Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

8 Pq¨ 2014 Rmb¿

Iyp.FÂ.F-kv. Pn-Ãm kw-K-aw C-¶v

k-l-I-c-W Øm-]-\-§-fp-sS km-aq-ln-I C-S-s]-SÂ Çm-L-\o-bw: a-{´n

tIm-gn-t°m-Sv: Jp¿-B≥ teWn-Mv kv-Iqƒ Pn-√m kw-K-aw C-∂v \-cn-°p-\n-bn¬. A-dp-\qtdm-fw ]Tn-Xm-°ƒ kw-K-a-Øns\-Øpw. 9.30\v B-cw-`n-°p∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ A-–p -emw ap´n¬, lw-k kp-√-an aq-tØ-Sw, tUm. lp-kbv≥ a-S-hq-¿, hn kn ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-°pw. sshIo-´v \m-en-\v k-am-]-\ kw-K-aw hn Fw D-Ω¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.

\m-Zm-]p-cw: hn-Zym-`ym-k-˛-kmaq-lnI cw-K-ß-fn¬ k-l-I-cW ÿm-]-\-߃ \-S-Øp-∂ {]h¿-Ø-\w G-sd «mL-\o-b-hpw am-Xr-Im-]-c-hp-am-sW-∂v a-{¥n sI ]n tam-l-\≥. sN-Iym-Sv A{Kn-Iƒ-®-d¬ Cw-{]q-hv-sa‚ v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰nbp-sS hn-Zym-`ym-k k-lm-bw hnX-cWw sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. skm-ssk-‰n {]-knU-‚ v c-ho-jv h-f-bw A-[y-£-

J-Xv-ap _p-Jm-cn kw-K-aw

sN-Iym-Sv A-{Kn-Iƒ-®-d¬ Cw-{]q-hv-sa‚ v tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bp-sS hn-Zym-`ym-k k-lm-b hnX-cW ]≤Xn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hntij§Ä

tIm-gn-t°m-Sv: {]-hm-N-I kvt\-lw Po-hn-X {]-ta-b-am-°-Wsa-∂v A-Jn-te-¥ym Pw-C-øØp¬ D-e-am P-\-d¬ sk-{I-´dn Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_°¿ ap-kv-eym¿. C-∂-se a¿-Ikn-¬ \-S-∂ cm-Py-sØ G-‰hpw t{i-t≤-b-am-b B-flo-b kw-K-a-am-b J-Xv-ap¬ _p-Jm-cn k-tΩ-f-\-Øn¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p Im¥-]p-cw. ap-l-Ω-Zv \-_n-tbm-Sp≈ kv-t\-l-Øn-eq-sS Po-hn-Xw {I-ao-I-cn-°p-tºm-ƒ A-\m-Ytcm-Spw k-l-Po-hn-I-tfm-Sp-ap≈ _m-[y-X Xn-cn-®-dn-bm-\m-hpsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. ktΩ-f-\w k-a-kv-X tI-c-f kp∂n Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a ssh-kv {]-kn-U‚ v C kp-sse-am≥ apkv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-øn-Zv A-^o-^p-±o≥ Po-em-\n _-Kv-Zm-Zv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. a¿-I-kv {]-kn-U-‚ v A-en _m-J-^n X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p.

tUm-Iyp-saâ-dn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv : "sIm-´n-bq¿ amlm-flyw' tUm-Iyp-sa‚-dn-bpsS Un.hn.Un. {]-Im-i-\w sNbv-Xp. Im-en-°-‰v. {]-kv-¢-∫v lm-fn¬ _n.sP.]n. tZ-io-b\n¿-hm-l-I-k-an-Xn-bw-Kw AUz. ]n F-kv {io-[-c≥-]n-≈-bv°v Un.hn.Un. \¬-In Kp-cp-hmbq¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv ap≥ sN-b¿-am≥ tXm-´-Øn¬ c-ho{μ≥ {]-Im-i-\w \n¿-h-ln-®p. "ap-d-P-]w' Hm-Un-tbm kn.Un-bpsS {]-Im-i-\-hpw N-S-ßn¬ \-S∂p. hn-t\m-Zv a-W-Ø-W, sI ]n D-Æn sN-dp-Xp-cp-Øn Xp-Sßn-b-h¿ kw-_-‘n-®p. {]-im¥v Ir-jv-W≥ kw-Ko-X- kw-hn[m-\w \n¿-h-ln-®n-cn-°p-∂ tUm-Iyp-sa‚-dn- F-Un-‰v sN-bvX-Xv hn-Im-kv kp-Ip-am-dm-Wv.

Adnbn-¸pIÄ

te-tW-gv-kv sS-Ìv D-−m-bn-cn¡nà sIm-Sp-h-≈n: k-_v B¿.Sn.Hm^n-kv kn-hn¬ tÃ-j-\n-te-°v am-‰p-∂-Xp-am-bn kw-_-‘n-®v Hm-^n-kv h-¿-°p-Iƒ \-S-°p-∂Xn-\m¬ 9˛6˛2014 Xn-¶ƒ apX¬ H-c-dn-bn-∏v D-≠m-hp-∂-Xp-hsc te-tW-gv-kv sS-Ãv D-≠m-bncn-°p-∂-X-s√-∂v sIm-Sp-h-≈n tPm. B¿.Sn.H. A-dn-bn-®p.

Hm]tdj³ Ipt_c: HcmÄ AdÌn hSIc: Hm]tdj≥ Ipt_cbp-sS `mKambn h-Ic taJ-e-bn¬ \SØnb ]cn-tim-[-\bn¬ Hcmƒ IqSn A-d-Ãn¬. ]p-Xp-∏Ww NtßmØv h-b¬ KwKm-[c-s\bmWv h-S-I-c t]menkv AdÃv sNbXXv. CbmfpsS ho-´n¬ \n∂v ap{Z ]{Xßfpw ªm¶v sN-°pIfpw ]nSnIqSn.

IpSnshÅ ]²Xn¡msbSp¯ Ipgn-IÄ am-hqÀ tdm-Un-s\ A]-IS-s¡-Wn-bm¡p-¶p 

kz¥w {]Xn-\n-[n

tIm-gn-t°m-Sv: Im-e-h¿-jw XpS-ßnb-tXm-sS am-hq¿ tdm-Un-eqsS-bp-≈ bm-{X a-c-W-s°-Wnbm--hp-∂p. P-∏m≥ Ip-Sn-sh-≈- ]≤-Xn-°m-bn sh-´n-s∏m-fn-® tdmUv Ip-gn-Iƒ \n-d-™v N-fn-°p-fam-bncn-°pI-bmWv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \n∂p \-K-c-Øn-te-°p-≈ tdmUns‚ h¨-th {Sm-^n-Iv kw-hn-[m\w \n-e-\n-¬-°p-∂ `m-K-am-Wvs]m-fn-®n-´n-cn-°p-∂-Xv . Cu `mK--Øp-Iq-sS hm-l-\-߃-°p ssk-Up-sIm-Sp-Øv I-S-∂p-t]mhm≥ t]m-epw ]-‰m-Ø A-h-ÿbm-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ \n-∂v i-kv-{X-{In-b- A-S-°-ap-≈ Nn-In¬-k I-gn-™p a-S-ßp-∂

tcm-Kn-Iƒ-°pw tdm-Un-s‚ timNym-h-ÿ G-sd {]-bm-kw kr„n-°p-∂p-≠v. C-cp N-{I-hm-l-\߃ tdm-Un-se Ip-gn-I-fn-¬ NmSn-bp-≠m-hp-∂ A-]-I-S-ß-fpw \n-Xy-kw-`-h-am-Wv. am-{X-a-√, ag Xp-S-ßn-b-tXm-sS h-en-b hml-\-߃ I-S-∂p t]m-hp-tºmƒ C-cp-N-{I-hm-l-\-bm-{X-°m-¿°p t\-sc "N-fn-b-`n-tj-I'-amWp-≠m-hp-∂-Xv. Cu `m-K-Øp≈ _-kv -ImØn-cn∏p tI-{μßfnepw N-fn-\n-d-™n´p≠v. C-\n a-g-bv-°p ti-jw am-{Xta tdm-Uv do- Sm-dn-Mv \-S-°p-I-bp≈p F-∂n-cn-t° Cu dq-´n-eq-sSbp-≈ bm-{X IqSp-X¬ Zpcn-X-]q¿Wam-hpw. am-k-߃-°p ap-ºv Xp-S-ßnb ss]-∏n-S¬ {]-hr-Øn G-{]n-

¬ A-h-km-\-tØm-SpIq-Sn ]q¿Øo-I-cn-t°-≠-Xm-bn-cp-s∂-¶nepw C-Xph-sc Fßp-sa-Ønbn´n-√. a-g-°m-e-Øv hml-\m-]-I-Sß-ƒ Ip-d° -- m≥ ]-e \-S-]-Sn-Ifpw kzo-I-cn-®p-sh-∂v A-[n-IrX¿ A-h-Im-i-hm-Zw D-∂-bn-°ptºm-gpw K-Xm-K-Øn-c-t°-dn-b Cu tdm-Un-te-°v B-cpw Xn-cn™p-t\m-°n-bn-´n-√. tdm-Un¬ ss]-∏n-Sm≥ Ip-gnsb-Sp-Ø-Xv a-g Xp-S-ßp-∂-Xn-\p ap-ºp X-s∂ \n-c-h-[n A-]-I-Sß-ƒ-°pw c-≠p a-c-W-Øn-\pw Im-c-W-am-bn-cp-∂p. a-g-bv°p apºv do- Sm-dn-Mv- \-S-Øm≥ P-∏m-≥ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn A-[n-Ir-Xtcm ]n.U-ªyp.-Un. A-[n-Ir-X- P∏m≥ IpSn-sh≈ ]≤-Xn-°mbn Ipgn-sb-SpØXns\-Øp-S¿∂v bm{X ZpjvI-c-amb amhq¿ tdmUv tcm X-øm-dm-bn-´n-√.

{In-¡-äv A-tkm-kn-tb-j³ ]n-cn-¨p-hn-SÂ \n-b-a-hn-cp-²-sa-¶v tIm-S-Xn

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m {In-°-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ ]n-cn-®p hn-´v Xm¬-°m-en-I `-c-W-k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-® tI-c-f {In-°-‰v Atkm-kn-tb-j-s‚ \-S-]-Sn \n-ba-hn-cp-≤-am-sW-∂v Pn-√m tIm-SXn. ]n-cn-®phn-´ \-S-]-Sn tNm-Zyw sN-bv-Xv Pn-√m A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn Fw hn t{i-bmw-kvIp-am-dpw {]-kn-U‚ v k-Xo-jv-N{μ-\pw k-a¿-∏n-® l-c-Pn-bn-emWv tIm-gn-t°m-Sv c-≠mw A-Unj-\¬ Pn-√m P-Uv-Pn tUm. Iu-

tIm-gn-t°m-Sv: Hmƒ tI-c-f ^njvv a¿-®‚ v B‚ v I-Ωo-j≥ GP-‚ vk - v A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\-X-e Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Uv hn-Xc - W - w sN-bvX - p. B-Zy Xncn-®d - n-b¬ Im¿-Uv ]n ]n kn aΩq-´n-°v \¬-In Fw sI cm-Lh - ≥ Fw.]n. D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ]n Fw sI Ip-™n A-[y-£-X-hln-®p. {]-Zo-]vIp-am¿ Fw.-F-¬.F, kn Fw jm-^n, l-°ow, sI kn A-–p-√ kw-km-cn-®p.

k-¿ F-S-∏-I-Øn-s‚ D-Ø-c-hv. tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kntb-j-s‚ \-S-]-Sn tNm-Zyw sN-bvXv \¬-In-b lc-Pn tIm-gn-t°mSv {]n≥-kn-∏¬ ap≥-kn-^v tIm-SXn(c-≠v) ]-cn-K-Wn-°m-Ø-Xns\-Xn-tc \¬-In-b A-∏o-en-emWv hn-[n. A-∏o-en¬ hm-Zw-tI-´ tIm-S-Xn Pn-√m A-tkm-kn-tbj-s\ ]n-cn-®p-hn-Sm-\pw A-Uvtlm-Iv I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-°m-\pw tI-c-f {In-°-‰v A-tkm-kn-tbj-\v A-[n-Im-c-an-s√-∂v hy-‡-

am-°n. A-^n-en-tb-j≥ d-±m-°p∂-Xn-s\-°mƒ I-Sp-Ø \-S-]-Snbm-Wv ]n-cn-®p-hn-S-se-∂pw tImS-Xn ]d™p. Pn-√m A-tkm-kntb-j-s\-tbm Aw-K-tØ-tbm \-S-]-Sn-°p hn-t[-b-am-°p-∂-Xn\v sI.-kn-.F-bp-sS \n-b-am-h-enbn¬ hy-h-ÿ-I-fp-≠v. C-°mcy-Øn¬ A-sXm-∂pw ]m-en-°s∏-´n-s√-∂pw tIm-S-Xn hy-‡am-°n. Pn-√m {In-°-‰v A-tkmkn-tb-j-\p th-≠n A-Uz. sI a-[p-tam-l≥ lm-P-cm-bn.

k-½m-\w t\-Sn-b tem«dn Sn-¡-äv hymP tUmIvSÀ ]nSn-bn G-Pâv X-«n-sb-Sp-s¯¶v tIm-gn-t°m-Sv: H-cp tIm-Sn cq-]bp-sS H-∂mw k-Ωm-\-Øn-\¿-lam-b tem´dn Sn-°-‰v G-P‚ v X´n-sb-Sp-Ø-Xm-bn ]-cm-Xn. IpXn-c-h-´w A-Sw-]-d-ºn¬ {io-cmw lu-kn¬ {]-tam-Zm-Wv ]-cm-Xn°m-c≥. tIm-´q-fn _o-h-td-P-kv tI-m¿-]-td-j≥ Hu-´v-e-‰n-\v kao-]-sØ Nn-∂p tem-´-dn G-P≥kn-bn-se {]-Im-i-\m-Wv X-s∂ I-_-fn-∏n-®v Sn°‰v X-´n-sb-SpØ-sX-∂v {]-tam-Zv B-tcm-]n-®p. C-Xv kw-_-‘n-®v kw-ÿm\ `m-Ky-°p-dn U-b-d-Iv-S¿-°pw t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿-°pw ]cm-Xn \¬-In-. sa-bv 29\v cm-hnse H-º-X-c-tbm-sS A-t∂-Zn-hkw \-dp-s°-Sp-°p-∂ H-cp Im-cpWy-π-kv tem-´-dn-bpw A-Sp-Ø

Zn-h-kw \-dp-s°-Sp-°p-∂ `m-Ky\n-[n tem-´-dn-bpw {]-Im-i-\n¬ \n-∂p {]-tam-Zv hm-ßn-bn-cp-∂p. 29 \v ssh-Io-´v {]-Im-i≥ ÿ-esØ-Øn hm-ßn-b Sn-°-‰p-Iƒ ]-cn-tim-[n-°-s´-sb-∂v B-hiy-s∏-´p. a-‰v ÿ-e-ß-fn¬ \n∂p hm-ßn-b Sn-°-‰p-I-f-S-°w F-√mw {]-tam-Zv {]-Im-i-\p \¬In. A-Xn-\n-sS kq{X-Øn¬ Imcp-Wy- π-kv Sn-°-‰v FSp-Øp-am‰n {]-Im-i≥ a-‰v Sn-°-‰p-Iƒ Xncn-t®-¬-∏n-®p. 29\vv H-∂mw kΩm-\-Øn-\¿-l-am-b Im-cp-Wyπ-kv tem-´-dn Xm≥ F-Sp-Ø Sn°-‰m-sW-∂v a-\- n-em-b-Xm-bpw A-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv ]-cm-Xn \¬-In-b-sX-∂pw {]tam-Zv ]d™p.

hSIc: aXnbmb tcJIfn√msX NnIn¬k \S-Øn-b bphmhv ]nSnbn¬. ]p-Xp-∏Ww sIm´°Shv ap-k-en-bm-chnsS A-\n¬Ipam¿ (45) s\-bmWv F.Fkv.-]n. Pn. F®v b-Xojv N{μ-bpsS kvIzmUv A-d-Ãv sNbvXXv. hSIc en¶v tdm-Un-¬ ¢n\nIv \SØn hcn-I-bm-bncp∂p C-bmƒ. {]Xnsb hS-I-c tI-m-SXn dnam-≥Uv sNbvXp.

am-en-\y \nÀamÀP\w: tbmKw tNÀ¶p tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Ip-an-™pIq-Sp-∂ am-en-\y-w \n¿-am-¿-P-\w sN-øp-∂-Xv kw-_-‘n-®v C-∂se A-[n-Ir-X¿ k-∂-≤ kw-LS-\-I-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®p-Iq-´n. sF-.-Fw.kn.F-®v. lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ hn-hn-[ kwL-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ {]-iv-\whn-e-bn-cp-Øn. ]-cn-k-c-sØ tlm-´-ep--S-a-I-fp-am-bpw N¿-® \S-Øn. B-ip-]-{Xn a-en-\-P-ew It\m-en-I-\m-en¬ kw-kv-I-cn°p-∂ {]-h¿-Ø-\w Xz-cn-X-s∏Sp-Øp-hm≥ Xo-cp-am-\-am-bn. {]tZ-i-°m-sc C-°m-cy-Øn¬ t_- Fw.F-kv.Fw. Pn-√m IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-® "{S-bw-^v Sm-e‚ v-kv Km-X-dnMv-' hn-Zym¿-Yn kw-K-aw m-[-h¬-°-cn-°pw. tlm-´-ep-I-fn- Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ¬ \n-∂p `-£y-h-kv-Xp-°ƒ πmÃn-°v I-h-dp-I-ƒ H-gn-hm-°pw. ta-b¿ F sI {]-ta-Pw A-[y£-X -h-ln-®p. {]n≥-kn-∏¬ tUm-. kn c-ho-{μ≥, tUm. taml-≥-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

i-¼-fw- hÀ-[n¸n¨p tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn- hn-I-k-\-k-anXn Po-h-\-°m-cp-sS i-º-fw h¿[n-∏n-®p. X-kv-Xn-I A-\p-k-cn-®v B-\p-]m-Xn-I-am-bn A-º-Xv cq]-bm-Wv h¿-[n-∏n-®-Xv. C-∂-se tN¿-∂ hn-I-k-\-k-an-Xn-tbm-KØn-em-Wv Xo-cp-am-\w. A-Xym-ln-X hn-`m-Kw F.knbm-°m\p-w c-≠p t]m¿-´-_nƒ sh‚n-te-‰¿ hm-ßn-°m-\pw tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn. Aÿn-tcm-K hn-`m-K-Øn¬ Xmt°m-¬-Zzm-c i-kv-{X-{In-b-°mbn B¿-t{Xm-kv-tIm-∏n-b-{¥w k-÷o-I-cn-°pw.

X-h-ln-®p. Xq-tW-cn _n.-B¿.-kn-bn-se {]-tXy-I ]-cn-K-W-\ A¿-ln°p-∂ Ip-´n-Iƒ°pw sN-Iym-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se \n¿-[-\ Ip-Spw-_-Øn-se Ip-´n-I-ƒ°pap≈ ]T-\ k-lm-b-hn-X-c-Whpw a-{¥n \n¿-h-ln-®p. h-f-bw, sN-Iym-Sv ]-©m-bØp-I-fn¬ \n-∂v F-kv.-F-kv.F¬.-kn. ]-co-£-bn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ-

kv-Iqƒ hn-Zym-`ym-k-Øn-s‚ `mK-am-°n kw-ÿm-\-sØ Im¿jn-I D¬∏m-Z-\w h¿[n-∏n-°m\pw ]p-Xp-X-e-ap-d-sb Im¿-jn-I ta-J-e-bn-te-°v sIm-≠p-h-cm\pw \-S-]-Sn-Iƒ A-\n-hm-cy-amWv. a-e-_m¿ ta-J-e-bn-se D-∂X hn-Zym-`ym-k- cw-K-sØ {]-iv\-߃ ]-cn-l-cn-°m-\p-≈ \-S]-Sn-Iƒ Xz-cn-X-s∏-Sp-ØWw. l-b¿-sk-°-≥U-dn kv-Iq-fp-Ifn¬ A-[n-I-_m-®p-Iƒ A-\p-hZn-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw Fw.-F-kv.Fw. B-h-iy-s∏-´p. kw-K-aw Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Fw.F-kv.Fw. Pn-√m {]-kn-U‚ v Xzm-l d-jm-Zv A-[y-£-X hln--®p. F-kv.-F-kv.-F¬.-kn, πÃp ]-co-£-Ifn¬ D∂X hn-Pbw t\-Sn-b-h¿-°p-≈ A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww sF.F-kv.Fw. kwÿm-\ sk-{I-´-dn sI k-÷m-Zv \n¿-h-ln-®p. Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI kn jwko¿ kz-em-ln, hn Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿, sI ]n kp-ssl¬ køn-Zv ap-l-Ω-Zv a-iv-lq¿, A-ko¬ kn hn, sI Pn-jm-Zv, Fw A-–p -a-Zv, sI hn \n-lm¬, Pu-l¿ ap-\-Δn¿, tUm.A-l-Ω-Zv jm-kv, ap-l-Ω-Zv j-Po¿ ]n kn kw-kmcn-®p

bp-h-Xn-sb \m-«p-ImÀ c-£-s¸-Sp-¯n  Ip-ªn-\mbpÅ Xn-c-¨n Xp-S-cp-¶p 

]-tøm-fn: Xp-d-t»-cn-I-S-hv ]m-eØn-¬ \n-∂v G-gp am-kw {]m-bamb B¨-Ip-™n-s\-bp-sa-SpØv bp-h-Xn ]p-g-bn¬ Nm-Sn. C∂-se cm-{Xn 8.30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. a-Wn-bq¿ Ip-∂-Øv-I-c ]-Ø-bw-]-d-ºn¬ lm-cn-kn-s‚

`m-cy \-kn-b(25)bm-Wv Ip-™ns\-bp-sa-Sp-Øv Nm-Sn-b-Xv. \-knb-sb sXm-gn-em-fn-I-fpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v c-£-s∏-Sp-Øn. Ip-™n-\m-bn \m-´p-Im-cpw ^-b¿-t^m-gv-kpw tN-¿-∂v Xn-c-®n¬ \-S-Øp-I-bm-Wv.

Im-e-hÀ-jw: Bw-_p-e³-kpIÄ GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-¶v Pn-Ãm I-e-Iv-SÀ tIm-gn-t°m-Sv: ag°me tcm-K߃ ]-S-cp-∂-Xv X-S-bm≥ tUmIv-S¿-am-sc-bpw ]m-cm-sa-Un-°¬ Po-h-\-°m-sc-bpw Dƒ-s∏-SpØn c-≠v Bw-_p-e≥-kp-w {]Ir-Xnt£m-`w t\-cn-Sm≥ dm-∏nUv B-Ivj≥ t^m-gv-kpw G¿s∏-Sp-Øp-sa-∂v I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ Pn√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Im- e - h ¿- j - s °- S p- X n- b n¬ hm-g°r-jn \-in-®v `o-a-am-b I-S_m-[y-X h-∂ I¿-j-I¿-°v \jv-S-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂v

kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.F A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-b-Øn¬ Bh-iy-s∏-´p. `q-hp-S-a-Iƒ-°v ap≥Iq¿ ]m-´w \¬-In-bm-Wv C-h¿ Ir-jn-bn¬ G¿-s∏-´-sX-∂pw Ir-jn \m-i-Øn-eq-sS C-c-´ \-jvS-am-Wv C-h¿ t\-cn-Sp-∂-sX-∂pw {]-ta-bw Nq-≠n-°m-´n. ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-Øn¬ kmaq-lnI h-\-h¬-°-c-W hn-`mKw hn-X-c-Ww sN-øp-∂ hr-£ssØ-I-fn¬ ^-e-hr-£-߃ [m-cm-f-am-bn Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Ct∏m-ƒ \¬-Inh-cp-∂ ssX-I-fn¬ G-sd-bpw a-lm-K-Wn, sIm-∂ Xp-S-ßn-b-h-bm-sW-∂pw Ip-Spw-

_- {io-bp-am-bn k-l-I-cn-®v ^e-hr-£-ssØ-Iƒ e-`y-am-°m≥ \-S-]-Sn-bp-≠m-I-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. a-¬ky-sØm-gn-em-fn kz-bw km-lm-b- kw-L-߃ \n¿-an°p-∂ D¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-]-W\-Øn-\pw a-‰p-am-bn sh-≈-bn¬ \n¿-an-® I-Ωyq-Wn-‰n dn-tkm-gvkv sk‚-dn-\v sI-´n-S \-º¿ e-`n°m≥ tbm-Kw hn-fn-°p-sa-∂v ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-IvS¿ A-dn-bn-®p. h\y-ar-K- i-eyw t\-cn-Sm≥ 15 In-tem-ao-‰¿ ku-cth-en-°v k-¿-°m-cn-\v ip-]m¿-i sN-bv-Xn-´p-s≠-∂v h-\w h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-¿ A-dn-bn-®p.

A-[ym-]-IÀ h-©-\m-Zn-\w BN-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: i-\n-bm-gv-N {]hrØn-Zn-\w H-gn-hm-°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w \-S-∏m-°mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]I¿ C-∂-se h-©-\m-Zn-\-am-N-cn®p. kvIqfp-I-fn¬ {]-Xn-tj-[°q-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-®pw I-dpØ _m-Uv-Pv [-cn-®p-am-Wv A[ym-]-I¿ h-©-\m-Zn-\w- B-Ncn®-Xv. tI-c-f F-bv-U-Uv l-b¿sk-°≥-U-dn So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j-\m-Wv I-cn-Zn-\Øn-\v B-lzm-\w sN-bv-X-Xv. {]t£m-`-Øn-s‚ c-≠mw-L-´-Øn¬ Im-jz¬ eo-sh-Sp-Øv l-b¿sk-°≥-U-dn ta-J-e kv-Xw-`n∏n-°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tPm-jn B‚-Wn, J-Pm-©n A–p¬-l-°ow k-a-c-Øn-\v t\Xr-Xzw \¬-In. e-∫m I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v A-´n-a-dn-°p-I-bm-sW∂pw t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p.

sI.F-.Sn.F-^v. A-h-Im-i-]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: `m-jm A-[ym-]I X-kv-Xn-I-Iƒ-°v Ip-´n-I-fp-sS F-Æ-Øn\v B-\p-]m-Xn-I-am-bn Ip-d-hv h-cp-Øp-I, A¨ F-°tWm-an-Iv hn-Zym-e-b-ß-fn-se `m-jm-[ym-]-I X-kv-Xn-I-I-fn¬ \n-b-a-\w \-S-Øp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v 18\v kwÿm-\ k¿-°m-cn-\v sI.-F.-Sn.F-^v. A-h-Im-i ]-{Xn-I k-a¿∏n-°pw. Pq-sse 21\v A-h-Im-i kw-c-£-W Zn-\-am-N-cn-°pw. sI.-F.Sn.F-^v. kw-ÿm-\ Iu¨-kn¬ tbm-K-am-Wv Xo-cp-am-\sa-Sp-Ø-Xv. {]-kn-U‚ v F ap-lΩ-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. sI tam-bn≥-Ip-´n, kn A-–p¬-Ako-kv, Fw hn B-en-°p-´n, sI sI ap-l-Ω-Zv, C F d-jo-Zv kwkm-cn-®p.

kv-{Xo-[-\w: Fw.FÂ.F-amÀ-¡v \n-th-Z-\w \Â-Ipw tIm-gn-t°m-Sv: kv-{Xo-[-\w F∂ Zp-cm-Nm-c-Øn-s\-Xn-tc i-‡am-b \n-b-a-\n¿-am-Ww \-S-ØW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Fw.-F¬.F-am¿-°v Fw.F-kv.-F-kv. \nth-Z-\w \¬-Ipw. C-∂v D-®-bv-°v 12\v sN-dq-´n tdm-Uv Fw.F-kv.F-kv. Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-¬ \-S°p-∂ N-S-ßn¬ {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.F¬.F-bv-°v \n-th-Z-\w \¬-Ipw. tI-c-f-Øn-se 140 Fw.F-¬.F-am¿-°pw B-h-iy-ap-∂bn-®v \n-th-Z-\w \¬-Ip-sa-∂v `mc-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

a-em-¸-d-¼v kv-IqÄ kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: 139 h¿-jw ]-g° - ap-≈ a-em-∏-d-ºv F.-bp.]n. kvIqƒ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°W - s - a∂v Pn-√m hn-Ik - \ - k-an-Xn tbmKw B-hi - y-s∏-´p. `m-hn-bn-¬ kvIq-fn-s‚ \n-b-{¥-Ww am-t\-Pcn¬ F-Øm-Xn-cn-°m≥ kvI - qƒ k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa-∂v F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.-F-¬.-F. A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-bw B-h-iys∏-´p. kv-Iq-fn¬ D-®-°-™n hn-X-cWw sN-ø-W-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ kn -F e-X D-]- hn-Zym-`ym-k U-b-d-Iv-S¿-°v \n¿-tZ-iw \¬In. sIm-bn-em-≠n-bn-se N-cn-{X˛-ss]-Xr-I-˛-Xo¿-∞m-S-\ tI-{μ-

hn-ZymÀ-Yn-I-fn e-£y-t_m-[w h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡-Ww: Fw.F-kv.Fw. inÂ-¸-im-e-

tIm-gn-t°m-Sv: hn-Zym¿-Yn k-aql-Øn¬ e-£y-t_m-[-hpw cmPy-tØm-Sp-≈ I-S-a-I-fpw i-‡am-bn t_m-[y-s∏-Sp-Øp-∂ hn-[ap-≈ I¿-a-]-≤-Xn-Iƒ Im-e-L´-Øn-s‚ A-\n-hm-cy-X-bm-sW∂v Fw.F-kv.Fw. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® "{Sbw-^v Sm-e‚ v-kv Km-X-dnMv-' kwK-aw B-h-iy-s∏-´p. ]m-cn-ÿn-Xn-I A-h-t_m-[w h-f¿-Øn-sb-Sp-°m-\pw Im¿-jnI D-¬∏m-Z-\ ta-J-e-bn¬ hn-Zym¿-Yn k-aq-l-Øn-s‚ ]-¶m-fn-Øw h¿-[n-∏n-°m-\pw hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn¬ ]-≤-Xn-Iƒ B-hnjv-I-cn-°-Ww. A-Sp-°-f Ir-jn-

Ip-ªp-ambn bp-h-Xn ]p-g-bn Nm-Sn

°p-≈ D-]-lm-cw {Iq-kv sN-b¿am≥ kq-∏n \-cn-°m-t´-cn hn-X-cWw sN-bv-Xp. Fw sI A-iv-d-^v, F≥ sI Ip-™n-t°-fp, Sn Fw hn A-–p¬-l-ao-Zv, s]m-bn¬ lco-{μ≥, sXm-Sp-h-bn¬ a-lv -aq-Zv, sI A-–p¬-Jm-Z¿, B-thm-fw cm-[m-Ir-jv-W≥, hm-Wn-bq¿ A{¥p, hn Zm-ap, sI ]n cm-P≥, ]n Kw-Km-[-c≥, Fw Sn _m-e≥, h¬-k-cm-Pv a-W-em-´v XpS-ßn-bh¿ kw-km-cn-®p.-

ß-sf _-‘-s∏-Sp-Øn Sq-dn-kw ]-≤-Xn \-S-∏m-°-W-sa-∂v sI Zm-k≥ Fw.-F¬.F. A-h-X-cn∏n-® {]-ta-bw B-hi - y-s∏-´p. Im∏m-Sv,- tIm-´-°¬,- sIm-√w ]m-d∏-≈n, ]-¥-em-b-\n kv-ss-]-kkv dq-´v , Xn-t°m-Sn _o-®v Xp-Sßn-b ÿ-e-߃ h≥-Sq-dn-k km-[y-X-bp-≈ {]-tZ-i-ß-fmsW-∂v A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. _m-ep-t»-cn Xm-eq-°v B-ip]-{Xn ]-cn-k-c-Øv Hm-S-bn¬ \n∂v a-en-\-P-ew s]m-ßn K-Xm-KX X-S - h - pw B-tcm-Ky-`o-jW - nbp-ap-≠m-hp-∂ A-h-ÿ-bv°v A-Sn-b-¥-c ]-cn-lm-c-ap-≠m-hW-sa-∂v ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n

Fw.-F¬.F. B-hi - y-s∏-´p. _m-ep-t»-cn, Iq-cm-®p-≠v tdm-Un-¬ Xr-°p-‰n-t»-cn I¬-h¿-´v A-]I - S-I-c-am-b A-h-ÿ-bn-em-sW∂pw tdm-Uv {]-hr-Øn-tbm-sSm∏w I¬-h¿-´pw \n¿-an-°-W-sa∂pw a-s‰m-cp {]-ta-b-Øn¬ ]pcp-j≥ I-Se - p-≠n B-hi - y-s∏-´p. a-cp-tXm-¶-c ta-J-e-bn¬ ]-\n hym-]-I-am-sW-∂pw h-S-I-c Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ a-Xn-bmb a-cp-∂v e-`y-a-√m-Ø-Xn-\m¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v d^¿ sN-tø-≠ A-h-ÿ-bm-sW∂pw C sI hn-P-b≥ Fw.-F-¬.F. ]d-™p.hm-´¿ A-tXm-dn-‰nbp-sS Iq-fn-am-Sv πm‚n¬ \n-∂v

sIm-Sn-b-Øq¿, Im-c-t»-cn, ap°w, Nm-Ø-aw-K-ew, am-hq¿ ]©m-b-Øp-I-ƒ-°v-Iq-Sn Ip-Sn-sh≈w e-`y-am-°m≥ \-S] - S- n kzo-Icn-°W - s - a-∂v Fw sF jm-\h - mkv Fw.-]n-bp-sS {]-Xn-\n-[n tamb≥ sIm-f-°m-S≥ B-h-iy-s∏´p. I-eI - vS- t- d-‰v tIm¨-^d - ≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ Fw-.-F¬.-F-am-cm-b kn sI \mWp, Ip-™Ω - Z- vI - p-´n am-ÿ - , Pn√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ - v Im\-Øn¬ P-ao-e, Pn-√m πm-\n--Mv Hm-^n-k¿ Fw F c-ta-ivI - p-am¿, ^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ sP-kn sl-e≥ l-ao-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: Im¿-jn-I ta-Je-bn¬ ssl-sS-Iv Ir-jn-bp-sS B-h-iyw A-\-n-hm-cy-am-sW-∂v Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. A-`n{]m-b-s∏-´p. ssl-sS-Iv Ir-jnbp-sS kp-hn-ti-jw I¿-j-I-cnte-°v F-∂ in¬-∏-im-e-bp-sS kw-ÿm-\-X-e D-Zv-Lm-S-\w \-fμ-bn¬ \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p Fw.]n. tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq°v k-l-I-c-W Im¿-jn-tIm¬∏m-Z-\ kw-kv-I-c-W hn-]-W-\ kw-Lw kw-L-Sn-∏n-® in¬∏im-e-bn¬ A-{Kn-t°m th-tßcn {]-kn-U‚ v sI sI N-{μ-lm- Xp-jm-c-Kn-cn-bn¬ \-S-°p-∂ I-bm-°n-Mv s^-Ãn-hen-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv Sq-dn-kw {]-tam-j≥ k≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. Iu¨-kn¬ Hm-^n-kn¬ F-Øn® t_m-´pIƒ


{]mtZ-inIw

8 Pq¨ 2014 Rmb¿

]cn-]mSn

tdm-Uv -DZv-Lm-S-\w sNbvXp

„A-c-bnS-Øv ]m-ew kn.Un.

Sh¿: sI.F≥.Fw. Pn√m I¨-h≥-j≥ 10.00 „sI.]n. tI-i-h≥ lmƒ: sF.F-kv.Fw. kw-L-Sn-∏n-°p∂ - A-\m-Y-kw-c£-Ww A-]cm-[a√ P-\Io-b kw-K-aw 4.00 „sN-dq-´n tdm-Uv Fw.Fkv.Fw. Hm-Un-t‰m-dnbw: kn F≥ A-lΩ-Zv aue-hn A-hm¿Uv Zm-\w 4.00 „\f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: k¿-ΔI-em-tI-{μ P-\-d¬ t_m-Un 10.00 „tlm-´¬ \f-μ: F.sF.Sn.bp.kn. Pn√m I-Ωn‰n 3.00 „B¿.]n. amƒ: Un.kn. _p-Ivkv Un-£W-dn taf 10.00 „]mf-bw Fw.Fw. A-en tdmUv ssIc-fn tjm-dqw: I-c-Iuie˛ssIØ-dn D¬-∏-∂-ß-fpsS hn]-W-\ taf 10.00 „B¿-´v Kym-edn: F hn A-PnØn-s‚ t^mt´m {]-Z¿-i-\w 11.00 „tImw-{S-kv-‰v {Ku≠v: a-g°me `-£-Ww˛ {]-Z¿-i-\-taf 10.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: a-e-_m¿ ]m-cº-cy ssh-Zy-kw-K-aw 11.00 „sa-lv-_q-s_ an√Øv: sF.F≥.F¬. kn-‰n {]-h¿Ø-I k-anXn 4.15 „sIm-bn-em-≠n ]q-°m-Sv tN-at©-cn lmƒ: ]-¥-emb-\n tªm-°n-se ap≥ {Xn-X-e ]©mb-Øv Aw-K-ß-fp-sS I¨h≥j≥ 3.00 „s]m-∂w-]d-ºv ]-cn-kcw: kp-h¿-W-Xo-cw d-kn-U≥-cv Atkm-kn-tb-j≥ A-hm¿-Uv Zm\w 4.00 „a-em-∏d-ºv th-Z-hym-k-hnZym-ebw: Km-b-{Xo-Pb-¥n BtLmjw 7.00

Adnbn-¸pIÄ

At]-£ £-Wn¨p Ip-‰ym-Sn: B¿.sI.hn.ssh. 2012˛13 \nd-hv ]-≤-Xn-bn¬ D-ƒs∏-Sp-Øn Im-b-s°m-Sn ]-©mb-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ In-´m-cn h-f¿-ج ]-≤-Xn-°v At]£ £-Wn®p. Xn-c-s™-Sp-°s∏-Sp-∂ 20 Kp-W-t`m-‡m-°ƒ°v A-\p-_-‘ sN-e-hp-Iƒ-°v 50 i-X-am-\w k-_v-kn-Un e-`n°pw. A-t]-£-Iƒ 10\v ap-ºv ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ e-`n-°Ww.

d-kn-U³-jy A-tkm-kn-tb-j³ cq-]o-I-cn-¨p tN-μ-aw-K-√q¿: ]p¬-∏-d-ºv tI{μ-am-bn {Ko≥-hm-en d-kn-U≥jy¬ A-tkm-kn-tb-j≥ cq-]oI-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI A_q-_-°¿ ({]-kn-U‚ v), H d-lva-Øp-√ (sk-{I-´-dn), H in-lm_p-±o≥ (J-Pm-©n).

d-ºÀ ssX-IÄ sh-«n-\-in-¸n-¨p Ip-‰ym-Sn: th-f-sØ am-S-bp-≈ ]-d-º-Øv A-–p-√-bp-sS D-S-aÿ-X-bn-ep-≈ d-_¿ ssX-Iƒ sh-´n-\-in-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. Hcp h¿-j-Øn-\-Iw C-Xv \m-emw X-h-W-bm-Wv d-_¿ ssX-Iƒ sh-´n-\-in-∏n-°p-∂-Xv.

2013˛14 h¿j-sØ kv-IqƒX-e ]©mb-Øv A-kw-ªnbn¬ P-n√bn¬ an-I® ]m¿-e-sat‚--dn-b-\m-bn Xnc-s™-Sp°-s∏´ tN-μ-awK√q¿ l-b¿- sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se ^pB-Zv ap-l-ΩZv

Xp-d-bq¿: P-\-Io-b ]-¶m-fn-ØtØm-sS \n¿-an-® A-´-°p-≠v ]m-ew-˛-a-c-°m-´n¬ Xm-sg tdmUv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-dbq¿ ]-©m-b-Øn-se tdm-Uns‚ D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v bp kn jw-kp-±o≥ \n-¿h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw sI \-jo-Z A-[y-£-X -h-ln-®p. \-ko¿ s]m-Sn-bm-Sn, C sI `m-kvI-c≥, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw kn sI \m-cm-b-W≥, a-Wn-tbmØv ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.

h-fw hn-X-c-Ww A-´-°p-≠v ]m-ew˛a-c-°m-´n¬ Xmg tdm-Uv Xp-d-bq¿ {Km-a-∏-©m-bØv {]-knU‚ v bp kn jw-kp-±o≥ D-Zv-L-mS-\w sN-øp∂p

3

temIvk`m XncsªSp¸v: tIm¬{KÊn A¨S¡ \-S]Sn h-S-I-c: tem-I-vk-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ ]m¿-´n hn-cp-≤ {]-h¿-Ø\w \-S-Øn-b-Xn-\v tNm-tdm-Sv ]©m-b-Øn-se c-≠pt]¿-s°-Xn-tc A-®-S-° \-S-]-Sn-°v a-fiew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS ip-]m¿-i. bq-Øv tIm¨-{K-kv ap≥ h-S-I-c tªm-°v {]-kn-U‚ v F A-–p¬-j-l-\m-kv, sF.-F≥.-Sn-.bp.-kn. sk-{I-´-dn hn sI kp-tc-{μ≥ F-∂n-h¿-s°Xn-sc-bm-Wv \-S-]-Sn ssI-s°m≈m≥ a-fi-ew I-Ωn-‰n ta¬-°Ωn-‰n-tbm-Sv ip-]m¿-i sN-bv-Xncn-°p-∂-Xv. hm¿-Uv bp.-Un.-F-^v. I-Ωn‰n-bp-sS ]-cm-Xn-{]-Im-cw a-fi-

ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n \n-tbmKn-® aq-∂w-K k-an-Xn-bp-sS At\z-j-W dn-t]m¿-´n-s‚ A-Snÿm-\-Øn-em-Wv \-S-]-Sn. bp.Un-.F-^v. ÿm-\m¿-Yn-sb ]-cmP-b-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xm-bmWv C-h¿-s°-Xn-sc-bp-≈ Ip-‰w. F-∂m¬ C-°m-cyw A-–p¬-jl-\m-kv \n-tj-[n-®p. A-[ym-]I-\m-b Xm≥ Xn-c-s™-Sp-∏v Uy- p - ´ n- s b- S p- Ø p- s h- ∂ - √ m- s X {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\-Øn¬ k-Po-h-am-bn-cp-∂ns√-∂v A-t±lw hy-‡-am-°n. a-fi-ew {]-kn-U‚n-s‚ hm¿-Un¬ {]-h¿-Ø-\w \n¿-Po-ham-bn-cp-∂p-sh-∂ Im-cyw sI-.]n-

.kn.-kn. {]-kn-U‚ v Dƒ-s∏-sSbp-≈-h-cp-sS {i-≤-bn¬-s∏-SpØn-b-Xm-Wv X-\n-s°-Xn-cm-b \o-°-Øn-\p ]n-∂n-se-∂pw ap∂w-K I-Ωn-‰n X-s‚ A-`n-{]m-bw tX-Sn-bn-s√-∂pw j-l-\m-kv ]-d™p. A-tX-k-a-bw ÿm-\m¿Yn-sb ]-c-ky-am-bn B-t£-]n®-Xn-\v Xn-c-s™-Sp-∏n-\v apºp X-s∂ bp.-Un.-F-^v. {]-h¿-ØI¿ ]-cm-Xn-s∏-´p-sh-∂m-Wv t\Xr-Xzw ]-d-bp-∂-Xv. a-fi-ew IΩn-‰n tbm-K-Øn¬ k-Xo-i≥ Ip-cn-bm-Sn A-[y-£-X h-ln-®p. hn Fw s]m-°≥, Sn ]n `m-kv-Ic≥, {]-ho¨-Ip-am¿, ]n taml≥-Zm-kv kw-km-cn-®p.

bq-\n-th-gv-kn-än Iu¬-ken-Mv el-cnhn-cp-² \¦qcan« ss^_À hÅw skâÀ t]-cm-{¼-bn Xp-S§n {]-XnI-c-Wth-Zn ap§n; e£§fpsS \ãw t]-cm-{º: Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n-bp-sS hn-Zq-c- hn-Zym-`ym-k tI-{μ-am-bn t]-cm-{º {io-Nn≥-ab tIm-f-Pn-\v Aw-Ko-Im-cw e-`n®p. sk‚-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Fgp-Øp-Im-c≥ hn B¿ kp-[o-jv \n¿-h-ln-®p. k-aq-l-Øn-¬ \ne-\n¬-°p-∂ ssh-Ir-X-tØ-bpw ssh-cq-]y-tØ-bpw Xn-cn-®-dnbm-\pw A-h Xn-cp-Øm-\pap-≈ Nm-e-I-i-‡n-bm-bn am-dm-≥ hnZym-`ym-k-Øn-\p I-gn-bp-sa-∂v kp-[o-jv ]-d-™p.

{]n≥-kn-∏¬ F \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. F-kv.F-kv.F¬.kn. π-kv-Sp ]-co-£bn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b hnZym¿-Yn-Iƒ-°v bq-\n-th-gv-kn-‰n kn≥-Un-tI-‰v sa-w_¿ A-Uz. cm-Po-h≥ a-√n-t»-cn D-]-lm-cw \¬-In. cm-P≥ \-c-bw-Ip-fw, F≥ kn _m-e-Ir-jv-W≥, Fw sI B-h-Wn, F≥ sI cm-P-{io, sIhn A-\p-cm-Kv, _- ]n F-kv sFiz-cy, ]n Fw k-t¥m-jv kwkm-cn-®p.

kw-L-Sn-¸n¨p

sIm-bn-em≠n: bp-h-X-e-ap-dbp-sS el-cn D-]-tbm-K-Øn-s\Xn-tc hn-Zym¿-Yn Iq-´m-bv-abm-b s\-kv-‰v Imw]-kv C-\o-tjy-‰ohv thmf-‚ n-tb-gv-kv sIm-bn-em≠n-bn-¬ el-cn hn-cp-≤ {]-XnIc-W th-Zn kw-L-Sn-∏n®p. Pn Fkv A¿-P-p≥, hn sI A-Pbv, AZn≥ _m_p, sI Fw j-lo¬, B-Z¿iv, \n-Jn¬, kp-a-ø _o-hn kw-km-cn-®p.

h-S-I-c: ss^-_¿ C≥-t_m¿Uv h-≈w ap-ßn e-£-ß-fp-sS \-jv-Sw. h-S-I-c I-dp-I-∏m-e-Øv I-°-´n ]p-g-bn¬ \-¶q-c-an-´v \n¿Øn-b A-Sn-t°‚-hn-S kp-ss_dn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ ss^_¿ h-≈-am-Wv ap-ßn-b-Xv. ap-∏tXm-fw t]¿ a-¬ky-_-‘-\Øn-\v t]m-hp-∂ h-en-b h-≈-amWn-Xv.

F-©n-s‚ `m-K-Øv Xp-f hoWv sh-≈w A-I-tØ-°v I-S-∂v h-≈w ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. `mKn-I-am-b \n-e-bn¬ ap-ßn-b \ne-bn-em-Wv h-≈w. a-¬ky-sØm-gn-em-fn-I-fpw \m-´p-Im-cpw h-en®p I-c-°p I-b-‰m≥ {i-an-s®-¶nepw \-S-∂n-√. J-em-kn-am-cp-sS k-lm-b-tØm-sS h-≈w I-c-°p I-b-‰pw.

I-dp-I-∏m-e-Øv \¶qcan´ ss^_¿ h≈w apßnb \nebn¬

h-S-I-cbn ip²-P-e hn-Xc-Ww ]p-\-Øm]n-¡-Ww: hn-I-k-\ k-an-Xn h-S-I-c: \-K-c-Øn-epw ]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw ap-S-ßn-b ip≤-P-e hn-X-c-Ww ]p-\-ÿm-]n°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn ssIsIm≈-W-sa-∂v Xm-eq-°v hn-Ik-\ k-an-Xn tbm-Kw B-h-iys∏-´p. c-≠m-gv-N-bm-bn Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-Ww ap-S-ßn-bn-´v. hn-Ik-\ k-an-Xn Aw-Kw {]-Zo-]v tNm-ºm-e-bm-Wv hn-j-bw D-∂-bn-®Xv. Ip-c-t¶m-´v I-S-hn¬ ssh-ZypXn ap-S-°-hpw thmƒ-t´-Pv £m-ahp-am-Wv Ip-Sn-sh≈ {]-Xn-k-

‘n-°v Im-c-W-sa-∂v hm-´¿ AtXm-dn-‰n A-[n-Ir-X¿ tbm-KØn¬ A-dn-bn-®p. B-gv-N-°-Iw {]-iv-\-Øn-\v ]cn-lm-cw Im-Wp-∂-Xm-sW-∂pw A-[n-Ir-X¿ hy-‡-am-°n. Ip-ct¶m-Sv ]-ºn-Mv tI-{μ-Øn-te-°v {]-tXy-I tI-_nƒ h-gn ssh-ZypXn-sb-Øn-°m≥ \-S-]-Sn Xp-Sßn-bn-´p-≠v. ]p-d-ta-cn, hn-jv-Wpaw-K-ew ]-ºn-Mv tÃ-j-\p-I-fn¬ Rm-b-dm-gv-N-bpƒ-s∏-sS ]-ºn-Mv \-S-Øm≥ {i-an-°p-∂-Xm-Wv. hn-

I-k-\ k-an-Xn tbm-K-Øn¬ ]n.U-ªyq.Un. tdm-Uv-kv sk-Ivj-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v h-S-I-c Hm-^nkn-se ss{U-h¿ F-Ønb-Xv A-\n-„ kw-`-h-ß-ƒ-°n-Sbm-°n. k-an-Xn Aw-K-Øn-s‚ tNm-Zy-Øn-\v a-dp-]-Sn ]-d-bm≥ I-gn-bm-sX hn-b¿-°p-I-bpw tNm-Zy-߃ Xp-S¿-∂-t∏m-ƒ Xm≥ ss{U-h-dm-sW-∂ Im-cyw A-dnbn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. A-cq¿-Xo-°p-\n tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-

sa-∂m-h-iy-s∏-´ k-an-Xn AwKw c-Po-{μ≥ I-∏-≈n-bp-sS apºn-em-Wv ss{U-h¿ F-¥v a-dp-]Sn ]-d-b-W-sa-∂-dn-bm-sX Ip-gßn-b-Xv. Xm≥ ss{U-h¿ am-{Xam-sW-∂-dn-bn-®-tXm-sS ]-e-cpw _-l-fwh-®p. tbm-Kw i-–-tI-memle-am-\- A-¥-co-£-Øn¬ X-l-kn¬-Zm¿ C-S-s∏-´p. ]n.Uªyq.Un. A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]Sn Pn-√m I-e-Œ-cp-sS {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øp-sa-∂v X-l-kn¬-Zm¿ F≥ {]-`m-I-c≥ A-dn-bn-®p.

\s«Ãv XIÀ¶n«pw Xf-cmsX lm-cnkpw tdm-bnbpw t]-cm-{º: Ip-Spw-_w t]m-‰m\pw- PohnXw Icp∏nSn-∏n-°m\pw H-Øn-cn {]-Xo-£-I-fp-ambn lm-cn-kpw tdm-bn-bp-w. Z-b ^q-´v {]n‚ v-kv ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bp-sS- `m-K-am-bn ]-cnio-e-\w e-`n-® lm-cn-kv a-cptX-cn, tdm-bv ap-Xp-Im-Sv F-∂nh-cm-Wv Ip-S-, hm-jn-Mv ]u-U¿, ^n-t\m-bn¬ tem-j≥, F∂n-h-bp-≠m-°n hn¬-∏-\ \-SØn Po-hn-Xw I-cp∏n-Sn-∏n-°m≥ {i-an-°p-∂-Xv. \-s´-√n-\v £-X-ta-‰v In-S-∏nem-b C-h¿ Z-b s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ ]-≤-Xnbn¬ ]-cn-io-e-\w t\-Sn hn-hn[ D¬-∏-∂-߃ \n¿-an-®v hn-]Wn I-s≠-Øp-I-bm-Wv. a-cptX-cn lm-cn-kn-\v ]-Xn-\m-dv h¿-jw ap-ºv Hm-t´m A-]-I-SØn¬ \-s´-√n-\v £-X-ta¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xm-hpw k-tlm-Z-cn-bp-ap-≈ lm-cn-kv

lm-cn-kv hntZi-h-\n-X-Iƒ-°p X-߃ \n¿-an-® D¬-∏-∂-߃ hn¬-°p∂p Ip-Spw-_Øns‚ GI AØmWn-bmWv. a-cw-sh-´p sXm-gn-em-fn-bmb tdm-bn tPm-en-°n-sS ho-Wv \-s´-√n-\v £-X-ta-‰v In-S-∏n-em-

F-kv.-F¬.kn. ]-co-£-bn¬ apgp-h≥ hn-j-b-߃-°pw F πkv t\-Sn-b hn-Zym-¿-Yn-I-sf-bpw sa-Un-°¬ {]-th-i-\-]-co-£bn¬ 51mw dm-¶v t\-Sn-b ]n ]n taLv-\-sb-bpw ]n.Sn.F. A-\ptam-Zn-®p. sI sI e-Xn-I Fw.F-¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ko-X X-tdΩ¬ A-[y-£-X- h-ln-®p. {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn ]n ]hn-{X≥, Sn sI tam-l≥-Zm-kv, Sn ap-l-Ω-Z-en, sI ]n eo-e, Fw Ip-‰ym-Sn: \-cn-∏-‰ B≥.F≥.- F≥ kp-a, c-hn ssX-bn¬, _mFw.-F-®v.F-kn¬\n-∂v F-kv.- _p kw-km-cn-®p. fp-sS ta¬ A-Sn-t®¬-∏n-°p-Ibpw sN-bv-X-Xn-s‚ t]-cn¬ D-]t`m-‡m-°ƒ kw-L-Sn-s®-ØpI-bpw Iq-Sp-X¬ hm-ßn-b kwJy Xn-cn-®p-sIm-Sp-∏n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. tc-J-I-fn-epw a‰pw Ir-{Xn-aw \-S-Øp-∂-Xm-bpw ]-cn-tim-[-\-bn¬ I-≠-Øn. D]-t`m-‡m-°ƒ hn-Pn-e≥-kv kw-L-Øn-\p ap-ºn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

A-\p-tam-Zn-¨p

\-Kc - w e-lc - n hn-¬∏-\° - m-cpsS hn-lm-ct- I-{μ-am-bn am-dn-bn-cn°p-I-bm-sW-∂v k-an-Xn A-w-Kw kn sI I-cow tbm-K-Øn-¬ ]-d™p. a-b° - p a-cp-∂v am-^n-b \-SØp-∂ Kp-≠m- ]n-cn-hn-s\-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn ssI-sIm-≈-sa∂pw A-t≤-lw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m ]-©m-bØ - v Aw-Kw I-ae B¿ ]-Wn-°¿ A-[y-£-X hln-®p. A-Uz. C Fw _m-eI - r-jvW≥, Fw _m-eI - r-jvW - ≥,Sn hn _m-eI - r-jvW - ≥ kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ sI-«n-S in-em-Øm-]-\w h-S-I-c: ]p-Øq¿ K-h. l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ sI-´n-S in-em-ÿm-]-\w kn sI \m-Wp Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. ap≥kn-∏¬ sN-b¿-t]-gv-k¨ ]n ]n c-Rv-Pn-\n A-[y-£-X h-ln-®p. D-∂-X hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn®p. sI ]n _m-e≥, A-Uz. e-XnIm {io-\n-hm-k≥, hn Sn k-Zm-\μ≥, {]n≥-kn-∏¬ ]n k-en¬, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, sI ]-hn{X≥, ]p-d-t¥m-Sv kp-Ip-am-c≥, Kw-Km-[-c≥, {io-[-c≥ ta-∏bn¬, ]n _-jo¿, {]-[m-\m-[ym]-I≥ ]n k-Po-h≥, Fw Kw-Km[-c≥, Fw cm-P≥, F c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.

hnhm-Z-§Ä-¡n-sS ]pjv-]m Kym-kn hn-Pn-e³-kv ]cn-tim[-\ \m-Zm-]p-cw: B-thm-e-sØ ]pjv-] Kym-kv G-P≥-kn-bn¬ hnPn-e≥-kv ]-cn-tim-[-\. tIm-gnt°m-Sv hn-Pn-e≥-kv kn.sF. Fw k-÷o-hv Ip-am-dn-s‚ t\-XrXz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. D-]-t`m‡m-°-fn¬ \n-∂p A-an-X Nm¿Pv Cu-Sm-°p-I-bpw {I-a-c-ln-Xam-bn kz-¥-°m¿-°pw _-‘s∏-´-h¿-°pw Kym-kv I-W-Ivj≥ \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp-sh-∂ ]-cm-Xn D-b¿-∂p-h-∂n-cp-∂p. G-P≥-kn ap-tJ-\ A-\m-hiy h-kv-Xp-°ƒ D-]-t`m-‡m-°-

Ip-‰ym-Sn: th-fw tXm-´p-tIm-hpΩ¬ \m-fn-tI-c D¬-∏m-Z-\-kwLw I¿-j-I¿-°v h-fw hn-X-cWw sN-bv-Xp. Xm-b-\ _m-em-aWn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI I-cow A-[y-£-X-h-ln-®p.

kozhikode/clR

bn-cp-∂p. `m-cy-bpw c-≠p Ip-´nI-fp-ap-≈ Ip-Spw-_w {]-cm-œß-fn¬ Po-hn-Xw X-≈n-\o-°pI-bm-Wv. t]-cm-{º Z-b-bn¬ \n-∂pw ]-cn-io-e-\w e-`n-® 30

]m-d-¸-Ån ]-cn-Øn-Xn ku-lr-Z Sq-dn-k-¯n-te-¡v sIm-bn-em-≠n: sIm-√w ]m-d-∏≈n ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z Sq-dnÃv `q-]-S-Øn-te-°v. I-gn-™ Znh-kw tIm-gn-t°m-Sv Sq-dn-kw Un∏m¿-´v-sa‚ v tPm. U-b-d-Œ¿ ]n Pn in-h≥, Pn-√m Sq-dn-kw {]-tamj≥ Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn ]n Pn cm-Po-h≥, B¿-°n-sS-Iv-N¿ ]n kn d-jo-Zv, sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. sIm-√w ]m-d-∏-≈n kμ¿-in-®n-cp-∂p. N-cn-{X {]-kn-≤-am-b ]m-d-∏≈n-bp-sS B-flo-b A-¥-co-£Øn-\v tIm-´w X-´m-sX {]-tZ-isØ Sq-dn-kw `q-]-S-Øn-te-°v F-Øn-°p-I-bm-Wv kw-L-Øns‚ e-£yw.

ap³ ]-©m-b-¯v sa-w_À-am-cp-sS I¬-h³-j³ sIm-bn-em-≠n: ]-¥-em-b-\n tª-m° - n-se ap≥ {Xn-Xe - ]-©mb-Øv sa-w_¿-am-cp-sS I¨-h≥j≥ C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂n\v ]q-°m-Sv tN-at- ©-cn ]-©m-bØv tIm¨-^-d-≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. tN-at- ©-cn, A-tØm-fn, aqSm-Sn, A-cn-°p-fw, sIm-bn-em-≠n ]-©m-b-Øn-se ap≥ sa-w-_¿am¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v I¨-ho-\¿ A-dn-bn-®p.

A-\p-kv-a-c-W tbm-Kw Iq-Øm-fn: a-fi-ew tIm¨-{Kkv t\-Xm-hv Ip-´n-l-k-s‚ A©mw Nca hm¿-jn-Iw bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv ]n sI cm- a¿-I-kv t\m-f-Pv kn-‰n-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ kv-Iqƒ Hm-^v tem-bp-sS in-em-ÿm-]-\w si-bvJv tK-jv D-ZvL - mS\w sNbvXp. A-_v-Zp-√ A-_v-Zp¬ P-eo¬ A¬ ^-low \n¿-h-ln-°p-∂p

t]-cn¬ B-dv t]¿ tN¿-∂v 500 Ip-S-bpw 200 In-tem hm-jn-Mv]-u-U¿, ^n-t\m-bn¬ tem-j≥ F-∂n-h-bpw hn¬-∏-\-°mbn X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v.

`m-c-hm-ln-IÄ h-S-I-c: a¿-®‚ v A-tkm-kn-tbj≥ bq-Øv hnMv `m-c-hm-ln-Iƒ :F sI P-eo¬ ({]-kn-U-‚ v), Sn sI a-t\m-Pv Ip-am¿ (P-\-d¬ k{I-´-dn), C sI \n-[o-jv tam-l≥ (J-Pm-©n).

Npcp¡¯nÂ

ku-P-\y a-cp-¶phn-X-c-W Iymw-]pw sa-Un-¡Â F-Iv-kn-_n-j-\pw \-S-¯n am-hq¿: kn-Kv-km-Kv I¬-∏-≈n-bpw tIm-gn-t°m-Sv K-h. \-gv-knMv tIm-f-Pv \m-emw h¿-j hn-Zym¿-Yn-I-fpw tN¿-∂v ku-P-\y a-cp-∂p hn-X-c-W sa-Un-°¬ Iymw-]pw sa-Un-°¬ F-Iv-kn_n-j-\pw \-S-Øn. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Zo-] ]p-en-b-∏pdw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øw-Kw kn kp-tc-jv A-[y£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-Kw Fw e-fn-X, sl¬-Øv C≥kv-s]-Œ¿ ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, {]-^. Pq-en kw-km-cn-®p.-

h-gn-tbm-c-¡-¨-h-S-¡mÀ-¡p kw-c-£-Ww \Â-I-Ww tIm-gn-t°m-Sv: ssl-t°m-S-Xn, kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n-I-fn¬ {]-Xn-]m-Zn-® co-Xn-bn-¬ h-gn-tbm-c-°-®-h-S-°m¿-°p kw-c-£Ww \¬-I-W-sa-∂v Xm-eq-°v D-¥p-h-≠n-˛-s]-´n-°-S ^p-Sv-]mØv I-®-h-S A-tkm-kn-tb-j≥ B-h-iy-s∏-´p. I-®-h-S-Øn\m-bn {]-tXy-I ÿ-ew A-\p-h-Zn-°-Ww. hn-I-emw-K¿-°p {]tXy-I ]-cn-c-£ \¬-I-Wsa∂v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-LSn-∏n-® sk-an-\m¿ B-h-iy-s∏-´p. F-f-a-cw I-cow Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap≥ ta-b¿ Fw `m-kv-I-c≥ A-[y£-X- h-ln-®p. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. Fw cm-P≥, _n-t\m-bv hn-izw , sI Kw-Km-[-c≥, bp t]m-°¿ , kp-sse-am≥, {]-Zo-]v kw-km-cn-®p.-

tlm-«Â A-tkm-kn-tb-j³ `m-c-hm-ln-IÄ h-S-I-c: tI-c-f tlm-´¬ B‚ v d-tÃm-d‚ v A-tkm-kn-tbj≥ G-cn-bm `m-c-hm-ln-Iƒ:sI th-Wp-tKm-]m¬({]-kn-U≠v),]n ap-l-Ω-Zv(sk-{I-´-dn),sI sI kp-tc-jv(J-Pm-©n).

hmXp-h-bv-]v \n-b-a-¯n-eq-sS \n-tcm-[n-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: hm-Xp-h-bv-]v \n-b-aw-aq-ew \n-tcm-[n-°-W-sa-

∂v sF.-F≥.-F¬. kn-‰n I-Ωn-‰n tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Sm-hiy-s∏-´p. tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-c-߃-°p ap-t∂m-Snbm-bn X-s∂ hm-Xp-h-bv-]v X-S-bm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°-Ww. C-Xv k-aq-l-sØ [q¿-Øn-te-°pw A-Xp-h-gn B-{I-aW-ß-fn-te-°pw \-bn-°pw. hm-Xp-sh-∏p-Iƒ P-\-Po-hn-X-sØ Zp- -l-am-°p-∂p-s≠-∂pw tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn.- F Fw ko-Xn-°p-´n, ap-kv-X-^ tIm-Uq¿, ]n D-Ω¿ I-∏-°¬, F≥ hn ap-kv-X-^, _n sI ap-l-Ω-Zv l-\o-^v, F hn ap-k-Ωn¬, ]n Fw jm-P-lm≥, ]n km-enw kw-km-cn-®p.-

hn-ZymÀ-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p _m-ep-t»-cn: tIm-°-√q¿ K-h. l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ \n-∂pw π-kv-Sp, F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£-I-fn¬ D∂-X-hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-®p. kv-Iqƒ {]-th-i-t\m¬-k-h-hpw Cw-•o-jv ao-Un-bw ¢m-kp-I-fp-sS D-ZvLm-S-\-hpw A-\p-tam-Z-\-k-tΩ-f-\-hpw Pn-√m-]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n F≥ A-tim-I≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

kn.]n.F-½n-se hn-a-X-{]-iv-\w; sIm-bn-em-−n-bn Iq-« A-¨-S-¡\-S]-Sn sIm-bn-em-≠n: kn.]n.Fw. tem-°¬ I-Ω-n‰n Aw-K-ß-fpw {_m-©v sk-{I-´-dn-am-cp-apƒ-s∏sS 26 {]-[m-\ {]-h¿-Ø-I¿-s°Xn-tc t\-Xr-Xzw A-®-S-° \-S-]Sn-°v X-øm-sd-Sp-°p-∂p. ap≥ Gcn-bm sk-{I-´-dn F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\ ]m¿-´n-bn¬ \n-∂p k-kv-s]‚ v sN-øm-\n-S-bm-°n-b cm-{„o-b km-l-N-cyw hn-i-Zo-Icn-°m≥ t\-Xr-Xzw hn-fn-®p-tN¿Ø tbm-K-Øn¬ Iq-°n hn-fn°p-I-bpw t\-Xr-Xz-sØ [n-°cn-°p-I-bpw sN-bv-X {]-h¿-ØI¿-s°-Xn-tc-bm-Wv \-S-]-Sn-°p \o-°w. I-gn-™ P-\p-h-cn aq-∂n-\v kn.]n.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn-tb-‰w-Kw ]n hn Z-£n-Wm-aq¿Øn, Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw

]n hn-iz≥ Xp-S-ßn-b-h¿ ]-s¶Sp-Ø tbm-K-Øn-em-Wv _-l-fap-≠m-b-Xv. ]m¿-´n A-®-S-°Øn-\p hn-cp-≤-am-bn {]-h¿-Øn®-h-tcm-Sv hn-i-Zo-I-c-Ww tNm-Zn°p-I-bpw C-h-tcm-Sv Pq¨ ]Øn-\-Iw hn-i-Zo-I-c-Ww G-cnbm I-Ωn-‰n-°v \¬-Im-\p-am-bncp-∂p B-h-iy-s∏-´-Xv. F≥ hn _m-e-Ir-jv-W-s‚ `m-cy-bpw \-K-c-k-`m sN-b¿-t]gv-k-\p-am-b sI im-¥ Xp-S¿-®bm-bn G-cn-bm I-Ωn-‰n tbm-Kß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-Xpw A®-S-° ew-L-\-am-bn-´m-Wv ]m¿´n I-≠-Xv. C-h-tcm-Spw hn-i-Zo-Ic-Ww tNm-Zn-®n-´p-≠v. ]m¿-´n ktΩ-f-\w Xp-S-ßm≥ G-Xm-\pw am-k-ß-tf-bp-≈p. k-tΩ-f-\w {]-Jym-]n-®m¬ ]m¿-´n \-S-]-Sn-

tUm. kn tkm-a-\m-Y-\v ]u-c-kzo-I-c-Ww \Â-In ^-tdm-°v: A-ta-cn-°≥ tIm-f-Pv Hm-^v Im¿-Un-tbm-f-Pn s^-t√mjn-∏v e-`n-® tUm.kn tkm-a-\mY-\v {Km-a-∏-©m-b-Øv t\-Xr-XzØn¬ ]u-c-kzo-I-c-Ww \¬-In. ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v Sn sI ssi-e-P A-[y-£- h-ln-®p. ]u-cm-h-en-bp-sS D-]-lm-cw F-f-acw I-cow Fw.F¬.-F. \¬-In.

]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.-F¬.F. s]m-∂m-S A-Wn-bn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v do-\ ap-s≠-ßm-´v {]-i-kv-Xn ]-{Xw ssI-am-dn. C tam-l≥-Zmkv tUm kn tkm-a-\m-Y-s\ ]cn-N-b-s∏-Sp-Øn. A-\n¬ am-cmØv {]-i-kv-Xn-]-{Xw A-h-X-cn∏n-®p.

Iƒ ]m-Sn-√. A-Xn-\p ap-tº A®-S-° \-S-]-Sn ssI-s°m-≠v hna-X-sc H-Xp-°m-\m-Wv Hu-tZymKn-I-]-£-Øn-s‚ {i-aw. F-∂m¬ Hu-tZym-Kn-I-]-£sØ _p-≤n-ap-´n-°p-∂-Xv F≥ hn _m-e-Ir-Y-jv-W≥ G-cn-bm sk-{I-´-dn-s°-Xn-tc \¬-In-b kz-`m-h-Zq-jy-sØ-∏-‰n-bp-≈ ]cm-Xn-bm-Wv. ]-cm-Xn-sb-∏-‰n At\z-jn-°m≥ k-Xo-tZ-hn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Ωn-‰n-sb Pn√m I-Ωn-‰n \n-tbm-Kn-®n-cp-∂p. A-t\z-j-Ww A-h-km-\-L-´Øn-em-sW-∂-dn-bp-∂p. B-tcm]-Ww i-cn-h-bv-°p-I-bm-sW-¶n¬ sI sI ap-l-Ω-Zn-s\ X¬ÿm-\-Øp \n-∂pw \o-°w sNtø-≠n-h-cpw. \-S-]-Sn-bp-am-bn ap-tºm-´p-

ImWm-\n-Ã F-S-t®-cn: F-St- ®-cn Np-≠b - n¬ e-£w-ho-Sv tIm-f-\n-bn-se NmØp(60)hn-s\ Im-Wm-\n-s√-∂v _-‘p-°ƒ F-S-t®-cn t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. I-gn-™ hn-jp X-te-∂v(G-{]n¬ 14\v) km-[m-c-W t]m-se ho-´n¬ \n∂n-d-ßn-b-Xm-Wv. Im-hn-ap-≠pw I-≈n j¿-´p-am-bn-cp-∂p th-jw. 176 sk.an. D-bc - h - pw sa-en-™ ico-ch - pw \-c® - a - p-Sn, C-cp-\n-dw. FS-t®-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-jW - w \-SØ - n-hc - p-∂p.

t]m-bm¬ X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fn-te-°p-≈ Xn-cs™-Sp-∏n¬ ]-cm-P-bw D-d-∏mW-sa-∂m-Wv ap-Xn¿-∂ ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cp-sS {]-Xn-I-c-Ww.


{]mtZ-inIw

8 Pq¨ 2014 Rmb¿

kozhikode/clT

Nn-{X- cN\m aÂkcw \S¯n

]cn-]mSn A-c-bn-S-Øv ]m-ew kn.-Un S-

tIm-gn-t°m-Sv: h¿-Æ-߃-sImh¿: sI.-F≥.-Fw Pn-√m I¨≠v l-cn-X `q-an-bp-sS em-h-Wyw h≥-j≥ 10.-00 Xo¿-Øpw tIm-Sm-en-°n-c-bm-b sI.-]n. tI-i-h≥ lmƒ: a-c-ß-fp-sS Zp-J-Øn¬ ]-¶m-fnsF.-F-kv.-Fw kw-L-Sn-∏n-°pI-fm-bpw C-Sn-®p-\n-c-Øn-b P-e∂ - -A-\m-Y-kw-c-£-Ww A-]Ipw-`-ß-fm-b Ip-∂p-I-tfm-Spw acm-[-a-√- P-\-Io-b kw-K-aw 4.e-I-tfm-Spw am-∏n-c-∂pw Ip-cp00 ∂p-Nn-{X-Im-c-∑m¿ A-h-cp-sS {]sN-dq-´n tdm-Uv Fw.-F-kv.Ir-Xn-tbm-Sp-≈ B-Z-c-hv Im-´n. Fw Hm-Un-t‰m-dn-bw: kn F≥ ]-cn-ÿn-Xn hm-cm-N-c-W-ØnA-l-Ω-Zv au-e-hn A-hm¿-Uv Zms‚ `m-K-am-bn A-[ym-]-I I-em \w 4.-00 km-ln-Xn kw-L-Sn-∏n-® l-cn\-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-bw: k¿-ΔXw Nn-{X-c-N-\m a¬-k-c-Øn-s\I-em-tI-{μ P-\-d¬ t_m-Un 10.Øn-b a¬-k-cm¿-Yn-I-fm-Wv Nm00 bw-Nm-en-®v `q-an-tZ-hn-°v ]p-jvtlm-´¬ \-f-μ: F.-sF.-Sn.]m-Rv-P-en-b¿-∏n-®-Xv.bp.-kn Pn-√m I-Ωn-‰n 3.-00 in-£-Iv -k-Z-\n-se Fw hn B¿.-]n. amƒ: Un.-kn _p-IvtZ-h≥ \-K-dn¬ {]-i-kv-X Nn-{Xkv Un-£-W-dn ta-f 10.-00 Im-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]m-f-bw Fw.-Fw A-en tdmF.-sI.-F-kv.-Sn.-bp. ssh-kv {]Uv ssI-c-fn tjm-dqw: I-c-Iukn-U-‚ v sI sI _m-e≥ A-[yi-e-˛-ssI-Ø-dn D¬-∏-∂-ß-fp£-X-h-ln-®p. sS hn-]-W-\ ta-f 10.-00 k-p-tc-jv kp-cm-Kv, kn k-ZmB¿-´v Kym-e-dn: F hn A-Pn\-μ≥, C sI A-Pn-Xv, sI sI Øn-s‚ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w 11.kp-[m-I-c≥ kw-km-cn-®p.00 ]-cn-ÿn-Xn hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn A-[ym-]-I I-em-km-ln-Xn kw-L-Sn-∏n-® l-cn-Xw tImw-{S-kv-‰v {Ku-≠v: a-g-°mNn-{X-c-N-\m a¬-k-c-Øn¬ \n-∂v e `-£-Ww-˛-{]-Z¿-i-\-ta-f 10.-00 kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: a-e-_m¿ ]m-c-º-cy ssh-Zy-kw-K-aw 11.-00 sa-lv-_q-s_ an-√-Øv: sF.F≥.-F¬ kn-‰n {]-h¿-Ø-I k-an-Xn 4.-15 sIm-bn-em-≠n ]q-°m-Sv tN-at©-cn lmƒ: ]-¥-em-b-\n tªm-°n-se ap≥ {Xn-X-e ]©m-b-Øv Aw-K-ß-fp-sS I¨h≥-j≥ 3.-00 s]m-∂w-]-d-ºv ]-cn-k-cw: kph¿-W-Xo-cw d-kn-U≥-cv Atkm-kn-tb-j≥ A-hm¿-Uv Zm\w 4.-00 a-em-∏-d-ºv th-Z-hym-k-hnZym-e-bw: Km-b-{Xo-P-b-¥n BtLm-jw 7.-00 tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-Øn¬ h¿-j-ß-fn¬- sse-k≥-kv ]p- s∂ {]-i-kv-X Ãm¿ ]-Z-hn-bp- X em-_n¬ ]-cn-tim-[-n-®v A-XntIm¿-]-td-j≥ B-tcm-Ky hn-`m- Xp-°n-s°m-Sp-°p-∂-Xv sl¬- ≈ tlm-´-ep-Iƒ h-sc C-Ø-c- s‚ dn-t]m¿-´v A-X-m-Xv ^p-Uv K-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ sl- Øv C-≥-kv-s]-Œ¿-am-cp-sS tPm- Øn-ep-≈ {]-h¿-Øn-Iƒ sN-bv- C≥-kv-s]-Œ¿-am-cpw sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cpw ]-cn-tim-[n¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ \-S- en-bm-Wv. C-hn-sS \n-∂p-am-Wv Xv h-cp-∂p-≠v. C-Xn-s\-√mw tlm-´-ep-Im¿- t°-≠-Xm-Wv. Øp-∂ tlm-´¬ ]-cn-tim-[-\ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cpw F-∂m¬ Cu \n-b-a-sam-∂pw sh-dpw {]-k-l-\-am-Ip-∂p. tI tlm-´¬ ap-X-em-fn-am-cpw X-Ωn- °v i-‡n ]-I-cp-∂-Xv C-hn-Spm¿-]-td-j≥ A-\p-im-kn-°p-∂ ep-≈ A-hn-ip-≤ Iq-´p-sI-´v B- sØ Hm-tcm k-¿-°n-fn-te-bpw tIm-gn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ \-Ssl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cp- °p-∂n-√ F-∂-Xm-Wv bm-Ym¿F-√m \n-b-a-ß-fpw Im-‰n¬-]-d- cw-`n-°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-S:v-kw-ÿm-\-Øv tlm-´-ep-I-fn-se am-en-\yw sS tem-_n-bm-Wv. tlm-´-en-s‚ Yyw. `-£-W ]-Zm¿-Y-ß-ƒ Øn-s°m-≠v I-®-h-Sw sN-øp-∂ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ 35˛m-a-Xv \m- tlm-´-ep-I-fn¬ bm-sXm-cp-hn-[ ]p-d-ta-bv-°p-≈ Hm-S-I-fn-te-°v sse-k≥-kv F-Sp-Øp-sIm-Sp- hn¬-°p-∂ ÿm-]-\-߃-°v j-\¬ sK-bnw-kn-s‚ kw-Lm-S- ]-cn-tim-[-\-I-fpw \-S-Øm-sX H-gp-°n-hn-Sm≥ ]m-Sn-√ F-∂ \n- °p-∂-Xp-h-sc sl-¬-Øv k¿- sse-k≥-kv \¬-Ip-tºmƒ Im\-Øn¬ k-∂-≤ tk-h-\w \-S- t]-cn-\p H-t∂m, c-t≠m tlm-´- b-aw \n-e-\n¬-s° \-K-c-Øn- °nƒ Hm-^n-k-n¬-h-®m-Wv. t\-c- Wn-°m-Ø \n-b-a-hpw h-I-p-∏pw Øp-∂-Xn-\v thm-f‚n-b¿-am-sc ep-I-fn¬ I-b-dn ]-cn-tim-[-\ \- se an-° tlm-´-ep-Im-cpw am-en- sØ ]-d-™v D-d-∏n-® Xp-I C-tX D-tZym-K-ÿ¿ X-s∂ ]-cnsX-c-s™-Sp-°p-∂p. G-gv Pn-√- S-Øp-I-bpw A-h¿-s°-Xn-tc \n- \y-߃ s]m-Xp Hm-S-bn-te-°m- sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ h- tim-[-\-bv-°v F-Øp-tºmƒ FI-fn-em-bn 34 tI-{μ-ß-fn-te-°v m-c Ip-‰w Np-a-Øn ]n-g Np-a- Wv H-gp-°n-hn-Sp-∂-Xv. ]-e tlm- iw G¬-∏n-®m¬ a-Xn. _m-°n ßn-s\-bm-Wv k-Xy-k-‘-am-Ip10,000 thm-f‚n-b¿-am-cp-sS tk- Øp-I-bp-am-Wv sl¬-Øv C≥- ´-ep-Im-cpw a-\p-jy-hn-k¿-÷yw sse-k≥-k-S-°w tlm-´-en¬ I. \-K-c-lr-Z-b-ß-fn¬ Iq-Wph-\-am-Wv th-≠-Xv. h-sc s]m-Xp Hm-S-I-fn-te-°v H- F-Øpw. tlm-´-en¬ D-]-tbm-Kn- t]m-se ap-f-bv-°p-∂ `-£-W ]kv-s]-Œ¿-am¿ sN-øp-∂-Xv.C-h¿-°v {]-tXy-I ]-cn-io-etlm-´-ep-Im-¿-°v A-Xm-Xv gp-°n-hn-Sp-∂p. \-K-c-Ø-sn X- °p-∂ Ip-Sn-sh-≈w, Aw-Ko-Ir- Zm¿-Y-߃ hn¬-°p-∂ an-° \w \¬-Ipw. 18\pw 45\pw at≤y {]m-b-ap-≈ kv-{Xo-Iƒ°pw ]p-cp-j-∑m¿-°pw A-t]£n-°mw. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√bn¬ 800 thm-f‚n-b¿-am-sc-bmWv th-≠-Xv. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ sh-≈°-S-em-kn¬ X-øm-dm-°n-b At]-£-bpw _-tbm-Um-‰-bpw tIm-gn-t°m-Sv: a¿-I-kv t\m-f-Pv tkm-W¬ U-b-d-Iv-S¿, s\-lv-dp kn-‰n-bn¬ hn-hn-[ ÿm-]-\bp-h tI-{μ- kw-Lm-X≥, tI-{μ ߃-°v in-em-ÿm-]-\w \-Sbp-h-P-\-Im-cy-˛-Im-bn-I a-{¥m- Øn. e-bw, a-W-°m-Sv ]n.--H, Xn-cp-h-\A-¥¿-tZ-io-b C-kv-em-an-I ¥-]p-cw 695009 F-∂ hn-em-k]-fin-X-cpw im-kv-{X-⁄-cpw Øn¬ A-b-°-Ww. A-h-km-\ hn-Zym-`ym-k hn-N-£-W-cpw ]Xn-ø-Xn Pq¨ 20-. Iq-Sp-X¬ hns¶-Sp-Ø N-S-ßn¬ kv-Iqƒ Hmh-c-߃-°v 9995378599. ^v tem, kv-]n-cn-Nz¬ F≥-ss¢hv (km-hn-b-Øp¬ a-B-cn-^v) F-∂o ÿm-]-\-ß-fp-sS in-emÿm-]-\-hpw C‚¿ \m-j-\¬ kv-Iq-fn-s‚ \n¿-am-tWm-Zv-Lm-StIm-gn-t°m-Sv: K-h. sF.--Sn.-sF, \-hp-am-Wv \-S-∂-Xv. t\m-f-Pv kn-‰n sN-b¿-am≥ sF.--Fw.-kn skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ H- Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ cp h¿-j-sØ en-^v-‰v sS-Iv-t\m- ap-kv-en-bm¿ A-≤y-£-\m-bn. f-Pn tIm-gv-kn-te-°v A-t]-£ a¿-I-kv kv-Iqƒ Hm-^v tem-bpsS in-em-ÿm-]-\w ssi-Jv A- a¿-I-kv t\m-f-Pv kn-‰n-bn¬ B-cw-`n-°p-∂ kv-Iqƒ Hm-^v tem-bp-sS in-em-ÿm-]-\w sibv-Jv £-Wn-®p. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ _v-Zp-√ A-_v-Zp¬ P-eo¬ A¬ A-_v-Zp-√ A-_v-Zp¬ P-eo¬ A¬ ^-low \n¿h-ln-°p-∂p. Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ sF.--Sn.-sF s{]m-U-£≥ ap-kv-eym¿ si-bvJv k-øn-Zv A-^o-^p-±o≥ Po-em-\n, sibv-Jv l-_o-_v D-a¿ A-_v-Zp-√m _n≥ ^-low \n¿-Δ-ln-®p. sk‚-dp-I-fp-am-bn _-‘-s∏-Skm-hn-b-Øp¬ a-B-cn-^v- k-Jm-^v, tUm. A-_v-Zp- -emw ap-l-Ω-Zv, tUm. \-ko¿ A-lv-a-Zv k-ao-]w Ww. t^m¨ 8129412079, (kv-]n-cn-®¬ F≥-ss¢-hv )ÿm- Po-em-\n X-d-°-√n-´p. C‚¿-\m- Zv-Lm-S-\w A-ta-cn-°≥ _-lnim-kv-{X-⁄≥ tUm. \-ko¿ 9447204087.]-\-Øn-\v k-øn-Zv A-^o-^p-±o≥ j-\¬ kv-Iq-fn-s‚ \n¿-am-tWm- cm-Im-i G-P≥-kn-bm-b -\m-k- A-lv-a-Zv \n¿-Δ-ln-®p.-

3

Im-¯n-cn-¸n-\v hn-cm-aw: hm-Wn-bw Ip-¶p-½en Ip-Sn-sh-Å-sa¯n

^-tdm-°v tam-tU¨ _-km-dn¬ a¬-ky-tem-dn-bp-am-bn Iq-´nbn-Sn-®p X-I¿-∂ N-c-°p tem-dn.- A-]-I-S-Øn¬ H-cmƒ a-cn-®p

D-¶-X hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p ap-°w: a-Wm-t»-cn Fw.-sI.-F-®v.-Fw.-Fw.-H. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ D-∂-X hn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf Ãm-^v Iu¨-kn¬ A-\p-tam-Zn-®p. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kptc-{μ-\m-Yv A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-gp-h≥ hn-j-b-ß-fn-epw F-π-kv t\-Sn-b-h¿-°v Fw.-F¬-F-bpw a-‰p-≈-h¿-°v ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v bp ]n ap-l-Ω-Zv _-jo-dpw D-]-lm-c-߃ \¬-In. ]n eo-e, hn A-–p√-t°m-b lm-Pn, tUm. sI A-–p¬-K-^q¿, jo-_, B-bn-i `m-bv, {]-^. ]n sI A-–p¬-Jm-Z¿, ]n hn jm-\-hm-kv, F hn kp-[m-I-c≥ kw-km-cn-®p.-

s]-t{Sm-fn-bw DÂ-¸-¶-§Ä hnÂ-¡p-¶ tjm-¸n `-£-W]-Zm-À-Y-§Ä

Xm-a-c-t»-cn: h¿-j-ß-fp-sS ImØn-cn-∏n-s\m-Sp-hn¬ Im-¥-]pcw hm-Wn-bw Ip-∂p-Ω¬ {]-tZi hm-kn-Iƒ-°v Ip-Sn-sh-≈-saØn.-{]-tZ-i-sØ A-º-tXm-fw Ip-Spw-_-ß-fp-sS Zo¿-L \m-fsØ Im-Øn-cn-∏n-s\m-Sp-hn-emWv ssa-\¿ C-dn-tK-j≥ ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn e-`n-® C-cp]-Xv e-£w-cq-] Nn-e-hn¬ Ip-fhpw {Km-a-]-©m-b-Øpw Kp-Wt`m-‡ hn-ln-X-hpw tN¿-Øv Sm¶pw \n¿-an-®-tXm-sS-bm-Wv ]-≤Xn ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv. Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Fw- sI cm-L-h≥ Fw.-]n-\n¿Δ-ln-®p. {Km-a ]-©m-b-Øv {]kn-U-≠v sI- ]n ssj-\n A-[y£-X h-ln-®p.-hm¿-Uv Aw-Kw \Po-_v Im-¥-]p-cw, I-f-Øn¬ kp-ss_-Z, F≥ -sI A-Pn-Xv Ipam¿, kp¬-^o-°¿ C-{_m-lnw,]n- sI ap-l-Ω-Zv-kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

tImÀ-]-td-j³ D-tZym-K-Ø-cp-sS tlm-«Â ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\w

Adnbn-¸pIÄ

\m-j-\Â sK-bnw-kv thm-fân-bÀ-am-sc Xn-c-sª-Sp-¡p-¶p

aÀ-I-kv t\m-f-Pv kn-än-bn hn-hn-[ Øm-]-\-§Ä-¡v in-em-Øm-]-\w \-S-¯n

en-^v-äv sS-Iv-t\m-f-Pn tIm-gv-kn-te-¡v A-t]-£n-¡mw

ku-P-\y ]n.F-kv.kn. ]-cn-io-e-\w

tIm-gn-t°m-S:v-\yq-\-]-£ t£a h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ tIm-gnt°m-Sv ]p-Xn-b-d-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ tIm-®nw-Kv sk‚¿ t^m¿ ap-kv-eow-kn¬ ku-P-\y ]n.-F-kv.-kn ]-cn-io-e-\-w Pqsse-bn¬ B-cw-`n-°p-∂p. ]n.F-kv.-kn ]-co-£-°v X-øm-sd-Sp°p-∂ ap-kv-eow/H.-_n.-kn hn`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂-h¿-°v ]-s¶Sp-°mw. B-dp am-k-am-Wv tIm-gvkv Im-em-h-[n. Xm-ev-]-cy-ap-≈h¿ t\-cn-t´m t^m-Wn-tem t]cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨-˛ 0495-2724610.

Im-S-h-fÀ-¯-Â ]-cn-io-e-\w

tIm-gn-t°m-S:v- a-e-ºp-g ar-Kkw-c-£-W ]-cn-io-e-\ tI-{μØn¬ Pq¨ 11\v Im-S-h-f¿-Øen¬ ku-P-\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ t\-cn-t´m t^m¨ ap-tJ-\-tbm c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨ 0491 2815454.

eo-U-À-jn-¸v Iymw-]v C-¶v

ÿm-]-\-߃-°pw \n-b-a-]-cam-bn {]-h¿-Øn-°m≥ A¿-l-Xbn-√m-Ø-Xm-Wv. ]p-Xn-b Ãm‚n\p k-ao-]w tIm¿-]-td-j≥ sl¬-Øv k¿-°n-fn-\p aq-°n-\p Xm-sg s]-t{Sm-fn-bw D¬-]-∂߃ hn¬-°p-∂ ÿm-]-\-Ønem-Wv `-£-W ]-Zm¿-Y-߃ hn¬-°p-∂-Xv. H-cp a-Zy hn¬-∏\-im-e-bp-sS sXm-´-Sp-Øv {]-h-¿Øn-°p-∂ Cu ÿm-]-\-Øns\-Xn-tc tIm¿-]-td-j≥ A-[nIr-X¿ C-Xp-h-sc bm-sXm-cp \-S]-Sn-bpw kzo-I-cn-®n-´n-√. F∂m¬ sXm-´-Sp-Øv {]-h¿-Øn°p-∂ D-¥p-h-≠n-bn¬ C-Xn-\Iw \n-c-h-[n ]-cn-tim-[-\-Iƒ \-S-∂p-I-gn-™p.

ss]-¸v-sse-\p-IÄ \o-«n Ip-Sn-sh-Å hn-X-c-Ww \-S-¯pw tIm-gn-t°m-S:v- tIm-´p-fn hn-t√Pn- s e ]- ≈ n- a - e - I p- ∂ v , tN- h tßm-´v Ip-∂v, F-c-h-Øv Ip-∂v F- ∂ n- h n- S - ß - f n¬ P- e - h n- X - c W- Ø n- \ v ss]- ∏ p- s se- \ p- I ƒ \o-´n ÿm-]n-°m≥ I-f-Iv-S-dpsS tNw-_-dn¬ tN¿-∂ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Fw.--s I.--c m- L - h ≥ Fw.--] n.-bp- s S km- ∂ n- [ y- Ø n- e m- W v tbm-Kw tN¿-∂-Xv. D-b¿-∂ {]-tZ-i-ß-fm-b-Xn\m¬ C- h n- t S- ° v Ip- S n- s h- ≈ w F- Ø n- ° p- ∂ - X n- \ v {]- b m- k w t\-cn-´n-cp-∂p. Cu km-l-N-cyw ]-cn-K-Wn®v ss]-∏v-sse-\p-Iƒ \o-´n IpSn- s h- ≈ hn- X - c - W w km- [ y- a m°p- ∂ - X n- \ p- ≈ \- S - ] - S n- I ƒ kzo- I - c n- ° p- I - b m- s W- ∂ v Pn√m I- f - I v - S ¿ kn.--F .--e - X ]- d ™p. ]-≈n-a-e-Ip-∂n¬ 200 IpSpw- _ - ß - f pw tN- h - ß m- ´ v - I p∂n¬ 250 Ip-Spw-_-ß-fp-am-Wp≈-Xv.-

kn-Kv-km-Kv I¬-∏-≈n-bpw tIm-gn-t°m-Sv K-h. \-gv-kn-Mv tIm-f-Ppw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øn-b sa-Un-°¬-Iymw-]v

ku-P-\y a-cp-¶phn-X-c-W Iymw-]v

am-hq¿: kn-Kv-km-Kv I¬-∏-≈n-bpw tIm-gn-t°m-Sv K-h. \-gv-knMv tIm-f-Pv \m-emw h¿-j hn-Zym¿-Yn-I-fpw tN¿-∂v ku-P-\y a-cp-∂p hn-X-c-W sa-Un-°¬ Iymw-]pw sa-Un-°¬ F-Iv-kn_n-j-\pw \-S-Øn. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Zo-] ]p-en-b-∏pdw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øw-Kw kn kp-tc-jv A-[y£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-Kw Fw e-fn-X, sl¬-Øv C≥kv-s]-Œ¿ ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, {]-^. Pq-en, sI Sn A-l-Ω-ZvIp-´n, C F K-^ q¿, ]n Fw _-jo¿, kn ]n a-[p, sI _n _nPn-\ kw-km-cn-®p.-

]-cn-Øn-Xn Zn-\mN-cWw

_m-ep-t»-cn: tem-I ]-cn-ÿn-Xn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v a-¿I-kv ]-ªn-Iv kv-Iqƒ a¿-I-kv l-cn-Xw ]-≤-Xn B-N-cn-®p. Iymw-]-kn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn _m-ep-t»-cn F-kv.-sF. Kw-Km[-c≥ ]-cn-ÿn-Xn {]-Xn-⁄ sNm-√n hr-£-ssX \-´p \n¿-hln-®p.

Hm-¸-td-j³ Ip-t_-c {]-l-k-\-am-bn

_m-ep-t»-cn: Hm-∏-td-j-≥ Ip-t_-c _m-ep-t»-cn-bn¬ {]-lk-\-am-bn am-dp-∂p. tª-Uv am-^n-b-°m-cp-sS Xm-h-f-am-b _mep-t»-cn-bn-¬ Hm-∏-td-j≥ Ip-t_-c-bp-sS t]-cn¬ t]m-en-kv \m-Ww sI-Sp-Øn-b-Xv. A-d-∏o-Sn-I, A-a-cm-]p-cn Nm-t°m-fmkv Nm-t°m-bp-sS t]-cn¬ Hm-t´-sd C-c-Iƒ ]-cm-Xn \¬-Insb-¶n-epw Nm-t°m C-t∏m-gpw Im-Wm-a-d-b-Øp-X-s∂. \-Sp-hÆq-cn-se hm-I-bm-Sv Ip-cp-∂-Øv-I-≠n k-Zm-\-μ-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xm-Wv Hm-∏-td-j-s‚ t]-cn¬ c-Pn-ÿ sN-bv-X G-I tI-kv. \q-dp-I-W-°n-\v tª-Up-Im-cm-Wv C-hn-S-ß-fn¬ hn-ekp-∂-Xv. C-h¿ ap-{Z-]-{Xw, sN-°v, B-[m-cw F-∂n-h-bp-sS Cu-Sn-t∑-em-Wv ]-Ww sIm-Sp-°p-∂-Xv. 10 ap-X¬ 20 i-X-am\w-h-sc ]-en-i Cu-Sm-°p-∂-h¿ a-e-tbm-c-ß-fn-epw k-Po-ham-Wv. _m-ep-t»-cn Nn-d-°¬ Im-h-n-\p k-ao-]-Øv Xm-a-kn°p-∂ h-k-¥, A-h-cp-sS `¿-Øm-hv ]-fl-\m-`≥ \m-b-cp-sS Nn-In-¬-k-bv-°m-bn B-[m-cw-h-®v 30,000 cq-] hm-ßn ap-X¬kw-Jy sIm-Sp-Øn-´pw B-[m-cw Xn-cn-®p-In-´n-bn-s√-∂p ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p. ]p-∂q¿ B-\-∏m-d A-–p¬-a-Po-Zn-s‚ IY-bpw hy-Xy-kv-X-a-√.-

SmÀ-tam-j-Ww: {]-Xn dn-am³UnÂ

_m-ep-t»-cn: \≥-a-≠ F-gp-Ip-fw-˛-tdm-Un¬ tIm¨-{Sm-Œ¿ bp ]n sam-bv-Xn-bp-sS Sm¿ t_-d¬ tam-j-Ww t]m-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v I-Ã-Un-bn-em-b I-cp-h-Æq¿ i-in-[-c≥(45)s\bm-Wv t]-cm-{º tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp.-

dn-thmÄ-h-dp-am-bn H-cmÄ kn.-F-¨v.-kn-sb kw-c-£n-¡m³ B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-\pXmÂ-¸-cy-an-à ]n-Sn-bn Xm-a-c-t»-cn: sse-k≥-kn-√mØ dn-thmƒ-h-dp-am-bn H-cmƒ t]m-eo-kv ]n-Sn-bn¬. ]q-\q¿ tIm-fn-°¬ Ip-dp-tßm-´p s]mbn¬ A-–p¬ \m- -dn-s\-bmWv Xm-a-c-t»-cn F-kv.-sF F≥ cm-tP-jpw, dq-d-¬ F-kv- ]n-bp-sS jm-tUm t]m-eo-kpw tN¿-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.dq-d¬ F-kv.-]n-°v e-`n-® cl-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v Cbm-fp-sS ho-´n¬ \-S-Øn-b ]-cntim-[-\-bn-em-Wv sse-k≥-kn√m-Ø dn-thmƒ-h¿-I-≠-Øn-bXv. F-´p-h¿-j-am-bn tXm-°v D-]tbm-Kn-°p-∂p-s≠-∂pw- I-´n-∏md kz-tZ-in Ir-jv-W≥-Ip-´n F∂-B-fm-Wv \n¿-an-®p \¬-In-bsX-∂p-am-Wv C-bmƒ t]m-eokn-t\m-Sv ]-d-™-Xv. C-Xn-s‚

X-e-°p-f-Øq¿: A-kw-L-Sn-X sXm-gn-em-fn tIm¨-{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰n hn-hn-[ t£-a-\n-[n-Isf-∏-‰n-bp-≈ am¿-§-\n¿-t±-i-¢mkpw hy-‡n-Xz-hn-I-k-\-¢mkpw C-∂v cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ \-S-°p-sa-∂v Pn-√m sk-{I-´-dn tPm-_n-jv X-e-°p-f-Øq¿ A-dnsIm-Sp-h-≈n: A-Uz. ]n Sn F dbn-®p. c-Pn-kv-t{S-j-\v 9446888933 \-º-dn¬ _-‘-s∏- low Fw.-F¬.-F. t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ \m-j-W¬ sk-IypS-Ww.e¿ tIm¨-{^≥-kn¬ \n-∂pw cm-Pn-h-®v ap-kv-enw-eo-Kn¬ tN¿2013˛14 h¿j-sØ ∂-h¿-°v ]m¿-´n Aw-K-Xzw \-¬In. hm-tbm-fn ap-l-Ω-Zv, Sn hn akv-IqƒPo-Zv, hn sI A-–p¿-d-ln-am≥, X-e ]©mb-Øv F≥ kn ap-l-Ω-Zv, ]n ]n sam-bvA-kw-ªn- Xo≥-Ip-´n F-∂n-h-cp-sS t\-Xrbn¬ P-n√- Xz-Øn-ep-≈ {]-h¿-Ø-I-cm-Wv bn¬ an-I- C-∂-se cm-hn-se F-t´m-sS ]m® ]m¿-e-sat‚--dn-b-\m-bn Xn- W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm-_v Xc-s™-Sp-°s∏´ tN-μ-awß-fp-sS h-k-Xn-bn-se-Øn AwK√q¿ l-b¿- sk-°≥U-dn K-Xzw kzo-I-cn-®-Xv. ]n Sn F dkv-Iq-fn-se ^pB-Zv ap-l-ΩZv low, ap-kv -enw-eo-Kv hn-´-Xp ap-

A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ir-jv-W≥Ip-´n-bp-sS ho-´n-se-Øn-sb-¶nepw C-bmƒ c-≠v h¿-jw ap≥-]v a-cn-®p-t]m-b-Xm-bn \m-´p-Im¿A-dn-bn-®p.A-–p¬-\m- -dn-\p dn-thmƒh-dn-\p ]p-d-ta sse-k≥-kp-≈ H-cp tXm-°pw, H-cp F-b¿-K-Æpap-≠v . Bw-Uv B-I-Sv {]-Im-cw A- d - Ã v sN-bvX Cbm-sf C-∂v aPn-kvt{S-‰n\p ap∂n¬ lm-Pc m A-–p¬ \m-k¿ °pw.-

Fw.-FÂ.-F. hn-fn-¨p-tNÀ-¯ tbm-Kw B-fn-Ãm-sX Ae-k-n-¸n-cn-ªp ap-°w: ap-°w kn.-F-®v.-kn-sb Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bm-°n Db¿-Ø-W-sa-∂ B-h-iyw i‡-am-b km-l-N-cy-Øn¬ C-Xpam-bn _-‘-s∏-´v Fw.-F¬.-F. hn-fn-®p-tN¿-Ø tbm-Kw ]-s¶Sp-t°-≠-h¿ ]-s¶-Sp-°m-Ø-Xp Im-c-Ww A-k-en-∏n-cn-™p. kn.-F-®v.-kn-bn-se A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ h-¿-[n-∏n°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®pw Xm-eq°m-ip-]-{Xn-bm-°n D-b¿-Øp-∂Xn-\v k¿-°m-cn¬ k-Ω¿-±w sNep-Øp-∂-Xn-\p-am-bm-Wv tbm-

sIm-Sp-h-Ån-bn F³.-F-kv.-kn. hn-«-h-sc eo-Kn Xn-cn-s¨-Sp-¯p X¬ Iq-sS \n¬-°p-I-bpw ap-kvenw-eo-Kv (B¿), F≥.-F-kv.-kn. F-∂n-h-bp-sS k-Po-h {]-h¿-ØI-cp-am-bn-cp-∂-h-cm-Wv ap-kv-enweo-Kn-te-°p X-s∂ t]m-bn-´p-≈Xv. \n-e-hn¬ hm-tbm-fn ap-l-ΩZv sIm-Sp-h-≈n-bn-epw hn sI A–p¿-d-lv-am≥ In-g-t°m-Øv {Kma-∏-©m-b-Øn-te-bpw C-S-Xv kzX-{¥ saw_¿-am-cm-Wv. a-‰p-≈-h¿ ap≥ `-c-W-k-an-XnI-fn¬ Aw-K-ß-fm-b-h-cp-am-Wv. G-Xm-\pw am-k-Øn-\n-sS hmtbm-fn ap-l-Ω-Zn-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈-h¿ B-tdm-fw X-h-Wbm-Wv eo-Kp-am-bn N¿-® \-S-Øn-

b-Xv. Cu k-a-b-ß-fn-se-√mw eo-Kn-te-°p-≈ Xn-cn-®p-h-c-hv apS-ßn-t∏m-hp-I-bm-bn-cp-∂p. Ah-km-\-am-bn Cu am-kw H-∂n-\v Xm-a-c-t»-cn-bn-se kz-Im-cy tlm-´-en¬ \-S-∂ N¿-®-I-fm-Wv eo-Kn-te-°p-≈ Xn-cn-®p-h-c-hn-\v I-f-sam-cp-°n-b-Xv.-F≥.-F-kv.kn. {]-h¿-Ø-I-cp-sS sIm-gn™p-t]m-°n-\n-sS {]-h¿-Ø-Icp-sS \n-e-]m-Sv A-dn-bm-\pw \ne-hn-se km-l-N-cy-߃ hn-ebn-cp-Øm-\p-am-bn A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. h-k-Xnbn¬ sh-≈n-bm-gv-N hn-]p-e-am-b I¨-h≥-j≥ \S-∂ncp-∂p.-

Kw hn-fn-®n-cn-°p-∂-Xv. P-\-{]-Xn\n-[n-Iƒ, hym-]m-cn- t\-Xm°ƒ, cm-{„o-b-∏m¿-´n {]-Xn-\n[n-Iƒ, s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿, am-[y-a {]-h¿-Ø-I¿, hn-hn-[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-Iƒ F∂n-h-sc-sb-√mw A-dn-bn-®v tbmKw hn-fn-°m-\m-bn-cp-∂p [m-cW. C-Xn-\p kn.-F-®v.-kn. sa-Un°¬ Hm-^n-k-sd Np-a-X-e-s∏-SpØp-I-bpw sN-bv-Xp.-F-∂m¬ th-≠-hn-[-Øn¬ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-h-sc A-dn-bn-

°m≥ kn.-F-®v.-kn. A-[n-IrX¿ {i-an-®n-s√-∂v B-tcm-]-Wap-b-¿-∂n-´p-≠v. ]-cn-]m-Sn-bn¬ \n¿-_-‘-ambn ]-s¶-S-p-t°-≠n-bn-cp-∂ Ip-μaw-K-ew tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v, ap-°w {Km-a-]-©m-bØv {]-kn-U‚ v F-∂n-h-cpw tbm-K-Øn-¬ ]-s¶-Sp-Øn-√. Pn√m πm-\n-Mv I-Ωo-j-s‚ tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p F-∂m-Wv C-h¿ ]-d-bp-∂-Xv. ]-I-cw B-sf Np-a-X-e-s∏-Sp-Ønb-Xm-bpw tªm-°v, {Km-a-]-©m-

\yq-\-]-£ hn-j-b-§-fn \n-¶v ap-kv-enw-eo-Kv H-gn-ªp-am-dp-¶p: ]n Sn F d-low Fw.-FÂ.-F.sIm-Sp-h-≈n: \yq-\-]-£ P-\-hn-`m-K-ß-fp-sS km-aq-ln-I ]p-tcmK-Xn-sb _m-[-n-°p-∂ A-Sn-ÿm-\ hn-j-b-ß-fn¬ \n-∂p ap-kv-enweo-Kv tIm¨-{K-kn-\p ap-ºn¬ ]-©-]p-—-a-S-°n \n¬-°p-I-bm-sW∂pw {]-Xn-I-cn-°m-≥ B¿-÷-hw \-„-am-sb-∂pw A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. sIm-Sp-h-≈n-bn¬ F≥.-F-kv.-kn. kv-s]jy¬ I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. H ]n sF tIm-b A-[y-£-X-h-ln-®p. P-eo¬ ]p-\-eq¿, C kn ap-l-Ω-Zv, H ]n d-jo-Zv, a-Po-Zv am-\n-]p-cw, Fw ap-l-Ω-Zv kw-km-cn®p.

]mÀ«n-bn \n¶v ]p-d-¯m-¡n sIm-Sp-h-≈n: \m-j-W¬ sk-Iyp-e¿ tIm¨-^-d-kn-s\-Xn-tc \nc-¥-c-am-bn {]-N-c-Ww \-S-Øp-I-bpw ]m¿-´n hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\߃-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X Sn hn a-Po-Zv, F≥ kn apl-Ω-Zv A-S-°w B-tcm-fw {]-h¿-Ø-I-sc F≥.--F-kv.k -- n-bn¬ \n∂pw ]p-d-Øm-° n-b-Xm-bn a-fi-ew {]-kn-U‚ v Fw F-kv ap-l-ΩZv A-dn-bn-®p.--

b-Øv {]-kn-U‚p-am¿ A-dn-bn®p.-200 t]-sc-¶n-epw ]-s¶-Sp-°psa-∂v I-cp-Xn ÿ-e-sØ-Øn-b Fw.-F¬.-F. tam-bn≥-Ip-´n ]Øp t]¿ Iq-Sn ]-s¶-Sp-°m-Xmb-tXm-sS X-s‚ A-Xr-]v-Xn Adn-bn-® ti-j-am-Wv Xn-cn-®p-t]mb-Xv. a-e-tbm-c-sØ \n-c-h-[n t]¿ B-{i-bn-°p-∂ H-cp k¿°m¿ ÿm-]-\-sØ C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´-h¿ X-s∂ th-≠ Ku-c-hw \¬-Im-Ø \-S-]-Sn-s°Xn-tc {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn-´p≠v.

hn-ZymÀ-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p _m-ep-t»-cn: tIm-°-√q¿ K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \n-∂pw π-kv-Sp, F-kv.-F-kv.F¬.-kn, ]-co-£-I-fn¬ D-∂-Xhn-P-bw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\p-tam-Zn-®p. kv-Iqƒ {]-th-it\m¬-k-h-hpw Cw-•o-jv ao-Unbw ¢m-kp-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\hpw A-\p-tam-Z-\-k-tΩ-f-\-hpw Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n F≥ A-tim-I≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. π-kv-Sp ]co-£-bn¬ 1200 ¬ 1200 am¿-°v t\-Sn-b A-ao-¿-l- ≥, kn Sn B-Xn-c- F-∂n-h¿-°p-≈ D-]lm-c-߃ Pn-√m {]-kn-U‚ v hnX-c-Ww sN-bv-Xp.

bp-hm-hn-s\ Im-Wm-\n-Ã _m-ep-t»-cn: h-t´m-fn _-km¿ a-Æm-dv-I-≠n k-Zm-\-μ-s‚ aI≥ tjm-Wn tdm-bn-sb(34) ImWm-\n-√. I-gn-™ 2013 Un-kw_¿ 20 ap-X¬ Im-Wm-Xm-b-Xmbn `m-cy _m-ep-t»-cn t]m-en-k n¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. C-cp\n-dw 160 sk.-an. D-b-cw. aq-°n\p Hm-∏-td-j≥ sN-bv-X A-S-bmfw F-∂n-h-bp-≠v. ]m‚pw j¿-´ p-am-Wv Im-Wm-Xm-hp-tºmƒ [-cn®-Xv. C-bm-sf-∏-‰n F-s¥-¶n-epw hn-h-cw e-`n-°p-∂-h¿ _m-ep-t »-cn t]m-en-kv kv-vt‰-j-\n-tem, A-Sp-Øp-≈ t]m-en-kv tkv-‰-j\n-tem _-‘-s∏-S-Ww. t^m ¨: 0496 2642040, 9497980775, 9494987194.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-06-08  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-06-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you