Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

s]m-Xp\-· e-£y-an-Sm-¯ `-c-W-Iq-S-§Ä-¡v \n-e-\nÂ-¸p-−m-hn-Ã: Im-´-]p-cw

hntij§Ä

I¬-kv-{S-Ivj³ hÀ-t¡-gv-kv bq-\n-b³ k-t½-f-\w h-S-I-c: P-\-Xm I¨-kv-{S£≥-˛-P-\-d¬ h¿-t°-gv-kv b-q\n-b≥ (F-®v.Fw.F-kv) 13mw kw-ÿ-m-\ k-tΩ-f-\w Xp-Sßn. ap-\n-kn-∏m-en-‰n kmw-kvIm-cn-I \n-e-b-Øn¬ \-S-∂ "sXm-gn-em-fn-I-fpw s]m-Xp-k-aql-hpw' sk-an-\m¿ a-\-b-Øv N{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw sI `m-kv-I-c≥ A-[y-£-X hln-®p. Sn Zm-k≥, sI Kw-Km-[c≥, sI kn cm-a-N-{μ≥, sI Pn ]-¶-Pm-£≥, bp t]m-°¿, \oen-tbm-´v \m-Wp, A-Wn-tb-Øv ap-Jp-μ≥ kw-km-cn-®p. 21\v kam-]n-°pw.-

A-Kv-\n-tlm-{Xw kw-L-Sn-¸n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: Im-iy-] th-Z dnk¿-®v ^u-t≠-j-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ tIm-gn-t°m-´p \-S°p-∂ tkm-a-bm-K-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn A-Kv-\n-tlm-{Xw kw-L-Sn-∏n-®p. A-Kv-\n-tlm-{XØn¬ 1008 l-h-\ Ip-fi-ßfm-Wv H-cp-°n-bn-cp-∂-Xv. kw-ÿm-\-Øn-s‚ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ \n-∂v B-fp-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. Pm-Xn-˛-a-X {]m-b-˛enw-K t`-Z-an-√m-sX \-S-°p-∂ B-Zy-sØ ssh-Zn-Im-Nm-c-am-bn C-Xp am-dn-sb-∂v kw-Lm-S-I¿ ]-d-™p. F-´n-\pw 82 \pw C-Sbn¬ {]m-b-ap-≈-h-cm-Wv Im-c-∏d-ºn-se c-≠-c G-°-dn¬ \-S∂ A-Kv-\n-tlm-{X-Øn¬ ]-s¶Sp-Ø-Xv. Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ A-S-°-ap-≈ {]-ap-J¿ ]-s¶-SpØp. B-Nm-cy Fw B¿ cm-tPjn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-t±-lØn-s‚ in-jy-cm-Wv tlm-aw \S-Øn-b-Xv.

t]m-en-kp-Im-c-\v aÀ±-\-taäp sIm-bn-em-≠n: t]m-en-kp-Im-cs\ A-Sn-®p -]-cn-t°¬-∏n-®p. \mZm-]p-cw I¨-t{Smƒ dq-an-se t]m-en-kp-Im-c≥ sN-dp-h-Æq¿ a-e-bn¬ \n-[o-jn-(37)\m-Wv ]-cnt°-‰-Xv. C-∂-se A-©-c-tbmsS-bm-Wv kw-`-hw. sIm-bn-em≠n ]m-e° - p-fØ - v Kr-l{- ]-th-iØn¬ ]-s¶-Sp-Øv Iq-´p-Im-tcmsSm-∏w Hm-t´m-bn¬ ta-∏-bq-cnte-°p t]m-hp-tºmƒ, sIm-S°m-´p-ap-dn-bn¬-h-®v H-cp kw-Lw X-S-™p-\n¿-Øn C-cp-ºv ]m-csIm-≠v A-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-cp-ºv h-Sn-sIm-≠v Im-en-\-Sntb-‰ \n-[o-jn-s\ tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in∏n-®p.A{I-a-Øn¬ \n-Xo-jns‚ h-e-Xp Im-en-\p Kp-cp-X-c-amb ]-cn-°p-≠v. Hm-t´m-bn-ep-≠mbn-cp-∂-h¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p.

In-W-ä-n ho-W-bm-sf c-£-s¸-Sp-¯n h-S-I-c: In-W-‰n¬ ho-W- Kr-l\m-Y-s\ ^-b¿-t^m-gv-kpw \m´p-Im-cpw tN¿-∂v c-£-s∏-Sp-Øn. Io-gq¿ aT-Øn¬ tam-l-\-≥(60) B-Wv C-∂-se tam-t´m¿ dn∏-b¿ sN-øp-∂-Xn-\n-sS Im-evsX-‰n In-W-‰n¬ ho-W-Xv.

20 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

\n¿-h-ln-°m-Ø-hsc P-\-ß-fpsS tIm-S-Xn-bn¬ am-{X-a-√, A√m-lp-hn-s‚ tIm-S-Xn-bn-epw hnNm-c-W sN-ø-p-sa-∂pw Im-¥-]pcw ]-d-™p. ao-em-Zv k-tΩ-f-\-Øn-\v køn-Zv bq-kq-^p¬ _p-Jm-cn sshe-Øq¿ ]-Xm-I D-b¿-Øn. A-en _m-^-Jn X-ß-fp-sS {]m¿-Y-\tbm-sS B-cw-`n-® k-tΩ-f-\w F-kv.s--- sh.F --- -kv. kw-ÿm-\ {]kn-U-‚ v s]m-∑-f A-_v-Zp¬ JmZ¿ ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ D-e-a D-]m-[y-£≥ C kp-sse-am≥ ap-kv -eym¿ A-[y£-X h-ln-®p. tUm. A-lv-a-Zv

ap-l-Ω-Zv J-kv-d-Pn (bp.F. C --- ), k-øn-Zv lm-inw A-lv-a-Zv (a-Zo\), k-øn-Zv A-en A-–p¿-d-lv-am≥ (bp.F. C --- ) F sI A-–p-¿-dlv-am≥ ap-kv-eym¿, t]-tcm-Sv A–p-¿-d-lv-am≥ k-Jm-^n, A-–p¬ P-eo¬ k-Jm-^n I-S-ep-≠n, tUm. i-^o-Jv d-lv-am≥ _¿-Jn(-Fw.--]n. ap-dm-Zm-_m-Zv), tUm. Jzm-Pm C-Jv-dm-Pp-±o≥, J-eo-ep√m-lv, kp-sse-am≥ k-Jm-^n am-fn-tb-°¬, a-Po-Zv I-°m-Sv kw-km-cn-®p. ap-l-Ω-Zv \-_n sh≈w Ip-Sn-°m-\p-]-tbm-Kn-®-sX∂v I-cp-X-p-∂ ]m-{Xw tUm. Alv-a-Zv ap-l-Ω-Zv J-kv-d-Pn Im-¥]p-c-Øn-\p ssI-am-dn.

Pn-Ã-bn 2,11,726 Ip-«n-IÄ-¡v t]m-fn-tbm XpÅna-cp-¶v \Â-In

_-kv NmÀ-Pv hÀ-[-\:sk-{It-«-dn-b-äv [À-W \m-sf

k-a-kv-X- tI-c-f kp-∂n -bp-h-P-\ kw-Lw tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏n-® A-¥m-cm-jv-{S ao-em-Zv k-tΩ-f-\-Øn¬ Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ kw-km-cn-°p-∂p

^-tdm-°v: t]m-fn-tbm \n¿-am¿P-\w sN-øpI F∂ e-£y-hpam-bn C-∂-se ]ƒ-kv t]m-fntbm C-Ωyq-ssW-tk-j≥ ]-cn]m--Sn \-S-∂p. Pn-√-bn¬ 2,11,726 Ip-´n-I-ƒ-°v t]m-f-n-tbm Xp-≈na-cp-∂p \¬-In. ]-≤-Xn-bp-sS Pn√m X-e D-Zv-Lm-S-\w cm-a-\m-´pI-c-bn¬ F-f-a-cw I-cow Fw.-F¬.-F. \n-¿-h-ln-®p. {Km-a-∏-©mb-Øv {]-kn-U‚ v F≥ -kn lwk-t°m-b A-[y-£-X- h-ln-®p. 2,269 km-[m-c-W _q-Øp-Ifpw 104 sam-ss-_¬ _q-Øp-Ifp-am-Wp Pn-√-bn¬ k-÷o-I-cn®n-cp-∂-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn \-K-c -{]-tZ-i-Øp-≈ 35,043 Ip-´n-Iƒ-°pw {Km-a-{]-tZ-i-Øp-

t≠-ßm-´v, tUm. k -- n -Fw A-_q_-°¿, tUm. {-- ]-`m-I-c≥, hn-Pb≥ kn F -- F -- -kv, hn -Fw ]p-jv], tKm-]n sIm-S-°-√v ]-d-ºv, ]n -hn ko-\-Øv, sI -]n A-–p- -aZv, tUm.--A-im-tZ-hv, Pn-√m-]©m-b-Øw-Kw cm-[m-`m-bv, ]n B-kn-^v, tUm. ] -- -fl-Ip-am¿, F. U -- n. F -- w. H -- . tUm. km-_p, Fw -]n a-Wn XpS-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p.--

≈ 1,76,683 Ip-´n-Iƒ-°p-am-Wp a-cp-∂p \¬-In-b-Xv. A-©p h-b- n-\p Xm-sg-bp≈ 84 i-X-am-\w Ip-´n-I-ƒ°-pw C∂se a-cp-∂p \¬-Im≥ I-gn™-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. _q-Øp-Iƒ h-gn-bp-≈ a-cp∂p \¬-I-em-Wv C-∂-se \-S∂-Xv. C-∂pw \-sf-bp-am-bn thm-f‚n-b¿-am¿ ho-Sp-Iƒ tXm-dpw Ib-dn-bp-≈ {]-h¿-Ø-\w \-S°pw. A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gnem-fn-I-fp-sS Ip-´n-I-sf-bpw ]≤-Xn-bp-sS `m-K-am-°m≥ A-[nIr-X¿ {]-tXy-Iw {i-≤n-®p. Un.Fw-.-H. tUm. Fw -kp-Pm-X, tªm-°v {]-kn-U‚ v do-\ ap-

IÃp-sh-«n-\n-sSbpw ]-¨-¡-dn-Irjnbn hn-P-b-Km-Y-bp-am-bn k-tlm-Z-c-§Ä ^-tdm-°v: I-√p-sh-´p-tPm-en°n--sS-bpw ]-®-°-dn-Ir-jn-bn¬ hn-P-bw-h-cn-®v k-tlm-Z-c߃. H-f-h-Æ sN-d-b-°m-´v ho-´n¬ a-Wn-°p-´-\pw k-tlmZ-c≥ kp-μ-c-\p-am-Wv Ir-jnbn¬ hn-P-b-Km-Y Xo¿-°p-∂Xv. 20 h¿-jw ap-ºm-Wv ho-´m-h-

]cnNbw iy-Øn-\p-≈ ]-®-°-dn Ir-jnsN-øm≥ a-Wn Xo-cp-am-\n-®X -- v-. F-∂m¬, I √p-sh-´v sXm-gn¬ D-t]-£n-°m-sX X-s∂ Cu B-i-bw a-Wn-sb H-f-h-Æ-bnse A-d-n-b-s∏-Sp-∂ I¿-j-I\m-bn am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. Iq-´n-\v k-tlm-Z-c≥ kp-μc-\pw H-Øp-tN¿-∂-tXm-sS Nm-tØm-Ø-d-bn-se a-Æv ]-®°-dn-°v ]m-I-s∏-´p. c-- m-k-h-fØn-\p ]-I-cw ssP-h- h-f-hpw tKm-aq-{X-Øn-¬ C-´p-h-bv-°p-

tIm-gn-t°m-Sv: s]m-Xp\-∑-bpw h-f¿-®-bpw e-£ywh-bv°p-∂ \n-e-]m-Sp-Iƒ C-√m-Ø `-c-WIq-S-߃-°p \n-e-\n¬-∏p-≠mhn-s√-∂v A-Jn-te-¥ym kp-∂nPw-C-ø-Øp¬ D-e-a P-\-d¬ sk{I-´-dn Im-¥-]p-cw F ] -- n A-_q_-°¿ ap-kv-eym¿. "ap-Øv \-_n hn-fn-°p-∂p' F-∂ io¿-j-IØn-¬ k-a-kv-X-tI-c-f kp-∂nbp-h-P-\ kw-Lw (F-kv. s--- sh.F-kv) tIm-gn-t°m-Sv I-S-∏p-d-Øv kw-L-Sn-∏n-® A-¥m-cm-jv-{S aoem-Zv k-tΩ-f-\-Øn¬ "a-Zv-lp¿-dkq-¬' {]-`m-j-Ww \-S-Øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. `-c-Wo-btcm-Sp-≈ D-Ø-c-hm-Zn-Ø߃

a-Wn-bpw ktlm-Z-c≥ kp-μ-c\pw ]®-°-dn-tØm-´-Øn¬ ∂ I-S-e-]n-Æm-°pw a-Æn¬ °-‰v hn-e-tb-°mƒ Ip-d-®p etN-cp-∂-tXm-sS C-h-cp-sS Ir- `n-°p-∂-Xn-\m¬ C-h-cp-sS ]jn-bn-¬ an-I-® hn-f-hm-Wv e-`n- ®-°-dn hm-ßm≥ \m-´p-Im-¿°p-w k-t¥m-jw. a-Æn-s\ kz°p-∂-Xv. a-Wn-bp-sS `m-cy Pn-_n-X- ¥w a-W-ap-≈ Ir-jn-bn-S-ambpw kp-μ-c-s‚ `m-cy e-\n-X- °n am-‰n-b a-Wn-sb tX-Sn \n-cbp--w I-®-h-S-Øn-\pw a-‰p k- h-[n ]p-c-kv-Im-c-ß-fpw Flm-b-Øn-\pw H-∏-ap-≠v. am-¿- Øn-bn-´p-≠v.

t]m-fn-tbm \n¿-am¿-P-\ ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w cm-a-\m-´p-I-cbn¬ F-f-a-cw I-cow Fw.F¬. F. \n¿-h-ln-°p-∂p

tIm-gn-t°m-Sv: _-kv-Nm¿-Pv h¿[-\ I-c-Sv hn-⁄m-]-\w C-d-°n s]m-Xp-P-\ N¿-®-bv-°v- h-bv-°pI, s^-b¿-tÃ-Pv A-]m-I-X ]-cnl-cn-°p-I XpSß-nb B-h-iyß-fp-∂-bn-®p \m-sf sk-{It´dn-b-‰v ]-Sn-°¬ [¿-W \-S-Øpsa-∂p s]m-Xp-K-Xm-K-X kw-c£-W k-an-Xn kw-ÿm-\ `m-chm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. [¿-W ]n Sn F d-low Fw.-F-¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. s^-b¿-tÃ-Pv A-]m-I-X-bneq-sS-bpw \n-e-hn-ep-≈ _-kv Nm¿-Pn-eq-sS-bpw bm-{X-°m-sc Nq-j-Ww sN-øp-∂-Xn-s\-°p-dn®p-≈ ]T-\ dn-t]m¿-´v ap-Jy-a{¥n, K-Xm-K-X a-{¥n F-∂n-h¿°p ssI-am-dpw. tbm-K-Øn¬ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI km-an, sI hn A-–p¿-d-kmJv, sI hn P-\m¿-±-\≥, sI kmZn-Jv, hn ]n k-Zv-dp-±o≥ XpS-ßnb-h¿ kw-km-cn-®p.-

hm-Wn-ta Fw.-bp.-]nbn ]mT-im-e ]-²-Xn hm-Wn-ta¬: Fw.-bp.-]n. kv-Iqfn¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn Xp-S-ßn. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v sI ]n F d-lv-am≥ kv-Iqƒ eoU¿ ]n ]n A-bm-\v ]{Xw \¬In ]-≤-Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-hm-kn-bm-b \m-k¿ ]p-Xp-°b-am-Wv ]-{Xw kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X-Xv. kv-Iqƒ ko-\n-b¿ A-kn-Â v sI kn `m-kv-I-c≥, Jm-en-Zv hm-Wn-ta¬, Fw hn \Po-_v, F ]n e-Øo-^v, sP ]n A-_q-_-°¿, kn hn A-iv-d-^v hm-Wn-ta¬ Fw.-bp.-]n. kv-Iqfn¬ tX-P-kv ]mT-im-e ]-≤-Xn kv-Iqƒ eo-U¿ ]n ]n A-bm-\v ]{Xw \¬-In sI ]n F d-lv-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kw-km-cn-®p.

kn.-kn.-bp.-]n. kv-Iqfn hn-f-sh-Sp-¸v DÂkhw \m-Zm-]p-cw: kn.-kn.-bp.-]n. kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ 50 sk‚ v ÿ-e-Øv \-S-Øn-b ]-®-°-dn Ir--jn-bp-sS hn-f-sh-Sp-∏v C sI hn-P-b≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ir-jn Hm-^n-k¿ ssj-P hm¿-Uv saw_¿ No-cm-¶≠n tKm-]m-e≥, ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v eØo-^v Ip-tΩm-fn, Fw.-]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v

c-a-Wn I-°-´n¬, ]p-Ø-ºp-c-bn¬ _m-e≥, X-tf-∏m-≠n N-{μ≥, {]-[m-\m-[ym-]-I≥ sI tl-a-N-{μ≥, tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ A-\p ]m-Syw-kv, Fw F e-Øo-^v, sI {io-P, c-\ne, Fw ]n ]n kv-Iqƒ eo-U¿ l-\o-\m \-kvdo≥, I-f-Øn¬ ap¿-jn-Zv, sI _n-a¬, hn ]n kp¿-Pn-Øv ]-s¶-Sp-Øp. t\-c-sØ Ir-jn a-

{¥n sI ]n tam-l-\≥ hn-Øv ]m-In D-Zv-LmS-\w sN-bv-X Ir-jn-tØm-´-Øn-se hn-f-shSp-∏m-Wv Fw.-F¬.-F \n¿h-ln-®Xv. I-f-Øn¬ Ip-™-Ω-Zv lm-Pn sam-bv-Xplm-Pn, \m-k¿ P-eo¬ F-∂n-h-cp-sS ÿ-eØm-Wp Ip-´n-I-fp-sS Ir-jn-tØm-´w H-cp°n-b-Xv.


{]mtZ-inIw

20 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠p-h-sc Xn-cp-h≈q¿, Nm-\n-bw-I-S-hv, Im-™ntcm-´p-X-d, \n-Sp-{º-a-Æ, In-gq¿, s\-t√-cn-am-Wn-t°m-Øv, aq-ewtXm-Sv, G-gp ap-X¬ aq-∂p-h-sc Im-´n-e-∏o-Sn-I, sh-ß-fw, A≠n-°-º-\n, Xn-cp-h-ßq¿, Im∏m-Sv, Xq-Δ-∏m-d, ap-°m-Sn, Zp-_bn-tdm-Uv, ]m-W-h-b¬, cm-hnse F-´p ap-X¬ aq-∂p-h-sc im¥n-\-K¿, sN-dp-Ip-∂v, h-e-sI´v, H-tfm-Sn-Øm-sg F-∂n-hn-S-ßfn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„ap°w A-\m-Yim-e tdmUv: sIm-Sn-b-Øq¿ k-lI-c-W _m¶v Kym-kv G-P≥-kn D-Zv-Lm-S\w˛10.00 „aoUn-bm Ã-Un sk‚¿ am\m©n-d Sh¿: ayq-kn-°¬ Nn∑n-\n; sI F A-Pn-Øn-s‚ Nn{X-{]-Z¿-i-\w˛10.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: {]-hm-kn dn-hyp, ]o-∏nƒkv dnhyp F-Iv-k-e-≥-kv Ahm¿-Uv Zm-\hpw kv-s]-jy¬ ]Xn-∏v {]-Im-i-\-hpw˛5.00 „A-f-Im-]pcn: c-Pn-kv-{Sm¿ Hm^v \yq-kv t]-t∏-gv-kv t^m¿ C¥y A-\p-h-Zn-® hm-cn-I, ssZzhm-cn-b, am-kn-I-I-fp-sS ssS‰n¬ Un-¢-td-j-\p-≈ ]-{Xm-[n]-∑m-cp-sS tbmKw˛5.00 „Su¨-lmƒ: tIm-gn-t°m-S≥ kv-am-c-I k-an-Xn N-e-®n-{X \ncq-]-W-Øn-\p \¬In-b ka-{K kw-`m-h-\ hn-e-bn-cp-Øn A-izXn F-∂ ]-fl-\m`-s\ B-Z-cn°p∂p˛5.30

{Sm³kv-t^m-aÀ D-Zv-LmS-\w ap°w: Im-c-t»-cn {Km-a-∏-©m-bØn-se tNm-Wm-Sv ÿm-]n-® {Sm≥kv-t^m¿-a¿ kn tam-bn≥Ip-´n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]knU‚ v do-\m {]-Im-iv A-[y£-X h-ln®p. Fw Sn A-jv-d^v, k-t¥m-jv tPm¨, kp-l-d Icpthm´v, Ban-\ F-S-Øn¬, ssj\m-kv Nm-eqfn, A-Sp-°-Øn¬ aplΩ-Zv lmPn, F≥ Fw ap-lΩZv lm-jn¿, ]n ]n k-emw, Fw Sn ssk-Xv ^k¬ kw-km-cn-®p

F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯I-sâ Hm-t«m-dn-£ Xo-bn-«v \-in-¸n-¨p

]-¥o-cm-¶m-hv Hm-t´m-kv-‰m≥Un-se F-kv.Un.Sn.bp. sXm-gn-em-fn A-–p- -eo-an-s‚ Hm-t´m-dn-£ I-Øn-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.Sn.bp, F-kv.Un.]n.sF. {]h¿Ø-I¿ kwbp-‡-ambn Iºnfn∏-dºv \S-Ønb {]I-S\w

It¡m-hv kv-Iq-fnsâ "k-l-]mTn-s¡m-cp hoSv ' {]-hr-¯n XpS§n ^-tdm-°v: I-t°m-hv ]n.Fw.Fkv.F.]n.Sn. l-b¿- sk-°≥-Udn kv-Iq-fn-se -X-W¬- hn-Zym`ym-k ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn k-l-]mTn-s°m-cp ho-Sv Kr-l\n¿-am-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS {]-h¿-

Øn D-Zv-Lm-S-\w sI ap-l-Ω-ZpÆn lm-Pn Fw.F¬.F. \n¿-hln-®p. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v ]n Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Ip-´n-Iƒ ti-J-cn-® aq-∂p e£w cq-]-bm-Wp ]-≤-Xn-bp-sS

^-tdm-°v: N-¥-bn-se Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ tUm-Iv-S¿-am¿ tPm-en-°n-sS ap-ßp-∂-Xm-bn ]cm-Xn. cm-hn-se H-º-Xp ap-X¬ D®-bv-°v H-cp-a-Wn-h-sc-bm-Wv \ne-hn-se Uyq-´n-k-a-bw. c-≠p apX¬ aq-∂p-a-Wn-h-sc ^o¬-Uv h¿-°pw sN-ø-Ww. F-∂m¬ cmhn-se B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn cPn-Ã-dn¬ H-∏p-sh-®-ti-jw ]-ecpw ]p-d-Øp-t]m-hp-I-bm-sW∂p tcm-Kn-Iƒ ]-d-bp-∂p. C-∂-se cm-hn-se ]-tØm-fw tcm-Kn-Iƒ Nn-In¬-k-°m-bn hcn \n¬-°p-∂-Xn-\n-sS Uyq-´n-bnep-≈ tUm-Œ¿ ]p-d-Øp-t]m-bXp _-l-f-Øn-\n-S-bm-°n.tUmŒ¿ F-tßm-´v t]m-sb∂v A-dnbn-s√-∂p Po-h-\-°m¿ ]-d-™-

tXm-sS-bm-Wp tcm-Kn-Iƒ _-lfw sh-®-Xv. Xp-S¿-∂p \m-´p-Imcw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw ÿ-esØ-Øn B-ip-]-{Xn kq-{]-≠pam-bn kw-km-cn-®-Xn-s\-Øp-S¿∂p a-s‰m-cp tUm-Œ¿ Nn-In¬-k Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. tUm-Œ¿ Ip-´n-Iƒ-°v Xp-≈na-cp-∂v \¬-Ip-∂-Xn-\v ]ƒ-kv t]m-fn-tbm tI-{μ-Øn¬ t]m-bXm-bn-cp-∂p-sh-∂p ]n-∂o-Sv Bip-]-{Xn A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p. H-º-Xv tUm-Œ¿-am-cp-sS X-kv-XnI \n-e-hn-ep-s≠-¶n-epw c-t≠m aq-t∂m t]¿-am-{X-am-Wv tPm-ens°-Øp-∂-Xv. \n-e-hn¬ a-cp-∂p hn-X-c-W-Øn-\v H-cp ^m¿-a-knÃv am-{X-am-Wv C-hn-sS-bp-≈-Xv. {]-Xn-Zn-\w Nn-In¬-k-s°-Øp-

–p-√ \-√ hn-e-sIm-Sp-Øv sXßn≥-ssX hm-ßn-b-Xv. AXyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈-Xpw th-K-Øn¬ Im-bv-°p-∂-Xp-amb C-\-am-W-sa-∂m-Wv A-[nIr-X¿ hn-ti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. th-K-Øn¬ h-f¿-∂v D-b-cw-h® sX-ßn¬ aq-∂p h¿-jw apºm-Wv tX-ß D-≠m-hm≥ Xp-Sßn-b-Xv. F-∂m¬ C-Xp-h-sc D-≠m-b ap-gp-h≥ tX-ß-I-fpw d-_¿ I-´-t]m-se sXm-´m¬ ]Xp-]-Xp-Ø-Xm-Wv.

]m-I-am-b tX-ß ]-dn-®v s]m-Xn-®p-t\m-°n-bn-´v h-f-sc sN-dn-b Nn-c-´-bn¬ I-cn-bpw ]pI-bpw am-{X-am-Wp e-`n-®-sX∂v A-–p-√ ]-d-™p. hn-f-hv e`n-°m-Ø-Xn-\m¬ C-t∏mƒ sX-ßn-\p ]-cn-N-c-W-sam-∂pw \¬-Ip-∂n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. `q-an-hm-Xp-°¬ SuWn¬ I-®-h-S-°m-c-\m-b At±-lw B-Zy-ap-≠m-b tX-ß A-t±-l-Øn-s‚ I-S-bn¬ {]Z¿-i-\-Øn-\p-h-®n-cp-∂p.

]©m-b-¯v Aw-K-¯n-sâ -a-cWw: B-`y-´-c-a-{´n-¡p ]-cm-Xn\ÂIn I-Sn-b-ßm-Sv: N-ß-tcm-Øv ]©m-b-Øv Aw-K-hpw hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw ap-kv -enw-eo-Kv t\-Xm-hp-am-b sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚-bpw a-I≥ an-jm-en-s‚-bpw A-]-I-S-a-c-WsØ-°p-dn-®p k-a-{K A-t\z-jWw \-S-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂nØ-e-bv-°p ]-cm-Xn \¬-In. tIm-gn-t°m-Sv K-h. K-kv-‰v lukn¬-h-®m-Wp ]-cm-Xn ssI-amdn-b-Xv. Un-kw-_¿ F-´n-\p t]-cm{º-bn-ep-≈ a-I-fp-sS ho-´n-te°p C-f-b-a-I-\p-sam-Øv ss_°n¬ k-©-cn-°p-tºmƒ ]n∂n¬ A-an-X th-K-X-bn¬ h-∂ Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p-sX-dn-∏n-°pI-bpw \n¿-Øm-sX I-S-∂p-t]mhp-I-bp-am-bn-cp-∂p. tI-k-t\zj-Ww ap-kv-enw-eo-Kv t\-Xr-Xzw A- ´ n- a - d n- ° p- ∂ p- s h- ∂ m- t cm- ] n-

aq-e-[-\w. kv-Iq-fnse \n¿-[-\bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-bv°mWv hoSv \n¿-an-®p \¬-Ip-∂-Xv. {Km-a-∏©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn B¿ ca-W≥, kv-Iqƒ am-t\-P¿ ]n C iw-kp-±o≥ kw-km-cn-®p.

H-f-h-Æ: F-kv.Un.]n.sF. afi-ew I-Ωn-‰n Aw-K-hpw P-\Io-b tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ Aw-K-hp-am-b sN-dn-tb-SØp a-W-]m-´p A-–p- -eo-ans‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Hm-t´mdn-£ A-⁄m-X¿ A-·n-°n-cbm-°n. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn 12.30\pw ]p-e¿-s® A-©n-\pw C-S-bn-emWp kw-`-hw. \-_n-Zn-\ ]-cn-]mSn I-gn-™p cm-{Xn ]-{¥-≠-ctbm-sS ho-Sn-s‚ t]m¿-®n¬ \n¿-Øn-bn-´-Xm-bn-cp-∂p Hm-t´m. k-eow ]p-e¿-s® kp-_v-ln \-akv-°m-c-Øn-\p th-≠n F-gpt∂-‰-t∏m-gm-Wv Hm-t´m I-Øn-b \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. \-√fw kn.sF. N-{μ-tam-l-\≥, Fkv.sF. Pn tKm-]-Ip-am¿ ÿ-esØ-Øn sX-f-sh-Sp-∏v \-S-Øn. kw-`-h-Øn¬ F-kv.Un.-]n.sF. H-f-h-Æ ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n {]-Xn-tj-[n-®p. A-{I-an-I-sf

D-S≥ \n-b-a-Øn-\p ap-ºn¬ sIm≠p-h-c-W-sa-∂pw A-√m-Ø ]£w i-‡-am-b {]-t£m-`w kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂pw I-Ωn-‰n A-dnbn-®p.

F-kv.Un.Sn.bp. {]-Xn-tj-[n-¨p H-f-h-Æ: ]-¥o-cm-¶m-hv Hm-t´mkv-‰m≥Un-se F-kv.Un.Sn.bp. sXm-gn-em-fn A-–p- -eo-an-s‚ Hm-t´m-dn-£ I-Øn-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F-kv.Un.Sn.bp. H-f-hÆ ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-¥o-cm-¶mhn-epw a-W-°-S-hn-epw {]-I-S-\w \-S-Øn. ]-¥o-cm-¶m-hn¬ kp-ss_¿ s]-cn-ß-fw, ^n¿-jm-Zv I-ºn-fn∏-d-ºv, lp-ssk≥ a-W-°-S-hv t\-Xr-Xzw \¬-In. a-W-°-Shn¬ kn-dm-Pv Ip-‰n-°m-´q¿, d-lokv a-W-°-S-hv, d-jo-Zv am-b-\m-Sv

Nn-In-Âk-bv¡n-sS tUm-ÎÀ- ap-§n-b-Xv _-l-f-¯n-\n-S-bm-¡n

A-XypÂ-¸m-Z-\ti-jn-bp-Å sX-§n Im-bv-¡p¶-Xv "d-_-À tX-§' hm-Wn-ta¬: A-Xyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈-sX-∂p I-cp-Xn Ir-jn-`-h-\n¬ \n-∂p hm-ßn h-f¿-Øn-b sX-ßn¬ Im-bv°p-∂-Xv d-_¿ t]m-se-bp-≈ tX-ß. tX-ß s]m-Xn-®m¬ hf-sc sN-dn-b Nn-c-´-bn¬ I-cnbpw ]p-I-bpw. hm-Wn-ta¬ tNc-\m-≠n-bn-se h-´-∏-d-º-Øv A-–p-√-bp-sS ho-´p-h-f-∏n-emWv Cu A-]q¿-h-sX-ßv. 11 h¿-jw ap-ºv hm-Wn-ta¬ Ir-jn-`-h-\n¬ \n-∂m-Wv A-

kozhikode/cl

®p I-gn-™ Zn-h-kw ]-¥n-cn-°c kq-∏n-°-S-bn¬ ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® t_m-[-\-bm-{X X-S-™n-cp-∂p. A-∂p _-‘p-°ƒ-°p sIm-SpØ D-d-∏n-≥taep-≈ H-cp A-t\zj-W-hpw C-t∂-h-sc \-S-∂n-´ns√-∂pw _-‘p-°ƒ B-tcm-]n°p-∂p. sI ]n C-{_m-lnw, sI ]n bq-k-^v, l-k≥ tIm-b, k-l-Zv ]p-d-°m-´v, sI _m-e-\m-cm-bW≥, a-I≥ lm-^n-kv kw-LtØm-sSm-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p.

∂p. A-gn-a-Xn hn-cp-≤ Imw-]-bn≥ I-Ωn-‰n kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬ lm-fn¬ ssh-Io-´v A-©n\m-Wv Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. A-gn-a-Xn-s°-Xn-tc C-Xn\-Iw 14 tI-kp-Iƒ hn-Pn-e≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ c-Pn-kv-‰¿ sN-øs∏-´n-´p-≠v. 18 B-tcm-]-W-ß-fn¬ {]m-Yan-I A-t\z-j-Ww ]q¿-Øn-bmbn h-cn-I-bm-Wv. B-dp am-k-Øn\-Iw 13 tI-kp-I-fp-sS Ip-‰-]{Xw k-a¿-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-SnIƒ \-S-°p-I-bm-Wv. A-Xn-\p ti-j-am-bn-cn-°pw {]-Xn-I-fp-sS A-d-Ãv \-S-°p-I. tI-kv \-S-Øn-∏n-\m-bn tIm¿-]-td-j≥ ]-cn-[n-bn-se ho-Sp-Ifn¬ \n-∂p ^-≠v kz-cq-]n-°mtIm-gn-t°m-Sv: tIm¿-]-td-j≥ ≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn Imw-]-bnA-gn-a-Xn-s°-Xn-tc \m-sf -P-\- ≥ I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ sI ]n hnIo-b Iq-´m-bv-a- kw-L-Sn-∏n-°p- P-b-Ip-am¿ A-dn-bn-®p.

tImÀ-]-td-j³ A-gn-a-Xn: \m-sf P-\-Io-b Iq-«m-bv-a

∂ \q-dp I-W-°n-\v tcm-Kn-I-sf C-Xp _p-≤n-ap-´n-em-°p-∂p-≠v. I-Ωyq-Wn-‰n sl¬-Øv sk‚-dmbn-cp-∂ tI-{μw 2010 Hm-K-kv-Xnem-Wv Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bmbn D-b¿-Øn-b-Xv. Xp-S¿-∂p an-I® ku-I-cy-ß-tfm-sS ]p-Xn-b sI-´n-Sw ]-Wn-sX-¶n-epw C-Xp-hsc {]-h¿-Ø-\ k-÷-am-bn-´n-√.

F-kv.Un.]n.sF. Xn-cp-h-¼m-Sn a-Þ-ew I¬-h³-j³ ap-°w: B-Œn-hn-Ãp-I-fp-sS X≈n-°-b-‰w Bw B-Zv-an ]m¿-´n°p Xm-ßm≥ I-gn-bp-tam F-∂Xv I-≠-dn-b-W-sa-∂v F-kv.-Un.-

_m-¦v ]-Wn-ap-S-¡v am-än-h-¨p

]n.sF. a-e-∏p-dw Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn P-eo¬ \o-em-{º A`n-{]m-b-s∏-´p. Cu-ßm-∏p-gbn¬ \-S-∂ Xn-cp-h-ºm-Sn \ntbm-P-I a-fi-ew Xn-c-s™-Sp∏p I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ω-‰n `m-c-hmln-I-fm-bn kn Sn A-iv-d-^v(sNb¿-am≥), sI a-Ω-Zv, ]n sI D-kvam≥ A-en, hn Sn ap-lv-kn≥, F _-jo¿(ssh-kv sN-b¿-am≥), Sn ]n \m-k¿(P-\-d¬ I¨-ho\¿), kn Ip-™m-en, C sI tImap, kn ]n ap-l-Ω-Zv, d-km-Jv lmPn(I¨-ho-\¿-am¿), jw-kp Cu-ßm-∏p-g(J-Pm-©n), ap-Po_v ]p-Xp-∏m-Sn, ]n l-ko-_v, ]n kn \m-k¿, j-ao¿ am-tem-dw, H

j-d-^p-±o≥, \m-^n sIm-´m-ct°m-Øv, ss^-k¬ Im-c-aq-e, k-_v-\p-±o≥ tN-μ-aw-K-√q¿, sI ap-_m-d-Iv, Sn ]n ap-l-Ω-Zv tImb, A-iv-d-^v, kp-ss_¿ s\-√n°m-]-d-ºv, A-ko-kv A-Sn-hm-cw, Sn ]n dn-bm-kv, ]n lm-jnw, B-\bmw-Ip-∂v, j-ao¿ s]-cp-º-≈n, C-ºn-®-Ω-Zv sN-dp-hm-Sn, km-Zn-Jv Io-e-Øv, kp-sse-am≥ F-tem°-c, _m-_p ap-°w, ap-l-Ω-Z-en ]-∂n-t°m-Sv, D-ss_-Zv sX-ø-∏md, jp-°q¿ A-Sn-hm-cw, kp-tc-jv, d-lv-a-Øv sIm-Sn-b-Øq¿, k-eow I-c-°p-fw, ]n Fw Ip-™-ΩZv(Aw-K-߃) F-∂n-h-sc Xn-cs™-Sp-Øp. a-fi-ew {]-knU‚ v kn Sn A-iv-d-^v A-[y-£X h-ln-®p.

t\-Xr-Xzw \¬-In. A-{I-an-I-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sn \n-b-a-Øn-\p apºn¬ sIm-≠p-h-c-W-sa-∂pw A-√m-Ø ]-£w t]m-en-kv kvt‰-j≥ am¿-®v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p t\Xr-Xzw sIm-Sp-°p-sa-∂pw I-Ωn‰n A-dn-bn-®p. tIm-gn-t°m-Sv: ho-´n¬ \n¿-Ønbn-´ Hm-t´m-dn-£ A-·n-°n-c-bm°n-b km-aq-lnIt{Zm-ln-I-fpsS \-S-]-Sn-bn¬ F-kv.Un.-]n.sF. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn {]-Xn-tj[n-®p. Ip-‰-°m¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´p. kw-`-h-ÿ-ew ap-kv-X-^ sIm-tΩ-cn, \n-bm-kv ]-≈n-Ømgw, hn ]n jm-P-lm≥, ]n Ip™-Ω-Zv, sam-bv-Xo≥-tIm-b Ip™n, Fw ]n jw-io¿, kn-bm-Zv ]m-em-gn, d-lo-kv a-W-°-S-hv, sI lp-ss ≥ k-μ¿-in-®p.

I-S-en Ip-Sp-§n-b t_m-«v c-£-s¸-Sp-¯n ^-tdm-°v: a¬-ky-_-‘-\-Øn\n-sS F-©n≥ X-I-cm-dn-s\-ØpS¿-∂p I-S-en¬ Ip-Sp-ßn-b Io¿Øn N-{I t_m-´v ^n-j-do-kns‚ tKmƒ-U≥ t_m-´v c-£-s∏Sp-Øn I-c-s°-Øn-®p. i-\n-bmgv-N cm-hn-se t_-∏q-cn¬-\n-∂p ]p-d-s∏-´ Im-ºp-dw B-Zn-Øm≥ ho-´n¬ c-a-W-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ t_m-´m-Wv ]-c-∏-\-ßm-Sn°p k-ao-]w ]-Xn-s\-´v ^m-Xw A-I-se G-gp sXm-gn-em-fn-I-fpam-bn I-S-en-eI-s∏-´-Xv.

I-S-bv¡v Xoh-¨p t]-cm-{º: km-aq-lnIhn-cp-≤-cpsS A-gn-™m-´w cq-£-am-b \-cbw-Ip-f-Øv I-S-°v Xo h-®p. ssX-°-≠n-Xm-gA-c-b-Ωm-´v Nmen¬ aq-k-°p-´n-bp-sS I-S-bmWp I-Øn-®-Xv. Xo ]-S-cp-∂-Xp I-≠ A-b¬-hm-kn-Iƒ _-lfw sh-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Hm-Sn-IqSn-b \m-´p-Im¿ Xo-b-W-®-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. amk-߃-°p ap-ºp X-≠-∏p-d-ØpΩ¬ a-Ωn-bp-sS I-S-°pw km-aqlnI-hn-cp-≤¿ Xo-sh-®n-cp-∂p.

Npcp¡¯nÂ

am-hq¿ _-kv Ãm≥Un¬ {Km-a-∏-©mb-Øv {]-knU‚ v Zo-] ]p-en-b-∏p-dw t]mfntbm a-cp∂p \¬-Ip∂p

F-kv.-Un.-]n.-sF. s]m-Xp-tbm-Kw H-f-h-Æ: F-kv.Un.]n.sF. ]m-em-bn {_m-©v I-Ωn-‰n-s]m-Xptbm-Kw kw-LS- n-∏n-®p. ]m-em-bn ]m¬ I-º\ - n sk‚-dn¬ \S-∂ ]-cn-]m-Sn F-kv.Un.]n.sF. Pn-√m P-\d - ¬ sk-{I-Sd - n apkvX - ^ - sIm-tΩ-cn D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. {_m-©v {]-kn-U‚ v Ip-™l - Ω - Z- v ]m-em-bn¬ A-[y-£X - h-ln-®p. \m-k¿ h-b\m-Sv ap-Jy {]-`m-jW - w \-SØ - n. tUm. I-cp-Wm-Ic - ≥ sshZy¿, ^n¿-jm-Zv, bq-k^ - v ]m-em-bn¬ kw-km-cn-®p.

]p-kv-X-tImÂ-k-hw k-am-]n-¨p

ap-°w: _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øv H-cm-gv-N-bm-bn \-S-∂p-hcp-∂ ]p-kv-X-tIm¬-k-hw k-am-]n-®p. k-am-]-\ tbm-Kw Fw F≥ Im-c-t»-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-°w `m-kn A[y-£-X h-ln-®p. Im-©-\ sIm-‰-߬, F Fw P-ao-e, kemw tX-°pw Ip-‰n, k-emw \-Sp-°-≠n, Sn F A-tim-Iv, Aao≥ Pu-l¿, F≥ Fw lm-jn¿ kw-km-cn-®p.

hn-tZ-i A-e-¦m-c aÂ-ky-þ]-£n- {]-ZÀ-i-\w Ip-«n-I-fp-sS ]T-\Iymw-]v \-S-¯n C-¶papXÂ

tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y-bn-se _m¶n-Mv ta-J-e-bn-se bq-\n-b-\p-Ifp-sS tZ-io-b sF-Iy-th-Zn-bm-b bp-ss\-‰-Uv t^m-dw Hm-^v _m¶v bq-\n-b≥-kv C-∂pw \m-sf-bpam-bn \-S-Øm-\n-cp-∂ A-Jn-te¥ym ]-Wn-ap-S-°p am-‰n-h-®-Xmbn tÃ-‰v _m-¶v-kv Ãm-^v bq-\nb≥ U-]yq-´n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F cm-L-h≥ A-dn-bn-®p. i-º-f ]-cn-jv-I-c-Ww kw-_-‘n-®p N¿-® \-S-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-epw 27\p ho-≠pw tZ-io-b X-e-Øn¬ C-¥y≥ _m-¶v-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ apw-ss_-bn¬ N¿-® \-S-°p∂-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-ep-amWp ]-Wn-ap-S-°p am-‰n-h-®-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: hn-tZ-i A-e-¶mc a¬-ky-ß-fp-tS-bpw ]-£n-Ifp-tS-bpw hn-]p-e-am-b {]-Z¿-i\w C-∂v. Su¨-lm-fn-\p ap≥-hi-sØ {Ku-≠n-em-Wp {]-Z¿-i\w. C-cp-]-Xn-e-[n-Iw hn-tZ-i cmPy-ß-fn¬ \n-∂p-≈ a¬-ky-ßfpw ]-£n-I-fpw {]-Z¿-i-\-Ønep-≠m-hpw. tI-{μ-˛-tI-c-f k¿°m-cp-I-fp-sS k-lm-b-tØm-sS {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b \m-j\¬ A-Iz B‚ v s]-‰v A-°m-Z-

hn-fw-_-c-dm-en

Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Ip-‰ym-Sn: ]ƒ-kv t]m-fn-tbm Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn K-h. Xmeq-°v B-ip-]-{Xn- hn-fw-_-c-dmen \-S-Øn.

ap-°w: bq-Øv tIm¨-{K-kv Im-c-t»-cn a-fi-ew I-Ωn-‰n Hm-^n-kv {]n-b-Z¿-in-\n a-μn-c-Øn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®p. sI.]n.kn.kn ap≥ sk-{I-´-dn F≥ sI A-_v-Zp¿-d-ln-am≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-jv-I¿ k¿-°m¿ ]-d-ºv A-[y-£-X h-ln-®p.

anbn¬ \n-∂p-ap-≈-Xm-Wv C-h. A-°m-Z-an-bn¬ a¬-kyw, ]£n h-f¿-ج kw-_-‘n-® ku-P-\y ]-cn-io-e-\w \-S-∂p hcp-∂p-≠v. 10 cq-] ap-X¬ c-≠p e£w h-sc-bp-≈ a¬-ky-ß-fmWp {]-Z¿-i-\-Øn-\m-bn F-Øn®n-´p-≈-Xv. Po-h-Im-cp-Wy-Øn\m-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ -\n-emhv- Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv {]-h¿-Ø\ ^-≠v kz-cq-]n-°m-\m-Wp {]Z¿-i-\w kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv.

3

ta-∏-bq¿: ssa-{Xn dn-eo-^v I-Ω-n‰n ssa-{Xn \-K¿ kw-L-Sn∏n-® Ip-´n-I-fp-sS G-I-Zn-\ ]T-\-Iymw-]v I-fn-°q-´w-˛2014 ta∏-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw sI ]n cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssa-{Xn dn-eo-^v I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v kn \m-cm-bW≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. dn-eo-^v I-Ωn-‰n-bp-sS tªm-Kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w hm¿-Uv Aw-Kw sI hn Zn-hm-I-c≥ \n¿-h-ln-®p. "I-cp-Xn-bn-cn-t°-≠ Iu-am-cw' F-∂ hn-j-b-Øn¬ sI Sn tPm¿-Pv ¢m-sk-Sp-Øp. hm¿-Uv sa-w_¿ j¿-an-\ tIm-a-Øv, Sn N-{μ≥, ]n sI A-–p¿-d-ln-am≥, ]n sI i-¶-c≥, kn kptc-{μ≥, F≥ ]n {]-im-¥v-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. hn-\p Ip-dp-hßm-Sn-s‚ \m-S-I-°-f-cn, a-Po-jv Im-c-bm-Sn-s‚ \m-S≥ ]m-´pIƒ, k-\o-jv h-S-I-c-bp-sS am-Pn-Iv tjm A-c-tß-dn.


{]mtZ-inIw

20 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

Iw-]yq-«À em-_pw sse-{_-dn-bpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: C-∂p cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠p-h-sc Xn-cp-h≈q-¿, Nm-\n-bw-I-S-hv, Im-™ntcm-´p-X-d, \n-Sp-{º-a-Æ, In-gq¿, s\-t√-cn-am-Wn-t°m-Øv, aq-ewtXm-Sv, G-gp ap-X¬ aq-∂p-h-sc Im-´n-e-∏o-Sn-I, sh-ß-fw, A≠n-°-º-\n, Xn-cp-h-ßq¿, Im∏m-Sv, Xq-Δ-∏m-d, ap-°m-Sn, Zp-_bn-tdm-Uv, ]m-W-h-b¬, cm-hnse F-´p ap-X¬ aq-∂p-h-sc im¥n-\-K¿, sN-dp-Ip-∂v, h-e-sI´v, H-tfm-Sn-Øm-sg F-∂n-hn-S-ßfn¬ ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„ap-°w A-\m-Y-im-e tdm-Uv:

sIm-Sn-b-Øq¿ k-l-I-c-W _m¶v Kym-kv G-P≥-kn D-Zv-Lm-S\w-˛10.00 „ao-Un-bm Ã-Un sk‚¿ am\m-©n-d S-h¿: ayq-kn-°¬ Nn∑n-\n; sI F A-Pn-Øn-s‚ Nn{X-{]-Z¿-i-\w-˛10.00 „kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ lmƒ: {]-hm-kn dn-hyp, ]o-∏nƒkv dn-hyp F-Iv-k-e-≥-kv Ahm¿-Uv Zm-\-hpw kv-s]-jy¬ ]Xn-∏v {]-Im-i-\-hpw-˛5.00 „A-f-Im-]p-cn: c-Pn-kv-{Sm¿ Hm^v \yq-kv t]-t∏-gv-kv t^m¿ C¥y A-\p-h-Zn-® hm-cn-I, ssZzhm-cn-b, am-kn-I-I-fp-sS ssS‰n¬ Un-¢-td-j-\p-≈ ]-{Xm-[n]-∑m-cp-sS tbm-Kw-˛5.00 „Su¨-lmƒ: tIm-gn-t°m-S≥ kv-am-c-I k-an-Xn N-e-®n-{X \ncq-]-W-Øn-\p \¬-In-b k-a-{K kw-`m-h-\ hn-e-bn-cp-Øn A-izXn F-∂ ]-fl-\m-`-s\ B-Z-cn°p-∂p-˛5.30

_m-¦v ]-Wn-ap-S-¡v am-än-h-¨p tIm-gn-t°m-Sv: C-¥y-bn-se _m¶n-Mv ta-J-e-bn-se bq-\n-b-\p-Ifp-sS tZ-io-b sF-Iy-th-Zn-bm-b bp-ss\-‰-Uv t^m-dw Hm-^v _m¶v bq-\n-b≥-kv C-∂pw \m-sf-bpam-bn \-S-Øm-\n-cp-∂ A-Jn-te¥ym ]-Wn-ap-S-°p am-‰n-h-®-Xmbn tÃ-‰v _m-¶v-kv Ãm-^v bq-\nb≥ U-]yq-´n P-\-d¬ sk-{I-´-dn F cm-L-h≥ A-dn-bn-®p.-i-º-f ]-cn-jv-I-c-Ww kw-_-‘n-®p N¿-® \-S-∂-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-epw 27\p ho-≠pw tZ-io-b X-e-Øn¬ C-¥y≥ _m-¶v-kv Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ apw-ss_-bn¬ N¿-® \-S°p-∂-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-epam-Wp ]-Wn-ap-S-°p am-‰n-h-®-Xv.

F-kv.Un.Sn.bp. {]-Xn-tj-[n-¨p H-f-h-Æ: ]-¥o-cm-¶m-hv Hm-t´mkv-‰m‚n-se F-kv.Un.Sn.bp. sXm-gn-em-fn A-–p- -eo-an-s‚ Hm-t´m-dn-£ I-Øn-®-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F-kv.Un.Sn.bp. H-f-hÆ ]-©m-b-Øv I-Ω-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ]-¥o-cm-¶mhn-epw a-W-°-S-hn-epw {]-I-S-\w \-S-Øn. ]-¥o-cm-¶m-hn¬ kpss_¿ s]-cn-ß-fw, ^n¿-jm-Zv I-ºn-fn-∏-d-ºv, lp-ssk≥ a-W°-S-hv t\-Xr-Xzw \¬-In. a-W°-S-hn¬ kn-dm-Pv Ip-‰n-°m-´q¿, d-lo-kv a-W-°-S-hv, d-jo-Zv am-b\m-Sv t\-Xr-Xzw \¬-In. A-{I-anI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-Sn \n-b-a-Øn\p ap-ºn¬ sIm-≠p-h-c-W-sa∂pw A-√m-Ø ]-£w t]m-en-kv kv-t‰-j≥ am¿-®v Dƒ-s∏-sS-bp≈ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p t\-Xr-Xzw sIm-Sp-°p-sa-∂pw IΩn-‰n A-dn-bn-®p.

hm-Wn-ta¬ `q-an-hm-Xp-°¬ \q-dp¬-lp-Zm sk-°≥-U-dn a-Zv-d-k-bn¬ Iw-]yq-´¿ em-_v D-Zv-Lm-S-\w h-S-I-c Un.C.H. C sI kp-tc-jv-Ip-am¿ \n¿-h-ln-°p-∂p

am-en-\y {]-i\-v w; I-cn-¼\- t- ¯m-Sv \m-«p-ImÀ \n-I¯ - n h-S-I-c: am-en-\y {]-iv-\w sIm≠v s]m-dp-Xn ap-´n-b P-\w \-K-cØn-se I-cn-º-\-tØm-Sv \n-IØn .sk-]v-‰n-Iv Sm-¶p-I-fn¬ \n∂p-ƒ-s∏-sS Su-Wn-se I-®-h-S ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂-S-°-ap≈ A-h-in-„-߃ H-gp-°n-hn-Sp∂-Xv Cu tXm-Sn-te-°m-Wv .Kpcp-X-c B-tcm-Ky `o-j-Wn-bm-Wv C-Xv D-b¿-Øp-∂-Xv. tXm-Sn-s‚ C-cp h-i-ß-fn-epam-bn \n-c-h-[n Ip-Spw-_-߃ Ign-bp-∂p-≠v .{]-iv-\w ]-cn-l-cn°p-∂-Xn¬ \-K-c-k-` A-ew-`mhw Xp-S¿-∂ km-l-N-cy-Øn-emWv \m-´p-Im¿ kw-L-Sn-®-Xv. apºv ]-e X-h-W Hm-hp Nm-en¬ XS- -ap-≠m-°n-bn-cp-∂p A-[n-IrX-cp-sS c-ay-Xm-{i-a-߃ hm-°p-

I-fn-sem-Xp-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. I-cn-º-\-∏m-ew-kw-c-£-W kan-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv tXm-Sv a-Æn-´p \n-I-Øn-b-Xv .C∂vv \-S-Øm-\n-cp-∂ k-a-c-am-Wv Sn ]n h-[-t°-kv hn-[n-bp-sS ]›m-Ø-e-Øn¬ \-S-°p-∂ \ntcm-[-\m-⁄- I-W-°n-se-SpØv C-∂-se \-S-Øn-b-Xv . k-a-c {]-Jy-]-\ Xo-cp-am-\-a-dn-™ \K-c-k-` t\-cn-b \-S-]-Sn-Iƒ ssI-sIm-≠n-cp-∂p. \-K-c-Øn-se Hm-hp-Nm-en¬ ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂p am-en\y-sam-gp-°p-∂ Ip-g-ep-Iƒ Is≠-Øn A-S-bv-°p-∂ {]-hrØn-bm-Wv ap≥-kn-∏¬ B-tcm- I-cn-º-\-tØm-Sv \m-´p-Im¿ a-Æn-´p \n-I-Øn-b-t∏mƒ Ky hn-`m-Kw Po-h-\-°m-cp-sS t\- S-∂-Xv .]p-Xn-b _-Ãm‚n-\p k- ∂p tN-cp-∂ Ip-g-ep-I-fm-Wv AXr-Xz-Øn¬ I-gn-™ Zn-h-kw \- ao-]-sØ Hm-hp-Nm-ep-I-fn¬ h- S-®-Xv.

A-XypÂ-¸m-Z-\ ti-jn-bp-Å sX-§n Im-bv-¡p-¶-Xv "d-_-ÀvtX-§' hm-Wn-ta¬: A-Xyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈-sX-∂p I-cp-Xn Ir-jn-`-h-\n¬ \n-∂p hm-ßn h-f¿-Øn-b sX-ßn¬ Im-bv°p-∂-Xv d-_¿ t]m-se-bp-≈ tX-ß. tX-ß s]m-Xn-®m¬ h-f-sc sN-dn-b Nn-c-´-bn¬ Icn-bpw ]p-I-bpw. hm-Wn-ta¬ tN-c-\m-≠nbn-se h-´-∏-d-º-Øv A-–p-√bp-sS ho-´p-h-f-∏n-em-Wv Cu A-]q¿-hsX-ßv.11 h¿-jw apºv hm-Wn-ta¬ Ir-jn-`-h-\n¬ \n-∂m-Wv A-–p-√ \-√ hne-sIm-Sp-Øv sX-ßn≥-ssX hm-ßn-b-Xv. A-Xyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈-Xpw th-K-Øn¬ Im-bv-°p-∂-Xp-am-b C-\-amW-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ hnti-jn-∏n-®n-cp-∂-Xv. th-K-

Øn¬ h-f¿-∂v D-b-cw-h-® sXßn¬ aq-∂p h¿-jw ap-ºm-Wv tX-ß D-≠m-hm≥ Xp-S-ßn-bXv. F-∂m-¬ C-Xp-h-sc D-≠mb ap-gp-h≥ tX-ß-I-fpw d_¿ I-´-t]m-se sXm-´m¬ ]Xp-]-Xp-Ø-Xm-Wv. ]m-I-am-b tX-ß ]-dn-®v s]m-Xn-®p-t\m-°n-bn-´v h-f-sc sN-dn-b Nn-c-´-bn¬ I-cn-bpw ]pI-bpw am-{X-am-Wp e-`n-®-sX∂v A-–p-√ ]-d-™p. hn-f-hv e`n-°m-Ø-Xn-\m¬ C-t∏mƒ sX-ßn-\p ]-cn-N-c-W-sa-m-∂pw \¬-Ip-∂n-s√-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. `q-an-hm-Xp-°¬ SuWn¬ I-®-h-S-°m-c-\m-b At±-lw B-Zy-ap-≠m-b tX-ß A-t±-l-Øn-s‚ I-S-bn¬ {]Z¿-i-\-Øn-\p-h-®n-cp-∂p.

Np-g-en-¡m-än ho-Sv X-IÀ-¶p

Sn-∏¿ tem-dn C-Sn-®p-sX-dn-∏n-°pI-bpw \n¿-Øm-sX I-S-∂p-t]mhp-I-bp-am-bn-cp-∂p. tI-k-t\z-j-Ww ap-kv -enweo-Kv t\-Xr-Xzw A-´n-a-dn-°p-∂psh-∂m-tcm-]n-®p I-gn-™ Zn-hkw ]-¥n-cn-°-c kq-∏n-°-S-bn¬ ap-kv-enw-eo-Kv Pn-√m I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-® t_m-[-\-bm-{X X-S™n-cp-∂p. A-∂p _-‘p-°ƒ°p sIm-Sp-Ø D-d-∏n-t∑-ep-≈ Hcp A-t\z-j-W-hpw C-t∂-h-sc \-S-∂n-´n-s√-∂p _-‘p-°ƒ Btcm-]n-°p-∂p. sI ]n C-{_mlnw, sI ]n bq-k-^v, l-k≥ tIm-b, k-l-Zv ]p-d-°m-´v, sI _m-e-\m-cm-b-W≥, a-I≥ lm-

^n-kv kw-L-tØm-sSm-∏-ap-≠mbn-cp-∂p.

H-¸p-ti-J-c-Ww \-S-¯p-¶p

Ip-‰ym-Sn: K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ ssl-kv-Iqƒ X-eØn¬ Iq-Sp-X¬ Un-hn-j-\pIƒ A-\p-h-Zn-®p- In-´p-∂-Xn-\p ]q¿-h- hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-LS-\-bm-b tIm-k s]m-X-p-P-\-ßfn¬ \n-∂v H-∏p-ti-J-cn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®p. F kn a-Po-Zn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbmKw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Im-\-Øn¬ P-ao-e D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

tk-Xp-e-£v -an, Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b Fw sI I-a-ew, C sI ^m-dq-Jv, sI \mcm-b-W≥, tªm-°v sa-º¿ Sn ]n {]-ao-f, an-\n N-c-sem-Sn, ]n sI Fw ln-_-Øp-≈, F≥ `mKy-\m-Yv, Sn ]n ]-fl-\m-`≥, hn kn A-–p¬-l-ao-Zv, Sn sI kp\n¬-Ip-am¿, {]n≥-kn-∏¬ ]n ]n Zn-hm-I-c≥, ]n sI l-°ow kw-km-cn-®p.

t]-cm-{º: th-fw-˛-t]-cm-{º ]©m-b-Øp-I-sf _-‘n-∏n-°p∂-Xn-\v tN-\m-bn I-S-hn¬ D-Ss\ ]m-ew ]-Wn-b-W-sa-∂v Fkv.Un.]n.sF. F-S-h-cm-Sv {_m©v k-tΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. ]m-e-Øn-\m-bp-≈ {]-tZ-i-ØpIm-cp-sS ap-d-hn-fn-°p ]-Xn-‰m≠p-I-fp-sS ]-g-°-ap-≠v. th-fØp-Im¿ t]-cm-{º-bn-tem, tImgn-t°m-tSm t]m-Ip-hm≥ Ip-‰ymSn h-gn-bpw tN-cm-]p-cw h-gn-bpw Zo¿-L-Zq-cw bm-{X sN-tø-≠n-hcp-∂ A-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv. tN-\m-bn I-S-hn¬ ]m-ew h∂m¬ tN-\m-bn, F-c-h-´q¿, F-Sh-cm-Sv {]-tZ-i-ß-fpw hn-I-kn°pw. C-cp-`m-K-Øpw Xm-a-kn-°p∂-h¿-°p ]-c-kv-]-cw _-‘-s∏Sm≥ ]m-ew h-cp-∂-tXm-sS F-fp∏-am-hpw. 1995 ¬ A-∂-sØ s]mXp-a-cm-a-Øv a-{¥n kn Sn A-l-ΩZ-en-°pw C-°-gn-™ sa-bv-am-kw a-{¥n C-_v-dm-lnw-Ip-™n-\pw {]-

tZ-i-hm-kn-Iƒ \n-th-Z-\w \¬In-bn-cp-∂p. C-cp ]-©m-b-Øp-Ifpw k¿-°m-cn-s‚ k-Ω¿-±w sNep-Øn-bm¬ ]m-ew bm-Ym¿-Yyam-hp-sa-∂v k-tΩ-f-\w A-`n-{]mb-s∏-´p. Pn-√m ssh-kv {]-knU‚ v Sn sI Ip-™-Ω-Zv ss^-kn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-\-kv \mK-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. sI l-ao-Zv, Fw ]n Ip-™-Ω-Zv, ap-lΩ-Zv a-Æn¬ kw-km-cn-®p. `m-c-hmln-I-fm-bn l-ao-Zv Ip-∂-Øv ({]kn-U‚ v), ap-l-Ω-Zv a-Æn¬ (ssh-kv {]-kn-U‚ v), Fw ]n Ip™-Ω-Zv (sk-{I-´-dn), ]n Fw j^o¿, F≥ lw-k (tPm. sk-{I-´dn-am¿) A-\-kv \m-K-Øv (J-Pm©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

¢-ºv tU B-tLm-jn-¨p cm-a-\m-´p-I-c: F¬.sF.kn. kv‰m-^v kv-t]m¿-Sv-kv dn-{In-tbj≥ ¢-∫n-s‚ 21mw hm¿-jn-Iw H-cp-am-kw \o-≠p-\n¬-°p-∂

ssh-hn-[y-am¿-∂ ]-cn-]m-Sn-Itfm-Sp-Iq-Sn B-tLm-jn-®p. BtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn ¢∫w-K-߃-°pw a-°ƒ-°pw th≠n hn-hn-[ I-em-Im-bn-I a¬k-c-߃ \-S-Øn. {_m-©v amt\-P¿ hn `m-kv-I-c≥ k-am-]-\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. F-kv l-cn-Zm-kv A-[y-£-X -h-ln-®p. Sn kq-c-Pv, Sn B¿ k\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

In-W-ä-n ho-W-bm-sf c-£-s¸-Sp-¯n h-S-I-c: In-W-‰n¬ ho-W- Kr-l\m-Y-s\ ^-b¿-t^m-gv-kpw \m-´pIm-cpw tN¿-∂v c-£-s∏-Sp-Øn. Io-gq¿ aT-Øn¬ tam-l-\≥(60) B-Wv C-∂-se tam-t´m¿ dn-∏b¿ sN-øp-∂-Xn-\n-sS Im-ev-sX‰n In-W-‰n¬ ho-W-Xv. C-bm-sf h-S-I-c k-l-I-c-W tlm-kv-]n-‰en¬ {]-th-in-∏n-®p.

kp-[o-jn-sâ kn-\n-am Npcp¡¯n Po-hn-X-¯n-se 25 hÀ-j-w B-tLm-jn-¨p h-S-I-c: kp-[o-jn-s‚ kn-\n-amPo-hn-X-Øn-se 25mw hm¿-jn-Iw B-tLm-jn-®p. ho-{S-Ãv h-S-I-c Su¨-lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]pXp-a-g-bm-bn s]m-gn-bmw F-∂ ]cn-]m-Sn \m-S-I kn-\n-am {]-h¿Ø-I≥ P-b-{]-Im-iv Iq-fq¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ho-{S-Ãn-s‚ D-]-lm-cw h-S-I-c F-kv ]n b-Xojv N-{μ \¬-In. Xp-S¿-∂v sa-Km tÃ-Pv-tjm A-c-tß-dn. C-kv-ambn¬ A-≤y-£-X h-ln-®p.en_¿-´n _-jo¿, b-Xo-jv N-{μ, A–p-d-ln-am≥, P-b≥ tIm-tdmØv kw-km-cn-®p.

hn-fw-_-c-dm-en \-S-¯n Ip-‰ym-Sn: ]ƒ-kv t]m-fn-tbm Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn K-h. Xmeq-°v B-ip-]-{Xn-bpw {Km-a-∏©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn hnfw-_-c-dm-en \-S-Øn.

™ tdm-Un¬ C-cp-`m-K-Øv \n∂pw h-cp-∂ hm-l-\-߃-°p IS-∂p t]m-Im≥ \-t∂ {]-bm-ks∏-Sp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv tdmUn¬ C-cp-`m-K-Øpw sa-‰-epw ]q-gn-bpw C-d-°n-b-Xv. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-∏-sS Zn-\w-{]Xn \q-dp I-W-°n-\p bm-{X-°m¿ Im¬-\-S-bm-bpw C-Xp-h-gn k©-cn-°p-∂p. tdm-Un¬ \n-t£]n-® sa-‰-epw ]q-gn-bpw H-gn-hm°m≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂p \m´p-Im¿ B-h-iy-s∏-´p.

hm-l-\-§Ä-¡v X-S-Ê-am-bn tdm-Un Im-hy NÀ-¨ Ip-‰ym-Sn: a-dp-]p-d-Øn-s‚ t\sa-ä-epw ]q-gn-bpw Xr-Xz-Øn¬ ]p-Xp-Im-ew ]p-Xpt]-cm-{º: ssI-X-s°m-√n-˛-ap-fnb-߬ tdm-Un¬ hm-l-\-߃°p I-S-∂p t]m-hm≥ I-gn-bmØ-hn-[w sa-‰-epw ]q-gn-bpw C-d°n-b-Xv G-sd {]-bm-k-ap-≠m°p-∂p. t]-cm-{º-bn¬ \n-∂p Iq-cm-®p-≠n-te-°p-≈ F-fp-∏-hgn-bm-Wv Im-b-Æ-bn-eq-sS-bp-≈ Cu tdm-Uv. h-f-sc ho-Xn Ip-d-

3

tN-\m-bn I-S-hn ]m-ew ]-Wn-bm³ \-S-]-Sn th-Ww: F-kv.Un.]n.sF.

Im-hn¬ Xo-°p-\n tdm-Un¬ tIm-´-∏-≈n-°p k-ao-]w ss]-∏v s]m-´n tdm-Uv X-I¿-∂-t∏mƒ

Ip-«n-I-fp-sS ]T-\ Iymw-]v

ta-∏-bq¿: ssa-{Xn dn-eo-^v I-Ω-‰n ssa-{Xn \-K¿ kw-L-Sn-∏n-®Ip-´n-I-fp-sS G-I-Zn-\ ]T-\-Iymw-]v I-fn-°q-´w-˛2014 ta-∏-bq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øw-Kw sI ]n c-m-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssa-{Xn dn-eo-^v I-Ω-n‰n {]-kn-U‚ v kn \m-cm-b-W≥ A-[y-£X-h-ln-®p. dn-eo-^v I-Ω-n‰n-bp-sS tªm-Kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w hm¿Uv Aw-Kw sI hn Zn-hm-I-c≥ \n¿-h-ln-®p. I-cp-Xn-bn-cn-t°-≠ Iu-am-cw F-∂ hn-j-b-Øn¬ sI Sn tPm¿-Pv ¢m-sk-Sp-Øp. hm¿-Uv sa-º¿ j-¿-Ωn-\ tIm-a-Øv, Sn N-{μ≥, ]n sI A-–p¿-dln-am≥, ]n sI i-¶-c≥, kn kp-tc-{μ≥, F≥ ]n {]-im-¥v-Ipam¿ kw-km-cn-®p.

I-t¡m-hv kv-Iq-fn-sâ "k-l-]mTn-s¡m-cp ho-Sv' I-Sbv-¡v Xoh-¨p {]-hr-¯n Xp-S-§n

^-tdm-°v: I-t°m-hv ]n.Fw.F-kv.F.]n.Sn. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se "X-W¬' hnZym-`ym-k ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn k-l-]mTn-s°m-cp ho-Sv Krl-\n¿-am-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS {]hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w sI ap-l-ΩZp-Æn lm-Pn Fw.F¬.F. \n¿h-ln-®p. ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ v ]n Ir-jv-W≥ A-[y-£-X- hln-®p. kv-Iqƒ Ip-´n-Iƒ ti-J-cn-® aq-∂p e-£w cq-]-bm-Wp ]-≤Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\ aq-e-[-\w. k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fp-w km-aqlnI-{]-h¿-Ø-I-cpw C-Xn-t\mSp \n¿-tem-`-am-bn k-l-I-cn-®n´p-≠v. Cu kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂ Im-cm-Sn-se H-cp \n¿-[-\-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS Ip-Spw-_Øn-\m-Wp ho-Sv \n¿-an-®p- \¬Ip-∂-Xv. N-S-ßn¬ {Km-a-∏-©mIp-‰ym-Sn: s]m-bn-temw-Nm-en-se ap-™m-d-a-e A-Ωn-Wn tKm-]m-e- b-Øv {]-kn-U‚ v Sn B¿ c-as‚ Hm-Sp-ta-™ ho-Sv Np-g-en-°m-‰n¬ X-I¿-∂p. \m-ep e-£w cq-]- W≥, kv-Iqƒ am-t\-P¿ ]n C iw-kp-±o≥, {]-[m-\-[ym-]n-I bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂p.

]-©m-b-¯v Aw-K-¯n-sâ A-]-I-S-a-c-Ww: B-`y-´-c-a-{´n-¡p ]-cm-Xn \Â-In I-Sn-b-ßm-Sv: N-ß-tcm-Øv ]©m-b-Øv Aw-K-hpw hn-I-k-\ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\pw ap-kv-enw-eo-Kv t\-Xm-hp-am-b sI ]n ap-l-Ω-Zn-s‚-bpw a-I≥ an-jmen-s‚-bpw A-]-I-S-a-c-W-sØ°p-dn-®p k-a-{K A-t\z-j-Ww \S-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e-bv°p ]-cm-Xn \¬-In. tIm-gn-t°mSv K-h. K-kv-‰v lu-kn¬-h-®m-Wp ]-cm-Xn ssI-am-dn-b-Xv. Un-kw-_¿ F-´n-\p t]-cm{º-bn-ep-≈ a-I-fp-sS ho-´n-te°p C-f-b-a-I-\p-sam-Øv ss_°n¬ k-©-cn-°p-tºmƒ ]n∂n¬ A-an-X th-K-X-bn¬ h-∂

hm-Wn-ta¬: `q-an-hm-Xp-°¬ \q-dp¬ lp-Zm sk-°≥-U-dn a-Zvd-k-bn¬ tI-{μ-k¿-°m-cn-s‚ aZv-d-km {Km‚ v D-]-tbm-Kn-®p ÿm-]n-® Iw-]yq-´¿ em-_n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w h-S-I-c Un.C.H. C sI kp-tc-jv-Ip-am¿ \n¿-h-ln®p. sse-{_-dn h-m-Wn-ta-¬ a-l√v Jm-kn sI kn A-–p¬-I-cow Zm-cn-an D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-Zvd-km I-Ω-n‰n {]-kn-U‚ v sI ]n sam-bv-Xp A-[y-£-X- h-ln-®p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fm-b A-iv-d-^v sIm-‰m-e, Fw sI A-iv-d-^v, Ib-a-°-≠n A-Ω-Zv-lm-Pn, {Ik‚ v ssl-kv-Iqƒ {]-[m-\-[ym]-I≥ Fw F hm-Wn-ta¬, Su¨ ]-≈n J-Øo-_v ssk-\p±o≥ _m-J-hn, k-Z¿ ap-A-√nw, F≥ sI Ip-™-–p-√ ap-kv eym¿, am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n P-\d¬ sk-{I-´-dn sI sI ap-l-Ω-Zen, sk-{I-´-dn sI hn Ip-™-ΩZv, kw-bp-‡ a-l-√v P-am-A-Øv sk-{I-´-dn sI ]n F d-lv -am≥ kw-km-cn-®p.

kozhikode/clR

I-hn-X F-∂ hn-j-b-Øn¬ N¿®-\-S-Øn. kn am-[-h-hm-cn-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n-Pp hf-b-∂q¿, k-_o-jv sXm-´n¬∏m-ew, C hn ssi-Xy, hn-\o-X am-ºn-em-Sv, `m-kv-I-c≥ \m-Kw]m-d, cm-L-h≥ h-f-b-∂q¿ kwkm-cn-®p.

t]-cm-{º: km-aq-lnI hn-cp-≤-cp-sS A-gn-™m-´w cq-£-am-b \c-bw-Ip-f-Øv I-S-°v Xo h-®p. ssX-°-≠n-Xm-g A-c-b-Ωm-´v Nmen¬ aq-k-°p-´n-bp-sS I-S-bm-Wp I-Øn-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s®-bm-Wp kw-`-hw. Xo ]-S-cp-∂-Xp I-≠ A-b¬-hm-knIƒ _-l-fw h-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Hm-Sn-Iq-Sn-b \m-´p-Im¿ Xo-bW-®-Xn-\m¬ h≥ A-]-I-Sw H-gn-hm-bn. am-k-߃-°p ap-ºp X≠-∏p-d-Øp-Ω¬ a-Ωn-bp-sS I-S-°pw km-aq-ly-hn-cp-≤¿ Xo-h®n-cp-∂p. I-S-I-fn¬ \n-∂v D-∏p-Nm-°p-I-fpw ^¿-Wo-®-dp-I-fpw h-en-®n-´p \-in-∏n-°p-∂-Xpw I-S-h-cm-¥-bn¬ a-e-aq-{X-hn-k¿-P\w \-S-Øp-∂-Xm-bpw ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p-≠v.

kv-IqÄ hmÀ-jn-Im-tLm-j-§Ä-¡p Xp-S-§n

]m-d-°-S-hv: Pn.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn-s‚ \q-dmw hm¿-jn-ImtLm-j ]-cn-]m-Sn-Iƒ hn-fw-_-c tLm-j-bm-{X-˛-tdm-Uv tjmtbm-Sp-Iq-Sn B-cw-`n-®p. \m-Z-m-]p-cw t]m-en-kv k¿-°nƒ C≥kv-s]-Œ¿ kp-tc-jv Ip-am¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. sN-Iym-Sv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-an-\ am-fn-tb-°¬, kzm-K-Xkw-Lw sN-b¿-am≥ am-°q¬ a-Ωp-lm-Pn, A-l-Ω-Zv ]p-∂°¬, sXm-Sp-h-bn¬ a-l-Ωq-Zv, {]-[m-\-[ym-]n-I k-Xn Ip-amcn, _n.]n.H. A-–p¬-Jm-Z¿, k-ao-d, Jm-en-Zv, kq-∏n-°p-´n, Ipdp-h-bn¬ A-l-Ω-Zv, F≥ Ip-™-l-Ω-Zv t\-Xr-Xzw \¬-In.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-20  
Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-20  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-20

Advertisement