Page 1

{]mtZ-inIw \Ã kn-\n-a-IÄ A-h-K-Wn-¡-s¸-Sp¶p: sI BÀ tam-l\³

10 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se F-´pap-X¬ aq-∂ph-sc h-t´m-fn-∏dºv, Xq-ßpw-]pdw, A-º-e-°≠n, ]pXn-tbmØv, \m-Km-fn°m-hv, ]p-Øqcv, Ip-≠-Øn¬, A-º-e-°p-fß-c, s\-´qcv, h-´°-≠n-∏m-d, B-h-t¶m-´v a-e, Ip-dp-º-bn¬, I-S-Ø-\m-Sv skmssk-‰n F-∂n-hn-S-ß-fnepw A©ph-sc ]q-Δm-´v ]-dºv, ap≠°¬-tdmUv, tXm-´p-ap-°v F∂n-hn-S-ß-fnepw Hº-Xv ap-X¬ 12 h-sc X-ßm-aTw, I-ºn-fn-∏dºv, I-≈n-°p∂v, H-Sp-{º F∂n-hn-S-ß-fnepw c-≠p-h-sc s]m-‰-t»cn, ]p¬-∏-d-ºv, tN-μaw-K√q¿, an-\n-]-©m-_v F-∂nhn-S-ß-fnepw ]-Øp-ap-X¬ \mev h-sc I-cn-ßmSv, N-∏-°√v, Iq-h-s°m√n F-∂n-hn-S-ßfnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

sIm-bn-em-≠n a-e-_m¿ aq-hn s^-Ãn-h-en-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-fw kw-hn-[m-b-I≥ sI B¿ tam-l-\≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

sIm-bn-em-≠n: ap-Jy-[m-cm kn\n-a-bv-°p-≈n¬ \n-∂p-sIm-≠v hy-Xy-kv-X-am-b kn-\n-a-sb-Sp°m≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿ-bmWv C-∂p-≈-sX-∂v kw-hn-[m-bI≥ sI B¿ tam-l-\≥ ]-d™p. sIm-bn-em-≠n-bn¬ a-e_m¿ aq-hn s^-Ãn-h-en-s‚ kam-]-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. B-kzm-Z-I-cpw t{]-£-I-cpw D-]-t`m-‡m-Iv-fm-bn am-dp-∂ ]pXn-b Im-e-Øv \-√ kn-\n-a \n¿an-°p-∂-Xn-\pw {]-Z¿-in-∏n-°p∂-Xn-\pw {]m-tZ-in-I-˛-kw-ÿm\ `-c-W-Iq-S-߃ k-lm-bw \¬-I-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. C sI hn-P-b≥

Fw.F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bncp-∂p. ap≥ Fw.F¬-F. ]n hniz≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gv-k≥ sI im¥, I¬-]-‰ \m-cm-b-W≥, sN-ehq¿ th-Wp, N-{μ-ti-J-c≥ Xnt°m-Sn, ]n jm-Pn Ip-am¿, AUz. sI A-tim-I≥, ]n kn Ac-hn-μm-£≥ kw-km-cn-®p. Hm-∏¨ t^m-d-Øn¬ sI B¿ tam-l-\≥, sN-e-hq¿ thWp, tUm. kn F-kv sh-¶n-tS-izc≥, H-tU-k k-Xy≥, k-Pn≥ _m-_p, a-Wn em¬ kw-km-cn®p. k-am-]-\ Zn-h-k-am-b C-∂se A-Sq¿ tKm-]m-e-Ir-jv-Ws‚ F-en-∏-Øm-bw, a-dmTn Nv-{Xß-fm-b lm≥-Un, l-cn-›-{μmkv ^m-Œ-dn, a-e-bm-f Nn-{X-ß-fm-

kozhikode/cl

b 101 tNm-Zy-߃, X-ºv F-∂nh {]-Z¿-in-∏n-®p.

kzo-I-c-Ww \Â-In sIm-Sp-h-≈n: sI.]n.kn.kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-am-bn Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ sI ]n _m_p-hn-\v bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-Sp-h-≈n \n-tbm-P-I-a-fiew I-Ωn-‰n- kzo-I-c-Ww \¬-In. Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kn A-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn sI F P-eo¬ A-[y-£-X-h-ln®p. kn Sn `-c-X≥, ]n Sn Assk≥-Ip-´n, sI-S-b≥ ap-l-ΩZv, A-–p-d-ln-am≥ Ip-´n, F≥ hn \q¿-ap-l-Ω-Zv, kn Fw tKm]m-e≥, A-ko-kv kw-km-cn-®p.

3

"tXm-cm-a-g' Sow A-hmÀ-Uv Xp-I G-äp-hm§n Ip- ‰ ym- S n: Xn- c p- h - \ - ¥ ]p-c-Øv \-S-∂ tZ-io-b ^- n - e nw s^- Ã n- h - e n¬ bp ]n hn- ` m- K - Ø n¬- H∂m- a - s X- Ø n- b Ip- ‰ ymSn Fw.sF.bp.]n kv-Iqfn- s ‚ tXm- c m- a - g sS- e n^n-en-an-s‚ in¬-]n-Iƒ A- h m¿- U v Xp- I - b m- b 40000 cq-] G-‰p-hm-ßn. I- h n d- ^ o- J v A- l Ω- Z n- s ‚ tXm- c m- a - g F∂ I- h n- X - b m- W v sS- e n^n- e n- a n- s ‚ {]- t a- b w. B-cy-N-{μ≥, ta-L, _nkv - l - _ v , jw- \ m- k v , k^o¿ A-`n-\-bn-® kn-\na ]n ]n Xo¿- ∞ - b m- W v kw- h n- [ m- \ w sN- b v - X Xv.

]cn-]mSn

„Su¨-lmƒ: tI-c-f _n¬-

Unw-Kv Hm-tW-gv-kv sh¬-s^b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m k-tΩ-f\w 9.00 „eo-Kv lukv: ap-kv-eo-wKv kwÿm\ sk-{I-´-dn-tb‰pw {]-h¿-Ø-I k-an-Xn-bpw 10.00 „B¿-´v Kym-edn: tUm. kn-anbp-sS Nn-{X-{]-Z¿-i-\w 11.00 „A-fIm-]p-cn- Pq-_n-en lmƒ: kw-hmZw 4.30 „kp-a≥ dn-k¿-®v B‚ vdn-lm_n-en-t‰-j≥: sk‚¿ D-ZvLmS-\w a{¥n ap-\o¿ 9.30 „anTm-bn sX-cp-hv Jm-Zn Fwt]m-dnbw: Jm-Zn h-kv-{X {]-Z¿i-\hpw hn¬-∏-\-bpw 10.00 „a-S-hq¿ ap-°v:a-S-hq¿ t\m¿Øv F.Fw.F¬.]n kv-Iq-fns‚bpw t\m¿-tب Cw-•o-jv ao-Un-bw \-gv-k-dn-bp-sS-bpw hm¿-jn-Ihpw I-em-]-cn-]m-SnIfpw˛10.00

tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp hm-Wn-ta¬: A-©mw hm¿-Uv ]c-∏p-]m-d-˛-F≥.F-kv.F-kv. tdmUv D-Zv-Lm-S-\w ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F≥ sI aq-k \n¿-hln-®p. hn sI km-_n-d A-[y£-X-h-ln-®p. F ]n sh-≈n, Aiv-d-^v sIm-≈m-e, kn hn sam-bvXo≥-lm-Pn, sI sI Ip-™-–p√, C-kv-am-bn¬ Ip-\n-bn¬, ]n sI Ip-™m-en, am-b≥-Ip-´n kwkm-cn-®p. hm-Wn-ta¬: A-©mw hm¿-Uv sh- ≈ n- t bm- S v - ] - ≈ n- ˛ - ] m- e - ® m≠n tdm-Uv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F≥ sI aq-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn sI km-_n-d A-[y£-X-h-ln-®p. F ]n sh-≈n, Aiv-d-^v sIm-≈m-e, kn hn sam-bvXo≥-lm-Pn, sI sI Ip-™-–p√, km-enw kw-km-cn-®p. \-cn-°p-\n:{Km-a-∏©m-bØnse Iq-S-Ø≥ I-≠n sIm∂m-Sn Xm-gw tdm-Uv {Km-a-]©mb-Øv {]-knU‚ v hn kn aplΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI kn km-en-lv A-[y-£-X hln®p. sI sI _m_p, sI sI A–p, sI kn l-aoZv, sI sI {io-[-c≥ kw-km-cn®p. sIm- S p- h ≈n: sIm- S ph- ≈ n {Km-a-∏-©mb-Øv aq∂mw hm¿Un- s e t]m¿- t ßm- ´ q¿˛]m- S t®- c n- ® m¬˛_n- ® ym≥- a p- ° v tdm- U n- s ‚ D- Z v - L mS- \ w tªm°v ]- © mb- Ø v {]- k nU‚ v Im-cm-´v d-km-Jv \n¿-h-ln®p. ]- © mb- Ø v ÿn- c w- k - a nXn sN- b ¿- a m≥ sI kp- t c{μ≥ A- [ y- £ - X - h - l n®p. tªm- ° v ssh- k v {]- k nU‚ v B-\n tPm¨, Sn sI ap-l-ΩZv, sI sI Ben, kp-sse-am≥, H sI a-PoZv, Sn Sn a-PoZv, ]n kn ap- l - Ω - Z en, F ]n ap- l - Ω Zv , hn kn kn-ømen, D-Ω¿ kw-kmcn-®p.

I¬-h³j³ \-cn-°p-\n: a-S-hq¿ ap-°v bq-\n‰v F≥ F-kv kn I¨-h≥-j≥ H ]n sF tIm-b D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Fw F-kv ap-lΩ-Zv A[y-£-X h-ln®p. P-eo¬ ]p-\-eq¿, H ]n dmjnZv, sI ]n F k-eow, sI kn dm-jn-Zv kw-km-cn®p

tXm-Sv \nI-¯n tdm-Uv \nÀ-am-Ww; \m-«p-Im-À {]-Xn-tj-[-hp-am-bn cwK-¯v Xm-ac - t- »-cn: tXm-Sv \nI-Øn kzIm-cy hy-‡n-°p th-≠n tdm-Uv \n¿-an-°p∂-Xv \m-´p-Im-cp-sS FXn¿-∏p aq-ew \n¿-Øn-sh®p. X®w s]m-bn¬ A-ßm-Sn-°v kao]-sØ Hm-^v Nm¬ tXm-Sm-Wv kv-Im-cy hy-‡n sI-´n-bp-b¿Øn tdm-Um-°n am-‰n-bXv. s\-tcmw-]m-dIp-∂n¬ \n∂pw a-g° - me-Øv \n-ds - ™mgp-In Cu- tXm-´n-eq-sS h-benepw H-X-tbm-Øv tXm-´n-ep-amWv sh-≈w F-Øn-bn-cp-∂Xv. tXm-Sv sI-´n-bp-b¿-Øn-b-tXm-sS sh-≈w sI-´n-\n-∂p kwÿm-\ tXm-Sv \nI-Øn kz-Im-cyhy-‡n \n¿-an® tdmUv

°p∂ tdm-Uv ]q¿-W-ambpw XI¿-∂v Im¬ \-St- ]mepw Zp-jvI - c-am-bn-´pw C-Xv \-∂m-°m-sX kvzIm-cy hy-‡n-°v th-≠n ^≠v Nn-e-h-gn-°p∂-Xv \m-´pImtcm-Sp-≈ sh√p-hn-fn-bm-sW-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ B-tcm-]n°p∂p. tXm-Sv \nI-Øn tdm-Uv \n¿-an-®-Xn-s\Xn-sc hn-t√-Pv Hm^o-k¿-°p ]-cm-Xn \¬-In. \nIØnb tXm-Sv sh-≈-sam-gpIm≥ kuI-cy-sam-cp-°m≥ \S]-Sn kzo-Ic - n-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´p {]-t£m-`-Øn-s\m-cp-ßpI-bm-Wv \m-´p-Im¿.

ap-¡w B-Øm-\-am-bn t»m-¡v Im-cp-Wy-h-gn-bn ]-¯m−vv ]n-¶n«v a-ZÀ sXtck skm-sskän ]-©mb-¯v cq-]o-I-cn¡Ww ap°w: sIm- S p- h ≈n, Ip- μ - a wKew, tªm- ° v ]- © m- b - Ø pIƒ hn-`-Pn-®v ap-°w B-ÿm\- a m- b n ]p- X n- b - t ªm- ° v ]©mb- Ø v cq- ] o- I - c n- ° - W - s a∂v tN-μ-aw-K√q¿ \n-k Nm-cn-‰_nƒB‚ v Iƒ-®-d¬ sk‚¿ hm¿-jn-I-P-\-d¬ t_m-Un Bh-iy-s∏´p. Sn DÆn-tam-bn A-[y-£-Xh-ln®p. F≥ kn jw-kp-±o≥, sI Sn \-Po_v, F≥ Sn Aen, cho- { μ≥ aT- Ø n¬ kw- k mcn®p. ]pXn-b `m-c-hm-ln-Iƒ: Sn D- Æ n- t am- b n({]- k n), Fw sI ap- k v - X - ^ (P- \ .sk- { I),

ssJ- k p ©n).

I- f - Ø n¬(J- P m-

BZcn¨p hSIc: tem-I h-\n-Xm Zn-\Øn¬ Su¨ sP kn- sF- If-cn Kp-cn-°ƒ ao-\m-£nbΩ-sb BZ-cn-®p. F-gp]-Xv ]n-∂n-´n´pw Btbm-[\-I-e A-`y-kn-°p-Ibpw ]-cn-io-en-∏n-°p-Ibpw sN-øp-∂ ho-´-Ω-bm-Wv ao-\m-£nbΩ. k]v-X-Xn-bp-sS \n-d-hnepw I-f-cn-∏b-‰n-s‚ Np-h-Sp-Iƒ ]p-Xp X-eap-d-bv-°v ]-I¿-∂p \¬-Ip-∂ ao\m-£n A-Ω-sb I-f-cn-bn-seØn-bm-Wv B-Z-cn-®-Xv.

h-S-I-c: Im-cp-Wy-Øn-s‚ ssI-Xm-ßp-am-bn B-Xp-c tk-h-\ cw-K-Øv {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßn-b a-Z¿ sX-tc-k Nm-cn-‰-_nƒ skm-ssk-‰n-°v ]-Øv h-b- v. tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In-¬km k-lm-bw \¬-Ip-∂-Xn¬ I¿-Ω-\n-c-X-am-Wv Cu skmssk-‰n. \n¿-[-\ hn-Zym¿-∞nIƒ-°pw ]T-\ ssh-I-eyw A-\p-`-hn-°p-∂-h¿-°pw klm-bw, a-Zy-Øn-\pw a-b-°pa-cp-∂n-\pw A-Sn-a-s∏-Sp-∂-h¿-°v t_m-[-h¬-°-c-Ww, \n¿-[-\¿-°pw hn-[-h-Iƒ°pw kz-bw sXm-gn¬ ]-≤-Xn

\me-c-]-Xn-äm-−v ]-g-¡-ap-Å Xm-\nb-¯v Xm-sg ]m-ew A-]-I-Sm-h-Ø-bn t]-cm{º: Im-b-Æ˛]pfn-tbm-´vap-°v I-\m¬ tdm-Un¬ Xm-\nbØv Xm-sg-bp≈ tIm¨-{Io-‰v ]m-ew \n-ew-s]m-Ømdm-b A-hÿ-bn¬. \mec ]-Xn-‰m-≠v ]-g°-ap-≈ ]m-e-Øn-s‚ ssI-h-cnIƒ t\c-sØ X-I¿-∂n-cp-∂p. Cu-b-Sp-Øm-bn A-Sn-`m-Kw tIm¨-{Io-‰v A-S¿-∂p ho-Wv Iºn-Iƒ {Z-hn-®v ]p-d-Øp-h-∂n-cn°p-I-bmWv. Ip-‰ym-Sn C-dn-tK-j≥ I\m¬ I-S∂p-t]m-Ip-∂ {]-kvXpX tdm-Uv aq-∂p ]-©m-b-ØpIsf _-‘n-∏n-°p-∂-XmWv. Imb-Æ, s\m-®mSv, tIm-´q¿ ]©m-b-Øp-I-fn-eq-sS-bm-Wv tdmUv I-S∂p-t]m-Ip-∂Xv. s\m-®mSv ]-©m-b-Øn-s‚ A-[o-\-X-bnep-≈-Xm-Wv X-I¿-∂-]mew. ]pfn-tbm-´v ap-°v A-¶-W-hmSn, \-c-bw-Ip-fw F.bp.]n. kv-Iqƒ, Xm-\nb-Øv A-¶-W-hmSn, ]pfntbm-´v ap-°v F¬.]n kv-Iqƒ, aZvd-k, ]-≈n F-∂n-hn-S-ß-fn-te°v {]-tZ-i-Øp-Im¿ D-]-tbm-Kn-

sh-bv-än-Mv sjUv D-Zv-LmS-\w t]-cm-{º: e-b¨-kv ¢-∫v I-Sn-b-ßm-Sv˛s]-cp-h-Æm-aq-gn tdmUn¬ em-kv-‰v ]-¥o-cn-°-c-bn¬ ]Wn-X _- v sh-bv-‰n-Mv sj-Uv tUm. kp-Nn-{X kp-[o¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. t]-cm{º e-b¨kv ¢-∫v {]-knU‚ v F sI ap-c-fo-[-c≥ A-[y£-X-h-ln®p. e-b¨ Un-kv-{Sn-Œv- sa‚¿ tUm. kp-[o¿, hn F-kv c-aW≥, C Sn c-Lp kw-km-cn®p.

ss_-¯p-Àd-lv-a-bp-sS Xm-t¡m ssI-amdn t]-cm{º: ap-fn-b-߬ im-Jm ap-kv-enw-eo-Kv I-Ωn-‰n \n¿-an-® ss_-Øp-d-lv-a ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w ]m-W-°m-Sv k-ønZv ap-\-Δd-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-®p. sI kq-∏n ]q-°S-hØv A-[y-£-X-h-ln®p. Fw F d-kmJv, F-kv sI A-ssk-\m¿, kn ]n F Akokv, Sn sI C-{_m-lnw, hn ]n dn-bmkv, k-emw, ]n sI aqk, ]m-°-bm-´v _-jo¿, hn ]n A-–p- -emw, B¿ sI ap\o¿ kw-km-cn-®p.

hmÀ-jnIm-tLmjw ap°w: ap-°w sF-Un-b¬ ss{S-\n-Mv C≥-kv-‰n-‰yq-´n-s‚bpw ]-ªn-Iv kv-Iq-fn-s‚-bpw hm¿-jn-Iw ]p-\-Øn¬ Ip-™-–p√ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn A-_q-_-°¿ A-[y-£-X-h-ln®p. F Fw ]-co-Xve-∫, F Fw jn-\mkv, F Fw Pao-e kw-kmcn®p. hn-hn-[ A-hm¿-Up-I-ƒ t\Snb tUm. b-lv-bm-Jm≥, ]n P-ko-e, Fw ]n \n-bmkv, ap-lΩ-Zv dn-lv-hm≥, ^mØn-a ap-kv-\, F-∂n-h¿-°v D-]-lm-cw \¬-In B-Z-cn®p. kv-Iqƒ amkn-I an-∂m-cw ]q-°m-Sv I-em-k-an-Xn sN-b¿am≥ a-t\m-Pv \m-cm-b-W≥ {]-Imi-\w sN-bvXp.

Npc-¯nepw ASn-hm-c¯pw A]-IS ]c-¼-c Po-∏pw-Iq-´n-bn-Sn-®v Po-∏v ss{Uh¿-Dƒ-s∏-sS aq-∂p-t]¿-°v \n m-c ]-cp-t°-‰p. h-b-\m-Sv `m-KtØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn-bpw Np-cw C-d-ßn h-cn-Ibm-bn-cp-∂ Po-∏p-am-Wv A-]-I-SØn¬ s]-´-Xv.F-´mw h-f-hn-\pw H-º-Xmw h-f-hn-\pw C-S-bn¬ an\n-‰p-I-fp-sS hn-Xym-k-Øn-em-

Wv c-≠v A-]-I-S-߃. th-\¬ a-g-bn¬ tdm-Un-ep≠m-bn-cp-∂ Hm-bn¬-Dƒ-s∏-sSbp-≈-h ]-c-s∂m-gp-In-b-Xm-Wv A-]-I-S-߃-°v Im-c-W-am-bXv. I-\-Ø-a-g-bn¬ Xm-a-c-t»-cn, ]p-Xp-∏m-Sn `m-K-ß-fn¬ sh-≈s°-´pw t\-cn-b K-Xm-K-X X-S- hpw A-\p-`-h-s∏-´p.

Xm-\nb-Øv Xm-sg I-\m¬ ]m-ew tIm¨-{Io-‰v s]m-fn-™v I-ºn ]p-dØm-b \n-e-bn¬ °p-∂ ]m-e-am-Wv `oj-Wn t\cn-Sp-∂Xv. Ip-´nI-sf C-Xn-eq-sS hn-Sm≥ c-£n-Xm-°ƒ a-Sn-°p-I-bmWv. \n-ch-[n X-h-W- ]m-ew \-ho-Icn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´pIm¿ {Km-a-k-`-I-fn-eq-sSbpw ]-

t]-cm{º: Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s‚ sIm-e kn.]n.FΩn-s\ {K-kn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ I-Sp-Ø sh√phn-fn-bm-sW-∂pw A-t±-l-Øn-s‚ B-flm-hv D-{Khn-j-ap-≈ k¿-∏-am-bn ]m¿-´n-sb h-cn-™p-ap-dp°n-bn-cn-°p-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-Wv ÿm-\m¿-Yn \n¿-Æ-b-Ønepw Im-Wm≥ I-gn-™-sX-∂v sI kn A-_p ]-d™p. h-SI - c - b - n¬ Sn ]n sb-∂ [o-

\cn-¡p-\n-bn tamj-Ww ]-Xn-hm-bn

]q¿-Æ-ambpw I-Øn-\-in-®Xv. ho-Sv \n¿-am-W-Øn-\m-bn I-cp-Xnsh-® a-c-Ø-SnIƒ, ]-Ømbw, s\øv, tX-ß, ]-ºv-sk-‰v F∂nh-°v \m-iw kw-`-hn-®p. C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw`hw.

sX-tc-k ]m-en-tb-‰o-hv sIb¿ bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-\w Xp-Sßn-bn-´p-≠v . km-¥z-\ ]-cn-Nc-W-am-Wv C-hn-Sw tI-{μ-ambn \-S-°p-∂-Xv. \n¿-[-\¿°pw \n-cm-ew-_¿-°pw Bizm-kw ]-I-cm≥ A-K-Xn a-μncw ]-Wn-bp-I-bm-Wv A-Sp-Ø e-£yw. D-Zm-c-a-Xn-I-fp-sS k-lmbw sIm-≠m-Wv skm-ssk-‰nbp-sS {]-h¿-Ø-\w \-S-∂p hcp-∂-Xv. s_-∂n-tPm¨ {]kn-U‚m-b G-gw-K `-c-W-kan-Xn-bp-sS ta¬-t\m-´-Øn-emWv skm-ssk-‰n-bp-sS {]-h¿Ø-\w. t^m-¨:9400057811

]-¥o-cn-°-c-bn¬ ]Wn-X sh-bv-‰n-Mv sj-Uv tUm.kp-Nn-{X kp-[o¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Sn ]n h[w kn.]n.F-½n-s\ h-cn-ªp ap-dp-¡p-¶p: sI kn A_p

t]-cm-{º-bn¬-\n∂pw ^b¿t^m-gv-kv kw-L-sa-Øn-bm-Wv Xo A-W-®Xv. t]-cm-{º F.Fkv.sF A-timI-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ A-t\zj-Ww Bcw-`n®p.

F-c-h-´q-cn¬ ho-Sn-t\m-Sv tN¿-∂ `m-Kw I-Øn-\-in-®\n-e-bn¬

Xp-S-ßn skm-ssk-‰n sN-øp∂ tk-h-\-ß-fp-sS ]-´n-I \ofp-∂p. kw- ÿ m- \ - Ø n- \ - I - Ø pw ]p-d-Øp-am-bn B-bn-c-Øn-tesd t]¿-°pw, 200 ¬ G-sd hn[-h-Iƒ-°v sXm-gn-e-h-k-cw \¬-Im-\pw {S-Ãn-\p km-[n®n-´p-≠v. sX-cp-hn¬ D-t]-£n°-s∏-´-h¿-°v kzm-¥-\-w IqSn-bm-Wv Cu ÿm-]-\w. h-SI-c ta-∏-bn¬ tdm-Un-em-Wv ÿm-]-\w {]-h¿-Øn-°p-∂X.v skm-ssk-‰n-bp-sS {]-h¿Ø-\w k-Po-h-am-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bn ta-∏-bn¬ Hmhp-]m-e-Øn-\p k-ao-]w a-Z¿

Xm-a-c-t»-cn: th-\¬-a-g-°n-sS Np-c-Øn-epw A-Sn-hm-c-Øpw A]-I-S ]-c-º-c. C-∂-se ssh-In´v \m-e-c-tbm-sS B-cw-`n-® a-g°n-sS-bm-Wv Np-cw F-´mw h-f-hn\pw H-º-Xmw h-f-hn-\pw C-S-bnepw A-Sn-hm-c-Øpw hm-l-\߃ Ip-´n-bn-Sn-®-Xv. A-Sn-hm-cw A-ßm-Sn-°v k-ao-]w tem-dn-bpw

F-c-h-«q-cn ho-Sn-sâ `m-Kw I-¯n-\-in¨p

t]-cm{º: F-c-h-´q-cn¬ hoSnt\m-Sv tN¿-∂ `m-Kw Zp-cq-l-kml-N-cy-Øn¬ I-Øn-b-\n-ebn¬ Im-W-s∏´p. Nm-tØm-Øv In-W-dp-≈ ]-dºn¬ tKm-hn-μ≥ B-Nm-cn-bp-sS hoSn-t\m-Sv tN¿-∂ sj-Um-Wv

]m-X-bn¬ X-®w s]m-bn¬ Aßm-Sn-bn¬ sh-≈-s°-´v cq-]-s∏Sp-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂p. Cu-tdm-Un-s‚ Sm-dnw-Kn-\v FØn-b ]-Wn°-msc I-gn-™ Znh-kw \m-´p-Im¿ X-S™p. CtXm-sS ]-Wn \n¿-Øn-sh-®p. Fw.F¬.F ^-≠v D-]-tbm-Kn®m-Wv tdm-Uv \n¿-am-Ww \-S° - p∂-sX-∂v I-cm-dp-Im-c≥ Nq-≠n°m-´p∂p. C-Xv \m-´p-Im-cn¬ G-sd {]Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-W-ambn. sXm-´-Sp-Ø {]-tZi-Øv \q-dp-°W-°n-\p P-\-߃ D-]-tbm-Kn-

Npcp¡¯nÂ

\- c n- ° p- \ n:\- c n- ° p- \ n- b n¬ ss_-°v tam-j-W-hpw ]-Xn-hmIp-∂p. ssl-kv-Ip-ƒ Xm-g-Øv IS-bp-sS tIm-Wn-°q-Sn¬ \n¿Øn-bn-´ sI.F¬. 57 C 4974 \º¿ lo-tdm-tlm¨ ]m-j≥ t{]m ss_-°v I-gn-™ Znhkw tamj-Ww t]m-bn. ]m-d-∂q¿ a-e-bn¬ kp-tc-jvIp-am-dn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈Xm-Wv ss_-°v. Im-°q-¿ t]meo-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. \-cn°p-\n-bn¬ t]m-eo-kn-s‚ \n-jv{In-b-Xz-am-Wv tam-j-W-߃ s]-cp-Ip-∂-Xn-\v Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. {]-tZiØv cm-{XnIm-e ]-t{Sm-fnw-Kn√mØXpw tam-„m-°-ƒ-°v A-\p{K-l-am-hp-I-bmWv.

©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn°pw \nthZ-\w \¬-In-bn-cp∂p. ÿew Fw.F¬.F-bp-sS {i-≤bn¬ ]-e-X-h-W-bm-bn hnj-bw A-h-X-cn-∏n-®n´pw bm-sXm-cp ^ehpw D-≠m-bn-s√-∂v {]-tZ-ihm-kn-Iƒ ]-d-bp∂p.

c k-Jm-hn-s‚ Zmcp-W a-cW-sØ a-Æm-¶-´-bm°n-b-h¿-°v s]m-Xp-Xn-c-s™-Sp-∏v Np-´ a-dp]-Sn \¬-Ip-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. P-\P - mK-cW - bm-{X-°v t]-cm-{º-bn¬ \¬Inb kzo-I-c-W-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A_p. sI sI cm-P≥ A-[y-£X - h - l - n®p. ]n sP tXm-akv, sI _m-e\ - m-cm-bW - ≥ kw-km-cn®p.

h\an{X A-hmÀ-Uv tP-Xm-hn-\v B-cm-{¼-¯v kzo-Ic-Ww \ÂIpw a-S-hq¿: h-\-an-{X A-hm¿-Un-\p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ B-cm-{ºsØ s_m-´m-Wn-°¬ Km¿-U≥ D-S-abpw F-gp-Øp-Im-c\pw ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-\pam-b hn ap-lΩ-Zv tIm-b-°v B-cm{ºw ]u-cm-h-en kzo-Ic-Ww \¬-

Im≥ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbmKw Xo-cp-am-\n®p. tbm-K-w tNme-°-c ap-lΩ-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F sI A_p-lm-Pn A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n A-–p¿-d-km-Jv, F≥ Im-Xr, Fw sI D- -bn≥, ]n kn ap-l-

tIm«þtIm-hne-Iw B-dm-«v a-tlmÂ-k-hw Xp-S§n sIm-bn-em-≠n: ap-Np-Ip-∂v tIm´˛tIm-hne-Iw t£-{X-ßfn-se B-dm-´v a-tlm¬-k-h-Øn\p sIm-Sn-tbdn. B-tLm-j-N-Sßp-Iƒ 15h-sc \o-≠p-\n¬°pw. sIm-Sn-tb-‰-Øn-s‚ `m-Kam-bn C∂-se Ie-h-d \n-dbv°¬, e-£m-¿-®-\ a-lmb⁄w, am-Wn-Iyw hn-fn F∂nh \-S∂p. C-∂v tIm-´-bn¬ t£-{X-Øn¬ D-®-bv-°v 12 apX¬ {]km-ZDu´v, cm-{Xn 7.30\v \r-Ø-kwKo-X hn-cp-∂v, 10\v \mS-Iw F-∂n-h \-S-°pw. 15\v k-am-]n-°pw.

h-\n-Xm Zn-\w B-N-cn¨p sIm-Sp-h≈n: s\-lv-dp bp-h-tI{μbpw k-lr-Z-b B-d-tßmSpw kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® A-¥m-cm-{„ h-\n-Xm ]-cn-]m-SnI-fp-sS Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\w {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]knU‚ v ]n tKm-]m-e≥ D-ZvLmS-\w sN-bvXp.

I-cn-´−³ kv-ar-Xn bm{X

Xm-a-c-t»-cn: h-b-\m-S≥ Np-c-Øn¬ ]o-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Icn-¥-≠≥ kv-ar-Xn bm-{X \-S-Øn. A-Sn-hm-cw _-Ãm‚ v ]-cn-kcΩZv, ]p-‰mƒ ap-l-ΩZv, B-dp-a- Øp \n-∂m-cw-`n-® bm-{X Np-cw-Xm-≠n A©p aWn-tbm-sS e-°n-SnÆn¬ ju-°Øv, i-in N-°m-e- bn-se N-ß-e a-c-Øn-\p ap-∂n¬ k-am-]n®p. °¬ kw-km-cn®p. Fw sI A_p-lm-Pn sN-b-¿-am\pw F≥ Im-Xr I¨-ho-\dpw ]n A-–p¿d-km-Jv J-Pm-©n-bp-ambn kwLm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn®p.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

apkvenw A-P-− \n-Ý-bn-¨v sk-an-\mÀ

Iw-]yq-«À So-t¨-gv-kv A-tkm-. kt½-f\w

tIm-g-n-t°m-Sv: F¬.]n, bp.]n, ssl-kv-Iq-ƒ F∂n-h-bn¬ tPm-en-sN-øp-∂ ]-Xn-\m-bn-c-°W-°n-\v Iw-]yq-´¿ A-[ym-]I¿-°v tPm-en ÿn-c-X-bpw tkh-\-˛-th-X-\ hy-h-ÿ-bpw \-S∏m-°-W-sa-∂v tI-c-fm Iw-]yq´¿ So-t®-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ a-e-_m¿ ta-J-em k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. A¶W-hmSn, B-i, K-h. {]o ss{]-a-dn A[ym-]-I¿- F∂n-h¿°p \¬-Ip∂ B-\p-Iq-ey-߃ Iw-]yq-´¿ So-®¿-am¿-°pw \¬-I-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-w lm"C-¥y 100 h¿-j-w˛ ap-kvenw A-P-≠: `qXw, h¿-Ø-am\w, `mhn' sk-an-\m-dn¬ H A_vZp√ kwkm-cn-°p∂p. tX-P-kv fn¬ \S∂ k-tΩ-f-\w Pn-√m ]- amt\-PnMv F-Un-‰¿ {]^. ]n tImb, tX-P-kv F-Un-‰¿ F≥ ]n sN-°p-´n, kn-hn-Iv N-{μ-≥, F hm-kp kao]w ©m-b-Øw-Kw Im-hn¬ ]n am-[h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. Fw cm-P≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. \mcm-b-Wn F-kv ta-t\m≥, Fw F {io-j, kn t_-_n, ]n hn kv-an-X, ]n Pn an-\n, sI j-kveo-\, Fw sI k-Xy-`m-a, F ]n _n-μp, F ]n cm-[, sI k-hn-X, sI _o-\, F≥ Pp-ssk-d kwkm-cn-®p.

Un-Pn-ä BÀ-«v {]-ZÀ-i-\w C-¶p-ap-XÂ

am-\-¥-hm-Sn: tI-c-f e-fn-X-Iem A-°m-Z-an-bp-sS am-\-¥-hmSn-bn-se B¿-´v Km-e-dn-bn¬ C∂p-ap-X¬ 16 h-sc Un-Pn-‰n¬ B¿-´v {]-Z¿-i-\w \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ A-dn-bn-®p.- {]-ap-J I-h¿ Un-ssk-\-dpw Nn-{X-Im-c\p-am-b sI i-¶-c-\m-cm-b-W-amcm-cp-sS kv-a-c-Wm¿-Y-am-Wv {]Z¿-i-\w. Nn-{X-Im-c≥ sI Fw in-h-Ir-jv-W≥ c-N-\ \n¿-h-ln® 240 km-¶¬-∏n-I ]p-kv-X-Iß-fp-sS I-h¿ Un-ssk-\p-I-fmWv {]-Z¿-i-\-Øn-ep-≈-Xv. "_p°v Ãmƒ' F-∂m-Wv {]-Z¿-i-\Øn-\v t]-cn-´n-cn-°p-∂-Xv. C-∂pcm-hn-se 10\v Nn-{X-Im-c≥ sI i-in-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. tPm-k-^v Fw h¿-Ko-kv, sI Fw in-h-Ir-jv-W≥, {^m≥kn-kv t_-_n hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-kz¥w {]Xn-\n[n

Xm-a-c-t»-cn: _m¿ {]-h¿-Ø-\hpw _m¿ hn-cp-≤-k-a-c-hpw H-cmgv-N-tØ-°v \n-tcm-[n-® Pn-√m Ie-Œ-dp-sS D-Ø-c-hns‚ Im-em-h[n C-∂-se A-h-km-\n-®-tXmsS Im-cm-Sn _m¿ ho≠pw Xp-d∂v {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. C-Xn-s\Xp-S¿-∂v _mdns\Xn-cmb ka-c-Øn¬ hn-´p-ho-gv-N-

bp-≈ H-cp N¿-®-bv°pw C-\n km-[y-X-bn-s√-∂v k-a-c k-an-Xn t\-Xm-°ƒ hy-‡-am-°n. _m¿ hn-cp-≤ k-a-c k-an-Xn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂v ssh-Io-´v \men-\p _m-dn-te-°v am¿-®v \-SØpw. ap-Jy k-a-c t\-Xm-°-fmb C-ø-t®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥, ^m-Z¿ ap-gp-tØ-‰v, kz-X-{¥y ka-c tk-\m-\n sI A-∏-\m-b¿, kn-hn A-–p-¿d-ln-am≥ lm-Pn,

C-ø-t®-cn ]-Xv-an-\n F-∂n-h-cpsS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv am¿-®v \S-Øp-I. A-d-kv-‰p h-cn-°p-∂-h¿ Pm-ayw th-≠-∂ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-°pw. \m-´p-Im-cpw k-a-cthm-f-‚ n-b¿-am-cpw _m¿ h-f-bpI-bpw sN-øpw. hn-hn-[ kw-L-S\-I-fp-sS t\-Xm-°ƒ am¿-®v ^vfm-Kv Hm-^v sN-øpw. k-a-ck-an-Xn tbm-K-Øn¬ ^m-Z¿ ap-gp-tØ-‰v A-[y-£-X h-

I¡m-Sv Kp-cp-a-µn-c-¯n-\pt\-sc ho−pw B{IaWw; NnÃp-IÄ X-IÀ-¯p

sF.F³.FÂ. Iu¬-kn \m-sf

e-sØ-Øn. am-kß - ƒ-°p ap-ºv C-tX Kpcp-a-μn-cw B-{I-an-°-s∏-´n-cp∂p. F-∂m¬, a-m-\-kn-Im-kzmÿy-ap-≈ bp-hm-hm-Wv A-{I-aØn-\p ]n-∂n-se-∂ \n-K-a-\Øn¬ tI-kt- \z-jW - w t]m-enkv A-h-km-\n-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p. A-{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ Bcm-sW-∂-Xp kw-_-‘n-®v t]men-kn-\p hn-h-c-sam-∂pw e-`n-®n´n-√. ÿ-e-Øv Un-ssh.-F-kv.]n. k-t¥m-jn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ t]-en-kv kw-Lw ÿ-eØv Iymw-]v sN-øp-∂p-≠v. I-Æq-

hym-]mcn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn tbm-K-¯n k-À-¡m-cn-s\Xntc hn-aÀi-\w

I-Æq-¿: D-Ω≥-Nm-≠n k-¿-°mcn-s\-Xn-tc hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm\ -Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬ cqN-∏m-c-∏-S-hv: ip-{`-km-K-cw Xo¿-Øv C¿-^m-\n-ø A-d-_n-Iv £-hn-a-¿-i-\w. tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n¬ G-tIm-]-\-k-antIm-f-Pv k-\-Zv-Zm-\ a-lm kX-bn-bp-sS ]n-¥p-W kw-ÿm-\ tΩ-f-\w k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv ssl-Z- k-¿-°m-cn-t\m ap-∂-Wn-t°m \c-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S- ¬-I-cp-sX-∂v Aw-K-߃ B-h\w sN-bv-Xp. tI-c-f ap-kv-enw-I- iy-s∏-´p. tem-Iv-k-`m- X-n-cfp-sS h-f¿-®-bpw hn-Im-k-hpw a- s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´ \nX-cw-K-sØ ap-t∂-‰-Øn-s‚ Np- e-]m-Sv hy-‡-am-°m≥ 18\-Iw h-Sp-]n-Sn-®m-sW-∂v A-t±-lw ]- ]m-e-°m-Sv kw-ÿm-\ sk-{It´-dn-b-‰v tbm-Kw tN-cpw. d-™p. tI-c-f-Øn-\p ]p-d-sa hym-]m-cn-Iƒ A-\p-`-hn-°pI¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂pw e-£∂ {]-bm-k-߃ N-¿-®-bn¬ DZzo-]n¬ \n-∂pw a-‰pw \n-c-h-[n b-¿-∂-tXm-sS-bm-Wv k-¿-°m-cnt]¿ k-tΩ-f-\-Øn-s\-Øn. tIm-f-Pn-s‚ ]p-Xn-b tªm-°v D- s\-Xn-tc s]m-Xp-hn-Im-c-ap-≠mZv-Lm-S-\-hpw ssl-Z-c-en in-lm_v X-߃ \-S-Øn. F-kv.-sshkv.-F-kv. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn {]-^-. sI B-en-°p-´n ap-kveym¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ hn ap-lΩ-Zv ap-kv-eym¿ k-\-Zv-Zm-\-hpw A-\p-{K-l {]-`m-j-W-hpw \-SØn. k-a-kv-X ssh-kv {]-knU‚ v Fw Sn A-_v-Zp-√ ap-kveym¿, tIm-gn-t°m-Sv h-en-b Jm-  kz¥w {]Xn-\n-[n kn \m-k¿ l-øv X-߃, ]n sh-≈-ap-≠ (hb-\m-Sv): Pn-√sI -]n. A-_v-Zp- -emw ap-kvbn¬ \-S-°p-∂ G-I-Zn-\ thm-feym¿ kw-km-cn-®p. n-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v kv-t‰-Unb-ß-fn¬ e-£-ß-fp-sS hm-Xph-bv-]v. A-\y-Pn-√-I-fn¬ \n-∂p t]m-epw ]-W-hp-am-bn ]-¥-bkp¬-Øm≥ _-tØ-cn: sk‚ v- °m¿ F-Øp-∂-Xm-bn Im-Wnta-co-kv tIm-f-Pv sI-an-kv-{Sn hn- Iƒ ]-d-bp-∂p. Nq-Xm-´-sØ t]m-epw sh-√p`m-Kw C-∂p-ap-X¬ 12 h-sc tZio-b c-k-X-{¥ sk-an-\m¿ \-S- ∂ co-Xn-bn¬ \-S-°p-∂ hm-Xph-bv-]v X-S-bm≥ \n-b-a-]m-e-IØp-∂p. cm-hn-se 10\v sI.-Fkv.-kn.-F-kv.-Sn.-C. F-Iv-kn-Iyq- cp-sS `m-K-Øv \n-∂p \-S-]-Sn-I´o-hv ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-^. fp-≠m-hp-∂n-s√-∂pw B-t£-]hn F≥ cm-P-ti-J-c≥-]n-≈ D-Zv- ap-≠v.- cm-{Xn F-´p-ap-X¬ \-SLm-S-\w sN-øpw.-c-k-X-{¥-Øn- °p-∂ ^v-fv-Uv-en-‰v tÃ-Un-b-ßs‚ h-f¿-®, hn-hn-[ D-]-hn-`m-K- fn-se thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚p-I-fn¬ \m-ep So-ap-I-fm-Wv ß-fp-sS Xp-S-°-hpw h-f¿-®bpw, K-th-j-W ta-J-e-Iƒ, `mhn-bn-te-°p-≈ Nn-¥-Iƒ F∂n-h sk-an-\m¿ hn-j-b-ß-fmWv. c-k-X-{¥ K-th-j-W hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \m-sf D-®-bv°v c-≠n-\v {]-tXy-I hn-`m-K-ap≠m-hpw. t^m¨: 9645429046.-

b-Xv. hm-S-I \n-b-{¥-Ww kw-_‘n-® k-an-Xn-bp-sS B-i-¶Iƒ C-√-Xm-°m≥ k-¿-°m-¿ H∂pw sN-bv-Xn-s√-∂pw I-S-°mcpw sI-´n-S-D-S-a-I-fpw X-Ωn¬ P∑n-Ip-Sn-bm≥ _-‘-am-Wv \n-ehn-ep-≈-sX-∂pw Nn-e¿ hn-a-¿-in-®p. I-Æq-cn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \-k-dp-±o-≥ A-[y-£-X- h-ln ®p. ssh-kv {]-kn-U-‚ v tZ-hkym ta-t®-cn, F-d-Wm-Ip-fw Pn√m {]-kn-U‚ v C-{_m-low, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚ v Ip-™-l-Ω-Zv, ]-Ø-\w-Xn-´ Pn√m {]-kn-U‚ v am-cn¬ Ir-jvW≥-\m-b-¿ kw-km-cn-®p.

¿ Su¨ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-jW - w Xp-Sß - n. kw-`-h-ÿ-ew kn.-]n.-Fw. IÆq¿ Pn-√m sk-{I-´d - n ]n P-bcm-P≥, Sn F≥ e-£va - W - ≥, AUz. kn sI-cX - v\ - m-Ic - ≥, F-kv.Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI A-_v -Zp¬-P-∫m¿, F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.-F, sI Fw jm-Pn, Im-S≥ _m-eI - rjv-W≥, `-‡n kw-h¿-[n-\n tbm-Kw {]-kn-U‚ v sI ]n _me-Ir-jvW - ≥, sk-{I-´d - n sI ]n ]-hn-{X≥ Xp-Sß - n-bh - ¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®p.

a¬-k-c-Øn-\p-≠m-hp-I. CXn¬ B-cp hn-P-bn-°pw F-∂Xp ap-X¬ Hm-tcm I-fn-bp-sS-bpw hn-P-b-Øn-\pw k¿-ho-kv t]mbn‚ v t]m-epw B-cp-t\-Sp-sa∂p X¿-°n-®v B-bn-cw ap-X¬ A-©p e-£w cq-] h-sc-bp-≈ ]-¥-b-ß-fm-Wv \-S-°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn-se \m-Zm]p-cw, Ip-‰ym-Sn `m-K-ß-fn¬ \n∂v F-Øp-∂-h-cm-W-s{X e-£ßƒ h-®v ]-¥-bw \-S-Øp-∂Xv. C-h-cp-am-bn Pn-√-bn-se-Xs∂ Nn-e B-fp-I-fpw ]-¥-bØn-\v \n¬-°m-dp-≠v. G-Xm\pw am-kw ap-ºv X-cp-h-W ]p-en°m-Sv \-S-∂ Sq¿-W-sa‚n¬ kao-] {]-tZ-i-ß-fn-ep-≈ ]-¥-b°m¿-°v c-≠p e-£-tØm-fw cq-

\n-e ssI-h-cn-°m≥ ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-\p I-gn-™n-´n-s√∂v sk-an-\m-¿ A-`n-{]m--b-s∏-´p. ]-{X-{]-h¿-Ø-\-ta-J-e-bn-e-S°w ap-kv-enw {]m-Xn-\n-[yw h-fsc ]-cn-an-X-am-Wv. A-Xp-≠m-°nsb-Sp-°m-≥ ap-kv-enw k-ap-Zm-bØn-\p I-gn-tb-≠-Xp-≠v. ap-kvenw-I-fpw Z-en-Xv-˛-]n-∂m-°-hn-`mK-ß-fpw Dƒ-s°m-≈p-∂ _-Z¬ cm-{„o-b-kw-hn-[m-\w kr-„ns®-Sp-°p-I, ]-c-º-cm-K-X t\Xm-°-fp-sS-bpw ]u-tcm-ln-XyØn-s‚-bpw ap-„n-bn¬-\n-∂p ]pd-Øp-I-S-°m≥ ap-kv-enw-Iƒ Icp-Øp Im-Wn-°p-I, \n-e-hn-ep≈ ap-kv -enw cm-{„o-b-∏m¿-´n-Isf-bpw k-am-\ Nn-¥m-K-Xn-°mcm-b a-‰p ]n-∂m-°-hn-`m-K-ß-sfbpw kw-L-Sn-∏n-®v H-cp tIm¨-

s^-U-td-j≥ cq-]o-I-cn-°p-I Xp-S-ßn-b \n-co-£-W-߃ {]_-‘-ß-fn-eq-sS A-h-X-cn-∏n°-s∏-´p. k-aq-l-hpw kw-kv-Im-c-hpw, hn-Zym-`ym-k-hpw km-º-Øn-Ihpw, cm-{„o-b-hpw A-[n-Im-chpw F-∂o sk-j-\p-I-fn¬ C¥y≥ ap-kv-enw-I-fp-sS hn-Zym`ym-kw: {]-h-W-X-Iƒ, km-[yX-Iƒ, sh-√p-hn-fn-I-ƒ, hn-Zym`ym-kw: X-Øz-hpw {]-tbm-K-hpw, hn-]-Wn km-£-c-X-bpw kmº-Øn-I-ÿn-Xn-bpw ap-kv-enw-Ifn¬, C-¥y≥ cm-{„o-b-Øn¬ apkv-enw-I-fp-sS ]-¶v, `-c-W-Iq-S `oI-c-X-bpw ap-kv-enw-I-fpw, cm-{„obm-[n-Im-c-hpw ap-kv-enw {]m-Xn\n-[y-hpw F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸v \-S-]-Sn-{I-aw: am-ÌÀ s{S-bn-\À-amÀ-¡v Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-\m-bn \n-tbm-Kn-°s∏-Sp-∂ {]n-ssk-UnMv Hm-^nk¿-am¿, t]m-fnMv Hm-^nk¿-am¿ Xp-S-ßn-b-h¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Im-\m-bn Pn-√-bn¬-\n-∂v A-©v am-ÿ s{S-bn-\¿-am¿ 12\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv No-^v Ce-Iv-S-d¬ Hm-^nkn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-io-e-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. kn sI hn-P-b-Ip-am¿ ( ko-\n-b¿ kq-{]-≠v ]-©m-b-Øv sU-]yq´n U-b-d-Iv¿ Hm-^nkv), t_m-Wn h¿-Ko-kv ( A-kn te-_¿ Hm-^nk¿), Sn sI cm-P≥( sl-Uv ¢m-

¿-°v h-S-I-c A-kn. A-{Kn-Iƒ-®d¬ U-b-d-Iv-S-td-‰v ), sI sI jmPn-X (sl-Uv ¢m¿-°v tIm-gnt°m-Sv I-e-Iv-S-td-‰v ), ]n ]n \-fn\n-( ko-\n-b¿ ¢m¿-°v Xm-a-ct»-cn Xm-eq-°v Hm-^nkv) F-∂nh-cm-Wv ]-cn-io-e-\w t\-Sp-I. ]-cn-io-e-\-Øn-\v ti-jw Ch¿ Hm-tcm \n-b-a-k-`m a-fi-eØn-sebpw c-≠v ho-Xw D-tZymK-ÿ¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. Cu c-≠p t]-cm-bn-cn-°pw {]ssk-UnMv Hm-^nk¿-am¿-°pw t]m-fnMv Hm-^nk¿-am¿-°pw a‰pw ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-I.

ln-®p. C-ø-t®-cn Ip-™n-Ir-jvW≥, A-øq-_v, Im-knw Im-cm-Sn, _-jo¿ ]-Øm≥, kn-±o-Jv Im-cmSn kw-km-cn-®p. "H-∂p-In¬ _m¿ A-S-°q, As√-¶n¬ P-bn-en-e-S-°q' F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn- \-S-°p-∂ _m¿ hn-cp-≤ k-a-cw A-©mw sIm-√-am-Wv Xp-S-cp-∂-Xv . k-a-ck-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am-¿-®v \-S-Ø-p-sa-∂v {]-Jym-]n-

®-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv _m¿ Hcm-gv-®-tØ-°v A-S-®n-Sm≥ Pn-√m I-e-Œ¿ D-Ø-c-hn-´-Xv. Xm¬-°men-I-am-sb-¶n-epw _m¿ A-S-®ntS-≠n h-∂-Xv {]Xn-tj[ ka-cØns‚ hn-P-b-am-bm-Wv k-a-ck-an-Xn hn-e-bn-cp-Øn-b-Xv. H-cm-gv-N-tØ-°p-≈ \n-tcm-[\-Øn-\p ti-jw _m¿ ho-≠pw Xp-d-∂-tXm-sS k-a-cw Iq-Sp-X¬ i-‡-am-hp-sa-∂m-Wv kq-N-\.

aIsf ]o-Un-¸n-¨ tI-kn ]n-Xm-hv A-d-ÌnÂ

Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n-¡v \Â-Im-¯ hm-l-\-§Ä I-e-Iv-SÀ G-sä-Sp-¯p

X-e-t»-cn: 13I-m-cnbm-b a-I-sf ]o-Un-∏n-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ ]nXm-hn-s\ A-d-kv-‰v sN-bvXp. Xem-bn kz-tZ-in-bm-Wv A-d-kv-‰nem-bXv. 2013 B-K-kv-Xn¬ kz¥w ho-´n-¬ h®pw ]n-∂o-Sv _‘pho-´n¬ h-®pw ]o-Un-∏n-s®∂ ]-cm-Xn-bn-em-Wv X-e-t»-cn t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX - Xv. hn-Zym¿-Yn-bp-sS s]-cp-am-‰Øn-¬ A-kzm-`n-IX tXm∂n-b A-[ym-]-I¿ tNmZyw sN-bv-Xt∏m-gm-Wv Ip´n kw`-hw sh-fns∏-Sp-Øn-bXv.

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-c-s™-Sp-∏v tPm-en-Iƒ-°m-bn I-e-Iv-S-td-‰nse I¨-t{Smƒ dq-an¬ b-Ym-ka-bw dn-t]m¿-´v sN-øm≥ ho-gv-N h-cp-Øn-b c-≠v hm-l-\-߃ Pn√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X t\-cn-´v G-s‰-Sp-Øp. Pn-√m c-Pn-kv-{Sm¿, km-t¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k h-Ip∏v do-Py\¬ tPm-bn‚ v U-b-d-IvS¿ F-∂n-h-cp-sS hm-l-\-ß-fmWv G-s‰-Sp-Ø-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v tPm-en-Iƒ°m-bn k¿-°m¿ hm-l-\-ß-fpsS en-Ãv k-a¿-∏n-°p-∂-Xn-epw

B-h-iy-s∏-´ hm-l-\-߃ dnt]m¿-´v sN-øp-∂-Xn-epw ho-gv-N h-cp-Øn-b Hm-^nkv ta-[m-hn-Iƒ-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-sbSp-°p-sa-∂v I-e-Iv-S¿ A-dn-bn®p. A-tX-k-a-bw, Xn-c-s™-Sp∏v tPm-en-Iƒ-°m-bn C-Xn-\-Iw I-e-Iv-S¿ G-s‰-Sp-Øn-´n-√m-Ø Pn-√-bn-se {Km-a-∏-©m-b-Øv A[o-\-X-bn-ep-≈ ap-gp-h≥ hm-l\-ß-fpw C-∂v D-®-tbm-sS tImgn-t°m-Sv I-e-Iv-S-td-‰n-se I¨t{Smƒ dq-an¬ dn-t]m¿-´v sN-øW-sa-∂v I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-iw \-

¬-In. {Km-a∏©m-b-Øv sk-{I-´-dnam¿ hm-l-\-ß-fp-sS tem-Kv _p°n¬ a-Xn-bm-b tc-J-s∏-Sp-Øep-Iƒ h-cp-Øn-b ti-j-am-bn-cn°-Ww hm-l-\-߃ hn-Sp-X¬ sN-tø-≠-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°m-bn \n-tbm-Kn-°-s∏-´ hm-l-\-ß-fp-sS B-h-iy-߃°m-bn F-√m s]-t{Smƒ ]-ºv DS-a-I-fpw a-Xn-bm-b A-f-hn¬ Uo-k-epw s]-t{Sm-fpw I-cp-Xnhbv-°-W-sa-∂pw I-e-Iv-S¿ Adn-bn-®p.

bp-hm-hpw c-£n-¡m-³ Cd-§n-b-h-cpw In-W-än Ip-Sp-§n B-ew-]m-Sn: In-W¿ hr-Ønbm-°p-∂-Xn-\n-sS sXm-gn-emfn In-W-‰n¬ ho-Wp. c-£n°m-\n-d-ßn-b c-≠v bp-hm-°fpw Ip-Sp-ßn. ^-b¿-t^m-gvsk-Øn aq-∂p-t]-sc-bpw c£-s∏-Sp-Øn. I-gn-™ Zn-hkw B-ew-]m-Sn-bn-se ap-lΩ-Zn-s‚ In-W¿ hr-Øn-bm°n I-b-dp-∂-Xn-\n-sSbm-Wv B-ew-]m-Sn am-en-Iv(26) \n-b{¥-Ww-hn-´v 70 ASn Xm-gv-Nbp-≈ In-W-‰n¬ ho-W-Xv. am-en-Iv \n-e-hn-fn-®-tXmsS \m-´p-Im-cm-b A-–p-√, A-–p¬-Jm-Z¿ F-∂n-hscØn In-W-dnen-d-ßp-I-bm-bncp-∂p. F-∂m¬, aq-∂p-t]-cpw ap-I-fn¬ I-b-dm-\m-hm-sX Ip-Sp-ßpI-bm-bn-cp-∂p.

thm-fn-t_mÄ tÌ-Un-b-§-fn e-£-§-fp-sS hm-Xp-h-bv-]v

tZ-io-b c-k-X-{´ sk-an-\mÀ

tIm-g-n-t°m-Sv: kzmX-{¥y-Øns‚ \qdp-h¿jw -]q¿Øn-bm-hptºmƒ C¥y≥ apkv-enw-Iƒ ssIh-cn-t°≠ e-£y-sa-s¥∂v N¿®-sNbvXv skan-\m¿. C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v H-_v-P-Iv-‰o-hv Ã-Uo-kv tIm-gn-t°m-Sv Nm-]v-‰dpw sk‚¿ t^m-¿ lyq-a-≥ dntkm-gv-kv U-h-e-]v-sa‚pw kwbp-‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® "C¥y \q-dp h¿-jw ˛ap-kvenw AP-≠: `qXw, h¿-Ø-am\w, `m-hn' sk-an-\m-dnemWv C¥y≥ ap-kvenwIfpsS `mhnsb kw_-‘n®v {i-t≤-b-amb \nco-£-W-߃ A-h-X-cn-∏n-°-s∏-´Xv. ss-{]-a-dn-X-ew ap-X¬ kn-hn¬ k¿-ho-kv h-sc-bp-≈ hn-Zym`ym-k- t{i-Wn-bn¬ H-cn-S-Øpw ]-´n-I-Pm-Xn-°m-tc-°m-ƒ an-I-®

Im-cm-Sn _mÀ ho-−pw Xp-d-¶p; C-¶v k-a-ck-an-Xn- amÀ-¨v

I-Æq¿: I-°m-Sv A-cb - m¬-Ød - bn-se {io-\m-cm-b-W Kp-cp-a-μnc-Øn-\p t\-sc ho-≠pw B-{I-aWw. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv Kp-cp-a-μn-c-Øn-s‚ ap≥-`m-KsØ P-\¬-®n-√p-Iƒ F-dn-™pX-I¿-Ø \n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. {io-\m-cm-bW - Kp-cp-hn-s‚ {]-Xn-ab - v° - p tI-Sp-]m-sSm-∂p ]‰n-bn-´n-√. I-s√-dn-™v Nn-√v X-I¿-Ø- n-°p-∂p. hntIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c- Xm-sW-∂p kw-ib s™-Sp-∏n¬ ssI-s°m-t≈-≠ h-c-a-dn-™v I-Æq¿ Un-ssh.-Fkv.-]n. k-t¥m-jv-Ip-am-dn-s‚ \-b-\n-e-]m-Sp-Iƒ-°v cq-]w \¬-Ip-∂-Xpƒ-s∏-sS A-Sn-b-¥-c t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv ÿ{]m-[m-\y-ap-≈ cm-{„o-b hn-jb-߃ N¿-® sN-øp-∂-Xn-\v sF.F≥.F¬. kw-ÿm-\ Iu-¨-kn¬ \m-sf tIm-gnt°m-Sv Im-en-°-‰v S-h¿ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ tN-cp-sa-∂v kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F ]n A-–p¬ h-lm-_v A-dn-bn®p.

CÀ^m-\n¿ k\-ZvZm\ kt½-f\w kam-]n-¨p

10 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

]-bm-Wv \-„-am-b-Xv. I-gn-™Zn-h-kw ]-Sn-™m-d-Ø-d sXßpw-ap-≠-bn¬ \-S-∂ Sq¿-Wsa‚n-epw ]-¥-b-°m¿ k-Po-ham-bn-cp-∂p. Hm-tcm Sq¿-W-sa‚nepw sN-dp-Xpw h-ep-X-am-b hmXp-h-bv-∏p-Im¿ h¿-[n-®p-h-cp-∂Xm-bm-Wv hn-h-cw. Sq¿-W-sa‚n¬ I-fn-°m-sc ]-cn-N-b-s∏-Sm-\pw k-Ωm-\-Zm\w \n¿-h-ln-°m-\pw Im-Wn-Isf \n-b-{¥n-°m-\pw A-Xm-Xp {]-tZ-i-ß-fn-se t]m-en-kp-Imcp-≠m-hp-sa-¶n-epw Np-Xm-´sØ sh-√p-∂ ]-c-ky-am-b hmXp-h-bv-]v X-S-bm≥ bm-sXm-cp \o- ° - h p- a p- ≠ m- h p- ∂ n- s √- ∂ mWv thm-fn-t_mƒ t{]-an-I-fp-sS ]-cm-Xn.-

Adnbn-¸pIÄ

tXm-¡pIÄ k-d-−À sN-¿-Ww tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-®-´w \n-ehn¬ h-∂-Xn-\m¬ Pn-√-bn¬ tXm-°p-Iƒ ssI-h-iw hbv°p∂ hy-‡n-I-fpw ÿm-]-\-ßfpw _-‘-s∏-´ t]m-enkv tÃj-\p-I-fn¬ 14\v ssh-Io-´v aq∂n-\-Iw tXm-°p-Iƒ k-d-≠¿ am-Xr-`q-an _p-Iv-kv Ãmƒ D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p-≈ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ sN-ø-W-sa-∂v I-e-Iv-S¿ kn F `m-K-am-bn sI ]n tI-i-h-ta-t\m≥ lm-fn¬ \S∂ apJm-ap-J-Øn¬ \-S≥ C-∂-sk‚ v kw-km-cn-°p-∂p e-X A-dn-bn-®p.

A-{]-Xo£n-Xambn FØnb th-\¬- a-g-. tImgn-t°m-´p-\n-∂p≈ ImgvN

t^m-t´m: F B¿ kn A-cp¨

`q-c-ln-X-cnÃm¯ PnÃm- {]-Jym]-\w s]m-fn-ªp

B-dfs¯ B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-¯n-\v H-cp-skâv `q-an-bnà Ccn´n: I-Æq-cn-s\ cm-Py-sØ `q-cln-X-cn√m-Ø {]Ya Pn√bm-bn {]-Jym-]n-® bp.Un.F^v. k-¿-°m-cns‚ A-hIm-i hm-Zw ho-≠pw s]m-fn™p. Bd-fw ^mw 13mw tªm-°n-se B-Zn-hmkn bp-h-Xnbmb jo-\m- _m_p(28) A-¥n-bp-d-ßp-∂-Xv ktlm-Z-cn-°p e-`n-® `q-an-bn¬. A-¥n-bp-d-ßm≥ H-cp sk‚ v `qantbm In-S-∏m-Stam C-√m-sX F-´p-h¿-j-am-bn A-[n-Ir-X¿-°v \n-thZ-\w \¬-In Im-Øn-cn-°pI-bm-Wnh¿. k-tlm-Z-cn-°m-bn e-`n-® an-® `q-an-bn¬ t]m-fn-Øo≥ jo‰p-sIm-≠v Ip-Sn¬-sI-´nbm-Wv jo-\-m _m-_p-hn-s‚ A©w-K-Ip-Spw-_w I-gn-bp-∂Xv. jo-\-m_m-_p-hn-\v £-b-tcm-Kw _m-[n-®v tPm-en sN-øm-\m-hmØ \n-e-bn-emWv. Ggmw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ aq-Ø-a-I≥ lr-

t{Zm-Kw _m-[n-®v Xp-S-¿ Nn-In¬k-bv-°v ]-W-an√m-Ø A-h-ÿbmWv. c≠mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p∂ aI-\v tIƒ-hn-°p-d-hn-s‚ Akp-J-ap≠v. H∂mw ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ aq-∂m-a-sØ aI-s‚ ]T-\-s®ehv t]mepw h-ln-°m≥- -I-g-n-bmØ A-h-ÿ-bmWv Cu Ip-Spw_-Øn\v. `¿-Øm-hv cm-Pp-hn-s‚ Iq-en-∏-Wn-bn-\-Øn¬ In-´p-∂ Xp-—am-b h-cp-am-\-amWv Ip-Spw_-Øn-s‚ GI B-{i-bw. 2007¬ ]m-\q-cn-se tIm-f-\n-bn¬ \n∂m-Wv C-h¿ Bd-fw ^m-an-seØn-bXv. a-°-fp-sS Zp-c-h-ÿbpw kz-¥-am-bn In-S-∏m-S-hp-an√m-ØXpw Im-Wn-®v aq-∂pX-hW ap-Jy-a-¥n-bpƒ-s∏-sS-bp-≈h¿°v \n-thZ-\w \¬-In-bn´pw H-cp {]-tbm-P-\-hp-ap-≠m-bn-´n√. I-gn-™ h¿-jw `q-cln-X-cn

jo-\m -_m-_p-hpw Ip-Spw-_hpw Ip-Snen\p apºn¬ √mØ Pn√m-{]-Jym-]-\-Øn-\m- am-bn _-‘-s∏-´-h¿ sI´n-tLmbn ^m-an¬ \-SØn-b k¿-th-bn- jn-°p-tºmgpw `q-c-ln-Xcm-b epw Cu Ip-Spw-_w Dƒ-s∏-´n-´n- B-Zn-hm-kn-I-f-S-°-ap-≈ \n-chs√-∂v ]-d-bp∂p. [n t]-cm-Wv C-t∏mgpw `q-an-°m`q-cln-X-cn-√mØ Pn√m bn A-[n-Ir-X¿-°v ap-∂n¬ \n]≤-Xn Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂- th-Z-\hpw ]-cn-`-h-hp-am-sb-Øpam-bn-cn-s° h≥ hnI-k-\ t\-´- ∂-Xv.

sF.-H.-kn. sXm-gn-em-fn k-a-cw: a-[y-Ø N-À-¨ C-¶v tN-fm-cn: C-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-td-j-s‚ F¬.-]n.-Pn. t_m-´ven-Mv πm‚n¬ A-\n-›nX-Im-e k-a-c-Øn-ep-≈ I-cm¿ sXm-gn-em-fnI-fp-sS {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\m-bn C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v sIm-®n-bn¬ a-[y-ÿ N¿® \-S-°pw.- tI-{μ A-kn.-te-_¿ I-Ωo-jW¿ tUm. bp-Pn≥ tKm-a-kn-s‚ a-[y-ÿ-Xbn-em-Wp N¿-® \-S-°p-I. 12 Zn-h-k-am-bn k-a-cw Xp-S-ßn-bn-´v. πm‚n-se lu-kv Io-∏n-Mv B‚ v lm‚ v-en-Mv hn-`m-K-Øn-se 42 sXm-gn-em-fn-I-fm-Wv k-a-

c cw-K-Øp-≈-Xv. lu-kv-Io-∏nMv B‚ v lm‚ v-enMv hn-`m-K-Øn-se sXm-gn-em-fn-I-fp-sS tk-h-\-˛th-X-\ hy-h-ÿ-Iƒ ]p-Xp-°p-∂Xp-am-bn _-‘-s∏-´v I-cm-dp-Im-c-\p-am-bn {]iv-\w ]-cn-l-cn-°m-Ø-Xm-Wv k-a-c-Øn-\v Im-c-Ww. {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\m-bn Pn-√mI-e-Œ¿ k-a-c-k-an-Xn t\-Xm-°-fp-am-bn aq∂p X-h-W N¿-®- \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw ]cn-lm-c-am-bn-´n-√. th-X-\w h¿-[n-∏n-°m-Ø H-cp H-Øp-Xo¿-∏n-\pw sXm-gn-em-fn-Iƒ Xøm-dm-hm-Ø-Xn-\m¬ N¿-® h-gn-ap-´p-I-bm-

bn-cp-∂p. hn-hn-[ cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ tN¿∂v k-a-c k-lm-b k-an-Xn-°v cq-]w \¬-In k-a-c-Øn-\p ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®v cw-KsØ-Øn-bn-´p-≠v. C-∂p Xo-cp-am-\-am-hm-Ø ]-£w \m-sf πm‚n-te-bv-°p am¿-®pw [¿W-bpw kw-L-Sn-∏n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v. C-∂p \-S-°p-∂ N¿-® ^-ew Im-Wp-sa∂m-Wp -{]-Xo-£. π -- m‚ v {]-h¿-Ø-\w ap-Sßn-b-Xn-\m¬ a-e-_m¿ ta-J-e-bn-te-bv-°p≈ ]m-N-I hm-X-I hn-X-c-Ww Xm-dp-am-dm-bncn-°p-I-bm-Wv.


{]mtZ-inIw

10 am¿®v 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se F-´p-apX¬ aq-∂ph-sc h-t´m-fn-∏-dºv, Xq-ßpw-]pdw, A-º-e-°-≠n, ]pXn-tbmØv, \m-Km-fn-°m-hv, ]p-Øqcv, Ip-≠-Øn¬, A-º-e°p-fß-c, s\-´qcv, h-´-°-≠n∏m-d, B-h-t¶m-´v a-e, Ip-dp-ºbn¬, I-S-Ø-\m-Sv skm-ssk-‰n F-∂n-hn-S-ß-fnepw A-©ph-sc ]q-Δm-´v ]-dºv, ap-≠°¬tdmUv, tXm-´p-ap-°v F-∂n-hn-Sß-fnepw Hº-Xv ap-X¬ 12 h-sc X-ßm-aTw, I-ºn-fn-∏-dºv, I≈n-°p∂v, H-Sp-{º F-∂n-hn-Sß-fnepw c-≠p-h-sc s]m-‰t»cn, ]p¬-∏-d-ºv, tN-μ-awK√q¿, an-\n-]-©m-_v F-∂n-hnS-ß-fnepw ]-Øp-ap-X¬ \m-ev h-sc I-cn-ßmSv, N-∏-°√v, Iq-hs°m√n F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn Su¨-lmƒ: tI-c-f _n¬-

UnMv Hm-tW-gv-kv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m ktΩ-f-\w 9.-- 0- 0 eo-Kv lu-kv: ap-kv-eow-Kv kwÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰pw {]-h¿Ø-I k-an-Xn-bpw 10..-- 0- 0 B¿-´v Km-e-dn: tUm. kn-an-bpsS Nn-{X-{]-Z¿-i-\w 11..-- 0- 0 A-f-Im-]p-cn Pq-_n-en lmƒ: kw-hm-Zw 4..-- 3- 0 kp-a≥ dn-k¿-®v B≥-Uv dnlm-_n-en-t‰-j≥ sk‚¿: D-ZvLm-S-\w a-{¥n ap-\o¿ 9.-- 3- 0 anTm-bn sXcphv JmZn Fwt]mdnbw: JmZn hkv{X {]Z¿i\hpw hn¬∏\bpw 10.00 aShq¿ ap°v:aShq¿ t\m¿Øv F . - F w . - F ¬ . - ] n kv-Iq-fn-s‚-bpw t\m¿-tب Cw-•o-jv ao-Un-bw \-gv-k-dn-bpsS-bpw hm¿-jn-I-hpw I-em-]-cn]m-Sn-I-fpw-˛10.-- 0- 0

Adnbn-¸pIÄ

kv-t]mÀ-Sv-kv ao-äv am-än-h-¨p tIm-gn-t°mSv:km-aq-Xn-cn sslkv-Iqƒ{Ku--≠n¬ C-∂-se \-SØm-\n-cp-∂ kv-t]m¿-Sv-kv ao-‰v A-Sp-Ø-bm-gv-N-bn-te-°p am-‰nh-®p.

Npc-¯nepw ASn-hm-c¯pw A]-IS ]c-¼-c Xm-a-c-t»-cn: th-\¬-a-g-°n-sS Np-c-Øn-epw A-Sn-hm-c-Øpw A]-I-S ]-c-º-c. C-∂-se ssh-In´v \m-e-c-tbm-sS B-cw-`n-® a-g°n-sS-bm-Wv Np-cw F-´mw h-f-hn\pw H-º-Xmw h-f-hn-\pw C-S-bnepw A-Sn-hm-c-Øpw hm-l-\߃ Ip-´n-bn-Sn-®-Xv. A-Sn-hm-cw A-ßm-Sn-°v k-ao]w tem-dn-bpw Po-∏pw-Iq-´n-bn-Sn®v Po-∏v ss{U-h¿-Dƒ-s∏-sS aq∂p-t]¿-°v \n- m-c ]-cp-t°-‰p. h-b-\m-Sv `m-K-tØ-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ tem-dn-bpw Np-cw C-dßn h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Po-∏p-amWv A-]-I-S-Øn¬ s]-´-Xv.F´mw h-f-hn-\pw H-º-Xmw h-f-hn\pw C-S-bn¬ an-\n-‰p-I-fp-sS hnXym-k-Øn-em-Wv c-≠v A-]-I-S߃. th-\¬ a-g-bn¬ tdm-Un-ep≠m-bn-cp-∂ Hm-bn¬-Dƒ-s∏-sSbp-≈-h ]-c-s∂m-gp-In-b-Xm-Wv A-]-I-S-߃-°v Im-c-W-am-bXv. I-\-Ø-a-g-bn¬ Xm-a-c-t»-cn, ]p-Xp-∏m-Sn `m-K-ß-fn¬ sh-≈s°-´pw t\-cn-b K-Xm-K-X X-S- hpw A-\p-`-h-s∏-´p.

\o-\m _m-e≥ {S-kv-‰v G¿-s∏-Sp-Øn-b ]p-c-kv-Im-cw t^m-t´m-{Km-^¿ Sn cm-P≥s---- ]m-Xp-hm-fn-\v ta-b¿ {]-^. -F sI t{]-a-Pw k-Ωm\n-°p∂p

\o-\m _m-e³ ]p-c-kv-Im-cw Sn cm-P³ s]m-Xp-hm-fn-\v k-½m-\n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: I-em kmw-kv-Imcn-I Im-bn-I ta-J-e-I-fn¬ \n-d™p-\n-∂n-cp-∂ \o-\m _m--es‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn \o-\m _m-e≥ {S-kv-‰v G¿-s∏-Sp-Øn-b ]p-c-kv-Im-cw {]-i-kv-X t^mt´m-{Km-^¿ Sn cm-P≥ s---- ]m-Xp-hm-

ap-¡w B-Øm-\-am-bn t»m-¡v ]-©mb-¯v cq-]o-I-cn¡Ww ap°w: sIm- S p- h ≈n, Ip- μ - a wKew, tªm- ° v ]- © m- b - Ø pIƒ hn- ` - P n- ® v ap- ° w B- ÿ m\- a m- b n ]p- X n- b - t ªm- ° v ]©mb- Ø v cq- ] o- I - c n- ° - W - s a∂v tN-μ-aw-K√q¿ \n-k Nm-cn-‰_nƒB‚ v Iƒ-®-d¬ sk‚¿ hm¿-jn-I-P-\-d¬ t_m-Un Bh-iy-s∏´p.

Sn DÆn-tam-bn A-[y-£-Xh-ln®p. F≥ kn jw-kp-±o≥, sI Sn \-Po_v, F≥ Sn Aen, cho- { μ≥ aT- Ø n¬ kw- k mcn®p. ]pXn- b `m- c - h m- l n- I ƒ: Sn D- Æ n- t am- b n({]- k n), Fw sI ap- k v - X - ^ (P- \ .sk- { I), ssJ- k p I- f - Ø n¬(J- P m©n).

Im-cp-Wy-h-gn-bn ]-¯m−vv ]n-¶n«v a-ZÀ sXtck skm-sskän h-SI - c - : Im-cp-Wy-Øn-s‚ ssI-Xm-ßp-am-bn B-Xp-c tk-h\ - cw-KØv {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n-b a-Z¿ sX-tc-k Nm-cn-‰_ - nƒ skm-ssk‰n-°v ]-Øv h-b - v. tcm-Kn-Iƒ-°v Nn-In-¬km k-lm-bw \¬-Ip-∂Xn¬ I¿-Ω\ - n-cX - a - m-Wv Cu skm-ssk-‰n. \n¿-[\ - hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw ]T-\ ssh-Ie - yw A-\p-`h - n-°p-∂h - ¿-°pw k-lm-bw, a-ZyØn-\pw a-b° - p-ac - p-∂n-\pw A-Sn-as - ∏-Sp-∂h - ¿ - ° - v t_m-[h - ¬-°c - Ww, \n¿-[\ - ¿-°pw hn-[h - I - ƒ-°pw kz-bw sXm-gn¬ ]-≤X - n Xp-Sßn skm-ssk-‰n sN-øp-∂ tk-h\ - ß - f - p-sS ]-´n-I \o-fp-∂p.sXcp-hn¬ D-t]-£n-°s - ∏-´h - ¿-°v kzm-¥\ - w- Iq-Sn-bm-Wv Cu ÿm-]\w. h-SI - c - ta-∏b - n¬ tdm-Un-em-Wv ÿm-]\ - w {]-h¿-Øn-°p-∂X - .v

U‚ v sI Sn {]-ao-f, ]n sI kXy≥, hm¿-Uv saº¿ F≥ kn an-\n, N-{μ≥ \m-b¿, hnPn No°n-- t em-Sv, kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n--k¿ hnt\mZvIpam¿, s-- ]-ch-\m-cn-A_p, amln≥ s\tcmØv kwkmcn®p.

tIm-gn-t°m-Sv: B-flo-b-X-bpsS t]-cn-epw Xz-co-J-Øn-s‚ t]cn-epw B-fp-I-sf kw-L-Sn-∏n-®v km-º-Øn-I X-´n-∏pw kw-L-S\m {]-h¿-Ø-\-hpw \-S-Øn P\-ß-sf h-©n-°p-∂-h-cp-sS X\n-\n-dw k-aq-l-Øn-\p hn-h-cn®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn-\v k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√nao≥ G-{]n¬, sa-bv am-k-ßfn¬ ssZz-am-k Imw-]-bn≥ BN-cn-°pw. Kr-l-k-μ¿-i-\w, e-Lp-teJ hn-X-c-Ww, Ip-Spw-_ k-Z- v, h-\n-Xm kw-K-aw, a-l-√v s]mXp-tbm-Kw Xp-S-ßn-b-h Iymw-]bn≥ Im-e-b-f-hn¬ \-S-°pw. {]-kn-U‚ v sI sI C-{_mlow ap-kv -eymcp-sS A-[y-£X-bn¬ tN¿-∂ Pn-√m {]-h¿Ø-I k-an-Xn-bm-Wv Imw-]bn≥ B-N-cn-°p-hm≥ Xo-cp-am\n-®-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: \q-dp-ta-\n-bp-sS hn-P-b-{]-Xo-£-bp-am-bn Pn-√bn-se 45,485 Ip-´n-Iƒ C-∂v Fkv.F -- -kv.F -- ¬.--kn ]-co-£-sb-gpXpw. C-h-cn¬ 23,187 B¨-Ip-´nI-fpw 22,298 s]¨-Ip-´n-I-fp-amWv. 62 ]-co-£m-tI-{μ-ß-fm-Wv tIm-gn-t°m-Sv hn-Zym-`ym-k Pn-√bn¬. tZ-i-km¬-Ir-X _m-¶p-I-fnepw {S-j-dn-I-fn-ep-am-bn kq-£n® tNm-Zy-°-S-em-kp-Iƒ C-∂v

tIm-gn-t°m-Sv: {]o dn-{Iq-´v-sa‚ v s{S-bn-\n-Mv sk‚-dn¬ ]-cn-io-e\w t\-Sn I-c-tk-\-bn-te-°p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 63 bp-hm-°-sf A-\p-tam-Zn-®p. Su¨-lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ I-am≥-U‚ v cm-Pohv kq-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-{X-{]-h¿-Ø-I≥ tUm. sI sam-bvXn, a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ •m-Un-kv ]m-h-aWn, ]m-e°mSv Pn√m ]´nIPmXn hnIk\ Hm^nk¿ C{_mlnw, U]yq-´n U-b-d-Œ¿ ]n.-- B - ¿.-- S- n.-- k - n. Iym-]v-‰≥ sk-do-\ \-hm-kv, A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ F \-hm-kv Pm≥ kw-km-cn-®p.

kv t\-Xr-Xzw \¬-In

hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p tIm- g n- t °m- S v : tI- c - f F- P ypt°-j-W¬ Iu¨-kn-en-s‚ A-[ym-]n-I ]-cn-io-e-\ tI-{μ--am- b tam- U ¬ {]o ss{]- a - d n F-- P yp- t °- j ≥ sk‚- d n- s ‚ c-≠mw h--m¿-jn-Iw B-tLm-jn --®p. U- b - d - Œ ¿ k- X o- j v A- [ y£-X-h-ln-®p. B¿-´n-kv-‰v a-Z\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

A-¥m-cm-{„ h-\n-XmZn-\-Øn¬ kv-{Xo-sXm-gn-em-fn-I-fpsS C-cn-°¬ k-a-c-{]-Jym-]-\w kmdm-tPm-k-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p I¿-®-sb Xp-S¿-∂v sXm-gn¬ \„-s∏-´ kv-{Xo-I-sf \-K-c-tI{μo-Ir-X k-º-Zv hy-h-ÿ-bn-te°v B-´n-sØ-fn-®p-sIm-≠p-h-

tdm-Un¬-Iq-Sn a-g-sh-≈w H-en®n-d-ßn _-kvÃm≥--Un¬ sI-´n\n¬-°p-∂-Xpw -h-en-b N-c-°phm-l-\-߃ I-S-∂p-t]m-Ip-∂Xp-am-bn-cp-∂p kv-‰m≥-Un-s‚ XI¿-®-°v Im-c-Ww. C-Xn-\v ]-cn-lm-c-am-bm-Wv CØ-h-W C-‚¿ tem-°v I-´-Iƒ ]m-Im≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. C-tXmsSm-∏w a-g-sh-≈w H-gp-In-t∏mIm≥ en-¶v tdm-Un-t\m-Sv tN¿∂v s{U-bn-t\-Pv ÿm-]n-°pw. h-en-b hm-l-\-߃ kv-‰m≥-Uneq-sS I-S-∂p-t]m-Im-Xn-cn-°m≥ I-S-ep-≠n tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂v l-ºpw \n¿-an-°pw. _-kp-Iƒ-°v kvvÃm≥--Un¬ ]p-Xn-b ]m¿-°n-Mv {I-ao-I-c-Wß-fpw G¿-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v.H-- cm-gv-N-°-Iw \-ho-I-c-W {]-hrØn-I-fp-sS H-∂mw-L-´w ]q¿Øn-bm-°n Ãm≥-Uv Xp-d-∂psIm-Sp-°m-\m-Wv D-t±-in-°p-∂Xv.--

cma\m«pIcbn \oÀ-¯-Sw a-®n-«v \n-I-¯p-¶p ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c ∏-©m- ‘n cq-£-am-°p-sa-∂ B-i-¶- hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿-Sn-Iƒ sIm-Sn-\m-´n-bn-´p-≠v. \m-´p-Im¿ b-Øv ]-Xn-\m-dmw hm¿-Un-se bn-em-Wv \m-´p-Im¿. -a - - - - Æn-´p-\n-I-Øn-b ÿ-e-Øv I¿-a-k-an-Xn-bpw cq-]-o-I-cn-®p. ^m-dq-Jv-tIm-tf-Pv C-f-bn-S-ØvXm-g-Øv \o¿-Ø-Sw a-Æn-´p \n-IØp-∂-p. -h¿-j-ß-fm-bn a-g sh≈w kw-`-cn-°-s∏-Sp-∂ {]-tZ-iam-Wv a-Æn-´v \n-I-Øp-∂-Xv. \o¿-Ø-Sw a-Æn-´v \n-I-Ø-cp-sX∂v Im-Wn-®v {Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ C-hn-sS t_m¿-Uv ÿm-]n-®n-´p-≠v. {]-tZ-iw tπm-´p-I-fm-bn Xn-cn®v a-Æn-´v X-cw-am-‰n hn¬-∏-\ \-SØp-∂ kw-L-am-Wv C-Xn-\p-]n∂n-se-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. a-g-°m-e-Øv Ip-f-ß-c-∏m-Sw, sIm-S-°-√v-]-d-ºv, ^m-dq-Jv-tImf-Pv, Np-≈n-∏-d-ºv, sIm-‰-aw-K-ew {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂pw sh-≈w H-gp-In h-∂v sI-´n-\n¬-°p-∂-Xv C-hn-sS-bm-Wv. Ip-Sn-sh-≈ £maw cq-£-am-b {]-tZ-i-Øv \o¿- ^m-dq-Jv-tIm-f-Pv C-f-bn-S-Øv Xm-g-Øv aÆn´v \nI-Ønb Ø-Sw \n-I-Øp-∂-Xv {]-Xn-k- \o¿-ØSØn¬ cmjv{So-b-∏m¿´n-Iƒ sImSn\m-´n-bn-cn-°p∂p

^-tdm-°v:sN-dp-hÆ - q¿ 44mw Unhn-j≥ d-kn-U≥-kv A-tkm-kntb-j≥ tIm-˛H - m¿-Un-t\-j≥ IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip≠m-bn-tØm-Sv tZ-io-b ]m-Xt- bmc-Øv B-gN v- ® - ¥ - B-cw-`n-®p. KoXm-⁄-en {]- n-\v k-ao-]w F√m sNm-Δm-gv-N-I-fn-ep-am-Wv N¥. tIm-k‚ v G-cn-bm sd-knU≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥, kvt\-lX - o-cw, B-{i-b, Ip-≠m-bntØm-Sv, ]p-\¿-÷\ - n, im-cZ- a-μncw, tIm-´-em-Sv, \n-hm-kn ]-\-bØ-´n¬ F-∂o d-kn-U≥-kv Atkm-kn-tb-j-\p-Iƒ tN¿-∂mWv N-¥ B-cw-`n-®X - v. ]-gw, ]-®° - d - n-Iƒ, A-e¶ - m-c a-¬ky-߃, sd-Un-sa-bU v- v h-kv- sd-kn-U≥-kv tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ω-n‰n-bp-sS {X-߃, Hu-j[ - k-ky-߃, ]q- t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-≠m-bn-tØm-Sv B-cw-`n-® B-gv-N-®-¥-

∂-t∏mƒ C-h¿ ]p-Xn-b km-ºØn-I \-b-ß-fp-sS C-c-I-fm-bn Xo-cp-I-bm-sW-∂v A-h¿ Iq-´nt®¿Øp.

cm-hn-se ]-co-£m sk‚-dp-I-fnse-Øn-°pw. ]-co-£-bn¬ Ir-{Xn-aw Im-´p∂-h-sc ]n-Sn-Iq-Sm≥ kv-Izm-UpI-fpw cw-K-Øp-≠v. ]n.--Sn.--F-.bpw hn-hn-[ kw-L-S-\-I-fpw {]-tXyI Syq-j-\p-I-fpw ¢m-kp-I-fpw \S-Øn-bm-Wv ]-e hn-Zym-e-b-ßfn-epw Ip-´n-I-sf ]-co-£-°v Xøm-sd-Sp-∏n-®-Xv. I-\-Ø Nq-Sv hnZym¿-Yn-I-sf h-√m-sX h-e-bv°p-∂p-≠v.

I-c-tk-\-bn tNÀ-¶-h-sc A-\p-tam-Zn-¨p

Ip-−m-b-nt¯m-Sn B-gv-N-¨-´ Xp-S-§n

C-cn-¡m-\p-Å A-h-Im-i-¯n-\m-bn k-a-c-{]-Jym-]-\w tIm-gn-t°m-Sv: A-¥m-cm-{„ h\n-Xm Zn-\-Øn¬ kv-{Xo-sXm-gnem-fn-Iƒ C-cn-°¬ k-a-c-{]Jym-]-\-hpw {]-I-S-\-hpw \-SØn. s]¨-Iq-´n-s‚-bpw A-kwL-Sn-X ta-J-e sXm-gn-em-fn bqWn-b-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-emWv sS-Iv-ssì ta-J-e-bn-tebpw tjm-∏p-I-fn-te-bpw kv-{Xo sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v tjm-∏v B‚ v F-Ãm-ªn-jv-sa‚ v B-Œv {]-Im-cw A-\p-h-Zn-°-s∏-´ C-cn∏n-S-߃ sXm-gn-en-S-ß-fn¬ A\p-`-hn-°m≥ A-h-Im-i-{]-Jym]-\w \-S-Øn-b-Xv. A-h-Im-i-{]-Jym-]-\ I¨h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\-hpw -C-cn∏n-S-߃ ]n-Sn-s®-Sp-°p-I- F∂ e-Lp-te-J-bp-sS {]-Im-i-\hpw km-dm tPm-k-^v \n¿-h-ln®p. Im¿-jn-I ta-J-e-bp-sS X-

hn-P-b-{]-Xo-£-bn Ip-«n-IÄ C-¶v ]-co-£m-lm-fn-te-¡v

^-tdm-°v: ^-tdm-°v _-kv vÃm≥-Uv \-ho-I-c-W {]-hr-ØnIƒ A-¥n-a-L-´-Øn¬. hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ cq-]-s∏-´ Ip-gn-Iƒ sa-‰-epw Izm-dn ]u-U-dpw D-]tbm-Kn-®v \n-I-Øn C‚¿-te-m°v I-´-Iƒ ]m-Ip-∂-Xv ]q¿-Øn---bm-bn-h-cp-∂p. ]-©m-b-Øv πm≥ ^-≠n¬-\n-∂pw ]-Øv e£w cq-] D-]-tbm-Kn-®m-Wv \-hoI-c-W {]-hr-Øn-Iƒ \-S-°p-∂Xv. _-kv Ãm≥--Un¬ Sm-dn-Mv s]m-´n-s∏m-fn-™v h≥ Ip-gn--Iƒ cq-]-s∏-´-Xv _-kp-Iƒ ]m¿-°v sN-øp-∂-Xn-\v X-S- -am-bn-cp∂p. h -- m-l-\-߃ I-S-∂p-t]mIp-tºmƒ I-√p-Iƒ sX-dn-®v kv‰m≥-Un¬ A-]-I-S-ß-fpw ]-Xnhm-bn-cp-∂p. C -- -S-°n-sS Ãm≥Un¬ \-ho-I-c-Ww \-S-Øm-dps≠-¶n-epw ho-≠pw C-Xv s]m-´ns∏m-fn-™v ^-≠v ]m-gm-Ip-∂ ÿn-Xn-bm-bn-cp-∂p. I-S-ep-≠n ^-tdm-°v _-kvÃm≥-Un¬ \S°p∂ \ho-I-cW {]hrØn

hnfw_cPmY \S¯n tIm-gn-t°m-Sv: hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn kn-‰n sk≥-{S¬ I-Ω-‰n (anTm-bv sXcp-hv) \-S-Øp-∂ kv-t]m¿-Sv-kv ao‰n-s‚ `m-K-am-bn hn-fw-_-c Pm-Y \-S-Øn. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \kn-dp-±o≥ ^v-fm-Kv-Hm-^v sN-bvXp. bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v F hn Fw I-_o¿, P-\. sk-{I-´-dn j^o-Jv ]-´m-´v, Sn hn d-low, A–p¬-d-km-Jv, A-–p¬-A-ko-

Ir-jv-W-\p-Æn cm-P , - t- - ^mt´m-{Km-^¿ ]n ap-kv-X-^, -]n Zmtam-Z-c≥, I-am¬ h-c-Zq¿, F -- Sn A-–p-√-t°m-b, `m-kn a--- -em-]-dºv, ]-Sn-tb-cn -tKm-]m-e-Ir-jvW≥, A-Uz. F -- w cm-P≥, C At\-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

B-ßo-b Nq-j-W-¯n-s\-Xn-tc ssZz-am-k Imw-]-bn³

^-tdm-¡v _-kv-Ìm³-Uv \-ho-I-c-Ww A-´n-a-L-«-¯nÂ

P-\-an-{X d-kn. A-tkm. D-Zv-Lm-S-\w A-∂-t»-cn: P-\-an-{X d-kn--U‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ F -- w sI cm-L-h≥ Fw. ] .---- n. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F sI i-io-{μ≥ Fw. F .---- ¬. F .---- . ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. Pn-√m -∏©m-b-Øv {]-kn---

fn-\p ta-b¿ {]-^. -F sI t{]-aPw k-a¿-∏n-®p.-\o-\ _m-e-s‚ B-dmw A \--- pkv-a-c-W k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n hn Kw-Km-[-c≥ A-[y-£-X-h-ln®p. ]----- n hn N-{μ≥ {]-i-kv-Xn ]{Xw \¬-In.

kozhikode/clc

sNSn-Iƒ, a¨-]m-{X-߃, I-cIu-i-e h-kv-Xp-°ƒ, ^m≥-kn km-[-\-߃, hn-hn-[-bn-\w A®m-dp-Iƒ, \m-S≥ ]-el - m-cß - ƒ, Ip-Spw-_{- inbq-Wn-‰p-Iƒ \n¿-Ωn® tkm-∏p-Iƒ, F-∂n-hb - m-Wv N¥-bn-se {]-[m-\ hn¬-∏-\-h-kvXp-°ƒ. tIm¿-∏-td-j≥ Iu¨-kne¿ Kn-cn-P l-cn-Zm-kv D-ZL v- m-S\ - wsN-bX v- p. ssh-ks v- N-b¿-am≥ C.-ap-lΩ - Z- v dm-^n A-[y-£X - h - l - n®p. CF -- _-jo¿, sI \ -- m-k-dp≤o≥, ]n ] -- c - t- a-iz-c≥, ]n P -- b - {- ]Im-i≥, kn ssa-°nƒ, sI sI {]-`m-I-c≥, kn sI tIm-ap, sI ]n ssj-Pp, hn kp-tc-{μ≥, kn sI A-jd v- ^ - v, C-eym-kv kw-kmcn-®p.--

3

]-g-b-Im-e Km-\-§-fp-am-bn kw-Ko-X km-bm-Ów

tIm-gn-t°m-Sv: ]-g-b-Im-e Km-\ß-fp-am-bn Im-en-°-‰v ayq-kn-Iv ¢-∫n-se ]m-´p-Im¿ C-∂-se km-bm-”-sØ kw-Ko-X km-{μam-°n. ¢-∫n-s‚ 53m-a-Xv kw-Ko-X km-bm-”-Øn¬ 1947 ap-X¬ 1966h-sc-bp-≈ h¿-j-ß-fn-se 31 A-\-iz-c Km-\-ß-fm-Wv th-Znbn¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. Fw l-cn-Zm-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ G-gw-K Hm¿-°-kv-{S A-Iº-Sn tk-hn-®p.tUm. Sn cm-tP-{μ-\m-Yv, A-cßn¬ F≥ hm-kp-tZ-h≥, D-ÆnIr-jv-W≥ ]m-e-°¬, C hn Ben-t°m-b, sI ]n {]-`m-I-c≥, ta-em-‰q¿ cm-tP-{μ≥, F P-b-Irjv-W≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

Npcp¡¯nÂ

A£b tdmUvtjm ]cn]mSn hym]mcn hyhkmbn GtIm]\ kanXn amhq¿ bp\n‰v sk{I´dn Dkvam≥ DZvLmS\w sNøp∂p

A£-b tdm-Uvtjm hm-l-\w am-hq-cn-se-¯n am-hq¿: A-£-b sk‚-dp-I-fn-se hn-hn-[ tk-h-\-߃

s]m-Xp-P-\-߃-°v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\p tI-c-f sF.--Sn an-j-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-Øp-∂ tdm-Uv tjm am-hq-cn-se-Øn. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn am-hq¿ bp-\n-‰v sk-{I-´-dn D-kv-am≥ ]-cn-]m-Sn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-£-b Pn-√m A-kn. s{]m-P-Œv tIm-˛Hm¿-Un-t\-‰¿ Sn sI I-_o¿ A-[y-£-X-h-ln-®p. Sow eoU¿ A-`n-\-μv , kp-lm-Zv kw-km-cn-®p. Hm¨-sse≥ tkh-\-ß-sf Ip-dn-®p-≈ kv-In-‰v A-h-X-cn-∏n-®p.--

"t]m-¡p-sh-bnÂ' N-e-¨n-{X-¯n-\v Nn-{X-`m-jyw tIm-gn-t°m-Sv: {]-i-kv-X kw-hn-[m-b-I≥ A-c-hn-μ-s‚

t]m-°p-sh-bn¬ N-e-®n-{X-sØ A-Sn-ÿm-\-am-°n Nn-{X{]-Z¿-i-\w. Nn-{X-Im-c-\pw I-hn-bp-am-bs--- s_-Pp sse-emcm-Pm-Wv C-Øc-- -sam-cp Nn-{X-{]-Z¿-i-\w H-cp-°p-∂-Xv.-tI-cf-Øn-s‚ £p-`n-X bu-h\-sØ {]-tXy-I Im-gv-N-∏m-Sn-eqsS Nn-{Xo-I-cn-® t]m-°p-sh-bn¬ ap-t∂m-´p-h-bv-°p-∂ _nw-_ hy-h-ÿ-I-sf a-\-im-kv-{X-]-c-am-bn hn-i-I-e-\w sN-bv-Xv h¿-Æ-ß-fn-eq-sS \n¿-an-°p-I-bm-Wv ss_-Pp.C∂v ssh-Io´v 5.-30\v F {]-Zo-]v-Ip-am¿ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. 14h-sc Xp-S-cpw. 13\v A-c-hn-μ≥ A-\pkv-a-c-W-Øn¬ t]m-°p-sh-bn¬ {]-Z¿-in-∏n-°pw. _m-¶v sa≥-kv ^n-enw skm-ssk-‰n-bm-Wv kw-Lm-S-I¿.

"Ip-tXmcm-a-g' Sow A-hmÀ-Uv Xp-I G-äp-hm§n ‰ym-Sn: Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \-S-∂ tZ-io-b ^-n-enw s^-

Ãn-h-en¬ bp.]n. hn-`m-K-Øn¬- H-∂m-a-sX-Øn-b Ip-‰ymSn Fw.sF.bp.]n. kv-Iq-fn-s‚ tXm-cm-a-g sS-en-^n-en-ans‚ in¬-]n-Iƒ A-hm¿-Uv Xp-I-bm-b 40000 cq-] G-‰p-hmßn. I-hn d-^o-Jv A-l-Ω-Zn-s‚ tXm-cm-a-g F-∂ I-hn-Xbm-Wv sS-en-^n-en-an-s‚ {]-ta-bw. B-cy-N-{μ≥, ta-L, _n-kv-l-_v, jw-\m-kv, k-^o¿ A-`n-\-bn-® kn-\n-a ]n ]n Xo¿-∞-bm-Wv kw-hn-[m-\w sN-bv-X-Xv.

]-¨¡-dn hn-f-sh-Sp¸v

Ip-‰ymSn: kn-dm-Pp¬ lp-Zm ]-cn-kc-sØ H-cp sl-Œ¿ ÿe-Øv Ir-jn sNbv-X ]-®°-dn hn-f-sh-Sp-∏v D-Zv-LmS\w t]-tcm-Sv A-–p-d-ln-am≥ k-Jm-^n \n¿-h-ln-®p. sh≠, X-°mfn, aØ≥, h-gpX-\, sN-dp-]b¿, ]-S-hew, Noc, ]-®-ap-fIv, ]m-h-bv-° Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv Ir-jn sN-bvX-Xv. C-h ÿm-]-\-Ønse D-]-tbm-K-Øn\pw s]m-Xp-hn]-Wn-bn¬ hn-‰-gn-°p-hm\pw D-]-tbm-Kn-°pw.

cPnkvt{SUv Hm^nkv XpS§n tIm-gn-t°m-Sv: I-gn-™ 15 h¿j-am-bn ]q-´n-°n-S-°p-∂ kwÿm-\ \m-fn-tI-c hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n-°p-hm≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®-Xn-s‚ `m-K-am-bn tIm¿-]-td-j≥ c-Pn-kv-t{S-Uv Hm^n-kv F-e-Øq-cn¬ {]-h¿-Ø\-am-cw-`n-®p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ \o-c sS-Iv-\o-jy-∑m-cp-sS ]-cnio-e-\ in¬-]-im-e-bp-sS D-ZvLm-S-\w \m-fn-tI-c hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿-am≥ k_m-lv ]p¬-∏-‰ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v

{]-kn-U‚ v a-\-b-Øv N-{μ≥ A[y-£-X-h-ln-®p. kn Fw kp\n¬-Ip-am¿, sI \n-j, sI ]n Ir-jv-W≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.--

kzo-I-c-Ww \Â-In sIm-Sp-h-≈n: sI.]n.kn.kn F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-am-bn Xnc-s™-Sp-°-s∏-´ sI ]n _m_p-hn-\v bq-Øv tIm¨-{K-kv sIm-Sp-h-≈n \n-tbm-P-I-a-fiew I-Ωn-‰n- kzo-I-c-Ww \¬-In. Un.kn.kn {]-kn-U‚ v sI kn A-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kn sI F P-eo¬ A-[y£-X-h-ln-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-03-10  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-03-10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you