Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

A-£-b kw-cw-`-I-À[À-W \S¯n

hntij§Ä

A-_p-km-ln-_v kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw ]n sI tKm-]m-e-\v tIm-gn-t°m-Sv: kzm-X-{¥y k-ac tk-\m-\n F-≥ ]n A-_p-kmln-_v kv-am-cI ]p-c-kv-Im-cØn-\p sF.F≥.Sn.-bp.kn. t\-Xm-hpw kw-ÿm-\ an\n-aw th-P-kv t_m¿-Uv sNb¿-am-\p-am-b ]n sI tKm-]m-e≥ (h-b-\m-Sv) £-b kwcw-`-I¿ I-e-IvS-td-‰n-\p ap-∂n¬ \-S-Øn-b [¿-W kn.sF.Sn.bp. Pn-√m A¿-l-\m-bn. t{S-Uv bq-\n-b≥ Ask-{I-´-dn Sn Zm-k≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p cw-K-sØ \n-kv-Xp-e tk-h-\Øn-\p-≈ Aw-Ko-Im-c-am-bn-´mWv A-º-e-∏-≈n am-ap-t°m-b, A-Uz. Fw cm-P≥, sI sI cmL-h≥ \-ºym¿ F-∂n-h-c-S-ßnb Pn-√m I-Ω-‰n- ]n sI tKm-]me-s\ Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. G-{]n¬ H-∂n-\v tIm-gn-t°mSv I-√m-bv tdm-Un-ep-≈ In-Mv t^m¿-´v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \S-°p-∂ A-_p-km-ln-_v A-\pkv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ a-{¥n B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv ]p-c-kv-Imcw k-a¿-∏-n-°pw.

tIm-gn-t°m-Sv: hnhn[ Bh-iyß-ƒ D∂-bn®v A-£-b kwcw`-I¿ I-e-Œ-td-‰v [¿-W \-S-Øn. A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v sF.Sn. Fw-tπm-bo-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øn-b [¿-W kn.sF.-Sn.bp. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn Zm-k≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.sF.C.Sn. A-£-b Pn-√m {]-kn-U‚ v sI ]n jm-Pn, sk{I-´-dn F≥ ]n km-Pn-Xv, J-Pm©n A-_v-Zp¬ \m-k¿, I-Æq¿ Pn√m {]-kn-U‚ v Zo-]-Iv, ]m-e°m-Sv Pn√m {]-kn-U‚ v {]-Zo-]v kw-km-cn-®p. tdm-j≥ _m-_p F-c-™n-°¬, F≥ \-_o¿-jm t\-Xr-Xzw \¬-In. I-e-Œ¿-°v \n-th-Z-\-hpw \¬-In.

19 am¿®v 2014 _p[≥

t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b temdn _-e-am-bn tam-Nn-¸n-¨p; 15 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Xm-ac - t- »-cn: t]m-en-kv I-ÃU - nbn-se-Sp-Ø Sn-∏¿-tem-dn h-gn-bn¬ X-S-™v _-e-am-bn tam-Nn-∏n®p. ]p-Xp-∏m-Sn sh-Ãv ssI-Xs]m-bn-en¬ C-∂-se cm-hn-sebm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ]p-g-¶p-∂v h-b-en¬ ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ ss_-Øp¿-d-lv-a ]-≤-Xn {]-Imcw \n¿-an-°p-∂ ho-Sn-s‚ X-d-bnte-°v a-Æn-d-°m≥ h-∂ -tem-dnbm-Wv hn-t√-Pv Hm-^n-k-dp-sS km-∂n-[y-Øn¬ Xm-a-c-t»-cn Fkv.sF. I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. h-b-en-se \n¿-am-Ww t\-csØ kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿

h-cÄ-¨m {]-Xn-tcm-[-w

Ip-Sn-sh-Å hn-X-c-W-¯n-\v X-\-Xp-^-−v hn-\n-tbm-Kn-¡m³ A-\p-a-Xn \Â-Ipw

tZ-io-b-]m-X-bn K-sIm-Xbm-Kn-e-Xm-≠\nb{´Ww n: s]m-bn¬-

°m-hv D¬-k-h-Øn-s‚ `m-Kam-bn F≥.F-®v. 17¬ {Sm-^nIv X-S- w H-gn-hm-°p-∂-Xn-\v C-∂v ssh-Ip-t∂-cw aq-∂p apX¬ F-´p-h-sc tIm-gn-t°m-Sv `m-K-Øp\n-∂p h-cp-∂ hm-l\-߃ ]p-Xn-b-ßm-Sn, AtØm-fn, D-≈n-tb-cn, sIm-bnem-≠n h-gn-bpw I-Æq¿ `m-KØp\n-∂p h-cp-∂ hm-l-\-߃ sIm-bn-em-≠n, B¿.H.-_n, D-≈n-tb-cn, A-tØm-fn h-gnbpw t]m-th-≠-Xm-sW-∂v C≥-kv-s]-Œ¿ Hm-^v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

]-cn-bm-cw sa-Un-¡Â tIm-f-Pv G-sä-Sp-¡psa¶v ap-Jy-a-{´n Im-k¿-tIm-Uv: ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-f-Pv G-s‰-Sp-°m-\p≈ Xo-cp-am-\-Øn¬\n-∂v k¿°m¿ ]n-t∂m-´n-s√-∂v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. G-s‰-Sp-°¬ Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂mhiy-s∏-´v ap-Jy-a-{¥n-sb Im-Wms\-Øn-b ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv bq-\n-b≥ sk-{I-´-dn at\m-l-c-\p-am-bn Im-k¿-tIm-Uv K-kv-‰v lu-kn¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®´w \n-e-hn¬ h-∂-tXm-sS-bmWp G-s‰-Sp-°-en¬ km-t¶-XnI-X-S- -߃ D≠m-b-Xv. sa-bv 30H-m-sS am-{X-ta s]-cp-am-‰-®-´w ]q¿-W-am-bpw C-√m-Xm-hq. C-Xn\n-sS -N-´-Øn-s‚ A-I-Øp\n∂p-sIm-≠v G-s‰-Sp-°¬ \-S-]Sn-bp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m hpw. A-Sp-Ø-h¿-jw k¿-°m-cn-\p {]-th-i-\w \-S-Øm≥ ]-‰p-∂ coXn-bn-em-Wp {]-h¿-Ø-\-ß ƒ \-S-Øn-h-cp-∂-Xv. sIm-®n sa-Un°¬ tIm-f-Pv G-s‰-Sp-°¬ \-SØm≥ ]-‰n-s√-∂ {]-Nm-c-W-ap≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ k¿°m¿ \-S-]-Sn kp-Xm-cy-am-bn-cp∂p-sh-∂pw A-t±-lw hy-‡am°n.

IÀ-Wm-S-I h-\-¯n-epw h³ A-án-_m-[ ]p¬-∏-≈n: tI-c-f A-Xn¿-Øntbm-Sv tN¿-∂ I¿-Wm-S-I h-\Øn-epw h≥ A-·n-_m-[. _-μn∏q¿ h-\y-Po-hn k-t¶-Øn-se Kp≠-d td-©n-em-Wv C-∂-se D-®tbm-sS Im-´p-Xo ]-S¿-∂p-]n-Sn-®Xv. 100 sl-Iv-‰-dn-e-[n-Iw h-\w Nm--ºe - m-bn. Cu h-\t- Øm-Sv tN¿-∂ tI-cf - A-Xn¿-Øn {Km-aß - fn-te-°pw Xo ]-S¿-∂v h≥ Irjn-\m-ia - p-≠m-bn. ap-≈≥-sIm-√n ]-©m-b-Øns‚ A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fm-b am-S-∏-≈n-°p-∂v, sF-iz-cy-°-he, ]p-©-°-c, N-tÆm-Øp-sIm√n, Nm-a∏ - m-d, ]m-d° - S- h - v, sIm-fh-≈n, h-≠n-°S- h - v F-∂n-hn-Sß - fn-se P-\-ß-fpw Im-´p-Xo t]-Sn®p I-gn-bp-I-bm-Wv. am-S-∏-≈n°p-∂n-se I-fØ - p-]d - º - n¬ kpIp, I-cn-¶p-∂-Øv {io-[-c≥ \mb¿, tXm-a-kv F-∂n-h-cp-sS Irjn-bn-Sß - f - n-te-°pw Im-´p-Xo ]S¿-∂p. C-h-cp-sS A-c-tb-°-tdmfw ÿ-e-sØ Im-∏n, Ip-cp-ap-fIv, d-_¿, C-©n Xp-Sß - n-b Im¿jn-I-hn-f-Iƒ \-in-®p. cm-{Xn ssh-In-bpw Im-´p-Xo \n-b-{¥n°m≥ I-gn-™n-´n-√. \m-a-am-{Xam-b h-\] - m-eI - ¿-°v Xo-bW - b - v°m≥ I-gn-bm-Ø km-lN - c - y-amWv. ^-b¿-t^m-gvk - v A-S° - a - p-≈ kw-hn-[m-\-߃ D-]-tbm-Kn-®v Xo sI-Sp-Øm-\pw \-S] - S- n-bp-≠mbn-√. C-Xm-Wv Im-´p-Xo Iq-Sp-X¬ C-Sß - f - n-te-°v hym-]n-°m≥ Imc-W-am-b-Xv. D-W-ßn-b ap-f-¶q-´ßƒ ]q¿-W-am-bn I-Øn-\-in®p. I-gn-™ h¿-jh - pw Cu {]-tZi-Øv Im-´p-Xo ]n-Sn-®n-cp-∂p.-

tIm-gn-t°m-Sv: h-cƒ-®m {]-Xntcm-[-Øn-s‚ `m-K-am-bn X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃-°v X-\-Xv ^-≠n¬ \n-∂p Ip-Sn-sh≈ hn-X-c-W-Øn-\v Xp-I hn-\ntbm-Kn-°m≥ {]-tX-y-I A-\p-aXn D-S≥ \¬-Ipw. C-Xv kw-_‘n-® k¿-°m¿ D-Ø-c-hv th-KØn¬ ]p-d-s∏-Sp-hn-°p-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿-am-cp-am-bn \-S-Ønb ho-Un-tbm tIm¨-^-d≥-knMn¬ No-^v sk-{I-´-dn hy-‡am-°n. Pn-√-bn¬ Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-W-Øn-\v B-h-iy-am-b XpI A-Sn-b-¥-c-am-bn A-\p-h-Zn°-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn -F -e-X B-h-i-y-s∏-´p. Pn-√-°m-

bn k-a-{K h-cƒ-®m Zp-cn-Xm-i-zmk ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-®v \-S∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn Ie-Iv-S¿ No-^v sk-{I-´-dn-sb Ad-n-bn-®p. I-gn-™ h¿-jw 4.51 tIm-Sn cq-] Pn-√-bn-se h-cƒ-®m {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃-°v e-`n-®n-cp-∂p. C-Xn¬ 1.32 tImSnbm-Wv Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-WØn-\m-bn hn-\n-tbm-Kn-®Xv. h-cƒ-®m {]-Xn-tcm-[-Øn-\p≈ 631 {]-hr-Øn-Iƒ-°v \-S-∏p h¿-jw `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-bXm-bn I-e-Iv-S¿ ]-d-™p. 11.91 tIm-Sn-bp-sS {]-hr-Øn-I-fm-Wnh. C-Xn¬ 368 {]-hr-Øn-Iƒ°p-≈ Xp-I A-\p-h-Zn-®-n-´p-≠v.

P-e-t{km-X- p-I-fp-sS ]p-\-cp- Xp-S-ßn-b-h-bp-sS \-ho-I-c-W≤m-c-W {]-hr-Øn-Iƒ-°p-≈ Øn-\p≈ F-Ãn-ta-‰v X-øm-dm\n-¿-tZ-i-߃ hn-hn-[ X-t±-i °m-≥ P-e-tk-N-\ h-Ip-∏n-s\  PnÃ-bnse

Ipf-§Ä \ho-I-cn¡pw  631 {]-hr-¯n-IÄ-¡v A\p-aXn \ÂIn  P-ekm-£-c-X- e-£-y-an-«v Imw]-bn³ \S¯pw ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p. e-`-y-am-b \n¿-tZi-߃-°v bmsXmcp Xm-a-khpw Iq-Sm-sX `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-Ip-w. h-c-bv-°-¬ Ip-fw, I-cn°mw-Ip-fw, aq-im-cn-h-b¬ -Ip-fw

]-{Xn-I k-aÀ-¸-Ww: s]-cp-am-ä-¨-« ewL\w \nco-£n-¡m³ t]menkv tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n-\p-≈ \m-a-\n¿-tZi ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-∂ th-fbn¬ s]-cp-am-‰®´ ewL\w \S-°p-∂p-t≠m-sb∂v \nco-£n°m≥ Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-L-hpw. ÿm-\m¿-Yn Dƒs∏-sS A-©v t]¿ am-{X-ta H-cp k-a-bw h-c-Wm-[n-Im-cn-bm-b I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ I-bdm-hq. ÿm-\m¿-Yn-°p-≈ A-Iº-Sn-bm-bn c-≠n¬ Iq-Sp-X¬ hm-l-\-߃ ]m-Sn-√. I-e-Iv-S-td-‰v tIm-w]u-≠n¬ hm-l-\-߃ {]-th-in-∏n-

°p-∂-Xn-\pw C-e-Ivj≥ I-Ωnj-s‚ \n¿-tZim-\p-k-c-W-ap≈ \n-b-{¥-W-ap-≠m-hpw. ]{Xn-Im k-a¿-∏-Ww C-e-Ivj≥

sa-Km-_q-¯v sN-dp-Ip-f-¯q-cnÂ, an-\n _q-¯v am-hq-cn- tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-se sam-Øw 1,883 _q-Øn¬ saKm _q-sØ-∂ ]-Z-hn Ip-μaw-K-ew \n-tbm-P-I a-fi-eØn-se 65-mw \-º¿ t]m-fn-Mv tÃ-j-\m-b sN-dp-Ip-f-Øq¿ K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn\v. G-‰-hpw Ip-d-hv thm-´¿-amcp-≈ t]m-fn-Mv tÃ-j-\pw Ip-μ-aw-K-ew a-fi-e-Øn¬Xs∂-bmWv. 101-mw \-º¿ t]m-fn-Mv tÃ-j-\m-b am-hq¿ ]-©m-bØv in-ip-a-μn-c-am-Wv thm-´¿am-cp-sS F-Æ-Øn-epw in-ip]-Z-hn-bn-ep-≈X -- v. C-hn-sS 206 thm-´¿-am-¿ am-{X-am-Wp≈-Xv. A-Xn¬ Iq-Sp-X¬ thm-´p-≈Xv 391 k-Ω-Xn-Zm-b-I-

cp≈ tIm-gn-t°m-Sv t\m¿Øv a-fi-e-Øn-se 16-mw \º¿ t]m-fn-Mv tÃ-j-\m-Wv. am-\m-©n-d K-h. tam-U¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk°-≥-U-dn kv-Iq-fn-em-Wv Cu _q-Øv. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-js‚ \n¿-tZ-i {]-Im-cw A-¥na thm-´¿]-´n-I-b-\p-k-cn-®v G-sX-¶n-epw _q-Øn¬ thm´¿-am-cp-sS F-Æw 1,650¬ A[n-I-cn-®m¬ k-lm-b-I _qØv k-÷-am-t°-≠n h-cpw. C-Ø-cw km-l-N-cyw h-∂m¬ k-lm-b-I _q-Øv B-hi-y-am-b ÿ-e-ß-fn¬ k÷-am-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-IvS¿ kn F -e-X ]-d-™p.

I-Ωoj-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw hn-Un-tbm-bn¬ ]-I¿-Øpw. CXn-\p-≈ kw-hn-[m-\-߃ I-eIv-S-td-‰n¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. AtX-k-a-bw, s]-cp-am-‰-®´-w ]m-en-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v hn-e-bn-cp-Ø-en-\v C-e-Ivj≥ I-Ωo-j-s‚ \n-co-£-I≥ sh≈n-bm-gv-N Pn-√-bn-se-Øpw. tIm-gn-t°m-Sv a-fi-e-Øn-se \n-co-£-I≥ c-a¨-Ip-am-dm-Wv sh-≈n-bm-gv-N- F-Øp-∂-Xv. s]cp-am-‰-®´ ]m-e-\w D-d-∏m-°p∂-Xn-\v hn-hn-[ kv-Izm-Up-Iƒ A-t±-l-Øn-s‚ Io-gn¬ {]-h¿Øn-°pw.

am-[y-a \n-co-£-W tI-{µw D-Zv-Lm-S-\w

tam-¡v t]mÄ C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: thm-´n-Mv sa-jo\p-I-fp-sS {]-h-¿-Ø-\-£-a-X Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn am-XrIm thm-´n-Mv (tam-°v t]mƒ) C∂v cm-hn-se 11\v \-S-°pw. I-e-IvS-td-‰n-\v k-ao-]-sØ B-izm-ktI-{μ-Øn-¬ thm-´nw-Kv sa-jo≥ kq-£n-°p-∂ tKm-Uu-Wn¬ h®m-Wv tam-°v t]mƒ.

kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-´pw tIm-gnt°m-s´ ap≥ am-t\-P¿-am¿-s°Xn-tc t]m-en-kv au-\w ]m-en°p-∂-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-s≠∂pw B-t£-]w D-b¿-∂n-´p-≠v. jn-lm-_p-±o-s\ I-Ã-Un-bn¬ hm-ßn i-cn-bm-b Zn-i-bn¬ A-t\z-j-Ww t]m-bm¬ Cu ÿm-]-\-Øn¬ \n-t£-]n-®-hcp-sS t]-cp hn-h-c-ß-fpw ]p-dØp-h-cpw. C-Xn-\n-sS, t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-√mØ-Xn-\m¬ ssl-t°m-S-Xn-bnepw \n-t£-]-I¿ tI-kp-Iƒ ^b-¬ sN-bv-Xn-´p-≠v. C-Xn-s‚ `mK-am-bn ssl-t°m-S-Xn t]m-enkn¬\n-∂p A-t\z-j-W ]p-tcmK-Xn-bp-sS dn-t]m¿-´v B-h-iys∏-´n-´p-≠v.

I¼h-en aÂ-kcw

bphmhn-s\ sh-«n-¸-cn-t¡Â-¸n-¨ tI-kn k-tlm-Z-cn-bpw `À-¯m-hpw dn-am-³UnÂ

s]-cn-ß-Øq¿: sIm-Ny-ßm-Sn_-‰m-en-b≥ kw-L-Sn-∏n-°p∂ D-Ø-c tI-c-fm I-ºh-en a¬kcw 29\v \-S-°pw. Xm¬-∏-cy-ap-≈h¿ 98087-20-15, 9497055550 \-ºdp-I-fn¬ _-‘-s∏-SWw.

Xm-a-c-t»-cn: Ip-Spw-_ {]-iv-\Øn-s‚ t]-cn¬ k-tlm-Z-c-s\ ho-´n¬ I-b-dn sh-´n-∏-cn-t°¬∏n-® tI-kn¬ k-tlm-Z-cn-bpw `¿-Øm-hpw dn-am≥Un¬. ]q\q¿ tIm-fn-°¬- I-søm-Sn-b≥-

]m-d `-m-kv-I-cs\ sh-´nb tIkn¬ ]n-Sn-bn-em-b `m-kv-I-c-s‚ k-tlm-Z-cn im-¥, C-h-cp-sS `¿Øm-hv Ip-am-c≥ F-∂n-h-sc-bmWv Xm-a-c-t»-cn tIm-S-Xn dnam≥Uv sN-bv-X-Xv. k-tlm-Z-c-

\pw k-tlm-Z-cn-bpw X-Ωn¬ Gsd-°m-e-am-bn A-I¬-®-bn-embn-cp-∂p. `m-kv-I-c≥ tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\m-bn Pn-√-bn-se-Øn® thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fp-sS km-t¶-Xn-I ]-cn-tim-[-\ ]q¿Øn-bm-hp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv Pn√-bv-°v ]p-d-sa Im-k¿-tIm-Uv, h-b-\m-Sv, I-Æq¿ Pn-√-I-fn-se tem-Iv-k-`m a-fi-e-ß-fn-te°p-≈ thm-´n-Mv sa-jo-\p-I-fpsS ]-cn-tim-[-\-bpw I-e-Iv-S-td‰n-\v k-ao-]-sØ sI-´n-S-Øn¬

A- d n- b n- ® - X n- s \- X p- S ¿- ∂ m- W v temdn I-ÃU - n-bn-se-Sp-ØX - v. temdn t]m-enkv tÃ-j-\nte-°v \o-°p-∂-Xn-\n-sS {]-I-S\-am-sb-Øn-b ]-Xn-\-t©m-fw t]¿ temdn X-S™ p. C-Xn-\n-sS t]m-en-kv Po-∏n-\p-apºn¬ a-Æv vC-d-°n temdnbp-am-bn ss{U-h¿ c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-kv I-Ã-Un-bn-se-SpØ tem-dn _-e-am-bn tam-Nn-∏n®-Xn-\pw t]m-en-kn-s‚ Ir-Xy \n¿-h-l-Ww X-S- -s∏-Sp-Øn-bXn-\pw ]-Xn-\t- ©m-fw t]¿s°Xntc tI-sk-Sp-Øp.

]p-Ãq-cm-¼m-d-bnse sIm-e-]m-X-Iw: {]-Xn-sb dn-am³Uv sN-bv-Xp

Xm-a-c-t»-cn: ]p-√q-cm-ºm-d-bn¬ Øn¬ A-\o-jn(30)s\ C-bmƒ bp-hm-hn-s\ Ip-Øn-s°m-∂-tI- -Ip-Øn-sIm-∂-Xv. knse {]-Xn ]-≈-Øv jm-P-lm{]-tZ-i-sØ I-S-bp-S-a-bpw ≥- F-∂ ]n-®m-Øn _m-h-(36)- jm-P-lm-\pw X-Ωn-ep-≈ X¿-°sb Xm-a-c-t»-cn tIm-S-Xn dn-am- Øn¬ A-\o-jv C-S-s]-´-Xn-ep≥Uv sN-bv-Xp. hm-°pX¿-°-am- ≈ ssh-cm-Ky-am-Wv sIm-e-]mWv sIm-e-]m-X-IØnseØnb- X-I-Øn¬ I-em-in-®-Xv. A-\oXv.-Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn F-´-c-c- jv ho-´n-te-°v ss_-°n¬ t]mbpw e-£-y-an-´v kv-Iq-fp-I-fpw tbm-sS sIm-S-°m-´v ]m-d tdm- hp-tºmƒ X-S-™p \n¿-Øn-bmtIm-f-Pp-I-fpw F∂nh tI-{μo- Un¬ h-®m-Wv t]m-≠p-Ip-f- Wv Ip-Øn-b-Xv. I-cn-®pw Ip-Spw-_-{io, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ, \m-j-\¬ k¿-hokv kv-Iow Xp-S-ßn-b G-P≥-knIƒ h-gn-bpw t_m-[-h¬-°-cW ¢m-kp-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®v c≠v am-kw \o-≠p \n¬-°p-∂ {]-Nm-c-W Im-w-]-bn-\v cq-]w \- tIm-gn-t°m-Sv: A-cm-jv-{So-b-hm-Z-Øn-s\-Xn-tc Pm-{K-X ]p-e¿-ØWsa∂v Fw.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰v. P-\m-[n-]-Xy ¬-Ip-w. h-c-ƒ-®m k-a-b-ß-fn-se a-tX-X-c aq-ey-ß-sf kw-c-£n-°m≥ ]p-Xn-b X-e-ap-d X-øm-dm-thtcm-K km-[y-X-I-sf Ipdn®pw ≠-Xp-≠v. A-cm-jv-{So-b hm-Z-sØ A-I-‰n {In-bm-fl-I cm-jv-{So-b{]-Xn-tcm-[ am¿-K-ß-fpw hn-h-c- Øn-s‚ hm-‡m-°-fm-hm≥ hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\-Iƒ X-øm-dm-hn-°p-∂- e-Lp-te-J-I-fpw t{_m- Ww. cm-Py-Øn-s‚ a-tX-X-c ]m-c-º-cy-Øn-\v I-f-¶w h-cp-Øp-∂ j-dp-I-fpw X-øm-dm-°n hn-X-c- XcØn-ep-≈ {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ \n-∂v ]p-Xn-b X-e-ap-d hn-´v \n¬Ww sN-øpsa∂pw I-e-Iv-S¿ °-Ww. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v P-eo¬ am-am-¶-c A[y-£-X h-ln-®p. Adn-bn®p.

"A-cm-jv-{So-b-hm-Z-¯n-s\-Xn-tc Pm-{K-X ]p-eÀ-¯-Ww'

ap-kv-X-^ sIm-t½-cnbpw P-eo \o-em-{¼bpw C-¶v ]-{Xn-I k-aÀ-¸n-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: F-kv .Un.-]n.sF-. tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn ap-kv-X^ sIm-tΩ-cnbpw h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m-¿-Yn P-eo¬ \o-em-{ºbpw C-∂v \ma\n¿tZi ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°pw. ]m-¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn-se F√m \n-b-a-k-`m a-fi-e-ß-fnse-bpw a-X-t\-Xm-°-∑m-sc-bpw km-aq-ln-I˛ cm-{„o-b {]-Xn-\n[n-I-sf-bpw ]u-c-{]-ap-J-sc-bpw I-≠v B-in¿-hm-Zw hm-ßn-bmWv ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn ]-{XnI k-a¿-∏-n-°p-∂-Xv. ]-{Xn-I k-a¿-∏-W-Øn-\v ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I-Ωn-‰n sN-b-¿-am≥ A-_p-lm-Pn, sshkv sN-b¿-am≥ hn F a-Po-Zv, _jo¿ ]-ø-Sn-ta-ج, P-\-d¬ I-

¨-ho-\¿ hn Fw \m-k¿, I¨ho-\¿-am-cm-b \-Po-_v A-tØmfn, Fw F k-eow, I-_o¿ NmØ-aw-K-ew, No-^v G-P‚ v \ujo¿ am-¶m-hv F-∂n-h¿ A-\p-Kan-°pw. cm-hn-se 11 \v \q-dp-I-W-°n\p {]-h¿-Ø-I-cp-sS A-I-º-Sntbm-sS ]n-W-tßm-Sv P-Mv-j-\n¬ \n-∂p Pm-Y-bm-bn-´m-Wv ]{Xn-Im k-a¿-∏-W-Øn-\m-bn hb-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew ÿm-\m¿-Yn P-eo¬ \o-em-{º I¬-∏-‰ I-e-Œtd-‰n¬ {]-th-in°p-I. ap-Jy- c-£m-[n-Im-cn Sn sI A-–p-k-a-Zv (sN-b¿-am≥), ]n B¿ Ir-jv-W≥-Ip-´n (P-\d¬ I¨-ho-\¿), ]n Fw ju°-Ø-en, ]n sI D-kv-am≥, F≥ ap-Po-_v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

thm-«n-Mv sa-jo-\p-I-fp-sS km-t¦-Xn-I ]-cn-tim-[-\ A-´n-a-L-«-¯nÂ

c-−mw {]-Xn-sb I-Ì-Un-bn hn-«p-In-«m³ t]m-en-kv A-t]-£ \Â-In in-lm-_p-±o≥. H-f-h-Æ kz-tZin-bm-b in-lm-_p-±o-s‚ t{]-cW-bn¬ H-f-h-Æ, I-ºn-fn-∏-d-ºv `m-K-ß-fn-se \n-c-h-[n t]¿ Cu I-º-\n-bn¬ ]-Ww \n-t£-]n®ncp∂p. t_-∏q¿ kz-tZ-in \-Pv -a¬ _m-_p-hn-s‚ ]-cm-Xn {]-Im-c-amWv C-t∏mƒ A-d-kv-‰v \-S-∂-Xv. 17mw Xn-ø-Xn tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b jn-lm-_p-±o-s\ A∂p-X-s∂ I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´pX-cm≥ I-k-_ t]m-en-kv A-t]£ \¬-Im-Xn-cp-∂-Xn¬ \nt£-]-I-cn¬ ]-e-cpw {]-Xn-tj[n-®n-cp-∂p. a-‰p ]-e {_m-©p-Ifn-se am-t\-P¿-am-sc-bpw ap≥ Po-h-\-°m-sc-bpw A-Xm-Xv Pn-√I-fn-se ]-cm-Xn {]-Im-cw t]m-en-

hnÚm]-\-am-bn-sÃ-¦n Øm-\mÀ-Yn-I-sf \nÀ-¯p-sa-¶v ]-Ýn-a-L-« P-\- kw-c-£-W k-an-Xn

Xm-a-c-t»-cn: I-kv-Xq-cn- cw-K≥ dn-t]m¿-´v kw-_-‘n-® A-¥n-a hn-⁄m-]-\w Cu-am-kw 21 \Iw C-d-ßn-bn-s√-¶n¬ tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏n-¬ ÿm-\m¿Yn-I-sf \n¿-Øp-sa-∂v ]-›n-aL-´ P-\-kw-c-£-W k-an-Xn. tIm-gn-t°m-Sv, h-S-I-c, h-b-\m-Sv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-ß-fn¬ ÿm-\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øm-\mWv C-∂-se tN¿-∂ A-Sn-b-¥-c tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®-Xv. 21 \v -ap-ºm-bn hn-⁄m-]-\w C-d-ßn-bn-s√-¶n¬ 22\v aq-∂v ÿm-\m¿-Yn-I-fpw \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p-sa-∂v `m-chm-ln-Iƒ ]-d-™p. a-{¥n-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ cq-]-Xm Bÿm-\-sØ-Øn a-S-ßn a-Wn°q-dp-Iƒ-°-Iw ]p-Xn-b {]-JymtIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c- ]-\-hp-am-bn F-Øn-b-Xv bp.Un.s™-Sp-∏v kw-_-‘n-® hm¿-Ø- F-^n-s\ e-£y-am-°n-bm-sWIƒ \n-co-£n-°p-∂-Xn-\m-bn Pn- ∂m-Wv kq-N-\. √m C-e-Ivj≥ Hm-^n-k¿ A-[y£-bm-bn cq-]o-I-cn-® Fw.-kn.Fw.kn(ao-Un-b k¿-´n-^n-t°j≥ B‚ v tam-Wn-´-dnMv I-Ωn‰n) sk¬ I-e-Iv-S-td-‰n¬ C-∂ cm-hn-se 10\v Pn-√m Ie-Iv-S¿ kn F e-X D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

eo Iym-]n-ä \n-t£-]¯-«n-¸v

tIm-gn-t°m-Sv: eo Iym-]n-‰¬ k-¿-ho-k-kv ss{]-h-‰v en-an-‰-Uv F-∂ ÿm-]-\-Øn-s‚ t]-cn¬ 30 tIm-Sn-tbm-fw cq-]bpsS X-´n∏v \-S-Ønb tI-kn-se c-≠mw {]-Xn in-lm-_p-±o-s\ I-Ã-Unbn¬ hn-´p-In-´m≥ I-k-_ t]men-kv Pp-Uo-jy-¬ ^-Ãv ¢m-kv aPn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn(3)bn¬ At]-£ \¬-In. H-fn-hn¬ I-gn-bpI-bm-bn-cp-∂ jn-lm-_p-±o-s\ I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N-bm-Wv \mS-Io-b-am-bn \-√-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬-h-®v I-k-_ kn.sF. ]n _m-_p-hpw kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. eo Iym-]n-‰¬ k-¿-ho-k-kv B-Zy-Im-e G-P‚pw {_m-©v amt\-P-dp-am-bn-cp-∂p A-d-Ãn-em-b

Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-. Xq-tW-cn s]m-Xp-Ip-fw \-ho-I-c-W-Øn\p-≈ F-Ãn-ta-‰v k-a¿-∏n-®-Xmbpw I-e-Iv-S¿ Adn-bn®p. a-g-sh-≈ kw-`-c-W-Øn-s‚ {]m-[m-\-y-hpw P-e km-£-c-X-

X-S-™-Xv kw-L¿-j-Øn¬ Iem-in-®n-cp-∂p. F-Xn¿-∏n-s\ XpS¿-∂v t]m-en-kv Im-h-en-em-Wv ho-Sn-s‚ X-d-°-√n-S¬ \n¿-h-ln®n-cp-∂-Xv. Cu ho-Sn-s‚ B-hiy-Øn-\v a-Æn-d-°m≥ h-∂tem-dn C-∂-se cm-hn-se Un.-ssh.-F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ X-Sbp-I-bpw X-l-kn¬-Zm-sd hn-hcw A-dn-bn-°p-I-bpw sNbvXp. X-l-kn¬-Zm-dp-sS \n¿-tZ-i-{]Im-cw ÿ-es - Ø-Øn-b hn-t√-Pv Hm-^n-k¿, tÃm-]v-sa-tΩm \¬In-b {]-tZ-i-Øm-Wv {]-hr-Øn \-S-°p-∂-sX-∂v t]m-en-kn-s\

\-S-°p-I-bm-Wv. ]-cn-tim-[-\ ]q¿-Øn-bm-hp∂ ap-d-bv-°v sa-jo-\p-Iƒ _‘-s∏-´ Pn-√-I-fn-te-°v sIm≠pt]m-hpw. C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv tIm¿-]-td-j≥ Hm-^v C-¥ym enan-‰-Un-se F-≥Pn-\o-b¿-am-cmWv km-t¶-Xn-I ]-cn-tim-[-\ \S-Øp-∂-Xv. ]-cn-tim-[-\ hn-e-bncp-Ø-en-\m-bn thm-´n-Mv sa-jo\p-am-bn _-‘-s∏-´ tbm-Kw kw-

ÿm-\ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv t\m-U¬ Hm-^n-k¿ th-Wp i¿Ω-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ I-eIv-S-td-‰n¬ tN¿-∂p. C-e-Ivj≥ sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿ ]n -hn -Kw-Km[-c≥, hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ \n-∂p≈ t\m-U¬ Hm-^n-k¿-am-cm-b hn -]n -A-_v-Zpƒ d-“m≥, sI -inh-Ip-am¿, sF ]n -t]mƒ A-e-Ivkm-≠¿, ]n -hn -tKm-]m-e-Ir-jvW≥ ]-s¶-Sp-Øp.

kwhn-[m-b-I³ A-en- A-Iv-_À Bw B-Zv-an Øm-\mÀ-Yn tIm-gn-t°m-Sv: kn-\n-am kwhn-[m-b-I≥ A-en A-Iv-_¿ h-S-I-c tem-Iv-k-`m a-fi-eØn¬ Bw B-Zv-an ]m¿-´n ÿm-\m¿-Yn-bm-hpw. c-≠v Znh-k-Øn-\p-≈n¬ \m-a-\n¿tZ-i-]-{Xn-I \¬-Im-\m-Wv Xo-cp-am-\w. hn-Zym¿-Yn Po-hnX-Im-e-Øv F-kv.-F-^v.-sFbp-sS k-Po-h-{]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂p A-en A-Iv-_¿. Hcm-gv-N ap-ºm-Wv F.-F.-]n-bn¬ Ct±lw Aw-K-Xz-sa-SpØ-Xv. C-Xp-h-sc-bm-bn 13 kn\n-a-Iƒ kw-hn-[m-\w sN-bvXn-´p-≠v. h-b-\m-Sv kz-tZ-inbm-Wv. `m-cy eq-kn-bm-Ω t\c-sØ ]m¿-´n-bn¬ Aw-K-Xzsa-Sp-Øn-cp-∂p. A-iz-Xn, Aeo-\ F-∂n-h-cm-Wv a-°-ƒ.

\n-co-£-I-À C-¶v ]-cy-S-\w \-S-¯pw tIm-gn-t°m-Sv: C-e-£≥ IΩo-j-s‚ sN-e-hv \n-co-£I¿ C-∂v Pn-√-bn-se hn-hn-[ \n-b-a-k-`m a-fi-e-߃ kμ¿-in-®v \S-]-Sn-Iƒ hn-e-bncp-Øpw. tIm-gn-t°m-Sv tem-Iv-k`m a-fi-e-Øn-se \n-co-£I≥ hn -{io-\n-hm-k≥ t_∏q¿, F-e-Øq¿, tIm-gn-t°mSv t\m¿-Øv, tIm-gn-t°m-Sv ku-Øv \n-tbm-P-I a-fi-e߃ k-μ¿-in-°pw. h-S-I-c a-fi-e-Øn-se \n-co-£-I≥ ]n -hn-P-b-Ip-am¿ Ip-‰ym-Sn, \m-Zm-]p-cw, t]-cm-{º a-fie-߃ k-μ¿-in-°pw.

t]m-en-kv ]nSn-Iq-Snb a-WÂ tem-dn Xncn¨p\ÂIm³ D¯chv am-hq¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-S-Øn-sb-∂v B-tcm-]n-®v am-hq¿ F-kv.sF. A-jv-d-^v ]nSn-s®-Sp-Ø sI.F¬. 01˛4824 hm-l-\-hpw a-W-epw D-S-a-bv-°pX-s∂ Xn-cn-®v \¬-Im≥ F.-Un.F-Ωn-s‚ D-Ø-c-hv. \n-b-am-\pkr-X-am-bn-´m-Wv I-Æn-]-d-ºv kz-tZ-in ]m-fn-bn¬ ho-´n¬ ju°-Ø-en hm-l-\-Øn¬ a-W¬ I-S-Øn-b-sX-∂p-≈ ]-©m-b- A-Uz. c-Xv-\-kn-Mn-s‚ B-Xv-a-I-Y F-∏n-tem-Kv Fw sI cm-L-h-\p \¬-In a-lm-cm-{„m Øv sk-{I-´-dn km-Zn-Jv a-l-Zq-Zn- K-h¿-W¿ sI i-¶-c-\m-cm-b-W≥ {]-Im-i-\w sNøp-∂p s‚ sam-gn-bp-sS-bpw lm-P-cm-°s∏-´ sX-fn-hp-I-fp-sS-bpw A-Snÿm-\-Øn-em-Wv tIm-gn-t°m-Sv F.Un.Fw. ln-am≥-j Ip-am¿ DØ-c-hn-d-°n-b-Xv. t]m-en-kv icn-bm-b co-Xn-bn¬ A-t\z-j-Ww \-S-Øm-sX-bm-W-v \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-®-sX-∂pw D-Ø-c-hn¬ tIm-gn-t°m-Sv: A-`n-`m-j-I -cw- Wv c-Xv-\-kn-Mv. A-Uz-°-‰v P-\- {io-[-c≥ ]n-≈ kw-km-cn-®p. ]-d-bp-∂p. K-Øv h-f¿-∂p h-cp-∂ bp-h-X-e- d¬ F-∂ \n-e-bn¬ \o-Xn-bp-sS ap-d-bv°v am-Xr-I-bm-Wv ap≥ A- `m-K-Øp A-Sn-]-X-dm-sX \n-eUz-°-‰v P-\-d-em-b c-Xv -\-kn-Mv sIm-≠ hy-‡n-bm-Wv c-Xv-\knF-∂v a-lm-cm-{„ K-h¿-W¿ sI Mv F-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. i-¶-c-\m-cm-b-W≥. A-Uz. c-Xv - ]p-kv-X-Iw Fw sI cm-L-h≥ tIm-gn-t°m-Sv: tZ-lm-kzm\-kn-Mn-s‚ B-Xv -a-I-Y F-∏n- G-‰p-hm-ßn. ÿy-sØ Xp-S¿-∂v B-ip-]tI-c-f A-Uz-°-‰v P-\-d¬ tem-Kv {]-Im-i-\w sN-øp-I-bm{Xn-bn-em-b-Xn-\m¬ ]n Sn F sI ]n Z-fi-]m-Wn, A-Uz. hn bnc p∂ p At ±l w. d-lnw Fw.F¬.Fbp-sS Hs]-´-∂v ]-Ww k-ºm-Zn-°- Sn cm-P≥, A-Uz. ]n Fw kp-tccm-gv-N-sØ ]-cn-]m-Sn-Iƒ d-±v Ww F-∂ a-t\m-`m-h-am-Wv bp- jv _m-_p, A-Uz. {io-\m-Yv, KnsN-bv-X-Xm-bn Fw.F¬.F h-X-e-ap-d-sb A-`n-`m-j-I- -cw-K- co-jv, A-Uz. ]n _m-e-tKm-]m-ebp-sS Hm-^n-kn¬ \n-∂p AØp\n-∂p ]n-¥n-cn-∏n-°p-∂-Xv. ≥ \m-b¿, ]n hn N-{μ≥, A-Uz. dn-bn-®p. \-∑-bp-≈ {In-an-\¬ h-°o-em- sI ]n A-tim-Iv Ip-am¿, A-Uz.

c-Xv-\-kn-Mv bp-h -A-`n-`m-j-IÀ-¡v am-Xr-I: sI i-¦-c-\m-cm-b-W³

Fw.FÂ.Fbp-sS ]-cn-]m-SnIÄ d-±p sN-bv-Xp


{]mtZ-inIw

19 am¿®v 2014 _p[≥

bp.Un.F-^v. Xn-c-sª-Sp-¸v I¬h³-j³ sIm-bn-em-≠n: bp.Un.F-^v.

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂v cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ 12 h-sc sh-kv-‰vln¬, Np-¶w, h-c-°¬ sS-ºnƒ tdm-Uv, A-º-e-ap-°v, Fw.F¬.F. tdm-Uv, sa-P-kv-‰n-Iv tImw-πIv-kv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ sshZyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„hym-]m-c -`-h≥: hym-]m-cn hyh-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Pn√m Iu¨-kn¬ 2.30 „tlm-´¬ A-f-Im-]p-cn: tI-cf {]n-t‚-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ {]n‚ v F-Iv-kv-t]m 6.00 bp.Un.F-^v. sIm-bn-em-≠n \n-tbm-P-I a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ „B¿-´v Kym-e-dn: k-Xn So-®-dpa-{¥n sI _m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sS Nn-{X-{]-Z¿-i-\w 11.00 „B¿.]n amƒ Un kn _p-Ivkv: Un-kv-Iu-≠v hn¬-∏-\ 10.00 „]m-f-bw ssI-c-fn tjm-dpw: tIm-´¨ km-cn-ta-f 10.00

Adnbn-¸pIÄ

B-tcm-Ky C³-jp-d³-kv ImÀ-Uv ]p-Xp-¡p-¶p Ip-‰ym-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se B-tcm-Ky Im¿-Uv ]p-Xp-°¬ 22\v \-S-°pw. H-∂v, c-≠v, aq-∂v, 11, 12, 13, 14 F-∂o hm¿-Up-Ifn¬ Dƒ-s∏-´-h¿ \-Sp-s∏m-bn¬ bp.]n kv-Iq-fn-epw \m-ev, A-©v, B-dv, G-gv, F-´v, H-º-Xv, ]-Øv hm¿-Up-I-fn¬ Dƒ-s∏-´-h¿ Ip‰ym-Sn Fw.sF.bp.]n kv-Iq-fnepw B-tcm-Ky Im¿-Un-se H-cwKw, td-j≥-Im¿-Uv, \n-e-hn-se B-tcm-Ky Im¿-Uv, 30 cq-] F∂n-h k-ln-Xw lm-P-cm-I-Ww.

`m-c-Xv kv-Iu-´v B‚ v ssK-Uvkv cm-{„-]-Xn A-hm¿-Uv tPXm-°-fm-b Fw sI ap-Po-_v d-lv-am≥, ]n B-°n-^v (C-cph-cpw {I-k‚ v ssl-kv-Iqƒ, hm-Wn-ta¬)

Ip-Sn-sh-Å ]²Xn: `qam-^n-b-I-fp-am-bn H-¯p-I-fn-sb-¶v ]-cmXn am-hq¿: s]-cp-h-b¬ {Km-a-∏©m-b-Øn-se ]q-hm-´v]d-ºv BtWm-d tN-cn-°-∏d-ºv Ip-Sn-sh≈ ]-≤-Xn-°m-bn \n¿-Ωn-°p∂ s]m-Xp In-W¿ `q-am-^n-bƒ-°v th-≠n-bm-sW-∂v \m-´p-Im¿ B-tcm-]n-®p. h≥-tXm-Xn¬ Ip-∂n-Sn-®v \nc-Øm≥ Xp-Sßn-b Cu ÿeØv ]-cn-k-c-hm-kn-I-fp-sS i‡am-b F-Xn¿-∏n-s\-Øp-S¿∂v A-[n-Im-cn-Iƒ a-sÆ-Sp-∏v XS-™n-cp∂p. ho-Sp-≠m-°m-s\∂ hymtP-\ a-sÆ-Sp-∏n-\v ]Øp sk‚ v ÿe-Øv k-ºm-Zn® A-\p-a-Xn-bp-sS ]n≥-_-eØn-em-bn-cp-∂p h≥ tXm-Xn¬ ÿe-Øv a-sÆ-Sp-∏v \-S-Øn-bncp-∂Xv. k-ao-]-{]-tZ-i-ß-fn¬ sh-≈w e-`n-°m-Øv C-tX ÿe-Øv In-W¿ Ip-gn-°p-∂-Xv D-]-t`m-‡m°-sf I-_-fn-∏n-®v ÿ-ew hn¬-]-\ \-S-Øp-∂-Xn\m-sW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. C-Xn-\v {Km-a-∏-©mb-Øv Iq´p \n¬-°p-∂p F-∂-Xn-\v ]pdsa Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°m-bn \o-°n-h-® B-dv e-£-tØm-fw cq-] ]m-gm-°p-Ibpw sN-øp-IbmWv. ÿ-ew \¬In-b hy‡n-°v Ip-∂n-s‚ Xm-gv-`mK-Øv sh-≈w e-`n-°p-∂ ÿ-e-ap-≠mbn´pw A-hn-sS In-W¿ Ip-gn°m≥ A-\pa-Xn \¬-Im-Ø-sX¥m-Wv F-∂m-Wv ]-cn-k-c hmkn-Iƒ tNm-Zn-°p-∂Xv. hnt√Pv Hm-^n-k¿°pw ]-cm-Xn \¬-In \-S]-Sn {]-Xo-£n-®n-cn°p-I-bm-Wv ]-cn-k-c hmknIƒ.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw ^-tdm-°v: sN-dp-h-Æq¿ sh-kv‰v {]o ss{]-a-dn kv-Iqƒ hm¿-jnIm-tLm-jw ^m-dq-Jv tI-m-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. -C -]n C-ºn®n-t°m-b D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp. Sm-e‚ v sk¿-®v ]-co-£-bnse hn-P-bn-Iƒ-°v k-Ωm-\߃ hn-X-c-Ww-sN-bv-Xp. Fw. F-kv. kn kp-thm-f-Pn-bn¬ H∂mw-dm-¶v t\-Sn-b kv-Iq-fn-se ]q¿-hn-hn-Zym-¿-Yn-sb B-Z-cn-®p. tIm¿-]td-j≥ ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ Sn -sam-bv-Xo≥ tImb A-[y-£-X-h-ln-®p.

\m-Zm-]p-c-¯v Xn-c-sª-Sp-¸v {]Nm-c-W-¯n\v Nq-Sp-]-IÀ-¶v t\-Xm-¡-sf-¯n

\m-Zm-]p-cw: ]m¿-e-sa‚ v Xn-cs™-Sp-∏n-\p B-th-iw ]-I¿∂v ap-∂-Wn t\-Xm-°ƒ \m-Zm]p-c-sØ-Øn. I-gn-™ Zn-h-kß-fn¬ \-S-∂ bp.Un.F-^v-˛F¬.Un.F-^v. I¨-h≥-j-\pI-fn¬ ]n._n. sa-º-¿ tIm-Sn-tbcn _m-e-Ir-jv-W≥, sI.]n.-kn.kn. P-\. sk-{I-´-dn hn \m-cm-bW≥ F-∂n-h¿ A-Wn-I-sf A`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-Xp. F-´v tI-{μ-a-{¥n-am¿ tI-c-fØn¬ D-≠m-bn-´pw I-kv-Xq-cn-cwK≥ dn-t]m¿-´n-s‚ Im-cy-Øn¬

D-Nn-X-am-b Xo-cp-am-\-ß-sf-Sp°m≥ I-gn-™n-s√-\-\v tIm-Sntb-cn Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Sn sI cmP≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. F≥.Un.F-^v. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ω-‰n Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-hln-®p. bp.Un.F-^v. \n-tbm-P-I afi-ew I¨-h≥-j-≥ C-∂-se \m-Zm-]p-c-Øv \-S-∂p. sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn F \m-cm-b-W≥ D-Zv-Lm-S-\w ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n im-Zp-en sN-bv-Xp. ap-kv -enw-eo-Kv Pn-√m A-[y-£-X-h-ln-®p. sI Fw

kq-∏n, sI kn A-_p, hn ]n Ip™-–p-√, F≥ sI aq-k, AUz. sI {]-ho¨-Ip-am¿, a-\-bØv N-{μ≥, ]n sI l-_o-_v, hn Fw N-{μ≥, hm-Wn-bq¿ A-{¥p, kn hn Ip-™n-Ir-jv-W≥, A-cbn-√-Øv c-hn, tIm-t¶m-´v sam-bvXp, B-thm-ew cm-[m-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-Øp. A-l-Ω-Zv ]p-∂°¬ sN-b¿-am-\pw B-thm-ew cm-[m-Ir-jv-W≥ I¨-ho-\-dp-w tIm-c-t¶m-´v sam-bv-Xp J-Pm-©nbp-am-bn hn-]p-e-am-b Xn-c-s™Sp-∏v I-Ω-‰n-°p cq-]w \¬-In.

sN-Iym-Sv ]-©m-b-¯n eo-Kv {]hÀ¯-IÀ Xnc-sª-Sp¸v _-ln-jv-I-cn-¡pw \m-Zm-]p-cw: sN-Iym-Sv ]-©mb-Øn-se H-cp hn-`m-Kw eo-Kv-˛bq-Øv-eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp∏n¬ thm-s´-Sp-∏n¬ \n-∂p amdn-\n¬-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. C-∂-se ]m-d-°-S-hn¬ bqØv-eo-Kv t\-Xm-hv Dƒ-s∏-sSbp-≈- \q-dp-I-W-°n-\p {]-h¿Ø-I¿ ]-s¶-Sp-Ø tbm-KØn-em-Wv Xo-cp-am-\w. bq-Øv-eo-Kv {]-h¿-Ø-Isc I-≈-t°-kn¬ Ip-Sp-°pI-bpw ep-°u-´v t\m-´n-kv ]pd-s∏-Sp-hn-®v c-≠pw aq-∂pw h¿-jw hn-tZ-i-Øv- I-gn-™v Xn-cn-®p-h-cp-∂ {]-hm-kn-Isf hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ XS-™p-h-®p ]o-Un-∏n-°p-∂psh-∂m-tcm-]n-®v I-gn-™ Znh-kw ]m-d-°-S-hn¬ hym-]Iambn t]m-kv-‰-dp-Iƒ ]-Xn®n-cp-∂p. Xn-c-s™-Sp-∏v h-cp-

h-S-I-c: hn-eym-∏-≈n-bn-se amth-en kq-]¿ am¿-°-‰n¬ hn-Pne≥-kv sd-bv-Uv. Su-Wn-se hn.Fw. tImw-π-Iv-kn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ k-ssπ-tIm am-then kq-∏¿ am¿-°-‰n-¬ \-S-Øn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv {I-a-t°Sp-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xv. A-cn, ]-©-km-c, sN-dp-]b¿, sh-fn-s®-Æ, k-_v -kn-Unbp-≈ km-[-\-߃ _n¬{]n‚ v sN-bv-Xv \¬-Im-sX D-b¿∂ hn-e-bv-°v hn¬-∏-\ \-S-Øp∂p-s≠-∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿∂m-Wv tIm-gn-t°m-Sv hn-Pn-e≥kv k¿-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ ssj-Pp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-L-w ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. k¿-ho-kn¬ \n-∂v hnc-an-® ap≥ h-\n-Xm am-t\-P-dm-

Wv C-t∏m-gpw kq-∏¿-am¿-°-‰v {]-h¿-Ø-\w \n-b-{¥n-°p-∂sX-∂pw C-h¿ a-s‰m-cm-fp-sS t]cn¬ th-X-\w ]-‰p-∂-Xm-bpw hnPn-e≥-kv I-s≠-Øn. tÃm-dn¬ hn-e- hn-h-c-]-´n-I {]-Z¿-in-∏n-°m-dn-√. _n¬ \¬Im-sX k-_v-kn-Un A-cn hn-‰-Xpw tÃm-dn-se ]-Ww b-Ym-k-a-bw _m-¶n-e-S-°m-Ø-Xpw hn-‰p-h-chn¬ I-hn-™-Xp-I tÃm-dn¬ Is≠-Øn-b-Xm-bpw kn.sF. ]-d™p. k¿-°m¿ ÿm-]-\-am-b Chn-sS lm-P¿ ]-´n-I, tÃm-°v d-Pnÿ F-∂n-h Ir-Xy-am-bn X-øm-dm°n kq-£n-°m-dn-s√-∂pw, h-S-Ic-°m-c-\m-b tÃm¿ am-t\-P¿ ]e-t∏m-gpw lm-P-dm-hm-dn-s√-∂pw Zn-h-k th-X-\-°m-cm-b tPm-en°m-cm-Wv kq-∏¿-am¿-°-‰v \-S-

"]-£n-¡v Ip-Sn-\oÀ' ]-²-Xn-bp-am-bn tk-hv h-S-I-c h-S-I-c: hn-Zym-e-b-ß-fn-se ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W kwL-S-\-bm-b "tk-h v h-S-I-c' ]-£n-°p Ip-Sn-\o¿ ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂p. hn-Zy-`ym-k Pn√-bm-b h-S-I-c-bn-se H-∂-c e-£-Øn-te-sd hn-Zym¿-YnIƒ Cu th-\-en¬ ho-Sp-Ifn¬ ]-£n-Iƒ-°v Ip-Sn-°m\m-bn ]m-{X-Øn¬ sh-≈w sh-°p-∂ ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv. D-Zv-Lm-S-\w 24\v ]-tøm-fn K-h. l-b¿- sk-°-≠-dn kvIq-fn¬ km-ln-Xy-Im-cn ]n h¬k-e \n¿-hln-°pw. hnZym¿-Yn-I-fn¬ ]-cn-ÿn-Xn t_m-[w h-f¿-Øp-∂-Xn-\p

th-≠n-bm-Wv ]-≤-Xn . sN-e-hv c-ln-X πm-Ãn-°v am-en-\y- kw-kv-I-c-Ww, l-cnX I-sø-gp-Øp {]-kn-≤o-I-cWw, H-cp ¢m-kn-s\m-cp a-cw, H-cp kv-Iq-fn-s\m-cp Im-hv, Huj-[-k-ky tXm-´w, ]q-ºm-‰ ]q-¶m-h-\w, {]-Ir-Xn k-lhm-kw, \m-´-dn-hv ti-J-cw, ]£n \n-co-£-Ww, ]-£n-°v ]m-\-]m-{Xw, l-cn-X {]-Z¿-i\w, l-cn-X Xo¿-∞m-S-\w, a-g\-S-Øw, {l-kz N-e-Nn-{X \n¿-am-Ww, ssP-h {]-Ir-Xn Ir-jn Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\߃ 'tk-hv h-S-I-c' B-kq{X-Ww sN-bv-Xn-´p-≠v.

sd-bnÂ-th P-\-d am-t\-PÀ h-S-I-c tÌ-j³ k-µÀ-in-¨p h-S-I-c: k-tX¨ sd-bn¬-th P-\-d¬ am-t\-P¿ cm-tI-jv an-{i h-SI-c sd-bn¬-th tÃ-j≥ k-μ¿-in-®p. ]-Xn-\-©p an-\n-t´m-fw sN-eh-gn-® A-t±-lw kv-t‰-j-s‚ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ hn-e-bn-cpØn. aq-∂mw πm-‰v-t^mw, ta¬-°q-c, F-∂n-h-bp-sS {]-h¿-Ø-\߃ t\-cn¬ I-≠p. sd-bn¬-th sse≥ \-ho-I-c-Ww, c-≠m-a-sXmcp hn-{i-a ap-dn D-S≥ ÿm-]n-°p-sa-∂v- k-∂-≤ kw-L-S-\m {]-h¿Ø-I¿-°v cm-tI-jv an-{i D-d-∏p \¬-In. ]m-e-°m-Sv Un-hn-j-W¬ am-t\-P¿ B-\-μv {]-Im-iv, sIm-ta-ky¬ hn-`m-Kw ko-\n-b¿ Un-hnj-W¬ am-t\-P¿ ]n [-\-Rv-P-b≥, Xp-S-ßn-b-h-c-S-ßn-b kw-Lam-Wv k-μ¿-in-®-Xv. k-∂-≤ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fm-b Sn _me-°p-dp-∏v , cm-tP-jv ssh-`-hv, C sI tKm-]m-e Ir-jv-W≥ F-∂nh¿ P-\-d¬ am-t\-P¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In.

h-\-a-[y-¯n ]m-−n-ta-fw A-c-t§-dn ]m-≠n-ta-fw \-S-Øn. ta-fw Bkz-Zn-°m≥ \m-Sn-s‚ \m-\m `mK-ß-fn¬ \n-∂pw h≥ P-\-°q´w F-Øn. D¬-k-h-Øn-s‚ k-am-]-\ Zn-

h-k-am-b C-∂v B-dm-´v ]q-cw, Nm-Iym¿-Ip-Øv, ]m-≠n-ta-fw, sIm-Sn-bn-d-°¬, B-tLm-j-hc-hp-Iƒ, I-cn-a-cp-∂v {]-tbm-Kw \-S-°pw.

Øn-s°m-≠v t]m-Ip-∂-sX-∂pw I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. Xp-S¿ \-S-]Sn-°m-bn Pn-√m I-e-Œ¿-°pw knhn¬ k-ssπ-kv ta-[m-hn-Iƒ°pw dn-t∏m¿-´v sN-øp-sa-∂pw hnPn-e≥-kv D-tZym-K-ÿ¿ A-dn-bn®p. ÿm-]-\-Øn-s\-Xn-sc-bpw am-t\-P¿-s°-Xn-sc-bpw \n-c-¥-c ]-cm-Xn-Iƒ D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv A-t\z-j-W-w.

Zn-s®-Øp-∂ Xn-c-s™-Sp-∏v {]h¿-Ø-I¿-°v {]-h¿-Ø-\w {]ivv-\-am-hp-∂p. G-{]n¬, sa-bv amk-Øn¬ s]m-Xp-I-nW-dp-I-fpw ho-Sp-I-fn-se In-W-dp-I-fp-a-S-°ap-≈ P-e-t{km-X- p-Iƒ ]q¿W-am-bpw h-‰m-dp-≠v. F-∂m¬ A-Xn-ITn-\-am-b th-\-en¬ C°p-dn t\-c-sØ X-s∂ Ip-Sn-sh≈-£m-a-hpw F-Øn. thm-´v A-`y¿-Yn-®p h-cp-∂-htcm-Sv B-Zyw Ip-Sn-sh-≈w, ]n∂o-Smhmw thm-´v F-∂ co-Xn-bnem-Wv ho-´-Ω-am¿ {]-Xn-I-cn-°p∂-Xv. C-Xn-\n-sS Ip-Sn-sh-≈ hnX-c-Ww \-S-tØ-≠-Xv X-t±-i-kzbw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fm-sW-∂ tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-Øn¬ ]-e Pn-√m A-[n-Ir-X-cp-sS {]-kv-Xm{]-tZ-i-Øpw Ip-Sn-sh-≈ £m- h-\-sb-s®m-√n X¿-°-hpw D-b-cpaw cq-£-am-b-tXm-sS thm-´v tNm- I-bm-Wv. 2012 ¬ am¿-®v 20 se D-

Ip-Sn-sh-Å-£m-aw Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nmc-IÀ-¡v hn-\-bm-hp-¶p

sd-bnÂ-th A-Sn-¸m-Xbnse a-®v \o-¡w sN-¿m³ \-S-]-Sn ^-tdm-°v: I-cp-h≥-Xn-cp-Øn tdm--Un-se sd-bn¬-th A-Sn-∏mX-bn¬ K-Xm-K-X-Øn-\v `o-jWn-bm-Ip-∂ X-c-Øn¬ sI-´n°n-S-°p-∂ a-Æpw-sN-fn-bpw \o°w-sN-øm≥ \-S-]-Sn-. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v A-Sn∏m-X-bp-sS C-cp-h-i-ß-fn-epw `n-Øn-sI-´n kw-c-£n-°p-sa∂v sd-bn¬-th A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. k-tX¨ sdbn¬-th P-\-d¬ am-t\-P-¿ kvt‰-j≥ k-μ¿-in-®-t∏mƒ Icp-h≥-Xn-cp-Øn d-kn-U≥-kv tIm-˛-HUn-t\-j≥ I-Ω-‰n Dƒs∏-sS-bp-≈-h-¿ C-Xp-kw-_‘n-®v \-n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp∂p. C-Xp ]-cn-K-Wn-®m-Wv \-S]-Sn .

h-S-I-c:B-i-b-]-c-am-bn hn-tbPn-∏p-≈-h-tcm-Sv kn.]n.F-Ωn\pw _n.sP.]n-°pw H-tc- \-b-amsW-∂v sI.]n.kn.kn. {]-kn-U≠v hn Fw kp-[o-c-\≥.hn-√ym∏-≈n-bn¬ bp.Un.F-^v. Xn-cs™-Sp-∏v s]m-Xp-tbm-K-w D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p

Ø-c-hv {]-Im-cw d-h-\yq h-Ip-∏v P-e-hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂n-s√¶n¬ am-{X-am-Wv X-t±-i kz-bw-`c-W ÿm-]-\-߃ tem-dn-Ifn¬ Ip-Sn-sh-≈-sa-Øn-t°-≠Xv F-∂m-Wv ta-b-dp-sS A-`n-{]mbw. P-ew hn-X-c-Ww sN-øm≥ Ign-bn-s√-∂v d-h-\yq A-[n-Ir-X¿ \-K-c-k-`-sb A-dn-bn-®n-´n-s√∂pw ta-b¿ ]-d-bp-∂p. d-h-\yq hn-`m-K-am-bm-epw Xt±-i-kz-bw-`-c-W-am-bm-epw X߃-°v Ip-Sn-sh-≈w In-´-W-sa∂m-Wv Ip-Sn-sh-≈-£m-aØm¬ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂h¿ ]-d-bp-∂-Xv. km-[y-am-b kwhn-[m-\w D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ \-K-c-k-` Ip-Sn-sh-≈w F-Øn-°p-∂p-s≠∂pw ta-b¿ ]-d-™p.

e-l-cn-s¡-Xn-tc hn-ZymÀ-Yn Iq-«m-bv-a h-S-I-c: a-Zy-Øn-\pw a-b-°p-a-cp∂n-\p-sa-Xn-cm-bn hn-Zym¿-YnIƒ \-S-Øn-Øn-b hm¿-Øm ktΩ-f-\w Iu-Xp-I-am-bn. km-aqly Zp-c-¥-am-bn Xo¿-∂n-cn-°p∂ a-Zyw, a-b-°p-a-cp-∂v, ]p-I-bne D¬-∏-∂-߃-°-Xn-sc \-SØp-∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-sf Ip-dn-®v hn-i-Zo-I-cn-°p-∂-Xn-\mbm-Wv ]-d-ºn¬ F¬.]n. kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ {]-kv-¢∫n¬ F-Øn-b-Xv. e-l-cn-s°-Xn-sc 21\v aq-∂n\v kv-Iq-fn¬ \n-∂v hn-eym-∏-≈n Su-Wn-te-°v t_m-[-h¬-°-cW dm-en \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v sXcp-hv \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°pw. dm-en-bn¬ c-£n-Xm-°-fpw, A-

[ym-]-I-cpw, Ip-Spw-_-{io {]h¿-Ø-I-cpw ]-s¶-Sp-°pw. e-lcn-hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W ]cn-]m-Sn-bp-sS t]m-kv-‰-dp-Iƒ km-aq-ln-I hn-cp-≤¿ \-in-∏n-®Xm-bpw hn-Zym¿-Yn-Iƒ B-tcm]n-®p. cm-{Xn- kv-Iqƒ tImw-]u≠n¬ a-Zy-]n-®v ¢m-kv ap-dn-Ifn¬ a-Zy-°p-∏n-Iƒ D-t]-£n-®v t]m-hp-∂-Xv ]-Xn-hm-Ip-∂p-.CXn-s\-Xn-sc A-[n-Ir-X¿ \-S-]Sn-sb-Sp-°p-∂n-s√-∂pw hn-Zym¿Yn-Iƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.kv-Iqƒ eo-U¿ Ku-Xw Ir-jv-W, ]n Fkv C-a, Fw Fw kn-bm-\, Fw C¿-^m-Øv, Fw tX-P-kzn-\n A[ym-]-I-∑m-cm-b H _m-_p, Aiz-¥v hm¿-Øm ]-s¶-Sp-Øp.

tZ-io-b]m-X Ø-e-sa-Sp-¸v: Øm-\mÀ-Yn-IÄ \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Wwþ IÀ-a-k-an-Xn h-S-I-c: tZ-io-b ]m-X ÿ-e-saSp-∏v kw-_-‘n-®v ÿm-\m¿-YnIƒ \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°-Wsa-∂v I¿-a-k-an-Xn Pn-√m-I-Ωn‰n tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]p-\-c[n-hm-k ]m-t°-Pv \-S-∏m-°msX ]-X-n\m-bn-c-ß-sf Ip-Sntbm-gn-∏n-°p-∂-Xn-s\-Xn-sc h-SI-c ]m¿-e-sa‚ v ÿm-\m¿-YnIƒ F-¥v \n-e-]m-Sm-Wv F-SpØs-X-∂v a-\- n-em-hp-∂n-√. sN-b¿-am≥ kn hn _m-etKm-]m¬ A-[y-£-X h-ln-®p. F Sn a-tl-jv, {]-Zo-]v tNm-ºme, ]n sI Ip-™n-cm-a≥, _n-Pp I-f-Øn¬, k-emw ^¿-l-Øv,

sI ]n F h-lm-_v, d-jo-Zv ta-eSn, hn ]n `m-kv-I-c≥, ]n sI \mWp, cm-a-N-{μ≥ ]q-°m-Sv, kn kp-tc-jv kw-km-cn-®p.

a-S-hq-cn ]-g-Inb `-£y-h-kv-Xp¡Ä ]n-Sn-IqSn sIm-Sp-h≈n: a-S-hq¿ ]-©m-bØn-se hnhn-[ A-ßm-Sn-Iƒ tI-{μo-I-cn-®v B-tcm-Ky-h-Ip-∏v \-SØn-b ]cn-tim-[-\-bn¬ Iqƒ-_m-dp-Iƒ, tlm-´-epIƒ, t_-°-dnIƒ, a¬-ky˛amw-ky hn¬-∏-\-im-e-Iƒ F-∂n-hn-S-

tºmƒ £-am-]-Ww sN-øp-Ibpw Xn-c-s™-Sp-∏v I-gn™m¬ C-c-´ \o-Xn \-S-∏m°p-I-bpw sN-øp-∂ k-ao-]\w A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂m-Wv C-h-cp-sS B-h-iyw. ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lmfn¬ \-S-∂ I¨-h≥-j-\n¬ a-fi-ew bq-Øv-eo-Kv t\-Xmhv lm-cn-kv sIm-Øn-°p-Sn, \m-k¿ s]-´o‚-hn-S, ]-°¿ lm-Pn, A-–p-√ ]-g-b-ßm-Sn ]-s¶-Sp-Øp. I-gn-™ Zn-h-kw ]m-d-°S-hn¬ \-S-∂ bp.Un.F-^v. I¨-h≥-j≥ H-cp-hn-`m-Kw eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ A-e-t¶mc-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. eo-Kns‚-bpw tIm¨-{K- n-s‚-bpw a-fi-ew t\-Xm-°-tfm-Sv lmfn¬ \n-∂p C-d-ßn-t∏m-hm≥ B-h-iy-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-Xncp-∂p.

3

thm-«v hn-I-k-\ Xp-SÀ-¨-bv-¡v: ap-Ã-¸-Ån t]-cm-{º: h-S-I-c ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Øn¬ hn-I-k-\ ]-≤Xn-I-fp-sS ]q¿-Øo-I-c-W-Øn\pw Iq-Sp-X¬ hn-I-k-\-Øn-\pw thm-´p-Iƒ tc-J-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v bp.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn ap-√-≈n cm-a-N-{μ≥ A-`y¿-Yn®p. t]-cm-{º \n-tbm-P-I a-fiew bp.-Un.-F-^v. I¨-h≥-j\n¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. F-kv ]n Ip-™Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. Fw F d-km-Jv, Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v sI kn A-_p, a-\-b-Øv N-{μ≥, A-Uz. ap-l-Ω-Zv C-Jv_m¬, F hn A-–p-√, sI _me-\m-cm-b-W≥, B¿ sI c-hnh¿-a, hn kn Nm-≠n, sI k-Poh≥, A-Uz. k-Po-hv tXm-a-kv, `m-kv-I-c≥ sIm-gp-°-√q¿, k-PnØv em¬, ]n sI cm-tK-jv t__n Im-∏p-Im-´n¬, a-t\m-Pv Bh-f, cm-P≥ a-cp-tX-cn, ]n sP tXm-a-kv, sI hn cm-L-h≥ kwkm-cn-®p.

F-Xn-cm-fn-I-sf t\-cn-Sp-¶-Xn kn.]n.F-½pw _n.sP.]n-bpw Xp-ÃyÀ: hn Fw kp-[o-c³

am-th-en kq-]À amÀ-¡-än hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv; {I-a-t¡-Sp-IÄ I-s−-¯n

s]m-bn¬-°m-hv D¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v D-t≈y-cn i-¶-c-am-cm-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h-\-a-[y-Øn¬ A-c-tß-dn-b ]m-≠n-ta-fw

sIm-bn-em-≠n: s]m-bn¬-°mhv D¬-k-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v D-t≈y-cn i-¶-c-am-cm-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ 50¬ ]-cw hm-Zy-Iem-Im-c-∑m¿ h-\-a-[y-Øn¬

sIm-bn-em-≠n \n-tbm-P-I afi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨h≥-j≥ a-{¥n sI _m-_p D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI C-{_m-lnw A-[y-£-Xh-ln-®p. sI kn A-_p, a-\-bØv N-{μ≥, ]n sI sI _m-h, F≥ ]n `m-kv-I-c≥, kn hn _me-Ir-jv-W≥, ]n Sn kp-tc-{μ≥, bp c-m-Po-h≥, hn-t\m-Zv Ip-am¿, cm-tP-jv Io-g-cn-bq¿, ]n c-Xv-\h-√n, kn ]n tam-l-\≥, A-Uz. hn-P-b≥, hn ]n C-{_m-lnw-Ip´n, c-Po-jv sh-ß-f-Øv kw-kmcn-®p.

kozhikode/clR

ß-fn¬ \n-∂p ]-gIn-b `-£y-hkv-Xp-°ƒ ]n-Sn-IqSn. sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ sI sP jo-_bp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw sl¬Øv C≥-kv-s]-Œ¿ sI sI _m_p-cmPv, sP.F-®v.sF. Fw F P-tb-jv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv ]cn-tim-[-\ \-S-ØnbXv. a-S-hq¿ ]-©mb-Øv ]-cn-[nbn¬ C-\n ap-X¬ D-∏n-en-´ hn-`h-߃, sF-kv Xp-S-ßn-b-h hn¬-°m≥ ]m-Sn-s√∂pw C-Xp ew-Ln-°p-∂-h¿-s°-X-n-tc I¿i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa∂pw B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p.

A-t≤-lw. F-{X {i-an-®m-epw Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ tNm-c-°-dam-‰m≥ kn.]n.F-Ωn-\m-hn-√. Kp-P-dm-Øn¬ tam-Un-bpw Iq´-cpw C-„-an-√m-Ø-h-sc h-I-hcp-Øp-∂ co-Xn-bp-sS a-s‰m-cp hi-am-Wv tI-c-f-Øn¬ kn.]n.FΩn-s‚ t\-Xr-Øz-Øn¬ \-S-°p-

∂-Xv t±lw ]d™p. B¿ bqk-^v lm-Pn A-[y-£-X h-ln®p.kp-a _m-e-Ir-jv-W≥,AUz sI {]-ho¨ Ip-am¿,]n sI sI _m-h,a-\-b-Øv N-{μ≥,AUz sF aq-k.A-Nyp-X≥ ]p-Xntbm-Øv,hn Fw N-{μ≥,sI Fw _m-_p kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

h-en-b-a-e kw-c-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-eym-∏-≈n hn-t√-Pv Hm-^n--kn-te-°v \-S-∂ am¿-®v a-W-en¬ tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kv amÀ-¨v \m-S-¯n

h-S-I-c: h-en-b-a-e kw-c-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v hn-eym∏-≈n hn-t√-Pv Hm-^n-kn-te-°v _-lp-P-\ am¿-®v .hn-eym-∏≈n ]-©m-b-Øn-se F-t´m-fw hm¿-Up-I-fn-se P-\-ß-fp-sS Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- m-Wv h-en-b-a-e. C-hn-Sp-sØ A-Sn-°mSpw, N-μ-\ a-c-ß-fpw sh-´n-\-in-∏n-°p-s∂-Xn-sc-bm-Wv am¿®v. a-W-en¬ tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw sI hntI-jv A-[y-£-X h-ln-®p. Fw \m-cm-b-W≥, A-co-°¬ cm-P, Sn hn _m-e-Ir-jv-W≥, ]n cm-P≥, B¿ _m-_p kwkm-cn-®p.

Im-Sn-\p Xo¸n-Sn-¨p

h-S-I-c: Xn-cp-h-≈q¿ X-tdm-s∏m-bn¬ am-tßm-´v a-e-bn¬ ImSn-\p Xo ]n-Sn-®p. C-∂-se D-®-bv-°v 12\m-Wv kw-`-hw .h-S-I-cbn¬ \n-∂p A-kn-Â v tÃ-j≥ Hm-^nk¿ kn ]n B-\-μs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn Xo A-W-®p.

A-[ym-]-IÀ-¡v bm-{X-b-b-¸v

h-S-I-c: tXm-S-∂q¿ k-_v Pn-√-bn¬ \n-∂pw k¿-ho-kn¬ \n∂pw hn-c-an-°p-∂ A-d-_n A-[ym-]-I¿-°v k-_v-Pn-√m A-d_n A-°m-Z-U-an-°v Iu¨-kn¬ B-b-t©-cn-bn¬ \-S-∂ NS-ßn¬ bm-{X-b-b-∏p \¬-In. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn F≥ A-–p¬ \m-k¿ D-]-lm-cw \¬-In. s\m-®m-Sv Ip-™–p-√, Sn.]n Ip-™-Ω-Zv, Fw. iw-kp-±o≥, C tP-^¿, sI sI l-_o-_, ]n A-–p-d-ln-am≥, A-_p-ss√-kv sI, sP.]n A–p-d-ln-am≥, Sn sI lm-cn-kv, sI l-ao-Zv kw-km-cn-®p.

hr-¡-tcm-K \nÀ-W-b Iymw-]v

sIm-bn-em-≠n: tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ kan-Xn sIm-√w bq-\n-‰pw sl¬-∏n-Mv lm≥-Uv-kv Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv tIm-gn-t°m-Spw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hr°-tcm-K \n¿-W-b Iymw-]v i-\n-bm-gv-N sIm-√w bp.]n. kv-Iqfn¬ \-S-°pw.

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-SnBh-iy-s¸«v I-e-ÎÀ-¡v ]-cmXn Xm-a-c-t»-cn: sX‰m-b hnh-cw t]m-en-kn\pw ta-ep-tZym-Kÿ¿°pw \¬-In \n¿-[-\ IpSpw-_-Øn-s‚ ho-Sp \n¿-am-Ww X-S-™ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-s°Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v I-e-Œ¿-°v ]-cmXn. ]p-Xp-∏m-Sn hn-t√-Pv Hm^nk¿-s°-Xn-sc-bm-Wv ]©mb-Øv eo-Kv IΩn-‰n ]-cm-Xn \¬-In-bXv. ]p-Xp-∏m-Sn ]-©mbØv H-ºXmw hm¿-Un¬ ]p-g-¶p-

∂v {]-tZi-Øv C.Fw.F-kv. `h\ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \m-ep sk‚ v ÿe-Øv \n-¿amWw \-S-°p-∂ ho-Sn-\p-≈ a-Æv \n-d-°p-∂-Xm-Wv hn-t√-Pv Hm-^nk¿ X-S-™-Xv. D-tZym-K-ÿ≥ {]-tZi-Øv kw-L¿-jm-h-ÿ D≠m-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp∂p-sh∂pw ]p-Xp-∏m-Sn-bn¬ \nIØn-b h-b-epI-sf Ip-dn-®v At\zj-n®v \-S]-Sn kzo-I-cn-°-Wsa∂#pamWv ]-cmXn.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-03-19  
Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-03-19  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-03-19

Advertisement