Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kozhikode/cl

A\p-tim-Nn¨p

hntij§Ä

N-e-¨n-t{Xm-Âk-hw k-am-]n-¨p h-SI - c - : k-^vZ- ¿- lm-iva - n \m-Sykw-Lw {Ko≥-sI-b¿ \m-em-aX - v A-¥m-cm-{„ N-e® - n-{X-ta-f kam-]n-®p.- Su¨-lm-fn-se \n-d™ k-Z - n-em-bn-cp-∂p {]-Z¿-i\-߃. ta-fb - p-sS A-hk - m-\Z- nh-ka - m-b C∂-se sI Pn tPm¿÷n-s‚ "as‰m-cmƒ' EXp-]¿-ÆtLm-jn-s‚ "sa-Ωd - o-kv C≥ am¿-®v' am¿-°v tdm-tYm-a≠ - n-s‚ P¿Ω≥ Nn-{Xw "tkm-^n tjm-ƒ' C-k tIm-kvP - n-bp-sS A¬-t_\n-b≥ Nn-{Xw "Ip-°p-an' F-∂nh-bpw {]-Z¿-in-∏n-®p. C-∂s - e ssh-Io-´v \-S∂ - kn-\n-a {]-Xntcm-[Ø - n-s‚ Zr-iy-`m-j, a-Æv, s]-Æv, A-[n-\n-th-iw Hm-]¨t^m-dw \-S∂ - p. I¬-]‰ - \m-cmb-W≥,A-Iv_ - ¿ I-°´- n¬, sI sI c-a, A-\p-]a - B-\ß - m-Sv, ho-cm≥-Ip-´n k-km-cn-®p. k-am¥-c kn-\n-a {]-h¿-ØI - ≥ kXy≥- H-tU-ks - b ]p-ck - vI - m-cw \¬-In B-Zc - n-®p. N-e® - n-{X A°m-Za - n {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v sI sI c-a D-]l - m-cw \¬-In. k-am]-\k - t- Ω-f\ - w A-Iv_ - ¿ I-°´n¬ DZvL - m-S\ - w sN-bvX - p.

"sXm-gn sN-¿p-¶ kv-{Xo ': sk-an-\mÀ 18\v tIm-gn-t°m-Sv: tI-cf - ]-{X-{]h¿-ØI - bq-\n-b≥ h-\n-Xm hn`m-KØ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tZio-b sk-an-\m¿ kw-LS- n-∏n°p-∂p. "sXm-gn¬ sN-øp-∂ kv{Xo hn-im-J \n¿-t±-iß - s - f-°pdn-®v A-dn-tb-≠X - v F-¥n-\v?' F∂ hn-jb - Ø - n¬ kw-ÿm-\ km-aq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ k-lI - c - W - t- Øm-sS \-SØ - p-∂ sk-an-\m¿ 18\v D-®b - v° - p c-≠n\p \-fμ - Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ \-S° - pw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ h-\n-Xm hn-`m-Kw I¨ho-\¿ A-RvP - \ - m i-in, jn-Z, kn kn tP-°_ - v, ^-kv\ - ^mXzn-a ]-s¶-Sp-Øp.-

F-kv.-ssh.-F-kv. ao-em-Zv k-t½-f-\-w tIm-gn-t°m-Sv: k-ak - vX - tI-cf kp-∂n bp-hP - \ - k - w-Lw kwÿm-\I - Ω - n-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ao-em-Zv Imw-]b - n-s‚ `mK-am-bn 19\v tIm-gn-t°m-Sv I-S∏p-dØ - v A-¥m-cm-{„ ao-em-Zv ktΩ-f\ - h - pw a-Zvl - p-dk - q¬ {]-`mj-Wh - pw kw-LS- n-∏n-°p-∂p. ssh-Io-´v \m-en-\p I-S∏ - p-dsØ s]m-Xp-tÃ-Pn-\p k-ao-]Øp \-S° - p-∂ k-tΩ-f\ - Ø - n¬ A-Jn-te-¥ym kp-∂n Pw-Cø - Øp¬ D-ea - P-\d - ¬ sk-{I-´d - n Im-¥] - p-cw F ]n A-_q-_° - ¿ ap-kve - ym¿ a-Zvl - vd - k - q¬ {]-`m-jWw \-SØ - pw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\-Øn¬ A-en _m-^J - n X߃, kp-sse-am≥ k-Jm-^n am-fn-tb-°¬, F≥ A-en A–p-√ ]-s¶-Sp-Øp.-

h-S-I-c A-¥m-cm-{„ N-e-®n-t{Xm-¬k-hw k-am-]-\-k-tΩ-f-\w kmln-Xy-Im-c≥ A-Iv-_¿ I-°-´n¬ DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

≈-ep-≠m-bn.--- I-gn-™ Zn-h-kw tPm-en I-gn-™v ho-´n-te-°v a-Sßp-Ib - m-bn-cp-∂ _n-.sP-.]n. {]h¿-ØI - ≥ Nn-cn-It- ≠m-Øv kp[o-jn-s\ (24) H-cp kw-Lw Bbp-[-ß-fp-am-bn A-{I-an-®n-cp∂p. X-ebv-°v km-c-am-bn ]-cnt°-‰ kp-[o-jv tIm-gn-t°m-Sv saUn-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv. c-≠pam-kw ap-ºpw kp-[o-jn-\v t\-sc B-{I-aWw \-S∂ - n-cp-∂p. Sn ] -- n -h-[-t°-kv {]-Xn-I-fm-b e-£w-

h-S-I-c: A-gn-bq¿ tIm-tdm-Øvtdm-Un¬ _n.-sP-.]n-˛-kn-.]n-.Fw. kw-L¿-jw. I-gn-™ Zn-hkw _n.-sP-.]n. {]-h¿-Ø-I≥ B-{I-an-°-s∏-´-Xn-s‚ Xp-S¿-®bm-bn C-∂-se ]p-e¿-s® kn.-]n.Fw. t\-Xm-hn-s‚ ho-Sn-\pt\sc t_mw-t_-dp-≠m-bn. H-©n-bw G-cn-bm I-Ωn-‰n Aw-Kw aq-∂mw-tK-‰n-\v k-ao-]w Nmcp-Xb - n¬ hn- ]n kp-tc-{μ-s‚ hoSn-\pt\-sc-bm-Wv ]p-e¿-® H-cp aWn-tbm-sS c-≠v kv‰ - o¬ t_mw_pIsfdn™-Xv. ]m-c-∏-n-‰n¬ X-´n H-cp t_mw-_v s]m-´n-. ho-Sns‚ ssk-Uv tIm¨-{Io-‰n¬ hn-

Adnbn-¸pIÄ

\-K-c-¯n-se N-cn-{X C-S-§-fn-eq-sS "{]-Xo-£' -bp-sS \-S-¯w tIm-gn-t°m-Sv: I-hn I-_o-dn-s\ kw-Ko-X˛- N - n-{X-˛c - w-Km-hX - c - W - ß-fn-eq-sS B-hn-jvI - c - n-°p-∂ "I-tl I-_o¿' ]-cn-]m-Sn-bp-sS {]-Nm- c-Wm¿-Yw \-Kc - Ø - n¬ "{]-Xo-£'- bp-sS \-SØ - w. ar-Zw-Kh - m-ZI - ≥ l-cn-\m-cm-bW - ≥, A-lΩ - Z- v C-{_mlow, kPn tPm¨ an¬-´≥, i-in ]q-°m-Sv, kw-Lm-SI - k-an-Xn sN-b¿am≥ tIm-bm-ap-lΩ - Z- v Xp-Sß - n-bh - ¿ ]-s¶-Sp-Ø \-SØ - w In-Uvk≥ tIm¿-Wd - n¬ k-am-]n-®p. \m-sf cm-hn-se 10 ap-X¬ SmKq¿ sk‚n-\d - n lm-fn-em-Wv "I-tl-I_ - o¿' ]cn-]mSn . cm-hn-se 11\v I-_o-dn-s‚ Z¿-i\ - s - Ø-°p-dn-®v tUm. Sn hn a-[p, tUm. sI Fw A-\n¬, a-t\m-Pv, bp Ir-jvW - , tkm-Wn-b, F A-_vZ- p¬-K^ - q¿ {]-_‘ - ß - ƒ A-hX - c - n-∏n-°pw. D-®b - v° - p aq-∂n-\v tUm. cm-aN - {μ≥ sam-tI-cn, in¬-]n A-\n¬ Z-bm-\μ - v \m-SI - a - h - X - c - n-∏n-°pw.

ho-´n¬ ^-kn-ep, Zn¬-jm-Zv F∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p A∂v B-{I-aWw. C-Xn-s‚ Xp-S¿-®-bm-bm-Wv t_mw-t_-dv. h-S-I-c kn-.sF. kp-_m-jv_m-_p,tNm-ºm-e F-kv.s-- F. Zneo-]v-Ip-am¿ ÿ-e-sØ-Øn. kw--`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v kn. -]n. Fw .A-gn-bq¿ tem-°¬-IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-IS-\w \-S-Øn. kw-L¿-j ÿ-eØv t]m-enkv hym-]-I sd-bv-Uv \-SØ - n.--

I-©m-hp-am-bn c-−p-t]À ]n-Sn-bn h-SI - c - : I-©m-hp-am-bn c-≠p t]sc Ip-‰ym-Sn Su-Wn¬\n-∂p h-SI-c F-Ivs - sk-kv k¿-°nƒ C-≥kv-s]-Œ¿ jn-_p-hn-s‚ t\-XrXz-Øn-¬ ]n-Sn-Iq-Sn. Du-cØ - v kztZ-in sam-bv-Xp (46), _w-Km-ƒ kz-tZ-in cm-°n-_pƒ (25) F-∂nh-sc-bm-Wv ]nSn-Iq-Snb-Xv. F-Ivssk-kv C≥-kvs - ]-Œ¿ tSm-an Fkv sF-k-Iv, {]-hn‚o-hv Hm-^nk¿ hn-t\m-Zv, kn-hn¬ F-Ivs - sk-kv Hm-^nk¿-am-cm-b jn-Pn¬Ip-am¿, kp-[o¿ Ip-∂p-Ω¬ - , _nt\-jv F-∂n-h-c-S-ßn-b kw-Lam-Wv {]-Xn-Is - f ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v.

A-_v -Zp-¿-d-∫v, Fw sI ap-\o¿, ap≥ a-{¥n F-fa - c - w I-cow F-∂nh-cp-sS ho-´p-]-Sn-°-epw Ip-Ønbn-cn-∏p k-Xy-{K-lw \-SØ - pw. 2013 Pq¨ 25\v i-‡-am-b Im-‰n-epw tIm-fn-epw s]-´v A©p h-en-b h-≈ß - f - pw h-eb - pw \-„-s∏-´n-cp-∂p. 16 h-≈-߃°v tI-Sp-]-Sp-Iƒ kw-`-hn-®p. dh-\yq A-[n-Ir-X-cp-sS I-W-°\p-kc - n-®v 10 tIm-Snbp-sS D-]I - c - W-ßf - m-Wp \-„s - ∏-´X - v. sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p I-Se - n¬

]Ån-¡-½n-än-bpsS sI-«n-S-¯n\v Xo-bn-«p; At\z-jWw XpS§n tIm-gn-t°m-Sv: _-Zn-cq-cn¬ \n¿am-W-Øn-en-cn-°p-∂ ]-≈n IΩn-‰n sI-´n-S-Øn-\p Xo-bn-´p. sNdp-Ip-fw ]-≈n-I-Ωn-‰n-bp-sS Iogn¬ _-Zn-cq¿ F-.F - ¬.--]n. kvI - qfn-\p k-ao-]w A-©v sk‚ v `q-anbn¬ \n¿-an-°p-∂ sN-dn-b sse≥ ap-dn-°m-Wv C-∂-se ]p-e¿s® H-cp a-Wn-tbm-sS Xo-bn-´-Xv. c-≠p Ip-Spw-_-߃-°p Xm-akn-°m-hp-∂ X-c-Øn¬ X-d-\n-cbn¬ c-≠v sse≥ ap-dn-I-fm-Wp \n¿-an-®n-´p-≈-Xv. C-Xn-\m-bn a-cØn-s‚ hm-Xn¬ I-´n-e, P-\¬ F-∂n-h X-øm-dm-°n \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-b ap-dn-bn¬ kq-£n®n-cp-∂p. C-h-bpw \in-®n-´p-s≠∂v sN-dp-Ip-fw ]-≈n-I-Ωn-‰n sk{I-´-dn e-Øo-^v tIm-fn-tb-cn ]-d™p. ]-≈n I-Ωn-‰n-bp-sS sI-´nS \n¿-am-W-Øn-s\-Xn-tc Nn-e¿

kp-[o-jv-Ip-amÀ-þhn-kv-a-b Xn-tcm-[m-\w: t]m-en-kns\Xn-tc B-Ivj³ I-½n-än tIm-gn-t°m-Sv: Im-c-∏-d-ºv Km‘n-tIm-f-\n-bn-se sI kn kp[o-jv-Ip-am¿-˛hn hn-kv-a-b Xntcm-[m-\t°-kn¬ t]m-en-kns‚ A-\m-ÿ-s°-Xn-tc sI kn kp-[o-jv an-kn-Mv B-Ivj≥ IΩn-‰n cw-K-Øv. \m-ep am-k-߃-°p ap-ºmWv C-h-sc Im-Wm-Xm-b-Xv . tIkn¬ t]m-en-kv Im-Wn-°p-∂ A-\m-ÿ-s°-Xn-tc-bpw A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-s∏-Sp-Ø-W-sa∂m-h-iy-s∏´pw 22\v cm-hn-se

10\v kn-‰n t]m-en-kv I-Ωo-j-W¿ Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ Iq-´ D-]hm-k k-a-cw \-S-Øp-sa-∂p BIvj≥ I-Ωn-‰n hm¿-Øm-k-tΩf-\-Øn¬ `m-c-hm-ln-Iƒ A-dnbn-®p. kp-[o-jv Ip-am-dn(25)s\-bpw hn hn-kv-a-b(19)sbbpw Im-WmXm-b Zn-h-kw X-s∂ \-S-°m-hv tÃ-j-\n¬ kp-[o-jv Ip-am-dns‚ A-—≥ ]-cm-Xn \¬Inbn-cp∂p. Xp-S¿-∂v D-b¿-∂ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿-°pw Fw.-]n, Fw.-

]-Wn-°v t]m-hm≥ I-gn-bm-sX ]-´n-Wn-bn-em-Wv. _m-¶v hm-bv] A-S° - mØXn-\m¬ ]-ecpw P-]vXn `o-jW - n-bnemWv tbmK-Øn¬ s^-U-td-j≥ ta-J-em I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v A_vvZ- p¿-dm-kn-Iv, ]-c∏ - \ - ß - m-Sn k±mw _o-®v Xo-c-tZ-i h-≈-I-Ωn‰n sk-{I-´d - n I-cW - a - ≥ _-jo¿, \m-j-\¬ ^n-jv h¿-t°-gv-kv t^m-dw tZ-io-b sk-{I-´d - n Sn ]o‰¿, Fw ]n D-a¿, sI C-kva - b - n¬ ]s¶-Sp-Øp.

F¬.-F, a-{¥n-am¿ Xp-S-ßn-bh¿-°pw ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶nepw H-cp \-S-]-Sn-bpw D-≠m-bn-´ns√-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ B-tcm]n-®p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ B-Ivj≥ I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ cm-a-Zm-kv th-tß-cn, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ sI sI th-em-bp[≥, I¨-ho-\¿-am-cm-b hn hn{I-a≥, sI bp th-em-bp-[≥, ]n D-Z-b-Ip-am¿, sI sI A-Pn-Xv-Ipam¿ ]-s¶-Sp-Øp.

cw-K-sØ-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n-∂v A-\pIq-e hn-[n k-ºm-Zn-®m-Wp \n¿am-Ww Xp-S-ßn-b-Xv. {]-tZ-i-Øv ]-≈n \n¿-an-°p-I-bm-sW-∂ {]Nm-c-W-hpw Nn-e¿ \-S-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬, Xm-ak - Ø - n-\p-≈ sI-´n-S \n¿-am-W-Øn-\m-Wv A\p-a-Xn t\-Sn-bn-´p-≈-sX-∂p ]≈n I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. {]-tZ-i-Øv h¿-Ko-b kw-L¿-j-ap-≠m-°m-\p-≈ \o-°-amtWm sI-´n-Sw Xo-h-®-Xn-\p ]n∂n-se-∂v t]m-en-kv A-t\z-jn°p-∂p-≠v. F-eØ - q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww Bcw-`n-®p. tUm-Kv kzm-Upw hn-ce - S-bm-f hn-Z-Kv-Z-cpw sX-fn-hp-Iƒ ti-J-cn-®p. F-e-Øq¿ F-kv.sF Un Hm-a-\-°p-´-s‚ t\-XrXz-Øn-em-Wv A-t\z-jW - w.

am-¸n-fI-em A-¡m-Z-an{]-Xn-tj-[n-¨p tIm-gn-t°m-Sv: ap-lΩ - Z- v \-_n-bpsS P-∑-Zn-\mtLmj ]cn-]m-Sn kw-t{]-jW - w sN-ømØ Zq-cZ- ¿i≥, a-‰p Nm-\-ep-Iƒ F-∂n-hbp-sS \n-tj-[m-Xv -a-I \n-e-]mSn¬ tI-cf - am-∏n-fI-em A-°m-Zan- kw-ÿm-\- P-\-d¬ t_-mU -- ntbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. kwÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n Ip-μaw-Ke - w kn sI B-en-°p-´n, A_vvZ- p sI sN-dq-∏, ss^-k¬ hey-t°m-Sv, l-k≥ _m-h s]m∂m-\n, d-jo-Zv ]q-\q¿, km-P≥ Im-¥] - p-cw, \-ko¿ ]m-\q¿ tbmK-Øn¬ kw-km-cn-®p.

Km-Uv-KnÂ-þI-kv-Xq-cn-cw-K³ dnt]mÀ«v

IÀ-j-I-sc _p-²n-ap-«n-¡p-¶hÀs¡-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-Ww: l-cn-X-tk-\ ]-Wn \n¿-Øn-h-bv-°m≥ B-hiy-s∏-Sp-I-bpw 90,000 cq-] ]n-g A-S-bv°m≥ ]-d-bp-I-bp-am-bn-cp∂p. i-in-bp-sS `m-cy Ip-Spw-_Øn-s‚ km-º-Øn-Im-h-ÿbpw {]m-cm-_v-Z-ß-fpw hn-h-cn-®t∏mƒ ]n-g 15,000-cq-]-bm-°n Ipd-°p-I-bm-bn-cp-∂p. k-am-\ kw`-h-߃ l-cn-X-tk-\-bp-sS kwÿm-\ I¨-ho-\-dpw a-e-∏p-dw Pn-√-bn-se ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e {]-tZ-i-am-b t]m-Øp-I¬ ]©m-b-Øn-se ]p-Xn-b-Ip-t∂¬ tPm¿-÷v ho-Sv \n¿-an-°p-tºmgpw D-≠m-bn-´p-≠v. Km-Uv-Kn¬-˛ I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-Iƒ \-S-∏m-°p-∂-Xn-

s‚ `m-K-am-bn C-Ø-c-Øn¬ km[m-c-W-°m-sc _p-≤n-ap-´n-°p-Ibpw Izm-dn am-^n-b-I-sf kw-c£n-°p-I-bpw sN-øp-∂ \n-e-]mSp-I-fm-Wv D-tZym-K-ÿ¿ kzo-Icn-°p-∂-sX-∂p l-cn-X-tk-\ A-dn-bn-®p. C-Ø-cw D-tZym-Kÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v A-Sp-Ø B-gv-N \n-b-a-k-`-bv-°p ap-∂n¬ k-a-cw \-S-Øp-sa-∂p sN-b¿am≥ A-Uz. hn Sn {]-Zo-]v-Ip-am¿ A-dn-bn-®p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ ]p-Xn-b-Ip-t∂¬ tPm¿-÷v, Xøn¬ i-in, `m-cy eo-e F∂n-h¿ ]s¶-SpØp.

A-gn-bq¿ ]-©m-b-Øv s]m-Xp-iv-a-im-\w {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-ØW-sa-∂m-h-iy-s∏-´v tI-{μa-{¥nap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ-\v F-kv.-Un.-]n.-sF. \n-th-Z-\w \¬-Ip-∂p

"]-«n-I-Pm-Xn tIm-f-\n-I-fn Ip-Sn-sh-Åw F-¯n-¡-Ww' tIm-gn-t°m-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K tIm-f-\n-I-fn¬ Ip-Sn-sh-≈w FØn-°m≥ A-Sn-b-¥-c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw Xøm-dm-h-W-sa-∂v Aw-t_-Zv-I¿ P-\-]-cn-j-Øv Pn-√m I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. ap-gp-h≥ ]-´n-I-Pm-Xn-/h-¿-K-°m-sc-bpw _n.-]n.-F¬. enÃn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw Chcp-sS I-S-߃ F-gp-Xn X-≈-Wsa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.Pn-√m {]-kn-U‚ v kp-[o-jv Ip-am¿ s]-cp-¥n-cp-Øv , kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v cm-a-Zm-kv th-tß-cn, kw-ÿm-\ P-\. sk-{I-´-dn Sn hn _m-e≥ ]p-√m-fq¿, cm-tP-jv Ip-am¿ sam-d-bq¿ kw-km-cn-®p.-

Fw.-F-kv.-F-kv. bq-Øv hn-Mv Pn-√m I-Ωn-‰nbpsS e-l-cnhn-cp-≤ Imw-]-bn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w ]n Sn F d-low Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-°p-∂p

A-{I-a-¯n\v ImcWw elcn D]tbmKw: ]n Sn F d-low ap-°w: k-aq-lØ - n¬ h¿-[n-®ph-cp-∂ A-Xn-{I-a-߃-°p ImcWw e-l-cn D]-tbmKam-sW∂v A-Uz. ]n Sn F d-lnw Fw.F¬.-F. A-`n-{]m-bs - ∏-´p. Fw.F-kv.-F-kv. bq-Øv hn-Mv Pn-√m

I-Ωn-‰n-bp-sS e-l-cn hn-cp-≤ Imw-]-bn-s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. a-Wm-ti-cn Fw.-F.-Fw.-H. tIm-fP - v {]n≥-kn-∏¬ F ]n A-

_vv-Zp-¿-d-ln-am≥ A-[y-£-X hln-®p. tI-c-f a-Zy \n-tcm-[-\ kan-Xn h-\n-X hn-Mv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v H sP Nn-∂Ω - , Fw.F-kv.-F-kv. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n ]n A-_v -Zp-¿-d-ln-am≥, ]n

Ip-Sn-sh-ůn am-en-\yw; _mÀtlm-«-en Xm-a-k¡mÀ-¡pw Po-h-\-¡mÀ-¡pw a-ª-¸n-¯w

A-gn-bq¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ap-√-∏≈n-°v \n-th-Z-\w \¬-In-b-Xv. hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-Sm-sa∂v a{¥n \n-th-Z-I kw-L-Øn\v D-d-∏v \¬-In. a-fi-ew {]-knU-‚ v km-enw A-gn-bq¿,F sI  kz¥w {]Xn-\n[n ssk-\p-±o≥, k-ao¿ Ip-™n-∏≈n, \-ko¿ Iq-Sm-fn,A-kv-°¿ tIm-gn-t°m-Sv: Ip-Sn-sh-≈-Øn]p-Ø-e-Øv, jn-lm-_v X-߃ se am-en-\yw Im-c-Ww \-£-{X kw-_-‘n-®p.tlm-´-en¬ Xm-a-kn-®-h¿-°pw Po-h-\-°m¿-°pw a-™-∏n-Øw _m-[n-®p. kw-`-hw ]p-d-Øv Adn-bn-°m-sX tlm-´-ep-Im¿ aq-Snhbv°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬, ]-cm-Xn D-b¿-∂-tXm-sS tIm¿-]-td-j≥ B-tcm-Ky hn-`m-Kw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn C-hn-SpsØ Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ kmw]nƒ ]-cn-tim-[-\bv-°v A-b-®p. a-em-]-d-ºn-se ]-ªn-Iv sl¬-Øv A-\-en-‰n-°¬ em-_n-te°m-Wv Ip-Sn-sh-≈w ]-cn-tim-[\-bv°m-bn A-b-®-Xv. tlm-´-en-

^v-ssf-bn-Mv Un-kv-Iv: sk-e-Ivj³ {S-bÂ-kv tIm-gn-t°m-Sv: P-\p-h-cn 31, s^{_p-h-cn 1, 2 Xn-ø-Xn-I-fn¬ `q-ht\-iz-dn¬ \-S-°p-∂ ]-Xn-s\m∂m-a-Xp tZ-io-b ko-\n-b¿ ^vssf-bn-Mv Un-kv-Iv Nmw-]y≥-jn∏n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂ kw-ÿm-\ ]p-cp-j h-\n-Xm So-ap-I-fp-sS sk-e-Ivj≥ {S-b¬-kv 19\v Ftf-‰n¬ Fw.-sP l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ \-S°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬∏-cyap-≈ Im-bn-I-Xm-c-߃ cm-hnse 10\v {Ku-≠n¬ dn-t]m¿-´v sN-ø-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v 9946568085 F-∂-\-ºdn¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂p tI-cf ^v-ssf-bn-Mv Un-kv-Iv A-tkmkn-tb-j≥ sk-{I-´-dn ]n j^o-Jv A-dn-bn-®p.-

tIm-gn-t°m-Sv: t_-∏q¿ A-gn-apJ-Øp-≠m-b IS-em-{I-aW-Øn¬ a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W߃ \-„-s∏-´-h¿-°v A-Sn-b¥c k-lm-bw \¬-Im-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n®v a¬-ky-sØm-gnem-fn Ip-Spw-_-߃ ^n-j-do-kv a-{¥n-bp-sS ho-´p-]-Sn-°¬ ]-´nWn k-ac - w \-SØ - pw. tI-cf - kz-X{- ¥ a¬-ky-sØm-gn-em-fn s^-Ut- d-j≥ a-e_ - m¿ ta-J-em I-Ωn-‰n-bm-Wp ap-∂-dnbn-∏v \¬-In-b-Xv. a-{¥n-am-cm-b

kn.-]n.-Fw. H-©n-bw G-cn-bm I-Ωn-‰n Aw-Kw kp-tc-{μ-s‚ ho-Sv t_mw-t_-dn¬ hn-≠pIo-dn-b \n-e-bn¬

s]m-Xp-iv-a-im-\w: tI-{µa-{´n-¡v \n-th-Z-\w \ÂIn

]m-{X-¸p-c tjm-dqw tIm-gn-t¡m-«pw

aÂ-ky-s¯m-gn-em-fnIÄ ^n-j-do-kv a-{´n-bp-sS ho-«p-]-Sn-¡Â k-a-cw \-S-¯pw

A-gn-bq-cn kn.-]n.-Fw-þ-_n.-sP.-]n. kw-LÀ-jw; ho-Sn-\pt\-sc t_mw-t_-dv

tIm-gn-t°m-Sv: Km-Uv-Kn¬-˛ Ikv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fp-sS t]-cn¬ I¿-j-I-sc _p-≤n-ap-´n°p-∂ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p lcn-X-tk-\ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ B-h-iy-s∏-´p. ]-cn-ÿn-Xn Zp¿-_-e-{]-tZ-iam-bn I-s≠-Øn-b Im-hn-epw]m-d ]-©m-b-Øn-se X-øn¬ iXr-iq¿: Xr-iq¿ I-Y-I-fn ¢-∫v in- F∂bmfn¬\n-∂p I-gn-™ G¿-s∏-Sp-Øn-b tUm. sI F≥ Zn-h-kw Pn-tbm-f-Pn h-Ip-∏v 15,]n-jm-tcm-Sn kv-am-c-I kp-h¿000 cq-] ]n-g Cu-Sm-°n-bn-cp-∂p. Wap-{Z {]-i-kv-X \m-Sym-Nm-c≥ i-inbpsS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ tN-a-t©-cn Ip-™n-cm-a≥ \mA-©v sk‚ v ÿ-e-w ho-Sv \n¿b¿°v. H-cp ]-h≥ kz¿-W-Øn- an-°m≥ th-≠n \n-c-Øn-b-t∏ep-≈ tem-°-‰pw s]m-∂m-S-bp- mƒ D-tZym-K-ÿ¿ t\-cn-´v h-∂v am-Wv A-hm¿-Uv. s^-{_p-h-cn F-´n-\v ]m-d-ta-°m-hv A-{K-ime-bn¬ \-S-°p-∂ ]p-c-kv-Im-chn-X-c-W k-tΩ-f-\w a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. sI F≥ ]n-jmtcm-Sn-bp-sS ]u-{X≥ tUm. sI \m-cm-b-W ]n-jm-tcm-Sn ]p-c-kv- h-S-I-c: A-gn-bq¿ ]-©m-b-Øv Im-cw A-Wn-bn-°pw. s]m-Xp-iv-a-im-\w D-S≥ {]m-_ey-Øn¬ h-cp-ØW-sa-∂m-hiy-s∏-´v tI-{μ B-`y-¥-c k-la-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ-\v Fkv.-Un.-]n.-sF. `o-a-l-c-Pn \¬tIm-gn-t°m-Sv: A-Sp-°f - ° - m-iy- In. \n-e-hn¬ X-S- -hm-Zw D-∂am-b F-√m D-]I - c - W - ß - f - pw H- bn-°p-∂ tIm-kv-‰¬ tkm¨ cp Ip-S° - o-gn¬ e-`n-°p-∂ ]mam-t\-Pv-sa‚n-s‚ A-\p-a-Xn e-`n{X-∏p-c tjm-dqw C-\n tIm-gn°p-∂-Xn-∂m-bn k¿°m¿ C-St°m-t´-°pw. 18\v cm-hn-se 11\v s]- S - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ m- W v ]m-W° - m-Sv ssl-Zc - e - n in-lm_v X-߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. Su¨-lmƒ tdm-Un¬ I¬-∏I _-km¿ _n¬-Un-Mnem-Wv tjm-dqw {]-h¿-Ø\ - a - m-cw-`n-°p∂-sX-∂p `m-ch - m-ln-Iƒ A-dnbn-®p. em-hW - y {Kq-∏v sN-b¿am≥ Fw sI Ip-™m-ap, ]m-{X∏p-c Fw.-Un tam-bn≥-Ip-´n, Ub-dI - vS- ¿ F≥ sI ap-lΩ - Z- v dnbm-kv hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

kp-hÀ-Wap-{ZKpcp tN-a-t©-cn¡v

tIm-gn-t°m-Sv: Sn ]n A-_v -Zp¬A-ko-kv k-Jm-^n-bp-sS hntbm-Kw am-[y-a-tem-I-Øn\v Xocm-\-„-am-sW-∂v Im-en-°-‰v {]kv ¢-∫n¬ tN¿-∂ A-\p-timN-\-tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw ]n {]-im-¥v, ]{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn F≥ ]-Xv -a-\m-`≥, Sn sI A-_v -Zp¬ K-^q¿, ]n hn Po-tPm, Fw hn ^-tdm-kv, i-co-^v ]m-tem-fn, Fw sI c-ta-jv Ip-am¿ Fw ]n cm-a-N-{μ≥ XpS-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p.

16 P-\p-h-cn 2014 hymgw

tImÀ-]-td-j³ B-tcm-Kyhn-`m-Kw ]-cn-tim-[-\- \-S-¯n ¬ I-gn-™ Zn-h-kw a-en-\o-I-cW \n-b-{¥-W t_m¿-Un-se DtZym-K-ÿ-cpw ]-cn-tim-[-\- \-SØn-bn-cp-∂p. C-h-cpw C-hn-sS \n-∂p Ip-Sn-sh-≈-Øn-s‚ kmw]nƒ ]-cn-tim-[-\-bv°v F-SpØn-´p-≠v. tlm-´-ense P-\-td-‰dns‚ i-_vZ-hpw ]p-I-bpwaq-ew {]-tZ-i-hm-kn-I-ƒ- \¬Inb ]cm-Xn-bnem-Wv a-en-\o-I-c-W \nb-{¥-W t_m¿-Uv D-tZym-K-ÿ¿ ]-cn-tim-[-\- \SØnb-Xv. -tlm-´-en-\v kao]w Xm-a-kn°p-∂ 80 h-b- p-≈ kv-{Xo-°v P-\-td-‰-dn¬ \n-∂p--≈ ]p-I izkn-®v tcm-Kw aq¿-On-®-Xn-s\ XpS-¿-∂v C-h-cp-sS a-I≥ in-hm-\μ≥ a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W

t_m-¿-Un-epw ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-epw ]-cm-Xn \¬-In-bncp∂p. C-h-cpsS ho-´n-epw D-tZym-K-ÿ¿ FØn sX-fn-sh-Sp-∏p \-S-Øn. I°q-kv am-en-\yw ]p-d-tØ-°v Hgn-°n-b-Xn-\p \n-c-h-[n X-h-W \-£-{X tlm-´-en-s\-Xn-tc tIm¿-]-td-j≥ ]n-g Np-a-Øn-bncp-∂p. I-°q-kv am-en-\yw ]p-dtØ-°v H-gp-°n-b-Xp-am-bn _‘-s∏-´v tlm-´-ep-Iƒ-s°-Xntc hy-‡-am-b sX-fn-hp-I-tfmsS tIm¿-]-td-j≥ D-tZym-K-ÿ¿ dn-t]m¿-´v X-bm-dm-°n-bn-´p-≠v. C-hn-sS {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ A-\[n-Ir-X _m¿ ap≥ Pn-√m I-e-Œ¿ sI hn tam-l≥ Ip-am-dn-s‚

s^-U-td-j³ I-¸v: Nmw-]y³-amsc c-Mv-Z-Po-Xv ]nSn-¨p-\nÀ¯n a-e∏ - pdw: s^-Ut- d-j≥ I-∏n-¬ \n-eh - n-se Nmw-]y≥-amcm-b Cukv-‰v _w-Km-fns\ ta-Lm-e-bbn¬-\n-∂p-≈ c-Mv-Z-Po-Xv F-^v.kn. k-a-\n-e-bn¬ X-f®p. I-fnbp-sS B-Zy-]-Ip-Xn-bn¬ c-Mv-ZPoXv Cu-Ãv _w-Km-fn-s‚ h-eIp-ep-°n I-cpØ-sc sR-´n®p. I-fn-XpS-ßn C-cp-]Xmw an-\n ´n¬ tXma-kv ssk-t°mw CSXp-hn-Mn¬-\n-∂p \¬In-b ]mkv c-MvZ- P - o-Xn-s‚ 21mw \-º¿ Xmcw Inw-tkm-Mv tbm-Mv h-e-bnem°n. {Ku-≠n¬ Cu-kv-‰v _w-

Kmƒ \n-d™ p I-fn-s®-¶nepw cMv-Z-Po-Xn-s‚ tIm-´-bn¬ hn-≈ep-≠m-°m≥ I-nW-™p {i-an®n´pw I-gn-™n√. i-‡am-b {]Xn-tcm-[-Øneq-∂n c-Mv-Z-PoXv Cu-kv-‰v _wKm-fn-s‚ A-{I-aß-sf X-SpØp. i-‡am-b ap-t∂-‰-Øn-\p Xp-S°-an-´m-Wv c-≠mw-]-Ip-Xn-bn¬ c-Mv-Z-Po-Xv {Ku-≠n-en-d-ßn-b-Xv. Cu-Ãv _w-Kmƒ B-{I-a-W Ifnbpw ]p-d-sØ-SpØp. \n-c¥cw A-{I-an-®p I-fn-® _w-Km-fn-\v tjm-´p-Iƒ e-£y-Øn-se-Øn-

°m≥ km-[n-®n√. 56mw-an-\p-´n¬ Cu-kv-‰v _w-Km-fn-\p e-`n-® tIm¿-W¿-In-°n-eqsS _w-Km-fns‚ hn-tZ-i-Xm-cw sP-bnw-kv tPmk-^v tam-K e£yw I-≠v k-a\n-e ]n-Sn®p. I-fn k-a-\n-e-bn-se-Øn-btXm-sS _w-Km-fn-s\ hn-d∏ - n-®v cMvZ- P - o-Xv i-‡am-b ap-t∂-‰w \SØn. ]n-∂o-Sv Ipdn-b ]m-kp-Iƒ \¬-In kp-μc - am-b I-fn- c-MvZ-Po-Xv Im-gv-N-h-®-t∏mƒ Im-WnIƒ \o-e sP-bv-kn-s°m-∏w \n∂p.

\n¿-tZ-i-sØ Xp-S¿-∂m-Wp s]m-fn-®-Xv. F-∂m¬, tam-l≥ Ip-am¿ ÿm\w amdn--bXn\p ti-jw ho-≠pw C-tX _m¿ sI´n-s∏m-°n-.C-Xv tX-P-kv hm¿Ø-bm-bn-cp-∂p. C-tXm-sS ap-Jya-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bp-sS c-≠p Zn-h-kw ap-ºv ho-≠pw A-\-[n-Ir-X _m¿ s]mfn-®p \o-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

kn-°-¥¿, \m-k¿ Nn-‰-cn-∏n-em°¬, ap-Po-_v d-lv -am≥, D-a¿ sh-≈e - t- »-cn, \-hm-kv i-co-^v, Fw.-F-kv.-F-kv. bq-Øv hn-Mv {]--kn-U‚ v sI d-lo-jv, sk-{I´-dn A-Jva - ¿ kw-km-cn-®p.

hml-\m-]-ISw; aq-¶v t]À-¡v ]-cn¡v h-S-I-c: Im¿ Un-ssh-U-dn-en-Sn®v Ip-Spw-_-Øn-se aq-∂pt]¿°v ]-cn°v. C-∂-se cm-hn-se Gtgm-sS Ip-™n-∏-≈n-°-Sp-Øv tNm-ºm-e F.-C.- Hm-^nkn-\v kao-]-am-Wv A-]-I-Sw. tIm-gnt°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnte-°v t]m-I-sh I-Æq¿ ]p-Xnb-ßm-Sn kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn® Im¿ tZ-io-b-]m-X-tbm-c-sØ Un-ssh-Un-dn-en-Sn-°p-I-bm-bncp-∂p. Im¿ ]q¿-Æ-am-bpw X-I¿∂p. Ip-™n-ap-l-Ω-Zv(56) `m-cy B-Øn-°(48)k-tlm-Z-cn ]p{X≥ \u-jm-Zv(35) F-∂n-h-sc tIm-gn-t°m-Sv kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p


{]mtZ-inIw

16 P-\p-h-cn 2014 hymgw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc A-©mw-]o-SnI, sI.-Un.-kn _m-¶v, aq-∂mwtK-‰v, A-≠n-°-º-\n, Ip-™n-∏≈n, F-cn-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw \m-ep h-sc Xp-cp-Øn, sh≈q-°-c, tIm-t´m¬-ap-°v, ]b¬, Io-g¬-]-≈n, am-bw-I-fØn¬, sN-c-≠-Øq¿, F-SØpw-I-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p ap-X¬ \m-ep h-sc ]-¥ncn-°-c, H-‰-°-≠w, X-cn-∏n-temS, Iq-h-s∏m-bn¬, sI Sn tdmUv, tIm-°m-Sv, ]-´m-Wn-∏m-d, B-im-cn-°-≠n, Xm-g-Øp-hb¬, C-®-∂q-cv, ]p-\-Øn¬ Xmgw, Nn-d-°p-gn, ]-´¿-]-m-ew, F-S°-c-ap-°v, A-∂-t»-cn, th-fwtIm-Sv, ssa-°m-hv, Np-≠-°p-∂v, I-cn-ºm-e-°p-∂v F-∂n-hn-S-ßfn-epw A-©p-h-sc N-a¬, {Xnth-Wn, I-´n-∏m-d, I-√p-≈-tXmSv, sN-{º-Ip-≠, ]n.-Fw.-Sn, ]qtem-Sv, ]-c-∏≥-]m-d, ssI-Xs∏m-bn¬, A-Sn-hm-cw, \q-dmwtXm-Sv, Nn-∏n-en-tØm-Sv, I-Æ∏≥-Ip-≠v, a-W¬ h-b¬, aq-emSv, ]-Sn-b-°-≠n, Xn-cp-thm-Sv, ]mtem-fn-_-km¿, Hm-a-t»-cn, s]mbn¬, I-t®-cn-°p-∂v F-∂n-hn-Sß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ aq-∂ph-sc sIm-f-Øq¿ ssl-kv-Iqƒ, B-en-t»-cn, I-t\m-Øv-ap°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©ph-sc C-Sn-aq-gn-°¬, N-Ω-e-∏≈n, Nm-en-∏-d-ºv, tN-eq¿-∏m-Sw, kv-]n-∂n-Mv an-√v F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn t]m-en-kv ¢-∫v: H.-B¿.-kn. S-®v B‚- ^o¬ d-kn-U≥jy¬ Iymw-]v kv-Iqƒ A-[n-IrX-cp-sS tbm-Kw ˛ 2.-00 H-bn-kv-I bq-Øv sk‚¿: bp.-sI.-F-kv tdm-Uv: sl¿_¬ So t^m¿ sl¬-Øv kvIqƒ So-t®-gv-kv tIm Hm¿-Unt\-t‰-gv-kv Pn-√m X-e A-h-temI-\w ˛ 10.-00 \-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-bw: kwÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v hn-Zym`ym-k-ta-J-e-bn-se ]-®-°-dn hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn ]-≤-Xn hni-Zo-I-c-W in¬-]-im-e ˛ 11.-00 am-\m-©n-d So-®¿ G-Pp-t°j≥ tIm-f-Pv: {]-Xo-£ kwL-Sn-∏n-°p-∂ sk¿-hn-°¬ Im≥-k¿ t_m-[-h¬-°-c-W am-km-N-c-Ww ˛ 2.-00 in-£-Iv k-Z≥: Hmƒ tI-c-f sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv Fw-tπmbo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sF.F≥.-Sn.-bp,kn Pn-√m I¨h≥-j-\pw Aw-K-Xz hn-X-c-Whpw ˛ 10.-00

Adnbn-¸pIÄ

_m-¦v A-¡u-−:v ]m-kv-_p-¡n-sâ tIm-¸n lm-P-cm-¡-Ww tIm-gn-t°m-Sv: \n¿-am-W sXm-gnem-fn t£-a-t_m¿-Un¬ Aw-Kß-fm-b-h-cp-sS Ip-´n-Iƒ-°v Fkv.-F-kv.-F¬.-kn ]T-\ k-lmbw e-`n-°p-∂-Xn-\p Pn-√m Hm-^nkn¬ A-t]-£ \¬-In-b Aw-K߃ A-h-cp-sS _m-¶v A-°u≠v ]m-kv-_p-°n-s‚ tIm-∏n 31\p ap-ºv Hm-^n-kn¬ lm-P-cm°-W-sa-∂p t£-a-t_m¿-Uv Pn√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.-

Iz-t«-j³

tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv dqd¬ F-kv.-]n.-bp-sS Io-gn-se hnhn-[ t]m-en-kv Hm-^n-kp-I-fn¬ {]n‚¿ tSm-W¿ \n-d-bv-°p-I, A\p-_-‘ D-]-I-c-W-߃ B-hiym-\p-k-c-Ww e-`y-am-°p-I XpS-ßn-b {]-h¿-Ø-\-߃ \-SØp-∂-Xn-\v Xm¬-∏-cy-ap-≈-hcn¬ \n-∂v sS≥-U¿ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xo-b-Xn am¿-®v 11. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bp-sS Hm-^nkp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

Km-UK-v n dn-t]mÀ-«v \-S¸- m-¡m³ kÀ-¡mÀ ss[-cyw Im-Wn¡Ww-

Nm-en-bw a-l-√v \-_n-Zn-\m-tLm-j- ]-cn-]m-Sn-Iƒ-°p Xp-S-°w Ip-dn-®v tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn-bpw ÿ-ew ap-Z-cn-kp-am-b ap-l-Ω-Zv tIm-b P-a-ep-ss√-en X-߃ kn±o-Jv ]-≈n A-¶-W-Øn¬ ]-Xm-I D-b¿-Øp-∂p

Xm-a-c-t»-cn: Ir-jn-bn-S-Øn¬ Im-´p-]-∂n-I-sf Iq-´-tØm-sS N-Ø \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I´n-∏m-d ]-©m-b-Øn-se ]q-temSv ]-≈n-°v k-ao-]w A-–p-¿-dln-am≥ lm-Pn-bp-sS D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ I-r-jn-bn-S-Øn-em-Wv H-cp s]¨ ]-∂n-bpw A-©v Ip´n-I-fp-w N-Ø-\n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv. {]-tZ-i-hm-kn-bm-b C{_m-lnw-Ip-´n-bm-Wv C-hn-sS I∏ Ir-jn \-S-Øp-∂-Xv. h-\w hIp-∏v A-[n-Ir-X¿ ÿ-e-sØØn-sb-¶n-epw ]-∂n-I-sf \o°w sN-øm≥ Ir-jn D-S-a A-\p-

hn-[ t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ A\p-h-Zn-®v Iq-cm-®p-≠v k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn. ]≤-Xn {]-Jym-]-\w ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-K-Ãn≥ Im-c-m-°S \n¿-h-ln-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v B≥kn tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln®p. hn-I-k-\ Ãm≥Un-Mv I-Ω‰n sN-b¿-am≥ H sI A-Ω-Zv, Btcm-Ky hn-Zym-`ym-k Ãm≥Un-Mv I-Ω-n‰n sN-b¿-am≥ ssa-°nƒ ]p-fn-°¬, t£-a-Im-cy Ãm‚nIq-cm-®p-≠v: A¿-l-cm-b ap-gp- Mv I-Ω-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ kmh≥ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°pw hn- en-bm-Ω P-bnw-kv, hn-hn-[ cm-jv∂n-Iƒ ]-e-t∏m-gm-bn In-W‰n¬ ho-Wp N-Ø kw-`-h-hpw D≠m-bn-´p-≠v. Im-´p-]-∂n-Iƒ Im-c-W-am-bn Ir-jn \-in-°ptºmƒ bm-sXm-cp \-„-]-cn-lmc-hpw e-`n-°m-Ø-Xp I-¿-j-Isc {]-bm-k-Øn-em-°p-I-bmWv.

Iq-cm-¨p-−v C-\n k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v

]m-N-Ihm-X-I- hn-ehÀ-[-\-hn-s\-Xn-tc jmPnbpsS kwKoX {]Xntj[w tIm-gn-t°m-Sv: {]-Xn-tj-[ß - f - psS A-´-lm-k i-–-Øn¬ {Uw hm-bn-®p {]-i-kv-X {U-Ω¿ jmPn I-√m-bv \-Kc - Ø - n¬ G-Imw-K {Uw hm-b\ - \-SØ - n. k-aq-l-Øn-se Po¿-W-XIƒ-s°-Xn-tc \-∑ Imw-£n-°p∂ I-em-Im-c≥ Cu X-hW - {Uw hm-bn-®-Xp ]m-N-I-hm-X-I hn-e h¿-[-\-hn-s‚ Zp-c-¥-Øn-s\-Xntc-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ ]-Øp h¿- j - ° m- e - Ø n- t e- s d- b m- b n Cu I-em-Im-c≥ {]-Xn-I-cn-°p∂-Xv X-s‚ {Uw hm-b\ - b - n-eq-sSbm-Wv. A-gn-a-Xn-°pw hn-e-°-b-‰Øn-\pw aq-ey-Nyp-Xn-Iƒ-°pw t\-sc t]m-cm-´w \-SØ - p-∂ jmPn-bp-sS {Uw hm-b-\-°pw {]£p-œ-am-b H-cp k-a-cm-c-h-Øns‚ [z-\n-bm-Wv. jm-Pn-bp-sS H-‰-

bmƒ t]m-cm-´-Øn-\p \-K-c-hmkn-I-fp-tS-bpw kp-lr-Øp-°-fpsS-bpw A-Iº - S- n-If - pw D-≠m-Imdp-≠v. F-√m-‰n-\pw hn-e h¿-[n-°ptºmƒ P-\-߃ \n-»-_v-Z-cm-Icp-Xv F-∂ k-tμ-i-hpw jm-Pn t\m-´o-kp-I-fn-eq-sS P-\-ß-tfmSv ]-d-bp-∂p-≠v. D-Zv-Lm-S-\-ßfpw k-am-]-\-ß-fp-an-√m-sX aWn-°q-dp-I-tfm-fw C-∂-se-bpw jm-Pn {Uw hm-bn-®p {]-Xn-tj[n-®p.

I- t °m- S n: I- t °m- S n {Km- a - ∏ ©m- b - Ø v kp- h ¿- W - P q- _ n- e n B-tLm-j-߃-°p \m-sf D-®bv - ° p c- ≠ n- \ p I- t °m- S n ap°n¬ \n- ∂ m- c w- ` n- ° p- ∂ kmwkv - I m- c n- I tLm- j - b m- { X- t bmsS Xp-S-°-am-hpw. ]- c n- ] m- S n- I ƒ {Km- a - ∏ - © mb-Øv ]m¿-°n¬ ssh-Io-´v \men-\p I-Y-I-fn B-Nm-c-y≥ Kpcp tN- a - t ©- c n Ip- ™ n- c m- a ≥ \m-b¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.1964 P- \ p- h - c n ]- X n- t \- g n- \ v cq- ] o- I r- X - a m- b 70 ]- © m- b Øp-I-fn¬ a-°-S, ]-Sn-™m-‰pap-dn Aw-i-߃ tN¿-Øv cq-]oI-cn-®-Xm-Wv I-t°m-Sn {Km-a-∏©m-b-Øv. 2014 P-\p-h-cn ]-Xnt\- g n- \ v A- º - X p h¿- j w ]q¿Øn- b m- ° p- ∂ th- f - b n¬ ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚p-am-sc-

tIm-gn-t°m-Sv: \-K-c-hn-I-k-\Øn-s‚-bpw \-ho-I-c-W-Øn-s‚bpw t]-cn¬ kn.-Un.-F \-S-Øp∂ {]-Jym-]-\-߃ X-\n X-´n∏m-sW-∂p {]-kn-U-‚ v Sn ]n Ip™m-Zp-hn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ sF.-F≥.-F¬. kn-‰n I¨-h≥-j≥ Ip-‰-s∏-Sp-Øn.

tIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m Un Un-hnj≥ ^p-Sv-t_mƒ eo-Kn¬ C-∂se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ Pn-√m t]m-en-kv ^p-Stv- _m-ƒ Sow F-Xncn-√m-Ø aq-∂p-tKm-fp-Iƒ-°p bph-`m-h-\ kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s\ ^-tdm-°v: ]m-NI - hm-XI - Ø - n-\v ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. _n-Pp, kmH-‰-b-Sn-°p 230 cq-] h¿-[n-∏n-®n- _p-\m-Yv, A-jd v- ^ - v sam-bX v- p F´pw ho-≠pw h¿-[n-∏n-°m-\p-≈ ∂n-hc - m-Wv tKm-fp-Iƒ t\-Sn-bX - v.-

C-Ø-c-w {]-Jym-]-\-߃ hgn Im-cy-ß-fp-sS \n-P-ÿn-Xn A-dn-bp-∂ P-\-ß-sf kzm-[o-\n°m≥ I-gn-bp-sa-∂ tam-lw shdpw hym-tam-lw am-{X-am-sW∂pw tbm-Kw Iq-´n-t®¿-Øp.31\v Su¨-lm-fn¬ sF.F≥.-F¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂

e-l-cnhn-cp-² Iq-«m-bv-a tIm-gn-t°m-Sv: bp-h-P-\-t£-at_m¿-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ 24 ap-X¬ 28 h-sc Pn-√-bn¬ kwL-Sn-∏n-°p-∂ e-l-cn hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W I-em Pm-Ybp-sS `m-K-am-bn \m-sf D-®-bv°p c-≠n-\p am-\m-©n-d kv-t]mSv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ e-lcn hn-cp-≤ Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n°pw.

Kym-kv G-P³-kn-bn-te-¡v amÀ-¨pw [À-W-bpw

tIm-gn-t°m-Sv tem-Iv-k-`m afi-ew I¨-h≥-j≥ hn-P-bn∏n-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn j¿-a-Zv Jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ v a-lv _-q-_v Ip-‰n-°m-´q¿ kw-km-cn®p.

Hm-^n-k¿ _m-_p cm-Pn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ c-≠p bq-\n-‰v ^-b¿ t^m-gv-kv ÿ-e-sØ-Øn. _o-®n¬ \n-∂pw a-‰p ÿ-eØv \n-∂pw ^-b¿ t^m-gv-kv bq\n-‰p-Iƒ ]p-d-s∏-´p-sh-¶n-epw A-]-I-Sw C-√ F-∂v A-dn-bn-®Xn-s\ Xp-S¿-∂p ]m-Xn h-gn-bn¬ \n-∂p Xn-cn-®p t]m-hp-I-bm-bncp-∂p. tX-™n-∏-ew t]m-enkpw, ssl-th t]m-en-kpw ÿe-sØ-Øn K-Xm-K-Xw \n-b-{¥n®p.-

kn.-]n.-Fw. \n-cm-lm-c-k-Xy-{K-lw Xp-S-§n

]m-N-I-hm-X-I- hn-e-h¿-[-\-bv-°pw hn-e-°-b-‰-Øn-\p-sa-Xn-tc kn.-]n.-Fw. \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c-k-Xy-{K-l-k-a-c-Øn-s‚ `m-K-am-bn tIm-gn-t°m-´v \-S-Øn-b {]-I-S-\w tIm-gn-t°m-Sv: ]m-N-I-hm-X-Ihn-e-h¿-[-\-bv-s°-Xn-tc kwÿm-\-Øv kn.-]n.-Fw t\-Xr-XzØn¬ \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c-kXy-{K-l-k-a-c-w Pn-√-bp-sS hn-hn[-tI-{μ-ß-fn¬ B-cw-`n-®p. Pn-

√-bn¬ 130 tI-{μ-ß-fn-em-Wp t\-Xm-°ƒ \n-cm-lm-c-a-\p-jvTn°p-∂-Xv. kn.-]n.-Fw Pn-√m sk{I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jv-W-≥-am\m-©n-d-°p k-ao-]w \n-cm-lm-ck-a-cw Xp-S-ßn. kn.-]n.-Fw sk-

{I-´-dn-tb-‰w-Kw hn Z-£n-Wm-aq¿Øn k-Xy-{K-l k-a-cw D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. t_-∏q-cn¬ F-f-a-cw I-cow Fw.-F¬.-F \n-cm-lm-cw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-c-°n-Wdn¬ Sn l- ≥, \-√-f-Øv ]n kn cm-P≥, sN-dp-h-Æq-cn¬ ]n kp{_-lv -a-Wy≥ \m-b¿, ^-tdm°n¬ hn sI kn a-Ω-Zv-tIm-b, ^-tdm-°v Cu-kv-‰n¬ Fw Nm-bn®p-´n, I-cp-W-bn¬ sI Kw-Km-[c≥, a-Æq-cn¬ sI ]n P-b-Ir-jvW≥, ^m-dq-Jv tIm-f-P-n¬ sI am-\p-°p-´≥, cm-a-\m-´p-I-c-bn¬ hm-f-°-S k-c-kp F-∂n-h¿ k-acw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n tam-l-\≥, \n-cm-lm-c-k-a-cw B-cw-`n-®p. a-S-hq-cn¬ kn cm-[ma-Wn, hm-Wn-ta-en¬ Sn ]n Ip-amc≥, \n-cm-lm-cw B-cw-`n-®p.-

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn C-cn-¸p-tI-{µw tIm-gn-t°m-Sv: sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn Imw-]-kn¬ tcm-Kn-I-fp-sS _-‘p-°ƒ-°p th-≠n C-cn-∏p-tI-{μw X-øm-dmbn. 12 e-£w cq-] sN-e-hn¬ tdm-´-dn ¢-∫m-Wp \n¿-an-®-Xv. 80 t]¿-°v C-cn-°p-hm≥ C-Xn¬ ku-I-cy-ap-≠v. tdm-´-dn Un-kv-{SnIv K-h¿-W¿ tUm. sk-¥n-\mY≥-in-h D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]n≥-kn-∏¬ tUm. kn c-ho{μ≥, kq-{]-≠v tUm. {io-P-b≥, ap-c-fo-[-c≥ \-ºq-Xn-cn kw-kmcn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

amdmSv _o®n¬ h\nXIƒ°mbn Pn√m`cWIqSw v\SØnb kv]¿iw sXmgn¬ ]cnioe\ ]cn-]mSn Pn√m IeIvS¿ kn F eX DZvLmS\w sN-øp∂p

A-e-¦m-c aÂ-ky-Ir-jn-bn ]-cn-io-e-\w ^-tdm-°v: am-dm-Sv _o-®n¬ h-\n-X-Iƒ-°m-bn Pn-√m-`-c-W-IqSw H-cp-°p-∂ -kv-]¿-iw- sXm-gn¬ ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn A-e-¶m-c a-¬-ky-Ir-jn--bn¬ ]-cn-io-e-\w \¬In. Pn-√m I-e-Iv-S¿ kn F e-X D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Hu-j-[°r-jn, tkm-∏v \n¿-am-Ww, sa-gp-Ip-Xn-cn \n¿-am-Ww Xp-S-ßn sXm-gn¬-˛ hn-]-Wn km-[y-X-bp-≈ kw-cw-`-߃ kv-]¿-iw ]cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Xp-S-ßp-sa-∂v I-e-Iv-S¿ ]-d-™p. kv]¿-iw ]-≤-Xn-sI-´n-S-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ kz-bw-sXmgn¬ F-∂ \n-e-bn¬ A-e-¶m-c a¬-ky-Ir-jn hn-I-kn-∏n-t°≠-sX-ß-s\-sb-∂-Xp kw-_-‘n-®p hn-Z-Kv-[¿ ¢m-s -Sp-Øp. tI-{μ k-ap-t{Zm¬-∏-∂ I-b-‰p-a-Xn A-tXm-dn-‰n U-]yq-´n U-bd-Iv-S¿ Fw jm-Pn, t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm. _n-\p h¿-§o-kv, sÃ-Uv U-b-d-Iv-S¿ tUm.-sI hn ap-l-Ω-Zv Ip-™n, hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ tZ-h-cm-P≥, C Fw jn-_p, sI A-cp¨ kwkm-cn-®p.

tI-c-f a-ln-f kw-Lw I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n Kym-kv G-P≥-kn-bn-te-°v \-S-Øn-b am¿-®v do-\ ]n-em-°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ^-tdm-°v: ]m-N-I hm-X-I hn-e h¿-[-\ ]n≥-h-en-°p-I, B-[m¿Im¿-Uv ]-≤-Xn D-t]-£n-°p-I F-∂o B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v tI-c-f a-ln-f kw-Lw I-S-ep-≠n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n A-tbm-[y `m-c-Xv Kym-kv G-P≥-kn-bn-te°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. ]m-N-I ]m-{X-ß-fpw Kym-kv knen-≠-dp-am-bm-Wp am¿-®v \-S-Ønb-Xv. G-P≥-kn-°p ap-∂n¬ ASp-∏p Iq-´n {]-Xn-tj-[w tc-J-s∏Sp-Øn. a-ln-fm kw-Lw a-fiew sk-{I-´-cn do-\ ]n-em-°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. I¬-∏-\ ]-≈-Øv A-[y-£X h-ln-®p. ]n _n-μp, ]n-em-°m-

´v j≥-ap-J≥, Ip-∂-Øv th-WptKm-]m¬, ]-bn-{º _m-e-Ir-jvW≥, ap-c-fn ap-t≠-ßm-´v ]m-ebn¬ hn-P-b≥- kw-km-cn-®p.

kÀ-Kkm-bm-Ów ^-tdm-°v: i-_v-Zw kmw-kv-Im-cnI k-ap-®-bw kw-L-Sn-∏n-® k¿K km-bm-lv-\w {]-^. A-_v-Zp-√Xzo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Xn-k-‘n ]-cn-lm-cw km-lnXy-Øn-eq-sS F-∂ hn-j-b-Øn¬ C-_v-dm-lnw Xn-t°m-Sn ¢m-kv F-Sp-Øp. e-Øo-^v cm-a-\m-´p-Ic, c-Xo-jv ^-tdm-°v, cm-Pn-h≥ ta-ap-≠, d-km-Jv sF-°-c-∏-Sn kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-se `-h-\ c-ln-X-cm-b ZenX-cn¬ \n-∂pw `-h-\ \n¿-am-W [-\-klm-b-Øn-\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£-I¿ aq-∂v sk‚ v `q-an-sb-¶n-epw ssI-h-i-ap-≈-h-cpw 22000 cq-]-bn¬ Iq-Sp-X¬ hm¿-jn-I h-cp-am-\-an-√m-Ø-h-cp-am-bn-cn-°-Ww.-- Pm-Xn, h-cp-am\w, `q-an-bp-sS ssI-h-im-h-Im-iw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ km-£y-]-{X-ß-fpw {Km-a-˛-tªm-°v-˛-Pn-√m ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂pw A-t]-£-I-\v (-`m-cy/`¿-Øm-hn-s\m) `-h-\ \n¿-am-W [-\-k-lm-bw e-`n-®n-´n-√ F-∂v {Km-a-˛-tªm-°v-˛-Pn-√m ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn-am¿ \¬-Ip-∂ km-£-y-]-{X-hpw k-ln-Xw 24 \v ap-ºv tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kn¬ A-t]-£n-°-Ww.-A-t]-£ t^m-an-\pw a-‰p hn-h-c-߃-°pw Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kv,tN-f-∂q¿ tªm-°v ]-´nI-Pm-Xn hn-I-k-\ Hm-^n-kv F-∂n-h-bp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.-

kn Fw kv-äo-^-s\ A-\p-kva-cn-¨p tIm-gn-t°m-Sv: {]-ap-J ]m¿-e-sa-t‚-dn-b-\pw {]-Xn-]-£-t\-Xmhp-am-bn-cp-∂ A-kw-L-Sn-X sXm-gn-em-fn {]-h¿-Ø-I-≥ kn Fw Ão-^≥ kv-am-c-I ]p-c-kv-Im-cw \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®p. 25001 cq-]-bpw {]-iw-k-]-{X-hpw ^-e-I-hp-am-Wv ]p-c-kv-Im-cw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tPm-bv {]-km-Zv ]p-fn-°¬ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw ]n Ip-am¿, ]n hn-\-b≥, ]n `m-tKz-iz-cn, hn Fw N-¥p-°p-´n, P-K-Zo-jv tX-d-bn¬, tXm-´-∏-≈n _m-e-Ir-jvW≥, F A-cp¨ tI-c-f-]p-cw, aw-K-fm-tZ-hn, F≥ sI ap-l-ΩZv, ]n kn-‘p, ]n Fw ssj-P kw-km-cn-®p.jv t\-Xr-Xzw \¬-In.

hn-I-k-\ k-tµ-ibm-{X-bv¡p kzo-I-c-Ww ^-tdm-°v: Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n \-bn-°p-∂ hn-I-k-\ ktμ-i-bm-{X-°v H-º-Xp tI-{μ-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Im≥ ^-tdm-°v tªm-°v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n Xo-c-p-am-\n-®p. Un.-kn.kn ssh-kv {]-kn-U‚ v C sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp.

Hm-t«m-bn-en-Sn-¨ Kym-kv Sm-¦Àtem-dn eo-þ-Iym-]n-ä X-«n-¸v: \n-t£-]-I-cp-sS t]-cn P-o-h-\-¡m-c-sâ ]-cm-Xn ]-cn-{`m-´n ]-c-¯n em-]p-c-tØ-°v t]m-Ip-∂ h-enb _p-≈-‰v Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ F-Xn-tc \n-∂v h-∂ Hm-t´m C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. A-]-I-SØn¬ Hm-t´m ]m-sS X-I¿-∂p B¿-°pw ]-cn-°n-√. A-]-I-Sw D-≠m-bn Hm-Sn IqSn-b \m-´p-°m-cm-Wv Kym-kv tNmcp-∂p-sh-∂ kw-i-bw {]-I-Sn-∏n®-Xv. D-S≥ A-h¿ t]m-en-kn-s\bpw ^-b¿ t^m-gv-kn-s\-bpw hnh-cw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ao-©-¥-bn¬ \n-∂v kv-t‰-j≥

U‚ v ]n A-_q-_-°¿ ]-s¶-Sp°pw.

`-h-\\nÀ-am-W-¯n-\p [-\-k-lm-bw

Pn-Ãm t]m-en-kv So-an-\v P-bw

]m-N-I-hm-X-I hn-e-hÀ-[-\-hv ]n³-h-en-¡-Ww

bpw sa-w_¿-am-sc-bpw B-Z-cn°pw.- I - e m- k mw- k v - I m- c n- I {]h¿-Ø-\-hpw X-t±-i kz-bw-`-cW ÿm-]-\-ß-fpw- F-∂ hnj- b - Ø n¬ t\m- h - e n- Ã v ]n h¬-k-e ap-Jy {]-`m-j-Ww \S-Øpw. s]m-Xp k-tΩ-f-\-Øn\p ti- j w I- t °m- S n K- h ¨sa‚ v ssl- k v - I qƒ Xn- t b- ‰ ¿ {Kq-∏v A-h-X-cn-∏n-°p-∂ h-gn-Ifn¬ kq-£n-°p-I F-∂ e-lcn hn- c p- ≤ \m- S - I w A- c - t ßdpw.-Ip-´n-Iƒ hn-hn-[ I-em-]-cn]m- S n- I - f pw A- h - X - c n- ∏ n- ° pw. s]m- X p k- t Ω- f - \ - Ø n¬ F sI i-io-{μ≥ Fw.-F¬.-F, Pn√m ]- © m- b - Ø v {]- k n- U ‚ v Im- \ - Ø n¬ P- a o- e , tN- f - ∂ q¿ tªm- ° v ]- © - b - Ø v {]- k n-

{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp.

\o-°-Øn¬ \n-∂pw tI-{μ-k¿°m¿ ]n-¥n-cn-bW - s - a-∂v kn.-]n.sF tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. Fw Sn c-ho-{μ≥ A-[y-£X h-ln-®p. ]n-em-°m-Sv j¨-apJ≥, tam-l-\≥ ta-em-b, `-‡h¬-ke - ≥, a-Po-Zv sh¨-ac - Ø - v kw-km-cn-®p.

kn.-Un.-F. {]-Jym-]-\-§Ä X-«n-s¸-¶v

hm-Iv C³ CâÀ-hyq

am-hq¿: am-hq¿ K-h. am-∏n-f bp.]n kv-Iqƒ 94mw hm¿-jn-ItLm-j ]-cn-]m-Sn-°m-bn 101 Aw-K kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]oI-cn-®p. s^-{_p-h-cn 26\m-Wp hm¿-jn-I ]-cn-]m-Sn. c-£m-[n-Im-cn-I-fm-bn Fw sI cm-L-h≥ Fw.-]n, ]n.-Sn.-F d-lnw Fw.-F¬.-F tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v hn _me-Ir-jv-W≥ \m-b¿, am-hq¿ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Zo-] ]p-en-b-∏p-dw F-∂n-h-scbpw kw-Lm-S-I k-an-Xn sNb¿-am-\m-bn Kn-co-jv I-º-f-Øns\-bpw P-\. I¨-ho-\-dm-bn Fw a-[p-hn-s\-bpw Xn-c-s™-SpØp.

h-Zn-®n-√. Im-´p-]-∂n-I-fp-sS i-eyw Imc-Ww c-≠p e-£-tØm-fw \-„ap-≠m-bn-´p-s≠-∂pw C-Xp h-\w h-Ip-∏v \¬-I-W-sa-∂p-w Ir-jn D-S-a B-h-iy-s∏-´-Xm-bn h-\wh-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d™p.h¿-j-ß-fm-bn Im-´p-]-∂ni-eyw {]-tZ-i-Øv ]-Xn-hm-sW¶n-epw \-S-]-Snbp-≠m-hm-dn-s√∂p \m-´p-Im¿ ]-d-™p. ]-®-°-dn, hm-g, s\-√v, I-∏ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Im-´p-]-∂nIƒ \-in-∏n-°¬ ]-Xn-hm-Wv. Iq-´-tØm-sS-sb-Øp-∂ Im-´p-]-

3

I-t¡m-Sn ]-©m-b-¯v kp-hÀ-W-Pq-_n-en B-tLm-j-§Ä \m-sf Xp-S-§pw

Ir-jn-bn-S-¯n Im-«p-]-¶n-I-Ä N-¯ \n-e-bnÂ

tIm-gn-t°m-Sv: C-kv-em-an-I N-cn{X hn-`m-K-Øn¬ K-Ãv A-[ym-]I \n-b-a-\-Øn-\m-bn tIm-f-Pv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v D-]-U-b-dIv-S¿ X-øm-dm-°n-b en-Ãn¬ Dƒs∏-´ D-tZym-Km¿-Yn-Iƒ C-∂p cm-hn-se 10.-30\p a-e-∏p-dw K-h.tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ Hm-^n- cm-a-\m-´p-I-c: Hm-t´m-dn-£-°nkn¬ lm-P-cm-h-Ww. t^m¨: Sn-® Kym-kv Sm-¶¿ tem-dn-bn¬ \n-∂p Kym-kv tNm-cp-∂p-sh-∂ 0483 2734918.kw-i-bw \m-´p-Im-sc ]-cn-{`m-¥cm-°n. C-Sn-aq-gn-°¬ A-ßm-SntIm-gn-t°m-Sv: sN-ss∂ B- °p k-ao-]w Xn-cp-h-ßm-´v in-hÿm-\-am-b tkm-^v-‰v-sh-b¿ I- t£-{X-Øn-\p ap-∂n¬ tZ-io-bº-\n-bn-te-°v dn-t]m¿-´v sN-bv- ]m-X-bn¬ C-∂-se cm-{Xn F-´nX H-gn-hp-I-fn-te-°v C-∂p cm-hn- \m-Wv \m-´p-°m-sc ]-cn-{`m-¥-cmse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v A-©p °n A-]-I-Sw D-≠m-b-Xv. h-sc kn-hn¬ tÃ-j-\n-se FwC-¥y≥ Hm-bn¬ tIm¿-]-tdtπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ j-s‚ tN-fm-cn-bn-se πm‚n¬ hm-°v C≥ C‚¿-hyp \-S-Øp- Kym-kv C-d-°n Im-en-bm-bn aw-K∂p _n.-sS-Iv, _n.-F-kv.-kn(Iw]yq-´¿ k-b≥-kv), _n.-kn.-F. tbm-Ky-X-bp-≈-h¿-°v ]-s¶-Sp°mw. t^m¨ 0495 2370178.-

kw-Lm-S-Ik-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: cm-Py-Øn-s‚ {]Ir-Xn-bpw B-hm-kh - y-hÿ - b - pw kw-c£ - n-°m≥ X-øm-dm-°n-b KmUvK - n¬ dn-t]m-¿´- v \-S∏ - n-em-°m≥ k¿-°m¿ ss[-cyw Im-Wn-°W - a - ∂v sh¬-^b - ¿ ]m¿-´n Pn-√ {]-knU‚ v ]n kn `m-kI -v c - ≥ B-hi - ys∏-´p. ] - › - n-aL - ´- w kw-c£ - n°p-I, Km-UK -v n¬ dn-t]m¿-´v \-S∏ - nem-°p-I- F-∂m-hi - y-s∏-´p-sIm≠p Pn-√m I-Ωn-‰n {]-[m-\a - {- ¥n°p k-a¿ - ∏ - n-°m-\p-≈ P-\I - o-b H∏p-ti-Jc - W - - ]-cn-]m-Sn ]p-Xn-bÃm≥Uv ]-cn-kc - Ø - v D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn Kw-Km[-c≥ \m-b¿ A-[y-£X - - h-ln-®p. C sI {io-\o-hm-k≥, am-ln≥ t\tcm-Øv, iw-kp-±o≥ sN-dp- h - m-Sn, sI hn P-\m¿-±\ - ≥ kw-km-cn-®p.-

kozhikode/clc

tIm-gn-t°m-Sv: 26 tIm-Sn-tbm-fw cq-] \n-t£-]-I-cn¬ \n-∂pw X´n-sb-Sp-Øv ap-ßn-b eo-˛-Iym-]n‰-en-se tIm-gn-t°m-s´ Po-h-\°m-c-\m-bn-cp-∂ in-lm-_p-±o≥ \n-t£-]-I-cp-sS t]-cn¬ ]-cmXn-sIm-Sp-Øp. \-√-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-em-Wv C-bmƒ ]-cmXn \¬-In-b-Xv. eo-˛-Iym-]n-‰-en-¬ ]-Ww \nt£-]n-® H-f-h-Æ kz-tZ-in-I-fmb Im-X-en, A-–p¬ ap-\o¿, ^ntdm-kv, A-kv-I¿ F-∂n-h¿-s°Xn-tc-bm-Wv C-bm-fp-sS ]-cm-Xn. \-n-c-¥-cw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øp∂p-sh-∂m-Wp ]-cm-Xn. eo-˛-Iym]n-‰¬ tIm-gn-t°m-Sv {_m-©v Poh-\-°m-c-\m-bn-cp-∂p in-lm-_p±o≥. X-´n-∏v ]p-d-Øm-b-tXm-sS

in-lm-_p-±o≥ H-fn-hn-em-bn-cp∂p. C-bmƒ-s°-Xn-tc \n-t£-]I-cp-sS ]-cm-Xn-bn≥- ta¬ I-k_- t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ H-cp tI-kv \n-e-hn-ep-≠v.-

tam-U d-kn-U³-jy kv-IqÄ {]-th-i-\w tIm-gn-t°m-Sv: ]-´n-I h¿-K hnI-k-\ h-Ip-∏n-s‚ tam-U¬ dkn-U≥-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ A-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jw A©v, B-dv ¢m- p-I-fn-te-°p {]th-i-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]£ £-Wn-®p. \m-ev, A-©v ¢m- p-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-

Bt\m«vs]mbnÂ-þ-tXm-«-¯n tImf\n tdmUv DZvLm-S\w tIm-gn-t°m-Sv: Im-°q¿ {Km-a-∏©m-b-Øn-se I-b-‰n-I-c ap-°v, B- t \m- ´ v- s ]m- b n¬- ˛ - t Xm- ´ Øn¬ tIm-f\ - n tdm-Uv I-b‰ - n-Ic ap-°n¬ \-S-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbvX - p. Pn-√m ]-©m-b-Øn¬ \n-∂v 2013-˛14 h¿-jØ - n¬ e-`n-® 15 e£w cq-]b - pw {Km-a∏ - © - m-bØ - ns‚ 2012-˛14 h¿-j-sØ ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn 5.--5 e-£w cq]-bpw hn-\n-tbm-Kn-®m-Wv ]-≤X - n

]q¿-Øo-I-cn-®-Xv. tIm-´m-Sn-®men¬ _m-e-Ir-jv-W-Ip-dp-∏v, Bt\m-´v Ip-∂p-Ω¬ A-lΩ - Z- v tImb F-∂n-hs - c ]-cn-]m-Sn-bp-sS `mK-am-bn B-Zc - n-®p.-N-Sß - n¬ Pn-√m ]-©m-bØ - v sa-w_¿ sF ]n cm-tP-jv A-[y- £-X h-ln-®p.--- _m-ep-t»-cn k¿°nƒ C≥-kvs - ]-IvS- ¿ A-\n¬-Ipam¿, km-Pn-X sIm-√w-¶≠ - n, Fw Fw k-tcm-Pn-\n, \n-j I-gp-Øp´n-bn¬, Fw sI in-h-Zm-k≥, F≥ a-Po-Zv, F ]n _m-_p-cm-Pv, sI ]n Pn-tX-jv kw-km-cn-®p.

t]-£n-°mw. A-h-km-\ Xo-bXn P-\p-h-cn 31. tIm-gn-t°m-Sv knhn¬ tÃ-j-\n-se ss{S-_¬ Uh-e-]v-sa‚ v Hm-^n-kn-tem Xm-ac-t»-cn an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\nse ss{S-_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm^n-kn-tem A-t]-£ k-a¿-∏n°-Ww.


{]mtZ-inIw

16 P-\p-h-cn 2014 hymgw

]cn-]mSn

h-SI-c: A¶W-hm-Sn-I-fn¬ amen\yw \n-d-™ Acn hn-Xc-Ww sN-øm-\p-≈ \o-°w \m-´p-Im¿ X-S™p. C-∂-se D-®-bv-°v H-cp aWn-tbm-sS Xm-sg-A-ßm-Sn Ikv-‰w-kv tdm-Un-em-Wv kw`hw. Xm-sg-A-ßm-Sn-bn-se hnhn[ A¶W-hm-Sn-I-fn¬ hn-X-cW-w sN-øm-\m-bn ]n°-∏v hm]mN-I-hm-XI hne-h¿[-\-hn-s\-Xntc h-S-I-c-bn¬ kn.]n.-Fw. \ncm-lmckXy-{Klw \n¬ FØn-b A-cn-bm-Wv \mAUz. ]n k-Xo-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ´p-Im¿ X-S-™Xv. ap-I-t®-cn-`mKw A¶W-hm-Sn-bn¬ hn-X-c-WØn-s\Øn-b A-cn-bn-¬ ]pgphpw ]q-∏epw I√pw I-≠ \m´p-Im¿ hml-\w XS-™v Xn-cn®-b-®n-cp-∂p. a-S-ßn-t∏m-b C-tX hml\w I-kv-‰wkv- tdm-Un-se At]-cm{º: kz-¥w I-ø-£-c- ´n-Iƒ.- Bdmw ¢m-kn-se ln-μn °m\pw t]m-kv-t‰m-^n-kn-s‚ ¶W-hm-Sn-bnepw Acn C-d-°nØn¬ {]n-b-s∏-´-h¿-°v B-Zy- ]mT ]p-kv-X-I-Øn¬ Zm-cn-{Zyw DZv`-hw hn-h-cn-°m-\pw t]m-kv-‰v am-bn I-Ø-b-®-Xn-s‚ \n¿-hr- aq-ew kv-Iq-fn¬ t]m-Im≥ I-gn- am-kv-‰¿ X-bm-dmbn. A-[ym-]Xn-bn-em-Wp h-S-°p-ºm-Sv l-b¿ bm-Ø km-l-Ncyw b-ap-\ F- Icm-b sI Fw kp-tcjv, hn-\osk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿- ∂ s]¨-Ip-´n kp-lr-Øv c- jv, sI F-kv tl-ae-X, h-k-¥anj-°v I-Øn-eq-sS ssI-am-dp- Ip-am-cn t\-XrXzw \¬-In. YnIƒ. ]-g-b-Ime-Øv C-S-h-gn-I-fn- ∂ ]mT-`m-K-am-Wp Ip-´nI-sf IhS-I-c: sN-c-≠-Øq¿ ]q-®-°peq-sSbpw ]m-Sh-cº-Øv Iq-Sn- Ø-b-°m\pw t]m-kv-t‰m-^n-kn∂v Ip-Sn-sh-≈ ]≤-Xn tI-{μ kbpw a-WnIp-ep°n Hm-Sn I-Øp- se-Øm\pw km-l-Ncy-sam-cp- ta-∏-øq¿: Im-™n-c-ap-°v tIm- l-a{¥n ap√∏-≈n cm-a-N-{μ≥ Dt¶m-´v ap-°v tdm-Uv ta-∏-øq¿ ]- Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. sI Sn IpI-sf-Øn-®n-cp-∂ A-©¬-Im- °n-bXv. c\pw A-Snb-¥-c L-´-ß-fn¬ bp.]n ¢m-kn-se 240 Ip-´n- ©mb-Øv {]-knU‚ v sI Ip- ™n-cm-a≥ A-[y-£-X h-lnho-Sp-I-fn-se-Øn-bn-cp-∂ sS-e- Ifpw Im¬-\-S-bm-bn ]m-te-cn ™n-cm-a≥ D-Zv-LmS-\w sN- ®p. ]n Kn-co-i≥,A-Nyp-X≥ ]p{Kmapw hn-kv-ar-Xn-Xn-bn-emb- {_m-©v t]m-kv-t‰m-^n-kn-se- bvXp. Xn-b-Sp-Øv,kn ]n hn-iz-\msI cm-Po-h≥ A-[y-£-X h- Y≥,]n kn jo-_,B¿ kq-`mtXm-sS t]m-kv-t‰m-^n-kn¬ \n- Øn _-‘p-°ƒ°pw kp-lr∂v I-Ø-b-°p-∂-sX-ßn-s\- Øp-°ƒ°pw B-Zy-am-bn I-Ø- ln®p. sI hn Zn-hm-Ic≥, sI jv,F ]n X-dpssh lm-Pn ,_nsb-∂p ]-cn-N-b-s∏-SpI-bm-bn- b®p. I-Ø-b-t°≠-Xv F-ß- hn A-_v -Zp-¿d-ln-am≥, sI hn Pp tXm-t°m-´v,sI ]n hn-t\mcp∂p bp.]n ¢m-kp-I-fn-se Ip- s\-sb-∂p a-\- n-em-°n sIm-Sp- \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p. Z≥, ]-fl-\m-`≥ kw-km-cn-®p.

Is¯-gp-¯nsâ temI-a-dn-bm³ hnZymÀYn-IÄ t]m-kv-täm-^n-kn-Â

Ip-Sn-sh-Å ]²-Xn D-Zv-Lm-S-\w

tdm-Uv D-Zv-LmS-\w

hS-I-c Xm-sg A-ßm-Sn-bnse A¶W-hm-Sn-I-fn¬ am-en\yw \n-d-™ A-cn-bp-am-bn FØn-b hml-\w \m-´p-Im¿ X-S-bp-∂p b-tXm-sS-bm-Wv \m-´p-Im¿ {]Xn-tj-[-hp-am-bn cw-K-sØ-Ønb-Xv. Xm-a-c-t»-cn-bn¬ C-Ø-c-

Øn¬ A-cn hn-Xc-Ww \-S-Øn bXn\p ap-ºv k-kv-s]≥-j\nem-b kn-hn¬ k-ssπ-kv DtZym-Kÿ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-

Wv A-cn hn-Xc-Ww \-S-∂-sX∂v B-t£-]-ap-≠v. hS-I-c Xmsg-A-ßm-Sn-bn-se kn-hn¬-kssπ-kv tIm¿-∏-tdj-s‚ tKmUu-Wn¬ \n-∂p-am-Wv A-cn hnX-c-W-Øn-s\-Øn-bXv. km-aqln-It£-a h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ Ip-Spw-_-{io-bp-sS ta¬-t\m-´Øn-em-Wv A¶W-hm-Sn-I-fn¬ A-cn-hn-Xc-Ww \-S-°p-∂-Xv. A¶W-hm-Sn--I-fn¬ a-en-\-abam-b A-cn hn-Xc-Ww sN-øp∂Xvv kw-_-‘n-®v ka-{K At\zj-Ww \S-Øn Ip-‰-°m-sc am-Xr-Im-]-c-am-bn in-£n-°-Wsa-∂v F-kv.Un.]n.sF. ap≥-kn∏¬ k-an-Xn {]-kn-U≠vv k-hmZv hS-I-c ,ssh-kv {]-knU-≠v sI ]n j-ao¿ B-h-iy-s∏´p.

sIm-gp-¡Ãq-cn km-aq-lnIhn-cp-²- ieyw ta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿ ]-©m-bØn-se sIm-gp-°√q-cn¬ km-aqly hn-cp-≤ ieyw cq£w. ]m¿´n-]-Xm-I, t_m¿-Uv F∂n-h \in-∏n-°p-∂-Xp hym-]-I-ambn. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bn¬ tIm¨-{K-kn-s‚- ]-Xm-Ibpw sIm-Sn-a-c-ßfpw a‰pw \-in-∏n-°s∏-´-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿∂p. ta∏-øq¿ t]m-en-kv s]-t{Sm-fn-Mv \S-Ø-W-sa-∂p {]-tZ-i-hm-kn-I-

ss_°pw Iq-´n-bn-Sn-®p ss_°p bm-{Xn-Icm-b c-≠p t]¿°p ]-cn-t°‰p. Xp-≠n-°m-´n¬ k-a-Zv (24), h-Æ-Øm≥ ho-´n¬ ap-lΩ-Zv _-jo¿ F-∂n-h-¿-°mWp ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc Ip-‰ym-Sn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-Y-a ip-{iqj-°p ti-jw tIm-gn-t°m-Sv saIp-‰ymSn: Im-b-s°m-Sn ]-≈n- Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xn°p k-ao]w Hm-t´m-dn-£bpw bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

fn¬ \n∂p B-h-iy-ap-b¿∂p. kw-`-h-Øn¬ sIm-gp-°√qcn¬ tN¿-∂ eo-U¿ sI I-cpWm-I-c≥ A-\p-kva-c-W k-anXn {]-Xn-tj-[n®p.

hml-\m-]-I-S-¯n c-−pt]À-¡p ]-cn¡v

„t]m-en-kv ¢∫v: H.B¿.kn.

S-®v B‚- ^o¬ d-kn-U≥jy¬ Iymw-]v kv-Iqƒ A-[n-IrX-cp-sS tbm-Kw ˛ 2.00 „H-bnkv-I bq-Øv sk‚¿: bp.sI.F-kv tdm-Uv: sl¿_¬ So t^m¿ sl¬-Øv kvIqƒ So-t®-gv-kv tIm Hm¿-Un-t\t‰-gv-kv Pn√m X-e A-h-temI\w ˛ 10.00 „\f-μ Hm-Un-t‰m-dnbw: kwÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v hnZym-`ym-k-ta-J-e-bn-se ]-®°dn hnI-k-\ ]-cn-]m-Sn ]≤-Xn hn-i-Zo-I-c-W in¬-]im-e ˛ 11.00 „am-\m©n-d So-®¿ G-Pp-t°j≥ tImfPv: {]-Xo-£ kwL-Sn-∏n-°p-∂ sk¿-hn-°¬ Im≥-k¿ t_m-[-h¬°-c-W am-km-Nc-Ww ˛ 2.00 „in£-Iv kZ≥: Hmƒ tI-c-f sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv Fw-tπmbo-kv A-tkm-kn-tbj≥ sF.F≥.Sn.bp,kn Pn√m I¨h≥-j\pw Aw-K-Xz hn-X-cWhpw ˛ 10.00.

Adnbn-¸pIÄ

Xm-a-c-tÈ-cn Np-cw tdm-Uv \-ho-I-c-Ww: tbm-Kw 18\v tIm-gn-t°m-Sv: \m-j-W¬ ssl-sh 212epƒ-s∏-´ Xm-a-ct»-cn Np-cw tdm-Un-s‚ \-ho-Ic-W {]-hr-Øn-bp-sS `m-K-am-bn Cu tdm-Un-eq-sS-bp-≈ hm-l-\ K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-°p-∂-Xpƒs∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ N¿-® sN-øp-∂-Xn-\v 18\p cm-hn-se 10\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ _-‘-s∏-´-h-cp-sS tbm-Kw tN-cp-sa-∂v I-e-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p.

Npcp¡¯nÂ

sIm-bn-em-−n a-b-¡p-a-cp-¶n-sâ ]n-Sn-bnÂ

B-dp am-k-¯n-\n-sS ]n-Sn-IqSn-b-Xv 30 Intem I-©m-hv sIm-bn-em≠n: sIm-bn-em-≠n Su¨ ab-°p a-cp-∂n-s‚ ]n-Snbn¬. I-gn-™ B-dp am-k-Øn\n-sS Hº-Xp tI-kp-I-fm-Wv FIv-ssk-kv hn-`m-Kw c-Pn-ÿ sN-bv-X-Xv. 29.59 In-tem-{Kmw I©mhpw Hcp Hm-t´m-dn-£bpw c≠v ss_-°p-Ifpw FIv-sskkv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øn-cp∂p. B-{‘-bn-se hn-P-b-hm-U, hm-d-¶¬ Xp-S-ßn-bn-S-ß-fn¬ \n-∂mWv h≥ tXm-Xn-¬ I-©mhv sIm-bn-em-≠n-bn-se-Øp∂Xv. \m-j-\¬ s]¿-an-‰v tem-dnI-fn¬ ss{U-h¿am¿-°p ]-Ww \¬-In Ib-‰n hn-Sp-∂ I-©m-hv

sIm-bn-em-≠n-bn-se G-P‚p-amcp-sS I-øn¬ kp-c-£n-X-am-bn F-Øn-t®-cpw. tem-dn \-ºdpw Nn-e cl-ky tIm-Up-Ifpw t^m¨ h-gn hn-\na-bw sN-bvXm-Wv I-©m-hv I-S-Øp-∂Xv. Chn-sS FØn-b I-©m-hv 100, 200, 500 cq-] hn-e-°p-≈ ]m-°-‰n-em°n-bm-Wv hn-]-W\w. Hm-t´m-dn-£-bnepw ss_-°pI-fnepw B-h-iy-°m¿-°v FØn-®p sIm-Sp-°pw. Un-am‚ v A\p-k-cn-®v hn-e Iq-Sp-Ibpw sNøpw. ssh-Io-´v ap-X¬ ]-e¿-s® h-sc-bm-Wp hn-]-W\w. ]n-Sn-®p ]dn, tamj-Ww tI-kp-I-fn¬

Ip-Sp-ßn-bh-sc D-]-tbm-Kn-®mWp hn¬-]-\ \-S-°p-∂Xv. sImbn-em-≠n sd-bn¬sh tÃ-j≥ ]-cn-kcw, ]pXn-b _-kv Ãm‚ vns‚ ]n≥h-iw, t]m-en-kv kv-t‰j-\p k-ao-]w tZ-io-b-]m-Xtbbpw sd-bn¬ sh {Sm-°nt\bpw _-‘n-∏n-°p-∂ en-¶v tdm-Uv C-hn-S-ß-fn-em-Wv hn¬]-\ tI-{μ߃. sN-dpIn-S hn-]W-\-Øn-\v \n-tbm-Kn-®-h¿ ]ecpw I-©m-hn-\v A-Sn-s∏-´-h-cmsW-∂m-Wv FIv-ssk-kv A-[nIr-X¿ ]-d-bp-∂-Xv. I-©m-hn-\v ]pd-sa {_u¨jp-K¿ I-®-h-Shpw k-Po-h-am-bn

\-S-°p-∂p-s≠-∂m-Wv FIvssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ Sn cm-Pohv ]-d-bp-∂Xv. ]m°-‰v {_u¨jp-K¿ I-®-h-Shpw k-Po-h-am-bn \-S-°p-∂p-s≠-∂m-Wv FIvssk-kv C≥-kv-s]-Œ¿ Sn cm-Pohv ]-d-bp-∂Xv. H-cp ]m°-‰v {_u¨-jp-K-dn\v 250 cq-]-bm-Wv hne t_mws_-bn¬ \n-∂m-Wv {_u¨-jpK¿ F-Øp-∂Xv. C-Xn-\v hn-Zym¿Yn-I-sf-bm-Wv D-]-tbm-Kn-°p-∂Xv. 300 ]m°-‰v Dƒ-s°m-≈p-∂ _m-Kv sIm-bn-em-≠n-bn-se-Øn®m¬ 30 ]m°v {^o-bm-bn \¬Ipw. Cu B-\p-Iq-ey-am-Wv Iu-

am-c-°m-sc C-Xn-te-°p \-bn°p-∂-Xv. {_u¨-jp-K¿ D-]tbm-Kn-°p-∂-Xp Iq-Sp-Xepw hnZym¿-Yn-I-fm-sW-∂v C≥-kv-s]Œ¿ ]-d™p. I-gn-™ Znh-kw A-d-Ãnemb {]-Xn-bn¬ \n-∂m-Wp hn¬-]\ c-l-ky-߃ FIv-ssk-kn-\v Adn-bm≥ I-gn-™Xv. ]n-Sn-bnem-b-Xn-\v ti-jw H-cp a-Wn-°qdn¬ 400 e-[n-Iw t^m¨ tImfp-Iƒ C-bmƒ-°m-bn h-∂n-´ps≠∂pw hn-fn-®h-sc \n-co-£n®-t∏mƒ `q-cn-`m-Khpw Iu-am-c°mcpw hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bncp∂p.

ta-¸-¿qÀþ]-¶n-ap-¡v tdm-Uv {]-hr¯n: t]-cm-{¼ Xm-eq-¡v: F-kv.Un.]n.sF. k-a-c hn-Pn-e³-kv A-t\zj-Ww thWw {]-Jym-]-\ dm-en-bp-sS H-cp-¡-§Ä ]qÀ¯n-bmbn

ta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿˛aT-Øpw-`mKw˛F-S-°-bn¬ ]-∂n-ap-°v tdmUn¬ \-S-∂ \n¿am-W {]-hrØn-I-sf∏-‰n hn-Pn-e≥-kv At\z-jn-°-W-sa-∂p {]-tZ-i-hmkn-I-fn¬ \n-∂p B-h-iy-apb¿∂p. tIm-gn-t°m-Sv: tkm-^v-‰v-sh-b¿ tdm-Uv do-Sm-dn-Mv Dƒ-s∏-sSI-º-\n-bn-se H-gn-hp-I-fn-te-°v bp-≈ {]-hr-Øn-Iƒ \-S-Øm≥ C-∂p cm-hn-se 10 ap-X¬ sshPn√m-]-©m-b-Øv 20 e-£w cqIo-´v A-©p h-sc kn-hn¬ tÃ- ]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®Xv. Fj-\n-se Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv- ∂m¬ do-Sm-dn-Mv \-S-Øm-sX kv-tN-©n¬ hm-°v C≥ C‚¿- tdm-Un¬ ]m-®v h¿-°v am{Xw \hyp \-S-Øp-∂p. _n.sS-Iv, S-Øn-bm-Wp I-cm-dp-Im-c≥ tPm_n.F-kv.-kn(Iw-]yq-´¿ k-b≥- en ap-gp-an-∏n-®-sX-∂p \m-´p-Im¿ kv), _n.-kn.F. tbm-Ky-X-bpNq-≠n-°m´n. ]m-®v h¿-°v ≈-h¿-°v ]-s¶-Sp-°mw. am{Xw \-S-Ønb-Xp Imc-Ww G-

hm-Iv C³ CâÀ-hyp

Xm\pw am-k-߃-°p-≈n¬ Xs∂ tdm-Uv Ip≠pw Ip-gn-bp-ambn-Øo-cp-sa-∂p \m-´p-Im¿ Bi-¶-s∏-Sp∂p. I-cm-dp-Im\pw DtZym-K-ÿcpw X-Ωn-ep-≈ HØp-I-fn-bm-Wv C-Xn-s‚ ]n-∂nse-∂mtcm-]-Whpw i-‡amWv. ta-∏-øq¿˛]-∂n-ap-°v tdm-Uns‚ {]-hr-Øn-bn¬ hn-Pn-e≥-kv A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂p aT-Øpw-`m-Kw D-Z-b kz-bw klm-b kw-Lw A-[n-Ir-Xtcm-Sm-h-iy-s∏-´p. C {]-`m-I-c≥ A-[y-£-X- h-ln®p. B-t¥-cn tKm-]m-e-Ir-jvW≥, sI ]n iio-{μ≥ kw-km-cn®p.

hmÀ-Uv I-½n-än ]p-\-Êw-L-Sn-¸n-¨nÃ; eo-Kn s]m-«n-s¯dn hm-Wn-ta¬: hm¿-Uv ap-kv -enw eo-Kv sk-{I-´-dn cm-Pn-sh-® H-gnhv \n-I-Øn I-Ωn-‰n ]p-\-kw-LSn-∏n-°m-Ø-Xn-s\-s®m-√n eoKn¬ s]m-´n-sØ-dn. A-Wn-I-fpsS A-a¿-jw sX-cp-hn¬ I-øm-¶fn h-sc F-Øn. hm-Wn-ta¬ ]©m-b-Øn-se \m-emw hm¿-Uv I-Ωn-‰n-sb s®m-√n-bm-Wp X¿°w. \m-emw hm¿-Uv ap-kv-enw eoKv sk-{I-´-dn-bpw bq-Øv eo-Kv ap≥ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚p-amb sI kn A-_v -Zp-√-°p-´n \nkm-an-bm-Wv H-cp am-kw ap-sº sk-{Œ-´-dn ÿm-\w cm-Pn-sh-®-

3

A¦W-hm-Sn-I-fn am-en\yw \n-d-ª A-cn: hn-Xc-W\o-¡w \m-«p-ImÀ XSªp

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ H-∂p-h-sc A-©mw-]o-SnI, sI.Un.kn _m-¶v, aq-∂mwtK-‰v, A-≠n-°-º-\n, Ip-™n-∏≈n, F-cn-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fnepw \m-ep h-sc Xp-cp-Øn, sh≈q-°-c, tIm-t´m¬-ap-°v, ]b¬, Io-g¬-]-≈n, am-bw-I-fØn¬, sN-c-≠-Øq¿, F-SØpw-I-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw F-´p ap-X¬ \m-ep h-sc ]-¥ncn-°-c, H-‰-°-≠w, X-cn-∏n-temS, Iq-h-s∏m-bn¬, sI Sn tdmUv, tIm-°m-Sv, ]-´m-Wn-∏m-d, B-im-cn-°-≠n, Xm-g-Øp-hb¬, C-®-∂q-cv, ]p-\-Øn¬ Xmgw, Nn-d-°p-gn, ]-´¿-]-m-ew, F-S°-c-ap-°v, A-∂-t»-cn, th-fwtIm-Sv, ssa-°m-hv, Np-≠-°p-∂v, I-cn-ºm-e-°p-∂v F-∂n-hn-S-ßfn-epw A-©p-h-sc N-a¬, {Xnth-Wn, I-´n-∏m-d, I-√p-≈-tXmSv, sN-{º-Ip-≠, ]n.Fw.Sn, ]qtem-Sv, ]-c-∏≥-]m-d, ssI-Xs∏m-bn¬, A-Sn-hm-cw, \q-dmwtXm-Sv, Nn-∏n-en-tØm-Sv, I-Æ∏≥-Ip-≠v, a-W¬ h-b¬, aq-emSv, ]-Sn-b-°-≠n, Xn-cp-thm-Sv, ]mtem-fn-_-km¿, Hm-a-t»-cn, s]mbn¬, I-t®-cn-°p-∂v F-∂n-hn-Sß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ aq-∂ph-sc sIm-f-Øq¿ ssl-kv-Iqƒ, B-en-t»-cn, I-t\m-Øv-ap-°v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-hsc C-Sn-aq-gn-°¬, N-Ω-e-∏-≈n, Nm-en-∏-d-ºv, tN-eq¿-∏m-Sw, kv]n-∂n-Mv an-√v F-∂n-hn-S-ß-fnepw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

kozhikode/clR

Xv. Xm¬-°m-en-I-am-bn tPmb‚ v sk-{I-´-dn-bm-Wv Im-cy߃ ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xv. \n-e-hn-ep-≈ t\-Xr-Xz-Øn-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°m≥ I-gn-bns√-∂ Im-c-Ww ]-d-™m-Wv sk-{I-´-dn cm-Pn sh-®-Xv. ap-kv-enw eo-Kn-s‚ A-[ym-]I kw-L-S-\-bpw kw-ÿm-\ t\-Xm-h-S-°-ap-≈ hm¿-Un¬ ]p-\-kw-L-S-\ \-S-Øn eo-Kns‚ {]-h¿-Ø-\w k-Po-h-am-°mØ-Xn-s\ s®m-√n-bm-Wp X¿°w. I-Ωn-‰n-bp-sS c-≠v tPmb‚ v sk-{I-´-dn-am-cn¬ ap-Xn¿∂ B-sf sk-{I-´-dn-bm-°n {]-

ivv-\w ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v H-cp hn-`m-Kw B-h-iy-s∏-´p. F∂m¬ A-t±-lw F-Xn¿ {Kq-∏pIm-c-\m-b-Xn-\m¬ hm¿-Uv eo-Kv {]-kn-U‚n-\v- A-Xn-\p Xm¬-]cy-an-√-s{X. C-Xm-Wp ]p-\-kwL-S-\ -ssh-Ip-∂-Xn-\p Im-cWw. ]p-\-kw-L-S-\-sb-∏-‰n C-∂se ssh-Io-´v hm¿-Uv {]-knU‚p-am-bn Su-Wn¬ h-®v hmt°-‰-hpw \-S-∂n-cp-∂p. I-øm-¶fn-bp-sS h-°n-se-Øn-b G-‰p-ap´¬ \m-´p-Im-cp-sS C-S-s]-S-ens\ Xp-S-¿-∂m-Wv A-h-km-\n-®Xv.

t]-cm-{º: t]-cm-{º Xm-eq-°v cq]o-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.Un.]n.sF. k-a-c {]-Jym]-\ dm-en-bp-sS H-cp-°-߃ ]q¿-Øn-bm-hp∂-Xm-bn `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. P-\p-h-cn 17\p \-S°p-∂ dm-enbpw s]m-Xp k-tΩf-\hpw Ip-Sn-tb-‰ a-e-tbm-c {]tZ-i-ß-fp-sS kn-cm-tI-{μ-am-b t]-cm-{º-bn¬ h≥ hn-P-b-am°p-∂-Xn-\p X-Ir-Xnbm-b {]h¿-Ø-\-ß-fm-Wp \-S-°p-∂Xv. ssh-Io´v \m-en-\p \-S-°p∂ s]m-Xp k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n A_vv-Zp¬ l-aoZv, \m-k-dp-±o≥ F-

f-acw (kwÿm-\ P-\.sk-{I-´dn-am¿) Xp-f-ko-[-c≥ ]≈n°¬ (kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v), kn F lm-cnkv (Pn√m {]-kn-U‚ v) Xp-Sßn-b t\-Xm-°ƒ kw-_-‘n-°pw. t\-csØ `-c-W ]-cn-jv-ImcI-Ωo-j≥ {]-Y-a ]-cnK-W-\ \¬-In-b 18 Xm-eq-°p-I-fn¬ t]cm-{º-bm-bn-cp-∂p ap-∂n¬. F∂m¬, C∂v Ah-K-W\ t\cn-Sp-I-bmWv. Cu km-l-Ncy-Øn-em-Wv F-kv.Un.-]n.sF. {]-t£m-`-Øn-\n-d-ßn-b-sX-∂p `m-c-hm-ln-Ifm-b am-°q¬ ap-lΩZv, Sn sI Ip-™Ω-Zv ss^-

kn, ap-kv-X-^ ]m-tecn, Ip-™Ω-Zv t]-cm{º, ss^-k¬ I-Sn-bßm-Sv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn®p. AtX-k-a-bw, Xm-eq-°v cq]o-I-c-n°W-sa-∂v Bh-iy-s∏´v Fkv.-Un.-]n.-sF. ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n°pw d-h\yq h-Ip∏v A-Sq¿ {]-Imiv, [-\-Im-cy a{¥n sI Fw am-Wn F-∂nh¿°pw \n-thZ-\w \¬In. Xncp-\-¥-]pc-Øv F-Øn A-X-Xp a-{¥n-am¿-°p \n-thZ-\w ssIam-dm≥ am-°q¬ ap-l-ΩZv, Peo¬ k-Jm-^n F-∂n-h-cm-Wp t\-XrXzw \¬-In-bXv.

Ip-‰ymSn: Ip-f-ß-cØm-g SuWn¬ ÿm-]n-® F-kv.-Un.-]n.sFbp-sS ]Xm-I \-in-∏n-®-Xn¬ {_m-©v I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. C-hn-sS ]m¿-´n-I-fp-sS ]-XmI-Ifpw t_m¿-Up-Ifpw \-in-∏n°p-∂-Xp \n-Xy-kw-`-h-amWv. Ign-™ Znh-kw kn.]n.Fw ÿm]n® sIm-Sn-Iƒ hym-]-I-am-bn \in-∏n-°-s∏-´n-cp∂p. C-Xv B-h¿Øn-°m-Xn-cn-°m≥ \m´p-Im¿ cwK-Øn-d-ß-W-sa-∂p tbm-Kw Bh-iy-s∏´p.tbm-K-Øn¬ Sn C lao-Zv, Fw ]n A-kokv, kn-dmPv, bm-k¿ kw-km-cn®p. h-SI-c: F-kv.Un.]n.sF am°q-¬-]oSn-I {_m-©v I-Ωn-‰nbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v s]mXp-tbm-Kw \-S-°pw. ]n A_-Zp¬ l-ao-Zv am-ÿ, Xp-f-ko[-c≥ ]-≈n-°¬, km-enw- A-gnbq¿ ]-s¶-Sp-°pw.

\_n-Zn-\w B-tLm-jn¨p

I-Sn-b-ßm-Sv: N-ß-tcm-Øv ]-©m-b-Øn-se a-Zv-d-k-I-fn¬ \-_n-Zn-\m-tLm-jw \-S-∂p. -dm-enbpw I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpwkw-L-Sn-∏n®p. Iq\n-tbm-Sv \-S-∂ \-_n-Zn-\-m-tLm-jØn¬ C Pm^¿, Ip-™Ω-Zv Ip-´n-lmPn, bq-kp-^v auehn kw-km-cn®p. hy-‡n-K-X Nmw-]y-\m-bn ap-lΩ-Zv A-^v\m-kn-s\bpw k-^v-hm-\-sbbpw Xn-c-s™-SpØp. I-∂m´n a-Zv-d-k-bn¬ \-S-∂ BtLm-jw ]m-f-bm-´v _-jo¿ ]-XmI-bp-b¿-Øn D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln®p. d-m-enbpw I-em-]-cn]m-Sn-Ifpw \-S∂p. Sn ]n A-Ω-Zv-lmPn, sI kn C-kv-ambn¬, ap-Cu-\p-±o≥ Zm-cn-an kw-_-‘n®p. N-ß-tcm-Øv a-Zvd-k-bn¬ \-_n-Zn\m-tLm-jhpw dm-enbpw I-em-]-cn-]m-SnIfpw \-S-∂p. F-kv ]n Ip-™-ΩZv, kp-sse-am≥ ap-kveym¿, aT-Øp¶-≠n AΩ-Xv ap-kv-eym¿, l-ao-Zv ss^-kn kw-_-‘n®p. I-Sn-b-ßm-Sv d-m-enbpw I-em-]-cn-]m-Sn-Ifpw \-S∂p. al√v {]-knU‚ v kn sI Ip-™n-sam-bv-Xo≥aue-hn ]-Xm-I-bp-b¿Øn. A-_-vZp¬ Icow Zm-cnan, ]n sI C-{_m-lnw, ]n sI Ip-™-–p√ kw-km-cn-®p.

B-thme-Øv \n-b-{¥-Ww hn-´p-a-dn-™ Im¿

tdm-Un-sâ tim-Nym-h-Ø ]-cn-l-cn¡Ww ]-tømfn: ]-tøm-fn {Km-a-∏-©mb-Øv H-ºXmw hm¿-Un-se Ip™m-≠n tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂v tdm-Uv kwc-£-W k-an-Xn B-h-iy-s∏´p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn kn Ip-™ncma≥ ({]-kn-U‚ v) AUz. sF Pw-Kojv (ssh-kv {]-knU‚ v), hn Fw jm-lp¬ l-aoZv (sk-{I´-dn), sI sI ss^k¬ (tPm. sk{I´-dn), ]n Ip-™-_v-Zp√ (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

I-cn-¼-\-t¯m-Sv am-en-\y-ap-à-am-¡m-\p-Å kuP-\y t\-{X ]cn-tim[-\ \-S-]-Sn-IÄ IÀ-i-\-am-¡n

\m-Zm-]p-cw: am\kn-I A-kzmÿy-ap-≈ bphm-hn-s\ H-cp kw-L-w a¿-±n-®h-i-\m-°n. I-gn™ Znh-kw cm{Xn I-S-ta-cn tIm-tdm-Øv ap°n-em-Wp kw`hw. I-t≠mØv dw-jm-Zn- a¿-±-\-ta-‰ dw-jm-Zv B-ip-]-{Xn-bn¬ s\(20)]-cn-°p-I-tfm-sS \m-Zm-]p-cw Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n®p. \m-Zm-]p-cw t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

h-SI-c: I-cn-º-\-tØm-´n-te-°v am-en\y-sam-gp-°p-∂ ÿm-]-\߃-s°-Xn-sc \-Kc-k-` \-S]Sn Xp-Sßn. I-cn-º-\-tØm-Sn-\ncp-h-i-Øpap-≈ P-\-ß-fp-sS Zpcn- X - s am- g n- h m- ° p- ∂ - X n- \ m- b n B-hn-jv-I-cn-® I¿-Ω ]-cn-]m-SnI-fn¬-s∏-´ a-en\-P-sam-gp-°p∂ ÿm-]-\-ß-fp-sS Ip-g-e-p-Iƒ AS-°m≥ C∂se ap-X¬ \Kc-k-` B-tcm-Ky-hn-`m-KØns‚ ta¬-t\m-´-Øn¬ B-cw`n®p. ]m-td-Ω¬ kv-Iqƒ ]-cnkc-sØ a-g-sh-≈w H-gp-In-t∏m-

{Km-a-∏-©m-b-Øv Ir-jn-`-h-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂p cm-hn-se H-ºXn-\p ]p-Xn-b ]-©m-b-Øv Hm^n-kv I-Ω-yq-Wn-‰n lm-fn¬ sI sI e-Xn-I Fw.F¬.F-bp-sS A-[-y-£-X-bn¬ a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-Δ-ln-°p-w. N-S-ßn¬ I¿-j-I-cp-sS a°ƒ-°p-f-f kv-tIm-f¿-jn-∏v hnX-c-W-hpw \-S-Øpw. Xo-‰-∏p¬ k-_v-kn-Un hn-X-c-Ww tXm-Sa-Wn-bq-¿: a-Wn-bq¿ {Km-a-∏- ∂q¿ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]©m-b-Øn-s‚ ]p-Xn-b Hm-^n- kn-U‚ v- sI hn do-\ \n¿-Δ-lnkn-t\m-S-\p-_-‘n-®p \n¿-an-® °pw.

sI«nS DZvLm-S\w

t]-cm{º: D-]-Pn√m a-e¿-hm-Sn hn⁄m-t\m¬-k-h-Øn¬ bp.]n hn-`m-K-Øn¬ hn ]n A-c-hn-μv \m-cm-b-W≥(Im-hp¥-d F.bp.]n kv-Iqƒ), A-`n-\m-cm-b-W≥ tIm-tdmØv(sk‚ v {^m≥-kn-kv t]-cm-{º), ]n sI ap-lΩ-Zv _mkn-Øv(F.bp.]n kv-Iqƒ sh-≈n-bq¿), F¬.]n hn-`m-KØn¬ tZ-hKw-K(sk‚ v {^m≥-kn-kv), F-kv am-\k(Pn.bp.]n.F-kv t]-cm-{º), tXP-kv hnP-bv(sk‚ v {^m≥-kn-kv) tP-Xm-°-fmbn. hn-P-bn-Iƒ-°v {Km-a-∏©mb-Øv AwKw an-\n h-´°-≠n D-]-lm-cw \¬In. hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ A-[y-£-X- h-ln®p. A-jvd-^v aq-cn°pØn, jm-^n tN-t\mfn, ap-_o¿ Nm-en°-c, t\-XrXzw \¬In.

\m-Zm-]pcw: S-b¿-s]m-´n \n-b{¥-Ww hn-´ Im¿ a-dn-™p aq∂p-t]¿-°p \n- m-c-]-cn°v. C∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sSbm-Wp \m-Zm-]p-cw kz-tZ-in-bpsS kzn-^v-‰v Im¿ B-thm-ew samZm-°-c-]-≈n-°v k-ao-]w X-e-Iogm-bn a-dn-™Xv. Im-dn-ep-≠m-bncp-∂ aq-∂p-t]cpw \n-km-c-]-cn°p-I-tfm-sS c-£-s∏´p.

am-\kn-Imkzm-Øy-ap-Å bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w

Im-\p≈ tXm-Sn-te-°v a-en-\Pew H-gp°n-b Ip-g-ep-Iƒ A-[nIr-X¿ kna‚ v D-]-tbm-Kn-®v AS-®p. Xp-S¿∂pw Ip-‰w B-h¿Øn-°p-∂ ÿm-]-\-߃-s°Xn-sc s]m-Xp-P\m-tcm-Ky \n-ba {]-Im-cw \-S]-Sn kzo-I-cn-°psa-∂v \-Kc-k-` sk-{I´-dn A-dnbn®p.

tP-Xm-¡Ä-¡v D-]-lm-cw \ÂIn

ImÀ a-dn-ªv aq-¶p-t]À-¡p ]-cn¡v

{]-Xn-tj-[n¨p

s]mXp-tbm-Kw C¶v

a-e¿-hm-Sn hn⁄m-t\m¬-k-h-Øn-se tP-Xm-°ƒ°v {Km-a-∏-©m-b-ØwKw an-\n h-´°-≠n D-]-lm-cw \¬-Ip∂p

sIm-bn-em≠n: tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏v 25mw tdm-Uv kp-c-£mhm-cw 2014 t\m-S-\p-_-‘n-®v ss{U-h¿-am¿-°p-≈ kuP-\y t\-{X ]cn-tim[-\m Imw-]bn≥ _-kv Ãm‚n¬ tam-t´m¿ sh-ln-°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿ kn hn Fw i-co-^v D-Zv-LmS-\w sNbvXp. tUm. hn hn kp-tc-{μ≥, t\{X-]-cn-tim-[-Icm-b A-\p-{io, ssh-im-Jv tam-t´m¿ sh-ln°nƒ C≥-kv-s]-Œ¿-amcm-b sI ]n Zn-eo]v, F-kv ]n {io-\n ]-s¶Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

16 P-\p-h-cn 2014 hymgw

]m-en-tb-äo-hv sI-bÀ Zn-\w: dm-en- \S¯n

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

kozhikode/clT

tIm-f-Pp-IÄ-¡v kz-bw-`-c-Wm-h-Im-iw \Â-I-cp-Xv: sI.F-kv.bp.

3

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp sIm-Sp-h-≈n: ]m-en-tb-‰o-hv sIap-X¬ H-∂p-h-sc A-©mw-]o-Snb¿ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am- sIm-Sp-h-≈n: tIm-f-Pp-Iƒ-°p {I-´-dn F≥ cm-tP-jv D-Zv-Lm-S- ss_¿ D-Zv-L-m-S-\w sN-bv-Xp. F I, sI.Un.kn _m-¶v, aq-∂mwbn sIm-Sp-h-≈n ^n-\n-Iv-kv s]- kz-bw-`-c-Wm-h-Im-iw \¬-Im- \w sN-bv-Xp. Po-h≥ Iq-S-Øpw- Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n-lm-Pn A-[ytK-‰v, A-≠n-°-º-\n, Ip-™n-∏bn≥ B‚ v ]m-en-tb-‰o-hv sI- \p-≈ Xo-cp-am-\-Øn¬\n-∂p s]m-bn¬ A-[y-£-X h-ln-®p. £-X- h-ln-®p. ≈n, F-cn-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fnb¿ skm-ssk-‰n-bp-sS B-`n-ap- k¿-°m¿ ]n≥-am-d-W-sa-∂v sI sI _m-h, _n-Pp ta-∏-≈n, epw \m-ep h-sc Xp-cp-Øn, shF I-eym-Wn-°p-´n, sI Fw Jy-Øn¬ dm-en-bpw {]-N-c-W sI.F-kv.bp. ≈q-°-c, tIm-t´m¬-ap-°v, ]sIm-Sp-h-≈n _m-_p ]m-em-gn, ]n F-kv k-ao- kp-[, ]n ]n A-_q-_-°¿, ]n tbm-K-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. H ]n tªm-°v I¨-h≥-j≥ B-h-iy- jv, ]n F N-{μ-ti-J-c≥, {]-_o- sI ap-l-Ω-Zv, Fw sI ao-\, e-fnb¬, Io-g¬-]-≈n, am-bw-I-fd-jo-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]- s∏-´p. Pn-√m sk-{I-´-dn A-ko- jv, c-kn≥-Ip-am¿, Pw-jo¿ kw- X, {]-Pn-Xm -{]-Zo-]v, k-°o-\ ]pØn¬, sN-c-≠-Øq¿, F-Skn-U‚ v F ]n a-Po-Zv A-[y-£- kv am-hq¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-cn-®p. Øpw-I-c F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ©m-c-Øv, ^m-Xzn-a sIm-S-∏-\, X h-ln-®p. H ]n sF tIm-b, F-´p ap-X¬ \m-ep h-sc ]-¥n{]-kn-U-‚ v ^m-dq-Jv a-S-hq¿ {io-tZ-hn, sl¬-Øv C≥-kv-s]sI sI F Jm-Z¿, Sn sI A-Xn- A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ cn-°-c, H-‰-°-≠w, X-cn-∏n-temŒ¿ Fw ap-l-Ω-Z-en, F≥ Sn \nb-Øv, H Sn kp-sse-am≥, Sn ]n sk-{I-´-dn B-kn-^-en, C≥S, Iq-h-s∏m-bn¬, sI Sn tdm-Uv, km¿, k-Pn-Xv, tUm. sI B-en\m-k¿ kw-km-cn-®p. tIm-°m-Sv, ]-´m-Wn-∏m-d, B-im^m≥, kn sI P-eo¬, kn ]n d- ap-°w: ]m-en-tb-‰o-hv Zn-\m-N-c- °p-´n, d-ko-\ kw-km-cn-®p. cn-°-≠n, Xm-g-Øp-h-b¬, C-®km-Jv kw-km-cn-®p. W-Øn-s‚ `m-K-am-bn ap-°w {Km∂q-cv, ]p-\-Øn¬ Xm-gw, Nn-dtIm-gn-t°m-Sv: ]-´n-I h¿-K hna-∏-©m-b-Øv ]-cn-c-£ ]m-en- ^-tdm-°v: i-_v-Zw kmw-kv-Im-cn°p-gn, ]-´¿-]-m-ew, F-S-°-c-apI-k-\ h-Ip-∏n-s‚ tam-U¬ dtb-‰o-hv ¢n-\n-°n-s‚ B-`n-ap-Jy°v, A-∂-t»-cn, th-fw-tIm-Sv, kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ \-cn-°p-\n: A-eq-an-\n-bw ^m- Øn¬ Ip-Spw-_-kw-K-aw \-S- I k-ap-®-bw kw-L-Sn-∏n-® k¿ssa-°m-hv, Np-≠-°p-∂v, I-cnA-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jw A- {_n-t°-j≥ A-tkm-kn-tb- Øn. tcm-Kn-I-fpw _-‘p-°-fpw K km-bm-lv-\w {]-^. A-_v-Zp-√ºm-e-°p-∂v F-∂n-hn-S-ß-fn©v, B-dv ¢m- p-I-fn-te-°p {]- j≥ (kn.sF.Sn.bp.) I-t°m-Sn- P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw B-tcm-Ky Xzo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. eepw A-©p-h-sc N-a¬, {Xn-thth-i-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]- G-cn-bm I¨-h≥-j≥ _m-¶v {]-h¿-Ø-I-cpw k-∂-≤ {]-h¿- Øo-^v cm-a-\m-´p-I-c, c-Xo-jv ^Wn, I-´n-∏m-d, I-√p-≈-tXm-Sv, ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn sIm-Sp-h-≈n-bn¬ ^n-\n-Iv-kv ]m-en-tb-‰o-hv £ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xn-ø- Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂p. Ø-I-cpw ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√m ]- tdm-°v, cm-Pn-h≥ ta-ap-≠, d-kmJv sF-°-c-∏-Sn kw-km-cn-®p. sN-{º-Ip-≠, ]n.Fw.Sn, ]q-tem- sI-b¿ sIm-Sp-h-≈n-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® dm-en Xn P-\p-h-cn 31. Un.ssh.F-^v.sF. Pn-√m sk- ©m-b-Øw-Kw j-do-\m k-pSv, ]-c-∏≥-]m-d, ssI-X-s∏mbn¬, A-Sn-hm-cw, \q-dmw-tXm-Sv, Nn-∏n-en-tØm-Sv, I-Æ-∏≥-Ip≠v, a-W¬ h-b¬, aq-em-Sv, ]-Snb-°-≠n, Xn-cp-thm-Sv, ]m-tem-fn_-km¿, Hm-a-t»-cn, s]m-bn¬, I-t®-cn-°p-∂v F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ aq-∂p-h-sc sIm-f-Øq¿ ssl-kv-I-qƒ, Ben-t»-cn, I-t\m-Øv-ap-°v F-∂nhn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc C-Snaq-gn-°¬, N-Ω-e-∏-≈n, Nm-en-∏d-ºv, tN-eq¿-∏m-Sw, kv-]n-∂n-Mv an-√v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw sshZyp-Xn ap-S-ßpw. ∂n-Iƒ ]-e-t∏m-gm-bn In-W- hn-[ t£-a-s]≥-j-\p-Iƒ A- {So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]Xm-a-c-t»-cn: Ir-jn-bn-S-Øn¬ h-Zn-®n-√. sIm-Sn-b-Øq¿ Pn.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ Im-´p-]-∂n-I-fp-sS i-eyw Im- ‰n¬ ho-Wp N-Ø kw-`-h-hpw D- \p-h-Zn-®v Iq-cm-®p-≠v k-ºq¿-W s¶-Sp-Øp. Im-´p-]-∂n-I-sf Iq-´-tØm-sS tIm-gn-°p-™v hn-X-c-Ww ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v N-Ø \n-e-bn¬ I-s≠-Øn. I- c-Ww c-≠p e-£-tØm-fw \-„- ≠m-bn-´p-≠v. Im-´p-]-∂n-Iƒ s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn. ]Nm-en¬ ssk-\-_ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p „t]m-en-kv ¢-∫v: H.B¿.kn S- ´n-∏m-d ]-©m-b-Øn-se ]q-tem- ap-≠m-bn-´p-s≠-∂pw C-Xp h-\w Im-c-W-am-bn Ir-jn \-in-°p- ≤-Xn {]-Jym-]-\w ]-©m-b-Øv ®v B‚- ^o¬ d-kn-U≥-jy¬ Sv ]-≈n-°v k-ao-]w A-–p-¿-d- h-Ip-∏v \¬-I-W-sa-∂p-w Ir-jn tºmƒ bm-sXm-cp \-„-]-cn-lm- {]-kn-U‚ v A-K-Ãn≥ Im-c-m-°Iymw-]v kv-Iqƒ A-[n-Ir-X-cpln-am≥ lm-Pn-bp-sS D-S-a-ÿ-X- D-S-a B-h-iy-s∏-´-Xm-bn h-\w-h- c-hpw e-`n-°m-Ø-Xp I-¿-j-I- S \n¿-h-ln-®p. tIm-gn-t°m-Sv: bp-h-P-\-t£-asS tbm-Kw ˛ 2.00 bn-ep-≈ I-r-jn-bn-S-Øn-em-Wv H- Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d-™p.h¿- sc {]-bm-k-Øn-em-°p-I-bmap-°w: "-Ip™p-ssI-I-fn¬ tIm-gn-°p-™v']-≤-Xn-bp-sS ssh-kv {]-kn-U‚ v B≥- t_m¿-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ „H-bn-kv-I bq-Øv sk‚¿: cp s]¨ ]-∂n-bpw A-©v Ip-´n- j-ß-fm-bn Im-´p-]-∂n-i-eyw {]- Wv. `m-K-am-bn sIm-Sn-b-Øq¿ Pn.Fw.bp.]n. kv-Iq-fn¬ tIm-g-nkn tPmk ^ v A[ y£ X hl n24 apX ¬ 28 hs c Pn√ b n¬ kwbp.sI.F-kv. tdm-Uv: sl¿I-fp-w N-Ø-\n-e-bn¬ I-s≠- tZ-i-Øv ]-Xn-hm-sW-¶n-epw \-S°p-™v hn-X-c-Ww \-S-Øn. {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ®p. hnI k \ Ãm≥UnM v IΩ LS n∏ n° p∂ el c n hnc p≤ _¬ So t^m¿ sl¬-Øv kvØn-b-Xv. {]-tZ-i-hm-kn-bm-b C- ]-Snbp-≠m-hm-dn-s√-∂p \m-´pssk-\-_ Nm-en¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Ãm≥Un-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ H sI A-Ω-Zv, B- t_m-[-h¬-°-c-W I-em Pm-YIqƒ So-t®-gv-kv tIm˛Hm-Un-t\- {_m-lnw-Ip-´n-bm-Wv C-hn-sS I- Im¿ ]-d-™p. ‰n sN-b¿-am≥ k-a-Zv I-Æm-´n¬ A-[y-£-X -h-ln-®p. \o-\m tcmK y hnZ ym` ymk Ãm≥UnM v bps S `mK a mb n \ms f D® b v t‰-gv-kv Pn-√m X-e A-h-tem-I]-®-°-dn, hm-g, s\-√v, I-∏ ∏ Ir-jn \-S-Øp-∂-Xv. h-\w htPm¿-Pv, sI ]n A-–p-¿-d-ln-am≥, d-km-Jv sIm-Sn-b-Øq¿, IΩ n ‰n sNb ¿a m≥ ssa° nƒ °p c≠ n\ p am\ m© nd kv t ]m\w ˛ 10.00 Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ÿ-e-sØ- Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h Im-´p-]-∂njn-Pn-tam≥ tXm-´p-ap-°w, tUm. hn K-tW-j≥, {]-[m-\m]p-fn-°¬, t£-a-Im-cy Ãm‚n- Sv-kv Iu¨-kn¬ lm-fn¬ e-l„\-f-μ Hm-Un-t‰m-dn-bw: kwØn-sb-¶n-epw ]-∂n-I-sf \o- Iƒ \-in-∏n-°¬ ]-Xn-hm-Wv. Iq-cm-®p-≠v: A¿-l-cm-b ap-gp- Mv I-Ω-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ km- cn hn-cp-≤ Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n[ym-]-I≥ sI hn A-–p- -emw, bp ]n A-–p¿-d-km-Jv, Sn ÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v hn-Zym°w sN-øm≥ Ir-jn D-S-a A-\p- Iq-´-tØm-sS-sb-Øp-∂ Im-´p-]- h≥ Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°pw hn- en-bm-Ω P-bnw-kv, hn-hn-[ cm-jv- °pw. sI A-_q-_-°¿ kw-km-cn-®p. `ym-k-ta-J-e-bn-se ]-®-°-dn hn-I-k-\ ]-cn-]m-Sn ]-≤-Xn hni-Zo-I-c-W in¬-]-im-e ˛ 11.00 „am-\m-©n-d So-®¿ G-Pp-t°j≥ tIm-f-Pv: {]-Xo-£ kwsIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n _-kv- Ãm≥Un-se Im-Øn-cn-∏pL-Sn-∏n-°p-∂ sk¿-hn-°¬ tI-{μ-Øn¬ X-I¿-∂ C-cn-∏n-S-߃ ]p-\-ÿm-]n-°m≥ ]Im≥-k¿ t_m-[-h¬-°-c-W ©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn D-S≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v am-km-N-c-Ww ˛ 2.00 F-kv.Un.]n.sF. sIm-Sp-h-≈n ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw „in-£-Iv k-Z≥: Hmƒ tI-c-f Xm-a-c-t»-cn: Xm-eq-°v D-Zv-Lm-S- bp-hm-°ƒ-°pw ]p-Xn-b A-\p-`B-h-iy-s∏-´p. So ]n bp-kp-^v A-[y-£-X h-ln-®p. B¿ sk-Iyq-cn-‰n k¿-ho-kv Fw-tπm- \-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xm-a-c-t»-cn h-am-bn. Im-e-Øn-s‚ Ip-sØmkn kp-ss_¿, B-_n-Zv ]m-e-°p-‰n kw-km-cn-®p bo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kv ¢-∫v "km-£yw Xm-a-c-t»- gp-°n¬ A-\yw \n-∂p t]m-b \nsF.F≥.Sn.bp,kn Pn-√m I¨- cn' F-∂ t]-cn¬ t^m-t´m F-Iv- c-h-[n {Km-ao-W Im-gv-N-I-fpw kh≥-j-\pw Aw-K-Xz hn-X-c-Wkn-_n-j≥kw-L-Sn-∏n-®p. cm- μ¿-`-ß-fpw hn-h-cn-°p-∂ {]-Z¿ap-°w: ku-P-\y b\n-t^mw hn-X-c-W-Øn-\p-≈ ^-≠v e-`nhpw ˛ 10.00 Po-hv Km-‘n Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn- i-\-w a-e-tbm-c Ip-Sn-tb-‰ `q-an°p-∂-Xn-\m-bn ap-°w D-]-Pn-√-bn-se F-bv-U-Uv kv-Iqƒ {]¬ \-S-∂ {]-Z¿-i-\w hn Fw D- bp-sS B-ÿm-\-am-b Xm-a-c-ti[m-\m-[ym-]-¿ Hm¿-U¿ \¬-In-b Xp-Wn-bp-sS A-f-hpw ka¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w cn-bp-sS hn-I-k-\ \mƒ-h-gn-I-fpssπ Hm¿-U-dn-s‚ tIm-∏n-bpw Ip-´n-I-fp-sS F-Æ-hpw k-lnsS G-Sp-Iƒ Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p. sN-bv-Xp. Xw \msf A-©n-\p-ap-ºv F.C.H. Hm-^n-kn-se-Øn Xp-I Xm-a-c-t»-cn-bp-sS N-cn-{X- {]-kv ¢-∫v sk-{I-´-dn D-kv-am≥ Xm-a-c-t»-cn {]-kv ¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® "km-£yw Xm-a-c-t»-cn-' t^m-t´m {]-Z¿-i-\w ssI-∏-‰-Ww. {]-kv-Xp-X k-a-b-Øn-\-Iw Xp-I ssI-∏-‰m-ØØn-te-°pw kmw-kv-Im-cn-I ]p- ]n sN-{º t\-{X-Xzw \¬-In. hn Fw D-a¿ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p h¿-°v ^-≠v A-\p-h-Zn-°n-s√-∂v F.C.H. A-dn-bn-®p. tcm-K-Xn-bn-te-°pw sh-fn-®w hotIm-gn-t°m-Sv: ]-´n-I h¿-K hn- in-b {]-Z¿-i-\-Øn-\p Im-Wn-II-k-\ h-Ip-∏n-s‚ tam-U¬ dfn¬\n-∂p \-√- {]-Xn-I-c-W-amap-°w: Fw.F.Fw.H. tIm-f-Pv sI-an-kv-{Sn, ssa-t{Im _kn-U≥-jy¬ kv-Iq-fp-I-fn¬ Wp e-`n-®-Xv. kv-{Xo-I-fpw Ip-´n- am-hq¿: am-hq¿ K-h. am-∏n-f bp.tbm-f-Pn hn-`m-K-ß-fp-sS-bpw A-b¬-]-° th-Zn-bp-tS-bpw A-Sp-Ø A-[y-b-\ h¿-jw A- I-fp-a-S-°w \q-dp-I-W-°n-\m-fp- w B-hi - y-s∏-´p. Pn-√m sI kp-μ-c≥, ]n Sn _m-_p, ap-°w: ]-´n-I- Pm-Xn- hn-`m-K° - m- k-tΩ-f\ B-`n-ap-Jy-Øn¬ C-∂v tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øv ku-P-\y \n-c©v, B-dv ¢m-kp-I-fn-te-°p {]- Iƒ {]-Z¿-i-\w Im-Wm-s\-Øn. ]n kv-Iqƒ 94mw hm¿-jn-I-tLm- cp-sS tem-Wp-Iƒ F-gp-Xn X- sk-{I-´d - n C c-ta-iv _m-_p D-Zv- iymw-Ip-am¿ kw-km-cn-®p. `m-c°n¬ Ip-Sn-sh-≈ ]-cn-tim-[-\-bpw c-‡-{Kq-∏v \n¿-W-b-hpw j ]c n] mS n° mb n 101 AwK th-i-\w \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]- Xm-a-c-t»-cn-bp-sS K-X-Im-e kv-ahm-ln-Iƒ: Sn sI in-h≥({]- w sN-bvX - p. ≈m≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I- Lm-S\ t_m-Un-am-kv C≥-U-Iv-kv \n¿-W-b-hpw \-S-°pw. t^m¨: kwL mS I ka nX n cq] oI c n£ £-Wn-®p. c-W-Iƒ A-b-hn-d-°p-∂ Nn-{X ®p. s^-{_p-h-cn 26\m-Wp hm¿- cn-°-W-sa-∂p ]-´n-I-Pm-Xn- t£Sn sI in-h≥ A-[y-£X - h - - kn), ]n Sn _m-_p(sk-{I), hn 9633334908, 9400914934 \m-ev, A-©v ¢m-kp-I-fn¬ {]-Z¿-i-\w hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw jn-I ]-cn-]m-Sn. - ≥ Ip-´n, eo-e(J-Pm-©n). a-k-an-Xn Xn-cp-h-ºm-Sn G-cn-bm ln-®p. Fw hn Ir-jvW ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v A-t]-£n-°mw. A-h-km-\ Xnø-Xn P-\p-h-cn 31. tIm-gnt°m-Sv kn-hn¬ tÃ-j-\n-se ss{S-_¬ U-h-e-]v-sa‚ v Hm^n-kn-tem Xm-a-c-t»-cn an-\n kn-hn¬ tÃ-j-\n-se ss{StIm-gn-t°m-Sv: ]m-N-I-hm-X-I_¬ F-Iv-Ã≥-j≥ Hm-^n-knhn-e-h¿-[-\-bv-s°-Xn-sc kwtem A-t]-£ k-a¿-∏n-°-Ww. ÿm-\-Øv kn.]n.Fw t\-Xr-XzsIm-Sp-h-≈n: P-\-Io-b th-Zn apØn¬ \-S-Øp-∂ \n-cm-lm-c-k°n-e-ßm-Sn-bp-sS B-`n-ap-JyXy-{K-l-k-a-c-w Pn-√-bp-sS hn-hnØn¬ hm¿-Uv sa-w_-dp-sS-bpw [-tI-{μ-ß-fn¬ B-cw-`n-®p. Pn{Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚-bpw hm-KvtIm-gn-t°m-Sv: \m-j-\¬ √-bn¬ 130 tI-{μ-ß-fn-em-Wp Zm-\ h-©-\-bvs°-Xn-tc hm-b ssl-sh 212epƒ-s∏-´ Xm-a-ct\-Xm-°ƒ \n-cm-lm-c-a-\p-jvTnaq-Sn-s°-´n D-]-hm-k k-a-cw kwt»-cn Np-cw tdm-Un-s‚ \-ho-I- °p-∂-Xv. kn.]n.Fw Pn-√m skL-Sn-∏n-®p. c-W {]-hr-Øn-bp-sS `m-K-am-bn {I-´-dn Sn ]n cm-a-Ir-jv-W-≥-amsI A-_p D-Zv-Lm-S-\w sN-bvCu tdm-Un-eq-sS-bp-≈ hm-l\m-©n-d-°p k-ao-]w \n-cm-lm-cXp. A-jv -I¿ Ip-≠p-ß-c, Pw\ K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-°p-∂k-a-cw Xp-S-ßn. kn.]n.Fw skjo¿ H-X-b-tßm-Sv, j-ao¿, F hm-Kv-Zm-\ h-©-\-bvs°-Xn-tc P-\-Io-bth-Zn ap-°n-e-ßm-Sn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ {I-´-dn-tb-‰w-Kw hn Z-£n-Wm-aq¿_n a≥-kq¿, N-{μ≥, bp sI k- hm-b aq-Sn-s°-´n- D-]-hm-k k-a-cw N¿-® sN-øp-∂-Xn-\v 18\p cm-hn- Øn k-Xy-{K-l k-a-cw D-Zv-Lm-S]m-N-I-hm-X-I -hn-e-h¿-[-\-bv-s°-Xn-tc kn.]n.Fw. enw, \-hm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In. se 10\p I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨\w sN-bv-Xp. \-S-Øp-∂ {]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-cn-°p-\n-bn¬ ^-d≥-kv lm-fn¬ _-‘-s∏-´sIm-Sp-h-≈n-bn¬ tem-°¬ \n-cm-lm-ck-a-cw ]n kn th-em-bp-[≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p h-cp-sS tbm-Kw tN-cp-sa-∂v Isk-{I-´-dn ]n _m-_p \n-cm-lme-Iv-S¿ kn F e-X A-dn-bn-®p. cw B-cw-`n-®p. Pn-√m-I-Ωn-‰n-bw- sN-bv-Xp. a-S-hq-cn¬ kn cm-[m-a- t\-Sn-b tIm-S-t©-cn s\-√n-s∏msIm-Sp-h-≈n: d-∫m-\n Ã-Un sk‚¿ B-en≥-X-d, S-°pw. tcm-Kn-Iƒ-°v ku-P-\y a-cp-∂p hn-X-W-hpw lp-∫p-d-kq¬ Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn 19\p cm-hnKw F cm-L-h-≥ D-Zv-Lm-S-\w Wn \n-cm-lm-c k-a-cw B-cw-`n- bn¬ kv-Iq-fn-se sI B¿ BtIm-gn-t°m-Sv: Pn-√m Un Un-hn- se H-º-Xp ap-X¬ c-≠p-h-sc B-en≥-X-d A¿-l-cm-b-h¿-°p Xp-S¿ Nn-In¬-k-bpw e-`y-amXnc , 3000 ao‰ ¿ \S Ø Ø n¬ ®p. \u^ nd m apl Ω Z v DZ v L mS sNb v X p. kn Fw _j o¿, H ]n tIm-gn-t°m-Sv: tIm-gn-t°m-Sv sh-≈n-t\-Sn-b sI B¿ c-Pn-X, j≥ ^p-Sv-t_mƒ eo-Kn¬ C-∂- F.sF.C.kn kv-Iqƒ A-¶-W-Øn¬ ku-P-\y °pw. c-Pn-kv-t{S-j≥ 9497644651 \-º-dn¬ _-‘d-jo-Zv kw-km-cn-®p. {]-h¿-Ø- \w sN-bv-Xp. dq-d¬ F-kv.]nbp-sS Io-gn-se ]-cn-io-e-I≥ an-\o-jv F-∂n-h¿- se \-S-∂ a¬-k-c-Øn¬ Pn-√m sa-Un-°¬ Iymw-]v \-S-Øp-sa-∂p `m-c-hm-ln-Iƒ s∏-S-Ww. I¿-sIm-Sp-h-≈n-bn¬ {]-I-S-\hn-hn-[ t]m-en-kv Hm-^n-kp-Ihm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sk-{I-´-dn F kn °p Xm-a-c-t»-cn-bn¬ kzo-I-c- t]m-en-kv ^p-Stv- _m-ƒ Sow F-Xn- hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. hpw \S Ø n. \c n° p\ nb n¬ Gfn¬ {]n‚¿ tSm-W¿ \n-d-bv-°psN-Ãv, P-\-d¬ sa-Un-kn≥, Hm¿-tØm, A-_v-Zp¬ A-ko-kv k-Jm-^n, C ]n Fw b-lv-IqXma c t »c n: tZi ob kv I qƒ aoWw \¬-In. Pn-√m kv-t]m-Sv-kv cn-√m-Ø aq-∂p-tKm-fp-Iƒ-°p bpI, A-\p-_-‘ D-]-I-c-W-߃ cn-b I-Ωn-‰n Aw-Kw sI ]n taml-\≥ k-Xym-{K-lw \-S-Øn. ]n ‰n¬ 3000 ao-‰¿ Hm-´-Øn¬ kz¿- Hm¿-K-ss\-k¿ Sn Fw A-–p¿-d- h-`m-h-\ kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫n-s\ C.F≥.Sn, ssK-\-t°m-f-Pn, t\-{X-hn-`m-Kw, in-ip- _v A¬-A-lv -k-\n, F≥ Fw A-_v -Zp-∂m-k¿, B-h-iym-\p-k-c-Ww e-`y-am]-cm-Pb - s - ∏-Sp-Øn. tcm-K hn-`m-Kw F-∂n-h-bp-sS ]-cn-tim-[-\-Iƒ \- F sI \n-km-ap-±o≥ ]-s¶-Sp-Øp. kn th-em-bp-[≥ D-Zv-Lm-S-\w W-hpw 1500 ao-‰-dn¬ sh-≈n-bpw ln-am≥ D-]-lm-cw \¬-In. °p-I Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øp-∂-Xn-\v Xm¬-∏cy-ap-≈-h-cn¬ \n-∂v sS≥-U¿ £-Wn-®p. A-h-km-\ Xn-ø-Xn am¿-®v 11. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hnbp-sS Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-S-Ww. - k - b - pw kw-bpXm-a-c-t»-cn: \_n-Zn\w \m-sS- Zm-dp¬ D-eqw a-Zvd ßpw hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS ‡-am-bn kw-L-Sn-∏n-® \-_n-ZnB-tLm-jn-®p. {]-hm-N-I- ]n-d- \m-tLm-jw A-–p- -emw kptIm-gn-t°m-Sv: C-kv-em-an-I NXm-a-c-t»-cn: Xm-a-c-t»-cn Su∂pw k-Cu- kn¬ sam-gn \¬-In. kw--`-h- hn-bp-sS k-ab - a - m-b ]p-e¿-s® ]- _v-lm-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. cn-{X hn-`m-K-Øn¬ K-Ãv AWn¬-\n-∂p ]-´m-∏-I¬ A-c-eZn-s‚ ]-cm- Øn¬ Hm-t´m ss{U-h¿-°p-≈ ≈n-I-fn¬ au-eo-Zv ]m-cm-b-Ww sI hn sk-bv-Xv A-[y-£-X h[ym-]-I \n-b-a-\-Øn-\m-bn Xn-bn¬ ]-d- ]-¶pw t]m-en-kv A-t\z-jn-°p- \-S∂ - p. Xp-S¿-∂p \-S∂ - \-_n-Zn- ln-®p. tIm-f-Pv hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v D- £-w cq-] ]n-Sn-®p-]-dn-® kw-`-hbp-∂p. tam- ∂p-≠v. kw-`-h-Øn¬ hn-i-Z-am- \ dm-en-bn¬ hn-Zym¿-Yn-If Pm-^-d-en d-“m-\n, ap-l-Ω-Z- pw ap]-U-b-d-Iv-S¿ X-øm-dm-°n-b en- Øn¬ sIm-Sp-h-≈n kz-tZ-in- ]nSn-bn-em-bn. sIm-Sp-h-≈n D-Æn„m-hv Hm- b A-t\z-j-Ww \-S-Øp-sa-∂v Xn¿-∂h - c - pw Dƒ-s∏-sS-bp-≈h - ¿ en Im-hpw-]p-dw, _-jo¿ k-JmÃn¬ Dƒ-s∏-´ D-tZym-Km¿-YntIm-c≥-Ip-gn-bn¬ Pmt ´ m - d n - £ - Xm-a-c-t»-cn kn.sF ]n _n-Pp- A-Wn-\n-c∂ ^n t\-Xr-Xzw \¬-In. Sn sI lp- p. Iƒ C-∂p cm-hn-se 10.30\p a^dn(34)s\-bm-Wp Xm-a-c-t»-cn bn¬ Im-cm- cm-Pv A-dn-bn-®p. Z-^v, kv-Iu-´v F-∂n-h-bp-sS ssk≥, sI kn k-emw kw-kme-∏p-dw K-h.tIm-f-Pv {]n≥-knt]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. Sn `m-K-tØA-I-º-Sn-tbm-sS-bp-≈ dm-en- cn-®p. ∏¬ Hm-^n-kn¬ lm-P-cm-h]p-Xp-∏m-Sn kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv °v c-£Isf hn-hn-[ tI-{μ-ßf - n¬ a-[pWw. t^m¨: 0483 2734918. k-Cu-Zn-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv A-d-Ãn-em-b s∏-Sp-I-bmc ]-em-lm-cß - ƒ \¬-In kzo-IPm-^¿ A-d-Ãv. bn-cp-∂p. cn-®p. ]-∂q¿ i-d-^n-ø kp-∂n tIm-gn-t°m-Sv: sN-ss∂ B`m-c-Xv kv-Iu-´v-kv sk‚-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \I-gn-™ Zn-h-kw Xm-eq-°v Ds s _ - ap-°w: ÿm-\-am-b tkm-^v-‰v-sh-b¿ Zv - L m- S - \ - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n- ® p- °n¬ ]n-¥p-S¿-s∂-¶n-epw K-Xm- B‚ v ssK-Uv-kv ap-°w D-]-Pn- _n-Zn-\m-tLm-jw -kw-L-Sn-∏nI-º-\n-bn-te-°v dn-t]m¿-´v sN- ≈ tLm-j-bm-{X \-S-°p-∂-Xn- K-X-°p-cp-°n¬ A-I-s∏-´-Xn- √m A-tkm-kn-tb-j-s‚ B-`n- ®p. hn-Zym¿-Yn-If - pw c-£n-Xm-°bv-X H-gn-hp-I-fn-te-°v C-∂p cm- \n-sS Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-°p k- \m¬ {]-Xn-sb ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn- ap-Jy-Øn¬ Iq-S-c-™n l-b¿- fpw A-Wn-\n-c∂ - \-_n-Zn-\ dm-enhn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´v Ask° ≥ U d n kv I qf n¬ {XnZ nao-]-Øm-bn-cp-∂p kw-`-hw. sam- √. k-Cu-Zv \¬-In-b Hm-t´m \°v kn A-–p-√X - zo-^v ss^-kn, ©p h-sc kn-hn¬ tÃ-j-\nss_¬-t^m¨ A-\p-_-t‘m- º¿ {]-Im-cw Hm-t´m D-S-a-sb I- \ Iymw-]v \-S-∂p. ^m. sU-∂o- hn lw-k ap-kve - ym¿, C- p-≤o≥ se Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv]-I-c-W-߃ hm-ßm-\m-bn A- kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw kv I-c-°m-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- k-Jm-^n ]p-√m-fq¿, sI kn lptN-©n¬ hm-Iv C≥ C‚¿-hyp c-e-£w cq-]-bp-am-bn Xn-cq-cn-te- sN-bv-X-Xn¬ \n-∂m-Wv {]-Xn- Xp. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ tXm-a- ss ≥ k-Jm-^n, C ap-l-Ω-Zv \-S-Øp-∂p. °p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS kp-lr- sb-°p-dn-®p kq-N-\ e-`n-®-Xv. kv A-[y-£-X- h-ln-®p. tPm¨- tIm-b, sI kn ap-l-Ω-Zv Ip-cn_n.sS-Iv, _n.F-kvkn. Øv im-^n-°v 500 cq-] \¬- Hm-t´m \n¿-Øn-bn-´v Xm≥ In-S- k¨, P-bnw-kv tPm-jn, ]n Fw °ƒ, C sI A-–p- e - mw k-Jm(Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv), IpIbpw _m-°n ]-Ww Xn-cn-®v ∂p-d-ßp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂pw \m-k¿, {]n≥-kv, _n-μp, kn- ^n, lm-^n-kv A-–p-∂m-k¿ k_n.kn.F. tbm-Ky-X-bp-≈-h¿- t]m-°-‰n-te-°v hbv-°p-∂-Xn- Hm-Sn-sb-Øn-b Pm-^-¿ Hm-t´m ÿ B-en-kv, tPm-kv tXm-a-kv, Jm-^n t\-Xr-Xzw \¬-In. °v ]-s¶-Sp-°mw. t^m¨ 0495 \n-sS ]n-∂n-eq-sS F-Øn ]n-Sn- Hm-Sn-®v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p- sI A-–p-¿-d-km-Jv kw-km-cn]p-Xp-∏m-Sn Im-hpw-]p-dw \q2370178. ®p- ] - d n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h- sh-∂v Hm-t´m ss{U-h¿ t]m-en- ®p. dp¬ C-kve - mw a-l√ - v I-Ωn-‰n-bpw

]men-tb-äohv Zn\w: Ip-Spw-_-kw-K-aw

kv-IqÄ {]-th-i-\w

kÀ-K km-bm-Ów

I¬-h³-j³

Ir-jn-bn-S-¯n Im-«p-]-¶n-I-Ä N-¯ \n-e-bnÂ

Npcp¡¯nÂ

]cn-]mSn

e-l-cnhn-cp-² Iq-«m-bv-a

tIm-gn-¡p-ªp-§-sf hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

Iq-cm-¨p-−v C-\n k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯v

X-IÀ-¶ C-cn-¸n-S-§Ä ]p-\-Øm-]n-¡-Ww: F-kv.Un.]n.sF.

"-km-£yw Xm-a-c-tÈ-cn-' t^m-t«m {]-ZÀ-i-\w

bq-\n-t^m-an-\p-Å Xp-I ssI-¸-ä-Ww

Adnbn-¸pIÄ

tam-U d-kn-U³-jy kv-IqÄ {]-th-i-\w

kw-Lm-S-Ik-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

"]-«n-I-Pm-Xn-¡m-cp-sS hm-bv-] F-gp-Xn-¯-ÅWw'

kn.]n.Fw. \n-cm-lm-c- k-Xy-{K-lw Xp-S-§n

Ip-Sn-sh-Å ]-cn-tim-[-\

hm-Kv-Zm-\ h-©-\bv-s¡-Xn-tc hm-b aq-Sn-s¡-«n D-]-hm-kw

Xm-a-c-tÈ-cn Np-cw tdm-Uv \-ho-I-c-Ww; tbm-Kw 18\v

Pn-Ãm t]m-en-kv So-an-\v P-bw

sS³-UÀ £-Wn-¨p

d-ºm-\n-¿ Ì-Un skâÀ ku-P-\y sa-Un-¡Â Iymw-]v 19\v

kzo-I-c-Ww \Â-In

A-[ym-]-I \n-b-a-\w

hm-Iv C³ CâÀ-hyp

]-«m-¸-I A-c-e-£w -cq-] IhÀ¶bmÄ \-_n-Zn-\w B-tLm-jn-¨p t]menkv ]n-Sn-bn kv-Iu-«v Bâv ssK-Uv-kv- Iymw-]v

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-16  
Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-16  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-16