Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/Ml

FÂ.-Un.-F-^v. Pn-Ãm {]-N-mc-W Pm-Y Xp-S-§n

hntij§Ä

ssa-em-©n s^-Ìv

a-e∏ - p-dw: s]-cp-∂mƒ B-tLmj-Øn-s‚ `m-Ka - m-bn tIm-´° - p∂v, ]-Sn-™m-td-°c - _o-®v, Ip-‰n∏p-dw \n-ft- bm-cw ]m¿-°v F-∂nhn-Sß - f - n¬ Un.-Sn.-]n.-kn. ssa-em©n s^-Ãv \-SØ - pw. ]-Sn-™mtd-°c - _o-®n¬ 9\v D-®b - ° v- v c≠n-\pw \n-ft- bm-cw ]m¿-°n¬ 10\v cm-hn-se 10\pw tIm-´° - p∂n¬ 11\v ssh-Io-´v aq-∂n-\p-amWv a-¬k-cw. t^m¨:\n-ft- bmcw ]m¿-°v 8086068014, ]-Sn-™mtd-°c - _o-®v 9961982188, tIm-´°p-∂v 8086068001.-

Pn-Ãm j-«n _m-Uv-anâ³ Nmw-]y³-jn-¸v 15 ap-X a-e∏ - p-dw: Pn-√m j-´n¬ _m-Uvan‚≥ A-tkm-kn-tb-js - ‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ A-≠¿ 17, 19 t_m-bvk - v B‚ v tK-ƒk - v, sh-‰d≥-kv Pn-√m Nmw-]y≥-jn-∏v 15, 16 Xn-øXn-If - n¬ a-t©-cn _-©vam¿-°v C‚¿-\m-j\ - ¬ kvI - qfn¬ h-®pw ko-\n-b¿ am-tÃ-gvkv hn-`m-Kß - ƒ 17, 18 Xn-øX - n-Ifn¬ a-e∏ - p-dw C-μn-c {]n-b Z¿in-\n C≥-tUm¿ tÃUn-bØ - nepw \-SØ - pw. 17, 19 h-b - v F∂n-hb - n¬ Xm-sg-bp-≈h - ¿-°v Pq-\n-b¿ hn-`m-KØ - n-epw ko-\nb¿ ]p-cp-j h-\n-X hn-`m-KØ - nepw sh-‰d - ≥-kv, am-tÃ-gvk - v F∂n-hb - n-epw knw-Knƒ-kv, U_nƒ-kv a¬-kc - ß - ƒ D-≠m-bncn-°pw. ]p-cp-j h-\n-X hn-`m-KØn¬ C‚¿ ¢-∫v a¬-kc - h - pw D-≠m-bn-cn-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏c - y-ap-≈h - ¿ Pn-√m Atkm-kn-tb-j\ - n¬ A-^n-en-tb‰v sN-bvX - kz-¥w ÿm-]\ - w aptJ-\ 12\p apºm-bpw ]p-Xn-bXmn A-^n-en-tb-‰v sN-øm≥ Xm¬-∏c - y-ap-≈ ÿm-]\ - ß - ƒ 10\v ap-ºm-bpw _n-]n≥ i-¶¿, sk-{I-´d - n, Pn-√m _m-Uva - n‚≥ j-´n¬ A-tkm-kn-tb-j≥, kvt]m¿-Svk - v {]-tam-j≥ A-°m-Uan, \n-b¿ K-h.-t_m-bvk - v kvIqƒ {Ku-≠v C≥-Uk - v{- Sn-b¬ F-tÃ-‰v tdm-Uv, a-t©-cn hn-emk-Øn¬ A-t]-£ \¬-IW - w.

td-j³ sam-¯hn-X-c-W tI-{µw B-cw-`n-¡mw

Xn-cq¿: Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^nkv ]-cn-[n-bn¬ Xn-cq¿ \-Kc - k - ` - bn¬ 8,10,11,12,13,18,19 hm¿-Up-Ifn-sem-∂n¬ td-j≥ sam-Øh - nX-cW - tI-{μw B-cw-`n-°m≥ Xm-¬∏-cy-ap-≈ hy-‡n-If - n¬ \n-∂pw k-lI - c - W - kw-Lß - fn¬ \n-∂p A-t]-££-Wn-®p. ]q-cn-∏n-® A-t]-£ 20 \-Iw Pn√m I-eI - vS- ¿-t°m Pn-√m kssπ Hm-^nk¿-t°m \¬-IWw. Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ Pn√m k-ssπ H-^nkn¬ e-`n-°pw.--

a-e-bm-f kÀ-h-I-em-im-e A-[ym-]-I CâÀ-hyq

Xn-cq-cn¬ \-S-∂ Fw ]n A-–p-k-a-Zv -a-Zm-\n-bp-sS {]-hm-N-I {]-Io¿-Ø-\ {]-`m-j-Ww

X-WÂ-¡q-«v-: ]-cn-io-e-\w \Â-In a-e∏ - p-dw: X-W¬-°q-´v- dn-tkm-gvkv t]-gvk - ≥-kn-\p-≈ ]-cn-io-e\w Pn-√m ]-©m-bØ - v lm-fn¬ ]n D-ss_-Zp-√ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v kp-ld - a-ºm-Sv A-[y-£X h-ln-®p. Pn-√-bn-se hn-Zym-e-b-

ß-fn¬ km-aq-ln-I {]-Xn-_≤ - X - bp-≈ hn-Zym¿-Yn k-aq-ls - Ø hf¿-Øn-sb-Sp-°p-∂X - n-\v Pn-√m ]©m-bØ - v \-S∏ - m-°p-∂ ]-≤X - nbm-Wv X-W¬-°q-´v.Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv {]kn-U‚ v ]n sI Ip-™p, Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b

hn kp-[m-Ic - ≥, k-°o-\ ]p¬∏m-S≥, Sn h-\P - , X-W¬-°q-´v sNb¿-am≥ D-Ω¿ A-d° - ¬, P-\d - ¬ I¨-ho-\¿ tPm-jn tPm-k^ - v, hnP-bt- `-cn tIm-˛HmUn-t\-‰¿ ]n keow ]-s¶-Sp-Øp. tIm-gn-t°m-Sv tem tIm-fP - v {]-^k - ¿ ]n sI A\o-kv ¢m-sk-Sp-Øp.

s]m-∂m-\n: F¬.-Un.-F-^v. Pn√m {]-Nm-c-W-Pm-Y- Xp-S-ßn. tkm-fm¿ hn-hm-Z-Øn¬ A-Is∏-´ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm-≠n cm-Pn-h-bv°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v 12\v B-cw-`n-°p-∂ A-\n-›nX-Im-e sk-{It-´-dn-b-‰v h-f-b¬ k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv PmY Pn-√-bn¬ aq-∂v Zn-h-kw {]-Nmc-Ww \-S-Øp-∂-Xv.s]m-∂m-\n sI sI PMv-j\n¬ kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw hn hn Z-£nWm-aq¿-Øn-bm-Wv Pn-√m {]-Nmc-W Pm-Y D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-XXv.-tkm-fm¿ hn-j-b-Øn¬ apJy-a-{¥n Xp-S¿-®-bm-bn I-≈w ]-d-™-Xv ssl-°-am‚n-\v t]mepw t_m-[y-s∏-s´-∂pw A-t±l-Øn-\v cm-Pnh-bv°p-I-b-√msX th-sd am¿-§-an-s√-∂pw Z£n-Wm-aq¿-Øn ]-d-™p.kn.]n.Fw. Pn-√m-sk-{I-´-dn ]n ]n hm-kp-tZ-h≥ A[y-£-X h-ln-®p.-kn. ]n. sF. Pn-√m sk{I-´-dn ]n ]n kp-\o¿, ]n {io-cma-Ir-jv-W-≥ Fw.-F¬.-F, PmYm eo-U¿ B-en-kv am-Xyp, F≥.-kn.-]n. Pn-√m {]-kn-U‚ v in-h-i-¶-c≥, ap-l-Ω-Zv-jm, ImSm-ºp-g tam-l-\≥, hn Sn t__n kw-km-cn-®p.

_m-¦v \-nb-a-\w: F-gp-¯p]-co-£ ssl-t¡m-S-Xn X-S-ªp tN-fm-cn: tX-™n-∏-ew k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶n-te-°v C∂-se \-S-Øm-\n-cp-∂ F-gp-Øp -]-co-£ ssl-t°m-S-Xn X-S™p. -]-Øv ap-X¬ ap-∏-Xv- h-sc Poh-\-°m-cp-≈ k¿-ho-kv k-l-Ic-W ÿm-]-\-Øn¬ H-cmƒ hnI- e mw- K - \ m- b n- c n- ° - W - s a- ∂ k¿-ho-kv k-l-I-c-W \n-b-aw ]m-en-°m-sX-bpw A-gn-a-Xn-bneq-sS \n-b-a-\w \-S-Øm≥ {i-aw\-S-Øp-∂-Xp-am-bn Im-Wn-®v tIm¨-{K- n-se H-cp-hn-`m-Khpw {]-Xn-]-£-hpw tN¿-∂m-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂ptÃk-ºm-Zn-®-Xv.-hn-I-emw-K k-an-Xn-

bpw H-∏-ap-≠v. C-tXm-sS h¿-jß-fm-bn \n-e-\n¬-°p-∂ tX™n-∏-ew _m-¶v \n-b-a-\-X¿°w ho-≠pw Ip-cp-°n-em-bn. 2-- 010¬ t\m-´n-^n-t°-j≥ 

∂p C-∂-se \-S-tØ-≠n-bn-cp∂-Xv. bp.--Un.F-^v. \n-b-{¥-WØn-ep-≈ _m-¶v `-c-W k-an-Xnbn¬ H-gn-hp-≈ \m-ev- X-kv-Xn-IIƒ tIm¨-{K-kpw,eo-Kpw ]-¶n-

hn-I-emw-K kw-h-c-Ww ]m-en-¨n-sÃ-¶v

£-Wn-®-Xp-k-cn-®v D-tZm-Km¿-YnIƒ-°v I-Ø-b-s®-¶n-epw ]-co£- am-‰n-h-®n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv 2012¬ ho-≠pw A-t]-£ £Wn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. aq-∂v- ]yq-¨ H-cp- sk-bn¬-kvam-≥ X-kv-Xn-I-I-fn-te-°m-Wv \n-b-a-\w \-S-tØ-≠-Xv. C-Xn-\p≈ F-gp-Øv ]-co-£-bm-bn-cp-

s´-Sp-Ø-Xm-bpw B-tcm-]-W-ap≠v. tIm¨-{K- n-se {Kq-∏v-X¿°-am-Wv _m-¶v \n-b-a-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´- {]-iv-\-Øn¬ {]-Xn^-en-°p-∂-Xv.C -- -Xn-s‚ `m-K-ambn tI¨-{K-kv Hu-tZym-Kn-I- t\Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc I¿-j-ItIm¨-{K-kv tX-™n-∏-ew a-

5 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

km

kIm-¯v

-aqln-I\o-Xn \-S-∏m-°m\pw \n-e- ti-jw _m-°n h-cp-∂-Xn-\m-Wv k-Im-Øv _m\n¿-Øm-\p-am-bn F√m Im-e-ß- [-I-am-hp-∂-sX-∂ hm-Zw _-e-lo-\-am-bn Imfnepw k-aq-l-ß-fnepw {k-„m-hv \n¿-_-‘- Wmw. am°n-b kw-hn-[m-\-am-Wv kImØv. k-ºI-®-hSw, hy-h-km-bw, hm-S-I F-∂n-h-bvØn-s‚ h-f¿-®bpw h¿-[-\bpw °v A-‰m-Zm-b-Øn-s‚ 10 i-X-amssI-Im-cy-I¿-Øm-°ƒ-°-\p-k\w kIm-Øv sIm-Sp-t°-≠cn-®p hy-Xy-kv-X-amhpw. ssZ-h XmWv. ap-X¬ap-S°pw h-cp-am-\\n¿-Wn-Xam-b Cu A-\n-hm-cy-XØn¬-\n-∂v ap-X-¬-ap-S-°n-te-°v bp-sS ^-e-am-bn k-aq-l-Øn¬ kIq-´n-bXpw tN¿-Øp-≈-Xns‚ 2.5 º-∂cpw Z-cn-{Z-cp-ap-≠m-hpw. Z-cn-{Zi-X-am-\w k-Im-Øv I-W-°m-°pcm-bn-t∏m-hp-∂-h-cp-sS \n-e-\n¬∂ co-Xnbpw kzo-I-cn-°m-hp-∂∏n- \ m- h - i y- a m- h p- ∂ - h n- ` - h - ß ƒ Xm-Wv. F-∂m¬, A-‰m-Zm-b-ØnA-h¿-°v e-`y-am-°p-∂-Xn-\p-≈ s‚ 10 i-X-am-\w sIm-Sp-°p-∂-Xmkm-aq-ln-I kw-hn-[m-\amWv kWv ku-I-cyw. dn-b¬ F-tÃ-‰v taIm-Øv. km-ºØn-I h-f¿-®-bpJ-e-bn¬ `q-anbpw a‰pw I-®-h-SsS H-cp \n-›n-Xhn-ln-Xw k-º-∂Øn-\p hm-ßn-bn´-Xv hn¬-°p-∂ cn¬ -\n-s∂-Sp-Øv km-º-Øn-I-am- tUm. F sF dlva-Øp√ k-ab-Øv h¿-[n-®pIn-´nb kwbn X-f¿∂p-t]m-b-h¿-°n-S-bn¬ Jy-bp-sS ]-Øp i-X-am-\w k-Imhn-Xc-Ww sN-øp-∂ ]-≤-Xn. Øm-bn sIm-Sp-°Ww. A-s√-¶n¬ sam-Øw h-f¿-®m£-a-X-bp-≈ k-º-Øn\pw h-cp-am- kw-Jy-bn¬-\n-∂v t{_m-°-td-Pv, c-Pn-kv-t{S\-Øn\pw \n-›n-X-am-b \n-c-°n¬ k-Im-Øv j≥ Xp-Sßn-b sN-e-hp-Iƒ I-gn-®p-≈-Xns‚ _m[y-X Hmtcm hy-‡n°p-ap≠v. C-Xv kw-`-cn- 2.5 i-X-am-\w \¬IWw. ®p b-Ym¿-Y A-h-Im-inI-sf I-s≠Øn- hnXk-Im-Øv \n¿-_-‘ _m-[y-X-bm-hp-∂-XnWw sN-tø≠-Xv Ckvem-anI `-c-W-Iq-S-_m- \v H-cp an-\n-aw ]-cn-[n-bp-≠v. 40 B-Sp-I-fp-sS [y-X-bmWv. `-c-W-IqSw Cu _m[y-X \n¿-h- hn-e Cu ]-cn-[n-bm-bn C-∂p Im-Wm-hp-∂ln-°m-\n√m-ØnS-Øv a-l√p-I-ƒ \n¿-h- XmWv. C-Xn-s\ km-t¶-Xn-I-am-bn \n-km_v ln°Ww. F-∂p hn-fn-°p∂p. H-cp h¿j-sØ h-cp-ami-ºfw, thX-\w XpS-ßn im-co-cn-Itam \tam k-ºtØm Cu ]-cn-[n-bn-se-Øm-Ø_p-≤n]-ctam B-b A-[zm-\-Øn¬ -\n-∂p-≈- h¿ Z-cn-{Z-cmWv. Ir-jn-h-cp-am-\-Øn-\p e-`n-® h-cp-am\w, \n-t£-]-am-bn ssI-bn-cn-∏p-≈ hnf-hv F-{X-bm-bmepw AXns‚ 10 i-X-am\w kº-Øv F-∂n-h-bv°v 2.5 i-X-am-\-w kIm-Øv hn-f-sh-Sp-°p-∂ A-∂pX-s∂ sIm-Sp-°-Ww. \¬-IWw. am-km¥w 2.5 i-X-am-\w sIm-Sp- Cu Im-e-Øv F√mw ]-W-am-bn am-‰n IWØp _m-°n 97.5 i-X-am-\hpw kz-¥-am-h-iy- °pIq-´n hm¿jn-I k-Im-Øv dn-t´¨ X-øm-dm߃-°p sN-e-h-gn-°m-hp-∂-XmWv. Im¿jn-I °p∂-Xv ku-I-cy-am-bn-cn-°pw. H-cp h¿-jhn-fIƒ-°v h-f-an-Sp-Ibpw \-\-bv-°p-Ibpw h- Øn¬ ]e-X-h-W-I-fmbpw _m-[yX sIm-Spgn IqSn-b sN-e-hp-≈-h-bv-°v A-©p i-X-am- Øp Xo¿-°m-hp-∂-Xm-Wv. \hpw A√m-Ø-h-bv-°v 10 i-X-am-\hpw k-ImC-{]-Im-cw k-Im-Øv I-W-°p-Iq-´n ]n-cnØv \¬-IWw. h-≈n-I-fm-bn ]-S¿-Øn-bp-≠m- s®-Sp-°p-∂-Xn-\p a-l√p-I-fp-sS kw-bp-‡ °p-∂-h A-S-°-ap-≈ F√m-bn-\w Im¿jn-I ÿn-Xn-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ tIm-Sn-°-Whn-`-h-߃-°pw k-Im-Øv \¬-IWw. °n-\p h-cp-∂ kw-Jy kz-cq-]n-°m\pw X-f¿hn-f-sh-Sp-°p-∂ Znh-kw X-s∂ \¬-Im≥ ∂pt]m-hp-∂ A-h-icpw Z-cn-{Z-cp-am-bn A-h-KJp¿-B≥ I¬-∏n-®-Xn-\m¬ A-Xn¬-\n-∂p-≈ Wn-°-s∏-Sp-∂hsc klm-bn°m\pw Cu kwh-cp-am-\w sIm-≠v H-cp h¿-jw Po-hn-®-Xn-\p hn-[m-\w a-Xn-bm-hp-am-bn-cp∂p.

fi-ew {]-kn-U‚n-s‚- t]-cn¬ t\m-´o-kn-d-°n-bn-´p-≠v. ]-´n-IPm-Xn-°m-bn kw-h-c-Ww sN-bvX X-kv-Xn-I-bn¬ h-≈n-°p-∂vIm-cn-sb tI-g-hm-ßn- \n-b-an°m-\p≈ {i-a-hpw \S-∂-Xmbn Btcm-]-W-ap≠v. tIm¨-{K- n-\v _m-°n-bp≈ H-cp- ]yq¨ X-kv-Xn-I-bn-te°v te-ew \-S-°p-∂-Xm-bp-w t\m´o-kn¬ B-tcm-]n-°p-∂p-. eo-Knse \n-b-a-\-X¿-°w _m-¶n-te°p-≈ ÿm-\m¿-Øn-Xz-Øn¬ h-sc F-Øp-I-bpw hn-a-X hn-`mK-sØ ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂v am‰m≥ Im-c-W-am-hp-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.--

D-¶-X-am-b [mÀ-an-I aq-ey-§-fm-Wv C-kv-em-an-sâ A-Sn-Øm-\ in-e: k-¿n-Zv J-eo-ep _p-Jm-cn

a-e-∏p-dw: D-∂-X-am-b [m¿-an-I aq-ey-ß-fm-Wv C-kv-em-an-s‚ Aa-e∏ - p-dw: a-eb - m-f k¿-hI - e - mSn-ÿm-\ in-e-sb-∂pw A-h-bpim-eb - n¬ hn-hn-[ A-[ym-]I - X- sS Aw-_m-kn-U¿-am-cm-hp-Ib - mkvX - n-II - f - n-te-°p-≈ C‚¿-hyq- Wv ap-kv-enw-I-fp-sS C-∂-sØ Iƒ 17\v ap-ºv ]q¿-Øn-bm-hpw.-a- G-‰-hpw h-en-b D-Ø-c-hm-Zn-Øe-bm-f km-ln-Xy ]T-\ hn-`m-K- sa-∂pw a-Av-Zn≥ sN-b¿-am≥ kØn-te-°v aq-∂v A-kn- v {]- øn-Zv C-{_m-lo-ap¬ J-eo-ep¬ ^-k¿ X-kvX - n-Ib - n-te-°v F-gp- _p-Jm-cn ]-d-™p.daZm≥ C-cp\q-dn-te-sd A-t]-£I - ƒ e-`n-® ]-Øn-tb-gmw cm-hn¬ kz-em-Øv k-lN - c - y-Øn¬ B C‚¿-hyq\-K¿ a-Av-Zn≥ Imw-]kn¬ Iƒ B-Kk - vX - v A-hk - m-\ hm-c- \S∂ daZm≥ kw-K-a-Øn-s‚ Øn-epw k-]vX - w-_¿ B-Zy-]I - p- {]m¿-Y\m k-tΩ-f-\-Øn¬ apXn-bn-epw am-{X-ta ]q¿-Øn-bmJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bnhp-Ib - p-≈p. C∂vv a-eb - m-f kmcp-∂p A-t±-lw. Ip-™p-ß-sf ln-Xy-]T-\w hn-`m-KØ - n-te-°p- sIm-√p-∂ am-Xm-]n-Xm-°-fpw c≈ {]-^k - ¿, A-tkm-kn-tb-‰v £n-Xm-°-sf h-I-h-cp-Øp-∂ {]-^k - ¿ X-kvX - n-Ib - n-te-°p-≈ Ip-´n-I-fp-am-Wv hm¿-Øm-am-[y-aC‚¿-hyp \-S° - pw. ss]-Xr-I˛- ß-fn¬ \n-d-™p \n¬-°p-∂-Xv. kw-kvI - m-c ]T-\h - n-`m-KØ - n-te]p-tcm-K-a-\-Øn-s‚ t]-cn¬ °v G-gv, 10, 12 Xn-øX - n-If - n-epw km-ln-Xy-cN - \ - hn-`m-KØ - n-te°v 13, 14 16 Xn-øX - n-If - n-ep-am-Wv C‚¿-hyq-Iƒ \n-›b - n-®n-cn-°p∂-Xv. am-[y-a] - T-\w, `m-jm-]T\w F-∂o hn-`m-KØ - n-te-°p-≈ Xn-cs - ™-Sp-∏v ]q¿-Øn-bm-bn.s]-cn-¥¬-a-Æ: kw-ÿm-\ sa-Un-°¬ hn-Zym-`ym-k h-Ip∏n-\p Io-gn¬ \-S∂ - 2013 h¿-ja-e-∏p-dw: tZ-io-tbm-Xv-{K-Y-\Øn-se td-Un-tbm-f-Pn-°¬ hpw a-X-ku-lm¿-Z-hpw ]-cnsS-Iv-t\m-f-Pn Un-tπm-a ]-cot]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\v kv-Iqƒ, £-bn¬ H-∂mwdm-¶v A¬-intIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v 15\v ^ tIm-fP - v Hm-^v ]m-cm-sa-UnD-]-\ym-k a-¬k-cw \-S-°pw. H°¬ k-b≥-kn-se (F.-kn.-]n.º-Xv, 10, l-b¿- sk-°≥-U-dn, Fw.-F-kv) j-l-\m-kv _m-\phn.F-®v.F-kv.k -- n. hn-Zym¿-Ynhn-\p e-`n-®p. Iƒ-°v tIm-´-∏-Sn K-h. tKƒ-kv k¿-°m¿ Aw-Ko-Ir-X Zznssl-kv-Iq-fn-epw tIm-f-Pv hnh¬-kc - tIm-gvk - m-Wn-Xv. A¬Zym¿-Yn-Iƒ-°v a-e-∏p-dw K-h. in-^-bn-se B-dmw _m-®n-\mtIm-f-Pn-epw cm-hn-se 11 ap-X¬ Wv Cu kz-]v\ - X - p-ey-am-b Cu D-®-bv-°v H-∂v h-sc-bm-Wv at\-´w ssI-hc - n-°m-\m-bX - v. ]¬k-cw. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒco-£s - b-gp-Xn-b 28 t]-cn¬ 24 °v Pn-√m-X-e-Øn-epw tIm-f-Pv t]¿-°pw an-I® - hn-Pb - w sImhn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kw-ÿm-\ Xbv-sX-Sp-°m≥ I-gn-™p. tI-ce-Øn-ep-am-Wv a-¬k-cw. ]-s¶Sp-°p-∂ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS t]-cv A-X-Xv {]-[m-\m[ym-]-I¿ ti-J-cn-®v hn-Zym-`ymk D-]-U-b-d-Iv-S¿-°pw tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-I-fp-tS-Xv a-e-∏p-dw Kh. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏-en-\pw BK-kvXv 10\-Iw \¬-I-Ww. kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ B-Zy aq- s]-cn-¥¬-a-Æ: k-a-kv-X s]mXp-]c - o-£b - n¬ D-∂X - dm-¶v t\∂v ÿm-\w t\-Sp-∂-h¿-°v Sn-b hn-Zym¿-Yn-Is - f B-Zc - n-®p. 1000, 600, 400 F-∂n-ß-s\-bpw A©mw-X-c-Øn¬ H-∂mw-dmtIm-f-Pv hn-`m-K-Øn¬ 5000, - m-P F-Sb - q¿, G3000, 2000 F-∂n-ß-s\-bpw Im- ¶v t\-Sn-b an-≥l jv A-hm¿-Uv e-`n-°pw. hn-P-bn- gmw-X-c-Øn-se H-∂mw-dm-¶v ^mIƒ-°v dn-∏-ªn-°v Zn-\-Øn¬ k-Ωm-\w hn-X-c-Ww sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-Smw.--

[m¿-an-I I¬-∏\-I-sf ssIsbm-gn-™-Xn-s‚ ]-cn-Wn-X ^e-am-Wn-Xv. hy-‡n-°pw k-aq-lØn-\pw Kp-WI - c - a - m-th-≠ tkmjy¬ ao-Un-b-I-sf hy-‡n-lXy-°pw A-[¿-a {]-Nm-c-W-Øn\p-ap-]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-s\-∏-‰n a-X-˛-km-aq-ln-I ˛ kmw-kv-Im-cnI t\-Xr-Xz-߃ Ku-c-h-am-bn Nn-¥n-°-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. C-kv-emw sX-‰n-≤-cn-∏n-°-s∏Sp-∂p-sh-∂v am-{Xw ]-cn-`-hn-®-Xp sIm-≠m-bn-√. i-cn-bm-b a-XsØ Po-hn-X-Øn¬ {]-Xn-^-en∏n-®p Im-Wn-t°-≠-Xv hn-izmkn-If - p-sS I-Sa - b - m-sW-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.-Ip-Spw-_ß-fp-sS ssi-Yn-ey-am-Wv k-aIm-en-I k-aq-lØ - n-s‚ G-‰h - pw

tdUn-tbm-f-Pn-¡Â sSIv-t\m-f-Pn (Un.BÀ.Sn) H¶mwdm-¦v j-l-\m-kn-\v

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v D-]-\ym-k a-Âk-cw

f-Øn-se G-‰hpw an-I® - ]-co£m-^-e-hpw kz-¥-am-°m≥ C-Xp-h-gn F.kn.- ] n.- F w.- F kn-\p I-gn-™p (86i-Xa - m-\w). s]-cn-¥¬-aÆ ]-´n-°m-Sv ]o-®n-aÆ - n¬ A_vv-Zp¬ A-ko-kv ˛-a-dn-b Z-ºXn-I-fp-sS a-I-fm-Wv j-l-\mkv _m-\p-. e-a¨ hm-en-bn-se Imw-]-kn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ U-b-d-Œ¿ sI Sn A-_v-Zp¬ dkm-Jv dm-¶v tP-Xm-hn-s\-bpw A-[ym-]-I-sc-bpw {]n≥-kn-∏en-s\-bpw A-`n-\μ - n-®p.

h-en-b {]-Xn-k-‘n. A-en _m^-Jn X-߃ {]m-cw-` {]m¿-Y\ \-S-Øn-b k-am-]-\-th-Zn-bn¬ k-ak - vX - {]-kn-U‚ - v k-øn-Zv A_v-Zp¿-d-lv-am≥-A¬ _p-Jm-cn A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. A-Jn-te-¥ym kp-∂o Pw-Cø-Øp¬ D-e-a P-\-d¬ sk-{I-´dn Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_°¿ ap-kve - ym¿ D-ZvL - m-Sw sN-bvXp.- \m-cn-bØ - v kz-em-Øv,l-±mZv dm-Xo-_v, Xu-_, k-am-]-\ {]m¿-Y-\ F-∂n-h-°v J-eo-ep¬ _p-Jm-cn X-߃ t\-X-Xzw \¬In. {]m¿-Y-\m k-tΩ-f-\-sØ°p-dn-®p-≈ tUm-Iyp-sa‚-dn-bpsS {]-Im-i-\-hpw I-cp-W-bvs°m-cp Im-c-Ww Hm¨-sse≥ s{]m-P-Iv-Sn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw ta¬-ap-dn a-Av-Zn-\n¬ C-cp-]-tØ-g-mw cm-hn-t\m-S-\p-_-‘n-®p \-S-∂ {]m¿-Y-\m k-tΩ-f-\Øn¬ k-øn-Zv C-{_m-loap¬ th-Zn-bn¬ \-S-∂p. J-eo-ep¬ _p-Jm-cn kw-km-cn-°p-∂p

^-−v ssI-am-dn a-e-∏p-dw: ap-kv-enweo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS ]m-W°m-Sv k-ø-n-Zv in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-te-°p-≈ dn-bmZv sI.-Fw.-kn.-kn. sk≥-{S¬ I-Ωn-‰n- k-am-l-cn-® B-Zy KUp A-©v e-£w cq-] ssI-amdn. ]m-W-°m-Sn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ sI.-Fw.-kn.-kn. sN-b¿am≥ A-–p-d-ln-am≥ s]m≥-Ωf ]m-W-°m-Sv k-ø-n-Zv ssl-Z-cen X-߃-°v ssI-am-dn.a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p´n, C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw.]n, ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F aPo-Zv,]n hn A-–p¬ h-lm-_v, sI Fw kn kn `m-c-hm-ln-I-fmb sj-co-^v ssI-]p-dw, A-jv-d^v th-ßm-Sv,hn sI ap-l-Ω-Zv, F sI ap-kv-X-^ Xn-cq-c-ßm-Sn ]-s¶-Sp-Øp.-

hr-¡tcm-Kn-IÄ-¡v Fw.-F-kv.-]n-bp-sS Im-cp-Wyw a-e∏ - p-dw: Pn-√m ]-©m-bØ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√b - n-se ]m-hs∏-´ hr-° tcm-Kn-Iƒ-°v th-≠n \-S-Øp-∂ Im-cp-Wy-°q-´m-bv-abn¬ ssI-tIm¿-Øv a-e-∏p-dw Fw.-F-kv.-]n. bq-\n-‰n-se Aw-K߃ H-∂c - e - £ - w cq-] k-am-l-

cn-®v \¬-In. h-cpw h¿-j-ß-fn¬ ^p-Svt_mƒ Sq¿-Ws - a‚p-If - n¬ \n-∂v e-`n-°p-∂ em-`-hn-ln-X-Øn¬ \n-∂v skm-ssk-‰n-°v k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂v I-am-≠‚ v bp j-d^-en A-dn-bn-®p. Pn-√m ]-©m-b-

Øn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Fw.-Fkv.-]n. A-kn. I-am-≠‚ v A–p¬ l-ao-Zv, Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kp-ld - a-ºm-Sn-\v klm-b-[-\w ssI-am-dn. ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n sI Ip-™p, ÿncw k-an-Xn A-[y-£≥-am-cm-b

t\-{´-¸-g-¯n-\v sd-t¡mÀ-Uv hn-e s]m-∂m-\n: t\-{¥-∏-g-Øn-\v Znh-tk-\ hn-e- h-¿-[n-°p-∂-Xv D]-t`m-‡m-°-sf Zp-cn-X-Øn-em°p-∂p. In-tem-bv-°v 60 cq-]-bm-Wv Ct∏m-g-sØ hn-e. X-\n \m-S≥ ]-g-Øn-\m-h-s´

In-tem-bv-°v 70 ap-X¬ 75 h-sc sIm-Sp-°-Ww. cq-] sIm-Sp°m≥ X-øm-dm-bm¬ X-s∂ \mS≥ ]-gw In-´m-\n-√m-Ø-Xpw {]bm-k-am-hp-∂p. X-an-gv-\m-´n-¬-\n-∂pw I¿-WmS-I-bn¬-\n-∂pw ]-gw h-c-hv Ip-d-

™-Xm-Wv hn-e-h-¿-[n-°m-\n-Sbm-°n-b-Xv. C-Xn-\p-]p-d-sa h-b-\m-Sv, aÆm¿-°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬-\n∂p-ap-≈ ]-g-°r-jn Im-e-h¿-js°-Sp-Xn-bn¬ \-in-®-Xpw hn-eh¿-[-\-bv°p Im-c-W-am-bn.

k-°o-\ ]p¬-∏m-S≥, hn kp-[mI-c≥, sI ]n P¬-ko-an-b, Sn h\-P, In-Uv-\n skm-ssk-‰n sk{I-´-dn D-Ω¿ A-d-°¬, F sI A-–p-dl - n-am≥, ]n Jm-en-Zv, Fw kn ap-l-Ω-Zv lm-Pn, sk-{I-´-dn F A-–p-√Ø - o-^v ]-s¶-Sp-Øp.

A-\p-kv-a-c-n-¨p a-e-∏p-dw: kw-ÿm-\- {S-j-d-dmbn-cn-s° a-cW - s - ∏-´ Fw sI c-- ma-N-{μ≥- ]n-≈-sb sI.F-kv. Sn.F. Pn-√m- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A-\p-kv-a-cn-®p.-A-\pkva - c - W - - {]-`m-jW - w sI ] - nc - a - W≥ \n¿-hln-®p. ]n F - ≥k - p-tc-jv_ - m-_p A[y-£X - h-ln-®p.- S-- n sI F - jm^n,]n F - ¬ t- im-`\ - I - p-am-cn kwkm-cn-®p.-

k-a-kv-X: dm-¦v tP-Xm-¡-sf B-Z-cn-¨p Z-£n-Wm-aqÀ-¯n-bp-tS-Xv hr-¡-I-Ä X-I-cm-dn-em-b bp-h-Xn A-\-iz-c kw-Ko-Xw k-lm-bw tX-Sp-¶p Xzn-a A-a¬ a-cp-X-e, ]-Ømw-Xcw aq-∂mw-dm-¶v ap-^o-Z ]p-√n-°pØv F-∂n-h¿-°v F-kv.-ssh.-Fkv. D-]l - m-cß - ƒ k-ak - X v- sk{I-´-dn {]-^. sI B-en-°p-´n apkve v- ym¿ hn-Xc - W - w sN-bX v- p.

A-t]-£n-¡mw

\-h-kw-cw-`-IÀ-¡v [-\-k-lm-bw: A-t]-£ £-Wn-¨p

a-t©-cn: K-h. \-gk v- n-Mv tIm-fPn¬ P-\d - ¬ \-gk v- n-Mn-\v A-t]£ £-Wn-®p. A-t]-£m t^mw 200 cq-]b - ° v- v tIm-fP - n¬ e-`n°pw. ]-´n-IP - m-Xn ˛ h¿-K° - m¿°v 50 cq-]. π-kv Sp k-b≥-kv P-bn-®h - ¿°v A-t]-£n-°mw. A-hk - m-\ XnøXn 26. π-kv Sp P-bn-®h - c - p-sS A-`m-hØ - n¬ a-‰p {Kq-∏p-Im-tcbpw ]-cn-KW - n-°pw. t^m¨ 0483 2760007.--

a-e-∏p-dw: {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS s Xm-gn¬-Zm-bI - ]-≤X - n (]n. Fw. C.Pn.]n.--) {]-Im-cw Pn-√b - n¬ ]pXn-b hy-h-km-b kw-cw-`-߃ B-cw-`n-°p-∂-Xn-\v \-h-kw-cw-`I-cn¬ \n-∂p A-t]-£ £-Wn®p. ]-ca - m-h[ - n 25 e-£w h-sc AS-¶¬ Xp-I h-cp-∂ hy-h-km-b߃ B-cw-`n-°mw. ]-≤X - n sN-eh - n-s‚ A-©v apX¬ 10 i-Xa - m-\w h-sc kz-¥w ap-

X¬ ap-S° - pw 90 ap-X¬ 95 i-Xa - m\w h-sc _m-¶v hm-bv-]-bp-am-bn \¬-Ipw. 35 i-Xa - m-\w h-sc k-_vkn-Un e-`n-°pw. h-\n-XI - ƒ, hnap-‡`- S- ∑ - m¿, hn-Im-ew-K¿ ]-´n-IPm-Xn ]-´n-I-h¿-K hn-`m-K-߃ F-∂n-h¿-°v ap≥-K-W-\. A-t]£m t^m-an-\pw hn-hc - ß - ƒ-°pw Pn-√m Jm-Zn {Km-ah - y-hk - m-b Hm^nkp-am-bn _-‘s - ∏-Smw. t^m ¨ 0483 2734807 .

]n sI A-_q-_° - ¿ lm-Pn, C ]n A-_q-_° - ¿ Jm-kn-an, sI sI kn Fw X-߃ h-gn-∏m-d, ]n sI ap-l-Ω-Zv tIm-b X-߃, iao¿ ss^-kn, ]n F A-ko-kv, kn-±o-Jv ss^-kn kw-km-cn-®p.-

a-e∏ - p-dw: a-e-bm-f-Øn-\v A-\-iz-c Km-\-߃ k-Ωm-\n-® I¿-Æm-SI kw-Ko-X-Øn-s‚ Ip-e-]-Xn-bm-b hn Z-£n-Wm-aq¿-Øn-bp-sS kwKo-Xw A-aq-ey-am-sW-∂v c-iv-an ^n-enw skm-ssk-‰n-. A-\p-tim-N-\ tbm-K-Øn¬ a-W-ºq¿ cm-P≥-_m-_p A-[y-£-Xh-ln-®p. Im-∏n¬ hn-P-b≥, Pn sI dmw tam-l≥, A-\n¬ sI Ip-dp-∏≥, l-\o-^v cmPm-Pn, Fw F e-Øo-^v, F {io-[-c≥, F _m-_p, ap-c-fn a-e-∏p-dw, F≥ hn ap-l-Ω-Z-en, A-Uz.-Fw tI-i-h≥ \m-b¿ kw-km-cn-®p.-

s]-cp-¶mÄ: in-cp-hm-Wn-bn k-µÀ-i-I-À-¡v ap-J-ssh-I-ey- ku-P-\y i-kv-{X-{In-b {]-tXy-I hm-l-\w s]-cn-¥¬-a-Æ: ap-J-ssh-I-ey-߃-°v ku-P-\y i-kv-{X-{In-bm s]-cn-¥¬-aÆ - : s]-cp-∂mƒ Xn-c°p-IW - ° - n-se-Sp-Øv in-cp-hm-Wn k-μ¿-iI - ¿-°m-bn h-\w-hI - p-∏v {]tXy-I hm-l\ - w H-cp-°n. ko-‰v H-∂n\v 150 cq-]b - m-Wv Cu-Sm-°p-I. ap≥Iq¿ ]-Ww A-S® - v _p-°v sN-øp-∂h¿-°v ap≥-KW - \ - . kz-Im-cy hm-l\ - ß - ƒ - I-SØ - nhn-Sp-∂X - s - √-∂v a-Æm¿-°m-Sv t^md-Ãv Un-hn-j≥ Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ-°m-bn 9447720045, 5744444392, 04924 207100.

Iymw-]v 18\v Ip-cp-hº - e - w F.-Fw.-F¬.-]n. kvI - q-fn¬ \-S° - pw. ap-®ndn, ap-dn-aq-°v, h-f™ aq-°v, A-Æm-°n-se Zzm-cw, I-gp-Øn-epw ap-JØpw Im-Wp-∂ ap-gI - ƒ, amw-kh - f - ¿-®, D-¥n-b tam-W, Xm-Sn, X-etbm-Sv `m-Kw Xp-Sß - n-b ssh-Ie - y-߃-sIm-≠p I-„s - ∏-Sp-∂h - ¿-°p c-≠p e-£w cq-]h - s - c sN-eh - p-hc - p-∂ i-kv{- X-{In-bI - ƒ Xo¿-Øpw ku-P\ - y-am-bn e-`n-°pw. C-¥y-bn-se X-s∂ G-‰h - pw h-en-b B-ip-]{Xn-If - n-sem-∂m-b aw-Ke - m-]p-cw ao-\m-£n C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v {Im-\ntbm t^-jy¬ B-ip-]{- Xn-bn-se hn-ZK - v[ - tUm-Œ¿-am-cm-Wv Iymw-]n\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂X - v.- sk‚ v tPm¨ Bw-_p-e≥-kv tI-cf - F∂ k-∂≤ - kw-LS- \ - b - p-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS Ip-cp-hº - e - w hmK¨ {Sm-PU - n kva - m-cI - k-an-Xn-bpw ]-h¿-Ãm¿ ¢-∫p-am-Wv Iymw-]v kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v.9- 747378702, 9747665847 ¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øm-w.-

tIm-gn-t°m-Sv: C-cp-hr-°I - f - psS-bpw {]-h¿-Ø-\w \n-e-® \n¿-[-\ bp-h-Xn Nn-In-¬-k-bv°m-bn D-Zm-c-a-Xn-I-fp-sS klm-bw tX-Sp-∂p. In-Wm-t»cn s]m-°p-∂v hm-tgm-´p-Xm-gw sI Sn ssa-aq-\(38)-Øn-s\ klm-bn-°m-\m-bn \m-´p-Im¿ k-an-Xn cq-]o-I-cn-®n-´p-≠v.c≠p ]n-©p-a-°-fp-≈ ssa-aq-\Øn-\v kz-¥-am-bn ho-Sn-√. `¿Øm-hn-\p Iq-en-∏-Wn-bm-Wv. C-cp hr-°-I-fpw X-I-cm-dn-emb-Xn-\m¬ B-gv-N-bn¬ aq-∂pX-h-W U-bm-en-kn-kv sN-øWw. sI Sn _o-cm≥-tIm-b sNb¿-am-\pw hn F d-km-Jv I¨ho-\d - p-am-bm-Wv k-lm-bk - a - nXn cq-]o-I-cn-®-Xv. F-kv._n.Sn. am-¶m-hv im-J-bn¬ 6721-

sI Sn ssa-aq-\ 2427071 \-º-dm-bn A-°u-≠v B-cw-`n-®n-´p-≠v. ssa-aq-\-Øv Nn-In¬-km k-lm-b I-Ωn- ‰n, In-Wm-t»-cn b-Xow-Jm-\, ]n.H. s]m-°p∂v, tIm-gn-t°m-Sv-˛673007 hnem-k-Øn-epw kw-`m-h-\-Iƒ A-b° - mw.


{]mtZ-inIw

5 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

hn-]-W-\ta-f-IÄ B-cw-`n-¨p

„a-e-∏p-dw Un.-Sn.-]n.-kn.

lmƒ: {]-kv ¢-∫v C-^v-Xm¿ ˛6.-30 „Du-c-Iw {io Xn-cp-h¿-®-\mwIp-∂v i-¶-c-\m-cm-b-W- kzm-an t£-{Xw: cm-am-b-W-hn-Nm-c-W k-{Xw-˛10.-00 „ta¬-ap-dn Fw.-Fw.-C.-Sn ssl-kv-Iqƒ: Pn-√m bq-Øv-eoKv Pn-√m {]-h¿-Ø-I k-an-Xn ˛4.-00

da-Zm³ {]`m-jWw

„I-S-ep-≠n \-K-cw Pp-am-a-kv-

Pn-Zv: d-a-Zm≥ {]-`m-j-Ww ˛ Aen-ss^-kn ]m-h-Æ-˛1.-00 „sN-\-°-e-ßm-Sn sI.-sI.Fw Hm-Un-t‰m-dn-bw:in-lm-_vX-߃ A-\p-kv-a-c-W-hpw,t\mºp-Xp-d-bpw-5.-00

Adnbn-¸pIÄ

kw-Ko-XmÀ-¨-\ A-t]-£ £-Wn-¨p F-S-∏mƒ: H-tŒm-_¿ A-©p-apX¬ 14 h-sc F-S-∏mƒ ip-I-]pcw Ip-f-¶-c `-K-h-Xo t£-{Xm-¶W-Øn¬ \-S-Øp-∂ \-h-cm-{Xn kw-Ko-tXm¬-k-h-Øn¬ ]-s¶Sp-°p-∂-h-cn¬-\n-∂pw A-t]£-£-Wn-®p. Xm¬-]-cy-ap-≈h¿ ]-s¶-Sp-°p-∂ c-≠v Io¿Ø-\-߃ k-ln-Xw B-K-kvXv 15\-Iw P-\-d¬ I¨-ho-\¿, X-]-ky \-h-cm-{Xn kw-Ko-tXm¬-k kzm-K-X-kw-Lw ]n. H. ip-I-]p-cw, F-S-∏mƒ a-e-∏p-dw-˛ 679576 hn-em-k-Øn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨ ˛9447474473, 9539729218

F-S-∏m-fn¬ I¨-kyq-a¿s^-Un-s‚ d-a-Zm≥-˛-Hm-Ww hn-]-W-\-ta-f sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-S-∏mƒ: d-a-Zm≥ ˛-Hm-Ww BtLm-j k-a-b-ß-fn¬ \n-tXym]-I-tbm-K km-[-\-ß-fp-sS hne-°-b-‰w X-S-™p-\n¿-Øp-∂Xn-\m-bn I¨-kyq-a¿ s^-Uns‚ d-a-Zm≥ ˛-Hm-Ww hn-]-W-\ ta-f-°v F-S-∏m-fn¬ Xp-S-°-ambn. sI Sn P-eo¬ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-Xn-s\-´n\w \n-tXym-]-tbm-K km-[-\߃ ap-∏-Xv i-X-am-\w hn-e-°pd-hn-em-Wv hn-]-W-\-ta-f-I-fn¬ \¬-In-h-cp-∂-Xv. I¨-kyq-a¿ s^-Un-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-®ph-cp-∂ \-∑-tÃm-dp-I-fn-epw {Xnth-Wn kv-t‰m-dp-I-fn-epw Ip-d™-hn-e-°v \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-߃ \¬-Ip-∂p-≠v.

kozhikode/MLW

hn-ZymÀ-Yn-bp-sS a-c-Ww: t]m-en-kp-ImÀ-s¡-Xn-tc h-[-{i-a-¯n-\p tI-sk-Sp-¡-W-sa-¶v Xn- c q¿: Xr- { ]- t ßm- S v _o- c m©n- d - b n¬ Im- d n- S n- ® v hn- Z ym¿Yn ss^- k ¬ a- c - W - s ∏- S m≥ C-S-bm-°n-b kw-`-h-Øn¬ Ip‰- ° m- c m- b t]m- e n- k p- I m¿s°-Xn-tc h-[-{i-a-Øn-\p tIsk- S p- ° - W - s a- ∂ v F- k v . - U n.]n.- s F. Xr- { ]- t ßm- S v ]- © mb-Øv I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p. ap-kv-X-^ N-{a-h-´w, l-ao-Zv B-en-߬, D-Ω¿ sN-Ω-e, l ≥ B-\-∏-Sn kw-km-cn-®p.

F-k.v \-S-∏n-em-°p-∂ \n¿-≤\, \n-Xy-tcm-Kn k-lm-b ]-≤Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. H- c p h¿- j - t Ø- ° v A- © v t]- s c- b m- W v k- l m- b n- ° p- ∂ Xv. Hm-tcm am-k-hpw Xn-c-s™Sp- Ø - h ¿- ° p- ≈ km- º - Ø n- I k-lm-bw \¬-Ipw. tIm-´-°-en¬ tkm¨ km¥z- \ w {]- k n- U ‚ v i- d - ^ p≤o≥ k- J m- ^ n D- Z v - L m- S - \ w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn F ap-ltIm- ´ - ° ¬: Pn- k m≥ sF.- Ω- Z v ¢m- c n, b- A v - J q- _ v A- l v kn.- F - ^ n- s ‚ k- l - I - c - W - k-\n, _-jo¿ A-lv-k-\n, sI tØm-sS tkm¨ F-kv.-ssh.-

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

¹-kv h-®n-\v tIm-g: sN-−-¸p-dm-b kv-Iq-fn-te-¡v C-¶p hn-ZymÀ-Yn amÀ-¨v

Xn-cq-c-ßm-Sn: π-kvh-Æn-\v tImgv hm-ßn-sb-∂ B-tcm-]-WsØ Xp-S¿-∂v sN-≠-∏p-dm-b A–p-¿d-ln-am≥ \-K¿ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-f-n-te-°v C-∂p bp-h-P-\ hn-Zym¿-Yn am¿-®v. ko-‰v H-∂n-\v 20,000 ap-X¬ 40,000 cq-]-h-sc ]-Ww B-h-iys∏-Sp-∂ hn-h-cw I-gn-™ Zn-hkw H-cp kz-Im-cy Nm-\¬ ]p-dØp-hn-´n-cp-∂p.sa-dn-‰v ko-‰n¬-t]m-epw ]Ww B-h-iy-s∏-Sp-∂p-≠v. kv-Iqfn-se H-cp A-[ym-]-I≥ C-S-\ne-°m-c-\m-bm-Wv c-£n-Xm-°-fpam-bn I-cm-dn¬ G¿-s∏-´n-cp-∂]p-Ø-\-Øm-Wn: Xn-cp-\m-hm- Xv. b \-hm-ap-Ip-μ t£-{X-°-Shn¬ ]n-Xm-hn-s‚ _-en-X¿-∏W-Øn-\n-sS \n-f-bn¬ Im-WmXm-b ]-tc-jn-s‚ Ip-Spw-_-Øn\p-≈ [-\-k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.tZ-h-kzw t_m¿-Uv A-\p-hZn-® c-≠p-e-£w cq-]-bm-Wv C∂-se ]-tc-jn-s‚ ho-´n¬ \-S∂ N-S-ßn¬ Pn-√m I-e-Œ¿ sI Xn-cq¿: a-e-∏p-dw Pn-√-bp-sS k-a_n-Pp \-¬-In-b-Xv. ]-tc-jn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\v {K hn-I-k-\-Øn-\v Xn-cq¿ BIq-Sp-X¬ k¿-°m¿ [-\-k-lm- ÿm-\-am-b ]p-Xn-b Pn-√m cq-]obw e-`y-am-°p-sa-∂pw ]-©m-b- I-c-Ww A-\n-hm-cy-am-sW-∂v Øn-s‚ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp- Xn-cq¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]Øn ho-Sp-\n¿-an-®p \¬-Ip-sa- kn-U‚ v Fw A-–p-√-°p-´n ]-d™p. ∂pw Pn-√m I-e-Œ¿ ]-d-™p. Xn-cq¿ {]-kv dn-t]m¿-t´-gv-kv Ip-Spw-_-Øn-se H-cmƒ-°v tPm-en \¬-Ip-sa-∂v a-e-_m¿ ¢-∫v H-c-p-°n-b C-^v-Xm¿ kw-KtZ-h-kzw t_m-¿-Uv {]-kn-U‚ v a-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw.sI F N-{μ≥ ]-d-™p. Pn-√m A-[n-Im-cn-Iƒ-°p etZ-h-kzw t_m¿-Uv I-Ωo-jW¿ ]p-cp-tjm-Ø-a≥, ]n i-in- `n-°p-∂ ]-cm-Xn-I-fn¬ ]-cn-lm[-c≥, hn a-[p-kq-Z-\≥ Xp-S-ß-n- cw Im-Wm≥ t]m-epw Pn-√-bnse P-\-kw-Jy Im-e-Xm-a-kb-h¿ kw-_-‘n-®p. Øn-\v C-S-bm-°p-∂p. P-\-ß-fp-sS {]-bm-k-߃ ]- c n- K - W n- ° - s ∏- t S- ≠ - X m- W v . Im-fn-Im-hv: ]-cn-ÿn-Xn kw-c- A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.a-en-\-am-b Xn-cq¿-˛-s]m-∂m£-W-Øn-\v aq-∂mw tem-I cmPy-ß-sf A-t]-£n-®v hn-I-knX cm-Py-߃ h≥-{]m-[m-\yw \¬-Ip-s≠-∂v sF-Iy-cm-{„ kw-L-S-\ F-^v.F -- .-H. No-^v t{]m-{Kmw A-ssUz-k¿ kn Sn s]m-∂m-\n:Imw-]-kv {^-≠v F-kv \m-b¿. s]m-∂m-\n G-cn-b sa-l-μn s^A-S-°m-Ip-≠v {I-k‚ v l- Ã-v kw-L-Sn-∏n-®p. tN-{º lmb¿ ssl-kv-Iq-fn¬ km-aq-ln-I fn¬ \-S-∂ sa-l-¥n s^-Ãv Pnim-kv-{X ]-cn-ÿn-Xn ¢-∫p-I-fp- √m I-Ωn-‰n-bw-Kw a-\m-^v D-ZvsS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I- Lm-S-\w sN-bv-Xp. kp-a-ø-bpw bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-kv-a-bpw H-∂m-w ÿm-\-hpw D-]- {]-[m-\-[ym-]n-I C Fw j-an-\ X-kv-\n c-≠mw-ÿm-\Kn-cn-P A-≤y-£-X h-ln-®p. hpw t\-Sn. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k{]n≥-kn-∏¬ sI A-\-kv, Ãm- Ωm-\w Imw-]-kv {^-≠v Pn-√m I^v sk-{I-´-dn sI P-em-eq-±o≥, Ωn-‰n-bw-Kw j-^o-Jv hn-X-c-Ww kn ^-k-ep-≤o≥, hn ]n ap-Po- sN-bv-Xp. j-^o-Jv, lm-cn-kv, _v d-lv-am≥, C Fw tPym-Xn, hn jw-\m-kv kwkm-cn®p.-lw-k kw-km-cn-®p. th-ß-c: Imw-]-kv {^-≠v h-\n¢-∫n-s‚ D-]-l-c-am-bn kn Xm-hn-`m-Kw G-cn-bm-I-Ωn-‰n-bp-Sn F-kv \m-b¿-°v hn-Zym¿-Yn-I- sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-l-μnfm-b \m-kn-lv, X-kv-\n F-∂n- a¬-k-cw kw-L-Sn-∏n-®p. Imw-]h¿ a-t¶m-kv-‰n≥ ssX-Iƒ k- kv -{^-≠v kw-ÿm-\-k-an-XnΩm-\n-®p.- bw-Kw sI sI A-en A-kv-I¿ D-

]-tc-jn-sâ Ip-Spw-_-¯n-\v [-\-k-lm-bw \Â-In

A-–p-¿d-ln-am≥ \-K¿ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ π-kv h-Æn-\v tIm-g-hm-ßn {]-th-i\w \¬-Ip-∂ kv-Iqƒ am-t\-Pvsa‚ v \-S-]-Sn {]-Xn-tj-[m¿-lam-sW-∂v Imw-]-kv {^-≠v thß-c G-cn-bm I-Ωn-‰n. tIm- g hm- ß p- ∂ \o- ° Øn¬- \ n- ∂ v ]n≥- a m- d m- Ø ]£w i- ‡ - a m- b k- a - c - Ø n- \ v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v I-Ωn‰n {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. F sI Pm-_n¿ A-[y-£-X-hln-®p. sI ap-kv-X-^, sI ju-°Xn- c q- c - ß m- S n :sN- ≠ - ∏ p- d m- b Øv , sI j- ^ o- J v , B- j n- J v

am-t\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n-°p-th≠n-bm-Wv ]-Ww kzo-I-cn-°p-∂sX-∂v Nm-\¬ \-S-Øn-b t^m¨ kw-`-j-W-Øn¬ A[ym-]-I-\pw am-t\-P-dpw hy-‡am-°n. ]-e hn-Zym¿-Yn-I-fpw tIm-g \¬-In-bm-Wv kv-Iq-fn¬ {]-th-i-\w t\-Sn-b-Xv. kw-`-hw hn-hm-Z-am-b-tXm-sS Un.ssh.-F^v.-sF, F-kv.-F-^v.-sF. kwL-S-\-I-fm-Wv am¿-®v kw-L-Sn∏n-°p-∂-Xv.

Imw-]-kv {^-−v {]-Xn-tj-[n¨p

Xn-cqÀ Pn-Ãm cq-]o-I-c-Ww A-\n-hm-cyw: t»m-¡v ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv

]-cn-Øn-Xn ¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w

\n ]p-g-bp-sS ho-s≠-Sp-∏n-\v ]pXn-b Iq-´-bv-a B-h-iy-am-sW∂pw A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xn-cq¿ Pn-√m cq-]o-I-c-Ww ]-cnK-Wn-t°-≠-Xm-sW-∂pw A-`n{]m-b k-a-®-b-Øn-eq-sS \-S-∏nem-°-W-sa-∂pw ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø kn.-]n.-Fw. t\-Xmhv Iq-´m-bn _-jo¿ A-`n-{]m-bs∏-´p. -{]-kv dn-t]m¿-t´-gv-kv ¢∫v {]-kn-U‚ v P-am¬ tN-∂-c A-[y-£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn hn-t\m-Zv X-e-∏≈n, B¿.-Un.-H. sI tKm-]me≥, A-–p¿-d-lv-am≥ c-≠-ØmWn Fw.-F¬.-F, Xn-cq¿ X-lkn¬-Zm¿ sI cm-[m-Ir-jv-W≥, tN-º¿ {]-kn-U‚ v ]n F _mh, sk-{I-´-dn ]n ]n A-–p-d-lnam≥, hn \-μ≥ kw-km-cn-®p.

]p-em-a-t´m-fn "a-g-s¸m-en-a' c-−mw L-«-¯n-te-¡v ]p-em-a-t¥mƒ: a-g-sh-≈-kw-c£-W-Øn-eq-sS P-e-£m-aw X-Sbm-\p-f-f ]p-em-a-t¥mƒ {Km-a∏©m-b-Øn-s‚ "a-g-s∏m-en-a' c≠mw L-´-Øn-te-°v. ]-›n-aL-´ hn-I-k-\ k-an-Xn-bp-sS klm-b-tØm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn \S-∏m-°p-∂-Xv. ss]-∏p-I-fp-]tbm-Kn-®v In-W¿ do-Nm¿-Pv sNbv-Xm-Wv a-g-sh-≈w kw-`-cn-°p-

∂-Xv. C-Xn-\m-bn 4000 cq-]-bmWv H-cp ho-Sn-\v sN-e-hv. F∂m¬ sam-Øw sN-e-hn-s‚ 10iX-am-\-am-b 450 cq-] am-{X-am-Wv Kp-W-t`m-Iv-Xm-°ƒ \¬-tI-≠Xv. s^-{_p-h-cn-bn¬ B-cw-`n-® H-∂mw L-´-Øn¬ 70 ho-Sp-I-fnem-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. c≠mw L-´-Øn¬ 140 ho-Sp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øp-sa-∂v ]p-em-at¥mƒ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw sI d-^o-° ]-d-™p. ]-≤-Xn-bp-sS sam-Øw sN-e-hns‚ 80 i-X-am-\w ]-iv-Nn-a L-´ hn-I-k-\ k-an-Xn-bpw 10 i-X-am\w {Km-a-∏-©m-b-Øpw \¬-Ipw

Im-dpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v bp-hm-hn-\v ]-cn-¡vF-S-∏mƒ: Im-dpw-ss_-°pw Iq´n-bn-Sn-®v bp-hm-hn-\v Kp-cp-X-c ]cn-°v. a-e-∏p-dw C-Sn-aq-gn-°¬ cRvPn-Øn-s\ (30) B-Wv Kp-cp-Xc ]-cn-°p-I-tfm-sS Xr-iq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-i-n-∏n-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s® A-©p-aWn-tbm-sS F-S-∏m-fn-\p k-ao]w I-Æ-©n-d-bn-em-bn-cp-∂p A]-I-Sw. Xr-iq-cn¬-\n-∂pw tIm-gnt°m-t´-bv-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dpw C-Sn-aq-gn-°-en¬-\n-∂pw Xr-iq¿-`m-K-tØ-bv-°p t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ ss_-°p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv.

No-«p-I-fn-: 28 Aw-K-kw-Lw ]n-Sn-bnÂ

]p-Ø-\-Øm-Wn: sh-´n-®n-dbn¬ ]-Ww h-®p No-´p-I-fn-°pI-bm-bn-cp-∂ 28Aw-K kw-Lw t]m-en-kv ]n-Sn-bn¬. sh-´n-®-dbn-se Izm¿-t´-gv-kn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un-em-Wv kwLw ]n-Sn-bn-em-b-Xv. I-¬-∏-It©-cn, Im-Sm-ºp-g, h-fm-t©-cn F-kv.-sFam-cp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-km-Wv ]-cn-tim-[n®-Xv. {]-Xn-I-fn¬-\n-∂pw 2 ,6 Imw-]-kv {^-≠v s]m-∂m-\n G-cn-bm I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® 4,905 cq-] ]n-Sn-Iq-Sn.-t]m-en-knsa-l-μn s^-Ã-v s\ I-≠ {]-Xn-Iƒ ap-dn-bn-se Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI \q-d A- hn-X-c-Ww \-S-Øn. I-Zo-Pm-^m- sse-‰v A-W-®v t\m-´p-Iƒ hn-X[y-£-X h-ln-®p. tP-Xm-°ƒ- cn-k, ^m-cn-k, km-_n-I, Pm- dn c-£-s∏-Sm≥-{i-an-®-Xm-bpw °v F-kv.-Un.-]n.-sF.-Pn-√m sk- _n¿, sI ju-°-Øv kw-km- t]m-en-kv ]-d-™p. C-h-sc ]n{I-´-dn Fw J-a-dp-±o≥ k-Ωm-\- cn®p.∂o-Sv Pm-ay-Øn¬ hn-´p.-

a-e∏ - p-dw: Po-hn-X ssi-en tcm-Kw \n-b{- ¥n-°p-∂X - n-\v ap-≠p-]d - º - v Pn-√m tlm-an-tbm B-ip-]-{Xnbn¬ B-cw-`n-® sl¬-Øv ¢∫n¬ kv-{Xo-Iƒ-°v {]-tXy-I ku-I-cy-ta¿-s∏-Sp-Øm≥ Pn-√m ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ns‚ A-[y-£X - b - n¬ tN¿-∂ Bip-]-{Xn amt\-Pv-sa‚ v I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. cm-hn-se B-dv ap-X¬ H-ºX - v h-sc-bpw sshIo-´v \m-ev ap-X¬ G-gv h-sc-bp-amWv sl¬-Øv ¢-∫n-s‚ {]-hr-Øn k-ab - w. B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm. sI A-\o-jv Ip-am¿, sa-Un-°¬

\m-Sp-Im-Wnbn a-cw-ho-Wv H-¶-c a-Wn-¡qÀ K-Xm-K-Xw apS§n

a-WÂ hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn- -

ssh-Zyp-Xn¯q-Wp-I-fp-sS A-]-I-Sm-h-Ø; ss_-¡n-se-¯n am-etam-j-Ww: tc-Jm-Nn-{Xw ]p-d-¯p-hn-«p \m-«p-ImÀ `o-Xn-bnÂ

F-S-°-c: \m-Sp-Im-Wn Np-cØn¬ ho-≠pw a-cw-ho-Wv H-∂-c a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏´p. Rm-b-dm-gv-N ]-I¬ aq-∂-ctbm-sS-bm-Wv \m-Sp-Im-Wn Np-cØn-se A-º-e-ap-°n¬ a-cw tdm-Un-te-°v I-S-]p-g-In ho-Wv K-Xm-K-Xw \n-e-®-Xv. h-gn-°-S-hv t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿-∂v sh-´n-am-‰n-bm-Wv K-Xm-K-Xw ]p\ -ÿm-]n-®-Xv. I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v XpS¿-®-bm-bn A-©mw X-h-W-bmWv a-cw tdm-Un-te-°v ho-gp-∂-Xv. \m-Sp-Im-Wn Np-c-Øn-se A-º-e-ap-°n¬ Rm-b-dm-gv-N Im-e-h¿-jw I-\-Øm¬ \m- tdm-Un-te-°v ho-W a-c-hpw a-Æpw \o-°w sN-øp-∂p Sp-Im-Wn Np-cw tdm-Un-eq-sS-bp- ≈ K-Xm-K-Xw I-\-Ø `o-j-Wn- bm-hp-I-bm-Wv. Np-cw tdm-Un¬

tN-cn-∏-Sn A-¶-W-hm-Sn-bpsS k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sm-hÿ-bn-ep-≈ ]-tØm-fw Xq-WpI-ƒ. {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS {Km-aoW k-U-Iv tbm-P-\ {]-Im-cw Xp-cp-tºm-S-˛-tN-cn tdm-Uv \n¿am-W-Øn-\p th-≠n-bm-Wv tdmUn¬ \n-∂pw a-Æv \o-°w sNbv-X-Xv. a-Æv \o-°w sN-bv-X-tXm-sS Xq-Wp-Iƒ k-ao-]-hm-kn-Iƒ°pw tN-cn-bn-se A-¶-W-hm-Sn-

°pw `o-j-Wn-bm-bn-´p-≠v. tdm-Un-se Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°m≥ sI.-F-kv.-C._n.-bn¬ A-©p-e-£w cq-] AS-®n-´v am-k-ß-fm-bn-´pw sshZyp-Xn Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn´n-s√-∂v I-cm-dp-Im-c≥ Ip-‰-s∏Sp-Øn.-

a- t ©- c n: - s \- √ n- ° p- Ø v Kh¨-sa‚ v shm-t°-j-\¬ lb¿- s k- ° ≥- U - d n kv - I q- f n¬ \n- ∂ pw hn- c - a n- ® ta- t ®- c n l - \ v ]n.- S n.- F . bm- { X- b - b - ∏ v \¬- I n. {]- k n- U - ‚ v A- _ v Zp¬ \m- k ¿ A- ≤ y- £ - X hln-®p. sl-Uv-am-ÿ _-jo¿, Ãm- ^ v sk- { I- ´ - d n kn ]n Irjv - W - I p- a m¿, A- ≤ ym- ] - I - c mb l- c n, kp- \ n¬- Z - Ø v , kn B¿ im-¥n kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

\-Sp-h-´-Øv I-\-Ø a-g-bn¬ X-I¿-∂p-ho-W Im-e-Sn-Ø-d c-hn-bp-sS ho-Sv

ho-Sv X-IÀ-¶p F-S-∏mƒ: i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bn-ep-≠m-b I-\-Ø-a-g-bn¬ \Sp-h-´w Im-e-Sn-Ø-d c-hn-bp-sS ho-Sv X-I¿-∂p-ho-Wp. Hm-Sn-´ ho-Sn-s‚ Np-h-cpw ta¬-°q-c-bp-a-S-ßp-∂ `m-K-am-Wv X-I¿-∂Xv. ho-´p-Im¿ D-d-ßn-°n-S-∂n-cp-∂ ap≥-h-i-sØ ap-dn-sbm-gnsI a-s‰-√m `m-K-ß-fpw X-I¿-∂n-´p-≠v. c-≠p-e-£w cq-]-bpsS \mi\-„w I-W-°m-°p-∂p. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®p.

]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pv C-¶p Xp-d-¡pw;k-a-c-¯n- D-d-¨v Fw.-F-kv.-F-^v. Xn-cq-c-ßm-Sn: hn-Zym¿-Yn k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v A-\n-›n-X-Ime-tØ-bv-°v A-S-® ]n.-F-kv.-Fw.-H. tIm-f-Pv C-∂p Xp-d-°psa-∂v am-t\-Pv-sa‚ v A-dn-bn-®p. {]n≥-kn-∏mƒ Fw lm-dqWn-s\ X¬-ÿm-\-Øp-\n-∂pw am-‰-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Fw.-F-kv.-F-^v. D-d-®p- \n¬-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv tIm-f-Pv C∂v Xp-d-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. {]n≥-kn-∏¬ tIm-f-Pn-\-I-Øv {]-th-i-n-°m-Ø X-c-Øn¬ k-a-cw Xp-S-cp-sa-∂pw tIm-f-Pv Fw.-F-kv.-F-^.v bq-\n-‰v hy-‡-am-°n.

tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn slÂ-¯v ¢-ºv: kv-{Xo-IÄ-¡v {]-tXy-I ku-I-cyw

Xn-cp-∂ h-b-em-Wv.- F-∂m¬ Im-e-{I-ta-W Ir-jn- C-d-°m-Xmb-tXm-sS `q-an X-cn-in-´n-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. I-gn-™ th-\¬°m-e-Øv ho-Sn-\p Np-‰p-ap-≈ Cu h-b-ep-Iƒ ]q¿-Æ-am-bn aÆn-´p \n-I-Øn. C-tXm-sS ap-l-Ω-Zn-s‚ ho´p-ap-‰-Øp-\n-∂pw sh-≈w H-gpIn-t∏mhm-Xm-bn. C-Xp-h-gn H-gpIn-bn-cp-∂ tXm-Spw k-an-]-hmkn-Iƒ \n-I-Øn-b-tXm-sS ap-lΩ-Zv B-sI Zp-cn-X-Øn-em-bn. Zpcn-X-Øn-\v A-Sn-b-¥c ]-cn-lmcw Im-W-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v s]-cn-¥¬-a-Æ k-_v I-f-Œ¿, hgn-°-S-hv hn-t√-Pv Hm-^nk¿ F∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p≠v.

I-cp-hm-c-°p-≠v: I-\-Ø-a-gbn¬ ssh-Zyp-XnØq-Wn-\-Sn-bnse a-Æv A-S¿-∂v t]m-b-tXmsS P-\w `o-Xn-bn¬. tN-cn-∏-Sn-bn-eq-sS I-S-∂pt]m-hp-∂ 110 sI.-hn. sse-\p-Ifp-sS ssh-Zyp-Xn Xq¨ A-]-ISm-h-ÿ-bn¬. Xq-Wp-I-fp-sS aÆv A-S¿-∂v t]m-b-tXm-sS Ft∏mƒ th-W-sa-¶n-epw a-dn™p ho-gm-sa-∂ A-h-ÿ-bnem-Wv.

bm-{X-b-b-¸v \Â-In

a-e-∏p-dw:a-lm-flm-Km-‘n- tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v- ]≤-Xn- 2014˛15 hm¿-jn-I I¿-a ]-≤-Xn- te-_¿- _-P-‰v- X-øm-dm°p-∂-Xn-\v- ap-t∂m-Sn-bm-bn tªm-°v-X-e,- {Km-a-k-` s^-kn-ent‰-‰¿-am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w \¬-In. Xn-cq-c-ßm-Sn,- h-≈n-°p∂v,- aq-∂n-bq¿,- s]-cp-h-≈q¿,- ]-c-∏-\-ßm-Sn,- \-∂-{º,- tX™n-∏-ew- ]-©m-b-Øp-I-fn-se A-kn.--- sk-{I-´-dn-am¿,- hn-t√Pv- F-Iv-kv-‰≥-j≥- Hm-^n-k¿-am¿,- kn-.Un-.F-k.v- {]-kn-U‚pam¿,- Um-‰m- F≥-{Sn- Hm-]-td-‰¿-am¿,- Hm-h¿-kn-b¿-am¿,- {Km-ak-` s^-kn-en-t‰-‰¿-am¿ F-∂n-h¿-°m-bn-cp-∂p ]-cn-io-e-\w.--Xn-cq-c-ßm-Sn- tªm-°v- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v hn- hn- P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp.--- ssh-kv- {]-kn-U‚ v- Fw- F≥- A≥-h¿km-Z-Øv- A-[y-£-\m-bn. t£-a-Im-cy- kv-‰m-≥-Un-Mv- I-Ωn-‰nsN-b¿-am≥ sI Fw-- sam-bv-Xo≥ kw-km-cn-®p.---

F-S-°-c: `q-am-^n-b a-Æn-´v hb¬ \n-I-Øn-b-tXm-sS ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w sI-´n-\n-∂v H-cp Ip-Spw-_w Zp-cn-X-Øn¬. h-gn-°S-hv ]p-∂-°-en-se-A-co-°p-gnb≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ Ip-Sw-_-am-Wv Zp-cn-X-Øn-em-bn-cn-°p-∂-Xv. sNdn-b a-g s]-bv-Xm¬ t]m-epw apl-Ω-Zn-s‚ ho-Sn-\v Np-‰pw sh-≈s°-´mhpw. ho-´n¬ \n-∂pw ]p-d-Øn-dßm≥ t]m-epw I-gn-bm-Ø A-hÿ-bn-em-Wv C-h¿. C-Xp-kw-_‘n-®v \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-bn-´pw A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂pw \-S-]-Sn-bp-ap≠m-bn-´n-√. ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-Sn\p Np-‰p-ap-≈ ÿ-ew ap≥-Im-eß-fn¬ aq-∂v hn-f Ir-jn sN-bv-

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-cn-tim-[-\°n-sS t]m-en-kn-s\ sh-´n-®v IS-°m≥ {i-an-® a-W¬ h-≠n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-fm-bn ap-°w I-S-hn¬ ]-cn-tim-[-\-°nS-bn-em-Wv t]m-en-kn-s\ sh-´n® Kp-Uv-kv Hm-t´m I-S-∂-Xv. H-cp In-tem ao-‰-tdm-fw ]n≥-Xp-S¿-∂v I-fw-Ip-∂n¬ h-®m-W Hm-t´m ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Hm-t´m ss{U-h¿ sX-°pw ]-d-ºn¬ Pm-th-Zn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xv Pmay-Øn¬ hn-´p.-Hm-t´m kv-t‰-j≥ ]-cn-k-c-tØ-°v am-‰n.- -

ap- l v - b n- ≤ o- ≥ _m- J - h n ]- s ¶Sp-Øp.

sXm-gn-ep-d-¸v- IÀ-a]-²-Xn-: ]-cn-io-e-\w-\Â-In-

F-S-∏mƒ I-Æw-Nn-d-bn¬ Im-dpw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn®p-≠-m-b A-]-I-Sw

Imw-]-kv {^-−v sa-l-µn s^-Ì-v \-S-¯n

h-b \n-I-¯Â: ho-Sv sh-Å-¯n-e-m-bn

kw-km-cn-®p.

3

ta-em-‰q¿-: ss_-°n-se-Øn bph-Xn-bp-sS Xm-en-am-e I-h¿-∂ c-≠w-K-kw-L-Øn-se -H-cm-fpsS tc-Jm-Nn-{Xw t]m-en-kv ]p-dØp-hn-´p. Xm-sg sN-Ωm-Wn-tbm-Sv Imhp-߬ th-Wp-hn-s‚ `m-cy Zo]-bp-sS \m-e-c ]-h≥ kz¿-Wam-e I-h¿-∂ kw-`-h-Øn-se {]Xn-bm-Wn-bmƒ. I-gn-™ hym-gv-N ]-I¬ 12 aWn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw.

\n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn¬ sN-dpXpw h-ep-Xp-am-b a-c-߃ F-Xv \n-an-j-hpw tdm-Un-te-°v \n-ews]m-Øm-dm-b \n-e-bn-em-Wv ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. C-Xv sh-´nam-‰m≥ C-cp-kw-ÿm-\-ß-fn-tebpw s]-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-t∏m, h-\w h-Ip-t∏m X-øm-dm-bn-´n-√. Pn-√-bn-te-°p-≈ N-c-°v hm-l\w Dƒ-s∏-sS \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fm-Wv \m-Sp-Im-Wn Np-cw h-gn tI-c-f, X-an-gv-\m-Sv, I¿Æm-S-I kw-ÿm-\-ß-fn-te-°v Zn-h-tk-\ k-©-cn-°p-∂-Xv. a-g I-\-Ø-tXm-sS F-Xv k-a-b-hpw Np-cw tdm-Un¬ K-Xm-K-X X-S- am-Wv.

Zo-]-bp-sS \n-e-hn-fn tI-´v HmSn-sb-Øn-b k-ao-]-hm-kn-bm-b Ip-™n-ap-l-Ω-Zv tam-„m-°-sf X-S-™p-\n¿-Øn a¬-]n-Sp-ØØn-te¿-s∏-s´-¶n-epw C-bm-sf X-´n-ho-gv-Øn {]-Xn-Iƒ ss_°n¬ c-£-s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Ip-™n-ap-l-Ω-Zv \¬-In-b hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ a-e-∏p-dw hn-Pn-e≥-knse k-t¥m-jv ]q-tX-cn-bm-Wv tam-„m-°-fn¬ H-cm-fp-sS tc-JmNn-{Xw X-øm-dm-°n-b-Xv.

Hm-^n-k¿ tUm. ]n -hn -A-\q-]v, F-®v.F -- w.--kn. Aw-K-ß-fm-b Fw hn-Pb - I - p-am¿, sI ] - n tKm-]n-\mY≥, sI cm-aN - {- μ≥, sI ] - nF - \ko¿, Fw F - d-km-Jv, Un.--Fw.--H. tUm. hn F - w cm-Pp, sI..--Fk - .v.C -- .-_n. A-kn-Â v F-Ik v- n-Iyq-´o-hv F-≥Po\n-b¿ Sn F - k - v P-b{- in ]s¶-Sp-Øp.--

\-ã]- c- n-lm-cw \Â-In F-S° - c - : h-\Ø - n¬ ta-bm≥ hn-´ Im-en-Iƒ hn-f \-in-∏n-® kw-`h - Øn¬ Im-en-If - p-sS D-Sa - I¿-jI - \v \-jSv- ] - c - n-lm-cw \¬-In. Nm-Øw-ap-≠ ]-≈n-∏m-S-Øv

Ir-jn \-SØ - p-∂ bq-kp-^n-\m-Wv Im-en-I-fp-sS D-S-a D-Wn-®-¥-bnse aq-k \-jSv- ] - c - n-lm-cw \¬-Inb-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw h-\-Øn¬ \n-∂pw \m-´n-en-dß - n-b Im-en-Iƒ \n-c-h-[n I¿-j-I-cp-sS hn-f-Iƒ \-in-∏n-®n-cp-∂p. hn-f \-in-∏n-® ]-Xn-s\m-∂v t]m-Øp-I-sf kp¬-Øm≥-]-Snbn¬ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn sI-´nbn-Sp-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. Xp-S¿∂v D-Sa - s - b-Øn \-jvS- ] - c - n-lm-cw \¬-Im≥ X-øm-dm-b-Xn-s\-ØpS¿-∂m-Wv Im-en-Is - f hn-´p-\¬-Inb-Xv.

sh-«p-I-¯ntIm-« a-®n-Sn-¨n `o-j-Wn-bn F-S-°-c: A-\-[n-Ir-X Ip-∂n-Sn-°¬ Im-c-Ww h-gn-°-S-hv sh-´p-IØn tIm-´ a-Æn-Sn-®n¬ `o-j-Wn-bn¬. \q-dp-I-W-°n-\v Ip-Spw-_߃ Xn-ßn-]m¿-°p-∂ h-gn-°-S-hv sh-´p-I-Øn tIm-´-bp-sS Xm-gvhm-c-Øn-em-Wv d-h-\yq h-Ip-∏n-s‚ H-Øm-i-tbm-sS am-k-߃-°v ap-ºv A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏v \-S-Øn-b-Xv. C-tXm-sS \q-dp-I-W-°n-\v Ip-Spw-_-߃ `o-Xn-bn-em-Wv. h-gn-°S-hv B-\-a-dn N-c-°-∏-d-º≥ kp-sse-J-bp-sS ho-Sn-s‚ ]n-d-Iv h-iw a-Æn-Sn-™v ho-Sn-\p-≈n-te-°m-Wv sh-≈w I-b-dn-b-Xv. I-\-Ø a-g Xp-S¿-∂m¬ C-\n-bpw a-Æn-Sn-bm≥ km-[y-X-bp-≈-Xn-\m¬ Ip-Spw_w B-i-¶-bn-em-Wv.


{]mtZ-inIw

5 B-K-kv-Xv 2013 Xn¶ƒ

sN-½m-Wn-tbm-Sv ]m-e-¯n-\v A-\p-a-Xn-bm-bn

]cn-]mSn

„a-e-∏p-dw Un.Sn.]n.kn

lmƒ: {]-kv ¢-∫v C-^v-Xm¿ ˛6.30 „Duc-Iw {io Xn-cp-h¿-®-\mwIp-∂v i-¶-c-\m-cm-b-W- kzm-an t£-{Xw: cm-am-b-W-hn-Nm-c-W k-{Xw˛10.00 „ta¬-ap-dn Fw.Fw.C.Sn ssl-kv-Iqƒ: Pn√m bq-Øv-eoKv Pn√m {]-h¿-Ø-I k-an-Xn ˛4.00

da-Zm³ {]`m-jWw

„I-S-ep-≠n \K-cw Pp-am-a-kv-

PnZv: d-a-Zm≥ {]-`mj-Ww ˛ Aen-ss^-kn ]mh-Æ˛1.00 „sN\°e-ßmSn sI.sI.Fw HmUnt‰mdnbw: inlm_v X߃ A\pkvacWhpw, t\mºpXpdbpw- 5.00

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£ £-Wn-¨p s]-cn-¥¬-a-Æ: tI-c-f k¿°m¿ ÿm-]-\-am-b F¬.-_n.F-kv. sk‚¿ t^m¿ k-b≥-kv B‚ v sS-Iv-t\m-f-Pn-bp-sS s]cn-¥¬-a-Æ {]m-tZ-in-I tI-{μØn¬ H-cp h¿-jw ssZ¿-Ly-ap≈ Un.-kn.-F.-(Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥), Bdp am-kw ssZ¿-Ly-ap-≈ Un.kn.-F.-(F-kv.-) Un-tπm-a C≥ Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ tkm^v-‰v-sh-b¿, aq-∂p am-kw Imem-h-[n-bp-≈ Um-‰m F-≥-{Sn B‚ v Hm-^n-kv Hu-t´m-ta-j≥, Fw.-F-kv. Hm-^n-kv B‚ v C‚¿-s\-‰v, Un.-Sn.-]n. ss^\m≥-jy¬ A-°u-≠‚n-Mv bqkn-Mv Sm-√n F-∂o tIm-gv-kp-Ifn-te-°v tlm-f-n-sU, d-Kp-e¿ ¢m-kp-I-fn-te-°v A-t]-£ £Wn-®p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 14\v ap-ºm-bn s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-se ]-´m-ºn tdm-Un-ep-≈ F¬.-_n.F-kv. {]m-tZ-in-I tI-{μ-hp-ambn _-‘-s∏-Sp-I. t^m¨: 04933 227471, 291019, 9388000001.-

s]-cn-¥¬-a-Æ {Xn-th-Wn kq-∏¿ -am¿-°-‰n¬ k-l-I-c-W Hm-Ww-˛-d-a-Zm≥ hn-]-Wn a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sN-dn-b s]-cp-¶m-fn-\v aq-¶pZn-h-kw A-h-[n {]-Jym-]n-¡-Ww: Fw.-F-kv.-F-^v.-

]q-t°m-´pw-]m-Sw -Su-Wn-¬ N-c-°p-tem-dn-°v ap-∂n¬ Hm-t´m ss{U-h¿-am¿ X-S- w Xo¿-Ø-t∏mƒ Hm-t´m- kv-‰m≥-Un-\m-bn- A\p-h-Zn-®- -ÿ-e-Øm-Wv- tem-dn \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂-Xv.-- -G-sd- ImØn-cp-∂n-´pw- tem-dn- am-‰-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂v- Hm-t´m-I-fn-sem-∂v

ss_-¡n-se-¯n am-etam-j-Ww: tc-Jm-Nn-{Xw ]p-d-¯p-hn-«p

A-\[ - n-Ir-X I-¨h - S- Ø - m-]\ - § - f- pw Ìm-fp-If- pw s]m-fn-¡Ww

Hm-Sn-sb-Øn-b k-ao-]-hm-kn-bmb Ip-™n-ap-l-Ω-Zv tam-„m-°sf X-S-™p-\n¿-Øn a¬-]n-SpØ-Øn-te¿-s∏-s´-¶n-epw C-bmsf X-´n-ho-gv-Øn {]-Xn-Iƒ ss_-°n¬ c-£-s]-Sp-I-bm-bncp-∂p. Ip-™n-ap-l-Ω-Zv \¬-In-b hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ a-e-∏p-dw hn-Pn-e≥-knse k-t¥m-jv ]q-tX-cn-bm-Wv tam-„m-°-fn¬ H-cm-fp-sS tc-JmNn-{Xw X-øm-dm-°n-b-Xv.

tem-dn-°v- apºn-¬ \n¿-Øn-bn-SpI-bm-bn-cp-∂p.X¿-°-Øn-s\m-Sp-hn¬- Hmt´m-ss{U-h-sd -tem-Un-ßv-sXmgn-em-fn -a¿-±n-®-tXm-sS-bm-Wv -

I-cp-hm-c-°p-≠v: I-\-Ø-a-gbn¬ ssh-Zyp-Xn Xq-Wn-\-Sn-bnse a-Æv A-S¿-∂v t]m-b-tXmsS P-\w `o-Xn-bn¬. tN-cn-∏-Sn-bn-eq-sS I-S-∂pt]m-hp-∂ 110 sI.-hn. sse-\p-Ifp-sS ssh-Zyp-Xn Xq¨ A-]-ISm-h-ÿ-bn¬. Xq-Wp-I-fp-sS aÆv A-S¿-∂v t]m-b-tXm-sS Ft∏mƒ th-W-sa-¶n-epw a-dn™p ho-gm-sa-∂ A-h-ÿ-bnem-Wv.

\-S-Øn-b-Xv. C-tXm-sS \q-dp-IW-°n-\v Ip-Spw-_-߃ `o-Xn-bnem-Wv. h-gn-°-S-hv B-\-a-dn N-c°-∏-d-º≥ kp-sse-J-bp-sS hoSn-s‚ ]n-d-Iv h-iw a-Æn-Sn-™v ho-Sn-\p-≈n-te-°m-Wv sh-≈w I-b-dn-b-Xv. I-\-Ø a-g Xp-S¿∂m¬ C-\n-bpw a-Æn-Sn-bm≥ km-[y-X-bp-≈-Xn-\m¬ Ip-Spw_w B-i-¶-bn-em-Wv.

tN-cn-∏-Sn A-¶-W-hm-Sn-bpsS k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sm-hÿ-bn-ep-≈ ]-tØm-fw Xq-WpI-ƒ. {]-[m-\-a-{¥n-bp-sS {Km-aoW k-U-Iv tbm-P-\ {]-Im-cw Xp-cp-tºm-S-˛-tN-cn tdm-Uv \n¿am-W-Øn-\p th-≠n-bm-Wv tdmUn¬ \n-∂pw a-Æv \o-°w sNbv-X-Xv. a-Æv \o-°w sN-bv-X-tXm-sS Xq-Wp-Iƒ k-ao-]-hm-kn-Iƒ°pw tN-cn-bn-se A-¶-W-hm-Sn-

F-S-°-c: \m-Sp-Im-Wn Np-cØn¬ ho-≠pw a-cw-ho-Wv H-∂c a-Wn-°q¿ K-Xm-K-Xw X-S- s∏-´p. Rm-b-dm-gv-N ]-I¬ aq-∂-ctbm-sS-bm-Wv \m-Sp-Im-Wp Np-cØn-se A-º-e-ap-°n¬ a-cw tdm-Un-te-°v I-S-]p-g-In ho-Wv K-Xm-K-Xw \n-e-®-Xv. h-gn-°-S-hv t]m-en-kpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂v sh-´n-am-‰n-bm-Wv K-Xm-K-Xw ]p-\¿-ÿm-]n-®-Xv. I-\-Ø a-g-sb Xp-S¿-∂v Xp-

Imw-]-kv {^-−v {]-Xn-tj-[n¨p ß-c G-cn-bm I-Ωn-‰n. tIm- g hm- ß p- ∂ \o- ° Øn¬- \ n- ∂ v ]n≥- a m- d m- Ø ]£w i- ‡ - a m- b k- a - c - Ø n- \ v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-sa-∂v I-Ωn‰n {]-kv-Xm-h-\-bn¬ ]-d-™p. Pm-_n¿ A-[y-£-X-h-ln-®p.

°pw `o-j-Wn-bm-bn-´p-≠v. tdm-Un-se Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂-Xv. F-∂m¬ Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°m≥ sI.-F-kv.-C.-_nbn¬ A-©p-e-£w cq-] A-S-®n´v am-k-ß-fm-bn-´pw ssh-Zyp-Xn Xq-Wp-Iƒ am-‰n ÿm-]n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-s√∂v I-cm-dp-Im-c≥ Ip-‰-s∏-SpØn.-

S¿-®-bm-bn A-©mw X-h-W-bmWv a-cw tdm-Un-te-°v ho-gp-∂Xv. Im-e-h¿-jw I-\-Øm¬ \mSp-Im-Wn Np-cw tdm-Un-eq-sS-bp≈ K-Xm-K-Xw I-\-Ø `o-j-Wnbm-hp-I-bm-Wv. Np-cw tdm-Un¬ \n-c-h-[n ÿ-e-ß-fn¬ sN-dpXpw h-ep-Xp-am-b a-c-߃ F-Xv \n-an-j-hpw tdm-Un-te-°v \n-ews]m-Øm-dm-b \n-e-bn-em-Wv ÿn-Xn sN-øp-∂-Xv. C-Xv sh-´n-am-‰m≥ C-cp-kw-

a-WÂ hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn.- -

Py-ß-sf A-t]-£n-®v hn-I-knX cm-Py-߃ h≥-{]m-[m-\yw \¬-Ip-∂ps≠-∂v sF-Iy-cm{„ kw-L-S-\ F-^v.F -- .-H. No-^v t{]m-{Kmw A-ssUz-k¿ kn Sn F-kv \m-b¿. A-S-°m-Ip-≠v {Ik‚ v l-b¿ ssl-kv-Iq-fn¬ km-aq-ln-I im-kv-{X ]-cn-ÿnXn ¢-∫p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. D-]- {]-[m-\m-[ym-]n-I C Fw Kn-cn-P A-≤y-£-X h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ sI A-\-kv, Ãm^v sk-{I-´-dn sI P-em-eq-±o≥, kn ^-k-ep-≤o≥, hn ]n ap-Po_v d-lv-am≥, C Fw tPym-Xn, hn -lw-k kw-km-cn-®p. ¢-_n-s‚ D-]-l-c-am-bn kn -Sn F-kv \mb¿-°v hn-Zym¿-Yn-I-fm-b \m-knIm-fn-Im-hv: ]-cn-ÿn-Xn kw-c- lv, X-kv-\n F-∂n-h¿ a-t¶m-kv£-W-Øn-\v aq-∂mw tem-I cm- ‰n≥ ssX-Iƒ k-Ωm-\n-®p.-

]-cn-Øn-Xn ¢-ºv D-Zv-Lm-S-\w Npcp¡¯nÂ

B-tcm-Kykp-c-£m ]-²-Xn: \n-e-¼qÀ Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn-¡v [-\-k-lm-bw

\n-e-ºq¿: ]-´n-Ih¿-K hn-I-k-\ h-Ip-∏n-s‚ B-tcm-Ky kp-c£m ]-≤-Xn {]-Im-cw \n-e-ºp¿ Xm-ep-°v B-ip-]-{Xn-°v 10 e-£w cq-] [-\-k-lm-bw \¬-In. Pn-√-bn¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-{i-bn-°p-∂ \n-e-ºp¿ Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bn¬ tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In-’-°pw `-£-W-Øn-\pw IqsS-bn-cn-°p-∂-h¿-°p-am-bm-Wv Xp-I sN-e-h-gn-°p-I. hm-l-\°q-en-bv-°v ]p-d-sa `-£-W sN-e-hn-\v - Zn-h-k-hpw 150 cq-]bpw tcm-Kn-bp-sS Iq-´n-cn-∏p-Im-c-\v 200 cq-]-bp-am-Wv e-`n-°pI.--Im-´p-\m-bv-°¿, tNm-e-\m-bv-°¿ A¿-Wm-S¿ hn-`m-K-Øn¬s∏-Sp-∂ B-Zn-hm-kn-Iƒ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ Nn-In-’-s°Øp-∂-Xv \n-e-ºp¿ Xm-ep-°v B-ip-]-{X-bn-em-Wv.

`m-jm k-a-c A-\p-kv-a-c-W-hpw d-a-Zm³ dn-eo-^v hn-X-c-W-hpw

]q-t°m-´pw-]m-Sw: -A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øv in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk¬ Iq-‰-ºm-d-bn¬ `m-jm k-a-c A-\p-kv-a-c-Whpw dn-eo-^v hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. ap-kv-eow eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n -hn A-_v-Zp¬ h-lm-_v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bp-Øv eo-Kv ]-©m-b-Øv {]-kn-U≥-dv ]n -kn A-_v-Zpƒ lenw A-[y-£-X h-ln-®p. bq-Øv eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U≥-dv kn F-®v C-Iv-_m¬ `m-jm k-a-c A-\p-kv-a-c-W {]`m-j-W-hpw I-cnw _m-J-hn d-a-Zm≥ {]-`m-j-W-hpw \-S-Øn. Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k ÿn-c k-a-Xn A-[y-£ sI ]n P¬-ko-an-b dn-eo-^v hn-X-c-W-hpw hn -Fw ap-k-lm-Pn kn.-F-®v sk≥-d¿ [-\-k-lm-b ssI-am-‰-hpw \-S-Øn.

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn A-h-tem-I-\ tbm-Kw

\n-e-ºq¿: tªm-°n¬ tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤Xn-bv-°m-bn \-S-∏m-°n-b C.- -F-^v.F -- w.--F-kv (C-e-Iv-t{Sm-WnIv ^-≠v tam-Wn-‰-dnw-Kv kn-Ãw ) \n¿-h-l-W-Øn-se ]p-tcmK-Xn A-h-tem-I-\ tbm-Kw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]p-jv-]-h-√n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-°v Io-gn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p-≈ th-X-\w Xm-a-kw Iq-Sm-sX \¬-Ip-∂ kw-hn-[m-\-am-Wv C.- -F-^v.F -- w.--F-kv.\ -- n-e-hn¬ Nm-en-bm¿, aq-tØ-Sw, Np-¶-Ø-d ]-©m-b-Øp-I-fn¬ C.- -F^v.F -- w.--F-kv. \n-e-hn-ep-≠v. _m-°n-bp-≈ ]-©m-b-Øp-Ifn¬ kw-hn-[m-\w D-S≥ \n-e-hn¬ h-cpw. tªm-°v ]-©m-bØn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿, sk{I-d-´-dn-am¿,Hm-h¿-kn-b¿-am¿, Um-‰m F≥-{Sn Hm-∏-td-‰¿-am¿, _n.-Un.--H. eq-bn-kv tPm-k-^v, tPm-bn‚ v _n.-Un.--H.--, tªm-°v F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-k¿-am¿ F-∂n-h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

a-WÂ hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn- -

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-cn-tim-[-\-°n-sS t]m-en-kn-s\ sh-´n-®v I-S-°m≥ {i-an-® a-W¬ h-≠n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-fmbn ap-°w I-S-hn¬ ]-cn-tim-[-\-°n-S-bn-em-Wv t]m-en-kn-s\ sh-´n-® Kp-Uv-kv Hm-t´m I-S-∂-Xv. H-cp In-tem ao-‰-tdm-fw ]n≥Xp-S¿-∂v I-fw-Ip-∂n¬ h-®m-W Hm-t´m ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

]q-t°m-´pw-]m-Sw: F-kv.-Un.]n.-sF A-a-c-º-ew ]-©m-bØv I-Ωn-‰n ku-lr-Z- k-Z-kpwC-^v-Øm¿- hn-cp-∂pw kw-L-Sn∏n-®p. A-a-c-º-ew {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥ Fw _jo¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.kw-K-a-Øn¬ 200 Hm-fw t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. F-kv.-Un.-]n.sF. \n-e-ºq¿

]q-t°m-´pw-]m-Sw: ]-cn-tim-[-\°n-sS t]m-eo-kn-s\ sh-´n-®v IS-°m≥ {i-an-® a-W¬ h-≠n t]m-eo-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-cp-fm-bn ap-°w I-S-hn¬ ]-cn-tim-[-\-°nS-bn-em-Wv t]m-eo-kn-s\ sh-´n® Kp-Uv-kv Hm-t´m I-S-∂-Xv. t]meo-kv ]n≥-Xp-S-cp-∂-Xn-\n-S-bn¬ I-cp-fm-bn Su-Wn¬ Im-dn-ep-kcn-sb-¶n-epw \n¿-Øm-sX t]mbn. H-cp In-tem ao-‰-tdm-fw ]n≥Xp-S¿-∂v I-fw-Ip-∂n¬ h-®m-W Hm-t´m ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Hm-t´m ss{U-h¿ sX-°pw ]-d-ºn¬ Pmth-Zn-s\ t]m-eo-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xv Pm-ay-Øn¬ hn-´p.-Hmt´m kv-t‰-j≥ ]-cn-k-c-tØ-°v am-‰n.- -

a-e-∏p-dw: Po-hn-X ssi-en tcmKw \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\v ap-≠p]-d-ºv Pn-√m tlm-an-tbm B-ip]-{Xn-bn¬ B-cw-`n-® sl¬-Øv ¢-∫n¬ kv-{Xo-Iƒ-°v {]-tXy-I ku-I-cy-ta¿-s∏-Sp-Øm≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚n-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ B-ip-]-{Xn am-s\-Pv-sa‚ v IΩn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. cm-hn-se B-dv ap-X¬ H-º-Xv h-sc-bpw ssh-Io-´v \m-ev ap-X¬ G-gv h-sc-bp-am-Wv sl¬-Øv ¢∫n-s‚ {]-hr-Øn k-a-bw. B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v tUm.

ÿm-\-ß-fn-te-bpw s]-Xp-a-cma-Øv h-Ip-t∏m, h-\w h-Ip-t∏m X-øm-dm-bn-´n-√. Pn-√-bn-te-°p-≈ N-c-°v hml-\w Dƒ-s∏-sS \q-dp-I-W-°n\v hm-l-\-ß-fm-Wv \m-Sp-ImWn Np-cw h-gn tI-c-f, X-an-gv-\mSv, I¿-Æm-S-I kw-ÿm-\-ß-fnte-°v Zn-h-tk-\ k-©-cn-°p∂-Xv. a-g I-\-Ø-tXm-sS F-Xv ka-b-hpw Np-cw tdm-Un¬ K-Xm-KX X-S- -am-Wv.

hn-f \-in-¸n¨ Im-en-bp-sS D-S-a \-ã-]-cn-lm-cw \Â-In F-S-°-c: h-\-Øn¬ ta-bm≥ hn´ Im-en-Iƒ hn-f \-in-∏n-® kw`-h-Øn¬ Im-en-I-fp-sS D-S-a I¿-j-I-\v \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-In. Nm-Øw-ap-≠ ]-≈n-∏mS-Øv Ir-jn \-S-Øp-∂ bq-kp^n-\m-Wv Im-en-bp-S-a aq-k \-jvS-]-cn-lm-cw \¬-In-b-Xv. I-gn™ Zn-h-kw h-\-Øn¬ \n-∂v \m-´n-en-d-ßn-b I¿-j-I-cp-sS hnf-Iƒ \-in-∏n-® ]-Xn-s\m-∂v t]m-Øp-I-sf kp¬-Øm≥-]-Snbn¬ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Snbn-cp∂p. D-S-a-sb-Øn \-jv-S-]-cn-lmcw \¬-In-btXmsS Im-en-I-sf hn-´p-\¬-IpIbm-bn-cp∂p.

ku-lr-Z-k-Z-Êpw C-^v-Xmdpw

tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn slÂ-¯v ¢-ºv: kv-{Xo-IÄ-¡v {]-tXy-I ku-I-cyw a-Æn-Sn-™ h-gn-°-S-hv sh-´p-I-Øn-tIm-´-

N¿-® \-S-Øm-sa-∂ [m-c-Wbn¬- C-cp-Iq-´-sc-Spw ]n-cn-®p-hn´p. F-∂m¬ A¬-]-k-a-b-Øn\p-≈n¬- C-cp-hn-`m-K-hpw XΩn¬- -ho-≠p-ap-≠m-b- X¿-°w ssI-bm-¶-fn-bnte-°v- am-dp-Ibm-bn-cp-∂p.- Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv- ÿ-esØ-Øn- -{]-iv-\-°m-sc- -I-kv-‰Un-se-Sp-Øp. F-∂m¬- tem-Unßv- sXm-gn-em-fn-I-sf- sIm-≠vt]m-hm≥ A-\p-hn-Zn-°n-s√-∂v \n-e-]m-Sp-am-bn- Nn-e¿ t]m-enkn-\p t\-sc-Xn-cn-™p.- -G-sd t\-c-sØ _-l-f-Øns\m-Sp-hn¬ t]m-eo-kv- I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Ø-h-sc- kv-t‰-j-\n-te°v-sIm-≠p t]m-sb-¶n-epw -C-cphn-`m-K-hpw-kw-L-Sn-®v- kv-t‰j≥ ]-cn-k-c-sØ-Øn-b-Xpw kw-L¿-j-Øn-\n-S-bm-°n. -Xn-¶fm-gv N- -t\-Xm-° N¿-®- -\-S-Ømsa-∂ [m-c-W-bn-em-W-v C-cp-hn`m-K-hpw ]n-cn-™-Xv.

\en¬ ho-Sn-\v Np-‰p-ap-≈ Cu hb-ep-Iƒ a-Æn-´v \n-I-Øn. C-tXm-sS ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´pap-‰-Øp-\n-∂v sh-≈w H-gp-Int∏m-hm-Xm-bn. C-Xp-h-gn H-gp-Inbn-cp-∂ tXm-Sv k-an-]-hm-kn-Iƒ \n-I-Øn-b-tXm-sS ap-l-Ω-Zv BsI Zp-cn-X-Øn-em-bn. Ip-Sn-sh≈w t]m-epw D-]-tbm-Kn-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv C-t∏mgp-≈-Xv. Zp-cn-X-Øn-\v A-Sn-b-¥c ]-cn-lm-cw Im-W-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v s]-cn-¥¬-a-Æ k_v I-e-Œ¿, h-gn-°-S-hv hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

\m-Sp-Im-Wnbn a-cw-ho-Wv H-¶-c a-Wn-¡qÀ K-Xm-K-Xw apS§n

a-t©-cn: -s\-√n-°p-Øv K-h¨sa‚ v shm-t°-j-W¬ l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n∂pw hn-c-an-® ta-t®-cn l- -\v ]n.-Sn.-F bm-{X-b-b-∏v \¬-In. {]-kn-U-‚ v A-_v-Zp¬ \m-k¿ \m-Sp-Im-Wn Np-c-Øn-se A-º-e-ap-°n¬ Rm-b-dm-gv-N tdm-Un-te-°v ho-W a-c-hpw A-≤y-£-X h-ln-®p. a-Æpw \o-°w sN-øp-∂p

Xn- c q- c - ß m- S n: sN- ≠ - ∏ p- d m- b A- – p- ¿ d- l v - a m≥ \- K ¿ l- b ¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ π-kv h-Wn-\v tIm-g-hm-ßn {]-th-i\w \¬-Ip-∂ kv-Iqƒ am-t\-Pvsa‚ v \-S-]-Sn {]-Xn-tj-[m¿-lam-sW-∂v Imw-]-kv {^-≠v th-

F-S-°-c: `q-am-^n-b a-Æn-´v hb¬ \n-I-Øn-b-tXm-sS ho-Sn-\p Np-‰pw sh-≈w sI-´n-\n-∂v IpSpw-_w Zp-cn-X-Øn¬. h-gn-°-S-hv ]p- ∂ - ° - e n- s e- A - c o- ° p- g n- b ≥ ap-l-Ω-Zn-s‚ Ip-Sw-_-am-Wv Zp-cnX-Øn-em-b-Xv. sN-dn-b a-g s]-bvXm¬ ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-Sn-\v Np‰pw sh-≈-s°-´m-hpw. ho-´n¬ \n-∂p ]p-d-Øn-dßm≥ t]m-epw I-gn-bm-Ø A-hÿ-bn-em-Wv C-h¿. C-Xp-kw-_‘n-®v \n-c-h-[n ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In-bn-´pw A-[n-Ir-X-cp-sS `m-K-Øv \n-∂v \-S-]-Sn-bp-ap-≠mbn-√. ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-Sn-\p Np‰p-ap-≈ ÿ-ew ap≥-Im-e-ßfn¬ aq-∂v hn-f Ir-jn sN-bv-Xncp-∂ h-b-em-Wv.-F-∂m¬ Im-e{I-ta-W Ir-jnbnd-°m-Xm-btXm-sS `q-an X-cn-in-´n-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. I-gn-™ th-

ssh-Zyp-Xn¯q-Wp-I-fp-sS A-]-I-Sm-h-Ø: \m-«p-ImÀ `o-Xn-bnÂ

bm-{X-b-b-¸v \Â-In

sh-«p-I-¯n tIm-« a-®n-Sn-¨n `o-j-Wn-bnÂ

kw-L¿-j-Øn-\v Xp-S-°-am-bXv.C-tXm-sS t]m-en-kv- ÿ-esØ-Øn- -A-Sp-Ø Zn-h-kw- Fkv.-sF-bp-sS- km-∂n-[y-Øn¬

3

h-b \n-I-¯Â: ho-Sv sh-Å-¯n-e-m-bn

]mÀ-¡n-Mv: ]q-t¡m-«pw-]m-S¯v- kw-LÀ-jw; t]m-en-kn-\v t\-sc- ssItbä-{iaw

]q-t°m-´pw-]m-Sw: -N-c-°v-tem-dn ]m¿-°n-ßp-am-bn _-‘-s∏-´ X¿-°w ]q-t°m-´pw-]m-S-Øv -C-cphn-`m-K-߃- X-Ωn¬ kw-L¿-jØn-\n-S-bm-°n. ]q-t°m-´pw-]mSw- Su-Wn-em-Wv -Np-a-´v-sXm-gn-emfn-I-fpw- Hm-t´m-ss{U-h-¿am-cpwtN-cn-Xn-cn-™p-≈- kw-L¿-jap-≠m-b-Xv. kw-ÿm-\ ]m-X-b-cn-In-se ]-®-°-dn- sam-Ø-hn-X-c-W- tI{μ-Øn-te-s°-Øn-b- tem-dn am\-Z-fi-߃ ew-Ln-®v a-Wn-°qtdm-fw -Su-Wn¬ \n¿-Øn-bn-´-XmWv- kw-L¿-j-Øn-\p- Im-c-W-amb-Xv. {Sm-^n-°v ]-cn-jv-°-c-W- kan-Xn-bp-sS- Xo-cp-am-\-߃ A-\pk-cn-®v- Xn-c-°p-≈ -k-a-b-ßfn¬ N-c-°v- hm-l-߃-°v \n-b{¥- W - t a¿- s ∏- S p- Ø n- b n- ´ p- ≠ v . A-Sn-b-¥-c L-´-Øn¬- -{Sm-^n°v- X-S-kw -kr-jv-Sn-°m-sX- temUv- C-d-°n-am-‰-W-sa-∂m-Wv \n¿a-e-∏p-dw: sN-dn-b s]-cp-∂m-fn- tZ-iw.- \v Np-cp-ßn-b-Xv aq-∂p-Zn-h-kw hn-Zym-e-b-߃-°p A-h-[n {]Jym-]n-°-W-sa-∂v Fw-.-F-kv.F-^v. a-e-∏p-dw \n-tbm-P-I afi-ew I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p.{]-kn-U‚ v bp ]n A-^v-k¬ A[y-£-X-h-ln-®p. jm-^n Im-tS߬, ap-l-Ω-Zm-en, \u-^¬, ta-em-‰q¿-: ss_-°n-se-Øn bpbm-k¿, _-jo¿ kw-km-cn-®p. h-Xn-bp-sS Xm-en-am-e I-h¿-∂ c-≠w-K-kw-L-Øn-se -H-cm-fpsS tc-Jm-Nn-{Xw t]m-en-kv ]p-dØp-hn-´p. Xm-sg sN-Ωm-Wn-tbm-Sv Imhp-߬ th-Wp-hn-s‚ `m-cy Zo]-bp-sS \m-e-c ]-h≥ kz¿-W-ame I-h¿-∂ kw-`-h-Øn-se {]-Xnta-em-‰q¿: ta-em-‰q¿ Su-Wn-se- bm-Wn-bmƒ. I-gn-™ hym-gv-N bpw ]-cn-k-c-ß-fn-se-bpw A-\- ]-I¬ 12 a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp[n-Ir-X I-®-h-S ÿm-]-\-ß- ∂p tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`fpw Ãm-fp-I-fpw 15\-Iw s]m-fn- hw. Zo-]-bp-sS \n-e-hn-fn tI-´v ®p \o-°m≥ \n¿-t±-iw. I-gn™ Zn-h-kw tN¿-∂ {Sm-^n-Iv {I-ao-I-c-W tbm-K-Øn-em-Wv Xo-cp-am-\w. {Sm-^n-Iv {I-ao-I-cW k-an-Xn-bm-Wv I-®-h-S-°m¿°v I-S-Iƒ s]m-fn-®v \o-°m≥ \n¿-t±-iw \¬-In-b-Xv. ta-em-‰qcn¬ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn A-–p¬ I-co-an-s‚ A-[y£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Ønem-Wv Xo-cp-am-\w. Su-Wn-tebpw ]-cn-k-c-ß-fn-se-bpw A-\[n-Ir-X I-®-h-Sw K-Xm-K-X Ipcp-°n-\pw Im-c-W-am-Ip-∂p-≠v.-

F-S-°-c: A-\-[n-Ir-X Ip-∂n-Sn°¬ Im-c-Ww h-gn-°-S-hv sh-´pI-Øn tIm-´ a-Æn-Sn-®n¬ `o-jWn-bn¬. \q-dp-I-W-°n-\v Ip-Spw-_߃ Xn-ßn-]m¿-°p-∂ h-gn-°S-hv sh-´p-I-Øn tIm-´-bp-sS Xmgv-hm-c-Øn-em-Wv d-h-\yq h-Ip-∏ns‚ H-Øm-i-tbm-sS am-k-߃°v ap-ºv A-\-[n-Ir-X a-sÆ-Sp-∏v

ta-em-‰q¿: G-sd \m-f-sØ ImØn-cn-∏n-s\m-Sp-hn¬ sN-Ωm-Wntbm-Sv \n-hm-kn-I-fp-sS kz-]v-\ ]m-ew bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂p. sh≈n-bm¿ ]p-g-°v Ip-dp-sI-bp-≈ ]m-e-Øn-\m-bp-≈ ]-≤-Xn cq-]tc-J-bm-Wv \-_m¿-Uv k-a¿-∏n®-Xv. Cu ]m-ew \n-e-hn¬ h-cp∂-tXm-sS ta-em-‰q¿ Su-Wn¬ \n-∂v s]-cn-¥¬-a-Æ-bn-te-bv°p-≈ Zq-cw \m-ep-In-tem-ao-‰¿ Ip-d-bpw. sN-Ωm-Wn-tbm-Sv \n-hmkn-Iƒ-°v ta-em-‰q¿ ssl-kvIqƒ, l-b¿ -sk-°≥-U-dn, Su¨, t]m-kv-‰v Hm-^n-kv, t]men-kv kv-t‰-j≥, d-bn¬-th kvt‰-j≥, kn.-F-®v.-kn. F-∂n-hn-Sß-fn-te-°pw Su-Wn¬-\n-∂v sN-Ωm-Wn-tbm-Sv h-en-b Pp-am-akv-Pn-Zn-te-bv-°pw F-fp-∏-am-hpw.

kozhikode/MLE

sI A-\o-jv Ip-am¿, sa-Un°¬ Hm-^o-k¿ tUm. ]n -hn -A\q-]v, F-®v.F -- w.--kn. Aw-K-ß-fmb Fw hn-P-b-Ip-am¿, sI -]n tKm-]n-\m-Y≥, sI cm-a-N-{μ≥, \-ko¿, d-km-Jv, Un.--Fw.--H tUm. cm-Pp, sI.--F-kv.C -- .--_n A-kn-.FIv-kn-Iyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿ Sn F-kv P-b-{in ]-s¶-Sp-Øp.--

Iƒ. ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\v ap\n-kn-∏¬-X-e tImUn-t\j≥ I-Ωn-‰n-I-fpw c-≠p-h¿-jw ap-ºv B-cw-`n-® ]-≤-Xn C-°p-dn k-Po-h-am-°m-\m-Wv ]m-¿-´n-X-eØn¬ Xo-cp-am-\w. s]-cn-¥¬-aÆ-bn¬ 30{_m-©p-I-fn-eq-sS dneo-^p-Iƒ-°v Xp-S-°w Ip-dn-®p. In-‰v hn-X-c-Ww D-Zv-L-S-\w-Pn-√m sk-{It-´-dn-b-‰v Aw-Kw i-in-Ipam¿ \n¿-h-ln-®p. G-cn-bm sk{I-´-dn D-Æn-°r-jv-W≥ A-[ys]-cn-¥¬-a-Æ: kn.-]n.-F-Ωn- £-X- h-ln-®p. dm-tUm t]mƒ, s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {_m-©p- c-ta-iv, kp-{_-lv -a-Wy≥, Fw Iƒ h-gn Hm-Ww d-a-Zm≥ In-‰p- ap-l-Ω-Zv k-enw kw-km-cn-®p.-

kn.-]n.-Fw. dn-eo-^n k-Po-h-am-hp-¶p

sF-kv-Hm¬ C-tkm¬ ]q-t°m-´pw-]m-Sw: tI-c-fm-imkv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv ]qt°m-´pw-]m-Sw- bq-Wn-‰pw ]o∏nƒ-kv- sse-{_-dn-bpw -tN¿-∂vtPym-Xn-im-kv-{X hn-cp-∂v-kmwL-Sn-∏n-®p.- -sF-kv-Hm¨ Ctkm¨- F-∂ t]-cn¬-K-h. lb¿- sk-°≥Udn-kv-Iq-fn-em-Wv ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-b-Xv. A-a-c-ºew ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-sehn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂m-bn 100e-[n-Iw-Ip-´n-Iƒ ]-s¶-SpØp. im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-jØv- Pn-√m-t Pm-bn‚ v-sk-{I-´-dn.- -]n.- sI {io-Ip-am¿ -D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sse-{_-dn {]-knU‚ v-hn -sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. F {io-[-c≥ -sI- cm-tP-{μ≥, Sn hn s_-∂n¢m-sk-Sp-Øp-.-

a-fi-ew {]-kn-U‚ v D-kv-am≥ I-cp-fm-bn, ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v, A-ao≥ ]q-t°m-´pw-]m-Sw, sk-{I-´-dn, ]n ap-kv-X-^, cm-{„ob, a-X,k-aq-ly, k-∂-≤, ]-cnÿn-Xn- -kw-L-S-\ {]-h¿-ØI¿, am-[y-a{]-h¿-Ø-I¿ ]-s¶Sp-Øp-]n -k-eow, B-en-°p-´n, kp-ssl¬, B-kn-^v, B-en, jw-kp-±o≥, k¿-^p-±o≥ k-wkm-cn-®p.-

Thejas Epaper malappuram Edition 2013-08-05  
Thejas Epaper malappuram Edition 2013-08-05  

Thejas Epaper malappuram edition. 2013-08-05