Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

A-d-Ìv {]-Xn-tj-[mÀ-lw

Adnbn-¸pIÄ

¥m-kv s]-bvân-Mv inÂ-¸-im-e a-e-∏p-dw: tZ-io-b in-ip-t£-a kw-L-S-\-bm-b \m-j-\¬ ss N¬-Uv U-h-e-]v-sa‚ v Iu¨kn¬ (F≥.-kn.-Un.-kn) a-e-∏pdw ]T-\ tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ h-\n-Xm-˛-in-ip im‡o-I-c-W ]-≤-Xn-bp-sS `m-Kam-bn h-\n-X-Iƒ-°pw kv-Iqƒ, tIm-f-Pv Ip-´n-Iƒ-°p-am-bn GI-Zn-\ •m-kv s]-bv‚ n-Mv ]-cn-ioe-\w a-e-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏n°p-∂p. •m-kn-ep-≈ Un-ssk\n-Mv, s]-bv‚ n-Mv F-∂n-h-bmWv ]-cn-io-e-\w. t^m¨: 8129821753.-

\yq-\-]-£ hn-Zym-`ym-k k-an-Xn

a-e-∏p-dw: a-Zv-d-km {Km‚ v e-`n®-h-cp-sS-bpw e-`n-°m-\p-≈-hcp-sS-bpw H-cp Iq-´m-bv-a \yq-\-]£ hn-Zym-`ym-k k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ aq-∂n-\v D-®-bv°v 1.-30\v tIm-gn-t°m-Sv sI.Fw.-F. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tN-cpw. a-Zv-d-km `m-c-hm-ln-I-ƒ ]s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m sk-{I´-dn a-Ω-Zv A-dn-bn-®p. t^m¨: 9847918001.-

Pp-tUm Nmw-]y³-jn-¸v 8\v

a-t©-cn: Pn-√m Pp-tUm Atkm-kn-tb-j≥ Pq-tUm Nmw]y≥-jn-∏v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. F-´n-\p a-t©-cn tIm-kv-tam C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn-emWv a¬-k-cw. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ G-gn-\p ap-ºv 9446157522¬ _‘-s∏-S-Ww.-

hn-hm-l{]m-bw: I-£n-tN-cpsa¶v a-{´n B-cym-S³\n-e-ºq¿: s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l {]m-bw 16 h-b- m-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ap-kvenw aX kw-L-S-\-Iƒ tIm-S-Xnsb k-ao-]n-®m¬ A-Xn-s\-Xn-tc kp-{]ow tIm-S-Xn-bn¬ I-£ntN-cp-sa-∂v kw-ÿm-\ Du¿-P-˛K-Xm-K-X a-{¥n- B-cym-S≥ ap-lΩ-Zv ]-d-™p. \n-e-ºq-cn-se s]m-Xp ]-cn-]m-Sn-°p-ti-jw am[y-a{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C¥y≥ ]u-c≥ F-∂ \n-e-bn-embn-cn-°pw tIm-S-Xn-bn¬ t]m-hpI F-∂pw A-t±-lw hy-‡-am°n. a-X-kw-L-S-\-I-fp-sS \n-e]m-Sv Xn-I-®pw bm-Ym-ÿn-Xn-Iam-Wv. C-Xv C-¥y-sb-t∏m-ep-≈ a-tX-X-c cm-Py-Øn-s‚ \n-e-]mSp-Iƒ-s°-Xn-cm-Wv. ap-kvenw IpSpw-_-ß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-\v Xs∂ F-Xn-cm-sW-∂pw a-{¥n ]-d™p. 2012˛¬ hn-j-bw ]m¿-esa‚n¬ h-∂-t∏mƒ \n-c-h-[n apkvenw Fw-.-]n.-am¿ D-≠m-bn-cps∂-¶n-epw A-∂m-cpw F-Xn¿Øn-cp-∂n-√. ]n-s∂-ß-s\ Ct∏mƒ F-Xn¿-∏p-h-∂p-sh-∂pw a-{¥n tNm-Zn-®p.-

ku-P-\y bq-\n-t^mw \Â-Im-¯-Xn {]-Xn-tj-[w a-e-∏p-dw: Hm-Ww I-gn-™v hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ku-P-\y bq-\nt^mw hn-X-c-Ww \-S-Øp-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-cp-s∂-¶n-epw C-Xph-sc-bpw \¬-Im-Ø-Xn¬ sI.]n.-]n.-F-®v.-F. Pn-√m I-Ωn-‰n {]Xn-tj-[n-®p.k¿-°m¿ ku-P-\y-am-bn c≠v sk-‰v bq-\n-t^mw \¬-Ip-sa∂p A-dn-bn-®-Xp-sIm-≠v c-£nXm-°-tfm-Sv kv-Iqƒ bq-\n-t^mw F-Sp-°p-hm≥ {]-[m-\-[ym-]-I¿°v \n¿-t±-iw \¬-In-bn-cp-∂n-√. _-lp `q-cn-]-£w ss{]-a-dn kvIq-fp-I-fn-epw bq-\n-t^mw \-S-∏nem-°m≥ I-gn-bm-Ø k-l-N-cyam-Wv. C-Xn-\p ]-cn-lm-cw Im-WW-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿-amscm-gn-®v a-‰p-≈-h¿ ¢m-kv ap-dnI-fn¬ I-b-dn A-°m-U-an-Iv ]cn-tim-[-\ \-S-Øp-hm≥ A-\ph-Zn-°n-s√-∂pw tbm-Kw A-dn-bn®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n F Dss_-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n ssk-X-e-hn, sI ]n F-kv Fw X-߃, sI A-–p-√-Øo-^v kw-km-cn-®p.

Km‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p-_-‘n®v ]-¥-√q¿ sa-do-Un-b≥ ]-ªn-Iv- kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-S-Øn-b Z-fin-am¿-®v- A-\p-I-c-Ww

s]m-∂m-\n: kv-{Xo-[-\-Øn-s‚ t]-cn¬ a-e-_m-dn-se Xo-c-{]-tZi-ß-fn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ hnhm-lØ´n-∏n-\v C-c-bm-hp-∂ kw-`-h-߃ h¿-[n-°p-∂p. Zm-cn-{Zyw Nq-j-Ww sN-bv-Xp s]¨-Ip-´n-I-sf hn-hm-l-s°Wn-bn¬ s]-Sp-Øm≥ Xo-c-{]tZ-i-sØ e-£y-am-°n dm-°-‰pIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. sNss∂-bn¬ sIm-√-s∏-´ Xm-\q¿ \n-d-a-cp-Xq¿ kz-tZ-in-bp-sS hnhm-l-Øn-\v ]n-∂n-epw Cu dm°-‰v {]-h¿-Øn-®n-cp-∂p-sh-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.s]m-∂m-\n, ]m-e-s∏-´n, shfn-b-t¶m-Sv, ]-c-∏-\-ßm-Sn, Xncq¿ Xo-c-ta-J-e-I-fn¬ \n-c-h-[n t]-cm-Wv C-Ø-c-Øn¬ X-´n-∏n-

]-¿-\m-Sv tÌ-Un-bw ]-cn-K-W-\ Xp-em-kn a-e-∏p-dw: cm-Py-sØ h-en-b ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚p-I-fn-sem∂m-b s^-U-td-j≥ I-∏n-\v thZn-bm-°m≥ Xn-c-s™-Sp-Ø at©-cn ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-b-Ønse H-cp-°-ß-fn¬ tI-c-f ^p-Svt_mƒ A-tkm-kn-tb-j-\v (sI.-F-^v.-F) A-Xr-]v-Xn. A-Sp-Ø P-\p-h-cn-bn-em-Wp a¬-k-c-߃ \-S-°p-I. A-Xn-\p ap-ºv tÃ-Un-b-Øn¬ C‚¿-\mj-\¬ ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-c-Øn\p th-Zn-bm-hm-\p-≈ k-÷o-Ic-W-߃ H-cp-°n-bn-´n-s√-¶n¬ ]-ø-\m-Sv th-Zn A-\p-h-Zn-°m≥ I-gn-bn-s√-∂v sI.-F-^v.-F. tÃUn-b-Øn-s‚ \n¿-am-W Np-a-X-ebp-≈ Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s\ A-dn-bn-®p. tÃ-Un-b-Øn-se ku-I-cyß-sf-°p-dn-®pw C-t∏mƒ \-S°p-∂ {]-h¿-Øn-I-sf-°p-dn-®pw

]p-Xp-Xm-bn Xp-S-ßp-∂ \n¿-amW {]-h¿-Ø-\-ß-sf-°p-dn-®p-ap≈ dn-t]m¿-´v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ Zn-h-k-߃-°v apºv sI.-F-^v.-Fbv°v \¬-In-bncp-∂p. C-Xp hn-i-Z-am-bn N¿-® sN-bv-X-ti-j-am-Wp tÃ-Un-bØn-se H-cp-°-ß-fn¬ A-Xr-]vXn sI.-F-^v.-F. A-dn-bn-®-Xv. a¬-k-c-߃-°v th-Zn-bm-hp∂ kv-t‰-Un-b-߃ k-μ¿-in°m≥ Hmƒ C-¥ym ^p-Sv-t_mƒ s^- U - t d- j ≥(F.- s F.- F - ^ v . F-^v.) kw-Lw A-Sp-Ø am-kw B-Zy-Øn¬ tI-c-f-Øn-se-Øp∂p-≠v. C-h-cp-sS ]-cn-tim-[\bv°v ap-ºm-bn tÃ-Un-b-Ønse H-cp-°-ß-fn¬ 90 i-X-am-\hpw ]q¿-Øn-bm-°-Ww. F.-sF.F-^v.-F-^v. kw-Lw k-μ¿-in°p-∂-Xn-\p a-ºm-bn sI.-F-^v.F. kw-L-hpw tÃ-Un-bw k-μ¿-

in-°pw. \n-e-hn-se ÿn-Xn-bn-¬ \n¿am-Ww \-S-°p-IbmsW¶n¬ a¬-k-c-߃ \-S-Øm≥ I-gn-bns√-∂m-Wp sI.-F-^v.-F. ]-d-bp∂-Xv. {Ku-≠pw Km-e-dn-bp-am-Wv C-t∏mƒ G-Xm-≠v ]q¿-Øn-bmb-Xv. F-∂m¬ a-‰p- k-÷o-I-cWƒ {]-Y-an-I L-´-Øn-se-Øn\n¬-°p-I-bm-Wv. F ¢m-kv kuI-cy-tØm-sS-bm-Wp tÃ-Un-bw k-÷-am-t°-≠-Xv. {U- n-Mv dq-w, sa-Un-°¬ dqw, H-^o-jy¬ dqw, ao-Un-bm dqw F-∂n-h-bp-sS k-÷o-I-cWw F-ßp-sa-Øn-bn-´n-√. C-Øcw \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-ß-sfm∂pw k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿Øn-bm-°m≥ I-gn-bn-s√-∂m-Wp sI.-F-^v.-F-bp-sS {]m-Y-an-I hne-bn-cp-ج. \n¿-am-W {]-h¿Ø-\-߃-°p th-K-X-t]m-sc-

∂m-Wp {]-[m-\ ]-cm-Xn. ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-bw a¬-k-cØn-\m-bn k-÷-am-bn-s√-¶n¬ tIm-gn-t°m-Sm-bn-cn-°pw a¬-kc-w \-S-°p-I. ]-ø-\m-Sv tÃ-Un-bØn-s‚ H-cp-°-Øn¬ sI.-F-^v.F-bv°v Xr-]v-Xn-bn-√m-Ø-Xn\m¬ tIm-gn-t°m-Sv tÃ-Un-bØn¬ a¬-k-c-߃ \-S-Øm-≥ H-cp-t°-≠ k-÷o-I-c-W-ß-sf°p-dn-®pw N¿-®-Iƒ B-cw-`n-®ncn-°p-I-bm-Wv. A-tX-k-a-bw, tÃUn-b-Ønse \n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃ k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿-Ønbm-°n- \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m-kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ A-dn-bn®n-´p-≠v. F-∂m¬ \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃-°p-th-≠ ^-≠v A-]-cym-]v-X-X kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s\ Ip-g-°p-I-bmWv. I-gn-™ k-t¥m-jv {Sm-^n

^p-Sv-t_mƒ ]-øm-\m-Sv tÃ-Unb-Øn-se-Øp-sa-∂ {]-Jym-]\w D-≠m-bn-cp-∂p. C-X-\p-k-cn-®v F.-sF.-F-^v.F-^v. kw-Lw tÃ-Un-bw k-μ¿in-®n-cp-∂p. F-∂m¬, {Ku-≠v ]cn-tim-[-\-bn¬ H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-hm-Ø-Xn-\m¬ A\p-a-Xn \¬-In-bn-√. Cu A-hÿ-X-s∂-bm-hp-tam cm-Py-sØ G-‰-hpw h-en-b ^p-Sv-t_mƒ Sq¿W-sa‚p-I-fn-sem-∂m-b s^-Utd-j≥ I-∏n-s‚ Im-cy-Øn-epw kw-`-hn-°p-I-sb-∂m-Wv B-i¶. kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ Pm-{K-X-tbm-sS ap-t∂m-´p-t]mbn-s√-¶n¬ Im¬-]-¥p-I-fn-bpsS Cu-‰n-√-am-b a-e-∏p-d-Øn-s‚ a-Æn¬ s^-U-td-j≥ I-∏n-s‚ ]-¥p-c-fp-∂ Im-cyw kz-]v-\w am{X-am-hp-w.

\n-c-I-fm-b-Xv. ]-e-cpw hn-hm-l tam-N-\-Øn-em-Wv I-em-in-°p∂-Xv. kv-{Xo-[-\-sa-∂ Zp-cm-Nmc-am-Wv Xo-c-tZ-i-ß-fn-se s]¨-Ip-´n-I-sf hn-hm-l-Øns‚ t]-cn¬ A-\ykw-ÿm-\ß-fn-se ]o-U-\-ß-fn-te-°v X≈n-hn-Sp-∂-Xv. \m-´n¬ hn-hm-lw \-S-°-Wsa-¶n¬ Np-cp-ßn-b-Xv 25 ]-h≥ kz¿-W-hpw c-≠pe-£w cq-]bpw kv-{Xo-[-\-am-bn \¬-IWw. A-\ykw-ÿm-\-ß-fn-te°m-sW-¶n¬ ]-Øv ]-h\m-bn Np-cp-ßpw. Cu k-l-N-cyw Nqj-Ww sN-bv-Xm-Wv dm-°-‰v s]¨-Ip-´n-I-sf N-Xn-bn¬ s]Sp-Øp-∂-Xv. A- \ ykw- ÿ m- \ - ß - f n¬

a-e-∏p-dw: hn-hm-l{]m-b-hp-ambn _-‘-s∏-´ hn-hm-Z-Øn¬ ]e ap-kv-enw \m-a-[m-cn-I-fpw sX‰n-≤-cn-®m-Wv kw-km-cn-®v sIm≠n-cn-°p-∂-sX-∂pw C-°m-cyØn¬ k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a-bp-sS Xo-cp-am-\߃ k-ap-Zm-bw kzo-I-cn-°p-sa∂pw kp-∂n a-l-√v s^-U-tdj≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v ]m-W°m-Sv d-jo-Z-en in-lm-_v X߃ A-`n-{]m-b-s∏-´p. F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v . a-e-∏p-dw _-kvÃm‚ v Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ ap-kv -enw s]¨-

Ip-´n-I-fp-sS {]m-bw kw-_-‘n®v \-S-Øn-b N¿-® D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. hn-hm-l-apƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cyß-fn¬ ap-kv-enw hy-‡n\n-b-aa-\p-k-cn-®v Po-hn-°m≥ ap-kvenw-Iƒ-°v C-¥y-bn¬ kw-hn[m-\-ap-≠v. ]p-Xn-b ssi-i-h hn-hm-l \n-tcm-[-\\n-b-a {]-Im-cw CXn¬ \n-b-aX-S- w t\-cn-´t∏mƒ A-Xn-\v \n-b-a ]-cn-c-£ t\-Sm≥ I-gn-bp-tam F-∂m-Wv Ct∏mƒ {i-an-°p-∂-Xv. C-Xn-s\ t_m-[-]q¿-hw sX-‰n-≤-cn-∏n-

A-Xv-e-än-Ivkn kn-dm-Pn-\v sh-Ån

s]m-∂m-\n: sl¬-a-‰v ]-cntim-[-\ I¿-i-\-am-°n-btXm-sS Pn-√-bn¬ ss_-°-]I-S-߃ hym-]-I-am-bn Ip-d™p. I-gn-™ am-kw \-S-Øn-b sl¬-a-‰v ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-¬`p-X-I-c-am-b ^-e-ap≠m-b k-l-N-cy-Øn¬ sl¬-a-‰v ]-cn-tim-[-\ i-‡am-bn Xp-S-cm≥ tam-t´m¿ hml-\ h-Ip-∏v Xo-cp-am-\n-®p. sl¬-a-‰v [-cn-°m-Ø bm-{X°m¿-°v ]n-g-bpw sX-‰v ho≠pw B-h¿-Øn-°p-∂-h-cpsS sse-k≥-kv d-±m-°p-∂ \S-]-Sn-bp-am-Wv tam-t´m¿ hml-\ h-Ip-∏v C-t∏mƒ kzo-Icn-°p-∂-Xv. ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°nb k-]v-Xw-_¿ am-k-Øn¬ 10 Hm-fw C-cp-N-{I bm-{X-°m-cmWv A-]-I-S-Øn¬ s]-´p a-cn®-Xv. B-K-kv-Xv am-k-Øn-enXv 35\pw 40\pw C-S-bn-em-bncp-∂p.-

a-t©-cn: tZ-io-b C‚¿-tkm¨ A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ a-t©-cn-bnse kn-dm-Pp-±o≥ sh-≈n-saU¬ t\-Sn. a-lm-cm-Pm-kv tÃUn-b-Øn¬ k-am-]n-® tZio-b Pq-\n-b¿ C‚¿-tkm¨ ao‰v A-≠¿ 18 hn-`m-K-Øn¬ temMv Pw-]n¬ 6.-86 ao-‰¿ Nm-Sn-bmWv kn-dm-Pp-±o≥ kw-ÿm-\Øn-\p th-≠n sh-≈n-sa-U¬ I-c-ÿ-am-°n-b-Xv. ]q-s°m-f-Øq¿ kn.-F-®v.Fw l-b¿- sk-°≥-U-dn kvIqƒ π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. tZ-io-b bq-Øv ao-‰n¬ sh-¶-ew, a-[p-c-bn¬ ku-Øv tkm¨ Pq\n-b¿ ao-‰n¬ sh-≈n, F-d-WmIp-f-Øv \-S-∂ kw-ÿm-\ bqØv ao-‰n¬ temMv- Pw-]n¬ sd-

t°m¿- t UmsS kz¿-Ww, C‚¿-¢-∫v ao-‰n¬ sh≈n Xp-S-ßn \n-c-h-[n saU-ep-Iƒ t\-Sn-bn-´p≠v. km-ºkndm-Pp-±o≥ Øn- I - a m- b n ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂ hn-Zym¿Yn, A-h-[n Zn-h-k-ß-fn¬ Iq-en∏-Wn-sb-Sp-Øm-Wv a¬-k-c-Øn\pw ]T-\-Øn-\p-ap-≈ Xp-I Is≠-Øp-∂-Xv. Xr-∏-\-®n B-°w ]p-d-Øv ssk-X-e-hn-˛-^m-Xzn-a Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-\m-Wv.

Ip-Sp-ßn-b-Xv. ]p-fn-°¬ kz-tZ-i-n-bm-b Bbp¿-th-Z tUm-Œ-dn¬-\n-∂v C‚ ¿-s\-‰v h-gn ]-Ww X-´n-b tI-knem-Wv C-cp-h-cpw P-bn-en-em-bXv. 2010¬ P-bn-en-em-b-h-sc Ign-™ am-k-am-Wv a-t©-cn tImS-Xn sh-dp-sX hn-´-Xv. F-∂m¬ hn-k Im-em-h-[n I-gn-™-Xpw ]-cm-Xn-°m-c-\m-b tUm-Œ¿ A∏o¬ t]m-b-Xpw C-h¿-°p Xn-cn®-Sn-bm-bn. I-cn-∏q¿ tÃ-j-\n¬ ]m¿-∏n®n-cp-∂ C-h-sc I-gn-™ 19\v hnam-\-Øm-h-f-Øn-\v k-ao-]-sØ kz-Im-cy tem-Uv-Pn-te-°p am-‰nbn-cp-∂p. kw-c-£n-°-s∏-tS-≠h¿ C-h-cp-sS sN-e-hp h-ln-°p∂-Xn¬ ho-gv-N-h-cp-Øn-b-tXm-

W-bm-Wv Pn-√m kw-ÿm-\ Ahm¿-Up-Iƒ I-Ωn-‰n-°v e-`n-°p∂-Xv. tIm-´-bw kn.-Fw.-F-kv. tIm-f-Pn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tam≥-kv tPm-k-^v Fw.-F¬.F-bn¬ \n-∂v Un.-ssh.-F-^v.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn A-–p-√ \-hm-kv, {]-kn-U‚ v ss^-k¬, kp¬-^n-°-d-en, cm-Po-hv Ahm¿-Uv G-‰p-hm-ßn.

sS ]-´n-Wn-bn-ep-am-bn. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS-bm-Wv C-h¿°v Xm-a-k-hpw `-£-W-hpw D-d∏m-b-Xv. ss\-Po-cn-b≥ bp-hm-°fp-sS A-`n-`m-j-I ssl-t°m-SXn-bn¬ \¬-In-b tl-_n-b-kv tIm¿-]-kv C-∂p tIm-S-Xn ]-cnK-Wn-°pw. \n-e-hn¬ t]m-en-kv kw-c£-W-Øn-em-Wv bp-hm-°ƒ. tIm-S-Xn \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Ønbm-hp-∂-tXm-sS C-h-cn¬ H-cmfp-sS ]m-kv-t]m¿-´pw Xn-cn-sI e`n-°pw. F-^v.-B¿.-B¿.-H Ch¿-°v F-Iv-kn-‰v hn-k A-\p-hZn-®n-´p-≠v. hn-am-\-Sn-°-s‰-Sp-Øv sh-≈nbm-gv-N a-S-ßm-\m-hp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv.

°m-\m-Wv Nn-ecsS {i-aw-. C-Xv Xn-cn-®-dn-bm≥ {]-_p-≤ k-aq-l-Øn-\v I-gn-bpw. A-_vZp¬ l-ao-Zv ss^-kn tam-U-td-‰dm-bn-cp-∂p. Hm-W-º-≈n ap-lΩ-Zv ss^-kn hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. kn -lw-k, A-Uz. F k÷m-Zv B-e-∏p-g, {]^. Hm-am\q¿ ap-l-Ω-Zv, A-_v-Zp- -emw ss^-kn H-f-h-´q¿, im-lp¬ lao-Zv ta¬-ap-dn, sI sI F-kv X߃, k-eow F-S-°-c, k-Øm¿ ]-¥-√q¿, ]n Fw d-^o-Jv A-lv- F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. a-e-∏p-dØv ap-kvenw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hnhml{]m-bw kw-_-‘n-®v \-SØnb N¿-® ]m-W-°m-Sv d-jo-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p a-Zv kw-km-cn-®p.

"tIm¬-{K-kv-þ-eo-Kv t]m-cv \nÀ-¯-Ww' a-e-∏p-dw: P-\m-[n-]-Xy a-tX-Xc tN-cn-I-sf Zp¿-_-e-am-°pw-hn[w Pn-√-bn¬ tIm¨-{K-kv-˛-eoKv t\-Xm-°ƒ \-S-Øp-∂ Btcm-]-W {]-Xym-tcm-]-W-ß-fpw A-{I-a-ß-fpw A-h-km-\n-∏n-°W-sa-∂v tkm-jy-en-kv-‰v bp-hP-\-X Pn-√m `m-c-hm-ln-I-fp-sSbpw a-fi-ew sk-{I-´-dn, {]-knU‚p-am-cp-sS-bpw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X sU-tam-{Im-‰n-Iv Pn-√m {]-knU‚ v k-_m-lv ]p¬-]-‰, lw-k , k-t¥m-jv Ip-am¿, kp-\n¬-Ipam¿, Kw-Km-[-c≥, A-Uz. {]-kmZv, ap-lo-\p-±o≥, j-_o¿, ap‡m¿ \n-lm-knw, ap-c-fn, kp-tcjv _m-_p, A-_p km-en-lv, B\-μ≥, P-ko¬ kw-km-cn-®p.

sjm¿-Wq¿-˛- \n-e-ºq¿-˛- ]me-°m-Sv ]m-k-©¿, ]m-e°m-Sv-˛-sjm¿-Wq¿-˛- \n-eºq¿ ]m-k-©¿, sjm¿Wq¿-˛ -\n-e-ºq¿ ]m-k-©¿.

sjmÀ-Wq-cn h-cm-sX en-[≥-¦_v- ]m-m-XZv-˛-B h-g-en t]mIp-¶h -∏p-g, sIm®p-th-fn-˛-ssl-Z-cm-_m-Zv i_-cn, tJm-c-Iv-]q¿-˛-Xn-cp-h\-¥-]p-cw, tIm¿-_-˛-Xn-cp-h\-¥-]p-cw, C≥-tUm¿-˛-Xn-cph-\-¥-]p-cw A-l-ey-\-K-cn, _-du-Wn-˛-F-d-Wm-Ip-fw c]v-Xn-km-K ¿.

I-gn-™ am-kw ss_-°]-I-S-߃ ap≥-am-k-sØ \nc-°m-b 40¬ \n-∂v 20 B-bn Ip-d-bp-I-bpw sN-bv-Xp. Pn-√bn¬ ]-cn-tim-[-\-bp-sS ^-eam-bn -A-]-I-S˛ -a-c-W \n-c°p-Iƒ 50 i-X-am-\-am-bn Ipd-™n-´p-≠v. ]-cn-tim-[-\ Iq-Sp-X¬ I¿-i-\-am-°n-b k-]v-Xw-_¿ 20 ap-X¬ 30 h-sc A-©v t]cm-Wv ss_-°-]-I-S-Øn¬ acn-®-Xv. sXm-´p-ap≥-]-sØ amkw C-tX Im-e-b-f-hn¬ 15 Po-h-\m-Wv k-am-\ k-l-N-cyØn¬ s]m-en-™-Xv. sl¬-a-‰v [-cn-°p-∂-h-cpsS F-Æw G-‰-hpw Ip-d-™ a-e-∏p-dw Pn-√-bn¬ ]-cn-tim[-\ I¿-i-\-am-°n-b-tXm-sS ss_-°v bm-{X-°m-cn¬ 70 iX-am-\-Øn-e-[n-Iw sl¬-a-‰v D-]-tbm-Kn-°p-∂-h-cm-bn amdn-b-Xm-bn tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp∂p.

kÀ-h-I-em-im-e kzo-¸À Iw ¢o-\À dm-¦v tlmÄ-tU-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-®n k¿-hI-em-im-e-bn-se kzo-∏¿ Iw ¢o\¿ X-kv-Xn-I-bn¬ 2008\v tijw H-gn-™p-In-S-°p-∂ X-kv-XnI-I-fn¬ D-S≥ \n-b-an-°W-sa∂m-h-iy-s∏-´v dm-¶v tlmƒ-tUgv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ A-[nIr-X¿-°p \n-th-Z-\w \¬-In. Xp-S¿ \-S-]-Sn-°m-bn aq-∂n-\v cmhn-se ]-Øn-\v bq-\n-th-gv-kn-‰n ]-cn-k-c-Øv tbm-Kw tN-cpw. hni-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨: 984 6177420, 9947066132.-

Hm-t«m ss{U-h-sd X-Ån-bn-«v hm-l-\w X-«m³ {i-an-¨ tI-kn A-t\z-j-Ww DuÀPnX-am-¡n F-S-h-Æ: Hm-t´m ss{U-h-sd A]m-b-s∏-Sp-Øn hml\w X-´m≥ {i-an-® aq-h¿ kw-L-Øn-se Hcmƒ dn-am‚n¬. a-‰p-≈-h¿-°mbn A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am°n. sIm-Sp-ß-√q¿ a-Xn-e-Iw kztZ-in ap-l-Ω-Zv ln-emen (25)s\bm-Wv a-t©-cn a-Pn-kv-t{S-‰v apºm-sI lm-P-cm-°n 14 Zn-h-ktØ-°v dn-am‚ v sN-bv-X-Xv. a-Xn-e-Iw kz-tZ-in B-jn°v, h-b-\m-Sv e-°n-Sn kz-tZ-in {]-Im-iv F-∂n-h-cm-Wv Iq-sS-bp≠m-bn-cp-∂-sX-∂v ln-em¬ t]m-en-kn-\p sam-gn \¬-In. HXm-bn, Nm-Ø-√q¿ kz-tZ-in-I-fm-

b G-Xm-\pw t]¿-°v kw-L-hpam-bn _-‘-ap-≈-Xm-bn kq-N-\bp-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn G-gn\v kw-L-Øn-se c-≠pt]¿ \ne-ºq¿ Hm-t´mÃm‚n-se-Øn {Sn-∏v hn-fn°pI-bm-bn-cp∂p-. BZyw F-S-h-Æ-bn-te-°pw A-hnsS \n-∂v H-Xm-bnbnepw Nm-Ø√q-cpw ]-Sn-™m-sd Nm-Ø-√qcpw Idßn ti-jw H-Xm-bn-te°p≈ hgn-at[y ]n-∂n-ep-≠mbn-cp-∂-h¿ ss{U-h-dp-sS I-gpØpw hm-b-bpw s]mØn ]n-∂nte-°v h-en-®p. A-t∏m-tg-°pw Hm-t´m-bp-sS \n-b-{¥-Ww kw-

L-Øn-se ln-em¬ G-s‰-SpØp. ti-jw ss{U-h¿ \n-km¿ _m-_p-hn-s\ ]n≥-ko-‰n-te-°v h-en-®n´p. \n-km-dn-s‚ N-hn-t´-‰v kw-L-Øn-sem-cp-h≥ ]p-d-tØ°v ho-Wp. Cu k-a-bw \n-e-hn-fn-tI-´v ss_-°n¬ ]n-¥p-S¿-∂ \m-´pIm-tcm-Sv A-h-\p {`m-¥m-sW∂pw A-Xv sIm-≠m-Wv \n-e-hnfn-°p-∂-sX-∂pw kw-L-w ]-d™p. C-Xn¬ ]-¥n-tI-Sv tXm∂n-b \m-´p-Im¿ ]n-¥p-S-cp-∂-Xn\n-sS \n-kmdn-s\ \o-en-bw-]mSw `m-K-Øv h-®v ]p-d-tØ-°v X≈n. XpS¿∂v \m´p-Im¿ th-cp-

]m-ew P-Mv-j-\n¬ ss_-°v tdmUn-\v Ip-dp-sI C-´v ]nSn°°m≥ {ian-s®-¶nepw Hm-t´m Iqcn-Øv `m-K-tØ-°v Xn-cn-®p hn-´p. Ip-∂pw-]p-d-Øv F-Ønb kwLw Hm-t´m D-t]-£n-®v c-£s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-Sbn¬ ln-em¬ k-ao-]-sØ Bƒ-a-d-bn-√m-Ø In-W-‰n¬ hoWp. ln-em-en-s\ \m-´p-Im¿ ]nSn-IqSn t]men-kne¬ G¬]n-®p. ss{U-h¿ \n-km¿ _m-_p \n-e-ºq¿ K-h.- B-ip-]{Xn-bn¬ NnIn¬k-bn-emWv. t]m-en-kv kw-`-h-ÿ-e-Øv sXfn-sh-Sp-∏v \-S-Øn.

P-\-i-Xm-_v-Zn.

No-«p-I-fnkw-Lw A-d-ÌnÂ; 1.-10 e-£w cq-]-bpw 13 ss_-¡p-w ]n-Sn-Iq-Sn

\n-e-ºq¿ tdm-Uv-˛-sjm¿-Wq¿ ]m-k-©¿ A-ßm-Sn-∏p-d-Øn\pw \n-e-ºq¿ tdm-Un-\pw C-Sbn¬ am-{Xw. tIm-b-º-Øq¿-˛-aw-K-em-]pcw ^m-kv-‰v ]m-k-©¿, tIm-bº-Øq¿-˛-I-Æq¿ ^m-kv-‰v ]mk-©¿, tIm-b-º-Øq¿-˛-]m-e°m-Sv, ]-≈n-∏p-dw-˛-aw-K-em-]pcw. tIm-b-º-Øq¿-˛-sjm¿Wq¿ ]m-k-©¿ ]m-e-°m-Sn\pw tIm-b-º-Øq-cn-\pw C-S-bv°v am-{Xw.

a-t©-cn: 12 Aw-K No-´p-I-fn kw-Lw A-d-Ãn¬. C-cp-ºp-gn h-S-°p-ap-dn I-cn-s¥m-Sn-bn¬ Icn-¶¬ Izm-dn-°v k-ao-]w cm-{Xnbn¬ ÿn-c-am-bn I-fn-®n-cp-∂ No-´p-I-fn kw-L-sØ a-t©-cn F-kv.-sF. kn sI \m-k-dpw kwLhpamWv A-d-Ãv sN-bvXXv. 1.-10 e-£w cq-]-bpw 13 ss_-°v, Im¿, 20 sam-ss_¬ t^m-¨ F-∂n-h-bpw ]n-Sn-IqSn. h-S-°p-ap-dn H- m≥-]m-ew tIm-tem-Øpw-sXm-Sn cm-tP-jv

]m-X C-c-«n-¸n-¡Â: Xo-h-−n-IÄ ssh-Ipw B-dp ap-XÂ 16 h-sc d-±m-¡n-b s{S-bn-\p-IÄ

{In-an-\¬ ]-›m-X-e-ap-≈-h¿ t]m-epw C-hn-sS a-W-hm-f-∑mcm-bn A-h-X-cn-°p-I-bm-Wv. k¿-°m-dn-s‚ A-Sn-b-¥c \-S-]Sn-I-fp-≠m-bn-s√-¶n¬ {]-tZ-iØv C-\n-bpw hn-hm-l Zp-c-¥-ßfp-≠m-hp-sa-∂m-Wv \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. sN-ss∂-bn¬ `¿-Øm-hns‚ ho-´n¬ Zp-cq-l k-l-N-cyØn¬ a-cn-® \q¿-P-lm-s‚ a-cW-sØ Ip-dn-®v hn-i-Z-am-bn At\z-jn-°-W-sa-∂p B-h-iys∏-´p \m-´p-Im¿ B-Ivj≥ IΩn-‰n cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. ]-s£ A-t∏m-gpw Xo-c-{]-tZ-i-Øv A\ykw- ÿ - m - \ - ß - f n- t e- ° p- ≈ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-lw \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.

slÂ-a-äv ]-cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡n-b-tXm-sS Pn-Ã-bn ss_-¡v A-]-I-S-§Ä Ip-d-ªp

hn-hm-l{]m-b hn-hm-Zw: k-a-kv-X-bp-sS Xo-cp-am-\w k-ap-Zm-bw kzo-I-cn-¡psa¶vþ d-jo-Z-en X§Ä

aq¶mwXh-Wbpw c-à-Zm\ A-hmÀ-Uv Un.-ssh.-F-^v.-sF¡v a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\-Øv 2012˛13 h¿-j-Øn¬ Iq-Sp-X¬ c‡-Zm-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°pI-bpw Iq-Sp-X¬ c-‡w Zm-\w \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X kw-L-S\-bv°p-≈ (sI.-F-kv.-_n.-Sn.kn.) kw-ÿm-\ k¿-°m¿ Ahm¿-Uv Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn√m I-Ωn-‰n-°v e-`n-®p. Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂mw X-h-

Xo-c-{]-tZ-i-§-fn hn-hm-l¯-«n-¸n-\v C-c-bm-hp-¶-hÀ hÀ-[n-¡p-¶p

s^-U-td-j³ I-¸v: H-cp-¡-§-fn sI.-F-^v.-Fbv-¡v A-Xr-]v-Xn

ss\-Po-cn-b³ bp-hm-¡Ä \m-«n-te-¡v sIm-t≠m-´n: \n-b-a-°p-cp-°pw A-\n-›n-X-Xz-hpw \o-ßn-b-tXmsS I-cn-∏q-cn¬ Ip-Sp-ßn-b ss\Po-cn-b≥ bp-hm-°ƒ \m-´n-te°p-a-S-ßm≥ X-øm-dm-hp-∂p. C‚¿-s\-‰v X-´n-∏p tI-kn¬ tIm-S-Xn Ip-‰-hn-ap-‡-cm-°n-b C-h¿-s°-Xn-tc ]-cm-Xn-°m-c≥ \¬-In-b A-∏o¬ F-d-Wm-Ipfw ssl-t°m-S-Xn X-≈n-b-tXmsS-bm-Wv \m-´n-te-°p a-S-ßm≥ h-gn sX-fn-™-Xv. C-h¿ sh-≈nbm-gv-N \m-´n-te-°v a-S-ßpw. ss\-Po-cn-b≥ bp-hm-°-fm-b tPm¨-k¨ D-em-≥-tkm(35) ssa-°nƒ H-_n-tbm-d (37) F∂n-hcm-Wv P-bn¬ tam-Nn-X-cmbn-´pw H-cp-am-k-Øn-te-sd-bm-bn \m-´n-te-°p a-S-ßm-\m-hm-sX

a-e-∏p-dw: C-kv-em-an-I kw-⁄Iƒ ]T-\ hn-t[-b-am-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn \-∑ _p-Iv-kv Bdv h¿-jw ap-ºv hn-h¿-Ø-\w sNbv-Xp ]p-d-Øn-d-°n-b Z-Av-hØpw Pn-lm-Zpw F-∂ ]p-kv-X-IØn-s‚ t]-cn¬ \-∑ _p-Iv-kv am-t\-P¿ ]n sI A-–p¿-d-lv-ams\ A-d-Ãv sN-bv-X \-S-]-Sn A]-e-]-\o-b-am-sW-∂v h-lv-Z-t Ø C-kv-em-an A-ao¿ tUm. ]n Fw C-kv-lm-Jv . Cu {K-Ÿw 20 h¿-jambn D¿-Zp-hn-epw B-dv h¿-jambn a-e-bm-f-Øn-epw {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≠v. C-t∂-h-sc a-X kv-]¿-±-tbm {]-iv-\-ß-tfm dn-t]m¿-´v sN-bv-Xn-´n-s√-∂n-cns° \n-c-]-cm-[n-I-sf tI-kn ¬ Ip-Sp-°p-∂-Xv a-\p-jym-h-Im-i ew-L-\-am-sW-∂pw C-Xn-s\-Xntc P\w {]-Xn-I-cn-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

sjmÀ-Wqcn {]thin¡m-¯h [≥-_m-Zv, G-d-\m-Sv, th-Wm-Sv, bm-{X- `m-Kn-I-am-¡n-b-h

F-∂ D-Æn-Ir-jv-W≥ (28), h-S°p-ap-dn I-cn-s¥m-Sn ]p-Ø≥tXm-Sv _m-e-Ir-jv-W≥ (45), Ip-‰n-∏p-dw sIm-f-°m-Sv ap-l-ΩZ-en (43), ]-≈n-∏p-dw h-S-°pw]p-d-Øv B-ep-t»-cn D-kv-am≥ (48), ]m-∏n-\n-∏m-d ]-≈n-bm-en∏-Sn a-W-Øm¬ ]-d-ºn¬ ap-lΩ-Zv (50), ]p¬-∏‰ jm-∏n≥-Ip∂v t] m¿-´¿ ssk-X-e-hn (35), a-t©-cn N-¥-°p-∂v a¬-kyhym]mcn t]m-Øpw-Im-´n¬ djo-Zv (45), ]p-√m-c a-W-t°m-´v ap-l-Ω-Zv jm-Pn (30), a-¶-S ]-

≈n-∏p-dw I-Æ-®-Øv l-\o-^ (48), ho-ºq¿ am-cym-Sv sIm-√-]d-º≥ l-_o-_v (39), ]-≈n-∏pdw \-S-Øp-Ip-≠v \m-k¿ (41), at©-cn X-em-∏n¬ P-∫m¿ (34) F-∂n-h-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. GXm\pw t]¿ c£s∏´p. ChcpsS hm-l-\-߃ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn ]n-g- NpaØn. kn.-]n.-H-am-cm-b A-–p¬ P∫m¿, k-Po-hv, Pn-Xn≥ \n-km¿, Fw kz-_q¿, hm-kp-tZ-h≥ F∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\-°p t\-XrXzw \¬-In.

ip-Nn-Xz hm-cm-N-c-Ww hn-Zy-m`ym-kh-Ip-¸v D-t]-£n-¨p sk-\-än {]mXn-\n-[y-anÃ; s]m-∂m-\n: K-m-‘n-P-b-¥ntbm-S-\p-_-‘n-®v kv-Iq-fp-Ifn¬ \-S-∏m-°n-h-∂n-cp-∂ ip-NnXz hm-cm-N-c-Ww hn-Zym`ym-k hIp-∏v D-t]-£n-®p. ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v ]-I-cw h\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw \-SØm-\m-Wv h-Ip-∏n-s‚ Xo-cp-am\w. H-∏w Km-‘n-kv-a-c-W-°m-bn A-kw-ªn-bn¬ Km-‘n-Pn-bp-sS

B-fl-I-Y-bm-b k-Xym-t\z-jW ]-co-£-W-ß-fn-se H-cp `mKw hm-bn-°m-\pw \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p.Km-‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ A-h-[n-bm-bn-cp-∂p an-° kv-Iqfp-Iƒ-°pw. I-gn-™ h¿-jw Km‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p-_-‘n-®p k¿-°m-¿ hn-Zym-`ym-k G-P≥kn-bm-b kn-am-‰n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ ssZ-h-Øn-s‚ kz-¥w

\m-Sv hr-Øn-bp-≈ \m-Sv F-∂ t]-cn¬ kw-ÿm-\-Øv ip-Nn-Xz hm-cm-N-c-W ]-≤-Xn \-S-∏m-°nbn-cp-∂p. H-cp C-S-th-f-°p tijw ]©m-bØpIfp-sS-bpw F≥.-F-kv.-F-kv., F≥.-kn.-kn. Xp-S-ßn-b kw-hn-[m-\-ß-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-∏m-°nb ]-≤-Yn hn-P-b-am-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-s°m-√w Km-‘nP-b-¥n Zn-\w ap-X¬ H-cm-gv-N h-

\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw \-SØm-\m-Wv k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw. k¿-°m-dn-s‚ Cu Xo-cp-am-\Øn-s\-Xn-tc `-c-Wm-\p-Iq-e A[ym-]-I kw-L-S-\-Iƒ X-s∂ cw-K-Øv F-Øn-bn-´p-≠v.- Km-‘n P-b-¥n Zn-\-Øn¬ h-\y-Po-hn hm-cm-tLm-jw \-S-∏m-°p-∂-Xph-gn G-sd hn-P-bn-® ip-No-I-cW ]-≤-Xn-bm-Wv A-´n-a-dn-°s∏-´-Xv.

Z-en-Xv eo-Kv {]-Xn-tj-[n¨p a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\-sØ k¿h-I-em-im-e-I-fn-se \n-b-a-\ß-fn¬ Z-en-Xv k-ap-Zm-b-Øn¬s∏-´-h-sc A-h-K-Wn-°p-I-bpw am-‰n-\n¿-Øp-I-bp-am-sW-∂p Zen-Xv eo-Kv Ip-‰-s∏-Sp-Øn. ]p-Xp-Xm-bn Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e-bn¬ sk-\-‰v AwK-ß-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-t∏mƒ ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]-´n-I-h¿-K k-ap-

Zm-b-Øn¬-s∏-´-h-sc A-h-K-Wn®p. Z-en-Xsc sk-\-‰v Aw-K-ßfn¬ t\m-an-t\-‰v sN-ø-W-sa∂pw A-√m-Ø-]-£w {]-t£m`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂pw Z-enXv eo-Kv Pn-√m I-Ω-‰n- tbm-Kw ap∂-dn-bn-∏v \¬-In. Z-en-Xv eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ hn taml≥-Zm-kv A-[y-£-X-h-ln-®p.


{]mtZ-inIw \m-sS-§pw Km-Ôn-Pb´n BtLm-jw

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

]cn-]mSn

„a-t©-cn ]p-√q¿ A-ßm-Sn: F-kv.-ssh.-F-k.v B-Z¿-i hn-iZo-I-c-W k-tΩ-f-\w-˛7.-00 „a-t©-cn Jm-Zn {Km-tam-tZymKv `-h-≥: _-{Io-Zv ta-f ˛ 10.-00 „a-t©-cn hym-]m-c `-h≥: Fkv.-C.-bp. a-fi-ew k-tΩ-f-\w-˛ 2.-00 „a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: sI am-[-h≥-\m-b¿ A-\p-kv-a-c-Whpw am-[y-a sk-an-\m-dpw ˛ kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ ˛3.00

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I CâÀ-hyq tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ Bbp¿-th-Z tIm-f-Pn-se kz-ÿhr-X hn-`m-K-Øn-te-°v Xm¬°m-en-I A-[ym-]-I-cm-hp-∂-Xn\p-≈ C-‚¿-hyq G-gn-\v D-®-°v H-∂-c-°v skm-ssk-‰n Hm^nkn¬ \-S-°pw. D-- -tZym-Km¿-Yn-Iƒ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰v k-ln-Xw lm-Pcm-h-Ww.--Np-cp-ßn-b-Xv A-©ph¿-j-sØ A-[ym-]-\ ]-cn-Nbw th-Ww.--

t\-{X-]-cn-tim-[-\ Iym-w-]v

tIm-´-°¬: sX-∂-e a-fi-ew bq-Øv-tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-°p-∂ ku-P-\y-t\-{X]-cn-tim-[-\ Iym-w-]pw-c-‡-{Kq∏v-\n¿-W-b-hpw _p-[-\m-gv-® cmhn-se 9 \v tIm-gn-s®-\ Fw.--Fkv.] -- n. Iym-w-]n-\v F-Xn¿-h-iw \-S-°pw. sI.--]n.--kn.--kn. P-\-d¬ sk{I-´-dn e-Xn-I kp-`m-jv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ]n C-^v-Xn-Jm-dp≤o≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. c-- -Pn-ÿ sN-tø-≠ \º¿: 9961647161.--

th-ß-c a-fi-ew I¿-j-I tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \SØnb Km-‘n im-¥n-bm-{X

th-ß-c: Po-hn-Xw k-tμ-i-am°n \m-Sn-\v kzm-X-{¥yw t\-Sn-b a-lm-Xva-bp-sS Pz-en-°p-∂ Hm¿a-I-fp-am-bn \m-sS-ßpw Km-‘n-Pb-¥n Zn-\w B-N-cn-®p. s]m-Xpÿ-e-߃ ip-No-I-cn-®pw tZ-ikv-t\-l {]-Xn-⁄-Iƒ ]p-Xp°n-bp-am-Wv ]-e-cpw Km-‘n-Pnsb kv-a-cn-®-Xv. hn-Zy-m`ym-k ÿm-]-\-ß-fpw cm-{„o-b, kmwkv-Im-cn-I, k-∂-≤ kw-L-S-\-Ifpw hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS cm-{„-]n-Xm-hn-s\ kv-a-cn-®p.th-ß-c a-fi-ew I¿-j-I tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`nap-Jy-Øn¬ Km-‘n-P-b-¥n Zn-\Øn¬ 150 Hm-fw {]-h¿-Ø-I-sc A-Wn-\n-c-Øn Km-‘n im-¥nbm-{X F-∂ t]-cn¬ ]-Z-bm-{X kw-L-Sn-∏n-®p. Un.-kn.-kn. sa-

w_¿-am-cm-b F sI \-ko¿, aWn \o-e-t©-cn, ap-l-Ω-Z-en, Ip™p-´n, tKm-]n, dm-^n, \m-k¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. th-ß-c tªm-°v tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-cn-bm-Sv ap-X¬ Nm-°o-cn tdmUv h-sc Km-‘n-kv-ar-Xn bm-{X kw-L-Sn-∏n-®p. Du-c-Iw {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-^n-kv ]-cn-k-c ipNo-I-c-Ww {]-kn-U‚ v ]n sI A-kv -ep D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n lp-ssk≥, sI k-ao-d, ]n kXy-`m-a, hn ssk-\-_, ]n sI Ajv-d-^v, F hn-th-Im-\-μ≥, Fw B¿ tPym-Xn, _-jo¿ Nn-{X-IqSw t\-Xr-Xzw \¬-In.th-ß-c tKƒ-kv shm-t°-j\¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn kvIqƒ F≥.-F-kv.-F-k.v bq-\n-‰n-

]-c-¸-\-§m-Snbn ao³-temdn t]m-kv-än-en-Sn-¨v 20 a-Wn-¡q-dn-te-sd ssh-Zyp-Xn apS§n

ss{U-h-td-bpw ¢o-\-td-bpw kz- s‰m-cp -tem-dn-bn-en-Sn-®- ti-jw ]-c-∏-\-ßm-Sn: ao≥ I-b-‰n-b Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in- _-kvt- Ãm-]n-\S- p-Øp-≈ a-cØ tem-dn ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n-en-Sn- n∏n-®p. ®v X-I¿-∂p. 20 a-Wn-°q-dn-te-sd en-Sn-®v \n¬-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ssh-Zyp-Xn _-‘w \n-e® - p. I-gna-cw I-S-]p-g-In tdm-Un¬ ho™ Zn-hk - w cm-{Xn 1.-30 Hm-sS ]W-Xn-\m¬ tZ-io-b] - m-Xb - n¬ Hc-∏-\-ßm-Sn ]p-Ø≥ ]o-Sn-I-bncp- a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw X-S- em-Wv A-]I - S- w. sIm-®n-bn¬ \ns]-´p. Cu-k-a-bw a-‰p- hm-l-\∂v X-e-t»-cn-bn-te-°v ao≥ I-bsam-∂pw h-cm-Xn-cp-∂X - n-\m¬ Zp‰n h-cn-I-bm-bn-cp-∂ C≥-kn-tetN-fm-cn: \n-b{- ¥-Ww-hn-´ tem-dn c-¥-sam-gn-hm-bn. ao≥-tem-dn‰¿ tem-dn-bm-Wv t]m-kv‰ - n-en-Sn-®- m-ew kz-tZ-in Ipa-s‰m-cp- tem-dn-bn-epw a-cØ - n-epw ss{U-h¿ H-‰∏ Xv. C-Sn-®p. C-Sn-ap-gn-°¬ A-ßm-Sn- ∂-Øv P-b≥ ]-cn-t°¬-°m-sX C-Sn-bp-sS B-Lm-XØ - n¬ Ibn¬ I-gn-™Z- n-hk - w cm-{Xn 11a- c-£-s∏-´p.--- cm-{Xn-bm-b-Xn-\m¬ j-W-ß-fm-bn Nn-X-dn-b Xq-Wp- °m-gn-™Wn-tbm-sS-bm-Wv A-]I - S- a - p-≠m- _-kvt- Ãm-∏n¬ Xn-cs am-bn tem-dn Hm-Sn. 20 a-Wn-°q-dnb-Xv. s]m-∂m-\n-bn¬ \n-∂pw aw- Xpw c-£-bm-bn. tX-™n-∏-ew te-sd-bm-Wv ]-c-∏-\-ßm-Sn-bn¬ Kmem-]p-c-tØ-°v a¬-kyw-I-b- t]m-enkpw ao-©-¥-bn¬ \nssh-Zyp-Xn \n-e-®-Xv. C-∂-se ‰n t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ tem-dn C- ∂pw A-Kv-\n-i-a-\-tk-\-bpw FB-dv a-Wn-tbm-sS ssh-Zyp-Xn ]pSn-ap-gn-°¬ C-d-°-Øn¬ t{_- Øn X-S- w \o-°n-b-m-Wv hm-lao≥ I-b-‰n-b tem-dn ssh-Zyp-Xn t]m-kv-‰n-en-Sn-® \ne-bn¬ - m-KX - w ]p-\c - m-cw-`n- ® - X - v.--°v \-jvS- s - ∏-´Ø - n-s\ Xp-S¿-∂v a- \-KX a-e-∏p-dw: _-kv ss{U-h¿-am¿- \-ÿm-]n-®p. \n-km-c ]-cn-t°-‰ °v tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ]cn-io-e-\w \¬-In. _-kv Hm-Sn°p-tºmƒ {i-≤n-t°-≠ Im-cyß-sf Ip-dn-®pw ]m-en-t°-≠ \nb-a-ß-sf Ip-dn-®pw hn-Z-Kv-Z¿ ¢mskSpØp. kv-]o-Uv K-h¿-W¿ ÿm-]n°p-∂-Xn-s\ Ip-dn-®v ss{U-h¿am¿-°v ¢m-kn¬ t_m-[-h-Xv-I- sh-∂n-bq¿: I-cp-ºn¬ kn am¬ F-∂o A-¥m-cm-j-v{S Xm-cc-Ww \¬-In. s]-cn-¥¬-a-Æ- t^m¿ ¢-∫v Km-‘n P-b-¥n Zn-\- ß-fpw sI A¿-Pp≥(-tI-c-f)-Xpbn-se-bpw Xm-\q-cn-se-bpw _- Øn¬ I-cp-ºn-e-ßm-Sn-bpw ]-cn- S-ßn tZ-io-b Xm-c-ß-fpw a--- -cp-]-tXm-fw k-]-I-S-ß-fp-sS ]-›m-X-e-Øn- k-c-hpw ip-No-I-cn-®p.-\n-jm- ¬k-cn-°p-∂p-≠v.C em-Wv ss{U-h¿-am¿-°v ¢m-kv Zv,\n-bm-kv,a≥-kq¿ kn hn,k- kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂m-bn \¬-Ip-∂-Xv. ]-s¶-Sp-°p-∂ lo¿,k-eo¬,kn-dm-Pv t\-Xr- \nc-h[n t]¿- ]-s¶-Sp-°p-∂p≠v.--ss{U-h¿-am¿-°v 250 cq-]-bpw Xzw \¬-In.s\-bnw-t_m¿-Upw \¬-Ipw. ¢mkn¬ ]-s¶-Sp-°m-Øm-h-sc \Nm-∏-\-ßm-Sn : ]n.-Fw.-F-kv.hw-_¿ ap-X¬ _-kv Hm-Sn-°m≥ F. shm-t°-j\¬ l-b¿ skA-\p-h-Zn-°n-s√-∂v B¿.--Sn.--H °≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \m-j-\¬ Fw ]n A-Pn-Xv-Ip-am¿ ]-d-™p. sI.--F-kv.B -- ¿.--‰n.--kn _-kv ]-≈n-°¬: am-°v _n-kv bq-Øv k¿-ho-kv kv-Io-w, Pq-\n-b¿ sdss{U-h¿ s{S-bv-\¿ tXm-a-kv hn sN- v Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn- Uv-t{Im-k,v kv-Iu-´v F∂n-htPm¨, tPm-b‚ v B¿.--Sn.--H Zn- ‰n sk-an-\m¿ lm-fn¬ sI F≥ bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_m-[--- ¬.F --- . D-Zv-Lm-S- h¬-°-c-W dm-en-bpw thm-f-‚ nep, Fw.--hn.--sF-am-cm-b {]-tam-Zv F Jm-Z¿ Fw.F --- m-en-°-‰v k¿-h-I- b¿-am¿-°p-≈ Hm-dn-b-t‚-j≥ i-¶-c≥, hn A-\p-tam-Zv-Ip-am¿, \w sN-bv-Xp. I Im-Sm-ºp-g F-kv.s-- F ]n hm-kp em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ ¢m-kpw \-S-Øn. {]-[m-\-[ym-]-I≥ kn sP Fw A-_v-Zp¬k-emw ap-Jym-Xn¢m-sk-Sp-Øp.-am-Xyp Km-‘n-P-b-¥n k-tμ-iw Yn-bm-bn-cp-∂p. C .---- ‚¿ \m-j-\¬ sN- v am- \¬-In. thmf‚n-b¿ eo-U¿ Aÿ-am-cm-b hn F hn cm-tP-jv.,-- Rv-Pp-j, B-bn-j ^-lo-a kwB¿ cm-a-\m-Yv `p-h-t\-iz¿, ]n km-cn-®p. A-–p¬ d-jo-Zv A-[ytIm-´-°¬: ap-Pm-ln-Zv kv-‰p- k-c-h-W Ir-jv-W,- Kp-km≥ ln- £-X-h-ln-®p. I-cp-ºn¬ kn t^m¿ ¢-∫v Km-‘nP-b-¥n Zn-\-Øn¬ A-ßm-Sn ip-No-I-cn-°p-∂pU‚ v-kv aq-hv-sa‚ v a-e-∏p-dw shÃv Pn-√m I-Ωn-‰n `m-c-hm-l-lnIƒ. kn-≤o-Jv s]-cn-t©-cn ˛-{]kn-U‚ v, A-–p-k-a-Zv X-øn¬ ˛ sk-{I-´-dn, A-–p-k-emw Xm-\mfq¿ ˛-J-Pm-©n. F≥ Ip-™n-∏, tIm-´-°¬: s]m-Xp-a-cm-a-Øv hsI kn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, kn-dmIp-∏n-s‚ {Km-ao-W- tdm-Uv H-‰Pv tN-te-{º, i-co-^v tIm-∏nØ-h-W ]p-\-cp-≤m-c-W ]-≤-Xnem≥, kn-≤o-Jv A≥-km-cn, Abn-epƒ-s∏-Sp-Øn tIm-´-°¬ \n–p-k-a-Zv-X-øn¬, kn-≤o-Jv s]tbm-P-I-a-fi-e-Øn¬ A-©pcn-t©-cn, bm-kn¿ ]-d-∏q¿ kwtdm-Up-Iƒ-°m-bn H-cp tIm-Sn km-cn-®p.A-©p e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®- s]m-∂m-\n: ]p-d-ßv Ip-f-∏-dXm-bn Fw. ]n. A-–p-k-a-Zv k-a- ºn¬ tdm-Un-\p k-ao-]w I-s≠Zm-\n Fw.--F¬.--F. A-d-n-bn-®p.--am- Øn-b Kp-l Im-e-∏-g-°-ap-≈-XtIm-´-°¬: k-a-kv-X ap-im-h-d dm-°-c ]-©m-b-Øn-se G¿-°- s√-∂v ]-cn-tim-[-\-bn¬ I-s≠Aw-Kw tIm-´q¿ Ip-™m-ap apc-˛-s]m-´≥ tNm-e(15 e-£w),Im- Øn. Xr-iq-cn¬-\n-∂pw F-Ønkveym-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Sm-ºp-g-˛-ap-°n-e-∏o-Sn-I-˛-]-Øm- b ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏n-s‚ ]-cni-d-lp¬ a-hm-Jn-^v ]-fin-X b-I-√v tdm-Uv(25 e-£w),s]m≥- tim-[-\-bn-em-Wv Kp-l B-[pZ¿-kv s]m≥-a-f A-–p¬ Jma-f ]-©m-b-Øn-se A-©m-e- \n-I-sa-∂v I-s≠-Øn-b-Xv. Zn¿ ap-kveym-¿ D-Zv-Lm-S-\w sNPn-tbm-f-Pn h-Ip-∏pw a-e-∏p-d°p-≠v -˛-k-_m≥ tdm-Uv(20 ebv-Xp. Øp\n-s∂-Øn-b t_mw-_v kv£w),tIm¬-°-fw-˛-tIm-X-c-°pN-¶p-sh-´n Su¨ kp-∂n afw tdm-Uv(20 e-£w),F-S-bq¿ ]- Izm-Upw F-kv-I-th-‰¿ D-]-tbmkv-Pn-Zn¬ C-S-hn-´ i-\n-bm-gv-®-I©m-b-Øn-se Fw.--Fw.--F¬.--]n Kn-®v Kp-l-bn-se a-Æv \o-°n ]fn¬ cm-hn-se H-º-X-c ap-X¬ 12 kv-Iqƒ-˛-sh-ßm-Sv tdm-Uv(25 e- cn-tim-[n-®p. F-∂m¬ H-∂-c-aoh-sc-bm-Wv Z¿-kv \-S-°p-I. a-e-∏p-dw ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n h-≈n-°p-∂n¬ kw-L-Sn-∏n-® £w) F-∂n-h-bm-Wv Xp-I A-\p- ‰¿ \o-fw h-cp-∂ ]-®- ss]-∏pw t^m¨: 9847649886.-Km-‘n kv-ar-Xn kw-K-aw km-ln-Xy-Im-c≥ _m-e-N-{μ≥ h-S-t°-S-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Iw-{_-k-dp-a-√m-sX a-s‰m-∂pw h-Zn-® tdm-Up-Iƒ.--

\n-b-{´-Ww-hn-« tem-dn a-säm-cp- tem-dn-bn-epw a-c-¯n-epw C-Sn-¨p--

ss{U-hÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-In

Km-ÔnP-b-´n Zn-\-¯n ]-cn-k-c-ip-No-I-c-Ww \-S-¯n

tZio-b bq-¯v sN-Êv Im-en-¡-än B-cw-`n-¨p

Hm-dn-b-tâ-j³ ¢m-kv

Fw.-F-kv.-Fw `m-c-hm-ln-IÄ

tdm-Up-IÄ-¡v XpI A-\p-h-Zn-¨p

tem-°¬ t]m-en-kn-s‚ A-t\zj-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-s√-∂ ]-cmXn-sb-Xp-S¿-∂m-Wv ]p-\-c-t\zj-W-Øn-\m-bn tI-kv k¿°m¿ ss{Iw-{_m-©n-\v hn-´-Xv. A-t\z-j-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ss{Iw-{_m-©v Un-.-ssh-.-F-kv-.]n. hn Un hn-P-b-Ir-jv-W≥ Aco-∏m-d-bn-se-Øn _m-e-Ir-jvW≥ \m-b-cn¬-\n-∂pw sam-gnsb-Sp-Øp.---

A-Iyp-]w-Mv-NÀ Iymw-]v ]-≈n-°¬: ]-≈n-°¬ _km¿ sdm-´n-]o-Sn-I P-\-tk-h tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-J-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y A-Iyp]w-Mv-N¿- Iymw-]v {i-t≤-b-am-bn .---tX-™-n-∏-ew F-kv. s--- F. ]n at\m-l-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. a--- p-kv-X-^ ]-≈n-°¬ A-[y£-X h-ln-®p. A --- -Iyq-]w-Mv-N-dnÃp-I-fm-b F F d-km-Jn-t‚bpw ^-ko-e d-km-Jn-t‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p Nn-In¬k. km-Zn-Jv, B-_n-Zv, A-_q_-°¿, jp-°q¿,A-_v-Zp¬ d-lvam≥, k-eow, - k-eow, sI ]n _jo¿, sI ap-\o¿ kw-km-cn-®p.---

tN-fm-cn: bp-h-Xn `¿-Xy-ho-´n¬ a-cn-°m-\n-S-bm-b- kw-`-h-Øn¬ A-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n\v. A-co-∏m-d-bn-se sX-ø-Ømw ho-´n¬ _m-e-Ir-jv-W≥ \m-bcp-sS a-Iƒ \n-j(22)bp-sS Zp-cql-a-c-W-sØ ]-‰n-bp-≈ ]p-\-ct\z-j-W-am-Wv ss{Iw-{_m-©v G-‰-Sp-Ø-Xv. 2011 s^-{_p-h-cn 22\m-Wv `¿Xy-ho-´n¬v \n-j Zp-cq-l- km-l-

N-cy-Øn¬ a-cn-®-Xv. I-S-ep-≠n h-´-∏-d-ºn-se Io-gn-√-Øv Ir-jvW-Zm-kp-am-bn hn-hm-lw I-gn™v \m-emw am-k-am-bn-cp-∂p ac-Ww. a-I-fp-sS a-c-W-Øn¬ `¿Øy-ho-´p-Im¿-°p-≈ ]-¶n-s\Ip-dn-®v A-t\z-jn-°-W-sa-∂mh-iy-s]-´v ]n-Xm-hv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In-bn-cp-∂p. Zp-cq-l a-c-W-sØ Ip-dn-®v

Xm-\qÀ a-Þ-ew bq-¯v-eo-Kv c-à-Zm-\ Iymw-]v

Xm-\qÀ tZ-h-[mÀ taÂ-¸m-e-¯n-sâ {]-hr-¯n ]p-tcm-K-an-¡p-¶-p

Xm-\q¿: "P-\m-[n-Im-c h-k-¥Øn-\v \n-em-hn-s‚ sIm-Sn-b-Sbm-fw' {]-ta-b-hp-am-bn Pn-√m apkv-enw-bq-Øv-eo-Kv kw-L-Sn-∏n°p-∂ bp-h-P-\-Pm-Y-bp-sS `m-Kam-bn Km-‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ Xm-\q¿ \n-tbm-P-I a-fi-ew apkv-enw bq-Øv-eo-Kv kw-L-Sn-∏n® c-‡-Zm-\ Iymw-]v {i-t≤-b-ambn. Xn-cq¿ Pn-√m B-iq]-{Xn-bnse a-Z¿ ª-Uv-_m-¶p-am-bn kl-I-cn-®m-Wv \n-tbm-P-I a-fiew bq-Øv-eo-Kv tZ-h-[m¿ F-kv.-Fw.--bp.-]n. kv-Iq-fn¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®-Xv.

Xm-\q¿: Xm-\q¿ tZ-h-[m¿ ta¬∏m-e-Øn-s‚ {]-hr-Øn ]p-tcmK-an-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn sdbn¬-th {Sm-°n-\p ap-I-fn-se ta¬-∏m-e-Øn-s‚ kv-]m-\p-Iƒ ÿm-]n-°-¬ Xp-S-ßn. H-∂-c-h¿j-Øn-te-sd-bm-bn ta¬-∏m-eØn-s‚ {]-hr-Øn B-cw-`n-®n-´v. ]m-e-Øn-s‚ an-\p-°p ]-Wn-Isf-√mw G-I-tZ-iw ]q¿-Øn-bmsb-¶n-epw {Sm-°n-\v ap-I-fn-se kv-]m-\p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂ {]hr-Øn am-{X-am-Wv _m-°n-bp- Xm-\q¿ tZ-h-[m¿ ta¬-∏m-e-Øn-s‚ kv-]m-\p-Iƒ ÿm-]n-°p-∂p ≠m-bn-cp-∂-Xv.

I-©m-hp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in ]n-Sn-bn-Â F-S-°-c: A-™q-dv {Kmw I-©mhp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in FS-°-c t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. a-Yp-c D-kn-emw-s]-´n sZm-´∏-\-°-∂q¿ hm-Kv-\-K¿ B-≠n®m-an (38) B-Wv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. F-S-°-c hn-t√Pv Hm-^nkv ]-cn-k-c-Øv \n-∂pam-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂pw I-©mhv F-Øn-°p-∂ C-S-\n-e-°m-c\m-Wv C-bmƒ. Xn-cq¿ sN-{ºbn¬ Ip-Spw-_-k-ta-Xw hm-S-I ho-´n¬ Xm-a-kn-®v \p-dp-°v I-®h-Sw \-S-Øp-∂-Xn-s‚ a-d-hn-emWv C-bmƒ I-©m-hv tI-c-fØn¬ F-Øn-®n-cp-∂-Xv. I-gn™ Zn-h-kw Xm-\q¿ kz-tZ-in C-{_m-lnw-Ip-´n F-∂ _m-hsb H-∂-c-°n-tem I-©m-hp-ambn F-S-°-c t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-

BÀ-Sv-kv bq-\n-b³ D-Zv-Lm-S-\w th-ß-c: ]n.-]n.-Sn.-Fw.-tIm-f-Pv B¿-Sv-kv bq-\n-b≥ A-Uz. Fw D-a-¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn Sn \n-bm-kv A-[y-£-X h-ln-®p. sI sI a≥-kq¿-tImb, F≥ ssk-Xp, ]n k-ao-d kwkm-cn-®p.-

3

ku-P-\y t\-{X-]-cn-tim-[-\ Iym-w-]v tIm-´-°¬: sX-∂-e a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-s®\-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y t\-{X-]-cn-tim-[-\-bpw Xn-an-c i-kv-{X-{In-b-bpw {i-t≤-b-ambn. Iym-w-]v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n C-^v-Xn-Jm-dp-≤o≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sX-∂-e a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-kn-U-‚ v sI hn ssk-Xm-en A-[y-£-X h-ln-®p. Iym-w]n¬ 15 t]¿-°v ku-P-\y Xn-an-c i-kv-{X-{In-b \-S-Øn. hn Sn A-Iv-_¿, A-\ojv, _p-jv-dp-≤o≥,jm-Pp, {io-PnØv, A-en-tam≥, jm-P-lm≥, Pb-cm-Pv, d-ao-kv, Pn-tX-jv, C-kvam-bn¬ kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

tIm-´-°¬ Ip-‰n-∏p-d-Øp-Im-hv \¿-Ø-cn-kw-Ko-X D¬k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-c-tßdnb sh-®q¿ i-¶-dn-s‚ hm-bv-]m-´v

b-p-h-Xn-sb Xo-h-−n-bnÂ-\n-¶p ho-W \n-e-bn I-s−-¯n Ip-‰n-∏p-dw: b-p-h-Xn-sb Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ Xo-h-≠nbn¬-\n-∂p ho-W \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-sebm-Wv X-e-t»-cn kz-tZ-in-\n-bm-b C-cp-]-Øn-aq-∂p-Im-cn-sb Ip-‰n-∏p-dw d-bn¬-∏m-f-Øn¬ ]-cn-t°-‰ \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. t]m-en-kv \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. X-e-t»-cn-bn¬-\n-∂pw sN-ss∂-bn-te-°p-≈ h-≠n-bn¬ I-b-dn-b-Xm-Wv C-h-sc-∂p ]-d-bp-∂p. X-\n-°v ]-cm-Xn-sbm∂p-an-s√-∂pw ]-d-™v bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬-\n-∂p t]mb-Xm-bn hnh-c-ap≠v.

k-am-[m-\-tbm-K-¯nÂ- \n-¶v kn.-]n.-Fw. hn-«p-\n-¶p

Xm-\q¿: Km-‘n P-b-¥n Zn-\-Øn¬ k-am-[m-\w \n-e-\n¿-Øp∂-Xn-\v H-gq-cn¬ B¿.-Un.-H-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-fn-®p tN¿-Ø -tbm-K-Øn¬- \n-∂pw kn.-]n.-Fw. hn-´p-\n-∂p. I-gn™ Zn-h-k-ß-fn¬ H-gq-cn-ep-≠m-b A-{I-a kw-`-h-ß-fn¬ t]m-en-kv G-I-]-£o-b-am-b \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈p-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv k-am-[m-\ tbm-K-Øn¬-\n-∂pw hn-´p\n-∂-Xv. 1995 ¬ H-gq¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v sX-c-s™-Sp∏n¬ F¬.-Un.-F-^n-s\ hn-im-e-ap-∂-Wn-bp-am-bv t\-cn-´ _n.-sP.-]n. Xnc-s™-Sp-∏n¬ tXm-‰ \n-cm-i-bn¬ kn.-]n.-Fw. tem-°¬ sk-{I-´-dn Dƒ-∏-sS-bp-≈-h-sc B-{I-an-®v ]-cnt°¬-∏n-®n-cp-∂p. A-Xn-\p-ti-j-hpw \n-c-h-[n A-{I-a-߃ _n.-sP.-]n. \-SØn-bn-´pw t]m-en-kv \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®n-s√-∂p kn.-]n.Fw. `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. bp.-Un.-F-^pw Fw.-F¬.-F. A-S-°-ap-≈-h-cp-sS ]-tcm-£am-b ]n-¥p-W A-{I-a-Øn-\v ]n-∂n-ep-s≠-∂pw C-h¿ ]-d™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sI Sn F-kv _m-_p, hn _nPp, sI F-kv I-cow, kn i-in-Ip-am¿, A-iv-d-^v tIm-dm-Sv, F jw-kp-±o≥ ]-s¶-Sp-Øp.

]p-d-§n-se Kp-l]-cn-tim-[-\-bn Ime ¸ g ¡ a ns ö v Is −¯  t]m-en-kv A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n

]-Þn-X ZÀ-kv

bp-h-XnbpsS a-cWw: A-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n-\v

s‚-bpw th-ß-c km-aq-ln-Imtcm-Ky tI-{μ-Øn-s‚-bpw c-‡Zm-\ k-tμ-i dm-en-bpw B-ip-]{Xn ]-cn-k-c ip-No-I-c-W-hpw \S-Øn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI ]n l-ko-\ ^-k¬ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F sI k-eow, sI A-e-hn°p-´n, tUm. kn F-®v l-^o-kpd-lv-am≥, F≥ Sn ssa-aq-\, sI kp-{_-“-Wy≥, F≥ Fw dn-Pojv kw-km-cn-®p. I-Æ-aw-K-ew ta\-\-°¬ kmw-kv-Im-cn-I th-Znb N-cn-{X t]m-kv-‰¿ {]-Z¿-i-\w \-S-Øn. hm¿-Uv Aw-Kw kn A\q-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F ]n kp-[o-jv, kn k-Xo-jv-_m_p, ]n Fw _-Z-dp-±o≥, F ]n hn≥-kn-Øv, kn cw-Pn-Øv t\-XrXzw \¬-In.-

kozhikode/MLW

I-s≠-Øn-bn-√. Kp-l B-cp- \n-¿-an-®p-sh-∂Xv C-\n-bpw I-s≠-Øm-\m-hmØ-Xv Zp-cq-l-X h¿-[n-∏n-°p∂p. s]m-∂m-\n kn.-sF. A–p¬-ap-\o-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Kp-l-sb-°p-dn-®v A-t\zj-Ww B-cw-`n-®p. aq-∂-c-ao-‰¿ B-g-ap-≠m-bn-cp-∂ Kp-l H-º-Xc-ao-‰¿ Xm-gv-Øn Ip-gn-®p t\m°n ]-cn-tim-[n-®p. C-∂-se c≠n-\v Xp-S-ßn-b ]-cn-tim-[-\ B-dp-a-Wn-°m-Wv A-h-km-\n-®Xv. Xn-¶-fm-gv-N-bm-Wv Kp-l Is≠-Øn-b-Xv. B-bp-[-ß-tfm

t_mw-t_m kq-£n-°m-\m-hWw Kp-l-\n¿-an-®-sX-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ {]m-Y-an-I \n-K-a\w. Kp-l-bp-sS \n¿-am-W-Øn\p-]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®-h-sc DS≥ I-s≠-Ø-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

e-l-cn t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

th-ß-c: A-®-\-º-ew Kym-Mv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ e-lc - n t_m-[-h¬-°-c-Ww \-S-Øn. apkvX - ^ - , ap-ln-\p-±o≥, A-Pva - ¬, ssk-Xp, A-–p-´n, Ip-™n-sambvX - o≥, C-{_m-lnw kw-km-cn-®p.

I¡q-kv am-en-\yw hb-en H-gp-¡n tIm-´-°¬: h-b-en¬ I-°q-kv am-en-\yw H-gp-°n-b-Xm-bn ]-cm-Xn.--

Im-h-Xn-°-fw \-S-h-c-ºn-em-Wv I-°q-kv am-en-\yw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ -- m¿ \-´ ]m-S-Øm-Wv am-en-\yw X≈nb-Xv.-bn-cp-∂p. C- am-en-\yw X-≈n-b-Xv. R bmƒ \¬- Zp¿-K-‘w aq-ew bm-{X-°m¿-°v aq-°p-s]m-stØ-≠ A-h-ÿIn-b hn-h-c- bmWv.-ß-fp-sS ASn-ÿm-\Øn¬ t]men-kv \-SØn-b At\-z-j-WØn-em-Wv B-≠n-®man ]n-Sn-bnem-b-Xv. \n-e-ºq¿ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b C-bm-sf dnam≥Uv sN-bv-Xp. F-S-°-c Fkv.-sF. tPym-Xo-μ¿-Ip-am¿, kvs]-j¬ kv-Izm-Uv Aw-Kw Fw A-ssk-\m¿, ko-\n-b¿ kn.--]n.H Kn-co-jv-Ip-am¿, kn.--]n.-H. Pm_n¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.


{]mtZ-inIw Im-fn-Im-hv t»m-¡n hn-I-k-\hm-c¯n\v XpS¡w kn.F-¨v.kn. hn-I-k-\w th-K-¯n-em-¡pw

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

kozhikode/MLE

]cn-]mSn

„a-t©-cn ]p-√q¿ A-ßm-Sn:

F-kv.ssh.F-kv B-Z¿-i hn-iZo-I-c-W k-tΩ-f-\w-˛7.00 „a-t©-cn Jm-Zn {Km-tam-tZymKv `-h-≥: _-{Io-Zv ta-f ˛ 10.00 „a-t©-cn hym-]m-c `-h≥: F-kv.C.bp. a-fi-ew k-tΩ-f\w-˛ 2.00 „a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: sI am-[-h≥-\m-b¿ A-\p-kv-a-c-Whpw am-[y-a sk-an-\m-dpw ˛ kv]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ ˛3.00

Adnbn-¸pIÄ

kv-IqÄ I¬-ho-\À-am-cp-sS tbm-Kw

Km-‘n P-b-¥n-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v e-l-cn-s°-Xn-tc a-e-∏p-d-Øv s]-cn-¥¬-aÆ - : D-]P - n-√b - n-se \-S-Øn-b Iq-´-tbm-´w F¬.]n,bp.]n, F-®v.F-kv, lb¿ sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ am-Xvkv ¢-_v I¨-ho-\¿-am-cp-sS tbm-Kw C-∂v 2.30\pw k-b≥-kv ¢-_v I¨-ho-\¿-am-cp-sS tbm-Kw \m-sf 2.30\pw F.C.F Hm-^n-kv Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ tN-cpw.

^n-kn-¡Â k-b³-kv A-[ym-]-I H-gn-hv

a-e-∏p-dw: a-t©-cn t_m-bv-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fnse ^n-kn-°¬ k-b≥-kv A[ym-]-I H-gn-hn-te-°v H-Iv-t‰m_¿ \m-en-\v Iq-Sn-°m-gv-N \-SØpw. Xm-Xv-]-cy-ap-≈-h¿ tbmKy-Xm k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn cm-hn-se 10 \v F-Ø-Ww.

]pÂ-¸-ä-bn 1.7 tIm-Sn-bp-sS Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-

a-t©-cn: h-cƒ-® t\-cn-Sp-∂-Xn\p ]p¬-∏-‰ {Km-a-∏-©m-b-Øv 17 tIm-Sn-bp-sS k-a-{K Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn X-øm-dm-°p-∂p. 26 P-e\n-[n ]-≤-Xn-Iƒ, 10 kz-P¬-[mc ]-≤-Xn-Iƒ, B-dv sN-dp-In-S Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ, Fkv.kn ]-≤-Xn F-∂n-h-bm-Wv ]a-e-∏p-dw: B-\-°-bw {Km-a ]©m-b-Øv tI-c-tfm-’-hw B- ©m-Øn-ep-≈-Xv. A-h-ti-jn-°p-∂ {]-tZ-idv,13 Xo-b-Xn-I-fn¬ ]-¥-√q¿ lIp-Sn-sh-≈-sa-Ønb¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \- ß-fn¬ S-°pw. a-’-cm¿-Yn-Iƒ H-Iv-t‰m- °m≥ 17 tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn_¿ A-©n-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\Iw ]-©m-b-Øv Hm-^o-kn¬ A-t]-£ \¬-I-Ww.

Iƒ Aw-Ko-Im-c-Øn-\p k-a¿-∏n®p. 2.5 tIm-Sn-cq-] kv-s]-jy¬ tIm-tºm-W‚ v πm-\n-epw 3.5 tIm-Sn-cq-] ssa-t\m-cn-‰n kv-Ioan-epw {Xn-X-e ]-©m-b-Øv, hcƒ-®m ^-≠n-ep-am-Wv Dƒ-s∏-SpØn-b-Xv. c-≠v ]-´n-I-Pm-Xn tImf-\n-I-fn¬ In-W-dpw hm-´¿ Sm¶pw ÿm-]n-°m≥ Aw-Ko-Im-cw e-`n-®p. 2015 Hm-sS ]p¬-∏-‰ k-ºq¿W P-e-hn-`-h ]-©m-b-Øm-°m-

cm-a-]p-cw: {Km-a-hn-I-k-\ hmcm-tLm-jw a-e-∏p-dw Pn-√m-Xe D-Zv-Lm-S-\-hpw ip-No-I-c-W hm-cm-N-c-W-hpw a-¶-S tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ cm-a-]p-c-sØ Hm-^n-kv ]-cn-k-c-Øv \-S-∂p. Sn F A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tªm-°v {]-kn-U‚ v ]n Dkv-am≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥

bp sI A-_q-_-°¿, _n.Un.H Fw tKm-hn-μ-cm-Pv, tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. ]n d-kn-b, {Km-a-]-©m-b-Øv {]kn-U‚p-am-cm-b Fw Sn k-eo\, ]n kp-ss_-Z, A-√q¿ lssk-\m¿, Sn F I-cow, ]n ap-lΩ-Zv, kn ap-c-fo-[-c≥, ]n ap-\o-d ap-kv-X-^, sI cm-P-tKm-]m¬, sI ]n A-\n¬-Ip-am¿ ]-s¶-SpØp.

B-\-¡-bw {Km-a¸-©m-b-¯v tI-c-tfm-Âk-hw

Izn-kv aÂ-k-cw

{Km-a-hn-I-k-\hm-cm-tLm-jw XpS§n

s]-cn-¥¬-aÆ - : D-]P - n-√b - n-se F¬.]n. kvI - qƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ I-W° - v Izn-kv a¬-kc - w A-©n-\v cm-hn-se 10\pw bp.]n hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ I-W° - v Izn-kv a¬-kc - w 11.30\pw s]-cn¥¬-aÆ - K-h. tK-ƒk - v l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ \-S°pw. ssl-kI v- qƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°p-≈ I-W° - v Izn-kv a¬k-cw 10\v cm-hn-se ]-Øn-\pw lb¿ sk-°≥-Ud - n hn-Zym-¿Y - nIƒ-°v 11.30\pw F.C.H Hm-^nkv Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ \-S° - pw. a-e-∏p-dw: bm-ºp C-kv-em-an-Iv sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ \n¿-[-\-cma-t©-cn: B-\-°-bw {Km-a-∏b a-Zvd-km A--[ym-]-I¿-°p \¬©m-b-Øn-se sXm-gn¬-c-ln-X - Ip-∂ k-lm-b-^-≠v hn-X-c-Ww th-X-\w aq-∂v, \m-ev, A-©v Xn- ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lmø-Xn-I-fn¬ cm-hn-se 11 ap-X¬ _v X-߃ \n¿-hln-®p. a-X-]-Thn-X-c-Ww sN-øpw. \ ta-J-e-bn¬ B-flm¿-∞ tkF-S-h-Æ: F-S-h-Æ {Km-a ]h-\w sN-øp-∂-tXm-sSm-∏w {]©m-b-Øn¬ sXm-gn¬ c-ln-Xt_m-[-\ cw-K-Øv tk-h-\ a-\th-X-\w tdmƒ \-º¿ 751 apt m-sS {]-h¿-Øn-°p-∂ a-X-]X¬ 1025 h-sc-bp-≈-h¿-°v fin-X-sc-bm-Wv k-lm-b-Øn3\pw, 1026 ap-X¬ 4\pw hn-X-c\m-bn Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. sI Ww sN-øp-∂-Xm-Wv. B-[m¿, sI B-_n-Zv lp-kbv≥ X-߃ A-°u-≠v \-º¿ F-∂n-h lm- A-≤y-£-X h-ln-®p. P-cm-t°-≠-Xm-sW-∂v sk-{I-´sk-bv-X-e-hn ap-kv-eym¿ Imdn A-dn-bn-®p.fm-hv, l-k≥ k-Jm-^n ]q-t°m´q¿, k-eow F-S-°-c, sam-bv-Xp au-e-hn a-°n-bm-Sv, Fw ]n ap-lΩ-Zv ap-kv-eym¿ I-Sp-ß-√q¿, A-

aZvdkm A-[ym-]-I-^-−v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

sXm-gnÂ-c-ln-X -th-X-\w

bp-hm-hn-s\ Im-Wm-\n-sÃ-¶v ]-cm-Xn

a-t©-cn: tPm-en-°m-bn Pn-√-bnse-Øn-b _w-Km-fn- bp-hm-hn-s\ Im-Wm-\n-s√-∂v ]-cm-Xn. sh-Ãv _w-Kmƒ sa-Un-\m-]q¿ ]m≥-kvI-c-Ip-dm au-P _-eq¨ C-{am≥ A-en-bp-sS a-I≥ \q¿-ap-l-Ω-Zv A-en(26)s\-bm-Wv ap-X¬ ImWm-Xm-b-Xv. C-bm-fp-sS `m-cymk-tlm-Z-c≥ ssk-Zv Ip-_m-Z-enbm-Wv a-t©-cn s]m-eo-kn¬ ]cm-Xn \¬-In-b-Xv. ]q-t°m-´q¿ A-d-h-¶-c-bn¬ ^¿-Æo-®¿ tPmen sN-bv-Xp h-cn-I-bm-bn-cp-∂ \q¿-ap-l-Ω-Zv A-en C-°-gn-™ k-]v-Xw-_¿ 17 \v \m-´n-te-s°∂p ]-d-™v t]m-b-Xm-Wv.

ip-No-I-c-n-¨p B-en-∏-d-ºv: F-kv.Un.]n.sF. B-en-∏-d-ºv ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Km‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ B-\-aßm-Sv hn-t√-Pv Hm-^n-kv ]-cn-k-cw ip-No-I-c-n-®p. s]-cn-¥¬-a-Æ a-fi-ew sk-{I-´-dn \n-km¿ B\-a-ßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn in-lm_v H-S-a-e , a-fi-ew I-Ωn-‰n-bwK-am-b sXm-ß-Øv j-co-^v, sI ]n j-_o¿, ap-Po-_v, ap-kv-X-^, sI \u-^¬ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Im-fn-Im-hv: tªm-°v ]-©m-bØn¬ H-cm-gN v- \o-≠p\n¬-°p-∂ hn-Ik - \ - hm-cØ - n-\p Xp-S° - w Ipdn-®p. tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v a-dn-b° - p-´n D-ZL v- m-S\ - w sNbvX - p. Cu am-kw aq-∂n-\v sF.F.ssh. ho-Sp-If - p-sS Xmt°m¬-Zm-\h - pw t_m-[h - ¬-°c - W ¢m-kpw \m-en-\v {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏ - v ]-≤X - n s{]m-PŒ - v ao‰n-Mpw ]p-Xn-b ]-Wn-bp-sS Xp-S° - hpw A-©n-\v F-kv.sF.Pn, Fkv.F-®v.Pn, F-kv.Pn.F-kv.ssh Kp-Wt- `m-‡m-°ƒ-°p t_m-[h¬-°c - W - w, B-dn-\v F-kv.Pn.Fkv.ssh. hm-b] v- m dn-°h - d - n, G-gn\p F-kv.F-®v.Pn. s\¬-Ir-jn hnf-sh-Sp-∏v, F-´n-\v sF.kn.Un.F-

ko-kv Zm-cn-an \n-e-ºq¿, ap-kv-X^ sam-d-bq¿, A-–p¬ I-cow ]pg-°m-´n-cn, h-Sn-»o-cn A-_p-_°¿ lm-Pn, A-–p- -emw sam-dbq¿, lm-cn-kv ]q-t°m-´q¿ kwkm-cn-®p.-

kw-c-£-Wk-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p s]-cn-¥¬-a-Æ: C-kv-em-an-I iØn-s\-Xn-tc hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂pw D-b¿-∂p-h-cp-∂ hnhm-Z-߃ {]-Xn-I-cn-°m≥ s]-cn¥¬-a-Æ ta-J-e i-co-A-Øv kw-c-£-W k-an-Xn cq-]o-I-cn®p. k-a-kv-X t]m-j-I L-S-Iß-fn-se {]-h¿-Ø-I-cp-sS tbmK-Øn¬ Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv Camw ap-l-Ω-Z-en ss^-kn A-ºe-°-S-hv A-[y-£-X-h-ln-®p.

cm-Xn. H-en-∏p-g hm-S-bn¬ ap-l-Ω-Zv l-\o-^-bp-sS ho-Sn-t\m-Sp tN¿∂p-≈ In-W-dn-em-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn km-aq-ln-I hn-cp≤¿ Nm-W-Iw X-≈n-b-Xv. l-\o^-bpw Ip-Spw-_-hpw Ip-Sn-sh≈w ti-J-cn-°p-∂ In-W-dn-emWv Nm-W-Iw I-e-°n a-en-\-am°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ap-l-Ω-Zv lta-em-‰q¿: ho-´p-h-f-∏n-se In-W- \o-^ ta-em-‰q¿ t]m-en-kn¬ ]dn¬ Nm-W-Iw X-≈n-b-Xm-bn ]- cm-Xn \¬-In. \m-Wv e-£yw. {Km-a-]-©m-Øv tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v H ]n A-en-_m-∏p A-[y-£-X-h-ln®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v I-t√߬ \p-kv-do-\ tamƒ, ]m-d ssk-X-e-hn kw-km-cn-®p.

Nm-W-Iw X-Ån-b-Xm-bn ]-cm-Xn

k-ta-Xw hm-SI ho-´n¬ Xma-kn-®v \p-dp°v I-®-h-Sw \- S - Ø p- ∂ - X ns‚ a-d-hn-emWv C-bmƒ I©m-hv tI-c-fØn¬ F-ØnB-≠n-®m-an ®n-cp-∂-Xv. Ign-™ Zn-h-kw Xm-\q¿ kz-tZ-in C-{_m-lnw-Ip-´n F-∂ _m-hsb H-∂-c-°n-tem I-©m-hp-ambn F-S-°-c t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-

Im-fn-Im-hv: \n-e-ºq¿ s]-cpw-]nem-hv kw-ÿm-\ ]m-X-bn¬ I√m-aq-e A-ßm-Sn-°p k-ao-]w amen-\y-߃ sIm-≠ph-∂p X-≈p∂-Xv Xp-S-cp-∂p. tdm-Un-eq-sS aq-°v s]m-ØmsX \-S-°m≥ I-gn-bm-Ø ÿnXn-bm-Wv. I-√m-aq-e Pp-am-a-kv-PnZn-\v ap-∂n-em-Wv tdm-U-cn-In¬ am-en-\y-߃ Ip-an-™v Iq-ºm-cam-bn-cn-°p-∂-Xv. a-’y amw-kß-fp-sS A-h-in-„-ß-fpw I-S-Ifn¬ \n-∂p-≈ am-en-\y-ß-fpw A-ßm-Sn-tbm-Sv tN¿-∂ ÿ-eØm-Wv X-≈p-∂-Xv. k- a o- ] - ÿ - e - ß - f n- t e- b pw hn-hm-lw t]m-ep-≈ k¬-°m-cß-fp-sS A-h-in-„-ß-fpw I-√maq-e tdm-U-cn-In-em-Wv X-≈p-∂Xv. A-Sp-Øn-sS-bm-bn Zq-c-ÿ-eß-fn¬ \n-∂v hm-l-\-Øn¬ sIm-≠v h-∂v am-en-\yw X-≈p∂-Xpw ]-Xn-hm-bn-´p-≠v. tNm-°m-Sv ]-©m-b-Øn¬ amen-\y-߃ kw-kv-I-cn-°m≥ kw-hn-[m-\-an-√m-Ø-Xm-Wv amen-\y-߃ tdm-Un¬ X-≈m≥ Im-c-Ww. tdm-Un¬ am-en-\y-߃ X≈p-∂-Xn-s\-Xn-sc P-\-Io-b {]-

Sn-bn-cp-∂p. C-bmƒ \¬-In-b hn-h-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ t]m-eo-kv \-S-Øn-b At\-z-j-W-Øn-em-Wv B-≠n-®man ]n-Sn-bn-em-b-Xv. \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b C-bm-sf dn-am‚ v sNbv-Xp. F-S-°-c F-kv.sF tPymXo-μ¿-Ip-am¿, kv-s]-jy¬ kvIzm-Uv Aw-Kw Fw A-ssk\m¿, ko-\n-b¿ kn.-]n.H Kn-cojv-Ip-am¿, kn.-]n.H Pm-_n¿ F∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]-Xn-sb ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

\n-e-¼q-cn-se {Sm-^n-Iv kn-á sse-äp-IÄ {]-hÀ-¯n-¨p-Xp-S-§n \n-e-ºq-¿: Xn-c-t°-dn-b kn. F≥. -Pn tdm-Un-se K-Xm-K-XIp-cp-°v H-gn-hm-°m-\m-bn ÿm]n-® {Sm-^n-Iv kn-·¬ sse-‰pIƒ D-ZvL - m-S\ - w Du¿-P˛- K - X - m-KX h-Ip-∏v a-{¥n B-cym-S≥ - ap-lΩ-Zv \n¿-hl - n-®p. {Sm-^n-Iv \n-ba-߃ I¿-i-\-am-°p-∂-Xv k-aq-

l-Øn-s‚ \-∑-°v th-≠n-bmsW-∂v a-{¥n ]-d™ p. ku-tcm¿-PØ - n¬ {]-h¿-Øn°p-∂ {Sm-^n-Iv kn-·¬ sse-‰pIƒ K-Xm-KX - h-Ip-∏v a-{¥n sNb¿-am-\m-b tdm-Uv tk-^v-‰n AtXm-dn-‰n-bp-sS ^-≠n¬ \n-∂p-amWv A-\p-hZ- n-®X - v. \n-eº - q-cn-epw

kv. sI-´n-tSm-ZvL - m-S\ - h - pw \-S°pw. H-cm-gvN - ° - m-ew tªm-°v ]©m-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ ip-No-Ic - W {]-h¿-Ø\ - w- \-SØpw. F-S∏ - ‰ - {Km-a∏ - © - m-bØ - v

sXm-gn-em-fn-I-fp-sS kw-K-a-w F-S-°-c: Km-‘n-P-b-¥n Zn-\m-Nc-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn F-S-°-c I-cp-s\-®n-bn¬ sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS kw-K-a-hpw, Hu-j-[-k-kyw \-´p-]n-Sn-∏n-°epw \-S-Øn. 100 sXm-gn¬-Zn-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿-°v Hm-Wt°m-Sn \¬-In B-Z-cn-®p. I-cps\-®n en-‰n¬ ^v-f-h¿ kv-°qƒ ]-cn-k-cw ip-No-I-cn-®p. F-S-°c {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v H -Sn sP-bnw-kv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. hm¿-Uv sa-º¿ \-dp-°n¬ c-ho-{μ≥ A-[y-£-\m-bn. hm¿Uv sa-º¿-am-cm-b ]n tam-l-\≥, k-do-\ ap-l-Ω-Zm-en, ]n-F≥ hnem-kn-\n, d-kn-b sXm-≠n-bn¬, dp-Jn-b _-°¿, D-j cm-P≥, hn hn {]-km-Zv kw-km-cn-®p.

I-Ãm-aq-e A-§m-Sn-¡v k-ao-]w am-en-\yw hm-l-\-¯n sIm-−ph-¶v X-Åp-¶p

I-©m-hp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in ]n-Sn-bn-Â F-S-°-c: A-™q-dv {Kmw I©m-hp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZin F-S-°-c t]m-enkn-s‚ ]n-Snbn-em-bn. a-Yp-c D-kn-emw-s]-´n sZm-´-∏-\-°-∂q¿ hm-Kv-\-K¿ B-≠n-®m-an (38) B-Wv F-S-°c t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-bXv. F-S-°-c hn-t√-Pv Hm-^o-kv ]-cn-k-c-Øv \n-∂p-am-Wv Cbmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. X-an-gv-\m´n¬ \n-∂pw I-©m-hv F-Øn°p-∂ C-S-\n-e-°m-c-\m-Wv Cbmƒ. Xn-cq¿ sN-{º-bn¬ Ip-Spw-_-

Im-fn-Im-hv: Cu h¿-jw I-ΩyqWn-‰n sl¬-Øv sk‚-dm-bn Db¿-Øn-b Im-fn-Im-hv B-ip-]{Xn-bp-sS hn-I-k-\w th-K-Ønem-°p-sa-∂p tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v a-dn-b° - p-´n ]-d™p. hr-≤c - p-sS-bpw hn-Ie - mw-Kc - psS-bpw Nn-In¬-k-°m-bp≈ hm¿-Un\m-bn 15 e-£w cq-] \o-

Xm-sg N-¥° - p-∂n-ep-am-Wv sse‰p-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. Pn-√m hn-Ik-\ k-an-Xn Aw-Kw hn F I-cow, Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-amcm-b ]m-tem-fn sa-l_ - q-_v, _m_p tam-l-\-°p-dp-∏v, ]-fln-\n tKm-]n-\m-Yv, \n-e-ºq¿ kn.-sF. F ]n N-{μ≥ k - w-km-cn-®p.

Km-‘n-P-b-¥n-tbm-S-\p-_-‘n-®v a-t©-cn {Ko≥-hm-en A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ Im-h-\q-¿ ]n.F-®v.knbn-¬ \-S-∂ ip-No-I-c-W-Zn-\m-N-c-Ww sa-Un-°-¬ Hm-^nk-¿ tUm. kv-an-Xm d-lv-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ho-Xn-Iq-«n tdm-Un-se h-f-hv H-gn-hm-¡n h-≠q¿: h-≠q¿ a-t©-cn tdmUn-se F-dn-bm-Sv kv-Iqƒ ]-Sn A-]-I-S h-f-hv F-dn-bm-Sv sI.Sn.sI.Fw. ¢-∫v {]-h¿-ØI-cpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v ho-XnIq-´n. tdm-U-cn-In-se a¨-Xn-´

sP.kn._n. D-]-tbm-Kn-®v \n-cØn-bm-Wv ho-Xn Iq-´n-b-Xv. C-hn-sS sIm-Spw-h-f-hpw C-d°-hp-am-bn-cp-∂p. H-t´-sd A-]I-S-ß-fp-≠m-bn-´p-≠v. \n-th-Z-\߃ \¬-In-bn-´pw ^-ew Im-

Wm-Xm-b-tXm-sS-bm-Wv ]n-cn-shSp-Øv h-f-hv \n-h¿-Øn-b-Xv. at©-cn `m-K-Øv \n-∂v h-cp-∂ hml-\-ß-fp-sS Im-gv-N a-d-®n-cp-∂ tdm-U-cn-In-se Im-Spw sh-´n \o°n.

km-\n-‰d - n I-Ωyq-Wn-‰n tImw-πI - vkv {]-hr-Øn D-ZL v- m-S\ - h - pw tªm°v Um-‰ X-øm-dm-°¬ D-ZL v- m-S\ - hpw F-´n-\p \-S° - pw. Im-fn-Im-hv ]-©m-bØ - v {]-kn-

B-Zn-hm-kn-I-f-S-°w 500¬]-cw tcm-Kn-Iƒ Zn-hk - h - pw H.]nbn-se-Øp-∂p-≠v. 30 tcm-Kn-Isf In-S-Øn Nn-In¬-kn-°m-\p≈ ku-Ic - y-am-Wv C-t∏m-gp-≈Xv. ssK-\-t°m-f-Pn-bp-tS-bpw Ip-´n-If - p-tS-bpw tUm-Œ¿-am-sc \n-ba - n-°W - s - a-∂v B-ip-]{- Xn hn-I-k-\ k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. U‚ v B-en-∏‰ - P-ao-e A-[y-£X-hl - n-®p. tªm-°v sk-{I-´d - n sI ap-lΩ - Z- v A-–p-dk - m-Jv, saw_¿-am-cm-b tPm-Pn sI A-eI - vkv, sI Ip-™m≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Imw-]-kv {^-≠n¬ tN¿-∂-h¿-°v G-d-\m-Sv- G-cn-bm ssh-kv {]-kn-U-‚ v c-ao-kv- C-cn-th-‰n sa-w_¿-jn-∏v \¬-Ip-∂p

I-cn-¸qÀ `q-an G-sä-Sp-¡Â: hn-Zym-e-b-§Ä DÄ-s¸-«-Xv \nÀ-`m-Ky-I-cw-þ Imw-]-kv -{^-−v sIm-t≠m-´n: I-cn- ∏ - q¿ hn-am-\Ø - m-hf - w ÿ-ew G-s‰-Sp-°en¬ hn-Zym-eb - ß - ƒ Dƒ-s]-´X - v \n¿-`m-Ky-Ic - a - m-sW-∂p Imw]-kv- {^-≠v sIm-t≠m-´n G-cn-b. d¨-th hn-Ik - \ - Ø - n-\v `q-an G-s‰-Sp-°p-∂X - n¬ sIm-t≠m-´n-bn-se k¿-°m¿ ta-Je - b - nse G-I l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvI - q-fm-b ta-eß - m-Sn K-h.shmt°-jW - ¬ l-b¿- sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b Ah-ÿb - m-Wp-≈X - v. k¿-°mcn-s‚ A-dn-thm-Sp-Iq-Sn hn-Zym¿-YnI-fp-sS kz-]v\ - ß - f - p-sS Nn-dI - c - n-bp-∂h - ¿-s°-Xn-sc i-‡a - mbn {]-Xn-Ic - n-°p-sa-∂pw k-ac - a - p-JØ - p-≈ kvI - qƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°v Imw-]k - v- {^-≠n-s‚ ]q¿-W ]n-¥p-Wb - p-≠m-Ip-sa∂pw Imw-]k - v {- ^-≠v sIm-t≠m-´n G-cn-b {]-kn-U‚ v C-Pmkv A-kve - w, sk-{I-´d - n ^-ke - p¬ A-Iv_ - ¿ A-dn-bn-®p. G-cnb {]-kn-U‚ v C-Pm-kv A-kve - mw, sk-{I-´d - n ^-ke - p¬ A-Iv_¿, ap-lΩ - Z- v j-low, \q-dp-ka - m≥ kw-km-cn-®p.

hm-l-\-]-cn-tim-[-\: s]cn-´Âa-®-bn 40 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv I-√m-aq-e tdm-U-cn-In¬ Kp-Uv-kv Hm-t´m-bn¬\n∂v am-en-\y-߃ X-≈p-∂p t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v w ip-No-I-c-n-®p. \m-´p-Im¿ ]-d-™p. s]-cn-¥¬-a-Æ a-fi-ew sk-{I-´-dn \n-km¿ B-\-a-ßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-bØv sk-{I-´-dn in-lm-_v H-S-a-e B-en-∏-d-ºv: F-kv.Un.]n.sF , a-fi-ew I-Ωn-‰n-bw-K-am-b B-en-∏-d-ºv ]-©m-b-Øv I-Ωn- sXm-ß-Øv j-co-^v, ]-©m-b‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Km- Øv I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fm-b sI ]n ‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ B-\-a- j-_o¿, ap-Po-_v, ap-kv-X-^, sI ßm-Sv hn-t√-Pv Hm-^n-kv ]-cn-k-c- \u-^¬ t\-Xr-Xzw \¬-In.

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kv ]-cn-k-c-w ip-No-I-c-n-¨p

F-kv.Un.]n.sF-bn tNÀ-¶p F-S-h-Æ: hn-hn-[ cm-{„o-b ]m¿´n-I-fn¬ \n-∂pw cm-Pn-sh-®v Fkv.Un.]n.sF-bn¬ tN¿-∂ Ggp t]¿-°v F-kv.Un.]n.sF ]©m-b-Øv I¨-h≥-j-\n¬ Gd-\m-Sv a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n ]n ju-°-Ø-en sa-º¿-jn-∏v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A–p¬ A-ko-kv A-[y-£-X-hln-®p. sk-{I-´-dn bm-k¿ A-d^m-Øv, hn ]n ap-\o¿, bq-k-^v sF-¥q¿, a-Po-Zv N-fn-∏m-Sw kwkm-cn-®p.

s]m-Xp-tbm-Kw C-¶v Im-h-\q¿: F-kv.Un.]n.sF s]m-Xp-tbm-Kw C-∂v ssh-Ipt∂-cw G-gn-\v Im-h-\q-cn¬. kwÿm-\ sk-{I-´-dn \-k-dp-±o≥ F-f-a-cw, Pn-√m-{]-kn-U‚ v hn Sn C-Iv-dm-ap¬ l-Jv, ssh-kv {]-knU‚ v kn -Pn D-Æn, Pn-√m sk-{I´-dn P-eo¬ \o-em-{º, Ir-jvW≥ F-c-™n-°¬, a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]n ]n ju-°-Ø-en ]-s¶-Sp-°pw.

®p. C-∂-se c-≠n-\v Xp-S-ßn-b ]-cn-tim-[-\ B-dp-a-Wn-°m-Wv A-h-km-\n-®-Xv. Xn-¶-fm-gv-N-bmWv Kp-l I-s≠-Øn-bX - v. B-bp-[-ß-tfm t_mw-t_m kq-£n-°m-\m-h-Ww Kp-l-\n¿an-®-sX-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ {]m-Ya - n-I \n-Ka - \ - w. Kp-lb - p-sS \n¿-am-W-Øn-\p-]n-∂n¬ {]-h¿Øn-®-h-sc D-S≥ I-s≠-Ø-Wsa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-hiyw.

dm-en \-S-¯n a-e-∏p-dw: tZ-io-b c-‡-Zm-\ Zn\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xmtg-t°m-Sv ]-©m-b-Øv, Xm-tgt°m-Sv {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI{μw, ]n.Sn.Fw. ssl-kv-Iqƒ, F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ c-‡-Zm-\ Zn-\ k-tμ-i-dm-en \-SØn. c-‡-Zm-\-Øn-s‚ a-l-XzsØ-°p-dn-®v P-\-ß-sf t_m-[h-Xv-°-cn-°m-\m-Wv dm-en \-SØn-b-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: s]-cn-¥¬-a-Æ t]m-en-kv {Sm-^n-Iv \n-b-aw sX-‰n-®-Xn-\pw tc-J-Iƒ C-√m-Ø-Xn-\pw 40 t]¿-s°-Xn-sc tI-sk-Sp-Øp. sse-k≥-kv C-√m-Ø-h¿-s°-Xn-sc I-Sp-Ø \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v t]m-en-kv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

b-p-h-Xn- Xo-h-−n-bnÂ-\n-¶v ho-W \n-e-bnÂ

Ip-‰n-∏p-dw: b-p-h-Xn-sb Zp-cq-l-km-l-N-cy-Øn¬ Xo-h-≠nbn¬-\n-∂p ho-W \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. C-∂-se cm-hn-sebm-Wv X-e-t»-cn kz-tZ-in-\n-bm-b C-cp-]-Øn-aq-∂p-Im-cn-sb Ip-‰n-∏p-dw sd-bn¬-∏m-f-Øn¬ ]-cn-t°-‰ \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. t]m-en-kv \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. X-e-t»-cn-bn¬-\n-∂pw sN-ss∂-bn-te-°p-≈ h-≠nbn¬ I-b-dn-b-Xm-Wv C-h-sc-∂p ]-d-bp-∂p. X-\n-°v ]-cm-Xnsbm-∂p-an-s√-∂pw ]-d-™v bp-h-Xn B-ip-]-{Xn-bn¬-\n-∂p t]m-b-Xm-bn A-dn-bp-∂-p.

I-cn-¡-t¯m-Wn-bn-epw ]-d-b³-ta-«n-epw Im-«m-\-¡q-«w Ir-jn \-in-¸n-¨p I-cp-hm-c-°p-≠v: a-e-tbm-c Im¿-jn-I ta-J-e-bm-b I-cn-°tØm-Wn-bn-epw ]-d-b≥-ta-´nepw Im-´m-\-°q-´w C-d-ßn hym]-I-am-bn Ir-jn \-in-∏n-®p. Ft´m-fw Im-´m-\-I-fm-Wv C-∂-se cm-hn-se I-cn-°-tØm-Wn-bnse tXm-c-°m-S≥ bq-k-^n-s‚ d-_¿ tXm-´-Øn-en-d-ßn-b-Xv. ]-d-b≥-ta-Sv `m-K-Øp I-gn™ aq-∂p Zn-h-k-ß-fn-epw Im´m-\-Iƒ C-d-ßn-bn-cp-∂p. a-g Hgn-™ X-°-Øn-\v Sm-∏n-Mv \-SØp-∂ I¿-j-I-¿ Nn-∂w hn-fntI-´v Sm-∏n-Mv \-S-Øm-sX a-Sßn. ]-d-b≥-am-´n¬ I-\p-≠ a-ban, a-Ωp,Hm-´p-]m-d C-{_m-lnw F-∂n-h-cp-sS d-_¿-a-c-ß-fpw Ihp-ßp-I-fpw Im-´m-\-Iƒ \-in∏n-®n-´p-≠v. ssk-e‚ v hm-en _-^¿tkm¨ ta-J-e-I-fn-em-Wv Im´m-\-°q-´w \n-e-bp-d-∏n-®n-´p-≈-

]p-d-§n-se Kp-l Im-e-¸-g-¡-an-sÃ-¶v bq-¯v tIm¬-{K-kv I-s−-¯Â: t]m-en-kv A-t\z-j-Ww I¬-h³-j³ Im-fn-Im-hv: sh-≈-bq¿ ]-≈nDuÀ-Pn-X-am-¡n °p-∂v ta-J-e bq-Øv tIm¨-{Ks]m-∂m-\n: ]p-d-ßv Ip-f-∏-dºn¬ tdm-Un-\p k-ao-]w I-s≠Øn-b Kp-l Im-e∏ - g - ° - a - p-≈X - s√-∂v ]-cn-tim-[\ - b - n¬ I-s≠Øn. Xr-iq-cn¬-\n-∂p F-Øn-b ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏n-s‚ ]-cntim-[\ - b - n-em-Wv Kp-l B-[p-\nI-sa-∂v I-s≠-Øn-bX - v. Pn-tbmf-Pn h-Ip-∏pw a-e∏ - p-dØ - p-\n-s∂Øn-b t_mw-_v kv-Izm-Upw Fkv-I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v Kp-lbn-se a-Æv \o-°n ]-cn-tim-[n®p. F-∂m¬, H-∂-c-ao-‰¿ \o-fw h-cp-∂ ]-®- ss]-∏pw Iw-{_-kdp-a√ - m-sX a-s‰m-∂pw I-s≠-Ønbn-√. Kp-l B-cp- \n-¿a - n-®p-sh-∂Xv C-\n-bpw I-s≠-Øm-\m-hmØ-Xv Zp-cq-lX - h¿-[n-∏n-°p-∂p. s]m-∂m-\n kn.sF A-–p¬-ap\o-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Kp-lsb-°p-dn-®v A-t\z-jW - w B-cw`n-®p. aq-∂c - a - o-‰¿ B-ga - p-≠m-bncp-∂ Kp-l H-º-X-c-ao-‰¿ Xm-gvØn Ip-gn-®p t\m-°n ]-cn-tim-[n-

°n-hbv-°pw. A-Sp-Ø h¿-jtØm-sS c-≠p hm¿-Up-If - p-sS ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n B-ip-]{Xn ]q¿-W- tXm-Xn¬ {]-h¿Ø-\w Xp-Sß - pw. a-{¥n A-\n¬Ip-am-dn-s‚ ^-≠n¬ \n-∂pw 50 e-£w cq-]b - pw A-\p-hZ- n-®n-´p≠v. tIm-ºu-≠n-se A-]-I-S `o-j-Wn-bn-em-b h≥-a-c-߃ ap-dn-®p am-‰m≥ \-S] - S- n Xp-Sß - n.

3

kv I¨-sh≥-j≥ \-S-Øn.-Imfn-Im-hv bq-Øv tIm¨-{K-kv afi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pm^¿ ]q-tßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ]-cn-c-£m ]-≤-Xn-bn-te-°v D-]-I-c-W-߃ hm-ßn \¬-Ip∂-Xn-\v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ^-kn¬ tIm-gn-t»-cn kp-[m-Ic≥, F≥ j-_o¿, ]n tam-l-\≥ F-∂n-h¿ kw-km-cn-®p.-

I-cp-hm-c-°p-≠v I-cn-°-tØm-Wn-bn-en-d-ßn-b Im-´m-\-°q-´w Xv. Im-´m-\-°q-´w Ir-jn-bn-S- Øv ^-≠n¬-\n-∂v A-\¿-´m-Wv Øn-te-°p I-S-°m-Xn-cn-°m≥ th-en ÿm-]n-®-sX-¶n-epw ]-d-b≥-am-´n¬ sh-≈-°w-]m-Sw ssh-Zyp-Xn I-W-£≥ \¬ap-X¬ sh-≈m-´n-a-e h-sc c-≠v Im≥ C-Xp-h-sc km-[n-®n-√. CIn-tem-ao-‰¿ \o-f-Øn¬ th-en Xn-s\-Xn-sc \m-´p-Im¿ cw-K-Øpÿm-]n-®n-´p-≠-v. Pn-√m ]-©m-b- h-∂n-´p-≠v.


{]mtZ-inIw "\n-b-a-§Ä i-à-am-bn-«pw kv-{Xo-IÄ B-{I-an-¡-s¸-Sp-¶-Xn-\p ]n¶n a-Zyw'

3 H-IvtSm-_¿ 2013 hymgw

]cn-]mSn

„at©-cn ]p√q¿ A-ßmSn:

F-kv.ssh.F-kv. BZ¿-i hn-iZoI-c-W k-tΩ-f\w˛7.00 „a-t©-cn Jm-Zn {Km-tam-tZymKv `-h-≥: _-{Io-Zv ta-f ˛ 10.00 „a-t©-cn hym]m-c `-h≥: Fkv.C.bp afi-ew k-tΩ-f-\w˛ 2.00 „a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: sI am-[-h≥-\m-b¿ A-\p-kva-cWhpw am[y-a sk-an-\mdpw ˛ kv-]o-°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ ˛3.00.

Adnbn-¸pIÄ

ssa-em-©n aÂ-k-cw ]p-Ø-\-Øm-Wn: a-tø-cn-®n-d tZ-iw km-w-kv-Im-cn-I k-an-Xnbp-sS B-`-n-ap-Jy-Øn¬ s]-cp∂m-fm-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-ambn ssa-em-©n-bn-S¬ a¬-k-cw \-S-Øp-∂p. 13\v cm-hn-se H-ºXp-ap-X¬ h-f-h-∂q¿ t\m¿-Øv F.-Fw.-F¬.-]n. kv-Iq-fn-em-Wv a¬-k-cw. \-gv-k-dn F¬.-]n, bp.-]n, ssl-kv-Iqƒ, P-\-d¬ hn-`m-K-ß-fn¬ \-S-°p-∂ a¬k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬∏-cy-ap-≈-h¿ 9400788410 ¬-_‘-s∏-Sp-I.

k-¼qÀ-W ]-«n-I-Pm-Xn c-Pn-kv-t{S-j³ ]qÀ-¯n-bm-¡n ]-c-∏-\-ßmSn: ]-c-∏-\-ßm-Sn{Km-a-∏-©m-b-Øn-se ap-gp-h≥ ]-´n-I-Pm-Xn Ip-Spw-_-ßsfbpw a-lm-fl-Km-‘n tZio-b {Kmao W sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn-bn¬ cPn-ÿ sNbvX-Xv k-ºq¿-W ]´n-I-Pm-Xn c-Pn-kv-t{S-j≥ ]q¿Øn-bm°n-b ]-©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n®p.

ip-No-I-cn-¨p s]m-∂m-\n: Km-‘n-P-b-¥n Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®p s]m-∂m-\n t^-kv-_p-°v {Kq-∏pw s]m-∂m\n kn-‰n sh¬-s^-b¿ t^m-dhpw kw-bp-‡-am-bn A- -_mlv tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpsS k-l-I-c-W-tØm-sS s]m∂m-\n hn-t√-Pv Hm-^n-kv, knhn¬ tÃ-j≥ ]-cn-k-cw ip-NoI-cn-®p. D-Ω¿, \-hm-kv, ss_Pp, kp¬-^n-°¿, A-_q-kp-^nbm ≥ t\-Xr-Xzw \¬-In. F-S-∏mƒ: h-´w-Ip-fw kn.-]n.-F ≥.-bp.-]n kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-YnI-fpw Ãp-U‚ v t]m-en-kv tI-U‰p-I-fpw tN¿-∂v h-´w-Ip-fw t]mkv-‰v Hm-^n-kv tdm-Uv ip-No-I-cn®p. {]-[-m-\m-[ym-]n-I F {io-tZhn, Ãm-^v sk-{I-´-dn k-Pn, ÃpU≥-kv t]m-en-kv tIm˛Hm¿-Unt\-‰¿ ]n kp-[o¿, ]n hn hm-kptZ-h≥, C ]n kp-tc-jv, l-cn-i¶¿, {io-Pn-Xv, Pmw-k¨, sI Fw \m-cm-b-W≥ t\-Xr-Xzw \ ¬-In.sh-∂n-bq¿: I-cp-ºn¬ kn t^m¿ ¢-∫v Km-‘n P-b-¥n Zn-\Øn¬ I-cp-ºn-e-ßm-Sn-bpw ]-cnk-c-hpw ip-No-I-cn-®p.\n- j m- Z v , \n- b m- k v , a≥- k q¿ kn hn, k-lo¿, k-eo¬, kn-dmPv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

N-ß-cw-Ip-fw ]u-c-k-an-Xn a-Zy-Øn-s\-Xn-tc kw-L-Sn-∏n-® D-]-hm-kØns‚ k-am-]-\w C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-c-∏-\-ßmSn: ao≥tem-dn sshZyp-Xn t]m-kv-‰n-en-Sn-®v XI¿- ∂ v 20 a- W n°q- d n- t e- s d ssh-Zyp-Xn _-‘w \n-e®p. Ign- ™ Znh- k w cm- { Xn 1.30 HmsS ]-c-∏-\-ßm-Sn ]p-Ø≥ ]oSn- I - b n- e m- W v A- ] - I Sw. sIm®n-bn¬ \n-∂v X-e-t»-cn-bn-te°v ao≥ Ib-‰n h-cn-I-bm-bn-cp∂ C≥-kn-te-‰¿ tem-dn-bm-Wv t]m-kv-‰n-en-Sn-®Xv. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ I-j-W-ß-fm-bn Nn-Xdn-b XqWp-am-bn temdn Hm-Sn. 20 a-Wn°q-dn-te-sd-bm-Wv ]-c-∏-\-ßmSn-bn¬ ssh-Zyp-Xn \n-e-®Xv. C∂-se B-dv aWn-tbm-sS ssh-Zyp-Xn ]p-\-ÿm-]n®p. \n ]-c-∏-\-ßm-Sn ]p-Ø≥]o-Sn-I-bn-¬ sshZyp-Xn km-c ]-cn-t°-‰ ss{U-h-sd-bpw t]m-kv-‰n-en-Sn-®v ao≥tem-dn X-I¿-∂t∏mƒ

t\-{X-]-cn-tim-[-\-bpw Xn-an-c i-kv-{X-{In-b-bpw {i-t≤-b-ambn. Iym-w-]v bq-Øv tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n C-^v-Xn-Jm-dp-≤o≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sX-∂-e a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-kn-U≠v sI hn ssk-Xm-en A-[y-£X h-ln-®p. Un.-Un.-kn. sa-w_¿ \m-k¿ sI sX-∂-e ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. Iym-]n¬ 15 t] ¿-°v ku-P-\y Xn-an-c i-kv-{X{In-b \-S-Øn. 500 e-[n-Iw t]cm-Wv Iym-w-]n¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. hn Sn A-Iv-_¿, A-\o-jv, _p-jvdp-≤o≥,jm-Pp, {io-Pn-Øv, A-entIm-´-°¬: sX-∂-e a-fi-ew tam≥, jm-P-lm≥, P-b-cm-Pv, dbq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-gn-s®- ao-kv, Pn-tX-jv, C-kv-am-bn¬ \-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y kw-km-cn-®p.-

ku-P-\y t\-{X- ]-cn-tim-[-\

]-›m-X-e-Øn-em-Wv ¢o-\-sdbpw kz-Im-cy B-ip-]- fp-sS ss{U-h¿-am¿-°v ¢m-kv \¬-Ip{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ∂-Xv. ]-s¶-Sp-°p-∂ ss{U-h¿am¿-°v 250 cq-]-bpw s\-bnwt_m¿-Upw \¬-Ipw. ¢m-kn¬ ]-s¶-Sp-°mØm-ha-e-∏pdw: _-kv ss{U-h¿-am¿- sc \-hw-_¿ ap-X¬ _-kv Hm°v tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v ]- Sn-°m≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v cn-io-e-\w \¬-In. _-kv Hm-Sn- B¿.-Sn.-H. Fw ]n A-Pn-Xv-Ip°p-tºmƒ {i-≤n-t°-≠ Im-cy- am¿ ]-d-™p. ß-sf Ip-dn-®pw ]m-en-t°-≠ sI.-F-kv.-B¿.-‰n.-kn. _\n-b-a-ß-sf Ip-dn-®pw hn-Z-Kv-Z¿ kv ss{U-h¿ s{S-bv-\¿ tXm-a¢m-kv \¬-In. kv-]o-Uv K-h¿- kv hn tPm¨, tPm-b‚ v B¿.W¿ ÿm-]n-°p-∂-Xn-s\ Ip-dn- Sn.-H Zn-ep, Fw.-hn.-sF-am-cm-b ®v ss{U-h¿-am¿-°v ¢m-kn¬ {]-tam-Zv i-¶-c≥, hn A-\p-tamt_m-[-h-¬°-c-Ww \¬-In. Zv-Ip-am¿, Im-Sm-ºp-g F-kv.-sF. s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se-bpw ]n hm-kp XpS-ßn-b-h¿ ¢mXm-\q-cn-se-bpw _- -]-I-S-ß- sk-Sp-Øp.-

ss{U-hÀ-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w \Â-In

F-S-°-c: A-™q-dv {Kmw I-©mhp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in FS-°-c t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-embn. a-Yp-c D-kn-emw-s]-´n sZm-´∏-\-°-∂q¿ hm-Kv-\-K¿ B-≠n®m-an (38) B-Wv F-S-°-c t]men-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. F-S°-c hn-t√-Pv Hm-^n-kv ]-cn-k-cØv \n-∂p-am-Wv C-bmƒ ]n-Sn-bnem-b-Xv. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p I-©mhv F-Øn-°p-∂ C-S-\n-e-°m-c\m-Wv C-bmƒ. Xn-cq¿ sN-{ºbn¬ Ip-Spw-_-k-ta-Xw hm-S-I

ho-´n¬ Xm-akn-®v \p-dp-°v I-®-h-Sw \-SØp-∂-Xn-s‚ a- d - h n- e m- W v C-bmƒ I©m-hv tI-c-fØn¬ F-Øn®n- c p- ∂ - X v . Ign-™ Zn-hB-≠n-®m-an kw Xm-\q¿ kz-tZ-in C-{_m-lnw-Ip-´n F-∂ _m-h-sb H-∂-c-°n-tem I-©mhp-am-bn F-S-°-c t]m-enkv ]n-

H-∂-c-ao-‰¿ \o-fw h-cp-∂ ]-®ss]-∏pw Iw-{_-k-dp-a-√m-sX as‰m-∂pw I-s≠-Øn-bn-√. Kp-l B-cp- \n-¿-an-®p-sh-∂-Xv C-\nbpw I-s≠-Øm-\m-hm-Ø-Xv Zpcq-l-X h¿-[n-∏n-°p-∂p. s]m-∂m-\n kn.-sF. A–p¬-ap-\o-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ Kp-l-sb-°p-dn-®v A-t\z-jWw B-cw-`n-®p. aq-∂-c-ao-‰¿ B-g-ap-≠m-bncp-∂ Kp-l H-º-X-c-ao-‰¿ Xm-gvØn Ip-gn-®p t\m-°n ]-cn-tim-

[n-®p. C-∂-se c-≠n-\v Xp-S-ßnb ]-cn-tim-[-\ B-dp-a-Wn-°mWv A-h-km-\n-®-Xv. Xn-¶-fm-gvN-bm-Wv Kp-l I-s≠-Øn-b-Xv. B- b p- [ - ß - t fm t_mwt_m kq- £ n- ° m- \ m- h - W w Kp- l - \ n¿- a n- ® - s X- ∂ m- W v t]men- k n- s ‚ {]m- Y - a n- I \n- K - a \w. Kp-l-bp-sS \n¿-am-W-Øn\p-]n-∂n¬ {]-h¿-Øn-®-h-sc DS≥ I-s≠-Ø-W-sa-∂m-Wv \m´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. C-bmƒ \¬-Inb hn-h-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ t]m-enkv \-S-Øn-b At\-z-j-W-Øn-em-Wv B-≠n-®man ]n-Sn-bn-em-b-Xv. \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b C-bm-sf dn-am≥Uv sN-bv-Xp. F-S-°-c F-kv.-sF. tPym-Xo-μ¿-Ip-am¿, kv-s]-jy ¬ kv-Izm-Uv Aw-Kw Fw Assk-\m¿, ko-\n-b¿ kn.--]n.-H. Kn-co-jv-Ip-am¿, kn.--]n.-H. Pm_n¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv {]- Xn-cp-∂m-hm-b F-S-°p-f-Øv Rmdp\So¬ D-¬k-hw kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

tZio-b bq-¯v sNkv Im-en-¡-än B-cw-`n-¨p ]-≈n-°¬: am-°v _n-kv bq-Øv sN-kv Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn‰n sk-an-\m¿ lm-fn¬ sI F≥ F Jm-Z¿ Fw.---F¬.---F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp .---Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ Fw A-_vZp¬ k-emw ap-Jym-Xn-Yn-bm-bncp-∂p C .---- ‚¿ \m-j-W¬ sN- v am-ÿ-am-cm-b hn F hn cm-tPjv.,-- B¿ cm-a-\m-Yv `p-h-t\-iz¿, ]n k-c-h-W Ir-jv-W,- Kp-km≥ ln-am¬ F-∂o A-¥m-cm-j-v {S Xm-c-ß-fpw sI A¿-Pp≥ (-tI-cf)-Xp-S-ßn tZ-io-b Xm-c-ß-fpw a-¬k-cn-°p-∂p-≠v. C --- -cp-]Xv kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂m-bn 100 t]¿- ]-s¶-Sp-°p-∂p-≠v.---

Izn-kv aÂ-k-cw ]p-Ø-\-Øm-Wn: tem-I h-tbmP-\-Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn h-fh-∂q¿ A≥-km¿ A-d-_n-Iv tIm-f-Pv F≥.-F-kv.-F-k.v bq\n-‰v Izn-kv a¬-k-cw \-S-Øn. ]n ap-lv-kn-\, ]n ^-io-l hn-P-bnI-fm-bn.-

sk-an-\mÀ \-S-¯n

Km‘nP-b-¥n- Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v FIv-ssk-kv h-Ip-∏v e-l-cn-s°-Xn-tc a-e-∏pdØv \-S-Øn-b Iq-´-tbm´w

Pmay-¯n-en-d-§n-b {]-Xn-IÄ B-bp-[-§-fp-am-sb-¯n `o-I-cm-´-co-£w kr-ãn¨p jv, X-e-°m-´n-se B¿.-F-kv.-Fkv. t\-Xm-hv P-b-cm-P≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-Xn-\t©m-fw t]-cm-Wv _n.-]n. Aßm-Sn h-S-s° A-ßm-Sn-bn¬ P\-ß-sf apƒ-ap-\-bn¬ \n¿-Øn `o-I-cm-¥-co-£w kr-„n-®-Xv. am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-sb-Ønb kw-Lw I-Øn Im-´n `o-I-cm¥-co-£w kr-„n-®v sIm-e-hn-fn \-S-Øn-bm-Wv Xn-cn-®p-t]m-b-Xv. ]n-∂o-Sv {]-tZ-i-Øv B¿.-F-kv.F-kv. {]-h¿-Ø-I¿ kw-L-Sn-

®pw `o-I-c-X kr-„n-®p. Xn-cq¿ Kh. t_m-bv-kv ssl-kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-ƒ X-Ωn-ep-≠m-b {]-iv-\w B¿.-F-kv.-F-kv. G-s‰Sp-Ø-Xm-Wv k-w-`-h-Øn-\p Im-cWw. C-cp-hn-`m-K-ß-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b {]-iv\w A-h¿ X-Ωn¬ ]-cn-l-cn-s®¶n-epw B¿.-F-kv.-F-kp-Im¿ Hcp-`m-Kw G-s‰-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. {]-tZ-iw t]m-en-kv \n-co-£W-Øn-em-Wv. \m-´p-Im¿ Xn-cq¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

]p-Ø-\-Øm-Wn: ssK-Uv tImf-Pv kv-‰p-U≥-kv bq-\n-b-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ am-dp-∂ tem-Ihpw A-[ym-]-I-\pw hn-j-b-Øn ¬ sk-an-\m¿ \-S-Øn. Im¿-Øe a¿-I-kv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏m ƒ Sn ss^-k¬, kp-sse-am≥ ta¬-∏-Øq¿ {]-_-‘-߃ Ah-X-cn-∏n-®p. F Ip-Xp-_p-±o≥, C Sn ap-l-Ω-Zv dm-^n, hn sI ss^-k¬ _m-_p, Sn B-kn^v ap-l-Ω-Zv XpSßnb-h¿ kwkm-cn-®p.

tI-c-tfmÂ-k-hw F-S-∏mƒ: Im-e-Sn {Km-a-∏-©mb-Øv tI-c-tfm¬-k-hw Im-St©-cn K-h. l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn¬ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v C _m-e-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI A-–p¬ d-jo-Zv A-[y-£-Xh-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw kptc-jv s]m¬-∏m-°-c, {Km-a-∏©m-b-Øw-K-ß-fm-b ]n Ip™n-∏ lm-Pn, _o-cm-hp-Æn, ]n sI _-°-¿, Sn ]n B-\-μ≥, \u^¬ X-≠-ew, [-\-e-£v-an P\m¿-±-\≥, kv-Iqƒ {]-[m-\-m [ym-]-I≥ Ip-™-l-Ω-Zv, sI ^m-Øn-a kw-km-cn-®p.-

3

F-kv.-Un.-Sn.-bp. ta-J-em I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p F-S-∏mƒ: F-kv.-Un.-Sn.-bp. F-S∏mƒ, h-´w-Ip-fw ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn F-kv.Un.-Sn.-bp. F-S-∏mƒ ta-J-em IΩn-‰n cq-]o-I-cn-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF. a-fi-ew sk- { I- ´ - d n P- e o¬ F- S - ∏ mƒ A-[y-£-X-h-ln-®p. F-kv.-Un.Sn.-bp. {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv Aiv-d-^v, sk-{I-´-dn d-^-o-^v dmjn- Z v , tPm. sk- { I- ´ - d n _m- h kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn Sn tKmIp¬- Z m- k v - ˛ - { ]- k n- U ‚ v , ]n Sn Ip- ™ n- t °m- b ˛- s sh- k v {]kn-U‚ v, F Jm-Z¿ ˛-sk-{I-´dn, Fw hn ss^- k ¬ ˛- t Pm.sk-{I-´-dn, F hn ju-°-Øv ˛J- P m- © n F- ∂ n- h - s c Xn- c s™-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

\-Sp-tdm-Un¬ hm-l-\w \n¿-Øn t]m-en-kn-s‚ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\

K-Xm-K-XX-S-Ê-ap-−m-¡n t]m-eo-kn-sâ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\

N-ß-cw-Ip-fw: \-Sp-tdm-Un¬ K-Xm-K-XX-S- -ap-≠m-°n sslth-t]m-enkn-s‚ hm-l-\ ]-cn-tim-[-\. N-ß-cw-Ip-fw sslth PMvj-\n¬ \-Sp-tdm-Un¬ hm-l-\w \n¿-Øn-bm-Wv sslth t]m-en-kv sl¬-sa-‰n-√m-Ø C-cp-N-{I hm-l-\-ß-sf ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. K-Xm-°p-cp-°v cq-£-am-b ssl-th- PMvv-j-\n¬ kz-Im-cy _- p-Iƒ-°pw a-‰p-hm-l-\-߃-°pw X-S- w kr„n-°p-∂ hn-[-Øn-em-Wv t]m-en-kv hm-l-\w \n¿-Øn-bn-´n-cn°p-∂-Xv. t]m-en-kp-Im¿ hm-l-\-Øn¬ \n-∂n-d-ßm-sX-bmWv C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ ]n-Sn-Iq-Sp-∂-Xv. C-hn-sS kz-Im-cy _- p-I-tfm a-‰p-hm-l-\-ß-tfm \n¿-Øn-bm¬ cq-£-am-b KXm-K-X X-S-k-ap-≠m-hm-dp-≠v.

"B-tcm-Ky kv-ämânMv I-½-nän sN-bÀ-t]-gv-k¬ cmPn-h-bv¡-Ww' N-ß-cw-Ip-fw: \-∂w-ap-°v {Km-a∏-©m-b-Øn-se km-[m-c-W-

I-©m-hp-am-bn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in ]n-Sn-bn-Â

t]m-en-kv A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-am-¡n

Xn-cq¿: ssl-t°m-S-Xn Po-h-]cy-¥w X-S-hn-\p- in-£n-®v kp{]ow tIm-S-Xn-bn¬-\n-∂p Pmayw t\-Sn ]p-d-Øn-d-ßn-b B¿.F-kv.-F-kp-Im¿ am-c-Im-bp-[ß-fp-am-sb-Øn `o-I-cm-¥-co£w kr-„n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. Xn-cq-¿ B-a-∏m-d-bn¬ bm-kndn-s\ h-[n-® tI-kn¬ sslt°m-S-Xn in-£n-°-s∏-´ Xr-°≠n-bq¿ \m-cm-b-W≥-Ip-´n, at\m-Pv am-ßm-´n-cn, a-s‰m-cp tIkn-se {]-Xn sIm-S-°m-´v {]-Po-

j-d-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kpl-d a-ºm-Sv, ap≥ Fw ]n kn lcn-Zm-kv, tP-°-_v h-S-°pw-tNcn, kp-Pm-X-h¿-a, ^m-Z¿ d-PnUm≥ ^n-en-t∏m-kv, Ip-™me≥ lm-Pn, jm-\-hm-kv h-´Øq¿, A-j-d-^v tIm-°q¿, Fw hn c-ho-{μ≥, kp-sse-am≥ k_m-ln, A-–p-d-lvam≥ h-fmt©-cn, kn-≤o-Jv au-e-hn A-bne-°m-Sv kw-km-cn-®p.-

]-c-¸-\-§mSnbn ao³-tem-dn t]m-kv-än-en-Sn-¨v 20 a-Wn-¡q-dn-te-sd ssh-Zyp-Xn apS§n

]p-d-§n-se Kp-lm ]-cn-tim-[-\-bn Im-e-¸-g-¡-an-sÃ-¶p I-s−-¯Â s]m-∂m-\n: ]p-d-ßv Ip-f-∏-dºn¬ tdm-Un-\p k-ao-]w I-s≠Øn-b Kp-l Im-e-∏-g-°-ap-≈-Xs√-∂v ]-cn-tim-[-\-bn¬ I-s≠Øn. Xr-iq-cn¬-\n-∂p F-Øn-b ]p-cm-h-kv-Xp h-Ip-∏n-s‚ ]-cntim-[-\-bn-em-Wv Kp-l B-[p\n-I-sa-∂v I-s≠-Øn-b-Xv. Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏pw a-e-∏pd-Øp-\n-s∂-Øn-b t_mw-_v kv-Izm-Upw F-Ivkv-I-th-‰¿ D]-tbm-Kn-®v Kp-l-bn-se a-Æv \o-°n ]-cn-tim-[n-®p. F-∂m¬

N-ß-cw-Ip-fw: kv-{Xo-I-fp-sS kp-c-£n-X-Xz-Øn-\v th-≠n i‡-am-b \n-b-a-ß-fp-≠m-bn-´pw Xp-S¿-®-bm-bn A-h¿ B-{I-an°-s∏-Sp-∂-Xn-\v {]-[m-\ Im-cWw a-Zy hn-]-Øm-sW-∂v C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. A-`n{]m-b-s∏-´p. "kv-{Xo kp-c-£ `m-c-Xw a-ZyØn-s\-Xn-tc' F-∂ {]-ta-bØn¬ N-ß-cw-Ip-fw ]u-c-k-anXn kw-L-Sn-∏n-® _-lp-P-\ D-]hm-k-Øn-s‚ k-am-]-\w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.- kv-{Xo-Iƒ Iq-Sp-X¬ B-{I-a-W-Øn-\v C-c-bm-hp-∂Xv A-h-cp-sS kw-c-£-Ww G-s‰Sp-Ø-h-cn¬ \n-∂m-Wv. ]u-c-kan-Xn sN-b¿-am≥ ]n ]n Fw A-

kozhikode/MLR

°m-c-s‚ B-tcm-Ky kw-c-£-W-Øn-\pw \n¿-tZ-i-߃-°pw t\-Xr-Xzw \¬-tI-≠ B-tcm-Ky kv-‰m‚nMvv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gv-k-W-en-s‚ `¿-Øm-hn-s‚ I-S-bn¬ ]m≥-a-km-e-Iƒ ]nSn-s®-Sp-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-tcm-Ky kv-‰m‚nMv I-Ω-n‰n sNb¿-t]-gv-k-W-¬ ÿm-\-Øv Xp-S-cm≥ c-≠mw-hm¿-Uv saw-_dm-b Sn tIm-a-f-Øn-\v A-h-Im-i-an-s√-∂v bq-Øv-tIm¨-{K-kv \-∂w-ap-°v a-fi-ew bq-Øv-tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n. sI kn Aen A-[y-£-X h-ln-®p.-

"tdm-Uv K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-¡-Ww'

]p-Ø-\-Øm-Wn: C-cn-ßm-hq¿-˛-I-Sp-ßm-Øp-Ip-≠v ˛-a-Ωm-en∏-Sn tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am-°-W-sa-∂v a-tø-cn-®n-d tZiw kmw-kv-Im-cn-I k-an-Xn tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]n kn Ckv-lm-Jv A-[y-£-X-h-ln-®p. kn ]n cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n lao-Zv, sI sI l-\o-^, ]n aq-k kw-km-cn-®p.

Xn-cqÀ U-bm-en-kn-kv skâÀ: hn-`-h-k-am-l-c-W Imw-]-bn³ \-S-¯pw Xn-cq¿: Xn-cq¿ U-bm-en-kn-kv sk‚-dn-s‚ Xp-S¿ ]-cn-]m-Sn-Iƒ°m-bn hn-`-h k-am-l-c-W Imw]-bn≥ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. 15 ap-X¬ \-hw-_¿ 15 h-sc-bmWv Imw-]-bn≥. Imw-]-bn≥ k-ab-Øv ]-c-am-h-[n [-\-ti-J-cWw \-S-Øpw. Xp-S¿ ]-cn-]m-Sn-°m-bn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.-]n. sNb¿-am-\m-bpw kn a-Ωp-´n Fw.F¬.-F. ssh-kv sN-b¿-am-\mbpw 35 Aw-K {]-h¿-Ø-I I-Ωn-

‰n-bpw 110 Aw-K P-\-d¬ t_mUn I-Ωn-‰n-°pw cq-]w \¬-In. Xn-cq¿ tªm-°n-se ap-gp-h≥ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amcpw Xn-cq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v, Xn-cq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨, I¬-]-It©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v, cm-{„o-b ]m¿-´n {]-Xn-\n[n-Iƒ F-∂n-h¿ {]-h¿-Ø-I k-an-Xn Aw-K-ß-fp-am-bm-Wv IΩn-‰n.- U-bm-en-kn-kv sk‚¿ DS≥ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßp-sa∂pw 12 b-{¥-߃-°v Hm¿-U¿

\¬-In-bn-´p-s≠-∂pw kw-Lm-SI¿ ]-d-™p. C-∂-se h-sc 116 hr-° tcm-Kn-Iƒ U-bm-en-knkn-\v _p-°v sN-bv-Xn-´p-≠v. At]-£-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v am¿°n-´v Iq-Sp-X¬ am¿-°v t\-Sp-∂h¿-°v ap≥-K-W-\m {i-a-Øn¬ Nn-In¬-k \¬-Ipw. A-Xym-ln-X tcm-Kn-Iƒ-°v Xn-cq-cn¬ U-bm-en-kn-kv sN-øm\m-hn-√. s\-t{^m-f-Pn hn-`m-KØn-s‚ tk-h-\w C-√m-Ø-XmWv Im-c-Ww. t\m¿-a¬ tcm-KnIƒ-°v Fw.-_n.-_n.-F-k.v tUm-

Xn-cq-cn FÂ.-Un.-F-^v. {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w; eo-Kv Hm-^n-kn-\p t\-sc I-tÃ-dv Xn-cq¿: Pn-√m B-ip-]-{Xn Ubm-en-kn-kv sk‚¿ Xp-S¿-]-cn]m-Sn B-tem-N-\m-tbm-K-Ønse kw-L¿-j-Øn¬ {]-Xn-tj[n-®v Xn-cq-cn¬ F¬.-Un.-F-^.v {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\w \-S-Øn. tcm-jm-Iq-e-cm-b {]-I-S-\-°mcn¬ Nn-e¿ Xm-sg-∏m-e-sØ eoKv Hm-^n-kn-\p \-sc I-s√-dn™p. I-t√-dn¬ eo-Kv Hm-^n-kv sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Pn-√m-_m-¶v Hm-^n-kv sI-´n-SØn-s‚ P-\-¬ Nn-√p-Iƒ X-I¿∂p. t\-Xm-°ƒ C-S-s]-´v kwL¿-jm-h-ÿ H-gn-hm-°n. ]qtßm-´p-Ip-f-Øp-\n-∂p Xp-Sßn-b {]-I-S-\w _-kv Ãm-≥Uv ]-cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. Xp-S¿∂p \-S-∂ s]m-Xp-tbm-Kw Iq´m-bn _-jo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-

bv-Xp. ]n Ip-™n-aq-k A-[y£-X-h-ln-®p. C-∂v ssh-Io-´v \m-en-\v ap-kv -enw-eo-Kpw {]-Xntj-[-]-cn-]m-Sn H-cp-°n-bn-´p≠v. `-c-W {]-Xn-]-£ ]m¿-´nIƒ a¬-k-cn-®v {]-Xn-tj-[-]-cn]m-Sn H-cp-°p-∂-tXm-sS Xn-cqcn¬ Iq-Sp-X¬ kw-L¿-j-Øn\v I-f-sam-cp-ßp-I-bm-Wv.

¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ]p-Ø-\-Øm-Wn: I-Sp-ßm-ØpIp-≠v \-S-bm¬ ]-d-ºv tk-h B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫v kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI ^mkn¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. I ¬-]-I-t©-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n \-ko-a, A-Sn-

b-p-h-Xn-sb Xo-h-−n-bnÂ- \n-¶v ho-W\n-e-bn I-s−-¯n Ip-‰n-∏p-dw: b-p-h-Xn-sb Zp-cq-lkm-l-N-cy-Øn¬ Xo-h-≠n-bn ¬-\n-∂p ho-W \n-e-bn¬ Is≠-Øn. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv X-et»-cn kz-tZ-in-\n-bm-b C-cp-]Øn-aq-∂p-Im-cn-sb Ip-‰n-∏p-dw dbn¬-∏m-f-Øn¬ ]-cn-t°-‰ \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv

\m-´p-Im-cpw tN¿-∂v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. X-e-t»-cnbn¬-\n-∂pw sN-ss∂-bn-te-°p≈ h-≠n-bn¬ I-b-dn-b-Xm-Wv C-h-sc-∂p ]-d-bp-∂p. X-\n-°v ]-cm-Xn-sbm-∂p-ans√-∂pw ]-d-™v bp-h-Xn B-ip]-{Xn-bn¬-\n-∂p t]m-b-Xm-bnA-dn-bp-∂-p.

bm-´n¬ _-jo¿, ]n B-bn-jpΩp, sI jm-Pn, kn ]n cm-[m-Irjv-W≥, A-Sn-am-en ap-l-Ω-Zv ss^-kn, kn ]n e-Øo-^v, Aiv-d-^v kw-km-cn-®p.

Œ¿-am-cp-sS k-lm-b-Øm¬ NnIn¬-k \¬-Ipw. C-Xn-\m-bn \mev \-gv-kp-am-tc-bpw \m-ev sS-Iv\o-jy≥-am-sc-bpw I-s≠-Øpw. tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-l-d a-ºm-Sv A[y-£-X h-ln-®p. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n, kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F, ]n sI Ip-™p, A-–p-√-Øo-^v, sh-´w B-en-t°m-b, Xn-cq¿ \-Kc-k-`m A-[y-£ sI k-^n-b, ]n cm-a≥-Ip-´n, Fw A-–p-√-°p´n ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-10-03  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-10-03