Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

A-´Àkw-Øm-\ tam-j-Wkw-L-¯n-se c-−pt]À ]n-Sn-bnÂ

hntij§Ä

kn-.-sI.--kn-.-Sn- Pn-Ãm k-t½-f-\w C-¶pw \m-sf-bpw a-e-∏p-dw: tIm¨-s^-U-tdj≥ Hm-^v tI-c-f tIm-f-Pv Sot®-gv-kv aq-∂m-a-Xv Pn-√m k-tΩf-\w C-∂pw \m-sf-bpw a-e-∏pdw tIm-´-°p-∂v Un-.-Sn-.-]n-.-kn lm-fn¬ \-S-°pw. C-∂v cm-hnse 10\v a-{¥n ]n sI Ip-™men-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tUm.-ssk-\p¬ B-_n-Zv tIm-´ A-[y-£-X h-ln-°pw. 20\v cm-hn-se D-∂-X- hn-Zym`ym-k-tΩ-f-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. D-∂-X-hn-Zym-`ym-k-Øns‚ A-¥m-cm-{„-ap-Jw ]m-W°m-Sv- ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn ]n Fw k-emlp-±o≥, P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n _-jo¿ ]-s¶-Sp-Øp.

cm-jv-{So-b¸mÀ-«n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw a-e-∏pdw:thm-´¿∏-´n-I ]p-Xp°p-∂-Xn-\v X-nc-s™-Sp-∏v I-Ωoj≥ \n-tbm-Kn-® tdmƒ H-_v k¿-h¿ e-fn-Xmw-_n-I sF.-F.F-kv. C-∂v 10\v Pn-√m I-e-Iv-‰dp-sS tNw-_-dn¬ Pn-√-bn-se Aw-Ko-Ir-X cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fp-am-bn N¿-® \-SØpw. tbm-K-Øn¬ Aw-Ko-Ir-X cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[nIƒ ]-s¶-Sp-°-W-∂-sa-∂v Pn√m I-e-IvS¿ A-dn-bn-®p.

Hm-Sn-s¡m-−n-cns¡ sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.kn. _-Ên-sâ N-hn-«p-]-Sn X-IÀ-¶v ]-cn-¡v tIm-gn-t°m-Sv: Hm-Sn-s°m-≠n-cp∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. _- ns‚ Nhn´p]Sn X-I¿-∂v hn-Zym¿Yn-\n-°v -]-cn-°v. s{]m-hn-U≥-kv tIm-f-Pn-se aq-∂mw-h¿-j N-cn{X _n-cp-Z-hn-Zym¿-Yn-\n sIm-Sph-≈n Np-∏p-dw am-\n-]p-cw kz-tZin d-lv-a-Øv \p-kv-e (19)°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. ap-J-Øn-\pw ssI-bv-°pw km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ d-lv-a-Øns\ \-K-c-Øn-se kz-Im-cy- Bip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p.C∂-se ssh-Io-´v 3.30-Hm-sS-bmWv kw-`-hw. tIm-gn-t°m-Sv B-\°mw-s]m-bn¬ dq-´n-tem-Sp-∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn _- m-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. tdm-Un¬ ho-W d-lv-a-Øns\ _-kv Po-h-\-°m-cpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v B-ip]-{Xn-bnse-Øn-®p. _- n-\v th-K-X-Ip-dhm-b-Xn-\m-em-Wv h≥ Zp-c-¥w Hgn-hm-b-Xv. A-Sp-Øn-sS ^n-‰v-\kv e-`n-® _- m-Wn-Xv. Im-e-∏-g°-a-√ Im-c-Ww. Iq-Sp-X¬-t]¿ sÃ-∏n¬ I-b-dn-\n-∂-Xm-Imw A- ] - I - S - a p- ≠ m- ° n- b - s X- ∂ pw A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

im-´-mtZ-hn N-c-a-hmÀ-jn-Iw tIm-gn-t°m-Sv: {]-i-kv-X \m-S-I˛-kn-\n-am \-Sn im-¥m-tZ-hn-bpsS aq-∂mw N-c-a-hm¿-jn-Iw \hw-_¿ 20\p ssh-Io-´v A-©n-\v Su¨-lm-fn¬ \-S-Øm≥ a-ebm-f I-em-Im-c≥-am-cp-sS tZ-iob kw-L-S-\ -\≥-a- tIm-gnt°m-Sv ta-J-em I-Ωn-‰n Xo-cp-am\n-®p. \n-e-ºq¿ B-bn-i ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-cn-h≈q¿ ap-c-fn A-\p-kv-a-c-W {]-`mj-Ww \-S-Øpw. im-¥m-tZ-hn A-c-ßn¬ A-hn-kv-a-c-Wo-b-am°n-b I-Ym-]m-{X-߃ th-Znbn¬ ]p-\-cm-hn-jv-I-cn-°pw. {]-kn-U‚ v Sn sI th-Wp A[y-£-X-h-ln-®p. hn¬-k¨ km-ap-h¬, sI F-kv tIm-b, Fw F \m-k¿, Fw Ir-jv-W≥, ap-c-fo-[-c≥ ]-d-b-t©-cn kwkm-cn-®p.

tam-l-\³ am-ÌÀ-¡v ^m-bn-kp-am-bn _-Ô-an-Ã: kn.]-n.Fw. tIm-gn-t°m-Sv: kz¿-Æ-°-S-ØpIm-c≥ ^-bm-kp-am-bn kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰v AwKw ]n tam-l-\≥ am-ÿ-°v _‘-ap-s≠-∂pw ^-bm-kv tam-l\≥ am-Ã-sd Im-Wp-∂-Xn-\m-bn P-bn-en¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øn F-∂p-ap-≈ X-c-Øn¬ am-[y-a߃ hm¿-Ø kr-jv-Sn-°p-I-bmsW-∂p kn.]n.Fw. Pn-√m sk{I-´-dn-tb-‰v. kn.]n.F-Ωn-t\m, tam-l\≥ am-ÿ-t°m I-≈-°-S-ØpIm-c-\m-b ^-bm-kp-am-bn bmtXm-cp _-‘-hp-an-√ F-∂v A¿∞-i-¶-°n-S-bn-√m-Ø hn-[w ]m¿-´n hy-‡-am-°n-b-Xm-sW-∂pw ^-bm-kpƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-e¿°pw G-‰-hpw A-Sp-Ø _-‘w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-ambpw a-‰v `-c-W-I-£n t\-Xm-°-fpam-bp-am-sW-∂p hy-‡-am-b ÿn--Xn-bn¬ A-Xn-s\ a-d-bnSm≥ am-[y-a-߃ I-≈-I-Y-Iƒ sa-\-bp-I-bm-sW-∂pw kn.-]n.Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. tam-l-\≥ am-Ã-dpw a-‰pw h°o-e≥-am-sc Im-Wp-∂-Xn-\v Pbn¬ Hm-^n-kn-te-°v \-S-∂p-hcp-∂ ]-Sw Im-Wn-®p ^-bm-kns‚ km-∂n-[yw D-d-∏n-°p-I-bmWv am-[y-a-߃ sN-øp-∂-Xv. I≈ hm¿-Ø-Iƒ {]-kn-≤o-I-cn-®v kn.]n.F-Ωn-t\-bpw tam-l-\≥am-Ã-td-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm≥ \-S-Øp-∂ am-[y-a-ß-fpsS \-S-]-Sn-sb kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v A-]-e-]n-®p.

19 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

tem-I ssh-‰v sI-bn≥ Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v tI-c-f s^-U-td-j≥ Hm-^v ssª≥Uv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® s]m-Xp-k-tΩ-f-\w a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tem-I ssh-äv sI-bn³ Zn\¯n dm-en-bpw k-t½-f-\-hpw s]-cn-¥¬-a-Æ: tem-I ssh-‰v sI-bn≥ Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v tI-c-f s^-U-td-j≥ Hm-^v ssª≥Uv Pn-√m I-Ωn-‰n dm-en-bpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øn. A-‘-X A-]-I¿-j-Xm t_m-[-Øn-\p Im-c-W-am-h-cp-sX-∂pw sh-√p-hn-fn-I-sf AXn-P-bn-°-W-sa-∂pw a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn

A-en k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]-d™p. sh-´-Øq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw lw-k-°p-´n A-[y-£-X- h-ln-®p. sI.-F^v.-kn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kn sI A_q-_-°¿, ssh-‰v sI-bn≥ Zn-\-k-tμ-iw \¬-In.-B-cym-´n¬ ^m-Øn-a, Fw Sn A-_q-_-

ss_-¡nÂ\n-¶p slÂ-a-äv I-h-cp-¶ kw-Lw k-Po-hw s]-cn-¥¬-a-Æ: C-cp-N-{I-hm-l\-ß-fn¬ \-K-c-Øn-se-Øp-∂ bm-{Xn-I-cp-sS sl¬-a-‰p-Iƒ Ih¿-® \-S-Øp-∂ kw-Lw k-Pohw. \-K-c-Øn¬ \n-∂v A¬-∏w am-dn ss_-°p-Iƒ ]m¿-°v sNøp-∂-h-cp-sS sl¬-a-‰p-I-fm-Wv hym-]-I-am-bn tam-j-Ww- t]mhp-∂-Xv. hn-hn-[ B-h-iy-߃-°m-bn \KcØnseØp∂h¿ ]-e-cpw sl¬-a-‰p-Iƒ ss_-°p-I-fn¬ Xq-°n-bn-Sp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

B-ip-]-{Xn- ]-cn-k-c-Øpw k¿-°m¿ kn-hn¬ tÃ-j-≥ ]-cnk-c-Øpw ss_-°p-I-fn¬ Xq°n-bn-Sp-∂ sl¬-a-‰p-I-fpw tam„n-°-s∏-Sp-∂p-≠v. H-cm-gv-N-bm-bn C-cp-]-Xn-e-[nIw sl¬-a-‰p-I-fm-Wv s]-cn¥¬-a-Æ-bn-se B-ip-]-{Xn ]cn-k-c-ß-fn¬-\n-∂p \-„-s∏-´Xv. A-tX-k-a-bw sl¬-a-‰v Ih¿-® kw-_-‘n-®v ]-cm-Xn e-`n®n-´n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.-

A-an-X-th-Kw: _kv ss{U-hÀ-am-cp-sS ssek³-kv d-±m-¡n a-e-∏pdw:A-an-X-th-K-Øn¬ hm-l-\-tam-Sn-®-Xm-bn I-s≠-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v Xr-iq¿˛tIm-gn-t°m-Sv dq-´n¬ Hm-Sp-∂ A-©v _-kv ss{U-h¿-am-cp-sS ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv d-±m-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-®-Xm-bn B¿.Sn.-H. A-Pn-Øv Ip-am¿ A-dn-bn-®p. Xr-iq¿˛tImgn-t°m-Sv dq-´n¬ kv-]o-Uv K-thW¿ kw-hn-[m-\w Im-cy-£-a-a-s√-∂ dn-t]m¿-´p-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v \SØnb ]-cn-tim-[-\sb Xp-S¿-∂m-Wv \S]Sn.

°¿ au-e-hn, F ^m-dq-Jv, ]n D-Æn-°r-jvW≥, sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, kn F l-aoZv, sI A-–p¬ A-ko-kv, F cm-[m-Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p. ta-em-‰q¿ F-kv.-sF sI ap-l-Ω-Zv dm-en ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. sI ]n a-\m-^v, kn ]n d-^o-Jv, Fw A-l-Ω-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

a-e-∏p-dw: I-cn-∏q¿ hn-am-\-Ømh-f-Øn-\p-th-≠n C-\n H-cn-©p`q-an t]m-epw hn-´p-sIm-Sp-°n-s√∂pw Ip-Sn-sbm-gp-∏n-°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-Øn-s\-Xntc k-a-c-]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hp-sa-∂pw F-b¿t]m¿-´v G-cn-bm Ip-Sn-sbm-gn-∏n°¬ {]-Xn-tcm-[-k-an-Xn hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. I-gn-™ 12 X-h-W hn-I-k-\tØm-Sv k-l-I-cn-®-Xp-sIm≠pw ]-eX-h-W Ip-Sn-sbm-gn-∏n°-s∏-´-Xp sIm-≠pw ]-cn-ÿnXn-sb- X-I¿-°p-∂ hn-I-k-\-amb-Xn-\m-epw C-\n ÿ-ew G-s‰Sp-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-√.

{]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ X-Ån a-t©-cn: `m-cy-sb Iq-´p-Im¿-°v Im-gv-N-sh-® tI-kn¬ dnam‚n¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-bp-sS Pm-aym-t]-£ Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn ho-≠pw X-≈n. Xn-cq¿ A-\-¥m-hq¿ ssI-X-°-c Ip-∂Øv A-–pd-km-Jv (26)s‚ Pm-aym-t]-£-bm-Wv Pn-√m P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n-b-Xv. 2011 Pq-sse aq-∂n-\m-Wv ]-cm-Xn-°m-cnsb {]-Xn hn-hm-lw sN-bv-X-Xv. 2011 \-hw-_¿ ap-X¬ 2013 sa-bv h-sc {]-Xn k-aq-l-Øn-\v \m-W-t°-Sp-≠m-°pw hn-[w A-\ym-b°m-cn-bm-b `m-cy-sb kp-lr-Øp-°-ƒ°v Im-gv-N h-®p-sh-∂m-Wv ]-cm-Xn. cn-®v tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. A-–pd-ln-am≥ C-t∏mƒ H-fn-hn-em-Wv. A-–p-d-ln-am-s\ A-d-kv-‰v sN-øm-sX t]m-en-kv H-Øp I-fn°p-I-bm-sW-∂pw _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-°p-∂p. 25 e-£w cq-] \¬-Im-sa-∂p hn-iz-kn-∏n-®m-Wv A-–p-d-lnam≥ A-hn-ln-X _-‘-ap-≠m-bncp-∂ kv-{Xo-sb sIm-≠v A-Snÿm-\c-ln-X-am-b ]-cm-Xn \¬Inb-Xv. ]-cm-Xn-°p ap-ºv X-s∂ am-\p, A-øq-_v, d-km-Jv F-∂nh-tcm-Sv A-–p-d-lvam≥ ]-Ww B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw A-s√¶n¬ tI-kn¬ {]-Xn-bm-°p-sa∂p `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

Izm-dn-bnÂ- hn-ZymÀ-YnbpsS acWw: A-t\z-jn-¡-W-sa-¶v ]nXmhva-e-∏p-dw: A-d-h-¶-c ssa-emSn I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ I-gn™ 11\v ap-ßn-a-cn-® A-cn-{º tIm-´ k-^vhm≥(17)s‚ a-cW-Øn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂m-tcm-]n-®v ]n-Xm-hv jw-kp±o≥ Pn-√m t]m-en-kv kq-{]≠n-\p ]-cm-Xn \¬-In. ]q-t°m-´q¿ A-Øm-Wn°¬ Fw.-sF.-kn-. kv-Iq-fnse π-kvh¨ hn-Zym¿-Yn-bmb k-^v-hm≥ kv-Iq-fn-se B¿-Sv-kv- tU-°v ]-cn-]m-Sn Ah-X-cn-∏n-°m≥ th-j-a-Wn™m-W-s{X Izm-dn-bn-seØn-b-Xv. Iq-´p-Im¿-s°m-∏-sa-Ønb k-^vhm≥ ap-ßn-a-cn-® hnh-c-am-Wv ]n-∂o-Sv ho-´p-Im-cdn-bp-∂-Xv. 12 t]-c-S-ßp-∂ kw-L-Øn¬ \-∂m-bn \o-¥e-dn-bp-∂ X-s‚ a-I≥ am-{Xw A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xn¬ Zpcq-l-X-bp-s≠-∂m-Wv ]n-Xmhv \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂-Xv. k-^v-hm-s\ Im-Wm-Xm-b-

Xp kw-_-‘n-®v \m-´p-Im-cpw _-‘p-°-fpw A-t\z-jn-°p∂-Xp-h-sc Ip-´n-Iƒ hn-h-cw ]-d-™n-cp-∂n-√. Izm-dn-bn-te°p t]m-hp-∂ h-gn-bn¬ h-®p X-s∂ hm-t°-‰-ap-≠m-b-Xmbn Nn-e ]-cn-k-c-hm-kn-I-ƒ ]-d-bp-∂p-≠v. ap-ßn a-cn-®-bmƒ F-{Xk-a-bw sIm-≠v s]m-ßn-h-cpsa-∂p Ip-´n-Iƒ h-gn-hm-Wn-`°m-c-t\m-Sv tNm-Zn-®-Xm-bpw ]-d-b-s∏-Sp-∂p. a-c-W ti-jw s]-s´-∂v J_-d-S-°m-\pw t]m-en-kn¬ ]cm-Xn-s∏-Sp-∂-sXm-gn-hm-°m\pw Nn-e¿ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xv kw-`-h-Øn-\p ]n∂n¬ Kq-Vm-tem-N-\ \-S-∂n´p-s≠-∂p kw-i-bn-°m-\n-Sbm-°n-bn-´p-s≠-∂pw A-t\zj-Ww \-S-Øn Ip-‰-hm-fn-Isf ]p-d-Øp sIm-≠p-h-c-Wsa-∂pw tIm-´ jw-kp-±o≥ Fkv.-]n-°p- \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ B-h-iy-s∏-´p.

ap-kv-enw-eo-Kv ]-©m-b-ØwK-am-b A-–p-d-ln-am≥ \n-c-h-[n {In-an-\¬ tI-kp-I-fn-se {]-Xnbm-Wv. C-bmƒ-s°-Xn-sc I¬-]I-t©-cn, tN-hm-bq¿, tIm-´°¬ tIm-gn-t°m-Sv F-∂n-hn-Sß-fn¬ h-[-{i-a-ß-fpƒ-s∏-sS \n-c-h-[n tI-kp-Iƒ \n-e-hn-ep≠v. kv-{Xo-I-sf-s°m-≠v hym-P]-cm-Xn- \¬-In am-\y-∑m-sc A]-am-\n-°p-∂ A-–p-d-ln-ams\ A-d-Ãv sN-øW-sa-∂pw _-‘p°ƒ B-h-iy-s∏-´p. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ kn hn F JmZ¿, sI d-km-Jv, ]n kn ap-kv-X^, ^m-Øn-a, Ip-™o≥ ]-s¶Sp-Øp.

sIm-t≠m-´n Pn-.-hn-.-F-®v-.-Fkv kv-Iq-fpw C-.-Fw.--C.-F tIm-fPn-s‚ {]-[m-\-`m-K-ß-fpw G-s‰Sp-°m-\p-≈ \o-°-ß-fpw X-Sbpw. sIm-t≠m-´n Xn-cq-c-ßm-Sn tdm-Uv A-S-°m-\p-≈ {i-aØn¬ \n-∂p k¿-°m¿ ]n≥-hmß-Ww. im-kv-{Xo-b- ]T-\w \-S-ØmsX A-tXm-dn-‰n-bp-sS hm-Z-߃ am-{Xw hn-iz-kn-®v ÿ-ew G-s‰Sp-°p-∂ k¿-°m¿- Xo-cp-am-\w \n-cm-im-P-\-I-am-Wv. im-kv-{Xo-b-a-√m-Ø hn-am-\Øm-h-f hn-I-k-\w {]-tZ-i-Øv ]m-cn-ÿn-Xn-I-{]-iv-\-߃ D≠m-°pw. ÿ-ew G-s‰-Sp-Øp-Ign-™m-epw d¨-th \n-c∏ - n-te-°v

F-Øn-°m≥ e-£-°-W-°n-\v Iyp-_n-Iv a-Æv B-h-iy-am-bn- hcpw. a-eI - f - pw Ip-∂p-If - pw C-Sn-®p\n-c-Øn-bpw \n-c-∏m-b ÿ-e߃ h≥- K¿-Ø-ß-fm-°n-bpw th-Ww hn-Ik - \ - w \-S∏ - m-°m≥. {]-tZ-i-Øv D-≠m-b Im-em-hÿm hy-Xn-bm-\-߃, Ip-Sn-sh≈-£m-aw, sN-dp-`q-N-e-\-߃ F-∂n-h-sb-√mw I-gn-™ A-imkv-{Xo-b-am-b hn-I-k-\-Øn-s‚ ti-jn-∏p-I-fm-sW-∂pw k-a-ck-an-Xn Nq-≠n-°m-´n. F-b¿-t]m¿-´v- A-tXm-dn-‰n-bnse H-cp-hn-`m-Kw D-tZym-K-ÿ-cpsS-bpw hy-h-km-bn-I-fp-sS-bpw kw-L-S-\-bm-b- tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv-kn-s‚-bpw k-Ω¿-Z-{]-

F-S-∏mƒ: _-en-s]-cp-∂m-fn-\v hn-Zy-`ym-k ÿm-]-\-߃-°v k¿-°m¿ \¬-In-b A-h-[n Aim-kv-{Xo-b-sa-∂p B-t£-]w. s]-cp-∂mƒ I-gn-™v kv-Iqfp-Iƒ {]-h¿-Øn-® hym-gw, sh≈n Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-´n-I-fp-sS lm-P¿ \n-e ]-Ip-Xn-bn-epw Xmsg-bm-bn-cp-∂p. sNm-Δm-gv-N k¿°m¿ hn-Zy-`ym-k ÿm-]-\߃-°v \¬-In-b A-h-[n hymgm-gv-N \¬-Ip-I-bm-sW-¶n¬ Ht´-sd hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v H-cp A[y-b-\Zn-\w \-„-s∏-Sn-√m-bn-cp∂p. sNm-Δm-gv-N-sØ A-h-[nsIm-≠v Im-cy-sam-∂p-ap-≠m-bns√-∂v am-{X-a-√ hym-gm-gv-N-bpw sh-≈n-bm-gv-N-bpw Ip-´n-Iƒ Ah-[n-sb-Sp-°-p-I-bpw sN-bv-XtXm-sS kv-Iq-fp-I-fn¬ Im-cy-amb ]T-\-߃ H-∂pw \-S-∂n-√.200 A-[y-b-\ Zn-h-kw Xn-I°m-\m-bn Nn-e i-\n-bm-gv-N-Iƒ Iq-Sn {]-hr-Øn Zn-h-k-am-b-Xn\m¬ C-∂v hn-Zym-`ym-k ÿm-]\-߃ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn-°psa-¶n-epw Ip-´n-I-fp-sS lm-P¿ Db-cm≥ Xn-¶-fm-gv-N h-sc Im-Øncn-t°-≠n-h-cpw.

tbm-K-s∏-Sp-Øp-I- F-∂n-h-bpw kanXn B-h-iy-s∏-´p.sIm-t≠m-´n, h-≈n-°p-∂v afi-e-ß-fn-se s\-Sn-bn-cp-∏v, sIm-t≠m-´n, ]-≈n-°¬ -{Km-a-∏©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂m-bn 244 G-°¿ ÿ-ew G-s‰-Sp-°m-\pw 1000Øn¬ A-[n-Iw Ip-Spw-_ß-sf Ip-Sn-sbm-gn-∏n-°m-\p-ap≈ k¿-°m¿- \o-°-Øn-s\-Xnsc {]-t£m-`w kwLSn∏n°p-w. k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn ap-lΩ-Zv A-en, I¨-ho-\¿ kn Pmkn¿, sI sI aq-k-°p-´n, sshkv sN-b¿-am≥ ]n A-–p d-lnam≥, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ Bep-߬ B-kn-^-en, ]n D-Ω¿ _m-h ]-s¶-Sp-Øp.

an\n-]-º-bn¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyw H-cp-°p∂-Xp kw-_-‘n-®v Pn√m I-e-Œ-dp-sS A-[y-£X-bn¬ I-e-Œ-td-‰n¬ tN¿-∂- tbmKØn¬ sI Sn Peo¬ Fw.F¬.F kwkmcn°p∂p

an-\n-]-¼-bn-epw N-{a-h-«-¯pw kp-c-£m kw-hn-[m-\-§-sfm-cp-¡pw a-e-∏pdw: i-_-cn-a-e Xo¿-∞m-S\-tØm-S-\p-_-‘n-®v an-\n-]-ºbn-epw N-{a-h-´-Øpw A-Sn-ÿm\ ku-I-cy-ß-fpw kp-c-£m kw- h n- [ m- \ - ß - f p- s am- c p- ° m≥ I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp-hn-s‚ A[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw Xo-c-pam-\n-®p. `-‡¿ C-S-Øm-h-f-am-bn an\n-]-º-bn-epw N-{a-h-´-Øpw FØp-∂ km-l-N-cy-Øn-em-WnXv. Ip-‰n-∏p-d-Øpw an-\n-]-º-bnepw t]m-en-kv sN-°v t]m-Ãv

ap-Jy-a-{´n-bp-sS P-\-k-¼À-¡-]-cn-]m-Sn: t\-cn-«v ]-cm-Xn \Â-Imw a-e-∏pdw:ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm≠n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn-bn¬ ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\v t\c-sØ ]-cm-Xn \¬-Im≥ I-gnbm-Xn-cp-∂-h¿-°v \-hw-_¿ \men-\v D-®-bv-°v ap-Jy-a-{¥n-bv-°v t\-cn-´v ]-cm-Xn \¬-Imw. t\-c-sØ I-e-Iv-Std-‰v, Xmeq-°v Hm-^nkp-Iƒ, A-£-b F-∂n-h ap-tJ-\ e-`n-® A-t]£-I-fn¬ \n-∂p \-hw-_¿ 24 \v kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n Xn-c-s™-Sp°p-∂-h \-hw-_¿ \m-en-\v cmhn-se H-º-Xv ap-X¬ ap-Jy-a-{¥n ]-cn-tim-[n-°pw. cm-hn-se F-tØ-≠-h¿-°p≈ A-dn-bn-∏p-Iƒ 24\v ti-jw A-b-bv-°m≥ Xp-S-ßp-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn®p. ap≥-Iq-´n ]-cm-Xn \¬-Im-Øh¿-°v D-®-bv-°v H-∂n-\pw c-≠n\p-an-S-bn¬ ap-Jy-a{¥n-°v t\-cn´v A-t]-£ \¬-Imw. F-∂m¬, ]p-Xp-Xm-bn e-`n-°p-∂ A-t]£-I-fn¬ A-t∂ Zn-h-kw Xo-cpam-\w D-≠m-hn-√. Xo-cp-am-\w ]n∂o-Sv A-t]-£-I-s\ A-dn-bn- s]-cn-¥¬-a-Æ Xn-cp-am-‘mw-Ip-∂v t£-{X-Øn¬ \-S-∂ °pw. B-´-ß-tbdv

tIm-gn-t°m-Sv: hn-Zym-`ym-k cwK-Øv kz-bw-]-cym-]v -X-X ssIh-cn-°-em-Wp kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ e-£y-sa-∂p hn-Zym`ym-k a-{¥n ]n sI A-_v -Zp--d∫v. sI.F-kv.Sn.bp in-lm-_v Xß-ƒ A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww-

Im-c-am-Wv C-t∏m-g-sØ hn-I-k\-sa-∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n®p. C-c-I-fm-b {]-tZ-i-hm-kn-Isf-tbm k-a-c-k-an-Xn-sb-tbmN¿-®-bv°v hn-fn-°p-∂-Xn-\p ]I-cw tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gvkn-s\ £-Wn-°p-∂-Xv k¿°m¿ A-h-k-m-\n-∏n-°-Ww. \n-e-hn-ep-≈ ]m¿-°nMv Gcn-b-bn¬ hn-am-\w \n¿-Øm-\p≈ ku-I-cyw H-cp-°p-I, F-b¿t]m¿-´n-se- kv-Iq-fpw Po-h-\°m-cp-sSXm-a-k-ÿ-e-hpw 1996¬ G-s‰-Sp-Øv- X-cn-im-bn- InS-°p-∂ {]-tZ-i-tØ-°v am-‰n ÿm-]n-°p-I-, Cu ÿ-ew AXym-h-iy-hn-I-k-\-߃-°v D-]-

A-im-kv-{Xo-b A-h-[n: kvIqfpIfn Ip-«n-I-fp-sS lmPÀ\ne Ip-d-ªp

F-bÀ K-®n \n-¶p sh-Sn-tb-äv ]-cn-¡v e-£yw hn-Zym-`ym-kcw-K-s¯ kz-bw]-cym-]v-X-X: A-Ðp-d-ºv tIm-gn-t°m-Sv: F-b¿ K-Æn¬ \n-∂p sh-Sn-tb-‰v bp-hm-hn-\p I-Æn\p km-c-am-b ]-cn-t°-‰p. a-e-∏p-dw A-co-t°m-Sv kz-tZ-in, A-kv-a-kv a≥-kn¬, A-_q-_-°¿ tIm-b-bp-sS a-I≥ k-°o¿ lp-ssk-\mWv (36) ]-cn-t°-‰-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n® k-°o¿ lp-ssk-s\ A-Sn-b-¥-c i-kv-{X-{In-b-°v hn-t[-b-\m°n. sh-Sn-tb-‰-Xv F-ßn-s\-bm-sW-∂p hy-‡-a-s√-∂pw A-co-t°mSv t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

sN¿-∏p-f-t»-cn, tIm-≠m-Sv, sIm-∏w, I-S-º-gn-∏p-dw, Xfn-∏-d-ºv, sIm-S-I-c, sam-dbq¿, sIm-c´- n, ]m-en-tb-°c, A-Sn-am-en, tN-e-°-c, sIm-Sp-ß-√q¿, A-¶-am-en, ]-tøm-fn, sIm-bn-em-≠n, aÆm¿-°m-Sv, tIm-´° - ¬, Hma-t»-cn, I-√-Sn-t°m-Sv, ]-´mºn, s]-cp-ºm-hq¿ F-∂n-hnS-ß-fn-se \n-c-h-[n I-S-Ifn¬ tam-j-Ww \-S-Øn-bXm-bn {]-Xn-Iƒ k-Ω-Xn-®n-´p≠v.]n tam-l≥-Zm-kv, kn ]n kt¥m-jv, ]n sI A-–p¬ k-emw, kn ]n ap-cf - n, Sn Ir-jvW - I - p-am¿, hn a≥-kq¿ Xp-S-ßn-b-h-cpw At\z-j-W kw-L-Øn-ep-≠m-bncp-∂p. {]-Xn-I-sf a-t©-cn tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n. Iq-Sp-X¬ At\z-j-W-Øn-\m-bn I-Ã-Unbn¬ hm-ßn A-t\z-j-Ww Xp-Scp-sa-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

I-cn-¸qÀ hn-am-\-¯m-h-f h-n-I-k-\w: `q-an hn-«p-sIm-Sp-¡n-söv k-a-c-k-an-Xn

`m-cy-sb kp-lr-¯p-¡Ä-¡p Im-gv-N-h-¨ tI-kv sI-«n-¨-a-¨-sX-¶v _-Ôp-¡Ä a-e-∏p-dw: Xn-cp-\m-hm-b ssIØ-°-c-bn¬ `-¿-Øm-hv `m-cysb ]-W-Øn-\p th-≠n kp-lrØp-°ƒ-°p Im-gv-Nh-®p-sh-∂ tI-kv Xo¿-Øpw A-Sn-ÿm-\cln-X-am-sW-∂p _-‘p-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. Xn-cp-\m-hm-b ]-©m-b-Øv 23mw hm¿-Uv sa-w_¿ A-Sn-bm´n¬ A-–p-d-lv-am≥ F-∂ Ip™m-∏p-hm-Wv C-Xn-\p ]n-∂nse∂pw A-h¿ ]-d-™p. C-bm-fp-am-bn A-hn-ln-X _‘w D-s≠-∂ kw-i-b-Øm¬ `¿-Øm-hv kz-¥w ho-´n¬ sIm≠m-°n-b bp-h-Xn-sb D-]-tbmKn-®m-Wv ]-©m-b-Øw-Kw ]-cmXn \¬-In-b-Xv. t]m-en-kpw ]-©m-b-Øw-Khpw H-Øp-I-fn-®v hym-P tI-kp≠m-°n \m-´n-se aq-∂p-t]-sc Pbn-en-em-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Ct∏mƒ Xn-cq¿ k-_v-P-bn-en¬ dnam‚n¬ I-gn-bp-∂ Ip-∂-Øv A_v-Zp-d-km-Jv Xn-cq¿ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn ap-ºm-sI \¬-In-b ]cm-Xn-bn¬ I¬-]-I-t©-cn t]en-kv A-Sn-bm-´n¬ A-–p-d-lnam-s\-Xn-tc 307mw h-Ip-∏-\p-k-

I-cp-hm-c-°p-≠v: A-¥¿ kw-ÿm-\ tam-j-W kwL-Øn-se c-≠pt]-sc Icp-hm-c-°p-≠v t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX - p. tI-cf - w, I¿-Wm-SI - , Xan-gv-\m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fnem-bn \-SØ - n-b 35e-[n-Iw I-h¿-®m tI-kp-I-fn-se {]-Xn-I-fpw X-an-gv-\m-Sv kztZ-in-If - p-am-b F-´w-K kw- A-d-Ãn-em-b {]-Xn-Iƒ L-Øn-se ap-Jy-I-Æn-It]m-en-kv ]-d™ p. fm-b c-≠pt]-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-bc-≠p-h¿-j-Øn-\n-sS 50e-[nXv. Iw tam-jW - ß - ƒ C-h¿ \-SØ - nsh-√q¿ Pn-√-bn-se hm-Wn-b- bn-´p-≠v. I-fh - p-ap-Xe - p-Iƒ sXmºm-Sn a-Pn-kv-t{S-‰n-se A-Iv-_¿ ´-Sp-Ø Zn-hk - w X-s∂ Xo-h≠ - n _m-j (45), hm-Wn-b-ºm-Sn td- am¿-Kw X-an-gv-\m-´n-se-Øn-°p-Ij≥-IS- kv{- So-‰n-se jm-Pl - m≥ bm-Wv ]-Xn-hv. (57) F-∂n-hs - c-bm-Wv F-kv.s - F \m-epam-kw tI-c-f-Øn¬ ]n Z-bm-io-e\ - pw kw-Lh - pw A-d- sN-e-h-gn-®v tam-j-Ww \-S-ØpÃv sN-bvX - X - v.∂ C-h¿ A-Sp-Ø \m-ep-am-kw hym-gm-gvN - A¿-[c - m-{Xn A-cn- X-an-gv-\m-´n-epw I¿-Wm-S-I-Øna-We - n¬ h-®m-Wv C-cp-hc - pw h-e- ep-am-bn-cn-°pw. bn-em-b-Xv. kw-L-Øn-se a-‰p s]-cn-¥¬-aÆ - , a-e∏ - p-dw, ]p\m-ep-t]¿ c-£-s∏-´-Xm-bpw fn-°¬, B-\-°-bw, tN-fm-cn,

sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tZ-io-b sK-bnw-kv sa-U¬ tPXm-°ƒ-°p-≈ kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ [-\-k-lm-bw D-S≥ e`y-am-°p-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-

en in-lm-_v X-߃ ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-F-kv.Sn.bp kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kn ]n sN-dn-b ap-lΩ-Zv, tUm. Fw Kw-Km-[-c≥, ]n sI sI _m-h, D-a¿ ]m-≠n-Iim-e, A-_v-Zp-√ am-hq¿ ]-s¶-SpØp.

ÿm-]n-®v 10 t]m-en-kp-Im-cp-sS tk-h-\w e-`y-am-°pw. Xo¿-∞mS-\-Im-ew Xo-cp-∂-Xp-h-sc ^b¿-t^m-gv-kn-s‚-bpw ap-߬ hn-Z-Kv-Z-cp-sS-bpw tk-h-\-ap-≠mIpw. `-‡¿-°v ssh-Zy-k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn-\p sa-Un-°¬ kwLw {]-tZ-i-Øv Imw-]v sN-øpw. Ip-‰n-∏p-dw ]m-ew ap-X¬ X-h\q¿ h-sc tdm-Un‚ h-i-߃ Sm¿ sN-bv-Xv hm-l-\ ]m¿-°nßn-\p-≈ ku-I-cy-sam-cp-°pw. ap-∂-dn-bn-∏v t_m¿-Up-Iƒ

ÿm-]n-°pw. \-hw-_¿ 14 \-Iw ap-gp-h≥ ku-I-cy-ß-fp-sam-cp-°m≥ hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ-°pw D-tZym-Kÿ¿-°pw I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. sI Sn Peo¬ Fw.F¬.F, F.Un.Fw. ]n apc-fo-[c - ≥, Xn-cq¿ B¿.Un.H. sI tKm-]m-e≥, s]m-∂m-\n tªm°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v _me-Ir-jv-W≥, Un.Sn.]n.kn. sk{I-´-dn hn D-Ω¿-tIm-b, P-\-{]-Xn\n-[n-Iƒ ]-s¶-SpØp.

km-aq-ln-I-\o-Xn Zn-\m-N-c-Ww: h-tbm-P-\-§Ä-¡pw kv-{Xo-IÄ-¡pw A-Zm-e-¯p-IÄ a-e-∏pdw:kw-ÿm-\ km-aq-lnI-\o-Xn Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p_-‘n-®v h-tbm-P-\-߃-°pw kv-{Xo-Iƒ-°p-am-bn {]-tXy-I A-Zm-e-Øp-Iƒ \-S-Øpw.kw-ÿm-\ h-\n-Xm I-Ωo-j\v Pn-√-bn¬ \n-∂v e-`n-® ]-cmXn-I-fpw h-tbm-P-\ kw-c-£-W \n-b-a {]-Im-cw e-`n-® ]-cm-Xn-Ifp-am-Wv A-Zm-e-Øn¬ ]-cn-KWn-°p-I.24\v cm-hn-se 10\v Fw.F-k.v ]n. ]-tc-Uv {Ku-≠n-se H-∂mw th-Zn-bn¬ h-\n-Xm-I-Ωo-j≥ A-Zm-e-Øv \-S-°pw.- h-\n-Xm IΩo-j≥ Aw-Kw A-Uz. \q¿-_o\ d-jo-Zv t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.km-aq-ln-I \o-Xn, t]m-en-kv h-Ip-∏p-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶-Sp-°pw. Iu¨-k-en-Mv

ku-I-cy-hp-ap-≠m-hpw. 25\v D-®-bv-°v c-≠n-\v \memw th-Zn-bn¬ ap-Xn¿-∂ ]u-c∑m-cp-sS kw-c-£-W-hp-am-bn _‘-s∏-´v A-Zm-e-Øv \-S-°pw. Pn-√-bn¬ Xn-cq¿, s]-cn-¥¬a-Æ Un-hn-j-\p-I-fn¬ am-Xm-]nXm-°-fp-sS-bpw ap-Xn¿-∂ ]u-c∑m-cp-sS-bpw t£-a-hpw kw-c£-W-hpw kw-_-‘n-®v e-`n-® 30 Hm-fw tI-kp-I-fm-Wv A-Zm-eØn¬ ]-cn-K-Wn-°p-I. Xn-cq¿ d-h-\yq Un-hn-j-\¬ Hm-^n-k¿ sI tKm-]m-e≥ ]-s¶Sp-°pw. am-Xm-]n-Xm-°ƒ-°v kw-c£-Ww \¬-Im-Ø a-°-fn¬ \n∂pw 10,000 cq-] Po-h-\mw-iw e`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-bpw AZm-e-Øn¬ kzo-I-cn-°pw.-

BtLmj§Ä 24\v XpS§pw a-e-∏pdw:kw-ÿm-\ km-aq-ln-I-\o-Xn Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p_-‘n-®v 24\v a-e-∏p-d-Øv \-S-°p-∂ tLm-j-bm-{X-bn¬ 5000tØm-fw t]¿ ]-s¶-Sp-°pw. hn-hn-[ I-em-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS-bm-Ipw tLm-j-bm-{X \-S-°p-I. cm-hn-se 9.30\v I-e-Iv-S-td-‰v ]-cn-k-c-Øv \n-∂m-cw-`n-°p-w.P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, D-tZym-K-ÿ¿ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ, sF.kn.Un.F-kv {]-h¿-Ø-I¿ tLm-j-bm-{X-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. \n-›-e-Zr-iy-߃, sX-øw, h-´-ap-Sn, I-cn-¶m-fn, tIm¬-°-fn a-‰v \m-S≥ I-emcq-]-߃, kv-Iu-´v B≥-Uv ssK-Uv-kv, sd-Uv t{Im-kv, hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS _m≥-Uv-ta-fw,\n-e-ºq-cn¬ \n-∂p≈ kv-{Xo-I-fp-sS-bpw ]p-cp-j≥-am-cp-sS-bpw kw-L-߃ A-hX-cn-∏n-°p-∂ in-¶m-cn-ta-fw, tIm¬-°-fn F-∂n-h-bpw tLm-jbm-{X-bv-°v am-‰p-Iq-´pw.


{]mtZ-inIw

19 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

„s]-cn-¥¬-a-Æ Ip-t∂-°m-

Adnbn-¸pIÄ

C.-kn.-Pn. sS-Iv-\o-jy³ \n-b-a\w s]-cn-¥¬-a-Æ: Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn-te-°v Xm¬-°m-enIm-Sn-ÿm-\-Øn¬ H-cp C.-knPn sS-Iv-\o-jy-s\ B-¿.-F-kv._n.-ssh. ap-Jm-¥n-cw \n-b-an°pw.]n.-F-kv.-kn Aw-Ko-I-cn-®Xpw K-h. ÿm-]-\-Øn¬ ]Tn®-h-cp-am-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ 22\v 11 a-Wn-°v B-ip-]-{Xn kq{]-≠n-s‚ ap-ºn¬ tbm-Ky-Xm k¿-´n-^n-°-‰v k-ln-Xw Iq-Sn°m-gv-N-°v lm-P-cm-I-Ww.

{]-[m-\m[ym-]-I tbm-Kw

I-cp-hm-c-°p-≠v: h-≠q¿ D-]Pn-√-bn-se F¬.-]n, bp.-]n kvIqƒ {]-[m-\-[ym-]-I-cp-sS tbm-Kw C-∂p cm-hn-se 10.-30 apX¬ F.-C.-H Hm-^n-kn¬ \-S°p-sa-∂v D-]-Pn-√m hn-Zy-`ym-k Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

im-kv-{X-ta-f c-Pn-kv-t{S-j³

I-cp-hm-c-°p-≠v: h-≠q¿ D-]Pn-√ im-kv-t{Xm¬-k-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ kv-Iq-fp-Iƒ 21\p ssh-Ip-t∂-cw A-©n-\p ap-ºm-bn Hm¨-sse≥ c-Pn-kvt{S-j≥ ]q¿-Øn-bm-°-W-sa∂p I¨-ho-\¿ A-dn-bn-®p.

tI-c-tfmÂ-k-hw 20\v

a-e-∏p-dw: \-K-c-k-`m tI-c-tfm ¬-k-h-Øn-se A-Xv-e-‰n-Iv-kv a¬-k-c-߃ 20\v cm-hn-se Ggv ap-X¬ Fw.-Fw.-C.-Sn ssl-kvIqƒ {Ku-≠n¬ \-S-°pw. ap≥Iq-´n c-Pn-kv-‰¿ sN-øm-Ø-h¿°v kv-t]m-´v c-Pn-kv-t{S-j≥ D≠m-bn-cn-°pw.

A-[ym-]-I H-gn-hv

a-e-∏p-dw: H-Xp-°p-߬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ A-d-_nIv A-[ym-]-I H-gn-hp-≠v. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ A-k¬ tc-J-I-fpam-bn 21\v cm-hn-se lm-P-cm-hWw.

kmaqln-I \o-Xn Zn-\m-Nc-Ww k-_v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cp-sS tbm-Kw a-e-∏pdØv ]n D-ss_-Zp√ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

D-]-Pn-Ãm Im-bn-I-ta-f s]-cn-´Â-a-®-bn s]-cn-¥¬-a-Æ: D-]-Pn-√m Imbn-I-ta-f 29,30, 31 Xn-ø-Xn-I-fn¬ s]-cn-¥¬-a-Æ s\-lv-dp tÃ-Unb-Øn¬ \-S-°pw. kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-

U‚ v ]n sI A-_q-_-°¿ lmPn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-C.-H. hn Fw C-μn-c A-[y£-X -h-ln-®p. A-Uz. Sn ]n A_p, tUm. A-_q-_-°¿ Xøn¬, a-Æn¬ l- ≥, tUm. \n-

fm¿ ap-l-Ω-Zv, kn F-kv tkm-akp-μ-c≥, kp-{_-lv -a-Wy≥, CSp-h-Ω¬ A-Iv-_¿, N-{μ≥, lpkbv≥, ]n k-Xo-tZ-hn, kn F-®v \-Po-_v, I¨-ho-\¿ Fw A-PnXv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

{Sm³-kv-t^m-aÀ D-Zv-Lm-S-\w a-e-∏p-dw: ]p-fn-°¬ -]-©m-bØn-se C-´q-´n¬ thmƒ-´-Pv £maw ]-cn-l-cn-°\m-bn ÿm-]n-® {Sm≥-kv-t^m¿-a-dn-s‚ D-Zv-Lm-S\w {]-kn-U‚ v ]n A-–p-√ \n¿h-ln-®p. ]-©m-Øw-Kw Sn B-en-lmPn A-[y-£-X -h-ln-®p.

h-≠q¿: Im-∏n¬ ]m-d-t»-cn-bn ¬ an-∂-te-‰v H-cmƒ-°v ]-cn-t°‰p.- hym-]-I \m-i-ap-≠m-bn.ssI-\m-S≥ D-a-dn-s‚ `m-cy dwe-Øn(42)\m-Wv s]m-≈-te-‰-Xv. -_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v A-©-ctbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. {]tZ-i-sØ C-cp-]-tXm-fw ho-Sp-Ifn-se Sn.--hn., {^n-Uv-Pv, tam-t´m¿, h-b-dn-Mv, a-‰v Kr-tlm-]-I-c-W߃ Xp-S-ßn-b-h \-in-®p-. ssI-\m-S≥ Ip-™m-∏, ap-√∏-≈n d-io-Zv, hm-bm-S≥ D-Æn, a™-°-≠≥ jm-P-lm≥, I-d-fn°m-S≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Ip-∂pΩ¬ ap-Po-_v, s]-cp-º-≈n D-a¿, Im-´-sØm-Sn-I A-e-hn, h-S-°p]m-Sw d-io-Zv,]n-em-°¬ tIm-b, ssI-\m-S≥ B-bn-i, Im-°-\mS≥ ss_-Pp Xp-S-ßn-b-h-cp-sS

h-−q-cn Ip-f-¼p-tcm-Kw hym-]-I-w h-≠q¿: ta-J-e-bn-se I-∂p-Imen-I-fn¬ Ip-f-ºp-tcm-Kw hym-]I-am-hp-∂p. b-Ym-k-a-bw {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ \-SØm≥ ssh-In-b-Xm-Wv tcm-Kw ]-S-cm≥ Im-c-W-sa-∂v ar-K-tUmŒ¿-am-cpw Im-en-I¿-j-I-cpw ]-dbp-∂p. h -- -≠q¿ ]-©m-b-Øn-se Fdn-bm-Sv, Ip-f-°m-´n-cn, Xn-cp-hm-en ]-©m-b-Øn-se ]-Øn-cn-bm¬, ]m-Xn-cn-t°m-Sv, Xr-°-e-tßm-Sv ]-©m-b-Øn-se F-f-¶q¿, t]mcq¿ ]-©m-b-Øn-se Nm-Øtßm-´p-]p-dw, Xm-e-s∏m-en-]-dºv, sN-dp-tIm-Sv X-Øw-]-d-ºv `mK-ß-fn-¬ \n-c-h-[n Ip-f-ºp-tcmK tI-kp-Iƒ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn- IpfºptcmKw _m[n® InSmhv ip-°ƒ-°v ]p-d-sa B-Sp-I-fncp-∂p.- h-≠q¿ tªm-°v ]-©m-b- Xv. C-Xn-\v ti-j-hpw tcm-Kw \n- epw Ip-f-ºp-tcm-Kw Im-W-s∏-SpØn¬ I-gn-™ am-kw am-{Xw 20 -- - ∂p-≠v. ]n-Iv tIm¿-W F-∂ AtI-km-Wv dn-t]m¿-´v sN-bv-X-X- b-{¥-W hn-t[-b-am-bn-´n-√. ]

Wp-hm-Wv tcm-Kw ]-c-Øp-∂-Xv. Iq-Sm-sX F-^v.F -- w.--Un. F∂ ssh-d-kpw tcm-K-Øn-\v Im-cW-am-hp-∂p-. hm-bp-hn-eq-sS-bpw k-º¿-°-Øn-eq-sS-bpw tcm-Kw h-cmw. {]-Xn-tcm-[ Ip-Øn-hbvs∏-Sp-Øm¬ I-d-h-∏-ip-°ƒ°v ]m¬ Ip-d-bp-sa-∂ sX-‰n-≤mc-W-bn¬ Nn-e I¿-j-I¿ IpØn-h-bv∏v \¬-Im≥ X-øm-dm-hp∂n-√. C-Xpw tcm-Kw ]-S¿-∂p-]nSn-°m≥ H-cp ]-cn-[n-h-sc Im-cW-am-hp-∂p-s≠-∂v ar-K kw-c£-W-h-Ip-∏n-se Po-h-\-°m¿ ]-d-bp-∂p. H-- -cp X-h-W Ip-Øn-hbv∏v \-S-Øn-bm¬ B-dp -am-kw {]-Xn-tcm-[ ti-jn-bp-≠m-hpw. A-Xp- sIm-≠p-X-s∂ h¿-jØn¬ c-≠p-X-h-W Ip-Øn-hbv∏v \-S-Ø-Ww. F-∂m¬ I-gn-™ Pq-em-bv

am-k-Øn¬ \-S-t°-≠ Ip-Ønhbv-∏v Cu am-k-am-Wv \-S-Ønb-Xv. Ip-Øn-h-bv∏v \-S-Øp-∂ Po-h-\-°m-cp-sS k-a-c-am-Wv CXv ssh-Im≥ Im-c-W-am-b-Xv. a-- cp-∂p-I-fp-sS Ip-d-hpw {]-Xn-tcm[ {]-h¿-Ø-\-sØ {]-Xn-Iq-eam-bn _m-[n-°p-∂p-≠v. B-ip-]-{Xn-I-fn¬ a-cp-∂v e`y-a-√m-Ø-Xn-\m¬ ]p-d-Øp-\n∂v hm-ßm-\m-Wv tUm-Œ¿-am¿ \n¿-tZ-in-°p-∂-Xv. F-∂m¬, IpØn-hbv-∏n-\p-≈ a-cp-∂n¬ ]-eXn-s‚-bpw hn-e Im-en-I¿-j-I¿°v Xm-ßm-hp-∂-Xn-e-∏p-d-am-Wv. t-- _m-dn-Iv B-kn-Uv, a-™ƒs]m-Sn tX-\n¬ Nm-en-®v Im-enI-fp-sS hm-bn¬ ]p-c-´m-\pw sXm-gp-Øn¬ tkm-Un-bw Im¿_-tW-‰v em-b-\n X-fn-°m-\p-amWv \n¿-tZ-in-°p-∂-Xv.

sI.-F-kv.-C.-_n-bn \n-b-a-\w \-S-¡p-¶n-à A-co-t¡m-«v ho-−pw a-t©-cn: sI.-F-kv.-C.-_n-bn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂n-√. Pn-√bn¬ 254 a-kv-Zq¿ h¿-°¿-am-cpsS H-gn-hp-≠m-bn-´pw 65 t]-cp-sS H-gn-hp am-{X-ta ]n.-F-kv.-kn Pn√m Hm-^n-kn¬ dn-t∏m¿-´v sN-bvXn-´p-≈p. 2013 sk-]v-Xw-_¿ 30\v \n-ehn¬ h-∂ sI.-F-kv.-C.-_n a-kvZq¿ dm-¶v en-Ãn¬ 1049 t]¿ sabv≥ en-Ãn-epw A-t\-Iw t]¿ k-πn-sa‚-dn en-Ãn-epw Dƒ-s∏´n-´p-≠v. _m-°n-h-cp-∂ ap-gp-h≥ h¿°¿-am-cp-sS H-gn-hp-I-fpw ]n.-F-

kv.-kn D-S≥ dn-t∏m¿-´v sN-ø-Wsa-∂v sI.-F-kv.-C.-_n a-kv-Zq¿ dm-¶v tlmƒ-tU-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ Bh-iy-s∏-´p. C-Xp kw-_-‘n-®v at©-cn k¿-°nƒ U-]yq-´n No-^v F≥-Pn-\n-b¿ ap-ºm-sI Atkm-kn-tb-j≥ \n-th-Z-\w \¬-In.

tZ-in-I ^-≠p-]-tbm-Kn-®v \-K-cØn¬ ssl-am-kv-‰v sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-®p. K-h. B-ip-]-{Xn-°p ap≥-hiw, ss_-∏m-kv P-Mv-j≥, sN-dpIm-Sv tIm¿-W¿ F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. sI F≥ _m-e-tKm-]m-e≥ Fw.]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sN-b¿t]-gv-k¨ \n-jn A-\n¬-cm-Pv A-[y-£-X -h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv keow, ap≥ Fw.-F¬.-F hn i-ins]-cn-¥¬-a-Æ: sI F≥ _m- Ip-am¿, Fw sI {io-[-c≥ kwe-tKm-]m-e≥ Fw.-]n-bp-sS {]m- km-cn-®p.-

ssl-am-kv-äv sse-ävØm-]n-¨p

t£-{X-¡-hÀ-¨ a-t©-cn: A-co-t°m-Sv ho-≠pw t£-{X-I-h¿-®. `-fim-cw IpØn-Xp-d-∂v ]-cn-\m-bn-c-tØm-fw cq-] I-h¿-∂p. Xr-°-f-bq¿ alm-tZ-h t£-{X-Øn-se `-fimcw Ip-Øn-Xp-d-∂m-Wv I-h¿-®. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw-`-hw. t£-{Xw `m-c-hm-lnIƒ A-co-t°m-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. A-co-t°m-Sv kmfn-{Kmw t£-{X-Øn-epw a-‰p-ambn A-Sp-Øn-sS \n-c-h-[n t£-

{X I-h¿-®-Iƒ \-S-∂n-´p-≠v. im-kv-{Xo-b-am-b sX-fn-sh-Sp∏v \-S-∂n-´pw {]-Xn-I-sf I-≠p ]n-Sn-°m-\m-hm-sX t]m-en-kv Ccp-´n¬ X-∏p-I-bm-Wv.- I-gn-™ Xn-cp-thm-W \m-fn-em-Wv A-cot°m-Sv km-fn-{Km-a t£-{XØn¬ `-fim-cw Ip-Øn-s]m-fn®v I-h¿-® \-S-∂-Xv. Cu am-kw H-∂n-\v aq-gn-∏p-dw in-h-˛-hn-jv-Wp t£-{X-Øn-epw I-h¿-® \-S-∂p.

\-K-c-k-`m tI-c-tfmÂ-khw: hnhn[ tIkn Pm-aym-t]-£ X-Ån ^p-Sv-t_m-fn ap-−p-]-d-¼v Nmw-]y³-amÀ

a-e-∏p-dw: \-K-c-k-`m tI-ctfm¬-k-h ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n¬ ap-≠p-]-d-ºv hn-t∂-gvkpw ]-´¿-I-S-hv d-tÆ-gv-kp-ambn. hn-P-bn-Iƒ-°v \-K-c-k-`m ÿn-cw -k-an-Xn A-[y-£≥-amcm-b F≥ sI a-Po-Zv, ]-cn a-Po-Zv t{Sm-^n- hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Iu¨-kn-e¿-am-cm-b sI sIm-t≠m-´n: {Km-a-]-©m-Øv sI in-lm-_p-±o≥, d-lv-a-Øp-√ B-dmw hm¿-Un¬ s]m-Xp-iv-a- v, bq-Øv tIm¿-Un-t\-‰¿ jm-^n , im-\w \n¿-an-°m≥ {i-aw Xp-S- ap≥ Iu¨-kn-e¿ ap-l-Ω-Z-en, ßn. ]n sI _m-h, l-kv-I-¿, l-°ow, {Km-a-]-©m-b-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ 30 sk‚ v ÿ-ew hn-e°v hm-ßn-bm-Wv iv-a-im-\w \n¿an-°p-I. ÿ-ew \¬-Im≥ X-ømdm-b ]n C A-_q-_-°¿- lm-Pnsb tbm-Kw A-`n-\-μn-®p. B-dv am-k-Øn-\p-≈n¬ ]-©m-b-Øns‚ t]-cn¬ `q-an c-Pn-ÿ sNøm≥ Xo-cp-am-\n-®p. {]-kn-U‚ v ^m-Øn-am-_o-hn A-[y-£-X- h- s]-cn-¥¬-a-Æ: \-K-c-k-`m tIc-tfm¬-k-hØn¬ kv-t]m¿-Svln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v aT- kv B‚ v sK-bnw-kv a¬-k-cØn¬ ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, sI sI j- ߃ k-am-]n-®p. I-_-Un-bn¬ k-lr-Z-b Ipco-^, C Fw D-Ω¿, kn sI \mSn-°p-´n, Nq-e≥ A-[n-Im-cn, F-S- ∂-∏-≈n-bpw {In-°-‰n¬ s]m-Xpt°m-´v a-l-_q-_v , sI th-Wp, P-\ hm-b-\-im-e Ip-∂-∏-≈n]n kp-tc-jv, ]n C A-_q-_-°¿- bpw h-Sw-h-en-bn¬ bq-Øv hn-Mv lm-Pn, sI sI B-en-_m-∏p kw- s]m-∂ym-Ip¿-in-bpw thm-fnt_m-fn-epw ^p-Sv-t_m-fn-epw km-cn-®p.

iv-a-im-\w \nÀ-an-¡pw

3

an-¶-en \mept]À-¡v ]-cn-¡v; h-−qcnepw a-¼m«pw \m-iw

]cn-]mSn

hv ln¬-tSm-]v ]-ªn-Iv kvIqƒ: kp-lr-Øv k-tΩf-\w ˛6.30 „a-e-∏p-dw _-kv Ãm‚ v Hm-Unt‰m-dn-bw: ]m-ºm-Sv `-h-\ kap®-bw A-\p-hm-Z-]-{Xn-I hnXc-Ww ˛2.00 „a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su-¨ lmƒ: Pq-\n-b¿ sd-Uv-t{Im-kv ]T-\-Iymw-]v ˛9.00 „tNm-°m-Sv ]-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: P-e-\n[n G-I-Zn-\ in¬-]-im-e -10.-30 „tIm-´-°¬ tIm˛Hm-]-td-‰ohv A¿-_≥ _m-¶v: tkm-h\o¿ {]-Im-i-\- -11.00 „tIm-´-°¬ \-K-c-k-`m- HmUn-t‰m-dn-bw: I-tem-’-h \-Kc-k-`m-X-e kv-{Io-\n-Mv 9.30 „sh-∂n-bq¿ \m-kn-dp¬ D-eqw a-Zvd-k-: Jp¿-B≥ ]T-\ ¢m- v˛ 7 .00 „Xr-°p-fw ]-≈n-∏-Sn-: Su¨ ap-kv-enw bq-Øv-eo-Kv ]T-\ ¢mkv-˛ 6.-30 „Xr-°p-fw K-h.-ssl-kv-Iqƒ: D-Zv-Lm-S-\w- a-{¥n ]n.-sI A-_vZp-d-∫v ˛12.00 „a-t©-cn k-`m-lm-ƒ: F-kv. ]n.Iyp.C.Fw {Km‚n-\v A-t]£ \¬-In-b-h-cp-sSbpw {Km‚ v e-`n-® a-Zv-d-k `m-c-hm-ln-I-fpsSbpw tbm-Kw ˛ 2.00 „thß-c sF.F≥.F¬ Hm-^nkv: \n-tbm-P-I afi-ew Iu¨-kn¬. 4.00.

kozhikode/MLE

e-Øo-^v, k-Jm-^v]-s¶-Sp-Øp.

A-hmÀ-Uv \Â-Ipw sIm-t≠m-´n: an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® k-∂-≤ kw-L-S-\Iƒ, ¢-∫v, km-aq-ln-I {]-h¿Ø-I¿, hn-Zy-m`ym-k, B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿, F π-kv tP-Xm°ƒ, ss]-° a¬-k-c- hnP-bnIƒ, F-∂n-h¿-°v ]-©m-b-Øv A-hm¿-Uv \¬-Ipw. H-cp h¿-jsØ dn-t∏m¿-´v k-ln-Xw 25\Iw A-t]-£n-°-Ww.-

a-t©-cn: ]-d-∏q¿ sF.-Sn.-bp.-F®v.-F-kv.-F-kv. {]n≥-kn-∏-ens‚ Im-_n-\n¬ A-Xn-{I-an-®p IS-∂p {]n≥-kn-∏-en-s\ ssI-tb‰w sN-øp-I-bpw π-kv h¨ hnZym¿-Yn-I-fp-sS lmƒ-Sn-°-‰v, DØ-c-°-S-em-kv F-∂n-h h-en-®p Io-dn \m-i-\-„-߃ h-cp-Øp-Ibpw sN-bv-X tI-kn¬ {]-Xn-Ifp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn√m tIm-S-Xn X-≈n. tIm-´-°¬ ]-d-∏q¿ Xq-ºØv F-S-Ø-\m-Sv sam-bv-Xo≥-Ip´n F-∂ am-\p (42). I¬∏-It©-cn c-≠-Øm-Wn In-g-t°-]pdw ]-d-ºm-´n¬ H-S-b-]p-d-Øv Pko¬ (23) F-∂n-h-cp-sS Pm-aymt]-£-bm-Wv P-Uv-Pn ]n sI l-

s]-cn-´Â-a-® \-K-c-k-`m kv-t]mÀ-Sv-kv: t_m-bv-kv ¢ºv Nmw-]y³-amÀ t_m-bv-kv ¢-∫v s]-cn-¥¬-a-Æbpw Nmw-]y≥-am-cm-bn. kv-t]m¿Sv-kv B‚ v sK-bnw-kn¬ H-∂mw ÿm-\w t_m-bv-kv ¢-∫v s]-cn¥¬-a-Æ-bpw c-≠mwÿm-\w bq-Øvhn-Mv s]m-∂ym-Ip¿-inbpw aq-∂v s]m-Xp-P-\-hm-b-\-ime-bpw I-c-ÿ-am-°n. sN-b¿-t]-gv-k¨ \n-jn A\n¬-cm-Pv k-Ωm-\-Zm-\w \-S-Ø

l-k³ a-lv-aq-Zv Ip-cn-¡Ä ]p-c-kv-Im-cw GÀ-s¸-Sp-¯pw

s]m-∂m-\n Fw.sF.F-®v.F-kv.F-kn¬ \nb-a-t_m-[h¬°-c-W ¢m-kv AUz. F≥ F tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

\nb-a-t_m-[-h-¡-c-W ¢mkv s]m-∂m-\n: Xm-eq-°v- eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰nbpw Pn√m in-ipt£-a k-an-Xnbpw ssN¬-Uv sse\pw kw-bp-‡-am-bn Fw. sF l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ \nb-a-t_m-[h¬°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. s]m-∂m-\n _m-dn-se ko-\n-b¿ A-`n-`m-j-I≥ AUz. F≥ F tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]n≥-kn-∏¬ F-≥ hn \ao-dm-_o-Kw A-[y-£-X- h-ln-®p. AUz. ]n Fw am-Pn-Z, AUz. I-hn-Xm-i¶¿, AUz. F kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

ap-kv-enw- bq-¯v eo-Kv Imw-]-bn³ \m-sf apX thß-c: \n-tbm-P-I afi-ew bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-°p∂ "Pohn-X ]-cn-kc-sØ A-dnbp-I' Imw-]-bn≥ Rmb-dmgv-N Xp-S-ßp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. hn-j≥˛2013 ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv Imw-]-bn≥. ssh-Io-´v G-gn-\p tN-dq¿ ap-Xp-hn¬-Ip-≠n¬ a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n Imw-]-bn≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kn a-Ωp-´n Fw.F¬.F, ]n sI ^n-tdmkv, D-kv-am≥ Xm-ac-Øv ]-s¶-Sp°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn A-–p¬-lJv, i-co-^v Ip-‰q¿, ]q-°p-Øv ap-Po_v, lp-kbv≥ Du-cIw, ]n sI A-–pd-jo-Zv ]-s¶-SpØp.

P-e-kw-`cWn I-½o-j³ sN-¿-W-w Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-∂n-bq-cn¬ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-b P-e-kw`cWn I-Ωo-j≥ sN-ø-W-sa-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-b-Øv 9.10,12 hm¿-Up-I-fp-sS kw-bp-‡ I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. sh-∂n-bq¿ Fw.F¬.F. tdm-Uv, Xm-\q¿ tdm-Uv, ap-°q´n¬, sIm-Sn-a-cw, Xp-S-ßn-b `m-K-ß-fn-se \q-dp-I-W-°n-\v IpSpw-_-߃-°v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS P-e-kw-`-c-Wn-bn¬ \n-∂m-Wv sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. \n-e-hn-se P-ekw-`-c-Wn°p k-ao-]-Øv H-cp e-£w en-‰¿ kw-`-c-W ti-jnbp-≈ ]p-Xn-b P-e-kw-`cWn ]-Wn ]q¿-Øn-bm-sb-¶n-epw CXv h-sc I-Ωo-j≥ sN-bv-Xn-´n-√. CXv {]-h¿-Ø-\-tbm-Ky-amhp-∂-tXm-sS Iq-Sp-X¬ {]-tZ-i-߃-°pw Ip-Spw-_-߃-°pw sh-≈w e-`y-am-°m≥ I-gn-bpw. h-cƒ-®-°v ap-ºv X-s∂ Cu Sm-¶n¬ \n-∂p sh-≈w hn-X-cWw B-cw-`n-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Fw hn lwk A-[y-£-X h-ln-®p. sI Ip-™≥ lm-Pn, sI Fw sambv-Xo≥, bp sI ap-ÿ-^, k-eow I-cn-º-\-°¬, _m-h s\√n-°-®n-\ kw-km-cn®p.

Xmeq¡v B-ip-]-{Xn-bm¡Ww

a-e-¸p-d-¯v k-t¦-Xw `-h-\]-²-Xn

"hÅt¯mÄ Im-e-¯n-s\m-¸w k-©-cn-¨ I-hn'

Ip-Spw-_-tIm-S-Xn {]-hÀ-¯-\w hm-S-Is¡-«n-S-¯nÂ

aw-K-ew: a-lm-I-hn h-≈-tØm ƒ Im-e-Øn-s\m-∏w k-©-cn-® I-hn-bm-sW-∂v {]-^. Fw F \m-cm-b-W≥. ]p-√q-∂n-bn-se h-≈-tØm ƒ kv-am-c-I a-μn-c-Øn¬ I-hn-bpsS 135mw P-∑-Zn-\m-tLm-jw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tZ-io-b-X-bn-eq-∂nbp-≈ km-aq-ln-I ]-cn-jv-I-c-Wam-Wv h-≈-tØmƒ I-hn-X-Iƒ D-Zv-tLm-jn-°p-∂-sX-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n a-e-bm-f hn-`mKw X-e-h≥ tUm. A-\n¬ h-≈h-≈-tØmƒ kv-am-c-Ia-μn-c-Øn¬ a-lm-I-hn-bp-sS 135mw P-∑-Zn\m-tLm-jw tØmƒ -A-[y-£-X- h-ln-®p. h{]-^. Fw Fw \m-cm-b-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ≈-tØmƒ {S-kv-‰v sN-b¿-am≥ hn hn tKm-]n-\m-Yv, kn _m-e-Irjv-W≥, a-Wn-I-WvT≥ kw-kmcn-®p. tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn-[m-ba-t©-cn: ap≥ \-K-c-k-` sN-b¿- Iƒ-®-d¬ sk‚¿ Xo-cp-am-\n- °pw. 24\v A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww I≥ dn-^m tN-∂-c-sb B-Z-cnsN-øpw. am≥ A-Uz. l-k≥ a-lv-aq-Zv Ip- ®p. tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v ®p. s]-cp-∂mƒ B-tLm-j-Ønan-I-® s]m-Xp {]-h¿-Ø-Icn-°-fp-sS kv-a-c-W \n-e-\n¿Øp-∂-Xn-\v ]p-c-kv-Im-cw G-¿- s\ I-s≠-Øn 10001 cq-]-bp-sS sIm-S-°m-S≥ ap-l-Ω-Z-en-lm-Pn s‚ `m-K-am-bn ssa-em-©n a¬k-cw \-S-∂p. s∏-Sp-Øm≥ a-t©-cn {I-k‚ v Iym-jv A-hm¿-Uv k-Ωm-\n- A-[y-£-X- h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

X a-W¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS XS-bm-s\-Øn-b t]m-en-kn-s\ Sn∏¿ tem-dn-bn-Sn-∏n-®v A-]m-b-s∏Sp-Øm≥ {i-an-s®-∂ tI-kn¬ {]-Xn-bp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£ Pn-√m tIm-S-Xn X-≈n. Ip-dp-º-e-t°m-Sv `q-Zm-\w am¥-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-K-\n-hmk(38)s‚ Pm-aym-t]-£-bm-Wv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n-bXv. 2013 k-]v-Xw-_¿ 30\v ]p-e¿s® 1.-40\m-bn-cp-∂p kw-`-hw. t]m-Øp-I-√v F-kv.-sF. sI cm-a-Ir-jv-W-\m-Wv tI-sk-SpØ-Xv. ]-e-X-h-W a-W¬ tIkn¬ ]n-Sn-bn-em-b {]-Xn Sn-∏¿ tem-dn-bp-am-bn I-S-∂p I-f-bp-Ibm-bn-cp-∂p.

I-c-tbm-K-Øn-s‚ lyq-a≥ dntkm-gv-kv sk‚¿ th-e-∏ tat\m≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xvp.-

lyq-a³ dn-tkm-gv-kv skâÀ tIm-´-°¬: F≥.-F-kv.-F-kv

b-tØm-sS- C-h-sc \n-e-ºq¿ Xmeq-°m-kv-]-{Xn-bn-em-°n. an-∂-te-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho´n-se h-b-dn-Mv ]q¿-W-am-bpw IØn-°-cn-™p-. Np-a-cp-I-fn¬ Nne-bn-S-ß-fn¬ hn-≈-ep-≠m-bn-´p≠v. ho-Sn-s‚ I-´-bpw a-‰pw i-‡am-b C-Sn-bn¬ A-S¿-∂p- ho-Wn´p-ap-≠v.-FS°-c: C-Sn-an-∂en¬ ho-Sn-s‚ `n-Øn X-I¿∂p. h-gn-°S-hv a-Wnaq-fn sX-t°-°q-‰v tXm-a-kn-s‚ ho-Sn-\m-Wv an-∂-te-‰Xv. h-b-dnMv ,P-\¬ Nn√p-Iƒ \in®p. ho-´p-ap-‰-sØ tX-°v a-cw C-Sn-an-∂en¬ s\-Sp-sI ]nf¿∂p. C∂se ssh-In-´v I-\Ø a-g-bnepw C-Sn-an-∂-en-ep-amWv ho-Sn-\v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`hn-®Xv.

\o-^ \n-c-kn-®-Xv. 2013 k-]v-Xw_¿ 28\m-bn-cp-∂p tI-kn-\m-kv]-Z-am-b kw-`-hw. a-t©-cn: Nm-en-bmdn¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-SØp-∂-Xv X-S-bm-s\-Øn-b d-h\yp D-tZym-K-ÿ-cp-sS Uyq-´n XS-k-s∏-Sp-Øn-sb-∂ tI-kn¬ {]-Xn a-ºm-Sv tXm-´n‚-°-c Im{º-Øv k-^-dp-√ (25)bp-sS ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn-√m tIm-SXn X-≈n. 2013 k-]v-Xw-_¿ 21\v ]p-e¿s® 5.-20\m-bn-cp-∂p tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. tI-kn¬ aq-∂mw {]-Xn-bm-Wv k-^-dp-√.a-t©-cn: Nm-en-bm-dn-se ]qt°m-´p-a-Æ I-S-hn¬ A-\-[n-Ir-

sIm-t≠m-´n: km-aq-ln-I Btcm-KytI-{μw Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bm-°m≥ \-S-]-Sn- kzo-I-cn°-W-sa-∂v F-kv.-Sn.-bp. Hm-t´mdn-£ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw k¿°m-dn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. B-ip-]-{Xn-bn¬ B-[p-\n-I k-÷o-I-c-W-ß-tfm-Sp-Iq-Sn-b ap-gp-h≥ k-a-b A-Xym-ln-X hn`m-Kw k-÷-am-°-W-sa-∂pw A`y¿-Yn-®p. B-ep-߬ B-kn-^v A-[y-£-X- h-ln-®p.

n. ssh-kv sN-b¿-am≥ ap-l-Ω-Zv k-eow A-[y-£-X- h-ln-®p. kn ]-fl-\m-`≥ kw-km-cn-®p.

ho-Sp-I-fn-em-Wv \m-iw kw-`-hn®-Xv. e-£-ß-fp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p.-a-ºm-Sv: an-∂-te-‰v aq-∂v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. a-ºm-Sv ]-©m-b-Ønse Im-´p-ap-≠ h-≈n-°-≠n kmPn-X(38), k-tlm-Z-cn-am-cm-b dmln-e(30), kp-a-ø(27) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-°v.-C-∂-se D-®bv°v ti-j-am-Wv kw-`-hw. ta-J-e-bn¬ I-\-Ø a-g s]bv-X-Xn-\p-ti-jw Xp-S¿-®-bm-bn C-Sn-an-∂-ep-≠m-bn. km-Pn-X-bpw k-tlm-Z-cn-am-cpw ho-´n-\-I-Ømbn-cp-∂p. an-∂-en-s\ Xp-S¿-∂v aq∂p-t]-cpw ho-Wp. tZ-lw ap-gp-h\pw X-cn-∏p-≠m-b-Xm-bn C-h¿ ]d-™p. \ -- n-e-Øp-Iq-Sn C-g-™mWv ]n-∂o-Sn-h¿ ho-Sn-\p ]p-d-Øv h-∂-Xv. A-b¬-°m-cp-sS k-lm-

Xn-cq¿: Xn-cq-cn-\v ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® Ip-Spw-_ tIm-S-Xn {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ß-p-∂-Xv hm-SI sI-´n-S-Øn¬. ]-cn-an-X-am-b ku-I-cy-߃ am-{X-am-Wv C-hn-sS H-cp-°n-bn-´p≈-Xv. tN-w_¿ lmƒ, c-≠v Iu ¨-kn¬ lm-fp-Iƒ, _m¿ Atkm-kn-tb-j-\v {]-tXy-Iw apdn, kv-{Xo-Iƒ-°v C-cn-°m≥ {]tXy-Iw ku-I-cyw, Hm-^n-kv F∂n-h-bm-Wv C-t∏mƒ hm-S-I sI´n-S-Øn¬ H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. IpSpw-_-tIm-S-Xn-Iƒ a-‰p tIm-SXn-I-fn¬ \n-∂p am-dn im-¥-amb A-¥-co-£-Øn-em-bn-cn-°W-sa-∂m-Wv \n-b-aw. A-Xn-\m¬ a-‰p tIm-S-Xn-Ifn¬ \n-∂v th-dn-´ ÿ-ew Is≠-tØ-≠n h-cpw. A-Xn-\p ]pd-sa tIm¿-´v lmƒ, Hm-^n-kpIƒ, {]-tXy-Iw tSm-bv-e-‰p-Iƒ, Ip-´n-Iƒ-°v I-fn-°m≥ ku-Icyw, Iu¨-kne¿-am¿, P-Uv-Pnam¿ F-∂n-h¿-°v Xm-a-kn-°m≥

a-e-∏p-dw: \n¿-[-\¿-°m-bn X-t±i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fpsS D-S-a-ÿ-Xn-bn-ep-≈ `q-anbn¬ lu-knMv t_m¿-Uv \n-¿-an°p-∂ k-t¶-Xw `-h-\ ]-≤-Xn ae-∏p-d-Øv \-S-∏m-°pw. [-\-Im-cy ÿm-]-\-ß-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-∏m-°p∂ ]-≤-Xn-°v A-©v e-£w cq-]bm-Wv sN-e-hv. C-Xn¬ c-≠-c e£w cq-] `-h-\ \n¿-am-W h-Ip∏v \¬-Ipw. Kp-W-t`m-‡r hn-lnX-am-bn c-≠-ce-£w \¬-I-Ww.

ap-dn F-∂n-h-bpw H-cp-°-Ww. CXn-\p kw-hn-[m-\w H-cp-°-W-sa¶n¬ ]p-Xn-b ÿ-ew I-s≠Øn sI-´n-Sw \n¿-an-t°-≠n-hcpw. Xn-cq¿-˛-s]m-∂m-\n, Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°p-I-fm-Wv Xn-cq-cnse ]p-Xn-b Ip-Spw-_ tIm-S-Xnbp-sS {]-h¿-Ø-\ ]-cn-[n. CXn¬ s]m-∑-f hn-t√-Pv a-e-∏p-dw Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-[nbn¬ \n-e-\n¬-°pw. a-e-∏p-dw Ip-Spw-_ tIm-S-Xn-bn-se 60 i-Xam-\-Øn-e-[n-Iw tI-kpw C-\n Xn-cq-cn-em-bn-cn-°pw ssI-Imcyw sN-øp-I.ÿ-ew I-s≠-Øn-bm¬ \n ¿-am-W-Øn-s‚ 60 i-X-am-\w ^≠pw tI-{μ-k¿-°m-cm-Wv A-\ph-Zn-°p-∂-Xv. A-Xn-\m¬ sshIm-sX tIm-S-Xn kz-¥w sI-´n-SØn-te-°v am-‰m≥ I-gn-bp-sa∂m-Wv {]-Xo-£.- F-kv.-kn., Fkv.-Sn. kv-s]-jy¬ tIm-S-Xn PUv-Pn P-bm-\-μ-\m-Wv Ip-Spw-_ tIm-S-Xn-bp-sS {]-Y-a P-Uv-Pn.

tIk-v ASn-Øm\clnXsa¶v tIm-´-°¬: Zn-h-k-߃-°p ap-ºv-]-d-∏q-cnse kv-Iqƒ Hm^nkn¬ A-Xn-{I-an-®p IS-∂v {]n≥-kn-∏-en-s\ a¿-Zn-s®-∂ ]-cm-Xn A-Sn-ÿm-\ -c-ln-X-amW-∂v \m-´p-Imcm-b Sn Sn sambv-Xo≥-Ip-´n,ss^-k¬,sI A-–p¬-A-ko-kv,Sn _m-_p F∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p.

\-K-c-k-`m ]-cn-[n-bn¬ ^v-fm-‰v ÿm-]n-°m≥ ÿ-ew ]-cn-an-Xam-b km-l-N-cy-Øn¬ _-‘s∏-´ h-Ip-∏p-am-bn Iq-Sn-bm-temNn-®v th-≠ Xo-cp-am-\w ssIs°m-≈m≥ Iu¨-kn¬ Xo-cpam-\n-®p.- th-\¬ Im-e-Øv a-e∏p-dw \-K-c-k-`-bn¬ Ip-Sn-sh≈w hn-X-c-Ww sN-øm-\m-bn 7.40 e-£w cq-] sN-e-hp h-∂-Xmbn \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ A-dnbn-®p. tem-dn-I-fp-sS hm-S-I, Sm-¶v,

ss]-∏v, ^n-‰nMv, Ip-Sn-sh-≈-Øns‚ hn-e F-∂n-h-°m-Wv Xp-I sN-e-h-gn-®-Xv. A-Sn-b-¥-c kml-N-cyw ]-cn-K-Wn-®v Iz-t´-j-\v sN-b¿-am≥ ap≥-Iq¿ A-\p-hmZw \¬-In-b ]-≤-Xn-°v Iu¨kn¬ Aw-Ko-Im-cw \¬-In. h-cƒ-®m Zp-cn-Xm-izm-k {]h¿-Ø-\-߃-°v ]-cn-am-h-[n 10 e-£w D-]-tbm-Kn-°m≥ k¿°m¿ D-Ø-c-hv \¬-In-bn-cp-∂p. sN-b¿-am≥ sI -]n ap-l-Ω-Zv apkv-X-^ A-[y-£-X h-ln-®p.


{]mtZ-inIw

19 H-IvtSm-_¿ 2013 i\n

\nb-at_m-[-h-¡-c-W ¢mkv

]cn-]mSn

„s]-cn-¥¬-a-Æ Ip-t∂-°m-

hv ln¬-tSm-]v ]-ªn-Iv kv-Iqƒ: kp-lr-Øv k-tΩf-\w ˛6.30 „a-e-∏p-dw _-kv Ãm≥Uv Hm-Un-t‰m-dn-bw: ]m-ºm-Sv `-h-\ k-ap®-bw A-\p-hm-Z-]-{Xn-I hn-Xc-Ww ˛2.00 „a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su-¨ lmƒ: Pq-\n-b¿ sd-Uv-t{Im-kv ]T-\-Iymw-]v ˛9.00 „tNm-°m-Sv {Km-a∏-©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: P-e-\n[n G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e -10.-30 „tIm-´-°¬ tIm˛Hm-]-td-‰ohv A¿-_≥ _m-¶v:tkm-h-\o¿ {]-Im-i-\-w˛11.00 „tIm-´-°¬ \-K-c-k-`mHm-Un-t‰m-dn-bw:I-tem-’-h \-K-c-k-`m-X-e kv-{Io-\n-Mv 9.30 „sh-∂n-bq¿ \m-kn-dp¬ D-eqw a-Zvd-k-: Jp¿-B≥ ]T-\ ¢m- v˛ 7 .00 „Xr-°p-fw ]-≈n-∏-Sn-: Su¨ ap-kv-enw bq-Øv-eo-Kv ]T-\ ¢m- v-˛ 6.-30 „Xr-°p-fw K-h.-ssl-kv-Iqƒ: D-Zv-Lm-S-\w- a-{¥n ]n -sI A-_v-Zp-d-∫v ˛12.00 „a-t©-cn k-`m-lm-ƒ: F-kv.]n.Iyp.C.Fw {Km‚n-\v A-t]-£ \¬-In-b-h-cp-sSbpw {Km‚ v e-`n-® a-Zv-d-k `m-c-hm-lnI-fp-sSbpw tbm-Kw ˛ 2.00 „thß-c sF.F≥.F¬. Hm-^nkv: \n-tbm-P-I afi-ew Iu¨-kn¬. 4.00

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I H-gnhv a-e-∏pdw: H-Xp-°p-߬ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ sslkv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ A-d-_nIv A-[ym]I H-gn-hp≠v. D-tZymKm¿-Yn-Iƒ A-k¬ tc-J-I-fpam-bn 21\v cm-hn-se lm-P-cmhWw.

s]m-∂m-\n Fw.sF.F-®v.F-kv.F-kn¬ \nb-a -t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv AUz. F≥ F tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

s]m-∂m-\n: Xm-eq-°v- eo-K¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰nbpw Pn√m inipt£-a k-an-Xnbpw ssN¬-Uv sse\pw kw-bp-‡-am-bn Fw. sF l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqfn¬ \nb-a-t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. s]m-∂m-\n _m-dn-se ko-\nb¿ A-`n-`m-j-I≥ AUz. F≥ F tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sNbvXp. {]n≥-kn-∏¬ F-≥ hn \aodm-_o-Kw A-[y-£-X- h-ln-®p. AUz. ]n Fw am-Pn-Z, AUz. Ihn-Xm-i¶¿, AUz. F kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

F-S-cn-t¡m-Sv C-þ hn-tÃ-Pv: D-Zv-LmS-\w c−n-\v tIm-´-°¬: Im-e-ß-fm-bp-≈ ap-d-hn-fn-Iƒ-s°m-Sp-hn¬ F-Scn-t°m-Sv hn-t√-Pv cq-]o-I-c-Ww bm-Ym¿-Yy-am-hp∂p. t\c-sØ {]-Jym-]n-®- t]mse Xp-S-°-Øn¬ X-s∂ C˛hnt√-Pm-Wv h-cp-∂Xv. hn-t√-Pv cq]oI-c-W D-Zv-Lm-S-\w \-hw-_¿ c-≠n-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v a{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv \n¿-h-ln-°pw . ÿ-ew Fw.F¬.Fbm-b a-{¥n ]n sI A-–pd-∫v A-[y-£-X h-ln-°pw.t\csØ sX-∂-e

hn-t√-Pv Hm-^n-kn-se-Øn DtZym-Kÿ¿ tc-J-Iƒ ]cn-tim[n-®n-cp∂p. I-W-°v,`p-hn-kv-XrXn Xp-Sßn-b Im-cy-ß-fm-Wv B¿.Un.Hbp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ ]cn-tim-[n-®Xv. \ne-hn¬ sX-∂-e,F-S-cn-t°m-Sv ]-©m-bØp-Iƒ-°m-bn sX-∂-e hn-t√Pv Hm-^n-km-Wv {]-h¿-Øn-°p∂-Xv. F-S-cn-t°m-Sn-s‚ C-tß-b-‰Øp-≈-h¿-°v hn-t√-Pv Hm-^nkn-se-Øm≥ ]-Øn-e-[n-Iw In-

tem-ao-‰¿ bm-{X sN-tø-≠ Ah-ÿ-bm-Wv. G-sd Ime-sØ B-h-iy-sØ Xp-S¿∂v F-S-cnt°m-Sns\ hn-t√-Pm-bn k¿°m¿ Aw-Ko-I-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-©m-b-Øn-s‚ A-Xn¿Øn-sb B-[m-c-am-°n hn-t√-Pv cq-]o-I-cn-°m-\m-Wv [m-c-W-bmbn-´p-≈-Xv.hn-t√-Pv Hm-^nk¿ (1),hn-t√-Pv A-kn-k ‚ v (2),hnt√-Pv-am≥(2), kzo ] ¿(1) F-∂o B-dp X-kv-Xn-X-I-fm-Wv ]p-XpXm-bn A-\p-h-Zn-® hn-t√-Pn-\p-

≠m-hp-I.hn-t√-Pv D-Zv-LmS-\w Kw-`o-c-am-°m-\p-≈ H-cp-°-Ønem-Wv ]-©m b-Øv `-c-W-k-anXn.21 \v 3.30\ v ]-©mb-Øv {]knU-‚ v ssX-°m-S≥ l-\o-^bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tbm-Kw tN¿-∂v kzm-K-X-kw-Lw cq-]oI-cn-°pw. C˛hn-t√-Pv Hm-^nkv F-S-cn-t°m-Sv ar-Km-ip-]{Xn sI´n-S-Øn-s‚ ap-I-fn-em-Wv {]-h¿Øn-°p-I. B-h-iyamb k-÷oI-c-W-߃ \-S-Øn-bn-´n√-∂pw B-t£-]-ap-≠v.

kozhikode/MLW

tIm-«-¡Â tI{µo--cn¨v I-©m-hv hnÂ-¸-\ hym]Iw tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ tI-{μoI-cn-®v Pn-√-bn-se I-©m-hv hn¬∏-\ X-Ir-Xn-bm-hp-∂p. -sI.-F-kv.-C.-_n. Hm-^nkv ]cn-k-cw,tIm-´-∏-Sn,]p-Øq¿,am¿°-‰v,_-kv-Ãm≥Uv,\-K-c-k-`mHm-Un-t‰m-dn-bw Xp-S-ßn-b `m-K߃ tI-{μo-I-cn-®m-Wv sam-Ø, Nn-√-d I-©m-hv hym-]m-cw \-S°p-∂-Xv. cm-hn-se B-dn-\pw cm{Xn ]-Øn-\pw C-S-bn-em-Wv I-®h-Sw.- H-gn-™ sI-´n-Sw,am-en-\yIq-ºm-cw,Ip-‰n-°m-Sp-Iƒ F-∂nhn-S-ß-fn-¬ I-©m-hv s]m-XnIƒ H-fn-∏n-®p h-®m-Wv F-Øn-

Xn-cqÀ D-]-Pn-Ãm im-kv-{X-ta-f 21\v Xn-cq¿: Xn-cq¿ D-]-Pn-√m im-kv{X-ta-f 21 ap-X¬ 24h-sc Xn-cp\m-hm-b \-h-ap-Ip-μm l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S°pw. D-Zv-Lm-S-\w 22\v ssh-In-´v aq-∂n-\v C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. \n¿-h-ln-°pw. 21\v D-®bv°v c-≠n-\v c-Pn-kv-t{S-j≥ \S-°pw. 23, 24 Xn-b-Xn-I-fn¬ cmhn-se 10 ap-X¬ ssh-In-´v \m-ep h-sc hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw sshIn-´v \m-ev ap-X¬ B-dp h-sc s]m-Xp-P-\-߃-°pw {]-th-i\-ap-≠mhpw.24\v ssh-In-´v \m-en-\v k-am]-\ k-tΩ-f-\-hpw k-Ωm-\-Zm-\hpw \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]n hn t{]-a-e-X, Sn hn A-®p-X≥ Ip-´n, kn hn lw-k, ]-≈n-bm-en¬ ap-kv-X-^, ]n Fw C-{_m-lnw-Ip-´n, ]n Fw {]ho¨-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Un{Kn ko-säm-gnhv

thß-c: a-e-_m¿ F-bvU-Uv tIm-f-Pn¬ ]-´n-I-Pm-Xn/h¿-K°m¿-°v kw-hc-Ww sNbv-X H∂mw sk-a-ÿ _n.Fw. Fw.kn, _n.F-kv.kn ko-‰p-I ƒ H-gn-hp≠v. Xm¬-]-cy-ap-≈h¿ i-\n-bmgv-N cm-hn-se 10\v Iq-Sn-°m-gv-N-s°-ØWw. t^m¨.8589969693.

Xr-¡p-fw ssl-kv-Iq-Ä D-Zv-LmS-\w C¶v Aa-NzÀ td-Un-tbm

Xn-cq-c-ßm-Sn: sN-Ωm-Sv Xr-°pfw K-h. Pn.bp.]n. kv-Iqƒ sslkv-Iq-fm-bn D-b¿-Øn-b-Xn-s‚ DZv-Lm-S-\w C∂v D-®-bv°v 12\v a{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v \n¿-hln-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I≥ hm ¿Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw. s]-cn-¥¬-a-Æ: Xm-eq-°v B]n A-[y-£-X h-ln-°pw. ip-]{- Xn-bn-te-°v Xm¬-°m-en1909 em-Wv kv-Iqƒ B-cw-`nIm-Sn-ÿm-\Ø - n¬ H-cp C.-kn-Pn ®-Xv. 1957 ¬ bp.]n-bm-bn D-b¿sS-Iv\ - o-jy-s\ B-¿.-Fk - v._ - n.Øn-b kv-Iq-fn¬ 37 Un-hn-j-\pssh ap-Jm-¥n-cw \n-ba - n-°pw.]n.-Fk - v.k - n Aw-Ko-Ic - n-®X - pw K- I-fp-≠v. {]o-ss{]-a-dn-bn-se 90 h¨-sa‚ v ÿm-]\ - Ø - n¬ ]Tn- Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS 1483 Ip-´n-Ifm-Wv ]Tn-°p-∂-Xv. sN-Ωm-Sv Su®-hc - p-am-b D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ Wn-t\m-Sv tN¿-∂v {]-h¿-Øn-°p22\v 11 a-Wn-°v B-ip-]{- Xn kq∂ kv-Iq-fn-\v ssl-kv-Iq-fn-\v {]-≠n-s‚ ap-ºn¬ tbm-Ky-Xm B-h-iy-am-b `u-Xn-I ku-I-cyk¿-´n-^n-°‰ - v k-ln-Xw Iq-Snß-sf-√m-ap-≠v. °m-gvN - ° - v lm-Pc - m-hW - w. ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-°p-∂ a-e-∏p-dw: Nm-∏-\-ßm-Sn-bn¬ 28 ap-X¬ 31 h-sc \-S-°p-∂ D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h ]-cn]m-Sn-Iƒ ho-Un-tbm-bn-epw kv‰n¬ t^m-t´m-bn-epw sd-t°m¿Uv sN-øm-\pw sse-hv sS-en-Imkv-‰v sN-øm-\pw Xm¬-]-cy-ap-≈ hy-‡n-I-fn¬ \n-∂p ÿm-]-\- Xn-cq¿: a-lm-I-hn h-≈-tØm-fnß-fn¬-\n-∂pw A-t]-£-Iƒ s‚ Hm¿-a-°m-bn \n¿-an-® kv-am£-Wn-®p. 21\p ap-ºm-bn e-`nc-I a-μn-cw a-{¥n F ]n A-\n¬°-Ww. t^m¨ ˛ 9447106916 Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. h-≈-tØmƒ \m-cm-b-W tat\m-s‚ Hm¿-a-Iƒ D-d-ßp-∂ awK-ew ]p-√q-Wn-bn-se h-≈tØmƒ I-f-cn-tbm-Sp tN¿-∂mtIm-´°¬: \-K-c-k-`m-]-cn-[n- Wp kv-am-c-Iw.-tUm. sI Sn Pbn-se F¬.]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿- eo¬ Fw.-F¬.-F A-[y-£-X Yn-Iƒ-°m-bn \-S-Øp-∂ A-d- h-ln-®p. I-hn B-e-t¶m-Sv eo-em_n,km-ln-tXym-¬k-h,kv-Iq Ir-jv-W≥ h-≈-tØ-m-fn-s‚ ƒ I-tem-¬k-h-ß-fp-sS \-K-c- t^m-t´m A-\m-Om-Z-\-hpw Ak-`m-X-e kv-{Io-\n-Mv C-∂v cm- \p-{K-l {]-`m-j-W-hpw \-S-Øn. hnse 9.30 ap-X¬ tIm-´-°-en¬ {]-kn-U ‚ v kn Fw d-km-Jv lm\-S-°pw. kn F-®v Hm-Un-t‰m-dn- Pn, h-≈-tØm-fn-s‚ a-Iƒ hmbw,Pn.Fw.bp.]n kv-Iqƒ F- k-¥n ta-t\m≥, hn A-jv-I-d-en, ∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv \-S-°pI. ao-cm-`m-bv,In-tjm¿, ap-l-Ω-Zv

sS-Iv-\o-jy³ \n-b-a\w

A-t]-£ £-Wn-¨p

ssl-kv-Iqƒ ¢m- n-\v th-≠ F-√m ku-I-cy-ß-fpw H-cp-°p∂-Xv ]n.Sn.F.B-Wv. ]p-Xn-b A-[y-b-\ h¿-jØn¬ 30 ¢m- v ap-dn-Iƒ \n¿-an°p-∂-Xn-\v A-\p-a-Xn-bm-bn-´p≠v.B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfmSp Iq-Sn-b Hm-Un-t‰m-dn-b-hpw Ãow Ip-°nw-Kv kw-hn-[m-\tØm-sS-bp-≈ B-[p-\n-I A-Sp°-f-bpw \n¿-an-°p-∂p-≠v.Iw]yq-´¿ em-_pw B-cw-`n-°p-∂p≠v. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßv Kw-`o-c-am°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em-Wv ]n.Sn.F-bpw \m-´p-Im-cpw. hm¿ Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-[m-\m[ym-]-I≥ tSm-an am-Xyp, ]n. Sn. F. {]-kn-U‚ v _-jo¿ sIm-S-∏\-°¬, F-kv.Fw.kn. sN-b¿-

am≥ hn ]n lp-kbv≥ lm-Pn, Sn t{]-a-cm-P≥, ]n D-Æn A-ø∏≥ ]-s¶-Sp-Øp.

]-Ån-bn tam-j-Ww Xn-cq¿: sh-kv-‰v ao-\-S-Øq¿ Ppam-a-kv-Pn-Zn¬ tam-j-Ww. 15,000 cq-] I-h¿-∂p. sh-≈n-bm-gv-N ]pe¿-s® \m-ep-a-Wn-tbm-sS-bmWv kw-`-hw. Np-a-cv s]m-fn-®v AI-Øp I-S-∂ tam-„m-°ƒ A-eam-c Ip-Øn-Xp-d-∂m-Wv tam-jWw \-S-Øn-b-Xv. Z¿-kn-se hnZym¿-Yn-I-fp-sS ]-Ww \-„-ambn. Xm-\q¿ t]m-en-kv sX-fn-shSp-∏v \-S-Øn.-H-cm-sf I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Øp.

B-i-bhn-\n-a-bw \m-sf IÂ-¸-I-t©-cn-bn Xp-S-§pw Xn-cq¿: Aa-Nz¿ td-Un-tbm kwhn-[m-\w D-]-tbm-Kn-®v \-S-Øp∂ B-i-b hn-\n-a-bw (tPm-´m) \m-sf I¬-∏-I-t©-cn K-h.-lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ssh-In-´v \m-en-\v a-{¥n a-™fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. A[y-£-X -h-ln-°pw. Xn-cq¿ Pn√m kv-Iu-´v A-tkm-kn-tb-j\pw a-e-_m¿ A-a-Nz¿ td-Untbm kv-Iu-´n-Mv A-tkm-kn-tbj-\pw tN¿-∂m-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. hm¿-Øm hn-\n-a-b kw-hn-[m-\w X-I-cm-dn-

em-Ip-∂ Zp-c-¥ tI-{μ-ß-fn¬ h-b¿-e-kv kw-hn-[m-\w D-]tbm-Kn-®v hm¿-Øm-hn-\n-a-bw Hcp-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-am-Wv A-a-Nz¿ td-Un-tbm. tI-{μ hm¿Øm hn-X-c-W a-{¥m-e-b-Øns‚ A-\p-a-Xn-bn-em-Wv C-Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\w. 16 h-b- pw {]m-Yan-I hn-Zy-`ym-k-hp-ap-≈ G-sXmcp ]u-c-\pw F-gp-Øp ]-co-£bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ ssek≥-kn-\v tbm-Ky-X t\-Smw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI kp-ss_¿, Fw bq-\p-kv, kvIu-´v Pn-√m I-Ωo-j-W¿ _m-eIr-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp.

jm, Kw-Km-[-c≥, ap-kv-X-^ kwkm-cn-®p. {Xn-X-e ]-©m-b-Øv Sq-dn-kw h-Ip-∏v F-∂n-h-bp-sS k-lm-b-tØm-sS 24 e-£w cq-] sN-e-hn-em-Wp kv-am-c-Iw \n¿an-®-Xv.-

h-≠q¿: Im-∏n¬ ]m-d-t»-cn-bn ¬ an-∂-te-‰v H-cmƒ-°v ]-cn-t°‰p.- hym-]-I \m-i-ap-≠m-bn.ssI-\m-S≥ D-a-dn-s‚ `m-cy dwe-Øn(42)\m-Wv s]m-≈-te-‰-Xv. -_p-[-\m-gv-N ssh-Io-´v A-©-ctbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. {]tZ-i-sØ C-cp-]-tXm-fw ho-Sp-Ifn-se Sn.--hn., {^n-Uv-Pv, tam-t´m¿, h-b-dn-Mv, a-‰v Kr-tlm-]-I-c-W߃ Xp-S-ßn-b-h \-in-®p-. ssI-\m-S≥ Ip-™m-∏, ap-√∏-≈n d-io-Zv, hm-bm-S≥ D-Æn, a™-°-≠≥ jm-P-lm≥, I-d-fn°m-S≥ sam-bv-Xo≥-Ip-´n, Ip-∂pΩ¬ ap-Po-_v, s]-cp-º-≈n D-a¿, Im-´-sØm-Sn-I A-e-hn, h-S-°p]m-Sw d-io-Zv,]n-em-°¬ tIm-b, ssI-\m-S≥ B-bn-i, Im-°-\mS≥ ss_-Pp Xp-S-ßn-b-h-cp-sS

ho-Sp-I-fn-em-Wv \m-iw kw-`-hn®-Xv. e-£-ß-fp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p.-a-ºm-Sv: an-∂-te-‰v aq-∂v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. a-ºm-Sv ]-©m-b-Ønse Im-´p-ap-≠ h-≈n-°-≠n kmPn-X(38), k-tlm-Z-cn-am-cm-b dmln-e(30), kp-a-ø(27) F-∂n-h¿°m-Wv ]-cn-°v.-C-∂-se D-®bv°v ti-j-am-Wv kw-`-hw. ta-J-e-bn¬ I-\-Ø a-g s]bv-X-Xn-\p-ti-jw Xp-S¿-®-bm-bn C-Sn-an-∂-ep-≠m-bn. km-Pn-X-bpw k-tlm-Z-cn-am-cpw ho-´n-\-I-Ømbn-cp-∂p. an-∂-en-s\ Xp-S¿-∂v aq∂p-t]-cpw ho-Wp. tZ-lw ap-gp-h\pw X-cn-∏p-≠m-b-Xm-bn C-h¿ ]d-™p. \ -- n-e-Øp-Iq-Sn C-g-™mWv Ch¿ ho-Sn-\p ]p-d-Øv h-∂Xv. A-b¬-°m-cp-sS k-lm-b-

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw \-K-c-k-`m tI-c-tfm¬-k-h-Øn-se A-Xv-e‰n-Iv-kv a¬-k-c-߃ \msf cmhn-se G-gv ap-X¬ Fw.-Fw.-C.-Sn ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ \-S°pw. ap≥-Iq-´n c-Pn-kv-‰¿ sNøm-Ø-h¿-°v kv-t]m-´v c-Pn-kvt{S-j≥ D-≠m-bn-cn-°pw.

tØm-sS- C-h-sc \n-e-ºq¿ Xm-eq°m-kv-]-{Xn-bn-em-°n. an-∂-te-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho´n-se h-b-dn-Mv ]q¿-W-am-bpw IØn-°-cn-™p-. Np-a-cp-I-fn¬ Nne-bn-S-ß-fn¬ hn-≈-ep-≠m-bn-´p≠v. ho-Sn-s‚ I-´-bpw a-‰pw i-‡am-b C-Sn-bn¬ A-S¿-∂p- ho-Wn´p-ap-≠v.-FS°-c: C-Sn-an-∂en¬ ho-Sn-s‚ `n-Øn X-I¿∂p. h-gn-°S-hv a-Wnaq-fn sX-t°-°q-‰v tXm-a-kn-s‚ ho-Sn-\m-Wv an-∂-te-‰Xv. h-b-dnMv ,P-\¬ Nn√p-Iƒ \in®p. ho-´p-ap-‰-sØ tX-°v a-cw C-Sn-an-∂en¬ s\-Sp-sI ]n-f ¿∂p. C∂se ssh-In-´v I-\-Ø a-g-bnepw C-Sn-an-∂-en-ep-am-Wv ho-Sn-\v tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn®Xv.

lyq-a³ dn-tkm-gv-kv sk-âÀ tIm-´-°¬: F≥.F-kv.Fkvv I-c-tbm-K-Øn-s‚ lyq-a≥ dntkm-gv-kv sk‚¿ Ip∂-Øv the-∏ ta-t\m≥ D-Zv-LmS-\w sNb-Xvp.tKm-]o-Ir-jv-W≥,l-cn-Zmkv,]n hn kp-tc-jv,{]-Zo-]v,KncnP ap-c-fo-[-c≥ kw-km-cn®p.

ap-kv-enw- bq-¯v eo-Kv Imw-]-bn³ \m-sf apX thß-c: \n-tbm-P-I afi-ew bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-°p∂ "Pohn-X ]-cn-kc-sØ A-dnbp-I' Imw-]bn≥ Rm-b-dmgv-N Xp-S-ßp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. hn-j≥˛2013 ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv Imw-]-bn≥. ssh-Io-´v G-gn-\p tN-dq¿ ap-Xp-hn¬-Ip-≠n¬ a{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n Imw-]-bn≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kn a-Ωp-´n Fw.F¬.F, ]n sI ^n-tdmkv, D-kv-am≥ Xm-acØv ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn A-–p¬lJv, i-co-^v Ip-‰q¿, ]q-°p-Øv ap-Po_v, lp-kbv≥ DucIw, ]n sI A-–p-d-jo-Zv ]-s¶-SpØp.

P-e-kw-`cWn I-½o-j³ sN-¿-W-w Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-∂n-bq-cn¬ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-b P-e-kw`cWn I-Ωo-j≥ sN-ø-W-sa-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn ]-©m-bØv 9.10,12 hm¿-Up-I-fp-sS kw-bp-‡ I¨-h≥-j≥ B-hiy-s∏-´p. sh-∂n-bq¿ Fw.F¬.F. tdm-Uv, Xm-\q¿ tdm-Uv, ap°q-´n¬, sIm-Sn-a-cw, Xp-S-ßn-b `m-K-ß-fn-se \q-dp-I-W°n-\v Ip-Spw-_-߃-°v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS P-e-kw-`c-Wn-bn¬ \n-∂m-Wv sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. \n-ehn-se P-e-kw-`-c-Wn°p k-ao-]-Øv H-cp e-£w en-‰¿ kw-`-c-W ti-jn-bp-≈ ]p-Xn-b P-e-kw-`cWn ]-Wn ]q¿Øn-bm-sb-¶n-epw C-Xph-sc I-Ωo-j≥ sN-bv-Xn-´n-√. CXv {]-h¿-Ø-\-tbm-Ky-am-hp-∂-tXm-sS Iq-Sp-X¬ {]-tZ-i߃-°pw Ip-Spw-_-߃-°pw sh-≈w e-`y-am-°m≥ I-gnbpw. h-cƒ-®-°v ap-ºv X-s∂ Cu Sm-¶n¬ \n-∂p sh-≈w hnX-c-Ww B-cw-`n-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Fw hn lw-k A-[y-£-X h-ln-®p. sI Ip-™≥ lm-Pn, sI Fw sam-bv-Xo≥, bp sI ap-ÿ-^, k-eow I-cn-º-\-°¬, _m-h s\-√n-°-®n-\ kw-km-cn®p.

tIk-v ASn-Øm\clnXsa¶v tIm-´-°¬: ]-d-∏q-cnse kv-Iqƒ Hm-^nkn¬ A-Xn-{I-an®p IS-∂v {]n≥-kn-∏-en-s\ a¿-Zn-s®-∂ ]-cm-Xn A-Sn-ÿm\ -c-ln-X-amW-∂v \m-´p-Imcm-b Sn Sn sam-bv-Xo≥-Ip´n,ss^-k¬,sI A-–p¬-A-ko-kv,Sn _m-_p F-∂n-h¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. ]-d-∏q¿ sF.bp.F-®v.F-kv kv-Iq-fn-se {]n≥-kn-∏emb ap-lΩ-Zv C-kv-lm-Jn-\m-Wv a¿-Z-\-ta-‰-Xv.\m-´p-Im¿s°-Xn-tc I-≈-t°-kp-≠m-°m-\m-Wv C-kv-lm-Jn-s‚ {iaw.ap-Jy-a-{¥n,B-`y-¥-c a-{¥n,hn-Zym-`ym-k a{¥n F-∂nh¿-°v \n-thZ-\w \¬-In-b-Xm-bpw C-h¿ A-dn-bn®p.

t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Im-en-°‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n a-e-bm-f hn-`mKw X-e-h≥ tUm. A-\n¬ h-≈tØmƒ -A-[y-£-X- h-ln-®p. h-≈-tØmƒ {S-kv-‰v sN-b¿am≥ hn hn tKm-]n-\m-Yv, kn _me-Ir-jv-W≥, a-Wn-I-WvT≥ kwkm-cn-®p. tUm-Iyp-sa‚-dn kwhn-[m-b-I≥ dn-^m tN-∂-c-sb B-Z-cn-®p. s]-cp-∂mƒ B-tLmj-Øn-s‚ `m-K-am-bn ssa-em©n a¬-k-cw \-S-∂p.

h-≈-tØmƒ kv-am-c-I a-μn-c-Øn¬ a-lm-I-hn-bp-sS 135mw P-∑-Zn\m-tLm-jw {]-^. Fw Fw \m-cm-b-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

h-kv-{X hn-X-c-Ww Xn-cq-c-ßm-Sn: sh-fn-ap-°v B-ep߬ k-a-\z-b {K-Ÿ-im-e-bpsS h-kv-{X ti-J-c-W ]-≤-Xnbm-b t^m¿ jm-tUm h-gn tiJ-cn-® h-kv-{X-߃ X-h-\q¿ {]Xo-£ `-h-\n-se A-t¥-hm-knIƒ-°v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. kp{]-‚ v ]n tam-l≥-Zm-kv G-‰p-hmßn. dn-tbm¨ B‚-Wn, in-lm_v C-√n-°¬, hn-P-b≥, _me≥, ^m-bn-kv, _o-cm≥ t\-XrXzw \¬-In.

A-hmÀ-Uv \Â-Ipw sIm-t≠m-´n: an-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-h-® k-∂-≤ kw-L-S-\Iƒ, ¢-∫v, km-aq-ln-I {]-h¿Ø-I¿, hn-Zym-`ym-k, B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I¿, F π-kv tP-Xm-° ƒ, ss]-° a¬-k-c-Øn¬ Iq-SpX¬ t]m-bn‚ v t\-Sn-b-h¿, tI-ctfm¬-k-h-Øn¬ Iq-Sp-X¬ t] m-bn‚ v t\-Sn-b-h¿ F-∂n-h¿-°v ]-©m-b-Øv A-hm¿-Uv \¬Ipw.

XncqÀ Ip-Spw-_-tIm-S-Xn {]-hÀ-¯-\w hm-S-Is¡-«n-S-¯n Xn-cq¿: Xn-cq-cn-\v ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® Ip-Spw-_ tIm-S-Xn {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ß-p-∂-Xv hm-SIs°-´n-S-Øn¬. ]-cn-an-X-am-b ku-I-cy-߃ am-{X-am-Wv C-hn-sS H-cp-°n-bn-´p≈-Xv. tN-w_¿ lmƒ, c-≠v Iu ¨-kn¬ lm-fp-Iƒ, _m¿ Atkm-kn-tb-j-\v {]-tXy-Iw apdn, kv-{Xo-Iƒ-°v C-cn-°m≥ {]tXy-Iw ku-I-cyw, Hm-^n-kv F∂n-h-bm-Wv C-t∏mƒ hm-S-I sI´n-S-Øn¬ H-cp-°n-bn-´p-≈-Xv. Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-Iƒ a-‰p tIm-S-Xn-I-fn¬ \n-∂p am-dn im¥-am-b A-¥-co-£-Øn-em-bn-cn°-W-sa-∂m-Wv \n-b-aw. A-Xn\m¬ a-‰p tIm-S-Xn-I-fn¬ \n-

∂pw th-dn-´ ÿ-ew I-s≠-tØ≠n h-cpw. A-Xn-\p ]p-d-sa tIm¿-´v lmƒ, Hm-^n-kp-Iƒ, {]-tXy-Iw tSm-bv-e-‰p-Iƒ, Ip-´nIƒ-°v I-fn-°m≥ ku-I-cyw, Iu¨-kn¬-am¿, P-Uv-Pn-am¿ F-∂n-h¿-°v Xm-a-kn-°m≥ ap-dn F-∂n-h-bpw H-cp-°-Ww. C-Xn\p kw-hn-[m-\w H-cp-°-W-sa-¶n ¬ ]p-Xn-b ÿ-ew I-s≠-Øn sI-´n-Sw \n¿-an-t°-≠n-h-cpw. Xn-cq¿-˛-s]m-∂m-\n, Xn-cq-cßm-Sn Xm-eq-°p-I-fm-Wv Xn-cq-cnse ]p-Xn-b Ip-Spw-_ tIm-S-Xnbp-sS {]-h¿-Ø-\ ]-cn-[n. CXn¬ s]m-∑-f hn-t√-Pv a-e-∏p-dw Ip-Spw-_-tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-[nbn¬ X-s∂ \n-e-\n¬-°pw. a-e-

hnhn[ tIkn Pm-aym-t]-£ X-Ån

kmaqln-I \o-Xn Zn-\m-Nc-Ww k-_v I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿-am-cp-sS tbm-Kw a-e-∏pdØv ]n D-ss_-Zp√ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

hym-]m-cn-I-sf I-≠-Øm-\p-≈ {i-aw t]m-en-kn-s‚ `m-K-Øp \n∂p-w D≠m-hp-∂n-√-∂ B-tcm-]Ww i-‡-am-Wv.-

Npcp¡¯nÂ

aw-K-ew: a-lm-I-hn h-≈-tØm ƒ Im-e-Øn-s\m-∏w k-©-cn-® I-hn-bm-sW-∂v {]-^. Fw Fw \m-cm-b-W≥. ]p-√q-∂n-bn-se h-≈-tØm ƒ kv-am-c-I a-μn-c-Øn¬ I-hn-bpsS 135mw P-∑-Zn-\m-tLm-jw D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tZ-io-b-X-bn-eq-∂nbp-≈ km-aq-ln-I ]-cn-jv-I-c-Wam-Wv h-≈-tØmƒ I-hn-X-Iƒ D-Zv-tLm-jn-°p-∂-sX-∂pw A-

tI-c-tfmÂ-k-hw \msf

an-¶-en \mept]À-¡v ]-cn-¡v; hym]-I-\miw

°p-∂-Xv.-t\-c-sØ s]-cn-¥¬-aÆ-bn¬ \n-∂v I-©m-hp-am-bn ]n-Sn-bn-em-b-h¿ \¬-In-b hn-hc-{]-Im-camWv tIm-´-°¬ tI{μo-I-cn-®v I-©m-hn-s‚ sam-Ø hym-]m-cw \-S-°p-∂-sX∂ hn hcw e`n®Xv-.B-h-iy-°m¿ °v tIm-Up-ap-tJ-\- am-{X-ta I-®-hS-°m-cp-am-bn A-Sp-°m-\m-hp.-]p√v,X-In-Sv,km-[-\w,_o-Un Xp-Sßn-b t]-cp-I-fn-em-Wv I-©m-hv B- h - i y- ° m- c n- s e- Ø p- ∂ - X v . tIm-´-°¬ `m-K-ß-fn¬ \n-∂v Nn-√-d hn¬-∏-\-°m¿ ]n-Sn-bn-emhp-∂p-≠v . F-∂m¬ sam-Ø-

hÅt¯mÄ Im-e-¯n-s\m-¸w k-©-cn-¨ I-hn: {]-^. Fw Fw \m-cm-b-W³

h-Å-t¯mÄ kv-am-c-Iw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

I-tem-Âk-h kv-{Io-\nMv

3

a-t©-cn: ]-d-∏q¿ sF.-Sn.-bp.-F®v.-F-kv.-F-kv. {]n≥-kn-∏-ens‚ Im-_n-\n¬ A-Xn-{I-an-®p IS-∂p {]n≥-kn-∏-en-s\ ssI-tb‰w sN-øp-I-bpw π-kv h¨ hnZym¿-Yn-I-fp-sS lmƒ-Sn-°-‰v, DØ-c-°-S-em-kv F-∂n-h h-en-®p Io-dn \m-i-\-„-߃ h-cp-Øp-Ibpw sN-bv-X tI-kn¬ {]-Xn-Ifp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn√m tIm-S-Xn X-≈n. tIm-´-°¬ ]-d-∏q¿ Xq-ºØv F-S-Ø-\m-Sv sam-bv-Xo≥-Ip´n F-∂ am-\p (42). I¬∏-It©-cn c-≠-Øm-Wn In-g-t°-]pdw ]-d-ºm-´n¬ H-S-b-]p-d-Øv P-

ko¬ (23) F-∂n-h-cp-sS Pm-aymt]-£-bm-Wv P-Uv-Pn ]n sI l\o-^ \n-c-kn-®-Xv. 2013 k-]v-Xw_¿ 28\m-bn-cp-∂p tI-kn-\m-kv]-Z-am-b kw-`-hw. a-t©-cn: Nm-en-bmdn¬ \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-SØp-∂-Xv X-S-bm-s\-Øn-b d-h\yp D-tZym-K-ÿ-cp-sS Uyq-´n XS-k-s∏-Sp-Øn-sb-∂ tI-kn¬ {]-Xn a-ºm-Sv tXm-´n‚-°-c Im{º-Øv k-^-dp-√ (25)bp-sS ap≥Iq¿ Pm-aym-t]-£ Pn-√m tIm-SXn X-≈n. 2013 k-]v-Xw-_¿ 21\v ]p-e¿s® 5.-20\m-bn-cp-∂p tI-kn-\m-

kv-]-Z-am-b kw-`-hw. tI-kn¬ aq-∂mw {]-Xn-bm-Wv k-^-dp-√.a-t©-cn: Nm-en-bm-dn-se ]qt°m-´p-a-Æ I-S-hn¬ A-\-[n-IrX a-W¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS XS-bm-s\-Øn-b t]m-en-kn-s\ Sn∏¿ tem-dn-bn-Sn-∏n-®v A-]m-b-s∏Sp-Øm≥ {i-an-s®-∂ tI-kn¬ {]-Xn-bp-sS ap≥-Iq¿ Pm-aym-t]£ Pn-√m tIm-S-Xn X-≈n. Ip-dp-º-e-t°m-Sv `q-Zm-\w am¥-c ]p-Ø≥-ho-´n¬ P-K-\n-hmk(38)s‚ Pm-aym-t]-£-bm-Wv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^ X-≈n-bXv. 2013 k-]v-Xw-_¿ 30\v ]p-e¿s® 1.-40\m-bn-cp-∂p kw-`-hw.

∏p-dw Ip-Spw-_ tIm-S-Xn-bn-se 60 i-X-am-\-Øn-e-[n-Iw tI-kpI-fpw C-\n Xn-cq-cn-em-bn-cn-°pw ssI-Im-cyw sN-øp-I.ÿ-ew I-s≠-Øn-bm¬ \n ¿-am-W-Øn-s‚ 60 i-X-am-\w ^≠pw tI-{μ-k¿-°m-cm-Wv A-\ph-Zn-°p-∂-Xv.

A-Xn-\m¬ ssh-Im-sX tImS-Xn kz-¥w sI-´n-S-Øn-te-°v am-‰m≥ I-gn-bp-sa-∂m-Wv {]-Xo£n-°p-∂-Xv.F-kv.-kn, F-kv.-Sn. kv-s]jy¬ tIm-S-Xn P-Uv-Pn P-bm-\μ-\m-Wv ]p-Xn-b Ip-Spw-_ tImS-Xn-bp-sS {]-Y-a P-Uv-Pn.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-10-19  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-10-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you