Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

30 -P\p-h-cn 2014 hymgw

hntij§Ä

sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp. Pn-Ãm k-t½-f-\w 1,2 Xn-¿-Xn-I-fn tIm-gn-t°m-Sv: sI.-]n.-F-kv.-Sn.bp. tIm-gn-t°m-Sv d-h-\yq Pn-√m k-tΩ-f-\w s^-{_p-h-cn 1,2 Xnø-Xn-I-fn¬ tIm-gn-t°m-Sv \-S°pw. 1-\v cm-hn-se ]-Øn-\p cmPo-hv Km-‘n Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬(Un.-kn.-kn) a-{¥n Bcym-S≥ ap-l-Ω-Zv k-tΩ-f-\w D-ZvL-m-S-\w sN-øpw. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kn A-_p ap-Jy-{]-`m-j-Ww \S-Øpw. sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b A-Uz. ]n Fw kp-tc-jv-_m-_p, F≥ kp{_-lv-a-Wy≥, A-Uz. sI ]n A-\n¬-Ip-am¿, A-Uz. Sn kn-±oJv, bp.-Un.-F-^v sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n i-¶-c≥, sI {]ho¨-Ip-am¿ kw-km-cn-°pw. hnZym-`ym-k k-tΩ-f-\w Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\w sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn F sI A-–p -a-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. c≠n-\p in-£-Iv k-Z-\n¬ \-S°p-∂ Iu¨-kn¬ tbm-Kw sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n l-cn-tKm-hn-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ap-\o¿ F-c-hØv, F≥ iymw-Ip-am¿, sI hn hn-P-bm-\-μ-≥, Sn Nn _n-\p, ]n cm-Po-h≥ ]-s¶-Sp-Øp.

A-Jv-k an-em-Zv Imw-]-bn-³ \m-sf k-am-]n-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: "Xn-cp-Ip-Spw-_Øn-s‚ kv-t\-l- d-kq¬' F-∂ io¿-j-I-Øn¬ Bƒ J-_o-e km-Z-Øv A-tkm-kn-tbj≥(A-Jv-k) kw-L-Sn-∏n-®p-hcp-∂ an-em-Zv Imw-]-bn≥ \m-sf hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS k-am]n-°pw.- tI-c-f-Øn-se G-‰-hpw h-en-b km-Zm-Øv kw-K-a-am-b lp-∫p¿-d-kq¬ k-Zm-Øv tIm¨-^-d-≥-kv Im-en-°-‰v S-hdn¬ cm-hn-se H-º-Xn-\v A-Jv-k {]-kn-U‚ v Xn-cq¿-°m-Sv k-øn-Zv lp-kbv≥ A-lv-a-Zv in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-am-]-\ s]m-Xp-k-tΩ-f\w ssh-Io-´v G-gn-\v I-cp-hws]m-bn-en¬ Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. \n¿-[-\-cm-b 42 k-øn-Zv Ip-Spw-_-߃-°p \n¿-an-®p-\¬-Ip-∂ ss_Øp¬ A-Jv-k `-h-\ ]-≤-Xn-bpsS {]-Y-a ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬Zm-\w A-Jv-k tZ-io-b h-‡mhv tUm. k-øn-Zv ap-\o¿ ]m-jm _m-in-_m≥ _m-A-e-hn _¬Kmw \¿-h-ln-°pw. A-Jv-k kwÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn k-øn-Zv ep-Jv-am-\p¬ l-Jow sF-Z-dqkn, a-iv-lq¿ ap-√-t°m-b X߃ hm-hm-Sv kw-km-cn-°pw. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w hn-fw-_-cw sN-bv-Xp-sIm-≠v 313 thmf‚nb¿-am¿ A-Wn-\n-c-°p-∂ dq-´vam¿-®v ssh-Io-´v A-©n-\v I-cph≥-s]m-bn-en¬ A-c-tß-dpw. ep-Jv-am-\p¬ l-Jow sF-Z-dqkn X-߃ C-f-\o¿-°-c, kzm-KX-kw-Lw Ãn-b-dn-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n Sn A-–p¬-JmZ¿ ap-kv-eym¿ , dn-bm-kv ]m-d°-S-hv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

C³-tUmÀ tÌ-Un-bw D-Zv-Lm-S-\w \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: ap-∏-Øn-b-©m-aXp tZ-io-b -sK-bnw-kn-t\m-S-\p_-‘n-®v A-©p tIm-Sn cq-] sNe-hn¬ \-ho-I-cn-® hn sI Ir-jv-W-ta-t\m≥ C≥-tUm¿ tÃ-Un-bw \m-sf ssh-Io-´v 4.30\v kw-ÿm-\ h-\w ˛-K-Xm-KX-˛ Im-bn-I a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ta-b¿ F sI t{]-aPw, Fw sI cm-L-h≥ Fw. ] -- n, Fw.F¬.-F am¿, ]n - Sn -D-j ]-s¶-Sp-°pw.

Adnbn-¸pIÄ

]m-epÂ-¸-¶ \nÀ-am-W ]-cn-io-e-\w \-Sp-h-´w: £o-c ]-cn-io-e-\ tI{μ-Øn¬ aq-∂p ap-X¬ 14 h-sc ]m-ep¬-∏-∂ \n¿-am-W ]-cn-ioe-\ ]-cn-]m-Sn \-S-Øp-∂p. Imk¿-tKm-Uv, I-Æq¿, h-b-\m-Sv, tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-I-fn¬ \n-∂p≈-h¿-°m-Wp ]-cn-io-e-\w. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ s{^-{_p-hcn aq-∂n-\p cm-hn-se 10\v £o-c]-cn-io-e-\-tI-{μ-Øn¬ F-ØWw. c-Pn-Ã-t{S-j≥ ^o-kv 75cq]. t^m¨ 0495 2414579.

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn `-h-\ ]p-\-cp-²m-c-W ]-²-Xn

tIm-gn-t°m-Sv: a¬-ky-sØm-gnem-fn `-h-\ A-‰-Ip-‰∏-Wn 2013˛14 [-\-k-lm-b ]-≤-Xn-bnte-°p Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS I-c-Sv ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn-®p. A¿-l-Xm ]-´n-I-bn¬ \n-∂p k¿-°m≥ am-\-Z-fi-{]-Im-c-ambn-cn-°pw b-Ym¿-∞ Kp-W-t`m‡m-°-sf Xn-c-s™-Sp-°p-I. en-Ãn-s\ kw-_-‘n-®p ]-cm-Xnbp-s≠-¶n¬ s^-{_p-h-cn aq-∂n\p ssh-Io-´v A-©n-\p ap-ºmbn sh-Ãv-ln-√n¬ ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿-°v k-a¿∏n-°-Ww. ]-´n-I sh-Ãv-ln-√nep-≈ ^n-j-do-kv U-]yq-´n U-bd-Iv-S-¿ Hm-^n-kv, sIm-bn-em-≠n ^n-j-do-kv C≥-kv-s]-Iv-S-¿ Hm^n-kv, h-S-I-c ^n-j-do-kv k-∫v C≥-kv-s]-Iv-S¿ Hm-^n-kv F-∂nhn-S-ß-fn¬ e-`y-am-Wv.

1. I-S-ta-cn F¬.]n.kv-Iq-fn¬ tXPkv ]mT-im-em ]≤Xn kv-Iqƒ eo-U¿ jm-\m k-eo-an-\v ]{Xw \¬-In kv-t]m¨-k¿ A-–p-√ X-Æo¿-∏-¥¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 2. ]q-\q¿ K-h. ssl-kv-Iq-fn¬ ]mT-im-em -]-≤-Xn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w ]n.-Sn.-F. {]-kn-U-‚ v \-Po-_v Im-¥-]p-cw kv-Iqƒ eo-U¿ A-Pp ap-l-Ω-Zn-\v ]-{Xw \¬In \n¿-h-ln-°p-∂p

kv-]o-Uv K-th-WÀ C-Ãm-¯ hm-l-\-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn tIm-gn-t°m-Sv: i-cn-bm-b co-Xnbn-¬ {]-h¿-Øn-°m-Ø kv-]oUv K-th-W-dp-am-bn k¿-ho-kv \S-Øn-b Xr-»q¿-˛-I-Æq¿ dq-´ntem-Sp-∂ aq-∂p _- p-Iƒ-s°Xn-tc tam-t´m¿ hm-l-\ h-Ip-∏v \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp. -D-Ø-c-ta-J-e F≥-t^m-gv-kvsa‚ v do-Py-\¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v

Hm-^n-k¿ Xp-f-ko-[-c≥ ]n-≈bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ ]cn-tim-[-\-bn-em-Wv \S-]Sn. sl¬-a-‰n-√m-sX hm-l-\-tam-Sn® 27 t]¿s°-Xn-sc-bpw A-]-IS-I-c-am-b ss{U-hn-Mn-\v \m-ep t]¿-s°-Xn-sc-bpw A-an-X-`m-cw I-b-‰n-b G-gp hm-l-\-߃-s°-Xn-sc-bpw \-S-]-Sn-sb-Sp-Øp.

sF.-F³.-FÂ. I¬-h³-j³ \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: sF.-F≥.-F¬. kw-ÿm-\ I-Ω-‰n-bp-sS tem-Ivk-`m a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏p I¨-h≥-j≥ \m-sf ssh-Io-´v 3.-30\p tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lmfn¬ \-S-°pw. tZ-io-b, kw-ÿm\ t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°p-sa∂p Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-®v l-ao-Zv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn F j¿-Ω-Zv-Jm-\pw A-dn-bn-®p.-

]q-\qÀ l-bÀ sk-¡-³-U-dn-bnepw I-S-ta-cn FÂ.]nbnepw ]mT-im-em ]-²-Xn h-S-I-c: I-S-ta-cn F¬.]n. kvIq-fn¬ tXPkv ]mT-im-em ]≤-Xn XpSßn. kv-t]m¨-k¿ A-–p-√ X-Æo¿-∏-¥¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. kv-Iqƒ eo-U¿ jm-\m-k-eow ]-{Xw G-‰p-hmßn. tX-P-kv tIm-˛HmUn-t\-‰¿

sXm-gn-ep-d-¸v ]-²-Xn th-X-\ Ip-Sn-Èn-I D-S³ \Â-Im³ \nÀ-tZ-iw tIm-gn-t°m-Sv: 2013˛14 km-ºØn-I h¿-j-Øn¬ sXm-gn-ep-d∏p ]-≤-Xn {]-Im-cw {]-hr-Øn-Ifn-te¿-s∏-´ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v IpSn-»nI-bmb thX\w DS≥ \¬Im≥ \n¿tZ-iw. Hm-tcm {]hr-Øn-bp-sS-bpw a-ÿ tdmƒ t¢m-kv sN-bv-X-Xn-s‚ 16mw Zn-hkw ap-X¬ ho-gv-N h-cp-Øn-b Xp-I-bp-sS 0.-05 i-X-am-\w {]-XnZn-\w I-W-°m-°n \-jv-S-]-cn-

lm-cw \¬-I-W-sa-∂p {Km-a-∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am¿-°p sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn Hmw-_p-Uvkv-am≥ ]n sI Ip-™n-cm-a-\mWv \n¿-tZiw \¬-InbXv. ho-gv-N h-cp-Øn-b th-X-\hpw \-jv-S-]-cn-lm-cØp-I-bpw 15 Zn-h-k-Øn-\-Iw sXm-gn-em-fnI--ƒ-°v A-°u-≠v h-gn hn-X-cWw sNøWw. Cu \n¿-tZ-i߃ k-a-b-_-‘n-X-am-bn \-S-

P-bn-en-se t^m¬-hn-fn: jm-^n-bp-sS i-Ð-km-w]nÄ ]-cn-tim-[-\-bv-s¡-Sp-¯p tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-t°-kv {]-Xn-Iƒ P-bn-en¬ t^-kv -_p°pw kv-am¿-´v-t^m--W-pw D-]-tbm-Kn-® kw-`-h-Øn¬ A-©mw {]Xn ap-l-Ω-Zv-jm-^n-bp-sS i-–km-w]nƒ ]-cn-tim-[-\-bv-s°-SpØp. tIm-gn-t°m-Sv B-Im-i-hmWn-bn-se-Øn-®m-Wv i-–-kmw]nƒ ti-J-cn-®-Xv. jm-^n kz-Im-cy Nm-\-ep-ambn kw-km-cn-® t^m¨- kw-`mj-W-ß-ƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-ctØ-°p ]-cn-tim-[-\bv-°-b°p-w. I-gn-™ Un-kw-_¿ c-≠n\p Sn ]n h-[-t°-kn¬ dn-am-≥Un-ep-≈ {]-Xn-Iƒ P-bn-en-\-IØv sam-ss_¬ t^m-Wp-Iƒ D-

]-tbm-Kn-s®-∂pw t^-kv-_p-°n¬ Nn-{X-߃ A-]v -tem-Uv sNbv-Xp-sh-∂pap≈ hm¿-Ø ]p-dØp-h-∂n-cp-∂p. H-cp kz-Im-cy Nm-\-en-s‚ teJ-I-\p-am-bn ap-l-Ω-Zv jm-^n kw-km-cn-®-Xn-s‚ i-–-tc-JtIm-S-Xn-bn¬ t]m-en-kv sX-fnhm-bn lm-P-cm-°n-bn-cp-∂p. i–-tc-J ]-cn-tim-[n-°p-∂-Xns‚ `m-K-am-bm-Wv ap-l-Ω-Zv jm^n-bp-sS i-– km-w]nƒ F-Sp°m≥ t]m-en-kv Xo-cp-am-\n-®-Xv. tI-c-f {]n-k¨-kv B‚ v I-d-Ivj-\¬ k¿-ho-k-kv B-Œv (2010) 86¬ 1,2,3 h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-amWv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

∏m-°n 25 Zn-h-k-Øn-\-Iw dnt]m¿-´v Hmw-_p-Uv-kv-am-\v k-a¿∏n-°-Ww. \-jv-S-]-cn-lm-c-ØpI ]-©m-b-Øv kz-¥w ^-≠n¬ \n-∂p \¬-I-Ww. F-∂m¬, Cu Xp-I th-X-\ hn-X-c-W-Øn¬ Im-e-Xm-a-kw h-cp-Øn-b D-tZymK-ÿ-cn¬-\n-t∂m hy-‡n-Ifn¬-\n-t∂m ÿm-]-\-ß-fn¬\n-t∂m k¿-°m¿ G-P≥-kn-Ifn¬ \n-t∂m ]-©m-b-Øv Cu-

Sm-°-Ww. -Pn-√-bn-se sXm-gn-epd-∏p ]-≤-Xn-bn¬ ]-s¶-Sp-Ø KpW-t`m-‡m-°ƒ-°p th-X-\ hnX-c-W-Øn¬ K-Wy-am-b Im-eXm-a-kw h-cp-∂-Xm-bn Hmw-_pUv-kv-am-\v hn-hn-[ ]-©m-b-ØpI-fn¬ \n-∂p ]-cm-Xn e-`n-®n-cp∂p. C-Xn-s\-Xp-S¿-∂v Hmw-_p-Uvkv-am≥ kz-ta-[-bm F-Sp-Ø ]cm-Xn-bn-em-Wp sk-{I-´-dn-am¿°p \n¿-tZ-iw \¬-In-b-Xv.-

ssk-\p-±o≥ ]-≤-Xn-sb-°p-dn®v hn-i-Zo-I-cn®p. C-{_m-low, K-^q¿, A-_q-_-°¿ kw-km-cn®p.Xm-a-c-t»-cn: ]q-\q¿ K-h. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ tX-P-kv ]mT-im-em ]-≤-Xn-°p

Xp-S-°-am-bn-. hm¿-Uv Aw-K-hpw ]n.-Sn.-F. {]-kn-U-‚p-am-b \-Po_v Im-¥-]p-cw kv-Iqƒ eo-U¿ A-Pp ap-l-Ω-Zn-\p ]-{Xw ssIam-dn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. {]-[m-\m-[ym-]-I C≥ Nm¿-Pv Sn Fw a-Po-Zv A-[y-£-X h-ln-®p.

Pn-√m-]-©m-b-Øw-Kw P-ao-em D-kv-am-≥, ap-Po-_v ]q-\q¿, Ãm^v {]-Xn-\n-[n C-Jv-_m¬ -kwkm-cn-®p. tX-P-kv ^o¬-Uv Hm¿-K-ss\-k¿ l-ao-Z-en tIm-fn-°¬ ]≤-Xn hn-i-Zo-I-cn-®p.-

Xz-e-_m kw-Øm-\ "tam-Un k-Jm-¡Ä' kn.-]n.-F-½n-sâ Iu¬-kn ao-äv ]p-Xn-b hÀ-Ko-bhn-`m-Kw-: C-¶p XpS§pw -bq-¯v eo-Kv tIm-gn-t°m-Sv: F-kv.-sI.-F-kv.F-kv.-F-^v. Xz-e-_m hn-Mv kwÿm-\ Iu¨-kn¬ ao-‰v C-∂pw\m-sf-bpw a-S-hq¿ Pm-an-Ax Aiv-A-cn-øx Imw-]-kn¬ \-S-°pw. C-∂p \m-en-\m-cw-`n-°p-∂ ao‰n¬ tI-c-f-Øn-\p ]p-d-sa e-£Zzo-]v, B≥-U-am≥, aw-K-em-]pcw, Ip-S-Iv, Nn-°v aw-•q¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ 18 Pn-√-I-fn¬ \n-∂v `mc-hm-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. k-akv-X, F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F^v, Xz-e-_m hn-Mv, kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ hn-hn-[ sk-j-\p-Ifn¬ kw-_-‘n-°pw.

tIm-gn-t°m-Sv: kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ]p-Xn-b h¿-Ko-bhn-`m-K-am-Wv ]m-\q-cnse "tam-Un k-Jm-°ƒ' F∂v ap-kv-enw bq-Øveo-Kv kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n -Fw kmZn-J-en. kn.]n.F-Ωn-s‚ I-]-S a-X-\n-c-t]-£-X-bpw \yq-\-]£ hn-cp-≤-X-bpw G-‰-hpw Iq-SpX¬ ]p-d-Øp h-∂n-´p-≈-Xv ]m\qcn-em-Wv. Pm-Xn-a-X B-`n-ap-Jyw ]m-Sns√-∂ {]Jym-]n® ]m¿-´n πo-\w sh-dpw s]m-≈-bm-sW-∂p ho≠pw sX-fn-™-Xm-bn km-Zn-J-

en ]d™p. ap-kv-enw {]o-W-\Øn-\m-bp-≈ "ap-Jy-[m-c' bv-°v ]p-d-sa-bm-Wp ]p-Xn-b Iq-´p-sI´p-≠m-°n-bn-´p-≈-Xv. _n.--sP.-]nbn¬\n-∂p ]p-d-Øv t]m-bn tamUn-°p th-≠n \-tam hn-Nm¿ a©v D-≠m-°n-bhcmWv C-t∏mƒ kn.--]n.--F-Ωn¬ tN¿-∂-Xv. a¨a-d-™ t\-Xm-°-fp-sS G-Xv B-Z¿-i hn-ip-≤n-bn¬ B-Ir-„cm-bn-´m-Wv C-h¿ ]m¿-´n-bn-te°v h-∂-sX-∂v kn.]n.-Fw. hn-iZ-am-°W-sa∂pw km-Zn-J-en Bh-iy-s∏-´p.

_n tkm¬ ItemÂkhw: th-Zn-I-fp-WÀ-¶p 

A-iv-d-^v hm-hm-Sv

sIm-Sp-h-≈n: Im-en-°-‰v bq-\nth-gv-kn-‰n- _n -tkm¨ Item¬-k-h-Øn-s‚ th-Zn-I-fpW¿-∂p. sIm-Sp-h-≈n sI.-Fw.H. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-em-Wp I-tem¬-k-hw \-S-°p-∂-Xv. kv-t‰-Pv a¬-k-cß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w I-Y-I-fn B-Nm-cy≥ Kp-cp tN-a-t©-cn Ip-™n-cm-a≥ \m-b¿ sh-≈-cn{]m-hn-s\ ]-d-Øn \n¿-h-ln-®p. bq-\n-th-gv-kn-‰n bq-\n-b≥ ssh-kv sN-b¿-am≥ kn ^-Ømlv A-[y-£-X- h-ln-®p. kn-\n B¿-´n-Ãv \n¿-a¬ ]m-em-gn apJym-Xn-Yn-bm-bncp∂p.- tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-cm´v d-km-Jv, A-Uz. ]n sI ^n-tdmkv, ]n Pn ap-l-Ω-Zv, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v d-kn-bm C-{_m-lo-

sI A-–p-lm-Pn, Sn ]n kn apl-Ω-Zv, Sn sI ap-l-Ω-Zv, ]n kn A-l-Ω-Zv-lm-Pn, P-\-d¬ I¨ho-\¿ ]n Sn P-kow, sI ap-l-ΩZv ^m-kn¬ kw-km-cn-®p. D-Zv-Lm-S-\ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS ap-t∂m-Sn-bm-bn h¿-W-i-_-fam-b kmw-kv-Im-cn-I tLm-jbm-{X-bpw \-S-∂p. cm-{„o-b-˛km-aq-ln-I-˛-km-w-kv-Im-cn-I-˛-Iem cw-K-Øp-≈-h-cpw hn-Zym¿Yn-I-fpw tLm-j-bm-{X-bn¬ ]s¶-Sp-Øp.- I-gn-™ c-≠p Zn-hk-ß-fn-em-bn c-N-\m a¬-k-cß-fm-Wv \-S-∂-Xv. D-Zv-Lm-S-\®S-ßp-Iƒ-°p ti-jw {]-[m-\ th-Zn-bm-b H-∂n¬ tIm¬-°-fn a¬-k-c-hpw th-Zn c-≠n¬ \m-SI a¬-k-c-hpw C-∂-se \S-∂p. _n tkm¨ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X s^-{_p-h-cn H-∂n-\p ssh-Iow-, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n tKm- k, B-¿ j-ln≥, e-Øo-^v Xp- Po-Zv, sI sI F Jm-Z¿, Fw \- t´msS I-tem¬-k-hØn\v Xnc]m-e≥, ]n Sn Fw j-d-^p-∂n- d-bq-¿, Sn Sn Pp-ss\-Zv, F ]n a- ko-^v, ss^-k¬ Im-cm-´v, hn »oe ho-gpw.

ssh.-F-^v.-sF. saUn-¡Â tImf-Pv A-Xym-ln-X hn-`m-K-¯n Un.amÀ-¨v ap-XnÀ¶ tUm-ÎÀ-am-cnsöv ]cmXn 

kz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv A-Xymln-X hn-`m-K-Øn¬ ap-Xn¿∂ tUm-Œ¿-am-cp-sS tkh-\w e-`n-°p-∂n-s√-∂v ]-cmXn. A-Xym-ln-X -hn-`m-K-Øn-¬ lukv k¿-P≥-amcpw ]n.Pn. hn-Zym-¿Yn-I-fp-am-Wv tcm-KnI-sf ]cntim-[n-°p-∂Xv. \m-eph¿-jw ap-ºv tUm-Œ¿am-cp-sS iº-fw h¿-[n-∏n-®-t∏mƒ A-Xym-ln-X-hn-`m-K-Øn¬ Hcp Akn. {]-^-k¿ Ip-d-bmØ tUm-Œ¿ D-≠m-h-W-sa-∂ \n_‘-\ C-Xp-h-scbpw ]m-en-°s∏-´n´n√. {]-^-k¿-amcpw A-

kn. {]-^-k¿-amcpw Hmtcm Zn-hkhpw D®bv-°v H-t∂m-sS hm¿Up-I-fnepw H.]nI-fnepw ]-cntim-[n®v apßp-IbmsW∂pw B-t£-]-ap≠v. A-Xym-ln-X-hn-`m-K-Øn¬ ko-\n-b¿ tUm-Œ¿-am¿ A-]q¿h-amtb D-≠m-hm-dp-≈q. Kp-cp-Xcm-h-ÿ-bn¬ i-kv-{X-{In-b- -th≠n h-cp∂ tcm-Kn-Iƒ-°v ko-\nb¿ tUm-Œ¿-am-cp-sS tkh\w e-`n-°p-∂n√. C-Xp-Imc-Ww ]e tcm-Kn-Ifpw hn-ZKv-[ Nn-In¬k e-`n-°m-sX a-c-W-Øn-\p Iog-S-ßp-I-bmWv. a-e-_m-dn-se B-dp Pn√-I-fnse tcm-KnI-sf hn-ZKv-[ Nn-In¬-

k-bv°mbn sa-Un-°-¬ tIm-fPn-te-°m-Wv d-^¿ sN-øp-∂Xv. Pn√m B-ip-]-{Xn-I-fn-se Fw.Un. I-gn™ tUm-Œ¿-am-cm-Wv tcm-KnI-sf sa-Un-°¬ tIm-fPn-te-°v d-^¿ sN-øp-∂Xv. F∂m¬, sa-Un-°¬ tImf-Pv AXymln-X hn-`m-K-ß-fn¬ lukv k¿-P≥-am-cm-Wv tcm-KnI-sf ]cn-tim-[n-°p-∂Xv. C-Xpaqew Xp-S¿Nn-In¬-k-bn¬ hn-ZKv-[ ]cn-tim-[-\-v e-`n-°p-∂n√. AXym-ln-X-hn-`m-K-Øn¬ Uyq-´nbn¬ No-^v sa-Un°¬ Hm-^nk¿-am-cp-sS t]-cp-s≠-¶nepw Ch-cmcpw B-ip-]-{Xn-bn¬ D-≠mhm-dn√.

tIm-gn-t°m-Sv: tZ-h-kzw t_m¿Uv \n-b-a-\-߃ ]n.-F-kv.-kn°vhn-´ F¬.-Un.-F-^v.k¿-°m¿ Xo-cp-am-\w d-±v sN-bv-X bp.-Un.F-^v k¿-°m¿ \n-e-]m-Sn¬ {]Xn-tj-[n-®v Un.-ssh.-F-^v.-sF. a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Hm^n-kn-te-°p am¿-®v \-S-Øn. am¿-®v Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn√m {]-kn-U‚ v kn A-izn-\n-tZhv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw ]n kp-\n-¬ _m-_p A-[y-£-X h-ln-®p.-Un.-ssh.-F-^v.-sF. Pn√m tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn Fw hcp¨ `m-kv-I¿, Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K-ß-fm-b ]n sI jm-Pn, sI tZ-h-kzw t_m¿-Uv \n-b-a-\-߃ ]n.-F-kv.-kn-°phn-´ Xo-cp-am-\w d-±v sN-bv-XXn¬ A-`n-tP-jv, F≥ k-jn-X kw- {]-Xn-tj-[n-®v Un.-ssh.-F-^v.-sF. a-e-_m¿ tZ-h-kzw t_m¿-Uv Hm-^n-kn-te-°p \-S-Øn-b am¿-®v Pn-√m {]-kn-U‚ v kn A-izn-\n-tZ-hv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p km-cn-®p.

Pn.sI.Fkv.F^v. \dps¡Sp¸v ^ew A-I-¡-®n-³ sh-fn-¨-¯n-Â Nq-Sp-hmÀ-¯-bp-am-bn km-Zn-Jv "kv-t\-l-kv-]À-iw': B-cm-[-\m-e-b-§-fnÂ\n-¶v ^-−v k-am-l-cn-¡p-¶p 

]n km-enw

h-S-I-c: A-I-°-Æn-s‚ sh-fn®-Øn-epw Nq-Sp-hm¿-Ø- hn¬°p-I-bm-Wv km--Zn-Jv. ]q¿-W A-‘-\m-b I-Æq¿ tXm-´-S kz-tZ-in- ]-≈n-h-f-∏n¬ km-ZnJm(27)-Wv h-S-I-c \-K-c-Øn¬ km-bm-” ]-{X-w hn‰v D-]-Po-h\w I-s≠-Øp-∂-Xv. sXm-gn¬-c-ln-X-\m-b ]nXm-hpw aq-∂v k-tlm-Z-cn-am-cpw A-S-ßp-∂ Ip-Spw-_-Øn-s‚ G--I A-Øm-Wn-bm-Wv Cu

]cnNbw _n-cp-Z-[m-cn-. In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Xm-≠n kz-Im-cy _- n¬ D®-tbm-sS h-S-I-c-bn¬ F-Øp∂ km-Zn-Jv X-s‚ t]-cn¬ Xs∂-bp-≈ G-P≥-kn-bn-se ]{X-am-Wv hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂Xv. H-cp Zn-h-kw 50˛75 ]-{Xw sNe-hm-Ip-sa-∂v A-‘-cp-sS kw-L-S-\-bp-sS c-≠v Pn-√-I-fpsS D-Ø-c-hm-Zn-Xzw h-ln-°p∂ Ct±lw ]-d-™p. kz-¥w I-√ym-W-sØ Ip-dn-®v tNm-Zn®-t∏mƒ, aq-∂m-a-sØ k-tlmZ-cn-bp-sS hn-hm-l-am-Wv X-s‚ A-Sp-Ø kz-]v-\-sa-∂m-bn-cp-

km-Zn-Jv ]-{X hn¬-∏\-bv°nsS ∂p km-Zn-Jn-s‚ a-dp-]-Sn. Xm≥ hn-fn-®v ]-d-™m-Wv km-Zn-Jv DI-≠n-´n-√m-Ø hm¿-Ø-I-fn- ]-Po-h-\ am¿-Kw I s≠-Øpse h-cn-Iƒ a-‰p-≈-h-¿-°m-bn ∂Xv

tIm-gn-t°m-Sv: "kv-t\-l-kv-]¿iw' In-Uv-\n t]-jy‚ v-kv sh¬s^-b¿ skm-ssk-‰n-°p th≠n Pn-√-bn-se Bcm-[-\m-e-bß-fn¬\n∂pw hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw H-cp Znh-k-sØ hn-`-h-k-am-l-c-Ww \-S-Øp-∂p. \m-sf ]-≈n-Iƒ, A-º-e-߃ F-∂n-hn-S-ß-fn-ep-w Rm-b-d-mgv-N N¿-®p-I-fnepw s^-{_p-h-cn B-dn-\p hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\ß-fn¬ \n-∂p-am-Wp [-\- k-aml-c-Ww \-S-Øp-I.- 2011 {]-h¿Ø-\-am-cw-`n-® skm-ssk-‰n Pn√-bn¬ \n-e-hn¬ U-bm-en-knkv sN-bv-Xp-sIm-≠n-cn-°p-∂ 700e-[n-Iw tcm-Kn-Iƒ-°p {]-Xnam-kw 2500 cq-] ho-Xw \¬-Ip∂p≠vv. am-\-kn-I tcm-Kn-I-fp-sS Nn-In¬-k-bpw ]p-\-c-[n-hm-khpw G-s‰-Sp-°p-I-bm-Wp skmssk-‰n-bp-sS A-Sp-Ø ]-cn-]mSn. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Cw-lm≥kn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-Sp-IqSn Pn-√-bn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬ hn-Z-Kv-[-cp-sS ta¬-t\m-´-

Øn¬ sa-Un-°¬ Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-w. A-hn-sS \n∂p I-s≠-Øp-∂ tcm-Kn-I-fpsS ]p-\-c-[n-hm-kw ]m-en-tb-‰ohv sk‚-dp-Iƒ \n¿-h-ln-°p--w.\m-sf \-S-°p-∂ [-\-k-aml-c-W-Øn¬ ]-c-am-h-[n k-lI-cn-°-m≥ hn-hn-[ a-X-t\-Xm-°fm-b Im-¥-]p-cw F ]n A-_q_-°¿ ap-kv-eym¿, tIm-gn-t°mSv Jm-kn ap-l-Ω-Zv tIm-b X߃, F ]n A-–p¬-Jm-Z¿ aue-hn, Sn ]n A-–p-√-t°m-b a-Z\n, sibv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p∂v, kn ]n D-a¿ kp-√-an, Sn sP Ir-jv-W≥-Ip-´n F-∂n-h¿ Blzm-\w sN-bv-X-Xm-bn No-^v tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰-dm-b Pn-√m Ie-Œ¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. B-cm-[-\m-e-b-ß-fn¬ \n∂p k-am-l-cn-°p-∂ Xp-I a-Xkw-L-S-\-Iƒ, ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿, kv-t\-l-kv-]¿-iw A°u-≠v(F-kv.-_n.-Sn. F-c-™n∏m-ew, No. 67174632092) h-gntbm Hm-^n-kn¬ t\-cn-t´m FØn-°m-w.

{Km‚ v tIcf tjm∏nMv s^Ãnh¬ A©mwL´ \-dps°-Sp-∏n¬ Pn√bn¬\n∂p≈ hnPbnIƒ: 1{Kmw ˛ 69474101, 69462113, 55664016, 56237287, 55956904, 69639889, 56114693, 55969077, 55605432, 69929569, 69550515, 69796143, 56161197, 56186987, 69581477, 56175075, 56286428, 56313389, 55734890, 55739895, 69943228, 56057118, 55663980, 55928227, 69809251, 55764308, 56043742, 55857426, 56391795, 56533278, 55767260, 56083756, 55807881, 69675393, 56199936, 69533102, 69669444, 69952616, 56256687, 56239493, 69886152, 56350889, 69701677, 56363355, 55979946, 56273514, 56005281, 69912476, 69593452, 56067694, 56361389, 69520094, 69528455, 69786826, 55965306, 56269273, 56349621, 69939480, 55958177, 56537343, 56540398, 55965016, 55582632, 56254584, 55976548, 55779803, 56043726, 69912363, 56080839, 56492316, 56019144, 2{Kmw ˛56112155, 55839876, 56497028, 55786950, 55719602, 69836819, 56530106, 55734224, 56435957, 69650586, 56306405, 56110642, 55706674, 56061550, 69512203, 56154054, 55882833, 55894992, 56028063, 69643150, 55926395, 55864997, 56297242, 56189986, 55871672, 56000070, 55723475, 55636456, 69863223, 55826717, 55779571, 55566068, 55835595, 55721278, 69823971, 56375326, 56324040, 56416027, 56015224, 69505475, 56418115, 69494651, 69529065, 69819009, 55751959, 55803783, 69799429, 69672808, 69619518, 56535323, 55826565, 56026157, 55588762, 69790741, 55977684, 55654551, 56248616, 55844129, 69710749, 69474197, 55969506, 56439169, 69525230, 56510062, 69920474, 4{Kmw ˛ 56500495, 69510180, 56293497, 69945121, 69591687, 55784780, 69941877, 56051127, 56107772, 55874200, 56164391, 56369614, 55810954, 69906860, 55812438, 56096935, 69541836, 69790198, 56333200, 69911432, 56523987, 69526571, 69560154, 55724757, 69596604, 55747793 hniZhnhc߃ www.shoppingfestival.in F∂ sh_v ssk‰n¬ e`yamWv. t^m¨: 0471-˛ 2316777 .


{]mtZ-inIw

30 -P\p-h-cn 2014 hymgw

]n tam-l-\-\v kzo-I-c-Ww \Â-In

]cn-]mSn

„B¿-Sv Kyme-dn: \n¿-a-e Ip-cy-

t°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „B¿-Sv Kyme-dn: \n-d-°q-´v Nn{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „am-\m©n-d S-h¿ aoUn-b sk‚¿: sI F A-Pn-Øn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „tIm-´-∏d-ºv B-ip-]{Xn lmƒ: tI-c-f ª-Uv tUm-tW-gvkv t^m-dw Pn√m I-Ωn-‰n tbmKw˛ 6.30 „_o-®v: Km-‘n-b≥ ]T-\-tI{μ-Øn-s‚bpw C≥-^¿-taj≥ Hm-^n-kn-s‚bpw B-`n-ap-JyØn¬ Km-‘n-kv-ar-Xn 2014 ˛ 3.30 „hym-]m-c-`h≥: Hmƒ tI-cf ssS¬-kv B≥-Uv km-\n‰-dn Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un ˛ 3.00 „πm-\n-t‰m-dnbw: B¿vSv Hm-^v So-®nMv ˛10.30 „I√m-bv {]n-ao-bw _-kv tÃm]v: {]-`mj-Ww ^-k-ep¬ lJv D-a-cn ˛ 6.30 „I¬-∏-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-io-e-\w ˛ 10.00 „_o®v Hm-]¨ tÃPv: sk‚ v ssa-°nƒ-kv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ A-h-Xn-cn-∏n-°p∂ tUm-Iyq-sa‚-dn {Um-a _m-∏pPo am-∏v ˛ 6.00 „Km-‘n-Krlw: a-lm-fl-Km‘n c-‡-km-£n-Xz n-\m-NcWw hn-iz im-¥n ˛ 9.30 „sIm-Sph-≈n sI.Fw.H. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-fPv: _n tkm¨ I-tem¬khw˛9.00

^-tdm-°v A ¶-Ww kmw-kvImcn-I kw-L-S-\ kw-L-Sn-∏n® I-Ym-cN\m a¬-kc-Øn¬ bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ H-∂mwÿm-\w t\Sn-b A-\man-I sIm-S-°m-Sv

]p-kv-X-I{]-Im-i-\w sIm-Sp-h-≈n: B-hn-tem-d a-l√v Z¿-kv \q-dp-Øp-e-_ hn-Zym¿Yn k-am-Pw ]p-d-Øn-d-°n-b Xncp-\-_n \n-Xy-h-k-¥w ]p-kv-XI {]-Im-i-\w a-l-√v {]-knU‚ v ]n sI sam-bv-Xo≥-lm-Pn \n¿-h-l-n-®p. kn-±o-Jv Zm-cn-an A[y-£-X-h-ln-®p. sI Jm-Z¿, _n sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, F sI kp-ss_¿ Zm-cn-an, hn sI Da¿ ap-kv -eym-¿, ju-°-Øv Bhn-tem-d, sk-{I-´-dn Jm-Z¿ I-fØn-߬ kw-km-cn-®p.--

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w ap-°w: ap-kv -enw-eo-Kv Im-c-t»cn-bn-¬ \n¿-an-® hn Fw D-Æntam-bn km-ln-_v, F≥ Fw lpskbv≥-lm-Pn kv-am-c-I (]©m-b-Øv Hm-^n-kv) s^-{_p-hcn H-∂n-\v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en inlm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. bq-\p-kv, hn F d-jo-Zv, Fw sI km-Zn-Jv, Fw Sn ssk-Zv-^k¬, sI tIm-b, sI ]n ap-lΩ-Zv ]-s¶-Sp-Øp.-

^-tdm-°v: Sn-]n h-[-t°-kn¬ C-cp-]-Xv am-k-sØ P-bn¬-hmk-Øn-\p ti-jw tIm-S-Xn Ip-‰°m-c-\-s√-∂p I-≠v hn-´-b-® kn.]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn-tb‰v Aw-Kw ]n tam-l-\-\v kn.-]n.Fw. t\-Xr-Xz-Øn¬ ^-tdm-°n¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. kn.-]n.Fw. G-cn-bm sk-{I-´-dn hm-f-°S _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-\mbn. Fw Kn-co-jv, F _m-e-Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p.

kn.]n.Fw. B-`n-ap-Jy-Øn¬ ^-tdm-°n¬ \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ Pn√m sk-{I-t´-dn-b-‰v Aw-Kw ]n tam-l-\-≥ kw-km-cn-°p∂p

tZio-b im-kv-{X N-e-¨n-{X-ta-f: Fw._n.FÂ. aoUn-b kv-Iq-fn-\v t\-«w tIm-gn-t°m-Sv: tI-{μ-k¿-°m-cns‚ im-kv-{X-km-t¶-Xn-I h-Ip∏n-\v Io-gn-ep-≈ hn-Kym≥ {]km-dpw \m-j-\¬ Iu¨-kn¬ Hm-^v k-b≥-kv ayq-kn-b-hpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ tZio-b im-kv-{X N-e-®n-{X ta-f-bpsS a¬-k-c hn-`m-K-Øn¬ Fw.-

_n.F¬. ao-Un-bm kv-Iq-fn-\v Aw-Ko-Im-cw. C-∂-se _w-K-ep-cp-hn¬ Bcw-`n-® ]-©-Zn-\ N-e-®n-{X-ta-fbn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS {l-kzNn-{X hn-`m-K-Øn-em-Wv ]-Xn-\©p an-\n-‰v ssZ¿-Ly-ap-≈ -Z t_-Wn-Mv L-´v-kv- ss^-\¬ du-

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-´q-fn \o¿Ø-Sw kw-c-£n-t°-≠-Xn-s‚ {]m-[m-\y-hpw {]-k-‡n-bpw Hm¿-a-s∏-Sp-Øn-s°m-≠v k-tcm-hcw _-tbm-]m¿-°n¬ kw-L-Sn∏n-® km-ln-Xy-˛-I-em kmw-kvIm-cn-I am-[y-a-˛-]-cn-ÿn-Xn {]h¿-Ø-I-cp-sS Iq-´m-bv-a tIm-gnt°m-Sv \-K-c-Øn-se ]-cn-ÿnXn ap-t∂-‰-ß-fp-sS N-cn-{X-Ønse X-s∂ ]p-Xn-sbm-c-[ym-b-ambn. "tIm-´q-fn X-Æo¿-Ø-Sw, Bhm-k-hy-h-ÿ-bp-sS lr-Z-b-kc- v' F-∂ t]-cn¬ kw-L-Sn-∏n® Iq-´m-bv-a Pn-√-bn-se \q-dp-IW-°n-\p {]-Ir-Xn-kv-t\-ln-Ifp-sS-bpw k-aq-l-Øn-s‚ hn-hn[ a-fi-e-ß-fn¬ ]-h¿-Øn-°p∂-h-cp-sS-bpw ]-¶m-fn-Øw sIm≠pw {i-t≤-b-am-bn. Pn-√-bn-se 236 kv-Iq-fp-I-fn¬-\n-∂m-bn 1600Hm-fw hn-Zym¿Yn-Iƒ N-S-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øv \o¿-Ø-S kw-c-£-W {]-Xn-⁄sb-Sp-Øp. {]-^.tim-`o-{μ≥ {]Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. XÆo¿-Ø-S kw-c-£-W-Øn-\mbp--≈ ap-t∂-‰-Øn-\v sF-Iy-Zm¿Uyw {]-Jym-]n-®p {]-ap-J Nn-{XIm-c≥-am¿ ]-s¶-Sp-Ø Nn-{X-c-N\m-Iymw-]pw C-tXm-sSm-∏w \-S∂p. "Nn-{X-]-£w' F-∂p t]-cn-´ c-N-\m-Iymw-]v I-hn ]n sI tKm]n D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xp. {]-IrXn X-s∂-bm-Wv G-‰-hpw h-en-b

fn¬ F-Øn-°m≥ G-sd {]-bmkw k-ln-®m-Wv Xp-—-am-b i-ºf-Øn¬ {]-tam-´¿-am¿ {]-h¿Øn-°p-∂-Xv. kv-{Xo-I-fpw hn-Iemw-K-cp-am-b \n-c-h-[n t]¿ C°q-´-Øn-ep-≠v. A-\ym-b-am-bn X-S-™p-sh-® Hm-W-td-dn-bw DS≥ A-\p-h-Zn-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂pw A-√m-Ø-]-£w{]t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°vt\-XrXzw \¬-Im≥ kw-ÿm-\ I-Ωn‰n \n¿-_-‘n-X-am-hp-sa-∂v tbmKw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. A-l-Ω-Zv Ip-´n D-Æn-°p-fw D-

^-tdm-°v: sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ ]cn-k-cØv D-t]-£n-® ss_°p-Iƒ Xp-cp-sº-Sp-Øp \-in°p-∂p. ss_-°p-Iƒ ]m¿-°v sN-øp-∂ ÿ-e-Øn-\p k-ao-]am-Wv ss_-°p-Iƒ \-in-°p-∂ Xv. sI.F¬. 08 F.F≥. 3960 ]m-j≥ π-kv, sI.F¬. 65 632 b-a-l, sI.F¬. 10 8754 _-PmPv, sI.F¬. 11 F.]n. 6429 BŒo-h Xp-S-ßn-b h-≠n-I-fm-Wv \m-Y-an-√m-sX \-in-°p-∂-Xv. c-≠p h¿-j-am-bn \n¿-Øn-bn´-Xm-Wp ss_-°p-Iƒ. B-Œo-hbm-I-s´ B-dp am-kw ap-ºv \n¿tIm-gn-t°m-Sv: F.sF.kn.kn.- Øn-bn-´p t]m-b-Xm-Wv. C-Xp-hbp-sS \n¿-tZ-i-{]-Im-cw ]-©m- sc D-S-a-ÿ¿ F-Øn-bn-´n-√. b-Øo-cm-Pv-˛-\-K-c-]m-en-I \n-baw in¬-∏im-e Pn-√m tIm¨{K-kv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p∂p. 31\p tIm-gn-t°m-Sv Un.-kn.kn-bn¬ cm-hn-se ]-Øn-\pw aq∂p-a-Wn-°v Xm-a-c-t»-cn hym-]mc-`-h-\n-ep-am-Wp in¬-∏-im-e. {Xn-X-e ]-©m-b-Øv Aw-K-ß- Ip-‰n-°m-´q¿: tIm-f-Pv {]n≥-knƒ, tIm¿-]-td-j≥ Iu¨-kn- ∏¬ A-Im-c-W-am-bn hn-Zym¿-Yne¿-am¿, Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-¬- I-sf C-b¿ Hu-´m-°p-∂p- F-∂mk-cn-®-h¿, ap≥ sa-w_¿-am¿ F- tcm-]n-®v F.U-ªyp.F-®v. t]m∂n-h¿-°m-Wp in¬-]-im-e-sb- fn-sS-Iv-\n-Iv hn-Zym¿-Yn-Iƒ A∂p I¨-ho-\¿ ]n ]n k-^o¿- \n-›n-X-Im-e k-a-cw Xp-S-ßn-. _m-_p A-dn-bn-®p. {]n≥-kn-∏-en-s\ X¬-ÿm-

\-K-c-]m-en-I \n-b-aw in¸im-e \m-sf

\-Øp\n-∂v am-‰-W-sa-∂pw kkv-s]‚ v sN-bv-X hn-Zym¿-Yn-Isf Xn-cn-s®-Sp-°-W-sa-∂pw Bh-iy-s∏-´m-Wv k-a-cw. hn-Zym`ym-k U-b-c-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-In. k-a-c-sØ Xp-S¿-∂v tImf-Pv A-S-®p.

_m-e C-´y kw-L-Sn-¸n-¨p ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c sd-bv©v kp-∂n _m-e-th-Zn _m-e C¥y kw-L-Sn-∏n-®p. sI Sn sskX-e-hn ap-kv-eym¿ ]-Xm-I D-b¿Øn. Fw P-Av-^¿ ss^-kn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. bq-kp-^v Aen _m-J-hn A-[y-£-X-h-ln®p. lo-^v -kp¿-d-lv -am≥, ap-lΩ-Zv B-Jn¬ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Kp-kv-Xn Nmw-]y³-jn-¸v: Pn-Ãm Sow sk-e-Ivj³ \m-en-\v tIm-gn-t°m-Sv: s^-{_p-h-cn 6,7,8 Xn-ø-Xn-I-fn¬ B-e-∏p-g Im-bw-Ip-fw I-Zo-i N¿-®v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ k-_v-Pq-\n-b¿ ]p-cp-j, h-\n-X Kp-kv-Xn Nmw]y≥-jn-∏n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ Pn-√m So-an-te-°p-≈ Xm-c-ßsf Xn-c-s™-Sp-°pw. Xm¬-]-cy-ap-≈-h¿ 9447538049 \-ºdn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

sF.-F³.-FÂ. Xn-c-sª-Sp-¸v \-bw {]-Jym-]n-¡pw

1. tIm-´q-fn X-Æo¿-Ø-Sw B-hm-k-hy-h-ÿ-bp-sS lr-Z-b-kc- v F-∂ ]-cn-ÿn-Xn Iq-´m-bv-a-bn¬ ]-cn-ÿn-Xn kwc-£-W {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ 2. {]-ikv-X Nn-{X-Im-c-≥am¿ c-N-\-Iƒ \-S-Øp-∂p Nn-{X-Im-c≥ F-∂p ]n sI tKm]n N-S-ßv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-XpsIm-≠v Hm¿-a-s∏-Sp-Øn. {^m≥kn-kv tIm-S-¶-≠-Øv , kp-\n¬ A-tim-I-]p-cw, A-P-b≥ Im-cmSn, k-t¥m-jv \n-e-ºq¿, C kp[m-I-c≥ ]-s¶-Sp-Øp. {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ A-[y-£-X h-ln-®p. kp-thm-f-Pn-°¬ k¿-th Hm-^v C-¥y-bn-se tUm. ap-l-Ω-Zv Pm^-¿ ]m-tem-´v, ssP-h-ssh-hn-Zy t_m¿-Uv Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ tUm. Fw c-ta-iv, tUm. J-ZoP apw-Xm-kv, Fw F tPm¨-k-

Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Uz. Fw. d-lv-a-Øp-√ {]-`m-j-Ww \-SØn. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚m-bn F apw-X-kn¿ _m-_p-hn-s\-bpw, P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bm-bn ]n sI A-_v-Zp- -em-an-s\-bpw, J-Pm©n l-Jo-an-s\-bpw, ssh-kv {]kn-U‚p-am-cm-bn tPm-tPm tXma-kv, ]n F-kv A-jv-°¿, A-\ojv Jm≥, k-do-\, j-_o¿ A-en, ap-l-Ω-Zv Ip-™n, sk-{I-´-dn-amcm-bn tXm-a-kv h¿-Ko-kv ,kn Fw A-\-kv, A-Pnw-kv, D-a¿ sh-t≈cn, jm-^n X-߃, \n-km¿ a-cXn-bq¿ Xn-c-s™-Sp-Øp.

≥, Pn ]-Xva kw-km-cn-®p. tIm´q-fn X-Æo¿-Ø-S-Øn-se ssP-h ssh-hn-[y-sØ-°p-dn-®v v tUm. ap-l-Ω-Zv Pm-^¿ ]m-tem-´pw ssP-h ssh-hn-[y-c-Pn-kv-‰¿ \n¿-am-W-sØ-°p-dn-®v tUm. Fw c-ta-ipw ¢m-sk-Sp-Øp. kn-hn-Iv N-{μ≥ I-hn-X A-h-X-cn-∏n-®p. Xm-bm-´v _m-e-s‚ A-[y-£X-bn¬ tN¿-∂ km-ln-Xy-˛-Iem kmw-kv-Im-cn-I am-[y-a-˛-]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cp-sS Iq-´mbv-a-bn¬ tUm. F A-Nyp-X≥, bp sI Ip-am-c≥, ]n Zm-tam-Z-c≥, ]n sP tPm-jz, sI t{]-a-\m-Yv,

Fw cm-P≥, ]p-Øq¿-aTw N-{μ-≥, a-W-en¬ tam-l-\≥, sI F-kv sh-¶n-Sm-N-ew, ju-°-Ø-en Ftdm-Øv, kn ]n A-–p¿-d-lv am≥, F≥ _m-e-Ir-jv-W≥, sI]n bp A-en ]-s¶-Sp-Øp. Im-fm≠n-Øm-gw Z¿-i-\w kmw-kv-Imcn-I-th-Zn-bm-Wp N-S-ßn-s‚ GtIm-]-\w \n¿-h-ln-®-Xv. Fw F tPm¨-k¨ t\-Xr-Xzw \¬-In. N- S - ß n- t \m- S - \ p- _ - ‘ n- ® p tIm-´q-fn \o¿-Ø-Sw kw-c-£n°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°n-b \nth-Z-\w cm-„-]-Xn-°p ssI-am-

dm≥ th-≠n Pn ]-Xva G-‰p-hmßn. I-≠¬ kw-c-£-W-Øns‚ {]m-[m-\yw \-K-c-hm-kn-I-fnse-Øn-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn \-K-c-Øn-se d-kn-U≥-kv Atkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS `m-chm-ln-Iƒ-°p hn-Zym¿-Yn-Iƒ I≠¬ ssX-Iƒ ssI-am-dn. Cu I-≠¬-sN-Sn-Iƒ sd-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ kw-c-£n-°m-\mWp ]-≤-Xn. N-S-ßn-t\m-S-\p-_‘n-®p 50 kv-Iqƒ ]-cn-ÿn-Xn ¢∫p-Iƒ-°v 2500 cq-] ho-Xw {Km‚ v \¬-In.

I-t\m-en-I-\m Im-cm-a-I-sf kw-c-£n-¡-Ww: \-ho-I-c-Ww Un.-ssh.-F-^v.-sF.hn-e-bn-cp-¯n tIm-gn-t°m-Sv: I-t\m-en -I-\men-s‚ \-ho-I-c-W {]-hr-ØnIƒ Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn -F - e-Xbp-sS A-[y-£-X-bn¬ \-S-∂ tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. ]p-Xn-b-d- h-sc-bp-≈ {]-hrØn \n¿-±n-jv-S k-a-b-Øn-\-Iw ]q¿-Øn-bm-°m-≥ I-gn-bp-sa-∂p _-‘-s∏-´-h¿ tbm-K-Øn¬ Ad-n-bn-®p. I-\m-en-s‚ A-h-ti-jn-°p∂ `m-K-ß-fn-se k¿-th Xz-cnX-s∏-Sp-Øp-sa-∂p I-e-Iv-S¿ Adn-bn-®p.

tIm-´q-fn: I-t\m-en I-\m¬ Bgw-Iq-´n ]-cn-ÿn-Xn-°p tIm-´w h-cp-Øm-sX hr-Øn-bm-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn N-fn F-Sp-Øpam-‰p-tºmƒ N-fn-tbm-sSm-∏w ]pd-tØ-°n-Sp∂ Im-cm-a-I-sf kwc-£n-°-W-sa∂v Un.ssh.-F^v.sF. tIm-´q-fn ta-J-em I-Ωn‰n Bh-iy-s∏´p. B-a-I-sf hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-h-cpw \m-tSmSn-I-fpw C-h-sS ]n-Sn-Iq-Sp-∂p≠v. t]m-en-kv A-[n-Im-cn-Iƒ Cu {]-iv-\-Øn¬ C-S-s]-´v CØ-c-°m¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp°-Wsa∂v I-Ωn-‰n Adn-bn-®p. I-t\m-en I-\m¬ hr-Øn-bm-

°p-∂-Xn-\p t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂-h¿ Im-cm-a-I-sf kw-c-£n°p-∂-Xn-\m-h-iy-am-b \-S-]-SnIƒ D-Ø-c-hm-Zn-Xz-tØm-sS ssI-s°m-≈-Ww. A-√m-Ø-]£w Un.ssh.F-^v.sF. tIm´q-fn ta-J-em I-Ωn-‰n ta¬-∏-d™ Un-]m¿-´v-sa‚p-I-fp-sS Hm^n-kn-\p ap-ºn¬ i-‡-am-b {]Xn-tj-[ k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p Xp-S-°w-Ip-dn-°p-sa-∂p ta-J-em sk-{I-´-dn F≥ ]n kp-\o-{μ≥, ta-J-em {]-kn-U‚ v ]n cm-tPjv, tUm. sk-{I-´-dn F≥ ssjPp, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n-¶n {]tam-Zv A-dn-bn-®p.

s]-cn-°m-Ø-d B-jn-I-vcm-Pv sa-tΩm-dn-b¬ t_mƒ-_m-Uv-an‚¨ Sq¿-W-sa‚n¬ tP-Xm-°fmb ^-tdm-°v dn-{In-tb-j≥ ¢-∫v Sow

thm-bv-kv A-¼-e-¸-Sn hn-Zym-`ym-k ]p-c-kv-Im-chn-X-c-Ww H-¶n-\v kn-hn¬ k¿-ho-kv, {]n-en-an\-dn, _m-¶v sS-Ãv, ]n.F-kv.kn. Xp-S-ßn-b ]-co-£-Iƒ-°v kuP-\y ]-cn-io-e-\w kw-L-S-\ \-SØn-h-cp-∂p. C-Xn-te-°p-≈ _pXn-b _m-®v G-{]n¬ 20\m-cw-`n°p-sa-∂p kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn®p. thm-bv-kv A-º-e-∏-Sn 33mw hm¿-jn-Iw ]n.-hn.-F-kv. sslkv-Iq-fn¬ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-hn-I-k-\tØm-Sp-≈ k¿-°m-cn-s‚ A-hK-W-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F¬-.-Un.F-^v. {]-t£m-`-Øn-te°v. C-Xn-s‚ B-Zy-L-´-sa-∂ \ne-bv-°p \m-sf ]n.U-ªyp.Un. Hm-^n-kn-te-°p _-lp-P-\ am¿®v \-S-Øm≥ F¬.Un.F-^v. tIm¿-]-td-j≥ I-Ωn-‰n Xo-cp-am\n-®p. kw-ÿm-\ _-P-‰v \-K-ctØm-Sp I-Sp-Ø A-h-K-W-\-bmWp Im-Wn-®-sX-∂pw tIm-gnt°m-Sv \-K-c-Øn-\m-bn H-cp ]-≤Xn-bpw {]-Jym-]n-®n-´n-s√-∂pw F¬.Un.F-^v. tIm¿-]-td-j≥ I-Ω-n‰n hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p.

Iu¬-ken-Mv ¢m-kv am-hq¿: F-kv.F-kv.F. am-hq¿, _n.B¿.kn,sIm-Sn-b-Øq¿ {Kma-∏-©m-b-Øv F-∂n-h-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ ]-∂n-t°m-Sv taJ-em Hm-´n-kw sk‚-dn¬ c-£nXm-°ƒ-°p-≈ t_m-[-h¬-°-cW ¢m-kv \-S-Øn. {Km-a-∏-©mb-Øw-Kw F≥ sI A-iv-d-^v DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sI ss^-k¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n ssIs°m-≈p-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I¨-h≥j-\p-Iƒ-°p ti-jw \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ Iu¨-kn-en¬ {]-Jym-]n-°m≥ sF.-F≥.-F¬. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb‰v Xo-cp-am-\n-®p. a-fi-ew I¨-h≥-j-\p-I-fn¬ Xn-c-s™Sp-∏p \-bw N¿-®-sN-øpw. 31 ap-X¬ s^-{_p-h-cn 14h-sc-bmWp a-fi-ew I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S-°p-∂-Xv.- kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv F ]p-Xn-b-h-f-∏n¬ A-[y-£-X h-ln-®p. A-l-Ω-Zv tZ-h¿-t°m-hn¬, F ]n A-_v-Zp¬-h-lm-_v, _n lw-k-lm-Pn, tUm. F≥ hn F a-Po-Zv, Fw Fw am-ln≥, sI F-kv ^-Iv-dp-±o≥, sI ]n C-kv-am-bn¬, Fw F h-lm_v lm-Pn, Fw F e-Xzo-^v, F≥ sI A-–p¬ A-ko-kv, _-jo¿ _-tS-cn, I-cow Ip-S-b-Øq¿, kp-ss_¿ ]p-S-∏v, tImØq¿ ap-l-Ω-Zv, kn ]n \m-k¿-t°m-b X-߃ ]-s¶-Sp-Øp.

"_m-¸p-Po am-¸v- ' tUm-Iyp {Um-a C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p c-‡-km-£n Zn-\-Øn¬ kzm-X-{¥yk-a-c N-cn-{X-Øn-se -Km-‘n-N-cn-X- -hp-am-bn \q-dn-e-[n-Iw hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ _o-®v Hm-∏¨ F-b¿ tÃ-Pv ]-cn-k-c-Øv tUm-Iyp {Um-a A-h-X-cn-∏n-°pw. -_m-∏p-Po am-∏v- F-∂ {Um-a sh-Ãv-ln¬ sk‚ v ssa-°nƒ-kv tKƒ-kv kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fpw c-£n-Xm-°-fpw A-[ym-]-I-cpw tN¿-∂m-Wv A-c-ßn-se-Øn-°p-∂-Xv. s]m-Xp-k-aq-l-Øn-\p \-√ aq-ey߃ ]-I¿-∂p-\¬-Im-\p-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS `m-K-am-bm-Wv ]-cn-]m-Sn. ssh-Io-´v A-dn-\v B-cw-`n-°pw. ta-b¿ {]-^. F sI t{]-a-P-hpw ap≥ ta-b¿ tXm-´-Øn¬ c-ho-{μ≥, kzm-X{¥y k-a-c-tk-\m-\n-I-fm-b Xm-bm-´v _m-e≥, ]n hm-kp, kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Pn kv-]¿-P≥-Ip-am¿ ]-s¶-Sp°pw. k-l-]mTn-s°m-cp ho-Sv ]-≤-Xn-bn¬ ]-¶m-fn-I-fmhm≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 9446509097 \-º-dn¬ _-‘-s∏-Smhp-∂-Xm-sW-∂v {]-[m-\-[ym-]n-I A-dn-bn-®p.

Ip-än-¡m-«qÀ kv-Iq-fn -A-½ A-dn-bm³Ip-‰n-°m-´q¿: K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ ku-lr-Z ¢-∫n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ "A-Ω A-dn-bm≥- ']-cn-]m-Sn \-SØn. kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬ kn Sn cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ¢n-\n-°¬ ssk-t°m-f-Pn-kv-‰v tUm. P-kow ¢m-sk-Sp-Øp. ku-lr-Z ¢-∫v I¨-ho-\¿ sI \n-jn-X, Fw {]n-b, {]o-X F-en-k-_-Øv, F D-jm-e£vv-an, ]n ]n _-jo¿, ]n A-–p¿-d-lv-am≥ kw-km-cn-®p.

Iw-]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w \n-´q¿: Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv sk‚¿ a-Zv-d-k-bn¬ tI{μ k¿-°m¿ {Km‚ v D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn ÿm-]n-® Iw-]yq´¿ em-_n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w I-°-´v ssd-©v a-Zv-d-km am-t\-Pvsa‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Sn ]n kn X-߃ \n¿h-ln-®p. sse-{_-dn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Ip-‰ym-Sn {Km-a-]-©mb-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn hn Ip-™-Ω-Zpw \n¿-h-ln-®p.-al-√v I-Ω-‰n sk-{I-´-dn Sn a-Ωq-´n A-[y-£-X-h-ln-®p. JØo-_v C-kv-am-bn¬ Zm-cn-an ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.-kZ¿ ap-A-√nw kn sI ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿, h-S-bw a-l-√v kn{I-´-dn kn sI Ip-™-Ω-Zv, ]n A-Pv-a¬ kw-km-cn-®p.

Pm-{K-Xm k-Z-Êpw H-¸p-ti-J-c-W-hpw

kÀ-¡m-cn-sâ A-h-K-W-\-bv-s¡-Xn-tc FÂ.Un.F^v. {]-t£m-`-¯n-te-¡v

b \n-e-hm-c-Øn¬ \-S-Øp-∂ a¬-kc - ] - c - o-£b - n¬ D-b¿-∂ dm¶v In-´p-∂ 150 t]¿-°m-Wv Hm-tcm h¿-j-hpw A-hm¿-Uv. Cu- ta-Je-bn¬\n-∂p kw-ÿm-\, tZ-iob X-eØ - n¬ ]T-\m-\p-_‘ - taJ-e-I-fn¬ an-I-hv ]p-e¿-Øp-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p {]-Xn-`m ]p-ckv-Im-c-hpw \-¬-In-h-cp-∂p. Cu h¿-jw F-´p-t]-sc {]-Xn-`m ]p-ckvI - m-cØ - n-\p Xn-cs - ™-Sp-Øp.

^-tdm-°v sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ ]cn-k-cØv Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in-°p-∂ ss_-°pIƒ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn- kzo-I-cn-®n-´n-s√-∂p Po-h-\-°mep-s∂-¶n-epw H-cp \-S-]-Sn-bpw ¿ ]-d-™p.

F.U-»yp.F-¨.v tImf-Pv k-ac-s¯¯p-SÀ-¶v AS-¨p

\Kc-hn-I-k\w

tIm-gn-t°m-Sv: thm-bv-kv A-ºe-∏-Sn-bp-sS H-º-Xm-a-Xp hn-Zym`ym-k ]p-c-kv-Im-c hn-X-c-Ww s^-{_p-h-cn H-∂n-\p ssh-Io-´v aq-∂n-\v F-c-™n-°¬ ]n.hn.F-kv. ssl-kv-Iq-fn¬ P-Ãn-kv _n I-am¬-]m-j \n¿-h-ln-°pw. F sI i-io-{μ≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-°pw. kn-hn¬ k¿-ho-kv {]n-en-an-\dn ]-co-£m am-Xr-I-bn¬ tZ-io-

3

sd-bnÂ-th ]cn-k-cs¯ ss_-¡p-IÄ Xp-cp-s¼-Sp-¯v \-in-¡p-¶p

tIm-«q-fn \oÀ-¯-S kwc£W¯n\v ]-cn-Øn-Xn Iq-«m-bv-a

{]-tam-«À-am-cp-sS X-S-ªp-h-¨ Hm-W-td-dn-bw hn-Xc-Ww sN-¿-W-sa¶v tIm-gn-t°m-Sv: \yq-\-]-£ {]-tam-´¿-am-cp-sS Hm-W-td-dn-bw XS-™p-sh-® \-S-]-Sn ]p-\ ]-cntim-[n-°-W-sa-∂v tI-c-f tÃ-‰v ssa-t\m-cn-‰n sh¬-s^¿ {]-tamt´-gv-kv bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ I¨h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. I-gn™ 9 am-k-am-bn {]tam-´¿-am¿°v Hm-W-td-dn-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xn-´n-√. C-Xv \yq-\-]-£ t£a-{]-h¿-Ø-\-ß-sf X-I¿-®-bnte-°v \-bn-°pw. U-b-d-Iv-S-td-‰v \n¿-t±-in-°p∂ ]-≤-Xn-Iƒ Xm-sg-X-´n-ep-≈ A¿-l-cm-b Kp-W-t`m-‡m-°-

≠n-te-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´Xv. Km-Uv-Kn¬ I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v hn-hm-Z-Øn-s‚ ]-›mØ-e-Øn¬ ]-›n-a-L-´ kw-c£-W-Øn-s‚ {]-k-‡n hn-Z-Kv[m-`n-{]m-b-ß-ƒ tIm¿-Øn-W°nbmWv Nn-{X-w \n-¿an-®n-´p≈Xv.

kozhikode/clc

tIm-gn-t°m-Sv tam-tWm sdbn¬, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv a-en\-P-e kw-kv-I-c-W kw-hn-[m\w, t_-∏q¿ Xp-d-ap-J \-ho-I-cWw F-∂n-h {]-Jym-]-\-Øn¬ H-Xp-ßn. Xn-cp-h-Æq¿ tIm-´¨an-√pw tI-c-f tkm-]v-kpw A-S®p-]q-´m≥ {i-a-߃ \-S-°p-∂p. tIm¿-]-td-j≥ G-Xp ]-≤-Xnbp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-tºmgpw H-cp I-S-em-kv kw-L-S-\-sb ap≥-\n¿-Øn hn-Pn-e≥-kn-\p ]cm-Xn \¬-In A-Xp X-S-bp-∂-Xn\p-≈ Kq-U-\o-°-am-Wp \-S-°p∂-Xv. \-K-c-Øn-s‚ A-Xn-th-K-Ønep-≈ hn-I-k-\w e-£y-am-°n-

bm-Wv kn-‰n tdm-Uv Cw-{]q-hv-sa‚ v ]-≤-Xn-°p cq-]w-\¬-In-b-Xv. F-∂m¬ ]-≤-Xn C-g-™p-\oßp-I-bm-Wv. \m-j-\¬ sslth ss_-∏m-kv ]q-fm-Sn-°p-∂n¬ F-Øn-\n¬-°p-I-bm-Wv. XpS¿-\n¿-am-W-Øn-\p H-cp \-S-]-Snbpw kzo-I-cn-°p-∂n-√. tIm-gnt°m-Sn-s‚ hn-I-k-\-Øn-\p {]Jym-]-\-ß-f-√m-sX {]m-tbm-KnI ]-≤-Xn-I-sfm-∂pw k¿-°m¿ \-S-∏m-°p-∂n-s√-∂pw I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p. U-]yq-´n ta-b¿ ]n Sn A-–p√-Xzo-^v, Iu¨-kn-e¿ Fw taml-\≥, ]n Sn B-km-Zv, Fw sI Fw Ip-´n ]-s¶-Sp-Øp.

sX-cp-hphnf-¡v CÃm¯-Xv A-]-I-S-§Ä-¡n-S-bm-¡p¶p ^-tdm-°v: I-S-ep-≠n tdm-Un¬ {]-t_m-[n-\n hm-b-\-im-e P-Mvj-\n¬ sX-cp-hphn-f-°v C-√mØ-Xv A-]-I-S-߃-°n-S-bm-hp∂p. a-Æq¿ sd-bn¬ `m-K-Øp \n∂pw I-S-ep-≠n `m-K-Øp \n-∂pw

tIm-´-°-S-hv `m-K-Øp \n-∂pw hm-l-\-߃ h-∂p-tN-cp-∂-Xp {]-t_m-[n-\n P-Mv-j-\n-em-Wv. Xn-c-°p-]n-Sn-® P-Mv-j-\n¬ k-ao-]-Im-e-Øm-bn \n-c-h-[n A-]-I-S-ß-fm-Wp kw-`-hn-®-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: s{S-bn≥ bm-{X-bn¬ kv-{Xo-Iƒ-s°-Xn-tc h¿-[n-®ph-cp-∂ A-Xn-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®pw s{S-bn-\n¬ kv-{Xo-Iƒ°p B-h-iy-Øn-\p kp-c-£ \¬-I-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´pw k-am-Pvhm-Zn ]m¿-´n tIm-gn-t°m-Sv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ kv-{Xo Pm-{KXm k-Z- pw H-∏p-ti-J-c-W-hpw \-S-Øn. kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw C-kv-a-bn¬ A-cq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI Sn lm-cn-kv A-[y-£-X h-ln-®p.


{]mtZ-inIw {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-hÀ-¯-I-tcm-Sp-Å A-h-K-W-\; {]-Xn-tj-[ kw-K-aw \-S-¯n

30 -P\p-h-cn 2014 hymgw

]cn-]mSn

„B¿-Sv Kym-e-dn: \n¿-a-e Ip-cyt°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.-00 „B¿-Sv Kym-e-dn: \n-d-°q-´v Nn{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.-00 „am-\m-©n-d S-h¿ ao-Un-b sk‚¿: sI F A-Pn-Øn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.-00 „tIm-´-∏-d-ºv B-ip-]-{Xn lmƒ: tI-c-f ª-Uv tUm-tW-gvkv t^m-dw Pn-√m I-Ωn-‰n tbmKw-˛ 6.-30 „_o-®v: Km-‘n-b≥ ]T-\-tI{μ-Øn-s‚-bpw C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ Km-‘n-kv-ar-Xn 2014 ˛ 3.30 „hym-]m-c-`-h≥: Hmƒ tI-c-f ssS¬-kv B≥-Uv km-\n-‰-dn Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un ˛ 3.-00 „πm-\n-t‰m-dn-bw: B¿v-Sv Hm-^v So-®n-Mv ˛10.-30 „I-√m-bv {]n-ao-bw _-kv tÃm]v: {]-`m-j-Ww ^-k-ep¬ lJv D-a-cn ˛ 6.-30 „I¬-∏-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]kw-K ]-cn-io-e-\w ˛ 10.-00 „_o-®v Hm-]¨ tÃ-Pv: sk‚ v ssa-°nƒ-kv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ A-h-Xn-cn-∏n-°p-∂ tUm-Iyq-sa‚-dn {Um-a _m-∏pPo am-∏v ˛ 6.-00 „Km-‘n-Kr-lw: a-lm-fl-Km‘n c-‡-km-£n-XzZn-\m-N-cWw hn-iz im-¥n ˛ 9.-30 „sIm-Sp-h-≈n sI.-Fw.-H. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pv: _n tkm¨ I-tem¬k-hw-˛9.-00

tZ-io-b im-kv-{X N-e-¨n-{X-ta-f: Fw.-_n.-FÂ. ao-Un-b kv-Iq-fn-\v t\-«w tIm-gn-t°m-Sv: tI-{μ-k¿-°m-cns‚ im-kv-{X-km-t¶-Xn-I h-Ip∏n-\v Io-gn-ep-≈ hn-Kym≥ {]km-dpw \m-j-\¬ Iu¨-kn¬ Hm-^v k-b≥-kv ayq-kn-b-hpw kw-bp-‡-am-bn \-S-Øp-∂ tZio-b im-kv-{X N-e-®n-{X ta-f-bpsS a¬-k-c hn-`m-K-Øn¬ Fw._n.-F¬. ao-Un-bm kv-Iq-fn-\v Aw-Ko-Im-cw. - C-∂-se _w-K-ep-cp-hn¬ B-cw-`n-® ]-©-Zn-\ N-e-®n-{Xta-f-bn¬ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS {lkz-Nn-{X hn-`m-K-Øn-em-Wv ]-Xn\-©p an-\n-‰v ssZ¿-Ly-ap-≈ "Z t_-Wn-Mv L-´v-kv' ss^-\¬ du-≠n-te-°v Xn-c-s™-Sp-°s∏-´-Xv. Km-Uv-Kn¬ I-kv-Xq-cn cwK≥ dn-t]m¿-´v hn-hm-Z-Øn-s‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-s‚ {]-k-‡n hn-Z-Kv-[m-`n-{]m-b-߃ tIm¿Øn-W-°n Nn-{X-Øn¬ A-h-Xcn-∏n-®ncp-∂p.

kzm-K-X-kw-Lw Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sIm-Sp-h-≈n: F-kv.s--- sh.---F-kv. sIm-Sp-h-≈n k¿-°nƒ I-Ωn-‰n s^-{_p-h-cn 15,16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ sIm-Sp-h-≈n-bn¬ \-S-Øp-∂ B-Z¿-i k-tΩ-f-\-Øn-s‚ kzmK-X-kw-Lw Hm-^n-kv tkm¨ {]-kn-U‚ v kn A-–p-√-Øo-^v ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C-{_m-lnw A-lv -k-\n A-[y£-X -h-ln-®p.---

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w sIm-Sp-h-≈n: B-hn-tem-d a-l√v Z¿-kv \q-dp-Øp-e-_ hn-Zym¿Yn k-am-Pw ]p-d-Øn-d-°n-b Xncp-\-_n \n-Xy-h-k-¥w ]p-kv-XI {]-Im-i-\w a-l-√v {]-knU‚ v ]n sI sam-bv-Xo≥-lm-Pn \n¿-h-l-n-®p. kn-±o-Jv Zm-cn-an A-[y-£-Xh-ln-®p. sI Jm-Z¿, _n sI A_q-_-°¿ lm-Pn, F sI kpss_¿ Zm-cn-an, hn sI D-a¿ ap-kveym-¿, ju-°-Øv B-hn-tem-d, sk-{I-´-dn Jm-Z¿ I-f-Øn-߬ kw-km-cn-®p.--

tI-c-f tP-W-en-Ãv bq-\n-b≥ ap-°-Øv \-S-Øn-b {]-Xn-tj-[-kw-K-aw ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I k-an-Xn-bw-Kw \-Sp-°-≠n A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ap-°w: kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I-sc A-h-K-Wn-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v ap-°-Øv tI-c-f tP-W-en-Ãv bq-\n-b≥(sI.s--- P .--- bp.) Pn-√m IΩ-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ {]Xn-tj-[ kw-K-aw \-S-Øn. {]-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-Icp-sS t£-a-\n-[n B-cw-`n-°p-∂Xn-\p I-gn-™ _-P-‰n¬ H-cp tIm-Sn h-I-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ C-Xn-s‚ Xp-S¿ \-S-]-SnI-fp-≠m-bn-√. ]p-Xn-b _-P-‰n¬ C-Xp-kw_-‘n-®p bm-sXm-cp ]-cm-a¿-ihp-an-√. Cu km-l-N-cy-Øn¬

a-e-tbm-c lÀ-¯m ]qÀ-Ww sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. _-Êp-IÄ \n-c-¯n-en-d-¡m-¯-Xv {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n Xm-a-c-t»-cn: I-kv-Xq-cn cw-K≥ k-an-Xn ip-]m¿-i-I-fp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ ap≥ D-Ø-c-hv Ct∏m-gpw \n-e-\n¬-°p-sa-∂p tI{μ k¿-°m¿ B-h¿-Øn-®p hy‡-am-°n-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®p Pn-√-bn-¬ \-S-Øn-b a-e-tbmc l¿-Øm¬ ]q-¿-W-W-hpw kam-[m-\-]-c-hpw. a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se- Xn-cph-ºm-Sn, tIm-S-t©-cn, I-´n-∏m-d,

]p-Xp-∏m-Sn, Im-hn-epw-]m-d, Iqcm-®p-≠v N-°n-´-∏m-d F-∂o a-etbm-c ]-©m-b-Øp-I-fn-em-Wv C-S-Xp ap-∂-Wn-bpw ]-›n-a L-´ kw-c-£-W ap-∂-Wn-bpw l¿Øm¬ \-S-Øn-b-Xv. Cu ]-©mb-Øp-I-fn¬ I-S-I-tºm-f-߃ A-S-™p-In-S-∂p. kz-Im-cy hml-\-߃ \n-c-Øn-en-d-ßn-bn-√. k¿-°m¿ ÿm-]-\-߃, kv-Iq-fp-Iƒ, ]-©m-b-Øv Hm-^n-

kp-Iƒ F-∂n-h-bpw A-S-™p In-S-∂p. I-gn-™ a-e-tbm-c l¿Øm-en-t\m-S-\p-_-‘n-®p \-S∂ hym-]-I A-{I-aw I-W-°nse-Sp-Øv h≥ t]m-en-kv k-∂mlw C-hn-S-ß-fn¬ \n-e-bp-d-∏n®n-cp-∂p. tIm-gn-t°m-Sv, h-b-\m-Sv Pn-√I-fn¬ l¿-Øm¬ C-√m-Xn-cp∂n-´pw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- p-Iƒ k¿-ho-kv \-n¿-Øn-h-

®-Xv G-sd {]-Xn-tj-[-Øn-\p Im-c-W-am-bn. I-gn-™ l¿Øm¬ -Zn-\-Øn¬ a-e-tbm-c taJ-e-bn¬ _- p-Iƒ X-I¿-Øncp-∂p. C-∂-e-sØ l¿-Øm-en-epw A-{I-aw D-≠m-hp-sa-∂p k-a-chp-am-bn _-‘-s∏-´-h¿ \¬-Inb kq-N-\-bm-Wv _-kv k¿-hokp-Iƒ \n-c-Øn-en-d-°m-Ø-sX∂p A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.

bn km-ln-_v, F≥ Fw lpskbv≥-lm-Pn kv-am-c-I (]©m-b-Øv Hm-^n-kv) s^-{_p-hcn H-∂n-\v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en inlm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v C-∂p \m-en-\v t\m¿-Øv Im-c-t»-cnbn¬ ]-g-b-Im-e {]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-°p-∂ N-S-ßpw \m-sf \m-en-\v cm-{„o-b ku-lr-Z kwK-a-hpw \-S-°pw. bq-\p-kv, hn F d-jo-Zv, Fw sI km-Zn-Jv, Fw Sn ssk-Zv-^-k¬, sI tIm-b, sI ap-°w: ap-kv-enw-eo-Kv Im-c-t»-cn- ]n ap-l-Ω-Zv, hm¿-Øm-k-tΩ-fbn-¬ \n¿-an-® hn Fw D-Æn-tam- \-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-S°p-∂ I-cn-Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wp {]-Xn-tj-[ kw-Kaw \-S-Øn-b-Xv. ]-{X-{]-h¿-ØI bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ {]-h¿Ø-I k-an-Xn-bw-Kw \-Sp-°-≠n A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-°w _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X- hln-®p. F ]n ap-c-fo-[-c≥, ]n N{μ-_m-_p, kp-Pn-Øv Ip-μ-aw-Kew kw-km-cn-®p.---

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w

]T-\-¢m-kv \-S-¯n

sIm-Sp-h-≈n: ]-´n-Wn-°-c lbm-Øp¬ C-kv-emw kw-L-Øns‚ I-o-gn¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ s{S-bn-\n-Mv B‚ v F-Pyp-t°j≥ sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ ssl-kv-Iq-ƒ-˛-l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn ]T-\-¢m-kv \-S-Øn. ]n A-_q-_-°¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pm-^¿ No-°n-tem-Sv ¢m-kn-\p t\-Xr-Xzw \¬-In. ]n sI A-_p-Xm-ln¿ A-[y-£-Xh-ln-®p. b-kn-Zv ap-kv-eym¿, ]n B-en, sI hn ap-Po-_v, ]n kpssl¬ kw-km-cn-®p.

ln-Zm-b-Øn¬ C-kv-emw kwL-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \S-∂ A-\p-tam-Z-\ N-S-ßv k-akv-X ap-im-h-d Aw-Kw hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv -eym¿ D-Z-v Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-l-√v I-Ω-‰n {]-kn-U‚ v tUm. F≥ Fw A-–p¬-a-Po-Zv A-[y-£-X- h-ln-®p. \-Sp-°-≠n A-_q-_-°¿, Sn ]n ap-l-Ω-Zv i-co-^v A≥-h-cn, hn ]n A-–p¿-d-ln-am≥, P-am-ep±o≥ ss^-kn th-ßq¿, _p-Jmcn \n-km-an Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, kn sI sam-bv-Xp-´n ap-kv -eym¿, a-Zv-d-km A-[ym-]-\-cw-K-Øv Im¬-\q-‰m-≠v ]n-∂n-Sp-∂ bp ]n kn ap-kv-eym¿-°v \n-km-ap-±o≥ ss^-kn kw-km- Im-c-t»-cn-bn¬ \-¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv-eym¿ cn-®p.-D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p

\m-S³-]m-«n-Ãm-sX sIm-bv-¯p-Â-k-h-§Ä; sIm-¿m-³ A-\y-kw-Øm-\ sXm-gn-em-fn-IÄ \-cn-°p-\n:\n¿-am-W ta-J-ebn-te-Xp t]m-se Im¿-jn-I taJ-e-bn-te-°pw A-\y-kw-ÿm\ sXm-gn-em-fn-If - p-sS I-S∂ - p-hc-hv. a-eb - m-fn B-tLm-j- th-fI-fm-°n I-≠n-cp-∂ sIm-bvØp¬-kh - ß - f - n-epw \m-S≥ ]m´p-Iƒ-°v ]-Ic - w C-t∏mƒ D-b¿∂p tIƒ-°p-∂X - v ln-μn-bpw Hdn-bb - pw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-\ykw-ÿm-\ `m-jI - ƒ.sIm-bv-Øp ]m-´p-Iƒ-]m-Sn ]n-Xm-hpw am-Xm-hpw a-°-fp-sa∂ hy-Xym-ka - n-√m-sX Ip-Spw-_sam-∂n-®v s\-√v sIm-bvX - n-cp-∂ Im-ew ]p-Xp-X-e-ap-dbv-°v A\y-am-bn-´p Im-et- a-sd-bm-sb-¶nepw A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fp-sS I-S-∂p-h-c-hv Cubn-sS-bm-Wp hym-]I - a - m-bX - v. C-S° - m-eØ - v kvv{- Xo- sXm-gnem-fn-I-fm-Wv sIm-bv-Øn-\p≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw C-t∏mƒ

ho-´n¬ Xp-S-ßn-b I-i-]n-i ]n∂o-Sv kw-L¿-j-Øn¬ I-em-in°p-I-bm-bn-cp-∂p. _n.-sP.-]n˛ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI - ¿ G-‰p-ap´n-b-Xp {]-tZ-iw I-em-]-I-ep-jnX-am-°n-bn-cp-∂p. C-cp ss_-°pI-fn¬ ho-´n-te-°v t]m-Ip-I-bmbn-cp-∂ _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-Icp-sS ss_-°p-Iƒ X-S™ p \n¿Øn sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-®-Xp-ambn _-‘-s∏-´ tI-kn-em-Wv \mep-t]-sc-bpw A-dà - p sN-bvX - X - v. kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an-®-Xn-\v _n.-sP.-]n. {]h¿-Ø-I¿-°v t\-sc-bpw h-[-{ia-Øn-\p tI-sk-Sp-Øn-´p-s≠-¶nepw A-d-Ãp \-S-∂n-´n-√. Iq-SpX¬ A-d-Ãp-≠m-hp-sa-∂pw I¿i-\ \-S-]-Sn-I-sf-Sp-Ø-Xm-bpw cm-{Xn-bn-epw a-‰pw A-]c - n-Nn-Xc - m-

\-cn-°p-\n-bn-se h-b-en¬ sIm-bv-Øn-te¿-s∏-´ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ A-h-sc-bpw sIm-bv-Øn-\m-bn sS C-Ø-cw Ir-jn-]-Wn-Iƒ- cp-∂-Xv. sIm-bv-Øv \-S-°p-∂ In-´m-ØX - m-Wp A-\y-kw-ÿm- °p kv{- Xo-Is - f In-´m-Ø A-h- th-f-I-fn¬ s\-√v sa-Xn-°m\pw a-‰p-am-bn ho-´p-ap-‰-߃ a\ sXm-gn-em-fn-I-sf B-{i-bn- ÿ-bm-Wv.°m≥ I¿-jI - s - c t{]-cn-∏n-°psIm-bvØ - p¬-kh - ß - ƒ H-cp Æp sIm-≠pw sN-fn sIm-≠pw - pw ]∂-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn- {Km-aØ - n-s‚ X-s∂ D¬-kh - a - m- sa-gp-In hr-Øn-bm-°p-∂X te-°p kv-{Xo-Iƒ am-dn-b-tXm- bn-´m-Wp ]-g-b X-e-ap-d I-≠n- Xn-hm-bn-cp-∂p.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸p^-ew {]-Jym-]n-¨p

Im-°q¿: {Km-a-∏-©m-b-Øn-se H-∂mw hm¿-Um-b \-Sp-h-√q¿, Io-gcn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se aq-∂mw hm¿-Um-b Io-g-cn-bq¿ sk‚¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∂ D-]-Xn-c-™-Sp-∏p ^-ew {]-Jm-]n-®p. thm´n-Mv \n-e-˛ \-Sp-h-√q¿: B-sI thm-´v 1265. t]mƒ sN-bv-X-Xv 1002, DÆn-am-[-h≥ \-Sp-h-Øv (tIm¨-{K-kv sF) 449, hn kn l-co-jv (kn.-]n.--Fw) 419, sI-in-h-Zm-k≥ (_n.--sP.--]n) 134. D-Æn-am-[-h≥ \-Sp-hØv hn-P-bn-®p. `q-cn-]-£w 30.-Io-g-cn-bq¿ sk‚¿: B-sI thm-´v 706, t]mƒ sN-bv-X-Xv 610. {]-Im-i≥ ]m-e-]-d-º-Øv (kn.--]n.-Fw) 498, sI -kz-]v-\-Ip-am¿ (tIm¨-{K-kv.s-- F) 112. sI kz-]v-\-Ip-am¿ hn-Pbn-®p. `q-cn-]-£w 386.-

b B-fp-I-sf {]-tZ-i-Øv kw-ib-Øn-\n-Sb - m-bn I-s≠-Øp-∂] - £w I-Ã-Un-bn-se-Sp-°p-sa∂pw I¿-i-\-\-S-]-Sn-I-sf-Sp-°psa-∂pw kn.-sF. sI B¿ A\n¬-Ip-am¿ ] - d - ™ p. I-gn-™ Zn-h-kw \-∑-≠bn¬ tÃ-j≥ kvs - ]-jy¬ {_m©v F-kv.-sF. hn sI cm-P-s‚ ho-Sn-\p-t\-sc B-{I-a-W-ap-≠mbn-cp-∂p. ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Ønbn-´ hm-l-\-Øn-s‚ Nn-√p-Iƒ F-dn-™p- X-I¿-Øpw ho-´Ω - s - b ]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bpw sN-bv-X kw-`-h-Øn-epw A-t\z-j-Ww Du¿-÷n-X-am-°n-b-Xm-bn t]men-kv ]-d™ p. \-∑≠ - am-hc - p-I≠n ap-°n-se th-´° - m-c≥ I-≠n ho-Sn-\p t\-sc-bm-Wp I-t√-dp≠m-bX - v.-

sk-an-\mÀ Xp-S-§n ap-°w: ^n-kn-°¬ F-Pyp-t°j≥ hn-`m-Kw, So≥-kv ¢-∫v F∂n-h-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ aWm-t»-cn Fw.--F.--Fw.--H. tIm-fPn¬ B-[p-\n-I Po-hn-X-ssien-bpw B-tcm-Ky-{]-iv-\-hpw hnj-b-Øn¬ sk-an-\m¿ B-cw-`n®p. bq-\n-th-gv-kn-‰n c-Pn-kv-{Sm¿ tUm. Sn F A-–p¬-a-Po-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp.A-–p¿-d-lnam≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. tUm. k-°o¿ l-p-ssk≥, d-km-Jv , kw-km-cn-®p.

In-W-än ho-W ]-ip-¡n-Sm-hn-s\ c-£-n-¨p \-cn-°p-\n: sIm-tSm-fn-bn¬ InW-‰n¬ ho-W ]-ip-°n-Sm-hn-\v A-·n-i-a-\ tk-\ c-£-I-cm-bn.sIm-tSm-fn Im-c-∏-d-ºn¬ ap-lΩ-Zn-s‚ ho-´n-se In-Sm-hm-Wv In-W-‰n¬ ho-W-Xv. 20 ao-‰-tdmfw B-g-ap-≈ In-W-‰n¬ sh-≈hp-ap-≠m-bn-cp-∂p. \-cn-°p-\n ^-b¿-tÃ-j\n¬ \n-∂v Sn ]n ]u-tem-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b H-cp bq\n-‰v ^-b¿-t^m-gv-kv kw-Lw InW-‰n-en-d-ßn In-Sm-hn-s\ c-£n®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se F-´p a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw. ^-b¿-am≥ sI ss_Pp-hm-Wv In-W-‰n-en-d-ßn-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

I-\m-ense Im-cm-a-I-sf kw-c-£n-¡-Ww: Un.-ssh.-F-^v.-sF.tIm-´q-fn: I-t\m-en I-\m¬ B-gw-Iq-´n ]-cn-ÿn-Xn-°p tIm´w h-cp-Øm-sX hr-Øn-bm-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn N-fn F-SpØp-am-‰p-tºmƒ N-fn-tbm-sSm-∏w A-hn-sS-bp-≈ Im-cm-a-Ifpw ]p-d-tØ-°n-S-s∏-Sp-I-bm-Wv. B-a-I-sf hn¬-∏-\ \-S-Øp∂-h-cpw \m-tSm-Sn-I-fpw C-h-sS ]n-Sn-Iq-Sn Nm-°n-em-°p-I-bpw Np-´p-Xn-∂p-I-bpw sN-øp-∂p. t]m-en-kv A-[n-Im-cn-Iƒ Cu {]-iv-\-Øn¬ C-S-s]-´v C-Ø-c-°m¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°Ww. A-√m-Ø-]-£w Un.-ssh.-F-^v.-sF. tIm-´q-fn ta-J-em I-Ω-‰n ta¬-∏-d-™ Un-]m¿-´v-sa‚p-I-fp-sS Hm-^n-kn-\p ap∂n¬ i-‡-am-b {]-Xn-tj-[ k-a-c-]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p Xp-S-°wIp-dn-°p-sa-∂p F≥ ]n kp-\o-{μ≥, cm-tP-jv, F≥ ssj-Pp, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n-¶n {]-tam-Zv A-dn-bn-®p.

I-t\m-en- I-\m \-ho-I-c-Ww hn-e-bn-cp-¯n

sF.--F³.--FÂ. Xn-c-sª-Sp-¸v \-bw {]-Jym-]n-¡pw tIm-gn-t°m-Sv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]m¿-´n ssIs°m-≈p-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew I¨-h≥j-\p-Iƒ-°p ti-jw \-S-°p-∂ kw-ÿm-\ Iu¨-kn-en¬ {]-Jym-]n-°m≥ sF.---F≥.---F¬. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰v Xo-cp-am-\n-®p. a-fi-ew I¨-h≥-j-\p-I-fn¬ Xn-c-s™-Sp∏p \-bw N¿-®-sN-øpw. 31 ap-X¬ s^-{_p-h-cn 14h-sc-bmWp a-fi-ew I¨-h≥-j-\p-Iƒ \-S-°p-∂-Xk v.--- w-ÿm-\ {]kn-U‚ v F-kv F ]p-Xn-b-h-f-∏n¬ A-[y-£-X -h-ln-®p. Al-Ω-Zv tZ-h¿-t°m-hn¬, F ]n A-_v-Zp¬-h-lm-_v, _n lwk-lm-Pn, tUm. F≥ hn F a-Po-Zv, Fw Fw am-ln≥, sI F-kv ^-Iv-dp-±o≥, sI ]n C-kv-am-bn¬, Fw F h-lm-_v lm-Pn, Fw F e-Xzo-^v, A-–p¬ A-ko-kv, _-jo¿ , I-cow , kp-ss_¿ , ap-l-Ω-Zv, \m-k¿-t°m-b ]-s¶-Sp-Øp.

hm-X-I ss]-¸vsse³ X-S-bm³ ]-©m-b-¯v BÀ-P-hw Im-«-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF. Hm-a-t»-cn: Hm-a-t»-cn ]-©m-bØn-se P-\h - m-k tI-{μ-ßf - n-eqsS I-S∂ - p t]m-hp-∂ Kym-kv AtXm-dn-‰n Hm-^v C-¥y en-an-‰-Uns‚ hm-XI - ss]-∏v sse≥ ]-≤Xn X-Sb - m≥ {Km-a∏ - © - m-bØ - v A[n-Im-cw D-]-tbm-Kn-°-W-sa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF. Hm-a-t»-cn ]©m-b-Øv I-Ω-‰n tbm-Kw B-hiy-s∏-´p.P-\ß - f - p-sS Po-h\ - pw kz-Øn\pw `o-jW - n kr-„n-®p sIm-≠pw

B-hm-k hy-hÿ - s - b X-In-Sw adn-®p sIm-≠pw ]-≤X - n ap-t∂m-´p t]m-hp-tºmƒ A-[n-Im-cn-I-fpw, ap-Jy-[m-cm cm-„o-b ]m¿-´n-If - pw au-\w ]m-en-°p-∂X - p Zp-cq-la - mWv. P-\ß - f - p-sS Po-hn-°m-\p-≈ A-hI - m-is - Ø h-I hbv° - m-Ø `-c-W-Iq-Sw tIm¿-]-td-‰p-I-sf kw-c-£n-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wp kzo-Ic - n-°p-∂X - v. ]-©m-bØ - n-se {]-tZ-iß - f - neq-sS ss]-∏v sse≥ I-S∂ - p t]m-

ss_-¡-]I-S-¯n A[ym-]n-I-¡p ]-cn-¡v

Xm-a-c-t»-cn: ss_-°n-Sn-®p {]-[m-\m-[ym-]n-I-°p ]-cp-°v. I-tÆmØv sk‚ v B‚-Wo-kv bp.-]n. kv-Iqƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I ta-cn-°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. km-c-am-bn ]-cp-t°-‰ C-h-sc tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ]p-Xp-∏m-Sn C-cp-]-Øn B-dmw ssa-en¬ C∂-se ssh-Io-´v A-©-c-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]-I-Sw. tZ-io-b-]mX ap-dn-®p-I-S-°p-∂-Xn-\n-sS ss_-°v C-Sn-®p ho-gv-Øp-I-bm-bn-cp∂p.-

kn.-]n.-Fw-þ-_n.-sP.-]n. kw-LÀ-j-w \m-ep t]À dn-am³Un _-m-ep-t»-cn: tIm-°-√q¿ X-غ-Øv aq-∂p _n.-sP.-]n. {]-h¿Ø-Is - c h-[n-°m≥ {i-an-® kw-`h-Øn¬ \m-ev kn.-]n.-Fw. {]-h¿Ø-I-sc _m-ep-t»-cn kn.-sF. sI B¿ A-\n¬-Ip-am¿ A-dk - v‰p sN-bv-Xp. t]-cm-{º tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n-b {]-Xn-I-sf dn-am≥Uv sN-bvX - p. X-غ - Ø - v ]-Sn-™m-sd s\Sp-]p-d-Øv ]n Fw A-timI≥(50), s\-Sp sN-tßm-´v a-tljv(34), I-√n-e-I-Øq-´v K-tWi≥(34), F-SØ - n¬ ao-ج `-cX≥(47)F-∂n-h-sc-bm-Wv dnam‚ v sN-bvX - X - v. h-[{- i-aØ - n-\mWv C-h¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØX - v. I-gn-™ 19\p cm-{Xn ho-Sv- IqS¬ N-S-ßn-\n-sS X-Ø-º-sØ

3

tIm-gn-t°m-Sv: I-t\m-en -I-\m-en-s‚ \-ho-I-c-W {]-hr-ØnIƒ Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn -F - e-X-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ \-S∂ tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. ]p-Xn-b-d- h-sc-bp-≈ {]-hr-Øn \n¿-±n-jv-S k-a-b-Øn-\-Iw ]q¿-Øn-bm-°m-≥ I-gn-bp-sa-∂p _-‘-s∏-´-h¿ tbm-K-Øn¬ A-d-n-bn-®p. I-\m-en-s‚ A-h-tijn-°p-∂ `m-K-ß-fn-se k¿-th Xz-cn-X-s∏-Sp-Øp-sa-∂p Ie-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

bp ]n kn ap-kv-eymÀ-¡v \m-Sn-sâ B-Z-cw ap-°w: Im-c-t»-cn ln-Zm-b-Øp zn-_n-bm≥ sk-°≥-U-dn a-Zvd-k-bn¬ {]-[m-\-[ym-]-I-\mbn Im¬-\q-‰m-≠v ]n-∂n-Sp-∂ bp ]n kn ap-l-Ω-Zv ap-kv -eym¿°p Im-c-t»-cn-bp-sS B-Z-cw. ap°w sd-bv-©v Pw-C-ø-Øp¬ apA-√n-ao≥ ssh-kv {]-kn-U‚mbn-cp-∂ ap-kv -eym¿ an-I-® {]mkw-Kn-I-\pw kq-^n-h-cy-\p-amWv. a-Zv-d-km A-[ym-]-\-tØmsSm-∏w Im-c-t»-cn-bn-epw ]-cn-kc-ß-fn-epw B-flo-b ]p-tcm-KXn e-£y-an-´p \-S-Øp-∂ ]-c-n]m-Sn-Iƒ-°p t\-Xr-Xz-]-c-am-b ]-¶p-h-ln-®p- h-cn-I-bm-Wv.

kozhikode/clT

hp-∂X - n¬ Xo-cp-am-\s - a-Sp-°m≥ {Km-a∏ - © - m-bØ - n-\v A-[n-Im-ca - p≠v. C-cI - s - f A-Wn \n-cØ - n i‡-am-b {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ°p cq-]w \¬-Im≥ tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. 31\p ]-©m-bØ - v Hm^n-kn-te-°p am¿-®pw {]-Xn-tj[ [¿-W-bpw \-S-Øpw. kn Sn dlow A-[y-£X - h-ln-®p. B-_nZv ]m-e-°p-‰n, H Fw kn-≤o-Jv, B¿ kn \u-j¿, kn-≤o-Jv I-cph≥-t]m-bn¬ kw-km-cn-®p.-

sF.--F³.--FÂ. I¬-h³-j³ sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv C-cp-tamØv Su¨ sF.----F≥.---F¬. {]-h¿Ø-I I¨-h≥-j≥ Fw ]n sambv-Xo≥ s\-√m-¶-≠n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. C k-emw lm-Pn A-[y-£-X -h-ln-®p. `m-c-hm-lnI-fm-bn hn ]n A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn ({]-kn-U‚ v), H ]n kn apl-Ω-Zv (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), H ]n Pm-^¿ (J-Pm-©n) Xn-cs™-Sp-Øp.

{Km³Uv tI-c-f tjm-¸n-Mv s^-Ìn-hÂ: A-©m-a-Xv \-dp-s¡-Sp-¸v ap-¡-¯v \-S-¶p ap-°w: {Km≥Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-en-s‚ A-©m-a-Xv Pn√m-X-e \-dp-s°-Sp-∏v ap-°w _-kv -Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øv \-S-∂p. sI.--hn.--hn.--C.--F-kv. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v I-t]y-S-Øv N-{μ≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv A-[y-£-X -h-ln-®p. km-ln-Xy-Im-c≥ Im-t\-jv ]q-\q¿, F≥ Fw lm-jn¿, ]n Pn cm-Po-hv kw-km-cn-®p.--ap-°w bq-\n-‰n-s‚ Im-cp-Wy-\n-[n hn-X-cWw Pn-√m P-\. sk-{I-´-dn A-iv-d-^v aq-tØ-S-Øv D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp.

{Km≥Uv tI-c-f tjm-∏n-Mv s^-Ãn-h-en-s‚ A-©m-a-Xv Pn-√m-X-e \-dp-s°-Sp-∏v ap-°w _-kv-Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øv Im-t]y-S-Øv N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

P-\-§-sf sX-cp-hn-en-d-¡p-¶ \-bw kzo-I-cn-¨hÀ-s¡-Xn-tc {]-t£m-`w \-S-¯psa¶v Xm-a-c-t»-cn: ]-›n-a-L-´w ap≥ D-Ø-c-hv \n-e-\n¬-°p-sa-∂ tI{μ D-Ø-c-hv h-∂-tXm-sS a-etbm-c Ip-Sn-tb-‰ ta-J-e- ho-≠pw ]p-I-bp-∂p. D-Ø-c-hn-\p ]n-∂mse {]-Xn-tj-[-hp-am-bn Xm-a-ct»-cn cq-]-X cw-K-Øv. a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS B-i¶-Iƒ ]-cn-l-cn-°p-sa-∂v D-d-∏p \¬-In-b k¿-°m¿ P-\-ß-sf sX-cp-hn-te-°v C-d-°p-∂ \-bam-Wp kzo-I-cn-®-sX-∂p Xm-a-ct»-cn cq-]-X. ]-cn-ÿn-Xn tem-e

{]-tZ-i-߃ \n¿-W-bn-°m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-\pw I¿j-I¿-°pw A-h-Im-i-ap-s≠∂p ]-d-™v P-\-ß-sf B-izkn-∏n-°p-I-bpw, `o-a-am-b kwJy Nn-e-h-gn-®v D-Ω≥ I-Ωo-js\ \n-b-an-°p-I-bpw sN-bv-Xp. P-\-ß-fp-sS B-i-¶-Iƒ t_m-[y-s∏-´-tXm-sS C-h-bv-°p ]-cn-lm-c-ap-s≠-∂pw C-Xn-\p tI-{μw km-h-Im-iw \¬-Ip-sa∂pw ]-d-™p P-\-ß-sf ]-‰n-® ti-jw tI-{μ k¿-°m¿ ho-

≠pw I-_-fn-∏n-°p-bm-bn-cp-∂p. P-\-ß-fp-sS Po-hn-X-sØ _m[n-°p-∂ dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S-∏m°m≥ P-\-߃ k-Ω-Xn-°n-√. P-\m-[n-]-Xy kw-hn-[m-\Øn¬ P-\-X-bp-sS i-‡n a-\ n-em-°m-Ø `-c-Wm-[n-Iƒ°p a-\- n-em-°n sIm-Sp-°p-∂ cq-]-Øn¬ i-‡-am-b {]-t£m`w B-cw-`n-°p-sa-∂p cq-]-X h‡m-hv ^m. A-{_-lmw Imhn¬-]p-c-bn-S-Øn¬ ap-∂-dn-bn∏p \¬-In.-


{]mtZ-itNmÀ-nIw¨ \nÀ-W-bn-¡m-\p-Å

30 -P\p-h-cn 2014 hymgw

]cn-]mSn

„B¿-Sv Kym-e-dn: \n¿-a-e Ip-cyt°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „B¿-Sv Kym-e-dn: \n-d-°q-´v Nn{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „ am-\m-©n-d S-h¿ ao-Un-b sk‚¿: sI F A-Pn-Øn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.00 „ tIm-´-∏-d-ºv B-ip-]-{Xn lmƒ: tI-c-f ª-Uv tUm-tW-gvkv t^m-dw Pn-√m I-Ωn-‰n tbmKw-˛ 6.30 „ _o-®v: Km-‘n-b≥ ]T-\-tI{μ-Øn-s‚-bpw C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kn-s‚-bpw B-`n-ap-JyØn¬ Km-‘n-kv-ar-Xn 2014 ˛ 3.30 „ hym-]m-c-`-h≥: Hmƒ tI-c-f ssS¬-kv B≥-Uv km-\n-‰-dn Uo-te-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un ˛ 3.00 „πm-\n-t‰m-dn-bw: B¿v-Sv Hm-^v So-®n-Mv ˛10.30 „I-√m-bv {]n-ao-bw _-kv tÃm]v: {]-`m-j-Ww ^-k-ep¬ l-Jv sN-ss∂-bn¬ \-S-∂ Z-£n-tW-¥y≥ im-kv-{X-ta-f-bn¬ t]-cm-{º l-b¿ -sk-°-≥-U-dn D-a-cn ˛ 6.30 „ I¬-∏-I Sq-dn-Ãv tlmw: {]- kv-Iqƒ A-h-X-cn-∏n-® ]-≤-Xn-°v t{Sm-^n-bpw Im-jv A-hm¿-Upw hn-.Fw.Un. U-b-d-Œ-¿ in-h-{]-km-Zn¬ \n-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ G-‰p-hm-ßp-∂p kw-K ]-cn-io-e-\w ˛ 10.00 „_o-®v Hm-]¨ tÃ-Pv: sk‚ v ssa-°nƒ-kv kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ A-h-Xn-cn-∏n-°p-∂ tUm-Iyq-sa‚-dn {Um-a _m-∏pPo am-∏v ˛ 6.00 „ Km-‘n-Kr-lw: a-lm-fl-Km‘n c-‡-km-£n-Xz n-\m-N-cWw hn-iz im-¥n ˛ 9.30 „sIm-Sp-h-≈n sI.Fw.H. B¿Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pv: _n tkm¨ I-tem¬-k-hw˛9.00

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v ^-ew {]-Jym-]n-¨p sIm-bn-em-≠n: Im-°q¿ {Km-a∏-©m-b-Øn-se H-∂mw hm¿Um-b \-Sp-h-√q¿, Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se aq-∂mw hm¿-Um-b Io-g-cn-bq¿ sk‚¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-∂ D-]-Xnc-™-Sp-∏p ^-ew {]-Jm-]n-®p. thm-´n-Mv \n-e-˛ \-Sp-h-√q¿: B-sI thm-´v 1265. t]mƒ sN-bv-X-Xv 1002, D-Æn-am[-h≥ \-Sp-h-Øv (tIm¨-{K-kv sF) 449, hn kn l-co-jv (kn.]n.-Fw.) 419, sI-in-h-Zm-k≥ (_n.-sP.-]n) 134. D-Æn-am-[-h≥ \-Sp-h-Øv hn-P-bn-®p. `q-cn-]£w 30. Io-g-cn-bq¿ sk‚¿: B-sI thm-´v 706, t]mƒ sN-bv-X-Xv 610. {]-Im-i≥ ]m-e-]-d-º-Øv (kn.]n.Fw.) 498, sI -kz-]v-\-Ip-am¿ (tIm¨-{K-kv.-sF) 112. s{]-Imi≥ ]m-e-]-d-º-Øv hn-P-bn-®p. `q-cn-]-£w 386.

t]-cm-{º: kz-bw sXm-gn¬ kwcw-`-I¿-°m-bp-≈ k¿-°m¿ B\p-Iq-ey-߃ D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew e-`y-am-hp-∂n-s√∂p ]-cm-Xn.- F-´mw ¢m-kv h-sc ]Tn-® sXm-gn-e-t\z-j-I¿-°v tI{μ-k¿-°m¿ ]n.-Fw.-B¿.-ssh. ]-≤-Xn-bn-eq-sS kz-bw-sXm-gn¬ I-s≠-Øm≥ k-_v-kn-Un \n-c°n¬ aq-∂p-e-£w cq-]-htc hmbv-] A-\p-h-Zn-°mXncn°ptºmƒ a-‰p \yq-\-]-£, ]n-∂m°, h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]td-j-\p-I-fpw ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]-´nI-h¿-K hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j\p-I-fpw bp-h-Xn-˛-bp-hm-°ƒ°m-bn B-\p-Iq-ey-ß-tfm-sS hm-bv-] A-\p-h-Zn-°p-∂p-≠v. F-

∂m¬ k¿-°m-¿ \n¿-tZ-in-®n-cn°p-∂ tc-J-I-fpw am-\-Z-fi-ßfpw kzo-I-cn-°m≥ D-tZym-K-ÿ¿ a-Sn-Im-Wn-°p-∂-Xp aq-ew ]-e B-\p-Iq-ey-ß-fpw \n-tj-[n-°s∏-Sp-∂-Xm-bn D-]-t`m-‡m-°-ƒ ]-cm-Xn-s∏-Sp-∂p. ]n-∂m-°, \yq-\-]-£, h-\nXm, ]-´n-I-Pm-Xn-˛-h¿-K hn-I-k\ ]-≤-Xn-I-fn-eq-sS kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-I-fpw ^-≠v h-I-bn-cpØp-∂p-≠v. a-Xn-bm-b A-t]-£I-cn-s√-∂p dn-t]m¿-´v \¬-In ]n.Fw.-B¿.-ssh. ]-≤-Xn-bp-sS ^≠v sN-e-h-gn-°m-sX dn-t]m¿-´v \¬-Ip-I-bm-Wv _-‘-s∏-´ _m¶p-I-fpw hy-h-km-b h-n-I-k-\ h-Ip-∏pw sN-øp-∂-sX-∂m-Wv

A-dn-bp-∂-Xv. C-Xp-aq-ew kw-cw`-I-sc I-s≠-Øm-\m-Im-sX \o°n-h-bv-°p-∂ ^-≠p-Iƒ Hmtcm h¿-j-hpw em-]v-km-bn t]mhp-I-bm-Wv. hy-h-km-b hn-I-k\ h-Ip-∏n-\p e-`n-°p-∂ A-dn-bn∏n-s\ -Xp-S¿-∂v sN-dn-b ]-c-kyw \¬-In A-t]-£ kzo-I-cn-°p∂-Xm-bn tc-J-bp-≠m-°p-∂-XmWv ]-Xn-hv. sXm-gn¬-c-ln-X-cm-b bp-h-Xn˛-bp-hm-°ƒ-°v kz-¥-am-bpw {Kq∏m-bpw hn-hn-[ s{]m-P-Œp-Iƒ A-h-X-cn-∏n-®v D-]m-[n-c-ln-X hmbv-]-bm-Wv k¿-°m¿ e-£y-an-Sp∂-Xv. kz-¥w Pm-ay-hpw kw-cw-`߃ Xp-S-ßn B-dp am-k-Øn-\p ti-jw hm-bv-] Xn-cn-®-S-hpw \n¿-

t£-t{Xm-Âk-hw h-S-I-c:tIm-t´-{ºw `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se Xm-e-s∏m-en D’-hw C-∂v-sIm-Sn-tb-dn s^{_p-h-cn 4\v k-am-]n-°pw.dbn¬-sΔ tIm-f-\n ap-Ø-∏≥ t£-{X-Øn-se ]p-\x-{]-XnjvTm D-’-hw s^-{_p-h-cn 9\v X-{¥n B-Nm-cy ss{X-]p-c-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°pw.]bw-Ip-‰n ap-Ø-∏≥ t£-{X-Ønse t\¿-®v sh-≈m-´v s^-{_p-hcn c-≠n-\v \-S-°pw.]p-d-ta-cn Ff-ºn-em-bn ]-c-tZ-h-X `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se Xn-d D-’-hw 13 ap-X¬ 15 h-sc \-S-°pw.

I-Sn-b-ßm-Sv: Iq-Øm-fn ]-©-mb-Øp-I-fn-se B-bn-c-°-W-°n\v D-]-t`m-‡m-°-fp-sS B-h-iyam-b sk-£≥ Hm-^n-kv, D-tZymK-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ-sIm-≠pw ]n-Sn-hm-in sIm-≠pw \o-≠pt]m-hp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[-ap-bcp-∂p. I-gn-™ F-¬.Un.F-^v . `-c-W-Im-e-Øv Hm-^n-kv kuØv, t\m¿-Øv F-∂n-ß-s\ hn-`Pn-®n-cp-∂p. D-]-t`m-‡m-hn-s‚ ku-I-cy-hpw B-h-iy-hpw am-\n°m-sX `-c-W-kzm-[o-\w D-]tbm-Kn-®v A-∂v ku-Øv Hm-^nkn-\p ao-‰-dp-Iƒ A-I-se-bm-Wv t\m¿-Øv F-∂ t]-cn¬ ]p-Xn-bsk-£≥ Hm-^n-kv Xp-d-∂-Xv. D-tZym-K-ÿ-cp-sS ku-I-cyhpw Xm¬-∏-cy-hpw am-{Xw t\m°n km-[m-c-W-°m-c-\v D-]-Im-can-√m-Ø X-c-Øn¬ A-∂p \-S-

tZ-in-°p-∂ ÿm-\-Øv h-kv-Xphn-s‚-tbm, D-tZym-K-ÿ Pm-aytam _m-¶p-Iƒ B-h-iy-s∏-Sp∂-Xm-bn Kp-W-t`m-‡m-°ƒ ]dbp-∂p. ]-≤-Xn e-`y-am-hp-∂Xn-\m-bn h-kv-Xp-hn-s‚-tbm DtZym-K-ÿ Pm-ay-tam \¬-Inbm¬ X-s∂ t\-c-sØ A-\p-hZn-°p-∂ ^-≠n-s‚ ]-Ip-Xn t]mepw \¬-Im-sX _m-¶p-Iƒ kwcw-`-I-sc Nq-j-Ww sN-øp-∂p. _-‘-s∏-´ _m-¶v ]-cn-[n-bnse ^o¬-Uv Hm-^n-k¿ km-£ys∏-Sp-Øn A-\p-h-Zn-°p-∂ hmbv-] \o-≠ Im-em-h-[n-bn¬ t]m-epw e-`n-°p-∂n-s√-∂v am-{Xa-√, A-h-km-\w e-`n-°p-∂ hmbv-] sh-´n-®p-cp-°p-∂p. C-Xp-aq-

ew {Kq-∏m-bpw kz-¥-am-bpw kwcw-`w Xp-S-ßm≥ D-t±-in-®v {]m-Yan-I {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-Ønbm¬ ]-≤-Xn sh-≈-Øn-em-hp∂ A-h-ÿ D-tZym-K-ÿ-∑m¿ X-s∂ H-cp-°p-∂p. kz-¥-am-b sI-´n-S-an-√m-Ø kw-cw-`-I¿ hmS-I sI-´n-S-Øn¬ {]-h¿-Øn-°p∂-Xn-\p \¬-Ip-∂ hm-S-I-bpw A-Uzm≥-kpw \-„-s∏-Sp-∂-Xmbpw ]-c-s° B-t£-]-ap-b¿∂n-´p-≠v. ]n.-Fw.-B¿.-ssh. ]≤-Xn-bn-eq-sS Hm-t´m-dn-£ k¿ho-kv \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn hm-bv]-sb-Sp-Ø Z-en-Xv bp-hm-hv DtZym-K-ÿ-cp-sS A-\m-ÿ Im-cWw In-S-∏m-Sw hn-‰ kw-`-h-hpw Zb-\o-b-am-Wv.

-¨q-Sv I-Sp-¯p; Ip-Sn-sh-Å-¯n-\m-bn s\-t«m-«w

t]-cm-{º: kq-^n-h-cy-\pw Bflo-b \m-b-I-\p-am-bn-cp-∂ hen-bp-√m-ln h-S-I-c ap-l-Ω-Zv lm-Pn-bp-sS 16mw B-≠p-t\¿-® C-∂m-cw-`n-°pw. sN-dp-h-Æq¿ ae-bn¬ a-Jm-an¬ aq-∂p Zn-h-kß-fn-em-bn t\¿-® \-S-°pw. F ]n A-–p¬ l-°ow A-kv-l-cn, k-øn-Zv b-ly¬ _p-Jm-cn Imk¿-tIm-Sv, bp sI A-–p¬-a-PoZv ap-kv-eym¿, k-øn-Zv A-en _m^-Jn, Im-¥-]p-cw F ]n A-_q_-°¿ ap-kv-eym¿, sI sI Al-Ω-Zv ap-´n ap-kv-eym¿ I-´n-∏m-d kw-km-cn-°pw.

I-Sn-b-ßm-Sv: I-Sn-b-ßm-Sv ]m-eØn-\p k-ao-]w ss_-°pw Hmt´m-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ-°p ]cn-°v. ss_-°v bm-{X-°m-c-\m-b ]p-d-hq-cn-se sX-s°-]p-d-a-Æn¬ dm-jn-Zn(20)\m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v Ip-‰ym-Sn-bn¬ \n-∂p- h-cp-∂ ss_-°pw t]-cm{º `m-K-Øp \n-∂p h-∂ H-t´mbpw X-Ωn-em-Wp Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ dm-jn-Zn-s\ tIm-gnt°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

t]-cm-{º: sN-ss∂-bn¬ \-S-∂ 27m-a-Xv Z-£n-tW-¥y≥ im-kv{X-ta-f-bn¬ G-‰-hpw an-I-® {Kq∏v F-Iv-kn-_n-‰m-bn t]-cm-{º lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ hm-´¿ B‚ v F-\¿-Pn sh-bn-tÃPv {]n-h‚n-Mv kn-Ãw Xn-c-s™Sp-Øp. ]-Ømw-X-cw hn-Zym¿-YnI-fm-b \n-c-⁄-\-bpw A-cp¨ Ir-jv-W-bp-am-Wv Cu tam-U¬ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. P-e-hn-X-c-W ss]-∏n-ep-≠m-hp-∂ tNm¿-® XpS-°-Øn¬-X-s∂ I-s≠-Øm\pw ]-cn-l-cn-°m-\p-ap-≈ kw-hn[m-\-am-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ A-hX-cn-∏n-®-Xv. `q-an-°-Sn-bn¬ ss]∏n-\p-≈n¬ tNm-¿-®-bp-≠m-b ÿm-\w Ir-Xy-am-bn \n¿-W-bn°m-\p-≈ C-e-t{Œm-Wn-Iv kwhn-[m-\w-Iq-Sn C-X-n-s\m-∏w hn-Ikn-∏n-®p. K-th-j-W {]-h¿-Ø\-߃-°p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv kv-Iq-fnse A-[ym-]-I-\m-b sI ]n kp[o¿-_m-_p-hm-Wv.

hm-Wn-ta¬ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se h-\n-X-Iƒ-°p-≈ ap-´-t°m-gn hn-X-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w {]-kn-U‚ v F≥ sI aq-k \n¿-h-ln-°p-∂p

t]-cm-{º: th-\¬-Nq-Sv I-Sp-ØtXm-sS D-b¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn-se P-\-߃ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-bn s\-t´m-´-tam-Sp-∂p. km-[m-c-WtØ-°mƒ A-t]-£n-®v C-Ø-hW \-∂m-bn a-g e-`n-®n-´pw th\¬ B-cw-`n-®-tXm-sS Ip-Sn-sh≈ t{km-X- p-Iƒ ]-e-Xpw h-‰nh-c-≠ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. In-g-°≥ a-e-tbm-c -`m-K-ßfn¬ \o¿-®m-ep-I-fn-eq-sS H-gp-Insb-Øp-∂ sh-≈-hpw Ip-∂n≥ sNcn-hp-I-fn-se ]m-d-s°-´p-Ifn¬ Du¿-∂n-d-ßp-∂ sh-≈-hpw In-´m-°-\n-bm-bn-am-dn-bn-´p-≠v. Db¿-∂ {]-tZ-i-ß-fn-te-°p Ip-Snsh-≈w X-e-bn-te-¥n F-Øn°p-∂ kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fpw \n-Xy-Im-gv-N-bm-bn am-dn-bn-´p≠v.-th-\¬-°m-e-Øv Ip-Sn-sh≈-£m-aw ]-cn-l-cn-°m≥ km-

3

sI.F-kv.C._n. A-h-K-W-\: {]-Xn-tj-[w hym-]-I-w

kÀ-¡mÀ ^-−v D-tZym-K-ØÀ A-«n-a-dn-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn

ap-l-½-Zv lm-Pn B-−p-t\À-¨ C-¶v

ss_-¡-]-I-S-¯n ]-cn-¡v

t{]m-P-Ivän-\p tZ-io-bmw-Ko-Im-cw

kozhikode/clR

[m-c-W-bm-bn Ip-‰ym-Sn C-dn-tKj≥ I-\m¬ h-gn F-Øp-∂ sh≈-am-Wv D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. N-°n-´-]m-d, Iq-cm-Np-≠v, Imb-Æ, Iq-Øm-fn, N-ß-tcm-Øv, \-Sp-h-Æq¿, tIm-´q¿, D-t≈y-cn, A-tØm-fn, tN-f-∂q¿, Im-°q¿ ]-©m-b-Øp-I-ƒ {]-Xy-£-ambpw A-cn-°p-fw, Io-g-cn-bq¿, ta∏-bq¿, sN-dp-h-Æq¿, Xp-d-bq¿, th-fw ]-©m-b-Øp-Iƒ ]-tcm£-am-bpw I-\m¬-h-gn-sb-Øp∂ sh-≈-sØ B-{i-bn-®m-Wp Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-Iƒ- h-sc B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xv. Ip-Snsh-≈ ]-≤-Xn In-W-dp-I-fpw Ipf-ß-fpw sh-≈-an-√m-sX h-‰n-b A-h-ÿ-bn¬ D-b¿-∂ {]-tZ-iß-fn¬ ÿm-]n-®n-cn-°p-∂ Sm¶n-te-°v sh-≈-sa-Øn-°m≥ Ign-bm-sX -h-cp-∂p.

Øn-b hn-`-P-\-Øn¬ I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[-ap-b¿-s∂-¶n-epw CS-Xp-]-£ bq-\n-b≥ Xm¬-∏-cyw kw-c-£n-°m≥ A-∂-sØ k¿°m¿ t]-cm-{º-bn¬ X-s∂ c≠m-a-sXm-cp Hm-^n-kpw \n-e\n¿-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. kp-c£n-X-Xz-hpw ku-I-cy-hpw Ip-d™-Xp-am-b \n-e-hn-se Hm-^nkv ]-cn-k-cw D-]-t`m-‡m-°-ƒ°pw ]-e-t∏m-gpw Zp-cn-X-am-Im-dp≠v. a-g-°m-e-Øv sh-≈w X-fw sI-´n Im¬-\-S-t]m-epw Zp- -lam-b km-l-N-cy-am-Wv A-hn-sS D-≠m-Im-dp-≈-Xv. t]-cm-{º-bp-sS ]-Øv In-temao-‰¿ ]-cn-[n-°p-≈n¬ \-Sp-hÆq-tcm Iq-cm-®p-≠v, N-°n-´-]md, Dƒ-s∏-sS A-t©m-fw sk£≥ Hm-^n-kv \n-e-hn¬ {]-h¿Øn-°p-∂p-≠v. F-∂m¬ N-°n-

´-]m-d ]-©m-b-Øn-s‚ H-cp `m-Khpw Ip-‰ym-Sn sN-dn-b-Ip-º-fw apX¬ Xp-S-ßp-∂ N-ß-tcm-Øv ]©m-b-Øn-se-bpw Iq-Øm-fn ]©m-b-Øn-se-bpw B-bn-c-°W-°n-\m-fp-I-fm-Wv D-tZym-Kÿ-cp-sS Zp¿-hm-in-aq-ew Zp-cn-XØn-em-Ip-∂-Xv. N-ß-tcm-Øv, Iq-Øm-fn, N°n-´-∏m-d, ]-©m-b-Øp \n-hmkn-Iƒ-°v F-fp-∏-Øn¬ FØm≥ I-gn-bp-∂ I-Sn-b-ßm-Sv, ]m-e-Øn¬ sI.F-kv.C._n sk-£≥ Hm-^n-kv A-\p-h-Zn-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v D-]-t`m‡m-°ƒ ssh-Zyp-Xn a-{¥n-°p \n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp-∂p. P-\߃ D-∂-bn-® am-\y-am-b B-hiyw A-\p-`m-h-]q¿-Æw ]-cn-KWn-°m-sa-∂p a-{¥n D-d-∏p \¬Ip-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

ta-¸-bqÀ {Km-a-¸©m-b-¯v: \m-eptIm-Snbp-sS hn-I-k-\ ]-²-Xn ta-∏-bq¿: ta-∏-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 2014˛15 h¿-jw \m-ep tIm-Snbp-sS hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°v hn-I-k-\ sk-a-\m-dn¬ cq-]-tc-J X-øm-dm-°n. D¬-∏m-Z-\ ta-J-e-bv-°p 50 e-£w cq-] \o-°n-h-®n-´p-≠v. ]-´n-I-Pm-Xn Ip-Spw-_-߃-°p `-h-\-\n¿-amWw, kv-{Xo im-‡o-I-c-Ww, Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ k-l-I-cW-tØm-sS \q-dp Ip-Spw-_-߃-°v ]-ip-hn-s\ e-`y-am-°p-∂ £o-c-{Km-aw, ]-©m-b-Øn-s‚ k-ºq¿-W Ip-Sn-sh-≈ ]-©m-bØm-°n -am-‰¬, \-K-c ku-μ-cy-h¬-°-c-Ww Xp-S-ßn-b ]-≤-XnIƒ-°m-Wp ap≥-K-W-\ \¬-In-bn-cn-°p-∂-Xv. am-\-kn-I sh-√phn-fn t\-cn-Sp-∂ Ip-´n-I-ƒ-°v tU sI-b-¿ sk‚-dn-\pw cq-]-tcJ X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v B¿ i-in sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI Ip-™n-cm-a≥ A-[y-£-X -h-ln-®p. hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ω-‰n sN-b¿-am≥ sI cm-Po-h≥ ]-≤-Xn cq-]-tc-J hn-i-Zo-I-cn-®p. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F sI h-k¥, j¿-an-\ tIm-a-Øv, sI ]n cm-a-N-{μ≥, tUm. A-–p- -a-Zv, tUm. B¿ tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, F≥ Fw Zm-tam-Z-c≥, {Km-a-∏©m-b-Øv sk-{I-´-dn ]n sI cm-P-ti-J-c≥ kw-km-cn-®p.

sF.-F³.-Sn.-bp.-kn. I¬-h³-j³ Ip-‰ym-Sn: tI-c-f C≥-U-kv-{Sn-b¬ dq-d¬ B‚ v P-\-d¬ h¿t°-gv-kv bq-\n-b≥(sF-.-F≥.-Sn.-bp.-kn) Ip-‰ym-Sn \n-tbm-P-I-afi-ew I¨-h≥-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v C Sn ]-fl-\m-`≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v _m-∏-‰ A-en A-[y-£-X -h-ln®p. ]n Sn hm-kp, {]-Im-i≥ A-º-e-°p-f-ß-c, sI sI Ip-‰ymSn, {io-tP-jv Du-c-Øv, A-\q-]v hn-√ym-∏-≈n, ]n ]n B-en-°p-´n, In-W-‰pw-I-≠n A-Ω-Xv, ap-dn-®m-≠n \m-k¿, _m-_p ]p-d-ta-cn, Pn ]n D-kv-am≥, _m-_p a-Wn-bq¿, kn sI cm-a-N-{μ≥, \-μ-Ipam-¿ kw-km-cn-®p. Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-W-hpw \-S-∂p.

F-kv.F-^v.sF-þ-sI.F-kv.bp. kw-LÀ-jw h-S-I-c: a-Wn-bq-cn¬ F-kv F-^v sF-˛-sI F-kv bp kw-L¿jw. l-b¿-sk-°-≠-dn-˛ sF Sn sF hn-Zym¿-∞n-Iƒ X-Ωn-emWv G-‰p-ap-´n-b-Xv. ]-cn-t°-‰ l-b¿-sk-°-≠-dn hn-Zym¿-∞n aWn-t°m-Øv-I-≠n jn-_n-s\ h-S-I-c kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.sI F-kv bp bq-Wn-‰v {]-kn-U‚m-Wv. t\c-sØ \-S-∂ kw-[n-bn¬ C-∂v ]Tn-∏v- ap-S-°p-sa-∂v sI F-kv bp `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

I-w]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w \n-´q¿: Zm-dp¬ lp-Zm C-kv-em-an-Iv sk‚¿ a-Zv-d-k-bn¬ tI-{μk¿-°m¿ {Km‚ v D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øn ÿm-]n-® I-w-]yq-´¿ em_n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w I-°-´v ssd-©v a-Zv-d-km am-t\-Pv-sa‚ v Atkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v Sn ]n kn X-߃ \n¿-h-ln-®p. sse-{_-dn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w Ip-‰ym-Sn {Km-a-]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Sn -hn Ip-™-Ω-Zpw \n¿-h-ln-®p.--a-l-√v I-Ω-‰n sk-{I-´-dn Sn a-Ωq-´n A-[y-£-X-h-ln-®p. J-Øo-_v C-kv-ambn¬ Zm-cn-an ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.--k-Z¿- ap-A-√nw kn sI ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿, h-S-bw a-l-√v kn-{I-´-dn kn sI Ip™-Ω-Zv,- tUm.--A-jv-d-^v In-g-°-bn¬,- sI s-- I _ -- m-e-Ir-jvW≥,- a-Zv-d-k I-Ω-‰n {]-kn-U‚ v Fw -sI Ip-™-_v-Zp-√, bp sI l-ssk-\m¿,- jw-\m-kv lp-Z-hn,]--- n Sn d-^o-Iv,- ]n A-Pva¬ kw-km-cn-®p.

Ip-Spw-_-{io bq-\n-än-sâ t]-cn hn-]-W-\ X-«n-¸v; hn-Pn-e³-kv kw-Lw sd-bv-Uv \-S-¯n t]-cm-{º: s\m-®m-Sv {Km-a-∏-©mb-Øn-se ssI-X-°¬ B-dmw hm¿-Un¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS t]-cn¬ hn-]-W-\ X-´n-∏v \-SØn-b-Xm-bn ]-cm-Xn. C-tX-XpS¿-∂v hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jWw B-cw-`n-®p. kn.-Un.-F-kns‚ a-d-hn¬ I-Ωyq-Wn-‰n am¿-°‰n-Mv irw-J-e-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn hym-P t]-cn¬ D¬-∏-∂߃ hn-‰-gn-°p-∂-Xm-bn-´m-Wp ]-cm-Xn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂ hm¿-Un¬ k-a-X Ip-Spw-_-{io F-∂ hym-P kw-L-am-Wv hn-]W-\w \-S-Øp-∂-Xv. - {io bq-\n-‰v Pn-√m an-j-s‚ A\p-a-Xn-tbm-sS Pn-√-bn¬ sam-Øam-bn D¬-∏-∂-߃ hn-‰-gn-°p-

∂p-≠v. F-∂m¬ k-a-X-sb-∂ hym-P Ip-Spw-_-{io bq-\n-‰n-\p cPn-kv-t{S-j≥ \-º-dn-√m-Ø kml-N-cy-Øn¬ {]-tZ-i-sØ H-cp hy-‡n hn-h-cm-h-Im-i {]-Im-cw sX-fn-hv B-h-iy-s∏-´-t∏m-gm-Wv hym-P t]-cn¬ hn-]-W-\w \-SØp-∂ hn-h-cw ]p-d-Øm-b-Xv. F-∂m¬ X-s‚ hm¿-Un-se hym-P Ip-Spw-_-{io kw-L-sØ°p-dn-®v aq-Sn-h-®v {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v kw-`-hw H-ØpXo¿-∏m-°m≥ {i-an-®-Xm-bpw ]cm-Xn D-b¿-∂p. I-gn-™ tIm-gnt°m-Sv hn-Pn-e≥-kv Hm-^n-kn¬ \n-s∂-Øn-b A-t\z-j-W-kwLw tc-J-I-fpw Hm-^n-kn-se ^b-ep-I-fpw ]-cn-tim-[n-®p. kn.Un.-F-kn-s‚ \-S-Øn-∏n¬ {I-a-

t°-Sp-Iƒ I-s≠-Øn-b-Xm-bn kq-N-\ e-`n-®p. s\m-®m-Sv ]-©m-b-Øn-se kn.-]n.-F-w hn-`m-Ko-b-X-bm-Wp ]m¿-´n {]-h¿-Ø-I¿ X-s∂ \-SØp-∂ Hu-tZym-Kn-I Ip-Spw-_{io-bp-sS-bpw hym-P Ip-Spw-_{io bq-\n-‰n-epw {]-iv-\-am-b-Xv. t\-c-sØ ]-©m-b-Øn-s‚ sk{I-´-dn-bp-sS t]-cn¬ hym-P _n.]n.-F¬. k¿-´n-^n-°-‰v \¬-In-bXpw t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am-s\ ]m¿-´n-bn¬ \n∂p X-cw-Xm-gv-Øp-I-bpw sN-bv-X kw-`-hw \n-e-\n¬-s°-bm-Wv ho≠pw hn-]-W-\ X-´n-∏p-Iq-Sn ]p-dØp-h-∂-Xv. I¬-∏-Øq¿ k¿-hokv k-l-I-c-W _m-¶n¬ kn.-]n.Fw. t\-Xr-Xzw-sIm-Sp-°p-∂ `-c-

W-k-an-Xn B-dp tIm-Snbp-sS sh´n-∏p \-S-Øn-b-Xv hn-hm-Z-am-bn \n¬-s° kn.-Un.-F-kn-s‚ t]cn¬ ho-≠pw kn.-]n.-Fw. B-tcm]-W-hn-t[-b-am-h-p-∂-Xn¬ I-SpØ sh-√p-hn-fn t\-c-n-Sp-∂p.-

k-a-{Km-t\z-j-Ww th-Ww Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c {Km-a-∏©m-b-Øn-se ap-≠-°p-‰n l-cnX ¢-Ã-dp-am-bn _-‘-s∏-´v D-b¿∂ A-gn-a-Xn-bm-tcm-]-W-sØ-∏‰n hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww Du¿-÷n-X-am-°-W-sa-∂p a-cptXm-¶-c a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. sI.-]n.kn.kn Aw-Kw sI Sn P-bnw-kv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI {io-[c≥ A-[y-£-X- h-ln-®p.

kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬k-h-Øn¬ A-d-_n Nn-{Xo-I-c-Ww F-®v.F-kv.F-kv.hn-`m-K-Øn¬ Xp-S¿-®-bm-bn F-´mw X-h-W F t{K-Uv t\-Sn-b hn-eym-∏-≈n Fw.sP.hn.F-®v.F-kv. F-kv Sow

I-cn-¼-\-t¯m-Sv am-en-\y-{]-iv-\w; \-K-c-k-`m tbm-K-¯n C-d-§n-t¸m-¡v

kv-t\-l-kv-]-¿-iw U-bm-en-kn-kv sk‚-dn-\v Du-c-sØ I¿-j-I≥ kn F-®v sam-bv-Xp-hn-s‚ kw-`m-h-\ hm¿-Uv sa-w_¿ sX-°mƒ l-ao-Zn-\p ssI-am-dp-∂p

h-S-I-c: \-K-c- lr-Z-b-Øn-se Icn-º-\-tØm-Sv am-en-\y-{]-iv-\sØ- sNm-√n ap≥-kn-∏¬ tbmK-Øn¬ _-l-f-hpw C-d-ßnt∏m-°pw. A-Sn-b-¥-c Iu¨kn¬ tbm-K-Øn-em-Wv C-Xpkw-_-‘n-®v A-P-≠-th-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v {]-Xn-]-£w _l-fw h-®-Xv. am-en-\y- {]-iv-\Øn¬ im-iz-X ]-cn-l-m-cw ImWp-∂n-√m-∂m-tcm-]n-®m-Wv bp. Un.F-^.v Iu¨-e¿-am¿ hn-a¿i-\-ap-b¿-Øn-b-Xv. tXm-Sn-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-epam-bn \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃ A-[n-h-kn-°p-∂p-≠v .\-K-c-amen-\yw tXm-´n-te-°v H-gp-°n-hnSp-I-bm-Wv.Kp-cp-X-c B-tcm-Ky `o-j-Wn t\-cn-Sp-∂p.A-[n-Ir-Xcp-sS \-S-]-Sn-Iƒ A-]-cym-]v-Xam-sW-∂pw {]-Xn-]-£w B-tcm]n-®p. ssh-kv sN-b¿-am≥ sI ]n _m-e-s‚ km-\n-[y-Øn-emWv tbm-Kw. am-en-\y-{]-iv-\w t`Z-K-Xn \n-¿-tZ-i-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-

Øn-bn-cp-s∂-¶n-epw {]-tXy-Iam-b A-P-≠-bn-ep-≠m-bn-cp-∂n√. bp.Un.F-^v. Iu¨-kn-e¿am-cm-b A-–p¬ I-cow, kn FNv hn-P-b≥, \-√m-S-Øn¬ cm-Lh≥ F-∂n-h-cm-Wv {]-Xn-tj-[hp-am-bn I-tk-c-bn¬-\n-∂p-saWo-‰-Xv . C-h¿-s°-Xn-sc `-c-W]-£-sØ C k-Pn-Øv Ip-am¿, A-c-hn-μm-£≥, F ]n {]-Pn-X F-∂n-h-cpw cw-K-sØ-Øn. A-c-a-Wn-°q-tdm-fw i-–mb-am-\-am-b A-¥-co-£-am-bn-cp∂p. bp.Un.F-^v. Aw-K-߃ Cd-ßn-t∏m-sb-¶n-epw tbm-K-\-S]-Sn-Iƒ Xp-S¿-∂p. {S-©n-ßv {Ku-≠n-se am-en-\y-{]-iv-\w ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\pw I-cn-º-\tØm-Sn-se am-en-\yw \o-°w sN-bv-Xv ip-No-I-cn-°p-∂-Xn-\pw h-I-bn-cp-Øn-b Xp-I a-Xn-bmIm-sX h-∂ km-l-N-cy-Øn-emWv ]-≤-Xn t`-Z-K-Xn sN-øm-\pw Xp-I I-s≠-Øm-\pw Pn-√m Bkq-{X-W k-an-Xn-bp-sS Aw-Ko-

Im-cw e-`y-am-°m≥ A-Sn-b-¥-c Iu¨-kn¬ tbm-Kw hn-fn-®v tN¿-Ø-sX-∂v sN-b¿-t]-gvk¨ ]n ]n c-Rv-Pn-\n hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn-ƒ ]-d-™p. I-cn-º-\-tØm-Sv J-c-am-en\yw \o-°w sN-øm≥ 15 e-£w \o-°n-sh-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-´p≠v tXm-Sv hr-Øn-bm-°¬, h-enb ss]-∏p-Iƒ A-S-bv-°¬ F∂o \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®-XmWv. {Z-h-am-en-\y kw-kv-I-c-W ]cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn k-a-{K A-gp-°v-Nm¬ ]-≤-Xn-bp-sS k¿sh ]q¿-Øo-I-cn-®v Xp-S¿-\-S-]Sn-bn-em-Wv. I-cn-º-\-tØm-´n¬ a-en-\-P-ew F-Øm-Xn-cn-°m≥ \m-cm-b-W- \-K-c-Øn¬ a-en-\-Pe {So-‰v-sa‚ v πm≥v ÿm-]n-®n-´p≈-Xm-Wv. C-Xn-s‚ ti-jn h¿≤n-∏n-°pw. sI ]n _m-e≥, {]Pn-X, C A-c-hn-μm-£≥, e-XnI, ]n sI _m-e-Ir-jv-W≥, C k-Pn-Øv-Ip-am¿, k-tcm-Pn-\n F∂n-h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-30  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-30