Page 1

nbn-

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

hntij§Ä

Pn-Ãm hn-`-P-\w: {]-Nm-c-W Pm-Y XpS§n

Pn-Ãm _m-¦v F.Sn.Fw. Iu-−-À Xp-d-¡pw a-e-∏p-dw: Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v 48 im-J-I-fn¬ F.Sn.Fw. Iu-≠-dp-Iƒ Xp-Sßp-∂p. tIm¿-_m-¶n-Mv kw-hn[m-\-hpw G¿-s∏-Sp-Øpw. ]p-Xnb tem-tKm _m-¶v Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n {]-Imi-\w sN-bv-Xp. "hn-izm-kw \qdp-ta-\n-tbm-sS' F-∂ io¿-i-IØn-ep-≈-Xm-Wp ]p-Xn-b temtKm. 1500 tIm-Sn cq-] \n-t£-]hpw 1450 tIm-Sn cq-] hm-bv-]bpw \¬-In-bn-´p-≠v. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ _m-¶v {]-knU‚ v F A-l-Ω-Zv-Ip-´n, sshkv {]-kn-U‚ v sI in-h-i-¶c≥, P-\-d¬ am-t\-P¿ ]n Fw ^n-tdm-kv-Jm≥, U-b-d-Œ¿-am-cmb ]n A-–p¬-l-ao-Zv, ]n ]n dlvv-a-Øp-√, kn c-hn ]-s¶-SpØp.

{]n-tâ-gv-kv A-tkm-. PnÃm k-t½-f\w

s]-cn-¥¬-a-Æ: tI-c-f {]n-t‚gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ a-e-∏pdw Pn√m k-tΩf-\w s]-cn-¥¬a-Æ ]p-em-a-t¥m-fn¬ \-S-°pw. F-a-dmƒ-Uv dn-tkm¿-´n¬ H-∂n\v B-e-t¶m-Sv eo-em-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. kwÿm\ {]-knU‚ v ]n F A-K-kvXy≥, sk-{I´-dn ssh hn-P-b≥ ]-s¶-Sp-°pw. Pn√-bn-se {]-kv D-S-a-I-fp-sS t^mt´m k-ln-X-ap≈ U-b-dŒ-dn k-tΩ-f-\-Øn¬ hn-Xc-Ww- sN-øpw.Pn√m I-Ωn‰n-bp-sS ap-J-]-{Xam-b ap-{Z-bpsS {]-tXy-I ]-Xn-∏v k-tΩ-f-\tØm-S-\p-_-‘n-®v ]p-d-Øn-d°p-sa-∂v t{]m-{Kmw P-\.I¨ho-\¿ A-\o-kv Np-≠-bn¬ Adn-bn®p.

kn-hnÂ-kÀ-ho-kv Im-bn-I-ta-f XpS§n

a-e-∏p-dw: Pn-√m k-hn¬ k¿-hokv Sq¿-W-sa‚ v a-t©-cn tImkv-tam s]m-fn-‰n-j≥ ¢-∫n¬ \S-∂ N-S-ßn¬ a-e-∏p-dw Pn-√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp _m-Uvan‚¨ j-´n¬ X-´n-s°m-≠v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp tbm-KØn¬ Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ ssh-kv {]-knU‚ v F-kv sI D-Æn A-[y£-X- h-ln-®p. kw-ÿm-\ _mkv-°-‰v t_mƒ A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U-‚ v sI a-t\m-l-c Ip-am¿, Pn-√m kv-t]m-Sv-kv Hm^n-k¿ ]n F-®v _o-cm≥-Ip-´n kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v _m-Uv-an‚¨, tS_nƒ sS-∂o-kv, thm-fn-t_mƒ, ^p-Sv-t_mƒ, kzn-Ωn-Mv(B¨-˛s]¨) ]-h¿-en-^v-‰n-Mv, {In-°‰v, _m-kv-°-‰v t_mƒ, d-kv-enMv,sh-bv-‰v en-^v-‰n-Mv, s_-Ãv ^n-kn-Jv, tem¨ sS-∂o-kv, I_-Un, sN- v Xp-S-ßn-b C-\ß-fn¬ a¬-k-c-ß-fpw sk-eIvj-\pw \-S-Øn. Xm-eq-°p-I-sf-bpw sl-Uv Izm¿-t´-gv-kn-s\-bpw {]-Xn-\n-[oI-cn-®p-≈ So-ap-I-fm-Wv a¬-k-cß-fn-epw Xn-c-s™-Sp-∏n-epw ]s¶-Sp-°p-∂-Xv.A-Xv-e-‰n-Iv a-¬k-c-ß-fn¬ \m-sf Im-e-Øv 8.30\v a-t©-cn t_m-bv-kv sslkv-Iqƒ {Ku-≠n¬ B-cw-`n°pw.

Adnbn-¸pIÄ

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: 29\v {]m-tZ-in-I A-h-[n a-e-∏p-dw: a-t©-cn \-K-c-k-`m hm¿-Uv 19 G-e-{º, A-co-t°m-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv hm¿-Uv Hº-Xv Xr-∏-\-®n, h-≠q¿ {Km-a-∏©m-b-Øv hm¿-Uv \m-ev tItew-]m-Sw, B-en-∏-d-ºv {Km-a-∏©m-b-Øv hm¿-Uv 19 ]p-∂t°m-Sv, Xm-\m-fq¿ {Km-a∏©mb-Øv hm¿-Uv 21 ]-´-cp-]-d-ºv \ntb-P-I a-Wv-U-e-ß-fn¬ 29 \v D-]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-Øpw. \ntbm-P-I a-fi-e ]-cn-[n-bn-se k¿-°m¿ ÿm-]-\-߃-°pw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃°pw 29 \v Pn-√m I-e-Iv-S¿ {]mtZ-in-Im-h-[n {]-Jym-]n-®p. s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-ßfn¬ tPm-en sN-øp-∂-h¿-°v thm-´v sN-øm-\p-≈ ku-I-cyw A-X-Xv ÿm-]-\ ta-e-[n-Im-cnIƒ sN-bv-Xv sIm-Sp-°-Ww. s]m-Xp ]-co-£ \-S-°p-∂ ÿm-]-\-߃-°v D-Ø-c-hv _m[-I-a-√. t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-Ifm-bn Xn-c-s™-Sp-Øn-´p-≈ ]n.Fw.-F-kv.-F.-Fw.-F¬.-]n. kvIqƒ Im-™o-cw, F.-bp-]n. kvIqƒ Xr-∏-\-®n, F.-Fw.-F¬.]n.-F-kv. aq-Ø-∂q¿ tNm-e, F.bp.-]n.-F-kv. Xr-∏-\-®n, F.-Fw.F¬.-]n.-F-kv. ]m-e-°m-Sv, Pn.bp.-]n.-F-kv. Im-cm-Sv, F≥.-Fw.F.-F¬.-]n.-F-kv. sI.-]p-cw F∂n-h-bv-°v 28 \pw A-h-[n {]Jym-]n-®n-´p-≠v. \n-tbm-P-I aWv-U-e ]-cn-[n-bn¬ 27\v sshIo-´v A-©v ap-X¬ thm-s´-Ƭ Zn-h-k-am-b 30 A-S-°-ap-≈ Zn-hk-ß-fn¬ a-Zy-\n-tcm-[-\w G¿s∏-Sp-Øn-b-Xm-bpw I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

Pn√m hn-`-P-\-am-h-iy-s∏´v F-kv.-Un.-]n.sF. \-S-Øp-∂ l¿Øm-ens‚ {]-N-mc-W hml\ Pm-Y-bn¬ Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn -Pn D-Æn kw-km-cn-°p-∂p

B-[mÀ ImÀ-Unsâ ad-hn hym-]-I Nq-j-Wsa¶p ]cmXn 

kz¥w {]Xn-\n[n

Xn-cq-c-ßm-Sn: B-[m¿ Im¿-Uns‚ a-d-hn¬ hym-]-I-am-b Nq-jWw \-S-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. A-£-bm tI-{μ-ßfn¬ \n-∂v B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp-°m≥ 30 cq-]-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂-Xv. ]W-a-S-®m¬ am-{X-ta Im¿-Uv e`n-°p-I-bp-≈p. kz-Im-cy C‚¿-s\-‰v I-t^Iƒ Im¿-Uv Uu¨-tem-Uv sNøp-∂-Xn-\v 30 cq-] ap-X¬ 50 cq] h-sc Cu-Sm-°p-∂p-≠v. Kym-

kv G-P≥-kn-I-fn¬ B-[m¿ Im¿-Uv \¬-Im-\p-≈ A-h-km\ Xn-ø-Xn k-]v-Xw-_¿ H-∂v BsW-∂ A-dn-bn-∏p-h-∂-Xn\mem-Wv P-\-߃ B-[m¿ Im¿Un-\m-bn A-£-bm tI-{μ-ßsfbpw I-t^-Isfbpw k-ao-]n°p-∂-Xv. C-ßn-s-\s-- b-Øp-∂-hcn¬ \n-∂v C‚¿-s\-‰v I-t^Iƒ A-S-°-ap-≈ ÿm-]-\-߃ A-an-X Xp-I Cu-Sm-°p-∂-XmbmWv ]cmXn. t\-c-sØ 15 cq-]-bp-≠m-bncp-∂n-S-Øm-Wv Nm¿Pv 50 cq-]-

bm-bn h¿-[n-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. Hcp Ip-Spw-_-Øn¬ X-s∂ A©pw Bdpw B-fp-Iƒ-°v Im¿Uv F-Sp-°m-\p-≠m-hp-sa-∂n-cns°, ]-e-cpw km-º-Øn-I {]bm-kw A-\p-`-hn-®m-Wv Im¿sU-Sp-°m≥ \n¿-_-‘n-X-cm-hp∂-Xv. kz-Im-cy Kym-kv G-P≥kn-bpw C-Ø-c-Øn¬ ÿm-]-\Øn-\p k-ao-]w I-S-bm-cw-`n-®p Nq-j-Ww \-S-Øp-∂-Xm-bn ]-cmXn-bp-≠v. t\-c-sØ Kym-kv Iº-\n-Iƒ-°m-bn-cp-∂p k-_v-knUn \¬-In-bn-cp-∂-Xv. F-∂m¬,

C-Xn-s‚ a-d-hn¬ hym-]-I-am-b Ir-{Xn-aw \-S-∂-Xm-Wv D-]-t`m‡m-hn-\v t\-cn-´v k-_v-kn-Un F-Øn-°p-∂ \n-b-aw k¿-°m¿ sIm-≠p-h-∂-Xv. tZ-i-km¬-Ir-X _m-¶n¬ A-°u-≠v Xp-S-ßn B-[m¿ Im¿-Uv D-s≠-¶n¬ am-{X-ta k_v-kn-Un e-`n-°p-I-bp-≈p. AtX-k-a-bw, ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv C-c-´n-bm-b-Xpw {]n‚n-Mv a-jn°v hn-e Iq-Sn-b-Xp-am-Wv 50 cq-] hm-ßm≥ Im-c-W-sa-∂v I-t^bp-S-a-Iƒ ]dbp-∂p-.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn-¡p _-kv \nÀ-an-¨p \Â-In sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Hm-W-k-½m-\w F-S-∏mƒ: A-\p-Zn-\w \-„Øn-tem-Sn-s°m-≠n-cn-°p-∂ {Sm≥-kv-t]m¿-´v tIm¿-]-td-j\v ku-P-\y-am-bn _kv \¬In sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Hm-W k-Ωm-\w. I-≠-\-Iw sI.-Fkv.B¿.Sn.kn. do-Py-\¬ h¿Ivv-tjm-∏n-se kn.sF.-Sn.-bp. bq-\n-b-\n¬ Dƒ-s∏-´ sXm-gnem-fn-I-fm-Wv X-ß-fp-sS \n›n-X tPm-en-°p ]p-d-sa Hmh¿-ssSw tPm-en sN-bv-Xv _kv \n¿-an-®p \¬-Ip-∂X - v. _-kv t_m-Un-°v sIm-≠ph-∂ jm-kn-bn¬ sXm-gn-em-fn-

hnZym-e-b§-sf A\p-tam-Zn¡pw a-e-∏pdw: hr° tcm-KnI-sf klm-bn-°m≥ G-‰hpw Iq-Sp-X¬ XpI ti-J-cn® hn-Zym-e-bßsf In-Uv-\n t]-jy≥-kv sh¬s^-b¿ skm-ssk-‰n A\p-tamZn°pw. a-e-∏p-dw ]mekv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ N-Sßn¬ a{¥n tUm. Fw sI ap\o¿ ]-s¶-Sp-°pw. skm-ssk-‰n tbm-K-Øn¬ sN-b¿-am≥ tUm. Fw A-–p¬ a-Po-Zv A-[y-£-Xh-ln®p. Pn√m ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v ]n sI Ip-™p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. skm-ssk-‰n sk-{I´-dn D-Ω¿ A-d°¬, Pn√m ]-©mb-Øv ÿn-cw-k-anXn sN-b¿-am≥-amcm-b k-°o-\ ]p¬-]mS≥, Sn h\-P, sI ]n P¬-ko-an-b, Aw-Kw keow Ipcp-h-ºew, sk-{I´-dn Fw A–p√-Øo^v kw-km-cn®p.

Iƒ H-gn-hp Zn-h-k-ß-fn-epw tPm-en I-gn-™p-≈ k-a-bw Hm-h¿-ssSw tPm-en-sb-Sp-Øpw _-kv t_m-Un sI-´m≥ B-cw`n-®n-cn-°-bm-Wv. km-[m-c-W co-Xn-bn¬ c≠p-e-£-tØm-fw cq-] t_mUn \n¿-am-W-Øn-\v th-X-\-ambn h-cp-∂p-≠v. F-∂m¬, H-cp ss]-kb - pw ssI-]‰ - m-sX tPmen sN-bv-Xp \¬-Im-\m-Wv bq\n-b≥ Xo-cp-am-\w. I-gn-™ Hcp am-ka - m-bn sXm-gn-em-fn-Iƒ G-s‰-Sp-Ø Zu-Xyw ]q¿-Øo-Icn-°p-∂-Xn-\p-≈ Du¿-÷n-X

a-e-∏p-dw: am-\-kn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿-°v eo-K¬ Km¿Un-b≥ A-t]-£ \¬-In-bm¬ A-°u-≠v Xp-S-ßmw. \n-ehn¬ km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏v ap-tJ-\-bm-Wv eo-K¬ Km¿-Unb-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. _p-≤n-am-μyw, Hm-´n-kw, sk-dn{_¬ ]mgv-kn, _-lp ssh-I-eyw F-∂n-h-bp-≈ 18 h-b- n-\v ap-I-fn-ep-≈-h¿-°m-Wv eo-K¬ Km¿-Un-b-s\ \n-b-an-®v \¬-IpI. C-h-cp-sS `u-Xn-I-hpw am-\-kn-I-hp-am-b kp-c-£ D-d-∏m°p-∂-Xn-\v \m-j-\¬ {S-Ãv B-Iv-‰v {]-Im-cw I-e-Iv-S-dp-sS A[y-£-X-bn¬ Pn-√m-X-e k-an-Xn-bpw cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v. I-gn-™ h¿-jw 22 t]¿-°v k-an-Xn eo-K¬ Km¿-Un-b-s\ \n-b-an-®v \¬-In-bn-cp-∂p. hy-‡n-]-c-am-b ]-cn-N-c-W-Øn-s‚bpw kz-Øn-s‚-bpw Np-a-X-e-bm-Wv eo-K¬ Km¿-Un-b-\v \¬Ip-I. kz-Ø-h-Im-iw eo-K¬ Km¿-Un-b-\v ssI-am-dn-√. am-Xm]n-Xm-°ƒ, k-tlm-Z-c-߃ A-Sp-Ø _-‘p-°ƒ, c-Pn-ÿ sN-bv-X kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h¿-°v eo-K¬ Km¿-Un-b-\mhmw. kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Pn-√m km-aq-ln-I \o-Xn Hm-^nkn¬ e-`n-°p-∂ \n-›n-X t^m-an¬ A-t]-£ \¬-I-Ww. Pn-√m-X-e k-an-Xn tbm-Kw tN¿-∂v A-t]-£ ]-cntim-[n-®v Km¿-Un-b-s\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øpw. C-h-cp-sS A-t]£-bn¬ am-\-kn-I sh-√p-hn-fn t\-cn-Sp-∂-h¿-°m-bn _m-¶p-Ifn¬ A-°u-≠v Xp-S-ßmw.

F-S-¡-cbn ho«nÂ\n¶v 16 ]-h-\pw ]-W-hpw tam-ãn-¨p F-S-°-c: ho-´p-Im¿ _-‘p-ho-´nte-°v t]m-b k-a-b-Øv tam-jWw \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. ap-∏n\n-bn-se tX-h-tcm-´v _m-_p km-ap-th-en-s‚ ho-´n-¬ \n-∂mWv 16 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ßfpw em-]v-tSm-∏pw 18,000 cq-]-bpw tam-j-Ww t]m-b-Xv. Xn-¶-fm-gv-N ssh-In-´v A-©n\v _m-_p Ip-Spw-_-tØm-sSm∏w h-S-]p-d-sØ _-‘p-ho-´n-te°v t]m-bn-cp-∂p. cm-{Xn H-ºtXm-sS Xn-cn-s®-Øn-b-t∏m-gmWv ho-´n¬ tam-j-Ww \-S-∂-Xmbn kq-N-\ e-`n-®-Xv. In-S-∏p-ap-dnbn-se A-e-am-c Xp-d-∂n-´ \n-ebn-em-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-t∏mƒ ho-Sns‚ H-∂mw \n-e-bn¬ ]n-d-Ip-h-

i-sØ hm-Xn¬ X-I¿-∂-Xm-bn I-s≠-Øn. ho-Sn-s‚ ]n-∂n-ep≈ N-hn-´p-]-Sn I-b-dn-sb-Øn-b tam-jv-Sm-°ƒ hm-Xn-en-s‚ ]q-´v X-I¿-Øm-Wv A-I-Øv I-b-dn-bXv. A-e-am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp∂ kz¿-Wm-`-c-W-߃, sh-≈nbm-`-c-W-߃, em-]v-tSm-∏v, ]Ww F-∂n-h tam-j-Ww t]m-bXm-bn _m-_p ]-d-™p. Xp-S¿-∂v \n-e-ºq¿ kn.-sF. F -]n N-{μ≥, F-S-°-c F-kv.sF. Sn A-_v-Zp¬-K-^q¿ F-∂nh-cp-sS t\-Xr-X-z-Øn¬ t]m-enkv ÿ-e-sØ-Øn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. C-∂-se cm-hn-se a-e∏p-d-Øp-\n-∂v tUm-Kv kv-IzmUpw hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[-cpw ]cn-tim-[-\-bvs°-Øn.

s]m-∂m-\n: ho-´p-ap-‰-Øv \n¿Øn-bn-´ c-≠v ss_-°p-Iƒ IØn-°-cn-™ \n-e-bn¬. sh-fnb-t¶m-Sv am-´p-Ω-en¬ sN-dp-h-f∏n¬ ho-´n¬ ssJ-kp¬ d-lv-ams‚ ho-´n¬ \n¿-Øn-b ss_-°pI-fm-Wv A-{I-an-Iƒ I-Øn-®-Xv. sNm-Δm-gv-N ]p-e¿-s® 3.30 Hm-sSbm-Wv h≥ i-–-Øn¬ ss_°p-Iƒ s]m-´n-sØ-dn-®-Xv. ho-´p-Im¿ ]p-d-Øn-d-ßn-bt∏mƒ ss_-°p-Iƒ I-Øn-ba¿-∂ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. sI.F¬. 54 kn 3482 ]ƒ-k¿ ss_°pw sI.F¬. 54 kn 4704 ]mj≥-π-kv ss_-°p-am-Wv I-Ønb-Xv. Xp-Wn-Iƒ Iq-´n-bn-´v s]t{Smƒ, Uo-k¬ F-∂n-h H-gn-®mWv ss_-°p-Iƒ I-Øn-®-Xv. kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ sh-fn-b-

a-t©-cn: Xn-cq-cn¬ aq-∂p h-b p-≈ \m-tSm-Sn _m-en-Is - b ]oUn-® tI-kn¬ a-t©-cn Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn hn-Nm-c-W Xp-S-ßn. H-º-Xp-t]-sc C-∂-se hn-kv-X-cn-®p. cm-hn-se ]-Xn-s\m∂p-a-Wn-tbm-sS Xp-S-ßn-b hnNm-c-W ssh-Io-´p B-tdm-sS-bmWp A-h-km-\n-®-Xv. tI-kn-se ap-Jy-km-£n-bmb _m-en-I-bp-sS am-Xm-hv {]-kh-sØ-Øp-S¿-∂v hn-{i-a-Øn-emb-Xn-\m¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-bn-√. ]-c-∏-\-ßm-Sn Nn-d-aw-Kew Im-™n-c-°-≠n ap-l-Ω-Zv Pm-knw F-∂ ap-l-Ω-Zv Pm-kn- sl¬-Øv C≥-kv-s]-tŒ-gv-kv bq-\n-b-≥ Pn-√m k-tΩ-f\w a-e-∏p-d-Øv ]n D-ss_-Zp-√ Iv(23)B-Wv H-∂mw {]-Xn. 2013 Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p am¿-®v \m-en-\p A¿-[-cm-{Xn Xncq-cn¬ h-®m--bn-cp-∂p tI-kn-\mkv-]-Z-am-b kw-`-hw. t{]m-knIyq-j-\p-th-≠n A-\-kv h-cnt°m-S≥ lm-Pc - m-bn.

kv Hm¿-K-ss\-tk-j-s‚ t\-XrXz-Øn¬ ]-©m-b-Øv Po-h-\°m¿ Un.Un.]n. Hm-^n-kn-te°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. [¿-W Un.kn.kn. {]-knU‚ v C ap-l-Ω-Zv Ip-™n D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI.]n.kn.kn. sk-{I-´-dn hn hn {]-Im-iv, ap≥-kn-∏¬ ssh-kv sN-b¿am≥ sI Fw Kn-cn-P, ]n kn th-

t¶m-Sv ]-Øp-ap-dn kz-tZ-in-I-fmb A-jv-d-^v, k-tlm-Z-c≥ Aen, kp-lr-Øv j-lo¿ F-∂n-hcm-sW-∂p ho-´p-Im¿ s]m-∂m\n t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cmXn-bn¬ B-tcm-]n-®p. Hm-t´m-dn-£ hn-‰-Xp-am-bn _‘-s∏-´p A-jv-d-^p-am-bn t\-csØ X¿-°-ap-≠m-bn-cp-∂p. CXn¬ \m-´p-Im¿ C-S-s]-´v a-[yÿw ]-d-™n-cp-s∂-¶n-epw Ch¿ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂psh-∂v ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p. kw-`-h k-a-bw {]-Xn-I-sf-∂v B-tcm-]n-°-s∏-Sp-∂-h-sc ho-´p]-cn-k-c-Øv \m-´p-Im-cn¬ Nn-e¿ I-≠n-cp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bn-ep≠v. G-I-tZ-iw H-t∂-ap-°m¬ e£-Øn-s‚ \-„w I-W-°m-°p∂p.

\-S-]-Sn kzm-K-Xm-À-lw: ap-kv-enw-eo-Kv a-e-∏p-dw: t]m-en-kv tÃ-j-\pI-fn-¬ ]n-Sn-s®-Sp-Ø hm-l-\߃ te-ew sN-øm-\p-≈ \-S-]Snsb Pn-√m ap-kv-enw-eo-Kv kzmK-Xw sN-bv-Xp. te-ew hn-fn-® Dcp-∏n-Sn-Iƒ F-{X-bpw th-Kw \o°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m- {]-knU‚ v km-Zn-J-en in-lm-_v X߃ A-[y-£-X h-ln-®p. `m-chm-ln-I-fm-b ]n A-–p¬-l-aoZv, A-jv-d-^v tIm-°q¿, A-cn-{º ap-l-Ω-Zv am-ÿ, ]n ssk-X-ehn am-ÿ, Sn -hn C-{_m-low, Fw -F Jm-Z¿ kw-km-cn-®p.

A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-IfpsS {]-iv-\w k-Zv-`m-h-\m Zn-\w ]cn-l-cn-¡m³ Iq-«m-b {]-hÀ-¯-\w th-W-w: sk-an-\mÀ B-N-cn-¨p a-e-∏p-dw: cm-Pn-hv Km-‘n-bp-sS P-∑ hm¿-jn-I Zn-\t- Øm-S\ - p-_‘n-®v Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm^n-knse Po-h\ - ° - m¿ k-Zv` - m-h\m {]-Xn-⁄-sb-Sp-Øp. \n-eºq¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v Hm-^nkn¬ -k-Zv-`m-h-\ Zn-\w- B-Ncn-®p. Hm-^n-kn-se Po-h-\-°m¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]p-jv-]-h-√n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ k-Zv-`m-h-\ {]-Xn-⁄ sNm-√n. tªm-°n-\v Io-gn-ep-≈ F-√m k¿-°m¿-˛- s]m-Xp ta-Jem ÿm-]-\-ß-fn-epw k-Zv-`m-h\ Zn-\w B-Nc - n-®p. Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-kn¬ sU-]yq-´n Un.Fw.-H. tUm. B¿ tc-Wp-I {]-Xn⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp.

]-©m-b-¯v Po-h-\-¡mÀ Un.Un.]n. Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯na-e-∏p-dw: I-≠n-P‚ v ¢m-kv t^m¿ Po-h-\-°m-cp-sS s{]mtam-j≥ ]p-\-ÿm-]n-°p-I, ÿ-ew am-‰-Øn¬ am-\-Z-fiew-L-\w A-h-km-\n-∏n-°p-I, kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n ew-Ln-®v ko-\n-tbm-dn-‰n en-kv-‰v A-´n-a-dn°m-\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂bn-®v ]-©m-b-Øv Fw-tπm-bo-

{i-aØ - n-em-Wv. G-Xm-≠v ap-°m¬ `m-KtØm-fw tPm-en-Iƒ ]q¿-Ønbm-°n-b _-kv s]-bv‚ n-Mv tPm-en-Iƒ-Iq-Sn Xo-¿-Øv HmW-Øn-\v k-Ωm-\a - m-bn tIm¿]-td-j-\v \-¬-Im-\p-≈ H-cp°-Øn-em-Wv. h¿-j-߃-°v ap-ºv _-kv t_m-Un \n¿-am-WØn-\v ÿn-cw sI-´n-Sw \n¿-an°p-∂-Xn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn Hcp Xm¬-°m-en-I sI-´n-Sw CXpt]m-se sXm-gn-em-fn-Iƒ {i-a-Zm-\-am-bn tIm¿-]-td-j-\v \n¿-an-®p \¬-In-bn-cp-∂p.

ho-«p-ap-ä-¯v \nÀ-¯n-bn-« ss_-¡p-IÄ I-¯n-\in¨p

_m-en-I-sb am-\-kn-I sh-Ãp-hn-fn t\-cn-Sp-¶-hÀ-¡v Un-¸n-¨ tI-kn _m-¦v A-¡u-−v eo-K KmÀ-Un-b³ h-gn ]ohn-Nm-c-W Xp-S-§n

em-bp-[≥-Ip-´n, kn ]n cm-Poh≥, tSm-an tPm¨, sI A–p¬ jp-°q¿, F ap-l-Ω-Zv _jo¿, sI.Fw.kn.F-kv.F. kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI P-bIp-am¿ XpS-ßnb-h¿ kw-km-cn®p. {]-I-S-\-Øn-\v ]n `m-kv-Ic≥, Fw a-Po-Zv, hn¬-sk‚ v, ]n \-hm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.

_n.F-kv-kn \-gv-kn-Mv

s]-cn-¥¬-a-Æ: C.Fw.F-kv. k-l-I-c-W B-ip-]-{Xn-tbm-S\p-_-‘n-®p {]-h¿-Øn-°p-∂ tIm-f-Pv Hm-^v \-gv-kn-Mn¬ _n.F-kv-kn. \-gv-kn-Mv tIm-gvkn-\v H-gn-hp-≈ G-Xm-\pw ko‰p-I-fn-te-°v A-t]-£- £-Wn®p. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ 24\v ssh-Io´v \m-en-\p ap-ºm-bn AUv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv Hm-^n-kn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. t^m¨: 04933218884.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Xn-cq¿ Bÿm-\-am-bn ]p-Xn-b Pn-√ cq-]o°-c-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.-]n.-sF. k-]v-Xw-_¿ aq-∂n\v \-S-Øp-∂ l¿-Øm-en-s‚ {]Nm-c-Wm¿-Yw hm-l-\-Pm-Y \-SØn. Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ h-gn-°-S-hv ap-X¬ \ne-ºq¿ h-sc \-S-Øn-b Pm-Y-bv°v 13 tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. -Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Peo¬ \o-em-{º, ssh-kv {]-knU‚ v kn -Pn D-Æn, a-fi-ew {]kn-U‚ v ]n D-kv-am≥, sI ap-lΩ-Zv A-ao≥ kw-km-cn-®p.

21 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

tI-c-f ]-©m-b-Øv Fw-tπm-bo-kv Hm¿-K-ss\-tk-j≥ Un.Un.]n. Hm-^n-kv [¿-W Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v C ap-l-Ω-Zv Ip-™n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

s]-cn-¥¬-a-Æ: A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-I-fp {]-iv-\-߃ ]Tn-°m-\pw X-S-bm-\pw Iq-´m-b {]-h¿-Ø-\w th-W-sa-∂v sk-an\m¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-Sn-a th-e \n-tcm-[-\ I-Ωn-‰n \-K-ck-`m Su¨ lm-fn¬ kw-L-Sn∏n-® sk-an-\m-dn¬ A-\y-kwÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hnhn-[ {]-iv-\-߃ N¿-®-bm-bn. A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-I-sf-°p-dn-®v hy-‡-am-b tcJ-I-fn-√m-Ø-Xpw Xp-S¿-®-bm-bn Xm-a-k ÿ-e-߃ am-dp-∂-Xpw t]m-en-kn-\v B-i-b-°p-g-∏-ap≠m-°p-∂p-≠v. C-X-c-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-tcmKy ÿn-Xn hn-e-bn-cp-Øn sl¬Øv Im¿-Uv \¬-Ip-∂ kw-hn-[m-

a-t©-cn sa-Un-¡Â tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\-¯n-\v a-{´n-¸-S a-e-∏p-dw: a-t©-cn K-h. saUn-°¬ tIm-f-Pv k-]v-Xw_¿ 1-\v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øptºmƒ th-Zn-bn-ep-≠m-hp-I 10 a-{¥n-am¿. ssh-Io-´v aq-∂n\v \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ B-tcm-Ky-a-{¥n hn -F-kv inh-Ip-am-dm-Wv A-[y-£-≥. ]m-W-°m-Sv ssl-Z-cen inlm-_v X-߃ ap-Jym-Xn-Ynbm-hpw. A-[ym-]-I-cp-sS ]m¿-∏n-S k-ap-®-b in-em-ÿm-]\w tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy kl-a-{¥n C -A-l-Ω-Zv \n¿-hln-°pw. A-°m-Z-an-Iv tªm°v in-em-ÿm-]-\w hy-hkm-b a-{¥n ]n -sI Ip-™men-°p-´n-bpw tlm-ì inem-ÿm-]-\w [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn-bpw sse-{_-dn DZv-Lm-S-\w a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zpw \n¿-h-ln-°pw. tem-tKm {]-Im-i-\w a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-ipw sa-Un°¬ tIm-f-Pn-te-°p-≈ hnhn-[ tdm-Up-I-fp-sS D-Zv-LmS-\w s]m-Xp-a-cm-a-Øv a-{¥n hn -sI C-{_m-lnw Ip-™pw tkm-h-\o¿ {]-Im-i-\w kmwkv-Im-cn-I a-{¥n sI -kn tPmk-^pw D-]-lm-c k-a¿-∏Ww a-{¥n-am-cm-b ]n -sI A_v-Zp-d-∫v, Fw ]n A-\n¬-Ipam¿, a-™-fmw-Ip-gn A-en F∂n-h-cpw \n¿-h-ln-°pw.

\-ap-s≠-¶n-epw ]-I¿-®m-hym-[nIƒ ]n-Sn-s]-´ \n-c-h-[n sXm-gnem-fn-Iƒ tlm-´-ep-I-fn-epw t_°-dn-I-fn-epƒ-s∏-sS tPm-en-sbSp-°p-∂-Xv Ku-c-h-am-bn Im-WW-sa-∂v B-tcm-Ky h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p.- C-X-c-kw-ÿm-\ sXm-gn-emfn-I-fp-sS F-Æw h¿-[n-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ sXm-gn-en-S-ßfn¬ th-≠-{X {i-≤ sIm-Sp-t°≠-Xv A-\n-hm-cy-am-sW-∂pw \n¿-tZ-i-ap-b¿-∂p. P-\-ssa-{Xn t]m-en-kn-s‚ {i-a-^-e-am-bn cq]w sI-Sp-Ø A-Xn-Yn- hn-h-ctiJ-c-W tc-J s]-cn-¥¬-a-Æ ]cn-[n-bn-ep-≈ C-X-c-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-sf-°p-dn-®v a-\ n-em-°m≥ H-cp ]-cn-[n h-sc

k-lm-bn-°p-∂p-≠v . Ip-´n-Iƒ sXm-gn¬ sN-øp-∂-Xm-bn {i-≤bn¬-s∏-´m¬ A-[n-Ir-X-sc Adn-bn-°m≥ P-\-߃ ap-t∂m-´p h-c-W-sa-∂v sk-an-\m¿ B-hiy-s∏-´p. _m-e-th-e-bpw sXm-gn-en-Sß-fn-se {]-iv-\-ß-fpw I-≠Øp-∂-Xn-\pw k-aq-l-Øn¬ \n∂p ]q¿-W-am-bpw Xp-S-®p \o-°p∂-Xn-\pw `-c-W X-e-Øn-se GtIm-]-\-hpw s]m-Xp P-\-ß-fpsS k-l-I-c-W-hpw B-h-iy-amWv. sk-an-\m¿ k-_v -I-e-Iv-S¿ Sn an-{X D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-Kc-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ \n-jn A-\n¬-cm-Pv A-[y-£-X h-ln®p. B-im h¿-°¿-am¿, A-¶-W-

hm-Sn Po-h-\-°m¿, bp-h-P-\ kwL-S-\m Aw-K-߃, a-‰p km-aqln-I {]-h¿-Ø-I¿ F-∂n-h¿°n-S-bn¬ t_m-[-h-¬°-c-Ww \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn kw-L-Sn-∏n® sk-an-\m-dn¬ F-Pypt°-j≥ B‚ v am-kv ao-Un-b Hm-^n-k¿ hn -cm-Pp, s]-cn-¥¬-a-Æ kn.sF. P-eo¬ tXm-´-Øn¬ ¢msk-Sp-Øp. A-Sn-a-th-e \n-tcm-[-\ I-Ωn‰n Aw-Kw sI B¿ c-hn, Pn-√m ]´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kdpw A-Sn-a-th-e \n-tcm-[-\ I-Ωn‰n I¨-ho-\-dp-am-b sI hn Irjv-W-Ip-am¿, Pn-√m te-_¿ Hm^n-k¿ i-in-[-c≥, hn-Zym t]mjn-Wn {K-Ÿm-e-bw {]-kn-U‚ v sI Pm-^¿ kw-km-cn-®p.

kv-Iq-fnÂ-\n-¶v A-tb¬ Kp-fn-I I-gn-¨ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v OÀ-Zn N-ß-cw-Ip-fw: kv-Iq-fn¬-\n-∂v hn-X-c-Ww-sN-bv-X A-tb¨-Kpfn-I I-gn-® G-gp- hn-Zym¿-Yn-Is - f O¿-Zn-bpw h-bd - pth-Z\ - b - pw X-eI-d-°-hpw A-\p-`-h-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. ]-¥m-hq¿ kz-tZ-in-I-fm-b s\m-´Ø - v h-f∏ - n¬ Ip-™n-∏b - psS a-I≥ A-–p¬-hm-Pn-Zv(10), a\-°-S-h-Øv P-am¬ a-I≥ A-Pva¬(11), No-\n-°-∏-d-ºn¬ A–p-≈-°p-´n-bp-sS a-Iƒ B-in^(10), I-≈n-b-Øv th-em-bp-[s‚ a-I≥ b-Yp-Ir-jv-W≥(10), Ip-‰n-bn¬ A-i-d-^n-s‚ a-I≥

A≥-im-Zv(11), A-g-I-Øv h-f∏n¬ I-_o-dn-s‚ a-Iƒ ^-koe(11), Hm-km-cv ho-´n¬ lw-kb - psS a-I≥ dn≥-jm-Zv(10) F-∂o-Ip´n-I-sf-bm-Wv -Kp-fn-I I-gn-®v Ah-i-cm-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. Ip-´nIƒ s\-√n-t»-cn F.bp.]n. kvIq-fn-se B-dmw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-If - m-Wv. Xn-¶-fm-gv-N kv-Iq-fn¬-\n-∂v ho-´n-se-Øn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v tZ-lm-kz-ÿw A-\p-`-h-s∏´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v A-t\z-jn-®t∏m-gm-Wv Kp-fn-I I-gn-® hn-hc - a - dn-bp-∂-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-hn-se-

bpw Ip-´n-Iƒ-°v A-kz-ÿX - I≠-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-® ti-jw kvI - qfn-se-Øp-Ib - pw {]-Xn-tj-[w Adn-bn-°p-Ib - pw sN-bvX - p. A-Sp-Øb - m-gvN - b - pw C-tX-Ip´n-Iƒ-°v ho-≠pw A-tb¨ Kpfn-I hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v kvIqƒ A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v Kp-fn-I \¬-Ic - p-sX∂v c-£n-Xm-°ƒ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. kvI - q-fn-se a-‰p-]e - I - p-´nIƒ-°pw O¿-Zn-bpw X-e-I-d-°hpw h-b-dp-th-Z-\-bpw A-\p-`-s∏´-Xm-bn Ip-´n-Iƒ ]-cm-Xn-s∏-´n-´p≠v.

I-Å-t¯m-¡v: c-−p-t]À ]n-Sn-bn F-S-°-c: I-≈-tØm-°v \n¿-amW- km-a-{Kn-Iƒ I-s≠-Sp-Ø kw-`-h-Øn¬ c-≠p-t]-sc t]men-kv A-d-Ãp-sN-bv-Xp. F-S-h-Æ ]-Ø-∏n-cn-bw hmb-\m-im-e-bn-se tNm-e-°¬ th-em-bp-[≥ (54), F-cp-a-ap-≠ sN-º≥-sIm-√n-bn-se A-hpem≥ ap-l-Ω-Zm-en (43) F-∂n-hsc-bm-Wv t]m-Øp-I¬ F-kv.sF. tIm-t´m-e cm-a-Ir-jv-W≥ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-h-cn¬ \n∂v H-cp tXm-°n≥ Ip-g-epw Im©n-bpw I-s≠-Sp-Øp. B-V-y≥- ]nSn-bn-emb {]Xn-Iƒ ]m-d sIm-º≥-I-√v tIm-f-\n-°v sS \n¿-am-W-Øn-en-cn-°p-∂ k-ao-]w ap-c-fo-[-c≥ F-∂-bm-fp- sI-´n-S-Øn¬ \n-∂v Cu am-kw

11\v tXm-°v \n¿-am-W- k-am-{KnIƒ t]m-en-kv I-s≠-Øn-bn-cp∂p. ]-cn-N-b-°m-cm-b th-em-bp[-\pw ap-l-Ω-Zm-en-bpw F-cp-a-ap≠-bn¬-h-®m-Wv t]m-en-kn-s‚ ]n-Sn-bn-em-b-Xv. ap-l-Ω-Zm-en-bp-sS ho-´n¬ \n-∂m-Wv tXm-°n≥ Ip-g-epw Im-©n-bpw I-s≠-Sp-Ø-Xv. sIm√-∏-Wn-°m-c-\m-b th-em-bp-[≥ \m-bm-´p-Im-c-\m-b ap-l-Ω-Zen-°v th-≠n- tXm-°v \n¿-an-®p \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. \n-e-ºq¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b {]Xn-I-sf dn-am≥Uv sN-bv-Xp.-


{]mtZ-inIw

21 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

Un-kv-s]³-k-dn-bn-se \n-b-a-\w hn-hm-Z-am-bn

]cn-]mSn

„a-e-∏p-dw Pn-√m-]-©m-b-Øv

Hm-^n-kv: shm-t°-j-W¬ lb¿-sk-°≥-U-dn A-[ym-]-I tbm-Kw ˛ 2.-30 „a-e-∏p-dw Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw: bq-Øv-eo-Kv [¿-W ˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

£o-c-IÀ-j-I kw-K-aw- 24\vtX-ªn-¸-e-¯vXn-cq-c-ßm-Sn-: tªm-°v- £o-cI¿-j-I kw-K-aw- 24\v- tX-™n∏-ew F-.-bp-.-]n.- kv-Iq-fn¬- \-S°pw.--- I-∂p-Im-en- {]-Z¿-i-\w-,£o-c hn-I-k-\ sk-an-\m¿,£o-c k-ar-≤n- {]-Z¿-i-\w--,- X¬k-a-b ]m¬- ]-cn-tim-[-\,t^m-t´m-˛-ho-Un-tbm- {]-Z¿-i\w,- £o-c-I¿-j-I-sc B-Z-cn°¬,- Im-en-Øo-‰ hn-X-c-WwF-∂n-h £o-c-I¿-j-I kw-K-atØm-S-\p-_-‘n-®v \-S-°pw. £o-c hn-I-k-\ h-Ip-∏v,- Bfl,- Xn-cq-c-ßm-Sn- tªm-°v- ]©m-b-Øv-,- tX-™n-∏-ew- {Kma∏©m-b-Øv,- £o-c k-l-I-cW kw-L-߃,- [-\-Im-cyÿm-]-\-߃ F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv- ]cn-]m-Sn . I --- -S-°m-´v-]m-d £o-tcm-¬v-∏mZ-I k-l-I-c-W kw-L-am-Wvk-÷o-I-c-W-ß-sfm-cp-°p-∂Xv. cm-hn-se 10\v- "`-£y- kp-c£-bpw- £o-c ta-J-e-bpw'- hnj-b-Øn¬ £o-c hn-I-k-\ hIp-∏v Pn-√m- A-kn-. U-b-d-Œ¿sI cm-[m-Ir-jv-W≥- ¢m-s -Sp°pw. "B-fl' s{]m-P-Œv- Hm-^nk¿- kn- {_n-√n≥- ]-≤-Xn- hn-iZo-I-cn-°pw.D--- -®-bv-°v 12\v- A-Uzs.--- I F≥ F. Jm-Z¿- Fw-.F -- ¬.--F. kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w- sNøpw.--- Xn-cq-c-ßm-Sn- tªm-°v- ]©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- hn- hn- Pao-e A-[y-£-bm-hpw.--- I-∂p-Imen- {]-Z¿-i-\-Øn¬- ]-ip,- In-Smcn,- I-∂p-Ip-´n- hn-`m-K-ß-fn¬k-Ωm-\w- \¬-Ipw . {--- ]-Z¿-i-\ a-¬k-cw- cm-hnse 8.---30\v- B-cw-`n-°p-sa-∂vtªm-°v- £o-c hn-I-k-\ Hm-^nk¿- H k-Pn-\n- A-dn-bn-®p.---

Fw.-F-kv.-F-^.v hn-Zym-`ym-k Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-e-∏p-dw Un.-Un.-C. Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ \-S-Øn-b [¿-W kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n Pn ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pn-se Fw.-F-kv.-F-^v-˛ {]n≥-kn-∏¬- X¿-°w Xo¿°m≥ {Xn-I-£n N¿-® \-S-s∂¶n-epw Xo-cp-am-\-am-bn-√. Fw.F-kv.-F-^n-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn®v hn F h-lm-_pw ]n sI C¿jm-Zpw Fw sI _m-h, kn F-®v a-lv -aq-Zv lm-Pn, ]n. Fw. F kemw F-∂n-h¿ am-t\-Pv-sa‚ v {]Xn-\n-[n-I-fm-bn {]n≥-kn-∏¬ Fw lm-dp-Wp-am-bn N¿-® \-SØn. ap≥- \ n- e - ] m- S p- I - f n¬- \ n∂pw C-cp-Iq-´-cpw hn-´p-ho-gv-N

A[ym-]I Hgnhv

Xn-cq-c-ßm-Sn : Xn-cq-c-ßm-Sn ]©m-b-Øn-se k-ºq¿-W B[m¿ A-[n-jvTn-X ]-©m-b-Ømbn {]-Jym-]n-°p-∂-Xn-\v C-\nbpw B-[m¿, F≥.-]n.-B¿. FSp-°m-Ø-h-cp-s≠-¶n¬ 30 hsc A-£-b sk‚-dn¬ B[m¿ Iymw-]v \-S-°p-∂-Xm-bn A-dn-bn-®p.

ss]-¡ Sow Xn-c-sª-Sp-¸v

h-≈n-°p-∂v: tªm-°v-X-e ss]-° a¬-k-c-Øn-\p-≈ ]©m-b-Øv A-Xv-e-‰n-Iv-kv thmfn-t_mƒ, ^p-Sv-t_mƒ Sow Xn-cs™-Sp-∏v C-∂pw \m-sf-bpw ]©m-b-Øv tÃ-Un-b-Øn¬ \-S°pw. thm-fn-t_mƒ Sow Xn-cs™-Sp-∏v C-∂v \m-en-\pw ^p-Svt_mƒ A-Xv-e-‰n-Iv-kv C-\-ßfp-tS-Xv \m-sf cm-hn-se F-´n-\pam-Wv. 1998 P-\p-h-cn H-∂n-t\m tij-tam P-\n-®-h¿-°v ]-s¶-Sp°mw. h-b-kv sX-fn-bn-°p-∂ tc-J lm-P-cm-°-Ww. t^m¨: 9447811718.-

Pn-Ãm- hn-`-P-\w: F-kv.-Un.--]n.--sF. {]-Nm-c-Ww Xp-S-§n

Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ Pn-√m sk-{I-´-dn Fw J-a-dp-±o≥, afi-ew {]-kn-U‚ v A-co-°≥ _o-cm≥-Ip-´n, Fw ap-kv-X-^, hn _-jo¿, C sI ap-\o¿, ]n ju-°-Ø-en, \u-jm-Zv Np-≈nb≥, ]n kn F d-km-Jv, sI Ip™m-e≥-Ip-´n, sI A-_q-_°¿, Fw A-–p¬-I-cow, ]n sI A-_q-_-°¿, Fw sI ju-°Ø-en, ]n sI _-jo¿ kw-kmcn-®p.hm-l-\ {]-N-c-Ww _p-[\m-gv-N h-≈n-°p-∂v a-fi-eØn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw.

Ω-Zv-Ip-´n, ssk-X-e-hn ap-kv eym¿ kw-km-cn-®p.

]-Ån-¡Â {Km-a-¸-©m-b-¯n-\v A-`n-\-µ-\w ]-≈n-°¬: kw-ÿm-\-Øv BZy-am-bns.---- F. F-kv. H.---- . Aw-Ko-Imcw t\-Sn-b ]-≈n-°¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-s\ sI F≥ F JmZ¿ Fw.--- F¬.--- F. A-`n-\-μn-®p. ]≈n-°¬ ]-©m-b-Øv ap-kv enw eo-Kv sk-{I-´-dn sI en-bm-°-Øen, sI C kn-dm-Pv, ]n ap-kv-X-^, F-kv .S---- n .b---- p. ]---- -©m-b-Øv I-Ωn‰n-bpw. {Km-a∏©m-b-Øn-s\bpw {]-kn-U-‚ v -sI ]n ap-kv-X- H-Xp-°p-߬ ssl-kv-Iqƒ-]-Sn-bn¬ B-cw-`n-® Jp-Δ-Xp¬ C-kv-emw {_m-©v a-Zv-d-k-bv°v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v-X-߃ X-d-°-√n-Sp-∂p ^ X-ß-sf-bpw A-`n-\-μn-®p.---

tIm-´-°¬: \-K-c-k-` sl¬Øv C≥-sk-s]-Œ-¿ Sn sI taml-\-s\ Kp-cp-hm-bq-cn-te-°v ÿ-ew am-‰n D-Ø-c-hn-d-ßn. ]I-cw Kp-cp-hm-bq-cn-se sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ l-cn-Zm-kv tIm-´-°-en-¬ Nm¿-s÷-Sp-°pw. A-®-S-° \-S-]-Sn t\-cn-´ F®v.s-- F-°v \-K-c-k-` sk-{I-´-dn c-≠m-gv-®-tØ-°v \n¿-_-‘n-X A-h-[n \¬-In-bn-cn-°p-I-bmW.v --- \-K-c-k-`-bn-se B-tcm-Kyh-Ip-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ 13 Hmfw ^-b-ep-Iƒ kq-£n-°m-ØXn-\p sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿s°-Xn-tc A-°u-≠v-kv hn-`mKw \-K-c-k-` sk-{I-´-dn-°v dnt]m¿-´p \¬-In-bn-cp-∂p

ssa-em-Sn am-en-\y hn-j-bØn¬ am-[y-a-߃-°p ap-ºn¬ A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w \-S-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-c-k-` A-[nIr-X-cpw sl¬-Øv C-≥-kv-s]Œ-¿-s°-Xn-tc Xn-cn-™n-cp-∂p. \-K-c-k-` `m-c-hm-ln-I-fp-am-bp≈ A-`n-{]m-b-`n-∂-X-sb Xp-S¿∂v \o-≠ A-h-[n-sb-Sp-Øn-cp∂ F-®v.s-- F. Hm-^nkn¬ Xn-cns®-Øn-b D-S-s\-bm-Wp \n¿-_‘n-X A-h-[n \¬-In-b-Xv. Xp-S¿-∂v \-K-c-k-` `m-c-hmln-Iƒ ]p-Xn-b sl¬-Øv C≥kv-s]-Œ¿-°m-bn Xn-c-°n-´ At\z-j-W-Øn-em-bn-cp-∂p.---]p-Xnb F-®v.s-- F. H-cm-gv-®-°-Iw tIm´-°-en¬ Nm¿-s÷-Sp-°p-sa-∂v

l-bÀ- sk-¡³-U-dn dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡-Ww hn Sn Ir-jW v- ≥ t\-Xr-Xzw \¬In.

Iu-Xp-Iw hn-Úm-t\m-Âk-hw Xn-cq¿: A-dn-hv, A-\p-`-hw, Bkzm-Z\ - w F-∂ {]-ta-bØ - n¬ Pn√-bn-se 140 tI-{μ-ßf - n¬ Fw.-Fkv.F - w. _m-et- h-Zn Iu-Xp-Iw hn⁄m-t\m¬k-hw \-S∂ - p. ]-dh - Æ Pn.-Fw.-bp.-]n. kvI - q-fn¬ kwL-Sn-∏n-® Pn-√m-Xe - D-ZvL - m-S\ - w sF.-F-kv.-Fw. kw-ÿm-\ sk{I-´d - n sI Fw A-–p¬-Jm-Z¿ D-Z-v Lm-S\ - w sN-bvX - p. Iu-Xp-Iw hn⁄m-t\m¬-k-hw I¨-ho-\¿ kn Fw A-–p¬-Jm-en-°v A-[y£-X-h-ln-®p. ]n A-–p¬ Peo¬, \-bow, X≥-ko¿, Pw-jo¿ bm-kn≥ j-co-^v, k-^o¿ d-lvam≥, B-Zn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-hm-kn-I-fp-sS ar-X-tZ-lw: \-S-]-Sn ]n³-h-en-¡-W-sa-¶v {]-hm-kn eo-Kv

A-t]-£ £-Wn-¨p

Øn-\v a-e-∏p-dw Pn-√ hn-`-Pn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.U --- n.--]n.---sF.---sk-]v-Xw-_¿ aq-∂n-\v \S-Øp-∂ a-e-∏p-dw Pn-√m-l¿Øm-en-s‚ {]-N-m-c-Wm¿-Yw kw-L-Sn-∏n-® Z-£n-W ta-J-em hm-l-\ {]-Nmc-Ww Xp-S-ßn. th-ß-c, h-≈n-°p-∂v, Xn-cqc-ßm-Sn, Xm-\q¿ \n-tbm-P-I afi-e-ß-sf _-‘n-∏n-®m-Wv {]-N-c-Ww \-S-°p-∂-Xv. sNm-Δm-gv-N th-ß-c a-fi-eØn-se hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ th-ß-c: k-ºq¿-W hn-I-k-\- ]-cy-S-\w \-S-Øn. U-b-d-Œ¿ ]n Fw _-jo¿ D-

a-\p-jym-h-Im-i I-Ωn-j≥, h\n-Xm I-Ωn-j≥, bq-\n-th-gv-kn‰n Uo≥ ssh-kv Nm≥-kn-e¿ F-∂n-h¿-°v hn-Zym¿-Yn-Iƒ \¬-In-b ]-cm-Xn ]n≥-h-en-°-m\p-≈ km-[y-X C-tXm-sS C-√mXm-bn.

am-{X-am-Wp {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®-Xv.--]n-∂o-Sv tIm-´° - ¬ Ir-jn-`h-\v k-ao-]-w {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ tZ-io-b-]m-X ÿ-e-sa-Sp-∏v Hm^n-kn-se aq-∂p Xm-eq-°v skIvj\ - p-If - pw kmw-kv° - m-cn-I \ne-b-Øn-te-°v am-dn.--tZ-io-b-]mX ÿ-e-sa-Sp-∏n-\p th-≠n k¿th \-SØ - m-\p-≈ Xn-øX - n ]-eX - h-W-bm-bn \o-´n-bn-cn-°p-I-bmWv. sI-´n-Sw s]m-fn-°p-I-bm-W¶n¬ tZ-io-b] - m-X ÿ-es - a-Sp-∏v Hm-^n-kn-\v a-s‰m-cp sI-´n-Sw tIm´-°-en¬ -tX-tS-≠n h-cpw. kmw-

kv° - m-cn-I \n-eb - sI-´n-Sw- an-\n kn-hn¬ kvt- ‰-j\ - p th-≠n am-‰nhbv-°m-sa-∂ B-tem-N-\ t\-csØ D-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ an\n kn-hn¬ kv-t‰-j-\p sIm-Sp°p-∂ sI-´n-Sw d-h-\yq h-Ip-∏ns‚ A-[o-\-X-bn-em-hp-sa-∂-Xn\m¬ B {i-aØ - n-¬ \n-∂v ]n-¥ncn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p. \n-eh - n¬ Fw. ]n. A-–p-ka - Zv k-a-Zm-\n-bp-sS Fw.-F¬.-F. ^-≠p ap-tJ-\ Iu¨-kn¬ lmƒ \n¿-an-°p-∂-Xn-\m-bn At]-£ \¬-In Im-Øn-cn-°-bmWp \-Kc - k - ` - m-[n-Ir-X¿.--

Npcp¡¯nÂ

_-ÊnÂ-\n-¶v ]m-Z-kz-cw tam-ãn-¨ bp-h-Xn ]n-Sn-bnÂ

Xn-cq-c-ßm-Sn: _- n¬-\n-∂pw ]m-Z-kz-cw tam-„n-® bp-h-Xn ]n-Sn-bn-em-bn. a-[p-c ]m-≠n-\-K¿ Im-fn-b-Ω≥ kz-tZ-in sFiz-cy (20)bm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. sN-Ωm-Sp-\n-∂pw sh-≈n-bm-ºp-d-tØ-°v _-kn¬ I-b-dn-b N-¶p-sh-´n B-\n°-I-Øv d-Po-\-bp-sS Ip-´n-bp-sS A-©p-{Kmw Xq-°w h-cp-∂ ]m-Z-kz-c-am-Wv tam-„n-®-Xv. sh-©m-en ]-ºv lu-kn-\p kao-]w F-Øn-b-t∏m-gm-Wv d-Po-\-bp-sS ]p-d-In¬-\n-∂p-sIm≠v Ip-´n-bp-sS Im-en-se tkm-Iv-kv A-gn-®p-am-‰n ]m-Z-kz-cw I-h¿-∂-Xv. tkm-Iv-kv A-gn-®p-am-‰n-b-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´-tXmsS d-Po-\ _-l-fw h-®p. D-S≥ ]m-Z-kz-cw Xm-sg-bn-´p-sh-¶nepw bm-{X-°m¿ ]n-Sn-Iq-Sn. d-Po-\-bp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv. {]m-b-]q¿-Øn-bm-hm-Ø a-s‰m-cp s]¨-Ip-´n-bpw tam-j-W-Øn-epƒ-s∏-´n-cp-∂p. Cu Ip-´n-sb Pp-h-ss\¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°p-sa-∂v Xn-cq-c-ßm-Sn t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

sN-hn-Sn-¡p-¶³ Ip-Spw-_-kw-K-aw

H-Xp-°p-߬: tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn-epw A-b¬ kw-ÿm-\-ß-fn-epw B-≥-U-am≥ Zzo-]v, ]m-°n-ÿm≥ F∂n-hn-S-ß-fn-ep-am-bn hym-]n-®p-In-S-°p-∂ sN-hn-Sn-°p-∂≥ Ip-Spw-_-Øn-s‚ c-≠m-a-sØ Ip-Spw-_-kw-K-aw k-am-]n-®p. H-Xp-°p-߬ ap-\-º-Øv kn sI tIm-bm-ap-lm-Pn-bp-sS ho´n¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn sX-∂-e {Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ {]-knU‚ v kn sI sam-bv-Xo≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn sI tIm-bm-ap-lm-Pn A-[y-£-X-h-ln-®p. bp.---FC .--- . a-{¥n-bp-sS sk-{I-´-dn Jm-Zw kp¬-Øm≥ A¬ Jm-kn-_n A-_q-Z-_n ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_-Øn-s‚ ]-Xn-\-©v e-£w cq-]-bp-sS dn-eo-^v {]h¿-Ø-\-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w B-en lm-Pn Ip-gn-∏p-d-hpw {]Xn-`m-kw-K-aw I-Æ-aw-K-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn sI aq-k-bpw h-\n-Xm bp-h-P\-kw-K-aw tUm. kn sI j-Pv-e A-ta-cn-°-bpw N-cn-{X skan-\m¿ sI.--- F-kv S.--- n.--- bp. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v kn sI A-l-Ω-Zv-Ip-´n-bpw k-Ωm-\ hn-X-c-Ww _m-∏p-´n lm-Pn ]m-≠n-°m-Spw \n¿-h-ln-®p. tUm. kn sI ss^-k¬, d-hm_n aq-k-°p-´n kw-km-cn-®p.---

A-\-[n-Ir-X a-WÂ-¡-S-¯v: G-gv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn

a-e-∏pdw: A-\-[n-Ir-X a-W¬-°-S-Øv X-S-bp-∂-Xn-\v cq-]-h¬I-cn-® Pn-√m d-h-\yq kv-Izm-Uv G-gv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn. B-\-°-bw, A-co-t°m-Sv, h-en-√m-∏p-g, Du¿-ßm-´n-cn ssa-{X, h-≈n-°m-∏-‰ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂m-Wv hm-l-\-߃ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv.

\-K-c-k-` slÂ-¯v C³-kv-s]-Î-sd hn-Im-Zwym--]`-bym-n³k Xp-S-§n Hm-W-¨-´-IÄ sh-«n-¡p-d-¨ \-S-]-Sn ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡-Ww: kn.]n.sF. Ø-ew am-än

a-e∏ - p-dw: l-b¿-sk-°≥-Ud - n taJ-eb - n¬ \n-e\ - n¬-°p-∂- {]-i\ -v ߃-°v ]-cn-lm-cw \n¿-t±-in-°p∂ {]-^. e-∫ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v \-S∏ - n-em-°p-∂X - n-\v k¿-°m-cn¬ I-Sp-Ø k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-sa∂v sI.]n.kn.kn. sk-{I-´d - n hn hn {]-Im-iv ]-d-™p. Un-∏m¿-´vsa‚¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ So-t®-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ I-e-t{Œ-‰n-\p ap-ºn¬ \-SØn-b {]-Xn-tj-[ [¿-W D-ZL -v mS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn hn-Pb - ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m sk{I-´d - n Sn F-kv Um-\n-j,v tPm.sk{I-´-dn sI k-t\m-Pv kw-km-cnh-≈n-°p-∂v: sXm-gn-ep-d-∏v ]®p.Sn F≥ c-aW - n, A-_q-_° - ¿ ≤-Xn-bn-te-°v Aw-Ko-Ir-X kn-±o-Jv, kn k-lq-Zv, tdm-bn-®≥ F≥-Pn-\o-b¿, Um-‰ F≥-{Sn Hm- sUm-an-\n-I,v Fw A-–p¬ I-cow, ]-td-‰¿- Iw A-°u-≠‚ v X-kvXn-I-I-fn-te-°v I-cm¿ \n-b-a-\Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. F≥-Pn-\o-b¿ X-kv-Xn-I-bnte-°v kn-hn¬ F≥-Pn-\ob-dnMv _n-cp-Z [m-cn-Iƒ-°pw a-‰p≈-h-°v _n-.tImw, ]n.-Pn.-Un.kn.-F tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°pw A-t]-£n-°mw. 31\v ssh-In-´v A-©n-\-Iw a-e-∏p-dw: hn-tZ-i-ß-fn¬ a-c-W]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v As∏-Sp-∂ C-¥y-°m-cm-b {]-hmt]-£ \¬-I-Ww.kn-I-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ \m-´nse-Øn-°p-∂-Xn-\v c-≠p-Zn-hkw ap-sº F-b¿-C-¥y-sb Ah-≈n-°p-∂v: h-≈n-°p-∂v ]dn-bn-°-W-sa-∂ \n¿-t±-iw ]n≥©m-b-Øv sX-cp-hp ip-No-I-cW sXm-gn¬ F-Sp-°m≥ Xm¬- h-en-°-W-sa-∂v tI-c-f {]-hm]-cy-ap-≈-h-cn¬ \n-∂pw A-t]- kn eo-Kv a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. £ £-Wn-®p. a-e-∏p-d-Øp tN¿-∂ tbm-K31\v ssh-In-´v A-©n-\-Iw Øn¬ {]-kn-U‚ v ]n Fw sI ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v AIm-™n-bq¿ A-[y-£-X-h-lnt]-£ \¬-I-Ww. H-cp H-gn-hn®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI te-°m-Wv \n-b-a-\w.

F³-Pn-\obÀ H-gn-hv

tIm-´-°¬: tIm-´-°-en-se tZio-b-]m-X Hm-^n-kv {]-h¿-Øn°p-∂ sI-´n-Sw s]m-fn-®v Iu¨kn¬ lmƒ \n¿-an-°m≥ B-temN-\.-- Iu¨-kn¬ lm-fn-\p ap-Ifn¬ ap-dn-Iƒ \n¿-an-®v hm-SI - ° - p \¬-Im-\pw ]-≤-Xn-bp-≠v. \-K-ck-` Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-s‚ k-ao]-Øp-≈ ]-gb - kmw-kv° - m-cn-I \n-e-bw 2009 em-Wp tZ-io-b-]mX- ÿ-e-sa-Sp-∏v Hm-^n-kn-\m-bn \-Kc - k - ` - hn-´p \¬-In-bX - v. Xp-S-°-Øn¬ kmw-kv-°m-cnI \n-e-b-Øn¬ ÿ-e-sa-Sp-∏v sU-]yq-´n I-e-Œ-dp-sS Hm-^n-kv

a-Zv-d-k-IÄ \-³a-bp-sS D-d-hn-S-§Ä: ssl-Z-c-en X-§Ä-

kn-hn kÀ-ho-kv t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

B-[mÀ Iymw-]v

sN-bv-Xn-√. a-[y-ÿ-cm-bn ]m-d°¬ d-^o-Jpw l-Jv k-°o¿ lp-ssk≥ F-∂n-h-cpw k-∂nln-X-cm-bn.-, A-tX-k-a-bw A®-S-° \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn k-kv-s]≥Uvv sN-ø-s∏-´ c≠mw-h¿-j _n.-tImw. hn-Zym¿Yn- A-kv -e-\n-s\ Ip-‰-°m-c-\s√-∂p I-≠v Xn-cn-s®-Sp-°m≥ A-t\z-j-W I-Ωo-j≥ \n¿-tZin-®p. F-∂m¬ {]n-≥-kn-∏¬ `o-jWn-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn hn-Zym¿Yn sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-tXm-sS {]n≥-kn-∏en-s\-Xn-sc tZ-io-b

3

tZ-io-b-]m-X Hm-^n-kv sI-«n-Sw s]m-fn-¨v Iu¬-kn lmÄ \nÀ-an-¡p-¶p

]n.-F-kv.-Fw.-H. tImfPv {]iv\w: {Xn-I-£n NÀ-¨-bn-epw Xo-cp-am-\-am-bn-Ã

H-Xp-°p-߬: k-aq-l-Øn-s‚ B-flo-b ]p-tcm-K-Xn-bn¬ a-Zv-dk-Iƒ \¬-Ip-∂ kw-`m-h-\Iƒ A-aq-ey-am-sW-∂pw \-∑-bpsS D-d-hn-S-ß-fm-b a-Zv-d-k-Iƒ t{]m-¬km-ln-∏n-t°-≠-Xv k-aql-Øn-s‚ I-S-a-bm-sW-∂pw ]mXn-cq-c-ßm-Sn: ]n.-F-kv.-Fw W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v XtIm-f-Pv kn-hn¬ k¿-ho-kv ߃. C≥-kv-‰n-‰yq-´n-s‚ Io-gn¬ kuH-Xp-°p-߃ ssl-kv-Iqƒ P-\y-am-bn kn-hn¬ k¿-ho-kv ]-Sn-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-® t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv kwJp-h-Xp¬ C-kv-emw {_m-©v a-ZvL-Sn-∏n-°p-∂p. d-k-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-lnhym-gm-gv-N B-cw-`n-°p-∂ ]- °p-I-bm-bn-cp-∂p X-߃. sI cn-io-e-\ ¢m-kv kn-hn¬ k¿sI F-kv _m-∏p-´n X-߃ Aho-kv tP-Xm-hv d-_o-lv lm-iv[y-£-X-h-ln-®p. A-–p-k-a-Zv an t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂p. ]q-t°m-´q¿, F≥ a-Ω-Zv-Ip-´n, Imt^m¨: 9846555427, cn A-e-hn lm-Pn, ]p-√m-Wn 8281177437.ssk-Zv, Fw a-Ωp-Xp ss^-kn, ath-ß-c: K-h.-tKƒ-kv shm-t°j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ hn.-F-®v.-F-kv.-kn sImta-gv-kv hn-`m-K-Øn¬ t\m¨ shm-t°-j-\¬ So-®¿, t¢mØnMv B≥Uv Fw-t{_m-bn-Udn shm-t°-j-\¬ C≥-kv-{S-IvN¿ X-kv-Xn-I-I-fn¬ Xm¬-°men-I \n-b-a-\w B-{K-ln-°p-∂h¿ 23\p cm-hn-se 11a-Wn-°v IqSn-°m-gv-N-s°-Ø-Ww.th-ß-c: K-h.-tKƒ-kv shm-t°j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn Pq-\n-b¿ K-Wn-X A-[ym-]-I Xkv-Xn-I-bn¬ Xm¬-°m-en-I \nb-a-\w B-{K-ln-°p-∂-h¿ 24\p cm-hn-se 10\v Iq-Sn-°m-gv-Ns°-Ø-Ww.-

I¬-]-I-t©-cn: C-cn-ßm-hq¿ Ip-dp-∏n≥-]-Sn-bn-se B-bp¿-thZ Un-kv-s]≥-k-dn-bn¬ tbm-KyX-bp-≈ Po-h-\-°m-c-s\ am-‰n tbm-Ky-X-bn-√m-Ø ]m¿-´n {]h¿-Ø-I-s\ \n-b-an-®-Xm-bn ]cm-Xn. \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp-∂ B-sf am-‰n-bm-Wv bm-sXm-cp tbm-Ky-X-bp-an-√m-Ø ]-©m-bØv `-c-Ww \-S-Øp-∂ ]m¿-´n-bpsS kz-¥-°m-c-s\ \n-b-an-®-Xv. tcm-Kn-Iƒ-°v a-cp-∂-S-°-ap-≈h hn-X-c-Ww sN-tø-≠ tPm-en°m-c-s‚ t]m-kv-‰m-Wn-Xv. C-Xns\-Xn-tc kn.--]n.--Fw. ]-cm-Xn \¬-In-.--

kozhikode/MLW

a-Ω-Zv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn l-\o-^ aq-∂n-bq¿, J-Pm-©n Sn F-®v Ip™m-en-lm-Pn, ]n ]n Ip-™n-apl-Ω-Zv, sI B-en-lm-Pn, sI A–p¬-Jm-Z¿ ss^-kn, Fw F-®v _m-h-lm-Pn, A-–p-k-emw hm°m-eq¿, A-–p-∂m-k¿, k-emw h-fm-t©-cn, bq-kp-^v cm-a-]p-cw, sI A-e-hn-°p-´n, F≥ ap-l-ΩZv, ]n sI X-߃, _m-h ]-®m-bn kw-km-cn-®p.

\-K-c-k-` sk-{I-´-dn F kn Ipcym-t°m-kv tX-P-kn-t\m-Sv ]-d™p.---

e-l-cn DÂ-¸-¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn h-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fn-bw Aßm-Sn-bn-se I-S-bn¬ \n-∂pw \n-tcm-[n-X lm≥-kv D¬-]-∂߃ h-fm-t©-cn F-kv.-sF. F≥ kn tam-l-\-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-f-f kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v C-cnºn-fn-bw tNm-gn-bm-c-Øv A-_vZp(69) hn-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-bm-sf ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´p.

s]-cn-¥¬-a-Æ: hy-‡n-X-z-hnIm-k-Øn-\pw [m¿-Ωn-I t_m[-Øn-\pw a-X-hn-Z-ym-`-ym-kw A\n-hm-c-y-am-sW-∂v ]m-W-°m-Sv km-_n-J-en in-lm-_v X-߃. a-X-hn-Z-y-bn-eq-sS D-b-c-ß-fn-te°v F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn k-akv-X tI-c-f kp-∂n _m-e-th-Znbp-sS hn-Z-ym-`-ym-k Imw-]-bn≥ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w Aßm-Sn-∏p-dw Fw Fw a-Zv-d-kbn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. k-a-kv-X ap-_-√n-Kv F sI B-en-∏-d-ºv A-≤-y-£-X h-ln®p. l-_o-_v ss^-kn tIm-t´m∏m-Sw, F-kv.s-- I.--F-kv._ -- n.--hn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn iw-km-Zv k-eow I-cn-¶-√-ØmWn, k-^-dp-±o≥ ]q-t°m-´q¿ kw-km-cn-®p.

a-e-∏p-dw: hn-e-°-b-‰w A-Xn-cq£-am-b k-l-N-cy-Øn¬ Pn-√bn¬ B-cw-`n-°p-∂ Hm-W-N-¥I-fp-sS F-Æw ]-Ip-Xn-bm-bn Ipd-°m-\p-≈ k¿-°m-cn-s‚ \-S-]Sn ]p-\-∏-cn-tim-[n-°-m≥ X-ømdm-h-W-sa-∂p kn.]n.sF. Pn√m sk-{I-´-dn ]n ]n kp-\o¿ {]kv-Xm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. B-h-iy-km-[-\-ß-fp-sS hne h¿-[n-°p-I-bpw km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n km-[m-c-W-°m-cs‚ \n-Xy Po-hn-X-sØ h-en-b tXm-Xn¬ _m-[n-°p-I-bpw sNøp-∂ k-l-N-cy-Øn¬ km-[m-cW P-\-ß-fp-sS B-{i-b tI-{μam-b Hm-W-N-¥-Iƒ sh-´n-°p-d°m-\p-≈ kw-ÿm-\ K-h¨-

ta-em-äqÀ t]m-en-kv kv-tä-j³ sI-«n-Sw A-]-I-Sm-h-Ø-bnÂta-em-‰q¿: Im-e-∏-g-°w sIm≠p-{Z-hn-® ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ sI-´n-Sw A-]-I-Sm-hÿ-bn¬. tNm¿-s∂m-en-°p-∂ ta¬-°q-c-bpw hn-≠p-Io-dn-b Np-a-cp-I-fpw Nn-X-e-cn-® P-\-epI-fpw hm-Xn-ep-I-fp-ap-≈ G-Xpk-a-b-Øpw \n-ew-s]m-Øm-hp∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. G-I-tZ-iw 25 h¿-jw ap-ºmWv ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰j-\v ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-an-®Xv. A-Xn-\p-ti-jw Im-cy-am-b \-ho-I-c-W {]-h¿-Øn-I-sfm∂pw sI-´n-S-Øn¬ \-S-Øn-bn´n-√. B-bn-cw kv-Iz-b¿ ^o-‰v hn-kv-Xo¿-W-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ tÃ-j≥ sI-´n-S-Øn-

\p-≈n¬ F-kv.-sF-bp-sS Hm^n-kv dqw Dƒ-s∏-sS A-©v dqap-I-fm-Wv D-≈-Xv. C-Xn-\p ]p-dsa _m-Øv-dq-apw tem-°-∏pw D≠v. c-≠v h-\n-X-I-fpƒ-s∏-sS 30 Hm-fw t]m-en-kp-Im-cm-Wv ]-cnan-X-am-b Cu sI-´n-S-Øn-\p≈n¬ ho¿-∏p-ap-´n tPm-en sNøp-∂-Xv. B-[p-\n-I h¬-°-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn Iw-]yq-´dpƒ-s∏-sS-bp-≈ kw-hn-[m-\߃ ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kvt‰-j-\n¬ F-Øn-®n-´p-≠v. F∂m¬ A-Xv kq-c-£n-X-am-bn kq-£n-°m-\p-≈ ku-I-cy߃ sI-´n-S-Øn-\-I-Øn-√. t]m-en-kp-Im-cp-sS hn-{i-a-

ap-dn Cu B-h-iy-Øn-\m-bn D]-tbm-Kn-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-emWn-t∏mƒ.-ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰j≥ sI-´n-S-Øn-s‚ A-]-I-Smh-ÿ-sb-°p-dn-®v ]-e-X-h-W _-‘-s∏-´-h-sc A-dn-bn-°p-Ibpw A-Xp-{]-Im-cw F-Ãn-ta-‰v Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h X-øm-dm-°pI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F- ∂ m¬ \m- f n- X p- h - s c- b mbn- ´ pw sI- ´ n- S w \- h o- I - c n- ° m\m- h - i y- a m- b \- S - ] - S n- I - s fm∂pw D-≠m-bn-´n-√. I- \ - Ø - a - g - b n¬ sI- ´ n- S w tNm¿- s ∂m- e n- ° m≥ Xp- S - ß nb- t Xm- s S ^- b - e p- I - s f- √ mw \m-i-Øn-s‚ h-°n-em-Wv.

sa‚n-s‚ \o-°-Øn-s\-Xn-tc i- sI hn kn-±o-Jv A-[y-£-X-h‡-am-b {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂p ln-®p. h-c-W-sa-∂pw kn.]n.sF. PnUn. B --- ¿ .---Un.--- F. s{]m-P-Œv √m sk-{I-´-dn ]-d-™p. Hm-^n-k¿ ]n Un ^n-en-∏v, F.--Un. k --- n. ]n Pn hn-P-b-Ip-am¿, tPm-bn‚ v _n.---Un.---H. i-in-Ip-am¿ ¢m-sk-Sp-Øp. th-Wp-tKm-]mXm-\q¿: \n-d-a-cp-Xq¿ ]-©m-b- e≥ \m-b¿, K-W-]-Xn kw-kmØv kw-L-Sn-∏n-® a-lm-flm-Km- cn-®p.--‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-epd-∏v ]-≤-Xn G-I-Zn-\ in¬-∏-im- ]-≈-n-°¬: B-[p-\n-I-co-Xne ]-©m-b-Øv Hm-Un-t‰m-dn-b- bn¬ an-I-hp-‰ {]-h¿-Ø-\w \-SØn¬ \-S-∂p. Øn-b-Xn-\p sF-.F -- -kv.H-- . Aw-KosXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn {]-h¿- Im-cw t\-Sn-b ]-≈n-°¬ {Km-aØ-\-߃ Im-cy-£-a-am-°p-∂- ∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI ]n Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ]-cn-]m-Sn ap-kv-X-^ X-ß-sf-bpw `-c-W-kkw-L-Sn-∏n-®-Xv. F jm-P-lm≥ an-Xn-tb-bpw P-\-tk-hm tI-{μw ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sdm-´n-∏o-Sn-I A-`n-\-μn-®p.--

sXm-gn-ep-d-¸v inÂ-¸-im-e

A-`n-\-µn-¨p

Kym-kv G-P³-kn-IÄ Nq-j-Ww sN-¿p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn th-ß-c: sI ..---ssh.--- kn t^m-dw k-a¿-∏n-°m-s\-Øp-∂ Kp-Wt`m-‡m-°-fn¬ \n-∂v A-\-[nIr-X-am-bn Xp-I ]n-cn-s®-Sp-°p∂-Xm-bn ]-cm-Xn. C-¥y≥ Hmbn¬ tIm¿-]-td-j-s‚ Xn-cq-cßm-Sn G-P≥-kn-s°-Xn-sc-bmWv hym-]-I ]-cm-Xn D-b¿-∂n-cn°p-∂-Xv. sI.---ssh.---kn t^m-dw ]q-cn-∏n-°p-∂-Xn-\v k¿-ho-kv Nm¿-Pv F-∂ t]-cn¬ 30 cq-] Cu-

Sm-°p-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn D-b¿∂n-cn-°p-∂-Xv. A-tX k-a-bw sF.---Hk .--- n. Hm^n-kp-am-bn _-‘-s∏-´-t∏mƒ sI.s--- sh .k --- n. t^m-dw ]q-cn-∏n-®p \¬-Im≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn´n-s√-∂m-Wv A-dn-bn-®-sX-∂v I¨-kyq-a¿ s{]m-´-£≥ skmssk-‰n Xn-cq-c-ßm-Sn Xm-eq-°v sk-{I-´-dn Sn Sn A-–p-d-jo-Zv hy‡-am-°n.


{]mtZ-inIw

21 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw In-gn-t»-cn: 11sI.-hn sse-\n¬ A-Sn-b-¥-c A-‰-Ip-‰-]-Wn \-S°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v H-gp-Iq¿ tdm-Uv, ap-Xp-]-d-ºv, Ip-gnt™m-fw, am-¶m-hv, B-\-°-√n߬ `m-K-ß-fn¬ cm-hn-se F´v ap-X¬ ssh-In-´v A-©v h-sc `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw. ]q-t°m-´pw-]m-Sw: sse-\n¬ A-‰-°p-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-°p-∂Xn-\m¬ sk-£-\p Io-gn¬ Np≈n-tbm-Sv, tXƒ-]m-d, I-h-f-ap°-´, sN-´n-∏m-Sw, s]m-´n-°-√v `m-K-ß-fn¬ C-∂v cm-hn-se 8 apX¬ 2 h-sc ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.-

]cn-]mSn

„ae∏pdw Pn√m-]-©mbØv Hm-^n-kv: shm-t°-j-W¬ lb¿-sk-°≥U-dn A-[ym-]I tbm-Kw ˛ 2.30 „a-e-∏p-dw Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw: bq-Øv-eo-Kv [¿-W ˛ 10.00

\pkvdo-\ ssh-kv {]-kn-Uâv a-t©-cn: ]p¬-∏-‰ {Km-a-∏©mb-Øn-s‚ ]p-Xn-b ssh-kv {]kn-U‚m-bn ap-kv-enw eo-Kn-se \pkvdo-\ tam-sf Xn-c-s™-SpØp. eo-Kn-se kn F-®v ssk-\q cm-Pn h-® Hgn-hn-te-°mWv Xn-c-s ™-Sp-∏v- \-S∂-Xv. 21 AwK `-c-W kan-Xn-bn¬ apkvenw eo-Kv 13, tIm¨{K-kv 4, F¬.-Un.-F-^v. 4 F-∂-n-ß-s\-bm-Wv I-£n \n-e. bq-.-Un-.-F-^.v [m-cW- {]-Im-cw {]-kn-U‚ v, sshkv {]-kn-U‚ v ÿm-\-ß-ƒ eoKn-\pw 2 Ãm‚nMv I-Ωn-‰n-Iƒ tIm-{K-kn-\pw H-cp kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n eo-Kn-\p-am-Wv. {]-knU‚ v, ssh-kv {]-kn-U‚ v ÿm\-߃ c-≠-c h¿-jw ho-Xw eoKn-se X-s∂ Aw-K-߃ am-dn amdn h-ln-°m-\m-Wv ]m¿-´n Xo-cp-am-\w. C-Xp {]-Im-cw {]-kn-U‚mbn-cp-∂ ]n- kn A-–p-d-ln-am≥ cm-Pn-h-®v ]p-Xn-b {]-kn-U-‚mbn H -]n A-en _m-∏p-hn-s\ I-gn™ am-kw Xn-c-s™-Sp-Øn-cp∂p. 7mw hm¿-Uv ]q-sIm-f-Øq-cnse sa-w_-dm-b \pkvdo-\ tam-ƒ _n-cp-Z-[m-cn-bm-Wv.

a-WÂ-¡-S-¯v: G-gv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn a-e-∏pdw: A-\-[n-Ir-X a-W¬°-S-Øv X-S-bp-∂-Xn-\v cq-]-oIcn-® Pn-√m d-h-\yq kv-Izm-Uv Ggv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn. B-\-°bw, A-co-t°m-Sv, h-en-√m-∏p-g, Du¿-ßm-´n-cn ssa-{X, h-≈n-°m∏-‰ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂m-Wv hm-l-\-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

kv-IqÄ- Po-¸v a-dn-ªv B-dv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v ]-cn-¡v F-S-h-Æ: ]m-e-s∏-‰ K-h.-F¬.]n. kv-Iq-fn-se Ip-´n-I-fp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Po-∏v a-dn™v B-dp hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]cn-t°-‰p. I-√n-Sp-ºv s]m-Xn-em-Sv am-sºm-bnen¬ tdm-Un¬ \n∂p Ip-´n-I-sf I-b-‰n cm-hn-se 10 a-Wn-tbm-sS t]m-hp-tºm-gmWv A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ Ip-´n-I-sf \m-´pIm¿ F-S-h-Æ \m-b-\m¿ k-l-

a-¶-S: a-W¬am-^n-b-sb k-lm-bn-°p-∂ \-S-]-Sn-bm-Wv a-¶-S t]men-kn-s‚ `m-K-Øv \n-∂p-≈-sX-∂v B-tcm-]n-®v I-S-∂-a-Æ \n-hmkn-Iƒ s]-cn-¥¬-a-Æ Un-ssh.-F-kv.-]n.-°v ]-cm-Xn- \¬-In. sh≈n-e ]n.-Sn.-Fw.- ssl-kv-Iq-fn-se Ip-´n-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b t\-cn-b kw-L¿-j-sØ s]-cp-∏n-®v Im-Wn-®v \m-´n¬ A-c-£n-Xm-h-ÿ krjv-Sn-°m≥ sh-≈n-e-bn-epw, a-‰p-ap-≈ a-W¬ am-^n-b \-S-Øp-∂ {ia-߃-°v a-¶-S t]m-en-kv Iq-´v \n¬-°p-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn-bn¬ ]-dbp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn¬ I-S-∂-a-Æ-bn-se H-cp bp-hm-hns\ X-S-™v a¿-±n-°p-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-ap-≠m-b-t∏mƒ t]m-enkn-\v hn-h-cw \¬-In-bn-´pw \-S-]-Sn-bp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. ]n-∂o-Sv s]-cn-¥¬-a-Æ-bn¬ \n-∂p Fkv.-sF.- Kn-co-jv-Ip-am-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b t]m-en-kv kw-L-am-Wv ÿn-Xn-K-XnIƒ im-¥-am-°n-b-Xv. Xp-S¿-∂pw a-W¬-am-^n-b-bp-sS `o-j-Wn \ne\n¬-°p-∂p-≠-∂pw t]m-en-kn¬ \n-∂p \o-Xn D-d-∏m-°m≥ C-Ss]-S-W-sa-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂p.-

I-c-W B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®v ]n-∂o-Sv a-t©-cn P-\-d¬ B-ip]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. hn-Zym¿-Yn-I-fm-b jn-^ Xkv-\n (HºXv), ln-_ (B-dv), jn-_n≥-km-Zv (F-´v), ap-l-Ω-Zv \n-lm¬ (B-dv), A-`n-a-\yp (H≥-]-Xv), \n-th-Zn-X (A-©v) F∂n-h-cm-Wv a-t©-cn P-\-d¬ Bip-]-{Xn-bn-ep-≈-Xv. ]-cn-°v Kpcp-X-c-a-√.

I-√n-Sp-ºv s]m-Xn-em-Sv am-sºm-bnen¬ A-]I - S- Ø - n¬ s]-´ Po-∏v

s]-cn-´Â-a-®-bn am-Xrþ-in-ip kw-c-£-W hmÀ-Uv \nÀ-am-W-¯n-\v A-\p-a-Xn s]-cn-¥¬-a-Æ: K-h.-Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-tbm-Sv tN¿-∂v 4.-88 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ am-Xr inip kw-c-£-W hm¿-Uv \n¿-an°m≥ km-t¶-Xn-I A-\p-a-Xn e`n-®-Xm-bn \-K-c-Im-cy \yq-\-]£ t£-a-a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en A-dn-bn-®p. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bp-sS F-Xn¿-h-i-Øp-≈ c-≠v G-°¿ ÿ-ew C-Xn-\m-bn hn-\n-tbm-Kn-

°pw. Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-ambn {]-tXy-I hm¿-Uv \n¿-an-°W-sa-∂ Zo¿-L-Im-e-sØ Bh-iy-Øn-\m-Wv C-tXm-sS ]-cnlm-c-am-hp-∂-Xv. tIm-gn-t°m-´pw Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-ap-≈ am-Xr in-ip kw-c-£-W tI-{μ-Øns‚ am-Xr-I-bn-em-Wv ]p-Xn-b hm¿-Un-s‚ {]-h¿-Ø-\w. Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bp-sS F-Xn¿-h-

i-Øv s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb‰o-hv sI-b¿ bq-\n-‰n-\v k-ao-]-ap≈ B-¿.-Fw.-H. Izm¿-t´-gv-kv ÿn-Xn sN-øp-∂ ÿ-e-Øm-Wv B-[q-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-sS ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-an-°p-I. {]-Xn-am-kw 200 {]-k-h tIkp-Iƒ dn-t]m¿-´v sN-øp-∂p. amkw-tXm-dpw c-≠m-bn-c-Øn-e-[nIw am-Xr-˛-in-ip ]-cn-tim-[-\Iƒ C-hn-sS \-S-°p-∂p-≠v. 200

Ip-´n-I-sf-¶n-epw {]-Xn-am-kw {]th-in-∏n-°-s∏-Sp-∂p. s]-cn-¥ ¬-a-Æ-bpw k-ao-] {]-tZ-i-ß-fnep-≈-h¿-°v ]p-d-sa a-Æm¿-°mSv, sN¿-∏p-f-t»-cn, s\-√m-b Xp-Sßn ]m-e-°m-Sv Pn-√-I-fn¬ \n∂pw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-sb B-{i-bn-°p-∂-h-cp-≠v. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. ]-≤-Xn {]Im-cw H.-]n. sI-´n-Sw \n¿-an-®n-´p-

≠v. Nn-In¬-k tX-Sn-sb-Øp-∂h¿ Zo¿-L-t\-cw h-cn-\n¬-°p∂ k-l-N-cyw H-gn-hm-°m-\m-bn tSm-°¨ kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®n-´p-≠v. tam¿-®-dn sI-´n-Sw B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-sS ]p-\-cp-≤-cn°m-≥ D-t±-in-°p-∂-Xm-bn a-{¥n ]-d-™p. B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂v C-Xn-\m-bn 50 e£w cq-] \o-°n- h-bv°pw.

hnZym-`ymk Im-w]-bn³ Xp-S-§n s]-cn-¥¬-a-Æ: hy-‡n-X-z-hnIm-k-Øn-\pw [m¿-Ωn-I t_m[-Øn-\pw a-X-hn-Z-ym-`-ym-kw A\n-hm-c-y-am-sW-∂v ]m-W-°m-Sv km-_n-J-en in-lm-_v X-߃. a-X-hn-Z-y-bn-eq-sS D-b-c-ß-fn-te°v F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn k-akv-X tI-c-f kp-∂n _m-e-th-Znbp-sS hn-Z-ym-`-ym-k Imw]-bn≥ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w Aßm-Sn-∏p-dw Fw Fw a-Zv-d-kbn¬ \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. k-a-kv-X ap-_-√n-Kv F sI B-en-∏-d-ºv A-[-y-£-X h-ln®p. l-_o-_v ss^-kn tIm-t´m∏m-Sw, F-kv.sI.F-kv._n.hn. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn iw-km-Zv k-eow I-cn-¶-√-Øm-

Wn, k-^-dp-±o≥ ]q-t°m-´q¿ kw-km-cn®p. Im-w]-bn-t\m-S-\p_-‘n-®v {]-th-i-t\m-’-hw, Kpcp-kv-ar-Xn, {]-Xn-`-]p-c-kv-°m-cw, ]mT-]p-kv-X-I hn-X-c-Ww {]-tab-{]-`m-j-Ww F-∂n-h \-S-°p-w.

Cu-Pn-]v-Xv Iq-«-¡p-cp-Xn-: A-]-e-]n-¨p a-e-∏p-dw: tkz-Om-[n-]-Xy-sØ ]p-\-ÿm-]n-°m-\p-≈ Cu-Pn-]vXn-se ]-´m-f A-´n-a-dn-bn-epw {_Z¿-lp-Uv {]-h¿-Ø-I-tc Iq-´°p-cp-Xn \-S-Øn-b-Xn-epw h-lv Z-Øv tI-c-f L-S-Iw A-]-e-]n®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v apl-Ω-Zv C-kv-lm-Jv A-[y-£-Xh-ln-®p. F A-–p¬-k-emw - Fw.F-kv.F-^v. hn-Zym`ym-kZn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-e-∏p-dw Un.Un.C. Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ \-SØn-b [¿-W kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n Pn ap-lΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p kw-km-cn-®p.

t]m-en-kns\Xntc \-S]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v A-§m-Sn-¸pd-s¯ \ndhv FSh-Æ: ]-´n-I-Pm-Xn hn-Zym¿Yn-sb a¿-±n® t]m-en-kv D-tZymK-ÿ¿-s°-Xn-tc \-S]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂p ]-´n-I-Pm-Xn t£-a-k-an-Xn Pn√m {]-knU‚ v ap≥ Fw.F¬.F-bpam-b F≥ I-Æ≥ B-h-iy-s∏´p. ]-cn-t°-‰v a-t©-cn P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ kp[o-jn-s\ A-t±-lw k-μ¿-in

®p. F-S-h-Æ In-g-t°-Nm-Ø√qcn¬ _-kv sh-bv-‰n-Mv sj-Un¬ C-cn-s° a-W¬ am^n-b F-∂v ap-{Z-Ip-Øn t]m-en-kv {Iq-c-ambn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]m-h-s∏´ tcm-Knbm-b ap-cS≥ sN-≈n-bp-sS a-I\pw F-Sh-Æ K-h. ssl-kv-Iqƒ ]ØmwX-cw hn-Zym¿-Yp-am-Wv kp[ojv. A-Ω Iq-en∏-Wn F-Sp-

a-t©-cn-bn¬ B-cw-`n-® Pn√m kn-hn¬ k¿-ho-kv Im-bn-Ita-f Pn√m I-e-Œ¿ sI _n-Pp D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯m-hm³ B-\-¡-bw: A-Zm-e-¯v C-¶p ap-XÂ X-s∏-´ ap-gp-h≥ t]¿-°pw hm¿≤-Iy-Im-e s]≥-j≥, Iq-Sm-sX hn-[-hm s]≥-j≥ ,hn-I-emw-K s]≥-j≥, I¿-jI - s - Øm-gn-em-fn s]≥-j≥, 50 h-b - p-≈ A¿-lX-s∏-´ A-hn-hm-ln- X - c - m-b kv{- XoIƒ-°p-≈ s]≥-j≥ F-∂n-hbm-Wv Imw-]p-I-fn¬ \¬-Ip-I. 299 hm¿-≤-Iy-Im-e s]≥-j≥, 1195 hn-[h - m s]≥-j≥, 514 hn-Iemw-K s]≥-j≥, 491 I¿-j-IsXm-gn-em-fn s]≥-j≥, 25 A-hnhm-ln-X s]≥-j≥ \¬-In- h-cp∂p-≠v. ]-©m-bØ - n-se B-bn-ctØm-fw t]¿ s]≥-j\ - v A¿-lcm-Ip-sa-∂v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-dn-bn-®p. k-]X v- w-_¿ Ggn-\v \-S° - p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. kºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øv {]-Jym-]\ - w \-SØ - pw.

Øm-Wv Ip-Spw-_w t\m-°p∂Xv. Rm-b-dmgv-N B-dv aWn-tbmsS kw`-hw \S-∂v B-ip-]-{Xnbn-em-bn´pw H-cp D-∂X t]m-enkv D-tZym-K-ÿ-tcm A-[n-Im-cnItfm Xn-cn-™p t\m-°n-bn√. Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hv ssN¬-Uv sh¬-s^-b¿ I-Ωn-‰n-bn¬ ]cm-Xn \¬-In-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

{]-hm-kn-I-fp-sS ar-X-tZ-lw: \-S-]-Sn ]n³-h-en-¡-W-sa-¶v {]-hm-kn eo-Kv a-e-∏p-dw: hn-tZ-i-ß-fn¬ a-c-W-s∏-Sp-∂ C-¥y-°m-cm-b {]-hm-knI-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ \m-´n-se-Øn-°p-∂-Xn-\v c-≠p-Zn-h-kw apsº F-b¿-C-¥y-sb A-dn-bn-°-W-sa-∂ \n¿-t±-iw ]n≥-h-en-°W-sa-∂v tI-c-f {]-hm-kn eo-Kv a-e-∏p-dw Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. hy-h-km-b kw-cw-`-߃ B-cw-`n-°p-tºmƒ k¿-°m¿-X-eØn¬ k-_v-kn-Un A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ae-∏p-d-Øp tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v ]n Fw sI Im-™nbq¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI a-Ω-Zv ss^kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn l-\o-^ aq-∂n-bq¿, J-Pm-©n Sn F-®v Ip-™m-en-lm-Pn, ]n ]n Ip-™n-ap-l-Ω-Zv, sI B-en-lm-Pn, sI A-–p¬-Jm-Z¿ ss^-kn, Fw F-®v _m-h-lm-Pn, A-–p-k-emw hm-°m-eq¿, A-–p-∂m-k¿, k-emw h-fm-t©-cn, bqkp-^v cm-a-]p-cw, sI A-e-hn-°p-´n, F≥ ap-l-Ω-Zv, ]n sI X-߃, _m-h ]-®m-bn kw-km-cn-®p.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: Kp-Uv-hn¬ Cw-•n-jv kv-Iqƒ I-em-ta-f Bjn-bm-\ 2013\p Xp-S-°-am-bn. kw-ÿm-\ \m-S≥-]m-´v A-hm¿Uv tP-Xm-hv kp-tc-jv Xn-cp-hmen D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ktlm-Z-b kv-Iqƒ tImw-π-Iv kv P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw A-_vZpƒ-\m-k¿- -ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.F≥ -F I-cnw A-[y-£-X h- l n- ® p. Fw Ip- ™ n- a p- l - Ω Zv, -]n -sI _n-μp, an-\n cm-Pohv, sI -Sn jm-\-hm-kv, Pn-jv-a ap- c - f n, ]n A- _ v - Z pƒ k- e mw, kn {io-cm-Pv XpS-ß-nb-h¿ kwkm-cn-®p.-

hn-]-W-\ ta-f-bvs¡-Xntc ]-cmXn s]-cn-¥¬a-Æ: s]m-Xp-am¿-° ‰v hn-e D-b¿-Øn-°m-Wn-®v D-]t`m-‡m-hn-\v k¿-°m¿ A-\p-hZn-® k-_v-kn-Un A-ßm-Sn-∏pdsØ \ndhv Hm-Ww˛d-a-Zm≥ hn]-Wn I-_-fn-∏n-°p-∂-Xm-bn]-cmXn. k¿-°m¿ k-_v-kn-Un-bn¬ tlm-¿-´n-tIm¿-]-td-j≥ kw-LSn-∏n-® ]-®°-dn am¿-°-‰n-em-Wv s]m-Xp-hn-]-Wn-bn-se hn-e Db¿-Øn-Im-Wn-®v b-Ym¿-Y B\p-Iq-ey-߃ kw-Lm-S-I¿ X´p-∂-sX-∂v tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ B-tcm-]n®p. \n-e-hn¬ am¿°-‰v hn-e-bn¬ 30 i-X-am\w Ipd-hp h-cp-Øn-bm-Wv D-]t`m-‡m-hn\v \¬-tI-≠Xv. F-∂m¬ A-ßm-Sn-∏pd-sØ hn]Wn Hmtcm Zn-h-khpw s]mXp-am¿-°-‰n-ep-≠m-hp-∂ hn-e G-‰-°p-d-®n-ep-Iƒ D-]-t`m‡m-hn-s\ A-dn-bn-°m-sX A[n-I-em-`w sIm-øp-∂-Xm-bm-Wv B-t£]w. sh-≠-° s]m-Xphn-]-Wn-bn¬ In-tem-bv-°v 28 cq-]-bm-b-t∏mƒ \n-d-hn-s‚ tc-

J-bn¬ A-Xv 38 B-bn-cp-∂p. Ibv-∏ \m-S≥ 16 ˛ 18 ]-®-ap-f-Iv 60˛ 80, ap-cnß 30˛ 34, h-gp-X\ 40˛45, th∏n-e ˛40˛50 F-∂n-ßs\-bm-bn-cp-∂p hn-e-hn-h-c-∏-´nI-bn¬ {]-Z-¿-in-∏n-®n-cp-∂Xv. C-Xv D-]-t`m-‡m-hn-s\ h©n-°p-∂-Xn\pw A-Xph-gn k ¿-°m¿ k-_v-kn-Un- Np-cp-°w Nn-e-bm-fp-I-fn-te-bv°pw FØp- ∂ - X n\pw C- S - b m- ° p- ∂ Xm- b n hym- ] m- c n- I ƒ B- t cm]n®p. Cu {]- i v - \ w D- b ¿- Ø n {]-t£m-`w \-S-Øp-sa-∂v hym]m- c n k- a n- X n A- ß m- S n- ∏ p- d w bq- \ n- ‰ v `m- c - h m- l n- I ƒ ]d™p. k-l-tZh≥ A-[y-£-X-hln®p. _m-∏p´n, kp-tc-jv-_m _p, kp-[ojv, Sn sI ap-lΩ-Zv kw-km-cn®p. A-tX-ka-bw \n d-hv ]-≤-Xn-bn-se hn-e-°pd-hv D- ] - t `m- ‡ m- ° ƒ- ° v e- ` n- ° p∂p-s≠∂pw I-®h-Sw \-„-s∏´ I-®-h-S-°m¿ \-S-Øp-∂ Btcm]-Ww A-Sn-ÿ-m-\ c-ln-Xam- s W∂pw \nd- h v kw- L m- S I¿ ]-d™p.

ta-em-äqÀ t]m-en-kv kv-tä-j³ sI-«n-Sw A-]-I-Sm-h-Ø-bnÂta-em-‰q¿: Im-e-∏-g-°w sIm≠p-{Z-hn-® ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ sI-´n-Sw A-]-I-Sm-hÿ-bn¬. tNm¿-s∂m-en-°p-∂ ta¬-°q-c-bpw hn-≠p-Io-dn-b Npa-cp-I-fpw Nn-X-e-cn-® P-\-ep-Ifpw hm-Xn-ep-I-fp-ap-≈ G-Xp-ka-b-Øpw \n-ew-s]m-Øm-hp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. G-I-tZ-iw 25 h¿-jw ap-ºmWv ta-em-‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\v ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-an-®-Xv. A-Xn-\p-ti-jw Im-cy-am-b \-hoI-c-W {]-h¿-Øn-I-sfm-∂pw sI-´n-S-Øn¬ \-S-Øn-bn-´n-√. B-bn-cw kv-Iz-b¿ ^o-‰v hn-kvXo¿-W-Øn¬ ÿn-Xn sN-øp-∂ tÃ-j≥ sI-´n-S-Øn-\p-≈n¬ F-kv.s-- F-bp-sS Hm-^n-kv dqw Dƒ-s∏-sS A-©v dq-ap-I-fm-Wv D≈-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa _m-Øv-dq-

A-hmÀ-Uv hn-X-c-W-w ]q-t°m-´pw-]m-Sw: tI-c-f kv-t‰‰v l-b¿ Hm-tW-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ A-a-c-º-ew bp-\n-‰v s]m-Xp k-tΩ-f-\-hpw Im-jv Ahm¿-Uv hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v hn A-_v-Zp-dlvam≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI -Fw kp-ss_¿ A-[y-£X h-ln-®p Pn-√m sk-{I-´-dn ]n jw-kp-Zo≥ ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn. A- a - c - º - e w {Km- a - ∏ ©m- b Øv {]-kn-U‚ v F≥ -Fw _jo¿, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw ]n - i n- h m- X v a- P ≥ F- ∂ n- h ¿ {]-Xn-`-I-sf B-Z-cn-®p, Un -Sn ap-l-Ω-Zv, ]n Sn \u-^¬, sI - h n d- j o- Z v , F≥ A- ∫ m- k v Aen, hn ]n jm-\-hm-kv kw-kmcn-®p.-

3

a-WÂ-am-^n-b `o-j-Wn: t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn-söv ]-cm-Xn

kv-IqÄ I-em-ta-f

a-e∏ - p-dw: A¿-lX - s - ∏-´ ap-gp-h≥ P-\ß - ƒ-°pw s]≥-j≥ \¬-In k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-bØv- B-hm≥ H-cp-ßp-Ib - m-Wv B\-°-bw ]-©m-b-Øv. C-Xn-s≥-d `m-K-am-bn ]-©m-b-Øn-s≥-d hnhn-[ `m-K-ß-fn¬ s]≥-j≥ AZm-e-Øv Imw-]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n°pw. C-∂v B-ew-Ip-∂v a-Zv-d-k, 28\v ]-¥√ - q¿ a-Zd v- k - , k-]X v- w-_¿ A-©n-\v ap-Sn-t°m-Sv a-Zvd - k - , k]v-Xw-_¿ G-gn-\v B-\-°-bw IΩyq-Wn-‰n lmƒ F-∂o ÿ-eß - fn¬ \-S-°p-∂ Imw-]p-I-fn¬ s]≥-j≥ hn-Xc - W - w \-SØ - p-sa∂v B-\-°-bw ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ - v sI hn ap-lΩ - Z- e - n A-dnbn-®p. F.-]n.-F¬, _n.-]n.-F¬. hy-Xym-k-an-√m-sX aq-∂v e-£w hm¿-jn-I h-cp-am-\a - p-≈- A¿-l-

kozhikode/MLE

apw tem-°-∏pw D-≠v. c-≠v h-\n-X-I-fpƒ-s∏-sS 30 Hm-fw t]m-en-kp-Im-cm-Wv ]-cn-anX-am-b Cu sI-´n-S-Øn-\p-≈n¬ ho¿-∏p-ap-´n tPm-en sN-øp-∂-Xv. B-[p-\n-I h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Iw-]yq-´-dpƒ-s∏-sSbp-≈ kw-hn-[m-\-߃ ta-em‰q¿ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ FØn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ A-Xv kqc-£n-X-am-bn kq-£n-°m-\p-≈ ku-I-cy-߃ sI-´n-S-Øn-\-IØn-√. t]m-en-kp-Im-cp-sS hn-{i-a-apdn Cu B-h-iy-Øn-\m-bn D-]tbm-Kn-t°-≠ K-Xn-tI-Sn-em-Wnt∏mƒ. t-- a-em-‰q¿ t]m-en-kv kvt‰-j≥ sI-´n-S-Øn-s‚ A-]-ISm-h-ÿ-sb-°p-dn-®v ]-e-X-h-W _-‘-s∏-´-h-sc A-dn-bn-°p-Ibpw A-Xp-{]-Im-cw F-Ãn-ta-‰v

Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h X-øm-dm-°pI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ \m-fn-Xp-h-sc-bmbn-´pw sI-´n-Sw \-ho-I-cn-°m\m-h-iy-am-b \-S-]-Sn-I-sfm∂pw D-≠m-bn-´n-√. I-\-Ø-a-gbn¬ sI-´n-Sw tNm¿-s∂m-en°m≥ Xp-S-ßn-b-tXm-sS ^-bep-I-sf-√mw \m-i-Øn-s‚ h°n-em-Wv.

a-t©-cn-bn-se tem-dn tS¬ XÀ-¡w XoÀ-¶p a-t©-cn: a-e-∏p-dw Pn-√m tem-dn tS¨ kw-_-‘-am-b X¿-°ßƒ Xo¿-∂p. Pn-√-bn-se temdn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fpw hnhn-[ t{S-Uv bq-\n-b-\p-I-fpw sXm-gn-em-fn-I-fpw tem-Uv t{_m-

°¿-am-cpw hym-]m-cn-I-fpw -XΩn¬ G-cn-b Xn-cn-®p-≈ X¿-°ß-ƒ-°v h-≠q-¿ k-_v C≥-s]Œ¿ a-t\m-Pv ]-d-b-´, tem-dn {Sm≥-kv t]m¿-´v G-P‚ v a-e-∏pdw Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥- ]n ssl-Z-dm-en, tem-dn Hm-tW-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m sk{I-´-dn ap-l-Ω-Zv- C-kv-am-bo¬ F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ ]-cn-lm-c-ambn. Pn-√-bn-se- F-√m- tem-dn°m¿-°pw G-Xv G-P‚n¬ \n∂pw Pn-√-bn-se G-Xv ÿ-e-ßfn¬ h-®pw tem-Up-Iƒ I-b-‰phm-\pw a-‰p G-P‚ v-am-cp-sS klm-b-hp-an-√m-sX h-cp-∂- temdn-Im¿-°pw tem-Up-Iƒ I-b-‰phm-\p-≈ kzm-X-{¥w D-≠m-bncn-°pw.

Npcp¡¯nÂ

"Pn-Ãm hn-`-P\w: lÀ-¯m hn-P-bn-¸n-¡pw' sIm-t≠m-´n: a-e-∏p-dw Pn-√ hn-`-Pn-®v Xn-cq¿ B-ÿm-\-ambn ]p-Xn-b Pn-√ cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.]n.-sF. A-Sp-Ø-am-kw aq-∂n-\-v \-S-Øp-∂ Pn-√m l¿Øm¬ hn-P-bn-∏n-°m≥ sIm-t≠m-´n ]-©m-b-Øv F-kv.-Un.]n.-sF. ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√-bpsS k-ºq¿-W hn-I-k-\w km-[y-am-I-W-sa-¶n¬ Pn-√m hn-`P-\w A-Xym-h-iy-am-sW-∂pw C-Xn-\v s]m-Xp-P-\w k-l-Icn-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. l¿-Øm-en-s\-°p-dn®v hn-i-Zo-I-cn-®p-sIm-≠v ]-©m-b-Øn-eq-S-\o-fw hm-l-\-{]Nm-c-W Pm-Y \-S-Øm-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ss^-k¬ B-\-{] D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn A-–p¬ l-Jow A-[y-£-X-h-ln-®p. A≥-h¿ km-Z-Øv, sN-º≥ _-jo¿, ss^-k¬-a-\m-sØm-Sn-I, _m-h ssXtØm-Sw kw-km-cn-®p.-

hn-Zym-cw-Kw ]p-c-kv-Im-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p A-ßm-Sn-∏p-dw: hn-Zym-cw-Kw I-em-km-ln-Xy-th-Zn a-¶-S D-]Pn-√m X-e-Øn¬ an-I-® {]-h¿-Ø-\w Im-gv-N-® hn-Zym-e-b߃-°p-≈ ]p-c-kv-Im-c-߃ {]-Jym-]n-®p. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ ]-cn-bm-]p-cw sk‚ v ta-co-kv l-b¿-sk-°-≠dn kv-Iqƒ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. X-c-I≥ l-b¿-sk-°-≠-dn kv-Iqƒ A-ßm-Sn-∏p-dw c-≠pw Xn-cq¿-°m-Sv F.Fw. ssl-kvIqƒ aq-∂mw-ÿm-\w t\-Sn.bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ ]p-W¿-∏ hn.Fw.F-®v.Fw.bp.]n. H-∂pw ]q-∏-ew H.F.bp.]n. c-≠pw ]-cn-bm-]p-cw ^m-Øn-a bp.]n. aq-∂pw ÿm-\w I-c-ÿ-am°n. F¬.]n. hn-`m-K-Øn¬ t]m-Øp-Ip-≠v K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ H-∂pw h-S-°m-ß-c K-h. tam-U¬ F¬.]n. kv-Iqƒ c-≠pw Ip-dp-h K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ aq-∂pw ÿm-\w t\Sn.an-I-® A-®-Sn am-kn-I-bv-°p-≈ A-hm¿-Uv ]-cn-bm-]p-cw sk‚ v ta-co-kv kv-Iq-fn-s‚ k-a-\z-bw I-c-ÿ-am-°n.24\p cm-hn-se ]-Øp ap-X¬ ]p-W¿-∏ hn.Fw.F-®v.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ G-I-Zn-\ I-em-˛-km-ln-Xy in¬-∏-im-ebn¬ ]p-c-kv-Im-c-߃ k-Ωm-\n-°pw.

s]³-j³-ImÀ km-bm-Ó- [À-W \-S-¯n a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\ s]≥-j≥-Im¿-°v ku-P-\y sa-Un°¬ B-\p-Iq-eyw A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂pw 2002 ap-X¬ i-ºf ]-cn-jv-I-c-W \-S-]-Sn-Iƒ ap≥-Im-e {]m-_-eyw \¬-I-Wsa-∂pw tI-{μ \n-c-°n¬ s]≥-j≥ ]-cn-jv-I-cn-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´v tI-c-f kw-ÿm-\ s]≥-j-t\-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ a-e-∏p-d-Øv km-bm-”-[¿-W \-S-Øn. [¿W sI.-F-kv.-F-kv.-]n.-F. kw-ÿm-\ Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk{I-´-dn Un F l-cn-l-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI Fw Kncn-P, ]n kn th-em-bp-[≥-Ip-´n, ]n F a-Po-Zv, hn F-kv F≥ \-ºq-Xn-cn, F≥ ]n ]-fl-\m-`≥, hn kn \m-cm-b-W≥-Ip-´n, sI ]n {io-[-c≥, l-cn-\m-cm-b-W≥, Fw cm-a-N-{μ≥, sI Fw k-c-f kw-km-cn-®p.

Øm-]-\-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn s]-cn-¥¬-a-Æ: `-£y-kp-c-£m ]-cn-tim-[-\-bp-sS `m-K-ambn k-_v I-e-Œ-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ sd-bv-Un¬ ]-Xn\-t©m-fw ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp. hn-ehn-h-c-∏-´n-I {]-Z¿-in-∏n-°m-Ø F-´v ÿm-]-\-߃, A-f-hpXq-° \n-b-aw ]m-en-°m-Ø-Xv, ]m-°n-Mv \n-_-‘-\ ]m-en°m-Ø-h¿, sse-k≥-kp-Iƒ F-Sp-°m-Ø-h¿, B-tcm-Ky hIp-∏n-s‚ \n¿-tZ-i-ß-ƒ ]m-en-°m-Ø-Xp-am-b ÿm-]-\߃-s°-Xn-sc-bm-Wv \-S-]-Sn ssI-s°m-≠-sX-∂p tam-Wn‰-dn-Mv hn-Pn-e≥-kv kv-Izm-Uv Aw-K-߃ ]-d-™p.

]q-t¡m-«qÀ bp-²hmÀ-jn-Iw 25\v ]q-t°m-´q¿: ]q-t°m-´q¿ bp-≤-Øn-s‚ 92mw hm¿-jn-I-tØmS-\p-_-‘n-®v ]q-t°m-´q¿ {K-a-∏-©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ hm¿-jn-Im-N-c-Ww \-S-Øpw. 25\v ]q-t°m-´q¿ K-h.-lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hm¿-jn-ImN-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w [-\-Im-cy a-{¥n sI Fw am-Wn \n¿-h-ln-°pw. A-t∂ Zn-h-kw cm-hn-se 9.-30\v N-cn-{X skan-\m¿ \-S-°pw. hm¿-jn-Im-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn 23\v ssh-In-´v \m-en\v ]q-t°m-´q¿ ]n-em-°-en-se c-‡-km-£n-I-fp-sS J-_-dn-SØn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øpw. {]-N-mc-W I-Ωn-‰n tbm-KØn¬ sN-b¿-am≥ sI A-ko-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F k-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ÿn-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ Fw ap-l-Ω-Zv, hn ]n k-eow, bp ]n A-^v-k¬, sI k-eow, Fw j-^o-Jv, ]n ]n \n-km¿, kn Sn \u-jm-Zv, Fw j-ao¿ kw-km-cn-®p.

kZv`m-h-\m-Zn-\w B-N-cn¨p a-e-∏pdw: afi-ew tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn ¬ cm-Po-hv Km-‘n-bp-sS 69mw P∑-Zn-\w k-Zv-`mh-\m Zn-\-am-bn B-N-cn®p. Un.kn.kn. Hm-^nkn¬ \-S-∂ N-S-ßv tªm-°v tIm¨-{K-kv {]-knU‚ v ]n F a-Po-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]knU‚ v hn F-kv F≥ \-ºq-Xncn A-[y-£-X-h-ln®p. a-e-∏p-dw afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ a-e-∏p-dw ]mkvt]m¿-´v tk-hm tI-{μ-bp-sS apºn¬ hr-£-ssX-Iƒ \´p. \-

Kc-k`m ssh-kv sN-b¿-t]-gvk¨ sI Fw Kn-cn-P D-Zv-LmS\w sN-bvXp. {]-knU‚ v Pn-Pn tam-l≥ A-[y-£-X- h-ln®p.cm-Po-hv Km‘n P-∑-Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v ]q-t°m-´q¿ afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n k-Zv-`m-h\ Znh-kv B-N-cn®p. tªm-°v tIm ¨-{K-kv {]-knU‚ v k°o¿ ]p √m-c hr-£ssX \-´v DZv-LmS-\w sN-bvXp. bq-Øv tIm ¨-{K-kv afi-ew {]knU‚ v sI ]n j-d-^p-±o≥ A[y-£-X-h-ln ®p.


{]mtZ-inIw

21 B-K-kv-Xv 2013 _p[≥

]cn-]mSn

Hm-^n-kv: shm-t°-j-W¬ lb¿-sk-°≥U-dn A-[ym-]I tbm-Kw ˛ 2.30 „a-e-∏p-dw Zq-c-Z¿-i≥ tI-{μw: bq-Øv-eo-Kv [¿-W ˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y ap-Jssh-Ir-X kÀ-P-dn

\o´Â- ]-cn-io-e-\ Iymw-]v B-cw-`n-¨p

F-S-∏mƒ: X-d-°¬ hnŒ-dn B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢_n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-d°¬ Nm-Ø≥ Ip-f-Øn¬ \o¥¬ ]-cn-io-e-\ Iymw-]v B-cw`n®p. s]m-∂m-\n kn.sF ]n A-–p¬ ap-\o¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. tªm-°v ]-©mb-Øv {]-knU‚ v C _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln®p. ku-an-\n _me≥, F≥ ]n hn-Pojv, hn sI Fw jm^n, ]n ]n tam-l≥Zm-kv kw-km-cn®p. Pn√m kvt]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ tIm-®v Ir-jv-W≥ Ip-´n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ A≥-]-Xp hn-Zym¿-YnIƒ-°m-Wp c-≠p am-kw ]-cnioe-\w \¬-Ip-I.

Fw.F-kv.F-^.v hn-Zym-`ym-k Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-e-∏p-dw Un.Un.C. Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ \-SØn-b [¿-W kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n Pn ap-lΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kulr-ZkwK-aw H-cp¡pw Xn-cp-\m-hm-b: A-\-¥m-hq¿ kmw-kv-Imcn-I Iq-´m-bv-a(BkvIv) Hm-W-Øn-\v ku-lr-Z kwK-aw H-cp-°m≥ Xo-cp-am-\n®p. ]-´¿-\-S-°m-hv Sn.sI. `-h-\n¬ \-S∂ tbm-K-Øn¬ B-kv-Ins‚ c-£m-[n-Im-cn-I-fm-bn ]-Sn°-∏-d-ºn¬ tIm-b-lmPn, kn F-®v sam-bv-Xo≥-Ip-´n F-∂ _m∏p, kn Zm-tam-Z-c≥ \mb¿,

tIm-´-bn¬ Ip-™n-ap-lΩ-Zv F∂n-h-scbpw I¨-ho-\-dm-bn Sn sI A-e-hn-°p-´n-sb-bpw Xn-cs™-SpØp. ]n ]n tIm-b-lm-Pn A-[y-£-Xh-ln-®p. Sn sI A-e-hn-°p´n, sI F l-aoZv, A-\n-b≥ A-\¥m-hq¿, \-ko-_v A-\-¥m-hq¿, sI Sn ap-l-ΩZv, Im-b-°¬ Aen kw-km-cn®p.

ss]-¡: t»m-¡v-X-e aÂ-k-cw

Hm-W-¨-´-IÄ sh-«n-¡p-d-¨ \-S-]-Sn ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡-Ww: kn.]n.sF. a-e-∏p-dw: hn-e-°-b-‰w A-Xn-cq£-am-b k-l-N-cy-Øn¬ Pn-√bn¬ B-cw-`n-°p-∂ Hm-W-N-¥I-fp-sS F-Æw ]-Ip-Xn-bm-bn Ipd-°m-\p-≈ k¿-°m-dn-s‚ \-S-]Sn ]p-\-]-cn-tim-[n-°-m≥ X-ømdm-h-W-sa-∂p kn.]n.sF Pn-√m

sN-bv-Xn-√. a-[y-ÿ-cm-bn ]m-d°¬ d- ^ o- J pw l- J v k- ° o¿ lp-ssk≥ F-∂n-h-cpw k-∂nln-X-cm-bn.-, A-tX-k-a-bw A®-S-° \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn k-kv-s]‚ v sN-ø-s∏-´ c-≠mwh¿-j _n.-tImw hn-Zym¿-Yn- Akvv-e-\n-s\ Ip-‰-°m-c-\-s√-∂p I-≠v Xn-cn-s®-Sp-°m≥ A-t\zj-W I-Ωo-j≥ \n¿-tZ-in-®p. F- ∂ m¬ {]n- ≥ - k n- ∏ mƒ `oj- W n- s ∏- S p- Ø n- b - X m- b n hnZym¿-Yn sh-fn-s∏-Sp-Øn-b-tXmsS {]n≥-kn-∏m-fn-s\-Xn-sc tZio- b a- \ p- j ym- h - I m- i I- Ω n-

j≥, h-\n-Xm I-Ωn-j≥, bq-\nth-gv-kn-‰n Uo≥ ssh-kv Nm≥kn-e¿ F-∂n-h¿-°v hn-Zym¿-YnIƒ \¬-In-b ]-cm-Xn ]n≥-h-en°-m-\p-≈ km-[y-X C-tXm-sS C-√m-Xm-bn.

Fkv.Un.]n.sF. I¬-h³-j³ \S¯n N--ß-cw-Ipfw: P-\-kw-Jy-bn¬ H-∂m-aXpw `q-hn-kv-Xr-Xn-bn¬ aq∂m-a-Xpam-b a-e-∏p-dw Pn√ hn-`Pn-®v Xn-cq¿ B-ÿm-\-am-bn

kv-Iq-fn jn-^v-äv k-{¼-Zm-bw A-h-km-\n-¸n¨p

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

ku-P-\y Z-´ sa-Un-¡Â Iymw]v \-S-¯n

I-cn-aqÀJ-s\ ]n-Sn-IqSn

]Ømw h-b- n¬ ªm-°v s_¬-‰v t\Sn-b Xn-cq¿ I-´-®n-d-bn-se hn B¿ C¿^m-\ X-{kn

dm-Kn-Mn-s\Xn-tc hn-ZymÀ-Yn-IÄ D-W-cWw: Imw]-kv {^−v Ip-‰n-∏p-dw : A-\o-Xn°pw dm-Knßn-\p-sa-Xn-sc hn-Zym¿-Yn k-aqlw sN-dp-Øp \n¬-]v i-‡-am°-W-sa-∂v Imw]-kv {^-≠v Ip‰n-∏pdw Fw.C.F-kv F≥-Pn-\ob-dn-Mv tImf-Pv bq-\n-‰v I¨h≥-j≥ B-lzm-\w sN-bvXp. Imw]-kv {^-≠v \-S-Øp-∂ hnZym¿-Yn P-\Io-b PmY-°v Pn√bn-se hnhn-[ tI-{μ-ß-fn¬ kzo-Ic-Ww \¬-Im\pw I¨h≥-j≥ Xo-cp-am-\n-®p. Pn√m I-Ωn-‰n Imw]-kv C≥-

Nm¿-Pv keow Ip-‰n-∏p-dw I¨h≥-j≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. s]m-∂m-\n G-cn-bm {]-knU‚ v j-^oJv, j-^oJ-en kw-kmcn®p. ]pXn-b bq-\n-‰v `m-c-hm-ln-Ifm-bn du-j≥ I-Æq¿˛{]-knU‚ v, A-cp¨-a-e-∏p-dw ˛sshkv {]-kn-U‚ v, ap-Ø-eo-_v X-et»-cn ˛sk-{I-´dn, j-Ωm-kv IÆq¿ ˛ tPm. sk-{I-´dn, j-_mJv I-Æq-¿˛ J-Pm-©n F-∂nhsc sX-c-s™-SpØp.

K-^q¿ A-[y-£-X-h-ln®p. ]©mb-Øv {]-knU‚ v sI Fw Ip-am-cn ]pXn-b sI-´n-S-Øn-\p≈ ^¿-Wo-®-dp-Iƒ G-‰phmßn. B-\-μ≥ aq¿-°Øv, cLp-\mY≥, Kn-cojv, {io-[c≥, h\-P, a-S-Øn¬ {io-Ip-am¿, sI P-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

\m¿-Yn-sb ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ønb ]-≈n-°p-∂n-se CS-Xp kzX{¥ Aw-Kw eo-Kv {]-kn-U‚n-s‚ hn-P-b-Øn-\p th-≠n X-s‚ thm-´v A-km-[p-hm-°n-b-Xn-se Ip-Xn-c-°-®-h-S-Øn-\v kn.]n.Fw a-dp]-Sn ]-d-b-Wsa∂pw X-s∂ thm-´v sN-bv-Xp hn-P-bn-∏n®-h-tcm-Sv I-S-∏m-Sps≠-¶n¬ ÿm-\w cm-Pn-sh-°W-sa∂pw bq-Øv tIm¨-{K-kv B-e-t¶m-Sv afi-ew I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏´p. A-Jn-te-j-v B-e-t¶m-Sv A[y-£-X-h-ln®p. ]n Sn kp-{_N-ß-cw-Ipfw: I-gn-™ ]- lvv-a-Wy≥, ]n Sn Jm-Z¿ ©mb-Øv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ,ss^k¬, kpPn-X H-X-fq¿ bp.Un.F-^v {]-knU‚ v ÿm- kw-km-cn®p.

eo-Kn-\p-th-−n thm-«v A-km-[p-hm¡n-b h-mÀ-Uv sa-w_À cm-Pnh-b¡ v W - s- a¶v Cu-Pn-]v-Xv Iq-«-¡p-cp-Xn-bn A-]-e-]n-¨p

a-e-∏p-dw: tkz-Om-[n-]-Xy-sØ ]p-\-ÿm-]n-°m-\p-≈ Cu-Pn-]vXn-se ]-´m-f A-´n-a-dn-bn-epw {_Z¿-lp-Uv {]-h¿-Ø-I-sc Iq-´°p-cp-Xn \-S-Øn-b-Xn-epw h-lv Z-Øv tI-c-f L-S-Iw A-]-e-]n®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v apl-Ω-Zv C-kv-lm-Jv A-[y-£-Xh-ln-®p.

A-\-[n-Ir-X a-WÂ-¡-S-¯v: G-gv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn a-e-∏pdw: A-\-[n-Ir-X a-W¬I-S-Øv X-S-bp-∂-Xn-\v cq-]-h-XvI-cn-® Pn-√m d-h-\yq kv-Izm-Uv G-gv hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn. B-\-°bw, A-co-t°m-Sv, h-en-√m-∏p-g, Du¿-ßm-´n-cn ssa-{X, h-≈n-°m∏-‰ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂m-Wv hm-l-\-߃ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

sk-{I-´-dn ]n ]n kp-\o¿ {]-kvXm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p. B-h-iy-km-[-\-ß-fp-sS hne h¿-[n-°p-I-bpw km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n \n-Xy Po-hn-X-sØ h-en-b tXm-Xn¬ _m-[n-°p-Ibpw sN-øp-∂ k-l-N-cy-Øn¬

km-[m-cW - P-\ß - f - p-sS B-{i-b tI-{μ-am-b Hm-WN - ¥ - I - ƒ sh-´n°p-d-°m-\p-≈ kw-ÿm-\ Kh¨-sa‚n-s‚ \o-°-Øn-s\-Xnsc i-‡a - m-b {]-Xn-tj-[w D-b¿∂p h-cW - s - a-∂pw kn.]n.sF Pn√m sk-{I-´-dn ]-d-™p.

‡m-°-fm-Wv F-∂m¬ I-gn™ a-sÆ-Æ s]¿-an-‰v ]-cntim-[-\-bn¬ kn-hn¬ k-ssπkpw, a-’y-s^-Upw, ^n-j-dokv h-Ip-∏pw kw-bp-‡-am-bn \S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ F√m tc-J-I-fpw lm-P-cm-°n-b-hsc am-‰n \n¿-Øp-∂ A-h-ÿbm-Wp-≈-Xv. C-Xp-aq-ew a-’y-sXm-gn-emfn ta-J-e-bn¬ sIm-≈ em-`w sIm-øp-∂-Xn-\p th-≠n kz-Im-

]pXn-b Pn√ cq-]o-I-cn-°-W-sa∂m-h-iy-hp-am-bn Fkv.Un.]n.sF. \-S-Øn-h-cp-∂ k-a-c ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn sk-]v-Xw-_¿ aq-∂n-\v \-S-Øp∂ Pn√m l¿-Øm¬ hn-P-bn-∏n°m≥ N-ß-cw-Ipf-Øv tN¿-∂ F-kv.Un.]n.sF taJ-em {]-h¿Ø-I I¨-h≥-j≥ Xo-cp-am\n®p. I¨-h≥-j≥ s]m-∂m-\n afi-ew {]-kn-U‚ v F Fw kpss_¿ D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. Be-t¶m-Sv ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n ssh-kv {]-knU‚ v hn ]n A-

30 hm-l\ - § - Ä-¡v ]n-gb - n-«p Ip-‰n-∏pdw:kwÿm-\ ]m-Xb - n¬ tam-t´m¿ hm-l\ - F≥-t^m-gvk - vsa‚ v \-SØn-b hm-l\ - ]cn-tim[-\b - n¬ \nb-aw ew-Ln®v Hm-Sn-b 30 hm-l\ - ß - ƒ ]n-Sn-Iq-Sn 20,000 cq-] ]n-g-bn-´p.

{]-hm-kn-I-fp-sS ar-X-tZ-lw: \-S-]-Sn ]n³-h-en-¡-W-sa-¶p {]-hm-kn eo-Kv a-e-∏p-dw: hn-tZ-i-ß-fn¬ a-c-Ws∏-Sp-∂ C-¥y-°m-cm-b {]-hmkn-I-fp-sS ar-X-tZ-l-߃ \m-´nse-Øn-°p-∂-Xn-\v c-≠p-Zn-hkw ap-sº F-b¿-C-¥y-sb Adn- b n- ° - W - s a- ∂ \n¿- t ±- i w ]n≥- h - e n- ° - W - s a- ∂ v tI- c - f {]-hm-kn eo-Kv a-e-∏p-dw Pn-√m I- Ω n- ‰ n B- h - i y- s ∏- ´ p. hy- h km- b kw- c w- ` - ß ƒ B- c w- ` n°p- t ºmƒ k¿- ° m¿- X - e Øn¬ k- _ v - k n- U n A- \ p- h - Z n°- W - s a- ∂ v tbm- K w B- h - i ys∏-´p. a-e-∏p-d-Øp tN¿-∂ tbm-KØn¬ {]-kn-U‚ v ]n Fw sI

Im-™n-bq¿ A-[y-£-X-h-ln®p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI a-Ω-Zv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn l-\o-^ aq- ∂ n- b q¿, J- P m- © n Sn F- ® v Ip- ™ m- e n- l m- P n, ]n ]n Ip™n- a p- l - Ω - Z v , sI B- e n- l mPn, sI A- – p¬- J m- Z ¿ ss^kn, Fw F-®v _m-h-lm-Pn, A–p-k-emw hm-°m-eq¿, A-–p∂m- k ¿, k- e mw h- f m- t ©- c n, bq- k p- ^ v cm- a - ] p- c w, sI A- e hn-°p-´n, F≥ ap-l-Ω-Zv, ]n sI X-߃, _m-h ]-®m-bn kw-kmcn-®p.

tIm«-¡Â slÂ-¯v C³-ks-v ]-Îs- d Ø-ewam-än tIm-´-°¬: \-K-c-k-` sl¬Øv C≥-sk-s]-Œ-¿ Sn sI taml-\-s\ Kp-cp-hm-bq-cn-te-°v ÿ-ew am-‰n D-Ø-c-hn-d-ßn. ]I-cw Kp-cp-hm-bq-cn-se sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ l-cn-Zm-kv tIm-´-°-en-¬ Nm¿-s÷-Sp-°pw. A-®-S-° \-S-]-Sn t\-cn-´ F®v.s-- F-°v \-K-c-k-` sk-{I-´-dn c-≠m-gv-®-tØ-°v \n¿-_-‘n-X A-h-[n \¬-In-bn-cn-°p-I-bmWv\ .--- -K-c-k-`-bn-se B-tcm-Ky-hIp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ 13 Hm-fw ^-b-ep-Iƒ kq-£n-°m-Ø-Xn\p sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿s°-Xn-tc A-°u-≠v-kv hn-`mKw \-K-c-k-` sk-{I-´-dn-°v dnt]m¿-´p \¬-In-bn-cp-∂p

ssa-em-Sn am-en-\y hn-j-bØn¬ am-[y-a-߃-°p ap-ºn¬ A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w \-S-Øn-bXn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-c-k-` A-[nIr-X-cpw sl¬-Øv C-≥-kv-s]Œ-¿-s°-Xn-sc Xn-cn-™n-cp-∂p. \-K-c-k-` `m-c-hm-ln-I-fp-am-bp≈ A-`n-{]m-b-`n-∂-X-sb Xp-S¿∂v \o-≠ A-h-[n-sb-Sp-Øn-cp∂ F-®v.s-- F Hm-^nkn¬ Xn-cns®-Øn-b D-S-s\-bm-Wp \n¿-_‘n-X A-h-[n \¬-In-b-Xv. Xp-S¿-∂v \-K-c-k-` `m-c-hmln-Iƒ ]p-Xn-b sl¬-Øv C≥kv-s]-Œ¿-°m-bn Xn-c-°n-´ At\z-j-W-Øn-em-bn-cp-∂p.---]p-Xnb F-®v.s-- F H-cm-gv-®-°-Iw tIm´-°-en¬ Nm¿-s÷-Sp-°p-sa-∂v

F-S-∏mƒ: X-I¿-®m `o-j-Wn-bnem-b F-S-∏m-ƒ hn-t√-Pv Hm-^nkn-\v im-]-tam-£w. tIm¨-{Io‰n-\n-S-bn-eq-sS a-g-sh-≈w H-en®n-d-ßn ^-b-ep-Iƒ \-in-°p-∂Xpw Hm-^n-kn-\-I-Øv a-g-sh≈w sI-´n-\n¬-°p-∂-Xpw tXP-kv t\-ctØ hm¿-Ø \¬-Inbn-cp-∂p.

cy a-sÆ-Æ I-º-\n-Iƒ-°v Iq´p \n¬-°p-I-bm-Wv. C-Xp-aq-ew h-en-b kw-Jy sIm-Sp-Øv a’y sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v a-sÆÆ hm-ßn-t°-≠n h-cpw. C-Xv a-’y-sXm-gn-em-fn taJ-e-sb sXm-gn¬ \-jv-S-s∏-Sp∂ A-h-ÿ-bp-≠m-°pw. C-Xv ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v A-Sn-b¥n-c ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa∂pw F sI P-∫m¿ B-h-iys∏-´p.

C-∂-se s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip∏p-tZym-K-ÿ¿ Hm-^n-kv k-μ¿in-®v Hm-^n-kn-s‚ tim-Nym-hÿ t\-cn¬-°-≠v A-Sn-b-¥n-c A-‰-°p-‰-∏-Wn-°m-bn \m-ep-e£w A-\p-h-Zn-®p. A-‰-°p-‰-∏Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn Hm^n-kv Xm¬-°m-en-I-am-bn a-t‰sX-¶n-epw sI-´n-S-Øn-te-bv-°p

am-‰p-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Bcw-`n-°m-\pw hn-t√-Pv Hm-^n-k¿°v A-[n-Ir-X¿ \n¿-Z-iw \¬In. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ F-S∏ - mƒ {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v A-t]-£ \-¬I - n-bn-´p-≠v. {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ A-[o\-Xb - n-ep-≈ sXm-´S- p-Ø sI-´n-SØn¬ Xm¬-°m-en-Ia - m-bn hn-t√-

Øm-Wv C-cp-h-i-hp-ap-≈ hym]m-cn-Iƒ-°pw Im¬-\-S-bm-{XnI¿-°pw Zp-cn-Xw k-Ωm-\n-®v h≥ Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-´n-´p-f-f-Xv.a-g-°m-e-am-b-tXm-sS Cu Ipgn-I-fn¬ sh-≈-hpw am-en-\yhpw sI-´n \n-¬-°p-I-bpw C-Xneq-sS hm-l-\-߃ I-S-∂p-t]mIp-tºmƒ Im¬-\-S-bm-{X-°m¿°-cp-sS i-co-c-ß-fn-te-bv-°pw sXm-´-Sp-Ø I-S-I-fn-te-°pw sh≈w sX-dn-°p-∂-Xpw ]-Xn-hmWv. A-Sp-Ø Zn-h-kw h-sc Ip-‰n∏p-dw {Km-a-∏-©m-b-Øm-^n-kns‚ sXm-´p Xm-sg-bm-bn-cp-∂p

_-kv Ãm‚ v tdm-Uv. H-cp-am-kw ap-ºm-Wv Hm-^n-kv C-hn-sS \n∂pw kn-hn¬ kvv-t‰-j-\n-te-°p am-‰n-b-Xv. X-I¿-∂p-In-S-°p-∂ tdm-Uv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øn KXm-K-X-tbm-Ky-am-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v hn-hn-[ _-lp-P-\kw-L-S-\-Iƒ {Km-a-∏-©m-bØv A-[n-Ir-X¿-°pw s]m-Xp-acm-a-Øv h-Ip-∏n-\pw \n-th-Z-\߃ \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw _‘-s∏-´ A-[n-Ir-X¿ B-cpw Xs∂ Xn-cn-™p-t\m-°m-Ø ÿnXn-bm-Wp-≈-Xv.-

hnZym-`ymk Im-w]-bn³ Xp-S-§n s]-cn-¥¬-a-Æ: hy-‡n-X-z-hnIm-k-Øn-\pw [m¿-Ωn-I t_m[-Øn-\pw a-X-hn-Z-ym-`-ym-kw A\n-hm-c-y-am-sW-∂v ]m-W-°m-Sv km-_n-J-en in-lm-_v X-߃. a-X-hn-Z-y-bn-eq-sS D-b-c-ß-fn-te°v F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn k-akv-X tI-c-f kp-∂n _m-e-th-Znbp-sS hn-Z-ym-`-ym-k Imw]-bn≥ kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w A-

ßm-Sn-∏p-dw Fw Fw a-Zv-d-kbn¬ \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. k-a-kv-X ap-_-√nKv F sI B-en-∏-d-ºv A-≤-y-£X h-ln-®p. Im-w]-bn-t\m-S-\p_-‘n-®v {]-th-i-t\m-’-hw, Kp-cp-kv-ar-Xn, {]-Xn-`-]p-c-kv-°mcw, ]mT-]p-kv-X-I hn-X-c-Ww {]ta-b-{]-`m-j-Ww F-∂n-h \-S°p-w.

Npcp¡¯nÂ

–p¬-Jm-Z¿ A-[y-£X - h - l - n®p. A-en A-bn-\n-t®mSv, j-^o-Jv apØq¿, hn hn d-^oJv, A-–p√°p´n, Icow B-et- ¶m-Sv kw-kmcn-®p.

\-K-c-k-` sk-{I-´-dn F kn Ipcym-t°m-kv tX-P-kn-t\m-Sv ]-d™p.---

e-l-cn DÂ-¸¶-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn h-fm-t©-cn: C-cn-ºn-fn-bw Aßm-Sn-bn-se I-S-bn¬ \n-∂pw \n-tcm-[n-X lm≥-kv D¬-]-∂߃ h-fm-t©-cn F-kv.-sF. F≥ kn tam-l-\-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-f-f kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. kw-`-hp-am-bn _-‘-s∏-´v C-cnºn-fn-bw tNm-gn-bm-c-Øv A-_vZp(69) hn-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-bm-sf ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´p.

hn-tÃPv Hm-^n-kv A-ä-Ip-ä-¸-Wn-¡v \m-epe-£w A-\p-h-Zn-¨p

a-Âky-s¯m-gn-em-fn-If- p-sS a-s®-® s]À-an-äv ØnXn Xp-Sc- Wsa¶v s]m-∂m-\n-: a-’y-sXm-gn-em-fnIƒ-°v tI-{μ k¿-°m-cpw, kwÿm-\ k¿-°m-cpw \¬-In hcp-∂ a-sÆ-Æ s]¿-an-‰v \n-e-hnep-≈ kw-hn-[m-\w Xp-S-c-W-sa∂v a-’y-sXm-gn-em-fn s^-Utd-j≥ (F.sF.-Sn.-bp.kn) tZio-b J-Pm-©n F sI P-∫m¿ B-h-iy-s∏-´p. C-t∏mƒ \n-e-hn-¬ ]-Xn-\mbn-c-I-W-°n-\v s]¿-an-‰p-I-fmWv a-’y-sXm-gn-em-fn- D-]-t`m-

Ip-‰n-∏p-dw: bm-{X-°m-cp-sS \-Spshm-Sn-°pw hn-[w X-I¿-∂-Sn™v Ip-f-am-bn In-S-°p-∂ Ip-‰n∏p-dw _-kv Ãm‚ v tdm-Un-s\ A-[n-Ir-X¿ I-søm-gn-bp-∂p. tdm-Un¬ h≥ K¿-Ø-߃ cq-]s∏-´v _-kp-Iƒ A-S-°-ap-≈ hm-l-\-߃ a-e-I-b-dn-bn-d-ßp∂-t]m-se-bm-Wv kv-‰m‚n-seØp-∂-Xv. Xn-cq¿ tdm-Un¬-\n-∂pw Bcw-`n-°p-∂ _-kv kv-‰m‚ v ss_∏m-kv tdm-Uv A-c-In-tem-ao-‰-dn\p Xm-sg-bm-Wp \o-fw. Cu tdmUv _-kv kv-‰m‚n¬ F-Øp-∂n-S-

]n.-F-kv.-Fw.-H. {]iv\w: {Xn-I-£n NÀ-¨-bn-epw Xo-cp-am-\-am-bn-Ã

Xn-cq-c-ßm-Sn: ]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pn-se Fw.-F-kv.-F-^v-˛ {]n≥- k n- ∏ mƒ- X¿- ° w Xo¿°m≥ {Xn-I-£n N¿-® \-S-s∂¶n-epw Xo-cp-am-\-am-bn-√. Fw.F- k v . - F - ^ n- s \ {]- X n- \ n- [ o- I cn- ® v hn F h- l m- _ pw ]n sI N-ß-cw-Ip-fw: ss]-°-˛2013 C¿-jm-Zpw Fw sI _m-h, kn s]-cp-º-S-∏v tªm-°v-X-e a¬-k- F-®v a-lv -aq-Zv lm-Pn, ]n Fw F c-߃ B-K-kv-Xv 31, sk-]v-Xw- k- e mw F- ∂ n- h ¿ am- t \- P v _¿ H-∂v Xn-b-Xn-I-fn¬ aq-°p- sa‚ v {]-Xn-\n-[n-I-fm-bn {]n≥X-e ]n.-kn.-F≥.-Pn.-F-®v.-F-kv.- kn- ∏ mƒ Fw lm- d p- W p- a m- b n F-kv {Ku-≠n¬ \-S-°pw. \N¿-® \-S-Øn. ∂w-ap-°v ]-©m-Øn-se ¢-_pap≥- \ n- e - ] m- S p- I - f n¬- \ nIƒ, Im-bn-I Xm-c-߃ 21\v ∂pw C- c p- I q- ´ - c pw hn- ´ p- h o- g v - N A-©v a-Wn-°v ap-ºm-bn F≥{Sn-Iƒ ]-©m-b-Øv Hm-^nkn¬ F-Øn-°-Ww. hn-h-c߃-°v ]-©m-b-Øv Hm-^n-kpam-bn _-‘-s∏-Sp-I. Ip-‰n-∏p-dw: K-h.l-b¿ skXn-cq¿: tZ-io-b-]m-X 17 ¬ \-cn- °≥U-dn kv-Iq-fn¬ h¿-j-ß∏-d-ºv ap-X¬ N-{a-h-´w h-sc \- fm-bn \n-e-\n-∂n-cp-∂ jn-^v-‰v ho-I-c-W {]-hr-Øn \-S-°p-∂- k-{º-Zm-bw A-h-km-\n-∏n-®v apgp-h≥ ka-bw ]T-\w B-cwXn-\m¬ 24 ap-X¬ {]-hr-Øn `n®p. kv-Iq-fn-se l-b¿ skXo-cp-∂-Xv h-sc K-Xm-K-Xw \nhn-`m-K-Øn-\m-bn tcm-[n-®p. hm-l-\-߃ N-{a-h- °≥U-dn ]pXnb sI´ nS w \n¿-am-Ww ]q¿´w-˛-F-S-∏mƒ tdm-Uv, \-cn-∏-d-ºv˛-t]m-Ø-\q¿ tdm-Uv, \-cn-∏-d-ºv- Øo-I-cn-®-tXm-sS-bm-Wv ÿ-e˛-X-h-\q¿ tdm-Uv h-gn t]m-I-W- ]-cn-an-Xn sIm-≠v _p-≤-n-ap-´n-bncp-∂ kv-Iq-fn-\v B-izm-k-amsa-∂v F-Iv-kn-Iq-´o-hv F-©nbXv. \o-b¿ A-dn-bn-®p. ¢m-kv ka-bw ]-Øp ap-X¬ \m-ep-h-sc-bm-°n-s°m-≠p-≈ Hu-tZymKn-I {]-Jym]-\w Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v kp-ld a-ºm-Sv \n¿-h-ln®p. Pn√m ]©m-b-Øw-Kw sI Fw A-–p¬ s]m-∂m-\n-: N-¥-∏-Sn Hm-t´m ss{U-th-gvk - v Nm-cn-‰_ - nƒ skmssk-‰n-bpw, ap-∏Ø - n-c≠ - mw hm¿Uv Ip-Spw-_{- io-bpw N-¥∏ - S- n lm∏n Sq-Øv sU‚¬ ¢n-\n-°pw kwbp-‡a - m-bn sa-Un-°¬ sU‚¬ Iym-w]v \-S-Øn. s]m-∂m-\n Xmeq-°v K-h. tlm-kv] - n-‰¬ kq-{]≠v tUm. ]n sI B-i D-ZL v- mS-\w sN-bX v- p. Iu¨-kn-e¿ hn ssj-e-P A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. ^-ke - p d-“m≥, tUm. \an-X, sI jm-\h - m-kv, hn sskXv ap-lΩ - Z- v X-߃, F ]n sI \-kd - p- kw-km-cn®p. ]pØ-\-ØmWn: X-e-°-S-Øqcn-se ho-´n¬-\n∂pw I-cn-aq¿Js\ ]n-Sn-IqSn. X-e-°-S-Øq¿ tNm-e-∏p-dw ]n-em-tØm-´Ø - n¬ lw-k-bp-sS ho-´n¬-\n-∂m-Wv C∂-se aq¿J-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Xn-cq-cn¬-\n-s∂-Øn-b ]m-ºp ]nSp-Ø-°m-c≥ lw-k-bm-Wv ]mºn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.]m-ºn-\v F´Sn-tbm-fw \o-fw-hc - pw.

3

X-IÀ-¶S- n-ªv Ip-än-¸p-dw _-ÊÌ v m³Uv tdm-Uv

„ae∏pdw Pn√m-]-©mbØv

F-S-∏mƒ: tlm-∏v Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-e∏p-dw, ]m-e-°m-Sv, Xr-iq¿ Pn-√bn-se ap-®p-≠v ap-dn-b-Æ-°v tcm-Kn-Iƒ-°m-bn k¿-P-dn Iymw-]v \-S-Øp-∂p. 25\v F-S∏m-fn¬ \-S-°p-∂ Iymw-]n¬ Xn-c-s™-Sp-°p-s∏-Sp-∂-h-sc ae-¶-c sk‚ v tXm-a-kv B-ip-]{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-bn kuP-\y-am-bn i-kv-{X-{In-b sN-bvXp-sIm-Sp-°pw. Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 04942685224, 9745770666 _-‘s∏-S-Ww.

kozhikode/MLR

Pv Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p-∂X - n-\v A-\p-a-Xn tX-Sn-bm-Wv- ]-©m-bØv I-Øv \¬-In-bn-´p-≈X - v. \n-ehn-se hn-t√-Pv Hm-^n-kv sI-´n-SØn-\p ap-If - n¬ jo-‰v hn-cn-®p a-gsh-≈w H-gn-hm-°m-\pw Hm-^n-kn\-IØ - v ssS¬-kv hn-cn-®p \-ho-Ic-W {]-hr-Øn \-S-Øm-\p-am-Wv ^-≠v D-]t- bm-Kn-°p-I.

tZio-b-]mX ]p-Ø-\-Øm-Wn Np¶-Øv H-cm-fp-sS a-c-WØn-\n-S-bm-°n-b Sn∏¿-tem-dnbpw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b A-]-I-Sw

Pn-Ãm k-t½-f-\w

\n-e-ºq¿: sI.F-kv.B¿.Sn.C.F. Pn-√m k-tΩ-f-\w \n-eºq-cn¬ ap≥ Fw.F¬.F. sI sI Zn-hm-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-tKm-f-h¬-°-c-W \-S-]-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bp-≈ B-Lm-X-am-Wv sI.F-kv.B¿.Sn.kn. A-S-°-ap-≈ s]m-Xp ta-J-em ÿm-]-\-߃-°p kw-`-hn-®n-cn-°p-∂-sX-∂pw Ct∏m-ƒ \-S-Øp-∂ ]-cn-lm-c-\-S-]-Sn-Iƒ A-{]-k-‡-am-sW∂pw Zn-hm-I-c≥ ]-d-™p. kn.sF.Sn.bp. Pn-√m P-\. sk-{I-´-dn tPm¿-Pv sI B‚Wn A-[y-£-X-h-ln-®p. sI.F-kv.B¿.Sn.kn. U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uw-Kw hn F I-cow ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. sF.F≥.Sn.bp.kn. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI kn I-cow au-e-hn, sI.F-kv.B¿.Sn.C.F. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn sI l-cnIr-jv-W≥, s]m-∂m-\n {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-k¿ ap-l-Ω-Zen ]p-em-°-¬, Ip-™p-´n ]-t\m-e≥ kw-km-cn-®p.

F.sI.Sn.F. I¬-h³-j³

a-e-∏p-dw: Bƒ tI-c-f ssS-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩ-f-\ dn-hyp I¨-h≥-j≥ a-e-∏p-dw ap-\n-kn∏¬ _-kv-Ãm‚ v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-knU‚ v sI am-\p-Ip-´≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-knU‚ v ]n Un k-Æn-bp-sS A-[y-£-X- h-ln-®p. kw-ÿm-\ JPm-©n Fw Un sk-_m-Ãy≥, Pn-√m sk-{I-´-dn ]n sI a-Wn, Pn-√m J-Pm-©n sI ]n kp-μ-c≥, Pn-√m tPm.sk-{I-´-dn-am-cmb sI ]n cm-P≥, F Zm-k≥, sI A-_p, ]n sI kp-Ip-amc≥, F iym-a-f, ]n h-k-¥, _-Z-dp-∂n-k kw-km-cn-®p.

Iu-Xp-Iw hnÚm-t\m-Âk-hw

Xn-cq¿: A-dnhv, A-\p-`hw, B-kzmZ-\w F-∂ {]-ta-b-Øn¬ Pn√-bn-se 140 tI-{μ-ß-fn¬ Fw.F-kv.Fw _m-e-th-Zn IuXp-Iw hn⁄m-t\m’-hw \-S∂p. ]-d-h-Æ Pn.Fw.bp.]n kvIq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® Pn√m-X-e D-Zv-LmS\w sF.F-kv.Fw kwÿm-\ sk-{I´-dn sI Fw A-–p¬-Jm-Z¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Iu-Xp-Iw hn⁄m-t\m¬k-hw I¨-ho-\¿ kn Fw A-–p¬-Jm-en-°v A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n A-–p¬ Peo¬, \-bow, X≥-ko¿, Pw-jo¿ Iq-´m-bn bm-kn≥ j-co^v, k-^o¿ d-lv-am≥, kn Fw B-Zn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

dneo-^v hn-XcWw

]pXp-s]m-∂m\n: F-kv.U -- n.--]n.--sF dn-eo-^n-s‚ `m-K-am-bn \n¿-[-\ Ip-Spw-_-߃-°p- dn-eo-^v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. afi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v A-–p¬ ^-Øm-lv s]m-∂m-\n, A-Iv-_¿ ap-°m-Sn, sI A-jv-d-^v kw-km-cn-®p.

Ir-jv-W-]n-Å Zn-\w

s]m-∂m-\n: s]m-∂m-\n kn.-]n.sF-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ir-jv-W-]n-≈ Zn-\w B-N-cn-®p. a-c-°-S-hn¬ \-S-∂ Zn-\m-N-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn c-‡-km-£n a-Wv-U-]-Øn¬ F sI P∫m¿ ]-Xm-I D-b¿-Øn. Fw lp-ssk-\m¿, A-kv-I¿, D-ss_Zv, A-ssk-\m¿, lw-k-Ip-´n F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

t^m-t«m-{K^n aÂkcw F-S-∏mƒ: temI t^m-t´m-{Km-^n Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v X-h-\q¿ sF-Un-b¬ C‚¿-\m-j-W¬ C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm-^v F-Pyp-t°-j≥ Imw-]-kn-se A-d-_n-Iv hn-`m-Kw t^m-t´m-{Km-^n a¬k-cw kw-LSn-∏n®p. A-°m-Z-an-Iv U-b-d-Iv-S¿ sI F a-Po-Zv A-[y-£-X-h-ln®p. D-a¿ ]p-\-Øn¬ lp-ssk≥ tN-I-∂q¿, hn sam-bvXp, jm-P-lm≥, kv-Iqƒ eo-U¿ dm-jn-Zv k-am≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-08-21  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-08-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you