Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

]-©m-b-¯n-se ]-c-ky-\n-Ip-Xn G-Io-I-cn-¡pw: a-{´n

hntij§Ä

dn-]-»n-Iv-Zn-\ ]-tc-Uv sh-Ìv-ln hn-{Iw ssa-Xm-\n-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: dn-]-ªn-Iv-Zn-\ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn C-∂p cm-hn-se 8.30\v sh-Ãv-ln¬ hn-{Iw ssaXm-\n-bn¬ ]-tc-Uv \-S-°pw. a-{¥n Fw sI ap-\o¿ k-eyq-´v kzo-I-cn-°pw. ]-tc-Un¬ 12 πm‰q-Wp-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. kn-‰n Bw-Uv dn-k¿-hv t]m-en-kv, dqd¬ Bw-Uv dn-k¿-hv, kn-‰n {Sm^n-Iv, h-\n-X t]m-en-kv, ko-\nb¿ F≥.-kn.-kn. t\-hn, Pq-\nb¿ F≥.-kn.-kn. t\-hn, Pq-\nsI.-F.-Sn.-F. 10mw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w tIm-gn-t°m-´v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ b¿ F≥.-kn.-kn. t_m-bv-kv, Pq-\n-b¿ F≥.-kn.-kn. tKƒ-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p F-∂n-h-bp-sS H-tcm πm-‰q-WpI-fpw F≥.-kn.-kn B¿-an, F≥.-kn.-kn. ko-\n-b¿ tKƒkv F-∂n-h-bp-sS c-≠p-ho-Xw πm-‰q-Wp-I-fp-am-Wv ]-s¶-Sp-°pI. C-Xn-\p-]p-d-sa kv-Iu-´v-kv, tKƒ-kv ssK-Uv-kv, F-Iv-sskkv, t^m-d-Ãv F-∂n-h-bp-sS Htcm {Sq-∏p-I-fpw Pq-\n-b¿ sd-Uv t{Im-kn-s‚ c-≠p So-ap-I-fpw ]s¶-Sp-°pw. ]-tc-Un-\p ti-jw kmw-kv-Im-cn-I ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-°pw. ]-tc-Un¬ kzm-X-{¥y Xv F.-kn. C-hn-sS k-Po-I-cn-®n- an-®-tXm-sS sa-Un-°¬ tIm-f C cm-P≥ k-a-c-tk-\m-\n-Iƒ-°pw kvcp-∂p. C-t∏mƒ H-sc-Æw am-{Xw Pm-ip-]-{Xn-bn-se {]-[m-\ hm¿{Xo-Iƒ-°pw {]-tXy-I C-cn-∏n-S tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tIm- `m-Kn-I-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂p. Up-I-fn¬ hm-bp-k-©m-c-an-√mku-I-cy-sam-cp-°pw. f-Pv Bip-]-{Xn-bn-se k¿-P-dn H-º-Xv F.-kn-I-fn¬ F-s´-Æ- Ø ÿn-Xn-bm-bn. hn-`m-Kw Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m- hpw C-t∏mƒ s{^-bnw am-{X-apB-ip-]-{Xn t{Sm-am-sI-b¿ K-Øn-epw t{Sm-am sI-b¿ Xo-{h- ≈ \n-e-bn-em-Wv. Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`m-K-Øn-se i-kv-{X-{In-bm-\-¥-cw A- io-Xo-I-c-Wn-I-sf-√mw \n-›-e]-cn-N-c-W -hn-`m-K-Øn-epw iosIm-Sp-h-≈n: Im-en-°-‰v bq-\n- Xo-I-c-Wn-Iƒ \n-›-e-w. CXp- Wp-_m-[ -km-[y-X H-gn-hm-°p- am-bn-´p aq-∂p-am-k-Øn-te-sdth-gv-kn-‰n _n-˛-tkm¨ Iaqew K-p-cp-X-cm-h-ÿ-bn-ep-≈ ∂-Xn-\m-bn- k-Po-I-cn-® sF.- bm-bn. C-Xv B-dp I-´n-ep-I-fn-emtem¬-k-hw 28\v sIm-Sp-h-≈n- tcm-Kn-Iƒ AWp-_m[ `oj- kn.-bp. C-t∏mƒ A-Wp-_m-[ bn I-gn-bp-∂ tcm-Kn-I-ƒ-°pw Abn¬. sI.-Fw.-H. B¿-Sv-kv G¬-°m-≥ km-[y-X-bp-≈ ÿ- h-sc ]-cn-N-cn-°p-∂ \-gv-kp-am¿Wn--bn-em-bn-cn-°p-I-bm-Wv. B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn¬ HF-´p h¿-jw ap-ºp tcm-Kn- e-am-bn am-dn. A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°m- °pw Po-h-\-°m¿-°pw _p-≤n-apcp-°n-b B-dp th-Zn-I-fn-em-bm- Iƒ-°p i-kv-{X-{In-bm-\-¥-cw bn H-tcm b-{¥-hpw -sIm-≠p- ´p-≠m-°p-∂p. Wp a¬-k-cw \-S-°p-I. \q-tdm- G-‰-hpw ap-¥n-b ]-cn-N-c-Ww e- t]m-sb-¶n-epw H-∂pw Xn-cn-s®X-e-bv-°p ]-cn-t°-‰-h-sc {]fw C-\-ß-fn¬ 70 tIm-f-Pp-I`y-am-°-W-sa-∂ D-tZy-iy-tØm- Øn-®n-´n-√. B-ip-]-{Xn sI-´n-S- th-in-∏n-°p-∂ A-Xn- Xo-{h-]-cnfn¬-\n-∂p-≈ 3500 a¬-k-cm¿sS-bm-Wv k¿-P-dn sF.-kn.-bp. Øn-\n-S-bv-°pw Np-‰n-epw ]p-Xn- N-c-W hn-`m-K-Øn¬ Kp-c-p-X-cmYn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw.- 28\v cm-hn- {]-h¿-Øn-®p Xp-S-ßn-b-Xv. H-º- b sI-´n-S-ß-fpw a-d-hp-I-fpw \n¿- h-ÿ-bn-ep-≈ tcm-Kn-Iƒ-°v Gse F-´p-ap-X¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-°pw. 10 ap-X¬ tÃ-Pn-X-c a¬-k-c-ß-fm-b I-hn-Xm-c-N-\, I-Ym-c-N-\, Izn-kv, s]-bn‚nMv, P-e-Om-b, t]m-kv-‰¿ c-N-\ a¬-k-cw \-S-°pw.a¬-k-c-߃ Nn-{X-Im-c≥ t]mƒ I-√m-t\m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.- 29\v 10 ap-X¬ {]-_tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-em-sI b-ap-≈-h-cm-Wv. 12,521 B¨-Ip- 1,68,382, tIm-gn-t°m-Sv t\m¿-Øv ‘-c-N-\m a¬-k-c-߃, {]- pw 11,067 s]¨-Ip-´n-If - p-am- 1,52,207, tIm-gn-t°m-Sv ku-Øv kw-Kw, cw-tKm-en Fw-t{_m-bn- 56,-814 thm-´¿-am¿ ]p-Xp-Xm-bn ´n-If k-Ω-Xn-Zm-b-I-cm-bn-´p-s≠-∂p Wn-h¿. 19 h-b- n-\p ap-I-fn-ep- 1,34,677, t_-∏q¿ 1,68,807, Ip-μU-dn, s]-bn‚n-Mv, t¢-tam- pw 19,380 bp- aw-K-ew 1,85,-7-0-0, sIm-Sp-h-≈n - vS- ¿ kn F - e - X - A-dn- ≈ 13,846 bp-hm-°f U¬, kv-t]m-´v-˛-t^m-t´m-{K-^n Pn-√m I-eI - m-Sn 1,50,979. - n-Zm-bI - Zn- h-Xn-I-fpw \-h- thm-´¿-am-cm-bn 1,47,444, Xn-cp-hº a¬-k-cw \-S-°pw.- ssh-Io-´v aq- bn-®p. tZ-io-b k-ΩX N-S-ßn¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn∂n-\p sIm-Sp-h-≈n-bn¬ kmw- \m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√m-X-e B- tN¿-∂n-´p-≠v. B-sI 33,226 t]-- n Fw cm-Lh - ≥ AtLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ ao-©-¥ ¿. C-h-cpƒ-s∏-sS Pn-√-bn-se 13 ∏¬ {]-^. ] kv-Im-cn-I tLm-j-bm-{X \-S- h-ln-®p. sF-Un-b ÃmK-h. B -- ¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv \n-b-a-k-`m a-fi-e-ß-fn-em-bn [y-£X °pw. A-©n-\v I-tem¬-k-h- n tIm-fP - n¬ D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-I- 21,29,542 thm-´¿-am-cm-Wv C-t∏m- ¿ kn-M¿ s^-bnw sa-dn≥ {Kn-Kd Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w . 6.-30apap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. k-_v gp-≈X - v. bm-bn-cp-∂p A-h¿.X¬ tIm¬-°-fn a¬-k-c-hpw - vS- ¿ ln-am≥ jp Ip-am¿ dma-fi-ew Xn-cn-®p-≈ thm-´¿- I-eI bp-hX - e - a - p-ds - b thm-´¿ ]-´n\m-S-I-a¬-k-c-hpw \-S-°pw. 30, - vS- ¿ ]n h - nK - w- v C-{]-Im-ca - m-Wv, bv, sU-]yq-´n I-eI I-bn¬ tN¿-°m≥ Imw-]-kv am-cp-sS I-W° 31 s^-{_p-h-cn 1 Xn-ø-Xn-I- c - 1,45,556, Ip-‰ym-Sn 1,66,806, Km-[-c≥, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ fn¬ tÃ-Pn-\ a¬-k-c-hpw \-S- Aw-_m-k-U¿-am¿ an-I-hm¿-∂ h-SI °pw. H-∂n-\p ssh-Io-´v \m-en- {]-h¿-Ø-\w Im-gv-N-h®p. ]p-Xp- \m-Zm-]p-cw 1,85,736, sIm-bn-em- Hm-^n-k¿ Jm-Z¿ ]m-em-gn, C-e- v¿ sI F - w \p k-am-]-\-k-tΩ-f-\-hpw. I- Xm-bn thm-´¿-am-cm-b-h-cn¬ 23,- ≠n 1,70,209, t]-cm-{º 1,63,145, £≥ sU]yq-´n I-eI - ¿-Ko-kv kw-km-cn-®p.- n¬ {]m- _m-ep-t»-cn 1,89,894, F-e-Øq¿ h em-˛-kmw-kv-Im-cn-I-˛-cm-{„o-b 588 t]¿ 18\pw 19\p-an-Sb cw-K-sØ {]-ap-J¿ ]-cn-]m-Snbn¬ ]-s¶-Sp-°pw. c-≠p-X-h-W t\-c-sØ Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-ØntIm-gn-t°m-Sv: F≥.-kn.-]n. Pn\v th-Zn-bm-b sIm-Sp-h-≈ntIm-gn-t°m-Sv: hm-‰v \n-b-a-Øn-en-√m-Ø I-S-]-cn-tim-[-\ F-¥p-hn- √m {]-kn-U‚ v ap-°w ap-l-Ω-Zv bn¬ B-Zy-am-bm-Wv tIm-f-Pv e-sIm-Sp-Øpw X-S-bp-sa-∂p tI-c-f hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]- \-bn-°p-∂ P-\-Pm-K-c-W Pm-Y I-tem¬-k-h-Øn-\v th-Zn-bm\-k-an-Xn bq-Øv hn-Mv Pn-√m I-Ωn-‰n ap-∂-d-n-bn-∏p \¬-In. ap≥-Iq-´n s^-{_p-h-cn 17\v XpSßpw. 17\v hp-∂-Xv. 2008 Un-kw-_-dn-emt\m-´o-kv X-∂-Xn-\p ti-j-ta hm-‰v \n-b-a-Øn-s‚ t]-cn¬ I-S ]-cn- I-S-ep-≠n-bn¬ F≥.-kn.-]n. kwWv A-h-km-\-am-bn Pn-√m Itim-[n-°m≥ ]-‰p-I-bp-≈q. {]-kn-U‚ v Fw _m-_p-tam-≥ A-[y- ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n ]o-Xmwtem-¬-k-hw \-S-∂-Xv.-\-K-c-ß- £-X- h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn a-\m-^v Im-∏m-Sv, bq-\p-kv A-en, _-c≥ D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-lnfn-se {]-ap-J tIm-f-Pp-Iƒ am- k-t¥m-jv, k-eow kwkm-cn-®p. °pw. {Xw th-Zn-bm-hp-∂ _n-˛tkm¨ I-tem¬-k-hw sIm-Sph-≈n-bn¬ F-Øp-∂-Xv G-sd k-t¥m-j-tØm-sS-bm-Wv \m´p-Im¿ Im-Wp-∂-Xv.-

tIm-gn-t°m-Sv: ]-©m-b-Øp-Ifn¬ {]-Z¿-in-∏n-°p-∂ Hu-´v tUm-¿ ]-c-ky-ß-fp-sS \n-Ip-Xnbn¬ G-Io-I-c-W-ap-≠m-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-Xm-bn a-{¥n Fw sI ap-\o¿. tI-c-f A-Uz¿ssS-kn-Mv C≥-U-kv-{So-kv Atkm-kn-tb-j-≥ ]-Ømw kwÿm-\ k-tΩ-f-\-w D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp∂p At±-lw. kw-ÿm-\-sØ tIm¿-]-tdj-\p-I-fn-epw ap-\n-kn-∏m-en-‰n-Ifn-epw ]-©m-b-Øp-I-fn-epw Aan-X-am-b \n-Ip-Xn \n-c-°m-Wp≈-sX-∂p kw-ÿm-\ c-£m-[n-

Im-cn kn N-{μ-tam-l≥ kq-Nn∏n-®n-cp-∂p. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-am-cpsS c-≠p {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw tI-c-f A-Uz¿-ssS-kn-Mv C≥-Ukv-{So-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚ c≠p {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw km∂n-[y-Øn¬ k¿-°m¿ hn-fn-®p tN¿-°p-∂ tbm-K-Øn¬ Xo-cpam-\-sa-Sp-°p-sa-∂m-bn-cp-∂p a{¥n D-d-∏p \¬-In-b-Xv.\n-Ip-Xn h¿-[-\- h-kv-Xp-Xm]-c-am-Wv. A-Xp-sIm-≠p ]-©mb-Øv a-{¥n-sb-∂ \n-e-bn¬ Xm≥ C-°m-cy-Øn¬ C-S-s]-Spw. hn-

Zq-c-Øn¬ {i-≤n-°m-sX H-‰-s∏Sp-∂-h-cp-sS i-_v-Zw t\¿-Øn-cn°pw. A-Xn-s\ {]-Xn-[z-\n-bm-bn am-‰p-I-bm-Wp \-K-c-Øn¬ ÿm]n-®n-´p-≈ ]-c-ky-ß-fn-eq-sS A-tkm-kn-tb-j≥ sN-øp-∂-Xv ˛ a-{¥n A-dn-bn-®p. A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v tPm-k-^v am-Xyp, kw-ÿm-\ c-£m-[n-Imcn kn N-{μ-tam-l≥, ap≥ Fw.F¬.-F. hn sI kn a-Ω-Xv-tImb, sI.-F-kv.-F-kv.-sF.-F. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn _nPp-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv; H-cmÄ A-d-Ìn ^-tdm-°v: A-\-[n-Ir-X ]-W-anS-]m-Sp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cm-sf t]m-en-kv A-d-kv-‰v- sN-bv-Xp. ^tdm-°v ]p-s‰-°m-Sv ]m-em-´v ]-dºv ho-´n¬ A-\n¬-Ip-am-dn-s\bm-Wp (44) ^-tdm-°v F-kv.sF. h¿-Ko-kn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ A-d-kv-‰v- sN-bv-X-Xv.C-∂-se ss-h-Io-´v A--t©msS C-bm-fp-sS ho-´n¬- \n-∂m-bncp-∂p A-d-kv-‰v. ChnsS \n-∂v ap-{Z-]-{X-ß-fpw hn-hn-[ _m-¶pI-fp-sS ªm-¶v sN-°p-I-fpw t]men-kv I-s≠-Sp-Øp. {]-Xn-sb C∂p a-Pn-kv-t{S-‰n-\p-ap-∂n¬ lmP-cm-°pw.-

ItemÂkhw: sa-Un-¡Â tIm-f-Pn io-Xo-I-c-Wn-I-fn-Ã; kwØm\ 15mw In-co-Sw t\Sn tIm-gn-t¡m-Sv tcm-Kn-IÄ A-Wp-_m-[ `o-j-Wn-bnÂ

_n-þ-tkm¬ I-temÂ-k-hw 28\v

hn-in-„ tk-h-\-Øn-\p-≈ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS t]m-en-kv sa-U¬ t\Sn-b F≥ sI {]-Im-i≥ F-.Fkv.sF. t]-cm{º, Sn Fw Ip-™m-bn, t{K-Uv F.Fkv.sF. sIm-bnem≠n kwÿm\ kvIqƒ Item-¬kh-w I-∂-S, X-angv ]-ZywsNm √ en¬ F t{KUv- t\Snb A-\-L -(Pn.F-®v.-F-kv.-F-kv.-B-h-f-°ptØm-Øv)

Xp k-a-b-hpw A-Wp-_m-[ G¬°m-\p-≈ km-[y-X-bp-≠v. Xo{h-]-cn-N-c-W- hn-`m-K-ß-fn-se tcm-Kn-Iƒ a-c-W-a-S-bp-∂-Xp th≠-{X ]-cn-N-c-Ww e-`n-°m-sXbm-sW-∂p hym-]-I ]-cm-Xn-bp≠v. a-e-_m-dn-se B-dp Pn-√-Ifn-se Pn-√m B-ip-]-{Xn-I-fn¬ \n-∂v d-^¿ sN-øp-∂ Kp-cp-X-cmh-ÿ-bn-ep-≈ tcm-Kn-Iƒ {]th-in-∏n-°-s∏-Sp-∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Xo-{h-]-cn-N-c-W hn-`mK-ß-fn-se Z-b-\o-b A-h-ÿ A-[n-Ir-X¿ \n-km-c-am-bm-Wp Im-Wp-∂-Xv. A-Xym-ln-X- hn-`mK-Øn-se sF.-kn.-bphn-ep-≈ aq-∂v F.-kn-I-fn¬ c-s≠-Æ-hpw

{]-h-¿-Ø-\-c-ln-X-am-Wv. ]-cm-Xn \¬-In-bn-´pw sa-Un°¬ tIm-f-Pn-se C-e-{Œn-Iv hn`m-Kw A-‰-Ip-‰-∏-Wn-\-S-Øp-∂ns√-∂v B-ip-]-{Xn Po-h-\-°m¿ ]-d-bp-∂p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pnse A-Sn-b-¥-c- i-kv-{X-{In-bmXn-tb-‰-dn-se F.-kn. tjm¿-´v k¿-Iyq-´v Im-c-Ww I-Øn-bn-cp∂p. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip]-{Xn hn-I-k-\ -k-an-Xn-bn¬ tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-] \o-°nbn-cn-∏p-s≠-¶n-epw tcm-Kn-Iƒ°v A-Sn-ÿm-\-ku-I-cy-߃ Hc-p-°p-∂-Xn¬ hn-I-k-\-k-an-Xn°p Xm¬-∏cy-an-s√∂pw Bt£-]-ap≠v.

kz¥w {]Xn-\n[n

B-e-Øq¿: kwÿm\ kvIq-ƒ Item¬k-h-Øn-¬- 15mw X-h-Wbpw kz¿-W-I-∏n-¬ap-Ø-an-´v tIm-gn-t°m-Sv. XpS¿-®-bm-bn F-´mw-X-h-W-bmWv Pn√ IncoSw t\-Sp-∂-Xv. 2007-¬ I-Æq-cn¬ \-S-∂ Item¬-k-h-Øn¬ Xp-S-ßn-b ]-S-tbm-´-Øn-\v A-dp-Xnh-cpØm-≥ C-Xp-h-sc a-‰p Pn-√Iƒ-°p I-gn-™n-´n-√. I-tem¬-k-hw A-h-km-\ Zn-h-k-tØ-°v I-S-∂v ]m-e°m-Sv In-co-Sw t\-Sn F-∂p-d∏n-® k-a-b-Øm-Wv t^m-t´m^n-\n-jn-te-°v \o-ßn-b Iem-ta-f-bn-se kz¿-W Io-cnSw tIm-gn-t°m-Sv t\-Sn-b-Xv.

I-tem¬-k-h-Øn-s‚ kp-h¿W Pq-_n-en IncoS-a-S-°w CXp-h-sc 15 X-h-W-bm-Wv tImgn-t°m-Sv kw-ÿm-\ I-tem¬-k-h-Øn¬ In-co-Sw Nq-Sn-bXv. 1959¬ Nn-‰q-cn-epw 1991¬ Im-k¿-tIm-´pw 1992¬ Xn-cqcn-epw 1993 Xr-iq-cn-epw 2001 ¬ sXm-Sp-]p-g-bn-epw 2002 ¬ tIm-gn-t°m-´pw 2004 ¬ Xr-iqcn-epw 2007 ¬ I-Æq-cn-epw 2003 ¬ sIm-√-Øpw 2009 ¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øpw 2010 ¬ tIm-gn-t°m-´pw 2011 ¬ tIm-´b-Øpw 2012 ¬ Xr-iq-cn-epw 2013 ¬ a-e-∏p-d-Øpw \-S-∂ I-tem¬-k-h-ß-fn-em-Wv CXn-\v ap-ºv tIm-gn-t°m-Sv Inco-Sw t\-Sn-b-Xv.-

Pn-Ã-bn 56,814 \-h k-½-Xn-Zm-b-IÀ, Ip-«n-thm-«À-amÀ 23,588

cm-L-h³\m-bÀ A-\p-kv-a-cWw

I-S ]-cn-tim-[-\ X-S-bpsa¶v hym]m-cn-IÄ P-\-Pm-K-c-W- Pm-Y

Xo-c-tZ-i ]-cn-]m-e-\ \n-b-aw Im-tem-Nn-X-am-bn ]-cn-jv-Icn-¡Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\ k-an-Xn

h-Åym-Sv BÀ.Fw.]nþkn.]n.Fw. kw-LÀ-jw: a-\p-jy-Pm-en-I C-¶v A-©pt]À A-d-kv-än tIm-gn-t°m-Sv: "cm-jv-{S-c-£bv°v ku-lr-Z-Øn-s‚ I-cp-X¬' F-∂ {]-ta-b-tØm-sS F-kv.-sI.F-kv. F -- -kv. F-^.v kwÿm-\ I-Ω-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ dn-]ªn-Iv Zn-\-tØmS-\p-_-‘n-®v \-S-°p-∂ a-\pjy-Pm-en-I C-∂v 30 tI-{μ-ßfn¬ \-S-°pw. Im-k¿-tKm-Uv ˛ s]¿-f-bnepw I-Æq¿ ˛ Iq-Øp-]-d-ºnepw tIm-gn-t°m-Sv ˛ t]-cm-{ºbn-epw h-b-\m-Sv ˛ I¬-∏-‰-bnepw a-e-∏p-dw ˛ s]-cn-¥¬-a-Æbn-epw ]p-Ø-\-Øm-Wn-bn-epw ]m-e-°m-Sv ˛ I-√-Sn-t°m-Sn-epw Xr-»q-¿ ˛ Xr-»q-cn-epw C-Sp-°nbn¬ ˛ tIm-Sn-°p-f-Øpw F-dWm-Ip-fw ˛ I-f-a-t»-cn-bn-epw B-e-∏p-g ˛ l-cn-∏m-Sn-epw sIm√w ˛ ]-≈n-ap-°n-epw Xn-cp-h-¥]p-cw ˛ \m-b-\m¿ ]m¿-°n-epam-Wv Pm-en-I \-S-°p-∂-Xv. tIc-f-Øn-\v ]p-d-sa e-£-Zzo-]v, aw-K-em-]p-cw, Nn-°v-amw-•q¿, sIm-S-Iv, _mw-•q¿, \o-e-Kn-cn, sN-ss∂ U¬-ln F-∂n-hn-Sß-fn¬ \-S-°pw.h-S-I-c: h-≈ym-Sv \-S-∂ B¿.--Fw.--]n-˛ kn.--]n.-Fw.kw-L¿-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-©v-t]¿ A-dÃn¬. kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b j-\q-_v(24), ]-d-º-c-°-≠n kp-_n≥(23) B¿.-Fw.-]n. {]-h¿Ø-I-cm-b X-dp-h-´-Øn¬ A-Pn-Øv Ip-am¿(29), Ip-‰n-∏p-d-Øp-I-≠n l-co-jv(22), h-cn-t°m-Sv APo-jv(26) F-∂n-h-sc-bm-Wv kn.-sF. kp-`m-jv-_m_p-hpw k-wL -- -hpw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. _p-[-\m-gv-® cm-{Xn-bm-Wv C-cp ]m¿-´n-I-fpw XΩn¬ kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. B¿.Fw.]n.{]-h¿Ø-I≥ A-Sn-t°m-fn kp-tc-jn-s‚ ho-Sn-\p t\-scbp-≠m-b I-t√-dn¬ kp-tc-jn-\pw `m-cy k-\n-j-bv°pw ]-cn-t°-‰n-cp-∂p.

BÀ.Fw.]n. {]-hÀ-¯-I-sâ ho-Sp-I-b-dn B-{I-a-Ww; c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v h-S-I-c:Hm¿-°m-t´-cn Im¿-Øn-I-∏-≈n ap-bn{]-bn¬ B¿.Fw.-]n. {]-h¿-Ø-I-s‚ ho-Sp-Ib-dn B-{I-a-Ww. A-Sn-bw Ip-\n-bn¬ C-∂-se cm-{Xn ]-Xn-s\m-t∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ]cnt°‰ A-Sn-bw Ip-\n- eo-e, a-I≥ c-Rv-Pn-Øv, F-∂n-h-sc h-S-I-c B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. B-{I-a-W-Øn-\v ]n-∂n¬ kn.-]n. F -- -ΩmsW-∂v B¿.Fw. -]n. B-tcm-]n-®p.-

]-»n-Iv sse-{_-dn-¡v B-izm-kw \ÂIn _-P-äv tIm-gn-t°m-Sv: km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn¬-s∏-´v D-g-epI-bm-bn-cp-∂ tIm-gn-t°m-Sv ]ªn-Iv sse-{_-dn-°v _-P-‰n¬ {]-Jym-]n-® km-º-Øn-I klm-bw Xm¬-°m-en-I B-izmk-am-hpw. 10 e-£w cq-]-bmWp- kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ ]ªn-Iv sse-{_-dn-°m-bn \o-°nh-®n-cn-°p-∂-Xv . Xp-I e-`n-®m¬ Po-h-\-°m-cp-sS A-©p-amk-sØ i-º-f Ip-Sn-»n-I-bpw ]-{X-ß-fpw am-kn-I-I-fpw hmßp-∂ -C-∂-Øn-¬ h-∂ Ip-S-n»n-Ibpw \n-I-Øm-\m-hp-sa∂ B-izm-k-Øn-em-Wp sse{_-dn `-c-W-k-an-Xn. ]-W-a-S-bv°m-Ø-Xp Im-c-Ww Nn-e ]-{X߃ apS-ßn-°n-S-°p-I-bmWv. ]p-kv-X-I-߃ hm-ßn-bn´p h¿-j-ß-fm-bn. C\n sse-{_-dn-bp-sS C-\nbp-≈ B-dp a-k-sØ {]-h¿Ø-\-Øn-\p Cu Xp-I \o-°nh-bv -°m-\m-hpw. Cu Im-em-h[n I-gn-bp-∂-Xn-\p ap-ºp-Xs∂ sse-{_-dn k¿-°m¿ Gs‰-Sp-Øv a-e-_m-dn-se an-I-® km-ln-Xy˛ kmw-kv-Im-cn˛kmaq-ln-I tI-{μ-am-°n D-b¿-ØW-sa-∂m-Wp sse-{_-dn I-Ωn‰n-bp-sS B-h-iyw. I-e-Œ¿ sN-b¿-am-\m-b IΩn-‰n-bm-Wp sse-{_-dn `-cWw \-S-Øp-∂-Xv. H-cp h¿-j-

h-S-I-c: A-Uz.-]n cm-L-h≥\mb¿ A-\p-kv-a-c-Ww ap≥ a{¥n I-S-∂-∏-≈n cm-a-N-{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. hn tKm-]m-e≥ A-[y-£-X h-ln-®p.tUm ]o-bq-jv \-ºq-Xn-cn-∏mSv,kn k-Xy-N-{μ≥,A-Uz C \mcm-b-W≥ \m-b¿, sI {io-[-c≥, ]n ]n Zm-tam-Z-c≥,X-øp-≈-Xn¬ cm-P≥,{io-[-c≥ ta-∏-bn¬,]n A-Nyp-X≥,Sn cm-[m-Ir-jv-W-≥,hn ]n kp-tc-{μ≥,sI tam-l\≥,-Sn tam-l≥-Zm-kv, ]n ]n cmP≥ kw-km-cn-®p.hn-Zym¿-Yn-I-ƒ-°mbn kwL-Sn-∏n® {]-kw-K a¬kcw dn-´ Un.Un.C. Sn {io-[-c≥ D-Zv-Lm-S- A-Uz. ]n cm-L-h≥\m-b¿ A-\p-kv-a-c-Ww h-S-I-c-bn¬ ap≥a{¥n I-S-∂-∏-≈n cm-a-N-{μ≥ \w sN-bvXp. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: tI-{μ Xo-c-tZ-i ]-cn-]m-e-\ \n-b-a-Øn¬ Imtem-Nn-X-am-b ]-cn-jv-Im-c-߃ h-cp-Ø-W-sa-∂p Pn-√m hn-I-k\ k-an-Xn k¿-°m-cn-t\m-Sm-h-iy-s∏-´p. \n-b-a-Øn-se A-]m-IX-Iƒ-aq-ew sIm-bn-em-≠n Dƒs∏-sS-bp-f-f Xo-c-tZ-i \-K-c-k`m {]-tZ-i-ß-fn¬ \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃-°pw `-h-\ \n¿-amW--apƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t£-a ]≤-Xn-Iƒ-°pw X-S- w t\-cn-Sp-Ibm-sW-∂p k-an-Xn Nq-≠n-°m´n. \n-b-a-Øn-se aq-∂mw Im-‰-Kdn-bn¬ s]-Sp-∂ sIm-bn-em-≠n \-K-c-k-`-sb c-≠mw hn-`m-KØn¬ s]-Sp-Øn-bp-f-f t`-Z-K-Xnth-W-sa-∂p sI -Zm-k≥ Fw.-F¬.-F A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-bØn¬ A-`-y¿-Yn-®p. ]p-cp-j≥

hpw tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p. Im-b-Æ-®n-d Ip-Sn-sh-f-f ]≤-Xn-°m-bn ]p-Xn-b _-P-‰n¬ 2 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-b-Xmbn I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. kwÿm-\-X-e-Øn¬ Cu C-\-Øn¬ A-\p-h-Zn-® aq-∂p ]-≤-Xn-Ifn-¬ H-∂m-Wn-Xv. tZ-io-b thm´¿-Zn-\w {]-am-Wn-®p tbm-K-Øn¬ D-tZ-ym-K-ÿ-cpw P-\-{]-Xn-\n[n-I-fpw {]-Xn-⁄ sNm-√n. s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdm-Up-I-fp-sS A-‰-Ip-‰-∏-Wn C-\n-bpw ]q¿Øo-I-cn-®n-´n-s√-∂p ]n Sn F -dlow Fw.F -- ¬.-F. Nq-≠n-°m-´n. C-Xp kw-_-‘n-® {]-hr-ØnIƒ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ ]q¿Øo-I-cn-®p h-cp-∂-Xm-bn a-cm-aØv \n-c-Øv hn-`m-Kw F-Iv-kn. F-≥Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p. Ip-f-

ºp-tcm-Kw ]n-Sn-s]-´ 93 tI-kpIƒ C-Xp-h-sc Pn-√-bn¬ dnt]m¿-´v sN-bv-X-Xm-bn Pn-√m arK- kw-c-£-W Hm-^n-k¿ A-d-nbn-®p. ^n-j-do-kv h-Ip-∏n-s‚ ^-≠v D-]-tbm-Kn-®p \-S-∏p h¿-jw 100 ho-Sp-I-fp-sS \n¿-am-W-Øn-\v A\p-a-Xn e-`n-®p. C-Xn¬ 90 Kp-Wt`m-‡m-°-sf Xn-c-s™-Sp-Øp I-gn-™-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. hn Fw -D-a¿ Fw.F¬.-F, a-{¥n Fw -sI ap-\o-dn-s‚ {]Xn-\n-[n sI sam-bv-Xo≥-tIm-b, Fw -sI -cm-L-h≥ Fw.--]n-bp-sS {]-Xn-\n-[n F A-c-hn-μ≥, Pn-√m πm-\n-ßv Hm-^n-k¿- Fw -F c-tajv Ip-am¿, ^n-\m≥-kv Hm-^nk¿ sP-kn sl-e≥ l-ao-Zv ]s¶-Sp-Øp.-

]o-U-\-t¡-kn A-[n-I- _m-tK-Pn-\p ssI-¡q-en; Icn-¸q-cn A-d-Ìn c-−v -Xm-¡men-I Po-h-\-¡m-À ]n-Sn-bn h-S-I-c: hn-hm-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In \-gv-kn-s\ K¿-`n-Wn-bm-°nb-Xm-bn ]-cm-Xn. kw-`-h-Øn¬ B-ip-]-{Xn-bn-se C-e-{Œn-jy≥ A-d-Ãn¬. ]-g-¶m-hv kz-tZ-in Pn\o-jn-s\-bm-Wv h-S-I-c kn.sF. A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-Æq¿ kz-tZ-in-\n-bm-b \-gv-kn-s\-bmWv hn-hn-l hm-Kv-Zm-\w \¬-In ]o-Un-∏n-®-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv am-\m-©n-d-bn-se ]-ªn-Iv sse-{_-dn Øn-e-[n-I-am-bn `-c-W-k-an-Xn fn-°m≥ sN¿-b-am-\v I-Øphn-fn-®p-tN¿-Øn-´v. C-Xpw sIm-Sp-°p-sa-∂p `m-c-hm-lnsse-{_-dn-bp-sS {]-h¿-Ø-\- Iƒ A-dn-®p.12 Po-h-\-°m-cm-Wv C-hn-sSsØ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n°p-∂p-≠v. _-‘-s∏-´-h¿ \n- bp-≈-Xv. C-h¿-°p \m-a-\m-{Xc-h-[n X-h-W B-h-iy-s∏-´n- i-º-f-ta C-t∏mƒ e-`n-°p-∂p´pw I-Ωn-‰n-tbm-Kw hn-fn-°m≥ ≈p. sse-{_-dn k-¿-°m¿ GI-e-Œ¿ Xm-¬-∏-cy-sa-Sp-°p- s‰-Sp-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p ∂n-s√-∂p ]-cm-Xn-bp-≠v. Po-h-\-°m-cpw sse-{_-dn `-csse-{_-dn-sb an-I-® \n-e- W-k-an-Xn-bpw km-aq-ln-I hm-c-Øn-te-°p-b-¿-Øm≥ tI- t£-a-a-{¥n, [-\-Im-cy-a-{¥n, {μ-k¿-°m-cn-s‚ k-lm-bw Fw.-F¬.-F, Fw.-]n. F-∂n-htX-Sp-∂-X-S-°-ap-≈ \o-°p- ¿-°p ]-cm-Xn \-¬-In-bn-cp-∂p. t]m-°p-Iƒ \-S-Øm-\p-w C-Xp ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿Im-c-Ww I-gn-bp-∂n-√. _-P- °- ]-cn-]m-Sn-bn-epw Cu B-h‰n¬ ^-≠v A-\p-h-Zn-® km-l- iyw D-∂-bn-®p Po-h-\-°m¿ ]N-cy-Øn¬ I-Ωn-‰n-tbm-Kw hn- cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p.

I-S-ep-≠n Fw.--F¬.--F ]n≥-Xmßn. kw-ÿm-\-Øv a-W-en-s‚ e`-y-X-°p-d-hp-aq-ew \n¿-am-W {]h¿-Ø-\-߃ kv-Xw-`n-°p-∂Xpw sXm-gn-e-h-k-cw Ip-d-bp-∂Xpw h-en-b {]-Xn-k-‘n kr-jvSn-°p-∂-Xm-bn k-an-Xn hn-e-bncp-Øn. Cu {]-iv-\-Øn¬ k¿°m-cn-s‚ A-Sn-b-¥-c C-S-s]-Sep-≠m-I-W-sa-∂pw a-W¬ e-`-yX D-d-∏m-°-W-sa-∂pw B-h-i-ys∏-´v sI -Zm-k≥ A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-b-hpw tbm-Kw Aw-Ko-I-cn®p. ]n Sn F d-lnw Fw.--F¬.-F ]n≥-Xm-ßn. _m-ep-t»-cn Xm-eq°v B-ip-]-{Xn-bn¬ U-bm-enkn-kv sk‚¿ A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂m-h-i-y-s∏-´p ]p-cp-j≥ I-Sep-≠n A-h-X-cn-∏n-® {]-ta-b-

I-cn-∏q¿: A-[n-I- _m-tK-Pn-\p ssI-°q-en hm-ßm≥ {i-an-® hnam-\-Øm-h-f-Ønse c-≠v Xm-¬ °men-I Po-h-\-°m-sc tI-{μkp-c-£mtk-\ ]n-Sn-IqSn. Fb¿-C-¥y-hn-am-\-ß-fp-sS {Ku≠v lm≥-U-enMv tPm-en-Iƒ Icm¿ G-s‰-Sp-Ø hn-kv-Im≥ I-º\n-bp-sS Po-h-\-°mcm-b bq-\-

kv, l-_o-_p-≈ F-∂n-h-c-m-Wv C∂-se I-cn-∏q-cn¬ ]n-Sn-bn-embXv. C∂-se cm-hn-se a-kv-I‰n-te-°v t]m-hm-s\Øn-b A-

\q-]v Zn-t\-jv F-∂ bm-{X-°m-c\n¬ \n-∂v ]-Ww ssI-∏-‰m≥ {i-an-°p-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv C-h¿ Ip-Sp-ßn-bXv.


{]mtZ-inIw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

kv-IqÄ I-temÂ-k-hw: Xn-cp-h-§qÀ kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡p kzo-I-c-Ww \Â-In

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ 2.30 h-sc X-h-f-°p-fw, ]m-d-∏p-dw, B-amw-Ip-\n-h-b¬, _n.kn tdm-Uv, ]p-g-°¬ F-∂nhn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc Im-cmSn, Xm-a-c-t»-cn, Ip-Sp-°n-ep-Ωmcw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-ZypXn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn „sh-Ãv-ln¬ hn-{Iw ssa-Xm\w: dn-∏-ªn-Iv-Zn-\ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn ]tc-Un¬ a-{¥n Fw sI ap-\o¿ k-eyq-´v kzo-I-cn-°pw 8.30 „B¿-Sv Kym-e-dn: cm-L-h≥ AtØm-fn-bp-sS in¬-∏ {]-Z¿-i\w 11.00 „B¿-Sv Kym-e-dn: ssa-Iym≥hm-kv ssa hn-j≥ \n¿-Ω-e Ipcym-t°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.00 „]m-h-a-Wn-tdm-Uv Im-en-°-‰v dn-k¿-®v sk‚¿: dn-∏-ªn-Iv Zn\m-tLm-jw 9.00 „Kp-P-dm-Øn hn-Zym-e-b lb¿-sk-°-≠-dn kv-Iqƒ: `q-ansb c-£n-°p-hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS Nn-{X-c-N-\ a-’-cw 10.00Km-‘n]o-kv ^u-t≠-j≥ Km-‘n-Krlw: ku-Py-\ {]-Ir-Xn Nn-In’m-Iym-ºv 8.00 „sX-°pw-X-e kn.]n.Fw lukvv: am-fn-tb-°-¬ Ip-Sw-_-k-anXn hm¿-jn-Iw 4.00 „]o-∏nƒ-kv dn-hyq-lmƒ: tI-cf do-tU-gv-kv B≥-Uv ssd-t‰-gvkv Iu¨-kn¬ dn-∏-ªn-Iv Zn\m-tLm-jw 9.30 „{i-cm-a-Ir-jv-Wm-an-j≥ lb¿ sk-°-≠-dn kv-Iqƒ: shkv-‰v I-Æ-t©-cn sd-kn-U‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ B-in¿-hmZv 4mw hm¿-jn-Iw 3.00 „]-c-∏n¬ ap-lv-bp-±o≥: Im-cpWy-hm-s‚ A-Sn-a-Iƒ F \-Po_v au-e-hn-bp-sS ]T-\-¢m-kv 4.15 „\-f-μ: Nn-{X-tem-Iw jm-Pp]¿-W-im-e-bp-sS G-I-Zn-\-Nn{X-c-N-\ ]-cn-io-e-\w10.00 „A-go-°¬ tdm-Uv: s_-kv-‰v {^-≠v-kv 1mw hm¿-jn-Iw 6.00 „C-S-b-ß-c F-f-s‚ ]-≈n: {]-`mj-aw A-–p- -emw ]m-e-∏-‰ 6.30 „Xn-cp-h-Æq¿ _-km-dn¬: sl¬-Øv kvv-Iqƒ 10.30 „s\-√n-t°m-Sv Ip-S-am-fn-∏-dºv: ss_-_n-fpw ]-cn-ÿn-Xn\m-i-hpw sk-an-\m¿ 10.00 „s\-√n-t°m-Sv \-h-`m-c-Xv hmb-\-im-e: Ip-Spw-_-{io dn-∏ªn-Iv Zn-\ A-b¬-°q-´ k-am-Kaw D-Zv-Lm-S-\w ta-b¿ F sI t{]-a-Pw 10.30 „Cu-Ãv \-S-°m-hv: K-h.So-t®gv-kv s{S-bn-\nw-Kv kvv-Iqƒ CuÃv \-S-°m-hv d-kn-U≥-cv Atkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ t_mUn 3.00 „\-S-°m-hv Fw.C.F-kv ^mØn-a h-\n-Xm tIm-f-Pv: P-\d¬ t_m-Un 4.00 „Im-cm-∏-d-ºv K-h.F¬.]n kvIqƒ: \-h-cw-Kv d-kn-U‚ v Atkm-kn-tb-j≥ 5mw hm¿-jnIw4.00 „Fw.F-kv _m-_p-cm-Pv tdmUv: km-¥z-\w d-kn-U‚ v v-tkmkn-tb-j≥ D-Zv-Lm-S-\w I-eŒ¿ kn F e-X 4.00 „I¬-∏-I Sq-dn-à tlmw: {]kw-K ]-cn-io-e-\w 10.00 „Sm-tKm¿ sk‚n-\-dn lmƒ: \-K-c-k-` k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn ˛ hn-kv-a-tbm¬-k-hw ˛ D-Zv-Lm-S-\w ta-b¿ F sI t{]-a-Pw ˛ 2.00 „kv-t]m¿-Sv Iu¨-kn¬ lmƒ: \n-Xzm-Jm-Øpw {]-hmkn-I-fp-sS `m-hn-bpw sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w P-Ãn-kv ]n sI jwkp-±o≥ ˛4.00 „am-\m-©n-d tImw-{S-kv-‰v {Ku≠v: -A-e-¶m-c a-¬-ky-Ir-jn ]T-\ ¢m-kpw I¿-j-I kw-K-ahpw ˛ 2.30 „B¿-Sv Kym-e-dn: sI {Xn F \n-d-°q-´v D-Zv-Lm-S-\w ˛ {^m≥kn-kv tIm-S-¶-≠-Øv ˛ 5.00 „tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lmƒ: Fw Ip-™m-≠n A-\p-kv-a-c-Whpw A-hm¿-Up-Zm-\-hpw ˛ 5.30 „I-e-Iv-S-td-‰v tIm-¨-^-d≥-kv lmƒ: Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw ˛ 10.30 „]m-f-bw ap-l-bp-±o≥ ]-≈n: ku-P-\y In-Uv-\n tcm-K \n¿W-b Iymw-]v ˛ 8.00 „F-c-™n-∏m-ew \-h-tPym-Xn dn-\yq-h¬ sk‚¿: \yq-\-]£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ Zzn-Zn\ hy-‡n-Xz hn-I-k-\ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w-˛10.00 „ao-©-¥ K-h.-B¿-Sv-kv tImf-Pv: tZ-io-b k-Ω-Xn-Zm-b-I Zn\w ˛ Pn-√m-X-e B-tLm-tjm-ZvLm-S-\w ˛ Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F -e-X-˛11.00. „B¿-Sv Kym-e-dn: cm-L-h≥ AtØm-fn-bp-sS in¬-∏-{]-Z¿-i\w 4.00 „I-≠-Ip-fw t{Im-kv tdm-Uv: Ip-´n-Iƒ-°p-≈ kv-s]-jy¬ amPn-Iv tjm ˛ 9.00 „in-£-Iv k-Z≥: im-¥n-Zq-Xv hn-Nm-c-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ D-]-t`m-‡m-°-fp-sS Iq´m-bv-a ˛ 4.00 „Xn-cp-h-Æq¿ _-km¿: a-Zv-lp-dkq¬ {]-`m-j-Ww A-–p¬ JmZ¿ A-lv-k-\n a-ºo-Xn ˛ 7.00 „]-¥o-cm-¶m-hv ssl-kv-Iqƒ A-¶-Ww: sd-Uv-t{Im-kv tI-U-‰pIƒ-°m-bn G-I-Zn-\ Iym-w-]v 10.00 „I-≈n-h-f-hv a-B-cn-^v Km¿U≥: an-em-Zv k-tΩ-f-\w ˛ 7.00 „K-h.tam-U¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: I-em-{]-Xn-`-I-fpsS A-c-tß-‰w D-Zv-Lm-S-\w I_n-X ap-tJm-]m-≤ym-b ˛ 9.00 „C-cp-h-≈q¿ tIm-tdm-Øps]m-bn¬: ap-Pm-ln-Zv ku-lr-Z Iq-´m-bv-a ˛ 6.30 „sh-Ãv-ln¬ B-bq¿-th-Z Bip-]-{Xn: K¿-`m-i-b-kw-_-‘am-b tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ ku-P\y tcm-K-\n¿-W-b Iym-w-]v ˛ 9.00

kozhikode/clR

kw-ÿm-\ kvv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ Xn-f-°-am¿-∂ hn-P-bw t\-Sn-b Xn-cp-h-ßq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ I-em{]-Xn-`-Iƒ-°p sIm-bn-em-≠n sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ \¬-In-b kzo-I-c-Ww

sIm-bn-em-≠n:kw-ÿm-\ kvvIqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ Xn-f°-am¿-∂ hn-P-bw t\-Sn-b Xn-cph-ßq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ I-em {]-Xn-`-Iƒ-°p sImbn-em-≠n sd-bn¬-sh tÃ-j\n¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-Xm a-Xn-en-t®-cn Dv-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. kv-Iqƒ am-t\-P¿ Sn sI hmkp-tZ-h≥ ]-s¶-Sp-Øp. Z-^v-ap-´v, tIm¬-°-fn, A-d-_-\-ap-´v, \m-SIw, k-a-ky-]q-c-Ww, ssl-kvIqƒ hn-`m-K-Øn¬ H-∂mw-ÿm\-hpw Z-^v-ap-´n¬ l-b¿-sk°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ H-∂mw ÿm-\-hpw, I-Y-I-fn kn-¶nƒ-, I-Y-I-fn {Kq-∏v F-∂n-h-bn¬ ssl-kv-Iq-ƒ hn-`m-K-Øn¬ aq∂mw-ÿm-\-hpw t\-Sn 70 t]mb‚p-Iƒ t\-Sn-bm-Wv Pn-√-bnse G-‰-hpw an-I-® kv-Iq-fp-I-fnsem-∂m-bn am-dn-b-Xv.

¹m-Ìn-Iv Im-cn-_m-Kv: hym-]m-cn-IÄ \-K-c-k-`-bv-s¡-Xn-tc Xncnªp h-S-I-c: πm-Ãn-Iv Im-cn-_m-KpIƒ \-K-c-k-` Im-cym-e-bØn¬ ko¬ sN-ø-W-sa-∂ \K-c-k-` D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc hym]m-cn-Iƒ cw-K-Øv. k¿-°m-¿ k¿-°p-e-dn-s‚ a-d-hn¬ \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-°m-\m-hn-s√-∂v a¿®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-chm-ln-Iƒ hm¿-Øm -k-tΩ-f-\Øn¬ hy-‡-am-°n. \-K-c-k-` \¬-In-b t\m-´okv hym-]m-cn-I-fp-sS k-l-I-cW-tØm-sS-bm-sW-∂ hm-Zw Atkm-kn-tb-j-s‚ A-dn-thm-sSb-s√-∂p `-m-c-hm-ln-Iƒ ]-d™p. πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ Kpcp-X-c-am-sW-¶n-epw A-h kw-kvI-cn-°m-\p-≈ bm-sXm-cp kw-hn[m-\-hpw H-cp-°m-sX A-{]mtbm-Kn-I-am-b \-S-]-Sn-°m-Wv \K-c-k-` Xp-\n-bp-∂-Xv. G-sd Ime-sØ B-h-iy-am-b πm-Ãn-Iv kw-kv-I-c-W bq-\n-‰v \-K-c-k-` ]-cn-K-Wn-°p-t∂-bn-√. ap≥-kn-

j, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn lco-{μ≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ Ãm-‚ n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-t]-gv-k≥ Kn-cn-P a-\-Øm-\Øv ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b sI Fw \-b-\, A-tim-I≥, Sn A-_v -Zp- -emw, sI Fw _me≥, F≥ Fw kp-\n¬ F-∂n-hcpw sF k-Po-h≥, Np-t°m-Øv _m-e≥ \m-b¿, Sn Ip-™n-cma≥, Sn I-cp-Wm-I-c≥ \m-b¿, kn ]n cm-L-h≥, Fw kp-tc-jvta-∏-øq¿: Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏- Ip-am¿, tUm. _n cm-Pv-Ip-am¿ ©m-b-Øv hn-I-k-\ sk-an-\m¿ kw-km-cn-®p. A-Sp-Ø km-º-Øn-I h¿-jtØ-°p c-≠p tIm-Sn cq-]-bp-sS I-c-Sv ]-≤-Xn-°v cq-]w \¬-In. Ip-Sn-sh-≈w Ir-jn F-∂n-h-°mWp ap≥-K-W-\. ss{]-a-dn sl¬-Øv sk‚-dn¬ \-S-∂ t]-cm-{º: F-kv.sI.F-kv.Fsk-an-\m-dn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv kv.F-^v. Pn-√m tI-{μ-ß-fn-¬ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI sI e- kw-L-Sn-∏n-°p-∂ a-\p-jy-Pm-en£vv-ao-`m-bv A-[y-£-X h-ln-®p. I-bp-sS H-cp-°-߃ ]q¿-Øn]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Sn sI D- bm-b-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ hm-¿∏¬ \-S-]-Sn-s°-Xn-sc k-a-cw \S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. hm¿-Ø-k-tΩ-f-\Øn¬ H N-{μ≥,Fw sI `-cX≥,H hn {io-[-c≥ ]-s¶-Sp-Øp.

Io-g-cn-bq-cn c-−v tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn: Ip-Sn-sh-ůn\pw Ir-jn¡pw ap³-K-W-\

a-\p-jy-Pm-en-I: H-cp-¡-§Ä ]-q-À-¯n-bm-bn

Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. cm-{„-c-£-°v ku-lr-Z-Øns‚ I-cp-X¬ F-∂ {]-ta-b-hpam-bn cm-{„-Øn-s‚ 65˛mw dn-∏ªn-Iv Zn-\-Øn¬ \-S-°p-∂ ]-cn]m-Sn hn-P-b-am-°p-∂-Xn-\m-bn kw-Lm-S-I¿ ]-≤-Xn-I-fm-hn-jvI-cn-®p. ssh-Io-´v 4.30\p I-°-´v \n-∂p Xp-S-ßp-∂ dm-en F¬.sF.kn ]-cn-k-c-Øv k-am]n-°pw. Xp-S¿-∂p tZ-io-tbm-Zv{K-Y-\ {]-Xn-⁄ Ip-™m-e≥ Ip-´n ss^-kn \n¿-h-ln-°pw. P-_-ep-∂q¿ tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ Km\w B-e-]n-°pw. tIm-´p-a-e Sn Fw _m-∏p-ap-kv -eym¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. a-{¥n Fw sI ap\o¿ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Xp-S¿-∂p s]m-Xp-k-tΩ-f-\w \S-°pw. A-_q-_-°¿ ss^-kn ae-b-Ω, a-Ωp X-cp-h-W kw-kmcn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kp-ss_¿ e-Xzo-^n B-

h-f, j-_o¿ a-cp-tX-cn, ap-l-Ω-Zv A-en au-e-hn, ]n sI d-low, dmjn-Zv Zm-cn-an, J-m-knw \n-km-an, K-^q¿ ]m-≠n-t°m-Sv kw-_-‘n®p.Pn-√m a-\p-jy-Pm-en-I \-S°p-∂ t]-cm-{º Su-Wn¬ K-XmK-X-Ip-cp-°v H-gn-hm-°m≥ hm-l\-߃-°p {I-ao-I-c-Ww G¿s∏-Sp-Øn. tIm-gn-t°m-Sv `m-KØv \n-∂p hm-l-\-߃ ssI-X°¬ ]m¿-°v sN-ø-Ww.

hn-Zym-`ym-k inÂ-¸-im-e t]-cm-{º: _m-e≥-kv C-\o-tjy‰o-hv, ap-bn-t∏m-Øv Fw.bp.]n kv-Iq-fn¬ h-®v hn-Zym-`ym-k in¬∏-im-e kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. \msf aq-∂n-\v a-\-im-kv-{X Iu¨kn-e¿ hn sI cm-Po-h≥, Cw-•o-jv `m-jm ]-cn-io-e-I≥ _m-e-`m-kvI-c≥ \m-b¿, ¢m-kv \-bn-°pw. djo-Zv ap-bn-t∏m-Øv, A-_v -Zp-d-lnam≥ tI-t®-cn, l-°nw am-kv-‰¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

'Nm-bn-eyw' Cu am-kw 31\p Xn-tb-ä-dp-I-fn-se-¯p-¶p ta-∏-øq¿: \n-c-h-[n cm-Pym-¥c N-e-®n-{X ta-f-I-fn¬ {]-Z¿in-∏n-°-s∏-Sp-I-bpw [m-cm-fw A-hm¿-Up-Iƒ e-`n-°p-I-bpw sN-bv-X Nm-bn-eyw kn-\n-a Cu am-kw 31\v Xn-tb-‰-dp-Ifn¬ F-Øp-∂p. Kƒ-^v a-e-bm-fn-Iƒ Dƒ-∏sS tI-c-f-sa-ºm-Sp-ap-≈ kmwkv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-cp-sS I-em-k-an-Xn-Iƒ A-S-°w e£-°-W-°n-\p t]¿ \n¿-amW-Øn¬ ]-¶p-h-ln-® Nn-{Xw Iq-Sn-bm-Wn-Xv. t\-cv ^n-enwkn-s‚ _m-\-dn¬ \n¿-an-® Cu Nn-{Xw kw-hn-[m-\w sNbv-X-Xv a-t\m-Pv Im-\-bm-Wv. hn-hn-[ ^n-enw G-P≥-knIƒ-°v Xn-tb-‰-dp-I-fn¬ hn-Xc-Wm-h-Im-iw \¬-In tjm

\-S-Øp-∂-Xn-\p ]-I-cw AXm-Xp ÿ-e-sØ C-Xn-s‚ kw-Lm-S-I¿ X-s∂ Sn-°-‰v \m-´n¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xv Xn-tb-‰-dp-I-fn¬ C-h¿ X-s∂ t\-cn-´p ^n-enw \¬-In {]-Z¿i-\w \-S-Øn-°p-∂ co-Xn-bnem-Wv Cu N-e-®n-{X-Øn-s‚ \-S-Øn-∏v. ta-∏-øq¿ hym-]m-cn sk‚dn¬ tN¿-∂ t{]-£-I Iq-´mbvv-a-bn¬ sI cm-Po-h≥ A-[y£-X h-ln-®p. kw-hn-[m-bI≥ a-t\m-Pv Im-\, F≥ Fw Zm-tam-Z-c≥, sI sI _m-e≥, jw-kp-±o≥ I-Ω-\, \m-cm-bW≥ F-kv-Iz-b¿ F kn A\q-]v kw-km-cn-®p. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´p ta-∏-øq-cn¬ t{]£-I Iq-´m-bv-a cq-]o-I-cn-®p.

I-°w-h-≈n h-Æm-d-Øv \q-dp¬ lp-Zm a-Zv-d-k sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\w cm-a-¥-fn ap-l-Ω-Zv tIm-b -X-߃ \n¿-h-ln-°p-∂p

∂-Xn-\p \-S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®- ∂p. t]-cm-{º Xm-eq-°v cq-]o-I-cXm-bn -{Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K- W-hpw ]m-sS X-≈n-b-Xm-bn F.F¬.F A-dn-bn-®p. t]-cm-{ºßƒ A-dn-bn-®p. ˛-\m-Zm-]p-cw a-fi-e-ß-sf _‘n-∏n-°p-∂ {]-[m-\ B-h-iyam-bn-cp-∂p tXm-´-Ømw-I-≠n IS-hv ]m-ew. C-S-Xp Fw.F¬.F t]-cm-{º: kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ am-cp-sS a-fi-e-ß-sf ]m-sS A_-P-‰m-Wn-sX-∂v t]-cm-{º a-fi-e-Øn-s‚ bm- h-K-Wn-® sXm-cp B-h-iy-ß-fpw ]-cn-K-Wn- Fw.F¬.F ]-d-™p. ®n-s√-∂p ÿ-ew Fw.F¬.F sI Ip-™-Ω-Zv B-tcm-]n-®p. tXm-´-Ømw I-≠n I-S-hv-˛-N-ßtcm-Øv I-S-hv ]m-ew, K-h. B-ip- sIm-bn-em-≠n: sIm-c-b-ßm-Sv ]-{Xn-°p sI-´n-Sw, kn.sI.Pn K- sX-cp `-K-h-Xn t£-{X-Øn-se h. tIm-f-Pv tlm-kv-‰¬ ku-I-cy- Xm-e-s∏m-en a-tlm¬-k-hw CØn-\m-bn sI-´n-Sw, t]-cm-{º- ∂p Xp-S-ßn. s^-{_p-h-cn c-≠nbn¬ t]m-fn sS-Iv-\n-Iv, kn-hn¬ \v k-am-]n-°p-sa-∂v `m-c-hm-lnkv-t‰-j≥ \-ho-I-c-Ww, K-kv-‰v Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ lu-kv \-ho-I-c-Ww Xp-S-ßn \n- A-dn-bn-®p. H sI cm-a≥-Ip-´n, c-h-[n B-h-iy-߃ D-∂-bn-®n-cp- sI sI hn-t\m-Z kw-_-‘n-®p.

_-Pän t]-cm-{¼-sb A-h-K-Wn-¨p: sI Ip-ª-½-Zv Fw.FÂ.F.

Xm-e-s¸m-en a-tlmÂ-k-hw

HmÀ-¡m-t«-cn D-Âk-hw C-¶v sIm-Sn-tb-dpw

Hm¿-°m-t´-cn in-h-˛-`-K-h-Xn t£-{Xw h-S-I-c: a-X-ssa-{Xn-bp-sS "Im- ∂-Xv . H-cp {]-tZ-i-Øn-s‚ sam®n ap-≠v'ssI-am-dn Hm¿-°m-t´- Øw P-\-ß-fp-tS-bpw B-tLmcn t£-t{Xm-¬khw C-∂v sIm- j-am-Wv Cu D-¬k-hw. t£-{XSn-tb-dpw .in-h-˛-`-K-h-Xn t£-{X- °p-f-Øn¬ Ip-fn-°m-\n-d-ßn-b Øn-se Xm-e-s∏m-en a-tlm- `-K-h-Xn-bv-°v A-Wn-bm≥ D-S¬k-h-Øn-\m-Wv Xp-S-°-am-Ip- bm-S-bm-bn apkvenw Ip-Spw-_-

tNm-tdm-Sv ]-©m-b-¯v: bp.Un.F-^v. `-c-W-k-an-Xn-tbm-Kw _-ln-jv-I-cn-¨p h-S-I-c: tNm-tdm-Sv {Km-a-]-©mb-Øv `-c-W-k-an-Xn-tbm-Kw bp.Un.F-^v Aw-K-߃ _-lnjv-I-cn-®p. bp.Un.F-^v {]-Xn-\n[o-I-cn-°p-∂ hm¿-Up-I-fn¬ ^≠v A-\p-h-Zn-°p-∂n-s√-∂v Btcm-]n-®m-Wv Aw-K-߃ `-c-Wk-an-Xn tbm-K-Øn¬ \n-∂v C-dßn-t∏m-b-Xv. 20mw hm¿-Un-se Xøp-≈-Xn¬ ap-°v ˛-tKm-km-bn°p-∂v tdm-Un-\v tªm-°v-]-©mb-Øv \m-ep-e-£w cq-]-bp-sS {]hr-Øn G-s‰-Sp-Øn-cp-∂p. Cu-tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\v X-S- -am-b C-e-{Œn-Iv t]m-kv-‰v am-‰m≥ ]-©m-b-Øn-\v \n¿-t±iw \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ CXn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]-©m-bØv A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-®n-s√∂v bp.Un.F-^v Aw-K-߃ Btcm-]n-®p. jw-kp-±o≥ ssI-\m´n,sI sI dn-\o-jv, aT-Øn¬ ]pjv-],D-j aT-Øpw-I-≠n,k-eo-a s\-Sp-t¥-cn,kn sI A-\n-X F∂o bp.Un.F-^v Aw-K-ß-fm-

Wv `-c-W-k-an-Xn-tbm-K-Øn¬ \n-∂v C-d-ßn-t∏m-b-Xv.

t]-cp h-\-¯n am-thm-hmZn km-¶n-[yw; hn-e-§m-«v X-−À t_mÄ-«v ]-cn-tim-[-\ hm-Wn-ta¬: t]-cp dn-k¿-hv h\-Øn¬ am-thm-hmZn km-∂n-[yap-s≠-∂ hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v hn-e-ßm-´v ]-cn-tim-[-\. X≠m¿ t_mƒ-´n-s‚ H-cp kw-Lam-Wv C-∂-se hn-e-ßm-´v h-\Øn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn-bXv. t]-cp dn-k¿-hn¬ s]-´ sh≈-ap-≠, Ip-t™m-e `m-K-ßfn¬ am-thm-hmZnIƒ F-Ønsb-∂ hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv X-≠¿-t_mƒ-´v h-\-Øn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. hn-e-ßm´pwk-ao-] {]-tZ-i-ß-fn-ep-am-Wv X-≠¿ t_mƒ-´v ]-cn-tim-[n-°p∂-Xv. am-thm-hmZn-I-sf-°p-dn-®p≈ kq-N-\-I-sfm-∂pw e-`n-®n-´ns√-∂m-Wv hn-h-cw.

Npcp¡¯nÂ

C-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ Xp-d-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-tøm-fn A-ßm-Sn-bn-se km-¥z-\w s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv ¢n-\n-°v

]m-en-tb-äo-hv ¢n-\n-¡v D-Zv-Lm-S-\w ]-tøm-fn: Xp-d-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv ]-tøm-fn A-ßm-Snbn¬ \n¿-an-® km-¥z-\w s]-bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv ¢n\n-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v ssh-Io-´v B-dn-\v a-{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°p-sa-∂v kzm-K-Xw kw-Lw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Sn Sn C-kv-am-bn¬, Pn-√m ]-©-bm-Øv {]-kn-U‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e, Ip-‰-n-bn¬ im-¥ ]-s¶-Sp-°pw. D-ZvLm-S-\-N-S-ßn-s‚ {]-N-Wm¿-∞w C-cn-ß-Øv ap-X¬ Aßm-Sn-h-sc Iq-´-tbm-´-hpw ss_-°v dm-en-bpw \-S-Øn. {]-knU‚ v bp kn jw-kp-±o≥, ÿn-cw-k-an-Xn sN-b¿-am≥-am-cmb s]m-Sn-bm-Sn \-ko¿, C sI `m-kv-I-c≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.

^mÂ-s¡ ^n-enw skm-ssk-än c-P-XPq-_n-en \n-d-hn -h-S-I-c: h-S-I-c-bp-sS kmw-kv-Im-cn-I `q-an-I-bn¬ ^m¬-s° ^n-enw skm-ssk-‰n-bp-sS A-S-bm-f-s∏-Sp-ج Zr-iy `m-jbn¬ H-Xp-ßp-∂-X-√. H-cp N-e-®n-{X {]-ÿm-\w km-aqly,kmw-kv-Im-cn-I,hn-Zym-`ym-k,B-tcm-Ky ta-J-e-bn-em-sI Xp-Sn-∏-dn-bn-®-Xn-s‚ B-tLm-jw Iq-Sn-bm-Wv Cu c-P-X-Pq_n-en. P-\-Io-b N-e-®n-{X kw-kv-Im-cw h-f¿-Øn-sb-Sp-°pI F-∂ e-£y-hp-am-bn ]p-Xn-bm-∏v tI-{μo-I-cn-®v 1986 emWvv H-cp- Iq-´w sN-dp-∏-°m¿ skm-ssk-‰n -ÿm-]n-°p--∂-Xv. kw-th-Z-\-£-a-X cq-]-s∏-Sp-Øp-∂-Xn¬ \-√ kn-\n-a-Iƒ°p-≈ ]-¶v Xn-cn-®-dn-™ C-h¿ Xp-S¿-®-bm-b ^n-enw s^kv-‰n-h-en-eq-sS ]p-Xn-b Zr-iy kw-kv-°m-cw X-s∂ cq-]-s∏-SpØp-I-bm-bn-cp-∂p. A-`q-X-]p¿-Δ-am-b _-lp-P-\ ]-¶m-fnØw C-X-c cw-K-ß-fn-epw hym-]-cn-°m≥ {]-tNm-Z-\-am-bn. ]p-Xn-bm-∏v tI-{μo-I-cn-®v {]-h¿-Øn-°p-∂ skm-ssk-‰n-°v sse-{_-dn-bpƒ-s∏-sS kw-hn-[m-\-ap-≠v. 200sa-º¿-am-cm-Wv skm-ssk-‰n-°p-≈-Xv.

hn-ZymÀ-Yn-¡p aÀ-±-\-ta-äp

_-P-äv: Im-b-®-bn Nn-d \-ho-I-c-W-¯n-\v c-−ptIm-Sn A-\p-h-Zn-¨p t]-cm-{º: Im-b-Æ ]-©m-bØn-se Ip-Sn-sh-≈ £m-a-Øn\p im-iz-X ]-cn-lm-cw Im-Wp∂-Xn-\m-bn Im-b-Æ {io-`-K-hXn t£-{X-Øn-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ c-t≠-°¿ `-q-an-bn¬ Nn-d \-ho-I-cn-°p-∂-Xn-\pw ip≤-P-ew hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn\pw kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ c-≠p tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. tI-c-f tIm¨-{K-kv Pn-√m sk-{I-´-dnbpw {Km-a-∏-©m-b-Øv sa-w_-d-pam-b sI sI \m-cm-b-W≥ [-\-a{¥n sI Fw am-Wn-°p \¬-Inb \n-th-Z-\-sØ Xp-S¿-∂m-Wp Xp-I h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. t£-{X-k-an-Xn `m-c-hm-ln-Ifpw {Km-a-∏-©m-b-Øv Aw-K-ßfpw A-S-ßp-∂ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F-Ãn-ta-‰v Xøm-dm-°n {]-hr-Øn B-cw-`n-°p-

3

Øn-se Im-b-s°m-Sn ]m-Øp-Ω F-∂ kv-{Xo Im-®n-ap-≠v \¬-Insb-∂m-W sF-Xn-lyw. Xp-S¿-∂v hn-iz-cq-]w ]q-≠ `K-h-Xn-bp-sS B-⁄-b-\p-k-cn®v Xp-S-ßn-b"Im-®n-ap-≠v' ssIam-‰-w t£-t{Xm-¬k-h-sØ {i-t≤-b-am-°p-∂p. t£-{X D¬-]-Øn sXm-´v A-tX apkvenw Ip-Spw-_-Øn¬ \n-∂mWv D-S-bm-S-bm-bn Im-®n-ap-≠v h-c-hv \-S-°p-∂-Xv. ln-μp-a-XØn-se \m-\m-Pm-Xn a-X-ÿ¿°v B-cm-[-\ kzm-X-{¥y-hpw t£-{X-Øn-se {]-tXy-I-X-bmWv. {]-i-kv-X-am-b Hm¿-°m-t´cn N-¥-bpw D-¬k-h-Øn-s‚ `mK-am-bn \-S-°pw. tI-c-f-Øn-s‚ hn-hn-[-`m-K-ß-fn-ep-≈ I-∂pIm-en-I-fp-sS {]-Z¿-i-\-hpw hn¬-]-\-bpw D-¬kh-Øn-s‚ {]-tXy-I-X-bm-Wv. hn-t\m-Z {]Z¿-i-\ ta-f-bpw A-c-tß-dpw.

\m-Zm-]p-cw: Xm-\-t°m-´q-cn¬ hn-Zym¿-Yn-°p a¿-±-\-ta-‰p. hb-en¬ ap-l-Ω-Z-en(16)\m-Wp a-¿-±-ta-‰- -cn-t°m-sS \m-Zm-]pcw Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. \-_n-Zn-\ ]-cn-]mSn-bp-sS t]m-kv-‰¿ H-cp kw-Lw \-in-∏n-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´ hm-°p-X¿-°-Øn-\n-sS _n.sP.]n {]-h¿-Ø-I-sc-∂p ]-d-b-s∏-Sp-∂ Nn-e¿ a¿-±n-®p-sh-∂m-Wp ]-cm-Xn.

hm-Wn-ta-en ho-«p-h-f-¸n kv-t^m-S-\w hm-Wn-ta¬: hm-Wn-ta¬ In-St™m-Øv ap-°n¬ kv-t^m-S\w. C-∂-se cm-hn-se B-dp-aWn-tbm-sS-bm-Wp kv-t^m-S-\w. B¿-°pw ]-cn-°n-√. In-S-t™m-Øv ap-°n-se hen-b Ip-≠n-en¬ Ip-™-_v-Zp-√bp-sS ho-´p-h-f-∏n-em-Wp kvt^m-S-\w \-S-∂-Xv. D-{K i-_v -ZtØm-sS-bm-bn-cp-∂p s]m-´nsØ-dn. t\-c-sØ ]-d-ºn¬ kq£n-® t_mw-_v s]m-´n-b-XmsW-∂p I-cp-Xp-∂p. \m-Zm-]p-cw kn.sF, h-f-bw F-kv.sF. F-∂n-h-cp-sS t\-XrXz-Øn¬ h≥ t]m-en-kv kwLw {]-tZ-i-Øv ]-cn-tim-[-\ \S-Øn. t_mw-_v kv-Izm-Upw ]-cntim-[-\-s°-Øn-bn-cp-∂p. h-fbw t]m-en-kv tI-kv c-Pn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠v.

A-cq-cn t_mw-_v kv-t^m-S-\w \m-Zm-]p-cw: A-cq¿ tIm-´-ap°n¬ km-aq-ly-hn-cp-≤¿ t_mws_-dn-™v `o-Xn-]-c-Øn. I-°-´vXo-°p-\n tdm-Un¬ I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn 11.30 Hm-sS-bm-Wp kw-`-hw. D-{K-i-–w tI-´v \m-´pIm¿ F-Øn-b-t∏m-tg-°pw A{I-an-Iƒ c-£-s∏-´p. \m-Zm-]pcw t]m-en-kpw t_mw-_v kv-IzmUpw ÿ-e-sØ-Øn A-h-in-„߃ ]-cn-tim-[n-®p. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

kv-t^m-S-\w \-S-∂ ÿ-ew t]m-en-kv ]-cn-tim-[n-°p-∂p

_-kv Ìm³Un h-\n-Xm t]m-en-kn-s\ \n-b-an-¡pw: -Un-ssh.F-kv.]n. \m-Zm-]p-cw: hn-Zym¿-Yn-\n-I-fpsS bm-{Xm-{]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p∂-Xn-\m-bn \m-Zm-]p-cw _-kv Ãm≥Un¬ h-\n-Xm t]m-en-kns\ \n-b-an-°p-sa-∂v \m-Zm-]p-cw

Un-ssh.F-kv.]n. hn ]n kp-tc{μ≥ ]-d-™p. t]-tcm-Sv Fw.sF.Fw. lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ tPW-en-kw ¢-∫n-s‚ 'hn-Zym¿-Yn-

Iƒ-s°m-∏w' ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. {]n≥-kn-∏¬ sam-bv-Xp ]-d-º-Øv N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-®p.

Ip-Sn-sh-Å ip-Nn-Xz kv-s]-jy {Km-a-k-` B-b-t©-cn: {Km-a-∏-©m-b-Øv F-´mw hm¿-Uv Ip-Sn-sh-≈ ip-NnXz {Km-a-k-` {]-kn-U‚ v s\m-®mSv Ip-™-_v-Zp-√ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v X-øn¬ B-ky A-[y-£-X h-ln-®p. 'Ine-'bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ]T-\ sk-j-\p-Iƒ-°v tXm-S∂q¿ tªm-°v tIm Hm¿-Un-t\-‰¿ tKm-]m-e≥ a-Wn-bq¿, {io-[-c≥ I-S-ta-cn, F≥ A-_v-Zp¬ l-ao-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.

t]-tcm-Sv Fw.sF.Fw. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ tP-W-en-kw ¢-∫n-s‚ hn-Zym¿-Yn-Iƒs°m-∏w ]-cn-]m-Sn-bn¬ Un-ssh.F-kv.]n. hn ]n kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-°p-∂p


{]mtZ-inIw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

I-S-ep-−n k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se H-ºXp ap-X¬ 2.30 h-sc X-h-f-°pfw, ]m-d-∏p-dw, B-amw-Ip-\n-hb¬, _n.kn tdm-Uv, ]p-g-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-hsc Im-cm-Sn, Xm-a-c-t»-cn, Ip-Sp°n-ep-Ωm-cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„tIm-gn-t°mSv Su¨-lmƒ: Fw Ip-™m-≠n A-\p-kv-a-cWhpw A-hm¿-Up-Zm-\-hpw ˛ 5.30 „Ie-IvS-td‰v tIm-¨^d≥kv lmƒ: Pn√m hnI-k\ kanXn tbm-Kw ˛ 10.30 „]mfbw ap-l-bp-±o≥ ]≈n: kuP-\y In-Uv-\n tcm-K \n¿W-b Iymw-]v ˛ 8.00 „Fc-™n-∏mew \h-tPymXn dn\yq-h¬ sk‚¿: \yq\]£ hnZym¿Yn-Iƒ°p≈ ZznZn\ hy‡nXz hnI-k\ Iymw]v DZvLm-S-\w˛10.00 „ao©¥ Kh.-B¿Svkv tImfPv: tZiob kΩ-Xn-Zm-bI Zn\w ˛ Pn√mXe BtLmtjmZvLm-S\w ˛ Pn√m IeIvS¿ kn -F -e-X˛11.00. „B¿-Sv Kym-edn: cm-L-h≥ AtØm-fn-bp-sS in¬-∏-{]-Z¿i\w 4.00 „I-≠-Ip-fw t{Im-kv tdmUv: Ip-´n-Iƒ-°p-≈ kv-s]-jy¬ am-Pn-Iv tjm ˛ 9.00 „in£-Iv kZ≥: im-¥n-Zq-Xv hn-Nm-c-th-Zn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ D-]-t`m-‡m-°-fp-sS Iq´m-bv-a ˛ 4.00 „Xn-cp-h-Æq¿ _-km¿: a-Zv-lp¿d-kq¬ {]-`mj-Ww A-–p¬ Jm-Z¿ A-lvk-\n a-ºo-Xn ˛ 7.00 „]-¥o-cm-¶m-hv ssl-kv-Iqƒ A-¶Ww: sd-Uv-t{Im-kv tI-U‰p-Iƒ-°m-bn G-IZn-\ Iym-w]v 10.00 „I-≈n-hf-hv a-B-cn-^v Km¿U≥: an-em-Zv k-tΩ-f-\w ˛ 7.00 „Kh.tam-U¬ l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iqƒ: I-em-{]-Xn`-I-fp-sS A-c-tß-‰w D-Zv-LmS\w I_n-X ap-tJm-]m-≤ym-b ˛ 9.00 „C-cp-h-≈q¿ tIm-tdmØps]m-bn¬: ap-Pm-ln-Zv kulr-Z Iq-´m-bv-a ˛ 6.30 „sh-Ãv-ln¬ B-bq¿-th-Z Bip-]-{Xn: K¿-`m-i-b-kw-_‘amb tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ kuP-\y tcm-K-\n¿-W-b Iym-w]v ˛ 9.00 „]q-Δm-´p ]dºv: I-t√-cn \qdp¬ lp-Zm a-Zv-d-k a-Zv-lv dkq¬ ˛ {]-`mj-Ww ˛ d-lv-aØp√ Jm-kn-an ˛ 7.00 „aoUn-b sk‚¿ am-\m©n-d S-h¿ F-.Pn. tdm-Uv: A\-°w: Ihn-X Nph-Sv ˛ 6.00 „B¿-Sv Kym-edn: cm-L-h≥ AtØm-fn-bp-sS in¬-] {]-Z¿-i\w 11.00 „B¿-Sv Kym-edn: ssa- Iym≥hm-kv ssa hn-j≥ \n¿-a-e Ipcym-t°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.00 „]m-h-aWn-tdmUv Im-en°-‰v dn-k¿-®v sk‚¿: dn-]-ªn-Iv Zn\m-tLmjw 9.00 „Kp-P-dm-Øn hn-Zym-e-b lb¿- sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: `qan-sb c-£n-°p-hn-Zym¿-Yn-I-fpsS Nn-{Xc-N-\ a-¬k-cw 10.00 „Km-‘n-]o-kv ^u-t≠-j≥ Km-‘n-Krlw: kuPy-\ {]-IrXn Nn-In-¬km- Iym-w]vv 8.00 „]o-∏nƒ-kv dn-hyq-lmƒ: tI-cf do-tU-gv-kv B≥-Uv ssd-t‰-gvkv Iu¨-kn¬ dn-∏-ªn-Iv Zn\m-tLmjw 9.30

\mf-s¯ ]cn-]mSn

„Sm-tKm¿ sk‚n\-dn lmƒ:

\-Kc-k-` k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn ˛ hn-kv-a-tbm¬k-hw ˛ D-Zv-LmS-\w ta-b¿ F sI t{]a-Pw ˛ 2.00 „kv-t]m¿-Sv Iu¨-kn¬ lmƒ: \n-Xm-Jm-Øpw {]-hm-knI-fp-sS `m-hnbpw sk-an-\m¿ DZv-LmS-\w P-Ãn-kv ]n sI jwkp-±o≥ ˛4.00 „am-\m©nd tImw-{S-kv-‰v {Ku≠v: -A-e¶m-c a-¬ky-Irjn ]T-\ ¢mkpw I¿-j-I kwK-a-hpw ˛ 2.30 „B¿-Sv Kyme-dn: sI {Xn F \n-d-°q-´v D-Zv-LmS-\w ˛ {^m≥kn-kv tIm-S-¶≠-Øv ˛ 5.00

Adnbn-¸pIÄ

tI-f-¸³ kvv-am-c-I kv-tIm-fÀ-jn-¸n-\v A-t]-£ £-Wn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Km-‘n ]o-kv ^u-t≠-j≥ {S-Ãv h¿-jw tXm-dpw \¬-In-h-cp-∂ tI-f∏≥ kvv-am-c-I kv-tIm-f¿-jn-∏n\v tIm-gn-t°m-Sv d-h-\yq Pn-√-bnse l-b¿ sk-°≥-U-dn hnZym¿-Yn-I-fn¬ \n-∂pw H-∂mw h¿-j tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ \n-∂p A-t]-£ £-Wn®p. π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-kv.F-kv.F¬.kn°p e-`n-® am¿-°v en-Ãn-s‚ tIm-∏n, Ct∏mƒ ]Tn-°p-∂ hn-Zym-e-bØn-se {]-[m-\ A-[ym-]-I-s‚ km-£y-]-{Xw, hn-t√-Pv A-[nIm-cn-bn¬ \n-∂p e-`n-® h-cp-am\ k¿-´n-^n-°-‰v F-∂n-h-bpw tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ π-kv-Sphn-\v e-`n-® am¿-°v en-Ãv, {]n≥kn-∏-en-s‚ km-£y-]-{X-hpw A-t]-£-tbm-sSm-∏w s^-{_ph-cn 15\-Iw sk-{I-´-dn, Km-‘n ]o-kv ^u-t≠-j≥ {S-Ãv, Km‘n-Kr-lw, sN-dq-´n tdm-Uv, tIm-gn-t°m-Sv ˛ 673 032 F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b-°-Ww.

a-Pv-en-kp-Øu-lo-Zv F-Pyp-t°-j≥ tImw-π-Iv-kv in-em-ÿm-]-\w ]m-W-°m-Sv _-jod-en X-߃ \n¿-h-ln-°p∂p. sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ a-p-kv-eym¿-, hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b, dn-´. Pn√m sk-j≥-kv P-Uv-Pn AUz. kn Jm-en-Zv k-ao]w

^-tdm-°v: I-S-ep-≠n {Km-a-∏©m-b-Øv k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn. 1303 t]¿-°p hm¿-[-Iy-Im-e s]≥-j-\pw 218 t]¿-°p hn-[-hm s]≥-j-\pw 50h-b- n-\p ap-I-fn-ep-≈ 12 Ahn-hm-ln-X-cm-b kv-{Xo-Iƒ°pw s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-®mWp ]-©m-b-Øv t\-´w-ssI-h-cn®-Xv. ]p-Xp-Xm-bn 1563 t]¿-°v ]©m-b-Øv s]≥-j≥ A-\p-h-Zn®-p. ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n A-∏p-°p-´≥ {]-Jym-]-\w \-S-Øn. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn sI ssi-e-P A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn tPm-Wn-h¿Ko-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw ]-cp-tjm-Ø-a≥, sI tPym-Xn e£v-an, _m-Zp-j I-S-ep-≠n, do-\ ]n-em-°m-´v kw-km-cn-®p.

kozhikode/clc

3

hy-Xykv-X Nn-{X-cq-]-§-fp-am-bn \nÀ-a-e-bp-sS {]-ZÀi\w tIm-gn-t°m-Sv: Nn-{X-c-N-\-bnse hy-Xy-kv-X-am-b ta-J-e-Isf kv-]¿-in-®v "ssa Im≥-hm-kv ssa hn-j≥-' F-∂ t]-cn¬ Nn{X-Im-cn \n¿-a-e Ip-cym-t°m-kns‚ {]-Z¿-i-\w e-fn-X-I-em A°m-Z-an B¿-Sv Kym-e-dn-bn¬ XpS-ßn. Nn-{X-Im-cn en-kn D-Æn-Irjv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. B-{^n-°≥, Cu-Pn-]v-Xy≥ ssi-en-bn-ep-≈ Nn-{X-߃, Npa¿ Nn-{X-߃, sa-‰¬ Fw-t]mkn-Mv, Hm-bn¬, A-{I-en-Iv, Nm¿t°mƒ Xp-S-ßn-b am-[y-a-ß-fnep-≈ Nn-{X-߃, ssI-th-ebm¬ A-e-¶-cn-® Nn-{X-߃ Cßn-s\ Nn-{X-I-e-bp-sS ssh-hn[y-߃ {]-Z¿-i-\Ønep≠v.

a¬-ky A-tIz-dn-b-ß-fn¬ \nt£-]n-°m-dp-≈ _-_v ƒ-kpw, •m-kv I-jv-W-ß-fpw kn-dm-an-Ivkpw Nn-e Nn-{X-ß-fn-ep-≠v. {_-jn-√m-sX kv-t]m-©v am{Xw D-]-tbm-Kn-®p Nm¿-t°mfn¬ c-Nn-® Nn-{X-ß-fpap≠v. sagp-Ip-Xn-cn \m-f-߃ k-kq-£v aw ho-£n-°p-∂ Ip-´n, ]m-°n-Mv d-_¿ jo-‰n¬ c-Nn-® Nn-{X-i-e`-hpw ]q-hpw a-s‰m-cp ho-£-WØn¬ C-tX Nn-{Xw ]p-cp-j-\pw kv-{Xo-bp-am-bn tXm-∂n-°p-∂ X-{¥-hpw H-cp Nn-{X-Øn-ep-≠v. C-\m-a-epw t^-{_n-Iv s]-bn‚pw D-]-tbm-Kn-®p-≈ Nn-{Xw dnth-gv-kn¬ sN-bv-X s]-bn‚ v BWv.

C-Xn-\p ]p-d-sa-bm-Wv Nm-bs∏m-Sn C-´v Xn-f-∏n-® I-Sp-Ø sh≈-Øn¬ \n-∂p \n¿-an-® Nm-bØn¬ Xo¿-Ø I¿-Øm-hn-s‚ {Iq-in-X cq-]w. apƒ In-co-Sw NqSn-b Nn-{X-Øn¬ Nm-b C-e Ipdp-°n-b \n-d-Øn¬ A-ev-]w sUt‰m-fpw ]-i-bpw D-]-tbm-Kn-®Xm-bn \n¿-a-e ]-d-™p. A-°m-Z-an-Iv B-bn C≥-Ãn‰yq-´p-I-fn¬ ]Tn-°m-sX-bm-Wv Cu ho-´-Ω Nn-{X-I-e-bn¬ ]-co£-W-߃ \-S-Øn-b-Xv. Ip-cymt°m-km-Wv `¿-Øm-hv. {io-\mYv, kp-]¿-W a-°-fm-Wv. {]-Z¿i-\w 30\p k-am-]n-°pw. cm-hnse 11 ap-X¬ cm-{Xn G-gp h-scbm-Wp {]-Z¿-i-\-k-a-bw.

Ip-f-§-c-¸mS-¯v a-ª-¸n-¯w ]-S-cp¶p ^-tdm-°v: tIm-S-ºp-g Ip-f-ß-c∏m-Sw, Xp-º-∏m-Sw,sIm-S-°m-Sv, C-f-bn-S-Øv Xm-gw {]-tZ-i-ßfn¬ a-™-∏n-Øw ]-S¿-∂p ]n-Sn°p-∂p. cm-a-\m-´p-I-c ]-©m-bØn¬-s∏-´ 16, 18, 19 hm¿-Up-Ifn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn-em-Wv Hcp-am-k-am-bn a-™-∏n-Øw ]-Scp-∂-Xv. Ip-f-ß-c-∏m-Sw kz-tZ-in-I-fmb ap-l-Ω-Zv D-ss_-Zv d-“-m≥(14), ap-l-Ω-Zv A¬-Øm-^v(13), \-_o¬(12) jm-ln-Zv C¿-

^m≥(12), Pm¿-_n¿(14)jn-_ne(12), ap-kv-^n-e(12), ep-Jvam≥(12),km-en-lv(28), c-Po-jv(32)F-∂n-h-cpƒ-s∏-sS 20Hm-fw t]¿-°m-Wp a-™-∏n-Øw _m[n-®-Xv. Np-¶-sØ-bpw sN-dp-hÆq-cn-te-bpw kz-Im-cy B-kv-]{Xn-bn-epw N-¥ Xm-eq-°v B-kv]-{Xn-bn-ep-am-Wv C-h¿ Nn-In¬k-tX-Sn-b-Xv. B-ip-]-{Xn-I-fnse em-_v dn-t]m¿-´p-I-fn¬ a™-∏n-Øw ÿn-co-I-cn-®n-´p-≠v. A-kp-Jw _m-[n-® hn-Zym¿-

Yn-I-fn¬ an-°-h-cpw {]-tZ-isØ H-cp-hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\Øn-em-Wp ]Tn-°p-∂-Xv. ÿm]-\-Øn-\p \n-c-h-[n hn-Zym¿-YnIƒ-°v A-kp-Jw _m-[n-®-Xns\-Øp-S¿-∂v H-cm-gv-N A-h-[n \¬-In-bn-cp-∂p. ÿm-]-\w Xp-d∂p-{]-h¿-Øn-s®-¶n-epw A-kpJw _m-[n-® hn-Zym¿-Yn-I-fn¬ A-[n-I-t]-cpw Xn-cn-s®-Øn-bn´n-√. cm-a-\m-´p-I-c B-tcm-Ky-hIp-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ {]-tZ-i-Øpw ÿm-]-\-

Øn-epw {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-Ifpw t_m-[-h¬-I-c-W-hpw Bcw-`n-®-Xm-bn cm-a-\m-´p-I-c sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿ A-dn-bn-®p.

Iw-]yq-«À ¢m-kv kw-L-Sn-¸n-¨p Ip-μ-aw-K-ew: c-£n-Xm-°ƒ-°nS-bn¬ Iw-]yq-´¿ km-£-c-X D-d∏p-h-cp-Øp-∂-Xn-\m-bn ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-®p. Ip-μ-aw-K-ew F.bp.]n. kv-Iq-fn-se ]n.Sn.F. I-

Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-]m-Sn Ipμ-aw-K-ew tªm-°v {]-kn-U‚ v hn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn sI ko-\Øv A-[y-£-X-h-ln-®p. Ip-μ-aw-K-ew F-kv.sF. kPo-hv ssk-_¿ Ip-‰-Ir-Xy-߃ F-∂ hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-SpØp. _n.]n.H. A-–p¿-d-jo-Zv, hn t{]-a-cm-P≥, ]n Fw P-\m¿-±- tNhm-bq¿ \tßm-e-Øp-I≠n {io `K-hXn t£{X-Ønse \-≥, F≥]n A-–p¿-d-jo-Zv, Fw D¬k-h-tØm-S-\p-_-‘n®v C∂se sshIo´v \S∂ k-t¥m-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. BtLm-j -h-chv

Npcp¡¯nÂ

cm-a-\m-«p-I-c k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v cm-a-\m-´p-I-c: {Km-a-∏-©m-bØn-s\ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-®p. 206 hn-[ s]≥-j-\pw 19 hn-I-emw-K s]≥-j-\pw 34 I¿-j-I sXm-gnem-fn s]≥-j-\pw H-º-Xp t]¿°p 50 h-b- n-\p ap-I-fn-ep-≈ A-hn-hm-ln-X s]≥-j-\pw A-S°w sam-Øw 2467 t]¿-°v s]≥j≥ A-\p-h-Zn-®p. Pn-√m I-eŒ¿ kn F e-X s]≥-j≥ {]Jym-]-\w \-S-Øn. ]-©m-b-Øv

sI-«n-S\n-Ip-Xn hÀ-[-\-hn {]-Xn-tj-[n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f _n¬-Un-Mv sh¬-s^-b¿ A-tkm-kntb-j≥ sI-´n-S \n-Ip-Xn _-P-‰n¬ C-c-´n-bm-bn h¿-[n-∏n-®Xn-\p Pn-√m t\-Xr-Xz-tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. Cu X-c-Ønep-≈ A-im-kv-{Xo-b-am-b h¿-[-\-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂p tbm-Kw k¿-°m-cn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. X-øn¬ lw-k-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ sk-{I-´-dn kn sI A-_q-_-°¿, ]n N-{μ≥, ]n sI ss^-k¬, hn sN-t°m-´n, Fw k-eow kw-km-cn-®p.

]-cv-kn-U‚ v F≥ kn lw-kt°m-b A-[y-£-X h-ln-®p. h-\n-Xm hn-I-k-\ tIm¿-]td-j≥ sN-b¿-t]-gv-k¨ Ip¬kp ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn C Fw A–p¬ A-ko-kv, ssh-kv {]-knU‚ v hn Fw ]p-jv-], tªm-°v sa-w_¿-am-cm-b kn cm-[m-`m-bv, sI Sn d-km-Jv, sI ]n A-–p- a-Zv, tKm-]n sIm-S-°-√p-]-d-ºv, hn hn ko-\-Øv kw-km-cn-®p.

\n-Xzm-Jm-Xv: Um-äm _m-¦v Xp-d-¡p-¶p

cm-a-\m-´pI-c {Km-a-∏-©m-b-Øns\ Pn√m I-e-Œ¿ kn F e-X k-ºq¿-W s]-≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn {]-Jym-]n-°p∂p

anÂ-a tN-¨nbpw B-lmÀ Bbnibv¡v 104mw hbÊn ho−pw thm«hImiw; H¸w s]³j\pw \-¼dpw h-cp¶p tIm-gn-t°m-Sv: ho-´n-se I-dh-am-Sn-s‚ `-£-W-{I-a-߃ {i-≤n-°m≥ ho-Sp-I-fn¬ C\n an¬-a-tN-®n-sb-Øpw. an¬-a tN-®n X-s‚ sN-dn-b Iw]yq-´¿ h-gn Kp-P-dm-Øn-se B-\-μv-se h-en-b Iw-]yq-´-dpam-bn D-]-{K-lw h-gn B-Im-i _-‘w ÿm-]n-°pw. A-tXmsS B-[m¿ \-º¿ t]m-se \nß-fp-sS ]-ip-hn-\v am-{X-ambn H-cp \-º¿ c-Pn-ÿ sN-bvXp-In-´pw. A-ßn-s\ ]-ip-hn-\v Blm¿ \-º-dpw- h-cp-∂p. Cu \-º¿ D-]-tbm-Kn-®v Hm-tcm Xh-W-bpw ]-ip-hn-s‚ B-lmc-Im-cy-߃ -B-\-μv am-bn _-‘-s∏-´v an¬-a tN-®n ]-d™p-X-cpw. Hm-tcm 21 Zn-h-kw Iq-Sp-tºm-gpw B-lm-cw hn-iI-e-\w sN-øpw. ]p√p¬-∏m-Z-\ sN-e-hv Ipd-bv-°m-\m-bm-Wp I-∂p-Im-

en B-lm-c k-¥p-e-\ ]-cn]m-Sn X-øm-dm-°n-b-sX-∂p an¬-a sN-b¿-am≥ tKm-]m-e°p-dp-∏v Fw.Un. sI Sn tXma-kv, a-e-_m¿ sN-b¿-am≥ kp-tc-{μ≥ F-∂n-h¿ hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. H-cp an¬-a-tN-®n-bp-sS Iogn¬ 80 t]-cp-≠m-hpw. Cu ]≤-Xn ]m-ep¬-∏m-Z-\-Øn¬ tI-c-f-Øn¬ H-cp Ip-Xn-®pNm-´w D-≠m-hpw. a-e-_m-dn¬ am-{Xw 200 an¬-a tN-®n-am-scbm-Wp \n-tbm-Kn-°p-∂-Xv. I-∂p-Im-en B-lm-c k¥p-e-\ ]-cn-]m-Sn tZ-io-b £o-c-hn-I-k-\-t_m¿-Uv \-S∏m-°p-∂ \m-j-W¬ sU-bdn πm≥ {]-Im-c-ap-≈ ]-≤-Xnbm-Wv. 21 Zn-h-kw Iq-S-tºmƒ ]p-Xn-b B-lm-c-]-´n-I-bm-bncn-°pw Iw-]yq-´¿ h-gn \n߃-°p e-`n-°p-I.

tIm-gn-t°m-Sv: 104mw h-b-kn¬ C-c-´n a-[p-c-am-bn B-bn-i-°p thm-´-h-Im-i-hpw hm¿-≤-Iy-Ime s]≥-j-\pw. s]-cp-h-b¬ ]©m-b-Øn-se B-\-°p-gn-°-c t]-cm-´v B-bn-i-°m-Wv 15 h¿jw ap-ºv \-jv-S-s∏-´ thm-´-h-Imiw Xn-cn-®p-In-´n-b-Xn-s\m-∏w hm-¿-≤-Iy-Im-e s]≥-j≥ Iq-Sn A-\p-h-Zn-°-s∏-´-Xv. thm-´¿-]-´nI-bn¬ t]-cv Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂Xn-\p Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ H-cp-°n-b ]p-Xn-b kw-hn-[m-\ß-fpw s]≥-j≥ am-\-Z-fi-ßfn¬ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ h-cpØn-b am-‰-ß-fp-am-Wv A-{]m]y-sa-∂p I-cp-Xn-b-Xv B-bn-i°v e-`y-am-°n-b-Xv. 1998¬ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv \n-e-hn¬ h-∂-tXm-sS-bm-Wv B-bn-i-bp-sS t]-cv thm-´¿-]-´nI-bn¬ \n-∂p \o-°n-b-Xv. A-∂v 88 h-b-kp-≠m-bn-cp-∂ A-h¿ hm¿-≤-Iy-k-l-P-am-b A-kp-J߃ aq-ew ho-´n¬ \n-∂p ]p-dØn-d-ßm-\m-hm-Ø A-h-ÿ-

sk-]v-än-Iv Sm-¦v Xp-d-¶n-«-Xv ZpÀ-K-Ô-¯n-\nS-bm-¡p¶p ^-tdm-°v: ^-tdm-°v sd-bn¬th-kv-t‰-j≥ tImw-]u-≠n-se sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v Xp-d-∂n-´-Xv Ak-ly-am-b Zp¿-K-‘-Øn-\n-Sbm-°p-∂p. sd-bn¬-th kv-t‰-j\n-se ]-Ww-sIm-Sp-Øp-]-tbmKn-°p-∂ iu-Nym-e-b-Øn-s‚ sk-]v-‰n-Iv Sm-¶n-s‚ …m-_m-Wv c-≠m-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn Xp-d∂p In-S-°p-∂-Xv.

Sm-¶n-se am-en-\y-߃ \o°w-sN-øm≥ I-cm-sd-Sp-Ø-h-cmWv Sm-¶n-s‚ …m-_v A-S¿-Ønam-‰n-b-Xv. am-en-\y-߃ F-SpØ-ti-jw …m-_v b-Ym-ÿm-\Øv sh-®v A-S-bv-°m-Ø-Xm-Wv A-k-ly-am-b Zp¿-K-‘-Øn-\v C-S-bm-°p-∂-Xv. sd-bn¬-th kvt‰-j-\n-te-°v h-cp-∂ C-cp-N-{Ihm-l-\-°m-cp-sS ]m¿-°n-Mv tI-

{μw C-Xn-\-Sp-Øm-b-Xn-\m¬ Ch-Sp-sØ sXm-gn-em-fn-°pw Sm-Ivkn ss{U-h¿-am¿-°pw bm-{X°m¿-°pw C-Xp Zp-cn-X-am-Wv. {]-tZ-i-Øv sIm-Xp-Iv i-eyhpw cq-£-am-Wv. sd-bn¬-th A[n-Ir-X¿-°pw B-tcm-Ky-h-Ip∏n-\pw ]-cm-Xn-\¬-In-sb-¶n-epw CXp-hscB-cpw Xn-cn-™p t\m°n-bn-´n-√.

bn-em-bn-cp-∂p. C-Xp-Im-c-Ww ln-b-dn-Mn-\v lm-P-cm-hm≥ I-gn™n-√. ]n-∂o-Sv \n-c-h-[n X-h-W _‘p-°ƒ A-t]-£ \¬-In-sb¶n-epw In-S-∏n-em-b-Xv aq-ew lnb-dn-Mn-\v lm-P-cm-hm≥ km-[n°m-Ø-Xn-\m¬ \n-c-kn-°-s∏Sp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Ø-h-W Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{S-j-\pw ho´n-se-Øn _n.F¬.H. ln-b-dn-Mv \-S-Øp-∂ kw-hn-[m-\-hpw \n-ehn¬ h-∂-Xm-Wv B-bn-i-°v XpW-bm-b-Xv. ]p-Xn-b ku-I-cyw D-]-tbmK-s∏-Sp-Øn B-bn-i-sb thm-´¿]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v A-b¬-hm-kn-I-fm-Wv Xm¬∏-cy-sa-Sp-Ø-Xv. C-h-cm-Wv t\-csØ X-s∂ ho-´n-se-Øn Hm¨sse≥ c-Pn-kv-t{S-j≥ \-S-Ønb-Xv. Xp-S¿-∂v _n.F¬.H. ho-´nse-Øn ln-b-dn-Mv \-S-Øn. C-∂se thm-t´-gv-kv Zn-\-Øn¬ Ch¿-°v Im¿-Uv e-`y-am-°p-I-bmbn-cp-∂p. hm¿-Uv sa-w_¿ ]n

a-Zv-lpÀd-kq {]-`m-j-W-w

Ip-‰n-°m-´q¿: ]q-Δm-´v ]-d-ºv A-_v-Zp-√-°p-´n D-kv-Xm-Zv kvv-am-cI ln-^v-fp¬ Jp¿-B≥ tIm-f-Pv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ k-\-Zv Zm-\ I¿-a-hpw a-Zv-lp¿d-kq¬ {]-`m-j-W-hpw \S-Øn. c-≠p Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-∂ ]-cn-]m-Sn ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tIm-gn-t°mSv Jm-kn ap-l-Ω-Zv tIm-b X-߃ P-a-ep-ss√-en, ap-kv-X-^ lp-Z-hn B-t°m-Sv, hm-hm-Sv Ip-™n-t°m-b ap-kv-eym¿, ap-C\p-Zn≥ lp-Z-hn, B¿ hn Ip-´n l-k≥ Zm-cn-an, sI C-_v-dmlnw ap-kv-eym¿, A-_v-Zp¬ l-°ow _m-J-hn, kw-º-‘n-®p.

tdm-Un Uo-k ]-c-¶p

tIm-gn-t°m-Sv: hm-l-\-Øn¬ \n-∂v Uo-k¬ tNm¿-∂v tdmUn¬ ]-c-∂p. C-∂-se ssh-Io-t´m-sS tam-U¬ kv-Iq-fn-\p k-ao-]-am-Wp kw-`-hw. Uo-k¬ ]-c-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v GXm-\pw C-cp-N-{I-hm-l-\-߃ tdm-Un¬ sX-∂n-ho-Wp. I¨-t{Smƒ dq-an¬ \n-∂p hn-h-c-a-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v AKvv-\n-i-a-\-tk-\-sb-Øn ]-cn-k-cw hr-Øn-bm-°n.

bq-¯v hn-Mv kw-K-aw

Ip-μ-aw-K-ew: hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn bqØv hn-Mv Ip-μ-aw-K-ew bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-I-kw-K-aw Pn-√m sk-{I-´-dn ]n sI _m-∏p-lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI A-kv-ew A-[y-£-X h-ln-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI sI k-Po-h≥({]-kn), Sn cm-lp¬, Fw sI I-_o¿(ssh-kv {]kn-U‚), A-_q-_-°¿(P-\.sk-{I), dn-bm-kv(tPm. sk{I), sI ]n Zm-hq-Zv A-en(J-Pm-©n).

k-tµ-i-Pm-Ybv¡v kzo-I-c-Ww \Â-In Ip-μ-aw-K-ew: "\m-Sn-s\m-∏w \∑-tbm-sSm-∏w'F-∂ ap-{Zm-hmIyw D-b¿-Øn tIm-gn-t°m-Sv Fw.-- ]n. Fw sI cm-L-h≥ \-bn-°p∂ k-tμ-i-Pm-Y-°p Ip-μ-aw-Ke-Øv kzo-I-c-Ww \¬-In. Pn-√m ap-kv-enw -eo-Kv sk-{I´-dn sI F Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn-I-k-\- Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ Jm-en-Zv In-fnap-≠, tªm-°v ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-am≥ hn-t\m-Zv ]-S-\n-ew, bq-kp-^v ]-S-\n-ew, sam-bv-Xo≥, c-P-\n X-S-Øn¬, Sn sI ln-tXjv Ip-am¿, bp kn sam-bv-Xo≥tIm-b, ]n a-Ωn-tIm-b kw-km- "\m-Sn-s\m-∏w \-∑-tbm-sSm-∏w' k-tμ-i-Pm-Y-bv°p Ip-μ-aw-Ke-Øv \¬Inb kzo-I-c-WØn¬ Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. kw-km-cn-°p∂p cn-®p.

Bip]{Xn amÀ¨v \-S¯n

Imemh[n Ign™ acp∂v hn-‰ cm-a-\m-´p-I-c-bn-se kz-Imcy Bip]{Xnbnte°v bqØv tIm¨{Kkv {]h¿ØI¿ \SØnb am¿®v tKm]n tImS°√v ]d-ºv DZvvLmS\w sN-øp∂p

sI j-d-^p-±o≥, _q-Øv-e-h¬ Hm-^n-k¿ ]n Pw-jo¿ F-∂n-h¿ ho-´n-se-Øn Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Uv ssI-am-dn. s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°p-∂Xn-\p-≈ h-cp-am-\ ]-cn-[n aq-∂p e-£-am-°n D-b¿-Øn-b k¿°m¿ D-Ø-c-hm-Wv hm¿-≤-IyIm-e s]≥-j-\p-≈ B-bn-j-bpsS Im-Øn-cn-∏n-\p hn-cm-a-an-´-Xv. t\-c-sØ _n.]n.F¬. en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°v am-{X-am-Wv s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-®n-cp-∂-Xv. apºv hn-[-hm s]≥-j-\v A-t]-£ \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw h-cp-am\ ]-cn-[n A-Xn-\pw X-S-k-am-hpI-bm-bn-cp-∂p. 60 Xn-I-™ ap-gp-h≥ t]¿°pw s]≥-j≥ D-d-∏m-°p-∂-Xn\v 13mw hm¿-Un¬ \-S-∂ Imw-]bn-\n-eq-sS-bm-Wv B-bn-i At]-£ k-a¿-∏n-®-Xv. a-I≥ kpsse-am-t\m-sSm-∏-am-Wv C-t∏mƒ Xm-a-kw. `¿-Øm-hv sam-bvXo≥ 32 h¿-jw ap-ºv a-c-W-s∏´p.

tIm-gn-t°m-Sv: ku-Zn A-td-_y-bn¬ \-S-∏m-°n-b \n-Xzm-JmXv \n-b-a-Øn-eq-sS tI-c-f-Øn-te-°p Xn-cn-®p-h-∂-h¿ F-{Xbm-sW-∂v C-t∏m-gpw kw-ÿm-\ k¿-°m-dn-\v A-dn-hn-s√-∂v C-t¥m-˛-A-d-_v tIm¨-s^-U-td-j≥ Iu¨-kn¬ `m-c-hmln-Iƒ B-tcm-]n-®p. C-°m-cy-Øn-epw k¿-°m¿ D-Zm-ko-\ a-t\m-`m-h-am-Wp Im-Wn-°p-∂-Xv. C-Xn-\m-bn Iu¨-kn¬ Xn-cn-®p-h-cp-∂-h-cp-sS ÿn-Xn-hn-h-c-°-W-°p-Iƒ Dƒ-s°m≈p-∂ Um-‰m _m-¶v Xp-d-°pw. \n-Xzm-Jm-Xpw {]-hm-kn-I-fpsS `m-hn-bpw sk-an-\m¿ 27\p \m-en-\v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw. P-Ãn-kv ]n sI jw-kp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]-^. km-dm tPm-k-^v {]-`m-j-Ww \S-Øpw. sN-b¿-am≥ B-‰-t°m-b-]-≈n-°-≠n, {]-kn-U‚ v Fw hn Ip-™m-ap, l- ≥ Xn-t°m-Sn, I-cow kw-_-‘n-®p.

cm-a-\m-´p-I-c: Im-em-h-[n I-gn™ a-cp-∂v hn-‰p F-∂m-tcm-]W-ap-≈ cm-a-\m-´p-I-c-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-te-°p bqØv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ am¿-®v \-S-Øn. B-ip-]-{Xn-bnte-°p X-≈n-°-b-dm≥ {i-an-® {]-h¿-Ø-I-sc t]m-en-kv X-Sbm≥ {i-an-®-Xv t]m-en-kpw {]h¿-Ø-I-cpw X-Ωn¬ t\-cn-b D¥pw X-≈-en-epw I-em-in-®p. tKm-]n tIm-S-°-√v ]-d-ºv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n i-^v-\mkv A-[y-£-X h-ln-®p. I-_o¿ am-fo-cn, _n-Pn-Øv, s^-_o-jv am-º-bn¬ kw-km-cn-®p.

C-S-th-f-bv¡pti-jw {]-ZÀi\§-fp-am-bn cm-L-h³ A-t¯mfn tIm-gn-t°m-Sv: Zo¿-L-Im-e- C-Sth-f-°p ti-jw X-s‚ in¬∏ß-fp-sS {]-Z¿-i-\-hp-am-bn FØp-I-bm-Wp cm-L-h≥ AtØm-fn. Iq-en-∏-Wn-°pw ssIt°m-´p-]-Wn-°pw t]m-hn-s√∂p i-]-Y-sa-Sp-Øp Iq-´-Øn¬ H-cm-sf-¶n-epw C-ß-s\ Po-hn-®p Im-Wn-°-s´ F-∂p Xo-cp-am-\n®p ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ-°p-apºv Ihn-X-bp-sS-bpw in¬-]-ß-fp-sSbpw tem-I-tØ-°p c-≠pw I¬∏n-®v C-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p cmL-h≥ A-tØm-fn. A-Sn-®-a¿-Ø-s∏-Sp-∂-h-s‚

cm-{„o-bw kw-km-cn-°p-∂ \n-ch-[n in¬-]- {]-Z¿-i-\-߃ C¥y-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ kw-L-Sn-∏n-®n-cp-∂p. H-Sp-hn¬ sIm-≠p \-S-°m-\p-≈ _p-≤n-ap´pw Nn-e-hpw Im-c-Ww ]-e-bn-SØpw in¬-]-߃ D-t]-£n-®p t]m-tc-≠ ÿn-Xn h-sc-bp-≠mbn. in¬-∏-߃ kq-£n-°m≥ ÿ-e-an-√m-Ø-Xpw h-en-sbm-cp {]-iv-\w X-s∂-bm-bn-cp-∂p. t\m-bn-U-bn-se H-cp {]-Z¿-i\-Øn-\v ti-jw H-cp kp-lr-Øns‚ ^v-fm-‰n¬ D-t]-£n-®p-t]mtc-≠n h-∂-Xp tX-°n-epw ho-´n-

bn-epw am¿-_n-fn-ep-sam-s° sNbv-X \q-dn-te-sd in¬-]-ß-fmWv. _n-\m-se-bp-sS t]-cn¬ tIm-Sn-Iƒ sN-e-hn-´-t∏m-gpw Cu in-ev-]-߃ \m-´n-se-Øn°p-hm≥ B-cpw k-lm-bn-®n-√. C-°m-c-W-ß-sf-√mw sIm-≠p in¬-]-{]-Z¿-i-\-߃-°v C-Sth-f \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Xs‚ in-ev-]Ie acn-®n-´n√ F-∂p {]-Jym-]n-°m≥ Iq-Sn-bmWv C-t∏mƒ {]-Z¿-i-\w \-S-Øp∂-sX-∂p cm-L-h≥ A-tØm-fn ]-d-bp-∂p. B¿-´v Kym-e-dn-bnemWv {]-Z¿-i-\w \-S-°p-∂Xv.


{]mtZ-inIw

26 P-\p-h-cn 2014 Rmb¿

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv dn-am³UnÂ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se H-ºXp ap-X¬ 2.-30 h-sc X-h-f-°pfw, ]m-d-∏p-dw, B-amw-Ip-\n-hb¬, _n.-kn tdm-Uv, ]p-g-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-hsc Im-cm-Sn, Xm-a-c-t»-cn, Ip-Sp°n-ep-Ωm-cw F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn „tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lmƒ: Fw Ip-™m-≠n A-\p-kv-a-c-Whpw A-hm¿-Up-Zm-\-hpw ˛ 5.--30 „I-e-Iv-S-td-‰v tIm-¨-^-d≥-kv lmƒ: Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw ˛ 10.--30 „]m-f-bw ap-l-bp-±o≥ ]-≈n: ku-P-\y In-Uv-\n tcm-K \n¿W-b Iymw-]v ˛ 8.--00 „F-c-™n-∏m-ew \-h-tPym-Xn dn-\yq-h¬ sk‚¿: \yq-\-]£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ Zzn-Zn\ hy-‡n-Xz hn-I-k-\ Iymw-]v D-Zv-Lm-S-\w-˛10.--00 „ao-©-¥ K-h.---B¿-Sv-kv tIm-fPv: tZ-io-b k-Ω-Xn-Zm-b-I Zn\w ˛ Pn-√m-X-e B-tLm-tjm-ZvLm-S-\w ˛ Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F -e-X-˛11.--00.-„I-≠-Ip-fw t{Im-kv tdm-Uv: Ip-´n-Iƒ-°p-≈ kv-s]-jy¬ amPn-Iv tjm ˛ 9.--00 „sh-Ãv-ln¬ hn-{Iw ssa-Xm\w: dn-]ªn-Iv-Zn-\ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS `m-K-am-bn ]tc-Un¬ a-{¥n Fw sI ap-\o¿ k-eyq-´v kzo-I-cn-°pw 8.--30 „B¿-Sv Kym-e-dn: cm-L-h≥ AtØm-fn-bp-sS in¬-∏ {]-Z¿-i\w 11.--00 „B¿-Sv Kym-e-dn: ssa-Iym≥hm-kv ssa hn-j≥ \n¿-Ω-e Ipcym-t°m-kn-s‚ Nn-{X-{]-Z¿-i\w 11.--00 „]m-h-a-Wn-tdm-Uv Im-en-°-‰v dn-k¿-®v sk‚¿: dn-]-ªn-Iv Zn\m-tLm-jw 9.--00 „Kp-P-dm-Øn hn-Zym-e-b lb¿-sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ: `qan-sb c-£n-°p-hn-Zym¿-Yn-I-fpsS Nn-{X-c-N-\ a-¬k-cw 10.--00 „Km-‘n-]o-kv ^u-t≠-j≥ Km-‘n-Kr-lw: ku-Py-\ {]-IrXn Nn-In-¬km-Iym-ºv 8.--00 „sX-°pw-X-e kn.--]n.--Fw. lu-kv: am-fn-tb-°-¬ Ip-Sw-_k-an-Xn hm¿-jn-Iw 4.--00 „]o-∏nƒ-kv dn-hyq-lmƒ: tI-cf do-tU-gv-kv B≥-Uv ssd-t‰-gvkv Iu¨-kn¬ dn-∏-ªn-Iv Zn\m-tLm-jw 9.--30 „{io-cm-a-Ir-jv-Wm-an-j≥ lb¿ sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ: sh-kv-‰v I-Æ-t©-cn sd-knU‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ Bin¿-hm-Zv 4mw hm¿-jn-Iw 3.--00 „]-c-∏n¬ ap-lv-bp-±o≥: Im-cpWy-hm-s‚ A-Sn-a-Iƒ F \-Po_v au-e-hn-bp-sS ]T-\-¢m-kv 4.-15 „\-f-μ: Nn-{X-tem-Iw jm-Pp]¿-W-im-e-bp-sS G-I-Zn-\-Nn{X-c-N-\ ]-cn-io-e-\w10.--00 „A-go-°¬ tdm-Uv: s_-kv-‰v {^-≠v-kv 1mw hm¿-jn-Iw 6.--00 „C-S-b-ß-c F-f-s‚ ]-≈n: {]`m-j-aw A-–p- -emw ]m-e-∏-‰ 6.--30 „Xn-cp-h-Æq¿ _-km-dn¬: sl¬-Øv kvv-Iqƒ 10.--30 „s\-√n-t°m-Sv Ip-S-am-fn-∏-dºv: ss_-_n-fpw ]-cn-ÿn-Xn\m-i-hpw sk-an-\m¿ 10.--00 „s\-√n-t°m-Sv \-h-`m-c-Xv hmb-\-im-e: Ip-Spw-_-{io dn-]ªn-Iv Zn-\ A-b¬-°q-´ k-am-Kaw D-Zv-Lm-S-\w ta-b¿ F sI t{]-a-Pw 10.--30 „Cu-Ãv \-S-°m-hv: K-h.-- So-t®gv-kv s{S-bn-\nMv kvv-Iqƒ Cu-Ãv \-S-°m-hv d-kn-U‚ v A-tkmkn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un 3.-00 „sIm-Sp-h-≈n F≥.-F-kv.-kn. `-h≥: \m-j-\¬ sk-Iyp-e¿ tIm¨-^-d≥-kv tIm-gn-t°m-Sv ]m¿-e-sa‚ v I¨-h≥-j≥ ˛ 3.00 „F-tf-‰n¬ hm-Zn a-Zo-\: \-_n kvv-t\-l {]-`m-j-Ww ˛ 7.-00 „In-g-t°m-Øv ]n.-hn.-F-k.v kv-Iqƒ A-¶-Ww : Pn-√m X-e Nn-{X-c-N-\-m-a¬-k-cw ˛ \n-d®m¿-Øv ˛ 9.-00 „I¬-∏-I Sq-dn-à tlmw: {]kw-K ]-cn-io-e-\w 10.00

\mfs¯ ]cn-]mSn „Sm-tKm¿ sk‚n-\-dn lmƒ: \-K-c-k-` k-a-{K hn-Zym-`ym-k ]-cn-]m-Sn ˛ hn-kv-a-tbm¬-k-hw ˛ D-Zv-Lm-S-\w ta-b¿ F sI t{]-a-Pw ˛ 2.--00 „kv-t]m¿-Sv Iu¨-kn¬ lmƒ: \n-Xzm-Jm-Øpw {]-hmkn-I-fp-sS `m-hn-bpw sk-an-\m¿ D-Zv-Lm-S-\w P-Ãn-kv ]n sI jwkp-±o≥ ˛4.--00 „am-\m-©n-d tImw-{S-kv-‰v {Ku≠v: -A-e-¶m-c a-¬-ky-Ir-jn ]T-\ ¢m-kpw I¿-j-I kw-K-ahpw ˛ 2.--30 „B¿-Sv Kym-e-dn: sI {Xn F \n-d-°q-´v D-Zv-Lm-S-\w ˛ {^m≥kn-kv tIm-S-¶-≠-Øv ˛ 5.--00

Im-c-t»-cn ]-©m-b-Øn-se tXm-´-°m-Sv a-c-©m-Sn-˛-aw-K-em-a-cw tdm-Uv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v do-\m {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sIm-Sp-h-≈n: B-sfm-gn-™ ho´n¬ hn-fn-®p-h-cp-Øn 16 Im-cnbm-b π-kv-h¨ hn-Zym¿-Yn-\nsb ]o-Un-∏n-s®-∂ ]-cm-Xnbn¬ bp-hm-hn-s\ sIm-Sp-h-f-fn t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn dn-am≥Uv sN-bv-Xp. hym-gm-gv-N cm-{XnbnemWv kw-`-hw.-I-f-cm-¥n-cn sh-fp-tØ-S-Øv Nm-en¬ e-£who-Sv tIm-f-\n-bn-se Pwjo¿(21)s\-bm-Wv t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. sam-ss_¬ t^m¨ h-gn hn-Zym¿-Yn-\n-bp-ambn ]-cn-N-b-s∏-´ Pw-jo¿ hym-gmgv-N cm-{Xn-bn¬ t^m-Wn¬ hnfn-®v {]-tem-`n-∏n-®p k-ao-]-sØ B-sfm-gn-™ ho-´n-te-°p sIm≠p-h-∂v ]o-Un-∏n-°p-I-bm-bncp-∂p. t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b Pwjo-dn-s\ tIm-gn-t°m-Sv {]n≥-kn∏¬ sk-j≥ tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am≥Uv sN-bv-Xp.-

kozhikode/clT

lÀ-¯m A-{I-aw: ho-−pw A-d-Ìv Xm-a-c-t»-cn: a-e-tbm-c l¿Øm-en-\n-sS t]m-en-kn-s\ A{I-an-® tI-kn¬ A-d-kv-‰v Xp-Scp-∂p. A-Sn-hm-cw In-g-s°-]-dºn¬ c-Rv-Pn-Xv-Ip-am¿ (37) BWv C-∂-se ]n-Sn-bn-em-b-Xv. Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xncm-b k-a-c-Øn-\n-sS-bm-Wv ASn-hm-cw, F-en-°m-Sv `m-K-ß-fn¬ t]m-en-kn-\p t\-sc A-{I-a-ap≠m-b-Xv. dq-d¬ F-kv.-]n. Dƒs∏-sS F¨-]-tXm-fw t]m-enkp-Im¿-°p ]-cn-t°¬-°p-Ibpw F-kv.-]nbp-sS I-am-t‚m kw-L-Øn-s‚ hm-l-\w A-·n°n-c-bm-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. A-Sn-hm-cw A-{I-a-ß-fn¬ 20 t]-cpw t^m-d-kv-‰v A-{I-an-® tI-kn¬ 19 t]-cpw C-tXm-sS Ad-kv-‰n-em-bn.cm-hn-se ap-X¬ Sn-∏-dp-I-fnepw a-‰p-am-bn F-Øn-b-h-cm-Wp Xm-a-c-t»-cn, A-Sn-hm-cw `m-K-ß-

¹m-Ìn-Iv Im-cn-_m-Kv: hym-]m-cn-IÄ \-K-c-k-`-bv-s¡-Xntc h-S-I-c: πm-Ãn-Iv Iym-cn-_m-KpIƒ \-K-c-k-` Im-cym-e-bØn¬ ko¬ sN-ø-W-sa-∂ \K-c-k-` D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc hym]m-cn-Iƒ cw-K-Øv. k¿-°m-¿ k¿-°p-e-dn-s‚ ad-hn¬ \-S-]-Sn Aw-Ko-I-cn-°m\m-hn-s√-∂v a¿-®‚ v-kv A-tkmkn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Øm -k-tΩ-f-\-Øn¬v hy-‡-am°n. \-K-c-k-` hym-]m-cn-Iƒ-°v \¬-In-b t\m-´o-kn-se hym-]mcn-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sSbm-sW-∂ hm-Zw A-tkm-kn-tbj-s‚ A-dn-thm-sS-b-s√-∂pw

`m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ Kp-cpX-c-am-sW-¶n-epw A-h kw-kv-Icn-°m-\p-≈ bm-sXm-cp kw-hn[m-\-hpw H-cp-°m-sX A-{]mtbm-Kn-I-am-b \-S-]-Sn-°m-Wv \K-c-k-` Xp-\n-bp-∂-Xv. G-sd Ime-sØ B-h-iy-am-b πm-Ãn-Iv kw-kv-I-c-W bq-\n-‰v \-K-c-k-` ]-cn-K-Wn-°p-t∂-bn-√.ap≥-kn∏¬ \-S-]-Sn-s°-Xn-tc k-a-cw \S-Øp-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. hm¿-Ø-k-tΩ-f-\Øn¬ H N-{μ≥,Fw sI `-cX≥,H hn {io-[-c≥ ]-s¶-Sp-

Øp.

Z-i-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-¶p \-cn-°p-\n: 2003¬ ss_-Øp¬ C- -bp-sS Io-gn¬ ÿm-]n-X-amb ss_-Øp¬ C-  B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pv 27, 28 Xn-ø-Xn-I-fn¬ ]-Ømw hm¿-jnIw hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn-°pw. hm¿-jn-I BtLm-jw 27\p cm-hn-se Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Fw A-_v -Zp-

-emw D-Z-Lm-S-\w sN-øpw. ss_-Øp¬ C-  {]-kn-U‚ v tUm. Fw F k-_q¿ X-߃ A-[y-£-X h-ln-°pw. Z-i-hm¿jn-I-tØm-S-\p-_-‘-am-bn \n¿an-°p-∂ tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bØn-s‚ in-em-ÿm-]-\w kn≥Un-t°-‰v sa-w_¿ {]-^. k-øn-Zv B-_n-Zv lp-skbv≥ \n¿-h-ln°pw. Xp-S¿-∂p \-S-°p-∂ sk-an\m-dn¬ Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n-bn-se tUm. ]n tam-l≥, C-¥y≥ C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v amt\-Pv-sa‚n-se tUm. sk-_m-kv‰y≥, {]-^. Hm-am-\q¿ ap-l-Ω-Zv

≠-{X Xm¬-∏-cy-an-√m-Ø-Xm-Wv \m-´p-Im¿-°v G-sd D-]-Im-c-{]-Zam-bn-cp-∂ Cu ÿm-]-\w \-in°m≥ Im-cW - a - m-bs - X-∂p {]-tZi-hm-kn-Iƒ Ip-‰s - ∏-Sp-Øp-∂p. sse-{_-dn-b-s\ ]-©m-bØn-se k-lm-bn B-°n am-‰n. \m-ep-a-Wn-ap-X¬ G-gp h-sc Cbmƒ hm-b\ - im-eb - n-se-Øn ]pkvX - I - hn-Xc - W - w \-SØ - p-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p.-Xp-S¿-∂ km-£c - Xm t{]-c-In-\v ]p-kv-X-I hn-X-cW Np-aX - e - \¬-In. C-t±-lØ - ns\-bpw ]-©m-b-Øn-se k-lmbn B-°n-bt- Xm-sS ]p-kvX - I - hnX-cW - w \n-e® - p. h¿-jß - f - m-bn C-hn-sS sse-

Xm-a-c-t»-cn: bp-hm-°-fn¬ s]mXp-ap-X¬ kw-c-£-W A-ht_m-[w h-f¿-Øp-I F-∂ e£y-tØm-sS dn-]-ªn-Iv Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®p a-Wm-t»-cn Fw.-F.-Fw.-H. tIm-f-Pv F≥.-Fkv.-F-k.v bq-\n-‰n-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ Xm-a-c-t»-cn sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-bpw _ pw ip-No-I-cn-®p. ]n-.-Sn.--F. ssh-kv {]-kn-U-‚ v d-km-Jv sIm-Sn-b-Øq¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. A-Pv-a¬ A-[y-£-X hln-®p. t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ Pm^¿, sI sI ap-Po-_p¿-d-“m≥, sI _m-e≥, Sn -]n cm-P≥, ep-Jvam≥ kw-km-cn-®p.

t]m-en-kvþ am-^n-b Iq-«p-sI-«v A-h-km-\n-¸n-¡-Ww-: -bq-¯v tIm¬-{K-kv A-–p-¬-d-jo-Zv, F≥ sI Pwjo¿, hn sI jm-P-lm≥, B¿ hn A-øq-_v kw-km-cn-®p.-

hn-ZymÀ-Yn-¡p aÀ-±-\-ta-äp

\m-Zm-]p-cw: Xm-\-t°m-´q-cn¬ hn-Zym¿-Yn-°p a¿-±-\-ta-‰p. h-ben¬ ap-l-Ω-Z-en(16)\m-Wp a-¿±-ta-‰- -]cn-t°m-sS \m-Zm-]p-cw Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. \-_n-Zn-\ ]-cn-]m-Sn-bpsS t]m-kv-‰¿ H-cp kw-Lw \-in∏n-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´ hm-°pX¿-°-Øn-\n-sS _n.sP.]n. {]h¿-Ø-I-sc-∂p ]-d-b-s∏-Sp-∂ Nn-e¿ a¿-±n-®p-sh-∂m-Wp ]-cmXn.

bq-¯v hn-Mv kw-K-aw

A-⁄m-X ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b I-cn-¶¬ Izm-dn-bn¬ Unssh.-F-kv.-]n-bpw kw-L-hpw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øn-s‚ 2014˛15 h¿-j-sØ hn-I-k-\ sk-an-\m¿ hn Fw D-a¿ Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv A-

sk-an-\mÀ sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n ]ªn-Iv sse-{_-dn-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ `m-j-bpw kw-kv-Im-chpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ 30\v hym-gm-gv-N ssh-Io-´v \m-en-\p sse-{_-dn lm-fn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. Xm-eq-°v sse-{_-dn Iu-¨-kn¬ F-Ivkn-Iyq-´o-hv Aw-Kw ]n kn them-bp-[≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. k-Po-jv \m-cm-b-W≥ hn-j-bw A-h-X-cn-∏n-°pw.-

Npcp¡¯nÂ

sIm-Sp-h-≈n: In-g-t°m-Øv ]-c∏m-d-bn¬ \-S-∂ ap-kv -enw-eo-Kv s]m-Xp-tbm-Kw Pn-√m {]-knU‚ v D-a¿ ]m-≠n-I-im-e D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. k-a-Zv hm-b‰n¬ A-[y-£-X -h-ln-®p. hn-hn[ ]m¿-´n-I-fn¬ \n-∂pw cm-Pn-h®v ap-kv -enw-eo-Kn¬ tN¿-∂-h¿°p tbm-K-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. ap-l-Ω-Zv,P-∫m¿, K^q¿, A-–p-d-ln-am≥, ap-l-ΩZv, A≥-km-cn kw-km-cn-®p.-

In-g-t°m-Øv Im-hn-ep-Ωm-cw A-¶-W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\w tªm-°v- ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv \n¿h-ln°p∂p

A-¦-W-hm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øv P-\-Io-bmkq-{X-W ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \n¿-an-® In-g-t°m-Øv Im-hn-ep-Ωm-cw A-¶-W-hm-Sn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚-v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. iym-a-f c-ho{μ≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. \-ko-a P-am-ep-±o≥, aw-K-e-ßm-´v ap-l-Ω-Zv, h-n- sI A-_-vZp-¿-d-ln-am≥, kn.-Un.-]n.-H C≥-Nm¿÷v Sn Fw kp-\n-X, hn Sn jo-P, ]n F sI am-bn≥-lm-Pn, C ]n D-kv-am≥, F sI aq-k, ]n I-cp-Wm-I-c≥ \m-b¿, sI A-cp¨-Ip-am¿, sP sP P-ao-e- kw-km-cn-®p.-

Np-c-¯n-se Im-«p-Xo ]-cn-{`m-´n ]-c-¯n Xm-a-c-t»-cn: Np-c-Øn-se h-\-`q-an-bn¬ Xo ]-S¿-∂-Xp ]-cn{`m-¥n ]-c-Øn. Np-cw hyq t]m-bn‚n-\v Xm-sg C-∂-se D-®bv-°p ]-{¥-≠p-a-Wn-tbm-sS-bm-Wp kw-`-hw. th-\¬ I-\°p-∂-tXm-sS h-\-{]-tZ-i-tØ-°p Xo ]-S-cm-Xn-cn-°m-\m-bn tdm-U-cn-In-se A-Sn-°m-Sv sh-´n-sØ-fn-°p-∂-Xn-\n-sS-bmWp Xo ]-S-cp-∂-Xp {i-≤-bn¬-s]-´-Xv. I¬-∏-‰-bn¬-\n-∂pw ^-b¿-t^m-gv-kv F-Øn Xo A-W-®-Xn-\m¬ Iq-Sp-X¬ {]-tZi-fn-te-°p hym-]n-®n-√.-

hn-Zym-`ym-k inÂ-¸im-e t]-cm-{º: _m-e≥-kv C-\o-tjy-‰o-hv, ap-bn-t∏m-Øv Fw.bp.]n kv-Iq-fn¬ h-®v hn-Zym-`ym-k in¬-]-im-e kw-LSn-∏n-°p-∂p. \m-sf aq-∂n-\p a-\-im-kv-{X Iu¨-kn-e¿ hn sI cm-Po-h≥, Cw-•o-jv `m-jm ]-cn-io-e-I≥ _m-e-`m-kv-Ic≥ \m-b¿, ¢m-kv \-bn-°pw.

{Sm³-kv-t^m-aÀ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp ap-°w: thmƒ-t´-Pv Cw-{]q-hvsa‚ v kv-Io-an¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ap-°w ]-©m-b-Øn-se tN-μ-awK-√q¿ aw-K-e-t»-cn tXm-´w tNμmw Ip-∂v ÿm-]n-® {Sm≥-kvt^m-a¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-tZ-i-sØ 450 Hm-fw Ip-Spw_-ß-fp-sS thmƒ-t´-Pv £m-aØn-\v ]p-Xn-b {Sm≥-kv-t^m-a¿ ]-cn-lm-c-am-hpw. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.F. {Sm≥-kv-t^m-a-dn-s‚ D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc-{μ\m-Yv A-[y-£-X h-ln-®p. F Fw A-l-Ω-Zv Ip-´n-lm-Pn, F≥ Sn A-en, sI ]n A-l-Ω-Zv Ip-´n, B-en tN-μ-aw-K-√q¿, sI.-F-kv.C.-_n A-kn-Â v F≥-Pn-\ob¿ A-_v -Zp¬ P-eo¬ kw-kmcn-®p. tN-μ-mw-Ip-∂v {Sm≥-kv-t^m-a¿ kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

a-W-t»-cn Fw.-F.-Fw.-H. tIm-f-Pv F≥.-F-kv.-F-k.v bq\n-‰n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _-kv ip-No-I-cn-°p-∂p

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n-bnse t]m-en-kv am-^n-b Iq-´p-sI´v A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂p bqØv tIm¨-{K-kv sIm-Sp-h-≈n afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. am-^n-b kw-L-ß-fp-sS-bpw Ipg¬-∏-W-l-hm-e kw-L-Øn-s‚bpw C-S-\n-e-°m-cm-bn \n-∂p h≥-Xp-I ]n-cn-s®-Sp-Øv ho-Xw h-bv°p-I-bm-Wv sN-øp-∂-Xv. tÃ-j-\n-se A-hn-ln-X C-Ss]-S-ep-I-sf-Ip-dn-®v A-t\z-jWw th-W-sa-∂pw tbm-Kw Bh-iy-s∏-´p. a-fi-ew {]-knU‚ v kn sI \m-knw A-[y-£X -h-ln-®p. F knw-©p, hn sI

t»m-¡v ]-©m-b-¯v hn-I-k-\ sk-an-\mÀ

[y-£-X-h-ln-®p. B-\n-tPm¨, ÿn-cw-k-an-Xn sN-b¿-am≥-amcm-b sI sI B-en, sI sI k^n-\, Sn sI ap-l-Ω-Zv,d-kn-b C{_m-lnw, bp ]n \-^o-k, sI Fw tIm-a-f-h-√n, Xm-c A-–p-¿d-ln-am≥-, kn-‘p-tam-l≥, tªm-°v sk-{I-´-dn ]n ]n am-ap°p-´n kw-km-cn-®p.-

ap-kv-enw-eo-Kv s]m-Xp-tbm-Kw

{_-d-n-b≥ F-Øm-Xm-b-tXm-sS ]p-kv-X-ß-fn¬ \-s√m-cp `m-Kw Nn-Xe - c - n-®p t]m-bn. {]-h¿-Ø\ c-ln-X-am-b sse-{_-dn-°v h¿jm h-¿-jw ]p-kv-X-I-߃-°v ^-≠v A-\p-h-Zn-°m≥ ]-©m-bØv a-d° - m-dn-s√-∂p \m-´p-Im¿ ]dp-∂p. km-aqlnIt{Zm-ln-I-fpsS-bpw A-£c - hn-tcm-[n-If - p-sSbpw Xm-hf - a - m-bn am-dn-b \n-eb - nem-Wv sI-´n-Sw. ssh-Zyp-Xn ao-‰¿ t_m¿-Uv s]m-fn-™p Xq-ßn-b \n-eb - n-em-Wv. cm-{„o-b ]m¿-´n-Ifp-sS h-Sw h-en-bn¬ A-£c - kvt\-ln-Iƒ-°v A-dn-hp \-„s - ∏-Sp∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[-Øn-em-Wv \-in-®psIm-≠n-cn-°p-∂ Iq-S-Øm-bn hm-b-\-im-e \m-´p-Im¿.

dn-]-»n-Iv Zn-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ _-kv ip-No-I-cn-¨p

fn¬ A-{I-aw A-gn-®p hn-´-Xv. sXm-gn-em-fn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h-sc A-Sn-hm-c-sØ-Øn°m≥ t\-Xr-Xzw \¬-In-b-h-sc c-£n-°p-∂ \n-e-]m-Sm-Wv t]men-kv kzo-I-cn-°p-∂-sX-∂v Bt£-]-ap-≠v. Iq-en-]-Wn-°p t]m-hp-∂-h-sc t]m-epw \n¿-_‘n-®v Xm-c-a-t»-cn `m-K-sØØn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw C-Ø-c-Øn¬ F-Øn-s∏-´-h-cmWp {]-Xn-I-fm-°-s∏-´-sX-∂pw C-h¿ B-tcm-]n-°p-∂p.

kw-km-cn-°pw.

Iq-S-¯m-bn hm-b-\-im-e \m-i-¯n-te¡v Xm-a-c-t»-cn: ap-∏-Xp h¿-jtØm-fw {]-tZ-i hm-kn-Iƒ-°v A-£c - sh-fn-®w ]-I¿-∂p \¬In-b hm-b-\ im-e Xn-cn-™p t\m-°m-\m-fn-√m-sX \m-i-Ønte-°p Iq-∏p Ip-Øp-∂p. Hm-at- »cn {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ - mbn-cp-∂ ]n- ]n skbvX - m-Wv hmb-\-im-e-°p th-≠n sI-´n-Sw \n¿-an-®p \¬-Ip-I-bpw sse-{_dn-b-s\ \n-b-an-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂X - v. ]o-Sn-I ap-I-fn-epw a-‰p-am-bn {]-h¿-Øn-®p h-∂n-cp-∂ hm-b\ - im-eb - v°v B-ÿm-\w h-s∂-¶nepw ]n-∂o-Sv {Km-a∏-©m-bØ - n¬ A-[n-Im-cØ - n-te-dn-bh - ¿-°v th-

3

Ip-μ-aw-K-ew: hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]-\-k-an-Xn bqØv hn-Mv Ip-μ-aw-K-ew bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-I-kw-K-aw Pn-√m sk{I-´-dn ]n sI _m-∏p-lm-Pn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI Akvv-ew A-[y-£-X h-ln-®p. `m-chm-ln-Iƒ: sI sI k-Poh≥({]-kn), Sn cm-lp¬, Fw sI I-_o¿(ssh-kv {]-knU‚), A-_q-_-°¿(P-\.sk{I), dn-bm-kv(tPm. sk-{I), sI ]n Zm-hq-Zv A-en(J-Pm-©n).

tdm-Uv X-IÀ-¶p; P-\w Zp-cn-X-¯n Xm-a-c-t»-cn:\q-dp-°-W-°n-\p Ip-Spw-_-߃ D-]-tbm-Kn-°p-∂ tdm-Uv ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂tXm-sS {Km-a {]-tZ-iw H-‰-s∏-´p. ]-©m-b-Øn-se Sn.-Sn. ap-°v ssaem-Sn-∏m-d tdm-Um-Wv ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂-Xv. C-Xp-aq-ew Cutdm-Un-eq-sS Im¬-\-S t]m-epw A-km-[y-am-hp-I-bpw sN-bv-Xp. \q-dp-°-W-°n-\p Ip-Spw-_߃ Xm-a-c-t»-cn, ]q-\q¿, tImc-ßm-Sv, A-ºm-b-tØm-Sv F-∂nhn-S-ß-fn¬ F-Øm≥ D-]-tbmKn-°p-∂-Xm-Wv Cu tdm-Uv. F´p h¿-jw ap≥-]v A-‰ Ip-‰-∏-Wnsb-Sp-Ø-Xn-\p ti-jw C-∂p-hsc A-[n-Ir-X¿ bm-sXm-cp ]Wn-bpw \-S-Øn-bn-´n-s√-∂p \m´p-Im¿ B-tcm-]n-°p-∂p. tcm-Kn-

Hm-t´m-dn-£, Sm-Iv-kn hm-l-\ß-sf F-Øn-°p-∂-Xv. X-I¿-∂p X-cn-∏-W-am-b tdmUn¬ k¿-ho-kv \-S-Øm≥ hml-\-bp-S-a-Iƒ X-øm-dm-hm-ØXp {]-tZ-i-sØ H-‰-s∏-Sp-Øn-b \n-e-bn-em-°p-∂p. C-Xp-aq-ew In-tem-ao-‰-dp-Iƒ \-S-∂m-Wv ]-e-cpw a-°-sf hnZym-e-b-ß-fn-epw a-‰pw F-Øn°p-∂-Xv. sN-dn-b Ip-´n-Iƒ XI¿-∂ tdm-Un-eq-sS \-S-°p-∂Xn-\m¬ ]-e-t∏m-gpw ho-Wp A]-I-Sw kw-`-hn-°p-I-bpw sN-øp∂p. -{Km-a-∏-©m-b-Øv A-[n-Ir]q-¿-W-am-bpw X-I¿-∂ Sn. Sn. ap-°v˛ ssa-em-Sn tdm-UvI-sf B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-°m- °p-∂-Xm-bpw \m-´p-Im¿ ]-d-bp- X-cp-sS \n-tj-[ \n-e-]m-Sn¬ {]Xn-tj-[n-®p {]-t£m-`-Øn-s\m\pw sIm-®p Ip-´n-I-sf kv-Iq- ∂p. G-sd _p-≤n-ap-´p-∂-h¿ h≥- cp-ßp-I-bm-Wp {]-tZ-i hm-knfn¬ hn-Sm-\pw Cu-h-gn H-cp Hmt´m-dn-£ t]m-epw h-cm≥ a-Sn- Xp-I sIm-Sp-Øm-Wv C-hn-tS-°v Iƒ.

sXcphp\m-b `o-j-Wn-bm-hp-¶p \-cn-°p-\n:X-e-bn¬ ]p-gp-h-cn°p-∂ {h-W-hp-am-bn Hm-Sn- \-S°p-∂ \m-b `o-j-Wn-bm-hp-∂p. ]p-√m-fq¿ Ip-g¬-In-W¿, F-S°n-tem-´p-Ω¬ `m-K-ß-fn-emWp \m-b Hm-Sn \-S-°p-∂-Xv. Xe-bn¬ ]p-gp-h-cn-°p-∂ {h-W-w Zn-\w {]-Xn h-ep-Xm-bn h-cn-Ibm-Wv. I-gn-™-bm-gv-N ]p-√m-fq¿ X®q¿-Xm-g-Øv sX-cp-hp-\m-b-bpsS B-{I-a-W-Øn¬ A-©p t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. A-©p-am-kw ap-ºp t]-∏-´nbp-sS B-{I-W-Øn¬ C-cp-]tXm-fw t]¿-°pw ]-cn-t°-‰n-cp∂p. sX-cp-hp-\m-b-bp-sS- B-{Ia-Ww {]-tZ-i-Øv hym-]-I-am-hptºmƒ P-\-߃- `o-Xn-bn-emWv.-

ap-kv-enw bq-¯v eo-Kv bp-h-P-\-bm-{Xbv-¡v Xp-S-¡-w

_-Päv: t]-cm-{¼-sb ]qÀ-W-am-bpw A-h-K-Wn-¨pþ Fw.FÂ.F.

ap-°w: "s\-t©m-Sv tN¿-°mw atX-X-c C-¥y-sb' F-∂ ap-{Zmhm-Iy-hp-am-bn Im-c-t»-cn ]©m-b-Øv ap-kv-enw bq-Øv eo-Kv kw-L-Sn-∏n-® Zzn-Zn-\ bp-h-P-\bm-{Xbv-°p Xp-S-°-am-bn. bm-{X tX-°pw Ip-‰n-bn¬ \n∂p \n-tbm-P-I a-fi-ew ap-kv enw eo-Kv {]-kn-U‚ v ]n ss]-

t]-cm-{º: kw-ÿm-\ _-P-‰n¬ t]-cm-{º a-fi-e-Øn-s‚ bmsXm-cp B-h-iy-ß-fpw ]-cn-KWn-®n-s√-∂p ÿ-ew Fw.-F¬.F. sI Ip-™-Ω-Zv B-tcm-]n®p.tXm-´-Ømw I-≠n I-S-hv-˛-Nß-tcm-Øv I-S-hv ]m-ew, K-h. B-ip-]-{Xn-°p sI-´n-Sw, kn.-

X¬ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. N-S-ßn¬ ]n ]n A-\o-kv A[y-£-X h-ln-®p. Sn ]n P-∫m¿, kn sI Im-knw, Fw Sn A-jv-d^v, k-t¥m-jv tPm¨, bq-\p-kv ]p-Ø-e-Øv, ]n d-jo-Zv, k-emw tX-°pw Ip-‰n, sI tIm-b, C ]n _m-_p kw-km-cn-®p.

sI.-Pn. K-h. tIm-f-Pv tlm-kv‰¬ ku-I-cy-Øn-\m-bn sI-´nSw, t]-cm-{º-bn¬ t]m-fn sS-Iv\n-Iv, kn-hn¬ kv-t‰-j≥ \-hoI-c-Ww, K-kv-‰v lu-kv \-ho-I-cWw Xp-S-ßn \n-c-h-[n B-h-iy߃ D-∂-bn-®n-cp-∂p. t]-cm-{º Xm-eq-°v cq-]o-I-cW-hpw ]m-sS X-≈n-b-Xm-bn F.-

F¬.-F. A-dn-bn-®p. t]-cm-{º-˛\m-Zm-]p-cw a-fi-e-ß-sf _‘n-∏n-°p-∂ {]-[m-\ B-h-iyam-bn-cp-∂p tXm-´-Ømw-I-≠n IS-hv ]m-ew. C-S-Xp Fw.-F¬.-Fam-cp-sS a-fi-e-ß-sf ]m-sS A-h-K-Wn® _-P-‰m-Wn-sX-∂v Fw.-F¬.F. ]-d-™p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-27

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-27