Page 1

{]mtZ-inIw

17 s^-{_p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

hn-Zym-`ym-k kw-K-aw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ A-©ph-sc hn sI Ir-jvWta-t\m≥ tdmUv, kv-‰m¿ ssS¬ h¿-Iv-kv tdmUv, A-ØmWn-°¬ tkm-an¬ tdmUv, Xncp-\n-ew h-b¬ F-∂n-hn-S-ßfnepw F-´p-ap-X¬ aq-∂ph-sc X-fo°-c, ap-f-h´w, Nq-cWn, ]{Iw-Xfw, Nm-Ø-t¶m-´v \-S, \mK-ºm-d F-∂n-hn-S-ß-fnepw HºXv ap-X¬ \m-ev h-sc No¿-∏v ]mew, a-[p-c-_-km¿, I-cnºmSw, I-am-\-∏mew, F.Uªyp.F-®v tIm-fPv, s]-cp-h-´q¿, \-tS-cn F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„Su¨-lmƒ: bp.Un.F-^v Bbn-cw Zn-\ ]q¿-Øo-Ic - n°p∂Xn-s‚ `m-Ka - m-bn a{¥n tUm. Fw sI ap-\o-dn-s‚ ap-Jmap-Jw 10.00 „t]m¿-´v {Ku≠v: tI-cf - I-b¿ s^-b¿ taf 10.00 „sI,Un,kn _m¶v Hm-Un-t‰mdn-bw: kp-h¿-Æ Pq-_n-en h¿jw D-ZvL - m-S\ - hpw sk-an-\m-dpw a-{¥n tUm. F sI ap-\o¿ 10.00 „tlm-´¬ A-fIm-]p-cn: H-enhv ]-ªn-t°-j≥kv ]p-kvX - I - {]-Imi-\w k - mdm-tPm-k^v 5.00 „B¿-´v Kym-edn: I-Æq¿ F®q¿ kz-tZ-in-\n- Fw kn [-\ybp-sS t{_m-°¨ {Ko-\d - o-kv Nn-{X-{]-Z¿-i\w 5.30

"a-X-Nq-jI-sc k-aq-lw H-ä-s¸-Sp-¯Ww' sIm-Sp-h≈n: Nq-j-W-ap-‡-amb- C-kv -em-an-s‚ t]-cn¬ ]pXnb B-X-vao-b X-´n-∏p-I-fp-am-bn cw-K-Øp-h-cp-∂ a-X-Nq-jI-sc hn-izm-kn-Ifpw s]m-Xp-k-aqlhpw H-‰-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v "aXw kp-c-£-bm-W'v F-∂ {]-tab-Øn¬ sIm-Sp-h-≈n-bn¬ \-S∂ ap-Pm-ln-Zv BZ¿-i k-tΩf\w A-`n-{]m-b-s∏´p. ap-\o¿ \Pm-Øn Kq-U√q¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sN-b¿-am≥ ]n Sn A_q-_-°¿ Ip-´n A-[y-£-X-hln®p. aue-hn in-lm-_v FS°-c, kn A-–p¬-ap-\o¿, A–p¬-d-j-o-Zv ]m-e-°p-‰n kw-kmcn®p.

tN-μ-aw-K-√q¿ Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn-\p \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S-Øn-\p hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p¿-d-∫v X-d-°-√n-Sp-∂p

cm-a-\m-«p-I-c-bn-se Hm-t«m k-a-cw: C-¶v NÀ-¨ cm-a-\m-´p-I-c: cm-a-\m-´p-I-c-bnse Hm-t´m-Iƒ aq-∂v Zn-h-k-ambn \-S-Øn h-∂ ]-Wn-ap-S-°v- C∂-se-bpw Xp-S¿-∂p. cm-a-\m-´pI-c-bn¬ \n-∂v hn-hn-[ `m-K-ßfn-te-°v \-S-Øp-∂ k-am-¥-c k¿-ho-kp-Iƒ-s°-Xn-sc sh≈n-bm-gv-N ssh-Ip-t∂-cw Xp-Sßn-b k-a-c-am-Wv Xp-S-cp-∂-Xv. i-\n-bm-gv-N {Sm-^n-Iv kn.sF. sI F t_m-kv hn-fn-®p tN¿Ø tbm-K-hpw Xo-cp-am-\-am-hmsX ]n-cn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. C∂p cm-hn-se 11 \v {Sm-^n-Iv A n.I-Ωo-j-W¿ N¿-®-°v hn-fn®n-´p-≠v. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-Δ-∂q¿]-≈n-h-gn I-≈n-°q-S-tØ-°v

t]m-Ip-∂ k-am-¥-c hm-l-\w Hm-t´m-°m¿ X-S-™n-cp-∂p.Cu {]-iv-\-sØ Xp-S¿-∂v P-\-{]-Xn\n-[n-I-fpw,t]m-eo-kpw,Hm-t´m t{S-Uv bq-Wn-b≥ {]-Xn-\n-[n-Ifpw,k-am-¥-c k¿-ho-kv D-]tbm-‡m-°-fm-b \m-´p-Im-cpw Ign-™ Zn-h-kw ^-tdm-°v I-ΩyqWn-‰n lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-Kw A-e-kn-∏n-cn-™-Xn-s\ Xp-S¿∂m-Wv- Hm-t´m-°m¿ ]-Wn-ap-S-°vB-cw-`n-®-Xv. I-gn-™ \m-ev am-k-am-bn I≈n-°q-Sw `m-K-tØ-°v \m-´pIm¿ kw-L-Sn-®v ]n-cn-hn-´m-Wv k-am-¥-c k¿-ho-km-bn hm-l\w Hm-Sn-°p-∂-Xv. cm-hn-se 7 apX¬ cm-{Xn F-t´-Im¬ h-sc Cu

kv-IqÄ hmÀ-jn-Ihpw in-em-Øm-]-\hpw Xm-a-c-t»cn: hen-b ]d-ºv F.Fw. F¬.]n.kv-Iq-fn-s‚ Hcp h¿-jw \o-≠p \n¬-Ip∂ 85mw hm¿-jnIm-tLm-j-hpw ]pXp-Xm-bn \n¿-an-°p-∂ sI´n-S in-em-ÿm-]-\hpw hn Fw DΩ¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln®p. ]n.Sn.F {]-knU-≠v ]n-Sn _jo¿ A-[y-£-X h-ln-®p.Im-cm´v d- mIv, bp-]n \-^o-k, sIsI A-–p-d-ln-am≥ lmPn, knSn `-cX≥, ]n Un A-–p-d-lnam≥-Ip´n, ]n Fw A-_q-_-°¿Ip-´n, tkm-a≥ ]nem-tXm´w, \hmkv Cu¿-t]mW,H ]n a-Po-Zv, Fw ]n A-–p-d-ln-am≥ kw-kmcn®p.

F-kv.ssh.Fkv. sl¬-Øv kv-Iqƒ D-Zv-LmS-\w ]n Sn F dlow Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p

slÂ-¯v kv-IqÄ D-Zv-Lm-S-\w am-hq¿: F-kv.-ssh.-F-kv. anj≥ 2014s‚ `m-K-am-bn sN-dq-∏ im-J F-kv.-ssh.-F-kn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ sl¬-Øv kv-Iqfn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]n Sn F dlow Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. N-S-ßn¬ F-kv.-ssh.-F-kv.

Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v _jo¿ ap-kv -eym¿ A-[y-£-X-hln-®p. km-¥z-\ tI-{μ k-a¿-∏-W D-Zv-Lm-S-\w am-hq¿ A-kn. k_v C≥-kv-s]-Œ¿ A-tim-I≥ \n¿-h-ln-®p.

Ip-än-bnÂXm-gw tdm-Un-se bm-{X Zp-jv-I-c-am-hp¶p tIm-gn-t°mSv: sNdn-b am-¶m-hv an-\n ss_-∏m-kn¬ \-n∂pw Ip‰n-bn¬ Xm-sg-tØ-°p≈ tdmUn-se bm-{X Zp- -l-ambn. tdm-Up ]p-\¿-\n¿am-W {]hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w I-gn-™psh-¶nepw ss_-∏m-kn¬ \n∂pw X-fn-°pf-ß-c-bn-te-°p t]m-Ip-∂ `mK-Øv P-e-hnX-cW h-Ip-∏v Ip-gn® c-≠p h-e-nb Ip-gn- H-cm-gv-N-Im-e-am-bn aq-SmsX In-S-°p-I-bmWv. Ip-gn-Iƒ-°v k-ao-]w bmsXm-cp A-]m-b-kq-N\-Itfm Ip-gn-Iƒ-°p Np‰pw kw-c-£-Wthentbm sI-´n-bn´p-an√. Ip-gn-

kv-IqÄ sI-«n-S-¯n-\v in-e-bn-«p ap-°w: tN-μ-aw-K-√q¿ K-h. am∏n-f bp.-]n. kv-Iq-fn-\v \n¿-an°p-∂ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-\v hnZym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p¿d-∫v X-d-°-√n-´p. c-≠-c-t°m-Sn cq-] sN-e-hn¬ 15 ¢m-kv ap-dn-I-fpw c-≠p lmfp-I-fpw Dƒ-s°m-≈p-∂ sI-´nS k-ap-®-b-am-Wv \n¿-an-°p-∂Xv. ]n.-Sn.-F-bp-sS-bpw {Km-a-]©m-b-Øn-s‚-bpw t\-Xr-XzØn¬ P-\-Io-b ]-¶m-fn-ØtØm-sS hm-ßn-b 45 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv ]p-Xn-b sI-´n-Swh-cp-∂-Xv. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. A-[y-£-X-h-ln®p. -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv, F Fw A-lΩ-Zv-Ip-´n lm-Pn, F I-√ym-Wn°p-´n, kn ap-\o-d, F≥ ]n jwkp-±o≥, Fw sI ao-\, ^m-Xzn-a sIm-S-∏-\, H A-–p¿-d-ln-am≥, kn Sn A-–p¿-d-low, hn Ip™m-en, Fw sI a-Ω-Zv kw-kmcn-®p.-

alÃv kwKaw

sIm-Sp-h≈n: F-tf-‰n¬ H-g-e°p-∂v al√v kw-K-aw sI sambv-Xo≥-Ip-´n ap-kv -eym¿ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI sI Cºn-®n a-Ωm-en lm-Pn A-[y-£X-h-ln®p.

ap-°w: ap-°w D-]-Pn-√ FPypt°-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ap-°w {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ hnZym-`ym-k kw-K-aw kn tam-bn≥Ip-´n Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tZ-io-b-˛-kw-ÿm-\ X-e-ßfn¬ \-S-∂ hn-hn-[ a¬-k-c-ßfn¬ hn-P-bn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ D-]-lm-c k-a¿-∏-W-hpw Cu h¿-jw k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ A-[ym-]-I-˛-A-\[ym-]-I Po-h-\-°m¿-°p-≈ bm{X-b-b-∏pw \-S-∂p. F.-C.-H. A–p- -emw A-[y-£-X-h-ln-®p. kw-kv-Ir-X k¿-h-I-em-im-em ap≥ ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. sP {]-km-Zv,tKm-Ip-e h¬-k≥, ]n A-–p kw-km-cn-®p.-

tI-c s^-U-td-j≥ Hm-^n-kv ]m-te-cn Su-Wn¬ Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Z-v Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI k-Zm-\-μ≥ A-[y-£-X-hln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Fw Ip-™-Ω-Xv \m-fntI-c s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v H Sn cm-P≥, F≥ sI sam-bv-Xp, ]n Fw tKm-]m-e≥, ]n Fw Zmk≥, i-¶-c≥, sI sI `m-kv-Ic≥, F ]n kq-∏n, Ip-\n-bn¬ {io-[-c≥, ]n Sn kp-tc-{μ≥, In-g°-bn¬ _m-e≥, F≥ A-timt]-cm-{º: N-ß-tcm-Øv \m-fn- Ivv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. I-fn-¬- \n∂pw Ip-Sn-sh-≈w tdmUn-te-°v ]-c-s∂m-gp-In ]m-gmhp-∂p-ap≠vv. \q-dp-I-W-°n-\p hm-l-\-ßfpw Im¬-\-S-bm-{X°mcpw \o-ßp∂ tdm-Un-se ]mXm-f-°p-gn-Iƒ A-]I-Sw h-cpØn-tb-°mw.kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ°m-Wv CXv G-sd- _p-≤n-ap-´mIp∂Xv.

\m-fn-tI-c s^-U-td-j³ Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

kozhikode/clc

tImÀ-]-td-äv am-[y-a-§-sf \-tc-{µ-tam-Un hn-e-bv¡p-hm-§n: tKm-]m ta-t\m³ tIm-gn-t°m-Sv: Kp-P-dm-Øn¬ \S-°p-∂ hw-io-b-l-Xy-bpw `-cW-Iq-S `o-I-c-X-bpw \yq-\-]-£ ]o-U-\-ß-fpw ]p-dw-tem-Iw Adn-bm-Xn-cn-°m≥ tIm¿-]t- d-‰v am[y-a-ß-sf \-tc-{μ-tam-Un kzm[o-\n-°p-I-bpw hn-e-s°-Sp-°pI-bpw sN-bv-X-Xm-bn {]-i-kv-X tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn-[m-bI≥ tKm-]m¬ ta-t\m≥. Kp-P-dm-Øn-epw D-Ø¿ {]-tZin-se ap-km-^n¿ \-K-dn-epw D≠m-b hw-io-b-l-Xy-I-fpw Iq-´s°m-e-I-fpw ]p-dw-tem-I-sØØn-°m≥ \n-c-h-[n tUm-Iypsa‚-dn-I-fn-eq-sS {i-an-® tKm]m¬ ta-t\m≥ l-_o-_v sk‚-

Iu¬-k-en-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p

Im¿ ]-d-bp-∂p.

h-f-b-¯v F-«v In-tem e-l-cn h-kv-Xp-¡-Ä ]n-Sn-Iq-Sn

sI ]n D-Z-b-`m-\p-hn-s\ A-\p-kv-a-cn¨p

\m-Zm-]p-cw: h-f-b-Øv A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-bn¬ \n∂v F-´p In-tem e-l-cn h-kv-Xp°ƒ ]n-Sn-Iq-Sn. D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in hn-P-bn(24)¬ \n-∂mWv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-h Nm°n¬ kq-£n-®v h-f-bw Su-Wneq-sS sIm-≠p-t]m-b bp-hm-hns\ B-h-iy-°m-sc A-t\z-jn°p-∂-Xn-\n-sS {i-≤-bn¬ s]-´ \m-´p-Im¿ hn-h-cw A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv h-f-bw t]m-enkv A-d-kv-‰p sN-bv-X-Xv.-

tIm¬-{K-ÊnÂ-\n-¶v ]p-d-¯m-¡n \-Sp-h-Æq-¿: D-≈n-tb-cn a-fiew tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cmb ]n hn kp-[≥, Kw-Km-[c - ≥ Idp-∏≥-I≠ - n F-∂n-hs - c tIm¨{K-kn¬ \n-∂pw ]p-d-Øm-°n-bXm-bn a-fie - w {]-kn-U‚ v C ]fl-\m-`≥ A-dn-bn-®p. C-∂v \-S-°p-∂ Ip-∂-Ø-d £o-tcm¬-]m-Z-I k-l-I-c-a skm-ssk-‰n-bn-te-°p Xn-cs™-Sp-∏n¬ tIm ¨-{K- n-s‚ Hu-tZym-Kn-I ÿm-\m¿-Yn-Iƒs°-Xn-sc a-¬-k-cn-°p-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S] - S- n.-

tIm-gn-t°mSv: tIm-gn-t°m-Sv _m¿ A-tkm-kn-tb-j-\n¬ ssh. ss^. kw-hn-[m-\w tImgn-t°m-Sv _n.F-kv.F≥.F¬ P\-d¬ am-t\-P¿ Pn ap-c-fo-[-c≥ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]knU‚ v AUz. sI ]n A-timIv Ip-am-dn-\v ]m-kv th-Uv \¬In D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U-‚ v AUz. sI ]n A-timIv Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln®p.

tIm-gn-t°mSv: Pn tZ-h-cm-P≥ am-kv-‰¿ ayq-kn-Iv A-°m-Z-an-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sI ]n D-Zb-`m-\pA-\p-kv-a-c-Whpw Km-\ß-fp-sS B-em-]-\ a¬-k-chpw \-SØn. t]m-en-kv ¢-∫n¬ cm[m-`m-bv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ ]n {]-`m-I-c≥ A-[y-£-Xh-ln®p. kn-\n-am kw-hn-[m-bI≥ ]n sI cm-[m-Ir-jvW≥, Sn hn _m-e≥(C-]v‰), sI ]n Irjv-W≥(tdm´-dn ¢-∫v) kw-km-

dn¬ bq-Øv-eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ ap-JymXn-Yn-bm-bn kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p. Kp-P-dm-Øn-se a-[yh¿-K hn-`m-K-߃ F-√m-hn-[ {]bm-k-ß-tfm-Spw k-‘n sN-bv-Xv Po-hn-°p-∂-h-cm-Wv. A-h-cp-sS at\m-`m-h-sØ ap-X-se-Sp-°p-Ibm-Wv tam-Un sN-øp-∂X - v. Kp-Pd - m-Øn¬ hn-Ik - \ - w sNdn-b {]-tZ-iß - f - n¬ am-{Xw H-Xpßn \n¬-°p-Ib - m-Wv. `q-cn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw Xp-—-am-b th-X-\w am-{X-am-Wv e-`n-°p-∂Xv. tam-Un-s°-Xn-sc B-bn-cw tIm-Sn-bp-sS A-gn-a-Xn B-tcm-]W-am-Wv D-b¿-∂n-´p-≈-Xv. ap-kv-

enw hn-tcm-[w H-cp X-{¥-am-bn kzo-Ic - n-°p-Ib - m-Wv tam-Un sNbvX - X - v. ^m-kn-k-tØm-sSm-∏w a-X hn-tZz-j-hpw {]-tbm-P-\-s∏-SpØn. ap-km-^¿ I-em-]w Kp-Pd - mØv t]m-se X-s∂ Xn-I® - pw Bkq-{Xn-X-am-bn-cp-∂p-sh-∂v tKm]m¬ ta-t\m≥ ]-d™ p. A-hn-sS 200Hm-fw kv{- Xo-If - mWv A-Xn-{I-a-Øn-\v hn-t[-b-cmb-Xv. F-∂m¬ tI-he - w G-gv tIkp-Iƒ am-{X-am-Wv c-Pn-k-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≈-Xv. bq-Øv-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn sI kp-ss_¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Npcp¡¯nÂ

t]-cm-{º: Iq-Øm-fn am¿-sh¬ kw-Lw Z-i-hm¿-jn-Im-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn Iu-am-c°mcm-b Ip-´n-Iƒ-°pw A-Ω-am¿°pw Iu¨-ken-Mv Iymw-]v kwL-Sn-∏n-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Imhn¬ ]n am-[-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv sa-w_¿ {]-kn B-¿-∏mw-Ip-∂-Øv A-[y-£-Xh-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kß-fm-b {io-hn-em-kv _n-t\m-bv, ]n ]n _m-e≥ kw-km-cn-®p. tUm. Fw Pn a-√n-I ¢m-sk-SpØp.-

hm-l-\w k¿-ho-kv \-S-Øp-∂p≠v 6 cq-]-bm-Wv F-hn-tS-°pw Nm¿-Pv.hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v H-cp cq]-bpw. Cu `m-K-ß-fn-te-°v hnfn-®m¬ Hm-t´m h-cm-dn-s√-∂pw h-∂m¬ X-s∂ A-[n-I-Nm¿-Pv hm-ßp-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]cm-Xn-s∏-Sp-∂p. kv-{Xo-I-tf-bpw Ip-´n-I-tfbpw tXm-∂n-b ÿ-e-Øv C-d°p-I-bm-sW-∂pw A-Xn-s\ XpS¿-∂m-Wv- k-am-¥-c k¿-ho-kv B-cw-`n-®-sX-∂p-am-Wv \m-´p-Imcp-sS hm-Zw. C-ß-s\ Hm-Sp-∂ k-am-¥-c Hm-t´m tZ-io-b ]m-X-bn-te-°v {]-th-in-°-cp-Xv F-∂m-Wv Hmt´m-°-m-cp-sS hm-Z-sa-∂v \m-´p-

ssh ss^ kw-hn-[m-\w D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

3

km-bm-Ó [À-W sIm-Sp-h≈n: hn-e-°-b-‰-Øns\-Xn-tc sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n In-g-t°m-Øv ]-©mb-Øv IΩ‰n F-tf-‰n¬ h-t´m-fn-bn¬ kmbm-” [¿-W \-SØn. afi-ew {]-knU‚ v AUz. ]n sI k-°-cn-ø D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]-©mb-Øv IΩ-‰n {]knU‚ v bp sI A≥-h¿ kmZØv A-[y-£-X-h-ln®p.

cn®p.

DÀ-Zp Zn-\w B-N-cn-¨p t]-cm-{º: D¿-Zp Zn-\m-N-c-Ww hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS t]cm-{º _n.-B¿.-kn-bn¬ \-S∂p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn I-sø-gpØv a¬-k-cw, hm-b-\m a¬-kcw, I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn∏n-®p. F.-C.-H. ]n hn k-Xo-i≥ k-Ωm-\-hn-X-c-Ww \-S-Øn. ]n sI d-jo-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p.

Im-c-¥q¿ ]m-t‰¨ kv-t]m¿-Sv-kv {Ku-≠n¬ B-cw-`n-® A-Jn-e-tI-cf thmfn-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬\n∂v

A-Jn-e-tI-cf thmfn-t_mÄ SqÀ-W-saâvv

Ipμ-awKew: e-b¨kvv ¢-_v Ip-μ-awK-ew Im-c-¥q¿ ]mt‰¨ kv-t]m¿-Sv-kv {Ku-≠n¬ B-cw-`n-® A-Jn-e-tI-cf thmfnt_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ B-Zy-a¬-k-cam-b h-\n-Xm Sow ]-s¶-SpØ- I-fnbn¬ G-I-]-£o-bam-b aq-∂p sk-‰p-Iƒ-°v ]m-t‰¨ kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_v I-Æq¿ sd-Uv-kv-‰m-dn-s\ ]-cm-P-b-s∏-SpØn. kv-tIm¿˛ 25˛ 14, 25˛18,25˛12 .]pcp-j Sow a¬-k-c-Øn¬ tIcfm ku-Øv tkm¨ Sow eo-tU-gv-kv Ip-‰ym-Sn-sb 2 s\-Xn-sc aq∂vv sk-‰p-Iƒ-°v ]-cm-P-b-s∏-SpØn. C-∂v \-S-°p-∂ a¬-k-c-ß-ƒ : h-\n-Xm Sow :I-Æq¿ sd-Uv Ãm-¿ V/Sssh-∏n≥ thm-fn A°mZ-an F-d-Wm-Ipfw ]pcp-j Sow : tIc-fm t]m-en-kv V/SknIvk- v C-Sp-°n. Sq¿-W-sa‚ v Fw sI cm-L-h≥ Fw-]n D-ZvLmS-\w sN-bvXp.

PhlÀ A-Jn-te-´ym ^pSv-t_mÄ; F.ssh.kn. D-¨m-c-¡-S-hn-\p P-bw

am-hq¿: I¬∏-≈n kn-Kv-km-Kv tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ P-hl¿ A-Jn-te¥ym sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ F.ssh.kn. D-®m-c-°S-hv P-bn®p. ^n-‰v-sh¬ tIm-gn-t°m-Sn-s\ H-∂n-s\-Xn-tc c-≠p tKm-fpIƒ-°m-Wv tXm¬-]n-®Xv. C-∂v l-t≠-gv-kv Iq-Øp-]d-ºv BXn-tY-bcm-b P-h-l¿ am-hq-cn-s\ t\-cn-Spw.


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

hntij§Ä

-kÀ-¡m-cn-sâ B-bn-cw Zn-\-§Ä: B-tLm-jw C-¶v

tIm-gn-t°m-Sv: ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-ÿm-\ k-¿-°m-cns‚ B-bn-cw Zn-\ ]q¿-Øo-I-cW-Øn-s‚ B-tLm-jw C-∂v. kw-ÿm-\-Øp-S-\o-fw \-S-∂p-hcp-∂ B-tLm-j-Øn-s‚ `m-Kam-bn C-∂v 10\v Su¨-lm-fn-emWv N-S-ßv. a-{¥n Fw sI ap-\odp-am-bn ap-Jm-ap-Jw H-cp-°n-bn´p-≠v. {]-kv ¢-∫v {]-kn-U-‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ tam-U-td-‰-dm-bncn-°pw. tI-c-fw H-∂m-a-Xv F-∂ hn-I-k-\-t^m-t´m {]-Z¿-i-\w D- sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n kw-K-aw tIm-gn-t°m-´v kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v tUm. F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv kz-em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ≠m-hpw.

Ip-än-¨n-d- Ip-fwþ_o-¨v Sq-dn-kw ]-²-Xn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-®n-d- Ip-fw-˛_o-®v \-ho-I-c-Ww Sq-dn-kw ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´ps≠-∂pw C-Xn-\v A-©-c tImSn \o-°n-h-®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw a-{¥n Fw sI ap-\o¿. tIm-gn-t°m-Sn-s‚ hn-I-k-\-Øn\v I-£n-cm-{„o-b-Øn-\v A-XoX-am-bn H-‰-s°-´m-bn {]-h¿-Øn°m≥ F-√m-h-cpw X-øm-dm-h-Wsa-∂pw A-t±-lw A-`y¿-Yn-®p. ku-Øv _o-®v-˛-Ip-‰n-®n-d tdmUv \-ho-I-c-W- {]-hr-Øn D-ZvLm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hm¿-Uv Iu¨-kne¿ sI ]n A-–p-√-t°m-b A[y-£-X-h-ln-®p. sI.bp.-B¿.-Un.F-^v.kn. sN-b¿-am≥ sI sam-bv-Xo≥tIm-b, kn.Un.F. sN-b¿-am≥ F≥ kn A-_q-_-°¿, ap≥ Iu¨-kn-e¿ C hn D-kv-am≥tIm-b, ]n ap-kv-X-^, lm¿-_¿ F-≥Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-Kw F-Ivkn. F-≥Pn-\o-b¿ Ir-jv-W≥, hn-t\m-Zv-Ip-am¿, h-f-∏n¬ ap-lΩ-Z-en kw-km-cn-®p. lm¿-_¿ F-≥Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-Kw {]-hrØn-°p-th-≠n 35 e-£w \o-°nh-®-Xv.

Adnbn-¸pIÄ

Iq¬ Ir-jn, Im-S-h-fÀ-¯Â ]-cn-io-e-\w tIm-gn-t°m-Sv: h-b-\m-Sv im-¥n\n-tI-X≥ {S-kv-‰v tIm-gn-t°m-Sv Km-‘n-Kr-l-Øn¬ 21\v 10 apX¬ Iq¨ Ir-jn, Im-S-h-f¿Ø¬ ]-cn-io-e-\ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv \-S-Øp-∂p. ar-Kkw-c-£-W h-Ip-∏v ap≥ A-Uoj-W¬ U-b-d-Œ¿ tUm. ap-lvkn¬ ¢m-kp-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ 9846307222, 9048659911 \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

]q-\qÀ ]p-g c-£n-¡m³ "{]-bm¬ 14'

tIm-gn-t°m-Sv: tZ-h-Kn-cn tIm-fPv km-aq-lnI {]-h¿-Ø-\ hn-`mKw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]q-\q¿ ]pg kw-c-£-W ]-≤-Xn "{]-bm¨ 14' D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]q-\q¿ Pn. F -- w. F -- ¬. ] -- n. kv-Iq-fn-em-bncp-∂p N-S-ßv. ]q-\q¿ ]p-g \n-ehn-¬ t\-cn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂ {]-iv-\-ß-sf ]-cn-l-cn-°p-I F∂ e-£y-tØm-sS- tZ-h-Kn-cn tIm-f-Pv Fw.--F-kv.U -- -ªyp. Un∏m¿-´v-sa‚m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°p-∂-Xv. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kn ]n _-jo¿, ]©m-b-Øw-Kw A-–p¬-I-cow, A-–p¬-k-emw, ^m. _n-t\m-bv t]mƒ, in-in¿ Zm-kv, c-ta-i≥, jm-ln-Zv C-kv-lm-Jv, ]n Sn ta-cn kw-km-cn-®p.

]-Ån-¡-−n _o-¨v-þh-«mw-s]m-bn tdm-Uv \-ho-I-c-Ww

hÀ-Ko-b hn-jw No-än cm-{ão-b-ap-X-se-Sp-¸n-\v {i-an-¡p-¶-h-sc Xncn-¨-dnbWw: sF.F-kv.Fw.

t]m]p-eÀ {^−v bq-\n-än amÀ-¨v C-¶v Xm-a-c-tÈ-cn-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: h¿-Ko-b hn-jw No-‰n cm-jv-{So-b ap-X-se-Sp-∏v \-SØm-\p-≈ kw-L-]-cn-hm-c i‡n-I-fp-sS {i-a-߃ I-cp-Xn-bncn-°-W-sa-∂v sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-Xn-\n-[n kw-K-aw B-h-iy-s∏-´p. tIm¿-]-td-‰p-Isf Iq-´p-]n-Sn-®v a-tX-X-c-Xzw XI¿-°m-\p-≈ {i-aw a-tX-X-c I£n-Iƒ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Ø-Ww. Kp-P-dm-Øv Iq-´-s°m-e-bpsS t]-cn¬ A-I-‰n-\n¿-Øn-b tam-Un-sb Xn-c-s™-Sp-∏v ap-∂n¬-°-≠v A-\p-\-bn-∏n-°m-\p-≈ A-ta-cn-°≥ \o-°w A-]-lmky-am-Wv. cm-jv-{So-b-]m¿-´n-I-fpsS-bpw a-{¥n-am-cp-sS-bpw X-W-

Xm-ac - t- »-cn: "P-\I - o-b A-hI - mi߃-°m-bn H-cp-a-tbm-sS' F∂ {]-ta-b-Øn¬ C-∂v A-Jn-te¥ym X-e-Øn¬ t]m-]p-e¿ {^≠v Zn-\w B-N-cn-°p-∂p. CXns‚ `m-K-am-bn Xm-a-c-t»-cn-bn¬ C∂v bq-\n-‰n am¿-®v \-S-Øp-w. ssh-Ip-t∂-cw \m-te ap-°m-en\p Hm-S-°p-∂n¬ \n-∂m-cw-`n-°p∂ am¿-®v t]m-kv-‰m-^n-kn-\p kao-]w k-am-]n-°pw. k-am-]-\s]mXpk-tΩf-\w kwÿm\ ssh-kv {]knU-‚ v kn A-–p¬ l-ao-Zv DZv-LmS-\w sN-øpw. Pn√m {]-knU-‚ v sI-]n ap-lΩZv A-ivd^ - v A-[y-£X - h-ln-°pw. 200¬ ]-cw thm-f-‚ n-b¿-am-cpsS am¿-®pw C-h¿°v ]n-∂n¬ _lp-P\ - dm-enbpw \-S° - pw.

en¬ h-f-cp-∂ k-am-¥-c `-c-WIq-S-ß-sf-bpw {In-an-\¬ kw-Lß-sf-bpw \n-b-{¥n-°m≥ D-Øc-hm-Z-s∏-´-h¿ B¿-P-hw Im-Wn°-W-sa-∂pw sF.-F-kv.Fw B-h-iy-s∏-´p. sF.F-kv.Fw. tI-c-f C-kvem-an-Iv sk-an-\m¿ sa-bv 10,11 Xnø-Xn-I-fn¬ Xn-cq-c-ßm-Sn-bn¬ \S-°pw. "tI-c-f ap-kv-enw \-thm∞m-\w; Xn-cq-c-ßm-Sn-bp-sS t\Xr-Xzw' F-∂- {]-ta-b-Øn¬ \-S°p-∂ sk-an-\m-dn-te-°v hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂v {]-_-‘-߃ £-Wn-®p-. kw-K-aw sF.F-kv.Fw. kw-kv-Ym-\ {]-kn-U-‚ v tUm. F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv

kz--em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI k-Icn-ø ]m-e-°m-gn A-[y-£-\m-bncp-∂p. \n-km¿ H-f-h-Æ, i-_o¿ sIm-Sn-b-Øq¿, A-en A-Iv-_¿ C-cn-th-‰n, ]n Fw F h-lm-_v kw-km-cn-®p. A-_v-Zp-dm-^n (a-e-∏p-dw shÃv), \u-jm-Zv kz-em-ln (I-Æq¿), _-jo¿ sIm-√-ºm-Sn (Im-k¿-tIm-Sv), j-ao¿ hm-I-bm-Sv (tImgn-t°m-Sv t\m¿-Øv), A-\o-kv ]p-Øq¿ (tIm-gn-t°m-Sv kuØv), a≥-kq¿ C-f-bq¿ (a-e-∏pdw Cu-Ãv), _-jo¿ a-Æm¿-°mSv (]m-e-°m-Sv), I-_o¿ _p-kvXm--\n (Xr-iq¿) ]-s¶-Sp-Øp.

A-gn-bq-cn kn.]n.Fw-þ-_n.sP.]n. kw-LÀ-jw; \n-c-h-[n hm-l-\-§Ä A-án-¡n-c-bm-¡n 

kz-¥w {]-Xn-\n-[n

h-S-I-c: A-gn-bq-cn¬ _n sP ]n ˛-kn.]n.Fw. kw-L¿-jw. ]-cs° A{I-aw. ho-´p ap-‰-Øv \n¿Øn-bn-´ \m-ep ss_-°p-I-fpw Hcp Hm-t´m-bpw I-Øn-®p. ho-SpIƒ-°p-t\-scbpw A-{I-a-ap≠m-bn. tIm-tdm-Øv tdm-Uv, Ip™n-∏-≈n ta-J-e-bn-¬ I-gn™ Zn-h-kw ]p-e¿-s®-bm-Wv k-w-`-hw. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b ]p-Ø≥-]p-c-bn¬ N-{μ≥, A≠n-°-º-\n-bn-¬ ap-kv-X-^, Ip™n-∏-≈n-Øm-sg hn-Pn-Øv F∂n-h-cp-sS ho-Sn-\p t\-sc-bm-Wv B-{I-a-W-ap-≠m-b-Xv. _n.sP. ]n. {]-h¿-Ø-I-cm-b Ip-™n-∏≈n sh-≈-®m¬ k-Xo-i-s‚ Hm-

t´m, I-°-º-≈n-Øm-sg A-Pn-Xv Ip-am-dn‚ ss_-°v, kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b ]m-d-Ω¬ Zmtam-Z-c≥, tªm-°v Hm-^nkv ]-cnk-csØ kp-Pn-Xv, Ip-™n-∏-ffn-Øm-sg A-kv-\m-kv F-∂n-hcp-sS ss_-°p-I-fm-Wv Xo-h-®v \-in-∏n-®-Xv. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn \m-K-`-K-h-Xn t£-t{Xm-¬k-hØn¬ C-cp hn-`m-K-hpw X-Ωnep≠mb kw-L-¿j-Øn¬ _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I≥ \n-tjm-`n\p ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.C-Xn-s‚ XpS¿-®-bm-bm-Wv hym-]-I A{Iaw A-c-tß-dn-b-Xv. _n.sP.]n. C-∂-se A-gn-bpcn¬ l¿-Øm¬ B-N-cn-®p. Ccp ]m¿-´n-I-fp-sS-bpw ]-cm-Xn-bn¬ tI-kpI-sfSp-Ø-Xm-bn tNmA{I-an-Iƒ A·n-°n-c-bm-°nb hml-\-߃ ºm-e t]m-enkv A-dn-bn-®p.

ap-X-em-fn-amsc ]n´p-Wbv¡p-¶ F-kv.-Sn.bp. \-S-]-Sn e-Öm-I-cw: Fw.-F-kv.-F-^v. tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-°m-´q¿ F.U-ªyp.-F-®v. ÿm-]-\-ß-fn-te°v sNm-Δm-gvN - Fw.-Fk - v.F - ^ - v. kw-L-Sn-∏n-°p-∂ am¿-®n-s\-Xntc cw-K-Øv h-∂ sk¬-^v-^n\m≥-kv tIm-f-Pv Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ (F-kv.-Sn.bp) \-S-]-Sn e-÷m-I-c-am-sW-∂v k-a-c-k-anXn B-tcm-]n-®p. Fw.F-kv.-F-^v. kw-L-Sn-∏n°p-∂ am¿-®v A-\m-h-iy-am-sW∂ X-c-Øn¬ {]-Nm-c-Ww \-SØn ap-X-em-fn-am¿-°v th-≠n Zmky-th-e sN-øp-∂ F-kv.-Sn.bp. \-S-]-Sn A-]-am-\-I-c-am-Wv. amk-ßf - m-bn Fw.-Fk - v.F - ^ - v. Bh-iy-s∏-´n-´pw \n-c-¥-c-am-b N¿®-Iƒ \-S-Øn-bn-´pw C-Xn-s\-Xn-

sc ap-Jw Xn-cn-™p-\n¬-°p-∂ am-t\-Pv-sa‚n-s\-Xn-sc-bm-Wv ka-cw. Cu k-a-c-Øn¬ bm-sXm-cp]¶p-an-√m-Xn-cp-∂n-´pw cm-Pm-hns\-°mƒ h-en-b cm-P-`-‡n ImWn-°m≥ F-kv.-Sn.bp Im-Wn°p-∂ hy-{K-X kw-i-b-I-c-amWv. kn.-]n.Fw. sXm-gn-em-fn kwL-S\ - sb C-jvS- {- ]-Im-cw Zp-cp-]tbm-Kw sN-øm≥ km-[n-°m-Xncp-∂-t∏mƒ F-kv.-Sn.-bp-hn¬ Ib-dn-°q-Sn-b hy-‡n-bp-sS kzm¿∞-Xm¬∏cy-߃-°v F-kv.-Sn.bp. -h-g-ßm-Xn-cn-°m≥ t\-XrXzw {i-≤n-°W - w. tIm-fP - v Fw-tπm-bo-kv bq-\nb\nse Nn-e-cp-sS `m-cy-am-cpƒ∏-sS-bp-≈h - ¿ tI-he - w _n-cp-Zw

hn-Zym-`ym-k{]-{In-b-bn amäw thWw: Fw.F-kv.Fw. tIm-gn-t°m-Sv: s{]m-^-j-\¬ k-aq-l-Øn-se aq-ey-Nyp-Xn-sb D-∑q-e-\w sN-øm≥ hn-Zym-`ym-k {]-{In-b-bn¬ Im-tem-Nn-X-am-b ]-cn-jv-I-c-Ww A-\n-hm-cy-amsW-∂v Fw.F-kv.Fw. ao-‰v Zn kvtIm-tf-gv-kv {]-Xn-\n-[n kw-K-aw A-`n-{]m-bs - ∏-´p. aq-eym-[n-jvT - n-X- hn-Zym-`ym-kØn-\v am-{X-ta B-[p-\n-I X-eap-d-bn-se A-]-N-b-Øn-\v ]-cnlm-cw Im-Wm-\m-hq F-∂v kw-Kaw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv sF.-Fkv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v tUm. F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv kz-em-ln ]d™p. s{]m-^-j\¬ Im-º-kp-I-fn-se {Iq-c-hn-

t\m-Zß - ƒ a-d\ - o-°n ]p-dØ - v hcp-∂ km-lN - c - y-Øn¬ \n-ba - \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. hy-Xy-kvX hn-j-b-ß-sf A-[n-I-cn-®v sI hn A-_v-Zp-√-Øo-^v au-e-hn, A≥-km¿ \-∑-≠, D-ss\-kv ]m∏n-\n-t»-cn, ap-l-Ω-Zv A-ao¿, tUm. l-jvb - Ø - p-≈, \-hm-kv H‰-∏m-ew, in-lm-_v, i-co-^v tIm]n-em≥, ip-°q¿ kz-em-ln, kwkm-cn-®p. am¿-®v 7,8,9 Xn-ø-Xn-Ifn¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv h-®v \-S°p-∂ t{]m-^vt- Im¨-˛ s{]m-^j-\¬ Ãp-U‚ v-kv \m-j-\¬ tIm¨-^-d≥-kn-s‚ `m-K-am-bn´m-Wv kw-Ka - w \-SØ - n-bX - v.

am-{Xw tbm-Ky-X-bn¬ Un-]m¿-Svsa‚ v X-e-h≥-am-cm-bn {]-h¿Øn-°p-∂p F-∂-Xv Hm¿-°p-∂Xv \-√-Xm-sW-∂pw Fw.F-kv.F-^v. t\Xm-°ƒ ]d-™p. Fw.-F-kv.-F-^v. kw-ÿm-\ t\-Xr-Xzw Dƒ-∏-sS ]-e-X-h-W N¿-® sN-bv-Xn-´pw ]-e-hn-´p-ho-gvN-°p X-øm-dm-bn-´pw tImf-Pnse {]iv\ß - ƒ Xo¿∂n´n-√. ]W-s°m-bv-Øn¬ am-{Xw e-£yw h-bv-°p-∂ am-t\-Pv-sa‚n-\v sXm-gn-em-fn t\-Xm-°ƒ-°v am{Xw i-º-f-h¿-[-\ G¿-s∏-SpØn A-h-sc hn-e-°v hm-ßm-sa¶n-epw Fw.-F-kv.-F-^ns\ e£y-Øn¬ \n-∂v ]n≥-am-‰m-\mhn-s√∂pw t\-Xm-°ƒ ]-d™ p.

"t£-a-\n-[n Im-cy-£-a-am-¡-Ww' tIm-gn-t°m-Sv: tam-t´m¿ sXm-gnem-fn t£-a-\n-[n Im-cy-£-a-am°-W-sa-∂v ss{]-h-‰v tam-t´m¿ B‚ v F≥-Pn-\o-b-dn-Mv h¿-t°gv-kv bq-\n-b≥ (F.--sF.--Sn.--bp.-kn) Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. ^-≠v Xn-cn-a-dn A-h-km-\n-∏n°p-I, _m-¶n¬ ]-W-a-S-bv-°m≥ ]m-kv-_p-°v kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fpw tbm-Kw D-∂-bn-®p. 28\v tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n Hm-^n-kn-te-°v am¿®v \-S-Øpw. {]-kn-U‚ v ]n sI \m-k¿, sk--{I-´-d-n A-∫m-kv taem-Øv, ]n Fw tKm-]n-\m-Y≥, bp k-Xo-i≥, hn B¿ c-ta-iv, kn c-hn, Fw ]n {]-`m-I-c≥, Sn DZ-b-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

]-´n-I-Pm-Xn ˛h¿-K-°m-cp-sS hm-bv-]-I-ƒ D-]m-[n-Iƒ Iq-Sm-sX F-gp-Xn-Ø-≈-p-I, P-]v-Xn \-S-]-Sn-Iƒ \n¿-Øn-h-bv-°p-I F-∂o B-h-iy-߃-°p-th-≠n F-kv.kn/F-kv.Sn. _m-¶v tIm-gn-t°m-Sv: d-h-\yp h-Ip-∏n- tem¨ tlmƒ-tU-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ \-S-Øn-b k-a-c-{]-t£m-`- I¨-h≥-j≥ s\ `-c-W-]-cn-jv-I-c-W-Øn-s‚ F-{_-lmw s_≥-l¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p `m-K-am-bn s]m-Xp-`-c-W h-Ip-∏m°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI-c-f em‚ v d-h-\yp Ãm-^v A-tkmkn-tb-j≥ \-S-Øp-∂ A-h-Imi kw-c-£-W-˛-sF-Iy k-tμ-ibm-{X P-n-√-bn¬ ]-cy-S-\w ]q¿Øn-bm-°n. Xm-a-c-t»-cn, I-e-Œtd-‰v, sIm-bn-em-≠n, h-S-I-c Xmeq-°v Hm-^n-kp-Iƒ-°p ap-ºn¬ tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ X¬ 140 e-£w h-sc tIm-w]u- se \n-Ip-Xn aq-∂n-c-´n-bm-bn h¿kzo-I-c-Ww \¬-In. {I-j-dp-I-fpw Izm-dn-I-fpw C-∂p ≠n-Mv \n-Ip-Xn G¿-s∏-Sp-Øn-b- [n-∏n-® \-S-]-Sn ]n≥-h-en-°p-I, kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v sI ap--X¬ A-\n-›n-X-Im-e-tØ-°p Xpw {I-j¿ sa-jn-\-dn-I-fp-sS ]p-Xn-b tIm-w]u-≠n-Mv \n-IpB¿ c-ho-{μ-\m-Wv Pm-Ym Iym-]v- A-S-®n-Sp-∂p. {I-j¿-˛-Izm-dn kw- tIm-w]u≠n-Mv \n-Ip-Xn 300 i- Xn ]n≥-h-en-°p-I, sj-Uyqƒ‰≥. Fw sI Ir-jv-W≥ \-ºq-Xn- bp-‡ k-a-c-k-an-Xn-bp-tS-Xm-Wv X-am-\w h¿-[n-∏n-®-Xp-am-b km- kv \n-Ip-Xn 14.-5 i-X-am-\-Øn¬ cn, Fw Pn B‚-Wn, sI th-em- Xo-cp-am-\w.-l-N-cy-Øn-em-Wv Izm-dn-Iƒ A- \n-∂p \m-ep i-X-am-\-am-°n Ipbp-[≥, B¿ {]-im-¥v, ]n Un ]m-d-a-W-en-s‚ sj-Uyqƒ- S-®p-]q-´n A-\n-›n-X-Im-e k-a- d-bv-°p-I Xp-S-ßn-b 12 B-h-iytSm-an, Fw _m-e-Ir-jv-W≥ \-m- Uv Sm-Iv-kv \n-c-°v 14.--5 i-X-am-\- cw \-S-Øp-∂-Xv.-ß-fm-Wv Izm-dn-˛-{I-j-¿ D-S-a-Ib¿ Pm-Ymw-K-ß-fm-Wv. Pm-Y am-°n h¿-[n-∏n-®-Xpw ]m-d-a-WD¬-∏-∂-ß-fp-sS hn-e h-en- ƒ D-∂-bn-°p-∂-Xv. \n¿-am-W ta25\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv k-am- ¬ D-≠m-°m-\p-]-tbm-Kn-°p-∂ b-tXm-Xn¬ h¿-[n-∏n-°m≥ \n¿- J-e-sb k-a-cw km-c-am-bn _m]n-°pw. sa-jn-\-dn-Iƒ-°v 25 e-£w ap- _-‘n-X-cm-hp-I-bm-Wv. _-P-‰n- [n-°pw.

Fw.-F-kv.-F-^v. amÀ-¨v \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: Ip-‰n-°m-´q¿ F.-U-ªyp.F-®v. F-≥Pn-\n-b-dn-Mv tIm-tf-Pn-te-°pw t]m-fn-sS-Iv\n-Iv tIm-f-Pn-te-°pw \m-sf Fw.-F-kv.-F-^v. am¿-®v \S-Øpw. ap-kvenw-eo-Kv kw-ÿm-\ sk{I-´-dn Fw kn am-bn≥-lm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Ccp tImf-Pn-sebpw tbmKy-X-bn-√m-Ø {]n-≥-kn-∏¬-am¿, Un-∏m¿-Uv-sa‚ v X-e-h≥-am-¿, A-[ym-]-I¿ F-∂n-h-sc am-‰n F.-sF.-kn.-Sn.C bp-sS-bpw kmt¶-Xn-I hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏ns‚-bpw k-¿-h-I-em-im-e \n-bam-\p-kr-X-am-b tbm-Ky-X-I-fp≈-h-sc \n-b-an-°p-I, B-h-iyam-b `u-Xn-I ku-I-cy-߃ Hcp-°pI XpS-ßnb B-h-iy-߃ D-∂-bn®m-Wv am-¿-®v. hm-¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ k-a-c-kan-Xn sN-b¿-am-≥ F -jn-Pn-Xv Jm--\pw P-\-d¬ I¨-ho-\¿ hn C kn-dm-Pp-±o-\pw ]s¶-Sp-Øp.

sd-bnÂ-th C³-Ìn-äyq-«v Sow d-®À A-]v tIm-gn-t°m-Sv: k-tX¨ sd-bn¬-th ]m-e-°m-Sv Un-hn-j-\¬ A-Xve - ‰ - n-Iv ao-‰n¬ d-Æ¿ A-]v ]´w tIm-gn-t°m-Sv C≥-kv-‰n-‰yq-´v So-an-\v. ao-‰v Un-hn-j-\¬ sd-bn¬-th am-t\-P¿ B-\-μv {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn D-j ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. F.-Un.-B-¿.-Fw. tam-l≥ F ta-t\m≥ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿h-ln-®p. ap≥ G-jy≥ Xm-cw C{_m-low No-\n-°-c, ap≥ C‚¿\m-j-\¬ Xm-c-ß-fm-b Sn sI sk-_m-kv-‰y≥, ssj-\n h¿-Kokv, sI F tam-fn, tPm¨ amXyp, ap-lΩ - Z- v l- ≥, tam-fn l- ]m-e-°m-Sv \-S-∂ sd-bn¬-th Un-hn-j-\-¬ A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ d-Æ¿ A-]v B-b tIm-gn-t°m-Sv C≥-kv-‰n-‰yq-´v Sow  ≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

aXn-en-Snªv F³.sF.Sn-. hn-ZymÀ-Yn acn¨ kw`hw: h-Ip-¸v ta-[m-hn-¡v k-kv-s]³j³ tIm-gn-t°m-Sv: I-fn-°n-sS a-Xnen-Sn-™phoWv F≥.sF.Sn-. hnZym¿-Yn a-cn-® kw`-h-Øn¬ ^nkn-°¬ F-Pyp-t°-j≥ ta-[mhn \-Po-an-s\ A-t\z-j-W-hnt[-b-am-bn k-kv-s]≥Uv sN-bvXp. c-≠mw h¿-j Iw-]yq-´¿ kb-≥-kv hn-Zym¿Yn B-{‘ {]-Imiw P-n-√ tIm-]m-cw A-¥y-s\b-ep-hn-s‚ a-I≥ sh-¶n-tSiv(19) BWv ac-®Xv. ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰vtam-¿-´w sN-øpw. B-{‘-bn-se _-‘p-°ƒ F-Øn-b-ti-jw t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øn-bm¬

a-Xn-sb-∂v _-‘p-°ƒ A-dn-bn®ncp∂p. Ip-μ-aw-K-ew F-kv.sF. k-Po-h-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lw C-∂-se ss-h-Ip-t∂-cw A-©p-h-sc tam¿-®-dn ]-cn-k-c-Øv Im-Øp-\n∂p. cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv _-‘p°ƒ F-Øn-b-Xv. A-[ym-]-I-cpw k-l-]mTn-Ifpw F-≥.sF.Sn. U-b-d-Œ¿ _tμm-]-[ym-b-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ tam¿-®-dn ]-cn-k-c-Øv _‘p-°-sf F-Xn-tc-‰p. ]n-Xm-hpw c-≠p A-Ωm-h-∑m-cp-am-Wv ar-XtZ-lw sIm-≠p-t]m-hm≥ F-

Øn-b-Xv. sh-¶n-tS-in-s\ Iq-SmsX c-≠p s]¨-a-°-fm-Wv C-h¿-°p-≈-Xv. D-b¿-∂ am-¿-t°msS {]-th-i-\w e-`n-® sh-¶n-tSjv ]Tn-Ø-Øn¬ an-Sp-°-\m-bncp-∂p. sh-¶n-tS-iv AwK-]-cn-anX-\m-bn-cp-∂p. \m-ep ao-‰¿ D-bc-ap-≈ a-Xn¬ ho-W-t∏mƒ HmSm-\m-hm-sX A-Xn¬-s∏-´p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. ar-X-tZ-lw C-∂v t]m-kv-‰vtam-¿-´-Øn-\p ti-jw B-{‘-bnte-°p sIm-≠p-t]m-hpw. F-≥.sF.Sn-°v U-b-d-Œ¿ C-∂v A-h[n {]-Jym-]n-®p. ssh-Ip-t∂-cw

Xn-c-sª-Sp-¸n ap-Jy-[m-cm -]m-À-«n-I-fp-sS a-tX-X-c aq-ey-§Ä A-gn-a-Xn-hn-cp-² k-a-c-¯n P-bn-¡-Ww: B-ßm-À-Y-X-bn-Ã: -tUm. A-Nyp-X³ ]n cm-a-`-{Z³ tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y-bn-se ap- sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

tIm-gn-t°m-Sv: 51 e-£w cq-] sN-e-hn¬ lm¿-_¿ F-≥Pn.hIp-∏p ]-≤X - n X-øm-dm-°n \-S∏ - m°p-∂ ]-≈n-°-≠n _o-®v-˛-h´mw-s]m-bn¬ tdm-Uv \-ho-Ic - W {]-hr-ØnbpsS D-Zv-Lm-S-\w a{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿-hl - n-®p. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ {_-ko-enb iw-kp-±o≥ , sI.-bp.B¿.-Un.F-^v.kn sN-b¿-am≥ sI sam-bvXo≥-tIm-b, {]-Xn-]-£ t\-Xmhv A-Uz. Fw Sn ]-fl, sI F P∫m¿, F Sn sam-bv-Xo≥-tIm-b, F≥ hn A-–p-d-lv -am≥, F-kv sI Ip-™n-tam≥, F-Iv-kn. F≥Pn-\o-b¿ sI Ir-jv-W≥, Ip™m-bn≥-tIm-b, sI Sn aq-kt°m-b kw-km-cn-®p.

A-h-Im-i kw-c-£-W-bm-{X

17 s^-{_p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a-tX-X-c-aq-ey-߃-°p-th-≠n B-fl-k-a¿-∏-Ww \-S-Øn-bn-´p-≈ cm-{„o-b-∏m¿-´nIƒ hn-P-bn-®p-h-tc-≠-Xv Im-eL-´-Øn-s‚ B-h-iy-am-sW-∂v tI-c-fm Z-en-Xv s^-U-td-j≥(sI.--Un.--F-^v) kw-ÿm-\ {]kn-U≥-dv ]n cm-a-`-{Z≥. sI.Un.-F-^v. kw-ÿm-\ t\-Xr-k-tΩf-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. c-≠p-X-h-W tem-Iv-k-`m A-wK -- -ß-fm-b-h-scbpw A-gn-a-Xn-°m-sc-bpw am-‰n\n¿-Øn-s°m-≠v ap-∂-Wn-Iƒ cm-{„o-b am-\y-X Im-´-Ww. A[n-Im-c-Øn-s‚ ]p-d-tºm-°n-te°p X-≈-s∏-´ Z-en-Xv ss{I-kv-Xh¿, B-Zn-hm-kn-Iƒ, h-n-iz-I¿-aP¿, \m-Sm¿, [o-h-c Xp-S-ßn-b k-ap-Z-m-bmw-K-ß-sf ÿm-\m¿Yn-I-fm-bn ]-cn-K-Wn-t°-≠-XmWv-˛-A-t±-lw ]-d-™p.

Jy-[m-cm cm-{„o-b∏m¿-´n-Iƒ A-gn-a-Xn-°v F-Xn-tc \-S-Øp-∂ k-a-c-߃ B-flm¿-Y-X-bn-√mØ-Xm-sW-∂v tUm. F A-NypX≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-gn-a-Xnbp-sS Im-cy-Øn¬ cm-{„o-b-]m¿-´n-Iƒ k-l-I-c-W kw-L-ßfm-bn am-dn-bn-cn-°p-I-bm-sW∂p-w A-t±-lw ]-d-™p. A-gn-a-Xn hn-cp-≤ P-\-Io-b ap-∂-Wn-bp-sS tI-{μ-I-Ωn-‰n Hm^n-kv s]m-‰-Ω-en¬ D-Zv-Lm-S-\w

C-tX N-S-ßn¬h-®v ap-∂-Wn-bpsS sh-_v-ssk-‰v Fw sI \m-cmb-W-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ P-\-Io-bap-∂-Wn sN-b¿-t]-gv-k¨ AUz. sI B-\-μ-I-\-Iw A-[y£-X -h-ln-®p. {]-ap-J kzm-X{¥y-k-a-c-tk-\m-\n tkm-tjym hm-kp, F≥ sI _m-e-Ir-jv-W≥, ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn, sI ]n hn-P-b-Ip-am¿, Fw kn kp-tZ-jvIp-am¿ kw-km-cn-®p.

tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ A-\ptim-N-\ tbm-Kw tN-cpw. a-Xn-en-Sn-™v ho-W kw-`-hØn-¬ hn-Zym¿-Yn-bp-sS Ip-Spw_-Øn-\v A¿-l-am-b \-jv-S-]-cnlm-cw \¬-I-W-sa-∂v F-kv.sF.-H. Pn-√m {]-kn-U‚ v j_o-¿ sIm-Sp-h-≈n {]-kv-Xm-h-\bn-¬ B-h-iy-s∏-´p. hn-hn-[ B-h-iy-߃-°m-bn tIm-f-Pn-\v A-\p-h-Zn-°p-∂ ^≠p-I-fp-sS D-]-tbm-K-sØ Ipdn-®v hn-i-Z-am-bn A-t\z-jn-°W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iys∏-´p.

{]-Xn-tj-[n-¨p cm-a-\m-´p-I-c: ^-tdm-°v F-kv.sF. F≥ sI N-{μ≥ hn-fn-®ptN¿-Ø sXm-gn-em-fn {]-Xn-\n-[nI-fp-sS-bpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS-bp-w tbm-K-Øn-te-°v C-c-®pI-b-dn F-kv.Un.Sn.bp. tIm-gnt°m-Sv Pn-√m sk-{I-´-dn kn¿jm-Zv I-ºn-fn-∏-d-ºn-\p t\-sck-am-¥-c k¿-ho-kv sXm-gn-emfn-I-fp-sS `m-K-Øp-\n-∂p-ap-≠mb ssI-tb-‰ {i-a-Øn¬ F-kv.Un.Sn-.bp. Pn-√m-I-Ωn-‰n i-‡-ambn {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v \m-k¿ am-b\m--Sv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-l-ΩZv dm-^n, `-{Z≥ tN-f-∂q¿ F-∂nh¿ kw-km-cn-®p.

PnÃ-bnse {I-j-dp-I-fpw Izm-dn-I-fpw C-¶pap-XÂ A-S-¨n-Spw "A-d-kv-äv sN-¿-Ww'

tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xp-∏m-Sn K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A[ym-]-I≥ tPm-_n tPm-k-n-s‚ ho-Sv I-Øn-® kw-`-h-Øn¬ sI.]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. Sn kn-±o-Jv B-i-¶ tc-Js∏-Sp-Øn. Du¿-Pn-X-am-b A-t\zj-Ww \-S-Øn {]-Xn-I-sf A-dÃv sN-ø-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v A-t±-lw ap-Jy-a-{¥n, B-`y-¥-c- A-gn-a-Xnhn-cp-≤ P-\-Io-b ap-∂-Wn-bp-sS tI-{μ-I-Ωn-‰n- Hm-^n-kv tImgn-t°m´v a-{¥n F∂n-h¿°v I-Ø-b-®p. tUm. F A-Nyp-X≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p


{]mtZ-inIw

17 s^-{_p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

A-\p-tim-N-n-¨p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ A-©p-hs - c hn sI Ir-jvW-ta-t\m≥ tdm-Uv, kv‰ - m¿ ssS¬ h¿-Ivk - v tdm-Uv, A-ØmWn-°¬ tkm-an¬ tdm-Uv, Xn-cp\n-ew h-b¬ F-∂n-hn-Sß - f - nepw F-´p-ap-X¬ aq-∂p-hs - c X-fo°-c, ap-fh - ´- w, Nq-cW - n, ]-{Iw-Xfw, Nm-Øt- ¶m-´v \-S, \m-Kº - m-d F-∂n-hn-Sß - f - n-epw H-ºX - v apX¬ \m-ev h-sc No¿-∏v ]m-ew, a[p-c_ - k - m¿, I-cn-ºm-Sw, I-am-\∏m-ew, F.-Uª - yp.-F® - v. tIm-fPv, s]-cp-h´- q¿, \-tS-cn F-∂n-hnS-ßf - n-epw ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw.-

]cn-]mSn Su¨-lmƒ: bp.-Un.-F-^v.

B-bn-cw Zn-\ ]q¿-Øo-I-cn-°p∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o-dn-s‚ ap-Jm-ap-Jw 10.-00 t]m¿-´v {Ku-≠v: tI-c-f I-b¿ s^-b¿ ta-f 10.-00 sI.Un.kn _m-¶v Hm-Un-t‰mdn-bw: kp-h¿-Æ Pq-_n-en h¿jw D-Zv-Lm-S-\-hpw sk-an-\mdpw a-{¥n tUm. F sI ap-\o¿ 10.-00 tlm-´¬ A-f-Im-]p-cn: H-enhv ]-ªn-t°-j≥-kv ]p-kv-X-I{]-Im-i-\w -km-dm-tPm-k-^v 5.00 B¿-´v Km-e-dn: I-Æq¿ F®q¿ kz-tZ-in-\n- Fw kn [-\ybp-sS t{_m-°¨ {Ko-\-do-kv Nn-{X-{]-Z¿-i-\w 5.-30

h-f-b-¯v F-«pIn-tem e-l-cnh-kv-Xp-¡-Ä ]n-Sn-Iq-Sn \m-Zm-]p-cw: h-f-b-Øv A-\y kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-bn¬ \n∂v F-´p In-tem e-l-cn h-kv-Xp°ƒ ]n-Sn-Iq-Sn. D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in hn-P-bn(24)¬ \n-∂mWv ]m≥-a-km-e Dƒ-s∏-sS-bp≈ e-l-cn-h-kv-Xp-°ƒ h-f-bw t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-h Nm-°n¬ kq-£n-®v h-f-bw SuWn-eq-sS sIm-≠p-t]m-b bp-hmhn-s\ B-h-iy-°m-sc A-t\zjn-°p-∂-Xn-\n-sS {i-≤-bn¬ s∏-´ \m-´p-Im¿ hn-h-cw A-dn-bn®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv h-f-bw t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.-

]-cp-¯n-¸m-dþ aqÀ-¡-\m-Sv tdm-Uv D-Zv-Lm-S-\w ^tdm°v: aq¿-°-\m-Sv IS-hv \nhm-kn-I-fp-sS Zp-cn-X-bm-{X-bv°v A-dp-Xn h-cp-Øn sIm-≠v ]-cpØn-∏m-d˛aq¿-°-\m-Sv tdm-Uns‚ D-Zv-LmS-\w D¬k-hm-¥-co£-Øn¬ \-S-∂p. Pn√m ]-©m b-Øv hm¿jn-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 20 e-£w cq-] Nne-h-gn-®m-Wv tdm-Uv ]-Wn-X-Xv. 550 ao‰¿ \o-f-Øn¬ B-h-iy-ap≈nS-Øv D-b¿-Ønbpw t_m-f¿ ]m-In tkm-fnMv, sa-‰-enMv, Smdnw-Kv \-S-Øn-bm-Wv {]-hr-Øn ]q¿-Øo-I-cn-®-Xv. Aº-tXm-fw Ip-Spw-_-߃-°v G-I-h-gn-bmb tdm-Un-\m-Wv Pn√m ]-©mbØv ^-≠n¬ tam-N-\-am-bn-cn°p- ∂ Xv . sN- ≠ - t a- f - t ØmSpw tLm-j-bm{XtbmSpw Iq-Sn h¿Wm-`am-b N-S-ßn-em-Wv D-ZvLmS-\w \-S-∂Xv. tdm-Uv D-Z- vLmS-\w Pn√m ]-©mb-Øv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥ ]n Pn tPm¿-Pv \n¿-h-ln®p. {Km-a-∏©mb-Øv {]-knU ‚ v F≥ -kn lw-k-t°m-b A[y-£-\mbn. A-kn. F-≥Pn-\ob¿ sI ]n a-t\m-Pv-Ip-am¿ dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n®p. ]-©mbØv ssh-kv-{]-knU‚ v hn Fw ]p-jv-∏, Pn√m ]-©mb-Øv AwKw kc-kp -sIm-Sa-\, ]-©mbØv ÿn-cw k-an-Xn A-[y-£≥ sI ]n A-–p- -aZv, tªm-°v ]©mb-Øv Aw-Kw ]n B-kn^v, ]-©mb-Øw-K-ßfm-b sI N{μ-Zmk≥, hn sI lm-P-dm-_o hn, sI hn d-“-Øp-∂n-k, Fw sI in-h-Zmk≥, Fw sI ap-lΩ-Zen, sI Sn d-kmJv, ]n ]-c-taizc≥, A-∫m-kv ta-emØv, Sn A-–p-d-ln-am≥, Pn \m-cm-b-W ≥-Ip´n, Sn I-_o¿, Sn cm-P≥ kwkm-cn®p.

sI ]n D-Z-b-`m-\pA-\p-kv-a-cWw tIm-gn-t°mSv: Pn tZ-h-cm-P≥ am-kv-‰¿ ayq-kn-Iv A-°m-Z-an-bpsS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sI ]n D-Zb-`m-\pA-\p-kv-a-c-Whpw Km-\ß-fp-sS B-em-]-\ a¬-k-chpw \-SØn. t]m-en-kv ¢-∫n¬ cm[m-`m-bv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ ]n {]-`m-I-c≥ A-[y-£-Xh-ln®p. kn-\n-am kw-hn-[m-bI≥ ]n sI cm-[m-Ir-jvW≥, Sn hn _m-e≥(C-]v‰), sI ]n Irjv-W≥(tdm´-dn ¢-∫v) kw-kmcn®p. Km-\m-em-]-\ a¬-k-c-Øn ¬ A-\n¬-Ip-am¿ sN-e-hq¿ H∂mw-ÿm-\hpw skeo-\ s]m°p-∂v c-≠mw-ÿm-\-hpw th-embp-[≥ F-c-™n-°¬ aq-∂mwÿm-\hpw t\Sn.

hn-Zym-`ym-k kw-K-aw ap-°w: ap-°w D-]-Pn-√ F-Pypt°-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap°w {Km-a-∏©m-b-Øv Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ hn-Zym-`ymk kw-K-aw kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tZ-io-b-˛-kw-ÿm-\ X-e-ßfn¬ \-S-∂ hn-hn-[ a¬-k-c-ßfn¬ hn-P-bn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ°p-≈ D-]-lm-c k-a¿-∏-W-hpw Cu h¿-jw k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°p-∂ A-[ym-]-I-˛-A-\[ym-]-I Po-h-\-°m¿-°p-≈ bm{X-b-b-∏pw \-S-∂p. F.C.H. A–p- -emw A-[y-£-X-h-ln-®p.

am¿-sh¬ Z-i-hm¿-jn-ItØmS-\p-_-‘n®v kwL-Sn-∏n® Iu¨-k-en-Mv Iymw-]v Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Im-hn¬ ]n am-[-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Iu¬-ken-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-¸n-¨p t]-cm-{º: Iq-Øm-fn am¿-sh¬ kw-Lw Z-i-hm¿-jn-Im-tLm-jØn-s‚ `m-K-am-bn Iu-am-c {]mb-°m-cm-b Ip-´n-Iƒ-°pw A-Ωam¿-°pw Iu¨-k-en-Mv Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Imhn¬ ]n am-[-h≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv sa-w_¿ {]-kn B-¿∏mw-Ip-∂-Øv A-[y-£-X-h-ln-

_m¿ A-tkm-kn-tb-j-\n¬ ssh ss^ kw-hn-[m-\w tIm-gnt°m-Sv _n.F-kv.F≥.F¬. P\-d¬ am-t\-P¿ Pn ap-c-fo-[-c≥ _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn U‚ v AUz. sI ]n A-tim-Iv Ip-am-dn-\v ]m-kv th-Uv \¬-In DZv-LmS-\w sN-bvXp. _m¿ A-tkm-kn-tb-j≥ {]kn-U-‚ v AUz. sI ]n A-timtIm-gn-t°m-Sv Iv Ip-am¿ A-[y-£-X-h-ln®p.

®p. {Km-a∏©m-b-Øw-K-ß-fmb {io-hn-em-kv _n-t\m-bv, hn hn i-in, {]-^. ]n tkm-a-\m-Yv, ]n A-Nyp-X≥, sI F≥ _n-t\m-bvIp-am¿, ]n B-Z¿-iv, ]n ]n _me≥ kw-km-cn-®p. tUm. Fw Pn a-√n-I ¢m-sk-Sp-Øp.-

ssh ss^ kw-hn-[m-\w D-Zv-LmS-\w sN-bvXp tIm-gn-t°mSv:

t]-cm-{º: bp-h I-h-n-bpw kmwkv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-\pw tI-cf am-∏n-f-I-em A-°m-Z-an-bp-sS A-h-m¿-Uv tP-Xm-hp-am-bn-cp-∂ ss^-k¬ hm-ey-t°m-Sn-s‚ AIm-e hn-tbm-K-Øn¬ tI-c-f am∏n-f-I-em A-°m-Z-an A-\p-timN-\w tc-J-s∏-Sp-Øn. A-]-I-SØn-epw tcm-K-i-ø-bn-epw I-gnbp-∂ kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-ØI-sc k-lm-bn-°m≥ k¿-°m¿ {i-≤-]-Xn-∏n-°-W-sa-∂v tbmKw B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ P\, sk-{I-´-dn Ip-μ-aw-K-ew kn sI B-en-°p-´n A-[y-£-X-hln-®p. ]n Sn A-–p¿-d-ln-am≥ A-co-t°m-Sv, ]-°¿ ]-¥q¿, a-Z\ tam-l≥, A-iv-d-^v I-t√m-Sv, j-^o-Jv Im-cm-Sv kw-km-cn-®p.--

kozhikode/clR

"tam-Un-bp-sS t_mÀ-Up-IÄ a-Zv-d-k-bn-Â: apgp-h³ {]-Xn-I-sfbpw- ]nSn-IqSWw' Ip-‰ym-Sn: \-tc-{μ tam-Un-bp-sS {]-Nm-c-W t_m¿-Up-Iƒ X-I-¿°p-I-bpw ta-ap-≠-bn-se _m-^Jn X-߃ a-Zv-d-k-bn-te-°p hen-s®-dn-bp-I-bpw sN-bv-X ap-gph≥ {]-Xn-I-sf-bpw am-Xr-Im-]-cam-bn in-£n-°m≥ k¿-°m¿ {]tXy-I Xm¬∏-cy-sa-Sp-°-W-sa∂v bq-Øv-eo-Kv Ip-‰ym-Sn ]-©mb-Øv I-Ωn‰n B-h-iy-s∏-´p.

s]-Sp-Øn H-cp e-£w cq-]-bp-sS A-‰-Ip-‰-{]-hr-Ønbpw \-S-ØpIbpw sN-bv-X-XmWv. Xp-S¿-∂v P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw {]-tZi-hm-kn-I-fp-sSbpw \n-c-¥-camb B-hiyw ]-cn-K-Wn-®v s]mXp-a-cma-Øv h-Ip-∏v tdm-Uv Gs‰-SpØp. t]-cm-{º-bn¬ \n--∂pw 11 In.ao ssZ¿-Ly-ap≈ tdm-Uv ]-≈n-Ømsg, sIm-Sp-h-≈n-Ømsg, hn-f-bm-´p-I-≠n-ap°v, ItÆm-Øv Xmsg, In-g-°≥ t]-cm{º `m-K-ß-fn¬ ]q¿W-ambpw X-I¿-∂ \n-e-bn-emWv. F-t´mfw _- p-Iƒ k¿-ho-kv \-S-Øn-

bn-cp-∂ dq-´n¬ cm-hn-tebpw cm{Xnbpw Hmtcm {Sn-∏p am-{X-amWn-t∏m-gp-≈Xv. Hm-t´mdn-£ HmSm≥ a-Sn-°p∂ tdm-Un¬ Po-∏v k¿-ho-kv am-{X-am-Wv {]-tZ-iØp-Im¿-°v i-c-Ww. A-Sn-b-¥c-am-bn s]m-Xp-a-cma-Øv h-Ip-∏v \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´m-Wv am¿-®v kw-L-Sn-∏n°p-∂Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ Sn sI Ip-am-c≥({Km-a-∏©mb-Øv {]-knU‚ vt]-cm--{º), Iq-Øm-fn ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v F≥ ]n \mcm-bW≥, ]n _m-e≥ ASn-tbm-

Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-ºm-bn h¿-Ko-b I-em-]w kr-„n-°m-\p≈ B-kq-{Xn-X {i-a-am-Wn-sX∂pw h-S-I-c-bn¬ P-bn-°m≥ F¥v lo-\-Ir-Xy-߃ \-S-Øm\pw kn.]n-.Fw. ]-≤-Xn-bn-´-Xns‚ sX-fn-hm-Wn-sX-∂pw tbmKw A-`n-{]m-b-s∏-´p. h¿-Ko-b I-em-]w kr-„n-°m\p-≈ Ip¬-kn-X \o-°-ß ƒ Xn-

DÀ-ZpZn-\w B-N-cn-¨p

tN-µ-aw-K-ÃqÀ Pn.--Fw.--bp.--]n. kv-IqÄ sI-«n-S-¯n-\v in-e-bn-«p

t]-cm-{º: D¿-Zp Zn-\m-N-c-Ww hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS t]-cm{º _n.-B¿.-kn-bn¬ \-S-∂p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn I-sø-gp-Øv a¬k-cw, hm-b-\m a¬-k-cw, I-em]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. F.-C.-H. ]n hn k-Xo-i≥ k-Ωm\-hn-X-c-Ww \-S-Øn. ]n sI djo-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. hn sI k-cn-X, sI F-^v Pp-am-\, sI kp-tem-N-\ kw-km-cn-®p.

ap-°w: tN-μ-aw-K-√q¿ K-h. am-∏n-f bp.--]n. kv-Iq-fn-\v \n¿-an-°p-∂ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-\v hn-Zym-`ym-k a-{¥n hn sI A-–pd-∫v X-d-°√n-´p. c-≠-c-t°m-Sn cq-] sN-e-hn¬ 15 ¢m-kv ap-dn-I-fpw c-≠p lm-fpI-fpw Dƒ-s°m-≈p-∂ sI-´n-S k-ap-®-b-am-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. ]n.--Sn.--F-bp-sS-bpw {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ P\-Io-b ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS hm-ßn-b 45 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv ]pXn-b sI-´n-Sw-h-cp-∂-Xv. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F. A-[y-£X-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F-≥ kp-tc-{μ-\m-Yv, F Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, F I-√ym-Wn-°p-´n, kn ap-\o-d, F≥ ]n jw-kp-±o≥, Fw sI ao-\, ^m-Xzn-a sIm-S-∏-\, H A-–p¿-d-ln-am≥, kn Sn A-–p¿-d-low, hn Ip-™m-en, Fw sI a-Ω-Zv kw-km-cn-®p.--

tdm-Uv timNymh-Ø: ]n.U-»yp.Un. Hm-^n-kn-te-¡v \msf amÀ-¨v t]-cm{º: t]-cm-{º-bn¬ \n ∂pw ss]-tXm-Øv In-g-°≥ t]cm{º, Xm\n-tbm-Sv h-gn N-°n-´]m-d-°p≈ tdm-Un-s‚ tim-Nymhÿ-bv°v ]-cn-lm-cw Im-W-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v P-\-{]-Xn-\n[n-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \msf ]n.U-ªyp.Un. Hm-^n-kn-te°v am¿-®v \-S-Øp-sa-∂v kw-LmS-I¿ A-dn-bn®p. Iq-Øm-fn, t]-cm{º, N-°n-´]m-d ]-©m-b-Øp I-sf _-‘n∏n-°p∂ tdm-Uv t\c-sØ Pn √m ]-©m-b-Øn-\v ssI-am-dp-Ibpw 2011˛12 h¿j-sØ ^-≠n¬

Sn, Sn ]n Ip-™-\-¥≥ kw-_- C-{_m-low, sI A-Ω-Xv-Ip-´n, ‘n®p. sI Sn sI d-jo-Zv kw-km-cn-®p.-

hn-hm-l[qÀ-¯v \n-b-{´n-¡-Ww \-Sp-h-Æq¿: hn-hm-l [q¿-Øpw h-c≥ h-[q Kr-l-Øn-te-°pt]m-hp-tºm-gp-≈ A-\m-Nm-cß-fpw C-√m-Xm-°m≥ a-l-√p IΩn-‰n-Iƒ C-S-s]-S-W-sa-∂v \-Sph-Æq¿ ]-©m-b-Øv kp-∂n a-l√v s^-U-td-j≥ A-`y¿-Yn-®p. Sn C C-{_m-low A-[y-£-X-hln-®p. Fw sI ]-co-Xv, a-t≠m-Sn

\mbbp-sS I-Sn-tb-äv 10 t]À B-ip-]-{Xn-bn h-S-I-c: A-gn-bq-cn¬ t]-∏-´n-ieyw. C-∂-se ssh-Io-´v 10 t]¿°v \mbbp-sS I-Sn-tb-‰p.- t]m≠n-bn¬ ]p-jv-]≥, `m-cy Zo-] Xp-S-ßn-b-h-¿°m-Wv \mbbpsS ISn-tb‰Xv.- Chsc tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

cn-®-dn-™v P-\-߃ Pm-{K-X ]men-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. bq-Øv-eo-Kv a-fi-ew P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n ]n d-j-o-Zv D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. sI ap-\o¿ A-[y£-X-h-ln-®p. kp-ss_¿ K-±m^n, kn ]n j-aow, sI ]n ju°-Øv, Sn ]n k-^o¿ kw-km-cn®p.

tIm¬-{K-ÊnÂ-\n-¶v ]p-d-¯m-¡n \-Sp-h-Æq-¿: D-t≈y-cn a-fi-ew tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-cm-b ]n hn kp-[≥, Kw-Km-[-c≥ I-dp∏≥-I≠ - n F-∂n-hs - c tIm¨-{K n¬ \n-∂pw ]p-dØ - m-°n-bX - mbn a-fie - w {]-kn-U‚ v C ]-fl\m-`≥ A-dn-bn-®p. C-∂v \-S-°p∂ Ip-∂Ø - d - £o-tcm¬-∏m-ZI k-l-I-c-a skm-ssk-‰n-bn-te°p Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ tIm¨-{K n-s‚ Hu-tZym-Kn-I ÿm-\m¿Yn-Iƒ-s°-Xn-tc a-¬k - c - n-°p-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv \-S] - S- n.-

Npcp¡¯nÂ

\m-fn-tI-c s^-U-td-j³ Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w t]-cm-{º: N-ß-tcm-Øv \m-fn-tI-c s^-U-td-j≥ Hm-^n-kv ]mte-cn Su-Wn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ Pao-e D-Z-vLm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI k-Zm-\-μ≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw Ip-™-Ω-Xv \m-fn-tIc s^-U-td-j≥ {]-kn-U‚ v H Sn cm-P≥, F≥ sI sam-bv-Xp, ]n Fw tKm-]m-e≥, ]n Fw Zm-k≥, i-¶-c≥, sI sI `m-kv-Ic≥, F ]n kq-∏n, Ip-\n-bn¬ {io-[-c≥, ]n Sn kp-tc-{μ≥, In-g°-bn¬ _m-e≥, F≥ A-tim-Iv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

bq-¯v-eo-Kv sk-an-\mÀ F-S-t¨-cn-bn \m-Zm-]p-cw: a-tX-X-c C-¥y-°v ^m-jn-k-tØm-Sv s]m-cp-Xp-I F-∂ {]-ta-bm-Sn-ÿm-\-Øn¬ ap-kv-enw bq-Øv-eo-Kv Imw-]-bn\ns‚ `m-K-am-bn \m-Zm-]p-cw \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ω-n‰n kwL-Sn-∏n-°p-∂ sk-an-\m¿ \m-sf F-S-t®-cn-bn¬ \-S-°pw. sshIo´v B-dn-\v ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI.]n-.-kn.-kn. P-\. sk-{I-´-dn F≥ kp-{_-lv-Wy≥, B¿.Fw.]n. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F≥ th-Wp, tkm-jy-enÃv bp-h-P-\-X kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn C sI k-P-n-Xv-Ip-am¿, kn.-]n.-Fw. G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw kn F-®v _m-e-Ir-jv-W≥ ]-s¶-Sp-°pw.- -

sI.--F-kv.-Sn.--bp. Pn-Ãm k-t½-f-\w Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww k-am-]n-¨p t]-cm-{º: tI-cf - m kvI - qƒ So-t®-gk v- v bq-\n-b≥ tIm-gn-t°m-Sv d-h\ - yq Pn-√m k-tΩ-f\ - w k-am-]n-®p. Pn-√m t\-Xm-°f - m-b hn sI aq-k, ]n sI A-ko-kv, Sn ]n K-^q¿, sI kn l-ao-Zv, C jm-ln, F ]n A-kokv, I-√q¿ ap-lΩ - Z- e - n, B¿ sI ap-\o¿, F≥ ]n sI A-lΩ - Z- I v- p-´n, hn Fw A-ivd - ^ - v, hn jw-kp-±o≥, In-fn-bΩ - ¬ Ip-™– - p-√, F A–p-√X - zo-^v, Fw F K-^q¿, kn sI Ip-™– - p-√ t\-Xr-Xzw \¬-In.

sI.--F-kv.S-- n.--bp. d-h-\yq Pn-√m k-tΩ-f-\-tØmS-\p-_-‘n®v t]-cm-{º-bn¬ \-S-∂ {]-I-S-\w

tImÀ-]-td-äv am-[y-a-§-sf \-tc-{µ-tam-Un hn-e-bv¡p-hm-§n: tKm-]m ta-t\m³ tIm-gn-t°m-Sv: Kp-P-dm-Øn¬ \S-°p-∂ hw-io-b-l-Xy-bpw `-cW-Iq-S `o-I-c-X-bpw \yq-\-]-£ ]o-U-\-ß-fpw ]p-dw-tem-Iw Adn-bm-Xn-cn-°m≥ tIm¿-]-td-‰v am[y-a-ß-sf \-tc-{μ-tam-Un kzm[o-\n-°p-I-bpw hn-e-s°-Sp-°pI-bpw sN-bv-X-Xm-bn {]-i-kv-X tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn-[m-bI≥ tKm-]m¬ ta-t\m≥. Kp-P-dm-Øn-epw D-Ø¿ {]-tZin-se ap-km-^n¿ \-K-dn-epw D≠m-b hw-io-b-l-Xy-I-fpw Iq-´s°m-e-I-fpw ]p-dw-tem-I-sØØn-°m≥ \n-c-h-[n tUm-Iypsa‚-dn-I-fn-eq-sS {i-an-® tKm]m¬ ta-t\m≥ l-_o-_v sk‚dn¬ bq-Øv-eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ ap-JymXn-Yn-bm-bn kw-km-cn-°p-I-bm-

bn-cp-∂p. Kp-P-dm-Øn-se a-[y- hq¿, dn-bm-kv A-co-°m-Sv, Fw F h¿-K hn-`m-K-߃ F-√m-hn-[ {]- \n-km¿ kw-km-cn-®p. bm-k-ß-tfm-Spw k-‘n sN-bv-Xv Po-hn-°p-∂-h-cm-Wv. A-h-cp-sS a-t\m-`m-h-sØ ap-X-se-Sp-°p-Ibm-Wv tam-Un sN-øp-∂-Xv. Kp-Pdm-Øn¬ hn-I-k-\w sN-dn-b {]tZ-i-ß-fn¬ am-{Xw H-Xp-ßn \n¬-°p-I-bm-Wv. `q-cn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-Iƒ-°pw Xp-—-am-b th-X-\w am-{X-am-Wv e-`n-°p-∂Xv. tam-Un-s°-Xn-sc B-bn-cw tIm-Sn-bp-sS A-gn-a-Xn B-tcm-]W-am-Wv D-b¿-∂n-´p-≈-Xv. bq-Øv-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn kn sI kpss_¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U-≠v kn.]n.F A-ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Pn ap-l-Ω-Zv, B-jn-Iv sN-e-

3

ta-∏-bq¿: A-tkm-kn-tb-j≥ Hm-^v Hm-t´m sam-ss_¬ h-¿-Ivtjm-∏v tI-c-f(F.F.U-ªyp.sI) ta-∏-bq¿ bq-\n-‰n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ Aw-K-߃-°p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww \-S-Øn. Pn-√m sk-{I-´-dn Sn ]n _m-e≥ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w \n¿h-ln-®p. sI \n-[o-jv A-[y-£-X-h-ln-®p. hn ]n [-t\-jv, Sn kp-[o-jv, sI kp-\o-jv kw-km-cn-®p.--


{]mtZ-inIw e-l-cnhn-ap-à sIm-Sn-b-¯qÀ ]-²-Xn {]-Nm-c-W-¯n-\v Xp-S-¡-am-bn

17 s^-{_p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ A-©p-h-sc hn sI Ir-jvW-ta-t\m≥ tdm-Uv, kv-‰m¿ ssS¬ h¿-Iv-kv tdm-Uv, A-ØmWn-°¬ tkm-an¬ tdm-Uv, Xncp-\n-ew h-b¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´p-ap-X¬ aq-∂p-h-sc Xfo-°-c, ap-f-h-´w, Nq-c-Wn, ]{Iw-X-fw, Nm-Ø-t¶m-´v \-S, \mK-ºm-d F-∂n-hn-S-ß-fn-epw Hº-Xv ap-X¬ \m-ev h-sc No¿-∏v ]m-ew, a-[p-c-_-km¿, I-cn-ºmSw, I-am-\-∏m-ew, F.U-ªyp.F®v tIm-f-Pv, s]-cp-h-´q¿, \-tS-cn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„Su¨-lmƒ: bp.Un.F-^v.

B-bn-cw Zn-\ ]q¿-Øo-I-cn°p∂Xn-s‚ `m-K-am-bn a{¥n tUm. Fw sI ap-\o-dn-s‚ ap-Jmap-Jw 10.00 „t]m¿-´v {Ku≠v: tI-c-f I-b¿ s^-b¿ taf 10.00 „sI.Un.kn. _m¶v Hm-Unt‰m-dn-bw: kp-h¿-W Pq-_n-en h¿-jw D-Zv-Lm-S-\hpw sk-an\m-dpw a-{¥n tUm. F sI ap\o¿ 10.00 „tlm-´¬ A-fIm-]p-cn: H-enhv ]-ªn-t°-j≥kv ]p-kv-X-I{]-Imi-\w-˛ kmdm-tPm-k^v 5.00

]cn-Wbw hnhm-ln-X-cmbn sIm-Sp-h≈n: In-g-t°m-Øv ]pØ≥-ho-´n¬ ]-tc-X\m-b Irjv-W≥-Ip-´n-bp-sSbpw h-k-¥bp-sSbpw a-Iƒ jm-\nbpw ]mh-≠q¿ X-øn¬ ]-tc-X\m-b inh-Zm-k-s‚bpw ssj-e-P-bpsSbpw a-I≥ ssj-t\-jv Ipamdpw hn-hm-ln-X-cmbn.

tN-μ-aw-K-√q¿ Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn-\p \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S-Øn-\v hn-Zym-`ym-ka-{¥n ]n sI A-–pd-∫v X-d-°-√n-Sp-∂p

tN-µ-aw-K-ÃqÀ Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-IqÄ sI-«n-S-¯n-\v in-e-bn-«p ap-°w: tN-μ-aw-K-√q¿ K-h. am-∏nf bp.-]n. kv-Iq-fn-\v \n¿-an-°p-∂ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-\v hn-Zym-`ymk a-{¥n ]n sI A-–p¿-d-∫v X-d°-√n-´p. c-≠-c-t°m-Sn cq-] sN-e-hn-¬ 15 ¢m-kv ap-dn-I-fpw c-≠p lm-fpI-fpw Dƒ-s°m-≈p-∂ sI-´n-S k-

ap-®-b-am-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. ]n.Sn.-F-bp-sS-bpw {Km-a-]-©m-bØn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\Io-b ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS hmßn-b 45 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv ]p-Xn-b sI-´n-Sw-h-cp-∂-Xv. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. A[y-£-X-h-ln-®p.

-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv, F Fw A-lΩ-Zv-Ip-´n lm-Pn, F I-√ym-Wn°p-´n, kn ap-\o-d, F≥ ]n jwkp-±o≥, Fw sI ao-\, ^m-Xzn-a sIm-S-∏-\, H A-–p¿-d-ln-am≥, kn Sn A-–p¿-d-low, hn Ip-™men, Fw sI a-Ω-Zv kw-km-cn-®p.-

ap-°w: e-l-cn ap-‡ {Km-a-sa-∂ e-£y-hp-am-bn Pm-{K-Xm k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sIm-Sn-bØq-cn¬ {]-Nm-c-W {]-h¿-Ø-\߃ Xp-S-ßn. Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ \-S∂ N-S-ßn¬ Xm-a-c-t»-cn Unssh.-F-kv.-]n. sP-bv -k¨ sI A-{_-lmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-

ap-b h-fÀ-¯Â ]-cn-ioe-\w Xm-a-c-t»cn: X\n-a sh¬-^-b¿ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ tI-c-f sh-‰-dn\-dn B‚ v B-\n-a¬ k-b-≥kv bq-\n-th-gvkn-‰n-bp-am-bn k-l-I-cn-®p kzm{i-b kw-L-߃-°mbn ap-b¬ h-f¿-ج ]-cn-io-e\w 24 ap-X¬ am¿-®v H-∂v hsc sIm-Sp-h≈n A-tem-^v‰v ^mw kv-Iq-fn¬ sh-®p \-S-°pw. Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ 24 \p ap≥-]mbn 9745436841 \-º-dn¬ c-Pn-ÿsN-øWw.

Xp. Ip-Spw-_-tbm-K-߃, Iu¨-kn-en-Mv, ssh-Zy-k-lm-bw, kv-Izm-Uv {]-h¿-Ø-\w, cm-{XnIm-e \n-co-£-Ww Xp-S-ßn-b-hbm-Wv H-cp h¿-jw \o-≠p-\n¬°p-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn \-S-∏n-em-°p-I. a-l-√v Jm-kn Fw F A-–p -emw A-[y-£-X-h-ln-®p. F-

kv-IqÄ hmÀ-jn-Ihpw in-em-Øm-]-\hpw

∂pw A-\y-amWv. Zn-h-khpw A-™q-tdm-fw tcm-Kn-Iƒ F-Øp-∂ B-ip-]{Xn-bn¬ -a-cp-∂v \¬-Im≥ Hcmƒ-am-{X-am-Wv. A-Xn-\m¬ Gsd-t\-cw Im-Øp-\n¬-t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wv. B-h-iyam-b acp-∂n-s‚ Ip-d-hp-ap-≠v. G-sd sIm-´n-tLm-jn-®p Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bm-bn D-b¿-Ønsb-¶n-epw th-≠-{X Po-h-\-°msc \n-b-an-°m≥ C-Xp-h-sc I-gn-

™n-´n-√.B-dv ÿn-cw tUm-Œ¿am-cpw aq-∂v F≥.B¿.F-®v.Fw tUm-Œ¿-am-cp-am-Wv C-hn-sS-bp≈-Xv. C-Xn¬ H-cmƒ Ip-´n-I-fpsS kv-]-jy-en-kv-‰pw, H-cmƒ Z¥ tUm-Œ-dp-am-Wv. C-Xn-\p ]p-d-ta H-cmƒ sa-Un°¬ Hm-^o-k-dp-sS Nm¿-Pv hln-°p-∂ ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰mWv. H-cp h-\n-Xm ssK-\-t°m-fPn-kv-‰pw D-≠v. kv-s]-jy-en-Ãv H.]n-Iƒ C-√m-Ø Zn-h-k-ß-

fn¬ C-h¿ P-\-d¬ H.]n-bn¬ tk-h-\w sN-ø-W-sa-∂p-s≠¶n-epw e-`n-°m-dn-√. tUm-Œ-¿am¿ X-Ω-n-ep-≈ io-X-k-a-cw Bip-]-{Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\-ßsf _m-[n-°m-dp-s≠-∂v Po-h-\°m¿ ]-d-bp-∂p. tcm-Kn-I-tfm-Sv tUm-Œ¿-am¿ Im-Wn-°p-∂ A-h-K-W-\-bnepw a-‰pw {]-Xn-tj-[n-®p cw-KØp-h-cp-∂- bp-h-P-\ kw-L-S-\Iƒ s]-´-∂v k-a-c-ß-fn¬ \n-∂v

Xm-a-c-t»-cn: Iq-S-Øm-bn-bn-se hym-]m-c ÿm-]-\-Øn¬ D-]t`m-‡m-hv \¬-In-b ]-WØn¬ I-≈-t\m-´p-Iƒ I-s≠Øn. Iq-S-Øm-bn kz-tZ-i-n-\n-bmb bp-h-Xn h-kv-{X hym-]m-c ÿm-]-\-Øn¬ \¬-In-b ]-WØn-em-Wv A-™q-dn-s‚ I-≈-

]n≥-h-en-bp-∂-Xv Zp-cq-l-am-Wv. I-gn-™ Zn-h-kw- K¿-`n-Wn-bm-b B-Zn-hm-kn bp-h-Xn-°v B-h-iyam-b Nn-In¬-k In-´m-sX a-c-Ws∏-´n-cp-∂p. _-‘p-°-fp-sS ]-cm-Xn-bn¬ A-[n-Ir-X¿-s°-Xn-sc t]m-enkv tI-kv F-Sp-Øn-´p-≠v. Xm-a-ct»-cn kz-tZ-in-I-fm-b c-≠v P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ D-s≠-¶nepw tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°m≥ \-S-]-Sn-bp-≠m-hp-∂n√.

hn-Zym-`ym-k kw-K-aw \-S-¯n tImÀ-]-td-äv am-[y-a-§-sf \-tc-{µ-tam-Un Po-h-\-°m¿-°p-≈ bm-{X-b-b∏pw \-S-∂p. F.-C.-H. A-–p- -emw A-[y£-X-h-ln-®p. tUm. sP {]-kmZv, F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv, F Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn, s_-∂n eq-t°m-kv, Fw Sn tXm-a-kv, F≥ A-Ω-Zv, kn kn tP-°-_v, C cm-P-tKm-]m¬, Sn F-kv G-en, C Fw jm-lp¬-l-ao-Zv, C kXy-\m-cm-b-W≥, tKm-Ip-e h¬k≥, ]n A-–p kw-km-cn-®p.-

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-: H-¶-c-t¡m-Sn A-\p-h-Zn-¨p-þ -a-{´n sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°m-Øv ]©m-b-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤Xn-I-fp-sS ]q¿-Øo-I-c-W-Øn\v H-∂-c-tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®-Xm-bn tI-c-f P-e-hn-`-h-a-{¥n ]n sP tPm-k-^v A-dn-bn-®p. tZ-io-b {Km-ao-W-Ip-Sn-sh≈-]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn tI-c-f P-e-A-tXm-dn-‰n In-gt°m-Øv ]-©m-b-Øn¬ \-S-∏m°p-∂ ip-≤-P-e hn-X-c-W-]-≤Xn hn-]p-eo-I-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. 4.51 tIm-Sn-cq-] Nn-e-h-gn-®m-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F A-[y-£-Xh-ln-®p. P-e-A-tXm-dn-‰n am-t\-Pn-Mv U-bd-Œ¿ A-tim-Iv Ip-am¿-knMv, Sn kn kp-{_≥, sIm-ØnƒI-≠n A-–p-d-ln-am≥, sI sI B-en, Sn sI ap-l-Ω-Zv, ]n Sn Fw j-d-^p-∂n-k, kn Sn h-\-P, hn sI Ip-™m-bn≥-Ip-´n, hn Fw a-t\m-Pv, km-en-lv X-SØn¬, Fw ]n B-bn-i-°p-´n, ]n Un A-–p¬ \m-k¿, hn sI A-–p-d-ln-am≥, D-ssk≥, Fw

a-X-Nq-jI-sc H-ä-s¸-Sp-¯Ww: ap-Pm-ln-Zv k-t½f\w sIm-Sp-h≈n: a-X-Nq-jI-sc hnizm-kn-Ifpw s]m-Xp-k-aq-lhpw H-‰-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂v a-Xw kp-c-£-bm-Wv F-∂ {]-ta-bØn¬ sIm-Sp-h-≈n-bn¬ \-S-∂ ap-Pm-ln-Zv BZ¿-i k-tΩf-\w A-`n-{]m-b-s∏´p. ap-\o¿ \-Pm-Øn Kq-U√q¿ DZv-LmS-\w sN-bvXp. sN-b¿-am≥ ]n Sn A-_q-_-°¿ Ip-´n A-[y£-X-h-ln-®p. aue-hn in-lm_v F-S°-c, kn A-–p¬-ap\o¿, A-–p¬-d-j-o-Zv ]m-e-°p-‰n kw-km-cn®p.

km-bm-Ó [À-W sIm-Sp-h-≈n: hn-e-°-b-‰-Øn-s\-Xn-tc sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Ing-t°m-Øv ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n F-tf-‰n¬ h-t´m-fn-bn¬ km-bm” [¿-W \-S-Øn. a-fi-ew {]kn-U‚ v A-Uz. ]n sI k-°-cnø D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n {]-knU‚ v bp sI A≥-h¿ km-Z-Øv A-[y-£-X-h-ln-®p. A-–p-√t°m-b ]-∂q¿, ssk-Xp-´n, hn sI A-–p¿-d-ln-am≥, A-iv-d-^v lm-Pn, sI B-en, sI sI A–p¬-a-Po-Zv, ss^-k¬ kw-kmcn-®p.

hn-e-bv¡p-hm-§n: tKm-]m ta-t\m³ tIm-gn-t°m-Sv: Kp-P-dm-Øn¬ \S-°p-∂ hw-io-b-l-Xy-bpw `-cW-Iq-S `o-I-c-X-bpw \yq-\-]-£ ]o-U-\-ß-fpw ]p-dw-tem-Iw Adn-bm-Xn-cn-°m≥ tIm¿-]-td-‰v am[y-a-ß-sf \-tc-{μ-tam-Un kzm[o-\n-°p-I-bpw hn-e-s°-Sp-°pI-bpw sN-bv-X-Xm-bn {]-i-kv-X tUm-Iyp-sa‚-dn kw-hn-[m-b-I-

alÃv kwKaw sIm-Sp-h≈n: F-tf-‰n¬ H-g-e°p-∂v al√v kw-K-aw sI sambv-Xo≥-Ip-´n ap-kv -eym¿ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI sI C-ºn®n a-Ωm-en lm-Pn, ]n ]n k-CuZv _m-Jhn, sI sI ap-lΩ-Zv apkvv-eym¿, kn ap-lΩ-Zv lmPn, H sI ssk-XmPn, H sI A-–p¿-dln-am≥-Ip´n, kn kp-ss_¿, ]n Sn A-–-p-∂m-k¿ kw-km-cn®p.

A-dn-bn-¸v

ap-°w: bp-h-P-\ t£-a t_m¿Uv ªm-°v tIm-{_ sIm-Sn-bØq¿ kwbp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ sam-ss_¬ k¿-ho-kn¬ kuP-\y ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂p. hn-h-c-߃-°v: 8281124130.-

In-g-t°m-Øv ip≤-P-e hn-X-c-W-]≤-Xn hn-]p-eo-Ic-Ww a{¥n ]n sP tPm-k-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p B-en, Sn sI A-Øn-b-Øv, hn tμ-i-Pm-Y-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w apsI tNm-bn-°p-´n, F sI aq-k, °-Øv kwÿm-\ sk-{I´-dn PF≥ kn ap-l-Ω-Zv, ]-©m-b-Øv \d¬ tUm. h¿-Ko-kv tPm¿-Pv D{]-kn-U‚ v bp ]n \-^o-k kw- Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-cn-®p. kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn hn Ip-™m-en A-[y-£-X-h-ln®p. Fw sI `m-kv-I-c≥, k-eow a-S-hq¿, tPm F-Æ-°m-Sv, C-f-aap-°w: tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X \ l-cn-Zm-kv, A-¶-Øn¬ A-PPn-√m {]-kn-U‚ v a-\-b-Øv N- b-Ip-am¿, ]n In-j≥-N-μv, F≥ {μ≥ \-bn-°p-∂ cm-{„o-b k- sI h¬-k≥ kw-km-cn-®p.

cm-j-v{So-b k-tµ-i-bm-{X

≥ tKm-]m¬ ta-t\m≥. Kp-P-dm-Øn-epw ap-k-^¿ \K-dn-epw D-≠m-b hw-io-b-l-Xy]p-dw-tem-I-sØ-Øn-°m≥ \n-ch-[n tU-m-Iyp-sa‚-dn-I-fn-eq-sS {i-an-® tKm-]m¬ ta-t\m≥ l_o-_v sk‚-dn¬ bq-Øv-eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® N-Sßn¬ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn kw-

3

bq-¯v hn-Mv P-\-d t_m-Un ap-°w: tI-c-f hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn ap°w bq-\n-‰v bq-Øv hn-Mv P-\-d¬ t_m-Un tbm-Kw hym-]m-c `-h\n¬ \-S-∂p. I-t]y-S-Øv N-{μ≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. ]p-Xn-b `m-c-hm-lnI-fm-bn A-en A-Iv -_¿({]-knU‚ v), jnw-Pn hm-cyw-I-≠n(P\-d¬ sk-{I-´-dn), A-\o-kp±o≥(J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-cs™-Sp-Øp.

sSIv-Ì-bnÂkn e`n¨ I-Å-t\m-«v t]m-en-kv ]n-Sn-s¨-Sp¯p

Xm-a-c-tÈ-cn Xm-eq-¡m-ip-]-{Xnbn tcm-Kn-IÄ-¡v XocmZp-cn-Xw

Xm-a-c-t»-cn: th-≠-{X Po-h-\°m-cn√m-Ø-Xn-\m¬ Xm-a-c-t»cn Xmeq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ tcmKn-Iƒ-°p Zp-cn-Xw. tZ-io-b]mX-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pm-ip-]-{Xn-°pw h-b\m-Sv ssh-Øn-cn Xm-eq-°m-ip-]{Xn-°p-an-S-bn-¬ In-S-ØnNn-In¬-k-bp-≈ G-I k¿-°m¿ Bip-]-{Xn-bm-Wv Xm-eq-°m-ip-]{Xn-sb-¶nepw A-Xn-\m-h-iyamXm-a-c-t»cn: hen-b ]d-ºv F.- b kw-hn-[m-\-߃ C-hn-sS CFw.F¬.]n.kv-Iq-fn-s‚ H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬-Ip∂ 85˛mw hm¿-jnIm-tLm-j-hpw ]p-XpXm-bn \n¿-an-°p-∂ sI´n-S inem-ÿm-]-\hpw hn Fw D-Ω¿ ap-°w: D-]-Pn-√ F-Pyp-t°-j-≥ Fw.F¬.F \n¿-h-ln®p. tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ I-Ω-n‰n-bp]n.-Sn.F. {]-knU-≠v ]n-Sn sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {Km-a-]_-jo¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ©m-b-Øv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Im-cm-´v d-kmJv, bp-]n \-^o-k, \-S-∂ hn-Zym-`ym-k kw-K-aw kn sI-sI A-–p-d-ln-am≥ lmPn, tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. D-Zvkn-Sn `-cX≥, ]n Un A-–p-d-ln- Lm-S-\w sN-bv-Xp. am≥-Ip´n, ]n Fw A-_q-_-°¿hn-hn-[ a¬-k-c-ß-fn¬ hn-PIp-´n, tkm-a≥ ]nem-tXm´w, \- bn-® hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ D-]hmkv Cu¿-t]mW,H ]n a-Po-Zv, lm-c k-a¿-∏-W-hpw Cu h¿-jw Fw ]n A-–p-d-ln-am≥ kw-km- k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c-an-°pcn®p. ∂ A-[ym-]-I-˛-A-\-[ym-]-I

Iv-ssk-kv A-kn. I-Ωo-j-W¿ ]n sI kp-tc-jv-_m-_p, ]n F j-_o¿, Pm-^¿ ]p-Xp-°p-Sn, Da¿ ]p-Xn-tbm-´n¬, sI ]n A–p¿-d-ln-am≥, F Fw \u-jmZv, F Fw ap-l-Ω-Z-en, ]n Fw A–p-∂m-k¿, sI Fw ap-\-Δn¿, ]n ]n A-–p¬-l-ao-Zv, ap-Po-_v Ip-øn¬ kw-km-cn-®p.-

kozhikode/clT

km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. bq-Øv-eo-Kv kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn kn sI kpss_¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U-≠v kn.]n.F A-ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Pn ap-l-Ω-Zv, B-jn-Iv sN-ehq¿, dn-bm-kv A-co-°m-Sv, Fw F \n-km¿ kw-km-cn-®p.

t\m-´p-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xv. tIm-S-t©-cn t]m-en-kv ÿ-esØ-Øn t\m-´p-Iƒ I-kv-‰-Unbn-se-Sp-Øp. sIm-Sp-h-≈n kz-tZ-in-bn¬\n-∂p I-Sw hm-ßn-b ]-W-am-Wv C-h-sb-∂m-Wv bp-h-Xn t]m-eokn¬ sam-gn-\¬-In-b-Xv. C-bmƒ-°v a-s‰m-cm-fm-Wv ]-Ww \¬-

In-b-sX-∂pw kq-N-\-bp-≠v. I≈-t\m-´v kw-L-߃-°v kw-`h-Øn¬ ]-¶p-≈-Xm-bm-Wv kwi-bw. I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø t\m-´pIƒ C-∂v _m-¶n¬ lm-P-cm-°n hn-i-Z-am-b ]-cn-tim-[-\ \-SØpsa∂v t]m-eo-kv DtZym-Kÿ¿ Adn-bn®p.

Npcp¡¯nÂ

In-g-t°m-Øv ]-©mb-Øv am-´p-em-bn Xp-Δ-°p-∂v tdm-Uv D-Zv-LmS-\w hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p∂p

tdm-Uv D-Zv-LmS-\w sIm-Sp-h≈n: Fw.F¬.F. ^-≠n¬ \n-∂p 20 e-£w cq-] sN-e-h-gn-®v \n¿am-W {]-h¿-Øn-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-® In-gt°m-Øv ]-©mb-Øv am-´p-em-bn Xp-Δ-°p-∂v tdm-Un-s‚ D-ZvLmS-\w hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln®p. ]-©mbØv {]-knU‚ v bp ]n \^o-k A-[y-£-X-h-ln®p. Fw F K-^q¿, sI sI A-–p¿-d-ln-am≥, ]n H A-–p¿-d-ln-am≥Ip´n, kn Sn h\-P, Bky, Fw ]n D- -bn≥, C-Jv-_m¬ IØ-dΩ¬, A-_q-_°¿, ]n Sn jmP¿, Ip-™m-bn≥-Ip´n, ]n Un \m-k¿ kw-km-cn-®p.

P\ap-t¶-ä-bm-{X-bv¡v kzo-Ic-Ww \ÂIn \-cn-°p-\n: hnI-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∏n-em-°m-Ø bp Un F-^v k¿-°m-cn-s\-Xnsc F¬.Un.F-^v. Fw.F¬.Fam¿ \-bn-°p-∂ P-\-ap-t∂-‰ bm-{X-°v \-cn-°p-\n-bn¬ kzoIc-Ww \¬In. Pm-Ym-Iym-]v-‰≥ F {]-Zo-]v Ip-am¿ ap-Jy-{]`mj-Ww \-S-Øn. F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. F sI i-io-{μ≥ Fw F¬ F, A-Uz ]n Sn F dlow Fw F¬ F, Fw a-lv-_q_v, sI N-{μ≥, Sn ]n _m-e-Ir-jv-W≥ \mb¿, ]n F ap-lΩ-Zv d-bmkv, Fw Kn-cojv, sI B-en-t°mb kw-km-cn®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-02-17  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-02-17

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-02-17  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-02-17

Advertisement