Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

a-e-_mÀ hn-I-k-\ sk-an-\mÀ \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv hn-Nm-c-th-Zn \yq-kv-tI-c-f-bp-ambn k-l-I-cn-®v \-S-Øp-∂ "kvIm-\n-Mv a-e-_m¿' a-e-_m¿ hnI-k-\ sk-an-\m¿ \m-sf tImgn-t°m-Sv \-S-°pw. tlm-´¬ a-e_m¿- ]m-e-kn¬ ssh-Io-´v aq∂n-\v a-{¥n ]n sI Ip-™m-en°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-Ik-\-Øn¬ a-e-_m¿ ta-J-etbm-Sp Im-Wn-°p-∂ A-h-K-W\-bm-Wv sk-an-\m¿ N¿-® sNøp-I. Ir-jn, hy-h-km-bw, Btcm-Kyw, hn-Zym-`ym-kw, k-l-Ic-Ww, A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyw Xp-S-ßn-b ta-J-e-bn-se {]-iv-\ß-fpw A-h-bv-°p-≈ ]-cn-lm-chpw sk-an-\m-dn¬ hn-i-Z-am-b N¿-®-bv-°v hn-t[-b-am-°pw. a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ a-e_m¿ hn-I-k-\ k-πn-sa‚ v {]Im-i-\w sN-øpw. ta-b¿ s{]m-^. F sI t{]a-Pw A-[y-£-X h-ln-°pw. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ l-ao-Zv hm-Wn-ta¬, \n-km¿ H-f-h-Æ, sI Ip-™m-en-°p-´n, sI thWp-tKm-]m¬, C B-¿ D-Æn ]s¶-Sp-Øp.

]n Fw l-\o-^v A-\p-kv-a-c-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: ap-kv-enw-bq-Øveo-Kv kw-ÿm-\ {S-j-d¿ ]n Fw l-\o-^n-s‚ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p≈ {]-Xn-\n-[n kw-K-aw \m-sf tIm-gn-t°m-Sv \-S-°p-sa-∂v apkv-enw-bq-Øv-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n Fw km-Zn-J-enbpw P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn -sI kp-ss_-dpw ]-d-™p. \-f-μ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ cm-hn-se 10\v B-cw-`n-°p-∂ {]-Xn-\n-[n kw-K-aw ap-kv-enw-eo-Kv A-Jnte-¥ym {]-kn-U‚ v C A-l-ΩZv Fw.]n-bpw D-®-Xn-cn-™v 2\v B-cw-`n-°p-∂ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w ap-kv-enw-eo-Kv A-Jnte-¥ym {S-j-d-dpw tI-c-f hy-hkm-b-˛-sF.-Sn. a-{¥n-bp-am-b ]n -sI Ip-™m-en-°p-´n-bpw D-ZvLm-S-\w sN-øpw.

CâÀtkm¬: Aw-K-\-amÀ A-c-§p-hm-Wp; ]n¶mse \m-tSm-Sn-Ifpw ^m-dq-Jv tIm-f-Pv ap-¶nÂ, sXm-«p-]n-dsI tZ-h-Kn-cn tIm-f-Pv 

a-e-∏p-dw: B-Xn-c-cm-hn-se tamln-\n-I-fm-bn A-c-ßn-se-Ønb Aw-K-\-am¿ hm-cn-bw Ip-∂Øv Ip-™-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS \m-a-t[-b-Øn-ep-≈ th-Zn-bn¬ Xn-cp-hm-Xn-c \n-em-hm-bn ]-cs∂m-gp-In-. ]p-ds - I N-Sp-e Xm-fhp-am-bn \m-tSm-Sn-If - pw. a-Æn-s‚ a-Wa - p-≈ ]q-c° - f - nbpw A-td-_y≥ I-em-cq-]ß - f - mb Z-^v-ap-´pw A-d-_-\-bpw I-YI-fn-bp-sa-√mw th-Zn-I-fn¬ \n-d™m-Sn-b-t∏mƒ Im-en-°-‰v k¿h-I-em-im-e C‚¿-tkm¨ Item¬-k-h-Øn-s‚ \m-emw Zn\w a-e-bm-f \m-Sn-s‚ kmw-kvIm-cn-I ssh-hn-[y-߃ hn-fnt®m-Xp-∂X - m-bn. D-]I - c - W - k-wKo-Xw, e-fn-X Km-\w, im-kv-{Xob kw-Ko-Xw, I-hn-Xm ]m-cm-bWw, Im-hy-tI-fn, A-£-c-t«mIw, F-∂n-h-bpw th-Zn-I-sf eb-km-{μ-am-°n. ]-Xn-hn¬ \n-∂p hy-Xy-ÿam-bn Hm-´≥-Xp-≈-en-\v Iq-Sp-X¬ a¬-k-cm¿-Yn-I-fp-≠m-b-Xv {]-tXy-I-X-bm-bn. km-[m-c-W A-©n¬ Xm-sg-t]-¿ a¬-k-cn°m-s\-Øm-dp-≈ Hm-´≥-Xp-≈-

^n-äv-\-kv kÀ-«n-^n-¡-äv kq-¸À hn-j³ NmÀ-Pv H-gn-hm-¡n

Øm-\mÀ-Yn-IÄ sN-e-hv hn-h-cw k-aÀ-¸n-¡-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: h-S-I-c, tIm-gnt°m-Sv tem-Iv-k-`m a-fi-e-ßfn¬ a-¬-k-cn-® F-√m ÿm\m¿-Yn-I-fpw Pq¨ 15\-Iw sNe-hv c-Pn-ÿ, _n-√p-Iƒ, hu-®dp-Iƒ F-∂n-h I-e-Iv-S-td-‰n-se sN-e-hv \n-co-£-W sk-√n¬ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m I-eIv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p.

"A-ÐpÀ-d-lv-am³ k-e-^n-sb sI.F³.F-½nÂ\n-¶v am-än-\nÀ-¯-Ww' tIm-g-n-t°m-Sv: lm-P-dn-se Ir{Xn-asØ kw_-‘n®pw A-\[n-Ir-X hn-tZ-i-bm-{X-bp-am-bn _-‘-s∏-´pw h-Ip-∏p-X-e A-®-S° \-S-]-Sn-°v hn-t[-b-\m-b -sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dnFw A-–p¿-d-lv -am≥ k-e-^nsb sI.F≥.F-Ωn¬ \n-∂p am‰n-\n¿-Øm≥ t\-Xr-Xzw X-øm-dmh-W-sa-∂v sI.F≥.Fw. kwÿm-\ sk-{I-´-dn tUm. Fw A–p¬-A-ko-kv hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. C-Ø-c° -- m¿ D-Ø-c-hm-Z-s∏´ ÿm-\-ß-fn¬ Xp-S-cp-∂-Xv {]ÿm-\-Øn-\p \m-W-t°-Sm-Wv. Ir-{Xn-a-tc-J N-a-®v k¿-°m-cns\-t∏m-epw h-©n-®p-sh-∂v hnPn-e≥-kv I-s≠-Øn-b C-t±-lw {]-ÿm-\-Øn-s‚-bpw ÿm-]-\ß-fp-sS-bpw X-e-∏-Øn-cn-°p-∂Xv a-X-aq-ey-߃ D-b¿-Øn-∏n-Sn°p-∂ H-cp kw-L-S-\-bv-°p `qj-W-a-√. C-Ø-c-°m-cp-sS sIm≈-cp-Xm-bv -a-Iƒ Nq-≠n-°m-Wn°p-∂-h-sc {]-ÿm-\-Øn¬-\n∂p ]p-d-Øm-°p-I-tbm A-®-S° \-S-]-Sn Im-Wn-®v \n-i-–-cm°p-I-tbm sN-øp-∂ {]-h-W-Xbm-Wv C-t∏mƒ {]-ÿm-\-Øn¬ I-≠p-sIm-≠n-cn-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p.

a-Âk-c-^-e-s¯ sNm-Ãn kw-LÀ-jw

kz¥w {]Xn-\n[n

Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: Hm¿-^-t\-Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ AwKo-Im-c-tØm-sS kw-ÿm-\-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ A-\m-Ym-e-b߃-°p ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°‰v \¬-Ip-∂-Xn-\p kq-∏¿-hnj≥ Nm¿-Pv H-gn-hm-°n. C-Xp kw-_-‘n-® D-Ø-c-hv X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏v ]p-d-s∏-Sphn-®p. F¬.F-kv.Pn.Un. F≥Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-K-sØ-bm-Wv ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰v \¬Im≥ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈-Xv. kw-ÿm-\-Øv c-≠m-bn-ctØm-fw Aw-Ko-Ir-X A-\m-Yim-e-I-fm-Wp-≈-Xv.

23 sa-bv 2014 sh≈n

en-_n≥ t\m-_n

am¿-Kw I-fnbn¬ H∂mw-ÿm\w t\Snb hn A-cp-‘-Xnbpw kw-L-hpw (t{]m-hn-U≥-kv tImf-Pv tIm-gn-t°m-Sv) - n¬ 77 Cen-\v CØhW ]-Øp-t]-cm-Wv b-ß-fp-sS B-h¿-Ø-\-߃- Øn. I-tem-¬k-hØ A-c-ßn-se-Øn-b-Xv. I-Sp-Ø °pw C-∂-se I-tem¬-k-h th- \-ß-fp-sS ^-ew A-dn-™-t∏ma¬-k-c-Øn¬ Xr-iq¿ sIm-c-´n Zn km-£yw h-ln-®p. Z-^n¬ Xp- ƒ ^m-dq-Jv tIm-f-Pv 96 t]m-bnss\-]p-Wy-bn-se tkm-\ sk- S¿-®-bm-b 10m-w h-¿-j-hpw ^m-dq- ‚p-am-bn ap-∂n-´p \n¬-°p-I-bm- n-cn tIm_m-kv-‰y≥ H-∂mw-ÿm-\w t\- Jv tIm-f-Pv tP-Xm-°-fm-bn. a-e- Wv. tIm-gn-t°m-Sv tZ-hK Sn. C-∂-se th-Zn-bn-se-Øn-b bm-f \m-S-I-Øn¬ tIm-gn-t°m- f-Pv 92 t]m-bn-t‚m-sS sXm-´p]n- k - v hn-a≥-kv tIm- d-In-ep-≠v. ]m-e° - m-Sv hn-tŒm-dnCw-•o-jv, a-eb - m-fw \m-SI - ß - f - n- Sv s{]m-hn-U≥ - m-b \m-emw h¿-j- b tIm-f-Pm-Wp aq-∂m-wÿm-\- Z-^v-ap´n¬ H∂mw-ÿm\w t\Snb ap-lΩ-Zv lm-jndpw te-sd-bpw kv-{Xo-]-£ Im-gv-®- f-Pv Xp-S¿-®b kwLhpw (^m-dq-Jv tIm-f-Pv tIm-gn-t°m-Sv) I-fm-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv. hn-P- hpw H-∂mw-ÿm-\w \n-e-\n¿- Øv.

X-_-e-bn en-_n³

a-e-bm-f \m-S-I-¯n B-dm-a-Xpw t{]m-hn-U³-kv tIm-f-Pv

a-e-∏p-dw: Cu-tè X-_-ebn¬ H-∂mw k-Ωm-\wen-_n≥ t\m-_n\v. tIm-gn-t°m-Sv sk‚ v tPm-k-^v tZ-h-Kn-cn tIm-f-Pn-se c-≠mw h¿-j C-°-tWm-an-Ivkv _n.F hn-Zym¿-Yn-bm-Wv en-_n≥. B-Im-i-hm-Wnbn-se kw-Ko-X kw-hn-[m-b-I-\pw kw-Ko-X A-[ym-]I-\p-am-b t\m-_n s_≥-sS-Iv-kn-s‚-bpw tIm-gn-t°mSv F≥Pn-\o-b-dnMv tIm-f-Pn-se ssS-∏n-Ãv sse-e-bpsS-bpw a-I-\m-Wv. ]-{¥-≠v h¿-j-am-bn tIm-gn-t°m-Sv B-\-μv Ir-jv-W-bp-sS Io-gn¬ X-_-e A-`y-kn-°p-∂ en-_n≥ hn-fw-_-Øn¬ A-U-Nu-Xm-fpw {Zp-Xn¬ Xo≥ Xm-fpw hm-bn-®m-Wv H-∂mwÿm-\w t\-Sn-b-Xv. C‚¿-tkm-Wn¬ en-_n≥ Dƒ-s∏-´ kw-L-Øn-\v Xs∂-bm-Wv kw-L-Km-\-Øn¬ H-∂mw k-Ωm-\w. lm¿-tam-Wn-b-Øn¬ b-a≥ I-eym-Wn¬ K-Øv hmbn-®p-sIm-≠v H-∂mw ÿm-\-hpw en-_n≥ t\-Sn. I-gn™h¿-jw C‚¿-tkm-Wn¬ en-_n-\v X-_-e hm-Z-\Øn¬ c-≠mwÿm-\w e-`n-®n-cp-∂p. A-¥¿-k¿-h-Iem-im-e I-tem-¬k-h-Øn¬ Cu-tè kw-L-Km-\Øn¬ H-∂mwÿm-\-hpw en-_n-s‚ kw-L-Øn-\v e-`n®n-´p-≠v. 2012 ¬ Xr-»q-cn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn¬ l-b¿-sk-°≥U-dn hn-`m-K-Øn¬ X-_-e-bn¬ H-∂mwÿm-\-hpw en-_n-\m-bn-cp-∂p.

a-e-∏p-dw: hn-hm-ln-X-°pw kzm-X-{¥yaps≠-∂p {]-Jym-]n-®v tIm-gn-t°m-Sv s{]mhn-U≥-kv hn-a≥-kv tImf-Pv A-c-ßn-seØn-® \m-S-Iw C‚¿-tkm¨ a-e-bm-f \m-S-I a¬-k-c-Øn¬- Xp-S¿-®-bm-b Bdmw h¿-j-hpw H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn. tImf-Pn-se A-[ym-]-I-\m-b F im-¥-Ip-am¿ ]-cn-io-en-∏n-® "sh-Un-Mv ]m¿-´n' \m-SIw hn-hm-ln-X-bp-sS kz-Xz-{]-Xn-k-‘nbm-Wv {]-ta-b-am-°n-b-Xv. ssh-hm-ln-I Po-hn-X-sØ F-Xn¿Ø I-Sp-Ø s^-an-\n-Ãm-b k-l-]mTnbp-sS hn-hm-l-Øn-s\-Øn-b \m-ep s]¨-Ip-´n-I-fpw hn-hm-l-tØm-sS B-flm`n-am-\w \-„-s∏-Sp-∂n-s√-∂p Im-Wn-®v \h-h-[p-hpw kv-{Xo-bp-sS kz-Xz-{]-Xn-k‘n th-Zn-bn¬ A-h-X-cn-∏n-®p. {]-Xn-a-sb hn-hm-lw sN-bv-Xv {]-Xn-k-‘n-I-sf adn-I-S-°p-∂ s]-¨-Ip-´n X-s‚ h-gn-bm-Wv i-cn-sb-∂v t{]-£-I-s\ t_m-[y-s∏-SpØp-∂n-S-Øm-Wv \m-S-Iw A-h-km-\n-°p- a-e-bm-f \m-S-I-Øn¬ Xp-S¿-®-bm-bn B-dm-wXh-Wbpw H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b tIm-gn-t°m-Sv t{]m-hn-U≥-kv tIm-f-Pv Sow ∂-Xv.

a-g-¡m-e-tcm-K \n-b-{´-Ww: Pn-Ãm-X-e {Zp-X-IÀ-a tk-\ cq-]o-I-cn-¨p Ø-\-am-cw-`n-°pw. Pn-√, Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-Ifn-epw sa-Un-°¬-tIm-f-Pn-ep-w ^o-h¿ hm¿-Up-I-fpw ¢n-\n-°pI-fpw B-h-iy-am-hp-∂ ap-d-bv-°v Xp-S-ßpw. sIm-Xp-Iv \-io-I-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn D-d-hn-S \-io-I-cW {]-h¿-Ø-\w, s]m-Xp-ÿ-e ip-No-I-c-Ww, t_m-[-h-¬-°-cW ]-cn-]m-Sn-Iƒ F-∂n-h \-S∂ph-cp-∂p. a-te-dn-b, sU-¶n-∏\n, F-®v1 F≥1, F-∂n-h ÿn-coI-cn-°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S]-Sn-Iƒ Pn-√, Xm-eq-°v sa-Un-

°¬ tIm-f-Pv em-_p-I-fn¬ e`y-am-°n. I-gn-™-h¿-j-ß-fn-¬ tcm-Kw Iq-Sp-X-em-bn dn-t]m¿-´v sN-bv-X ÿ-e-ß-fn¬ {]-tXyIw Pm-{K-X ]p-e¿-Øpw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ ]n sI tam-l-\≥, tUm. F km_p, tUm kp-[o¿, tUm. sI hn {]-`m-I-c≥, tUm Sn P-b-Ir-jvW-≥, tUm sI tam-l≥-Zm-kv, tUm. F _m-_p-cm-Pv, tUm. APn-Xv-Ip-am¿, sI Sn tam-l-\≥, Fw ]n a-Wn, sP hn-a¬-cm-Pv F∂n-h-cm-Wv {Zp-X-I¿-a tk-\-bnse Aw-K-߃.

hn-hm-Z _mÀ sse-k³-kpw k-¼qÀ-W a-Zy-\n-tcm-[-\-hpw: 30\v I-e-Î-td-äv [À-W

lr-t{Zm-K Nn-InÂ-km Iymw]v \msf

tIm-gn-t°m-Sv: a-g-°m-e-tcm-K \n-b-{¥-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-Kam-bn Pn-√m-X-e-Øn¬ sa-Un-°¬ Hm-^n-k-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {Zp-X-I¿-a tk-\ cq-]o-I-cn-®p. Pn-√-bn-se F-√m Xm-eq-°n-epw tk-\-bp-sS tk-h-\w k-÷-am°n-bn-´p-≠v. {]-h¿-Ø-\-ß-fpsS ta¬-t\m-´-Øn-\m-bn tªm°v Xn-cn-®v Pn-√m t{]m-{Kmw Hm^n-k¿-am¿-°v Nm-¿-Pv \¬-In. Im-e-h¿-jw i-‡-am-hp-tºm-ƒ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-kn¬ 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p∂ F-∏n-U-an-Iv-sk-¬ {]-h¿-

tIm-gn-t°m-Sv: 418 _m-dp-Iƒ-°v ho-≠pw sse-k≥-kv \¬-In Xpd-°m-\p-≈ \o-°w k¿-°m¿ Dt]-£n-°-W-sa-∂pw k-ºq¿-W a-Zy-\n-tcm-[-\-w \S-∏m°W-sa∂p-am-h-iy-s∏-´v a-Zy-\n-tcm-[-\ k-an-Xn 30\v I-e-Œ-td-‰n-\v ap-ºn¬ _-lp-P-\ [¿-W \-S-Øp--w. 26\v tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq-°nse cm-a-\m-´p-I-c-bn¬-\n-∂v Bcw-`n-°p-∂ {]-Nm-c-W-Pm-Y 27\v sIm-bn-em-≠n-bn-epw 28\v h-S-Ic Xm-eq-°n-epw ]-cy-S-\w \-SØpw. kw-ÿm-\, Pn-√m-, Xm-eq°v `m-c-hm-ln-Iƒ Pm-Y-bv-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. 418 _m-dpIƒ Xp-d-°p-∂-Xn-\p-≈ A-Wnb-d \o-°-Øn-\v ]n-∂n¬ h≥ A-gn-a-Xn- km-[y-X-bp-s≠-∂pw

a-e-∏p-dw: a-e-∏p-dw K-h¨sa-‚ v tIm-f-Pn¬ \-S-∂ph-cp∂ Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn‰n C‚¿tkm¨ I-tem-¬kh-Øn-\n-sS t\-cn-b kw-L¿jw. a-¬k-c-^-e-sØ sN-m-√n hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-Ωn-¬ G‰p-ap-´p-I-bm-bn-cp-∂p. a-t©cn F≥-.F-kv.F-kv. tI-m-fPn-se hn-Zym¿-Yn-\n-°v hn-[n I¿-Øm-°ƒ a-\-∏q¿-hw am¿-°v Ip-d-s®-∂ B-tcm-]-WsØs®m-√n-bm-bn-cp-∂p X¿°w. C-Xn-\n-sS "a-e-∏p-dw tImf-Pn-se Ip-´n-I-tfm-Sv I-fn-°≠' F-∂ A-\u¨-kv-sa‚ v ap-g-ßn-b-tXm-sS hnZym¿YnI-ƒ ]-c-kv-]-cw G-‰p-ap-´p-Ibm-bn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂v t]m-en-kv em-Øn ho-in. CtXm-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ Nn-Xdn-tbm-Sn. C-∂-se cm-{Xn Hº-X-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`hw. ]n-∂o-Sv bq-\n-b≥ `m-chm-ln-Iƒ F-Øn {]-iv-\w ]cn-l-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

a-Zy-tem-_n-I-fp-sS k-Ω¿-±-Øn\v k¿-°m-cpw cm-{„o-b-∏m¿-´n-Ifpw h-g-ß-cp-sX-∂pw P-\-ln-Xw am-\n-°m≥ X-bm-dm-h-W-sa-∂pw tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. Sn Fw c-ho-{μ≥ A-`y¿-Yn®p. tIm-gn-t°m-Sv Km-‘n-Kr-lØn-¬ tN¿-∂ k-an-Xn Pn-√m IΩn-‰n tbm-K-Øn¬ {]-kn-U‚ v am-ln≥ s\-tcm-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. {]-^. H sP Nn-∂-Ω, H Un tXm-a-kv, jm-ep ]-¥o-cm-¶mhv, kn-ÿ au-dn-ey, dn-´. P-Uv-Pv ]n F≥ im-¥-Ip-am-cn, cm-a-Zm-kv ]-¥o-cm-¶m-hv, in-h-Zm-k≥ tNf-∂q¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn®p.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-j-\¬ Bip-]-{Xn-bp-sS-bpw tI-c-f lm¿´v-sI-b¿ skm-ssk-‰n-bp-sS-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ "lm¿´v Sp lm¿-´v' F-∂ t]-cn¬ \-SØp-∂ ku-P-\y lr-t{Zm-K NnIn¬-k-bp-sS ap-∂mw-L-´ Iymw]v \m-sf \-S-°pw. _n.]n.F¬. Ip-Spw-_-Øn-ep-≈- 100 t]¿-°mWv ]-≤-Xn-bp-sS B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-I. \m-sf cm-hn-se H-ºXp-ap-X¬ D-®-bv-°p c-≠ph-sc tIm-gn-t°m-Sv \m-j-\¬ tlmkv-]n-‰-en-em-bn-cn-°pw Iymw-]v. Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øp∂ tcm-Kn-Iƒ F-√m sa-Un-°¬ dn-t]m¿-´p-I-fpw h-cp-am-\ k¿-´n^n-°-‰v , td-j≥-Im¿-Uv , thm-´¿ sF.Un. Im¿-Uv F-∂n-hbpw lm-P-cm-°-Ww. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tUm. Ip-™m-en, B¿ P-b-¥v-Ip-am¿, tUm. ap-c-fo[-c≥ \-ºym¿ ]-s¶-Sp-Øp.

Npa-Xetbäp tIm-gn-t°m-Sv: sI.F.Sn.F-^v. kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn sI tam-bn≥-Ip-´n tIm-gn-t°-mS-- v Un.Un.C. Hm-^nkn¬ C≥-kvs]-Œ¿ Hm-^v ap-kv -enw FPy- p - t °- j ≥ (s- F .- F - w .- C ) B-bn Npa-Xe-tb‰p. tImgn-t°m-Sv, h-b- Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ hn-I-k-\ k-an-XbpsS 10mw ]p-kv-X-tIm¬-k-h-Ønse \m-Sv Pn-√-I-fn-se Np-a-X-e-bm- I-hn-b-c-ßv ]n sI tKm-]n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p-. kn kn B≥-{Uq-kv, i-¶-c≥, Wv C-t±-l-Øn-\p-≈-Xv. ]n ]n {io-[-c-\p-Æn, ta-eq¿ hm-kp-tZ-h≥ k-ao-]w

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv 28\v tIm-gn-t°m-Sv: a-e-_m¿ tlmkv-]n-‰-epw Nn-{Xm-Rv-P-en B¿-Svkv B‚ v Iƒ-®-d¬ Hm¿-K-ss\tk-j-\pw kw-bp-‡-am-bn t_m-[-\-h¬°cW ¢mkv kw-LSn-∏n-°p-∂p. Ip-´n-I-fn¬ Iq-Sn-hcp-∂ ]p-I-h-en F-ß-s\ C-√mXm-°mw F-∂-Xn-s\-°p-dn-®p≈ t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv 28\v aq-∂n-\v a-e-_m¿ tlm-kv-]n-‰en¬ \-S-°pw. ]-s¶-Sp-°m-≥ Xm¬∏--cy-ap≈ So-®¿-am¿ 9895234333, 9037-8-89-888 \-º-dp-I-fn¬ _-‘-s∏-SpI. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Ø-n-¬ tU-m. {io-{]n-b-jm-Pn, ^¿-lm≥, {]-Xo-]v-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.

a-em-¸-d-¼v kv-IqÄ: kÀ-¡mÀ Xocp-am\w kzm-K-XmÀ-lwþ kw-c-£-Wk-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: a-em-∏-d-ºv F.bp.-]n. kv-Iqƒ A-S-®p-]q-´m≥ DØ-c-hn-´ Xocp-am\w d-±v sN-bvX k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzm-K-Xm¿l-am-sW-∂v kv-Iqƒ kw-c-£W k-an-Xn tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\m-bn kv-Iqƒ sI-´n-S-hpw ÿ-e-hpw \jv-S-s∏-Sp-sa-∂v am-t\-Pv-sa‚ v sX-‰m-b co-Xn-bn¬ k¿-°m-cns\ t_m-[y-s∏-Sp-Øn-b-Xp-aq-eam-bn-cp-∂p kv-Iqƒ ]q-´m≥ k¿°m¿ D-Ø-c-hn-´-Xv. F-∂m¬, C-°m-cyw Xn-I®pw k-Xy-hn-cp-≤-am-sW-∂v k¿-

°m-cn-s\ t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ \m-´p-Im-cp-sS-bpw ta-b¿, Fw.]n, Fw.-F¬.-F, a-‰v cm-jv-{So-b I-£n t\-Xm-°-ƒ Xp-S-ßn-b apgp-h≥-t]-cp-sS-bpw ]n-¥p-Wtbm-sS kw-c-£-W k-an-Xn-°v I-gn-™-Xm-Wv C-Ø-c-sam-cp \S-]-Sn-°v k¿-°m-dn-s\ t{]-cn-∏n®-Xv. kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ s]m-Xp-P-\ß-fp-sS-bpw kw-L-S-\-I-fp-sSbpw k-lm-b-tØm-sS kvIqƒ ]p-\¿-\n-¿-am-Ww A-¥n-a-L-´Øn- s e- Ø n- b n- c n- ° p- I - b m- W v .

kvIqfn¬ -{]-Zo-]v Ip-am-¿ Fw.F-¬.-FbpsS k-lm-b-tØmsS Hcp-°nb k-b≥-kv em-_v, am-Øv-kv em-_v, aƒ-´n-ao-Un-b ¢m- v dqw, A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿°v F-∂n-h-tbm-sS-bm-bn-cn-°pw ¢m- p-Iƒ Xp-S-ßp-I-sb-∂pw kw-c-£-W k-an-Xn Adn-bn®p. tbm-K-Øn-¬ `m-kn a-em-]-d-ºv, A-Uz-. P-b-Zo-]v, ]n -]n {]-`m-I-cIp-dp-∏v, Fw -kn k-t¥m-jv, Zn-\I-c≥, A-c-hn-μm-£≥, F≥ B¿ d-km-°v, c-ho-{μ≥, A-Uz. tXm-a-kv, F≥ Fw {]o-Xn, B¿ -sI -C-c-hn¬ kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t¡m-«v a-e-_mÀ IÄ-¨-d hn-tÃ-Pv Øm-]n-¡pw-: a-{´n sI kn tPm-k-^v tIm-gn-t°m-Sv: ÿ-ew e-`y-ambm-ep-S≥ tIm-gn-t°m-´v a-e-_m¿ Iƒ-®-d¬ hn-t√-Pv ÿm-]n°p-sa-∂p kmw-kv-Im-cn-I-˛ {Kma hn-I-k-\ a-{¥n sI kn tPmk-^v ]-d-™p. tIm-gn-t°m-Sv IS-∏p-d-sØ tlm-´¬ ko Izo-\n¬ Nn-{X-Im-c-∑m-cp-sS tZ-io-b Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. F-√m Pn-√m-tI-{μ-ß-fn-epw I-em-aq-ey-ap-≈ in-¬-∏-߃ ÿm-]n-°p-sa-∂pw At±lw ]d-™p. c-≠v tIm-Sn cq-]-bm-Wv in¬-∏-߃ ÿm-]n-°m≥ k¿-

"tZ-io-b-]m-X B-dp-h-cn-bm-bn \nÀ-an-¡Ww' tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv tZ-io-b-]m-X B-dp-h-cn-bm-bn hn-I-kn-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-{Ia-߃ D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa-∂v tZ-io-b-]m-Xm I¿-a-k-an-Xn kwÿm-\ k-an-Xn tbm-Kw B-h-iys∏-´p. tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k-\hp-am-bn _-‘-s∏-´ ap-gp-h≥ I≈-t°-kp-I-fpw ]n≥-h-en-°Ww. sN-b¿-am≥ C hn ap-l-ΩZm-en A-[y-£-X-h-ln-®p. Sn sI kp-[o¿-Ip-am¿, a-Wen¬ tam-l-\≥, F Sn a-tl-jv, A-_p-sse-kv tX-™n-∏-ew, {]Zo-]v tNm-ºm-e, C sI in-hm-\μ≥, cm-P-≥ B‚-Wn, ssj-tem°v sh-fn-b-t¶m-Sv, {]-Im-iv tat\m≥, Fw ]n D-kv-am≥, ]n sI Ip-™n-cm-a≥, sI ]n k-Xy≥ k-w-km-cn-®p.

°m¿ h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. B-hiy-sa-¶n¬ C-Xn-\m-bn Iq-Sp-X¬ Xp-I A-\p-h-Zn-°pw. a-e-_m¿ Iƒ-®-d¬ hn-t√-Pn-\v t_-∏qcn-¬ aq-∂v G-°¿ ÿ-ew I-s≠Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw `q-an G-s‰Sp-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xp-Sßn-bn-cp-∂n-√. `q-c-ln-X-cn-√mØ tI-c-fw ]-≤-Xn-°m-bn Cu ÿ-ew {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øn-bXn-\m¬ tIm-gn-t°m-Sv ]-I-cw `q-

an A-t\z-jn-°pI-bm-Wv. I-em˛ kmw-kv-Im-cn-I-˛ Im-bn-I {]-h¿-Ø-\-߃-°m-bn hn-]p-e-am-b kw-hn-[m-\-ß-fm-Wv Cu tI-{μØn¬ D-t±-in-°p-∂-Xv. cm-Pm-chn-h¿-a-bp-sS In-fn-am-\q¿ sIm´m-c-Øn¬ kv-ar-Xn a-fi-ew ÿm-]n-®n-´p-≠v. C-hn-sS Xm-akn-bm-sX Nn-{X-{]-Z¿-i-\ HmUn-t‰m-dn-bw ÿm-]n-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. N-S-ßn¬ e-fn-

X I-em A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ sI F {^m≥-kn-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿-am≥ {]^. Im-´q¿ \m-cm-b-W ]n-≈ Nn{X-Im-c-∑m-sc ]-cn-N-b-s∏-SpØn. sa-bv 28 h-sc \o-≠p-\n¬°p-∂ Iymw-]n¬ {]-ap-J Nn-{XIm-c-∑m-cm-b A-®p-X≥ Iq-S-√q¿, A-P-b-Ip-am¿, A-e-Iv-kv amXyp, A-ko-kv Sn Fw XpS-ßn-bh-¿ ]-s¶-Sp-°pw.


\y

kn. kn \m¿-Pv m-S-

{]mtZ-inIw I-S-ep-−n-bp-sS {]-ikv-Xn-bp-bÀ-¯m³ Im-bn-IXm-c-§Ä-¡v hnZ-Kv-[ ]-co-io-e-\w

23 sa-bv 2014 sh≈n

]cn-]mSn Im-en°-‰v S-h¿:\yq-\-]-£

hnI-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-]-tdj≥ hm-bv-]m hnX-c-tWm-ZvLmS-\w a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en 10.00 kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬: Hmƒ-Uv ^nenw e-th-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ ]-fl-cm-P≥ A-\p-kv-ac-Ww4.00 a-e-_m¿ ]m-ekv: Jm-kn ^u-t≠j≥ 6mw hm-¿-jnIhpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw 3.00 sF.F≥.Sn.bp.kn Hm^nkv: sI km-Zn-cn-t°m-b A\p-kv-a-cWw 9.00 sP.Un.‰n. C-kvemw I¨h≥-j≥ sk‚¿: tPm-_v s^Ãv B≥-Uv kv-In¬ F-Ivkvt]m 10.00 C≥-tUm¿ kv-t‰-Unbw: sSIv-km-kn-s‚ ]p-kv-I-{]-Z¿-i\w 10.00 tlm-´¬ \f-μ Hm-Un-t‰mdnbw: A-Sp-°-f `-jy-ta-f 9.00 B¿-´v Km-edn: Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.00 ]p-Xn-b-d F-kv sI ]m¿°v: Np-a¿ N-¥-߃˛Np-a¿ Nn-{XIem {]-Z¿-i-\w 11.00 kn.Fkv.sF. lmƒ: Kp-P-dmØv lm≥-Un-{Im-^v-‰v {]-Z¿-i\w 10.00 a-S-hq¿ kn.Fw sk‚¿: Ak‚ v 2014 D-Zv-Lm-S\w 3.00

Adnbn-¸pIÄ

ssk-_À-]mÀ-¡n ssh-Zyp-Xn hn-X-c-W sX-fn-sh-Sp-¸v 27\v

I-S-ep-≠n-bn-se Im-bn-IXm-c-߃-°v Nm-en-bw D-ºn-®n lm-Pn kv-Iq-fn¬ ]-co-io-e-\w \¬-Ip-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: I-t\m-en I\m¬ \-ho-I-c-Ww A-¥n-a-L-´Øn-se-Øn-b-Xm-bn I-e-Œ¿ kn F e-X hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. ]p-Xn-b-d apX¬ F-c-™n-°¬ h-sc-bp-f-f 8.8 In.ao-‰¿ `m-Kw sN-fn \o-°pI-bpw Im-Sp-sh-´n sX-fn-bn-°p-Ibpw 607 ao-‰¿ ÿ-e-Øv ]m¿-iz`n-Øn \n¿-an-°m-\p-am-bn-cp-∂p ]-≤-Xn. C-Xn-s‚ 90 i-X-am-\-tØmfw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-bn-°-gn™p. 4.60 tIm-Sn cq-]-bm-bn-cp∂p ]-≤-Xn-°v P-e-hn-`-h h-Ip∏v A-\p-h-Zn-®n-cp-∂-Xv . F-∂m¬ C-Xn¬ 2.41 tIm-Sn cq-]-bv-°m-

Wv `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xv . I\m-en¬\n-∂p ]p-d-sØ-Sp-°p∂ am-en-\y-߃ \n-t£-]n-°p∂-S-°w P-\-ß-fp-sS `m-K-Øp\n-∂p ]-e-hn-[-Ø-ep-≈ F-Xn¿-∏p-Iƒ t\-cn-´n-cp-∂p-sh-∂pw A-Xn-s\-sb-√mw a-dn-I-S-∂m-Wv \n-›-bn-® k-a-b-Øn-\pw ap-tº ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂-sX∂pw P-e-hn-`-h h-Ip-∏v F-Iv-knIyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ sI ]n cho-{μ≥ ]-d-™p. B-K-kv-Xv A-h-km-\-tØmsS-bmWv ]-Wn ]q¿-Øo-I-cnt°-≠-Xv . A-Xn-\p ap-ºp-X-s∂ ]-Wn ]q¿-Øo-I-cn-°pw. I-\men¬ \n-∂p \o-°w sN-bv-X N-fn

F.U-»yp.F-¨v. Øm-]-\-§-fp-sS Aw-Ko-Im-cw d-±m-¡-Ww: Fw.F-kv.F-^v.

CâÀ-hyq \m-sf

Xm-a-c-t»cn: ]p-Xp-∏m-Sn ]-©mb-Øv Fw.F-kv.F-^v. I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kvSp , Un{Kn I-gn-™-h¿-°mbn 24\p c-≠-a-Wn-°v ASn-hm-cw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ ssK-U≥-kv ¢mkv \-S-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 9495050171 \-º-dn¬ c-Pn-kv{S¿ sN-øWw.

A-[ym-]-I \n-ba\w

sIm-Sp-h-≈n: ]-©m-b-Øn-se hm-hm-Sv sk‚-dn¬ a-en-\-P-ew tXm-´n-te-°v H-gp-°n-b-Xn-\pw hr-Øn-lo-\-am-b Np-‰p-]m-Sn¬ {]-h¿-Øn-®-Xn-\pw tlm-´-ep-S-a aq-gn-°p-∂p-Ω¬ \m-k-dn-\v Xma-c-t»-cn Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv-¢mkv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn 4,495 cq] ]n-g-bpw tIm-S-Xn ]n-cn-bpw-hsc X-S-hpw hn-[n-®p. Iq-Sm-sX tXm-´n-te-°v a-en-\-P-ew H-gp-°n ]-cn-k-c-a-en-\o-I-c-Ww kr-„n®-Xn-\v hm-hm-Sv F-kv F ssh-Zyim-e D-S-a ssa-em-©n-I-c-Ω¬ lp-ssk≥-lm-Pn-°v 4,295 cq-] ]n-g-bpw tIm-S-Xn hn-[n-®p.

®p-≈ tbm-Ky-X-bn-√m-Ø-h-cmWv. C-Ø-c-Øn¬ tbm-Ky-X-bn√m-Ø A-[ym-]-I-sc-h-®v hnZym¿-Yn-I-fp-sS `m-hn X-I¿-°p∂ \n-e-]m-Sp-I-fp-am-bn ap-t∂m´p-t]m-hp-∂ F.U-ªyp.F-®v. ÿm-]-\-ß-fp-sS Aw-Ko-Im-cw d-±m-°-W-sa-∂v Fw.F-kv.F^v. B-h-iy-s∏-´p. tbm-Kw kwÿm-\ hn-Mv I¨-ho-\¿ F jnPn-XvJm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v hn C kndm-Pp-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. F-kv Fw A-–p¬-_m-kn-Xv, \njm-Zv sI k-emw, kn Sn ap-l-ΩZv i-co-^v, F ]n A-–p-k-a-Zv, eØo-^v Xp-d-bq¿ kw-km-cn-®p.

Iq-´n \n-›-bn-® Xn-ø-Xn-I-fn¬ kv-t]m-´v A-Uv-an-j≥ \-S-Øm≥ tIm-f-Pp-I-sf A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw {]n≥-kn-∏¬-kv Iu¨kn¬ B-h-iy-s∏-´p.

sIm-fm-jv a-Âk-cw kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p tIm-gn-t°m-Sv: tem-I ]-cn-ÿnXn Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Fkv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. Xz-e_m hnMv tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m IΩ-n‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ Pn√-bn-se Z¿-kv-˛-A-d-_n-Iv tImfPp-Iƒ-°n-S-bn¬ sIm-fm-jv a¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. ]-cnÿn-Xn kw-c-£-Ww F-∂ hnj-b-Øn¬ Nm¿-´v t]-∏-dn-em-Wv

ao-‰¿ am-{X-am-Wv C-\n _m-°nbp-≈-Xv . am-em-∏-d-ºv h-en-b ]me-Øn-\p k-ao-]w A-Sn-b-¥-ambn a-g-°pap-ºv `n-Øn \n¿-an-t°≠-Xp-sIm-≠v A-Xn-\p {]m-[m\yw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. _m°n-bp-≈ `m-Kw D-S≥ ]q¿-ØoI-cn-°pw. 57 Hm-hp-Iƒ C-cp-h-i-ßfn¬ \n-∂p-am-bn I-\m-en-te-°p am-en-\yw X-≈p-∂p-≠v . s]m-fn®p-am-‰p-∂ sI-´n-Sm-hn-in-„-ßfpw hym-]-I-am-bn I-\m-en¬ X≈p-∂p-≠v . C-Ø-c-Øn-ep-≈ J-c am-en\y-߃ I-\m-en-se-Øp-∂-Xn\p ap-ºp-X-s∂ A-cn-®p-am-‰m≥

sI-Pv-cn-hm-fn-sâ A-d-Ìn {]-Xn-tj-[n-¨p

F³.-BÀ.-C.Pn. hÀt¡-gv-kv Ie-Ivt{S-äv D-]-tcm[w 28\v

tIm-gn-t°m-Sv: Bw B-Zv-an ]m¿´n t\-Xm-hv A-c-hn-μv sI-Pv -cnhm-fn-s‚ A-d-Ãn¬ {]-Xn-tj-[n®v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ In-Uv-k¨ tIm¿-Wdn¬ sF-Iy-Zm¿-Vy kw-K-aw \S-∂p. A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ t]m-cm-´sØ X-S-bn-Sm≥ A-d-kv-‰v ]-cym]v-X-a-s√-∂pw C-Xp k-a-c-sØ D-tØ-Pn-∏n-°p-I-tb-bp-≈q-sh∂pw kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvX ta-P¿ Ip-™n-cm-a≥ ]-d™p. {io-cm-Pv {io-[-c≥, Ir-jv-WIp-am¿ cm-a-\m-Y≥, k-\q-]v em¬ ]m-e-bv-°¬, F-kv F A_q-_-°¿, hn-t\m-Zv ta-t°mØv kw-km-cn-®p.

Ir-Xn-Iƒ k-a-∏n-t°-≠-Xv. Pq¨ 2\v ap-ºm-bn F-kv.sI.Fkv.F-kv.F-^v. Xz-e-_m tIm-gnt°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n, C-kv-em-anIv sk-‚¿, enMv tdm-Uv, tIm-gnt°m-Sv-˛2 F-∂ hn-em-k-Øn¬ e-`n-°-Ww.

IhÀ-¨-bv¡n-sS {]-Xn ]n-Sn-bn tIm-gn-t°mSv: t£-{X-Øn¬ Ifhv \-SØ - p-∂X - n-\nsS hr-≤s\ ]nSn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n®p. sIm√w sh-≈° - p-∂p-Ω¬ A- ≥ (75) B-Wv ]nbn-em-bXv. C∂-se ]p-e¿-s® ]p-Xn-bm-∏ `-Kh-Xn t£{X-Øn-em-Wv kw-`h - w. sh-≈b - n¬ t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

tIm-gn-t°mSv: F≥.-B¿.-C.Pn. h¿t°gvkv bq\n-b≥ tImgnt°m-Sv Pn√m-I-Ωn-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 28\v Ie-Ivt{S-‰nte°v am¿®pw D]-tcm[ ka-chpw \-S-Øpw. sXmgnep-d∏v sXm-gn-em-fn-IfpsS Iqen IpSn-»nI ]ng]eni klnXw \¬Ip-I, {]Xn-Zn\ Iqen 320 cq]-bmbn h¿[n-∏n°p-I, Aø-¶mfn sXm-gn-ep-d∏v ]≤Xn Imcy-£-a-ambn \S-∏nem-°p-I, sXmgn-¬ kabw cmhnse 9 aWn-ap-X¬ 4 aWn-hsc-bm-°p-I, sXm-gn-¬Z-n-\w 200 Bbn h¿[n-∏n-°p-I, {]Jym]n® s]≥j≥ ]≤Xn {]m-h¿Øn-I-am-°p-I, Im¿-jn-I {]hr-Øn sXmgn-ep-d∏v ]≤-Xnbn¬\n∂v Hgn-hm-°n-bXv ]p\-

a-g-¡m-e-]qÀ-htcm-K \n-b-{´-W ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-¸n¨p sIm-Sp-h-≈n: sI-m-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv a-g-°m-e ]q¿htcm-K \n-b-{¥-W ]cn]m-Sntbm-S-\p-_-‘n®v a-g-°n-ep-°w G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ kwL-Sn∏n®p. tªm-°v ]©mbØv {]kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI sI B-en A-[y-£-X-h-ln®p. B‚-Wn \o¿-th-en¬, Xm-c A-–p -d-lv-am-≥ lm-Pn, sI Fw tIm-a-f-h-√n, kn-‘p-tam-l≥, B-bn-i-Ip-´n kp¬-Øm≥, Gen-bm-Ω tPm-¿-÷v, ku-Z, sI sI k-^n-\, tUm. jm-Pn, \-tc{μ≥, tk-hy-¿ tPm¨ kw-kmcn-®p.

Hm-]-td-j³ Ip-t_c: \-K-c-¯n B-dv tI-{µ-§-fn t]m-en-kv sd-bvUv tIm-gn-t°m-Sv: Hm-]-td-j≥ Ipt_-c-bp-am-bn _-‘-s∏-´v tImgn-t°m-Sv \-K-c-Øn¬ B-dv tI{μ-ß-fn¬ t]m-en-kv sd-bv-Uv \S-Øn. tN-hm-bq-cn¬ H-cm-sf t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. X-angv-\m-Sv Cu tdm-Uv kz-tZ-in kp{_-“-Wy≥ (43) B-Wv ]n-Sn-bnem-b-Xv. kv-{Xo-Iƒ-°v am-{Xw ]-Ww sIm- S p- ° p- ∂ - b m- f m- W n- s X- ∂ v t]m-en-kv ]-d-™p. 12,000 cq-]

h-sc-bm-Wv ]-c-am-h-[n H-cmƒ°v \¬-Ip-I ]-Xn-hv. ]-Ww sImSp-°m≥ t]m-Ip-∂-Xn-\n-sS tNhm-bq-cn¬ h-®m-Wv C-bmƒ ]nSn-bn-em-b-Xv. C- b m- f p- s S ssI- b n¬ \n∂v 2,100 cq- ] - b pw tc- J - I - f pw ]n- S n- s ®- S p- Ø n- ´ p- ≠ v . Ip- t _c- b p- a m- b n _- ‘ - s ∏- ´ v sd- b v Up- I ƒ h- c pwZn- h - k - ß - f n¬ Xp- S - c p- s a- ∂ v s{sIw Un- ‰ m- ® v sa‚ v A- k n- Ã ‚ v I- Ω n- j -

tIm¿-]-td-j≥ kw-hn-[m-\w Hcp-°-Ww. C-Xn-\m-bn Hm-hp-Ifn¬ I-\m-en-se-Øp-∂-Xn-\p apºv kn¬{Sm-∏p-Iƒ ÿm-]n-°Ww. \-ho-I-c-® I-\m¬ kw-c-£W-®p-a-X-e tIm¿-]-td-j≥ Gs‰-Sp-°-W-sa-∂pw A-Xn-\v s]mXp-P-\-ßp-sS k-l-I-c-Ww D≠m-h-W-sa-∂pw sI ]n c-ho{μ≥ Iq-´n-t®¿-Øp. \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn C-cp`m-K-hpw A-S-® I-\m-¬ a-g-°pap-ºv Xp-d-∂p-hn-Sp-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. A-kn-Â v F-≥Pn-\o-b¿-am-cm-b h¿-Ko-kv a-Wn, A-P-b≥ ]-s¶-Sp-Øp.

\n-t£-]n-°p-∂-Xn-s\ ]-e-bn-SØpw \m-´p-Im¿ F-Xn¿-Øp. kzIm-cy hy-‡n-Iƒ ÿ-ew A-\ph-Zn-®n-´pw X-Æo¿-Ø-S-߃ \nI-Øm≥ A-\p-h-Zn-°n-s√-∂p ]d-™p ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ X-S -s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. A-c-Sn-b-Øp ]m-e-Øn-\p kao-]w P-e-hn-`-h h-Ip-∏n-s‚ `q-anbn-epw Nn-e kz-Im-cy hy-‡n-Ifp-sS \n-e-ß-fn-eq-am-Wv N-fn \nt£-]n-®-Xv . N-fn-hm-c-epw Im-Spw-sh-´nsØ-fn-°-epw ]q¿-Øn-bm-°n°-gn-™p. 607 ao-‰¿ ]m¿-iz-`nØn- \ n¿- a n- ° m- \ p- ≠ m- b n- c p- ∂ Xn¬ Ip-≠p-∏-d-ºv `m-K-Øv 125

_n-cp-Z {]-th-i-\w: G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\-¯n-se A-]m-I-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡-Ww

^-tdm-°v: Im-en-°-‰v k¿-Δ-Iem-im-e G-I-Pm-e-I kw-hn-[m\-Øn-se A-]m-I-X-Iƒ A-Sn-b¥n-c-am-bn ]-cn-l-cn-®v c-£n-Xm°-fp-sS-bpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-sSbpw B-i-¶ A-I-‰-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬-kv Iu¨-kn¬ B-h-iy-s∏-´p. {]-th-i-\-Øn-\v ap≥-Iq¿ ^o-k-S-°-W-sa-∂ k¿-Δ-I-emim-e \n-e-]m-Sv ^o-kn-f-hn-\v Xm-a-c-t»-cn: F-tf-‰n¬ A¿-l-cm-b h-en-sbm-cp hn-`mFw.sP. l-b¿ sk-°≥U-dn Kw hn-Zym¿-Yn-I-sf {]-Xn-Iq-e-amhn-`m-K-Øn¬ sI-an-kv{Sn Abn _m-[n-°p-∂-Xm-Wv. {]-th-i[ym-]-I H-gn-hn-te-°v A-t]-£- \ \-S-]-Sn-Iƒ A-\n-›n-X-am-bn Iƒ £-Wn-®p. D-tZym-Km¿-Yn\o-≠p-t]m-Ip-∂-Xv H-gn-hm-°mIƒ _-tbm-tU-‰ k-ln-Xw kv- \m-bn aq-∂v A-tem-´v-sa‚n-\v Iqƒ am-t\-P¿-°v A-t]-£ti-jw k¿-Δ-I-em-im-e X-øm\¬I-Ww dm-°p-∂ en-kv-‰n¬ \n-∂v ap≥-

a-en-\-P-ew tXm-«n-te-¡v H-gp-¡n-b-Xn-\v X-S-hpw ]n-g-bpw

bq-\n-th-gk v- ¬ ¢-_v tIm-®v Zo-]Iv, tlm-°n Xm-cw hn-\o-Xv, \u^¬ Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv ]-cn-io-eI¿. ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ kvIq-fp-If - n-¬\ - n-∂p Xn-cs - ™-Sp-Ø 42 hn-Zym¿-Yn-If - m-Wv Iym-w]n¬ ]s¶-Sp-°p-∂X - .v cm-hn-se G-gn-\v Bcw-`n-®v ssh-Io-´v B-dn-\v A-hk - m\n-°p-∂ Iym-w]n¬ tam-´n-th-j≥, tbm-K, F‚¿-ssS-≥sa‚ v Dƒs°m-≈n-®n-´p-≠.v Pn-√m, kw-ÿm\, tZ-io-b a-¬k-cß - f - n¬ ]-s¶-SpØ A-–p¬ l-ko-_,v A-\i - z-c F-∂o Xm-cß - f - pw Iymw]n¬ ]s¶-Sp-°p-∂p-≠v. I¨-ho-\¿ cm-tP-jv, {]-[m\m-[ym-]-I≥ Ip-™n-t°m-b, km-Pn-Zv d-“m≥, kn-\o-jv, \-ºbn¬ Zm-k≥ Xp-S-ßn-bh - c - m-Wv Iym-w]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂X - .v

I-t\m-en I-\m \-ho-I-c-Ww A-´n-a-L-«-¯nÂ

tIm-gn-t°m-Sv: kv-s]-jy¬ C°-tWm-an-Iv-kv tkm¨ B-bn {]-Jym-]n-°-s∏-´ ssk-_¿]m¿-°n¬ ssh-Zyp-Xn hn-X-cWw \-S-Øp-∂-Xn-\v ssh-Zyp-Xn d-Kp-te-‰-dn I-Ωoj≥ 27\v cmhn-se 11\v ssk-_¿ ]m¿-°nse ]m¿-°v sk‚-dn¬ sX-fnsh-Sp-∏v \-S-Øpw. tI-c-f tÃ-‰v C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn C≥-{^m-kv-{S-Iv-N¿ en-an-‰-Un-\v sse-k≥-kv \¬-Ip-∂-Xv kw_-‘n-®m-Wv sX-fn-sh-Sp-∏v. D-]t`m-‡m-°ƒ, s]m-Xp-P-\-߃ F-∂n-h-cn¬\n-∂v \n¿-tZ-iIp-‰n-°m-´q¿: F.sF.kn.Sn.C. ߃ kzo-I-cn-°pw. am-\-Z-fi-߃ ]m-en-°m-sX apt∂m-´p-t]m-hp-∂ F.U-ªyp.FtIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m Fw-tπm®v. ÿm-]-\-ß-fp-sS Aw-Ko-Imb-_n-en-‰n sk‚¿ \m-sf hm-Iv- cw d-±m-°-W-sa-∂v Fw.F-kv.˛-C≥ C‚¿-hyq \-S-Øp-∂p. F-^v. Ip-μ-aw-K-ew I-Ωn-‰n B_m-¶nMv do-sS-bn¬, Hm-t´m-sam- h-iy-s∏-´p. F.U-ªyp.F-®v. ss_¬ sk-Iv-S-dn-ep-≈ hn-hnt]m-fn-sS-Iv-\n-°n-se Xm¬-°m[ kz-Im-cy I-º-\n-I-fn-se _m- en-I {]n≥-kn-∏-en-\p t_m¿-Uv ¶v sk-bn¬-kv Hm-^n-k¿, sk- Hm-^v sS-Iv-\n-°¬ F-Uyp-t°bn¬-kv sU-h-e-∏v-sa‚ v am-t\- j≥ \n-¿-tZ-in-°p-∂ tbm-Ky-XP¿, I-Ã-a¿ A-ssUz-k¿, sU- bn-√. en-h-dn t_m-bv-kv Xp-S-ßn-b Ht]m-fn-bn-se-bpw F≥-Pn-\ogn-hp-I-fn-te-°m-Wv C‚¿-hyq. b-dn-Mv tIm-f-Pn-se-bpw ]-e A18\pw 35\pw a-t[y {]m-b-ap-≈ [ym-]-I-cpw sS-Iv-\n-°¬ t_mπ-kv-Sp, _n-cp-Z tbm-Ky-X-bp-≈ ¿-Un-s‚-bpw k¿-h-I-em-im-e]p-cp-j≥-am¿ cm-hn-se 10\v kn- bp-sS-bpw am-\-Z-fi-a-\p-k-cnhn¬-tÃ-j-\n-se {]-h¿Øn°p-∂ Pn-√m Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ t\-cn-´v lm-Pcm-I-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v 9895464606,0495˛2370178.

ssK-U³-kv ¢m-kv

^-tdm-°v: I-S-ep-≠n {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚ {]-i-kv-Xn-bp-b¿Øm≥ Im-bn-IXm-c-߃-°v hnZ-Kv-Z ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. {Km-a∏-©m-b-Øv Im-bn-I k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kvIqƒ Hm-^v A-Xv-e-‰n-Iv-kv B‚ v ^p-Sv-t_mƒ A-°m-Z-an-bn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv ]-co-io-e\w. Nm-en-bw D-ºn-®n-lm-Pn lb¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {Ku≠n-em-Wv A-©pZn-h-k-sØ Iymw]v \-S-°p-∂-Xv. ^q-Sv-t_mƒ, A-Xv-e-‰n-Iv-kv hn-`m-K-ß-fnse {]-K-¤-cm-b tIm-®p-am-cmWv ]-co-io-I¿. C-¥y≥ ^p-Svt_mƒ Xm-cw tk-Xp-am-[-h≥, sk-]v-‰v tIm-®v a-t\m-Pv, bq-\nth-gv-kn-‰n tIm-®v lm-cn s_-∂n,

W¿ ]n {]- Z o- ] v - I p- a m¿ ]- d ™p.

]-Whpw tc-J-I-fpw ]n-Sn-s¨-Sp¯p ^tdm-°v: tª-Uv am-^n-b-s°Xncmb Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bpam-bn _-‘-s∏-´v cma-\m-´p-I-cbn¬ ^-tdm-°v t]m-en-kv \SØn-b sd-bv-Un¬ ]-Whpw tcJIfpw I-s≠-Sp-Øp.cm-a-\m-´p-

sX§p ho-Wv ho-Sv X-IÀ¶p sIm-Sph≈n: sX-ßp ho-Wv hoSn-s‚ ta¬°q-c X-I¿∂p. sImSph-≈n ]-dº-Øv Im-hv tIm-gn-]dº-Øv A-lΩ-Zv Ip-´n lm-Pn-bpsS ho-Sn-s‚ ap-I-fn-te-°m-Wv sX-ßv I-S] - pg-In ho-WXv. hymgmgvN ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-bncp-∂p kw-`hw. ho-´n-ep-≈h - ¿ ]cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏´p.

_n-h-td-Pkn-\v sse-k³-kv A-\p-h-Zn-¡m-\p-Å kn.]n.Fw. {i-aw ]-cm-P-b-s¸-«p

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f e-fn-X-I-em A-°m-Z-an-bp-sS 2013˛14 h¿-jsØ kw-ÿm-\ t^m-t´m-{K-^n-˛ Im¿-´q¨ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. A-°m-Z-an B¿-´v Km-e-dn-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ kmwkv-Im-cn-I-˛-{Km-a-hn-I-k-\ h-Ip-∏v a-{¥n sI kn tPm-k-^v A-hm¿Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.t^m-t´m-{Km-^n ]p-c-kv-Im-cw _-jo¿ Im-tS-cn-°pw Im¿-´q¨ ]p-c-kv-Im-cw sI D-Æn-Ir-jv-W-\pw k-Ωm\n-®p. _-jo¿ Im-tS-cn-°v th-≠n `m-cy a-dn-b-am-Wv A-hm¿-Uv kzoI-cn-®-Xv. t^m-t´m-{Km-^n hn-in-jv-S ]-cm-a¿-i ]p-c-kv-Im-cw _n Fkv _n-Pp-hpw ap-l-Ω-Zv k-^n-bpw Im¿-´q¨ hn-in-jv-S ]-cm-a¿-i ]pc-kv-Im-cw tPm-bn Ip-f-\-S-bpw hn B¿ cm-tK-jpw G-‰p-hm-ßn. N-S-ßn¬ A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ sI F {^m≥-kn-kv A-[y-£X h-ln-®p. cm-L-h≥ Fw.]n, A-°m-Z-an ssh-kv sN-b¿-am≥ s{]m^. Im-´q¿ \m-cm-b-W-]n-≈, sk-{I-´-dn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, saº¿ Ip-™n-°-Æ≥ kw-km-cn-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v B¿-´v Km-edn-bn¬ H-cp-°n-b t^m-t´m-{Km-^n-˛ Im¿-´q¨-{]-Z¿-i-\w a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Z¿-i-\w 31\v k-am-]n-°pw.

ap-°w: \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn {]h¿-Øn-®p-h-cp-∂ _n-h-td-Pkn\v sse-k≥-kv A-\p-hZ- n-°m-\p≈ kn.]n.FΩns‚ {i-aw `-cW - k-an-Xn tbm-KØ - n¬ `q-cn-]£ - w e-`n-°m-ØXn\m¬ ]-cm-Pb - s - ∏´p. 21 Aw-K `-c-W-k-an-Xn-bnse ]-sØm-º-Xv-t]¿ ]-s¶-Sp-Ø tbm-KØ - n-¬ H-ºX - n-s\-Xn-tc ]Øp thm-´p-Iƒ-°m-Wv ]-©m-bØv `-cn-°p-∂ kn.-]n.-F-Ωn-s‚ {i-aw ]-cm-Pb - s - ∏-´X - v. Hm-tcm-∂pho-Xw tIm¨-{K-kv, kn.-]n.-Fw. Aw-K-ß-ƒ tbm-K-Øn-¬ ]s¶Sp°msX hn´p-\n-∂p. ap-°w-˛-A-co-t°m-Sv tdm-Un-

\v C-tXm-sS ]-©m-bØ - v `-cW - w I-Sp-Ø sh-√p-hn-fn-bm-bn am-dp-Ibpw sN-bvXp. _n-ht- d-Pn-s\ ]-cky-am-bn A-\p-Iq-en-® kn.-]n.F-Ωn-s\ P-am-A-sØ C-kveman saw-_¿ C-\n ]n-¥p-W-bv°m≥ km-[y-Xb - n-√. A-Xn-\m¬ hn-izm-k thm-s´-Sp-∏v t\-cn-tS≠n-h∂ - m¬ kn.-]n.F-Ωn-\v `q-cn]-£w C - √ - m-Xm-hpw. P-am-A-Øv saw-_¿ \n-jv-]£ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-dp-s°-Sp-∏n-eq-sS-bmWv ap-°w ]-©m-bØ - n¬ kn-.]n.F-Ωn-\v {]-kn-U‚ v, ss-hk - v {]kn-U‚ v ]-Zh - n e-`n-®X - v.

Fw sI cm-L-h³ Fw.]n. C-¶v t_-¸qÀ a-Þ-e-¯n ^-tdm°v: tIm-gn-t°m-Sv a-fie-Øn¬ \n∂p ]m¿-e-sa‚n-te°p Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ Fw sI cm-Lh - ≥ Fw.]n. C-∂v t_-∏q¿ a-fi-e-Øn¬ thm-´¿-am-sc I≠v \-μn {]-IS- n-∏n-°pw. cm-hnse 8.30\v ^-tdm-°v t]-´-bn¬ \n∂m-cw-`n-°p-∂ ]-cy-S-\w sshIo-´v \-Sp-h´-Øv k-am-]n-°pw.

3

tIm-kv-tam-kv t{Sm-^n sk-]v-äv So-an-\v tIm-gn-t°m-Sv: ^p-Sv-t_mƒ πtb-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm-kv-tam-kv t{Sm-^n-°m-bn am-¶m-hv an-\n tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ Hmƒ tI-c-f Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n-s‚ ss^-\-en¬ GI-]-£o-b-am-b aq-∂p tKm-fpIƒ-°v ssh.F-kv.F-kv. F-S-cnt°m-Sn-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn sk-]v-‰v Im-en-°-‰v, tIm-kv -tamkv t{Sm-^n-°¿-l-cm-bn.k-am-]\ tbm-K-Øn¬ A-tkm-kn-tbj≥ {]-kn-U‚ v kn D-a¿ A-[y£-X-h-ln-®p. Fw.-F-kv.-]n. Iam≥-Ud - pw ap≥ C‚¿-\m-jW - e - pam-b bp j-d^ - e - n k-Ωm-\ß - ƒ hn-Xc - W - w sN-bX v- p. Sq¿-Ws - a‚nse an-I® - tKmƒ Io-∏d - m-bn bq-\nth-gvk - ¬ tkm-°¿ kvI - q-fn-se B-Im-in-s\-bpw an-I® - I-fn-°mc-\m-bn sk-]‰ v- v Im-en-°‰ - n-se cmlp-en-s\-bpw Xn-cs - ™-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

{io-IWvvtT-iz-c t£-{X- t£-a {S-Ìv cq-]o-I-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: {io-IWv-tT-iz-c t£-{X-Øn-s‚ ]p-tcm-K-Xn°pw `-‡-P-\-ß-fp-sS t£-a-Øn-\p-am-bn \m-´p-Im-cp-sSbpw `-‡-P-\-ß-fp-sS-bpw Iq-´m-bv-a-bn¬ {io-I¨-tT-iz-c t£-{X- t£-a {S-Ãv cq-]o-I-cn-®p. -{S-Ãn¬ F-√m k-ap-Zm-bß-fn-se-bpw `-‡-P-\-߃-°p {]-th-i-\w \¬-Ipw. Ct∏m-g-sØ t£-{Xk-an-Xn-bn-se Nn-e `m-c-hm-ln-Iƒ Bkq-{Xn-X-am-bn A-gn-a-Xn \-S-Øn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-sW∂pw t£-{X-Øns‚ h-cp-am-\w h-c-hp sN-e-hp I-W-°n¬ Ir-Xy-am-bn tc-J-s∏-Sp-Øm-dn-s√-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p. t£-{X ]p-\¿-\n¿-am-W {]-h¿-Ø-\-߃-°pw tKm-]p-c\n¿-am-W-Øn-\pw km-[-\-߃- hm-ßn-b-Xn-epw ]qPm-{Z-hy-߃ hm-ßn-b-Xn-epw Kp-c-X-c-am-b {I-a-t°-Sm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. C-Xp ]-cn-tim-[n-°m-≥ t_m¿-Un-t\m k-¿°m-cn-t\m km-[n-°p-∂n-√. kp-Xm-cy-am-bn I-W-°p-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-Sp-∂ `m-c-hm-ln-I-sf-bpw Poh-\-°m-sc-bpw ]p-d-Øm-°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. hym-P ]cm-Xn-Iƒ \¬-In Nn-e¿ kz-¥w C-„-{]-Im-cw t£-{X-Øns‚ ]-Ww Zp¿-hy-bw sN-øp-I-bm-Wv. A-gn-a-Xn-°pw {I-at°-Sp-Iƒ-°p-sa-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw {S-Ãv sk-{I-´-dn Fw `-‡h¬-k-e≥ A-dn-bn-®p. {io-I¨tT-iz-c t£-{Xkz-Øp-°-sf-bpw a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿Un-s‚ Io-gn-em-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iy-s∏-´p. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Fw `-‡h¬-k-e≥, kn Fw kt¥m-jv-Ip-am¿, ]n tam-l-\-≥, H ]n am-[-h≥ ]-s¶-Sp-Øp.

aS-hqÀ kn.Fw. skâÀ hmÀjnI ]²Xn DZvLm-S\w C¶v aShq¿: aS-hq¿ kn.Fw. sk‚¿ 2014˛ 15 hm¿jnI ]≤Xn-I-fpsS HutZym-KnI DZvLm-S\w C∂v sshIp-t∂cw 3\v \S°pw. Ak‚ v 14s‚bpw πk‚ v ]ªn°v kv°qƒ \yq tªm°n-s‚bpw DZvLm-S\w B`y-¥c a{¥n ctaiv sN-∂nØe \n¿h-ln-°pw. DZvLm-S\ kwKaw Sn sI A_vZp-d-ln-am≥ _mJ-hnbpsS A[y-£-X-bn¬ sI sI Al-ΩZv Ip´n ap-kveym¿ DZvLm-S\w sNøpw.

_m-e-kw-Lw ta-J-em k-t½-f-\w

sN-dq-∏: _m-e-kw-Lw sN-dq-∏ ta-J-em k-tΩ-f-\w a-W°m-Sv a-Øm-bn Nm-t°m kv-am-c-I bq-Øv sk‚-dn¬ kn.-]n.Fw. sN-dq-∏ tem-°¬ sk-{I-´-dn F≥ _m-e-N-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-Jp-te-jv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n sI h¬-k-cm-Pv, ]n iymw i-¶¿ kw-km-cn-®p.

"JpÀ-B-\n-eq-sS ]-c-kv-]-cw kv-t\-ln-¡p-I' tIm-gn-t°m-Sv: Jp¿-B≥ a-\pjy- s \ sF- I y- s ∏- S p- Ø p- ∂ {K-Ÿ-am-Wv. A- X n- s ‚ `m- j m ssi- e n- b pw Dƒ- ° - \ - h pw Dƒ- s °m- ≈ p- ∂ h¿- ° v C- l - ] - c \- ∑ I- c - ÿ am- ° m≥ I- g n- b p- s a- ∂ p Fkv.F¬.B¿.kn. ]p-Xn-b-d H∂mw h¿-j _m-®v D-Zv-Lm-S-\w sN- b v - X p- s Im- ≠ v ]m- e - Ø v A–p- d - l n- a m≥ a- Z - \ n A- ` n- { ]mb-s∏-´p. Fw lm- c n- k v A- [ y- £ - X h- l n- ® p. Fw F sI sslt{Zm-kv, ]n lm-dq¨, sI ap-lΩ- Z v I- a m¬,sI C- ^ v - X n- I m¿, sI Fw ap-l-Ω-Zv A-j-d-^v,H A-–p¬ e-Øo-^v, sI hn A–p¬ e- Ø o- ^ v au- e - h n kw- ]p-Xn-b-d F-kv.F¬.B¿.kn.bn¬ \S∂ NS-ßn¬ ]m-e-Øv A-–p-d-ln-am≥ a-Z-\n kwkm-cn-°p∂p km-cn-®p.

Xp-Wn-¡-S-I-fnse kv-{Xo-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä kw-_-Ôn-¨v dn-t]mÀ-«v \Â-Ipw

tIm-gn-t°m-Sv: Xp-Wn-°-S-Ifn¬ tPm-en sN-øp-∂ kv-{Xo-Ifp-sS {]-iv-\-߃ kw-_-‘n-®v kw-ÿm-\ bp-h-P-\ I-Ωo-j≥ X-øm-dm-°p-∂ k-a-{K dn-t]m¿-´v I-c ]p-Xp-Ipf-ß-c ap-kv-X-^-bp- k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-°pw. IsS (58) ho-´n¬-\n-∂m-Wv c- Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ A-Uz. ≠ve£-ØnA-dp-]-Xn-\m-bncw B¿ hn cm-tP-jn-s‚ A-[y-£cq-]-bpw F-{Kn-sa‚ v tIm-∏n-bpw \m-ev B-[m-c-ßfpw t]m-en-kn\v e-`n-®-Xv. c-l-ky-hn-h-c-sØØp-S¿-∂v hymgmgv-N D-®-tbm-sS F-kv.sF. tP-°-_n-s‚ t\-XrXz-Øn-em-bn-cp∂p sd-bv-Uv. ho-Sv ]q-´n-bn-´ \n-e-bn-em-bncp-∂p. ap-kv-X^-sb A-d-Ãv-sNøm≥ km-[n-®n-´n√.

t^m-t«m-{K-^n-þ ImÀ-«q¬ A-hmÀ-Up-IÄ k-½m-\n-¨p

¬ B-ip-]-{Xn-]-Sn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ _n-h-td-Pn-\v ssek≥-kv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xp kw_-‘n-®p-≈ N¿-®b - n¬ `-cW - I - £n-bm-b kn.]n.F-Ωn-s‚ H-ºXv Aw-K-߃ sse-k≥-kv A\p-h-Zn-°p-∂-Xn-s\ A-\p-Iq-en®-t∏mƒ F-´v bp.Un.F-^v. saw_¿-am¿ C-Xn-s\ F-Xn¿-Øp. _n.-sP.]n. kz-X{- ¥y-\pw `-cW - I-£n-tbm-sSm-∏w \n¬-°p-∂ Pam-As - Ø C-kvem-an saw-_d - pw bp.Un.F-^n-s\m-∏w \n-∂-tXmsS kn.-]n.F-Ωn-s‚ {i-aw ]-cm-Pb-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. `-c-W-t\Xr-Xzw h-ln-°p-∂ kn.]n.F-Ωn-

ÿm-]n-°pI XpS-ßnb B-hi - yß-fp-∂b - n-®p-sIm-≠mWv kacw \S-°p-∂X - v.P - n√bnse apgp-h≥ ]©m-bØ - p-If - n¬-\n-∂v sXmgnem-fn-Iƒ ]s¶-Sp-°pw. kacw hnP-bn-∏n-°W - s - a-∂v kp-Pm- X - b - psS A≤y-£X - b - n¬ tN-¿∂ Pn√m-IΩn‰n tbmKw ap-gph≥ sXmgn-em-fnI-tfmSpw A-`y¿Yn-®p.

]-©m-bØ - v ssh-kv- {]-kn-U‚ v Fw ]p-cp-tjm-Øa - \ - m-Wv I-gn™ Zn-hk - Iymw]v D-ZvL - m-S\ - wsN-bX -v X - .v \m-sf k-am-]n-°pw.

kozhikode/clc

X-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv K-Ãv-lukn¬ sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. kv{Xo Po-h-\-°m-cn¬ \n-∂v ]-cmXn-Iƒ kzo-I-cn-®p. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ Xp-Wn-°-SIƒ k-μ¿-in-®v ku-I-cy-߃ hn-e-bn-cp-Øn. C-Xp kw-_-‘n® am-[y-a hm¿-Ø-Iƒ i-cn-bm-

sW-∂v t_m-[y-s∏-´-Xn-s‚ ASn-ÿm-\-Øn-em-Wv dn-t]m¿-´v \¬-Ip-∂-sX-∂v A-[n-I-X¿ Adn-bn®p. I-Ωo-j≥ Aw-K-ß-fmb sI in-h-cm-a≥, ]n ]n A-jv-d^v A-en, kp-ta-jv B-t‚m, kpPn-Xv-t]mƒ kn-‰nMn¬ ]-s¶-SpØp.


{]mtZ-inIw

23 sa-bv 2014 sh≈n

]cn-]mSn  Im-e-°-‰v S-h¿:\yq-\-]-£

hn-I-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-∏-tdj≥ hm-bv-]m hn-X-c-tWm-Zv-LmS-\w a-{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en 10.-00 kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬: Hmƒ-Uv ^n-enw e-th-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ ]-fl-cm-P≥ A-\p-kv-a-c-Ww4.-00 a-e-_m¿ ]m-e-kv: Jm-kn ^u-t≠-j≥ 6mw hm-¿-jn-Ihpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw 3.-00 sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn Hm-^o-kv: sI km-Zn-cn-t°m-b A-\p-kv-a-cWw 9.-00 sP.-Un.-‰n C-kv-emw I¨-h≥j≥ sk‚¿: tPm-_v s^-Ãv B≥-Uv kv-In¬ F-Iv-kv-t]m 10.-00 C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw: sS-Ivkm-kn-s‚ ]p-kv-I-{]-Z¿-i-\w 10.-00 tlm-´¬ \-f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: A-Sp-°-f `-jy-ta-f 9.-00 B¿-´v Kym-e-dn: Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.-00 sIm-bn-em-≠n {io A-co-°-≠n `-K-h-Xnt£-{Xw ]p-\-{]-Xn-jvTm N-S-ß-p-I-fp-sS `m-K-am-bn \-S-∂ Xm-e-s∏m-en. In-g-s° ]p-Xn-b-d F-kv sI ]m¿-°v: ]m-d-∏p-d-Øp \n-∂p Xp-S-ßn-b Xm-e-s∏m-en t£-{Xk-∂n-[n-bn¬ k-am-]n-®p Np-a¿ N-¥-߃-˛-Np-a¿ Nn-{X-Iem {]-Z¿-i-\w 11.-00 kn.-F-kv.-sF lmƒ: Kp-P-dmØv lm≥-Un-{Im-^v-‰v {]-Z¿-i\w 10.-00 a-S-hq¿ kn.-Fw sk‚¿: Ak‚ v 2014 D-Zv-Lm-S-\w 3.-00 am-Ø-d C.-Fw.-F-kv kmw-kvIm-c tIm-{μw: e-l-cn hn-cp-≤ t_m-[≥ 2014 2.-00 \-f-μ-Hm-Un-t‰m-dn-bw: ku-P\y •m-kv s]-bn‚nw-Kv ]-cn-io-e\w 10.-00

`-£y-h-kv-Xp-¡Ä-¡p Xo hn-e

Ip-Spw-_ k-Z-Êv C-¶v Xn-t¡m-Sn _o-¨n ]-tøm-fn: -Ip-Spw-_ Po-hn-X Fß-s\ k-t¥m-j-I-c-am-°mwF-∂ hn-j-b-Øn¬ Ip-Spw-_ k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. C∂v ssh-Io-´v 7.15\v Xn-t°m-Sn I-√-I-Øv I-S-∏p-d-Øm-Wv k-Z v \-S-°p-I. B-Iv-k-kv ssKU≥-kv Xn-t°m-Sn-bm-Wv ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. tZio-b X-e-Øn¬ X-s∂ {]-i-kvX-\m-b {]-ap-J km-aq-ln-I a\:im-kv-{X hn-Z-Kv-≤≥ tUm: kn.-F-®v. A-j-d-^m-Wv k-Z- n\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv-. a-Zy \n-tcm-[-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn C-ø-t®-cn Ip™n-Ir-jv-W≥ am-ÿ ]-cn-]mSn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-cn-]mSn-bn-te-°v F-√m-h-sc-bpw kzmK-Xw sN-øp-∂-Xm-bn `m-c-hm-lnI-fm-b Sn.-\m-k¿, I-_o¿ Xnt°m-Sn, d-“m≥ ]p-d-°m-Sv, Peo¬ B-hn-°¬ F-∂n-h¿ Adn-bn-®p.-

kn-hnÂ- k-ss¹-kv- IÀ-i-\ \-S-]-Sn-s¡m-cp-§p-¶p h-S-I-c: `-£y-h-kv-Xp-Iƒ-°v tXm-∂n-b t]m-se hn-e Cu-Sm°p-∂-Xn-s\-Xn-sc kn-hn¬-kssπ-kv- h-Ip-∏v cw-K-Øv h-∂p. tlm-´-ep-Iƒ h-dp-Ø ao-\n-\mWv A-an-X hn-e Cu-S-°p-∂-sX¶n¬ t_-°-dn-Iƒ e-Up-hpw tI°p-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]m-°v sN-øm-Ø hn-`m-K-߃-°m-Wv A-an-X hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xv. s]m-Xp-P-\-ß-fn¬\n-∂v C-Øcw ÿm-]-\-߃-s°-Xn-sc ]cm-Xn e-`n-®-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv kn-hn¬-k-ssπ-kv- Xm-eq-°v hn`m-Kw cw-K-sØ-Øn-b-Xv. h-S-I-c-bn-epw ]-cn-k-c {]-tZi-ß-fn-epw \-S-Øn-b ]-cn-tim-[\-bn¬ I-S-I-fn¬ hn-e hn-h-c ]-

´n-I {]-Z¿-in-∏n-°p-∂n-√, A-an-X hn-e Cu-Sm-°p-∂p, Iym-jv _n¬ \¬-Ip-∂n-√ F-∂n-h I-s≠-Ønbn-´p-≠v. s]-t{Smƒ ]-ºp-I-fn-se Un-kv-s]≥-knMv tÃ-j-\v k-ao]w hn-e-hn-h-cw F-gp-Xn-h-bv°m≥ \n¿-tZ-i-w \¬-In-bn-´p-≠v. 26 Hm-fw ÿm-]-\-ß-fn¬ \-S-Ønb ]-cn-tim-[-\-bn¬ {I-a-t°-SpIƒ I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. {I-a-t°-Sp-Iƒ ho-≠pw {i-≤bn¬-s]-´m¬ I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂ D-tZym-K-ÿ¿ ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-´p-≠v. Xmeq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ Fw.-Ckv-a-bn¬ km-ln-_v-, td-j-\nMv C≥-kv-s]-Œ¿-am-cm-b Sn kn k-Poh≥, F≥ P-b≥, sI -hn -kp-tc-jv

_m-_p, ]n -sI k-Xy≥ F-∂n-h¿ Fw. Aw-K-ß-ƒ tbm-K-Øn-¬ ]s¶-Sp°msX hn´p-\n-∂p. ]-cn-tim-[-\-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. ap-°w-˛-A-co-t°m-Sv tdm-Un¬ B-ip-]-{Xn-]-Sn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ _n-h-td-Pkn-\v ssek≥-kv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xp kwap-°w: _n-h-td-Pkn-\v sse- _-‘n-®p-≈ N¿-®-bn¬ `-c-W-Ik≥-kv A-\p-h-Zn-°m-\p-≈ £n-bm-b kn.]n.F-Ωn-s‚ H-ºkn.]n.-Fw. {i-aw `-c-W-k-an-Xn Xv Aw-K-߃ sse-k≥-kv Atbm-K-Øn¬ `q-cn-]-£w e-`n- \p-h-Zn-°p-∂-Xn-s\ A-\p-Iq-en°m-ØXn\m¬ ]-cm-P-b-s∏-´p. ®-t∏mƒ F-´v bp.Un.F-^v. saw21 Aw-K `-c-W-k-an-Xn-bnse ]- _¿-am¿ C-Xn-s\ F-Xn¿-Øp. sØm-º-Xv-t]¿ ]-s¶-Sp-Ø _n.-sP.]n. kz-X-{¥y-\pw `-c-Wtbm-K-Øn-¬ H-º-Xn-s\-Xn-tc ]- I-£n-tbm-sSm-∏w \n¬-°p-∂ PØp thm-´p-Iƒ-°m-Wv ]-©m-b- am-A-sØ C-kvem-an saw-_-dpw Øv `-cn-°p-∂ kn.-]n.-F-Ωn-s‚ bp.Un.F-^n-s\m-∏w \n-∂-tXm{i-aw ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. Hm-tcm- sS kn.-]n.F-Ωn-s‚ {i-aw ]-cm-P∂p-ho-Xw tIm¨-{K-kv, kn.-]n.- b-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

_n-h-td-Pkn-\v sse-k³-kv A-\p-h-Zn-¡m-\p-Å kn.]n.Fw. {i-aw ]-cm-P-b-s¸-«p

t]-cm-{º: Su-Wn¬ hym-]m-cn kw-L-S-\-I-fpw kw-bp-‡ t{SUv bq-\n-b≥ kw-L-S-\-I-fpw \m-´p-Im-cpw ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ HØp-tN¿-∂v ip-No-I-c-W {]-h¿Ø-\w \-S-Øn. h-S-I-c tdm-Uv, a¬-ky- am¿-°-‰v, _-kv-kv-‰m‚ v ]-cn-k-c-߃ ip-No-I-cn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw Ip-™-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-

hym-]m-cn kw-L-S-\-I-fpw kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b\pIfpw \m-´p-Im-cpw tN¿∂v t]-cm-{ºSu-¨ ip-No-I-cn-°p-∂p

bq-¯v-eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-cmb-- tI-kv: t\-Xr-Xzw C-S-s]-Sp¶nsöp ]cmXn sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n-bn-¬ ap-kv -enw bq-Øv-eo-Kv, Fw.-Fkv.F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc hn-hn-[ tI-kp-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn t]men-kv ]o-Un-∏n-°p-s∂-∂ ]-cmXn-bn¬ ap-kv -enw-eo-Kv t\-XrXzw C-S-s]-Sm-Ø-Xn¬ bq-Øv-eoKv {]-h¿-Ø-I¿-°n-S-bn¬ Akzm-c-kyw ]p-I-bp-∂p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚n-s\-Xn-tc tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v Zn-h-kw t]m-en-sk-SpØ tI-kn¬ t\-Xr-Xzw s]-s´∂v C-S-s]-S¬ \-S-Øn B-`y-¥c a-{¥n-bpƒ-s∏-sS-bp-≈-h-sc Im-Wp-I-bpw A-t\z-j-Ww \-SØm≥ D-Ø-c ta-J-em F.-Un.-

Pn.]n. i-¶¿ sd-Õn-sb Np-a-X-es∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X-t∏mƒ, bq-Øv-eo-Kn-s‚ B-h-iyw th≠-c{X Ku-\n-®n-s√-∂m-Wv {]h¿-Ø-IcpsS Btcm. G-Xm-\pw Zn-h-kw ap-ºv \-S∂ ap-kv -enw-eo-Kn-s‚-bpw bp-hP-\ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw kwbp-‡ tbm-K-Øn¬ bq-Øv-eoKp-Im¿ {]-iv-\w D-∂-bn-®n-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-sN-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n-sb I-≠v Im-cm´v d-km-Jn-s‚ t]-cn¬ tI-sk-SpØ Im-cyw ]-d-bp-tºmƒ bq-Øveo-Kp-Im¿ D-∂-bn-® {]-iv-\w-IqSn ]-d-™v A-t\z-j-W-]-cn-[nbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-°m-sa-∂m-

bn-cp-∂p eo-Kv t\-Xr-Xzw A-dnbn-®-Xv. F-∂m¬ Im-cm-´v d-kmJn-s‚ t]-cn-se-Sp-Ø tI-kv am{X-am-Wv A-t\z-j-Ww \-S-ØpI-sb-∂m-Wv A-dn-bm≥ I-gn™-sX-∂v bq-Øv-eo-Kp-Im¿ ]-d™p-. C-Xv eo-Kn¬ D-S-se-Sp-°p∂ {Kq-∏n-k-Øn-s‚ kq-N-\-bmsW-∂m-Wv {]-h¿-Ø-I¿ Btcm-]n-°p-∂-Xv. bq-Øv-eo-Kv {]h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc sIm-Sp-h≈n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv ]oUn-∏n-°p-s∂-∂ ]-cm-Xn-°v eoKv t\-Xr-Xzw B-h-iy-am-b ]-cnlm-cw Im-Wm-Ø-Xn-s\-Xn-tc t\-c-sØ-X-s∂ bq-Øv-eo-Kv t\Xr-Xzw I-Sp-Ø \n-e-]m-Sp-am-bn

a-g-°m-e]q¿-h- tcm-K \n-b-{¥-W ]cn]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n®v sI-m-Sp-h-≈n tª-m-°v ]-©m-b-Øv kwL-Sn-∏n® G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-g-¡m-e-]qÀ-h tcm-K \n-b-{´-W ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-¸n¨p kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI sI B-en A[y-£-X-h-ln-®p. B‚-Wn \o¿-th-en¬, Xm-c A-–p -d-lv-am-≥ lm-Pn, sI Fw

tIm-a-f-h-√n, kn-‘p-tam-l≥, B-bn-i-Ip-´n kp¬-Øm≥, Gen-bm-Ω tPm-¿-÷v, ku-Z, sI sI k-^n-\, tUm. jm-Pn, \-tc{μ≥, tk-hy-¿ tPm¨ kw-kmcn-®p.

°v sse-{_-dn-°v k-ao-]w Nm°p-sI-´p-I-fn-em-bn ]-®-°-dn amen-\y-hpw t_-°-dn am-en-\y-hpw \n-t£-]n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. D-S-a-ÿ-sc sIm-≠v X-s∂ am-en-\yw \o-°w sN-øn-® \-K-c k-` B-tcm-Ky hn-`m-Kw ÿm-]\-ß-fp-sS sse-k≥-kv d-±v sNøp-∂-Xn-\m-bn Im-c-Ww Im-Wn°¬ t\m-´o-kpw \¬-In. a-g-

°m-e ]q¿-h ip-No-I-c-Ww Du¿Pn-X-am-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \-K-c-k-` B-tcm-Ky hn-`m-K-Øns‚ kv-Izm-Uv {]-h¿-Ø-\w i‡n-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. s]m-Xp ÿ-e-Øv am-en-\yw \n-t£-]n-°p-∂-h¿-s°-Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa∂v \-K-c-k-` B-tcm-Ky hn-`m-Kw A-dn-bn-®p.-

kv-t\-l-kv-]À-iw U-bm-en-kn-kv skâÀ D-Zv-Lm-S-\w 27\v Ip-‰ym-Sn: Pn-√m ]-©m-b-Øv \-S∏m-°p-∂ kv-t\-l-kv-]¿-iw ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Ip-‰ymSn K-h. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbn¬ \n¿-an-® U-bm-en-kn-kv sk‚-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w 27\v B-tcm-Ky-a-{¥n hn F-kv A\n¬-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°pw. kuP-\y \n-c-°n¬ tcm-Kn-Iƒ-°v tk-h-\w e-`y-am-°p-I F-∂ D-

t±-i-tØm-sS \-S-∏m-°p-∂ ]-≤Xn-°v s]m-Xp-P-\-ß-fn-¬-\n-∂p c-≠p-L-´-ß-fn-em-bn H-∂-c tIm-Sn k-am-l-cn-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv A-©v Ubm-en-kn-kv sa-jo-\pw ]n cm-Pohv Fw.-]n. A-©v sa-jo-\pw Ubm-en-kn-kv sk-‚-dn-\p A-\p-hZn-®p. B-Zy-L-´-Øn¬ Ip-∂pΩ¬ tªm-°n-se {Km-a-∏-©m-b-

Øp-I-fn-se tcm-Kn-Iƒ-°m-Wv Nn-In¬-k e-`n-°p-I. Xp-S¿-∂v apgp-h≥ tcm-Kn-Iƒ-°pw Nn-In¬k e-`n-°p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn- kzoI-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ sI sI e-Xn-I Fw.-F-¬.F, C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.F, A-Pn-X \-tS-Ω¬, sI ]n I-p™-Ω-Xv Ip-´n, sI sI \-^o-k, sI sI Ip-‰ym-Sn ]-s¶-Sp-Øp.

sI in-h-cm-a³ kv-am-c-I Npcp¡¯n A-hmÀ-Uv Sn Fw Ip-ªn-cm-a³ \m-bÀ-¡v sIm-bn-em-≠n: sI in-h-cm-a≥ kv-am-c-I {S-Ãv G¿-s∏-Sp-Øn-b A-hm¿-Uv {]-ap-J kn.-]n.-sF. t\-Xm-hv Sn Fw Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿-°v C-∂v sI ap-c-fo-[-c≥ Fw.-F¬.-F. \¬-Ipw. G-gp ]Xn-‰m-≠m-bn sIm-bn-em-≠n-bnse s]mXp-cw-K-Øv \n-d-km-∂n[y-am-bn \n¬-°p-∂ Sn Fw, Ahn-`-‡ I-Ωyq-Wn-Ãv ]m¿-´n-bpsS ta-∏-bq¿ tem-°¬ sk-{I-´dn, kn.-]n.-sF. sIm-bn-em-≠n afi-ew sk-{I-´-dn, Pn-√m I-Ωn‰n-bw-Kw F-∂o Np-a-X-e-Iƒ hln-®n-´p-≠v. kzm-X-{¥ym-\-¥-cw a-e-_mdn¬ hn-ti-jn-®pw tIm-gn-t°mSv Pn-√-bn¬ A-e-b-Sn-® Pm-Xn hn-cp-≤-˛-P-∑n-Ø hn-cp-≤ k-a-cß-fn¬ t\-Xr-Xz-]-c-am-b ]-¶ph-ln-®n-cp-∂p A-t±-lw. I-SpØ `-c-W-Iq-S a¿-Z-\-Øn-\pw Hfn-hv Po-hn-X-Øn-\pw hn-t[-b\m-bn-c-p-∂p. {]-ÿm-\-Øn-\p th-≠n k-a¿-∏n-® Po-hn-X-Øn\v e-`n-® B-Zy Aw-Ko-Im-c-amWv C-∂v A-t±-lw G-‰p-hm-ßp∂-Xv.-

\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn sI Ip-am-c≥ A[y-£-X-h-ln-®p. ]n _m-e≥ A-Sn-tbm-Sn, _mZp-j k-emw, c-Xn F-Æ-]n-em°q¬, Sn ]n Ip-™-\-¥≥, sI sI cm-P≥, k-Zm-\-μ≥ A-ºmSn, Iq-fn-°-≠n I-cow, ]-cm-≠n at\m-Pv, e-Øo-^v B-an-\m-kv, kn F-®v am-[-h≥, C Fw _-m_p t\-Xr-Xzw \¬-In.

jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kn _m-e≥, F-kv sI A- -bv\m¿, Sn sI kp-tc-{μ≥, ]n Fw {]-Im-i≥, ]n ]n ap-l-Ω-Zv, kn A-Ω-Zv, sI sI hn-t\m-Z≥ kwkm-cn-®p. Nm-en-°-c Su-Wn¬ cm-hn-se ap-X¬ D-®-bv-°v c-≠ph-sc I-S-I-f-S-®v l¿-Øm¬ BN-cn-®p.

sI hn {]-`m-I-c-≥ A-\p-kv-a-c-Ww I-hn ta-eq¿ hm-kp-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sI hn {]-`m-I-c³ A-\p-kv-a-c-Ww

sIm-bn-em-≠n: I-em kmw-kv-Im-cn-I cw-K-sØ \n-d-km-∂n[y-am-bn-cp-∂ sI hn {]-`m-I-c-s\ A-\p-kv-a-cn-®p. I-hn taeq¿ hm-kp-tZ-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv Iu¨-kne¿ ssj-P {io-e-Iw A-[y-£-X h-ln-®p. th-Wp ]-d-º-Øv, i-in tIm-´n¬, ip-` kw-km-cn-®p. Nn-{X-c-N-\m a¬-k-cw Fkv B¿ F-kv kp-tc-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ A¥-cn-® {]-i-kv-X Nn-{X-Im-c-\pw Nn-¥-I-\p-am-b Fw hn-sb A-\p-kv-a-cn-®p.-

{]-hm-kn km-aq-lnI tk-h-\ ]p-c-kv-Im-cw I-cow A-Ðp-Ã-bv¡v h-S-I-c: t\m¿-° dq-´v-kv G¿-s∏-Sp-Øn-b {]-hm-kn k-aqlnI tk-h-\ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v I-cow A-–p-√-sb Xn-cs™-Sp-Ø-Xm-bn {]-hm-kn t£-a Im-cy a-{¥n sI.-kn.-tPmk-^v- A-dn-bn-®p. {]-hm-kn a-e-bm-fn-Iƒ-°n-S-bn-se Po-h-Imcp-Wy {]-h¿-Ø-\-߃-°pw \n-b-a k-lm-b ta-J-e-I-fn-se an-I-® tk-h-\-߃-°p-am-Wv A-hm¿-Uv e-`n-®-Xv. ]-Xn-\m-bncw cq-]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw in-¬∏-hpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. \m-Zm-]p-cw h-cn-t°m-fn kz-tZ-in-bm-Wv J-Ø-dnse hy-h-km-b {]-ap-J-\m-b I-cow A-–p-≈.

sS-en-tImw tI-_n-fn-\v Xo-bn-«-Xm-bn ]-cm-Xn t]-cm-{º: I-°m-Sv ]-≈n-°v k-ao-]w sS-en-tImw tI-_nƒ Xo-bn-´p \-in-∏n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. G-I-tZ-iw B-dp ao-‰¿ Zq-ctØm-fw tI-_n-fp-Iƒ I-Øn-bn-´p-≠v. \m-\q-tdm-fw sS-ent^m-Wp-Iƒ \n-›-e-am-bn-´p-s≠-∂v Pq-\n-b¿ sS-en-tImw Hm^n-k¿ A-dn-bn-®p. Nm-en-°-c {Km-ao-W _m-¶v {]-h¿-Ø-\w C-Xp aq-ew X-I-cm-dn-em-bn. G-I-tZ-iw 50,000 cq-]-bp-sS \„w kw-`-hn-®-Xm-bn t]-cm-{º t]m-en-kn¬ \¬-In-b ]-cm-Xnbn¬ sS-en-tImw Po-h-\-°m¿ kq-Nn-∏n-®p.

bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xr-Iymw-]v C-¶v t]-cm-{º: h-S-I-c ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xr-X-e Iymw-]v C-∂pw \m-sf-bp-am-bn t]-cm-{º l-b¿sk-°≥-U-dn k-v-Iq-fn¬ \-S-°pw. B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ bq-Øv tIm¨-{Kkv {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv, A-Jn-te-¥ym bq-Øv tIm¨-{K-kv sk-{I-´-dn am-Xyp Ip-g¬-\m-S≥, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sj-dn≥ h¿-Ko-kv, sP.-kn.-sF. C‚¿-\m-j-W¬ s{S-bn-\¿ sI sI A-_q-_-°¿ kw-km-cn-°pw.

I¬-h³-j³

sIm-bn-em-≠n: ap-kv -enw k¿hn-kv skm-ssk-‰n bq-\n-‰v I¨h≥-j≥ \-S-Øn. tUm. ]n F≥ lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n F-®v C-_v-dm-lnw Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. kn°-¥¿, F≥ Fw k-enw kwcw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. eo-Kv t\- km-cn-®p. Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc bq-Øv-eo-KpIm¿ ho-≠pw cw-K-Øp-h-∂-Xv hcpw-Zn-h-k-ß-fn¬ Iq-Sp-X¬ N¿®-Iƒ-°p h-gn-h-bv-°p-sa-∂mWv I-cp-Xp-∂-Xv. Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c ]-©mb-Øn¬ a-g-°m-e ]q¿-h tcmsIm-Sph≈n: sX-ßp ho-Wv ho- K-{]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-ØnSn-s‚ ta¬°q-c X-I¿∂p. sIm- s‚ `m-K-am-bn \-S-∏m-°p-∂ aSph-≈n ]-dº-Øv Im-hv tIm-gn-]- g-sb-Øpw ap-tº ]-cn-]m-Sn dº-Øv A-lΩ-Zv Ip-´n lm-Pn-bp- Du¿-Pn-X-am-°n. sIm-Xp-Iv \sS ho-Sn-s‚ ap-I-fn-te-°m-Wv io-I-c-W-hpw t^m-Kn-Mpw sX-ßv I-S-]pg-In ho-WXv. hym- t¢m-dn-t\-j-\pw \-S-∂p. BgmgvN ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-bn- tcm-Ky-{]-h¿-Ø-I¿, Ip-Spw-_cp-∂p kw-`hw. ho-´n-ep-≈-h¿ ]- {io {]-h¿-Ø-I¿ t\-Xr-Xzw ap-kv-enw k¿-hn-kv skm-ssk-‰n sIm-bn-em-≠n bq-\n-‰v I¨-h≥-j≥ cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏´p. tUm. ]n F≥ lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \¬-In.

a-g-¡m-e]qÀh tcmK {]-Xn-tcm-[{]-hÀ-¯-\w DuÀ-Pn-X-am-¡n

ho-Sv X-I˦p

sN-dp-h-®q-cn a-ª-¸n-¯w ]Scp-¶p

sIm-Sp-h-≈n: sI-m-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv a-g-°m-e ]q¿htcm-K \n-b-{¥-W ]cn]m-Sntbm-S-\p-_-‘n®v a-g-°n-ep-°w G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ kwL-Sn∏n®p. tªm-°v ]©mbØv {]-

h-S-I-c: s]m-Xp ÿ-e-Øv am-en\y \n-t£-]w \-S-Øn-b-Xn-\v I®-h-S ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂v ]ng Cu-Sm-°n. ]p-Xn-b-Ãm-≥-Uv ]cn-k-c-sØ F-kv.-B¿. sh-Pn-‰_nƒ-kv B≥-Uv- {^q-´v-k,v am¿°-‰v tdm-Un-se tNm-bv-kv t_°v-kv F-∂o ÿm-]-\-߃-°mWv 2000 cq-] ho-Xw ]n-g Np-a-Ønb-Xv. en-¶v tdm-Un-\v Xm-sg ]-ªn-

{]-Xyp-jn-sâ a-c-Ww: Nm-en-¡-c-bn kÀ-h-I-£n A-\p-tim-Nn¨p t]-cm-{º: ssI-X-°¬ Su-Wn\-Sp-Øv h-®v ss_-°n¬ bm-{X sN-øp-∂-Xn-\n-sS sX-ßv X-ebn¬ ho-Wv Zm-cp-W-am-bn a-c-Ws∏-´ am-b-t©-cn s]m-bn¬ {]Xyp-jv cm-Pn-s‚ hn-tbm-K-Øn¬ Nm-en-°-c-bn¬ k¿-h-I-£n A\p-tim-N-\w \-S-∂p. hm¿-Uv sa-º¿ sI a-[p-Ir-

ta-∏-øq¿: sN-dp-h-Æq¿ {Km-a-∏©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ a-™-∏n-Øw hym-]-I-am-hp∂p. sN-dp-h-Æq¿, I-°-d-ap-°v, B-h-f, ap-bn-t∏m-Øv {]-tZ-i-ßfn-em-Wv tcm-Kw {]-Xy-£-s∏-´n-cn°p-∂-Xv. Ip-Sn-sh-≈-Øn-eq-sS ]I-¿-∂-sX-∂m-Wv \m-´p-Im¿ kwi-bn-°p-∂-Xv. ta-∏-øq¿, t]-cm{º F-∂n-hn-S-ß-fn-se K-h. Bip-]-{Xn-I-fn-epw kz-Im-cy B-ip]-{Xn-I-fn-epw Hu-´v-t]-jy‚m-bn Nn-In¬-k Xp-S-cp-∂-Xn-\p ]p-d-ta In-S-Øn Nn-In¬-k-bpw \-S-Øp∂p-≠v. A-Sn-b-¥-c-am-bpw {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ Pm-{K-Xtbm-sS B-cw-`n-°-W-sa-∂m-Wv B-tcm-Ky h-Ip-∏v A-S-°-ap-≈

A-[n-Ir-X-tcm-Sv P-\-߃ B-hiy-s∏-Sp-∂-Xv. ]-©m-b-Øn-s‚ hn-hn-[ ta-Je-I-fn-se In-W-dp-I-fn-se P-e-hnXm-\w h-f-sc Xm-gv-∂-Xpw Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS h¿-j-߃ ]-g-°-ap-≈ ss]-∏p-Iƒ ]-e-bn-Sß-fn-em-bn X-I¿-∂v a-g-sh-≈w Iq-Sn-I-e-cp-∂-Xpw P-\-߃-°v `oj-Wn D-b¿-Øp-I-bm-Wv. P-\-km{μ-X G-sd-bp-≈ h-b¬ {]-tZ-iß-fn-se ho-Sp-I-fn-se B-gw Ip-d™ In-W-dp-I-fn-te-bpw k-ao-]Øp-≈ I-°q-kp-I-fn-te-bpw P-ehn-Xm-\w a-g s]-øp-∂-tXm-sS Xpey-am-Ip-∂ A-h-ÿ-bpw ip-≤-amb Ip-Sn-sh-≈-Øn-\v `o-j-Wn-bmbn h-cp-∂p-≠v.

Fw sI cm-L-h³ Fw.-]n. C-¶v t_-¸qcn ^-tdm-°v: tIm-gn-t°m-Sv a-fi-e-Øn¬ \n-∂p ]m¿-e-sa‚n-te-°p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n. C-∂v t_-∏q¿ afi-e-Øn¬ thm-´¿-am-sc I-≠v \-μn {]-I-Sn-∏n-°pw. cm-hn-se 8.30\v ^-tdm-°v t]-´-bn¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ ]-cy-S-\w ssh-Io-´v \-Sph-´-Øv k-am-]n-°pw.

3

s]m-XpØ-e-¯v am-en-\y\n-t£-]w \-S-¯n-b-Xn-\v 2,000 cq-] ]n-g

Su¬ ip-No-I-cn-¨p

B-Z-cn¨p ap°w: hnhn-[ ta-J-e-I-fn¬ Ign-hv sX-fn-bn-® {]-Xn-`I-sf kwK-aw sh-Ãv sIm-Sn-b-Øq-cns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ D-]-lm-c߃ \¬-In B-Z-cn®p. A-c\q‰m-≠p Im-e-am-bn B-Xp-ccwKØv {]-h¿-Øn-°p-∂ \m-´p-sshZy≥ cm-cp-°p-´n kwÿm-\ A[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv \nbm-kv tNm-e, tªm-°v ssh-kv {]-knU‚ v kn ap-\o-d, {Km-a-∏©m-b-Øw-Kw ]n sI Pp-ssd-\, tlmw kn-\n-a U-b-d-Œ¿ kemw sIm-Sn-b-Øq¿, kn-≤n-Jv sIm-Snb-Øq¿, bp.bp.kn. kn sI jlZv, tUm. Im-hn¬ A-_v -Zp√, sI A-_v -Zp¬ l-°nw, sI lk≥-Ip-´n F-∂nh-sc B-Z-cn®p.

kozhikode/clR


{]mtZ-inIw

23 sa-bv 2014 sh≈n

]cn-]mSn

„Im-e°-‰v S-h¿:\yq-\-]-£

hnI-k-\ [-\-Im-cy tIm¿-]-tdj≥ hm-bv-]m hnX-c-tWm-ZvLmS-\w a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en 10.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬: Hmƒ-Uv ^nenw e-th-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ ]-fl-cm-P≥ A-\p-kv-ac-Ww4.00 „a-e-_m¿ ]m-ekv: Jm-kn ^u-t≠j≥ 6mw hm-¿-jnIhpw A-hm¿-Uv Zm-\-hpw 3.00 „sF.F≥.Sn.bp.kn. Hm-^nkv: sI km-Zn-cn-t°m-b A-\pkv-a-cWw 9.00 „sP.Un.Sn C-kvemw I¨-h≥-j≥ sk‚¿: tPm-_v s^-Ãv B≥-Uv kv-In¬ F-Ivkv-t]m 10.00 „C≥-tUm¿ kv-t‰-Unbw: sSIv-km-kn-s‚ ]p-kv-I-{]-Z¿-i\w 10.00 „tlm-´¬ \f-μ Hm-Un-t‰mdnbw: A-Sp-°-f `-jy-ta-f 9.00 „B¿-´v Km-edn: Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.00 „]p-Xn-b-d F-kv sI ]m¿°v: Np-a¿ N-¥-߃˛Np-a¿ Nn-{XIem {]-Z¿-i-\w 11.00 „kn.Fkv.sF. lmƒ: Kp-P-dmØv lm≥-Un-{Im-^v-‰v {]-Z¿-i\w 10.00 „a-S-hq¿ kn.Fw. sk‚¿: Ak‚ v 2014 D-Zv-Lm-S\w 3.00 „am-Ø-d C.Fw.F-kv. kmwkvImc tIm{μw: el-cn hncp≤ t_m-[≥ 2014 2.00 „\-f-μ- Hm-Un-t‰m-dnbw: kuP-\y •m-kv s]-bn‚nMv ]-cn-ioe-\w 10.00

a-g-°m-e]q¿-h- tcm-K \n-b-{¥-W ]cn]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n®v sI-m-Sp-h-≈n tª-m-°v ]-©m-b-Øv kwL-Sn-∏n® G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

tIm-gn-t°m-Sv: F≥.-B¿.-C.Pn. h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ tIm-gnt°m-Sv Pn-√m-I-Ωn-‰n- 28\v II-eIv-Std-‰n-te-°v am¿-®pw D-]-tcm[ k-a-c-hpw \-S-Øpw. sXm-gn-epd-∏v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Iq-en Ip-Sn-»n-I ]n-g-]-en-i k-ln-Xw \-¬-Ip-I, {]-Xn-Zn-\ Iq-en 320 cq]-bm-bn h¿-[n-∏n-°p-I, A-ø¶m-fn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn Imcy-£-a-am-bn \-S-∏m-°p-I, sXmgn-¬ k-a-bw cm-hn-se 9 a-Wn-apX-¬- 4 a-Wn-h-sc-bm-°p-I, sXmgn-¬-Z-n-\w 200 B-bn h¿-[n-∏n°p-I, s]≥-j≥ {]m-h-¿-Øn-Iam-°p-I, Im¿-jn-I {]-hr-Øn sX-m-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬-\n-∂v H-gn-hm-°n-b-Xv ]p-\-ÿm-]n-°pI Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂bn-®p-sIm-≠m-Wv k-a-cw \-S°p-∂-Xv.- Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ ]©m-b-Øp-I-fn-¬-\n-∂v sXm-gnem-fn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. k-a-cw hn-P-bn-∏n-°-W-sa-∂v kp-P-m-Xbp-sS A-≤y-£-X-bn¬ tN-¿-∂ Pn-√m-I-Ωn-‰n tbm-Kw sXm-gn-emfn-I-tfm-Sv A-`y¿-Yn-®p.

π-kv Sp ]-co-£-bn¬ F√m hn-j-b-߃°pw F π-kv t\Sn-b C A-jv-an¬-jmlv (tIm-gn-t°m-Sv sP.Un.Sn. Ckvvemw l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ), hn F B-Xnc (sIm-Sph-≈n K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ)

_n-h-td-Pkn-\v sse-k³-kv A-\p-h-Zn-¡m-\p-Å kn.]n.Fw. {i-aw ]-cm-P-b-s¸-«p

sIm-Sp-h-≈n: sI-m-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv a-g-°m-e ]q¿htcm-K \n-b-{¥-W ]cn]m-Sntbm-S-\p-_-‘n®v a-g-°n-ep-°w G-I-Zn-\ sk-an-\m¿ kwL-Sn∏n®p. tªm-°v ]©mbØv {]kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ÿn-cw k-anXn sN-b¿-am≥ sI sI B-en A-[y-£-X-h-ln-®p. B‚-Wn \o¿-th-en¬, Xm-c A-–p -d-lvam-≥ lm-Pn, sI Fw tIm-a-f-h√n, kn-‘p-tam-l≥, B-bn-i-Ip´n kp¬-Øm≥, G-en-bm-Ω tPm¿-÷v, ku-Z, sI sI k-^n-\, tUm. jm-Pn, \-tc-{μ≥, tk-hy¿ tPm¨ kw-km-cn-®p.

ap-°w: \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn {]h¿-Øn-®p-h-cp-∂ _n-h-td-Pn-\v sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-°m-\p≈ kn.]n.FΩns‚ {i-aw `-cW-k-an-Xn tbm-K-Øn¬ `q-cn-]£w e-`n-°m-ØXn\m¬ ]-cm-Pb-s∏-´p. 21 Aw-K `-c-W-k-an-Xnbnse ]-sØm-º-Xv-t]¿ ]-s¶Sp-Ø tbm-K-Øn-¬ H-º-Xn-s\Xn-tc ]-Øp thm-´p-Iƒ-°m-Wv ]-©m-b-Øv `-cn-°p-∂ kn.-]n.F-Ωn-s‚ {i-aw ]-cm-P-b-s∏-´-Xv. Hm-tcm-∂p-ho-Xw tIm¨-{K-kv, kn.-]n.-Fw. Aw-K-ß-ƒ tbm-KØn-¬ ]s¶-Sp°msX hn´p-\n∂p. ap-°w-˛-A-co-t°m-Sv tdm-Un-

∂ ap-kv -enw-eo-Kn-s‚-bpw bp-hP-\ kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw kwbp-‡ tbm-K-Øn¬ bq-Øv-eoKp-Im¿ {]-iv-\w D-∂-bn-®n-cp∂p. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-sN-∂v B-`y-¥-c-a-{¥n-sb I-≠v Im-cm´v d-km-Jn-s‚ t]-cn¬ tI-sk-SpØ Im-cyw ]-d-bp-tºmƒ bq-Øveo-Kp-Im¿ D-∂-bn-® {]-iv-\w-IqSn ]-d-™v A-t\z-j-W-]-cn-[nbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-°m-sa-∂mbn-cp-∂p eo-Kv t\-Xr-Xzw A-dnbn-®-Xv.

F-∂m¬ Im-cm-´v d-km-Jns‚ t]-cn-se-Sp-Ø tI-kv am-{Xam-Wv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-Isb-∂m-Wv A-dn-bm≥ I-gn-™sX-∂v bq-Øv-eo-Kp-Im¿ ]-d™p-. C-Xv eo-Kv t\-Xr-Xzw {]h¿-Ø-I-tcm-Sv Im-Wn-°p-∂ ISp-Ø A-]-cm-[-am-sW-∂pw eoKn¬ D-S-se-Sp-°p-∂ {Kq-∏n-kØn-s‚ kq-N-\-bm-sW-∂p-amWv {]-h¿-Ø-I¿ B-tcm-]n-°p∂-Xv. bq-Øv-eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿-

s°-Xn-tc sIm-Sp-h-≈n t]m-enkv A-Im-c-W-am-bn tI-sk-SpØv ]o-Un-∏n-°p-s∂-∂ ]-cm-Xn°v eo-Kv t\-Xr-Xzw B-h-iy-amb ]-cn-lm-cw Im-Wm-Ø-Xn-s\Xn-tc t\-c-sØ-X-s∂ bq-Øv-eoKv t\-Xr-Xzw I-Sp-Ø \n-e-]m-Spam-bn cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p. eo-Kv t\-Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc bq-Øveo-Kp-Im¿ ho-≠pw cw-K-Øp-h∂-Xv h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ Iq-SpX¬ N¿-®-Iƒ-°p h-gn-h-bv-°psa-∂m-Wv I-cp-Xp-∂-Xv.

]n-©pIp-ªv Nn-In-Âkm-k-lm-bw tX-Sp-¶p {]Xn-`m kw-K-ahpw A-hmÀ-Uv hn-X-c-Whpw _m-ep-t»-cn: \m¬-]-Xv Zn-hkw {]m-b-am-b Ip-™v Nn-In¬-km-k-lm-bw tX-Sp-∂p. ]\-ßm-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øn-se h-b-e-S tN-ªm-\n-°¬ tPm_n-tPm-k-^v-˛-\n-Ωn Z-º-Xn-Ifp-sS a-I≥ sF-hn≥ B-Wv P∑-\m -izm-k-tIm-iw A-an-Xam-bn hn-I-kn-°p-I-bpw izmkw-In-´m-sX _p-≤n-ap-´p-Ibpw sN-øp-∂-Xv. ap-e-∏m¬ IpSn-°m≥-t]m-epw I-gn-bm-Ø Ip-´n-sb hr-°-tcm-K-hpw _m[n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. tcm-K-ß-fp-am-bn _-‘s∏-´v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-bpw a-‰v kz-Im-

cy B-ip-]-{Xn-I-fn-te-bpw inip-tcm-K-hn-Z-Kv-[-∑m-sc Im-Wn-s®-¶n-epw izm-k-tIm-i kw_-‘-am-b A-Sn-b-¥c i-kv{X-{In-b th-W-sa-∂m-Wv \n¿t±-in-®-Xv. C-Xn-\p-ti-j-ta hr-° kw-_-‘-am-b tcm-KØn-\v Nn-In¬-k -\-S-Øm≥

I-gn-bp-I-bp-≈p. i-kv-{X-{Inb--°v F-I-tZ-iw aq-∂v e-£w cq-] Nn-e-hv h-cpw. C-{X-bpw-Xp-I I-s≠-Øm≥ Iq-en-th-e sN-bv-Xv Po-hn°p-∂ Ip-Spw-_-Øn-\v km-[n°m-Ø-Xn-\m¬ \m-´p-Im¿ NnIn-¬-km- k-lm-b-I-Ωn-‰n cq]o-I-cn-®v {]-h¿-Ø-\w Xp-Sßn. sF-hn≥ Nn-In¬-km IΩn-‰n-bp-sS t]-cn¬ _m-ep-t»cn I-\-dm-_m-¶n¬ 084110113-5357, sF.F-^v-.F-kv.kn. tImUv: kn.-F≥.-B¿._n. 000084-1, Fw.sF.kn.-B¿. tIm-Uv: 673015352, \-º-dm-bn tPm-bn-‚ v A°u-≠v B-cw-`n-®n-´p-≠v.

bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xr-Iymw-]v C-¶v t]-cm-{º: h-S-I-c ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xr-X-e Iymw-]v C-∂pw \m-sf-bp-ambn t]-cm-{º l-b¿- sk-°≥-U-dn k-v-Iq-fn¬ \-S-°pw. B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. kw-ÿm-\ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv, A-Jn-te-¥ym bq-Øv tIm¨-{K-kv sk-{I-´-dn am-Xyp Ip-g¬-\m-S≥, kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sj-dn≥ h¿-Ko-kv, sP.-kn.-sF. C‚¿-\m-j-W¬ s{S-bn-\¿ sI sI A-_q-_-°¿ kw-km-cn-°pw.

ap-°w: F-kv.F-kv.F¬.kn, πkv Sp ]-co-£-I-fn¬ an-I-® hn-Pbw t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-tf-bpw an-I-® hn-P-bw I-c-ÿ-am-°n-b sIm-Sn-b-Øq¿ ]n.Sn.Fw. sslkv-Iq-fn-t\-bpw I-cp-W Nm-cn-‰_nƒ ^u-t≠-j-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ B-Z-cn-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. \m-sf ssh-Io-´v aq-∂n-\v ap°w am-fn-I Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-

Xm-a-c-t»-cn: \n-b-{¥-Ww-hn-´ Im¿ X-e-Io-gm-bn a-dn-™p ]tØm-fw t]¿-°v ]-cn-°v. Ip-Sp°n-ep-Ωm-cw A-º-e-ap-°v C-t‚≥ Kym-kv tKm-Uu-Wn-\p k-ao]w A-tc-‰p-Ip-∂v tdm-Un-em-Wv A-]-I-Sw. ]-cn-t°-‰ F-e-Øq¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-_q-_-°¿, dp-Iv-km-\, P-kv-e, aq-gn-°¬ kztZ-in-I-fm-b a-‰p aq-∂p t]-tcbpw Hm-a-t»-cn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. a-‰p-≈-h-sc {]m-Y-an-I Nn-In¬-

ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v X-Æo¿-s]m-bn¬ a-l-√v X-kv-\nw dn-eo-^v sk-√n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 250 hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]T-t\m-]-I-c-W-߃ \¬-In. hn D-Ω¿-tIm-b lm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hn Fw D- ≥-Ip-´n A-[y-£-X h-ln-®p. A-_vZp-d-ln-am≥ ss^-kn s]m-∑-f, sI A-–p¬ _-jo¿, l-k≥ ss^kn, Ip-™m-en a-ºm-Sv, sI hn kn-≤n-Jv kw-km-cn-®p.

{]-Xn-`-I-sf B-Z-cn-¨p ap-°w: hn-hn-[ ta-Je - I - f - n¬ Ign-hv sX-fn-bn-® {]-Xn-`I - s - f kwK-aw sh-Ãv sIm-Sn-b-Øq-cn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-Zc - n-®p. A-c\q-‰m-≠p Im-ea - m-bn B-Xp-cc - w-KØv {]-h¿-Øn-°p-∂ \m-´p-sshZy≥ cm-cp-°p-´n, kw-ÿm-\ A[ym-]-I A-hm¿-Uv tP-Xm-hv \nbm-kv tNm-e, tªm-°v ssh-kv {]-kn-U-‚ v kn ap-\o-d, {Km-a-∏©m-b-Øw-Kw ]n sI Pp-ssd-\, kwhn-[m-bI - ≥ k-emw sIm-Sn-bØq¿, kn-≤n-Jv sIm-Sn-b-Øq¿, kn sI j-lZ- v, tUm. Im-hn¬ A_vv-Zp-√, sI A-_v-Zp¬ l-°nw, sI l-k≥-Ip-´n F-∂n-hs - c BZ-cn-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU-‚ v ssk-\_ - Nm-en¬ D-ZvL - mS-\w sN-bv-Xp. d-km-Jv h-gn-tbmcw A-[y-£X - h-ln-®p.

k \¬-In hn-´p. A-tc-‰p-Ip-∂n¬ Ip-Spw-_ho-´n¬ hn-cp-∂p-h-∂p Xn-cn-®pt]m-hp-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-h¿ k©-cn-® kv-tIm¿-]n-tbm Im-dns‚ t{_-°v \-„-∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. tdm-U-cn-In-se a¨-Xn-´-bnen-Sn-®p Im¿ \n¿-Øm≥ {i-an°p-∂-Xn-\n-S-bn¬ X-e Io-gm-bn a-dn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. Im-dn¬ 13 Ip-´n-I-fpw A-©v ap-Xn¿-∂-h-cpap-≠m-bn-cp-∂-Xm-bn _-‘p°ƒ ]-d-™p.

Ip-Sp-°n-ep-Ωm-cw A-º-e-ap-°n¬ X-e-Io-gmbn a-dn-™ Im¿

lm-Pn-°v 4,295 cq-] ]n-g-bpw tIm-S-Xn hn-[n-®p. sIm-Sp-h-≈n kn.F-®v.kn. sl¬-Øv C≥-kvs]-Œ¿ kn Sn K-tW-j≥ s]mXp-P-\m-tcm-Ky \n-b-a-{]-Im-cw Nm¿-Pv sN-bv-X tI-kn-em-Wv tIm-S-Xn in-£ hn-[n-®-Xv.

ssK-U³-kv ¢m-kv Xm-a-c-t»-cn: F-kv.F-kv.F-¬.kn, π-kv-Sp , Un-{Kn I-gn-™-h¿°m-bn 24\p c-≠-a-Wn-°v A-Snhm-cw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ ssKU≥-kv ¢m-kv \-S-°pw. Xm¬-∏ cy-ap-≈-h¿ 9495050171 \-º-dn¬ c-Pn-kv-{S¿ sN-ø-Ww.

hn-ZymÀ-Yn-I-sf B-Z-cn-¡p-¶p sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n \ntbm-P-I a-fi-e-Øn¬\n-∂v 2013˛14 A-[y-b-\ h¿-j-Øn¬ Fkv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]-co£-bn¬ F-√m hn-j-b-߃-°pw F π-kv, F h¨ (kn._n.-Fkv.C) t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sfbpw \q-dv i-X-am-\w hn-P-bw t\Sn-b ÿm-]-\-ß-tf-bpw \n-tbmP-I a-fi-e-Øn¬ \-S-∏m-°p∂ k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn B-Z-cn-°p-∂p. 30\v sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se 9.30\v Xm-a-c-t»-cn hym-]m-c-`-h≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßv hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-_v -Zp-¿d-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n.ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ \n-∂v F-kv.F-kv.F¬.kn, πkv Sp ]-co-£-I-fn¬ F-√m hnj-b-ß-fn-epw F π-kv, F h¨ t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS am¿°v en-Ãpw hn-em-k-hpw t^mt´m-bpw 24 i-\n-bm-gv-N ssh-In-´v A-©n-\v ap-ºm-bn sIm-Sp-h-≈n Fw.-F-¬.F. Hm-^n-kn¬ FØn-°-Ww.

sX-§pho-Wv ho-Sv X-IÀ-¶p

sIm-Sph-≈n ]-dº-Øv Im-hv tIm-gn-]-dº-Øv A-lΩ-ZvIp-´n lm-Pn-bp-sS ho-Sn-\p ap-I-fn¬ hoW sX-ßv

sIm-Sp-h-≈n: sX-ßp ho-Wv hoSn-s‚ ta¬-°q-c X-I¿-∂p. sImSp-h-≈n ]-d-º-Øv Im-hv tIm-gn]-d-º-Øv A-l-Ω-Zv Ip-´n lm-Pnbp-sS ho-Sn-s‚ ap-I-fn-te-°m-Wv sX-ßv I-S-]p-g-In ho-W-Xv. hymgm-gv-N ssh-Io-´v \m-tem-sS-bmbn-cp-∂p kw-`-hw. ho-´n-ep-≈-h¿ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏-´p.

¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn tIm-gnt°m-Sv k¿-h-I-em-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw A-_v -Zp -emw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.-F, {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv, cm-{„o-b-˛-km-aqlnI˛hn-Zym-`ym-k cw-K-sØ {]ap-J¿ kw-_-‘n-°p-w. sI ]n A-_v -Zp- -emw, sF ]n D-Ω¿, kn A-_v -Zp¬ a-Po-Zv, a-Po-Zv ]pfn-°¬ ]-s¶-Sp-Øp.

]T-t\m-]-I-c-W-§Ä hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

ImÀ X-eIo-gmbn a-dn-ªv ]¯p t]À-¡v ]-cn-¡v

a-en-\-P-ew tXm-«n-te-¡v H-gp-¡n-b-Xn-\p X-S-hpw ]n-g-bpw sIm-Sp-h-≈n: ]-©m-b-Øn-se hm-hm-Sv sk‚-dn¬ tlm-´ense a-en-\-P-ew tXm-´n-te-°v H-gp°n-b-Xn-\pw hr-Øn-lo-\-am-b Np-‰p-]m-Sn¬ tlm-´¬ {]-h¿Øn-®-Xn-\pw tlm-´-ep-S-a aq-gn°p-∂p-Ω¬ Fw sI \m-k-dn-\v Xm-a-c-t»-cn Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn 4,4 95 cq-] ]n-g-bpw tIm-S-Xn ]n-cnbpw-h-sc X-S-hpw hn-[n-®p. Iq-Sm-sX tXm-´n-te-°v a-en-\P-ew H-gp-°n ]-cn-k-c-a-en-\o-Ic-Ww kr-„n-®-Xn-\v hm-hm-Sv Fkv F ssh-Zy-im-e D-S-a ssa-em©n-I-c-Ω¬ sI Sn lp-ssk≥-

Sp-Ø tI-kn¬ t\-Xr-Xzw s]s´-∂v C-S-s]-S¬ \-S-Øn B-`y¥-c a-{¥n-bpƒ-s∏-sS-bp-≈-hsc Im-Wp-I-bpw A-t\z-j-Ww \-S-Øm≥ D-Ø-c ta-J-em F.Un.-Pn.]n. i-¶¿ sd-Õn-sb Np-aX-e-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xt∏mƒ, bq-Øv-eo-Kn-s‚ B-hiyw th-≠-co-Xn-bn¬ Ku-\n-®ns√-∂ A-`n-{]m-b-am-Wv {]-h¿Ø-I¿-°n-S-bn¬ D-b¿-∂p-h-∂n´p-≈-Xv. G-Xm-\pw Zn-h-kw ap-ºv \-S-

kz´-ambn hm-l-\anÃ; ]t£, c-Pn-kv-t{Sdn A-jv-d-^n\v -Imdpw ss_¡pw sIm-Sp-h-≈n: hm-l-\-w hm-ßn kz-¥w t]-cn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øm-Ø hy-‡n-bp-sS t]cn¬ sIm-Sp-h-≈n tPm-bn‚ v B¿.Sn. Hm-^n-kn¬ hm-l-\ c-Pn-kvt{S-j≥ \-S-∂-Xm-bn ]-cm-Xn. aS-hq¿ ap-´m-t©-cn N-°m-e-°¬ F-´p-I-≠w ]n sI A-jv-d-^mWv ]-cm-Xn-°m-c≥. A-iv-d-^v Ign-™ s^-{_p-h-cn-bn¬ ]p-Xnb kv-Iq-´¿ hm-ßp-I-bpw temWn-\m-bn tIm-gn-t°m-Sv sN-dq-´n tdm-Un-se ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]\-sØ k-ao-]n-°p-I-bpw sN-bvXp. ÿm-]-\-Øn-s‚ A-[n-IrX¿ sF.Un. ]-cn-tim-[n-°p-Ibpw A-iv-d-^n-s‚ sF.Un-bn¬ ap-ºp-X-s∂ hm-l-\-߃ c-Pnkv-t{S-j≥ \-S-Øp-I-bpw tem¨ F-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn´ps≠-∂v I-s≠-Øp-I-bmbncp∂p sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv B¿.Sn.H. cmPo-hv ]p-Ø-e-Øn-s\ ]-cm-Xnbp-am-bn k-ao-]n-®-t∏mƒ \n-ß-

3

a-g-¡m-e-]qÀ-h tcm-K \n-b-{´-W ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-¸n¨p

bq-¯v-eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-cmb-tI-kv: t\-Xr-Xzw C-S-s]-Sp¶nsöp ]cmXn

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n-bn¬ ap-kv-enw bq-Øv-eo-Kv, Fw.-Fkv.F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc hn-hn[ tI-kp-I-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn t]m-en-kv ]o-Un-∏n-°p-s∂-∂ ]-cm-Xn-bn¬ ap-kv -enw-eo-Kv t\Xr-Xzw th-≠ co-Xn-bn¬ C-S-s]Sm-Ø-Xn¬ bq-Øv-eo-Kv {]-h¿Ø-I¿-°n-S-bn¬ A-kzm-c-kyw ]p-I-bp-∂p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knXm-a-c-t»-cn: F-tf-‰n¬ Fw.- U‚n-s\-Xn-tc tem-Iv-k-`m Xn-csP. l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m- s™-Sp-∏v Zn-h-kw t]m-en-skK-Øn¬ sI-an-kv-{Sn A-[ym-]-I H-gn-hn-te-°v A-t]-£-Iƒ £Wn-®p. D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ _tbm-tU-‰ k-ln-Xw kv-Iqƒ amt\-P¿-°v A-t]-£- \¬-I-Ww.

F³.-BÀ.-C.Pn. hÀ-t¡-gv-kv I-e-Iv-Std-äv D-]-tcm-[w

kozhikode/clT

fp-sS sF.Un. Im¿-Uv \-„-s∏´p-t]m-bn-cn-°mw F-∂p ]-d-™v ]-cm-Xn hm-ßm-sX Xn-cn-®-b-°pI-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv am¿-®v 24\v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Imcw sIm-Sp-h-≈n tPm. B¿.Sn.Hsb k-ao-]n-®p. A-Xn-em-h-s´ \n-ß-fp-sS sF.Un. \-º-dn¬ hm-l-\w C-d-ßn c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Øn-bn-´n-s√-∂ H-‰-hm-°n-ep≈ a-dp-]-Sn-bm-Wv e-`n-®-Xv. Aiv-d-^n-s‚ sF.Un. \-º-dn¬ th-sd B-fp-sS t]-cn-ep-≈ A 9757398 \-º¿ ]m-kv-t]m¿-´v, 954410953 t^m¨ \-º-dp-am-bmWv hm-l-\-߃ c-Pn-ÿ sN-bvXv tem¨ F-Sp-Ø-Xv. A-iv-d-^v \-S-Øn-b A-\utZym-Kn-I-am-b A-t\z-j-W-Øn¬ A-t±-l-Øn-s‚ sF.Un. \º-dn¬ F-´p-I-≠w ]p-dm-bn¬ A-iv-d-^v F-∂ t]-cn¬ sIm-Sph-≈n tPm. B¿.Sn. Hm-^n-kn¬ \n-∂v H-cp t^m¿-ho-e-dpw H-cp Sq ho-e-dpw c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-∂-

{]-hm-kn km-aq-ln-I tk-h-\ ]p-c-kv-Im-cw I-cow A-Ðp-Ã-bv-¡v h-S-I-c: t\m¿-° dq-´v-kv G¿-s∏-Sp-Øn-b {]-hm-kn k-aq-ln-I tkh-\ ]p-c-kv-Im-c-Øn-\v I-cow A-–p-√-sb Xn-c-s™-Sp-Ø-Xm-bn {]-hm-kn t£-a Im-cy a-{¥n sI -kn -tPm-k-^v- A-dn-bn-®p. {]-hmkn a-e-bm-fn-Iƒ-°n-S-bn-se Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\-߃-°pw \n-b-a k-lm-b ta-J-e-I-fn-se an-I-® tk-h-\-߃-°p-am-Wv Ahm¿-Uv e-`n-®-Xv. ]-Xn-\m-bn-cw cq-]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hpw in-¬-∏hpw A-S-ßp-∂-Xm-Wv A-hm¿-Uv. \m-Zm-]p-cw h-cn-t°m-fn kz-tZ-inbm-Wv J-Ø-dn-se hy-h-km-b {]-ap-J-\m-b I-cow A-–p-≈.

Xm-bn a-\- n-em-sb-∂v A-t±lw ]-d-™p. k-a-{Km-t\z-jWw \-S-Øn X-s‚ t]-cn¬ hml-\-߃ c-Pn-ÿ sN-bv-X kw`-h-Øn-se \n-P-ÿn-Xn ]p-dØp-sIm-≠p h-c-W-sa-∂-t±lw ]-d-bp-∂p.

¬ B-ip-]-{Xn-]-Sn-bn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ _n-h-td-Pn-\v ssek≥-kv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xp kw_-‘n-®p-≈ N¿-®-bn¬ `-c-WI-£n-bm-b kn.]n.F-Ωn-s‚ Hº-Xv Aw-K-߃ sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-s\ A-\p-Iqen-®-t∏mƒ F-´v bp.Un.F-^v. saw-_¿-am¿ C-Xn-s\ F-Xn¿Øp. _n.-sP.]n. kz-X-{¥y-\pw `-c-W-I-£n-tbm-sSm-∏w \n¬°p-∂ P-am-A-sØ C-kvem-an saw-_-dpw bp.Un.F-^n-s\m-∏w \n-∂-tXm-sS kn.-]n.F-Ωn-s‚ {i-aw ]-cm-P-b-s∏-Sp-I-bm-bn-cp∂p. `-c-W-t\-Xr-Xzw h-ln-°p-∂

kn.]n.F-Ωn-\v C-tXm-sS ]-©mb-Øv `-c-Ww I-Sp-Ø sh-√p-hnfn-bm-bn am-dp-I-bpw sNbvXp. _n-h-td-Pn-s\ ]-c-ky-am-bn A\p-Iq-en-® kn.-]n.-F-Ωn-s\ P-amA-sØ C-kvem-an saw-_¿ C\n ]n-¥p-W-bv-°m≥ km-[y-Xbn-√. A-Xn-\m¬ hn-izm-k thms´-Sp-∏v t\-cn-tS-≠n-h-∂m¬ kn.]n.F-Ωn-\v `q-cn-]-£w -C-√m-Xmhpw. P-am-A-Øv saw-_¿ \n-jv]-£ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v \-dp-s°-Sp-∏n-eq-sSbm-Wv ap-°w ]-©m-b-Øn¬ kn-.]n.-F-Ωn-\v {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]-Z-hn e-`n-®Xv.

_m-ep-tÈ-cn I-½yq-Wn-än slÂ-¯v skâ-À Ah-K-W-\-bn _m-ep-t»-cn: Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bm-bn D-b¿-Øp-sa-∂ {]Jym-]\w h∂n´pw _m-ep-t»-cn km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μw AhKW\-bn¬. a-e-tbm-c ta-J-ebp-sS B-ÿm-\-am-b _m-ept»--cn km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI{μw a-fi-e-Øn-se A-©p ]©-m-b-Øp-I-fn-se tcm-Kn-I-fpsS B-{i-b tI-{μ-am-Wv. G-Xm\pw h¿-j-߃-°p ap-ºv {]-khm-\-¥-c i-kv-{X-{In-b-°p-≈ A-hm¿-Upw kw-ÿm-\-sØ anI-® km-aq-ln-Im-tcm-Ky tI-{μw F-∂ A-hm¿-Upw _m-ep-t»-cn I-Ωyq-\n-‰n sl¬-Øv sk‚-dn\p e-`n-®n-cp-∂p. B Im-e-b-f-hn¬ kv-s]-jyen-Ãv tUm-Œ¿-am-c-S-°-ap-≈-h-

cp-sS tkh-\-hpw e-`y-am-bn-cp∂p. F-∂m¬ C-t∏mƒ tUm-Œ¿am-cp-sS A-`m-hw aq-ew sl¬Øv sk‚-¿ A-h-K-W-\-bn-emWv. H.]n-°p ap-ºn¬ G-sd ImØp-\n-∂ ti-j-am-Wv ]-cn-tim[-\m ap-dn-°-I-Øv I-b-dn-∏-‰p∂-Xv. C-hn-Sp-sØ ]-g-b F-Iv-kvsd sI-´n-Sw ]p-Xn-b sI-´n-S-Ønte-°p am-‰m≥ A-\p-a-Xn e-`n-®n´v H-cp h¿-j-Øn-e-[n-I-am-bn. F-∂n-´pw F-Iv-kv-sd {]-h¿-Øn°p-∂-Xv C-Sp-ßn-b ap-dn-bn¬-Xs∂. 27\v a-{¥n Xm-eq-°v B-ip]-{Xn-bp-sS {]-Jym-]-\w \-SØpw. {]-Jym-]-\w bm-Ym¿-Yyam-h-W-sa-¶n¬ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-sam-cp-°-W-sa-∂m-Wv \m-´p-Im-cp-sS B-h-iyw.

Npcp¡¯nÂ

aS-hqÀ kn.Fw. skâÀ hmÀjnI ]²Xn DZvLm-S\w C¶v aShq¿: aS-hq¿ kn.Fw. sk‚¿ 2014˛15 hm¿jnI ]≤-Xn-IfpsS DZvLm-S\w C∂v sshIp-t∂cw 3\v \-S-°pw. Ak‚ v 14s‚bpw πk‚ v ]ªn°v kv°qƒ \yq tª-m°n-s‚bpw DZvLm-S\w B`y-¥c a{¥n ctaiv sN-∂n-Ø-e \n¿h-ln°pw. DZvLm-S\ kwKaØn¬ Sn sI A_vZp-d-ln-am-≥ _mJ-hn A[y-£-X- hln°pw.

{io-I¬-tT-iz-c t£-{X- t£-a {S-Ìv cq-]o-I-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: {io-I¨-tT-iz-c t£-{X-Øn-s‚ ]p-tcm-K-Xn°pw `-‡-P-\-ß-fp-sS t£-a-Øn-\p-am-bn \m-´p-Im-cp-sS-bpw `-‡-P-\-ß-fp-sS-bpw Iq-´m-bv-a-bn¬ {io-I¨-tT-iz-c t£-{Xt£-a {S-Ãv cq-]o-I-cn-®p. -C-t∏m-g-sØ t£-{Xk-an-Xn-bn-se Nn-e `m-c-hm-ln-Iƒ B-kq-{Xn-X-am-bn A-gn-a-Xn \-S-Øn-s°m≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw t£-{X-Øns‚ h-cp-am-\w h-c-hp sNe-hp I-W-°n¬ Ir-Xy-am-bn tc-J-s∏-Sp-Øm-dn-s√-∂pw `m-c-hmln-Iƒ B-tcm-]n-®p. t£-{X ]p-\¿-\n¿-am-W {]-h¿-Ø-\߃-°pw tKm-]p-c\n¿-am-W-Øn-\pw km-[-\-߃- hm-ßn-bXn-epw ]q-Pm-{Z-hy-߃ hm-ßn-b-Xn-epw Kp-c-X-c-am-b {I-a-t°Sm-Wv \-S-Øp-∂-Xv. kp-Xm-cy-am-bn I-W-°p-Iƒ A-h-X-cn-∏n-°-W-sa-∂m-h-iys∏-Sp-∂ `m-c-hm-ln-I-sf-bpw Po-h-\-°m-sc-bpw ]p-d-Øm-°p-Ibm-Wv sN-øp-∂-Xv. hym-P ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In Nn-e¿ kz-¥w C-„-{]-Im-cw t£-{X-Øn-s‚ ]-Ww Zp¿-hy-bw sN-øp-I-bmWvv. A-gn-a-Xn-°pw {I-a-t°-Sp-Iƒ-°p-sa-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw {S-Ãv sk-{I-´-dn Fw `-‡h¬-k-e≥ Adn-bn-®p. {io-I¨-tT-iz-c t£-{Xkz-Øp-°-sf-bpw a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Un-s‚ Io-gn-em-°-W-sa-∂pw C-h¿ B-h-iys∏-´p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Fw `-‡h¬-k-e≥, kn Fw k-t¥m-jv-Ip-am¿, ]n tam-l-\-≥, am-[-h≥ ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-kv-tam-kv t{Sm-^n sk-]v-äv So-an-\v tIm-gn-t°m-Sv: ^p-Sv-t_mƒ π-tb-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tIm-kv-tam-kv t{Sm-^n-°m-bn am-¶m-hv an-\n tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ Hmƒ tI-c-f Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n-s‚ ss^-\-en¬ G-I-]-£o-b-am-b aq-∂p tKmfp-Iƒ-°v ssh.F-kv.F-kv. F-S-cn-t°m-Sn-s\ ]-cm-P-b-s∏-SpØn sk-]v-‰v Im-en-°-‰v tPXm-°-fmbn. k-am-]-\ tbm-KØn¬ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v kn D-a¿ A-[y-£-Xh-ln-®p. Fw.F-kv.]n. I-am≥-U¿ bp j-d-^-en k-Ωm-\߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Sq¿-W-sa‚n-se an-I-® tKmƒ Io∏-dm-bn bq-\n-th-gv-k¬ tkm-°¿ kv-Iq-fn-se B-Im-in-s\bpw an-I-® I-fn-°m-c-\m-bn sk-]v-‰v Im-en-°-‰n-se cm-lp-ens\-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

D-tZym-K-Ø-þ-`q-am-^n-b _-Ôw A-t\z-jn-¡-Ww: bq-¯veo-Kv sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tPmbn‚ vB¿.Sn. Hm-^n-kn-epw t]-men-kn-epw a-W¬˛a-Æv `q-am-^nb-I-fp-am-bp-w C-S-\n-e-°m-cp-ambpw A-hn-ln-X-_-‘ap≈-hsc-Ip-dn®v A-t\z-jn-®v Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v sIm-Sp-h-≈n Su¨ apkvv-enw bq-Øv-eo-Kv I-Ωn-‰n B-h-

iy-s∏-´p. C-Xp-kw-_-‘n-®v k-a-c-]-cn]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sI sI F Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Im-X¿-Ip-´n \-cq-°n¬ A-[y£-X h-ln-®p. kn sI \m-knw, a-Po-Zv tIm-gn-t»-cn, k-°n¿ lpssk≥ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-05-23  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-05-23