Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

]m-en-tb-äo-hv \-gv-kv bq-\nb³ I¬h³j³

hntij§Ä

tI-c- tkm-¸v ]pc-kvIm-c-§Ä {]-Jym-]n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Cu h¿-j-sØ tI-c-tkm-∏v sS-en-hn-j≥ ]pckvIm-c-߃ {]-Jym-]n-®p. \-Sn h¬-k-em ta-t\m≥ (sse-^v ssSw A-®o-hv-sa‚ v) `m-Ky-e£vv-an (kv-s]-jy¬ Pq-dn) Km-bI≥ A-\q-]v N-{μ≥ (kv-s]jy¬ A-hm¿-Uv) ss^-k¬ A-Sn-am-en (kw-hn-[m-b-I≥), {]-Zo-]v-Ip-am¿ (Xn-c-°-Y) cm-Pohv a-s¶m-ºv (Om-bm-{K-l-Ww), t_-_n tkm-\ (_m-e-Xm-cw), km-Yn-I (]p-Xp-ap-J-\-Sn) Xp-Sßn 23 t]-sc-bm-Wp ]p-c-kv-Imc-Øn-\p Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Ahm¿-Uv Zm-\w 21\v Xn-¶-fm-gv-N ssh-Io-´v 5.30\v tIm-gn-t°m-Sv Kp-P-dm-Øn lm-fn¬ \-S-°pw. tI-c-tkm-∏v Fw.Un. kn Ip-amc≥, ^n-enw tP-W-en-Ãv tZ-hkn-°p-´n,kp-Pn-Xv kp-μ¿, {]-`mi-¶¿ F-∂n-h-cm-Wp hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-hm¿-UpIƒ {]-Jym-]n-®-Xv.

D-aÀ-Jm-kn Ip-Spw-_ kw-K-aw sa-bv 1\v a-e-∏p-dw: {]-ap-J kz-X-{¥ k-ac-tk-\m-\n-bpw kq-^n-h-cy-\pam-bn-cp-∂ sh-fn-b-t¶m-Sv D-a¿Jm-kn-bp-sS 7m-a-Xv Ip-Spw-_ kw-K-aw sa-bv H-∂n-\v \-S-Øphm≥ Xo-cp-am-\n-®p. Fw ]n A–p- -a-Zv k-a-Zm-\n Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {io-cma-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. C-¥ybn¬ \n-∂pw hn-tZ-i-Øp \n∂p-ap-≈ B-bn-c-°-W-°n-\v IpSpw-_mw-K-߃ kw-K-a-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Ip-Spw-_ kw-K-aØn-s‚ \-S-Øn-∏n-\m-bn hn-]pe-am-b kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-Icn-®p.- Fw Sn Ip-™p-tam≥ A[y-£-X -h-ln-®p. Fw Sn sam-bvXp-´n-lm-Pn, lw-k au-e-hn, H Sn ap-l-Ω-Zv au-e-hn, d-km-°v Iq-S-√q¿, _m-h Iq-S-√q¿, F≥ sI am-ap-Æn, ]n hn ssj-temIv, Fw hn P-eo¬ kw-km-cn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

A-`n-ap-Jw _p-[-\m-gv-N tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv Fw-tπm-b-_n-en-‰n sk‚-dn¬ Xm-sg ]-d-bp-∂ H-gn-hp-I-fn-te°v A-`n-ap-Jw \-S-Øp-sa-∂v sk‚¿ X-e-h≥ A-dn-bn-®p. Ie-Ivj≥ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv-kv : π-kv-Sp (]p-cp-j≥) am¿-°-‰n-Mv F-Iv-kn-Iyq-´o-hv : π-kv-Sp/_n-cpZw (]p-cp-j≥), A-‰‚¿: π-kv-Sp (]p-cp-j≥), sS-en tIm-tf-gv-kv : π-kv-Sp/_n-cp-Zw (kv-{Xo), hm-Iv Nm-Xp-cyw. Um-‰m F≥-{Sn Hm-]td-‰¿: π-kv-Sp, ssS-∏n-Mv th-KX. tjm-dqw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv : π-kv-Sp (]p-cp-j≥). {]m-b-]-cn[n ˛ 18˛35. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ _p-[-\m-gv-N kn-hn¬ tÃ-j\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ Fw-tπmb-_n-en-‰n sk‚-dn¬ t\-cn-´v lm-P-cm-h-Ww.

sP.F-kv.F-kn\v C-\n tkm-jy-en-kv-äv t^m-d-hpw tIm-gn-t°m-Sv: sI B¿ Ku-cn-bΩ, A-Uz. F F≥ cm-P≥-_m_p, k-XvP - n-Xv F-∂o sP.F-kv.F-k.v t\-Xm-°-fp-sS t\-Xr-XzsØ Aw-Ko-I-cn-°m-Ø-h-cp-sS ]p-Xn-b sP.F-kv.F-kv. \n-eh - n¬ h-cp-∂p. sP.F-kv.F-kv tkm--jy-en-kv‰ - v t^m-dw (P-\m-[n]-Xy kw-c£ - W - k-an-Xn, tkmjy-en-kv-‰v t^m-dw) F-∂m-Wp t]-cv. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn APo-jv-Ip-am¿ C-d-°-Øn¬, kt¥m-jv _m-_p (a-e-∏p-dw), Sn sI kp-\o-Xv (tIm-gn-t°m-Sv) F∂n-h-cm-Wv C-°m-cyw hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®X - v. ÿm-\-s°m-Xn-b-∑m-cpw ÿm-]n-X Xm¬-∏-cy-°m-cpw ÿ-m\ -- -߃-°-\p-k-cn-®p {]-h¿Øn-°m≥ I-gn-hn-hn-√m-Ø-h-cpsS-bp-w H-cp Iq-´m-bv-a am-{X-am-bncp-∂p sP.F-kv.F-kv. ap-Jy-[mcm cm-{„o-b-Øn¬ C-d-ßn {]h¿-Øn-t°-≠n-bn-cp-∂ kwÿm-\ sk‚¿ Aw-K-߃ "F√mw Ku-cn-b-Ω sN-ø-s´' F-∂p ]-d-™v Ku-cn-b-Ω-bv°v Np-‰pw \n-∂p kvX - p-Xn Ko-Xß - ƒ ]m-SpI-bm-bn-cp-∂p sN-bv-X-sX-∂v Ch¿ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. sa-bv 30\v a-e∏p-d-Øv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w \-S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. sP.F-kv.F- n-s\ kw-ÿm-\-X -e-Øn¬ H-∂n-∏n°m-\p-≈ {i-aw k-tΩ-f-\Øn¬ D-≠m-hpw. ap-Jy-[m-cm cm{„o-b-Øn¬ sP.-F-kv.F- ns‚ {]m-[m-\yw D-b¿-Øn-∏n-Sn°m-\pw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°pw.

tI-c-f ]-©m-b-Øv ]m-en-tb-‰o-hv \-gv-k-kv bq-\n-b≥ (sI.]n.]n.F≥.bp) kw-ÿm-\ I¨-h≥-j≥ tImgn-t°m´v A-Uz. cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f-Øn-se hn-hn-[ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ ]m-en-tb-‰o-hv \-gvkp-am-cp-sS tPm-en ÿn-c-X D-d∏p-h-cp-Ø-W-sa-∂p tI-c-fm ]©m-b-Øv ]m-en-tb-‰o-hv \-gv-kv bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ I¨-h≥j-≥ B-h-iy-s∏-´p. kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ tN¿∂ I¨-h≥-j≥ A-Uz. Fw cmP≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn F en- n, ]n ]n do-e, j-co-^, sI ap≥-jn-d, F sI k-Pn-X-Ip-amcn, ]n knw-e-Øv, F Pn-j kwkm-cn-®p.

13 G-{]n¬ 2014 Rmb¿

_-ZÂ tdm-Un-\mbn hym-]m-cn-I-fpw \m«p-Im-cpw {]-t£m-`¯n\v tIm-gn-t°m-Sv: s{S-bn≥ ssh-ZypXo-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn H∂mw ta¬-∏m-e-Øn-eq-sS-bp-≈ K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-®-Xn-s\ XpS¿-∂v I-®-h-Sw ap-S-ßn-b tIm-gnt°m-Sv h-en-b-ßm-Sn-bn-se hym]m-cn-I-fpw bm-{X-°m-cpw _-Z¬ tdm-Un-\mbn {]-t£m-`-Øn-\n-dßp-∂p. h-en-b-ßm-Sn, sI ]n tI-i-hta-t\m≥ tdm-Uv, a¬-ky-am¿-°‰v Xp-S-ßn-b {]-[m-\ tI-{μ-ßfn-te-°p-≈ h-gn-bm-Wv C-t∏mƒ A-S-™p In-S-°p-∂-Xv. h-gn-

b-S-°p-∂-Xp hym-]m-c kw-L-S\-I-fp-am-tbm P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifp-am-tbm B-tem-Nn-®n-´n-s√∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. bm-{X-°mbn _-Z¬ kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Ø-W-sa-∂ B-h-iy-hp-am-bn Cu ta-J-e-bn-se _-‘-s∏-´-hcp-sS tbm-Kw tN¿-∂p. tIm-ln-\q¿ _-km¿ tlm-´en¬ tN¿-∂ tbm-Kw hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn tk-Xp-am-[h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap≥ sU-]yq-´n ta-b¿ F Sn A-_v-Zp-

√-t°m-b A-[y-£-X h-ln-®p. I¨-ho-\¿ kn sam-bv-Xo≥ tImb, Hmƒ-Uv sa-‰¬ A-tkm-kntb-j≥ sk-{I-´-dn k-Øm¿, tdUn-tbm-thƒ-Uv A-_q-_-°¿ kw-km-cn-®p. {^m≥-kn-kv tdm-Un-s‚ h-S°p-`m-K-Øp \n-∂p B-cw-`n-°p∂ sd-bn¬-th tIm-f-\n tdm-Uv k-©m-c-Øn-\m-bn hn-´p \¬-IW-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. _-Z¬tdm-Un-\m-bn i‡-amb- k-a-c-]-cn-]mSn \S-Øm-\pwXo-cp-am-\n-®p.

km-[-\-§-Ä-¡p Xo-hn-e; hn-jp-hpw Cu-kv-ä-dpw ssI-s]m-Ån¡pw Xm-a-c-t»-cn: km-[-\-ßfpsS hne Ip-Xn®v Ib-dnb-tXm-sS CØ-h-W hn-jp-hpw Cu-kv-‰-dpw km-[m-c-W-°m¿-°v G-sd _p≤n-ap-´m-hpw. A-cn, ]-©-km-c, sh-fn-s®-Æ, ]-cn-∏v, I-S-e, D-gp∂,v i¿-°-c Xp-S-ßn-b-h-bv°mWp c-≠m-gv-N-°p-≈n¬ hn-e h¿[-\-hp-≠m-b-Xv. sh-fn-s®-Æ In-tembv°v 152\v ap-I-fn-em-Wp hn-e. A-cn- Intembv°v C-\-a-\p-k-cn-®v 30 cq-

] ap-X¬ 40-h-sc-bpw ]-©-km-cbv-°v 34 cq-]-bp-am-Wv hn-e. sNdp-]-b-dn-\p \q-dp cq-]-bpw, ]-cn∏n-\p 70 ap-X¬ ap-I-fn-ep-am-Wv. C-Xn-\p ]p-d-ta ]-®-°-dn hne-bpw Ip-Xn-®p-b-cp-∂p. X-°m-fn°v 18, ]-®-∏-b-dn-\p 50, k-hm-f°p 18, In-g-ßn-\p 32, ap-cn-ß-Imbv-°p 40, ]-®-ap-f-In-\p 40 F∂nß-s\-bmWv hn-e. _o≥-kv 50 cq-]-bpw, sh-≠ 45 cq-]-bp-am-Wp Nn-√-d hn-e. I-Wn-sh-≈-cn 40

I-S-¸p-d-¯v C-¶pap-X aq-¶pZn-h-kw ]-«w ]-d-¯Â tIm-gn-t°m-Sv: ssN-\-bn¬ \-S-°p-∂ tem-I ]-´w ]-d-ج a¬-k-c-Øn-\p ap-t∂m-Snbm-bn tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏p-dØv C-∂pap-X¬ aq-∂p Zn-hkw ]-´w ]-d-ج kwL-Sn∏n-°p-sa∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. ]-´w ]-d-Ø-en-s‚ imkv-{Xo-b h-i-ß-sf-°p-dn-®v t_m-[-h¬-°-c-W-hp-w s]mXp-P-\-߃-°p ]-´w ]-d-Øm\p-≈ A-h-k-c-hpw H-cp-°p-Ibm-Wv ]cn-]m-Sn-bpsS e£w. D-®-bv-°v aq-∂pap-X¬ G-gp hsc-bm-Wp ]-´w ]-d-ج {]Z¿-i-\-hpw ]-cn-io-e-\-hpw D≠m-hp-I. ssN-\-bn-¬ \S-°p∂ a¬-k-c-Øn-\v H-º-Xw-K h¨ C-¥y ssI-‰v So-an-se Aw-Kß-fm-bn A-Uz. iymw ]-Xv-a≥ (Iym-]v-‰≥), A-_v-Zp-√ amfn--tb-°¬, km-Pn-Zv tXm-∏n¬, kp-μ-c-aq¿-Øn (X-an-gv-\mSv) lm-jnw I-S-°-e-Iw, A-\q-

]v sI {^m≥-kn-kv (Kp-P-dmØv), ap-l-Ω-Z-en (Sow am-t\P¿) c-ho-μ¿-]m¬ kn-Mv (Nmfin-K-Uv), k-tμ-iv I¬-amUn (I¿-Wm-S-I) F-∂n-h-scbm-Wp Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Cu h¿jw-Xs∂ Sq-dnkw h-Ip-∏n-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS tIm-gn-t°m-´v cmPym-¥-c ]-´w ]-d-∏n-°¬ D¬k-hw \-S-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn C Nm-°p-Æn (thƒ-Uv ae-bm-fn Iu¨-kn¬), Im-en°-‰v tNw-]¿ Hm-^v tIm-ta-gvkv B‚ v C≥-U-kv-{Sn {]-knU‚ v ]n Sn F-kv D-Æn, sk{I-´-dn Sn ]n hm-kp, ssI-‰v ^vssf-tb-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Hm-^v C-¥y {]-kn-U‚ v ]n hn A-_v-Zp-√-t°m-b tdm-´dn ¢-_v Hm-^v I-en-°-‰v {]-knU‚ v kn F ap-c-fo-[-c≥, CΩm-\p-h¬, a-e-_m¿ tKmƒUv U¬-ln Sow Aw-K-߃ ]s¶-Sp-Øp.

ap-X¬ 50 cq-]-bmWv. C-hbpsS-sb√mw hne C-\nbpw D-b-cp-sa-∂mWv I-®-h-S°m-¿ ]-d-bp-∂Xv. P-\w hn-e-°b-‰wsIm-≠p s]m-dp-Xnap-´ptºm-gpw k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ km-[-\-߃ F-Øn-°m≥ I-gnbm-sX I¨-kyq-a¿ s^-Upw kssπ-t°m-bpw ssI-a-e¿-Øp-Ibm-Wv. hn-jp-hpw Cu-kv-‰-dpw ]Sn-hm-Xn¬-°-se-Øn \n¬-t° ap≥ Im-e-ß-sf A-t]-£n-®p

C-°p-dn k¿-°m¿ k-_v-kn-Un km-[-\-߃ F-Øn-®n-´n-√. kssπ-t°m-bp-sS kq-∏¿ am¿-°‰p-I-fn¬ C-∂-se h-sc k-_vkn-Un \n-c-°n¬ km-[-\-߃ hm-ßm≥ F-Øn-b-h¿ \ncmicm-bm-Wv Xn-cn-®p t]m-b-Xv. Chn-S-ß-fn¬ ]-©-km-c, I-S-e, h≥ ]-b¿, ]-cn-∏v F-∂n-h-am-{Xam-Wp-≈-Xv. C-tX A-h-ÿ Xs∂-bm-Wv {Xn-th-Wn kq-∏¿ tIm-gn-t°m-Sv ]m-f-bw ]-®-°-dn am¿-°-‰n¬ hn-jp-hn-t\m-S-\p_-‘n-®v A-\p-`-h-s∏-´ Xn-c-°v am¿-°-‰n-epw.

ho-Sn-\v t_mw-_v F-dn-ª tIknse {]-Xn A-d-ÌnÂ

a-X-hn-Zy k-aq-l-¯n-\p sh-fn-¨-ta-Ip-¶p: "aem-¸-d¼v kv-IqÄ s]m-f-n-¨- \S-]Sn l-ao-Z-en in-lm-_v X-§Ä am-¸À-ln-¡m-¯Xv '

sIm-bn-em-≠n: tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\m-b A-tW-e F-ct™m-fn Xm-g-Ip-\n hm-kp-hns‚ ho-Sn-\v t\-sc t_mw-s_-dn™ kw-`-h-Øn¬ H-cp {]-Xnsb A-d-Ãv sN-bv-Xp. s]-cp-h´q¿ _n F¬ \n-hm-kn¬ _n_n-≥ F-∂ Ip-´-s\-bm-Wp sImbn-em-≠n kn.sF. l-cn-Zm-kpw kw-L-hpw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v a-s‰m-cp {]-Xn-bm-b kp-c-bp-sS ho-Sv t]m-en-kv h-f-s™-¶n-epw {]-Xn Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bncp-∂p. sIm-bn-em-≠n tI-{μ-ambn \m-S≥ t_mw-_p-Iƒ \n¿-an°p-∂ hn-h-c-hpw tI-kn-se a-‰p {]-Xn-I-sf-°p-dn-®pw hn-h-cw In´n-b-Xm-bn t]m-en-kv A-dn-bn-®p. k-ao-]-Im-e-Øv Io-g-cn-bq¿, ]n-jm-cn-Im-hv t£-{X-]-cn-kcw, s]-cp-h-´q¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ho-Sp-Iƒ-°p t\-sc-bp-≠mb t_mw-_m-{I-a-W-ß-fn¬ {]Xn-Iƒ-°p ]-¶p-t≠m-sb-∂v t]m-en-kv A-t\z-jn-®p h-cnIbm-Wv. A-d-kv-‰p sN-bv-X _n_n-s\ tIm-S-Xn dn-am≥Uv sNbv-Xp.

D-t≈y-cn: a-X hn-Zy-bm-Wp kaq-l-Øn-\p sh-fn-®-ta-Ip-∂-sX∂v ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm_v X-߃. Iq-\-t©-cn Zm-dp-∂Pm-Øv A-d-_n-Iv tIm-f-Pv kn-¬h¿ Pq-_n-en k-tΩ-f-\-Øn-se B-Z¿-i k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sNøpI-bm-bncp∂p At±lw. {]-hm-N-I Im-e-L-´-Øp-Xs∂ a-X {]-t_m-[-\w tI-c-f-

c-hm-Zn-Xzw \n-d-th-‰-W-sa-∂pw D-e-a D-a-d kw-K-aw A-`n-{]m-bs∏-´p. F-kv.ssh.F-kv. kw-ÿm\ sk-{I-´-dn \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn, A-_v-Zp¬ K-^q¿ A≥-h-cn, A-jv-d-^v k-Jm-^n sh-Æ-t°m-Sv, A-_v-Zp¬ A-kokv, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p.

Iq-\-t©-cn Zm-dp-∂-Pm-Øv A-d-_n-Iv tIm-f-Pv kn¬-h¿ Pq-_n-en k-tΩ-f-\-Øn-se B-Z¿-i k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn i-co-cm-h-in-ã-§Ä Nm¡n sI«n Dt]-£n-¡p¶p tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv- Bip-]-{Xn-bn¬\n-∂p≈ i-co-cm-h-in„߃ Ip-gn®p-aqSmsX Nm°n¬sI´n D-t]-£n°p∂p. a\p-jys‚ ssI, Im-epIƒ, X-e-tbm-´n Xp-S-ßn-b-hsb-√mw ]p-dw X-≈p-∂-Xv C-hn-SsØ {S-©n-Mv {Ku-≠n-em-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Iymw-]kn-\v k-ao-]-sØ do-Py-\¬ sIan-°¬ e-t_m-d-´-dn-°v k-ao-]Øm-Wv B-ip-]-{Xn-bn-se J-cam-en-\y-߃ \n-t£-]n-°m-dv. B-ip-]-{Xn am-en-\y-߃ Ip-gn®p aq-S-W-sa-∂ \n-b-aw Im-‰n¬ ]-d-Øn-bm-Wv C-t∏mƒ Xp-d- mb C-S-Øv C-Ø-cw h-kv-Xp-°ƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {S-©n-Mv {Ku-≠n¬ \n-t£-]n-® a-\p-jy \n-t£-]n-°p-∂-Xv. Np-‰p a-Xn-¬ i-co-cm-h-in-„-߃ ∂p-≈ A-h-in-„-ß-fn¬ a-\pC-√m-Ø-Xn-\m¬ tlm-´-en-se ∂-Xpw C-hn-sS-bm-Wv. A-\m-´-an hn-`m-K-Øn¬ \n- jy-s‚ Im-ep-I-fpw A-ÿn-Iq-SA-h-in-„-߃ \n-t£-]n-°p-

Øn-se-Øn-® ]q¿-ho-I-cp-sS ]mX \mw ]n≥-]-‰-W-sa-∂pw A-Xn\p-X-Ip-∂ ]mTy-]-≤-Xn-Iƒ hn`m-h-\w sN-øp-∂ ÿm-]-\-߃ C-\n-bpw D-b¿-∂p h-tc-≠-Xps≠-∂pw X-߃ ]-d-™p. k-aq-l-Øn-\n-S-bn-se Po¿W-X-Iƒ h¿-[n-®p-h-cp-∂ Im-eL-´-Øn¬ D-e-am-°-fpw D-a-dm°-fpw A-h-cp-sS [m¿-an-I D-Ø-

ß-fpw h-sc D-≠m-hm-dp-≠v. saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn hn-Ik-\-Øn-s‚ ]m-X-bn-em-sW∂p ]-d-bp-tºm-gpw C-Ø-cw amen-\y \n-t£-]-tI-{μ-߃ ip≤o-I-cn-°m-\pw amen\yw kwkv-I-cn-°p-∂-Xn-\p th-≠ B[p-\n-I kw-hn-[m-\-߃ G¿s∏-Sp-Øm-\pw A[n-Ir-X¿ {i≤n-°m-sX t]m-hp-I-bm-Wv. ico-cm-h-in-„-߃ \m-bv-°ƒ ISn-®p-sIm-≠p-t]m-bn P-\-hm-k tI- { μ- ß - f n- s e- Ø n- ° m- \ p- ≈ km-[y-X-bpw G-sd-bm-Wv. A-Snb-¥-c-am-bn {S-©n-Mv {Ku-≠n-\v Np-‰p a-Xn¬ G¿-s∏-Sp-tØ-≠Xp-≠v. A-[n-Ir-X-cp-sS I-\-Ø A-\m-ÿ-bn¬ {]-tZ-i-sØ ho´p-Im-cm-Wv Gsd {]-bm-k-a-\p-`hn-°p-∂-Xv.

tIm-g-n-t°m-Sv: H-∂-c \q-‰mt≠m-fw H-cp {]-tZ-i-Øn-\p A£-c-⁄m-\w ]-I¿-∂ a-em-∏-dºv F.bp.]n. kv-Iqƒ s]m-fn-®p\o-°n-b \-S-]-Sn am-∏¿-ln-°mØ ]m-X-I-hpw kmw-kv-Im-cn-I A-[-∏-X-\-hp-am-sW-∂v F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. Pn-√m IΩ-n‰n A-`n-{]m-b-s∏-´p. Ip-‰-Ir-Xy-Øn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In-b-h-sc am-Xr-Im-]-c-ambn in-£n-°-W-sa-∂pw s]m-Xphn-Zym-e-b-ß-fp-sS kp-c-£n-XXzw D-d-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\p s]mXp-P-\-ß-fpw kmw-kv-Im-cn-I-˛cm-{„o-b kw-L-S-\-I-fpw ap-∂n´n-d-ß-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. sh≈n-bmgvN ]p-e-¿s®-bmWv kvIqƒ amt\-P-dpsS t\Xr-Xz-Øn¬ FIvkvIth‰¿ D-tbm-Kn®v Hcp -kwLw kvIqƒ s]m-fn-®-Xv. tbmK-Øn¬ Ip™m-e≥-Ip-´n ss^-kn A-[y£-X- h-ln-®p. Sn ]n kp-ss_¿, Hu ]n A-iv-d-^v, j¿-l-_o¬ alvv-dq-^v, ap-_-»n¿ X-߃, \q-dp±o≥ ss^-kn, tIm-b Zm-cn-an kw-km-cn-®p.

]cn-io-e\Iymw-]v Xnc-sª-Sp¸v D-tZym-K-Ø-sc k-am-]n-¨p B-{I-an-¨ kw-`-hw: kn.]n.Fw. In-\m-eq¿: D-j kv-Iqƒ Hm-^v A-Xv-e-‰n-Iv-kn-se ]p-Xn-b _m®n-\p th-≠n \-S-Øn-b sk-eIvj≥ {S-b¬-kn¬ \n-∂p Xn-cs™-Sp-°-s∏-´ Ip-´n-Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b Iymw-]v k-am-]n-®p. ]Øp Zn-h-k-sØ Iymw-]n¬ tIc-fw, X-an-gv-\m-Sv, cm-P-ÿm≥, B-{‘m-{]-tZ-iv F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-bn 30 Ip-´n-I-fm-Wp ]-s¶-Sp-Ø-Xv. C-¥y≥ A-Xv-e-‰nIv-kv Pq-\n-b¿ Sow tIm-®v sP Fkv `m-Sy, kv-Iqƒ {]-kn-U‚ v ]n Sn D-j, ^n-‰-\-kv s{S-bn-\¿ tUm. A-cp¨ Ir-jv-W≥ F-∂nh-c-S-ßn-b So-am-Wp Ip-´n-Iƒ°p ]-cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv. hnhn-[ kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p≈ Ip-´n-Iƒ-°m-bn sh-t°-j≥ A-Xv-e-‰n-Iv-kv s{S-bn-\n-Mv Iym-w-]v D-j- kv-Iqƒ Hm-^v A-Xve-‰n-Iv-kn¬ sa-bv am-k-Øn¬ \S-°p-sa-∂p sk-{I-´-dn ]n F AP-\-N-{μ≥ A-dn-bn-®p.

{]hÀ¯-I³ dn-am³Un sIm-bn-em-≠n: Xn-cs™Sp∏v D-tZym-K-ÿ-sc A-{I-an-® kw-`h-Øn¬ kn.]n.Fw. tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-sØ dn-am≥Uv sN-bv-Xp. Xp-Δ-t°m-´v Ip-\n-bn¬ A-\n¬ Ip-am¿ (49) B-Wv dnam≥Un-em-b-Xv. G-gmw Xn-ø-Xn Uyq-´n-bn-embn-cp-∂ D-tZym-K-ÿ-sc tN-at©-cnbn¬ h-®v B-{I-an-°p-Ibpw Hu-tZym-Kn-I Ir-Xy \n¿-hl-W-Øn-\p X-S- w kr-jn-°pI-bp-am-bn-cp-∂p {]-Xn. kw-`-hØn-\p ti-jw Cbmƒ H-fn-hnem-bn-cp-∂p. A-\n¬-Ip-am¿ DtZym-K-ÿ-tcm-Sv N-´-hn-cp-≤-ambn s]-cp-am-dn-b ho-Un-tbm Zriy-߃ t]m-en-kn-\p ssI-am-dnbn-´p-≠v. C-bmƒ tIm¨-{K-kv t\-Xm-hpw tN-a-t©-cn ]-©m-bØv ap≥ {]-kn-U‚p-am-b am-S-

t©-cn k-Xy-\m-Y-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®v `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bXm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠v. k-Xy-\mY-s‚ sam-gn-{]-Im-cw t]m-en-kv tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠v. sIm-bn-em-≠n kn.sF. B¿ lcn-Zm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw A-\n¬-Ip-am-dn-s\ ]q°m-Sp-≈ kv-‰p-Un-tbm-hn¬ h®m-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

560 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv s]-cn-¥¬-a-Æ: sIm-´n-°-em-iØn-\n-sS t]m-en-kp-am-bn kwL¿-j-Øn-te¿-s∏-´ 560 t]¿s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. C-cp-ap∂-Wn-I-fpw X-Ωn-ep-≠m-b kwL¿-j-Øn¬ 60 t]¿-s°-Xn-scbpw tI-sk-Sp-Øp.

F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯-IÀ¡v t\-sc bq-¯v-eo-Kv- B-{I-aWw h-S-I-c: I-dp-I-bn¬ F-kv.-Un.]n.sF. {]h¿Ø-I¿°pt\sc bq-Øv-eo-Kv- B{I-aWw. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn F-´n-\m-Wv kw-`-hw. eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ kL-Sn-s®-Øn F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an-°p-Ibm--bn-cp-∂p. k-ao-]-sØ _-kv

sh-bn-‰n-ßv sj-Uv A-{I-an-Iƒ X-I¿ - Ø - p. F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-ØI-cm-b ]-≈n-Øm-g A-^v-k-¬(21), ]-≈n-Øm-g d-lo-kv(20) bqØv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b tImc‚-hn-S A-ko-kv(27), \m-d-Øv dn-bm-kv(28), h-S-t° a-Wn-tbm-

ssl-Z-cen X-§Ä \msf Npa-X-e-tb¡pw I-Æq¿: k-ak - vX - t- I-cf - Pw-CøØp¬ D-e-a D-]m-[y-£≥ ]mW-°m-Sv ssl-Z-cm-en in-lm-_v X-߃ I-Æq¿ Pn√m kw-bp-‡ ap-kvenw P-amA-Øv Jm-kn-bmbn \msf Np-a-X-e-tb¬-°pw. IÆq¿ s{S-bn-\nMv kv-Iqƒ {Ku≠n¬ ssh-Io´v 4\v N-Sß - p-Iƒ B-cw-`n-°pw. tI-{μ kl-a{¥n C A-lΩZv D-ZvL - mS-\w sN-øpw. ]n sI ]n A-–p -emw ap-kve - ym¿ Im¿-anIXzw h-ln-°pw. Pn-^vcn ap-Øp- bq-Øv-eo-Kv A-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰ F-kv.Un.]n.sF. t°m-b X-߃ ÿm-\h-kv{- Xw {]-h¿-Ø-I-sc hS-Ic afiew ÿm-\m¿-Yn ssI-am-dpw. ]n A-–p¬ l-ao-Zv k-μ¿-in-°p-∂p

Øv ap-_j - o¿(25) F-∂n-h¿-°m- Wv ]-cn-t°-‰-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏pam-bp-≠m-b X¿-°-am-Wv kwL¿-jØ - n-¬ I-em-in-®X - v. ]-cnt°-‰ F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿Ø-I-sc hS-Ic afiew ÿm\m¿-Yn ]n A-–p¬ l-ao-Zv B- a¿-I-kv F-Iv-k-e≥-kn ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® t\m-f-Pv sk-an-\m-dn¬ {]-i-kv-X lr-Z-bi-kv-{X-{In-bm hn-ZKv[≥ ip-]-{Xn-bn¬ k-μ¿-in-®p. tUm. aq-k°p-™n kw-km-cn-°p-∂p

kv-IqÄ ]-cn-k-c-¯v I-©m-hv hnÂ-¸-\; HcmÄ ]n-Sn-bn Xm-a-c-t»-cn: kv-Iqƒ ]-cn-k-cß-fn¬ I-©m-hv hn¬∏-\S- Ø - p∂-bmƒ ]n-Sn-bn¬. sIm-Sp-h≈ - n ap-Ø-º-e-Øv I-dp-∏w ho-´n¬ ss^-k-en-s\-bm-Wv Xm-a-c-t»cn sd-bv© - v F-Ivs - sk-kv- C≥-kvs]-Œ¿ F- ]n jm-Pl - m-\pw kwL-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sImSp-h-≈n sI-.Fw.H. kv-Iq-fn-s‚ ]-cn-k-c-Øpw A-ßm-Sn-bn-epw hn¬-∏-\bv-s°-Øn-® Im¬ Intem I-©m-hpw C-bm-fn¬ \n-∂p I-s≠-Sp-Øp.

k-aq-l- ]p-tcm-K-Xn-¡v Nn-´-Icp-sS Iq-«m-bv-acq-]-s¸-S-Ww: Fw.C.kn. t\m-f-Pv sk-an-\mÀ tIm-gn-t°m-Sv: k-aq-l ]p-tcm-KXn-°p hn-hn-[ ta-Je - I - f - n-se Nn¥-I-cp-sS-bpw hn-Z-Kv-Z-cp-sS-bpw Iq-´m-bv-a-Iƒ cq-]-s∏-S-W-sa-∂v a¿-I-kv F-Iv-k-e≥-kn ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® t\m-f-Pv sk-an\m¿ A-`n-{]m-b-s∏-´p. am-\-hn-IX-bn-e-[n-jvTn-X-am-b ssh-⁄m--\n-I \m-Kc - n-IX - b - p-sS kr-jvS- n∏n-¬ A-Xn-th-Kw hn-Im-kw {]m]n-°p-∂ im-kv-{X km-t¶-Xn-I k-t¶-X-ß-fp-sS km-[y-X-Iƒ sk-an-\m¿ N¿-® sN-bv-Xp. Im¥-]p-cw F ]n A-_q-_° - ¿ ap-

kve - ym¿ A-[y-£X - h-ln-®p. ss_-]m-kv Hm-]-td-j-\n-se A-Uzm≥-kv sS-Iv-t\m-f-Pn C¥y--bn¬ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-b {]ap-J Im¿-Un-tbm-f-Pn-Ãv tUm. aq-k-°p-™n, sF.F-kv.B¿.H. ap≥ im-k-v{X-⁄-\pw a-Zo-\ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS km-t¶Xn-I D-]-tZ-i-I-\p-am-b tUm. A-_v-Zp- -em-w, {]-ap-J _n-kn\-kv I¨-k¬-´‚m-b F-kv Fkv F Jm-Z¿ _w-Kvf - p-cp {]-`m-jWw \-SØ - n. km-t¶-Xn-I ta-J-e-bn¬ h-

en-b am-‰-߃ kr-jv-Sn-°p-∂ {]n‚-Uv C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv sS-Ivt\m-f-Pn-sb Ip-dn-®v tUm. D-a¿ k-eow {]-_-‘w A-h-X-cn-∏n®p. a¿-I-kv {]-kn-U‚ v k-øn-Zv A-en _m-^J - n, kn tam-bn≥-Ip´n Fw.F¬.F, Fw.C.kn {]kn-U‚pw B-]v-tIm {Kq-∏v kn.Fw.Un-bp-am-b F ]n A-_vZ- p¬ I-cow lm-Pn, a¿-Ik - v P-\d - ¬ amt\-P¿ kn ap-l-Ω-Zv ss^-kn, Ip-‰q¿ A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ lm-Pn, t\m-fP - v kn-‰n kn.H.H. C hn A_vZ- p-¿d - l - va - m≥ kw-km-cn-®p.

hn-am-\-¯m-h-f ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fn-IÄ ]-W-n-ap-S-¡n I-cn-∏q¿: hn-am-\-Øm-h-f AtXm-dn-‰n-bp-sS Io-gn¬ I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n. {]-Xn-Zn-\w an-\n-aw th-X-\w 600 cq-]-bm-°p-I, C.--F-kv.s-- F, ]n.-F-^v. B-\p-Iq-eyw \-S-∏m-°pI Xp-S-ßn-b hn-hn-[ B-h-iyß-fp-∂-bn-®-m-bn-cp-∂p ]-Wn-apS-°v. kn.sF.Sn.--bp. ae-∏pdw Pn√m sk-{I-´-dn sI ]n _m-e-Irjv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn in-∂-°p-´≥kwkm-cn-®p.


{]mtZ-inIw

13 G-{]n¬ 2014 Rmb¿

tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se 9.-30 ap-X¬ 11 h-sc Fw.-F.-Fw.H. tIm-f-Pv, s]m-‰-t»-cn, ]p¬∏-d-ºv, tN-μ-aw-K-√q¿, an-\n ]©m-_v, F-´p ap-X¬ ]-Øp-hsc ]m-tem-fn-Øm-gw, tIm-´-°-Shv, h-S-I-c F-kv.-]n. Hm-^n-kv ]-cn-k-cw, F-´p ap-X¬ A-©ph-sc Xm-sg Hm-a-t»-cn F-∂n-hnS-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

Øv Z-Av-h _p-Iv-kv A-¥m-cm{„ ]p-kv-X-I-ta-f, I-fn-ap-‰w Ip´n-∏m-´p-I-fpw {]-kw-K-hpw 2.-00 „hym-]m-c `-h≥: kn ]n Fw _-jo¿ A-\p-kv-a-c-Ww 5.-00 „{In-kv-Xy≥ tIm-f-Pv {Ku-≠v: C kn `-c-X≥ sa-tΩm-dn-b¬ k-_v Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v 4.-00 „\-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-bw: Awt_-Zv-°¿ P-b-¥n B-tLm-jw 11.-00 „C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-bw: sF.]n.-F-®v ]p-kv-I-ta-f4.-30 „B¿-´v Km-e-dn: sk¬-h≥ taeq-cn-s‚ t^m-t´m-{Km-^n {]-Z¿i-\w-˛ 11.-00 „am-\m-©n-d Un.-Sn.-]n.-kn. hf-∏v: {Ko≥-hyq ]-cn-ÿn-Xn Iq´m-bv-a-bp-sS hn-jp N-¥ ˛10.-00 „tImw-{S-kv-‰v: cm-P-ÿm≥ {Kmao-W ta-f ˛11.-00 „am-hq¿ tdm-Uv B-th _p-Ivkv: ]p-kv-X-I ta-f ˛10.-00 „P-b Hm-Un-t‰m-dn-bw: I-c-Iui-e hn-]-W-\ ta-f-˛ 10.-00 „kn.-F-kv.-sF. lmƒ:tIm´¨ h-kv-t{Xm-¬-k-hw ˛10.-00 „t]m-en-kv ¢-y∫v: Jm-Zn ta-f ˛10.-00 „t]m-en-kv I¨-t{Sm-ƒ dq-an\v F-Xn¿-h-iw: ssI-Ø-dn hn]-W-\ ta-f-˛10.-00.

a-em-¸-d-¼v F.-bp.-]n. kv-IqÄ sI-«n-S ]p-\-cp-²m-c-W ^-−v tIm-gn-t°m-Sv: a-em-∏-d-ºv F.bp.-]n. kv-Iqƒ sI-´n-S-Øn-s‚ ]p-\-cp-≤m-c-W {]-h¿-Øn ^≠n-te-°v k-lr-Z-b-cm-b \m-´pIm-cn¬ \n-∂pw ]q¿-h-hn-Zym¿Yn-I-fn¬ \n-∂pw A-[ym-]-I c£m-I-¿-Xr k-an-Xn Aw-K-ßfn¬ \n-∂pw kw-`m-h-\-Iƒ A`y¿-Yn-°p-∂p. kw-`m-h-\-Iƒ Xm-sg tN-¿-Ø A-°u-≠n¬ \n-t£-]n-°p-I-tbm sN-°p-I ƒ \¬-Ip-I-tbm sN-øp-hm≥ At]-£n-°p-∂p. A-°u-≠v \º¿-˛249001000001625. sF.-F^v.-F-kv. tIm-Uv- -IFSC 10B A0002490.

A-h-[n-°m-e tkm-^v-‰vt_mƒ tIm-®n-Mv Iymw-]v Ip-μ-aw-K-ew l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ A-Uz. ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tkm-^v-äv t_mÄ k-½À tIm-¨n-Mv Iymw-]v B-cw-`n-¨p Ip-μ-aw-K-ew: Pn-√m kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn-en-s‚-bpw tIm-gnt°m-Sv Pn-√m tkm-^v-‰vt_mƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚-bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øp∂ A-h-[n-°m-e tIm-®n-Mv Iymw-]v Ip-μ-aw-K-ew l-b¿

sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ B-cw`n-®p. Ip-μ-aw-K-ew \n-tbm-P-Ia-fi-ew Fw.-F¬.-F A-Uz. ]n Sn F d-low D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Ip-μ-aw-K-ew kv-t]m¿-Sv-kv A-°m-Z-an {]-kn-U‚ v sI ]n h-

k-¥-cm-Pv A-[y-£-X h-ln-®p. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n _m-∏p lm-Pn, Sn N-{Im-bp[≥, cq-t]-jv a-cp-Xm-Sv, A-\okv cmw-s]m-bn¬ kw-km-cn-°p∂p.

^- t dm- ° v : ^- t dm- ° v ta- J - e bn-se Hm-´p-I-º-\n sXm-gn-emfn-I-fp-sS t_m-W-kv {]-iv-\w H-Øp Xo¿-∂p. sIm-f-Ø-d \mj- W ¬ ssS¬ h¿- I v - k v H- g nsI-bp-≈ ta-J-e-bn-se A-©v I- º - \ n- I - f n- s e t_m- W - k v X¿-°-am-Wp ]-cn-l-cn-®-Xv. C- X - \ p- k - c n- ® p sXm- g n- e mfn- I ƒ- ° p 29 i- X - a m- \ w t_m-

W- k v e- ` n- ° pw. sI.--F - k v . - F kv . - s F.--F . kw- ÿ m- \ tPmbn‚ v sk-{I-´-dn Fw Jm-en-Zns‚ a-[y-ÿ-X-bn¬ \-S-∂ N¿®-bn-em-Wv H-Øp-Xo¿-∏m-b-Xv. Im- e n- ° - ‰ v ssS¬- k v , a- e _m¿ ssS¬ h¿- I v - k v , tI- c - f ssS- e - d n, sh- k v - ‰ v - t Im- k v - ‰ v ssS¬ h¿-Iv-kv-, ln-μp-ÿm≥ ssS¬- k v F- ∂ o I- º - \ n- I - f n-

se t_m-W-kv X¿-°-am-Wv HØp Xo¿-∂-Xv. t_m-W-kv h¿[- \ - B- h - i y- s ∏- ´ v v - c - ≠ m- g v - ® ap≥- ] m- W v sXm- g n- e m- f n- I ƒ t\m-´o-kv \¬-In-b-Xv. Xo-cp-am-\-am-hm-Ø-Xn\m¬ sh- ≈ n- b m- g v - ® kw- b p‡ sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ t\Xr- X z- Ø n¬ c- ≠ p a- W n- ° q¿ kq- N - \ ]- W n- a p- S - ° p \- S - Ø n-

tIm-gn-t°m-Sv: kp-∂n bp-h-P-\ kw-Lw ku-Øv tkm¨ hm¿jn-Iw sa-bv aq-∂v, \m-ev Xn-ø-XnI-fn¬ am-¶m-hn¬ \-S-Øm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {]-knU‚ v ap-√-t°m-b X-߃ A-[y£-X h-ln-®p. hn ]n K-^q¿ lmPn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sa-bv aq-∂n-\v In-Wm-ti-cn kp-∂n sk‚-dn¬ Iymw-]v \-S-Øpw. ssh-Io-´v dm-en-bpw am-¶m-hn¬ s]m-Xp k-tΩ-f-\-hpw \-S-Øpw. km-Z-Øv, hn Sn A-–p-√t°m-b, A-jv-d-^v k-Jm-^n, k°o¿ ss\-\mw h-f-∏n¬ kn-‰n k-emw, hn ap-l-Ω-Zv tIm-b, Ajvv-d-^v kw-km-cn-®p.

bn-cp-∂p. \m-j-W¬ ssS-h¬ h¿- I v - k n¬ t_m- W - k v {]- i v \w H- Ø p Xo¿- ∏ m- ° m- Ø amt\-Pv-sa‚ v \n-e-]m-Sn¬ {]-Xntj-[n-®v 22\p ]-Wn-ap-S-°p ka- c - Ø n- \ p sXm- g n- e m- f n- I ƒ t\m-´o-kv \¬-In-bn-´p-≠v. C- ∂ - s e \- S - ∂ N¿- ® - b n¬ am- t \- P v - s a‚ n- s \ {]- X n- \ n- [ oI- c n- ® v Fw F A- – p- ¿ - d - l n-

^-tdm-°v: t_-∏q¿ a-Æ-S-Øv k-Po-jv c-‡-km-£n Zn-\m-N-c-Ww kn.--]n-.-Fw. t_-∏q¿, A-c-°n-W¿ tem-°¬ I-Ωn-‰n-I-fp-sS kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂p. km-K-c- k-c-Wn-bn-se kv-ar-Xn- a-fi-]Øn¬ ]p-jv-∏m¿-®-\-bpw {]-`m-X-t`-cn-bpw \-S-Øn c-‡-km-£n {]-Xn-⁄-sb-Sp-Øp. hm-f-°-S _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. Fw Kn-co-jv, sI _m-e-cm-a≥, F≥ k-Zp, ]n tZ-h-cm-P≥ kwkm-cn-®p. ]n cm-[m-Ir-jv-W≥ {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp.

C-¶p Ip-cp-t¯m-e Rm-bÀ tIm-gn-t°m-Sv: kn-‰n-sk‚ v tPm-k-^v-kv C-S-h-I tZ-hm-e-b-Øn¬ hn-ip-≤-hm-c-hpw ssZ-h-Im-cp-Wy Xn-cp-\m-fn-\pw C-∂p Xp-S-°-amIpw. C-∂m-Wv Ip-cp-tØm-e Rm-b¿. cm-hn-se 7.-30\p Ip-cp-tØm-e sh-©-cn-∏v t{]m-hn-U≥-kv ssl-kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ \n-∂p XpS-ßpw. {]-Z-£n-Ww tZ-hm-e-b-Øn-se-Øn-b ti-jw 8.-15\v B-tLm-jam-b Zn-hy-_-en-bm-Wv. am-Xr-kw-Lw t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. 17\m-Wp s]-k-l -hym-gw. Xn-cp-h-Øm-g ]q-P, Im-ep-I-gp-I¬ ip-{iq-j, s]k-lm A-∏w ap-dn-°¬ ip-{iq-j F-∂n-h-bp-≠m-Ipw. 18\v Zpx-J-sh≈n-bpw 19\v Cu-ÿ Rm-b-dp-am-Wv.

Imw-]-kp-I-fnse kw-L-S-\m \n-b-{´-Ww kzm-K-XmÀ-lw: Fw.--F-kv.-Fw. tIm-gn-t°m-Sv: Imw-]-kp-I-fn¬ k-am-[m-\ A-¥-co-£w X-I¿°p-∂ X-c-Øn-ep-≈ A-an-X-amb kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-\-Øn\p \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øm\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w kzm-K-Xm¿-l-am-sW-∂v Fw.--Fkv.-Fw. ao-‰v Zn kv-tIm-tf-gv-kv A-`n-{]m-b-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS cm-jv-{So-b km-aq-ln-I A-h-t_m-[w h-f¿Øp-∂ X-c-Øn¬ A-°m-Z-an-I kn-e-_-kn¬ {]m-ap-Jyw D-≠mI-Ww. Imw-]-kp-I-fn¬ h¿-Kob i-‡n-I-fp-sS I-S-∂p-I-b-‰-

`n-∂ti-jn-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v a¿-I-kv dn-eo-^v B‚ v Nm-cn-‰-_nƒ ^u-t≠-j≥ Hm-^v C-¥y B-`n-ap-Jy-Øn¬ [-\k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-øp-∂p

[-\-k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp cn-]m-Sn tI-c-f Hm¿-^-t\-Pv I ¨-t{Smƒ-t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ ]n -kn C-_v-dm-lnw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a¿-I-kv Hm¿-^-t\-Pv am-t\P¿ tIm-b ap-kv-eym¿ A-[y-£X h-ln-®p. 15 e-£w cq-]-bmWp hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. a¿-Ikv t\m-f-Pv-kn-‰n-bn¬ `n-∂ ti-

jn-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. Ip-™q-´n, _-io¿, apl-Ω-Zv im-^n \q-dm-\n,D-ss_-Zv k-Jm-^n, e-Øo-^v k-Jm-^n, A-_v-Zp-√-Øo-^v hm-hm-Sv, C-_vdm-low k-Jm-^n ]q-t°m-´q¿, A-Pv-\m-kv ]-s¶-Sp-Øp. tIm-b- nWm-t»-cn kw-km-cn-®p.-

Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. em-`-\-„w I-W-°m-°n kvIq-fp-Iƒ X-cw-Xn-cn-°p-∂-Xp kmw-kv-Im-cn-I tI-c-f-Øn-\v A-]-am-\-I-c-am-Wv. A-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jm-cw-`-Øn-te°v kv-Iqƒ ]q¿-h-ÿn-X-bn-em°n k¿-°m¿ hn-Zym¿-Yn-I-fp-

sS-bpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw c£n-Xm-°-fp-sS-bpw B-i-¶-bI-‰-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. Pn-√m I¨-ho-\¿ P\o-jv H-f-h-Æ A-[y-£-X hln-®p. l-_o-_v d-lv-am≥, ^mkn¬, j-^o-Jv, B-en-°p-´n kw-km-cn-®p.-

{]-h¿-Ø-I-kw-K-aw I-ºn-fn ]- kw-K-aw hym-gm-gv-N Nm-en-bd-ºn-epw I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øv Øpw \-S-°pw.

Npcp¡¯nÂ

tIm-gn-t°m-Sv e-fn-XI-em A-°m-Z-an B¿-Sv-Km-e-dn-bn¬ \-S-°p-∂ Xn-cp-Øv- t^m-t´m-{K-^n {]-Z¿i-\w t\m-°n°m-Wp-∂ I-hn ]n sI tKm-]n-bpw t^m-t´m-{Km-^¿ sk¬-h≥ ta-eq-cpw

l-bÀ- sk-¡³-U-dn A-[ym-]-I-c-p-sS tPm-en kwc-£n-¡-Ww: sI.-F.-F-¨v.-F-kv.-Sn.-F.tIm-gn-t°m-Sv: l-b¿ -sk-°≥-U-dn ta-J-e-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn

kv-Iq-fp-I-fpw _m-®p-I-fpw A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\p ap-ºv F-kv.F-kv.-F¬.-kn. ]m-km-hp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS F-Æ-sØ°p-dn-®v ]-©m-b-Øv X-e-Øn¬ ]T-\w \-S-Ø-W-sa-∂pw 1991 ap-X¬ B-cw-`n-® kv-Iq-fp-I-fn-se A-[ym-]-I-cp-sS tPm-en \„-s∏-Sp-∂ hn-[-Øn¬ π-kv-Sp B-cw-`n-°-cp-sX-∂pw tI-c-f F-bv-U-Uv l-b¿-sk-°≥-U-dn So-t®-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ω-n‰n B-h-iy-s∏-´p. F-bv-U-Uv kv-Iqƒ am-t\P¿-am-cp-sS A-an-Xm-[n-Im-cw F-Sp-Øp-I-f-b-W-sa-∂pw A[ym-]-I-˛-A-\-[ym-]-I \n-b-a-\-߃, kv-Iqƒ sI-´n-Sw, ÿew F-∂n-h-bp-sS ]-c-am-[n-Im-cn k¿-°m¿ am-{X-am-hp-∂ hn-[Øn¬ sI.-C.-B¿. t`-Z-K-Xn sN-ø-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p.tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tPm-jn B‚-Wn A[y-£-X -h-ln-®p. sI Pn {]-Zo-]v, F sI A-–p¬ l-°ow, ]n F tPm-k-^v, F-\v Un k-Æn kw-km-cn-®p.-

Ip-«n-IÄ-¡p \m-S-I-¡-f-cn tIm-gn-t°m-Sv: sd-Uv b-Mv-kv I-em kmw-kv-Im-cn-I th-Zn-bpsS \m-S-I hn-`m-Kw sd-Uv b-Mv-kv Xn-tb-‰¿ {Kq-∏v Ip-´n-Iƒ-°p \m-S-I-°-f-cn \-S-Øp-∂p. sa-bv G-gv ap-X¬ 11 h-sc sh-≈n-amSv Ip-∂n-em-Wp I-f-cn. {]-i-kv-X \m-S-I {]-h¿-Ø-I-cm-b F im-¥-Ip-am¿, k-Xo-jv sI k-Xo-jv, in-h-Zm-kv s]m-bn¬-°mhv, F-an¬ -am-[-hn Iymw-]n¬ ¢m-sk-Sp-°pw. t^m¨: 9446781218, 9946958928. s]m-°p-∂v: F-kv.-ssh.-F-kv. ku-Øv tkm¨ sa-bv aq-∂v, \m-ev Xn-ø-Xn-I-f-n¬ am-¶m-hn¬ \-S-Øp-∂ k-tΩ-f-\ kzm-KX kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w {]n≥-kn-∏¬ sI Sn _-jo¿ A-lv-k-\n kp-∂n Iƒ-®-d¬ sk‚-dn¬ -\n¿-h-ln-®p. c-£m[n-Im-cn hn Fw tIm-b A-[y-£-X-h-ln-®p. hn Sn A-–p-√t°m-b kw-km-cn-®p.-

hpw, I-em-e-b-߃ A-cm-jv-{Sob hm-Z-Øn-te-°v \-bn-°-s∏-Sp∂ A-h-ÿ k-÷-am-Ip-∂-Xpw X-S-b-Ww. sF.-F-kv.F -- w. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI k-÷m-Zv D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. kwÿm-\ Imw-]-kv hn-Mv sN-b¿am≥ Aw-P-Zv a-Z-\n A-[y-£-X h-ln-®p. ]n ]n \-kzo-^v, \u^¬ a-Zo-\n, lm-cn-kv Im-bs°m-Sn, A-_v-Zp-√-Xzo-^v am-dt©-cn, Xm-Pp-≤o≥ kz-em-ln, -- w. kw-ÿm-\ kw-K-aw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI k-÷m-Zv D-Zv-Lm-S-\w A-_v-Zp¬ hm-Pn-Zv, sI ap-\-Δ¿ Fw.--F-kv.F sN-øp-∂p kw-km-cn-®p.-

\m-Zm-]p-cw: Xn-c-s™-Sp-∏n-t\mS-\p-_-‘n-®v I-√m-®n s]-cp-h-¶c-bn-ep-≠m-b A-{I-a-kw-`-h-Øn ¬ c-≠p kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI¿ A-d-Ãn¬. sX-cp-hw-]-d-ºn-se ]-Sn-™msd Ip-∂n-bp-≈-Xn¬ kp-\n(37), Ip-Xn-c-h-´-Øv ho-´n¬ A-Jn¬Ip-am ¿(22) F-∂n-h-sc-bm-Wv Fkv.-sF-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw A-d-kv-‰v

t_-_n hm-k≥ A-[y-£-X-hln-®p. ]r-Yn-cm-Pv sam-S-°√q¿, kn Fw am-Xyp, hn tKm]n-\m-Y≥, Sn K-tW-i≥, sI Kw-Km-[-c≥, Fw A-–p¿-d-lnam≥, sI ]-hn-{X≥, sI hnt\m-Zv, sI sI {io-jp kw-kmcn-®p.-

kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

Xn-c-sª-Sp-¸v A-{I-aw: c-−v kn.-]n.-Fw. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-ÌnÂ

Im-c-¥q¿: `n-∂ti-jn-bp-≈ hnZym¿-∞n-Iƒ-°v a¿-I-kv dn-eo^v B‚ v Nm-cn-‰-_nƒ ^u-t≠j≥ Hm-^v C-¥y (B¿.--kn.--F^v.s-- F)-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ [-\ k-lm-bw hn-X-c-Ww sN-bvXp. a¿-I-kv Hm¿-^-t\-Pv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-

am≥, bp cm-P≥, dn-tPm-bv, Ip™n-sam-bv-Xo≥-Ip-´n F-∂n-hcpw sXm- g n- e m- f n bq- \ n- b - \ p- I sf {]- X n- \ n- [ o- I - c n- ® v ]n kp{_- “ - W y≥- \ m- b ¿, ]n {]ho¨-Ip-am¿, F≥ i-in-, A-lΩ- Z v - I p- ´ n, H `- ‡ - h ¬- k - e ≥, F≥ k- Z m- i n- h ≥, sI Ip- ´ n°r-jv-W≥, ]n cm-ap-´n ]-s¶-SpØp.

c-à-km-£n Zn-\m-N-c-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: `m-c-Xv c-Xv -\ tUm. _n B¿ Aw-t_-Zv-I-dp-sS P-∑-Zn-\w \m-sf Im-en-°-‰v dnk¿-®v sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ B-tLm-jn-°pw. sk ‚¿ Hm-^n-kn¬ Aw-t_-Zv-I-dp- a-Æ-S-Øv k-Po-jv c-‡-km-£n Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®p {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p-∂p sS t^m-t´m A-\m-—m-Z-\w sNøpw. cm-hn-se 10 a-Wn-°m-cw-`n°p-∂ N-S-ßn¬ sN-b¿-am≥ tUm. Sn sI A-_v -Zp¿-d-km-Jv A-[y-£-X h-ln-°pw. sN-dnbm≥ tXm-´p-ß-em-Wv t^m-t´m A-\m-—m-Z-\w \n¿-h-ln-°p-I.

\n-b-a-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p∂-tXm-sSm-∏w kv-Iqƒ k ¿°m¿ G-s‰-Sp-°-W-sa-∂v \mj-W¬ kv-Iq-ƒ So-t®-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ (F≥.-F-kv.Sn.-F) kw-ÿm-\ I-Ωn‰n Bh-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v C

kv-IqÄ X-IÀ-¯ kw-`-hw: am-t\-P-sd A-d-kv-äv sN-¿-W-sa-¶v

Hm-«p-I-¼-\n sXm-gn-em-fn-I-fp-sS t_m-W-kv {]-iv-\w H-¯pXoÀ-¶p

Aw-t_-Zv-IÀ P-·-Zn-\w \m-sf

hmÀ-jn-Iw

tIm-gn-t°m-Sv: a-em-∏-d-ºv kvIqƒ X-I¿-°p-∂-Xn-\v t\-XrXzw \¬-In-b-h-sc-bpw Kq-Vmtem-N-\ \-S-Øn-b-h-sc-bpw \ntIm-gn-t°m-Sv: dn-b¬ F-kv-t‰b-a-Øn-s‚ ap-∂n¬ sIm-≠p-h‰v Xm¬-∏-cy-ß-fp-sS t]-cn¬ ∂ i-‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn150 h¿-j-Øn-te-sd ]m-c-º-cy°-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. ap-≈ a-em-∏-d-ºv F.-bp-.-]n. kvPn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bpw Iqƒ sI-´n-Sw s]m-fn-®p-am-‰n-b tIm-gn-t°m-Sv a-fi-ew tem-Ivam-t\-P¿ sIm-Sn-b km-aq-lyk-`m ÿm-\m¿-Yn-bp-am-b ap-kvt{Zm-ln-bm-Wv. X-^ sIm-tΩ-cn B-h-iy-s∏-´p. A-bmƒ-s°-Xn-tc I¿-i-\ sh-≈-bn¬ ta-J-em {]-h¿Ø-I-kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t\m¿-Øv a-fi-ew sk-{I-´-dn F≥ ]n K-^q¿, sj-ao¿ sI, AtIm-gn-t°m-Sv: 139 h¿-jw ]-gkv-I¿ kw-km-cn-®p. °-ap-≈ a-em-∏-d-ºv F-.bp-.]n . am-b-\m-Sv, am-tØm-´w, F-ekv-Iqƒ s]m-fn-®v \o-°n-b amØq¿, sIm-tΩ-cn, ta-J-e-I-fn¬ t\-P-sd D-S≥ A-d-Ãv sN-ø-W\-S-∂ {]-h¿-Ø-I-kw-K-a-߃ sa-∂pw, C-Xn-\v ]n-∂n¬ {]-h¿ap-kv-X-^m sIm-tΩ-cn D-Zv-Lm-SØn-® `q-am-^n-b-I-sf I-s≠\w sN-bv-Xp. d-jo-Zv am-b-\m-Sv, Ø-W-sa-∂pw {]-K-Xn tkm]n sI \m-k¿, k-Po¿ am-tØmjy¬ k¿-ho-kv skm-ssk-‰n ´w, jm-\-hm-kv, j¿-jm-Zv, kp¬^n am-dm-Sv, l-\o-^ F-e-Øq¿, K-^q¿, ]n ]n \u-jo¿, F≥ ]n km-cn-®p. \n-bm-kv, F sI d-^o-Jv kwC-∂v Ip-f-h-Æ ]-©m-b-Øv

kv-IqÄ kÀ-¡mÀ G-sä-Sp-¡-Ww: F³.-F-kv.-Sn.-F.-

„kz-]v-\ \-K-cn: tIm-gn-t°m-Sv

tIm¿-]-td-j≥ ta-f-˛ 3.-00

3

a-em-¸-d-¼v kv-IqÄ X-IÀ-¯-hÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF.

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

„Su¨-lmƒ: \n-®v Hm-^v {Sq-

kozhikode/clc

A-−À 14 ^p-Sv-t_mÄ tIm-gn-t°m-Sv:^p-Sv-t_mƒ π-tb-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwL-Sn-∏n-°p-∂ A-≠¿ 14 ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v sa-bv c≠mw hm-c-Øn¬ B-cw-`n-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm-¬-∏-cy-ap-≈ So-ap-Iƒ 9446781105 \-º-dn¬ _-‘-s∏-Sp-I.

k-lhm-k Iymw-]v Xp-S-§n

ap°w: ap-°w ap-lΩ-Zv A-–p¿-d-ln-am≥ kv-am-c-I Sn.Sn.sF-bn¬ Z-iZn-\ k-lhm-k Iymw]v k-_¿-aXn Xp-Sßn. ap-°w A-\m-Yim-e sk-{I´-dn kn aq-k D-Zv-LmS\w sN-bvXp. {]n≥-kn-∏¬ d-jo-Zv ]n.kn. ]m-ew A-[y-£X -h-ln-®p. tUm. A- – p¬ K- ^ q¿, F ]n kp- [ m- I c≥, ^^o\ tamƒ, ^m- X zn- a sj- d n≥, dn≥- j n- Z , \mZnb tamƒ kw- k m- c n- ® p.

cm-a-\m-«p-I-c ss_-]m-kn a-Wn-¡qdp-IÄ \o-− K-Xm-K-X-¡p-cp-¡v

sN-bv-X-Xv. ho-Sp-Iƒ-°p-t\-sc t_mw-t_-dv \-S-∂ C-hn-sS Btdm-fw tIm-¨-{K-kv {]-h¿-ØI¿-°v a¿-±\-hp-ta-‰n-cp-∂p. 15Hm-fw F¬.-Un.-F-^v. {]h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc tI-sk-SpØn-cp-∂p. s]-cp-h-¶-c-bn¬ bp.Un.-F-^n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ h≥ {]-Xn-tj-[w kw-L-Sn-∏n-®ncp-∂p. {]-Xn-I-sf tIm-S-Xn dnam≥Uv sN-bv-Xp.

]-¶q-cn-se thm-Ä-t«-Pv £m-a-¯n-\p ]-cn-lm-c-ambn Xm-a-c-t»-cn: ]-∂q-cn-se-bpw ]-cn-k-c-ß-fn-se-bpw thm-ƒ-t´-Pv £m-a-Øn-\p ]-cn-lm-c-am-bn. ]-∂q¿ I-ø-e-t»-cn ap-°n-epw K-h. lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p k-ao-]-Øpw {Sm≥-kv-t^m-a-dp-Iƒ ÿm-]n-®-Xm-Wp {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ-°v B-izm-k-am-b-Xv. 100 sI.hn.F bp-sS {Sm≥-kv-t^m-a-dp-I-fm-Wv C-hn-sS ÿm-]n-®v I-Ωoj≥ sN-bv-X-Xv. t\-c-sØ ]-∂q-cn-se-Øn-b ssh-Zyp-Xn a-{¥n Bcym-S≥ ap-l-Ω-Zn-\v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bpw B-Œo-hv ]-∂q-cpw \nth-Z-\w \¬-In-bn-cp-∂p. C-tX-Xp-S¿-∂v {Sm≥-kv-t^m-a-dp-Iƒ ÿm]n-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂p a-{¥n D-d-∏p \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. c-≠v {Sm-≥-kv-t^m-a-dp-I-fpw sIm-Sp-h-≈n sI.F-kv.C._n sk£≥ Po-h-\-°m-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ A-kn. F-©n-\o¿ _m-_p cm-Pv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-∂q¿ Ip-t∂m-Øp-h-b¬, I-Æn-s∏mbn¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw {Sm≥-kv-t^m-a-dp-Iƒ ÿm-]n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]p-tcm-K-an-°p-I-bm-Wv.

cm-a-\m-´p-I-c ss_-]m-kv P-Mv-j-\n¬ C∂se A-\p-`-h-s∏-´ K-Xm-K-X-°p-cp-°v ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c ss_- °p-cp-°n-\n-S-bm-°n-b-Xv. ss_- b-{¥-W-Øn-\v bm-sXm-cp kwkn-·¬ ]m-kv PMv-j-\n¬ hm-l-\-Øn- ∏m-kv P-Mv-j-\n¬ Xp-S-ßn-b K- hn-[m-\-ß-fp-an-√. c-°p Im-c-Ww a-Wn-°p-dp-Iƒ Xm-K-X-°p-cp-°v Im-c-Ww ]-Xn- sse-‰n-s‚ {]-hr-Øn ap-gp-h≥ \o-≠ K-Xm-K-X-°p-cp-°v. C-∂- s\m-∂mw ssa¬-kv, ]m-d-Ω¬, ]q¿-Øo-I-cn-®n-´p-≠v. se ssh-Io-´v aq-∂v a-Wn-tbm- \n-k-cn, cm-a-\m-´p-I-c A-ßm-Sn F-∂m¬ ÿ-e-]-cn-an-Xn DsS B-cw-`n-® K-Xm-K-X-°p-cp- h-sc-bpw hm-l-\-ß-fp-sS \o- s≠-∂p ]-d-™m-Wv {]-h¿-Ø°p cm-{Xn ssh-In-bpw Xp-S¿- ≠ \n-c-bm-bn-cp-∂p. \w \o-´n sIm-≠p t]m-hp-∂-Xv. kn-‰n {Sm-^n-Iv ÿ-e-sØ- K-Xm-K-X-Øn-c-°p Im-c-Ww A∂p. s]m-Xp-th Xn-c-t°-dn-b Øn K-Xm-K-X \n-b-{¥-Ww \-S- ]-I-S-߃ ]-Xn-hm-b P-Mv-jss_-]m-kv tdm-Un¬ hn-jp-hn- Øn. ss_-]m-kv P-Mv-j-\n¬ \n¬ kn-·¬ sse-‰p-Iƒ ÿmt\m-\p-_-‘n-®p-≈ hm-l-\- kn-·¬ sse-‰p-Iƒ ÿm-]n-®n- ]n-°-W-sa-∂-Xp \m-´p-Im-cp-sS _m-lp-ey-am-Wv P-Mv-j-\n¬ a- ´p-s≠-¶n-epw {]-h¿-Ø-\-£-a- Im-e-ß-fm-bp-≈ B-h-iy-amWn-°q-dp-Iƒ \o-≠ K-Xm-K-X- am-°m-Ø-Xn-\m¬ K-Xm-K-X \n- Wv.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-04-13  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-04-13