Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

13 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

]-Ýn-a-L-«w: k-a-c{]-Jym-]-\w \-S-¯n

hntij§Ä

"Un-¶À hn-¯v a-½p-«n' amÀ-¨v 22\v

tIm-gn-t°m-Sv: A-t\z-jn hpa¨-kv Iu¨-kn-en-Mv sk‚¿ tlm-an-s‚ sI-´n-Sw ]q¿-Øn-bm°m≥ [-\-k-am-l-c-W-Øn\mbn \-S≥ a-Ωp-´n-sb-Øp-∂p. "Un-∂¿ hn-Øv a-Ωp-´n'-sb-∂ ]-cn-]m-Sn tIm-gn-t°m-Sv ]m-cmau-≠n¬- am¿-®v 22\v ssh-Io-´v B-dn-\p \-S-°p-sa-∂p `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p. I-gn-™ PqWn-em-Wp km-ln-Xy-Im-c≥ Fw Sn hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ a-e-_m¿ hn-I-k-\ ap-∂-Wn \-S-Øn-b P-\-k-aq-l kw-K-a-hpw \-S-Øn-b-Xv. sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\m-bn k-a-c-{]-Jym-]-\-hpw l-cn-Xtk-\m U-b-d-Œ¿ A-{_-lmw s_≥-l¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p A-t\z-jn {]-kn-U‚ v A-Pn-Xbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-tZ-iØ-S-°w [-\-k-am-l-c-Ww \-SØn-bn-cp-∂p. kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´n-Iƒ-°p-ap-≈ tÃ-tlmw \n¿-am-Ww ]q¿-Øo-I-cn-°m-≥ [-\-k-am-l-c-Ww e-£y-an-´mWv "Un-∂¿ hn-Øv a-Ωp-´n' kwL-Sn-∏n-°p-∂-sX-∂p sI APn-X, ]n {io-P, jo-_ t_-_n, ]n im-¥, hn B¿ A-\n-X hm¿-Øm-k-tΩ-f-Øn¬ A-dnbn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y-˛b - p-s\-kvtIm I-cm¿ d-±m-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´p a-e-_m¿ ta-J-em ]›n-aL - ´- P-\k - a - q-lw- tI-{μ-k¿-°m-cn-s\-Xn-tc k-a-c-{]-Jym-]\w \-S-Øn. bp-s\-kv-tIm-bv-°v\¬-In-b kw-c-£n-X `q-an-bn-¬ 47 i-Xa - m-\w `q-an-bpw tI-cf - Ø - nt‚-Xm-Wv.- Su-¨l - m-fn- ¬ \-S∂ P-\k - w-Ka - w l-cn-X tk-\m U-bd-Œ¿ A-{_-lmw s_≥-l¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ^m¿-ta-gv-kv dn-eo-^v t^m-dw kw-ÿm-\ sk{I-´d - n t_-_n k-°d - n-bm-kv, C.F-^v.F - ¬. ]o-Un-X k-an-Xn sNb¿-am≥ jm-Pn tIm-°m-S≥, AUz. a-t\m-Pv kw-km-cn-®p.

A-\m-Ym-e-b-¯n-se Ip-«n-I-fp-sS kw-c-£-Ww D-d-¸m-¡-Ww: Ie-ÎÀ tIm-gn-t°m-Sv: A-\m-Ym-e-b-ßfn-se Ip-´n-Iƒ-°m-h-iy-am-b kw-c-£-Ww e-`n-°p-∂p-t≠msb-∂-Xv D-d-∏m-°m-t≠-Xp-s≠∂p Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X ]-d-™p. I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n-bpw kwÿm-\- _m-em-h-Im-i kw-c-£W I-Ωo-j-\pw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øn-b in¬-∏-im-e-bn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Pn-√-bn¬ ]-´n-I-h¿-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-∂ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS

sIm- g n- ™ p- t ]m- ° n- s \- ° p- d n®p hy-‡-am-b ]T-\w \-S-tØ≠-Xp-s≠-∂pw I-e-Iv-S¿ ]-d™p. Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-iß-sf Ip-dn-®p t_m-[-h¬-°-cn°p-∂-Xn-\p kw-L-Sn-∏n-® in¬∏im-e Pn-√m sk-j≥-kv PUv-Pn hn `m-kv-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz.- ko-\m cm-P-tKm-]m¬, A-Uz. cm-Po-h≥ a-√n-t»-cn, kp-tc-jv-_m-_p, ]n Ir-jv-WIp-am¿, A-Uz hn ]n cm-[m-Irjv-W≥ Xp-S-ßn-b-h¿ ¢m-sk-Sp-

tZ-io-b-]m-X kacw: t]m-en-kv \-S-]-Snbn hym]I {]-Xn-tj-[w

tkm-a-bm-K-¯n-\v C-¶p Xp-S-¡w

tIm-gn-t°m-Sv: cm-Py-Øn-s‚ ss]-Xr-I-Øn-s‚ `m-K-am-b Hcm-Nm-cw Pm-Xn-a-X-enw-K-t`-Z-at\y G-h¿-°pw a-e-_m-dn-se B-Zy-sØ tkm-a-bm-K-Øn-eqsS A-h-k-c-sam-cp-ßp-I-bmsW--∂v kw-Lm-S-I-cm-b I-iy] th-Z dn-k¿-®v ^u-t≠-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.-hym-gm-gv-N cm-hn-se K-W-]Xn-tlm-a-tØm-sS Xp-S-ßp-∂ tkm-a-bm-K-Øn-\v, C-¥y-bn-se kw-kv-Ir-Xw kw-km-c-`m-j-bmb G-I {Km-a-am-b, I¿-Wm-S-Ibn-se a-Øq-cn¬ \n-∂p-≈ 50 Aw-K ]p-tcm-ln-X kw-L-w t\Xr-Xzw \¬-Ip-w. ssh-Io-´v \-S°p-∂ th-Z-k-tΩ-f-\w tbm-KKp-cp _m-_ cmw-tZ-hv D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. a-X-]-fin-X-cpw km-ap-Zm-bnI-˛-cm-{„o-b-˛-B-flo-b hy-‡nXz-ß-fp-apƒ-s∏-sS {]-ap-J-cp-sS \n-c-X-s∂-bm-Wv th-Z k-tΩ-f\-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. bmK-tØm-sSm-∏w sk-an-\m-dp-Ifpw kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-Ifpw ]p-kv-X-I -ta-f-bp-sa-√mw ^u-t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-®n-´p≠v.

F³.-sF.-Sn-bn t^m-Êv ao-äv

tIm-gn-t°m-Sv: kz-X-{¥ tkm^v-‰v-sh-b¿ P-\-Io-b h¬-°-cn°p-I F-∂ e-£y-hp-am-bn \msf ap-X¬ 16 h-sc tIm-gn-t°mSv F≥.-sF.-Sn-bn¬ t^m- v ao‰v kw-L-Sn-∏n-°pw. kz-X-{¥hpw ku-P-\y-hp-am-b tkm-^v-‰vsh-b¿ {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn t^m- v \-S-Øp-∂ H-º-Xm-a-Xp ao-‰n¬ H-º-Xv h¿-°v-tjm-∏p-Ifpw G-gp {]-`m-j-W-ß-fp-w D≠m-hpw. \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\v C-¥y≥ kz-X-{¥ tkm-^v-‰psh-b¿ {]-ÿm-\-Øn-s‚ A[y-£≥ Pn \m-Km¿-÷p-\ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. apw-ss_ sF.-sF.-Sn-bn-se {]-^. D-Z-bv tJ-Sv-I¿, Xr-»q¿ dn-{Iq-ko-hv em-_v X-e-h≥ kn.-C. {]-tam-Zv {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. kz-X-{¥ a-e-bm-fw I-w-]yq-´n-Mv ÿm-]I≥ Fw _n-Pp in-¬-∏-im-e-bv°p t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.sF.-C.-C.-C, kn.-F-kv.-sF, kn.-F-kv.-C.-F. F-∂o hn-Zym-¿Yn-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bm-Wv ao-‰v kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. t^m¨: 8121903809, 9387523428. hm¿Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ t^m- v A-ssUz-k¿ F cm-P-tKm]m¬, Ãp-U‚ v tIm˛-Hm-Un-t\‰¿-am-cm-b tPm¨ ]n tPm-k^v, sI ]n A-`n-Pn-Øv, kp-tZ-hv A-ºm-Sn ]-s¶-Sp-Øp.-

a-{´n ap-\o-dp-am-bn A-`n-ap-Jw

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ B-bn-cw Zn-\m-tLmj ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv a-{¥n tUm.Fw sI ap-\o-dp-ambn ap-Jm-ap-Jw kw-L-Sn-∏n°pw. 15\v cm-hn-se 10\v tIm-gnt°m-Sv Su¨ lm-fn¬ kw-LSn-∏n-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Imen-°-‰v {]-kv ¢-∫v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ tam-U-td-‰-dm-bncn-°pw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v Su¨ lm-fn¬ hn-I-k-\ t^mt´m {]-Z¿-i-\-hpw \-S-°pw.

A-ar-X _m-dn-se A-{I-aw: A-©vt]-À A-d-Ìn tIm-gn-t°m-Sv: ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Un-\p k-ao-]w A-ar-Xm _m-dn¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xnbp-≠m-b A-{I-a-kw-`-h-ß-fn¬ A-©p-t]-sc I-k-_ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp Pm-ay-Øn¬ hn-´p. tIm-´-bw kz-tZ-in sI hn k-t¥m-jv(29), I-Æq¿ h-≈n°p-∂v kz-tZ-in a-Wn-I-WvT-≥(47), Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Im-´m-°S kz-tZ-in k-em-lp-±o≥(41), Xan-gv-\m-Sv kz-tZ-in a-tl-jv F-∂ tPm-Wn(31), I-Æq¿ ]p-fn-tßmw kz-tZ-in t\m-_nƒ am-\p-h-¬(38) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. C-h-sc-√mw _m¿ Poh-\-°m-cm-Wv.-

Øp. kw-ÿm-\ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j≥ sa-w_¿ \-ko¿ Nm-en-bw A-[y-£-X hln-®p. k-_v P-Uv-Pn B¿ F¬ ss_-Pp, A-kn-Â v I-Ωo-j-W¿ ]r--Yn-cm-Pv, Un-ssh.-F-kv.-]n (dqd¬) _n-Pp-Ipam¿, A-Uz {io-eXm ta-t\m≥, Pn-√m km-aq-lnI \o-Xn Hm-^n-k¿ A-_v-Zp- -a-Zv, {]-kv ¢∫v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿, Un.-F¬.-F-kv.-F. skIvj≥ Hm-^n-k¿ hn-th-Iv c-_o{μ-\m-Yv kw-km-cn-®p.

Pp-Uo-jy A-t\zj-Ww thWw: ssh-¡w hn-iz³ h-SI-c: tZ-io-b-]m-X k-a-c-°m¿-°p t\-sc-bp≠m-b em-ØnNm¿-Pn¬ Pp-Uo-jy¬ A-t\zjWw \-S-Ø-W-sa-∂v CS-Xp ap∂-Wn I¨-ho-\¿ ssh-°w hniz≥ B-h-iy-s∏´p. t]m-en-kns\ I-b-dq-cn hn-´n-cn-°p-I-bmsW-∂pw _n.H.Sn-bp-sS B-fp-Ifm-bn-´m-Wv t]m-en-kv s]-cp-am-dp∂-sX∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏-SpØn. t]m-en-kv A-Xn-{I-a-sØ kn sI \m-Wp Fw.-F-¬.-F. A]-e-]n-®p.

¹m-¨n-a-S k-a-c-¯n-\v sF-Iy-ZmÀ-Vyw

h-S-I-c-˛-aq-cm-Sv tZ-io-b]m-X- ÿe-sa-Sp∏v k¿thbn¬ {]Xn-tj-[n® \m´p-Imsc t]menkv XS-bp∂p tIm-gn-t°m-Sv: h-S-I-c-˛-aq-cm-Sv tZ-io-b ]m-X- hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´ k¿-th X-S-™ \m-´p-Im-sc-bpw I¿-a kan-Xn {]-h¿-Ø-I-sc-bpw em-Øn-Nm¿-Pv sN-øp-I-bpw {Iq-c-am-bn a¿±n°p-I-bpw sN-bv-X \-S-]-Sn-bn¬ hym]I {]-Xntj-[w.

kn.-]n.-Fw. a-\p-jy-h-Im-i-ß-sf-bpw k-a-cw sN-øm-\p-≈ P-\-ß-fp-sS A-h-Im-isØ-bpw ss]-im-Nn-I-am-bn t]m-en-kv ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xv H-cp P-\m-[n-]Xy k-aq-l-Øn-\pw s]m-dp-°m-hp-∂-Xs√-∂pw kv-{Xo-I-sf-bpw hr-≤-sc-bpw h-sc t]m-en-kv \n-jvTp-c-am-bm-Wp ss-

I-Im-cyw sN--bv-sX-∂pw kn.-]n.-Fw. Pn- am-b P-\-Io-b k-a-c-߃-°v ]m¿-´n √m I-Ωn‰n B-tcm-]n-®p.t\-Xr-Xzw \¬-I-p-sa-∂p t\-Xm-°ƒ ]d-™p. tbm-K-Øn¬ kn F lm-cn-kv, ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn, I-cp-Wm-I-c≥ P-\-ß-fp-sS Xm¬-∏-cy-߃-°v F- ssh-Zy¿, Sn sI sI ss^-kn, ap-\o¿, Xn-cp \n¬-°p-∂-Xpw ]-cn-ÿn-Xn-°v C- \-Po-_v A-tØm-fn, Fw F k-eow kwW-ßm-Ø-Xp-am-b ssl-th hn-I-k-\- km-cn-®p. sØ P-\m-[n-]-Xy-co-Xn-bn¬ sN-dpØp tXm-¬-∏n-°p-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.sF. Pn-√m I-Ωn-‰n ]-d-™p. P-\-Io-b k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø \m-´p-Im¿-s°Xn-tc t]m-en-kv \-S-Øn-b tX¿-hm-gv-N tZ-io-b-]m-X 17 hn-I-k-\-Øn-\v A-]-e-]-\o-b-am-Wv. t]m-en-kn-s‚ A- _n.--H.-Sn. A-Sn-ÿm-\-Øn-¬ kz-Im-cy Xn-{I-a-sØ-°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S- hy-‡n-Iƒ-°p `q-an ]-Xn-®p-\¬-Ip-∂Øn am-Xr-I Im-Wn-°m≥ B-`y-¥-c-h- Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[n-® h-S-I-c-bnIp-∏v X-øm-dm-h-Ww. A-s√-¶n¬ i-‡- se-thm-f-‚ n-b¿-am-sc t]m-en-kv ar-Ko-

F-kv.-Un.-]n.-sF.-

im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-¯v

Zm-k³ I¡−n: h-b-\m-Sn-sâ Dįp-Sn-¸-dnª ]{X{]hÀ¯-I³ I¬-∏-‰: h-k-¥-Im-e-Øn-s‚ C-S-n-ap-g-°w kz-]v-\w-I-≠ buh-\-Im-e-tØm-Sv hn-S-]-d-™v h-S-t° h-b-\m-Sn-s‚ kmw-kvIm-cn-I-˛-a-\p-jym-h-Im-i kn-cI-fn-eq-sS H-gp-In-bn-cp-∂ Zmk≥ am-jv F-∂ hn-Im-c-Øn-\v hn-cm-aw. A-kp-J-_m-[n-X-\mbn-cp-∂n-´p Iq-Sn Po-h¬-K-‘nbm-b hm¿-Ø-Iƒ X-øm-dm-°p∂-Xn-epw a-\p-jym-h-Im-i ewL-\-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-iv-\-ß-fn-se C-S-s]-S-ep-Ifn-epw Zm-k≥ I-°-≠n k-Poh-am-bn-cp-∂p. I¬-∏-‰-bn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®n-cp-∂ Zm-k≥ I-°-≠n-sb _-‘p-°ƒ hn-Z-Kv-[ Nn-In¬k-bv-°m-bn tIm-gn-t°m-Sv sa-

Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hn-[n-sb X-Sp-°m≥ ssh-Zy-tem-I-Øn\v I-gn-™n-√. C-∂-se D-®-Ign-™v c-≠-c-tbm-sS C-hn-sS h-®m-bn-cp-∂p A-¥yw. P-∑-\m-Sm-b t]-cm-{º-bn¬ \-Iv-k¬-_m-cn {]-ÿm-\-Øns‚ ap-∂-Wn-t∏m-cm-fn-bm-bmWv Zm-k≥ bu-h-\-Im-ew sNe-hn-´-Xv. 26 h¿-j-߃-°v ap-ºv Npcw I-b-dn h-b-\m-´n-se-Øptºmƒ h-S-t° h-b-\m-Sn-s‚ hn-Zym-`ym-k tim-Nym-h-ÿbn¬ I-gn-bm-hp-∂ C-S-s]-S¬ \- S - Ø p- I - s b- ∂ - X m- b n- c p- ∂ p B-{K-lw. a-e-bm-f-Øn¬ _ncp-Zm-\-¥-c _n-cp-Z-[m-cn-bn-bmb Zm-k≥ I-°-≠n Zo¿-L-Im-

ew am-\-¥-hm-Sn ta-t®-cn tImf-Pn¬ A-[ym-]-I-\m-bn tPmen sN-bv-Xp. kp-a-\- p-I-fpsS k-lm-b-tØm-sS k-_¿-aXn F-∂ t]-cn¬ am-\-¥-hm-Snbn¬ ]m-c-e¬ tIm-f-Pn-\v Xp-S°-an-´p. \n¿-_-‘n-®v ^o-kv hmßn hn-Zy \¬-Ip-I-sb-∂ coXn-tbm-Sv tbm-Pn-°m≥ I-gn-bmØ-Xp-sIm-≠v X-s∂ k-_¿-aXn A-[n-I-Im-ew ap-t∂m-´pt]m-bn-√. C-Xn-\n-sS-bm-Wv IWn-bm-º-‰ K-h. l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]n-Ibm-b {]-ko-X- Po-hn-X-k-Jnbm-b-Xv. a-°-fm-b l-cn-tKm-hnμv ]-Wn-°¿-°pw {]n-bw-h-Z-bv°p-sam-∏w sh-≈-ap-≠ F-t´\m-en-em-Wv Xm-a-kw.-

\n-I-¯m-\m-hm-¯ hn-S-hv: a-{´n P-b-e-£v-an I¬-∏-‰: ap-Xn¿-∂ ]-{X-{]-h¿Ø-I-\pw am-\-¥-hm-Sn {]-kvt^m-dw {]-kn-U‚pw tX-P-kv te-J-I-\p-am-bn-cp-∂ Zm-k≥ I-°-≠n-bp-sS \n-cym-W-Øn¬ ]-´n-I-h¿-K-t£-a-˛-bp-h-P\-Im-cy a-{¥n ]n sI P-b-e£v-an A-\p-tim-Nn-®p. A-t±l-Øn-s‚ th¿-]m-Sv h-S-t° h-b-\m-Sn-\pw am-[y-a-tem-I-

Øn-\pw \n-I-Øm-\m-hm-Ø hn--S-hm-Wv. aq-eym-[n-jvTn-X am[y-a {]-h¿-Ø-I-\m-bn-cp-∂p Zm-k≥ I-°-≠nsb-∂pw a{¥n A-\p-tim-N-\ k-tμ-iØn-¬ A-dn-bn-®p.--\n-cym-W-Øn-¬ Fw sF jm-\-hm-kv Fw. ] -- n, t]m-]p-e¿ {^-≠v kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ]n sI A-_v-Zp-k-a-Zv A-\p-

]p-kv-X-I \n-tcm-[-\ \o¡w `-c-W-Iq-S `o-I-c-X tIm-gn-t°m-Sv: h¿-[n-®p-h-cp-∂ `-c-W-Iq-S `o-I-c-X-bp-sS `m-K-amWp ]p-kv-X-I \n-tcm-[-\ \o-°sa-∂pw A-£-c hn-tcm-[w P-\m[n-]-Xy k-aq-l-Øn-\p tN¿-∂X-s√-∂pw tkm-fn-Um-cn-‰n kwL-Sn-∏n-® ]p-kv-X-I km-bm-” k-Z- v A-`n-{]m-b-s∏-´p. C-kv-em-an-Iv ]-ªn-jn-Mv lukpw {]-Xo-£m _p-Iv-kpw {]kn-≤o-I-cn-® 14 ]p-kv-X-I-߃ \n-tcm-[n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p k¿-°m¿ ssl-tIm-S-Xn-bn¬ k-a¿-∏n-® k-Xy-hm-Mv-aq-e-Øns‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wp "]Xn-\m-ev ]p-kv-X-I-ß-fp-sS hmb-\' F-∂ t]-cn¬ Su¨-lm-fn¬ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®-Xv. apkv-enw k-aq-l-Øn-\-I-Øp cq-]s∏-´p-h-cp-∂ ]p-Xn-b cm-jv-{So-b D-W¿-hp-I-sf-bpw km-aq-ln-I {]-h-W-X-I-sf-bpw X-I¿-°m-\p≈ {i-aw k¿-°m-cn-s‚ Cu \o°-Øn-\p ]n-∂n-ep-s≠-∂v B¿.--Fw.-]n. t\-Xm-hv sI F-kv lcn-l-c≥ A-`n-{]m-b-s∏-´p. P-\m-

A{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF. h-S-I-cbn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

[n-]-Xyw, tZ-io-b-X Xp-S-ßn-b B-i-b-ß-sf kw-hm-Z hn-t[-bam-°n-b-Xn-s‚ t]-cn¬ ]p-kv-XI-߃ \n-tcm-[n-°p-I-bm-sW¶n¬ I-Ωyq-Wn-kv-‰v am-\n-s^kv-t‰m-bpw Km-‘n-Pn-bp-sS-bpw ]p-kv-X-I-߃ \n-tcm-[n-t°≠n h-cp-sa-∂p kzm-an hn-iz-`-{Zm\-μ i-‡n-t_m-[n A-`n-{]m-bs∏-´p. ]-cn-]m-Sn-bn¬ tkm-fnUm-cn-‰n kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I-´-dn I-f-Øn¬ ^m-dq-Jv A-[y£-X h-ln-®p. sibv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p∂v, hn F I-_o¿, sI kn h¿Ko-kv, Jm-en-Zv aq-k \-Zv-hn, kp[o-]v sI F-kv, sI sI _m-_pcm-Pv, ]n sP hn≥-sk‚ v, Sn apl-Ω-Zv th-fw, ]n dp-Iv-km-\, apl-Ω-Zv i-aow, sI- -Sn lp-ssk≥, \-lm-kv am-f Xp-S-ßn-b-h¿ kw_-‘n-®p. tkm-fn-Um-cn-‰n kwÿm-\ sk-{I-´-dn k-a-Zv Ip-∂°m-hv, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m sk{I-´-dn k-Zv-dp-±o≥ ]p-√m-fq¿ kwkm-cn-®p.-

tim-Nn-®p.-- tX-P-kv tP-W-enkv-‰v bq-\n-b≥ A-\p-tim-Nn®p. Z-en-Xp-I-fp-sS-bpw B-Znhm-kn hn-`m-K-Øn-s‚-bpw D∂-a-\w e-£y-am-°n {]-h¿Øn-® am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-\mbn-cp-∂p Zm-k-s\-∂v A-\ptim-N-\- {]-ta-b-w Nq-≠n-°m´n. {]-kn-U‚ v Fw _n-Pp-Ipam-¿ A-[y-£-X h-ln-®p. -

b-am-bn a¿-±n-®Xv A-]-e-]-\o-b-am-sW- Øm--\p-≈ k¿-°m-cn-s‚ \n-e-]m-Sn-s\∂v tI-c-f im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j- Xn-tc P-\m-[n-]-Xy t_m-[-ap-≈ ap-gp-hØv Pn-√m I-Ωn-‰n ]d-™p. ≥ B-fp-I-fpw {]-Xn-tj-[n-°-W-sa-∂p tkm-fn-Um-cn-‰n kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn km-Zn-Jv D-fn-bn¬. B-{I-a-W-Øn¬ {]k-a-c-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-sc em- Xn-tj-[n-®p {]-Jym-]n-® l¿-Øm-enØn-Nm¿-Pv sN-bv-X-Xn¬ ap-gp-h≥ P-\m- s\ P-\-߃ ]n-¥p-W-°-W-sa-∂pw [n-]-Xy hn-izm-kn-I-fpw {]-Xn-tj-[n-°- At±lw Bh-iy-s∏-´p. W-sa-∂v B-¿.-Fw.-]n. Pn-√m I-Ωn-‰n. h-S-I-c: t]menkv a¿-±-\-Øn¬ _n.P-\-Io-b {]-Xn-tj-[-ß-sf ]-cm-P-b- sP.-]n. \n-tbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n s∏-Sp-Øm-\p-≈ \o-°-Øn¬ \n-∂p bpw sF.-F≥.-F¬. Pn-√m-I-Ωn-‰nbpw k¿-°m¿ ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v B¿-.- {]-Xn-tj-[n-®p. kn F-®v l-ao-Zv A-[yFw.-]n. B-h-iy-s∏-´p. £-X h-ln-®p. bq-Øv tIm-¨-{K-kv Akw-ªn I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. tbm-KØn¬ A-Uz. ]n sI s\-Pp-a¬ A-[yP-\-Io-b k-a-c-ß-sf A-Sn-®-a¿- £-X h-ln-®p.

BÀ.-Fw.-]n.-

tkm-fn-Um-cn-än

amhqÀ K-h. F¨v.-Fkv.Fkn tXP-kv ]mTim-e am-hq¿: K-h¨-sa‚ v l-b¿ sk°≥U-dn kvI - q-fn¬ tXP-kv ]mTim-e ]-≤-Xn-°v Xp-S-°-am-bn. am-hq¿ kn-‰n sh-Õn-Mv sk-‚-¿ kvt- ]m¨-k¿ sNbvX - ]-{Xw amt\-Pn-Mv ]m¿-SvW - ¿ ]n A-jvd - ^ - v D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. tX-Pk - v am¿-°‰ - n-Mv F-Ivk - nIyq-´o-hv D-kva - m≥ am-hq¿ ]≤-Xn hn-i-Zo-I-cn®p. kv-Iqƒ ko-\nb¿ A-kn-Â v hn C-ºn®n-tamXn, kv-‰m-^v sk-{I´-dn kn Fw \-Po_v, \m-k¿ am-hq-cm≥, t]m]p-e¿ {^-≠v Gcn-bm {]-kn-U- am-hq¿ K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ tXP-kv ]mTim-em ]-≤-Xn- am-hq¿ kn-‰n sh-Õn-Mv sk‚¿ am-t\-Pn-Mv ]m¿-Sv-W¿ ]n A-jvd-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ‚ v H a-lvd - q^v kw-km-cn-®p.

lbÀ-sk-¡³U-dn A-[y-b-\ Zn-\w Ip-d-bv-¡Â: F³-{S³-kv tem-_n-sb k-lm-bn-¡m-s\¶v Bt£]w \m-Zm-]pcw: l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iq-fp-I-fn¬ A-[ym-b-\ Zn\-߃ A-©m-°n Np-cp-°m-\p≈ \o-°w F≥-{S≥-kv tem-_nsbbpw kz-Im-cy Syq-j≥ sk‚dp-I-sfbpw k-lm-bn-°m-s\∂m-t£]w. B-gv-N-bn-se B-dp Zn-h-kß-fn¬ {]-h¿-Øn-®n´pw \n-e-hnse kn-e_-kv A-\p-k-cn-®p-≈ ]mT-`m-K-߃ ]q¿-Øo-I-cn-°m≥ A-[ym-]-I¿ {]-bm-k-s∏-Sptºm-gm-Wv Znh-kw H-∂p Ip-d-bv°m≥ A-Wn-b-d-bn¬ \o-°w \-

S-°p-∂Xv. kv-Iu-´v˛ssK-Uv-kv {]-h¿Ø-\-߃-°p i-\n-bm-gv-N-Iƒ D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-sa-∂ hm-Zap-b-cp-∂p-s≠-¶nepw km-[m-cW-°m-cp-sS a-°ƒ-°v C-Xp Gsd _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-sa-∂p Nq≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp∂p. Znhkw F-´v ]o-cn-b-Up≈-Xv H-ºXm-°m-\pw 9.30˛4.15 {]-h¿-Ø\ k-abw 9˛4.45 B-°m-\p-amWv ]T-\ \-„w ]-cn-l-cn-°m≥ hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v Im-Wp-∂ am¿Kw. kz-¥w hm-l-\hpw

ku-I-cyhpw C√m-Ø Ip-´n-Iƒ C-t∏mƒ X-s∂ t\c-sØ ho´n¬ \n-∂n-d-ßp-Ibpw ssh-Insb-Øp-Ibpw sN-øp-I-bmWv. k-abw 9˛4.45 B-°p-∂-tXm-sS hn-Zym¿-YnIƒ, {]-tXy-In-®v s]¨-Ip-´n-Iƒ hf-sc _p-≤n-ap-´\p- ` - h n- t °- ≠ n- h - c p- s a- ∂ m- W v Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂Xv. Db-¿-∂ Pohn-X km-l-N-cy-ap-≈ Ip-´n-Ifpw kz-Im-cy s{S-bn-\-¿amcm-b l-b¿-sk-°≥-U-dn-Ifn-se Nn-e A-[ym-]-Icpw Rmb-dm-gv-N-Iƒ C-t∏mƒX-s∂ D-]-

3Pn sam-ss_Â thÄ-Uv tImÀ-]-td-äv Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w tIm-gn-t°m-Sv: 3Pn sam-ss_¬thƒ-Un-s‚ ]p-Xn-b tIm¿]-td‰v Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-knU‚ v Sn \-kn-cp-±o-\pw kn-\n-amXm-cw cm-Po-hv ]n-≈-bpw tN¿-∂v \n¿-h-ln-®p. a-Wn-bm-´p-Ip-Sn A-^v-k _n¬-Un-Mv \m-em-a-sØ \n-e-bn-emWv Hm-^n-kv. N-S-ßn¬ sa-lv-dq^v a-W-tem-Sn, h-f-∏n-e 3Pn Fw.Un.-sI jm-Pn, Hm-∏-td-j≥-kv P-\-d¬ am-t\-P¿ \-Zo¿ kw-kmcn-®p. sF.-F-kv.-H. Aw-Ko-Im-cw t\-Sn-b 3Pn sam-ss_¬ th-ƒUn-\v tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv, IÆq¿ Pn-√-I-fn-em-bn ]-Xn-\t©m-fw tjm-dq-ap-Iƒ {]-h¿Øn-°p-∂p-≠v. 3Pnbp-sS Io-gn¬, tI-c-f-Øn¬ B-Zy-am-bn ]n°v A-∏v & tlmw sU-en-h-dn k¿-ho-kv sk‚¿ 3Pn sI-b¿ F∂ t]-cn¬ tIm-gn-t°m-Sv A-c-bnS-Øv-]m-e-Øv hn-‰v-tIm _n¬Un-Mn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: πm-®n-a-S \-„-]cn-lm-c ss{S-_yq-\¬ _n-√n-\p c-m{- „-]X - n-bp-sS Aw-Ko-Im-cw \¬-I-W-sa-∂pw πm-®n-a-S-bn-se A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-acw A-h-km-\n-∏n-°p-∂-Xn-\p k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw Pn-√m-X-e sF-Iy-Zm¿-Vy k-an-Xn tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.πm-®n-a-S-bn¬ \-S-°p-∂ \n-cmlm-c k-a-c-Øn-\v sF-Iy-Zm¿Vyw {]-IS- n-∏n-®v C-∂p ssh-Io´v {]-IS- \ - h - pw s]m-Xp-tbm-Kh - pw kw-L-Sn-∏n-°pw.sF-Iy-Zm¿-Vy k-an-Xn tbm-KØ - n¬ F ti-J¿ A-[y-£X - h - l - n-®p. C sI {io\n-hm-k≥, ap-l-Ω-Zv j-^o-Jv, ]n sI i-in-[c - ≥, ap-lΩ - Z- v jmPn-\m-kv, ]n c-ta-jv _m-_p, {]tam-Zv a-Æ-S-Øv, bp cm-a-N-{μ≥, d-jo-Zv a-°S- , k-\o-jv ]-\ß - m-Sv, sI i-in-Ip-am¿, \n-Jn¬ Atim-Iv, kn ]n tIm-b, kn ]n Pn cm-Pt- Km-]m¬ kw-km-cn-®p.

tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂p-≠v. i-\nbm-gv-N-Iƒ-Iq-Sn A-h-[n-bm-°p∂-Xv C-Ø-c-°m¿°pw a-‰p tIm®n-Mv sk‚-dp-Iƒ°pw am-{X-ta Kp-W-{]-Z-am-hp-I-bp-≈qsh-∂mWv hn-a¿-i-I¿ B-tcm-]n-°p∂Xv. A-Sn-ÿm-\-]-cam-b {]-iv-\߃-°p ]-cn-lm-cw Im-Wm-sXbp-≈ ]-cn-jv-I-c-W-߃ F≥{S≥-kv tem-_n-bpƒ-s∏-sS-bp≈ kz-Im-cy sk‚-dpI-sf klm-bn-°m-\m-sW-∂m-Wv Btcm-]Ww.

t\m-UÂ Hm-^n-kÀ-am-sc \n-b-an-¨p

3Pn sam-ss_¬ thƒ-Un-s‚ ]p-Xn-b tIm¿-]-td-‰v Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Sn \-kn-dp-±o-\pw kn-\n-am-Xm-cw cm-Po-hv ]n-≈-bpw tN¿-∂v \n¿-h-ln-°p-∂p

l-Öv Izm-«: hmÀ-¯ A-Sn-Øm-\c-ln-Xsa¶v tIm-gn-t°m-Sv:kz-Im-cy l-÷v Izm-´-bp-am-bn _-‘-s∏-´p Nn-e am-[y-a-ß-fn¬ h-∂ hm¿-Ø ASn-ÿm-\ c-ln-X-am-sW-∂v C¥y≥ l-÷v Dw-d {Kq-∏v A-tkmkn-tb-j≥. C-¥ybpsS ap-gp-h≥ Izm-´-bpw k-¿-°m-cn-s‚ t]cn¬ I-cm¿ sN-bv-Xv C-Xn¬ \n∂p kz-Im-cy Izm-´-bn¬ hn-`-Pn®p \¬-Ip-I-bm-sW-∂ hm-¿-Ø h-kv-Xp-X-bv-°p \n-c-°m-Ø-Xm-

Wv. I-gn-™-h¿-jw l-dw hn-]peo- I - c - W - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n- ® p 34,000 Izm-´ C-¥ybv°p Ip-d-hph-∂n-cp-∂p. k¿-°m¿ Izm-´-bn¬ 1,25,000 t]-sc Xn-c-s™-Sp-°p-I-bpw a-‰v ku-I-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-X-Xn-\m-¬ ko-‰p kzIm-cy Izm-´-bn¬ \n-∂p Ip-d-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-Xv Cu h¿jw \n-I-Øp-sa-∂m-bn-cp-∂p

hm--Kv-Zm-\w. A-Xp {]-Im-cw kzmI-cy-ta-J-e-bn¬ A-\p-h-Zn-t°≠ 57,400 ko-‰n-\p ]-I-cw 20 iX-am-\w Ip-d-®p 36,000 Izm-´-am{X-am-Wv e-`n-°p-I F-∂m-Wv Adn-bm≥ I-gn-™-sX-∂pw C-h¿ ]-d-™p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ F≥ A-en A-–p-√, apkv-X-^ ap-≠p-∏m-d, -l-k≥ lmPn, ]n sI ap-l-Ω-Zv Ip-´n ap-kveym¿ ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: Xn-c-s™-Sp-∏p {]-h¿-Ø-\-߃ k¿-°m¿ X-eØn¬ G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xn-\p Pn-√-bn¬ t\m-U¬ Hm-^n-k¿am-sc \n-b-an-®p. Pn-√m C-e-Ivj≥ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X-bp-sS Io-gn-em-Wv C-h¿ {]-h¿-Øn-°pI. F.-Un.-Fw. ]n A-dp-ap-J≥, B-¿.-Sn.-H. cm-Po-hv ]p-Ø-e-Øv, Un.-F-^v.-H. tUm.-B¿ B-Zn-bc-i-≥, ]n.-B¿.-Un. U-]yq-´n Ub-d-Iv-S¿ ]n hn-t\m-Zv Xp-S-ßn hnhn-[ h-Ip-∏p-I-fn-se 15Hm-fw DtZym-K-ÿ¿ t\m-U¬ Hm-^nk¿-am-cm-bn {]-h¿-Øn-°p-w. {I-a k-am-[m-\ ]m-e-\-hpw kp-c-£-bpw, sNe-hv hn-e-bn-cpج, Po-h-\-°m¿-°p-≈ ]-cnio-e-\w, s]-cp-am-‰-®-´w ]m-en°p-∂-Xp kw-_-‘n-® hn-e-bncp-ج, hm¿-Øm-hn-\n-a-bw, KXm-K-Xw Xp-S-ßn-b-h-bv-°v DtZym-K-ÿ¿ ta¬-t\m-´w h-ln°pw.


{]mtZ-inIw

13 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

I-S-ep-−n ]-©m-b-¯v hn-I-k-\ sk-an-\mÀ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn- t- °m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc F-SØ - pwIc, Fw.F-®v.C.Fkv, ]n-emtØm´w, a-¥c - Ø - q¿ hm-b\ - i - me, G-gp ap-X¬ H-∂ph-sc tNmºm-e lm¿_¿, I-d∏ - ° - p∂v, ap°mfn, Xq-hm-d° - p∂v, tXm-S∂q¿, sN-t°m-´n _-km¿, G-gp ap-X¬ A©ph-sc ]p-Δm-´p-]dºv, I-t√cn, km-thm-bn¬, ]p©-∏m-Sw, F-´p ap-X¬ c-≠phsc Im-™n-°mhv, B-XI - t»cn, sX-cph-Øv I-Shv, F-´p ap-X ¬ aq-∂ph-sc ss]-tXm-Øv tdmUv, ]-\° - mSv, ]-≈n-Ømsg, Ip-t™mØv, F-´p ap-X¬ A©p h-sc ]q-hmdw-tXmSv, {kmºn, Iq-fn-cm-ap´n, s]-cp-ºq-f, ]o-en-°p-∂v, 8.30 ap-X¬ A©ph-sc a-Wna-e, tIm-fnI-S-ep-≠n ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ sk-an-\m¿ tIm¿]td-j≥ sU-]yq-´n ta-b¿ °p∂v, s]-cp-hb¬, tN-\m-bn]n Sn A-–p√Øo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p °-Shv, sN√n-tem´v, X-eh - t©cn, Hº-Xp ap-X¬ \m-ephsc a-Zvd - k - ß - mSn, sIm-fØ-d, sImf-Ød - Np¶w, Hº-Xp apX¬ A-©ph-sc ]q-temSv, ]tbm-W, ]n.Fw.]n, kvt- \-lKncn, ]-c∏ - ≥-]m-d, tNmbn-tbmSv, th-\° - mhv, πm-∏‰ - F-∂n-hn-Sß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-Sß - pw.

]cn-]mSn

„assd≥ {Ku≠v: tZiob

ssIØ-dn hn-]-W-\-taf˛10.00 „k-tcmh-cw _tbm ]m¿°v: \m-j-\¬ bq-Øv s{]m-tam-j≥ Iu¨-kn¬ ]-\n-\o¿]q taf˛5.00 „A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰mdnbw: hn-Pn¬ lyq-a¨ ssd-‰vkn-s‚ a-\p-jym-hIm-i I¨-h≥j≥˛2.30 „Su¨-lmƒ: ayq-kn-Iv B¿-´nkv-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ Hm¿-abn¬ A-–p¬-Jm-Z¿ A-\p-kv-acWw˛6.00 „\-f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: F¬.sF.kn. Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ h-\n-Xm I¨-h≥j≥˛10.00

KXm-KX \nb-{´Ww tIm-gn-t°m-Sv: tZ-io-b- ]mX 212¬ a-em-∏-d-ºv apX¬ sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v h-sc \-hoI-c-W {]-hr-Øn B-cw-`n-®Xn-\m¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂Xp-h-sc C-Xp-h-gn-bp-≈ KXm-K-X-Øn¬ `m-Kn-I-am-bn \n-b-{¥-W-ap-≠m-hpw.

kzo-Ic-Ww \ÂIn

kozhikode/clc

I-S-ep-≠n: Zm-cn-{Z-e-Lp-I-c-WØn-\p ap≥-Xq-°w \¬-In-s°m≠p-≈ I-c-Sv ]-≤-Xn tc-J-bv°p I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øv hn-I-k\ sk-an-\m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬In. ]-©m-b-Øn¬ P-\-d¬ hn`m-K-Øn¬ ap-∏-Xv ho-Sp-I-fpw h\n-Xm-hn-`m-K-Øn¬ 20 ho-Sp-Ifpw \n¿-an-®p \¬-Im≥ sk-an\m¿ Xo-cp-am-\n-®p. B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-sS s]m-Xp-iv-aim-\w \-ho-I-cn-°¬, I-S-ep≠n-bn¬ Sq-dn-kw C≥-^¿-ta-j ≥ sk‚¿ ÿm-]n-°¬, l-cn-X`p-an Xp-S-ßn-b ]-≤-Xn-I-fpw Dƒs°m-≈p-∂-Xm-Wv I-c-Sp tc-J. G-gp tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-Ifm-Wp sk-an-\m-dn¬ A-h-X-cn∏n-®-Xv. sk-an-\m¿ tIm¿]-td-j≥ U-]yq-´n ta-b¿ ]n Sn A-

^-tdm-¡v Su-¬ hn-I-k-\-¯n\v am-ÌÀ-¹m³ X-¿m-dm-¡pw ^-tdm-°v: ^-tdm-°v Su-Wn-se hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ ap≥K-W-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-ÿπm≥ X-øm-dm-°n \-S-∏m-°m≥ ]-©m-b-Øv k¿-h-I-£n tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. Zo¿-L -I m-e m- Sn- ÿ m- \ -Ø nepw {l-kz Im-em-Sn-ÿm-\-Ønepw \-S-∏n-em-t°-≠ t{]m-P-ŒpIƒ-°v cq-]w \¬-Ipw. tI-{μ k¿-°m¿, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-∂n-h h-gn \-S-∏n-em-t°-≠-h X-cw Xn-cn-®v Fw.-F¬.-F, Fw. ]n F-∂n-h-cp-am-bn _-‘-s∏-´v

\-S-∏n¬ h-cp-Øm-\pw tbm-KØn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v. tb m-K-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v k-c-kp hm-f-°-S A-[y£-X -h-ln-®p. X-kv-ho¿ l- ≥, kn ]n im-c-Z, tªm-°v sa-w¿ ]n B-kn-^v, sI F hn-P-b≥, hn tam-l-\≥, sI Fw cm-a≥, F _m-e-Ir-jv-W≥, Fw l-cnZm-k≥, sI hn Fw ^n-tdm-kv, Fw Fw ap-kv-X-^, cm-P≥ ]-´mt©-cn, Fw sI A-_q-_-°¿, N-{μ≥ sIm-S-a-\, _-jo¿ ]m≠n-I-im-e, kn F K-^q¿, Fw

a-Ωp-Æn, Sn {]-`m-I-c≥, sI ¬-hm-c-en-s\-Xn-tc {]-t£m-`w tkm-a≥, sI hn-P-b-Ip-am¿, A- kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂p ]-©mb®p-X≥, iym-a-{]-km-Zv kw-km-cn- Øv I¨-h≥j≥. a-W¬ J-\-\ \n-tcm[-\w ]n ®p.≥-h-en-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p \n¿-am-W-sØm-gn-em-fn bq-\n b≥ (kn.sF.Sn.bp) 17, 18 Xn-øXn-I-fn¬ tIm-gn-t°m-Sv BZm-b am-hq¿: \n¿amW sXm-gn-em-fn \n-IpXn Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ 36 bq-\nb≥ (kn.sF.Sn.bp) hn- a-Wn-°q¿ k-Xy-{K-lw \-Ss‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Cu am-kw Øpw. Pn√m sk-{I´-dn hn ]n c28\p s]-cp-h-b¬ ]-©m-b-Øn- ho-{μ≥, \m-k¿ I-ev-]≈n, Fw se ]-≈n-°-S-hn¬ \nb-aw ew- Sn kn-≤m¿Y≥, hn Fw c-ta-i≥ Ln®p-sIm-≠p \-S-Øp-∂ a-W kw-km-cn-®p.

aWÂ-s¯m-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te¡v

–p√Øo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn sI ssi-e-P A-[y-£-X -h-ln®p. do-\ ap-s≠-ßm-´v, sI tPymXn-e-£v-an, do-\ ]n-em-°m-´v, sI D-Z-b-Ip-am-cn, aq-k-t°m-b, sI kp-sse-J, _m-∏m-kv A-ko-kv, B-e-º-‰v hm-kp-tZ-h≥, a-≠-IØn-߬ ]p-cp-tjm-Ø-a≥, kt¥m-jv kw-km-cn-®p.

I-s−-bv-\-dp-IÄ _-ln-jv-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kz-X-{¥ N-c-°v \o-°v kw-hn-[m-\w ]p-\-ÿm]n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Snsb-Sp-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ssS¬-kv B‚ v km-\n-‰-dn sh-tb-gv-kv I-s≠-bv-\-dp-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂-Xp \n¿-Øn-h-®Xm-bn hym-]m-cn tbm-Kw A-dn-bn-

Hm-]¬ thmfn-t_m-Ä SqÀ-W-saâv Sn¡-äv hn-Xc-Ww Ip-μ-aw-Kew: Ip-μ-awK-ew e-b ¨-kv ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn ¬ 16 ap-X¬ 23h-sc Im-c-¥q¿ ]m-t‰¨ ^v-f-Uv-en-‰v tÃ-Un-bØn¬ \-S-°p-∂ AJn-e tIc-f Hm-]¨ thmfn-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n-s‚ ko-k¨ Sn°-‰v hnXc-Ww ]n Sn F dlow Fw. F ¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. `q]-Xn a-Po-Zv lm-Pn B-Zy Sn°-‰v G-‰p-hm-ßn. Ip-μ-awK-ew tªm-°v ]-©m b-Øv Ãm‚n-Mv IΩ-‰n sN-b¿am≥ cm-P-tKm-]m-e≥ A-[y-£X- h-ln®p. ap-lΩ-Zv A-iv-d^v, kn bq-kp^v, hn-t\m-Z-vIp-am¿ ]S-\n-ew kw-km-cn®p.

]-\n-\oÀ ]pjv-t]mÂk-hw XpS§n tIm-gn-t°mSv: I-Æn-\p Ip-fn¿-abmbn ]-\n-\o¿ ]p-jv-]-ß-fp-sS {]-Z¿i-\w. \m-j-\¬ bq-Øv {]-tam-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-JyØn-em-Wp k-tcmh-cw _tbm ]m¿-°n¬ ]-\n-\o¿ ]p-jv-]taf H-cp-°n-bXv. tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pn-se F®v. sF. hn _m-[n-X-cp-sS Iq-´m-bv-abm-b km-¥z-\Øn-s‚ k-l-I-c-WtØm-sS \m-j-\¬ bq-Øv {]tam-j≥ Iu¨-kn-em-Wv tdmkv tjm B‚ v ^v-f-h¿ tjm kw-L-Sn-∏n-®Xv. tjm I-e-Œ¿ kn F e-X D-Zv-LmS-\w sN-bv Xp. cm-hn-se Hº-Xp ap-X¬ cm {Xn Hº-Xp h-sc-bm-Wp {]-Z¿-i\ k-abw. D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ km-¥z-\w {]-knU‚ v A-\n-X,

tIm-gn-t°mSv: sNss∂ Z£nW kmw-kv-Imcn-I kw-L-S-\bp-sS an-I-® km-aq-lnI {]-h¿Ø-I-\p-≈ cm-ap-Æn ta-t\m≥ kvv-am-c-I tZio-b ]p-c-kv-Im-cw kzo-I-cn-®v tIm-gn-t°m-Sv a-S-ßnsbØn-b C-ø-t®-cn Ip-™n-IrjvW-\v sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n ¬ kzo-Ic-Ww \¬-In. tI-c-f aZy \n-tcm-[-\ k-an-Xn Pn√m LSIw \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ {]ap-J Km-‘n-b ≥ Xm-bm-´v _me≥ jmƒ A-Wn-bn®p. {]-kn U‚ v kn N-¥p-°p´n, Pn√m sk{I-´-dn ]-∏≥ I-∂m´n, ^m. h¿Ko-kv ap-gp-t؉v, Zm-tam-Zc≥, th-em-bp-[≥, cm-Lh≥, l-ao-Zv tIm-gn-t°mSv: tI-{μ sd-bn¬in-hm-\-μ≥, kn-≤n-Jv Im-cm-Sn sh a{¥n a√n-Im¿-÷p≥ Jm¿sK A-h-X-cn-∏n-® sd-bn¬th Jm-Z¿ Im-cm-Sn kw-km-cn-®p. _P-‰v tI-cf-sØ s]m-Xp-shbpw a-e-_m-dn-s\bpw \n-cm-is∏-SpØnsb∂v tIm¨-s^-Utdj≥ Hm-^v Hmƒ C-¥y sd-bn ¬ bq-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j ≥ kw-ÿm-\ LS-Iw ]-d-™p. am-hq¿: I¬-∏-≈n kn-Kv-km-Kv tIc-fw t\-cn-Sp-∂ {][m-\ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ P-h- {]-iv -\w bm-{Xm-tIm-®p-I-fp-sS l¿ A-Jn-te-¥ym sk-h≥-kv Im-e-∏-g-°-hpw Zu¿-e-`y-hp-am Sq¿-W-sa‚n¬ C-∂-se sa-Un- Wv. A-Xn-\v ]-cn-lm-cam-b ]m-eKm-Uv A-co-t°m-Sv hn-P-bn-®p. °m-Sv tIm-®v ^mŒ-dn \n¿-Ωm-Wkv-ssI ªq F-S-∏m-fn-s\ H-∂n- Øn-\v ^-≠v h-I-bn-cp-Øm-Ø s\-Xn-tc aq-∂p tKm-fp-Iƒ-°m- Xpw {]-Jym]-\w _-Uv-P-‰n¬ Wv C-h¿ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b- C√m-ØXpw tI-cf-sØ \n-cmXv. C-∂v sI.B¿.F-kv. tIm-gn- i-s∏-Sp-Øn-sb-∂v sX-°≥ tIt°m-Spw sI.F-^v.kn. Im-fnc-f-Øn-\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw˛b°m-hpw G-‰p-ap-´pw. iz-¥v-]q¿ {]o-anbw, \n-km-ap-

-cm-jv-{So-b{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf

^pSvt_mÄ sa-Un-Km-Uv A-co-t¡m-Sv tPXm¡Ä

tIm-gn-t°m-Sv k-tcmh-cw _tbm]m¿-°n¬ Bcw`n-® ]-\n-\o¿ ]p-jv-]-ta-f-bn¬ \n-∂v

am-hqÀ hnI-k-\ sk-an-\mÀ am-hq¿: {Km-a-∏-©m-b-Øv 2014 ˛15 ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ hn-I-k-\ sk-an\m¿ ]-©m-b-Øv in-ip-a-μn-cØn¬ tN¿-∂p.tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v hn _m-e-Irjv-W≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v Zo-] ]p-en-b-∏p-d-Øn-s‚ A[y-£-X- h-ln®p.Im¿-jn-I-taJ-e-°pw tk-h-\-ta-J-e-°pw Du-∂¬ \¬-In-b hm¿-jn-I ]≤-Xn-bn¬ Ir-jn ar-K kw-c-£Ww F-∂n-h-bv-°m-bn 21,12,500 cq-]-bpw hn-Zym-`ym-k ta-J-e°m-bn 21,75,000 cq-]-bpw km-aqly t£-a-Øn-\m-bn 44,07,214 cq]-bpw h-I-bn-cp-Øp-I-bpw sNbv-Xp. 2014˛15 hm¿-jn-I ]-≤-Xn°m-bn B-sI 3,87,0,986 cq-]-bm-

Wp h-I-bn-cp-Øn-b-Xv.-hn-I-k-\ Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hf-∏n¬ d-km-Jv ]-≤-Xn hn-i-Zo-Ic-Ww \-S-Øn.- {Km-a-∏©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ^m-Øn-a kp-l-d, sk-{I-´-dn km-Zn-Jv a-lZqw, Ãm ‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ a-ßm-´v A-_v-Zp¿d-km-Jv, sI hn-im-em-£n, kn kp-tc-jv, sI hm-k-¥n kw-km-cn®p.

A\p-tim-Nn¨p tIm-gn-t°mSv: F-gp-Øp-Im-c\m-b F-cp-ta-en ]-c-ta-iz-c≥ ]n≈-bp-sSbpw B-ZyIm-e kn-\nam kmw-kv-Imcn-I amkn-I Iemam-ebp-sS ]-{Xm-[n-]¿ tPm ¿Pvv A-d-ßm-t»-cn-bp-sSbpw \ncym-W-Øn¬ km-ln-Xy-Im-c∑m-cp-sSbpw kmw-kv-Imcn-I {]h¿-Ø-I-cp-sSbpw tbm-Kw A \p-tim-Nn®p.

F-c-h-¶qÀ F.Fw.FÂ.]n. kv-IqÄ 80mw hmÀjnIm-tLmjw Ip-μ-aw-Kew: F-c-h-∂q¿ {]-

tZi-sØ \n-ch-[n X-e-ap-d-Iƒ°p A-£-c sh-fn-®w ]-I¿-∂p \¬In-b F-c-h-∂q¿ F.Fw. F¬.]n. kv-Iq-fn-s‚ 80mw hm¿jnIm-tLm-j-Øn-\v hn-fw-_-cPm-Y-tbm-sS Xp-S-°-am-bn. 1933 ¬ X-øn¬ am-bn≥ ap-kv-eym¿ HmØp-]-≈n-°q-S-am-bn XpS-°w Ip-dn-®-Xm-Wn kv-Iqƒ. 80mw hm ¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn N-cn{X {]-Z¿-k\w, I-em˛Imbn-I a¬-k-c-߃ kw-L-Sn-∏n-°pw. a-S-hq¿ -]-©mb-Øv {]-knU‚ v kn-‘p tam-l-\≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hm¿-Uv sa-w_¿ ^mXzn-a ap-l-ΩZv, {]-[m-\-[ym-]I≥ A-–p¬-l-ao-Zv hn-fw-_-c Pm-Y-bv-°v t\-XrXzw \¬-In.

]p-Ibn-e DÂ-¸-¶-w ]n-Sn-IqSn X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d° - m-´n-cn-bnse s]-´n-°S- b - n¬ \n-∂p ]p-Ibne D¬-∏-∂-ß-fpw lm≥-kpw ] ≥-]c - m-Kn-s‚ ]m-b° v- p-Ifpw t]men-kv ]n-Sn-IqSn. s]-´n-°-S \-SØp-∂ F-ch-Øv A-timI-s‚ t]-cn¬ tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

sXm-gn-em-fn hn-Zym-`ym-k t_mÀ-Uv: kp-hÀ-W Pq-_n-en B-tLm-j-§Ä

tIm-gn-t°m-Sv: tI-{μ-sXm-gn-em-fn hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv Pn√m {]m-tZ-in-I tI-{μ-Øn-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en B-tLmj-߃ 17, 18 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. a-{¥n Fw -sI ap-\o¿ D-Zv-LmS\w sNøpw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®p tIm-gn-t°m-Sv tªm-°n-se \m-ep- ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-Ø 100 {]-Xn\n-[n-Iƒ-°p a-lm-flm-Km-‘n tZ-io-b {Km-ao-W sXm-gn-ep-d∏p ]-≤-Xn-sb B-kv-]-Z-am-°n Zzn-Zn-\ sk-an-\m-dpw kw-LSn-∏n-°pw. sk-an-\m-dn¬ sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn \n-b-aw-˛2005 F-∂ hn-j-b-Øn¬ A-Uz. kn Ir-jv-W-Ip-am¿, sXm-gn-ep-d∏v ]-≤-Xn-bpw Zm-cn-{Zy e-Lq-I-c-W-hpw-˛ sI Zn-hm-I-c≥, sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bpw tkm-jy¬ Hm-Un-‰pw-˛ hn \m-cm-bW≥, sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn: {]-iv-\-ß-fpw ]-cn-lm-c-ß-fpw-˛ F≥ -]n th-Wp-tKm-]m¬ Xp-S-ßn-b-h¿ ¢m-sk-Sp-°pw. kam-]-\ k-tΩ-f-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv hn-Zym-`ym-k Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ jo-_ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. -

tZ-iv]m-sÞ P-·-i-Xm-_v-Zn B-tLm-jw \msf

tIm-gn-t°m-Sv: ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n-®- C-S-°m-e sd-bn ¬th _--P-‰v {]-Xo-£-°p h-I\¬-Ip-∂n-s√∂v Im-en-°-‰v tNw-º¿ Adn-bn-®p. bm-{Xm \n-c-°n-epw N-c-°v Iq-en-bn-epw am-‰-an-√ F-∂-Xpw ]p-Xp-Xm-bn 17 {]o-an-bw s{S-bn-≥ k¿-Δo-kpw 38 F-Iv-kv-{]-kv s{Sbn-\p-I-fpw 10 ]m-k-©¿ s{S-bn\p-I-fpw 4 sa-aq, 3 sU-ap F-∂nh-bpw sd-bn¬ a-{¥n {]-Jym-]n®-n-´p-s≠-¶n-epw Im-©n-t°m-Sv tIm-®v ^m-Iv-S-dn-sb-Ip-dn-®v H-cp ]-cm-a¿-i-hpw C-√. a-e-_m¿ `mK-sØ sd-bn¬-th hn-I-k-\w a{¥m-e-b-Øn-s‚ `q-]-S-Øn¬ A{]-[m-\-am-Wv F-∂v H-cn-°¬ IqsS sX-fn-bn-®n-cn-°pIbm-sW ∂pw tNº¿ Ip‰-s∏-Sp-Øn.

tIm-gn-t°m-Sv: Su¨ t]m-en-kv kv-t‰-j-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ ssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ tdmUn¬ km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cp-sS hn-f-bm-´w. ]-I¬ k-a-b-ß-fn¬ t]m epw Cu tdm-Un¬ a-Zy-]-∑m-cpsS-bpw km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cp-sS bpw C-S-Øm-h-f-am-Wv. Cu tdmUn-se a-Zy-im-e-bv-°p ap-ºn-emWv C-h-cp-sS {]-h¿-Ø-\ tI{μw. a-Zy-]-cp-sS X-Ωn¬-X-√v Chn-sS ÿn-cw kw-`-h-am-Wv. a-Zyjm-∏n-\p ap-ºn-ep-≈ B-sfm-gn™p In-S-°p-∂ ]o-Sn-I ap-dn-Ifn-em-Wv C-h-cp-sS Xm-h-fw. Chn-sS-h-®m-Wv F-√m-hn-[ e-l-cn ]-Zm¿-Y-ß-fp-sS-bpw hn¬-∏-\

tIm-gn-t°mSv: a-e-bm-f-Øn-s‚ {]n-b-s∏-´ N-e-®n-{X-Im-c\pw F-gp-Øp-Im-c-\pam-b ]n ]-flcmP-s\ A-\p-kv-a-cn®p. A-\pkv-a-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]fl-cm-P≥ kn-\n-a-I-fp-sS {]-Z ¿i-\w {Iu¨ Xn-tø-‰¿ am-t\Pn-Mv ]m¿-´v-W¿ hn-t\m-Zv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. a-e-_m¿ {Inkv-Xy≥ tImf-Pv ^nenw ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® N-S-ßn¬ {]n≥kn-∏¬ ta-cn •m-Un-kv A-[y£-X- h-ln®p. ^nenw ¢-∫v tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ Fw kn h-kn „v, \-hm-kv kw-km-cn ®p. A]¿W hn-t\m-Zv ]-fl-cm-P≥ A-\pkv-a-c-Ww {]-`Ww \-SØn.

]n ]-Xv-a-cm-P≥ A-\p-kv-a-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tImf-Pv ^nenw ¢-∫v \-S-Øn-bt]m-kv-‰¿ {]-Z¿-i-\-Øn¬ \n-∂v

\-S-°p-∂-Xv. bm-{X-°m-cm-b kv{Xo-Iƒ-°p C-Xn-eq-sS ]-I¬ t]m-epw \-S-∂p-t]m-Ip-hm≥ t]Sn-bm-sW-∂m-Wv Cu tdm-Un¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ _m-¶p-I-fn-tebpw kz-Im-cy ÿm-]-\-ß-fnse-bpw kv-{Xo Po-h-\-°m¿ ]-dbp-∂-Xv. ÿ-e-Øv kw-L¿-j߃ D-≠m-hp-tºmƒ Su¨ t]m-en-kn-te-°p hn-fn-®m¬ t] m-en-kv D-S≥ F-Øp-∂n-√ F-∂ ]-cm-Xn hym-]-I-am-Wv. a-Zy-im-ebv-°p ap-ºn¬ ]m¿-°v sN-øp-∂ hm-l-\-߃ tI-Sp-]m-Sv h-cpØn-b \n-c-h-[n kw-`-h-ß-fpw D≠m-bn-´p-≠v. k-‘ybmbm¬ \K-c-Øn-se km-aq-lnI hn-cp-≤cp-sS H-Øp-tN-c¬ ÿ-e-am-bn

t\-{X-]-cn-tim-[-\m Iymw]v sN-dp-h-Æq¿: Un.-ssh.-F-^v.sF. sN-dp-h-Æq¿ sh-Ãv bq-\n‰v sF -ep-Iv I-Æm-ip-]-{Xn-bpsS k-l-I-c-W-tØmsS t\-{X]-cn-tim-[-\m Iym-w]v kw-L-Sn∏n-®p. tªm-°v sk-{I-´-dn kn jn-Pp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cmtP-jv A-[y-£- h-ln-®p. Un.ssh-.F-^v-.sF. Nm-a-∏-d-ºv, IÆm-Sn-Ip-fw sh-Ãv bq-\n-‰p-Iƒ kw-bp-‡-am-bn ku-P-\y-t\-{X ]-cn-tim-[-\m Iym-w]v kw-L-Sn∏n-®p. kw-ÿm-\-I-Ω-‰n Aw-Kw ]n \n-Jn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. ]n B ¿ kp-a≥, a-tl-jv, D-

tIm-gn-t°m-Sv: {io-\m-cm-b-W [¿-a-kw-Lw {S-Ãv Kp-cp-[¿-a {]-Nm-c-W-k-`-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ Pm-Xn c-ln-X tem-Iw a-Zy-c-ln-X k-aq-lw F-∂ k-tμ-i-ap-b¿-Øn- \-S-Øp-∂ Kpcp-k-tμ-i-bm-{X-bv°p Kp-cp-[¿-a {]-N-mc-W-k-` Pn-√m- I-Ωn‰n-bp-sS-bpw hn-hn-[ {io-\m-cm-b-W {]-ÿm-\-ß-fp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ h-c-th¬-]v \¬-In. Kp-cp-[¿-a {]-Nm-c-W-k` Pn-√m {]-kn-U‚ v cm-a-\m-Y-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw k-tμ-i bm-{X kw-ÿm-\ ssh-kv sN-b¿-am≥ tUm. F≥ hn-P-b≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Kp-cp-[¿-Ω {]-Nmc-W k-` A-¥¿-tZ-io-b sk-{I-´-dn kzm-an Kp-cp-{]-km-Zv apJy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.

]n ]-ß-cmP-s\ A-\p-kv-a-cn¨p

ssh-¡w ap-l½-Zv _-joÀ tdm-Un km-aq-lnI-hn-cp-²-cp-sS hn-f-bm«w am-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv 2014˛15 ]-≤-Xn cq-]o-I-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ hn-I-k-\ sk-an-\m¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn _m-e-Ir-jv-W≥\m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

X-e-°p-f-Øq¿: ]p-d-°m-´n-cnbnse, ]p-Xp-°m-´v I-S-hn¬ \n∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ IS-Øp-∂ kw-L-Øn¬ \n-∂v Fe-Øq¿ t]m-en-kv aq-∂p tXmWn-Iƒ ]n-Sn-IqSn. tXm-Wn D-S-a A-cn-°n-\m-bn¬ A-timI-s\ A-d-kv-‰v sN-bvXp. ]pXn-tbm-´n ¬ I-Shv, ]p-Xp-°m-´v I-Shv, `m-Kß-fn¬ hym-]-I-am-bn a-W¬ IS-Øp-∂p-≠v.

Kp-cp-k-tµ-i bm-{X

sd-bnÂ-th _P-äv tI-cf-s¯ \n-cm-i-s¸-Sp-¯n ±o≥ F-Iv-kv-{] kpw I-\ym-Ip-amcn˛\mK¿-tIm-hn¬ ]m-k-©¿ {]-Jym-]n-® Xpw kzm-K-Xm¿-lam-sW-¶nepw a-e-_m-dn-s\ XnI®pw A-h-K-Wn-®-Xn¬ tbm-Kw i-‡-am-bn {]-Xn-tj-[n-®p. tIm¨-s^-U-tdj≥ Hm-^v Hmƒ C-¥y sd-bn¬ bq-tk-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ tI-c-f LSIw B‚ v Bƒ tI-c-f sd-bn¬sh ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ kw-bp-‡ sd-bn¿ _P‰v A-h-tem-I\ tbm-K-Øn¬ sjh. kn C Nm-°p-Æn A-[y£-X h-ln®p. `m-c-hm-ln-Ifmb k¨-ssj≥ sjm¿-Wq¿, am\n-jv amXyp aq-te-]m´v, kn hn tPmkn, sI ]n kp-[m-Ic≥, ]n sP sP-bnw-kv, kn sF tPmbv, _n-_n≥ t__n kw-km-cn®p.

tXm-Wn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn

tIm-gn-t°mSv: h-\-hm-kn I-eym-Wm-{i-a-Øn-s‚ ÿm-]I≥ _m-em-km-tl-_v tZ-iv]m-sfibp-sS P-∑-i-Xm-_v-Zn B-tLm-jw \m-sf P-b Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. {_lvv-a-Nm-cn hn-th-ImarX ssNX-\y D-Zv-LmS-\w sN-øpw. A¥¿ k¿-h-I-emim-e ^pSv-t_mƒ a¬-k-c-Øn¬ H∂mw ÿm-\w t\Snb tIm-gn-t°m-Sv k¿-h-I-emim-e Sow Iym-]v‰≥ H kn A-\o-jns\ tUm. hn sI F-kv ta-t\m≥ B-Z-cn°pw. Sn hn {io-[-c≥ A-[y-£-X h-ln-°pw.

]n A-\n¬, l-_o_v, Ip-am¿ kw-km-cn®p. {]-Z¿-i-\w 23\p k-am-]n-°pw.

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-cs™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´p Pn√-bn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\n-se {]-h¿-Ø-\-߃ hn-e-bn-cp-Øp∂-Xn-\pw N¿-® sN-øp-∂-Xn-\pw Pn-√-bn-se cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 11\v I-e-Iv-S-dp-sS tNw_-dn¬ tN-cpw. cm-jv-{So-b-]m¿´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-Øn-t®-cW-sa-∂p Pn-√m I-e-Iv-S¿- A`y¿-Yn-®p.

®p. 11 ap-X¬ Im-k¿-tIm-Sv, IÆq¿, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv Pn-√°m-cm-Wp I-s≠-bv-\-dp-Iƒ \n ¿-Ø-em-°n-b-Xv. Kp-P-dm-Øn¬ \n-∂p sIm-®n Xp-d-ap-Jw h-gn N-c-°v I-s≠-bv\-dp-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂-Xm-Wp hym-]m-cn-Iƒ \n¿-Øn-h-®-Xv. tI-c-f ssl-t°m-S-Xn \n-b-a-hncp-≤-sa-∂p hn-[n-sb-gp-Xn-b-XmWp tem-dn tS¨ kn-kv-‰w G-IPm-e-I kw-hn-[m-\w F-∂ t]cn-ep-≈ kz-X-{¥ N-c-°v \o°w.tI-c-f hym-]-m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw hn D-a¿, lm-^n-kv d-lv-am≥, F sI \n[n≥, d-^o-Jv, Pn-√m G-tIm-]-\ k-an-Xn sk-{I-´-dn sI tk-Xp-am[-h≥ kw-km-cn-®p.

3

tIm-gn-t°m-Sv: X-]m¬ B-¿.Fw.-F-kv. Po-h-\-°m-cp-sS 48 aWn-°q¿ ]-Wn-ap-S-°v cm-Py-hymssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo ¿ tdm- ]-I-am-bn Xp-S-ßn. Pn.-Un.-F-kv. Po-h-\-°m-cpUv am-dp-I-bm-Wv. sS th-X-\ ]-cn-jv-I-c-Ww Ggmw i-º-f I-Ωo-j-\n¬ Dƒ-s∏Sp-Øp-I, £m-a-_-Ø e-b-\w \-S-∏m-°p-I, C-S-°m-em-izmtIm-gn-t°mSv: Im-en°-‰v ^p-Uv s{K-bn≥-kv B‚ v t{]m-hn-j≥kv a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb j s‚ Im-cp-Wy l-kvXw ]-≤Xn-bp-sS- \n¿-[-\ hr° tcm-KnIƒ-°v U-bm-en-kn-kv sN-øm\p-≈ km-ºØn-I k-lm-bØn-s‚ B-Zy K-Up C-Jv -d Bip-]{Xn F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-dŒ¿ tUm. A≥-h-dn-\p \¬-In A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v ]n kn hm-hp \n¿-h-ln-®p.

Imcp-Wy-l-kv-Xw: B-ZyK-Up ssI-amdn

Xm-Pp D-e-am A-\p-kv-a-c-Ww

Æn d-lo-kv-_m-_p, k-tμ-iv, Im-c-¥q¿: a¿-I-kv Hm¿-^-t\-Pv kp-Pn-Xv kw-km-cn-®p.hn-Zym¿-Yn kw-L-S-\ Fw. _n. F-kv.F. Xm-Pp¬ D-e-am A-\pkv-a-c-Ww \-S-Øn. Hm¿-^-t\-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ ]-cntIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-Øn¬ h¿- ]m-Sn-bn¬ ]q-°p-™n X-߃ [n-®p-h-cp-∂ s]¨-hm-Wn-` kw- A-[y-£-X h-ln-®p. C-_v-dmL-߃-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]- low k-Jm-^n ]q-t°m-´q¿ D-ZvSn th-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F- LmS\w sN-bv-Xp. A-_v-Zp-√ Inkv.F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ t] gn-t»-cn, ap-l-Ω-Zv k-Jm-^n, lnm-en-kv I-Ωo-j-W-¿ Hm-^n-kn-te- kv-_-Øp-√ k-Jm-^n, ap-lv-b°p am¿-®v \-S-Øn. F-kv. F-^v. ±o≥ Ip-´n , a-Po-Zv k-Jm-^n, ksF. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Sn ]n Cu-Zv C¿-^m-\n, bq-\p-kv A-lv_n-\o-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-\n kw-km-cn®p.

F-kv.F-^v.sF. amÀ-¨v

BÀ.-Fw.-F-kv. Po-h-\-¡m-cp-sS ]-Wn-ap-S-¡v Xp-S-§n kw A-\p-h-Zn-°p-I Xp-S-ßn-b 15 B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wp ]-Wn-ap-S-°v. tIm-gn-t°m-Sv sl-Uv t]mkv-‰v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ \-SØn-b [¿-W _n.-F-kv.-F≥.F¬.-C.-bp. A-kn. sk-{I-´-dn hn-P-b-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp.


{]mtZ-i]-«nIw n-I-Pm-Xn hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v

13 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-g-n-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc F-S-ØpwI-c, Fw.F-®v.C.F-kv, ]n-emtØm-´w, a-¥-c-Øq¿ hm-b-\im-e, G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc tNm-ºm-e lm¿-_¿, I-d-∏-°p∂v, ap-°m-fn, Xq-hm-d-°p-∂v, tXm-S-∂q¿, sN-t°m-´n _km¿, G-gp ap-X¬ A-©p-h-sc ]p-Δm-´p-]-d-ºv, I-t√-cn, kmthm-bn¬, ]p-©-∏m-Sw, F-´p apX¬ c-≠p-h-sc Im-™n-°m-hv, B-X-I-t»-cn, sX-cp-h-Øv I-Shv, F-´p ap-X¬ aq-∂p-h-sc ss]-tXm-Øv tdm-Uv, ]-\-°m-Sv, ]-≈n-Øm-sg, Ip-t™m-Øv, F´p ap-X¬ A-©p-h-sc ]q-hm-dwtXm-Sv, {km-ºn, Iq-fn-cm-ap-´n, s]-cp-ºq-f, ]o-en-°p-∂v, 8.30 apX¬ A-©p-h-sc a-Wn-a-e, tImfn-°p-∂v, s]-cp-h-b¬, tN-\mbn-°-S-hv, sN-√n-tem-´v, X-e-ht©-cn, H-º-Xp ap-X¬ \m-ep-hsc a-Zv-d-k-ßm-Sn, sIm-f-Ø-d, sIm-f-Ø-d Np-¶w, H-º-Xp apX¬ A-©p-h-sc ]q-tem-Sv, ]tbm-W, ]n.Fw.]n, kv-t\-l-Kncn, ]-c-∏≥-]m-d, tNm-bn-tbm-Sv, th-\-°m-hv, πm-∏-‰ F-∂n-hn-Sß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„a-ssd≥ {Ku-≠v: tZ-io-b

ssI-Ø-dn hn-]-W-\-ta-f-˛10.00

„k-tcm-h-cw _-tbm ]m¿-°v:

\m-j-W¬ bq-Øv s{]m-tamj≥ Iu¨-kn¬ ]-\n-\o¿ ]p ta-f-˛5.00 „A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰m-dnbw: hn-Pn¬ lyq-a¨ ssd-‰v-kns‚ a-\p-jym-h-Im-i I¨-h≥j≥-˛2.30 „Su¨-lmƒ: ayq-kn-Iv B¿-´nkv-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ Hm¿-abn¬ A-–p¬-Jm-Z¿ A-\p-kv-ac-Ww-˛6.00 „\-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-bw: F¬.sF.kn. Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ h-\n-Xm I¨-h≥j≥-˛10.00

sI.F-kv.Sn.bp. k-t½-f-\w: H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm-bn t]-cm-{º-: Hm tI-c-f kv-Iqƒ Sot®-gv-kv bq-\n-b≥ d-h-\yq Pn-√m k-tΩ-f-\w t]-cm-{º-bn¬ sh≈n, i-\n Zn-h-k-ß-fn¬ \-S-°psa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-Ω-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. k^-e-amw ]-cn-jv-Im-cw, I-cp-tØIpw hn-Zy-°v F-∂ {]-ta-b-hp-ambn \-S-Øp-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ hn-Zym-`ym-k-˛-kmw-kv-Im-cn-I cwK-sØ {]-ap-J hy-‡n-Xz-߃ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]n sI A-ko-kv, I-√q¿ ap-l-Ω-Z-en, Sn ]n A-_v -Zp¬ K^q¿, C jm-\n, hn Fw A-jv -d^v, F ]n A-ko-kv kw-km-cn-®p.

a-e-_mÀ aq-hn s^-Ìn-hÂ: sU-en-tK-äv d-Pn-kv-t{S-j³ sIm-bn-em-≠n: tI-c-f N-e-®n-{X A-°m-Z-an-bn-bp-sS-bpw sIm-bnem-≠n \-K-c-k-`-bp-sS-bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ B-Zn ^ut≠-j≥ \-S-Øp-∂ a-e-_m¿ aqhn s^-Ãn-h¬ sU-en-tK-‰v c-Pnkvv-t{S-j≥ B-cw-`n-®p. {]-^. I¬-]-‰ \m-cm-b-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI.]n.-kn.kn. sk{I-´-dn A-Uz. sI {]-ho¨-Ipam¿ B-Zy Iq-∏¨ kzo-I-cn-®p. N{μ-ti-J-c≥ Xn-t°m-Sn, c-ho-{μ≥ ap-Np-Ip-∂v, sI ]n hn-t\m-Zv-Ipam¿, F≥ hn _m-e-Ir-jv-W≥, A-Uz. sI A-tim-I≥, Pn-tX-jv Fw \m-b¿ kw-km-cn-®p. t^m¨: 9447634878, 9846898458.

t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-W-sa-¶v ]-tøm-fn: ]p-\-c-[n-hm-k ]mt°-Pv {]-Jym-]n-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v k-a-cw sN-bv-X-h-sc {Iq-c-am-bn a¿-±n-® t]m-en-kp-Imcp-sS t]-cn¬ i-‡-am-b \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏-´p.ka-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-Ø I¿-Ω-kan-Xn {]-h¿-Ø-I-s‚ P-\-t\-{μnbw X-I¿-Ø t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-s‚ t]-cn¬ \-S-]-Sn-sb-Sp°-Ww. k¿-sΔ \-S-]-Sn-Iƒ \-S°p-tºmƒ {]-Xn-tj-[w am-{Xw \- S - Ø n- b - h ¿- ° p- t \- s c- b m- W v t]m-en-kv `o-I-c a¿-±-\w A-gn-®phn-´-Xv. C-Ø-cw t]m-en-kp-Imsc k¿-ho-kn¬ \n-∂p am-‰n \n¿-Ø-W-sa-∂pw sI Zm-k≥ Fw.F¬.F. B-h-iy-s∏-´p.

ta-i hn-X-c-Ww sN-bv-Xp ta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿ {Km-a-∏-©mb-Øn-s‚ 2013˛14 h¿-j-sØ ]≤-Xn {]-Im-cw ]-´n-I-Pm-Xn hnZym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ta-i-˛-I-tkc hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Ip™n-cm-a≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. hn {]-Im-i≥ {Km-a-∏©m-b-Øv Aw-Kw j-¿-an-\ tIma-Øv, D-Æn-Ir-jv-W≥ F-S-bnem-´v, ap-Po-_v tIm-a-Øv, sI Fw \n-j, H k-Zm-\-μ≥ kw-kmcn-®p.

A-d-_n-Iv A-¡m-Z-an-Iv Iu¬-kn C-¶v

ta-∏-øq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-´n-I-Pm-Xn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ta-i hn-X-c-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Ip-™n-cm-a≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

\m-Zm-]p-cw: D-]-Pn-√ A-d-_n-Iv A-°m-Z-an-Iv Iu¨-kn¬ ao-‰n-Mv C-∂p cm-hn-se 10\p Xq-tW-cn _n.B¿.kn-bn¬ \-S-°pw. ss{]a-dn-˛-ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-ß-fnse A-d-_n A-[ym-]-I¿ ]-s¶Sp-°-W-sa-∂p sk-{I-´-dn Fw sI A-_q-_-°¿ A-dn-bn-®p.

kozhikode/clR

hm-Wn-ta-en 48 a-Wn-¡qÀ lÀ-¯m B-cw-`n-¨p hm-Wn-ta¬: `q-an-hm-Xp-°¬ Su¨ hn-I-k-\w A-Sn-b-¥-c-ambn \-S-∏n-em-°p-I hm-Wn-ta-ense X-I¿-∂ tdm-Upƒ K-Xm-KX-tbm-Ky-am-°p-I F-∂ B-hiy-ap-b¿-Øn hym-]m-cn-Iƒ \-SØp-∂ 48 a-Wn-°q¿ l¿Øm¬ B-cw-`n-®p. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xnbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wp l¿-Øm¬. H-cp h¿-j-am-bn Su¨-hn-Ik-\-Øn-\p ]-≤-Xn B-hn-jv-Icn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wp k-a-cw. l¿-Øm-en-s‚ `m-K-ambn C-∂p cm-hn-se `q-an hm-Xp°¬ Su-Wn¬ [¿-W \-SØpw. 14\p Ip-‰ym-Sn ]n.Uªyp.Un Hm-^n-kn-\p ap-∂n-epw [¿-W \-S-Øpw. \m-sf ]-©mb-Øv ]-cn-[n-bn¬ hm-l-\-ß-

tam-Un-bp-sS ^vv-f-Iv-kv t_mÀ-Uv a-Zvd-k-bnÂ: {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bn-Ã h-S-I-c: ta-ap-≠-bn¬ _n sP ]n ÿm-]n-® \-tc-{μ tam-Un-bpsS ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv \-in-∏n®v k-ao-]-sØ a-{Z-k-bn¬ sIm≠n-´v h¿-Ko-b I-em-]-ap-≠m°m≥ {i-an-® kw-`-h-Øn¬ Ip‰-hm-fn-I-fm-b kn.]n.Fw. {]h¿-Ø-I-sc A-d-Ãv sN-ø-W-sa∂v ap-kv-enw-eo-Kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI Sn A-_v-Zp-d-lnam≥ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ B--h-iy-s∏-´p. ^v-f-Iv-kv \-in-∏n-®v a-{Z-kbn¬ sIm-≠n-´ sN-Ω-c-Øq¿ kz-tZ-in-I-fm-b c-≠v kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cn¬ Hcm-sf \m-´p-Im¿ X-S-™p sh°p-I-bpw C-bm-sf ap-∏-tXm-fw kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I¿ t_mw-

_v, h-Sn-hmƒ Xp-S-ßn-b B-bp[-߃ k-ln-X-sa-Øn c-£-s∏Sp-ØpI-bpw sN-øp-I-bm-bn-cp∂p. {]-Xn-I-sf ]n-S-Iq-S-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´v sI Fw jm-Pn Fw.F¬.F. \n-b-a-k-`-bn¬ k-_v-an-j≥ D-∂-bn-°p-I-bp≠m-bn. D-S≥ X-s∂ {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°psa-∂v B-`y-¥-c a-{¥n \n-b-a k`-bn¬ a-dp-]-Sn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂n-´pw h-S-I-c s]m-enkv \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´n-√. 24 \v 11 \vv s]m-eo-kv tÃ-j-\n-te-°v am¿-®v \-S-Øm≥ Ip-‰ym-Sn a-WvU-ew bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n Xo-cpam-\n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. h sI apl-Ω-Zv km-en-lv, ]n.sI.kn C-

eym-kv, hn.sI kp-ss_¿, ]n.]n Wv. C-Sn-™v ho-W `m-K-߃ Im-\-bn¬ X-s∂-bp-≈-Xn-\m¬ A-jv-d-^v ¿ ]-s¶-Sp-Øp. H-gp-°v X-S-k-s∏-´-Xm-bpw I\m¬ ip-No-I-c-Ww A-X-Xp ]©m-b-Øn-se sXm-gn-ep-d-∏v ]≤-Xn-bn¬ G¬-∏n-®v {]-hr-Øn°v Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p-sh-¶nepw ]-e-bn-S-Øpw CXv \-S-∂ns√-∂pw \m-´p-Im¿ ]-d-™p. t]-cm-{º: Ip-‰ym-Sn P-e-tk-N-\ ]-≤-Xn I-\m¬ Xp-d-∂p hn-´tXm-sS sh-≈w ]m-gm-hp-∂-Xmbn ]-cm-Xn. Um-an¬ \n-∂p 300 ao-‰¿ am-{Xw Zq-cw ssZ¿-Ly-ap≈ Xm-g-Øp h-b¬ `m-K-Øv I\m¬ C-Sn-™p ho-W-Xn-\m¬ Hgp-°p \n-e-®p. Cu `m-K-Øv I- \m-Zm-]p-cw : c-≠v am-k-tØm-f\m¬ X-I¿-∂n-S-Øv Nm-°n¬ a- am-bn A-cq¿, s]-cp-ap-≠-t®-cn, W¬ \n-d-®v Iq-´n-bn-´n-cn-°p-bm- F-f-b-Sw ta-J-e-bn¬ \n-e-®

I-\m X-IÀ-¶ `m-Kw \-ho-I-cn-¨n-Ã; Xp-d-¶phn-« sh-Åw ]m-gm-hp-¶p

A-cqÀ, F-f-b-Sw ta-J-e-bn t]m-en-kv ]-t{Sm-fn-Mv ]p-\-Øm-]n-¡-Ww

t]m-en-kv ]-t{Sm-fn-Mv ]p-\-ÿm]n-®n-√. \m-Zm-]p-c-Øv I¨t{Smƒ dqw \n-e-hn¬ h-∂-Xv apX¬ t]m-en-kv hm-l-\w C-Xp-hgn tdm-¥v Np-‰p-am-bn-cp-∂p. C-Xv km-aq-ly hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\߃-°pw {I-a-k-am-[m-\ ]m-e\-Øn-\pw G-sd D-]-I-cn-®n-cp∂p. ssI-th-en, A-º-e-Ip-f-ßc, \n-´q¿ {]-tZ-i-ß-fn¬.kwL¿-j-am-cw-`n-®-tXm-sS A-cq¿ ta-J-e-bn¬ ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Ønb hm-l-\w Xn-cn-®p hn-Sp-I-bmbn-cp-∂p. ]-t{Sm-fn-Mv \n-e-®tXm-sS km-aq-ly hn-cp-≤ {]-h¿Ø-\w G-dn-b-Xm-bpw {I-a-k-am[m-\ `w-K-Øn-\v Nn-e `m-K-ßfn¬ {i-a-ap-≠m-Ip-∂-Xm-bpw Nq≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p.

Ip-¶p-½Â t»m-¡n 19 tIm-Sn-bp-sS tdm-Un-t\m-Sv A-h-K-W-\: H-¸p-ti-J-c-Ww \-S-¯n hn-I-k-\]-²-Xn-¡v Aw-Ko-Im-cw Ip-‰ym-Sn: Ip-∂p-Ω¬ tªm°n¬ 2014˛15 km-º-Øn-I h¿jw 19 tIm-Sn-bp-sS hn-I-k-\ ]≤-Xn-Iƒ-°p hn-I-k-\ sk-an\m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬-In. Ip-‰ymSn K-h. Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bpsS hn-I-k-\-Øn-\p 32 e-£-hpw Im¿-jn-I ta-J-e-bv-°p 25 e-£hpw h-\n-Xm {Kq-∏p-Iƒ-°p sXmgn¬ kw-cw-`-Øn-\p 12 e-£-hpw tªm-°v hy-h-km-b tI-{μ-Øns‚ \-ho-I-c-W-Øn-\v A-©p e£-hpw ]-´n-I-Pm-Xn ta-J-e-bn¬ 27 e-£-hpw hn-I-k-\ {]-h¿-ØnIƒ-°p \o-°n-h-bv-°pw. sk-an-\m¿ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw hn ]n Ip-™n-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Pn-X \-tS-Ω¬ A-[y£-X -h-ln-®p. A-∂-Ωm tPm¿-Pv, A-\o-jv, ]n ]n {io-PnØv, _-jo¿, tKm-hn-μ≥, {]-

√m bq-Øv t{]m-t{Kmw Hm-^nk¿, tI-c-f kw-ÿm-\ bp-h-P-\t£-a-t_m¿-Uv, Pn-√m bp-h-P-\tI-{μw, kn-hn¬-tÃ-j≥, _n-˛tªm-°v, tIm-gn-t°m-Sv F-∂ hntIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ bp-h- em-k-Øn¬ 19\p ap≥-]m-bn AP-\-t£-a-t_m¿-Un-s‚ t\-Xr- b-°-Ww. t^m¨: 0495˛2373371. Xz-Øn¬ tUm-Iyq-sa‚-dn tjm-´v ^n-enw s^-Ãn-h-epw ]p-c-kv-Imc hn-X-c-W-hpw kw-L-Sn-∏n-°p∂p. 2013 se kr-jv-Sn-I-sf-bmWp a¬-k-c-hn-`m-K-Øn¬ ]-cn-KWn-°p-I. tUm-Iyq-sa‚-dn tjm- tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c´v ^n-enw, B¬-_w F-∂o ta-J- s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´p Pn-√e-Iƒ Xn-cn-®m-Wp a¬-k-cw. bn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\n-se {]tIm-tf-Pv hn-Zym¿-Yn-I-sf {]- h¿-Ø-\-߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂tXy-I hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-Øpw. Xn-\pw N¿-® sN-øp-∂-Xn-\pw PnXm¬-]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ √-bn-se cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-XntIm-f-Pv A-[n-Im-cn-I-fp-sS km- \n-[n-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf cm-hn£y-]-{Xw, kr-jv-Sn-bp-sS kn.- se 11\v I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ Un, _-tbm-Um-‰, {]m-bw sX-fn- tN-cpw. cm-jv-{So-b-]m¿-´n {]-Xn-\nbn-°p-∂ km-£y-s∏-Sp-Øn-b [n-Iƒ F-Øn-t®-c-W-sa-∂p Pntc-J-Iƒ F-∂n-h k-ln-Xw Pn- √m I-e-Iv-S¿- A-`y¿-Yn-®p.

tam-Zv I-°-´n¬ kw-km-cn-®p.

tUm-Iypsaâ-dn s^-Ìn-h-Â

-cm-jv-{So-b-¸mÀ-«n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw \m-sf

{I-a-t¡-Sm-tcm-]n-¨v \m-«p-ImÀ tdm-Uv {]hr¯n X-S-ªp hm-Wn-ta¬: tdm-Uv ]-Wn-bn¬ {I- a - t °- S p- s ≠- ∂ m- t cm- ] n- ® p \m-´p-Im¿ ]-Wn X-S-™p. hmWn-ta¬ kn.kn. ap-°n-em-Wv C∂-se cm-hn-se \m-´p-Im¿ ]-WnX-S-™-Xv. \m-´n-se tdm-Un-s‚ ]-Wn-bn¬ {I-a-t°-Sp-≠m-bn´pw hm¿-Uv sa-º¿ ÿ-e-sØØm-Ø-Xn¬ \m-´p-Im¿-°p Aa¿-jw. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am-s‚ a-[y-ÿ-X-bn¬ ]n-∂o-Sv ]-Wn ]p-\-cm-cw-`n-®p. hm-Wn-ta¬ kn.kn.ap-°v-˛`q-an-hm-Xp-°¬ tdm-Un-\p th≠n A-c C-©v sa-‰-en-\p ]-Icw t_-_n sa-‰¬ D-]-tbm-Kn®v Sm-dn-Mv \-S-Øn-b-Xm-Wp \m´p-Im¿ X-S-™-Xv. F-kv-‰n-ta-

‰n-ep-≈ Sm¿ D-]-tbm-Kn-®n-´ns√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. ]-©mb-Øv F≥-Pn-\o-b¿ ÿ-esØ-Øn ]-Wn ]-cn-tim-[n-°W-sa-∂m-bn-cp-∂p \m-´p-Im-cpsS B-h-iyw. F-∂m¬ F≥Pn-\o-b¿ ÿ-e-sØ-Øn-bn√. ]n-∂o-Sv ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ A-iv-d-^v sIm-‰m-e ÿ-esØ-Øn \m-´p-Im-cp-am-bn kwkm-cn-® ti-jw ]-Wn ]p-\-cmcw-`n-®p.

s°m-≠p t]m-Im≥ {i-an-® {]Xn-sb Kp-≠m en-Ãn¬ Dƒ-s∏Sp-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v H-∏p ti-J-c-Ww Xp-S-ßn. th-f-sØ hn ]n A-_v -Zp-√ (_n¬-°q-kv A-_v-Zp-√) Cu tI-kn¬ dn-am‚n¬ I-gn-bp-Ibm-Wv. k¿-h I-£n B-£≥ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv H-∏p ti-J-c-Ww. Bbn-c-߃ H-∏n-´ `o-a l-c-Pn A-[n-Ir-X¿-°v k-a¿-∏n-°pw. H-∏p ti-J-c-W-Øn-\v sI Sn A-_v-Zp¿-d-ln-am≥, c-Po-{μ≥ I-∏-≈n, ]n hn-P-b≥, Sn ]n \m-Zm-]p-cw: A-cq¿ \-tS-Ω¬ A-\n¬, a-t≠m-Sn _m-_p, Ikv-Iqƒ hn-´p-h-cp-I-bm-bn-cp-∂ f-Øn¬ _m-_p t\-Xr-Xzw B-dmw ¢m-kp-Im-cn-sb X-´n- \¬-In.

H-¸p-ti-J-c-Ww \-S-¯n

Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c ]-©m-bØn-se A-Sp-°-Øv ]q-hp-≈-I≠n-˛-a-Æq¿ sIm-t‰mw tdm-Unt\m-Sp-≈ A-h-K-W-\-s°-Xnsc {Km-a-hm-kn-Iƒ H-∏p-ti-J-cWw \-S-Øn. ]n.Fw.Pn.F-kv ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´pw tdm-Un-t\m-Sp-≈ A-h-K-W-\-

bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v h-cp-∂ temIv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏v _-ln-jvI-cn-°p-sa-∂v {]-Jym-]n-®p-sIm≠m-Wv \n-th-Z-\-Øn¬ H-∏p-h®-Xv. F sI k-Po¿, \-hm-kv Ip\n-bn¬, ]n kn Pm-knw, ]n Ajvv-I¿, ]n \-hm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.

I-s−-bv-\-dp-IÄ _-ln-jv-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kz-X-{¥ N-c-°v \o-°v kw-hn-[m-\w ]p-\-ÿm-]n°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ssS¬-kv B‚ v km-\n-‰-dn sh-tb-gv-kv I-s≠-bv-\-dp-Iƒ sIm-≠ph-cp-∂-Xp \n¿-Øn-h-®-Xm-bn hym-]m-cn tbm-Kw A-dn-bn-®p. 11 apX¬ Im-k¿-tIm-Sv, I-Æq¿, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv Pn-√-°m-cm-Wp Is≠-bv-\-dp-Iƒ \n¿-Ø-em-°n-b-Xv. Kp-P-dm-Øn¬ \n-∂p sIm-®n Xp-d-ap-Jw h-gn N-c-°v I-s≠-bv-\-dp-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂-Xm-Wp hym-]m-cn-Iƒ \n¿-Øn-h-®-Xv. tI-c-f ssl-t°m-S-Xn \n-b-a-hn-cp-≤sa-∂p hn-[n-sb-gp-Xn-b-Xm-Wp tem-dn tS¨ kn-kv-‰w G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\w F-∂ t]-cn-ep-≈ kz-X-{¥ N-c-°v \o-°w.-tI-c-f hym]-m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \kn-dp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw hn D-a¿, lm-^n-kv d-lv-am≥, F sI \n-[n≥, d-^o-Jv kw-km-cn-®p.

h-S-I-c: h-≈ym-Sv B¿ Fw ]n-˛kn ]n Fw {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n C-∂-se ssh-In-´m-Wv kw-`-hw. B¿ Fw ]n {]-h¿-ØI≥ A-\o-jn-\v ]-cn-t°-‰p

t£-a s]³-j³: hn-h-cti-J-c-Ww tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ Xm-akn-°p-∂ 60 h-b- v I-gn-™-hcpw a-‰p t£-a-s]≥-j-\p-I-sfm- h-S-I-c-bn¬ \-S-∂ l-cn-Xm-ar-Xw ssP-h F-Iv-kn-_n-j≥ k-am-]-\-k-tΩ-f-\w ∂pw ssI-∏-‰n-bn-´n-√m-Ø-h-cp- dn-´. Ir-jn tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ lo-c s\-´q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p am-b I-fn-a¨ ]m-{X sXm-gn-emfn-Iƒ G-gp Zn-h-k-Øn-\p-≈n¬ t]-cv, hn-em-kw, h-b- v, P-\-\Xo-b-Xn Xp-S-ßn-b-h sX-fn-bn- ^-tdm-°v: ^-tdm-°v Su-Wn-se Iƒ-°v cq-]w \¬-Ipw. tI-{μ £-X -h-ln-®p. X-kv-ho¿ l-  °p-∂ tc-J-Iƒ, I-fn-a¨-]m-{X hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ ap≥- k¿-°m¿, kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ≥, kn ]n im-c-Z, tªm-°v sa-w¿ sXm-gn-em-fn-bm-sW-∂p sX-fn- K-W-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ am-ÿ- F-∂n-h h-gn \-S-∏n-em-t°-≠-h ]n B-kn-^v, sI F hn-P-b≥, bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n- πm≥ X-øm-dm-°n \-S-∏m-°m≥ X-cw Xn-cn-®v Fw.-F¬.-F, Fw. hn tam-l-\≥, sI Fw cm-a≥, F h k-ln-Xw _-‘-s∏-´ A-kn- ]-©m-b-Øv k¿-h-I-£n tbm- ]n F-∂n-h-cp-am-bn _-‘-s∏-´v _m-e-Ir-jv-W≥, Fw l-cn-Zm v te-_¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ Kw Xo-cp-am-\n-®p. \-S-∏n¬ h-cp-Øm-\pw tbm-K- k≥, sI hn Fw ^n-tdm-kv, Fw lm-P-cm-I-W-sa-∂p Pn-√m teZo¿-L-Im-em-Sn-ÿm-\-Øn- Øn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-´p-≠v. Fw ap-kv-X-^, cm-P≥ ]-´m-t©_¿ Hm-^n-k¿ (F≥-t^m-gv-kv- epw {l-kz Im-em-Sn-ÿm-\-Øntb m-K-Øn¬ ]-©m-b-Øv {]- cn, Fw sI A-_q-_-°¿, Nsa‚ v) A-dn-bn-®p. epw \-S-∏n-em-t°-≠ t{]m-P-Œp- kn-U‚ v k-c-kp hm-f-°-S A-[y- {μ≥ sIm-S-a-\, kw-km-cn-®p.-

^-tdm-¡v Su-¬ hn-I-k-\-¯n\v am-ÌÀ-¹m³ X-¿m-dm-¡pw

fpw ]-Wn-ap-S-°n ]n-¥p-W {]- \o¿ \n¿-h-ln-°pw. Jym-]n-®n-´p-≠v. sF.F-kv.H. Aw-Ko-Im-cw e`n-® ]-©m-b-Øn-\p-≈ k¿-´n^n-°-‰pw a-{¥n ssI-am-dpw. tZio-b N-e-®n-{X A-hm¿-Uv tPXm-hv \-S≥ k-eow Ip-am¿ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. \m-Zm-]p-cw: {Km-a-∏-©m-bØn¬ \-S-∏n-em-°p-∂ At©m-fw ]-≤-Xn-I-fp-sS D-Zv-LmS-\w C-∂p \-S-°pw. c-≠p tImSn cq-] sN-e-hn¬ I-√m-®n-bn¬ \n¿-an-°p-∂ I-√ym-W a-fi-]- t]-cm-{º: I-∂m-´n h-©n-°q-fn Øn-s‚ in-em-ÿm-]-\w, \m-Zm- tZ-h-ÿm-\-sØ Xn-d-a-tlm¬]p-cw a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚ hn- k-hm-tLm-j-ß-ƒ-°p Xp-S-°w]p-en-I-c-W {]-h¿-Øn, kw- Ip-dn-®v sIm-Sn-tb-‰w \-S-Øn. ÿm-\-Øv B-Zy-am-bn \n-e- 16\p K-W-]-Xn tlm-a-tØm-sS hn¬ h-cp-∂ cm-Po-hv Km-‘n \- t£-{X-N-S-ßp-Iƒ B-cw-`nK¿, ]m-em-t©m-e am-en-\y °pw. B-[ym-fln-I {]-`m-j-Ww, πm‚ v Hm-^n-kv F-∂n-h-bp-sS \m-S-Iw, Km-\-ta-f F-∂n-h-bpw D-Zv-Lm-S-\w a-{¥n Fw sI ap- \-S-°pw.

\m-Zm-]p-c-¯v ]-²-Xn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

h-©n-¡q-fn Xn-d a-tlmÂ-k-h-¯n-\v sIm-Sn-tb-dn

Npcp¡¯nÂ

_n.H.Sn. hn-cp-≤ I¿-a k-an-Xn {]-h¿-Ø-I-sc a¿-±n-® t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF. sIm-bn-em-≠n Su¨ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

F-kv.Un.]n.sF. {]-I-S-\w sIm-bn-em-≠n: _n.H.Sn hn-cp-≤ I¿-Ω k-an-Xn {]-h¿-Ø-Isc a¿-±n-® t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Fkv.Un.]n.sF Su¨ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ sImbn-em-≠n-bn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. sI sI ss^-k¬, A-_vZp-√-t°m-b, ap-kv-X-^ I-h-em-Sv, J-eo¬, j-do-Pv t\-Xr-Xzw \¬-In. Im-hpw-h-´-Øv F-kv.Un.]n.sF {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-SØn. jm-^n ap-Øm-ºn, kn-dm-Pv, j-ao¿ t\-Xr-Xzw \¬-In ]-tøm-fn: h-S-I-c ap-cm-Sv ]m-e-Øn-\v k-ao-]w tZ-io-b ]m-X k¿-sh \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ D-tZym-K-ÿ-sc X-S-™ Fkv.Un.]n.sF t\-Xm-°-tf-bpw I¿-Ω-k-an-Xn-°m-tc-bpw \m´p-Im-tc-bpw {Iq-c-am-bn t]m-en-kv a¿-±n-°p-I-bpw A-d-kv-‰v sN-øp-I-bpw tem-°-∏n¬ A-S-°p-I-bpw sN-bv-X \-S-]-Snbn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.]n.sF ]-tøm-fn-bn¬ {]-I-S\w \-S-Øn. \-hm-kv _n-kv-an \-K¿, P-eo¬ A-hn-°¬, A^vv-k¬ ]-tøm-fn t\-Xr-Xzw \¬-In.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p ta-∏-øq¿: B-h-f Ip-t´m-Øv K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-s‚ 40mw hm¿-jn-I-hpw {]-[m-\-[ym-]n-I kn sI am-eXn A-[ym-]-I-cm-b Fw sI I-Wm-c≥, C Fw tkm-a≥ F-∂n-h¿-°p-≈ bm-{X-b-b-∏p -k-tΩ-f-\-hpw am¿-®v 30\p \-S-°pw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS \-S-Øn-∏p-am-bn _-‘-s∏-´p kzmK-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-®p. ]n.Sn.F {]-kn-U‚ v Sn ]n Ip™-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. B-h-f sI A-am-\-Øv sIm-bn-tem-Øv Kw-Km-[-c≥, hn \m-cm-b-W≥, F≥ ]n hnP-b≥, sI A-∏p-°p-´n, hn Fw \m-cm-b-W≥, ]n sI _me-Ir-jv-W≥, sI \m-cm-b-W-°p-dp-∏v, C {io-\n-hm-k≥ kwkm-cn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn tI-{μ k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N{μ≥, sI Ip-™-Ω-Zv Fw.F¬.F, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v \-fn-\n-s\-√q¿ (c-£m-[n-Im-cn-Iƒ), Fw Ip-™Ω-Zv (sN-b¿-am≥), Sn ]n Ip-™-Ω-Zv (h¿-°n-Mv sN-b¿am≥), sI l-cn-Zm-k≥ (P-\.I¨-ho-\¿), ]n Fw Ko-X (I¨-ho-\¿) Dƒ-∏-sS 101 Aw-K kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]oI-cn-®p.

_Päv \ncmi; Im-en-¡-äv tNw-_À tIm-gn-t°m-Sv: ]m¿-e-sa‚n¬ A-h-X-cn-∏n-®- C-S-°m-e sdbn¬-sh _--P-‰v {]-Xo-£-°p hI-\¬-Ip-∂n-√. bm-{Xm \n-c-°nepw, N-c-°v Iq-en-bn-epw am-‰-an√ F-∂-Xpw ]p-Xp-Xm-bn 17 {]oan-bw s{S-bn-≥ k¿-ho-kpw, 38 F-Iv-kv-{]-kv s{S-bn-\p-I-fpw 10 ]m-k-©¿ s{S-bn-\p-I-fpw 4 saaq, 3 sU-ap F-∂n-h-bpw sdbn¬ a-{¥n {]-Jym-]n-®-n-´p-s≠¶n-epw Im-©n-t°m-Sv tIm-®v ^m-Iv-S-dn-sb-Ip-dn-®v H-cp ]-cma¿-i-hpw C-√. tI-c-f-Øn-\p-≈ hn-ln-X-ambn aq-∂p s{S-bn-\p-Iƒ A-\p-hZn-s®-∂ {]-Jym-]-\-ap-≠v. C-Xp kzm-K-Xw sN-øp-∂p. A-tX-k-abw, a-e-_m¿ `m-K-sØ sd-bn¬sh hn-I-k-\w a-{¥m-e-b-Øns‚ `q-]-S-Øn¬ A-{]-[m-\-amWv F-∂v H-cn-°¬ Iq-sS sX-fn- tk-hn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ \m-Zm-]p-cw D-]-Pn-√ A-[ym-]-I ]-cn-io-e-\w bn-®n-cn-°p-∂p. {]-^. Sn tim-`o-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

127mw hmÀ-jn-I-hpw ]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kw-K-a-hpw

BÀ.Fw.]n-þ kn.]n.Fw. kw-LÀ-jw

ta-∏-øq¿: hn-f-bm-´q¿ K-h. F¬.]n kv-Iq-fn-s‚ 127mw hm¿jn-I-hpw ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kwK-a-hpw am¿-®v 31\p \-S-°pw. kzm-K-X-kw-L-tbm-Kw {Km-a-∏©m-b-Øv Aw-Kw Sn sI N-{μ_m-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Sn F {]-kn-U‚ v a-™-°pfw \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X hln-®p. {]-[m-\-[ym-]-I≥ kn th-Wp, hn ]n in-h-Zm-kv, ]n kp-

3

[m-I-c≥, ]n kn k-Xy≥ kwkm-cn-®p.`m-c-hm-ln-I-fm-bn sI Ip-™n-cm-a≥ (sN-b¿-am≥), F≥ Fw Zm-tam-Z-c≥, a-™-°pfw \m-cm-b-W≥ (ssh-kv sNb¿-am≥), kn th-Wp (P-\.I¨ho-\¿), ]n ]n Ip-t™ym-bn, hn kn N-{μ≥, C sI i-¶-c≥ (tPm. I¨-ho-\¿), H sI iym-af (J-Pm-©n) F-∂n-h-sc Xn-cs™-Sp-Øp.

BÀ.-Fw.-F-kv. Po-h-\-¡m-cp-sS ]-Wn-ap-S-¡v Xp-S-§n tIm-gn-t°m-Sv: X-]m¬ B-¿.-Fw.-F-kv. Po-h-\-°m-cp-sS 48 a-Wn°q¿ ]-Wn-ap-S-°v cm-Py-hym-]-I-am-bn Xp-S-ßn. Pn.-Un.-F-kv. Po-h\-°m-cp-sS th-X-\ ]-cn-jv-I-c-Ww G-gmw i-º-f I-Ωo-j-\n¬ Dƒs∏-Sp-Øp-I, £m-a-_-Ø e-b-\w \-S-∏m-°p-I, C-S-°m-em-izm-kw A-\p-h-Zn-°p-I Xp-S-ßn-b 15 B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wp ]-Wn-apS-°v. F≥.-F-^v.-]n.-C, tI-{μ K-h¨-sa‚ v Po-h-\-°m-cp-sS tIm¨-s^-U-td-j-\p-am-Wp ]-Wn-ap-S-°n-ep-≈-Xv.tIm-gn-t°m-Sv sl-Uv t]m-kv-‰v Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ \-S-Øn-b [¿-W _n.-F-kv.-F≥.-F¬.-C.-bp. A-kn. sk-{I-´-dn hn-P-b-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B¿ ssP-t\-{μ-Ip-am¿, in-h-Zm-k≥, sI ]n ap-c-fo-[-c≥, sI k-Xy≥ kw-km-cn-®p.


3 {]mtZ-inIw Ån-¡m-]-d-¼v Kh. kv-Iq-fn-\p kz-´w a-Zyhn-]-¯n-s\-Xn-tc ap-¶-dn-bn-¸p-am-bn F-Iv-ssk-kv h-Ip-¸n-sâ \m-S-Iw NpsI-«n-S-sa-¶ kz-]v-\w bm-YmÀ-Yy-am-hp-¶p

13 s^-{_p-h-cn 2014 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-g-n-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc F-S-ØpwI-c, Fw.-F-®v.-C.-F-kv, ]n-emtØm-´w, a-¥-c-Øq¿ hm-b-\im-e, G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc tNm-ºm-e lm¿-_¿, I-d-∏-°p∂v, ap-°m-fn, Xq-hm-d-°p-∂v, tXm-S-∂q¿, sN-t°m-´n _km¿, G-gp ap-X¬ A-©p-h-sc ]p-Δm-´p-]-d-ºv, I-t√-cn, kmthm-bn¬, ]p-©-∏m-Sw, F-´p apX¬ c-≠p-h-sc Im-™n-°m-hv, B-X-I-t»-cn, sX-cp-h-Øv I-Shv, F-´p ap-X¬ aq-∂p-h-sc ss]-tXm-Øv tdm-Uv, ]-\-°m-Sv, ]-≈n-Øm-sg, Ip-t™m-Øv, F´p ap-X¬ A-©p-h-sc ]q-hm-dwtXm-Sv, {km-ºn, Iq-fn-cm-ap-´n, s]-cp-ºq-f, ]o-en-°p-∂v, 8.-30 apX¬ A-©p-h-sc a-Wn-a-e, tImfn-°p-∂v, s]-cp-h-b¬, tN-\mbn-°-S-hv, sN-√n-tem-´v, X-e-ht©-cn, H-º-Xp ap-X¬ \m-ep-hsc a-Zv-d-k-ßm-Sn, sIm-f-Ø-d, sIm-f-Ø-d Np-¶w, H-º-Xp apX¬ A-©p-h-sc ]q-tem-Sv, ]tbm-W, ]n.-Fw.-]n, kv-t\-l-Kncn, ]-c-∏≥-]m-d, tNm-bn-tbm-Sv, th-\-°m-hv, πm-∏-‰ F-∂n-hn-Sß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn assd≥ {Ku≠v: tZiob

ssIØ-dn hn-]-W-\-taf˛10.00

k-tcmh-cw _tbm ]m¿°v:

\m-j-W¬ bq-Øv s{]m-tamj≥ Iu¨-kn¬ ]-\n-\o¿ ]p taf˛5.00 A-f-Im-]p-cn Hm-Un-t‰mdnbw: hn-Pn¬ lyq-a¨ ssd-‰vkn-s‚ a-\p-jym-hIm-i I¨h≥j≥˛2.30 Su¨-lmƒ: ayq-kn-Iv B¿-´nkv-‰v A-tkm-kn-tb-j≥ Hm¿-abn¬ A-–p¬-Jm-Z¿ A-\p-kv-acWw˛6.00 \-f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: F¬.sF.kn. Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ h-\n-Xm I¨-h≥j≥˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

t£-a s]³-j³: hn-h-cti-J-c-Ww

kozhikode/clT

el-cnhn-cp≤ t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn sIm-Sn-b-Øq-cn¬ FIv-ssk-kv I-em-hn-`m-Kw A-h-X-cn-∏n-® \m-S-I-w

Z-en-Xv _m-en-I-sb ]o-Un-¸n-¨ {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-S-Ww: ]-«n-I-P-\ k-am-Pw ap-°w: Im-c-t»-cn ]-©m-b-Ønse k¿-°m¿ ]-d-ºn¬ Z-en-Xv _m-en-I-sb ]o-Un-∏n-® {]-Xnsb D-S≥ A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂p `m-c-Xo-b ]-´n-I P-\ k-am-P-w Pn√m {]-h¿-Ø-I k-an-Xn tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. ]-cm-Xn kzo-I-cn-°m≥ hn-apJ-X Im-Wn-°p-I-bpw c-£n-Xm°-sf `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-X ap-°w F-kv.-sF-s°Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn√m {]-kn-U‚ v \n¿-Ω-√q¿ _me-≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI Zm-

tIm-gn-t°m-Sv: tZ-io-b- ]mX 212¬ a-em-∏-d-ºv ap-X¬ sh-≈n-am-Sv-Ip-∂v h-sc \-hoI-c-W {]-hr-Øn B-cw-`n-®Xn-\m¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂Xp-h-sc C-Xp-h-gn-bp-≈ KXm-K-X-Øn¬ `m-Kn-I-am-bn \n-b-{¥-W-ap-≠m-Ipw.-

kp-Ir-Xw s^-Ìv Xm-a-c-t»-cn: Xm-a-c-t»-cn-bn¬ \-S-∂p h-cp-∂ kp-Ir-Xw s^Ãn-¬ C-∂p ssh-Io-´v \-S-°p-∂ kmw-kv-Im-cn-I km-bm-”w hnFw D-a¿ Fw.-F¬-F DZv-Lm-S\w sN-øpw. \-S≥ am-ap-t°m-b ]-s¶-Sp-°pw.-

k≥, hn ]n tZ-hn, `-c-Xv cm-Pv, efn-X a-S-hq¿, sI I-a-ew, sI sI cm-tP-{μ≥, cm-P≥ I-c-°p-∂v kw-km-cn-®p.-

F.-Fw.-FÂ.-]n. kv-IqÄ hmÀ-jn-Iw sIm-Sp-h-≈n: ]-d-º-Øv Im-hv F.-Fw.-F¬.-]n. kv-Iqƒ 88mw hm¿-jn-Iw tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v sI ]n A-–p- -a-Zv A-[y-£-X h-ln-

®p. F¬.-F-kv.-F-kv hn-P-bnIƒ-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-kn-bm C-_v-dm-lnw k¿-´n-^n°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. B-Zy-Im-e hn-Zym¿-Yn-I-sf hm¿Uv sa-º¿, sI sI F Jm-Z¿ BZ-cn-®p. kn-\n B¿-´n-Ãv _m-eIr-jv-W≥ Im-c-t»-cn, \m-bn-I k-Pv-\, kn sI kp-sse-J, Fw sI dn-Z ^m-Øn-Ω, sI hn k^m-\n-ø, H ]n sF tIm-b, ]n apl-Ω-Zv, B¿ hn ssk-\p-±o≥, sI Sn kp-\n¬-Ip-am¿, sI ssldp-∂o-k, kn sI \m-knw, ]n k°o¿ kw-km-cn-®p.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn-¨p sIm-Sp-h-≈n: k¿-ho-kv s]≥j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ sIm-Sp-h≈n tªm-°v k-tΩ-f-\w am¿-®v 29\p a-S-hq-cn¬ \-S-°pw. ]-cn-]mSn-bp-sS \-S-Øn-∏n-\p kzm-K-Xkw-Lw I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. ]n sI kp-sse-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F F¬ tPm-k-^v, F ]n \-kv-X¿, ]-Xv-a-\m-`-°p-dp-∏v, sI Kw-Km-[-c≥ \m-b¿, ]-Xv -a\m-`≥ G-dm-Sn, sI {io-[-c≥, ]n tIm-c-∏≥, F≥ Jm-Z¿ kw-kmcn-®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn-‘ptam-l≥ (c-£m-[n-Im-cn), ]n sI kp-sse-am≥ (sN-b¿-am≥), sI ]-Xv -a-\m-`≥ (P-\.-I¨-ho\¿) Xn-c-s™-Sp-Øp.

15\v hn-Zym-`ym-k a-{´n ]n sI A-ÐpÀ-d-ºv X-d-¡-Ãn-Spw ap-°w: sIm-Sn-b-Øq¿ ]-©m-bØn-se Np-≈n-°m-]-d-ºv K-h. kv-Iq-fn-\p kz-¥w sI-´n-S-sa-∂ kz-]v-\w ]q-h-Wn-bp-∂p. sN-dphm-Sn-bn-se s]m-Xp-{]-h-¿-Ø-I\m-bn-cp-∂ tX-eo-cn ap-l-Ω-Zns‚ {i-a-^-e-am-bn 1957 B-K-kvXn-em-Wv kv-Iqƒ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b-Xv. C-Xn-\pti-jw ÿm-]n-X-amb a-‰p hn-Zym-e-b-ß-sf-√mw sI´n-S-apƒ-s∏-sS-bp-≈ `u-Xn-I km-l-N-cy-߃ t\-Sn-b-t∏m-gpw

Xm-a-c-t»-cn: ]p-Xp-∏m-Sn K-h:lb¿ sk-°-≠-dn kv-Iqƒ A-[ym]-I≥ tPm-_n tPm-k-^n-s‚ hoSv A-·v-\n-°n-c-bm-°n-b {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sm≥ ssh-Ip-∂-Xp {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-W-am-hp∂p. A-{I-aw \-S-∂p Zn-h-k߃ I-gn-™n-´pw {]-Xn-I-sf Ip-dn-®p kq-N-\ e-`n-®n-´pw ]n-SnIq-Sm-Ø-Xm-Wp {]-Xn-tj-[-Øn\p Im-c-W-am-hp-∂-Xv.C-Xn-\p ap≥-]pw kv-Iq-fn¬ A-[ym-]-I-cpw Ip-´n-I-fpw X-Ωnepw hn-Zym¿-Yn-I-fpw ]p-d-ta \n∂p-≈-h-cpw X-Ωn-epw kw-L¿-

\-cn-°p-\n: ]m-e-Øv Du-´p-Ipfw Zm-dp¬ lp-Z a-Zv-d-k sI-´n-Sw A-Jn-te-¥y kp-∂n Pw-C-øØp¬ D-e-a P-\-d¬ sk-{I-´-dn Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv -eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.- Fw F a-Po-Zv A-[y-£-X hln-®p. kn ap-l-Ω-Zv ss^-kn apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. F≥ ]n D-a¿ lm-Pn, Sn sI kn ap-l-Ω-Zv kw-km-cn-®p.kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {io-[-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bp sI Fw Jm-knw k-Jm-^n A-[y-£-X h-ln-®p. Sn sI tkm-a-\m-Y≥, hn hn-iz-\m-Y≥ \m-b¿, Sn ]n ap-kv-X-^, Fw F a-Po-Zv, F≥ ]n lp-ssk≥ lmPn, F≥ ]n A-–p¿-d-lv -am≥ sIm-Sph≈n ]-S\n-ew ]m-e-Øn-\p k-ao-]w XS-b-W lm-Pn, ap-l-Ω-Zv k-I-cn-ø k-JmX-I¿-Ø\n-e-bn¬ ^n, F≥ sI C- p-±o≥ k-JmX h-ln-®p. sI sI tIm-bm-ap, A-jvd - ^ - v, Fw lp-ssk≥, ]n ap- ^n, ]n ]n ap-l-Ω-Zv _-io¿, Fw Fw sI lp-ssk≥ lm-Pn, F≥ l-ΩZ- v, Sn Jm-Z¿ kw-km-cn-®p. ]n A-iv-d-^v kw-km-cn-®p.-

]m-c-e kÀ-ho-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-; BÀ.-Sn.-Hbp-sS D-d-¸n _-kvk-a-cw ]n³-h-en-¨p sIm-Sp-h-≈n: kz-Im-cy _-kv k¿-ho-kns\ _m-[n-°p-∂ co-Xn-bn¬ \-S-°p-∂ ]m-ce¬ k¿-ho-kn-s\-Xn-tc aq-∂m-gv-N-°-Iw \S-]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂v B¿.-Sn.-H cm-Po-hv ]p-Ø-e-Øn-s‚ D-d-∏n≥-ta¬ C-∂p Xm-a-ct»-cn sIm-Sp-h-≈n ta-J-e-bn¬ \-S-Øm-\ncp-∂ kz-Im-cy _-kv ]-Wn-ap-S-°pw D-S-a-Ifp-tS-bpw sXm-gn-em-fn-I-fp-sS tPm-bn‚ v B¿.-Sn.-H Hm-^n-kv am¿-®pw am-‰n-h-®p. _-kv Hm-tW-gv-kv s^-U-td-j≥ `m-c-hmln-I-fpw tIm-gn-t°m-Sv B¿.-Sn.-H-bp-am-bn C∂-se ssh-Io-´v \-S-∂ N¿-®-bn-em-Wp Xocp-am-\w. s]-¿-an-‰n-\v hn-cp-≤-am-bn ]m-c-e¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Hm-t´m-dn-£-Iƒ-s°Xn-tc tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v \n-b-a-{]-

Im-cw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-I-bpw s]¿-an-‰pIƒ d-±m-°m≥ do-Py-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n-°v dn-t]m¿-´v sN-øm-\pw Xo-cpam-\n-®p. sam-ss_¬ F≥-t^m-gv-kv-sa‚ v kv-IzmUv Xp-S¿-®-bm-bn Hm-t´m-dn-£-Iƒ ]-cn-tim[n-°p-hm-\pw dn-t]m¿-´v t\-cn-´v B¿.-Sn.-H °v k-a¿-∏n-°p-I-bpw th-Ww. dq-´p-I-fn¬ ÿn-c-am-bn ]m-c-e¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Hm-t´m-I-sf-°p-dn-®p-≈ hn-h-c-߃ sX-fnhp-Iƒ k-ln-Xw B¿.-Sn.-H °v \¬-Im≥ Hmt´m tIm Hm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-Iƒ _-kv D-S-a-Iƒ, kw-L-S-\-Iƒ, sXm-gn-em-fn-Iƒ F-∂n-h-tcm-Sm-h-iy-s∏-´p. \n-b-a-hn-cp-≤ ]m-c-e¬ k¿-ho-kp-Iƒ

bm-{X sN-øp-∂-h¿-°v C≥-jq-d≥-kv kw-c£-Ww e-`n-°p-I-bn-s√-∂ hn-h-cw s]m-XpP-\-ß-sf A-dn-bn-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p. {]-kv-Xp-X hn-h-c-߃ F-√m Hm-t´m-dn-£m kv-‰m-^p-I-fn-epw A-dn-bn-°p-I-bpw sNøpw. _-kv Hm-tW-gv-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v hn lp-ssk≥ Ip-´n lm-Pn, kp-tc-jv _m-_p, \m-k¿ Hm-a-t»-cn, ]n Sn kn K-^q¿, F≥ ]n k-enw, t_-_n tPm¿-÷v, _-jo¿ X-tdm¬ F-∂n-h-cpw tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ-cpw N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp. aq∂m-gv-N-°-Iw Xo-cp-am-\-߃ \-S-∏m-bn-s√¶n¬ ho-≠pw k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

Ip-fn-cm-´n-cn ]m-ew {]-hr-¯nB-cw-`n¡Ww sIm-Sph≈n: Ip-fn-cm-¥n-cn ]me-Øn-s‚ \n¿am-W {]-hr-ØnIƒ Xp-S-ßp-hm-\m-h-iyam-b \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v F≥.F-kv.kn- F-tf-‰n¬ CuÃv I-Ωn‰n B-h-iy-s∏´p. {]kvXp-X B-hiyw D-∂-bn-®v {]t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ B-cw-`n°p-hm\pw Xo-cp-am-\n®p. kn t]m-°¿ tbm-Kw D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n kn A-lΩ-Zv lmPn A-[y-£-X h-ln®p. Fw Fkv ap-l-ΩZv, dm-kn ap-Xp-hm-´pt»cn, Fw kn-dmPv, ]n kn A-jvd^v, kn j-_o¿, sI sI ^mkn¬, Fw ap-\o¿, lk≥-tImb kw-km-cn-®p.

tUm-Iyp-saâ-dn s^-Ìn-h-epw ]p-c-kv-Im-c hn-X-c-W-hpw tIm-gn-t°m-Sv: bp-h-P-\-t£-at_m¿-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tUm-Iyq-sa‚-dn tjm-´v ^n-enw s^-Ãn-h-epw ]p-c-kv-Im-c hn-Xc-W-hpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. 2013se kr-jv-Sn-I-sf-bm-Wp a¬k-c-hn-`m-K-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°pI. tIm-tf-Pv hn-Zym¿-Yn-I-sf {]tXy-I hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-Øpw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ _-‘-s∏-´ tIm-f-Pv A-[n-Im-cn-I-fp-sS km£y-]-{Xw, kr-jv-Sn-bp-sS kn.-Un, _-tbm-Um-‰, {]m-bw sX-fnbn-°p-∂ km-£y-s∏-Sp-Øn-b tc-J-Iƒ F-∂n-h k-ln-Xw Pn√m bq-Øv t{]m-t{Kmw Hm-^nk¿, tI-c-f kw-ÿm-\ bp-h-P\-t£-a-t_m¿-Uv, Pn-√m bp-h-P\-tI-{μw, _n-˛-tªm-°v, tIm-gnt°m-Sv F-∂ hn-em-k-Øn¬ 19\p ap≥-]m-bn A-b-°-Ww. t^m¨: 0495˛2373371.-

^-d≥-kv lm-fn¬ ¢n-\n-°n-s‚ tk-h-\w e-`n°pw. ]-cn-]m-Sn-bp-sS D-Z-Lm-S-\w Xm-a-c-t»-cn PpUo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v Fw c-ta-i≥ \n¿-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \^o-kv A-[y-£-X h-ln-®p. sIm-Sp-h-≈n t]m-enkv k-_v C≥-kv-s]-Œ¿ H sP tPm-k-^v, A-Uz. ]n kn \-Po-_v, A-Uz. e-X, sI sI F P-∫m¿, kn Sn `-c-X≥, F≥ sI A-_q-_-°¿, hn sI Ip- In-g-t°m-Øv ]-©mb-Øv \n-b-a-tk-h-\ th-Zn ¢n-\n-Iv Xm-a-c-t»-cn Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv ™m-bn≥-Ip-´n kw-km-cn-®p. a-Pn-kv-t{S-‰v Fw c-ta-i≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

I-s−-bv-\-dp-IÄ _-ln-jv-I-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: kz-X-{¥ N-c-°v \o-°v kw-hn-[m-\w ]p-\-ÿm]n-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Snsb-Sp-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ssS¬-kv B‚ v km-\n-‰-dn sh-tb-gv-kv I-s≠-bv-\-dp-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂-Xp \n¿-Øn-h-®Xm-bn hym-]m-cn tbm-Kw A-dn-bn®p. 11 ap-X¬ Im-k¿-tIm-Sv, IÆq¿, a-e-∏p-dw, h-b-\m-Sv Pn-√°m-cm-Wp I-s≠-bv-\-dp-Iƒ \n¿-Ø-em-°n-b-Xv. Kp-P-dm-Øn¬ \n-∂p sIm-®n Xp-d-ap-Jw h-gn N-c-°v I-s≠-bv\-dp-Iƒ sIm-≠p-h-cp-∂-Xm-Wp hym-]m-cn-Iƒ \n¿-Øn-h-®-Xv. tI-c-f ssl-t°m-S-Xn \n-b-a-hncp-≤-sa-∂p hn-[n-sb-gp-Xn-b-XmWp tem-dn tS¨ kn-kv-‰w G-IPm-e-I kw-hn-[m-\w F-∂ t]cn-ep-≈ kz-X-{¥ N-c-°v \o-°w. tI-c-f hym-]-m-cn hy-h-km-bn

Np-g-en-°-c˛Ip-dn-t™m-d Nm-en¬ I-cn-ºm-c-I-≠w tdm-Uns‚ D-Zv-LmS-\w hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

BÀ.-Fw.-F-kv. Po-h-\-¡m-cp-sS ]-Wn-ap-S-¡v Xp-S-§n

tIm-gn-t°m-Sv: X-]m¬ B-¿.-Fw.-F-kv. Po-h-\-°m-cp-sS 48 aWn-°q¿ ]-Wn-ap-S-°v cm-Py-hym-]-I-am-bn Xp-S-ßn. Pn.-Un.-Fkv. Po-h-\-°m-cp-sS th-X-\ ]-cn-jv-I-c-Ww G-gmw i-º-f IΩo-j-\n¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I, £m-a-_-Ø e-b-\w \-S-∏m-°pI, C-S-°m-em-izm-kw A-\p-h-Zn-°p-I Xp-S-ßn-b 15 B-h-iy߃ D-∂-bn-®m-Wp ]-Wn-ap-S-°v. F≥.-F-^v.-]n.-C, tI-{μ Kh¨-sa‚ v Po-h-\-°m-cp-sS tIm¨-s^-U-td-j-\p-am-Wp ]Wn-ap-S-°n-ep-≈-Xv.- tIm-gn-t°m-Sv sl-Uv t]m-kv-‰v Hm-^n-kn\p ap-∂n¬ \-S-Øn-b [¿-W _n.-F-kv.-F≥.-F¬.-C.-bp. Akn. sk-{I-´-dn hn-P-b-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B¿ ssPt\-{μ-Ip-am¿, in-h-Zm-k≥, sI ]n ap-c-fo-[-c≥, sI k-Xy≥ kw-km-cn-®p.

{]-Xntj-[{]-IS-\w \S¯n

sIm-Sph≈n: _n.H.Sn tdm-Un-\m-bp-≈ ÿ-e-sa-Sp-∏v X-S-™ B-£≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-tfbpw sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n t\Xm-°-tfbpw \m-´p-Im-tcbpw A-d-Ãv sN-øp-Ibpw A-{I-an-®p ]-cn-t°¬-∏n-°p-Ibpw sNbvX t]m-en-kv \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xntj-[n-®p sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n sIm-Sp-h-≈n-bn¬ {]-IS-\w \S-Øn. afi-ew sk-{I´-dn bp sI A-_v-Zp¬ JmZ¿, ]n n] ssk-\p¬ B-_nZv, Fw ]n Assk≥ hm-hm-Sv t\-XrXzw \¬In.

alÃv k-t½-f\w \S¯n

sIm-Sph≈n: Bhn-tem-d˛h-gn-°S-hv kwp-b-‡ al√v ktΩf-\w Bhn-tem-d-bn¬ k-akv-X Pn√m sk-{I´-dn sI A_vv-Zp¬ _m-cn ap-kv-eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn A-_v-Zp¿-dln-am≥ Ip-´n ap-kv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. _-jo¿ d-lv-am\n, Sn kn-≤n-Jv Zm-cnan, ap-l-ΩZ-en Zm-cnan, Fw ]n ap-lΩ-Zv lmPn, sI JmZ¿, ]n sam-bv-Xo≥ Ip™n, kn ]n C-_v-dmlnw ap-kv-eym¿, sI JmZ¿, Fw ]n kn A-_q_-°¿ lmPn, Fw ]n kn aq-k-lmPn, sI ap-l-ΩZv, ]n Fw A-_v-Zp Øm¿, ]n sI ap-l-ΩZ-en Zm-cnan, ]n sI sam-bvXo≥ lmPn, F sI kp-ss_¿ Zm-cn-an kw-km-cn-®p. k-tΩ-f\-Øn-s‚ `m-K-am-bn Ip-Spw-_-kwK-aw A-\p-kv-ac-Ww F-∂nhbpw \-S-∂p.

Po-em-\n A-\p-kv-acWw

]-∂q¿: i-d-^n-ø kp-∂n a-Zvdk-bn¬ \-S-∂ Po-em-\n A-\pkv-a-c-Ww k-a-kv-X tI-{μ ap-im-h-d Aw-Kw kn ap-l-Ω-Zv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-Z¿ ap-A-√nw hn lw-k apkvveym¿ A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.F-k.F-^v \-cn-°p-\n Un-hn-j≥ {]-kn-U‚ v C- p-≤o≥ k-Jm-^n ]p-√m-fq¿ Po-em\n A-\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-Øn. C sI A-–p- -emw k-Jm-^n, bp sI A-–p-d-ln-am≥ ap-…n-bm¿ I-co-‰n-]-d-ºv, apl-Ω-Zv i-co-^v k-Jm-^n kw-km-cn®p. Xm-a-c-t»-cn: tI-kn-s‚ F-Æw Xn-I-°m-\pw J-P-\m-hn-te°p ]-Ww k-am-l-cn-°m-\pw C-cp-N-{I, Im¿ hm-l\ bm-{X°m-sc sl¬-a-‰n-s‚ t]-cn-epw ko-‰v s_¬-‰n-s‚ t]-cn-epw hm-l-\ h-Ip-∏pw, t]m-en-kpw \-Sp-tdm-Un¬ \n-c-¥-cw ]o-Un∏n-°p-∂ \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂p tI-c-f tIm¨-{Kkv (tP-°-_v) a-fi-ew I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p. k-eow ]p-√-Sn A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m J-Pm©n lw-k I-cn-ßm aTw DZvLm-S-\w sN-bv-Xp.-Nm-≠n, A-–p√ I-´n-∏m-d, \m-k¿, H sI Xm-Pp-≤o≥ kw-km-cn-®p.-

ap-°w: tI-c-f ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨ t^m-dw ]m-gq¿ bq-\n-‰n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ku-P-\y A-Iyp-]-Mv-N¿ Nn-In¬-km Iymw-]v Nm-Ø-aw-K-ew ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ Hm-fn-°¬ K-^q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn C-ºn-®n _o-hn A-[y-£-X-h-ln®p. Fw sI tIm-ap tam-bn≥ lm-Pn, l- ≥ hm-tbm-fn, kn sI Dkv-am≥, Sn sI \m-k¿, hn A-_q-_-°¿ kw-km-cn-®p.

]q-\qÀ l-bÀ sk-¡-³U-dn kv-IqÄ sI-«n-tSmZv-Lm-S-\w

sIm-Sph≈n: In-g-t°m-Øv Np-gen-°m-c˛Ip-dn-t™m-d-Nmen¬˛I-cn-ºm-cI-≠w tdm-Uv hn Fw D-Ω¿ Fw.F¬.F. D-ZvLmS-\w sN-bvXp. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \^o-k A[y-£-X h-ln®p. ]n Sn Fw j-d^p-∂o-k, ]n Un \mk¿, dw-e a°m-´v s]m-bn¬, Fw F K-^q¿, kn k-°-cn-ø kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´p Pn-√-bn-se t]m-fn-Mv tÃ-j-\n-se {]-h¿-Ø-\߃ hn-e-bn-cp-Øp-∂-Xn\pw N¿-® sN-øp-∂-Xn-\pw Pn-√-bn-se cm-jv-{So-b ]m¿´n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbmKw \m-sf cm-hn-se 11\v I-eIv-S-dp-sS tNw-_-dn¬ tNcpw. cm-jv-{So-b-]m¿-´n {]-Xn\n-[n-Iƒ F-Øn-t®-c-Wsa-∂p Pn-√m I-e-Iv-S¿- A`y¿-Yn-®p.

A-Iyp-]-Mv-NÀ Nn-I-nÂ-km Iymw-]v sI-Wn-sbm-cp-¡n h-f-hpw kw-c-£-W-`n-¯n-bn-Ãm-¯ Hm-hp-Nm-epw

G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw hn D-a¿, lm-^n-kv d-lv-am≥, F sI \n[n≥, d-^o-Jv, Pn-√m G-tIm-]-\ k-an-Xn sk-{I-´-dn sI tk-Xp-am- \-cn-°p-\n: ssI-h-cn-bn-√m-Ø Hm-hp-Nm-epw Xp-S-sc-bp-≈ h-f[-h≥ kw-km-cn-®p. hp-I-fpw Im-c-Ww \-cn-°p-\n-˛-]S-\n-ew tdm-Un¬ ss_-Øp¬ C- -°v k-ao-]-sØ sh-f-™wI-≠n-Xm-gw h-f-hv A-]-I-S-ta-Jem-Ip-∂p. A-Sp-Øn-sS \n-c-h-[n A-]-IXm-a-c-t»-cn:tIm-gn-t°m-Sv Pn√m ]-©m-b-Øv 2012˛13 hm¿-jn- S-߃ Cu `m-K-Øv D-≠m-bn-´pI ]-≤-Xn-bn¬ -Dƒ-s∏-Sp-Øn ≠v. H-cp-am-kw ap-ºv Sn-∏¿ tem\n¿-an-® ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-s‚ dn-bn-Sn-®p Po-∏v A-]-I-S-Øn¬ DZvLm-S-\w C-∂v D-®-bv°p H-cp- s]-´n-cp-∂p. C-cp-]-Xp t]¿-°ma-Wn-°v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ Wv A-]-I-S-Øn¬ ]-cn-t°-‰-Xv. \-cn-°p-\n `m-K-tØ-°p h-cp-∂ \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U- hm-l-\-ß-fm-Wv G-sd-bpw A‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e A-[y-£- ]-I-S-Øn¬ s]-Sp-∂-Xv.- ss{U-h¿-am¿-°v C-sk-UvX h-ln-°pw.

tdm-Uv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

hpw A-{I-a-hpw D-≠m-bn-cp-s∂¶n-epw C-Xp-h-sc A-{I-an-I-sf \n-b-a-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠ph-cm-Ø-Xm-Wv C-t∏mƒ A-[ym]-I-s‚ ho-Sn-\p Xo-sh-∏v \-S-∂sX-∂p \m-´p-Im¿ hn-e-bn-cp-Øp∂p.A-[ym-]-I-s‚ ho-Sv A-·n°n-c-bm-°n-b-h-sc D-S≥ \n-b-aØn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-Wsa-∂p kn.-Fw.-]n. ]p-Xp-∏m-Sn ta-J-e I-Ω-‰n B-h-iy-s∏-´p. _m-_p ]o-‰¿ A-[y-£-X h-ln®p. ]n-Fw cm-P≥, Fw F-kv, tkm-a≥ kw-km-cn-®p.

]o-U-\w A-h-km-\n-¸n-¡-W-sa-¶v

\n-b-atk-h-\ ¢n-\n-¡v {]-hÀ-¯-\-am-cw-`n-¨p sIm-Sp-h-≈n: km-[m-c-W-°m¿-°p \n-b-tam-]-tZi-Øn-\pw tIm-S-Xn hy-h-lm-c-ß-fpw Ip-Spw-_X¿-°-ß-fpw a-[y-ÿ-X-bn-eq-sS Xo¿-°p-∂-Xn\p th-≠n In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øn¬ \n-b-atk-h-\ ¢n-\n-°v {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®p. Pn-√m eoK¬ k¿-ho-kv th-Zn-bp-am-bn k-l-I-cn-®m-Wp ¢n\n-°v {]-h¿-Øn-°p-I. F-√m am-k-hpw c-≠m-a-tØ-bpw \m-em-a-tØbpw _p-[-\m-gv-N-I-fn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv tIm¨-

hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂p 25 e£-hpw sN-e-h-gn-®m-Wv ]p-Xn-b sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xv. 15\v hnZym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p¿d-∫v X-d-°-√n-S¬ \n¿-h-ln°pw. kw-ÿm-\ A-[ym-]-I Ahm¿-Uv tP-Xm-hv \n-bm-kv tNme, im-co-cn-I ssh-I-ey-ß-sf A-Xn-P-bn-®v an-I-® kw-cw-`-I¿°p-≈ A-hm¿-Un-\p A¿-l-\mb ssI-X-°¬ l-\o-^-bv-°pw kzo-I-c-Ww \¬-Ipw.

A-[ym-]-I-sâ ho-Sv Xo-h-bv¸v: -cm-jv-{So-b-¸mÀ-«n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-SWw tbm-Kw \m-sf

]q-\qÀ ]p-g-tbm-c-s¯ P-e-t{km-X-Êp-IÄ h-än-¯p-S-§n `o-jW - n-bm-bn-´p-≠v. a-Sh - q¿ ]p-≈n-t°m-Øv ip-≤P-e hn-X-c-W ]-≤-Xn-bn¬ sh≈-an-√m-Ø-Xn-\m¬ \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃ {]-bm-k-s∏-Sp-Ibm-Wv. {]-tZ-is - Ø Ip-Sn-sh-≈£m-aw ]-cn-lc - n-°m≥ ]p-gb - n¬ ÿn-cw X-Sb - W - \n¿-an-°W - s - a∂pw a-W-se-Sp-∏p-Im¿-s°-Xntc kzo-Ic - n-°W - s - a-∂pw ]p-≈nt°m-Øv ip-≤-P-e hn-X-c-W ]≤-Xn Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. {]-knU‚ v sI am-ap-lm-Pn A-[y-£-

B-dp ]-Xn-‰m-t≠m-f-am-bn-´pw Np-≈n-°m-]-d-ºv kv-Iqƒ A-hK-W-\-bn-em-bn-cp-∂p. Cu ta-Je-bn¬ kz-¥-am-bn sI-´n-S-an-√mØ G-I k¿-°m¿ kv-Iq-fpw CXm-bn-cp-∂p. kv-Iqƒ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\p ap≥-I-sø-Sp-Ø tX-eo-cn-bp-sS Ip-Spw-_w k-Ωm-\n-® ]-Øp sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv kv-Iq-fn\p sI-´n-Sw ]-Wn-bp-∂-Xv. F-kv.-F-kv.F -- -bp-sS 40 e-£-hpw kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.--F¬.--F-bp-sS

a-Zv-d-k sI-«n-Sw Npcp¡¯n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

XSb-W X-IÀ¯v a-W-se-Sp-¸v

sIm-Sp-h-≈n: A-an-X-am-b a-Wse-Sp-∏p aq-ew ]q-\q¿ ]p-g-tbm-ctIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn¬ Xm-akn-°p-∂ 60 h-b- v I-gn-™-h- sØ P-e-t{km-X- p-Iƒ h-‰ncpw a-‰p t£-a-s]≥-j-\p-I-sfm- Øp-S-ßn, a-W-se-Sp-∏p aq-ew ]pg Xm-gv-∂-Xpw. \o¿-®m-em-bn am∂pw ssI-∏-‰n-bn-´n-√m-Ø-h-cpam-b I-fn-a¨ ]m-{X sXm-gn-em- dn-b-Xp-am-Wp P-e-t{km-X- pIƒ h-‰m≥ Im-c-W-am-b-Xv. fn-Iƒ G-gp Zn-h-k-Øn-\p]-S\ - n-ew ]m-eØ - n-t\m-Sv tN≈n¬ t]-cv, hn-em-kw, h-b- v, P-\-\-Xo-b-Xn Xp-S-ßn-b-h sX- ¿-∂ `m-K-Øm-Wv C-t∏mƒ P-efn-bn-°p-∂ tc-J-Iƒ, I-fn-a¨- £m-aw cq-£-am-b-Xv. ]m-e-Øn\p k-ao-]w \n¿-an-® X-S-b-W]m-{X sXm-gn-em-fn-bm-sW-∂p Iƒ ]-e-t∏m-gm-bn X-I¿-°-s∏sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v Sp-I-bm-Wp sN-øp-∂-Xv. a-W¬ F-∂n-h k-ln-Xw _-‘-s∏-´ A-kn-Â v te-_¿ Hm-^n-kp-I- hm-c¬ ]-S-\n-ew ]m-e-Øn-\pw fn¬ lm-P-cm-I-W-sa-∂p Pn-√m te-_¿ Hm-^n-k¿ (F≥-t^m-gvkv-sa‚ v) A-dn-bn-®p.-

K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww

ap-°w: k-aq-l-Øn-s‚ a-Zyw hn-X-bv-°p-∂ hn]-Øn-s‚ t\¿-°m-gv-N-Iƒ Xp-d-∂p-Im-´n F-Ivssk-kv h-Ip-∏v A-h-X-cn-∏n-® -h-c-t√ Cu hgn C-\n-bpw h-c-t√- \m-S-Iw P-\-{i-≤ ]n-Sn-®p]-‰n. sa-P-Ãn-Iv ¢-∫n-s‚-bpw kw-ÿm-\ bp-hP-\-t£-a t_m¿-Un-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn¬ sIm-Sn-b-Øq-cn¬ \-S-∂ e-l-cn-hn-cp-≤ t_m-[h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®m-Wp \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-®-Xv. {]-Zo-]v Ip-am¿ Im-hpw-X-d c-N-\ \n¿-h-ln-® \m-S-Iw, c-Xv-\m-I-c≥, sN-{º in-h-Zm-kv F-∂nh-cm-Wv kw-hn-[m-\w sN-bv-Xn-cn-°p-∂-Xv. t_m[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn F-Iv-ssk-kv Hm-^nk¿ I-cp-Wm-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-Po_v Ip-øn¬ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI ]n A-iv-d^v, sI sI dn-bm-kv, \u-^¬ kw-km-cn-®p.-

\-cn-°p-\n-˛ ]-S-\n-ew tdm-Un-se A-]-I-S h-f-hv B-Ir-Xn-bn-ep-≈ h-f-hv Im-c- s]-Sn-√. Cu `m-K-Øp-≈ Hm-hpWw F-Xn¿ Zn-i-bn¬ \n-∂pw h- Nm-ep-Iƒ-°v C-cp-`m-K-Øpw …mcp-∂ hm-l-\-ß-sf Zr-„n-bn¬ _pw kw-c-£-W-`n-Øn-bp-an-√.

]p-Xp-¸m-Sn ]-©m-b-¯v sk-{I-«-dn-bp-sS t]-cn hym-P koÂ; a-[y-h-b-kv-I³ ]n-Sn-bn Xm-ac - t- »-cn: hym-P ko¬ \n¿-an-®p X-´n-∏p \-SØ - nb a-[y-hb - k - vI - ≥ t]m-eo-kv ]n-Sn-bn¬. ]p-Xp-∏mSn F-tem-°c - aq-°S- d-jo-Zn(55) s\-bm-Wp Xm-ac - t»-cn F-kv.s - F ]n i-in-[c - ≥ A-dà - v sN-bvX - X - v. ]p-Xp-∏m-Sn {Km-a∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bp-sS ko-epw, kn-t·-®¿ ko-epw, Xm-eq-°v k-ssπ Hm^n-kd - p-sS ko-epw kn-t·-®¿ ko-epw \n¿-an-®v Cbmƒ td-j≥-Im¿-U-n¬ _n.-]n.-F¬ F-∂m-°n sIm-Sp-Øn-cp-∂p. C-ßs\ e-`n-°p-∂ Im¿-Un¬

Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-kd - p-sS ko-epw, kn-t·-®dpw ]-Xn-®p \¬-In _n.-]n.-F¬ B-°n am-‰pw . X´n-∏p \-S° - p-∂X - m-bn kw-ib - w tXm-∂n-b k-ssπ Hm-^n-kv A-[n-Ir-X¿ A-t\z-jW - w \-SØ - p-∂X - n\n-Sb - n-em-Wv C-bmƒ t]m-enkv ]n-Sn-bn-em-bX - v. C-bm-fn¬ \n-∂pw \n-ch - [ - n ko-ep-Iƒ I-s≠Øn-bn-´p-≠.-v C-bmƒ Ip-d® - p Im-ew ]p-Xp-∏m-Sn ]©m-bØ - v Hm-^n-kn-\S- p-Øv A-t]-£ t^m-ap-Iƒ ]q-cn-∏n-®p sIm-Sp-Øn-cp-∂p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-02-13  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-02-13