Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

"{]-hm-N-I {]-IoÀ-¯-\ km-ln-Xy-§Ä ]T-\ hn-t[-b-am-¡-Ww-'

hntij§Ä

sI.-F-kv.-Sn.-bp. Pn-Ãm k-t½-f-\w

tIm-gn-t°m-Sv: "k-^-e-amw ]-cnjv-Im-cw, I-cp-tØ-Ipw hn-Zy°v' F-∂ {]-ta-b-hp-am-bn tI-cf kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.-F-kv.-Sn.-bp) hn-Zym-`ym-k Pn-√m k-tΩ-f-\w \m-sf aq-∂n\v in-£-Iv k-Z-\n¬ \-S-°pw. ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw F d-km-Jv D-ZvLm-S-\w sN-øpw. {]-kn-U‚ v sI Fw F \m-k¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. I-cn-°p-ew ]-cn-jv-Icn-°p-tºmƒ F-∂ hn-j-bØn¬ kn ]n sN-dn-b ap-l-Ω-Zv, F≥ ]n lm-^n-kv ap-l-Ω-Zv, sI ]n B-jn-Jv kw-km-cn-°pw. sI.-F-kv.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn F sI ssk\p-±o≥, J-Pm-©n hn sI aq-k, ssh-kv {]-kn-U‚ v kn sI Al-Ω-Zv Ip-´n Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n sI A-ko-kv kw-km-cn°pw.

sI.-F-^v.-kn. inÂ-¸-im-e \m-sf

tIm-gn-t°m-Sv: sI.-F-^v.-kn. h{P-Pq-_n-en-bp-sS `m-K-am-bn sI.-F-kv.-F-kv.-sF.-F-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS C-t∂mth-j≥ se-Uv B≥-Uv sS-Ivt\m-f-Pn C‚≥-ko-hv F‚¿-{]W¿-jn-∏v in¬-∏-im-e \m-sf Xm-Pv tK-‰v-th tlm-´-en¬ \-S°pw. \m-fn-tI-cw, ssI-Ø-dn, `£y-kw-kv-°-c-Ww, sF.-Sn, ]mZ-c-£m \n¿-am-Ww F-∂o ta-Je-I-fn¬ km-t¶-Xn-I hn-Zy-bpw km-[y-X-I-fpw N¿-®- sN-øpw. F-≥Po-\o-b-dn-Mv, am-t\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. hym-h-km-bn-I hn-I-k-\-Ønepw, kw-cw-`-I-Xz-Øn-epw sI.F-^v.-kn-bp-sS {]-Xn-_-‘-X h-f¿-Øp-I-bm-Wp e-£yw. ]cn-]m-Sn Im-en-°-‰v bq-\n-th-gvkn-‰n ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm.-Fw A-–p- -emw D-Zv-LmS-\w sN-øpw. P-\-d¬ am-t\-P¿ t{]w-\m-Yv c-ho-{μ-\m-Yv, sU. P\-d¬ am-t\-P¿ ap-kv-Xm-Jv Al-Ω-Zv, tkm-W¬ am-t\-P¿ APn-Xv Ip-am¿, F Jm-en-Zv, sI hn kp-\n¬ \m-Yv ]-s¶-Sp-Øp.

F-kv.s-- I.--F-kv.F -- -kv.F -- -^v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® A-¥¿ tZ-io-b sk-an-\m-dn¬ jm¿-P bq-\n-th-gv-kn-‰n l-Zo-kv hn-`m-Kw X-e-h-≥ tUm. A-_v-Zp-k-ao-Av A¬ A-\o-kv ap-Jy {]-`m-j-Ww \SØp-∂pkz¥w {]Xn-\n[n

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n h-[-t°-kv hn-[n \m-sf {]-Jym-]n-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ t]m-en-kv \K-c-Øn¬ kp-c-£ i-‡-am-°n. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn C-∂p ap-X¬ A-©p Zn-h-kw t]m-en-kn-s‚ \n-b-{¥-W-ap-≠m--hpw. hn-[n ]-dbp-∂ F-c-™n-∏m-ew am-dm-Sv AUo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn ]-cn-k-c-Øv t]m-en-kv kp-c-£ h¿-[n-∏n-°pw. C-Xp-h-gn-bp-≈ K-

Xm-K-X-Øn-\pw \n-b-{¥-W-ap≠m-hpw. am-c-Im-bp-[-߃, kvt^m-S-I h-kv-Xp-°ƒ, {]-tIm-]\]c-amb {]-Nm-c-W-߃ F∂n-hbv-°p I¿-i-\ \n-b-{¥-Wap-≠m-hpw. ÿn-cw Ip-‰-hm-fn-Isf I-cp-X¬ X-S-¶-en¬ h-bv°pw. \n-e-hn¬ hn-Nm-c-W tIm-SXn-°v t]m-en-kv Im-h-ep-≠v. hcpw Zn-h-k-ß-fn¬ tIm-S-Xn-°p ap-gp-h≥ k-a-b-hpw kp-c-£bv°m-bn Iq-Sp-X¬ t]m-en-kn-s\

hn-\y-kn-°pw. A-tXk-a-bw, Sn ]n N-{μ-ti-J-c-s‚ `m-cy sI sI c-a-bv-°p kp-c-£m -`o-j-Wn-bp≈ kml-Ncy-Øn¬ kp-c-£ \-¬-Im≥ B-`y-¥-c h-Ip-∏v Xocp-am-\n-®n-´p-≠v. c-a-bv-°p `o-jWn-bp-s≠-∂pw Sn ]n hn-[n-sbØp-S¿-∂p Pn-√-bn¬ A-{I-a km-[y-X-bp-s≠-∂pw C‚-en-P≥-kv dn-t]m¿-´p-≠m-bn-cp-∂p. CXp I-W-°n-se-Sp-Øm-Wp kp-c£ A-\p-h-Zn-®-Xv. AtX-k-ab-w, hn-[n A-\p-

Xr-iq¿: h-S-°≥ tI-c-f-Øn¬ \m-sf D-®-h-sc ssh-Zyp-Xn \nb-{¥-W-ap-≠m-hpw. am-S-°-Ød k-_v-tÃ-j-\n-se 220 sI-hn sse-\n¬ A-‰-Ip-‰ ]-Wn-Iƒ \-S-°p-∂-Xn-\m-em-Wv C-Xv. Xriq-cn¬ \n-∂v h-S-t°m-t´-°p≈ Pn-√-I-fn-te-°p-≈ ssh-ZypXn {]-h-ln-°p-∂ sse-\n-emWv {]-hr-Øn-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. cm-hn-se 9 ap-X¬ D-®-°v 2h-scssh-Zyp-Xn X-S-k-s∏-Sp-w.-

hn-Zym-`ym-k kv-tIm-fÀ-jn-¸v

tIm-gn-t°m-Sv: tam-t´m¿ sXm-gnem-fn t£-a-\n-[n-bn¬ Aw-Kß-fm-b sXm-gn-em-fn-I-fp-sS a°ƒ-°p 2013-˛14 h¿-j-tØ-°p hn-Zym-`ym-k kv-tIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. t£-a-\n[n Ip-Sn-»n-I-bn-√m-Ø-h-cp-sS a°ƒ-°p am-{X-ta kv-tIm-f¿-jn∏n-\v A¿-l-X-bp-≈p. k¿°m¿-˛ F-bv-Uv-kv/Aw-Ko-Ir-X sk≥-{S¬/sF.--kn.--F-kv.C -- .-, kn.--_n.--F-kv.-C. F-∂o hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ ]Tn°p-∂ Ip-´n-Iƒ-°v F-´mw ¢mkv ap-X¬ {]-^-j\¬ tIm-gvkp-Iƒ-°v h-sc kv-tIm-f¿-jn∏v A-\p-h-Zn--°pw. A-t]-£m t^m-dw N-t°m-c-Øv-Ip-f-Øp≈ Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm^n-kn¬ e-`n-°pw. A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂ A-h-km-\ Xo-bXn s^-{_p-h-cn 15.-

Iq-e-am-bm-epw {]-Xn-Iq-e-am-bmepw ]m¿-´n {]-Xn-I-c-W-Øn-\ns√-∂p kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk{I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jv-W≥. tImgn-t°m-´v am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcmSv kwkmcn°p-I-bm-bn-cp-∂pA-t±-lw. t]m-en-kn-s‚ kp-c£m {I-ao-I-c-W-ß-tfm-Sv k-lI-cn-°p-sa-∂pw At±lw A-dnbn-®p. tI-kn¬ hn-[n h-cp-∂ Znh-kw A-Wn-I-tfm-Sv kw-b-a-\w ]m-en-°m≥ I-gn-™-Zn-h-kw kn.-]n.-Fw. B-lzm-\w sN-bv-Xn-

cp-∂p. kn.-]n.-Fw. I-Æq¿, tImgn-t°m-Sv Pn-√m I-Ωn-‰n-I-fm-Wv A-Wn-I-tfm-Sv C-°m-cyw B-hiy-s∏-´-Xv. hn-[n h-∂m¬ B-Àm-Z {]-IS-\-tam {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\-tam \-S-Ø-cp-sX-∂pw c-≠p Pn-√m IΩn-‰n-I-fpw {]-h¿-Ø-I-tcm-Sv Bh-iy-s∏-´n-´p-≠v . tIm-gn-t°m-Sv F-c-™n-∏m-e-sØ am-dm-Sv tImS-Xn \m-sf-bm-Wv Sn -]n N-{μ-tiJ-c≥ h-[-t°-kn¬ hn-[n ]p-ds∏-Sp-hn-°p-I.-

ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.tI-c-f-Øn-se A-d-_n kmln-Xy-߃ A-d-_v tem-I-sØ B- › - c y- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X m- W v .tI-c-f-hpw A-td-_y≥ cm-Py-ßfpw \q-‰m-≠p-I-fm-bn Xp-S¿-∂p t]m-cp-∂ B-fl _-‘-Øn-s‚ A-S-bm-f-߃ Iq-Sn-bm-Wn-Xv. al-Øm-b Cu ]m-c-º-cyw \n-e-\n¿-Øp-∂-Xn¬ tI-c-fo-b P-\X Iq-Sp-X¬ Xm¬-∏-cyw Im-Wn°-Wsa∂pw -A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.- Im-en-°-‰v bq-\n-th-gv-kn‰n ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm.-Fw-A-_v-Zp- -emw D-Zv-Lm-S-\w

sN-bv-Xp.-kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]mW-°m-Sv A-∫m-k-en in-lm-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. {]^-.-sI. B-en-°p-´n ap-kv-eym¿, ap-\-Δd-en in-lm-_v X-߃, apl-Ω-Zv tIm-b- X-߃ P-a-ep-ss√-en, d-lnw Np-g-en , tUm.--kp-ss_¿ lp-Z-hn tN-I-∂p¿, tUm.-Sn F A-_v-Zp¬ a-Po-Zv, k-Cu-Zv apkv-eym¿ hn-gn-™w,- tIm-´q¿ Ae-hn ap-kv-eym¿, -Hm-Ww-]n-≈n ap-l-Ω-Zv ss^-kn, ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ lp-Z-hn ]p-Ø-\-gn kw-km-cn-®p.-

F³-{S³-kv ]-co-£: PnÃtbm-Sp-Å hn-th-N-\w A-h-km-\n-¸n-¡Wwþ Imw-]-kv {^-−v tIm-gn-t°m-Sv: F≥-{S≥-kv ]-co£bpambn _‘-s∏´v tIm-gnt°m-Sv Pn√-tbmSv k¿°m¿ ImWn-°p∂ hnth-N\w Ahkm-\n-∏n°-W-sa∂vv Imw]kv {^≠v Bh-iy-s∏-´p. hn-Zym¿Yn B-\p-]m-Xn-I-am-bn Iq-SpX¬ t{]m-kv-s]-Œv-kpw sk-Iyqcn-‰n Im-¿-Upw e-`y-am-°-W-sa∂pw Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn Sn A-_q-_-°-¿ ({]-kn-U‚ v), Fw hn ^m-dq-Jv (sk-{I-´-dn), k°o-¿, l-kv-\ s^-_n≥ (sshkv {]-kn-U‚p-am¿), dp-_n-\m-kv h-S-I-c, sa-lv-P-_n≥ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), ^u-kn-Zv amtØm-´w ({S-j-d¿), iw-ko¿ Kp-

A-_q-_-°-¿ ({]-kn-U‚ v), Fw hn ^m-dq-Jv(sk-{I-´-dn) cp-hm-bq-c-∏≥ tIm-f-Pv, Zn¬-imZv sP.-Un.-Sn.tIm-f-Pv, ap-_-»n-d t]-cm-{º (Pn-√m I-Ωn-‰n Aw-K߃) F-∂n-h-sc Xn-c-s™-SpØp. kwÿm\ P-\-d¬ sk-{I-´dn Sn -kn \n-{_m-kv Xn-c-s™-Sp∏v \n-b-{¥n-®p.-

Ip-µ-aw-K-ew F¨v.-Fkv.Fkn-Â ]mT-im-e ]-²-Xn

Ip-gÂ-In-WÀ Ip-gn-¡pw ap-¼p _-Ô-s¸-«-h-sc A-dn-bn-¡-Ww

h-S-¡³ tI-c-f-¯n C-¶v ssh-Zyp-Xn \n-b-{´-Ww

tIm-gn-t°m-Sv: A-d-_n `m-j-bn¬ tI-c-fo-b ]-fin-X¿ c-Nn-® {]-hm-N-I {]-Io¿-Ø-\ km-lnXy-߃ ]T-\ hn-t[-b-am-°Wsa-∂p tem-I-{]-i-kv-X C-kmem-an-I ]-fin-X-\pw jm¿-P bq\n-th-gv-kn-‰n l-Zo-kv hn-`m-Kw Xe-h-\p-am-b tUm. A -- -_v-Zp-k-aoAv A¬ A-\o-kv ]-d-™p. d-_o-Av Imw-]-bn-s‚ `m-Kam-bn F-kv. s-- I. F-kv. F-kv. F -- ^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n Im-en-°‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ kw-L-Sn∏n-® A-¥¿ tZ-io-b sk-an-\mdn¬ ap-Jy {]-`m-j-Ww \n¿-h-

Sn ]n h-[t¡kv hn-[n \m-sf; \-K-cw t]m-en-kv \n-b-{´-W-¯nÂ

Adnbn-¸pIÄ

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-g¬-°n-W¿ Ip-gn-°p-∂-Xn-\p 15 Zn-h-kw apºv `q-hp-S-a-Iƒ Pn-√m I-e-Iv-Ssd-tbm _-‘-s∏-´ X-t±-i kzbw `-c-W ÿm-]-\-ß-sf-tbm `q-P-e h-Ip-∏n-s\-tbm hn-h-cw A-dn-bn-°-W-sa-∂p `q-P-e hIp-∏v Pn-√m Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. D-]-tbm-K-iq-\y-hpw D-t]£n-°-s∏-´-Xp-am-b Ip-g¬-°nW-dp-Iƒ b-Ym-hn-[n aq-Sn kp-c£n-X-am-°-Ww.

21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

]me-°m´v \S-°p∂ kwÿm\ kvIqƒ Item¬khØn¬ F-®v.F-kv.F-kv. tIm¬-°-fn-bn¬ F t{KUv t\Sn-b tN-μ-aw-K√q¿ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ

{]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI-{µ-§-fn ^mÀ-a-kn-Ìp-I-sf \n-b-an-¡-Ww: K-h. ^mÀ-a-kn-Ìv A-tkm. tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-Øv \-K-c-{]-tZ-i-ß-fn-se \m-j-\¬ sl¬-Øv an-j≥ B-cw-`n-°p∂ A¿-_≥ {]m-Y-an-I B-tcmKy tI-{μ-ß-fn¬ ^m¿-a-kn-ÃpI-sf \n-b-an-°-W-sa-∂v tI-c-f K-h. ^m¿-a-kn-Ãv A-tkm-kntb--j≥ Pn-√m Iu¨-kn¬ tbmKw B-h-iy-s∏-´p. a-cp-∂p-I-fp-sS kw-`-c-W-hpw hn-X-c-W-hpw tbm-Ky-X-bn-√mØ Po-h-\-°m-sc G¬-∏n-°m\p-≈ \o-°w D-t]-£n-°-W-sa∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Huj-[-\n-b-a-ß-fpw im-kv-{X-hpw A-\p-k-cn-®p a-cp-∂v ss-I-Imcyw sN-tø-≠-Xpw tcm-Kn-Iƒ-

°p \¬-tI-≠-Xpw \n-›n-X tbm-Ky-X t\-Sn-b c-Pn-kv-t{S-Uv ^m¿-a-kn-Ãp-Iƒ B-Wv. tcm-KnI-fp-sS Po-h≥ ]-¥m-Sm-\p-≈ A-]-I-S-I-c-am-b Cu \o-°w Dt]-£n-°-W-sa-∂p B-h-iys∏-´p \¬-In. `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn cm-[mIr-jv-W≥ ({]-kn-U‚ v) _n sI ssj-\n, sI cq-t]-jv (sshkv {]-kn-U‚p-am¿) Fw sI t{]-am-\-μ≥ (sk-{I-´-dn), F sP t_-_n, F≥ sI Pw-jm-Zv (tPm.--sk-{I-´-dn-am¿), Fw kp-KX≥ (J-Pm-©n) Xn-c-s™-SpØp. kn cm-[m-Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-®p.

"hÀ-tWm-Â-k-hw'- s^{_p-hcn 8\v tIm-gn-t°m-Sv: 55m-a-Xv A-Jnte-¥ym _m-e-c-N-\m a¬-kcw B‚-Wn am-kv-‰¿ \-K-dn (I-≠w-Ip-fw Pq-_n-en-lmƒ)¬ s^-{_q-h-cn 8\v \-S-°p-sa∂p `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. aq-∂ph-b- p -ap-X¬ 18 h-b p -h-sc-bp-≈ hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw A-√m-Ø-h¿-°pw ]-s¶Sp-°mw. 16 {Kq-∏p-I-fn-em-bn a¬-kcw \-S-Øpw. an-I-® I-em-Im-c\pw I-em-Im-cn-°pw Nn-{X-߃-°pw am-Xr-`q-an, a-t\m-c-a, sI ]n B‚-Wn am-ÿ, Pn F≥ ]n-≈ F-∂n-h-cp-sS t]-

cn-ep-≈ kz¿-Æ-sa-U-ep-Iƒ k-Ωm-\n-°pw. ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sN-tø-≠-Xn-√ {]-thi-\ ^okp-an-√. h-c-°m-\p-≈ Nm-b-ß-fpw I-S-em-kpw ku-P-\y-am-bn hnX-c-Ww sN-øpw. 55 h¿-j-ambn \-S-∂p-h-cp-∂ G-jy-bnse G-‰-hpw h-en-b X¬-k-ab Nn-{X-c-N-\ a-¬-k-c-am-WnsX-∂pw kw-Lm-S-I¿ A-hIm-i-s∏-´p. a¬-k-cw cm-hnse H-º-Xn-\p B-cw-`n-°pw. bq-\n-th-gv-k¬ B¿-Sv-kv sk{I-´-dn sI F sk-_m-Ãy≥, tPm.- sk-{I-´-dn k-t¥m-jv \ne-ºq¿ ]-s¶-Sp-Øp.-

Ip-μ-aw-K-ew: Ip-μ-aw-K-ew lb¿- sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ tXP-kv ]mT-im-e ]-≤X - n Xp-Sßn. kv-Iqƒ eo-U¿ A-iz-Xn F-kv Ip-am-dn-\p ]-{Xw \¬-In Ip-μa - wK-ew {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU‚ v Fw [-\o-jv-em-¬ ]≤Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. tX-P-kv A-tkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ ]n Al-Ω-Zv i-co-^v ]-{X-w ]-cn-N-bs∏-Sp-Øn. {]-[m-\m-[ym-]n-I ]n {io-eX - A-[y-£X hln-®p. l- Ip-μ-aw-K-ew F-®v. Fkv.-F-kn¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn- kv-Iqƒ eo-U¿ A-iz-Xn F-kv _o-_v Im-c-¥q-cm-Wv ]-{Xw kv- Ip-am-dn-\p ]-{Xw \¬-In {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Fw [-\o-jv-em¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. tX-P-kv A-tkm-tjy-‰v F-Un-‰¿ ]n A-l-Ω-Zv i-co-^v kao-]w t]m¨-k¿ sN-bvX - X - v.

X-t±-i Øm-]-\-§-fp-sS ]-²-Xn¡v tem-I-_m-¦v k-lm-bw \ÂI-Ww: B-kq-{X-W k-an-Xn tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√-bn-se 75 {Km-a-∏-©m-b-Øp-I-fpw c-≠v ap\n-kn-∏m-en-‰n-I-fpw 2013˛14 kmº-Øn-I h¿-j-tØ-°p k-a¿∏n-® ]-≤-Xn-Iƒ-°p tem-I-_m¶v k-lm-bw F-{X-bpw th-Kw e`y-am-°-W-sa-∂p Pn-√m B-kq{X-W k-an-Xn tbm-Kw B-h-iys∏-´p. {Km-a-∏-©m-b-Øp-Iƒ 20,-29,64,000 cq-]-bp-sS 932 ]-≤-Xn-Ifpw h-S-I-c-˛ sIm-bn-em-≠n ap\n-kn-∏m-en-‰n-Iƒ 1,67,35,000 cq-

]-°p-≈ 52 ]-≤-Xn-I-fp-am-Wp k-a¿-∏n-®-Xv. k-a¿-∏n-® ]-≤-XnI-sf-√mw Pn-√m B-kq-{X-W kan-Xn Aw-Ko-I-cn-®-Xm-sW-∂pw ^-≠v e-`n-°m-Ø-Xn-\m¬ bYm-k-a-bw \-S-∏m-°m-\m-hm-Ø A-h-ÿ-bn-em-sW-∂pw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-\Øn-¬ P-ao-e tbm-K-Øn¬ Adn-bn-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øp-Ifn¬ F-≥Pn-\o-b¿-am-cp-sS-bpw Hm-h¿-kn-b¿-am-cp-sS-bpw Ip-d-hv ]-≤-Xn \n¿-h-l-Ww Im-cy-£-a-

am-°p-∂-Xn-\p X-S- w kr-jv-Sn°p-∂-Xm-bn tbm-Kw hn-e-bn-cpØn. Cu km-l-N-cy-Øn¬ {]h¿-Ø-\-߃ F-fp-∏-Øn¬ ]q¿-Øo-I-cn-°m-\m-bn {Km-a-∏©m-b-Øv F-≥Pn-\ob¿-am-cpsS A-Sn-b-¥c tbm-Kw hn-fn-®p tN¿-°m≥ F¬.-F-kv.-Pn.-Un. F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k-sd Npa-X-e-s∏-Sp-Øn. 2013˛14 hm¿-jsØ ]-≤-Xn-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn tbm-Kw hn-e-bn-cp-Øn. tbm-K-Øn¬ 23 X-t±-i ÿm-

]-\-ß-fp-sS t`-Z-K-Xn-Iƒ h-cpØn-b 414 ]-≤-Xn-Iƒ-°v Aw-KoIm-cw \¬-In. Pn-√m B-kq-{XW k-an-Xn tbm-K-ß-fn¬ Pn-√m X-e D-tZym-K-ÿ-cp-sS A-`m-hw D-≠m-hp-∂-Xp k¿-°m-cn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øp-sa-∂p Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]-d™p. I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-KØn-¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U≥v B¿ i-in, Fw F c-ta-iv Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

"\ncq-]-W ta-J-e `-cn-¡p¶-Xv \yq-P-\-td-j³ am[y-a {]-hÀ-¯-IÀ'

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ ]-Øp-h-sc X-t®m-fn-amWn-t°m-Øv, tIm-t´m-≈-Xn¬, ]-\-ßm-Sv, h-≈n¬, I-f-cn-bp≈-Xn¬-`m-Kw F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-∂p-h-sc ]m-Xn-cn-°p-∂v, tNm-ºm-e, lm¿-_¿, ko-t_¿Uv, I-d-∏-°p-∂v, B-hn-°-c, ap°m-fn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c≠p-h-sc ]m-°-bn¬, h-en-b-hf-∏v, ]p-d-¶-c, J-_-dn≥-]p-dw F∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p ap-X¬ 12 h-sc tIm-S-t©-cn Su¨, Aºm-´p-]-Sn, th-f-t¶m-Sv, ]q-f-h≈n, A-Ωm-bn-°m-Sv F-∂n-hn-Sß-fn-epw aq-∂p-h-sc ap-≠-°p‰n, A-Sp-°-Øv, sam-bn-tem-Ød, a-Æq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p h-sc X-e-bm-Sv, ]-Sn°¬-h-b¬, Xm-sg X-e-bm-Sv, Im-hp-ºp-dw F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ A-©p-h-sc ]q-im-cn-°m-hv, Io¿-Øm-Uv-kv, tN-hm-bq¿, k-_v-tÃ-j≥ tdmUv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 12 apX¬ A-©p-h-sc a-Ωp-Æn-∏-Sn, Ip-™p-Ip-fw, ]-´¿-]-d-ºv, ssI-∏p-dw, Ip-∏m-b-t°m-Sv F∂n-hn-S-ß-fn-epw c-≠p ap-X¬ A-©p-h-sc sh-kv-‰v-ln¬, I-etŒ-gv-kv _w-•m-hv ]-cn-k-cw, I\-Im-e-b _m-¶v F-∂n-hn-S-ßfn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„ae_m¿ {In-kv-Xy≥ tImf-

Pv: tI-c-f k-b≥-kv tIm¨-{Kkn-s‚ `m-K-am-bn im-kv-{XPzme-°v kzo-Ic-Ww ˛ 11.30 „hm-hm-Sv C-cp-tamØv: k-akvX BZ¿-i k-tΩf-\w ˛ 6.00 „Ip≠p-߬ am-fn-tb-°¬ tdm-Uv: A-en aZ-\n sam-d-bq¿ {]-`mj-Ww ˛6.30

B-dma-Xv tIm-gn-t°m-S≥ N-e®n-{X-{K-Ÿ ]p-c-kv-Im-cw `m-Ky-e-£v-an kw-hn-[m-b-I≥ I-a-en¬\n-∂v G-‰p-hm-ßp∂p. ta-b¿ {]-^. F sI t{]-aPw, ]n hn Kw-Km-[c≥, ]n B¿ \m-Y≥ k-ao-]w

^-tdm-°v: Nm-en-bm-dn¬ h≥ tXm-Xn¬ A-d-hp am-en-\y-w X≈p-∂p. Nm-en-bm-dn-s‚ C-cp Ic-I-fn-epw hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p am-en-\yw X-≈p-∂-Xv Kpcp-X-c-am-b ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv\-߃-°v C-S-bm-°p-∂p-≠v. ^tdm-°n-se C-cp ]m-e-ß-fn¬ \n∂pw A-d-∏p-g ]m-e-Øn¬ \n∂pw am-en-\y-߃ ]p-g-bn-te°v X-≈p-∂p-≠v. Hm-t´m-bn-epw ss_-°n-epw F-Øn-®m-Wp X-≈p-∂-Xv. Nm°n¬ sI-´n-s°m-≠p h-cp-∂ am-

en-\yw ]p-g-bn¬ H-gp-In \-S-°pI-bm-Wv. ]-cp-¥p-I-fpw a-‰p ]£n-I-fpw C-Xp sIm-Øn-h-en-®p ]-d-°p-∂-Xp ÿn-cw Im-gv-N-bmWv. No-™-fn-™ A-h-in-„w I-c-°-Sn-™v A-k-ly-am-b Zp¿K-‘w h-an-°p-∂-Xp ]-cn-k-chm-kn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em-°p∂p. sX-cp-hv \m-bv-°ƒ C-Xp ISn-®v h-en-®v k-ao-] {]-tZ-i-ßfn¬ sIm-≠n-Sp-∂-Xpw Zp-cn-X-ambn-cn-°p-I-bm-Wv. ]m-e-Øn¬ \n-∂p ]p-g-bnte-°p am-en-\yw \n-t£-]n-°p-

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-cm-kq-{X-W ]-≤-Xn-Iƒ X-øm-dm-°p-∂-Xn\p-≈ k¿-sh tPm-en-Iƒ-°mbn Zn-h-k th-X-\m-Sn-ÿm-\Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\p-≈ A-t]-£ 29h-sc kzo-I-cn-°psa-∂v do-Py¬ sSu¨ πm-\¿ A-dn-bn-®p. sF.Sn.sF. k¿-sh ˛-{Um-^v-‰-kv-am≥ tbm-Ky-X-bp≈-h-cm-bn-cn-°-Ww. Xm¬-]-cyap-≈-h¿ tc-J-Iƒ k-ln-Xw Nt°m-c-Øp-Ip-fw _n.Pn tdm-Unep-≈ Hm-^n-kp-am-bn _-‘-s∏S-Ww. t^m¨-˛0495 2369300.

∂-Xn-s\-Xn-tc t]m-en-kv t\-csØ I¿-i-\ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn°p-I-bpw ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ Ct∏mƒ t]m-en-kv {i-≤n-°p-∂ns√-∂m-Wp ]-cm-Xn.

ku-P-\yt\-{X-]-cn-tim-[-\ am-hq¿: A-c-b-t¶m-Sv F-Pyp-t°j-W¬ B‚ v Iƒ-®-d¬ Hm¿-Kss\-tk-j≥(C-t°m) s‚-bpw tIm-b-º-Øq¿ A-c-hn-μv I-Æm-

ip-]-{Xn-bp-tS-bpw B-`n-ap-JyØn-¬ ku-P-\y t\-{X-]-cn-tim[-\ -Iymw-]v \-S-Øn. A-c-b-t¶mSv F.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ 30AwK kw-Lw 1000tØm-fw tcm-KnI-sf ]-cn-tim-[n-®p. tUm. kp-tc-{μ≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI.F-kv.B¿.-Sn.kn. U-b-d-Œ¿ sI F Jm-Z¿, Pn√m ]-©m-b-Øw-Kw ]n kn A–p¬ I-cow, Nm-Ø-aw-K-ew ]©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ Hm-fn-°¬ K-^q¿ kwkm-cn-®p.

ssl-ZÀ A-en- an-I-¨ F³.F-kv.F-kv. thm-f-ân-bÀ

]-cn-Øn-Xn {Kmâv hn-X-c-Ww 29te-¡v am-än

Zn-h-k-th-X-\-¡m-sc \n-b-an-¡p-¶p

tIm-gn-t°m-Sv: kn-\n-a Im-Wp∂ A-\p-`-h-am-bn-cp-∂p ]-≠p Im-e-ß-fn¬ kn-\n-a \n-cq-]-Wß-fn¬ \n-∂p In-´n-s°m-≠n-cp∂-sX-∂p kw-hn-[m-b-I≥ Ia¬. tIm-gn-t°m-S≥ kn-\n-a \ncq-]-Ww kp-K-a-am-°n, kn-\n-a Im-W¬ Zp¿-L-S-am-bn-cp-∂ Ime-Øv A-t±-lw A-Xp tX-Sn-]n-Sn®p I-≠p, Nn-¥n-®p. C-∂p \n-cq]-W-ta-J-e-bn¬ \yq-P-\-tdj≥ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I¿ I-bdn-h-∂p. A-h¿ sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-

Nmen-bm-dn h³tXm-Xn Ad-hp am-en-\y-w X-Åp¶p

Adnbn-¸pIÄ tIm-gn-t°m-Sv: hn-Zym-e-b-߃°v A-\p-h-Zn-® ]-cn-ÿn-Xn {Km≥-dv hn-X-c-Ww 22¬ \n-∂p 25 te-°p am-‰n-b-Xm-bn tIm˛ Hm¿-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p. 22\p \-K-c-Øn¬ \n-tcm-[-\m-⁄ {]-Jym-]n-®-Xp-Im-c-W-am-Wn-Xv. 29\v D-®-bv-°p c-≠n-\v A-[ym]-I¿ hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bn tImgn-t°m-Sv k-tcm-h-cw _-tbm]m¿-°n¬ c-io-Xp-am-bn F-ØWw. c-io-Xn-s‚ am-Xr-I hn-Zym`ym-k D-]U-b-d-Iv-S¿ hn-Zym-eb-ß-fn-te-°v sa-bn¬ sN-bv-Xn´p-≠v. t^m¨: 9745030398.

kozhikode/clc

Ip-μ-aw-K-ew: 2012˛13 se an-I-® F≥.F-kv.F-kv. thmf-‚ n-b-dmbn a¿-I-kv l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se _n ssl-Z¿ A-ensb Xn-c-s™-Sp-Øp. ]-´n-I-Pm-Xn-˛-bp-h-P-\-t£-aa-{¥n ]n sI P-b-e-£v-an, l-b¿sk-°≥-U-dn hn-Zym-`ym-k-h-Ip∏v U-b-dŒ¿ tI-i-th-{μ-Ip-am¿, F-∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ hn-Zym-`ym-k-a-{¥n A-_vZp-d-∫v an-I-® F≥.F-kv.F-kv. thm-f-‚ n-b¿-°p-≈ A-hm-¿-Uv a¿I-kv l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se _n ssl-Z¿ A-en-°v hn-Zym-`ym-k-a-{¥n ]n sI A-_vZpd-∫v k-Ωm-\n-°p-∂p

ssl-Z¿ A-en-°v A-hm¿-Uv \¬-In.

k-t½-f-\w am-än-h-¨p ap-°w: \m-sf ap-°-Øv \-S-Øm\n-cp-∂ tI-c-f t^m-t´m-{Km-t^gv-kv B-‚ v ho-Un-tbm-{Km-t^-gvkv bq-\n-b≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w s^-{_p-h-cn am-k-Øn-te-°p am-‰n-b-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dnbn-®p. -

a-Pv-en-kv F-Pp-t¡-j³ tImw-¹-Iv-kv in-em-Øm-]-\w 23\v

I-tÃ-cn aJmw D-dq-kn-\v C-¶p XpS¡w

a-Â-ky-{]-ZÀ-i-\-¯n-\v Xn-c-t¡-dp-¶p

P-\-Io-b Iq-«m-bv-a C-¶v tIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j-\n¬ \-S-°p-∂ A-gn-a-Xn-Iƒ-s°Xn-tc P-\-Io-b Iq-´m-bv-a C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ \-S-°pw. A-gn-a-Xn-hn-cp-≤ Imw-]-bn≥ IΩn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-emWp P-\-Io-b-Iq-´m-bv-a. 14 tIkp-I-fm-Wv tIm¿-]-td-j-s\-Xntc hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ D≈-Xv. hn-Pn-e≥-kv t]m-en-kv At\z-jn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ tIkp-Iƒ th-sd-bp-ap-≠v.

tIm-gn-t°m-Sv: Su¨-lm-fn-\p k-ao-]w B-cw-`n-® A-e-¶m-c a¬-ky-ß-fp-sS {]-Z¿-i-\-Øn\p Xn-c-t°-dp-∂p. A-ta-cn-°≥ kz-tZ-in-bpw \o-f-Øn¬ ap-º\pw G-I-tZ-iw c-≠p-e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ A-d-ss]-a-bm-Wp {]-Z¿-i-\-Øn-se Xm-cw. a-\pjy-am-kw `-£n-°p-∂ A-en-Keo-‰-sb sX-s√m-cp `o-Xn-tbm-sSbm-Wp P-\w ho-£n-°p-∂-Xv. cm{Xn-I-fn¬ Ip-™p-ß-tf-t]mse I-c-bp-∂ sd-Uv-sS-bn¬ a¬ky-hpw ]n-cm-\-bpw A-Xo-h K¿thm-sS Im-Wn-I-sf B-I¿-jn°p-∂p-≠v. k-ky-`p-°m-b Kucm-an-bpw Xm-c-ß-fm-Wv. 140¬-∏-cw C-\-ß-fp-am-bn ae-_m-dn-se B-Zy-sØ a¬-ky

{]-Z¿-i-\-am-Wn-sX-∂p kw-LmS-I¿ A-h-Im-i-s∏-Sp-∂p. C-hsb Iq-Sm-sX kzn-‰-k¿-e‚ v, Ata-cn-° F-∂o cm-Py-ß-fn¬ \n∂-S-°w 125 C-\w ]-£n-I-fpw {]-Z¿-i-\ th-Zn-bn-ep-≠v. Iq-Sns‚ ]p-d-Øv X-´n-bm¬ h-´w I-dßn Im-Wn-I-sf c-kn-∏n-°p-∂ tdm-t´-‰¿ {]m-hv Iu-Xp-I Im-gvN-bm-Wv. {]-Z¿-i-\-Øn-\p am-‰pIq-´m≥ 40 C-\w tIm-gn-I-fpw, hntZ-i ]q-®-I-fpap≠v. tdm-km-∏q°-fp-sS A-]q¿-h-ti-J-c-am-Wp ta-f-bn-se a-s‰m-cn-\w. I-dp-∏pw, Np-h-∏pw, sh-≈-bpw \n-d-ß-fnep-≈ ]q-°-fp-sS h≥-ti-J-c-amWp {]-Z¿-i-\-Øn¬ Im-Wn-Isf B-I¿-jn-°p-∂-Xv. 20 cq-] bm-Wp {]-th-i-\ \nc-°v.

Npcp¡¯nÂ

CâÀ kv-IqÄ ^p-Sv-t_mÄ; sF.H.F-¨v.F-kv.F-kv. Nmw-]y³-amÀ ^-tdm-°v: ^m-dq-Jv l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ kw-LS- n-∏n® G-gm-aX - v sI kn l-k≥-Ip-´n B‚ v ]n F e-Xo-^v am-ÿ kva - m-cI - C‚¿ kvI - qƒ ^p-Svt- _mƒ Sq¿-Wa - ‚n¬ sF.H.F®v.F-kv.F-kv. F-Sh - Æ - Nmw-]y≥-am-cm-bn. Fw.F-kv.]n F®v.F-kv.F-kv. a-e∏ - p-ds - Ø G-I] - £ - o-ba - m-b H-cp tKm-fn-\mWv C-h¿ ]-cm-Pb - s - ∏-Sp-Øn-bX - v. an-I® - I-fn-°m-c\ - m-bn sF.H.F-®v.F-kv.F-kn-se A¿-jI - v Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´p. k-am-]\ - N-Sß - n¬ ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v sI Fw F e-Øn^v A-[y-£X - h-ln-®p. B¿.bp.F {]-kn-U‚ v sI hn Ip™-lΩ - Z- vt- Im-b t{Sm-^n hn-Xc - W - h - pw ^m-dq-Jv {]n≥-kn∏¬ {]-^. C ]n C-ºn-®n-t°m-b sa-U¬ hn-Xc - W - h - pw {]^. F Ip-´ym-en-°p-´n ss{]-kv a-Wn hn-Xc - W - h - pw \-SØ - n.

B-ä-t¡m-b ]-Ån-¡-−n-¡v kzo-I-c-Ww \Â-In

F-∂n-h {]-Z¿-i-\-Øn-ep-≠mhpw. {]m-tZ-in-I N-cn-{Xw tc-Js∏-Sp-Øn-b Xm-bv-th-cv ]p-kv-XI-Øn-s‚ {]-Im-i-\-hpw \-S°pw. {]-[m-\m-[y-]-I≥ t__n tPm¿-÷v, ]n _¬-°o-kv, F kp-ss_¿, F-{_-lmw hn¬k¨, bq-\p-kv ]p-Ø-e-Øv hm- Zmdp¬ Jp-ZmØv (Jm-kn Zh≥) B-ÿm-\w ]-tøm-fn-bn¬ ssa-kq¿ K-h. Jm-knbpw ¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp- A-Jn-te¥ym ap-kvenw t]-gv-k¨ A-hm¿-Uv IΩn‰n Aw-Khpamb tUm-Œ¿ k-øn-Zv Øp. Jp-Zv-d-Øp√ _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Cw-¥o-jv Xn-tb-äÀ Iymw-]v

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\-imkv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn Iu¨-kn¬ k-l-I-c-W-tØmsS hn-Zym-e-b ]-cn-ÿn-Xn ¢-∫pIƒ-°m-bn -tIm-´q-fn X-Æo¿Ø-Sw B-hm-k hy-h-ÿ-bp-sS lr-Z-b-k-c- v- F-∂ ]-cn-ÿnXn ssI-]p-kv-X-Iw {]-kn-≤o-Icn-®p. I-hn ]n sI tKm-]n Km‘n-b≥ Xm-bm-´v _m-e-\p ssIam-dn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. {]^. tim-`o-{μ≥ A-[y-£-X hln-®p. F k-Xy-\m-Y≥, kn ]n tIm-b, F≥ _m-e-Ir-jv-W≥, F {io-h¬-k≥, sI ]n tam-l≥-Zm-kv kw-km-cn-®p.

in¬-]-hpw A-S-ßp-∂-Xm-Wp ]p-c-kv-Im-cw. A-iz-Xn F-∂ Xqen-I-\m-a-Øn-se-gp-Xp-∂ \n-cq]-I≥ ]-fl-\m-`-t\-bpw B-Z-cn®p. ta-b¿ F sI t{]-a-Pw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hn B¿ kp[o-jv kz-c-t`-Z-ß-sf k-Z- n-\v ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn. ]n hn Kw-Km[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n B¿ \m-Y≥, hn ]n Ir-jv-W-Zmkv, Fw F-^v tXm-a-kv, ]n sI tKm-]n, i-{Xp-Lv-\≥, `m-Ky-e£v-an, A-iz-Xn kw-km-cn-®p.

N-cn-{X-{]-ZÀ-i-\w "Zr-iywþ14' \m-sf Xp-S§pw ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ km-aqlnIim-kv-{X-¢-∫v \m-sf-bpw as‰-∂m-fpw "Zr-iyw 2014' F-∂ t]-cn¬ {]-Z¿-i-\w \-S-Øp-sa∂p kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. ]-g-b Im-e-sØ ]m-{X-߃, A-f-hv Xq-° D-]-I-c-W-߃, \m-W-b-߃, {Km-a-t^m¨, kv‰m-ºp-Iƒ, ]mT-]p-kv-X-I-߃

lr-Z-b-k-c-Êv{]-Im-i-\w sN-bv-Xp

∂ hm¿-Ø \¬-Ip-∂p-sh-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. tIm-gn-t°m-S-s‚ G-gmw N-ca-hm¿-jn-I-Zn-\-Øn¬ tIm-gnt°m-S≥ kv-am-c-I k-an-Xn G¿s∏-Sp-Øn-b N-e-®n-{X-{K-Ÿ-]pc-kv-Im-cw U-∫n-Mv B¿-´n-Ãv `mKy-e-£v-an-°p k-Ωm-\n-®p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. `m-Ky-e-£v-an-bp-sS -kz-ct`-Z-߃- F-∂ B-fl-I-Ymkm-c-Øn-\m-Wv ]p-c-kv-Im-cw. ]Xn- \ m- b n- c - s Øm- ∂ p- c q- ] - b pw

]q-Δm-´p-]-d-ºv: I-t√-cn a-Jman¬ A-¥y-hn-{i-aw sIm-≈p-∂ k-øn-Zv A-_v-Zp¬ Jm-en-Jv ]q°p-™n-t°m-b X-ß-fp-tS-bpw a-‰p km-Zm-Øo-ß-fp-tS-bpw D-dqkv ap-_m-dI - n-\v C-∂p ssh-Io-´v. 6\p sIm-Sn-bp-b¿-Øpw. 7.30\v køn-Zv a-ivl - q¿ ap-√t- °m-b- hm-hmSv D¬-t_m-[-\ {]-kw-Kw \-SØpw. 22 _p-[\ - m-gvN - C Fw l\o-^ ap-kv-eym¿ ]p-Ø-\-ØmWn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Zn-Iv-dv Zp-B a-Pv-en-kn-\v tIm-ft»-cn ap-√t- °m-b- X-߃ t\-XrXzw \¬-Ipw. k-øn-Zv l-k≥ _pJm-cn am-hq¿, k-øn-Zv A-_vZ- p-dl - v am≥ _p-Jm-cn am-hq¿, ap-√t- °mb X-߃ B-t°m-Sv,]q-°p-™n-t°m-b X-߃ B-t°m-Sv Xp-Sßn-bh - ¿ ]-s¶-Sp-°pw.

hn-e-\n-e-hm-c ]«n-I {]-ZÀ-in-¸n-¡-Ww: I¬-kyq-ta-gv-kv s^-U-tdj³

^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c K-h. bp.]n kv-Iqƒ i-Zm-_v -Zn BtIm-gn-t°m-Sv: a-Pv-en-kp-Øu-lo-Zv F-Pyp-t°-j≥ tImw-π-Iv-kv tLm-j-ß-fp-sS `m-K-am-bn Cwin-em-ÿm-]-\w 23\p ]p-Δm-´p-]-d-ºv a-Pv-en-kv Imw-]-kn¬ ]m-W- •o-jv Xn-tb-‰¿ Iymw-]v kw-L°m-Sv km-Zn-J-en in-lm-_v X-߃ \n¿-hln-°pw. ssh-Io-´v \m-en- Sn-∏n-®p. 45 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶\p \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv tIm- Sp-Øp. jn-_p aq-Øm-´, jm-Pn tIm-gn-t°m-Sv: tlm-´-ep-I-fn¬ tXm-∂n-b-t]m-se hn-e Cu-Smb X-߃ A-[y-£-X h-ln-°pw. Im-°q¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. °p-∂ {]-h-W-X A-h-km-\n-∏n®p hn-e \n-e-hm-c ]-´n-I {]-Z¿in-∏n-°-W-sa-∂p I¨-kyq-tagv-kv s^-U-td-j≥ Hm-^v tI-c-f Pn-√m k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏´p. k-tΩ-f-\w Im-en-°-‰v {]-kv ¢-_v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-kn- v Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-k-¿ ]n {]-tam-Zv apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. D-]-t`m‡r sk-an-\m¿ I¨-kyq-ta-gvkv s^-U-td-j≥ Hm-^v tI-c-f kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ sI Pn hn-P-b-Ip-am-c≥ \m-b¿ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. 2311 kv-Iz-b¿ ^o‰n¬ a-cw C-√m-Ø ho-Sv \n¿-an-®v enw-I A-hm¿-Uv I-c-ÿ-am-°nb kn.U-ªyp.B¿.Un.F-Ωnse ko-\n-b¿ k-b‚n-kv‰v ]n am-hq-cn¬ \-S-∂ ]ƒ-kv t]mfntbm D¬-t_m-[-\ ktμ-i Iq-´-tbm-´w am-hq¿ Fkv.sF kn-≤o-Jv ^v-fmKv Hm-^v sN-øp-∂p sI {]-Zo-]v Ip-am-dn-t\-bpw 1939

ap-X¬ sh-Pn-t‰-dn-b≥ `-£-Ww \¬-In D-]-t`m-‡m-°-fp-sS {]iw-k ]n-Sn-®p ]-‰n-b ]n-ss≈kv kvv-\m-Iv-kn-s‚ C-t∏m-g-sØ km-c-Yn a-t\m-l-c≥ ]n-≈-sbbpw I-am¬ h-c-Zq¿ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v F kn taml≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kn I-cp-Wm-I-c≥ \m-b¿, Ip-cp-hn-f am-Xyq-kv, sP-bnw-kv Im-em h-S°≥ th-em-bp-[≥ th-´m-Øv kw-km-cn-®p.

A-\p-tim-Nn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: tI-c-f kv-t‰-‰v ss{]-h-‰v _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv s^-U-td-j-s‚ ap≥ kw-ÿm\ {]-kn-U‚pw P-\-d¬ sk-{I´-dn-bpw tIm-gn-t°m-Sv Pn-√m _kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kntb-j-s‚ ap≥ {]-kn-U‚p-am-bncp-∂ F sI A-_v-Zp-√-bp-sS \n-

cym-W-Øn¬ tbm-Kw A-\p-timN-\w tc-J-s∏-Sp-Øn. Pn-√m _kv Hm-]-td-t‰-gv-kv A-tkm-kntb-j≥P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw sI kp-tc-jv _m-_p A-\p-timN-\ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. tbm-K-Øn¬ s^-U-td-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Fw _n kXy≥ A-[y-£-X h-ln-®p. hn sP sk-_m-Ãy≥, _-kv Hm-]-td-t‰-gv-kv t^m-dw kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F ]n \u-jm-Zv s^-U-td-j≥ kwÿm-\ `m-c-hm-ln-I-fm-b cm-Pp I-cp-hm-c-Øv, lw-k F-cn-Ip∂≥, a-°m¿ Ip-™v, ap-l-Ω-Zv Xm-Wn, t{S-Uv bq-\n-b≥ `m-c-hmln-I-fm-b D-ta-jv _m-_p, _me≥ Im-f-°-≠n, A-∫m-kv ta-eØv, ao-\-Øv sam-bv-Xp, hn A-kbn≥ Ip-´n lm-Pn, C-˛-A-timI≥, Sn Fw Zm-tam-Z-c≥ kw-kmcn-®p.

3

tIm-gn-t°m-Sv: {]-hm-kn dn-lm-_n-en-t‰-j≥ t•m-_¬ tIm¿-Un-t\-‰-dm-bn \n-b-an-X-\m-b B-‰-t°m-b ]-≈n-°≠n-°v {]-hm-kn tIm¿-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n-bp-tS-bpw tIm-gnt°m-Sv _-l-sd-bv≥ a-e-bm-fn Iƒ-®¿ sk‚-dn-s‚-bpw B`n-ap-Jy-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. tX-P-kv s]-cp-a-Æ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. sI hn tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln®p. ]n Pn tPm¨-k¨ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®p. sI ]n A_q-_-°¿, lw-k s]-cp-a-Æ, l- ≥ Xn-t°m-Sn, hn Sn A_vv-Zp-√-t°m-b, ssk-\p-±o≥ _m-^-Jn kw-km-cn-®p. ]n-∂m° hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ Kƒ-^n¬ \n-∂p Xn-cn-®p-h-∂h¿-°v {]-Jym-]n-® tem¨ ku-I-cyw kp-Xm-cy-am-°p-I, {]hm-kn-Iƒ-°p th-≠n tI-{μ-˛-tI-c-f k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-I F-∂o B-h-iy-ß-f-S-ßn-b {]-tab-߃ tbm-Kw Aw-Ko-I-cn-®p.


{]mtZ-inIw

21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

hn-I-k-\-k-tµ-ibm-{X Xp-S-cp-¶p

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ ]-Øp-h-sc X-t®m-fn-amWn-t°m-Øv, tIm-t´m-≈-Xn¬, ]-\-ßm-Sv, h-≈n¬, I-f-cn-bp-≈Xn¬-`m-Kw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-∂p-h-sc ]m-Xn-cn-°p-∂v, tNmºm-e, lm¿-_¿, ko-t_-¿-Uv, I-d-∏-°p-∂v, B-hn-°-c, ap-°mfn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c-≠p-hsc ]m-°-bn¬, h-en-b-h-f-∏v, ]p-d-¶-c, J-_-dn≥-]p-dw F-∂nhn-S-ß-fn-epw F-´p -ap-X¬ 12 hsc tIm-S-t©-cn Su¨, A-ºm´p-]-Sn, th-f-t¶m-Sv, ]q-f-h-≈n, A-Ωm-bn-°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂p-h-sc ap-≠-°p-‰n, ASp-°-Øv, sam-bn-tem-Ø-d, aÆq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p h-sc X-e-bm-Sv, ]-Sn-°¬-hb¬, Xm-sg X-e-bm-Sv, Im-hp-ºpdw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ A-©p-h-sc ]q-im-cn-°mhv, Io¿-Øm-Uv-kv, tN-hm-bq¿, k-_v-tÃ-j≥ tdm-Uv F-∂n-hnS-ß-fn-epw 12 ap-X¬ A-©p-hsc a-Ωp-Æn-∏-Sn, Ip-™p-Ip-fw, Fw sI cm-L-h≥ Fw.]nbpsS hn-I-k-\ k-tμ-i-bm-{Xbv°v Im-b-Æ-bn-¬ \¬Inb -kzo-I-cWw ]-´¿-]-d-ºv, ssI-∏p-dw, Ip-∏m-bt°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c≠p -ap-X¬ A-©p-h-sc sh-kv-‰vln¬, I-e-tŒ-gv-kv _w-•m-hv ]cn-k-cw, I-\-Im-e-b _m-¶v F∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn apS-ßpw.

]cn-]mSn

„ae_m¿ {In-kv-Xy≥ tImf-

Pv: tI-c-f k-b≥-kv tIm¨-{Kkn-s‚ `m-K-am-bn im-kv-{XPzme-°v kzo-Ic-Ww ˛ 11.30 „hm-hm-Sv C-cp-tamØv: k-akvX BZ¿-i k-tΩf-\w ˛ 6.00

B-dv tem-Uv a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn sIm-bn-em-≠n: A-\-[n-Ir-X-ambn I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ B-dv tem-Uv a-´n a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn. C∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wp kw-`hw. sIm-bn-em-≠n ta¬-∏m-eØn-\-Sp-Øv _-∏≥-Im-Sv tSmƒ _q-Øn-\-Sp-Øv kv-s]-jy¬{_m-©v Un-ssh.F-kv.]n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kv-s]jy¬ kv-Izm-Um-Wv ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. Xm-a-c-t»-cn `m-K-Øv \n-∂v I-Æq¿ `m-K-tØ-°v I-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]d-™p. ]n-Sn-Iq-Sn-b a-´n a-W¬ sIm-bn-em-≠n t]m-en-kn-\p ssI-am-dn.

kozhikode/clR

t]-cm-{º: Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n. a-fi-e-Øn-se hn-I-k\ {]-h¿-Ø-\-߃ hn-i-Zo-I-cn®p \-S-Øp-∂- k-tμ-i-bm-{X ae-tbm-c-ta-J-e-bn¬ ap-t∂-dp∂p. bm-{X C-∂-se Iq-cm-®p-≠nse I-√-t\m-Sp-\n-∂pw B-cw-`n®p Im-b-Æ, tIm-´q¿, \-Sp-hÆq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn-se {][m-\ tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww G-‰p-hm-ßn sX-cp-h-Øv I-Shn¬ k-am-]n-®p. cm-hn-se sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I-´dn Sn kn-≤o-Jv I-√-t\m-Sv \n-∂p c-≠mw Zn-\-Øn¬ {]-N-c-W-Øns‚ D-Zv-L-m-S-\w \n¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-K-Ãn≥ Im-c-°-S A-[y-£-Xh-ln-®p. F-c-∏mw-tXm-Sv, I-cn-I≠≥-]m-d-bn-se kzo-I-c-W-Øn\p-ti-jw Im-b-Æ-_-km-dn¬ _m‚p-hm-Zy-ß-fp-sS A-I-º-Sntbm-sS th-Zn-bn-te-°p kzo-Icn-®m-\-bn-®p. kzo-I-c-W-I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ ]n kn A-_q-_°¿ A-[y-£-X- h-ln-®p.

h-S-I-cbn tam-j-Ww XpSÀ¡Y; \m-ep- I-S-I-fn¡q-Sn I-hÀ-¨ h-S-I-c: tam-„m-°-sf ]n-Sn-IqSm≥ \-K-cw D-d-°-an-fn-®n-cn-t°≠ A-h-ÿ . H-cm-gv-N-°n-sS 10 se-sd I-S-I-fn¬ I-h¿-® .tam„m-hv Iym-a-d-bn¬ ]-Xn-™n-´pw H-cp Iq-k-ep-an-√m-sX I-f-hp- XpS-cp-∂p. {I-a-k-am-[m-\-]m-e-Isc C-fn-`y-cm-°n t]m-enkn-s\ sh-√p-hn-fn-°p-I Iq-Sn-bm-Wo I≈-∑m¿ . F-‰-hpw H-Sp-hn¬ Rmb-dm-gv-N cm-{Xn \m-ep-I-S-I-fn¬ Ip-Sn I-h¿-® \-S-∂p. sa-bn≥ tdm-Un¬ ap≥-kn-∏¬ sse-{_dn ]-cn-k-c-sØ I-S-I-fn-em-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv . _n B‚ v _n tIm¿-∏-tdj≥ F-∂ s]-bn‚ v I-S,kp-c-`n Pz-√-dn,sd-Un-sa-bv-Uv ÿm-]-\ß-fm-b tlm-t¶mMv, tlm-fnsa≥-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv I-h¿-®. _n B‚ v _n tIm¿-∏td-j-\n¬ \n-∂v 2650 cq-]-bpw Pz-√-dn-bn¬ \n-∂v sh-≈n B-`-c- h-S-I-cbn¬ tam-j-Ww \-S-∂ IS-I-fn-sem∂v

W-ß-fpw sd-Un-sa-bv-Uv ÿm-]\-ß-fn¬ \n-∂v Xp-Wn-Ø-c-ßfpw tam-„n-®p. j-´-dn-s‚ ]q-´ps]m-fn-®m-Wv I-≈≥ A-I-Øv I-b-dp-∂-Xv. sNm--Δm-gv-N cm-{Xn ]p-Xn-b _-Ãm≥Uv ]-cn-k-csØ A-©v I-S-I-fn¬ tam-jWw \-S-∂n-cp-∂p. tU-am¿-´v kq-∏¿-am¿-°-‰ns‚ ]m¿-°nMv hn-`m-Kw, k-ao-]sØ t^m-t´m-kv-‰m-‰v I-S, t_°-dn, tIm-gn-∏o-Sn-I, ]m¿-°v tdm-Uv `m-K-sØ _p-Iv kv-‰mƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv tam-j-W ]-c-º-c. I-gn-™ hym-gm-gv-N ]pXn-b _-Ãm≥Uv ]-cn-k-c-sØ B-dp-I-S-I-fn¬ I-h¿-® \-S-∂ncp-∂p. {Xn-th-Wn tImw-π-Iv-knepw ]-cn-k-c-Øp-am-bm-Wv tamj-Ww \-S-∂-Xv. Zn hm-°v ^p-S-v th¿, ss^-\¬ I-´v F-Un-‰nw-Kv sk-‚¿,A-Un-Œv sP‚ v-kv-th-¿-,{^o ^m-j≥ sd-Un-th¿, I-

ºyp-´¿ ]n-®v F-∂n-hn-S-ß-fn-emWv I-≈≥ I-b-dn-b-Xv. I-gn-™ B-gv-N tU-am¿-´n-\v k-ao-]-sØ dp-am-\n ^p-Sv-th-dn¬ I-≈≥ Ib-dn-bn-cp-∂p . tU-am¿-´v kq-∏¿-am¿-°-‰ns‚ ]m¿-°nw-Kv hn-`m-K-Øn¬ Ib-dn-b tam-„m-hv Iym-a-d-bn¬ Ip-Sp-ßn-bn-cp-∂p. j-´-dn-s‚ ]q´v I-ºn-∏m-c D-]-tbm-Kn-®v s]m´n-®v A-I-Øp I-b-dn-b ti-jw tSm¿-®v {]-Im-in-∏n-®v ]-c-Xp-∂ Zr-iy-am-Wv Iym-a-d-bn¬ ]-Xn™-Xv. tam-j-Ww s]-cp-In-b-Xv hym-]m-cn-I-tf-bpw \m-´p-Im-tcbpw B-i-¶-bn-em-°n-bn-cn-°-pI-bm-Wv. ]-e-cpw I-S-I-fn¬ ]Ww kq-£n-°p-∂-Xv \n¿-Øn. tI-kp-Iƒ-°v H-cp Xp-ºpw In-´mØ-Xn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[-apb¿-Øn-bn-´p-≠v. cm-{Xn t]m-eokv ]-t{Sm-fnw-Kv i-‡-am-°-Wsa-∂m-h-iyw i-‡-am-Wv .

kn.]n.Fw. k-a-cm-`m-k-¯n-eq-sS H-Sp-§n-¯o-cp-¶p: \m-k-dp-±o³ F-f-a-cw

sX-cp-hw-]-d-ºn¬ \-S-∂ Fw Fw \u-jm-Zv _m-J-hn-bp-sS Zzn-Zn-\ a-X-{]-`m-j-W-Øn¬ ]m-W-°m-Sv _-jo-d-en in-lm-_v X-߃ kw-km-cn-°p-∂p

kp-tc-jvIp-amÀ h-[-{i-aw: A-t\z-j-Ww DuÀ-Pn-X-s¸-Sp-¯pw sIm-bn-em-≠n: sh-ß-fw kn.]n.Fw tem-°¬ I-Ωn-‰n Aw-K-hpw a-e-∏p-dw sd-bv-Uv-tIm bq-\n-‰v am-t\-P-cp-am-b am-´pΩ¬ kp-tc-jv Ip-am-dn-s\ sh-´n sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tIkn¬ A-t\z-j-Ww Du¿-÷n-Xam-°p-sa-∂v B-`y-¥-c a-{¥n cta-iv sN-∂n-Ø-e Fw.F¬.F am¿-°v D-d-∏v \¬-In. Fw.F¬.F am-cm-b sI Zmk≥, F-f-a-cw I-cow, F {]-Zo-]vIp-am¿ F-∂n-h¿-°m-Wp a-{¥n D-d-∏p \¬-In-b-Xv. Un-kw-_¿ Hº-Xn-\m-Wv kp-tc-jv-Ip-am-dn-s\ _n.sP.]n ˛ B¿.F-kv.F-kv kw-Lw ho-´n¬ I-b-dn sh-´ns°m-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-®-Xv. {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-øm-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®p kn.]n.Fw t]m-en-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v \-SØn-bn-cp-∂p.

ap-°w: k-a-c-Øn-s‚ Xo-®q-f-bneq-sS h-f¿-∂p-h-∂ kn.]n.Fw. k-a-cm-`m-k-Øn-eq-sS H-Sp-ßnØo-cp-I-bm-sW-∂v F-kv.Un.-]n.sF. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw. Fkv.Un.]n.sF. {_m-©v I-Ωn-‰n sIm-Sn-b-Øq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® cm-{„o-b- hn-i-Zo-I-c-W-tbm-Kw DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. \n-cm-lm-c k-a-c-an-cp∂ k-Jm-hn-\p `-£y-hn-j- _m-[tb-‰ kw-`-hw ]m¿-´n-bp-sS Zptcym-K-am-Wp hy-‡-am-°p-∂-sX∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {_m-©v {]-kn-U‚ v sI d-jo-Zv A-[y-£-X -h-ln-®p. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw \m-k¿ h-b-\m-Sv, km-Zn-Jv sIm-Sn-b-Øq¿, A-–p¬

\nÀ-am-W ta-J-e-bn-se kv-Xw-`-\m-h-Ø ]-cn-l-cn-¡p-sa-¶ D-d-¸pe-`n-¨-p: Fw.]n. t]-cm-{º: tI-c-f-Øn-se e-£°-W-°n-\p sXm-gn-em-fn-I-fpsS Po-hn-Xw h-gn-ap-´n-°p-∂ \n¿am-Ww ta-J-e-bn-se {]-iv -\߃-°p k¿-°m¿ im-iz-X ]cn-lm-cw Im-Wp-sa-∂p ap-Jy-a{¥n-bn¬ \n-∂v D-d-∏p e-`n-®-Xmbn Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ]d-™p. hn-I-k-\ k-tμ-i bm{X-°n-sS Im-b-Æ-bn¬ h-®m-Wv Fw.]n. C-°m-cy-a-dn-bn-®-Xv. ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv -\-߃ I-W-°n-se-Sp-Øv sN-¶-√v, I-cn¶-√v, a-W¬ J-\-\w \n¿-Øn-h®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv sXm-gn¬ ta-J-e kv-Xw-`n-®-Xv. I-cn-¶¬, sN-¶¬ Izm-dn-I-fn-se sXm-gnem-fn-I-fpw ]q-gn-sØm-gn-em-fn-Ifpw c-≠p-am-k-tØm-f-am-bn

tPm-en-bn-√m-sX {]-bm-k-Ønem-Wv. \n¿-am-W ta-J-e-bn-se {]-hr-Øn-I-fpw \n-e-®p. sXm-gn¬ sN-bv-Xp h-cp-∂ e£-°-W-°n-\p sXm-gn-em-fnIƒ ]-´n-Wn-bn-em-b-tXm-sS hnj-bw cq-£-am-b-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂p. kn-a‚ v I-ºn I-®-h-S ÿ-]m-\-ß-fpw sXm-gn-em-fn-Ifpw \n¿-Ωm-W {]-h¿-Øn-Iƒ \S-°m-Xm-b-tXm-sS {]-bm-k-Ønem-bn. k¿-°m¿ A¿-[-k¿°m¿ ]-≤-Xn \n¿-h-l-W-hpw \n-›-em-h-ÿ-bn-em-b-tXm-sS I-cm-dp-Im-cpw {]-Xn-tj-[-hp-ambn cw-K-sØ-Øn. \n¿-Ωm-W taJ-e-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fp-sS \n-th-Z-\-sØ Xp-S¿-∂m-Wv Fw sI cm-L-h≥ Fw.]n ap-Jy-a-

{¥n-sb _-‘-s∏-´v \-S-]-Sn Bh-iy-s∏-´-Xv.

an\n-aw Iq-en \Â-I-Ww Ip-‰ym-Sn: kz-Im-cy B-ip-]-{Xn,

sa-Un-°¬ tjm-∏p-Iƒ, sa-Un°¬ e-t_m-d-´-dn-Iƒ F-∂n-hnS-ß-fn-se sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p an-\n-aw Iq-en-bpw F-´p a-Wn°q¿ tPm-en-bpw \-S-∏n-em-°W-sa-∂p Pn-√m ss{]-h-‰v tlmkvv-]n-‰¬ B‚ v sa-Un-°¬ tjm-∏v h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ kn.sF.Sn.bp Ip-∂p-Ω¬ G-cnbm I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. Pn-√m sk-{I-´-dn th-em-bp[≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n tam-l-\≥, kn sI k-Xo-i≥, Sn sI _n-Pp, Sn ]-hn-{X≥ kwkm-cn-®p.

tIm-gn-am-en-\yw tdm-U-cnIn X-Ån-b c-−p-t]-sc \m-«p-ImÀ ]n-Sn-Iq-Sn h-S-I-c: tIm-gn-am-en-\yw tdm-Ucp-In¬ X-≈n-b-h-sc \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-enkn¬ G¬-]n®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ]Øv a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-∂p Ip™n-∏-≈n tZ-io-b-]m-X-bn-emWv kw-`-hw. F-S-t®-cn kz-tZ-inI-fm-b ]p-Xn-tb-S-Øv Ip-™–p-≈(28) tX¿-°-≠n A-i-d^v(19) F-∂n-h-sc-bm-Wv \m-´pIm¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. sI F¬ 18Pn 8365 \-º¿ sh≥-Pz¿ an-\n hm-\n¬ Nm-°n-em-°n-b am-en\yw X-≈-sh-bm-Wv \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. G-dm-a-e, Hm¿-°m-t´-cn `m-KsØ tIm-gn-°-S-I-fn-se am-en\y-ß-fm-Wv D-t]-£n-°m≥ sIm-≠p-h-∂-Xv. C-Ø-cØn¬ am-en-\yw \n-t£-]n°p-∂-Xv C-hn-sS ]-Xn-hm-b km-l-N-cy-Øn¬ \m-´p-Im-cpsS \n-co-£-W-Øn-em-bn-cp∂p. C-cp-h¿-s°-Xn-tc- t]m-enkv s]m-Xp-ÿ-e-Øv am-en-

\yw \n-t£-]n-®-Xn-\v tI-skSp-Øp.

]-©m-b-¯v {]-kn-Uân-s\-Xn-tc t]m-kv-äÀ {]-Nmc-Ww

Ip-‰ym-Sn: {Km-a-∏-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI sI \-^o-k-s°-Xntc Ip-‰ym-Sn-bn¬ hym-]-I-am-b Isø-gp-Øv-t]m-kv-‰¿ -{]-Nm-c-Ww. {]-kn-U‚n-s‚ tIm-°-kv `-cWw A-h-km-\n-∏n-°p-I, hn-I-k\ hn-tcm-[n-bpw A-©mw hm¿-Un\p -th-≠m-Ø-h-cp-am-b sa-º¿ cm-Pn-sh-°p-I, _n-\m-an kz-Øphn-h-cw A-t\z-jn-°p-I, ]p-Xn-b _-Ãm‚ v \n¿-am-W-Øn¬ I-cmdp-Im-cp-am-bp-≈ H-Øp-I-fn A-hkm-\n-∏n-°p-I, Hu-tZym-Kn-I hml-\w kz-Im-cym-h-iy-Øn-\v D-]tbm-Kn-°p-∂-Xv A-t\z-jn-°p-I F-∂n-h-bm-Wp {]-Xn-I-c-W-thZn-bp-sS t]-cn¬ {]-Xy-£-s∏-´ t]m-kv-‰-dn-ep-≈-Xv.

Npcp¡¯nÂ

sIm-bn-em-≠n K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\p ]q¿-h hn-Zym¿-Yn t^m-dw Kym-kv A-Sp-∏pw kn-en-≠-dpw \¬-Ip-∂p

"Zr-iyw 14' \m-sf Xp-S-§pw ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ km-aq-ly im-kv-{X-¢-∫v \m-sf-bpw a-s‰-∂m-fpw Zr-iyw 2014 F-∂ t]-cn¬ {]-Z¿-i-\w \-S-Øp-sa-∂p kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. ]-g-b Im-esØ ]m-{X-߃, A-f-hv Xq-° D-]-I-c-W-߃, \m-W-b-߃, {Km-a-t^m¨, kv-‰m-ºp-Iƒ, ]mT-]p-kv-X-I-߃ F-∂n-h {]-Z¿i-\-Øn-ep-≠m-Ipw. {]m-tZ-in-I- N-cn-{Xw tc-J-s∏-Sp-Øn-b Xmbv-th-cv, ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Im-i-\-hpw \-S-°pw. {]-[m-\m-[y]-I≥ t_-_n tPm¿-÷v, ]n _¬-°o-kv, F kp-ss_¿, F-{_lmw hn¬-k¨, bq-\p-kv ]p-Ø-e-Øv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v Im-°q-¿: D-]-Xn-c-s™-Sp-∏p \-S-°p-∂ Im-°q¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se H-∂mw hm¿-Um-b \-Sp-h-√q¿, Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏-©m-bØn-se aq-∂mw hm¿-Um-b Io-g-cn-bq¿ sk‚¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ thm-s´-Sp-∏v Zn-h-k-am-b 28\v k¿-°m¿ Hm-^n-kp-Iƒ-°pw hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-߃-°pw A-h-[n-bm-bn-cn-°p-sa-∂p Pn-√m I-eIv-S¿ A-dn-bn-®p.- t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fpw thm-s´-Ƭ tI-{μ-hpam-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Im-°q¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se \-Sp-h-√q¿ F.-bp.]n kv-Iq-fn-\v 27,28,29 Xo-b-Xn-I-fn-epw thm-s´-Ƭ tI-{μam-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ Io-g-cn-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øn-se Io-g-cnbq¿ sh-Ãv Fw.-F¬.-]n. kv-Iq-fn-\p 29\pw A-h-[n {]-Jym-]n-®n´p-≠v. ^m-Iv-S-dn-I-fn-epw kz-Im-cy-ta-J-e-I-fn-epw tPm-en sN-øp∂-h¿-°v thm-´v sN-øm≥ sku-I-cy sam-cp-°m≥ ÿm-]-\ ta[m-hn-Iƒ {i-≤n-°-Ww.Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°p-∂ hm¿-Up-I-fn¬ 26 \p ssh-In-´v A-©p ap-X¬ 29 h-sc k-ºq¿W a-Zy \n-tcm-[\w G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xm-bn I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.

P-\-X I¬-kv-{S-Ivj³ k-t½-f-\w

F-kv.Un.]n.sF. sIm-Sn-b-Øq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® cm-{„o-bhn-i-Zo-I-c-W-tbm-Kw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p I-cow Xm-f-Øn¬, a-fi-ew sk-{I- b-Øq¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-kn´-dn ]n sI D-kv-am≥-A-en, sIm-Sn- U‚ v S-n ]n \m-k¿ kw-km-cn-®p.

a-Zv-d-k sse-{_-dn D-Zv-Lm-S-\w Im-∏m-Sv: hm-b-\-bp-sS {]m-[m\yw Dƒ-s°m-≠v hn-⁄m-\Øn-s‚ hn-im-e-am-b tem-ItØ-°v k-©-cn-°m≥ hn-Zym¿Yn-Iƒ ]-cn-{i-an-°-W-sa-∂v sF-\p¬ lp-Zm P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n sI sI _m-h. Im-∏m-Sv sF-\p¬ lp-Zm bØow-Jm-\-bp-sS Io-gn-ep-≈ I∏-°-S-hv a-Zv-d-k-Øp¬ lp-Zmbn¬ \-_n-Zn-\m-tLm-j k-tΩf-\-hpw tI-{μ k¿-°m-dn-s‚ F-

kv ]n Iyp C Fw ^-≠v D-]-tbmKn-®p-≈ sse-{_-dn-bp-sS D-ZvLm-S-\-hpw sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. {]-kn-U‚ v Fw A-lv -a-Zv tIm-b lm-Pn A-[y£-X h-ln-®p. C-kv-em-an-Iv A°m-Z-an {]n-≥-kn-∏ƒ A-en AIv-_¿ lp-Z-hn {]-`m-j-Ww \-SØn. I-em ]-cn-]m-Sn-Iƒ, au-eoZv ]m-cm-b-Ww, A-∂-Zm-\w, tLm-j-bm-{X, s]m-Xp-k-tΩ-f\w \-S-∂p.

Zmdp¬ Jp-ZmØv (Jm-kn `h≥) B-ÿm-\w ]-tøm-fn-bn¬ ssa-kq¿ K-h. Jm-knbpw A-Jn-te¥ym ap-kvenw t]-gv-k¨ A-hm¿-Uv IΩn‰n Aw-Khpamb tUm-Œ¿ k-øn-Zv Jp-Zv-d-Øp√ _mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

3

h-S-I-c : P-\-X I¨-kv-{S-£≥ B‚ v P-\-d¬ h¿-t°-gv-kv bqWn-b≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn kw-L-S-\-bpsS ap-J-]-{Xw sXm-gn-em-fn 'hm¿-Ø-bpw ho-£-W-hpw'A-Iv_¿ I-°-´n¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. A-Uz.B-\n-kzo-‰n G-‰phm-ßn. a-\-b-Øv N-{μ≥ A-≤y-£-X h-ln-®p. tÃ-‰v Iu¨kn¬ tbm-Kw sI hn- \m-cm-b-W≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. C-∂v Su¨-lm-fn¬ k-tΩ-f-\w Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ D¬-Lm-S-\w sN-øpw.


21 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ ]-Øp-h-sc X-t®m-fn-amWn-t°m-Øv, tIm-t´m-≈-Xn¬, ]-\-ßm-Sv, h-≈n¬, I-f-cn-bp-≈Xn¬-`m-Kw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-∂p-h-sc ]m-Xn-cn-°p-∂v, tNmºm-e, lm¿-_¿, ko-t_-¿-Uv, I-d-∏-°p-∂v, B-hn-°-c, ap-°mfn F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c-≠p-hsc ]m-°-bn¬, h-en-b-h-f-∏v, ]p-d-¶-c, J-_-dn≥-]p-dw F-∂nhn-S-ß-fn-epw F-´p -ap-X¬ 12 hsc tIm-S-t©-cn Su¨, A-ºm´p-]-Sn, th-f-t¶m-Sv, ]q-f-h-≈n, A-Ωm-bn-°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂p-h-sc ap-≠-°p-‰n, ASp-°-Øv, sam-bn-tem-Ø-d, aÆq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A©p h-sc X-e-bm-Sv, ]-Sn-°¬-hb¬, Xm-sg X-e-bm-Sv, Im-hp-ºpdw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ A-©p-h-sc ]q-im-cn-°mhv, Io¿-Øm-Uv-kv, tN-hm-bq¿, k-_v-tÃ-j≥ tdm-Uv F-∂n-hn- F-kv.Un.]n.sF. sIm-Sn-b-Øq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® cm-{„o-b-hn-i-Zo-I-c-W-tbm-Kw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-f-a-cw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p S-ß-fn-epw 12 ap-X¬ A-©p-hsc a-Ωp-Æn-∏-Sn, Ip-™p-Ip-fw, ]-´¿-]-d-ºv, ssI-∏p-dw, Ip-∏m-bt°m-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c≠p -ap-X¬ A-©p-h-sc sh-kv‰v-ln¬, I-e-tŒ-gv-kv _w-•m-hv ]-cn-k-cw, I-\-Im-e-b _m-¶v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„a-e-_m¿ {In-kv-Xy≥ tIm-f-

Pv: tI-c-f k-b≥-kv tIm¨-{Kkn-s‚ `m-K-am-bn im-kv-{X-Pzme-°v kzo-I-c-Ww ˛ 11.30 „hm-hm-Sv C-cp-tam-Øv: k-a-kvX B-Z¿-i k-tΩ-f-\w ˛ 6.00

{]mtZ-inIw kn.]n.Fw. k-a-cm-`m-k-¯n-eq-sS H-Sp-§n-¯o-cp-¶p: \m-k-dp-±o³ F-f-a-cw

Nmen-bm-dn h³tXm-Xn Ad-hpam-en-\y-§Ä X-Åp¶p

^-tdm-°v: Nm-en-bm-dn¬ h≥ tXm-Xn¬ A-d-hpam-en-\y-߃ X-≈p-∂p. Nm-en-bm-dn-s‚ C-cp I-c-I-fn-epw hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \n-∂p am-en-\yw X-≈p-∂-Xv Kpcp-X-c-am-b ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv\-߃-°v C-S-bm-°p-∂p-≠v. ^ap-°w: \m-sf ap-°-Øv \-S-Øm- tdm-°n-se C-cp ]m-e-ß-fn¬ \n\n-cp-∂ tI-c-f t^m-t´m-{Km-t^- ∂pw A-d-∏p-g ]m-e-Øn¬ \ngv-kv B-‚ v ho-Un-tbm-{Km-t^-gv- ∂pw am-en-\y-߃ ]p-g-bn-tekv bq-\n-b≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w °v X-≈p-∂p-≠v. s^-{_p-h-cn am-k-Øn-te-°p am-‰n-b-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ A-dnbn-®p. Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \n-tcm-[-\m-⁄ {]Jym-]n-® km-l-N-cy-Øn-em-Wp k-tΩ-f-\w am-‰n-h-®-Xv.

Adnbn-¸v

k-t½-f-\w am-än-h-¨p

Hm-t´m-bn-epw ss_-°n-epw ]-d-°p-∂-Xp ÿn-cw Im-gv-N-bm- Sn-®v h-en-®v k-ao-] {]-tZ-i-ßF-Øn-bm-Wp X-≈p-∂-Xv. Nm- Wv. No-™-fn-™ A-h-in-„w fn¬ sIm-≠n-Sp-∂-Xpw Zp-cn-X-ambn-cn-°p-I-bm-Wv. ]m-e-Øn¬\n-∂p ]p-g-bn-teX amen\ywX-Åp-¶Xv Hm-t«m-bn-epw ss_-¡n-epsa-¯n°p am-en-\yw \n-t£-]n-°p-∂Xn-s\-Xn-tc t]m-en-kv t\-cX t]menkv ]t{Sm-fnMv ZpÀ_-esa¶v ]cmXn sØ I¿-i-\ \n-e-]m-Sv kzo-I-cn°n¬ sI-´n-s°m-≠p h-cp-∂ am- I-cbv-°-Sn-™v A-k-ly-am-b °p-I-bpw ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-Ien-\yw ]p-g-bn¬ H-gp-In \-S-°p- Zp¿-K-‘w h-an-°p-∂-Xp ]-cn-k- bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬, CI-bm-Wv. ]-cp-¥p-I-fpw a-‰p ]- c-hm-kn-I-sf Zp-cn-X-Øn-em-°p- t∏mƒ t]m-en-kv {i-≤n-°p-∂n£n-I-fpw C-Xp sIm-Øn-h-en-®p ∂p. sX-cp-hp\m-bIƒ C-Xp I- s√-∂m-Wp ]-cm-Xn.

Xm-a-c-t»-cn: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-Æv I-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂ Sn-∏¿ tem-dn t]m-en-kv ]n-Sn-®p. ss{Uh¿ A-ºm-b-tØm-Sv A-ko-kns\ t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvX - p. ]p-Xp-∏m-Sn 23mw ssa-en¬ hm-l\-]-cn-tim-[-\-bv°n-S-bn-em-Wv Xm-a-c-t»-cn F-kv.sF. ]n i-in[-c≥ tem-dn ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. A-\[n-Ir-X a-´n-a-W¬ \n¿-am-WØn-\m-bn sIm-≠p-t]m-hp-I-bmbn-cp-∂p a-Æv. A-\-[n-Ir-X-am-bn sIm-Sn-b-Øq¿ k-l-I-c-W _m-¶n-\v Io-gn¬ ap-°-Øm-cw-`n-® `m-c-Xv Kym-kv G-P≥-kn a-Æv I-S-Øn-b c-≠p hm-l-\- ap≥ Fw.F¬.F. tPm-¿-Pv Fw tXm-a-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ߃ I-gn-™ Zn-h-kw t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. ap-°w: {]-hm-kn `m-c-Xo-b kΩm≥ tP-Xm-hpw Po-h-Im-cp-Wy˛-kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿-Ø-I-\pam-b in-lm-_v sIm-´p-Im-Sn-\v amkv dn-bm-Zn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ s\-√n-°m ]-d-ºn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. am-kv sN-b¿-am≥ aq-k°p-´n A-[y-£-X h-ln-®p. {Kma-∏-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Fw Sn A-jv-d-^v, \m-k¿ I-√-d Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, A-jv-d^v s]m-∂m-\n kw-km-cn-®p.

A-h-km-\n-∏n-°-W-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. sIm-Sp-h-≈n ]©m-b-Øv I-Ω-n‰n B-h-iy-s∏´p. sIm-Sp-h-≈n-°m-bn A-h-Imi-s∏-´ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\߃ ]-©m-b-Øn-\p ]p-d-tØ°p sIm-≠v- t]m-hp-∂-Xn-\m-bn \n-c-¥-c-am-b Kq-Vm-tem-N-\Iƒ \-S-°p-∂-Xm-bn kw-i-bnt°-≠n-bn-cn-°p-∂p. Xm-eq-°v B-ÿm-\-hp, Ct∏mƒ eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn Hm^n-kpw Xm-a-c-t»-cn-bn-te-°p \o-ßn-b-Xpw C-Xn-s‚ `m-K-amWv. C-Xn-s\-Xn-tc i-‡-am-bn {]-Xn-I-cn-°-W-sa-∂v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Sn ]n bp-kp-^v A-[y-£-X h-ln-®p. ]n Sn Ben, d-km-Jv I-f-cm-¥n-cn, B¿ kn \u-j¿, Fw F K-^q¿, jsIm-Sp-h-≈n: a-fi-ew B- _o¿ I-cp-hwt]m-bn-¬, B¿ kn ÿm-\-am-b sIm-Sp-h-≈n-sb Xp- kp-ss_¿, B-_n-Zv ]m-e-°p-‰n S¿-®-bm-bn A-h-K-Wn-°p-∂-Xv kw-km-cn-®p. Ww. \n-cm-lm-c k-a-c-an-cp-∂ kJm-hn-\p `-£y-hn-j- _m-[-tb-‰ kw-`-hw ]m¿-´n-bp-sS Zp-tcym-Kam-Wp hy-‡-am-°p-∂-sX-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. {_m-©v {]kn-U‚ v sI d-jo-Zv A-[y-£-X -h-ln-®p. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw \m-k¿ h-b-\m-Sv, km-Zn-Jv sImSn-b-Øq¿, A-–p¬ I-cow Xm-fØn¬, a-fi-ew sk-{I-´-dn ]n sI D-kv-am≥-A-en, sIm-Sn-bØq¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]kn-U‚ v S-n ]n \m-k¿ kw-km-cn®p.

sIm-Sp-h-Ån-sb A-h-K-Wn-¡-cp-Xv: F-kv.Un.]n.sF.

N-cn-{X-{]-ZÀ-i-\w "Zr-iywþ14' \m-sf ap-°w: B-\-bmw-Ip-∂v l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ km-aqlnI im-kv{- X-¢∫ - v \m-sf-bpw as‰-∂m-fpw"Zr-iyw˛14' F-∂ t]cn¬ {]-Z¿-i-\w \-S-Øp-sa-∂p kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. ]-g-b Im-es - Ø ]m-{X-߃, A-fh - v Xq° D-]-I-c-W-߃, \m-W-b߃, {Km-a-t^m¨, kv-‰m-ºpIƒ, ]mT-]p-kv-X-I-߃ F-∂nh {]-Z¿-i\ - Ø - n-ep-≠m-hpw. {]m-tZ-in-I- N-cn-{Xw tc-Js - ∏Sp-Øn-b Xm-bv-th-cv, ]p-kv-X-IØn-s‚ {]-Im-i-\-hpw \-S-°pw. {]-[m-\m-[y-]I - ≥ t_-_n tPm¿÷v, ]n _¬-°o-kv, F kpss_¿, F-{_-lmw hn¬-k¨, bq-\p-kv ]p-Ø-e-Øv hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sIm-Sn-b-¯qÀ k-l-I-c-W _m-¦n-\v Io-gn Kym-kv G-P³-kn

a-®p-I-S-¯v; Sn-¸À ]n-Sn-¨p

kzo-I-c-Ww \Â-In

ap-°w: k-a-c-Øn-s‚ Xo-®q-f-bneq-sS h-f¿-∂p-h-∂ kn.]n.Fw. k-a-cm-`m-k-Øn-eq-sS H-Sp-ßnØo-cp-I-bm-sW-∂v Fkv.Un.]n.sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ F-fa-cw. F-kv.Un.]n.sF. {_m-©v I-Ωn-‰n sIm-Sn-b-Øq-cn¬ kwL-Sn-∏n-® cm-{„o-b- hn-i-Zo-I-cW-tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kn.]n.F-Ωn-s‚ k-a-cm-`mk-Øn-s‚ A-h-km-\- D-Zm-l-cW-am-Wp ]m-N-I-hm-X-I-hn-eh¿-[-\-hn-s\-Xn-tc \-S-∂ \n-cmlm-c k-a-cw. G-sX-¶n-epw X-cØn-ep-≈ N¿-®-bp-sS-bpw HØp-Xo-¿-∏n-s‚-tbm `m-K-am-bmtWm k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®sX-∂ Im-cy-hpw k-a-c-Øn-eqsS F-¥p t\-´-am-Wp P-\-߃°p-≠m-b-sX-∂pw hn-i-Zo-I-cn°m≥ kn.]n.Fw. X-øm-dm-h-

ap-°w: k-l-I-c-W ta-J-e-bn-se B-Zy-sØ Kym-kv G-P≥-kn ap°-Øv {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®p. sIm-Sn-b-Øq¿ k-l-I-c-W _m-¶ns‚ B-`n-ap-Jy-Øn-em-Wp ap-°w Hm¿-^-t\-Pv tdm-Un¬ `m-c-Xv Kymkv G-P≥-kn B-cw-`n-®-Xv. ap≥ Fw.F¬.F tPm¿-÷v Fw tXm-akv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F≥ kp-tc{μ-\m-Yv A-[y-£-X- h-ln-®p. `m-c-Xv-Kym-kv sk-bn¬-kv Hm-^n-k¿ k-Zm-\-μ≥ sI ta-t\m≥ tjm-dq-apw Ip-μ-aw-K-ew tªm-°v ]-©bm-Øv {]-kn-U‚ v hn _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ I-W-£≥ hn-X-cW-hpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-b≥ sIm-f-°m-S≥, Nm-en¬ ssk\-_, A-kn. c-Pn-kv-{Sm¿ sI ]n cm-P-tKm-]m-e≥, {]-Im-i≥, I-Wnbm-Øv A-l-Ω-Zv- Ip-´n, j-do-\m kp-ss_¿, ]n Sn _m-_p, {]-Pn-X-m{]-Zo-]v, sI c-ho-{μ≥, F≥ sI A-–p-¿-d-ln-am≥, F≥ A-∏p-°p´≥, sI kp-μ-c≥, ]m-en-Øn-¶¬ {]-`m-I-c≥, sI l-_o-_, th-Wp I-√p-cp-´n, Sn hn-iz-\m-Y≥, A-_p I-√p-cp-´n, sI tam-l-\≥, hn Ip™m-en, ap-°w ap-l-Ω-Zv, tN-‰q¿ _m-e-Ir-jv-W≥, tPm-Wn C-S-t»cn kw-km-cn-®p.

ko-äv hÀ-[-\: kp-{]nw-tIm-S-Xn hn-[n kzm-K-XmÀ-l-wþ sa-Un-¡Â Iymw-]p-IÄ kw-L-Sn-¸n-¨p tUm. ^-kÂ-K-^qÀ tIm-gn-t°m-Sv: Fw.C.F-kv. saUn-°¬ tIm-fP - n-\p A-\p-hZ- n-®n´p-≈ ko-‰n¬ 50 i-Xa - m-\w k¿°m-cn-te-°p \¬-IW - s - a-∂p-≈ D-]m-[n-s°-Xn-tc-bp-≈ tI-kn¬ Fw.C.F-kv. am-t\-Ps v- a‚n-\v A\p-Iq-ea - m-bn kp-{]nw-tIm-SX - nbn¬ \n-∂p e-`n-® hn-[n-sb lm¿±-ha - m-bn kzm-KX - w sN-øp-∂X - m-

bn Fw.C.F-kv. {]-kn-U‚ v tUm. ^-k¬-K^ - q¿ A-dn-bn-®p. tI-cf - Ø - nse a-‰p kzm-{i-b sa-Un-°¬ tIm-fP - p-Iƒ-°p bmsXm-cp I-cm-dp-an-√m-sX ko-‰v h¿[-\ A-\p-hZ- n-® k¿-°m¿ ]n∂m° hn-`m-Kß - t- fm-Sv {]-IS- n∏n-°p-∂ Cu k-ao-]\ - w A-hk - m\n-∏n-°W - s - a-∂v tUm. ^-k¬-K-

^q¿ B-hi - y-s∏-´p. hn-[n-bp-sS ]›m-Øe - Ø - n¬ Cu {]-th-i\ - h¿-jw ap-X¬ Fw.C.F-kv. saUn-°¬ tIm-fP - n-se ap-gp-h≥ ko‰p-If - n-te-°pw k¿-°m-cp-am-bn bm-sXm-cp-hn-[ I-cm-dpw H-∏n-Sm-sX {]-th-i\ - w \-SØ - m≥ Fw.C.Fkv. Xo-cp-am-\n-®n-´p-s≠-∂pw ^k-¬ K-^q¿ A-dn-bn-®p.

sIm- S p- h - ≈ n: d- ∫ m- \ n- ø ÃUn sk‚¿ lp- t ∫- d- k q¬ Imw- ] - b n- s ‚ `m- K - a m- b n Ben≥- X - d - b n- s e d- ∫ m- \ n \- K dn¬ ku- P - \ y sa- U n- ° ¬ Iymw- ] v \- S - Ø n. tªm- ° v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Im-cm-´v d-km-Jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {Km- a - ∏ - © m- b - Ø v Aw- K w aplvvbp-±o≥ Ip-´n A-[y-£-X hln-®p. Hm- a - t »- c n ]- © m- b - Ø v {]-

kn-U‚ v sI Fw tIm-a-f-h-√n, J-Zo-P ap-l-Ω-Zv, A-_vZp¬ Iemw B- k m- Z v , A- _ v Z p¬ Akn-kv k-Jm-^n kw-km-cn-®p. F-tf-‰n¬ Cu-Ãv in-lm-_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ku-P-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v sI sI F P-∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw a-p-l-Ω-Zv A-[y-£-X hln- ® p. sI ap- l - Ω - Z - e n F≥ Fw an-lv -dm≥ kw-km-cn-®p.

tXm-«-s]m-«n-¨v aÂ-ky-¡p-ªp-§-sf \-in-¸n-¨p

A-ºm-b-tØm-Sv F-_n tPm-k-^n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ a-¬-ky-Ir-jn-bn-S-Øn-¬ tXm-´-s]m-´n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v N-Øps]m-¥n-b a¬-ky-߃

Xm-ac - t- »-cn: ^n-jd - o-kv h-Ip-∏ns‚ k-ar-≤n ]-≤-Xn {]-Im-cw a¬-ky Ir-jn \-S-Øn-b Izm-dnbn¬ tXm-´s - ]m-´n-®p a-¬k - y-°p™p-ßs - f \-in-∏n-®X - m-bn ]-cmXn. A-ºm-bt- Øm-Sv F-_n tPmk-^n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ a¬-ky-Ir-jn-bn-SØ - n-em-Wp tXm´ s]m-´n-®X - v. Rm-bd - m-gvN - sshIo-´v aq-∂p-a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. i-–w-tI-´v B-fpIƒ Hm-Sn-sb-Øn-b-t∏m-tg-°pw sXm-´ s]m-´n-®-bmƒ Hm-Sn c-£s∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. hn-eI - q-Sn-b C-\-Øn¬ s]-´ aq-hm-bn-cw a-¬ky-°p-™p-ßs - f-bm-Wp \m-epam-kw-ap-ºv Izm-dn-bn-se sh-≈s°-´n¬ \n-t£-]n-®-Xv. Xm-a-ct»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv At\z-jW - w B-cw-`n-®p. e-fn-XI-em A-°mZ-an B¿-´v Km-e-dn-bn¬ "A-e' H-cp°n-b Nn-{X-{]-Z¿i-\w Im-Wp-∂h¿

3 _mÀ hn-cp-² k-a-cw: sF-IyZmÀ-Vy dm-en \-S-¯pw

kozhikode/CLT

Xm-a-c-t»-cn: Im-cm-Sn _m¿ hncp-≤ k-a-c-Øn-\p sF-Iy-Zm¿Vyw {]-Jym-]n-®p Cu- am-kw 31\p Xm-a-c-t»-cn-bn¬ dm-en- \-SØm≥ k-a-kv-X tIm-˛ Hm-Unt\-j≥ I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn lpkbv≥ lm-Pn, sI A-–p¬ _mcn _m-J-hn, Xm-Pp-±o≥ _m-Jhn, I-cow ss^-kn, A-–p- emw ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p.

]n.F-¨v-.kn. in-em-Øm-]-\w Xm-a-c-t»-cn:]p-Xp-∏m-Sn ]n.F®v.kn°p ]p-Xp-Xm-bn \n-¿-an-°p∂ sI-´n-S-Øn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-aw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-knU-‚ v B-bn-i-°p-´n kp¬Øm≥ \n¿-h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

]p-√m-fq¿ cn-^m-C-ø am-∏n-f I-em sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ ao-em-Zv s^-Ãv ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

cn-^m-C-¿ ao-em-Zv s^-Ìv \-cn-°p-\n: ]p-√m-fq¿ cn-^m-C-ø am-∏n-f I-em-sk‚¿ ao-em-Zv s^-Ãv ˛ 14 ssk-\p¬ B-_n-Zo-≥ X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. k-Cu-Zv kn sI sI X-߃ A-[y-£-X h-ln-®p. ap-lΩ-Zv Jm-knw tIm-b X-߃, A-^v-k¬ A-lv-k-\n, A-–p-√ k-Jm-^n, \u-jm-Zv k-Jm-^n, ap-l-Ω-Zv B-‰-t°m-b X-߃, ^-k¬ ]q-t°m-b X-߃, k-°-cn-b X-߃, C-{_m-low _m-J-hn, a-Po-Zv N-fn-t°m-Sv, a-Po-Zv F-tf-‰n¬, a≥-kq¿, Pwjn-Zv, D-a¿ lm-Pn, ap-l-Ω-Zv k-A-Zn kw-km-cn-®p. Nn-In-¬-k, hn-hm-lw, `-h-\ \n¿-am-Ww F-∂n-h-°p-≈ k-lm-b-ß-fpw \¬-In. k-am-]-\ k-tΩ-f-\-w sI Sn A-–p¬ A-ko-kv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tP-Xm-°ƒ-°v t{Sm-^n-Iƒ \¬-In. bp ]n D-kbv≥ Ip-´n lm-Pn, Fw ]n A-_p-lm-Pn, Sn Fw A-lΩ-Zv tIm-b lm-Pn, F≥ sI d-^o-Jv kw-km-cn-®p.

sNdp-]p-g-tXm-Sv kw-c-£-W hn-fw-_-c-dm-en sIm-Sp-h-≈n: am-en-\y-߃ H-gp-°n-hn-Sp-∂-Xn-s\-Xp-S¿-∂p

s]m-Xp-P-\-߃-°p Zp-cn-X-am-bn-Øo¿-∂ sIm-Sp-h-≈n sN-dp]p-g-tXm-Sv kw-c-£n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tXm-Sv kw-c-£W k-an-Xn-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ hn-fw-_-c dm-en \-S-Øn. dn-∏-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤-Xn-bn-se sXm-gn-emfn-I-fp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS P-\-Iob-am-bn tXm-Sv ]p-\-ÿm-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bm-Wp {]h¿-Ø-I¿ hn-fw-_-c-dm-en \-S-Øn-b-Xv. sIm-Sp-h-≈n am¿-°-‰v tdm-Un-se-bpw s]-cn-bmw-tXm-´n-se I-∂p-Im-en hn¬-∏-\ tI{μ-Ønse-bp-a-S-°-ap-≈ am-en-\y-ß-fm-Wp tXm-´n-te-°v H-gp°n hn-Sp-∂-Xv. \m-ep Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS In-W-dp-I-fpw \q-tdm-fw In-W-dp-I-fpw tXm-Sn-\p k-ao-]-Øm-bm-Wp \n¿-an-®n-´p-≈-Xv. a-en-\-P-ew tXm-´n¬ sI-´n-°n-S-°p-∂-Xn-\m¬ In-W-dp-I-fnse sh-≈-hpw a-en-\-am-hp-∂p-sh-∂m-Wp \m-´p-Im¿ ]-d-bp∂-Xv. {]-kv-Xp-X km-l-N-cy-Øn-em-Wp \m-´p-Im¿ tXm-Sv kwc-£-W k-an-Xn cq-]o-I-cn-®p tXm-Sv ]p-\-ÿm-]n-°m-\pw kwc-£n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®-Xv. dm-en kn ]n ss^-k¬ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. sN-b¿-am≥ sI sI B-en-Ip-™n A-[y-£X h-ln-®p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-21  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-21

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-21  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-21

Advertisement