Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

s^-U-td-j³ I-¸v: a-t©-cn-¡v km-[yX a§p¶p

hntij§Ä

sam-−m-jv A-´m-cm-{ã N-e-¨n-{X-ta-f 29\v Xp-S-§pw a-e-∏p-dw: F-´m-a-Xv sam-≠m-jv A-¥m-cm-{„ N-e-Nn-{X-ta-f 29, 30, 31 Xn-b-Xn-I-fn¬ a-t©-cn {io-Ir-j-W Xn-tb-‰-dn¬ \-S°pw. s^-U-td-j≥ Hm-^v ^nenw skm-ssk-‰o-kv Hm-^v C¥y-˛-tI-c-fw, d-jy≥ Iƒ-®-d¬ sk‚¿ F-∂n-h-bp-sS k-l-I-cW-tØm-sS-bm-Wp ta-f kw-LSn-∏n-°p-∂-Xv. 15^o-®¿ ^n-en-ap-I-fpw bwMv kn-\n-a F-∂ hn-`m-K-Øn¬ 25 {l-kz Nn-{X-ß-fpw ta-fbn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ th-cp-≈ F-´p kn-\nam {]-Xn-`-Iƒ tN¿-∂m-Wp taf D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂-Xv. 29\p cm-hn-se 11.-30\v \n-e-ºq¿ Bbn-j, ta-em-‰q¿ c-hn-h¿-a, ko\-Øv, Sn F d-km-Jv, j-l-_mkv A-a≥, \n-e-ºq¿ jm-Pn, tPm¿-Pv h¿-Ko-kv, A-\p-tamƒ F-∂n-h¿ D-Zv-Lm-S-\ th-Zn-bn¬ H-∂n-°pw. B-dp `m-j-I-fn-embn \m-\q-dn-e-[n-Iw kn-\n-a-Iƒ°v i-–-te-J-\w \n¿-h-ln-® hn _n kn ta-t\m≥ F-∂ ]¥-√q¿ \n-hm-kn-sb ta-f B-Zcn-°pw. ta-f-tbm-S-\p-_-‘n-®v F√m-Zn-h-k-hpw kn-\n-a-bp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-hn-[ hn-j-b-ßfn¬ Hm-∏¨ t^m-d-ß-fpw N¿®-I-fw \-S-°pw. 150cq-]-bm-Wp {]-Xn-\n-[n ^o-kv. hn-Zym¿-YnIƒ-°v \q-dp cq-]. t^m¨: 9495511377, 9446343815, 9447823698. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ F≥ a-Ω-Zv, a-[p-P-\m¿-±\≥, c-ho-{μ≥ aw-K-e-t»-cn, kn ]n e-Øo-^v ]-s¶-Sp-Øp.

26 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

km-aq-lnI-\o-Xn Zn-\m-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v tI-c-f kw-ÿm-\ km-aq-ln-It£-a t_m¿-Uv kw-L-Sn-∏n-® Nn-{X-c-N-\m-th-Zn a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-e-∏p-dw: cm-Py-sØ h-en-b ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚p-I-fn-sem∂m-b s^-U-td-j≥ I-∏v a-t©cn-bn-te-°v h-cm-\p-≈ km-[yX a-ßp-∂p. s^-U-td-j≥ I-∏n-\v Xn-cs™-Sp-Ø a-t©-cn ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-b-Øn-se \n¿-am-W {]h¿-Ø-\w k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿-Øn-bm-hn-s√-∂p Im-Wn-®v sI.-F-^v.-F, F.-sF.-F-^v.-F^v dn-t]m¿-´v \¬-In-. C-tXm-sS Im¬-∏-¥p-I-fn-sb t\-t©-‰n-b a-e-∏p-d-Øn-s‚ a-Æn¬ s^-Utd-j≥ I-∏n-s‚ ]-¥p-c-fp-∂ Im-cyw kz-]v-\-am-hpw. -P-\p-h-cnbn-em-Wv a¬-k-c-߃ Xp-S-ßp∂-Xv. tI-c-f-Øn-\m-Wv s^-Utd-j≥ I-∏n-\v th-Zn-bm-hm-\p≈ A-h-k-cw e-`n-®-Xv. C-X-\p-k-cn-®v sIm-®n-bn-epw a-t©-cn-bn¬ \n¿-am-W-Øn-en-cn-

°p-∂ ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-b-hp-ambn-cp-∂p ]-cn-K-Wn-®n-cp-∂-Xv. CX-\p-k-cn-®p-≈ \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-߃ Pm-{K-X-tbm-sS apt∂-dp-tºm-gm-Wp sI.-F-^v.Fbp-sS a-e-∏p-dw A-h-K-W-\. ^-≠v Ip-d-hv \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-sØ _m-[n-®n-cp-∂p. C-Xn-\p ]-cn-lm-c-am-bn Pn-√bn-se Fw.-F¬-.-F-amcp-sS ^≠n¬ \n-∂v {]-tXy-I Xp-I A\p-h-Zn-®v \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\ß-ƒ \S°p-tºm-gm-Wv sI.-F^v.-F. {]-Xn-Iq-e- dn-t]m¿-´v \¬In-b-Xv. ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-bØn¬ A¥m-cmjv{S ^p-Svt_mƒ a¬-k-c-Øn-\p th-Zn-bmhm-≥ H-cp-°n-b ku-I-cy-ß-sf°p-dn-®pw C-t∏mƒ \-S-°p-∂ {]h¿-Øn-I-sf-°p-dn-®pw ]p-Xp-Xmbn Xp-S-ßp-∂ \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn-®p-ap-≈ hn-i-

`q-c-ln-X-cn-Ãm-¯ tI-c-fw: 843 t]À-¡v ]-«-b hn-X-c-Ww c-−n-\v a-e-∏p-dw: `q-c-ln-X-cn-√m-Ø tIc-fw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn BZy-L-´-Øn¬ Pn-√-bn¬ 843 t]¿°v ]-´-bw hn-X-c-Ww sN-øpw. \-hw-_¿ c-≠n-\v cm-hn-se 10 \v Fw.--F-kv.] -- n. {Ku-≠n¬ \-S°p-∂ ]-cn-]m-Sn d-h-\yq h-Ip-∏v a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw.] -- -´-b hn-X-c-W-hp-ambn _-‘-s∏-´ H-cp-°-߃ N¿® sN-øm≥ em≥-Uv d-h-\yq IΩo-j-\¿ Fw kn tam-l≥-Zm-kns‚ A-[y-£-X-bn¬ I-e-Iv-S-td-

‰n¬ tbm-Kw tN¿-∂p. hy-‡n-Iƒ-°m-bn A-\p-h-Zn® `q-an-bn¬ h-gn-bp-am-bn _-‘s∏-t´m a-‰v {]-iv-\-ß-tfm-bn-s√∂v D-d-∏m-°m≥ X-l-kn¬-Zm¿am¿ t\-cn-´v ÿ-ew k-μ¿-in-°W-sa-∂v em≥-Uv d-h-\yq I-Ωoj-\¿ \n¿-tZ-in-®p. Pn-√-bn¬ 23,962 t]-cm-Wv A-t]-£ \¬In-bn-´p-≈-Xv. 2015 B-Ip-tºm-tg-bv-°pw F√m-h¿-°pw `q-an e-`y-am-°p-∂Xn-\m-bn k¿-°m¿ \-S-]-Sn-Iƒ

kzo-I-cn-®n-´p-≈-Xn-\m¬ L-´w L-´-am-bn F-√m-h¿-°pw `q-an e`y-am-°pw. ]-´-b hn-X-c-W-hp-am-bn _‘-s∏-´v Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS Ip-Spw-_-t^m-t´m, k-Ω-X-]{Xw, a-‰v tc-J-Iƒ F-∂n-h k-aml-cn-®v H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm°n-b-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-‰¿ sI _n-Pp A-dn-bn-®p. s-- ]m-∂m-\n Xm-eq-°n¬ F-S-∏mƒ hn-t√Pn¬ G-gv t]¿-°m-Wv `q-an \¬Ip-I. Xn-cq¿ Xm-eq-°n¬ aw-K-

ew, sN-dn-b-ap-≠w, F-S-bq¿, Ip‰n-∏p-dw, Im-´n-∏-cp-Øn hn-t√-PpI-fn-em-bn 284 t]¿-°pw Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°n¬ ]-≈n-°¬ hn-t√-Pn¬ A-©v t]¿-°pw ]-´bw \¬-Ipw. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°n-se ]m-Xm-°-c, ta-em-‰q¿, G-ew-Ipfw, B-\-a-ßm-Sv hn-t√-Pp-I-fnse 87 t]¿-°mWv ]-´-bw \¬Ip-I. G -- -d-\m-Sv Xm-eq-°n¬ ]-ø\m-Sv, F-S-h-Æ, t]-c-I-a-∂, Fe-¶q¿, A-co-t°m-Sv, sam-d-bq¿,

]m-W-°m-Sv, sIm-t≠m-´n, hm-g°m-Sv, sN-dp-Im-hv hn-t√-Pp-I-fnem-bn 143 t]¿-°v ]-´-bw \¬Ipw. \n-e-ºq¿ Xm-eq-°n-em-Wv IqSp-X¬ t]¿-°v `q-an e-`n-°p-I. tNm-°m-Sv, I-cp-fm-bn, A-I-ºmSw, tI-c-f F-tÃ-‰v, A-a-c-º-ew, a-ºm-Sv, t]m-cq¿, Xp-Δq¿, h≠q¿, sh-≈-bq¿, Im-fn-Im-hv, Xn-cp-hm-en hn-t√-Pp-I-fn-em-bn 317 t]¿-°v `q-an A-\p-h-Zn-®n-´p≠v.

Z-am-b dn-t]m¿-´v sI.-F-^v.-F. B-h-iy-s∏-´-Xp-{]-Im-cw tÃUn-b-Øn-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ \¬-Inbn-cp-∂p. C-Xp ]Tn® ti-j-amWp sI.-F-^v.-F, F.-sF.-F-^v.F-^n-\v dn-t]m¿-´v k-a¿-∏n-®-Xv. tÃ-Un-bw k-μ¿-in-°m-\m-bn F.-sF.-F-^v.-F-^v kw-Lw hcp-∂-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bm-Wv dn-t]m¿-´v \¬-In-b-Xv. A-tX-k-a-bw ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-c-߃ a-t©-cn-bn¬ \n∂p am-‰m≥th-≠n tIm-gn-t°mSv, sIm-®n Pn√m ^p-Sv-t_mƒ Atkm-kn-tb-j-\p-Iƒ \-S-Øn-b \o-°-Øn-s‚ `m-K-am-Wv sI.-F^v.-bp-sS dn-t]m¿-s´-∂m-Wp kqN-\. sI.-F-^v.-F-bv-°pw a-e-∏pd-Øn-\v th-Zn \¬-Ip-∂-Xn-t\mSv Xp-S-°w ap-X-se Xm¬-]-cyw Ip-d-hm-bn-cp-∂p. tÃ-Un-bw \n¿-

am-Ww ]q¿-Øn-bm-bn-s√-¶n¬ a¬-k-c-߃ tIm-gn-t°m-t´-°v am-‰p-sa-∂v sI.-F-^v.-F. A-dnbn-®-n-cp∂p. tÃ-Un-b-Øn-se \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ 90 i-X-am-\hpw ]q¿-Øn-bm-b-t∏m-gm-Wv sI.-F-^v.-F a-e-∏p-d-tØm-Sv Ah-K-W-\ Im-Wn-°p-∂-Xv. F∂m¬ tIm-gn-t°m-Sv kv-t‰-Un-bØn-s‚ \-ho-I-c-W {]-h¿-Øn]-Ip-Xn-t]m-epw ]q¿-Øn-bm-hmXn-cn-°p-tºm-gm-Wv tIm-gn-t°mSn-\p-th-≠n sI.-F-^v.-F. \o°w \-S-Øn-b-sX-∂m-Wp Btcm-]-Ww. C-\n F.-sF.-F-^v.F-^v. Xp-\n-™m-se a¬-kcw a- t ©- c n- b n- t e- s °- Ø p- I - b p≈q. C-Xn-\p Pn-√n-bp-sS ^p-Svt_mƒ t{]-an-I-fp-sS-bpw P-\-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw i-‡-am-b k-Ω¿-±w X-s∂ th-≠n-h-cpw.

P-\-k-¼À-¡ ]cn-]mSn: {]-Xn-tj-[n-¡psa¶v FÂ.-Un.-F-^v. a-e-∏p-dw: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS K ¨-am-\m-bn-cp-∂ k-eow cm-Pv D ƒ-s∏-sS-bp-≈ {In-an-\¬ kwL-hp-am-bp-≈ k-º¿-°w P-\߃-°v t_m-[y-am-bn-cn-s° apJy-a-{¥n \-S-Øp-∂ P-\-k-º¿°w ]-cn-lm-ky-am-sW-∂v F.¬.-Un.-F-^-v. Pn-√m I-Ωn-‰n Btcm-]n-®p. tcm-Kn-I-fpw A-i-c-W-cp-amb P-\-ß-sf Bw-_p-e≥-kn-¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn ku-P-\y-߃ {]-Jym-]n-°p-∂ ap-Jy-a-{¥n-bpsS \-S-]-Sn ]-g-b \m-´p am-S-ºnam-sc t]m-epw \m-Wn-∏n-°p-∂-

Xm-Wv. t\-c-sØ \-S-Øn-b P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ \¬-Inb ]-Xn-\m-bn-c-°-W-°n-\v A-t ]-£-Iƒ-°v N-h-‰p-sIm-´-bn¬ t]m-epw ÿm-\w e-`n-®n--s√-∂ncn-s° B-bn-c-ß-sf ]-s¶-Sp-∏n®v 4-\v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-kº¿-°-Øn-t\m-S-\p-_-‘n-®v {]Xn-tj-[w tc-J-s∏-Sp-Øm≥ Pn√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n ]n hm-kp-tZ-h≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. I¨-ho-\¿ hn D-ÆnIr-jv-W≥ dn-t]m¿-´-h-X-cn-∏n®p.

`n-¶-ti-jn-bp-Å-hÀ-¡v km-aq-ln-I\-·- t{]m-Âkm-ln-¸n-¡m³ ku-P-\y D-]-I-c-W hn-X-c-Ww: am-[y-a-§Ä {i-an-¡-Ww: Fw.FÂ.F. C-¶p c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww a-e-∏p-dw: km-aq-ln-I-\o-Xn Zn-\m-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v kwÿm-\ hn-I-emw-K t£-a tIm¿-]-td-j≥ `n-∂-ti-jn-bp-≈-h¿-°v A-\p-tbm-Py-am-b D-]-I-c-W-߃ ku-P-\y-am-bn \¬-Ipw. C-∂v ae-∏p-dw Fw.--F-kv.] -- n. {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ss{Sssk-°nƒ, ho¬-sN-b¿, Hm-Iv-kn-e-dn {I-®-kv, F¬-t_m {I-®-kv, hm-°¿, hm-°n-Mv Ãn-°v, tIƒ-hn k-lm-bn, Im-en-∏¿, Ir-{Xn-a ssI-Im-ep-Iƒ, hm-´¿ s_-Uv Xp-S-ßn-b D-]-I-c-W-ß-fm-Wv \¬Ip-∂-Xv. cm-hn-se 9 ap-X¬ 12 h-sc-bm-Wv c-Pn-kv-t{S-j≥. B-h-iyap-≈-h¿ td-j≥ Im¿-Un-s‚ A- -epw c-≠v ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m-bpw k-ln-Xw cm-hn-se 9\v F-Ø-Ww. hm¿-jn-I h-cp-am\w 60,000 cq-]-bn¬ I-hn-b-cp-Xv. aq-∂v h¿-j-Øn-\-Iw D-]-I-c-Ww e-`n-®-h¿-°v Imw-]n¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A¿-l-X-bn-√.

a-e-∏p-dw: hy-‡n kzm-X-{¥yØn-eq-sS am-{X-ta km-aq-ln-I \o-Xn ssI-h-cn-°m≥ I-gn-bq F-∂pw k-aq-l-Øn-se \-∑-Isf Xn-cn-®-dn-™v t{]m-¬kmln-∏n-°m≥ am-[y-a-߃ {i-an°-W-sa-∂pw sI F≥ F JmZ¿ Fw.-F¬.-F. km-aq-ln-I-\o-Xn Zn-\m-N-cW-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ km-aq-ln-I-\o-Xn-bpw am-[y-aß-fpw hn-j-b-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. k -- -

{]-Xn-Iq-e Im-em-h-Ø: aq-¶v hn-am-\-§Ä Xn-cn-¨p-hn-«p

k -- m-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip-∏v Ub-d-Iv-S¿ hn F≥ Pn-tX-{μ≥ A[y-£-\m-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\ h-\n-Xm hn-I-k-\ tI¿-]-tdj≥ sN-b¿-t]-gv-k ¨ ]n Ip¬kp, h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]td-j≥ Aw-Kw kp-P _m-ep-t»cn, a-e-∏p-dw {]- v ¢-_v sk-{I´-dn kn-±o-Jv s]-cn-¥¬-a-Æ, kw-ÿm-\ h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ do-P-\¬ am-t\P¿ ss^-k¬ ap-\o¿ kw-km- km-aq-ln-I-\o-Xn Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v a-e-∏p-d-Øv \-S-∂ km-aq-ln-I-\o-Xn-bpw cn-®p.-am-[y-a-ß-fpw hn-j-b-Øn¬ sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.-F¬.-F. kw-km-cn-°p-∂p

kn-.-_n-.-F-kv-.-C. I-tem-Âk-h-¯n-\v A-c-§p-WÀ-¶p

I-cn-∏q¿: {]-Xn-Iq-e Im-em-hÿ aq-ew Kƒ-^n¬-\n-s∂-Ønb aq-∂v hn-am-\-߃ I-cn-∏qcn¬ \n-∂pw _mw-•q-cn-te-°pw sIm-®n-bn-te-°pw Xn-cn-®p-hn-´p. C-∂-se ]p-e¿-s® 3.-55\v jm¿P-bn¬-\n-s∂-Øn-b F-b¿ Atd-_y, 4.-50\v jm¿-P-bn¬-\ns∂-Øn-b F-b¿ C-¥ym F-Ivkv-{]-kv, 5.-15\v jm¿-P-bn¬-\ns∂-Øn-b F-b¿ C-¥y hn-am-\ß-fm-Wv Xn-cn-®p-hn-´-Xv. aq-∂p-hn-am-\-ß-fpw Ir-Xyk-a-b-Øp X-s∂ I-cn-∏q-cn-\pap-I-fn-se-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw I-\-Ø aq-S¬ a-™p Im-c-Ww A-¥-co-£w aq-Sn-s°-´n-b-tXmsS em‚n-Mv X-S- -s∏-´p. F-b¿ A-td-_y hn-am-\w _mw-•q-cn-te-°pw a-‰v c-≠p hnam-\-߃ sIm-®n-bn-te-°pw Xncn-®p-hn-´p. aq-∂p-hn-am-\-ß-fpw cm-h-n-se F-´-c-tbm-sS Xn-cn-s®Øn.

kv-t]mÀ-Sv-kv Iu¬-kn tbm-Kw

a-e-∏p-dw: Pn-√m kv-t]m-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ {]-tXy-I P-\d¬ t_m-Un tbm-Kw H-Iv-t‰m_¿ 31\v D-®-bv-°v 3.--30\v I-e-Iv-‰- sI Pzm-e ˛-\m-tSm-Sn-\r-Øw (tIm-a¨)(ssk-\n-Iv ]-ªn-Iv td-‰v k-tΩ-f-\ lm-fn¬ tN-cpw.-- kv-Iqƒ, \-Sp-h-Øv, h-≠q¿)

]n-Xm-hn-sâ ]-cm-Xnbn a-I³ `q-an Xn-cn-¨p\Â-In 5000 cq] sN-e-hn-\p \Â-Im³ hn-[n a-e-∏p-dw: ]n-Xm-hn-s‚ `q-an ssI-h-i-s∏-Sp-Øn-sb-∂ ]-cmXn-bn¬ `q-an Xn-cn-®p \¬-Im≥ a-I≥ k-Ω-Xn-®p. km-aq-ln-I \o-Xn Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn \-S-Øn-b A-Zm-e-Øn-emWv 74 sk‚ v `q-an Xn-cn-®v \¬Im≥ a-I≥ k-Ω-Xn-®-Xv. Xn-cp-∂m-hm-b kz-tZ-in-bmWv a-I-s\-Xn-sc ]-cm-Xn \¬-Inb-Xv. c-£n-Xm-°-sf kw-c-£n°p-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bn¬ c-≠v tI-kp-I-fn-em-bn 3000, 2000 hoXw am-kw sN-e-hn-\v \¬-Im≥ sa-bn‚-\≥-kv ss{S-_q-W¬ sN-b¿-am≥ Xn-cq¿ B¿.--Un.--H sI tKm-]m-e≥ D-Ø-c-hn-´p. 10

aq-l-Øn¬ A-dn-b-s∏-Sm-sX t]m-hp-∂-h-sc ap-Jy-[m-c-bnte-°v F-Øn-°m≥ am-[y-a߃ h-ln-°p-∂- ]-¶v h-ep-XmsW-∂v ap-Jym-Yn-Xn-bm-bn-cp-∂ C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n. ]-d-™p. N -- -{µn-I No-^v F-Un-‰¿ Sn ]n sN-dq-∏, a-t\-c-a \yq-kv ko-\nb¿ I-d-kv-t]m-≠‚ v \n-j sP_n, C-¥ym-hn-j≥ ko-\n-b¿ dnt]m¿-´¿ ^u-kn-b ap-kv-X-^ kw-km-cn-®p.

]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-®-Xn¬ A-©v ]-cm-Xn-Iƒ Xo¿-∏m-°n. c-≠v ]-cm-Xn-bn¬ ÿ-e k-μ¿i-\-Øn-\v ti-jw Xo-cp-am-\-saSp-°pw. _m-°n-bp-≈-h Xp-S¿-\-S-]Sn-°v ssI-am-dn. Xn-cq¿ Un-hn-j\v Io-gn-se tI-kp-I-fn-em-Wv AZm-e-Øv \-S-Øn-b-Xv. s]-cn¥¬-a-Æ Un-hn-j-\v Io-gn-ep-≈ ]-cm-Xn-bn¬ k-_v I-e-Iv-S¿ Aan-Xv ao-W C-∂v A-Zm-e-Øv \-SØpw. I¨-kn-en-tb-j≥ Hm-^ok¿-am-cm-b A-Uz. ]n k-^n-b, F- sI -F¬ ap-l-Ω-Zv, H sI Fkv ta-t\m≥ ]-s¶-Sp-Øp.--

Pn-Ãm eo-Kv ^p-Sv-t_mÄ c-−n-\v B-cw-`n-¡pw a-e-∏p-dw: Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ Atkm-kn-tb-j≥ \-S-Øp-∂ Pn√m eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ \-hw-_¿ c-≠n-\v B-cw-`n-°pw. a-t©-cn t_m-bv-kv ssl-kv-Iqƒ {Ku≠n¬ cm-hn-se G-gn-\v Pn-√m F Un-hn-j≥ eo-Kv a¬-k-c-߃°v Xp-S-°w Ip-dn-°pw. Zn-h-tk\ c-≠p a¬-k-c-߃ D-≠mIpw. Xp-S¿-∂v _n Un-hn-j≥ a¬-k-c-ß-ƒ C-tX {Ku-≠n¬ Xp-S-ßpw. kn Un-hn-j≥ eo-Kv a¬-k-c-߃ s]-cn-¥¬-a-Æ-bnepw h-≠q-cn-epw \-hw-_¿ aq-∂n\v B-cw-`n-°pw. Un-kw-_-dn¬ Cu Un-hn-j≥ eo-Kv a¬-k-c-ßfpw ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tbj≥ sk-{I-´-dn Fw ap-l-Ω-Zv keow A-dn-bn-®p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: aq-∂p-Zn-h-ksØ Pn-√m kn-.-_n-.-F-kv-.-C. Item-¬k-h-Øn-\p A-c-ßp-W¿∂p. B-Sn-bpw ]m-Sn-bpw Iu-amc-ta-f-sb h¿-W-i-_-f-am-°ms\-Øn-b-Xv 85 kv-Iq-fn-se 2000 tØm-fw {]-Xn-`-Iƒ. I-tem-¬-h-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w Pn-√m ]-©m-b-Øv B-tcmKy-hn-Zym-`ym-k ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-t]-gv-k¨ sI ]n P¬ko-an-b \n¿-h-ln-®p. ]mTy-]-≤Xn F-∂-Xv ]Tn-∏n-°p-I am-{X-a√, Ip-´n-I-fp-sS k¿-K-hm-k-\Iƒ I-s≠-Øp-∂-Xpw B-bn-cn°-W-sa-∂pw A-h¿ ]-d-™p. k-tlm-Z-b-kv-Iqƒ {]-knU‚pw Ip-‰n-∏p-dw Fw-.-C.-F-kv sk≥-{S¬ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏fp-am-b Fw Sn tPm¿-Pv A-[y-£X h-ln-®p. I-tem-¬k-h temtKm cq-]-I¬-∏-\ \-S-Øn-b a-¶S A¬-A-ao≥ kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn jw-_v-\w sa-l-_q-_n\v Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw keow Ip-cp-h-º-ew sam-sa-s‚m \¬-In. ]p-Ø-\-ßm-Sn sk‚ v tPmk-^v-kv ko-\n-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ ^m. ssj-Pp X-\-∏-\m¬, k-tlm-Zb kv-Iqƒ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw A-–p¿-d-km-Jv, A-ßm-Sn-

sI ap-l-Ω-Zv- A¬-in-^m≥ ˛ am-∏n-f-∏m-´v ( Im-‰-K-dn ˛2)( C.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv X-h-\q¿), tc-jv-a F≥ _m-_p-˛-tam-ln-\n-bm´w (Im-‰-K-dn ˛4)(Fw.-C.-F-kv sk≥-{S¬ kv-Iqƒ Xn-cq¿), in¬-∏m -Zm-kv ˛ ]-Zy-]m-cm-b-Ww (Im-‰-K-dn ˛4)(Fw.-C.-F-kv kn.-C.kn.-F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv Ip-‰n-∏p-dw), Fw ]n Io¿-Ø-\ ˛-s]-bn‚n-Mv(Im-‰-K-dn ˛1)({I-tbm¨ C.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv tIm-´-°¬), Im-hy cm-tP-jv ˛-im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw (Im-‰-K-dn 3)(ssk-\o-Iv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ h-≠q¿), ]m¿h-Xn ssi-te-jv ˛ kv-t]m¿-´v kv-]o®v (Im-‰-K-dn 3)(sk‚ v tPm-kv F-kv.F-kv.F-®v.F-kv.F-kv ]p-Ø-\-ßmSn), s^-an-\m ^m-Øn-a ˛-I-Ym-c-N-\ (Im-‰-K-dn 3) (sk-‚ v tPm-kv F-kv.-F-kv.-F-®v.-F-kv.-F-kv. ]p-Ø-\-ßm-Sn) ∏p-dw ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Pv F-∂n-h-S-ß-fn-em-Wv {]-[m- ß-fn¬ a-t©-cn-bn¬ \-S-∂n-cp- ´n-I-fp-sS Ip-®n-∏p-Sn a-¬k-ctIm-dm-S≥ dw-e, tI-c-f k-tlm- \-th-Zn-Iƒ. G-gp-th-Zn-I-fn-em- ∂p. Pn-√-bn¬ H-∂mwÿm-\w- Øn¬ B-cpw a-¬k-cn-°m≥ Z-b-kv-Iqƒ {]-kn-U‚ v sI D- bm-Wv a-¬k-cw. am-∏n-f-∏m-´v, tZ- e-`n-°p-∂-h¿ \-hw-_¿ 15, 16, 17 F-Øn-bn-√. Im-‰-K-dn \m-ev Æn-Ir-jv-W≥, A-ßm-Sn-∏p-dw i-`-‡n Km-\w, ¢m-kn-°¬ ayq- Xn-b-Xn-I-fn¬ ]m-e-°m-Sv ]- B¨-Ip-´n-I-fp-sS \m-tSm-Sn-\r]-©m-b-Øv Aw-Kw B‚-Wn kn-Iv, X-_-e, ar-Zw-Kw, \m-tSm- Øn-∏m-e au-≠v ko-\ ]-ªn-Iv Ø-Øn¬ H-cp-Ip-´n am-{X-am-Wv hm-Øm-®n-d, ]p-Ø-\-ßm-Sn Sn-\r-Øw, tam-ln-\n-bm-´w, Hm- kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ kw-ÿm- a-¬k-cn-®-Xv. I-tem-¬k-hsk‚ v tPm-k-^v-kv ko-\n-b¿ ´w-Xp-≈¬, H-∏-\, {Kq-∏v Um≥- \-I-tem-¬k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp- Øn¬ l-b¿ -sk-°≥-U-dn hn`m-Kw Ip-d-hm-Wv. sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]n-Sn-F kv, e-fn-X-Km-\w, sh-tè ayq- °m≥ A¿-l-cm-hpw. A-Xp-sIm-≠p-X-s∂ Im-‰-KA-Sp-Ø h¿-jw kn-.-_n-.-F{]-kn-U‚ v tUm.- {]-ho¨, a- kn-Iv Xp-S-ßn 12 C-\-ß-fn-emt©-cn \-kv-d-Øv kv-Iqƒ {]n≥- Wv C-∂-se a-¬k-cw- \-S-∂-Xv. k.-v-C. I-tem-¬k-hw kp-K-a-am- dn 1,2,3 F-∂n-h-bp-sS t]m-bn‚nkn-∏¬ kn-ÿ- kp-_n-\n, aq-∂v, \m-ev ¢m-kp-Iƒ, A-©v, bn \-S-Øm-≥ s]-cn-¥¬-a-Æ, s‚ Iq-sS Im-‰-K-dn \m-en¬ DƒtUm.-sk-bv-Xv,- Pu-l¿, ]n F B-dv, G-gv ¢m-kp-Iƒ, F-´v, Hº- Xn-cq¿, \n-e-ºq¿ F-∂n-ß-s\ s∏-Sp-∂ l-b¿- sk-°≥-U-dnFw A-–pƒ Jm-Z¿ -kw-km-cn- Xv, 10 ¢m-kp-Iƒ, π-kv h¨, π- aq-∂p ¢-Ã-dp-I-fm-bn Xn-cn-°pw. bp-sS t]m-bn‚ v \n-e Iq-´n-s√kv-Sp F-∂n-ß-s\ \m-ep-hn-`m-K- C-t∏mƒ Pn-√ ap-X¬- t{K-kv ∂pw A-h¿-°v {]-tXy-I-k-Ωm®p. ]p-Ø-\-ßm-Sn sk‚ v tPm- ß-fm-bn Xn-cn-®m-Wv a-¬k-c-w kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn- \w e-`n-°psa∂pw k-tlm-Z-b k-^v ko-\n-b¿ sk-°≥-U-dn \-S-∂-Xv. k¿-tKm-¬k-h-hpw ´p-≠v. C-∂-se \-S-∂ a-¬k-c- kv-Iqƒ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw kv-Iqƒ, sk‚ v ta-co-kv tIm-f- sF-Sn ta-f-bpw I-gn-™-Zn-h-k- Øn¬ Im-‰-K-dn \m-ev B¨-Ip- A-–p∂m-k¿ ]-d-™p.-

hn-hm-l-{]m-bw: ]-¶y³- c-ho-{µ-\v Ìm-en-\n-Ìv- kz-cwþ ]n-W-t§m-Sv tN-fm-cn: ssi-i-h hn-hm-l-Øns‚ a-d-hn¬ i-co-A-Øv \n-b-a-]cn-c-£ \-„-s]-Sp-∂ km-l-Ncyw-t\-cn-Sm≥ ap-kv-enw-kw-L-S\-Iƒ hy-h-ÿm-]n-X-am-bn kp{]o-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-sa∂v ]-d-bp-∂-Xv Xm-en-_m-\n-kam-sW-∂ ]-∂y≥-c-ho-{μ-s‚ ]cm-a¿-iw Ãm-en-\n-Ãv ^m-kn-ksØ-bm-Wv A-S-bm-f-s∏-Sp-Øp∂-sX-∂v k-a-kv-X tI-c-f C-kvemw a-X hn-Zym-`ym-k-t_m¿-Uv P-\-d¬-am-t\-P¿ ]n-W-tßm-Sv A-_q-_-°¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pw-C-ø-Øp¬ ap-^-Øn-»o≥ P-\-d¬-t_m-Un-tbm-Kw tN-fm-

cn-bn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ]n-Pn-°v ap-I-fn-epw hn-Zym-`ymkw- \-S-Øp-∂ A-[n-I- ap-kvenw s]¨-Ip-´n-I-fpw hn-hm-ln-X-cmWv. ]q-hm-e-i-ey-hpw A-Xv-h-gn ]T-\-X-S-kw \o-°m-\pw kp-c£n-X-Xz-hpw an-I-hm¿-∂ ]T-\]-cn-k-cw kr-„n-°m\pw hn-hmln-X-Iƒ-°v I-gn-bp-∂p-s≠-∂v ]Tn-Xm-°-fn¬- \-S-Øn-b A-`n{]m-b-k¿-th-bn¬ t_m-[y-ambn-´p-≠v. hn-hm-lw ]T-\-Øn-\v X-S-kam-sW-∂pw ]n-∂m-°w-h-en-°em-sW-∂p-ap-≈ ]-∂y-s‚ -hm-Z-

ß-fn¬ \o-Xo-I-cn-°p-∂ Im-cW-ß-fn-√. C-¥y≥ hy-h-ÿnXn-bn¬ A-h-Im-i-kw-c-£-WØn-\v hy-h-ÿm-]n-X-am¿-Kw D]-tbm-K-s]-Sp-Øm≥ A-\p-h-Zn°n-√-∂ `m-j I-ayq-Wn-k-Øns‚ k-l-P-k-ao-]-\-ß-fn¬-s∏´-sX-¶n-epw A-X-h-K-Wn-°m≥am-{Xw a-X-\yq-\-]-£-߃ hf¿-∂n-´p-s≠-∂pw A-\n-hm-cyL-´-ß-fn¬ A-]q¿-h-ß-fn¬ A-]q¿-h-am-bn kw-`-hn-°p-∂ hnhm-ln-X¿-°v \n-b-a-]-cn-c-£ \ntj-[n-°p-∂ A-h-ÿ- A-im-kv{Xo-b-hpw a-\p-jy-Xz-c-ln-X-amsW-∂pw A-Zv-tZ-lw ]-d-™p.-

t]m-]p-eÀ {^-−v t\-Xm-¡Ä ]m-dm-hpIm-c-\v aÀ-±-\w: I-½o-j-W-sd k-kv-s]³Uv sN-¿-Wsa¶v in-lm-_p-±o-sâ ho-Sv k-µÀ-in-¨p ]p-Ø-\-Øm-Wn: ku-Zn A-td_y-bn-se \-Pv-dm-\n¬ sh-Sn-tb‰v a-cn-® ]p-∂-Ø-e tN-e-t°m-Sv ta-Sn-∏m-d ap-l-Ω-Zv-Ip-´n-bp-sS aI≥ in-lm-_p-±o-s‚ ho-Sv t]m]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\ t\-Xm°ƒ k-μ¿-in-®p. kw-ÿm-\

{]-kn-U‚ v I-c-a-\ A-iv-d-^v au-e-hn, P-\. sk-{I-´-dn km-ZØv, Pn-√m sk-{I-´-dn lw-k, Gcn-bm {]-kn-U‚ v sI kn j-ao¿, sk-{I-´-dn sI Pm-^¿ lm-Pn, bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v I-a-dp- -emw kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ kn-hn¬ F-Ivssk-kv Hm-^n-k-sd a¿-±n-® U]yq-´n F-Iv-ssk-kv I-Ωo-jW¿-s°-Xn-tc {In-an-\¬ tI-kvNpaØn k-kv-s]‚ v sN-ø-Wsa-∂v s]m ∂m\n Fw.-F¬.-F. ]n {io-cm-a-Ir-jv-W≥ - Bh-iys∏-´p.

a-t©-cn F-Iv-ssk-kv sd-bv©v Hm-^n-kn-se ]m-dm-hv Uyq´n-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ kn-hn¬ F-Iv-ssk-kv Hm-^n-k-dm-b cmP≥ s\-√m-bn-sb a-e-∏p-dw U]yq-´n F-Iv-ssk-kv I-Ωo-jW¿ A-Im-c-W-am-bn a¿-±n-®v Ah-i-\m°n Pm-Xn-t∏-cv hnfn®v B-t£-]n-°p-I-bpw

sN-bv-Xn-cp-∂-Xm-bm-Wv ]n {iocm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. apJy-a-{¥n-°p \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂-Xv.a-Zy-e-l-cn-bn¬ ]p-e¿-s® aq-∂p-a-Wn-°v sd-bv-©v Hm-^nkn¬ I-b-dn-s®-∂v Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ B-Zn-hm-kn D-tZymK-ÿ-s\ a¿-±n-®-Xpw \-·-\m-

°n \n-e-Øn-´v C-g-bn-® kw-`-hØn-epw A-Sn-b-¥-c-am-bn At\z-j-Ww \-S-Øn U-]yq-´n IΩo-j-W-sd k-kv-s]‚ v sN-bvXv {In-an-\¬ tI-sk-Sp-°-W-sa∂pw ap-Jy-a-{¥n-tbm-Sv B-h-iys∏-´-Xm-bn s]m∂m\n Fw.F¬.-F. hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ {]-ho-W F-kv˛ -tam-ln-\n-bm-´w (Im-‰-K-dn ˛3) (^m-Øn-a-Kn-cn C.-Fw.-F-®v.-F-kv.-F-kv. \n-e-ºq¿) A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

26 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

]q-t¡m-«qÀ Kh.-l-bÀ -sk-¡³-U-dn kv-Iq-fn-\v Hm-h-tdmÄ Nmw-]y³-jn-¸v

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw F-S-h-Æ-∏m-d: F-S-h-Æ-∏m-d sI.-F-kv.-C.-_n sk-Ivj≥ ]cn-[n-bn-ep-≈ ]m-f-∏-≈n-bm-fn, Xo-≠m-∏m-d, cm-am-t´-cn `m-K-ßfn¬ C-∂v cm-hn-se F-´p-ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc ssh-ZypXn ap-S-ßpw.-

]q-t°m-´q¿: ]q-t°m-´q¿ {Km-a∏ - ©m-b-Øv I-tem¬-k-h-Øn¬ F-√m C-\-ß-fn-epw F t{K-Uv t\-Sn ]q-t°m-´q¿ K-h.-l-b¿sk-°≥-Ud - n kvI - q-ƒ bp.-]n. hn`m-Kw Hm-ht- dmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\-Sn. bp.-]n .A-d_ - n-Iv I-tem¬k-h-Øn-epw P-\-d¬ hn-`m-KØn-ep-am-bn 119 t]m-b-t‚m-sSbm-Wp t\-´w I-cÿ a - m-°n-bX - v.

]cn-]mSn tIm-´-∏-Sn Pn.-F¬.-]n. kv-

Iqƒ: sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp kz-tZiv sa-Km-Izn-kv ˛2.-00 Xn-cq¿ kw-K-aw d-kn-U≥-kn: Fw.-F-kv.-Fw . sa-Km Izn-kv ˛9.-30 a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. ssaXm-\w: km-aq-ln-I \o-Xn Zn-\mtLm-jw ˛-sk-an-\m¿ ˛10.-30 a-e-∏p-dw K-h. tIm-f-Pv: {Xn-Zn\ tZ-io-b sk-an-\m¿ ˛9.-00  a-t©-cn kn-‰n t]m-bn‚ v amƒ: Fw.-F-kv.-Fw. sa-Km Iznkv ˛9.-00 a-e-∏p-dw Un.-kn.-kn. Hm-^nkv : ]m-c-º-cy I-f-cn bq-\m-\n, a¿-a ssh-Zy s^-U-td-j≥ kw-L-S-\m cq-]o-I-c-Ww ˛2.-00 a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏-¬ _-kv Ãm≥Uv Hm-Un-t‰m-dn-bw: tI-cf I¿-j-I-sØm-gn-em-fn t£-a\n-[n B-\p-Iq-ey hn-X-c-W taf ˛10.-00 Iq-´n-e-ßm-Sn bp.-]n kv-Iqƒ: {]-Xo-£ tU sI-b¿ sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\-hpw _-Uv-kv kv-Iqƒ in-em-ÿm-]-\-hpw ˛2.-00

a-e-∏p-dw ktlm-Z-b kn._n.-F-kv.-C. I-tem-¬k-hØn¬ A-d-_n]-Zy-]m-cm-bW-Øn¬ H-∂mw ÿm\w t\-Sn-b sIm-°¿-Wn an-lv-\(]n-ho-kv tam-U¬ kvIqƒ,\n-e-ºq¿)

ta-em-ä-qÀ im-kv-t{XmÂ-k-hw C-¶v ta-em-‰q- ¿: D-]P - n-√m im-kvt- {Xm¬-kh - w ta-em-‰q¿ B¿.-Fw. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ C∂p Xp-Sß - pw. sF.-Sn-ta-f, km-aqlnIim-kv-{X-ta-f F-∂n-h-bpw Xn-¶-fm-gv-N im-kv-{X-\m-S-I-hpw sNm-hm-gvN - K-Wn-Xi - m-kv{- X-ta-fbpw _p-[-\m-gv-N im-kv-{X-ta-fbpw \-S-°pw. Hu-]-Nm-cn-I D-ZvLm-S\ - w Xn-¶f - m-gvN - ssh-Io-´v aq∂n-\v tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lm-Pn \n¿-hl - n-°pw.-

a-t©-cn D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-f F-f-¦q-cn ]q-t°m-´q¿ ]-©m-b-Øv kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn¬ bp.-]n. P-\-d¬ hn-`m-K-w Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\-Sn-b F.-Fw.-bp.-]n. F-k.v sh-≈p-h-{ºw

sN-¦-Ãv I-S-¯v: sdbvUn Sn-¸À tem-dn-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¯p s]-cn-¥¬-a-Æ: s]-cn-¥¬-aÆ k-_v I-e-Œ¿ A-an-Xv ao-Wbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ G-d-\m-Sv Xmeq-°n-se ]-¥-√q¿ hn-t√-Pv ]-cn[n-bn¬ \n-∂pw a-Xn-bm-b tc-JI-fn-√m-sX sN-¶-√v I-S-Øns°m-≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ H-cp sN-¶¬ tem-dn-bpw s]-cn¥¬-a-Æ Xm-eq-°v Io-gm-‰q¿ hnt√-Pv ]-cn-[n-bn¬ \n-∂pw c-≠p sN-¶¬ tem-dn-I-fpw ]n-Sn-s®-SpØp. ]-¥-√q¿ hn-t√-Pv ]-cn-[nbn¬ \n-∂pw sN-¶-√v I-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂ \n- m≥ Sn-∏¿ temdn-bpw Io-gm-‰q¿ hn-t√-Pv ]-cn-[nbn-se h-S-°pw-X-e `m-K-Øp \n-

∂v a-Xn-bm-b ]m- n-√m-sX sN¶-√v I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ c-≠p tem-dn-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. Pntbm-f-Pn h-Ip-∏n-s‚ ]n t^m-dw t\m-´n-kv C-√m-sX I-S-Øn-s°m≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ sN-¶√v tem-dn-I-fm-Wv kv-Izm-Uv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xv. A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿Øn-®p-h-cp-∂ sN-¶¬/I-cn¶¬ Izm-dn-I-fn¬ A-h-[n Zn-hk-ß-fn¬ Dƒ-s∏-sS ]-cn-tim-[\ \-S-Øp-∂-Xn-\pw a-Xn-bm-b A-\p-a-Xn C-√m-Ø Izm-dn-Iƒ°v kv-t‰m-∏v sa-tΩm \¬-Ip-∂Xn-\pw _-‘-s∏-´ F-√m X-lkn-¬-Zm¿-am¿-°pw \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. h-cpw Zn-h-k-ß-

fn¬ A-h-[n Zn-\-apƒ-s∏-sS k_v I-e-Œ-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kv-Izm-Uv k-Po-h-am-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v.Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v hn-P-b-Ipam¿, hn cm-a-\m-Y≥ X-®n-ß-\mSw, A≥-km¿, jn-Pp-tam≥, hrμ F-∂n-h-cpw kn-hn¬ t]m-enkv Hm-^n-k-dm-b kp-[o-jv Ip-amdpw ]-s¶-Sp-Øp.

Ip-«-tÈ-cn Ip-Spw_-kw-K-aw \m-sf a-e-∏p-dw: Ip-´-t»-cn ^m-an-en Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 27\p Ip-´-t»-cn Ip-Spw-_ß-fp-sS a-lm-kw-K-aw I-cn-∏q¿

k-Iq-fn-\v ^À-Wn-¨-dp-IÄ \Â-In

hn-ZymÀ-Yn-I-fn \n-¶v A-an-X Xp-I Cu-Sm-¡p-¶p In-gn-t»-cn: Ip-gn-a-Æ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ Im-bnI I-em a¬-k-c-߃-°v hnZym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p A-an-X XpI Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn B-t£]w. bp.-]n. ap-X¬ l-b¿-sk°≥-U-dn h-sc-bp-≈ kv-Iq-fn¬ aq-Δm-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Y-nIƒ ]Tn-°p-∂p-≠v. kv-Iq-fn-se B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv \S-Øm≥ Hm-tcm hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ \n-∂pw \q-dp cq-] hm-ßp∂-Xm-bm-Wv B-t£-]w. C-Xv km-[m-c-W-°m-cm-b Ip-Spw-_߃-°v G-sd _m-[n-°p-∂p≠v. C-Ø-cw ta-f-Iƒ-°v hnZym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂p ]-W-∏n-cnhv \-S-Ø-cp-sX-∂v hn-Zym-`ym-kh-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-i-ap-≠v. C-Xns\-Xn-tc c-£n-Xm-°ƒ hn-Zym`ym-k h-Ip-∏n-\pw Pn-√m I-eŒ¿-°pw ]-cm-Xn \¬-Im-s\m-cpßp-I-bm-Wv.-

F-kv.-Un.-]n.-sF-bn tNÀ-¶-hÀ-¡v \-hw-_À H-¶n-\p ae-¸p-d¯v kzo-I-c-Ww io-b kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ jmƒ A-Wn-bn-®v kzo-Ic - n-°pw. Xp-S¿-∂p ]m¿-´n-bp-sS {]-Ya - tZio-b {]-kn-U‚ v C A-_q-_°¿ k-tΩ-f\ - w D-ZvL - m-S\ - w sNøw. ssh-In-´v A-©n-\v _m‚ v hmZy-ß-tfm-sS-bpw tIm¬-°-fn-bpsS-bpw A-I-º-Sn-tbm-sS ]p-Xn-b {]-h¿-Ø-I-sc B-\-bn-®p-≈ {]I-S-\-hpw \-S-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v hn Sn C-Iv -dm-ap¬-l-Jv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn P-eo¬ \o-em-{º, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn, sk-{I-´-dn-am-cm-b ]n Fw _jo¿, Ir-jW - ≥ F-c™ n-°¬, Sn Fw ju-°Ø - v ]-s¶-Sp-Øp.

Iƒ kzo-I-cn-°p-sa-∂v a-t©-cn kn.-sF. hn F Ir-jv-W-Zm-kv, F-kv.-sF. kn sI \m-k¿, {Sm^n-Iv F-kv.-sF-am-cm-b F ]n i-in-Ip-am¿, ]n hn _-e-tZ-h≥ A-dn-bn-®p.

F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. ta-J-em k-t½-f-\w

s]-cn-¥¬-a-Æ: F-kv.-sI.-Fkv.-F-kv-.-F-^v. ta-em-‰q¿ ta-Jem k-tΩ-f-\-hpw dm-en-bpw 27\v D-®m-c-°-S-hv sk‚-dn¬ \-S°pw.-

Sm-¸n-Mv sXm-gn-em-fn-IÄ-A-\n-iv-Nn-X-Im-e k-a-c-¯n-te-¡v ]q-t°m-´pw-]m-Sw: A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øn-se Sm-∏n-ßv sXmgn-em-fn-Iƒ Xn-¶-fm-gv-N ap-X¬- A-\n-iv-Nn-X-Im-e k-a-cw- -B-cw`n-°p-sa-∂v kw-bp-Iv-X k-a-c-ka-Xn hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. F-{]n¬ am-kw apX¬ Iq-en h¿-≤-\-hv B-h-iys∏-´v \¬-In-b t\m-´o-kn-\v Xr]v-Xn-I-c-am-b a-dp-]-Sn e-`n-°mØ km-l-N-cy-Øn-em-Wv \-S-]Sn. a-cw H-∂n-\v- 1. 7-- 0 ho-X-hpw ISpw-sh-´n-\v 3. 5-- 0 cq-]-bpw P-\-d¬ h¿-t°-gv-kn-\v 3. 5-- 0 cq-]-bpw jo‰-Sn-°p-∂-Xn-\v 1.--20 cq-]-bp-am-Wv-B-h-iy-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. Unam≥-Uv Aw-Kn-°-cn-°p-∂ tXm´-ß-fn¬ k-a-cw \-S-Øn-s√∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ 28 ap-X¬ 31 hsc \-S-Øm≥-\n-›-bn-®n-cp-∂ ae-∏p-dw D-]-Pn-√m kv-Iqƒ Item¬-k-hw \-h-º¿ 23 ap-X¬ 27 h-sc-bp-≈ Xn-ø-Xn-bn-te-°v am-‰n-h-®p.-

C-cp-¼ph-Sn-sIm-−v X-e-bv¡-Sn-¨p

a-t©-cn: C-cp-ºph-Sn-sIm-≠v Xe-bv°-Sn-®p sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xm-bn ]-cm-Xn. ]p¬-∏-‰ H-f-a-Xn¬ I-S-t°m-´p-Ip-W-ASn¬ A-–p- -em-an-s‚(35) ]-cmXn-bn¬ H-f-a-Xn¬ kz-tZ-in-I-fmb ap-≠p-]m-e-Øn-߬ ssk-Xe-hn, ap-l-Ω-Z-en F-∂n-h¿-s°Nm-∏-\-ßm-Sn: ]n.-Fw.-F-kv.-F. Xn-tc t]m-en-kv sI-sk-Sp-Øp.

a-e-¸p-dw D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-temÂ-k-hw am-än-

Npcp¡¯nÂ

]q-t¡m-«q-cn ho-Sv Ip-¯n-¯p-d-¶v tam-j-Ww a-t©-cn: ]q-t°m-´q-cn¬ ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂v tam-j-Ww. 20 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-߃ I-f-hp-t]m-bn. I-gn-™ 16\p cm{Xn-bm-Wv kw-`-hw. ]q-t°m-´q¿ I-dp-tØ-S-Øv A-e-hn-°p´n(32)bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.-

hm-l-\m-]-I-St¡-kp-I-fn e-£w cq-] \-ã-]-cn-lm-cw a-t©-cn: tI-c-f kv-t‰-‰v C≥-jq-d≥-kv Un-∏m¿-´v-sa‚ v I-£nbm-b hm-l-\m-]-I-S tI-kp-I-fn¬ e-£w cq-] \-„-]-cn-lmcw \¬-Im≥ a-t©-cn Fw.-F.-kn.-Sn. tIm-S-Xn-bn¬ \-S-Øn-b {]-tXy-I A-Zm-e-Øn¬ D-Ø-c-hm-bn. 16 tI-kp-I-fn¬ F-s´Æ-Øn-\v Xo-¿-∏m-bn. dn-´. P-Uv-Pn \m-cm-b-W≥-Ip-´n tat\m≥, A-Uz. a-Z-\-h-√n, Un-∏m¿-´v-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-Iƒ t\Xr-Xzw \¬-In.-

a-e-¼m-¼n-s\ ]n-Sn-Iq-Sn I-cp-hm-c-°p-≠v: Ip-´-Øn-bn-se sIm-bv-Ø-Ip-≠n¬ ]-{¥≠-Sn \o-f-ap-≈ s]-cp-ºm-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn. C-∂-se cm-hn-seG-gp-a-Wn-tbm-sS F-S-°-c No-¶-t√¬ A-K-kv-Xy-s‚ ho-Sn-\p k-ao-]-sØ tXm-´n-se Ip-fn-°-S-hn-em-Wv ]m-ºn-s\ I-≠-Xv. sIm-®p-Ip-´n-Iƒ ÿn-c-am-bn Ip-fn-°p-∂ I-S-hm-Wn-Xv. Fw A-\o-^, kn sI i-¶-c≥, Fw kp-[m-I-c≥, sI in-lm-_v, Fw A-∏q-kv F-∂n-h-cm-Wv a-e-ºm-ºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn- I-cp-hmc-°p-≠v h-\w h-Ip-∏-[n-Ir-X¿-°p-ssI-am-dn-b-Xv. {]-tZ-i-Øv a-e-ºm-ºn-s‚ i-eyw G-dn h-cp-∂-Xm-bn ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ ]-d-™p.

am-t©m-e-bn ho-−pw ]p-en- i-Ãyw

A-S-°m-°p-≠v K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn-se Ip-´n-Iƒ tNm-°m-Sv hn-Øp¬-∏m-Z\ tI-{μ-Øn¬

Iƒ tIm-f-Pp-Iƒ tI-{μo-I-cn®p {Sm-^n-Iv t]m-en-kn-s‚ t_m-[-h¬-°-c-W \m-S-I-ßfpw ¢m-kp-I-fpw \-S-Øp-∂p-≠v. sse-k≥-kn-√m-sX ss_t°m-Sn-°p-∂ Iu-am-c-°m-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ kv-Iqƒ, tIm-f-Pv tI-{μo-I-cn-®v t]m-en-kv i-‡am-b \n-co-£-Ww \-S-Øn-h-cnI-bm-Wv. C-Ø-cw hn-Zym¿-Yn-I-sf ]nSn-Iq-Sn c-£n-Xm-°-sf hn-fn-®ph-cp-Øn c-Pn-kv-t{S-j≥ d-±v sNøp-∂-X-S-°-ap-≈ \n-b-a-\-S-]-Sn-

h¿ G-sd-]-Wn-s∏-´v s{]m-P-Iv‰v X-øm-dm-°n-b-Xm-bpw ]-cm-Xnbn¬ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ D-]-Pn-√m im-kv-{Xta-f-°v F-Øn-b-t∏mƒ A-[ym]n-I B-cn-^-sb ]p-d-Øp \n¿Øn ]-I-cw a-s‰m-cp-Ip-´n-°v s{]m-P-Iv‰v \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. Bƒ-am-dm-´w \-S-Øn-b A[ym-]n-I-°pw Iq-´p-\n-∂-h¿-°psa-Xn-sc A-t\z-j-Ww \-S-Øn \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂v ]-cmXn-bn¬ B-h-iy-s∏´p.

Im-fn-Im-hv: A-S-°m-Ip-≠v am-t©m-e-bn¬ ho-≠pw ]p-en i-√yw. I-gn-™ Zn-h-kw I¿-j-I-\m-b Cu-¥n-߬ tPmkn-s‚ tXm-´-Øn-se h-f-¿-Øv ]-´n-Ip-´n-sb Iq-´n¬ ImWm-Xm-bn. ]p-en ]n-Sn-®-Xm-sW-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv. am-k߃-°v ap-ºv {]-tZ-i-Øv h-f¿-Øp ar-K-߃ Xp-S¿-®-bmbn ]p-en-I-fp-sS B-{I-a-W-Øn-\v hn-t[-b-am-bn-cp-∂p. AtXm-sS h-\ ]m-e-I-sc-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn--cp-∂p. F-∂m¬ Cu-bn-sS-bm-bn ]p-en i-eyw Ip-d-™n-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv ho-≠pw tXm-´-Øn¬ Im-h-en-\v sIm≠p-h-∂ ]-´n-sb Im-Wm-Xm-hp-∂-Xv.am-t©m-e `m-K-Øv Im-´m-\ i-√y-hpw ho-≠pw Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. I-gn-™ Zn-hkw {]-tZ-i-sØ hm-g-tØm-´-ß-fn-en-d-ßn-b Im-´m-\-Iƒ Ir-jn \m-iw h-cp-Øn-bn-´p-≠v. -d-_¿ ssX-I-fpw \-in-∏n®p. h-\-m-Xn¿-Øn-tbm-Sv tN¿-∂v ]-e-bn-S-Øpw tkm-fm¿ th-en-b-S-°-ap-≈ kw-c-£-W am¿-§-߃ kzo-I-cn-®n-´pw h-\y-ar-K i-√yw G-dn h-cn-I-bm-Wv.--

s\Â-Ir-jn-sb sXm-«-dn-bm³ Ip-cp-¶p-IÄ hn-¯pÂ-¸m-Z-\ tI-{µ-¯n-Â

a-t©-cn t]m-en-kv aq-¶p am-k-¯n-\-Iw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv 10,945 K-Xm-K-X\n-b-a-ew-L-\-w

a-e∏ - p-dw: k-ºq¿-W hn-Ik - \ - w bm-Ym¿-∞y-am-°m≥ a-e-∏p-dw Pn-√ hn-`-Pn-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \-S-∂ l¿-Øm-en-\p tijw ]m¿-´n-bn-te-°p I-S-∂p-h∂ B-bn-cw t]¿-°v \-hw-_¿ H∂n-\p a-e-∏p-d-Øv kzo-I-c-Ww \¬-Ipw. ]-c-º-cm-K-X cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ F-kv.-Un.-]n.-sFs°-Xn-sc \-S-Øp-∂ Zp-jv-{]-N-cW-߃ X-≈n-°-f-™m-Wp P\m-[n-]-Xy hn-izm-kn-Iƒ ]m¿-´nbn-te-°v H-gp-Ip-∂-sX-∂p `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-d-™p. H-∂n-\p c-≠p-aWn-°v a-e-∏p-dw Su¨-lm-fn¬ \-S-°p-∂ kzo-I-c-W k-tΩ-f-\Øn¬ ]p-Xn-b Aw-K-ß-sf tZ-

a-e-∏p-dw : sN-dp-Ip-f-ºv F.-sI.Sn.-F-®.v kv-Iq-fn¬ \-S-∂ a-¶-S D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f-bn¬ A[ym-]n-I Bƒ-am-dm-´w \-S-Ønb-Xm-bn hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS c£n-Xm-°ƒ A-[n-Ir-X¿-°p- ]cm-Xn \¬-In. sN-dp-Ip-f-ºv F.sI.-Sn.-F-®v kv-Iq-fn-¬ ]-ØmwX-c-Øn¬ ]Tn-°p-∂ I-f-Øn߬ B-cn-^-sb-bm-Wv kz-¥w s{]m-P-Iv‰p-am-bn h-∂n-´pw ta-fbn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°m-sX A-[ym]n-I a-s‰m-cp-Ip-´n-°v C-tX s{]m-P-Iv‰v \¬-In-b-Xm-bn ]-cmXn D-b¿-∂-Xv. D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f-bnte-°p B-cn-^-tb-bpw a-s‰m-cphn-Zym¿-Yn-\n-tb-bpw Xn-c-s™Sp-Ø-Xm-bpw C-Xp {]-Im-cw C-

Im-f-n-Im-hv: F-kv.-Un.-]n.-sF. Im-fn-Im-hv ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n ]-Z-bm-{X \-S-Øn. _o-am ]-≈n sh-Sn-h-bv-∏v kn.-_n.-sF. A-t\zjn-°p-I, hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, P-\-hn-cp-≤ sK-bn¬ ]-≤-Xn Dt]-£-n-°p-I, B-h-iy-ß-fp-∂bn-®m-Wv {]-t£m-`w \-S-Øp-∂Xv. I-dp-tØ-\n-bn¬ \n-∂pw XpS-ßn-b ]-Z-bm-{X Im-fn-Im-hn¬ k-am-]n-®p.-a-fi-ew {]-kn-U‚ v _m-∏p U-b-a-≠v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.-Un.-]n.-sF. kwÿm-\ sk-{I-´-dn \u-jm-Zv awK-e-t»-cn, Fw A-_p-lm-Pn, F Sn aq-k-lm-P-n, Fw ssk-\p-±o≥, P-\-hn-cp-≤ k¿-°m-cn-s\-Xntc P-\-Io-b {]-t£m-`w Imw-]-bn\ns‚ `m-K-am-bn Sn ]n F I-cow kw-km-cn-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF. Xn-cp-hm-en ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® ]-Z-bm-{X

tbm-Kw am-än

a-t©-cn: \-K-c-Øn¬ {Sm-^n-Iv \n-b-a-ew-L-\-Øn-\p aq-∂p amk-Øn-\p-≈n¬ ]-n-Sn-Iq-Sn-b-Xv 10945 tI-kp-Iƒ. 13,62500 cq-] ]n-g Cu-Sm-°n. sl¬-a-‰n-√m-sX ss_t°m-Sn-®-Xn-\v 2738 tI-kp-Ifpw sse-k≥-kn-√m-sX hm-l\w Hm-Sn-®-Xn-\v 141 tI-kp-I-f-pw A-an-X th-K-X-bn¬ hm-l-\tam-Sn-®-Xn-\v 584 tI-kp-I-fpw cnt]m-¿-´v sN-bv-Xp.Iu-am-c {]m-b-°m¿ hm-l\w D-]-tbm-Kn-°p-∂ kv-Iq-fp-

l-÷v lu-kn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 9.30\p Xp-S-ßp-∂ ]-cn-]m-Sn sI aΩp-Æn-lm-Pn Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. tUm. kp-sse-am≥ ta¬-∏Øq¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. Ip-Spw-_-Øn-se G-‰-hpw {]m-bw Iq-Sn-b Im-c-W-h-sc N-Sßn¬ B-Z-cn-°p-I-bpw hn-Zy-`ymk kv-tIm-f¿-jn-∏p-I-fpw Ahm¿-Up-I-fpw hn-X-c-Ww sN-øpsa-∂pw kw-Lm-S-I¿ ]-d-™p. sI C-{_m-lnw ap-kv-eym¿, sI _-jo¿, sI ap-kv-X-^, sI _mZp-j, sI jn-lm-_p-≤o≥ ]-s¶Sp-Øp.

3

imkv{X-ta-f-bn BÄ-am-dm-«sa¶v c£n-Xm-¡-fpsS ]cmXn

F-kv.-Un.-]n.-sF. -{]-Nm-c-Whm-l-\- bm-{X

a-e-∏p-dw: P-\-hn-cp-≤-k¿-°mcp-Iƒ-s°-Xn-sc P-\-Io-b {]t£m-`w Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn F-kv.-Un.-]n.-sF. a-°-c-∏-d-ºv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n hm-l-\- {]Nm-c-W bm-{X \-S-Øn. A-Uz. F F d-low D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Im-®n-\n-°m-Sp-\n-∂pw Xp-Sßn-b Pm-Y a-°-c-∏-d-ºn-¬ kam-]n-®p. k-am-]-\ s]m-Xp-tbmKw a-fi-ew {]-kn-U‚ v \m-k¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p apkvv-eym¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. A-en A-cn-{], sI hn ju-°Øv, sI Fw ap-Po-_v, sI j-^oJv, A-Uz. F F d-low kwIm-fn-Im-hv: ]q-tßm-Sv Jn-Za v- kw- kmcn-®p. L-Øn-s‚ hm¿-jn-I ]-Z-v[-Xnbm-b kvt- \-l kv] - ¿-iw ]-≤X - nbp-sS `m-K-am-bn ]q-tßm-Sv Pn. F¬. ]n.kvI - q-fn-\v 17000 cq-]b - psS ^¿-Wn-®-dp-Iƒ \¬-In. {]tZ-is - Ø \n¿-≤\ - Ip-Sp-_ß - ƒ°p-≈ Nn-In¬-k k-lm-b-hpw hn-Xc - W - w sN-bvX - p. kw-Lw sNb¿-am≥ Pm-^¿ ]q-tßm-Sv D-ZvLm-S\ - w \n¿-Δl - n-®p. kn A-–p¬ A-ko-kv A-[y-£-X h-ln®p.--kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym-]n-I enkn Ip-cym-t°m-kv, Nm-Øp-°p-´n, A-\n¬, F Sn ssj-P¬, Sn sI j-ao¿, jn-lm-_v, P-eo-kv kwkm-cn-®p.-s]-cn-¥¬-aÆ - : Xm-eq-°vX - e - `t£ym-]t- Z-iI - k-an-Xn Iw hn-Pne≥-kv I-Ωn-‰n C-∂v tN-cm-\n-cp∂ tbm-Kw am-‰n-h-®p. \-hw-_¿ F-´n-\v 11a-Wn-°v k-_v I-eŒ - d - psS Im-cym-eb - Ø - n¬ tN-cpw.

a-t©-cn: a-t©-cn D-]P - n-√m imkv{- X-ta-f \-hº - ¿ A-©v, B-dv, G-gv Xn-bX - n-If - n¬ F-f¶ - q¿ ]n.Fw.-Fk - v.F - . ssl-kvI - q-fn¬ \S-°pw.

kozhikode/MLE

Im-fn-Im-hv: A-S-°m-°p-≠v Pn. F¬. ]n. kv-Iq-fn-se Ip-´nIƒ s\¬-Ir-jn Im-Wm≥ tNm-°m-Sv hn-Øp¬-]m-X-\ tI-{μ-Øn-se-Øn. s\¬-Irjn-sb A-dn-bp-I F-∂ ]mTy]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn-´m-Wv Ip-cp-∂p-Iƒ ko-Uv ^m-an¬ F-Øn-b-Xv. ko-Uv-^m-an-se ]m-S-Øv s\-√v hn-f-sh-Sp-∏v \-S-∂v sIm≠n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Ip-´n-Iƒ B-th-i-tØm-sS sIm-bv-Øn\n-d-ßn. ]m-S-Øv ]-Wn-sb-Sp°p-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ Ip-´nIƒ-°v s\-√v sIm-øp-∂-Xv Im-

Wn-®v-sIm-Sp-Øp. Ip-´n-Iƒ sIm-bv-Øp-]m-´p-Iƒ ]m-Sn s\√v sIm-øp-I-bpw, I-‰-sI-´n ^man-se sj-Õn¬ sIm-≠v h-cpI-bpw sN-bv-Xp. I-‰(s\-√n-s‚ sI-´v) X-√p∂-Xv (sa-Xn-°p-I) Ip-´n-I-sf Im-Wn-®v sIm-Sp-°p-I-bpw, Ip´n-Iƒ I-‰-X-√n s\-√v th¿-s]Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. s\-√pw ]-Xn-cpw th¿-Xn-cn-°p-∂-Xpw Ip-´n-Iƒ- I-≠v ]Tn-®p. kv-Iqfn-se aq-∂v \m-ev ¢m-kp-I-fnse Ip-´n-I-fm-Wv hn-Øp¬-]mX-\ tI-{μ-Øn-se-Øn-b-Xv. tNm-°m-Sv {Km-a∏-©-b-Øv

tÌUn-b-¯n-\v 25 e-£w

im-kv-{X-ta-f k-am-]n-¨p a-e-∏p-dw: D-]-Pn-√m im-kv-{X-˛km- a q- l nI˛- K - W n- X - ˛ - { ]- h ¿Øn-]-cn-N-b-˛-sF.-Sn. ta-f-Iƒ K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ ]p-√m-\q-cn¬ k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI apl-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v a≥kq¿ F-∂ Ip-™n-∏p A-[y-£X-h-ln-®p. hn hn-P-b≥, Sn hn Ckv-am-bn¬, \m-e-I-Øv A-ssk≥, P-b-{]-Im-iv, A-en A-iv-d-^v kw-km-cn-®p.-

a-t©cn: s^-U-td-j≥ I-∏v ^pSv-t_mƒ B-cw-`n-°p-∂-Xn\p-ap-t∂m-Sn-bm-bn a-t©-cn kvt‰-Un-bw {]-hr-Øn-°v th-K-Xtbdn. ^-≠v {]-iv-\-a-s√-∂v kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]knU‚ v F {io-Ip-am¿ A-dnbn®p. A-–p¿-d-ln-am≥ c-≠Øm-Wn Fw.F¬.F. C-∂-se 25 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn Fw D-a¿ Fw.F¬.F. ]-d™p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-ln-Xw kzcq-]n-°p-∂-Xn-\v 28\p I-e-t{Œ‰n¬ tbm-Kw hn-fn-®n-´p≠v.

]p-√m-\q¿ K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ a-e-∏p-dw D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI ap-l-Ω-Zp-Æn lm-Pn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

_n-kn-\-kv ]-¦m-fn tIm-Sn-IÄ X-«n-b tI-kn A-t\z-j-W-am-cw-`n-¨p a-t©-cn: 25 e-£w cq-]b - ° v- v amkw c-≠c - e-£w cq-] em-`h - n-lnXw \¬-In hn-izm-k-am¿-÷n-® _n-kn-\-kv ]-¶m-fn tIm-Sn-Iƒ X-´n-sb-Sp-Øv h-©\ - \-SØ - n-sb∂ tI-kn¬ a-t©-cn kn.-sF. A-t\z-j-W-am-cw-`n-®p. a-t©-cn ]p-√q¿ ta-t®-cn A≥-h¿ km-ZØn-s\ tÃ-j\ - n¬ hn-fn-®p-hc - pØn kn.-sF. hn F Ir-jvW - Z- mkv sam-gn-sb-Sp-Øp. ]-cm-Xn-°m[m-c-am-b sX-fn-hp-Iƒ lm-P-cm°m≥ kn.-sF. \n¿-tZ-in-®p. at©-cn I-cp-h{- ºw sN-´n-bß - m-Sn B-e-ßm-´v A-–p¬ l-ao-Zn-s\Xn-tc a-e-∏p-dw t]m-en-kv ta-[mhn-°m-Wv A≥-h¿ km-ZØ - v ]-cmXn \¬-In-b-Xv. F-kv.-]n-bp-sS \n¿-tZ-i {]-Im-cw a-t©-cn F-kv.sF. kn sI \m-k¿ {]-Xn-s°-

Aw-Kw ss]-\m-´n¬ A-jv-d-^v, kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ hn hn tPm¿-÷v, a-‰v A-[y-]-Icpw ko-Uv ^mw-an¬ F-Øn-bncp-∂p. kv-Iqƒ Ip-´n-I-fm-b ^mØn-a \n-Z, k-eo-jv-Lm≥, X≥-kn-b, k-\ F-∂n-h¿ sImbv-Øv ]m-´p-Iƒ-°v Cu-Ww s\¬-In. sIm-bv-Øpw, sa-Xnbpw, {Sm-Œ-dp-I-fpw, A-Xyp¬]m-X-\ ti-jn-bp-f-f hn-Øn-\ß-fpw, s\-√p¬-]-X-\-hpw F√mw Ip-´n-Iƒ-°v hn-i-X-am-bn ^mw Hm-^nk¿ _n-Pp ]n amXyp ]-d-™v sIm-Sp-Øp.-

Xn-tc hn-izm-k-h-©-\-bv-°v tIsk-Sp-Øp. tI-k-t\z-j-Ww at©-cn kn.-sF. G-s‰-Sp-Øp. A-an-X em-`w hm-KvZ- m-\w sNbvX - v {]-Xn \-SØ - p-∂ A-\[ - n-IrX kz¿-W hym-]m-cØ - n¬ ]-¶mfn-bm-b ]-cm-Xn-°m-c≥ I-gn-™ A-©p h¿-j-am-bn ]-e-cn¬ \n∂m-bn kz-cq-]n-® 2.-95 tIm-Sn cq-] \-¬I - n-bn-cp-∂p. ap-Xt- em em-`h - nln-X-tam \¬-Im-sX {]-Xn hnizm-kh - © - \ - Im-´n-sb-∂m-Wv ]cm-Xn. sIm-Sp-h-≈n-bn-se kz¿-W hym-]m-cn-bp-am-bn tN¿-∂p-≈ _n-kn-\- n¬ ]-¶m-fn-bm-bm¬ h-fs - c th-Kw km-ºØ - n-I t\-´ap-≠m-°m-sa-∂m-bn-cp-∂p {]-Xnbp-sS hm-KvZ- m-\w. B-Zyw \-¬I - nb 25 e-£w cq-]b - v° - v H-cp am-kw

I-gn-™t- ∏mƒ c-≠c - e-£w cq] {]-Xn X-s‚ ho-´n¬ F-Øn-®pX-s∂ hn-kzm-k-am¿-÷n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Iq-Sp-X¬ ]-W-an-d°m≥ B-h-iy-s∏-´-tXm-sS _‘p-°-fpw \m-´p-Im-cp-am-b X-dbn¬ ap-l-Ω-Z-en, F≥ sI A_q-_° - ¿, ta-t®-cn jm-ln-Z, AØn-a-Æn¬ Im-c-t°m-´n¬ k°o¿ lp-ssk≥, ta-t®-cn A-_q_-°¿ Xp-S-ßn-b-h-cn¬ \n-∂mbn kz-cq-]n-®v G¬-∏n-® `o-aa - m-b Xp-I-bp-am-bn {]-Xn \m-Sp-hn-Sp-Ibm-bn-cp-∂p. H-∂-c h¿-j-am-bn {]-Xn-sb-°p-dn-®v hn-h-c-an-s√∂pw em-`-hn-ln-Xw In-´m-dn-s√∂pw a-[y-ÿc - p-am-bn _-‘s - ∏´-Xn¬ 2.-95 tIm-Sn cq-]-bv-°p-≈ sN-°v \¬-In c-£-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂p-am-Wv ]-cm-Xn.

ImÀ sIm-¡-bn-te-¡v a-dn-ªp \n-eº - q¿: \n-b-{¥-Ww hn-´ \mt\m Im¿ a-s‰m-cp Im-dn¬ X-´n sIm-°-bn-te-°p a-dn-™p. bm{X-°m¿-°v ]-cn-°n-√. C-∂-se ssh-Io-´v \m-ep-a-Wn-tbm-sS h-S]p-d-Øm-Wv A-]-I-Sw. \n-e-ºq¿ `m-K-tØ-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im¿ sXm-´p-ap-ºn-ep-≠m-bn-cp∂ Im-dn-s\ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\nsS \n-b{- ¥-Ww hn-´v Ip-Xn-c∏ - p-gbn-se sIm-°-bn-te-°p a-d-n-bpI-bm-bn-cp-∂p. ]m-e-Øn-t\m-S\p-_-‘n-®v kw-c-£-W `n-Ønbp-sS c-≠v Xq-Wp-Iƒ X-I¿-Ø ti-jw 20 A-Sn-tbm-fw Xm-gvN - b - nte-°p a-dn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p.-


{]mtZ-inIw

26 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

]cn-]mSn

„Iq-´n-e-ßm-Sn bp.]n. kv-

Iqƒ: {]-Xo-£ tU sI-b¿ sk‚¿ D-Zv-Lm-S-\hpw _-Uv-kv kv-Iqƒ in-em-ÿm-]-\hpw ˛2.00 „tIm-´∏-Sn Pn.F¬.]n kvIqƒ: sI.]n.F-kv.Sn.bp. kztZ-iv sa-Km-Izn-kv ˛2.00 „Xn-cq¿ kwK-aw d-kn-U≥kn: Fw.F-kv.Fw. sa-Km Izn-kv ˛9.30 „a-e-∏p-dw Fw.F-kv.]n ssaXm\w: km-aqln-I \o-Xn Zn-\mtLm-jw ˛sk-an-\m¿ ˛10.30 „a-e-∏p-dw K-h. tIm-fPv: {XnZn\ tZio-b sk-an-\m¿ ˛9.00 „ a-t©-cn kn-‰n t]m-bn‚ v amƒ: Fw.F-kv.Fw. sa-Km Iznkv ˛9.00 „a-e-∏p-dw Un.kn.kn Hm-^nkv: ]m-cº-cy If-cn bq-\m-\n, a¿a ssh-Zy s^-U-td-j≥ kw-LS-\m cq-]o-Ic-Ww ˛2.00 „a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏-¬ _-kv Ãm‚ v Hm-Un-t‰m-dnbw: tI-c-f I¿-j-I-sØm-gn-em-fn t£-a-\n[n B-\p-Iq-ey hnX-c-W ta-f ˛10.00.

Adnbn-¸pIÄ

a-e-¸p-dw t»m-¡v tI-c-tfm-Âk-hw a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw tªm-°v tI-c-tfm-¬k-hw sam-d-bq¿ {Kma ∏-©m-b-Øv A-cn-{º K-h lb¿ sk-°‚-dn kv-°p-fn¬ C∂v Fw.-F¬.-F. ]n D-ss_-Zp≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. thm-fnt_mƒ, j-´n¬, h-Sw-h-en, \o¥¬ F-∂o a¬-k-c-߃ 26 \pw {In-°-‰v, ^p-Sn-t_mƒ, AXv-e-‰n-Iv-kv a¬-k-c-߃ 27 \pw \-S-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v :9388230385, 9544834834.--

ku-P-\y Iw-]yq-«À tIm-gv-kv a-e-∏p-dw: K-h. h-\n-Xm t]m-fnsS-Iv-\n-°n-se I-Ωyq-\n-‰n sUh-e-∏vsa‚ v {Xq t]m-fn-sS-Iv-\nIv kv-Io-an-\v Io-gn-ep-≈ H-Xp°p-߬ F-Iv-Ã≥-j≥ sk‚dn¬ H-Xp-°p-߬ ]-©m-bØn-ep-≈-h¿-°v ku-P-\y Un.-‰n.--]n. ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Xm¬∏cy-ap-≈-h¿ 9847629273, 9961206015 \-º-dp-I-fn¬ _-‘s∏-S-Ww.

kzm-K-Xkw-Lw cq-]o-I-cn-¨p tIm-´-°¬: ]q-°n-∏-d-ºv ta-Je F-kv.s-- I.--F-kv.F -- -kv.F -- -^v. dm-en-bpw kv-tΩ-f-\-hpw \-hw_¿ 24\v ]q-°n-∏-d-ºn¬ \-S°pw. d-- m-en sh-∂n-bq-cn¬ \n-∂v Xp-S-ßpw.-kzm-K-X-kw-L cq-]o-I-c-W I¨-sh≥-j≥ k-em-lp-≤o≥ ss^-kn sh-∂n-bq¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.--A-–p¬ Jm-Zn¿ A¬-Jm-kn-an A-[y-£-X hln-®p.--

{]-Jym-]-\ k-t½-f-\w tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ ta-J-e F-kv.s-- I.--F-kv.F -- -kv .F -- -^.v dmen-bpw kv-tΩ-f-\-hpw Un-kw_¿ H-∂n-\v tIm-´-°¬ _Ãm≥Un¬ \-S-°pw. {-- ]-Jym-]-\ k-tΩ-f-\w lmin-d-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. -ssk-X-e-hn kp-{ln A-[y-£-X h-ln-®p. aPo-Zv, d-hm-kv, im-lp¬ l-ao-Zv, Dkv-am≥ kw-km-cn-®p.--

F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-Z-bm-{X kw-L-Sn-¸n-¨p

F-kv.-Un.-]n.-sF. H-Xp-°p-߬ ]-©m-b-Øv I-Ω-n‰n kw-L-Sn-∏n-® ]-Z-bm-{X-bn¬ Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw sI Ip-™m-e≥-Ip-´n kw-km-cn-°p-∂p H-Xp-°p-߬: P-\-hn-cp-≤ k¿- ߬, I-h-e, s\-´n-®m-Sn-bn¬ ]- A≥-km-cn t\-Xr-Xzw \¬-In.°m-cp-Iƒ-s°-Xn-tc P-\-Io-b cy-S-\w \-S-Øn s]m-´-°-√n¬ Xm-\q¿: k¿-°m-cn-s‚ P-\-hn-cp{]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bn F- k-am-]n-®p. hn-hn-[ tI-{μ-ß- ≤ k-ao-]-\-ß-ƒ-s°-Xntc Fkv.-Un.-]n.-sF. H-Xp-°p-߬ ]- fn¬ sI Ip-™m-e≥-Ip-´n, C kv.Un.]n.sF. Xm-\q¿ ]-©mb©m-b-Øv I-Ωn-‰n ]-Z-bm-{X kw- sI D-ss_-Zp-√, ju-°-Ø-en, Øv IΩ-n‰n ]-Z-bm-{X \-SØn. C sI ap-\o¿, H sI A-–p¿-d- Xm-\q¿ hm-g-°m-sX-cp-hn¬ \n L-Sn-∏n-®p. cm-hn-se H-º-Xn-\v B-´o-cn- lvam≥, Fw kn ap-l-Ω-Zv lm- ∂p B-cw-`n-®v Xm-\q¿ P-Mv-jbn¬ \n-∂m-cw-`n-® ]-Z-bm-{X ]p- Pn, C-Jv-_m¬ X-߃, Ip-™m- \n¬ k-am-]n®p. k-am-]-\ s]mXp-tbm-Kw AXq¿, sIm-fp-Øp-]-d-ºv, H-Xp-°p- e≥ ]p-Xq¿, F sI ap-l-Ω-Zv,

Xn-cq¿: sh-´w {Km-a-∏-©m-bØn¬ 8.68 tIm-Snbp-sS hn-I-k\ ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn. kwtbm-Pn-X Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ ]≤-Xn-bn¬ A-©p-tIm-Sn-bpw hn-hn-[ tdm-Up-Iƒ-°v 3.68 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-bp-amWv \-S-∏m-°p-∂-Xv. hn-hn-[ tdm-Uv {]-hr-Øn DZv-Lm-S-\w 28\v aq-∂n-\v hm-°mSv a¬-ky Xp-d-ap-J-a-{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-°pw. kn aΩp-´n Fw.F¬.F. A-[y-£-Xh-ln-°pw. C Sn ap-l-Ω-Zv _jo¿ Fw.]n. ap-Jym-Xn-Yn-bmIpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v kp-l-d a-ºm-Sv, Xn-cq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw A-–p-√-°p-´n, sh´w {Km- a - ∏ - © m- b - Ø v {]- k nU‚ v ]n ssk-\p-±o≥ ]-s¶-Sp°pw. H- ∂ mw- L - ´ - a m- b n Xo- c - t Z- i hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ 1.43 tIm- S n- b p- t S- b pw lm¿- _ ¿ F ≥- P n- \ o- b - d n- M v hn- ` m- K w 2.21 tIm- S n- b p- t S- b pw {]- h r- Ø n- I fm-Wv sS ≥-U¿ sN-bv-Xn-cn-°p∂-Xv. Xo-c-tZ-i Ip-Sn-sh-≈ ]≤- X n 52.5 e- £ w Xo- c - t Z- i ssh- Z yp- X o- I - c - W w 21.75 e£w, sX- c p- h v hn- f - ° p- I ƒ aq-

tIm-«-¡en 168 tIm-Sn-bn tjm-]n-Mv tIm-w¹-Iv-kv tIm-´-°¬: A-ku-I-cy-ß-fn ¬ ho¿-∏p-ap-´p-∂ tIm-´-°¬ Su-Wn-s\ tam-Sn-Iq-´p-∂-Xn-\mbn 168 tIm-Sn sN-e-h-gn-®v ]p-Xnb tjm-]n-Mv tImw-π-Iv-kv \n¿an-°m≥ Iu¨-kn¬ Xo-cp-am\w. 2-- 015 \-Iw tImw-π-Iv-kv \n¿am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m-hpsa-∂m-Wv {]-Xo-£. 10 \n-e-I-tfm-Sv Iq-Sn-b am¿°-‰pw Hm-^n-kv tImw-π-Iv-kv, _-kv Ãm≥Uv F-∂n-h-°m-Wv Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xv.]-≤Xn-bp-sS Aw-Ko-Im-c-Øn-\m-bn A-Sp-Øm-gv-® \-K-c-k-`m sk-{I´-dn X-e-ÿm-\-Øv t]m-bn bp.-sF.--Un.--F-kv.F -- -kv.F -- w.--Sn-°v dn-

t]m¿-´v k-a¿-∏n-°pw. _-kv Ãm ≥Uv ]p-Xp-°n _-lp-\n-e tjm∏n-Mv tImw-π-Iv-kv \n¿-an-°p-∂ ]-≤-Xn X-bm-dm-°n-b Im-cyw t\-c-sØ tX-P-kv dn-t]m¿-´v sNbv-Xn-cp-∂p.--

B-[mÀ Iym-w-]v 28\v tIm-´-°¬: \-K-c-k-`-bn¬ B[m¿ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øm-Øh¿-°m-bn \-K-c-k-`m Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ Xn-¶-fm-gv-® ap-X¬ Iym-w-]v \-S-Øpw. c-- m-hn-se 10 apX¬ ssh-Io-´v A-©p-h-sc-bmWv Iymw-]v.--

∂p- e - £ w, ssl- a m- à v hn- f °p- I ƒ 35 e- £ w, a¬- k ysØm- g n- e m- f n Ip- S pw- _ - ß ƒ°v I- ° q- k v \n¿- a m- W w 30 e£w F-∂n-h-bm-Wv Xo-c-tZ-i hn- I - k - \ tIm¿- ] - t d- j≥ \-S∏m-°p-∂-Xv. Im-\q¿˛ hm-°m-Sv _o-®v tdm-Uv 35 e-£w, ]-d-h-Æ˛- _o®v tdm-Uv ]m-Øv th 14 e-£w, ]-≈n-∏-d-ºv˛ -A-°-c-h-f-∏v ]mØv th 15 e-£w, A-go-°¬ tIm-f-\n h-S-t°-∏-≈n tdm-Uv 35 e-£w, ssh-iyw-]m-ew tdmUv 35 e-£w, Sn.Fw.Pn. tIm-fPv˛- B-hn-∏p-g tdm-Uv 14 e-£w,

s]m-∂m-\n: sh-fn-b-t¶m-Sv ]©m-b-Øn-se tIm¨-{K-kv {]kn-U‚n-s\-Xn-tc C-S-Xp-]-£w sIm-≠p-h-∂ A-hn-izm-k {]-tabw X-≈n. t\-c-sØ tIm¨-{Kkn-\p-≈ ]n-¥p-W ]n≥-h-en-® ap-kv-enw- eo-Kv A-hn-izm-k-{]-tabw h-∂-t∏mƒ bp.Un.F-^n-\v A-\p-Iq-e-am-bn thm-´p sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p. C-tXm-sS-bm-Wv kn-.-]n.Fw. sIm-≠p-h-∂ A-hnizm-k-{]-ta-bw ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. thm-s´-Sp-∏n-\v B-dv tIm¨{K-kv Aw-K-ß-fpw \m-ev eo-Kv Aw-K-ß-fpw hn-´p-\n-∂-tXm-sS

tIm-´-°¬: F-S-cn-t°m-Sv ]-©- ]-c-∏-\-ßm-Sn No¿-∏p-߬]m-ew in-em-ÿm]\w a{¥n hn sI C-{_mlowIp-™v m-b-Øn-te-°v km-£-c-Xm t{]- \n¿-h-ln-°p∂p c-In-s\ \n-b-an-°p-∂p. ÿ -n-c Xm-a-k-°m-cpw F-kv.F -- -kv.F -¬.--kn-bpw A-Xn-\v ap-I-fn¬ hnZym-`ym-k tbm-Ky-X-bp-≈-h¿ 30\v ap-ºv ]-©m-b-Øv sk-{I-´dn-° A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww.-{]m-b-]-cn-[n 18\pw 35\pw C-S-bnem-h-Ww.--

tIm-´-°¬: tI-c-f kv-t‰-‰v lb¿ sk-°-≠-dn Hm-]¨ sd-Kpe¿ H-∂mw h¿-j k-º¿-° ¢mkp-Iƒ 27 ap-X¬ B-cw-`n-°pw.-c-Pn-kv-t{S-j≥ k-a-b-Øv e-`n-® bq-k¿ s\-bnw, ]m-kv th-Uv D]-tbm-Kn-®v sh-_v-ssk-‰n¬ \n∂pw Uu¨-tem-Uv sN-ø-Ww.-]T-\-tI-{μ-ß-fn¬ cm-hn-se Hº-X-c-°v lm-P-cm-h-Ww.--

A-hmÀ-Uv \ÂIn tIm-´-°¬: \m-j-\¬ A¿-_≥ _m-¶v s^-U-td-j≥,_m-¶nMv t{^m≠n-tb-gv-kv F∂n-hbn¬ an-I-® {]-h¿Ø-\w \-SØp-∂ A¿-_≥ _m-¶p-Iƒ-°v tZ-io-b-X-e-Øn¬ \¬-Ip-∂ A-hm¿-Uv tIm-´-°¬ tIm˛Hm∏-td-‰o-hv A¿-_≥ _m-¶n-\v e`n®p. I¿-Wm-S-I ]-©m-b-Øo-cmPv a{¥n sI F-®v ]m-´o-en¬ \n∂v _mw-•q-cn¬h-®v _m-¶v sNb¿-am≥ kn A-–p-I-cow Ahm¿-Uv G-‰p-hmßn.

Ip-Spw-_-kw-K-aw \m-sf a-e-∏p-dw: Ip-´-t»-cn ^m-an-en Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 27\p Ip-´-t»-cn Ip-Spw-_ß-fp-sS a-lm-kw-K-aw I-cn-∏q¿ l-÷v lu-kn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-

\-Øn¬ A-dn-bn-®p. cm-hn-se 9.30\p Xp-S-ßp-∂ ]-cn-]m-Sn sI aΩp-Æn-lm-Pn Fw.-F¬.-F D-ZvLm-S-\w sN-øpw. tUm. kp-sse-am≥ ta¬-∏Øq¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. Ip-Spw-_-Øn-se G-‰-hpw {]m-bw Iq-Sn-b Im-c-W-h-sc N-Sßn¬ B-Z-cn-°p-I-bpw hn-Zy`ym-k kv-tIm-f¿-jn-∏p-I-fpw Ahm¿-Up-I-fpw hn-X-c-Ww sN-øpsa-∂pw kw-Lm-S-I¿ ]-d-™p. sI C-{_m-lnw ap-kv-eym¿, sI _-jo¿, sI ap-kv-X-^, sI _mZp-j, sI jn-lm-_p-≤o≥ ]-s¶Sp-Øp.

Izm-dw Xn-I-bm-sX thm-s´-Sp-∏v X-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. B-dv kn.-]n.-Fw. Aw-K-ßfpw c-≠v kn.-]n.sF. Aw-K-ßfp-a-S-°w F-´p-t]¿-am-{X-am-Wv thm-s´-Sp-∏n-\v lm-P-cm-b-Xv. Hcp-am-kw ap-ºm-Wv X-߃-°v {]kn-U‚ v ÿm-\w \¬-In-bn-s√∂m-tcm-]n-®v \m-ev eo-Kv Aw-K߃ tIm¨-{K- n-\p-≈ ]n-¥pW ]n≥-h-en-°p-∂-Xm-bn IØp-\¬-In-b-Xv. bp.Un.F-^n-s‚ sI-´p-d-∏n\m-bn ]n Sn A-P-bv-tam-l≥ AS-°-ap-≈-h¿ N¿-® \-S-Øn-b-Xn-

s\ Xp-S¿-∂m-Wv eo-Kv \n-e-]m-Sv Xn-cp-Øn-b-Xv. \n-e-]m-Sv Xn-cp-Øn-b eo-Kns‚ Xo-cp-am-\-sØ bq-Øv tIm¨-{K-kv kzm-K-Xw sN-bvXp. bp.Un.F-^n-s\ `n-∂n-®v A[n-Im-cw t\-Sm-sa-∂ kn.]n.FΩn-s‚ hym-tam-lw \-S-°n-s√∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv ]-d™p. A-Sp-Ø B-dp-am-k-Øn-\pti-jw {]-kn-U‚ v ÿm-\w eoKn-\v hn-´p-\¬-Im-sa-∂ D-d-∏nt∑-em-Wv eo-Kv \n-e-]m-Sv Xn-cpØn-bn-´p-≈-Xv.

bp.--]n. kv-IqÄ hm-b-\ aÂ-k-cw \msf

km-£-c-Xm t{]-c-Iv

Hm-]¬ kv-Iq-Ä

F-S-∏mƒ: P-Mv-j-\n-se Sq-dn-Ãv tlmw ]m¿-Sv -W¿ ]p-Ø≥ ho´n¬ sam-bv-Xo-s‚ a-c-W-hp-ambn _-‘-s∏-´ tI-kn-se {]-XnI-sf- I-Ã-Un-bn¬ hn-´p In-´m\m-bn tI-k-t\z-jn-°p-∂ h-fmt©-cn kn.sF. A-–p¬ _jo¿ C∂v tIm-S-Xn-bn¬ A-t]£ \¬-Ipw. tI-kn¬ A-d-Ãnem-b A©p {]-Xn-I-tfbpw s]m-∂m-\n tIm-S-Xn 15 Zn-h-k-tØ-°m-Wp dn-am≥Uv sN-bv-Xn-´p-≈Xv. kw`hw kw-_-‘n-®v Iq-Sp-X¬ At\z-j-W-Øn\pw sX-fn-sh-Sp∏n-\p-am-bm-Wv Ch-sc t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßp-∂Xv. {]-XnI-sf I-kv-‰-Un-bn¬ In-´nbm¬ a¿±-\w \-S-∂ Sq-dn-Ãv tlm-an¬ sIm-≠p-h-∂p sX-fnsh-Sp-°pw. I-gn-™ sh-≈n-bmgv-N-bm-Wv A-\m-im-ky {]-h¿Ø-\-Øn-\v apdn-sIm-Sp-°m-ØXn-\p Sq-dn-Ãv tlmw ]m¿-Sv -W¿ sam-bv-Xo-s\ A-{I-an-®Xv. B-

sh-fn-b-t¦m-Sv ]-©m-b-¯n CS-Xv A-hn-izm-kw ]-cm-P-b-s¸«p

tIm-´-°¬: H-Xp-°p-߬ afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv IΩn-‰n thm-´¿ ]-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿-°p-∂-Xn-\m-bn kw-L-Sn-∏n® Hm¨-sse≥ A-t]-£-bp-sS k-am-]-\w sI Fw {]-Pn-Øv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n C-kv-amCu¬ A-[y-£-X h-ln-®p.--kn in-h≥, Fw sI km-_p, {]-` sIm-f-Øv-]-d-ºv, k-Po-hv kwkm-cn-®p.--

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]m-d-∏p-dw InMv kv C-e-h≥ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tkm-^v-‰v-t_mƒ {In-°-‰v Sq¿-Wsa‚ v 27\v \-S-°pw. t^m¨-˛ 9947698197.-

]-d-h-Æ ssl-kv-Iqƒ˛- A-°mZ-an tdm-Uv 15 e-£w, I-dp-Øßm-´v ˛ ]-t≈-cn tdm-Uv 45 e£w F-∂n-h-bm-Wv lm¿-_¿ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-Kw \-S∏n-em-°p-∂-Xv.

Xn-cq-c-ßm-Sn: Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ bp.--]n. kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°m-bp≈ hm-b-\ a¬-k-cw Rm-b-dm-gvN D-®-bv°v 2 a-Wn ap-X¬ F-√m {K-Ÿ-im-e-I-fn-epw \-S-°pw. ]s¶-Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂ Ip-´nIƒ G-sX-¶n-epw {K-Ÿ-im-ebn¬ F-Ø-W-sa-∂v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ A-dn-bn-®p. d-jo-Zv ]-c-∏-\-ßm-Sn A-[y£-X h-ln-®p. sI ap-l-Ω-Z-en, Sn tam-l≥-Zm-kv, sI A-\n¬-Ipam¿, ]n tam-l≥-Zm-kv, F.--bp

Ip-™-Ω-Zv, sI {]-Xm-]v N-{μ≥, F≥ i-Ip-¥-f {]-kw-Kn-®p.

_p³-bm-Zv C-¶v Xn-cq-c-ßm-Sn: a-Wv-U-ew Fw.--Fkv.F -- -^.v I-Ω-n‰n ]-©m-b-Øv `m-c-hm-ln-Iƒ-°m-bn h-b-\m-Sv sN-{º ]o-°n¬ H-cp-°p-∂ _p≥-bm-Zv-˛ 2013 Iym-w-]v C-∂v Xp-S-ßpw. 26\v D-®-°v 2 a-an-°v a-Wv-Uew ap-kvenw-eo-Kv {]-kn-U‚ v kn A-_q-_-°¿ lm-Pn ^v-fmKv Hm-^v sN-øpw.

Ip-än-¸p-dw D-]-Pn-Ãm ssh-e-¯q-cn eo-KvþtIm¬-{K-kv im-kv-{X-ta-f k-am-]n-¨p {]-hÀ-¯-IÀ G-äp-ap«n

h-fm-t©-cn: am-dm-°-c hn.--hn.-Fw.--F-®v.F -- -kv.F -- -kn¬ h-®v c≠v Zn-h-k-am-bn \-S-∂ Ip-‰n-∏pdw D-]-Pn-√m im-kv-{X,km-aq-ln I im-kv-{X, sF.--Sn. {]-hr-Øn ]cn-N-b-ta-f,K-Wn-X ta-f k-am-]n®p.-- ta-f-bn¬ an-I-® hn-P-bw I-ckv-Y-am-°n-b kv-Iq-fp-Iƒ a-¬k-c ^-ew: km-aq-lnI im-kv-{X ta-f: F¬.--]n. hn-`m-Kw H-∂mw kv-Ym-\w Pn.--bp.--]n.--F-kv. B-X-h-\m-Sv c-≠mw kv-Ym-\-ß ƒ F.--Fw.--F¬.--]n.--F-kv. F-Sbq¿ t\m¿-Øv, F.--bp.--]n.--F-kv. h-S-°pw-]p-dw, Pn.--F¬.--]n.--F-kv. ta¬-ap-dn F-∂o kv-Iq-fp-Iƒ c≠mw kv-Ym-\w ]-¶n-´p.-bp.--]n. hn-`m-Kw: H-∂mw kvYm-\w Pn.--bp.--]n.--F-kv. B-X-h\m-Sv.-- ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw : H∂mw kv-Ym-\w h-fm-t©-cn tK ƒ-kv ssl-kv-Iqƒ. l-b¿-sk-°≥-d-dn hn-`mKw :H-∂mw kv-Ym-\w h-fm-t©cn l-b¿-sk-°≥-d-dn kv-Iqƒ.-sF.--Sn ta-f: bp.--]n. hn-`m-Kw H∂mw kv-Ym-\w Pn.--hn.--F-®v.F -- kv.F -- -kv. I-ev-]-I-t©-cn, sslkv-Iqƒ hn-`m-Kw: H-∂mw kv-Ym\w Pn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv.B -- -X-h\m-Sv.-l-b¿-sk-°≥-d-dn hn-`m-Kw : H-∂mw kv-Ym-\w Pn.--F-®v.F -- -kv.--

F-kv.I -- p-‰n-∏p-dw.--K-Wn-X im-kv{X-ta-f: F¬.--]n. hn-`m-Kw:H∂mw kv-Ym-\w : F.--Fw.--bp.--]n.-F-kv. C-cn-ºn-fn-bw. bp.--]n. hn-`m-Kw-H-∂mw kv-Ym\w: Pn.--bp.--]n.--F-kv. B-X-h-\mSv. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw : H∂mw kv-Ym-\w: Fw.--F-kv.F -- w.-F-®v.F -- -kv.F -- -kv. I-√n-M-]-d-ºv. l-b¿-sk-°≥-d-dn hn-`m-Kw : H∂mw kv-Ym-\w _n.--F-®v.F -- -kv.-F-kv. am-h-≠n-bq¿. im-kv-{X-ta-f F¬.--]n. hn-`mKw : H-∂mw kv-Ym-\w : Pn.--Fw.-bp.--]n.--F-kv. I-cn-t∏mƒ. bp.--]n. hn-`m-Kw H-∂mw kv-Ym-\w: Pn.--bp.--]n.-F-kv. B-X-h-\m-Sv. ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw: H-∂mw kv-Ym-\w : hn.--hn.--Fw.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv. amdm-°-c, l-b¿-sk-°≥-d-dn hn`m-Kw:H-∂mw kv-Ym-\w Pn.--F-®v.-F-kv.F -- -kv. B-X-h-\m-Sv.{-- ]-hrØn ]-cn-N-b-ta-f H-∂mw kv-Ym-\w Pn.--bp.--]n.--Fkv. Iq-S-t»-cn.--bp.--]n. hn-`m-Kw H∂mw kv-Ym-\w Pn.--bp.--]n.--F-kv. Iq-S-t»-cn ssl-kv-Iqƒ hn-`mKw H-∂mw kv-Ym-\w Pn.--hn.--F-®v.-F-kv.F -- -kv. I-¬∏I-t©-cn.--lb¿-sk-°≥-d-dn hn-`m-Kw H∂mw kv-Ym-\w Pn.--hn.--F-®v.F -- kv.F -- -kv. I-¬∏I-t©-cn.--

]p-Ø-\-Øm-Wn: ssh-e-Øq-cn ¬ ap-kv -enw-eo-Kv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn-te-‰p-ap-´n. C-∂-se ssh-Io´v kw-`-hw. s]m-∑p-≠w k¿-ho-kv k-l-Ic-W _m-¶v X-nc-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´v ]p-Xn-b saw-_¿am-sc tN¿-°p-∂-Xp-am-bp-≈ X¿-°-am-Wv C-cp-hn-`m-K-hpw XΩn-ep-≈ kw-L¿-j-Øn¬-Iem-in-®-Xv. I-gn-™ 20\p \-S-°m-\n-cp∂ _m-¶v X-nc-s™-Sp-∏v d-±m-°nbn-cp-∂p. X-nc-s™-Sp-∏n-\m-bn {]-kn-≤o-I-cn-® A-¥n-a-thm-´¿-

]-´n-I-bn¬ hym-P thm-´¿-am-cps≠-∂v B-tcm-]n-®v aq-∂v tIm ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ kw-ÿm\ k-l-I-c-W X-nc-s™-Sp-∏v IΩo-j-W¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bncp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂m-bn-cp-∂p Xnc-s™-Sp-∏v d-±m-°n-bn-cp-∂-Xv. C-∂p \-S-°m-\n-cp-∂ `-c-W-k-anXn tbm-K-Øn¬ C-cp-hn-`m-K-hpw ]p-Xn-b Aw-K-ß-sf tN¿-°p-∂Xp- kw-_-‘n-®p-≈ X¿-°w hmt°-‰-Øn-epw kw-L¿-j-Ønepw I-em-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p. I¬-∏-I-t©-cn t]m-en-kv ÿ-e-

Hm-Sn-s¡m-−n-cp¶ _-Ên \n¶v am-Xmhpw Ip-«nbpw sXdn¨p hoWp Xm\q¿: Hm-Sn-s°m-≠n-cp∂ _- n¬ \n∂p am-Xmhpw Ip-´nbpw ]p-d-tØ-°v hoWp. Xm-\q¿ No-cm≥ I-S-∏p-dw tIm-cß-Øv bq-\kn-s‚ `m-cy d-Po-\(24), a-I≥ ap-lΩ-Zv jn-_n¬ (H-cp h-b v) F∂n-h-cm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. Xn-cq-cn¬ \n-∂p Nm-en-b-tØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ d-m-W kq-∏¿ kz-Im-cy _-kv Xm-\q¿ tPym-Xn Xn-tø-‰-dn-\p k-ao]-sØ h-f-hn¬ _- n-s‚ hm-Xn¬ Xpd-∂v ]p-d-tØ-°v ho-gp-I-bm-bn-cp∂p. d-Po-\-sbbpw Ip-´n-sb bpw BZyw Xm-\q-cn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-s®-¶nepw d-Po\-sb tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°v am‰n. ÿe-Øv kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e-\n-s∂-¶nepw t]m-enskØn-b _kvv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp.

3

sam-bv-Xo³ h-[-t¡-kv: dn-am³Un-ep-Å {]-XnI-sf hn-«pIn-«m³ A-t]-£ \ÂIpw

kw-tbmPn-X Xo-ctZ-i hnI-k-\¯n\v 8.68 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-

Hm¬-sse³ A-t]-£

{In-¡-äv SqÀ-W-saâv

–p¬ P-eo¬ k-Jm-^n D-ZvLmS-\w sN-bv-Xp. Xm-\q¿ ]©mb-Øv IΩn-‰n {]-knU‚ v dlow Xm-\q¿ A-[y-£-X-hln®p. kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw F sI A-–p¬-a-PoZv, afi-ew {]knU‚ v kp-sse-am≥ A-co°mSv, ]-©mb-Øv sk-{I´-dn K^q¿ Xp-∏Øv, P-jo¿ _m_p, lm-cn-kv A-´-tØm-Sv kw-kmcn®p. lw-k-t°m-b, D-kv-am≥ t\-XrXzw \¬In. Ip-‰n-∏pdw: \n-¿-Øq `o-I-c-X-bpsS cm-{„o-bw Imw-]-bn-s‚ `m-Kam-bn F-kv.Un.]n.sF. Ip-‰n-∏pdw ]-©mb-Øv IΩ-n‰n ]-Z-bm{X \-S-Øn. ss]-¶-Æq-cn¬ a fi-ew ssh-kv {]-knU‚ v ssk-\p-±o≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv Xp. hnhn-[ tI-{μ-ß-fn-se kzoI-c-W-߃-°pti-jw ssh-Io´v Ip-‰n-∏p-dw sk‚-dn¬ k-am-]n®p. ap-kv-X-^ ]m-≠n-I-im-e, keow Ip-‰n-∏pdw, a-c-°m¿ IpºnSn, jm-P-lm≥, \u-jm-Zv kwkm-cn-®p.

kozhikode/MLW

ko-\n-b¿ A-`n-`m-j-I-\pw kp{]ow tIm-S-Xn ap≥ tkm-fn-kn‰¿ P-\-d-ep-am-b tKm-]m¬ kp{_-lv -a-Wyw kw-km-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Xncq¿ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v A-Uz. Fw sI aq-k°p-´n, A-Uz. \-μ-Ip-am¿, AUz. hn-{I-a≥, A-Uz. sI Fw kXn-cq¿: A-Uz. F hn-P-b-cm-L- eow ]-s¶-Sp-Øp. h hm-cy¿ sa-tΩm-dn-b¬ tem sse-{_-dn D-Zv-Lm-S-\-hpw \n-ba-{]-`m-j-W-hpw \m-sf \-S-°p- Xn-cq¿: Xu-lo-Zv hn-ip-≤n-°v hnsa-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. tam-N-\-Øn-\v sI.-F≥.-Fw. Xncm-hn-se ]-Øn-\v sse-{_-dn a- cq¿ a-fi-ew k-tΩ-f-\w \m-sf {¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv- B-e-Øn-bq¿ k-e-^n \-K-dn¬ Lm-S-\w-sN-øpw. kn a-Ωp-´n \-S-°pw. D-®-bv-°v c-≠n-\v Xp-SFw.-F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln- ßp- ∂ ]- c n- ] m- S n sI.- F ≥.°pw. hn-P-b hm-cy¿ sa-tΩm-dn- Fw. kw- ÿ m- \ sk- { I- ´ - d n b¬ \n-b-a-{]-`m-j-Ww ssl- Fw Sn A-–p-k-a-Zv kp-√-an D-Zvt°m-S-Xn P-Uv-Pn P-kv-‰n-kv sI Lm- S - \ w sN- ø pw.- h m¿- Ø m- k cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w-sN- tΩ-f-\-Øn¬ F≥ Ip-™n-∏, øpw. P-Uv-Pn-am¿ k-aq-l-tØm- Fw sam- b v - X o≥- I p- ´ n, sI ASp-≈- I-S-∏m-Sv (Pp-Uo-jy¬ F- –p-d-lv -am≥, hn sI \n-kmw ]°u-≠-_n-en-‰n) hn-j-b-Øn¬ s¶-Sp-Øp.-

ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-°-s∏´ sam-bv-Xo≥ G-sd ka-bw I-gnbp-∂-Xn-\p ap-ºv a-c-W-s∏-Sp-Ibm-bn-cp∂p.

tem sse-{_-dn D-Zv-Lm-S-\-hpw \n-b-a{]-`m-j-W-hpw

k-t½-f-\w \m-sf

Npcp¡¯nÂ

]-Sn-°¬-˛ ]-d-ºn¬ ]o-Sn-I tdm-Un¬ Ip-Ω≥-sXm-Sn ]m-e-Øn-\p k-ao-]-sØ No-\n-a-cw tdm-Un-te-°v N-cn-™\ne-bn¬

tdm-Un-te-¡v Nm-ª No-\n-a-cw A-]-I-S-`o-j-Wn-bm-hp-¶p Xn-cq-c-ßm-Sn: tdm-Un-te-°v Nm-™ No-\n-a-cw A-]-I-S- `o-jWn-bm-hp-∂p. ]-Sn-°¬-˛ ]-d-ºn¬ ]o-Sn-I tdm-Un¬ Ip-Ω≥sXm-Sn ]m-e-Øn-\v k-ao-]-sØ No-\n-a-c-am-Wv bm-{X-°m-cpsS D-d-°w sI-Sp-Øp-∂-Xv. th-cn-s‚ H-cp `m-Kw ]-dn-™-Xns\ Xp-S¿-∂v tdm-Un-te-°v N-cn-™n-cn-°p-I-bm-Wv. i-‡-amb Im-‰p-≠m-b¬ ]-dn-™p ho-gm-hp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. acw tdm-Un-te-°v sN-cn-™-Xv Im-c-Ww h-en-b hm-l-\-ßsfm-s° C-Xn≥-ta¬ X-´m≥ km-[y-X-bp-≠v. C-Xv Im-c-Ww hm-l-\-߃ G-sd `o-Xn-tbm-sS-bm-Wv CXv h-gn t]m-hp-∂-Xv. Zn-h-tk-\ \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fmWv C-Xv h-gn t]m-hp-∂-Xv. Im-en-°-‰v F-b¿-t]m¿-´n-te-°p≈ h-gn Iq-Sn-bm-b-Xn-\m¬ hm-l-\-s∏-cp-∏w Iq-Sp-X-em-Wv. am-{X-a-√, C-Xn-eq-sS kv-Iqƒ Ip-´n-I-fpƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ \-S∂p t]m-hp-∂-Xm-Wv. a-cw sh-´n am-‰-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m´p-Im¿ \n-c-h-[n X-h-W s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏n-s\ k-ao-]n®n-´p-≠v. C-Xp h-sc A-\p-a-Xn e-`n-®n-´n-√. D-S-s\ sh-´n-am-‰nbn-s√-¶n¬ Zp-c-Øn-\v km-[y-bp-s≠-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS ]d-bp-∂-Xv.--

sF.F-kv.H. ]p-c-kv-Im-cw ]-Ån-¡Â {Km-a-¸©mb-¯v G-ä-p-hm-§n ]-≈n°¬: tI-c-f-Øn-se {Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ-°-`n-am-\am-bn B-ZysØ sF.F-kv.H. ]-©m-b-Øn-\p-≈ Xt±-i kzbw`-c-W h-Ip-∏n-s‚ ]p-c-kv-Im-cw ]-≈n-°¬ {Km-a-∏©mbØv G-‰p-hmßn. a-e-∏pd-Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ ]-©mb-Øv km-aqln-I \o-Xn a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ ]p-c-kv-Im-cw k-Ωm-\n®p. ]-≈n-°¬ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-knU‚ v sI ]n ap-kv-X-^ X߃, ssh-kv {]-knU‚ v sI Sn h¬k-e, sk{I´-dn F- kn A-tim-I≥ a{¥n ap-\n-do¬ \n∂p ]p-c-kv-Imcw kzo-I-cn-®-Xv. ]n D-ss_-Zp√ Fw.F¬.F. A-[y-£-YXhln®p. ]-©mb-Øv sU-]yq-´n sU-b-d-Œ¿ hn ]n kp-Ip-amc≥, Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v kplv-d a-ºmSv, ssh-kv {]knU‚ v ]n sI Ip™p, kn sI F d-km-Jv kw-km-cn-®p.

tem-I_m-¦v {]-Xn-\n-[n-IÄ A-Sp-¯bm-gv-Nsb-¯pw tIm-´-°¬: \-K-c-k-`m kv-t‰-Un-bw \n¿-an-°p-∂ Im-h-Xn-°sf h-b-en¬ tem-I _m-¶v {]-Xn-\n-[n-Iƒ D-S≥ k-μ¿-in°pw.-A-Sp-Øbm-gv-® X-s∂ k-μ¿-in-t®-°p-sa-∂v kq-N-\-bp≠v.-tÃ-Un-bw Np-‰p-a-Xn-en-\v tem-Iv _m-¶v ^-≠m-Wv D-]-tbmKn-®n-cp-∂-Xv. kv-t‰-Un-bw \n¿-an-°p-∂-Xn-\v \o-°n-h-® ÿ-e-w Xn-I-bp-I-bn-√-∂ ]-cm-Xn-bpw Iu¨-kn-e¿-am¿-°p-≠v. tÃUn-b-Øn-s\m-∏w A-\p-_-‘ sI-´n-S-sam-cp-°-W-sa-∂pw A`n-{]m-b-ap-b¿-∂n-cp-∂p. Su-Wn-se sX-cp-hp-hn-f-°p-Iƒ, kn.F-®v Hm-Un-t‰m-dn-bw h-b-dn-Mv Xp-S-ßn Cu ^-≠v D-]-tbm-Kn®v sN-bv-X Im-cy-߃ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpw.-

Km-Ôn ZÀ-i³ ]-co-£ P-\p-h-cnbnÂ

]-c-∏-\-ßm-Sn: Km-‘n Z¿-i≥ ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√-bnse bp.-]n.-/ ssl-kv-Iqƒ h-n-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]-co-£ P-\p-h-cn c-≠n-\v \-S-Øm≥ F≥ ]n ap-c-fn-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ Km-‘n Z¿-i≥ k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. I¨-ho-\¿ ]n sI \m-cm-b-W≥, hn c-Rv-Pn-Øv, C ssl-Z-cm-en, ]n tIm-b-°p-´n, H ]n sØ-Øn C-cp-hn-`m-K-hp-am-bn \- sI K-^q¿ kw-km-cn-®p. S-Øn-b N-¿-®-sb-Xp-S¿-∂m-Wv C-cp-hn-`m-K-hpw ]n-cn-™p-t]m-bXv. \n-e-hn¬ ap-kv-enw-eo-Km-Wv _m-¶v `-cn-°p-∂-Xv. eo-Kv, tIm ¨-{K-kv X¿-°w sIm-≠p-t]-cptI-´ ]-©m-b-Øp-I-fn-sem-∂mWv s]m-∑p-≠w.

tbm-Kw \mf tIm-´°¬: sI.F-kv.C._n. akv-Zq¿ dm-¶v en-kv-‰n¬ Dƒ-s∏-´-hcp-sS tbm-Kw 27\v D-®°v 2.30 \v a-e-∏p-dw apkveow eo-Kv I-Pn√m Hm-^nkn¬ tNcpw. 9446767998.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-10-26  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-10-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you