Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

C-^v-ep: a-{´n-am-sc sX-cp-hn t\-cn-Spwþ Imw-]-kv {^-−v

[À-W \-S-¯n

a-e-∏p-dw: Pn√-bn¬ h¿-[n-®p-hcp-∂ _-kv A-]-I-S-߃-°v A-dp-Xn-h-cp-Ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´v a-\p-jym-hIm-i kw-L-S\bm-b \m-j-\¬ t^m-dw t^m¿ ]o-∏nƒ-kv ssd-‰v-kv Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-e-Œ-td-‰n-\p ap-ºn¬ [¿-W \-S-Øn. Pn√m {]-knU‚ v i-in-Ipam¿ Im-fn-Imhv, P-\. sk-{I´-dn F ]n A-–p¬ k-aZv, A-Uz. hn Sn a-tljv, a-\m-^v Xm-\q¿, ]n P-b-[o¿, sI tKm-]-Ip-am¿, Fw A-–p¬ dlow t\-XrXzw \¬In.

Adnbn-¸pIÄ

a-lm-I-hn tam-bn³-Ip-«n ssh-ZyÀ- td-Un-tbm \m-S-Iw: ]p-\{]-t£-]-Ww C-¶v a-e-∏p-dw: B-Im-i-hm-Wn-bp-sS A-Jn-e-tI-c-f \m-S-tIm-¬k-hØn¬ P-\-{i-≤ t\-Sn-b -a-lmI-hn tam-bn≥-Ip-´n ssh-Zy¿F-∂ \m-S-Iw t{im-≤m-I-fp-sS B-h-iy-{]-Im-cw C-∂v (k-]v-‰w_¿ 14) {]-t£-]-Ww sN-øp∂p. a-t©-cn \n-e-b-Øn¬ 102.--7 sa-Km-sl¿-Sv-kn¬ cm-{Xn 7.-35\m-Wv ]p-\{]-t£-]-Ww.

a-Zvdkm hn-Zym-`ym-k \-ho-I-c-Ww: tc-J-IÄ \Â-I-Ww a-e-∏p-dw: aZvdkm hn-Zym-`ym-k \-ho-I-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v 2013-˛14¬ F-kv.] -- n.--Iyq.--C.--Fw (kv-Iow t^m¿ s{]m-ssh-Un-Mv Izm-fn-‰n F-Up-t°-j≥ C≥ aZvd-k) en-Ãn-epƒ-s∏-´ 2010˛11 ¬ [-\-k-lm-bw hm-ßm-Ø aZvd-k-Iƒ k-]v-Xw-_¿ 25\-Iw hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-‰¿ Hm^nkn¬ _-‘-s∏-S-Ww. 2010˛11 ¬ {Km‚ v e-`n-®n-´ns√-∂ km-£y-]-{Xw, 2013˛14 ¬ tPm-en sN-øp-∂ A-[ym-]-Icp-sS tbm-Ky-X, lm-P¿-]-´n-I F-∂n-h-bp-sS A- -epw ]-I¿∏pw a-Zvd-km sk-{I-´-dn, {]-knU‚ v F-∂n-h-sc Un.--Un. hmßp-∂-Xn-\v Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønb A-[n-Im-c ]-{Xw F-∂n-h \¬-I-Ww.--

sXm-gn c-ln-X th-X-\w hn-X-c-Ww sN-¿pw a-e-∏p-dw: Xr-°-e-tßm-Sv {Km-a∏©m-b-Øn¬ sXm-gn¬ c-lnX th-X-\w k-]v-Xw-_¿ 19, 20, 23 Xnø-Xn-I-fn¬ hn-X-c-Ww sN-øpw. Kp-W-t`m-‡m-°ƒ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw Sn.--kn.--bpw k-ln-Xw F-Ø-Ww.

-

14 k-]v-Xw-_¿ 2013 i\n

HmWm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®v a-e-∏p-dw F.bp.]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ Xo¿-Ø `o-a≥ ]q-°fw

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-d-sØ C-^v-ep Imw-]-kn-t\m-Sp-≈ tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-dp-I-fp-sS A-hK-W-\ A-h-km-\n-∏n-®n-s√-¶n ¬ a-{¥n-am-sc sX-cp-hn¬ t\-cnSp-∂-X-S-°-ap-≈ k-a-c ]-cn-]mSn-Iƒ-°v Imw-]-kv {^-≠v t\Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m IΩn-‰n ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In.Im-e-ß-fm-bn tI-{μ-˛-kwÿm-\ k¿-°m-dp-I-fp-sS A-hK-W-\ aq-ew ap-kvenw `q-cn-]-£ {]-tZ-i-am-b Pn-√ hn-Zym-`ym-k]-c-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-Ibm-sW-∂ k-®m¿ I-Ωn-‰n dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv a-e-∏p-d-Øn-\v C-^v-ep, Aen-K-Uv, hn-Zym-`ym-k k-ap-®-bß ƒ A-\p-h-Zn-®-Xv. F-∂m¬ k¿-°m-dp-I-fp-sS cm-jv-{So-b-I-fn aq-ew Imw-]-kv \-jv-S-am-hp-∂ A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv.- \n-c-¥-c-am-bp≈ k-a-c-Øn-s‚ ^-e-am-bn-´mWv A-en-K-Uv Imw-]-kv a-e-∏p-dØn-\v bm-Ym¿-Yy-am-b-Xv. C-Xn-

A-ew-`m-hw A-h-km-\n-¸n-¡m³ ap-Jy-a-{´n C-S-s]-S-W-sa-¶v a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw C-^v-eq Im-w]-kn-s‚ Im-cy-Øn¬ XpS¿-∂v h-cp-∂ A-ew-`m-hw Ah-km-\n-∏n-°m≥ ap-Jy-a-{¥n A-Sn-b-¥c-am-bn C-S-s]-S-Wsa-∂v ap-kv-enw-eo-Kv a-e-∏p-dw Pn-√m-`m-c-hm-ln-I-fp-sS tbmKw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bn¬ h¿-[n-®v h-cp-∂ tdm-Uv- Zp-c-¥-߃-°v A-dpXn h-cp-Øm≥ k¿-°m-cpw CX-c h-Ip-∏p-I-fpw \-S-∏m-°p∂ ]-cn-]m-Sn-I-fp-am-bn F-√mh-cpw k-l-I-cn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw A-`y¿-∞n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v km-Zn-J-en in-lm_v X-߃ A-[y-£-X h-ln®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n A–p¬-l-ao-Zv, `m-c-hm-ln-I-fmb A-jv-d-^v tIm-°q¿, A-cn{º ap-l-Ω-Zv, ]n ssk-X-e-hn, Fw F Jm-Z¿ kw-km-cn®p.

]T-\-t¯m-sSm-¸w tPm-en-bpw: A-km-]v c-−mw _m-¨v ]-cn-io-e-\w H-Iv-tSm-_-dn a-e-∏p-dw: hn-Zym¿-Yn-I-sf ]T\-tØm-sSm-∏w tPm-en sN-øp∂-Xn-\v k-÷-cm-°p-∂-Xn-\v B-hn-jv-I-cn-® A-Uo-j-\¬ kv-In¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m{Kmw (A-km-]v) s‚ c-≠mw _m®v ]-cn-io-e-\w H-Iv-t‰m-_¿ BZy-hm-cw Xp-S-ßpw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI _n-Pphn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tNw-_dn¬ tN¿-∂ tbm-Kw ]-≤-Xn IqSp-X¬ ^-e-{]-Z-am-bn \-S-∏m°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ hnj-b-߃ N¿-® sN-b-Xp. C-Xns‚ `m-K-am-bn Iq-Sp-X¬ hnZym¿-Yn-I-sf-bpw kv-Iq-fp-I-sfbpw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-°pw. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂ hnZym¿-Yn-Iƒ-°v ¢m-kv dqw ]-cnio-e-\-Øn-\-∏p-dw hn-hn-[ {]h¿-Ø-\ ta-J-e-I-fp-am-bn t\cn-´v ]-cn-N-b-s∏-Sm≥ A-h-k-csam-cp-°-W-sa-∂v sI.--F≥.--F. Jm-Z¿ Fw.--F¬.--F. \n¿-tZ-in®p. ]-cn-io-e-\w, a-‰v ku-I-cy߃ F-∂n-h-bp-am-bn _-‘-

´-dpw A-\p-_-‘ ku-I-cy-ßfp-ap-s≠-∂v D-d-∏m-°-W-sa∂pw Fw.--F¬.--F. \n¿-tZ-in-®p. km-º-Øn-I-am-bpw km-aqln-I-am-bpw ]n-∂m-°w \n¬°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v sXm-gn¬ ssh-Z-Kv-[y-Øn-\v A-Sn-Ø-dsbm-cp-°p-∂-Xn-\pw C-h-cp-sS sIm-gn-™v-t]m-°v X-S-bp-∂-Xn\p-am-bn B-hn-jv-I-cn-® ]-≤-Xnbn¬ A¿-l-cm-b-h¿ Dƒ-s∏-Sp∂p-s≠-∂v D-d-∏m-°m-\pw tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. hn-hn-[ ]-cn-io-e-\-Øn-\v A¿-l-cm-b-h¿-°v {]m-Xn-\n[yw In-´p-∂p-s≠-∂v A-X-Xv ÿm-]-\-ß-fn-se t{]m-{Kmw am-t\-P¿-am¿ D-d-∏m-°pw. A-h[n Zn-h-k-ß-fn¬ ]-cn-io-e-\Øn-s\-Øp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v _- p-I-fn¬ bm-{Xm-\p-IqA-Uo-j-\¬ kv-In¬ A-Izn-kn-j≥ t{]m-{Kman (A-km-]v) s‚ c-≠mw _m-®v eyw e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn ]-cn-io-e-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Pn-√m I-e-Iv-S¿ sI _n-Pp-hn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ kzo-I-cn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cpI-e-Œ-td-‰v tNw-_-dn¬ tN¿-∂ tbm-Kw am-\n-®p. Iw-]yq-´¿ ˛ C‚¿-s\-‰v kus∏-´ {]-iv-\-߃ A-Sn-b-¥-c °-Ww F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-I-sf- Sp-Øp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Ctbm-K-߃ tN¿-∂v ]-cn-l-cn- bpw ]-cn-io-e-\-Øn¬ Dƒ-s∏- Ø-cw ÿm-]-\-ß-fn¬ Iw-]yq- I-cy-ß-fn-√m-Ø l-b¿-sk-°

≥-U-dn kv-Iq-fp-I-fn¬ ssl-kvIq-fp-I-fn-se Iw-]yq-´¿ kw-hn[m-\-߃ D-]-tbm-K-{]-Z-am°m-\pw Iq-Sp-X¬ ku-I-cy߃ e-`y-am-°m≥ ]n.--‰n.--F. bpsS k-lm-bw tX-Sm-\pw Xo-cpam- \ - a m- b n. B- Z y L- ´ - Ø n¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \¬-In-b ‰mª-‰v ]n kn-°v ]-I-cw s\-‰v-_p°v \¬- I m- \ p- ≈ \- S - ] - S n- I ƒ ]p-tcm-K-an-°p-∂-Xm-bn A-km]v tIm- ˛ HmUn- t \- ‰ ¿ A¿-®-\ A-dn-bn-®p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kp-l-d a-ºm-Sv, F.--Un.--Fw. ]n ap-c-fo-[-c≥, s]cn-¥¬-a-Æ k-_v I-e-Iv-‰¿ Aan-Xv ao-W, Xn-cq¿ B¿.--Un.--H. sI tKm-]m-e≥, sU-]yq-´n I-eIv-‰¿ sI F -- w ]-¶-Pm-£n, hnZym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-‰¿ sI -kn tKm-]n, Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nk¿ ]n. k-^-dp-≈, Akm-]v tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ A-\q]v, t{]m-{Kmw am-t\-P¿-am¿ F∂n-h¿ kw-km-cn-®p.--

s‚ Xp-S¿-®-sb-t∂m-Ww C-^vep Imw-]-kn-t\m-Spw A-[n-Im-cnIƒ A-e-ºm-hw Im-Wn-®p sIm≠n-cn-°p-I-bm-Wv. Cu A-h-K-W-\-s°-Xntc Imw-]-kv {^-≠v A-S-°-ap-≈ hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-Iƒ k-acw sN-bv-Xp-sh-¶n-epw A-[n-Imcn-Iƒ I-≠n-s√-∂v \-Sn-°p-Ibm-Wv.Cu A-h-ÿ C-\n-bpw Xp-Scp-I-bm-sW-¶n¬ hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS A-h-Im-i-߃ t\-Sn-sbSp-°m≥ G-X-‰w-h-sc t]m-hm\pw Imw-]-kv {^-≠v H-cp-°-amsW-∂pw cm-jv-{So-b-°-fn aq-ew a-e-∏p-d-Øn-\v C-^v-ep Imw-]-kv \-jv-S-am-hm≥ A-\p-h-Zn-°n-s√∂pw Pn-√m I-Ωn-‰n ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In.Pn-√m {]-kn-U‚ v j-^o-Jv I-√m-bn A-[y-£-X h-ln-®p.hn C¿-jm-Zv sam-d-bq¿, sI sF dn-bm-kv, ]n sI jn-_n-en, im-Znb \n-j, A-ao-\ X-_- pw kwkm-cn-®p.-

C-^v-ep Imw-]-kn-\v Øn-cmw-Ko-Im-cw \Â-I-Wsa¶v a-e-∏pdw: a-e-∏p-d-Øn-\-\p-h-Zn® C-^v-ep Imw-]-kn-\p ÿn-cmwKo-Im-cw \¬-I-W-sa-∂v a-e-∏pdw ]m¿-e-sa‚ v bq-Øv tIm¨{K-kv IΩ-n‰n B-h-iy-s∏´p. Pn√-bn-se hn-Zym-`ym-k ]n-∂m°m-h-ÿ-bv-°v ]-cn-lm-cw ImWp-∂-Xn-\p th-≠n bp.]n.F. k¿-°m¿ A-\p-h-Z-n-® C-^v-ep Imw]-kv ap-S-¥≥ \ym-b-߃ ]d-™v \-„-s∏-Sp-∂ km-lNcyw D-≠m-hm-Xn-cn-°m-\p-≈ _m[y-X A-[n-Im-cn-Iƒ-°v D≠m-bn-cn-°-W-sa-∂v kwÿm\ P-\. sk-{I´-dn ]n C-^v-XnJm-dp-±o≥ ]-d™p. C-^v-ep Imw-]-kn-\p ÿn-cmw-Ko-Im-cw \¬-Ip-I, Kym-kv I-W-Ivj≥˛ B-[m¿ Im¿-Un-se B-i-¶Iƒ ]-cn-l-cn°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v bq-Øv tIm¨-{K-kv a-e-∏p-dw- ]m¿-esa‚ v IΩn-‰n \-SØn-b {]-Xn tj-[ [¿-W D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. a-e∏pdw ]m¿-e-sa‚ v {]-knU‚ v dn-bm-kv ap-t°m-fn A-[y-£-Xh-ln®p. sI F A-d-^mØv, ]n B¿ tcm-ln¬-\m-Yv, {_n-tP-jv Ip-am¿, ]n Pn {]-Imi≥, l ≥ s]m-t∂Øv, ]n \n-[ojv, \m-k¿ ]-d-∏q¿ kw-km-cn®p.

-A-km-]v-: B-Zy _m-¨n 390 t]m-en-kv Po-¸n a-WÂtem-dn-bn-Sn-¸n-¨v X-\-Xv am-¸n-f-¸m-«v dn-bm-en-än tjm 15\v A-]m-b-s¸-Sp-¯m³ {i-aw; {]-Xn Io-gS§n t]À ]-cn-io-e-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n sIm-t−m-«n-bn Ip-‰n-∏p-dw: A-\-[n-Ir-X a-W ¬°S-Øv X-S-bm-s\Øn-b F kv.sF-sb a-W¬ tem-dn C-Sn∏n-®v A-]m-b-s∏-Sp-Øm≥ {i-an® tI-kn-se {]-Xn tIm-S-Xnbn¬ Io-g-S-ßn-b-Xm-bn kqN-\. h-fm-t©-cn kz-tZ-in c-Rv-PnØv(30) B-Wv C∂-se Xn-cq¿ tIm-S-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-bXv. C-bm-sf tImS-Xn dn-am≥Uv sN-bvXp. hym-gmgv-N ]p-e¿-s® B-dp-aWn-tbm-sS-bm-Wv Ip-‰n∏p-dw tÃ-j-\n-se A-Uo-j\¬ Fkv.sF. tKm-]n-bp-sS

t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw A-\-[nIr-X a-W¬° S-Øv X-S-bm-\m-bn t]-c-i-∂q-cnte-°p t]m-bXv. a-W¬ X-´n h-cn-I-bm-bn-cp ∂ tem-dn-°v Fkv.sF. tKm-]n ssI-Im-Wn-®-tXm-sS tem-dn AXn-th-K-X-bn¬ ap-t∂m-s´-Sp-Øv t]m-en-kv Po-∏n¬ C-Sn-°p-I-bmbn-cp∂p. kw-`-h-sØ- Xp-S¿∂v Hm-Snt∏m-b ss{U-h¿ H-fn-hn-em-bncp∂p. tem-dn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ h-fm-t©-cn aq-®n-°¬ kz-tZ-in

l¿-jm-Zn(23)s\ t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bv-Xv tImS-Xn dnam≥Uv sN-bv-Xn-cp∂p. A-tX-ka-bw t]m-en-kv Po∏n¬ C-Sn-∏n® tem-dn-bn-e√ l¿-jm-Zv D-≠m-bn-cp-∂-sX∂pw tem-dn-°p ]p-d-In-em-bn h-∂n-cp∂- Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ l¿-jmZn-s\ Im¿ XS-™p \n¿-Øn Pmay-an√m h-Ip-∏p-Iƒ tN¿-Øv t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂m-Wv _-‘p-°ƒ B-tcm-]n-°p-∂Xv.

A©wK t]m-¡-ä-Sn-kw-Lw A-d-kv-än Xn-cp-h-\-¥-]pcw: HmWm-tLmj-Øn-s‚ a-d-hn¬ X-e-ÿm\Øv t]m-°‰-Sn \-S-Øms\Ønb A-©w-KkwL-sØ I-t‚m ¨-sa‚ v t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbvXp. tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-I fmb tPm-kv (48), jm-P-lm ≥(47), ]m-e-°m-Sv kz-tZ-in-Ifmb jm-Pn (38), {]-Im-iv (38), a-e∏p-dw kz-tZ-in ap-Po-_v (36) F∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-bXv. C ∂-se ssh-Io´v ]mf-bw `m-KØp≈ _-tÃm-∏n-\p k-ao-]w t]m-°‰-Sn \-S-Øm≥ {i-an-°-

a-e-∏p-dw: Pn-√-bn¬ 2013 am¿®n¬ Xp-S-ßn-b -A-km-]v- ]≤-Xn-bn¬ hn-hn-[ hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn-se 390 t]¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-In. 12 \n-tbmP-I-a-fi-e-ß-fn¬ \n-∂p Fw.-F¬.--Fam¿ \n¿-tZ-in-® ÿm-]\-ß-fn-se Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv ]-cn-io-e\w \¬-In-b-Xv.-Xn-cq-c-ßm-Sn, s]-cp-h-≈q¿, Ip-gn-a-Æ, C-cp-ºp-gn, \n-d-a-cpXq¿, ]p-d-Øq¿, am-d-t©-cn K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fpIƒ, th-ß-c t_m-bv-kv F-®v.--

Ip-Spw-_-{io Hm-W-¨-´

a-e-∏p-dw: ]-c-∏-\-ßm-Sn ]-©mb-Øv Ip-Spw-_-{io Hm-W-®-¥ Xn-cq-c-ßm-Sn tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v hn h -- n P-ao-e \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ko\-Øv B-en-_m-∏p A-[y-£-\mbn. kn.--Un.--F-kv. {]-kn-U‚ v ku-an-b-Øv tX-\-Øv, ]-©m-bØw-K-ß-fm-b k-°o-\, ju-It]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvX A-©w-KkwLw Øp-∂o-k, d-Po-\ lw-k-t°mth-bm-Wv C-h¿ ]n-Sn-bn-em-bXv. j-\p-I-fn¬ \n-ch-[n t]m-°‰- b, B-bn-jm-_n, P-b-cm-P≥, -- d-bv-lm-\-Øv F-∂n-h¿ C-h-cp-sS t]-cn¬ tIm-gn-t°mSv, Sn tI-kp-Iƒ-\n-e-hn-ep-s≠-∂v Fw C a-e-∏p-dw, ]m-e-°m-Sv F-∂o Pn√- t]m-en-kv ]-d™p. C-∂v tIm-S- kw-km-cn-®p. Hm-W-®-¥ 14\v kam-]n-°pw.-I-fn-se hnhn[ t]m-en-kv kv-t‰- Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

F-kv.F -- -kv, sIm-t≠m-´n Pn.--hn.-F-®v.F -- -kv.F -- -kv, \n-e-ºq¿ K-h. am-\-th-Z≥ F-®v.F -- -kv.F -- -k.v F∂o kv-Iq-fp-I-fn-epw s]-cn-¥¬a-Æ ]n.--‰n.--Fw. K-h. tIm-f-Pv, ae-∏p-dw K-h. tIm- f-Pv, Xn-cq¿ ‰n.-Fw.--Pn. tIm-f-Pv F-∂n-hn-S-ß-fnse-bpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-Snÿm-\ sF.--‰n, I-Ωyq-Wn-t°-‰ohv Cw-•o-jv tIm-gv-kp-I-fn-em-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv. hn-hn[ ta-J-e-I-fn-se hn-Z-Kv-[-cm-Wv A-h-[n Zn-h-k-ß-fn-epw sshIp-t∂-c-ß-fn-ep-am-bn ¢m-sk-Sp°p-I.--

A-Xn-cn-ep-≈ C-S-Xp-`mK-sØ sX-ßn-s‚ Np-h-´n¬ \n-›n-X Znh-k-Øn-\-Iw- h-bv-°Ww. As√-¶n¬ `-£-W-Øn¬ k-bss\-Uv tN¿-Øv hn-hm-l-Øns\-Øp-∂h-sc sIm√p-sa∂pw I-Øn¬ kq-Nn-∏n-®n-cp∂p. I-gn™ am-kw 11\v B-bn-cp-∂p hnhm-lw. I-Øv e-`n-® D-S≥ `-b∂ kv{Xo t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. h-≠q¿ F-kv.sF. a-t\m-Pv ]-d-b-‰-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-ep ≈ t]m-enkv c-l-kym-t\z j-Ww B-cw-`n°p-I-bm-bn-cp∂p. `o-j-Wn°-Øv im-kv-{Xo-b ]cn-tim-[-\ \-S-Ønb-Xp {]Im-c-am-Wv {]-Xn-sb A-d-Ãv sNbv-X-Xv. ap-I-fn¬h-®v a-s‰m-cp t]-∏-dn¬ F-gp-Xnb-Xv `o-j-Wn°-Øn¬ sX-fn-™-Xm-bn imkv-{Xo-b-]cn-tim-[-\-bn¬ sXfn-hmbn. h-≠q-cn-se H-cp I-emkm-ln-Xy th-Zn-bp-sS hm¿-jnI-tØm-S-\p-_-‘n-®v \-SØn-b I-Ym a¬-k-c-Øn-te-°v A-b®p-In´n-b H-cp hn-Zym¿-Yn-bp-sS c-N-\-bp-sS-Iq-sS F-gp-Xm-sX D≠m-bn-cp-∂ t]-∏-d-m-Wv {]-Xn `oj-Wn-°-sØ-gp-Xm≥ D-]-tbmKn-®-X.v CXmWv {]Xn-sb- Is≠Øm≥ -klm-bn®Xv.

Imw-]-kn-em-Wv {Km≥-Uv ^n-\mse du-≠v a-¬k-c-߃ A-ctß-dp-I.--- Im-en-°-´v k¿-h-I-emim-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.--Fw A --- -–p-k-emw, t^m-Iv-tem¿ hn-`m-Kw X-e-h≥ tUm. C --- s--- I tKm-hn-μ-h¿-a-cm-P, C Sn a--- p-l-ΩZv _-jo¿ Fw.---]n. hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\-Zm-\w \-S-Øpw B¨Ip-´n-Iƒ-°pw s]¨-Ip-´n-Iƒ°pw {]-tXy-Iw a-¬k-c-ß-fpw t{Sm-^n-bpw D-≠m-bn-cn-°pw. am∏n-f-∏m-´p I-hn-I-fp-sS ssI-∏-S-

taÂ-¡p-f-§-c-bn C¶-se {]mÀ-Y-\-bp-sS sh-Ån-bmgv-N ta-em-‰q¿: sh-´Ø - q¿ ta¬-°pf-ß-c-bn¬ C∂-se {]m¿-Y-\bp-sS sh-≈n-bm-gv-N. s]-cn-¥ ¬-aÆ - tX-e° - m-Sv I-gn-™ sh≈n-bm-gvN - b - m-Wv 15 t]-cp-sS a-cW-Øn-\n-S-bm°n-b _-kv A]I-Sw \-S∂ - X - v. ta¬-°pf-ß-c \n-hm-knIƒ Hm¿-°m≥ a-d-°p∂ B sh-≈n-bm-gv-N-bv-°p ti-jw C ∂-se h-s∂Øn-b sh-≈nbmgv-N D-‰-h¿-°m-bn A-h¿ {]m¿-Y-\m-\n-c-X-cmbn. C∂-

]mIv kw-L-S-\-bp-sS t]-cn `o-j-Wn-¡-¯v; {]-Xn ]n-Sn-bn h-≠q¿: 40 ]-h≥ kz¿-Ww ]-dbp-∂nS-Øv F-Øn-®n-s√-¶n¬ hnhm-l k-¬-°m-c-Øn-s‚ `£-W-Øn¬ k-b-ss\-Uv hnjw I-e¿-Øp-sa-∂v ]m-Iv kwL-S-\-bp-sS t]-cn¬ I-Ø-b-® km-ln-Xy-th-Zn t\-Xm-hn-s\ h-≠q¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-Xp. h-≠q¿ X-®p-Æn-°p-∂nesh Ip-∂p-Ω¬ A-–p¬-e-Øo^v F-∂ e-Øo-^v Ip-∂p-Ω ¬(54) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-bm-fp-sS A-b¬-hm-kn bm-b hn-[-h-bv-°m-Wv `o-jWn°-Øv e-`n-®Xv. l¿-J-Øp ¬ ap-Pm-ln-±o-s‚ t]-cn-em-bn-cp∂p IØv. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v t]m-en-kv ]-d-bp∂-Xv Cß-s\: B-K-kv-Xv H-∂n-\m-Wv hn-[-h-°v I-Øv e-`n-®-Xv. Pq-sse 31\v a-e∏pd-Øv t]m-kv-‰v sN-bv-X-Xm-bncp-∂p CXv. hn-[-h-bp-sS C-f-b a-Ifpw Un{Kn A-hkm-\ h¿-j hn-Zym¿-Yn-\n-bpam-b s]¨-Ip´n-bp-sS hn-hm-lw ap-S-°p-sa∂m-bn-cp-∂p `o-jWn. ]m-hßfm-b c-≠p s]-¨-Ip-´n-Iƒ°v 20 ]-h≥ kz ¿-Ww ho-Xw \¬-I-W-sa-∂m-Wv I-Øn¬ ]d-™n-cp-∂-Xv. kz¿tWm Xp √yam-b kwJytbm I-h-dn¬ s]m-Xn-™v ho-Sn-s‚ sX-s°

a-e-∏p-dw: a-lm-I-hn tam-bn≥Ip-´n ssh-Zy-cp-sS kv-a-cm-W¿Yw Im-en-°-‰v k¿-h-I-em-im-e t^m-Iv -tem¿ ]T-\-hn-`m-K-hpw U¬-ln tI-{μ-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ tNw-_¿ Hm-^v F-Uyqt°-j-\pw kw-bp-‡-am-bn "A ¬ C-i¬ 'F-∂ t]-cn¬ am∏n-f-∏m-´v dn-bm-en-‰n tjm kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-I ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Adn-bn-®p. 15\p cm-hn-se 10 ap-X¬ sIm-t≠m-´n `m-c-Xv tIm-f-Pv

se \qdpI-W-°n-\v hn-izm-knI-fm-Wv ta¬-°pf-ßc - Pp-am-akv-Pn-Zv J-_¿-ÿm-\n¬ FØn {]m¿-Y\ - \-SØ - n-bXv. kakv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ De-a kwÿm-\ {]-kn-U‚ v B\-°c tIm-b-°p-´n ap-kveym-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]tXy-I {]m¿-Y-\bpw \-S∂p. s]-cn-¥¬-a-Æ Xm-eq-°n-se F√m a-l√p-If - nepw ta¬-°pf-ß-c-bn¬ s]m-en-™ Po-h\p-Iƒ-°p-th-≠n {]-tXy-I

{]m¿-Y\ - \-S∂ - p. ta¬-°pf-ßc Pp-am-ak - vP - n-Zv J-_¿ - ÿ m-\nse A-Sp-ØS- p-Ø ] Øp J-_dp-I-fn-te-°v {]m¿-Y-\-bv-°mbn an-°-bn-S-ß-fn¬ \n∂p P\-{]-hm-la - m-bn-cp-∂p. a-cn-® 15 t]-cn¬ 12 t]¿ Im-∏v ta¬-°pf-ßc - ° - m-cm-bn-cp-∂p. \n-ch - [ - nt]¿ C∂-se a-cn-®h - c - p-sS hoSp-I-fn-se-Øn A\p-tim-N-\w tc-Js - ∏-SpØn. H-cp \m-Sn-s\ \Sp°n-b Zp-c¥ - Ø - n¬ \n∂p Ch¿ I-cI - b - d - n-bn-´n√.

bn-ep-≈ c-N-\-I-fp-sS G-Sp-Ifpw {K-Ÿ-ß-fpw Nn-{X-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-sIm-≠p-≈ F-Ivkn-_n-j-\pw D-≠m-bn-cn-°pw. hn FwI --- p-´n-bp-sS s]-bn‚nMp-Ifpw {]-Z¿-i-\-Øn¬ Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. hnF --- w Ip-´n, tNw_¿ Hm-^v F-Uyq-t°-j≥ U-bd-Œ¿ tUm.--- ]n sI \u-jm-Zv, t{]m{Kmw I¨-ho-\¿ A-Uz. sI s--- I a--- p-Po-_v, t{]m-{Kmw tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ A-Uz. ^-k-ep¬ l-Jv ]d-ºm-S≥ ]-s¶-Sp-Øp.---

ln-µn ]-£m-Nc- W - w a-e-∏p-dw: ln-μn ]-£m-N-c-WØn-s‚ `m-Ka - m-bn s\-lvd - p bp-htI-{μ-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ cmjv{- S-`m-jb - pw tZ-io-tbm-Zv{- K-Y\ - hpw- sk-an-\m¿ \-S-Øn. Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e Km-‘n-b ≥ Ã-Uo-kv ta-[m-hn tUm. B¿. kp-tc-{μ≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\-Øn¬ ln-μn `m-j-bp-sS ]-¶v h-ep-Xm-sW-∂v A-t±-lw ]-d™ p. s\-lvd - p bp-h tI-{μ tIm-˛HmUn-t\-‰¿ sI Ip™-lΩ - Z- v A-[y-£\ - m-bn. BZn¬, bm-k¿ A-dm-^-Øv F-∂nh¿ kw-km-cn-®p.--

Po-h-\-¡m-cp-sS Ip-d-hv; P-\-d B-ip-]-{Xn-bn kq-{]−pw \-gv-kn-Mv Ìm^pw X-½n hm-t¡äw

a-e-∏p-dw Ir-jn-`-h-s‚ Io-gn¬ B-en-b-]-d-ºn¬ 15 I¿-j-I¿ tN¿-∂v A-©v sl-Iv-‰¿ ÿ-e-Øv \-S-Øn-b ]-®-°-dn Ir-jn hn-f-sh-Sp-Ø-t∏mƒ

I-©m-hp-am-bn aq-¶p-t]À ]n-Sn-bn Xn-cq¿: H-∂-c-°n-tem I-©m-hpam-bn aq-∂p-t]¿ ]n-Sn-bn¬. Xncq¿ aw-K-ew kz-tZ-in ap-kv-X-^ (28), F-d-Wm-Ip-fw tIm-X-aw-Kew kz-tZ-in-bpw C-cn-ßm-hqcn¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-b jm-Plm≥ (30), Iq-´m-bn hm-°m-Sv kztZ-in hn-iz-\m-Y≥ (48) F-∂n-hcm-Wv Xn-cq¿- F-Iv-ssk-kv hn-`mK-Øn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. C-∂-se D-®-bv°v ]-{¥-≠-ctbm-sS Xn-cq¿ _-kv Ãm≥Uv ]-

cn-k-c-Øp \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-°n-sS I-©m-hv Nn-√-d hn¬-∏\-°m-c-\m-b ap-kv-X-^ ]n-Sn-bnem-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-Sp-X¬ tNm-Zyw sN-bv-XtXm-sS a-‰p {]-Xn-I-sf-°p-dn-®v hn-h-cw In-´p-I-bpw Xn-cq¿ Xm-sg∏m-e-Øp-h-®v jm-P-lm≥, hn-iz\m-Y≥ F-∂n-h-sc ]n-Sn-Iq-Sp-Ibp-am-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v \-S-Ønb tNm-Zyw sN-ø-en-se hn-h-csØ Xp-S¿-∂v ap-kv-X-^-bp-sS

ho-´n¬ \n-∂p H-∂-c-°n-tem I©m-hv I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp∂p. ]n-Sn-bn-em-b jm-P-lm-\mWv ap-kv-X-^-°v I-©m-hv FØn-®p sIm-Sp-°p-∂-sX-∂v FIv-ssk-kv D-tZym-K-ÿ¿- ]-d™p. A-d-Ãv sN-bv-X {]-Xn-I-sf h-S-I-c \m¿-t°m-´n-Iv tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n. tIm-S-Xn aq-hsc-bpw dn-am≥Uv sN-bv-Xp.--

a-t©cn: P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ Po-h-\-°m-cp-sS- A-]-cym]v-X-X-sb-s®m√n kq-{]≠pw \gv-kn-Mv Ãm^pw X-Ωn¬ _lfw. hm¿-Up-I-fn¬ a-Xnbm-b \- g v- k p- a m- c n√m- Ø - X n- \ m¬ ssZ\wZn-\ {]-h¿-Ø-\-߃ A-h-Xm-f-Øn-emWv. Po-h-\-°m-sc A-\p-h-Zn-®pX-cm≥ \-gv-kn-Mv kq-{]-≠v P-\d¬ B-ip-]{Xn kq-{]-≠v tUm. sI Fw kp-Ip-am-c-t\m-Sp \n-c¥-c-am-bn B-h-iy-s∏-Sm-dp≠v. F-∂m¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Ct∏mgpw au-\w A-h-ew-_n-°pI-bmWv. hm¿-Up-I-fn-se ip-NnXz-°p-dhpw a-‰p t]m-cm-bv-a-I fpw kq-{]-≠v tNm-Zyw-sN-bv-XXn-s\-Xp-S¿-∂m-Wv Po-h-\-°mcp-am-bn _-l-f-ap-≠m-bXv. tlm-kv-]n-‰¬ A-‰≥U¿ t{KUv h¨ X-kv-Xn-I-bn¬ 19 t]¿ th-≠nS-Øv aq-∂p t]-tc-bp≈q. t{K-Uv 261 t]¿ th-Ww. F-∂m¬ 55 Po-h-\-°m-tcbp≈q. sa-Un-°¬ tImf-Pv D-ZvLmS-\w sN-bv-X-tXm-sS tcm-KnI-fp-sS h¿-[-\hpw X-≈n-°-b‰hpw {I-am-Xo-X-am-bn-´p≠v. F∂m¬ ]-g-b Pn√m B-ip-]-{Xnbp-sS Ãm-^v ]m-t‰-Wm-Wv C

∂pw \n-e-hn-ep-≈Xv. a-Xnbm-b Po-h-\-°m-sc \n-b-an-®n-´n√. Hmtcm hm¿-Unepw I-´n-en epw Xm-sg-bp-am-bn tcm-Kn-Iƒ In-S-°p-tºmƒ H-cp \-gv-kv am-{Xam-Wv Ch-sc ]-cn-N-cn-°m-\p-≈Xv. 2500¬]-cw tcm-Kn-Iƒ H.]nbn¬ F-Øp-tºmƒ Zn-h-k-hpw 500\pw 600\pw C-S-bn¬ tcmKnI-sf A-Uv-an-‰v sN-øp∂p. tlm-kv-]-n-‰¬ A-‰≥-U¿ t{K Uv 2hn¬ 61 Po-h-\-°m-cp-sS Xkv-Xn-I-bn¬ 55 t]-cm-Wp-≈Xv. C-h-cn¬ \n-∂pX-s∂ Nnesc h¿-°n-Mv A-td-Pv-sa‚m-bn ]-

e h-Ip-∏nepw hn-\y-kn-®n-cn-°pI-bmWv. Cu A-]-cym-]v-X-X \gv-kp-am¿ A-dn-bn-°p-tºmƒ kq{]-≠v I-Sp-Ø \n-e-]m-sS-Sp-°pI-bm-sW-∂m-Wv \-gv-kp-am-cp-sS ]£w. X-´n-°-b-dp-∂ k-ao]-\w Ah-km-\n-∏n-°-W-sa∂pw Ãm-^v ao-‰n-Mv kq-{]≠n-t\m-Sm-h-iys∏´p. tcm-Kn-I-fp-sS A-\n-b-{¥nXam-b X-≈n-°-b-‰-Øn¬ ]cntim-[-\ ]q¿-Øn-bm-°m-\m-hmsX tUm-Œ¿-amcpw h-e-bp-I-bmWv.


{]mtZ-inIw

14 k-]v-Xw-_¿ 2013 i\n

]n.--Un.--]n. km-bm-Ó [À-W \-S-¯n

]cn-]mSn

„]q-t°m-´q¿ F.-bp.-]n-kv-

Iqƒ: ]q-t°m-´q¿ a-fi-ew tIm¨-{K-kv-I-Ωn-‰n Ip-Spw-_kw-K-a-hpw Hm-W-k-Zy-bpw ˛9.00 „th-ß-c K-h. t_m-bv-kv lb¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ: tZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-emfn-Iƒ-°p-≈ Hm-W-t°m-Sn hnX-c-Ww Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w ˛4.-00 „a-e-∏p-dw ]m-e-kv Hm-Un-t‰mdn-bw : \yq-\-]-£ hn-Zy-`ym-k k-an-Xn a-Zv-d-km {Km‚ v in¬-∏im-e ˛2.-00 „a-t©-cn I-t®-cn-∏-Sn C-μncm-Km-‘n sa-tΩm-dn-b¬ _kv sS¿-an-\¬ lmƒ: sF.B¿.-Un.-]n.-F-kv.-Pn.-F-kv.ssh hn-]-W-\ ta-f ˛9.-00 „a-e-∏p-dw tIm-´-°p-∂v Un.-Sn.]n.-kn lmƒ: t{i-jvTm-`m-jm a-tlm¬-k-h ]-cn-]m-Sn-˛4.-30 „a-e-∏p-dw Su¨ lmƒ: F-kv.F-kv.-F-^.v km-ln-tXym¬-khv ˛7.-00 „Xm-\q¿ Su¨: dm-^v tdm-Uv kp-c-£m \m-S-I-hpw Pm-{K-Xm k-Z- pw-˛4.-00 „h-fm-t©-cn ]q-°m-´n-cn sI.Fw.-bp.-]n-kv-Iqƒ: bq-Øv tIm¨-{K-kv tIm-´-°¬ a-fiew Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww D-ZvLm-S-\w ˛8.-00 „s]-cn-¥¬-a-Æ l-\-^n a-kvPn-Zv tIm¨-^-d≥-kv-lmƒ: Ckvv-em-an-Iv Ã-Un sk‚¿ B-`nap-Jy-Øn¬ {]-Xn-am-k C‚-eIv-Nz¬ ao-‰pw ˛ kn lw-k-bp-sS {]-`m-j-Ww ˛6.-30 „a-t©-cn ]-ªn-Iv sse-{_-dn:]p-kv-X-I tIm¿-W-dp-I-fp-sS DZv-Lm-S-\w ˛ ]n {io-cm-a-Ir-jvW≥-˛ 10.-00 „sN-Ω-¶-S-hv sI.-Fw.-F-kv.F-kv Hm-Un-t‰m-dn-bw : tkm-fnUm-cn-‰n \-S-Øp-∂ F¬.-Un. ¢m¿-°v G-I-Zn-\ ]-cn-io-e-\w ˛9.-00 „a-t©-cn P-ko-e Sq-dn-Ãv tlmw: sam-dm¿-Pn Iƒ-®-d¬ ^u-t≠-j≥ ku-P-\y Iq¨Ir-jn ]-cn-io-e-\w ˛10.-00

Cdm-\n X-S-hnepÅhcpsS a-S-¡-bm{Xbv¡v \-S-]-Sn-bmbn

hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc ]n.--Un.--]n. Pn-√m I-Ωn-‰n a-e-∏p-dw sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. _-kvÃm≥Uv ]-cn-k-c-Øp kw-L-Sn-∏n-® km-bm-” [¿-W A-Uz. k-ao¿ ]-ø-\-ßm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-e-∏p-dw: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ tIm¿-]-td-‰v Iº-\n-Iƒ-°v Io-g-S-ßn-b-Xm-Wv cq-£-am-b hn-e-°-b-‰-Øn-\p apºn¬ k¿-°m-cp-I-ƒ-°p ]-I-®p\n¬-t°-≠n-h-∂-sX-∂v ]n.--Un.-]n. kn.--F.--kn. Aw-Kw A-Uz. kao¿ ]-ø-\-ßm-Sn. hn-e-°-b-‰Øn-s\-Xn-tc ]n.--Un.--]n. Pn-√m IΩn-‰n a-e-∏p-dw sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.-kn. _-kv-Ãm≥Uvv ]-cn-k-c-Øp kw-L-Sn-∏n-® km-bm-” [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v C-{_m-lnw Xn-cq-c-ßm-Sn A-[y£-X-h-ln-®p. bq-k-^v , A-kokvv, K-^q¿ , i-in , A-–p¬ _mcn¿-im-Zv, _o-cm≥ , P-eo¬ , sI kn A-_q-_-°¿ kw-km-cn-®p.

kozhikode/MLW

F-S-¸mÄ ]q-cm-Shm-Wn-`w C-¶v F-S-∏mƒ: {]-kn-≤-am-b ]q-cm-Shm-Wn-`-Øn-\m-bn F-S-∏mƒ Hcp-ßn. Hm-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]q-cm-Sw \m-fn¬ \-S-°p-∂ kwÿm-\-sØ H-tc-sbm-cp hm-Wn`-am-Wv F-S-∏mƒ ]q-cm-S hm-Wn`w. \m-S≥ t\-{¥-°m-b-bp-tSbpw Im-gv-N-°p-e-I-fp-tS-bpw N¥-Iq-Sn-bm-Wn-Xv. ]-Xn-‰m-≠p-Ifm-bn \-S-∂p-h-cp-∂ ]q-cm-S hmWn-`-Øn¬ \n-∂m-Wv ta-J-e-bnse I¿-j-I¿ X-߃-°v H-cp h¿-j-tØ-°m-h-iy-am-b Im¿jn-tIm-]-I-c-W-߃ hm-ßn-bncp-∂-Xv. a-e-∏p-dw-˛-]m-e-°m-Sv-˛-Xriq¿ Pn-√-I-fn-se kw-K-a tI-{μam-b F-S-∏m-fn¬ \-S-°p-∂ ]q-

tUm-ÎÀ-amÀ H.--]n. _-ln-jv-I-c-n¨p; Xmeq-¡m-ip-]-{Xnbn tcm-Kn-IÄ h-e-ªp Xn-cq-c-ßm-Sn: tUm-Œ¿-s°-Xntc {In- a n- \ ¬ tI- s k- S p- Ø Xn¬ {]- X n- t j- [ n- ® v tUm- Œ ¿am¿ H.--]n. _-ln-jv-I-cn-®p. Xncq- c - ß m- S n Xm- e q- ° v B- i p- ] {Xn-bn-¬ \m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰ B-dp h-b- p-Im-c-\v {]-Xn-tcm[ hm-Iv -kn≥ \¬Im≥ X-ømdm- h m- Ø tUm- Œ ¿ ap- k v - X - ^ bv-s°-Xn-tc {In-an-\¬ tI-skSp-Ø-Xm-Wv tUm-Œ¿-am-sc {]tIm-]n-∏n-®-Xv. cm-hn-se ]-Øn-\p Xp-S-ßn-

b k-a-c-Øn¬ h-e-™ tcm-Kn- I ƒ {]- X n- t j- [ - a p- b ¿- Ø n- b tXm- s S Xn- c q- c - ß m- S n F- k v .sF. F kp-\n-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-sk-Øn. {Km- a - ∏ - © m- b - Ø v {]- k nU‚ v hn ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm- P n- b pw hn- Z ym- ` ym- k ÿn- c w k- a n- X n sN- b ¿- a m≥ ta- e m- X v Ip- ™ n- a p- l - Ω - Z pw C- X n- \ n- s S B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn. Xp-S¿-∂v \-S-∂ N¿-®-bn¬ Ip- ´ n- b p- s S am- X m- h v \¬- I n- b

\n- e - b n¬ I- ≠ - Ø n- b hy- ≤ s\ Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°m-ip]-{Xn-bn-te-°v am-‰n.-]m- e - ° m- S v sIm- √ - t ¶m- S v kz-tZ-in th-ew-]-‰ Xm-an-bp-sS a- I ≥ Ir- j v - W ≥(64)s\- b mWv tIm- ´ - ° ¬ P- \ - s sa- { Xn t]men kn- s ‚ kw- c - £ - W Øn¬ c-≠p Zn-h-kw I-gn-™Xv.-10 h¿- j - Ø n- e - [ n- I - a m- b n tIm-´-°-¬: I-gn-™ Zn-h-kw tIm- ´ - ° ¬ \- K - c - k - ` ]- c n- [ ntIm- ´ - ° ¬ Su- W n¬ A- h - i - bn-se I-S-Øn-Æ-bn-em-Wv Ir]- c m- X n ]n≥- h - e n- ° m- \ pw NnIn¬- k \n- t j- [ n- ° p- ∂ X- c Øn¬ \-S-]-Sn-bp-≠m-hn-s√-∂v tUm- Œ ¿- a m¿ D- d - ∏ v \¬- I n- b tXm- s S k- a - c w A- h - k m- \ n- ∏ n°p-I-bm-bn-cp-∂p.

hr-²-s\ B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v am-än

jv - W - s ‚ A- ¥ n- b p- d - ° w. k∂- ≤ - { ]- h ¿- Ø - I - c m- b ss^k¬ Xm-\n-°¬,cm-tI-jv s]cp-h-≈q¿ F-∂n-h-cm-Wv B-ip]-{Xn-bn-te-°v hy-≤-s\ sIm≠p t]m- b - X v .- N n- I n¬- k - ° p ti- j w h- S - I - c X- W ¬ hr- ≤ k- Z - \ n- t e- ° v Ir- j v - W - s \ am‰n-]m¿-∏n-°m-\m-Wv ]-≤-Xn. B-{i-bw {]-h¿-Ø-I-cm-b ss^-k¬, Fw kn Ip-™n-∏, _m-hq-´n a-´n-t©-cn k-∂n-lnX-cm-bn-cp-∂p.

"A-d-_v h-k-´-¯n-\p ]n-¶n-se H-fn-b-¼p-IÄ Xn-cn-¨-dn-b-Ww' a-e-∏p-dw: A-d-_v h-k-¥-Øn-\p ]n-∂n-se \-ho-\ hm-Zn-I-fp-sS Hfn-b-P-≠-Iƒ Xn-cn-®-dn-b-W-sa∂p F-kv.s-- sh.--F-kv. kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v s]m-∑-f A-_vZp¬ Jm-Zn¿ ap-kv-eym¿. F-kv.F -- kv.F -- -^v Pn-√m km-ln-tXym¬k-hn-s‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn∏n-® X-e-ap-d kw-K-aw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.--k-a-kv-X-s°-Xn-tc C-t∏mƒ Nn-e¿ \-S-Øp-∂ hn-e-Ip-d-™ Ip-{]-Nm-c-W-ß-fpw Ip-X-{¥-ßfpw A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW∂pw Ip-{]-Nm-c-W-߃ sIm-≠v k-ak -- v-X-sb ]n-f¿-Øm-\m-hn-

s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.--- kzmK-X kw-Lw ]p-d-Øn-d-°n-b a-e∏p-dw s]m-en-a k-πn-sa‚ v ap-lΩ-Zv sh-´-Øq¿ _-jo¿ lm-Pn ap-≠p-]-d-ºn-\v \¬-In {]-Im-i\w sN-bv-Xp.--- C-_v-dm-low _m-Jhn A-≤y-£-X h-ln-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p

sXm-gn-em-fn kw-K-aw

s]-cn-¥¬-a-Æ: km-º-Øn-I {I-a-t°-Sp-am-bn _-‘-s∏-´v Db¿-∂ B-t£-]-sØ Xp-S¿-∂v ap-kv-enw-eo-Kn-\v s]-cn-¥¬-a-Æ \n-tbm-PI - a - fi e - w P-\. s-- k-{I´-dn ÿm-\Ø - p-\n-∂v ]-®o-cn \mk¿ cm-Pn-h-®p. tIm-gn-t°m-Sv kn.--F-®v. sk‚-dn-\p-th-≠n eoKv ]-©m-bØ - v I-Ωn-‰n-Iƒ - ]-≈nbn¬ \n-∂v k-am-lc - n-® Xp-I bYm-k-a-bw A-S-®n-s√-∂m-bn-cp∂p B-tcm-]W - w. F-√m-h¿-jh - pw tIm-gn-t°mSv kn.--F® - .v sk‚-dn-\p-th-≠n d-a-

Zm-\n-se c-≠m-as - Ø sh-≈n-bmgv-N ]-≈n ]-cn-k-c-Øm-Wv [-\k-am-lc - W - w \-SØ - m-dv. A-Xv \ntbm-P-I-fi-ew I-Ωn-‰n h-gn sk‚-dn-\p ssI-am-dp-Ib - m-Wv ]Xn-hv. aq-∂p-h¿-j-am-bn ap≥-kn∏¬ eo-Kv I-Ωn-‰n t\-cn-´v Xp-I A-S® - p sIm-Sp-°p-Ib - m-Wv sN-bvXn-cp-∂X - v. C-Øh - W - b - pw ]-©mb-Øp-Iƒ Xp-I G¬-∏n-s®-¶nepw sk‚-dn-s‚ I-W° - n¬ s]cn-¥¬-a-Æ ap≥-kn-∏m-en-‰n-bpsS Xp-I am-{X-am-Wv F-Øn-bX - v.

I-gn-™ c-≠p-h¿-j-sØ I-W°p-I-fn-epw C-tX A-]m-I-X Is≠-Øn. kw-`-hw hn-hm-Z-am-btXm-sS P-\-d¬ sk-{I-´-dn-s°Xn-sc B-t£-]w D-b¿-∂p. XpS¿-∂v a-fie - w I-Ωn-‰n Pn-√m t\Xr-Xz-Øn-\v ]-cm-Xn \¬-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. B-tcm-]-Ww At\z-jn-°m≥ Pn-√m t\-Xr-Xzw {i-aw \-SØ - p-∂X - n-\n-sS-bm-Wv afi-ew P-\. sk-{I-´-dn ]-®o-cn \m-k¿ [m¿-an-I D-Øc - h - m-Zn-Xzw I-W-°n-se-Sp-Øv cm-Pn-h-®-sX∂v eo-Kv t\-Xr-Xzw A-dn-bn-®p.

tI-c-f {]-hm-kn s^-U-td-j³ a-e-∏p-dw: hn-am-\ bm-{X-°q-en h¿-[n-∏n-®v {]-hm-kn-I-sf sIm≈-sN-øp-∂ F-b¿-C-¥y Dƒs∏-sS-bp-≈ hn-am-\-°-º-\nIƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ X-øm-dm-hm-Ø tI-{μ-˛kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fp-sS \bw A-]-e-]-\o-b-am-sW-∂v tIc-f {]-hm-kn s^-U-td-j≥ Pn√m {]-h¿-Ø-I tbm-Kw A-`n{]m-b-s∏-´p.-- Pn-√m {]-kn-U‚ v ]m-tem-fn A-–p¿-d-ln-am≥ A[y-£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI C C-kv-am-bn¬, ^-k-ep¿-d-lv -am≥ s]m-∂m-\n, ]n C-kv-am-bn¬, C ]n _-jo¿ h-≠q¿ kw-km-cn-®p.

Im³-hm-kn Hm-W-¨n-{X-§Ä h-c-¨p tIm-´-°¬: Ip-Spw-_-{io Pn-√m Hm-W-®-¥-bp-sS `m-K-am-bn tIm´-°-en¬ _m-e-k-`m Ip-´n-Iƒ H-‰ Im≥-hm-kn¬ Hm-W-®n-{X߃ h-c-®p. Xp-Wn-bn¬ Xo¿-Ø Im≥hm-kn-em-Wv Ip-´n-Iƒ Nn-{X߃ h-c-®-Xv. X-ß-fp-sS `m-h\-bn-se Hm-W-sØ-bm-Wv Ip-´n- .-- t-- Im-´-°-en¬ _m-e-k-`m Ip-´n-Iƒ H-‰ Im≥-hm-kn¬ Hm-W-®n-{X-߃ h-c-®-t∏mƒ Iƒ Im≥-hm-kn¬ A-h-X-cn-∏n®-Xv.--

Hm-Wm-tLm-jw \S¯n Xn-cq-c-ßm-Sn: Xn-cq-c-ßm-Sn {Kma-]-©m-b-Øv Hm-Wm-tLm-j- ]cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n Al-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw A-–p¿-d-ln-am≥-Ip-´n, ta-em-Xv Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, Imsem-Sn kp-sse-J kw-km-cn-®p. ]q-°-f a¬-k-cw, Km-\m-em-]\w, Hm-W-k-Zy \-S-Øn.---

X-an-gv bp-h-Xn-bp-sS h[w: `À-¯m-hv A-d-Ìn \n-e-ºq¿: \n-e-ºq-cn¬ X-an-gv bp-h-Xn e-£v-an (35) sIm-e-sNø-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ `¿-Øm-hns\ t]m-enkv A-d-Ãp-s-N-bv-Xp. X-an-gv-\m-Sv Un≠n-K¬ Pn-√bn-se A-b-eq¿ s]-cp-amƒ tImhn¬-∏-´n-bn-se kp-∫-ø-bp-sS aI≥ _m¬-Zm-kn(32) s\-bm-Wv \n-e-ºq¿ kn.-sF. F ]n N-{μ\pw kw-L-hpw A-S-ßp-∂ t]meo-kv A-d-Ãp-sN-bv-X-Xv. C-h¿ X-Ωn-ep-≠m-b h-g-°mWv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-

in-®-sX-∂v {]-Xn t]m-en-kn-\v sam-gn \¬-In-. {]-Xn-sb t]m-en kv sh-≈n-bm-gv-N tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n- dn-am≥Uv sN-bv-Xp. I-gn-™ \m-en-\v D-®-tbm-sSbm-Wv \n-e-ºq¿ h-S-]p-dw ]m-eØn-\p k-ao-]w h-\-Øn¬ hpUv-tImw-]v-f-Iv-kn-\p ]n-d-In-embn Un-≠n-K¬ Pn-√-bn-se I-cq¿ sXm-´n-\mw ]-´n hn-t√-Pn-ep-≈ e-£v-an F-∂ bp-h-Xn-bp-sS arX-tZ-lw A-gp-In-b \n-e-bn¬ I≠-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´-Øn-\m-bn

cm-S-hm-Wn-`w Im¿-jn-I N-¥bm-bm-Wv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. Im¿-jn-I D¬-]-∂-߃ ]q-cm-S hm-Wn-`-Øn¬ sIm-≠p-h-∂mWv I¿-j-I¿ hn-‰n-cp-∂-Xv. HmW- a m- t Lm- j n- ° p- ∂ - X n- \ p- ≈ Xp-Wn-Ø-c-߃, ]-®-°-dn-Iƒ, t\-{¥-°m-b Ip-e-Iƒ, I-fn-∏m´-߃ F-∂n-h ]q-cm-S-hm-Wn-`Øn¬ \n-∂m-bn-cp-∂p hm-ßnbn-cp-∂-Xv. 3000 Hm-fw t\-{¥-°m-b Ipe-I-fm-Wv C-Ø-h-W-sØ ]q-cmS hm-Wn-`-Øn¬ hn¬-]-\-°mbn I-®-h-S-°m¿ F-Øn-®n-´p-≈Xv. ap≥-Im-e-ß-sf A-t]-£n-®v t\-{¥-°m-b-°v h≥ hn-e-bmWn-t∏m-gp-≈-Xv. In-tem-°v 60 cq]-°m-Wv hn¬-]-\. ]q-cm-S-hm-

Wn-`-Øn¬ C-\n-bpw hn-e Iq-Spsa-∂m-Wv hym-]m-cn-Iƒ ]-d-bp∂-Xv. ]q-cm-S hm-Wn-`w A-Xn-s‚ ]q¿-h-Im-e {]u-Un-bn-te-°v Xncn-®p sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\v C-Øh-W F-S-∏mƒ {Km-a-∏-©m-bØv \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm-≠n-´p≠v. hym-]m-cn hy-h-km-bn-I-tfbpw ta-J-e-bn-se hn-hn-[ ¢-∫pI-fp-tS-bpw k-∂-≤ kw-L-S-\I-fp-tS-bpw tbm-Kw h-n-fn-®p tN¿-Øv I-®-h-S-°m¿-°v B-hiy-am-b t{]m-¬km-l-\w {Km-a∏-©m-b-Øv H-cp-°n-bn-´p-≠v. ]qcm-S-hm-Wn-`-Øn-s‚ Ãm-fp-I-fpsS D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥ jo-P \n¿h-ln-®p.--

Npcp¡¯nÂ

ssl-am-kv-äv hn-f-¡p-IÄ Øm-]n-¡m³ A-\p-a-XntN-fm-cn: h-≈n-°p-∂v a-fie - Ø - n-se ]-≈n-°¬ _-km¿, ta-se t- N-fm-cn, A-Øm-Wn-°¬, Xm-sg-tN-fm-cn, Im-S∏ - S- n-PMvvj≥ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ ssl-am-kv‰ - v sse-‰p-Iƒ ÿm-]n°m≥ `-cW - m-\p-aX - n e-`n-®X - m-bn sI F .--- ≥ F .--- .--- Jm-Z¿ Fw. --F¬.F --- . A --- d - n-bn-®p.---

F-kv.F-kv.F-^v. Pn-Ãm km-ln-tXym-Âkw XpS§n a-e-∏p-dw: F-kv.-F-kv.-F-^v. C-cp-]-Xm-a-Xv Pn-√m km-lntXym-¬k-hn-\v a-e-∏p-d-Øv Xp-S-°-am-bn. In-g-t°-X-e-bn¬ \n-∂v B-cw-`n-® kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X-tbm-sS-bm-Wv km-ln-tXym-¬k-hn-\v Xn-c-»o-e D-b¿-∂-Xv. F-kv. ssh. Fk.v Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI Fw k-Jm-^n C-cn-ß-√q¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-øn-Zv lp-ssk≥ A-l-a-Zv in-lm-_v Xncq¿-°m-Sv {]m¿-Y-\-°v t\-Xr-Xzw \¬-In. k-øn-Zv l-_o-_v tIm-b X-߃ sN-c-°m-]-d-ºv, -ho-£Ww ap-l-Ω-Zv, \u-jm-Zv a-Æn-t»-cn, s{]m-^. sI Fw F dlow, sI- ]n F-®v X-߃, hn- ]n Fw C-kv-lm-Jv, F ]n _io¿, hn ]n Fw _-io¿, A-_v-Zp¿-d-io-Zv \-cn-t°m-Sv, sI ssk-\p-≤o≥ k-Jm-^n, ]n sI im-^n, A-–p lm-Pn th-ßc, ap-l-Ω-Zv C-_v-dm-lnw, kw-_-‘n-®p. tZ-io-b A-[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv \m-k A-–p¬-K^q-dn-\v sI Fw F d-low D-]-lm-cw k-Ωm-\n-®p. km-¥z-\w sa-Un-°¬ sk‚¿ sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Xm-\q-cn I-SÂ-t£m-`w; tXm-Wn-I-Ä \-jv-S-s¸-«p

a-e-∏pdw: Cdm-\n¬ X-S-hn¬ IXn-cq-c-ßm-Sn: B-[m-c-sa-gp-Øv gn-bp-∂ 19 C-¥y≥ a-¬kysØmXn-cq-c-ßm-Sn bq-\n-‰v Aw-K-am-bngn-em-fnI-fpsS \m-´n-te-°p-≈ acp-∂ I-cp-am-´v t{]-a-\m-Y-s‚ thS-°-bm{Xm \-S-]-Sn-Iƒ XpSßn. ¿-]m-Sn¬ A-\p-tim-Nn-®p. {Km-aku-Zn A-td-_y-bn¬ \n-∂v a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n ¬ky-_-‘-\-Øn-\v t]m-b apA-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn D-Zv-Lm-SlΩ-Zv Jm-knw, tIm-b, A\w sN-bv-Xp. th-Wp-tKm-]m¬, –p≈ tIm-b h-f-∏n¬ F-∂o aqA-–p¬-J-øqw, {]-Im-i≥, a-Ω- Xn-cq-c-ßm-Sn Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kn¬ Hm-Wm-tLm-j-tØm-S-\p-_-‘n-®p \-S-∂ h-Sw-h-en a¬-k-cw ∂p a-e-bm-fn-I-fpƒs∏sS 19 CZv kw-km-cn-®p. ¥y≥ a¬ky-sXm-g-n-em-fnI-sf C-dm≥ k-ap-{Zm-Xn¿-Øn I-S-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v C-dm≥ A-[n-Ira-e-∏p-dw: tI-c-fm B¿-´n- m≥ X¿ X-S-hn-em-°p-I-bm-bn-cp∂p. B‚ v kv-In¬-Uv h¿-t°-gv-kv tI{μ C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v bq-\n-b≥(F-kv.S-- n.--bp.--) Pn-√m Ch-sc P-bn-en¬ \n∂p tam-NnsXm-gn-em-fn kw-K-aw \-S-Øn. X-cm-°n sX-lv-dm-\n-se C-an-t{KsXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m-¿j≥ Un-‰≥-j≥ sk‚-dn¬- ]m¿Uv sN-b¿-am≥ hn Un tPm-k-^v a-t©-cn: h-tbm-[n-I-bm-b ho-´∏n-®n-cn-°p-I-bmWv. bm{Xm tcD-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-X-h- Ω-sb sI-´n-bn-´v Iq-´p-In-S-°m≥ J-Iƒ C-dm-\n-b≥ A-[n-Ir-X¿\m-Sv ap-l-Ω-Zv Ip-´n A-[y-£-X- h-∂ bp-h-Xn-sb Iq-´-_-em¬°v H-tŒm_¿ 15\p \¬-Ipw. Ch-ln-®p. sI sI N-{μ≥, kn A- kw-Kw sN-bv-Xv G-gp ]-h≥ IXn-\p ti-jw C-dm≥ A-[n–p¬ \m-k¿, h-√m-©n-d A- h¿-∂ tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W \oIrX¿ Cu 19 t]¿-°pw \-S-]-Sn–p¬ a-Po-Zv, _n sI ssk-Xp, ´n-h-®p. A-Sp-Ø 27\v tI-kv ]-cn{I-a-߃ ]q¿-Øo-I-cn-®v 16\v FA-Uz. Fw ]n tKm-]n, Fw D- K-Wn-°pw. 2009 Pq¨ B-dn-\p Iv-kn-‰v s]¿-an-‰v \¬Ip-I-bmΩ¿, a-cp-∂≥ ap-l-Ω-Zv, C sI ]p-e¿-s® aq-∂n-\v I¬-∏-I-t©sW-¶n¬ 17\v sX-lv-dm-≥˛apIp-™m-en, ^m-Øn-a-°p-´n F- cn X-h-fw-Nn-\-bn-em-bn-cp-∂p wss_ hn-am-\-Øn¬ Ch¿-°v ∂ am-fp-Ω, F ap-\o-d, ]n ^u- tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw.-\m-´n-te°v a-S-ßm≥ I-gn-bp-∂F.--B¿. \-K¿ Ip-∂pw-]p-dw kn-b, F B-_n-Z, {io-Pp F-∂ Xm-sW∂v sX-lv-dm-\n-se Cd-jo-Zv, hn _p-jv-dm-_n, A- A-Sn-]-d-º-Øv km-Zn-Jv A-en F¥y≥ Aw-_m-k-U¿ A-dn–p¬-K-^q¿, kn ]n A-–p¬-k- ∂ km-Zn-Jv(19), A-–p¬ Abn®p. Chsc F-{Xbpw th-Kw emw-, I-°m-S≥ ap-l-Ω-Zv, ]n Sn ao¿, j-ao¿, in-h F-∂n-h-cm-Wv \m-´n-se-Øn-°m-\p-≈ F√m \tIc f m B¿´ nk m≥ B‚ v kv I n¬U v h¿t °g v k v bq\ nb ≥(Fk v . S -n.-b p.-) Pn√ m Ir-jv-W≥, B-en-°p-´n, ssk- {]-Xn-Iƒ. F-gp-]-Ø-©p-Im-cnS-]-Sn-I-fp-w F-Sp-°p-sa-∂v a-{¥n sXm-gn-em-fnkw-K-aw hn Un tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p X-e-hn, tIm-bm-en kw-km-cn-®p. bm-b hr-≤ X-\n-®p Xm-a-kn-°pC A-l-Ω-Zpw A-dn-bn®p.

km-¼-¯n-I {I-a-t¡-Sv hn-hm-Zw; eo-Kv a-Þ-ew sk-{I-«-dn cm-Pn-h-¨p

3

tIm-gn-t°m-Sp sIm-≠p-t]m-b ar-X-tZ-l-Øn¬ \n-∂pw Fm-Xm\pw t^m¨ \-º-dp-Iƒ In-´n-bXp kw-_-‘n-®v \-S-Øn-b At\z-j-W-am-Wv {]-Xn-sb I-s≠Øm≥ t]m-en-kn-s\ k-lm-bn®-Xv. \n-e-ºq¿ F-kv.-sF. kp\n¬ ]p-fn-°¬, A-Uo-j-\¬ F-kv.-sF. cm-[m-Ir-jv-W≥, kn.-]n.-H. hn-t\m-Zv Xp-S-ßn-b-hc-S-ßn-b kw-L-am-Wv tI-kv At\z-jn-®-Xv.-

Xm-\q¿: Xm-\q¿ Xo-c-tZ-i-Øp I-S¬-t£m-`-Øn¬ tXm-WnIƒ X-I-cp-I-bpw km-a-{Kn-Iƒ \-„-S-s∏-Sp-I-bpwsN-bv-Xp. G\o-s‚ ]p-c-bv-°¬ _-jo-dn-s‚ D-S-a-kv-X-X-bn-ep-≈ tXm-Wnbpw No-ºm-fn-s‚ ]p-c-bv-°¬Ip-™m-∏p-hn-s‚ tXm-Wn-bpw F≥-Pn-\p-am-Wp \-jv-S-s∏-´-Xv. F≥-Pn≥ a-s‰m-cp tXm-Wn-°m-c-s‚ sI-h-i-Øp \n-∂pw Xm¬-°m-en-I-am-bn hm-ßn-®-Xm-Wv. hym-gm-gv-N a-¬ky-_-‘\w I-gn-™p I-S¬-°-c-bn¬ I-b-‰n-sh-® tXm-Wn-Iƒ i-Iv-Xam-b I-S¬-t£m-`-Øn¬ Xn-c-am-e-I-fn¬-s]-´p X-I-cp-I-bm-bncp-∂p.--\n-c-h-[n tXm-Wn-Iƒ Xn-c-am-e-I-fn¬-s]-s´-¶n-epw c≠p sN-dp-tXm-Wn-Iƒ-°p X-I-cm¿ kw-`-hn-®n-´p-≠v.--

ho-«-½-sb _µn-bm¡n bp-h-Xn-sb ]oUn-¸n¨ tI-kn-sâ hn-Nm-c-W \o-«n∂ ho-´n-em-Wv kw-`-hw. hn-[-hbm-b 43Im-cn-°v Iq-´p-In-S-°ms\-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p bp-h-Xn-. aq-∂mw {]-Xn-bp-sS tI-kv Pp-hss\¬ tIm-S-Xn-bn-te-°p am-‰n. kw-`-h-Zn-h-kw ]p-e¿-s® aq-∂n\v hm-Xn-en¬ X-´n-hn-fn-®v F-fm∏ a-cn-s®-∂pw hm-Xn¬ Xp-d-°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-s´-¶nepw kv-{X-o-Iƒ A-k-a-b-Øm-bXn-\m¬ hm-Xn¬ Xp-d-∂n-√. {]-Xn-Iƒ hm-Xn¬ N-hn-´ns∏m-fn-®p A-I-Øv I-S-°p-Ibpw hr-≤-sb sI-´n-bn-´ ti-jw X-an-g-\m-b in-h H-gn-sI aq-∂p {]-Xn-Iƒ bp-h-Xn-sb I-q-´ am-\-

hn-e-¡-b-äw; F-kv.-Un.-]n.-sF.{]-I-S-\w \-S-¯n a-e-∏p-dw: cq-£-am-b hn-e-°-b‰w X-S-bp-∂-Xn¬ k¿-°m¿ ImWn-°p-∂ A-ew-`m-h-Øn-s\-Xntc hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ F-kv.Un.-]n.-sF.- {]-h¿-Ø-I¿ {]-Xntj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. th-ß-c-bn¬ Fw A-–p¬I-cow, ]n kn F d-km-Jv, kn iwkp-±o≥, I-t®-cn-∏-Sn sI ]n A–p, sI ]n- ap-l-Ω-Z-en, kn l_o-_v, tN-dq-cn¬ aq-k-lm-Pn, F≥ sI d-jo-Zv, A-d-°¬ F sI k-emw, kn in-lm-_v, Ip∂pw-]p-dw F _o-cm≥-Ip-´n, hn _-jo¿, Fw ap-kv-X-^, s]m-´n∏m-d-bn¬ sI A-_q-_-°¿, Fw F K-^q¿, sI \m-k¿, Duc-I-Øv F≥ Fw A-_p, ]n sI A-_q-_-°¿, ]n A-e-hn-°p-´n, C sI l-\o-^, H-Xp-°p-߬ sI Ip-™m-e≥-Ip-´n, C sI Dss_-Zp-√, a-‰-Øq¿ F A-en, C

Im-ä-td-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ a-e-∏p-dw: s]m-Xp k-aq-l-tØbpw Im-‰-dn-Mv ta-J-e-tb-bpw tZm-j-I-c-am-bn _m-[n-°p-∂ Xo-cp-am-\-߃ ]n≥-h-en-°m≥ Hm-Un-t‰m-d-n-bw- D-S-a-Iƒ X-ømdm-h-W-sa-∂v Hmƒ tI-c-f Im-‰td-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m P-\-d¬ t_m-Un-tbm-Kw Bh-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v _m-Zp-j I-S-ep-≠n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v kn ]n A-–p¬-e-Øo-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn Pn-Pn≥ a-Øm-bn, kw-ÿm-\ J-Pm-©n cm-[m-Irjv-W≥ Sn jm-lp¬ l-ao-Zv, kptc-jv C \m-b¿, jw-kp-±o≥ \me-I-Øv, ap-\o¿ kw-km-cn-®p.---

sI ap-\o¿, Pm-_n¿, I-h-e-bn¬ H ap-kv-X-^, D-ss_-Zv t\-XrXzw \¬-In.-h-≠q¿ Xp-Δq-cn¬ kn A-_q-_-°¿, sI sI _jo¿, Xn-cp-hm-en-bn¬ F≥ \Po-_v, ]n ss^-k¬, a-ºm-Sv Fw ap-Po-_v, F A-_q-_-°¿, G-d-\m-Sv F-S-h-Æ-bn¬ C bmk¿, F bq-kp-^v, A-co-t°m-Sv kn in-lm-_v, kn ssk-Xv, In-gnt»-cn sI Jm-en-Zv, sI k-ao¿, sN-ß-c-bn¬ C P-eo¬, F A∫m-kv, C-f-bq-cn¬ sI l-\o-^, ]n ]n ju-°-Øv, Im-h-\q-cn¬ Fw D-a¿ au-e-hn, kn _-jo¿, ]-{¥-≠n¬ sI A-–p-d-lv-am≥, F A-e-hn-°p-´n t\-Xr-Xzw \¬In. Im-e-Sn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-cn-∏-dºn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. A-–p√-°p-´n Xn-cp-Øn A-ko-kv Im-

e-Sn a-c-°m¿ am-ßm-´q¿ l-ao-Zv \-cn-∏-d-ºv t\-Xr-Xzw \¬-In. h´w-Ip-f-Øv \-S-∂ {]-I-S-\-Øn-\v lw-k h-´w-Ip-fw aq-k aq-Xq¿, sI sI ap-kv-X-^, sI k-t¥mjv t\-Xr-Xzw \¬-In.a-t©-cn: F-kv-Un-]n-sF at©-cn-bn¬ {]-Xn tj-[ {]-I-S\w \-S-Øn. {]-I-S-\-Øn-∂v ap-\n-kn-∏¬ {]-kn-U‚ v D-Æn apl-Ω-Zv Ip-cn-°-ƒ, e-Øo-^v h√m-©n-d, jw-kp s\-√n-Ip-Øv, A-jv-d-^v ]p-√-t©-cn t\-XrXzw \¬-In. Io-gm-‰q¿ ]-©m-b-Øv F-kvUn-]n-sF I-Ω n-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ ]-´n-°m-Sv I-am-\-Øv \-S-∂ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\Øn¬ a¨-U-ew ssh-kv {]-knU‚ v bq-kp-^v, D-ss_-Zv I-am\w, Sn Sn dm-^n t\-Xr-Xzw \¬In.

`w-K-Øn-\n-c-bm-°p-I-bpw C-cph-cp-sS-bpw tZ-l-Øp-≈ G-gp ]h≥ I-h¿-∂v c-£-s∏-Sp-I-bp-ambn-cp-∂p. 2009 Pq-sse 16\v I¬∏-I-t©-cn t]m-en-kv {]-Xn-I-sf A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. a-t©-cn AUo-j-\¬ Pn-√m sk-j≥-kv PUv-Pn sI sI Ir-jv-W-≥-Ip-´n apºm-sI A-Uo-j-\-¬ ]-ªn-°v t{]m-kn-Iyq-´¿ A-Uz. Im-cm-´v A-–p¿-d-ln-am≥ km-£n-I-sf hn-Nm-c-W sN-øpw. 23 km-£n-Ifp-≠v. {]-Xn-Iƒ-°p-th-≠n A-`n`m-j-I-cm-b ]n kn sam-bv-Xo≥, jn-lm-_p-±o≥, l-cn-Zm-kv lm-Pcm-hpw.

ImÀ \nÀ-¯n-b-Xv tNm-ZywsN-bv-X-Xn-\v I-S-IÄ A-Sn-¨pX-IÀ-¯p tIm-´° - ¬: I-S° - p-ap-ºn-¬ Im¿ \n¿-Øn-bX - v tNm-Zyw sN-bvX - X - n\v I-S-Iƒ A-Sn-®p X-I¿-Ø-Xmbn ]-cm-Xn. tIm-´° - ¬ Xm-sg N¥-∏S- n tdm-Un-se c-≠p I-SI - f - mWv c-≠w-K kw-Lw A-Sn-®p X-I¿Ø-Xv. c-- m-{Xn F-´c - t- bm-sS-bm-Wv kw-`h - w.--IS- ° - p ap-ºn-en-´ Im¿ am‰p-∂-Xn-\v I-S-°m-c≥ sss{U-htdm-Sv B-hi - y-s∏-´t- ∏mƒ I-S° - mc-s\ B-Zyw X-√n. a-- ¿-Z\ - t- a-‰ I-S°m-c≥ A-Sp-Ø I-Sb - n-te-°v ]m™p-Ib - d - p-Ib - m-bn-cp-∂p.c-≠m-asØ I-S° - m-c≥ A-{I-an-Is - f ]n¥n-cn-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\nsS sa-Un-°¬ tjm-∏n-s‚ Nn-√pIƒ A-{I-an-Iƒ A-Sn-®p X-I¿°p-I-bm-bn-cp-∂p.--kw-`-h-Øn¬ Nm-]\ - ß - m-Sn kz-tZ-in-If - m-b \mk¿,A-en F-∂n-h¿-s°-Xn-sc Pm-ay-an-√m-hI - p-∏v Np-aØ - n tI-kSp-Ø-Xm-bn tIm-´-°¬ F-kv sF sI ]n s_-∂n A-dn-bn-®p.--


{]mtZ-inIw

14 k-]v-Xw-_¿ 2013 i\n

Ip-¶p-½Â FÂ.]n. kv-Iq-fn HmWm-tLm-jw

]cn-]mSn

„at©cn ]ªnIv sse{_-dn:

]pkvXI tIm¿W-dp-I-fpsS DZvLm-S-\w, ]n {iocm-a-IrjvW≥ Fw.F¬.F-10.00 .

Adnbn-¸pIÄ

Pq-\nbÀ, k-_vþPq-\n-bÀ I_-Un Nmw-]y³-jn-¸v \n-e-¼q-cn a-e-∏pdw: Pn√m Pq-\nb¿, k_v Pq-\n-b¿ I_-Un (B¨ ˛s] ¨) 21\v \n-e-ºq¿ am-\th-Z≥ ssl-kv-Iq-fn¬ \-S°pw. ]-s¶-Sp-°m-\p-≈ So-apIƒ 17\p ap-ºm-bn _-‘-s∏-SW-sa-∂v Pn√m sk-{I´-dn ]n l ≥-tIm-b A-dn-bn-®p.

FÂ.Un.kn. ]-co-£ ]-cn-io-e-\w

Iq-´n-e-ßm-Sn: Iq-´n-e-ßm-Sn Su¨ a-l-√v I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ ]n. F-kv. kn ]-co-£m ]-cn-io-e\w Xp-S-ßn. a-l-√v ssh-kv {]kn-U‚pw C≥-I¬ kv-s]jy¬ Hm-^n-k-dp-am-b Fw A–p¬ a-Po-Zv- D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp . X¿-_n-b-Xp¬ C-kv-emw {S-Ãv- sN-b¿-am≥ ap-kv-X-^ lpssk≥ A-[y-£-X h-ln-®p . kn-Pn {S-bv-\¿ kn F-®v ap-kv-X^ tkm-fn-Um-cn-‰n G-cn-b {]kn-U‚ v- F≥ sI j-_o¿ ,al-√v sk-{I-´-dn C kn \m-k¿ kw-km-cn-®p . F-√m Rm-b-dm-gvN I-fn-epw cm-hn-se 9 ap-X-emWv ¢m-kv. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm-Xv]-cy-ap-≈-h¿ 8893626212 ¬ hnfn-°p-I

a-e-∏p-dw Ip-∂p-Ω¬ F.Fw.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \S∂ Hm-Wk-Zy

a-e-∏p-dw: F-s‚ a-e-bm-fw ]-cn]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v a-e-∏pdw Ip-∂p-Ω¬ F.Fw.F¬.]n kv-Iq-fn¬ HmWm-tLm-j ]-cn]m-Sn-Iƒ \-SØn. am-th-en-bpam-bn A-`n-apJw, ]q-°-f-a¬kcw, Hm-Wk-Zy F∂n-h \SØn. ap-\n-kn-∏¬ Iu¨-kne¿ t_-_n jnw-P A-[y-£-Xh-ln®p. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v F≥ sI k-Z-dp-±o≥, am-t\-P¿ lw-klmPn, Fw.Sn.F {]-knU‚ v F≥ sI Xm-ln-d, lm-cn-kv Bay≥, l\o-^ lmPn, {]-[m-\m[ym-]-I≥ sI A-–p√-Øo^v, A-[ym-]-Icmb F ]n A-–p¬ Aen, kn ]n kp-ss_-Z, Fw k_o-X, hn Pul-d, kp-Ip-am-cn kw-km-cn-®p.

a-gbn ]m-d C-Sn-ªv A-¼-e-¯n-\v tI-Sp]mSv; ho-Sv A]-IS `o-j-Wn-bn A-S-¡m-¡p-−n In-WÀ C-Sn-ªp

kuP-\y Z-´-tcm-K Iymw]v

a-t©cn: kuP-\y Z-¥-tcm-K Nn-In¬-km Iymw-]v C-∂v sImt≠m-´n- ]-c-X-°m-´v cm-hn-se Hº-Xn-\v B-cw-`n-°pw. ap-®ndn, ap-dn-aq-°v XpS-ßn ap-J-Øn-\p≠m-Ip-∂ A-kp-J-߃-°p kuP-\y i-kv-{X-{In-b \-SØpw. tcm-Kn-Iƒ 9048945367, 9539665454 \-º-dn¬ _-‘-s∏SWw.

kozhikode/MLE

a-t©-cn K-h. sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-\v BZyHmWw a-t©-cn: K-h. sa-Un-°¬ tImf-Pv {]-Y-a Hm-Wm-tLm-jw AUz. Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw._n. _n.F-kv. hn-Zym¿-Yn-I-fpw A[ym-]-I-cpw kw-bp-‡-am-bn HmW-∏q-°-fw Xo¿-Øp. h-Sw-h-en, D-dn-b-Sn, Hm-W-∏m´v, kv-In-‰v, I-tk-c I-fn, Hm-W-kZy F-∂n-h-bp-ap-≠m-bn-cp-∂p. {]^. \m-cm-b-W≥ tKm-hn-μv cmPv, t^m-d≥-kn-Iv k¿-P≥ tUm. k-Rv-P-bv F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. Pn-√m tIm-S-Xn k-ap-®-bØn¬ _m¿ A-tkm-kn-tbj≥ kw-L-Sn-∏n-® Hm-Wm-tLmj-Øn¬ A-`n-`m-j-I¿, h-

X-WÂ-Iq-«v thm-f-ân-bÀ-amÀ 100 bq-\n-äv c-à-w Zm-\w sN-bvXp a-e-∏pdw: Pn√m ]-©m-b-Øns‚ X-W¬-Iq-´v Imw]-kv Iq-´mbv-a-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-cf kv-t‰-‰v F-bvU-Uv I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰n-bp-sS k-©-cn-°p∂ c-‡ _m-¶n-te-°v 100 bq-\n‰v c-‡w Zm-\wsN-bvXp. a-t©-cn _-k-vkv-‰m≥Uv, ]pØ-\-ßm-Sn sk‚ v ta-co-kv tImf-Pv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Iymw]v sN-bv-Xm-Wv c-‡w ti-Jc-n®Xv. a-t©-cn Xp-d-°¬ F®v.Fw.F-kv. l-b¿ -sk-°≥Udn, ln-Zm-b-Øp¬ ap-kv -en-ao≥ b-XowJm-\ l-b¿- sk-°≥Udn, ]p-Ø-\-ßm-Sn sk‚ v ta-cokv tImf-Pv F-∂o ÿm-]-\-ßfn-se X-W¬-Iq-´v thm-f-‚ n-b¿am-cm-Wv c-‡w Zm-\w sN-øpIbpw a-t©-cn ]-´-WØn¬ -bm{X-°m-sc c-‡Zm-\ k-tμ-iw \¬-In c-‡w Zm-\w sN-øn-∏n®p. X-W¬-Iq-´v sN-b¿-am≥ DΩ¿ A-d°¬, P-\. I¨-ho-\¿ tPm-jn tPm-k^v, sI Da¿, ]n ]n A-_q-_°¿, kemw ]p-g°m-´ncn, a-t©-cn ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n-°n-se thmf-‚ n-b¿-am¿ Iymw-]n-\v t\-XrXzw \¬In.

1. N-fn-hm-cn tXm-´-t»-cn e-£v-an-bp-sS hoSn-t\m-Sv tN¿-∂ A-º-e-Øn-\v k-ao]-sØ ]m-d C-Sn-™ \n-e-bn¬ 2. Ip-dp-°-\-ßm-Sn-bn¬ a-®n-߬ im-¥-bp-sS In-W¿ C-Sn-™ \n-e-bn¬ Im-fn-Imhv: a-e-tbm-c ta-J-e- C-Sn-™v tI-Sp]mSv ]-‰n. C-Sn-bm≥ km-[y-X-bp≠v. A]- Sn™p. bn¬ c-≠v Zn-h-k-am-bn Xp-S-cpXn-cp Ip-dp-º `-Kh-Xn t£- I-S `o-j-Wn-bnem-b ho-´n¬ hr]-Øv tIm¬ Xm-gv-N-bp-≈ ∂ I-\-Ø a-g-bn¬ h≥ \m-iw. {X-Øn-\m-Wv tI-Sv ]-‰n-bXv. ]m- ≤bm-b e-£v-an H-‰-°m-Wv Xm-a- In-WdmWv C-Sn-™Xv. 30 h¿-j{km-ºn°√v N-fn-hm-cn-bn- d-°√p-Iƒ A-º-e-Øn-s‚ X-d- kw. Øn-te-sd ]-g-°-ap-≈ In-W-dnse tXm-´-t»-cn e-£v-an-bp-sS bn¬ X-´n \n-∂-Xn-\m¬ ImA-S-°m-°p-≠v Ip-dp-°-\- s‚ Bƒ-a-d-bpw tam-t´m¿ ]ßm-Sn-bn¬ a-®n-߬ im-¥-bp- ºpw AS-°w C-Sn-™v Xm-gv-∂nFS°-c: t^-kv _p°n¬ hn- ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂ Ip-Spw-_ cyam-b X-I-cm¿ kw-`-hn-®n√. hoSn-t\m-Sv tN¿-∂ ÿ-ew sS ho-´p-ap‰-sØ In-W¿ C- ´p≠v. Zym¿-Yn-\n-sb A-]-Io¿-Øn-s∏- t£-{X-Øn-\v k-ao]-sØ ]m-d SpØnb Np¶-Ø-d am¿-tØm-Ω l-b¿-sk-°≥U-dn kv°qƒ A-[ym-]-I-s\-Xn-sc I¿-i-\ \S]-Sn th-W-sa-∂v A-Jn-te-¥y P-\m-[n]Xy aln-f A-t m-kntb-j≥ FS-°-c Fcn-bm IΩn‰n B-h-iy-s∏´p. kv°qƒ hnZym¿-Yn-\n-bp-sS U-b-dn-bpw, a-‰v tc-J-Ifpw tam-„n-®m-Wv A- a-e-∏p-dw: B-\°-bw {Km-a-∏- ho-Sp-I-fn¬-sN-∂v B-[m¿ F-Sp- A-£-b Pn√m sk-{I´-dn _[ym]-I≥ t^-bv-kv _p°n¬ ©mb-Øv B-[m¿ F-≥ tdmƒ- °p-∂-Xn-\p-th-≠n sam-ss_¬ jo¿, {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-Z¿-in-∏n-®v A-]-Io¿-Øn-s∏- sa‚ v sam-ss_¬ bq-\n-‰v Pn√m B-[m¿ bq-\n-‰v k-÷-am-°p-∂- {]-knU‚ v \-μn-\n Kw-Km-[c≥, Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥Sp-Øn-bXv. A-[ym-]-I-s\-Xn-tc I-e-Œ¿ sI _n-Pp D-Zv-LmS-\w Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øn-se In-S- amcmb F ]n DΩ¿, Fw ]n AI¿-i-\ \-S]-Sn kzo-I-cn-®n- sN-bvXp. {Km-a-∏-©mb-Øv {]- ∏nem-b C-cp\q-tdm-fw B-fp-Iƒ- –p¬-l-ao-Zv lmPn, I-c-ßm-S≥ s√¶n¬ i-‡am-b {]-t£m-`w B-cw-`n-°p-sa∂pw `m-c-hm-ln- knU‚ v sI hn ap-l-Ω-Z-m-en A- °v C-Xn-s‚ {]-tbm-P-\w e-`n- a-dn-bp-Ω, {Km-a-∏-©mb-Øv ap≥ {]-knU‚ v kn sI l ≥, saw°pw. Iƒ ]-d™p. F-cn-bm sk-{I´- [y-£-X-h-ln®p. Pn√m ]-©mb-Øv hn-I-k-\- _¿-amcm-b kn ]n A-–p¿-d-lvPn√-bn¬ B-Zy-am-bm-Wv H-cp dn C d-kn-b, Fcn-b {]-knU‚ v Fw Ip-kp-a-Ip-am-cn kw-km- {Km-a-∏-©m-b-Øv In-S-∏nemb Im-cy Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿- am≥, ]n Im-cn-°p´n, C kn ko\- B-\°-bw {Km-a-∏-©mb-Øv sam-ss_¬ B-[m¿ bq-\n-‰v Pn√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p tcm-Kn-I-ƒ-°p th-≠n A-h-cp-sS t]-gv-k-≥ k°o-\ ]p¬-∏mS≥, Øv kw-_-‘n®p. cn®p.

A-[ym-]-I-s\-Xn-tc IÀ-i-\ \-S]-Snth-W-sa-¶v

PnÃ-bn B-Zy- sam-ss_ B-[mÀ bq-\n-äp-am-bn B-\¡-bw ]©m-b¯v

shÅ-s¸m¡ `ojWn; B-Zn-hm-kn-Is- f am-än-¸mÀ-¸n-¨p F-S° - c - : t]m-Øp-I√ - v ap-t≠-cn A-∏≥-Im-∏v B-Zn-hm-kn tIm-f\n-°v k-ao-]a - p-≈ \o¿-∏p-gb - n¬ sh-≈w D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]p-g-bp-sS Xo-c-Øv Xm-a-kn-°p∂ B-Zn-hm-kn-Is - f am-‰n-∏m¿-∏n®p. h-en-b cm-a≥, am-©≥, X-¶, sN-dn-b am-©≥ F-∂n-h-cp-sS Ip-Spw-_-ß-sf-bm-Wv tIm-f-\nbn¬-Ø-s∂-bp-≈ kp-c-£n-Xam-b a-‰p ho-Sp-If - n-te-°m-Wv am‰n-Øm-a-kn-∏n-®-Xv. cm-{Xnbm-Wv X-an-g\ - m-´n¬ \n-∂v ap-t≠-cn h-\ta-J-e-bn-eq-sS H-gp-In-h-cp-∂ \o¿-∏p-g-bn¬ sh-≈w D-b¿-∂Xv.

I-\Ø a-gs - b Xp-S¿-∂p≠mb sh-≈-s∏m-°-Øn¬ ]p-g-bpsS Xo-cs - Ø ho-Sp-If - n-te-°v sh≈w I-bd - n-tb-°p-sa-∂ B-i¶ - bnem. tIm-f-\n-bnse bp-hm°ƒ cw-K-sØ-Øn `o-j-Wn-bp≈ ho-Sp-If - n-ep-≠m- b - n-cp-∂h - s - c kp-c-£n-X kv-Ym-\-ß-fn-te-°v am-‰n-Øm-a-kn-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. cm-{Xn ]-Øv a-Wn-tbm-sS P-e\-c∏ - v Ip-ds - ™-¶n-epw I-\Ø - ag Xp-S-cp-∂-Xv B-Zn-hm-kn-I-f-S°-ap-≈-h-sc B-i-¶-bn-em-gvØn-bn´p-≠v-. X-an-gv\ - m-Sv ]-¥√ - qcn-s‚ Xm-gv-hm-c-bn-em-Wv ap-t≠cn A-∏≥-Im-∏v h-\t- a-Je - . ]-¥-

A¦W-hm-Sn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]pgp-h-cn¨ A-cn

km-¼¯n-I {I-a-t¡-Sv hn-hm-Zw; eo-Kv aÞ-ew sk-{I«-dn cm-Pnh¨p

at©cn: Hm-W-am-bn´pw A¶ W-hm-Sn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v `£ y-tbm-Ky-a√m-Ø A-cn hn-XcWw sN-bv-X-Xm-bn ]-cmXn. Xr°-e-tßm-Sv ]-©m-b-Øn-se Im-c-°p-∂v, ]-≈n-∏Sn, A-øt¶m-Sv A¶W-hm-Sn-I-fn-em-Wv ]p-gn-h-cn-® A-cn e-`n-®Xv. knhn¬ k-ssπ-kn-s‚ tKm-UuWn¬ \n∂p hn-Xc-Ww sN-bv-XXm-Wv Cu A-cn-. Ip-´n-Iƒ-°v D®-`£-Ww X-øm-dm-°p-∂-Xn\m-bn A¶-W-hm-Sn Po-h-\°m¿ sh-bn-en¬ D-W-°n-sb-SpØp ]p-gp°-sf A-cn-®p-I-f-™ ti-j-am-Wv B-lm-cw X-øm-dm°p-∂-Xv.

s]-cn-¥¬-a-Æ: km-º-Øn-I {I-a-t°-Sp-am-bn _-‘-s∏-´v Db¿-∂ B-t£-]-sØ Xp-S¿-∂v eo-Kv s]-cn-¥¬-a-Æ \n-tbm-PI-a-fi-ew P-\. sk-{I-´-dn ÿm-\-Øp-\n-∂v ]-®o-cn \mk¿ cm-Pn-h-®p. tIm-gn-t°m-Sv kn.-F-®v. sk ‚-dn-\p-th-≠n eo-Kv ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-I-ƒ ]-≈n-bn¬ \n-∂v kam-l-cn-® Xp-I b-Ym-k-a-bw AS-®n-s√-∂m-bn-cp-∂p B-tcm-]Ww. kam-l-cn-°p∂ ]Ww \ntbm-P-I-fi-ew I-Ωn-‰n h-gn sk‚-dn-\p ssI-am-dp-I-bm-Wv ]-Xn-hv. aq-∂p-h¿-j-am-bn ap-\nkn-∏¬ eo-Kv I-Ωn-‰n Xp-I t\-cn-

_nÃv kzo-I-cn-¡pw

C-∂-se cm-hn-se ho-´n¬ Xncn-s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv tam-j-W hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. hm-Xn¬ X-I¿-Øv A-I-Øv I-b-dn-b tamjv-Sm-hv In-S-∏p-ap-dn-bn-se A-eam-c-bp-sS ]q-´v s]m-fn-®m-Wv Ih¿-® \-S-Øn-b-Xv. a-e-∏p-d-Øv \n-∂v hn-c-e-S-bmf hn-Z-Kv-Z-cpw tUm-Kv kv-Izm-Upw ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. \u-jm-Z-en-bp-sS ]-cm-Xnbn¬ a-t©-cn s]m-en-kv tI-skSp-Øp. kn.sF. Ir-jv-W-Zm-kn\m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.-

U-‚ v A-Uz. X-em-∏n¬ A-_vZp¬ k-Øm¿, sk-{I-´-dn A-Uz. kn sI k-a-Zv ]-s¶-Sp-Øp. a-t©-cn \-K-c-k-` Hm-WmtLm-jw kw-L-Sn-∏n-®p. Po-h\-°m¿ \-K-c-k-`m Im-cym-e-bØn¬ Hm-W-∏q-°-f-an-´p. Su¨lm-fn¬ \-S-∂ Hm-W-k-Zy-°v sN-b¿-am≥ h-√m-©n-d ap-l-ΩZ-en, ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ F ]n a-Po-Zv am-ÿ t\-Xr-Xzw \¬-In.G-d-\m-Sv Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ \-S-∂ ]q-°-f a-’-c-Øn\pw k-Zy-°pw X-l-ko¬-Zm¿ Pn cm-Pp, sU-]yq-´n X-l-ko¬Zm¿ sI hn Ko-X-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Npcp¡¯nÂ

F-kv.Un.]n.sF. sh-≈q¿ {_m-©n-s‚ Hm-W-°n-‰v hn-X-c-Ww Pn√m ssh-kv- {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn \n¿-h-ln-°p∂p

Fkv.Un.]n.sF. Hm-W-¡n-äv hn-XcWw

]q-t°m-´q¿: F-kv.Un.]n.sF. sh-≈q¿ {_m-©n-s‚ B-`nap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® Hm-W-°n-‰v hn-X-c-W-Øn-s‚ D-ZvLmS-\w F-kv.Un.]n.sF. Pn√m ssh-kv- {]-kn-U‚ v kn Pn D-Æn \n¿-h-ln®p. \q-tdm-fw Ip-Spw-_-߃-°v In-‰v hn-XcWw sN-bvXp. F-kv.Un.Sn.bp Pn√m sk-{I´-dn Fw F-kv tam-l≥-Zm-kv, Fw Sn ap-l-ΩZv, d-n-bm-kv tam≥, Aen, apPo_v, lp-ssk≥, bq-k-^-en kw-km-cn-®p.

a-¦-S K-h.- B-ip]-{Xn-¡v 15 e-£w A-\p-h-Zn-¨-p

a-¶-S: tªm-°v I-Ωyq-\n-‰n sl ¬-Øv sk‚-dn-s‚ hn-I-k-\ {]-h¿-Øn-Iƒ-°v 15 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®-Xm-bn tI-{μ-a{¥n C -A-l-Ω-Zv A-dn-bn-®p. a-¶-S {Km-a-]-©m-b-Øn¬ a-lmflm-Km-‘n {K-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-±-Xn-bn-se Aw-K-߃°p-≈ Hm-W-t°m-Sn hn-X-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sN-øm-s\-Øn-bXm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Sn F -A-l-Ω-Zv I-_o¿ Fw.-F¬.-F. B-h-iy-s∏-´-X-\pk-cn-®m-Wv Xp-I A-\p-h-Zn-®Xv. C-hn-sS ]p-Xn-b sF.-]n.-hm¿Un-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ-°m-Wv Xp-I hn-\n-tbm-Kn°p-I. t\-c-sØ \-_m¿-Uv kv-Io-an¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn A-\p-hZn-® A-º-Øn A-©v e-£w cq-] Nn-e-hn-ep-≈ ]p-Xn-b H.-]n.tªm-°n-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ C-t∏mƒ \-S-∂p h-cnI-bm-Wv. C-Xn-\v ap-I-fn-em-Wv ]p-Xn-b sF.-]n.-hm¿-Uv \n¿-an°p-I.

Npa«p sXmgn-em-fn-Isf BZ-cn¨p

at©cn: tIcf Npa´p sXmgn-emfn t£a-t_m¿Uv Pn√m IΩ-‰n-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ G‰hpw Db¿∂ thX\w t\Snb 50 sXmgn-em-fn-Isf BZ-cn-®p. IpSn-»nI IqSmsX ^≠n-te°v ]W-a-S® 5 sXmgn-ep-S-a-I-sfbpw ]qƒ eoUsdbpw tbmKw A\p-tam-Zn-®p. AUz. Fw DΩ¿ Fw F¬ F DZvLm-S\w sNbvXp. sNb¿am≥ `mkv°-c≥ A≤y£X hln-®p.

a-t©-cn: h-tbm-[n-Ibm-b ho´Ω-sb sI-´n-bn-´v Iq-´p-In-S°m≥ h-∂ bp-h-Xn-sb Iq-´-_em¬-kw-Kw sN-bv-Xv G-gp ]h≥ I-h¿-∂ tI-kn-s‚ hn-Nm-cW \o-´n-h®p. A-SpØ 27\v tIkv ]-cn-K-Wn-°pw. 2009 Pq¨ B-dn-\p ]p-e¿-s® aq-∂n-\v I¬]-I-t©-cn X-h-fw-Nn-\-bn-em-bncp-∂p tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw`hw. F.B¿. \-K¿ Ip-∂pw-]p-dw A-Sn-]-dº-Øv km-Zn-Jv A-en F-∂ km-Zn-Jv(19), A-–p¬ A-

ao¿, j-ao¿, in-h F-∂n-h-cm-Wv {]-XnIƒ. hn-[-h-bmb 43Im-cn A-b¬-hm-kn-bm-b hr-≤-bv-°v Iq- ´ p- I n- S - ° m- s \- Ø n- b Xm- b ncp∂p-. aq∂mw {]-Xn-bpsS tI-kv Pph-ss\¬ tIm-S-Xn-bn-te-°p am‰n. kw-`-h-Znh-kw ]p-e¿-s® aq-∂n-\v hm-Xn-en¬ X-´n-hn-fn-®v F-fm-∏ a-cn-s®∂pw hm-Xn¬ Xpd-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-s´¶nepw A-k-a-b-Øm-b-Xn-\m¬ kv-{X-o-Iƒ hm-Xn¬ Xp-d-∂n√. {]-Xn-Iƒ hm-Xn¬ N-hn-´n-s∏m-

fn-®v AI-Øv I-S-∂v hr≤-sb sI-´n-bn-´ ti-jw bp-h-Xn-sb Iq-´ am-\-`w-K-Øn-\n-c-bm-°pIbpw C-cp-h-cp-sSbpw tZ-lØp-≈ kz¿-Ww I-h¿-∂v c-£s∏-Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. 2009 Pqsse 16\v I¬-∏-I-t©-cn t]men-kv {]-XnI-sf A-d-kv‰v sN-bvXp. tIkn¬ 23 km-£n-I-fp≠v. {]-Xn-Iƒ-°p-th-≠n A-`n-`m-jIcm-b ]n kn sam-bv-Xo≥, jnlm-_p-±o≥, l-cn-Zm-kv lm-P-cmhpw.

X-an-gv bp-h-Xn-bp-sS sIm-e-]m-X-Iw: `À-¯m-hv A-d-Ìn \n-e-ºq¿: \n-e-ºq-cn¬ X-an-gv bp-h-Xn e-£v-an (35) sIm-e-sNø-s∏-´ kw-`-h-Øn¬ `¿-Ømhn-s\ t]m-en-kv A-d-Ãp-s-N-bvXp. X-an-gv-\m-Sv Um-≠n-K¬ Pn-√bn-se A-b-eq¿ s]-cp-amƒ tIm-hn¬-∏-´n-bn-se kp-∫-øbp-sS a-I≥ _m¬-Zm-kn(32) s\-bm-Wv \n-e-ºq¿ kn.sF. F ]n N-{μ-\pw kw-L-hpw A-Sßp-∂ t]m-eo-kv A-d-Ãp-sN-bvX-Xv. Ch¿ X-Ωn-ep-≠m-bn-cp-∂ hg-°m-Wv sIm-e-]m-X-I-Øn¬ I-em-in-®-sX-∂v {]-Xn- sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. {]-Xn-sb t]men-kv sh-≈n-bm-gv-N tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-

∂v tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. Ign-™ \m-en-\v D-®-tbm-sS-bmWv bp-h-Xn-bp-sS ar-X-tZ-lw Agp-In-b \n-e-bn¬ I-≠-Xv. t]m- à p- t am¿- ´ - Ø n- \ m- b n tIm-gn-t°m-Sp sIm-≠p-t]m-b ar-X-tZ-l-Øn¬ \n-∂v Fm-Xm\pw t^m¨ \-º-dp-Iƒ In-´n-bXp kw-_-‘n-®v \-S-Øn-b At\z-j-W-am-Wv {]-Xn-sb I-s≠Øm≥ t]m-en-kn-s\ k-lm-bn®-Xv. _m¬-Zm-kpw e-£v-an-bpw B-dp-am-kw ap-ºm-Wv hn-hm-lnX-cm-b-Xv. A-Xn-\p ap-ºv e-£v-an a-s‰m-cp hn-hm-lw I-gn-®n-cp-∂p. A-Xn-ep-≠m-b Ip-´n a-cn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. e-£v-an-bp-sS \m¬-∏-Xn-\m-

ssk-_À Ip-ä-IrXyw Ip-«n-I-fnÂ; t_m-[-hÂ-¡-c-W-hp-am-bn A-©-¨-hn-Sn Pn.F-¨v.Fkv.

hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc ]n.Un.]n. Pn√m IΩn-‰n a-e-∏p-dw sI.F-kv.B¿.Sn.kn. -Ãm≥Uv ]-cn-kc-Øp kw-L-Sn-∏n-® [¿-W kn.F.kn. Aw-Kw AUz. k-ao¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

°o¬ Kp-a-kv-X≥-am¿, tIm-S-Xn Po-h-\-°m¿ ]-s¶-Sp-Øp. Hm-W-k-Zy-bpw ]q-°-fa¬k-c-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. a¬k-c-Øn¬ kn.sP.Fw.-˛ sP F-^v.kn.Fw. Sow H-∂mwÿm\-hpw Pn-√m _m¿ A-tkm-kntb-j≥, A-Uz. ¢m¿-Iv A-tkmkn-tb-j≥ F-∂n-h b-Ym-{I-aw c-≠v, aq-∂v ÿm-\-ß-fpw t\-Sn. kn.sP.Fw. Fw i-in-Ip-am¿ kΩm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. Pn-√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn ]n sI l-\o-^, Pn-√m P-Uv-Pn sI sI Ir-jv-W≥-Ip-´n, _m¿Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ AUz. kn {io-[-c≥ \m-b¿, Pn-√m _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-

ho«n \n¶v kzÀWhpw bp-h-Xn-sb -]oUn-¸n¨ tI-kn-sâ ]Whpw \jvS-s¸«p hn-Nm-c-W \o-«n-

√q¿ s•≥-tdm-°v ta-J-e-bn¬ _p-[-\m-gv-N ssh-Io´v \m-ep--apX¬ I-\Ø a-gb - m-sW-∂v X-t±i hm-kn-Iƒ ]-d™ p. a-t©-cn: I-cn-°m-Sv a-c-Øm-Wnbn¬ ho-Sv Ip-ØnØp-d-∂v I-h¿®. 12.-75 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W]q-t°m-´pw-]m-Sw: s]m-Xp A-h- ß-fpw 2000 cq-]-bpw \-jv-S-s∏[n-bm-sW-¶n-epw D-]-t`m-Iv Xm- ´p. °-fp-sS ku-I-cym¿-∞w c-≠mw tIm-tem-Øpw-sXm-Sn ap-li-\n, _p-[≥ Zn-h-k-ß-fn¬ ]q- Ω-Zv a-I≥ jw-kp-±o-s‚ ho-´n-¬ t°m-´pw-]m-Sw sk-£-\p Io- hym-gm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`gn¬ ssh-Zyp-Xn _n¬ kzo-I-cn- hw. C-°-gn-™ 11\m-Wv jw-kp°pw. i-\n-bm-gv N cm-hn-se 8 ap- ±o≥ Kƒ-^n-te-°v t]m-b-Xv. `mX¬ 1 a-Wn-h-sc-bpw _p-[-\m-gv cy-bpw aq-∂v a-°-fpw hym-gm-gv-N N 10 ap-X¬ 3 a-Wn h-sc-bpw `¿-Xr k-tlm-Z-c-\m-b \u-jm-Z_n¬ kzo-I-cn-°p-sa-∂v A-kn. en-bp-sS ho-´n¬ hn-cp-∂p t]m-bF-©-\o-b¿ A-dn-bn-®p.Xm-bn-cp-∂p.

´v A-S-°p-I-bm-Wv sN-bv-Xn-cp∂-Xv. C-Ø-h-W-bpw ]-©m-b-ØvI-Ωn-‰n-Iƒ Xp-I G¬-∏n-s®-¶nepw sk‚-dn-s‚ I-W-°n¬ s]cn-¥¬-a-Æ ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bpsS Xp-I am-{X-am-Wv F-Øn-b-Xv. I-gn-™ c-≠p-h¿-j-sØ I-W°n-epw C-tX A-]m-I-X I-s≠Øn. B-tcm-]-Ww A-t\z-jn°m≥ Pn-√m t\-Xr-Xzw {i-aw \S-Øp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv a-fiew P-\. sk-{I-´-dn ]-®o-cn \mk¿ [m¿-an-I D-Ø-c-hm-Zn-Xzw I-W-°n-se-Sp-Øv cm-Pn-h-®-sX∂v eo-Kv t\-Xr-Xzw A-dn-bn-®p.

3

Im-fn-Imhv: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-Sbn¬ h-f¿-∂p-h-cp-∂ sa-mss_¬ t^m¨ Zp-cp-]-tbm-K hpw Ip-‰-Ir-Xy-ßfpw X-S-bp-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn A-©-®-hn-Sn Pn.F-®v.Fkv. \-S-Øp∂ t_m[-h¬°-c-W ]-cn-]m-Sn {i-t≤b-ambn. tIc-fm t]m-en-kv ssk-_¿ sk√pw ]n.Sn.Fbpw kw-bp-‡am-bm-Wv Iymw-]v \-S-Øn-bXv. ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ°pw A-h-cp-sS c-£n-Xm°ƒ-°p-am-W-v Iymw-]v kw-L-Sn-

∏n-®Xv. sam-ss_¬ D-]-tbm-KØn-s‚ km-[y-Xbpw A-Xn-eqsS I-S-∂p-h-cp-∂ Zp-c-¥-ß-fpsS t\¿-°m-gv-N-Iƒ F¬.kn. Un. s{]m-P-Œ-dn-eq-sS {]-Z¿-in∏n-®m-Wv Iymw-]v \-S-Øn-bXv. _n.B¿.kn. Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-∂ N-S-ßv ]n.Sn.F. {]-knU‚ v hn C-{_mlnw D-ZvLmS-\w sN-bvXp. F-®v.Fw. hn i-in-Ip-am¿, H sI in-h-{]-kmZv, sa-l-_q_v, A-\o-kv Nm-t°m t\-XrXzw \¬-In.

bn-cw cq-] _m¬-Zm-kpw kp-lrØpw F-Sp-Øp-sh-∂m-tcm-]n-®,vv e-£v-an-bp-am-bn h-g-°p-≠m-bncp-∂p. e-£v-an X-s∂ D-t]-£n°p-tamsb-∂ B-i-¶-bpw _m¬-Zm-kn-\p-≠m-bn-cp-∂-Xmbn ]-d-bp-∂p. F-∂m-epw c-≠mfpw X-Ωn¬ ]n-cn-bm≥ Xo-cp-am\n-®n-cp-∂p-h-t{X. ]-Ww kw-_-‘n-®v A-t\zj-W-hp-am-bn c-≠m-fpw sNss∂-bn¬ t]m-bn Xn-cn-®v \n-eºq¿ h-∂- ti-j-am-Wv sIm-e \S-Øn-b-Xv. \n-e-ºq-sc-Øn-b-Xn\p-ti-jw Ip-fn-°m-s\-∂v ]-d™v Hm-t´m-bn¬ I-b-dn h-S-]pdw ]m-e-Øn-\-cn-In¬ C-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. I-S-hn¬ B-fp-≠m-

bn-cp-∂-Xn-\m¬ Xm-tg-°v t]mbn. A-Xn-\n-sS h-g-°p-≠m-b-Xns\ Xp-S¿-∂v _m¬-Zm-kv e-£van-sb A-Sn-®p. C-tXm-sS e-£v-an t_m-[w sI-´p. A-¬] k-a-b-Øn-\p-tijw t_m-[w sX-fn-™ e-£v-an sN-cn-∏q-cn _m¬-Zm-kn-s\ A-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu sN-cn-∏p ]n-Sn-®p-hm-ßn _m¬-Zm-kv e£v-an-bp-sS I-gp-Øn¬ tN¿Øp-]n-Sn-®v sR-°n sIm-√p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v {]-Xn t]m-enkn-\v sam-gn \¬-In-bn-´p-≠v. a-c-Ww D-d-∏m°n-b {]-Xn, e£v-an-bp-sS ssI-h-iw D-≠m-bncp-∂ 3000 cq-]-bpw H-t∂-°m¬ ]-h-s‚ kz¿-Æ-am-e-bpw ssI-

°-em-°n \m-´n-te-°v t]m-Ip-Ibm-bn-cp-∂p. \m-´n-se-Øn am-e hn-‰-Xm-bn t]m-en-kn-t\m-Sv k-Ω-Xn-®n-´p≠v. e-£v-an-bn¬ \n-∂p I-s≠Sp-Ø t^m¨ \-º-dp-I-fn¬ H∂v I-Æq-cn¬ C-h¿ tPm-en-°v \n-∂n-cp-∂ ho-´n-te-Xm-bn-cp∂p. C-h-cn¬ \n-∂p Iq-Sp-X¬ hnh-cw In-´n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv t]m-en-kv {]-Xn-sb A-t\z-jn®v X-an-gv-\m-´n-te-°v t]m-b-Xv. A-tXm-sS H-cp sX-fn-hp-ap-≠mIm-Xn-cp-∂ tI-kn¬ kp-{]-[m\ A-d-Ã-v \-S-Øm≥ \n-e-ºq¿ t]m-en-kn-\m-Ip-I-bpw sN-bvXp.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-09-14  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-09-14