Page 1

2

kozhikode/cl

hntij§Ä

tX-P-kv ]-{X-¯ns\-Xn-cmb \o¡w

a-Âky-k-ar-²n: an-I-¨ IÀ-j-IÀ-¡v A-hmÀ-Uv \Â-In

tIm-gn-t°m-Sv: a-¬ky-ka - r-≤n ]-≤X - n-bp-sS H-∂mw-L´- Ø - n¬ Pn-√b - n-se an-I® - ip-≤P - e - I¿j-I\ - m-bn tIm-St- ©-cn {Km-a∏ - ©m-bØ - n-se sI ]n tP-°_ - ns\-bpw an-I® - sN-Ωo≥ I¿-jI-\m-bn tN-at- ©-cn-bn-se Sn F th-Wp-tKm-]m-en-s\-bpw an-I® A-Izm-Iƒ-®¿ tIm-˛H - m¿-Un-t\‰-dm-bn A-tØm-fn-bn-se F≥ sI tKm-]n-\m-Ys - \-bpw Xn-cs™-Sp-Øp. a-¬ky-Ir-jn t{]m-¬km-ln-∏n-°p-∂ an-I® X-t±-i kz-bw-`c - W - ÿm-]\ - am-bn I-Se - p-≠n {Km-a∏ - © - m-bØn-s\ Xn-cs - ™-Sp-Øp. i-\nbm-gvN - tIm-´b - w bp-lt- \m≥ am¿-tØm-a lm-fn¬ ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n hn-Pb - n-Iƒ-°v Ahm¿-Uv hn-Xc - W - w sN-bvX - p. a{¥n sI _m-_p, a-{¥n Xn-cp-h©q¿ cm-[m-Ir-jvW - ≥, ^n-jd - okv U-bd - I - vS- ¿ an-\n B‚-Wn kw-_‘ - n-®p.

I-bÀ-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

tIm-gn-t°m-Sv: kw-ÿm-\ Ib¿-Zn-\m-tLm-jØ - n-s‚ Pn-√mX-e D-ZvL - m-S\ - w sIm-bn-em-≠n bn¬ Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v Im-\Ø - n¬ P-ao-e \n¿-hln-®p. Pn-√m I-eIvS- ¿ kn F e-X A-[y-£X - h-ln-®p. BtLm-jt- Øm-S\ - p-_‘ - n-®p \-S∂ a-¬k-cß - f - n-se hn-Pb - nIƒ-°v sIm-bn-em-≠n ap-\n-kn∏¬ sN-b¿-t]-gvk - ¨ sI im¥ k-Ωm-\h - n-Xc - W - w \-SØ - n. I-b¿-ta-Je - b - n-se {]-iv\ - ß - fpw {]-Xn-hn-[n-If - pw F-∂ hn-jb-Øn¬ Pn-√m hy-hk - m-b tI{μw am-t\-P¿ Fw ]n A-_vZ- pƒ d-jo-Zv ¢m-sk-Sp-Øp. N-Sß - n¬ Pn-√m ]-©m-bØ - v sa-w_ - ¿ i¶-c≥ am-ÿ, Iu¨-kn-e¿-amcm-b a-t\m-Pv ]-b‰ - p-hf - ∏ - n¬, A-ko-kv am-ÿ, kw-ÿm-\ kl-Ic - W - _m-¶v U-bd - I - vS- ¿ cmPo-h≥ am-ÿ, hn A-kbv\m≥, Sn hn jp-ssl-_v kw-km-cn-®p.

in¸- -{]-ZÀ-i-\w C-¶p-ap-XÂ

tIm-gn-t°m-Sv: Ip-μa - w-Ke - w kztZ-in dn-bm-kv tX-°n-s‚ th-cpI-fn¬-Xo¿-Ø in¬-∏ß - f - p-sS {]-Z¿-i\ - w C-∂p-ap-X¬ 15 h-sc tIm-gn-t°m-Sv e-fn-XI - e - m A°m-Za - n lm-fn¬ \-S° - pw. {]-ikvX - km-ln-Xy-Im-cn ]n h¬-ke D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. 12 in¬∏-ßf - m-Wv {]-Z¿-in-∏n-°p-∂X - v. \n-eº - q¿, Xp-jm-cK - n-cn Xp-Sß - nb ÿ-eß - f - n¬-\n-∂p ti-Jc - n® tX-°n≥ Ip-‰n-bpw th-cp-If - pam-Wv in¬-∏\ - n¿-am-WØ - n-\p dn-bm-kv D-]t- bm-Kn-®n-´p-≈X - v. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ sI ]n c-hn, e-Xo-jv ]-∂q¿, \n_n¬, jm-ep Ip-μa - w-Ke - w ]s¶-Sp-Øp.-

hym-P-tI-iw: C-¶v tkmfn-Um-cn-än- kw-K-aw tIm-gn-t°m-Sv: hym-P-tI-iØn\pw a-X am-^n-b-°pw B-Xvao-b I-®-h-S-Øn-\p-sa-Xn-tctkm-fn-Um-cn-‰n-bp-sS B-`n-apJy-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v A©n-\p tIm-gn-t°m-Sv Su¨-lmfn¬ _-lp-P-\ kw-K-aw kw-LSn-∏n-°pw. ]-cn-]m-Sn-bn¬ tUm. _-lm-hp-±o≥ \-Zv-hn, tUm. ^k¬ K-^q¿, kp-sse-am≥ aue-hn, hn Sn A-_v-Zp-√-t°m-b, kzm-an hn-iz-`-{Zm-\-μ i-‡nt_m-[n, b-lv-bm Jm≥, sI sI sIm-®v, tkm-fn-Um-cn-‰n kwÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ap-l-Ω-Zv th-fw ]-s¶-Sp-°pw.

-"A-im-kv-{Xo-bamb \n-Ip-Xn a-c-hy-h-km-bs¯ X-IÀ-¡p-¶p-'

6 \-hw-_¿ 2013 _p[≥

\Kcw/ \m«n³]pdw

Xym-K-]qÀ-W-am-b t]m-cm-«-¯n-\v X-¿m-dm-h-Ww-: t{Km- hm-kp

C-≥tUm¿ kv-t‰-Un-b-Øn¬ \-S-∂ tX-P-kv do-tU-gv-kv t^m-dw cq-]o-I-c-W tbm-Kw F-kv.-Un.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F hm-kp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p. tXPkv Atkm-tjy‰v FUn-‰¿ ]n A-l-Ω-Zv i-co-^v,^m-bn-kv ap-l-Ω-Zv, Fw hn ap-\o¿, tam-bn≥-_m-∏p k-ao-]w

tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv ]-{XsØ A-Sn-®-a¿-Øm-\p-≈ k¿°m¿ \o-°-Øn-s\-Xn-tc Xym-K]q¿-W-am-b t]m-cm-´-Øn-\p Xøm-dmh-W-sa-∂v F-kv.-Un.-Sn.bp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ - v t{Kmhm-kp ]d™p. tX-P-kv do-tUgv-kv t^m-dw Pn-√m I-Ωn-‰n cq-]oI-c-W tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. H-cpIm-e-Øv Aw-t_-Zv-I¿ ]T-\-hnj-b-ta B-bn-cp-∂n-√. A-Xv {`m¥≥-am-cp-sS P¬-∏-\-ß-fm-sW∂m-bn-cp-∂p ]-d-™-Xv. C-t∏mƒ B-g-ß-fn-te-°v C-d-ßn Aw-

t_-Zv-I-dn-s\ ]Tn-°p-∂p-≠v. CXp-t]m-se \n-»-–-am-°-s∏-´-hs‚ i-–-am-bnam-dn-b tX-P-kns\ Ip-dn-®pw A-dn-hp-≈-h¿ ]Tn°pw. tX-P-kn-s\ \n-»-–-am°p-∂-Xn-s\-Xn-sc-bp-≈ k¿°m-cn-s‚-bpw _yq-tdm-{Im-‰p-Ifp-sSbpw \o-°-߃-s°-Xn-tc B-Zym-h-km-\w t]m-cm-S-Ww-˛hm-kp ]-d-™p.\n-e-hn-ep-≈ `-c-W-Iq-S-Øns‚ A-\o-Xn-s°-Xntc i-–n°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv tX-P-kns\ \n-»-–-am-bn sIm-√m≥ {ian-°p-∂-sX∂pw At±lw ]d-

tIm-gn-t¡m-Sv d-h-\yq Pn-Ãm im-kv-{X-ta-fbv-¡v t]-cm-{¼-bn D-Öz-e Xp-S-¡wsI Ip-™_ - vZ - p-√

t]-cm-{º: \m-ep Zn-hk - w \o-≠p \n¬-°p-∂ tIm-gn-t°m-Sv d-h\yq Pn-√m im-kv-t{Xm¬-k-hØn-\p t]-cm-{º l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ D-÷z-e Xp-S°w. l-b¿ sk--° ≥- U dn kv-Iq-fn-\p ]p-ds - a t]-cm{º _n.-B¿.kn, K-h. bp.]n, F.-bp.-]n. kv-Iq-fp-I-fpw a¬-k-c-Øn-\v B-Xn-tY-b-Xzw h-ln-°p-∂p. ta-f sI Ip-™Ω - Zv Fw.-F¬.-F. D-ZvL - m-S\ - w sNbv-Xp. 25 C-\ a¬-k-c-ß-fm-Wv F¬.-]n, bp.-]n. hn-`m-Kß - f - n-embn D-ZvL - m-S\ - Zn-hk - w \-S∂ - X - v.

]m-tem-d l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se A-[ym-]-I≥ ]n kXo-jv-Ip-am-dn-\v hn Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.-F. D-]l - m-cw \¬-In. ta-Je - m im-kv{- X tI-{μw U-bd - Œ¿, hn F-kv cm-aN - {- μ≥ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m ]-©m-bØ - v hn-Zym-`ymk Ãm-≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿t]-gvk - ≥ sI ]n jo-_, Im-hn¬ ]n am-[h - ≥, I-√q¿ ap-lΩ - Z- e - n, C hn cm-a-N-{μ≥, i-in-Ip-am¿ t]-cm-{º, Iq-fn-°≠ - n I-cnw, sI sI cm-P≥, tIm-gn-t°m-Sv B¿.Un.-Un. ss-k-_p-∂o-k H Fw, Xm-a-c-t»-cn Un.-C.-H. C cm-Pd-h-\yq Pn-√m im-kv-{X-ta-f t]-cm-{º l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ sI Ip-™-Ω-Zv tKm-]m-e≥,]n hn k-Xo-i≥ F.Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p C.-H. t]-cm-{º, ]n.-Sn.-F. {]-kn- p-am¿, ta-f-bn¬ C-∂v ssl-kv-Iq- ß-fpw a-eb - m-fw ssS-∏n-Mpw Un- ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v Fw Ip- U-‚ vsI F≥ _n-t\m-bvI - , F ]n ƒ, l-b¿ sk-°≥-Ud - n hn-`m-K- Pn-‰¬ s]-bn‚n-ßpw \S°pw. ™-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. {io-P≥, kn kp-tem-N\ ߃-°p-≈ X¬-ka - b - a¬-kc - DZvLm-S\ - ® - S- ß - n¬ tªm-°v tem-tKm cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-X A-ko-kv kw-km-cn-®p.

™p.tXPkv Atkm-tjy‰v FUn-‰¿ ]n A-l-Ω-Zv i-co-^v, A–p¬ d-jo-Zv, tam-bn≥-_m-∏p, Fw hn ap-\o¿-am-Ã-¿-t]-cm-{º, ^m-bn-kv-ap-l-Ω-Zv , B¿ kn kpss-_-¿ sIm-Sp-h-≈n, _-jo-¿ ]ø-Sn-ao-ج, hn F a-Po-Zv ^-tdm°v, sI Sn sa-l-_q-_v sIm-Sn-bØq¿, d-jo-Zv a-°-S I-t°m-Sn, ]n Sn A-l-Ω-Zv Xm-a-c-t»-cn, ss^-k¬ I-Sn-b-ßm-Sv, B¿ ]n Ajv-d-^v, A-–p-d-ln-am≥ sIm-fØ-d, ap-\o¿-am-ÿ aq-gn-°¬ kw-km-cn-®p.-

sN-dp-¯p tXmÂ-¸n-¡-Ww: P-\-an-{Xw tIm-gn-t°m-Sv: tX-P-kv ]{XØn-s\-Xn-cmb \-S-]-Sn P-\m-[n]-Xy hn-izm-kn-Iƒ sN-dp-Øp tXm¬-∏n-°-W-sa-∂p P-\-an{Xw Ip-Spw-_-t£-a \o-Xn-th-Zn B-h-iy-s∏-´p. kv-{Xo \n-b-a-߃ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-bv-Xv ]p-cpj- ]o-U-\-߃ h¿-[n-®p h-cp∂ ]-›m-Ø-e-Øn¬, hn-j-bß-fp-sS \n-P-ÿn-Xn A-[n-Im-cnI-fn¬ F-Øn-°p-∂-Xn-\p tX-Pkv \n¿-h-ln-® ]-¶v hepXm-Wv. \S-]Snbn¬\n-∂p k-¿-°m¿ ]n¥n-cn-b-W-sa-∂pw tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. sI sN-dp-h-Æn, Fw ^n-en-∏v, F sI ap-l-Ω-Zv A-jvd-^v, ]n _m-∏p-´n, hn ]n sam-bvXo≥ tIm-b kw-km-cn-®p.

Np-a-«psXm-gn-em-fn-IÄ ]-Wn-ap-S-¡n; PnÃ-bn I-b-än-d-¡v taJe kv-Xw-`-n¨p tIm-gn-t°m-Sv: hn-hn-[ B-h-iy߃ D-∂-bn-®v tI-c-f kv-t‰-‰v sl-Uv-tem-Uv B‚ v P-\-d¬ h¿-t°-gv-kv s^-U-td-j-s‚ (kn. s-- F.-Sn.-bp) t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se Np-a-´v sXm-gn-emfn-Iƒ C-∂-se ]-Wn-ap-S-°n. ]Wn-ap-S-°n-s\ Xp-S¿-∂v ]m-f-bw ]-®-°-dn am¿-°-‰v, {^q-Sv-kv am¿°-‰v, sh-Ãv-ln¬, I-√m-bv sdbn¬-th ]m¿-k¬ sk-Ivj≥, {]m-tZ-in-I A-ßm-Sn-Iƒ F-∂nhn-S-ß-fn¬ N-c-°v I-b-‰v, C-d°v tPm-en-Iƒ kv-Xw-`-\-Øn-embn. kw-ÿm-\ X-e ]-Wn-ap-S°n-s‚ `m-K-am-bm-Wv C∂esØ ]-Wn-ap-S-°v. ]-Wn-ap-S°n-b Np-a-´v sXm-gn-em-fn-Iƒ Ie-Œ-td-‰n-te-°v am¿-®v \-S-Øn. am¿-®v kn.-sF.-Sn.-bp. Pn-√m {]kn-U‚ v hn ]n Ip-™n-Ir-jvW≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. slUv-tem-Uv s^-U-td-j≥ Pn-√m

{]-kn-U‚ v Fw `m-kv-I-c≥ A[y-£-X h-ln--®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U-‚ v F Ip-™n-cm-a≥, ku-Øv G-cn-bm sk-{I-´-dn kn Ip-™m-Zp-tIm-b kw-km-cn-®p. \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ sI tam-l≥-Zm-kv, sI Zm-tam-Zc≥, sI kn-≤m¿-Y≥, kn \mk¿ t\-Xr-Xzw \¬-In. t£-a-\n-[n t_m-¿-Un-s\ XI¿-°p-∂ k¿-°m¿ \-bw Xn-cpØp-I, Io-gv-h-g-°w ew-Ln-®pw A-\¿-l-sc Dƒ-s∏-Sp-Øn-bpw kw-ÿm-\ t£-a-\n-[n t_m¿Upw Pn-√m I-Ωn-‰n-I-fpw ]p-\xkw-L-Sn-∏n-® \-S-]-Sn ]n≥-h-en°p-I, Np-a-´p sXm-gn-em-fn t£a ]-≤-Xn-°v k¿-°m¿ km-ºØn-I k-lm-bw \¬-Ip-I, ]md-s]m-´n-°-en-\pw a-W¬ hm-cen-\p-ap-≈ \n-tcm-[-\w ]n≥-hen-°p-I B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®mWv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-Wn-ap-S°n-b-Xv.

l-¯v s]-t{SmÄ H-gn-¨v bp-hm-hn-sâ \-Pv-a _m-_p-: Zp-c-´-§Ä th-«-bm-Sn-b kw-Ko-X {]-Xn-` tZB-Xv-a-l-Xym- `o-j-Wn

tIm-gn-t°m-Sv: tI-cf - ssk-Kmsf-∂ tIm-gn-t°m-Sv A-_v-Zp¬Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ \-Pv-a¬ _m_p-hn-s‚ a-c-W-tØm-sS kwKo-X t{]-an-Iƒ-°p \-„-am-b-Xv K-k-en-eq-sS {X-kn-∏n-® Km-bI-s\-. F¨-]X - p-If - n¬ X-s∂ D-kv-Xm-Zv sa-lv-Zn l-k-s‚-bpw Kp-emw A-en-bp-sS-bpw K-k-epIƒ ]m-Sn a-e-bm-fn-sb {X-kn∏n-® a-[p-c i-–-am-bn-cp-∂p \Pva - ¬. {]-hm-kn-bm-bn-cn-°p-tºmgpw a-\ - v \n-ds - b kw-Ko-Xw am{X-am-bn-cp-∂ \-Pv-a¬ F¨-]Xp-I-fp-sS B-Zy-Øn¬ X-n-cns®-Øn-b-Xv K-k-ep-I-fp-sS tem--It- Ø-°m-Wv. tIm-gn- t- °m-

Sv I-Ω-Øv-sse-\n¬ ]m-cn-_mkv tlm-´e - n¬ tIm-gn-t°m-S≥ sa-lv-^n-ep-I-ƒ ho-s≠-Sp-°m≥ \-Pva - ¬ _m-_p-hn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ {i-aa - p-≠m-bn. ¢m-knIv t\m-h-ep-Iƒ hm-bn-°p-Ibpw ¢m-kn-Iv kn-\n-aI - ƒ G-sd

C-„v-s∏-Sp-I-bpw sN-bv-X \-Pva¬ ku-ay-\m-bn-cp-∂p. Po-hn-XØn¬ Zp-c-¥-߃ H-s∂m-gn-bmsX th-´-bm-Sn-b-t∏m-gpw kw-KoX-Øn-eq-sS F-√m {]-Xn-k-‘nI-sf-bpw a-dn-I-S-°m-\p-≈ {i-aam-bn-cp-∂p \-Pv-a-¬ _m-_p-hns‚-Xv.hn-hm-l-\n-›-b-Øn-s‚ ASp-Ø Zn-h-k-am-Wv a-Iƒ kpss\-\-sbbpw Iq-´p-Im-cn-sbbpw ]m-f-Øn¬ a-cn-®-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. ]n-t‰-∂p lm¿tam-Wn-b-Øn-\p ap-∂n-en-cp-∂p X-s‚ k-¶S- w ap-gp-h\ - pw kw-KoX-Øn¬ e-bn-∏n-°m-\m-bn-cp∂p _m-_p-hn-s‚ {i-aw. ]t£, Zp-c-¥-߃ H-cn-°-epw

emhven³-: {]Xn-tbm-KnI-sf t\-cn-Sp-¶`-c-W-Iq-S-¯n-\p-Å Xn-cn-¨-Sn-þ tIm-Sn-tbcn tIm-gn-t°m-Sv: I-≈-t°-kp-Ifpw A-t\z-jW - - G-P≥-kn-Is - fbpw D-]t- bm-Kn-®v cm-{„o-b{- ]-Xntbm-Kn-Is - f t\-cn-Sp-∂ `-cW - I - qS-Øn-\p-≈ Xn-cn-®-Sn-bm-Wv emhv-en≥ tI-kn-se tIm-S-Xn-hn-[nsb-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yqtdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-eIr-jv-W≥. -ap-Jy-a-{¥nbpsS cmPn Bh-iy-s∏-´v F¬-.U - n.-F^ - .v \-bn-°p-∂ {]-t£m-`-Pm-Y-°v tIm-gn-t°m-´v \¬-In-b kzo-I-cWØn¬ kw-km-cn-°p-Ib - mb -- ncp-∂p A-t±-lw.-B-cm-Wv G-‰hpw h-en-b ap-kve - nw hn-cp-≤s - \∂ Im-cy-Øn-¬ tam-Un-tbm-Sv a¬-k-cn-°p-I-bm-Wv cm-lp¬-Km‘n. ap-k-^¿ \-K-dn-se ap-kv eowI-sf A-[n-t£-]n-® cm-lpen-s\-Xn-tc eo-Kv au-\w ]m-en°p-I-bm-Wv. cm-lp¬ ln-μp-Im¿-Uv {]-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv.-tI{μ-Øn¬ tIm-¨-{K-kv tXm-‰m¬ _n.sP-.-]n. h-cns√∂pw At±lw t- Im-]d - ™ p.-

tIm-gn-t°m-Sv: A-im-kv-{Xo-b \n-Ip-Xn k-{º-Zm-bw -I-√m-bn-bnse a-c-hy-h-km-b-sØ X-I¿°p-∂-Xm-bn Pn-√m _-w-•m-hv Ab¬-]-° k-an-Xn ssh-kv {]-knU‚ v tIm-gn-t»-cn a-Wn B-tcm]n-®p.- 12.-5 i-X-am-\w hm-‰v \n-IpXn A-S-bv-t°-≠ hym-]m-cn-tbmSv ]-e-L-´-ß-fn-em-bn D-tZym-Kÿ¿ C-Xn¬-Iq-Sp-X¬ hm-ßp-Ibm-Wv. a-c-hym-]m-cw kw-c-£n°m-≥ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c-ambn C-Ss - ]-SW - s - a-∂pw a-Wn Bh-iy-s∏-´p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn-¬ ]n hn e-£va - W - ≥ ]-s¶Sp-Øp. h-S-I-c: X-e-t»-cn-bn-¬ F≥.Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I≥ ^-ken-s\ h-[n®-Xn-eq-sS kn.-]n.Fw. {]-tZ-i-Øv h¿-Ko-b I-em]-Øn-\m-Wv {i-aw \-S-Øn-b-sXtIm-gn-t°m-Sv: tdm-Uv {Sm≥-kv- ∂p tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X At]m¿-´v Hm-^n-kn¬ k¿-ho-kp- [y-£≥ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-amIƒ-°m-sb-Øn-b F-´v sse-k- ¿. tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X h-S-I≥-kp-Iƒ hym-P-am-sW-∂v I- c tem-Iv-k-`m a-fi-ew I¨-hs≠-Øn. tIm-gn-t°m-Sv Hm-^n- ≥-j≥ DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bmkn-s‚ t]-cn-ep-≈ A-©pw bn-cp-∂p A-t±-lw. ^-k-en-s\ sIm-e-s∏-Sp-ØnsIm-Sp-h-≈n Hm-^nkn-s‚ t]-cnep≈ aq-∂pw sse-k≥-kp-I-fm- b-t∏mƒ B-Zyw ]-d-™-Xv B¿.Wv hym-P-am-sW-∂v sX-fn-™- F-kv.-F-kv. B-sW-∂mWv. ]nXv. hn-em-kw am-‰m-\pw ]p-Xp- ∂o-Sv, A-t\z-j-Ww h-∂-t∏mƒ °m-\pw a-‰pw sIm-≠p-h-∂-Xm- C-Xv {]-N-cn-∏n-®-h¿ X-s∂ Ip-Spßn-sb∂pw A-t±-lw ]-d-™p.bn-cp-∂p C-h. c-Pn-Ã-dpw I-w]yq-´-dpw ]-cn- I-Æq-cn¬ A-cpw-sIm-e sN-øtim-[n-®-t∏m-gm-Wv C-tX \-º- s∏-´ ip-°q-dn-s‚ hn-fn B-cpw dn¬ th-sd sse-k≥-kp-Iƒ D- tI-´n-√. kmw-kv-Im-cn-I-am-bpw ≈Xm-bn I-s≠-Øn-b-Xv. Fw.- hn-Zy-m`ym-k-]-c-am-bpw ap-∂n´p hn.-sFam-cm-b B¿ A-Pn-Ip-am- \n¬-°p-∂ tI-c-f-Øn-em-Wv H¿, Sn bq-k-^v F-∂n-h-cm-Wv C-h cp sN-dp-∏-°m-c≥ \n-jvTq-c-ambn sIm-√-s∏-´-Xv. ]-g-b-Im-e]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv.

bp.-Un.-F-^v. am-¸p]-d-b-Ww: sF.-F³.-FÂ.

tIm-gn-t°m-Sv: em-hv -en≥ tI-kn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\ Ip-‰ hn-ap-‡-\m-°n-b tIm-S-Xn hn-[n-sb sF.-F≥.-F¬. kzm-K-Xw sN-bv-Xp. cm-{„o-b hn-tcm-[n-I-fp-sS I-≈ B-tcm-]-W-ß-fn¬ ]X-dm-sX \n-b-a-]-c-am-bn A-h-sb t\-cn-´p hy-‡n-ip-≤n sX-fn-bn® ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\ sF.-F≥.-F¬. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v F-kv F ]p-Xn-b-h-f-∏n-epw P-\-d¬ sk-{I-´-dn {]-^. F ]n A_vv-Zp¬ h-lm-_pw A-`n-\-μn-®p.- sN-øm-Ø Ip-‰-Øn-s‚ t]-cn¬ ]n-W-dm-bn-sb \n-c-¥-cw hy-‡n-l-Xy sN-bv-X bp.-Un.-F-^v.t\Xr-Xzw A-t±-l-tØm-Spw s]m-Xp k-aq-l-tØm-Spw am-∏p ]-d-bW-sa-∂pw A-h¿ B-h-iy-s∏-´p.

tIm¬-{K-kv a-dp-]-Sn ]-d-b-Ww-: _n.-sP.-]n.

tIm-gn-t°m-Sv: em-hv-en≥ tI-kn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\ sh-dpsX-hn-´ kw-`-h-Øn¬ tIm¨-{K-kpw tI-{μ-hpw a-dp-]-Sn ]-d-bW-sa-∂v _n.-sP.-]n. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v hn ap-c-fo-[-c≥. XpS-°-Øn¬ A-t\z-j-Ww \-√ \n-e-bn¬ \-S-s∂-¶n-epw ]n-∂o-Sv Zp-¿-_-e-am-bm-Wv tI-kv \-S-Øn-b-Xv. tI-kv \-√ \n-e-bn¬ ]Tn®n-´v h-c-W-sa-∂v h-°o-e-∑m-tcm-Sv tIm-S-Xn ]-e-h-´w \n¿-tZ-in°p-I-bp-≠m-bn. sN-ss∂-bn-se hy-h-km-bn Zo-]-Iv-Ip-am¿ \¬In-b sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-kn-s‚ Xp-S-c-t\z-j-Ww \-S-∂n-√. tI-kn-se {]-[m-\ km-£n Zn-eo-]v cm-lp-en-s\ \-√ \ne-bn¬ tNm-Zyw sN-bv-Xn-´n-s√∂pw At±lw Ip‰-s∏-Sp-Øn.

B Po-hn-X-Øn¬ \n-s∂m-gn™p \n-∂n-√. hr-°-tcm-K-Øns‚ cq-]-Øn-em-bn-cp-∂p ]n-∂oSv. H-cp hr-°-am-‰n-h-bv-°¬ I-gn™-t∏mƒ kw-Ko-X-Øn-te-°p Xn-cn-®p h-∂p. F-∂m¬, Xp-S¿-∂p-≠m-b ]-£m-Lm-X-Øn¬ \-„-am-bXv G-h-sc-bpw tam-ln-∏n-® i_vZ- a - m-[p-cy-am-Wv. G-sd-°m-eam-bn Nn-In¬-k-bn-em-bn-cp-∂ \-Pva - ¬ I-gn-™ A-©p-Zn-hk - am-bn tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-em-bn-cp-∂p. C∂-se-bm-Wv th-ß-c-bn-se kzKr-l-Øn-te-°v t]m-b-Xv. cm{Xn H-º-tXm-sSbmWv a-c-WØn-\p Io-gS- ß - nbXv.

tIm-gn-t°m-Sv: `m-cy-bn¬ \n-∂p Ip-´n-I-sf hn-´p-In-´m≥ ]n-Xm-hns‚ B-fll - X - ym-`o-jW - n. tZ-lØv s]-t{Smƒ H-gn-®v Kym-kv knen-≠¿ Xp-d∂ - v ssI-bn¬ kn-K¿sse-‰-dp-am-bn kz-bw A-·n-°nc-bm-hm≥ X-øm-dm-bn \n-∂ 34Im-c-s‚ B-fl-l-Xym `o-jWn-bn¬ {]-tZ-i-Øp-Im¿ apƒap-\-bn-em-bn. t]m-en-kpw ^-b¿ k¿-ho-kp-sa-Øn-bm-Wv C-bmsf Io-g-S-°n-b-Xv. ]-tøm-fn kztZ-in-bm-b C-_v\ - p¬ j-lq-Zv `mcy-tbm-Spw a-°t- fm-Spw ]n-Wß - n Ip-‰n-®n-d ap-®p-¥n-∏-≈n-°p kao-]w hm-S-I-ap-dn-bn¬ Xm-a-kn®p-h-cp-I-bm-Wv. Hm-t´m ss{U-h-

j-lq-Zns\ Iogvs]-Sp-Øp∂p dm-b C-bmƒ cm-hn-se F-t´m-sSbm-Wv ap-dn A-S-®n-´v tZ-l-Øv s]-t{Smƒ H-gn-®-Xv. sXm-´-SpØpX-s∂ H-cp I-ºn-fn-∏p-X-∏v s]-t{Sm-fn¬ Ip-Xn¿-Øp-h-®n-cp-

∂p-. c-≠v In-tem-bp-sS Kym-kv kn-en-≠¿ Xp-d-∂p-h-®m-bn-cp∂p B-fl-l-Xym `o-j-Wn. _o®v ^-b¿ k¿-ho-kv F-Øn- D-Ss\ ap-dn-bn-te-°pw j-lq-Zn-s‚ tZ-l-tØ-°pw sh-≈w H-gn-®p X-Wp-∏n-®p s]-t{Smƒ \n-¿-ho-cyam-°n-b-ti-jw hm-Xn-¬ N-hn-´ns∏m-fn-®v A-I-Øp-I-S-°p-I-bmbn-cp-∂p. ^-b¿ A-kn. Un-hn-j-\¬ Hm-^n-k¿ A-cp¨ `m-kvI - ¿, Akn. tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ ]n A-PnXv-Ip-am¿, {]-tam-Zv, hn F-kv A\n¬-Ip-am¿, C in-lm-_p-±o≥ F-∂n-h¿ tN¿-∂m-Wv j-lq-Zns\ Io-gvs - ∏-Sp-Øn-bX - v.

t_-¸qÀ Xp-d-ap-J-w hgn e-£-Zzo-]nte-¡pÅ I-b-äp-a-Xn \nÀ¯m³ \o-¡w ^-tdm-°v: t_-∏q¿ Xp-d-ap-J-Øv \n-∂v e-£-Zzo-]p-I-fn-te-°p-≈ N-c-°p-I-b-‰p-a-Xn sIm-®n Xp-dap-J-tØ-°p ]-dn-®p \-Sm≥ AWn-b-d \o-°w \-S-°p-∂-Xm-bn B-t£-]w. C-Xn-s‚ `m-K-am-bmWp B-dp Zn-h-k-am-bn \-S-Øp∂ k-a-cw A-[n-Im-cn-Iƒ I≠ns√∂p \Sn-°p-- ∂sX∂p sXm-gnem-fn-Iƒ ]-d-™p. t_-∏q¿cns\ tIm-kv-‰¬ Xpd-ap-J-am-°n am-‰m-\m-Wp e-£yw. sN-dn-b sh-k-ep-Iƒ-°v Zn-\w {]-Xn 500 cq-] hm-S-I Cu-Sm-°nbn-cp-∂-Xv 2000 cq-]-bm-°n h¿[n-∏n-°m≥ \o-°-ap-≠v. sh-kep-Iƒ Xp-d-ap-Jw hn-´v t]m-hm\p-≈ e-£y-am-Wv C-Xn-\p ]n∂n-se-∂m-Wp G-P‚p-am¿ ]-dbp--∂-Xv. am-{X-a-√, Xp-d-ap-J-Øv {]-h¿-Øn-°p-∂ s{I-bn-\p-Iƒ°v hm-S-I Iq-´p-I-bpw Hm-]-td-

^-k h-[-¯n-eq-sS kn.-]n.-Fw. {i-an-¨-Xv hÀ-Ko-b I-em-]-¯n-\v: Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-amÀ

hym-P sse-k³-kv I-s−-¯n

tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X h-S-I-c tem-Iv-k-`m a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ DZv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Øp-≈ kn.-]n.-Fw. A-√ C-t∏m- ssl-μ-h cm-{„-am-Wv tam-Un Wn-sX-∂pw kmw-kv-Im-cn-I-X Dgp-≈-sX-∂pw A-t±-lw ]-d- {]-Xn-\n-[m-\w sN-øp-∂-Xv. B- ≈ ]m¿-´n-bm-Wv tkm-jy-en-kv™p. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ i-‡n C- cp tZ-io-b hn-cp-≤ {]-h¿-Ø-\w ‰v P-\-Xsb∂pw A-t±-lw Iq-´nt∏mƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv D-∑q- \-S-Øn-bm-epw H-∂m-Wv, A-Xn- t®¿-Øp. a-\-b-Øv N-{μ≥ Ae-\w sN-øm-\m-Wv. ¬ ap-kv-eow-Iƒ-°v am-{Xw {]- [y-£-X h-ln-®p. a-{¥n sI ]n ssl-μ-h-X-bp-sS-bpw Xn≥-a- tXy-I-X-bn-√. a-tX-X-c i-‡n- tam-l-\≥, t{i-bmw-kv-Ip-am¿, bp-sS-bpw {]-Xo-I-am-Wv tam-Un. Iƒ H-∂n-t°-≠ Im-e-L-´-am- h¿-Ko-kv tPm¿-Pv kw-km-cn-®p.

t_-∏q¿ Xp-d-ap-Jw ‰¿-am-cp-sS F-Æw Ip-d-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p-≠v. Xp-d-ap-J-Øv F-Øn-°p-∂ km-a-{Kn-Iƒ-°v Hdn-Pn-\¬ _n-√v th-W-sa-∂p \njv-I¿-jn-°p-∂-Xv G-Pn‚p-am¿-

\n-Xzm-J-mXv: C¶se 85 t]À IqSn a-I-Sc-§ n-sb¯n n-∏q¿: ku-Zn-bn-¬ \nXzm-J-mØv \n-b-aw I¿-°i-am-°n-b-tXm-sS C-∂-se 85 t]¿ a-S-ßn-sb-Øn. Pn±, dn-bm-Zv, Z-Ωmw F-∂n-hn-Sß-fn¬-\n-∂-v F-b¿-C¥ym, ku-Zn- hn-am-\-ß-fnemWv {]-hm-kn-I-sf-Øn-bXv. a-S-ßn-b-h-cn¬ 49t]cpw a-e-∏p-dw Pn-√-°m-cmWv. Iq-Sp-X¬ t]¿ a-S-ßm\n-cn-°-bm-sW-∂pw ]-e¿°pw hn-am-\ Sn-°-‰v e-`n-®n´n-s√-∂pw a-S-ßn-sb-Øn-bh¿ ]-d-™p. h-cpw Zn-h-kß-fn¬ Iq-Sp-X¬ t]¿ FØm-\m-Wp km-[y-X. hn-am-\-Øm-h-f-Øn¬ aS-ßn-sb-Øp-∂-h-cp-sS hnh-c-߃ ti-J-cn-°m≥ t\m-¿-°-bp-sS sl¬]v sU-kv-Iv {]-h¿-Øn-°p-∂p≠v.

°p X-e-th-Z-\ kr-„n-°p-∂p≠v. Zo-]n-te-°p-≈ C-‘-\w ]e-t∏m-gpw I-b-‰m-Xn-cn-°p-I-bpw N-c-°p I-b-‰m-\p-≈ _n-√v \¬Im-sX h-®p Xm-a-kn-∏n-°p-∂-

Xm-bpw B-tcm-]-W-ap-≠v. Zzo-]nte-°v sXm-gn-em-fn-I-fp-sS HØm-i-tbm-sS a-Zyw I-b-‰p-∂Xm-bn ]-cm-Xn \¬-In t]m-en-kns\-sIm-≠v Xp-d-ap-J-Øv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-°p-∂-Xpw ]Xn-hm-Wv. Xp-d-ap-J-Øv ]p-Xn-b kw-hn[m-\w \-S-∏m-°p-tºmƒ sh-k¬ G-P‚p-am-cp-am-bn N¿-® \-SØ-Ww F-∂p Xp-d-ap-J a-{¥nbp-sS km-∂n-[y-Øn¬ Xo-cp-am\-sa-Sp-Øn-cp-∂p. F-∂m¬, CXp a-dn-I-S-∂v I-≠-bv-\-dp-I-fn¬ \n-∂v N-c-°v C-d-°p-∂ h-en-b s{I-bn-\p-Iƒ hm-ßm≥ \o-°w \-S-°p-∂p-≠v. hn-tZ-i cm-Py-ßfp-am-bn \q-‰m-≠p-Iƒ-°v apºp≈ a-e-_m-dn-s‚ hym-]m-c _‘w X-I¿-°m-\p-≈ Kq-V-\o°-am-Wv \-S-°p-∂-sX-∂m-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv.


6 \-hw-_¿ 2013 _p[≥

{]mtZ-inIw

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

tIm-gn-t°m-Sv: cm-hn-se G-gp ap-X¬ c-≠p-h-sc ln¬-_km¿, ]m-®m-°¬, h-en-b-a-e, tIm-´-b-Øv ap-°v F-∂n-hn-S-ßfn-epw F-´p-ap-X¬ 12 h-tc ]p≈-∂q-cv, ]p-≈m-hq-cv, I-√p-ºpdw F-∂n-hn-S-ß-fn-epw c-≠p-hsc Iq-Øm-fn, aq-cn-Ip-Øn, I-Snb-ßm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw Hº-Xp ap-X¬ A-©p-h-tc Im{º-Øv-Ip-∂v, tIm-bm-en-ap-°v, ]p-√m-fq¿, \m-cy-®m-en¬ F-∂nhn-S-ß-fn-epw ]-Øp-ap-X¬ H∂p-h-sc ]-Wn-°¿ tdm-Uv, Cw•o-jv ]-≈n, tI-f-∏≥ ]m¿-°v, Iyq.-B¿.-F-k.v `m-K-ß-fn-epw 12 ap-X¬ \m-ep h-sc ap-Xp-hÆm-®, X-¥-a-e F-∂n-hn-S-ß-fn- a-S-hq¿ kn Fw sk‚-dn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ I¿-Wm-S-I B-tcm-Kya-{¥n bp Sn Jm-Z¿ epw A-©p-h-tc Cu-Ãv a-e-bkw-km-cn-°p-∂p Ω, Im-™n-c-Øn-¶¬ F-∂n-hnS-ß-fn-epw ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.-

]cn-]mSn

„Sm-tKm¿ lmƒ: am-Œ-bp-sS

20mw hm¿-jn-Im-tLm-j-hpw Ahm¿-Uv hn-X-c-Ww ˛ 6.-00 „B¿-Sv Kym-e-dn: a-lm-bm-{X cm-P-\-μn-\n-bp-sS Nn-{X-{]-Z-¿-i\w ˛ 10.-00 „k-c-kz-Xn kv-Iqƒ Hm-^v ayqkn-Iv: sl≥-{Sn am-ÿ D-]-I-cW kw-Ko-X a¬-k-cw kw-LmS-I k-an-Xn cq-]o-I-c-Ww ˛ 6.-00 „Ip-μ-aw-K-ew: F-kv.-ssh.-Fkv a-fi-ew I-Ωn-‰n hn-i-Zo-I-cW k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w ˛ apl-Ω-Zv P-a-ep-ss√-en X-߃ ˛ 5.-00

Adnbn-¸pIÄ

_m-ep-tÈ-cn K-h. tIm-f-Pv CâÀ-hyq Xp-S-§n

_m-ep-t»-cn: K-h: tIm-f-Pn¬ Cu A-[y-b-\ h¿-j-Øn¬ {]-th-i-\w t\-Sp-∂-h¿-°m-bpf-f C‚¿-hyq Xp-S-ßn. {]-th-i\-Øn-\v A¿-l-X t\-Sn-b hnZym¿-Yn-I-fp-sS t]-cp-Iƒ tImf-Pv t\m-´o-kv t_m¿-Un¬ {]Z¿-in-∏n-®n-´p-≠v. _n. F -- -kv.k -- n. am-Ø-am-‰n-Iv-kv, _n-.tImw, _n.-F. -F-°-tWm-an-Iv-kv hn-j-bß-fm-Wv Cu h¿-jw B-cw-`n°p-∂-Xv. tIm-f-Pv A-[ym-]-Icp-sS A-`n-ap-Jw ]q¿-Øn-bmbm¬ ¢m- p-Iƒ Xp-S-ßpw, tIm-f-Pv Xm¬-°m-en-I-am-bn {]-h¿-Øn-°m-\p-t±-in-°p-∂ hm-f-∂q¿ Pn.--F¬.-]n kv-°qfn¬ ¢m- p-Iƒ Xp-S-ßm-\p-f-f F-√m-ku-I-cy-ß-fpw H-cp-°nI-gn-™p.-

Iq-Sn-¡m-gv-N

]p-Xp-∏m-Sn: K-h. l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ A-d-_n-Iv A-[ym-]-I- X-kv-Xn-I-bn-te-°p Zn-h-k-th-X-\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-[ym-]-I-sc \n-b-an-°p-∂p. DtZym-Km¿-Yn-Iƒ _-tbm-Um-‰bpw A- ¬ tc-J-I-fp-am-bn \m-sf 11\p sN-Ω-cw-]-‰-bn-ep≈ l-b¿-sk-°≥-U-dn hn-`m-KØn¬ F-Øn-t®-c-W-sa-∂p {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.-

Xm-a-c-t»-cn: {Km-a-∏-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bp-sS t]-cn¬ hym-P tc-J N-a-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-bØw-Kw kp-am cm-tP-jn-s\-Xntc Xm-a-c-t»-cn t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. 2005˛06 h¿-j-Øn¬ ]-´n-IPm-Xn-°m¿-°v ho-Sv \n¿-an-°m\p-≈ ÿ-ew hm-߬ ]-≤-Xn {]-Im-cw hm-ßn-b `q-an hn¬-∏-\ \-S-Øp-∂-Xn-\m-bn k-_v c-Pn Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-® Xm-a-c-

t»-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv ap≥ sk-{I-´-dn-bp-sS k-Ω-X-]-{Xw hym-P-am-sW-∂ C-t∏m-g-sØ sk-{I-´-dn-bp-sS ]-cm-Xn-bn-emWv tI-kv. 5˛10˛12\p k-a¿-∏n-® k-Ω-X ]-{X-Øn¬ 2011¬ a-c-W-s∏-´ sI kn th-Wp-tKm-]m-en-s‚ t]-cpw H-∏p-am-Wv tc-J-s∏-SpØn-b-Xv. F-∂m¬ Cu Im-e-b-f-hn¬ kn sI hn-P-b-Ip-am-cm-Wv sk{I-´-dn- ÿm-\-Øp-≈-Xv. sF.-

sF.-C.-Un.-kn. dn-tkm-gv-kv dqw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ {Km-a-∏©m-b-Øn-se B-cm-{ºw kmwkv-Im-cn-I \n-e-b-Øn¬ am-\kn-I im-co-cn-I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂-h¿-°m-bn \-S-∏n-em°p-∂ sF.-C.-Un.-kn. dn-tkm-gvkv dqw {]-kn-U‚ v kn-‘p taml≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI A-_q-_-°¿ A-[y-£-X h-ln-®p.kw-km-c-ti-jn Ip-d-hp-≈-h-

cpw Hm-´n-kw t]m-ep-≈ ssh-Iey-ap-≈-h-cpw In-S-∏n-em-b-h-cpam-b hn-Zym¿-Yn-I-sf I-s≠-Øn ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-I-bm-Wv ]≤-Xn-bp-sS e-I-jyw. _n.-]n.-H. F sI ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, Ban-\m ap-l-Ω-Zv, tIm-a-f I-cn-bm´p-Ω¬ k-^n-bm ap-l-Ω-Zv, kpss_¿, A-∫m-kv, tNm-e-°-c ap-l-Ω-Zv, ^¿-l-Øv kw-km-cn®p.

{]-Nm- c-W- Pm-Y

]q-\q¿: tX-Pk - v do-tU-gk v- v t^mdw kw-L-Sn-∏n-® Pn-√m {]-Nm-cW- hm-l\ - -P - m-Y D-t≈y-cn, B-\hm-Xn¬, tIm-°√ - q¿, _m-ep-t»cn, G-I-cq¬, Xp-S-ßn-b ÿ-eß-fn¬ kzo-Ic - W - ß - ƒ G-‰p-hmßn ]q-\q-cn¬ k-am-]n-®p. k-am]-\-tbm-K-Øn¬ am-bn≥AtØm-fn kw-km-cn- ® - p. dm-jn-Zv Dt≈y-cn, l-ao-Ze - n kw-km-cn-®p.--

`m-c-hm-ln-IÄ

]n.-kn 420, 468 h-Ip-∏p-Iƒ {]Im-cw hym-P-tc-J N-a-°¬, hnizm-k h-©-\ F-∂o-Ip-‰-߃ Np-a-Øn-bm-Wv tI-sk-Sp-Øn-cn°p-∂-sX-∂v F-kv.-sF. ]n iin-[-c≥ ]-d-™p.-

ap-°w: ap-°w k-l-I-c-W _m¶v Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘s∏-´v tIm¨-{K-m n¬ `n-∂-X cq-£-am-bn. ]m¿-´n-°v e-`n-® ko‰p-Iƒ F, sF hn-`m-K-߃ hoXw h-s®-Sp-°p-∂-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v {Km-a-∏-©m-b-Øv AwKw Dƒ-∏-sS H-cp hn-`m-Kw tIm¨-{K- p-Im¿ ]m¿-´n hnSm≥ H-cp-ßp-I-bm-Wv. 17\m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v. \n-e-hn¬ bp.-Un.-F-^v. BWv _m-¶v `-cn-°p-∂-Xv. I-gn-™ X-h-W hm-in-tbm-sS Xn-c-s™Sp-∏n-\n-d-ßn-b C-S-Xp-ap-∂-Wn C-Ø-h-W a¬-k-c cw-K-Øn-√. 13 Aw-K `-c-W k-an-Xn-bn-te-°v

Xn-s‚ `m-K-am-bn -B-Xv-a {]-Z¿i-\-tØm-´w- ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn a-S-hq¿ ]-©m-b-Ønse ss]-ºm-ep-t»-cn ]q-¥m-\Øv Xm-g-Øv B-dn-\v ]m-b-Rm-‰Sn X-bm-dm-°p-∂p. sIm-Sp-h-≈n tªm-°v ]-©m-b-Øn¬ B-Zyam-bn \-S-∏m-°p-∂ Ir-jn co-Xnsb ]-cn-N-b-s∏-Sm≥ Xm¬-]-cyap-≈ I¿-j-I¿ A-t∂ Zn-h-kw sIm-Sp-h-≈n: s\¬-Ir-jn-bn¬ c-≠n-\v {]-kv-Xp-X-ÿ-e-Øv FXm-a-c-t»-cn: F-kv.-F-kv.-F-^.v \q-X-\ co-Xn-Iƒ \-S-∏m-°p-∂- Ø-W-sa-∂v Ir-jn A-kn- v U-b-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. bq-\n-‰v {]-h¿-Ø-I¿-°m-bn \-S-

F-kv.-F-kv.-F-^v. Un-hn-j³X-e D-Zv-Lm-S-\w

ap-∂-Wn-[m-c-W {]-Im-cw tIm¨-{K- n-\v F-´pw eo-Kn-\v A-©pw ko-‰m-Wv \n-›-bn-®n-´p≈-Xv. tIm¨-{K- n-\p e-`n-® ko‰n¬ \m-se-Æw F hn-`m-K-hpw aq-s∂-Æw sF hn-`m-hpw H-scÆw C-cp {Kq-∏n-epw Xm¬-]-cy-ap≈bm-fn-\pw \¬-Im-\m-Wv [m-cW. C-Xp-aq-ew ap≥ ssh-kv {]kn-U‚ v e-Xo-jv Dƒ-∏-sS-bp-≈ ]-e {]-ap-J-cpw ]p-d-Øm-Ipw. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv H-cp {Kq-∏n-t\m-Spw a-a-X-bn-√m-Ø-h¿ kw-L-Sn-®v t\-Xr-Xz-Øn-s\-Xnsc cw-K-Øn-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. 39 t]-cm-Wv ]-{Xn-I k-a¿-∏n-®-

Xv. C-Xn¬ 34 tIm¨-{K- p-Imcm-Wv. ]-{Xn-I ]n≥-h-en-°m-\p-≈ k-a-bw C-∂p Xo-cpw. C-Xn-\p apºv {]-iv-\w Xo¿-°m-\p-≈ {i-aØn-em-Wv tIm¨-{K-kv t\-XrXzw.-

A-\p-tam-Zn-¨p tN-f-∂q¿: tN-hm-bq¿ D-]-Pn-√m im-kv-{X-ta-f-bn¬ F¬.-]n hn`m-Kw tP-Xm-°-fm-b tN-f-∂q¿ ap-Xp-hm-Sv F.-F¬.-]n. kv-Iqƒ hn-Zym-¿-Yn-I-sf ]n.-Sn.-F. am-Xrkw-K-aw tbm-Kw A-\p-tam-Zn-®p. ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v Fw \-Po_v A-[y-£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

Øp-∂ X¿-_n-b aq-∂mw L-´ ]cn-io-e-\-Øn-s‚ Xm-a-c-t»-cn Un-hn-j≥ X-e D-Zv-Lm-S-\w \msf cm-{Xn F-´n-\p Im-¥-]p-cw k-em-a-Øv \-K-dn¬ \-S-°pw. A-–p¬ P-eo¬ A-lv-k-\n kw_-‘n-°pw.-

]m-b-Rm-ä-Sn X-¿m-dm-¡p-¶p

sIm-Sp-h-Ån t]m-en-kv kv-tä-j³ sI-«n-Sw D-Zv-Lm-S-\w 11\v

H-«p-]m tam-j-Ww: \m-emw-{]-Xn ]n-Sn-bn B-`y-¥-ca-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂ sIm-Sp-h-≈n t]m-en-kv kv-t‰-j≥ sI-´n-Sw

sIm-Sp-h-≈n: sIm-Sp-h-≈n t]men-kv kv-t‰-j-\p ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® sI-´n-S-Øn-s‚ D-Zv-LmS-\w 11\p cm-hn-se 11\p B-`y¥-c a-{¥n Xn-cp-h-©q¿ cm-[mIr-jv-W≥ \n¿-h-ln-°pw. I-gn™ 29 h¿-j-am-bn sIm-Sp-h-≈nbn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ hm-SI sI-´n-S-Øn-em-bn-cp-∂p {]-h¿Øn-®n-cp-∂-Xv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS \-S-Øn-∏n-\v hn Fw D-a¿ Fw.F¬.-Fbp-sS A-[y-£-X-bn¬ tN¿-∂ tbm-Kw kzm-K-X-kwLw I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®p. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v Im-cm-´v d-km-Jn-s\ sNb¿-am-\m-bpw Pn-√m- t]m-en-kv No-^v A-jv -d-^n-s\ I¨-ho-\dm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp

F-kv.U -- n.--]n.--sF. I-Ø-d-Ω¬ {_m-©n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ B-Sp hn-X-c-Ww ]n aq-k \n¿-h-ln-°p-∂p

thm-fn-t_mÄ SqÀ-W-saâv

sIm-Sp-h-≈n: hm-hm-Sv C-cp-tam-Øv {]-tZ-i-sØ bp-h-P-\ Iq´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-® U-_nƒ-kv thm-fn-t_mƒ Sq¿-Wsa‚n¬ Hm-a-t»-cn Su¨ Sow hn-P-bn-I-fm-bn. \m-j-\¬ ]pØq-cn-s\ c-≠v sk-‰p-Iƒ-°m-Wv ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn-b-Xv. H sI a-Po-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n sI d-lnw A-[y-£-X hln-®p. hn-P-bn-Iƒ-°p ]n _m-_p, a-Ωn ssI-X-s∏m-bn¬ t{Sm-^n-Iƒ k-Ωm-\n-®p. ]n sI A≥-h¿, ]n sI P-eo¬, sI a-iq-Zv, ]n sI dm-^n kw-km-cn-®p.

im-kv-{X-ta-f kw-L-Sn-¸n-¨p

sIm-Sp-h-≈n: a-S-hq¿ N-°m-e-°¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ hn-hn-[ ¢-∫p-I-fp-sS k-l-I-c-W tØm-sS im-kv-{X ta-f kw-L-Sn-∏n-®p. hn Fw D-Ω¿ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-‘p tam-l≥ A-[y£-X h-ln-®p. k-^n-b ap-l-Ω-Zv, sI kn A-_v-Zp¬ k-emw, ]n A-_v-Zp¬ d-km-Jv, Fw cm-P-tKm-]m-e≥, Fw h¬-k-e, sI A-Pn-Øv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Iw-]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w

ap-°w: a-X-\yq-\-]-£-ß-fp-sS hn-Zym-`ym-k ]p-tcm-K-Xn-°pw t£-a-Øn-\p-am-bn tI-{μ-k¿-°m¿ \-S-∏n-em-°p-∂-]-≤-XnIƒ _-‘-s∏-´-h¿ ^-e-{]-Z-am-bn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v kn tam-bn-≥-Ip-´n Fw.-F¬.-F.-]-d-™p. ]-∂n-t°m-Sv lbm-Øp¬ C-kv-emw a-{Z-k-bn¬ Iw-]yq-´¿ em-_v D-Zv-L-m-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Nmen¬ ssk-\-_ A-[y-£-X h-ln-®p. _-jo¿ ]p-Xn-tbm´n¬, tUm. B-_n-Zm-^m-dq-Jn, kp-ss_¿ s\-√n-°m-]-d-ºv, sI ]n kp-{_-lv-a-Wy≥, kn l-co-jv, \-Sp-°-≠n A-_q-_°¿, ]n D-t∏-c≥, ]n A-–p, a-Po-Zv ]p-fn-°¬, sam-bv-Xo≥ ]pX-n-tbm-´n¬ kw-km-cn-®p.-

Im-bn-I-ta-f-bv¡v a-«n-a-W D-]-tbm-Kw ]qÀ-W-am-bpw Xp-S-¡w \n-tcm-[n-¡ -W-w ¬ kn c-ia-v n, \n¿-an-Xn tI-{μ s{]m-PI- -v F-kv.-F-kv.-F-^v kp-^- N-§m-Xn-Iq-«w - n¬ a-´n-aW Xm- a - c - t »- c n: sIm- S p- h - ≈ n D- tIm-gn-t°m-S:v Pn-√b Xm-a-c-t»-cn: F-kv.F -- -kv.F -- -^.v Xm-a-c-t»-cn Un-hn-j≥ d-_¿ F-kv-t‰-‰n-se tam-j-W-Øn¬ A-d-Ãn-em-b ap-cp-tI-i-s\ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ F-Øn-°p-∂p Xm-a-c-t»-cn: tIm-c-ßm-s´ ]n dn-am≥Uv sN-bX v- p. sI F-tÃ-‰n¬ d-∫¿ H-´p-]m¬ I-gn-™ H-∂n-\m-bn-cp-∂p tItam-„n-® tI-kn-se \m-emw {]-Xn- kn-\m-k] v- Z- a - m-bk - w-`h - w. sb Xm-ac - t- »-cn t]m-en-kv A-dk - v]p-e¿-s® c-t≠m-sS F-kvt- ‰‰p sN-bv-Xp. A-ºm-b-tØm-Sv c- ‰n-se \-´b - n¬ \n-∂pw H-´p-]m¬ ≠mw tπm-´n¬ Xm-ak - n-°p-∂ Im- tam-„n-°m≥ {i-an-°p-∂X - n-\n-sSc-°p-\n tKm-]m-es - ‚ a-I≥ ap-cp- bm-Wv \m-´p-Im¿ kn.-sF.-Sn.-bp I≥ F-∂ ap-cp-tI-in-s\(34)B- t\-Xm-hm-S-°-ap-≈ aq-∂w-K-kwWp Xm-ac - t- »-cn kn-hn¬ t]m-en- L-sØ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]p-d-Øv kv Hm-^n-k¿ kp-tc-j_ v- m- _ - p-hn- I \-n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ ap-cps‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-f-f kw-Lw I≥ Hm-Sn c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. C-bm-sf tIm-SX - n ∂p.-

kv-s]-jy kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v B-ß-hn-izm-kw ]-IÀ-¶v sF-Iy-kw-K-aw ap-°w: kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ hnZym-¿-Yn-Iƒ-°p km-¥z-\w ]I¿-∂p \-S-∂ hn-Zym¿-Yn-Iq-´m-bva {i-t≤-b-am-bn. am-º-‰ {]-Xo£m kv-Iq-fn-em-Wv ap-°-Øpw ]-cn-k-c-Øp-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂ kv-Iq-fp-I-fn-se hn-Zym¿Yn-I-sf-Øn sF-Iy kw-K-aw \S-Øn-b-Xv. \n-߃ X-\n-®-√ R-ß-fp≠v Iq-sS F-∂ k-tμ-i-hp-ambm-Wv im-co-cn-I am-\-kn-I sh√p-h-n-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂ hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v B-fl-hn-izm-kw ]-Icm≥ A-©v kv-Iq-fp-I-f-n¬ \n∂p-≈ Ip-´n-I-sf-Øn-b-Xv. Hm-at»-cn π-k‚ v kv-Iqƒ, ]-t≈m-´n ln¬ kv-Iqƒ A-K-kv-Xy≥ ap-gn, I-f≥-tXm-Sv, Fw.--C.--F-kv kvIqƒ, Nm-Ø-aw-K-ew kv-{]n-Mv hm-en, ln-d-ap-°w F-∂o-ÿm-]-

\-cn-°p-\n: C-kv-em-an-I -aq-ey߃ D-b¿-Øn ]n-Sn-°m≥ bp-h°mƒ X-bm-dm-I-W-sa-∂p I¿Wm-S-I B-tcm-Ky a-{¥n bp Sn Jm-Z-¿. a-S-hq¿ kn. Fw sk‚dn¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn\p a-dp-]-Sn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. C-kv-em-an-I -aq-ey-߃ DƒsIm-≈p-∂ H-cp hn-Zym¿-Yn X-eap-d-°m-Wp k-aq-l-Øn¬ am-‰ßƒ kr-„n-°m≥ km-[y-am-Iqsb-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. kn.Fw sk‚¿ am-t\-P¿ ap-kv-X^ k-Jm-^n a-c-©m-´n A-[y£-X h-ln-®p.

3

k-l-I-c-W _m-¦v Xn-c-sª-Sp-¸v: ap-¡-¯v tIm¬-{K-Ên A-kz-Ø-X

hym-Ptc-J N-a-¨ t»m-¡v ]-©m-b-¯v Aw-K-¯n-s\-Xn-tc tI-kv

K-Ìv e-Iv-NdÀ \n-b-a-\w

Xm-a-c-t»-cn: tIm-S-t©-cn K-h. tIm-f-Pn¬ sIm-ta-gv-kv hn-j-bØn¬ K-kv-‰v e-Iv-N-d¿-am-sc \n-b-an-°p-∂p. D-tZym-Km¿-YnIƒ 55% am¿-t°m-sS _n-cp-Zm\-¥-c-_n-cp-Z-hpw \m-j-W¬ F-en-Pn-_n-en-‰n sS-kv-‰pw ]mkm-b-h-cpw tIm-gn-t°m-Sv tImf-Pv hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-c-Œtd-‰n¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-bv-Xh-cpw B-bn-cn-°-Ww. tbm-KyX-bp-≈-h-cp-sS A-`m-h-Øn¬ 50 % am¿-t°m-sS _n-cp-Zm-\-¥c-_n-cp-Z-w t\-Sn-b-h-sc-bpw ]-cnK-Wn-°pw. A- ¬ tc-J-Iƒ k-ln-Xw 11˛11˛2013 \v cm-hn-se 10.-30\v {]n≥-kn-∏¬ ap-ºm-sI Iq-Sn-°m-gv-N-°v lm-P-cm-h-Ww.-

C-kv-em-an-I aq-ey-§Ä D-bÀ-¯n ]n-Sn-¡-Ww: IÀ-Wm-S-I a-{´n

kozhikode/clT

]- P n- √ m Im- b n- I - t a- f - ° v Iq- S Øm- b v sk‚ v ta- c o- k v l- b ¿sk- ° ≥- U - d n kv - I q- f n¬ Xp- S °- a m- b n. hn Fw D- a ¿ Fw.F¬.- F . D- Z v - L m- S - \ w sN- b v Xp. Hm- a - t »- c n {Km- a - ∏ - © m- b Øv {]- k n- U ‚ v sI Fw tIma- f - h - √ n A- [ y- £ - X - h - l n- ® p. D- ] - P n- √ m hn- Z ym- ` ym- k Hm- ^ nk¿ sI ap- l - Ω - Z v , t_- _ n hmk≥, ^m- Z ¿ tP- ° - _ v tPm¨, ]n sP tXm- a - k v kwkm- c n- ® p. aq- ∂ p Zn- h - k - ß - f n- e m- b n \S- ° p- ∂ ta- f - b n¬ 39 kv - I q- f pI- f n¬ \n- ∂ m- b n 3000tØm- f w A- X v - e - ‰ p- I ƒ ]- s ¶- S p- ° pw.-

kvv-amÀ-«v Imw-]-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp sIm-Sp-h≈ - n: Pn-√m ]-©m-bØ - v l-b¿ sk-°≥-Ud- n X-eØ - n¬ \S-∏n-em-°p-∂ kva-v m¿-´v Imw-]k - v ]≤-Xn ]-∂q¿ K-h. l-b¿- v sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ B-cw-`n-®p. Pn-√m ]©m-bØ - v Aw-Kw ]n Sn Fw j-d^ - p∂o-k D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. ¢m-kv k-`, Iu-am-ck - `- , kva-v m¿-´v {_n-tKUvk - ,v Im-bn-I£ - a- X - , hn-Pt- bm¬k-hw, ]m-c≥-kvao-‰n-MvXp-Sß - n-bh - bn-eq-sS hn-Zym¿-Yn-If - p-sS ]-¶m-fnØw D-d∏ - v h-cp-Øn kvI - qƒ Iymw-]kn-\v D-W¿-th-Ip-Ib - m-Wv kva-v m¿-´v Iymw-]k - v h-gn e-£y-an-Sp-∂X - .v

D-]t- bm-Kw ]q¿-Wa- m-bpw \n-tcm-[n°-Ws - a-∂v \n¿-Ωm-WØ - n-en-cns° ho-Sp-Iƒ X-Ic - m-Xn-cn-°m-\p-ff \-S] - S- n-Iƒ ssI-s°m-ff - p-∂X - n\p-ff - k-_v I-Ωn-‰n tbm-Kw I-eI - -v S¿-°v ip-]m¿-i \¬-Ipw. sN-¶√ - pIƒ \n-›n-X h-en-∏Ø - n¬ \n¿-an°-Ws - a-∂pw Cu cw-KØ - p-ff sXm-gn-em-fn-Iƒ-°m-bn ]-cn-io-e\ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-LS- n-∏n-°W - s - a∂pw tbm-KØ - n¬ \n¿-tZ-ia - p-b¿∂p. K-h. F-©n-\o-bd- nMvtIm-tf-Pv kn-hn¬ h-Ip-∏v ta-[m-hn-sb I-Ωn‰n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ tbm-Kw Xocp-am-\n-®p.-F.-Un.-Fw. ]n. A-dp-ap-Js‚ A-[y-£X - b - n¬ tN¿-∂ tbmK-Øn¬ A-kn. Pn-tbm-fP - n-Ãv ]n

Sv am-t\-P¿ sI a-t\m-Pv Xp-Sß - n-bh¿ ]-s¶-Sp-Øp. I-Ωn-‰n I¨-ho-\dm-bn ]n.-Uª - yq.-Un _n¬-UnMvkv F-Ik -v n-Iyq-´o-hv F-©n-\o-b¿ F ]n {]-tam-Zn-s\ sX-cs - ™-Sp-Øp.

IÀ-j-IÀ lm-P-cm-h-Ww

_m-ep-t»-cn: D-t≈y-cn Ir-jn-Akn. U-b-c-Œ-dp-sS ]-cn-[n-bn-ep-f≈ Ir-jn `-h-\p-Iƒ ap-tJ-\ 2012˛13 km-ºØ - n-I h¿-jØ - n¬ hn-hn-[ ]-≤X - n-Iƒ {]-Im-cw B\p-Iq-eyw e-`n-°p-∂X - n-\v A-t]£-k-a¿-∏n-® I¿-j-I¿-°v [-\k-lm-b-Øp-I C-\n-bpw _m-¶v A-°u-≠n-te-°v e-`n-®n-´n-√m-Øh¿ \n¿-±n-„ _m-¶v ]m-kv _p-°v k-ln-Xw F-´n-\v ap-ºv A-XX - v Irjn-`h - \ - n¬ lm-P-cm-I-W-w

_m-ep-t»-cn: tI-c-f-k¿-°m-dns‚ s]-m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip∏pw D-∂-X hn-Zym-`ym-k h-Ip∏pw tN¿-∂p A-km-]v ]-≤-Xn \S-∏m-°p-∂p. l-b¿-sk-°-≥-Udn, tIm-f-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p sXm-gn¬ ss\-]p-Wyw \¬-In sXm-gn¬ km-[y-X h¿-[n-∏n-°pI-bm-Wp ]-≤-Xn-bp-sS e-£yw. A-km-]v aq-∂p L-´-ß-fn-em-bmWp \-S-∏m-°p-I.

180 a-Wn-°q¿ ssZ¿-Ly-ap≈ H-∂mw-L-´-Øn¬ I-Ωyq-Wnt°-‰o-hv Cw-•o-jv, sF.-Sn. A-Snÿm-\-]mT-ß-fpw 100 ap-X¬ 520 a-Wn-°q¿ ssZ¿-Ly-ap-≈ 13e-[n-Iw hy-Xy-ÿ sXm-gn-e[n-jvTn-X tIm-gv-kp-ap-≈ ]-cnio-e-\w c-≠mw-L-´-Øn¬ ]q¿Øo-I-cn-®p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v cm-Py-sØ {]-ap-J kv-Ym-]-\-ßfn¬ sXm-gn¬ {]m-ho-Wyw t\-

Ip-cp-h-«qÀ _-km-dn sh-Å-s¡-«v; bm-{X Zp-cn-X]qÀWw

t_-¸q-cn 12 tIm-Sn-bp-sS I-s−-bv-\À lm³-Uv-enMv s{I-bn³ tIm-gn-t°m-Sv: tIm-ì jn∏nMv]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn t_∏q¿ Xp-d-ap-J-Øv 40 S¨ ti-jn-bp-≈ I-≠-bv-\¿ lm≥-

em-hv-en³ tI-kv \n-b-a-t]m-cm-«-¯n-sâ hn-P-bw: tIm-Sn-tb-cn

_m-ep-t»-cn: e-m-hv-en≥ tI-kn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\ \n-c-¥-cw th-´-bm-Sn-h-b-h¿-°p \n-cm-i k-Ωm-\n-®v hn-[n h-∂-tXm-sS th-´°m¿ au-\-{h-X-Øn-em-sW-∂p t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw tIm-Sntb-cn _m-e-Ir-j-W≥.-ap-Jy-a-{¥n cm-Pn-sh-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏´v F¬.-Un.-F-^.v \-S-Øn-h-cp-∂ h-S-°≥ ta-J-em Pm-Y-°v _m-ept»-cn-bn-¬ \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Fw sa-l-_q-_v A-[y-£-X- h-ln-®p.

sXmgn ss\]pWy¯n\v A-km-]v

am-º-‰ {]-Xo-£ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fn¬ ku-lr-Z-kw-K-aw Im¿-∏v sN-b¿-am≥ tUm. b-lv-bm-Jm≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p \-ß-fn¬ \n-∂p-≈ \q-dv hn-Zym¿- Ip-™m-en-lm-Pn A-[y-£-X-hYn-I-fm-Wv Cu k-Zp-Zy-a-Øn¬ ln-®p. Sn {]-`m-I-c≥, sI jo-_, ]-¶m-fn-I-fm-b-Xv. Im¿-∏v sN-b¿- F Fw P-ao-e, {]o-Xn, sk-_nam≥ tUm. F≥ b-ln-bm-Jm≥ sk-_m-Ãy≥, hn hn hn-a-e, ]n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-Xo-£ F B‚-Wn, cm-tP-jv kw-km-cn- \-cn-°p-\n:]p-√m-fq¿-˛-]-d-ºn¬ _-km¿ tdm-Un¬ Ip-cp-h-´q¿ kv-Iqƒ P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn ®p.-_-km-dn¬ tdm-Uv X-I¿-∂p sh≈-s°-´v cq-]-s∏-´-Xp bm-{X-m-Zpcn-Xw kr-„n-°p-∂p. H-∂-c h¿-jw ap-ºp Pn-√m-]©m-b-Øv ^-≠p-]-tbm-Kn-®p ]p-Xp-°-n-∏-Wn-X tdm-Um-Wn-Xv. F-kv B-Ir-Xn-bn-ep-≈ h-f-hmWv C-hn-sS-bp-≈-Xv. X-I¿-∂pIn-S-°p-∂ tdm-Uv aq-ew A-]-IS-ß-fp-≠m-hm≥ km-[y-X-tbIp-cp-h-´q¿ _-km-dn¬ X-I¿-∂ tdm-Un-se sh-≈-s°-´v sd-bm-Wv.Cu tdm-Uv Pn-√m-]-©m-b- A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ-°p-≈ \-S-]- ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂ B-h-iyw Øn¬ \n-∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv h- Sn-I-sfm-∂p-am-bn-´n-√. i-‡-am-bn-´p-≠v.Ip-∏v G-s‰-Sp-Øn-´p-s≠-¶n-epw tdm-Un-s‚ tim-Nym-h-ÿ

sIm-Sp-h≈ - n: sI.--F.--Sn.--F^ - v Xma-ct- »-cn hn-Zym-`ym-k Pn-√m I¨h≥-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI sI F P-∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bX v- p. F≥ ]n A-_vZ- p¿-dj - o- ]q-\q-cn¬ tX-P-kv do-tU-gv-kv t^m-dw kw-L-Sn-∏n-® Pn-√m Zv A-[y-£X - h-ln-®p. {]-Nm-c-W-Pm-Y-bn¬ am-ln-≥ A-tØm-fn kw-km-cn-°p-∂p

-kp^- N-ßm-Xn-Iq-´w sh-≈n-bm-gv-N ssh-Io-´v B-dp-a-Wn-apX¬ Cu-ßm-∏p-g Ip-™p-Ip-fw Zm-dp- p-∂-bn¬ \-S-°pw. Ae-hn k-Jm-^n Im-b-ew, k-eow A-t≠m-W, kn ]n i-^o-^v _p-Jm-cn, F ]n A≥-h¿ k-Jm-^n, km-_n-Xv A-–p-≈ kJm-^n kw-_-‘n-°pw. Un-hn-j≥, sk-Œ-¿ X-e-ß-fn¬-\n∂pw sX-c-s™-Sp-°-s∏-´-h¿ Ir-Xy-k-a-b-Øv F-Øn-t®-cW-sa-∂p sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.

Uv-enMv s{I-bv≥ ÿm-]n-°pw. sI-{bn≥ hm-ßp-∂-Xn-\v 12 tImSn A-\p-h-Zn-®v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn ^n-j-do-kv-˛-Xp-

d-ap-J a-{¥n sI _m-_p A-dn-bn®p. t_-∏q¿ Iq-Sm-sX A-go°¬, sIm-√w, hn-gn-™w Xp-dap-J-ß-fn-em-Wv ]-≤-Xn.

Sm≥ A-h-k-c-sam-cp-°pw-hn-[am-Wp ]T-\w Nn-´-s∏-Sp-Øp-∂Xv._m-ep-t»-cn \n-tbm-P-I-afi-e-Øn¬ ]-≤-Xn-bn-te-°p Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´-Xv aq-∂p kvIq-fp-I-fm-Wv. In-\m-eq¿ ]q-Δwºm-bn l-b¿-sk-°-≥-U-dn, hmI-bm-Sv l-b¿-sk-°≥-U-dn, Imb-Æ F-®v.-F-kv.-F-kv. C-h Ip-´n-Iƒ-°v ]-≤-Xn-bp-

sS t\-´-ap-≠m-Ip-sa-∂v C-h¿ ]d-bp-∂p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ ]q-h-ºm-bn F-®v.-F-kv.-F-kv {]n-≥-kn-∏¬ ap-l-Ω-Zv P-eo¬, ]n Sn F {]-kn-U‚ v F kn ss_-Pp, ]-≤-Xn-tIm-˛-Hm¿-Unt\-‰¿ Fw F dm-^n ]-s¶-SpØp. D-Zv-Lm-S-\w F-´n-\v D-®-bv°v 2.-30\p ]p-cp-j≥ I-S-ep-≠n \n¿-h-ln-°pw.

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013/11/06  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013/11/06

Thejas Epaper kozhikode Edition 2013/11/06  

Thejas Epaper kozhikode edition. 2013/11/06