Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

{Kmâv tI-c-f tjm-¸nMv s^-Ìn-h \-dp-s¡-Sp-¸v C-¶v

hntij§Ä

Im-en-¡-äv {]-kv ¢-ºv Ip-Spw-_-kw-K-aw tIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v {]-kv ¢-∫v hm¿-jn-I Ip-Spw-_-kw-Kaw hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS sP.-Un.-Sn. I¨-h≥-j≥ sk‚dn¬ B-tLm-jn-®p. sP.-Un.-Sn. {]-kn-U‚ v kn ]n Ip-™n-ap-lΩ-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ A-[y£-X h-ln-®p. I-e-Œ¿ kn F e-X, ta-b¿ F sI t{]-a-Pw, ]n sI {Kq-∏v sN-b¿-am≥ ]n sI A-l-Ω-Zv, Fw hn A-tkm-tjy-‰v-kv am-t\Pn-Mv U-b-d-Œ¿ Fw hn Ip-™map, tUm. ]n F e-fn-X, tUm. at\m-Pv Im-fq¿, ]n.-B¿.-Un. sU-]yq-´n U-b-d-Œ¿ Sn th-embp-[≥, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ Jm-Z¿ ]m-em-gn, ]-{X{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-ÿm\ {]-kn-U‚ v sI t{]-w-\m-Yv, P-\. sk-{I-´-dn l-ao-Zv Xp-S-ßnb-h¿ k-Ωm-\hnX-cWw \-SØn. sk-{I-´-dn F hn sj-dn≥, ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cm-b Fw ]n cm-a-N-{μ≥, Fw ]n {]-im¥v, tPm. sk-{I-´-dn-am-cm-b _me-\m-cm-b-W≥, F-kv.-F≥ c-Pojv, J-Pm-©n j-\n¬ kw-km-cn®p. -hn t^m¿ bp- So-an-s‚ tIma-Un kv-In-‰pw, {io-Pp {io-\n-hmk-\pw kw-L-hpw A-h-X-cn-∏n® ^yq-j≥ ayq-kn-°pw h-\n-XI-fp-sS H-∏-\-bpw D-≠m-bn-cp∂p.

]m-e-°m-Sv \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`m-Kw h-´-∏m-´v a¬-k-c-Øn¬ F t{K-Uv t\-Sn-b F-tf-‰n¬ Fw.-sP. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ So-w

tIm-gn-t°m-Sv: {Km‚ v tI-c-f tjm-∏nMvv s^-Ãn-h-en-s‚ A©m-a-sØ B-gv-N-bn-se hm-cm¥y \-dp-s°-Sp-∏v C-∂v ssh-Io ´v 6.-30\v ap-°w _kv -Ãm≥Uv ]cn-k-c-Øv \-S-°pw. sI.-hn.-hn.C.-F-kv. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U ‚ v I-t]y-S-Øv N-{μ≥ \-dp-s°Sp-∏v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ap-°w {Km-a∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ-\m-Yv A-[y-£-X h-ln-°pw.-

a-em-¸-d-¼v F.-bp.-]n. kv-Iq-Ä ]q-«m-\p-Å Xo-cp-am-\w ]p-\-¸-cn-tim-[n-¡p-w Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: B-Zm-b-I-c-a√m-Ø tIm-gn-t°m-Sv a-em-∏-d-ºv F.-bp.-]n. kv-Iq-ƒ ]q-´m-\p-≈ Xo-cp-am-\w ]p-\-]-cn-tim-[n-°psa-∂v a-{¥n A-–p-d∫ - v. kv-Iqƒ am-t\-P-cp-sS-bpw s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k U-b-d-Œ-dp sS-bpw dn-t]m ¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm\-Øn-em-Wv A-Sp-Ø A-[y-b\ h¿-jw ap-X ¬ kv-Iqƒ A-S-®p]q-´m≥ a-{¥n-k` - Xo-cp-am-\s - a-Sp-

Ø-Xv. C-hn-sS-bp-≈ A-[ym-]I - ˛ A-\[ - ym-]I - Po-h\ - ° - m-sc ]p\¿-hn-\y-kn-°m-\pw Xo-cp-am-\n®n-cp-∂p. \-S-∏p-h¿-jw H-∂p-apX¬ G-gp-hs - c ¢m-kp-If - n-em-bn 52 Ip-´n-If - m-Wv ]Tn-°p-∂X - v. kv-Iqƒ ]q-´-cp-sX-∂v Nq-≠n°m-´n kvI - qƒ kw-c£ - W - k-anXn-bpw k¿-°m¿ No-^v hn-∏pw \nth-Z-\w \¬-In-bn-v. C-°m-cyØn¬ hn-i-Z-am-b dn-t]m¿-´v k-

]-©m-b-¯p-IÄ h-\n-Xm-þ-in-ip-þ-h-tbm-P-\ ku-lr-Z-am-¡pw: a-{´n Fw sI ap-\oÀ

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-sØ F-√m ]-©m-b-Øp-I-fpw h-\nXm-˛-in-ip-˛-h-tbm-P-\ ku-lrZ-am-°m-\p-≈ ]-≤-Xn-°v Cu h¿-jw Xp-S-°-an-Sp-sa-∂v a-{¥n Fw sI a-- p-\o¿. sh-Ãv-ln¬ hn{Iw ssa-Xm-\n-bn¬ dn-∏-ªn-Iv-Zn\ ]-tc-Un-\v A-`n-hm-Zyw kzo-Icn-® ti-jw kw-km-cn-°p-I-bmbn-cp-∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\Øv 10 am-Xr-Im ]-©m-b-Øp-Ifp-≠m-°m-\p-≈ ]-≤-Xn \-S-∏m°p-sa-∂pw Xm-a-kn-bm-sX F√m ]-©m-b-Øp-I-fn-epw Cu ]≤-Xn ]q¿-Øn-bm-°pw-.ssi-i-h Z-i-bn¬-X-s∂ tIm-gn-t°m-Sv: Nn-{Xm-RvP - e - n \- ssh-I-eyw I-s≠-Øn X-S-bpgvk - d - n I-tem-¬k-hw s^-{_p-h- ∂-Xn-\p-≈ tÃ-‰v C-\o-tjy-‰ocn 8,9 Xnø-Xn-If - n¬ Su¨-lmhv Hm ¨ Un-k-_n-en-‰n ]-≤-Xn fn¬ \-S° - p-sa-∂p `m-ch - m-ln\-S-∏m-°pw. hn-`n-∂ ti-jn-bpIƒ hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ≈-h¿-°p-≈ t£-a-{]-h¿-Ø-\]-d™ p. c-≠p th-Zn-If - n-em-bn ߃ kw-tbm-Pn-∏n-°p-∂-Xn-\v 18 C-\w a-¬k-cß - f - m-Wv \-SA-h-cp-sSUm-‰m _m-¶v X-øm-dm°p-I. ]-s¶-Sp-°p-∂ ap-gp-h≥ °pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-cIp-´n-Iƒ-°pw `-£W - w ku-P\y-am-Wv. {]-th-i\ - ^-ok - v 50 cq].- Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ-°v 447229923, 9745692602 \-ºd - p-Ifn¬ _-‘s - ∏-SW - w. Nn-{Xm-RvP - e - n B¿-Svk - v B‚ vkvt- ]m¿-Svk - v {]-kn-U‚ v kp-μ¿ t]mƒ, J-Pm©n sI kp-[m-Ic - ≥, Pq-dn I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ sI F th-Wp-tKm]m¬ ]-s¶-Sp-Øp.ae-∏p-dw: tem-Ivk - `- m Xn-cs - ™- n-s‚ `m-Ka - m]m-e-°m- Sp-∏n-s\m-cp-ßp-∂X bn ap-gp-h≥ Pn-√I - f - n-epw {- ]-Nm-cSv \-S-∂ kw-ÿm- W hm-l-\Pm-Y-Iƒ Dƒ-s∏-sSbp-≈ I¿-a ]-≤X - n-Iƒ-°v ap-kv\ kvenw-eo-Kv kw-ÿm-\ {]-h¿-ØI Iqƒ Item¬-k- k-an-Xn-tbm-Kw cq-]w \¬-In. k¿-°m-cn-s‚ t\-´ß - ƒ kmh-Øn¬ [m-c-W P-\-ß-fn-te-s°-Ønl-b¿ - s - f _-‘nsk-°≥- °m≥ {Km-a{- ]-tZ-iß ∏n-°p-∂ co-Xn-bn-em-Wv ap-gp-h≥ U-dn hnPn-√I - f - n-epw Pm-YI - ƒ \-SØ - p-I`m-Kw ln-μn I-hn-Xm c-N-\ a¬-k-c-Øn ¬ F t{K-Uv t\- sb-∂v ap-kv-enw-eo-Kv tZ-io-b - Z- v _-jo¿ Sn-b ^m-Øn-a en≥-kp (F-tf- sk-{I-´d- n C Sn ap-lΩ ‰n¬ Fw.sP. l-b¿ sk-°≥- Fw.-]n, kw-ÿm-\ P-\d- ¬ skU-dn kv-Iqƒ) {I-´d - n sI ]n F a-Po-Zv F-∂n-h¿

Nn-{Xm-Rv-P-en \-gv-k-dn I-tem-Âk-hw

sh-kv-‰vln¬ hn-{Iw ssa-Xm-\n-bn¬ \-S-∂ dn-]-ªn-IvZn-\m-tLm-j®S-ßn¬ Km¿-Uv Hm-^v Hm-W¿ ]-cn-tim-[n-°p-∂ a-{¥n Fw sI ap-\o¿ Iƒ-°v k-lm-bw \¬-Ip-∂ ]- k-\ X-S-bm-\p-≈ H.B¿.-kn. ]- n¬ Xm-sg-bp-≈ A¿-l-cm-b ≤-Xn F-√m kv-Iq-fp-I-fn-te- F-√m _-[n-c-˛-aq-I in-ip-°ƒ≤-Xn hn-]p-eo-I-cn-°pw. kv-{Xo-Iƒ-°m-bn Iq-Sp-X¬ °pw hym-]n-∏n-°pw. jo-Sm-Iv-kn °pw t¢m-¢n-b¿ Cw-πm-t‚-j≥ \n¿-`-b sj¬-´¿ tlm-ap-Iƒ F-d-Wm-Ip-fw , sIm-®n \-K-c-ß- k¿-P-dn-bn-eq-sS kw-km-c-˛-{iXp-d-°pw. Ip-´n-I-fn-se Ip-‰- -hm- fn¬-Iq-Sn Xp-S-ßpw. A-©v h-b- h-W ti-jn ssI-h-cp-Øpw. A-

-tem-Iv-k-`m Xnc-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-Whm-l-\Pm-Y-bp-am-bn eo-Kv am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d™p. s^-{_p-hc - n c-≠n-\v tImgn-t°m-Sv ap-kv-enw-eo-Kn-s‚ ap-gph≥ t]m-jI - kw-LS- \ - I - f - p-sSbpw {]-tXy-I I¨-h≥-j≥ tNcpw. s^-{_p-h-cn A-h-km-\Øn¬ Z-fn-Xv eo-Kv k-ºq¿-W I¨-h≥-j-\pw hn-fn-®v tN¿°pw. Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ ap-kve - nweo-Kv a-¬k-cn-°p-∂ a-fie - ß - fpw ÿm-\m¿-Yn-Is - f-bpw kw-_‘n-® B-hi - y-am-b Xo-cp-am-\s - aSp-°m≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ssl-Z-c-en in-lm-_v X-ß-sf tbm-Kw Np-aX - e - s - ∏-Sp-Øn. ]-©m-b-Øv, _q-Øv-X-e-ß-

_-P-än D-dq-_n-s\ A-h-K-Wn-¨-Xn-s\-Xn-tc C-¶v {]-Xn-tj-[ k-Xy-{K-lw tIm-gn-t°m-Sv: P-∑-i-Xm-_v-Zn h¿-j-Øn-epw D-dq-_v kvv-am-c-IØn-\v tI-cf - _-P‰ - n¬ ]-Ww hI-bn-cp-Øm-ØX - n¬ {]-Xn-tj-[n®v tUm. Fw Pn F-kv \m-cm-bW - s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂v sshIo-´v 5.-30\v am-\m-©n-d sk ≥{S¬ sse-{_-dn-°v ap-ºn¬ k-Xy{K-lw \-SØ - pw. D-dq-_v kmw-kv-Im-cn-I k-anXn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wv {]Xn-tj-[w. P-∑i - X - m-_vZ- n h¿-jØn¬ D-dq-_n-\v kvv-am-c-Iw \n¿-

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

Ωn-°m≥ ^-≠v A-\p-hZ- n-°p-sa∂v kmw-kI v- m-cn-I a-{¥n sI kn tPm-k^ - v {]-Jym-]n-®n-cp-∂p. apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, {]-Xn-]£ t\-Xm-hv hn F-kv A-Nyp-Xm\-μ≥, \n-c-h-[n Fw.-F ¬.Fam¿ Xp-S-ßn-b-h¿ _-P-‰n¬ ^-≠v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v kmw-kvI - m-cn-I a-{¥n°v I-Øv \¬-In-bn-cp-∂p. ^-≠v A-\p-h-Zn-°p-∂ Im-cyw k-Po-ham-bn ]-cn-KW - n-°p-sa-∂v [-\I - mcy a-{¥n sI Fw am-Wn-bpw hm-Kv-

Zm-\w \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ _-P-‰n¬ D-dq-_n-s‚ t]-cp-t]mepw ]-cm-a¿-in-®n-´n-√. 1979 em-Wv D-dq-_v \n-cym-X\ - m-bX - v. 35 h¿-ja - m-bn-´pw tI-cf - k¿°m¿ C-Xp-h-sc D-dq-_n-s‚ Imcy-Øn ¬ H-∂pw sN-bX v- n-cp-∂n-√. P-∑-\m-Sv s]m-∂m-\n-bn-em-sW¶n-epw D-dq-_v 40 h¿-jw tIm-gnt°m-Sv \-Kc - Ø - n-em-bn-cp-∂p Pohn-®X - v. A-Xn¬ 25 h¿-jw tIm-gnt°m-Sv B-Im-i-hm-Wn-bn-em-bncp-∂p tk-h\ - a - \ - p-jvTn-®X - v.

fn-epw C-e£ - ≥ I-Ω‰ - n-Iƒ cq-]oI-cn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. 30\v tN-cp-∂ tbm-Kt- Øm-SpIq-Sn Xnc-s™-Sp-∏v {]-h¿-Ø-\ß-fn-te-°v bp.-Un.-F-^v. HutZym-Kn-I-am-bn X-s∂ {]-th-in°pw. ap-k-^¿ \-K-dn¬ ss_-Øpd-lva - kvs - ]-jy¬ ]m-t°-Pv \-S∏m-°pw. Dw-d bm-{X-°m-cp-sS bm{Xm t¢-iw ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\v Iq-Sp-X¬ hn-am-\-k¿-Δo-kp-Iƒ B-cw-`n-°-W-sa-∂v tbm-Kw tI{μ-k¿-°m-dn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. ]m-W° - m-Sv km-Zn-Je - n in-lm-_v X-߃ A-[y-£X - h-ln-®p.-

{]-Xn-tcm-[ k-Z-Êv C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: s{S-bn≥ bm-{X-bn ¬ kv{- Xo-Iƒ-s°-Xn-tc h¿-[n-®ph-cp-∂ A-Xn-{I-aØ - n¬ {]-Xn-tj[n-®pw B-hi - y-am-b kp-c£ \ ¬-IW - s - a-∂m-hi - y-s∏-´pw k-amPv hm-Zn ]m¿-´n Pn-√m I-Ωn-‰n C∂v ssh-Io´v \m-en-\v tIm-gn-t°mSv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ s{Sbn≥ bm-{X-bn¬ kv{- Xo-I ƒ kp-c£n-X-tcm-F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn {]-Xn-tcm-[ k-Z - v \-S° - pw. cm-hnse ap-X¬ h-SI - c - , ]-tøm-fn, sImbn-em-≠n sd-bn¬th tÃj-\n¬ e-Lp-te-J hn-Xc - W - h - pw H-∏p tiJ-cW - h - pw \-SØ - p-sa-∂v tIm-gnt°m-Sv Pn-√m {]-kn-U‚ v C-ka v- mCu¬ A-cq¿ A-dn-bn-®p.

sI.-Pn.-kn.-F-^v. [À-W \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: hm-´¿ A-tXm-dn-‰nd-ÆnMv tIm¨-{Sm-Œn-s‚ Im-emh-[n \n-P-s∏-Sp-Øp-I,h-cƒ-®m Zp-cn-Xm-izm-k {]-h¿-Øn-If - p-sS ]-Ww \¬-Ip-I Xp-Sß - n-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®p tI-c-f K-h. tIm¨-{Sm-tŒ-gv-kv s^-Un-td-j ≥ \m-sf [¿-W \-SØ - p-sa-∂p `mcm-hm-ln-Iƒ hm¿-Ømk-Ωt- f - \ - Øn¬ ]-d™ p. \m-sf cm-hn-se hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Un-hn-j-\¬ Hm-^nkn-\p ap-∂n-em-Wv [¿-W. Ip-Sn-»n-I C-\Ø - n¬ tIm-gn-t°mSv Un-hn-j-\n¬ H-cp tIm-Sn-bn-e[n-Iw cq-]-bp-≠v. sI.-Pn.-kn.-F^v. kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´dn ]n c-Xv-\m-I-c≥, tkm-a-ti-Jc≥, sI jm-P≥, Pn-Xn≥ tKm-]n\m-Yv, F≥ dn-bm-kv ]-s¶-Sp-Øp.-

[n-I -ss\-]p-Wy ]-≤-Xn (Akm-]v)-bn-eq-sS A-Sp-Ø h¿-jw 60,000 kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ-°v ]-cnio-e-\w \¬-Ipw.a-e-bm-fn-bp-sS {]-Xn-h¿-j B-tfm-l-cn h-cp-am-\w 63491 cq]-bm-bn F-∂-Xv kw-ÿm-\-Øv h≥ km-aq-ln-I am-‰-Øn-\v I-fsam-cp-ßn-sb-∂-m-Wv Im-Wn-°p∂-sX-∂v a-{¥n hy-‡-am-°n. P\m-[n-]-Xyw ]q¿-W-am-h-W-sa¶n¬ ]m¿-iz-h¬-Ir-X-cn-√m-Ø k-aq-l-ap-≠m-h-Ww. a-X-Øn-s‚ t]-cn-ep-≈ G-‰pap-´-ep-Iƒ Cu cm-Py-Øn-s‚ kw-kv-Im-c-a-√ F-∂ t_m-[w Hm-tcm `m-c-Xo-b-\n-ep-ap-≠m°m≥ I-gn-™-Xv \-Ωp-sS kmwkv-Im-cn-I Hu-∂-Xy-Øn-s‚ \nZ¿-i-\-am-Wv a-{¥n ap-\o¿ ]-d™p.]-tc-Un¬ kn-‰n Bw-Uv dnk¿-hv t]m-en-kv, dq-d¬ Bw-Uv dn-k¿-hv, kn-‰n {Sm-^n-Iv, h-\n-X

t]m-eo-kv, ko-\n-b¿ F≥.-kn.kn. t\-hn, Pq-\n-b¿ F≥.-kn.kn. t\-hn, Pq-\n-b¿ F≥.-kn.kn. t_m-bv-kv, Pq-\n-b¿ F≥.kn.-kn tKƒ-kv F-∂n-h-bp-sS Htcm πm-‰q-Wp-I-fpw F≥.-kn.-kn B¿-an, F≥.-kn.-kn. ko-\n-b¿ tKƒ-kv F-∂n-h-bp-sS c-≠p-hoXw πm-‰q-Wp-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. C-Xn-\p-]p-d-sa kv-Iu-´v-kv, tK ƒ-kv ssK-Uv-kv, F-Iv-ssk-kv, t^m-d-Ãv F-∂n-h-bp-sS H-tcm {Sq-∏p-I-fpw Pq-\n-b¿ sd-Uv t{Imkn-s‚ c-≠v So-ap-I-fpw ]-s¶-SpØp. ta-b¿ {]-^. F s-- I t{]-aPw, Fw sI c-- m-L-h≥ Fw.--]n, F sI i-io-{μ≥ Fw.F¬.--F, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e, Pn-√m I-e-IvS¿ kn F e -- -X, kn-‰n t]m-en-kv I-Ω-o-j-W¿ kv-]¿-P≥-Ip-am¿, kzm-X-{¥y-k-a-c tk-\m-\n-Iƒ k-∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p.

a¿-∏n-°m≥ Pn-√m I - e - Œ - ¿-°v \n ¿-tZ-iw- \¬-In-bn-´p-≠v. kv-Ip-fp-Iƒ ]q-´p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v A-Sp-Ø-am-kw \men-\v _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ-cpam-bn N¿-®-bpw \-S-Øpw. CXns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ a-em-]-dºv kvI - q-fn-s\-Xn-cm-b \-S] - S- n ]p\-]-cn-tim-[n-°p-sa-∂pw F {]Zo-]v Ip-am-dn-s‚ k-_va - n-j\ - v a-dp]-Sn-bm-bn a-{¥n ]-d™ p.

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-tc-bp-Å AXn-{I-a-§Ä X-S-bm³ \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡pwtIm-gn-t°m-Sv: Ip-´n-Iƒ-s°-Xntc-bp-≈ A-Xn-{I-a-߃ X-S-bm ≥ _-‘-s∏-´ F-√m h-Ip-∏p-Isf-bpw Dƒ-s∏-Sp-Øn-s°m-≠v i-‡-am-b \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. I-e-Iv-S-dp-sS tNw-_dn¬ \-S-∂ ssN¬-Uv sse≥ A-ssUz-k-dn t_m¿-Uv tbm-K-Øn¬ kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-h¿. Ip-´n-Iƒ-s°-Xn-tc Km¿-lnI-˛ im-co-cn-I ]o-U-\-߃ h¿[n-®v h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ s{]m-´-£≥ Hm-^v Nn¬-{U≥ {^w sk-£z¬ H-^≥-kv B-IvSv-˛2012s\ A-Sn-ÿm-\-s∏-SpØn t_m-[-h-¬°-c-W ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-°pw. in-ip-t£-aw D-d-∏p h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn C‚t{K-‰-Uv ssN¬-Uv U-h-e-∏v-sa ‚ v k¿-ho-kn-s‚-bpw (sF.-kn.Un.-F-kv) ssN¬-Uv sU-h-e-]vsa‚ v s{]m-P-Iv-Sv Hm-^n-kn-s‚bpw (kn.-Un.-]n.-H) B-`n-ap-JyØn¬ in¬-∏-im-e \-S-Øp-w. tbm-K-Øn¬ ssN¬-Uv-sse ≥ U-b-d-Iv-S¿ C-ºn-®n-t°m-b, sk‚¿ tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ ]n ]n kp-sse-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.

C-kv-Xn-cns¸-«n-¡p-Ån I-S-¯n-b c-−pIn-tem kzÀ-Ww ]n-Sn-Iq-Sn I-cn-∏q¿: C-kv-Xn-cn-s∏-´n-°p≈n¬ H-fn-∏n-®p-I-S-Øn-b c-≠p In-tem kz¿-Ww U-bd - Œ - t- d-‰v Hm^-v d-h-\yp C‚-en-P≥-kv kwLw ]n-Sn-Iq- S- n. C-∂-se cm-hn-se 10.-30\p tZm-l-bn¬ \n-∂p J-Ø¿ Fb¿-sh-bv-kn-s‚ hn-am-\-Øn¬ I-cn-∏q-cn-se-Øn-b I-Æq¿ sNmΔ kz-tZ-in A-kv-I¿(30) F-∂ bm-{X-°m-c\ - n¬ \n-∂m-Wp kz¿Ww- ]n-Sn-Iq- S- n-bX - v. c-lk - y-hn-hcw e-`n-®-Xn-s\-Xp-S¿-∂v tIm-gnt°m-Sp \n-s∂-Øn-b Un.-B¿.sF. kw-Lw A-kv -I-dn-s\ IÃUn-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw -sN-

øp-I-bpw _m-tK-Pv ]-cn-tim-[n°p-I-bpw sN-bv-X-t∏m-gm-Wp I≈-°S- X - v I-s≠-Øn-bX - v. C-bmfp-sS _m-Kn-ep-≠m-bn-cp-∂ C-kvXn-cn-s∏-´n-bp-sS lo-‰n-Mv tImbn¬ C-f-°n-am-‰n C-hn-sS kz¿Ww D-cp-°n-sbm-gn-®v tX-®v ]n-Sn∏n-® \n-eb - n-em-bn-cp-∂p. ]n-Sn-Iq-Sn-b kz¿-W-Øn-\v 61 e-£w cq-] h - n-ee - ` - n-°pw. c-≠p Zn-hk - w ap-ºpw C-tX co-Xn-bn¬ I-SØ - n-b c-≠p In-tem kz¿-Ww Un.-B¿.-sF. I-cn-∏q-cn¬ ]n-Sn-IqSn-bn-cp-∂p. ]n-Sn-bn-em-b A-kvI¿ I-≈° - S- Ø - n-s‚ I-cn-b¿ BsW-∂p t_m-[y-am-bn-´p-≠v. I-

Æq¿ tI-{μo-Ic - n-®p-≈ Nn-e Pz-√dn-Iƒ-°p th-≠n-bm-Wv C-bmƒ kz¿-Ww I-SØ - n-bs - X-∂p kw-ibn-°p-∂p. C-bm-sf ]n-∂o-Sv sIm®n-bn-se km-ºØ - n-I Ip-‰I - m-cy tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°n. I-cn-∏q¿ hn-am-\-Øm-h-f-Øn ¬ C-et- {Œm-Wn-Ivk - v km-[\ - ß - fp-sS A-I-Øv H-fn-∏n-®p kz ¿Ww I-S-Øn ]n-S-n-bn-em-hp-∂-Xp h¿-[n- ® - n-´p-≠v. s]-s´-∂p-≈ ]-cntim-[\ - b - n-epw a-‰pw C-Øc - Ø - nep-≈ I-≈°-S-Øv I-s≠-Øm\m-In-s√-∂-Xn-\m-em-Wp I-≈°-SØ - p-Im¿ Cu am¿-Kw ]n-¥pS-cp-∂X - v.

Sn ]n- hn-[n: \-K-cw t]m-en-kv Im-h-en tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-t°kn¬ C-∂p \-S-°p-∂ hn-[n-sb Xp-S¿-∂p tIm-gn-t°m-Sv \-K-cØn-epw tIm-S-Xn ]-cn-k-c-Øpw t]m-en-kv Im-h¬ i-‡-am-°n. F-c-™n-∏m-ew {]-tXy-I skj≥-kv tIm-S-Xn-bn-em-Wv hn-[n {]-Jym-]n-°p-I. t]m-enkv \n-b-aw 78,79 {]Im-cw kn-‰n t]m-enkv ]-cn-[n-bnse 16 kv-t‰-j-\p-I-fn-epw {]tXy-I \n-b-{¥-Ww G¿-s∏-SpØn. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 600 AwK km-bp-[-tk-\ \-K-c-Øn-s‚

HmÀ-¡m-t«-cn-bn \n-co-£-W Im-a-d-IÄ h-S-I-c: Sn ]n h-[-t°-kv in£m-hn-[n I-W-°n-se-Sp-Øv Hm¿-°m-t´-cn-bn¬ t]m-en-kv \n-co-£-W Im-a-d-Iƒ ÿm]n-®p. {]-i-kv-X-am-b Hm¿-°m-t´cn t£-t{Xm-¬k-hp-am-bn _‘-s∏-´v Su-Wn¬ \-S-°p-∂ N-¥-bn-epw hn-t\m-Z ]-cn-]mSn-I-fn-epw B-fp-Iƒ X-Sn-®p-

Iq-Sp-∂-Xv ]-cn-K-Wn-®m-Wv Ima-d-Iƒ ÿm-]n-®-Xv. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-em-bn G-gv Im-a-d-I-fm-Wv ÿm-]n-®Xv. C-Xn-s‚ I¨-t{Smƒ dqw N¥ \-S-°p-∂ {]-[m-\ \-K-cnbn¬ {]-h¿-Øn-°pw. Sn ]n h[-hp-am-bn _-‘-s∏-´v G-sd kw-L¿-jw \-S-∂ {]-tZ-i-amWv Hm-¿-°m-t´-cn.-

hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ \n-e-bp-d∏n-®p. tIm-S-Xn ]-cn-k-cw aq-∂p F.kn-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkn-s\ hn-\y-kn-∏n-®p. t]m-enkv ]-t{Sm-fnMpw i‡-am-°n-bn-´p-≠v. -kn-‰n t]menkv ]-cn-[n-bn¬ kv-]¿-[-h-f¿Øp-∂ {]-Nm-c-W-߃, {]-I-S\w, s]m-Xp-tbm-Kw,kv-t^m-S-Ih-kv-Xp-°ƒ, tXm-°v F-∂n-h I¿-i-\-am-bn \n-b-{¥n-®p. {]tIm-]-\-]-c-am-b t]m-kv-‰-dp-Ifpw, _m-\-dp-I-fpw {]-Z¿-in-∏n°m-t\m, \n¿-an-°m-t\m ]m-Sn-√.-

sIm-Sn-a-cw \-in-¸n-¨p; am-hq-cn Im-en-¡-äv bq-\n-th-gv-kn-än _n.-sP.-]nþtIm¬-{K-kv _n tkm¬ I-temÂ-k-hw C-¶v Xp-S-§pw kw-LÀ-jw

C≥-tUm A-d-_v tIm¨-s^-U-td-j≥ Iu¨-kn¬ tIm-gn-t°m-Sv kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® "\n-Xzm-Jm-Øpw {]-hm-kn-I-fp-sS `m-hn-bpw' sk-an-\m¿ km-dm tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sNøp-∂p

am-hq¿: ku-Øv A-c-b-t¶m-Sv A-ßm-Sn-bn¬ tIm¨-{K-kv IΩn-‰n ÿm-]n-® sIm-Sn-a-cw \-in∏n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v kwL¿-jw. I-gn-™ i-\n-bm-gv-Nbm-Wv A-c-b-t¶m-Sv P-Mv-j-\n¬ ÿm-]n-® sIm-Sn-a-cw Im-WmX-m-b-Xv. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v sshIo-´v bq-Øv tIm¨-{K-kv A-c-bt¶m-Sv A-ßm-Sn-bn¬ {]-Xn-tj[ {]-I-S-\w \-S-Øn. kw-L-]-cn-hm-c {]-h¿-ØI¿ {]-Xn-tj-[-{]-I-S-\-Øn-\v t\-sc A-{I-aw A-gn-®p-hn-´-Xns\-Øp-S¿-∂v tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I-\v ]-cn-t°-‰p. C-Xn-se {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-ø-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v am-hq¿ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

kw-`-h-ÿ-e-Øv \n-∂v t]m-enkv ]n-Sn-®p-sIm-≠p-t]m-b kwL-]-cn-hm-c {]-h¿-Ø-I-sc t]men-kv hn-´-b-®-Xm-bpw t]m-en-kv G-I-]-£o-b-am-bn s]-c-p-am-dnsb-∂pw bq-Øv tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-®p. _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-s‚ ho-Sm-{I-an-s®-∂v am-hq¿ t]m-enkn¬ _n.-sP.-]n. ]-cm-Xn \¬Ip-I-bpw am-hq¿ A-ßm-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øp-Ibpw -sN-bv-Xn-cp-∂p. kw-L-]-cnhm-c-Øn-s‚ A-{I-a-cm-{„o-bØn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tIm¨-{Kkv am-hq-cn¬ {]-Xn-tj-[-{]-I-S\w \-S-Øn. ]-cm-Xn-I-fn¬ tIsk-Sp-Øn-´n-s√-∂v am-hq¿ Fkv.-sF. sI kn-±o-Jv ]-d-™p.-

{]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\-]-cn-lm-c-w kÀ-¡m-cn-sâ _m-[y-X-: km-dm tPm-k-^v hn-tZ-i ]u-c-Xzw: 30\v tIm-gn-t¡m-«v s]m-Xp-sX-fn-sh-Sp-¸v tIm-gn-t°m-Sv: \n-Xm-J-m-Øv Imc-Ww Xn-cn-®p-h-cp-∂ {]-hm-knI-fp-sS {]-iv-\-]-cn-lm-cw k¿°m-cn-s‚ v Xo¿-Øm¬ Xo-cm-Ø _m-[y-X-X-bm-sW-∂v km-dmtPm-k-^v. C≥-tUm A-d-_v tIm¨-s^-U-td-j≥ Iu¨kn¬ tIm-gn-t°m-Sv kv-t]m¿-Svkv Iu¨-kn ¬ lm-fn¬ kwL-Sn-∏n-® \n-Xzm-Jm-Øpw {]-hmkn-I-fp-sS `m-hn-bpw sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp∂p Ah¿. ]p-\-c-[n-hm-kw Im-Øn-cn°p-∂ B-Zn-hm-kn-I-fp-sS-bpw `q-c-ln-X-cp-sS-bpw C-S-b-n-te°m-Wv {]-hm-kn-I-fpw I-S-∂p hcp-∂-Xv. {]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\v c-≠v tIm-Sn cq-

]-am-{X-am-Wv _-P-‰n¬ am-‰n-h®n-cn-°p-∂-Xv. A-Xv sIm-s≠m∂pw {]-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wm-\mIn-√. D-Ø-hm-Zn-XtØm-sS-bp≈ kv-t\-l-am-Wv {]-hm-kn-I-fpsS {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\v B-hiyw. k¿-°m-cn-s\ sIm-≠v {]iv-\-]-cn-lm-c-Øn-\m-bn {i-aw \S-Øn-∏n-°m-\m-bn s]m-Xp-k-aql-Øn-s‚ \n-c-¥-c-am-b k-Ω¿±-hpw B-h-iy-am-Wv. cm-{„o-b]m-¿-´n-Iƒ {]-iv-\-]-cn-lm-c-Øn\m-bn cw-K-Øn-d-ß-W-sa-∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏-´p. tIm¿-]-td-‰p-I-fp-sS Xm-¬-]cy-߃ kw-c-£n-°p-∂ hn-I-k\-ß-fm-Wv k¿-°m-cp-Iƒ \-S∏m-°p-∂-Xv. Ip-Sn-sh-≈w th-W-

sa-∂v ]-d-bp-∂-h-tcm-Sv A-Xn-thK-]m-X \n¿-an-®p-X-cm-sa-∂m-Wv k¿-°m¿ ]-d-bp-∂-Xv. tIm¿-]-td-‰p-Iƒ-°v Io-gv-s]´v Po-hn-°m≥ hn-[n-°-s∏-´-h-cmWv tI-c-fo-b-sc-∂pw km-dm tPm-k-^v ]-d-™p.- C≥-tUm A-d-_v tIm¨-s^-U-td-j≥ Iu¨-kn¬ sN-b¿-am≥ B-‰t°m-b ]-≈n-°-≠n A-[y-£X h-ln-®p. l- ≥ Xn-t°m-Sn hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. sI ]n ap-l-Ω-Zv-Ip-´n, Plm≥ ap-l-Ω-Zv, tUm. sI F-kv. P-b-{io, F Fw A-_q-_-°¿, Fw A-–p¬ a-Po-Zv, Fw hn. Ip™m-ap, sI Sn hm-kp-tZ-h≥, kn F. I-cow, ]n A-\n¬ _m_p kw-km-cn-®p.-

Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: tI-{μ B-`y-¥c - a-{¥m-eb - Ø - n-s‚ hn-tZ-in-Im-cy hn-`m-Kw tIm-gn-t°m-Sv ]-tøm-fn-bn-se C-cn-߬ {Im-^v‰ - v hn-t√-Pn-se k¿-Ke - b - b - n¬ Cu-am-kw 30 \v cm-hn-se 9.30 ap-X¬ s]m-Xp-sX-fn-shSp-∏v \-SØ - pw. hn-tZ-i ]u-cX - zw, hn-tZ-in-b¿-°v C-¥y≥ ]u-cX - zw A\p-hZ- n-°p-∂X - n-\p-≈ \-S] - S- n-{I-aß - ƒ, C-¥y-bn¬ Xm-ak - n-°p-∂Xn-\p-≈ hn-kb - p-sS Im-em-h[ - n \o-´¬ F-∂n-hb - pw A-\p-_‘ - hnj-bß - f - pw s]m-Xp-sX-fn-sh-Sp-∏n¬ ]-cn-KW - n-°pw. a-{¥m-eb - Ø - n¬ Xo¿-∏m-°m-\p-≈ A-t]-£I - f - p-sS \n-Pÿ n-Xnbpw am¿-K \n¿-tZ-iß - f - pw e-`n-°pw. s]m-Xp-sX-fn-sh-Sp-∏n¬ ]-s¶-Sp°p-∂X - n-\pw B-`y-¥c - a-{¥m-eb - Ø - n¬ Xo¿-∏m-hm-\p-≈ A-t]-£I-fp-sS hn-hc - ß - ƒ A-dn-bp-∂X - n-\pw A-t]-£b - p-sS Fw. F-®v.F. d^-d≥-kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-h-c-߃ k-ln-Xw sarthakkumar 20 - Ø - n¬ c-Pn-ÿ sN-tø14@yahoo.in F-∂ C-˛ sa-bn-en¬ a-{¥m-eb ≠-Xm-Wv.

sIm-Sp-h-≈n: Im-en-°-‰v bq-\nth-gvk - n-‰n _n tkm¨ I-tem¬k-hw C-∂p ap-X¬ s^-{_p-hc - n H-∂p h-sc Xn-ø-Xn-I-fn¬ sImSp-h≈ - n sI.-Fw.-H. B¿-Svk - vB ‚ v k-b≥-kv tIm-fP - n¬ \-S° - psa-∂v kzm-K-X-kw-Lw `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p.

110 C-\-ß-fn-em-bn 70 tIm-fPp-I-fn¬ \n-∂p-ap-≈ 3500 {]-Xn`-Iƒ am-‰p-c-°pw. C-∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v c-N-\m a¬-k-c-߃ Nn-{X-Im-c≥ t]mƒ I-√m-t\m-Sv D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. 29\v ssh-In-´v aq-∂n-\v kmwkv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X \-S°pw. ssh-In-´v \m-en-\v I-Y-I-fn B-Nm-cy≥ Kp-cp tN-a-t©-cn Ip™n-cm-a≥ \m-b¿ I-tem¬-khw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. N-e-®n{X \-Sn A-Jn-e i-in-[-c≥ apJym-Xn-Yn-bm-hpw.H-∂n-\v sshIn-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ k-am-]\ k-tΩ-f-\w ]-©m-b-Øv kmaq-lnI \o-Xn a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n kw-_-‘n-°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬

kzm-K-X-kw-Lw P-\-d¬ I¨ho-\¿ ]n Sn P-kow, an-kv-l-_v Io-g-cn-bq¿, Sn ]n kn ap-l-Ω-Zv, Fw \-ko-^v, ]n A-\o-kv, Sn sam-bv-Xo≥ tIm-b ]-s¶-Sp-Øp.

I-temÂ-k-h-¯n C-¶v cm-hn-se 10 ap-X¬ I-hn-Xmc-N-\ (Cw-•o-jv, A-d-_n, k-w-kv-Ir-Xw, X-an-gv), sN-dpI-Ym c-N-\ (a-e-bm-fw, lnμn, D¿-Zp), s]-bn‚n-Mv P-e—m-bw 12.-30 ap-X¬ sN-dp-IYm c-N-\ (Cw-•o-jv, A-d_n, kw-kv-Ir-Xw, X-an-gv), I-hn-Xm-c-N-\ (a-e-bm-fw, ln-μn, D¿-Zp), t]m-kv-‰¿ cN-\. 2.-30 ap-X¬ ˛ Izn-kv, s]≥-kn¬ t{Um-bn-Mv

A-]-I-Ss¡-Wn-sbm-cp-¡n A-t¯m-fnþam-s¼m-bn- tdmUv; H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS s]m-en-ª-Xv aq-¶v Po-h³ A-tØm-fn: A-tØm-fn--˛ Dt≈y-cn dq-´n¬ am-sºm-bn-en¬ A-Sn-°-Sn-bp-≠m-hp-∂ hm-l-\m-]-I-S-ß-fn¬ H-cp h¿-j-Øn\n-S-bn¬ s]m-en-™-Xv aq∂pPo-h≥. I-gn-™-Zn-h-kw a-I-fp-sS ho-´n-te-°v `¿-Øm-hn-s‚ ss_-°n-\v ]n-∂n¬ bm-{X sNbv-X D-t≈y-cn ]m-S-®n ]-d-ºØv A- b - n-\m-dp-sS `m-cy \-tScn-aq-gn-°¬ ao-ج j-do-\ (48)bm-Wv ss_-°n-\v ]n-∂n ¬ _- n-Sn-®v a-cW - s - ∏-´X - v. A -bn-\m-sd Kp-cp-Xc - ]-cn-°p-I-

tfm-sS kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. Ip-‰ym-Sn-bn¬ \n-∂pw tIm-gnt°m-t´-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ kn¬-h¿ kv-t‰m¨ F-∂ kzIm-cy _- m-Wv A-]I - S- Ø - n-\nS-bm-°n-bX - v. A-im-kv{- Xo-ba - mb tdm-Uv hn-Ik - \ - a - m-Wv A-]I-S-߃-°v Im-c-W ambn ]dbp-∂Xv. _-kv X-´n tdm-Un¬ ho-W j-do-\b - p-sS tZ-lØ - v CtX _-kv I-b-dn-bn-d-ßp-I-bmbn-cp-∂p. F-´p am-kß - ƒ-°p apºv C-tX ÿ-eØ - v h-®m-Wv eoKv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v H

kn ap-lΩ - Z- v lm-Pn _-kv X-´n ac-W-s∏-´-Xv. c-≠p am-k-߃°p ap-ºv N-c-°v tem-dn I-S-bnte-°v ]m-™p-I-b-dn A-©p t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. j-do-\b - p-sS a-cW - s - Ø XpS¿-∂v \m-´p-Im¿ _- n-s‚ Nn√p-Iƒ F-dn-™p X-I¿-Øp. dq´n-tem-Sp-∂ _- p-Iƒ X-S-™p. \m-´p-Im-cp-sS {]-Xn-tj[-sØ Xp-S¿-∂v _- p-Iƒ Hm´w \n¿-Øn-sh-®p. t]m-en-kns‚ `m-K-Øv A-\m-ÿ-bp-≠msb-∂m-tcm-]n-®v t]m-en-kp-ambn hm-t°-‰-ap-≠m-bn.


{]mtZ-inIw

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gv apX¬ c-≠p-h-sc I-∂q-cv, I-Wbw-tIm-Sv, Nn-‰m-cn-°-S-hv, Ip-dp-htßm-Sv, tIm-X-aw-K-ew, sIm-bnem-≠n Su¨, sF-kv πm‚ v tdm-Uv, _o-®v tdm-Uv, sIm-√w, an-\n-kn-hn¬, ]-¥-em-b-\n, s]cp-h-´q¿, \-tS-cn, a-W-a¬, Z¿-i\, Im-hpw-h-´w, H-‰-°-≠w, aq-gn°¬-ao-ج, hn-øq-cv, A-cn-°pfw, ap-Øm-ºn, Du-c-≈q-cv, \-Sp-hØq¿, A-c-ßm-S-Øv, sN-dn-b-aßm-Sv, am-Sm-°-c, H-≈q-cv, th-´ph-t®-cn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´vap-X¬ aq-∂p-h-sc Xn-cp-h-≈q¿, Nm-\n-bw-I-S-hv, Im-™n-cm-´v Xd, im-¥n-\-K¿ F-∂n-hn-S-ß-fnepw A-©p-h-sc ap-Øm-ew, aWm-t»-cn, I-cn-bm-Ip-f-ß-c, Fw.F.Fw.H tIm-f-Pv, s]m-‰t»-cn, ]p¬-∏-d-ºn¬, tN-μ-aw-K√q¿, an-\n ]-©m-_v, Hm-a-t»-cn Su¨, Im-Xn-tbm-Sv, \-Sp-In¬, X-tdm¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 8.30 ap-X¬ 11.30 h-sc A-ø-∏≥I-≠n, ap-Xp-hm-´p-Xm-gw, A-ºmb-∏p-d-Øv, N-°n-b-Øv F-∂n-hnS-ß-fn-epw H-º-Xv ap-X¬ \m-ev h-sc P-b-¥n-tdm-Uv, an-\n-C≥U-kv-{Sn-b¬ F-kv-t‰-‰v, Ip-∂pΩ¬, d-ln-am≥-_-km¿, sIm-fØ-d, a-{Z- -ßm-Sn, sIm-f-Ø-d Np-¶w F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p-h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„{^m≥-kn-kv tdm-Uv k-akv-X

Hm-Un-t‰m-dnbw: k-akv-X Pn√m kv-]-jy¬ t\-Xr-kwKaw ˛ 10.00 „am-hq¿ tdm-Uv \m-j-\¬ tlm-kv-]n-‰¬ lmƒ: tI-c-f lm-ky th-Zn Nn-cn kZ-kv ˛ 4.44 „k-tcmh-cw _tbm _m¿°v: tIm-´q-fn X-Æo¿X-Sw Bhm-k hy-h-ÿ-bp-sS lr-Z-b kc-kv ˛ sk-an-\m¿ ˛ 2.00 „sIm-Sph-≈n sI.Fw.H. B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImfPv: Im-en°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n _n tkm¨ I-tem¬khw cN-\m a¬-k-c-߃˛ 9.00 DZv-LmS-\w ˛ 10.00 „F-tf-‰n¬ h-t´m-fn hm-Zn a-Zo\: \-_n kvvt\-l {]-`mj-Ww ˛ 7.00

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Im-cm-Sn-˛-IpSp-°n-ep-Ωm-cw tdm-Uv ]p-\cp-≤m-c-W {]-hr-Øn \-S°p-∂-Xn-\m¬ Cu h-gn-bp≈ K-Xm-K-Xw C-∂v ap-X¬ {]-hr-Øn Xo-cp-∂-Xp-h-sc \n-tcm-[n-®p.Xm-a-c-t»-cn `mK-Øp-\n-∂pw Iq-S-Øm-bn `m-K-Øp-\n-∂pw h-cp-∂ hml-\-߃ Np-¶w h-gn t]mth-≠-Xm-sW-∂v F-Iv-knIyq-´o-hv F-≥Pn-\o-b¿ Adn-bn-®p.

tdm-Uv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp \-cn-°p\n: sIm-Sp-h≈ - n \n-tbmP-I-afi-ew Fw.F¬.F. hn Fw D-Ω¿-am-kv-‰-dp-sS {]m-tZinI hnI-k-\ ^-≠n¬ Dƒ-s∏-SpØn 10 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®v Sm-dnMv \-SØ - n K-Xm-KX tbm-Kyam°nb tdm-Un-s‚ D-Zv-LmS-\w Fw.F¬.F.\n¿-hl - n-®p. hn kn ap-lΩ - Z- v A-[y-£X - h-ln®p. Sn ]n tKm-]me≥, Fw `m¿-Kh≥, lmjnw Sn sI, Sn ]n P-bN - {- μ≥, ]n kmen, sI C-{_m-lnw, F≥ Kw-Km-[c≥, ]n sI A-–p¬ A- n®p. F-≈-߬ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn {Km-a-∏-©-bm-Øv {]-kn-U‚ v do-\ {]-Im-iv D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ko-kv kw-_‘

tPm-en hm-Kv-Zm-\w \Â-In e-£-§fpsS X«n¸v: t]m-en-kv tI-sk-Sp¯p ap-°w: Im-en-t^m¿-Wn-b I∏¬ I-º-\n-bn¬ tPm-en hm-KvZm-\w \¬-In X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-I-fn¬ \n-∂v 28 e-£w cq-] X-´n-b tI-kn¬ Xn-cp-h-ºm-Sn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. X-an-gv\m-Sv Xn-cp-∏q¿ kz-tZ-in c-hn-`m-cXn \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-kv. Xn-cp-∏q¿ Xp-Wn-an-√n¬ tPm-en-°m-c-b 15 t]-cn¬ \n-∂v 28e-£w cq-]-tbm-fw Iq-S-c-™n

Ip-μ-aw-K-ew: A-]-I-S-Øn¬ s∏-´ kv-Iq-´-dn¬ \n-∂v I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn. kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-cs\ tIm-S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-Xp. tIm-gn-t°m-Sv `m-K-Øp \n-∂p Cu-ßm-∏p-g `m-K-tØ-°v t]mhp-I-bm-bn-cp-∂ ss_-°v 11mw ssa¬ ]-≈n-°v k-ao-]w h-®v Im¬-\-S-bm-{X-°m-c-s\ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In-´v

G-gn-\m-Wv kw-`-hw. A-]-I-SsØ Xp-S¿-∂v ]-cn-t°-‰-h-sc \m-´p-Im¿ B-ip-]-{Xn-bn-seØn-®p. \m-´p-Im¿ hn-h-c-a-dn-bn®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Ip-μ-aw-K-ew F-kv.sF. F≥ sI tPm-k-^ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b t]men-kv kw-Lw hm-l-\w ]-cntim-[n-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv 400 {Kmw A-S-ßp-∂ I-©m-hv s]mXp e-`n-°p-∂-Xv.

kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-c-\m-b Cu-ßm-∏p-g I-°m-Sv kz-tZ-in A-_p (40)hn-s\ t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n. C-bm-sf 15 Zn-h-k-tØ-°v dn-am≥Uv sN-bv-Xp. tIm-gn-t°m-Sv sd-bn¬-sh kvt‰-j-\n¬ \n-∂p Cu-ßm-∏p-gbn-te-°v I-©m-hv sIm-≠p-t]mhpw h-gn-bm-Wv A-]-I-S-Øn¬s]-´-Xv.

am-hq¿: s]-cp-h-b¬ {Km-a∏ ©m-b-Øn-se ]p-Δm-´p-]-d-ºv tI-c-{io \m-fn-tI-c ¢-Ã-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I¿-j-I¿-°v sX-ßp-I-b-‰ b-{¥w, ]-ºv sk‰v F-∂n-h hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. hm¿-Uv sa-w_¿ ]n sI j-d-^p±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

hym-P hn-k-bm-b-Xn-\m¬ t]men-kv A-d-kv-‰p-sN-bv-Xp P-bn-ene-S-®p. Xp-S¿-∂v Zn-h-k-ß-tfmfw P-bn¬-hm-k-a-\p-`-hn-®v ]n-gb-S-®v c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v c-hn-`m-c-Xn ho-≠pw Xn-cp-h-ºm-Sn t]m-en-kn¬ ]-cmXn \¬-In-b-Xv. c-hn-`m-c-Xn-bpsS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v t]m-enkv a-tP-jv a-Wn-s°-Xn-sc tIsk-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

]pΔm´p]dºv tIc{io \mfntIc ¢Ãdns‚ B`napJyØn¬ I¿jI¿°v sXßpIb‰ b{¥w hm¿Uv saw_¿ ]n sI jd^p±o≥ hnXcWw sNøp∂p

C-cp-h-gn-ªn-¸p-g- kw-c-£-W-¯n-\v cq-]-tc-J-bmbn ap-°w: a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se B-bn-c-°-W-°n-\m-fp-Iƒ B{i-bn-°p-∂ C-cp-h-gn-™n-∏p-gsb kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v a-etbm-c-sØ B-dv {Km-a-∏-©m-bØp-Iƒ tN¿-∂v \-S-Øp-∂ {]h¿-Ø-\-߃-°v I¿-a-]-≤-Xn X-øm-dm-bn. Xn-cp-h-ºm-Sn, tIm-St©-cn, ap-°w, Im-c-t»-cn, sImSn-b-Øq¿, Nm-Ø-aw-K-ew {Km-a∏-©m-b-Øv A-[y-£≥-am¿ ]s¶-Sp-Ø I¿-a-]-≤-Xn B-kq-{XW-I¨-h≥-j≥ Fw sF jm\-hm-kv Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.F. A-[y-£-X-h-ln-®p. B-dv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fnte-bpw `-c-W-t\-Xr-Xz-sØ Dƒs°m-≈n-®v cm-{„o-b km-aq-lnI ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cpƒs°m-≈p-∂ I¿-a-k-an-Xn {]-h¿Ø-\-߃-°v t\-Xr-Xzw \¬Ipw. {Km-a-∏-©m-b-Øp-X-e-ßfn¬ {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-knU‚ v ]p-g-bp-sS Xo-cw Dƒ-s°m≈p-∂ hm¿-Uw-K-߃, s]m-Xp{]-h¿-Ø-I¿, tN¿-∂p-≈ k-anXn cq-]o-I-cn-°pw. ]p-g-bp-sS Xocw tN¿-∂ Hm-tcm hm¿-Un-epw

μ≥ kw-km-cn-®p. am-hq¿, Ip-μ-aw-K-ew, s]-cp-hb¬, tIm-hq¿, s]-cp-a-Æ, ]-¥ocm-¶m-hv, \-√-fw F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-bn 400Hm-fw tI-U-‰pIƒ Iymw]n¬ ]-s¶-Sp-Øp. sI sI cm-tP-{μ≥, ]n sI P-ao-e F∂n-h-¿ t\-Xr-Xz-w\¬-In.

A-go-t¡m-Sv A-\p-kv-a-c-Ww tN-f-∂q¿: tUm. kp-Ip-am¿ Ago-t°m-Sn-s‚ H-∂mw N-c-a hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v kmwkv-Im-cn-I-˛-k-lr-Z-b km-lnXy-th-Zn -A-go-t°m-Sn-√m-Ø tIc-fw- N¿-® sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v C-cp-h-≈q¿ P-b-N-{μ-s‚ A[y-£-X-bn¬ hn Sn k-°-dn-b hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn.

C-cp-h-gn-™n∏p-g kw-c-£-W-Øn-\v ap°-Øp tN¿-∂ ]≤-Xn cq-]oI-c-W I¨-h≥-j≥ Fw sF jm-\-hm-kv Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

t_- m - [ - h ¬- ° - c n- ° p- ∂ - X n- \ v {]m-tZ-in-I sS-Iv-Ãv _p-°p-Iƒ C-d-°p-I, hn-t\m-Z-k-©m-c-tI{μ-am-b A-cn-∏m-d-bn¬ a-en-\oI-c-Ww X-S-bm≥ th-\¬-°m-eØv hn-t\m-Z-k-©m-cn-I-fp-sS {]-th-i-\w X-S-bp-∂-Xn-\v th≠ \-S-]-Sn-Iƒ sN-øp-I, A-\ykw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw ImWp-I, A-\-[n-Ir-X a-W-eq-‰v XS-bp-I Xp-S-ßn-b aq-∂p am-kØn-\p-≈n¬-\-S-∏m-t°-≠ ]≤-Xn-I-fm-Wv A-h-X-cn-∏n-®-Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øp {]-kn-U‚p-am-cm-b B‚-Wn- \o¿-th-en¬(tIm-S-t©-cn), G-en-bm-Ω tPm¿-Pv(Xn-cp-h-ºm-Sn),F≥ kptc-{μ-\m-Yv(ap-°w), do-\ {]-Imiv(Im-c-t»-cn), ssk-\-_ Nmen¬(sIm-Sn-b-Øq¿), Im-c-t»cn sIm-Sn-b-Øq¿ {Km-a-∏-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚p-am-cm-b Fw Sn A-jv-d-^v, _-jo¿ ]p-Xntbm-´n¬, Pn-√m ]-©-bm-ØwKw Sn Fw tPm-k-^v, k-Øm¿ sIm-f-°m-S≥, sI Sn a≥-kq¿, k-emw \-Sp-°-≠n, ]n sI ss^k¬, kp-P tSmw kw-km-cn-®p.

sa-w_-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Uv X-e k-an-Xn cq-]o-I-c-Ww, ]p-g-bp-sS C-cp-I-c-I-fn-se-bpw P-\-ß-sf-bpw t_m-[-h¬-°-cn°p-∂-Xn-\v k-tμ-i-bm-{X, ]p-gbp-sS Xo-c-ß-fn-ep-≈- hm¿-UpI-fn¬ {]-tXy-I {Km-a-k-`-Iƒ hn-fn-®p tN¿-°pw.

B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚-bpw t]m-en-kn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-co-£-W kw-hn-[m-\w, ]pg-bp-sSB-cw-`w ap-X¬ A-h-km\w h-sc \o-fp-∂ ip-No-I-c-Ww, am-en-\y D-d-hn-S-߃ I-s≠Øn k-tμ-iw ssI-am-d¬, kn.U-ªyp.B¿.Un.Fw. ÿm-]-\-

F³.ssh.sI. thm-f-ân-bÀ-am-sc \n-b-an-¡p-¶p

\msS§pw dn]-»n-IvZn\w BtLm-j-n¨p

tIm-gn-t°m-Sv: s\-lv-dp bp-htI-{μ-bp-sS \m-j-\¬ bq-Øv tIm¿ ]-≤-Xn-bn-te-°v thmf‚n-b¿-am-sc \n-b-an-°p-∂p. Fkv.F-kv.F¬.kn. ]m-km-b 18˛25 {]m-b-ap-≈-h¿-°v A-t]£n-°mw. A-t]-£-I¿ A-X-Xv tªm-°n¬ ÿn-c-Xm-a-k-°mcm-bn-cn-°-Ww. D-b¿-∂v hn-Zym`ym-k tbm-Ky-X, I-w]yq-´¿ ]-cn⁄m-\w, F≥.F-kv.F-kv, F≥.-kn.kn, bq-Øv ¢-∫v saw_ ¿-am¿-°v ap≥-K-W-\. Xm¬-]-cyap-≈-h¿ h-b- v, hn-Zym-`ym-kw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ tc-JIƒ k-ln-Xw Pn-√m bq-Øv tImHm-Un-t\-‰¿, s\-lv-dp bp-h-tI{μ, tIm-gn-t°m-Sv-˛20 F-∂ hnem-k-Øn¬ s^-{_p-h-cn 15\Iw A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠Xm-Wv. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v t^m¨-˛0495 2371891.

kvv-t\-l-kv-]¿-iw U-bm-en-kn-kv sk‚-dn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Yw Ip-‰ym-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Un-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b hn-fw-_-cdm-en

tIm-gn-t°m-Sv: F-c-™n-∏m-ew {io hm-Kv-`-Sm-\-μ Kp-cp-tZ-h¿ kvvam-c-I hm-b-\-im-e-bp-sS πm-‰n\w Pq-_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn kzm-K-X kw-Lw cq-]oI-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: tU-m-. sI hn tXm-a-kv (sN-b¿-am≥), A-Uz. F sI kp-Ip-am-c≥ (-s-sh-kv sN-b¿-am≥), sI th-Wp (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), ]n ap-c-fo[-c≥ (tPm. I¨-ho-\¿), ]n Fkv hn-]n≥ (kp-h-\o¿), kn kptc-{μ≥ (t{]m-{Kmw), sI c-Lp\m-Yv (^n-\m≥-kv), sI ssi-tejv (]-ªn-kn-‰n).

kz-tZ-in a-tP-jv a-Wn X-´n-sbSp-sØ-∂m-Wv ]-cm-Xn. t\-c-sØ I-gn-™ am-kw X´n-∏n-\n-c-bm-b-h¿ Xn-cp-h-ºm-Sn tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v ]-cm-Xn-°mc-\m-b c-hn `m-c-Xn-°v sk-bv-je-kv Zzo-]n-te-°v hn-k \¬-In {]-iv-\w H-Øp-Xo¿-∏m-°p-I-bmbn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v hn-k-bp-am-bn Zzo-]n-se-Øn-b c-hn-`m-c-Xn-sb

¢-ÿ I¨-ho-\¿ Fw sI l- ≥-Ip-´n A-≤y-£-X h-ln®p. ]-©m-b-Øv Im¿-jn-I I¿a-k-an-Xn ssh-kv sN-b¿-am≥ sI A-–p-d-ln-am≥, A-en-°p-´n am-ÿ, F ap-l-Ω-Zv-Ip-™v,kn _n-Pp, F hn Zm-k≥, kp-sseam≥ t]-cm-´v kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: sI I-cp-Wm-Ic≥ A-\p-kv-a-c-W k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\Øn¬ a-fi-ew sN-b¿-am≥ ]mem-´v k¿-thm-Ø-a≥ ]-Xm-I Db¿-Øn. cm-Po-hv Km-‘n dn-eo-^v sk‚¿ {]-kn-U‚ v F C-kv -abn¬ P-\-{io a-fi-ew sN-b¿am≥ kn ]n Fw A-jv-d-^v, ap≥ a-fi-ew {]-kn-U‚ v ]m-em-´v t{]-a-cm-P≥, Un.kn.kn. sa-w_ ¿ sI kn-±n-Jv, Fw A-jv-d-^v, kn ]n ap-l-Ω-Zv tIm-b kw-km-cn-®p. Im-en-°-‰v dn-k¿-®v sk‚-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn\w B-tLm-jn-®p. dn-k¿-®v sk‚¿ ]-cn-k-c-Øv sN-b¿-am≥ tUm. Sn sI A-_v-Zp¬ d-km-Jv tZ-io-b ]-Xm-I D-b¿-Øn. sN-dnbm≥ tXm-´p-¶¬ ap-Jy {]-`m-jWw \-S-Øn. F¬ kp-tc-{μ≥, C c-ta-jv Ip-am¿, ]n ]n A-Pn-Xv Ip-am¿, F km-Pn, sI Sn A-_vZp¬ k-eow kw-km-cn-®p.

hp-am-bn k-l-I-cn-®v In-W-dp-Ifn-te-bpw P-em-i-b-ß-fn-te-bpw sh-≈-Øn-s‚ Kp-W-\n-e-hmc-]-cn-tim-[-\, s]m-Xp-P-\-ßsf t_m-[-h¬-°-cn-°p-I, ssItXm-Sp-I-fp-sS kw-c-£-Ww D-d∏p-h-cp-Øp-I, hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ ]p-g kw-c-£-W-sØ-Ip-dn-®v-

P-\-Xm-Zƒ (F-kv) \-S-°m-hv G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ \-S-°m-hn¬ dn-]-ªnIv Zn-\w B-tLm-jn-®p. Pn-√m P\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. F sI P-b-Ip-am¿ ]-Xm-I D-b¿-Øn. \S-°m-hv G-cn-bm I-Ωn-‰n {]-knU‚ v sI k-t¥m-jv-Ip-am¿ A[y-£-X h-ln-®p. Fw F-kv sal-_q-_v, kn A-\-¥-cm-a≥ kwkm-cn-®p. tIm¿-]-td-j≥ A¿-_≥ ap∂n¬ tXm-∏-bn¬ Fw.C.F-kv . A-¶W-hm-Sn hn-Zym¿-Yn-I-fpw cI-jn-Xm-°-fpw dn-]-ªn-Iv Zn-\w B-tLm-jn-®p. tXm-∏n¬ I-S-∏pd-Øv \-S-∂ N-S-ßv Fw.C.F-kv. ap≥ Pn-√m sk-{I-´-dn sI A-_vZp¬ A-kn-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tIm¿-]-td-j≥ Iu-¨-kne¿ Sn kp-P≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. sI t_-_n ssi-e-P A-[y-£X h-ln-®p. i-_v-\ ap-l-Ω-Zv kΩm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p.

C≥-tUm A-d-_v tIm¨s^-U-td-j≥ Iu¨-kn-en-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn\w B-tLm-jn-®p. sN-b¿-am≥ B-‰-t°m-b ]-≈n-°-≠n ]-XmI D-b¿-Øn. {]-kn-U‚ v Fw hn Ip-™m-ap A-[y-£-X h-ln-®p. tN-f-∂q¿: kmw-kv-Im-cn-I-˛-klr-Z-b km-ln-Xy-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-cp-h-≈q¿ Pb-N-{μ≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. {]^. sI hn-P-b-cm-L-h≥ A-[y£-X h-ln-®p. Sn ]n B¿ \m-Yv, ]n Fw tIm-b, sI ]n Pn \m-b¿ kw-km-cn-®p. ap-Xp-hm-Sv: ap-Xp-hm-S F.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ ]n.Sn.F. {]-knU‚ v Fw \-Po-_n-s‚ A-[y-£X-bn¬ sl-Uv-am-ÿ Sn ]n cm[m-Ir-jv-W≥]-Xm-I D-b¿-Øn. Fw Pn-t\-jv, _n B¿ _n-Pojv, Sn Fw ku-Z, sI C-μn-c, kvIqƒ eo-U¿ sI A-Rv-P-\ kwkm-cn-®p.

ap¡-¯v _-kv Po-h-\-¡mÀ X-½n ssIbm¦-fn ]-Xn-hm-Ip¶p

hm-b-\-im-e ¹m-än-\w Pq-_n-en

3

A-]-I-S-¯nÂ-s¸-« kv-Iq-«-dnÂ\n-¶v sX§pIbä b{´w hnXcWw sNbvXp I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Sn

Pq\n-bÀ sd-Uv t{Imkv; t\-Xr-]-cn-io-e-\- Iymw]v ]-¥o-cm-¶m-hv: Pq-\n-b¿ sd-Uvt{Im- v tIm-gn-t°m-Sv dq-d¬ D]-Pn-√-I-Ω-n‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ]-¥n-cm-¶m-hv ssl-kv°p-fn¬ Pq-\n-b¿ sd-Uv-t{Im- v tI-U-‰p-Iƒ-°m-bn t\-Xr-Xz ]cn-io-e-\ Iym-w]v \-S-Øn. tImgn-t°m-Sv Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v B¿ i-in Iym-w]v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Hf-h-Æ {Km-a∏©m-b-Øv {]-knU‚ v sI kp-K-X≥ A-≤y-£-X h-ln-®p. D-]-Pn-√ hn-Zym-`ym-k Hm-^n k¿ sI hn A-c-hn-μm-£≥, sI sI cm-tP-{μ Ip-am¿, F≥ tKm]m-e-Ir-jv-W≥, hn Fw l-cn-Zmk≥, sI hn, Kw-Km-[-c≥, Pq-\nb¿ sd-Uv-t{Im- v dq-d¬ D-]-Pn√ {]-kn-U‚ v F≥ an-\n, dq-d¬ D-]-Pn-√ sk-{I-´-dn kn k-Zm-\-

kozhikode/cl

ap-°w: ap-°w _-kv Ãm≥Un¬ _-kv Po-h-\-°m¿ X-Ωn¬ hmt°-‰-hpw ssIbm-¶-fn-bpw ]-Xnhm-Ip-∂p. k-a-b-Øn-s‚ t]cn¬ a¬-k-c-Hm-´-hpw X¿-°-ßfpw C-√m-Xm-°m≥ Pn-√m-X-eØn¬ X-s∂ _- p-I-fp-sS k-ab-{I-aw ]p-Xp-°n \n-›-bn-®n-´ps≠-¶n-epw ap-°-Øv C-sXm∂pw A-dn-™a-´n-√. kv-{Xo-I-fpw Ip-´n-I-fp-a-S-°ap-≈ bm-{X-°m¿ _- n-en-cn-

°p-∂ k-a-b-Øv X-s∂ tI-´me-d-°p-∂ `m-j-bn-em-Wv Po-h-\°m-cp-sS sX-dn-hn-fn. Ip-Spw-_am-bn _-Ãm≥Un¬ \n¬-°m≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. sshIn-´v kv-Iqƒ hn-Sp-∂ k-a-b-Øv s]¨-Ip-´n-Iƒ A-S-°w _-kv Im-Øv \n¬-°p-tºmƒ t]m-epw X-cwXm-W `m-jm {]-tbm-K-hpw A-Sn-]n-Sn-bpw ]-Xn-hm-Wv. _-kv Ãm≥Un¬ an-° k-ab-Øpw t]m-en-kv Uyq-´n-bn-en-

£-I-fn-epw Xo¿-∏m-°n-bn-cp-∂p. s]-cp-h-b-en-s\ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bp-≈ {]-Jym-]-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv sa-º¿ Zn-t\-iv s]-cp-a-Æ \n¿hln-®p. hn-Zym-`ym-k Ãm‚nMv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ Ip-∂pΩ¬ kp-sse-J A-≤y-£-X hln-®p. ]n.A-kv-am-_n, kn Fw k-Zm-in-h≥, s]m-Xm-Øv ap-l-ΩZv lm-Pn, kp-_n-X tXm-´m-t©cn,sI.Fw.K-tW-j≥, ]n.cm-[mIr-jv-W≥, kw-kmcn-®p.

P-\-Io-b ^vf-Uv sse-äv ^pSv-t_mÄ SqÀ-W-saâv B-cw-`n¨p tN-μ-aw-K√q¿: bq-ss\‰-Uv ]p¬-]d-ºv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ P-\Io-b sk-h≥-kv ^vf-Uv sse-‰v ^pSv-t_mƒ Sq¿-Wsa‚ v tIm-gn-t°m-Sv ss{Iw {_m-©v Un-ssh.F-kv.]n. tPmjn sN-dn-bm≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. _m-_p t_m≥ Ip-μaw-Kew, hm¿-Uv sa-w_¿ F≥ ]n iw-kp-±o≥, kemw \Sp°-≠n kw-km-cn®p. bp-ss\‰-Uv ¢-∫v {]-knU‚ v Sn hn j-_o¿ A-[y-£-X h-ln®p. Sq¿-W-sa‚ v IΩn-‰n I¨-ho\¿ ap-lΩ-Zv A-º-e-Øn-߬ kw-km-cn®p. Sq¿-Wa‚ v kπn-sa‚ v ¢-∫v sk-{I´-dn Sn ]n dn-bm-kv hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. C∂v bp-ss\‰-Uv ]p¬-]d-ºv tImkv-tam-kv Xn-cp-h-ºm-Snsb t\-cn-Spw.

sN½-e-¯qÀþA-d-¯nÂ]d-¼v tdm-Un-\v im-]-tam-£-am-hp¶p

Ip-‰n-°m-´q¿: Zo¿-L-Im-e-sØ ap-d-hn-fn-°p ti-jw sN-Ωe-Øq¿-˛-A-d-Øn¬ ]-d-ºv tdm-Un-\v im-]-tam-£-am-Ip-∂p. s]-cp-h-b¬-˛-s]-cp-a-Æ {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-sf _-‘n-∏n°p-∂ Cu tdm-Un-s‚ \-ho-I-c-W-Øn-\v 45 e-£w cq-] sNe-h-gn-®m-Wv tdm-Uv \-ho-I-c-Ww \-S-°p-∂-Xv. tdm-Un-s‚ {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv s]m-Xp a-cm-a-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n Pn tPm¿-÷v \n¿-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw Zn-t\-iv s]-cp-a-Æ A-[y-£-X h-ln®p. ]n A-kv-am-_n, kn Fw k-Zm-in-h≥, Sn sk-bv-Xp-´n, ]n cm-[m-Ir-jv-W≥, sI A-\n¬, sI hn-P-b≥ kw-km-cn-®p.

ap-Pm-ln-Zv k-t½-f-\w; Nm-en-bm-dn P-e-bm-{X

ap-°w: ap-Pm-ln-Zv k-tΩ-f-\ {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xn-cp-h-ºm-Sn a-fi-ew kzm-K-X-kw-L-Øn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ P-e-bm-{X- \-S-Øn. ap-°w I-S-hn¬ \n-∂v B-cw-`n-®v 15 In-tem-ao-‰¿ Nm-en-bm-dn-eq-sS \-S-Øn-b bm-{X ho-£n°m≥ \q-dp-I-W-°n-\v B-fp-Iƒ C-cp-I-c-I-fn-epw F-Øn-bncp-∂p. ap-°w I-S-hn¬ sF.F-kv.Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´dn ip-°q¿ tIm-Wn-°¬ bm-{X D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.- F-Sh-Æ-bn¬ ]n sI _-jo¿ Fw.F¬.F-bpw A-cn-t°m-´v Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw kn ]n k-^-dp-√-bpw sN-dp-hm-Sn-bn¬ sF.F-kv.Fw. Pn-√m {]-kn-U‚ v \-ko¿ sN-dp-hm-Sn-bpw Pe-bm-{X-sb A-`n-hm-Zyw sN-bv-Xp. km-Zn-J-en I-°m-Sv, a-Po-Zv ]-∂n-t°m-Sv, sI kn \n-km¿, ep-Jv-am-\p¬-l-Jow t\-XrXzw \¬-In.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn¨p

N-°pw-I-S-hv: Bƒ C¥ym C-amw-kv Iu¨-kn¬ Imw-]bn-s‚ `m-K-am-bn s^-{_ph-cn A-©n-\v N-°pw-I-S-hn¬ \-S°p-∂ ap-hm-‰p]p-g A-jvd-^v au-e-hn-bpsS a-X-{]-`m-j-W]-cn-]m-Sn-bp-sS kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cn®p. ap-lΩ-Zv Ajvd-^v N-°pw-I-Shv (I¨-ho-\¿), sI ]n Pm-^¿ ]-øm-\°¬ (tPm. I¨-ho-\¿), dm-^n ]-øm-\°¬, K-^q¿-N-°pwI-Shv, dn-bm-kv ]-øm-\-°¬ kw-km-cn®p.

ku-lr-Z Iq-«m-bv-a

tN-f-∂q¿: ap-Pm-ln-Zv F-´mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-t\mS-\p-_-‘n-®v C-cp-h-≈q¿ tIm-tdm-Øp s]m-bn-en¬ -kulr-Z Iq-´m-bv-a- \-S-Øn. ]n A-_v-Zp¬ jp-°q¿ lm-Pn A[y-£-X h-ln-®p. C-cp-h-≈q¿ P-b-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw Sn h-\-am-en, sI A-l-Ω-Zv tImb, H sI ap-l-Ω-Zv bq-\p-kv, tkm-a-cm-Pv ssN-X-\y, kn A_vv-Zp-d-ln-am≥ lm-Pn, Fw sI Ip-™q-´n, tUm. kn ap-l-ΩZv, sI ]n kp-[m-I-c≥, _-jo¿ ]-t´¬-Xm-gw kw-km-cn-®p.

]o-U-\-{i-aw: bp-hm-hn-s\-Xn-tc tI-kv

ap-°w: tXm-´-Øn≥-I-S-hv ]p-gtbm-c-Øv 47 Im-cn-sb ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tI-kn¬ bp-hmhn-s\-Xn-sc ap-°w t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. tXm-´-Øn¬ I-S√m-Ø-Xpw _-kv Po-h-\-°m¿- hv lm-cn-kv(_n-®m-∏p 32) B-Wv °v Xp-W-bm-hp-∂p. Uyq-´n-bn-ep≈ t]m-en-kp-Im-cm-h-s´ an-° k-a-b-Øpw C-h-sc Xm-°o-Xv sN-bv-X hn-Sm-dm-Wv ]-Xn-hv. ssh-In-´v Ãm≥-Un¬ c-≠v _ p-I-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ XΩn-ep-≈ kw-L¿-jw Nn-{Xo-Ic - n°m≥ {i-an-® ap-°w kn.Sn.-hn. Im-a-dm-am≥ A-_p s]-cn-¥¬-aÆ-sb _-kv Po-h\ - ° - m-¿ Hm-^nkn¬ I-bd - n `o-jW - n-s∏-Sp-Øn.

s]cphben 1385 t]À¡v s]³j³ A\ph-Zn¨p am-hq¿: k-ºq¿-Wt£-a s]≥j≥ Imw]bn-\n-s‚ `m-K-am-bn s]-cp-h-b¬ {Km-a∏-©m-b-Øn¬ 1385 t]¿-°v Iq-Sn ]p-Xp-Xm-bn s]≥-j≥. C-tXm-sS ]-©m-bØn¬ t£-a-s]≥-j≥ A-\p-hZn-°-s∏-´-h-cp-sS F-Æw 4530 Bbn. bp.Un.F-^v. `-c-W-k-an-Xn A-[n-Im-c-Øn¬ h-cp-tºmƒ s]≥-j≥ hm-ßp-∂-h-cp-sS FÆw 1652 B-bn-cp-∂p. 2011¬ \-SØn-b s]≥-j≥ A-Zm-e-Øn-eqsS sI-´n-°n-S-∂ ap-gp-h≥ A-t]-

Npcp¡¯nÂ

s]cphb¬ {Kma∏©mbØv kºq¿W s]≥j≥ ]©mbØmbp≈ {]Jym]\w Pn√m ]©mbØv saw_¿ Znt\iv s]cpaÆ \n¿hln°p∂p

ho-´n-te-°v \-S-∂p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂ Z-fn-Xv kv-{Xo-sb I-b-dn∏n-Sn-®-Xv. ]-cn-t°-‰ C-h¿ ap-°w kn.F-®v.kn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. lm-cn-kv H-fn-hn-em-Wv.


{]mtZ-inIw

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

kvv-t\-l-kv-]À-iw: hn-fw-_-c dm-en

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se G-gv apX¬ c-≠ph-sc I-∂qcv, IWbw-tImSv, Nn-‰m-cn-°-Shv, Ipdp-h-tßmSv, tIm-X-aw-Kew, sImbn-em-≠n Su¨, sF-kv πm‚ v tdmUv, _o-®v tdmUv, sIm√w, an-\n-kn-hn¬, ]-¥-em-b\n, s]cp-h-´q¿, \-tScn, a-Wa¬, Z¿i\, Im-hpw-h´w, H-‰-°≠w, aq-gn°¬-ao-ج, hn-øqcv, A-cn°pfw, ap-Ømºn, Du-c-≈qcv, \Sp-h-Øq¿, A-c-ßm-SØv, sN-dnb-a-ßmSv, am-Sm°-c, H-≈qcv, th´p-h-t®-cn F-∂n-hn-S-ß-fnepw F-´v-ap-X¬ aq-∂ph-sc Xn-cp-h≈q¿, Nm-\n-bw-I-Shv, Im-™ncm-´v X-d, im-¥n-\-K¿ F-∂n-hn-Sß-fnepw A-©ph-sc apØmew, a-Wm-t»cn, I-cn-bm-Ipfß-c, Fw.F.Fw.H tIm-fPv, s]m-‰-t»cn, ]p¬-∏-d-ºn¬, tNμ-aw-K√q¿, an-\n ]-©m_v, Hm-at»-cn Su¨, ImXn-tbmSv, \-SpIn¬, X-tdm¬ F-∂n-hn-S-ß-fnkvv-t\-l-kv-]¿-iw U-bm-en-kn-kv sk‚-dn-s‚ {]-N-mc-Wm¿-Yw Ip-‰ym-Sn {Km-a-∏-©m-b-Øv epw 8.30 ap-X¬ 11.30 h-sc A-ø- c-≠mw hm¿-Un-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-Øn-b hn-fw-_-cdm-en ∏≥-I≠n, ap-Xp-hm-´p-Xm-gw, Aºm-b-∏p-dØv, N-°nb-Øv F∂n-hn-S-ß-fnepw Hº-Xv ap-X¬ \m-ev h-sc P-b¥n-tdmUv, an-\nC≥-U-kv-{Sn-b¬ F-kv-t‰‰v, Ip∂pΩ¬, d-ln-am≥-_-km¿, sIm-fØ-d, a-{Z- -ßmSn, sImfØ-d Np-¶w F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©ph-sc a-W¬-hb¬, IÆ-∏w-Ip≠v, a-´n-°p∂v, \n-eºq¿ ImSv, I-Sp-°-_-km¿, I-∏e-ßmSn, hm-°-Shv, I-S-ep-≠n°-Shv, tIm-fn°¬, I-cn-t©me, hn.H.Sn, I-søm-Sn-bn¬ ]m-d F-∂n-hn-S-ß-fnepw ]-Øp-apX¬ c-≠ph-sc C-®-∂qcv, ]p-\Øn¬-Xmgw, Nn-d-°pgn,A-∂t»-cn F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh- hm-Wn-ta¬: sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤- bm¬ c-≠v B-gv-N-°-Iw Iq-en Ø hn-hn-[ hm¿-Up-I-fn-se {KmXn {]-Im-cw ]-Wn-sb-Sp-Øv B- \¬-I-W-sa-∂m-Wv hy-h-ÿ. a-k-`-tbm-K-ß-fn¬ {]-iv-\w Zyp-Xn ap-S-ßpw. dp-am-k-am-bn-´pw sXm-gn-em-fn- F-∂m¬ hm-Wn-ta¬ ]-©m-b- N¿-® sN-bv-Xn-cp-∂p. B-dv am-kIƒ-°v Iq-en \¬-Im-Ø-Xn¬ Øn-se \q-dv I-W-°n-\v sXm-gn- am-bn-´pw Iq-en In-´m-Ø-h-cp-sS {]-Xn-tj-[n-®v {]-Xn-]-£w ]- em-fn-Iƒ-°v A-h-Im-i-s∏-´ Iq- {]-bm-kw ]-©m-b-Øn-se D©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn-tbm- en hm-ßn-®p \¬-Im≥ `-c-W- tZym-K-ÿ¿ A-h-K-Wn-°p-I„{^m≥-kn-kv tdm-Uv k-akv-X Hm-Un-t‰m-dnbw: k-akv-X Pn√m Kw _-ln-jv-I-cn-®p. hm-Wn- k-an-Xn-bpw ]-©m-b-Øv D-tZym- bm-sW-∂v {]-Xn-]-£w B-tcmkv-]-jy¬ t\-Xr-kwK-aw ˛ 10.00 ta¬ ]-©m-b-Øn-em-Wv sXm-gn- K-ÿ-cpw A-am-¥w Im-Wn-°p- ]n-®p. Xp-S¿-®-bm-bn \m-ev ]-©m-bem-fn-Iƒ-°v am-k-ß-fm-bn th- ∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv {]„am-hq¿ tdm-Uv \m-j-\¬ Xn-]-£w tbm-Kw _-ln-jv-I-cn- Øv t_m¿-Uv tbm-K-ß-fn¬ {]X-\w e-`n-°m-Ø-Xv. tlm-kv-]n-‰¬ lmƒ tI-c-f ivv-\w D-∂-bn-®n-´pw \-S-]-Sn-sbtZ-io-b sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤- ®-Xv. lm-ky th-Zn Nn-cn kZ-kv ˛ 4.44 I-gn-™ am-kw hn-fn-®p tN¿- Sp-°m-Ø {]-kn-U‚n-s‚ \n-e„k-tcmh-cw _tbm _m¿°v: Xn {]-Im-cw ]-Wn-]q¿-Øn-bmtIm-´q-fn X-Æo¿X-Sw Bhm-k hy-h-ÿ-bp-sS lr-Z-b kc-kv ˛ sk-an-\m¿ ˛ 2.00 „sIm-Sph-≈n sI.Fw.H B¿Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImfPv : Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n _n tkm¨ I-tem¬k-hw cN-\m a¬-k-c-߃˛ 9.00 D-Zv-LmS-\w ap-°w: ap-°w _-kv Ãm≥Un¬ °v Xp-W-bm-hp-∂p. Uyq-´n-bn-ep- tkh-\-ta-J-e°pw 20% Dev]m˛ 10.00 _-kv Po-h-\-°m¿ X-Ωn¬ hm- ≈ t]m-en-kp-Im-cm-h-s´ an-° Z-\-ta-J-e°pw 33% ]-›m-Ø-e„F-tf-‰n¬ h-t´m-fn hm-Zn a-Zo\, \-_n kvvt\-l {]-`mj-Ww t°-‰-hpw ssIbm-¶-fn-bpw ]-Xn- k-a-b-Øpw C-h-sc Xm-°o-Xv ta-J-e°pw hI-bn-cp-Øn-bn-´phm-Ip-∂p. k-a-b-Øn-s‚ t]- sN-bv-X hn-Sm-dm-Wv ]-Xn-hv. ≠v. 1,27,000 cq]-bpsS ^≠n¬ ˛ 7.00 ssh-In-´v ap-°w _-kv Ãm≥- ]´n-I-PmXn/]´n-I-h¿§ hnIcn¬ a¬-k-c-Hm-´-hpw X¿-°-ßfpw C-√m-Xm-°m≥ Pn-√m-X-e- Un¬ c-≠v _- p-I-fn-se sXm- k-\-Øn\v 75 e£w cq] hIØn¬ X-s∂ _- p-I-fp-sS k-a- gn-em-fn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ kw-L¿- bn- c p- Ø n- b n- ´ p- ≠ v . hnI- k \ b-{I-aw ]p-Xp-°n \n-›-bn-®n-´p- jw Nn-{Xo-I-cn-°m≥ {i-an-® ap- skan-\m¿ tªm°v ]©ms≠-¶n-epw ap-°-Øv C-sXm- °w kn.Sn.hn. Im-a-dm-am≥ A- bØv {]kn-U‚ v Sn.-hn.-N-{μ∂pw A-dn-™a-´n-√. kv-{Xo-I- _p s]-cn-¥¬-a-Æ-sb _-kv lm-k≥ DZvLm-S\w sNbvXp. fpw Ip-´n-I-fp-a-S-°-ap-≈ bm-{X- Po-h-\-°m¿ Hm-^n-kn¬ I-b-dn tªm°v ]©m-bØv sshkv tN-μ-aw-K√q¿: bq-ss\‰-Uv °m¿ _- n-en-cn-°p-∂ k-a-b- `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn. {]kn-U‚ v t{]a s]m-bn-en¬ ]p¬-]d-ºv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ P- Øv X-s∂ tI-´m-e-d-°p-∂ `mA[y-£X hln-®p. sNtßm\Io-b sk-h≥-kv ^vf-Uv sse- j-bn-em-Wv Po-h-\-°m-cp-sS sX´p-Imhv {Kma-]-©m-bØv {]kn‰v ^pSv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚ v tIm- dn-hn-fn. Ip-Spw-_-am-bn _U‚ v ]n.-hn.-jm\n ]≤-Xn-tcJ gn-t°m-Sv ss{Iw {_m-©v UnÃm≥Un¬ \n¬-°m≥ ]-‰m-Ø {]Im-i\w sNbvXp. tªm°v ssh.F-kv.]n tPm-jn sN-dnA-h-ÿ-bm-Wv. ssh-In-´v kv- sIm-bn-em-≠n: Zp¿_ehn`m-K- ]©m-bØv s]m-Xp-a-cm-aØv bm≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. _m- Iqƒ hn-Sp-∂ k-a-b-Øv s]¨- ß-fpsS `h\ ]q¿Øo-I-c-W- Ãm‚nwKv IΩn‰n sNb¿am≥ _p t_m≥ Ip-μ-aw-Kew, hm¿Ip-´n-Iƒ A-S-°w _-kv Im-Øv Øn\v {]m[m\yw \evIn- sI.-Sn.-Fw.-tImb ]≤Xn hniUv sa-º¿ F≥ ]n iw-kp-±o≥, \n¬-°p-tºmƒ t]m-epw X- sIm≠v 2014˛15 hm¿jnI ]-≤- Zo-I-cWw \S-Øn. ]©m-bØv kemw \-Sp°-≠n kw-km-cn®p. cwXm-W `m-jm {]-tbm-K-hpw Xn°v ]¥-em-b\n tªm°v {]kn-U‚p-am-cmb Pn.-kp-tc-jv, bp-ss\‰-Uv ¢-_v {]-knU‚ v Sn A-Sn-]n-Sn-bpw ]-Xn-hm-Wv. hnI-k\ skan-\m¿ cq]w sI.-Sn.-Po-hm-\-μ≥, A\nX aXnhn j-_o¿ A-[y-£-X h-ln®p. _-kv Ãm≥Un¬ an-° k-a- \¬In.samØw ^≠ns‚ 47% en-t®-cn, A\n¬Ip-am¿ ]mWSq¿-W-sa‚ v IΩ-‰n I¨-ho-\¿ b-Øpw t]m-en-kv Uyq-´n-bn-en- ]m¿∏n-S- ]-≤-Xn-b-S-°-ap≈ en¬, _n.-Un.H ]n.hn tkm-a≥, ap-lΩ-Zv A-º-e-Øn-߬ kw√m-Ø-Xpw _-kv Po-h-\-°m¿Pn.-H.-lw-k kw-km-cn®p. km-cn®p. Sq¿-Wa‚ v k-πn-sa‚ v ¢-_v sk-{I´-dn Sn ]n dn-bm-kv hn-Xc-Ww sN-bv-Xp.

dn-]-»n-Iv Zn-\w -B-tLm-jn-¨p I-S-ta-cn: cm-Py-Øn-s‚ A-dp-]Øn-b-©m-a-Xv dn-]-∫n-°v Zn-\mtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-Sta-cn d-lv-am-\n-ø A-d-_n-Iv tImtf-Pn¬ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. A-d-_n-Iv tImtf-Pn¬ \-S-∂ B-tLm-j ]-cn]m-Sn-Iƒ-°v am-t\-P¿ No-°ntem-´v Ip-™-_v-Zp-√ ap-kv-eym¿ ]-Xm-I D-b¿-Øn-. d-lv-am-\n-ø ]∫n-Iv kv-Iq-ƒ, d-lv-am-\n-ø h-\nXm tIm-f-Pv, B¿.F.kn. lb¿ sk-°-≠-dn kv-Iqƒ F-∂n-

hn-S-ß-fn-epw dn-∏-ªn-Iv- Zn-\-amtLm-jn-®p.

A-gn-a-Xn A-t\z-jn-¡-Ww Ip-‰ym-Sn: a-cp-tXm-¶-c ]-©m-bØn-se ap-≠-°p-‰n l-cn-X ¢Ã-dn¬ \-S-∂ A-gn-a-Xn kw-_‘n-®v hn-Pn-e≥-kv \-S-Øp-∂ A-t\z-j-Ww Du¿-Pn-X-am-°W-sa-∂v a-cp-tXm-¶-c a-fiew tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I tbm-Kw A-[n-Ir-X-tcm-Sm-h-iys∏-´p. sI.]n.kn.kn. sa-º¿ sI Sn sP-bnw-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-fi-ew {]-kn-U‚ v sI {io-[c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hn Sn {io-[-c≥, F≥ sI Ip-™-_v-Zp√, ap-Ip-μ≥ a-cp-tXm-¶-c, ]n ]n hn-t\m-Z≥ a-Ø-Øv , _m-_p amkv-‰¿ k-t¥m-jv h-´-°-≠n dn_p kw-km-cn-®p.

{]-Xn-]-£w ]-©m-b-¯v tbmKw _-ln-jv-I-cn-¨p

tkh-\-ta-J-e¡v {]m[m\yw \ÂIn ]´-em-b\n t»m¡v hnI-k\ skan-\mÀ

h-S-I-c: kmw-kv-Im-cn-I D-Zm-ko\-X ap-sº-ßpw C-√m-Ø hn-[w h¿-≤n-®v h-cn-I-bm-sW-∂v ap≥ kmw-kv-Im-cn-I a-{¥n Fw F t_-_n. kmw-kv-Im-cn-I-am-b \njv-{In-b-Xzw km-aq-ly Zp-c-¥sØ £-Wn-®v h-cp-Øpw. ]p-Xnbm-∏v ^m¬-s° ^n-enw skmssk-‰n c-P-X Pq-_n-en k-am-]\ k-tΩ-f-\w D-ev-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kn sI \m-Wp Fw F¬ F A-≤y£-X h-ln-®p. bp sI Ip-amc≥,F sI ]-Wn-t°m-´n,C Fw A-Pn-Xv Ip-am¿,sI _me≥,B¿ _m-e-dmw,]n sI iin,hn B¿ D-ta-iv,hn ]n kn sambv-Xp,kp-tc-jv _m-_p,]n ]n ]hn-{X≥,sI ]n _m-e≥,hn ]n t{]-a≥ kw-km-cn-®p.

A-Wn-I-fn-epw {]-Xn-tj-[w i‡-am-Wv. tbm-K-Øn¬ F sI {io-[-c≥, am-°q¬ ap-l-Ω-Zv, H Sn _-jo¿, sI Ip-™n-°-Æ≥, hn-izw, sam-bv-Xp, {io-[-c≥ apXp-h-Æm-®, tXm-a-kv ssa-\m-´n kw-_-‘n-®p.

Im-hy-tI-fn-bn k-tlm-Z-cn-amÀ-¡v hn-P-b-¯n-f-¡w

^pSvt_mÄ P-\-Io-b ^vf-Uv sse-äv ^pSv-t_mÄ SqÀ-W-saâv B-cw-`n¨p

kmw-kv-Im-cn-I D-Zm-ko-\-X km-aq-lnI Zp-c-´w: Fw F t_-_n

h-S-I-c: Fw.F-k.F-kv. bq-\n‰pw am-ln C≥-Ãn-‰q-´v Hm-^v sk≥-{S¬ k-b≥-kv tlm-kv]n-‰-epw kw-bp-‡-am-bn ku-P\y Z-¥ ]-cn-tim-[-\ Iym-ºv kw-L-Sn-∏n-®p. kn sI \m-Wp Fw. F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sI lm-jnw A-[y-£-X h-ln-®p.

I-Sn-b-ßm-Sv: ]-©m-b-Øw-Khpw ap-kv -enw-eo-Kv t\-Xm-hp-amb sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚-bpw aI≥ an-jm¬ ap-l-Ω-Zn-s‚-bpw A-]-I-S-a-c-W-sØ-°p-dn-®v k-a{Km-t\z-j-Ww- \-S-Ø-W-sa-∂v N-ß-tcm-Øv ]-©m-b-Øv IΩyq-\n-‰n lm-fn¬ tN¿-∂ k¿h-I-£n-tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. _-‘p-°ƒ hn-fn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn¬ ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ cm-{„o-b ]m¿-´n {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. ]-cn-]m-Snbn¬ ap-kvenw-eo-Kv hn-´p-\n-∂p. A-]-I-S-sØ Ip-dn-®v Xp-S°w ap-X¬ X-s∂ _-‘p-°ƒ B-tcm-]-W-ap-∂-bn-®n-cp-∂p. CXn-\p ]-cn-lm-cw Im-Wm-t\m \S-]-Sn kzo-I-cn-°m-t\m ap-kv-enweo-Kv t\-Xr-Xzw X-øm-dm-bn-´ns√-∂v _-‘p-°ƒ tbm-KØn¬ ]-d-™p. ]-©m-b-Øns‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ]m¿-´n

Npcp¡¯nÂ

ap¡-¯v _-kv Po-h-\-¡mÀ X-½n ssIbm¦-fn ]-Xn-hm-bn

hm-Wn-ta¬: ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂ ]-©m-b-Øn-se tdmUp-Iƒ K-Xm-K-X tbm-Ky-am°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Un.ssh.F-^v.sF `q-an-hmXp-°¬ Su-Wn¬ i-b-\-{]-Z£n-Ww \-S-Øn. I-√m-®n-˛-hmWn-ta¬ tdm-Uv, ]-©m-b-Ønse ]-tØm-fw tdm-Up-Iƒ F∂n-h ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂v In-S-°p-I-bm-Wv. tdm-Un-s‚ tim-N-\o-bm-h-ÿ ]-cn-l-cn°m≥ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°m-Ø ap-kv -enw eoKv `-c-W k-an-Xn-s°-Xn-sc-bmWv hm-Wn-ta¬ hn-e-ßm-Sv taJ-em I-Ωn-‰n-Iƒ kw-bp-‡am-bn i-b-\ {]-Z-£n-Ww k-acw \-S-Øn-b-Xv. ]-cn-]m-Sn kn.]n.Fw G-cn-b I-Ωn-d-dn Aw-Kw Sn {]-Zo-]v Ip-am¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n cmPo-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI ]n cm-P≥, Sn ]n A-\oi≥, Fw sI {]-im-¥v, F ]n c-Rv-Pn-Øv, C hn \m-Wp, F≥ ]n hm-kp kw-km-cn-®p.

Z-´ ]-cn-tim-[-\ Iy-w]v

]m-Sn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv {]-Xn]-£w C-∂-se tbm-Kw _-lnjv-I-cn-®-Xv. F≥.B¿.C.]n.F-kv. Hm^n-kn¬ \n-∂p ]m-km-°n-b _n-√p-I-f-S-°w \m-ep am-k-ambn ]-©m-b-Øn¬ \n-∂p A-\ph-Zn-®p \¬-In-bn-´n-s√-∂v Ah¿ ]-d-™p. sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fn-I-fp-sS th-X-\w F.Sn.Fw. h-gn hn-X-c-Ww Xp-S-ßn-b kw-ÿm-\-sØ B-Zy ]-©m-b-

Øm-Wv hm-Wn-ta¬.

{]-N-mc-W t_mÀ-Up-IÄ \-in-¸n-¨p ]m-d-°-S-hv: th-h-Øv kn.]n.Fw. {]-N-c-W t_m¿-Up-Iƒ \in-∏n-®p. tI-c-f c-£m am¿-®ns‚ {]-N-c-Wm¿-Yw ÿm-]n-® {]-N-mc-W t_m¿-Up-I-ƒ km-aqlnIhn-cp-≤¿ hym-]-I-am-bn \in-∏n-®-Xv. h-f-bw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

Ip-bn-tX-cn-bn Ìo t_mw-_v I-s−-¯n hm-Wn-ta¬: Ip-bn-tX-cn-bn¬ ho-´p-h-f-∏n-t\m-Sv tN-¿-∂ a-Xnen¬ \n-∂pw kv-‰o¬ t_mw-_v I-s≠-Øn. Ip-bn-tX-cn-bn-se IWn-bm-¶-≠n d-^o-Jn-s‚ ho-Snt\m-Sv tN¿-∂ ]-d-ºn-s‚ ]p-dw `m-K-Øm-Wv t_mw-_v I-s≠Øn-b-Xv. c-l-ky hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v h-f-bw F-kv.sF bpsS t\-Xr-Xz-Øn-se-Øn-b t]men-kv kw-Lw t_mw-_v I-kv-‰Un-bn-se-Sp-°p-I-bm-bn-cp-∂p. P-\-k-©m-c-ap-≈ s]m-Xp h-gntbm-Sv tN¿-∂ `m-K-Øv D-b-cØn-ep-≈ ]-d-ºn-s‚ a-Xn-en-s‚ s]m-Øn-em-bn-cp-∂p t_mw-_v. t_mw-_n-\v G-sd \m-f-sØ ]g-°-ap-≠v.h-f-bw t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

3

]-©m-b-¯w-K-¯n-sâ A-]-I-S-a-c-Ww: k-a-{Km-t\z-j-Ww th-Ww

sXm-gn-ep-d-¸p sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v B-dp-am-k-am-bn th-X-\-an-Ã

]cn-]mSn

tdm-Uv \-¶m-¡m³ i-b-\-{]-Z-£n-Ww

Ip-‰ym-Sn: Ip-‰ym-Sn K-h. Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-tbm-S-\p-_-‘n®v B-cw-`n-°p-∂ kvv-t\-l-kv]¿-iw U-bm-en-kn-kv sk‚-dns‚ {]-N-mc-Wm¿-Yw {Km-a-∏©m-b-Øv c-≠mw hm¿-Un-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-fw-_-c-dmen \-S-Øn. tbm-K-Øn¬ hm¿Uv sa-º¿ Ip-∂p-Ω¬ I-Wmc≥, Sn kp-tc-jv-_m-_p, ]n kn c-ho-{μ≥, ]n ]n cm-P≥, Sn sI cm-Pp, ]n ]n c-ho-{μ≥, Sn Fw kΩ-Zv kw-km-cn-®p.

kozhikode/clR

in-®p. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿-s® Ht∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. Ip-≠ptXm-Sv Ip-gn-a-e-bn¬ jn-_p-hns‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈-Xm-Wv ss_-°v. D-S-a-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v s]-cp-h-Æm-aq-gn t]men-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-jWw B-cw-`n-®p.

t]-cm-{¼-bn a-\p-jy-Pm-en-I XoÀ-¯p

t]-cm-{º: F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]-cm-{º-bn¬ a-\p-jy-Pm-en-I Xo¿-Øp. I°m-Sv \n-∂m-cw-`n-® bp-h-P-\ dmen-tbm-sS F¬.sF.kn Hm-^nkv ssa-Xm-\-Øm-Wv k-am-]-\w \-S-∂-Xv. Pm-en-I- tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Ip-™m-e≥-Ip-´n ss^-kn A-[y-£-X h-ln-®p. ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm_v X-߃ kn-dm-Pv C-_v-dm-lnw t]-cm-{º: sN-º-t\m-S-bn¬ tk-´v, a-e-b-Ω A-_q-_-°¿ \n¿-Øn-bn-´ ss_-°v I-Øn \- ss^-kn kw-km-cn-®p.

sN-¼-t\m-S-bn ss_-¡v I-¯n-¨ \n-e-bnÂ

h-S-I-c: ]m-e-°m-Sv \-S-∂ 54m-a-Xv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-em-taf-bn¬ k-tlm-Z-cn-am-cm-b sF-iz-cy, e-£v-an F-∂n-h¿-°v Imhy-tI-fn-bn¬ hn-P-b-Øn-f-°w-. C-cp-h-cpw h-t´m-fn F-®v F-kv F-kn-se hn-Zym¿-∞n-I-fm-Wv. sF-iz-cy l-b¿-sk-°-≠-dn hn`m-K-Øn¬ F t{K-tUm-sS aq-∂mw ÿm-\-hpw, e-£n-an sslkv-Iqƒ hn-`m-Kw F t{K-Upw I-c-kv-X-am-°n-. Sn sF hn \-ºqXn-cn-bp-sS in-jy-cm-Wv. ta-ap-≠ F-®v F-kv F-kn-se A-≤ym]-I≥ B¿ ]n hn-t\m-Zv Ip-am-dn-s‚-bpw h-t´m-fn F-®v F-kv F-kn-se A-≤ym-]n-I ]n Ko-X-bp-sS-bpw a-°-fm-Wv.

d-_o-lv Imw-]-bn³ k-am-]n-¨p

\m-Zm-]p-cw: Ip-Ω-t¶m-Sv \p-kv-d-Øp¬ C-Jv-hm≥ a-{Z-km IΩn-‰n-bp-sS H-cm-gv-®-°m-ew \o-≠p-\n-∂ d-_o-_v Imw-]-bn≥ k-am-]-\-k-tΩ-f-\w ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n im-Zp-en D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F sI sam-bv-Xp-lm-Pn A[y-£-X-h-ln-®p. 35 h¿-jw a-Zv-d-k-bn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn-® D-kv-Xm-Zv Ip-™-Ω-Zv ap-kv-eym¿-°v bp.F.C a-Zv-d-km I-Ωn-‰n G¿-s∏-Sp-Øn-b D-]-lm-cw N-S-ßn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Xøn¬ C-{_m-lnw, A-ºn-Sm-´n¬ kq-∏n ap-kv-eym¿, Sn hn F dlow au-e-hn, ]n hn a-kv-Du-Zv ap-kv-eym¿, \-cn-t°mƒ l-ao-Zv lm-Pn, Fw F e-Øo-^v ap-kv-eym¿, kw-km-cn-®p.

Kn-co-jv ]p-¯-t©-cn A-\p-kv-a-c-Ww

sIm-bn-em-≠n: Km-\-c-N-bn-Xm-hv Kn-co-jv ]p-Ø-t©-cn-bp-sS \m-emw N-c-a-hm¿-jn-Iw P-∑-\m-´n¬ 'sN-¥m-c ]p-Ø-t©-cn' bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ B-N-cn-°pw. s^-{_p-h-cn c-≠n-\v cm-hn-se 10\v Pn-√m-X-e I-hn-Xm-c-N-\m-a¬-k-cw ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-hn ta-eq¿ hmkp-tZ-h≥ {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. ]-Øn-\v cm-hn-se kw-ÿm\ X-e I-tcm-s° Km-\m-em-]-\ a¬-k-cw l-cn-∏m-Sv sI ]n F≥ ]n-≈ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw ssh-In-´v B-dn-\v 'A-\p-kv-ac-W cm-hv' Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚ v sI P-ao-e D-Zv-LmS-\w sN-øpw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F sI a-Wn A-[y-£-X h-ln-°pw. {]-i-kv-X \m-S-I c-N-bn-Xm-hv I-cn-h≈q¿ ap-c-fn ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øpw. kn-\n-am-Xm-c-ß-fm-b am-ap-t°m-b, A-\q-]v N-{μ≥, ap-l-Ω-Zv t]-cm-{º, Km-\-c-N-bnXm-hv Im-t\-jv ]q-\q¿, \m-S-I kw-hn-[m-b-I≥ am-[-h≥ Ip-∂Ø-d ]-s¶-Sp-°pw. a¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ 9946326874 \-º-dn¬ _-‘-s∏-S-Ww.

Xmeq-¡vXe \nt£-]I kwKaw

sI-m-bn-em≠n: Pn√m hyh-kmb tI{μ-Øns‚ B`n-ap-JyØn¬ sIm-bn-em≠n Xmeq-°nse hyh-kmb kwcw`I¿°mbn hyh-kmb hIp∏v \S-Ønb Xmeq°vXe \nt£-]I kwKaw ]¥-em-b\n tªm°v ]©m-bØv hn]W--\tI{μw lmfn¬ tªm°v ]©m-bØv {]kn-U‚ v Sn hn -N{μ-lm-k≥ DZvLm-S\w sNbvXp. sIm-bn-em≠n \Kck` Iu¨kn-e¿ at\mPv ]b-‰p-h-f-∏n¬ A[y-£X hln-®p. sNdp-InS hyh-kmb Ah-k-c-ßfpw km[y-X-Ifpw F∂ hnj-b-Øn¬ hyh-kmb hmWnPy hIp∏v dn´. -A-Uo-j-W¬ Ub-c-IvS¿ Fw hn tbm-l-∂m≥, "hyh-kmb ]≤-Xn-Ifpw B\p-Iq-ey-ßfpw' F∂ hnj-b-Øn¬ D]-Pn√m hyh-kmb Hm^nk¿ sF.-Kn-cojv Ipam¿ F∂n-h¿ ¢msk-Sp-Øp.

]-©m-b-¯n-sâ A-h-K-W-\; C-cp-h-gn-ªn-¸p-g- kw-c-£-W-¯n-\v sIm-tfm-d-a-e \n-hm-kn-IÄ-¡v Zp-cn-X-bm-{X cq-]-tc-J-bmbn t]-cm-{º: {Km-a-∏-©m-b-Ønse aq-∂mw hm¿-Un¬ Dƒ-s∏-Sp∂ I-t√m-Sv sIm-tfm-d a-e \n-hmkn-I-tfm-Sv ]-©m-b-Øv Xn-I™ A-h-K-W-\-bm-Wv Im-Wn°p-∂-sX-∂v hym-]-I ]-cm-Xn. Ht´-sd Z-fn-Xv Ip-Spw-_-ß-fpw a¨-]m-{X \n¿-Ωm-W-Øn¬ G¿-s∏-´ B-Zn-B-{‘ hn-`m-K°m-cm-b Ip-Spw-_-ß-fpw Xn-ßn Xm-a-kn-°p-∂ {]-tZ-i-am-Wn-Xv. B-Zy-sØ ]-©m-b-Øv t_m¿Uv \n-e-hn¬ h-∂ Im-e-Øv saº-dm-bn-cp-∂ Iq-´n-sN-°n-Wn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ sh-´n-b tdmUn-\v ]n-∂o-Sv bm-sXm-cp ]-cn-KW-\-bpw ]-©m-b-Øv \¬-Inbn-√. 1986 ¬ I-t√m-Sv A-¶¨hm-Sn ap-X¬ sIm-tfm-d-®m-en¬ `m-Kw h-sc G-Xm-≠v H-∂-c In-

tem-ao-‰¿ Zq-c-Øn¬ \m-´p-Im¿ {i-a-Zm-\-am-bn tdm-Uv \n¿-Ωn-®v {]-kv-Xp-X tdm-Up-am-bn _-‘n∏n-®p. F-∂m¬ Im-e-h¿-jØn¬ a-e-sh-≈ Ip-sØm-gp°n¬ tdm-Uv H-en-®p t]m-bn. Ip≠pw Ip-gn-bpw \n-d-™v ]n-∂o-Sv Im¬ bm-{X-°v t]m-epw ]-‰mØ hn-[w X-I¿-∂n-cn-°p-I-bmWv. a¨ ]m-{X \n¿-Ωm-W km-a{Kn-I-fm-b I-fn-a-Æpw a-W-epw, ]p-√pw ]-Wn-ÿ-e-Øv F-Øn°m≥ sXm-gn-em-fn-Iƒ ]m-Sps]-Sp-I-bm-Wv. C-hn-sS \n-∂pw tcm-Kn-I-sf B-ip-]-{Xn-bn-seØn-°m≥ I-tk-c-bn¬ C-cpØn F-Øn-t°-≠ ÿn-Xn-bmWp-≈-Xv. \n-c-h-[n X-h-W ]©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn ap-ºmsI \n-th-Z-\-am-bpw {Km-a-k-`-

kz-]v-\-§Ä _m-¡n-bm-¡n ss^-k bm-{X-bm-bn t]-cm-{º: bp-h I-hn-bpw A[ym-]-I-\pw kmw-kv-Im-cn-I {]- h ¿- Ø - I - \ p- a m- b n- c p- ∂ ss^-k¬ hm-ey-t°m-Sn-s‚ Zm-cp-W a-c-W-Øn¬ hm-eyt°m-Spw A-b¬-{]-tZ-i-ßfpw I-Æo-c-Wn-™p. ]p-Xn-b F-gp-Øp-Im-cp-sS c-N-\-Iƒ P-\-ß-fn-se-Øn-°m≥ e£y-an-´v sd-bn≥-t_m I-em kmw-kv-Im-cn-I Iq-´m-bv -a cq]o-I-cn-®v {]-h¿-Øn-®p h-cnI-bm-bn-cp-∂p. hn-Zym-cw-Kw I-em km-lnXy-th-Zn, km-ln-Xy a-fiew, k¿-K-th-Zn F-∂n-h-bpsS `m-c-hm-ln-bm-bn ss^k¬ {]-h¿-Øn-®p. _n-cp-Zm\-¥-c _n-cp-Z [m-cn-bm-b ss^-k¬ B-Im-i-hm-Wnbn¬ km-ln-Xy N¿-®-I-fpw I-hn-X-I-fpw A-h-X-cn-∏n-®ncp-∂p. Xq-en-I C≥-e‚ v amkn-I, A-em-dw en-‰n¬ am-K-

kn≥ F-∂n-h-bp-sS F-Un-‰dm-bpw {]-h¿-Øn-®p. H-en-hv ]-ªn-Iv kv-Iq-fn¬ A-[ym-]I-\m-bn tPm-en sN-øp-∂-Xn\n-sS bp-h F-gp-Øp-Im-sc t{]m¬- k m- l n- ∏ n- ° m- \ p- ≈ kz-]v -\ Zu-Xyw _m-°n-bm°n-bm-Wv ss^-k¬ hn-S-]-d™-Xv. A-[ym-]-\-Øn-\n-sS C-S-°m-e-Øv Kƒ-^n¬ tPmen tX-Sn-t]m-b ss^-k¬ Xncn-®p h-∂p ho-≠pw A-[ym-]I-\m-bn. {]-hm-kn-I-fp-sS ]q°ƒ F-∂ I-hn-Xm k-am-lmcw ]p-d-Øn-d-°n-bn-´p-≠v. hm-ey-t°m-Sv Pp-am-a-kv-PnZn-epw ho-´n-epw B-bn-c-߃ F-Øn. a-øn-Øv \-a-kv-Im-cØn¬ ]-s¶-Sp-°m-s\-Øn-bh-cpw Xp-S¿-∂v tN-t\m-fn Ppam-a-kv-Pn-Zv J-_¿ ÿm-\n¬ F-Øn-°m≥ h-∂-h-cpw IÆo-tcm-sS-bm-Wv Xn-c-n-sI t]m-b-Xv.

bn-epw {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ B-hiy-ap-∂-bn-s®-¶n-epw bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-√. `-c-W k-an-Xn-bn¬ hm¿-Un-s\ {]-Xn\n-[o-I-cn-°p-∂-Xv {]-Xn-]-£ sa-º-dm-b-Xn-\m¬ bm-sXm-cp hn-I-k-\-hpw \¬-Im-sX \ntj-[m-Xv -a-I k-ao-]-\-am-Wv kzo-I-cn-°p-∂-sX-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. I-t√m-Sv A-¶¨-hmSn sIm-tfm-d-®m-en¬ tdm-Uv KXm-K-X-tbm-Ky-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \n-c-h-[n X-h-W Fw.F¬.F tb-bpw k-ao-]n-s®-∂v \m-´pIm¿ ]-d-bp-∂p. ]-©m-b-Øv ^≠v A-\p-h-Zn-®v tdm-Uv \-ho-Icn-°m-Ø ]-£w i-‡-am-b {]t£m-`w kw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ A-dn-bn-®p.

ap°w: a-e-tbm-c ta-J-e-bn-se B-bn-c-°-W-°n-\m-fp-Iƒ B{i-bn-°p-∂ C-cp-h-gn-™n-∏pgsb kw-c-£n-°p-∂-Xn-\v a-etbmc-sØ B-dv {Km-a-]-©m-bØp-Iƒ tN¿-∂v \-S-Øp-∂ {]h¿-Ø-\-߃-°v I¿-Ω-]≤-Xn X-øm-dmbn. Xn-cp-h-ºmSn, tIm-St©cn, ap-°w, Im-c-t»cn, sIm-Snb-Øq¿, Nm-Ø-awK-ew {Km-a-∏©mb-Øv A-[y-£≥-a-m¿ ]-s¶Sp-Ø I¿-Ω-]≤-Xn B-kq-{X-WI¨-h≥-j≥ Fw sF jm-\-hmkv Fw.]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬.F A-[y-£-X-h-ln®p. B-dv {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fn-tebpw `c-W-t\-Xr-Xz-sØ Dƒ-s°m≈n-®v cm-{„o-b km-aqln-I ]-cn-

ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cpƒ-s°m≈p-∂ I¿-a-k-an-Xn {]-h¿-Ø-\߃-°v t\-XrXzw \¬-Ipw. {Km-a-∏-©m-b-Øp-X-e-ß-fn¬ {]-kn-U‚ v, ssh-kv {]-knU‚ v ]p-g-bp-sS Xo-cw Dƒ-s°m-≈p∂ hm¿-Uw-K߃, s]m-Xp-{]h¿-ØI¿, tN¿-∂p-≈ k-an-Xn cq-]o-I-cn-°pw. ]p-g-bp-sS Xo-cw tN¿-∂ Hmtcm hm¿-Unepw sa-º-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hm¿-Uv X-e kan-Xn cq-]o-I-cWw, ]p-g-bp-sS Ccp-I-c-I-fn-sebpw P-\-ßsfbpw t_m-[-h¬-°-cn-°p-∂Xn-\v k-tμ-i-bm{X, ]p-g-bp-sS Xo-c-ß-fn-ep-≈-hm¿-Up-I-fn¬ {]-tXy-I {Km-a-k-`-Iƒ hn-fn-®p tN¿-°pw. B-tcm-Ky h-Ip-∏n-

sN-dp-h-®qÀ-þ-I-¡-d ap-¡n a-X-hn-Úm-\ k-ap-¨-b-¯n-sâ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf t]-cm-{º: sN-dp-h-Æq¿-˛-I-°-d ap-°n¬ a-X-˛-`u-Xn-I hn-⁄m\ cw-K-Øv ]-´n-°m-Sv Pm-an A \q-cn-ø A-d-_n tIm-f-Pn-s‚ Pq\n-b¿ ÿm-]-\-am-bn B-cw-`n-® l-÷p-Øp¬ C-kv -emw F-Ppt°-j-\¬ Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv F-Pp-t°-j-\¬ tImw-π-Iv-kns‚ D-Zv-Lm-S-\w \m-sf c-≠n-\v ]m-W-°m-Sv k-bvn-Zv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln°pw. {]-^. sI B-en-°p-´n apkvv-eym¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p ap-kv eym¿, lm-Pn sI a-Ω-Zv ss^kn, ]n sI sI _m-h, kn F-®v a-l-aq-Zv k-A-Zn, C sI A-_q_-°¿ ap-…vym¿, B¿ hn Ip-´nl-k≥ Zm-cn-an, l-ao-Zv ss^-kn A-º-e-°-S-hv kw-_-‘n-°p-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Xp-S¿∂v kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\hpw a-l-√v Ip-Spw-_ kw-K-a-hpw 30\v \-S-°pw. 31\v \-S-°p-∂ k-

am-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]m-W°m-Sv k-øn-Zv km-Zn-J-en in-lm_v X-߃, tI-{μ-a-{¥n C Al-Ω-Zv, tI-{μ B-`y-¥-c k-la-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, a{¥n a-™-fmw-Ip-gn A-en, sI Ip-™-Ω-Zv Fw.F¬.F ]-s¶Sp-°pw. kn Ip-™-Ω-Zv X-d-a¬l-ao-Zv, A-jv-d-^v X-d-Ω¬, sambv-Xp, ap-l-Ω-Zv kw-_-‘n-®p.

tPm-en hm-Kv-Zm-\w \Â-In X«n¸v: {]Xn-IÄs¡-Xntc tI-sk-Sp¯p ap-°w: Im-en-t^m¿-Wn-b I∏¬ I-º-\n-bn¬ tPm-en hm-KvZm-\w \¬-In X-an-gv-\m-Sv kz-tZin-I-fn¬ \n-∂v 28 e-£w cq-] X´n-b tI-kn¬ Xn-cp-h-ºm-Sn t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. X-an-gv-\m-Sv Xn-cp-∏q¿ kz-tZ-in c-hn-`m-c-Xn \¬-In-b ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-

kv. Xn-cp-∏q¿ Xp-Wn-an-√n¬ tPmen-°m-c-b 15 t]-cn¬ \n-∂v 28e£w cq-]-tbm-fw Iq-S-c-™n kztZ-in a-tP-jv a-Wn X-´n-sb-SpsØ-∂m-Wv ]-cm-Xn. t\-c-sØ I-gn-™ am-kw X´n-∏n-\n-c-bm-b-h¿ Xn-cp-h-ºm-Sn tÃ-j-\n¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v ]-cm-Xn-°m-c\m-b c-hn `m-c-Xn-°v sk-bv-j-ekvv Zzo-]n-te-°v hn-k \¬-In {]iv-\w H-Øp-Xo¿-∏m-°p-I-bm-bncp-∂p. Xp-S¿-∂v hn-k-bp-am-bn Zzo]n-se-Øn-b c-hn-`m-c-Xn-sb hymP hn-k-bm-b-Xn-\m¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰p-sN-bv-Xp P-bn-en-e-S-®p. Xp-S¿-∂v Zn-h-k-ß-tfm-fw Pbn¬-hm-k-a-\p-`-hn-®v ]n-g-b-S-®v c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.C-tX Xp-S¿-∂v c-hn-`m-c-Xn ho-≠pw Xncp-h-ºm-Sn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. c-hn-`m-c-Xn-bp-sS ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v t]m-en-kv atP-jv a-Wn-s°-Xn-sc tI-sk-Sp°p-I-bm-bn-cp-∂p.

s‚bpw t]m-en-kn-s‚bpw t\Xr-Xz-Øn¬ \n-co-£-W kw-hn[m-\w, ]p-g-bp-sS B-cw-`w apX¬ A-h-km-\w h-sc \o-fp-∂ ip-No-I-cWw, am-en-\y D-d-hn-S߃ I-s≠-Øn k-tμ-iw ssIamd¬, kn.U-ªyp.B¿.Un.Fw ÿm-]-\-hp-am-bn k-l-I-cn-®v In-W-dp-I-fn-tebpw P-em-i-bß-fn-tebpw sh-≈-Øn-s‚ KpW-\n-e-hm-c-]cn-tim[-\, s]mXp-P-\ß-sf t_m-[-h¬-°-cn°p-I, ssI-tXm-Sp-I-fp-sS kw-c£-Ww D-d-∏p-h-cp-Øp-I, hnZym¿-Yn-I-fn¬ ]p-g kw-c-£-WsØ- I p- d n®v - t _m- [ - h ¬- ° - c n°p-∂-Xn-\v {]m-tZin-I sS-Iv-Ãv _p-°p-Iƒ C-d-°p-I,hn-t\m-Zk-©m-c-tI-{μam-b A-cn-∏m-d-

bn¬ a-en-\o-Ic-Ww X-S-bm≥ th-\¬-°me-Øv hn-t\m-Z-k©m-cn-I-fp-sS {]-thi-\w X-Sbp-∂-Xn-\v th-≠ \-S-]-Sn-Iƒ sN-øp-I, A-\y-kwÿm-\ sXmgn-em-fn-I-fp-sS {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wp-I, A-\-[nIrX a-W-eq-‰v X-Sbp-I Xp-S-ßn-baq-∂p am-k-Øn-\p-≈n¬-\-S-∏nem-t°-≠ ]-≤-Xn-I-fm-Wv A-hX-cn-∏n-®Xv. {Km-a-∏-©m-b-Øp {]-kn-U-‚pamcm-b B‚-Wn-\o¿-th-en-¬(tImS-t©-cn), G-en-bmΩ t-P-m¿-Pv(Xncp-h-ºm-Sn),F≥ kp--tc-{μ-\mYv(ap-°w), do-\ {]-Im-iv(Im-ct»-cn), ssk-\-_ Nm-en¬(sImSn-b-Øq¿), ]n sI ss^k¬, kpP tSmw kw-km-cn®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-28  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-28

Advertisement