Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

{In-¡-äv SqÀ-W-saâv 16 ap-XÂ

tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.-hn. C≥sh-Ãv-sa‚ v-kv A-_p-Zm-_n-bnse bq-\n-th-gv-k¬ tlm-kv-]n-‰en-s‚ kv-t]m¨-k¿-jn-t∏m-sS 16 ap-X¬ 18 h-sc _o-®n¬ Z£n-tW-¥y tkm-^v-Sv-t_mƒ ^v-f-Uv-sse-‰v _o-®v {In-°-‰v Sq¿-W-sa‚ v kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. k-am-]-\ Zn-h-k-am-b 18\v cm{Xn 9.-30\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ c-Rv-Pn t{Sm-^n a-¬-k-c-ß-fn¬ tI-c-f-sØ {]-Xn-\n-[o-I-cn-® Pn-√-bn-se {In-°-‰¿-am-sc-bpw tZ-io-b-˛-A-¥¿-tZ-io-b a-¬-kc-ß-fn ¬ ]-s¶-Sp-Ø h-\n-Xm {In-°-‰¿-am-sc-bpw B-Z-cn-°pw. ap≥ C-¥y≥ {In-°-‰¿ Sn-\p tbm-l-∂m≥ ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cn-°pw. a-¬-k-c-Øn-s‚ X¬- I-S-ta-cn d-lv-am-\n-b Im-w-]kn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ C-kv-em-an-I I-em-ta-fbpsS kam-]\wtIm-gn-t°m-Sv Jmkn k-øn-Zv P-a-ep-ss√-en X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p k-a-b kw-t{]-£-Ww www.universalcup.in F-∂ ssh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-am-bn-cn°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Sn ]n ^-k¬, F-kv ]n sj-bvjm-Zv, Um-\n-jv \n-km¿, sI hn Pm-_n¿ kw-_-‘n-®p.

Nn-{X-inÂ-¸-¡-f-cn C-¶pap-XÂ

tIm-gn-t°m-Sv: h-SI - c - C-cn-ße - nse k¿-Km-eb - tI-cf - B¿-Svk - v B‚ v {Im-^v‰ - v hn-t√-Pv Ip-´n-Iƒ°m-bn C-∂pw \m-sf-bp-am-bn Nn{X-in¬-∏° - f - c - n I-em Iym-w]v \-SØ - p-∂p. C-∂v cm-hn-se ]Øn-\v Nn-{X-Im-c≥ ]m-co-kv taml≥ Ip-am¿ Iymw]v D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. {]-th-i\ - w ku-P\ - yam-Wv. Iym-w]v \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\v k-am-]n-°pw. k-am-]\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ sI Zm-k≥ Fw.F¬-.F - . D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Nn-{X-Im-c≥ Fw hn tZ-h≥ A\p-kva - c - W - w \-S° - pw. F-gp-ØpIm-c≥ sI sI am-cm¿ A-\p-kva - c-W N-Sß - v D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. ]n ]n `m-kv° - c - ≥, Sn sI cm-tPiv, kn hm-kp-tZ-h≥, A-tim-Iv Ip-am¿ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ kw-_‘ - n-®p.

Adnbn-¸pIÄ

14 sa-bv 2014 _p-[-≥

k-a-kv-X I-emta-f: a-e-¸p-dw Cu-Ìn-\v Hm-h-tdm-Ä Nm-w]y³-jn-¸v I-S-ta-cn: I-S-ta-cn d-lv-am-\nb Im-w-]kn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ C-kv-em-an-I I-em-ta-f-bv°v {]u-tVm-÷z-ek-am-]v-Xn. k-akv-X-bp-sS 9389 a-Zv-d-k-I-fn¬ \n-∂v 1281 hn-Zym¿-Yn-I-fpw 300 A-[ym-]-I-cpw am-‰p-c-® I-em-a¬k-c-ß-fn¬ a-e-∏p-dw Cu-Ãv 253 t]m-bn‚ v t\-Sn Hm-h-tdm-ƒ Nm-w]y≥-jn-∏v I-c-ÿ-am-°n. Im-k¿-tKm-Uv Pn-√ c-≠mw ÿm-\-hpw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√ aq-∂mwÿm-\-hpw I-c-ÿ-am°n. ap-A-√nw hn-`m-K-Øn¬ IÆq¿ Pn-√ H-∂pw h-b-\m-Sv, Imk¿-tKm-Uv Pn-√-Iƒ c-≠mw ÿm-\-hpw a-e-∏p-dw aq-∂mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am-°n. hy‡n-K-X Nm-w]y≥-am-cm-bn k-

_v- Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Øn-¬ IÆq¿ Pn-√-bn-se kn lm-in¿, Pq\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ ap-l-Ω-Zv A-iv-I¿ (Im-k¿-tKm-Uv)-, ko\n-b¿ hn-`m-Kw Pm-kn¿ sI (tIm-gn-t°m-Sv)-, kq-∏¿ ko-\n-b ¿ ap-l-Ω-Zv i-aow(-]m-e-°m-Sv), ap-A-√nw hn-`m-Kw Xw-eo-°v Zm-cnan (sIm-S-Iv) F-∂n-h¿ Xncs™-Sp-°-s∏-´p. hn-P-bn-Iƒ-°v k-a-kv-X hnZym-`ym-k t_m ¿-Uv {]-kn-U-‚ v ]n sI ]n A-–p- -emw ap-kveym¿ ]m-W-°m-Sv ap-Cu-\-en inlm-_v X-ß-ƒ A-hm¿-Up-I-ƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. tIm-gnt°m-Sv Jm-kn P-a-√p-ss√-en Xß-ƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. knsI Fw km-Zn-Jv ap-kv-eym¿ A-

lbÀ sk¡³Udn: PnÃ-bn 83.-87 i-X-am-\w hn-P-bw tIm-gn-t°m-Sv: πkv Sp-hn-\v Pn-√bn¬ 83.-87 i-Xa - m-\w hn-Pb - w. kn¬-h¿ ln¬-kv lb¿ sk° ≥UdnkvI - qƒ , Im-en-°‰ - v kvI - q ƒ t^m¿ lm≥-Un-Im-∏U -v v sIm-fØ-d F-∂n-h 100 iX-am\w hn-Pbw t\-Sn- . kn¬-h¿ ln¬-kn¬ ]co-£s - b-gp-Xn-b 90 t]-cpw sIm-fØ-db - n¬ 50 t]-cpw D-]c - n-]T-\Øn-\v A¿-lX - t- \-Sn.- a-S∏ - ≈ - n Kh. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥ - U-dn kvI - q-fn¬ 98 i-Xa - m-\a - m-Wv hn-Pbw. k¿-°m¿ kvI - q-fn-se G-‰h - pw D-b¿-∂ hn-Pb - i - X - a - m-\w Iq-Sn-bmWn-X.v Pn√-bn¬ 33,775 hn-Zym¿-Yn-I ƒ ]-co-£ F-gp-Xn-bX - n¬ 33, 496 t]¿ CØhW D-]c - n-]T-\Ø - n-\v A¿-lX - t\-Sn. 704 t]¿-°v apgph≥ hnj-bß - ƒ°pw F πkv e`n-®p. \m-ev k¿-°m¿ kvI - q-fp-Iƒ 90i-Xa - m-\Ø - n-\v ap-If - n¬ hn-P-

bw t\-Sn. K-h. ^n-jd- o-kv F-®.v Fkv.F-kv, a-S∏ - ≈ - n, K-h. A-NypX≥ tKƒ-kv F-®v.F-kv.F-kv, Nm-e∏ - p-dw, K-h. K-W] - X - v F-®.v Fkv.F-kv. I-√m-bn K-h. K-W] - X - v hn.F-®.v F-k.v F-k,v ^-tdm-°v kvIq-fp-If - m-Wv 90i-Xa - m-\Ø - n-\v apI-fn¬ hn-Pb - w t\-Sn-bX - .v

knÂ-hÀ lnÂ-kn-\v 11mw X-h-W-bpw \q-dp-ta\n tIm-gn-t°m-Sv: π-kv Sp ]-co-£ Xp-S-ßn-b-Xp ap-X¬ 100 i-X-am\w hn-P-bw t\-Sn tIm-gn-t°m-Sv kn¬-h¿ ln¬-kv l-b¿ sk-° ≥-U-dn kv-Iqƒ hn-P-b-tkm-]m\-Øn¬. 11X-h-W-bpw \q-dp iX-am-\w hn-P-bw t\-Sp-∂ Pn-√bn-se G-I kv-Iqƒ F-∂ ]-Z-hnbpw kv-Iq-fn-\m-Wv.

90 i-X-am-\-¯n-\v ap-I-fn hn-P-bw t\-Sn-b kv-Iq-fp-Ifpw ]-co-£-sb-gp-Xn-b hn-ZymÀ-Yn-I-fpw D-]-cn-]T-\-¯n-\v AÀ-l-X t\-Sn-b-h-cp-sS F-®-hpw Xm-sg s{]m-hn-U≥-kv tKƒ-kv F-®v .F-kv .-F-kv. -97.-48 (159/-155) ln-am-b-Øp¬ C-kv-emw F-®v .F-kv.F-kv-. 97.-21 (179-/174) Ip-μ-aw-K-ew F-®v .-F-kv. F-kv . -91.-07 (224/-204) Fw. sP .-F-®v .-F-kv. F-kv. F-tf-‰n¬ -92.-27 (235-/218) {]-k-t‚-j≥ F-®v .-F-kv. Fkv, tN-hm-bq¿-98.-18 (110/-108) sh-t\-dn-\n C.Fw.-F-®v .-Fkv, ^-tdm-°v -92.-50 (40-/37) Nn≥-a-b F-®v .-F-kv .-F-kv, s\-√n-t°m-Sv -90.-44 (136/-123) C-kv-em-an-I A-°m-Z-an F-®v .F- k v . F- k v , tIm- ´ - ° ¬- 9 0.- 4 3 (115-/104)

Hm-Iv-kn-en-bw \-h-tPym-Xn F®v .-F-kv. F-kv, Ip-μ-aw-K-ew95.-18 (83-/79) K-h. ^n-j-do-kv F-®v. F-kv .F-kv, a-S-∏-≈n-97.-90 (238-/233) K-h.A-Nyp-X≥ tKƒ-kv F-®v .F- k v . F- k v , Nm- e - ∏ p- d w- 9 3.- 1 0 (174-/162) K-h.K-W-]-Xv F-®v .-F-kv. Fkv. I-√m-bv-91.-94 (186-/171) K-h. K-W-]-Xv hn.F-®v .-F-kv F-kv, ^-tdm-°v-94.-59 (259-/245) a-Wn-bq¿ ]-©m-b-Øv F-®v .F-kv. F-kv. -90.-71 (183/-166) kn.-sI.-Pn.F-®v.F-kv.F-kv, Nn-ß-]p-cw-91.-38 (174-/159) sI.-]n.-Fw. F-kv. F-®v .-F-kv

.-F-kv,A-cn-°p-fw -92.-22 (167/154) hn.- F - ® v . Fw.F- ® v . F- k v . Fkv, B-\-bmw-Ip-∂v -94.-49 (127/120) N-°m-e-°¬ . F-®v .-F-kv. Fk.v a-S-hq¿-90.-06 (171-/154) sk‚ v ta-co-kv F-®v. F-kv .-Fkv, Iq-S-Øm-bv -92.-81 (167/-155) sk‚ v ssa-°nƒ-kv tKƒ-kv F-®v.-F-kv .-F-kv. 90.-29 (103/93) sk‚ v tPm-k-^v-kv F-®v .-Fkv .-F-kv,]p-√q-cmw-]m-d -94.-71 (170/-161) F-kv .sF.F-®v .-F-kv .-F-kv, D-Ω-Øq¿ -90.-68 (161-/146)

[y-£-X h-ln-®p. -Fw Fw apln-bp-±o≥ au-e-hn B-ep-h,- Fkv -]n Fw X-ß-ƒ , No-°n-tem-´v Ip-™-_v-Zp-√ ap-kv-eym¿ sIm-SIv A-_v-Zp-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ , Fw F tN-fm-cn,- ]p-d-ßv sam-bvXo≥ ap-kv-eym ¿, kn -F-®v a-laq-Zv k-A-Zn, F-kv sI lw-k lm-Pn, sI kn A-lv-a-Zv Ip-´n au-e-hn, -Fw Fw C-ºn-®n-t°mb ap-kv-eym¿,- A-–p-√ am-ÿ sIm-´-∏p-dw, Nn-d-°¬ l-ao-Zv apkv-eym¿,- am-lo≥ ap-kv-eym¿, apl-Ω-Zv ap-kv-eym¿ ap-Sn-t°m-Sv, bq-kp-^v ap-kv-eym¿, tIm-Uq¿ ap-lv-bp-±o≥ ap-kv-eym¿, _-io¿ ss^-kn No-t°m-∂v, sI sI C_v-dm-low ap-kv-eym¿, l-ssk\m¿ ss^-kn kw-km-cn-®p.-

"_mÀ sse-k³-kv \Â-Im-Xn-cn-¡p-¶-Xv `-c-W-L-S-\mhn-cp-²w' tIm-gn-t°m-Sv: sse-k≥-kv \ ¬-In {]-h¿-Øn-®p-h-cp-∂ 418 _m-dp-Iƒ-°v 2014 G-{]n¬ H-∂p ap-X¬ _m¿ sse-k≥-kv \¬Im-sX C-cn-°p-∂-Xv `-c-W-L-S\ hn-cp-≤-hpw hym-]m-c \n-b-a߃-°v F-Xn-cp-am-sW-∂v tI-cf hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ {]-kv-Xm-hn®p.- k¿-°m¿ D-S≥ C-S-s]-´v ^pUv tk-^v-‰n Ãm≥-tU¿-Uv BŒv {]-Im-cw Aw-Ko-I-cn-® _m-dpIƒ-°v sse-k≥-kv \¬-In {]ivv-\w ]-cn-l-cn-°-Wsa∂v A t±lw B-h-iy-s∏-´p. ap-Jy-a{¥n, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv, B-`y¥-c-a-{¥n, F-Iv-ssk-kv a-{¥n F-∂n-h¿-°v G-tIm-]-\ k-anXn \n-th-Z-\w \¬-In.

Hm]-td-j³ Ipt_-c: 33 Ø-e-§-fn sd-bvUv tIm-gn-t°m-Sv: tª-Uv am-^n-bs°-Xn-tc I¿-i-\ \n-e-]m-Sp-ambn t]m-en-kv k-Po-h-am-bn cwKØv. Hm-]-td-j≥ Ip-t_-c-bpsS `m-K-am-bn Pn√-bn¬ C-∂-se 33 ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-ßfn¬ sd-bv-Uv \-SØn. C-Xn¬ ]dº-Øv kz-tZ-in {io-[-c≥ F∂m-fp-sS ]-°¬ \n∂pw Cu-Sv h-® hnhn-[ tc-J-I-fpw, 17 {Kmw kz¿-Whpw ]n-Sn-IqSn. C-bmƒs°-Xn-tc tI-kv c-Pn-ÿ sN-bvXv A-d-Ãv tc-J-s∏-SpØn. s]m-Xp P-\-ß-fn¬ \n-∂p-ap≈ hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv C∂-se Iq-Sp-X¬ ÿ-e-ß-fnepw sd-bv-Uv \-S∂Xv. hnhn[ t]m-en-kv kv-t‰-j-\pI-fn-se D-tZym-K-ÿ-∑m-sc hn hn-[ kw-L-ß-fm-bn-´m-Wv sd-bvUv \-S-Øn-bXv. kw-L-Ø-eh≥ ss{Iw Un-‰m-®v-sa‚ v A kn. I-Ωn-j-W¿ F hn {]-Zo]mWv. \m-sfbpw sd-bv-Uv Xp-Scp-sa-∂p Akn. I-Ωn-j-W¿ ]-

d™p. h-S-I-c: tª-Uv am-^n-b-s°-Xncm-b \-S-]-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn tIm-gn-t°m-Sv- dq-d-en¬ B-dv- tIkp-Iƒ c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-X-Xm-bn t]m-enkv- A-dn-bn-®p. tNm-ºm-e-bn¬ H-cm-sf A-dÃv- sN-bv-Xp. ]-W-hpw H-t´-sd tc-J-I-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. tªm°v- Hm-^nkn-\p k-ao-]w sXt° X-øn¬ tKm-]m-e-s\-bm-Wv(62) tNm-ºm-e t]m-enkv- A-dkv-‰v- sN-bv-X-Xv-. sIm-≈-∏-en-i Cu-Sm-°p-∂ C-bmƒ-s°-Xn-tc hym-]-I ]-cmXn D-b¿-∂n-cp-∂p. 43,650 cq-]bpw ªm-¶v- sN-°p-I-fpw F-{Knsa‚ v- tc-J-I-fpw t]m-enkv- ]n-Sns®-Sp-Øp.h-S-I-c, ]-tøm-fn, A-tØmfn, Iq-cm-®p-≠v-, Xn-cp-h-ºm-Sn F∂n-hn-S-ß-fn¬ Hm-tcm tI-kv- cPn-kv-‰¿ sN-bv-X-Xm-bpw t]m-enkv- A-dn-bn-®p. C-Ø-cw \-S-]-SnIƒ Xp-S-cp-sa-∂v- _-‘-s∏-´-h¿ hy-‡-am-°n.

K-Xm-K-X \n-tcm-[-\w tIm-gn-t°m-Sv: B-cm-{ºw Im™n-c-ap-°v tdm-Un¬ s{U-bnt\-Pv, I-ep-¶v F-∂n-h-bp-sS \n¿-am-Ww, tdm-Un-s‚ D-]-cn-Xew ]p-Xp-°¬ F-∂o {]-hrØn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ 16 ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂-Xp hsc K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-°pw.-

kp-Ip-am¿ A-go-t°mSv ^u-t≠j≥ kwL-Sn-∏n-® A-Jn-e tI-c-f {]kw-K a¬k-c-Øn¬ 10,000 cq-]-bp-sS Im-jv Ahm¿-Upw {]-i-kv-Xn]-{X-hpw t\-Sn-b tIm-gn-t°m-Sv kztZin tUm. {]-Zo-]v Ip-am¿ I-t‰m-Sv A-Jn-te¥ym X-eØn¬ BIm-i-hmWn kwL-Sn-∏n-® e-fn-X-Km\ a¬-k-cØn¬ c≠mw ÿm-\w I-c-ÿ-am-°n-b kq-cym iymwtKm-]m¬, (kn¬-h¿ ln¬-kv ssl-kv-Iqƒ, tIm-gn-t°m-Sv )

a-cp-¶p am-dn Ip-¯n-h-¨-p; kzImcym-ip-]-{Xn-bn kw-LÀ-jw Ip-‰ym-Sn: ]-\n _m-[n-®v Nn-In¬kbv-s°-Øn-b Ip-´n-°v a-cp-∂p am-d-n Ip-Øn-h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v kz-Im-cym-i-p-]-{Xn-bn¬ kw-L ¿-jw. Im-b-s°m-Sn I-´m-s‚ ]-dº-Øv ssj-Pp-hn-s‚ a-I≥ jmlpen(10)s\-bm-Wv a-cp-∂p-amdn Ip-Øn-h-®-Xn-s\- Xp-S¿-∂v tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fPn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. C-∂-se

ssh-Io-´v ]-\n-_m-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Ip-´n-sb B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. Ip-´n-sb ]-cn-tim-[n-® tUmŒ¿ c-‡-]-cn-tim-[-\bv-°v \n¿tZin-®p. F-∂m¬, c-‡-]-cntim-[-\m ^-ew e-`n-®-t∏mƒ ]Øp-h-b- p-≈ Ip-´n-bp-sS dnk¬-´n-\v ]-I-cw 40h-b- p-≈ tcm-Kn-bp-sS dn-k¬-´m-Wv \¬-

In-b-Xv. C-Xp-{]-Im-cw \-gv-kp-am ¿ Ip-´n-°v tUm-kv Iq-Sn-b a-cp∂p Ip-Øn-h-bv-°p-I-bpw -sN-bvXp. A-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv Ip-´n A-t_m-[m-h-ÿ-bn-em-b-Xv. CXn-\p ap-ºv C-tX B-ip-]-{Xn-bn ¬ \o-´q-cn-se sh-bv-∏m-t©-cn ssj-Pp-hn-s‚ aq-∂-c-h-b- pIm-cn Ip-Øn-h-bv-∏v am-dn-h-®-Xns\ Xp-S¿-∂v a-cn-®n-cp-∂p.

Bfp-amdn aq-¡neqsS Ip-g-en-«p; tIm-gn-t¡mSv saUn-¡Â tImf-Pn _-l-fw tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tI mf-Pv B-ip-]{- Xn-bn-se 39mw hm¿Un¬ tcm-Kn-sb am-dn aq-°n¬ Ip-ge - n-d° - n-bX - v _-lf - Ø - n-\n-Sbm-°n. Im≥-k¿ hm¿-Un¬ c-≠mw \-º¿ s_-Un¬ Nn-In¬-k-bnep-≈ Ip-‰n-∏p-dw \-Sp-h-´w ]pØq-c-Øv Ip-™n Æn (80) °v lr-Zb - Ø - n-\m-Wv X-Ic - m-dv. ]-Xns\-´mw \-º¿ s_-Un¬ In-gnt»-cn Ip-gn-aÆ - ]p-Øe - Ø - v ]pdm-bn¬ I-Ωp-Æn (79) °v sXm≠-bn-em-Wv Im≥-k¿. I-Ωp-

Æn-°v `-£W - w I-gn-°m≥ I-gnbm-Ø-Xn-\m¬ aq-°n¬ Ip-g¬ C-d-°m≥ C.-F≥.-Sn. hn-`m-Kw \n¿-tZ-in-®p. aq-°n¬ Iq-Sn Ipg¬ C-Sm-\p-≈ Np-a-X-e C. F≥.-Sn. hn-`m-K-Øn-s‚-Xm-Wv. F-∂m¬ C.-F≥.-Sn. hn-`m-KØ - nse Pq-\n-b¿ tUm-Œ¿ `-£W - w I-gn-°p-hm≥ _p-≤n-ap-´n-√m-Ø Ip-™n-Æn-°m-Wv aq-°n¬ Ip-gen-d° - n-bX - v. tUm-Œ-tdm-Sv `-£-Ww I-gn°m≥ H-cp _p-≤n-ap-´pw C-s√-∂v ]-d-™n-´pw aq-°n¬ Ip-g-en-d-

°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-kz-ÿ\ - mb tcm-Kn C-Xp-aq-ew G-sd k-abw _p-≤n-ap-´\ - p-`h - n-®p. aq-°neq-sS Ip-ge - n-d° - m≥ aq-∂p X-hW {i-aw \-SØ - n-bX - n-\m¬ Ip™n-Æn-°v C-t∏mƒ `-£-Ww t]m-epw I-gn-°m≥ ]-‰m-Ø Ah-ÿ-bm-Wv. aq-°n¬ Ip-g-en-dt°-≠ tcm-Kn-bp-sS t]-tcm, s_-Uv \-ºt- dm t\m-°m-sX-bmWv Nn-In¬-k \-S-Øn-b-Xv. Gsd k-ab - w I-gn-™m-Wv tcm-Knsb am-dn-bm-Wv ss]-∏n-´s - X-∂v tUm-Œ¿-°v a-\ - n-em-bX - v.

Ip-ä-hm-fn-I-sf am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n-¡-Ww: sI.-F³.-Fw. tIm-gn-t°m-S:v km-[m-cW - ° - m-sc Nq-jW - w sN-øp-Ib - pw I-Ss - °Wn-bn¬ A-Is - ∏-Sp-Øp-Ib - pw sN-øp-∂ km-ºØ - n-I Ip-‰h - m-fnI-sf am-Xr-Im-]c - a - m-bn i-£n-°W-sa-∂v sI.F≥.-Fw. kw-ÿm- \ Iu¨-kn¬ tI-{μ-˛k - w-ÿm\ k¿-°m-cp-It- fm-S` - y¿-Yn-®p.tª-Uv am-^n-bs - °-Xn-tc i-‡am-b \n-e] - m-Sp-Is - f-Sp-°p-∂ B`y-¥c - h-Ip-∏n-s‚ \-S] - S- n-Iƒ kzm-KX - m¿-la - m-Wv. kw-ÿm-\ P-\d- ¬ sk-{I-´d- n-bm-bn ]n ]n DÆo≥-Ip-´n au-eh - n-sb kw-ÿm\ Iu¨-kn¬ Xn-cs - ™-Sp-Øp. sI.F≥.Fw. kw-ÿm-\ {]-knU-‚ Sv n ]n A-_Z-v p-√t- °m-b a-Z\ - n A-[y-£\ - m-bn-cp-∂p. F-®-v ]n ap-lΩ - Z- v _m-_p tk Tv, ]n s - I A-la -v Z- ,v ]n s - I Ip-™_vZ- p-√ lm-Pn, Fw ap-lΩ - Z- v a-Z\ - n, A-_Z-v p-dl - a -v m≥ k-e^ - n, \q¿ apl-ΩZ- v \q-cn-jm, ]m-eØ - v A-_Z-v pd-lva - m≥ a-Z\ - n, tUm. kp¬-^o°¿ A-en, Fw Sn A-_vZ- p- a - Z- v kp-√a - n, sI ]n A-_Zv- p-√Ø - o-^v au-eh - n, sI kn \n-Aa -v Ø - p-√ ^mdp-Jn, A-la -v Z- v Ip-´n F-∂ \m-Wn lm-Pn, C sI C-{_m-low Ip-´nau-eh - n kw-km-cn-®p.-

A-]m-I-X-IÄ ]-cn-l-cn-¡m-sX sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. sSÀ-an-\Â ^-n-\n-jn-Mv t]m-bnân-te-¡v 

Sn apw-Xm-kv

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-Øn-s‚ kz-]v-\ ]-≤-Xn-bm-b sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. _-kv-Ãm-≥-Uv Iw tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kv sS¿-an\¬ D-Zv-Lm-S-\-Øn-\v k-÷-am°p-tºm-gpw Po-h-\-°m¿-°pth-≠ A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy߃ H-cp-°n-bn-´n-s√-∂p ]-cmXn. Po-h-\-°m¿ \n-c-h-[n X-hW B-iy-s∏-´n-´pw C-\n-am-‰w-hcp-Øm-\m-hn-s√-∂ \n-e-]m-Snem-Wv A-[n-Ir-X¿. _-kv Po-h-\-°m¿-°p hn-{ian-°m-\p-≈ ap-dn-bn¬ _m-Øvdqw kw-hn-[m-\-ß-fn-√. ]-I-cw H-cp hm-jv -t_-bv-kn-≥ am-{X-amWp-≈-Xv . Sn-°-‰v Iu-≠-dn-\p≈n-em-Wv aq-∂v _m-Øv-dq-Iƒ k-÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv . C-Xv Sn-°-‰v Iu-≠-dn-s‚ kp-c-£n-XXz-Øn-\v `o-j-Wn-bm-hp-sa-

∂pw B-t£-]-ap-≠v. sa-°m-\n°¬ hn-`m-K-Øn-s‚ {U- n-Mv dp-apw h¿-°n-Mv sj-Õpw k÷o-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv A-≠¿ {Ku-≠v ^vtfm-dn-em-Wv. hm-bpk-©m-c-an-√m-sØ `m-K-am-WnXv. I-≠¬ {]-tZ-i-am-b C-hn-sS a-g-°m-e-Øv sh-≈w s]mßm≥ km-[y-X-bp--s≠-∂p Poh-\-°m¿ ]-d-™p.sa-°m-\n-°¬ hn-`m-K-Øn\m-bn \n¿-an-® sI-´n-S-Øn-epw ]-cn-an-X-am-b ku-I-cyw am-{Xta D-≈p. _-kv-Ãm≥Uv Xp-d∂p {]-h¿-Øn-®m-epw ]m-h-ßms´ Un-t∏m-bpw h¿-°v-tjm-∏pw am-‰m≥ I-gn-bn-√. A-Xym-h-iyam-b sN-dn-b A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ \-S-Øm-s\ ]pXnb sS¿an\en¬ ku-I-cy-ap-≈p. sa-°m\n-°¬ hn-`m-K-Øn¬ \n-∂p c≠p Po-h-\-°m-sc- am-{X-am-Wv _-kv-Ãm ≥Uv sI-´n-S-Øn-te-

°p am-‰p-I. {]-[m-\-s∏-´ ]-WnIƒ-s°-√mw ]m-h-ßm-Sv Unt∏m-sb X-s∂ B-{i-bn-t°≠n h-cpw. F-∂m¬, C-hn-sS Poh-\-°m¿-°p th-≠ bm-sXm-cp ku-I-cy-ß-fp-an-√. C-hn-sS ku- I - c y- ß - t f¿- s ∏- S p- Ø m≥ B-h-iy-s∏-Sp-tºmƒ C-Xp _kvv-Ãm≥Uv ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp∂-Xv h-sc-bp-≈ Xm¬-°m-en-Ikw-hn-[m-\-am-sW-∂p ]-d™p H-gn-™p-am-dp-I-bm-bn-cp∂p A-[n-Ir-X¿. C-hn-sS Po-h\-°m¿-°p Ip-Sn-sh-≈w t]mepw e-`n-°p-∂n-√. C-Xn-s\-Xntc {]-t£m-`-Øn-s\m-cp-ßp-Ibm-Wv Po-h-\-°m¿. thmƒ-thm _- p-Iƒ°v sS¿-an-\-en-\-I-tØ-°v kp-K-aam-bn I-b-dm-\p-≈ ku-I-cyw t]m-ep-an-s√-∂v t{S-Uv -bq-\n-b\p-Iƒ ]-d-bp-∂p. B-sI 40 _ p-Iƒ \n¿-Øn-bn-Sm-\p-≈

A-\-[n-Ir-X \n-b-a-\w t\-Sn-b-h-sc I-s−-¯m³ k-a-{Km-t\z-j-Ww th-Ww: Imw-]-kv {^-−v tIm-gn-t°m-Sv: hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ A-\-[n-Ir-Xam-bn \n-b-a-\w t\-Sn-b-h-sc Is≠-Øm≥ D-∂-X X-e-Øn¬ k-a-{Km-t\z-j-Ww th-W-sa-∂v Imw-]-kv {^-≠v kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v hn Fw ^ - l - Z- v, P-\d - ¬ sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv sj-ao¿ F∂n-h¿ kw-bp-‡ {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p. Fw.-Pn. bq-\n-th-gv-kn-‰n hn.kn-sb ]p-d-Øm-°n-b \-S-]-Sn

A-\-[n-Ir-X-am-bn hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn¬ I-S-∂p-Iq-Sn-b-h¿s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-\p≈ {]-tNm-Z\ - a - m-hW - w. hn-Zym-`ym-k Kp-W-\n-e-hm-cØ-I¿-®b - p-sS {]-[m-\s - ∏-´ Imc-Ww A-tbm-Ky-cm-b A-[ym-]I-cm-Wv. D-∂-X hn-Zym-`ym-k taJ-e-bn¬ bp.-Pn.-kn. Aw-Ko-IrX am-\-Z-fi-an-√m-Ø \n-c-h-[n A-[ym-]I - c - p-≠v. C-h¿ ]-Ww apS-°n- t- bm cm-{„o-b kzm-[o-\w D-

]-tbm-Kn-t®m \n-b-a-\w t\-Sn-bh-cm-Wv. C-Ø-c-°m¿ D-∂-X-hnZym-`ym-k-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hmc-Ø-I¿-®-°v Im-c-W-am-hp-∂p≠v. bq-\n-th-gv-kn-‰n Imw-]-kn ¬ t]m-epw A-\-[n-Ir-X \n-b-a\w t\-Sn-b A-[ym-]-I-cp-≠v. Ch-sc I-s≠-Øp-I-bpw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xn-s√¶n¬ hn-Zym-`ym-k ta-J-e-sb c£n-°m-\m-hn-s√-∂v C-cp-h-cpw A-`n-{]m-b-s∏-´p.-

ku-I-cy-ta H-cp-°n-bn-´p-≈p. _m-°n _- p-Iƒ ]m¿-°p-sNøm≥ ]m-h-ßm-Sv Un-t∏m-sb B-{in-bn-t°-≠n-h-cpw.tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-s‚ ap-dn-Iƒ hm-S-I-bv-°p \¬-Im\p-≈ sS≥-U¿ £-Wn-°m≥ C-\n-bpw ssh-Ip-sa-∂m-Wv \n¿- a m- W - { ]- h ¿- Ø - \ - ƒ - ° - p ta¬-t\m-´w -h-ln-°p-∂ tI-cfm tÉv {Sm≥-kv-t]m¿-´v U-he-]v-sa‚ v ^n-\m≥-kv tIm¿-]td-j-≥ \¬-Ip-∂ hn-h-cw. sS ≥-U¿ £-Wn-°p-∂-Xn-\p apt∂m-Sn-bm-bp-≈ t]-∏¿ h¿-°pI-sfm-∂pw C-Xp-h-sc Xp-S-ßnbn-´n-√. Pq¨ A-h-km-\-tam Pqsse-bn-tem am{Xta sS-≥U¿ £-Wn-°m≥ I-gn-bq. A-tX k-a-bw tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-se ap-dn-Iƒ IpØ-I-Iƒ-°v Xo-sd-gp-Xm≥ {iaw \-S-°p-∂-Xm-bn B-tcm-]-W-

ap-≠v v. Hm-tcm ap-dn-Iƒ te-ew sN-øp-∂-Xn-\p ]-I-cw H-tcm \ne-I-fm-bn Ip-Ø-Iƒ-°v hm-S-Ibv-°p sIm-Sp-°m≥ {i-aw \-S°p-∂-Xm-bn sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn. t{SUv bq-\n-b-\p-Iƒ Btcm-]n-°p-∂p. C-ß-s\-bm-hp-tºmƒ sNdp-In-S I-S-®-h-S-°m¿-°v hm-SI-bv-s°-Sp-°m-\m-hn-√. H-cp \ne sam-Ø-am-bn hm-S-I-bv-s°-Sp°p-∂ Ip-Ø-I-Iƒ-°v A-Xv adn-®p hn¬-°m-\p-≈ km-l-Ncy-am-Wv C-Xv kr-„n-°p-I. F-∂m¬ sS¿-an-\-en-s‚ \n¿-am-W {]-hr-Øn 98 i-X-am\-hpw ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn F≥Po-b-dn-Mv hn-`m-Kw A-dn-bn-®p. C-e-{Œn-^n-t°-j-\pw en-^v‰v {]-hr-Øn-bp-am-Wv C-\n _m°n-\n¬-°p-∂-Xv. c-≠p-am-kØn-\-Iw CXpw ]q¿-Øo-I-cn°pw.

sI.-F≥.Fw. kw-ÿ-m-\ Iu¨-knen¬ {]-kn-U-‚ vSn ]n A-_v-Zp-√-t°m-b a-Z-\n kwkm-cn-°p∂p

k-kv-s]³-j-\n-em-bn-cp-¶ k-_v c-Pn-kv{Smdp-sS ho-«n sd-bv-Uv ssI-°q-en hm-ßn-b-Xn-s\ XpS¿-∂v hn-Pn-e≥-kv ]n-Sn-bn-em-hpI-bpw ]n-∂o-Sv k-kv-s]≥-j-\nem-hp-Ib - p-am-bn-cp-∂p. hn-Pn-e≥-kv kv-s]-j¬ sk ¬ F-kv.] - n. F Zn-hm-Ic - s - ‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ A-t\z-jW - k - wL-am-Wv sd-bv-Un-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-bX - v. Un-ssh.-Fk - v.] - n-amcm-b sI sI cm-[m-Ir-jv-W≥ , F≥ kn tZ-h-ky kn.-sF-am-cmb jn-_p, kp-tc-jv, _m-eN - {- μ≥ F-∂n-h-cpw sd-bv-Un¬ ]-s¶-SpØp

tIm-gn-t°m-Sv: A-t\z-j-W hnt[-b-am-bn k-kv-s]≥-j-\n-embn-cp-∂ k-_v c-Pn-kv{Sm-dp-sS ho-´n¬ sd-bv-Uv. tN-hm-bq¿ k∫v c-Pn-kv{Sm¿ ]n -sI -_o-\-bpsS A-tØm-fn-bn-se ho-´n-epw tN-hm-bq-cn-se \n¿-am-W-Ønen-cn-°p-∂ ho-´n-ep-am-Wv sd-bvUv \-S-∂-Xv. h-cp-am-\Ø - n¬ I-hn-™ kzØv k-ºm-Zn-®p-sh-∂m-Wv tI-kv. C-∂s - e cm-hn-se G-gn-\v Xp-Sß - nb ]-cn-tim-[\ - ssh-Io-´v 3.-15 hsc Xp-S¿-∂p. 46 {Kmw kz¿-Ww I-

s≠-Sp-Øt- i-jw tc-Js - ∏-Sp-Øn A-Xv k-_v c-Pn-kv{Sm¿-°v X-s∂ Xn-cn-®p-\¬-In-bX - m-bn hn-Pn-e≥kv A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. a-s‰m∂pw I-s≠-Sp-Øn-´n-s√-∂pw _‘-s∏-´h - ¿ A-dn-bn-®p. I-gn-™ ]-Øv h¿-js - Ø hcp-am-\-hpw Cu D--tZym-K-ÿ-bpsS sN-eh - pw I-W° - m-°n Xp-S¿ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. c-≠v ho-Sp-Iƒ-°pw hn-e I-W° - m-°nbm-bn-cn-°pw \-S] - S- n-{I-aß - ƒ D≠m-hp-I. C-h¿ t\-cs - Ø B-[mcw F-gp-Øp-Im-c-\n¬ \n-∂v

tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\w: kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sv P-\-]-£-]-cw

Sn ]n h-[w: Kq-Vm-tem-N-\-t¡-kv {]-tXy-I A-t\z-j-WkwL¯n\v hnSm³ km-[y-X

h-SI - c - : hn-Ik - \ - Im-cy-ßf - n¬ C\n P-\ß - f - p-am-bn A-Sn-]n-Sn Iq-Sm≥ X-øm-ds - √-∂ ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS \ne-]m-Sv kzm-KX - m¿-la- m-sW-∂v tZiob-]m-Xm I¿-ak - a- n-Xn. k¿-°m ¿ \n-b{- ¥-WØ - n¬ tZ-io-b] - m-X hn-Ik - n-∏n-°m-\p-≈ \-S] - S- n Xn-I®pw {]m-tbm-Kn-Ia - m-sW-∂v I¿-a k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n tbm-Kw A-`n{]m-bs - ∏-´p. sN-b¿-am≥ kn hn _m-et- Km-]m¬ A-[y-£X - h-ln®p. F Sn a-tl-j,v {]-Zo-]v tNm-ºme, ]n s - I Ip-™n-cm-a≥, cm-aN - {μ≥ ]q-°m-S,v sI ]n F h-lm-_,v k-emw ^¿-lØ - v kw-km-cn-®p.-

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n N-{μ-ti-Jc - ≥ h-[Ø - n-s‚ KqVm-tem-N\ - tI-kv kn.-_n.-sF. A-t\z-jn-°n-s√-∂p D-d∏ - m-bt- Xm-sS, {]-tXy-I A-t\zj-W kw-LØn\p hnSm≥km-[y-X-tb-dn. kn.-_n.-sF. A-t\z-jWw C-\n km-[y-am-hW - s - a-¶n¬ tIm-SX - n-bp-sS D-Øc - h - v In-´n-tb Xocp. C-Xn-\v h-fs - c-b[ - n-Iw Im-eX - m-ak - w F-Sp-tØ-°pw. {]-tXy-I At\z-jW - kw-Lw Sn ]n h-[t- °-kv A-t\z-jn-°p-tºmƒ h-[Ø - n-\v KqVm-tem-N\ - \-S∂ - n-´p-s≠-∂v hy-‡a - m-°n-bn-cp-∂p. Kq-Vm-tem-N\ \-S∂ - n-´p-s≠-∂v Im-Wn-®v Sn ]n bp-sS `m-cy sI sI c-a F-St- ®-cn t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - n-em-Wv ]-cm-Xn k-a¿-∏n-®X - v. D-Ø-c-ta-J-em F.-Un.-Pn.-]n. F≥ i-¶¿ sd-Õn-bm-bn-cp-∂p {]tXy-I A-t\z-jW - k - w-LØ - n-s‚ X-eh - ≥. C-t∏mƒ D-≈ {]-tXy-I A-t\z-jW - kw-LØ - n-se Nn-es - c am-‰n ]p-Xn-bh - s - c Iq-Sn Dƒ-s∏-SpØn-s°m-≠m-Wv {]-tXy-I A-t\z-jW - kw-Lw k-÷a - m-°p-∂X - v.


{]mtZ-inIw

14 sa-bv 2014 _p-[-≥

¹-kvSp hn-P-bn-I-sf A-\p-tam-Zn-¡p-¶p

C¶v

ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv-apX¬ aq-∂p-h-sc \-ºy-Ømw-Ip≠v, ap-≈-º-Øv, sI.Sn.Un.kn., tam-´-Ω¬, hm-g∏-‰, Np-¶w t]-´, ]-b-{º, ]p-‰pa-Æn¬-Øm-gw, In-g-°m¬-I-Shv, In-g-°-≠n-Øm-gw, s]mbn¬-Øm-gw, ap-°-S-ßm-Sv, sNtßm-´p-Im-hv, s]m-bn¬-°m-hv, _o-®v, H-tdm-´p-]m-d, tIm-a-Øv I-c, ta-eq-cv, \-√q¿-Ip-∂v F-∂nhn-S-ß-fn-epw F-´p-ap-X¬ A©p-h-sc Xr-°p-‰n-t»-cn, ]m-hp°-≠n, Ip-∂p-Ω¬ s]m-bn¬, hm-I-bm-Sv e-£w-ho-Sv, sIm-´m-cap-°v, ]p-∂-t»-cn, \m-j-W¬ F¬.]n. kv-Iqƒ, Im-c-°p-∂v, I-≠n-bn¬-Xm-sg, Io-gv-Øm-Sn, Ip-dp-º-bn¬, I-√n-h-b¬, Imhn¬, ta-ap-≠, ]-√-hn, ao-¶≠n, sN-Ω-c-Øq¿, B-cy-∂q-cv, sh-ß-a-e, k-t¥m-jv-ap-°v, tat°m-Øv, tIm-t´m-s°m-Sp-ap≈n, Xn-cp-h-≈q-cv C-e-{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ `m-Kn-Iam-bpw 8.30ap-X¬ 5.30 h-sc Cu-ßm-∏p-g, ssI-X-s∏m-bn¬, A-Sn-hm-cw, Nn-∏n-en-tØm-Sv, a-cpXn-em-hv, ]-c-∏-≥-]m-d, ]-tbmW, I-°m-Sv, Im-°-h-b¬, ]-\®n-∏-d-ºv, ]q-tem-Sv, s]-cp-º≈n, B-dmw-ap-°v, N-a¬, I-´n∏m-d, I-√p-≈-tXm-Sv, sIm-´m-ct°m-Øv, In-f-bn¬, \m-∏v, ]p√p-a-e, A-t≠m-W, hm-Sn-°¬, I-Ø-d-Ω¬, X-®w-s]m-bn¬, A-th-ew, tIm-c-ßm-Sv, tIm-gn°¬, No-\n-ap-°v, A-º-m-btØm-Sv, ]p-√m-™n-ta-Sv, sN-°vt]m-kv-‰v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c≠p-a-p-X¬ A-©p-h-sc H-en-∏ne-∏m-d, s]-cp-ap-Jw F-∂n-hn-Sß-fn-epw ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw.

]cn-]mSn ao-Un-b Ã-Un sk‚¿ (\-f-

μ-°v k-ao-]w) : N-e-®n-{X {]Z¿-i-\w ˛ s_¬-kv-{^w Zn Uo∏ ˛ 6.00 H-f-h-Æ k-e-^n sk‚¿: sI.F≥.Fw hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv s]m-Xp ]-co-£m tI-{ μo-Ir-X aq-ey \n¿-W-b Iymw-]v C-Sn-b-ß-c ssi-Jv ]-≈n: A-∏-hm-Wn-` t\¿-® kn-bm-dØp Iq-´ {]m¿-Y-\-bpw I-√m-bv tdm-Uv kvv-t\-lm⁄-en: _n.F-kv.F≥.F¬ s^-Ãv ˛ ¢-∫p-I-fp-sS kw-b‡ hm¿-jn-Iw ˛ 4.00 {^m≥-kn-kv tdm-Uv {Km≥-Uv Hm-Un-t‰m-dn-bw: sX-s°-]p-dw d-kn-U≥-kv tIm-˛-Hm¿-Un-t\j≥ I-Ω-‰n t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv ˛ 4.00 kn-hn¬ kv-t‰-j≥: F-Ivssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-knte-°v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Pn√m I-Ωn-‰n h-\n-Xm am¿-®v {^m≥-kn-kv tdm-Uv: Fkv.F¬.B¿.kn Hm-Un-t‰m-dnbw kn¬-h¿ Pq-_n-en kzm-K-Xkw-Lw ˛ 7.00 Kp-P-dm-Øn sX-cp-hv: Ip-Spw_-{io ˛ F-Iv km-Xv F®v.B¿.Un s{S-bn-\n-Mv B‚ v dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v ˛ h-\n-X ]-cn-io-e-\-tI-{μw, h-\n-Xm tlm-kv-‰¬ D-Zv-Lm-S-\w ˛ 10.00 Su¨-lmƒ: kv-{Xo-[-\-Øn\pw hn-hm-l-[q¿-Øn-\p-sa-Xnsc Fw.F-kv.F-kn-s‚ {]-Xntj-[ -s]¨-h-c- ˛ 10.00

F-kv.Un.Sn.bp. {]-h¿-Ø-I-sc a¿-±n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-S-I-c \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

BÀ-.Sn.-H. Hm-^nkv D-]-tcm-[-¯n ]-s¦-Sp-¡m-¯-Xn\v aÀ-±-\w h-S-I-c: I-gn-™ Zn-h-kw ]m¿°n-Mv s]¿-an-‰v A-\n-b-{¥n-X-ambn \¬-Ip-∂ B¿.Sn.H-.bp-sS \S-]-Sn- A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Hm-t´m sXm-gn-emfn kw-bp-‡ k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ \-S-Øn-b D-]-tcm[-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-Xn-\v F-kv.Un.Sn.bp {]-h¿-Ø-I¿-°v a¿-±-\w. bq-\n-‰v sk-{I-´-dn A≥h¿ _m-e-Øn¬, ju-°-Øv am-

°q¬, C-kv-a-bn¬ F-∂n-h¿°m-Wv a¿-Z-\-ta-‰-Xv. kw-bp-‡ k-an-Xn-bn-te-°v F-Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v CXn-\v ap-ºv F-kv.Un.Sn.bp I-Øv \¬-In-bn-´pw kzo-I-cn-®n-cp-∂n√. am-{X-a-√ C-ß-s\-sbm-cp ka-cw \-S-Øp-∂ hn-h-cw F-√m bq\n-b-\p-I-sf-bpw A-dn-bn-®n-´pw F-kv.Un.Sn-bp. {]-h¿-Ø-I-sc A-dn-bn-®n-´n-s√-∂pw A-h¿ ]-d-

bp-∂p. A-{]-Xo-£n-X-am-bn D≠m-b k-a-cw P-\-ß-sf B-sI h-e-®n-cp-∂p. Cu A-h-k-c-Øn¬ bm-{X°m-sc-bpw I-b-‰n t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ Hm-t´m-sb X-S-™p sh®m-Wv a¿-Zn-®-Xv. Hm-t´m-bv-°pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`-hn-®n-´p-≠v. C-tX Xp-S¿-∂v 20 Hm-fw t]¿s°-Xn-sc t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

h-S-I-c: tem-I-k-`m Xn-c-s™Sp-∏v- ^-e{]-Jym-]-\-Øn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ A-gn-bq¿, H©n-bw ta-J-e-bn¬ t]m-en-kvhym-]-I sd-bv-Uv- \-S-Øn. t_mw_v- Dƒ-s]-sS-bp-≈-h I-s≠Øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wv- ]-cntim-[-\. tIm-´m-a-e-°p-∂v-, C‚-kv-{Snb¬ G-cn-b, tNm-ºm-e, H-©nbw s\-√m-t®-cn h-b¬, _m-¶v ]-cn-k-cw Xp-S-ßn-b ÿ-e-ßfn-em-Wv- t_mw-_v- kv-Izm-Upw kw-L-hpw C-∂-se cm-hn-se ]-

cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv-. tem-Ik-`m Xn-c-s™-Sp-∏v ^-e-{]-Jym]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v kw-L¿j-Øn-\v km-[y-X-bp-s≠-∂v kvs]-jy¬ {_m-©v dn-t∏m¿-´n-s\ Xp-S¿-∂m-Wv sd-bv-Uv. \m-ep a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw \o-≠p \n-∂ ]-cn-tim-[-\-bn¬ H-∂pw X-s∂ I-≠-Øm-\m-bn-√. dq-d¬ Pn-√-bn-se c-≠v t_mw-_v kzm-Upw, tUm-Kv kv-Izm-Upw H∏-ap-≠m-bn-cp-∂p. F.F-kv.]n b-Xo-jv N-{μ-bp-sS \n¿-tZ-i {]Im-cw h-S-I-c kn.sF k-Pp sI

F-{_-lmw, tNm-ºm-e Fkv.sF kp-\n¬ Ip-am¿ F-∂nh¿ sd-bv-Un-\p t\-Xr-Xzw \¬In. D-Ø-c ta-J-e F.Un.Pn.]n F≥. i-¶¿ sd-Õn, dq-d¬ Fkv.]n ]n.F-®v A-jv-d-^n-s‚ tN-º-dn¬ C-∂v D-∂-X-X-e tbmKw hn-fn-®p tN¿-Øn-´p-≠v. h-S-I-c, \m-Zm-]p-cw k-_v-Unhn-j≥ Un.ssh.F-kv.]n-am¿ Dƒ-s∏-Sp-∂ tbm-K-Øn¬ ^-e{]-Jym-]-\ Zn-h-k-am-b 16mw Xnø-Xn ta-J-e-bn¬ \n-tcm-[-\m-

{]-Xn-bm-Wv Ip-‰ym-Sn: tam-j-W-t°-kn¬ A-ko-kv. Pm-ay-Øn-en-d-ßn H-fn-hn¬-t]mC-bmƒ Xb {]-Xn ]n-Sn-bn¬. a-Wn F-∂ an- g v - \ m- ´ n¬ A-–p¬-A-ko-kv(45)s\-bm-Wv a- Wn F-∂Ip-‰ym-Sn kn.sF. Fw Fw At ]-cn-epw –p¬-I-co-an-s‚ t\-Xr-Xz-ØntI-c-f-Ø ep-≈ t]m-en-kv A-d-kv-‰p sN-bvn¬ AX-Xv. 2005 ¬ Ip-‰ym-Sn h-S-I-c tdm-Un-se kn-‰n-an-Iv-kv F-∂ A-–p¬- A-ko-kv –p¬ Ako-kv F-∂ Xp-Wn-°-S ]q-´p-s]m-fn-®p tamj-Ww \-S-Øn-b kw-`-h-Øn-se t]-cn-ep-a m-Wv A-dn-b-s∏-Sp-∂-

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv, I-Æq¿, am-ln F-∂n-hn-S-ß-fnse \-thm-Z-b-hn-Zym-e-b-ßfn¬ 2014˛15 A-[y-b-\ h¿-jØn¬ {]-Xo-£n-°-s∏-Sp-∂ Hgn-hp-I-fn-te-°v I-cm¿ \n-b-a\w \-S-Øp-∂p. 19, 20,21 Xo-bXn-I-fn¬ s]-cn-b P-h-l¿ hnZym-e-b-Øn¬ cm-hn-se 9\vv IqSn-°m-gv-N \-S-°pw. 19\v ]n.-Pn.Sn am-Xv-kv, Cw-•o-jv, C≥-^¿ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn Sn.-Pn.-Sn am-Xv-kv, Cw-•o-jv, F-^v.-kn.-Fkv.-F. F-∂o hn-j-b-ß-fn-ep≈-h¿-°v A-`n-ap-Jw \-S-Øpw. 20\v ]n.-Pn.-Sn ln-μn, ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-f-Pn Sn.Pn.-Sn ln-μn, k-b≥-kv. 21\v ]n.Pn.-Sn sIm-ta-gv-kv, C-°-tWm-anIv-kv Sn.-Pn.-Sn tkm-jy¬ kb≥-kv F-∂o hn-j-b-Øn¬ A-`n-ap-Jw \-S-Øpw.- navodayahyd.gov.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ e-`y-am-b \n-b-a-\ \nb-a-{]-Im-cw \n¿-±n-jv-S tbm-KyX-bp-f-f D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ am{Xw Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v lm-P-cmI-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃ navodayahyd.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw. tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ H-dnPn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, ap-gph≥ tc-J-I-fp-sS-bpw km-£ys∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, ]mkv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m, ]q-cn-∏n-® A-t]-£ F-∂n-h lm-P-cm-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v t^m¨ 04672234057.-

h-S-I-c: a-S-∏-≈n-bn¬ sS-tºm {Sm-h-e-dpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v A-©v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂se ssh-Ip-t∂-cw 3.30 \m-Wv A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. ]-cn-t°-‰-hsc h-S-I-c kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

RvP {]-Jym-]n-°p-∂-X-S-°-ap≈ Im-cy-߃ N¿-® sN-øpw. k¿-°n-fn¬-s]-´ a-‰n-S-ß-fn-epw sd-bv-Uv- Xp-S-cp-sa-∂v- t]m-en-kvA-dn-bn-®p. -

]u-c-kzo-I-c-Ww \Â-In sIm-bn-em-≠n: ao-Un-b h¨ {]-hm-kn A-hm¿-Uv tP-Xm-hv sI Sn k-eo-an-\v sIm-bn-em-≠n°q-´w kw-kv-Im-c \-{º-Øv-I-c, s]-bv-kv sse-{_-dn F-∂n-h-bp-

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v 22\v; a-jn ]p-c-«Â \-Sp-hn-c-en tIm-gn-t°m-Sv: N-ß-tcm-Øv {Km-a∏-©m-b-Øn-se 11˛mw hm¿-Um-b Ip-f-°-≠w, Nm-Øaw-K-ew {Km-a ]-©m-b-Øn-se 23˛mw hm¿-Um-b ]p-≈m-hq¿, X-e-°p-f-Øq¿ {Km-a ]-©m-bØn-se 11˛mw hm¿-Um-b ]-dº-Øv F-∂o hm¿-Up-I-fn¬ sa-bv 22\v D-]-Xn-c-s™-Sp-∏v \S-°pw. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n-\v Nq-≠p hn-c-en¬ am-bmØ a-jn A-S-bm-f-s∏-Sp-Øn-b

km-l-N-cy-Øn¬ ]-©m-b-Øv D-]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ thm-´¿am-cp-sS C-S-Xp-I-øn-se \-Sp-hnc-en-em-Ipw am-bm-Ø a-jn ]pc-´p-I. Cu hm¿-Up-I-fn-se ap-gph≥ k¿-°m¿-˛-hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°pw sa-bv 22\pw thm-s´-Ƭ tI-{μ-ßfm-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ kv-Iqfp-Iƒ-°v sa-bv 23\pw Pn-√m Ce-£≥ Hm-^o-k¿ Iq-Sn-bm-b

a-e-bm-fn Ip-Spw-_w A-\m-Ym-h-Ø-bn tIm-gn-t°m-Sv: Kƒ-^v F-b¿t]m¿-´p-I-fn¬ a-b-°v a-cp-∂pI-fp-am-bn ]n-Sn-°-s∏-´v h-[in-£-°v hn-t[-b-cm-b-h-cpw in-£ Im-Øv I-gn-bp-∂-h-cpam-b \n-c-h-[n a-e-bm-fn Ip-Spw_w A-\m-Ym-h-ÿ-bn-em-s W-∂v _-lv-sd-bv≥ a-e-bm-fn Iƒ-®¿ sk‚¿ tbm-Kw A-`n{]m-b-s∏-´p. k¿-°m-cn-s‚ Ku-c-h-hpw A-Sn-b-¥n-c-hp-amb {i-≤ C°mcy-Øn¬ ]-Xnb-W sa∂pw a-b-°v a-cp-∂v I®-h-S tem-_n-Iƒ-°pw Iq-´p

\n¬-°p-∂ D-tZym-K-ÿ¿-°psa-Xn-sc I¿-i-\ in-£ \-S∏m-°-Wsa∂pw tbmKw Bh-iy-s∏´p. {]-kn-U‚ v ]n C-Iv -_m¬ do-a-kv A-[y-£X h-ln-®p. B-‰-t°m-b ]≈n-°-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Fw hn Ip-™m-ap, Fw I≠≥-Ip-´n, A-_v -Zp-√ ap-°w, hn _m-e-N-{ μ≥, C sk-_mÃy≥, kn s I ap-kv-X-^, ]n sI _-jo¿, Fw A-l-Ω-Zv, apl-Ω-Zv C-Iv-_m¬, sI _m-eN-{μ≥ kw-km-cn-®p.

A-cn-¡p-fw l-bÀ-sk-¡³-U-dn-¡v an-I-¨ hn-P-bw \-Sp-h-Æq¿: l-b¿-sk-°≥-Udn ]-co-£-bn¬ A-cn-°p-fw sI.]n.Fw.F-kv.Fw l-b¿-s k-°-≥-U-dn kv-Iqƒ an-I-® hnP-bw t\-Sn. 167 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]co-£-°n-cp-∂-Xn¬ 154 t]¿ Db¿-∂ t{K-tUm-sS D-]-cn-]T-\Øn-\v tbm-Ky-X t\-Sn. sIm-ta-gv-

kv _m-®n¬ 58 Ip-´n-I-fn¬ 57 t ]-cpw A¿-l-X t\-Sn. 92.2 i-Xam-\-am-Wv hn-P-bw. k-ao-]-Ø a‰p hn-Zym-e-b-ß-sf A-t]-£n-®v D-b¿-∂ hn-P-b-am-Wn-Xv. 2010¬ B-cw-`n-® l-b¿-sk-°≥-U-dnkv-Iq-fn-se aq-∂mw _m-®m-Wv ]co-£-°n-cp-∂-Xv.

Pn-√m I-f-Iv-S¿ {]m-tZ-in-I Ah-[n {]-Jym-]n-®p. ^m-Iv-S-dn-I-fn-epw kz-Im-cyta-J-e-bn-epw tPm-en sN-øp∂ Cu a-Wv-U-e-Øn-se k-ΩXn-Zm-b-I¿-°v thm-´v sN-øm≥ ÿm-]-\ ta-[m-hn-Iƒ ku-Icyw H-cp-°-Ww. Cu hm¿-Up-Ifn¬ sa-bv 20\v ssh-In-´v 5\v ti-j-hpw 21, 22, 23 Xo-b-Xn-Ifn-epw k-ºq¿-Æ a-Zy-\n-tcm-[\-hpw G¿-s∏-Sp-Øn.-

Øp-d-∂v tam-„m-hv A-I-Øv I-Ss∂-¶n-epw ho-´p-Im¿ D-W¿-∂X-n-\m¬ Zu-Xyw D-t]-£n-®v ÿ-ew hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. sambv-Xp-hn-s‚ ho-Sn-s‚ P-\-en-\-SpØv A-]-cn-Nn-X-\m-b B-sf I≠-tXm-sS A-b¬-hm-kn-bm-b \u-jn-Jv _-l-fw sh-°p-I-bpw C-tX-Xp-S¿-∂v tam-„m-hv Hm-Sn-c£-s∏-Sp-I-bp-am-bn-cp-∂p. A-–p-√-bp-sS ho-´n-\v ]n≥-

`m-K-Øv \n-∂v Bƒ-s]-cp-am-‰w tI-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ho-´p-Im¿ hm-Xn¬ Xp-d-∂v t\m-°n-bt∏mƒ C-cp-fn¬ H-cm-ƒ Hm-Sn-a-dbp-∂-Xm-Wv I-≠-Xv. tam-„m-hn-s‚-sX-∂v I-cp-Xp∂ C-cp-ºp ]m-c, kv-{Iq-ss{Uh¿, sN-cn-∏v, j¿-´v, _-\n-b≥ F-∂n-h A-S-ßn-b _m-Kv sam-bvXp-hn-s‚ ho-´n¬ D-t]-£n-®-\ne-bn¬ I-s≠-Øn.

bp.-F.-C. F-Iv-kv-tN-©v sUm-a-Ìn-Iv a-Wn- {Sm³-kv-^À kÀ-ho-kv B-cw-`n-¨-p tIm-gn-t°m-S: _m-¶n¬ t]mhm-sX 24 a-Wn-°q-dpw ]-WwssI-am-dm≥ I-gn-bp-∂ sUm-aÃn-Iv a-Wn-{Sm≥-kv-^¿ k¿-hokv B-cw-`n-®-Xm-bn bp.-F.-C FIv-kv-tN-©v A-[n-Ir-X¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. Cu k¿-ho-kn-eq-sS H-cmƒ°v C-¥y-bp-sS G-Xp-`m-K-Øp≈-bm-fp-sS-bpw A-°u-≠n-te°p A-h-[n Zn-h-k-ß-fn-e-S-°w 24 a-Wn-°q-dpw ]-Ww ssI-amdm≥ I-gn-bpw. bp.-F.-C F-Iv-kv-tN-©n¬ ]W-a-S-®v c-Pn-Ãv¿ sN-bv-Xm¬ AXym-h-iyw h-cp-∂ G-Xp-L-´Øn-epw _m-¶n¬ t]m-Im-sX X-

sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]u-c kzoI-c-Ww \¬-In. t]-cm-{º Fw.F¬.F. sI Ip-™-Ω-Zv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Jm-Z¿-Ip-´n ep-_v-km-Øv A-[y-£-X h-ln®p. Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. sI sI e£v-ao-`m-bv, in-lm-_p-±o≥ F-kv ]n F-®v, ta-eq¿ hm-kp-tZ-h≥, F A-ko-kv, kn-±n-Jv ]-≈n°¬, ]-©m-b-Øv sa-º¿-am-cmb \-b-\, cm-P-{io, F A-ko-kv kw-km-cn-®p.

Xv. C-bmƒ-s°-Xn-sc tI-c-f-Ønepw X-an-gv-\m-´n-ep-am-bn \n-c-h[n tI-kp-Iƒ \n-e-hn-ep-≠v. IÆq¿, sIm-bn-em-≠n, Im-™ßm-Sv, F-e-Øq¿, tIm-gn-t°m-Sv kn-‰n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-c-h[n ho-Sp-I-fn-epw I-S-I-fn-epw Cbmƒ tam-j-Ww \-S-Øn-bn-´p≠v. \m-Zm-]p-cw ^-Ãv-¢m-kv PpUo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn C-∂v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ ]-d-ºn¬ Pp-am a-kv-Pn-Zv {]-Xn-sb dn-am‚ v sN-bv-Xp.

ta-∏-øq¿: Zm-dp¬ A-am≥ A-KXn hn-Zym-e-b-Øn¬ A-©p-apX¬ 10 h-sc-bp-≈ ¢m-kp-Ifn¬ ku-P-\y {]-th-i-\w \¬Ip-∂p. A-d-_n, D¿-Zp, Cw-•o-jv, `m-j-I-fn¬ ¢m-kpw Iw-]yq-´¿ π-kv Sp ]-co-£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-ß-fn-epw F.π-kv t\-Sn-b B¿-.F-.kn. l-b¿- sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Ifmb ]n kn Xkveow , B ¿ l_o_v dlvam≥, ]-cn-io-e-\-hpw \¬-Ipw. Xm-ak-hpw `-£-W-hpw ku-P-\yw. Fw BZn¬, C dwjo-\, sI aplm-kn\ ap-lΩZv,]n ^mØna k\, Fw A≥kn^ t^m¨:9961008333.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

hm-l-\-§Ä Iq-«n-bn-Sn-¨v A-©v t]À-¡v ]-cn-¡v

hm-Wn-ta¬: hn-t√-Pv Hm-^n-kn\p-k-ao-]w aq-∂p-ho-Sp-I-fn¬ tam-j-W-{i-aw. a-c-°n-g-ßn¬ H ]n kq-∏n, sIm-√-\m-¶-≠n sam-bv-Xp, h≈n¬ A-–p-√ F-∂n-h-cp-sS hoSp-I-fn-em-Wv tam-j-W-{i-aw \-S∂-Xv. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw-`-hw.kq-∏n-bp-sS ho-Sn-s‚ ]n≥-`m-K-sØ hm-Xn¬ N-hn-´n-

Pm-ay-¯n-e-n-d-§n ap§nb tam-j-W-t¡-kv {]-Xn ]n-Sn-bnÂ

A-t]-£ £-Wn-¨p

\m-Zm-]p-cw: C-∂p ap-X¬ \m-Zm]p-cw Sn.sF.Fw. tKƒ-kv lb¿-sk-°≥-U-dn-kv-Iq-fn¬ \-SØm-≥-D-t±-in-® A-d-_n-Iv A[ym-]-I-cp-sS A-h-[n-°m-e ]cn-io-e-\w Ip-‰ym-Sn K-h.l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-f-n-te-°v am‰n-bn-cn-°p-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: π-kv Sp ]-co-£bn¬ F-√m hn-j-b-Øn-epw F π-kv t\-Sn-b tIm-gn-t°m-Sv, a-e∏p-dw Pn-√-bn-se hn-Zym¿-Yn-Isf Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n hn-Zym¿-Yn bq-\n-b≥ B-Z-cn-°p∂p. 14, 15 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I-≠wIp-fw Pq-_n-en lm-fn¬ \-S-°p∂ A¬ A-_o¿ F-Uyp-sse-hv ˛ 2014 hn-Zym-`ym-k {]-Z¿-i-\Øn-em-Wv A-\p-tam-Z-\w.F π-kv t\-Sn-b π-kv Sp hnZym¿-Yn-Iƒ am¿-°v en-Ãn-s‚ tIm-∏n-bp-am-bn C-∂v ssh-In-´v B-dn-\v ap-ºm-bn tIm-gn-t°m-Sv I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en lm-fn¬ k-÷o-I-cn-®n-´p-≈ {]-tXy-I Iu-≠-dn¬ F-tØ-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9746211353 F-∂ \-º-dn¬ _‘-s∏-tS-≠-Xm-Wv.

3

hm-Wn-ta-en aq-¶p- ho-Sp-I-fn tam-j-W-{i-aw

thms«®Â: A-gn-bqÀþH-©n-bw ta-J-e-bn hym-]-I sd-bv-Uv

Adnbn-¸pIÄ

]-cn-io-e-\w am-än-

kozhikode/clR

s∂ A-\m-bm-k-am-bn sN-dn-b {I-b-hn-{I-b-߃ F.-Sn.-F-ΩpI-fn-eq-sS \-S-Øm≥ \n-jv-{]-bmkw I-gn-bp-sa-∂m-Wv C-Xn-s‚ {]-tXy-I-X. B≥-t{Um-bv-Uv sam-ss_¬ t^m¨, C‚¿-s\‰v F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®m-Wv Cu kw-hn-[m-\w B-hn-jv-°-cn-®n-cn°p-∂-Xv . ]-Ww A-b-t°-≠-bm-fn-s‚ tam-ss_¬-t^m¨ \-º-dpw _m-¶v A-°u-≠v \-º-dpw c-Pnkv-t{S-j≥ k-a-b-Øp \¬-IWw. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^mWn-eq-sS {_m-©v A-[n-Ir-X-cpam-bn _-‘-s∏-´m¬ \n-an-j߃-°-Iw X-s∂ ]-Ww A-b-

t°-≠m-bm-fn-s‚ A-°u-≠nte-°p ssI-am-dm≥ km-[n-°pw. {Sm≥-km-£≥ \-S-∂p-I-gn™m¬ ]-Ww A-b-®-bm-fn-s‚bpw kzo-I-cn-°p-∂-bm-fn-s‚bpw sam-ss_¬ t^m-Wn-te°p sa-t -Pv h-cpw. H-cp am-kw ]-c-am-h-[n 25000 cq-] am-{X-ta ssI-am-dm≥ km-[n-°p. C-Xn¬ H-cp X-h-W 5000 cq-] h-sc A-b°m-\m-hpw. 5000 cq-]-bv-°v 50 cq] tXm-Xn¬ k¿-ho-kv Nm¿-Ppw Cu-Sm-°p-sa-∂pw _m-¶ A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p. ]-cn-]m-Snbn¬ do-Pn-b-\¬-sl-Uv kp\n¬-_m-_p, cm-tPm-jv tPm¨, kn-\o-jv ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

]m-d-¸p-dw a-½p-lm-Pn sa-t½m-dn-b ^u-t−-j³ cq-]o-I-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: {]-ap-J P-∑n-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-bncp-∂ ]-tc-X-\m-b ]m-d-∏p-dw a-Ωp-lm-Pn-bp-tS-bpw ]-tøm-fn Ccn-ß-Øv \m-cm-W-Øv Xm-ºm-fn I-Æ-Øm-b Ip-™m-an-\ DΩ-bp-tS-bpw kvv-a-c-W-°v ^u-t≠-j≥ cq-]o-I-cn-®p. a-do-\ dkn-U≥-kn-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ F≥ ]n A-_v-Zp¬ lao-Zv (_m-∏p-´n) ^-tdm-°v A-[y-£-X h-ln-®p. ]p-Xn-tbm-´n¬ sam-bv-Xp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \m-cm-W-Øv sam-bv-Xp C-cn-ß-Øv, kn Fw F d-lv-am≥, Sn Fw _m-h-lm-Pn, Sn Fw jm-ln-Zv kw-km-cn-®p. tI-{μ I-b¿ t_m¿-Uv Aw-Kw Sn Fw jm-ln-Zv (sN-b¿-am≥), A-Uz. A-_p ]p-Xn-tbm-´n¬ (P-\.sk-{I-´-dn) Sn Fw j-ao¿ (J-Pm-©n).-

tUm. ]n ap-l-½-Zn-s\ B-Z-cn-¡Â: kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

ta-∏-øq¿: B-Xp-c ip-{iq-j cw-K-Øv 37 h¿-j-am-bn tk-h-\-a\p-jvTn-®p-h-cp-∂ ta-∏-øq-cn-se {]-ap-J tUm-Œ¿ ]n ap-l-Ω-Zns\ {]-hm-kn Iq-´m-bv-a 27\v B-Z-cn-°p-∂p. N-S-ßv B-tcm-Kya-{¥n hn in-h-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kw-Lm-S-I-k-an-Xntbm-K-Øn¬ kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. sI- sI ko-Xn A-[y-£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv sa-w_¿-am-cm-b sI cm-Poh≥, F≥ Fw Zm-tam-Z-c≥, sI ]n cm-a-N-{μ≥, Sn sI N-{μ_m-_p, j¿-an-\ tIm-a-Øv, cm-{„o-b ]m¿-´n {]-Xn-\-n-[n-I-fmb ta-∏-øq¿ Ip-™n-Ir-jv-W≥, hn hn N-{μ≥, _n ]n _m-eIr-jv-W≥, ]n A-–p-√, a-[p ]p-g-b-cn-I-Øv, jw-kp-±o≥ I-Ω\ kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI sI ko-Xn(sN-b¿-am≥), Fw Sn kp-tc-jv, sI Fw _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, lp-ssk≥ I-Ω-\(ssh-kv sN-b¿-am≥-am¿), a-™-°p-fw \m-cm-b-W≥(I¨-ho-\¿), hn kn tKm-]m-e≥, B¿ sI cm-Po-hv, \u-jm-Zv In-g-°bn¬(tPm. I¨-ho-\¿), I-Ω-\ A-–p-d-ln-am≥(J-Pm-©n).

hn-I-emw-K-s\ ]o-Un-¸n-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

t]-cm-{º: ap-Xp-Im-Sv H-∂mw tªm-°n¬ Xm-a-k-°m-c-\m-b hf-b-Øv ]m-∏-®-s\ kz-Im-cy hy-‡n-Iƒ ]o-Un-∏n-°p-∂-Xmbn ]-cm-Xn. tdm-Un-\v ÿ-ew \¬-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-Iemw-K-\m-b X-s∂ kz-Im-cy hy-‡n Im¿-jn-I hn-f-Iƒ \-in∏n-®pw h-gn X-S- -s∏-Sp-Øn-bpw t{Zm-ln-°p-∂-Xm-bn I-e-Œ¿°v \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-™p.

thm-s«-®Â {I-ao-I-c-W-w ]qÀ-¯n-bm-hp-¶p; Po-h-\-¡mÀ-¡v \m-sf-bpw ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ thm-s´-Æ-en-\mbn Pn-√-bn¬ {I-ao-I-c-W-߃ ]q¿-Øn-bm-Ip-∂p. Xn-¶ƒ, sNmΔ Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-∂ thm-s´Æ¬ ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ Po-h-\-°m¿-°m-bn \m-sf cm-hnse 11.-30\v I-f-Iv-S-td-‰n¬ ]-cnio-e-\w \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m Ce-£≥ Hm-^o-k¿ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn®p. Cu ]-cn-io-e-\w Iq-Sn I-gnbp-∂-tXm-sS sh-≈n-bm-gv-NsØ thm-s´-Æ-en-\p-≈ H-cp-°ßƒ Pn-√m-X-e-Øn¬ k-ºq¿Æ-am-Ipw. C-∂v ssh-In-´v tIm-gnt°m-Sv Su¨ lm-fn¬ ÿm\m¿-∞n-I-fp-sS-bpw Iu-≠nw-Kv G-P‚p-am-cp-sS-bpw tbm-Kw

tN¿-∂v thm-s´-Ƭ {I-ao-I-cWw kw-_-‘n-®v N¿-® sN-øpw. ssh-In-´v aq-∂n-\v h-S-I-c a-Wv-Ue-Øn-se-bpw 4.-30\v tIm-gnt°m-Sv a-Wv-U-e-Øn-se-bpw tbm-Kw tN-cm-\m-Wv \n-›-bn-®n´p-≈-Xv. thm-s´-Ƭ Zn-h-kw am-[y-a-߃-°v X-’-a-b dnt∏m¿-´nw-Kn-\v ku-I-cyw, thms´-Ƭ tI-{μ-ß-fn-se {I-ao-Ic-W-߃, kp-c-£m {I-ao-I-cW-߃, thm-s´-Ƭ tPm-en-bnep-≈ Po-h-\-°m¿-°p-≈ kuI-cy-߃ Xp-S-ßn-b-h H-cp-°nbn-´p-≠v. C-e-£≥ I-Ωn-j-s‚ \n-co-£-I-cpw ssa-t{Im H-_vk¿-Δ¿-am-cpw thm-s´-Ƭ {]{In-b \n-co-£n-°pw. _-‘-s∏-´ A-kn-Â v dn-t´-Wnw-Kv Hm-^nk¿-am¿-°v thm-s´-Ƭ Zn-h-

BÀ.-F.kn. t_mÀ-UnMn\v \q-dpta-\n I-S-ta-cn: l-b¿-sk-°-≠-dn s]m-Xp ]-co-£bn¬ \q-dv i-X-am-\w hn-P-bw ssI-h-cn-®v d-lv-am\n-ø t_m¿-UnMv a-Zv-d-k-bn-se π-kv-Sp tIm®nMvsk‚¿ X-ß-fp-sS Im-e-ß-fm-bn-´p-≈ B[n-]-Xyw \n-e-\n¿-Øn. hn-P-bn-I-sf am-t\-Pv-sa‚ v B‚ v Ãm-^v Iu¨-kn¬ A-\p-tam-Zn-®p. k-Z¿ ap-A-√nw sI.

sam-bv-Xp ss^-kn \n-´q¿ A-[y-£-X h-ln-®p. \m-k¿ \-Zv-hn in-h-]p-cw, A-_v-Zp-∂m-k¿ _m-Jhn, kp-ssl¬ d-lv-am-\n, kn-≤o-Jv d-lv-am-\n, _Z-dp-≤o≥ d-lv-am-\n, A-_q-_-°¿ Zm-cn-an, Ip-™Ω-Zv au-e-hn, ip-sF-_v Zm-cn-an, ap-Po-_v, d-Du-^v, I-_o¿, k-eow, ap-Ø-en-_v, ip-sF-_v, \-hm-kv, ap-l-Ω-Z-en, \n-bm-kv kw-km-cn-®p.

kw ]m-en-t°-≠ am¿-§ \n¿-t±iw kw-_-‘n-®v hy-‡-am-b \n¿-t±-iw \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]-d-™p.-

ssh-I-eyw, hn-I-emw-K-Xzw, XpS-ßn-b tcm-Kn-I-fp-sS ]-cn-N-cW-Øn-\pw Xp-S¿-Nn-In¬-k-Iƒ°pw th-≠n hn-`-h-k-am-l-c-WØn-s‚ `m-K-am-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-sX-∂v hn sI C-{_m-lnw, hn sI A-_q-_°¿, kn Fw ss^-k¬ hm-¿Ip-‰ym-Sn: B-Xp-c tk-h-\-{]-h- Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn¿-Ø-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \≥-a ®p. Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãpw tIm-d-kv Iem-kmw-kv-Im-cn-I kw-L-S-\bpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ a-Wn-ta- h-S-I-c: ]p-tcm-K-a-\ I-em kmfw dn-bm-en-‰n tjm 21\v \-S-°pw. ln-Xy kw-Lw h-S-I-c ta-J-e ]-cn-]m-Sn-bp-sS `-m-K-am-bn I-em- I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ G-I`-h≥ a-Wn-bpw kw-L-hpw sa- Zn-\m I-hn-Xm tI-ºv sa-bv 23\v Km-ayq-kn-°¬ ss\-‰-v t{]m-{Kmw- cm-hn-se B-b-t©-cn I-Ωyq-n-‰n \-S-Øpw. Ip-‰ym-Sn-bn-se-bpw k- lm-fn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn¬ \nao-] ]-©m-b-Øn-se-bpw lr- ∂pw 40 Hm-fw I-hn-Iƒ ]-s¶-Spt{Zm-Kw, A-]-kv-am-cw, a-t\m- °pw.

"a-Wn-ta-fw' dn-bm-en-än-tjm 21\v

I-hn-Xm Iymw]v


{]mtZ-inIw

14 sa-bv 2014 _p-[-≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gv-apX¬ aq-∂ph-sc \-ºy-ØmwIp≠v, ap-≈-ºØv, sI.-Sn.-Un.kn., tam-´Ω¬, hm-g∏-‰, Np-¶w t]-´, ]-b-{º, ]p-‰p-a-Æn¬-Ømgw, In-g-°m¬-I-Shv, In-g-°-≠nØm-gw, s]m-bn¬-Ømgw, ap-°S-ßm-Sv, sN-tßm-´p-Imhv, s]mbn¬-°mhv, _o®v, H-tdm-´p-]md, tIma-Øv I-c, ta-eq-cv, \√q¿Ip-∂v F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´pap-X¬ A-©ph-sc Xr-°p-‰nt»cn, ]m-hp-°≠n, Ip-∂p-Ω¬ s]m-bn¬, hm-I-bm-Sv e-£whoSv, sIm-´m-c-ap°v, ]p-∂t»cn, \m-j-W¬ F¬.]n. kv- X\n-a I-em-km-ln-Xyth-Zn Pn√m k-anXn kw-L-Sn-∏n-® I-Ym-in¬-∏-im-e I-Ym-Ir-Øv Iqƒ, Im-c-°p∂v, I-≠n-bn¬bp sI Ip-am-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Xm-sg, Io-gv-ØmSn, Ip-dp-ºbn¬, I√n-h-b¬, Im-hn¬, taap-≠, ]-√hn, ao-¶≠n, sN-Ω-cØq¿, B-cy-∂qcv, sh-ßa-e, k-t¥m-jv-ap°v, ta-t°mØv, tIm-t´m-s°m-Sp-ap≈n, Xn-cp-h≈q-cv C-e-{Œn-°¬ sk-£≥ ]cn-[n-bn¬ `m-Kn-I-am-bpw 8.30apX¬ 5.30 hsc Cu-ßm∏p-g, ssI-X-s∏m-bn¬, A-Sn-hmcw, Nn-∏n-en-tØmSv, a-cp-Xnemhv, ]-c-∏-≥-]m-d, ]-tbm-W, I-°mSv, Im-°-hb¬, ]-\-®n-∏dºv, ]q-temSv, s]-cp-º≈n, Bdmw-ap-°v, Na¬, I-´n-∏m-d, I√p- tIm-gn-t°mSv: H-∂mw- sd-bn¬- A-\p-a-Xn- e-`n-°n-s√-∂v- sd- am-t\-P¿- ap-tJ-\- ho-≠pw- A≈-tXmSv, sIm-´m-c-t°mØv, In- th- ta¬-∏m-e-Øn-eq-sS-bp-≈- K- bn¬-th- kp-c-£m- I-ao-j-W-dp- t]-£n-°m-≥ kp-c-£m- I-ao-jXm-K-Xw- H-cm-gv-N-bv-°-Iw- ]p- sS- Hm-^n-kn¬-\n-∂v- t^m-Wn- W¿- \n¿-tZ-in-®-Xm-bn- D-tZym-Kf-bn¬, \m∏v, ]p√pa-e, A\ÿm-]n-°pw.tIm¿-]-td-j-≥ eq-sS A-dn-bn®p-.- C-Xn-s‚- A-Sn- ÿ¿- ta-b-sd- A-dn-bn-®p.- A-\pt≠m-W, hm-Sn°¬, I-Øta-b-dp-sS- tNw-_-dn¬- \-S-∂- ÿm-\-Øn¬- ]m-ew- D-b¿- a-Xn- e-`n-®- ti-jw- A-Sp-Ø- thdΩ¬, X-®w-s]m-bn¬, Atbm-K-Øn-emWv - Xo-cp-am-\-w.- ج- {]-hrØn \n¿-Øn-h- \-en¬- ]m-ew- D-b¿-Øn-bm¬- athew, tIm-c-ßmSv, tIm]m-ew- D-b¿-ج- 31\-Iw- \-S- bv°pI-bm-sW-∂pw- s]m-Xp-P- Xn-sb-∂v- kp-c-£m- I-ao-j-W¿gn°¬, No-\n-ap°v, A-º-m-btØmSv, ]p√m-™n-taSv, sN°v- Øn- Pq-¨- 15\-Iw- A-\p-_-‘- \-Øn-s‚- {]-Xn-tj-[w- I-W-°n- \n¿-tZ-iw- \¬-In.]m-e-Øn-eq-sS-bp-≈- K-Xm-Kt]m-kv-‰v F-∂n-hn-S-ß-fnepw c- tdm-Un-s‚- \n¿-am-W-hpw- ]q¿- se-Sp-Øv- tdm-Uv- H-cm-gv-N-bv-°Øn-bm-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p- sd- Iw- ]q¿-h-ÿn-Xn-bn-em-°n- K- Xw- \n-tcm-[n-®-Xn-\m¬- sd-bn¬≠p-a-p-X¬ A-©ph-sc H-en-∏nbn¬-th- D-tZym-K-ÿ¿- tbm-K- Xm- K - X - t bm- K y- a m- ° p- s a- ∂ pw- th-bp-sS- ssI-h-i-ap-≈- \m-emwe-∏m-d, s]-cp-ap-Jw F-∂n-hn-Ssd-bn¬-th- D-tZym-K-k-Y¿- ta- πm-‰v-t^m-an-s‚- `m-K-Øp-Iq-SnØn¬- A-dn-bn-®-Xv. ß-fnepw ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw. - Cu- Xo-cp-am-\w- Aw-Ko-I-cn- bsd- A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.- bp-≈- _-Z¬- tdm-Uv- Xp-d-°-W®v- tbm-Kw- A-h-km-\n-®- D-S-≥ a-Xn-bm-b- tc-J-I-tfm-sS- ]m-e- sa-∂v- ta-b¿- B-h-iy-s∏-´p.- F]m-ew- D-b¿-Ø-en-\v- kp-c-£m- °m-Sv- sd-bn¬-th- Un-hn-j-W¬- ∂m¬,- \n-b-a-X-S- -ap-≈-Xn-\m-

X\n-a I-Ym inÂ-¸im-e kw-L-Sn-¸n¨p

bp.-F.-C. F-Iv-kv-tN-©v sUm-a-Ìn-Iv a-Wn-{Sm³-kv-^À kÀ-ho-kv B-cw-`n-¨-p

tIm-gn-t°mSv: X\n-a I-em-kmln-Xy th-Zn Pn√m k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ bp-h-I-Ym-IrØp-°ƒ-°m-bn I-Ym-in¬-∏im-e kw-L-Sn-∏n®p. I-Ym-IrØv Ip-am-c≥ D-Zv-LmS-\w sNbv-Xp. Pn√m {]-knU‚ v Fw ]n ap-lΩ-Zv A-jvd-^v A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. jm-P-lm≥, IYm-Ir-Øp-°fm-b ]n hn G-enbmkv, c-Lp-\mYv, in-lm-_p±o≥ B-cm-{ºw, kenw Ip-cn-°f-IØv, kn-±n-Jv Ip-‰n-°m-´q¿, _-°¿ sh-≈n-]-dºv, _m-∏p hm-hmSv, ap-kv-X-^ Ip-‰n-°m-´q¿, _m-_p k¬-am≥ kw-km-cn®p.

tIm-gn-t°m-S: _m-¶n¬ t]mhm-sX 24 a-Wn-°q-dpw ]-WwssI-am-dm≥ I-gn-bp-∂ sUm-aÃn-Iv a-Wn-{Sm≥-kv-^¿ k¿-hokv B-cw-`n-®-Xm-bn bp.-F.-C FIv-kv-tN-©v A-[n-Ir-X¿A-dn-bn®p. Cu k¿-ho-kn-eq-sS H-cmƒ°v C-¥y-bp-sS G-Xp-`m-K-Øp≈-bm-fp-sS-bpw A-°u-≠n-te°p A-h-[n Zn-h-k-ß-fn-e-S-°w 24 a-Wn-°q-dpw ]-Ww ssI-amdm≥ I-gn-bpw. bp.-F.-C F-Iv-kvtN-©n¬ ]-W-a-S-®v c-Pn-Ãv¿ sN-bv-Xm¬ A-Xym-h-iyw h-cp∂ G-Xp-L-´-Øn-epw _m-¶n¬

H-¶mw- sd-bnÂ-th- taÂ-¸m-e-wH-cm-gv-N-bv-¡-Iw- Xp-d¡pw

]cn-]mSn

kozhikode/clc

¬- tdm-Uv- s]m-Xp-P-\-Øn-\v- Xpd-∂p-sIm-Sp-°m-\-hm-hn-s√-∂vD-tZym-K-ÿ¿- A-dn-bn-®p.U-]yq-´n- ta-b¿- A-–p¬-eØo-^v,- kv-‰m-≥Un-Mv- I-Ωn-‰n- A[y-£-cm-b- Fw- cm-[m-Ir-jv-W≥,- c-P-\n,- sd-bn¬-th- ko-\n-b¿Un-hn-j-\¬- F-≥-Pn-\ob¿- hncm-P-tKm-]m¬,- U-]yq-´n- No-^vF-≥Pn-\n-b¿-am-cm-b (ssh-ZypXo-I-c-Ww-)- hn- sI- a-t\m-l-c-≥,]n- afi¬,- A-kn-kv-‰-‚ v- Un-hnj-W¬- F-≥Pn-\n-b¿- tPm-kvA-K-kv-‰n-≥ F-∂n-h¿- tbm-KØn¬- ]-s¶-Sp-Øp.-

Adnbn-¸pIÄ

\-thm-Z-b hn-Zym-e-b-§-fn A-[ym-]-I \n-b-a-\w tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv, I-Æq¿, am-ln F-∂n-hn-S-ß-fnse \-thm-Z-b-hn-Zym-e-b-ß-fn¬ 2014˛15 A-[y-b-\ h¿-j-Øn¬ {]-Xo-£n-°-s∏-Sp-∂ H-gn-hp-Ifn-te-°v I-cm¿ \n-b-a-\w \-SØp-∂p. 19, 20,21 Xo-b-Xn-I-fn¬ s]-cn-b P-h-l¿ hn-Zym-e-bØn¬ cm-hn-se 9\vv Iq-Sn-°m-gvN \-S-°pw. 19\v ]n.-Pn.-Sn am-Xvkv, Cw-•o-jv, C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn Sn.-Pn.-Sn am-Xv-kv, Cw-•o-jv, F-^v.-kn.-F-kv.-F. F-∂o hn-j-b-ß-fn-ep-≈-h¿-°v A-`n-ap-Jw \-S-Øpw. 20\v ]n.-Pn.Sn ln-μn, ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv{Sn, _-tbm-f-Pn Sn.-Pn.-Sn ln-μn, k-b≥-kv. 21\v ]n.-Pn.-Sn sIm-tagv-kv, C-°-tWm-an-Iv-kv Sn.-Pn.-Sn tkm-jy¬ k-b≥-kv F-∂o hnj-b-Øn¬ A-`n-ap-Jw \-SØpw.A-Xm-Xv hn-j-b-ß-fn¬ A-ºXv i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-Ø am¿-t°m-sS _n-cp-Zm-\-¥-c-_ncp-Z-hpw _n.-F-Upw t\-Sn-b-h¿°v A-t]-£n-°mw. Cw-•o-jv `m-jm {]m-ho-Wy-hpw A-[ym-]\ ]-cn-N-b-hpw A-`n-Im-ayw. Sn.Pn.-Sn X-kv-Xn-I-bn-te-°v A-t]£n-°m-hp-∂ D-tZym-Km¿-∞n-Ifn¬ kn.-Sn.-kn (kn.-_n.-F-kv.C) tbm-Ky-X-bp-f-f-h¿-°v ap≥K-W-\. n-avo-d-ay-a-hy-d.-gov.-in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amb \n-b-a-\ \n-b-a-{]-Im-cw \n¿±n-jv-S tbm-Ky-X-bp-f-f D-tZymKm¿-∞n-Iƒ am-{Xw Iq-Sn-°m-gvN-bv-°v lm-P-cm-I-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃ navdayahyd.gov.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ e-`n-°pw. tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ H-dn-Pn-\¬ k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ, ap-gp-h≥ tc-J-Ifp-sS-bpw km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^m-t´m, ]q-cn-∏n-® At]-£ F-∂n-h k-ln-Xw s]cn-b P-h-l¿ \-thm-Z-b hn-Zyme-b-Øn¬ lm-P-cm-I-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ 04672234057.-

hm³ a-dn-ªv c-−pt]À-¡v ]-cn-t¡äp

I-S-ep-≠n˛Nm-en-bw tdm-Un¬ \n-b-{¥-Ww hn-´v Xm-gv-N-bn-te-°v a-dn-™ Kp-Uv-kv hm≥

aq-¶v hmÀ-Up-I-fn D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v 22\v; a-jn]p-c-«Â \-Sp-hn-c-en tIm-gn-t°m-Sv: N-ß-tcm-Øv {Kma ∏-©m-b-Øn-se 11˛mw hm¿Um-b Ip-f-°-≠w, Nm-Ø-aw-Kew {Km-a ]-©m-b-Øn-se 23˛mw hm¿-Um-b ]p-≈m-hq¿, X-e-°pf-Øq¿ {Km-a ]-©m-b-Øn-se 11˛mw hm¿-Um-b ]-d-º-Øv F∂o hm¿-Up-I-fn¬ sa-bv 22\v D]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°pw. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\v Nq-≠p hn-c-en¬ am-bm-Ø ajn A-S-bm-f-s∏-Sp-Øn-b km-lN-cy-Øn¬ ]-©m-b-Øv D-]-Xnc-s™-Sp-∏n¬ thm-´¿-am-cp-sS C-S-Xp-I-øn-se \-Sp-hn-c-en-emIpw am-bm-Ø a-jn ]p-c-´p-I. Cu hm¿-Up-I-fn-se ap-gp-h≥ k¿-°m¿-˛-hn-Zym-`ym-k ÿm-]-

\-߃-°pw sa-bv 22\pw thm-s´Æ¬ tI-{μ-ß-fm-bn {]-h¿-Øn°p-∂ kv-Iq-fp-Iƒ-°v sa-bv 23\pw Pn-√m C-e-£≥ Hm-^ok¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-f-Iv-S¿ {]m-tZ-in-I A-h-[n {]-Jym-]n®p. ^m-Iv-S-dn-I-fn-epw kz-Im-cyta-J-e-bn-epw tPm-en sN-øp-∂ Cu a-Wv-U-e-Øn-se k-Ω-Xn-Zmb-I¿-°v thm-´v sN-øm≥ ÿm]-\ ta-[m-hn-Iƒ ku-I-cyw Hcp-°-Ww. Cu hm¿-Up-I-fn¬ sa-bv 20\v ssh-In-´v 5\v ti-j-hpw 21, 22, 23 Xo-b-Xn-I-fn-epw k-ºq¿Æ a-Zy-\n-tcm-[-\-hpw G¿-s∏-SpØn.-

^tdm-°v: Nm-en-bw I-S-ep-≠n tdm-Un¬ H-∂mw-]m-ew _-tÃm∏n-\v k-ao-]w Kp-Uv-kv hm≥ \nb-{¥-Ww hn-´v a-dn-™v c-≠v t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. hm-\n-se ss{U-h¿ s]-cp-h-≈q¿ Im-ºpdØv ho-´n¬ Zn-eo-]v Ip-am¿(30), Iq-sS-bp-≠m-bn-cp∂ \-Sp-°-c ]m-tb-cn ho-´n¬ kp-ss_¿(47) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc tIm-´-°-S-hnse kz-Imcy B-ip]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n®p. sNm-Δmgv-N D-®-tbm-sS-bmWv kw-`-hw.

tIm-gn-t°m-Sv: Kƒ-^v F-b¿t]m¿-´p-If - n¬ a-b° - v a-cp-∂p-If - pam-bn ]n-Sn-°s - ∏-´v h-[i - n-£° - v hn-t[-bc - m-bh - c - pw in-£ Im-Øv I-gn-bp-∂-h-cp-am-b \n-c-h-[n a-ebm-fn Ip-Spw-_߃ A-\m-Ym-hÿ-bn-em-sW-∂v _-ls v- d-bv≥ ae-bm-fn Iƒ-®¿ sk‚¿ tbm-Kw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. k¿-°m-cn-s‚ Ku-ch - h - pw A-Sn-b¥ - c - h - p-am-b {i≤C°m-cy-Øn¬ ]-Xn-bW - sa∂pw a-b° - v a-cp-∂v I-®h - S- tem-_nIƒ-°pw Iq-´p \n¬-°p-∂ D-tZymK-ÿ¿-°p-sa-Xn-tc I¿-i\ - in-£ \-S∏ - m-°W - sa∂pwtbm-Kw- B-hniy-s∏´p. C-I_ -v m-¬ do-ak - v A-[y£-X h-ln-®p. B-‰t- °m-b D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. Ip-™m-ap, I≠≥-Ip-´n, A-_vZ- p-√ , _m-eN - {μ≥, sk-_m-Ãy≥, ap-kvX - ^ - , _-jo¿, A-lΩ - Z- ,v ap-lΩ - Z- v C-I-v _m¬, _m-eN - {- μ≥ kw-km-cn-®p.

t»-Uvam-^n-b-s¡-Xn-tc i-àam-b \S-]-Sn- FSp-¡Ww tIm-gn-t°mSv: tª-Uv am-^n-bs°-Xn-tc i-‡am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kw-ÿm-\ I-Sw I-S-s°-Wn ]o-Un-X¿ kwL-S-\-(Un.-Un.Sn.hn.-F-) -k¿°mcn-t\m-Sv A-`y¿-Yn®p. P--\-߃ _m-¶n¬ \n∂pw hmbv-] F-Sp-°p-∂-Xn-\p kp-Xmcy-X sIm-≠p-h-cn-Ibpw ]en-i Ip-d-bv-°p-Ibpw sN-bv-Xm¬ h´n-∏-en-i-°m¿-°p h-f-cm≥ A-hk-c-ap-≠m-In√. tª-Uv am-^n-bbp-sS `o-j-Wn-bn¬ B-fl-lXy-bn¬ A-`-bw-tXSn-b A©w-

Æ-am-Ipw. C-∂v ssh-In-´v tImgn-t°m-Sv Su¨ lm-fn¬ ÿm\m¿-∞n-I-fp-sS-bpw Iu-≠nMv G-P‚p-am-cp-sS-bpw tbm-Kw tN¿-∂v thm-s´-Ƭ {I-ao-I-c-Ww kw-_-‘n-®v N¿-® sN-øpw. ssh-In-´v aq--∂n-\v h-S-I-c a-Wv-Ue-Øn-se--bpw 4.-30\v tIm-gn-t°mSv a-Wv-U-e-Øn-se-bpw tbm-Kw tN-cm-\m-Wv \n-›-bn-®n-´p-≈-Xv. thm-s´-Ƭ Zn-h-kw am-[y-a߃-°v X-’-a-b dn-t∏m¿-´nMn\v ku-I-cyw, thm-s´-Ƭ tI{μ-ß-fn-se {I-ao-I-c-W-߃, kp-c-£m {I-ao-I-c-W-߃, thm-s´-Ƭ tPm-en-bn-ep-≈ Poh-\-°m¿-°p-≈ ku-I-cy-߃

\qdpta\n hnPbw t\Sn sImf¯d hnIemwK hnZym-e-b-w

\qdpta\n hnPbw t\Snb sImfØd hnI-emwK hnZym-e-b-Ønse hnZym¿Yn-Iƒ A[ym-]-I¿s°m∏w

a-S-hqÀ hn-tÃ-Pn X-®oÀ-¯-S-§-fpw h-b-ep-I-fpw a-®n-«p \n-I-¯Â hym-]-Iw sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ hn-t√-Pn¬ hym-]-I-am-bn X-Æo¿ X-S-ß-fpw h-b-ep-I-fpw a-Æn-´v \n-I-Øp-∂-Xm-bn-]-cm-Xn. a-S-hq¿ ap-°v, ss]ºm-e-t»-cn, ]p-√m-fq¿, ]-≈n-Øm-gw, cmw-s]m-bn¬, N-°m-e-°¬, B-cm-{ºw, tNm-e-°-c-Øm-gw, sIm-´-°m-h-b¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ CXn-\-Iw 80 i-X-am-\-tØm-fw h-cp-∂ h-b-ep-Iƒ a-Æn-´v \n-I-Øn Ign-™p. a-Æn-´v \n-I-Øn C-S-hn-f-Ir-jn-bn-d-°p-∂ h-b-ep-I-fn¬ ]n∂o-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv A-\p-a-Xn-tbm-sS tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-߃ ]-Wn-bp-I-bm-Wv. h¿-j-Im-e-Øv sh-≈-sam-gp-In t]m-bn-cp-∂ ssI-tXm-Sp-I-fpw sh-≈w sI-´n-\n-∂n-cp-∂ X-Æo¿-X-S-ß-fpw t]m-epw kw-c-£n-°s∏-Sm-sX-bm-Wv h-b¬ \n-I-Øp-∂-Xv. ap≥-Im-e-ß-fn¬ a-Æn-´v \nI-Ø-s∏-Sp-∂ h-b¬-{]-tZ-i-߃ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿, Ir-jn Hm-^nk¿, ]-©m-b-Ø-[n-Ir-X¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ d-h-\yq kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-sX-√mw Ct∏mƒ \n-e-®-Xm-Wv ho-≠pw a-Æn-S¬ k-Po-h-am-hm≥ Im-c-W-sa∂m-W-A \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. ti-jn-°p-∂ h-b-ep-I-fpw XÆo¿-X-S-ß-fpw \n-e-\n¿-Øm≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn th-W-sa-∂mh-iyw i-‡-am-bn-´p-≠v.

K Ip-Spw-_-Øn-s‚ Zmcp-W A¥y-Øn-\p Un.Un.Sn.hn.F. kwÿm-\ IΩn-‰n tbm-Kw A-\ptimN-\w tc-J-s∏-SpØn. c-hn h¿-Ωcm-P A-[y-£X - h - ln®p. jm-ln-Z, jm-lp¬ l-ao-Zv kw-km-cn®p. tª-Uv am-^n-bbn¬ \n∂pw sIm-≈∏ - e - n-ib - ° -v p ]-Ww hm-ßn `oj-Wn t\-cn-Sp-∂h¿-°pw a-‰p _m-¶n¬ \n∂pw tem¨ F-Sp-Øv {]-Xn-k‘ - n-bnem-bh - ¿°pw tIm-gn-t°mSv, IÆq¿, ]m-e° - m-Sv F-∂n-hn-Sß - fn¬ I¨-h≥-j≥ \-SØ - pw.

I-S-ep-≠n: F-kv.ssh.F-kv I-S-ep-≠n k-¿-°n-ƒ km-¥z-\w ¢-∫ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn-¬ tIm-gn-t°m-Sv tImw-{S-kv-‰v I-Æmip-]-{Xn-bp-am-bn k-l-I-cn-®v \-S-Øn-b t\-{X-Iym-ºn-s‚ `mK-ambn I-Æ-S hn-Xc-Ww sN-bv-Xp.tªm-°v sa-º-¿ aq- -t°mb I-S-ep-≠n D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.F-kv.ssh.F-kv k-¿°nƒ ssh-kv {]-knU-≠v A-–p- za-Zv _m-J-hn,{S-j-d-¿ \nkm-¿ lm-Pn Nm-en-bw,I¨-ho-\-¿ tIm-b lm-Pn I-S-ep≠n, kq-sse-am≥ tIm-b In-g-°p-ºmSv, A-ivd-^v h-´-∏-dºv, aq-Po_v h-´-∏-dºv, A–p- emw h-´-∏d-ºv F-∂n-h-¿ kw-km-cn®p.km-¥z-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn {]-kv-XpX tbm-K-Øn-¬ sh-®v hm-°nw-Kv kv-‰n-°v hn-Xc-Ww sN-bvXp

F.sF.ssh.F-^v. amÀ-¨v \S¯n

tIm-gn-t°mSv: a-em-∏d-ºv F.bp.]n kv-Iqƒ k¿-°m¿ G-s‰Sp°p-I kv-Iqƒ Xp-d-°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v hn-Zym-`ym-k a{¥n \-SØn-b \n-cp-Ø-c-hm-Z-]-cam-b {]-kv-Xm-h-\ XncpØp-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v F.sF.ssh.F-^v Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kn-te-°v bph-P-\ am¿-®v \-S-Øn. tPm-bn‚ v sk-{I´-dn ]n K-hm-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI sI {]-Zo-]v-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln®p. kn _n-Pp, A-`n-PnØv tIm-tdm-Øv, j¿-jm-Zv Aen, Ir-t]-jv Zmkv, C a≥-kq¿ A-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Ib\m-cwI-−n kn.B-À. Ip-Spw-_-kwKaw

tIm-gn-t°mSv: F-S-°m-Sv I-b-\m-cwI-≠n kn.B¿. Ip-Spw-_kwK-aw Ip-Spw-_mw-Kam-b sI P-b-tZh-s‚ Bdmw N-c-ahm¿jn-I Zn-\-Øn¬ \m-S-I-{]-h¿-Ø-I≥ a-[p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. X-d-hm-´p Im-c-W-hcm-b sI cm-P≥ A-[y-£-X-hl-n-®p. ]n F≥ Zmkv, Sn kp-tc-jv _m-_p \m-S-I-{Km-aw, Ip∂-Øq¿ cm-[m-Ir-jvW≥, sI ]pcp-tjm-Øa≥, sI cm-[mIr-jvW≥, sI kp-Pn-Øv kw-km-cn®p.Xp-S¿-∂v Ip-Spw-_mw-K߃ A-h-X-cn-∏n-® I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw Sn kp-tc-jv _m-_p kw-hn-[m-\w \n¿-h-l-n-® Hm≥ A-ßn-s\ ]-d-™mƒ™n F-∂ \m-S-Ihpw A-c-tß-dn.

Un.Un.C. Hm-^n-kn-te-¡v bp-h-P-\-amÀ-¨v \-S-¯n

tIm-gn-t°mSv: a-em-∏d-ºv kv-Iqƒ kvIqƒ k¿°m¿ Gs‰-Sp°-W-sa-∂mhiys∏´v Un.ssh.F^v.sF Pn√m IΩn‰nbpsS t\XyXzØn¬ Un.Un.C Hm^oknte°v am¿®v \SØn. apXe°pfØp\n∂pw Bcw`n® am¿®v Un.Un.C Hm^okn\v ap≥]n¬ t]meokv XS™p.

thm-s«-®Â {I-ao-I-c-W-w ]qÀ-¯n-bm-hp-¶p; Po-h-\-¡mÀ-¡v \m-sf-bpw ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-s‚ thm-s´-Æ-en-\mbn Pn-√-bn¬ {I-ao-I-c-W-߃ ]q¿-Øn-bm-Ip-∂p. Xn-¶ƒ, sNmΔ Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-∂ thm-s´Æ¬ ]-cn-io-e-\ ¢m-kp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂ Po-h-\-°m¿-°m-bn \m-sf cm-hnse 11.-30\v I-f-Iv-S-td-‰n¬ ]-cnio-e-\w \¬-Ip-sa-∂v Pn-√m Ce-£≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dnbn-®p. Cu ]-cn-io-e-\w Iq-Sn I-gnbp-∂-tXm-sS sh-≈n-bm-gv-NsØ- thm-s´-Æ-en-\p-≈ H-cp-°ßƒ Pn-√m-X-e-Øn¬ k-ºq¿-

^tdm-°:v sImfØd Imen°‰v Hm¿^t\Pv hnI-emwK hnZym-eb - Ø - n\v πkv Sp ]co-£bn¬ XpN¿®-bmb \mew h¿jhpw \qdp ta\n. ImgvN sshI-ey-ap≈ 21 t]cpw {i-hW-ssh-Ie - y-ap≈ 29 t]cp-amWv CØ-hW ]co-£-sb-bp-Xn-bXv. Ch¿ apgp-h≥ hnP-bn-®p. C°-gn™ Fkv.-F-kv.-F¬.kn. ]co-£-bnepw 100 ta\n hnPbw Ic-ÿa - m-°n-bn-cp-∂p. ^tdm°v: It°mhv ]n.-Fw.-Fkv.-F.-]n.-Sn.-F-Nv.- kvIqfn\v lb¿sk-°-≠dn ]co-£-bn¬ D÷ze hnP-bw. ]co£ Fgp-Xnb 167 t]cn¬ 166 t]cpw hnP-bn®p.

߃-°-Iw X-s∂ ]-Ww A-bt°-≠m-bm-fn-s‚ A-°u-≠nte-°p ssI-am-dm≥ km-[n-°pw. {Sm≥-km-£≥ \-S-∂p-I-gn™m-¬ ]-Ww A-b-®-bm-fn-s‚bpw kzo-I-cn-°p-∂-bm-fn-s‚bpw sam-ss_¬ t^m-Wn-te°p sa-t -Pv h-cpw. H-cp am-kw ]-c-am-h-[n 25000 cq-] am-{X-ta ssI-am-dm≥ km-[n-°p. C-Xn¬ H-cp X-h-W 5000 cq-] h-sc A-b°m-\m-hpw. 5000 cq-]-bv-°v 50 cq-] tXmXn¬ k¿-ho-kv Nm¿-Ppw Cu-Sm°p-sa-∂pw _m-¶ A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

"ae- b - m-fn Ip-Spw-_§Ä Npcp¡¯n A-\m-Ym-hØ - b - nÂ' I®S hn-Xc-Ww sN-bvXp

aoUn-b Ã-Un sk‚¿ (\-

fμ-°v k-ao]w) : N-e-®n-{X {]Z¿-i-\w ˛ s_¬-kv{^w Zn Uo∏ ˛ 6.00 H-f-h-Æ ke-^n sk‚¿: sI.F≥.Fw hn-Zym-`ymk t_m¿-Uv s]m-Xp ]-co-£m tI{μoIr-X aq-ey \n¿-W-b Iymw]v C-Snb-ßc ssi-Jv ]≈n: A-∏-hmWn-` t\¿-® kn-bmdØp Iq-´ {]m¿-Y-\bpw I√m-bv tdm-Uv kvv-t\lm⁄en: _n.Fkv.F≥.F¬ s^-Ãv ˛ ¢-∫p-Ifp-sS kw-b-‡ hm¿-jn-Iw ˛ 4.00 {^m≥-kn-kv tdm-Uv {Km≥Uv Hm-Un-t‰m-dnbw: sX-s°-]p-dw d-kn-U≥-kv tIm˛Hm¿-Un-t\j≥ IΩ-‰n t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv ˛ 4.00 kn-hn¬ kv-t‰-j≥ FIvssk-kv Un-hnj≥: Hm-^n-knte-°v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Pn√m I-Ωn-‰n h-\n-Xm am¿-®v {^m≥-kn-kv tdmUv: Fkv.F¬.B¿.kn Hm-Un-t‰m-dnbw kn¬-h¿ Pq-_n-en kzm-K-Xkw-Lw ˛ 7.00 Kp-P-dm-Øn sX-cphv: Ip-Spw_{io ˛ F-Iv km-Xv F®v.B¿.Un s{S-bn-\n-Mv B‚ v dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v ˛ h\n-X ]-cn-io-e-\-tI-{μw, h-\n-Xm tlm-kv-‰¬ D-Zv-LmS-\w ˛ 10.00 Su¨-lmƒ: kv-{Xo-[-\Øn\pw hn-hm-l-[q¿-Øn-\p-saXn-sc Fw.F-kv.F-kn-s‚ {]Xntj-[ s]¨-h-c ˛ 10.00

t]m-Im-sX X-s∂ A-\m-bm-kam-bn sN-dn-b {I-b-hn-{I-b-߃ F.-Sn.-F-Ωp-I-fn-eq-sS \-S-Øm≥ \n-jv-{]-bm-kw I-gn-bp-sa-∂mWv C-Xn-s‚ {]-tXy-I-X. B≥-t{Um-bv-Uv sam-ss_¬- t^m-¨, C‚¿-s\-‰v F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®m-Wv Cu kw-hn-[m\w B-hn-jv-°-cn-®n-cn-°p-∂-Xv . ]-Ww A-b-t°-≠-bm-fn-s‚ tam-ss_¬-t^m¨ \-º-dpw _m-¶v A-°u-≠v \-º-dpw c-Pnkv-t{S-j≥ k-a-b-Øp \¬-IWw. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^mWn-eq-sS {_m-©v A-[n-Ir-X-cpam-bn _-‘-s∏-´m¬ \n-an-j-

3

Xp-S-ßn-b-h H-cp-°n-bn-´p-≠v. Ce-£≥ I-Ωn-j-s‚ \n-co-£-Icpw ssa-t{Im H-_v-k¿-Δ¿-am-cpw thm-s´-Ƭ {]-{In-b \n-co-£n°pw. _-‘-s∏-´ A-kn-Â v dnt´-WnMv Hm-^n-k¿-am¿-°v thms´-Ƭ Zn-h-kw ]m-en-t°-≠ am¿-§ \n¿-t±-iw kw-_-‘n-®v hy-‡-am-b \n¿-t±-iw \¬-Inbn-´p-s≠-∂pw Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]-d-™p.-

t_m-fn¬ s]-\mƒ-´n jq´v Hu´n¬ t]-kv ^u-t≠-j≥ Nmw]y≥-∑m-cmbn. I-em-i-°-fn-bn¬ Nm-μv-\n {Kq∏pw t]kpw c-≠v tKmƒ hoXw t\-Sn k-a\n-e ]m-en®p. CXn-eq-sS-bm-Wv s]-\mƒ-´n jq´v Hu-´v th-≠n-h∂Xvv. G-‰hpw anI-® I-fn-°m-c-\m-bn t]-kv So-anse k-°o-dn-s\ Xn-c-s™SpØp. kv-t]m¿-Sv-kv te-J-I≥ A-_p k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-hln®p. {]-knU‚ v kn D-Ω¿ A[y-£-X h-ln®p. sI hn AtIm-gn-t°mSv: Sn hn a-ΩXv-tIm- lΩ-Zv tIm-b, ]n ]n A-_v-Zp¬ b t{Sm-^n-°v th-≠n-bp-≈ am- l-aoZv, _m-e-Ir-jv-W≥ kw¶m-hv sh-‰-d≥-kv eo-Kv ^pSv- km-cn®p.

t]kv ^u-t−j-\v Nmw-]y³-jn¸v

]m-d-¸p-dw a-½p-lm-Pn sa-t½m-dn-b ^u-t−-j³ cq-]o-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: {]-ap-J P-∑n-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-bn-cp∂ ]-tc-X-\m-b ]m-d-∏p-dw a-Ωplm-Pn-bp-tS-bpw ]-tøm-fn C-cnß-Øv \m-cm-W-Øv Xm-ºm-fn IÆ-Øm-b Ip-™m-an-\ D-Ω-bptS-bpw kvv-a-c-W-°v ^u-t≠j≥ cq-]o-I-cn-®p. a-do-\ d-knU≥-kn-bn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ F≥ ]n A-_v-Zp¬ l-aoZv (_m-∏p-´n) ^-tdm-°v A-[y£-X h-ln-®p. ]p-Xn-tbm-´n¬ sam-bv-Xp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. v sam-bv-Xp , d-lv-am≥, _mh-lm-Pn, jm-ln-Zv kw-km-cn-®p. tI-{μ I-b¿ t_m¿-Uv Aw-Kw jm-ln-Zv (sN-b¿-am≥), A-Uz. A-_p ]p-Xn-tbm-´n¬ (P-\.-sk{I-´-dn) j-ao¿ (J-Pm-©n).-

s\Â-h-b kw-c-£-W \n-b-at`-Z-K-Xn: ]-cn-Øn-Xn{]-hÀ-¯-IÀ {]-t£m-`-¯n-te-¡v tIm-gn-t°m-Sv: \n-e-Øn-s‚ hn]-Wn-hn-e Cu-Sm-°n kz-Im-cykw-cw-`-߃-°m-bn s\¬-h-bep-Iƒ \n-I-Øm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂ \n-b-a t`-Z-K-Xn-s°Xn-tc ]-cn-ÿn-Xn {]-t£m-`-I¿ {]-t£m-`-Øn-te-°v. dn-b¬ F-tÃ-‰v am-^n-b-bv°pw \n¿-am-W tem-_n-°pw th≠n s\¬-h-b¬˛X-Æo¿-Ø-S kw-c-£-W-\n-b-aw A-´n-a-dn°m-\p-≈ \o-°-hp-am-bn apt∂m-´v t]m-hp-∂-Xn-s\-Xn-tc ]cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ 22\v ]-Øv ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v h-sc tIm-gnt°m-Sv ]p-Xn-b _-kvÃm≥Uvv

]-cn-k-c-Øv D-]-hm-k-k-a-cw \S-Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-jØv, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-kan-Xn, {Ko≥ I-Ωyq-Wn-‰n, {]-IrXn kw-c-£-W k-an-Xn, kv-s]°v Xp-S-ßn-b kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-t£m-`w \-S-Øp-∂-Xv. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ tUm. F A-Nyp-X≥, Xm-bm-´v _m-e≥, a-W-en¬ tam-l-\≥,

Sn hn cm-P≥, {]-tam-Zv a-Æ-S-Øv ]-s¶-Sp-Øp.-

s{_-bn ]T-\ ]-cn-io-e-\w Xm-a-c-t»-cn: ]-c-∏≥ s]m-bn¬ \p-kv-d-Øv 46˛mw hm¿-jn-ItØm-S-\p-_-‘n-®v F≥.sF hn.F-®v.sN-ss∂, tI-cf - A-‘ hn-Zym-e-bw a-¶-S F-∂n-h-bp-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS \-SØ - p-∂ {_-bn¬ ]T-\m-\¥ - c - ]-cn-io-e\w tªm-°v Aw-Kw sI- kn amap D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.


{]mtZ-inIw

14 sa-bv 2014 _p-[-≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv-apX¬ aq-∂p-h-sc \-ºy-Ømw-Ip≠v, ap-≈-º-Øv, sI.Sn.Un.kn., tam-´-Ω¬, hm-g-∏-‰, Np-¶w t]´, ]-b-{º, ]p-‰p-a-Æn¬-Øm-gw, In-g-°m¬-I-S-hv, In-g-°-≠nØm-gw, s]m-bn¬-Øm-gw, ap-°S-ßm-Sv, sN-tßm-´p-Im-hv, s]mbn¬-°m-hv, _o-®v, H-tdm-´p-]md, tIm-a-Øv I-c, ta-eq-cv, \-√q¿Ip-∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´pap-X¬ A-©p-h-sc Xr-°p-‰nt»-cn, ]m-hp-°-≠n, Ip-∂p-Ω¬ s]m-bn¬, hm-I-bm-Sv e-£w-hoSv, sIm-´m-c-ap-°v, ]p-∂-t»-cn, \m-j-W¬ F¬.]n. kv-Iqƒ, Im-c-°p-∂v, I-≠n-bn¬-Xm-sg, Io-gv-Øm-Sn, Ip-dp-º-bn¬, I-√nh-b¬, Im-hn¬, ta-ap-≠, ]-√hn, ao-¶-≠n, sN-Ω-c-Øq¿, Bcy-∂q-cv, sh-ß-a-e, k-t¥m-jvap-°v, ta-t°m-Øv, tIm-t´ms°m-Sp-ap-≈n, Xn-cp-h-≈q-cv C-e{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ `m-Kn-I-am-bpw 8.30ap-X¬ 5.30 hsc Cu-ßm-∏p-g, ssI-X-s∏mbn¬, A-Sn-hm-cw, Nn-∏n-en-tØmSv, a-cp-Xn-em-hv, ]-c-∏-≥-]m-d, ]tbm-W, I-°m-Sv, Im-°-h-b¬, ]-\-®n-∏-d-ºv, ]q-tem-Sv, s]-cpº-≈n, B-dmw-ap-°v, N-a¬, I-´n∏m-d, I-√p-≈-tXm-Sv, sIm-´m-ct°m-Øv, In-f-bn¬, \m-∏v, ]p√p-a-e, A-t≠m-W, hm-Sn-°¬, I-Ø-d-Ω¬, X-®w-s]m-bn¬, A-th-ew, tIm-c-ßm-Sv, tIm-gn°¬, No-\n-ap-°v, A-º-m-btØm-Sv, ]p-√m-™n-ta-Sv, sN-°vt]m-kv-‰v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c≠p-a-p-X¬ A-©p-h-sc H-en-∏ne-∏m-d, s]-cp-ap-Jw F-∂n-hn-Sß-fn-epw ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„ao-Un-b Ã-Un sk‚¿ (\-f-

μ-°v k-ao-]w): N-e-®n-{X {]Z¿-i-\w ˛ s_¬-kv-{^w Zn Uo∏ ˛ 6.00 „H-f-h-Æ k-e-^n sk‚¿: sI.F≥.Fw. hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv s]m-Xp ]-co-£m tI{μo-Ir-X aq-ey \n¿-W-b Iymw]v „C-Sn-b-ß-c ssi-Jv ]-≈n: A-∏-hm-Wn-` t\¿-® kn-bm-dØp Iq-´ {]m¿-Y-\-bpw „I-√m-bv tdm-Uv kvv-t\-lm⁄-en: _n.F-kv.F≥.F¬. s^-Ãv˛ ¢-∫p-I-fp-sS kw-b-‡ hm¿-jn-Iw ˛ 4.00 „{^m≥-kn-kv tdm-Uv {Km≥-Uv Hm-Un-t‰m-dn-bw: sX-s°-]p-dw d-kn-U≥-kv tIm-˛-Hm¿-Un-t\j≥ I-Ωn‰n t_m-[-h¬-°-cW ¢m-kv ˛ 4.00 „kn-hn¬ kv-t‰-j≥: F-Ivssk-kv Un-hn-j≥ Hm-^n-knte-°v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Pn√m I-Ωn-‰n h-\n-Xm am¿-®v „{^m≥-kn-kv tdm-Uv: Fkv.F¬.B¿.kn. Hm-Un-t‰m-dnbw kn¬-h¿ Pq-_n-en kzm-K-Xkw-Lw ˛ 7.00 „Kp-P-dm-Øn sX-cp-hv: Ip-Spw_-{io ˛ F-Iv km-Xv F®v.B¿.Un. s{S-bn-\n-Mv B‚ v dn-k¿-®v C≥-kv-‰n-‰yq-´v ˛ h-\n-X ]-cn-io-e-\-tI-{μw, h-\n-Xm tlm-kv-‰¬ D-Zv-Lm-S-\w ˛ 10.00 „Su¨-lmƒ: kv-{Xo-[-\-Øn\pw hn-hm-l- [q¿-Øn-\p-sa-Xnsc Fw.F-kv.F- n-s‚ {]-Xntj-[ s]¨-h-c˛ 10.00.

Adnbn-¸pIÄ

\-thm-Z-b hn-Zym-e-b-§-fn A-[ym-]-I \n-b-a-\w tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv, ]m-e-°m-Sv, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv, I-Æq¿, am-ln F-∂n-hn-S-ß-fnse \-thm-Z-b-hn-Zym-e-b-ßfn¬ H-gn-hp-I-fn-te-°v I-cm¿ \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. 19, 20,21 Xo-b-Xn-I-fn¬ s]-cn-b P-h-l¿ hn-Zym-e-b-Øn¬ cm-hn-se 9\vv Iq-Sn-°m-gv-N \-S-°pw. 19\v ]n.Pn.-Sn. am-Xv-kv, Cw-•o-jv, C≥^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-f-Pn Sn.Pn.-Sn am-Xv-kv, Cw-•o-jv, F-^v.kn.-F-kv.-F. F-∂o hn-j-b-ßfn-ep-≈-h¿-°v A-`n-ap-Jw \-SØpw. 20\v ]n.-Pn.-Sn ln-μn, ^nkn-Iv-kv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-fPn Sn.-Pn.-Sn ln-μn, k-b≥-kv. 21\v ]n.-Pn.-Sn sIm-ta-gv-kv, C-°tWm-an-Iv-kv Sn.-Pn.-Sn tkmjy¬ k-b≥-kv F-∂o hn-j-bØn¬ A-`n-ap-Jw \-S-Øpw.- AXm-Xv hn-j-b-ß-fn¬ A-º-Xv i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-Ø am¿t°m-sS _n-cp-Zm-\-¥-c-_n-cp-Zhpw _n.-F-Upw t\-Sn-b-h¿-°v A-t]-£n-°mw. Cw-•o-jv `mjm {]m-ho-Wy-hpw A-[ym-]-\ ]-cn-N-b-hpw A-`n-Im-ayw. Sn.-Pn.Sn X-kv-Xn-I-bn-te-°v A-t]£n-°m-hp-∂ D-tZym-Km¿-∞n-Ifn¬ kn.-Sn.-kn (kn.-_n.-F-kv.C) tbm-Ky-X-bp-f-f-h¿-°v ap≥K-W-\. n-avo-d-ay-a-hy-d.gov.in F∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`y-amIpw. tbm-Ky-X sX-fn-bn-°p-∂ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, ap-gp-h≥ tc-J-I-fp-sS-bpw km£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏p-Iƒ, ]m-kv-t]m¿-´v ssk-kv t^mt´m, ]q-cn-∏n-® A-t]-£ F∂n-h k-ln-Xw s]-cn-b P-hl¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-bØn¬ lm-P-cm-I-Ww. Iq-SpX¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ 04672234057.-

I-c-tk-\-bn dn-{Iq-«v-saâv

tIm-gn-t°m-Sv: I-c-tk-\-bn¬ ¢¿-°v, tÃm¿ Io-∏¿, sS-Iv-\n°-¬, s{S-bv-Uv-kv-am-≥, P-\-d¬ Uyq-´n X-kv-Xn-I-I-fn-te-°p-≈ Xn-c-s™-Sp-∏n-\p-≈ dn-{Iq-´vsa‚ v dm-en sa-bv 19 ap-X¬ 30 h-sc Im-k¿-tIm-Uv K-h¨sa‚ v tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v tIm-gnt°m-Sv sh-Ãv-ln-√n-ep-≈ B¿an dn-{Iq-´v-sa‚ v Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

\-∑-≠ 13¬ \n¿-an-® _-kv Im-Øn-cn-∏ptI-{μw Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

s\Â-h-b kw-c-£-W \n-b-at`-Z-K-Xn: ]-cn-Øn-Xn {]-hÀ-¯-IÀ {]-t£m-`-¯n-te-¡v tIm-gn-t°m-Sv: \n-e-Øn-s‚ hn]-Wn-hn-e Cu-Sm-°n kz-Im-cykw-cw-`-߃-°m-bn s\¬-h-bep-Iƒ \n-I-Øm≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂ \n-b-a t`-Z-K-Xn-s°Xn-tc ]-cn-ÿn-Xn {]-t£m-`-I¿ {]-t£m-`-Øn-te-°v. dn-b¬ FtÃ-‰v am-^n-b-bv-°pw \n¿-am-W tem-_n-°pw th-≠n s\¬-hb¬˛X-Æo¿-Ø-S kw-c-£-W-

\n-b-aw A-´n-a-dn-°m-\p-≈ \o°-hp-am-bn ap-t∂m-´v t]m-hp-∂Xn-s\-Xn-tc ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 22\v ]-Øv ap-X¬ ssh-Io-´v A-©v hsc tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xn-b _kvÃm≥Uvv ]-cn-k-c-Øv D-]-hmk-k-a-cw \-S-Øp-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-

Øv, ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W-kan-Xn, {Ko≥ I-Ωyq-Wn-‰n, {]-IrXn kw-c-£-W k-an-Xn, kv-s]°v Xp-S-ßn-b kw-L-S-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv {]-t£m-`w \-S-Øp-∂-Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ tUm. F A-Nyp-X≥, Xm-bm-´v _m-e≥, a-W-en¬ taml-\≥, Sn hn cm-P≥, {]-tam-Zv aÆ-S-Øv ]-s¶-Sp-Øp.-

A-\p-a-Xn- e-`n-°n-s√-∂v- sdbn¬-th- kp-c-£m- I-ao-j-W-dpsS- Hm-^n-kn¬-\n-∂v- t^m-Wneq-sS A-dn-bn®p-.- C-Xn-s‚- A-Snÿm-\-Øn¬- ]m-ew- D-b¿Ø¬- {]-hrØn \n¿-Øn-hbv°pI-bm-sW-∂pw- s]m-Xp-P\-Øn-s‚- {]-Xn-tj-[w- I-W-°nse-Sp-Øv- tdm-Uv- H-cm-gv-N-bv-°Iw- ]q¿-h-ÿn-Xn-bn-em-°n- KXm- K - X - t bm- K y- a m- ° p- s a- ∂ pwsd-bn¬-th- D-tZym-K-k-Y¿- tabsd- A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.a-Xn-bm-b- tc-J-I-tfm-sS- ]m-e°m-Sv- sd-bn¬-th- Un-hn-j-W¬-

aq-¶p hmÀ-Up-I-fn D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v 22\v tIm-gn-t°m-Sv: N-ß-tcm-Øv {Kma∏-©m-b-Øn-se 11mw hm¿-Umb Ip-f-°-≠w, Nm-Ø-aw-K-ew {Km-a∏-©m-b-Øn-se 23mw hm¿Um-b ]p-≈m-hq¿, X-e-°p-fØq¿ {Km-a∏-©m-b-Øn-se 11mw hm¿-Um-b ]-d-º-Øv F-∂o hm¿-Up-I-fn¬ sa-bv 22\v D-]-Xnc-s™-Sp-∏v \-S-°pw. tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n\v Nq-≠phn-c-en¬ am-bm-Ø ajn A-S-bm-f-s∏-Sp-Øn-b km-lN-cy-Øn¬ ]-©m-b-Øv D-]-Xnc-s™-Sp-∏n¬ thm-´¿-am-cp-sS C-S-Xp-ssI-øn-se \-Sp-hn-c-enem-Ipw a-jn ]p-c-´p-I. Cu hm¿Up-I-fn-se ap-gp-h≥ k¿-°m¿-˛-

hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-߃°pw sa-bv 22\pw thm-s´-Ƭ tI-{μ-ß-fm-bn {]-h¿-Øn-°p∂ kv-Iq-fp-Iƒ-°v sa-bv 23\pw Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^n-k¿ IqSn-bm-b Pn-√m I-eIv-S¿ {]m-tZin-I A-h-[n {]-Jym-]n-®p. ^m-Iv-S-dn-I-fn-epw kz-Im-cyta-J-e-bn-epw tPm-en sN-øp-∂ Cu afi-e-Øn-se k-Ω-Xn-Zmb-I¿-°v thm-´v sN-øm≥ ÿm]-\ ta-[m-hn-Iƒ ku-I-cyw Hcp-°-Ww. Cu hm¿-Up-I-fn¬ sa-bv 20\v ssh-In-´v 5\v ti-jhpw 21, 22, 23 Xo-b-Xn-I-fn-epw k-ºq¿-Æ a-Zy-\n-tcm-[-\-hpw G¿-s∏-Sp-Øn.-

am-t\-P¿- ap-tJ-\- ho-≠pw- At]-£n-°m-≥ kp-c-£m- I-ao-jW¿- \n¿-tZ-in-®-Xm-bn- D-tZym-Kÿ¿- ta-b-sd- A-dn-bn-®p.- A-\pa-Xn- e-`n-®- ti-jw- A-Sp-Ø- th\-en¬- ]m-ew- D-b¿-Øn-bm¬- aXn-sb-∂v- kp-c-£m- I-ao-j-W¿\n¿-tZ-iw- \¬-In.]m-e-Øn-eq-sS-bp-≈- K-Xm-KXw- \n-tcm-[n-®-Xn-\m¬- sd-bn¬th-bp-sS- ssI-h-i-ap-≈- \m-emwπm-‰v-t^m-an-s‚- `m-K-Øp-Iq-Snbp-≈- _-Z¬- tdm-Uv- Xp-d-°-Wsa-∂v- ta-b¿- B-h-iy-s∏-´p.- F∂m¬,- \n-b-a-X-S- -ap-≈-Xn-\m-

Xm-a-c-tÈ-cn ]-©m-b-¯v ap-\n-kn-¸m-en-än-bmbn DbÀ¯Wsa¶v Bhiyw

\-cn-°p-\n: \-∑-≠ tIm- -Hm-]td-‰o-hv dq-d¬ _m-¶n-s‚ s]m-Xp \-∑ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v \-∑-≠ 13¬ \-∑-≠-˛- ]-S-\n-ew tdm-Un¬ \n¿-an-® _-kv Im-Øn-cn-∏ptI-{μw Fw sI cm-L-h≥ Fw. ]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _m-¶v {]-kn-U‚ v P-b≥ \-∑-≠ A[y-£-X h-ln-®p. F≥ sI cmL-h≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. Sn sI _m-e-≥, Sn sI cm-tP{μ≥, F {io-[-c≥, sI sI hmkp \m-b¿, Sn tZ-h-Zm-kv, Fw ]n tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, ]n A-–p¬ P-eo¬, Sn sI ku-ao-{μ≥, C sI cm-Po-h≥, ]n sF hm-kp-tZh≥ \-ºq-Xn-cn, ]n A-–p¬ ip°q-¿ kw-km-cn-®p.

Xm-a-c-t»-cn: Pn-√-bn-se {]-[m\ {Km-a-∏-©m-b-Øm-b Xm-a-ct»-cn ap-\n-kn-∏m-en-‰n-bm-bn amdp-∂p. \-K-c kz-`m-h-ap-≈ ]©m-b-Øp-Iƒ ap-\n-kn-∏m-enbm-°mw F-∂ k¿-°m¿ Xo-cpam-\-{]-Im-c-am-Wv Xm-a-c-t»-cnsb ap-\n-kn-∏m-en-‰n ]-Z-hn-bnte-°v D-b¿-Øm≥ \n¿-tZ-iw h®-Xv. sI ]n- F a-Po-Zv I¨-ho-\dpw, tPm-Wn s\-√q¿, B¿ _me-Ir-jv-W-]n-≈ Aw-K-ß-fp-ambn -bp.Un.F-^v. \n-tbm-Kn-® IΩn‰n-°v C-∂v ]-©m-b-Øv d-kpeq-j≥ \¬-Ipw. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ X-\-Xv ^≠p-≈ ]-©m-b-Øp-I-fn-sem∂m-Wv Xm-a-c-t»-cn. k¿-°m¿ H-

ss_-¡n-en-Sn-¨ a-WÂtem-dn I-S-bn-te-¡v ]mªp-I-bdn; HcmÄ¡v ]cn¡v ap-°w: a-W¬-tem-dn ss_-°nen-Sn-® ti-jw Iqƒ-_m-dn-te-°v ]m-™p-I-b-dn. A-]-I-S-Øn¬ ss_-°v bm-{X-°m-c≥ I¿-WmS-I kz-tZ-in kp-tc-jv(35)\v Kpcp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. C-bmƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xnbn¬ N-n-In¬-k-bn-em-Wv. C-∂se cm-hn-se G-g-c-tbm-sS ap-°Øn-\-Sp-Øv t\m¿-Øv- Im-c-t»cn-bn-em-Wv A-]-I-Sw. A-co-t°m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v aW-ep-am-bn A-an-X th-K-X-bnse-Øn-b sI.F¬. 58 _n 2492

\-º¿tem-dn \n-b-{¥-Wwhn-´v ss_-°n-en-Sn-® ti-jw k-ao-]sØ Ip-fn¿-a Iqƒ-_m-dn-te-°v ]m-™p-I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. IS Xp-d-°m-Ø -k-a-b-am-b-Xn-\m¬ h≥ Zp-c-¥w H-gn-hm-bn. I-S-bpsS ap≥-h-iw `m-Kn-I-am-bn X-I¿∂p. A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-S-Øn-b hm-l-\-am-Wv A-]-IS-Øn¬s∏´-Xv. cm-hn-se G-gn-\v A-]-I-Sw \-S-∂n-´pw cm-{Xn-bnepw A-]-I-S-ÿ-e-Øv\n-∂v tem-dn-bpw ss_-°pw F-Sp-Øpam-‰m≥ t]m-en-kv X-øm-dm-Im-

Ø-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\v h-gn-sh®p. \m-´p-Im-cpw hn-hn-[ cm-{„ob-kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I-cpw {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-Øn-dßn-b-tXm-sS cm-{Xn ]-tØm-sSbm-Wv h-≠n-Iƒ \o-°n-b-Xv. D-S-a-I-sf kw-_-‘n-®v hy‡-am-b hn-h-cw e-`n-°m-Ø-Xn\mem-Wv h-≠n am-‰m≥ ssh-Inb-sX-∂m-Wv t]m-en-kn-s‚ hni-Zo-I-c-Ww. kw-`-h-Øn-se Zpcq-l-X -\o-°-W-sa-∂v F-kv.Un.]n.sF. Im-c-t»-cn ]-©m-bØv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.

¬- tdm-Uv- s]m-Xp-P-\-Øn-\v- Xpd-∂p-sIm-Sp-°m-\-hm-hn-s√-∂vD-tZym-K-ÿ¿- A-dn-bn-®p.U-]yq-´n- ta-b¿- A-–p¬-eØo-^v,- kv-‰m-≥Un-Mv- I-Ωn-‰nA-[y-£-cm-b- Fw- cm-[m-Ir-jvW-≥,- c-P-\n,- sd-bn¬-th- ko-\nb¿- Un-hn-j-\¬- F-≥-Pn-\ob¿hn- cm-P-tKm-]m¬,- U-]yq-´n- No^v- F-≥Pn-\n-b¿-am-cm-b (sshZyp-Xo-I-c-Ww-)- hn- sI- a-t\m-lc-≥,- ]n- afi¬,- A-kn-kv-‰-‚ vUn-hn-j-W¬- F-≥Pn-\n-b¿tPm-kv- A-K-kv-‰n-≥ F-∂n-h¿tbm-K-Øn¬- ]-s¶-Sp-Øp.-

sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ hn-t√-Pn¬ hym-]-I-am-bn X-Æo¿ X-S-ß-fpw h-b-ep-I-fpw a-Æn-´v \n-I-Øp-∂-Xm-bn-]-cm-Xn. a-S-hq¿ ap-°v, ss]ºm-e-t»-cn, ]p-√m-fq¿, ]-≈n-Øm-gw, cmw-s]m-bn¬, N-°m-e-°¬, B-cm-{ºw, tNm-e-°-c-Øm-gw, sIm-´-°m-h-b¬ {]-tZ-i-ß-fn¬ CXn-\-Iw 80 i-X-am-\-tØm-fw h-cp-∂ h-b-ep-Iƒ a-Æn-´v \n-I-Øn Ign-™p. a-Æn-´v \n-I-Øn C-S-hn-f- Ir-jn-bn-d-°p-∂ h-b-ep-I-fn¬ ]n∂o-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv A-\p-a-Xn-tbm-sS tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-߃ ]-Wn-bp-I-bm-Wv. ssI-tXm-Sp-I-fpw sh-≈w sI-´n-\n-∂n-cp-∂ X-Æo¿-X-S-ß-fpw t]m-epw kw-c-£n-°-s∏-Sm-sX-bm-Wv h-b¬ \n-I-Øp-∂-Xv. ap≥Im-e-ß-fn¬ a-Æn-´v \n-I-Ø-s∏-Sp-∂ h-b¬-{]-tZ-i-߃ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿, Ir-jn Hm-^n-k¿, ]-©m-b-Ø-[n-Ir-X¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ d-h-\yq kv-Izm-Uv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. F∂m¬ A-sX-√mw C-t∏mƒ \n-e-®-Xm-Wv ho-≠pw a-Æn-S¬ k-Po-ham-hm≥ Im-c-W-sa-∂m-W-v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂-Xv. ti-jn-°p-∂ hb-ep-I-fpw X-Æo¿-X-S-ß-fpw \n-e-\n¿-Øm≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn th-W-sa-∂m-h-iyw i-‡-am-bn-´p-≠v.

t]m-kv-‰v, k¿- -°nƒ C≥-sk-]vŒ¿ Hm-^o-kv, F-Iv-ssk-kv Hm^o-kv Xp-S-ßn k¿-°m-dn-s‚ A-[o-\-X-bn-ep-≈ H-´p an-° ÿm-]-\-ß-fpw Xm-a-c-t»-cn-bn¬ {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂p.

bp-hm-h-n-\v ]-cn-¡v Xm-a-c-t»-cn: ss_-°v Im-dn-\v ]n-∂n-en-Sn-®v bp-hm-hn-\v ]-cn°v. ]q-\q¿ tI-tfm-Øv I-cn-¶m-epΩ¬ en-\o-jn-\m-Wv ]-cp-t°-‰Xv. Xm-a-c-t»-cn `m-K-tØ-°p-hcn-I-bm-bn-cp-∂ Im-dn-\v ]n-∂n¬ C-tX Zn-i-bn¬ h-cn-I-bm-bn-cp∂ ss_-°v C-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. en-\o-j-n-s\ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-¬ {]-th-in-∏n-®p.

A-\p-tam-Zn-¨p

Xm-a-c-t»-cn: F-kv.ssh.F-kv. I-´n-∏m-d I-√p-≈-tXm-Sv bq-\n-‰v km-¥z-\tI-{μw F-kv.Fw.F. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI sI A-l-Ω-Zv-Ip-´n ap-kveym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kpsse≥-am≥ lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. bp sI A-–p¬ a-Po-Zv ap-kv-eym¿, C-kv-am-bn¬ an-kv_m-ln sN-dp-tam-Øv, A-–p¬ l-ao-Zv k-Jm-^n, A-–p¬ A- F-kv.ssh.F-kv. I-√p-≈-tXm-Sv bq-\n-‰v km-¥z-\tI-{μw ko-kv k-Jm-^n kw-_-‘n-®p. sI sI A-l-Ω-Zv-Ip-´n ap-kveym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

_-lv-dbv³ a-e-bm-fn IÄ-¨d skâÀ tbm-Kw tIm-gn-t°m-Sv: Kƒ-^v F-b¿t]m¿-´p-I-fn¬ a-b-°p a-cp-∂p-Ifp-am-bn ]n-Sn-°-s∏-´v h-[-in-£°v hn-t[-b-cm-b-h-cpw in-£ ImØv I-gn-bp-∂-h-cp-am-b \n-c-h-[n a-e-bm-fn Ip-Spw-_߃ A-\mYm-h-ÿ-bn-em-sW-∂v _-lvdbv≥ a-e-bm-fn Iƒ-®d¬ sk-‚¿ tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. a-b°p a-cp-∂v I-®-h-S tem-_n-Iƒ°pw Iq-´p\n¬-°p-∂ D-tZym-Kÿ¿-°p-sa-Xn-sc I¿-i-\ in£ \-S-∏m-°-Wsa∂pw tbmKw Bh-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v ]n CIv-_m¬ d-a-okv A-[y-£-X hln-®p. B-‰-t°m-b ]-≈n-°-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw hn Ip™m-ap, Fw I-≠≥-Ip-´n, A-_vZp-√ ap-°w, hn _m-e-N-{μ≥, C sk-_m-Ãy≥, kn sI ap-kv-X^, ]n sI _-jo¿, Fw A-l-ΩZv kw-km-cn-®p.

\-cn-°p-\n: F-kv.F-kv.-F-¬.kn. ]-co-£-bn¬ \-cn-°p-\n Kh. ssl-kv-Iq-fn¬\n-∂p ap-gph≥ hn-j-b-ß-fn-epw Fπ-kv t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn-I-sf A-\ptam-Zn-®p. hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øv {]-kn-. hn kn ap-lΩ-Zv, kn ]n sse-e, ]n ]n sj¿fn, sI kp-\n¬-Ip-am¿, Fw kt¥m-jv Ip-am¿, sI h-’-e, aWn-°p-´≥, hn ]n N-{μ≥, sI ]n kp-[m-I-c≥ \m-b¿, ap-kv-X-^ d-io-Zv kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Im-°q-cn¬ en-‰n¬ kv-‰m¿ F-Iv-kv-‰≥-j≥ sk‚¿ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-Iv-kv-ä³-j³ skâÀ D-Zv-Lm-S-\w \-cn-°p-\n: I-Ωyq-Wn-‰n U-h-e-]v-sa‚n-s‚ `m-K-am-bn sh-Ãvln¬ t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-sf-Pn-s‚-bpw Im-°q¿ en-‰n¬ kv‰m-dn-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp-∂ sXm-gn-e-[njvTn-X tIm-gv-kn-s‚-bpw F-Iv-kv-‰≥-j≥ sk‚-dn-s‚-bpw D-ZvLm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e \n¿-h-ln-®p. Im-°q¿ {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI taml-\≥, tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ A-–p¬-k-emw, I¨-kƒ-´‚ v kp-[m-I-c≥, hn \-ko¿, ]n sI jo-_, Sn ]n _p-iv-d, hn A–p¬ l-ao-Zv, Pu-l-d-en, Sn ]n C-kv-am-bn¬, hn l-\o-^v, iwkp-±o≥ kw-km-cn-®p.

]m-d-¸p-dw a-½p-lm-Pn sa-t½m-dn-b ^u-t−-j³ cq-]o-I-cn-¨p

X-s∂ A-\m-bm-k-am-bn sN-dnb {I-b-hn-{I-b-߃ F.-Sn.-FΩp-I-fn-eq-sS \-S-Øm≥ \n-jv{]-bm-kw I-gn-bp-sa-∂m-Wv CXn-s‚ {]-tXy-I-X. B≥-t{Umbv-Uv sam-ss_¬ t^m¨, C‚¿-s\-‰v F-∂n-h D-]-tbm-Kn-®mWv Cu kw-hn-[m-\w B-hn-jv-Icn-®n-cn-°p-∂-Xv. ]-Ww A-b-t°-≠-bm-fn-s‚ tam-ss_¬-t^m¨ \-º-dpw _m-¶v A-°u-≠v \-º-dpw c-Pnkv-t{S-j≥ k-a-b-Øp \¬-IWw. ]n-∂o-Sv sam-ss_¬ t^mWn-eq-sS {_m-©v A-[n-Ir-X-cpam-bn _-‘-s∏-´m¬ \n-an-j߃-°-Iw X-s∂ ]-Ww A-b-

t°-≠m-bm-fn-s‚ A-°u-≠nte-°p ssI-am-dm≥ km-[n-°pw. {Sm≥-km-Ivj≥ \-S-∂p-I-gn™m¬ ]-Ww A-b-®-bm-fn-s‚bpw kzo-I-cn-°p-∂-bm-fn-s‚bpw sam-ss_¬ t^m-Wn-te°p sa-tk-Pv h-cpw. H-cp am-kw ]-c-am-h-[n 25,000 cq-] am-{X-ta ssI-am-dm≥ km-[n-°q. C-Xn¬ H-cp X-h-W 5,000 cq-] h-sc Ab-°m-\m-hpw. 5,000 cq-]-bv-°v 50 cq-] tXm-Xn¬ k¿-ho-kv Nm¿Ppw Cu-Sm-°p-sa-∂pw _m-¶v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. ]-cn-]m-Snbn¬ do-Pn-b-\¬- sl-Uv kp\n¬-_m-_p, cm-tPm-jv tPm¨, kn-\o-jv ]-s¶-Sp-Øp.

Fw.sP. kv-Iq-fn-\v Xn-f-¡-amÀ-¶ hn-P-bw

thm-s«-®Â {I-ao-I-c-W§Ä ]qÀ-¯n-bm-hp-¶p

Xm-a-c-t»-cn: π-kv-Sphn-epw Xn-f°-am¿-∂ hn-P-b-hp-am-bn F-tf‰n¬ Fw.sP. l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iqƒ. ]-co-£ F-gp-Xn-b 233 hnZym¿-Yn-I-fn¬ 214 t]¿ hnP-bn-I-fm-bn. C-h-cn¬ A-©p hn-Zym¿-Yn-Iƒ- F-√m hn-j-b-ßen-epw Fπ-kv t\-Sn. I-gn-™ F-kv.Fkv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ hnZym-`ym-k Pn-√-bn¬ G-‰-hpw IqSp-X¬ hn-Zym¿-Yn-I-sf ]-co-£°n-cp-Øp-I-bpw sXm-Æq-dn-e-[nIw i-X-am-\w t]¿ hn-P-bn-°pI-bpw10 t]¿-°v ap-gp-h≥ hnjb-ßfn-epw Fπ-kv t\SpIbpw sNbvXn-cp∂p.

π-kv-Sp ]-co-£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-j-b-ß-fn-epw F- π-kv t\-Sn-b F-tf-‰n¬ Fw.sP. l-b¿-sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn-se hn- sI k-Pv-\, B-Zn-e \-kv-dn≥, \m-jn-Z, ]n- Fw A-iv-an¬ jm, F- Sn j-lm-\m apw-X-mkv

a-S-hqÀ hn-tÃ-Pn X-®oÀ-¯-S-§-fpw h-b-ep-I-fpw a-®n-«v \n-I-¯p¶p

m-^n-kp-Iƒ, hn-hn-[ ÿm-]-\߃ F-∂n-h-bp-sS Im-cy-Ønepw Xm-a-c-t»-cn kz-bw ]-cym-]vXn-bn-em-Wv. Xm-eq-°m-ÿm-\hpw C-t∏mƒ Xm-a-c-t»-cn {Km-a ]-©m-b-Øn-em-Wv ÿn-Xn sNøp-∂-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa Xm-eq-°m-ip]-{Xn, Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-Iƒ, Un.-ssh.-Fkv.]n. Hm-^o-kv, t^m-d-kv-‰v td©v Hm-^o-kv, _n.F-kv.-F≥.F¬ Un-hn-j-W¬ Hm-^okv, an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥, sI.F-kv.B¿.Sn.kn.Un-t∏m, sI.F-kv.C._n. sk-£≥ Hm-^okv, t^m-d-Ãv {Zp-X-I¿-a Hm-^ok,v hm-Wn-Py \n-Ip-Xn sN-°p

km-´z-\tI-{µw DZvLm-S\w

bp.-F.-C. F-Iv-kv-tN-©v sUm-a-Ìn-Iv a-Wn-{Sm³-kv-^À kÀ-ho-kv B-cw-`n-¨-p tIm-gn-t°m-S: _m-¶n¬ t]mhm-sX 24 a-Wn-°q-dpw ]-WwssI-am-dm≥ I-gn-bp-∂ sUm-aÃn-Iv a-Wn-{Sm≥-kv-^¿ k¿-hokv B-cw-`n-®-Xm-bn bp.-F.-C. F-Iv-kv-tN-©v A-[n-Ir-X¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. Cu k¿-ho-kn-eq-sS Hcmƒ-°v C-¥y-bp-sS G-Xp-`m-KØp-≈-bm-fp-sS-bpw A-°u-≠nte-°p A-h-[n Zn-h-k-ß-fn-e-S°w 24 a-Wn-°q-dpw ]-Ww ssIam-dm≥ I-gn-bpw. bp.-F.-C. F-Iv-kv-tN-©n¬ ]-W-a-S-®v c-Pn-ÿ sN-bv-Xm¬ A-Xym-h-iyw h-cp-∂ G-Xp-L-´Øn-epw _m-¶n¬ t]m-Im-sX

3

_-kv Im-¯n-cn-¸p tI-{µw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

H-¶mw- sd-bnÂ-th- taÂ-¸m-e-wH-cm-gv-N-bv-¡-Iw- Xp-d¡pw tIm-gn-t°mSv: H-∂mw- sd-bn¬th- ta¬-∏m-e-Øn-eq-sS-bp-≈K-Xm-K-Xw- H-cm-gv-N-bv-°-Iw- ]p\ÿm-]n-°pw.tIm¿-]-td-j-≥ ta-b-dp-sS- tNw-_-dn¬- \-S-∂tbm-K-Øn-emWv - Xo-cp-am-\-w.]m-ew- D-b¿-ج- 31\-Iw- \-SØn- Pq-¨- 15\-Iw- A-\p-_-‘tdm-Un-s‚- \n¿-am-W-hpw- ]q¿Øn-bm-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p- sdbn¬-th- D-tZym-K-ÿ¿- tbm-KØn¬- A-dn-bn-®-Xv. - Cu- Xo-cp-am-\w- Aw-Ko-I-cn®v- tbm-Kw- A-h-km-\n-®- D-S-≥ ]m-ew- D-b¿-Ø-en-\v- kp-c-£m-

kozhikode/clT

tIm-gn-t°m-Sv: {]-ap-J P-∑n-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-bncp-∂ ]-tc-X-\m-b ]m-d-∏p-dw a-Ωp-lm-Pn-bp-tS-bpw ]-tøm-fn C-cn-ß-Øv \m-cm-W-Øv Xm-ºm-fn I-Æ-Øm-b Ip-™m-an-\ DΩ-bp-tS-bpw kvv-a-c-W-°v ^u-t≠-j≥ cq-]o-I-cn-®p. a-do-\ d-kn-U≥-kn-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ F≥ ]n A_vv-Zp¬ l-ao-Zv (_m-∏p-´n) ^-tdm-°v A-[y-£-X h-ln-®p. ]pXn-tbm-´n¬ sam-bv-Xp-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \m-cm-WØv sam-bv-Xp C-cn-ß-Øv, kn Fw F d-lv-am≥, Sn Fw _m-hlm-Pn, Sn Fw jm-ln-Zv kw-km-cn-®p. tI-{μ I-b¿ t_m¿-Uv Aw-Kw Sn Fw jm-ln-Zv (sN-b¿am≥), A-Uz. A-_p ]p-Xn-tbm-´n¬ (P-\.-sk-{I-´-dn) Sn Fw j-ao¿ (J-Pm-©n).-

Po-h-\-¡mÀ-¡v \m-sf-bpw ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n-s‚ thm-s´-Æ-en\m-bn Pn-√-bn¬ {I-ao-I-c-W߃ ]q¿-Øn-bm-hp-∂p. Xn¶ƒ, sNm-Δ Zn-h-k-ß-fn¬ \-S∂ thm-s´-Ƭ ]-cn-io-e-\ ¢mkp-I-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ I-gnbm-Xn-cp-∂ Po-h-\-°m¿-°m-bn \m-sf cm-hn-se 11.-30\v I-e-Iv-Std-‰n¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-sa∂v Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. Cu ]-cn-io-e-\w Iq-Sn I-gnbp-∂-tXm-sS sh-≈n-bm-gv-NsØ- thm-s´-Æ-en-\p-≈ H-cp°-߃ Pn-√m-X-e-Øn¬ kºq¿-Æ-am-Ipw. C-∂v ssh-Io-´v tIm-gn-t°m-Sv Su¨ lm-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS-bpw Iu≠nMv G-P‚p-am-cp-sS-bpw tbm-

Kw tN-¿-∂v thm-s´-Ƭ {I-aoI-c-Ww kw-_-‘n-®v N¿-® sNøpw. ssh-In-´v aq--∂n-\v h-S-I-c afi-e-Øn-se--bpw 4.-30\v tIm-gnt°m-Sv a-fi-e-Øn-se-bpw tbm-Kw tN-cm-\m-Wv \n-›-bn®n-´p-≈-Xv. thm-s´-Ƭ Zn-hkw am-[y-a-߃-°v X-¬k-a-b dn-t]m¿-´nMn-\v ku-I-cyw, thms´-Ƭ tI-{μ-ß-fn-se {I-ao-Ic-W-ß-ƒ, kp-c-£m {I-ao-I-cW-߃, thm-s´-Ƭ tPm-en-

bn-ep-≈ Po-h-\-°m¿-°p-≈ ku-I-cy-߃ Xp-S-ßn-b-h H-cp°n-bn-´p-≠v. C-e-Ivj≥ I-Ωoj-s‚ \nco-£-I-cpw ssa-t{Im H-_v-k¿h¿-am-cpw thm-s´-Ƭ {]-{In-b \n-co-£n-°pw. _-‘-s∏-´ Akn-Â v dn-t´-WnMv Hm-^n-k¿am¿-°v thm-s´-Ƭ Zn-h-kw ]m-en-t°-≠ am¿-K\n¿-tZ-iw kw-_-‘n-®v hy-‡-am-b \n¿tZ-iw \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw Pn√m I-e-Iv-S¿ ]-d-™p.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-05-14  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-05-14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you