Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw Z-en-X-cp-sSbpw B-Zn-hm-kn-I-fpsSbpw h-fÀ-¨m\n-c-¡v Ipd-bp¶p: sI.-Un.-F-^v.

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

kozhikode/cl

hntij§Ä

s^U-td-j³ I¸v ^pSvt_mÄ \msf XpS§pw a-e-∏p-dw: s^U-td-j≥ I∏v ^pSvt_mƒ a¬k-c-߃ \msf at©cn ]ø-\mSv tÃU-bØn¬ Xp-Sßp. C-¥y≥ ^p-Svt_m-fn-s‚ am-kv-a-cn-I \n-an-j߃-°p km-£n-bm-hm≥ ]-ø\m-Sv ^p-Sv-t_mƒ kv-t‰-Un-bw k-÷-am-bn. s^-U-td-j≥ I∏n-s‚ A-¶w sh-´n-\v {Ku-≠v ]m-I-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s‚ A-hkm-\ an-\p-°p-]-Wn-I-fpw C-∂e-tØm-sS ]q¿-Øn-bm-bn. {Ku-≠n-\v sh-≈ s]-bv‚p]-tbm-Kn-®p-≈ am¿-°n-ßpw (S®v sse≥), tKmƒ-h-e, tIm¿W¿ ^v-fm-Kv, k-_v-Ãn-‰yq-j≥ s_-©v F-∂n-h ÿm-]n-®p. tÃ-Un-b-Øn¬ ^v-f-Uv-sse-‰pI-fpw {]-Im-in-®p Xp-S-ßn. AJn-te-¥ym ^p-Sv-t_mƒ s^-Utd-j ≥ tImw-]-‰o-j≥ am-t\P¿ k-Rv-Po-hv Ip-am-dm-Wv {Ku≠n-s‚ A-h-km-\ an-\p-°p ]Wn-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-Ip∂-Xv. C-∂-se tÃ-Un-bw kμ¿-in-®v A-h-km-\ an-\p-°p ]Wn-I-fpw hn-e-bn-cp-Øn. kv-t]m¿-Sv-kv tImw-π-Iv-kv {]-kn-U‚ v F {io-Ip-am¿, Un.F-^v.-sF. `m-c-hm-ln-Iƒ F∂n-h¿ Km-e-dn, sS-Iv-\n-°¬ Ãm-^v, Sow, H-^o-jy¬-kv, k_v-Ãn-‰yq-´v π-tb-gv-kv, sa-Un-° ¬ Sow F-∂n-h¿-°p-≈ k-÷oI-c-W-߃-°v t\-Xr-Xzw \¬In-h-cp-∂p. tem-I-I-∏v ^p-Svt_mƒ a¬-k-c-Øn-te-°v Sow sk-e-Ivj-\p th-≠n C-hn-sS F-Øp-∂ Hm-kv-t{S-en-b, tlmf-≠v cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈ Sow am-t\-P¿-am¿-°m-bn kv-t‰Un-b-Øn¬ {]-tXy-I ]-h-en-b\pw k-÷-am-°n-bn-´p-≠v. tÃUn-bw Im-Wp-∂-Xn-\v A-Zv`q-X]q¿-h-am-b P-\-Iq-´-am-sW-Øp∂-Xv. k-μ¿-i-I _m-lp-eyØm¬ tÃ-Un-bw ]-cn-k-cw {Sm-^n-Iv Ip-cp-°n¬ s]-´p-t]mhp-∂p. cm-Py-sØ G-‰-hpw h-en-b ¢-∫v ^p-Sv-t_m-fn-s\ h-c-th¬°m-\p-≈ A-h-km-\-h-´ H-cp°-Øn-em-Wv kw-Lm-S-I-cpw \m-´p-Im-cpw. a-t©-cn ^p-Svt_mƒ A-°m-Z-an-bpw kv-t]m¿Sv-kv tImw-π-Iv-kpw a-{¥n-am¿ k-μ¿-in-®p. B-cym-S≥ ap-l-Ω-Zv, ]n sI A-–p-d-∫v F-∂n-h-cm-Wv C-∂se ssh-Io-´v \m-en-\v tÃ-Unbw k-μ¿-in-®-Xv. tÃ-Un-bw Im-Wm-s\-Øn-b k-μ¿-i-I _m-lp-ey-Øm¬ {Sm-^n-Iv Ipcp-°n¬-s]-´ a-{¥n-am-sc t]men-kv F-Øn-bm-Wp kp-c-£n-Xam-bn kv-t‰-Un-b-Øn-\-I-sØØn-®-Xv. Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.F, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am≥ h√m-©n-d ap-l-Ω-Z-en, sI F P∫m¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sI.-Un.-F-^v Pn-√m {]-h¿-Ø-I k-tΩ-f-\-hpw kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-\ ^-≠v Iq-∏¨ hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\-hpw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ \n¿-h-ln-°p-∂p

sIm-bn-em-−n \-K-c-k-`

sI im-´bpsS cm-Pn C-¶v; kn.-]n.-F-½n-\p `-c-Ww \-ã-s¸-t«-¡pw 

kz¥w {]Xn-\n-[n

sIm-bn-em-≠n: \-K-c-k-`m-sNb¿-t]-gv-k≥ sI im-¥ C-∂p cm-Pn \¬-Ipw. im-¥-tbm-sSm∏w \n¬-°p-∂ Iu¨-kn-e¿am¿ F¬.-Un.-F-^n-\p-≈ ]n¥p-W ]n≥-h-en-°p-∂-tXm-sS kn.-]n.-F-Ωn-\v ap\n-kn-∏m-en-‰n `-c-Ww \-„-am-hpw. C-∂-se H-gn-hp Zn-\-am-bn-cp-

s∂-¶n-epw Xn-c-°n-´ N¿-®-I-fmbn-cp-∂p C-cp-hn-`m-K-Øn-\pw. Hu-tZym-Kn-I hn-`m-Kw Iu¨-kne¿-am-sc t\-cn-´p I-≠v G-Xp {]-Xn-k-‘n-bn-epw ]m¿-´n-tbmsSm-∏w \n¬-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´n-´p-≠v. ]m¿-´n hn-cp-≤-te-J-\-sa-gpXn-b-Xn-s‚ t]-cn¬ ap≥ G-cnbm sk-{I-´-dn F≥ hn _m-eIr-jv-W-s\ H-cp h¿-j-tØ-°v

Sn ]n h-[w: c-a B-`y-´-c-a-{´n-¡v \n-th-Z-\w \Â-In Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn ]n h-[Ønse Kq-Vm-tem-N-\ kn._n. sF. A-t\z-jn-°-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´v sI sI c-a A-S-°-ap≈ B¿.Fw.]n. t\-Xm-°ƒ B`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-ebv-°v \n-th-Z-\w \¬-In. t\-Xm°ƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv FØn-bm-Wv \n-th-Z-\w \¬-In-bXv. kn._n.sF. A-t\z-j-Ww kw-_-‘n-® ap≥ \n-e-]m-Sv am-‰cp-sX-∂v \n-th-Z-\-Øn¬ B-hiy-s∏-´-Xm-bn sI sI c-a ]-d™p.A-Xn-\n-sS Sn ]n h-[-t°-kv A-t\z-j-Ww hn-`-Pn-®-Xv Kq-Vmtem-N-\-bp-sS `m-K-am-bm-sW∂v sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. \yqU¬-ln-bn¬ B-tcm-]n-®p. C-Xv ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-cm≥ kn._n. sF. A-t\z-j-Ww th-Ww. A-t\z-j-Ww ssh-In-bm-¬ sXfn-hp-Iƒ \-in-∏n-°-s∏-t´-°psa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.-

k-kv-s]≥v sN-bv-X-Xm-Wp {]ivv-\-߃-°p Im-c-Ww. im-¥bp-sS `¿-Øm-hv _m-e-Ir-jv-Ws\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-®-XmWp im-¥-sb cm-Pn-bn-te-°p \-bn-®-Xv. I-Ωn-‰n-bn¬ Nn-e¿-°p Iq-SpX¬ B-\p-Iq-eyw \-¬-Ip-I-bmsW-∂p im-¥ Ip-‰-s∏-Sp-Ønbn-cp-∂p. im-¥-tbm-sSm-∏w 12 Aw-K-߃ cm-Pn \¬-In-bn-cp-

s∂-¶n-epw Pn-√m sk-{I-´-dn kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√. cm-Pn-bn¬ \n-∂p ]n-¥n-cn-∏n-°m≥ Pn-√m ˛ kw-ÿm-\ t\-Xm-°ƒ C-S-s]´n-cp-s∂-¶n-epw im¥ ]n-≥am-dnbn-√. _m-e-Ir-jv-W-\pw im-¥bpw D-d-® Xo-cp-am-\-Øn-em-sW-¶n-epw C-∂-se-bpw sI Zmk≥ Fw.-F¬.-F. A-\p-\-bn∏n-°m≥ {i-aw \-S-Øn-bn-cp∂p.

]n-°p-∂-Xp-sIm-≠v Z-en-X¿ Dƒ∏-sS-bp-≈ ]m-h-s∏-´ P-\-hn-`mK-ß-sf D-b¿-Øn-s°m-≠p-hcm≥ I-gn-bn-√. cm-Py-sØ km[m-c-W-P-\-ß-fp-sS h-f¿-®-bmWp cm-Py-Øn-s‚ hn-I-k-\w. CXn-\p hn-e I¬-∏n-°m-sX-bp-≈ hn-I-k-\w cm-Py-sØ A-cm-P-IXz-Øn-te-°p X-≈n-hn-Sp-w. Sm-‰m Dƒ-∏-sS-bp-≈ h≥-In-S-°m¿°p Np-h-∏v ]-c-h-Xm-\n hn-cn-®Xp-sIm-≠m-Wp ]-›n-a-_w-Kmfn¬ kn.-]n.-F-Ωn-\p `-c-Ww \„-s∏-´-Xpw am-thm-hmZnIƒ i‡n-{]m-]n-°p-∂-Xn-\v C-S-h-cpØn-b-Xpw. B-d≥-ap-f-bn¬ kz-

]-d-ºn¬ _-km¿: hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-a-Øn-s‚ a-d ]nSn-®p s]m-Xp hn-Zym-`ym-k ta-Je-sb X-I¿-°m-\p-≈ bp. Un. F-^v. k¿-°m¿ \o-°w s]m-Xp k-aq-l-tØm-Sp-≈ sh-√p-hn-fnbm-sW-∂v F.--sI.--F-kv.S-- n.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n -sI Ir-jv-W-Zm-kv. ]-d-ºn¬ _-kmdn¬ F.--sI.--F-kv.S-- n.-bp. Pn-√m k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.C-jv-Sw t]m-se kn.--_n.--Fkv.-C, A¨-F-bv-U-Uv kv-Iq-fpIƒ-°v A-\p-a-Xn \¬-In s]mXp hn-Zym-e-b-ß-sf X-I¿-°p∂ \-S-]-Sn-I-fm-Wp k¿-°m¿

kzo-I-cn-°p-∂-Xv. F.--sI.--F-kv.S-- n.-bp. Pn-√m {]kn-U‚ v C sI A-Pn-Øv A-[y£-X h-ln-®p kn.-]n.sF Pn√m Akn.-sk{I-´dn Fw \m-cm-b-W≥, tPmbn‚ v-Iu-¨-kn-¬ Pn√m -sk-{I´dn Sn Fw -k-Po-{μ≥, ]n sI -e£vanZmkv, bq-k^v tImtdmØv, sI -sI -_m-e≥, sI -sI `m-kv°-c≥, kn.-]n.-sF. kwÿm\ FIvkn°yq´ohv. AwKw Sn hn -_m-e≥, Ajvd^v Ipcp-h-´q¿, sI sI -Ir-jvW-Zm-kv, Sn kpK-X≥, sI kp-Zn\, kn -kZm-\-μ≥ XpS-ßn-b-h¿ kw-kmcn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: ssh-Zyp-Xn hn-Xc-W cw-K-Øv h≥ am-‰w e£an´v B¿.-F.-]n.-Un.-B¿.-]n. ]≤-Xn. tIm-gn-t°m-Sv \-K-c -]p-\cm-hn-jv-Ir-X Du¿-Pn-X Du¿-P hn-I-k-\ ]-cn-jv-I-c-W ]-≤-Xn ssh-Zyp-Xn hn-X-c-W cw-Kw ]q¿W-am-bpw B-[p-\n-I-h¬-°-cn°pw. C-Xp {]-k-c-W-˛-hn-X-c-W˛-hm-Wn-Py \-„w 15 i-X-am-\Øn¬ Xm-sg-bm-°n Ip-d-°pw. CtXmsS Kp-W-ta-∑-bp-≈ ss-h-Zyp-Xn F-√m D-]-t`m-‡m°-ƒ-°pw F-∂ e-£yw km£m-¬-I-cn-°pw. ssh-Zyp-Xn-hnX-c-Ww, ssh-Zyp-Xn `-h-\n-se Hcp I¨-t{Smƒ dq-an¬ \n-∂p \nb-{¥n-°p-∂ Hm-t´m-am-‰n-Iv kwhn-[m-\-tØm-Sp-Iq-Sn am-dpw. thmƒ-t´-Pv £m-a-Øn-\p ]-cn-

lm-c-ap-≠m-hpw. ssh-Zyp-Xn _n√n-Mv, ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw Xp-Sßn-b-h ]q¿-W-am-bpw Iw-]yq´¿ -h¬-°-cn-°pw. tIm-gn-t°m-Sv C-e-{Œn-°ƒ k¿-°n-fn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cp∂ 23 sk-Ivj-\p-I-fn-sebpw D]-t`m-‡m-°ƒ C-Xn-s‚ Kp-Wt`m-‡m-°-fm-hpw. tIm-gn-t°m-Sv t\m¿-Øv, kuØv, t_-∏q¿ \n-tbm-P-I a-fie-ß-fn-se ap-gp-h≥ `m-K-ß-fpw F-e-Øq¿, Ip-μ-aw-K-ew, sIm-Sph-≈n \n-tbm-P-I-a-fi-e-ß-fnse hn-hn-[ `m-K-ß-fpw C-Xn-s‚ ]-cn-[n-bn¬ h-cpw. tI-{μ k¿°m¿ B-hn-jv-I-cn-®p tI-c-f tÃ-‰v C-e-{Œn-kn-‰n t_m¿-Uv enan-‰-Uv B-Wv B¿.-F.-]n.-Un.B¿.-]n \-S-∏m-°p-∂-Xv.

tIm-gn-t°m-Sv: kn.-Fw.-]n. Pn√m I-Ωn-‰n Iu¨-kn¬ Fw hn B-dn-s‚-bpw kn ]n tPm-Wn-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn-s\m-∏w. C-∂se tN¿-∂ tbm-Kw Pn-√-bn-se ]m¿-´n {]-h¿-Ø-\w i-‡n-s∏Sp-Øm-\pw Xo-cp-am-\n-®p. C-∂v ssh-Io-´v B-dn-\v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kn ]n tPm-Wn-\v InUv-k¨ tIm¿-W-dn¬ kzo-I-cWw \¬-Ipw.- tbmK-Øn¬ kwÿm-\ Iu-¨-kn¬ Aw-Kw s_-∂n tPm-kv A-[y-£-X- hln--®p. Pn-√m sk-{I-´-dn kn F≥ hn-P-b-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

tIm-gn-t°m-Sv: hn-ip-≤n-bp-sS Im¿-jn-I kw-kv-Im-c-sØ Hm¿-sØ-Sp-Øp \m-sf am-´p-s∏m¶¬. tN-a-t©-cn-bm-Wp \msf am-´p-s]m-¶¬ a-tlm¬-kh-Øn-\v thZnbm-hp-∂-Xv. ssP-h ssh-hn-Z-[y- kw-c£-W k-an-Xn, ar-K-kw-c-£W h-Ip-∏v, sh-®q¿ I¨-k¿th-j≥ {S-Ãv, ]q-°m-Sv I-em-ebw F-∂n-h-bp-sS k-l-I-c-WtØm-sS kv-Iqƒ Hm-^v A-{KnIƒ-®¿ tN-a-t©-cn-bm-Wp ]cn]mSnIƒ kwL-Sn-∏n-°-I. X-an-gv-\m-´n-se {]-kn-≤-amb s]m-¶¬ B-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn, ho-Sp-I-fn-se I∂p-Im-en-Iƒ-°p th-≠n kwL-Sn-∏n-°p-∂ {]-i-kv-X-am-b

D¬-k-h-am-Wp am-´p-s∏m-¶¬. ]-ip-°-sf-bpw Im-f-I-sf-bpw Ip-fn-∏n-®v ip-Nn-bm-°n sImºp-I-fn¬ Nm-bw tX-®v I-gpØn¬ lm-c-a-Wn-bn-°pw. ]p-Xn-b aq-°p-I-b-dn-S-epw I-gp-Øn¬ a-Wn-sI-´-epw s\‰n-bn-¬ Ip-¶p-aw Nm¿-Ø-epsam-s°-bm-Wv X-an-gv-\m-´n¬ ]-Xn-hv. sXm-gp-Øn-\v ap-∂n¬ "s]m-¶-en-´v' B {]-km-Zw I∂p-Im-en-Iƒ-°p \¬-Ipw. kw-Lw tN¿-∂v Ip-Spw-_-߃ \r-Ø-hpw ]m-´pw A-h-X-cn-∏n°pw. I-gn-™ aq-∂p h¿-j-ambn tN-a-t©-cn-bn¬ \-S-∂p-hcp-∂ am-´p-s]m-¶¬ Xo¿-Øpw im-kv-{Xo-b-am-Wv. hw-i-\m-iw h-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂ \n-c-h-

[n ]-ip-°ƒ-°v ]-cn-c-£ \¬Ip-∂p Cu BtLm-jØ-Øneq-sS. hn-Øp {]-Z¿-i-\w, Nn-{X-{]Z¿-i-\w, ]-©-K-hy- Nn-In¬k, ]-ip-Zm-\w, s]m-¶¬ Du-´v F-∂n-h-bm-Wv C-hn-sS Dƒ-s∏Sp-Øp-∂-Xv. cm-hn-se 10\v Kpcp tN-a-t©-cn Ip-™n-cm-a≥\m-b¿ D¬-k-h-Zo-]w sX-fn-bn°pw. sI Zm-k≥ Fw.-F¬.-F, {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-\n-Xm a-Xn-en-tN-cn ]-s¶-Sp°pw. tUm. A-\n¬ k-°-cn-b, tUm. sI kn P-b≥, ]n sI N{μ-ti-J-c≥ {]-_-‘-߃ Ah-X-cn-∏n-°pw. D-Æn tKm-]m-e\m-Wp P-\-d¬ I¨-ho-\¿

ImÀ I¯n-\-in¨ \ne-bnÂ

Im-en-°-‰v {]- v ¢-∫v Ip-Spw-_ kw-K-a-tØm-S-\p-_-‘n-®v \S-Ønb ImbnIa-¬-k-c-߃ H-fnw-]n-Iv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn ]n F lw-k D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

{]-Êv-¢-ºv ImbnIa-Â-k-c-§Ä \-S-¯n tIm-gn-t°m-Sv: Im-en-°-‰v {]- v ¢-∫v Ip-Spw-_ kw-K-a-tØm-S-\p_-‘n-®v kv-t]m¿-Sv-kv sK-bnwkv a-¬-k-c-߃ \-S-Øn. ^p-Svt_mƒ, {In-°-‰v, I-º-h-en, Hm´w Xp-S-ßn-b a¬-k-c-ß-fn-se tP-Xm-°ƒ-°v 26\v \-S-°p-∂

Ip-Spw-_ kw-K-a-Øn¬ k-Ωm-\߃ \¬-Ipw.a¬k-c-߃ X-fn km-aq-Xncn F-®v.F -- -kv.F -- -k.v {Ku-≠n¬ H--fnw-]n-Iv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´-dn P-\-d¬ ]n F lw-k D-Zv -Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]- v-¢-

∫v {]-kn-U‚ v I-am¬ h-c-Zq¿ A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn F.-hn sj-dn≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw ]n cm-aN-{μ≥, kv-t]m¿-Sv-kv I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ \n-km¿ kw-km-cn®p

tIm-gn-t°m-Sv: tI-cf `q-j-Ww ]-{X-Øns‚ tIm-gn-t°m-Sv _yq-tdm-bn-se dnt]m¿-´¿ Zn-eo-]v tZh-ky-bp-sS Im¿ A⁄m-X¿ I-Øn-®p. sI-.-F¬. 14 sP 8859 \-º¿ lyq-≠m-bv km≥-t{Um Im-dmWv A-⁄m-X¿ Xoh-®v \-in-∏n-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N ]p-e¿s® 12.-15Hm-sS ho-Sn\p k-ao-]-Øm-Wp IØn-\-in® Im¿ Im¿ I-Øn\-in-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ho-Sn-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ Im¿ I-Øp-∂-Xv k-ao-]-hmkn-I-fm-Wv B-Zyw I-≠-Xv. ao-©-¥ ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn-bm-Wp Xo-b-W-®-Xv. ap-∂n-se •m-kv A-Sn-®p X-I¿-Ø \n-e-bn-em-bn-cp-∂p. C-∂v t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[¿ F-Øn ]-cn-tim-[n-® ti-j-ta I-Øn°m≥ D-]-tbm-Kn-® h-kv-Xp-°-sf-°p-dn-®p hn-h-cw e-`n-°q. \-√-fw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. \-√-fw kn-.sF. N-{μ-tam-l-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw kw-`-h ÿ-ew k-μ¿-in-®v ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Im¿ I-Øn-b-Xn¬ Zp-cq-l-X-bp-≈-Xn-\m¬ t]m-en-kv A-t\z-jWw Du¿-Pn-X-am-°n-bn-´p-≠v.

A-h-Im-i\n-b-aw hn-Zym-`ym-kcw-K-¯v hn-¹-h-I-c-am-b amäap−m¡n: ap-Ã-¸-Ån cm-a-N-{µ³ ap-°w: hn-Zym-`ym-k A-h-Im-i \n-b-aw hn-Zym-`ym-k ta-J-e-bn¬ hn-π-h-I-c-am-b {]-h¿-Ø-\Øn-\p h-gn sX-fn-®p-sh-∂p tI{μ-k-l-a-{¥n ap-√-∏-≈n cm-a-N{μ≥. tN-μ-aw-K-√q¿ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iqƒ kp-h¿-W Pq_n-en BtLmjw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-dn-hp t\-Sp-tº-mƒ Xn-cn-®dn-hv \-„-s∏-Sm-sX kq-£n-°m≥ hn-Zym-¿-Yn-Iƒ {i-≤ sN-epØ-W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™p. kv-Iqƒ am-t\-P¿ H A_vv-Zp¿-d-ln-am≥ A-[y-£-X hln-®p. Fw sF jm-\-hm-kv

Nn-c-«-bn XoÀ-¯ DÂ-¸-¶-§-fp-am-bn A-\-kpw km-_n-dpw hm-Wn-ta¬: Nn-c-´-bn¬ hn-kva-bw Xo¿-Øv C-c-´-k-tlm-Z-c߃. aq-∂p h¿-j-Øn-\n-sS B-I¿-j-I-ß-fm-b \q-dpI-W°n-\p cq-]-ß-fm-Wv C-h¿ Nnc-´-sIm-≠p \n¿-an-®Xv. hm-Wnta¬ `q-an-hm-Xp-°-se \-ßm≠n-bn¬ A-\-kv, km-_n¿ F∂n-h-cm-Wp ]q-°-fpsSbpw arK-ß-fpsSbpw ]-£n-I-fpsSbpw cq]w Nn-c-´-bn¬ Xo-¿-°p-

]cnNbw ∂-Xv. D-W-ßn-b Nn-c-´ an-\p°n-sb-Sp-°-em-Wv G-‰-hpw {][m-\-]-Wn. ti-jw \n¿-an-°m\p-t±-in-°p-∂ cq-]-Øn-\-\pk-cn-®p Nn-c-´ ap-dn-s®-Sp-°p∂p. tª-Upw a-‰pw D-]-tbm-Kn®v G-sd kq-£v-a-am-bm-Wp apdn-s®-Sp-°p-I. Xp-S¿-∂p ]-ibp-]-tbm-Kn-®v H-´n-®p-tN¿-°p∂-tXm-sS cq-]-߃ X-øm-dmhp-∂p.hn-hn-[-bn-\w ]q-°ƒ, XØ, Im-°, aq-ß, {]m-hv Xp-Sßn-b ]-£n-Iƒ, a¬-kyw, B-a, kv-]q¨ Xp-S-ßn \n-c-h[n C-\-߃ A-\-kn-s‚-bpw km-_n-dn-s‚-bpw I-c-hn-cp-Xn¬ P≥-a-sa-Sp-°p-∂p. X-߃ \n¿-an-® Nn-c-´-bp¬-∏-∂-߃ \n-c-h-[n t]¿ hm-ßp-∂-Xm-

Im-cy I-º-\n-sb sIm-≠p hn-am\-Øm-h-fw \n-¿-an-°p-∂-Xn-\p ]n-∂n¬ Zp-cq-l-X-bp-≠v. Z-enX¿ t\-cn-Sp-∂ sXm-gn-en-√m-bv -a ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn-\p A-Sn-b-¥c \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂p ]n cm-a-`-{Z≥ B-h-iy-s∏-´p. sI.-Un.-F-^v. Pn-√m {]-knU‚ v ]n Sn P-\m¿-±-\≥ A-[y£-X h-ln-®p. Sn ]n `m-kv-I-c≥, sI ]n kn Ip-´n, l-cn-Zm-k≥, sF-h¿-Im-e Zn-eo-]v, Fw c-ta-iv_m-_p, tZ-h-Zm-kv Ip-Xn-cm-Sw, ]n ]n I-a-e, th-em-bp-[≥ sh-´Øv, F Sn Zm-k≥, kp-\n¬ ]qtf-¶-c kw-km-cn-®p.

ImÀ-jn-I kw-kv-Ir-Xnbn \m-sf "am-«p-s¸m-¦Â'

s]m-Xp hn-Zym-`ym-k-ta-J-eX-IÀ-¡m-\p-Å \o-¡w sN-dp-¡Ww: F.--sI.--F-kv.-Sn.-bp.

l-bÀ-sk-¡³-U-dn ssh-Zyp-Xn hn-X-c-W-cwK¯v {]n³-kn-¸Â-kv kaqe am-äw e£y-an«v A-tkm. kt½-f\w ]²Xn a-e-∏p-dw: l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬-am-cp-sS A-[ym-]-\ tPm-en B-gv-N-bn¬ A-©p ]n-cn-b-Um-bn \n-P-s∏Sp-Øp-sa-∂p hn-Zy-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p-d-∫v. tI-c-f lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏¬-kv A-tkm-kn-tbj≥ \m-emw kw-ÿm-\ k-tΩf-\w a-e-∏p-d-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIqƒ Hm-^n-kn¬ ¢¿-°v, ]yq¨ Xp-S-ßn-b Po-h-\-°msc \n-b-an-°p-∂-Xv A-S-°-ap≈ {]-^. e-∫ I-Ωn-‰n dn-t∏m¿´n-se ip-]m¿-i-Iƒ L-´w L-´am-bn \-S-∏m-°p-sa-∂pw A-t±lw ]-d-™p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b sI Sn P-eo¬, ]n D-ss_-Zp-√, Im-en°-‰v bq-\n-th-gv-kn-‰n sk-\-‰v Aw-Kw Sn hn C-{_m-lnw, tI-cf ss{]-h-‰v (F-bv-U-Uv) kvIqƒ am-t\-tP-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \m-k¿ F-S-cn-t°m-Sv ]-s¶-SpØp. `m-c-hm-ln-Iƒ: Pn P-b-N{μ≥ \m-b¿ ({]-kn-U‚ v), F®v ssk-\p-±o≥ (P-\-d¬ sk{I-´-dn), kn F-®v aq-k (tIm-˛Hm-¿-Un-t\-‰¿), Sn ]n tPm-bv (J-Pm-©n), F-®v Fw k-l-Zp√ (A-°m-Z-an-Iv Iu-¨-kn¬ sN-b¿-am≥) Xn-c-s™-Sp-Øp.

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-Ø-I ap-X-emfn-am-cpw tIm¿-]-td-‰p-I-fpw X-g®p h-f-cp-tºmƒ Z-en-X-cp-sS-bpw B-Zn-hm-kn-I-fp-sS-bpw h-f¿-®m\n-c-°p Xm-tg-°p t]m-bn-s°m≠n-cn-°p-I-bm-sW-∂p tI-c-f Zen-Xv s^-U-td-j≥ (sI.-Un.-F^v) kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ {]-kv-Xm-hn-®p. sI.Un.-F-^v. Pn-√m {]-h¿-Ø-I ktΩ-f-\-hpw kw-ÿm-\ {]-h¿Ø-\ ^-≠v ti-J-c-W-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw \n¿-h-ln-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tIm-Sn-Iƒ ap-S-°n \m-Sp \osf hn-am-\-Øm-h-f-߃ ÿm-

kn.-Fw.-]n. Pn-Ãm I½nän tPm-Wn-s\m-¸w

Fw F A-_v -Zp¬ l-°o-an-\p a{¥n D-]-lm-cw k-Ωm-\n-®p. tUm. Fw F≥ Im-c-t»-cnbp-sS "H-cp hm-°n-s‚ ]mTw', ]n A-_q-_-°¿ kp-√-an-bp-sS "C-kv -em-apw {]-Ir-Xn kvv-t\-lhpw' F-∂o ]p-kv-X-I-߃ N-Sßn¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. sibv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p-∂v {]-Xn-Iƒ G-‰p-hm-ßn. hn-Zym-`ym-k sk-an-\m¿ Un.tN-μ-aw-K√q¿ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ kph¿-W Pq-_n-en BtLmjw tI-{μ-k-l-a{¥n C.-H. cm-P-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-Sap√∏-≈n D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p \w sN-bv-Xp. tUm. _-Zo-D- Fw.-]n, sj-do-\m kp-ss_¿, A-l-Ω-Zv, kn ]n Ip-™n-ap-l- Ω-Z-en, ]n ap-l-Ω-Z-en kw-km- am≥, F-kv J-a-dp-±o≥, {]-^. F≥ ]n jw-kp-±o≥, Fw sI ao- Ω-Zv, C F≥ A-_v -Zp-√ au-e-hn, cn-®p. k¿-ho-kn¬ \n-∂p hn-c- l-ao-Zv tN-μ-aw-K-√q¿, kn Sn A\, ^m-Xzn-a sIm-S-∏-\, ]n sI kn Fw _m-e≥, Iq-´n¬ ap-l- an-°p-∂ {]-[m\m-[ym-]-I≥ _vv-Zp-¿-d-low kw-km-cn-®p.

lÀ-¯men\nsS B-{I-aWw: c-−pt]À A-d-Ìn Xm-a-c-t»-cn:I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n¬ {]-Xn-tj-[n-®p \-SØn-b a-e-tbm-c l¿-Øm-ent\m-S-\p-_-‘n-®p-≠m-b A-{Ia-Øn¬ c-≠pt]¿- Iq-Sn t]m-enkv ]n-Sn-bn¬. sN-ºp-I-S-hv kztZ-in-I-fm-b ]m-d-∏p-d-Øv i-^oJv(28) B-e-°¬ A-\n¬ Ipam¿ (45) F-∂n-h-sc-bm-Wp {]tXy-Im-t\z-j-W kw-Lw A-dÃv sN-bv-X-Xv. l¿-Øm-en-s‚ ad-hn¬ Xm-a-c-t»-cn-bn-se-Øn h\w h-Ip-∏v Hm-^n-kv, hm-l-\߃ F-∂n-h -X-I¿-Ø tI-kn- sI.-F≥.-Fw. Pn-√m k-tΩ-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn \-S-∂ hn-Zym¿-Yn-˛-bp-h-P-\- k-tΩ-f-\w em-Wv C-h-sc A-d-Ãv sN-bv-X- a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xv. Np-¶-Øv \m¿-t°m-´n-Iv Unssh.-F-kv.-]n. k-©-cn-® t]men-kv Po-∏v a-dn-®n-´ tI-kn-epw A-\n¬ Ip-am¿ {]-Xn-bm-Wv. ]n∂o-Sv Cu Po-∏v A-{I-an-kw-Lw Xoh-®p \-in-∏n-®n-cp-∂p.

a-tX-X-c- sFIyw i-àn-s¸-Sp-¯n ^m-jn-ks¯- sN-dp-¡-Ww: sI.-F³.-Fw.

Nnc´ D¬∏-∂-ß-fp-ambn A\kpw km_ndpw C-t∏mƒ B-h-iy-°m-cp-sS bn A-\-kv ]-d-™p.kv-Iq-fn-se {]-hr-Øn-]-cn- \n¿-tZ-im-\p-k-c-Ww D¬-∏N- b - t a- f - t bm- S - \ p- _ - ‘ n- ® p ∂-߃ \n¿-an-®p \¬-Ip-∂pIu-Xp-I-Øn-\m-Wp Nn-c-´-sI- ≠v. B-tcm-Ky-]-c-am-b Im-cm-≠p-≈ \n¿-am-W-Øn-\v ]- W-ß-fm¬ H-cp-h¿-jw ]T-\w s¶--Sp-ØXvB-Zy a¬-k-c-Øn- ap-S-ßn-b-Xn-\m¬ km-_n¿ C¬ X-s-∂ D-]-Pn-√-bn¬ H-∂mw t∏mƒ π-kv-Sp-hn-\pw k-tlm-Zÿm-\w e-`n-®-tXm-sS A-\- c≥ A-\-kv ^m-¿-a-kn-Ãv tImkn-s\m-∏w k-tlm-Z-c≥ km- gv-kn-\pw ]Tn-°p-I-bm-Wv. \_n-dpw tN-cp-I-bm-bn-cp-∂p. ßm-≠n sam-bv-Xp-hn-s‚-bpw ]n-∂o-Sv C-°-gn-™ Pn-√m-X-e ]-Sn-™m-sd Nm-ep-]-d-º-Øv {]- h ¿- Ø n- ] - c n- N - b - t a- f - h - s c am-an-bp-sSbpw -a-°-fm-Wv AF t{K-Uv t\-Sm≥ I-gn-™p. \-kpw km-_n-dpw.

Aw-K-Xz hn-X-c-Ww \m-sf tIm-gn-t°m-Sv: Bw B-Zv-an ]m¿´n \-S-Øp-∂ ku-P-\y Aw-K-Xz hn-X-c-W-b-⁄w D-Zv-Lm-S-\w 14\v am-\m-©n-d-bn¬ \-S-°pw. cm-hn-se 10 ap-X¬ B-dp-h-sc Aw-K-Xz hn-X-c-W-ap-≠m-hpw.am-\m-©n-d, sd-bn¬-th-kv t‰-j≥, ]m-f-bw, ]p-Xn-b-Ãm≥Uv, Im-c-¥q¿, sN-e-hq¿ Xp-Sßn-b ÿ-e-ß-fn-¬ Aw-K-Xzw \¬-Im≥ kw-hn-[m-\w G¿-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v. t^m¨: 949-6789692.-

tIm-gn-t°m-Sv: h¿-Ko-b ^mjnÃv i-‡n-I-sf a-tX-X-c Iq-´m-bva i-‡n-s∏-Sp-Øn sN-dp-°-Wsa-∂p sI.-F≥.-Fw. Pn-√m ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. h¿-Kob-X-bpw a-tX-X-c-Xz-hpw X-Ωnep-≈ bp-≤-Øn¬ a-tX-X-c-XzØn-s‚ `-{Z-X Im-Øp kq-£n°m≥ P-\m-[n-]-Xy hn-izm-knIƒ-°p _m-[y-X-bp-≠v. a-X-cw-K-Øp-≈ I-®-h-S Xm¬-∏-cy-߃ bp-hm-°ƒ a-X-aqey-ß-fn¬\n-∂v A-I-em≥ Imc-W-am-hp-∂p-≠v. \-thm-∞m-\ aq-ey-߃ Xn-cn-®p sIm-≠p-h∂p km-aq-lnI ]-cn-jv-I-c-W-

Øn-\v B-°w Iq-´m≥ k-aq-lw X-øm-dm-h-W-sa-∂pw k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. hn-Zym¿-Yn-˛-bp-h-P-\-k-tΩf-\w a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. d-io-Zv H-f-hÆ A-[y-£-X h-ln-®p. am-bn≥ Ip-´n kp-√-an, A-_v-Zp- -Øm¿ Iq-fn-am-Sv. ]n Fw F h-lm-_v, i-_o¿ sIm-Sn-b-Øq¿ kw-kmcn-®p. ssh-Io-´v \-S-∂ kmw-kvIm-cn-I k-tΩ-f-\-Øn¬ ]m-eØv A-_v-Zp-¿-d-lv-am≥ a-Z-\n A[y-£-X h-ln-®p. Fw.-C.-F-kv. Pn-√m sk-{I-´-dn kn Sn k-°o¿ lp-kbv≥, sI.-F≥.-Fw. sk-

{I-´-dn ]n ]n D-Æo≥ Ip-´n au-ehn, sF.-F-kv.-Fw. sk-{I-´-dn \n-km¿ H-f-h-Æ, C hn ap-kv-X^, A≥-km¿ \-∑-≠ kw-km-cn®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI.F≥.-Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ]n A-_v-Zp-√-t°m-b a-Z-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI.-F≥.Fw. P-\-d¬ sk-{I-´-dn F ]n A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ au-e-hn ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. sF.-F-kv.Fw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. F sF A-_v-Zp¬ a-Po-Zv kzem-ln, l-\o-^v Im-b-s°m-Sn, hf-∏n¬ A-_v-Zp- -emw, kn hn B-en-t°m-b kw-km-cn-®p.


{]mtZ-inIw

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

ssP-h-ssh-hn-[y kw-c-£-W ]T-\-Iymw-]v

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se F-´p-apX¬ aq-∂p-h-sc B-Æ-t°m-´≥Nm¬, ]n-≈-s∏-cp-h-Æ, s]-cph-Æm-aq-gn, Im-b-tem-´p-Xm-gw, ap-t≠-cn, Ip-≠q-ß-c, Xm-\t°m-´q¿, s\-√n-°m-]-d-ºv F∂n-hn-S-ß-fn-epw A-©p-h-sc \m-cy-®m-en¬, s\-t´m-Sn-Ømgw, Xq-Δm-´p-Xm-gw, sN-dp-h-eØv Xm-gw, ap-°m-fn-Øm-gw, Icn-bm-´p-a-e F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ 11 h-sc ]-∂nt°m-Sv, am-´p-ap-dn, s\-√n-°m-]-dºv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw H-º-Xp ap-X¬ c-≠p-h-sc sN-º-I-Ømgw, ]p-Xn-b-]m-ew, I-√p-Øm≥I-S-hv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ]Øp-ap-X¬ 12 h-sc ]p-d-°m-t´cn, ap-°w I-S-hv, ]m-tem-d, ]pXp-°m-´p-I-S-hv, I-t®-cn F-∂nhn-S-ß-fn-epw aq-∂p-h-sc sh-ßfw, Xn-cp-h-ßq-cv, Im-∏m-Sv, ]q°m-Sv _o-®n-epw ssh-Zyp-Xn ap-Sßpw.-

sIm-Sn-b-Øq¿ ]n.-Sn.-Fw. ssl-kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ C-cp-h-gn-™n- Xo-c-Øv {]-Ir-Xn kw-c-£-W {]-Xn-⁄-sb-Sp-°p-∂p

ap-°w: h-\w-˛-]-cn-ÿn-Xn a{¥m-e-bw, sk‚¿ t^m¿ F≥hn-tdm¨-sa‚ v B-‚ v U-h-e-]vsa‚ v F-∂n-h-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ sIm-Sn-b-Øq¿ ]n.-Sn.-Fw ssl-kv-Iq-fn¬ ssP-h-ssh-hn[y kw-c-£-Ww F-∂ hn-j-bsØ B-kv-]-Z-am-°n ]T-\Iymw-]v \-S-∂p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v Nm-en¬ ssk-\-_ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Fw ]n a-Po-Zv A-[y-£-X- hln-®p. _-jo¿ ]p-Xn-tbm-´n¬, ]n kn A-–p-¿-d-ln-am≥, ^k¬ hm-cn-kv, A-l-Ω-Zv-Ip-´n A-c-b-t¶m-Sv, hn hn-Zy, k-eow sIm-fm-bn, kn a-lv-Pq¿ kw-kmcn-®p. Iymw-]n-s‚ `m-K-am-bn ]p-g kw-c-£-W-{]-Xn-⁄, P-e-bm{X, hr-£-ssØ \-S¬ F-∂n-hbpw \-S-∂p.-

kozhikode/cl

3

d-_À tam-j-Ww hym-]-Iw; IÀ-j-IÀ B-i-¦-bn Xm-a-c-t»-cn: a-e-tbm-c Im¿-jI ta-J-e-bn¬ d-_¿ tam-j-Ww hym-]-I-am-b-tXm-sS I¿-j-I¿ B-i-¶-bn¬. Xn-cp-h-ºm-Sn, tImS-t©-cn, ]p-Xp-∏m-Sn {]-tZ-i-ßfn-em-Wv d-_¿-jo-‰p tam-j-Ww hym-]-I-am-hp-∂-Xv. A-Øn-∏m-d hn-e-ß-∏m-d sUm-a-n-\n-°n-s‚ ]p-I-∏p-c-bn¬ kq-£n-® 110 d-_¿-jo-‰p-Iƒ Ign-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® tam-jWw t]m-b-Xm-Wv A-h-km-\ kw-`-hw. h-f¿-Øp \m-b-bp-sS Ip-c-tI-´v ho-´-Im¿ D-W¿-∂-Xn\m¬ D-Ω-d-Øp-≈ jo-‰p-Iƒ \„-s∏-´n-√. C-hn-sS 20,000 cq-]tbm-fw cp-]-bp-sS h-kv-Xp-°-fmWp \-„-s∏-´-Xv. C-tX {]-tZ-isØ ]-∂yw am-°n¬ tkm-a≥,

]p-Xn-b aT-Øn¬ tPm-b¬, s]´n-°p-f-ß-c s_-∂n- Xp-S-ßn-bh-cp-sS jo-‰p-I-fpw A-Sp-Øn-sS tam-„n-°-s∏-´n-cp-∂p. X-º-e-a-Æ-bn¬ d-_¿-jo-‰n\p ]p-d-ta tam-t´m-dp-I-fpw Im¿jn-I D-]-I-c-W-ß-fpw \-„-s∏´n-cp-∂p. tam-„n-® d-_¿-jo-‰p-Ifp-am-bn ss_-°n¬ h-cn-I-bmbn-cp-∂ c-≠p-t]¿ c-≠m-gv-N ap≥-]v t]m-en-kv ]n-Sn-bn-em-bncp-∂p. dn-am‚n-em-b C-h-sc I-ÃUn-bn¬ hm-ßn tNm-Zyw sN-bvX-t∏mƒ hn-hn-[ ÿ-ß-fn¬ \n∂pw C-h¿ d-_¿ j-o-‰p-Iƒ tam„n-®-Xm-bn sX-fn-™n-cp-∂p. d_-dn-\p C-t∏m-gpw \-√ hn-e-bp≈-Xpw F-fp-∏-Øn¬ C-h ssI-

°-em-°m-\p-≈ ku-I-cy-hp-amWp tam-„m-°-sf C-Xn-te-°v B-I¿-jn-°p-sX-∂p t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. sN-d-In-S I¿-j-I¿°v A-h-cp-sS A-S-bm-fw jo-‰n¬ ]-Xn-∏n-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xn\m¬ I-S-I-fn¬ C-h hn¬-°m≥ {]-bm-kw A-\p-`-h-s∏-Sn-√. CXn-\p ]p-d-ta sN-dn-b tam-j-Wß-fn¬ ]-e-cpw ]-cm-Xn-s∏-SmØ-Xpw tam-„m-°ƒ-°v A-\p{K-l-am-bn am-dp-∂p.-

{]-Im-i-\w sN-bv-Xp

Ip-‰ym-Sn: ku-lr-Z th-Zn Ip-‰ymSn \n¿-Ωn-® -tZ-h-kw-Ko-Xw- `‡n-Km-\ kn.Un. t\m-h-en-kv-‰v I-Æ≥ I-cn-ßm-Sv ]n kn Zm-tamZ-c≥ \-ºq-Xn-cn-°p \¬-In {]Im-i-\w sN-bv-Xp

]cn-]mSn I-e-Œ-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv

lmƒ: tI-c-f h-\n-Xm I-Ωnj≥ Pn-√m-X-e sa-Km A-Zm-eØv-˛10.-00 _o-®v a-ssd≥-{Ku-≠v: Im-en°-‰v ^v-f-h¿-tjm ˛ 10.-00 B¿-Sv- Kym-e-dn: F-_n≥ t]mØ-c-bp-sS Nn-{X-{]-Z¿-i-\w ˛ 11.-00 am-\m-©n-d kv-Iz-b¿: ]p.-I.k \-thm-∞m-\ kw-K-aw ˛ 5.-00 Km-‘n-Kr-lw: ]m-N-I-hm-X-I D-]-t`m-Ir-X {]-Xn-tj-[ kw-Kaw D-Zv-Lm-S-\w I-am¬ h-c-Zq¿ ˛3.-00 B¿.-F-kv.-kn Hm-Un-t‰m-dnbw: sI-an-kv-{Sn t^m¿ lyq-a≥ sh¬-s^-b¿ D-Zv-Lm-S-\w tab¿ F sI t{]-a-Pw-˛ 10.-00 tlm-´¬ ssl-k¨ sl-dnt‰-Pv: sI.-Fw.-kn.-Sn s^-kn-en‰n-t‰-j≥ D-Zv-Lm-S-\w ssh-kv Nm≥-kn-e¿ A-–p- -emw ˛ 5.00 ]m-Øq¿ S-h¿: t•m-_¬ In®≥ tjm-dpw D-Zv-Lm-S-\w Sn \mkn-dp-±o≥ ˛ 10.-00 tk-hm a-μn-cw: t]m-kv-‰p t_-kn-Iv kvv-Iqƒ ]p-kv-X-I {]Im-i-\w ˛ 2.-00 sIm-Sp-h-≈n: ]-ªn-Iv sse{_-dn lmƒ a-\- v sk-an-\m¿ ˛ 4.-00 ]p-Øq¿ I-Wn-bmƒ-I-Ww: a-kv-Pn-Zv ]-cn-k-cw cn-^m-C-ø sk‚¿ \-_n-Zn-\ ]-cn-]m-Sn ˛ 4.00 sIm-Sp-h-≈n: t_m-[-\-bm-{X°v kzo-I-c-Ww ˛ 6.-00

ssh-Zyp-Xn h-Ip-¸n-sâ A\mØ; IÀ-j-Is¯m-gn-em-fn C-cp-«nÂ

Xm-a-c-tÈ-cn Xm-eq-¡v D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Xm-a-c-t»-cn: a-e-tbm-c Ip-Sntb-‰ ta-J-e-bn-se P-\-ß-fpsS c-≠p ]-Xn-‰m-≠p-Im-e-Øns‚ ap-d-hn-fn-°p ]-cn-lm-c-ambn Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v \m-sf ap-Jy-a-{¥n D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°pw. I-gn-™ _-P-‰v k-tΩf-\-Øn¬ {]-Jym-]n-® 12 Xm-eq°p-I-fn¬ H-∂m-b Xm-a-c-t»-cnbn¬ 12 ]-©m-b-Øp-I-fn-se 20 hn-t√-Pp-Iƒ \m-sf ap-X¬ Xma-c-t»-cn Xm-eq-°n-s‚ `m-K-ambn am-dpw.

sIm-bn-em-≠n, tIm-gn-t°mSv Xm-eq-°p-Iƒ hn-`-Pn-®m-Wp Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v cq-]o-I-cn®-Xv. sIm-bn-em-≠n-bn¬ \n∂p-≈ A-©pw, tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p-≈ 15Dw hn-t√-Pp-I-fm-Wv C-Xn¬ s]-Sp-∂-Xv. 20 hn-t√-PpI-fn-se 52,85197 sl-Œ¿ `q-{]tZ-iw ]p-Xn-b Xm-eq-°n¬ Dƒs∏-Spw. \m-ep e-£-Øn ]-Xn\m-bn-c-am-Wp ]p-Xn-b Xm-eq°n-se P-\-kw-Jy. sIm-bn-em≠n-bn-se ]-\-ßm-Sv, D-Æn-Ip-

fw, tIm-gn-t°m-Sv Xm-eq-°n-se Xm-a-c-t»-cn, tIm-S-t©-cn, ]pXp-∏m-Sn,I-´n-∏m-d, sIm-Sp-h≈n, Hm-a-t»-cn,In-g-t°m-Øv, \cn-°p-\n, Iq-S-c-™n, Xn-cp-hºm-Sn Xp-S-ßn ]-©m-b-ØpIƒ Xm-eq-°n¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. Cu ]-©m-b-Øp-I-fn-se 20 hnt√-Pp-I-ƒ Iq-Sn-t®¿-∂m-Wp Xm-eq-°v cq-]o-I-cn-®-Xv.]p-Xn-b Xm-eq-°v bm-Ym¿∞y-am-hp-∂-tXm-sS kn-hn¬ k-ssπ-kv Hm-^n-kv A-S-°w \n-

tIm-gn-t°m-Sv: ]-Xn-\m-dmw temIv-k-`-bn-te-°v B-Zy-sØ ÿm-\m-¿-Yn-sb {]-Jym-]n-®p. F-≥.---kn.---]n-bm-Wv e-£-Zzo-]v ÿm-\m-¿-Yn-bm-bn ]n ]n ap-lΩ-Zv ss^-k-en-s\ {]-Jym-]n-®Xv. sI.---Fw.---F Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ ÿm-\m¿-Yn-°p kzo-I-cW-hpw \¬-In. e-£-Zzo-]v hnZym¿-Yn-I-fm-Wp kzo-I-c-Ww \¬-In-b-Xv. F sI i-io-{μ≥ Fw.---F¬.---F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-

Xp. F¬.---F-kF v.--- tI-{μ-I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v Fw F cn-km¬ A[y-£-X-h-ln-®p. e-£-Zzo-]v L-S-Iw {]-knU‚ v sI ]q-t°m-b- X-߃, AUz. Fw ]n kq-cy-\m-cm-b-W≥, F Ip-™n-t°m-b X-߃, ]n B¿ kp-\n¬-kn-Mv, k-eow, ]n ]n tIm-b, e-£-Zzo-]v Ãp-U‚ vkv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´dn A-_q-_-°¿, _n ap-l-Ω-Zv bm-^n, kw-km-cn-®p.---

tIm-gn-t°m-Sv: {]-Xn-k-‘n-Ifn¬ tIm¨-{K-kn-\pw, cm-PyØn-\pw Du¿-÷-kz-e-am-b t\Xr-Xzw \¬-In-b t\-Xm-hm-Wv eo-U¿ sI I-cp-Wm-I-c-s\-∂p Pn-√m bp.-Un.-F-^v sN-b¿-am≥ A-Uz. ]n i-¶-c≥ {]-kv-Xm-hn®p. I-cp-Wm-I-c≥ A-\p-kv -a-cW th-Zn-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ tIm-´q-fn-bn¬ s]m-Xptbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-

bn-cp-∂p A-t±-lw. ap-≥ a-{¥n F kp-P-\-]m¬, Fw.-F¬.-Fam-cm-bn-cp-∂ F _m-e-tKm]m¬, ]n Ip-am-c≥, ap≥ ta-b¿ ]n Sn a-[p-kq-Z-\-Ip-dp-∏v Xp-S-ßn tIm-´q-fn ta-J-e-bn-se A-¥-cn® F-gp-]-tXm-fw tIm¨-{K-kv t\-Xm-°-sf-bpw tbm-K-Øn¬ A-\p-kv-a-cn-®p. F≥ hn cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥ a-{¥n Fw Sn ]-Xv-

a, sI cm-a-N-{μ≥, Fw ]n hm-kptZ-h≥, I-≠n-bn¬ Kw-Km-[-c≥, No-e-ßm-´v ]p-jv-]-cm-Pv, sI ]n ]p-jv-]-cm-P≥, Iu¨-kn-e¿ sI k-Xy-\m-Y≥, a-fi-ew {]kn-U‚p-am-cm-b kn hn kp-tcjv, jn-_p-em¬ No-e-ßm-´v, Sn sI N-{μ≥, Fw c-Rv-Pn-Xv _m_p, ]n Un i-in, F≥ hn hcp¨-cm-Pv, Sn tem-ln-Xm-£≥, sI kp-[o-{μ-Zm-kv kw-km-cn-®p.-

sIm-Sp-h-Ån ]-©m-b-¯v iuNm-e-bw A-S-¨p ]p-kv-X-I-ta-f Xp-S-§n sIm-Sp-h-≈n: G-sd X¿-°-߃°pw hn-hm-Z-߃-°pw h-gn-sh®v A-h-km-\w s]m-Xp-P-\-߃°m-bn Xp-d-∂p sIm-Sp-Ø ]©m-b-Øv iu-Nm-e-bw sh-≈an-s√-∂ Im-c-Ww ]-d-™v A-S®v ]q-´n. H-cm-gv-N-bn-e-[n-I-am-bn iu-Nym-e-bw A-S-®n-´n-´v. iu-Nym-e-b-Øn-s‚ sk-]v‰n-Iv Sm-¶v ]p-\¿ \n¿-am-W-hp-ambn _-‘-s∏-´m-Wv iu-Nym-ebw t\-c-sØ A-S-®n-´-Xv. ]n-∂oSv ]p-Xn-b Sm-¶v \-n¿-an-®v iu-Nyme-bw s]m-Xp-P-\-߃-°m-bn G-Xm-\pw am-kw ap-ºm-Wp Xp-d∂p sIm-Sp-Ø-Xv. h-\n-X-Iƒ-°p am-{X-am-bn \n¿-an-® iu-Nym-e-b-am-Wv F√m-h¿-°pw D-]-tbm-Kn-°m-\mbn Xp-d-∂p sIm-Sp-Ø-Xv. C-Xns‚ hm-Xn-ep-Iƒ-°v a-Xn-bm-b kp-c-£-bn-√m-Ø-Xn-\m¬ kv{Xo-I-fpƒ-∏-sS-bp-≈-h¿ C-hntS-°v h-cm≥ `-b-s∏-´n-cp-∂p.

ap-°w: kmw-kv-Im-cn-I {]-h¿Ø-I-cp-sS Iq-´m-bv-a-bn¬ ap-°w _-Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øm-cw-`n-® ]p-kv-X-I-ta-f ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ a-W-en¬ tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

Im-c-tÈ-cn-bn 18\v ]-©m-b-¯v h-f-b -k-a-cw

P-e A-tXm-dn-‰n-bp-sS ss]∏v sh-≈-am-Wv C-hn-tS-°p e-`n®n-cp-∂-Xv. iu-Nym-e-b-Øn-te°p-≈ sh-≈-Øn-s‚ sse≥ A-S-® \n-e-bn-em-Wn-t∏m-gp-≈Xv. C-tXm-sS bm-{X-°m-cpƒ-∏sS-bp-≈-h¿ {]-bm-k-s∏-Sp-Ibm-Wv.

∂p h-©n-°p-I-bm-Wp sN-bv-XsX-∂pw ]-©m-bØ - v sk-{I-´d - nbm-bn-cp-∂ A-Pn-Xm -dm-Wn-tbmSv a-c-W-s∏-Sp-∂-Xn-s‚ X-te Znh-kw t^m-Wn-eq-sS ss^-k¬ Im-cm-´v ]-d-bp-∂ tS-∏m-Wp e-`n®-sX-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d™p. kw-km-cw ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn X-s∂-bm-Wv t^mWn¬ sd-t°m¿-Uv sN-bvX - X - v. CXn-s‚ tIm-∏n ]-©m-b-Øv {]kn-U‚n-\v sk-{I-´-dn-bp-sS a°ƒ X-s∂-bm-Wp ssI-am-dn-bXv. ss^-k¬ ]-d-bp-∂ Im-cyw ]q¿-W-am-bpw ap-kv -enw-eo-Kv s]m-Xp-tbm-K-Øn-eq-sS A-SpØ Zn-h-kw ]p-d-Øp hn-Spw. F¬.-Un.-F-^pw sa-º-dpw \-SØp-∂ B-tcm-]-W-߃ k-Xyhn-cp-≤-hpw A-Sn-ÿm-\-c-ln-Xhp-am-sW-∂m-Wv C-Xn-eq-sS sXfn-™n-cn-°p-∂-Xv.

C-°m-cy-Øn¬ F¬.-Un.-F^pw F≥.-Fk - v.k - n-bpw \n-e] - mSv hy-‡a - m-°W - w. ap≥ ]-©m-bØ - v `-cW - k-anXn-bp-sS A-gn-a-Xn-Iƒ ]p-d-Øp h-cp-∂-Xp aq-Sn-sh-°p-hm-\m-Wv C-√m-I-Y-Iƒ F¬.-Un.-F-^v B-tcm-]n-°p-∂-Xv. C-°m-cyw s]m-Xp P-\-sØ A-dn-bn-°m≥ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-sa∂pw `m-ch - m-ln-Iƒ ]-d™ p. ap-kv-enw eo-Kv Pn-√m t_m-[\-bm-{X-°v C-∂p sIm-Sp-h-≈nbn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ip-sa∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. {]-kn-U‚ v Sn sI ap-l-Ω-Zv, P-\.-sk-{I-´-dn F ]n a-Po-Zv, hn sI A-_vZ- p-lm-Pn, ]n kn A-lΩ-Zv-lm-Pn, Fw sI _n ap-l-ΩZv, F-S° - ≠ - n \m-k¿, kn sI \mknw hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

sN-d-q-∏-bn¬ ao-em-Zv s^-Ãn-s‚ `m-K-am-bn ln-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-cp-°n-b Ip-´n-®-¥ hn-j≥ Sp an-j≥ D-ZL v- m-S\ - w ti-jn-bpw k-ºm-Zy-io-e-hpw v- k - am-t\-Ps v- a‚ v A-tkm-knt{]m¬-km-ln-∏n-°p-∂X - n-\m-bn a-Zd H-cp-°n-b Ip-´n-®-¥-bpw G-sd tb-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bwKw sI ]n tIm-b \n¿-hl - n-®p. Iu-Xp-Ia - p-W¿-Øn.---

\n¿-[-\ Ip-Spw-_-߃-°p ku-P-\y-am-bn ho-Sv \n¿-an-®p \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øn-se 17mw hm¿-Un¬ ho-Sn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-aw bp.-F.-C. sI.-Fw.--kn.-kn P-\. sk-{I-´-dn C-{_m-lnw F-tf-‰n¬ \n¿-h-ln-°p-∂p

In-g-t¡m-¯v ss_-XpÀ-d-lv-a-bv¡v X-d-¡-Ãn-«p sIm-Sp-h-≈n: kw-ÿm-\ ap-kv-enw eo-Kv B-hn-jv-I-cn-® ss_-Xp¿-d-lv-a-bp-sS `m-K-am-bn In-g-t°m-Øv ]-©m-b-Øv apkvv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n 17mw hm¿-Un-se ssI-X-°¬ ap-l-Ω-Zn\p \n¿-an-°p-∂ ho-Sn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-aw bp.-F.-C sI.Fw.-kn.-kn P-\. sk-{I-´-dn C-_v-dm-lnw F-tf-‰n¬ \n¿-h-ln®p. ]-©m-b-Øv ap-kv-enw eo-Kv {]-kn-U‚ v sI sI F P∫m¿ A-[y-£-X h-ln-®p. P-\. sk-{I-´-dn Fw F K-^q¿, F≥ sI A-_q-_-°¿, ]n Un \m-k¿, Fw B-en, sI ap-lΩ-Z-en, Fw ]n D-ssk≥ kw-km-cn-®p.-]-©m-b-Øv ap-kv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n- \n¿-an-°m≥ D-t±-in-°p-∂ 22 ho-Sp-I-fn¬ A©m-a-sØ ho-Sn-s‚ X-d-°-√n-S¬ I¿-a-am-Wv \-S-∂-Xv. \m-ep ho-Sp-I-fp-sS ]-Wn ]q¿-Øn-bm-bn-cn-°p-I-bm-Wv.

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn ]p-\-Øm-]n-¡m³ amÀ-¨pw [À-W-bpw Xm-a-c-t»-cn: Xm-a-c-t»-cn {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ 17mw hm¿-Uv sF.-F-®v.-Un.-]n.-tIm-f-\n-bn-se Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-Ww ]p-\ÿm-]n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sF-Iy th-Zn Xm-a-c-t»-cn ]©m-b-Øv I-Ω-‰n- ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿W-bpw \-S-Øn. ]-´n-I-Pm-Xn h¿-K sF-Iy-th-Zn kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ sF-Øn-bq¿ kp-tc-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. 2007¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-® ]-≤-Xn A-´n-a-dn-®p ]n∂m-° ˛-Z-en-Xv hn-`m-K-ß-fp-sS Ip-Sn-sh-≈w ap-´n-® ]-©m-bØv A-[n-Ir-X¿-s°-Xn-tc ]-´n-I-Pm-Xn A-Xn-{I-a \n-b-a-{]Im-cw tI-kv F-Sp-°-W-sa-∂p kp-tc-{μ≥ B-h-iy-s∏-´p. Pn√m sN-b¿-am≥-]q-\-Øv cm-L-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. F sI Pq-_n, ssj-\n F-c-aw-K-ew, cm-P≥ s\-tcmw-]m-d, _m_p, jo-e -kw-km-cn-®p.-

\-_n-Zn-\ k-tµ-idm-en

F-∂m¬ iu-Nym-e-bw sh≈-an-√m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ A-S®v ]q-´n-b Im-cyw A-dn-bn-s√-∂mWp ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ ]d-bp-∂-Xv. iu-Nym-e-bw \-S-Øn∏n-∂m-sb-Sp-Ø-h-cm-Wp sh-≈- ap-°-Øv B-cw-`n-® ]p-kv-X-I-ta-f ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ apƒ-∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ e-`y- a-W-en¬ tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p am-t°-≠-Xv.

hn-j³ Sp an-j-\pw Ip-«n-¨-´-bpw {i-t²-b-am-bn am-hq¿: sN-dq-∏ ln-Zm-bØ - p¬ C-ke v- mw l-b¿-sk-°≥ - U - d - n aZvd - k - ao-em-Zv s^-Ãn-t\m-S\ - p-_‘n-®p \-S-Øn-b hn-j≥ Sp anj≥ F-Ivk - v_ - n-j\ - pw hn-Zym¿Yn-Iƒ H-cp-°n-b Ip-´n-®¥ - b - pw {i-t≤-ba - m-bn. {]-hm-NI - Po-hnX-sØ-bpw C-kve - m-an-I kw-kvIm-cs - Ø-bpw A-\p-kva - c - n-°p∂ N-cn-{X-tc-JI - ƒ, ]-I¿-∏pIƒ, ]p-cm-X\ - t- i-jn-∏p-Iƒ, Nm¿-´p-Iƒ F-∂n-h Dƒ-s∏-Sp-∂ 85 kv‰ - m-fp-If - m-Wp X-øm-dm-°nb-Xv. a-X kmw-kvI - m-cn-I cw-KsØ {]-ap-Js - c Ip-dn-®p-≈ A\p-ka v- c - W - h - pw {]-Z¿-i\ - Ø - n-¬ k-÷a - m-°n-bn-cp-∂p hn-Zym-¿-Yn-I-fn¬ A-[zm-\-

ap-°w `m-kn A-[y-£-X- hln-®p. ]n sI K-tW-j≥, Im©-\ sIm-‰-߬, k-emw \-Sp°-≠n, k-Pn I-≈n-°m-´v, Aao≥ Pu-l¿ kw-km-cn-®p. ta-f 19\v k-am-]n-°pw.-

sh-≈-an-√m-Ø-Xn-s‚ t]-cn¬ A-S-®p]q-´n-b sIm-Sp-h-≈n ]-©m-b-Øv iu-Nm-e-bw

_-kvÌm³Un-se sI-«n-S\nÀ-am-Ww: FÂ.-Un.-F-^n-sâ B-tcm-]-W-§Ä k-Xy-hn-cp-²-sa-¶p sX-fn-sª¶v

ap-°w: ]T-\-ssh-I-ey-ap-≈ Ip´n-Iƒ-°p {]-tXy-I ]-cn-io-e\w \¬-Ip-∂-Xn-\p h-en-b s]mbn-en¬ B-cw-`n-® sI-b¿ sF.C.-]n sk‚¿ Nm-Ø-aw-K-ew ]©m-b-Øv {]-kn-U‚pw sI C cm-P-tKm-]m¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ Hm-f-°¬ K-^q¿ A-[y-£X -h-ln-®p. a-t\m-Pv-Ip-am¿, Irjv-W≥-Ip-´n, tXm-a-kv, Fw sI A-\q-]v, sÃ-√ am¿-K-c-‰v kwkm-cn-®p. hy-‡ym-[n-jvTn-X ]cn-io-e-\w, Iu¨-kn-en-Mv kv]o-®v-sX-dm-∏n, c-£n-Xm-°ƒ°p-≈ t_m-[-h¬-°-c-W-¢mkv F-∂o ku-I-cy-߃ e-`n°pw. t^m¨: 9744820932.-

∂-tXm-sS Ip-Sn-tb-‰ ta-J-ebn¬ \n-∂pw tIm-gn-t°m-Sv Xmeq-°m-^n-kn-se-Øn Im-cy߃ km-[n-t°-≠ A-h-ÿ°p ]-cn-lm-c-am-hpw. bm-{Xmt¢-i-hpw [-\ k-a-b \-„-hpw C-√m-Xm-hpw. Xm-eq-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-hln-°pw. d-h-\yq-a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-[y-£-X h-ln-°pw. a-{¥n-am-cm-b Ip-™m-en-°p-´n, Fw-sI ap-\o¿- kw-_-‘n-°pw.

e-£-Zzo-]v F³.--kn.--]n. sI I-cp-Wm-I-c-tâ-Xv DuÀ-Pz-kz-e-am-b Øm-\mÀ-Yn-¡p kzo-I-c-Ww t\-Xr-Xzw: A-Uz. ]n i-¦-c³

Xm-a-c-t»-cn: ssh-Zyp-Xn _n-√-S°m≥ H-cp- Zn-h-kw ssh-In-b I¿-j-I-sØm-gn-em-fn-bp-sS IW-£≥ hn-tO-Zn-® sI.-F-kv.C.-_n.-Po-h-\-°m¿ Xp-I ]n-gtbm-Sp-Iq-Sn A-S-®n-´pw ]p-\ÿm-]n-°m-Ø-Xp {]-X-n-tj-[Øn- \ n- S - b m- ° n.- X n- c p- h - º m- S n s]m-∂-¶-bw I-Æ-¥m-\w t__n-bp-sS ho-Sn-s‚ I-W-£-\mWp ]n-g-b-S-®v B-dp Zn-h-kw Ign-™n-´pw ]p-\-ÿm-]n-°m-Øv.ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pm-b 292 cq-] A-S-t°-≠ A-h-km-\ Zn-h-kw I-gn-™ A-©mw Xn-ø-Xn-bm-bncp-∂p. F-∂m¬ I-¿-j-I sXm-gnem-fn-bm-b t_-_n-°v A-∂p _n¬ A-S-°m≥ I-gn-™n-√. ]nt‰-∂p cm-hn-se Po-h-\-°m-scØn ssh-Zyp-Xn _-‘w hn-tOZn-®p. A-∂p X-s∂ t_-_n 30cq] ]n-g-b-S-°w ssh-Zyp-Xn Nm¿Pv A-S-®p F-∂m¬ I-W-£≥ ]p-\-ÿm-]n-°m≥ B-h-iy-s∏´-t∏mƒ ]-e hn-[ Ip-‰-ß-fpw B-tcm-]n-°m-\m-Wv A-[n-IrX¿ {i-an-®-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc D∂-X D-tZym-K-ÿ¿-°p ]-cm-Xn \¬-Im-s\m-cp-ßp-I-bm-Wp \m- sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n ]©m-b-Øv _-kv Ãm≥Un¬ ´p-Im¿. \n¿-an-°p-∂ sI-´n-S \n¿-am-Whp-am-bn _-‘s - ∏-´v F¬.-Un.-F^v \-S-Øp-∂ B-tcm-]-W-߃ k-Xy-hn-cp-≤-sa-∂p sX-fn-™Xm-bn ap-kv -enw eo-Kv ]-©m-bØv I-Ωn-‰n `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿ap-°w: Im-c-t»-cn-{Km-a-∏-©m-b- Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. Øv `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fp-sS A-gn- F¬.-Un.-F-^pw ]-©m-b-Øv a-Xn-°pw cm-{„o-b Kq-Um-tem-N- sa-º¿-am-cpw \-S-Øp-∂ B-tcm\-°pw hn-I-k-\-ap-c-Sn-∏n-\p-sa- ]-W-߃ sX-‰m-sW-∂pw CXn-tc F¬.-Un.-F-^v {]-h-¿-Ø- °m-cy-Øn-\p {Km-a-∏-©m-b-Øv I¿ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv h-f- Aw-Kw ss^-k¬ Im-cm-Sv Xb¬ k-a-cw \-S-Øp-sa-∂p t\- s∂ ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-tbmXm-°ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\- Sv am-∏p ]-d-bp-∂ tS-∏v e-`n-®-XmØn¬ A-dn-bn-®p. k-a-c-Øn-s‚ bpw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p.`m-K-am-bn C-∂v F¬.-Un.-F-^v X-s‚ se-‰¿ sl-Uv a-s‰m-cp I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]- sa-º¿ F-Sp-Øv A-t±-lØ - n-s‚ ©m-b-Øn¬ Im¬-\-S-{]-N-c-W- C-„-{]-Im-cw F-gp-Xn \¬-In-bPm-Y \-S-Øpw. hn sI hn-t\m-Zv, Xm-Wv B-tcm-]W - ß - s - f-∂pw CFw Fw hn¬-k¨, A-–p-√ Ip- °m-cy-Øn¬ X-s∂ Nn-e¿ tN¿am-c-s\-√q¿, B-en hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

]-cn-io-e-\tI-{µw Xp-S-§n

c-h-[n Hm-^n-kp-Iƒ Iq-Sn \n-ehn-ep-f-f Hm-^n-kp-Iƒ-°p ]p-dta Xm-a-c-t»-cn-bn¬ D-S≥-{]h¿-Ø-\-am-cw-`n-°pw. ]p-Xn-b P-bn-en-s‚-bpw, ap≥-kn-^v tImS-Xn-bp-sS-bpw {]-h¿-Ø-\-ßfpw ]p-tcm-K-an-®p-h-cp-∂p. 59 Po-h-\-°m-cp-sS X-kv-XnI-bm-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. C-Xn¬ H-cp X-l-ko¬-Zm-dpw, H-cp AUo-j-W¬ Z-l-ko¬-Zm-dpw -\nb-an-®p I-gn-™p. Xm-eq-°v bm-Ym¿-∞y-am-hp-

Npcp¡¯nÂ

sIm-Sp-h-≈n: F-tf-‰n¬ hm-Zn-lp-kv-\ sk-°≥-U-dn a-Zv-d-km hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-_n-Zn-\-k-tμ-i dm-en \-S-Øn. Xp-S¿-∂v \-SØn-b an-em-Zv s^-Ãv hm-Zn lp-kv-\ sk-{I-´-cn sI sI F P∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-Zv-d-km ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v B\-∏m-d A-_v-Zp-¿-d-ln-am-\v lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p.

F-kv.-Sn.-bp. Pm-Y-bv¡p kzo-I-c-Ww sIm-Sp-h-≈n: F-kv.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n \-S-Øp-∂ PmY-°v sIm-Sp-h-≈n-bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. hn Fw D-a¿ Fw.F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

cm-a-\m-«p-I-c sN-¯v ]m-ew tXm-«n-te-¡v a-en-\-P-ew H-gp-¡p-¶p; {]Xntj[w iàw ∂m-Wp ]u-c-k-an-Xn {]-h¿-ØI¿ ]-d-bp-∂-Xv.cm-a-\m-´p-I-c ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-s°Xn-tc X-t±-i kz-bw `-c-W h-Ip∏v sk-{I-´-dn, Pn-√m I-e-Œ¿, s]m-eyq-j≥ I¨-t{Smƒ t_m¿-Uv, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v A[n-Ir-X¿-°pw ]u-c-k-an-Xn ]cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. ]-©m-b-

a-m-en-\yw \n-d-™ cm-a-\m-´p-I-c sN-Øp ]m-ew tXm-Sv ^-tdm-°v: cm-a-\m-´p-I-c sNØp-]m-ew tXm-´n-te-°p am-en\yw H-gp-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc {]Xn-tj-[w i-‡-am-hp-∂p. cm-a\m-´p-I-c-bn-se hym-]m-c ÿm]-\-ß-fn¬ \n-∂m-Wp ap-Jy-ambpw tXm-´n-te-°p am-en-\yw H-gp°n-hn-Sp-∂-Xv. C-Xn-\p ]p-d-sa Sm-¶¿ tem-dn-I-fn¬ sk-]v-‰n-Iv am-en-\y-hpw H-gp-°n-hn-Sp-∂ps≠-∂m-Wp ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿Ø-I¿ ]-d-bp-∂-Xv. tXm-´n-te°p a-en-\-P-ew H-gp-°n-hn-S-cpsX-∂v Hmw-_p-Uv-kv-am≥ hn-[nbp-≠m-bn-´pw ]-©m-b-Øv A-[nIr-X¿ au-\w ]m-en-°p-I-bmWv.]p-√n-∏p-g-bp-sS ssI-h-gn-bmb sN-Øp-]m-ew tXm-´n-se ap-´n-

b-d _-≠v a-g-°m-e-Øm-Wp Xpd-∂p hn-Sm-dv. F-∂m¬ tXm-´n¬ am-en-\yw \n-d-bp-tºmƒ C-S-°nsS _-≠v Xp-d-∂p-hn-Sp-∂p-≠v. C-Xv ]p-√n-∏p-g-bn-se sh-≈w aen-\-am-hp-∂-Xn-\pw a¬-ky-kº-Øv \-in-°p-∂-Xn-\pw Im-cW-am-hp-∂-Xm-bn s]-cp-ap-Jw ]u-c-k-an-Xn {]-h¿-Ø-I¿ ]-d™p. _-≠v Xp-d-°m-\pw A-S°m-\pw B-sc-bpw A-[n-Im-cs∏-Sp-Øn-bn-´n-√ F-∂m-Wp {]kn-U‚ v ]-d-bp-∂-Xv. ]u-c-k-anXn {]-h¿-Ø-I¿ cm-{Xn-bn¬ Imh-en-cp-∂p _-≠v Xp-d-°p-∂-hsc ]n-Sn-Iq-Sn ]-©m-b-Øn¬ G¬-∏n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-htcm-Sv ar-Zp k-ao-]-\-am-Wp ]©m-b-Øv ssI-s°m-≠-sX-

Øn-s‚ A-\m-ÿ Xp-S¿-∂m¬ i-‡-am-b {]-t£m-`w kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂p ]u-c-k-an-Xn {]h¿-Ø-I¿ ]-d-™p. A-tX k-a-bw kw-`-h-hp-ambn _-‘-s∏-´v C-∂-se t]m-enkv hn-fn-®p tN¿-Ø A-\p-c-⁄\ N¿-® kn.-sF-bp-sS A-`m-hØn-¬ am-‰n-sh-®n-cn-°p-I-bmWv.


{]mtZ-inIw

13 P-\p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S§pw tIm-gn-t°mSv: cm-hn-se F-´p-apX¬ aq-∂ph-sc B-Æ-t°m-´≥Nm¬, ]n-≈-s∏-cph-Æ, s]-cph-Æm-aqgn, Im-b-tem-´p-Xmgw, ap-t≠cn, Ip-≠qß-c, Xm-\t°m-´q¿, s\√n-°m-]d-ºv F∂n-hn-S-ß-fnepw A-©ph-sc \m-cy-®m-en¬, s\-t´m-Sn-Ømgw, Xq-Δm-´p-Xmgw, sN-dp-h-eØv Xmgw, ap-°m-fn-Ømgw, Icn-bm-´p-a-e F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ 11 h-sc ]-∂nt°mSv, am-´p-apdn, s\√n-°m-]dºv F-∂n-hn-S-ß-fnepw H-º-Xp ap-X¬ c-≠ph-sc sN-º-IØmgw, ]p-Xn-b-]mew, I√pØm≥-IS-hv F-∂n-hn-S-ßfnepw ]-Øp-ap-X¬ 12 h-sc ]pd-°m-t´cn, ap-°w I-Shv, ]mtem-d, ]p-Xp-°m-´p-I-Shv, I-t®- A-¥m-cm{„ N-e-®n-{X-ta-f N-e-®n-{Xkw-hn-[m-b-I-\pw \-S-\p-am-b kn-≤m¿-Y in-h cn F-∂n-hn-S-ß-fnepw aq-∂ph- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p sc sh-ßfw, Xn-cp-h-ßqcv, Im∏mSv, ]q-°m-Sv _o-®nepw sshZyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn

„]m-Øq¿ Sh¿: t•m-_¬ In-®≥ tjmdpw D-Zv-LmS-\w Sn \m-kn-dp-±o≥ ˛ 10.00 „tkm-hm a-μncw: t]m-kv-‰p t_-kn-Iv kvv-Iqƒ ]p-kv-X-I {]-Im-i-\w ˛ 2.00 „sIm-Sph-≈n:]-ªn-Iv sse-{_-dn lmƒ a\- v sk-an-\m¿ ˛ 4.00 „]p-Øq¿ I-Wn-bmƒ-IWw: a-kP -v n-Zv ]-cnk-cw cn-^m-Cø sk‚¿ \-_nZn-\ ]-cn-]m-Sn ˛ 4. 00 „_o-®v a-ssd≥-{Ku-≠v: Im-en-°-‰v ^v-f-h¿-tjm ˛ 10.00 „B¿.F-kv.kn. Hm-Un-t‰mdnbw: sI-an-kv{Sn t^m¿ lyqa≥ sh¬-s^-b¿ D-Zv-LmS-\w ta-b¿ F sI t{]-a-Pw˛ 10.00 „tlm-´¬ sslk¨ sl-dn-t‰Pv: sI.Fw.kn.Sn. s^-kn-en-‰n-t‰-j≥ D-Zv-LmS-\w ssh-kv Nm≥-kn-e¿ A-–p- emw ˛ 5.00

kzo-Ic-Ww \ÂIn

kozhikode/clr

\m-em-a-Xv h-S-I-c A-´m-cm-jv-{S N-e-¨n-{X-ta-f-bv-¡v Xp-S-¡-w h-S-I-c: tI-c-f N-e-®n-{X A-°mZ-an-bp-sS k-l-I-c-W-tØms-S k-^v-Z¿ lm-iv-an \m-Sy-kw-Lw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \m-em-a-Xv hS-I-c A-¥m-cm-jv-{S N-e-®n-{X ta-f-bv°v Su¨-lm-fn¬ Xn-cnsX-fn-™p. N-e-®n-{Xkw-hn-[m-b-I-\pw \-S-\p-am-b kn-≤m¿-Y in-h ta-fD-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. kzm-K-Xkw-Lw sN-b¿-am≥ sI F-kv _n-a¬ A-[y-£-X h-ln-®p. ^m¬-s° ^n-enw skm-ssk-‰n `m-c-hm-ln {]-km-Zv, hn sI kptc-jv B-iw-k-Iƒ A¿-∏n-®p. \m-Sy-kw-Lw {]-h¿-Ø-I≥ Pn-

Pp B¿ X-øm-dm-°n-b N-e-®n-{Xta-f kn-K-vt\-®¿ ^n-enw {]-Imi-\w ap-Jym-Xn-Yn kn-≤m¿-Y inh \n¿-h-ln-®p. s^-Ãn-h¬ _p°v k-am-¥-c kn-\n-am-{]-h¿-ØI≥ kn hn k-Xy-\v \¬-In- {]Im-i-\w sN-bv-Xp.- A-iz-¥v a-S∏-≈n kw-hn-[m-\w sN-øp-∂ se-t‰-gv-kv {^w a-Z¿, ^m-Z¿ B ≥-Uv A¨-t\m¨ F-∂ {l-kzNn-{X-Øn-s‚ t]m-ÿ kn-≤m¿∞ in-h, _n-a¬ sI F-kn-\v \¬-In- {]-Im-i-\w sN-bv-Xp.s^-Ãn-h-en-s\-°p-dn-®v Ub-d-Iv-S¿ _n ln-c¨ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. P-\-d¬ I¨-ho-

Xm-a-c-tÈ-cn Xm-eq-¡v D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Xm-a-c-t»-cn: a-e-tbm-c Ip-Sntb-‰ ta-J-e-bn-se P-\-ß-fpsS c-≠p ]-Xn-‰m-≠p-Im-e-Øns‚ ap-d-hn-fn-°p ]-cn-lm-c-ambn Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v \m-sf ap-Jy-a-{¥n D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-°pw. I-gn-™ _-P-‰v k-tΩ-f-\Øn¬ {]-Jym-]n-® 12 Xm-eq-°pI-fn¬ H-∂m-b Xm-a-c-t»-cn-bn ¬ 12 ]-©m-b-Øp-I-fn-se 20 hn-t√-Pp-Iƒ \m-sf ap-X¬ Xma-c-t»-cn Xm-eq-°n-s‚ `m-K-am-

bn am-dpw. sIm-bn-em-≠n, tImgn-t°m-Sv Xm-eq-°p-Iƒ hn-`-Pn®m-Wp Xm-a-c-t»-cn Xm-eq-°v cq]o-I-cn-®-Xv. sIm-bn-em-≠n-bn ¬ \n-∂p-≈ A-©pw tIm-gnt°m-Sv \n-∂p-≈ 15Dw hn-t√-PpI-fm-Wv C-Xn¬ s]-Sp-∂-Xv. 20 hn-t√-Pp-I-fn-se 52,85197 slŒ¿ `q-{]-tZ-iw ]p-Xn-b Xm-eq°n¬ Dƒ-s∏-Spw. 4,10,000 amWp ]p-Xn-b Xm-eq-°n-se P-\kw-Jy. sIm-bn-em-≠n-bn-se ] -\-ßm-Sv, D-Æn-Ip-fw, tIm-gn-

t°m-Sv Xm-eq-°n-se Xm-a-c-t»cn, tIm-S-t©-cn, ]p-Xp-∏m-Sn,I´n-∏m-d, sIm-Sp-h-≈n, Hm-a-t»cn,In-g-t°m-Øv, \-cn-°p-\n, IqS-c-™n, Xn-cp-h-ºm-Sn Xp-S-ßn ]-©m-b-Øp-Iƒ Xm-eq-°n¬ Dƒ-s∏-Sp-∂p. Cu ]-©m-b-ØpI-fn-se 20 hn-t√-Pp-I-ƒ Iq-Snt®¿-∂m-Wp Xm-eq-°v cq-]o-Icn-®-Xv.-]p-Xn-b Xm-eq-°v bmYm¿-∞y-am-hp-∂-tXm-sS knhn¬ k-ssπ-kv Hm-^n-kv A-S°w \n-c-h-[n Hm-^n-kp-Iƒ Iq-

Sn \n-e-hn-ep-≈ Hm-^n-kp-Iƒ°p ]p-d-ta Xm-a-c-t»-cn-bn¬ DS≥-{]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-°pw. ]pXn-b P-bn-en-s‚-bpw ap≥-kn^v tIm-S-Xn-bp-sS-bpw {]-h¿Ø-\-ß-fpw ]p-tcm-K-an-®p-h-cp∂p. 59 Po-h-\-°m-cp-sS X-kv-XnI-bm-Wv A-\p-h-Zn-®-Xv. C-Xn¬ H-cp X-l-ko¬-Zm-dpw H-cp AUo-j-\¬ X-l-ko¬-Zm-dpw -\nb-an-®p I-gn-™p. Xm-eq-°v bmYm¿-∞y-am-hp-∂-tXm-sS Ip-Sn-

tb-‰ ta-J-e-bn¬ \n-∂p tIm-gnt°m-Sv Xm-eq-°m-^n-kn-seØn Im-cy-߃ km-[n-t°-≠ A-h-ÿ-°p ]-cn-lm-c-am-hpw. bm-{Xm-t¢-i-hpw k-a-b \-„hpw C-√m-Xm-hpw. Xm-eq-°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-hln-°pw. d-h-\yq-a-{¥n A-Sq¿ {]-Im-iv A-[y-£-X h-ln°pw. a-{¥n-am-cm-b Ip-™m-en°p-´n, Fw-sI ap-\o¿- kw-_‘n-°pw.

_Êpw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v H-cmÄ-¡p ]-cn¡v I-Sn-b-ßm-Sv: Ip-‰ym-Sn-˛-tIm-gnt°m-Sv kw-ÿm-\-]m-X-bn¬ ]m-te-cn ]m-d-°-S-hv Im-´p-a-Æn ¬ h-f-hn¬ sI.F-kv. B¿. Sn. kn. _- pw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v H-cmƒ-°p ]-cn-°v. Im-dn-ep-≠m-bn-cp-∂ X-em-bnbn-se ]-c-h‚-hn-S A-\-kn(27) \m-Wp Im-en-\p ]-cn-t°-‰-Xv. Cbm-sf tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thin-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sv \n-∂p sh-≈ap-≠bv-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _- pw t]-cm-{º-bn¬ \n-∂p Ip-‰ym-Sn-

3

\¿ jm-Pn-Øv F ]n, k-^v-Z¿ liv-an \m-Sy-kw-Lw {]-kn-U‚ v cm-tP-jv I-cn-º-\-∏m-ew kwkm-cn-®p. cm-hn-se 10. 30\v {]-apJ N-e-®n-{X-Im-c≥ I-a-te-iz¿ ap-J¿-÷n kw-hn-[m-\w sN-bv-X ta-Lm [m-°m Xm-c _w-Km-fn Ne-®n-{X-Øn-s‚ {]-Z¿-i-\-tØmsS-bm-Wp \m-ep Zn-h-kw \o-fp∂ N-e-®n-{X ta-f-°p Xp-S-°-amb-Xv. Xp-S¿-∂p hn-iz-{]-kn-≤ -kwhn-[m-b-I≥ Im¿-tem-kv tkm-d kw-hn-[m-\w sN-bv-X `-{In-b Iyp-sb¿-thm-kv-` kv-]m-\n-jv Ne-®n-{Xw {]-Z¿-in-∏n-®p. P-Ãn≥

Nm-Uv hn-Iv kw-hn-[m-\w sN-bvX Z ^-Ãv t{K-U¿ F-∂ sI-\nb≥ Nn-{X-am-Wv D-Zv-Lm-S-\ Nn{X-am-bn {]-Z¿-in-∏n-®-Xv. C-∂p tem-I kn-\n-am hn-`mK-Øn¬ Xp¿-°n Nn-{X-am-b lWn, Xm-Pn-°n-ÿm≥ Nn-{X-am-b {Sp \q¨ F-∂o kn-\n-a-Iƒ cmhn-se {]-Z¿-in-∏n-°pw. am-tÃ-gvkv kv-s]-j¬ hn-`m-K-Øn¬ eqbn-kv amƒ kw-hn-[m-\w sN-bvX {^-©v Nn-{Xw a¿-Ω¿ Hm-^v Z lm¿-´v , Inw In Uq-°v kw-hn-[m\w sN-bv-X A-{U- v A¨t\m¨ F-∂o Nn-{X-ß-fpw {]Z¿-in-∏n-°p-∂p-≠v.

Npcp¡¯nÂ

a-eÀ-hm-Sn hn-Úm-t\mÂ-k-h hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-¨p Ip-‰ym-Sn: Ip-∂p-Ω¬ k-_v-Pn-√m-X-e a-e¿-hm-Sn hn-⁄mt\m¬-k-h-Øn-s‚ hn-P-bn-I-sf {]-Jym-]n-®p. F¬.]n. hn`m-K-Øn¬ H-∂v c-≠v, aq-∂v ÿm-\-߃ b-Ym-{I-aw \-μnX hn (Fw.sF.bp.]n Ip-‰ym-Sn), \-b≥ tX-Pv (F¬.]n.Fkv tIm-hp-Ip-∂v), hn Fw A¿-Pp≥ (F¬.]n.F-kv \n-´q¿) F-∂n-h-cpw bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ H-∂v, c-≠v, aq-∂v ÿm-\߃ ln-_ ^m-Øn-a (sF-Un-b¬ Ip-‰ym-Sn), l-cn-i-¶¿ B¿ (F≥.F-®v.F-kv h-t´m-fn), Kw-K-cm-Po-hv (bp.]n.F-kv \-cn-∏-‰) F-∂n-h-cpw I-c-ÿ-am-°n. c-£n-Xm-°ƒ-°p th-≠n \-S-Øn-b a¬-k-c-Øn¬ F≥ kn cm-Po-hv, Fw C c-ta-iv, sI ko-a hn-P-bn-I-fm-bn. a¬-k-c hn-P-bn-Iƒ-°v ap≥ F.C.H _m-e≥ am-ÿ kΩm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. hn Fw ep-Jv-am≥, ]n sI \-hmkv, kn kn l-ao-Zv kw-km-cn-®p.

c-£m-IÀ-Xr inÂ-¸im-e h-SI-c: sP.F≥.Fw. K-h l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iqƒ F-kv.F-kv.F¬.kn. hn-Zym¿Yn-Iƒ-°m-bn B-hn-jv-°-cn® hn-P-b-tIfn- ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn c-£m-I¿-Xr in¬∏im-e \-S-∂p. AUz. e-Xn-Im {io-\n-hm-k≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Cu ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kpIƒ, ko-co-kv bq-\n-‰v sS-kv-‰p-Iƒ, A-Xn-Yn ¢mkpIƒ, F π-kv kv-s]-jy¬ tIm-®nMpIƒ, cm-{XnIm-e ¢m-kpIƒ, I-cn-b¿ ssK-U≥-kv Xp-S-ßn-b-h kw-L-Sn-∏n°m≥ Xo-cp-am-\n®p. Fw cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p.Ip-´nI-fp-sS hy-‡n-Xz hn-Ik-\w F-∂ hn-j-b-Øn¬ tUm. tPm¨-k¨ tPm¿-Pv ¢m-sk-SpØp. F k-Xy≥, Sn kn kXy-\mY≥, ]n N-{μ≥, hn aln-X kw-km-cn®p

bn-te-°p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ Imdp-am-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. H-cp a-Wn-°q¿ t\-cw K-Xm-K-Xw kv-Xw-`n-®p. _- n-s‚ t{_-°v s]-S¬ s]m-´n-b-Xm-Wv A-]-I-SIm-c-W-sa-∂v t]m-en-kv ]-d™p. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂p. \m-Zm-]p-c-Øv \ns∂-Øn-b ^-b¿ B‚ v sd-kvIyq hn-`m-K-hpw \m-´p-Im-cpw c£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\p t\-XrXzw \¬-In. Im¿ s]m-fn-®p-am-‰nbm-Wp ]-cn-t°-‰ A-\-kn-s\ ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv.

t]-cm{º: t]-cm-{º ]-©mbØv Ip-Spw-_-{io˛_m-ek-`m hm¿-jn-Øn¬ G-‰hpw \√ tLm-j-bm-{X kw-L-Sn-∏n-°pIbpw I-em-]-cn-]m-Sn-Iƒ A-hX-cn-∏n-®-Xn¬ c≠mw ÿm-\ hpw I-c-ÿ-am°n-b t]-cm-{º ]-©m-b-Øn-se 17mw hm¿-Uv IpSpw-_{io I-em-Im-cn-Iƒ-°v Fc-h-´q¿ I-\m¬ ap-°n¬ kzo-IcWw \¬-In. hm¿-Uv sa-w_¿ ]n _m-e≥ ASn-tbm-Sn A-[y-£-X h-ln®p. k-Zm-\-μ≥ A-ºm-Sn D]-lm-cw \¬In. Sn Fw _m-eIr-jv-W≥ C Fw _m_p, sI ]m-te-cn ]m-d-°S-hv Im-´p-a-Æn¬ h-f-hn¬ k-Poh≥, tKm]n,\-^o-k, _m- sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _ pw Imdpw Iq-´n-bn-Sn-®p≠m-b e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. A-]ISw

kwLm-S-Ik-an-Xn cq-]o-I-cn¨p ]-tømfn: C-¥y≥ kn-\n-a-bp-sS \qdmw hm¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-tøm-fn {Km-a-∏-©m-b-Øn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tae-Sn {io-\m-cm-b-W `-P-\ aTw K-h. bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S°p-∂ N-S-®n-{X ]T-\ Iymw-]v hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn®p. {Km-a-∏-©mb-Øv {]knU‚ v sI Sn kn-‘p D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n. Sn.F {]knU‚ v sI kp-tc-jv-_m-_p A-[y-£-X h-ln®p. F sI _m-e-Ir-jv-W≥ ]≤-Xn hn-i-Zo-I-cn®p. Ip-™-ΩZv, {]tim`v, k-Po-{μ≥, Zn-t\iv, bqk-^v, kw-km-cn-®p.

A-]qÀ-hbn-\w ]-£n a-X-\n-c-t]-£-X, hÀ-Ko-b-X; an-\m-À \S¯n IuXp-I-am-hp-¶p sk\m-Zm-]pcw: Ip-Ω-t¶m-Sv ]mta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿ s^-Ãn- {]-th-i-\-Øn-\v A-\p-a-Xn-bptem-≈-Xn¬ A-Ω-Xv-lm-Pnbp-sS ho-´p-]-d-ºn¬ I-s≠ Øn-b A-]q¿-h C-\w ]-£n Iu-Xp-I-a-m-hp∂p. F√m `m-K-tØ°pw I-d°m≥ I-gn-bp-∂ I-gpØpw Iq¿-Ø sIm°pw Xm-dm-hn-\p k-am-\am-b Im-ep-I-fp-ap-≈ ]-£n-°p X-hn-´p-\n-d-am-Wp≈Xv.

Ip-Ω-t¶m-Sv A-Ω-Zv-lm-Pn-bp-sS ho-´p-]-d-ºn¬ I-s≠Ønb A-]q¿-h C-\w ]-£n

t\m-S-\p-_-‘n-®p \-SØn-b aXw, a-X-\n-c-t]-£-X, h¿-Ko-bX sk-an-\m¿ Fw hn tKm-hnμ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \-thm-Ym-\-Øn-s‚ `m-K-ambn {io-\m-cm-b-W-Kp-cp-hm-Wp Pm-Xn-s°-Xn-tc-bp≈ t]m-cm-´Øn-\p XpS-°w Ip-dn-®-Xv. tI-cf-apƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-tZ-i-ßfn¬ sXm-gn¬ hn-`-P-\-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wp Pm-Xnbp-≠m-bXv. sXm-gn¬ am-dp-∂Xn-\-\p-k-cn-®p Pm-Xn-am-dp-∂ k-{º-Zm-bw \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp ∂p. tIc-fw {`m-¥m-e-b-amsW-∂p {]-kv-Xm-hn-® kzm-an-hnth-Im-\-μ\p t]-m-epw t£-{X-

≠m-bn-cp-∂n-s√∂pw A-t±-lw ]-d™p.hn _n cm-tP-jv, ]n sI ^n-tdmkv, C Fw k-Xoi≥, ]n sI k-Po-h≥, {]-^. kn ]n A_q-_-°¿ kw-km-cn®p.

s^-Ìnhen C¶v ta-∏-øq¿: ta-∏-øq¿ s^-Ãv tZ io-b kmw-kv-Imcn-tIm-¬-k-hØn¬ C-∂p ssh-Io-´v A-©n\p {]-hm-kn- kw-K-a-hpw ap-Xn¿∂ {]-hm-kn-I-sf B-Z-cn-°epw \S°pw. D-Zv-LmS-\w ]n Sn Ip™p-ap-l-Ω-Zv, ssh-Io-´v B-dn\p kq-^n J-hm-en K-k¬,A\nX tj Jpw kw-L-hpw. 8\p a¿ta-∏-øq¿ s^-Ãn¬ \-S-∂ sk-an-\m¿ Fw hn tKm-hn-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p l-_ 2014 sa-Km-tÃ-Pv tjm.

tdm-Uv kp-c-£: {]-tXy-I ]cn-tim-[-\ XpS§n

hmWn-ta-en tdm-Uv D-]-tcm[w hm-Wn-ta¬: am-k-ß-fm-bn XI¿-∂p-In-S-°p-∂ I√m-®n˛hmWn-ta¬ tdm-Uv K-XmK-X-tbmKy-am-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p-sa-∂p P\-Io-b-{]-XnI-c-W thZn. C°mcyw Im-Wn-®p Pn√m I-e-Œ¿ Dƒ-s∏-sS A-[n-Im-cn-Iƒ-°p IØp-\¬In. Cu am-kw ]-Xn-t\gn-\p hm-Wn-ta¬ hn-t√-tPm-^nkv ]-cn-k-c-Øm-Wv D-]-tcm-[w. A-tX-ka-bw tdm-Un-eq-sSbp-≈ K-XmK-Xw hm-l-\-߃-

h-SI-c: tI-cf tam-t´m¿-hm-l\ h-Ip-∏n-s‚ 25mw-a-Xp tdm-Uv kp-c-£ hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `mK-am-bp-≈ {]-tXy-I hm-l-\ ]cn-tim-[-\ Xp-Sßn. "tdm- Un-e m- bn- cn-° p- tºmƒ F-t∏mgpw ]d-bq Xm-¶ƒ B Zyw' F-∂ k-tμ-i-ap-b¿-Øn- Hcm-g-v® \o-≠p \n¬-Ip-∂ ]-cn]m-Sn-°m-Wv Xp-S-°-am-bXv. hS-I-c B¿.Sn.Hm-^n-kn-se tdm-Uv kp-c-£m-hm-cm-Nm-c-W-

°p `o-aam-b \-„w h-cp-Øn-sh°p-∂-Xn-\m¬ Cu-am-kw ap-∏Xp ap-X¬ A-\n-›n-X-Im-e-tØ°v Sm-Iv-kn k¿-ho-kv \n¿-Ønh-bv°p-sa-∂p kw-bp‡ tamt´m¿ sXm-gn-em-fn bq-\n-b\pw Xo-cp-am-\n®p. Cu am-kw ]-Xn-t\-gn-\p \-S°p∂ tdm-Uv D-]-tcm-[-k-a-cØn-\p ]n¥p-W \ ¬-In A-∂v Sm-Iv-kn-Iƒ kq-N-\m-]-Wn-ap-S°p \-S-Øp-sa∂pw t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p.

a- b - ° p- a - c p- ∂ n- s \- X n- t c t_m-[-h¬°-c-Ww, hnhn-[ ]cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-I-fpƒ-s∏-sS kw-L-Sn-∏n-°pw. {]-kn-U-‚ v Sn sI a-t\m-Pv-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln®p. taJe {]-kn-U-‚ v sI

\-ß-fn¬ \n-∂m-bn 8,020 0cq-] ]n-g-bo-Sm°n. Hm-^nkn-s‚ ]-cn-[n-bn-ep≈ ]q-gn-Ø-e ap-X¬ tIm-c∏p-g h-sc-bp-≈ ÿe-Øv ]-co-£W-Sn-ÿm\-Øn¬ cm-{Xn Im-e ]cn-tim-[-\ \-S-Øp-hm≥ Xo-cpam-\n-®n-´p-≠v. A-]-I-S-߃ Ipd-bv-°p-∂-Xn \pw Hm-t´m-dn-£-Iƒ-s°-Xn-tc-bp≈ ]-cm-Xn-Iƒ °pw {]-tXy-I ]-cn-K-W-\bpw \-¬-Ipw.

tdm-Uv kp-c-£ hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kn-.Un. hn-Xc-Ww sNøp-∂p

tPko-kv tk-h-\-{]-hÀ-¯-\-§Ä-¡p Xp-S-¡w hSIc: tP-ko-kv hS-I-c SuWns‚ H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬°p-∂ tk-h-\ -{]-h¿-Ø-\-ß ƒ-°p Xp-S-°-ambn. hS-I-c F. F-kv.]n. Pn F-®v b-Xo-jvN-{μ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

Øn-s‚ DZv-LmS-\w tPmb‚ v B¿-.Sn.H. Fw a-t\m-l-c≥ \n¿h-ln®p. Sq-ho-e-dp-I-fp-sS kp-c£-bp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-‰v-]mIv \n¿-an-® "K-Xn' F-∂ kn-Un hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn hn-XcWw \-S-Øn. tdm-Uv kp-c-£-bpam-bn _-‘-s∏´ ssI-]p-kv-XI-ß fpw hn-Xc-Ww \-S-Øn. kpc-£ hm-cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn \-S Øn-b hm-l-\ ]cntim-[-\-bn ¬ B-sI 75 hm-l-

B¿ A-\q]v, hn A-\q-]v-Ip-am¿, Pn-Xojv, A-Uz. P-b-{]-im¥v, A-]¿W Pn Ip-am¿, tZ-hn-Zmkv, _n-t\m-bv kw-km-cn ®p. ]pXnb h¿j-sØ `m-c-hm-ln-I-fp-sS ÿm\m-tcm-l-Whpw \-S∂p.

hS-I-c Su¨ tP-ko-kn-s‚ H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬-°p-∂ tk-h-\ {]-h¿-Ø-\-߃ F.F-kv.]n. Pn F-®v b-Xo-jvN-{μ D-ZvLmS-\w sN-øp∂p

^m¯n-a-bpsS ho-sS-¶ kz]v-\w ]q-h-Wn-bp¶p t]-cm{º: \nXy-tcm-Kn-bpw hn-[-h-bpam-b B-t\-cn-°p∂n-se ^m-Øn-a-bp-sS hosS-∂ kz-]v-\w ]q-h-Wn-bn°m≥ \m-´p-Im¿ \n¿am-WI-Ωn-‰n cq-]o-I-cn®p. F-c-h´q-cn¬ X-I¿-∂p ho-gm dmb ho-´n¬ I-gn-bp-∂-Xn-\n-sSbm- Wv \m-´p-Im¿ kw-L-Sn®v ho-Sv \n¿-an-°m≥ ap ≥ ssI F-Sp-ØXv. tbm-K-Øn ¬ sI Fw A-_v-Zp√ A-[y£-X h-ln ®p. hn H A-_vZp¬ A-ko kv, _m-e-Ir-jv W≥, C Fw _m_p, hn sI aq-k, hn sI l-aoZv, Fw aPoZv, ]n Fw l-ao-Zv kw-kmcn®p.`m-c-hm-ln-I-ƒ: _m-eIr-jvW≥ (sN-b¿-am≥), hn sI aq-k (I¨-ho-\¿), Fw a-PoZv (J-Pm©n) . t]cm-{º- kn ≥-Un-t°-‰v _m-¶n ¬ 4417 2200045473 \-º-dn¬ A-°u-≠v B-cw-`n-®n-´p-≠v.

hntÃ-Pv ]p-\À-\nÀ-Wbw: [À-W \-S-¯pw t]-cm{º: Iq-cm-®p-≠n-se ap-gph≥ hm¿-Up-Ifpw Dƒ-s∏-Sp-Øn hn-t√-Pv A-Xn¿-Øn ]p-\¿-\n¿W- b - n - ° - W - s a- ∂ m- h - i y- s ∏- ´ v B-Ivj≥ I-Ωn-‰n t\-Xr-Xz-Øn ¬ Iq-cm-®p-≠v ]-©mbØv Hm^n-kv [¿-W \-S-Øm≥ _-lpP-\-I¨-h≥-j≥ Xo-cp-am-\n ®p. hym-]m-c-`-h-\n¬ tN¿-∂ I ¨-h≥-j-\n¬ ]-©m-b-Øn-epS-\o-fw {]-Nmc-Ww \-S-Øm\pw {]-Xn-tj-[- s]m-Xp-k-tΩf-\w \-S-Øm\pw Xo-cp-am-\n®p. s^{_ph-cn aq-∂n-\p [¿-W \-SØm-\m-Wv k¿h-I£n-tbm-KØn¬ Xo-cp-am-\n-®Xv. N-S-ßn ¬ H Un tXma-kv A[y-£-X -h-ln ®p. Fw Fw kv-I-dnb, sF-kn G-en-°p´n, tPmk-^v sh-´p-It√¬, jn_p-tPm¿-÷v I-´-b

v°¬, ]n sI bq-k^v, tPm-kv sN-dp-h≈n, tPm-kv sN-dn-bm≥, ap-\o¿ Ip-‰n-°≠n, F≥ sI Ip™-ΩZv, A-ko-kv πm-°q-´-Øn ¬, Ip-cy≥ sN-º-\m\n, _n-Pp amWn, Ão-^≥ F∂n-h¿ kwkm-cn®p.

a-cw ho-Wv ho-Sn-\v tI-Sp-]än tN-cm-]pcw: a-cw hoWp hoSv XI¿-∂p-.C∂-se ]p-e¿-s® Xo°p-\n Pn-em-\n-bnse Hmßmc t]m-°-dp-sS ho-SmWv a-cw s]m´n- ho-Wv XI¿∂Xv. ho-Sn-\p tISp]-‰n. I-gp-t°mepw \q-tdmfw Hm-Sp-Ifpw X-I¿-∂p-. ho-´p-Im¿ ]-cn-°v G¬-°msX c-£-s∏´p. H-cp e-£w cq-]bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂p.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2014-01-13  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2014-01-13