]-s¶-Sp-∏n-®v Pn-√m-X-e - m-e \-SØ - n. I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿, 50 P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, Ip-Spw-_- in¬-∏i s]≥-j≥ \¬-Ip-∂-Xn-s‚ h-b- v I-gn-™ A-hn-hm-ln-X- {io, A-¶W-hm-Sn, A-b¬-°q-´w - ß - ƒ ]-cn-lcm-b kv-{Xo-Iƒ, I¿-j-IsØm- {]-h¿-Ø-I¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS km-t¶-Xn-I {]-iv\ gn-em-fn-Iƒ F-∂o hn-`m-K-ß- t\-Xr-Xz-Øn¬ F-√m ho-Sp-I- cn-°p-∂-Xn-\pw ]-≤-Xn kp-K-afn¬s∏-´ A¿-l-cm-b ap-gp-h≥ fpw k-μ¿-in-®v A-¿-l-X-bp-≈- am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\pw th≠n-bp-≈ am¿-K-\n¿-tZ-i-߃ B-fp-Iƒ-°pw t£-a s]≥-j≥ h-sc I-s≠-Øpw. ]n∂oSv Un-kw-_¿ 10 ap-X¬ in¬-∏-im-e \n¿-tZ-in-®p. Pn-√m D-d-∏p-h-cp-Øn am-Xr-I-bm-hp-Ibm-Wv a-e-∏p-dw. A¿-l-X-bp- 20 h-sc hn-hn-[ hm¿-Up-I-fn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-lv- m-S\ - w sN-bvX - p. ≠m-bn-´pw s]≥-j≥ e-`n-°m- Iymw-]p-Iƒ \-S-Øpw.A-¿-l-X- dm a-ºm-Sv D-ZvL - v A-tkm-kn-tb-j≥ Ø ap-gp-h≥ B-fp-I-sf-bpw I- s∏-´-h¿-°v C-hn-sS\n-∂p s]≥- ]-©m-bØ ta-em-‰q¿: A-\-[n-Ir-X hn¬∏- s≠-Øn k¿-°m¿ B-\p-Iq-eyw j≥ A-\p-h-Zn-°pw. _m-°n-bp- Pn-√m {]-kn-U‚ v kn sI -F d- m-bn. \-°m-bn sIm-≠p-h-cn-I-bm-bn- D-d-∏p-h-cp-Øp-sa-∂v Pn-√m ]- ≈-Xv A-t\z-j-Ww \-S-Øn-b km-Jv A-[y-£\ cp-∂ hn-tZ-i a-Zy-hp-am-bn a-[yh-b-kv-I-s\ ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-hm-c-°p-≠v kz-tZ-in-bmb ]m-tßm-´n¬ N-{μ-s\-bm-Wv (55) ta-em-‰q¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b-Xv. a-Æm¿-°m-Sv _o-h-tdPn¬\n-∂p sIm-≠p-h-∂v B-h- ]-c-∏-\-ßm-Sn: am-\-h-cm-in t\-cn-´p-sIm-≠n-cn- I-o-gn¬ \-S-Øp-∂ Jp¿-B≥ te-Wn-Mv kv-Iqƒ iy-°m¿-°p hn-X-c-Ww \-S-Øp- °p-∂ {]-Xn-k-‘n-Iƒ-°p-≈ ]-cn-lm-c-am-Wv hm¿jn-I kw-K-ahpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw \n¿-hI-bm-Wv C-bm-fp-sS ]-Xn-hv. B- Jp¿-B≥ ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂-sX∂pw A-Xv ]Tn- ln-°p-I-bm-b-n-cp-∂p Ah¿. dv en-‰¿ a-Zy-hp-am-bm-Wv {]-Xn- °m\pw ]-I-¿-Øm\pw k-aq-lw X-øm-dm-h-WSn ]n lp-kbv≥ tIm-b, kn sam-bv-Xo≥, tUm. sb ta-em-‰q¿ Su-Wn¬- A-d-Ãv sa∂v Pn√m-]-©mb-Øv {]-knU‚ v kp-l-d a- C sI ap-l-Ω-Z-en, A-ivd-^v sN-´n-∏Sn, kn k-_msN-bv-X-Xv. ºm-Sv ]-d™p. sN-´n-∏-Sn-bn¬ sF.F-kv.F-an-s‚ lv kw-km-cn-®p.

hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn

JpÀ-B³ Im-e-¯n-sâ h-gn-hnf-¡v: kpl-dm -a-¼mSv

Lm-SI - ¿ A-dn-bn-®p. ap-kvenw kv{Xo-bp-am-bn _-‘s∏-´v ]-eX - c - w hn-hm-Zß - ƒ tI-cf - Ø - n¬ D≠mb km-l-N-cy-Øn-em-Wv sk-an\m-¿. sk-an-\m-dn¬ ]n hn d-lv am _n, sI sI jm-ln-\, tUm. Fw sP Fkv a√n-I ]s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f\ - Ø - n¬ kwÿm\ {]-knU‚ v ]n dp-Ivk - m-\, P-\d¬ sk-{I´-dn sI ku-Z, Pn√m k-an-Xn-bw-Kw j-_o-_ a¶-S, ^kv\ - ]-s¶-SpØp.

kozhikode/MLW

Ifnbm«ap¡v F.Fw.FÂ.]n.Fkv. \hXn BtLmj¯n\v C¶p XpS¡w Xn-cq-c-ßm-Sn: I-fn-bm-´-ap-°v F.Fw.F¬.]n. kv-Iq-fn-s‚ \h-Xn B-tLm-j-Øn-\v C-∂v hnfw-_-c tLm-j-bm-{X-tbm-sS Xp-S-°-am-hp-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ssh-Io´v aq-∂paWn-°v Im-cym-´v kn.sF. A\n¬ _n dm-hp-Ø¿ ^v-fm-Kv Hm^v sN-øpw. tLm-j-bm-{X-bn¬ ¢-∫p-Ifpw hn-Zym¿-Yn-I-fpw hn-hn-[ ^vtfm-´p-I-fpw A-h-X-cn-∏n-°pw. ssh-Io´v A-©p a-Wn-°v Fw.F-®v. \-K-dn¬ ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v hn ]n ssk-Xe-hn F-∂ Ip-™m-∏p \-h-Xn

N-ß-cw-Ip-fw: Nn-øm-\q-cn¬ sXßn≥ tXm-∏n¬ ÿn-Xn sN-øp∂ 22 Np-‰n-ep-≈ In-W¿ C-Sn™p Xm-gv-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-Wv kw-`-hw. h-´Øq¿ h-f-∏n¬ ]-co-®n-lm-Pn-bpsS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-Xm-Wv InW¿. H-∂-c ao-‰¿ D-b-c-Ønep-≠mbn-cp-∂ ssI-h-cn-b-S-°w ]q¿W-am-bpw Xm-gv-∂pt]m-hp-I-bmbn-cp-∂p. 10 tIm¬ Xm-gv-N-bn¬ sN-¶-√p sIm-≠v ]-Sp-Øp-b¿Øn-b-Xm-Wv. A-Sn-`m-Kw ]m-dbm-bn-cp-s∂-∂pw In-W¿ ]-SpØp-b¿-Øn-bn-´v G-gv h¿-j-amsb-∂pw D-S-a ]-d-™p.

Øn-s‚ t]-cn¬ Ip-Sn-bn-d-°-s]Sp-∂-h¿-°v a-Xn-bm-b \-jv-S ]cn-lm-c-hpw B-h-iy-am-b Po-hntXm-]m-[n-bpw \¬-Im≥ _-‘s]-´-h¿ X-øm-dm-h-Ww. ho-Sp-I-fpw B-cm-[-\m-e-bß-fpw Ir-jn `q-an-bpw I-gn-hXpw H-gn-hm-°n P-\-hm-kw Ip-d™ `m-K-ß-fn-eq-sS A-ssesa‚ v \-S-Ø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s]-´p. ]n sI Fw k-Jm-^n A-[y£-X h-ln-®p.

In-e t»m-¡vX-e ]cn-io-e\ ]cn-]mSn Xn-cq-c-ßm-Sn: tI-c-f C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v tem-°¬ A-Uv-an-\n-kv-t{Sj≥ (In-e) Xn-cq-c-ßm-Sn tªm-°v-X-e ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn \-SØn. Pn-√-bn-se Hm-tcm ]-©m-b-Øn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-°-s∏´ F-gv ho-Xw D-tZym-K-ÿ¿-°pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ-°p-am-bn Xn-cqc-ßm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv lm-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn-∏n®-Xv. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn hn P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm≥UnMv I-Ω-‰n sN-b¿-t]-gv-k-¨ sI Sn km-Pn-Z A-[y-£-bm-bn. Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw hn sI kp-ss_-Z, In-e tªm-°v tIm¿-Un-t\-‰¿ sI _m-e-Ir-jv-W≥, In-e ^m-°¬-‰n bp sI ap-kvX-^ ¢m-sk-SpØp.

Ém-_v- X-IÀ-¶v aq-¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v s]-cn-¥¬-a-Æ: \n¿-am-W-Øn-

en-cn-°p-∂ sI-´n-S-Øn-s‚ …m_v X-I¿-∂p-ho-Wv aq-∂p sXm-gnem-fn-Iƒ-°p ]-cn-°v. t^m-W-nIv-kv I-º-\n-bn-se A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fm-b _Kn-_n-√(21), Kp-em¬ Kn-cn (19), Xm-t]m-jv(24) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se D-®-bv-°v aq-∂p-aWn-tbm-sS-bm-Wv s]-cn-¥¬-aÆ a-e-∏p-dw tdm-Un-se kz-Imcy sI-´n-S-Øn-s‚ \n¿-am-Ww \S-°p-∂-Xn-\n-sS ap-Iƒ-h-i-sØ …m-_v A-S¿-∂p-ho-W-Xv.- -Kp-cpX-c-]-cn-t°-‰ _-Kn-_n-√, Xmt]m-jv F-∂n-h-sc k¿-Pn-°¬, \yq-tdm- sF.--kn-I-fn¬ {]-th-in∏n-®p.--

[n-It]-cpw ]m-en-°p-∂n-√. Imfn-Im-hv Su-Wp-I-fn¬ Xm-a-kn°p-∂-h-cp-sS hn-h-c-am-Wv t]men-kn-s‚ ]-°-ep-≈-Xv. \m-´n≥ ]p-d-ß-fn-¬ Ir-jn-∏-Wn, sI-´nSw ]-Wn F-∂h - b - n¬ G¿-s∏-´n´p-≈h - c - p-sS I-W° - p-Is - fm-∂pw e-`y-a-√. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ \-S∂ - H-t´-sd tam-jW - ß - ƒ-°p ]n-∂n-epw C-h-cm-sW-∂p kw-ib-ap-≠v. I-©m-hpw a-‰p e-lc - n hkvX - p-°f - pw C-hc - n-eq-sS hn-]W - \w sN-øs - ∏-Sp-∂p-≠v.

F-S-∏mƒ: A-\-[n-Ir-X-am-bn Ip-∂n-Sn-®v a-sÆ-Sp-°p-I-bm-bncp-∂ 20 Sn-∏¿ tem-dn-I-fpw FIvkvI-th-‰dpw Un.-ssh.-F^v.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™v t]m-en-kn-te¬-∏n-®p. a-sÆ-Sp°p-∂ hn-h-cw A-dn-s™-Ønb s]m-∂m-\n A-Uo-j-\¬ Xl-kn¬-Zm¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ dh-\yq D-tZym-K-ÿ-sc k-a-c°m¿ X-S-™p. C-∂-se cm-hn-se 11 a-Wntbm-sS am-Wq¿ tN-I-\q¿ a-e_m¿ sU‚¬ tIm-f-Pn-t\m-Sv tN¿-∂p-≈ ÿ-e-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. I-gn-™ c-≠p Zn-h-kam-bn Cu {]-tZ-i-Øp\n-∂p Ip-∂n-Sn-®v a-sÆ-Sp-Øv h-cn-Ibm-bn-cp-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s®-

H-t´-sd sIm-e-]m-X-I-ß-fnepw h≥-tam-jW - ß - f - n-epw C-hcp-sS ]-¶v sh-fn-hm-b-tXm-sS Ch-sc tPm-en-°p \n¿-Øm≥ Nne¿ a-Sn-°p-Ib - m-Wv. B-km-an-Ifpw H-Uo-j-°m-cpw _w-Km-fn-Ifp-am-Wv a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬ Iq-Sp-Xe - p-≈X - v. sXm-gn-em-fn-If - psS hn-hc - w \¬-Im-Ø sXm-gn-epS-a-bv°pw sI-´n-S-bp-a-S-Iƒ-°psa-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v Im-fn-Im-hv F-kv.s-- F. ]n cm-[mIr-jvW - ≥ ]-d™ p.

i-_-cn-a-e XoÀ-°m-S-IÀ-¡v ip-Nn-Xz k-tµ-iImÀ-Up-IÄ \Â-In Ip-‰n-∏p-dw: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S-I¿-°p-≈ Btcm-Ky-˛-ip-Nn-Xz k-tμ-i-Im¿-Up-Iƒ B-tcm-Kyh-Ip-∏v hn-Xc - W - w sN-bvX - p. F≥.-B¿.-F® - v.F - Ω - ns‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS-bm-Wv s]m-Xp-Pm-\m-tcmKy-hn-`m-Kw Im¿-Uv X-øm-dm-°n-bX - v. sI S- n P-eo¬ Fw.-F¬.-F. I¿-Wm-I-S-bn¬-\n-s∂-Øn-b Kp-cp-

kzm-an sI kp-tc-jvI - p-am-dn-\v \¬-In hn-Xc - W - w DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v F S- n k-Pn-X A-[y-£-X h-ln-®p. sl¬-Øv kq-∏¿ssh-k¿ ]n tPym-Xn-{]-Im-iv, sl¬-Øv C≥-kvs]-Iv-S¿-am-cm-b ]n am-\p-h¬ Ãm≥-en, cm-tP-jv {]-im-¥n-bn¬, hn sI Pn-jn kw-_‘ - n-®p.

am¿, ]n ]n jw-kp-±o≥, kn A≥-km¿, Fw j-_o¿ A-en, A-_v-Zp¬ d-km-Jv ]-s¶-SpØp.

tcm-K-\nÀW-b Iymw]v \S-¯n tIm-´-°¬: hn√q¿ F.Fw. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ tIm-´-°¬ {]m- Y - a nIm- t cm- K y- t I- { μ- Ø ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tcm-K-\n¿W-b Iym-w]v \-SØn. ]n.Sn.F. {]-knU-‚ v C-{_mlow-Ip-´n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.Iym-w]n¬ \n-ch-[n t]¿ ]s¶-SpØp.

]p-g-°m-´n-cn ˛-tIm-´p-hm-Sv -tdm-Un¬ a-dn-™ tem-dn

A-]-I-Sw I-gn-ªn-«v \m-epZn-h-kw; \-Sp-tdm-Un-se tem-dn am-än-bn-à ]p-g° - m-´n-cn: tIm-´p-hm-Sv {I-j¿ bq-\n-‰n-\v ap-ºn-se {]-[m-\ tdm-Un¬ a-dn-™ tem-dn \mep Znh-kam-bn´pw am-‰n-bn-√.-- ]p-g°m-´n-cn ˛-am-em-]d - º - v Fw.--C.--Fk - v. sa-Un-°¬ tIm-fP - v dq-´n¬ I-gn-™ Rm-bd - m-gvN - b - m-Wv an-\n-tem-dn- a-dn-™X - v. tem-dn-bnep-≠m-bn-cp-∂h - ¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. Ip-Øs - \-bp-≈ C-d° - hpw {Sm≥-kvt- ^ma¿, I-cn-¶¬ Izm-dn-If - pw Ip-fh - p-sa-√mw tNcp-∂ tdm-Un-em-Wv A-]I - S- w h-cp-Øn-b tem-dn \o-°w sNøm-sX In-S° - p-∂X - v. cm-{Xn-bn¬ h-cp-∂ hm-l\ - ß - ƒ - \-Sptdm-Un¬ a-dn-™p-In-S° - p-∂ tem-dn Im-Wp-Ib - n-√. C-Xv A-]I-SØ - n-\p Imc-Wa - m-hp-∂X - m bn \m-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

A-]-I-S-§Ä-s¡-Xn-tc Nn-{Xw-h-c-bp-am-bn bp-h-Iq-«m-bv-a a-°-c-∏-d-ºv: tZ-io-b-]m-X-bn¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂ A-]-I-S-°pcp-Xn-Iƒ-s°-Xn-tc P-\-Io-b-t_m-[-h¬-°-c-W-hp-am-bn Iq-´Nn-{Xw-h-c-bp-am-bn bp-h-Iq-´m-bv-a. kp-c-£-bv-°m-bn ssItIm¿-°p-I F-∂ k-tμ-i-Øn¬ a-°-c-∏-d-ºv bq-\n-‰v hym-]mcn bq-Øv hn-Mv kv-Imw bq-Øv t^m-d-hp-am-Wv am-k-߃ \o≠p-\n¬-°p-∂ kp-c-£m Imw-]-bn≥ \-S-Øp-∂-Xv. Imw-]-bn\ns‚ c-≠mw-L-´-am-bn-´m-Wv s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ Iq-´-am-bn t_m-[-h¬-°-c-W Nn-{Xw-h-c \-S-Øp-∂-Xv. a-°-c-∏-d-ºv Su¨ P-Mv-j-\n-se h-S-°m-ß-c hn-t√-Pv Hm-^n-kn-\p-ap-ºn¬ \-S-∂ Nn-{Xw h-c-bv-°¬ N-n-{X-Im-c≥-am-cm-b Nq-≠-bn¬ A\o-kv, ]m-tgm-´n¬ tk-Xp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-emw sh¶n-´, sI ]n ap-_o≥, ]n cm-Po-hv, kn a-lv-dq-^v, Nq-≠-bn-¬ A-{Iw, ]n Sn K-^q¿, Im-hp-߬ A-ko-kv, Fw ]n ap-Po-_v, Fw Pm-^¿, \n-bm-kv tNm-e-°¬, kn F-®v B-cn-^v, ]q-ºm-‰ d-^o-Jv, jm-Pn a-e-_m¿ ]-s¶-SpØp.--

a-Zv-d-k \-ho-I-c-W ]-²-Xn DZvLm-S\w cm-a-]p-cw: I-´n-e-t»-cn a-º-D¬ D-eqw a-Zv-d-k tI-{μ K-h. \ho-I-c-W ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.-F¬.--F. \n¿-h-ln-®p. Iw-]yq-´¿ em-_v, h-m-b-\-im-e, k-b≥kv In-‰v F-∂n-h-bm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈-Xv. a-Zv-d-k {]-kn-U-‚ v N-°-®≥ sam-bv-Xn-lm-Pn A-[y-£-X -h-ln-®p. kn-±o-Jv ss^kn A-Ωn-\n-°m-Sv ap-Jy A-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. a-l-√v J-Øo_v j-ao¿ ss^-kn, Sn D-Ω¿ ss^-kn, Sn D-ssk≥-Zm-cn-an, hn sk-bv-X-e-hn, ]n bq-\-kv,]n F-®v A-–p¬ A-ko-kv ]s¶-Sp-Øp.

tN-I¶q-cn Ip-¶n-Sn-¨v a-s®-Sp-¯ 20 Sn-¸À tem-dn-I-fpw FIvkvI-th-ädpw ]n-Sn-Iq-Sn

Ip-ä-Ir-Xy-§Ä s]-cp-Ip-¶p; A-\ykw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-h-cti-J-c-Ww \-S-¡p-¶n-à Im-fn-Im-hv: Ip-‰I - r-Xy-߃ s]cp-Ip-∂-Xn¬ A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ]-¶v h¿-[n°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ tPm-en sN-øp-∂ ÿm-]-\m-[nIm-cn-I-fpw hm-S-I sI-´n-S-bp-S-aI-fpw b-Ym-k-a-bw hn-h-c-߃ t]m-en-kn-\p ssI-am-dp-∂n-√. A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-I-fp-sS hn-h-cw \¬-I-W-sa∂p t]m-en-kv s]m-Xp-P-\-߃°p ap-∂d - n-bn-∏v \¬-In-bn-´pw A-

B-tLm-j {]-Jym-]-\w \-SØpw. \-h-Xn B-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn Un-kw-_¿, P-\ph-cn am-k-ß-fn¬ am-Xr-kw-Kaw, k-l-hm-k Iym-w]v, sa-Un°¬ Iym-w]v, Kp-cp-h-μ-\w, ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-K-aw, Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ, kmw-kv-Im-cnI k-tΩ-f-\w, e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-°pw. s^-{_p-h-cn-bn¬ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w \-S-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-[m-\m-[ym]n-I kq-k-Ω tPm¨, C j-d^p-±o≥, ]n ]n ap-\o¿, hn \mk¿, sI._n k-Æn, Sn kn kptc-jv-Ip-am¿, ]n hn-t\m-Zv Ip-

Npcp¡¯n Nn-¿m-\q-cn In-WÀ C-Sn-ªp Xm-gv-¶p

tZ-io-b]m-Xm hn-Ik - \ - w: C-cI - Ä-¡p \o-Xn e-`y-am-¡W - w-þ F-k.v ssh.F-k.v a-e-∏p-dw: tZ-io-b]m-Xm hn-Ik-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´p \-S°p-∂ k¿-th-bn¬ P-\-߃°p-≈ B-i-¶-b-I-‰n C-c-Iƒ°p \o-Xn e-`y-am-°m≥ A-[nIm-cn-Iƒ X-øm-dm-h-W-sa-∂v Fkv.ssh.F-kv. Pn-√m sk-{It-´dn-b-‰v B-h-iy-s]-´p. tdm-Upw ]-›m-X-e hn-I-k\-hpw A-\n-hm-cy-am-sW-∂n-cns° Zo¿-L hn-£-W-tØm-Sp Iq-Sn-b ]-≤-Xn-I-fm-Wv \m-Sn-\v B-h-iyw. F-∂m¬, hn-I-k-\-

3

ip-Nn-Xz k-tμ-i Im¿-Un-s‚ hn-X-c-Ww sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B-dv a-Wn-tbm-sS-bm-Wv Un.ssh.-F-^v.-sF. F-S-∏mƒ tªm-°v {]-kn-U‚ v kp-Pn-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 20 Hm-fw {]h¿-Ø-I¿ tem-dn-I-fpw FIvkvI-th-‰-dpw h-gn-bn¬ X-S™n-´v tem-dn-I-fn¬ sIm-Sn \m´n-b-Xv. Xp-S¿-∂v s]m-∂m-\n Xl-kn¬-Zm-sc-bpw N-ß-cw-Ipfw t]m-en-kn-s\-bpw A-dn-bn®p. A-Uo-j-\¬ X-l-kn¬-Zm¿ C sP k-t¥m-jn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ d-h-\yq kw-Lw ÿ-esØ-Øn-b-t∏mƒ A-\-[n-Ir-Xam-bn Ip-∂n-Sn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-In-sb-∂m-tcm-]n-®v D-tZymK-ÿ-sc X-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, A-\p-a-Xn \¬-In-b-

Xv Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏p-tZym-Kÿ-cm-sW-∂v d-h-\yq D-tZym-Kÿ¿ ]-d-s™-¶n-epw ^-e-ap≠m-bn-√. ]n-Sn-s®-Sp-Ø tem-dn-Iƒ B¿.-Un.-H. h-∂v tI-sk-SpØm¬ am-{X-ta hn-´p \¬-Iq F∂ Xo-cp-am-\-Øn¬ k-a-c-°m¿ F-Øn-b-tXm-sS N-ß-cw-Ip-fØv \n-∂pw t{K-Uv F-kv .-sF. N-{μ-ti-J-c-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv kw-Lw FØn k-a-c-°m-cp-am-bn N¿-® sN-bv-sX-¶n-epw B-h-iy-Øn¬ \n-∂p k-a-c-°m¿ ]n≥-am-dn-bn√. A-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Sn-∏¿ tem-dn-I-fpw FIvkvI-th-‰dpw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØ-Xv.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-11-21  
Thejas Epaper malappuram Edition 2013-11-21  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-11-21