Page 1

{]mtZ-inIw ku-¯v a-Þ-e-¯n-se hn-I-k-\ {]-hr-¯n-IÄ-¡v 6.5 tIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p

5 am¿®v 2014 _p[≥

kozhikode/clc

]cn-]mSn

„B¿-´v Kymedn: sI P-b-Ipam-dn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ bm\w ˛ 11.00 „B¿-´v Kyme-dn: 16 Nn-{X-Imc≥-am-cp-sS Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11.00 „Fw Fw A-en tdmUv: ssIcfn tjmdqw: tIm-´¨ km-cn taf ˛ 10.00 „B¿.]n amƒ: Un.kn _pIvkv: sa-Km Un-kv-Iu-≠v skbn¬-kv ˛ 10.00

^pSvt_mÄ PhlÀ A-Jn-te-´ym sk-h³-kv am-hq¿: I¬∏-≈n kn-Kv-km-Kv {Ku-≠n¬ \-S-°p-∂ P-h-l¿ A-Jn-te¥ym sk-h≥-kn-se H∂mw ]m-Z-a¬-k-c-Øn¬ hn-in-„ tk-h-\-Øn-\v cm-{„-]-Xn-bp-sS A-hm¿-Uv t\Sn-b ao-©-¥ ^-b¿ kv-t‰-j-\n-se Su¨ Sow A-co-t°m-Sv Hcp-tKm- eo-Un-Mv ^-b¿-am≥ hn sI _n-Pp-hn-\v \√q¿ DZ-b-aw-Kew dkn-U≥kv Atkmkntbjs‚ fn-\v ap-∂n-´p-\n¬-°p∂p. ªm- D-]-lm-cw F-fa-cw Icow Fw.F¬.F. \-¬Ip∂p °v B‚ v ssh-‰v tIm-gn-t°m-Spam-bn-´m-bn-cp-∂p a¬-kcw. \msf C-tX So-ap-Iƒ X-s∂ c≠mw ]m-Z-sk-an-bn¬ ho≠pw a¬-k-cn-°pw.

Adnbn-¸pIÄ

`£y-kp-c£: s]mXp-P-\-§Ä¡v \nÀtZiw Adn-bn¡mw tIm-gn-t°m-Sv : `£y-kp-c£m \nbaw \S-∏m-°p∂ Xns‚ `mK-ambn Pn√-bnse `£-Wim-e-I-fnepw `£y \n¿ΩmW tI{μ-ß-fnepw ]cn-tim-[\ \S-Øm≥ k_vI-f-IvS¿ lnam≥jvIp-am¿ dmbv DtZym-Kÿ¿°v \n¿t±iw \¬In-. `£y kpc£ Dd-∏m-°p ∂Xp-ambn _-‘-s∏-´v s]mXpP-\-߃°p≈ \n¿t±-i-߃ C.-sa-bn-en¬ Adnbn-°mw. subcollector.kkd.hkr@gm ail.com

sXmgn XÀ¡-t¡kv hnNm-cW \S¯pw tIm-gn-t°m-Sv: te_¿ tImSXn {]nssk-UnwKv Hm^o-k¿ tPmk^v sXs°-Ip-cp-hn-\m¬ (Pn√m PUvPn) am¿®v 18 \v ]me-°mSv B¿.-Un.-H.-tIm-SXn lmfn¬ sXmgn¬ X¿° kw_-‘-amb tIkp-Iƒ hnNm-cW sNøpw.

hnapà`S³am-cpsS a¡Ä¡v kvtImfÀjn-¸v

tIm-gn-t°m-Sv: s{^m^jW¬, shmt°j-W¬, sSIv\n-°¬ tImgvkp-I-fn¬ ]Tn-°p hnap‡ `S≥am-cpsS a°ƒ°v ssk\n-I-t£a hIp-∏ns‚ Aam¬K-ta-‰Uv ^≠n¬ \n∂p≈ 2013-˛14 h¿j-tØ-°p≈ kvtImf¿jn-∏n\v At]£ £Wn®p. At]£m t^mdw am¿®v 25 hsc Pn√m ssk\n-I-t£a Hm^o-kn¬ e`n-°p-w. At]£ G{]n¬ 25 \v sshIp-tcw 4 aWn hsc kzoIcn-°pw. IqSp-X¬ hnh-c߃°v 0495˛2771883.

KÌv C³kv{S-IvSÀ \nb-a\w

tIm-gn-t°m-Sv: amfn-°-Shv Kh.h-\nX sF.-Sn.sFbn¬ {Um^v‰vkv-am≥ knhn¬ t{SUn¬ KÃv C≥kv{S-IvSsd \nb-an-°p-∂p. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ am¿®v 6\v cmhnse 11 aWn°v hnZym`ymk tbm-KyX, hb- v, PmXn,- sXmgn¬ ]cn-Nbw Fnh sXfn-bn-°p Xn-\p≈ A ¬ k¿´n^n-°-‰pIfpambn C‚¿hyq-hn-\v lmPcm-I-W-sa∂v {]n≥kn-∏mƒ Adn-bn-®p. {Um^v‰vkv-am≥ knhn¬ t{SUn¬ F≥.-Sn.-knbpw aq-∂v h¿jsØ {]hrØn ]cn-Nbhpw As√-¶n¬ {Um^v‰vkvam≥ knhn¬ t{SUn¬ F≥.F.knbpw Hcp h¿jsØ {]hrØn ]cn-N-bhpw As√¶n¬ Khsa‚ v, Khsa‚ v AwKo-IrX t]mfn-sS-Iv\n°n¬ \n∂p≈ _-‘-s∏´ t{SUnse F©n-\o-b-dnwKv Untπmatbm XØpey tbmKy-X-tbm D-≈-h¿°v ]s¶-Sp-°mw.

Izt«j³ £Wn¨p

tIm-gn-t°m-Sv: ]´n-I-PmXn hnI-k\ hIp-∏ns‚ tImgnt°mSv DØ-c-ta-Je s{Sbn\nwKv C≥kvs]-IvS-dm-^o-knte°v hnhn[ D]-I-c-W-߃ hnX-cWw \S-Øp∂ Xn\v hy‡n-Ifn¬ \n∂pw ÿm]\-ß-fn¬ \n-∂pw Izt´j≥ £Wn-®p. Ah-km-\ -Xo-bXn am¿®v 13. t^m: 0495˛2371451.

^n-kn-\v ^-b¿ D-]-I-c-W-߃ hm-ßm≥ 32 e-£w, In-Wm-t»cn \q-™n ip-≤-P-e hn-X-c-W ]≤-Xn-°v 30 e-£w ,ssa-emw-]mSn ˛ an-\n ss_-∏m-kv tdm-Uv \ho-I-cn-®v _n.F≥._n.kn. sNøm≥ 1 tIm-Sn 25 e-£w I-√n-´-\S ˛ ssa-emw-]m-Sn tdm-Un¬ 300 ao-‰¿ \o-f-Øn¬ ss{U-t\-Pv \n¿-an-°m≥ 30 e-£w, Xn-cp-hÆq¿ K-h: bp.]n.kv-Iq-fn-\v ¢mkv ap-dn-Iƒ \n¿-an-°m≥ 25 e£w. tIm-hq¿ am¿-°-‰v tdm-Uv \ho-I-c-W-Øn-\v 5 e-£w Xn-cp-hÆq¿-˛-I-Æ-t©-cn tdm-Up-I-sf _-‘n-∏n-°p-∂ kv-t\-l-ho-Yn˛-tXm-°-bn¬ C-S-h-gn-bn¬ ss{U-t\-Pv ]p-Xp-°n ]-Wn-Xv Ih-dnw-Kv …m-_n-´v C-S-h-gn D-b¿-

hmÀ-Up-IÄ-¡v H-cp e-£w IqSn; tImÀ-]-td-j³ _-P-äv Aw-Ko-I-cn¨p Ip-Sn-sh-Å-¯n-\v Iq-Sp-X h-I-bn-cp-¯-W-sa-¶v NÀ-¨-bp-sS Nq-Sn ^m³ I¯n; ssa-¡nÃm-sX Iu¬-kn-eÀ-amÀ

tIm-gn-t°m-Sv: hm¿-Up-Iƒ-°p≈ ]-≤-Xn hn-ln-Xw H-cp e-£w h¿-[n-∏n-°m-sa-∂ t`-Z-K-Xntbm-sS-bpw t]m-cm-bv-a-Iƒ A\p-`m-h-]q¿-hw ]-cn-K-Wn-°m-sa∂ {]-Jym-]-\-tØm-sS-bpw tIm¿-]-td-j≥ _-P-‰n-\v Aw-KoIm-cw. cm-hn-se 10ap-X¬ cm-{Xn Fs´-Im¬ h-sc \o-≠ N¿-®-bvs°m-Sp-hn-em-Wv sU-]yq-´n tab¿ {]-^. ]n Sn A-_v -Zp¬ eØo-^v A-h-X-cn-∏n-® _-P-‰v Iu¨-kn¬ Aw-Ko-I-cn-®-Xv. 2013˛2014 h¿-j-sØ ]p-Xp-°nb _-P-‰pw 2014˛15 h¿-j-sØ aXn-∏p _-P-‰pw I-gn-™ h¿-jsØ _-P-‰n-s‚ X-\n-bm-h¿-Ø\-am-sW-∂pw tIm¿-]-td-j-t\mSp ]p-Xp-Xm-bn Iq-´n-t®¿-Ø ]©m-b-Øp-I-sf A-h-K-Wn-®Xm-bpw {]-Xn-]-£w B-tcm-]n®p. k-_n-X tIm-Sn, B-an-\ So®¿, ssk-^p-∂o-k Xp-S-ßn-b Iu¨-kn-e¿-am-cm-Wv Cu Btcm-]-Ww D-∂-bn-®-Xv. {]-^.A_vv-Zp¬ e-Øo-^v I-gn-™ 14 h¿j-am-bn A-h-X-cn-∏n-°p-∂ _-P‰n-epw H-tc ]-≤-Xn-Iƒ X-s∂ t]-cp-am-‰n A-h-X-cn-∏n-°p-I-bmWv sN-øp-∂-sX-∂v {]-Xn-]-£sØ k-Xy-`m-a, {io-Ip-am¿, Irjv-W-Zm-kv, {io-[-c≥, k-enw,

tIm-gn-t°mSv: _P-‰v N¿-®bp-sS Nq-Sv Iq-Sn-b-t∏mƒ \-Kck-`m Iu¨-kn¬ lm-fnse ^m-≥ IØn. cm-hn-se IqSn-b Iu¨-kn¬ D-® `-£-W-Øn\m-bn ]n-cn-™-tijw Iu¨kn-e¿-am¿ Xn-cn-s®-Øn-b-t∏mgm-Wv `-c-W ]-£-`mK-Øv am[y-a {]-h¿-Ø-I¿ C-cn-°p∂ ko-‰n-\p ap-I-fn-em-bn ÿm]n-® ^m≥ I-Øp∂-Xp {i-≤bn¬-s]-´Xv. tjm¿-´v k¿-Iyq-´v Im-c-Wam-Ws{X ^m≥ I-Øn-bXv. ssh-ZypXn Hm-^m-°n Xo-b-Wbv-°m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS \-K-ck-`m Iu¨-kn¬ `q-cn-`m-Kw Iu¨-kn-e¿-am-cpw lm-fnse ^m-≥ IØnbt∏mƒ kv{Xo ]pcp-j hy-Xym-k-an√m- bn¬ ]-I¿-Øn. ssa-°v ]-Wn-ap-S-°n-bXpw sX cw-Kw sam-ss_¬-Im-a-dA-h-dm≥, Pn≥-tXm-a-kv Xp-Sßn-b Iu¨-kn-e¿-am¿ B-tcm]n-®p. A-tX-k-a-bw Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v Iq-Sp-X¬ Xp-I h-Ibn-cp-Ø-W-sa-∂v `-c-W {]-Xn-]£ Iu¨-kn-e¿-am¿ B-h-iys∏-´p. I-gn-™ _-P-‰n-se {]-Jym]-\-ß-sfm-∂pw \-S-∏m-°n-bn-´n-

F-kv.Un.]n.sF. ]-©mb-¯v I-½n-än {]Xn-tj-[n¨p H-fh-Æ: \√-fw Fkv.sF Pn tKm-]-Ip-am-dn-s\ Nn-e X¬-]-c I-£n-I-fp-sS Xm¬-]-cy-Øn-\p hg-ßn ÿ-ew am-‰n-b-Xn¬ H-fh-Æ ]-©mb-Øv Fkv.Un.]n.sF. I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n®p. H-f-h-Æ ]-©m-b-Ønepw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-ep-ap-≈ I-Shp-I-fn¬ hym-]-I-am-bn \-S-°p∂ a-W¬-sIm-≈-s°-Xn-sc i‡am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®pw s]m-Xp-hn-j-b-ß-fn¬ C-Ss]´pw Np-cpßn-b Im-ew sIm≠p P-\-k-Ω-X-\m-bn am-dn-bn-cp-

∂p Fkv.sF. Pn tKm-]-Ip-am-¿ a-W¬-IS-Øv ]n-Sn-°m≥ h∂ Fkv.sF °v t\-sc A-{Iaw \-SØn-b Kp-≠-Iƒ-°v ]n∂n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ cm-{„ob-°m-sc ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-cp∂-Xn-\p ]I-cw a-W¬ am-^nb°v th-≠n H-Øm-i sN-bv-XpsIm-Sp-°p-I-bm-Wv k¿-°m¿ sN-øp-∂-sX∂pw tbm-Kw Btcm-]n®p. ap-lΩ-Zv d-lokv, ^n¿-jm-Zv I-ºn-fn-∏-dºv, d-lo-kv a-W-°Shv, d-^o-Jv I-≈n-°p-∂v kwkm-cn®p.

_P-‰v N¿-®-bp-sS {]-tXy-I-Xbmbn. cm-hn-se X-s∂ ssa-°v ]-Wn-ap-S-°m≥ Xp-S-ßn-bn-cp∂p. ]-e ko-‰nsebpw ssa°pIƒ ]-co-£n-®p t\m-°nsb-¶nepw ]-eXpw X-I-cm-dmbn-cp∂p. C-tXm-sS Iu¨-kne¿-am¿-°m-bn a-s‰m-cp ssa-°v kw-L-Sn-∏n®p. kw-km-cn-°m-s\-gp-t∂-‰t∏mƒ X-s∂ ssa°v Hm-^m-bt∏mƒ sI kn tim-`n-X-bp-sS tNmZyw ssa-°v \-∂m-°m-s\¶nepw _-P-‰n¬ ^-≠p h-I-bncp-Øn-bn-´pt≠m F-∂m-bncp∂p. ssa-°v \-∂m-°m≥ ssa°v Hm-]-td-‰-dp-sS t]m-kv‰v C-s√-∂m-bn-cp-∂p ta-b-dp-sS a-dp-]Sn.

tIm-gn-t°m-Sv: Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n-s\ t\m-°p-IpØn-bm-°n sa-Un-°-¬ tIm-fPn¬ \n-b-a-\w \¬-Ip-∂p. c≠p am-k-Øn-e-[n-I-ap-≈ \n-ba-\-߃ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Ivkv-tN-©p h-gn am-{X-ta \n-b-an°p-hm≥ ]m-Sp-≈p-sh-∂ am-\-Zfiw a-dn-I-S-∂m-Wv B-ip-]-{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn-bp-sS Io-gn¬ Zn-h-k-°q-en-°m-sc \-n-b-an-°p∂-Xv. ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fn-Isf Fw-tπm-bv-sa‚ v h-g-n-bm-Wv ap-ºp \n-b-an-®n-cp-∂-Xv. 200 e-[n-

Iw Zn-h-k th-X-\-°m¿ Ct∏mƒ am-Xr-in-ip-kw-c-£-W tI-{μ-Øn¬ tPm-en sN-øp-∂p≠v. am-\-Z-fi-߃ a-dn-I-S-∂mWv C-h-sc \n-b-an-®-Xv. Fw-tπmbv-sa‚ v h-gn \n-b-a-\w \¬-ImsX kz-¥-°m-sc Xn-cp-In-I-b-‰pI-bm-Wv. I-gn-™ aq-∂p h-¿-jØn-e-[n-I-am-bn Cu ÿn-Xn XpS-cp-I-bm-Wv. C-t∏mƒ B-ip-]-{Xn-bn-se D-∂-X D-tZym-K-ÿ≥-am-cp-sS `m-cy-am-tc-bpw Ip-Spw-_mw-K-ßtf-bpw B-ip-]-{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn Aw-K-ß-fp-sS kz-¥-

W sa-U¬ tP-Xm-hp-am-b km¬-hy F-kv cm-Pv F-∂n-hcm-Wv {]-Z¿-i-\-Øn-se h-\nXm km-∂n-[yw. ap-Xn¿-∂ Nn{X-Im-c-∑m-cm-b cm-P≥ a-°-S, tZ-h-ky tZ-h-Kn-cn F-∂n-h-cpw ]p-Xp-X-e-ap-d-sb {]-Xn-\n-[o-

I-cn-®v tdm-Wn tZ-h-ky, cm-Pohv Nn-{X-ºm-´v, A-tim-Iv Ipam¿, Po-hm-\-μ≥, en-\o-jv, PnPp-em¬, lm-cp¨, iymw {]km-Zv F-∂n-h-cp-tS-bpw kr-„nI-fm-Wv -Nn-t{Xm¬-k-hw- {]Z¿-i-\-Øn-ep-≈-Xv.

_-P-‰v {]-l-k-\-am-sW-∂pw \n-Ip-Xn-Zm-b-I-cm-b km-[m-c-W°m-c-\p-th-≠n H-∂p-an-s√-∂p k-Xy-`m-a B-tcm-]n-®p. tN-cn-hnI-k-\-Øn-\p B-h-iy-am-b ^≠v h-I-bn-cp-Øn-bn-´n-s√-∂pw A-h¿ ]-d-™p. tN-cn hn-I-k-\Øn-\p {In-bm-Xv-a-I-am-bn ^v-fm‰p kw-hn-[m-\w sIm-≠p h-c-Wsa-∂pw A-Uz. F hn A≥-h¿ B-h-iy-s∏-´p. A-gp-°p-Nm-ep-Iƒ aq-S¬, Dd-hn-S am-en-\y kw-kv-I-c-Ww F∂n-h I-gn-™ Im-e-ß-fn¬ \-S∏m-°n-bn-´n-s√-∂pw Zo¿-L-ho£-W-an-√m-Ø _-P-‰m-Wv sU]yq-´n ta-b¿ A-h-X-cn-∏n-®n-cn°p-∂-sX-∂pw ku-Zm-_n A-`n{]m-b-s∏-´p. a¬-ky-sØm-gn-emfn-Iƒ-°m-bn \o-°n-h-® ^-≠v A-]-cym-]v-X-am-sW-∂pw ^-≠p hn-\n-tbm-K-Øn¬ hy-‡-X hcp-Ø-W-sa-∂pw k-enw B-hiy-s∏-´p. \-K-c-k-`-bp-sS h-cp-am-\w h¿-[n-∏n-°m≥ B-h-iy-am-b \S-]-Sn-I-sfm-∂pw _-P-‰¬ Dƒs°m-≈n-®n-´n-s√-∂pw {]-Xn-]£w B-tcm-]n-®p. A-tX k-abw aƒ-´n π-Iv-kv Xn-tb-‰¿, ]m¿°n-Mv A-S-°-ap-≈ ]-≤-Xn-Iƒ A-`n-am-\-I-c-am-b t\-´-am-sW∂vv `-c-W-]-£w ]-d-™p.

s√-∂p I-a-e c-Lp-\m-Yv ]-d™p. Nn-e a-cm-a-Øp ]-Wn-I-fpsS t]-cp am-‰n-b-X-√m-sX ]p-Xpa-sbm-∂p-an-√m-Ø _-P-‰m-Wv tIm¿-]-td-j-\n¬ A-h-X-cn-∏n®n-cn-°p-∂-sX-∂v Ir-jv-W-Zm-kv A-`n-{]m-b-s∏-´p. am-en-\y kwkv-I-c-W-Øn-\v ko-th-Pv ss]∏p-Iƒ C-´ hm¿-Up-I-fn¬ t]m-

epw ]-≤-Xn \-S-∏m-°m-sX ]p-XpXm-bn a-‰p hm¿-Up-I-fn-te-°p Iq-Sn ]-≤-Xn hym-]n-∏n-°m≥ XpI h-I-bn-cp-Øn-bn-c-°p-∂-Xv icn-bm-b \-S-]-Sn-b-√. 375 sX-cphp hn-f-°p-Iƒ hm-ßn F-∂p ]d-bp-∂p-s≠-¶n-epw X-s‚ hm¿Un-te-°p H-∂p t]m-epw In-´nbn-´n-s√-∂v A-t±-lw ]-d-™p.

sN-c-−-¯qÀ FÂ.]n. kv-IqÄ sI«nSw D-Zv-Lm-S-\w

tdm-Uv \nÀam-W {]-hr-¯n-¡n-sS ss]-¸v ap-dn¨p; Ip-Sn-sh-Åw apS-§n

h-S-I-c: s]m-Xp-hn-Zy-`ym-kw ]cn-t]m-jn-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ ap-¥n-b ]-cn-K-W-\ \¬-I-W-sa∂pw {Km-a-ß-fn-se hn-Zym-e-b߃ kw-kv-Im-cn-I tI-{μ-ßfm-°n am-‰p-∂-Xn¬ A-[ym-]-Icp-sS-bpw c-£n-Xm-°-fp-sS-bpw ]-¶v h-ep-Xm-sW-∂pw a-{¥n cta-jv sN-∂n-Ø-e. sN-c-≠-Øq¿ F¬.]n. k-Iq-fn-s‚ ]p-Xp-°n∏-Wn-X sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. s-- I sI e-Xn-I Fw.--F¬.--F. A-[y-£-X h-ln®p. _n kp-tc-jv _m-_p, A-®pX≥ kw-km-cn-®p.

t]-cm-{º: N-°n-´-∏m-d -{Km-a-∏©m-b-Øn-se Ip-h-s∏m-bn¬ ˛Ip-f-Øpw-X-d tdm-Uv \n¿-am-WØn-\n-sS Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v apdn-®-Xv ImcWw Ip-Sn-sh-≈w apS-ßn. c-≠m-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS sh-≈w {]-tZ-i-sØ 50 Hm-fw Ip-Spw-_߃-°v In-´m-Xm-bn-´v. cq-£-am-b P-e-£m-aw A-\p`-h-s∏-Sp-∂ {]-tZ-i-Øp-Im¿ Hcp kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS In-Wdn¬ \n-∂m-Wv sh-≈-sa-Øn°p-∂-Xv. H-cp In-W-dn-s\ am-{Xw B-{i-bn-°p-∂-Xv Im-c-Ww C-hnsS sh-≈w h-‰m≥ Xp-S-ßn-bn-´p-

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn Fw-t¹m-bv-saâv F-Iv-kv-tN-©n-s\ a-dn-I-S-¶v \n-b-a-\w

Nn-{X-tc-J BÀ-Sv A-¡m-Z-an-bpsS Nn-t{XmÂ-k-hw- 2014 Xp-S-§n tIm-gn-t°m-Sv: -ho-Sm-bm¬ Hcp Nn-{Xw- F-∂ B-i-b-Øn\v _-e-ta-Im≥ Nn-t{Xm¬-khw. Nn-{X-tc-J B¿-Sv A-°m-Zan-bm-Wv ]-Xn-\m-dp Nn-{X-Imc≥-am-cp-sS kr-„n-I-fp-sS {]Z¿-i-\-sam-cp-°n-b-Xv. {]-ikv-X Nn-{X-Im-c-∑m-cpw ]p-Xn-b X-e-ap-d-bn-se Nn-{X-Im-c-∑mcpw ssI-tIm¿-Øm-Wv C-ßns\-sbm-cp Nn-{X-{]-Z¿-i-\-Øn\v X-øm-dm-b-Xv. {]-Z¿-i-\-hpw H-∏w hn¬-]-\-bpw e-£y-an-Sp∂p. e-fn-X-I-em A-°m-Z-an Kym-e-dn-bn-em-Wv {]-Z¿-i-\w. Nn-{X-Im-cn-I-fm-b en-kn D-ÆnIr-jv-W≥, kp-Nn-{Xm D-√m-kv, B-im cm-Po-hv, in¬-] ,hnZym¿-Yn-\n-bpw bq-\n-th-gv-k¬ h¿-tWm¬-k-h-Øn-se kz¿-

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv ku-Øv \n-tbm-P-I a-fi-eØn-se hn-hn-[ hn-I-k-\ {]-h¿Ø-\-߃-°v km-aq-ly-t£-a h-Ip-∏v a-{¥n Fw.sI ap-\o-dns‚ B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂pw {]m-tZ-in-I hn-Ik-\ ^-≠n¬ \n-∂p-am-bn 6.5 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. Nm-e-∏p-dw K-h: t_m-bv-kv ssl-kv-°q-fn-\v sI-´n-Sw \n¿-an°m≥ 1 tIm-Sn-bpw B-gv-N-h-´w K-h: l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqfn-\v sI-´n-Sw \n¿-an-°m≥ 60 e£hpw I-≠p-߬ K-h: bp.]n.kv-Iq-fn-\v sI-´n-Sw \n¿-an°m≥ 50 e-£w cq-]-bpw A-\ph-Zn-®p. ^-b¿ & d-kv-Iyq k¿-Δo-kv tIm-gn-t°m-Sv Un-hn-j-W¬ Hm-

°m-sc-bp-am-Wv C-ß-s\ \n-ban-°p-∂-Xv. B-ip-]-{Xn hn-I-k\ k-an-Xn-°p Io-gn-ep-≈ em-_v, sk-Iyq-cn-‰n, hn-I-k-\ k-an-Xn Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°p≈ \n-b-a-\-߃ Fw-tπm-bvsa‚ v F-Iv-kn-tN-©n-s\ A-dnbn-°p-∂n-√. hn-I-k-\-k-an-Xn h-I k¿-P-n-°¬ tjm-∏n¬ Bd-p-am-k-tØ-°v \n-b-a-n-®-h-sc ho-≠pw \n-b-an-°p-I-bm-Wv. sa-Un-°¬ tIm-f-P-n¬ skIyq-cn-‰n Po-h-\-°m-sc \n-b-an°p-∂-Xpw A-\-[n-Ir-X-am-bmWv. hn-ap-‡ `-S≥-am-sc X-g-™v

kn-hn-en-b≥-am-sc-bpw kv-{Xo-Isf-bp-am-Wv C-t∏mƒ B-ip-]{Xn-bn¬ sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\°m-cm-bn \n-b-an-°p-∂-Xv. Nn-e hn-I-k-\ k-an-Xn Aw-K-ß-fpsS {]-tXy-I Xm¬-]-cy-{]-Im-cam-Wn-Xv. kn-hn-en-b≥-am-cm-b skIyq-cn-‰n Po-h-\-°m¿ a-Zy-]n-®v hm¿-Up-I-fn¬ _-l-fw D-≠m°p-∂-Xv ÿn-cw kw-`-h-am-Wv. C-h¿ cm-{Xn-I-fn¬ a-Zy-]n-®v D-dßp-∂-Xp-Im-c-Ww tcm-Kn-I-fpsS kp-c-£ X-s∂ A-h-Xm-fØn-em-Wv.

ج 10 e-£w 30 mw hm¿-Un¬ ap-≈-Øv h-b¬ {]-tZ-i-Øv 500 ao-‰¿ \o-f-Øn¬ tXm-Sp-Iƒ ssk-Uv sI-´n ap-I-fn¬ …m_n-´p k-©m-c-tbm-Ky-am-°m≥ 8 e-£w tKm-hn-μ-]p-cw sse{_-dn lm-fn-s‚ ta¬-°q-c am-‰n ÿm-]n-°m≥ 5 e-£w cq-] InWm-t»-cn shm-t°-j-W¬ lb¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ IpSn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 1 e-£w It®-cn-°p-∂v Pn.F¬.]n.kv-Iqfn-\v Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 1 e£w. s]m-°p-∂v K-h.bp.]n.kv-Iqfn-\v kv-Iqƒ _-kv 10 e-£w tIm-´-∏-d-ºv K-h. hn-a≥-kv & Nn¬-{U≥-kv tlm-kv-]n-‰-en-\v H-av-\n sa-Un-°¬ hm≥ hmßm≥ 3 e-£w sIm-tΩ-cn

3

F.F¬.]n. kv-Iq-fn-\v kv-Iqƒ _-kv hm-ßm≥ 10 e-£w ao-©¥ K-h. shm-t°m-j-W¬ lb¿ sk-°≥Udn kv-Iq-fn-\v 10 I-ºyq-´-dp-Iƒ 2.5 e-£w cq-] tZ-h-Kn-cn tk-hn-tbm ssl-kv°q-fp-\v I-ºyq-´-dp-Iƒ 1.25 e£w sk‚ v B-©-em-kv F.bp.]n. kv-Iq-fn-\v em-]v-tSm∏p-Iƒ-°v 2.60 e-£w Im-®n-em´v Im-\-tßm-Sv Nm-Øp sa-tΩmdn-b¬ F.bp.]n.kv-Iq-fn-\v kvam¿-´v ¢m-kv dqw 1.50 e-£w cq-] ,]-c-∏n¬ Fw.Fw.F¬.]n. kvIq-fn-\v kv-am¿-´v ¢m-kv dqw 1.50 e-£w tIm-´q-fn 114 \-º¿ AwK≥-hm-Sn sk‚¿ am-Xr-Im AwK≥-hm-Sn sI-´n-S \n¿-Ωm-W-Øn\v 6.75 e-£w F-∂n-ß-s\ A\p-h-Zn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]-∂n-t°m-´q¿˛I√m-™n-ta-Sv tdm-Un-s‚ {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

]¶n-t¡m-«qÀþIÃm-ªn-ta-Sv tdm-Uv {]-hr¯n D-Zv-LmS-\w

\cn-°p\n: sh-≈-s∏m-° Zp-cn-Xm-izm-k ^-≠n¬ \n∂pw A-\p-h-Zn® A-©v e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®v \-ho-I-cn-°p∂ ]-∂n-t°m-´q¿ I√m-™n-am-Sv tdm-Un-s‚ {]-hrØn hn Fw DΩ¿ Fw F¬ F D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. \-cn-°p-\n {Km-a-]©mb-Øv {]-knU‚ v hn.kn. ap-l-Ω-Zv A-≤y-£-X h-ln®p. Pn√m ]-©mb-Øv saº¿ sF.]n cm-tPjv, {Km-a-]-©mbØv ssh-kv {]-kn-U‚ v h-k-¥-Ip-amcn, tªm-°v ]©mbØv saº¿ kn.]n.sse-e, hm¿-Uv Aw-Kw lmjnw X-et°m´v F-≥.sI ap-lΩ-Zv ap-…ym¿, B¿. sam-bv-Xo≥ tImb, ]n.kn. B-en-lmPn, F≥.]n d-km-Jv ]n.Sn.sI a-c-°m¿ lmPn B-iw-k-I-f¿-∏n®p.

sIm-bn-em-−n-bn kn.sF.Sn.bp. Hm-^n-kn-\p- t\-sc B-{IaWw

sIm-bn-em-≠n: sN-Øp-sXm-gn-em-fn (kn.sF.Sn.bp) Hm-^nkn-\v t\-sc B-{I-a-Ww. C-Xv c-≠mw X-h-W-bm-Wv ap-Ømºn tdm-Un-ep-≈ Hm-^nkn-\v t\-sc B-{I-a-Ww D-≠m-hp-∂Xv. Hm-^nkn-s‚ t_m¿-Uv X-I¿-Øv Xm-sg-bn-´n-´p-≠v. sI.Zm-k≥ Fw.F¬.F-bp-sS Hm-^nkn-s‚ t_m¿-Upw \-in-∏n-°m≥ {i-an-®n-´p-≠v. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw-`hw. sIm-bn-em-≠n t]m-enkv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p.

]mSti-J-c k-an-Xn-¡v ]-hÀ- SnÃÀ

≠v. P-e-hn-X-c-Ww ]p-\-ÿm-]n°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn- kzoI-cn-°-W-sa-∂v {]-tZ-i-hm-knIƒ B-h-iy-s∏-´p.

Xm-a-c-t»-cn:I-´n∏m-d {Km-a∏-©m-b-Øv 2013˛14 ]-≤-Xn--bn¬ D-ƒs∏-SpØn πm-∏-‰ ]m-S ti-J-c k-an-Xn-°-\p-h-Zn-® ]-h¿ Sn√-¿- DZv-LmS-\w {]-knU-≠v Xm-c A-–p-d-ln-am≥ lm-Pn \n¿-h-ln®p. ssh-kv {]-knU‚ veo-emΩ tXma-kv A-[y-£X h-ln®p. kv-‰m‚nw-Kv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ jmlnw lm-Pn , hnI-k-\ Im-cy kv-Ãm‚nw-Kv sN-b¿-t]-gv-k¨ \ko-a Ako-kv, Fw -sI ]q-∂qkv, Ir-jn Hm-^o-k¿ Sn -sI A-kokv, Fw Fw F-{_lmw sI- sI aΩ-Xv kw-km-cn-®p.

I¬-h³-j³

Ip-Sn-sh-Å-]²Xn

Ip-‰ym-Sn: ]n-∂m-° hn-`m-K-ßfp-sS A-h-Im-i-߃ kw-c-£n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ip-‰ym-Sn a-fi-ew Z-en-Xv tIm¨-{K-kv I¨-h≥-j≥ kw-L-Sn-∏n-®p. kn sI Ip-™-_v-Zp-√ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn kn i-in A-[y-£-X hln-®p. XpS¿-∂v `m-c-hm-ln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp.

\cn-°p-\n:a-S-hq¿ {Km-a-]-©m-b-Øn¬ Pn√m ]-©m-b-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-°p-∂ H-‰-∏p-dw Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xnbp-sS {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w {Km-a-∏-©mb-Øv {]-knU‚ v kn‘p-tam-l≥ \n¿-h-ln-®p. 10.10 e-£w cq-] D-]-tbm-Kn-®m-Wv ]≤-Xn \-S-∏n-em-°p∂Xv. ssh-kv {]-knU‚ v Sn sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p. ]n Sn i-d-^p-∂n-k, hn J-Zo-P, ]n sI kp-sse-am≥, sI ]n am-ap-lmPn, ]-fl-\m`≥, sI cm-P≥, sI ssk-\p±o≥ kw-km-cn-®p.

Fw keow PnÃm bt{´m-]-I-c-W-§-fpsS ]©m-b¯v {]ZÀi-\-ta-f-bv¡v C¶p XpS¡w sk-{I-«dn tIm-gn-t°m-Sv: Fw -k-eow tImgn-t°m-Sv Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bm-bn Np-a-X-e-tb‰p. hy-h-km-b hm-Wn-Py h-Ip∏v tPm-bn‚ v U-b-d-Iv-S-dm-bn {]h¿-Øn-®v h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. A-£-b tÃ-‰v t{]m-P-Iv-Sv sk¬ U-b-d-Iv-S¿, kw-ÿm-\ s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]-\-am-b tI-c-f ssl-sS-Iv Km¿-sa‚ns‚ am-t\-Pnw-Kv U-b-d-Iv-S¿, XpS-ßn-b \n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn®n-´p-≠v. ap≥ hy-h-km-b h-Ip-∏v a{¥n-bp-sS A-Uo-j-W¬ ss{]h-‰v sk-{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: b-{¥-km-a-{Kn-Ifp-sS {]-Z¿-i-\-ta-f-°v C-∂v I≠w-Ip-fw Pq-_n-en lm-fn¬ XpS-°-am-Ipw. ta-b¿ F.-sI.-t{]-aPw ta-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hyh-km-b kw-c-w-`-I¿-°v ]p-Ø≥ km-t¶-Xn-I hn-Zy ]-cn-N-b-s∏-SpØp∂-Xn-\v Pn-√m hy-h-km-b tI-{μ-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Ønem-Wv ta-f kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. am¿-®v F-g- v h-sc-bm-Wv ta-f. hnhn-[ hy-h-km-b-߃-°p-]-tbmKn-°p-∂ b-{¥ km-a-{Kn-Iƒ Z-

£n-tW-¥y-bn-se {]-ap-J bt{¥m-]-I-c-W \n¿-am-Xm-°ƒ {]-Z¿-in-∏n-°pw.

{]IS-\w \S¯n

Ip-‰n-°m-´q¿: F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v A-`n-hm-Zya¿-∏n-®v Ip-‰n-°m-´q¿, ]q-Δm-´v-]dºv Su-Wp-I-fn¬ Fkv.Un.]n.sF. {]-IS-\w \-SØn. sI ]n dn-bmkv, C sI kemw, P-am¬, ap-lΩ-Zv s\√qfn, Sn ]n d-joZv, A-_q-_-°¿ t\XrXzw \¬In.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

aq-¶mwap-¶-Wn Im-e-L-«-¯n-sâ dn-«. _m¦v Po-h-\-¡mÀ B-h-iyw: \m-Wp Fw.FÂ.F. gn-t°m-Sv: tem-Ivk-`m Xn- Im-c Zp¿-hn-\n-tbm-K-Øn-\pw Ip[À-W \-S-¯n tImc-s™-Sp-∏n¬ C-S-Xp]-£ a- Spw-_m-[n-]-Xy-Øn-\pw _n.-sP.-

hntij§Ä

kw-kv-Ir-X kÀ-h-I-em-im-em tZ-io-b sk-an-\mÀ Xn-cq¿: "-ae - ∏ - p-dØ - n-s‚ I-emkm-ln-Xy ]m-cº - c - yw'- tZ-io-b sk-an-\m¿ Xp-Sß - n. i-¶c - m-Nmcy kw-kvI - r-X k¿-hI - e - m-im-e Xn-cq¿ {]m-tZ-in-I tI-{μ-Øn¬ \-S° - p-∂ sk-an-\m¿ km-ln-XyIm-c≥ sI ]n cm-a\ - p-Æn D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. ]m-e° - o-gv\ - mcm-bW - ≥, tUm. ]n ]-hn-{X≥, tUm. Fw F-kv {io-Ip-am¿, tUm. A-–p¬-\m-k¿, tUm. DÆn B-a∏ - m-d° - ¬, tUm. D-a¿ X-td-a¬, kn B-en- ° - p-´n, tUm. sI Fw A-\n¬ kw-km-cn-®p.--

kw-Øm-\ t]m-fn-sS-Iv-\n-IvI-temÂ-k-hw Xp-S-§n I¬-∏‰ - : kw-ÿm-\ t]m-fn-sS-Iv\n-Iv- I-tem¬-kh - Ø - n-\v- Xn-cnsX-fn-™p. C-∂p ssh-Io-´v- \men-\v- kn-\n-am-Xm-cw- A-\q-]v- N{μ≥- I-tem¬-kh - w- D-ZL v- m-S\ - wsN-øp-w. kvt- ‰-P˛v- k - tv- ‰-Pn-Xc a¬-kc - ß - f - n¬- hn-hn-[ Pn-√I - f - nse 70 tIm-fP - p-If - n¬- \n-∂m-bn5,000tØm-fw hn-Zym¿-Yn-If - m-WvA-Wn-\n-c° - p-∂X - v. ao-\ß - m-Sn]-©m-bØ - v- {]-kn-U‚ v- kn- Assk-\m¿ I-tem-¬k - h - \-Kc - nbn¬- ]-Xm-I D-b¿-Øn-.-- -

bp-hkw-cw-`-I kw-K-aw tIm-gn-t°m-Sv : bp-hP - \ - ß - f - psS hy-hk - m-b kw-c`- I - X - zwt{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂X - n-\m-bn kw-ÿm-\ bp-hP - \ - t- £-a t_m¿-Uv bp-h kw-cw-`I - kw-Kaw sb-kv2- 014 kw-LS- n-∏n-°p∂p. {]-kvX - p-X ]-cn-]m-Sn-bn¬ 20 \pw 40 \pw a-t[y {]m-ba - p-≈ kw-cw-`I - X - z cw-KØ - v ]p-Xp-Xmbn {]-th-in-®h - ¿-°pw s{]m-^j-\¬ Un-{Kn, _n.-_n.-F., Fw._n.-F. Xp-Sß - n-b tbm-Ky- X - t\Sn-bh - ¿-°pw A-t]-£n-°m-hp∂-Xm-Wv. tI-cf - kw-ÿm-\ bph-P\ - t- £-a t_m-¿U - n-s‚ HutZym-Kn-I sh-_v ssk-‰m-b www.ksywb.ker-ala.gov.in ap-tJ-\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp°p-hm≥ Xm¬-∏c - y-ap-≈h - ¿-°v A-t]-£n-°mw. A - t- ]-£ \¬tI-≠ A-hk - m-\ XnøXn Cu am-kw 31 B-Wv. 2014 ta-bv A-hkm-\ hm-cw tIm-gn-t°m-Sv h-®p \-SØ - p-∂ {]-kvX - p-X ]-cn-]m-Sn°v tem-tKm-bpw £-Wn-®n-´p≠vv. Xn-cs - ™-Sp-°p-∂ tem-tKmbv° - v 5,001 cq-] e-`n-°p-∂X - m-Wv. tem-tKm kzo-Ic - n-°p-∂ A-hkm-\ Xnø-Xn Cu-am-kw 25. hni-Z- hn-hc - ß - ƒ-°v: www.ksywb.kerala.gov.in

Adnbn-¸pIÄ

A-¦-W-hm-Sn hÀ-¡À, slÂ-¸À: At]-£ £-Wn¨p ap-°w: Ip-μa - wK-ew A-Uo-j\ - ¬ sF.kn.Un.F-kv. s{]m-PŒ - n\v Io-gn-ep-≈ sIm-Sn-bØ - q¿, amhq¿, ap°w, Im-ct- »-cn ]-©m-bØp-If - n-se A-¶W - h - m-Sn-If - n- te-°v h¿-°¿, sl¬-∏¿ X-kvXn-II - f - n-te-°v At]-£ £Wn®p. A-t]-£I - ¿ A-Xm-Xv ]©m-bØ - p-If - n¬ ÿn-cX - m-ak - °m-cpw 18\pw 46\pw at[y {]mb-ap-≈h - c - p-am-bn-cn-°Ww. Fkv.F-kv.F¬.kn. hnP-bn®h¿ h¿-°¿ X-kX v- n-II - f - n-te°pw tXm-‰h - ¿ sl¬-∏¿ X-kX v- n-II - fn-te°pw A-t]-£n-°mw. At]£m-t^m-dß - ƒ AX-Xv ]©m-bØp Hm-^n-kp-If - n¬ \n∂pw Ip-μa - w-Kew, tªm-°v Hm^n-kn¬-\n∂pw e-`n-°pw. A-t]£-Iƒ in-ip- h - nI-k\ - ]≤Xn Hm-^n-kv Ip-μa - wK-ew A-Uoj\¬ sF.kn.Un.F-k.v ap-°w ]n.H ]n≥ 673602 hn-em-kØn¬ 25\-Iw k-a¿-∏n-°Ww.

Sn-¸À tem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v k-tlm-Z-c-§Ä a-cn-¨p a-t©-cn: aq¿-°-\m-Sv Sn-∏¿ tem-dn-bn-Sn-®v ss_-°v bm{Xn-I-cm-b k-tlm-Z-c-߃ a-cn-®p. Du¿-ßm-´n-cn aq¿-°\m-Sv am-St- »-cn ap-lΩ - Z- n-s‚ a-°-fm-b Pw-jo-\ (22), Pem-ep-±o≥ (20) F-∂n-h-cmWp a-cn-®X - v. aq¿-°\ - m-Sv tNe-t°m-Sv A-¶-W-hm-Sn-°p k-ao-]w C-h¿ k-©c - n-® ss_-°n¬ A-an-X th-K-Ønse-Øn-b Sn-∏¿ C-Sn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se 8.30-HmsS-bm-Wv A-]-I-Sw. C-Sn-bpsS B-Lm-X-Øn-¬ tdm-Ucn-In-se sa-‰¬-°q-\-bn-¬ X-´n-sØ-dn-®v Sn-∏-dn-\-Sn-bn¬-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Pwjo-\ kw-`-h-ÿ-e-Øp-h®p-w P-em-ep-±o-≥ B-ip-]{Xn-bn-te-°p sIm-≠p-t]mhpw h-gn-bp-am-Wv a-cn-®X - v. apXp-h-√q-cn¬ Un-{Kn hn-Zym¿Yn-bm-Wv P-em-ep-±o≥. H-Xmbn Ip-f-Øn-ß-¬ j-lo-dns‚ `m-cy-bm-Wv Pw-jo-\. cm{Xn-tbm-sS C-cp-h-cp-sS-bpw ar-X-tZ-l-߃ aq¿-°-\m-Sv Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ J-_-d-S°n. Pw-jo-\-bp-sS a-°ƒ: k-^vh - m≥ (A-co-t°m-Sv a-Pva-Av hn-Zym¿-Yn), km-Zn≥. amXm-hv: B-bn-i. k-tlm-Z-c߃: i-ao¿, a-\m-^v, j-co^, P-kv-\, \p-kv-d-Øv, \m^n-lv.

5 am¿®v 2014 _p[≥

sF.F≥.F¬. tIm-gn-t°m-´v kw-L-Sn-∏n® ]n-∂m-° \yq\-]-£ cm-{„o-b k-tΩf-\w tZio-b {]-knU‚ v {]-^. ap-lΩ-Zv kp-sse-am≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

tIm-gn-t°m-Sv: s]≥-j≥ Imem-\p-kr-X-am-bn ]-cn-jv-I-cn-°Wsa∂mh--iys∏´v Hmƒ tI-c-f _m-¶v dn-´-b-do-kv s^-U-td-js‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ [¿-W \-SØn. 7-\v U¬-ln-bnse P-¥-¿-aμn-dn¬ \-S-°p-∂ hn-]p-e-am-b [¿-W-bp-sS ap-t∂m-Sn-bm-bn \-S∂ Pn-√m [¿-W F.sF.-Sn.-bp.kn. t\-Xm-hv sI Pn ]-¶-Pm-£≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C i-in[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI j-◊p-J≥, hn-P-b≥, C Kw-Km[-c≥, {]-Zo-]v-Ip-am¿, N-{μ-lmk-sj-´n, \-tc-{μ≥, hn ]n cm-Lh≥ kw-km-cn-®p.

tX-X-c P-\m-[n-]-Xy ]m¿-´n-Ifp-sS Iq-´m-bv -a-bm-b aq∂mw-ap∂-Wn Ime-L-´-Øn-s‚ Bhiy-am-sW-∂v ap≥-a-{¥n-bpw P-\Xm-Zƒ tZ-io-b t\-Xm-hp-am-b kn sI \m-Wp Fw.-F¬.F. P\-Xm-Zƒ (F-kv) tIm-gn-t°m-Sv tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]h¿-Ø-I I¨-h≥-j-\n¬ apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. tIm¨-{K- n-\pw _n.-sP.-]n°pw _-Z-em-bn cq]w-sIm-≈p∂ aq∂mw-ap-∂Wn A-[n-Im-cØn-¬ h-cp-sa∂pw- At±lw ]d-™p. tIm¨-{K- n-s‚ A-[n-

]nbp-sS h¿-Ko-b cm-{„o-b-Øn\pw hw-i-l-Xy-bp-sS h-‡m-hmb tam-Un tI-{μo-I-c-W-Øn-s\Xn-sc-bpw temIvk`m Xncs™-Sp-∏n¬ C-¥y-bn-se P-\߃ hn-[n-sb-gp-Xp-sa-∂v A-t±lw Iq´n-t®¿Øp. {]-kn-U‚ v sI tem-ly-bpsS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ ktΩ-f-\w P-\-Xm-Zƒ ko-\n-b¿ t\-Xm-hv C ]n Zm-tam-Z-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn B-kmZv, sI F≥ A-\n¬-Ip-am¿, Ako-kv a-W-tem-Sn, K-tW-i≥ Im-°q¿, sI ]n A-_q-_-°¿ XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

apem-b-hp-ambn tNÀ-¶p-Å aq¶mwap¶-Wn \ã-¡-¨-hSw: {]-^. ap-l½-Zv kp-sse-am³ "C-´y-bp-sS km-¼-¯n-I hfÀ¨bv¡v tIm-gn-t°m-Sv: ap-em-bw-kn-Mpam-bn tN¿-∂v C-S-Xp-]-£w aq∂mw-ap-∂-Wn-bp-≠m-°p-∂-Xv \„-°-®-h-S-am-hp-sa-∂v sF.-F≥.-F¬ - . tZ-io-b {]-kn-U‚ v {]^. ap-lΩ - Z- v kp-sse-am≥. tIm¨-{K-kv B¿.F-kv.F-kn-s‚ kzm-[o-\-h-e-b-Øn-em-sW-∂pw A-t±-lw B-tcm-]n-®p. sF.F≥.-F-¬. ]n-∂m-° \yq-\-]-£ cm-{„o-b k-tΩ-f-\w tIm-gnt°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. U¬-ln-bn¬ ap-em-b-Øn-\p ssI-sIm-Sp-°p-∂ kn.-]n.Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-Im-iv Im-

cm-´v bp.]n-bn¬ \-S° - p-∂X - v Adn-bp-∂n-√. bp.]n-bn-se 75 i-Xam-\w ap-kve - n-If - pw thm-´p-sN-bvXm-Wv ap-em-bØ - n-s‚ a-I≥ AJn-te-jv bm-Z-hn-s\ ap-Jy-a-{¥nbm-°n-b-Xv. ap-kv-enw \yq-\-]£-ß-fp-sS-bpw ]n-∂m-° k-apZm-bß - f - p-sS-bpw A-hI - m-i kwc-£-W-a-√ kz-¥w Ip-Spw-_Øn-s‚ A-h-Im-i-ß-fm-Wv apem-bw kw-c-£n-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw Nq-≠n-°m-´n. F-kv.F - ≥.Un.]n. P-\d - ¬ sk-{I-´d - n sh≈m-∏-≈n \-tS-i≥ ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øn. sF.-F-≥.-F¬. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv F

]p-Xn-b-h-f-∏n¬, k¿-Zm¿ Z-bmkn-Mv, _n-j-∏v am¿ _-tk-entbm-kv am-¿t- Øm-Ω bm-t°m-_v {]-Y-a≥ _m-h, am-[y-aw {Kq-∏v F-Un-‰¿ H A-–p¿-d-ln-am≥, tUm. ^-k¬-K-^q¿, A-l-Ω-Zv tZ-h¿-tIm-hn-¬, Un sI _m-_p, {]-^. F ]n A-–p¬-h-lm-_v, _n lw-kl - m-Pn, sI ]n C-kva - bn¬, A-Pn-Xv-Ip-am¿ B-km-Zv, F≥ sI A-–p¬ A-ko-kv kwkm-cn-®p. sa-l_ - q-s_ an-√Ø - v tZ-iob sk-an-\m¿ ]n kn Ip-co¬ D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. sI F-kv ^{Ip-±o≥ A-[y-£-X-h-ln-®p.

sI C F≥ Ip-™-l-Ω-Zv (a-X\n-c-t]-£-X an-Øpw bm-Ym¿∞y-hpw), tX-P-kv F-Un-‰¿ F≥ -]n sN-°p-´n (C-¥y≥ P-\m-[n]-Xy-hpw \yq-\-]-£-ß-fpw) F∂o hn-j-b-߃ A-h-X-cn-∏n-®p. F ]n A-l-Ω-Zv, Im-knw C-cn-°q¿, {io-N-μv sa-lv-tdmƒ, sam-bvXo≥-Ip-™n I-f-\m-Sv, Fw Fw am-ln≥, _-jo¿ _-tS-cn kwkm-cn-®p. sh-_vs - sk-‰v D-ZvL - m-S\w Fw Pn sI \n-km-ap-±o-\pw Hm¨-sse≥ sa-w-_¿-jn-∏v D-ZvLm-S-\w sF.F≥.-F-¬. tZ-iob P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-l-Ω-Zv tZ-h¿-tIm-hn-epw \n¿-h-ln-®p.

]n¶n {]-hm-kn-I-fp-sS A[zm\w' tIm-gn-t°m-Sv: {]-hm-kn-I-fp-sS A[zm\am-Wv C-¥y-bp-sS kmº-Øn-I hf¿®bv°p ]n∂nse-∂v ap-kv -enw eo-Kv kw-ÿm\ J-Pm©n ]n sI sI _m-h. t\m¿-Øv Hm-^n-kn-\v k-ao-]w Pn-√m {]-hm-kn eo-Kv sI.-Fw.kn.-knbpsS B`n-ap-Jy-Øn-¬B-cw-`n-®- {Xn-Zn-\ k-Xy-{K-l-hpw dn-te [¿-W-bpw D-ZvLm-S\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p At±lw.

]-Ýn-a-L-« P-\-kw-c-£-W k-an-Xn kacw: A-©p t]À \n-cm-lm-cw Xp-S-§n w t\Xm-°ƒ k-a-c-∏-¥-en¬ FØn ]n-¥p-W A-dn-bn-®n-´p-≠v . C-∂-e-sØ k-a-cw am-\-¥-hm-Sn cq-]-X _n-j-∏v ^m. tPm-kv s]mcp-t∂-Sw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-Xm kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw ]n hotc-{μ-Ip-am¿, Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv -eym¿, Xn-cph-√ _n-j-∏v am¿ tXm-a-kv Ip-dntem-kv, kn.]n.Fw. Pn-√m sk{I-´-dn Sn ] cm-a-Ir-jv-W≥ kw_-‘n-®p.

\n-Xzm-J-Øp-Im¿-°v km-aq-lnI kp-c-£ \¬-Ip-I, `-h-\ \n¿am-W-Øn-\pw kz-bw sXm-gn¬ I-s≠-Øp-∂-Xn-\pw ]-en-i-cln-X hm-bv-] A-\p-h-Zn-°p-I, ap-gp-h≥ {]-hm-kn-I-ƒ-°pw {]mb-]-cn-[n-bn-√m-sX s]≥-j≥ e`y-am-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy߃ D-∂-bn-®m-Wv k-a-cw. ap-kv -enw eo-Kv Pn-√m {]-knU‚ v D-Ω¿ ]m-≠n-I-im-e, {]-

I-kv-Xq-cn cw-K³: kÀ-¡m-cp-IÄ P-\-§-sf h-©n-¡p-¶Xmbn F³.kn.]n. tIm-gn-t°m-Sv: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn-s\-Xntc D-b¿-∂ph-∂ B-i-¶-I-fpw {]-Xn-tj-[-ß-fpw A-h-K-Wn-®v tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ P-\-ß-sf h-©n-°p-IbmsW-∂v F≥.kn.]n. Pn-√m `m-chm-lnIƒ Ip-‰-s∏-Sp-Øn. Xn-c-s™-Sp-∏v ap-∂n¬I-≠v P-\-ß-sf I-_-fn-∏n-°m-\pw hym-tam-ln-∏n-°m-\pw am-{X-ap≈ X-{¥-am-Wv a-{¥n-am¿ \-SØp-∂ {]-Jym-]-\-ß-sf-∂v tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. tI-c-fØn-s‚ B-i-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-

Ip-cn-in-¶¬ (I-´n-∏m-d), kn-tPm am-Xyp (s\-√n-s∏m-bn¬) F-∂nh-cm-Wv \n-cm-lm-cw Xp-S-ßn-bXv. I-gn-™ _p-[-\m-gv-N B-cw`n-® k-Xy-{K-l k-a-c-Øn¬ ]s¶-SpØ A-©p-t]-sc Xn-¶-fmgv-N cm-{Xn t]m-en-kv A-d-kv-‰psN-bv-Xp \o-°n-bn-cp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv ]p-Xn-b A-©p-t]¿ \n-cm-lm-cw Xp-S-ßn-b-Xv. k-a-cw C-∂v F-´mw Zn-h-kØn-te-°p I-S-°p-I-bm-Wv. \ncm-lm-c-a-\p-jvTn-®n-cp-∂ ^m.

A-Pn ]p-Xn-b-]-d-ºn¬, kn F≥ ]p-cp-tjm-Ø-a≥, tPm-bn I-Æ©n-d, _n-Pp I-Æ-¥-d, H Un tXm-a-kv F-∂n-h-cp-sS B-tcmKy\n-e h-j-fm-b-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv Chsc A-d-kv-‰p sN-bvXp \o-°n-b-Xv. sa-Un-°¬ tImf-Pn¬ F-Øn-® C-h-cp-sS Btcm-Ky \n-e sa-®-s∏-´p. A-tXk-a-bw, k¿-°m¿ C-d°n-b hn-⁄m-]-\w ]n≥-h-en°pw h-sc k-a-c-Øn¬ \n-∂p ]ndtIm-´n-s√-∂v ]-›n-a-L-´ P-\-

kw-c-£-W k-an-Xn t\-Xm-°ƒ ]-d-™p. dn-t]m¿-´v ]n≥-h-en-®ns√-¶n¬ Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ÿm\m¿-Yn-I-sf \n¿-Øp--∂ Im-cyØn-¬ am-‰-an-√. k-a-cw F-´mw Znh-k-Øn-te-°p I-S-∂n-´pw hy‡-am-b \n-e-]m-Sv {]-Jym-]n°m-≥ tI-{μ k¿-°m-cn-\p I-gn™n-´n-s√-∂pw k-an-Xn tIm-˛-HmUn-t\-‰-dpw Xm-a-c-t»-cn cq-]-X Nm≥-k-e-dp-am-b ^m. A-{_lm-w Im-hn¬ ]p-c-bn-S-Øn¬ ]d-™p. C-cp ap-∂-Wn-I-fn-se-bp-

I-S-e hnÂ-¸-\-¡m-c-sâ a-c-Ww ap-J-¯-v C-ãn-I sIm-−v ASn-tbä-Xns\ XpSÀ¶v

aq-¶p Intem N-µ-\-hp-am-bn bp-hm-hv A-d-kv-änÂ

`q-an{]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ D-¶-X-X-e tbm-K¯n -Xo-cp-am-\w

s]-cn-tßmw: A-\-[nIr-X-ambn ap-dn-®pI-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ aq∂pIntem N-μ-\ ap-´n-bp-am-bn bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. s]-cn-tßm-sØ ta-epIp-t∂¬ {]-Zo-](38) s\-bm-Wv Fkv.sF. ]n _n k-Po-h\pw kw-Lhpw A-d-Ãv sN-bv-XXv. s]-cn-tßmw kn.B¿.]n. F^v. Iymw-]n-\v k-ao]-sØ Im´n¬\n-∂v ap-dn-®p I-SØ-sh C∂-se ssh-Io-´m-Wv ]n-Sn-bnem-bXv. F-.Fkv. sF. H hn IrjvW≥, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]menkv Hm-^n-k¿ sI kn {^m≥kn-kv F-∂n-h-cpw kw-L-Ønep-≠m-bn-cp-∂p.

tIm-gn-t°m-Sv: Iq-cm-®p-≠v-˛-Im¥-em-Sv-˛-N-°n-´-]m-d hn-t√-Pp-Ifn-se `q-an {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS A-[y-£-Xbn¬ tN¿-∂ D-∂-X-X-e tbmKw Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. A-dn-bn-®p. I¿-j-I-cp-sS ssI-h-i-ap-≈ `qan-bp-sS \n-Ip-Xn kzo-I-cn-°p-∂Xv A-[n-Ir-X¿ \n¿-Øn-h-®-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-iv-\-߃-°mWv D-S≥ ]-cn-lm-c-am-hp-I. I¿-j-I-cn¬\n-∂p 2006 hsc ssI-h-i `-q-an-bp-sS I-cw kzo-I-cn-®n-cp-∂p. F-∂m¬, AXn-\p-ti-jw I-cw kzo-I-cn-°p∂-Xv \n¿-Øn-h-®p. I-gn-™ h¿-

tIm-gn-t°m-Sv: Km-Uv-Kn¬, I-kvXq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fn-se P\-t{Zm-l \-S-]-Sn-Iƒ d-±m-°Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-›n-a-L-´ P\- kw-c-£-W k-an-Xn I-e-Œ-td‰n-\p ap-ºn¬ \-S-Øp-∂ \n-cmlm-ck-a-c-w ]p-Xn-b A-©p-t]cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Xp-S-cp-∂p. C-∂-se cm-hn-se G-gp ap-X¬ Xm-a-c-t»-cn cq-]-Xmw-K-am-b ^m. Pn¬-k¨ X-øn¬, Pn-Pn C√n-°¬ (Xn-cp-h-ºm-Sn), Kn-co-jv tPm-¨ (]p-Xp-∏m-Sn), _m-_p

tIm-gn-t°m-Sv: ku-Øv _o-®n¬ B-sfm-gn-™ sI-´n-S-Øn-¬ I-S-e hn¬-∏-\-°m-c≥ a-cn-®-Xv ap-J-Øv C-„n-IsIm-≠v A-Sntb-‰-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-sW-∂v t]m-en-kv. t]m-kv-‰p-tam¿-´w dn-t]m¿-´nem-Wv C-Xp kw-_-‘n-® kq-N\-bp-≈-Xv. Xn-cq¿ am-hp-Ip-t∂¬ kz-tZ-in ap-t≠-°m-Sv ho-´n¬ A-_v -Zp¿-d-lv -am-s‚ a-I≥ Ben-°p-´n (35) B-Wv I-gn-™ Rm-b-dm-gv-N a-c-W-s∏-´-Xv. Cbm-sf sIm-e-s∏-Sp-Øn-b-XmsW-∂p t\-c-sØ t]m-en-kv

kw-i-bn-®n-cp-∂p. ap-J-Øv am-c-I-am-b ap-dn-th‰ \n-e-bn-em-bn-cp-∂p ar-X-tZlw. kw-`-h ÿ-e-Øv ]n-Sn-hen \-S-∂-Xn-s‚ e-£-W-ß-fpap-≠v. ar-X-tZ-l-Øn-\p k-ao-]w c‡w X-fw-sI-´n In-S-∂n-cp-∂p. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v kao-]-Øp-≈ A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-sf t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bv-Xn-cp-∂p. Su¨ kn.sF. `-c-X-s‚ t\-Xr-Xz-Øn--emWv A-t\z-j-Ww ]p-tcm-K-an°p-∂-Xv.

jw P-\p-h-cn 16\v ap-Jy-a-{¥n-bpsS A-[y-£-X-bn¬ a-{¥n-amcpw Fw.]n-bpw ]-s¶-Sp-Ø tbmK Xo-cp-am-\-am-Wv h-\w-˛-d-h-\yq D-tZym-K-ÿ-cp-sS F-Xn¿-∏n-s\ Xp-S¿-∂v \-S-∏m-hm-Xn-cp-∂-Xv. ]´-bw, B-[m-cw, em‚ v G-cn-bm cPn-ÿ F∂n-h ]-cn-tim-[n-®v Ch-bn¬ G-sX-¶n-epw H-∂v I¿-jI¿-°v A-\p-Iq-e-sa-¶n¬ ssIh-im-h-Im-i tc-J \¬-Ip-∂-Xn\pw I-cw kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-ap≈ A-\-¥-c-\-S-]-Sn I-e-Œ¿ kzo- I - c n- ° - W - s a- ∂ m- b n- c p- ∂ p A-∂-sØ tbm-K \n¿-tZ-iw. 2013 G-{]n¬ 30\v \-S-]-Sn-{I-aw ]q¿-Øo-I-cn-°-W-sa-∂pw tbm-

hm-kn eo-Kv {]-kn-U‚ v a-Ω-Zv ss^-kn, kn hn Fw hm-Wn-ta¬, Sn ]n sN-dq-∏, kn.Un.F. sNb¿-am≥ F≥ kn A-_q-_-°¿, A-l-Ω-Zv Ip-´n D-Æn-°p-fw, \Po-_v Im-¥-]p-cw, C-√n-°¬ B-en-t°m-b, A-l-Ω-Zv lm-Pn, Im-cm-S-Øv t]m-°¿-lm-Pn, Fkv hn A-_v-Zp-√ kw-km-cn-®p. ]Øn-\v A-h-Im-i ]-{Xn-I k¿°m-cn-\v k-a¿-∏n-°pw.

K-Øn¬ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. F-∂m¬, C-Xp-h-sc A-\pIq-e Xo-cp-am-\w D-≠m-bn-√. CtX Xp-S¿-∂m-Wv C-∂-se ho≠pw ap-Jy-a-{{¥n-bp-sS A-[y£-X-bn¬ tbm-Kw tN¿-∂-Xv. a-{¥namcmb A-Sq¿ {]-Im-iv, Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n, d-h\yq {]n-≥-kn-∏¬ sk-{I-´-dn kXy-Pn-Xv cm-P≥, Iq-cm-®p-≠v ]©m-b-Øv hn-I-k-\-ÿn-cw kan-Xn A-[y-£≥ H sI-A-Ω-Xv, I¿-j-I k-an-Xn {]-Xn-\n-[n Ipcy≥ sN-º-\m-\n, I¿-j-I {]-Xn\n-[n kq-∏n sX-cp-h-Øv, t]m-fn Im-c-°-S kw-_-‘n-®p.

°p-∂ hn-⁄m-]-\-am-Wv B-hiyw. tIm-gn-t°m-Sv I-e-Œ-td-‰n-\v ap-ºn¬ P\kw-c-£-W k-an-Xn \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c k-a-c-Øn\v tbm-Kw ]n-¥p-W {]-Jym-]n®p. `-c-W t\-´-߃ H-∂pw A-hIm-i-s∏-Sm-\n-√m-Ø `-c-Wm-[nIm-cn-Iƒ J-P-\m-hv [q¿-Ø-Sn-®v ]-{X-]-c-kyw \¬-Ip-∂-Xn-s\ bpw tbm-Kw A-]-e-]n-®p. ap-°w ap-l-Ω-Zv, ]n Nm-Ø∏≥, Sn hn _m-e-Ir-jv-W≥, ]n B¿ kp-\n¬-kn-Mv, sI sI \mcm-b-W≥, ]n kp-[m-I-c≥ kwkm-cn-®p.

tZ-io-b \-K-cm-tcm-Ky ]-²-Xn- Xp-S-§n I¬-∏-‰: F≥.-bp.-F-®v.-F-Ωns‚ Io-gn¬ ap-t≠-cn-bn¬ B-cw`n-® A¿-_≥ ss{]-a-dn sl¬Øv sk‚¿ tI-{μ `-£y-a-{¥n sI hn tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. kw-ÿm-\-Øv A-©p tIm¿-]-td-j-\p-I-fn-epw 10 \-Kc-k-`-I-fn-epw \-S-∏m-°p-∂ ]-≤Xn 33.-6 e-£w P-\-߃-°v klm-b-I-am-hpw. am¿-®v ap-X¬ sa-bv h-sc \-Kcm-tcm-Ky ]-≤-Xn-Iƒ-°m-bn 18.3 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-b-Xmbn A-t±-lw ]-d-™p. ]m-e-°mSv, h-b-\m-Sv Pn-√-I-fn-se Zm-cn-{Zytc-J-bv-°v Xm-sg-bp-≈-h¿-°mbn Iq-Sp-X¬ `-£y-[m-\y-߃ A-\p-h-Zn-°p-∂p-s≠-∂pw a{¥n ]-d-™p.-

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: PnÃ-bn Im-en-¡-än hm-b-\k-a-cw; sk³-{S sse-{_-dn k-l h-c-Wm-[n-Im-cn-I-fm-bn K-th-j-I-cp-sS \n-b-{´-W-¯n tIm-gn-t°m-Sv: ]-Xn-\m-dmw tem--Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p≈ Pn-√m-X-e H-cp-°-߃ IqSp-X¬ Du¿-Pn-X-am-bn. Pn-√-bnse 13 A-kw-ªn \n-tbm-P-I afi-e-ß-fn-te-°v k-l h-cWm-[n-Im-cn-I-sf \n-b-an-®-Xmbn Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X Adn-bn®p. \n-b-a-k-`m afi-ew, k-lh-c-Wm-[n-Im-cn, X-kv-Xn-I {I-aØn¬ 1. h-S-I-c-˛ kn tam-l\≥, sU-]-yq-´n I-e-Iv-S¿ (tZio-b ]m-Xm ÿ-e-sa-Sp-∏v) 2. Ip-‰-ym-Sn-˛ Fw -e-£v-ao-tZ-hn, {]n-≥-kn-∏¬ A-{Kn-°ƒ-®-d¬ Hm-^n-k¿ 3. \m-Zm-]p-cw-˛ sI \m-cm-b-W≥, tPm-bn‚ v c-Pn-kv-

{Sm¿ k-l-I-c-Ww (P-\-d¬) 4. sIm-bn-em-≠n-˛ F≥ F≥ P-ap\, sU-]-yq-´n I-e-Iv-S¿ (F¬. B¿) 5. t]-cm-{º-˛ ]n B¿ i¶¿, Pn-√m te-_¿ Hm-^nk¿ (P-\-d¬) 6. _m-ep-t»-cn-˛ ]n F≥ ]p-jv-°-e, sU-]-yq´n Ie-Iv-S¿ (hn-Pn-e≥-kv) 7. F-eØq¿-˛-_n A-_v-Zpƒ \m-k¿, sU-]-yq´n I-e-Iv-S¿ (B¿. B¿) 8. tIm-gn-t°m-Sv t\m¿-Øv-˛ln-am≥-jp-Ip-am¿ dm-bv, k-_v I-e-Iv-S¿ 9. tIm-gn-t°m-Sv kuØv-˛ Sn sI kn-bm-hp-Zo≥, hmWn-Py \n-Ip-Xn sU-]-yq-´n IΩo-j-W¿ (C‚-en-P≥-kv) 10. t_-∏q¿-˛ Fw -`m-kv-I-c-≥, ]©m-b-Øv sU-]-yq-´n U-b-d-IvS¿ 11. Ip-μ-aw-K-ew-˛ sI -]n

tPm-k-^v, A-kn. U-h-e-]v-sa‚ v I-Ωo-j-W¿ (P-\-d¬) 12. sIm-Sp-h-≈n-˛ hn ]n k-d-^pZo≥, sU-]-yq-´n U-b-d-Iv-S¿, C°-tWm-an-Iv-kv B‚ v Ãm-‰nÃn-Iv-kv 13. Xn-cp-h-ºm-Sn-˛ sI {io-e-X, Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿. tImgn-t°mSv Pn-√-bn-se-bpw a-e-∏p-d-sØ-bpw k-l h-cWm-[n-Im-cn-I-sf ]-s¶-Sp-∏n-®pC-e-Ivj≥ {I-ao-I-c-W-ß-sf kw-_-‘n-®v C-∂v I-e-Iv-S-td-‰v tIm-^-d≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. No-^v C-e-Iv-S-d¬ Hm-^nknse D-∂-X D-tZ-ym-K-ÿ¿ tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂v Pn√m I-e-Iv-S¿ A-d-n-bn-®p.

]n

hn ap-l-Ω-Zv C-Jv-_m¬

tX-™n-∏-ew: Im-en-°-‰v k¿-hI-em-im-em Imw-]-kn¬ K-thj-I hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p ]-©n-Mv G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xn-s\-Xn-tc \-SØp-∂ k-a-cw ]p-Xn-b co-Xn-bnte-°p I-S-∂p. ]-©n-Mv sN-ømØ-h¿-s°m-∂pw {]-Xn-hm-c s^-tem-jn-∏v \¬-Im≥ hm-gvkn-‰n A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-√. Xp-S¿-∂v {]-bm-k-Øn-em-b Kth-j-Ic-- m-Wv {]-Xn-tj-[ kq-NI-am-bn Imw-]-kn-se sk≥-{S¬ sse-{_-dn cm-{Xn-bpw A-S-®n-Sm≥ A-\p-h-Z-n-°m-sX hm-b-\ \-SØn cm-]-I¬ K-th-j-Ww Xp-Sßn-b-Xv. c-Pn-kv-{Sm¿ \n-c-h-[n X-

h-W N¿-® \-S-Øn-sb-¶n-epw s^-tem-jn-∏v e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ ]-W-Øn-\p ho-´p-Im-sc k-ao]n-°m≥ \n¿-hm-l-an-s√-∂m-Wv K-th-j-I-cp-sS \n-e-]m-Sv. Im-en°-‰v k¿-h-I-em-im-e-bn¬ H-cp Un-∏m¿-´v-sa‚n-epw K-th-j-I hn-Zym-¿-Yn-Iƒ-°p A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyan-√. k-b≥-kv Un-∏m¿-´v-sa‚p-Ifn-se K-th-j-I hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p Im-en-°-‰v hm-gv-kn-‰n-bn¬ em-_v ku-I-cy-an-√m-Ø-Xn-\m¬ A-\y-kw-ÿm-\-ß-fn-se k¿-h-I-em-im-e-I-fn-em-Wv em-_v {]h¿Ø\-߃ sN-tø-≠n-hcp-∂-Xv. C-¥y-bn-se {]-[m-\ k¿-h-I-em-im-e-I-fn-epw tIm-gn-

t°m-Sv F≥.sF.Sn-bn-epw K-thj-I¿-°p Ip-Spw-_-hpsam-Øv Xm-a-kn-°m≥ tImt´-gv-kp-I-ƒ \¬-Ip-∂p-≠v. F-∂m¬, Im-en°-‰n¬ hn-hm-ln-X-cm-b s]¨Ip-´n-I-ƒ-°p t]m-epw K-th-jI¿ F-∂ \n-e-bn¬ C-Ø-cw ku-I-cy-ß-sfm-∂p-an-√. -Zq-c ÿ-e-ß-fn¬ \n-s∂-Øp-∂ Kth-j-I hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p k-ab-Øn-\p ]-©n-Mv \-S-Øm≥ Ign-bn-s√-∂n-cn-s° bm-sXm-cp Cf-hp-I-fpw Cu Im-cy-Øn¬ k¿h-I-em-im-e \¬-Ip-∂n-√. K-th-j-W-Øn-\p ]-©n-Mv G¿-s∏-Sp-Øn-bm¬ K-th-j-W B-h-iy-߃-°p hn-Zq-c ÿ-eß-fn-te-°p F-ß-s\ t]m-hm-

\m-hp-sa-∂m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ tNm-Z-n-°p-∂-Xv. ]-©n-Mn-s\-Xntc tIm-S-Xn-bn¬ tI-kp-≈-Xn\m¬ H-∂pw Xo-cp-am-\n-°m≥ Ign-bn-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wv ssh. Nm≥-k-e¿. sse-{_-dn Po-h°m-cpw C-∂-se sse-{_-dn-°I-tØ-°p I-S-∂n-√. k-a-c-Øn\p {io-cm-a-Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®p. K-thj-Ww \-S-Øm-sX-bm-Wv s^tem-jn-∏v hm-ßp-∂-sX-∂ sshkv Nm≥-k-e-dp-sS ]-cm-Xn i-cnb-s√-∂v sX-fn-bn-°m-\-m-Wv ka-cw sse-{_-dn-bn¬ Xp-S-cp-∂sX-∂v tI-c-fm dn-k¿-®v kv-tImtf-gv-kv A-tkm-. sk-{I-´-dn ^mkn¬ _m-∏p hy-‡-am-°n.

Xsâ kz]v\w A{I-a-an-Ãm¯ Kp-Pdm¯v: Jp-Xv-_p-±o³ A-³-km-cn

kn.]n.Fw. sIm-bn-em-≠n afi-ew I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® a-X-\nc-t]-£ kw-K-a-Øn¬ kwkm-cn-°p∂ Jp-Xv-_p-±o≥ A-≥-km-cn

sIm-bn-em-≠n: X-\n-°v H-cp kz-]v-\-ta D-≈q-sh-∂pw A-Xv sIm-√pw sIm-e-bp-an-√m-Ø KpP-dm-Øm-sW-∂pw hw-i-l-Xybn-se Po-hn-°p-∂ C-c-bm-b Jp-Xv-_p-±o≥ A-≥-km-cn ]-d™p. Rm≥ a-lm-flm-Km-‘nbp-sS \m-´n¬ \n-∂p h-cp-∂-h\m-sW-∂pw tam-Un-bp-sS KpP-dm-Øn¬ \n-∂-s√-∂pw Kp-Pdm-Øv hw-i-l-Xy-bn-¬ ]-s¶Sp-Øn-cp-∂ A-tim-Iv `m-bn]d™p. kn.]n.Fw. sIm-bnem-≠n a-fi-ew I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-® a-X-\n-c-t]-£ kwK-a-Øn¬ F-Øn-b-Xm-bn-cp∂p C-cp-hc - pw. 2002¬ Kp-P-dm-Øn¬ \-S∂ I-em-]-Øn¬ kw-L-]-cnhm¿ X-ß-sf ap-kv-enw-Iƒs°-Xn-tc D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-

I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v A-tim-Iv `m-bv ]-d-™p. tam-Un hn-fw-_-cw sN-øp∂ Kp-P-dm-Øn¬ hn-I-k-\w A\y-am-sW-∂pw sN-bv-Xpt]m-b sX-‰p-I-sf Ip-dn-®v ]›m-Ø-]n-®-Xn-\m-em-Wv tI-cf-Øn¬ F-Øn-b-sX-∂pw At±-lw Iq´n-t®¿Øp. Jp-Xv-_p-±o≥ A-≥-km-cns°m-∏w Kp-P-dm-Øv kz-tZ-inI-fm-b k-em-lp±o≥ A≥-kmcn, l-ao-Zp-≈ sj-bv-Jv, I-cow kn-±o-°v F-∂n-h-cpw- N-S-ßns\-Øn-bn-cp-∂p. kw-K-aw Sn sI lw-k D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n hn-iz≥ A-[y-£-X hln-®p.-kn.-]n.Fw. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n t\-Xm-°-fm-b Fw hn P-b-cm-P-≥, sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. kw-km-cn-®p.

Im-gv-N-bn-√m-Ø-h¿-°v s{_-bnen en-]n-bn¬ X-øm-dm-°n-b Jp¿B\ns‚ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S\w tImgn-t°m´v Jm-kn ap-l-Ω-Zv- tIm-b P-a-ep-ss√-en X-߃ \n¿-h-ln-°p-∂p

s{_-bnen en]n JpÀB³ hn-X-c-Ww tIm-gn-t°m-Sv: Im-gv-N-bn-√m-Øh¿-°p-≈ Jp¿-B≥ ]T-\ in¬∏-im-e-bpw s{_-bnen en-]n Jp¿-B≥ tIm-gv-kv ]q¿-Øn-bm-°nb-h¿-°p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v hn-Xc-W-hpw ]-∂n-b-¶-c A-e-hn-ø lm-fn¬ \-S-∂p. A- -_m-lv skm-ssk-‰n t^m¿ Zn ssª-≥Uv tI-c-f kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-

Sn-bn¬ s{_-bnen Jp¿B≥ hnX-c-tWm-Zv-Lm-S-\w tIm-gn-t°mSv Jm-kn k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tImb P-a-ep-ss√-en X-߃ \n¿-hln-®p. ]n sI ap-l-Ω-Zn-s‚ A-[y£-X-bn¬ k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw Fw kn am-bn≥ lm-Pn-bpw kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww I-

coapw \n¿-h-ln-®p. ]p-Xn-b ]TnXm-°ƒ-°p-≈ ]T-t\m-]-I-cW hn-X-c-Ww lw-k km-ln-_v \n¿-h-ln-®p. tUm. tIm-b-°p-´n ^m-dq-Jn, sI sI B-en-°p-´n, sI ]n ap-l-Ω-Z-en, ap-l-Ω-Zv apkv-X-^, A-_v-Zp-d-lnw ^m-dq-Jn, a-lv-aq-Zv _m-J-hn, A-_v-Zp¬ l°nw kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

5 am¿®v 2014 _p[≥

sN-c-−-¯qÀ FÂ.]n. kv-IqÄ sI-«n-Sw D-Zv-Lm-S-\w

]cn-]mSn

„B¿-´v Kmedn: sI P-b-Ip-amdn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 'bm\w' ˛ 11.00 „B¿-´v Kme-dn: 16 Nn-{X-Imc≥-am-cp-sS Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11.00 „Fw Fw A-en tdmUv: ssIcfn tjmdqw: tIm-´¨ km-cn taf ˛ 10.00 „B¿.]n amƒ: Un.kn. _pIvkv: sa-Km Un-kv-Iu-≠v skbn¬-kv ˛ 10.00

F-kv.Un.]n.sF. ]-©m-b-¯v I-½n-än {]-Xn-tj-[n-¨p H-f-h-Æ: \-√-fw F-kv.sF. Pn tKm-]-Ip-am-dn-s\ Nn-e X¬-]-c I-£n-I-fp-sS Xm¬-]-cy-Øn-\p h-g-ßn ÿ-ew am-‰n-b-Xn¬ H-fh-Æ ]-©m-b-Øv F-kv.Un.]n.sF. I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. H-f-h-Æ ]-©m-b-Øn-epw ]-cnk-c-{]-tZ-i-ß-fn-ep-ap-≈ I-S-hpI-fn¬ hym-]-I-am-bn \-S-°p-∂ a-W¬-sIm-≈-s°-Xn-sc i-‡am-b \n-e-]m-Sv kzo-I-cn-®pw s]mXp-hn-j-b-ß-fn¬ C-S-s]-´pw Npcp-ßn-b Im-ew sIm-≠p P-\-kΩ-X-\m-bn am-dn-bn-cp-∂p Fkv.sF. Pn tKm-]-Ip-am¿. a-W ¬-I-S-Øv ]n-Sn-°m≥ h-∂ Fkv.sF°v t\-sc A-{I-aw \-SØn-b Kp-≠-Iƒ-°v ]n-∂n¬ {]h¿-Øn-°p-∂ cm-{„o-b-°m-sc ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-\p ]-I-cw a-W¬ am-^n-b-°v th≠n H-Øm-i sN-bv-Xp-sIm-Sp°p-I-bm-Wv k¿-°m¿ sN-øp-∂sX-∂pw tbm-Kw B-tcm-]n-®p. ap-l-Ω-Zv d-lo-kv, ^n¿-jm-Zv, dlo-kv a-W-°-S-hv, d-^o-Jv I≈n-°p-∂v kw-km-cn-®p.

H-cp tdm-Un-\v c-−v t]-cn t_mÀ-Up-IÄ tIm-gn-t°m-Sv: kv-t‰-Un-bw P-Mvj-\n¬ \n-∂p ao-©-¥ ss_]m-kv ]p-Xn-b-d P-Mv-j-\n-te-°v t]m-hp-∂ tdm-Un-\v c-≠v t]-cpI-fn¬ _m¿-Up-Iƒ. k-`m kvIqƒ tdm-Uv F-∂ t_m¿-Uv kvt‰-Un-bw P-Mv-j-\n¬ ap-tº D≈-Xm-Wv. C-t∏mƒ A-©-Sn hn´v F-kv.sI. s]m-s‰-°m-Sv tdmUv F-s∂-gp-Xn-b ]p-Xn-b t_m ¿-Upw ÿm-]n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. F-∂m¬ Cu c-≠p t]-cp-I-fpw A-√m-sX \m-´p-Im¿-°n-S-bn¬ tdm-Uv A-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv ]p-Xnb-d-bn-te-°v t]m-hp-∂ tdm-Uv F-∂m-Wv.

sa-Un-¡Â- em-_v D-Zv-Lm-S-\w

sN-c-≠-Øq¿ F¬.]n. kv-Iqƒ sI´nSw a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

_kv ka-cw: hn-ZymÀ-Yn-I-fpÄ-s¸sS bm-{X-¡mÀ heªp h-S-I-c: Xm-eq-°n-se kw-bp-‡ _-kv sXm-gn-em-fn bq-\n-b≥ Blzm-\w sN-bv-X k-a-c-Øn¬ hnZym¿-Yn-I-f-S-°w \q-d-I-W-°n-\v bm-{X-°m¿ h-e-™p. Un-.F. Ip-Sn-»n-I hn-X-c-Ww sN-ø-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv C-∂-se Xm-eq-°n-se _-kv sXm-gn-em-fnIƒ ]-Wn-ap-S-°n-b-Xv. hn-hn-[ hm¿-jm-¥ ]-co-£Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m¬ hn-Zym¿Yn-I-sf-bm-Wv k-a-cw Iq-Sp-X-em-

bn _m-[n-®-Xv. Ir-Xy-k-a-b-Øv ]-co-£m ÿ-e-sØ-Øm≥ hnZym¿-Yn-Iƒ \-t∂]m-Sp-s]-´p. ]-e-bn-S-Øpw Po-∏p-Iƒ kam¥c k¿-ho-kv \-S-Øn. Po-∏v k¿-ho-kv C-√m-Ø ÿ-e-ß-fn¬ h-en-b kw-Jy \¬-In-bm-Wv ]-e-cpw Hm-´m-dn-£-I-fn¬ bm-{X sN-bv-X-Xv. Nn-e dq-´p-I-fn¬ sI.-F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. k¿-ho-kv \-SØn. I-gn-™ Zn-h-kw Pn-√m te-

_¿ Hm-^nk¿ hn-fn-®p tN¿-Ø A-\p-c-⁄-\ N¿-® ]-cm-P-bs∏-´-tXm-sS-bm-Wv sXm-gn-em-fnbq-\n-b-\p-Iƒ k-a-c-hp-am-bn cwK-Øv h-∂-Xv. ]-co-£ Im-e-amb-Xn-\m¬ N¿-®-bn¬ ]-cn-lm-cam-hp-sa-∂v ]-e-cpw I-cp-Xn-sb¶n-epw A-Xp-≠m-bn-√. C-cp-]£-hpw hm-Z-ß-fn¬ D-d-®v \n¬°p-I-bm-bn-cp-∂p. 2013ap-X-ep≈ Un.-F. hn-X-c-Ww sN-ø-Wsa-∂m-Wv sXm-gn-em-fn-I-fp-sS

tdm-Uv \nÀam-W¯n-\n-sS ss]-¸v ap-dnªp; Ip-Sn-sh-Åw apS-§n t]-cm-{º: N-°n-´-∏m-d -{Km-a-∏©m-b-Øn-se Ip-h-s∏m-bn¬ ˛Ip-f-Øpw-X-d tdm-Uv \n¿-am-WØn-\n-sS Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏v apdn-™Xv ImcWw Ip-Sn-sh-≈w ap-S-ßn. c-≠m-gv-N-bn-e-[n-I-ambn hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-bp-sS sh≈w {]-tZ-i-sØ 50 Hm-fw Ip-Spw_-߃-°v In-´m-Xm-bn-´v. cq-£-am-b P-e-£m-aw A-\p`-h-s∏-Sp-∂ {]-tZ-i-Øp-Im¿ Hcp kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS In-Wdn¬ \n-∂m-Wv sh-≈-sa-Øn°p-∂-Xv. H-cp In-W-dn-s\ am-{Xw B-{i-bn-°p-∂-Xv Im-c-Ww Chn-sS sh-≈w h-‰m≥ Xp-S-ßn-bn-

´p-≠v. P-e-hn-X-c-Ww ]p-\-ÿm]n-°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Snkzo-I-cn-°-W-sa-∂v {]-tZ-i-hmkn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.

hm-b-\-im-eD-Zv-Lm-S-\w

thm-fn: {_-tZ-gv-kv ap-em-Spw kv-t]mÀ-Sv-kv Un-hn-j³ I-®q-cpw tP-Xm-¡Ä

hm-Wn-ta¬: 2013˛14 h¿-jsØ hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bn-epƒs∏-Sp-Øn \n¿-an-® tN-c-\m-≠n hm-b-\-im-e-bp-sS sI-´n-Sw {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ sI aq-k am-ÿ D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. hn-I-k-\-Im-cy Ãm≥ Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-jvd-^v sIm-‰m-e A-[y-£-X h-ln®p. hn sI km-_n-d-, ]n kp-c-ø-, Sn sI Ip-am-c≥, Fw sI _o-\, F ]n sh-≈n, sI sI \-hm-kv, Sn ]n Ip-am-c≥, hn hn B-en-°p´n, sI ]n F d-lv -am≥, ap-\o-d Im-cym-´v, ]n tNm-bn-°p-´n , tXm´-Øn¬ B-a-Xv, Im-cym-´v sam-bvXp-lm-Pn kw-km-cn-®p.

t»m-¡v tIm¬-{K-kv I¬-h³j³ sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ \-S-Øn. sI.]n.kn.kn. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Aw-K-ß-fm-b hn Sn kp-tc-{μ-\pw bp cm-Po-h≥ am-ÿ-°pw kzo-Ic-Ww \¬-In. Un.-kn.-kn. sk{I-´-dn kn ]n _m-e-Ir-jv-W≥ DZv-Lm-S-\w sNbv-Xp. tªm-°v {]-

A-Sp-¡-¯v Fw.F.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn tk-hv ]-²-Xn sS D-Zv-Lm-S-\w 7\v ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-d-en in-lm-_v X-߃ \n¿-hln-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnIƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. a-{¥n a-™-fmw-Ipgn A-en ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. \n¿-≤-\ Ip-Spw-_-Øn-\v Fgv e-£w cq-] sN-e-hn-em-Wv hoSv ]-Wn Xo¿-Ø-Xv. D-Zv-Lm-S-\ Znh-kw c-≠m-a-sØ ho-Sn-s‚ {]Jym-]-\-hp-ap-≠m-hpw.t\-Xm-°fm-b hn ]n A-–p¬ k-emw, hnhn C-{_m-lnw, B¿sI aq-k, t]-cm-{º: ap-fn-b-°p¬ im-J ap- kq-∏n sI ]q-°-S-h-Øv, B¿ kveoweo-Kv I-Ω-n‰n \n¿-an-®p sI ap-\o¿, hn ]n dn-bm-kv kw\¬-Ip-∂ ss_-Øp¬-d-lv-bp- km-cn-®p. Ip-‰ym-Sn: h-S-I-c hn-Zym-`ym-k Pn-√-bn¬ \-S-∏m-°p-∂ tk-hv ]≤-Xn A-Sp-°-Øv Fw.F.Fw.bp.-]n. kv-Iq-fn¬ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI k-Pn-Øv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uw-Kw hn ap-_m-d-Iv A-[y-£-X h-ln®p. cm-Po-h≥ I-√q-°-c, Po-h-PnΩn, ]n k-^n-b, A-_v-Zp-√ k¬am≥ kw-km-cn-®p.

ss_-¯pÀd-lva D-Zv-Lm-S-\w

tk-hv ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn A-Sp-°Øv Fw.F.Fw.bp.]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-cn-°p-\n: a-S-hq¿ {Km-a-∏-©m- `q-c-£m-he-bw Xo¿-Øv {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p∂p b-Øn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv ^≠p-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-°p-∂ H-‰∏p-dw Ip-Sn-sh-≈- ]-≤-Xn-bp-sS {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏ ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-‘pIp-‰ym-Sn: Im-b-s°m-Sn ]-©m-btam-l≥ \n¿-h-ln-®p. 10.10 eØn-se I-≠n-ap-°v-˛-Ip-‰n-bn¬ £w cq-] D-]-tbm-Kn-®m-Wv ]-≤ap-°v tdm-Uv {]-hr-Øn C sI hnXn \-S-∏m-°p-∂-Xv. ssh-kv {]- sIm-bn-em-≠n: sN-Øp-sXm-gn- Xm-sg-bn-´n-´p-≠v. kn-U‚ v Sn sI A-_q-_-°¿ em-fn (kn.sF.Sn.bp) Hm-^n-knsI.Zm-k≥ Fw.F¬.F-bp- P-b≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-SA-[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn i-d- \v t\-sc B-{I-a-Ww. C-Xv c- sS Hm-^nkn-s‚ t_m¿-Upw \- \w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv ^p-∂n-k, hn J-Zo-P, ]n sI kp- ≠mw X-h-W-bm-Wv ap-Øm-ºn in-∏n-°m≥ {i-an-®n-´p-≠v. C-∂- {]-kn-U‚ v Sn Sn \m-Wp A-[ysse-am≥, sI ]n am-ap-lm-Pn, ]- tdm-Un-ep-≈ Hm-^nkn-\v t\-sc se ]p-e¿-s®-bm-Wv kw-`-hw. £-X-h-ln-®p. C sI cm-Po-h≥, fl-\m-`≥, sI cm-P≥, sI ssk- B-{I-a-Ww D-≠m-hp-∂-Xv. Hm- sIm-bn-em-≠n t]m-enkv A-t\z- F≥ cm-P-ti-J-c≥, I-t≠m-Øv sam-bv-Xp-lm-Pn kw-km-cn-®p. \p-±o≥ kw-km-cn-®p. ^nkn-s‚ t_m¿-Uv X-I¿-Øv j-Ww B-cw-`n-®p.

tdm-Uv {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn Fw-t¹m-bv-saâv F-Iv-kv-tN-©n-s\ a-dn-I-S-¶v \n-b-a-\w

PnÃm-Xe thm-fn SqÀ-W-saâv ]m-te-cn-bn C-¶m-cw-`n¡pw sa‚n¬ Pn-√-bn-se an-I-® So-apIƒ ]-s¶-Sp-°pw. {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ - v sI k-Zm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. t]-cm-{º kn.sF. s_-∂n I-fn-°m-cp-am-bn ]-cn-N-b-s∏-Spw. Fw hn-iz-\m-Y≥, Sn k-øn-Zv Aen, Sn kp-ss_¿ - ]s¶-SpØp.

≈ \n-b-a-\-߃ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kn-tN-©n-s\ A-dn-bn°p-∂n-√. hn-I-k-\-k-an-Xn h-I k¿-P-n-°¬ tjm-∏n¬ B-d-p-amk-tØ-°v \n-b-a-n-®-h-sc ho≠pw \n-b-an-°p-I-bm-Wv. sa-Un°¬ tIm-f-P-n¬ sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-sc \n-b-an-°p-∂-Xpw A-\-[n-Ir-X-am-bm-Wv. hn-ap-‡ `-S≥-am-sc X-g-™v kn-hn-en-b≥-am-sc-bpw kv-{Xo-I-sf-bp-amWv B-ip-]-{Xn-bn¬ sk-Iyq-cn‰n Po-h-\-°m-cm-bn \n-b-an-°p∂-Xv. Nn-e hn-I-k-\ k-an-Xn Aw-K-ß-fp-sS {]-tXy-I Xm¬]-cy-{]-Im-c-am-Wn-Xv. kn-hn-en-b≥-am-cm-b sk-

"tXm-cm-a-g-bv-¡v' H-¶mw Øm-\w Ip-‰ym-Sn: ^n¬-°-bpw Xn-cp-h-\¥-]p-cw kn-Un-‰pw kw-L-Sn-∏n® Imw-]-kv ^n-enw s^-Ãn-hen¬ Ip-‰ym-Sn Fw.sF.-bp.]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n¿-an-® tXm-cm-a-g F-∂ sS-en-^n-enw H∂mw ÿm-\w t\-Sn. I-hn d-^oJv A-l-Ω-Zn-s‚ tXm-cm-a-g F∂ I-hn-X-bm-Wv {]-ta-bw

t]-cm-{º: kv-ss]-t°-gv-kv Nmen-°-c kw-L-Sn-∏n-® D-Ø-c- tIc-f ]p-cp-j˛h\nX thm-fn Nm-w ]y≥-jn-∏n-s‚ ]p-cp-j-hn-`m-Kw ss^-\-en¬ \n-e-hn-se Nm-w ]y≥-amcm-b F-kv.F≥.Pn. tIm-f-Pv tN-f-∂q-cn-s\ a-dp-]-Sn-bn√m-Ø aq-∂v sk-‰p-Iƒ-°v ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn {_-tZ-gv-kv aq-em-Sv Nm-w]y-≥-am-cm-bn. h-\n-Xm hn-`m-K-Øn¬ \n-ehn-se tP-Xm-°-fm-b F-kv.F≥. tIm-f-Pn-s\ c-≠n-s\-Xn-sc

Ip-‰ym-Sn: ]n-∂m-° hn-`m-K-ßfp-sS A-h-Im-i-߃ kw-c-£n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ip-‰ym-Sn a-fi-ew Z-en-Xv tIm¨-{K-kv I¨-h≥-j≥ kw-L-Sn-∏n-®p. kn sI Ip-™-_v-Zp-√ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kn kn i-in A-[y£-X h-ln-®p. XpS¿-∂v `m-c-hmln-I-sf Xn-c-s™-Sp-Øp.

aq-∂v sk-‰p-Iƒ-°v ]-cm-P-b-s∏Sp-Øn kv-t]m¿-Sv-kv Un-hn-j≥ I-Æq¿ tP-Xm-°-fm-bn. ]p-cp-j-hn-`m-Kw hn-P-bn-Iƒ°v ]n sI A-–p-≈-°p-´n kv-amc-I F-h-tdm-fnMv t{Sm-^nbpw Ip-∂-Øv aq-k-°p-´n kv-am-c-I dtÆ-gv-kv t{Sm-^nbpw h-\n-X-hn`m-Kw hn-P-bn-Iƒ-°v ]n kn _me≥, Np-c-en¬ Ip-™n-Iy-jvW≥ \m-b¿ kv-am-c-I t{Sm-^nIfpw hS-I-c F-.kn. k-Xo-iv N{μ hn-Xc-Ww sN-bvXp.

A-Sn-hm-cw t]m-enkv Hu-«v t]m-kv-äv DZv-Lm-S-\w C-¶v

sIm-bn-em-≠n tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn kn ]n _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøp∂p

øp-∂p-≠v. am-\-Z-fi-߃ a-dnI-S-∂m-Wv C-h-sc \n-b-an-®-Xv. Fw-tπm-bv-sa‚ v h-gn \n-b-a-\w \¬-Im-sX kz-¥-°m-sc Xn-cpIn-I-b-‰p-I-bm-Wv. I-gn-™ aq∂p h-¿-j-Øn-e-[n-I-am-bn Cu ÿn-Xn Xp-S-cp-I-bm-Wv. C-t∏m ƒ B-ip-]-{Xn-bn-se D-∂-X DtZym-K-ÿ≥-am-cp-sS `m-cy-am-tcbpw Ip-Spw-_mw-K-ß-tf-bpw Bip-]-{Xn hn-I-k-\ k-an-Xn AwK-ß-fp-sS kz-¥-°m-sc-bp-amWv C-ß-s\ \n-b-an-°p-∂-Xv. B-ip-]-{Xn hn-I-k-\ k-anXn-°p Io-gn-ep-≈ em-_v, skIyq-cn-‰n, hn-I-k-\ k-an-Xn Hm^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-te-°p-

h-S-I-c: a-ø-∂q¿ sk≥-{S¬ Fw.-bp.-]n. kv-Iqƒ F-gp-]-Xmw hm¿-jn-Im-tLm-jw hn-]p-e-ambn \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn kzm-K-Xkw-Kw cq-]o-I-cn-®p. h-c-bm-en¬ Ip-™-–p-√(sN-b¿-am≥), sI t{]-a-e-X(P-\. I¨-ho-\¿), A-ko-kv(ssh-kv sN-b¿-am-

I¬-h³-j³

sIm-Sp-h-≈n-: F≥.F-kv.kn. sIm-Sp-h-≈n ta-J-em I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-® a-tX-X-c-Xz k-tμ-i-Pm-Y F-tf-‰n¬ h-t´mfn-bn¬ k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ {]-knU‚ v A-Uz. ] Sn F d-low Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂ Im-cy-Øn¬ a-e-tbm-c \n-hm-kn-I-fp-sS B-i-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ k¿°m-dp-Iƒ A-Sn-b-¥c \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-W-sa-∂v Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏-´p. ap-l-Ω-Zv am-fn-tb-°¬ A-[y-£-X h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v tUm. kv-‰o-^≥, P-eo¬ ]p-\eq¿, C kn ap-l-Ω-Zv, H ]n d-jo-Zv, a-Po-Zv kw-km-cn-®p.

kn-U‚ v A-Uz. sI hn-P-b≥ A[y-£-X h-ln-®p. hn Sn kp-tc-{μ≥, bp cm-Poh≥, Fw sI ap-l-Ω-Zv, ]n sI i-¶-c≥, hn hn kp-[m-c≥, sI ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿, cm-tP-jv Iog-cn-bq¿, kn ]n tam-l-\≥, \-tScn `m-kv-I-c≥, k-Xy-\m-Y≥ kwkm-cn-®p.

sIm-bn-em-−n-bn kn.sF.Sn.bp. Hm-^n-kn-\p-t\-sc B-{IaWw

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p

≥), km-_n-d(tPm. I¨-ho-\-¿), -B¿ bq-k-^v, F≥ ]n do-\, Imcym-´v Ip-™-Ω-Zv, Xp-S-ßn-b-hsc c-£m-Xn-Im-cn-I-fm-bpw sXc-s™-Sp-Øp.

F³.F-kv.kn. a-tX-X-c-Xz k-tµ-i-bm-{X k-am-]n-¨p

Ip-Sn-sh-Å- ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w

t]-cm-{º: bp-ss\-‰-Uv ]m-te-cn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Pn-√m-X-e thm-fn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v ]mte-cn H-‰-°-≠w tdm-Un¬ C-∂p ap-X¬ B-cw-`n-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p. A-©p Zn-hkw \o-≠p \n¬-°p-∂ Sq¿-W-

B-h-iyw. N¿-®-bn-¬ _-kv D-S-a-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v sI sI tKm]m-e≥, ]n sI ]-hn-{X≥,kp\n¬-Ip-am¿, {]-Im-i≥ F-∂n-hcpw bq-\n-b-\p-Iƒ-°v th-≠n sI hn cm-a-N-{μ≥, F k-Xoi≥, Fw _m-e-Ir-jv-W≥, sI F≥ F A-ao¿, a-S-∏-≈n tam-l\≥, sI {]-Im-i≥, ]n A-timI≥, ao-\-Øv sam-bv-Xp F-∂n-hcpw ]-s¶-Sp-Øp.

3

Npcp¡¯nÂ

^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c k¿-hokv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v saUn-°¬ em-_v Fw.F¬.F. Ff-a-cw Icow D-Zv-Lm-S-\w -sN-bvXp. {]-kn-U‚ v sI F≥ cm-a-N{μ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. {Kma∏ ©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kn lw-k-t°m-b C.kn.Pn. bq\n-‰v D-Zv-Lm-S-\w-sN-bv-Xp. sshkv-{]-kn-U‚ v hn Fw ]p-jv-], _m-¶v sk-{I-´-dn F sI cm-a-N{μ≥, ssh-kv- {]-kn-U‚ v hn-Pb≥ ]n ta-t\m≥, sI \m-cm-bW≥, sI Sn d-km-Jv, hm-g-bn¬ _m-e-Ir-jv-W≥, I-√-S ap-l-ΩZ-en, cm-tP-jv, Sn A-–p-d-lnam≥ kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n-s\ t\m-°p-IpØn-bm-°n sa-Un-°-¬ tIm-fPn¬ \n-b-a-\w \S-°p-∂p. c-≠p am-k-Øn-e-[n-I-ap-≈ \n-b-a-\߃ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©p h-gn am-{X-ta \n-b-an-°m ≥ ]m-Sp-≈p-sh-∂ am-\-Z-fiw adn-I-S-∂m-Wv B-ip-]-{Xn hn-Ik-\ k-an-Xn-bp-sS Io-gn¬ Zn-hk-°q-en-°m-sc \-n-b-an-°p-∂Xv. ip-No-I-c-W sXm-gn-em-fn-Isf Fw-tπm-bv-sa‚ v h-g-n-bm-Wv ap-ºp \n-b-an-®n-cp-∂-Xv. 200e-[n-Iw Zn-h-k th-X-\°m¿ C-t∏mƒ am-Xr-in-ip-kw-c£-W tI-{μ-Øn¬ tPm-en sN-

h-S-I-c: s]m-Xp-hn-Zy-`ym-kw ]cn-t]m-jn-°p-∂-Xn-\v k¿-°m¿ ap-¥n-b ]-cn-K-W-\ \¬-I-W-sa∂pw {Km-a-ß-fn-se hn-Zym-e-b߃ kmw-kv-Im-cn-I tI-{μ-ßfm-°n am-‰p-∂-Xn¬ A-[ym-]-Icp-sS-bpw c-£n-Xm-°-fp-sS-bpw ]-¶v h-ep-Xm-sW-∂pw a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e. sN-c-≠-Øq¿ F¬.]n. k-Iq-fn-s‚ ]p-Xp-°n∏-Wn-X sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. s-- I sI e-Xn-I Fw.--F¬.--F. A-[y-£-X h-ln®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n kp-tc-jv _m-_p, A-Nyp-X≥, ]n kn jo-_, {io-P ]p-√-cq¬, Sn F A-–p-√ kw-km-cn-®p.

kozhikode/clR

Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m¿ a-Zy-]n-®v hm¿-Up-I-fn¬ _-l-fw D-≠m°p-∂-Xv ÿn-cw kw-`-h-am-Wv. C-h¿ a-Zy-]n-®v D-d-ßp-∂-Xp-Imc-Ww tcm-Kn-I-fp-sS kp-c-£ Xs∂ A-h-Xm-f-Øn-em-Wv.

sN¯n Ip-¶p-½Â ]m-¯v-th {]-hr¯n D-Zv-LmS-\w sN-bvXp ]-tøm-fn: tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap-√-∏-f-fn cm-a-N-{μ-s‚ {]mtZ-in-I hn-I-k-\-^-≠v D-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-°p-∂ sN-Øn¬ Ip∂p-Ω¬ ]m-Øv-th-bp-sS {]-hrØn D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Sn kn-‘p \n¿-h-ln-®p. sa-w_¿ ]-S-∂-bn¬ {]-`mI-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hm¿-Uv hn-I-k-\-k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn Fw a-Po-Zv a-c-bv-°m¿, I¨-ho-\¿ k-_o-jv Ip-∂-tßm-Øv, sI hn c-Xn, Xn-cp-thm-Øv kp-\n¬-Ip-am¿, sI Pn-j kw-km-cn-®p.

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw t]m-enkv Hu-´v t]m-kv-‰v DZv-Lm-S\w C-∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p kn tam-bn≥ Ip-´n Fw.-F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. dq-d¬ F-kv.-]n. ]n F-®v A-iv-d-^v A[y-£-X h-ln-°pw. {Km-a∏-©m-b-Øv _-kvÃm≥Un-se sI-´n-S-Øn-em-Wv Hu-´v t]m-kv-‰v B-cw-`n-°p-∂-Xv. C-tXmsS h-b-\m-Sv Np-cw, A-Sn-hm-cw ap-X¬ tIm-S-t©-cn t]menkv ]-cn-[n-h-sc-bpw Cu-ßm-∏p-g h-sc-bp-ap-≈ {I-ak-am[m-\ Np-a-X-e Cu kv-t‰-j-\p Io-gn¬ h-cpw. H-cp F.-Fkv.-sF, \m-ev ko-\n-b¿ t]m-enkv Hm-^nk¿-am¿, B-dv knhn¬ t]m-enkv Hm-^nk¿-am¿ F-∂n-h-c-S-ßn-b-h-cm-Wv Hu-´v t]m-kv-‰n¬ D-≠m-hp-I

sI.F-kv.C._n. k-_v F-³Pn-\o-bÀ Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w F-tf-‰n¬: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn® sI.F-kv.C._n. k-_v F-≥Pn-\o-b¿ Hm-^n-kv \m-sf cm-hn-se 9\v hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN øpw. In-g-t°m-Øv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \^o-k A-[y-£-X -h-ln-°pw.

]m-S-ti-J-c k-an-Xn-¡v ]-hÀ-Sn-ÃÀ Xm-a-c-t»-cn: I-´n-∏m-d {Km-a∏-©m-b-Øv 2013˛14 ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn πm-∏-‰ ]m-S ti-J-c k-an-Xn-°-\p-h-Zn-® ]-h¿ Sn-√¿ D-Zv-Lm-S-\w {]-kn-U-‚ v Xm-c A-–p-d-ln-am≥ lm-Pn \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U-‚ v eo-em-Ω tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-®p. kv-‰m≥UnMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ jmlnw lm-Pn , hn-I-k-\ Im-cy kv-Ãm‚nMv sN-b¿-t]-gv-k¨ \-ko-a A-ko-kv, Fw sI ]q-∂q-kv, Ir-jn Hm-^nk¿ Sn sI A-ko-kv, Fw Fw F-{_-lmw kw-km-cn-®p.

am-\-h hmÀ-jn-Iw ap-°w: am-\-h ku-Øv sIm-Sn-b-Øq-cn-s‚ 14mw hm¿-jn-Iw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-ج P-ao-e D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn l-\o-^v A-[y-£-X- h-ln-®p. Pn-√m P-UvPn-bm-bn \n-b-an-X-\m-b sI Sn \n-km¿ A-l-Ω-Zn-\v kzo-Ic-Ww \¬-In. C c-ta-iv _m-_p, A-en kw-km-cn-®p.-

sXm-gn-epd-¸p ]-²-Xn-bn \nÀ-an-¨ In-WÀ D-Zv-LmS-\w t]-cm-{º: s\m-®m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øv B-dmw hm¿-Un¬ sXm-gnep-d-∏p ]-≤-Xn-bn¬ ]-Wn-I-gn-® In-W-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v tim-`-\m ssh-im-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI jm-Pn-a A-[y-£-X hln-®p. kp-Ip-am-c≥, sI cm-[mIr-jv-W≥, hn sI c-a-Wn s]m-

bn¬ ssi-e-P kw-km-cn-®p.

A-d-hp-ime ]q-«m³ D-¯-c-hv t]-cm-{º: H-º-Xmw hm¿-Un¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-®p h-cp-∂ A-d-hpime A-S-®p ]q´m≥ ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn D-

{]-I-S-\w \-S-¯n

Ip-‰n-°m-´q¿: F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°v A-`n-hm-Zya¿-∏n-®v Ip-‰n-°m-´q¿, ]q-Δm-´v-]d-ºv Su-Wp-I-fn¬ F-kv.Un.-]n.sF. {]-I-S-\w \-S-Øn. sI ]n Ø-c-hn-´p. {]-tZ-i-hm-kn-I-fp- dn-bm-kv, C sI k-emw, P-am¬, sS ]-cm-Xn-sb-Xp-S¿-∂m-Wv \-S- ap-l-Ω-Zv s\-√q-fn, d-jo-Zv, A]-Sn. _q-_-°¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.


{]mtZ-inIw

5 am¿®v 2014 _p[≥

B¿-´v Kmedn: sI P-b-Ip-amdn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ bm\w ˛ 11.00 B¿-´v Kme-dn: 16 Nn-{X-Imc≥-am-cp-sS Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 11.00 Fw Fw A-en tdmUv: ssIcfn tjmdqw: tIm-´¨ km-cn taf ˛ 10.00 B¿.]n. amƒ: Un.kn._pIvkv: sa-Km Un-kv-Iu-≠v skbn¬-kv ˛ 10.00

Adnbn-¸pIÄ sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n sF.-kn.-Un.-F-k.v s{]m-P-Œnse A-¶-W-hm-Sn-I-fn-te-°v h¿°¿, sl¬-∏¿-am-sc Xn-c-s™Sp-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]-£ £Wn-®p. sIm-Sp-≈n tªm-°n-\p Io-gn¬-h-cp-∂ sIm-Sp-h-≈n, Ing-t°m-Øv, a-S-hq¿, Xm-a-c-t»-cn, I-´n-∏m-d, {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn-ep-≈-h¿-°v 20 h-sc A-t]£n-°mw. P-\p-h-cn H-∂n-\v 18 hb- p ]q¿-Øn-bm-b-h-cpw 46 hb- p-I-hn-bm-Ø-h-cpw B-bn-cn°-Ww. h¿-°¿ X-kv-Xn-I-bn¬ A-t]-£n-°p-∂-h¿ F-kv.-Fkv.-F¬.-kn-bpw sl¬-∏¿ Xkv-Xn-I-bn-te-°v F-gp-Øpw-hmb-\-bpw A-dn-bp-∂-h-cp-am-bn-cn°-Ww. A-t]-£m-t^m-dw sIm-Sp-h-≈n sF.-kn.-Un.-F-kv. Hm-^n-kn-epw _-‘-s∏-´ {Km-a∏-©m-b-Øp-I-fn-epw e-`n-°pw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v sIm-Sph-≈n an-\n-kn-hn¬-tÃ-j-\n¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ sF.-kn.-Un.F-kp-am-bn _-‘-s∏-Sm-hp-∂Xm-Wv.

F³.F-kv.kn. a-tX-Xc-Xz k-tµ-i-bm-{X k-am-]n¨p

\m-b¿-Ip-gn K-h. l-b¿ -sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]-kn-≤o-I-cn-® ]-{Xw A-dn-hv km-aq-lnI {]-h¿v-Ø-I Im-©-\ sIm-‰-߬ {]-Im-i-\w sN-øp-∂p

]-{Xw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp ap°w: \m-b¿-Ip-gn K-h. l-b¿- ߬ {]-Imi-\w sN-bvXp. tPm¿-Pv, F≥ am-[h≥, Fw sk-°≥U-dn kv-Iqƒ {]-kn-≤o]n.Sn.F. {]-knU‚ v Fw i- kn kp-_v-lm≥ -_m_p, Sn ]n I-cn-® ]{Xw A-dn-hv km-aq-ln n-h-Zm-k≥ NS-ßn¬ A-[y-£-X- th-em-bp[≥, Sn th-em-bp-[≥ kw-km-cn®p. I {]-h¿-Ø-I Im-©-\ sIm-‰- h-ln®p.

ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©m-b-Ønse a-emw-Ip-∂v I-Æm-´p-Ip-gn {]-tZ-i-Øv Ip-Sn-sh-≈ t{km-X p-Iƒ-°v `o-j-Wn-bm-b sN¶¬-J-\-\w \m-´p-Im¿ X-S™p. ap-∂q-tdm-fw Ip-Spw-_-߃ B-{i-bn-°p-∂ I-Æm-´p-Ip-gn ]≤-Xn-°pw ap-≠-bn¬ tXm-Sv, HmS-sØ-cp tXm-Sv Xp-S-ßn-b {]-IrXn-Z-Ø-\o¿-®m-ep-Iƒ-°pw sN¶¬-Izm-dn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w `o-j-Wn-bm-b km-l-N-cy-Ønem-Wv P-e-kw-c-£-W-k-an-Xn-

P-\-Pm-{K-Xm kZ-Êv \-S¯n ap°w: h¿-§o-b˛^m-jn-Ãv i‡n-Iƒ-s°-Xn-tc t_m-[-h¬°-c-W-hp-am-bn tIm¨-{K- v Im-c-t»-cn afi-ew I-Ωn-‰n h√Øm-bv-]m-d-bn¬ P-\-Pm-{K-X m kZ- v \-SØn. Un.sI.Sn.F-^v. kwÿm-\

sk-{I´-dn A-–p sIm-b-tßmd≥ D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. afi-ew {]-kn-U‚ v Fw Sn A-jvd^ - v A-[y-£X - h - l - n®p. do-\{- ]-Imiv, kn A-–p-dl - nam≥, t_-_n Nn-eº - n-°p-t∂¬, h-f∏ - ≥ ap-lΩ-Zv kw-km-cn®p.

X-cn-ip `q-an-bn Ir-jn-bn-d-¡m³ bp-h-m-¡Ä cw-K¯v Xm-ac - t- »-cn: Ir-jn-bn¬ \n∂pw tN-dn¬ \n∂pw bp-h-P-\-߃ AI-∂p \n¬-Ip-∂ Ime-Øv Xcn-ip h-be - p-Iƒ-°v Po-h≥ \¬Im-\m-bn H-cp]-‰w bp-hm-°ƒ cwK-Øn-d-ßnb-Xv {i-t≤-b-amhp∂p. kwÿm-\ ]m-X-tbm-Sv tN¿∂ tIm-c-ßm-Sv kv-Iq-fn-\p k-ao]-sØ X-cn-im-bn In-S∂ - hb-enem-Wv ho≠pw Ir-jn-d° - m\p-≈ H-cp-°ß - ƒ \-SØ - p-∂Xv. h¿-jß - ƒ-°v apºv G-sd s\√p hn-fb - n-®n-cp-∂ h-be - n¬ s\¬-Ir-jn em-`I-ca - √m-Xm-btXm-sS D-Sa - I - ƒ a-Æn-´p-\nI-Øn I-ap-Iv Ir-jn C-d° - p-Ib - m-bncp∂p. I-apIpw ]-cm-Pb - a - mb-tXmsS X-cn-im-bn-In-S∂ - h-be - n¬ Iap-Iv ]n-gp-Xp-am-‰n Ir-jn-bnd°m≥ ]-≈n-∏p-dw Im-cp-Wy P-\{io-kw-Lw cwK-Øv h-∂p. ]m-´Øn-s\-Sp-Øm-Wv 15 Aw-K kw-

bp-hm-hn-s\ X-«n-sIm−v t]m-b-Xm-bn ]-cm-Xn

a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn im-¥nbm-{X ]m-f-bw Ppam- a-kvPnZv C-amw tUm. bq-kp-^v \-Zv-hn DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-Zy\n-tcm-[-\ k-an-Xn- im-´n ktµ-ibm{X an-Xn-bp-sS B-dv Zn-\w \o-≠p \n¬-Ip-∂ im-¥n bm-{X-bv°v Xp-S-°-am-bn. bm-{X ]m-f-bw C-amw tUm. bq-kp-^v ap-l-Ω-Zv \-Zv-hn DZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ^m. ap-gp-

tØ-‰v A-[y-£-X h-ln-®p. Cø-t®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥, apl-Ω-Zv C-kv-a-bn¬ ap-P-±n-Zn, Cø-t®-cn ]-Zv-an-\n kw-km-cn-®p, Pm-Y H-º-Xn-\p F-tf-‰n¬ h-t´mfn-bn¬ k-am-]n°pw.

]-∂n-t°m-´q¿˛I√m-™n-ta-Sv tdm-Uv {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

]¶n-t¡m-«qÀþIÃm-ªn-ta-Sv tdm-Uv {]-hr¯n D-Zv-LmS-\w \cn- ° p\n: sh- ≈ - s ∏m- ° Zpcn- X m- i zm- k ^- ≠ n¬ \n∂pw A-\p-h-Zn® A-©v e-£w cq-] D- ] - t bm- K n- ® v \- h o- I - c n- ° p∂ ]- ∂ n- t °m- ´ q¿ I√m- ™ n- a m- S v tdm-Un-s‚ {]-hrØn hn Fw DΩ¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w

sIm-Sp-h≈n: sIm-Sph≈n Hm∏¨ tÃ-Pn¬ hnhn-[ cm-{„o-b ∏m¿-´n-I-fp-sSbpw kw-L-S-\-Ifp-sSbpw ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS _mlpeyw Hmt´m Sm-Iv-kn sXm-gnem-fn-Iƒ-°v Zp-cn-X-am-hp-∂-Xmbn B-tcm-]n-®v C∂-se ssh-Io´v sXm-gn-em-fnIƒ Hm-t´m-Iƒ tdm-Un¬ \n¿-Øn-bn-´v {]-Xn-tj[n-®-Xv bm-{X-°m-sc h-e®p. Zn-h-khpw ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ Hm-t´m˛Sm-Iv-kn kv‰ - m≥Um-bn {]-h¿-Øn-®v h-cp∂ C-hn-sS hm-l\ - ß - ƒ-°v ]m¿°v sN-øm≥ I-gn-bp-∂n-s√∂mWv Hmt´m Sm-Iv-kn sXm-gnem-fn-Iƒ ]-d-bp-∂Xv. ÿn-c-ambn \-SØ - p-∂ ]-cn-]m-Sn-Iƒ \n¿Ønhbv-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v cm-{„o-b∏m-¿´- n-Iƒ-°pw kw-LS-\-Iƒ-°p-sa√mw sXm-gn-em-fn-

bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´pIm¿ Izm-dn {]-h¿-Ø-\w X-S™-Xv. k-ao-] {]-tZ-iß - f - n-se-√mw cq-£a - m-b Ip-Sn-sh-≈ £m-aw t\cn-Sp-tºmƒ I-Æm-´p-Ip-gn {]-tZ-iØv {]-Ir-Xn-ZØ \o-cp-dh - I - ƒ [m-cm-fa - p-≠m-bn-cp-∂X - n-\m¬ IpSn-sh-≈ {]-i\ -v w Ip-dh - m-W.v F-∂m¬, sN-¶¬-J-\-\w B-cw-`n-®t- Xm-sS C-Xn-\v am-‰w h∂-Xn-s\-Øp-S¿-∂m-Wv \m-´pIm¿ P-e-kw-c-£-W-k-an-Xn cq- Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-se a-emw-Ip-∂v I-Æm-´p-Ip-gn {]-tZi-Øv sN-¶¬-J\-\w ]o-I-cn-®Xv. \-S-∂ {]-tZ-iw

sI-«n-tSm-ZvLm-Sw

Xm-a-c-t»-cn: a-X ssh-c-Øn¬ \n-∂pw a-Zy-Øn¬ \n-∂pw am-dn \n¬-°p-∂-Xv a-\- -am-[m-\Øn-\p-≈ am¿-K-ß-fn¬ H-∂msW-∂v {Km-a-ß-sf D-W¿-ØnsIm-≠p-≈ a-Zy \n-tcm-[-\ k-

Xm-a-c-t»-cn: A-Sn-hm-cw t]m-en kv Hu-´v t]m-kv-‰v DZv-Lm-S-\w C∂p cm-hn-se H-º-Xn-\p kn tambn≥ Ip-´n Fw.--F¬.--F. \n¿-hln-°pw. dq-d¬ F-kv.] -- n. ]n F-®v Aiv-d-^v A-[y-£-X h-ln-°pw. {Km-a∏-©m-b-Øv _kv-Ãm≥ Un-se sI-´n-S-Øn-em-Wv Hu-´v t]m-kv-‰v B-cw-`n-°p-∂-Xv. C-tXm-sS h-b-\m-Sv Np-cw, ASn-hm-cw ap-X¬ tIm-S-t©-cn t]m-en-kv ]-cn-[n-h-sc-bpw Cußm-∏p-g h-sc-bp-ap-≈ {I-a kam-[m-\ Np-a-X-e Cu kv-t‰-j\p Io-gn¬ h-cpw. H-cp F.F-kv.s-- F, \m-ev ko\n-b¿ t]m-en-kv Hm-^nk¿-am¿, B-dv kn-hn¬ t]m-enkv Hm^nk¿-am¿ F-∂n-h-c-S-ßn-b-hcm-Wv Hu-´v t]m-kv-‰n¬ D-≠mhp-I

Hmt«m sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[w bm-{X-¡m-sc he¨p

Ip-Sn-sh-Å t{km-X-Ên\v `o-j-Wn-; sN-¦Â-J-\-\w \m-«p-ImÀ X-S-ªp

sIm- S p- h - ≈ n:F≥.F- k v . kn. sIm-Sph-≈n taJ-em I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® a-tX-Xc-Xz k-tμiPm-Y F-tf-‰n¬ h-t´m-fn-bn¬ k-am-]n-®p.k-am-]-\ k-tΩf\w kwÿm-\ {]-knU‚ v AUz.]n.Sn.F dlow Fw.F¬. F. D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t∏m¿-´v \S-∏m-°p-∂ Im-cy-Øn¬ a-e-tbmc \n-hm-kn-I-fp-sS B-i-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-°m≥ k¿-°mcp-Iƒ A-Sn-b¥n-c \-S-]-Sn-Iƒ kzo-Icn-°-W-sa-∂v Fw.F¬.F. Bh-iy-s∏-´p. ap-lΩ-Zv am-fn-tb-°¬ A[y-£-X h-ln-®p.ssh-kv {]knU‚ v tUm.kv-‰o-^≥, Peo¬ ]p-\-eq¿, C kn ap-l-Ω-Zv, H ]n d-jo-Zv, a-Po-Zv am-ln-]p-cw, F≥ kn ap-lΩ-Zv XpS-ßn-b-h¿ Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-se h√-Øm-bv-]m-d-bn¬ kw-km-cn®p. tIm¨-{K-kv \-SØn-b P-\-Pm-{K-Xm -kZ- v Un.sI.Sn.F-^v. kwÿm-\ sk-{I´-dn A-–p sIm-b-tßm-d≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p h- S - I - c : s]m- X p- h n- Z y- m `ym- k w ]- c n- t ]m- j n- ° p- ∂ - X n- \ v k¿°m¿ ap- ¥ n- b ]- c n- K - W - \ \¬I- W - s a- ∂ pw {Km- a - ß - f n- s e hn- Z ym- e - b - ß ƒ kw- k v - I m- c nI tI- { μ- ß - f m- ° n am- ‰ p- ∂ Xn¬ A- [ ym- ] - I - c p- s S- b pw c£n- X m- ° - f p- s S- b pw ]- ¶ v h- e pXm- s W- ∂ pw a- { ¥n c- t a- j v sN∂n- Ø - e .

3

A-Sn-hm-cw t]m-en-kv Hm]¬F-bÀ tÌ-Pv ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS _m-lpeyw Hu-«v t]m-kv-äv DZv-LmS-\w C-¶v

]cn-]mSn

A-t]-£ £-Wn-¨p

kozhikode/clT

sN- b v X p. \- c n- ° p- \ n {Km- a - ∏ ©mb- Ø v {]- k nU‚ v hn.kn. ap-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m ]-©mb-Øv saw_¿ sF ]n cm-tPjv, {Km-a∏-©mbØv ssh- k v {]- k n- U ‚ v h- k ¥- I p- a mcn, tªm- ° v - ] - © m- b -

Øv saw_¿ kn ]n sse- e , hm¿- U v Aw- K w lm- j nw X- e t°m´v F- ≥ sI ap- l Ω- Z v apkv e ym¿, B¿ sam- b v - X o≥ tImb, ]n kn B- e n- l mPn, F≥ ]n d-km-Jv ]n Sn sI a-c°m¿ lmPn kwkmcn®p.

Xm-a-c-t»-cn:ho-´n¬ \n∂pw bphm-hn-s\ F-t´m-fw t]-c-S-ßp∂ kw-Lw X-´n-sIm-≠p -t]m-bXm-bn ]-cm-Xn A-Sn-hm-cw ]m-d°¬ A-∫m-kn(37) s\-bm-Wv I-gn™ 28\v cm{Xn ]-Xns\m∂-c-tbm-sS H-cp-kw-Lw X´n-s°m-≠p t]m-bXv. ho-´n-\-SpØv \n¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂ A∫m-kn-s\ Izm-fn-kv Im-dnseØn-b sIm-Sp-h-≈n Im-cm-´v ap-Po-_n-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cwF-Øn-b kwL-am-Wv _-e-ambn ]n-Sn-®p sIm≠p-t]m-b-sX∂v Xm-a-c-ti-cn t]m-en-kn¬ _‘p-°ƒ \¬In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. kw-Lw bp-hm-hn-s‚ IÆpw ssI-bpw sI-´n-bm-Wv sIm≠pt]m-bXv. Kƒ-^nse ]-W-an-S]m-Sv kw-_-‘n-® X¿-°-am-Wv X-´n-s°m-≠pt]m-h-en¬ I-emin-®-sX-∂m-Wv kq-N-\.Xm-a-ct»-cn k-n.sF- -bp-sS Npa-X-e hln-°p-∂ sIm-Sp-h-≈n kn.sFbm-Wv tI-kv A-t\zj-Ww \-SØp-∂Xv.

sIm-Sph-≈n am¿°-‰v tdm-Un¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ Hmt´m \n¿-Øn-bn-´v {]-Xn-tj-[n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v K-XmK-Xw X-S- -s∏-´-t∏mƒ Iƒ I-gn-™ Znh-kw I-Øv \¬- tdm-Un¬ K-XmK-Xw apS°n HmIn-bn-cp∂p. C∂-se ssh-Io-´v t´m-Iƒ ]m¿-°v sN-bv-Xv {]-XntÃ-Pn¬ H-cp kw-L-S-\-bp-sS ]- tj-[n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. t]mcn-]m-Sn \-S-°p-∂-Xn-\nsS en-kv ÿ-e-sØ-Øn-bm-Wv K- X-S  - w \o-°n-bXv. Hmt´m sXm-gn-em-fn-Iƒ am¿°-‰v Xm-KX

Npcp¡¯nÂ

am-\-h ku-Øv sIm-Sn-b-Øq-cn-s‚ 14mw hm¿-jn-Iw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

am-\-h hmÀ-jn-Iw ap-°w: am-\-h ku-Øv sIm-Sn-b-Øq-cn-s‚ 14mw hm¿-jn-Iw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-ج P-ao-e D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. hn l-\o-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m P-UvPn-bm-bn \n-b-an-X-\m-b sI Sn \n-km¿ A-l-Ω-Zn-\v kzo-I-cWw \¬-In. C c-ta-iv _m-_p, sI ]n bp A-en, tPm-Wn CS-t»-cn, kn Sn kn A-–p-√, hn ho-cm≥-Ip-´n kw-km-cn-®p.--

sI.F-kv.C._n. k-_v F-³Pn-\-obÀ Hm-^nkv D-Zv-LmS\w F-tf-‰n¬: F-tf-‰n¬ h-t´m-fn-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® sI.F-kv.C._n. k-_v F-≥Pn-\ob¿ Hm-^n-kv \m-sf cmhnse 9\v hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. In-gt°m-Øv {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \^o-k A[y-£-X-h-ln-°pw.

]mSti-J-c k-an-Xn-¡v ]-hÀ-SnÃÀ Xm-a-c-t»-cn: I-´n∏m-d {Km-a∏©m-b-Øv 2013˛14 ]-≤-Xn-bn¬ D-ƒs∏-SpØn πm-∏-‰ ]m-S ti-J-c k-an-Xn-°-\p-h-Zn-® ]-h¿ Sn√-¿- DZv-LmS-\w {]-knU-‚ vXm-c A-–p-d-ln-am≥ lm-Pn \n¿-h-ln®p. ssh-kv {]-knU-‚ v eo-emΩ tXma-kv A-[y-£-X h-ln®p. kv-‰m≥UnMv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ jmlnw lm-Pn , hnI-k-\ Im-cy Ãm≥UnMv sN-b¿-t]-gvk¨ \ko-a A-ko-kv, Fw -sI ]q-∂qkv, Ir-jn Hm-^nk¿ Sn -sI A-kokv, Fw Fw F-{_lmw sI- sI aΩ-Xv kw-km-cn-®p.

X-cn-iv h-b¬ Irjn-tbm-Ky-am°n-b \n-e-bn¬ Lw Ir-jn-bn-d° - p-∂Xv. C-Xn-\m- ∂ {]-Xo-£b - n-em-Wv \m-´p-Im¿. bn ]mS-sØ I-ap-Iƒ ]n-gp-Xp-amh-b¬ Irjn-tbm-Ky-am-°m ≥ ‰nbpw sh-≈s - °-´v X-Sb - m\pw \o- X-s∂ H-cp e-£t- Øm-fw cq-] scm-en-∏v kp-Ka - a - m-°m\pw hen-b sNe-hm-bn-´p≠v. C-Xn-\p ]pd-ta Nm-ep-Iƒ X - o¿-°p-∂ {]-h¿-Øn- Ir-jn-bnd-°m\pw h≥Xp-I thIƒ ]p-tcm-Ka - n-®p-hc - p∂p. b-tY- ≠n-h-cp-sa-∂v c-≠v h-\n-X-I-f-S„w sh-≈w e-`n-°p-∂ {]-tZ-ia - m- °-ap-≈- kw-Lmw-K-߃ ]-db-Xn-\m¬ Ir-jn hn-P-bn-°psa- bp∂p.

Ip-Sn-sh-Å-]²Xn \cn-°p-\n:a-S-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ Pn√m ]-©m-b-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®v \n¿-an-°p-∂ H-‰-∏p-dw Ip-Sn-sh-≈-]-≤-Xnbp-sS {]-hr-Øn D-Zv-LmS-\w {Km-a∏-©mb-Øv {]-knU‚ v kn‘p-tam-l≥ \n¿-h-ln-®p. 10.10 e-£w cq-] D-]-tbm-Kn®m-Wv ]≤-Xn \-S-∏m-°p-∂Xv. ssh-kv {]-knU‚ v Sn sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln®p. ]n Sn i-d-^p-∂n-k, hn J-Zo-P, ]n sI kp-sse-am≥, sI ]n am-ap-lmPn, ]-fl\m`≥, sI cm-P≥, sI ssk-\p-±o≥ kw-km-cn-®p.

AwK§fpsS _lnjvIcWw; _m¦n t_mÀUv tbmKs¯s¨mÃn XÀ¡w ap-°w: H-cp hn-`m-Kw `-c-W-k-anXn Aw-K-ß-fp-sS _-ln-jv-I-cWw aq-ew tIzm-dw Xn-I-bm-ØXn-\m¬ ap-°w k-l-I-c-W _m¶v t_m¿-Uv tbm-Kw \-S-∂n-s√∂v B-t£-]w. hm-bv-]m Ip-Sn-»n-I kw-_‘n-® A-Zm-e-Øv \-S-°p-∂Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ N¿-® sN-øp-∂-Xn-\m-bn C-∂se cm-hn-se 10\m-Wv {]-knU‚ v tbm-Kw hn-fn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, \m-ev ap-kv -enw-eo-Kv Aw-K-ß-fpw aq-∂v tIm¨-{K-kv Aw-K-ß-fpw tbm-K-Øn-s\-Ønbn-√. 13 Aw-K `-c-W-k-an-Xn-bn¬ A-h-ti-jn-® B-dv Aw-K-߃ am-{X-am-Wv tbm-K-Øn-s\-Øn-bXv. tbm-K-hn-h-cw b-Ym-k-a-bw A-dn-bn-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂mWv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Xncp-∂-sX-∂v _-‘-s∏-´-h¿ ]-d™p. bm-sXm-cp Iq-Sn-bm-tem-N-\bp-an-√m-sX-bm-Wv ]-e-t∏m-gpw tbm-K-߃ hn-fn-°m-sd-∂pw H-

cm-gv-N ap-ºp U-bd-Œ¿-am-sc hnh-cw A-dn-bn-°-W-sa-∂ am-\-Zfiw ]-e-t∏m-gpw ]m-en-°m-dns√-∂pw {]-Xn-tj-[-°m¿ ]-d™p. tbm-K-Øn-s‚ an-\p-Sv-kn¬ Ir-Xy-am-b hn-h-c-߃ tc-J-s∏Sp-Øn tbm-Km-\-¥-cw an-\p-Sv-kv t¢m-kv sN-øm-sX Zn-h-k-߃ I-gn-™m-Wv an-\p-Sv-kv ]q¿-ØnI-cn-°m-sd-∂pw C-Xp kw-_‘n-®v ]-cm-Xn D-∂-bn-®n-´pw ]-cnlm-c-ap-≠m-Im-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp°m-Xn-cp-∂-sX-∂pw A-h¿ Nq≠n-°m-´n. F-∂m¬, B-tcm-]-W-߃ A- S n- ÿ m- \ - c - l n- X - a m- s W- ∂ v {]-kn-U‚ v F≥ A-∏p-°p-´≥ ]-d-™p. _m-¶n¬ A-Zm-e-Øv \-S-°p∂-Xn-\m¬ B-h-iy-am-b hn-h-c߃ tc-J-s∏-Sp-Øm-\pw Xo-cpam-\-sa-Sp-°m-\p-am-bm-Wv s]s´-∂v tbm-Kw hn-fn-®-Xv. G-gv Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-°p-I-bpw tbm-Kw \-S-°p-I-bpw sN-bv-sX-

∂v A-t±-lw ]-d-™p. A-Sp-Ø 13\v hn-i-Z-am-b A-P-≠-I-tfmsS `-c-W-k-an-Xn-tbm-Kw hn-fn-®n´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.---

F-kv.Un.]n.sF. ]-©mb-¯v I-½n-än {]Xn-tj-[n¨p H- f h- Æ : \√- f w Fkv . sF. Pn tKm- ] - I p- a m- d n- s \ Nn- e X¬- ∏ - c I- £ n- I - f p- s S Xm¬]- c y- Ø n- \ p hg- ß n ÿ- e w am‰n- b - X n¬ H- f - h - Æ ]- © mbØv F- k v . Un.]n.sF. I- Ω n- ‰ n {]- X n- t j- [ n®p. H- f - h - Æ ]- © m- b - Ø nepw ]- c n- k - c - { ]- t Z- i - ß - f n- e p- a p- ≈ I- S - h p- I - f n¬ hym- ] - I - a m- b n \-

S- ° p- ∂ a- W ¬- s Im- ≈ - s °- X nsc i- ‡ am- b \n- e - ] m- S v kzoI- c n- ® pw - s ]m- X p- h n- j - b - ß fn¬ C- S - s ]´pw Np- c pßn- b Im- e w sIm- ≠ p P- \ - k - Ω - X \m- b n am- d n- b n- c p- ∂ p Fkv . sF. Pn tKm- ] - I p- a m- ¿ a- W ¬- I S- Ø v ]n- S n- ° m≥ h- ∂ Fkv . sF°v t\- s c A{I- a w \- S Øn- b Kp- ≠ - I ƒ- ° v ]n- ∂ n¬ {]- h ¿- Ø n- ° p- ∂ cm{„o- b - ° m- s c ]p- d - Ø p- s Im≠p- h - c p- ∂ - X n- \ p ]I- c w aW¬ am- ^ nb- b v ° v th- ≠ n HØm- i sN- b v - X p- s Im- S p- ° p- I bm- W v k¿- ° m¿ sN- ø p- ∂ sX∂pw tbm- K w B- t cm- ] n®p. ap- l Ω- Z v d- l okv , ^n¿- j mZv I- º n- f n- ∏ - d ºv , d- l o- k v a- W °- S hv , d- ^ o- J v I- ≈ n- ° p- ∂ v kw- k m- c n®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-03-05  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-03-05

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-03-05  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-03-05

Advertisement