Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

sI.F³.Fw. PnÃm {]-Xn-\n-[n k-t½f-\w k-am-]n-¨p a-t©cn: ap-Pm-ln-Zv kwÿm-\ Imw-]-bn-\n-s‚ `m-K-am-bn a-e∏pdw Cu-Ãv Pn√m ap-Pm-ln-Zv {]-Xn-\n-[n k-tΩf-\w a-t©-cnbn¬ k-am-]n®p. sI.F≥.Fw. kwÿm-\ sk-{I´-dn Fw Sn A-–p-ka-Zv kp√-an D-Zv-LmS\w sN-bvXp. kwÿm-\ sk{I´-dn Fw A-–p-d-lv-am≥ ke^n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. I-cph-≈n ap-lΩ-Zv aue-hn A[y-£-X-h-ln-®p. H A-l-Ω-ZvIp-´n, sI kn \n-Av-a-Øp√ ^mdqJn, Sn ]n A-–p¬ d-km-Jv _m-Jhn, hn lw-k, ]n sI A–p√-lmPn, F≥ A-–p√ kzemln, sI kp-sse-am≥ kwkm-cn®p.

kp-¶n- k-t½-f-\w C-¶v s]m-∂m-Sv: F-kv.s-- I.--F-kv.F -- kv.F -- -^v. bq-\n-‰v I-Ωn-‰n kp-∂nk-tΩ-f-\w C-∂v s]m-∂m-Sv \-S-°pw. F-kv.s-- sh.--F-kv. kwÿm-\ sk-{I-´-dn \m-k¿-ss^kn Iq-S-Øm-bn -{]-`m-j-Ww \S-Øpw.

30 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

sN-Sn-¨-«n-¡p ]-I-cw Un-kv-t]m-kn-_vÄ ¥m-kv -kw-hn-[m-\n-¨ ssl-sS-Iv t]m-fn lu-kn aq-¶n-c-«n hn-f-hv a-t©-cn: sN-Sn-®-´n-°p ]-I-cw Un-kv-t]m-kn-_vƒ •m-kv -kwhn-[m-\n-® ssl-sS-Iv t]m-fn lu-kn¬ aq-∂n-c-´n hn-f-hv. B\-°-bw Im¿-jn-I K-th-j-W tI-{μ-Øn-se im-kv-{X-⁄-cmWv Im¿-jn-I hn-f-sh-Sp-∏n¬ hn-kv-a-bw-Xo¿-Ø-Xv. H-∂-c-bSn \o-f-ap-≈ k¬-Io¿-Øn F∂p t]-cp-≈ sh-≠, A-\-Lsb-∂ X-°m-fn, \o-en-a F-∂ h-gp-X-\, No-c Xp-S-ßn-b-h-bmWv t]m-fn lu-kn-se Ir-jnIƒ. A-Izm-t]m-≠n-Iv-kv-{Xo S-b ¿ kn-kv-‰-Øn-em-W-n-hn-sS Irjn. Xm-sg a¬-kyw h-f¿-ØpI-bpw sh¿-an I-tºm-kv-‰v h-fw D¬-∏m-Zn-∏n-°p-I-bpw ap-I-fnse X-´p-I-fn¬ X-°m-fn-bpw a‰p-am-Wv Ir-jn co-Xn. sN-Sn-Iƒ°v ss]-∏v h-gn {Un-∏v C-dn-tKj≥ \-S-Øp-∂p. a¬-ky-Øn ¬-\n-∂p-≈ A-tam-Wn-bw h-fhpw D¬-]m-Zn-∏n-°p-∂p. \-´¿,

Un-kv-t]m-kn-_vƒ •m-kv -kw-hn-[m-\n-® ssl-sS-Iv t]m-fn lu-kv tdm-Up, I-Sv-e, ar-Km≥, t{Km-kv- im-e-I-fn¬-\n-∂p Un-{Kn kIm¿-∏v- Xp-S-ßn-b C-\w a-¬-ky- ºm-Zn-® ^mw Hm-^n-k¿-am-cmß-fm-Wv h-f¿-Øp-∂-Xv. K-th- b k-emw ]p-√q¿, Pp-ss_¿ aj-W tI-{μw Hm-^n-k ¿ tUm. ¶-S F-∂n-h-cm-Wv A-Xym-[p-\ncm-tP-{μ≥ a-Æp-Øn, sh-≈m- I ^mwlu-kp-Iƒ-°v t\-Xrb-Wn Im¿-jn-I k¿-h-I-em- Xzw \¬-In-h-cp-∂-Xv. a-g-sh-≈-

Øn-\p ]p-d-sa c-≠v h-en-b ^mw lu-kn¬-\n-∂p h-o-gp-∂ sh-≈w 75 e-£w en-‰¿ P-ekw-`-c-Wn-bn¬ ti-J-cn-®m-Wv th-\¬-°m-e P-eZu¿-e-`y-X ]-cn-l-cn-°p-∂-Xv. hn-Zym¿-Yn-I-sf Ir-jn co-XnIƒ A-`y-kn-∏n-®v A-h-sc Irjn-bn¬ D-d-∏n-®p \n¿-Øm-\p≈ \-b-]-cn-]m-Sn-I-fpw B-I¿j-I-am-b ]-≤-Xn-I-fp-am-Wv tI{μ-Øn-s‚ {]-tXy-I-X. I¿-WmS-I, a-lm-cm-{„, U¬-ln Im¿jn-I K-th-j-W tI-{μ-ß-fn¬\n-∂m-bn hn-hn-[ kw-L-߃ Hm-tcm B-gv-N-I-fn-epw C-hn-sS F-Øp-∂p-≠v. B-dp-h¿-jw apºv A-©p-e-£w cq-] h-c-hpw 45 e-£w cq-] sN-e-hpw F-∂Xv I-gn-™ h-¿-jw 2.-6 tIm-Sn cq-] h-c-hv F-∂ \n-e-bn-te-°p h-f¿-∂p. Zn-h-k-hpw 250˛300 t]¿-°v C-hn-sS sXm-gn ¬ \¬Ip-∂p-≠v. A-™q-dn¬-]-cw B-fp-Iƒ-°vsXm-gn-e-[n-„n-X

kw-h-n-[m-\-Øn¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-I-bpw sN-øp-∂p. 87 t]c-S-ßp-∂ ssl-sS-Iv Ir-jn I¿a-tk-\ Cu tI-{μ-Øn-s‚ kw`m-h-\-bm-Wv. h¿-jw H-cp tIm-Sn cq-] \So¬ h-kv-Xp-°-fn¬-\n-∂m-bn e-`n-°p-∂p. 50 h-\n-X-Iƒ-°v ssÃ-∏-t‚m-SpIq-Sn aq-ey-h¿-[\ Ir-jn-bn¬ ]-cn-io-e-\w \ ¬-Ip-∂p. h-b-\m-Sv A-º-e-hb¬ {]m-tZ-in-I Im¿-jn-I Kth-j-W tI-{μ-Øn-\p 250 G°¿ ÿ-e-ap-≈-t∏mƒ B-\°-b-Øv 25 G-°¿ `q-an-bn-emWv A-Xyp¬-∏m-Z-\ Ir-jn hn-Ikn-∏n-°p-∂-Xv. h-b-\m-Sv H-cp tIm-Sn-bm-Wv h-cp-am-\-sa-¶n¬ B-\-°-b-Øv c-≠-c tIm-Sn cq]-bm-Wv h-cp-am-\w. Im¿-jn-I bq-\n-th-gv-kn-‰n-bp-sS sam-Ø h-cp-am-\w G-g-c-tIm-Sn-bm-sW∂m-Wv hn-h-cw. Ir-jn-bn¬ Xm ¬-∏-cy-ap-≈-h¿-°v F-√m-hn-[ hn-Øp-I-fpw e-`y-am-Wv.

A-co-t¡m-Sv Iq-«-s¡m-e tI-kn-se km-£n-I-sf \m-sf tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-¡pw a-t©-cn: A-co-t°m-Sv Iq-´-s°me tI-kn-se km-£n-I-sf \msf tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øpw. I-gn™ Pp-sse 22\v ]p-e¿-s® Aco-t°m-Sv F-S-h-Æ-∏m-d tdm-Un ¬ B-ep-°¬ A-ßm-Sn-°p kao-]w a-W¬-°-S-hn-te-°p-≈ tdm-U-cn-In¬ a-sÆ-Sp-Ø Ip-gnbn-se sh-≈-s°-´n¬ X-≈n hogv-Øn `m-cy-sb-bpw c-≠v a-°-sfbpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂ tIkn-se ]-Øp km-£n-I-sf-bmWv H-∂v, aq-∂v Xn-ø-Xn-I-fn-embn \n-e-ºq¿ Pp-Uo-jy¬ H∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-

Xn-bn¬ lm-P-cm-°n sam-gn-sbSp-°p-I. tI-kn-s‚ A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bm-°n-b a-t©-cn kn.sF. hn F Ir-jv-W-Zm-kv H-cm-gvN-°p-≈n¬ Nm¿-Pv jo-‰v tIm-SXn-bn¬ k-a¿-∏n-°pw. hm-hq¿ Iq-Smw-sXm-Sn ap-l-Ω-Zv i-co-^v (33) B-Wv {]-Xn. `m-cy km-_nd (21), a-°-fm-b ^m-Xzn-a ^n-Z (\m-e-c), ssl-^ (c-≠v) F-∂nh-cm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. k-ºØn-t\m-Sp-≈ B¿-Øn-bpw c≠mw hn-hm-lw I-gn-°m-\p-≈ B-{K-l-hp-am-bn-cp-∂p sIm-e°p- t{]-cn-∏n-®-Xv.

bm-{X-b-b-¸pw s]m-Xp-tbm-K-hpw ]q-t°m-´pw-]m-Sw: sl-Uv tem-Uv- B‚ v P-\-d¬ h¿-t°-gv-kv bp\n-b≥ (kn.-sF.-Sn.-bp) ]q-t°m-´pw-]m-Sw bp-\n-‰v s]m-Xpk-tΩ-f\-hpw bm-{X-b-b-∏pw kw-L-Sn-∏n-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Ip™p-´n ]-t\m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ip-∂-Øv \m-Wn-bm-∏ A-[y-£-X h-ln-®p Un.-ssh.F-^v. sF. tªm-°v sk-{I-´-dn k-lo¿, Fw Fw Ir-jv W≥-Ip-´n, A-lΩ-Zv Ip-´n, sI ]n hn-t\m-Zv, Fw Ip-´n-am≥ XpS-ßn-b-h¿ kw-kmcn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

sXm-g-n ]-cn-io-e-\w ]p¬-]-‰: h-f-aw-K-ew F-^v.-H.kn.-Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-jo-\p-]-tbm-Kn-®v sX-ßv Ib-‰ ]-cn-io-e-\-hpw tPm-en-bpw \¬-Ip-∂p. 9961082387.

kn.-]n.-sF. Zq-c-ZÀ-i³ tI-{µw ]n-¡-än-Mv \m-en-\v a-e-∏p-dw: hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I, `-£y-kp-c-£m-\n-b-aw ^-e-{]Z-am-bn \-S-∏m-°p-I B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v cm-Py-hym-]-I-am-bn kn.-]n.-sF. \-S-Øp-∂ {]t£m-`-k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn \m-en-\v cm-hn-se ]-Øn-\v a-e∏p-dw Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw ]n-°-‰v sN-øm≥ kn.-]n.-sF. Pn-√m IΩn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. Fw F AP-b-Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln-®p.

Xn-cqÀ PnÃm B-ip-]-{Xn-bn-se U-bm-en-kn-kv b-{´-§Ä I-S-¯n-s¡m-−p-t]mbn Xn-cq¿: kw-ÿ-m-\-Øn-\v am-XrI-sb-∂p hn-ti-jn-∏n-®v sIm-´ntLm-jn-®v D-Zv-LmS-\w sNbv-X Xn-cq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn-se U-bm-en-kn-kv bq\n‰nse b-{¥ßƒ I-cm-dp-Im¿ I-S-Øn-s°m ≠p-t]m-bn. kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-I-fn¬\n∂p sIm-≠p-h-∂ D-]-I-c-Wß-fm-Wv D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln® a-{¥n-bp-sS Im¿ t]m-b-Xn-\p ]n-∂m-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn°m¿ D-]-I-c-W-߃ A-gn-s®-

tZ-io-b ]mTy-]-²-Xn N-«-¡q-Sn-s\ tI-c-fwX-Ån-¡-f-bp-s¶¶v

Sp-Øp sIm≠p-t]m-b-Xv. i-\nbmgv-N cm{Xn ]Ø-c-tbm-sS c≠v Bw-_p-e≥-kp-I-fn-em-bn B-dv b-{¥-ßfpw C∂-se cm-hnse ]-Øv aWn-tbm-sS an\n-temdn-bn¬ aq-∂p b-{¥-ß fp-am-Wv I-S-Øn-bXv. B-sd-Æw Cu-ßm-∏p-g-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-te °pw aq-s∂-Æw a-e-∏p-dw Pn√bn-se H-cp kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn- t e- ° p- a m- s W- ∂ m- W - d n- b p∂Xv. C-hn-sS-\n∂p Xm-¬-°m-

"A-[ym-]-I-\n-b-a-\-w Aw-Ko-I-cn-¡-Ww'

Ip-än-¸p-dw \n-t£-]-¯-«n-¸v; tZ-io-b]m-X D-]-tcm-[n-¡pw tI-{μ-ß-fn¬-\n-∂p A-dn-bp∂p. X-´n-∏n-\n-c-bm-b-h-cp-sS ]cm-Xn-tI-ƒ-°m-t\m Cbmsf ]nSn-Iq-Sm-t\m tI-k-t\z-j-Ww \S-Øp-∂ ss{Iw-{_m-©v X-ømdm-hm-Ø km-l-N-cy-Øn-em-Wv B-Ivj≥ I-Ωn-‰n {]-t£m-`Øn-\n-d-ßp-∂-Xv. Ip-‰n-∏p-dw ]m-d-Ω¬ S-h-dn¬ tN¿-∂ B-Ivj≥ I-Ωn-‰n tbmK-Øn¬ sN-b¿-am≥ kn sam-bvXo≥-Ip-´n, I¨-ho-\¿ Sn sI Ip™-h-dm≥ Ip-´n, sI _m-∏p, hn ]n A-_p-lm-Pn kw-km-cn-®p.

Iymw-]v k-am-]n-¨p Ip-‰n-∏p-dw: c-≠p Zn-h-k-am-bn \Sp-h-´w \m-K-]-d-ºn¬ \-S-∂p-h∂ Un.ssh.F-^v.sF. tªm-°v ]T-\ Iymw-]v k-am-]n-®p. kmln-Xy-Im-c≥ F ]n A-l-Ω-Zv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz. sI hn-t\m-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. kn.]n.Fw. G-cn-bm sk-{I´-dn hn sI cm-Po-hv ]-g-b-Im-e {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-®p. sI ]n i-¶-c≥, sI cm-a-N-{μ≥, hn sI cm-tP-{μ≥, Fw sI tkma≥, sI ]n hn-t\m-Zv kw-km-cn®p. hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ Fkv Kn-co-jv, kw-ÿm-\ tPm. sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv dn-bm-kv, sI Im¿-Øn-tI-b≥, sI P-btZ-h≥ ¢m-sk-Sp-Øp.

P¿-j H-Xp-°p-ß-en-se hn ]n d-lv a-Øm-Wv P¿-j-bp-sS BZysØ Kp-cp-\m-Y. \n-ch-[n kv-Iqƒ th-Zn-I-fnepw I-eymW k-Z- p-I-fnepw sIm-®p-i– am-[pcyw \nd-™v tIƒ°m-dp-s≠-¶nepw Ip-´n-∏-´p-dpam-en-eq-sS-bm-Wv kv-Iqƒ A[n-Ir-Xcpw \m-´p-Imcpw Cu Km-bnI-sb Xn-cn-®-dn-bp-∂ Xv. Rm-b-dm-gv-N-I-fn¬ a-e-∏pdw K-k¬ am∏n-f I-em]T-\ tI-{μ-Øn-em-Wv ]-cn-ioe-\w \-S-Øp-∂Xv. A-ßm-Sn-∏pd-

sØ kwKo-X A-[ym]n-I {io-tZ-hn-bm-Wv ap-Jy-Kpcp. ae-∏p-dw Fw.F-kv.]n. Cw-•ojv ao-Un-bw ]-ØmwX-cw hnZym¿-Yn-bm-b k-tlmZ-cn Pm\- b pw kw- K o- X - c wK- Ø v kPo-h-amWv. Ip-Spw-_-Øn-s‚ bpw A- [ ym- ] - I - c p- s Sbpw ]q¿-W ]n ¥p-W Iq-Sn e-`n-®tXm-sS P¿-j ]m-Sp-∂ ]m-´pI-sf √mw B-kzm-Z-I¿-°v ad-°m-\m-hm-Ø \-hym-\p-`-ham-hp ∂p. Ip-´n-∏-´p-dp-am-en-s‚ C-Xp h- s c {]- t £]- W w sN- b v - X `m-K-ß-fn-se√mw 90 am¿-°n ¬ 88Dw t\-Sn-bm-Wv ap-t∂-dns°m- ≠ n- c n- ° p- ∂ - X v . A- √ m A- l - t Z- b m B- c m- [ y- t \.... sNm√n-Sm≥ Rm≥- \n≥ a-Zplp- I ƒ... dm- l napw \n- t b... dm-kn°pw \o-tb... ]m-Sp-∂nXm Rm- \ - ] - Z m- \ - ß ƒ.... F∂ Km-\-Øn-eq-sS C-i¬ Xmf-Øn¬ Nph-Sv h-®v kw-Ko-Xh- g n- b n¬ bm- { X Xn- c n- ® n- c n°p- I - b m- W v P¿- j . H- t Œm_¿ B- d n- \ p- ≈ Nn- { Xo- I - c W-Øn-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]pc-tØ-°p bm-{X-Xn-cn-°m-\p≈ H- c p- ° - Ø n- e m- W v P¿- j bpw Ip-Spw-_-hpw.

a-e-∏p-dw: tI-{μ kwÿm-\ k ¿-°m-cn-s‚-bpw kwÿm-\ kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√m kv-t]m ¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øp-∂ Pn√m ss]° Nmw-]y≥-jn-∏v Pn√m I-eŒ¿ sI _n-Pp D-Zv-LmS-\w sNbvXp. a-e-∏p-dw \-K-ck-`m sN-b¿am≥ sI ]n ap-kv-X-^ A-[y-£X-h-ln-®p. 1993¬ k-t¥m-jv

am-bn-cp-∂p N-S-ßn¬ A-[y-£X-h-ln® C Sn ap-lΩ-Zv _jo¿ Fw.]n. h-n-i-Zo-I-cn-®Xv. A-Xn-\p-ti-jw b-{¥-߃ I-S-Øn-s°m-≠p t]m-b-Xm-Wv G-sd hn-hm-Z-am-bXv. B-ip-]{Xn-bn-se bq-\n-‰n¬ Hº-Xv b{¥-߃ am-{X-am-bn-cp-∂p ÿm-]n-®n-cp-∂Xv. I-S-Øns°m-≠p t]m-b-tXm-sS U-bmen-kn-kv sk‚¿ shdpw sI-´nSw am-{X-am-bn A-h-ti-jn-®n-cn°p-I-bm Wv.

a-e-∏p-dw: F-´mw-¢m-kp-Im-cnbp-sS {]n-b-X-c-am-hpw I-hn-XIƒ "sh-fn-®w']p-d-Øn-d-ßn. tN-dq¿ ]n.-]n.-Sn.-Fw.-ssh. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fnse ]n hn-jv-Wp-{]n-b-bp-sSXm-Wv I-hn-X-Iƒ. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Nn-¥ ]ªn-t°-j≥-kv B-Wv ]p-kvX-Iw ]p-d-Øn-d-°n-b-Xv. IÆ-aw-K-ew F-S-°m-∏-d-ºv F.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ G-gmw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-tºm-gm-Wv Ir-jv-W-{]n-b F-∂ ]-{¥≠p-Im-cn I-hn-X-Iƒ F-gp-Xnb-Xv. X-s‚ A-dn-hp-I-fpw A\p-`-h-ß-fpw ]-¶p-h-bv-°m\m-Wv sh-fn-®w F-∂p-t]-cn´ ]p-kv-X-I-Øn-eq-sS hn-jvWp-{]n-b {i-an-®-Xv. \n-em-sh-

Pn-Ãm a-Zy-\n-tcm-[-\-k-an-Xn {]-Xn-tj-[n-¨p a-e-∏p-dw: F-S-∏-‰ ]-©m-b-Øns‚ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX {]-h¿Øn--°p-∂ sIm-º≥-I-√v- I-≈pjm-∏n¬ kv-t‰m-°n¬ tc-J-s∏Sp-Øm-sX b-tY-„w I-≈p-hn-¬ ∏-\ \-S-Øn-b D-S-a-ÿ-s\-Xntc \n-b-a \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn® D--tZym-K-ÿ-s\ {Iq-in-°p-∂ \-S-]-Sn-bn¬ \n-∂p A-[n-Ir-X¿ ]n≥-hm-ß-W-sa-∂v a-Zy-\n-tcm-

t{Sm-^n hn-P-bn-® tI-c-f So-ans‚ Iym-]v-‰≥ Ip-cn-tI-iv amXyp ^pSvt- _mƒ a¬-kcw B-Zy Int°m-^v sN-bvXp. a-¶S- tªm-°v {]-knU‚ v ]n D-ka v- m≥, ]-©mbØv {]-kn-U‚ v Fw Sn k-eo-\, F-kv sI DÆn, lr-jn-tI-jv Ipam¿ ]n, _m-_p ]m-em´v, Fw aplΩ-Zv k-emw, l- ≥ - tIm-b, ]n sI ap-l-Ω-Zmen, kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v F {ioIp-am¿ kw-km-cn®p.

Pn√m ss]-° Nmw-]y≥-jn-∏v I-e-Œ¿ sI _n-Pp D-Zv-L-mS-\w sN-øp∂p. ap≥ tIc-f ^pSv-t_mƒ Sow Iym-]v‰≥ Ip-cn-tI-iv amXyp k-ao]w

[-\-k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n tbmKw B-h-iy-s∏-´p. k-Xy-k-‘-am-bn tPm-en sN-øm≥ B¿-÷-h-ap-≈ DtZym-K-ÿ¿-°v \-S-]-Sn-I-fp-ambn ap-t∂m-´p t]m-hm-\p-≈ kml-N-cyw k¿-°m¿ D-d-∏p h-cpØ-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. Pn-√m {]-kn-U-‚ v ]n ]n Jm-en-Zv- A-[y-£-X h-ln-®p. J-

a-e-∏p-dw: hn-hm-l{]m-bw kw_-‘n-®v ]p-Xn-b hn-hm-Z-߃ DS-se-Sp-Ø km-l-N-cy-Øn¬ aX cm-jv-{So-b \n-b-a hn-Z-Kv-[-sc A-Wn-\n-c-Øn F-k.-v-sI.-F-kv.F-kv.-F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Hm-]¨ t^m-dw kw-L-Sn-∏n-°p∂p. H-Iv-tSm-_¿ 2-\v ssh-Io-´v aq∂n-\v a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ _kvÃm≥Uv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn ¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-c-Sn ]m-W°m-Sv kzm-Zn-J-en in-lm-_v X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. s]mXp-P-\-߃-°v kw-i-b \n-hm-cW-Øn-\p Iq-Sn A-h-k-cw \¬Ip-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-ap-J ]fin-X-cpw \n-b-a hn-Z-Kv-[-cpw ]s¶-Sp-°pw.--

F-«mw-¢m-kv h-n-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS "sh-fn-¨w' ]p-d-¯n-d-§n

F-Iv-ssk-kv D--tZym-K-Ø-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-¡p \o-¡w

Ip-«n-¸-«p-dp-am-em-hm³ C-i-ep-I-fp-sS tXm-gn PÀ-j PnÃm ss]-¡ Nmw-]y³-jn-¸v XpS-§n

a-°-c-∏-dºv: P¿j-sb D-d°m≥ D-Ω ]m-Snb-Xv kz-¥am-bn c-Nn-® Xm-cm-´p-]m-´p-Ifm-bn-cp∂p. A-Xp-tI-´m-Wv F √m cm-{Xn-I-fnepw P¿-j Dd-ßn-bn-cp-∂Xv. Iq´-£-c-ß ƒ \m-hn-\p h-g-ßm≥ Xp-Sßn-b-t∏mƒ P¿-j sam-gn™ sIm-®p-sIm-®p hm-°p-Ifn¬ B Xm-cm-´p ]m-´ns‚ Cu-Whpw Cu-c-Sn-Ifpw \n-d™n-cp∂p. C-∂v Hº-Xv h-b- n-seØn-b-t∏mgpw B \m-hn≥ Xpºn-eq-sS C-i-ep-Iƒ s]-bvXn d-°n a-°-c-∏d-ºv ]p-W¿∏ kz-tZ-in-\n hn ]n P¿-j F∂ aq-∂mw-¢m-kp-Im-cn {it≤-b-am-hp-I-bmWv. ssIcfn Sn-hn-bp-sS "Ip-´n-∏-´p-dpam¬' F-∂ ]pXn-b dn-bm-en‰n tjm-bn-eq-sS-bmWv Cu _m-e-Km-bnI-sb \m-S-dn-bp∂Xv. ]p-W¿-∏ hn.Fw.F®v.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ aq∂mw-¢m-kv hn-Zym¿-Ynbm-b P¿-j ku-Zn-bn¬ tPm-en-sNøp-∂ sh-¶n-´ ]-≈n-bm-en¬ A-–p¬ P-eo¬˛ ]p-h≥sXm-Sn jm-\n F-∂n-h-cp-sS c≠ma-sØ a-I-fmWv. A–p¬ P-eo-en-s‚ k-tlmZ-cn

Fw.F¬.F-am¿, {Xn-X-e-Xt±i `-c-W-ÿm-]-\߃, s]m-XpP-\-߃ F-∂-nh-cn¬-\n∂p k-am-l-cn-® 1.25 tIm-Sn cq-] sNe-h-gn-®m-Wv ]-≤Xn. C-Xn-te°p 75e-£w cq-]-bm-Wv s]mXp-P-\-ß-fn¬-\n∂p k-am-lcn-®Xv. C-{Xbpw ]-W-ap-]-tbm-Kn®v hm-ßn-b 12 b-{¥-ßfmWv C-t∏mƒ ÿm-]n-®n-´p-≈-sX ∂pw _m-°n \m-ev b-{¥-߃ D-S≥ X-s∂ ÿm-]n-°p-sa-∂p-

tIm-gn-t°m-Sv: lr-Z-b-Zn-\-Øn ¬ sa-t{Sm C‚¿-\m-j-W¬ Im ¿-Un-bm-Iv sk‚¿ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. B-ip-]-{Xn h-f-∏n¬ kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ hy-hkm-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n B-ip-]-{Xn-bp-sS HutZym-Kn-I D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln®p. Fw.sF.kn.kn. sN-b¿-am ≥ ]n ]n ap-l-Ω-Zv Ip-´n lm-Pn a{¥n Ip-™m-en-°p-´n-sb lmcm¿-∏-Ww \-S-Øn B-Z-cn-®p. ]n Sn F d-low Fw.F ¬.F A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. Im¿-Unbm-Iv Im-Øv-em-_n-s‚ D-Zv-LmS-\w hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v \n¿-h-ln-®p. {]-i-kv-X Im¿-Un-bm-Iv k¿P≥ ]-fl-{io tUm. sI Fw sNdn-bm≥, s{]m-^. tUm. hn \-μIp-am¿, s{]m-^. tUm. A-NypX≥ \m-b¿ F-∂n-h-sc N-Sßn¬ B-Z-cn-®p. Icn-∏q¿ l-÷v Iymw-]v hy-h-km-b a{¥n ]n sI Ip-™-m-en-°p-´n k-μ¿-in-°p-∂p

Ωn-‰n-bp-sS t]-cn¬ I-≈-{]-Nmc-Ww \-S-Øn-s°m-≠v cq-]-s∏Sp-Øn-b A-ko-kv I-Ωn-‰n \n¿tZ-i-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn ¬ cq-]-s∏-Sp-Øp-∂ ]mTy-]-≤Xn- ° v F- ¥ p- a q- e y- a m- W v h- f ¿Øm≥ I- g n- b p- I - s b- ∂ v hn- j bw A-h-X-cn-∏n-®v kw-km-cn-® Sn ]n I-em-[-c≥ ]-d-™p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n F≥ kp- t c- j v _m- _ p A- [ y- £ - X h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n ]c- t a- i z- c ≥, Pn- √ m sk- { I- ´ - d n Sn sI F jm-^n, ]n hn tk-Xpam- [ - h ≥- XpS- ß- n bh¿ kwkm-cn-®p.

Ip-‰n-∏p-dw: tIm-Sn-I-fp-sS \nt£-]w kzo-I-cn-®v Xn-cn-®p \¬Im-sX H-fn-hn¬ I-gn-bp-∂ {]Xn I-ºm-e A-–p¬ \q-dn-s\ A-d-Ã-v sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v ]-Ww \-„-s∏-´-h¿ _-en s]cp-∂mƒ Zn-\-Øn¬ Ip-‰n-∏p-dØv tZ-io-b]m-X D-]-tcm-[n°pw. tI-kn¬ Pm-ay-Øn-en-d-ßn Ip-Spw-_-k-ta-Xw hn-tZ-i-Øp Xm-a-k-am-°n-b A-–p¬-\q¿ Znh-k-߃-°p ap-ºv tI-c-f-Øn¬ F-Øn-b-Xm-bn hn-iz-k-\o-b

°m-en-I-am-bn sIm-≠ph-∂p ÿm-]n-®-Xm-sW-∂-dn-bp-∂Xv. C-tXm-sS-bm-Wv kw`-hw hn-hmZ-am-b-Xv. 28\v i-\n-bmgv-N cm-hn-se ]Øn-\m-Wv U-bm-en-kn-kv sk ‚¿ tI-{μ-a{¥n P-bdmw c-ta-iv D-Zv-LmS-\w sN-bv-XXv. Pn√m ]©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ku-P-\y-am-bn U-bm-en-kn-kv \-S-Øp-∂ kw-ÿm\-sØ BZy-sØ bq-\n-‰m-sW-∂p {]-Jym]n-®m-bn-cp-∂p ]-≤Xn. Fw.]n,

sa-t{Sm CâÀ-\m-j-\ ImÀ-Un-bm-Iv skâÀ Xp-S-§n

a-e-∏p-dw: {]-{In-bm-[n-jvTn-X k-ao-]-\-Øn-e-q-sS tI-c-f ]mTy]-≤-Xn-sb D¬-∏-∂m-[n-jvTn-X k-ao-]-\-Øn-te-°p am-‰m-\p-≈ {i-aw I-®-h-S-h¬-°-c-W-Øns‚ `m-K-am-sW-∂v F-kv.kn-C. B¿.Sn ap≥ U-b-d-Œ-dpw F≥. kn.C.B¿.Sn. ]mTy-]-≤-Xn ]cn-jv-I-c-W I-Ωn-‰n X-e-h-\p-amb {]-^. Fw F Jm-Z¿ A-`n-{]mb-s∏-´p. sI.F-kv.Sn.F. a-e-∏p-dw Pn√m I-Ωn-‰-n kw-L-Sn-∏n-® ]mTy]-≤-Xn ]-cn-jv-I-c-Ww F-¥n-\v F-∂ G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e D-ZvLm-S-\w -sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI Fw ]-Wn-°¿ I-

a-e-∏p-dw: 2012 ap-X¬ \n-b-an-°s∏-´ A-[ym-]-I¿-°v \n-b-a-\w \-S-Øn-b Xn-ø-Xn ap-X¬ \n-b-a\mw-Ko-Im-cw ap≥-Im-e {]m-_ey-tØm-sS \¬-I-W-sa-∂v F. sI.F-kv.Sn.bp. Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n kn kptc-jv-Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n sI Ir-jv-W-Zm-kv, Fw hn-t\mZv, ]n Fw B-in-Jv, _n Xp-f-ko[-c≥, c-ta-iv N-{μ, kp-tc-{μ≥, ]n hn k-Xy≥, {io-Pn-Øv, hmkp-tZ-h≥ XpS-ß-nbh¿ kwkm-cn-®p.

en-I-am-bn sIm-≠ph-∂v ÿm]n-®-Xm-bn-cp-∂p b-{¥-߃. B-ip-]-{Xn-bn¬-\n∂p U-bmen-kn-kv bq-\n-‰n-se b-{¥-߃ I-S-Øp-∂ hn-h-c-a-dn-s™Ønb {]m-tZin-I Nm-\-en-se Im-ad-am≥ ]-Sw ]-I¿-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ssI-tb-‰w \-S∂p. Xp-S¿-∂v \-S-∂ A-t\z-j-WØn-em-Wv tI-{μ-a{¥n D-Zv-LmS\w sNbv-X U-bm-en-kn-kv bq\n-‰n-se b-{¥-߃ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-I-fn¬-\n∂p Xm¬-

hn-hm-l{]m-bw: Hm-]¬ t^m-dw c-−n-\v

Zo-P \¿-Ko-kv, A-Uz. kp-Pm-X h¿-a, ]n Fw A-–p¬ P-∫m¿, F sP k-Æn, A-–p¬ a-Po-ZvXn-cq¿, t_m-_≥ sIm-°-]p-g, jm-Pn Km-‘n-{Kmw, apw-Xm-kv Sn hn, Ip-™p-ap-l-Ω-Zv ]-c-∏-\ßm-Sn, sI- -F-kv h¿-Ko-kv-, dm^n , k-^o¿ ta-em-‰q¿, ap-Po-_v tIm-°q¿, Sn sI F≥ A-–p¬ \m-k¿ kw-km-cn-®p.-

fn-®w hm-cn-Øq-In ap-X¬ Ahƒ F-∂p t]-cn-´ A-h-km\ I-hn-X-b-S-°w 26 sN-dp-Ihn-X-I-fm-Wv Cu _m-e-kmln-Xy-Ir-Xn-bn-ep-≈-Xv. {]Ir-Xn-bp-sS I-Æo-cpw In-\mhp-I-fpw H-∏w a-\p-jy-\pw ]£n-ar-Km-Zn-I-fpw I-S-∂p-h-cp∂ -I-hn-X-I-fn¬ k¿-Km-flI-X-bp-sS an-∂¬ sh-fn-®ßƒ I-s≠-Øm-\m-hpw. I-Æ-aw-K-ew ]-S-∏-d-ºnse ]m-te-cn kp-tc-{μ-\m-Wv hn-jv-Wp-{]n-b-bp-sS ]n-Xmhv. A-Ω dn-Pp. F-S-°m-]-d-ºv F.-bp.-]n.-kv-Iq-fn-se A-[ym]n-I sI iym-a-fm-tZ-hn-bp-sSbpw a-‰v A-[ym-]-I-cp-sS-bpw t{]m¬-km-l-\-hpw hn-jvWp-{]n-b-°p e-`n-°p∂p-≠v.

\ncym-W-¯n A\ptim-Nn¨p tIm-gn-t°m-Sv: sF.F≥.Sn.-bp.kn. A-Jn-te-¥ym {]-h¿-Ø-Ik-an-Xn Aw-K-ambn-cp∂ Fw Fkv dm-hp-Ø-dp-sS hn-tbm-K-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sv ssh-Zyp-Xn `-h\n¬ tN¿-∂ sXm-gn-em-fn kwL-S-\-I-fp-sS tbm-Kw A\p-tim-Nn®p. sI kn cm-a-N-{μ≥ A-[y£-X h-ln-®p. sI i-in-[-c≥, A-Uz. Fw cm-P-≥, A-Uz. ]n Fw \n-bm-kv, Fw sI _o-cm≥, sI Sn c-Lp-\m-Yv, Fw hm-kp-tZh-°p-dp-∏v, F≥ ]n \q-lv, ]n Knco-jv-Ip-am¿, sI P-b-Ip-am¿, kn sI ap-l-Ω-Z-en, Sn {io-l-cn, A-chn-μm-£≥ kw-km-cn-®p.

c-Pn-kv-{SmÀ Hm-^n-kp-I-fn \ym-b-hn-e-bp-sS A-[nIw Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cmXn h-fm-t©cn: Pn√-bn-se c-Pn-kv{Sm¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ {]-am-Ww c-Pn-kv-‰¿ sN-øp-tºmƒ \n-›bn-® \ym-b-hn-e-bp-sS 30 i-X-am\w h-sc A-[n-Ihn-e Im-Wn-°W-sa-∂ c-Pn-kv-{Sm-dp-sS D-Ø-chn-s\-Xn-tc hym-]-Iam-b ]cmXn. tI-c-f-Øn¬ k¿-th\ º¿ \n¿-W-bn®v k¿-°m¿ Hm tcm {]-tZ-i-Øn-\-\p-k-cn-®v Xøm-dm-°n-bn-´p-≈ \ym-b hn-ebp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Ct∏mƒ k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkp-I-fn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S°p-∂Xv. C-Xn-\p hn-cp-≤-am-bm-Wv Pn √-bn-se an-° c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkp-I-fnepw \ym-b-hn-e-bp-sS 30 i-X-am-\w A-[n-I-ambn Cu-Sm°p-∂Xv. C-Xn-\v k¿-°m¿ tcJm-aq-e-ap-≈ D-Øc-hv \n-e-hnen√m-sX-bm-Wv C-Ø-c-Øn¬ ^okv Cu-Sm-°p-∂Xv. C-Xp-aqew ap-{Z hn-e-bnepw c-Pn-kv-t{Sj≥ ^o-knepw h≥ h-¿-[-\-hmWv h-cp-∂Xv. ]-e c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-knepw C-Xn-s\-Xn-tc ]cm-Xn ]-d-bp-tºmƒ C-Xn¬-\n∂v ]-Øp-i-X-am-\w h-sc Df-hv \¬-Ip-∂-Xm-bpw A-dn-bp∂p.

C-Xp-aq-ew c-Pn-kv-t{S-j-\n¬ Ip d-hp h-cp-∂-Xm-bm-Wv B-[m-cw F-gp-Øp-Im¿ ]-d-bp-∂Xv. k¿-°m¿ D-Ø-c-hn√msX Cu-Sm-°p-∂ c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^nkp-I-fn-se \-S-]-Sn-s°-Xn-tc hym-]-I ]-cm-Xn D-b¿-∂p-. C-Xns‚ a-d-hn¬ D-tZym-K-ÿ¿ h≥kw-Jy ssI-°q-en hm-ßp-∂Xmbpw B-tcm-]-W-ap≠v. X-ømdm-hm-Ø-h-cp-sS h-kv-Xp c-Pn-kv‰¿ sN-øm≥ a-Sn-°p-∂-Xmbpw a‰p ]-e Im-c-W-߃ ]d-™v cPn-kv-t{S-j≥ \-S-Øm-Xn-cn-°p-

∂-Xmbpw A-dn-bp∂p. k¿-°m ¿ Xo-cp-am-\-an√m-sX D-tZym-Kÿ¿ \-S-Øp-∂ CØ-cw {]-hrØn- Iƒ \n¿-Øn-h-bv-°-W-sa ∂pw k¿-°m¿ \n-›-bn-® \ymbhn-e {]-Im-cw c-Pn-kv-t{Sj≥ \-S-Øm≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dmh-W-sa∂pw dn-b¬ F-tÃ-‰v h¿t°-gv-kv bq-\nb≥ (F-kv. Sn.bp) tIm-´-°¬ afi-ew I-Ωn-‰n k ¿-°mcn-t\m-Sm-h-iy-s∏´p. hn ]n A-–p-d-lvam-≥ A-[y-£-X-hln®p. A-l-ΩZv ta-te-Xn¬, ico-^v I-°n-Sn kw-km-cn®p.


{]mtZ-inIw

30 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

kozhikode/MLE

HmÄ C-´y ^n-tUtd-ä-Uv sN-Êv: ImÀ-¯n-Iv cm-Pv Nm-w]y³

]cn-]mSn

„a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨

lmƒ: tI-c-f hn-[-h-m sh¬-^b¿ kw-Lw hn-[-hm kw-K-aw ˛10.-00 „a-e-∏p-dw Ip-Spw-_-{io lmƒ: hn-Zym-cw-Kw kv-Iqƒ sNb¿-am≥-am-cp-sS tbm-Kw ˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

F-kv.-Sn.--bp. kw-Øm-\ {]-hÀ-¯-Ik-an-Xn H¶n\v ae-∏pdw: tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn bq-\n-b≥ (F-kv.S-- n.--bp) kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I k-an-Xn tbm-Kw H-Iv-tSm-_¿ H∂n\v cmhn-se 11 a-Wn-°v tIm-gn-t°m-Sv Xn-cq-cn¬ \-S-Ønb A-Jn-te-¥ym ^n-tU td-‰n-Mv sN- v Sq¿-W-sa‚n¬ Nmw-]y-\m-b kn.--F-®v. ku-[-Øn¬ tN-cp-∂ X-an-gv-\m-Sn-s‚ Im¿-Øn-Iv cm-Pn-\v kn a-Ωp-´n Fw.-F¬.-F. t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p-∂p p. I¨-h≥-j-\n¬ kw-ÿm-\ F-kv.S-- n.-bp. {]-kn-U-‚ v A-lΩ-Zv-Ip-´n D-Æn-°p-fw ]-s¶-Sp°pw. kw-ÿm-\ `m-c-hm-ln-Ifpw, {]-h¿-Ø-I k-an-Xnbw-Kß-fpw Ir-Xy-k-a-b-Øv tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v kwÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn \m-k¿ s]m-∂m-Sv A-dn-bn-®p.-

Xn-cq¿: Xn-cq-cn¬ \-S-∂ Bƒ C¥y ^n-tU td-‰-Uv sN- v Sq¿W-sa‚n¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚ Im¿Øn-Iv cm-Pv Nm-ºy-\m-bn. 20,000 cq-]-bp-sS Iym-jv Ahm¿-Upw t{Sm-^n-bpw kn -a-Ωp´n Fw.--F¬.--F k-Ωm-\n-®p. 9 du-≠v a-¬k-c-Øn¬ F´p t]mb‚ v t\-Sn-bm-Wv Im¿-Øn-Iv cmPv Nm-w]y-\m-b-Xv. am-lm-cm-jv-{Sbp-sS Np-e-‰v am-b≥-sI, X-an-gv\m-Sn-s‚ tam-l≥ cm-Pv {io-[¿, tI-c-f-Øn-s‚ tPm-k-^v F-kv F, I¿-Wm-S-I-bp-sS Pn l-co-jv F-∂n-h¿ c≠v ap-X¬ A©p h-

sc ÿm-\-߃ I-c-ÿ-am-°n. Xn-cq¿ ap\n-kn-∏¬ sN-b¿ t]-gv-k¨ sI k-^n-b- A-≤y£-X-h-ln-®p. Xn-cq¿ tN-º¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv sk-{I-´-dn ]n ]n A-_v-Zp-¿d-lv-am≥, t_-_nhn-‰ am-t\-P¿ hn -sI ap-l-Ω-Zen, Nn-°nMv G-cn-bm am-t\-P¿ Pnw-t\-jv Fw, Xn-cq¿ tdm-´-dn ¢∫v {]-kn-U-‚ v K-tW-jv h-tS-cn, kp-\n¬ tPm-k-^v, in-lm-_v hn sI, cm-tP-jv X-e-°-S-Øq¿, {]-`m-jv ]m≥-_-km¿, D-ta-jv Xn-cq¿, kp-[o¿ _n.--]n. A-ßmSn, J-a-dp-±o≥ ]n sI, l-ao-Zv

sXm-gn-em-fn \n-b-a-\w ssh-Ip-¶-p

tIm-UqÀ ]-©m-b-¯v tI-c-tfmÂ-k-hw B-dp-ap-X tIm-Uq¿: ]-©m-b-Øv-X-e tIc-tfm¬-k-h-Øn-s‚ ^p-Svt_mƒ a¬-k-cw B-dn-\pw {In°-‰v, h-Sw-h-en F-∂n-h 13\pw Cu-kv-‰v tIm-Uq-cn¬ \-S-°pw. j-´n¬-Sq¿-W-sa‚ v 13\v sshIo-´v G-gp-ap-X¬ ]p-fn-bm-´p-Ipf-Øpw A-Xv-e-‰n-Iv-kv I-em-hn`m-Kw a¬-k-c-߃ 20\v sN-Ω¶-S-hv ssl-kv-Iq-fn-epw \-S°pw. t^m¨ ˛ 9495159090

tem-I Im-gv-N-Zn-\w; s]-bnân-Mv aÂ-k-cw

s]-cn-¥-¬-a-Æ: tem-I Im-gv-NZn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v s]-cn¥¬-a-Æ A¬-k-em-a kw-LSn-∏n-°p-∂ s]-bn‚n-Mv a¬-kcw B-dn-\v H-º-Xn-\v s]-cn¥¬-a-Æ A-bn-j tImw-π-Ivkn¬ \-S-°pw. t^m¨ ˛ 049330393341, 393123, 9447772703

A-[ym-]-I H-gn-hv

]-Sn-™m-‰pw-ap-dn: ^-kv-^-cn l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ KWn-X-im-kv-{X A-[ym-]-I-t‚bpw l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`mK-Øn¬ sIm-ta-gv-kv A-[ym-]I-t‚-bpw H-gn-hp-≠v. t^m¨ ˛ 9447477336

sXm-g-n ]-cn-io-e-\w

]p¬-]-‰: h-f-aw-K-ew F-^v.-H.kn.-Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-jo-\p-]-tbm-Kn-®v sX-ßv Ib-‰ ]-cn-io-e-\-hpw tPm-en-bpw \¬-Ip-∂p. t^m¨ ˛ 9961082387.

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-d-tØ-°v A-\ph-Zn-® C-^v-fp Imw-]-kv bm-Ym¿Yy-am-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v C∂v sF.-F≥.-F¬ C-^v-fp kw-c£-W-Zn-\-am-bn B-N-cn-°pw. ssh-Io-´v a-e-∏p-dwv sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn ]-cn-k-c-Øv {]-I-S-\hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v a-e-∏p-dw tIm´-∏-Sn Xn-cq¿ tdm-Un-se sF.F≥.-F¬ Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^nkv ]-cn-k-c-Øp-\n-∂v {]-I-S-\w \-S-°pw. sF.-F≥.-F¬ kwÿm-\ P-\. sk-{I-´-dnF ]n A–p¬ h-lm-_v, sk-{I-´-dn sI ]n C-kv-am-bn¬ kw-km-cn-°pw.

ap-t−-cn hn-¯p Ir-jn-t¯m-«w {]Xn-k-Ôn-bn-te¡v F-S-°-c: G-jy-bn-se h-en-b sX-ßn≥ tXm-´w Dƒ-s∏-Sp-∂ ap-t≠-cn hn-Øp Ir-jn-tØm-´Øn-se sXm-gn-em-fn \n-b-a-\w ssh-Ip-∂-Xv ^m-an-s\ I-Sp-Ø {]-Xn-k-‘n-bn-em-°p-∂p. h-Ip-∏p a-{¥n-bp-sS hm-°mep-≈ D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂mWv \n-b-a-\w ssh-Ip-∂-sX-∂v B-t£-]-ap-≠v. 354 sXm-gn-emfn-Iƒ th-≠n-S-Øv 141 sXm-gnem-fn-I-fp-am-bn ho¿-∏p-ap-´p-Ibm-Wv kw-ÿm-\ k¿-°m-cns‚ Io-gn-ep-≈ ap-t≠-cn-b-n-se {]-kn-≤-am-b hn-Øp Ir-jntØm-´w.

I-Sp-Ø sXm-gn-em-fn £m-aw t\-cn-Sp-∂-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ sXm-gn-em-fn-I-sf \n-b-an-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-hn-[ sXmgn-em-fn bq-\n-b-\p-Iƒ k-a-cw \-S-Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv 2008¬ 188 sXm-gn-em-fn-I-sf \nb-an-°m≥ ]-≤-Xn-bn-´-Xv. Fw-tπm-bv-sa‚ v h-gn \n-b-a\w \-S-Øm≥ X-o-cp-am-\n-®v ]-´nI X-øm-dm-°n. c-≠m-bn-c-tØmfw h-cp-∂ D-tZ-ym-Km¿-Yn-I-fp-sS `o-a≥ en-Ãv X-øm-dm-°n-bn-´v A©p-h¿-j-am-bn-´pw H-cm-sf t]mepw C-Xp-h-sc \n-b-an-®n-´n-√.dm-¶v en-Ãn-ep-≈-h¿-°m¿-

°pw C-Xp h-sc ^m-an¬ tPmen In-´n-bn-s√-∂-Xv am-{X-a-√, ]´n-I-bn-epƒ-s∏-´-Xn-\m¬ Fwtπ-m-bv-sa‚ v h-gn-bp-≈ a-‰p enÃp-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sm≥ C-h¿°m-hp-∂n-√.C-cp-\q-dn-te-sd-t∏-cp-sS H-gnhm-Wv ^m-an-ep-≈-Xv.- 2015˛16 HmsS `q-cn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-I-sf√mw X-s∂ hn-c-an-°p-∂-tXm-sS kw-ÿm-\-sØ h-en-b ^m-apI-fn-sem-∂m-b ap-t≠-cn ^mw A-S-®p-]q-´¬ `o-j-Wn-bn-ep-amhp-sa-∂m-Wv sXm-gn-em-fn-I-fpsS B-i-¶.- bp.-Un.-F-^v.- -k¿-°m¿ A-

[n-Im-c-Øn¬ h-∂-t∏mƒ sXmgn-em-fn \n-b-a-\-Øn-s‚ ]-Øp i-X-am-\w {]-tZ-i-sØ B-Znhm-kn-I-fn¬ \n-∂m-bn-cn-°-Wsa-∂v \n¿-tZin-®n-cp-∂p. F∂m¬ A-ß-s\-sbm-cp ]-´n-I C-Xp h-sc X-øm-dm-°n-bn-´p-an√. B-sI-bp-≈ 505 sl-Iv-Sdn¬ 303 sl-Iv-S¿ am-{X-am-Wv Ir-jv-°v D-]-bp-‡-am-°n-bn-´p≈-Xv.-]-Xn-\m-bn-c-tØm-fw sXßp-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂n-S-Øv Ah-ti-jn-°p-∂-Xv \m-a-am-{X-amWv. Zn-\w {]-Xn \q-dv I-W-°n-\v sX-ßp-Iƒ Im-´m-\-I-fp-sS B-

{I-a-W-Øn¬ \-in-®p-sIm-≠ncn-°p-I-bm-Wv. B-h-iy-Øn-te-sd ÿ-e-ap≠m-bn-´pw A-h th-≠-co-Xnbn¬ D-]-tbm-Kn-°m≥ C-Xp-hsc {i-aw \-S-Øn-bn-´n-√. th-≠ hn-`-h-߃ ]-c-am-h-[n D-]-tbmK-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fpw D-≠m-bn-´n-√. Im-tem-Nn-X-am-b ]-cn-jv-Imc \-S-]-Sn-Iƒ-°v ^-≠-\p-h-Zn°p-∂-X-√m-sX A-S-®p-]q-´¬ `o-j-Wn-bn¬ \n-∂v I-c-I-b-‰p∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ A-[nIr-X-cp-sS `m-K-Øp-\n-∂p D≠mhp-∂n-√.-

t]m-]p-eÀ {^-−v Iq-«-tbm-«w I-cn-¶-√-Øm-Wn: B-tcm-Ky-ap≈ P-\-X B-tcm-Ky-ap-≈ cm{„w Imw-]-bn-\n-s‚ `m-K-am-bn t]m-]p-e¿ {^-≠v I-cn-¶-√-ØmWn G-cn-b Iq-´-tbm-´w kw-L-Sn∏n-®p . Xm-sg-t°m-Sv sk-‚ v-taco-kv B-ip-]-{Xn- ]-cn-k-c-Øp\n-∂v B-cw-`n-® Hm-´w tbm-Km{]-Z¿-i-\-tØm-sS I-cn-¶-√Øm-Wn sk‚-dn¬ k-am-]n-®p. s]-cn-¥¬-a-Æ Un-hn-j≥ sk{I-´-dn \m-k¿ ]-´n-°m-Sv D-Zv-Lm-

t]m-]p-e¿ {^-≠v I-cn-¶-√Øm-Wn G-cn-bm I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Iq-´-tbm-´w

sIm-t≠m-´n: sam-d-bq¿ ]-©mb-Øn-se ]-cn-jv-I-cn-® _n.-]n.F¬. ]-´n-I I-e-Œ¿ sI _n-Pphn-\v ssI-am-dn. C-tXm-sS ap-Jya-{¥n-°v t\-cn-´pw I-e-Œ¿-°pw hn-hn-[ Hm-^n-kn-epw \¬-In-b 1616 A-t]-£-I-fn¬ Xo¿-∏m-bn. 2009 se _n.-]n.-F¬. ]-´n-Ibn¬ \n-∂v A-\¿-l-cm-b 93 t]sc H-gn-hm-°n. k¿-°m¿ am-\-Zfi-{]-Im-cw tbm-Ky-c-√m-Ø 527 A-t]-£-Iƒ \n-c-kn-®p. hn[-h, im-co-cn-I am-\-kn-I tijn Ip-d-™-h¿, \n-Xy-tcm-KnIƒ F-∂o hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ 336 t]-sc ]-´n-I-bn¬ ]p-Xp-Xm-

C-^v-ep {]-Xn-k-Ôn ]-cn-l-cn-¡Ww: F-kv.-sI.-Fw.-C.-F.

kv-s]-jy kv-Iq-fp-I-fn-se h-n-Zy-m`ym-k \n-e-hm-cw D-b-À-¯-Ww: _-[n-c A-tkm-kn-tb-j³

s]-cn-¥¬-a-Æ: C-^v-ep Imw-]kp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-e-\n¬°p-∂ {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°W-sa-∂v Io-gm-‰q¿ ]-©m-b-Øv F-kv.-sI.-Fw.-C.-F. I¨-h≥j≥. \n-e-hn¬ k¿-´n-^n-°-‰v tIm-gv-kp-I-ƒ-°v am-{Xw Aw-KoIm-cw \-¬-In-bn-cn-s° a-‰p-≈ tIm-gv-kp-Iƒ-°pw Aw-Ko-Im-cw \¬-Im-\p-≈ X-S- w ap-Jy-a{¥n C-S-s]-´v ]-cn-l-cn-°-W-sa∂pw I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. lw-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-Iƒ sI Sn A-–p¬ A-ko-kv-˛-{]-kn-U‚ v, ]m-e-©o-cn D-Ω¿ ˛-P-\-X-sk-{I´-dn, hn -]n \m-k¿ ˛-J-Pm-©n. A-–p-√-]-´n-°m-Sv, kn ]n j-^oJv, sI A-iv-d-^v, F≥ sI _jo¿, ss^-k¬ X-®n-ß-\m-Sw, fn-bm-D-±o≥ hm-^n, ]n sI A-\kv, ap-kv-X-^ H-d-hw-]p-dw kwkm-cn-®p.

a-e-∏p-dw: tI-c-f-Øn-se kv-s]jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym `ym-k \n-e-hm-cw D-b-¿-Øm≥ k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n-∂v ASn-b-¥-c- C-S-s]-S¬ th-W-sa∂v a-e-∏p-dw Pn-√m _-[n-c Atkm-kn-tb-j-s‚ kn¬-h¿ Pq_n-en k-am-]-\-k-tΩ-f-\w Bh-iy-s∏-´p. kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ {i-h-W \yq-\-X-bp-≈ Ip-´n-Isf ]Tn-∏n-°m\p-≈ kv-s]jy¬ _n.-F-Uv. tbm-Ky-X-bp≈ A-[ym-]-I-cp-sS Ip-d-hv aqew ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n ]p-dØn-d-ßp-∂-h-cn¬ `q-cn-`m-K-hpw ]n.-F-kv.-kn. t]m-ep-≈ a¬-kc-]-co-£-I-fn¬ ]-cm-P-b-s∏-Sp-

I-bm-Wv. Cu A-h-ÿbv-°v am-‰w h-cW-sa-¶n¬ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fpI-fn-se {]o-ss{]-a-dn X-ew apX¬ _-[n-c-cm-b Ip-´n-I-sf ]Tn∏n-°m-≥ tbm-Ky-X t\-Sn-b A[ym-]-I-sc \n-b-an-°-W-sa-∂v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn a-e∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lmfn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]n D-ss_Zp-√ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI- Ip™p A-[y-£-X-h-ln-®p. C A∫m-kv, F ap-Po-_p¿d-lv -am≥, C ]n ssl-{Zp, ]n \m-k¿, dn-bm-

bn Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bpw \n-e-hnep-≈ 753 t]-sc \n-e-\n¿-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. kv-{Io-\n-Mv I-Ωn‰n X-øm-dm-°n-b ]-´n-I {Km-a-k`-Iƒ Aw-Ko-I-cn-®-tXm-sS ]-´nIbv-°v Aw-Ko-Im-c-am-bn. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n k-°o-\ A-[y-£-X-h-ln-®p. A-_q-_-°¿, ]m-Øp-Ω-°p-´n, F≥ sI lw-k, B-an-\, kn sI ap-l-Ω-Zv, C kn tam-bn≥, ]n Ie-¥≥-lm-Pn, sI F d-jo-Zv, B\-Øm≥-k-emw, C kp¿-Pn-Øv, sI A-^v-k-Øv, ]n kp-\o-d, ]n k-^n-b, sI l-ko-\, ]n ssk\-_, kn ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

ssk-_À ss{Iw t_m-[-hÂ-¡-c-Ww

]q-t°m-´pw-]m-Sw: K-h. l-b¿ sk-°-U-dn kv-Iq-fn-se kulr-Z ¢-∫n-s≥-d B-`n-ap-Jy-Øn¬ ssk-_¿ ss{Iw t_m-[h¬-°-c-Ww \-S-Øn. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v hn -]n A-jv-d-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ F Kn-co-i≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]q-t°m-´pw-]m-Sw F-kv.-sF. kn _m-_p-cm-Pv apJy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tIm-Un-t\-‰¿ sI a-t\m-Pv Ip-am¿, kn ]n k-Xo-c-Xv-\w, sI ]-hn-{X≥, Fw A-jv-d-^v, sI F-kv a-⁄n-a kw-km-cn-®p. Pn-√m C≥ sh-Ãn-tK-j≥ Sow Aw-Kw A-\o-jv Nm-t°m ¢m-sk-Sp-Øp.-

Hm-am-\qÀ kn.F¨v.knbn {]-jÀ ]-cn-tim-[n-¡m-\p-Å b-{´w X-I-cm-dn-Â

Xn-cq¿: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂pw sa-jo-\p-Iƒ sIm≠p-h-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse U-bm-en-kn-kv bq-\n-‰v D-ZvLm-S-\w sN-bv-X-ti-jw b-{¥ßƒ Xn-cn-®p-sIm-≠p-t]m-bn P\-ß-sf h-©n-®-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿Ø-I¿ Xn-cq-cn¬ tdm-Uv D-]-tcm[n-®p. \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\w \-SØn-b ti-jw \-S-∂ D-]-tcm-[w jm-^n Xn-cq¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. A≥-h¿ Xn-cp-\m-hm-b, A–p-√ ap-dn-h-g-n-°¬ kw-km-cn®p. k-a-c-Øn-\v _m-h _n.]n A-ßm-Sn, \-Po-_v Xn-cq¿ t\-XrXzw \¬-In.

_o-_p-d-lv-am≥, Pn-√m sk-{I-´dn _m-∏p ]p-Ø-\-Øm-Wn, J- s]-cn-¥¬-a-Æ: {In-an-\¬ tIPm-©n sI kn A-_q-_-°¿ kp-I-fn¬ in-£n-°-s∏-Sp-∂ Ip‰-hm-fn-I-fm-b P-\-{]-Xn-\n-[n-Ikw-km-cn-®p. sf kw-c-£n-°p-hm-\p-≈ tI{μ k¿-°m-dn-s‚ \-S-]-Sn A-¥mcm-{„ k-aq-lØn¬ c-Py-Øns‚ A-¥- v Ip-d-bv°p-sa-∂v -- w. kw-ÿm-\ t\F-S-∏mƒ: a-e-_m¿ tKmƒ-Uv Fw.--F-kv.F U-b-a-≠v-kv F-S-∏mƒ tjm-dp-an- Xr-kw-K-aw A-`n-{]m-b-s∏-´p. Ip-‰-hm-fn-I-sf A-tbm-Ky-cms‚ 20mw hm¿-jn-Im-tLm-jw sI Sn P-eo¬ Fw.F¬.F. D-Zv- °p-∂ kp-{]ow tIm-S-Xn hn-[n aLm-S-\w sN-bv-Xp. X-l-kn¬- dn-I-S-°m-\p-≈ tI-{μ Hm-UnZm¿ cm-a-Zm-kv kz¿-W-sa-U¬ \≥-kv ]n≥-h-en-°-Ww. A-gn-ahn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln- Xn \-S-Øp-∂-h-cp-sS-bpw {In-an®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn- \¬ Ip-‰-hm-fn-I-fp-sS-bpw cm-{„U‚ v _m-e-Ir-jv-W≥, ]-©m- tk-h-\w th-s≠-∂v hbv-°m≥ b-Øv {]-kn-U‚ v ap-kv-X-^, ap- F-√m cm-{„o-b I-£n-I-fpw \nl-Ω-Zv-lm-Pn A-bn-e-°m-Sv, Ko- e-]m-sS-Sp-°-Ww. Fw.--F-kv.-X, cm-tP-jv, {_m-©v am-t\-Pn-Mv Fw. kw-ÿm-\ t\-Xr kw-K-aw U-b-d-Œ¿ lw-k, sa-j-d-en, A- F≥ jw-kp-±o≥ Fw.--F¬.--F. DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ –p¿-d-km-Jv kw-km-cn-®p.

hn-hm-l{]m-bw: cm-jv-{So-b¸mÀ-«n-IÄ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Wsa¶v

tN-fm-cn: ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l {]m-b-]-cn-[nbp-am-bn _-‘-s∏-´v ap-kv-enw kw-L-S-\-Iƒ kp-{]owtIm-SXn-sb k-ao-]n-°m-s\-Sp-Ø Xo-cp-am-\-sØ sNm-√n D-b¿-∂ph-∂ hn-hm-Z-ß-fpw am-[y-a hn-Nm-c-W-I-fn-epw Nn-e¿ sk¬^v tKm-f-Sn-°m-\m-Wv Xn-Sp-°w Im-Wn-°p-∂-sX-∂v kp-∂n al-√v s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-tßm-Sv A_q-_-°¿ ]-d-™p. Iq-a-Æ h-en-b Pp-ap-A-Øv ]-≈n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-l-√v kw-K-a-Øn¬ hn-j-bm-h-X-c-Ww \-SØp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.- au-en-Im-h-Im-i ew-L-\w h∂p tN-cp-∂ km-l-N-cy-sØ X-S-bm≥ ap-kv-enw hn-izm-knIƒ-°p-≈ a-X-Io-b _m-[y-X \¿-h-ln-°p-I-bm-Wv ap-kv-enw kw-L-S-\-Iƒ. C-°m-cy-Øn¬ cm-jv-{So-b kw-L-S-\-Iƒ \ne-]m-Sv hy-‡-am-°-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

ap\-¼w _o-hn B-−p-t\À¨-

]p-Xp-s]m-∂m-\n: ap-\º-Øv _o-hn Pm-d-Øn-se 33mw B≠p-t\¿®-bv°v sIm-Sn D-b¿∂p. skbv-\p-±o≥ A¬-_p-Jmcn Iq-cn-°p-gn X-߃ sIm-Sn D-b¿-Øn. 19, 20 Xn-ø-Xn-I-fn-emWv B-≠p-t\¿®.

s]m-¶m-\n-bn \n-tcm-[n-X h-e-I-fp-]-tbm-Kn-¨v aÂ-ky-_-Ô-\w; kwLÀjw XpSÀ¡Y

kp-±o≥, ap-l-Ω-Z-en, A-–p√Øo-^v, jm-lp¬ l-ao-Zv kwkm-cn-®p. s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n-bn¬ t_m-´v sXm-gn-em-fn-I-fpw ]-c-ºcm-K-X a¬-kysØm-gn-em-fn-Ifpw X-Ωn¬ ao≥-]n-Sp-Ø-sØ sNm-√n kw-L¿-j-߃ Xp-S¿h-≈n-°p∂v: B-\-ßm-Sn-°p °-Y-bm-hp-∂p. \n-tcm-[n-X h-ek-ao-]w B-\-∏-Sn-bn-ep≠m-b I-fp-]-tbm-Kn-®v t_m-´p-Iƒ a¬A-]-I-S-Øn¬ ss_-°v bm-{X- ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂-Xm-Wv °mc-\v ]-cn-t°-‰p. C∂-se D-®- kw-L¿-j-߃-°p Im-c-Ww. tbm-sS-bm-Wv ss_°pw {Iq-bna¬-ky-k-º-Øv \-in-∏n-°pkdpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-t°m-Sn- ∂ {]-h¿-Ø-\-߃-s°-Xn-tc ®n-cp-∂ bp-hm-hn-\v ]-cn-t°- \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ A-[n-Ir-X¿ ‰Xv. C-bm-sf B-ip-]-{Xn-bn¬ X-øm-dm-hp-∂p-an-√. Pn-√-bn-se {]-th-in-∏n®p. C-Sn-bp-sS B- {]-[m-\ lm¿-_-dm-b s]m-∂mLm-X-Øn¬ ss_-°v c-≠v I- \n-bn¬ am-{X-a-√ ]-c-∏-\-ßm-Snj-W-ß-fm-bn. bn-epw t_-∏q-cn-epw k-am-\-am-

ss_¡-]-ISw; bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v

F-kv.Un.]n.sF. tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

b hn-j-b-sØ-s®m-√n kw-L-¿jw ]-Xn-hm-Wv. ]-cm-Xn \-¬-In-bn-´pw \-S-]-Snbp-≠m-hm-Ø-Xn-\m¬ \n-b-aew-L-\w \-S-Øp-∂ t_m-´pIƒ ]n-Sn-s®-Sp-°m-\p-≈ Xo-cpam-\-Øn-em-Wv ]-c-º-cm-K-X a ¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ. sN-dpZzm-c-ß-fp-≈ C-c-´-h-e-I-fp-]tbm-Kn-®m¬ ao≥ Ip-™p-߃ t]m-epw h-e-bn¬ Ip-Sp-ßpw. h-en-b ao-\p-I-sf am-{X-sa-Sp°p-∂ t_m-´p-Iƒ Po-h-\-‰ a-‰pao-\p-Iƒ I-S-en-se-dn-bpw. C-Xv a¬-ky-kº-Øv Ip-d-bm-≥ Imc-W-am-hpw. a¬-ky-_-‘-\-

_mw-¥q-À kv-t^m-S-\w Ip-ä-hm-fn-I-sf kw-c-£n-¡m³ `-c-W-Iq-Sw ]p-\-c-t\z-jn-¡-Ww: ]n.-Un.-]n. Iq-«p\nÂ-¡-cp-Xv: Fw.--F-kv.-Fw. a-e-∏p-dw: _mw•q-¿ t_mw-_v kv-t^m-S-\-sØ-°p-dn-®v ]p-\-ct\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v ]n.Un.-]n. Pn-√m sk-{It-´-dn-b-‰v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Po-h≥-X-cmw a-Av-Z-\n-sb Xcq ap-{Zm-hm-Iy-hp-am-bn Un-kw_¿ 10-\v ]m¿-´n-bp-sS kw-ÿm\ I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]m¿-e-sa‚ v am¿-®n¬ {]-Nm-cWm¿-Yw \-hw-_¿ 12 ap-X¬ 22 h-sc Pn-√-bn¬ {]-Nm-c-W hm-l\ Pm-Y kw-L-Sn-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v th-em-bp[≥ sh-∂n-bq¿ A-[y-£-X-hln-®p. sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw bq-k^v ]m-{¥-tbm-Kw D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. Pm-^-d-en Zm-cn-an, K^q¿ hm-hq¿, A-ko-kv sh-fn-bt¶m-Sv, A-–p¬ _m-cn¿-im-Zv, l-

]q-t°m-´pw-]m-Sw K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ssk-_¿ ss{Iw t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-kv.-sF. kn _m-_p-cm-Pv ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p

sIm-t≠m-´n: F-S-h-Æ-∏m-d Hm-am-\q¿ I-ayq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dn¬ {]-j¿ ]-cn-tim-[n-°m-\p-≈ b-{¥w X-I-cm-dn-emb-Xv tcm-Kn-I-sf h-e-°p-∂p. H-cp-am-k-tØm-f-am-bn C-hn-sS F-Øp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°v {]-j¿ ]-cn-tim-[n-°m-\m-hp-∂n-√. Zn-t\-\ 200 ap-X¬ 300 h-sc tcm-Kn-Iƒ F-Øp-∂ C-hn-sS InS-Øn-Nn-In¬-k-bp-ap-≠v. {]-iv-\-Øn-\v D-S≥ ]-cn-lm-cw ImW-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF No-t°m-Sv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v Un.-Fw.-H Dƒ-∏-sS-bp≈-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p. {]-iv-\w A-Sn-b¥n-c-am-bn ]-cn-l-cn-®n-s√-¶n¬ {]-t£m-`-]-cn-]m-Sn-I-fm-cw-`n°p-sa-∂pw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Nq-≠n-°m-´n. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n Sn A-–p¿-d-lvam≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. A–p¬ a-Po-Zv, ssk-\p-±o≥ s]m-∂m-Sv ]-s¶-Sp-Øp.

S-\w sN-bv-Xp. tbm-Km-`ym-kØn-s‚ Kp-W-^-e-ß-sf Ip-dn®v ss^-k¬ Ip-∂-∏-≈n h-n-iZo-I-cn-®p. t]m-]p-e¿ {^-≠v Gcn-bm {]-kn-U‚ v km-Zn-Jv, I-cn¶-√-Øm-Wn bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv A-en kw-km-cn-®p.

sam-d-bq¿ ]-©m-b-Øn-se _n.-]n.-F¬. ]-´n-I Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp-hn-\p ssI-am-dp-∂p

Ip-‰n-∏p-dw: l-b¿ sk-°≥-Udn shm-t°-j-W¬ l-b¿ sk°≥-U-dn ta-J-e-bn-se hn-hn-[ {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v sI.-F-kv.-Sn.-F \-S-Øp-∂ A-\n-›n-X-Im-e Ub-d-Œ-td-‰v D-]-tcm-[-Øn-s‚ `mK-am-bn sI.-F-kv.-Sn.-F Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip‰n-∏p-dw shm-t°-j-W¬ l-b¿sk-°≥-U-dn Hm-^n-kn-te-°p am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn sI F jm-^n, {]-kn-U‚ v ]n F≥ kp-tc-jv _m-_p, _n kptc-jv, Fw tam-l-\≥ kw-km-cn®p. am¿-®n-\v ]n F tKm-]m-e-Irjv-W≥, B¿ sI _n-\p, a-t\mPv Pn F-kv _n-Pp t\-Xr-Xzw \¬-In.-

sF.-F³.-FÂ. C-^v-ep kw-c-£-W Zn-\w C-¶v

Npcp¡¯nÂ

sam-d-bq-cn _n.-]n.-FÂ. ]-«n-I-bm-bn

sI.-F-kv.-Sn.-F. amÀ-¨v \-S-¯n

ssI-\n-°-c, a-e-∏p-dw sN-kv ^u-t≠-j≥ No-^v Hm¿-K-ss\k¿ P-am¬ ap-l-Ω-Zv , tZ-hm-\-Zv sI kn, No-^v B¿-_n-‰¿ Fw F-{^w kw-km-cn-®p. s_-Ãv a-e-∏p-dw Iym-jv Ahm¿-Upw tSm-^n-bpw b-ln-b ^hm-kv tN-fm-cn I-c-ÿ-am-°n. _n-tPm Ã-_m-kv-‰y≥ (tIm-´bw), Fw A-ko-kv (tIm-gn-t°mSv), jm≥-_m-Kv ku-ay tKm-h F-∂n-h¿ b-Ym-{I-aw s_-Ãv A¨-td-‰-Uv, s_-Ãv sh-‰-d≥, s_-Ãv hq-a¨ Iym-j-v A-hm¿Upw t{Sm-^n-bpw I-c-ÿ-am-°n.

3

a-e-_mÀ tKmÄ-Uv hmÀ-jn-Iw

Fw.-F-kv.-Fw. kw-ÿm-\ t\-Xr-kw-K-aw -F≥ jw-kp-±o≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p {]-kn-U‚ v Sn sI Xz¬-l-Øv Ãp-U‚ v-kv tIm ¨-^-d≥-kv, kz-em-ln A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m l-b¿- sk-°-≥U-dn kkw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tΩ-f-\w, -Cu-Zv In-kv-h- s{]mAw-K-ß-fpw 14 Pn-√-I-fn-se `m-c- P-Œv, Iz-Ãv Pn-√m Im-º-kv khm-ln-I-fp am-Wv c-≠v Zn-h-k- tΩ-f-\w, ta-J-em Hm-dn-b-t‚sØ t\-Xr-kw-K-a-Øn ¬ ]-s¶- j≥ Iym-w]v F-∂n-h-°v A-¥nSp-Ø-Xv. kw-ÿm-\ sa-Un-°¬ a cq-]w \¬-In.

Øn-\m-bn h-≈-ß-fn-epw a-sÆÆ D-]-tbm-Kn-°p-∂ bm-\-ß-fnepw I-S-en¬ t]m-hp-∂ ]-c-ºcm-K-X a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Isf-bm-Wv C-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-°p-I. ]-e-t∏m-gpw C-tX-sNm-√n a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ I-Sen¬ G-‰p-ap-´m-dp-≠v. s]m-∂m\n-bn¬ \n-∂v t]m-hp-∂ t_m-´pI-fn¬ \n-tcm-[n-X h-e- D-]-tbmKn-°p-∂p F-∂p ]-d-™v a-‰p lm¿-_-dp-I-fn¬ \n-∂p t]m-hp∂ ]-c-º-cm-K-X a¬-ky-sØm-

gn-em-fn-I-fp-am-bpw ]-e-t∏m-gpw kw-L¿-jw ]-Xn-hm-Wv.

\n-b-a-hn-cp-²]mÀ-¡nMv

h-fm-t©-cn: Su-Wn-se {]-[m-\ tdm-Up-I-fn¬ \n-b-a-hn-cp-≤-ambn ]m¿-°v sN-øp-∂ Hm-t´m-Ifpw a-‰v hm-l-\-ß-fpw bm-{X°m¿-°v _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂Xm-bn hym-]m-cn hy-h-km-bn GtIm-]-\ k-an-Xn h-fm-t©-cn bq\n-‰v. Sn Fw ]-fl-Ip-am¿ A-[y£-X-h-ln-®p.


{]mtZ-inIw

30 k-]v-Xw-_¿ 2013 Xn¶ƒ

F-kv.Un.]n.sF. tdm-Uv D-]-tcm-[n-¨p

]cn-]mSn

„ae∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨

lmƒ: tI-c-f hn-[-h-m sh¬s^-b¿ kw-Lw hn[-hm kwK-aw ˛10.00 „a-e-∏p-dw Ip-Spw-_{io lmƒ: hn-Zym-cw-Kw kv-Iqƒ sN-b¿-am≥-am-cp-sS tbm-Kw ˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

C-þ-^-b-en-Mv tIm-´-°¬: tIm-´-°¬ \-K-ck-`-bn¬ sI-´n-S-\n¿-am-Ww, s]m-Xp-hn-hm-l-c-Pn-kv-t{S-j≥ A-t]-£-Iƒ-°v Hm¨-sse≥ C-˛-^-b-en-Mv kw-hn-[m-\w \ne-hn¬ h-∂p. t^m¨:04832 742221

IÀ-j-I tbm-Kw

Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn-se U-bm-en-kn-kv bq-\n-‰v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X-ti-jw b-{¥-߃ Xn-cn-®p-sIm-≠p-t]m-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\w \-S-Øp-∂p

Xn-cq¿: kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ \n-∂p sa-jo-\p-Iƒ sIm≠p-h-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xn-bnse U-bm-en-kn-kv bq-\n-‰v D-ZvLm-S-\w sN-bv-X-ti-jw b-{¥ßƒ Xn-cn-®p-sIm-≠p-t]m-bn P\-ß-sf h-©n-®-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿Ø-I¿ Xn-cq-cn¬ tdm-Uv D-]-tcm[n-®p. \-K-c-Øn¬ {]-I-S-\w \-SØn-b ti-jw \-S-∂ D-]-tcm-[w jm-^n Xn-cq¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. A≥-h¿ Xn-cp-\m-hm-b, A–p-√ ap-dn-h-g-n-°¬ kw-km-cn®p. k-a-c-Øn-\v _m-h _n.]n A-ßm-Sn, \-Po-_v Xn-cq¿ t\-XrXzw \¬-In.

kozhikode/MLW

]p-I-bn-ehn-cp-²- {Km-a-am-¡m³ ]-²-Xn-I-fp-am-bn Im-e-Sn ]-©m-b-¯v F-S-∏mƒ: k-ºq¿-W ]p-I-bn-ehn-cp-≤ {Km-a-am-°n Im-e-Sn ]©m-b-Øn-s\ am-‰m≥ ]-≤-XnI-sfm-cp-°n Im-e-Sn {Km-a-∏©m-b-Øv. C-Xn-s‚ B-Zy-]-Sn-bm-bn ÿm-]-\-߃, hn-Zym-e-b-ß ƒ, ho-Sp-Iƒ, I-®-h-S-ÿm-]-\ß ƒ F-∂n-h tI-{μo-I-cn-®v t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-SnIƒ \-S-Øpw. hym-]m-c ÿm-]\-߃ tI-{μo-I-cn-®p-≈ ]-cntim-[-\-Iƒ i-‡n-s∏-Sp-Øpw. k-∂-≤-{]-h¿-Ø-I¿,kv-{Xo-Iq´m-bv-a-Iƒ,bp-h-P-\-¢-∫p-Iƒ

tIm-´-°¬: s]-cp-a-Æ ¢m-cn ]-©m-b-Øv 1,2,16 hm¿-Up-I-fnse sX-ßp-I¿-j-I-cp-sS tbmK-hpw B-\p-Iq-ey-߃ \¬-Ip∂-Xn-\p-≈ ¢m-kpw c-Pn-kv-t{Sj-\pw ]-©m-b-Øv lm-fn¬ C∂v D-®-bv°v c-≠-c-°v tN-cpw. ap-gp-h≥ I¿-j-I-cpw sF.Un Im¿-Uv,t^m¨ \-º¿ F-∂nh k-ln-Xw F-Ø-Ww.

\n-tcm-[n-X h-e- D]-tbm-Kn-¨v aÂ-ky-_-Ô-\w; kwLÀjw Xp-SÀ-¡-Y-

eo-Kv P-\-§-sf hn-Uv-Vn-I-fm-¡n: kn.]n.Fw.

s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n-bn¬ t_m-´v sXm-gn-em-fn-I-fpw ]-c-ºcm-K-X a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Ifpw X-Ωn¬ ao≥-]n-SnØsØ sNm-√n kw-L¿-jw Xp-S¿-°-Ybm-hp-∂p. \n-tcm-[n-X h-e-bp-]-tbm-Kn®v a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øp-∂Xm-Wv kw-L¿-j-߃-°p Imc-Ww. a¬-ky-k-º-Øv \-in-∏n°p-∂ {]-h¿-Ø-\-߃-s°-

Xn-cq¿: U-bm-en-kn-kv bq-\n-‰v DZv-Lm-S-\-Øn-s‚ t]-cn¬ ap-kv enw-eo-Kv P-\-ß-sf hn-Uv-Vn-Ifm-°n-sb-∂pw eo-Kn-s‚ Im-]Syw P-\-߃ Xn-cn-®-dn-b-W-sa∂pw kn.]n.Fw. Xn-cq¿ G-cn-bm sk-{I-´-dn F in-h-Zm-k≥ ]-d™p.

t_m-[-hÂ-¡-c-WIymw-]v Xn-cq¿: t]m-]p-e¿ {^-≠v tZ-ihym-]-I-am-bn \-S-Øp-∂ hymbm-aw io-e-am-°p, B-tcm-Kyw \n-e-\n¿-Øq Imw-]-bn-s‚ `m-Kam-bn ]n.F-^v.sF. Xn-cq¿ G-cnbm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-cW Iymw-]pw Iq-´-tbm-´-hpw \-SØn. sF.Fw.F. Pn-√m {]-knU‚ v tUm. P-b-Ir-jv-W≥ Iym w-]v D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. Sn ]n ap-l-Ω-Zv I-_o¿ A-[y-£-X-hln-®p. kn ]n ap-l-Ω-Z-en, jm^n Xn-cq¿ kw-km-cn-®p. tUm. Pb-Ir-jv-W-\n¬-\n-∂pw sI Assk-\m¿ ]-Xm-I G-‰p-hm-ßn Iq-´-tbm-´w ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bvXp. Iq-´-tbm-´w Xn-cq¿ kv-t‰-Unb-Øn¬ k-am-]n-®p. \-Po-_v Xncq¿, en-bm-J-Øv lp-kbv≥ t\Xr-Xzw \¬-In.

Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ A-[nIr-X¿ X-øm-dm-hp-∂p-an-√. Pn-√bn-se {]-[m-\ lm¿-_-dm-b s]m-∂m-\n-bn¬ am-{X-a-√ ]-c-∏\-ßm-Sn-bn-epw t_-∏q-cn-epw kam-\-am-b hn-j-b-sØ-s®m-√n kw-L-¿-jw ]-Xn-hm-Wv. ]-cm-Xn \-¬-In-bn-´pw \-S-]Sn-bp-≠mhm-Ø-Xn-\m¬ \n-b-aew-L-\w \-S-Øp-∂ t_m-´pIƒ ]n-Sn-s®-Sp-°m-\p-≈ Xo-cp-

I-S-en¬ t]m-hp-∂ ]-c-º-cm-KX a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-sf-b m-Wv C-Xv _m-[n-°p-I. ]-e-t∏m-gpw C-tX-sNm-√n a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ I-Sen¬ h-®v G-‰p-ap-´m-dp-≠v. s]m∂m-\n-bn¬ \n-∂pw t]m-Ip-∂ t_m-´p-I-fn¬ \n-tcm-[n-X h-eIƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂p F-∂p ]d-™v a-‰p lm¿-_-dp-I-fn¬ \n∂p t]m-hp-∂ ]-c-º-cm-K-X a¬-

Xn-cq¿: Xn-cq-cn¬ \-S-∂ Hmƒ C-¥y ^n-tU td-‰-Uv sN- v Sq¿W-sa‚n¬ X-an-gv-\m-Sn-s‚ Im¿Øn-Iv cm-Pv Nm-w]y-\m-bn.20000 cq-]-bp-sS Iym-jv Ahm¿-Upw t{Sm-^n-bpw kn -a-Ωp´n Fw.F¬.-F k-Ωm-\n-®p. 9 du-≠v a-¬k-c-Øn¬ 8 t]mbn‚ v t\-Sn-bm-Wv Im¿-Øn-Iv cmPv Nm-w]y-\m-b-Xv. am-lm-cm-jv-{Sbp-sS Np-e-‰v am-b≥-sI, X-an-gv\m-Sn-s‚ tam-l≥ cm-Pv {io-[¿, tI-c-f-Øn-s‚ tPm-k-^v F-kv F, I¿-Wm-S-I-bp-sS Pn l-co-jv F-∂n-h¿ 2 ap-X¬ 5 h-sc ÿm\-߃ I-c-ÿ-am-°n. Xn-cq¿ ap≥-kn-∏¬ sN-b¿ t]-gv-k¨ sI k-^n-b-bp-sS A-[y-£-Xh-ln-®p. Xn-cq¿ tN-w_¿ Hm-^v

sXm-g-n ]-cn-io-e-\w ]p¬-]-‰: h-f-aw-K-ew F-^v.-H.kn.-Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-jo-\p-]-tbm-Kn-®v sX-ßv Ib-‰ ]-cn-io-e-\-hpw tPm-en-bpw \¬-Ip-∂p. t^m¨˛ 9961 082 387.

tIm-ta-gv-kv sk-{I-´-dn ]n ]n A_v-Zp-d-lvam≥, t_-_n-hn-‰ amt\-P¿ hn -sI ap-l-Ω-Z-en, Pnwt\-jv Fw, K-tW-jv h-tS-cn, kp\n¬ tPm-k-^v, in-lm-_v, cmtP-jv, {]-`m-jv , D-ta-jv, kp-[o¿ _n.-]n A-ßm-Sn, I-a-dp-±o≥, lao-Zv ssI-\n-°-c, P-am¬ ap-l-ΩZv, tZ-hm-\-Zv sI kn, Fw -F-{^w kw-km-cn-®p.- s_-Ãv a-e-∏p-dw Iym-jv A-hm¿-Upw tSm-^n-bpw b-ln-b ^-hm-kv tN-fm-cn I-cÿ-am-°n. -_n-tPm sk-_m-kv‰y≥ (tIm-´-bw), Fw A-ko-kv (tIm- g n- t °m- S v ) ,jm≥- _ m- K v ku-ay tKm-h F-∂n-h¿ b-Ym{I-aw s_-Ãv A¨-td-‰-Uv, s_Ãv sh-‰-d≥, s_-Ãv hp-a¨ Iym- Xn-cq-cn¬ \-S-∂ A-Jn-te¥ym ^n-tUtd-‰n-Mv sN- v Sq¿-W-sa‚n¬ Nmw-]y\m-b j-v A-hm¿-Uv I-c-ÿ-am-°n. X-an-gv-\m-Sn-s‚ Im¿-Øn-Iv cm-Pn-\v kn a-Ωp-´n Fw.F¬.F. t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p∂p

k-\-^-≠n¬ \n-∂v 1.65 e-£w cq-] hn-\n-tbm-Kn-®m-Wv Im-Øncn-∏p tI-{μw ]-Wn-bp-∂-Xv.tI{μ-Øn-s‚ \n¿-am-W-Øn-\m-bp≈ I-cm¿ A-Sp-Øm-gv-® H-∏p-hbv°p-sa-∂pw H-tŒm-_¿ A-hkm-\-tØm-sS Im-Øn-cn-∏p tI{μw bm-Ym¿-Yy-am-hp-sa-∂m-Wv {]-Xo-£-sb-∂pw F-S-cn-t°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-XnI-cn-®p.

bn ]-cm-Xn. FS∏mƒ˛-h-≈tØmƒ tIm-f-Pv tdm-Un-em-Wv tdm-Unt\m-S-Sp-Ø ]-d-ºp-S-a Iq-en°m-sc h-®v a-Æv tdm-Un te°v ]-c-Øn-bn-´p-≈-Xv. a-g s]-bv-Xm¬ tdm-Un¬ sN-fn ]-c-∂v Im¬ \-S-bm-{Xt]m-epw Zp- -l-am-°p-I-bm-Wv . F-S-∏m-fn-se H-t´-sd hn-Zym-eb-ß-fn-te-°p w Su-Wp-I-fn-te°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-S-°-ap≈-h¿ C-Xp-h-gn th-Ww t]mhm≥. P-\-߃-°p _p-≤n-ap-´p≠m-°p-∂ co-Xn-bn¬ tdm-Unen-´ a-Æv F-Sp-Øp-am-‰-W-sa-∂ F-S-∏mƒ: kz-Im-cy ]-d-ºn-se B-h-iyw i-‡-am-bn-cn-°p-Ia-Æv tdm-Un-te-°p X≈n-b-Xm bm-Wv.

tdm-Un-te-¡v a-®v XÅnbXm-bn ]-cm-Xn

I-s−-bv-\À tem-dn Ip-Sp-§n K-Xm-K-X-w XS-Ê-s¸«p tN-fm-cn: ]m-W-{º-h-f-hn¬ Is≠-bv-\¿ tem-dn Ip-Sp-ßn. ÿncw A-]-I-S-ta-J-e-bm-b ]m-W{º-h-f-hn¬ {]-Xn-tcm-[- h-Ip-∏n\m-bp-≈ kv-t^m-S-I h-kv-Xp°-fp-am-bn t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂ I-≠-bv-\¿-tem-dn-bm-Wv b-{¥ X-I-cm-dv- aq-ew tdm-Un¬ Ip-Spßn-b-Xv. I-b-‰-Øn¬ ]n-∂n-te-°n-dßn tdm-Un-\v I-dp-sI-bm-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. sIm-®n-bn¬ \n∂pw apw-ss_-°v t]m-Ip-∂ tem-dn-bm-Wn-Xv. C-∂-se sshIo-´v B-dv- a-Wn-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. C-Xp-Im-c-Ww H-cp-aWn-°q-tdm-fw tZ-io-b-]m-Xbn¬ K-Xm-K-Xw Xm-dp-am-dm-bn. b-{¥-X-I-cm-dv ]-cn-l-cn-®v- tem-

dn am-‰n-b-ti-j-am-Wv hm-l-\ KXm-K-Xw ]q¿-Δ-ÿn-Xn-bn-em-bXv. tX-™n-∏-ew t]m-eo-kpw ssl-sh-t]m-eo-kpw ÿ-e-s Ø-Øn-bm-Wv K-Xm-K-Xw \n-b{¥n-®-Xv.-

Imdp-I-Ä X-IÀ-¯p tIm-´-°¬: ho-´p-ap-‰-Øv \n¿Øn-bn-´ aq∂p Im-dp-Iƒ A-⁄ m-X¿ X-I¿-ØX - m-bn ]-cm Xn. FS-cn-t°m-Sv A-co-°¬ kn-‰n-bn¬ Hm-WØ - q-∏n¬ k-eo-an-s‚ ho-´nse Im-dp-I-fm-Wv I-gn-™ Znhkw cm{Xn X-I¿-ØX - v. Im¿ hn¬∏-\-°m-c-\m-Wv k-eow. -I-®-h-S°m¿ X-Ωn-ep-≈ X¿-°-am-sW∂m-Wv kq-N\ - . tIm-´° - ¬ t]men-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

kv-Iq-fn-\v ]p-Xn-b-sI-´n-Sw -apX¬-Iq-´m-Wv. sI F≥ F Jm-Z¿.- Fw. F¬.F. A-[y-£-X-h-ln-®p.F sI A-_v-Zp-d-ln-am≥, keow- Ip-cp-h-º-ew, sI Sn Ip™m-∏p-´n-lm-Pn, ]n ]n hn-emkn-\n, sI -Sn- km-Pn-X, A-d°¬-ap-l-Ω-Zm-en-lm-Pn, sI- Snl- ≥-tIm-b, F -]n- A-iv-d-^v, sI F I-emw, sI ]n -A-_v-Zp\m-k¿, ap-l-Ω-Zv-B-jn-^v kwkm-cn-®p. kq-{]-≠v F-≥Pn-\ob¿ sI -hn -D-Æn- A-h-dp dn-t]m¿´v A-h-X-cn-∏n-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ h-Zym-`ym-k A-hm¿-UpI-fp-sS hn-X-c-Ww ]n sI Ip™p \n¿-hln-®p.-

Øp.

A-[ym-]-I- tbm-Kw a-e-∏p-dw: 2011 ap-X¬ kv-Iq-fp-Ifn¬ \n-b-an-°-s∏-´v A-[ym-]\w \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bp w k¿-°m-cn¬-\n-∂v \n-b-a-\mwKo-Im-cw e-`n-°m-Ø-Xp-am-b A[ym-]-I¿ a-e-∏p-d-Øv tbm-Kw tN¿-∂p.hn-hn-[-kw-L-S-\-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v F sI skbv\p-±o-≥, B-in-jv, tPm¿-Pv, jm^n, \m-k¿ F-S-cn-t°m-Sv, Bjn-Jv, {]-tam-Zv, kw-Ko-Xv kwkm-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

tdm-Up-I-fp-sS tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn-¡Ww: F-kv.Un.Sn.bp. Xn-cq¿: hm-l-\-K-Xm-K-X-Øn-\v I-gn-bm-Ø \n-e-bn¬ XI¿-∂-Sn™ tdm-Up-I-fp-sS tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂p tkm-jy¬ sU-tam-{Im-‰n-Iv t{S-Uv bq-\nb≥ (Fkv.Un.Sn.bp) \n-tbm-P-I-afi-ew I¨-h≥-j≥ B-h-iys∏´p. hm-l-\ D-S-a-I-fn¬ \n∂v e-£-°-W-°n-\p cq-] \nIp-Xn-bn-\-Øn¬ Cu-Sm-°p-∂ k¿-°m-cn-\v A-Xn-\p _m[y-X-bp-s≠∂pw {]-tabw Hm¿-an-∏n-®p. F-kv.Un.]n.sF. Xn-cq¿ afi-ew {]-knU‚ v sI Ppss_¿ A-[y-£-X- h-ln®p. F-kv.Un.Sn.bp. Pn√m sk{I´-dn kzm-en-lv h-fm-t©cn, ]n ]n C-{_mlnw kw-km-cn®p. afi-ew `m-c-hm-ln-I-ƒ:kp-ss_¿ Im-temSn ({]knU‚ v), ]n ]n A-–p¬ e-Øo-^v F-∂ Ip´n (ssh-kv {]-knU‚ v), A-–p tN-cq-cm¬ (sk-{I´-dn), ap-\o¿ ]-ø-\ßmSn (tPm.sk-{I´-dn), ss^-k¬ sh´w (J-Pm-©n).

hn-hm-l {]m-bw: cm-jv-{So-b]mÀ-«n-IÄ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Wsa¶v tN-fm-cn: ap-kv-enw s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-hm-l {]m-b-]-cn[n-bp-am-bn _-‘-s∏-´v ap-kv-enw kw-L-S-\-Iƒ kp{]owtIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°m-s\-Sp-Ø Xo-cp-am-\-sØ sNm√n D-b¿-∂p-h-∂ hn-hm-Z-ß-fpw am-[y-a hn-Nm-c-W-I-fn-epw Nn-e¿ sk¬-^v tKm-f-Sn-°m-\m-Wv Xn-Sp-°w Im-Wn-°p-∂sX-∂v kp-∂n a-l-√v s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-tßm-Sv A-_q-_-°¿ ]-d-™p. Iq-a-Æ h-en-b Pp-apA-Øv ]-≈n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-l-√v kw-K-a-Øn¬ hn-jbm-h-X-c-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.au-en-Im-h-Im-i ew-L-\w h-∂p tN-cp-∂ km-l-N-cysØ X-S-bm≥ ap-kv-enw hn-izm-kn-Iƒ-°p-≈ a-X-Io-b _m[y-X \¿-h-ln-°p-I-bm-Wv ap-kv-enw kw-L-S-\-Iƒ. C-°mcy-Øn¬ cm-jv-{So-b kw-L-S-\-Iƒ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

a³-_-D Deqw ZÀ-kv knÂ-hÀ Pq-_n-en I-S-ep-≠n \-Kcw: Pp-am-a-a-kv-Pn-Zn¬ \-S-°p-∂ a≥-_-D¬ Deqw Z¿-kv kn¬-h¿ Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn B-dv am-kam-bn \-S-∂ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS k-am-]-\ ktΩf-\w H-tŒm-_¿ Bdv, G-gv Xn-b-Xn-I-fn-¬ \-S-°pw. B-dn-\v H-cp a-Wn-°v P-a-ep-ss√-en a-Jv-_-d kn-bm-d-Øn\v \n-km-ap-±o≥ lk-\n X-߃ I-ÆwX-fn t\-XrXzw \¬Ipw. G-gn-\v Z¿-kv hm¿jn-I k-tΩf-\w ^-Jv-dp-±o≥ lk\n X-߃ Xm-\q¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv F-S-∏mƒ: In-Uv-\n˛ Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ-°m-bn Po-h-\w ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn Pn-√m ˛-tªm°v ]-©m-b-Øp-I-fp-sS k-l-Ic-W-tØm-sS B-tcm-Ky t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kv \-S-Øn. F-S∏mƒ A-am-\ am-fn¬ \-S-∂ ¢mkv Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v kp-l-d a-ºm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v C _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m ]©m-b-Øw-Kw kp-tc-jv s]m¬∏m-°-c, ap-c-fn ta-se-∏m-´v, {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ jo-P, Fw ap-kv-X-^, F Sn kPn-X, F-≥ sI A-–p¬ d-jo-Zv, Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn F A-–p¬-e-Øo-^v kw-km-cn®p. tU. sI ]n Kw-Km-[-c≥ ¢m- tN-fm-cn-˛-sN-´n-∏-Sn tdm-Un¬ ]m-W-°m-Sv h-f-hn¬ sk-Sp-Øp. \n-b-{¥-Ww-hn-´v A-gp-°v Nm-en-te-°v a-dn-™-Im-¿

tIm-´-°¬: kz-Im-cy-_- n¬ Po-∏n-Sn-®v H-cp Ip-Spw-_-Øn-se G-gp t]-c-S-°w F-´p-t]¿-°v ]cn-°v. tIm-´-°-¬-˛-sN-Ωm-Sv dq-´ntem-Sp-∂ ]n.sI._n. _- n-emWv h-b-\m-´n-se Ip-Spw-_w k©-cn-® s_-m-tem-d Po-∏n-Sn-®-Xv. Xr-iq-cn¬ \n-∂v h-b-\m-´n-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p Ip-Spw-_w. F-Xn¿-h-i-Øp \n-∂v a-dn-I-S-∂p h-∂ hm-l-\-Øn¬ \n-∂v Po-∏v sh-´n-am-‰p-∂-Xn-\n-sS- tdm-U-cnIn¬ \n¿-Øn-bn-´ _- n-en-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gn-s®-\ a-™n-em-kv ]-

s]-cp-h-≈q¿ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ]p-Xn-b -tªm-°v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

kvs]jy kv-Iq-fp-I-fn-se h-n-Zym-`ym-k \n-e-hm-cw D-b-À-¯-Ww: _-[n-c A-tkm-kn-tb-j³

Pn-√m A-a-Nz¿ A-Xv-e-‰n-Iv Nm-w]y≥-jn-∏n¬ c-≠mw ÿm-\w I-c-ÿ-am-°n-b ]-d-∏q¿ sF.bp.F-®v.F-k.v kv-Iqƒ

F-∂n-h-cp-sS k-l-I-c-W-tØ m-sS-bm-Wv ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m°p-I. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn tN¿-∂ tbm-Kw ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v F≥ sI A-–p¬ d-jo-Zv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI c-amtZ-hn A-[y-£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-K-ß-fm-b sI ^m-Øn-a, _o-cm-hp-Æn, Sn ]n B-\-μ≥, A-–p¬ l-ao-Zv, AΩn-Wn, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn hn kp-[m-I-c≥, sl¬-Øv C-≥kv-s]-Œ¿ h¿-°n, cm-tP-jv {]im-¥n-bn¬ F∂n-h¿ ]-s¶-Sp-

\nÀ-¯n-bn-« _-Ên Po-¸n-Sn-¨v F-«p-t]À-¡v ]-cn-¡v

sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w \-S-¯n tN-fm-cn: s]-cp-h-≈q¿ K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]pXp-Xm-bn ]-Wn-I-gn-∏n-® l-b¿ sk-°≥-U-dn tªm-°v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. 2012˛13 km-º-Øn-I h¿-jØn¬ kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ \n∂p A-\p-h-Zn-® H-cp-tIm-Sn 38e£w cq-] D-]-tbm-Kn-®m-Wv ]pXn-b-tªm-°n-s‚ \n¿am-Ww \S-Øn-b-Xv.- H-∂mw-¢m-kv ap-X¬ π-kv-Sp-h-sc ]T-\ ku-I-cy-ap≈ s]-cp-h-≈q¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se G-I K-h. l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fm-Wn-Xv. A-Snÿm-\ ku-I-cy-ß-fp-sS A-]cym-]v-X-X-bn¬ ho¿-∏v-ap-´p-∂

ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-am-bn ]-et∏m-gpw kw-L¿-jw ]-Xn-hmWv.

HmÄ C-´y ^n-tUtd-ä-Uv sN-Êv; ImÀ-¯n-Iv cm-Pv Nm-w]y³

_-kv Im-¯n-cn-¸ptI-{µw \nÀ-am-Ww sshIp¶p tIm-´-°¬: N-¶p-sh-´n P-Mv-j\n-se tIm-gn-t°m-Sv `m-K-tØ°p-≈ _-kv Im-Øn-cn-∏p tI{μ-Øn-s‚ \n¿-am-W {]-hr-ØnIƒ ssh-Ip-∂p. [m-cm-fw bm-{X-°m¿ cm-hpw ]-I-epw _-kv Im-Øp-\n¬-°p∂ `m-K-Øv Im-Øn-cn-∏v tI-{μsam-cp-°m-Ø-Xv {]-Xn-tj-[-ß ƒ-°n-S-bm-°n-bn-cp-∂p. \n-e-hn¬ ku-I-cym¿-Yw FSp-Øp am-‰m-hp-∂ X-ºv \n¿-an°p-∂-Xv. ÿn-cw tI-{μw H-cp°p-∂-Xn-\v I-S-°m-cp-sS {]-Xntj-[w \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-emWv Xm¬-°m-en-I tI-{μw H-cp°p-∂-Xv. C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-

am-\-Øn-em-Wv ]-c-º-cm-K-X a ¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ. sN-dp-Zzm-c-ß-fp-≈ C-c-´-he-I-fp-]-tbm-Kn-®m¬ ao≥ Ip™p-߃ t]m-epw h-e-bn¬ Ip-Sp-ßpw. h-en-b ao-\p-I-sf am{X-sa-Sp-°p-∂ t_m-´p-Iƒ Po-h\-‰ a-‰p-ao-\p-Iƒ I-S-en-se-dnbpw. a¬- k y- _ - ‘ - \ - Ø n- \ m- b n h-≈-ß-fn-epw bm-\-ß-fn-epw

3

a-e-∏p-dw : tI-c-f-Øn-se kv-s]jy¬ kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym`ym-k \n-e-hm-cw D-b-¿-Øp-∂Xn-\v k¿-°m-cn-s‚ `m-K-Øp-\n∂v A-Sn-b-¥c-am-bn C-S-s]-S¬ th-W-sa-∂v a-e-∏p-dw Pn-√m _[n-c A-tkm-kn-tb-j-≥ kn¬h¿ Pq-_n-en k-am-]-\-k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ {i-h-W \yq-\-X-bp-≈ Ip-´n-Isf ]Tn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ kv-s]jy¬ _n.F-Uv tbm-Ky-X-bp≈ A-[ym-]-I-cp-sS Ip-d-hv aqew ]T-\w ]q¿-Øn-bm-bn ]p-dØn-d-ßp-∂-h-cn¬ `q-cn-`m-K-hpw ]n.F-kv.kn. t]m-ep-≈ a¬-kc-]-co-£-I-fn¬ ]-cm-P-b-s∏-SpI-bm-Wv. Cu A-h-ÿ-°v am-‰w

h-c-W-sa-¶n¬ kv-s]-jy¬ kvIq-fp-I-fn-se {]o-ss{]-a-dn X-ew ap-X¬ _-[n-c-cm-b Ip-´n-I-sf ]Tn-∏n-°p-∂-Xn-\v tbm-Ky-X t\Sn-b A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°W-sa-∂v k-tΩ-f-\w B-h-iys∏-´p. c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn a-e-∏p-dw ap-\n-kn-∏¬ Su¨ lm-fn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\-Øns‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]n Dss_-Zp-√ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI- Ip-™p A[y-£-X-h-ln-®p. C A-∫m-kv, F ap-Po-_v d-lv -am≥, C ]n ssl-{Zp, ]n \m-k¿, dn-bm-kp±o≥, ap-l-Ω-Z-en, A-–p¬ eØo-^v, jm-lp¬ l-ao-Zv kw-

km-cn-®p.

XWÂ-¡q-«v bq-\n-äv D-Zv-LmS-\w ]pXps]m-∂m-\n: Fw.sF. lb¿- sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ Pn √m ]-©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ \-S-∏m-°p-∂ X-W¬-°q´v bq-\n-‰v Pn√m ssh-kv sN-b¿t]-gvk¨ AUz. kp-Pm-Xh¿-a D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]n≥-kn∏mƒ F≥ hn \ao-d _o-Kw A[y-£-X h-ln®p. ]n Sn F {]knU-‚ v lw-k Np-Æm´v, hm¿Uv Iu¨-kn-e¿ A-Uz. F Fw am-Pn-X, tSman, A-–pƒ a-\m ^v, kv-Iqƒ eo-U¿ A-Øo^v, \n-[n≥ \m-Yv kw-km-cn®p.

Sn-bn-¬ ssh-Io-´v aq-t∂m-sS-bmWv A-]-I-Sw. h-b-\m-Sv kz-tZ-inI-fm-b I-f-cn-°¬ A-\n¬-Ip-amdn-s‚ `m-cy kp-`-{Z(30), I-f-cn°¬ tam-l-\-s‚ `m-cy im-cZ(54), a-°-fm-b kp-tc-jv(35), `mcy k-hn-X(30), kp-`m-jv(29), `mcy Pn-an-j(25), a-I≥ b-Zp-Ir-jvW≥(10 am-kw), ss{U-h¿ ]pØ≥-]p-c-°-¬ _m-e-Ir-jv-Ws‚ a-I≥ jm-Pn(31)F-∂n-h-sc ]-cn-t°-‰v N-¶p-sh-´n A¬-am-kv

B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ss_¡-]-ISw; bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v h-≈n-°p∂v: B-\-ßm-Sn-°p k-ao-]w B-\-∏-Sn-bn-ep≠m-b A-]-I-S-Øn¬ ss_-°v bm-{X°mc-\v ]-cn-t°-‰p. C∂-se D-®tbm-sS-bm-Wv ss_°pw {Iq-bnkdpw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-t°m-Sn®n-cp-∂ bp-hm-hn-\v ]-cn-t°-‰Xv.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-09-30  
Thejas Epaper malappuram Edition 2013-09-30  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-09-30

Advertisement