Page 1

3 {]mtZ-inIw \-cn-¡n-Ãm-¸p-g \-ho-I-c-W {]-hr¯n-bn-se {I-a-t¡-Sv: {Km-a-k-` an-\p-Sv-kv Im-Wm-Xm-b kw-`-hw: k-a-{K A-t\z-j-Ww th-Wwþ bp.-Un.-F-^v.hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim-[n-¨p

7 sa-bv 2014 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw tImgnt°mSv: cm-hn-se F-´p-apX¬ A-©p-h-sc 110 sI hn k-_vkv-t‰-j≥ Ip-μ-aw-K-ew 110 sI hn k-_v-kv-t‰-j≥ A-K-kv-Xy-ap-gn, 66 sI hn k-_v-kv-t‰-j≥ A-ºe-∏-d-ºv 33 sI hn k-_v tÃ-j≥ sh-≈-∂q¿, 33 sI hn k-_v tÃj≥ D-dp-an, 33 sI hn k-_v tÃj≥ X-º-e-a-Æ F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂p≈ ssh-Zyp-Xn hn-XcWw D-≠m-bn-cn-°p-∂-X√. C-∂v cm-hn-se F-´p ap-X¬ A-©phsc Xn-cp-h-ºmSn, Hm-a-t»-cn, ap°w, ]-∂n-t°mSv, I-´m߬, Ip-μ-aw-Kew, am-hq¿ F-∂o C-e{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[-n-bn¬ ap-gp-h-\mbpw tIm-S-t©cn, It°mSn, sIm-Sp-h-≈n F-∂o C-e{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn¬ `m-Kn-I-ambpw ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.F-´p-ap-X¬ A-©ph-sc ssa-°mhv, th-f-t¶mSv, Im™ntcmSv, Np-≠-°p∂v, s\√n-s∏mbn¬, ao-ap´n, ]p-en-°bw, ]m-dae, h-en-b-sIm√n, ap-cn-°mwNm¬, Xp-jm-c-Kncn, Po-c-I-∏m-d, h-´-®n-d, sN-ºp-I-Shv, ap-≠q¿, Iqtcm-´p-]m-d, I-≠-Øpw-Nm¬, a™p-hb¬, ]m-Øn-∏m-d, Np-≠∏pdw, X-e-s∏-cpa-Æ, I-cp-h-≥s]m-bn¬, am-\n-]pcw, I-f-cm¥ncn, sIm-f-Ø°-c, \-S-Ω¬s]m-bn¬, \-S-Ω-¬-I-Shv, ap-°ne-ßmSn, I-co-‰n-]-dºv, Ip-f-ap-f-fXn¬ Xmgw, t]m-eqcv, ]p-fn-ap°v, I-S-eq¿, \-¥n-tK‰v, sh-fp-Ø-]dºv, ap-Xp-h-Æm-®, I-Sn-b-ßm-Sv ]mew, I-Sn-b-ßmSv, sIm-f°≠w, am-tØm´w, A-c-°nW¿, \-Sp-h´w, tXm-Wn-®n-d, in-h-]pcntdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw G-gv ap-X¬ c-≠ph-sc I-øq-∂n-Ω¬Øm-gw, F-c-t™m-Øv-Xmgw, sN-e-{]w, I√p-ºpd-Øv Xmgw, Kp-Uve-°v sse-{_dn ]-cnk-cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂ph-sc ]m-Xn-c∏-‰, ao-ج-h-b¬,Pm-Xntbm-d F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´pap-X¬ c-≠ph-sc th-tßmfn, apXp-h-Øq¿, Im-°-∂q¿, A-Ωm-bnap°v, Zm-tam-[-c≥ ]o-Sn-I, Ip-Ωnfn-∏≈n, \-S-∏mew, ap-≠n-°¬Ømgw, ]-´m-f-ap°v, tIm-´mw-]dºv F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xv apX¬ 12 h-sc s]-cp-h-Æm-aqgn, sNº-t\m-S, ]q-gn-tØmSv, ap-≈≥-Ip∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 10 ap-X¬ 12 h-sc ]m-e-ßmSv, Ip-´-ºqcv, thßm-°p∂v, Ip-≠mbn, tXm¬∏md-a-e F-∂n-hn-S-ß-fnepw sshZyp-Xn-ap-S-ßpw.

]cn-]mSn e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿-

´v Kym-edn: tPm-bv Nm-t°m-bpsSbpw sI i-in-Ip-am-d-n-s‚bpw Nn-{X-{]-Z¿-i-\w˛11.00 Kp-P-dm-Øn kv-Iqƒ: e-b¨kv ¢-∫n-s‚ ]p-jv-]˛`-£ytaf˛10.00 \f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: im-kv{X k-Z v˛9.30 A-c-bn-S-Øp-]m-ew ap-A√nw sk‚¿: k-akv-X tI-c-f kp∂n _m-e-th-Zn Pn√m {]-h¿-ØI k-an-Xn˛10.00 sN-dq-´n tdm-Uv ]n hn kzm-an sa-tΩm-dn-b¬ lmƒ: a-e_m¿ tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gvkn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sIm®n≥ t]m¿-´v {S-kv-‰v sN-b-¿-am≥ t]mƒ B‚-Wn-bp-am-bn ap-Jmap-Jw˛4.30 kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: \-∑ kn-‰n taJ-em I-Ω‰n-bp-sS I-emIm-c Zn\w˛5.00 am-\m©n-d Sh¿: A-Ω A-dnbm≥ I-e-Œo-hv {S-kv-‰n-s‚ kn\n-am {]-Z¿-i\w; kh-¥v ko¬˛6.00

^pSvt_mÄ tI-c-f- {]o-an-bÀ eoKv; sk³-{SÂ FIv-ssk-kv F-^v.kn sIm-bn-em-−n-sb ]-cm-P-b-s¸-Sp¯n sIm-bn-em-≠n: cmwtIm tI-c-f {]o-an-b¿ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿Æ-sa‚n-s‚ D-Zv-Lm-S-\ a¬-k-cØn¬ sk≥-{S¬ FIv-ssk-kv sIm-®n≥ aq-∂n-s\-Xn-sc A-©p tKm-fp-Iƒ-°v Izm¿-Sv-kv F^v.kn. sIm-bn-em-≠n-sb ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn. sIm-®n≥ So-an-\p th-≠n ap≥ k-t¥m-jv t{Sm-^n Xm-c-ßfm-b hn-\o-Zv B‚Wn, kp-\nepw I-fn-®p. c-≠ma-sØ a¬-k-c-Øn¬ ssS-‰m-\n-bw Xncp-h-\-¥-]p-cw c-≠n-s\-Xn-sc A©p-tKm-fp-Iƒ°v F-d-WmIp-fw tKmƒ-U≥ s{X-Un-s\ ]cm-P-b-s∏-SpØn.

kozhikode/clR

t]-cm-{º: tªm-°v ]-©m-b-Øv ^-≠n¬ H-cp tIm-Sn cq-]-bp-sS F-Ãn-ta-‰n¬ F-c-h-´q¿ \-cn-°nem-]p-g \-ho-I-c-W {]-h¿-Ønbn-se {I-a-t°-Sn-s\-°p-dn-®v Db¿-∂ A-gn-a-Xn-bpw ]-cm-Xn-bpw ]-cn-K-Wn-®v \-S-∂ hn-P-n-e≥-kv A-t\z-j-W-Øn¬ I-s≠-Ønb h-kv-Xp-X-Iƒ ]-cn-tim-[n°m≥ ho-≠pw kw-Lw F-Øn. Iq-Sp-X¬ ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°mbn F-Øn-b hn-Pn-e-≥-kv kwLw ]p-g-tbm-c `m-K-sØ C-cp ssk-Up-I-fn-epw I-cn-¶¬ D-]tbm-Kn-®v sI-´n-b `m-K-hpw kwc-£-W `n-Øn-bp-sS-bpw \-S-∏mX-bp-sS-bpw C-S-bn¬ \n-I-Øm\p-]-tbm-Kn-® h-kv-Xp F-¥msW-∂-dn-bp-∂-Xn-\pw Ip-gn-sbSp-Øv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p.sI-´n-b kw-c-£-W `n-Øn hn-Pn-e≥-kv kw-Lw \-cn-°n-em-∏p-g \-ho-I-cn® ]-e-bn-S-Øm-bn C-Sn-™p-ho- ASnØd ]-cn-tim-[n-°p-∂p

W-Xpw tIm¨-{Io-‰v sN-bv-X `m-Kw s]m-´n-s]m-fn-™-Xpw kw-Lw kq-£v -a-am-bn ]-cntim-[n-®p. {]m-Y-an-I A-t\z-jW-Øn-¬ {I-a-t°-Sv I-s≠-Ønb hn-Pn-e≥-kv hn-i-Z-am-b XpS¿ \-S-]-Sn-Iƒ-°m-bn F-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv hn-Pn-e≥-kv kn.-sF. A-–p¬-h-lm-_n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂-Xv. t\-c-sØ {]-h¿-Øn-sb-°p-dn®v hym-]-I-am-b ]-cm-Xn-bp-≠mb-t∏mƒ tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b tªm-°v ]-©m-bØv sa-º¿ hn A-eo-kv am-Xyphpw C ]n Ip-™-–p-√-bpw kan-Xn-bn¬ \n-∂p cm-Pn-h-®n-cp∂p. {I-a-t°-Sp-am-bn _-‘-s∏´v cq-]-h¬-I-cn-® I¿-a k-an-Xnbm-Wv hn-Pn-e≥-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.-

t]-cm-{º: s\m-®m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv 15mw hm¿-Un-se `-h-\ \n¿-am-W ]-≤-Xn Dƒ-s∏-sS Kp-Wt`m-‡m-°-fp-sS en-kv-‰pw ]-≤Xn A-h-tem-I-\ dn-t]m¿-´pw Dƒ-s°m-≈p-∂ B-[n-Im-cn-I tc-J-bm-b {Km-a-k-`m an-\p-Sv-kv D-Ø-c-hm-Z-s∏-´-h-cn¬ \n-∂p Im-Wm-Xm-b kw-`-h-Øn¬ k-a{K A-t\z-j-Ww th-W-sa-∂v bp.-Un.-F-^v. s\m-®m-Sv ]-©m-bØv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p.G-I {]-Xn-]-£ sa-º-dp-sS B-h-iy-{]-Im-cw \n-tbm-K-n-® A-t\z-j-W I-Ωo-j≥ dn-t]m¿´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Xp-S¿\-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. hym-P _n.-]n.-F¬. k¿-´n-^n-°-‰v, hymP Ip-Spw-_-{io bq-\n-‰v hn-j-bß-fn¬ au-\w ]m-en-® ]-©m-bØv sk-{I-´-dn-bp-≈ A-\m-ÿ Xp-S¿-∂m¬ i-‡-am-b {]-t£m-

\-´n taÂ-¸m-e-¯n _-Êp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v 30 t]À-¡v ]-cn-¡v ]-tøm-fn: \-¥n sd-bn¬-th ta¬-∏m-e-Øn¬ _- p-Iƒ Iq´n-bn-Sn-®v ap-∏-Xv t]¿-°v ]-cn-°v. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ aq-∂v! t]-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v c-≠v a-Wn-°q¿ tZ-io-b-]m-X ]q¿-W-am-bn kv-Xw-`n-®p. sNm-Δm-gv-N ssh-Ip-t∂-cw A-©p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv ta¬∏m-e-Øn¬ A-]-I-Sw \-S-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv \n-∂v I-°-´n-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ KL - 58 A 117 t{_m-Uv- th _- pw sIm-bn-em-≠n Zn-i-bn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ KL- 56- B7525 {io tKm-Ip-ew _p- p-amWv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. A-an-X-th-KX-bn-em-bn-cp-∂ {io tKm-Ip-ew _-kv-, a-s‰m-cp hm-l-\-sØ a-dnI-S-°m-\p-≈ {i-a-Øn¬ \n-b{¥-Ww \-„-s∏-´v F-Xn¿ Zn-i-

bn¬ h-∂ _- n¬ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p F-∂v Zr-Iv-km-£nIƒ ]-d-bp-∂p. ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cn-bn-en-Sn-®m-Wv Cu _kv- \n-∂-Xv. Ip-‰ym-Sn-tIm-gnt°m-Sv dq-´n-tem-Sp-∂ {io tKmIp-ew _-kv- ^n-‰v-\-kv e-`n-®-Xn\v ti-jw tIm-gn-s°m-sS-°p-≈ bm-{X-°n-S-bn-em-bn-cp-∂p-h-t{X A-]-I-S-Øn¬ s]-´-Xv. Cu _ n¬ bm-{X-°m¿ B-cpw C-√mXn-cp-∂-Xv A-]-I-S-Øn-s‚ Xo{h-X Ip-d-®p.Iq-´n-bn-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ _- n-s‚ h-f-bw Dƒ-s∏sS-bp-≈ `m-K-߃ X-I¿-∂-Xv Im-c-Ww hm-l-\-߃ \o-°m\m-bp-≈ {I-bn≥ e-`n-°m-\p-≈ Im-e-Xm-a-k-am-Wv K-Xm-K-Xw kv - X w- ` - \ - Ø n- \ n- S - b m- ° n- b - X v . hm-l-\-߃ \o-°m-\p-≈ s{sI≥ sh-ß-f-Øv \n-∂m-Wv t]m-eo-kv ÿ-e-sØ-Øn-®-Xv.

A-]-I-S-¯n-\v Im-c-Ww tdm-Un-se an-\p-k-hpw _-Ên-sâ S-b-dn-sâ ]-g-¡-hp-sa-¶v kq-N-\ ]-tøm-fn: ap-∏-Xv t]-cp-sS ]-cn-°n-\pw c-≠v a-Wn-°q¿ t\-cw KXm-K-X kv-Xw-`-\-Øn-\pw Im-c-W-am-b A-]-I-S-Øn¬ hn-√-\mb-Xv tdm-Un-se an-\p-k-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. c-≠v Zn-hk-ß-fn-em-bn aq-∂n-te-sd hm-l-\m-]-I-S-߃ C-hn-sS \-S-∂ncp-∂p. tdm-Un-s‚ {]-X-ew h-gp-h-gp-∏v D-≈-Xm-b-Xm-Wv ss_°p-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hm-l-\-߃ A-]-I-S-Øn¬-s]-Sm≥ Im-c-W-am-b-Xv. sNm-Δm-gv-N ssh-Ip-t∂-cw s]-bv-X a-g-bn¬ tdm-Un-s‚ an-\p-k-hpw A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ {io tKm-Ip-ew _ n-s‚ S-b-dn-s‚ ]-g-°-hpw tN¿-∂-tXm-sS s{sU-h¿-°v \n-b{¥-Ww \-„-s]-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. ^n-‰v-\-kv e-`n-® _- n-s‚ Sb¿ {X-Uv Xo-sc-bn-√m-Ø \n-e-bn-em-b-Xv ÿ-e-sØ-Øn-b tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-Z-tym-K-ÿ≥ ]-cn-tim-[-\-°v hn-t[b-am-°n-bn-´p-≠v. B-Zyw Xn-t°m-Sn-bn-se a-cw an√n¬ \n-∂pw s{sI≥ e-`n-°m-\p≈ {i-aw \-S-Øn-sb-¶n-epw s{sU-h¿ ÿ-e-Øn-√m-Ø-Xn\m¬ sh-ß-f-Øv \n-∂v h-cpØp-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-S-

sØ Xp-S¿-∂p-≈ K-Xm-K-X Ipcp-°n¬ s]-´m-Wv s{sI≥ FØ≥ sshInb-sX-∂v t]men-kv ]-d-bp-∂p. C-Xn-\n-sS tZ-io-b-]m-Xbn¬ ]-tøm-fn-bn¬ \n-∂pw sIm-

N-§-tcm-¯v D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: aÂ-k-c-cw-K-¯v \m-ep-t]À t]-cm-{º: N-ß-tcm-Øv ]-©mb-Øv 11mw hm¿-Uv D-]-Xn-c-s™Sp-∏n¬ \m-a-\n¿-tZ-i-]-{Xn-I ka¿-∏n-® F-´p-t]-cn¬ \m-ep t]¿ a¬-k-c-cw-K-Øv. bp. -Un. -F^n-se ap-kv -enw-eo-Kv ÿm-\m¿Yn sI kn Ip-™-–p-√ au-e-hnbpw F¬. -Un. -F-^n-se F≥. -kn. -]n. ÿm-\m¿-Yn Ing-°-bn¬ _m-e-\pw _n. -sP. ]n-bn-se \-cn-aw-K-e-Øv kp-tc{μ≥, kz-X-{¥≥ lm-^n-kv ap-lΩ-Zp-am-Wv a¬-k-cn-°p-∂-Xv. 11mw hm¿-Uv sa-º-dpw Ãm‚n-Mv

F-kv.-Un.-]n.-sF. ]n-´p-W sI ]n lm-^n-kv ap-l-½-Zn-\v t]-cm-{º: N-ß-tcm-Øv ]-©m-b-Øv 11mw hm¿-Uv(Ip-f-°-≠w) D]-Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-{Xn-I k-a¿-∏n-® F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm\m¿-Yn Pm-^¿ Ip-\n-tbm-Sv a-cn-® sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ sI ]n lm-^n-kv ap-l-Ω-Zn-\-m-bn ]n-∑m-dn. Xn-c-s™-Sp-∏n¬ kz-X{¥-\m-bn a¬-k-cn-°p-∂ sI ]n-bp-sS a-I≥ ]n-Xm-hn-s‚ a-c-WØn¬ Po-h-t\-°mƒ kv-t\-ln-® {]-ÿm-\w Im-Wn-® A-h-KW-\-bv-s°-Xn-tc-bm-Wv a¬-k-c-cw-K-Øp-≈-Xv. eo-Kn-s‚ i-‡ntI-{μ-am-b hm¿-Un¬ bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn sI kn Ip-™–p-√ au-e-hn-bpw F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn F≥.-kn.-]n-bnse In-g-°-bn¬ _m-e-\pw _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn \-cn-aw-K-eØv kp-tc-{μ-\pw a¬-k-cn-°p-∂p-≠v. sI ]n lm-^n-kv ap-l-Ω-Zns\ ]n≥-h-en-∏n-°m≥ eo-Kv \-S-Øn-b {i-a-߃ ]-cm-P-b-s∏-´p.

I-Ω-‰n sN-b¿-am-\p-am-bn-cp-∂ sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚ a-c-W-tØmsS-bm-Wv C-hn-sS Xn-c-s™-Sp-∏v th-≠n-h-∂-Xv. ap-l-Ω-Zpw a-I≥ an-jm-epw k-©-cn-®n-cp-∂ ss_°v A-]-I-S-Øn¬-s∏-Sp-I-bpw c≠p t]-cpw a-c-W-s∏-Sp-I-bp-ambn-cp-∂p. a-c-W-Øn¬ Zp-cq-l-X B-tcm-]n-® \m-´p-Im-cpw ap-l-ΩZn-s‚ _-‘p-°-fpw tN¿-∂m-Wv ap-l-Ω-Zn-s‚ a-I≥ lm-^n-kv apl-Ω-Zn-s\ kz-X-{¥-\m-bn a¬k-cn-∏n-°p-∂-Xv. 22\m-Wv C-hnsS Xn-c-s™-Sp-∏v.

ss]-¸v I¼-\n Xp-d-¡m³ ho−pw {iaw; P-\-§Ä D-]-tcm-[w Xp-S-cp¶p \m-Zm-]pcw: {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \-SØn-b {]-Xn-tj-[-sØ-XpS¿-∂v A-S-® t]-tcm-s´ ss]-∏v \n¿am-W Iº-\n Xp-d-°m≥ C∂-sebpw {iaw. cq-£am-b ]mcn-ÿnXn-I {]-iv-\-ßfpw Btcm-Ky-{]-iv-\-ßfpw Imc-Ww Hcm-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn A-S-® lndm t]m-fn-a¿ I-º-\n- Xn-¶-fmgv-N Xp-d-°m≥ {i-an-®-Xv kw-L¿-jØn-\n-S-bm-°n-bn-cp∂p. \m-´p-Imcpw Iº-\n sXm-gnem-fn-Ifpw X-Ωn-ep≠m-b kwL¿-jw \m-Zm-]p-cw t]m-en-skØn-b-tXm-sS-bm-Wv A-h-km-\n®Xv. Iº-\n {]-h¿Ø-\w \n¿Øn-b-tXm-sS-bm-Wv- P-\-߃ t]m-bXv. F-∂m¬ C∂-se

ho≠pw Iº-\n A-[n-Ir-Xcpw sXm-gn-em-fn-Ifpw F-Øn-b-tXmsS \m-´p-Imcpw cw-K-sØ-Øp-Ibm-bn-cp∂p. A-tX-k-abw, XqtW-cn {Km-a∏©m-bØpw a-en\oI-cW t_m¿Upw \¬In-b A-\p-a-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv Iº-\n {]-h¿-Øn°p-∂-sX∂pw hnhn-[ ÿ-eß-fn¬ h¿-j-ß-fm-bn {]-h¿Øn-°p-∂ ^m-Œ-dn-bp-sS H-cp bq-\n-‰m-Wv t]-tcm-t´-sX∂pw Nn-e X¬-]-c I-£n-I-fm-Wv Iº-\n-s°-Xn-tc {]-h¿-Øn-°p∂-sX∂pw Iº-\n A-[n-Ir-X¿ hn-i-Zo-I-cn®p. F-∂m¬ P-\hmk tI-{μ-Øn¬ B-cw-`n-® ^mŒ-dn \m-´p-Im-¿-°v im-]-am-

In-bXv. Xn-I-s™-Sp-∏v {]-NmcWw A-h-km-\n-°p-∂-Xn-\p aq∂v Znh-kw ap-ºv X-s∂ s]m-XpP-\ a-[y-Øn¬ sIm-e-]m-X-Inbm-°n ap-{Z Ip-Øp-Ibpw Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s‚ sIm-e-]m-X-I kw-L-Øn¬-s∏-´v In¿-am-Wv at\m-Pp-w Xm-\p-am-bn t^m¨ kw-`mj-Ww \-S-s∂-∂ co-Xnbn¬ sI sI c-a-bpw, F≥ thWphpw hm¿-Øm-k-tΩ-f\w \S-Øn-bn-cp∂p. G-sd-°m-e-am-

bn s]m-Xp {]-h¿Ø-\w \-S-Øp∂ X-s∂ I-cn-hm-cn-tØ-°m-\mWv CØ-cw {]-h¿-\-߃ \-SØp-∂-sX∂pw C-Xp Im-c-Wambn Cu {]-h¿Ø-\w bp.Un.F-^.v ÿm-\m¿-∞n ap√∏≈n cm-a-N-{μ-\p-th-≠n-bp-≈Xm-bn am-dn-sb-∂p jw-ko¿ samgn-bn¬ ]-d-bp∂p. AUz. sI hn-iz≥ ap-tJ-s\-bm-Wv jwko¿ kz-Im-cy A-\ym-bw ^b¬ sN-bv-XXv.

ho-«n tam-ãm-¡Ä A-gn-ªmSn h-SI-c: _-‘p ho-´n¬ hn-cp∂v t]m-bn Xn-cn-®p-h-cp-tºmtg°pw ho-´n¬ tam-„m-°ƒ A-gn-™mSn-b \n-e-bn¬. a-b°p-a-cp-∂v D-]-tbm-Kn-®v ho´n¬ D∑m-Z \r-Øw BSn-b km-aqln-I hn-cp-≤¿ ]-Whpw I-h¿-∂v ÿ-ew hn´p. hS-I-c sd-bn¬-th kvv-t‰j-\p k-ao]w sX-t° I-Wn-®m‚hn-S kp-

BÀ.Fw.]n. {]-hÀ-¯-I-bv-¡p aÀ±\w

I-°-´n¬: H-©nb-Øv \-S-∂ Sn ]n N-{μ-ti-J-c≥ A-\p-kv-a-c-WØn¬ ]-s¶-Sp-Ø B¿.Fw.]n. {]-h¿-Ø-I-bv-°p a¿-Z-\-ta‰p. ]-cn-t°-‰ Ip-∂p-Ω¬ ]-©m-bØn-se h-t´m-fn F-c-hp-Im-´pΩ¬ {io-P(37)sb \m-Zm-]p-cw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. Sn ]n A-\p-kv-a-c-WØn-se {]-h¿-Ø-I ]-¶m-fn-ØsØ-°p-dn-®v I√ym-W-ho-´n¬

\n-∂p kw-km-cn-® {ioP-sb Nne kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ `oj-Wn-s∏-S-p-Øn-bn-cp-∂-Xm-bn B¿-.Fw.]n. t\-Xm-°ƒ ]d™p. ho-Sn-s‚ tIm¨-{Io-‰v B-h-iy-Øn-\v sXm-´-Sp-Ø ho´n¬ \n-∂p sh-≈w ti-J-cn°p∂-Xv hn-e°n-b kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I≥ {ioP-sb ho-´n¬ Ib-dn B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh∂p t\-Xm-°ƒ ]d™p.

am-e I-hÀ¶p sIm-bn-em≠n: ss_-°n-seØn-b kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS Igp-Øn¬ \n-∂p B-d-c ]-h≥ hcp-∂ kz¿-W am-e I-h¿∂p. Xncp-h-ßq¿ A-£-b-bn¬ k-^v-\bp-sS I-gp-Øn¬ \n-∂m-Wv am-e X-´n-sb-Sp-ØXv. X-e-t»-cn-bn¬ \n-∂p `¿-Xr-ho-´n-te-°v t]m-Ith-bm-Wv kw-`hw.

Npcp¡¯nÂ

tZ-io-b-]m-X c-−v a-Wn-¡qÀ kv-Xw-`n-¨p

bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-sW∂pw I-Sp-Ø B-tcm-Ky˛]m-cn-ÿnXn-I {]-iv-\-߃ kr-„n-®psIm- ≠ n- c n- ° p- I - b m- s W∂pw B-£≥ IΩn-‰n I¨-ho-\¿ K^q¿ ]p-t∂m-fn ]-d-™p. ]m-cn-ÿnXn-I {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m-\p≈ s]m-eyq-j≥ I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-s‚ t\m-´nkv I-º-\n-°p e-`n-®v H-cp am-kw I-gn-™n´pw H-cp ]-cnlm-c \-S-]Snbpw F-Sp-Øn-´n√-s{X. A-\p-aXn-bn√m-Ø do-ssk-°-fn-Mv {]h¿-Ø-\-߃ bq-\n-‰n¬ c-l-kyam-bn \-S-°p-∂-Xm-bn I¿-j-I k-an-Xn B-tcm-]n®p. ]-e ho-SpI-fnepw Ip-´n-Iƒ-°p izm-k X-S hpw N¿a tcm-K-ßfpw D-≠m-

bn-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWv. ^mŒ-dn ]-cn-kc-sØ ho-´n-se ]ip A-Sp-Øn-sS Nm-Im-\n-S-bm-bXmbpw A-h¿ ]-d™p. ^m-Œ-dn Xp-d-°m-\p-≈ {i-aw F-¥p hn-esIm-SpØpw X-S-bm-\m-Wv \m-´pIm-cp-sS Xo-cp-am\w.

{]-Im-i-\w sN-bv-Xp t]-cm-{º: c-ho-{μ≥ \m-K-Øv cNn-® ]p-Xn-b-ho-Sv I-hn-Xm k-amlm-cw km-ln-Xy-Im-c≥ bp sI Ip-am-c≥ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. B¿ sI c-hn-h¿-a ]p-kv-X-Iw G-‰p-hm-ßn. c-Lp-\m-Yv Ip-´n°p-∂v A-[y-£-X-h-ln-®p. sI Sn _n I¬-]-Øq¿, A-–p-√ ]-mte-cn kw-km-cn-®p.

√w B-\-°p-f-ß-c-bn¬ \n-∂pw hm-l-\-߃ h-gn Xn-cn-®p hn-´mWv K-Xm-K-Xw \n-b-{¥n-®-Xv. sNdn-b tdm-Un-eq-sS hm-l-\-߃ Iq-´-am-bn t]m-b-Xv Cu h-gn-bnepw K-Xm-K-X X-S- -ap-≠m-°n. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ c-≠v _- pIƒ-°n-S-bn-eq-sS C-cp-N-{I hml-\-ß-sf t]m-eo-kv I-S-Øn hnSp-∂p-≠m-bn-cp-∂p.-h-S-I-c ]m-ebm-Sv \-S kz-tZ-in Zn-hy, t{_m-Uvth _- n-se s{sU-h¿, ¢o-\¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv Kp-cp-X-c ]-cn°p-I-tfm-sS sa-Un-°¬-tIm-tfPv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®n-cn-°p-∂-Xv. h-S-I-c ]m-°bn¬ _n-μp, ]m-tem-fn-∏m-ew kn‘p F-∂n-h-sc sIm-bn-em-≠n Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®n-´p-≠v. \n- m-c ]-cn-t°‰-h-sc \-¥n-bn-se kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ \n-∂v {]m-Y-an-I ip-{iq-j \¬-In hn-´-b-®p.-

tam-j-W-t¡-kv {]-Xn-sb t]m-en-kv I-kv-ä-Un-bn hn-«p Ip-‰ym-Sn: \n-c-h-[n tam-j-Wt°-kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-bn P-bnen¬ I-gn-bp-∂ sam-tI-cn-bn-se h-S-t°-°-≠n A-\o-jv(31)s\ \m-Zm-]p-cw ^-Ãv-¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn c-≠p Zn-h-k-tØ°v t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hn´p. hn-e-ßm-´v ho-Sp-I-fn¬ h≥ I-h¿-® \-S-Øn-b kw-`-h-Øn¬ s]-cp-h-Æm-aq-gn-bn-se ]m-d-bp≈-]-d-º-Øv kp-ta-jn(28)s\ I-gn-™ Zn-h-kw t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p. C-bm-sf tNm-Zyw sN-bv-X-Xn-eq-sS-bm-Wv Iq-´p-{]-Xn-bm-b A-\o-jn-s\bpw t]m-en-kn-\p A-d-kv-‰v sNøm≥ km-[-n-®-Xv.

tc-{μ-s‚ ho-´n-em-Wv tam-jWhpw A-Xn-{I-ahpw \-S-∂Xv. P-\¬I-ºn hf-®v AI-Øv IS∂ tam-„m-°ƒ cm-{Xn G-sd t\-cw ho-´n¬ D-≠m-b-Xm-bn Icp-Xp∂p. C-h¿ D-]-tbm-Kn-® kn-dn-©v In-S-°-bn¬ Is≠Øn. c-‡w sIm-≠v IÆm-Sn-bn¬ A»o-e hm-°pIfpw sam-ss_¬ \-º-dp-

Ifpw F-gp-Xn-bn-´p≠v. ho-´nse A-e-am-cn-bn¬ \n∂v 7,000 cq-] C-h¿ I-h¿∂p. `£-Ww ]m-Iw sN-bv-Xv I-gn-®-Xn-\p ti-j-am-Wv tam-„m-°ƒ ÿew hn-´Xv. Fkv.sF. Po-h≥ tPm¿Ppw kw-Lhpw ÿ-esØ-Øn. sX-cp-hv hn-f-°n√mØ-Xn-\m¬ Cu ta-J-e C-cp´n¬ ap-ßn-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

Aw¶ W-hm-Sn Po-h-\-°m¿ sF.kn.Un.Fkv. Hm-^n-kn-te-°v \-SØnb am¿-®v A-¶-W-hm-Sn h¿-t°-gv-kv sl¬-t∏-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m sk-{I´-dn B-_n B-bn-j D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

{]Xntj-[ amÀ-¨v

h-S-I-c: sF.kn.Un.Fkv Hm-^n-kv Xm¬-°menI Po-h-\°m-sc ÿn-c-s∏-Sp-Øp-I. en-Ãn-ep-≈h-sc ÿn-c-s∏-SpØp∂-Xv h-sc ÿn-cw H-gn-hp-I-fn-te-°p-≈ ÿn-c-\n-ba-\w \n¿-Ø-em°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v sIm≠v AwK-W-hm-Sn Po-h-\-°m¿ sF.kn.Un.Fk.v Hm-^nkn-te-°v am¿®v \-SØn. A-¶-W-hm-Sn h¿-t°-gv-kv sl¬-t∏-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ Pn√m sk-{I´-dn B-_n B-bn-jm D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ssie-P, Nn{X, sI.ssi-e-P kw-km-cn®p.

Im-hn-epw-]m-d, Xn-\qÀ hn-tÃ-Pp-I-fp-sS `q-]-S-¯n-\v Aw-Ko-Im-cw

Ip-‰ym-Sn: D-Ω≥ hn D-Ω≥ I-Ω-‰n-bpw kw-ÿm-\ k¿-sΔ Ub-d-Œ-dpw \-S-Øn-b ln-b-dn-Mn¬ In-g-°≥ a-e-tbm-c ta-J-e-bnse Im-hn-epw-]m-d, Xn-\q¿ hn-t√-Pp-I-fp-sS `q-]-S-߃ Aw-KoI-cn-®p. Im-hn-epw-]m-d ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n kp-tc-{μs‚-bpw \-cn-∏-‰ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn ]n ]-hn-{X-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w, Ir-jn, d-h-\yp h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cpw I¿-j-I kw-L-S-\-I-fp-a-S-ßn-b k-an-Xn \n¿-an-®p k-a¿-∏n-® `q-]-S-Øn-\m-Wv Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dnt]m¿-´n¬ P-\-hm-k tI-{μ-ß-sf-bpw Im¿-jn-I ta-J-e-sbbpw Dƒ-s∏-Sp-Øn {]-kn-≤o-I-cn-® `q-]-Sw P-\-Io-b {]-t£m-`Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv am-‰w-h-cp-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. ln-bdn-Mn-\p ti-jw Aw-Ko-Im-cw \-¬-In-b `q-]-Sw H-º-Xn-\v D-Ω≥ hn D-Ω≥ I-Ω-‰n tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-b-Øn-\p Aw-KoIm-c-Øn-\m-bn k-a¿-∏n-°pw. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\-XpS¿-∂v B-i-¶-bn-em-b In-g-°≥ a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se P-\߃ h-f-sc-b-[n-Iw {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv Cu Aw-Ko-Im-csØ Im-Wp-∂-Xv.

hn-Úm-\-Xo-cw {]-`m-j-Ww \m-sf

t]-c-m-{º: Su¨ a-l-√v I-Ω-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-´p ap-X¬ 11h-sc Xn-ø-Xn-I-fn¬ t]-cm-{º F¬.-sF.-kn. Hm-^n-kn-\-Sp-Øv hn-⁄m-\-Xo-cw {]-`m-j-W k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pp-am-a-kv-Pn--Zv \-hoI-c-W-Øn-\p ^-≠v kz-cq-]n-°m≥ \-S-Øp-∂ {]-`m-j-W-Øn¬ I_o¿ _m-J-hn Im-™m¿, Ip-Ω-\w \n-km-ap-±o≥ A-kv-l-cn, b-lvb _m-J-hn ]p-g-°-c, dn-bm-kv a-∂m-\n kw-km-cn-°pw.-

sd-bnÂ-th tÌ-j³ tdm-Un-se Ccp\ne sI-«n-Sw X-IÀ¶p sIm-bn-em≠n: sd-bn¬-th kvt‰-j≥ tdm-Un-se C-cp\n-e amfn-I sI-´n-Sw \n-ew-s]mØn. C∂-se ssh-Ip-t∂cam-Wv sI´n-S-Øn-s‚ amfn-I X-I¿-∂Xv. ag-sb-Xp-S¿-∂m-Wv h¿-j-߃ ]g-°-ap-≈ sI-´n-Sw ho-WXv. apIƒ-`m-K-sØ hm-S-I-°m¿ sI´n-Sw ]-g-In-b-Xn-\m¬ H-gn-™psIm-Sp-Øn-cp-∂p. Xm-sg \n-ebn¬ G-tgm-fw I-®-h-S-°m¿ D≠v. Ip-∂p-Ω¬ ^m-Øn-a-bpsS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-Xm-Wv sI-´n-Sw. D-S-a sI´n-S A-h-in-„߃ I-S-Øm≥ {i-an®-Xv kwL¿-j-Øn-\p Im-c-W-ambn. sIm-bn-em≠n sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ tdm-Un-se C-cp\n-e amfn-I sI-´n-Sw X-I¿-∂ \n-e-bn¬

jw-koÀ hS-Ic tIm-S-Xn-bn samgn \ÂIn hn-I-emwK-sâ s]-«n-¡-S X-IÀ¯p h-SI-c: B¿.Fw.]n. t\-Xm-°ƒ-°-Xn-sc ]m¿-e-sa‚ v afiew ÿm-\m¿-∞n F F≥ jwko¿ ^-b¬ sNbv-X kz-Im-cy A-\ym-b-Øn¬ tImS-Xn sam-gn tc-J-s∏-SpØn. B¿.Fw.]n. t\-Xm-°fm-b sI sI c-a, F-≥ thWp, F-∂nh¿-s°-Xn-sc \¬In-b ]-cm-Xnbn-em-Wv jw-ko¿ hS-I-c PpUo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ sam-gn \¬-

`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Sn sI C{_m-lnw A-[y-£-X-h-ln-®p. sI kn tKm-]m-e≥, h¬-k≥ F-S-t°m-S≥, C Sn B-cn-^v, aqk-lm-Pn sN-cn-t∏-cn, Sn ]n \mk¿, Zn-t\-i≥ hm-ey-t°m-Sv, hn Un Zn-\q-Pv, c-hn ]p-Ø-e-Øv, Fw sI A-Ω-Zv kw-km-cn-®p.-

tNen-b C-emlnb tIm-f- ´n-°-S-bm-Wv X-I¿-ØXv. sImsIm-bn-em≠n: km-aq-ly-t{Zmln-Iƒ hn-I-emwK-s‚ s]-´n-°- Pn-\p k-ao-]w Xm-sg In-S-º- bn-em-≠n t]m-en-kv tI-skdº-Øv aΩ-Zv tIm-b-bp-sS s]- SpØp. S X-I¿Øp.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

\-gv-k-kv hm-cm-N-c-W-w Xp-S-§n

hntij§Ä

t_mÄ _m-Uv-anâ¬:Pn-Ã-m Soans\ ^m-kn \-bn-¡pw

Xm-a-c-t»-cn: Cu am-kw H-ºXp-ap-X¬ 11 h-sc F-d-Wm-Ip-fØv \-S-°p-∂v kw-ÿm-\ t_mƒ _m-Uv-an‚¨ Nmw]y≥-jn∏n¬ Pn√m Soans\ Ftf-‰n¬ Fw. sP F®v.F nse ^mkn¬ ap-lΩ-Zv \-bn\-gv-k-kv hm-cm-N-c-WØns‚ Pn√m-Xe DZvLm-S\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ °pw. Sow ^m-kn¬ Aw-K-߃: Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X \n¿h-ln-°p∂p kz-cm-Kv (ssh-kv Iym-]v-‰≥),kn ]n hn-jv-Wp, Sn-]n-A-_p-Xmln¿ (^-tdm-Jv dn-{In-tb-j≥ ¢_v), kn F≥ ap-l-Ω-Zv kn-bmZv, kn F≥ ap-l-Ω-Zv kn-bm-kv (bp.F-®y-F-k.v F-kv. Nm-enbw), ]n kn A-–p¬ _m-kn-Xv ( Fw.-sP.F-®v. F-kv. F-tf-‰n¬), Fw A-a¬ hn-jv-Wp, kn A-\p-cm-Kv ( F-kv.sF.F-®v.Fkv. D-Ω-Øq¿), tIm-®v: A-£bv c-ta-iv, am-t\-P¿: j-^o-Jv.

Adnbn-¸pIÄ

{]o-sa-{Sn-Iv tlm-ÌÂ {]-th-i-\w tIm-gn-t°m-Sv: tN-f∂ - q¿ tªm°v ]-©m-bØ - n-\v Io-gn¬ It°m-Sn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Kh.-{]o-sa-{Sn-Iv tlm-Ãe - n¬ \ne-hn-ep-≈ H-gn-hn-te-°v A-t]£ £-Wn-®p. A-©v ap-X¬ ]Øv h-sc ¢m-kp-If - n¬ ]Tn-°p∂ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v A-t]£n-°mw. sam-Øw H-gn-hn-s‚ 10 i-Xa - m-\w a-‰v k-ap-Zm-bß - ƒ°m-bn kw-hc - W - w sN-bvX - n-´p≠v. {]-th-i\ - w e-`n-°p-∂h - ¿°v Xm-ak - w, `-£W - w, bq-Wnt^mw, Syq-j≥ F-∂n-h ku-P\yw. Xm¬-∏c - y-ap-≈h - ¿ A-t]£-tbm-sSm-∏w Pm-Xn, h-cp-am\w, kz-`m-hw F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ km-£y-]{- X-hpw I-gn™ hm¿-jn-I ]-co-£b - n¬ e`n-® am¿-°v kw-_‘ - a - m-b hnh-cß - ƒ F-∂n-h kvI - qƒ ta[m-hn-bn¬ \n-∂p km-£y-s∏-SpØn lm-Pc - m-°W - w. ]q-cn-∏n-® A-t]-£I - ƒ 25 \-Iw tN-f∂q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v sI´n-SØ - n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ]-´nI-Pm-Xn hn-Ik - \ - Hm-^nkn¬ e-`n-°W - w. t^m¨: 9446340170.

sa-bv am-k-¯n-se td-j³ hn-X-c-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-se tdj≥ Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v sa-bv amk-Øn¬ _n.-]n.-F¬. Im¿-Un\v H-cp cq-] \n-c-°n¬ 25 In-tem{Kmw A-cn-bpw c-≠v cq-] \n-c°n¬ A-©v In-tem {Kmw tKmX-ºpw hn-X-c-Ww sN-øpw. At¥ym-Z-b A-∂-tbm-P-\ ]-≤Xn-bn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°v H-cp cq] \n-c-°n¬ 35 In-tem-{Kw A-cn \¬-Ipw. F.-]n.-F¬. (t\m¿a¬) 8.90 ss]-k \n-c-°n¬ 9 In-tem-{Kmw ho-Xw A-cn-bpw F.]n.-F¬ (F-kv.-F-kv) &(t\m¿a¬) 6.70 ss]-k \n-c-°n¬ ]-cam-h-[n 2 In-tem-{Kmw ho-Xw tKm-X-ºpw hn-X-c-Ww sN-øpw. ssh-Zyp-Xo-I-cn-® ho-Sp-Iƒ-°v H-cp en-‰-dpw ssh-Zyp-Xo-I-cn-°mØ ho-Sp-Iƒ-°v \m-ev en-‰-dpw ho-Xw a-sÆ-Æ- \¬-Ipw. G{]n¬ Izm-´ ]-©-km-c _n.-]n.F¬/F.-]n.-F¬ Im¿-Up-Iƒ°v B-sfm-∂n-\v 400 {Kmw hoXw sa-bv 17 h-sc hn-X-c-Ww sNøp-w.

B-\p-Iq-ey hn-X-c-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: I-ip-am-hv Ir-jn hn-Ik - \ - G-P≥-kn-bp-sS [-\k-lm-bt- Øm-sS Pn-√b - n¬ Iip-am-hv Ir-jn sN-øp-Ib - pw H∂mw-KU - p k-_vk - n-Un Xp-I ssI-∏‰ - p-Ib - pw sN-bvX - I¿-jI¿ b-Ym-{I-aw c-≠pw aq-∂pw KUp k-_vk - n-Un e-`n-°p-∂X - n\m-bn A-t]-£ \¬-IW - w. c≠mw K-Up k-_vk - n-Un-bv° - v B-Zy h¿-jw ssX-If - p-sS 75iX-am-\h - pw aq-∂mw K-Up k-_vkn-Un-bv° - m-bn c-≠mw K-Uphn¬ \n-e\ - n¿-Øn-b ssX-If - psS 90i-Xa - m-\h - pw D-≠m-bn-cn°-Ww. A-t]-£m t^m-dw www.kasumavukrishi.org F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂p Uu¨-tem-Uv sN-øp-I-tbm _‘-s∏-´ ^o¬-Uv Hm-^nk-dn¬ \n-∂v kzo-I-cn-°p-I-tbm sNømw. _-‘-s∏-´ hm¿-Un-se ]©m-b-Øv sa-w_¿ km-£y-s∏Sp-Øn-b-ti-jw A-t]-£-Iƒ 25 \-Iw kw-ÿm-\ I-ip-am-hv Ir-jn hn-I-k-\ G-P≥-kn-bpsS sIm-√-Øp-≈ sl-Uv Hm^nkn-tem A-Xm-Xv ^o¬-Uv Hm-^nk¿ ap-ºm-sI-tbm k-a¿∏n-°-Ww. hn-em-kw: sN-b¿am≥, sI.-F-kv.-F.-kn.-kn., Ac-hn-μv tN-tº-gv-kv, ap-≠-bv-°¬ sh-Ãv, sIm-√w-˛691001. t^m¨˛ 0474 2760456. ^o¬-Uv Hm-^nk¿-am¿-˛-tkm-Wn (9496002848), ssj-_o-jv (9496002849).

tIm-gn-t°m-Sv: \-gv-k-kv hm-cmN-c-W-Øn-\v Pn-√-bn¬ Xp-S-°am-bn. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Atdm-d Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Pn√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. 12 h-sc hn-]p-eam-b ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS hm-cm-Nc-Ww \-S-°pw. D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ A-Uo-j-\¬ Un-kv-{Sn-IvSv sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm. k-ao-d A-[y-£-X h-ln-®p. Kh. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn∏¬ tUm. kn c-ho-{μ≥ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m \-gv-knMv Hm-^nk¿ Sn tI-i-h≥ ]-XmI D-b¿-Øn. ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p_-‘n-®v \-gv-k-kv dm-en-bpw kwL-Sn-∏n-®p.

7 sa-bv 2014 _p[≥

"ip-²w kp-µ-cw \-½p-sS tIm-gn-t¡m-Sv ' t£-{X-¡p-f-§Ä \-ho-I-cn-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: "ip-≤w kp-μ-cw \-Ωp-sS tIm-gn-t°m-Sv' ]-≤-Xnbn¬s∏-Sp-Øn tem-I-\m¿-°mhv t£-{X-°p-fw, _m-ep-t»-cnbn-se ssh-Ip-WvTw t£-{X-°pfw F-∂n-h \ho-Icn°p-sa-∂v Pn-√m Ie-Iv-S¿ kn -F e-X A-dn-bn-®p. Ip-Sn-sh-≈ £m-a-hpw hcƒ-®-bpw e-Lq-I-cn-°p-∂-Xn\p-≈ {i-a-ß-fp-sS `m-K-am-bn t£-{X-I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fpsS Iq-Sn ]n-¥p-W-tbm-sS hn-]pe-am-b \-ho-I-c-W {]-h¿-Ø-\߃ \-S-∏m-°pw. C-Xn-\p-≈ F-Ãn-ta-‰v X-øm-dm-°m≥ h-S-Ic hm-´¿ A-tXm-cn-‰n F-Iv-kn-

Iyp-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿-°v I-eIv-S¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. Cu ta-J-e-bn-se kp-{]-[m\ Ip-Sn-sh-≈ t{km-X-s -∂ \n-e-bn¬ Zo¿-L-Im-e-tØ-°v D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ e-£y-an´p-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv \-S∏m-°p-I. Ip-f-ß-fn-se am-en\yw \o-°w sN-øp-∂-Xn-\v ]p-dta P-e-ip-No-I-c-W bq-\n-‰v, ]ºv sk-‰v, sh-≈-Øn-s‚ Kp-W\n-e-hm-cw D-d-∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ kw-hn-[m-\w, ]m¿-iz-`n-Øn F∂n--h ÿm-]n-°pw. \-ho-I-c-Ww ]q¿-Øn-bmhp-∂-tXm-sS k-ao] {]-tZ-i-ß-fn-se P-\-߃-°v

\-´n taÂ-¸m-e-¯n _-Êp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v 30 t]À-¡v ]-cn-¡v 

kz¥w {]Xn-\n-[n

]-tøm-fn: \-¥n sd-bn¬-th ta¬-∏m-e-Øn¬ _- p-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v ap-∏-Xv t]¿-°v ]-cn-°v. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ aq-∂v t]-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬-tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v tZ-io-b-]m-Xbn¬ c≠pa-Wn-°q-¿ KXm-KXw kv-Xw`n-®p. C∂se ssh-Io´v A-t©msS-bm-Wv A-]-I-Sap≠mb-Xv. tIm-gn-t°m-´p\n-∂v I-°-´n-te-

°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ "t{_mUv- th' _- pw sIm-bn-em-≠n bn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ "{io tKm-Ip-ew' _- p-am-Wv Iq´n-bn-Sn-®-Xv. A-an-X-th-K-Øn-em-bn-cp-∂ {io tKm-Ip-ew _- v- a-s‰m-cp hm-l-\-sØ a-dn-I-S-°m-\p-≈ {i-a-Øn\nsS \n-b-{¥-Ww \-„s∏-´v F-Xn¿ Zn-i-bn¬ h-∂ _ n¬ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v Zr-Iv-km-£n-Iƒ ]-d-™p. Ip-‰ym-Sn-˛tIm-gn-t°m-Sv dq-´ntem-Sp-∂ "{io tKm-Ip-ew' _ n¬ bm-{X-°m¿ C-√m-Xn-cp-∂-

am-¼-g {]-ZÀ-i-\w \m-sf ap-XÂ tIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v A{Kn- tlm¿-´n I-ƒ-®-d¬ skmssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Ønep-≈ am-º-g {]-Z¿-i-\w \msf XpS-ßpw. 14 h-sc \of-p∂ {]-Z-¿i-\w \m-emw tK-‰n-\v kao-]-ap-≈ Km-‘n-]m¿-°n-emWv kwL-Sn-∏n-°p-∂Xv. C-¥y-bn-se {]i-kvX-amb F-√m am-º-g-ß-ƒ Im-Wm\pw Np-cp-ßn-b hn-ebv°v hmßm-\pw A-h-k-c-ap-≠m-hpw. A-¬t-- ^m≥-k, _w-K-\-]-≈n, a-¬-tKm-h, N-°-c-°p-´n, Xp-Sßn F-√m-X-cw am-º-g-ß-fpw A-h-bp-sS ssX-I-fpw {]-Z-¿-i\ \-K-cn-bn¬ e-`y-am-hpw. kzm-Zn-¬ G-sd ap-∂n-em-b Plmw-Ko¿, ln-am-bp-≤o-≥, k¶-c-bn-\-ß-fm-b F-®v t^m¿, a-√n-I, F-®v 44 F-∂n-h-bpw e-

`n-°pw. X-fn-∏-d-ºv Pn-√m Irjn-^m-an-se X-\-Xp-kz-`m-h-ap≈ hy-Xy-kv-X C-\w am-º-gß-fpw ap-X-e-a-S-bn-se am-ßbn-\-ß-fpw {]-Z¿-i-\-Øn-s\Øpw. am-º-g t{]-an-Iƒ-°mbn sa-bv 11\v ssh-Io-´v am-ßm Xo‰-a¬-k-c-hpw H-cp-°n-bn-´p-≠v. am-ß Pyq-kv, am-ß sF-kv, F-∂n-h-bpw e-`n-°pw. \m-sf Pn-√m I-e-Œ¿ kn F e-X ]cn]mSn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Im-en-°-‰v A-{Kn-tlm¿-´n I-ƒN-d¬ skm-ssk-‰n ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n hn Kw-Km-[-c≥, sk-{I-´-dn A-Uz. tXm-a-kv amXyp, A-Uz. Fw cm-P≥, Fw F tP-°-_v, ]p-Øq¿-aTw N{μ≥, ]-s¶-Sp-Øp.

Xv A-]-I-S-Øn-s‚ Xo-{h-X Ip-d®p.- CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ _- n-s‚ h-f-bw Dƒ-s∏-sS-bp≈ `m-K-߃ X-I¿-∂p. hm-l-\߃ \o-°m≥ s{I-bn≥ e-`n°m-\p-≈ Im-e-Xm-a-k-am-Wv KXm-K-X kv-Xw-`-\-Øn-\n-S-bm°n-b-Xv. hm-l-\-߃ \o-°m-\p-≈ s{Ibn≥ sh-ß-f-Øv \n-∂m-Wv t]m-en-kv F-Øn-®-Xv. B-Zyw Xn-t°m-Sn-bn-se a-c an-√n-¬\n∂v s{Ibn≥ e-`n-°m-\p-≈ {iaw \-S-Øn-sb-¶n-epw s{sU-h¿ ÿ-e-Øn-√m-Ø-Xn-\m¬ sh-

ß-f-Øv \n-∂v h-cp-Øp-I-bm-bncp-∂p. C-Xn-\n-sS tZ-io-b-]m-Xbn-¬ ]-tøm-fn-bn¬ \n-∂pw sIm-√w B-\-°p-f-ß-c-bn¬ \n∂pw _- p-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ hm-l-\-߃ h-gn Xn-cn-®p hn-´m-Wv t]m-enkv K-Xm-K-Xw \n-b-{¥n-®-Xv. sN-dn-b tdm-Uneq-sS hm-l-\-߃ Iq-´-am-bn t]m-b-Xv ]-e-bn-SØpw K-Xm-KX X-S- -ap-≠m-°n. h-S-I-c ]me-bm-Sv \-S kz-tZ-in Zn-hy, t{_mUv-th _- n-se s{sU-h¿, ¢o\¿ F-∂n-h-sc-bm-Wv Kp-cp-X-c ]-cn-°p-I-tfm-sS sa-Un-°¬-

Xv. t]m-kv-t‰m-^n-kn-se-Øn-b _m-e-‰v t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-®v tc-Jm-aq-ew ssI-amdm-sX X-]m¬ Hm-^n-kv A-[nIr-X¿ Xn-cn-®-b-°p-I-bm-bn-cp∂p. kw-`-h-sØ Xp-S¿-∂v t]mkv-‰¬ _m-e-‰v e-`n-°m-Ø t]m-

"tIm-S-Xnhn-[n kzm-K-XmÀ-lw' tIm-gn-t°m-Sv: \yq-\-]-£ hnZym-`ym-k ÿm-]-\-߃-°v hnZym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-aw _m-[-I-a-s√-∂ kp-{]nw tIm-SXn hn-[n kzm-K-Xm¿-l-am-sW∂v F-kv.sF.H. kw-ÿm-\ {]kn-U‚ v F-kv C¿-jm-Zv. ]n-∂m° hn-`m-K-ß-fp-sS D-∂-a-\-Øn\mbn {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿm-]\-ß-fn¬ 25 i-X-am-\w ho-≠pw kw-h-c-Ww G¿-s∏-Sp-Øp-∂ \o°w A-Ø-cw ÿm-]-\-ß-fp-sS e£-sØ X-s∂ tNm-Zyw sNøp-∂-Xm-bn-cp-∂p. `-c-WL-S-\m A-\p-tO-Zw 21 A-´n-a-dn-® tI{μ-k¿-°m¿ \-S-]-Sn-°p-≈ Xn-cn®-Sn-bm-Wv hn-[n-sb-∂pw \yq-\]-£ ÿm-]-\-ß-fn¬ tkmjy¬ Hm-Un-‰n-Mv \-S-Ø-W-sa- bq-Øv-kv-{]n-Mv ^n-enw s^-Ãn-h¬ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w N-e-®n-{X- kw-hn-[m-b-I≥ ∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p. sI B¿ a-t\m-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

en-kp-Im¿ Pn-√m- I-e-Œ¿-°pw F-kv.]n-°pw ]-cm-Xn-\¬-In. _m-e-‰v t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-®-t∏mƒ _-‘-s∏-´ t]m-en-kp-Im¿ ÿ-e-Øn-√mØ-Xm-Wv Xn-cn-®-b-°m≥-Im-cW-sa-∂m-Wv X-]m¬-h-Ip-∏ns‚ hn-i-Zo-I-c-Ww.

{S-j-dn-I-fn-se X-t±-i-`-c-W Xn-c-sª-Sp-¸v tc-J-IÄ \o-¡w sN-¿pw tIm-gn-t°m-Sv: Xm-a-c-t»-cn-bnse-bpw tIm-gn-t°m-s´-bpw Pn√m {S-j-dn-I-fn¬ kq-£n-®n-´p≈ X-t±-i-`-c-W Xn-c-s™-Sp-∏pam-bn _-‘-s∏-´ tc-J-Iƒ A-Snb-¥c-am-bn \o-°w sN-øm≥ Pn√m I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-iw \¬-In.

16\v thm-s´-Ƭ I-gn-bp-tºmƒ tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]{In-b-bp-sS tc-J-Iƒ kq-£n°p-∂-Xn-\v {S-j-dn-I-fn¬ ÿ-e]-cn-an-Xn D-≠m-hm-Xn-cn-°m-\mWv \-S-]-Sn. 2010\v ap-ºv X-t±-i`-c-W ÿm-]-\-ß-fn-te-°v \-S-

a-e-_mÀ hn-I-k-\w: {]-_-Ôc-N-\m- aÂk-cw tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv hn-Nm-c-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sa-bv 24\v \-S-°p-∂ kv-Im-\nMv a-e-_m¿ hn-I-k-\- sk-an-\m-dn-s‚ `m-K-am-bn a-e-_m¿ hn-I-k-\-{]-iv-\-ß-fpw {]-Xn-hn-[n-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ {]-_-‘-c-N-\m-a-¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Ir-jn, B-tcm-Kyw, hn-Zym-`ym-kw,-hy-h-km-bw, k-l-I-c-Ww,A-Sn-ÿm-\ ku-I-cy-hn-I-k-\w Xp-S-ßn-b hn-j-b-ß-fn-em-Wv a¬k-cw. Xm-¬∏-cy-ap-≈-h¿ 150 hm-°n¬ Ip-d-bm-Ø {]-_-‘-߃ 15\v apºvv e-`n-°-Ø-°-hn-[w I¨-ho-\¿, {]-_-‘-c-N-\m-a-¬kcw, hn-Nm-c-th-Zn, c/o-\yq-kv tI-c-f _n¬-UnMv, {]o-an-b¿ _n¬UnMv, tIm-gn-t°m-Sv-˛ 673002. F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww. H∂pw c-≠pw aq-∂pw-ÿm-\-߃ t\-Sp-∂-h¿-°v 24\v tIm-gn-t°m-Sv \-S-°p-∂ a-e-_m¿ hn-I-k-\ sk-an-\m-dn¬v k-Ωm-\w \¬-Ipw.

tdm-Un-s‚ {]-X-ew h-gp-h-gp-∏v D-≈-Xm-b-Xm-Wv ss_-°p-Iƒ D-ƒ-s∏-sS-bp-≈ hm-l-\-߃ A--]-I-S-Øn¬-s∏-Sm≥ Im-cWw. Ign-™-Zn-h-k-ß-fn¬ s]bv-X a-g-bn¬ tdm-Un-s‚ an-\pkw IqSn-bXpw S-b-dn-s‚ ]-g-°hpw ImcWw {io tKm-Ip-ew _ n-s‚ \n-b-{¥-Ww \-„-s]-SpI-bm-bn-cp-∂p. ^n-‰v-\-kv e-`n-® _- n-s‚ S-b¿ {X-Uv Xo-sc-bn√m-Ø \n-e-bn-em-b-Xv tamt´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v D-Z-tym-Kÿ≥ ]-cn-tim-[-\-bv°v hn-t[b-am-°n-bn-´p-≠v.

∂ Xn-c-s™-Sp-∏p-I-fp-sS tc-JI-fm-Wv \o-°w sN-øp-I. _-‘s∏-´ Xn-c-s™-Sp-∏v k-a-b-Øv Np-a-X-e-bp-≠m-bn-cp-∂ D-tZymK-ÿ¿ 13-\-Iw {S-j-dn-I-fn¬ kXy-hm-Mv-aq-ew \¬-In tc-J-Iƒ G-‰p-hm-ßn \-in-∏n-°-Ww.

Ip-Spw-_kwKaw h-S-I-c: ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\nb≥ kw-L-Sn-∏n-® Ip-Spw-_ kwK-aw h-S-I-c F-.F-kv-.]n. b-Xojv-N-{μ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ccn-߬ k¿-Km-e-b-Øn¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ {]-kn-U‚ v kq-∏n Ip-\n-bn¬ A-[y-£-X hln-®p. Du-cm-fp-¶¬ te-_¿ tIm-¨-{Sm-Iv-‰v skm-ssk-‰n {]kn-U‚ v ]m-te-cn c-ta-i-s\ N-Sßn¬ B-Z-cn-®p. sI sI {io-PnØv, A-\q-]v A-\-¥≥, Sn ]n tZh-cm-Pv, {]-Zo-]v tNm-ºm-e, kmenw ]p-\-Øn¬, Sn ]n _m-e-Irjv-W≥, kp-\n¬ Ip-am¿ kwkm-cn-®p.

I-em-a-Þ-ew in-h-Zm-k-s\ B-Z-cn-¡p-¶p tIm-gn-t°m-Sv: ta-f k-]-cy-bpsS aq-∂p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ ]n-∂nSp-∂ {]-Xn-`m-[-\-\m-b hm-Zy Iem-Im-c≥ I-em-a-fi-ew in-hZm-kn-s\ in-jy-cpw B-kzm-Z-Icpw tN-¿-∂v B-Z-cn-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p."k-a¿-∏-Ww' F-∂ t]-cn¬ 11\v aq-∂n-\v sIm-bn-em-≠n tÃUn-bw {Ku-≠n¬ tI{μ B-`y¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-aN-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿, ]-fl-{io a-´∂q¿ i-¶-c≥-Ip-´n am-cm¿, sI Zm-k≥ Fw.-F¬.-F, \-K-c-k-`m A-[y-£ sI im-¥ ]-s¶-Sp°pw. hm-¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ C-f-bn-S-Øv th-Wp-tKm-]m¬, kn hn _m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-SpØp.-

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv ]n.Pn. tUm-ÎÀ-amÀ k-a-cw \-S-¯n

"a-g-¡n-ep-¡w' Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n-bn-ep-−m-bn-cp-¶t]men-kp-ImÀ¡v- t]m-Ì _m-e-äv e-`y-am-bn-à sk-an-\mÀ t]-cm-{º: temIvk`m Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-bn-ep-≠m-bn-cp∂ t]-cm-{º t]m-en-kv kv-t‰-j\n-se A-©p t]m-en-kp-Im¿°v t]m-kv-‰-¬ _m-e-‰v e-`n-®n√. X-]m¬ Hm-^n-kn-se Po-h-\°m-cp-sS A-\m-ÿ-bm-Wv _me-‰v e-`n-°p-∂-Xn-\p X-S- -am-b-

tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®Xv. h-S-I-c ]m-°-bn¬ _n-μp, ]m-tem-fn-∏m-ew kn-‘p F-∂n-h-sc sIm-bn-em-≠n Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n®p-. \n-km-c ]-cn-t°-‰-hsc \-¥n-bn-se kz-Im-cy B-ip]-{Xn-bn¬ \n-∂v {]m-Y-an-I ip{iq-j \¬-In hn-´-b-®p.A-]-I-S-Øn-\v Im-c-Ww tdmUn-se an-\p-k-hpw _-kv S-b-dns‚ ]-g-°-hp-amsW-∂v \m-´pIm-¿ ]-d-bp-∂p. c-≠v Zn-h-k-ßfn-em-bn aq-∂n-te-sd hm-l-\m-]I-S-߃ C-hn-sS \-S-∂n-cp-∂p.

\n¿-tem-`w Ip-Sn-sh-≈w hn-X-cWw sN-øm-\m-Ipw. h-cƒ-®m e-Lq-I-c-W-Øn-\v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw \-S-∏m-°p-∂ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ Cu P-em-ib-߃ Iq-Sn Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂Xn-s‚ {]-tbm-P-\-߃ Nq-≠n°m-´n-b am-[y-a hm¿-Ø-I-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv Xo-cp-am\-sa-Sp-Ø-sX-∂pw I-e-Iv-S¿ ]d-™p. \q-‰m-≠p-I-fp-sS ]-g-°hpw N-cn-{X-hp-ap-≈-Xm-Wv _mep-t»-cn-bn-se ssh-Ip-WvTw t£-{X-°p-fw. 61 A-Sn ho-Xn-bpw \o-f-hp-ap-≈-Xm-Wv tem-I-\m¿°m-hv t£-{X-°p-fw.

tIm-gn-t°m-Sv: a-g-°m-e-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn ip-No-I-c-W {]h¿-Ø-\-߃ Du¿-Pn-X-s∏-SpØn ]-I¿-®-hym-[n {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏m-°p-∂Xn-\p {Km-a-∏©m-b-Øv, tªm°v ]-©m-b-Øv, ap-\n-kn-∏¬ tIm¿-]-td-j≥ A-[y-£-∑m¿, Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-∑m¿, k∂-≤-kw-L-S-\m `m-c-hm-ln-Iƒ F-∂n-h¿-°p th-≠n Pn-√m ipNn-Xz an-j≥ "a-g-°n-ep-°w' skan-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. C-X-\p-k-cn-®v ]-©m-b-ØpX-e-Øn¬ hn-]p-e-am-b I¨h≥-j-\p-Iƒ hn-fn-®p-tN¿-Øv C-Xp-kw-_-‘n-® cq-]-tc-J Xøm-dm-°pw. hm¿-Up-X-e-Øn¬ am-en-\y- \n-t£-] tI-{μ-߃, sh-≈-s°-´p-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h I-s≠-Øn ip-Nn-Xz am-∏pIƒ X-øm-dm-°pw.

tkm-fn-Um-cn-än bq-¯v-kv-{]n-Mv ^n-enw s^-Ìn-h k-am-]n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: tkm-fn-Um-cn-‰n kw-L-Sn-∏n-® c-≠m-a-Xv bq-Øv kv-{]n-Mv ^n-enw s^-Ãn-h¬ kam-]n-®p. Su-¨-lm-fn¬ ta-f-bpsS k-am-]-\-k-tΩ-f-\w N-e-®n{X kw-hn-[m-b-I≥ sI B¿ at\m-Pv D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. kn\n-a-tbm-Sv ]p-dw-Xn-cn-™p-\n-∂ H-cp k-aq-lw A-Xn-t\m-Sv {In-bmfl-I-am-bn {]-Xn-I-cn-®p-Xp-S-ßnsb-∂-Xv k-t¥m-j-I-c-am-sW∂p A-t±-lw ]-d-™p. tkm-fn-Um-cn-‰n kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Sn ap-l-Ω-Zv th-fw A-[y-£-X- h-ln-®p. ]n _m-_pcm-Pv, ap-l-Ω-Zv j-aow, sI ]n iin, tKm-]m¬ ta-t\m≥, Ip-™n°-Æ≥ hm-Wn-ta¬, ip-{`-Zo-]v N-{I-_¿-Øn, Zo-t]-jv, _n-Pptam-l≥, ]n F Fw l-\o-^v, ]n dp-Iv-km-\, k-^o¿-jm, kn Fw j-co-^v, sI Pn ap-Po-_v kw-km-

cn-®p. a¬-k-c-hn-`m-K-Øn¬ an-I-® tUm-Iyp-sa‚-dn kn-\n-a-bm-bn {]-tam-Zv tZ-hv kw-hn-[m-\w sNbv-X h¨-Iyq-_v F-∂ Nn-{Xw Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. Po-h-Pv cho-{μ≥ kw-hn-[m-\w sN-bv-X A-tX Im-c-W-Øm¬ B-Wv anI-® {l-kz-Nn-{Xw. an-I-® {]-Xntcm-[ tUm-Iyp-sa‚-dn kn-\n-a°p-≈ kn i-c-Xv-N-{μ≥ A-hm-¿Un-\v {in-an-Xv ti-J¿ kw-hn-[m\w sN-bv-X hm-´¿-am¿-°v A¿l-am-bn. hn≥-kv k-emw, l-^okv ap-l-Ω-Zv F-∂n-h¿ tN¿s∂m-cp-°n-b 9/11 Zn an-Ã-dn s\h¿ F‚ v-kv F-∂ {l-kz-Nn-{Xw Pq-dnbpsS {]-iw-k t\-Sn. an-I® \-hm-K-X-kw-hn-[m-b-I-\p-≈ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ A-hm¿-Uv t\-Sn-b sI B¿ a-t\m-Pn-s\ D]-lm-cw \¬-In B-Z-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: \-„-s∏-Sp-∂ tIm-gv-kp-Iƒ \n-e-\n¿-Øp-I, Syq-j≥ ^o-kv h¿-[-\ H-gn-hm°p-I, tUm-Œ¿-am-cp-sS s]≥-j≥ {]m-bw D-b-¿-ج \n-¿-Øem-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ßfp-∂-bn-®v sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse 350 Hm-fw h-cp-∂ ]n.-Pn.-tUmŒ¿-am¿ C-∂-se kq-N-\m-]-Wnap-S-°v \-S-Øn. A-Xym-ln-X- hn`m-Kw, te-_¿- dqw, sF.kn.bp. F-∂n-h-sb k-a-c-Øn¬ \n-∂p H-gn-hm-°n. cm-hn-se F-´p-ap-X¬ H-∂p-h-sc- \-S-Øn-b -k-a-cw Bip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\-sØ _m-[n-®n-√. H.]n, hm¿-Uv du-≠vkv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv k-a-cw _m-[n-®-Xv. k-a-c-Øn¬ ]-s¶-SpØ ]n.Pn. tUm-Œ¿-am¿ {]n-≥kn-∏¬ Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ {]I-S-\-hpw [¿-W-bpw \-S-Øn. ]n.-Pn. A-tkm-kn-tb-j≥ sk{I-´-dn tUm. A-\q-]v, {]-kn-U‚ v tUm. ^-low, tUm. dm-t^¬ kw-km-cn-®p. A-£-bv hn-izmkv, A-e-Iv-kv, \-Sm-j {]-I-S-\Øn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

tZ-io-b km-t¦-Xn-I Zn-\w B-N-cn-¡p-w tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ imkv-{X km-t¶-Xn-I Iu¨-kn-¬, ta-J-em im-kv-{X tI-{μw F-∂nh-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS Im-fm-≠n-Xm-gw Z¿-i-\w kmwkv-Im-cn-I th-Zn tZ-io-b km-t¶Xn-I Zn-\w B-N-cn-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.- H-º-Xn-\v am-\m-©n-d Un.-Un.-C. Hm-^n-kv A-¶-W-Øn¬ s]-bn‚n-Mv a¬k-cw \-S-Øpw. bp.-]n, ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-Iƒ-°pw s]m-Xp-P-\-߃°pw ]-s¶-Sp-°mw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ tUm. ]n Sn tXm-akv, sI Ip-™m-en k-lo¿, ]n kn-≤m¿-Y≥, Fw sI k-Po-hvIp-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

hS-I-c-bn ku-¯v C-´y³ _m-¦nsâ F.-Sn.-Fw. XIÀ¯v I-hÀ-¨m {i-aw h-S-I-c: ku-Øv C-¥y≥ _m-¶v h-S-I-c im-J-bp-sS F-.Sn-.Fw. XI¿-Øv tamjW {i-aw. B-bp[w D-]-tbm-Kn-®v sa-jo-≥ X-I¿Øv ]-Ww ssI-°-em-°m≥ \-SØn-b {i-aw ]-cm-P-b-s∏-´p. C∂-se ]p-e¿-®-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. hS-Ic ]p-Xn-b -_-kv-Ãm-≥Uv F-tSm-Sn- tdm-Un¬ B¿.-sI._n¬-Un-ßn¬ {]-h¿-Øn-°p-

∂ _m-¶n\v Xm-sg-bp-≈ F-.Sn.Fw. Iu-≠-dn-se sa-jo≥ X-I¿-°p-∂-Xv F-Xn¿-h-i-Øp≈ B-Iv-kn-kv _m-¶n-se sk-Iyqcn-‰n Po-h-\-°m-c≥ hn-t\m-Zn-s‚ {i-≤-bn¬s∏-´-p. CtXmsS tam„m-hv c-£-s∏-SpI-bmbncp-∂p.hn-t\m-Zv Adnbn®Xns\ Xp-S-¿∂v ÿesØØn-b t]m-en-kv \-K-c-Øn¬ ap-gp-h≥ Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶n-epw tam-„m-hn-s\

]-co-£m tI-{µ-§-fn am-äw

N{ah-«w ]m-ew: {I-a-t¡-Sv I-s−¯n

tIm-gn-t°m-Sv: C≥-Uk - v{- Sn-b¬ s{S-bn-\nMv h-Ip-∏n¬ Pq-\n-b¿ C≥-kv{- S-IvS- ¿ X-kvX - n-Ib - n-te°v F-´n-\v ]n.-Fk - v.k - n. \-SØp-∂ ]-co-£b - v° - p-≈ tI-{μß-fn¬ am-‰w. 108502 ap-X¬ 108801 h-sc c-Pn-ÿ \-º¿ D-≈h¿ sh-≈n-am-SvI - p-∂v sP.-Un.Sn C-…mw F-®v.F - k - n-epw 108302 ap-X¬ 108501 h-sc c-Pn-ÿ \º-cp-≈h - ¿ Im-c∏ - d - º - v K-h. ssl-kvI - q-fn-epw ]-co-£ F-gp- ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ hS-I-c-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® Ip-Spw-_kw-K-aw h-S-I-c F-.F-kv-.]n. b-Xo-jv-N-{μ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p X-Ww.

s]m-∂m-\n: N-{a-h-´w ]m-ew \n ¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿∂ ]-cm-Xn-Iƒ A-t\z-jn-°m≥ hn-Pn-e≥-kv \-S-Øn-b ]-cn-tim[-\b - n¬ h≥ {I-at- °-Sp-Iƒ Is≠-Øn. hn-Pn-e≥-kv Un-ssh.F-kv.]n. A-–p¬ k-eo-ans‚- t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ k-w-Lam-Wv N-{a-h´- w ]m-eØ - n-s‚-bpw A-\p-_‘ - \n¿-am-W {]-h¿-Ø\-ß-fp-sS-bpw tc-J-Iƒ hn-i-Zam-bn ]-cn-tim-[n-®-Xv. d-Kp-te-‰¿ Iw-{_n-Uv-Pn-s‚ \m-ep j-´-dp-

Iƒ-°v tNm¿-®-bp-≈-Xm-bpw \n¿-am-W-Øn-se A-]m-I-X-bmWv tNm¿-®-bv-°p Im-c-W-sa∂pw I-s≠-Øn-bn-´p≠v. ]m-ew D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X \mƒ -ap-X¬ X-s∂ j-´-dp-Iƒ°v tNm¿-® A-\p-`-h-s∏-´n-cp ∂p. tNm¿-®- ]-cn-l-cn-°m≥ Xm¬-°m-en-I kw-hn-[m-\-am-Wv sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. c-≠p-ao-‰¿ Bg-Øn¬ a-W¬ H-en-®p-t]m-bXm-Wv tNm¿-®b - v° - p Im-cW - s - a∂pw hn-Pn-e≥-kv I-s≠-Øn.

I-s≠-Øm-\m-bn-√. ku-Øv C¥y≥ _m-¶n-se sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c≥ Uyq-´n-bnep-≠mbn-cp-∂n-√. ]p-Xn-b Im-a-d ÿm]n-°p-∂-Xn-\m-bn Iu-≠-dn-se ]-g-b Im-a-d A-gn-®p am-‰n-bn-cp∂p. C-∂-se ssh-Ip-t∂-c-amWv F-.Sn-.F-Ωn¬ ]-Ww tem-Uv sN-bv-X-Xv. I-Æq-cn-se Uo-t_mƒ-Uv I-º-\n-bm-Wv F-.Sn-.Fw. ÿm-]n-®-Xv. C-h-sc-Øn-bm-se

F-.Sn.-F-Ωn-\v tI-Sp-]m-Sv kw-`hn-t®m F-∂-dn-bm-\m-hq. cm-hnse t]m-enkv F-Øn Iu-≠¿ t¢m-kv sN-bv-X kv-‰n-°¿ ]-Xn®p. _m-¶n-se sk-Iyq-cn-‰n- tKm]m-e-Ir-jv-W-s\ tNm-Zyw sNøm≥ t]m-enkv hn-fn-∏n-®n´p≠v. cm-{Xn 10 ap-X¬ cm-hn-se B-dv hsc Im-h¬ \n¬-t°-≠ C-bmƒ eo-hm-b Im-cyw _m-¶v A-[n-IrX¿ A-dn-™n-cp-∂n-√.


{]mtZ-inIw kuP\y tdj³ ]²Xnbpambn I-\nhv

7 sa-bv 2014 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn- ap-S§pw

tIm-gn-t°mSv:cm-hn-se F-´p-apX¬ A-©p-h-sc 110 sI hn k_v-kv-t‰-j≥ Ip-μ-aw-K-ew 110 sI hn k-_v-kv-t‰-j≥ A-K-kvXy-ap-gn, 66 sI hn k-_v-kv-t‰j≥ A-º-e-∏-d-ºv 33 sI hn k-_v tÃ-j≥ sh-≈-∂q¿, 33 sI hn k-_v tÃ-j≥ D-dp-an, 33 sI hn k-_v tÃ-j≥ X-ºe-a-Æ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n∂p≈ ssh-Zyp-Xn hn-Xc-Ww D≠m-bn-cn-°p-∂-X√. C-∂v cm-hnse F-´p ap-X¬ A-©ph-sc Xn-cp-h-ºmSn, Hm-a-t»-cn, ap°w, ]-∂n-t°mSv, I-´m߬, Ip-μaw-Kew, am-hq¿ F-∂o C-e-{Œn- ]pΔm´p]dºv I\nhv Iƒ®d¬ aqhvsa‚ v A©mw hm¿jnI ]cn]mSn tIc-f tÉv °¬ sk-£≥ ]-cn-[-n-bn¬ ap- C‚¿kv{Snb¬ F‚-¿ss{]kkv sNb¿am≥ Fw kn ambn≥ lmPn DZvLmS\w sNøp∂p gp-h-\mbpw tIm-S-t©cn, It°mSn, sIm-Sp-h-≈n F-∂o Ce-{Œn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[nbn¬ `m-Kn-I-ambpw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw. F-´p-ap-X¬ A-©ph-sc ssa-°mhv, th-f-t¶mSv, Im™n-tcmSv, Np-≠-°p∂v, s\√n-s∏m-bn¬, ao-ap´n, ]p-en°bw, ]m-da-e, h-en-b-sIm√n, ap-cn-°mw-Nm¬, Xp-jm-c-Kncn, Po-c-I-∏m-d, h-´-®n-d, sN-ºp-IShv, ap-≠q¿, Iq-tcm-´p-]m-d, I≠-Øpw-Nm¬, a-™p-hb¬, ]m-Øn-∏m-d, Np-≠-∏pdw, X-e_m-ep-t»cn: sIm-bn-em-≠n F- t]m-en-kn-\p am-\-t°-Sm-bn-cn- tZym-K-ÿ-cn-se kzm-[o-\-am-Wv s∏-cpa-Æ, I-cp-h-≥-s]m-bn¬, S-h-Æ kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ a- °p-I-bmWv. a-W¬ ap-°w A-co- a-Zyhpw a-Wepw \n¿-_m-[w Ham-\n-]pcw, I-f-cm-¥ncn, sIm-f- Zyhpw a-Wepw b-tY-„w H-gp- t°m-Sv `m-K-ß-fn¬ \n-∂m-Wv gp-Im≥ Im-cWw. t]m-en-knØ°-c, \-S-Ω¬-s]m-bn¬, \-S- Ip∂p. ]cn-tim-[-\ \-S-tØ≠ sIm-≠p-h-cp-∂-sX-¶n¬ aZyw \mh-s´ ss\-‰v ]-t{Sm-fn-ßn-\mΩ-¬-I-Shv, ap-°n-e-ßmSn, I-co- t]m-entkm FIv-ssk-tkm am-ln-bn¬ \n-∂m-Wv F-Øp- h-iyam-b hm-l-\hpw In-´p‰n-]-dºv, Ip-f-ap-f-f-Xn¬ Xmgw, Pm{K-X ]p-e¿-Øp-\n-∂-s√∂v ∂Xv. ∂n√. cm-sht∂m ]-I-set∂m t]m-eqcv, ]p-fn-ap°v, I-S-eq¿, \- B-t£]w. sN°v-t]m-kv-‰p-Iƒ D-s≠- hy-Xym-k-an√m-sX-bm-Wv a-Zy-a¥n-tK‰v, sh-fp-Ø-]-dºv, ap-XpI-gn-™ Znh-kw _m-ep-t»- ¶nepw A-sX√mw t\m-°p-Ip- W¬ hm-l-\-߃ X-e-ßpw-hnh-Æm-®, I-Sn-b-ßm-Sv ]mew, I- cn Im-´mw-h-≈n-bn¬ 22 sI-bv-kv Øn-bm-bn am-dp∂p. a-Zy a-W¬ eßpw Hm-Sp-∂Xv. Sn-b-ßmSv, sIm-f-°≠w, amaZyw \m-´p-Im¿ I-s≠-Ønb-Xv am-^n-b-°m¿-°mh-s´ D-∂-X Dkw-ÿm-\-]m-X-bn¬ sImtØm´w, A-c-°nW¿, \-Sph´w, tXm-Wn-®n-d, in-h-]pcntdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw G-gv ap-X¬ c-≠ph-sc I-øq-∂n-Ω¬Øm-gw, F-c-t™m-Øv-Xmgw, sN-e-{]w, I√p-ºpd-Øv Xmgw, ap-°w: sd-Uv-t{Im-kv Zn-\m-N-cKp-Uve-°v sse-{_dn ]-cnkW-Øn-s‚ `m-K-am-bn \m-sf cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂phap°-Øv hn-]p-eam-b ]-cn-]m-Snsc ]m-Xn-c∏-‰, ao-ج-hIƒ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ b¬,Pm-Xn-tbm-d F-∂n-hn-S-ßhm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnfnepw F-´p-ap-X¬ c-≠ph-sc sIm-Sp-h≈n: \-tc-{μ-tam-Un Xn-c-s™-Sp-∏p A-h-tem-I-\ bn®p. th-tßmfn, ap-Xp-h-Øq¿, ImA-[n-Im-c-Øn¬ h-∂m¬ cm-Py- I¨-h≥-j≥ A-`n-{]m-b-s∏´p. cm-hnse 9.30\v hn-fw-_-c dm°-∂q¿, A-Ωm-bn-ap°v, Zm-tam- Øv G-I-kn-hn¬-tImUpw ap\yq-\-]-£-߃ A-\p-`-hn- en-bpw 10.30\v C.Fw.Fkv. Hm[-c≥ ]o-Sn-I, Ip-Ωn-fn-∏≈n, \- kvvenw hn-cp-≤ \o-°-ßf-pw kw- ®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ {]-iv-\Un-t‰m-dn-b-Øn¬ kmw-kv-Im-cnS-∏mew, ap-≠n-°¬-Ømgw, ]Pm-X-am-Ip-sa∂pw tIm¨-{K-kv ߃-°v im-iz-X-]-cn-lm-cw Im´m-f-ap°v, tIm-´mw-]d-ºv F-∂n- hn-P-bn-®m¬ am-{X-ta cm-Py-Øv Wm≥ tIm¨-{K-kv Dƒ-s∏-sS- I-k-tΩ-f-\-hpw sP.B¿.kn. Aw-K-߃-°p-≈ hn-Zym-`ym-k hn-S-ß-fnepw H-º-Xv ap-X¬ 12 a-X-\yq-\-]-£-߃-°v c-£-bp- bp-≈ ap-∂-Wn-Iƒ°pw a-‰p cm- A-hm¿-Uv hn-X-c-Whpw sd-Uvh-sc s]-cp-h-Æm-aqgn, sN-º≈q F-∂v {]-N-cn-∏n-®v \yq-\]- j-v-{So-b-]m¿-´n-Iƒ°pw \m-fn- t{Im-kn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ t\m-S, ]q-gn-tØmSv, ap-≈≥-Ip£-thm-´p-Iƒ ap-kv -enw-eo-Kv Xph-sc km-[y-am-bn-´n-s√∂pw kw-_-‘n® t_m-[-h¬-°-c∂v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 10 aptIm¨-{K- n-\v hm-ßn-s°m-Sp- F-kv.Un.]n.sF. bp-sS hc-hv W-¢mkpw \-S-°pw. kn tamX¬ 12 h-sc ]m-e-ßmSv, Ip-´cm-Py-sØ- \yq-\-]-£-߃ {]- bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F D-Zv-LmS°p-∂p. ºqcv, th-ßm-°p∂v, Ip-≠mbn, F-∂m¬ G-Xp-hn-t[-\-bpw Xo-£-tbm-sS Im-Øn-cp-∂-Xm- \w sN-øpw. cm-{„o-b˛km-aqtXm¬-∏md-a-e F-∂n-hn-S-ßtam-Un A-[n-Im-c-Øn¬ h-cm- sW∂pw tbm-Kw D-Zv-LmS-\w ly˛B-Xp-c-tk-h-\-cwK-sØ fnepw ssh-Zyp-Xn-ap-S-ßpw. Xn-cn-°p-∂-Xv X-S-bp-∂-Xn-\p- sNbv-X afi-ew {]-kn-U-‚ v C {]-ap-J¿ kw-_-‘n-°pw. sd-Uv]I-cw aq-∂mw-ap-∂-Wn-sb ]n- \m-k¿ A-`n-{]m-b-s∏´p.A-–p- t{Im-kv skm-ssk-‰n ap-°w ¥p-W-bv-°n√ F-∂p ]-d-bp∂- √ A-[y-£-X-h-ln®p. a-fi- {_m©v {]-kn-U-‚ v K¿-Δm-knXv tIm¨-{K- n-s‚ ar-Zp-ln-μp- ew sk-{I´-dn ]n \n-km¿ A-l- kv h-´p-Ipfw, tPm¨ kn amXz-k-ao-]-\-am-Wv ]p-d-Øp-h-∂n- Ω-Zv, Fw sI j-d-^p-≤o≥, sI Xyp, i-in sh-Æ-t°mSv, Im-©e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿´p-≈-Xv F∂v Cu-Ãv In-g-t°m- Fw kn-≤o-Jv, Fw Sn \n-km¿, \ sIm-‰ß¬, F sI kn-≤o-Jv ´v Km-edn: tPm-bv Nm-t°m-bpsSbpw sI i-in-Ip-am-d-n-s‚bpw Øv tN¿-∂ F-kv.Un.]n.sF sI Sn d-jo-Zv.]-s¶-SpØp. ]-s¶-SpØp. Nn-{X-{]-Z¿-i-\w˛11.00 Kp-P-dm-Øn kv-Iqƒ: e-b¨kv ¢-∫n-s‚ ]p-jv-]˛`-£ytaf˛10.00 \f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: im-kv{X k-Z v˛9.30 A-c-bn-S-Øp-]m-ew ap-A√nw sk‚¿: k-akv-X tI-c-f kp∂n _m-e-th-Zn Pn√m {]-h¿-ØI k-an-Xn˛10.00 sN-dq-´n tdm-Uv ]n hn kzm-an sa-tΩm-dn-b¬ lmƒ: a-eXm-a-c-t»cn: tIm-gn-t°m-Sv ˛- ¶nepw B-h-iyam-b ^-≠v A- sd Zp-cn-X-am-Wv D-≠m-°p-∂Xv. _m¿ tNw-_¿ Hm-^v sIm-ta-gv- sIm-√-K¬ tZio-b ]m-X-bn-se \p-h-Zn-®v ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-∂\n-tXy-\ B-bn-c-°-W-°nkn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sIm{][m-\ SuWm-b Xm-a-c-t»-cn- Xn-\p-≈ \o-°-߬ C-Xph-sc \p hm-l-\-߃ IS-∂p t]m-hp®n≥ t]m¿-´v {S-kv-‰v sN-b-¿-am≥ bn¬ K-Xm-K-X XS- w ]-Xn-hm- \-S-Øm≥ I-gn-™n-´n√. A-\p- ∂ tZio-b ]m-X-tbmc-Øv Xt]mƒ B‚-Wn-bp-am-bn ap-Jm- Ip-tºmgpw ss_-∏m-kv tdm-Un- Zn-\w hn-I-kn-®p sIm-≠n-cn-°p- s∂ hm-l-\ ]m¿-°nMv \-S-tØap-Jw˛4.30 \p-≈ {]-Jym]-\w Nph-∏p \m- ∂ Xm-a-c-t»-cn Su-Wn¬ hm-l- ≠n h-cp-∂Xpw Su-Wn¬ K-Xmkv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ \-s∏-cp-∏w aq-ew cm-∏-I¬ K-Xm- K-X X-S- -Øn-\p Im-c-W-amS-bn¬X-s∂. lmƒ: \-∑ kn-‰n taJ-em I-ΩIm-cm-Sn h-´-°p-≠n¬ \n- K-X XS- w A-\p-`-h-s∏-Sp-∂p. hp∂p. G-sd ho-Xn Ip-d-™ ‰n-bp-sS I-emIm-c Zn\w˛5.00 ∂pw Np-¶w-h-sc-bp≈ ss_-∏m- h-b-\mSv \n∂pw tIm-gn-t°m-Sv `mK-Øv X-s∂ h-b-\m-Sv , ap°w am-\m©n-d Sh¿: A-Ω A-dn- kv \n¿-am-W-Øn-\p-≈ ap-d-hn-fn- sa-Un-°¬ tIm-tf-Pv B-ip-]- `m-K-tØ-°p-≈ _- p-Iƒ-°v bm≥ I-e-Œo-hv {S-kv-‰n-s‚ kn°v G-sd ]-g-°-ap-s≠-¶nepw {Xn-bn-te°pw a-‰v kz-Im-cy B- tÃm-∏v A-\p-h-Zn-®Xpw {]-i-v\\n-am {]-Z¿-i\w; kh-¥v k¿-°m¿ {]-Jym]-\w D-≠m-b- ip-]-{Xn-I-fn-te-°vpw tcm-Kn-I-fp- ߃°v Im-c-W-am-hp∂p. ko¬˛6.00 {Km-a∏-©m-b-Øn-s‚ A-[oX√m-sX {]m-Yan-I \-S-]-Sn-Iƒ am-bn h-cp-∂ Bw-_p-e≥-kpt]mepw B-bn-´n√-. k¿-tΔ \-S- Iƒ h-sc ]-e-t∏mgpw K-Xm-K-X- \-X-bn-ep-≈ C-hnS-sØ sI-´n]-Sn-Ifpw a‰pw \-S-Øn-sb- °p-cp-°n¬ A-I-s∏-Sp∂-Xv G- Sw s]m-fn-®p am-‰n _-kv t_

]pΔm´p]dºv : ]pΔm´p]dºv I\nhv Iƒ®d¬ aqhvsa‚ v A©mw hm¿jnI ]cn]mSn tIcf tÉv C‚¿kv{Snb¬ F‚¿ss{]kkv sNb¿am≥ Fw kn ambn≥ lmPn DZvLmS\w sNbvXp. I\nhv sNb¿am≥ ]n ]n sskXehnlmPn A≤y-£X hln®p. kuP\y tdj-≥ ]≤XnbpsS DZvLmS\w s]cphb¬ {Kma∏©mbØv {]kn-U≠v kp_nX tXm´m-t©cn \n¿Δln®p. ]Xn-aq-∂mw- hm¿Uv saº¿ ]n sI j-d^p±o≥ ]≤Xn hniZoIcWw \SØn. hnZym`ymk Ãm‚nwKv IΩn‰n sNb¿t]gvk¨ Ip∂pΩ¬

kpsseJ hnZym`ymk Ahm¿Uv Zm\hpw ]Xns\m∂mw hm¿Uv saº¿ koam lcojv \n¿[\hnZym¿∞nIƒ°p≈ ]pkvXI hnXcWhpw \n¿Δln®p. Zo¿LImeambn {]tZ-iØv tkh\w \SØp∂ tUm.Fw sI.A∏pÆn, Fc-™n°¬Ømgw Aw-K\hmSnbnse kp-`m-jnWn F∂nhsc NSßn¬ BZcn®p. saUn°¬ tIm-fPv F.Fkv.sF iin-[c≥, Ggmw hm¿Uv saº¿ hn sI amap F∂nh¿ D]lmcw ka¿∏n®p. sI Pm^¿ kmZnJv, sI t{]acmP≥, ]n ]n AlΩZvtImb, Fw ]p-jv-]m-I-

kwØm-\-]m-X-bn a-Zyhpw a-Wepw \nÀ-_m-[w H-gp-Ip¶p cmlpÂ-Km-Ôn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\ ar-Zp-ln-µp-Xz k-ao-]\w: F-kv.Un.]n.sF.

sdUv-t{Im-kv Zn-\m-NcWw

]cn-]mSn

bn-em-≠n t]m-en-kv kv-t‰-j≥ I-gn-™m¬ ]n-s∂ _m-ep-t»-cn t]m-en-kv kv-t‰-j-\m-Wv c-≠p t]m-en-kv-t‰-j-s‚bpw ]-cn-[nbmh-s´ hf-sc hn-im-e-hpamWv. _m-ep-t»-cn tÃ-j-\n-emhs´ hm-l-\-e`y-X Ip-d-hpw. AXp-sIm-≠p X-s∂ ss\-‰v s]t{Smƒ ^-e-{]-Z-am-Ip-∂n√. Im-

Icow Xn-tcm-[m\w: ss{Iw{_m-©v A-t\zj-Ww B-cw-`n¨p Xma-c-t»-cn: Ip-ssh-Ønse hy-h-km-bn-bm-bn-cp-∂ A-Snhmcw F-c-t™m-W A-–p¬ Ico-an-s‚ (48) Xn-tcm-[m-\-w kw_-‘n®v ss{Iw-{_m-©v At\zj-Ww B-cw-`n®p. ss{Iw{_m-©v kn sF. k-Xoj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw c≠p-Zn-h-k-ß-fn-em-bn Xm-c-a-t»cn d-kv-‰v lu-kn-te-°v hn-fn-®p h-cpØn B-dp-t]-cp-sS sam-gnsb-Sp-Øp. 2013 sk-]v-‰w_¿ 29 \m-Wv A-–p¬ I-co-ans\ Zpcq-l kml-N-cy-Øn-¬ Im-Wm-Xm-b-Xv. tem-°¬ t]m-enkv A-©p-amkw A-t\z-jn-s®-¶nepw Xpsºm∂pw e-`n-®n-cp-∂n√. C-tXXpS¿∂m-Wv tI-k-t\zj-Ww ss{Iw-{_m-©n-s\ G¬-]n®psIm-≠v k¿-°m¿ D-Ø-c-hm-bXv. A-–p¬ I-co-an-s‚ `m-cybpw

ss_-]m-kv Nph-¸p\m-S-bnÂ; Xm-a-c-tÈ-cn-bn K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v cq£w

Adnbn-¸pIÄ

At]-£ £-Wn¨p ap°w: Im-c-t»cn, ap-°w, Iq-Sc™n, Xn-cp-h-ºmSn, sIm-Sn-bØq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-se k¿-°m¿/ F-bvU-Uv kv-Iq-fpI-fn¬ \n∂pw(a-e-bm-fw aoUnbw) F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ F√m-hn-j-b߃°pw F π-kv-t\Sn-b Im-ct»-cn-{Km-a-∏-©m-b-Øn-se ÿn-c-Xm-a-k-°mcm-b hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v h-\n-Xm k-lI-c-W kw-Lw Pq-en kv-am-c-I A-hm¿Uv \¬-Ip∂p. tbm-Ky-cm-b-h¿ 12\-Iw sk-{I´dn, Im-c-t»-cn ]-©mb-Øv h\n-X k-l-I-c-W-kwLw, ]n.H Im-c-t»cn, ap-°w˛673602 F-∂ hn-em-k-Øn¬ tc-J-Iƒ k-ln-Xw A-t]-£n-t°-≠XmWv.

C³-jpd³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â

ap°w: _n.]n.F¬. hn-`m-KØn-s‚ B-tcm-Ky C-≥-jq-d≥kv Im¿-Uv ]p-Xp-°m≥ km-[n°m-sX-h-∂ Kp-W-t`m-‡m°ƒ-°m-bn C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ Nm-Ø-awK-ew {Km-a-∏©mb-Øv lm-fn¬ Iymw-]v \-S°pw. 30 cq-]-bp-am-bn td-j≥ Im¿-Uv k-ln-Xw lm-P-cm-tI≠-XmWv. Im¿-Uv tI-Sm-b-Xns‚ t]-cn¬ I-gn™ Iymw-]pI-fn¬ ]p-Xp-°m≥ km-[n-°mØ-h¿ Ip-Spw-_-k-ta-Xw FtØ-≠-XmWv.

{]-th-i-\ A-dn-bn¸v

\-cn-°p-\n: K-h. ssl-kv-Iqfn¬ F´mw Xcw Cw-•o-jv aoUn-bw Un-hn-j-\n-te-°p-≈ {]thiw 8\v cm-hn-se 10\v \-S°pw. a-e-bm-fw ao-Un-bw A-Uvanj≥ Cu am-kw 12 ap-X¬ 15 h-sc \-S-°p-w.

am-¶m-hn-se hym]m-c ÿm-]-\-ß-ƒ-°p t\-sc \-S-°p-∂ A-{I-a-߃°pw Kp-≠m ]n-cn-hn-\p-sa-Xn-tc \S-Ønb P-\Io-b Iq-´m-bv-abn¬ tIm¿-]-td-j≥ Iu¨kne¿ sI Sn _ocm≥tImb kwkm-cn°p∂p

P-\Io-b Iq-«mbva tIm- g - n t°mS:vam- ¶ m- h n- s e hym]m-c ÿm-]-\-ß-ƒ-°p t\sc \-S-°p-∂ A-{I-a-߃°pw Kp-≠m ]n-cn-hn-\p-sa-Xn-tc P\Io-b Iq-´m-bv-a bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ \-S∂ s]mXp-tbmKw. tbm-K-Øn¬ tIm¿-]-tdj≥ Iu¨-kn-e¿-amcm-b _o-

cm≥-tIm-b, tImb sam-bv-Xo≥, ku-Zm-an-\n So®¿, F≥ kn tambn≥-Ip´n, F-kv.Un.]n.sF. kn‰n I-Ωn-‰n Aw-Kw k-Po¿ amtØm-´w F-∂nh¿.P-\Io-b Iq´mbv-a sk-{I´-dn ]n F-kv A_q-_°¿, {]-knU‚ v P-em¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. hnhn-[ I£n t\-Xm-°ƒ kw-_-‘n®p.

td-j³ ImÀ-Uv In-«m³ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-b td-j≥ Im¿-Uv \-S-∏n¬ h-cp-Øp-∂-Xn\p th-≠n k¿-°m¿ A-Sn-b-¥nc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂vPn-√m I-Ω-n‰n B-h-iy-s∏-´p. G{]n¬ am-k-sØ hn-ln-Xw sh-´n°p-d-®-Xn-epw _n.-]n.-F¬. Im-

¿-Up-S-a-I-ƒ-°p am-kA-h-km\Øn¬ tKm-X-ºv ssh-In FØn-®v Ip-Spw-_-Øn-\v H-∂-c Intem tKm-X-ºv hn-X-c-Ww \-SØn-b-Xn-epw tbm-Kw {]-Xn-tj[n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm¨ I-S-ep-≠n A-[y-£-X-h-ln-®p.

´mw-h-≈n-bn¬ Im-dn-s‚ S-b¿ ]©-dmb-Xp sIm-≠p-am-{X-am-Wv a-Zy-IS-Øv kw-Lw \m-´p-Im-cpsS {i-≤-bn¬-s]-´Xv. Im-dn-\v tI- S p- ] - ‰ n- b n√m- b n- c p- ∂ p- s h¶n¬ aZyw ho-≠pw Cu- dq-´n-eqsS bm-sXm-cp-Iq-k-ep-an√m-sX cm-hn-s‚ a-d-hn¬ ]-W-°-cp-Øns‚ kzm-[o-\-Øn¬ H-gp-I-p-ambn-cp∂p.

a-I\pw Dƒ-s∏-sS B-dp-t]-cp-sS sam-gn-bm-Wv tc-J-s∏-Sp-Øn-bXv. hcpw Zn-hk-ß-f n¬ Iq-SpX¬ t]-sc tNmZyw sN-bv-Xv sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øpw.

{]Xn-tj-[-{]-IS-\w \S¯n sImSph≈n: aZy am^nb,-cm-{„o-b Iq´v tI´v Ahkm-\n∏n-°p-I, ssek≥kv]pXp°n\-¬I - m-\p-≈ k¿°m¿ \o°w D-t]£n°pI XpSßnb ap{Zm-hmIy߃ Db¿Øn∏nSn®p s-Im-≠v Fk.vUn. ]n. sF. sImSp-h≈ - n ]©mbØv IΩn-‰n-bp-sS B`napJy-Øn¬ SuWn¬ {]-Xntj[ {]IS\w \S∂p- kp-ss_¿, aPoZvl - mPn, bpkp-^,v B_nZv ]m-e° - p-‰n,Ben, j_o¿I-cp-hsºmbn¬ t\-Xr-Xzw \¬-In.

_mÀ sse-k³-kv: kÀ-¡mÀ ]n-·m-d-Ww

kozhikode/cl

3

aX{]-`m-j-W ]c¼c

c≥, ]n ]n kpsseam≥, A-_q_°¿, ]n sI k°o¿ kw-km- Xma-c-t»-cn: I√p-≈-tXm-Sv bq\n‰v F-kv ssh F-kv km¥z-\ cn®p. tI-{μw D-Zv-LmS\w ]-Øn-\v Fkv Fw F kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn sI sI A-l-Ω-Zv-Iph-S-I-c: sF.kn.Un.Fkv Hm- ´n ap-kveym¿ \n-¿-h-ln-°pw. ^o-kv Xm¬-°menI Po-h\ - ° - mC-Xn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ sc ÿn-c-s∏-Sp-Øp-I. en-Ãn-ep- a-X-{]-`m-j-W ]-c-ºc-°v C-∂v ≈h-sc ÿn-cs - ∏-Sp-Øp-∂X - v h- Xp-S-°-am-hpw. F ]n A≥-h¿ sc ÿn-cw H-gn-hp-If - n-te-°p-≈ k-Jm^n, Ip-™p-ap-lΩ-Zv kÿn-c-\n-ba-\w \-n¿-Ø-em°p- Jm^n, kn ap-lΩ-Zv ss^kn, I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn- C-kv-am-bn¬ k-Jm-^n sNdp®v sIm≠v Aw-KW - h - m-Sn Po-h\ - - tam-Øv F-∂n-h¿ \m-ev Zn-h-k°m¿ sF.-kn.Un.Fkv Hm-^n- ß-fn-em-bn {]-`mj-Ww \-Skn-te-°v am¿-®v \-SØn. A-¶- Øpw. W-hm-Sn h¿-t°-gvk - v Pn√m skZn-Iv-dv Zp-B a-Pv-en-kn-\v bp {I´-dn B-_n B-bn-jm D-ZvL - mS- sI A-–p¬ a-Po-Zv ap-k-eym¿ \w sN-bvXp. t\-XrXzw \¬-Ipw.

{]Xntj-[ amÀ-¨v

Npcp¡¯nÂ

\nÀ-am-W ta-J-ebnse kv-Xw-`-\w ]qÀ-Wambn kn.-sF.--Sn.-bp tIm-gn-t°m-Sv: 2500Hm-fw tIm-Sn cq-]-bp-sS Ip-Sn-»n-I \¬Im-Ø-Xn-s\-Xp-S¿-∂v I-cm-dp-Im-c≥ ]-Wn \n¿-Øn-h-®tXm-sS \n¿-am-W ta-J-e-bp-sS kv-Xw-`-\w ]q¿-W-am-bn-cn°p-I-bm-W-F-∂v I¨-kv-{S-£≥ h-¿-t°-gv-kv s^-U-tdj≥(kn.-sF.--Sn.-bp) {]-kn-U‚ v sI ]n k-l-tZ-h≥, P-\d¬ sk-{I-´-dn sI hn tPm-kv F-∂n-h¿ A-dn-bn-®p.- sXmgn¬ kv-Xw-`-\w H-gn-hm-°m≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-I, t£-a-\n-[n-sb X-I¿-°p-∂ {i-aw D-t]-£n-°p-I B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v H-º-Xn-\v \n¿-am-W sXm-gn-em-fn-Iƒ I-e-Œ-td-‰p-I-fn-te-°p am¿-®v \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-lnIƒ A-dn-bn-®p.

Im-hn-epw-]m-d, Xn-\qÀ hn-tÃ-Pp-I-fp-sS `q-]-S-¯n-\v Aw-Ko-Im-cw Ip-‰ym-Sn: D-Ω≥ hn D-Ω≥ I-Ω-‰n-bpw kw-ÿm-\ k¿-sΔ U-b-d-Œ-dpw \-S-Øn-b ln-b-dn-Mn¬ In-g-°≥ a-e-tbm-c taJ-e-bn-se Im-hn-epw-]m-d, Xn-\q¿ hn-t√-Pp-I-fp-sS `q-]-S߃ Aw-Ko-I-cn-®p. Im-hn-epw-]m-d ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n kp-tc-{μ-s‚bpw \-cn-∏-‰ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn ]n ]-hn-{X-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\w, Ir-jn, d-h-\yp h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿcpw I¿-j-I kw-L-S-\-I-fp-a-S-ßn-b k-an-Xn \n¿-an-®p ka¿-∏n-® `q-]-S-Øn-\m-Wv Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xv. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ P-\-hm-k tI-{μ-ß-sf-bpw Im¿-jn-I ta-J-e-sb-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn {]-kn-≤o-I-cn-® `q-]-Sw P-\Io-b {]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv am-‰w-h-cp-Øm≥ Xocp-am-\n-®-Xv. ln-b-dn-Mn-\p ti-jw Aw-Ko-Im-cw \-¬-In-b `q-]-Sw H-ºXn-\v D-Ω≥ hn D-Ω≥ I-Ω-‰n tI-{μ ]-cn-ÿn-Xn a-{¥m-e-bØn-\p Aw-Ko-Im-c-Øn-\m-bn k-a¿-∏n-°pw. I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xp-S¿-∂v B-i-¶-bn-em-b In-g-°≥ a-etbm-c ta-J-e-bn-se P-\-߃ h-f-sc-b-[n-Iw {]-Xo-£-tbmsS-bm-Wv Cu Aw-Ko-Im-c-sØ Im-Wp-∂-Xv.

hn-Úm-\-Xo-cw {]-`m-j-Ww \m-sf t]-c-m-{º: Su¨ a-l-√v I-Ω-n‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-´p apX¬ 11h-sc Xn-ø-Xn-I-fn¬ t]-cm-{º F¬.-sF.-kn. Hm-^n-kn-\Sp-Øv hn-⁄m-\-Xo-cw {]-`m-j-W k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Pp-am-akv-Pn-Zv \-ho-I-c-W-Øn-\p ^-≠v kz-cq-]n-°m≥ \-S-Øp-∂ {]`m-j-W-Øn¬ I-_o¿ _m-J-hn Im-™m¿, Ip-Ω-\w \n-km-ap±o≥ A-kv-l-cn, b-lv-b _m-J-hn ]p-g-°-c, dn-bm-kv a-∂m-\n kw-km-cn-°pw.-

sam-ss_Â S-h-dn-s\-Xn-tc P-\Io-b {]-Xn-tj[w

\n¿-an-°p-sa-∂v {Km-a∏©mbØv h¿-j-߬-°v ap≥-t] Xocp-am-\-sa-Sp-Øn-cp-s∂-¶nepw \S-∏m-°m-sX \o-´n-sIm-≠p t]mhp-I-bmWv. ss_-∏m-kv bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂-Xp-hsc ]-c-∏-≥s]m-bn¬ A-t≠mW , Ip-Sp--°nep-Ωm-cw hgn-tbm, ]-c-∏≥-s]mbn¬ Cu¿-t∏m-W X-®w-s]mbn¬ h-gn Np-¶-tØ-°v Nc-°p hm-l-\-߬ Xn-cn-®p hn-Sm≥ \S-]-Sn-sb-Sp-Øm¬ Su-Wn-se KXm-K-X-°p-cp-°n-\p H-cp ]-cn-[n h-sc ]-cn-lm-c-am-hp-sa-∂v hn-ZKv-[¿ Nq-≠n-°m-´p∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: 418 _m-dp-Iƒ - ° - v sse-k≥-kv \¬-Im-\p-≈ H-fn™pw sX-fn-™p-ap-≈ \o-°Øn¬ \n-∂pw k¿-°m¿ ]n-∑m-dW-sa-∂v ap-ke -v nw k¿-ho-kv skmssk-‰n {]-kn-U‚ v ]n D-Æo-\pw P-\d- ¬ sk-{I-´d- n F-©n. ]n a-ΩZv tIm-bb - pw {]-kvX - m-h\ - b - n¬ B-hi - y-s∏-´p. a-Zyw hm-ßm≥ \n¬-°p-∂h - ¿-°p ku-Ic - y-߃ h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ _o-ht- d-Pkv tIm¿-]t- d-js - ‚ \o-°ß - ƒ X-Sb - W - w. ]-Ic - w k¿-°m¿ saUn-°¬ tIm-fP - p-If - n¬ Iyq \n¬-°p-∂ A-ic - W - c - m-b tcm-KnI-fp-sS ku-Ic - y-߃-°p ap≥-KW-\ \¬-Ip-hm-\p-≈ B¿-÷h - am-Wv A-[n-Im-cn-Iƒ ap-t∂m-´p-hbv-t°-≠-Xv-˛-Fw.-F-kv.-F-kv. kw-ÿm-\ k-an-Xn hn-eb - n-cp-Øn.-

X-]m Po-h-\-¡m-cp-sS Ip-Spw_ kwKaw

a-em-]-d-¼v kv-IqÄ: kÀ-¡mÀ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww

ap-°w: ap-°w ta-J-e-bn-se X]m¬ Po-h-\-°m-cp-sS Ip-Spw-_ kwK-aw Im-a-c-t»-cn ]-©mbØv {]-knU‚ v do-\ {]-Im-iv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ap-°w t]m-kv-‰v am-kv-‰¿ Fw Pn X-¶-®≥ A-[y-£-X-h-ln®p. sI hm-kp-tZh≥, C _m-e-IrjvW≥, Ir-jv-W≥-Ip-´n kwkm-cn®p. F-kv.F-kv.F-kv.kn˛π-kvSp ]-co-£-I-fn¬ D-∂-X-hnP-bw t\Sn-b hn-Zym¿-YnI-sf A\ptam-Zn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-b A-[y-b\ h¿-jw B-cw-`n-°p-hm≥ Zn-hk-߃ am-{Xw _m-°n-\n¬s° a-em-]-d-ºv F.-bp.-]n. kvIqƒ hn-j-b-Øn¬ k¿-°m¿ k-Xz-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa-∂v tkm-fn-Um-cn-‰-n Pn-√m IΩ-‰n B-h-iy-s∏-´p.em-`-\-„-ß-fp-sS A-Sn-ÿm\-Øn¬ kv-Iq-fp-Iƒ A-S-®p-]q´p-∂-Xv hn-Zym-¿-Yn-I-fp-sS au-enIm-h-Im-i-߃ l-\n-°p-∂-XmWv. Pn-√-bn¬ A¨ F-°-tWm-

tIm-gn-t°mSv: P-\-߃ Xn-ßnXm-a-kn-°p∂ ssa-em-ºm-Sn {]tZi-Øv dn-e-b≥-kv Iº-\n ÿm-]n-°p-∂ sam-ss_¬ S-hdn-s\-Xn-tc \m-´p-Im-cp-sS {]-Xntj-[w i-‡-am-Ip∂p. aq-∂p Intem-ao-‰¿ Np-‰-f-hn¬ G-gp S-hdp-Iƒ ÿm-]n-®-Xn-\p ]p-d-sabm-Wv ]pXn-b S-h¿-Iq-Sn h-cp∂Xv. P-\-ß-fp-sS B-i-¶-Iƒ IW-°n-se-Sp-°m-sX-bm-Wv S-h¿ ÿm-]n-°p-∂Xv. C-Xn-s\-Xn-tc _-lp-P-\ I¨-h≥-j≥ \S∂p. ssa-em-ºm-Sn sam-ss_¬ S-h¿ hn-cp-≤ k-a-c-k-an-Xn-°p cq-]w \¬-In. sI {]-Im-i≥ A[y-£-X-h-ln®p. tN-ºn¬ hn-

an- I v ]- ´ n- I - b n¬- s ∏- S p- Ø n- b 444 kv - I q- f p- I - s f kw- c - £ n°m- \ p- ≈ \- S - ] - S n- s b- S p- ° - W sa-∂pw Pn-√m I-Ω-‰n k¿-°mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Pn apPo-_v A-[y-£-X-h-ln-®p. kZv v - d p- ± o≥ ]p- √ m- ´ q¿, j- ° o- _ v A¿-k-em≥ kw-km-cn-®p.-

th-Im-\μ≥, sI i-in-[c≥, C P-b-cmP≥, sI ]n in-h-Zm-k≥ kw-km-cn®p.

AÂ CÀ-jm-Zv hmÀ-jn-I-¯n-\v Xp-S-¡-ambn ap°w: Hm-a-t»-cn sX-®ym-Sv A¬ C¿-jm-Zv hm¿-jn-I-Øn-\v a-X-{]-`m-j-W-tØm-sS Xp-S-°ambn. F-kv.Fw.F. taJ-em {]knU‚ v Sn ]n kn ap-lΩ-Zv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI A-_q-_°¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. A–p¿-d-lv -am≥ Zm-cnan, in-lm_p-±o≥ ,ap-lv-bp-±o≥ Ip-´n, tIm-b ap-kv-eym¿ kw-km-cn®p.

thm-fn-t_mÄ tIm-¨n-Mv Iymw-]v ]p-Xp-∏m-Sn: s^-U-td-j≥ I-∏v tZ-io-b sS-∂n-kv thm-fn-t_-mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-t°-≠ tI-cf - m So-an-s\ X-øm-dm-°p-∂X - n\p th-≠n-bp-≈ kw-ÿm-\X - e tIm-®n-Mv Iymw-]v ]p-Xp-∏m-Sn K-h. ssl-kvI - qƒ {Ku-≠n¬ 10\v cmhn-se 7.-30\v B-cw-`n-°pw. Xm¬]-cy-ap-≈h¿ 10\v G-gp a-Wn-°pX-s∂ {Ku-≠n¬ dn-t]m¿-´vsNtø-≠X - m-Wv.t^m-¨: 94-47-197014.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-05-07  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-05-07