Page 1

{]mtZ-inIw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

Adnbn-¸pIÄ

F-kv.Un.]n.sF. Ip-Sn-sh-Å hn-Xc-Ww

hm-bv-] F-gp-Xn-¯-Åp-¶p Xr-iq¿: kw-ÿ-m-\ ]-´n-I-PmXn ˛-]-´n-I-h¿-§ hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j-\n¬ \n-∂pw hmbv-] F-Sp-Øv 2006 am¿-®v 31 \v Xn-cn-®-S-hv Im-em-h-[n I-gn-™ti-jw Ip-Sn-»n-I-bm-b 50,000 cq-] h-sc-bp-≈ hm-bv-]-Iƒ Fgp-Xn-X-≈p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ DØ-c-hm-bn. Iq-Sp-X-¬ hn-h-c߃ tIm¿-∏-td-j-s‚ Xr-iq¿ Pn-√m Hm-^n-kn¬ e-`-n-°pw. t^m¨-˛0487-˛2331556.

A-t]-£ £-Wn-¨p

Kp-cp-hm-bq¿: kw-ÿm-\-k¿°m¿ ÿm-]-\-am-b F¬._n. F-kv sk‚¿ t^m¿ k-b≥-kv B‚ v sS-°-t\m-f-Pn bp-sS Kpcp-hm-bq¿ k-∫v sk‚-dn¬ Cu am-kw B-cw-`n-°p-∂ Un.kn. F-kv.Un.]n.sF. I-S-h√q¿ ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n B-cw-`n-® kuP-\y Ip-Sn-sh-≈ hn-XcWw F-^v.F Sm-en, _n.tImw, +2 (sIm-ta-gv-kv) ]m-km-b-h-cn¬ \n-∂pw Um-‰m F≥-{Sn B‚ v Hm-^o-kv Hm-t´m-ta-j≥ tIm-gvkp-Iƒ-°v F-kv.Fkv.F¬.kn ]m-km-b-h-cn¬ \n∂pw A-t]-£ £-Wn-°p-∂p. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v Hm-^nk¿-˛-C≥ Nm¿-÷v, F¬._n.F-kv k-∫v sk‚¿, Ir-jv-Wm-⁄-en _n¬-Un-ßv, In-g-t°-\-S Kp-cp-hm-bq¿ F-∂ hn-em-k-Øn-tem, 0847˛2552387 F-∂ t^m¨ \-º-cn-tem _‘-s∏-S-W-sa-∂v hm¿-Øm-Ip-dn- C-cn-ßm-e-°p-S: aq¿-°-\m-Sv B∏n-eq-sS A-dn-bn-®p. epw-]-d-ºn¬ \-S-∂ kw-L¿-jØn-s‚ Xp-S¿-®-sb-t∂m-Ww Ccn-ßm-e°p-S ta-J-e-bn¬ ss{Ikv-X-h tZ-hm-e-b-߃-°v t\sc hym-]-I B-{I-aWw. \m-ev I-t∏-f-Iƒ-°v t\-sc Kp-cp-hm-bq¿: c-hn-h¿-Ω-c-Nn-®Xpw, 1911˛¬ ]q-\-bn-se c-hn-h¿- I-t√-dp \-S∂p. I-t√-dn¬ I-t∏Ω Nn-{X-im-e Ãow {]-kn¬ A- f-I-fp-sS Nn√v X-I-cp-Ibpw cq-]®-Sn-®-Xp-am-b A-]q¿-Δ Nn-{X- °q-´n-se cq-]-߃-°v tI-Sp-]mß-f-S-°w 120˛¬-]-cw c-hn-h¿- Sv kw-`-hn-°p-Ibpw sN-bv-XnΩ Nn-{X-ß-fp-tS-bpw ({]n‚p- ´p≠v. C-cn-ßm-e°p-S am¿-°-‰nIƒ), Po-h-N-cn-{X-{K-Ÿ-߃, c- se Ip-cn-i-ßm-Sn-bn-se C-c-´ Ihn-h¿-Ω-bp-sS Om-bm-Nn-{Xw F- t∏-f, ]p√q¿ I-iph-≠n I-º-\n∂n-h A-t±-l-Øn-s‚ P-∑-Zn-\- °p k-ao-]-ap-≈ hym-I-e-am-Xmam-b \m-sf Kp-cp-hm-bq¿ Xp-f- hn-s‚ I-t∏-f, A-hn-´-Øq¿ Hmkn-\-K-dn-se Nn-{X-tK-l-Øn¬ ßn®nd tlm-fn ^m-an-en I-t∏f, I-Æn-°-c sk‚ v ta-co-kv ]{]-Z¿-in-∏n-°p-∂p. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v ≈n-°v k-ao-]-Øp-≈ It∏-f FA©v -h-tc-bm-Wv {]-Z¿-i-\w H- ∂n-h-bv-°v t\-sc-bm-Wv B-{Ia- ]p√q¿ I-iph-≠n I-º-\n-°p k-ao-]-ap-≈ hym-Ipe-am-Xm-hncp-°n-bn-´p-≈-Xv. C-tXm-sSm-∏w Ww \-S-∂n-cn-°p-∂Xv. I-Æn-°- s‚ I-t∏-f X-I¿-∂ \n-e-bn¬ X-s∂ A-t±-l-Øn-s‚ am-Xm-hv, c sk‚ v ta-co-kv I-t∏f-°v t\am-Xp-e≥, k-tlm-Z-c≥, ]-Xv-\n, sc-bp≠m-b I-t√-dn¬ am-Xm-hn- cm-{Xn-bn-em-bn-cn°mw B-{Ia- dn-ip-ßm-Sn-bn-se C-c-´-°-t∏-f]p-{Xn, Ip-Spw-_mw-K-߃, Nn- s‚ In-co-S-Øn\pw I-øn\pw ap- Ww \-S-∂-sX-∂v I-cp-Xp∂p. C- I-fp-sS c-≠p Nn√p-Ifpw X-I¿{X-im-e, A-h-km-\ Nn-{Xw, J-Øn\pw tI-Sp-]m-Sp-Iƒ kw-`- cn-ßm-e°p-S sk‚ v tXma-kv Øn-´p≠v. ]p√q¿ sk‚ v tk-hyIo¿-Øn-]-{Xw (Nn-°m-tKm Un- hn-®n-´p≠v. i-\n-bmgv-N A¿-≤- I-Øo-{U-en-s‚ Io-gn-ep-≈ Ip- gv-kv tZ-hm-e-b-Øn-\v Io-gn-eptπm-a) F-∂n-h-bpw {]-Z¿-i-\Øn¬ D-≠m-Ip-sa-∂pw Nn-{XtK-lw-U-b-d-Iv-S¿ hm¿-Øm-Ipdn-∏n-eq-sS A-dn-bn-®p.

s]-cp-ºn-em-hv: F-kv.Un.]n. sF. I-S-h-√q¿ ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]©m-b-Øn-se hn-hn-[-bn-S-ßfn¬ kuP-\y Ip-Sn-sh-≈ hnXc-Ww \-SØn. Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq-£-ambn-´pw ]-©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ ]-cnlm-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Fkv.Un.]n.sF. Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-W-hp-am-bn cw-K-sØ-ØnbXv. ku-P-\y Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-Ww F-kv.Un.]n.sF ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ssk-^p-±o≥ X-߃ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. s]-cp-ºn-emhv, I-S-h√q¿ {_m-©v `m-c-hm-ln-Iƒ t\XrXzw \¬-In.

kochi/tcr

hn-hm-Z ep-¡v-Hu-«v t\m-«o-kv: {]-Xn-tj-[w i-à-am-hp-¶p Xr-iq¿: A-\o-Xn-I-tfm-Sv k-acw sN-øm≥ B-sc-bpw A-\p-hZn-°n-√ F-∂ `-c-W-Iq-S `o-jWn-°v D-Zm-l-c-W-am-Wv h-b\m-Sv Pn-√-bn-se am-\-¥-hm-Sn t]m-en-kv a-\p-jym-h-Im-i {]h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc ]p-d-Øn-d°n-b eq-°v-Hu-´v t\m-´n-sk-∂v kn.F-®v.B-¿.Un B-tcm-]n-®p. P-\-ß-fp-sS sN-dn-sbm-cp sN-dp-Øp \n¬-∏v t]m-epw Ip-‰Ir-Xy-am-bn Im-Wp-∂ H-cp k¿°m-cn-s\ C-ß-s\ {]-h¿-Øn°m≥ k-[n-°q. tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ P-\-Io-b k-a-c-߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-h-tc-bpw a\p-jym-h-Im-i ]-cn-ÿn-Xn {]-

C-cn-§m-e-¡p-Sbn ss{I-kv-X-h tZ-hm-e-b-§Ä-¡p t\sc B-{I-a-Ww

c-hnhÀ-a Nn-{X-§-fp-sS {]-ZÀi-\w \msf

am-¸p-]-d-b-W-sa-¶v

Kp-cp-hm-bq¿: Kp-cp-hm-bq¿ t£{X-Øn-se Xn-cp-hm-`-c-Ww \-jvS-s∏-´-Xn-s‚ t]-cn¬ A-∂-sØ ap-Jy-a-{¥n-bm-bn-cp-∂ sI. I-cpWm-I-c-s\ A-]-am-\n-°p-Ibpw, cm-jv-{So-b ap-X-se-Sp-∏n-\v {i-an-°p-I-bpw sN-bv-X {]-Xn-]£-apƒ-∏-sS-bp-≈ C-S-Xp-]-£ t\-Xm-°-fpƒ ]-c-ky-am-bn am∏p-]-d-b-W-sa-∂v sI I-cp-WmI-c≥ A-\p-kv-a-c-W k-an-Xntbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.

c-Ww. I-t∏-f-Iƒ-°v t\-sc \-S-∂ B-{I-a-W-Øn¬ hym-]-I {]-Xntj-[w D-b¿∂p. ss{I-kv-X-h tZ-hm-e-b-߃-°v t\-sc \-S-∂ B-{I-a-W-Øn¬ C-cn-ßm-e°pS cq-]-X kn.F¬.kn {]-Xn-tj[w tc-J-s∏-SpØn. Ip-‰-hm-fnIsf F-{Xbpw th-Kw ]n-Sn-Iq-Sn am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n-I-IW-sa∂pw cq]-Xm kn.F¬.kn B-h-iy-s∏´p. tjm-_n sI t]mƒ A-[y-£-X h-ln-®p. B-cm-[-\m-e-b-߃ X-I¿Ø-Xn¬ cq]-Xm Im-cym-e-bØn¬ tN-¿∂ ]m-ÿ Iu¨kn¬ tbm-Kw {]-Xn-tj-[n®p. aX-ku-lm¿-Zw X-I¿-°p-∂ CØ-cw km-aq-ly-hn-cp≤-sc XS-b-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iys∏-´p. ]m-ÿ Iu¨-kn¬ ssh-kv {]-knU‚ v tam¨.tUhn-kv A-_q-°≥ A-[y-£-X hln®p. P-\-d¬ sk-{I´-dn tUm. s\-hn≥ B-t´m-°mc≥, AUz. kp-\n¬ tPm-kv kw-km-cn-®p.

]-ip-hn-sâ P-Uw h-gn-b-cn-In D-t]-£n-¨ \n-e-bn s]-cp-ºn-em-hv: s]-cp-ºn-em-hv A-d-°-en¬ l-±m-Zv Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w ]-iphn-s\ A-dp-Øv sXm-en-s]m-fn-®v D-t]-£n-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bn-em-Wv ]-ip-hn-s‚ P-Uw D-t]-£n-® \ne-bn¬ \m-´p-Im¿ I-s≠-Øn-bXv. ]-ip-hn-s‚ sXm-en s]m-fn-®v A-h-b-h-߃ th¿-Øn-cn-® \n-

tUm. C Un sP-½o-kn-s\ P-³a-\m-Sv B-Z-cn-¨p tN-¿-∏v: ]-fl-{io e-`n-® tUm. C.Un.sP-Ωo-kn-s\ P-∑-\m-Smb sNm-Δq-cn-¬ B-Z-cn-®p. sNmΔq-¿ F-¬.]n.kvI - q-ƒ ssa-Xm-\nbn-¬ \-S∂ - kzo-Ic - W - k-tΩ-f\w a-{¥n kn.F-≥._m-e-Ir-jvW-≥ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Xr-iq-¿ A-Xn-cq-]-X B-¿-®v _n-j-∏v am-¿ B-≥-{Uq-kv Xm-gØv A-[y-£-\m-bn. Ko-X-tKm-]n Fw.F-¬.F. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. tI-c-f Jm-Zn h-¿-t°-gvkv sh-¬-s^-b-¿ t_m-¿-Uv P-\d-¬ I-Wzo-\-¿ tPm-k-^v s]-cpºn-≈n sP-Ωo-kn-s\ D-]-lm-cw \-¬-In B-Z-cn-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Xm-cma-Wn-I-WvT-≥, tN-¿-∏v tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U≠ - v sI B¿ {io-\n-hm-k-≥, {Km-a-∏-©m-b-

≈ ]p√q¿ I-iph-≠n I-º-\n°v k-ao-]-ap-≈ hym-Ip-e-am-Xmhn-s‚ I-t∏-f-I-fp-sS ap≥-hisØ Nn√pw ap-I-fn-se d-∫¿ _o-Unßpw X-I¿-∂n-´p≠v. kw`-hw A-dn-™ D-S≥ X-s∂ C-cn-ßm-e°p-S Un-ssh.Fkv.]n h¿-Kokv, kn.sF a[p, Fkv.sF PntPm F-∂n-h¿ ÿ-e-sØ-Øn. kw-L-]-cn-hm¿ kw-L-S-\Iƒ a-\-∏q¿-hw h¿Ko-b kwL¿-jw D-≠m-°n ap-X-se-Sp°m-\p-≈ {i-a-am-Wv kw-`-h-ßfp-sS ]n-∂n-se-∂v I-cp-Xp∂p. Xn-I-™ ku-lm¿-± A-¥-co£w \n-e-\n-∂n-cp-∂ {]-tZ-i-ambn-cp-∂p aq¿-°-\mSv. aq¿-°-\mSv sk‚ v B‚-Wo-kv ]-≈n Xncp-\m-fn-s‚ {]-Z-£n-Ww X-S-bms\Øn-b B¿.F-kv.F-kv kwL-Ønepw {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ Ip-d-hm-bn-cp-s∂-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. ]p-d-Øp \n-s∂Ønb B¿.F-kv.F-kv˛_n.sP.]n kw-L-am-Wv {]-iv-\-߃-°v Im-

Øv {]-kn-U≠ - v an-\n-tPm-kv kwkm-cn-®p.

kv-t\-l-kw-hm-Zw kw-L-Sn-¸n¨p Kp-cp-hm-bq¿: im-kv-{X-tem-Iw km-¥z-\N - n-In-’ B-cw-`n-°p-∂Xn-\v F-{X-tbm h¿-jw-ap-ºv km¥z-\ Nn-In-’m tI-{μ-߃ ÿm-]n-® a-lm-\m-b {Im-¥-Z¿in-bm-Wv Zn-hw-KX - \ - m-b am¿ tPmk-^v Ip-≠p-Ip-fw F-∂v P - n-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U-≠v kn kn {io-Ip-am¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. Xr-»q¿ ]u-cm-h-en-bpw, F≥.]n. π-kpw kw-bp-‡a - m-bn kw-LS- n-∏n-® kvt- \-lk - w-hm-Zw Iq-\w-aq-®n-bn¬ D-ZvL - m-S\ - w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ^mZ¿ h¿-§o-kv A-[y-£X - h-ln-®p.

Nm-e° - p-Sn: tI-cf - K-ÃU - v Hm-^ntk-gk v- v bq-\n-bs - ‚ ta-Je - Iymw]v 30,-sa-bv 1Xn-øX - n-If - n¬ A-Xnc-∏n-≈n-bn¬ \-S-Øpw.-Un.-kn.kn -{]-kn-U‚ v H -A-_v-Zpƒ d“m≥-Ip-´n DZvL - m-S\ - w sN-øpw. s]-cp-ºn-em-hv A-d-°-en¬ ]-ip-hn-s‚ P-Uw D-t]-£n-® \n-e-bn¬

\-K-c-k-`m sse-{_-dn lm-fn-\v t]-cn-SÂ; hn-hm-Z-am-¡m-\p-Å tIm¬-{K-kv {i-aw ]m-fn

sX-fn-sh-Sp-¸p \-S-¯n Xr-iq¿: A-Ωm-Sw tIm-S∂q-cn-se C-c-´-s°m-e-]mX-I tI-kn-se {]-Xn-I-sf kw-`-h-ÿ-e-Øp sIm≠p h-∂p sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Øn. cm-tP-jn-s\ B{I- a n- ° m- \ p- ] - t bm- K n- ® Np-‰n-I kw-`-h-ÿ-e-Øp \n-∂pw sh-´m-\p-]-tbm-Kn® sIm-Sp-hm-fp-Iƒ XmWn-°-ap-\-ºw _-≠n¬ \n-∂pw c-£-s∏-Sm-\p-]tbm-Kn-® ss_-°p-Iƒ Xr-iq-cn¬ \n-∂pw {]-XnIƒ D-t]-£n-® h-kv-{X߃ a-Æp-Øn ss_-∏mkn¬ \n-∂pw s]m-en-kv I-s≠-Sp-Øp.

Xn-cn-®-dn-bm≥ _p-≤n-ap-´n. XpS¿-∂v {]-Pn-en-s‚ s]-bv‚ n-Mv ]-Wn-°m-cn¬ ÿ-e-Øv C-√mØ-h-sc tI-{μo-I-cn-®p \-SØn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv {]-Xn-I-sf Ip-dn-®p hy-‡-amb [m-c-W s]m-en-kn-\p e-`n®-Xv. C-Xn¬ A-e-Iv-kv I-gn™ Zn-h-kw \m-´p-Im-cn¬ Nne-sc t^m¨ hn-fn-®-Xpw {]Xn-I-sf Ip-Sp-°m≥ s]m-enkn-s\ k-lm-bn-®p. Xr-iq¿ sd-bv¬-th tÃ-j\n¬ F-Øn-b D-S≥ X-s∂ s]m-en-kv F-Øn C-h-sc A-dÃv sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. tN¿∏v kn.sF kn kp-μ-c≥, Fkv.sF ]n ]n tPm-bn, F.Fkv.sF k-en¬, cm-Pp, [-t\jv , i-_o-jv F-∂n-h-cpw kwL-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

sIm-Sp-§-Ãqcn ho-Sn-\p t\-sc I-tÃ-dv sIm-Sp-ß-√q¿: a-Xn-e-Iw I-gphn-e-ßn¬ ho-Sn-\p t\-sc I-t√dv. I-gp-hn-e-ßv t£-{X-Øn-\p k-ao-]w I-Wn-b-Øv cm-Pp-hn-s‚ ho-Sn-\p t\-sc-bm-Wv i-\n-bm-gvN A¿-≤-cm-{Xn-tbm-sS B-{I-a-

W-ap-≠m-b-Xv. I-t√-dn¬ ho-Sns‚ P-\¬ Nn-√p-Iƒ X-I¿-∂p. Np-h-cp-Iƒ-°pw tI-Sp-]m-Sv kw`-hn-®p. I-gn-™ Zn-h-kw I-Wn-b-Øv IpSpw-_ t£-{X-Øn-se D-’-hm-

tLm-j-Øn-\n-S-bn-ep-≠m-b hmIv X¿-°-Øn-s‚ Xp-S¿-®-bm-Wv ho-Sn-\p t\-sc-bp-≈ B-{I-a-Wsa-∂p kw-i-bn-°p-∂p. a-Xn-eIw s]m-eo-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-j-W-am-cw-`n-®p.

kn.F-®v.B¿.Un kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ ]-d™p. Xr-iq¿: Xn-c-s™-Sp-∏v am-am-¶Øn-\v sIm-Sn-bn-d-ßpw ap-tº P\-ß-fn¬ \n-∂v H-‰-s∏-´ tI-{μ kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ Xß-fp-sS \n-e-\n¬-∏n-\m-bn t]m-en-kn-s\ F-ßn-s\-sb√mw D-]-tbm-Kn-°pw F-∂-Xns‚ D-Zm-l-c-W-am-Wv P-\-Io-b cm-{„o-b {]-h¿-Ø-I-tc-bpw a\p-jym-h-Im-i {]-h¿-Ø-I-tcbpw I-cn-º-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn-b-sX-∂v B¿.Un.F-^v. hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ B-tcm-]n®p.

BÀ.F-kv.F-kv. hÀ-Ko-b-X I-cp-Xn-bn-cn-¡p-I: t]m-]p-eÀ {^-−v Xr-iq¿: k-am-[m-\w \n-e-\n¬°p-∂ ta-J-e-I-fn¬ h¿-Ko-b kw-L¿-jw kr-„n-®v ap-X-se-Sp∏v \-S-Øp-∂ B¿.F-kv.F-kv X-{¥w I-cp-Xn-bn-cn-°-W-sa-∂v t]m-]p-e¿-{^-≠v Pn-√m I-Ωn-‰n hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p. B¿.F-kv.F- n-s‚ k-¶p-Nn-X h¿-Ko-b Nn-¥m-K-Xn-bp-sS D-Zml-c-W-am-Wv aq¿-°-\m-Sv A-ºpXn-cp-\mƒ {]-Z-£n-Ww X-S-™ kw-`-hw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v ss{I-

kv-X-h tZ-hm-e-b-߃-°v t\sc hym-]-I-am-b B-{I-a-W-amWv kw-Lv-]-cn-hm¿ A-gn-®p-hn-´Xv. Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ P-\-ßtf-bpw Zp-cn-X-Øn-em-°n l¿Øm-en-\pw B-lzm-\w sN-bv-Xncn-°p-I-bm-Wv. h¿-Ko-b ^m-jnÃp-I-sf \n-b-{¥n-°m≥ s]mXp-k-aq-l-hpw A-[n-Im-cn-I-fpw ssI-tIm¿-°-W-sa-∂pw t]m]p-e¿ {^-≠v Pn-√m sk-{I-´-dn e-Øo-^v t]m-°m-°n-√-Øv hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]m-¸m A-\p-kv-a-c-W-hpw kv-t\-l-hn-cp-¶pw

taJ-em Iymw]v

Xq¿ D-Æn-Ir-jv-W-s‚ t]-cv hen-®n-g-®v hn-hm-Z-am-°m-\p-≈ Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS {i-a-am-Wv ]m-fn-b-Xv. \-ho-I-cn-® sse-{_dn lm-fn-\v sI Zm-tam-Z-c≥ kv-amc-I sse-{_-dn F-∂v \m-a-I-cWw sN-ø-W-sa-∂v kn.]n.sF. Iu¨-kn-e-dm-b sI F tP-°_v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. C-X-dn-™m-Wv \-K-c-k-`-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-°m≥ sse{_-dn-°v ]p-Xq-cn-s‚ t]-cv \¬I-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ {]-tab-hp-am-bn h-∂-Xv. sI ]n D-Zb≥ A-h-Xm-c-I-\pw, sI a-WnI-WvT≥ A-\p-hm-Z-I-\p-am-bm-

Wv {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®-Xv. F-∂m¬ ]p-Xq-cn-s\ t]m-se k¿-Δ-k-Ω-X-\m-b H-cm-fp-sS t]-cn¬ kv-am-c-I-Øn-\v C-Ø-cØn¬ {]-ta-b-hp-am-b-√ Iu¨kn-e¿-am¿ h-tc-≠-sX-∂pw t\cn-´v X-s∂ k-ao-]n-t°-≠-Xm-bncp-∂p-sh-∂pw, kv-am-c-I-sØ kw-_-‘n-®p-≈ hn-j-bw A-P≠-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn Iu¨kn-en-s‚ sF-Iy-I-Wv-tT-\ Xocp-am-\-sa-Sp-°m-am-bn-cp-∂p-sh∂pw sN-b¿-am≥ ]-d-™p. sI Zm-tam-Z-c-s‚ t]-cn-Sm≥ Xm≥ sN-b¿-am-t\m-Sv B-h-iys∏-´-X-dn-™v ]p-Xq-cn-s‚ t]-cv h-en-®n-g-®v A-\m-h-iy hn-Z-ap-

≠m- ° m≥ tIm¨- { K- k v Iu¨-kn¿-am¿ a-\-∏q¿-Δw {ian- ° p- I - b m- s W- ∂ pw sI F tP-°-_v ]-d-™p. C-Xn-\n-sS C- d - ß n- t ∏m- ° n- \ v Iu¨- k ne¿- a m¿ B- l zm- \ w sN- b v - s X¶n-epw {]-Xn-]-£-sØ a-‰v AwK-߃ B-cpw X-øm-dm-Im-ØXn- \ m¬ B \o- ° - h pw ]m- f n. ]p- X q- c n- s ‚ kv - a m- c - I w kw- _ ‘n-®v D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\w ]n- ∂ o- S v F- S p- ° pw F- ∂ v sNb¿- a m≥ {]- J ym- ] n- ® - t Xm- s S {]- i v - \ w hn- h m- Z - a m- ° m- \ p- ≈ tIm¨-{K-kv Iu¨-kn-e¿-amcp- s S {i- a w ]m- f p- I - b m- b n- c p∂p.

tIm-S-¶qÀ C-c-«-s¡m-e-]m-X-Iw A-t\z-jn-¨-Xv A-Úm-X- Po-hn-bp-sS B-{I-a-W-¯n ap-¶q-tdm-fw tIm-gn-IÄ N-¯p {]-tXy-I kv-Izm-Uv Xr-iq¿: \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b tIm-S-∂q¿ C-c-´-s°m-e-]m-XI tI-kv A-t\z-jn-®-Xv {]tXy-I kv-Izm-Uv. C-c-´-s°m-e-]m-X-I-ß-fpsS A-t\z-j-W-Øn-\m-bn sF-Pn F-kv.tKm-]n-\m-Yn-s‚ \n¿-tZ-i {]-Im-cw Pn-√m s]men-kv kq-{]-≠n-s‚-bpw C-cnßm-e-°p-S Un-ssh.F-kv.]nbp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ kvs]-j¬ kv-Izm-Un-s\ \n-tbmKn-®n-cp-∂p. sam-ss_¬ S-h¿ tI-{μo-I-cn-®p \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv {]-Xn-Iƒ F-hn-sS-sb-∂p I-s≠-Ø-\mb-Xv. {]-Xn-I-fn¬ {]-Pn-en-s\ am-{X-am-Wv \m-´p-Im¿ Xn-cn-®dn-™-Xv. _m-°n-bp-≈ {]-XnI-fp-sS t]-cn¬ tI-kp-I-sfm∂pw C-√m-Ø-Xn-\m¬ C-h-sc

h¿-Ø-\-ß-fn¬ C-S-s]-Sp-∂ 40Hm-fw t]-sc-bp-am-Wv H-fnhn¬ I-gn-bp-∂ ]n-Sn-In-´m-∏p≈n-Iƒ F-∂ X-c-Øn¬ Nn-{XoI-cn-®p sX-cp-hp-Iƒ tXm-dpw t]m-en-kv ep-°v-Hu-´v t\m-´n-kv ]-Xn-®n-cn-°p-∂-Xv. F-Xn¿-∏p-I-sf Xp-S¿-∂v Cu ep-°v-Hu-´v t\m-´n-kv k¿-°m¿ ]n¬-h-en-s®-¶n-epw B `o-jWn \n-e-\n¬-°p-∂p. {]-Xn-tj[-Øn-s‚ H-cp sN-dn-b i-–w t]m-epw C-√m-Xm-°p-I F-∂ e£y-am-Wv k¿-°m-cn-\p-≈-Xv. A-\o-Xn-s°-Xn-tc i-–n-®m¬ A-Sn-®-a¿-Øpw F-∂ ap-∂-dn-bn∏m-Wv C-Xn-\p ]n-∂n-se-∂pw

tPm¨ t]mƒ c-≠m-a≥ am¿-∏m-∏-bp-sS hn-ip-≤-]-Z {]-Jym-]-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v km-¥z-\-Øn-s‚-bpw ssZ-h-i-_v-Zw So-an-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ i-‡≥ \-K-dn¬ \-S-∂ kv-t\-l-hn-cp-∂n¬ B¿-®p_n-j-]v am¿ B≥-{Uq-kv Xm-g-Øv `-£-Ww hn-f-ºn \¬-Ip-∂p

e-bn-em-bn-cp∂p. A-d-hp-Im-cmWv kw-`-h-Øn-\v ]n-∂n-se-∂v kw-i-bn-°p-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d™ p.

Kp-cp-hm-bq¿: \-ho-I-cn-® \-K-ck-`m sse-{_-dn-°v t]-cn-Sp-∂Xp-am-bn _-‘-s∏-´v Kp-cp-hmbq¿ \-K-c-k-`m Iu¨-kn-en¬ `n-∂m-`n-{]m-bw. A-¥-cn-® {]-i-kv-X km-lnXy-Im-c≥ ]p-Xq¿ D-Æn-Ir-jv-Ws‚ t]-cv \-K-c-k-`m Iu¨kn¬ tbm-K-Øn-\n-sS hn-hm-ZØn-te-°v h-en-®n-g-°m-\p-≈ tIm¨-{K-kv Iu¨-kn-e¿-am-cpsS \o-°w ]m-fn. \-ho-I-cn-® \K-c-k-` sse-{_-dn lm-fn-\v {]-ikv-X km-ln-Xy-Im-c-\pw X-XzNn-¥-I-\p-am-bn-cp-∂ sI Zm-tamZ-c-s‚ t]-cn-Sm≥ \-S-]-Sn-Iƒ \S-°p-∂-X-dn-™v A-Xn-te-°v ]p-

Xr- i q¿: A- ⁄ m- X Po- h n- b psS B- { I- a - W - Ø n¬ A- c n- º qcn¬ ap-∂q-tdm-fw tIm-gn-Iƒ NØp. A-cn-ºq¿ \m-emw-I-√n¬ Im-b¬ tdm-Un-\v k-ao-]w Xma- k n- ° p- ∂ I- c - b mw- ] - d - º n¬ Xn-e-I-s‚ ^m-an-se tIm-gn-Ifm-Wv N-Ø-Xv. C-∂-se cm-hn-se Xo-‰-sImSp- ° m≥ Xn- e - I ≥ F- Ø n- b -

t∏m-gm-W-v tIm-gn-I-sf ^man¬ N- Ø - \ n- e - b n¬ I- s ≠- Ø n- b Xv. Iq-Sn-\p-≈n¬ Iq-´-tØm-sS N- Ø \n- e - b n¬ In- S - ° p- ∂ tIm- g n- I - s f ]- c n- t im- [ n- ® t∏mƒ tIm-gn-I-sf I-Sn-®p-sIm∂- X m- b m- W v a- \ - n- e m- ° m≥ I- g n- ™ - s X- ∂ v Xn- e - I ≥ ]- d ™p.

3

Iq- ´ n- \ p- ≈ n¬ Po- h - t \m- s Sbp-f-f \n-c-h-[n tIm-gn-Iƒ-°v ]-cn-t°-‰n-´p-ap-≠v. ^m-an¬ A™q- t dm- f w tIm- g n- I - f m- W p≠m-bn-cp-∂-Xv. ^m-an-s‚ s\-‰v I- S n- ® p- s ]m- f n- ® m- W v B- { I- a Ww \-S-Øn-b Po-hn A-I-ØpI-b-dn-bn-cn-°p-∂-Xv. A-c-e-£tØm-fw cq-]-bp-sS \-„w I-W°m-°p-∂p.

Xr-»q¿: t]m-∏v tPm¨ t]mƒ c-≠m-a-s‚ hn-ip-≤-]-Z {]Jym-]-\-Zn-\-Øn¬ ]m-∏-bp-sS ]m-Z-kv-]¿-i-Øm¬ A-\p-Krlo-X-am-b Xr-»q¿ i-‡≥ \-K-dn¬ t]-∏¬ k-μ¿-i-\ A\p-kv-a-c-W-hpw kv-t\-l-hn-cp-∂pw kw-L-Sn-∏n-®p. A-Xn-cq-]X km-aq-lnI-ip-{iq-jm tI-{μ-am-b km-¥z-\-Øn-s‚-bpw ssZ-h-i-_v-Zw So-an-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ tN¿∂ A-\p-kv-a-c-W tbm-Kw B¿-®p-_n-j-∏v am¿ B≥-{Uq-kv Xm-g-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-¥z-\w U-b-d-Iv-S¿ ^m. eq-bo-kv F-S-°-f-Øq¿ A[y-£-X h-ln-®p. 1986 s^-{_p-h-cn Ggn\v Xr-»q-cn-se t]∏¬ k-μ¿-i-\-Øn-s‚ tÃ-Un-bw I¨-ho-\-dm-bn-cp-∂ tam¨. tPm-k-^v Im-°-t»-cn A-\p-`-h-߃ ]-¶p-h-®p. am¿-]m-∏-sb lm-c-a-Wn-bn-® ^m. tPm-k-^v I-Æ-\m-bv-°¬ (tPm-k-^v sI.Un.), tUm. sI.Fw. {^m≥-kn-kv, ^m. jmP≥ tX¿-aTw Xp-S-ßn-b-h¿ {]-kw-Kn-®p. cm-hn-se 10 ap-X¬ kv-t\-l-hn-cp-∂pw t]-∏¬ k-μ¿-i-\-Øn-s‚ ho-Un-tbm {]Z¿-i-\-hpw D-≠m-bn-cp-∂p.

Xn-cp-hm-`-c-Ww ho-s−-Sp¯Xvv A-`n-\-µ-\mÀ-l-sa-¶p tZ-h-kzw bq-\n-b³ Kp-cp-hm-bq¿: G-sd ssh-In-bm-sW-¶n-epw t£-{X-Øn-se aWn-In-W¿-h-‰n-®v \-jv-S-s∏-´ Xn-cp-hm-`-c-Ww ho-s≠-Sp-°m\m-b-Xv B-Àm-Zw ]-I-cp-∂p-sh-∂pw, k-Xyw sh-fn-®-Øv h∂-Xn¬ `-‡-P-\-߃ k-¥p-jv-S-cm-sW-∂pw tZ-h-kzw Fwtπm-bo-kv bq-Wn-b≥ (tIm¨-{K- v) A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xn-cphm-`-c-Ww \-jv-S-s∏-´-Xn-s‚ t]-cn¬ cm-jv-{So-b {]-Xn-tbm-KnI-fp-sS hn-a¿-i-\w G-‰p-hm-ßn-b-h-cm-bn-cp-∂p ap≥ ap-Jy-a{¥n sI. I-cp-Wm-I-c-\pw, ap≥ Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kzw sNb¿-am≥ ]n Sn tam-l-\-Ir-jv-W-\pw. Xn-c-s™-Sp-∏p-I-en¬ C-cp-t\-Xm-°-tf-bpw hy-‡n-l-Xy \-S-Øn-b-Xv a-d-°m≥ Ign-bn-√. Zo¿-L-Im-ew tZ-h-kzw sN-b¿-am-\m-bn-cn-°p-I-bpw, Kp-cp-hm-bq¿ tZ-h-kz-Øn¬ \n-c-h-[n hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-I-bpw sN-bv-X ]n Sn tam-l-\-Irjv-W≥ C-tXm-sS A-·n-kp-≤n ssI-h-cn-®-Xm-bpw tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p.

k-À-tKm-Âk-hw kw-L-Sn-¸n-¨p I-bv-]-aw-K-ew: sN-{¥m-∏n-∂n I-Æ-ºp-≈n-∏p-dw {io-\m-cm-bW hm-b-\-im-e-bp-sS-bpw tI-c-f im-kv-{X km-ln-Xy ]-cnj-Øv F-S-Øn-cp-Øn bq-Wn-‰n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn-¬ Ip-´n-I-fp-sS k-¿-t§m-’-hw kw-L-Sn-∏n-®p. I-Æ-ºp≈n-∏p-dw {io-\m-cm-b-W Kp-cp kv-am-c-I k-am-Pw lm-fn-¬ \S-∂ k-¿-t§m-’-hw sse-{_-dn Iu-Wv-kn-¬ kw-ÿm-\ IΩn-‰n Aw-Kw {]-^.sI bp A-cp-W-≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw hmÀ-¯-IÄ-¡p-ta hm-Wn-Py-XmÂ-¸-cyw B-[n-]-Xyw t\-Sp-¶p-: tUm. sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W³ 28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

kozhikode/cl

hntij§Ä

kÀ-ho-kv s]³-j-t\-gv-kv bq\n-b³ k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: \n-£v-]-£-sa∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂ am-[y-a-ß-fn¬ t]mepw hm¿-Ø-Iƒ-°p-ta¬ hm-Wn-Py Xm¬∏-cyw B-[n]-Xyw t\-Sp-∂ {]-h-W-X h¿-[n®p h-cnI-bm-sW-∂v ]n.-F-kv.kn. sN-b¿-am≥ tUm. sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥ A-`n-{]m-b-s∏´p. sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v ]n.-Fw.-H.kn. lm-fn¬ kw-ÿm-\ bp-h-P\ t£-a t_m¿-Uv kw-L-Sn-∏n°p-∂ {Xn-Zn-\ bp-h am-[y-a Iymw]v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f kv-t‰-‰v k¿-ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq\n-b≥ 22m-a-Xv Pn-√m k-tΩ-f\w C-∂v B-cw-`n-°pw. s]≥j≥-Im¿-°v sa-®-s∏-´ Nn-In¬km- ku-I-cyw, t£-a-\n-[n XpS-ßn-b kp-{]-[m-\ Im-cy-߃ k-tΩ-f-\w N¿-® sN-øpw. A-gsIm-Sn tZ-ho-a-μn-c-Øn¬ \-S°p-∂ k-tΩ-f-\w \m-sf k-am]n-°pw.

"_yq-«n-^pÄ s{_-bn³' Izn-kv a-Âk-cw \-S-¯n tIm-gn-t°m-Sv: Izn-kv tI-c-f Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kns‚ k-l-I-c-W-tØm-sS kv{Xo-Iƒ-°p-th-≠n- "_yq-´n^pƒ s{_-bn≥' Izn-kv a-¬kcw kw-L-Sn-∏n-®p. dp-_o-\m sk-_m-kv-‰y≥˛Io¿-Øn kptc-jv F-∂n-h-cp-sS Sow H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. A-`n-cm-an˛d-aoj F-∂n-h¿ c-≠mw ÿm-\hpw tPm-jv-Wn Ir-jv-W˛A-RvP-en B-\-μv F-∂n-h¿ aq-∂mw ÿ-\-hpw t\-Sn. sP.Un.Sn. t\gv-knMv tIm-f-Pn¬ \-S-∂ a¬k-Øn-\v jn-_n≥ B-km-Zv, kvt\-l-Pv {io-\n-hm-kv t\-XrXzw \¬-In.

Zm-dp lp-Zm I-tem-Âk-h-¯n-\v sIm-Sn-bn-d-§n Xn-cq-c-ßm-Sn: I-em-ssh-hn-[yß-fp-sS k¿-K-hn-kv-a-bw Xo¿Øv Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv bq-\n-th-gv-kn-‰n A-¥¿ I-em-eb I-tem-¬k-hw "kn-_m-Jv' sIm-Sn-bn-d-ßn. 22\v tI-c-f-Ønse aq-∂v tI-{μ-ß-fn-em-bn \-S∂ {]m-Y-an-I a-¬k-c-ß-fn¬ \n-∂p tbm-Ky-X t\-Sn-b a--¬kcm¿-Yn-I-fm-Wv hm-gv-kn-‰n Im-w]-kn¬ \-S-∂ A-h-k-\m-L-´ a-- ¬k-c-ß-fn¬ am-‰p-c-®-Xv. ]Øn-e-[n-Iw th-Zn-I-fn-em-bn Ac-tß-dn-b kn-_m-Jn¬ kwÿm-\-sØ C-cp-]-tXm-fw bp.Pn. tIm-f-Pp-I-fn-se-bpw Zm-dp¬ lp-Zm \m-j-\¬ C≥-kn-‰n-Syqj-\n-sebpw B-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]s¶-SpØp. c≠v Zn-h-k-ß-fn-em-b \-S-∂ kn_m-Jv {Km‚ v ^n-\m-se-bn¬ Zm-dp¬ lp-Zm bq-\n-th-gv-kn-‰n Im-w-]-kn-se bp.-Pn. tIm-f-Pv 265 t]m-bn‚ v t\-Sn Hm-h-tdmƒ Nm-w-]y-∑m-cm-bn.

k-t´m-jv-Ip-am-dn-\v Im-hy-]p-c-kv-Im-cw sN-dp-]p-g: ]-ø∂ - q¿ kzm-X{- ¥yk-ac - N-cn-{X ]T-\t- I-{μ-Øn-s‚ 2013-se an-I® - I-hn-Xm k-am-lmc-Øn-\p-≈ ]p-ck - I v- m-cØ - n-\v k-t¥m-jI v- p-am¿ sN-dp-]p-gb - psS k - q-cy-bm-\w- F-∂ I-hn-Xm k-am-lm-cw Xn-cs - ™-Sp-Øp.

_n.-sP.-]n. {]-hÀ-¯-IÀ-¡vFXn-tc tI-kv ]q-t°m-´pw-]m-Sw: am-c-Im-bp-[ß-fp-am-bn- kz-Im-cy `q-an-bn¬ A-Xn-{I-an-®p I-S-∂v a-Xn¬ XI¿-Øp-sh-∂ ]-cm-Xn-bn¬ _n.sP.-]n. A-a-c-º-ew ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Dƒ-s∏-sS ap-∏-tXmfw {]-h¿-Ø-I¿s°Xntc tIkv. -]q-t°m-´pw-]m-Sw ]m-d-°-∏mSw kz-tZ-in N-°p-am-´v kp-tc-jv _m-_p-hn-s‚ `q-an-bnse a-Xn¬ s]-m-fns®∂ ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-kv. i-\n-bm-gvN sshIp-t∂cam-Wp kw-`-hw. a-Xn¬ s]m-fn-°p-sa-∂ `o-jWn-bp-≈-Xm-bn ÿ-e D-S-a- -]qt°m-´pw-]m-Sw t]m-enkn¬ ]cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬, B-h-iy-am-b ap≥ I-cp-X-ep-Isf-Sp-°m≥ t]m-enkv X-øm-dmbn-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. _n.sP.--]n. ]-©m-b-Øv `m-c-hm-lnI-fm-b _n-Po-jv, ]n hn-Po-jv, F cm-tP-jv, A-c-hn-μ≥ F-∂n-h¿°pw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ ap-∏tXm-fw t]¿-°p-sa-Xn-sc-bm-Wp tI-sk-Sp-Øn-cp-°p-∂-Xv. B-{Ian-Iƒ-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v B-`y-¥ca-{¥n, Pn-√m I-e-Œ¿, a-\p-jymh-Im-i I-Ωo-j≥, Pn-√m t]menkv ta-[m-hn F-∂n-h¿-°pw ]cm-Xn \¬In-bn-´p≠v.

Im-dpw Sn-¸-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v G-gp-t]À-¡v ]-cn-¡v ]-ø-∂q¿: tZ-io-b-]m-X-bn-ep≠m-b hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ ]n©p-Ip-´n- Dƒ-s∏-sS H-cp Ip-Spw_--Øn-se G-gp-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. I-Æm-Sn-∏-d-ºn¬-\n-∂v ]-ø∂q¿ `m-K-tØ-°v t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ Ip-Spw-_w k-©-cn-® Im-dn¬ F-Xn-tc- h-∂ Sn-∏¿-temdn C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰ I-Æm-Sn-∏-d-ºv kztZ-in-I-fm-b a-\-b-Øv sX-s°bn¬ ho-´n¬ {]-Zo-]≥ (51), `mcy iym-a-f (49), k-tlm-Z-cn {]ko-X (41), C-h-cp-sS `¿-Øm-hv tam-l-\≥ (53), kn-‘p (33), Ch-cp-sS a-I≥ aq-∂-c h-b- p-≈ a-\p- Ir-jv-W≥, tI-fp (75) F∂n-h-sc ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. C-Sn-bp-sS B-Lm-XØn¬ Im¿ \n-t»-jw X-I¿-∂p.

cp-∂p A-t±-lw. ]m¿-´n ]-{X-߃ _-‘-s∏-´ ]m¿-´n-bp-sS ImgvN-∏m-Sp-Iƒ {]N-cn-∏n-°m≥ _m-[y-ÿ-cm-bXp-sIm-≠v C-Ø-cw am-[y-a-ßfn¬ hm-Wn-Py Xm¬-∏-cyw B[n-]-Xyw t\-Sp-∂n-√. F-Un-‰nMv km-[y-X C-√m-ØXpsIm-≠v B-[n-Im-cn-I-a-√m-Ø hm¿-ØI-fm-Wv Zr-iy-am-[y-a-ß-fn¬ h∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. dn-t]m¿´-dp-sS a-t\m-K-X-am-Wv ]-e-t∏mgpw hm¿-Ø-I-fm-bn A-h-X-cn-∏n-

°-s∏-Sp-∂-sX∂pw A-t±-lw ]d-™p. bp-h-P-\ t£-a t_m¿Uv ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n F-kv {]-im-¥v A-[y-£-X h-ln-®p. N-S-ßn¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn ]s¶-Sp-Ø ssSw-kv Hm-^v C-¥y C≥-sh-Ãn-tK-j≥ dn-t]m¿-´¿ tPm-kn tPm-k-^v A-t\z-j-Wmfl-I dn-t]m¿-´p-fn¬ B-tcm-]W hn-t[-b-cm-hp-∂-h-cp-sS am\y--X Im-Øpkq-£n-°-W-sa∂v A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-

k¿ Jm-Z¿ ]m-em-gn, ]n.-F-kv.kn saw_¿ sk-{I-´-dn Sn Sn Ckv-a-bn¬, sI cm-[m-Ir-jv-W≥ \m-b¿, t_m¿-Uv F-Iv-kv-t]¿-´v sa-w_¿ kn sI kp-ss_¿, t_m-¿-Uv sa-w_¿ F jn-bm-en kwkm-cn-®p. hn-h-[ hn-j-b-ß-sf A-[n-Icn-®v {]-kv A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ F≥ ]n cm-tP-{μ≥, sI ]n Ip™n-aq-k, cmw-Zm-kv h-b-\m-Sv, ]n -ap-kv-X-^, sI sI k-t¥mjv kw-km-cn-®p.

kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a t_m¿-Uv sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v ]n.Fw.H.kn. lm-fn¬ kwL-Sn-∏n® am-[y-a- in¬-∏-im-e ]n.F-kv.kn. sN-b¿-am≥ tUm. sI F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

27 hn-tÃ-Pp-I-fn Sm-¦À tem-dn- h-gn Ip-Sn-sh-Å hn-X-c-Ww \-S-¯pwtIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ Ip-Snsh-≈-£m-aw cq-£-am-bn A-\p`-h-s∏-Sp-∂ 27 hn-t√-Pp-I-fn-se 1,020 {]-tZ-i-ß-fn¬ Sm-¶¿ temdn-h-gn Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww \S-Øm≥ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-Inb-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq-°n-se tIm-´q-fn, I-cp-h≥-Xn-cp-Øn, It°m-Sn, s\-√n-t°m-Sv, a-S-hq¿,

^-tdm-°v, h-f-b-\m-Sv, \o-te-izcw hn-t√-Pp-I-fn-se 314 {]-tZ-iß-fn-epw h-S-I-c Xm-eq-°n-se sN-Iym-Sv, hn-√ym-∏-≈n, Im-bs°m-Sn, Ip-‰ym-Sn, Xq-tW-cn, a-cptXm-¶-c, hm-Wn-ta¬, ]p-d-ta-cn, Im-hn-epw-]m-d, hn-e-ßm-Sv, hnt√-Pp-I-fn-em-bn 381 {]-tZ-i-ßfn-epw sIm-bn-em-≠n Xm-eq-°nse Im-b-Æ, ta-∏-øq¿, D-Æn-Ipfw, \-Sp-h-Æq¿, s\m-®m-Sv, F-c-

h-´q¿, ta-™m-Wyw, tIm-´q¿ hnt√-Pp-I-fn-se 299 {]-tZ-i-ß-fnepw Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°n-se in-h-]p-cw hn-t√-Pn-se 26 {]-tZi-ß-fn-ep-am-Wv Ip-Sn-sh-≈w hnX-c-Ww sN-øp-∂-Xv. Pn-√-bn¬ h-cƒ-® X-S-bp-∂Xn-\pw ip-≤-P-ew hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\pw k-a-{K-]-≤-Xn-Iƒ B-hn-jv-I-cn-°p-∂-Xn-s‚ `m-Kam-bm-Wn-Xv. d-h-\yq D-tZym-K-

ÿ-cp-sS t\-cn-´p-≈ ]-cn-tim-[\-bn-eq-sS cq-£-am-bn Ip-Sn-sh≈ £m-aw A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xmbn I-s≠-Øn-b {]-tZ-i-ß-fnem-Wv P-e hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂Xv. Xn-c-™-Sp-°-s∏-´ hn-t√-PpI-fn¬ hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am¿ aptJ-s\ B-gv-®-bn¬ c-≠v Zn-h-kam-Wv Ip-Sn-sh-≈w hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. C-Xn¬ bm-sXm-cp hn-[ ]-cm-Xn-I-fpw D-≠m-hm≥ C-

G-dm-a-e-bn BÀ.Fw.]nþkn.]n.Fw. kw-LÀ-jw

h-S-I-c: G-dm-a-e ]-©m-b-Øn-se a-W-∏p-d-Øv kn.]n.Fw-˛-B-¿.Fw.]n. {]-h¿-Ø-I¿ G-‰p-ap-´n. ho-´-Ω Dƒ-s∏-sS A-©v t]¿-°v ]cn-t°-‰p. B¿.Fw.]n. {]-h¿-Ø-I-cm-b B-bm-S-Øn¬ Xm-g-°p-\n _n-Pp (36), A-Ω \m-Wn (58), h-en-b-h-f-∏n¬ Xm-g-°p-\n a-t\m-P≥ (45), kn.]n.Fw. {]-h-¿-Ø-I-cm-b I-kv-Xq-cn-°p-\n c-Xo-iv (35), hen-b-h-f-∏n¬ kp-\n (45) F-∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc hnS-h-cp-Ø-cp-sX-∂pw hn-X-c-Ww hn-[ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. B¿.Fw.]n. {]-h¿-Ø-IsN-øp-∂ sh-≈w am-en-\y-ap-‡- tbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cn-am-dn-b-Xv tNm-Zyw sN-bv-X-Xm-Wv kwam-sW-∂v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n ]- L¿-j-Øn-\n-S-bm-°n-b-Xv. cn-tim-[n-®v D-d-∏p h-cp-tØ-≠Xm-sW-∂pw I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-in®p. ip-≤-P-e hn-X-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xm-eq-°v-˛-Pn-√m X-e- tIm-gn-t°m-Sv: Xn-c-s™-Sp-∏v Kp-cp _m-_m- cmw-tZ-hn-s\ A-dß-fn¬ 24 a-Wn-°q¿ {]-h¿-Øn- {]-Nm-c-W-Øn-s‚ t]-cn¬ Z-en- Ãv sN-ø-W-sa-∂v Aw-t_-Zv-I¿ °p-∂ I¨-t{Smƒ dqw {]-h¿- Xv k-aq-l-sØ H-∂-S-¶w A-]- P-\-]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ {]Øn-°p-sa-∂pw I-e-Iv-S¿ ]-d- am-\n-°p-I-bpw am-\-kn-am-bn ]o- kn-U‚ v cm-a-Zm-kv th-tß-cn Un-∏n-°p-I-bpw sN-bv-X tbm-K B-h-iy-s∏-´p. ™p.

"_m_m cmw-tZ-hn-s\ A-d-Ìv sN-¿-Ww'

"]T-\- ]n-¶m-¡m-h-Ø-bv¡v Ip-«n-I-sf a-\m-eb-_À-m-admÀ-n-se¡v am-{Xw {]-Xn-Øm-\-¯v \nÀ-¯-cp-Xv ' ]pXnb kwL-S\ tIm-gn-t°m-Sv: ]T\Ønse ]n∂m-°m-h-ÿ-bv°v Ip-´n-I-sf am-{Xw {]-Xn-ÿm-\-Øv \n¿-Øp∂-Xv i-cn-b-s√-∂v Un-kv-e-Iv-knb B-Ivj≥ {Kq-∏n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ tIm-gn-t°m-Sv in-£Iv k-Z-\n¬ \-S-∂ Un-kv-e-Ivkn-b (]-T-\-ssh-I-eyw) in-¬∏im-e A-`n-{]m-b-s∏-´p. ho-´n-sebpw hn-Zym-e-b-ßfn-se-bpw ]T-\m-¥-co-£w, IpSpw-_m-ß-fn-se Xm-f-∏n-g-Iƒ, kw-L¿-j-`-cn-X-am-b Np-‰p-]m-SpIƒ F∂nhsb-√mw Ip-´n-I-fpsS ]T-\-sØ _m-[n-°m-dp-≠v. hn-P-b-i-X-am-\w Iq-´p-∂-tXmsSm-∏w ]T-\-\n-e-hm-c-hpw Iq-´m-

\p-≈ t_m-[-]q¿-h-am-b ]-cn-{ia-߃ D-≠m-th-≠-Xm-sW-∂pw in-¬∏im-e Bh-iys∏´p. Ggp-Øn-epw hm-b-\-bn-epw _p-≤nap-´p-I-fp-≈ Ip-´n-I-sf hn-i-Z-ambn hn-e-bn-cp-Øn Ir-Xy-am-b Imc-Ww I-s≠-ØWw. Im-gv-N, tIƒ-hn, X-e-t®m-dn-s‚ hn-hn-[ {]-h¿-Ø-\-߃, t]-in-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\ £-a-X F-∂n-h ]cn-tim-[n-°m-\m-h-iy-am-b dntkm¿-kv dq-apw, ]-cn-io-e-\w e`n-® A-[ym-]-I-cpw F-√m hn-Zyme-b-ß-fn-epw D-≠m-I-Ww. ]mTy- h n- j - b - ß ƒ- s °m- ∏ w I-em, Im-bn-I I-gn-hp-Iƒ-°pw t{]m-¬km-l-\-hpw hn-[n-\n¿-

ku-Zn A-td-_y-bn \n-¶v h-cp-¶-Xn-\n-sS Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-s\- I-s−-¯n ap-°w: ku-Zn A-td-_y-bn¬\n-∂v \m-´n-te-°p h-cp-∂-Xn-\nsS Im-Wm-Xm-b bp-hm-hn-s\ a-lm-cm-{„-bn¬ I-s≠-Øn. ap°w Im-c-t»-cn N-°n-߬ k-eo(24)an-s\-bm-Wv a-lm-cm-{„bn-se Nn-t∏m-Wn¬ \n-∂v I-s≠-Øn-b-Xv. ku-Zn A-td-_y-bn¬ \n-∂v apw-ss_-bn¬ hn-am-\-an-d-ßn-b C-bmƒ a-e-∏p-dw kztZ-in-bp-sam-Øv s{S-bn≥ am-¿-Kw \m-´n-te-°p ]p-d-s∏-´-Xm-bncp-∂p. Nn-t∏m¨ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-b-t∏mƒ Cbmƒ h-≠n-bn¬\n-∂p ]p-d-Øn-d-ßn. Xn-cn-s®-Øn-b-t∏m-tg°pw s{S-bn≥ ]p-ds∏´ncp∂p. Hm-Sn-°-b-d-m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS πm-‰v-t^m-an¬ ho-Wv ssI-bv-°p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-bm-sf t]m-en-kv FØn B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-bm-sf Im-Wm-Xm-b ]{X-hm¿-Ø {i-≤-bn¬-s∏-´ B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ hn-h-c-a-dnbn-®Xns\ XpS¿∂v _-‘p-°ƒ t]m-bn \m-´n-te-°p Iq-´ns°m-≠phcnIbm-bn-cp-∂p. \m-´n-se-Øn-b k-eo-w sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-I-n¬-k-bn-em-Wv. C-bm-fpsS sam-ss_¬ t^m-Wpw h-kv-Xp-h-I-I-fpw k-l-bm-{Xn-I≥ ssI-°-em-°n-b-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v.

W-b-Øn¬ ]-cn-K-W-\-bpw e-`n°Ww. Ip-´n-I-fp-sS tIm-gv-kpw- ]T\ hn-j-b-ß-fpw Xo-cp-am-\n-°p∂-Xn\v -ap-ºv c-£n-Xm-°ƒ Ip´n-I-fp-am-bn B-i-b-hn-\n-a-bw \-S-tØ-≠-Xm-Wv. {]-tXy-I ]cn-K-W-\ A¿-ln-°p-∂ Ip-´n-Isf ]Tn-∏n-°m-\m-h-iy-am-b ]-cnio-e-\w A-[ym-]-I¿-°v \¬IWw. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p-≈ tUm-IvS¿-am¿, A[ym-]-I¿, Iu¨-kne¿-am¿, sX-dm-∏n-Ãp-Iƒ F-∂nh¿ ]-s¶-Sp-Ø in-¬∏im-ebv°v tUm.kn ]n-A-_q-_-°¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

tIm-gn-t°m-Sv: \m-b¿ k-aq-lsØ sam-Ø-Øn-¬ {]-Xn-\n-[oI-cn-°m≥ s]-cp-∂ B-ÿm-\am-°n-b \m-b¿- k¿-ho-kv sk-mssk-‰n-°v am-{Xw A-[n-Im-cw sIm-Sp-Øn-´n-s√-∂ {]-Jym-]-\hp-am-bn a-e-_m-dn-se \m-b-≥-am¿- kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-°p∂p. "ae-_m¿ \m-b-¿ k-am-Pw' F-∂mWv ]p-Xn-b kw-L-S-\ A-dn-bs∏-Sp-I. X-fn Km-b-{Xn I-eym-Wa-fi-]-Øn¬ kw-L-S-\m cq-]oI-c-W-Øn-\m-bp-≈ B-tem-N\m tbm-K-hpw \-S-∂p.- A-Uz. ]n Sn F-kv D-Æn, Fw {io-dmw, l-cnIr-jv-W≥ F-∂n-h-cm-Wv P-\- kw-ÿm-\ _m-e-km-ln-Xy C≥-Ãn-‰yq-´v kwL-Sn-∏n® I-Ym Iymw-]n¬ ]s¶-SpØ Ip-´n-Iƒ d¬ I¨-ho-\¿-am¿. ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo-dn-s‚ ho-´n¬ ^m-_n _-jo-dn-s\m-∏w

sam-t«-½Â hm-Wn-b-¡-−n Ip-Spw-_kw-K-aw sa-bv H-¶n-\v

{]-iv-\-]-cn-lm-c-¯n-\v h-gn-sX-fn-ªn-Ã; sF.-H.-kn. kv-Xw-`-\w Xp-S-cp-¶p

]m-\q¿: sN-≠-bm-s´ ]p-cm-X-\ X-d-hm-Sm-b sam-t´-Ω¬ hm-Wnb-°≠ - n Ip-Spw-_k - w-Ka - w sa-bv H-∂n-\v \-SØ - p-w. cm-hn-se 10\v a{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZvL - m-S\w sN-øpw. 11\v ssk-t°m-fP - n B-‚ v sl¬-Øv ¢m-kv I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e kn≥-Un-t°‰w-Kw ]p-Øq¿ ap-kvX - ^ - D-ZvL - mS-\w sN-øpw. c-≠n-\v Ip-Spw-_ alm-flyw ¢m-kv Sn F bq-kp-^v ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Ip-t∂mØp-]-d-ºv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F≥ A-\n-X D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. Fw A-l-Ω-Zv l-mPn, sI bq-kp-^v, ]n kp-ss_¿, I-t\m-Øv bq-kp-^v lm-Pn, ]n al-dq-^v, Im-knw t]-cm-hq¿, Sn ]n \u-^¬ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.ap-Po-_v tN-fm-cn

tN-fm-cn: -sXm-gn-em-fn- k-a-cw -aqew tN-fm-cn sF.H-.-kn. F¬-.-]n.-Pn. t_m-´v-en-Mv πm‚n¬ Kym-kv hn-X-c-Ww ap-S-ßn-bn-´pw {]-iv-\]-cn-lm-c-Øn-\m-bn A-[n-Ir-Xcp-sS `m-K-Øp-\n-∂v bm-sX-cp-\o°-hp-an-√. sh-≈n-bm-gv-N D-®-bv-°p tij-am-Wp tem-dn -sXm-gn-em-fn-I ƒ k-a-cw XpS-ßnb-Xv. A-Xn-\pap-ºp-≈ \m-ep- Zn-h-k-ß-fn¬ I-b-‰n-d-°v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS sa-s√-t]m-°v k-a-cw- ImcWw tem-Up-Iƒ Ip-d-™-Xm-Wv tem-dn- sXm-gn-em-fn-I-sf k-a-c-Ønte-°v \-bn-®-Xv. sh-≈n-bm-gv-N D-®-ap-X¬ Im-en- kn-en-≠-dp-I-

tIm-bm Im-¸m-Sv ^n-Pn-bn-te-¡v tIm-gn-t°m-Sv: Z-^v-ap-´v Iem-Im-c-\pw tI-c-f t^m-°vtem¿ A-°m-Z-an ]pc-kv-Imc tP-Xm-hp-am-b tIm-b Im∏m-Sn-\v ^n-Pn-bn-te-°v £Ww. sa-bv 2, 3 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ^n-Pn-bn¬ \-S-°p-∂ cn^m-Cu a-Pv-en-kn-te-°m-Wv £-Ww. ^n-Pn-bn-se si-bvJv cn-^m-Cu ^u-t≠-j-\mWv ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n °p-∂-Xv. B-kv-t{X-en-b, tl-mt¶m-Mv, Xp-S-ßn-b cm-Py-ßfn-ep-w tIm-b Im-∏m-Sv k-μ¿i-\w \-S-Øp-∂p-≠v.

tImgnt°mSv efnXIem A°mZanbn¬ \S∂ F tkma≥ A\pkvacWw FgpØpImc≥ kn Fkv sh¶ntSizc≥ DZvLmS\w sNøp∂p

]q-«n-b _m-dp-IÄ ho-−pw Xp-d-¡-cp-Xv-: a-Zy-hn-cp-² P-\-Io-b- k-a-c-k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: A-S-®p-]q-´n-b 418 _m-dp-Iƒ ho-≠pw Xp-d-°m≥ k¿-°m-¿ ap-Xn-c-cp-sX-∂v kwÿm-\ a-Zy-hn-cp-≤ P-\-Io-b ka-c-k-an-Xn Pn-√m I-Ωn-‰n- tbm-Kw Bh-iy-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw sIm-®pIp-´n-Iƒ-°p-w b-tY-„w a-Zyw e`y-am-hp∂Xm-Wv Ct∏m-gsØ km-aq-lnI hy-h-ÿ. C-Xn-s\Xn-tc k-¿-°m¿ i-‡-am-b \-S-

]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. a-Zy-Øn-s‚ hym-]-\w X-S-bm≥ a-Zyhn¬∏\- im-e-I-fp-sS FÆw sh-´n-°p-d-bv-°p-I-bm-Wv A-Sn-b-¥-c-am-bn sN-tø-≠-sX∂pw a-Zy-hn-cp-≤- P-\-Io-b k-a-ck-an-Xn A-`n-{]m-b-s∏-´p. F tiJ¿, Pn-√m I¨-ho-\¿ ]n Fw {io-Ip-am¿, tPym-Xn- {]-Im-iv, ]n sI tXm-a-kv, sI ]n kp-ss_-Z kw-km-cn-®p.

Hu-j-[-k-ky-§-Ä sh-«n\-in-¸n-¨-p Im-™-ßm-Sv: A-`n-`m-j-I-s‚ ]-d-ºn-se ^-e-hr-£-ß-fpw A]q¿-h Hu-j-[-k-ky-ß-fpw sh´n \-in-∏n-®p. ssl-t°m-S-Xn A`n-`m-j-I≥ ta-em-t¶m-s´ sI tam-l-\-s‚ In-g-t°-sh-≈nt°m-sØ ]-d-ºn-em-Wv B-{IaWw \-S-∂-Xv. sh-≈n-°p-∂Øvv Im-hn-\-Sp-Øm-Wv ]-d-ºv. s\-¬-Ir-jn-sb-Sp-°m≥ ]-‰n-b `q-an-b-s√-∂v Ir-jn-h-Ip-∏vA-[nIr-X¿ km-£y-s∏-Sp-Øn-b-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv tam-l-\≥ ]-dºn¬ sX-ßn≥ ssX-I-fpw Huj-[-s®-S-n-I-fpw \-´-Xv. A-Uz. tam-l-\≥ slm-kv-Zp¿-Kv t]men-kv ]-cm-Xn \¬-In.-

ƒ πm‚n-epw \n-d-® kn-en-≠-dpI-ƒ G-P≥-kn-I-fn-epw F-Øn°m-sX C-h¿ k-a-c-Øn-\n-dßp-I-bm-bn-cp-∂p. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-e-sØ jn-^v-‰n¬ ^n-√n-Mv \-S-∂p. F∂m-¬ D-®-bv-°pti-j-ap-≈ jn^v-‰n¬ aq-∂v tem-Uv ^n-√n-Mv \S-Øn-b-t∏m-tg-°pw tem-dn-°m¿ C-S-bp-I-bm-bn-cp-∂p. 73 tem-dnI-fn-se \q-dn¬-∏-cw sXm-gn-emfn-I-fm-Wv k-a-c-Øn¬ ]s¶-Sp°p-∂Xv. I-b-‰n-d-°v- sXm-gn-emfn-I-fp-sS tk-h-\˛th-X-\ -hyh-ÿ-Iƒ ]p-Xp-°p-∂ Xo-cp-am\w ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®m-bn-cp-∂p I-b-‰n-d-°v sXm-gnem-fn-I-fp-sS sa-s√-t]m-°v k-acw. F-∂m¬, C-Xp-aq-ew aq-∂p

Zn-h-kw Iq-Sp-tºm-gm-Wp X-߃-°v H-cp tem-Uv kn-en-≠¿ In´p-∂-sX-∂pw C-Xn-\m-bn Im-ØvIn-S-°m-\m-hn-√-∂p-am-Wp temdn sXm-gnemfn-I-fpsS B-tcm-]Ww. A-tX-k-a-bw, kn-en-≠¿ hn-X-c-Ww Xp-S¿-®-bm-bn kv-Xw`n-°p-tºm-gpw a-e-_m-dn¬ ]m-NI-hm-X-I e-`y-Xbv-°v sF.-H.kn. _-Z¬ kw-hn-[m-\-ta¿-s∏Sp-Øp-I-tbm {]-iv-\-]cn-lm-cØn-\p ap≥-ssI-sb-Sp-°p-I-tbm sN-øp-∂n-√. t\-c-sØ kn-en-≠¿ lm≥Uv-en-Mv B‚ v lu-kv Io-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-Iƒ 13 Zn-h-kw k-acw \-S-Øn-b-t∏mƒ ae-∏pdw -Ie-Œ¿ ap≥-ssI-sb-Sp-Øv N¿-®\-S-Øn H-Øp-Xo¿-∏n-se-Øp-I-

bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, I-b-‰n-d°v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS \m-ep Znh-k-sØ sa-s√-t∏m-°v k-a-chpw tem-dn- sXm-gn-em-fn-Iƒ XpS-ßn-b k-a-c-hpw aq-ew a-e-_mdn-¬ hn-X-W-w- sN-tø-≠- 200\-SpØv tem-Uv kn-en-≠-dp-I-fm-Wv D-]-t`m-Iv-Xm-°ƒ-°v H-cm-gv-N-bv °n-sS \-„-am-b-Xv. C-\n-bpw {]-Xn-k-‘n Xp-S¿∂m¬ a-e-_m¿ ]m-N-I-hm-X-I £m-a-Øn-te-°v \o-ßpw. t\sc-sØ sX-gn-em-fn k-a-c-ap-≠mb-t∏mƒ tIm-b-º-Øq¿, D-Z-bwt]-cq¿ πm‚p-I-fn¬- \n-∂m-Wv ae-_m-dn¬ Kym-kv kn-en-≠¿ FØn-®v H-cp- ]-cn-[n-h-sc £m-aØn-\v A-[n-Ir-X¿ ]-cn-lm-cw I-≠n-cp-∂-Xv.-

h-«-¸m-d A-]-I-S-¯n-\p Im-c-Ww A-an-X th-Kw: BÀ.-Sn.-H. h-fm-t©-cn: h-´-∏m-d-bn¬ I-gn™ Zn-h-k-ap-≠m-b Sm-¶¿ temdn A-]-I-S-Øn-\p Im-c-Ww Aan-X th-K-X-bpw ss{U-h¿ hn-{ia-an-√m-sX hm-l-\-tam-Sn-®-Xp-amsW-∂p Xn-cq¿ B¿.-Sn.-H. A-PnXv-Ip-am¿ ]-d-™p. X-an-gv-\m-´n¬ \n-∂p-≈ Sm-¶¿ aw-K-em-]p-c-Øv F-Øn-®v Ahn-sS\n-∂v ]m-N-I-hm-X-Iw \n-d®v sIm-®n-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hp-tºm-gm-Wp A-]-I-S-ap-≠mb-Xv. c-≠pcm-{Xn hn-{i-a-an-√m-

sX hm-l-\w Hm-Sn-® ss{U-h¿ i-\n-bm-gv-N D-®-bv°v c-≠p a-Wn°q¿ am-{X-am-Wp hn-{i-an-®-Xv. 20 -h¿-jw Cu dq-´n¬ hm-l-\tam-Sn-°p-∂ ss{U-h¿ D-d-ßnt∏m-b-Xm-hmw A-]-I-S-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v B¿.-Sn.-H. ]-d™p. Kym-kv Sm-¶-dp-Iƒ sIm≠p-t]m-hm≥ k-a-b]-cn-[n \niv-N-bn-®n-´p-s≠-¶n-epw k-a-bØn-\v F-Øp-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn Im-c-W-am-Wv k-a-b-]-cn-[n I¿i-\-am-°m-Ø-sX-∂pw B¿.-Sn.-

H. ]-d-™p.A]-I-S-Øn¬s∏´ tem-dn C-∂-se ]p-e¿-s® tN-fm-cn C¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-s‚ dn-°-h-dn hm≥ F-Øn am-‰n. i\n-bm-gv-N cm-{Xn Ft´m-sS s{Ib-v≥ D-]-tbm-Kn-®v tem-dn-bp-sS ap≥-`m-Kw th¿-s∏-Sp-Øn-b-Xn-\v ti-jw sF.-H.-kn. D-tZym-K-ÿcpw t]m-en-kpw A-·n-i-a-\-tk\-bpw tN¿-∂m-Wp Sm-¶¿ am-‰nb-Xv. ti-j-am-Wv ssh-Zyp-Xn _‘w ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.

h-«-¸m-d hf-hn A-]-I-Sw XpSÀ¡Y; ]-cn-lm-cw {]-Jym-]-\-¯n-sem-Xp-§p-¶p 

kz¥w {]Xn\n[n

h-fm-t©-cn: ae-∏pdw Pn-√-bnse {]-[m-\ A-]-I-Sta-J-e-bmb h-´-∏m-d h-f-hn-¬ A-]-I-S-w Ip-d-bv°m\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ {]Jym-]-\-Øn-sem-Xp-ßp-∂p. h´-∏m-d h-f-hn¬ A-]-I-S-߃ \nXykw-`-h-am-Wv. H-t´-sd t]-cpsS Po-h≥ s]m-en-™p. A-]-IS-߃ \-S-°p-tºm-ƒ A-[n-Imcn-Iƒ -{]-Jym-]-\-ß-ƒ \-S-ØpIb√msX H-∂pw ]q¿-Øo-I-cn°p-I-tbm im-iz-X \-S-]-Sn-sbSp-°p-I-tbm sN-øm-dn-√. A-]-I-S h-f-hv H-gn-hm-°n h-

´-∏m-d ap-I-fn¬ \n-∂p Im-hp-ºpdw h-sc ta¬-∏m-ew \n¿-an-°m\p-≈ Xocp-am\w CXp-hsc \-S∂n-√. Fw sI ap-\o¿ s]m-Xp-acm-a-Øv a-{¥n-bm-bn-cp-∂ k-a-bØv {]-Jym-]n-®Xmbn-cp∂p Cu ]≤-Xn. G-sd sIm-´n-tLm-jn-®v 85 e-£-w cq-] Nne-hn¬ Im-hpºp-dw ]m-ew ap-X¬ h-f-hv h-sc tdm-Uv D-b¿-Øn-sb¶n-epw h-fhv \n-h¿-Øm≥ \-S-]-Sn-bp-≠mbn-√. Un-ssh-U-dp-Iƒ ÿm-]ns®-¶n-epw Ah X-I¿-∂p. CXv am-‰n ÿm-]n-°m≥ \-S-]-Sn-bmbn-√. kp-c-£m-`n-Øn \n-¿-amWw \-S-Øn-sb-¶n-epw ]q¿-Øn-

bm-bn-´n-√. ]-e-`m-K-Øpw `n-ØnIfpsS I-√p-Iƒ A-S¿-∂ \n-ebn-em-Wv. cm-{Xn-bse A-]-I-S-߃ Hgn--hm-°m≥ h-fm-t©-cn kn.-sF. Hm-^n-kn-s‚ `m-K-Øp ÿm-]n®n-cp-∂ "I-´≥-Im-∏n _q-Øpw' Im-Sp-aq-Sn. 13 h¿-j-߃-°p apºv A-∂-sØ ]-©m-b-Øv `-cW- k-an-Xn I-™n-∏p-c ap-X¬ ]m-≠n-I-im-e h-sc sX-cp-hphnf-°v ÿm-]n-®n-cp-∂p. Ct∏mƒA-Xpw ]-Ip-Xn-bn-e-[n-I-hpw {]h¿-Ø-\ c-ln-X-am-Wv. h-´-∏m-d h-f-hn¬ tkm-Un-bw th∏¿ emºv ÿm-]n-°-epw {]-Jy-]-\-

Øn-sem-Xp-ßn. A-]-I-S-߃ Xp-S¿-°-Y-bmhp-tºm-gpw A-[n-Ir-X-cp-sS {]Jym-]-\-߃ sh-dpw ]m-gvhm°m-bn am-dp-∂ ÿn-Xn-bm-Wp≈-sX-∂m-Wp \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂-Xv. ÿ-e-Øv ^-b¿-tÃ-j≥ ÿ-m-]n-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-®Xpw \-S-∂n-√. h-´-∏m-d h-f-hn-se A-]-I-S-߃ H-gn-hm-°m≥ tZio-b-]m-X \m-ep-h-cn-bm-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bp-≈ h-´-∏m-d-˛-ap°n-e-∏o-Sn-I ss_-]m-kv bmYm¿-Yy-am-°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S]-Sn-th-W-sa-∂m-Wp \m-´p-Imcp-sS B-h-iyw.


{]mtZ-inIw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂v cm-hn-se G-gp ap-X¬ 11h-sc tªm-°v tdm-Uv, ssh-Ip-≠w, _m-ep-t»cn Su¨, G-gp ap-X¬ A-©p-hsc Nn-øp¿, ]-b-t¥m-Mv, Ip-‰n∏p-dw, H-º-Xv-I-≠w, tN-e-°m-Sv, A-º-e-°p-f-ß-c, \-cn-°m-t´-cn, Ip-∂p-Ω¬, s\-´q¿, a-[p-Ip-∂v, I-°-´n¬, h-t´m-fn- an-\n, samtI-cn, \-Sp-s∏m-bn¬, H-º-Xp apX¬ \m-ep-h-sc ap-fn-b-߬, Im-b-Æ, sam-´-{º, I-cn-I-≠≥]m-d, \-c-b≥-Ip-fw, Im-∏p-ap-°v, 11 ap-X¬ H-∂p-h-sc A-cn-∏p-dw ap-°v, \-∑-≠ 14, D-®-bv-°v c≠p ap-X¬ A-©p-h-sc tIm¿tIm-gn-t°m-Sv e-fn-X-I-em A-°m-Z-an B¿-´v Km-e-dn-bn¬ \-S-°p-∂ e-bv-am≥-kv t^m-t´m ]-td-j≥ Hm-^n-kv ]-cn-k-cw, {]-Z¿-i-\-Øn¬ t^m-t´m-{Km-^¿ cm-tP-jv ta-t\m≥ X-s‚ t^m-t´m-I-tfm-sSm-∏w kn¬-°v kv-{So-‰v F-∂n-hn-S-ßfn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn kz-]v-\ \-K-cn: tIm¿-]-td-

j≥ ta-f 3.-00 C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw: ]ms´-gp-Øv A-hm¿-Uv Zm-\w 4.-00 A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰m-dnbw: G sI i-¶-c-ta-t\m≥ kvar-Xn ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Ww5.30 B¿-´v Kym-e-dn: F tkm-a≥ A-\p-kv-a-c-Ww kw-Ko-Xw,\m-SIw,I-hn-X 5.-00 ]n.-Fw.-H.-kn sh-≈n-am-Sv-Ip∂v: bp-h-am-[y-a in¬-]-im-e 8.00 \-f-μ H-Un-t‰m-dn-bw: k¿-Kh-k-¥w k-am-]-\w 10.-00 B¿-´v Kym-e-dn: cm-tP-jv tat\m-s‚ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w te-sa≥-kv se≥-kv k-am-]-\w 7.-00

Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c {Km-a-∏©m-b-Øn¬ Dƒ-s∏-´ F-kv.F-kv.-F¬.-kn. D-]-cn-]T-\Øn-\v A¿-l-X t\-Sn-b \o¥¬ k¿-´n-^n-°-‰v B-h-iyap-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-∂p cmhn-se ]-Øn-\v Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h-W-sa-∂v {]-knU‚ v A-dn-bn-®p.

a-e-_mÀ tNw-_À kzm-K-Xw sN-bv-Xp tIm-gn-t°m-Sv: kn-a‚ v, d-∫¿ ta-J-e-Iƒ H-gn-sI F-√m ta-Je-I-fn-epw sU-en-h-dn t\m-´pIƒ(t^m-dw \-º¿ 15) Hm¨sse-\m-°n-b k¿-°m-cn-s‚ \S-]-Sn-sb a-e-_m¿ tNw-_¿ {]kn-U‚ v A-tem-Iv Ip-am¿ km_p kzm-K-Xw sN-bv-Xp. \n-Ip-Xn-h-Ip-∏n-¬ \n-∂pw sU-en-h-dn t\m-´p-Iƒ In-´p-hm\p-≈ Xm-a-k-hpw {]-bm-k-ßfpw C-tXm-sS H-gn-hm-Ipw. F∂m¬ tkm-^v-‰v-sh-b¿ an-I-®Xm-°-Ww. [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn-sb-bpw tNw-_¿ A-`n-\μn-®p.-

ap-‡-`-S≥-am¿-°pw B-{in-X¿°pw A-¿-l-am-b B-\p-Iq-ey߃ \¬-Im≥ tI-{μ {]-Xn-tcm[ a-{¥m-e-bw X-øm-dm-h-W-sa∂v tI-c-f lyq-a≥ ssd-‰v-kv aq-hvsa‚ v-kv Pn-√m I-Ωn-‰n tI-{μ k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. Ct∏mƒ am-k-Øn¬ B-bn-cw cq]-bm-Wv k-lm-bw e-`n-°p-∂Xv. C-Xv h-f-sc A-]-cym-]v-X-amWv. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. F sI P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X-hln-®p. ]n B¿ kp-\n¬-kn-Mv, A-Uz. an-\n, A-Uz. tPm¨tIm-gn-t°m-Sv: c-≠mw-tem-I-a- k¨ ]n tPm-kv, sI k-t¥m-jvlm-bp-≤-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø hn- Ip-am¿ kw-km-cn-®p.-

hn-ap-à-`-S³-amÀ-¡v B-\p-Iq-eyw Iq-«-Ww

ssa-kqÀ a-e-bn-se J-\-\ hn-cp-² k-Xy{K-lk-a-cw A-h-km-\n-¸n-¨p bv ∏ n- ° m≥ Xo- c p- a m- \ n- ® n- c p∂p. A-∂p-X-s∂ ap-gp-h≥ {I-jdp- I ƒ- ° pw {Km- a - ∏ ©m- b - Ø v sk- { I- ´ - d n tÃm- ∏ v sa- t Ωm \¬- I n- b n- c p- ∂ p. i- \ n- b m- g v - N HØp- X o¿- ∏ n- s e- Ø n- s b- ¶ n- e pw C- ∂ - s e 11a- W n- t bm- s S- b m- W v 32 Zn- h - k w \o- ≠ k- X y- { K- l k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xv. ]-cn-ÿnXn-°pw \o-Xn-°pw th-≠n bph-P-\-߃ F-∂ ap-{Zm-hm-Iyap-b¿-Øn bq-Øv U-b-tem-Kv \S- Ø p- ∂ ]- › n- a - L - ´ kw- h m- Z bm- { X- b v - ° v C- ∂ - s e k- a - c ]-

ko-Xn-km-ln-_v sa-t½m-dn-b hnZym-`ymk A-hmÀ-Up-IÄ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

ap- ° w: F- k v . - F - k v . - F ¬.- k n. ]-co-£-bn¬ D-b¿-∂ hn-P-b-iX-am-\w I-c-ÿ-am-°n-b sImSn-b-Øq¿ ]-©m-b-Øn-se hnZym-e-b-ß-sf-bpw an-I-® hn-Pbw t\- S n- b hn- Z ym¿- Y n- I sfbpw ko- X n- k m- l n- _ v sa- t Ωmdn- b ¬ Iƒ- ® - d ¬ sk‚- d n- s ‚ B- ` n- a p- J y- Ø n¬ D- ] - l m- c ߃ \¬- I n A- \ p- t am- Z n- ® p. A-hm¿-Uv hn-X-c-Ww Fw sF jm-\-hm-kv Fw.-]n.-bpw A-\ptam-Z-\-tbm-Kw kn tam-bn≥-Ip´n Fw.- F ¬.- F .- b pw D- Z v - L m- S \w sN-bv-Xp. kn ]n sN-dn-b-ap-l-Ω-Zv A[y-£-X-h-ln-®p. \q-dv i-X-am\w hn-P-bw t\-Sn-b ]n. Sn. Fw.

ssl-kv-Iq-fn-\v th-≠n {]-[m\m- [ ym- ] - I ≥ sI ]n D- Ω ¿, Ahm¿Uv G- ‰ p- h m- ß n. F πkv t\-Sn-b ]-©m-Øn-se 44 hnZym¿-Yn-I-fpw D-]-lm-c-߃ G‰p-hm-ßn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn- U ‚ v Nm- e n¬ ssk- \ - _ , F≥ sI A-jv-d-^v, kn ]n A–p-d-ln-am≥, sI ]n A-–p-¿dlv-am≥, a-Po-Zv ]p-Xp-°p-Sn, ]n kn A-_q-_-°¿, Fw A-l-ΩZv Ip- ´ n- a - Z - \ n, ]n A- – p- ¿ dlv a m≥, A- – p sIm- b - t ßm- d ≥, sI l- ≥-Ip-´n, F ^-k-ep-dlvv-am≥, F≥ \-kv-dp-√, kn ]n D-Æn-°-Ωp, ]n kn A-–p-∂mk¿, hn F d- j o- Z v kw- k m- c n®p.

¥-en¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. Xp-S¿-∂v B-Àm-Z {]-I-S-\hpw \-S-Øn-bm-Wv k-a-c-°m¿ ]n- c n- ™ p- t ]m- b - X v . k- a m- ] - \ tbm-Kw- im-kv-{X km-ln-Xy ]cn-j-Øv hn-I-k-\ k-an-Xn sNb¿- a m≥ a- W - e n¬ tam- l - \ ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F ]n k-t¥m-jv Ip-am¿ A[y- £ - X - h - l n- ® p. Pn A- P n- X v Ip-am¿, ]n sI jw-kp-±o≥, Fkv . - U n.- ] n.- s F. a- fi - e w sk{I-´-dn ]n sI D-kv-am-\-en, cmPp ]p-∂-°¬, _n k-Pn-Xv Ipam¿, P-bnw-kv tPm-jn, sj-^o-

Jv Xm-a-c-t»-cn, i-in I-t®-cn, th- t ßm- t d- Ω ¬ Ip- a m- c - s ‚ tkm-an ]p-e-°p-Sn-bn¬, {]-Im- ho- ´ p- a p- ‰ - Ø v \n¿- Ø n- b n- ´ iv tXm-a-kv kw-km-cn-®p.ss_- ° pw Hm- t ´m- d n- £ - b p- a mW-v ]p-e¿-s® H-cp-a-Wn-°v A·n- ° n- c - b m- ° n- b - X v . A- { I- a Øn-\p ]n-∂n¬ _n.-sP.-]n-bmsW-∂v kn.-]n.-Fw. B-tcm-]n®p. Un-ssh.-F-kv.-]n. {]-Po-jv tXm- ´ - Ø n- e n- s ‚ t\- X r- X zØn¬ t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Ip- ‰ ym- S n: \- c n- ∏ - ‰ ]- © m- b - \-S-Øp-∂p. Fw.-F¬.-F-am-cmØn- s e ssI- t h- e n- b n¬ Hm- b sI sI e-Xn-I, C sI hn-Pt´m-dn-£-bpw ss_-°pw Xo-h- b≥, hn-hn-[ cm-jv{So-b∏m¿-´n ®p \- i n- ∏ n- ® p. \- c n- ∏ - ‰ - b n- s e {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-`-h-ÿ-ew kn.- ] n.- F w. A- \ p- ` m- h n- b m- b k-μ¿-in-®p.-

ssI-th-en-bn Hm-t«m-dn-£-bpw ss_-¡pw A-án-¡n-c-bm-¡n

J-\-\ hn-cp-² k-a-c-¯n-\v F-kv.-Un.-]n.-sF. ]n-´p-W I-cp-t¯-In ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©m-b-Ønse ssa-kq¿ a-e ]m-dt- Øm-Sv {]tZ-iØ - v \n-b{- ¥n-Xa - m-bn \-S° - p∂ I-cn-¶¬ J-\\ - Ø - n-s\-Xn-tc \m-´p-Im¿ \-SØ - n-b k-ac - Ø - n-\v F-kv.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ \¬-In-b ]n-¥p-Wb - pw k-lm-bhpw {i-t≤-ba - m-bn. P-\ß - f - p-sS Po-h-\pw kz-Øn-\pw `o-j-Wnbm-b A-\-[n-Ir-X Izm-dn-I-fpw \n-b-aw ew-Ln-®v {]-h¿-Øn-°p∂ Aw-Ko-Ir-X Izm-dn-If - pw A-S®p ]q-´W - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v I-gn™ am-kw 27 ap-X-em-Wv \m-´pIm¿ ]m-d-tØm-Sv-˛-tXm-´p-ap-°w tdm-Un¬ F-kv h-f-hn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ {I-jd - n-\p k-ao-]w ]¥¬ sI-´n k-ac - w Xp-Sß - n-bX - v. Xp-S° - w ap-X¬ C-∂s - e D-®bv-°v 12\v k-a-cw ]n≥-h-en-°p-

∂-Xp-h-sc F-kv.-Un.-]n.-sF. ]©m-b-Øv I-Ω-‰n-bw-K-ß-fm-b Cu-¥pw-I≠ - n tIm-ap, sI ]n aPo-Zv F-∂n-h¿ k-Po-ha - m-bn k-ac-Øn¬ ]-¶m-fn-If - m-bn. h-b\ - mSv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn-se ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \oem-{º, a-e-∏p-dw Pn-√m {]-knU‚ v _m-_p a-Wn Icp-hm-c° - p≠v, a-fie - w sk-{I-´d - n ]n sI D-kv-am≥ A-en F-∂n-h¿ k-a-c ]-¥-en-se-Øn ]n-¥p-W A-dnbn-®p. F.-Un.-Fw, hn-Pn-e≥-kv Unssh.-F-kv.-]n, em≥Uv {Sn-_yqW¬, X-lk - n¬-Zm¿ F-∂n-hc - psS k-μ¿-i-\ th-f-I-fn¬ \m-´pIm¿-°p th-≠n kw-km-cn-°m\pw ]-cm-Xn hn-iZ- o-Ic - n-°p-∂X - n\pw {]-h¿-Ø-I¿ ap-∂n¬- \n-

∂p. k-a-c-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Isf B-{I-an-°m-\pw `o-jW - n-s∏S-pØ - m-\p-ap-≈ {i-aß - s - f-bpw ]W-sa-dn-™pw kzm-[o-\n-®pw ka-cw s]m-fn-°m-\p-ap-≈ \o-°ß-sf-bpw sN-dp-°p-∂-Xn-\v Fkv.U - n.-]n.-sF. {]-h¿ - Ø - I - c - p-sS \n-›-b-Zm¿-Uy-hpw ]n-¥p-Wbpw k-a-c k-an-Xn-°p I-cp-tØIn. k-a-cw ]n≥-h-en-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn \-S-∂ tbm-KØn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. a-fiew sk-{I-´-dn ]n sI D-kv -am-\en, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI a-ΩZv, ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n {]-knU‚ v kn Ip-™m-en, C sI tImap, km-Zn-Jv Io-eØ - v, F sI \mk¿, F sI j-_o¿, sI sI \nkm¿, sI ]n a-P-o-Zv kw-_-‘n®p.

^-tdm-°v: tI-c-f-Øn-se sse-{_-dn-I-sf t{K-Uv Xn-cn-®p G-tIm-]n-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈-W-sa-∂v tIm-f-Pv sse-t{_-dn-b-∑m¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® in¬-∏im-e B-h-iy-s∏-´p. tI-c-f F-bn-U-Uv tIm-f-Pv an-\n-kv-‰o-cn-b¬ kv-‰m-^v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ju-°-Ø-en in¬∏-im-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B¿.--bp.--F. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ C≥ Nm¿-Pv {]-^. hn Fw A-–p¬-A-ko-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. {]-^. A-–p¿-d-lvam≥, i-co-^v ]p-∂-t»-cn, Sn d-lo-_v, tUm. Sn F A-–p¬ A-ko-kv, tUm. sI Sn A-–p¬ a-PoZv, Sn \-k-dp-±o≥, A-–p¬ Jm-Z¿ I-S-h-\m-Sv, kp-ssl¬, jm-Zn-b ap-l-Ω-Zv, hn sI A-–p- -Øm¿, ]n sI a-p-l-ΩZv, ]n hm-ln-Z, sI Sn k-do-\, ]n ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv kw-kmcn-®p

h-S-I-c-þ-am-ln I-\mÂ: D-¶-X-X-e kw-Lw k-µÀ-in-¨p h-S-I-c: \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ h-S-I-c-˛-am-ln I-\m¬ P-eK-Xm-K-X h-Ip-∏v U-bd-Œ¿ sI jo-_-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-Lw k-μ¿-in-®p.{]-hr-Øn-°n-sS hym-]-I a-Æn-Sn-®n-ep-≠m-b-Xn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ am-ßmw-aq-gn ap-X¬ I-∂n-\-S h-sc-bp-f-f `m-Kw 16 ao-‰-dm-bn Np-cp-°p-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.\n-e-hn¬ 32 ao-‰-dn-em-Wv I-\m-en-s‚ \n¿-am-Ww \-S-°p-∂Xv.am-ßmw-aq-gn `m-K-Øv ho-Xn ]-Iq-Xn-bm-bn Np-cp-°p-∂tXm-sS C-hn-sS h¨-th k-{º-Zm-b-Øn-em-bn-cn-°pw P-eK-Xm-K-Xw \-S-°p-I.-C-hn-sS {]-tXy-I-am-bn {_n-Uv-Ppw \n¿-an-°pw.-

dn-en-Pn-b-kv kv-IqÄ k-am-]n-¨p Iq-fn-am-Sv: "th-\-e-h-[n-°v \-∑-bp-sS t\¿-dz-gn" Im-º-bns‚ `m-K-am-bn Fw. F-k.v Fw. Iq-fn-am-Sv bq-\n‰v ]n. F-®.v C. Un. k-e-^n sk‚dn-¬ kw-L-Sn-∏n-® dn-en-Pn-b-kv kvIqƒ k-am-]n-®p. Iymw]n¬ hn-hn-[ sk-j-\p-I-fn-em-bn [¿v-Ω ]mT߃ , K-Wn-X hn-Nm-cw, I-fn-°-fw, Xp-S-ßn-b-h kw-L-Sn∏n-®p. A-–p¬v a-Po-Zv a-Z-\n, A-_q-_-°¿, P-ko-d, A–p¬ \m-kn¿ Xr-°-f-bq¿, B-_n-Zv kp-√-an, km-Zn-J-en I-°m-Sv, \-ko¿ \m-kn¿, kp¬^o-°-d-en ¢m-kp-Iƒ°v t\-Xr-Xzw \¬-In . Iymw]n-s‚ k-am-]-\ kw-K-aw Hm kn A-–p¬ I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp .-C A-jv-d-^v A-[y-£-X h-ln-®p F km-Zn-J-en , B-jn-Jv d-“m≥, P-Zo-dv kw-km-cn-®p .-hn ^nlm-Zv,A-ao-\v km-_n-Jv, A-Pv-a-ev in-lm-Zv, ^-l-Zv, Pn-bm-Zv F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬In.-

Im-änepw a-g-bnepw I-\-¯ \m-iw; c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v Xm-a-c-t»-cn: th-\¬ a-g-bn¬ ]p-Xp-∏m-Sn ta-J-e-bn¬ hym-]I \m-i-\-„w. C-∂-se sshIo´p-≠m-b Np-g-en-°m-‰pw a-gbp-am-Wv \m-iw hn-X-®-Xv. a-c߃ I-S-]p-g-In ho-Wv ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. ho-Sn-\p-≈n¬ A-Is∏-´v km-c-am-bn ]-cp-t°-‰ Ip∏m-b-t°m-Sv I-≠≥-Ip-f-ß-c G-en-bm-Ω(60)-sb kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. a-c߃ ho-Wv tZ-io-b-]m-X-bn¬ hn-hn-[bnSß-fn¬ K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. ]q-tem-Sv, πm-∏-‰ `mK-ß-fn¬ \q-dp-I-W-°n-\v d-_¿ a-c-ß-fpw hm-g, ]-®-°-dn F-∂nh \-in-®p. \n-c-h-[n ssh-Zyp-X

t]m-kv-‰p-I-fpw \n-ew-s]m-Øn. Cu-ßm-∏p-g hn-t√-tPm-^nkv tIm-ºu-≠n-se a-cw Im-‰n¬ \n-ew-s]m-Øn. F-tem-°-c ]≈n-°v k-ao-]-sØ Iq-‰≥-a-cw tZ-io-b-]m-Xn-bn-te-°v ap-dn™p-ho-W-Xn-\m¬ a-Wn-°q-dpI-tfm-fw K-Xm-K-Xw ap-S-ßn. ]pXp-∏m-Sn ta-J-e-bn¬ C-cp-]-tXmfw ssh-Zyp-X t]m-kv-‰p-Iƒ \new ]-Xn-®p. ]p-Xp-∏m-Sn, tIm-St©-cn, Xm-a-c-t»-cn sk-Ivj-\pIƒ-°v Io-gn¬ cm-{Xn ssh-Inbpw ssh-Zyp-Xn-_-‘w ]p-\xÿm-]n-®n-´n-√.h-S-I-c: th-\¬ a-g \m-iw hn-X®p.-C-∂-se ssh-Io-´v a-g-tbm-

sSm-∏w ho-in-b-Sn-® Im-‰n¬ hym]-I \m-i-\-„w.-]p-Xn-b _kvkv-‰m≥Unse sXm-gn-em-fn-Ifp-sS hn-{i-a-tI-{μw Im-‰n¬ \new-s]m-Øn.-tdm-Un¬ a-cw hoW-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-hn-[ dq-´pI-fn¬ K-Xm-K-Xw ap-S-ßn.-_-kv k¿-ho-kv s]m-Sp-∂-s\ \n¿-Ønh-bvt°-≠n h-∂-tXm-sS Ãm ≥Up-I-fn¬ bm-{X-°m¿ h-e™p.-h-S-I-c en-¶v tdm-Un¬ shf-fw I-b-dn-b-Xpw P-\-sØ Zp-cnX-Øn-em-°n.Ip-‰ym-Sn: C-∂-se ssh-Io-´v I\-Ø a-g-tbm-sSm-∏-ap-≠m-b CSn-an-∂-en¬ c-≠p t]¿-°v ]-cn°v. ]-≈n-b-sØ ]m-e-°q¬ \m-

cm-b-Wn, ssI-X-°¬ i-in F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-hsc t]-cm-{º K-h. Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.t]-cm-{º: th-\¬ a-g-sb-ØpS¿-∂v I-\-Ø Im-‰n¬ am-´-t\mSv ]o-Sn-I-I-≠n-X-d Ip-™n-t]m°-dp-sS d-_¿ a-c-߃ \-in-®p. Ip-‰n-h-b¬-˛-am-´-t\m-Sv, A-ºmb-∏m-d `m-K-ß-fn¬ Im-‰n¬ Irjn-I-fpw ^-e-hr-£-ß-fpw \in-®n-´p-≠v. \n-c-h-[n sX-ßp-Ifpw I-hp-ßpw Im-‰n¬ I-S-]p-gIn-bn-´p-≠v. ]-e-bn-S-Øpw a-c߃ H-Sn-™p-ho-W-Xn-s\-XpS¿-∂v ssh-Zyp-Xn _-‘w Xm-dpI-\-Ø a-g-bn¬ h-S-I-c en-¶v tdm-Un¬ sh-f-fw I-b-dn-b-t∏mƒ am-dm-bn.

F-kv.-ssh.-F-kv. kwL-Sn-¸n¨ {]-`m-j-W h-S-I-c kmâv-_m-¦v-kv Xo-cw ]p-g-sb-Sp-¡p-¶p ]-c-¼-c k-am-]n-¨p Ip-μ-aw-K-ew: F-kv.-ssh.-F-kv. Ip-μ-aw-K-ew k¿-°n-ƒ Z-Av-hm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-dp Zn-h-k-am-bn Nq-emw-h-b¬ kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ kw-L-Sn-∏n® hn-⁄m-\-Xo-cw {]-`m-j-W ]-c-º-c k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Im-¥]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kveym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-b-vXp. a-ivlp¿ ap-√-t°m-b X-߃ {]m¿Y-\ \-S-Øn. _m-Zv-j k-Jm-^n sIm-√w, l-k≥ A-lv-k-\n, Sn sI F-kv X-߃, kp-sse-am≥ _m-J-hn, bp A-iv-d-^v k-Jm^n, \u-^¬ ap-kv -eym¿ I-f-cn°-≠n, A-–p ]-S-\n-ew, sam-bv- hn-⁄m-\-Xo-cw {]-`m-j-W ]-c-º-c k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Xo≥-Ip-´n k-Jm-^n ]n-em-t»-cn Ip-μ-aw-K-e-Øv Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

am-¦m-hv ssa-Xm-\n-bn ho-−pw I-fn-bm-c-hw tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv ssa-Xm\n-bn¬ Im¬-∏-¥v I-fn-bp-sS B-c-h-߃ ho-≠pw D-b¿-∂p. ^p-Sv-t_mƒ π-tb-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Sn hn a-Ω-Zv tIm-b sa-tΩm-dnb¬ t{Sm-^n-°p th-≠n-bp-≈ sh-‰-d≥-kv eo-Kv Nmw-]y≥-jn∏n-\p Xp-S-°-am-bn. a¬-k-c-߃ a-e-bm-f a-t\m-

]-tbm-Kn-°p-∂-Xm-Wv \m-´pIm¿ F-Xn¿-Ø-Xv.ip-≤-P-ew ap-´n-°p-∂-Xn-s\Xn-sc A-cn-tbm-d-Ip-∂v a-Æm¿tNm-e \n-hm-kn-Iƒ ]u-c-k-anXn-°v cq-]w \¬-In. F≥ Sn A–p¬ K-^q¿(sN-b¿-am≥), sI ss^-k¬(I¨-ho-\¿), F-∂nh-cm-Wv k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ.-

sse-{_-dn-I-sf t{K-Uv Xn-cn-¨v G-tIm-]n-¸n-¡-Wsa¶v

kv-Iq-fn lm-P-cm-h-Ww

\o-´Â kÀ-«n-^n-¡-äv

Ip-‰n-°m-´q¿: A-cn-tbm-d-°p∂v a-Æm-¿-tNm-e-bn¬ \n-∂pw Xm-tg-°p-h-cp-∂ sh-≈w X-S™p-\n¿-Øn A-hn-sS-bp-≈ Hcp ÿm-]-\-Øn-\p-am-{X-am-bn D-]-tbm-Kn-°m-\p-≈ {i-aw \m´p-Im¿ X-S-™p. s]-cp-h-b¬ ]-©m-b-Ønse I¿-j-I¿-°pw Ip-‰n-∏p-dØp-I-≠n tIm-f-\n, Im-cm-´pIp-∂p-Ω¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-se P-\-߃-°p-ap-≈ ip-≤-P-e t{km-X- m-Wn-Xv. h¿-j-ß-fm-bn a-e-s©-cnhn¬ \n-∂pw h-cp-∂ tNm-e kzIm-cy hy-‡n-Iƒ am-{X-am-bn D-

Npcp¡¯nÂ

Adnbn-¸pIÄ

Ip-‰ym-Sn: h-S-I-c Xm-eq-°v eoK¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰nbpw a-cp-tXm-¶-c {Km-a-]-©mb-Øpw kw-bp-‡-am-bn \n-ba k-lm-b A-Zm-e-Øv \-SØpw. h-kv-Xp X¿-°w, h-gn-X¿°w, Ip-Spw-_ {]-iv-\-߃ XpS-ßn \n-b-a-]-c-am-bn ]-cn-lmc-߃ B-h-iy-ap-≈ ]-cm-XnIƒ ]-cn-K-Wn-°pw. ]-cm-Xn-Iƒ {Km-a∏-©m-bØv Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-Wsa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: ª-Uv t]-jy‚ vkv s{]m-´-Ivj≥ Iu¨-kn-ens‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tem-I Xem-ko-an-b Zn-\m-N-c-Ww sa-bv F-´n-\v cm-hn-se 10.--30\v tIm-gnt°m-Sv πm-\n-t´m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. hn-Zym-`ym-k- a-{¥n ]n sI A–p¿-d-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.--F¬.--F. A-[y-£-X-h-l-n-°pw. {]-ap-J c‡-tcm-K hn-Z-Kv-[- tUm. _n-μp sI k-Xn 'X-em-ko-an-b tcm-Khpw _-‘-s∏-´ ssh-Zy k-¶o¿W-X-I-fpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp-°pw.--

3

tNm-e-bn \n-¶v ip-²-P-ew- I-h-cp-¶-Xv \m-«p-ImÀ X-S-ªp

P-\-Io-b t]m-cm-«w hn-P-bw-I-−-p

ap- ° w: ]- c n- ÿ - n - X n- X n {]- h ¿Ø- I - c p- s S t\- X r- X z- Ø n¬ P\- I o- b Iq- ´ m- b v - a \- S - Ø n- b t]m- c m- ´ w hn- P - b w- I - ≠ Nm- c nXm¿-Yy-tØm-sS ssa-kq¿ a-ebn-se J-\-\ hn-cp-≤ k-Xym-{Kl k- a - c - Ø n- \ v Xn- c - » o- e hoWp. k-a-c k-an-Xn `m-c-hm-ln-Ifpw {Km-a-∏©m-b-Øv A-[n-IrX-cpw X-Ωn¬ i-\n-bm-gv-N \-S∂ N¿-®-bp-sS `m-K-am-bn {]-tZi-sØ ap-gp-h≥ I-cn-¶¬ IzmH-f-h-Æ: I-ºn-fn-∏-d-ºv F.dn- I - f p- s S- b pw {]- h - ¿ - Ø - \ w Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ {]-th-i- Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h\-Øn-\v A-t]-£n-® hn-Zym¿Yn-Iƒ(H-∂p-ap-X¬ G-gv hsc) sa-bv 7\v P-\-\-k¿-´n-^n°-‰p-I-fp-am-bn lm-P-cm-hWw. cm-hn-se 11\v kv-Iqƒ tbmKy-Xm-]-co-£ \-S-Øp-sa-∂v {]-[m-\m-[ym-]n-I A-dn-bn-®p.-

\n-b-a-k-lm-b A-Zm-e-¯v

X-em-ko-an-b Zn-\m-N-c-Ww sa-bv F-«n-\v

kozhikode/cl

c-a A-kn. F-Un-‰¿ ]n Zm-tam-Zc≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-k-n-tb-j≥ {]-knU‚ v kn D-Ω¿ A-[y-£-X-hln-®p. I¨-ho-\¿ Sn ]n A–p¬-a-Po-Zv, sI hn A-l-Ω-Zv tIm-b kw-km-cn-®p.ap≥ C-¥y≥ Xm-c-ß-fm-b sI ]n tk-Xp-am-[-h≥, t{]w-\mYv ^n-en-]v , k-t¥m-jv t{Sm-^n

tI-c-f Sow Iym-]v-‰≥ sI A-jvd-^v, ap≥ X-an-gv-\m-Sv Sow Iym-]v‰≥ A-iv-d-^v Du-´n, a-lm-cm-{„ Xm-c-am-bn-cp-∂ A-–p¬-I-cow, kn sI P-b-N-{μ≥, sI Fw DΩ¿-tIm-b, bm-jm≥ d-lv -am≥ Xp-S-ßn-b {]-K¬-`-cm-b ap≥ Xm-c-ß-fm-Wv C-\n-bp-≈ Zn-hk-ß-fn¬ ssa-Xm-\n-bn¬ C-dßp-I.

h-SI - c - : hn-t\m-Z k-©m-c tI-{μam-b km‚ v-_m-¶v-kv Xo-cw ]p-gsb-Sp-°¬ `o-j-Wn-bn¬.-sX-°v In-g-°v `m-Kw \-√-]-¶pw ]p-g A]-l-cn-®p-I-gn-™p.-aq-cm-Sv ]p-g I-Se - n¬ kw-Ka - n-°p-∂ ÿ-ea - mWn-Xv.` - q- hn-kvX - r-Xn C-hn-sS Ipd-™p h-cn-I-bm-Wv.-\o¿-Ø-Swt]m-se sh-f-f-s°-´p-Iƒ cq-]s∏-´n-cn-°p-∂p.sX-ßp-I-Iƒ I-S-]p-g-In hogp-∂p.-km‚ v-_m-¶v-kn-s‚ AIw-hs - c ]p-g I-h¿-∂p-.- 50 ao-‰¿ h-sc D-ff - n-te-°v sh-ff - w I-bd - n-

bn-´p-≠v.-C-hn-sS-\n-∂pw a-Æv Hgn-In-t∏m-bn.-t\-c-tØ ]-Wn-X `n-Øn-°v D-b-cw Ip-d-hm-Wv.-]p-gbp-sS Ip-sØm-gp-°n¬ Xo-c߃ C-Sn-™p Xo-cp-∂p.-Xo-cw C-Sn-bp-∂X - v X-Sb - m≥ `n-Øn \n¿am-Ww B-cw-`n-®n-´p-s≠-¶n-epw C-Xv ^-e-{]-Z-a-s√-∂v B-t£-]ap-≠v.-Kp-Ww Ip-d-™ Cu I-√pI-fpw ]p-g-sb-Sp-°p-∂p.\q-dp ao-‰-dn-te-sd \o-f-Øn¬ `n-Øn-sI-´m-\m-Wv ]-≤-Xn.- H-gnhv Im-e-am-b-tXm-sS km‚ v-_m¶vk - n-s‚ {]-Ir-Xn `w-Kn B-kz-Zn-

°m≥ k-©m-cn-Iƒ H-gp-Ip-Ibm-Wv.A-gn-ap-J-am-b-Xn-\m¬ \-´p®-bv° - p-t]m-epw Ip-fn¿-sX-∂¬ ho-ip-∂ C-hn-tS-°v hn-Zq-c-ßfn¬ \n-∂S- ° - w kv{- Xo-If - pw Ip´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp-f-f-h¿ FØp-∂p. -Xo-c kw-c-£-W-Øn-\v Imcy-£-a-am-b ]-≤-Xn-Iƒ sshIp-∂ ]-£w km‚ vk - v _m-¶vk - v _w-•m-hpw k-ao-] `m-hn-bn¬ `oj-Wn-bn-em-hp-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-db - p-∂p.-

F sI i-¦-c-ta-t\m³ A-\p-kv-a-c-Ww C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X-{¥y-k-a-c-tk-\m-\n, cmjv{So-b t\-Xm-hv, tKm-h hn-tam-N-\-k-a-c-\m-b-I≥, A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ hn-cp-≤ ap-∂Wn-t]m-cm-fn, am-[y-a {]-h¿-Ø-I≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ s]m-Xp-Pohn-X-Øn¬ \n-d-™p-\n-∂ F sI i-¶-c-ta-t\m-s\ \-K-cw C-∂p-kva-cn-°pw. A-t±-l-Øn-s‚ G-gmw N-c-a-hm-¿-jn-I-Zn-\-am-Wn-∂v.-AUz. ]n F-kv {io-[-c≥ ]n-≈, am-Xr-`q-an {]-tXy-I te-J-I≥ F≥ A-tim-I≥ F-∂n-h¿-°v kv-ar-Xn ]p-c-kv-Im-c-߃ \¬-Ipw.- C-∂v 5.-30 A-f-Im-]p-cn-bn-em-Wv A-\p-kv-a-c-W-N-S-ßv.-


{]mtZ-inIw

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂v cm-hn-se G-gp ap-X¬ 11h-sc tªm-°v tdm-Uv, ssh-Ip-≠w, _m-ep-t»cn Su¨, G-gp ap-X¬ A-©p-hsc Nn-øp¿, ]-b-t¥m-Mv, Ip-‰n∏p-dw, H-º-Xv-I-≠w, tN-e-°m-Sv, A-º-e-°p-f-ß-c, \-cn-°m-t´cn, Ip-∂p-Ω¬, s\-´q¿, a-[p-Ip∂v, I-°-´n¬, h-t´m-fn- an-\n, sam-tI-cn, \-Sp-s∏m-bn¬, H-ºXp ap-X¬ \m-ep-h-sc ap-fn-b߬, Im-b-Æ, sam-´-{º, I-cnI-≠≥-]m-d, \-c-b≥-Ip-fw, Im∏p-ap-°v, 11 ap-X¬ H-∂p-h-sc A-cn-∏p-dw ap-°v, \-∑-≠ 14, D-®bv-°v c-≠p ap-X¬ A-©p-h-sc tIm¿-]-td-j≥ Hm-^n-kv ]-cnk-cw, kn¬-°v kv-{So-‰v F-∂nhn-S-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.

Ip-‰ym-Sn: C-∂-se ssh-Io-´v I\-Ø a-g-tbm-sSm-∏-ap-≠m-b CSn-an-∂-en¬ c-≠p t]¿-°v ]-cn°v. ]-≈n-b-sØ ]m-e-°q¬ \mcm-b-Wn, ssI-X-°¬ i-in F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-hsc t]-cm-{º K-h. Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.tN-cm-]p-c-sØ Hm-ßm-c aoج Pm-\p-hn-s‚ ]-ip C-Sn-an∂-te-‰v N-Øp. a-cp-tXm-¶-c ]©m-b-Øn-se tIm-tXm-´n¬ c≠p ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. tImtXm-Sv I-t√-cn N-{μ-s‚-bpw amkn-em-Sp-Ω¬ {io-[-c-s‚-bpw hoSp-I-fm-Wv X-I¿-∂-Xv. ho-Sn-s‚ h-b-dn-Mpw C-e-{Œn-Iv D-]-I-c-Wß-fpw ]q¿-W-am-bpw I-Øn-\-in®p. a-g-tb-m-sSm-∏w B-™p-hoin-b Im-‰n¬ sXm-´n¬-]m-e-sØ Im-cym-´v Ip-≠p-ho-´n¬ l-ao-Zns‚ ho-Sn-\p ap-I-fn¬ πm-hv a-cw ap-dn-™p-ho-W-v X-I¿-∂p. Ip-‰ymSn-bn¬ sX-cp-h-Øv A-Ω-Xn-s‚

]cn-]mSn j≥ ta-f 3.-00

s´-gp-Øv A-hm¿-Uv Zm-\w 4.-00

A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰m-dn-

bw: G sI i-¶-c-ta-t\m≥ kvar-Xn ]p-c-kv-Im-c k-a¿-∏-Ww5.30 B¿-´v Kym-e-dn: F tkm-a≥ A-\p-kv-a-c-Ww kw-Ko-Xw,\m-SIw,I-hn-X 5.-00 ]n.-Fw.-H.-kn sh-≈n-am-Sv-Ip∂v: bp-h-am-[y-a in¬-]-im-e 8.00 \-f-μ H-Un-t‰m-dn-bw: k¿-Kh-k-¥w k-am-]-\w 10.-00 B¿-´v Kym-e-dn: cm-tP-jv tat\m-s‚ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w te-sa≥-kv se≥-kv k-am-]-\w 7.-00

Adnbn-¸pIÄ

\n-b-a-k-lm-b A-Zm-e-¯v Ip-‰ym-Sn: h-S-I-c Xm-eq-°v eoK¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n-bpw a-cp-tXm-¶-c {Km-a-]-©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn \n-b-a k-lm-b A-Zm-e-Øv \-S-Øpw. h-kv-Xp X¿-°w, h-gn-X¿-°w, Ip-Spw-_ {]-iv-\-߃ Xp-S-ßn \n-b-a-]-cam-bn ]-cn-lm-c-߃ B-h-iy-ap≈ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-K-Wn-°pw. ]-cm-Xn-Iƒ {Km-a-]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-°-W-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

\o-´Â kÀ-«n-^n-¡-äv

I-\-Ø a-g-bn¬ h-S-I-c en-¶v tdm-Un¬ sh-≈w I-b-dn-b-t∏mƒ

h-S-I-c kmâv-_m-¦v-kv Xo-cw ]p-g-sb-Sp-¡p-¶p h-S-I-c: hn-t\m-Z k-©m-c tI{μ-am-b km‚ v-_m-¶v-kv Xo-cw ]p-g-sb-Sp-°¬ `o-j-Wn-bn¬.sX-°v In-g-°v `m-Kw \-√-]-¶pw ]p-g A-]-l-cn-®p-I-gn-™p. -aq-cmSv ]p-g I-S-en¬ kw-K-an-°p-∂ ÿ-e-am-Wn-Xv.- `q-hn-kv-Xr-Xn Chn-sS Ip-d-™p h-cn-I-bm-Wv.\o¿-Ø-Sw-t]m-se sh≈s°-´p-Iƒ cq-]-s∏-´n-cn-°p-∂p.sX-ßp-I-Iƒ I-S-]p-g-In ho-gp∂p.-km‚ v-_m-¶v-kn-s‚ A-Iwh-sc ]p-g I-h¿-∂p-I-gn-™p.- 50 ao-‰¿ h-sc D-≈n-te-°v sh-≈w I-b-dn-bn-´p-≠v.- C-hn-sS-\n-∂v aÆv H-gn-In-t∏m-bn.- t\-c-tØ ]Wn-X `n-Øn-°v D-b-cw Ip-d-hmWv.- ]p-g-bp-sS Ip-sØm-gp-°n¬ Xo-c-߃ C-Sn-™p Xo-cp-∂p.-

ip-²-P-ew- I-h-cp-¶-Xv \m-«p-ImÀ X-S-ªp

H-f-h-Æ: I-ºn-fn-∏-d-ºv F.-Fw.bp.-]n. kv-Iq-fn¬ {]-th-i-\-Øn\v A-t]-£n-® hn-Zym¿-YnIƒ(H-∂p-ap-X¬ G-gv h-sc) sabv 7\v P-\-\-k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpam-bn lm-P-cm-I-Ww. cm-hn-se 11\v kv-Iqƒ tbm-Ky-Xm-]-co-£ \-S-Øp-sa-∂v {]-[m-\m-[ym-]n-I A-dn-bn-®p.-

i-¦-c-ta-t\m³ A-\p-kv-a-c-Ww C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X-{¥y-k-ac-tk-\m-\n, cm-{„o-b t\-Xm-hv, tKm-h hn-tam-N-\-k-a-c-\m-bI≥, A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ hn-cp-≤ ap-∂-Wn-t]m-cm-fn, am-[y-a {]h¿-Ø-I≥ F-∂o \n-e-I-fn¬ s]m-Xp-Po-hn-X-Øn¬ \n-d-™p\n-∂ F sI i-¶-c-ta-t\m-s\ \K-cw C-∂p-kv-a-cn-°pw. A-t±-lØn-s‚ G-gmw N-c-a-hm-¿-jn-I-Zn\-am-Wn-∂v

h-S-I-c km‚ v-_m-¶v-kv Xocw Xo-cw C-Sn-bp-∂-Xv X-S-bm≥ `nØn \n¿-am-Ww B-cw-`n-®n-´ps≠-¶n-epw C-Xv ^-e-{]-Z-a-s√∂v B-t£-]-ap-≠v.- Kp-Ww Ip-d™ Cu I-√p-I-fpw ]p-g-sb-Sp°p-∂p.- \q-dp ao-‰-dn-te-sd \o-fØn¬ `n-Øn-sI-´m-\m-Wv ]-≤-

Xn.- H-gn-hv Im-e-am-b-tXm-sS km‚ v-_m-¶v-kn-s‚ {]-Ir-Xn `wKn B-kz-Zn-°m≥ k-©m-cn-Iƒ H-gp-Ip-I-bm-Wv.A-gn-ap-J-am-b-Xn-\m¬ \-´p-®bv-°p-t]m-epw Ip-fn¿-sX-∂¬ hoip-∂ C-hn-tS-°v hn-Zq-c-ß-fn¬ \n-

ssa-kqÀa-e-bn-se J-\-\ hn-cp-² k-Xy{K-lw A-h-km-\n-¸n-¨p

Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c {Km-a-]©m-b-Øn¬ Dƒ-s∏-´ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn. D-]-cn-]T-\-Øn-\v A¿-l-X t\-Sn-b \o-¥¬ k¿-´n^n-°-‰v B-h-iy-ap-≈ hn-Zym¿Yn-Iƒ C-∂p cm-hn-se ]-Øn-\v ap-°w: ]-cn-ÿ-n-Xn-Xn {]-h¿-ØHm-^n-kn¬ lm-P-cm-I-W-sa-∂v I-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\-Io{]-kn-U‚ v A-dn-bn-®p. b Iq-´m-bv-a \-S-Øn-b t]m-cm-´w hn-P-bw-I-≠ Nm-cn-Xm¿-YytØm-sS ssa-kq¿ a-e-bn-se J\-\ hn-cp-≤ k-Xy-{K-lØn-\v Xn-c-»o-e ho-Wp. k-a-c k-an-Xn Ip-‰n-°m-´q¿: A-cn-tbm-d-°p-∂v `m-c-hm-ln-I-fpw {Km-a-∏©m-ba-Æm-¿-tNm-e-bn¬ \n-∂pw Xm- Øv A-[n-Ir-X-cpw X-Ωn¬ i-\ntg-°p-h-cp-∂ sh-≈w X-S-™p- bm-gv-N \-S-∂ N¿-®-bp-sS `m-K\n¿-Øn A-hn-sS-bp-≈ H-cp am-bn {]-tZ-i-sØ ap-gp-h≥ I-cnÿm-]-\-Øn-\p-am-{X-am-bn D-]- ¶¬ Izm-dn-I-fp-sS-bpw {]-h-¿tbm-Kn-°m-\p-≈ {i-aw \m-´p- Ø-\w Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿Im¿ X-S-™p. s]-cp-h-b¬ ]- Øn-h-bv∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. A-∂p-X-s∂ ap-gp-h≥ {I-j©m-b-Øn-se I¿-j-I¿-°pw Ip-‰n-∏p-d-Øp-I-≠n tIm-f-\n, dp-Iƒ-°pw {Km-a-∏©m-b-Øv Im-cm-´p-Ip-∂p-Ω¬ F-∂n-hn-S- sk-{I-´-dn tÃm-∏v sa-tΩm \-¬ß-fn-se P-\-߃-°p-ap-≈ ip- In-bn-cp-∂p. i-\n-bm-gv-N H-Øp≤-P-e t{km-X- m-Wn-Xv. h¿-j- Xo¿-∏n-se-Øn-sb-¶n-epw C-∂ß-fm-bn a-e-s©-cn-hn¬ \n-∂pw se 11a-Wn-tbm-sS-bm-Wv 32 Zn-hh-cp-∂ tNm-e kz-Im-cy hy-‡n- kw \o-≠ k-Xy-{K-l k-a-cw Iƒ am-{X-am-bn D-]-tbm-Kn-°p∂-Xm-Wv \m-´p-Im¿ F-Xn¿-ØXv.- ip-≤-P-ew ap-´n-°p-∂-Xn-s\Xn-sc A-cn-tbm-d-Ip-∂v a-Æm¿tNm-e \n-hm-kn-Iƒ ]u-c-k-anXn-°v cq-]w \¬-In. F≥ Sn A–p¬ K-^q¿(sN-b¿-am≥), sI ss^-k¬(I¨-ho-\¿), F-∂nh-cm-Wv k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ.-

kv-Iq-fn lm-P-cm-h-Ww

3

Im-änepw a-g-bnepw I-\-¯ \m-iw; c-−pt]À-¡v ]-cn-¡v

C-∂-sØ ]-cn-]m-Sn 28˛04 kz-]v-\ \-K-cn: tIm¿-]-tdC≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw: ]m-

kozhikode/clR

]n≥-h-en-®-Xv. ]-cn-ÿn-Xn-°pw \o-Xn-°pw th-≠n bp-h-P-\߃ F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿Øn bq-Øv U-b-tem-Kv \-S-Øp∂ ]-›n-a-L-´ kw-hm-Z bm-{Xbv-°v C-∂-se k-a-c ]-¥-en¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. Xp-S¿-∂v B-Àm-Z {]-I-S-\hpw \-S-Øn-bm-Wv k-a-c-°m¿ ]n-cn-™p-t]m-b-Xv. k-am-]-\ tbm-Kw- im-kv-{X km-ln-Xy ]cn-j-Øv hn-I-k-\ k-an-Xn sNb¿-am≥ a-W-en¬ tam-l-\≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F ]n kt¥m-jv Ip-am¿ A-[y-£-X-hln-®p. Pn A-Pn-Xv Ip-am¿, ]n sI jw-kp-±o≥, F-kv.-Un.-]n.sF. a-fi-ew sk-{I-´-dn ]n sI D-kv-am-\-en, cm-Pp ]p-∂-°¬, _n k-Pn-Xv Ip-am¿, P-bnw-kv tPm-jn, sj-^o-Jv Xm-a-c-t»-cn,

∂-S-°w kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ F-Øp-∂p.kw-c-£-W-Øn-\v Im-cy-£-a-amb ]-≤-Xn-Iƒ ssh-Inbo¬ km‚ v-kv _m-¶v-kv _w-•m-hpw k-ao-] `m-hn-bn¬ `o-j-Wn-bn-em-hp-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p.-

ho-Sn-\p ap-I-fn¬ tX-°v a-cw I-S]p-g-In ho-Wp. s]m-bv -temwNm¬, h-´n-∏-\, \-cn-∏-‰, a-cp-tXm¶-c, Du-c-Øv, h-f-b-∂q¿, tZ-h¿t°m-hn¬, Im-b-s°m-Sn F-∂nhn-S-ß-fn¬ \n-c-h-[n Ir-jn-bpw h≥ a-c-ß-fpw \-in-®p. h-S-I-c: th-\¬ a-g \m-iw hn-X®p.-C-∂-se ssh-Io-´v a-g-tbmsSm-∏w ho-in-b-Sn-® Im-‰n¬ hym]-I \m-i-\-„w.-a-Wn-bq¿ ssX°q¬-Nm-en¬ tKm-]m-e-s‚ hoSv C-Sn-an-∂-te-‰v X-I¿-∂p.- aq-∂v ap-dn-I-fp-sS Np-a-cp-I-ƒ hn-≠p-Iodn.- ho-´n-se C-e-{Œn-Iv kw-hn-[m\w Xm-dp-am-dm-bn.- `m-cy im-c-Z CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ tam-lme-ky-s∏-´p ho-Wp.- h-S-I-c ]pØq-cn¬ F-S-b-Øv i-io-{μ-s‚ ho-´n-se sX-ßv I-S-]p-g-In hoWp, ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Hm-t´m-dn-£ X-I¿-∂p.- h-S-I-c \K-c-Øn¬ \n-c-h-[n t_m¿-Up-Ifpw ]-c-ky _m-\-dp-I-fpw X-I¿-

"dn-en-Pn-b-kv kv-IqÄ' k-am-]n-¨p Iq-fn-am-Sv: th-\-e-h-[n-°v \-∑bp-sS t\¿-h-gn Im-º-bn-s‚ `mK-am-bn Fw.F-kv.Fw. Iq-fn-amSv bq-\n-d-dv ]n.F-®v.C.Un. k-e^n sk‚n-ev kw-L-Sn-∏n-® dnen-Pn-b-kv kv-Iqƒ k-am-]n-®p. Iym-ºn¬v hn-hn-[ sk-j-\p-Ifn-em-bn [¿v-Ω ]mT-߃ ,hy‡n-Xz hn-Im-kw,K-Wn-X hn-Nmcw, I-fn-°-fw,Km-\-hn-cp-∂v Xp-Sßn-b-h kw-L-Sn-∏n-®p. A–p¬ a-Po-Zv a-Z-\n, ]n kn A-_q_-°¿v, P-ko-dv Ip-\n-bn¬v, A–p¬ \m-kn-dv Xr-°-f-bq¿,B_n-Zv kp-√-an, km-Zn-J-en I-°mSv,\-ko¿v sIm-Sn-b-Øq¿v, ]n Fw \m-kn¿, kp¬v-^o-°-d-en hn-hn[ Iv-fm-kp-Iƒv-°v t\-Xr-Xzw \¬-In . Iym-ºn-s‚ k-am-]-\ kw-K-aw Hm kn A-–p¬ I-cow D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp .-C A-jv-d^v A-[y-£-X h-ln-®p F kmZn-J-en, B-jn-Jv d-“m≥v,]n F P-Zo-dv kw-km-cn-®p .-hn ^n-lmZv,A-ao-\v km-_n-Jv, A-Pv-a-ev inlm-Zv, C Fw ^-l-Zv, ]n F Pnbm-Zv t\-Xr-Xzw \-ev-In .-

h-S-I-c-þ-am-ln I-\mÂ: D-¶-X-X-ekw-Lw k-µÀ-in-¨p

h-S-I-c: \n¿-am-Ww \-S-°p-∂ h- sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.-\nS-I-c-˛-am-ln I-\m¬ P-e-K-Xm-K- e-hn¬ 32 ao-‰-dn-em-Wv I-\m-eni-in I-t®-cn, tkm-an ]p-e-°p-Sn- X h-Ip-∏v U-b-c-Œ¿ sI jo-_- s‚ \n¿-Ωm-Ww \-S-°p-∂-Xv.am-ßmw-aq-gn `m-K-Øv ho-Xn bn¬, {]-Im-iv tXm-a-kv kw-km- bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw kμ ¿i n® p. { ]h rØ n° n]I q-Xn-bm-bn Np-cp-°p-∂-tXmcn-®p.sS hym-]-I a-Æn-Sn-®n-ep-≠m-b- sS C-hn-sS h¨-sh k-{º-Zm-bXn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ am- Øn-em-bn-cn-°pw P-e-K-Xm-K-Xw ßmw-aq-gn ap-X¬ I-∂n-\-S h-sc- \-S-°p-I.-C-hn-sS {]-tXy-I-ambp-≈ `m-Kw 16 ao-‰-dm-bn Np-cp-°p- bn {_n-Uv-Ppw \n¿-Ωn-°pw.tIm-gn-t°m-Sv: c-≠mw-tem-I-alm-bp-≤-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø hnap-‡-`-S≥-am¿-°pw B-{in-X¿°pw A-¿-l-am-b B-\p-Iq-ey߃ \¬-Im≥ tI-{μ {]-Xn-tcm[ a-{¥m-e-bw X-øm-dm-h-W-sa- Ip-‰ym-Sn: \-cn-∏-‰ ]-©m-b-Øn-se ssI-th-en-bn¬ Hm-t´m-dn-£∂v tI-c-f lyq-a≥ ssd-‰v-kv aq-hv- bpw ss_-°pw Xo-h-®p \-in-∏n-®p. \-cn-∏-‰-bn-se kn.-]n.-Fw. A-\psa‚ v-kv Pn-√m I-Ωn-‰n tI-{μ `m-hn-bm-b th-tßm-td-Ω¬ Ip-am-c-s‚ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ k¿-°m-dn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. C- ss_-°pw Hm-t´m-dn-£-bp-am-W-v ]p-e¿-s® H-cp-a-Wn-°v A-·n-°n-ct∏mƒ am-k-Øn¬ B-bn-cw cq- bm-°n-b-Xv. A-{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ _n.-sP.-]n-bm-sW-∂v kn.-]n.]-bm-Wv k-lm-bw e-`n-°p-∂- Fw. B-tcm-]n-®p. Xv. C-Xv h-f-sc A-]-cym-]v-X-amUn-ssh.-F-kv.-]n. {]-Po-jv tXm-´-Øn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Wv. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. F t]m-en-kv A-t\z-j-Ww \-S-Øp-∂p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b sI sI sI P-b-Ip-am¿ A-[y-£-X-h- e-Xn-I, C sI hn-P-b≥, hn-hn-[ cm-{„o-b-]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ln-®p. kw-`-h-ÿ-ew k-μ¿-in-®p.-

hn-ap-à-`-S³-amÀ-¡v B-\p-Iq-eyw Iq-«-Ww

ssI-th-en-bn Hm-t«m-dn-£-bpw ss_-¡pw A-án-¡n-c-bm-¡n

C-Sn-an-∂-en¬ X-I¿-∂ I-t√-cn N-{μ-s‚ ho-Sv ∂p.-]p-Xn-b _-kv-‰m‚n¬ sXm-gnem-fn-I-fp-sS hn-{i-a-tI-{μw Im‰n¬ \n-ew-s]m-Øn.-tdm-Un¬ acw ho-W-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hn-hn-[ dq-´p-I-fn¬ K-Xm-K-Xw ap-S-ßn.-_kv k¿-Δo-kv s]m-Sp-∂-s\ \n¿Øn-sh-t°-≠n h-∂-tXm-sS Ãm‚p-I-fn¬ bm-{X-°m¿ h-e™p.-h-S-I-c en-¶v tdm-Un¬ sh-

f-fw I-b-dn-b-Xpw P-\-sØ Zp-cnX-Øn-em-°n.-hm-l-\ K-Xm-Xw {]- b m- k - Ø n- e m- b n.- X - t dm- s ∏mbn-en¬ d-“m-\n-b ssl-kv-Iq-fn\v k-ao-]w Ip-\n-bn¬-Ip-™≥Kp-cp-°-fp-sS ho-Sn-\p-ap-I-fn¬ sX-ßv ho-Wp.t]-cm-{º: th-\¬ a-g-sb-ØpS¿-∂v I-\-Ø Im-‰n¬ am-´-t\m-Sv ]o-Sn-I-I-≠n-X-d Ip-™n-t]m°-dp-sS d-∫¿ a-c-߃ \-in-®p. A-º-Xn-te-sd d-∫¿ a-c-ß-fmWv H-Sn-™p-ho-W-Xv. Ip-‰n-hb¬-˛-am-´-t\m-Sv, A-ºm-b-∏m-d `m-K-ß-fn¬ Im-‰n¬ Ir-jn-Ifpw ^-e-hr-£-ß-fpw \-in-®n-´p≠v. \n-c-h-[n sX-ßp-I-fpw I-hpßpw Im-‰n¬ I-S-]p-g-In-bn-´p≠v. ssh-Zyp-Xn sse-\n-\p ap-Ifn-¬ ]-e-bn-S-Øpw a-c-߃ H-Sn™p-ho-W-Xn-s\-Xp-S¿-∂v sshZyp-Xn _-‘w Xm-dp-am-dm-bn. aWn-°q-dp-I-tfm-fw ssh-Zyp-Xn \n-e-®p.

Npcp¡¯nÂ

am-¦m-hv ssa-Xm-\n-bn ho-−pw I-fn-bm-c-hw

tIm-gn-t°m-Sv: am-¶m-hv ssa-Xm-\n-bn¬ Im¬-]-¥v I-fn-bp-sS B-c-h-߃ ho-≠pw D-b¿-∂p. ^p-Sv-t_mƒ π-tb-gv-kv A-tkmkn-tb-j≥ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Sn hn a-Ω-Zv tIm-b sa-tΩm-dnb¬ t{Sm-^n-°p th-≠n-bp-≈ sh-‰-d≥-kv eo-Kv Nmw-]y≥-jn∏n-\p Xp-S-°-am-bn. a¬-k-c-߃ a-e-bm-f a-t\m-c-a A-kn. FUn-‰¿ ]n Zm-tam-Z-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tkm-k-n-tbj≥ {]-kn-U‚ v kn D-Ω¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. I¨-ho-\¿ Sn ]n A-–p¬-a-Po-Zv, sI hn A-l-Ω-Zv tIm-b kw-km-cn-®p.ap≥ C-¥y≥ Xm-c-ß-fm-b sI ]n tk-Xp-am-[-h≥, t{]w-\mYv ^n-en-]v, k-t¥m-jv t{Sm-^n tI-c-f Sow Iym-]v-‰≥ sI A-jv-d^v, ap≥ X-an-gv-\m-Sv Sow Iym-]v-‰≥ A-iv-d-^v Du-´n, a-lm-cm-{„ Xm-c-am-bn-cp-∂ A-–p¬-I-cow, kn sI P-b-N-{μ≥, sI Fw DΩ¿-tIm-b, bm-jm≥ d-lv-am≥ Xp-S-ßn-b {]-K¬-`-cm-b ap≥ Xmc-ß-fm-Wv C-\n-bp-≈ Zn-h-k-ß-fn¬ ssa-Xm-\n-bn¬ C-d-ßp-I.

sse-{_-dn-I-sf t{K-Uv Xn-cn-¨v G-tIm-]n-¸n-¡-Ww

^-tdm-°v: tI-c-f-Øn-se sse-{_-dn-I-sf t{K-Uv Xn-cn-®p GtIm-]n-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈-W-sa-∂v tIm-fPv sse-t{_-dn-b-∑m¿-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® in¬-∏-im-e B-hiy-s∏-´p. tI-c-f F-bn-U-Uv tIm-f-Pv an-\n-kv-‰o-cn-b¬ kv-‰m-^v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ju-°-Ø-en in¬]-im-e D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B¿.--bp.--F. tIm-f-Pv {]n≥-kn∏¬ C≥ Nm¿-Pv {]-^. hn Fw A-–p¬-A-ko-kv A-[y-£-Xh-ln-®p. {]-^. A-–p¿-d-ln-am≥, i-co-^v ]p-∂-t»-cn, Sn d-lo_v, tUm. Sn F A-–p¬ A-ko-kv, tUm. sI Sn A-–p¬ a-PoZv, Sn \-k-dp-±o≥, A-–p¬ Jm-Z¿ I-S-h-\m-Sv, kp-ssl¬, jmZn-b ap-l-Ω-Zv, hn sI A-–p- -Øm¿, ]n sI a-p-l-Ω-Zv, ]n hmln-Z, sI Sn k-do-\, ]n ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv kw-km-cn-®p

X-em-ko-an-b Zn-\m-N-c-Ww sa-bv F-«n-\v

tIm-gn-t°m-Sv: ª-Uv t]-jy‚ v-kv s{]m-´-£≥ Iu¨-kn-ens‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tem-I X-em-ko-an-b Zn-\m-N-c-Ww sa-bv F-´n-\v cm-hn-se 10.-- 30\v tIm-gn-t°m-Sv πm-\-t´m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. a-{¥n ]n sI A-–p¿-d-∫v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F {]-Zo]v-Ip-am¿ Fw. F -- ¬.-- F. A-[y-£-X-h-l-n-°pw. {]-ap-J c-‡tcm-K hn-Z-Kv-[-bpw X-em-ko-an-b tcm-K Nn-In-¬-k-bn-se At\z-j-Wm-fl-I ]T-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-ta-cn-°-bn-se Iq-eo-kv A-\o-an-b(X-em-ko-an-b) ^u-t≠-j-s‚ A-hm¿-Uv tP-Xm-hp-am-b tUm. _n-μp sI k-Xn "X-em-ko-an-b tcm-K-hpw _-‘-s∏-´ ssh-Zy k-¶o¿-W-X-I-fpw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp-°pw.--

a-e-_mÀ tNw-_À kzm-K-Xw sN-bv-Xp

tIm-gn-t°m-Sv: kn-a‚ v, d-∫¿ ta-J-e-Iƒ H-gn-sI F-√m ta-Je-I-fn-epw sU-en-h-dn t\m-´p-Iƒ(t^m-dw \-º¿ 15) Hm¨sse-\m-°n-b k¿-°m-dn-s‚ \-S-]-Sn-sb a-e-_m¿ tNw-_¿ {]kn-U‚ v A-tem-Iv Ip-am¿ km-_p kzm-K-Xw sN-bv-Xp. \n-IpXn-h-Ip-∏n-¬\n-∂pw sU-en-h-dn t\m-´p-Iƒ In-´p-hm-\p-≈ Xm-ak-hpw {]-bm-k-ß-fpw C-tXm-sS H-gn-hm-Ipw. F-∂m¬ tkm^v-‰v-sh-b¿ an-I-®-Xm-°-Ww. [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn-sb-bpw tNw-_¿ A-`n-\-μn-®p.-

]-t¿m-fn-bn-se B-tcm-Ky C³-jpd³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡Â Zp-cn-X-am-bn

]-tøm-fn: ]-tøm-fn {Km-a∏-©mb-Øn-se B-tcm-Ky C≥-jp-d≥kv Im¿-Uv ]p-Xp-°¬ P-\-Øn\v Zp-cn-X-am-bn. ]-tøm-fn {Km-a∏©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ Im¿Uv ]p-Xp-°¬ ]-e-t∏m-gpw kwL¿-j-Øn-s‚ h-t°m-f-sa-Øn. 23 Aw-K-ß-fp-≈ ]-©m-b-Ønse H-cw-Kw t]m-epw C-hn-tS-°v Xn-cn-™p-t\m-°n-b-Xp-an-√. ]-©m-b-Øv sI-´n-S-Øn-se aq-∂mw \n-e-bn¬ \-S-∂ ]-cn-]mSn-°v F-Øn-s∏-Sm≥ {]m-b-am-bh-cpw tcm-Kn-I-fpw \-t∂ I-„s∏-´p. I-Sp-Ø th-\-en¬ Zm-ln®p h-e-™-h¿-°v H-cp Xp-≈n sh-≈w In-´m≥ Su-Wn¬ h-sc t]m-th-≠n h-∂p. sh-≈w Ip-Sn®v Xn-cn-®p h-cp-∂-h¿-°v Xn-cnsI lm-fn-ep-≈ Iyq-hn¬ I-bdm≥ t]m-epw km-[n-®n-√.- cm-hnse ]-Øv a-Wn-°v Xp-S-tß-≠ Im¿-Uv ]p-Xp-°¬ ssh-Zy-Xn XI-cm-dv Im-c-Ww ]-Xn-s\m-∂-c a-

Wn-tbm-sS am-{X-ta B-cw-`n-®p≈q. A-Xn-\n-S-bn¬ ]-e-t∏m-gpw ]p-Xp-°¬ tPm-en-s°-Øn-b Po-h-\-°m-cpw Kp-W-t`m-‡-°fp-am-bn X¿-°-hpw \-S-∂p. kw-`-hw tI-´-dn-™v ÿ-esØ-Øn-b t]m-enkm-Wv ÿnXn-K-Xn-Iƒ \n-b-{¥n-®Xpw kv{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°pw Im¿-Uv e-`n-°m-\p-≈ ku-Icyw H-cp-°n-sIm-Sp-Ø-Xpw.- dn-eb≥-kv I-º-\n-bp-sS D-]-Im-cm¿ F-Sp-Ø-h-cm-Wv ]p-Xp-°¬ tPm-en-°v Po-h-\-°m-cm-bn FØn-b-Xv. _-lp-`q-cn-]-£-hpw sN-dn-b {]m-b-°m¿. F-ßn-s\ \-S-Ø-W-sa-∂v t]m-epw C-hcn¬ ]-e¿-°pw A-dn-bn-√. C-hcp-sS Iq-´-Øn¬ a-e-bm-fw Xosc A-dn-bm-Ø H-cp _w-Km-fnbpw D-≠v. ap-∏-Xv cq-]-bm-Wv Im¿-Uv ]p-Xp-°m-\pw ]p-Xn-b Im¿-Uv \¬-Im-\p-am-bn Po-h-\°m¿ Cu-Sm-°p-∂-Xv. C-Xn¬

tIm-gn-t°m-Sv e-fn-X-I-em A-°m-Z-an B¿-´v Km-e-dn-bn¬ \-S-°p-∂ e-bv-am≥-kv t^m-t´m {]-Z¿-i-\-Øn¬ t^m-t´m-{Km-^¿ cm-tP-jv ta-t\m≥ X-s‚ t^m-t´m-I-tfm-sSm-∏w

A-©v cq-] A-Xm-Xv ]-©m-bØp-Iƒ-°v D-≈-Xm-sW-∂v Poh-\-°m¿ ]-d-bp-∂p. a-‰v ÿ-eß-fn¬ X-߃-°v th-≠ kuI-cyw H-cp-°n \¬-Im≥ ]-©mb-Øp-Iƒ {i-an-°m-dp-s≠-∂pw C-h¿ ]-d-bp-∂p.F-∂m¬ ap≥ Im-e-ß-fn¬ \-S-∂ Im¿-Uv ]p-Xp-°-en¬ tPm-en-°v h-cp-∂ Po-h-\-°m¿°v `-£-Ww hm-ßn-®p sIm-SpØ h-I-bn¬ B-bn-c-Øn-te-sd cq-] X-߃-°v e-`n-°m-\p-s≠∂pw B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-°p-∂-Xv C-t∏mƒ sa-º¿-am-cp-sS sN-e-hn¬ B-bn am-dp-∂ A-h-ÿ-bm-sW-∂pw CXv t]-Sn-®m-Wv ]-cn-]m-Sn-bn¬ \n∂v hn-´p-\n¬-°p-∂-sX-∂pw Hcp ]-©m-b-Øw-Kw ]-d-bp-∂p. km-º-Øn-I-am-bn ]n-t∂m-°w \n¬-°p-∂-h¿-°v e-`n-t°-≠ Im¿-Uv hm-ßn \¬-Im≥ {i-an°m-sX Aw-K-߃ ap-S-¥≥

\ym-bw ]-d-bp-I-bm-sb-∂pw \m´p-Im¿ Ip-‰-s∏-Sp-Øp-∂p.- ]tøm-fn ]-©m-b-Øn-se c-≠mw L-´ Im¿-Uv ]p-Xp-°-em-Wv Rmb-dm-gv-N \-S-∂-Xv. ap≥-]v \-S-Øn-bn-´p-≈ ]p-Xp°-en¬ ]-s¶-Sp-°m≥ ]-‰m-Øh¿-°v th-≠n-bm-Wv C-Xv \-SØn-b-Xv. ]-©m-b-Øn-se 23 hm¿-Up-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿°pw C-Xn¬ ]-s¶-Sp-°mw F-∂v t\-sc-sØ A-dn-bn-®n-´p-≈-Xpam-Wv. F-∂m¬ A-Xn-\v th-≠ H-cp°-߃ H-∂pw X-s∂ A-[n-IrX¿ \-S-Øn-bn-´p-an-√. ssh-Zy-Xn X-S- -s]-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v P-\td-‰-dp-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kwhn-[m-\-߃ G-sd ssh-In-bmWv Po-h-\-°m¿ H-cp-°n-b-Xv. Im¿-Uv ]p-Xp-°-en-\v ]p-d-ta ]pXn-b Im¿-Upw ÿ-e-Øv h-®v hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-cp-∂p. ]p-Xnb Im¿-Uv \¬-Ip-tºmƒ Ip-Spw-

]-tøm-fn {Km-a∏-©m-b-Øn-se B-tcm-Ky C≥-jp-d≥-kv Im¿-Uv ]p-Xp-°ms\ØnbhcpsS Xnc°v _-Øn-se ap-gp-h≥ Aw-K-ß-fpsS-bpw t^m-t´m B-h-iy-am-Wv. C-{X-bpw t]-sc Dƒ-s°m-≈m\p-≈ ÿ-e ku-I-cyw ]-©mb-Øn-s‚ aq-∂mw \n-e-bn-se lm-fn¬ D-≠m-bn-cp-∂p-an-√.-

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-04-28  
Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-04-28  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-04-28