Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

Km-Uv-KnÂ-þ-I-kv-Xq-cn-cw-K³: IÀ-j-IÀ [À-W Xp-S-§n

hntij§Ä

^v-f-hÀtjm C-¶v Xp-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: \m-j-\¬ bqØv {]-tam-j≥ Iu¨-kn-ens‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ km-¥z\w skm-ssk-‰n-bp-sS k-l-I-cW-tØm-sS k-tcm-h-cw _-tbm]m¿-°n¬ \-S-Øp-∂ ^v-f-h¿ tjm C-∂m-cw-`n-°pw. 23 h-sc \o-fp-∂ ta-f-bp-sS Hu-tZym-KnI D-Zv-Lm-S-\w C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\p \-S-°pw. A-]q¿-h C\w sN-Sn-I-fpw ]q-jv-]-ß-fp-w C-¥y-°-I-Øpw ]p-d-Øp-ap-≈ I-¿-j-I-cp-sS-bpw ÿm-]-\-ßfp-sS-bpw ssh-hn-[y-am¿-∂ {]Z¿-i-\w ta-f-bn-ep-≠m-hpw. B-[p-\n-I-hpw ]-c-º-cm-K-Xhp-am-b Ir-jn-co-Xn-Iƒ, ]p-jv]m-e-¶m-cw, Hu-j-[ k-ky Irjn, kp-K-‘-hn-f Ir-jn, ssPh Ir-jn F-∂n-h-sb-°p-dn-®v ¢m-kp-I-fpw sk-an-\m-dp-I-fpw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v. bp-hm-°sf Im¿-jn-I ta-J-e-bn-te-°v B-I¿-jn-°p-I, \m-j-\¬ bqØv {]-tam-j≥ Iu¨-kn-ens‚-bpw F-®v.-sF.-hn. _m-[n-Xcp-sS kw-c-£-W-Øn-\m-bn {]h¿-Øn-°p-∂ km-¥z-\w skmssk-‰n-bp-sS Po-h-I-m-cp-Wy {]h¿-Ø-\-߃-°m-bn ^-≠v kz-cq-]n-°p-I F-∂n-h-bm-Wv ^v-f-h¿ -tjm-bp-sS e-£yw. cmhn-se H-º-Xp ap-X¬ cm-{Xn Hº-Xp h-sc-bm-Wv {]-Z¿-i-\w.hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n A-\n¬, Fw ]n c-©n-Øv, Ipam¿ A-\n-X-Ip-am¿ ]-s¶-SpØp.

hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Izn-kv aÂ-k-cw

tIm-gn-t°m-Sv: h-cƒ-®m e-LqI-c-W-Øn-\p-≈ t_m-[-h¬-°c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ssl-kvIqƒ, π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn Pn-√m `-c-W-Iq-Sw Izn-kv a-¬k-cw kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. hS-I-c, sIm-bn-em-≠n Xm-eqt°m-^n-kp-I-fn¬ 15\v cm-hnse 10 \pw I-e-Iv-S-td-‰n¬ 16\v cm-hn-se 9..---30\pw B-Zy du-≠v a-¬k-cw \-S-°pw. H-cp kv-Iqfn¬ \n-∂v c-≠v t]-c-S-ßp-∂ F-{X So-ap-Iƒ-°pw ]-s¶-Sp°mw. c-Pn-kv-t{S-j-\v t^m¨: 0495 2371002, 0495 2371058.---

Adnbn-¸pIÄ

\n-e-¼qÀ Xm-eq-¡n C-¶v lÀ-¯m a-e-∏p-dw: bp-h-Xn-sb tIm¨--{K-kv Hm-^n-kn¬ sIm-es∏-Sp-Øn-b- kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F¬.-Un.-F^pw _n.-sP.-]n-bpw \n-e-ºq¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ C-∂v l¿-Øm-en-\v B-lzm\w sN-bv-Xp. cm-hn-se B-dpap-X¬ ssh-Io-´v B-dp-h-scbm-Wv l¿-Øm¬.

I-cm-d-Sn-Øm-\-¯n \n-b-a-\w tIm-gn-t°m-Sv: I-e-Iv-S-td-‰n-se sF.S--- n. sk-√n¬ lm≥-Uvtlmƒ-Uv k-t∏m¿-´v F≥Pn-\ob¿-am-sc I-cm-d-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂p. tIm-gn-t°m-Sv Pn√-bn-se Xm-a-k-°m-cm-b _ns.---- SIv tbm-Ky-X-bp-≈ 21\pw 27\pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈-h¿-°v At]-£n-°mw.

Ip-Sn-Èn-I A-S-bv-¡-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: km-bp-[-tk-\m ]-Xm-I-\n-[n ti-J-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´p ]-Xm-I-Iƒ e-`n-® k¿-°m¿-ÿm-]-\ ta-[m-hnIƒ Ip-Sn-»n-I A-S-°-ap-≈ apgp-h≥ Xp-I-bpw Pn-√m ssk-\nI t£-a Hm-^n-kn¬ A-S-bv-°W-sa-∂p Pn-√m-I-e-Iv-S¿ A-dnbn-®p.---

Km-Uv-Kn¬˛I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ-s°-Xn-tc ae-tbmc I¿j-I¿ \S-Øp∂ A-\n-›n-X-Im-e I-e-Œ-td-‰v [¿W hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn {]-kn-U‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂pkz-¥w {]-Xn-\n-[n

tIm-gn-t°m-Sv: hnhn[ B-h-iyß-fp-∂-bn-®p _m-¶v Po-h-\°m-¿ \-S-Øn-h-cp-∂ ]-Wn-ap-S°v c-≠mw Zn-\-am-b C-∂-sebpw _m-¶n-Mv ta-J-e-sb km-cam-bn _m-[n-®p. hym-]m-cw, ]en-i, C≥-sk-‚o-hv, ]n-g Xp-Sßn-b C-\-ß-fn-¬ _m-¶p-Iƒ°v h≥ \-„-ap-≠m-bn-. Pn-√-bnse ]-e _m-¶p-I-fn-se-bpw F.Sn.-F-Ωp-I-ƒ I-gn-™ Zn-h-k-

ß-fn¬ Im-en-bm-bn-cp-∂p. F.Sn.-F-Ωp-I-fn¬ ]-W-w C-√m-ØXv hym-]m-c-ta-J-se-bpw Im-cyam-bn _m-[n-®n-´p-≠v. A-tX-k-a-bw, c-≠mw i-\nbpw Rm-b-dm-gv-®-bpw I-gn-™p h-∂ k-a-cw A-£-cm¿-∞-Øn¬ \m-ep Zn-h-k-sØ k-a-c-ambn P-\-ß-sf _m-[n-®n-´p-≠v. t\-c-sØ F.-Sn.-F-Ωp-I-fn-se {]-iv-\w ap≥-Iq-´n-I-≠v I-d≥kn £m-a-ap-≠m-hm-Xn-cn-°m≥Nn-e-bn-S-ß-fn¬ A-[n-Iy-X¿

F.-Sn.-F-Ωp-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ ]Ww \n-t£-]n-®n-cp-∂p.- ]-t£, Xp-S¿-®-bm-bn A-h-[n h-∂-Xv ]-Ww \n-t£-]n-°p-∂ F-P≥kn-I-sf _m-[n-®p. C-Xp Iq-SpX¬ ÿ-e-ß-fn¬ \n-t£-]n°p-∂-Xn-\p X-S- -am-bn.- F∂m¬, ]p-Xp-X-e-ap-d kz-Im-cy_m-¶p-I-sf ]-Wn-ap-S-°p _m[n-®n-´n-√. ]-e¿-°pw C-h-cp-sS F.-Sn.-F-Ωn¬ \n-∂v ]-Ww ]n≥h-en-°m-≥ I-gn-™-Xv B-izmk-am-bn. k-l-I-c-W- _m-¶p-I-

¬ kz-Im-cy-_m-¶p-I-fpw {Kmao¨-_m-¶p-I-fpw A-S-™p-InS-°p-I-bm-Wv.A-tX-k-a-bw, ]-Wn-ap-S-°nb Po-h-\-°m¿ tÃ-‰v _m-¶n-s‚ am-\m-©n-d-im-J-bv-°v ap-ºn¬ [¿-W \-S-Øn. bp-ss\-‰-Uv t^m-dw Hm-^v _m-¶v bq-Wn-b≥kv kw-ÿm-\ I¨-ho-\¿ kn Un tPm- ¨ D-Zv -Lm-S-\w sNbv-Xp. kn.sF.Sn.bp. kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn ]n cma-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: `m-jm A-[ym-]I¿ kw-kv-Im-c-Øn-s‚ h-‡m°-fmsW-∂pw A-h¿-°v t\-scbp-≠m-hp-∂ hn-th-N-\w Xn-cpØ-s∏-S-W-sa-∂pw Fw ]n A_v-Zp- -aZv ka-Zm-\n Fw.-F¬.F. tI--cf Ad-_n ap≥jokv A-tkm-kn-tb-j≥ (sI.F.Fw.-F) k-w-ÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-s‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n® kn F-®v kv-am-c-I A-hm¿-Uv Zm\w DZvLm-S\w sNøpI-bmbn-cp-∂p At±-lw. k-aq-l-Øns‚ s]m-Xp-kz-Øm-Wv `m-j. F-

∂m¬, A-h-sc c-≠mw -X-c-°mcm-bn Im-Wp-∂ {]-h-W-X-bmWp hn-Zym-`ym-k -k-{º-Zm-bØn-ep-≈-Xv. a-‰p-≈ A-[ym-]-I¿-°v e-`n°p-∂ ]-cn-K-W-\-t]m-epw Ad_n A-[ym-]-I¿-°v e-`n-°p∂n-s√-∂-Xp hn-j-a-I-c-am-Wv. A--dn-tb-≠-Xv A-dn-bp-∂n-√ F∂-Xm-Wv C-∂-sØ hn-Zym-`y-kØn-s‚ \yq-\-X. `u-Xn-I-hn-ImkwsIm-≠p am-{Xw H-cp P-\-Xbv°pw c-£-s∏-Sm-\m-hn-s√-∂pw k-aq-l-sØ ap-t∂m-´p-\-bn-

h-S-I-c: ap-∂-Wn-I-fp-sS P-\-h©-\-bv-s°-Xn-tc F-kv.-Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk{I´-dn ]n A-–p¬ l-ao-Zv \-bn-® P-\-hn-Nm-c-W bm-{X-bv-°v Bth-ti-÷z-e k-am-]-\w. s^{_-ph-cn 4\v sIm-bn-em-≠n afi-e-Øn-se N-cn-{X {]-kn-≤am-b tIm-´-°-en¬ \n-∂m-cw-`n® bm-{X \q-dp-I-W-°n-\v C-cp-N{I-hm-l-\-ß-fp-sS A-I-º-Sntbm-sS h-S-I-c tIm-´-∏-d-ºn¬ k-am-]n-®p. P-\-hn-cp-≤ ap-∂-Wn-I-fp-sS h-©-\-bv-s°-Xn-sc-bp-≈ i-‡am-b Xm-°o-Xm-bn am-dn bm-{X. h-S-I-c ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Ønse G-gv \n-b-a-k-`m a-fi-e-ß-

tIm-gn-t°m-Sv: tZ-io-b]m-X-bv°v ÿ-ew G-s‰-Sp-°p∂ \-S-]Sn \n¿-Øn-hbv-°m≥ Pn-√m `-cW-Iq-S-hpw k¿°mcpw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p kn.]n. Fw. Pn-√m- sk-{I-´-dn Sn -]n -cm-aIr-jv-W≥ B-h-iy-s∏-´p. tZ-iob-]m-X `q-an G-s‰-Sp-°-epw I-SIƒ H-gn-∏n-°-epw ]p-\-cm-cw-`n°m≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xmbm-Wp hm¿-Ø-Iƒ h-∂n-´p-≈Xv. a-Xn-bm-b \-jv-S-]-cn-lm-c-hpw ]p-\-c-[n-hm-k-hpw D-d-∏p-h-cpØm-sX H-gn-∏n-°¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-cp-sX-∂m-h-iy-s∏-´p \m-j-\¬ ssl-th I¿-a-k-an-

Xn I-gn-™ \m-ep h¿-j-tØm-fam-bn k-a-c-cw-K-Øm-Wv. ]p-\-c-[n-hm-k-hpw \-jv-S-]cn-lm-c-hpw D-d-∏p-h-cp-Øm-sX G-s‰-Sp-°¬ \-S-]-Sn kzo-I-cn°p-∂-Xv H-cp Im-c-W-h-im-epw \o-Xo-I-cn-°m≥ I-gn-bp-∂-X-√. C-Ø-cw km-l-N-cy-Øn¬ kzoI-cn-°p-∂ k¿-th- \-S-]-Sn-Iƒ P-\-ß-fn¬ Bi¶ D-b¿-Øm≥ C-S-h-cpw. {]-iv-\-Øn-s‚ Ku-chw I-W-°n-se-Sp-Øv ho-≠pw Xp-S-cm≥ {i-an-°p-∂ k¿-th \S-]-Sn-Iƒ \n¿-Ønhbv-°-W-sa∂v Sn ] -- n c-- m-a-Ir-jv-W≥ {]-kvXm-h-\-bn¬ B-h-iy-s∏-´p.

tIm-gn-t°m-Sv: k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√n-ao≥ tImgn-t°m-Sv ta-J-em C-kv -em-an-I I-em-ta-f G-{]n¬ 6\v ]q-hm-´p]-d-ºn¬ \-S-°pw. a-Zv-d-k-˛-sdbn-©v X-e-ß-fn¬ a¬-k-cn-®v hn-P-bn-® 12 sd-bv©p-I-fn-se A-dp-\q-dn¬-]-cw {]-Xn-`-Iƒ am‰p-c-bv-°pw. hn-P-bn-°p-∂-h¿ G{]n¬ 13\v B-cm-{º-Øv \-S-°p∂ Pn-√m a¬-k-c-Øn-te-°v tbm-Ky-X t\-Spw.- ]-cn-]m-Sn-bpsS \-S-Øn-∏n-\m-bn ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃- (sN-b-¿-am≥), ]n _m-h-lm-Pn ]p-Δm-´v-]-dº v(P. I¨-ho-\¿), ]n a-Ω-Zv tIm-b ]-∂n-b-¶-c(J-Pm-©n) F-∂n-h-c-S-ßp-∂ 101 Aw-K kwLm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: Im-iy-] th-Z dnk¿-®v ^u-t≠-j≥ ÿm-]-I≥ B-Nm-cy Fw- B¿ cm-tP-jns‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ h-S-°≥ ae-_m-dn¬ \-S-°p-∂ B-Zy tkm-a-bm-K-w -\m-sf Im-c-∏-d-ºn¬ Xp-S-ßpw. tbm-K Kp-cp _m-_ cmw-tZ-hv bm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ap≥ tI-{μ-a-{¥n H cm-PtKm-]m¬, Fw ]n ho-tc-{μ-Ipam¿, ]n ]-c-ta-iz-c≥, ]m-W-°mSv km-Zn-J-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp°p-w. H-cm-gv-N \o-≠p-\n¬-°p∂ tkm-a-bm-Kw 19-\v A-h-km\n-°pw. B-tKm-f k-am-[m-\hpw k-º¬-k-ar-≤n-bpw e-£yan-´m-Wp bm-Kw kw-L-Sn-∏n-°p∂-sX-∂p `m-c-hm-ln--Iƒ A-hIm-i-s∏-´p.

fn-epw ]-cy-S-\w \-S-Øn-b bm-{Xsb ]-e tI-{μ-ß-fn-epw \q-dp-IW-°n-\m-fp-I-fm-Wv F-Xn-tc-‰Xv. kzm-X-{¥ym-\-¥-c C-¥y-bn¬ `-c-Ww \-S-Øn-b ]-e-cpw IpØ-I-fp-sS Xm-¬∏-cyw am-{Xw kw-c-£n-®-Xn-s‚ Zp-cn-Xw Xp-d∂v Im-Wn-°-s∏-´p. Pm-Ym-k-tμiw {i-hn-® ]-e-cpw ]-e-bn-S-ßfn-epw bm-{X-bp-sS {]-k-‡n-sb {]-iw-kn-®v cw-K-sØ-Øn-b-Xpw {i-t≤-b-am-bn. tZ-io-b-]m-X hn-I-k-\w, sKbv¬, A-Xn-th-K sd-bn¬∏m-X Xp-S-ßn P-\-hn-cp-≤ ]-≤-Xn-Iƒs°-Xn-sc-bp-≈ P-\-hn-cp-≤ hnIm-cw {]-I-Sn-∏n-°p-∂-Xv Iq-Snbm-bn-cp-∂p bm-{X.

a-\p-jym-h-Im-i I¬-h³-j³

°p-∂ B-¥-cn-I-aq-ey-t_m-[ap-b¿-Øm-≥ `m-jm-[n-jvTn-X hnZym-`ym-k-w A-\n-hm-cy-am-sW∂pw A-t±-lw ]-d-™p. cm-PyØn-s‚ kw-kv-Im-c-Øn-¬ h-enb ]-¶v h-ln-® A-d-_n-`m-j-bpsS kw-`m-h-\-°p ]p-Xn-b hn-iI-e-\w B-h-iy-ap-≈ km-l-Ncy-am-Wv \n-e-hn-ep-≈-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. C-S-hw Jm-en-Zv Ip-™n, tUm. lp-ssk≥ a-S-hq¿, F≥ tIcf Ad-_n ap≥jokv Atkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bp≈ kn A-_q-_-°¿, hn A-_v-Zp¬ kn F-®v kv-am-c-I A-hm¿-Uv Zm-\ NSßv Fw ]n A_v-Zp- -aZv ka-Zm\n Fw.F¬.F. K-^q¿ lm-Pn ]-s¶-Sp-Øp. DZvLm-S\w sNøp∂p

tZ-io-b-]m-X: Ø-ew G-sä-Sp-¡Â k-a-kv-X I-em-ta-f ]q-hm-«p]-d-¼n \nÀ-¯n-h-bv-¡-W-sa-¶v Sn ]n cm-a-Ir-jv-W³

tkm-a-bm-Kw \m-sf

P-\-hn-Nm-c-W bm-{X-bv-¡v DÖze k-am-]-\w

A-d-_n- ap³-jo-kv A-tkm-. kw-Øm-\ k-t½-f\w k-am-]n¨p

tIm-gn-t°m-Sv: hn-Pn¬ lyq-a¨ ssd-‰v-kn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \m-sf tIm-gn-t°m-´v \-S-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e a-\p-jym-h-Imi I¨-h-≥-j≥ tZ-io-b a-\pjym-h-Im-i I-Ωo-j≥ Aw-Kw P. kn-dn-b-Iv tPm-k-^v D-Z-vLm-S\w sN-øpw. D-®-bv-°v 2.-30\v A-fIm-]p-cn Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-emWp I¨-h≥-j≥. sF.-F-kv.B¿.-H. Nm-c-t°-kn¬ A-\ym-bam-bn {]-Xn-tN¿-°-s∏-Sp-I-bpw ]n-∂o-Sv kp-{]nw-tIm-S-Xn Ip-‰-hnap-‡-\m-°p-I-bpw sN-bv-X imkv-{X-⁄≥ \-ºn \m-cm-b-W≥, a-\p-jym-h-Im-i {]-h¿-ØI≥ A-Uz. ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v kw-km-cn-°pw.-

a-cp-¶n-\v A-an-X hn-e CuSm¡n-b kw-`-hw: tI-sk-m-Xp-¡m³ {i-asa¶v Bt£]w tIm-gn-t°m-Sv: 147.-44 cq-] hn-ebp-≈ a-cp-∂n-\v 1615.-68 cq-] CuSm-°n-b kw-`-h-Øn¬ ]-cm-Xn°m-c-s\ kzm-[m-\n-®v sa-Un-°¬ tjm-∏v D-S-a-sb c-£n-°m≥ {U-Kv C≥-kv-s]-Œ¿am¿ {i-an°p-∂Xmbn Bt£]w. h-S-I kz-tZ-in sI ]n j-m-Pnbm-Wv am-hq¿ tdm-Un-se sa-Un°¬ tjm-∏n-s\-Xn-tc I-gn-™ H-tŒm-_¿ 26\v {U-Kv I¨-t{Smf¿ Hm-^n-kn¬ ]-cm-Xn \¬-Inb-Xv. lr-Z-b i-kv-{X-{In-b-sbXp-S¿-∂p kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-

bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ jm-Pn, H-tŒm-_¿ 18\v πm-hn-Ivkv-˛75 F-∂ Kp-fn-I 14 F-Æw hm-ßn-b-t∏mƒ sa-Un-°¬ tjm--∏p-Im¿ Cu-Sm-°n-b-Xv 1615.-68 cq-]-bm-bn-cp-∂p. a-cp-∂v Xo¿-∂t∏mƒ as‰mcp tjm-∏n¬ \n-∂p C-tX Kp-fn-I 14 F-Æw hm-ßn-bt∏mƒ Cu-Sm-°n-b-Xv 147.-44 cq-]am{X-amWv. C-tX-Xp-S¿-∂v jmPn ]-cm-Xn \¬-Inb-Xv. {U-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ jmPn-bp-sS sam-gn F-Sp-°m≥ Hm¿°m-t´-cn-bn-ep-≈ h-k-Xn-bn¬

F-Øn hn-i-Z-am-b sam-gn tc-Js∏-Sp-Øn-bncp-∂p. F-∂m¬, C-Xn-\n-S-bn¬ jmPn-sb kzm-[o-\n-®v ]-cm-Xn-bns√-∂ I-Øv {U-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ hm-ßn-®p. Cu kw-`-hsØ-°p-dn-®v {U-Kv C≥-kv-s]-Œdm-b jm-Pn h¿-Ko-kn-t\m-Sv Imcy-߃ Xn-c-°n-b-t∏mƒ ÿm]-\ D-S-a-bn¬ \n-∂p sam-gn tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-s≠-∂pw ]-cmXn C-t∏mƒ \n-b-tam-]-tZ-i-Øn\p hn-´n-cn-°p-I-bm-sW-∂p-ambn-cp-∂p ]-d-™-Xv. sa-Un-°¬

tjm-∏p-Im-c≥ Ip-‰-Ir-Xyw sNbv-X-Xv sX-fn-™n-´pw ]-cm-Xn°m-c-s‚ ]-cm-Xn-bn-√ F-∂ IØv Im-Wn-®v- \n-b-a-hy-h-ÿsb sh-√p-hn-fn-°p-I-bm-bn-cp∂p {U-Kv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ sNbv-X-sX-∂v Cu ta-J-e-bn-se \nb-a-hn-Z-Kv-[¿ A-`n-{]m-b-s∏-Sp∂p. \n¿-[-\-cm-b tcm-Kn-I-sf Nq-j-Ww sN-øp-∂ sa-Un-°¬ tjm-∏p-Im¿-s°-Xn-tc e-`n-°p∂ ]-e ]-cm-Xn-I-fpw k-Ω¿-±Øn-s‚ ^-e-am-bn X-a-kv-I-cn°-s∏-Sp-I-bm-Wv ]-Xn-hv.

{]-Xn-tj-[ hm-b-\ sIm-Sn-b-¯qÀ t_m-Iv-kn-Mv: PnÃm Soans\ gn-t°m-Sv: `-c-W-Iq-Sw \nPn.-Fw.-bp.-]nbn A-a-epw A-`n-cm-an-bpw \-bn-¡pw tImtcm-[-\-\o-°w \-S-Øp-∂ 14 ]pkv-X-I-ß-fp-sS {]-Xn-tj-[ hmtX-P-kv ]mT-im-e tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ kb-\ C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\p

A-h-tem-I-\ tbm-Kw 17\v

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: hn Fw kp-[o-c≥ sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚m-bn ÿm-\-ta¬°p--∂ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°ms\-Øn-b Un.-kn.-kn. {]-knU‚pw kw-L-hpw en-^v-‰n¬ Ip-Sp-ßn. C-∂-se cm-hn-se 11Hm-sS sI.-]n.-kn.-kn. Bÿm-\-am-b C-μn-cm-`-h-\nem-Wv kw-`-hw. 11.-30\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-b tIm-gn-t°m-Sv Un.-kn.-kn. {]kn-U‚ v sI kn A-_p-hpw Iq-´-cpw ap-I-fn-se \n-e-bn-ep≈ k-tΩ-f-\ lm-fn-te-°v t]m-hm-\m-bn en-^v-‰n¬ I-bdn-b-t∏m-gm-Wv A-]-I-Sw. \n›-bn-®-Xn-epw A-[n-Iw Bfp-Iƒ en-^v-‰n¬ I-b-dn-btXm-sS ap-I-fn-te-°v t]mhm-sX H-∂mw-\n-e-bn¬ IpSp-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. A-c-aWn-°q-dn-\p-ti-jw sa-°m\n-s°-Øn-bm-Wv C-h-sc ]pd-sØ-Øn-®-Xv.

fn-se Iu-≠-dp-I-fn¬ \n-∂p CØ-c-Øn-¬ ]-Ww ]n≥-h-en°mw. C-e-t{Œm-Wn-Iv {Sm≥-kv-^¿ ku-I-cy-ßfpw \n-›-e-am-bn-cn°-p-Ib-bmWv-. Pn-√-bn-se hym]m-c-ta-J-e-sb-bm-Wp k-a-cw h-en-b tXm-Xn¬ h-e-®-Xv. Hmh¿-{Um-^v-‰v, sN-°v ssI-am-‰w Xp-S-ßn-b C-S-]m-Sp-Iƒ ap-S-ßnb-Xv ta-J-e-bv -°v Xn-cn-®-Sn-bmbn-´p-≠v. k-a-c-sØ-Xp-S¿-∂v Pn-√-bn-

¿-´n¬ {]-Jym-]n-® H-º-Xp hn-t√Pp-I-fn-se P-\-ßfm-Wp Xp-S¿®-bm-b k-a-c-Øn-\v H-cp-ßn-bXv. Xn-cp-h-ºm-Sn, tIm-S-t©-cn, Im-hn-epw-]m-d, s\-√n-s∏m-bn¬, I-´n-∏m-d, ]p-Xp-∏m-Sn, N-°n-´-∏md hn-t√-Pp-I-fn-se I¿-j-I-cmWv A-\n-›n-X-Im-e [¿-W-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-I. Xn-c-s™-Sp-∏v hn-⁄m-]-\w h-cp-∂X - n-\p ap-ºv I-cS- v hn-⁄m]-\w ]p-d-s∏-Sp-hn-°-W-sa-∂Xm-Wv B-h-iyw. k-a-c k-an-Xn sN-b¿-am≥ ^m. B‚-Wn sImgp-h-\m-em-Wv [¿-Wbv-°p t\Xr-Xzw \¬-Ip-∂X - v.

`m-jm-[ym-]-I- hn-th-N-\w Xn-cp-¯-Ww: k-a-Zm-\n Fw.-FÂ.-F.

tIm-gn-t°m-Sv: Xm-eq-°n-se Xm-g-°m-Sv hn-t√-Pn-se 3.--75 sk‚ v ÿ-ew _m-¶v tem¨ Ip-Sn-»n-I Cu-Sm-°p-∂-Xn-\m-bn am¿-®v 14\v cm-hn-se 11\v Xm-g°m-Sv hn-t√-tPm-^n-kn¬ teew sN-øpw.--

Un.-kn.-kn. {]-kn-Uâpw kw-L-hpw en-^v-än Ip-Sp-§n

tIm-gn-t°m-Sv: P-\-hm-k tI-{μß-sf-bpw Ir-jn-bn-S-ß-sf-bpw tXm-´-ß-sf-bpw Km-Uv-Kn¬-˛-Ikv-Xq-cn-cw-K≥ ip-]m¿-i-I-fn¬ \n-∂p H-gn-hm-°-W-sa-∂ B-hiy-hp-am-bn a-e-tbm-c I¿-j-I-cpsS A-\n-›n-X-Im-e I-e-Œ-td-‰v [¿-W Xp-Sß - n.]-›n-a-L-´ P-\-kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWv A-\n-›n-X-Im-e [¿-W \-SØp-∂-Xv. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn \-kn-dp-±o≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√-bn¬ kw-c-£n-X ta-J-e-bm-bn dn-t]m-

]-Wn-ap-S-¡v-: _m-¦n-Mv C-S-]m-Sp-IÄ c-−mw Zn-h-k-hpw \n-e-¨p

h-kv-Xpte-ew

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m km-£-cXm an-j≥ t\m-U¬ t{]-c-Iv-amcp-sS A-h-tem-I-\ tbm-Kw 17\v cm-hn-se 10.--30\p Pn-√m-]-©m-bØv lm-fn¬ \-S-°pw.--

12 s^-{_p-h-cn 2014 _p[≥

sIm-Sn-b-Øq¿ Pn.-Fw.-bp.-]n. kv-Iq-fn¬ tX-P-kv ]mT-im-em ]-≤-Xn N-{µn-I ap≥ am-t\-P¿ ]n F≥ A-lv-a-Zv kv-Iqƒ eo-U¿- sa-l¿ A-en-°v ]-{Xw ssI-am-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

thm-«À-am-sc A-h-tl-fn-¡-cp-Xv: Fw.-]nbp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v sI kn A-_p amÀ-¨v tIm-gn-t°m-Sv: I-gn-™ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n-bp-sS hn-P-bw thm-´¿-am¿-°p ]-‰n-b sX-‰msW-∂p-≈ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk--{I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jv-W-s‚ {]-kv-Xm-h-\ thm-´¿-am-sc- A-htl-fn-°p-∂-Xn-\p Xp-√y-am-sW∂v Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kn A-_p. F-√m-‰n-s\-bpw A-Sn-®-a¿Øp-I-bpw ta-[m-hn-Xzw Im-Wn°p-I-bpw sN-øp-∂ kn.-]n.-F-

Ωn-s‚ kz-`m-h-am-Wv Pn-√m sk{I-´-dn-bp-sS {]-kv-Xm-h-\-bn-eqsS ]p-d-Øp-h-∂n-cn-°p-∂-Xv. kΩ-Xn-Zm-\m-h-Im-iw kz-X-{¥-ambn hn-\n-tbm-K-n-°m-\p-≈ ]u-cs‚ A-h-Im-i-Øn-t∑¬ Sn ]n cm-a-Ir-jv-W≥ sh-√p-hn-fn \-SØn-bn-cn-°p-I-bm-Wv. P-\-hn-[nsb am-\n-°p-I F-∂ P-\m-[n-]Xy a-cym-Z Im-‰n¬ ]-d-Øp-∂ CØ-cw {]-kv-Xm-h-\ kn.-]n.-FΩn-s‚ [n-°m-cam-sW∂pw sI kn A-_p ]-d-™p.

kp-[o-c-\pw k-Xo-i-\pw {]-Xo-£-\Â-Ip-¶p: C-¿-t¨-cn tIm-gn-t°m-Sv: hn Fw kp-[o-c-\pw hn Un k-Xo-i-\pw tIm¨-{Kkn-s‚ km-c-Yy-Øn-se-Øn-b-Xp tI-c-f-Øn-\v A-`n-am-\-Øn-\pw {]-Xo-£-bv-°pw h-I-\¬-Ip-∂p-sh-∂p tI-c-f a-Zy-\n-tcm-[-\ k-anXn kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn C-ø-t®-cn Ip-™n-Ir-jv-W≥. ]m¿-´n-bp-sS \-„-`q-X-am-b Km-‘n-b≥ kzm-[o-\w ]p-\-cm¿-Pn-°m\pw \m-Sn-s‚ {]-Xym-i-Iƒ ]p-\-ÿm-]n-s®-Sp-°m-\pw Cu t\-Xm°ƒ-°p I-gn-bp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn ^≠v h-I-am-‰n sN-e-h-gn-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Aw-t_-Zv-°¿ P\-]-cn-j-Øv Pn-√m I-Ωn-‰n- 18\v Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n bp-sS h-k-Xn-bn-te-°v am¿-®v \-SØpw. C-μn-c B-hm-kv tbm-P-\ ]-≤-Xn-bn¬ B-h-iy-am-b ]-´nI Pm-Xn-˛-h¿-K Kp-W-t`m-‡m°-fn-s√-∂p Im-Wn-®m-Wv Fw.]n. ]-´n-I Pm-Xn-˛-h¿-K hn-I-k\- ^-≠v h-I-am-‰n sN-e-h-gn-®sX-∂v Aw-t_-Zv-°¿ P-\-]-cn-jØv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v cmwZm-kv th-tß-cn B-tcm-]n-®p. C-Ø-cw ^-≠p h-I-am-‰n sNe-h-gn-°p-∂ -\-S-]-Sn-bv-s°-Xntc cm-jv-{S-]-Xn-°pw K-h¿-W¿°pw `o-a-l¿-Pn \¬-Ipw. kp-[ojv Ip-am¿ s]-cp-¥p-cp-Øn, cmtP-jv Ip-am¿ sam-I-hq¿, im-¥n\n tIm-´p-Ω¬, {]-Im-i≥ I-dptØ-S-Øv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.

ap-°w: sIm-Sn-b-Øq¿ Pn.-Fw.bp.-]n. kv-Iq-fn¬ tX-P-kv ]mTim-em ]-≤-Xn-bm-cw-`n-®p. N-{µnI ap≥ am-t\-P¿ ]n F≥ A-lΩ-Zv kv-Iqƒ eo-U¿ sa-l¿ Aen-°v ]-{X-Øn-s‚ tIm-∏n ssIam-dn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sI hn A_vv-Zp- -emw, tX-P-kv ^n-\m≥kv am-t\-P¿ C-kv-lm-Jv, kn sI A-_q-_-°¿, A-_v-Zp¬ I-cow Xm-f-Øn¬ kw-km-cn-®p.

_v Pq-\n-b¿ ]p-cp-j/h-\n-X Ata-Nz¿ t_m-Iv-kn-Mv Nmw-]y≥jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ Pn-√m Soan-s\ ]p-cp-j hn-`m-K-Øn¬ _n.-Fw.-kn. ]p-fm-Sn-Ip-∂v ¢∫n-se sI A-a-epw h-\n-Xm hn`m-K-Øn-¬ ]n.-Sn.-F-kv. sl¬Øv B‚ v am¿-j¬ B¿-Sv-kv A-°m-Z-an-bn-se F A-`n-cm-anbpw \-bn-°pw. - 15,16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-e-∏pg sN-ß-∂q¿ sF.-F-®v.-B¿.-

tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lm-fn¬ \S-°pw. tkm-fn-Um-cn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]mSn-bn¬ tkm-fn-Um-cn-‰n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ap-l-Ω-Zv thfw A-[y-£-X h-ln-°pw. sI F-kv l-cn-l-c≥, kzm-an hn-iz-`{Zm-\-μ i-‡n-t_m-[n, hn F I_o¿, sI kn h¿-Ko-kv, Jm-en-Zv F A-`n-cm-an- sI A-a¬ Un. tIm-f-Pv Hm-^v F≥-Pn-\o-b- aq-k \-Zv-hn, Fw Pn-j, ssi-Jv dn-Mv lm-fnemWv Nmw-]y-≥-jn- ap-l-Ω-Zv Im-c-Ip-∂v ]p-kv-X-Ihm-b-\ \-S-Øpw. ∏v \S-°p-∂Xv.

tZ-h-þ-A-kp-c-þ-]m-Ým-Xy \m-Z-ap-WÀ-¯n "hn-kv-a-b Xm-b-¼-I' tIm-gn-t°m-Sv: sIm-c-b-ßm-Sv {Km-a-Øn¬ \n-∂p ]p-Xn-b hm-Zy-P-Xn-I-fn¬ H-cp hn-kva-b-Xm-b-º-I ]n-d-∂p. tZ-h-hm-Zy-am-b C-S°-bpw A-kp-c-hm-Zy-am-b sN-≠-bpw ]m›m-Xy i-–-Øn-\p-S-a-bm-b Pm-kv {Uw Ie¿-∂p-≈-Xm-Wo hn-kv-a-b Xm-b-º-I. tZh, A-kp-c, ]m-›m-Xy-hm-Zy-ß-sf Iq-´nbn-W-°n-bp-≈ Xm-b-º-I-bn¬ ]-Xn-hpt]m-se Im-e-Xm-f Pm-Xn hn-kv-Xm-c {]-amW-ß-fp-ap-≠v. sIm-bn-em-≠n-bn-se sImc-b-ßm-Sv sX-cp-hn¬ \n-∂p ]n-d-∂ Cu Xm-b-º-I-°v D¬-k-h-Im-e-am-b-tXm-sS Xn-c-t°m-Sv Xn-c-°pw.sIm-c-b-ßm-Sv hm-Zy-kw-L-Øn-\p tIc-f-Øn-\-I-Øpw ]p-d-Øpw ap-tº Jym-Xnbp-≠v. \q-dp I-W-°n-\p hm-tZym-]m-k-Icp-sS {Km-a-am-Wn-Xv. \m-S-I-°m-cpw Nn-{XIm-c-∑m-cpw ]m-s´-gp-Øp-Im-cp-am-bn H-cp ]m-Sv I-em-Im-c≥-am¿-°p P-∑w \¬-In-b `q-an. B-im≥ Im-S-°-≠n tI-fp-°p-´n, hmZy-I-e-bn¬ \n-c-h-[n ]-co-£-W-߃ \-SØp-I-bpw ]p-kv-X-I-߃ F-gp-Xp-I-bpw sN-bv-X {]-^. ta-eq¿ cm-P-tKm-]m-e≥ InSm-hv, Xm-b-º-I-bn¬ a-e-_m¿ ssi-en°p ]p-Xp-`m-hw h-cp-Øn-b {io-Pn-Xv am-cmap-‰w, hm-Zy-kw-Lw ÿm-]-I≥ I-fn-∏p-c-

"hn-kv-a-b' Xm-b-º-I Sow bn¬ c-ho-{μ≥ F-∂o {]-K¬-`-cp-sS _p≤n-bpw ta¬-t\m-´-hp-am-Wp "hn-kv-a-b Xmb-º-I' H-cp-°m≥ tl-Xp-hm-b-Xv. Xn-cp-h-≈q¿ k-Z-\w cm-tP-jn-s‚ {]nb-in-jy-\pw C‚¿-tkm¨ {]-Xn-`-bp-am-b F-kv Pn hn-jv-Wp sN-≠-bn-epw {]-i-kv-X C-S-° I-em-Im-c-\pw Kn-∂-kv _p-°v tPXm-hp-am-b A-]q¿-h {]-Xn-` s]-cn-tßm-´v kp-{_-lv -a-Wy≥ C-S-°-bn-epw Pq-\n-b¿ in-h-a-Wn-sb-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ in-h-Ip-am¿

sIm-c-b-ßm-Sv Pm-kv {Uw-kn-epw Cu "hnkvv-a-b-Øn¬' ]-s¶-Sp-Øp h-cp-∂p. sIm-cb-ßm-Sv I-em-t£-{X-Øn-s‚-bpw km-aqly-kw-L-S-\-bm-b hn-Œ-dn sIm-c-ßm-Spw kw-L-Øn-\p {]-tNm-Z-\-hpw k-lm-b-hpw \¬-Ip-∂p. Cu h¿-j-sØ sIm-c-b-ßm-Sv sX-cp-`K-h-Xn t£-{X Xm-e-s∏m-en a-tlm¬-k-hØn¬ sIm-´n-°-b-dn-bm-bn-cp-∂p Sow hch-dn-bn-®-Xv.I


{]mtZ-inIw

12 s^-{_p-h-cn 2014 _p[≥

"F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-IfpsS kw-`m-h-\ h-ep-Xv '

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc Xp-d-t»-cnap-°v, I-cp-h-t©-cn, Ip-dp-s¥mSn, I-f-cn-°p-∂v, \-thm-Z-b, F´p ap-X¬ c-≠p-h-sc -\-Sp-hÆq¿ Su¨, I-cn-ºm-s]m-bn¬, Xm-g-sØ I-S-hv, Im-hpw-X-d, DSp-{º-a-e, ap-‰-sØ πm-hv, h-´n-∏\, F-´p ap-X¬ aq-∂-h-sc s]-cph-´q¿, ap-Øm-ºn, \-tS-cn, hnøq¿, \-Sp-h-Øq¿, cm-Po-hv tImf-\n, s]m-´m¬-Xm-sg, ]-¥-emb-\n, F-´p ap-X¬ \m-ep-h-sc I-Æm-Sn-°¬, ]p-fn-bw-h-b¬, h-S-t°-h-b¬, kn¬-h¿-ln¬kv, ]m-tdm-∏-Sn, a-Ωn-fn-Øm-gw, tZ-tim-≤m-cn-Wn, an-t√-\n-bw, aem-∏-d-ºv lu-kn-ßv tIm-f-\n, sS-en-tImw tIm-f-\n, a-em-∏-dºv, I-Sp-°p-gn, I-Æ-º-Øv-I-c, Xp-tºm-fn-ap-°v, ]-≈n-°p-∂v, F-´p ap-X¬ A-©p-h-sc -PmXn-tb-cn, ]p-fn-bm-hv, sX-ßn-e°-S-hv, s\-®n-°m-´v-I-S-hv, A-ø∏≥-Im-hv, P-\-X, sN-dq-∏, Iq-Sc-™n, ]-t´m-Øv, Iq-ºm-d, I°m-Sw-s]m-bn¬, ho-´n-∏m-d, \∑-≠ sl¬-Øv sk‚¿, ]p-°p∂v, am-h-cp-I-≠n-ap-°v, s]mbn¬-Xm-gw, 8.--30 ap-X¬ H-∂p-hsc ]m-tem-gn-Øm-gw, s\-t´m-fnXm-gw, \m-cn-®m-en¬, ]q-f-°m-´vXm-gw, I¬-°p-Sp-ºn¬, H-º-Xp ap-X¬ H-∂p-h-sc sh-Ãv-ln¬ Np-¶w ]-cn-k-cw, h-c-°¬ Aº-ew tdm-Uv, 10 ap-X¬ H-∂p-hsc tIm-´q-fn, ss]-∏v-se-bn≥ tdm-Uv, ]-t´-cn, H-∂p ap-X¬ \mep-h-sc aq-hm-´v Xm-gw, sN-dp-he-Øv Xm-gw, aq-°m-fn-Øm-gw, Icn-bm-´v-a-e F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn

Fkv.Un.]n.sF. P-\-hn-Nm-c-W bm-{X-bv-°n-sS kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n A-–p¬-l-ao-Zv am-ÿ Sn ]n N-{μ-ti-Jc-s‚ `m-cy sI sI ca-sb k-μ¿-in-®-t∏mƒ

Uv D-Zv-Lm-S-\w t£-a-\n-[n Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v tdmhn-eym-∏-≈n: B-b-t©-cn {Km-a h-S-I-c: sd-bn¬-sh Kp-Uv-kv sj-Un-se sXm-gn-em-fn-I-ƒ-s°Xn-sc G-I-]-£o-b-am-bn ssIs°m-≠ k-kv-s]≥-j≥ \-S-]Sn ]p-\x-]-cn-tim-[n-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v 18 \v Np-a-´v sXm-gnem-fn t£-a-\n-[n Hm-^n-kn-te°v am¿-®v \-S-Øm≥ I-b-‰n-d-°v sXm-gn-em-fn-bq-\n-b≥ sF-F≥Sn-bp-kn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. ÿn-c-am-bn tPm-en sN-øm-

\p-≈ km-l-N-cyw kr-„n-°-Wsa-∂pw A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyw H-cp-°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. bq-\n-b≥ {]-kn-U‚ v sI -F≥ -F A-ao¿ A-[y-£-X h-ln-®p-. Im-hn¬ kp-\o-jv, AUz.- hn sI Ip-™n-aq-k, cm-tPjv In-W-‰n≥-I-c, sI -Fw \m-cmb-W≥ {]-kw-Kn-®p. sk-{I-´-dn H-Sn-bn¬ cm-P≥ kzm-K-X-hpw _n A-jv-d-^v \-μn-bpw ]-d-™p.

]-©m-b-Øv ]-Xn-aq-∂mw hm¿Un¬ \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm°n-b aw-K-em-Sv A-Iz-Un-‰v h-cnbn-em-´v Xm-sg tdm-Un-s‚ D-ZvLm-S-\w {Km-a ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v s\m-®m-´v Ip-™-_v-Zp√ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]p-Xnsb-Sp-Øv A-_v-Zp-√, F kn A_v-Zp-√, ap-l-Ω-Zv, Ip-f-ß-c-Øv \m-cm-bW - ≥, Fw s - I A-ko-kv, A-_v-Zp-√, dn-bm-kv kw--km-cn-®p.-

h-S-I-c: a-‰v kw-ÿm-\-ß-fn¬ \n-∂p hy-Xy-kv-X-am-bn tI-c-fØn-se hn-Zy-m-`ym-k ta-J-e-bn¬ F-bv-U-Uv kv-Iq-fp-Iƒ \¬In-b kw-`m-h-\ h-ep-Xm-sW-∂v X-t±-i kz-bw-`-c-W h-Ip-∏v a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿. Nm\n-bw-I-S-hv ku-ay-X sa-tΩm-dnb¬ kv-Iqƒ sI-´n-Sw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn sI im-¥ A-≤y£-X h-ln-®p. F≥ sI sshZy¿, \n-j, Fw Sn Ip-™n-°Æ≥, Sn ]n {io-P, k-Zm-\-μ≥, sI k-Xo-i≥, C Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.-

h-S-I-c: Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ U-bm-en-kn-kv ]q¿-W-am-bpw ku-P-\y-am-°p-∂-Xn-\v s]m-XpP-\-ß-fn¬ \n-∂p kz-cq-]n-® aq∂-c tIm-Sn-tbm-fw cq-] {S-Ãn-\v ssI-am-dm-\p-≈ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠n-s‚ \o-°w D-t]-£n°-W-sa-∂v F-.sF.-ssh-.F-^v. h-S-I-c a-fi-ew I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p.

Kp-fn-I-¸p-g-bn D-¸psh-Å `o-j-Wn Xp-S-cp-¶p

K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww tIm-gn-t°m-Sv: sam-tI-cn-˛Im-b-s°m-Sn-˛-]m-sem-fn-˛sXm-´n¬-∏m-ew tdm-Un-s‚ Sm-dn-Mv {]-hr-Øn \-S-°p-∂Xn-\m¬ \m-sf ap-X¬ {]hr-Øn Xo-cp-∂-Xp-h-sc Cu tdm-Un-eq-sS-bp-≈ hm-l-\߃ ap-d-h-t®-cn tdm-Uv hgn t]m-I-W-sa-∂v F-Iv-knIyq-´o-hv F-©n-\n-b¿ A-dnbn-®p.

P-e-kw-c-£-W k-tµ-i bm-{X ta-∏-bq¿: tZ-io-b k-ºm-Zy ]≤-Xn h-I-p-∏pw P-e-hn-`-h h-Ip∏pw tN¿-∂p Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏©m-b-Øn¬ P-e-kw-c-£-W k-tμ-i- bm-{X \-S-Øn. Io-g-cnbq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v A-Uz. sI sI e-£v-an-`mbv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI Fw Ip-™n-am-X A-[y-£-X -h-ln®p. {Km-a-∏-©m-b-Øw-K-ß-fmb sI sI \n¿-a-e, F≥ Fw kp\n¬-Ip-am¿, tZ-io-b k-ºm-Zy-]≤-Xn {]-h¿-Ø-I-cm-b sI im¥, kn h-\-P, Sn C-μn-c kw-kmcn-®p.-

h-S-I-c: Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-WØn-∂m-bn B-{i-bn-°p-∂ Kp-fnI-∏p-g-bn¬ X-S-b-W C-√m-ØXn-\m¬ D-∏p-sh-≈w I-b-d¬ `oj-Wn Xp-S-cp-∂p. thmƒ-t´-Pv £m-a-sØ Xp-S¿-∂v ]-ºn-Mv `mKn-I-am-bn X-S- -s∏-Sp-∂ h-S-Ic-bn¬ Kp-fn-I-∏p-g-bn-se D-∏p sh-≈ `o-j-Wn h-cpw Zn-h-k-ßfn¬ {]-iv-\-am-Ip-sa-∂p-d-∏m-bn. ]p-g-bn-se D-∏n-s‚ Aw-iw Ip-d-bv-°m≥ s]-cp-h-Æm-aq-gn Umw j-´¿ Xp-d-∂v Xm¬-°m-enI ]-cn-lm-cw I-s≠-Øn-sb-¶nepw j-´¿ ]q-´p-∂-tXm-sS D-∏psh-≈ {]-iv-\w ho-≠pw D-b-cpsa-∂m-Wv hn-Z-Kv-[m-`n-{]m-bw. \n-e-hn¬ Um-an-se P-e \n-c-∏v D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v j-´¿

Xp-d-°p-∂-Xn-\v C-dn-tK-j≥ A[n-Ir-X¿ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øt∏m-gm-Wv ss]-∏n¬ D-∏p-sh≈w I-b-dn-b-Xn-\m¬ j-´¿ Xpd-°m≥ P-e A-tXm-dn-‰n A-`y¿Yn-°p-∂-Xpw. F-∂m¬, j-´¿ G-Xp \n-an-j-hpw A-S-bv-°p-sa∂p-d-∏m-b km-l-N-cy-Øn¬ ss]-∏n-se D-∏p I-b-d¬ A-SpØp X-s∂ ho-≠pw {]-Xo-£n°mw. Kp-fn-I-∏p-g Hm-Kv-sa-t‚-j≥ ]-≤-Xn Xp-S-ßn-b ti-jw aq-∂p h¿-j-am-bn th-\¬ Xp-S-ßp-∂Xn-\p ap≥-s] ss]-∏n¬ D-∏p sh-≈ `o-j-Wn-bp-≠m-Ip-∂p. t\-c-tØ-bn-√m-Xn-cp-∂ Cu {]Xn-`m-kw Hm-tcm h¿-j-hpw cq£-am-bn h-cn-I-bm-Wv. h-S-I-c

]-≤-Xn-bn¬ D-∏p I-b-dp-∂-Xn\p ap≥-t] Cu ]p-g-bn¬ \n-∂p sh-≈-sa-Sp-°p-∂ a-‰p ]-≤-XnI-fn¬ D-∏p `o-j-Wn Xp-S-ßn-bncp-∂p. {]-iv-\-Øn-\v im-iz-X ]-cnlm-cw kv-Yn-cw X-S-b-W-bm-sW∂pw C-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂v hn-hn-[ `m-K-ßfn¬ \n-∂v B-h-iy-ap-b-cp-∂ps≠-¶n-epw Xm¬-°m-en-I AW sI-´m≥ t]m-epw ^-≠n-√mØ A-h-kv-Y-bm-Wv. Iq-c-t¶m´v I-S-hn-se ]-ºv lu-kn-ep-≈ thmƒ-t´-Pv X-I-cm-dn-s\ Xp-S¿∂v h-S-I-c-bn¬ P-e hn-X-c-Ww sam-Øw Xm-dp-am-dm-bn-cn-°p-Ibm-Wv. \m-epw A-©pw Zn-h-ksØ C-S-th-f-bn-em-Wv P-e hn-

X-c-Ww. C-\n j-´¿ A-S-bv-°p-I IqSn sN-bv-Xm¬ hn-X-c-Ww sN-øp∂ sh-≈-Øn-s‚ t]-cn-epw {]iv-\-ap-≠m-Ipw. C-Xn-\n-S-bn¬ Xm¬-°m-en-I A-W sI-´p-∂-Xv {]m-tbm-Kn-I-a-s√-∂ A-`n-{]mb-hpw D-b¿-∂n-´p-≠v. H-cp tIm-Sn-tbm-fw cq-]-sb¶n-epw Xm¬-°m-en-I A-W-bv°v th-≠n h-cpw. C-Xv s]-s´-∂v s]m-´n-t]m-hp-I-bpw sN-øpw. kvYn-cw A-W sI-´-W-sa-¶n¬ ]pg-bv-°v Ip-dp-sI ]m-ew Iq-Sn th≠n h-cpw. \n¿-Zn-jv-S ]m-e-ßfn¬ G-Xn-s‚-sb-¶n-epw ]-Wn Xp-S-ßp-I-bm-sW-¶n¬ A-Wbpw C-Xn-s‚-sbm-∏w \n¿-an°mw.--

"R-§-fp-sS ]-¨-¡-dn R-§-fp-sS kv-Iq-fnÂ' hn-f-sh-Sp-¯p I-Sn-b-ßm-Sv: I-Sn-b-ßm-Sv F¬.]n. kv-Iq-fn¬ Im¿-jn-I ¢-∫mb k-ar-≤n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kv-Iqƒ tIm-w-]u-≠n¬ \-SØp-∂ ssP-h ]-®-°-dn Ir-jnbp-sS hn-f-sh-Sp-∏v D-Zv-Lm-S-\w hm¿-Uv sa-º¿ k-^n-b ]-Sn™m-d-bn¬ \n¿-h-ln-®p. ]m-h¬, ]-S-h-ew, Np-c-ß, ]o-®n-ß, No-c, sh-≠ F-∂o C\-ß-fm-Wv -R-ß-fp-sS ]-®-°-

dn R-ßf - p-sS kvI - q-fn¬- F-∂ ]-≤X - n-bn¬ Ir-jn sN-bvX - v hn-fsh-Sp-ØX - v. ]q¿-Wa - m-bn ssP-hh-fw am-{Xw D-]t- bm-Kn-®m-Wv Irjn \-SØ - n-bX - v. ]n.-Sn.-F. {]-knU‚ v c-ho-{μ≥ \-cn-aw-K-e-Øv A-[y-£-X -h-ln-®p. {]-[m-\[ym-]n-I kn k-cf - , Fw i-¶c - ≥, hn ]n kp-a, A-–p¿-d-jo-Zv, sI I-Sn-b-ßm-Sv F¬.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ ]-®°-dn hn-f-sh-Sp∏v sI Zo-t]-jv-Ip-am¿, sI ]p-jv, hm¿-Uv sa-w_¿ k^n-b ]-Sn-™m-d-bn¬ D-Zv-LmS-\w Pn-kv\ - , e-Xn-I kw-km-cn-®p. sN-øp∂p

ap-¯m-¼n-bn hym-P t_mw-_v; \m-«p-Im-cn ]-cn-{`m-´n ]-SÀ-¯n sIm-bn-em-≠n: ap-Øm-ºn \tS-cn-°-S-hv tdm-Un¬ \n-∂p t_mw-_p-Iƒ I-s≠-Øn-sb∂ {]-N-c-Ww \m-´n¬ ]-cn-{`m¥n ]-c-Øn. sIm-bn-em-≠n t]m-en-kv F-Øn t_mw-_pIƒ I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp ]cn-tim-[n-®-t∏m-ƒ hym-P t_mw-_p-I-fm-sW-∂p a-\- n-

em-bn. Nn-c-´-Iƒ Iq-´n-s°-´n AXn¬ a-Æv \n-d-®m-Wv hym-P t_mw-_p-Iƒ \n¿-an-®-Xv. P-\ß-fn¬ ]-cn-{`m-¥n- ]-S¿Øm≥ B-tcm a-\-]q¿-hw {ian-®-Xm-Im-sa-∂v t]m-en-kv ]-dbp-∂p. t_mw-_v kv-Izm-Uv ÿ-e-Øv F-Øn-bn-cp-∂p.

A-Zm-e-¯n 13 tI-kp-IÄ XoÀ-¸m-¡n t]-cm-{º: Xm-eq-°v eo-K¬ k¿ho-kv A-tXm-dn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ t]-cm-{º-bn¬ \-S-∂ A-Zm-e-Øn¬ {In-an-\¬ tI-kpIƒ Dƒ-s∏-sS 13 F-Æw Xo¿∏m-°n. t\-cn-´p kzo-I-cn-®-Xpw tIm-SXn-bp-sS ]-cn-K-W-\-bn-ep-≈-Xpam-b tI-kp-I-fm-Wv Xo¿-∏m-°nb-Xv. eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXmdn-‰n-bp-sS Np-a-X-e-bp-≈ P-UvPn-am-cm-Wv tI-kp-Iƒ ]-cn-KWn-®-Xv.

sIm-bn-em-≠n: sIm-bn-em-≠n sd-bn¬-sh ta¬-∏m-e-Øn¬ ssh-Zyp-Xn hn-f-°p-Iƒ I-Øn°p-∂-Xp A-´n-a-dn-°m≥ {i-aw. D-Zv-Lm-S-\ Zn-h-k-am-b Xn-¶-fm-gvN cm-{Xn ta¬-∏m-e-Øn-se sshZyp-Xn Im-ep-I-fn-te-°p-≈ tI_n-fp-Iƒ H-cp `m-K-Øv A-dpØp ap-dn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sshZyp-Xn hn-f-°p-Iƒ `m-Kn-I-am-bn I-Øn-°m-s\ I-gn-™p-≈p. B-tcm I-cp-Xn-°q-´n tI_nƒ ap-dn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kw-`-h-Øn¬ \-K-c-k-`m sk-{I´-dn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-

C-°m-cy-Øn¬ {]-t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°m≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. I-£n-cm-{„o-b t`-Z-as\y kz-cq-]n-® kw-Jy-bp-sS \S-Øn-∏v Nn-e hy-‡n-I-fp-sS ssI- I - f n- s e- Ø n- s ∏- S p- ∂ - X v Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-√. ]n-cn-s®-Sp-°p-∂ kw-Jy k¿-°m¿ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ kw-hn-[m-\w ssI-Im-cyw sN-

t]-cm-{º: Su-Wn¬ a-Zy-hn¬-∏\-bn-te¿-s∏-´ tIm-c≥-I-≠n aoج Ip-am-c-s\(60) t]-cm-{º F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn. a-Zy-jm-∏p-Iƒ Xp-d-°p-∂-Xn-\p ap-ºv B-h-iy-°m¿-°p ]-c-kyam-bn a-Zy-hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂ B-fm-Wp Ip-am-c-s\-∂v F-Ivssk-kv k¿-°nƒ kw-Lw ]-d™p. H-gn-hp Zn-h-k-ß-fn¬ t]mepw hym-]-I-am-bn a-Zy-hn¬-∏-\ Su-Wn¬ \-S-Øn-bn-cp-∂-Xv Ipam-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv. CXn-\m-bn {]-tXy-I kw-L-߃X-s∂ G-P≥-kn-bm-bn {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-Wv. F-Iv-ssk-kv A-kn. k¿°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ kn ]n lao-Zv, kn-hn¬ Hm-^n-k¿-am-cm-b kn kp-tc-{μ≥, i-_o-d-en sd-bvUn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In. t]-cm-{º tIm-S-Xn-bn¬ lmP-cm-°n-b {]-Xn-sb {]-Xn-sb c≠m-gv-N-tØ-°v dn-am≥Uv sN-bvXp.

Xp-Ip-∂p-Ω¬ Ir-jv-W-Zm-kn\pw `m-cy-bv-°pw t]-∏-´n-bp-sS I-Sn-tb-‰n-´p-≠v. C-h-cp-sS t]-bnf-In-b ]-ip-hn-s\ sIm-∂n-´p≠v. ]m-d-°-en¬ H-cp hn-Zym¿-Yn°pw I-Sn-tb-‰p. s]m-bn-eq-d I-cp-Wm-I-c-s‚ c-≠p ]-ip-°ƒ-°pw Ip-gn-®men¬ {io-[-c-s‚ ]-ip F-∂n-hsb t]-bn-f-In-b-Xn-s\-Xp-S¿-∂v sIm-√p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™Zn-h-kw sN-dp-Æq¿ Su-Wn-\p k-ao-]-ap-≈ sI l- ≥-Ip-´nbp-sS H-cp ]-ip-hn-\pw t]-∏-´nbp-sS I-Sn-tb-‰p. Cu {]-tZ-i-ß-

fn¬ \n-c-h-[n ]-ip-°ƒ-°p ISn-tb-‰-Xn-\m¬ ]-e-cpw ]m¬ D]-tbm-Kw \n¿-Øn-bn-´p-≠v. ]-ip-°ƒ C-√m-Xm-b-tXm-sS I¿-j-I¿-°p h≥ km-º-Øn-I {]-bm-k-߃-°n-S-bm-°n-bn-´p≠v. C-h-cp-sS D-]-Po-h-\ am¿-Kw X-s∂ h-gn-ap-´n-bn-cn-°p-I-bmWv. k-‘y-I-gn-™m¬ t]-∏-´n i-eyw Im-c-Ww ho-´n¬ \n-∂pw ]p-d-Øn-d-ßm≥ ]-‰m-Ø A-hÿ-bn-em-Wp \m-´p-Im¿. t]-∏´n i-eyw X-S-bm≥ A-Sn-b-¥n-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p \m- _-lp-P-\-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-hn-epw]m-d ´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p. ]-©mbØv Hm-^n-kn-\v ap-ºn¬ \-SØn-b [¿W

tIm-S-Xn \nÀ-tZ-i-{]-Im-cw sI-«n-b kv-IqÄth-en X-IÀ-¯p \m-Zm-]p-cw: tIm-S-Xn \n¿-t±-i-{]-Im-cw \n¿-an-® kv-Iq-fn-s‚ Xm¬-°m-en-I th-en C-cp-´n-s‚ a-dhn¬ km-aq-ly-hn-cp-≤¿ X-I¿-Øp.- Ip-Ω-t°m-Sv ku-Øv- Fw.-F¬.-]n kv-Iqƒ (H-X-tbm-Øv kvIqƒ) th-en-bm-Wp Xn-¶-fm-gv-N A¿-[-cm-{Xn-°p ti-jw \-in-∏n-®-Xv. kv-Iqƒ am-t\-P¿ tUm. A_vv-Zp¬ l-ao-Zv \m-Zm-]p-cw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In. t\-c-sØ kv-Iqƒ tImw-]u-≠v aXn¬ tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-s\-∂p ]-d-™v Nn-e¿ s]m-fn-®p \o-°n-b-Xp hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. C-Xns\-Xn-tc \m-Zm-]p-cw ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-bn¬ tIkv \n-e-hn-ep-≠v. a-Xn-en-√m-Ø-Xn-\m¬ Ip-´n-I-fp-sS kp-c-£n-XXzw I-W-°n-se-Sp-Øm-Wp a-Xn¬ s]m-fn-® ÿe-Øv Xm¬-°m-en-I th-en \n¿-an-°m≥ tIm-S-Xn D-Ø-c-hn-´-Xv. C-ß-s\ \n¿-an-® th-en-bm-Wp XI¿-°-s∏-´-Xv. C-tXm-sS kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v Xn-ct°-dn-b tdm-Un-se hm-l-\-߃ `o-j-Wn-bm-bn.

tdm-U-cn-In¬ In-S-°p-∂ kv-Iq-fn¬ \n-∂v Ct∏mƒ ]p-d-sØ tdm-Un-te-°m-Wv Ip-´n-Iƒ-°v Cd-tß-≠n-h-cn-I.

td-j³ hn-X-c-W-¯n-\p-Å 400 enäÀ a-s®-® ]n-Sn-IqSn sIm-bn-em≠n: td-j≥ hn-X-c-W-Øn-\p-≈ 400 en-‰¿ \o-e\n-d-ap-≈ a-sÆ-Æ ]n-Sn-IqSn. sIm-bnem≠n sF-kv πm‚ v tdm-Un-se ]oSn-I ap-dn-bn¬ hn¬-]\-°v sh-®X - m-bn-cp-∂p a-sÆ-Æ. Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kdpw kw-Lhpw \-SØn-b sd-bvUn-em-Wv 400 en-‰¿ a-sÆ-Æ-bpw 50 en-‰¿ Uo-kepw 20 en-‰¿ s]-t{Smfpw ]n-Sn-s®-SpØXv. a¬-ky_-‘-\-Øn-\v t]m-hp∂ sXm-gn-em-fnI-sf e£yw sh-®v I-cn-®-¥-bn¬ a-sÆ-Æ hn¬-]-\ \SØn-b ao-Ø-eI-Øv k-enw, tIm-bm‚ h-f-∏n¬ \u-^¬ F-∂n-h-¿s°-Xntc tI-sk-SpØp.

øp-sa-∂m-bn-cp-∂p D-d-∏p \¬In-b-Xv. C-Xn-\p hn-cp-≤-am-b \o-°w Kq-V e-£y-tØm-sS-bp-≈-XmsW-∂pw C-Xn¬ \n-∂p ]n-¥n-cb-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iys∏-´p. Pn-√m tPm. -sk-{I-´-dn F≥ -Fw _n-Pp, sI -sI c-RvPo-jv, a-t\m-Pv Xm-]p, \n-[n≥ Im-b-°-≠n kwkm-cn®p.-

]n-®-Xv. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´h¿ G-sd ]-Wn-s∏-´m-Wv tI_nƒ ap-dn-®v am-‰n-b-Xv I-s≠Øn-b-Xv. F-´p-a-Wn-tbm-sS X-Icm¿ ]-cn-l-cn-®v hn-f-°p-Iƒ ]q¿-W-am-bn {]-h¿-Øn-∏n-®p.

{]-Nm-cW Pm-Y h-S-I-c: tI-{μ k¿-°m¿ tI-c-ftØm-Sv Im-Wn-°p-∂ A-h-I-W\-bv-s°-Xn-sc F¬.Un.F-^v. t\-Xr-Xz-Øn¬ h-S-I-c ]m¿-esa‚ v a-fi-ew {]-Nm-c-W Pm-Y \m-sf ssh-Ip. 5\v sXm-´n¬-∏me-Øp \n-∂m-cw-`n-°p-w.-

Ip-äym-Sn C-dn-tK-j³ I-\m Xp-d-¶p t]-cm-{º: Ip-‰ym-Sn C-dn-tK-j≥ ]-≤-Xn I-\m¬ Xp-d-∂p. Ir-jn°p th-≠n sh-≈w Xp-d-∂p- hnSp-∂-tXm-sS Ip-Sn-sh-≈ £m-ahpw ]-cn-l-cn-°m-\m-hpw. I-gn™ Zn-h-kw cm-hn-se H-º-tXmsS-bm-Wp s]-cp-h-Æm-aq-gn-bn¬ C-dn-tK-j≥ ]-≤-Xn A-kn. FIv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-\m¬ Xp-d-∂Xv.

F-kv.Un.]n.sF. F-S-t®-cn ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n Hm-^n-kv D-Zv-LmS-\w kwÿm-\ P-\. sk{I´-dn a-t\m-Pv Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

F-kv.Un.]n.sF. Hm^n-kv D-Zv-LmS\w h-SI-c: F-kv.Un.]n.sF. F-S-t®-cn ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n Hm^n-kv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kwÿm-\ P-\. sk-{I´-dn at\m-Pv Ip-am¿ D-Zv-LmS-\ I¿-Ωw \n¿-Δ-ln®p. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v aq- A-≤y-£-X h-ln®p. ap-l-ΩZv, ]n sI kpss_¿, ]n km-enw, kn keow kw-km-cn®p.

{]-Xn-tj-[n-¨p sIm-bn-em-≠n: hym-]m-cn-I-fp-sS ]p-Xp-t°-≠ sse-k≥-kpIƒ-°pw sXm-gn¬ \n-Ip-Xn-°pw G¿-s∏-Sp-Øn-b h¿-[-\-hns\-Xn-tc tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn \ntbm-P-I a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. a-Wn-tbm-Øv aq-k A-[y-£-X h-ln-®p. Sn ]n C-kv-a-bn¬, hn hn tam-l-\≥, Fw N-{μ≥, sI Fw cm-Po-h≥, hn ]n _-jo¿ kw-km-cn-®p.

a-WÂ tem-dn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn SqÀW-saâv t]-cm-{º: ssI-{]w, tN-\m-bn sIm-bn-em-≠n: aq-Sm-Sn tdm-b¬ j-´n¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ aqI-S-hp-I-fn¬ \n-∂pw a-W¬ tem-dn-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn. Pn-√m t]men-kv kq-{]-≠n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ F-Øn-b jm-tUm t]men-kv kw-Lw \-S-Øn-b sd-bvUn-em-Wv tem-dn-Iƒ ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. tem-dn-Iƒ a-W¬-k-lnXw t]-cm-{º t]m-en-kv kv-t‰-j\n¬ lm-P-cm-°n. tN-\m-bn I-Shv, ssI-{]w I-S-hp-I-fn¬ \n-∂p \n-tXy-\ ap-∏-Xv tem-Uv a-W-se¶n-epw I-S-Øp-∂p-s≠-∂p \m´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p.-

\m-bn F-Øn-b-Xm-bn-cp-∂p ]-cnt°-‰ ss_-°v bm-{Xn-I¿. C-h-sc tIm-gn-t°m-Sv sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. D-Æn-°p-∂pw-Nmen¬ ]-g-b hm-´¿ Sm-¶n-\p k-ao]w -h-®m-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v aq-∂n-\v A-]-I-Sw \-S∂-Xv. t]-cm-{º t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

Up-]-Wn ]qÀ-¯n-bm-bn-Ã; t]-¸-«n i-eyw cq-£w; \m-«p-ImÀ `o-Xn-bn tdm_-lp-P-\-k-an-Xn [À-W \-S-¯n ta-∏-bq¿: s\m-®m-Sv {Km-a-∏©m-b-Øn-se cm-a-√q¿, A-cn-bqd, sN-dp-h-Æq¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se B-tbm¬-]-Sn, sN-dp-hÆq¿ A-ßm-Sn {]-tZ-i-ß-fn¬ t]-∏-´n i-√y-w- Im-c-Ww \m-´pIm¿ `o-Xn-bn¬. H-cp hn-Zym¿-Yn A-S-°w aq-∂p-t]¿-°pw \n-c-h[n I-∂p-Im-en-Iƒ-°pw I-Sn-tb‰p. cm-a-√q¿, A-cn-bq-d {]-tZ-iß-fn¬ G-Xm-\pw Zn-h-kw ap-ºv t]-∏-´n-bp-sS I-Sn-tb-‰v t]-bn-fIn-b \m-ep ]-ip-°-sf a-cp-∂v Ip-Øn-sh-®p sIm-∂n-cp-∂p. a-

bn-´p-≠v. ssh-Zyp-Xn hn-f-°p-Ifn-te-°p-≈ \yq-{S¬ sse-\mW-v I-´v sN-bv-X-Xv. ssh-Zyp-Xn kw-_-‘-am-b tPm-en-Iƒ A-dnbp-∂-h-cm-Wv sse≥ I-´v sN-bvX-sX-∂m-Wp {]m-Y-an-I \n-K-a\w. 140 hn-f-°v Im-ep-I-fm-Wv ta¬-∏m-e-Øn¬ ÿm-]n-®-Xv CXn¬ 20 hm-Sv-kn-s‚ 280 kn.-F^v.-F¬ hn-f-°p-I-fm-Wv {]-Imin-°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-Sv sU¬-a I-ΩyqWn-t°-j-\pw \-K-c-k-`-bpw kw-bp-‡-am-bn-´m-Wv ta¬-∏m-eØn¬ hn-f-°p Im-ep-Iƒ ÿm-

a-Zy-hnÂ-¸-\-bv-¡n-sS Npcp¡¯n ]n-Sn-bnÂ

Po-¸v ss_-¡n-en-Sn-¨v c-−p t]À-¡p ]-cn-¡v t]-cm-{º: Po-∏pw ss_-°pw Iq´n-bn-Sn-®p c-≠p-t]¿-°p ]-cnt°-‰p. A-an-X th-K-X-bn¬ FØn-b Po-∏v ss_-°n¬ C-Sn-°pI-bm-bn-cp-∂p. bm-{X-°m-cm-b Xm-\q¿ kztZ-in c-Xo-jv(24), Im¿-Øn-I-∏≈n kz-tZ-in k≥-Pp(21) F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. tKm-Zvtd-Pv I-º-\n-bp-sS k¿-ho-kn-Mn-

3

taÂ-¸m-e-¯n-se hn-f-¡p-I-fn-te-¡p-Å ssh-Zyp-Xn tI-_n-Ä ap-dn-¨p am-än

F-.sF-.ssh-.F-^v. {]-t£m-`-¯n-\v

Su¨-lmƒ: tI-c-f-A-d-_n-Iv

ap≥-jo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩf-\w ˛ 10.00 a-ssd≥{Ku≠v: tZiob ssIØ-dn hn]-W-\ ta-f ˛ 10.00 e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿Sv Kymedn: dn-¶p-cm-Pv a-´m-t©cn-bp-sS Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 10.00 X-e-°p-f-Øq¿ Ip-∂n-]-dºØv `-Kh-Xn t£{Xw: s]m¶me {^m≥-kn-kv tdmUv: Fkv.F¬.B¿.kn Hm-Un-t‰mdnbw: {]-`mj-Ww A-lΩ-Zv A\-kv au-ehn, sI hn A-_vZp√Xzo-^v aue-hn ˛ 2.30 aoUn-b Ã-Un sk‚¿, am\m-©n-d: N-e-®n-{X {]-Z¿i-\w ˛ dm-j-tam¨ ˛ 6.00 k-tcmh-cw _-tbm-]m¿°v: tdmkv B‚ v ^v-f-h¿ tjm ˛ 9.00

kozhikode/clR

Ip-‰ym-Sn: Im-hn-epw-]m-d ]-©mb-Øn-se ]-Sym-´v˛- N - o-fn-bm-Sv tdmUv K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-°m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®p _-lp-P-\ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ ]©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ [¿-W \-SØ - n. B-£≥ - I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ sI _m-_p-cm-Pv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn sI \mWp A-[y-£X - h-ln-®p. hn ]n kp-tc-jv, F≥ sI Ip-am-c≥, A\n-Xm N-{μ≥, kn sI a-t\m-Pv, kn sI a-[p kw-km-cn-®p.

∂m-a-Xv Pn-√-˛-kw-ÿm-\ ss{]-kv a-Wn Sq¿-W-sa‚ v 13 apX¬ 16 h-sc tdm-b¬ ^v-f-Uv sse-‰v {Ku-≠n¬ \-S-°pw. aq-SmSn {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Po-hm-\-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn ]n-Sn-bn sIm-bn-em-≠n: F-´v en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn ]n-Sn-bn¬. Be-∏p-g Xn-cp-h-ºm-Sn ]q-¥p-d tN-cn tU-hn-Uv (47) s\-bm-Wp sIm-bn-em-≠n t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. sIm-√-sØ hm-S-I ho-´n¬ \n-∂m-Wp I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn a-Zy hn¬-]-\-°nsS C-bmƒ ]n-Sn-bn-em-b-Xv.

A-\-[nIr-X a-Zy-hn¸-\; \-S]-Sn thWw ta-∏-bq¿: C-cnß-Øv ]m-°-\m¿-]p-cw tI-{μo-I-cn-®v A-\[nIr-X a-Zy-hn¬-∏-\ \-S-°p-∂-Xm-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fn¬ \n∂pw ]-cm-Xn D-b¿∂p. a-Zy-]-∑m-cp-sS A-gn-™m-´hpw h¿[n-®n-´p-≠v. cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ C-Xph-gn bm-{X-sN-øm≥ ]-‰mØ A-h-ÿ-bmWv. P-\-ß-fp-sS sskz-c-Po-hn-Xw D-d-∏p-h-cpØm≥ \-S]-Sn th-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-bn-´p-≠v.

I-cm-s¯ ]-cn-ioe-\w ]qÀ-¯n-bm¡n Ip-‰ymSn: P-\-ssa{Xn t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Ip-‰ymSn K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p \¬-In-h-cp-∂ I-cm-sØ ]-cn-ioe-\w ]q¿-Øn-bmbn. F-´mwX-c-Øn¬ ]Tn-°p-∂ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 50 s]¨-Ip-´n-Iƒ°m-Wp ]-cn-ioe-\w \¬-In-bXv. ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS k-am-]-\ NS-ßv hm¿-Uw-Kw sI ]n N{μn D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ]n Sn F {]-knU‚ v sI ]n A-–p¿-d-km-Jv A-[y-£X h-ln®p.

ta-¸-¿qÀ Su-Wn-se am-en-\y-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡-Ww: {Km-a-k-` ta-∏ø - q¿: ta-∏ø - q¿ Su-Wn-se cq-£a - m-b am-en-\y-{]-iv\ - w D-S≥ ]-cnl-cn-°W - s - a-∂pw sX-cp-hv \m-bv° - f - p-sS i-eyw ]-cn-lc - n-°m≥ \-S]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw ta-∏-øq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv ip-Nn-Xz {Km-ak - ` - B-hi - y-s∏-´p. ]-©m-bØ - n¬ πm-Ãn-Iv \n-tcm-[-\w \-S-∏n-em-°n-bn-´pw C-t∏m-gpw Iym-cn _m-Kp-Iƒ hn¬°p-∂p-s≠-∂pw {Km-ak - ` - b - n¬ ]-cm-Xn D-b¿-∂p. {Km-a∏ - © - m-bØ - v Aw-Kw j¿-an-\ tIm-aØ - v A-[y-£X - h-ln-®p. In-eb - p-sS ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-bn¬ C≥-kvs - ]-Œ¿ F Fw Ip-™n-cm-a≥ ¢m-sk-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

12 s^-{_p-h-cn 2014 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ 12 h-sc Xp-d-t»-cnap-°v, I-cp-h-t©-cn, Ip-dp-s¥mSn, I-f-cn-°p-∂v, \-thm-Z-b, F´p ap-X¬ c-≠p-h-sc \-Sp-hÆq¿ Su¨, I-cn-ºm-s]m-bn¬, Xm-g-sØ I-S-hv, Im-hpw-X-d, DSp-{º-a-e, ap-‰-sØ πm-hv, h-´n-∏\, F-´p ap-X¬ aq-∂-h-sc s]cp-h-´q¿, ap-Øm-ºn, \-tS-cn, hnøq¿, \-Sp-h-Øq¿, cm-Po-hv tImf-\n, s]m-´m¬-Xm-sg, ]-¥-emb-\n, F-´p ap-X¬ \m-ep-h-sc I-Æm-Sn-°¬, ]p-fn-bw-h-b¬, h-S-t°-h-b¬, kn¬-h¿-ln¬kv, ]m-tdm-∏-Sn, a-Ωn-fn-Øm-gw, tZ-tim-≤m-cn-Wn, an-t√-\n-bw, aem-∏-d-ºv lu-kn-ßv tIm-f-\n, sS-en-tImw tIm-f-\n, a-em-∏-dºv, I-Sp-°p-gn, I-Æ-º-Øv-I-c, Xp-tºm-fn-ap-°v, ]-≈n-°p-∂v, F-´p ap-X¬ A-©p-h-sc PmXn-tb-cn, ]p-fn-bm-hv, sX-ßn-e°-S-hv, s\-®n-°m-´v-I-S-hv, A-ø∏≥-Im-hv, P-\-X, sN-dq-∏, Iq-Sc-™n, ]-t´m-Øv, Iq-ºm-d, I°m-Sw-s]m-bn¬, ho-´n-∏m-d, \∑-≠ sl¬-Øv sk‚¿, ]p°p-∂v, am-h-cp-I-≠n-ap-°v, s]mbn¬-Xm-gw, 8.-30 ap-X¬ H-∂p-hsc ]m-tem-gn-Øm-gw, s\-t´m-fnXm-gw, \m-cn-®m-en¬, ]q-f-°m-´vXm-gw, I¬-°p-Sp-ºn¬, H-º-Xp ap-X¬ H-∂p-h-sc sh-Ãv-ln¬ Np-¶w ]-cn-k-cw, h-c-°¬ Aº-ew tdm-Uv, 10 ap-X¬ H-∂p-hsc tIm-´q-fn, ss]-∏v-se-bn≥ tdm-Uv, ]-t´-cn, H-∂p ap-X¬ \mep-h-sc aq-hm-´v Xm-gw, sN-dp-he-Øv Xm-gw, aq-°m-fn-Øm-gw, I-cn-bm-´v-a-e F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn „Su¨-lmƒ: tI-c-f-

A-d-_n-Iv ap≥-jo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ k-tΩf-\w ˛ 10.00 „a-ssd≥ {Ku≠v: tZiob ssIØ-dn hn]-W-\ ta-f ˛ 10.00 „e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿Sv Kmedn: dn-¶p-cm-Pv a-´m-t©-cnbp-sS Nn-{X-{]-Z¿i-\w ˛ 10.00 „X-e-°p-f-Øq¿ Ip-∂n]-dº-Øv `-Kh-Xn t£{Xw: s]m¶me „{^m≥-kn-kv tdmUv: F-kv.F¬.B¿.kn. Hm-Un-t‰m-dnbw: {]-`mj-Ww A-lΩ-Zv A\-kv au-ehn, A-_v-Zp√Xzo-^v aue-hn ˛ 2.30 „aoUn-b Ã-Un sk‚¿, am-\m-©n-d: N-e-®n-{X {]-Z¿i-\w ˛ dm-j-tam¨ ˛ 6.00 „k-tcmh-cw _-tbm-]m¿°v: tdmkv B‚ v ^v-f-h¿ tjm ˛ 9.00

kv-Iqƒ Hm-^v ssX-Izm¨-tUm-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap°-Øv \-S-∂ B-tcm-Ky t_m-[-h¬°-c-W sk-an-\m¿ ]-©mb-Øv {]-knU‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°m-Øv {Kma-∏-©m-b-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈w e-`y-am-°p-∂-Xn-\m-bn B-cw-`n® k-ºq¿-W Ip-Sn-sh≈ ]-≤Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w 15\p cm-hnse 11\p ]p-Xp-h-b-en¬ \-S-°p∂ N-S-ßn¬ P-e-hn-`-h a-{¥n ]n sP tPm-k-^v \n¿-h-ln-°p-sa∂p In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v bp ]n \-^o-k hm¿-

Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. 1984¬ A-¥-cn-® ap≥ Fw. F¬.F. ]n hn ap-l-Ω-Zn-s‚ Ime-Øm-Wv ]-≤-Xn-°p Xp-S-°-an´-Xv. P-e A-tXm-dn-‰n F≥. B¿. Un.U-ªyp.]n. ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn \m-ep tIm-Sn 51 e£w cq-] sN-e-h-gn-®m-Wp ]-≤Xn \-S-∏m-°n-b-Xv. ]-cn-]m-Sn-bn

¬ hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F. A[y-£-X h-ln-°pw. Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n apJym-Xn-Yn-bm-hpw. D-Zv-Lm-S-\ NS-ßp-Iƒ-°p ap-t∂m-Sn-bm-bn kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{Xbpw \-S-°pw. tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq-°v eoK¬ k¿-ho-kv I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ ]-©m-b-Øn¬

\-S-∏m-°p-∂ \n-b-a t_m-[-\ ¢n-\n-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p \-S-°pw. ]©m-b-Øv tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Xm-a-c-t»-cn Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v Fw c-ta-i≥ \n¿-h-ln-°pw. ]-©m-b-Øn-se H-cp e-£w cq-]-h-sc h-cp-am-\-ap≈-h¿-°v \n-b-tam-]-tZ-i-hpw

{]-tXy-I hn-`m-K-߃-°v \n-b-a k-lm-bw e-`n-°p-∂-Xn-\p-≈ am¿-K-߃ A-t\z-jn-°p-∂-Xn\pw \n-b-a-k-lm-b th-Zn k-lmb-I-am-hp-sa-∂pw {]-kn-U‚ v A-dn-bn-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v sI sI A-–p-¿-d-ln-am≥ lm-Pn, hm¿Uv Aw-Kw hn Fw a-t\m-Pv, sI A-_v-Zp¿-d-km-Jv ]-s¶-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: A≥-Pp-a≥ X-¿Jn D¿-Zp tI-c-f LS-Iw ss\Xn-I-X D¿-Zp km-ln-Xy-Øn¬ sk-an-\m¿ \-S-Øpw. \m-sf tIm-gn-t°m-Sv C-Jv-_m¬ A-h\yq-hn¬ cm-hn-se H-º-Xn-\v A–p- a-Zv k-a-Zm-\n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. tUm. ]n sI A-_q-_ °¿, sam-bv-Xo≥-Ip´n, ss^k¬ am-hp-≈-Xn¬, iw-kp-±o≥ Xn-cq¿-°mSv, ]n ]n A-–p¿-d-lnam≥ {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n- \-ho-I-cn-® C≥-tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ Pn√m _m-Uv-an‚¨ A-tkm-kn-tbj-s‚ tIm-®n-Mv °pw. Iymw-]v Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v sI sP a-Øm-bn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

]-¶nb-¦-c A-e-hn-¿ Nmw-]y³-amÀ

A-t]-£ £-Wn¨p

sNss∂ Z£n-W kmw-kv-Imcn-I kw-L-S-\-bp-sS an-I-® km-aq-lnI {]-h¿-Ø-I-\p-≈ cm-ap-Æn ta-t\m≥ kvv-am-c-I tZio-b ]p-c-kv-Im-cw t\Snb C-ø-tN-cn Ip-™n-Ir-jvW-\v tIm-gn-t°m-Sv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ kzo-Ic-Ww \¬-Ip∂p

Im-c-aq-e-bn tIm-¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ G-äp-ap-«n ap°w: sI.]n.kn.kn-. {]-kn-U ‚n\v A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v ^v-f-Ivkv t_m-¿-Uv ÿm-]n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v Im-c-t»-cn ]-©m-bØn-se Im-c-aq-e-bn¬ tIm-¨{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬ G‰p-ap-´n. H-cm-ƒ-°v ]-cn-t°-‰p. kn Sn P-∫mdn(48)\m-Wp a¿±-\-ta-‰Xv. C-bm-sf ap-°w K-h. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. _q-Øv {]-kn-U‚ v ÿm-\sØ-s®m√n P-∫mdpw F hn-`mKw tIm¨-{K-kp-Imcpw X-Ωn¬ C-hn-sS t\-c-sØ X-s∂ Akzm-ckyw \n-e-\n¬-°p-∂p≠v. Cu km-l-N-cyw \n-e-\n¬-s°bm-Wv C-bm-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ hn Fw kp-[o-c-\-p A-`n-hm-Zya¿- ∏n-®v C∂-se ^v-f-Iv-kv t_

hÃ-¯m-bv-¸m-dbpw Ip-am-c-s\Ãqcpw tP-Xm-¡Ä ap°w: ap-°w sd-bv-©v Pw-C-øØp¬ ap-A√n-ao-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ \-SØn-b ap-A√nw ˛ hn-Zym¿-Yn s^-Ãv Fw sF jm\-hm-kv Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sNbvXp. kemw ss^-kn ap-°w A[y-£-X h-ln®p. A-jvd-^v Zmcnan, Zm-cn-an C sI Im-h-\q¿, \m-k¿ ssa{X, A-∫m-kv ap-kveym¿, j-co-^v ss^kn, jm-^n b-am\n, K-^q¿ ss^kn, d-^oJv Zm-cnan, ]n Fw Aw-P-Xv-Jm≥, a-Po-Zv ap-kv -eym¿, K-^q¿ ap-kv eym¿ kw-km-cn®p. hn-Zym¿-Yn s^-Ãn¬ kzn-dmØpw ap-kv-X Jnw a-Zv -d-k h√-Øm-bv∏m-d H ∂mw ÿm-\hpw If≥-tXm-Sv a-

sIm-Sp-h-≈n: kz-Im-cy _-kv k¿-ho-kn-s\ km-º-Øn-I-ambn X-I¿-°p-∂ Hm-t´m-˛-]m-ce¬ k¿-ho-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn B-h-iy-s∏-´v \m-sf k¿-ho-kpIƒ \n¿-Øn-h-®v _- p-S-a-Ifpw sXm-gn-em-fn-I-fpw k-a-c ]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øp-∂p sIm-Sp-h-≈n-˛-Xm-a-c-t»-cn-˛\-cn-°p-\n G-cn-bm _-kv Hm-]td-t‰-gv-kv- A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv sIm-Sp-h≈n tPm-bn‚ v B¿.Sn. Hm-^n-knte-°v cm-hn-se 10\p am¿-®pw [ ¿-W-bpw \-S-Øp-∂-Xv. 150 Hm-fw _-kv D-S-a-I-fpw sXm-gn-em-fn-Ifpw k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. Xm-a-c-t»-cn, F-tf-‰n¬, \-cn°p-\n, sIm-Sp-h-≈n, Hm-a-t»-cn

sk-an-\mÀ \msf

tIm-gn-t°mSv: ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏n-\p Io-gn¬ F-eØq¿ sF.Sn.sF-bn¬ ss{Uh¿ Iw sa-°m-\n-Iv t{S-Un¬ ]-´n-I-Pm-Xn -˛-h¿K hn-`m-K°m¿-°m-bn ko-‰v H-gn-hp-≠v. 18\p cm-hn-se 10\p A-`n-ap-JØn¬ Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿-°p ]-s¶-Sp-°mw

amhq¿: I¬-∏-≈n-bn¬ \-S-°p∂ P-h-l¿ A-Jn-te¥ym skh≥-kv ^pSv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n¬ C∂-se \-S-∂ a¬-kc-Øn¬ A¬-aZo-\ sN-dp-∏p-ft»-cn tP-Xm-°-fm-bn. tSm-]vtam-Ãv X-e-t»-cn-sb H-∂n-s\Xn-tc c-≠p tKm-fp-Iƒ-°m-Wp tXm¬-]n-®Xv. C-∂v kv-ssIªq F-S-∏m-fn-s\ sa-Un-Km-Uv A-co-t°m-Sv t\-cn-Spw.

^-tdm-°v: tIm¿]td-j-s‚ ka-{K-hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn Xnc-s™-Sp-°s∏-´ s]¨-Ip-´n-Iƒ-°p-≈ ^pSv-t_mƒ ]-cn-io-e-\w \-Sp-h-´w K-h. bp-]n kv-Iq-fn¬ ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tIm¿-]-td-j≥ hn-Zym-`ymk ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-t]-gvk¨ D-jm-tZ-hn A-[y-£-X -hln-®p. \-K-cm-kq-{X-W ÿn-cwk-an-Xn A-[y-£ Sn c-P-\n, Iu ¨-kn-e¿ ]n tZ-h-cm-P≥, kvIqƒ ]n.-Sn-.F. {]-kn-U‚ v F ≥ A-\n¬-Ip-am¿, A-tim-I≥ kw-km-cn-®p. hn-hn-[ kv-Iq-fp-Ifn¬ \n-∂pw X-nc-s™-Sp-°-s∏´ A≥-]-tXm-fw hn-Zym-¿-Yn-\nIƒ-°m-Wp ]-cn-io-e-\w \¬Ip-∂-Xv.

w c-taiv, Fw lm-cn-kv F hn _nt\m-bv kw-km-cn-®p.

ssU-hÀ-þ Iw-þ sa-¡m-\n-Iv H-gn-hv

^pSvt_mÄ P-h-lÀ A-Jn-te´ym sk-h³-kv ^pSv-t_mÄ

kam-´c kÀhokv: \m-sf _-kv kÀ-ho-kv \nÀ-¯nh-bv¡pw

_m-Uv-an⬠tIm-¨n-Mv Iymw-]v XpS§n tIm-gn-t°mSv: \-ho-I-cn-® C≥tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ Pn√m _m-Uv-an‚¨ A-tkm-kn-tbjs‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Ip-´n-Iƒ°v ÿn-cw tIm-®n-Mv Iymw-]v Pn√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn ¬ {]-knU‚ v sI sP a-Øm-bn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pn√m _m-Uv-an‚¨ A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v ]n Fw ap-k-Ωn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. {]-kv ¢-∫v {]-knU‚ v I-am ¬ h-c-Zq¿ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp ∂p. tI-c-f _m-Uv-an‚¨ Atkm-kn-tbj≥ {]-knU‚ v F h¬-ke≥, C-¥y≥ tIm-®v \m k¿, \m-j-\¬ A-º-b¿ F F

Zvv-d-k c≠mw ÿm-\hpw t\ Sn. ap-A√nw s^-Ãn¬, Ip-am-c-s\ √q¿ H∂mw ÿm-\hpw tX-°pIp-‰n c≠mw ÿm-\hpw tN-μaw-K√q¿ aq∂mw ÿm-\hpw t\ Sn. hn-P-bn-Iƒ-°v F≥ ap-l-ΩZen ss^-kn k-Ωm-\-߃ hnXc-Ww sN-bv-Xp.

{Kma-k` tbmKw ap°w: In-e-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Ip-Sn-sh-≈ kp-c-£n-XXz-hp-am-bn _-‘-s∏-´v sIm-Sn-bØq-cn¬ \-S-∂ {]-tXy-I {Kmak-` {]-knU‚ v Nm-en¬ ssk\-_ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ sI A-jvd-^v A-[y-£-X h-ln ®p.

m¿-Uv ÿm-]n-®Xv. C-Xn-s\ tNm-Zyw-sN-bv-Xv H-cp hn-`m-Kw tIm¨-{K-kp-Im¿ cw-K-Øp-h-cnIbpw hm-t°-‰w \-S-°p-I bpw sN-bvXp. C-Xn-\n-sS-bm-Wv Cbmƒ-°p a¿-±-\-ta-‰Xv. {]-I-S-\am-sb Øn-b G-Xm\pw tIm-¨{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv \-in-∏n-®-Xm bpw ]cm-Xn-bp≠v.

s]m-Xp-tbm-Kw ^-tdm-°v: tk-ew c-‡-km-£n Z-n-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®p I¿-j-I-kw-Lw ^-tdm-°v G-cnbm I-Ωn-‰n ^-tdm-°n¬ s]m-Xptbm-Kw kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√msk-{I-´-dn Sn ]n _m-e-Ir-jvW≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp.

Kp-cp-[À-a bm-{X-bv¡p kzo-I-c-Ww Xm-a-c-t»-cn:Kp-cp-[¿-a k-tμ-ibm-{Xbv-°p Im-cm-Sn _m¿ hn-cp≤ k-a-c-∏-¥-en¬ kzo-I-c-Ww \¬-In-. Kp-cp-tZ-h k-tμ-i bm-{X-bpsS Pn-√-bn-se B-ZyZn-\ k-am]-\-]-\-am-Wv _m¿ hn-cp-≤-k-ac-∏-¥-en¬ \S∂-Xv. k-tμ-ibm-{X kzo-I-c-W k-tΩ-f-\w ]m-\q¿ sI -]n- F d-low DZv-LmS-\w sN-bv-Xp. hm¿-Uv Aw-Kw sI- hn ap-lΩ-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. ^mZ¿ ap-gp-tØ-‰v k-\ym-kn-am-sc jmƒ A-Wn-bn-®p.- kzm-an Kp-cp {]-km-Zv, tUm. tKm-Ip-ew tKm]-Ip-am¿, C-ø-t®-cn Ip-™n-Irjv-W≥ kw-km-cn-®p.-

tIm-gn-t°mSv: ]-∂nb-¶-c sd-bv©v C-kv-eman-I I-em-ta-f-bn¬ ]-∂nb-¶-c a-Zv -d-k-Øp¬ A-ehn-ø 116 t]m-bn-t‚msS Hm-htdmƒ Nmw-]y≥-jn-∏v t\Sn. sdbv-©n-se ]Xn-s\m-∂v a-Zv-d-k-Ifn¬ \n-∂p-≈ I-em-{]-Xn-`-Iƒ 47 C-\-ß-fn¬ a¬-k-cn-®-t∏m ƒ k-_v Pq-\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ a-Zv-d-k-Øp¬ A-e-hn-øbpw ko\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ Nm-ap-≠n hf-∏v a-Av-Z-\p¬ Deqw a-Zv -d-k bpw ]-øm-\-°¬ C-lvbm D ¬ Deqw a-Zv-d-kbpw kq-∏¿ ko-\nb¿ hn-`m-K-Øn¬ N-°pw-IS-hv Jp-Δ-Øp¬ C-kv emw a-Zv-d-k bpw G-‰hpw Iq-Sp-X¬ t]m-bn ‚ v t\Sn. k-Ωm-\-Zm-\w F-kvssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-ß ƒ \n¿-h-ln®p.

_-kv kv-‰m≥Up-I-fn¬ \n-∂p ]p-d-s∏-Sp-∂ \-cn-°p-\n, a-S-hq¿, ]n-em-t»-cn, ap-°w, tIm-S-t©cn, A-t≠m-W, F-tf-‰n¬ Cußm-∏p-g, A-Sn-hm-cw, Im-°-h-b ¬, ]q-\q¿, I-Æ-∏≥ Ip-≠v, XpS-ßn-b dq-´p-I-fn¬ k¿-ho-kv \S-Øp-∂ kz-Im-cy _- p-I-fmWv k-a-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂sX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. kw-ÿm-\ J-Pm-©n lw-k a-e-∏p-dw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sIm-Sp-h-≈n tPm-bn‚ v B¿. Sn.H bp-sS ]-cn-[n-bn¬ s]-´ an° `m-K-ß-fn-epw Hm-t´m ]m-ce¬ k¿-ho-kv Im-c-Ww an-\n-aw Sn-°-‰v ]-Ip-Xn-tbm-f-am-bn Ip-d™p. C-Xn-\m¬ `o-a-am-b Sm-Iv-

\-√q¿ Cu-Ãv F-.bp-.]n. kv-Iq-fn¬ ]-®-°-dn hn-f-sh-Sp-∏v Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw H `-‡-h-¬k-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

]-¨-¡-dn hn-f-sh-Sp-¯p ^-tdm-°v: s]-cp-ap-Jw \-√q¿ Cu-Ãv F-.bp.-]n. kv-Iq-fn¬ tÃ-‰v tlm¿-´n Iƒ-®¿ -an-j-s‚-bpw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m ]©m-b-Øn-s‚-bpw B-`n-ap-Jy-Øn-¬ \-S-∏m-°n-b kv-Iqƒ ]®-°-dn-tØm-´-Øn-se hn-f-sh-Sp-∏v Pn-√m ]-©m-b-Øv AwKw H `-‡-h-¬k-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n- Sn- F {]-knU‚ v _m-_p-cm-Pv Im-´o-cn A-[y-£-X- h-l-n-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v k-c-kp hm-f-°-S, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw kc-kp sIm-S-a-\, ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b Fw A-tim-I≥, Fw _m-°n¿, A-{Kn-Iƒ-®¿ A-kn. U-b-d-Œ¿ F-kv jo-e, Ir-jn Hm-^n-k¿ cq-]m-\m-cm-b-W≥, sj¿-fn h¿-°n, ap-kv-X^ tI-f-∏m-´n¬, F-kv kv-t\-l, A-Pn, hn _n kn-‘p kwkm-cn-®p.

Fw -sI cm-L-h³ Fw.--]n-bp-sS hn-I-k-\-\n-[n: 97 i-X-am-\w hn-\n-tbm-Kn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Fw -sI cm-L-h≥ Fw.--]n-bp-sS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ \n-[n-bn¬ \n-∂p 97 i-X-am-\w Xp-I hn-\n-tbm-Kn®p-≈ {]-h¿-Ø-\-߃ Pn-√-bn¬ ]q¿-Øo-I-cn-®-Xm-bn Pn√m I-e-Iv-S ¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ Fw.--]n. ^-≠v A-h-tem-I-\ tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Pn-√-bv-°p e-`n-® 14.--60 tIm-Sn cq-]-bn¬ 14.--10 tIm-Sn-bm-Wp sN-e-h-gn-®-Xv. U]yq-´n πm-\n-Mv Hm-^n-k¿ sI -Fw kp-tc-jv, sI {io-Im-¥v ]-s¶-Sp-Øp.--

tIm-gn-t¡m-Sv A-ÐpÂ-Jm-ZÀ A\pkva-c-Ww \msf tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv A–p¬-Jm-Z-dn-s‚ 37mw N-c-a hm¿jn-Iw \m-sf. "Hm-¿-Ω-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv A-–p¬-Jm-Z¿' F-∂ ]-cn-]mSn-bn-eq-sS A-\-iz-c Km-b-I-s‚ kv-a-c-W ]p-Xp-°p-I-bm-Wv \-Kcw. tI-c-f ssk-Kmƒ F-∂ Io¿Øn-bn¬ H-t´-sd Km-\-ß ƒ a-ebm-f e-fn-X-Km-\ im-J-bv °pw N-e-®n-{X Km-\ im-J-bv °pw \¬-In-b A-\p-{K-lo-X Km-b-Is\-°p-dn-®v F-gp-Øp-Im-c-\pw tX-P-kv A-tjm-tky-‰v F-Un-‰dp-am-b P-am¬ sIm-®-ßm-Sn A\p-kv-a-c-W {]-`m-j-Ww \-S-

Øpw. Su¨lm-fn¬ Bdp-a-Wn-°mWp N-S-ßv. ayq-kn-Iv B ¿-´n-Ãv Atkm- k n- t bj-\pw ^ut≠-j≥(am) t^m¿ B¿-SvA-–p¬-JmZ¿ kv - ˛ - I ƒ- ® ¿- ˛ FPyp-t°-j ≥ tIm-gn-t° mSpw(s^-bv-kv) tN-¿-∂m-Wp ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. F ≥ kp-`m-j-v _m-_p, ]n Zn-hm-I-c≥, sI k-emw, a-Wn-I-WvT≥ Xdm¬ kw-km-cn-°pw.

gp-In Ir-jn-bn-S-Ø-n-te-°v IpØn-sbm-gp-Ip-∂-Xpw C-tXm-sS C-√m-Xm-hpw. ]-≤-Xn-bp-sS ]-©m-b-ØvXe- DZv-Lm-S-\w I-´n-∏m-d- N-a¬ Np-≠≥-Ip-gn am-º-≈n-°-c tXm´n-em-Wv C-t∏mƒ ]-≤-Xn \-S-∏m°n-b-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn H-∂-c e£w cq-]-sNe-hn-¬ 40 sXm-gnem-fn-I-fm-Wv ]-Wn-]q¿-Øo-Icn-®-Xv.

N-a¬ Np-≠≥-Ip-gn am-º-≈n-°-c tXm-Sn-s‚ ]m¿-iz `n-Øn-°v I-b¿ h-kv-{Xw A-Wn-bn-°p-∂p Iƒ \-´p ]n-Sn-∏n-°pw. sN-Sn-I-fp- Xpw a-sÆm-en-∏pw C-√m-Xm-hpw.sS th-cp-d-°p-∂-tXm-sS tXm-Sn- C-tXm-sS a-g-°m-e-ß-fn¬ tXms‚ ]m¿-iz `n-Øn-bn-Sn-bp-∂- ´n¬ \n-∂pw sh-≈w Ip-Øn-sgm-

kv A-S-°p-∂ _- p-S-a-Iƒ kmº-Øn-I-am-bn X-I¿-®-bn-emWv. ]m-c-e¬ k¿-ho-kn-s\-Xntc t\-c-sØ X-s∂ ]-e dq-´p-Ifn-epw _-kv k¿-ho-kp-Iƒ \n¿Øn-h-®v {]-Xn-tj-[n-®n-cp-∂p. A-[n-Ir-X-cp-am-bn \-S-Øn-b N ¿-®-bn¬ {]-iv -\-Øn-\v ]-cn-lmc-ap-≠m-°p-sa-∂v A-dn-bn-®n-cps∂-¶n-epw am-k-߃ I-gn-™n´pw \-S-]-Sn-sbm-∂p-ap-≠m-bns√-∂m-Wp `m-c-hm-ln-Iƒ ]-dbp-∂-Xv. C-Ø-c-sam-cp km-l-N-cyØn-em-Wv _-kv D-S-a-I-fpw sXmgn-em-fn-I-fpw k-a-c ]-cn-]m-Sn-Ifp-am-bn cw-K-Øv h-∂-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

\oÀ-¯-S-kw-c-£-W-¯n-\p -{]-Xo-£-bp-am-bn I-bÀ h-kv-{Xw- ]-²-Xn Xm-a-c-t»-cn: \o¿-Ø-S kw-c-£W-Øn-\m-bn `q-an-s°m-cp I-b¿ h-kv-{Xw ]-≤-Xn I¿-j-I¿-°p {]-Xo-£-bm-Ip-∂p. -a-Æn-Sn-®n¬ X-S-bp-I, sh≈-s∏m-°w aq-e-ap-≈- Ir-jn-\miw X-S-bp-I, tXm-Sp-I-fp-sS ]m¿i `n-Øn kw-c-£n-°p-I F-∂o e-£y-am-Wp I-b¿ `q-h-kv-{Xw ]-≤-Xn-sIm-≠v D-t±-in-°p-∂-Xv. tXm-Sp-I-fn-se a-Æpw N-∏p N-hdp-I-fpw \o-°n ip-No-I-cn-®p ]m¿-iz `n-Øn-I-fn¬ -a-Æpw sNfn-bpw ]n-Sn-∏n-®p ar-Zp-e-am-°pIm-bm-Wv B-Zy-]-Sn sN-øp-∂Xv. C-Xn-\p ap-I-fn-em-Wv I-b¿ h-kv-{Xw hn-cn-°p-I.-ap-f-bm-WnIƒ-sIm-≠v D-d-∏n-® ]p ¬-s®-Sn-

3

^p-Sv-t_mÄ ]-cn-io-e-\-¯n-\v Xp-S-¡w

In-g-t¡m-¯v ]-©m-b-¯v k-¼qÀ-W Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn D-Zv-Lm-S-\w 15\v

Adnbn-¸pIÄ

tIm-gn-t°mSv: k¿-°m-¿ ÿm]-\am-b tI-c-f tÃ-‰v kn˛B]v-‰n-s‚ tIm-gn-t°m-Sv s{S-bn-\nMv hn-Mn¬ B-cw-`n-°p-∂ H-cp h¿-jw ssZ¿-Ly-ap-≈ Un.kn.F. (Un-tπm-a C≥ Iw]yq-´¿ B-πn-t°j≥) tIm-gvkn-te-°p-≈ A-t]-£-Iƒ £-Wn®p. π-k vSp, {]o-Un-{Kn, X-Øpeyw tbm-Ky-X-bp-≈-h¿°p A-t]-£n-°m-w. H.C. kn/]´n-I hn-`m-K-°m¿-°p tIm-gv-kv ku-P-\yhpw ]T-\Im-e-b-f-hn¬ ssÃ-∏‚pw e-`n°pw. H._n.kn°m¿-°p h-cpam-\-]-cn-[n-°p hn-t[-b-am-bn tIm-gv-kv ku-P-\y-am-bn-cn-°pw. A-hkm-\ Xn-ø-Xn Cu am-kw 15. t^m¨: 0495 2723666.

kozhikode/cl

{]-Xntj-[ {]-IS-\w sh-ßm-en: F-kv.Un.]n.sFbp-sS t_m¿-Uv, sImSn, t]m-kv‰¿ F∂nh \-in-∏n-®-Xn¬ {]Xn-tj-[n-®v sh-ßm-en-bn¬ {]Xntj-[ {]-IS-\w \-SØn. shßm-en-bn¬ \n-∂m-cw-`n-®v ]p-Xnb-\n-c-Øn¬ A-h-km-\n-®p. Fe-Øq¿ {_m-©v {]-knU‚ v A_q-_-°¿ kn-±oJv, {_m-©v sk-{I´-dn ap-lΩ-Zv dm-^n t\XrXzw \¬-In.

A-\p-kv-a-c-Ww am-hq¿: k-akv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a-bp-sS {]-knU‚ v D≈mƒ Ip-™n-t°m-b X-ß-fpsS t]-cn¬ am-hq¿ a-lv-f-d-bn¬ A-\p-kv a-c-W {]-`m-j-Whpw X-lv-eo-ev k-Z pw kw-L-Sn-∏n ®p. k-tΩf-\w Ioe-Øv ap-lΩZv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp.

A-km-]v D-Zv-Lm-S-\w In-\m-eq¿: ]p-Δ-ºm-bn F.-Fw.F-®v.-F-kv. kv-Iq-fn¬ A-km-]v ]-≤-Xn Xp-S-ßn. A-km-]v bq-\n‰v ]-\-ßm-Sv {Km-a∏-©m-b-Øv B-tcm-Ky kv-‰m‚n-Mv I-Ω-n‰n sN-b¿-am≥ jm-Pn sI ]-Wn°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t£-a-Im-cy Ãm≥Un-Mv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k≥ cm-[m s]m-bn-en¬ A-[y-£-X -h-ln®p. {]-[m-\-[ym-]n-I ]n ]n tcmln-Wn, \-ko-dm l-_o-_v, _pjv-d \-S-Ω¬, F≥ ]n cm-a-Zm-kv, ]n kn ap-l-Ω-Zv P-eo¬, sI Sn A-–-p -emw, Pn≥-kn tamƒ tPm¿-Pv, {]n≥-kn-∏¬ ]n ]n C{_m-lnw, Fw F dm-^n kw-kmcn-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-02-12  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-02-12

Advertisement